Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu fájlokhoz használható szoftverek - A "Következő" gombra kattintva (ha van) a PDF fájlhoz juthat.

 
2.34 MB
2009-11-17 11:08:02
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
780
4856
Rövid leírás | Teljes leírás (357.31 KB)

Zalai Közlöny 1888 018-021. szám május

Zalai Közlöny
Hetenkint egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap
27. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

NAGY-KANIZSA, 1888. Dl^jus 5-én.
18-lü szám
Huszonhetedik évfolyam.
Előfizetési ár
Egyes anm -C fcr
i! I II I) KT f. 3 K K ¦ Ü b&sábo« pftiworbíui 7. máiodsior . miji.i.-n továh\'ii »arm kr.\' NYILTTÉR8EN " .;
t s»r..:iként !(• krnrt fítatiiek lüni-stÁ-iilleték mntieii eV\'jc* ;riiHtS.Tt 31* kr. áz-tendŐk.
ZALAI KÖZLÖN!.
A lap szellemi :ésrét illető kötle-
lények a sae-k-sztöséghsz. anyagi restet ilIftS közlemények pedig a kiadóbívjuallioi bérmentve
Xagy-Ka nizsán takxrékpéuztári épülni
Bé\'rcea tétlen levelek n*»in fo-gadtatuak el.
Kéziratok vissza nem küldetlek
A .nagykanizsai „Kereskedelmi Iparbank*, a „ nagy-kanizsai önkéntes tűzoltó-egylet, a Mnagy~kanizsai kisdednevelö egyesület\' a ^nagy-kanizsai keresztény jótékony\'nőegylet*, a „nagy-kanizsai tiszti-önsegélyző szövetkezet", a „soproni kereskedelmi s iparkamara" nagy-kanizsai külválasztmányának hivatabs lapj
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
A nagy-kanizsai .Kisdednevelö nak beszerzési\'Aapjit 25 írt utal- - tiszteletteljes megjegyzéssel bemu
Egyesület* köréből Elnöki jelentés. 1888.
Tekintetes közgjülés! A XIII-ik éli elnöki, szokásba vett jelentést kővetkezőkben van szerencsénk előterjeszteni: ¦
A lefolyt év egyesületi életünkben csendes működésben telt ugyan le, mindamellett a felölelt eszme, az úgynevezett kisdednevelés ügy áldásos eszméje országos lendületet nyervén, mi sem marad-
ványozással megtetette, s e tekintet-:tatni, hogy a számvizsgálóbizottság beni felügyelete/ Knáusz Boldizsároé jelentése alapján ügybozgó pénztár-egyesületünk ügybnzgó alelnökére noknnk Uszeszly Antal urnák a fel-bizta. ki is azt a nemes czélhoz^ mentvényt köszönetünk kapcsában méltó lelkesedéssel kezeli. Jelentését\'m?gadni méltóztassék, •
ezattal nem terjeszbetjük eló, mert I ívelte az évi jövedelmet a Pol-az csak az iskolai év végén eszkö gári Egyletben tartott tánczkoszo zölhetö. jrucska, mely 86 frt 70 krt ered-
Tartott az egyesület 1 rendki-\' ményezett, nemkülönben a n.-kanizsai vüli közgyűlést, 4 válaszmányi és 4: takarékpénztar 20 frtnyi évi rendes igazgatósági ülést 58 ügyszámmal, \'adománya s végül Wilt Mária cs. Vagyis az egyesület keletkezése óta kjr. kamaraéaekcs művésznő által 17 közgyűlés, 78 választmányi és;több műkedvelővel adott hangver 48 igazgatósági, összesen 143 ülést, |seny egyharmadának jövedelme,, mely hattunkj tétlenül. Tudvalévő tény,;a mai tehát a 144 ik. j,3, fr{ 9? ^ ^ ^ Mindeztket
hogy Zalavármegye is hivatalosan | Közegészségi ügy mindkét ovodá- >2 einSkség az egyesület nevében karolta fel ez ügyet ngy, hogy a szolga- bin teljeseil kielégítő és örvendetes !k6sz8nö levéllel nyngtázta s hálás b.roi járásokban külön bizottságok ¦ Tolt. Egyesületünkor/osa.Dr.Scbreyer; elismeréssel fogadta Ezen 238 frt alakíttattak, erre nézve Nagy-Kani-1 Laj03 m ^fon látogatást tett, az67 kr rendkivüU jövedelem clszá-zsa város rendezett tanácsa is fel-; uralgó tisztaság felett elismerését1 hivatott ily bizottság, alakítására A \' nyilvánította. •
Kisdedek létszáma a kővetkező
tekintetes városi tanács f. évi január;
14 én kelt végzésében Kimondá, hogy lg87 szeptember hótól 1888. már-
molása pénztárilag a folyó évre esik.
A tél folyamán 21 igen szegény ovodabeli gyermek közt egyes nemes
lelkű egyesületi tagok szives ado
a OT0^banímányozása fontán ruhaneműek
ben a nagy-kanizsai kisdednevelő Mnti^ 92> « Arany János- i ""T^ - r°D,an^ueK"f" j Gyermekjáték kiállítás jőve
esület már régtől fogra igen szép mczaiba 5I, a;zesen li37 ^nf^^l^^T^J ^
a hatóság területén a kisdedóvás ügy egy
eredméuynyel működik, egy községi feIftl díjmentes a Nádor-utczaiban l"^t!i . -
menhejyi bizottság megalakítása szttk- 25, az iranJ J4nos ntc2aiban U^fl^Tí fZ* a «T. ségtelen, , megküldött felhívás tehát eszesen 69, vagyis mindössze véve 8szt8n5ztetTe
Mérleg es pénztári fonalom 18 1?. Í6K 31.
Pénztari maradvány 1887. év frt kr.
594 51
Hánbirtokokfeag . . 17460
Felszerelésekben . ... 520 *_
N.-kanizsai takpénztr. betét 874 3
Egy drb. 100 frtos földhitel-
iutézetí kötvény . . . 100 —
19548 54
Marad tiszta vagyon. . . 19548 54
- Pénztári forgalom. 1887. évi január 1 -tői deczember hó 31-ig
Bevétel. Pénztári maradvány 1887. év végével .......
Tagsági dijakban ....
Tan- és beiratási dij aNádor-utczai óvodában . . . Tan- és beiratási dij az Arany
J. utczai óvodában Visszafizetés a betétekből . Földhitel intézeti kötvény • szelvényből > . ...
Betétek utáni kamat . . Ajándékokból Py . - • Failletmény az Atany János óvoda részére . \\. . . Véletlen jövödelem . . . Segély a várostól
frt kr.
581 16 453 —
265 — 519 20
5 50 39 07
40 1
500
a helybeli Kisdednevelö egyesület 2\\2 kisded részesült az alapnevelés: tek. választmányának azon kéréssel ^téteményeiben. Nyáron a létszám L .6ffk ff^Svíf küldetik át, hogy üdvös működését |tBbb. 3 3 , .eszközölte a választmány, mit gya-
a VI. és Vli-dík kerületre is ki-\' terjeszteni s ott egyelőre egy menedékház felállítása iránt intézkedni szíveskedjék.
E megtisztelő felhívást, illetve
korlati tapasztalatból merítve hódolt &:oo óhajnak, ífogy a kisdedek több ideig legyenek biztonságban a szülői
_0bizást a választmány készséges I Örömmel fogadta és a tárgyalást megkezdette; az ügy tehát folyamatban van, hogy Kis Kanizsán egy ovoda; vagy gyermekmenhely mielőbb feláiii ttassék.
A lefolyt évben egyébként az egyesület a városi tek. iskolaszékkel egyetértöleg más oldalról is bemntatfaj tevékenységéi, ugyanis a szegény sorsú iskolás leánykák munkaanyaga
Mig .i kisdednevelés ügynek íme tényleg örvendetes s z á m a d a-tait^ említhetjük fel azon valóban hj tagadhatlan elismerésre méltó figyelemmel, hogy a szegény osztály 69 gvermeke részesül ingyenes tanításban"" addig szomernan vagyunk kénytelenek constatálm a rendes és pártoló tagok jelentékeny kevesbedését. melyről a kimutatást, ngy a jelenlegi tagok névsorát alább van szerencsénk bemutatni.
Egyesületünk vagyoni állapotát illetőleg bemutatjuk a mérleget,! Vidor Samuné Bátorfl Lajon a~ vagyonkimutatást és zárszámadást! m- •lnB*-- titkár
a költségvetéssel egyetemben azon
Végül megemlítjük, hogy az egyesületi levéltárnak, betűsorös rendezését titkár teljesiti s e\' nyáron teljesen be is fejezi.
Mindezek után egyesületünkre Isten adását kérve, ajánljak a nemes ügyet további méltó pártfogásukba.
Na^y-Kanizsa, ápr. 25. 1888.
Kiadás.
Előfizetés a KZalai Közlöny" és „Tanügyre" . . .
óvó és óvÓné illetménye
Dajkák fizetése ....
Arany János-utczai óvoda épit költs......
Épületek tatarozására . .,
Kert és udvar fentartására
Tűzifa felvágatisára . . .
Felszerelés és javításokra .
Nyomtatványok, irodaszerek és pő tak. .....
Szolgák fizetése és kézbesítési illeték......
Betétek és azok kamatainak tőkésítése .....
Tűzifáért......
RendkivüU Kiadások . .. .
Egyenleg mind pénztári maradvány ......
3432, 26 frt. jkr.
9 >—
1000 —
310 50
466 50
32 23
6 58
33 60
65 38
115 41
f. 48
Y 333 02
53 —
358 05
594 51
3432 2C
Kelt Nagy-Kanizsán, 18871 évi deczember hó 31. , Osxesxly* Antal egji. píütt.
Jelen mérleg és pénztári forgalmi kimutatást az egyleti könyvek és okmányokkal összehasonlítottuk és minden tételében azokkal megegyezőnek találtuk.
Kelt Nagy-Kanizsán, 1888. évi ápr. 24. GrCmhut Henrik, 0r. Szekeres József, Győrffy János.
Köllseselöiioiiyzata a nao-taaizsai „Kis-deánerelö Egyesfiler-nei; 18&8- éri jannar-teeoilieri rendis érre.
Bevétel frt kr
Pénztári készlet 1887. évi decz.
31-én....... 80 16
Tagsági dijakból 105 rendes
tag után...... 420 —
Tagsági díjakból 37 pártoló
tag után...... 74 —
Vigalmak rendezéséből . . 150 —
Havidíj a Nádor-utczai óvodában 50 gyermek utin. . 550 —
Beíratási dij a Nádor utczai _^ óvodában 50 gyermek után . . .... 50 —
Havidíj az Arany János-ut-
czaiovodában40gyerm. után 220 —
Beiratási dij az Arany János-utczai óvodában 40 gyermek után..... 20 —
I Nagy-kaniz.sai takarékpénztár évi adománya ... 20 —
2 drb. fóidhítelintézeti szelvény ....... 5 —
Nagy-Kanizsa város évi rendes segélye..... ,500 —
Fapénzpótlék az Arany János-utczai óvodában . ._40
Összesen 2129 16
Kiadás. frt kr
Övó ésovóné rendszeresített
évi jutalma..... 1000 —
Dajkák fizetése .... 388 —
Épületek tatarozása ... 50 —
Kerti udvarok fentartása . 40 —
12 öl tűzifa felvágatással . 92 —
Nyomtatványok, posta és játékszerek..... 140 —
Szolgák fizetése s tagdíj beszedési u/o..... 74
Nevelési alapadó illetéke 24 —
Rendkívüli kiadásokra . . 300 —
Pénztári készlet mint egyenleg 21 16 Összesen 2129 16 Kelt Nagy-Kanizsán, áprilisban 1888.
Vidor Samuné Oszeszly Antal
epyesflleti elcSk. egyesillaü pémtiroc--BátOrfi LajOS egyesületi titkár.
T í r e x ft.
Bimbó Marcsa.
lNéf>b*]Jfcda.}
Hej göoeji linjok, ti szép gyöngy.irigok ! Siömorc történet . . . halljatok, :._ ;_• .• .
Kivette T&bajdi a srép Bimbó Harcsát, Megcsókolta, néki rószapirot arcait! „Szer<Ux-e hűséggel ede* feleségem? „Rcxiui a iserelmeoi, arany a bőségem!\'
Sxon,oru x r a seép m«syecskének, Rózsapiros ajkio bánatos az ének. ki-kiül a&tenden a kis kert aljába, Régi szeretőjét agy Tárja, ngy Tárj*.
,Hej Tabajdi nram! roiaz fit rak a tQare A .-¦ hitreBe . . . eskOssöa! a Ssficre !
BúnOs icerelem ég csapodár lEivében . . . Kutya van Tabajdi aram a kertjében I1
Kgy villogó baltát szorít & jobbjibx, Ugy roban Tabajdi a kiskert aljába Felemeli karját — é* villan a balta, A, szép Bimbó Marcsa földre borul nB*«w<|
Zala-LgerBzegen a siralomházban Ott ül egy bit legény liba-keze linóban .Kösd hóhér nyakamra piros jegruendőmet, Megöltem Tabajdit, mert 5 aaewtőraet! . .
Hej göcseji lányok caalfa gyöngyvirágok! Szomorú történet . . . íme hallottatok.
BÁLIiíTFFY BÁLINT.
Falusi történet
Népiéi elbesaéléa. Irta: Seperné1 Nagy Cor^-éiia.
(Folytatii.)
Ej, no János, de furcsa beszédeket tész: bizony megköszönhetnéd, ba olyan
leányt kaphatnál, mint a Beczó Rozi, de \' biz az nem megy ám olyan szegény legényhez, mint te: mo=t is volt neki a S/.omszéd faluból egy kérője, de nem ment el hozzá, azt mondja, addig vár. mig olyan nem kéri meg a kezét, a kit szeretni is tudna, nem akar csak ugy muszájból i fejkötő alá kerülni.
Ej, mit törődöm én vele! ne is beszéljen nekem felőle édes anyám, tudja, hogy ki nem állhatom azt a finnyás ny;ifogó leányt, nem bánom én. ha a Káoicz herczeg veszi is el, csak nekem hagyjanak vele békét;
S anyja jónak látta egyelőre abban hagyni ezt a kényes dolgot, mitől fiának egész jövendő boldogságát tet^e függővé. Hiszen, ha örzsét elveszi, egész életére szegény marad — huz, von, fárad s mégis x .^szegény lesz, — mert egyiküknek sincsen X* vagyona — gondola. Hát meg ha gyerekeik isiesznek! minő nyomorúság le.^z az. és Ö :jazt holla napjáig nézze s magának tegyen mindennap szemrehányást, hogy iszen te ezt megakadályozhattad volna, a elmulasztottad ; — most mily boldog lehetne a ,fiad, ha mást, pl. Beczó Rozit vette volna el; —, benn ülhetne a saját házában, írathatna a saját földjén. Nem, nem, gondola^ tovább, ennek nem szabad megiör-ténnC^én me? nem engedem, hogy megtörténjék Szegény János fiam, maga se tudja, mi válik hasznára Jobb lesz. ha nem veszi erazt, a kit szeret, — de jobb lesz?!^- fcérdé meghökkenve Önmagát Engem sem engedett édes apám ahhoz elmenni, a kit szerettem, mert szegény volt, hanem hozzá erőszakolt a Lökérhez. kit gazdagnak gondolt, s boldog voltam-e? soha! — egész életem egy nyomorúság
volt. De hát Istenem, azért volt-e az. mert\'A szakácsné fogadta: „ej ni! maya az n m szerettem elejénte. később persze, \'¦ János? már azt hittük meghalt, hogy soha hogy megszoktam már, dehogy azért; hírét se hallottuk, no ez még is szép I azért voltam c-.ak szerencsétlen, mert I magától, hogy. egyszer mégis még c^ak ; LÖkér nem volt oly gazdag, mint a minek I eljött No az Örzse ugyan nem várta már, | mindenki hitte, a birfok tele volt adós- j de meg lesz majd ijedve, menjen csak be, | sággal, gazdag leányt kellett volna neki j ott ben van a cselédszobában, csak menjeD [ elvenni, hogy segíthetett volna magán, s ! LÖkér, menjen. S mielőtt szólhatott volni j elvett engemet a szépségemért. Éa meg a j valamit, felnyitá előtte az 2jtót s betusz-| gazdagságáért mentem hozzá, mert apám [ kolá őt a szobába, hol Örzse Macsák akarata — gondoltam — segiiek szegé-1 Istókkal bizalmas beszélgetésben üldögélt
inyen öreg napjaira, és dehogy segítettem, dehogy! — az jobban megbánta, mint én ; mindig engem sajnált. Mert az uram meg-| látta, hogy nekem nem igen köll, dolgozni\' sejgen tudott, ugy búsult mindig, el is halt 10 év múltán. Az a másik meg meg
Mert hisz Istók már a kezét is megkérte, s már az ünnepélyes eljegyzésről folyt a tanácskozásuk.
Tehát ellehet képzelni, minő meglepetés volt e látvány a János részére, ki e dolgokat mind merő koholmánynak, rága-
házoaodott, elvett pár év múlva egy derék lomnak hitte. Ugy állt ott előttük, mint munkás leányt s a két szegény ugy doU egy é!ö szobor; szemeit merően Örzsére gozott, iparkodott, hogy tiz év múlva kis függesztvén, mintegy kérdezni látszott: házuk is lett, marháik is voltak. SzegényJ-miért tetted ezt velem Örzse?! Üczse is
jó apám ezt vette a szivére, no meg én }i-De hát iszen János nem jár igy, Beczóék, gazdagok, senki se tudja, senki se mondja, hogy adósságaik volnának. Inkább mindig a takarékbajárnak pénzt berakni, a Beczóné hétfőn is be volt, aszondja, kamatoka: hozott ki, mer vasárnap mulatságot tart a Jánosunk kedvéért mer iszen most csak eljön, mert a Beczó Lajcsi is megjött a bakaságból, azt mindig szerette, kedves pajtása volt A mióta az elment nem is igen tudtuk a Rozihoz oda csalogatni, no meg mióta az a boszorkány oda jött a faluba.
Ily elmélkedések közben értek haza, falujokba. Épen szombat este volt, s János dobogó szívvel tette kezét az urasági konyha kilincsére, hogy azt a kopogtatására feleletül adott: 8szabad!"-ra felnyissa.
holt halvány lett és szive ugy remegett, mínt a nyárfa levél az őszi szélviharban, mely az ágról akarja leszakítani, szive is közel volt az élettöli megváláshoz. — Oh, mily jó lett volna e perezben meghaloia ! Mert, hogy előtte állott, látta és érezte, hogy János még mindig szereti őt, a szegény üldözött szolgáló leányt ép ugy, oly forrón s örökre, mint a hogy ö szere:i Jánost s még is! most* már késő, nem lehetnek egymáséi.
És a léha Macsák Istók ezt látta, de ugy tett, mintha nem értené meg azt a néma beszédet, a melylyel két szív kétsé-beesése szólt egymáshoz.
Mit törődött ö a más keservével, csakhogy az ö szive kigyógyulhatott a maga bajából Közönséges önző lelkektől még részvétet sem lehet várni, s Istók
sem érzett más keserve iránt ilyent. Avagy elhitte volna, hogy Örzse Jánost az ökedvé-ért elfelejtés most öt szereti szívvel, lélekkel? Dehogy hitte! tudta Ó igen jól, minő I harezban volt az Örzse szive, midőn az ö I látogatását, elfogadta, hisz arra építette 1 leginkább reményeinek légvárait, melyek-i nek megvalósulásáért a vén Bégánénak ; busás ajándékot is ígért. Mostarészvét | érzete helyett a kárörvendők hideg gúnyja ! ült ki az arczára, mely azt látszott mon-[ dani: „a káros bánkódjék."
Végre is a mély síri csendet Örzse szakitá meg : „Hozta Isten minálunk Lökér János! üljön le kérem" Köszöuöm Örzse. viszonzá János vontatottau s leült, ugy is igen fáradt vagyok, most érkeztem csak haza és siettem hozzád. Örzse, mert, mert annyit hallottam felőled, magam akartam megtudni tőled, ha igaz-e, hogy te, — te az Istókot szereted? szólt fájdalomtól remegő hangon. Örzse pedig olyan lett e nem vártkérdésre, mintái élő-halott, szólni akart de nem birt, csak ajkaimozogtak, felkelt hogy oda lépjen Jánoshoz, de ismét elfordult tőle s szemét lesütve, ott állt, mint egy mártír.
Örzse nézz rám, Örzse szólj már kérlek! esdekelt János mély férfias hangján mi ugy járta át Örzse szivét, miit az ítéletnapi szózat: „ébredjetek!" a ^ünös lelkeket a hogy áthatandja.
De mit szóljon neked János— vágott közbe istók dölyfösen — a mit az mondhatna, azt én is megmondhatom neked, igenis, hogy ugy van hát, a mint beszélik a faluban, ugy bizony, mi szeretjük egymást és egymáséi is leszünk, már holnapután a kézfogónk is meg lesz^,
A kézfogótok? nem igaz, hazudsz,
Mai szÄmunklioz egy féliv melléklet van csatolva.
HUSZONHETEDIK ÉVFOLYAM
A „RisdetalS Egyesület" tagjainál mm.
A) Tiszteletbeli tanok :
Biau Pálné. Hoffmann Mór, Knáusz Boldizsár, MartÍDkovics Károlyné, Somssich ~Lőrincz, P. Szathmáry Károly. Trefort Ágoston, Tisza Kálmáüné, összesen 8.
B) Alapító tagok : Andrássy Károlyné grófnő, Batthyány
Strattmann Ödön herczeg, Belus József, Clement Hermencebárónő, Clement Lipót-né, Csengety Antal, Dobrin Béniné, Déli vasúttársaság. Gutmann Henrikné. Inkey Lászlóné, Karczag Béla. Karczag Béláné, Karcza« litván, Mihalovics JÓ/.sef bibor-nok-ér^ek. Nagy-kanizsai takarékpénztár, Poilák Gutraann Emma, Szalacsy Farkas-né és a zalamegyei nemesi pénztár, Összesen IS.
C) Rendes tagok: Bachrach Gyula, Babochay Györgyné.
Bankegyesület- Bátorfi Lajos, Biau Lajos-né, Blau Páiué. Bogenrieder Karolina, Bogyay Ödönné, Bettlheim Szigfridné. Berdin Anna, Bentzik Gizella, Cseresnyés Sátidorné, Csemits\' KárolyDé id.. Dauscha Ottóné, Darás Ágoston. Ebenspanger Leo, Ebenspanger Lipót, Ebenspanger Lipótné, Eisingei Henrikné. Eisinger Nanette, Fesselhofer Józsefné, FiscbelFülop. Fische! Róza, Fiscbl Pálné, Farkas Ferencz or-vosné, Fürst Ignáczné. Fülöp Kázmérné, Fülöp Károlyné, Garai Benőné, Goldstein Fülöpné. Grünhut Alfredoé. GrünhutFülöp, Giüahut Henrik, Gutmann László. Gut-mann Vilmosné, Györffy János, Gózouy Sácdorné. Hertelendy Béla. Heitelendy Béláné, Hirschel Ede, Hirschel Edéné, Hencz Antal, Hirschel Árminné. Horváth György, Irmieri Wagner. Janda Károlyné, Juhász Györgyné, Koáusz Boldizsár-né, Kocsis Ferenczné, Kovács Béláné, Leszner Henrikné, Lovak Ede, LÖwinger Friderika, Löwinger Lina, Matosh Józsefije, Miltényi Sándorné, Morgenbesser Jánosné, Mantuano Józsefné, Nagy Béla. Nucsecz József, Xen\'wich Gyuláné,Oszeszly A.. Oszeszly A.-né, Pick Albertné, Plihál F., Plihál Ferenczné, Práger Béláné, Pick Salamon. Pálfy Etelka, Pfaff Teréz. Rapoch Gyuláné, Rosenfeld Adolfné. Rosenfeld Lajos, Dr. Rothschild Sainuné, Rozgonyi i Lajosné, Saller Lajosné, Scherz Albertné, i Scherz Seiina, Scherz Richardné, Schiffer Kálmán. Schmidt Frigyessé. Dr. Schreyer! Lajos. Schreyer Lajosné. Seiler Karolina, j Sterbeczky Ferencz, Stemmer Kálmánné, I Strém Vilmosné,. Székely Lajosné, Dr. Szekeresjózsef, SfcukitsN\'ándorné, Schwarz; Ida, Sebestéi:}" Lajosné. Simon Gáborné, | TrojkóLajos.Tormalmréné, VidorSamuné,: Vogel Konrádné, Weiser Józsefné, Weisz i Manó, Weiss Manóné, Wiide Terézia, Wit- \\ tiuger Antalné. Wlassics Antalné, Wusztl Lajosné. Zadubánszky Lajosné, Zelenák, Antal, összesen: 106.
D) Pártoló tagok : Bachrach Liuda, Berény József, Botfy Julia, Fische Pál, Fischer Ignáczné, Gold-mann Henriette. Gross Lina, Grünbaum Pálné, Halphen Mór, Hlatko Jozefa, Kursch-iíer Matild, Lovak Károly, Saschanzker JenD),Milhoffer Ödön. Moínár-Kilik Lotti, Marton & Huber. Mayerhoffer Henrik^ Pflanzer Gáborné. ReichecMd Ede. Rosen-berg Izraelné, Rothschild Samu, Scherz Mária, Semetke Lajos. Schwarz Paulina, Schwarz Sándor. Schwarzenberg Regina, Singer Lipótné, Stolzer Róza. Svastics Károlyné, Szukits Szidónia, Tripammer
ALAI KÖZLÖNY
1888. MAJTU í>én.
Gyula, Varga Lajos, Varga Imréné. Ven- .főorvoshoz ^"f^^^^
czel Rezsőné, Wajdits Józsefné. Weisz lies F. Weisz Henrikné. Összesen: 37. A tagok összes létszáma : 169.
E) Igazgatóság:
Elnök Babochay Györgyné, másod elnök Vidor Samuné, alelnök Knáusz Boldizsárné,- másod alelnök Schreyer Lajosné. Orvos dr. Schreyer Lajos. Ügyész GyŐrffy János, pénztárnok Oszeszly Antal, gondnok Knáusz Boldizsár, titkár Bátorfi Lajos, másodtitkár Horváth György.
Választmány:
Bogyay Ödönné, Cseresnyés Sándomé. Dauscha Ottóné, Eisinger Henrikné, Fes-selhofer Józsefné, Fischl Fái né, Garai Benőné, Goldstein Fülöpné. Gutmann Vilmosné, Janda Károlyné. Juhász Györgyné; Kovács Béláné, Lessner Henrikné, LÖwinger Friderika, Matosh Józsefné, Mantuano Józsefné, Oszeszly Antalné, Plihál Ferenczné, Rapoch Gyuláné, Rosenfeld Adolfné, Scherz Albertné, Scherz Richardné, Scherz Selina, Schmidt Frigyesné, Stemmer Kál mánné. Székely Lajosné. Szukits Nándorné, Sebestény Lajosné, Weiser Józsefné és W.ttinger Antalné úrnők.
Nagy-Kanizsa város tanácsának jelentése 1887-ről.
(Felolvastátott a képviselőtestületnek 18S8 : éri márcz. 27-Őn tartott Ülésében.)
(Folytatás.) VIII.
Közkórházról. A kórházi ügykezelőnek 1887-dik évben teljesített hivatalos működése következő :
188~-ik évben a kórházba felvétetett 832 beteg.
Készíttetett beteg felvételi jegyzö-köuy 832 drb.
40 özvegy nőnek férjeik részére 40 drb Fejlap 832 ,
b) mintájú értesítő 030 „
40 „
c) „ „ 295 „
d) . , 7 , Költségszámla 775 „ Hátralékban maradt 57 „
A közkórházi törzskönyvbe bevezetve és a felmerült ápolási küliség elöirva lett S32 beieg után.
Az orvosi iktató könyvbe beveze ve a gyógyulás, javulás, és elhalálozási napok kitüntetve vannak 77ő.
Nem volt kitüntetve 57.
Gyógyköltség megtérittetett a közkórház javára 478 beteg után.
Magánkórház 204.
Összesen : 682 beteg után ápolási gyógyköltség.
kiállíttatott hivatalos kórházi bizonyítvány 19 drb
A kórházból elbocsátottak részére kiállíttatott elbocsájtási bizonyítvány 152 drb.
A megtérített gyógy költségek az ellenőrzési könyvbe és a vagyontalan bujakórosokat, illetőleg a negyed éves számadási kimutásba ís külön névszeriut kimutatva van 682 egyén.
Elkészíttetett két félévi, — úgy az 1886-ik év október hó 22 ik napjától bezárólag 1887-ik évi deczember 31-ik napjáig teerjedő időtől külön külön a havi betegedési ügyforgalmi kimutatás.
A kórházba felvett 852 beteg közül helybeli volt i 39.
Betegség neme szeriut volt: rendes betegségbea bujakórban őrültségben
bujakórbau .„ -őrültségben
530 Ü95
852
eíibali 47
3
50
Rosornén rózsák (Rosoméne) eredeti rózsa Gloire de Rosoméne, melyet Bibert kertész állított elő, miféle keresztezésből származott, azt határozottat 4&m tudjak, de tekintve alakját, hibeiu,"hogy Kosa indikából eredt. Gyönyörű szinpompája és virágainak üde színeiért több változ ványai vaunak, igy egyik régibb híresebb fajtája (váítozvány) Géant des Batailles. *
Vörös chinai rózsa (Rosa sem-perflorens Curt Rose bengale). Az ; eredeti alak mult században hozatott be Európába Chinából és minden váítozvány a kitűnik alacsony ¦ elágazó növése által, virágjai, melyek \'már korán nyáron jönnek, egész ¦késő őszig tartanak, gyökérbe ojtva, | tehát alacsonyan nevelve sokkal szebben virítanak, mint magasan. Különbén is a magas művelésre nem alkalmasak és Így csak alacsonyan ai-alkalmaztatnak csoportokban.
Chinai hónapos rózsák, melyek a mult század végén hozattak Eu
összesen : Kórházba visszamaradt 57. Felgyógyulva s jav ulva elbocsáttatott tehát a kórházból 725. |
K te^KSwí e"!p«i TbbníírTle^Te";^^.!. gyöthajtist képeznek, gyök-
ápoló, és egy világi ápolónő, s igy össze-j tehát az előbb említetthez lesz so-;kaÍ^,sr<^\'
Noisette rózsa keresztezéséből származik, mely valószínűleg chinai és moschus rózsákból eredhetett. Miután ez természetes keresztezésből származott. Noisette Fülöp felismerjen őt, 1817-ben Észak-Amerikából áthozta Francziaországba és innét mindinkább szétterjedvén, ma már általánosságban kedveltségnek örvend. Leszármazott fajai szabad növésüek és későn kifejlődő nagy virágjuk által tűnnek ki. Virágjai különben csomóba jönnek.
Midőn itt fönt a rózsák különböző fajtáit előrebocsátani, tevém ezt azon okból, hogy a tisztelt olvasó az alább irottokban, ha fajtákat felhozom, tájékozva legyen. \' A rózsát szaporíthatjuk magról, dugványról, és tőhajtasról. De ez csak feltételesen eszközölhető, a\' mennyiben nem minden fajtát lehet igy e módok szerint szaporítani.
A legközönségesebb szaporítási mód a magvetés; a puhább fájuak szaporíthatok dugványról és azonkívül,
sen 9-en teljesitik.
IX.
jrozva, habár a legtöbb változványa\'
De ide nem érthető oly rózsa, Bosa^bdic. jellegéTCÍ Wr. Ámbátor j"ely a vadróztfra lett ojtva, mert eresebb növésű, mint a Eosa sem-!pe>-sze annak a gyökhajtásai csak perflorens. ra4\'. igí pL sok ^6khaJt4st 0311141
Lawrence, vagy liliputi rózsák, 1» pimpinella, czentifolia, Damascusi,
Állatorvos és állategészségügy.
A szarvasmarhalétszám a mult 1887. évről az év tavaszán állategészségi tekintetben foganatosított vizsgálatnál s létszám felvételnél mutatkozott jegyzetek melyekel állítólag Miss Lawrence alapján következőleg tünt ki : hozott Chinából Európába 1810-ben;
18 bika, 162 drb ökör, 1G35 tehén változváuyai szintén Rósa indicához
&\\lQ%h*Ltást ÖS82esei1^325 darab hasonlítanak; növése semperflorene\' tfagy
Az egéíse^Uilapotránézve a mult rózsához hasonló, csakhogy gyöngébbj 1887. évről megjegyeztetik, miszerint kifejlődés és nyurgább. Cserepekben egyes szórványos jellegű léptályog, lép- tenyésztve 30 czentiméteren tul rit-fene eseteken kívül az egészségi állapot ^ü növekszik. Virágai pedig gen ki-kielégítő volt. AzállatSktenyészképességi ^ ek á la mÍQÍature igea kedvelt vizsgalata foganaiosittatott ¦¦ , J. i v , -7. ,,,
Ámult 1887. év folyamában a vágó- r0Z8a> kar» ^ csak 20"féle váI"
hidon a vágatásilajstrom s jegyzetek alap- tozváuya Van.
ján levágatás alá került a városi vágó-\' Thea rózsa Rosa indica L, Rosa
hidon 3278 drb szarvasmarha, ezek között fragrans Rnd.) ismertető jelök, egye-
mások-
Kapuczinus rózsa.
(Folyt, köv.)
Kanizsa város pénztárnokai, illetve kamarások.
nemre nézve volt: bika 12 drb, okor «.eknek _ vastae szirom
2208 drb, tehén 1058 drb, borjú 4988 ^nek..nafy vafta? SZ1,r0m
drb, ezek között nemre nézve volt tinó ná! sajátságos, de igen kellemes thea.
3102 drb, üsző 1886 drb. A borjuk kö- illat, ismét másoknál többnyire finom;
zött félév kortól 2 éves korig volt 1248 halvány színezett; a thea-rózsák\'
drb ; megjegyeztetik, miszerint a levága- öszk0r dúsabban virágzanak, mint
Ádám.
tástól az év folyamában visszautasittatott egy darab, mint egészségtelen minőségű
nyáron.
husu pedig három darab lett elkobozva.;
Bourbon rózsák, melvek 1817-ben
Kiadatott az év folyamán : Marhalevél
Hivatalos nyugta kiállittatoU és az Lólevél illető helyekre visszaküldetett 682 drb. Sertéslevél ezekhez külön átirat 682 „
136 vagyontalan helybeli betegek költségszámiárhoz szükségelt szegénységi bizonyítvány kiállíttatott 136 drb.
Az 1875. évi III. t. cz. 1-ső §-ánakj a, b, c, d pontjai értelmében fizetési meg-! * TOZSil. .
hagyás intéztetett fizetőköteles helybeli! * nZ*Ui Ksrlany" izimir* Itta egy r lakósokhoz 47 drb ! (Folytatw.)
(Folyt, köv.)
jöttek először divatba, Bourbon szt-j 5289 getéról való, a hol is a magouez: 308 rózsák közt fedezték fel. Természeti (keresztezése a China és a négy év-j szaki rózsának (Rose des Quatre Saisons). Az eredeti alakja ennek is] a Rosa indicához hasonló.
A magról elszaporitottaknak vál-: téiz. tozványai némelyike erős, másoké pedig gyönge növésüek. A virágjai
Végrehajtást elrendelő végzés 32 „ j A többször virító Bourbon hyb- szép formás idomuak, üde színezettel, Árverést 3 n \\ riáik kitűnnek alacsony növésük ál- levélzete gömbölyű, fogas szegélyzettel
ezek kozul befejezetlen maradt 5 , . , . fll
Beuuláai végzés kiállíttatott 480 " \'Ul\' 8 azért maSasra °Jtva nem felel-A tör\\-ényszékek: járásbíróságok álul!nek mega czélnak, rózsái nem nagyok, közvetlen a kórházhoz, illetőleg a kórházi de szép idomúak és csomóba állanak.
bir. Nem ritkák itt az elegyfaj — vegyült hybrid — illetve fajvegyű-let a bourbon és Noisette rózsák közt.
kiáltott fel kétségbeesetten János, az Dem lehet meg! iszen Dekem Ígérted magadat Örzse. nekem, és mégis máshoz mennél el. ugy-e nem igaz ez Ürzse, mondd t
Igaz ! szólt Örzse szilárd hangon, melyből a dacz erősen kirítt, Istók megkérte kezemet, és én oda Ígértem neki. kézfogónk is meglesz, az ís igaz, tehát felesége leszek. !
Felesége ennek ittV szólt János keserű günynyal, te. a ki öt soha sem szenvedhetted, te Örzse, ki azt fogadtad, hogy¦;. engem szeretsz örökké és nem lész másé, 1 mint az enyém, nem. nem ; te csak tréfát1 űztél volna velem? vagy ebből tész most I bolondot, vagy az én truezezomra teszed \\ ezt, de miért? Én Istenem, bántottalak-e én téged valaha, hogy ily kegyetlen vagy hozzám, vagy tapasztaltál-e az én részemről bármikor valami olyast, a miből a hűtlenségemet láthattad volna, egy-e nem?! Hát miért teszed ezt velem,ó mond Örzse kérlek.
Hagyjon békét nekem János, fakadt ki erre Örzse zokogástól el-el fojtott hangon, hagyjon békét; elég volt már nekem a szenvedésből. Vagy azt gondolja, hogy - mivel én ilyen szegény elhagyatott árva vagyok, én kénytelen leszek majd minden gyalázatot eltűrni?!
De mit Örzse, mit kellett eltűrnöd ? mond meg nekem, ki bántoU téged s meglátod, kikeresem én neked az igazságodat. És oda lépett a zokogó leányhoz s annak kezét megragadva, magához akarta őt szorítani, ez azonban ijedten fordult el tőle s monda: BNe törődjék többé én velem János, itt a gyűrűje, kendője s adja
vissza az enyémet is, nem lehetünk rai fellázadt a lealázások ellen, s a gúnyos a nevén is szennyfolt legyen. Szegény többé egymásé, igaz, szerettem, de az c?ufolódások oly könynyelmű lépésre in- Örzse! valóban szánalomra méltó helyzet-Isten látja a lelkemet, ha vétettem is ígérlek, a mit csakis Istókkali házassága J ben volt. És hozzá még, hogy a Macsákék ellene, hogy éh annak oka nem vagyok;1 tehetett jóvá. - I meg hallani sem akartak arról, hogy
én nem tudom, hogyan jött minden egy- j A szerencsétlent a sok különböző — véleményök szerint — a Lökér János másután, hogy engem megrontson, de zaklatás oly vak dühbe hozta, hogy fel- j megunt kedvesét az ő drágalátos fiuk most már késő, mindennek vége kell lenni lázadt büszkeségének szenvedélyében, egy vegye el.
köztünk. Menjen haza Isten hírével s végzetteljes határozat fogamzott meg lel-[ Mint az éhes farkasok estek neki felejtsen el engem, legalább megálldja az kében; elfogadni az önző, közönséges j azok is a szerencsétlen leány becsületének édes auyja, menjen csak János, nem bírom lelkű Istók ajánlatait, ha nem szereti is [Most már nem két család, de három ki tovább. i öt, csakhogy minél előbb fejkötö alá jut- is üldözte öt utOn-utfélen.
Már késő levén az idő, mindkét hasson. S ö, ki előbb még a legszere- J De hát mégis hogyan jutott a szegény legény készülődött e felszólításnak eleget! tettebb ifjának, Jánosnak sem engedett j szánandó lény ily kétségbeesett helyzetbe, tenni, s János keserű bánattal fordult még, volna meg semmi illetlen szabadságot egyszer Örzséhez: „Hát elküldesz örzse? 1 személyét illetőleg, most lelkének, szívé
engem, kit ugy szerettél! eltaszítasz magadtól, de iszen jól van, de én majd megtudok ám mindent s jaj lesz azoknak, kik ezt én velem kivitték.
A két legény némán hagyta el a kastélyt, nem szóltak egymásnak egy szót sem, pedig előbb jó barátok voltak, most szerelmüknek közös tárgya, ellenséggé tette őket.
Örzse pedig nagy fájdalma alatt összeroskadva az ágyra borult s öltözet-leu sirta át az éjszakát Kiveszett boldogságát siratta, mint Éva anyánk az elvesztett paradicsomot, mert valamint ö oda többé vissza nem térhetett, ugy Örzse sem remélhette azt többé elnyerhetni. Hisz maga játszotta azt el, valamint Eva anyánk nyalánksága által a paradicsomot, ugy ö boldogságát a saját hiszékenysége, gyenge szive s daezos lelke szülte köuy-nyelmüségével játszá el. Elhitte a futópletykákat; gyense szive megrettent az anyai fenyegetésektől, daezos lelke pedig
nek félre vezetett zavargó érzelmei közt, az aljas ifja legénynek, Istóknak unszolásai után megtette azt a ballépést, sértett hiúságból, a mit szerelemből soha sem tett volna meg, csakhogy János elbigyje, hogy ö már nem szereti Őt. Mily téves utjai vannak a sziv indulatainak, csak most látta be. De már későn. Ö Jánostól örökre el lett szakítva, attól a Jánostól, a kitől szive soha nem bir megválni. Szeretni fogja öt mindig, örökre, lelke az övé marad a sírig és azontúl is.
Istókot pedig gyűlölte, mint egy bűntársat szoktak gyűlölni azok, kik a jobb útra térvén, amabban keresik és találják megrontásuknak okozóját.
\' S ily érzelmekkel nézett a szerencsétlen teremtés közeigö eljegyzésének elébe. Szive megtört s bizalmat, eröt az Öröm nélküli jövőhöz csakis azon tudat adott neki, hogy ezt a kehelyt saját becsülete helyrehozásának érdekében meg tkell tennie^nehogyegy ártatlan lénynek
melyik a szivének, becsületének s hiúságának intézett — tőrdöfésekhez hasonló — megtámadásokról sebzé meg ugy, hogy ily indulat labirinthba tévedjen el, a miből most kivergödni nem bir.
(Folyt köv.)
A juhász legény.
Korcsmárosné! drigs, kincsem hallj a-e ? Azt&t mondják, jó bors tsd, igaz-e? É\' ha igai, hocaon nekem belóle, Vasárnap van, hadd mulassak kedvemre.
Korcamárosné, bon jó: de igazán Mért nincieQ itt ma néfaánr szem jó csigany ? Ilyes kedvem, mint ma van,már rég nem tói, Nem Bajaálom ú-i ilyenkor a bankót.
Drága a gyöngy, de még drágább a gyémánt Eteknél jobb Meretem ón a azép lányt A azép lánynak gyémánt szeme, gyCngy foga, Helyek fényét tdz g nem hideg viz adja.
Jó Istenem 1 áldom a szent ueredet, Hogy jnbáaznak teremtettél engemet, Ha véletlen én is grófnak születem, Nem lett volna ily kedves az életem!
FARKAS F.
1690. Simponelly Péter Pál. 1699. Frira- Ferencz, Keresztelj. 3.723. Ullerich Lipót. 1726. Bayer Antal. 1730. Frischauf János
1737. Taax Mihály.
1738. üilerich Lipót II. izb<-n. 1742, Scbrein Jáűos. 1745 Taax Mihály II. ízben. 1752. Vida István.
1755. Teutscher Pál.
1756. Németh János.
1757. Volmann Mihály János.
1758. Mössner György.
1759. Jurent György.
1760. Illovay Ferencz.
1768. Aisztleithner János Ádám. 1772. Illovay Ferencz II. ízben. 1774 Aisztleithner János Ádám II. izben.
1778. Spríngschitz Vitus.
1779. Topler Ferencz. 1786. Goóry Láazló. 1788. Hegedűs Antal. 1790. Simomsits Mátyás, 1797. Magláth Keresztély. 1799. Pichler Alajos. 1801. Babocsay József.
1804. Maglath Keresztély ít.i/b. 1809. Albanich Jakab.
1811. Hollósy József^
1812. fiéck János. 1816. Király József. 1819. Latinovits József.. 1824. Karácsony József.
1827. Trojkó György.
1828. Király József II. izben.
1830. Vidákovits Ferencz.
1831. Kiss József.
1832. Szívós Péter. 1837. Kreiter József. 1839- Pfaff József.
1840. Matkovits György.
1841. Hauser János. 1844. Máninger József.
1847. Sanweber József.
1848. Horváth Mihály. 1850. Jack Frigyes. 1852. Botfy Károly. 1861. Juhász György. 1867. Bartos János. 1878. Láng Henrik. Összesen 45.
Utóbbi időben többszörös változáson ment át a városi pénztájnoki, illetve kamarási hivatal; külön volt a városi, vagyis házipénztár/S adópénztár; 1878. óta Összes pénztárak egyesítve vannak. Jelenleg halálozás folytán üresedésben lévén, hirszerint az uj választás május 22-én történik meg. Közli. BÁTORFI.
HUSZONHETEDIK ÉVFOLYAM
MÁJUS 5-én.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX X X
K - - X
« , X
X X
t. Sí
X
ifi
&< iá Wl X

it ¦É X X X X
t
X
<$\\
M-
FAN T L MÓR
NAGY- KANIZSÁN.
tJzlet megnyitás.
Vau szerencsém a n. é. közönség becse* tudomására hozni, hogy helyben
a dél-zalai takarékpénztár épületében
(a „Korona" vendéglG átellenében.)
l ffeoHész férfi fÉrrafi üzletei
i
nyitottam.
Számos éven keresztül több nagyobb városban szerzett t-pasztalataimnál fogva úgyszintén helyben 7 éven általi működésem alatt volt alkalmam a helybeli és vidéki n. é- közönségnek követelményeivel megismerkedhetni, mi is azon kellemes helyzetbe juttat, hogy b igényeinek minden tekintetben megfelelhessek.
Midőn arról biztosítom a n. é. közönséget miszerint törekvésemmel oda fogok hatni, hogy pontos és SZOÜíí kiszolgálás által bizalmát kiérdemeljed, maradtam magamat a n. é. kuzüoség becses pártfogásába ajánlva, tisztelettel
FAHTL MÓR,
Mintái kívánatra íjermentvB iffletó.
X X X X X X X X X X
"V1
X
X X X X X X X X X X SC X X X X X
m se if
X
X
gooooooooooooooooooooooooooo
o s
Q
o
O
I
? o ? 5 o
pooooooooooooooooooooooooooo
1-sö júniustól és 1 sú szeptembertől a lakbér 35*/«-fcs] leszállítva.
KBÁPIN A -TÖPL1TZ
ttlrűAhely Horvátországban.
„Zábok-hTapina-Toplitz\' a Csáktornya-Zágrábbi vasoá yátől 1 ára távolságra esik, mely l-»ő áprilistól fogva megnyittató t Aa idény tartama október vége. 30 — 35 R. meleg kiválókép hatalmas Acrathemu*a e gyóavfurdöknek felulmulhatatlan.ága bizonyítja a kitilnő jó hatású erejét különösen gorcsG\', ismék és a fogak rheumáinás ugy eiekból kifolyólag mia bajoknál, mint tsibbadság, tnerevnltség, bőr- ís sebbt.g.égeknél. Ugyanéiért intéseiben található Rassini é« márványkádak, dorieh fürdők, kitűnően berendezett gőzfürdők. A gyógyfürdők előaeigité.ére villaoyosás is alkalmazható.
Bővebb tívdomást a gyógyjürdöre nézve a Jürdö igazgatóság nyújt. Flirdö-orvos : dr. Weíngerl Jőzsej. lígyanott.
c
G C 0 ú s
2:
0 0
c
3
ej
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
FIC1ELJIEZTETES
Általánosan ismert, jó hirnéToek örveodÓ « tübb oldalulag kitűntetett aói boiaxeat készíiiaénjem — kelendőségénél fogva — sok \'utániásnak lévén az utóbb idóbeu kitéve, el határ óztam, hogy azokon czimjegyeimet módosítom s arra kék nyo
>7\\
%
SMfttdalauott szeges gázeséplágépeli
GROSSMANN « RAUSCHENBACH *>"
Tudósítást
•5ytlrtl1aEi1a.yaln.lt IróTlTiyCt üajtása,
csekély fűtőanyag fogyasztása —- igen nagy munkaképessége -g—
s szemek kililí iisilitása és osztályozása, valamint erős szerkezete ietiatetíbeii összes
eddigi számos Tevőink nyújtanak, kiknek névjegyzéke a t. gazda urak rendelkezésére áll.
GROSSMANN és RAUSCHENBACH
.lsö magyar wlim éipm, Budapesten, külső váezi-ut 7-ik szám.
HUSZONHETEDIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
H!3iEB333gg33gE ^_
| Alapíttatott | (f^ | Alapíttatott |
X
l i838-ban- i ^gr a/ i 1838 ban i
BEKÉNY JÓZSEF tótílMer S,
M A E* Y
P1TANCZI
R SAVANYÚVÍZ
I ÉKSZERÉSZ, ARANY- Is EZÜSTMŰVES * 11
jj[ NAGY-KANIZSÁN a városháza átellenében.
X Ajánlja nagy ékszer, arany-, ezüstáruk raktárát X dus választékban. Jutányos árakért
X Arany nói gyűrűk 2frt-és feljebb ; frtitíeUebb
jjj Arauy férfi „ S B _ > Arany karékek
^ arany jegy . 3
Arany gyürilk gyére ín tüll 10 W Arany füügfik „ 13
w Arany féffk-óralinczok 20 Arany nö í óraliíociok
W Arany női \'emoűtoir <5rák 25 B
XArany kereslek 2 „
Arany medáliák S ,
V Arsny broschok 7 „
^= Arany függök 4 „
.ny lencsék - ,
Arany collier ayikláoc* 10 _
Arany inggombok 2 .
Arany férfi LyakkecdGWk 5
Ezüst evőkanalak darabja 5 „
Eiüst kávéskanalak ._ „ 2 „ Ezüst tejmerö
let I*\'
16ró
34 •
Eitlst 6 pár evöster együtt 14 . Esü*t 6 pár csemegesier 8 ,
V
XVidéki megrendelések pontosan teljesíttetnek, nem tetsző tárgyak 8 nap alatt visszarettenek.
X Re0\' arany, ezüst-, vagy éktzertárgyak a legmagasabb arakért megvétetnek J)L vagy ujakért kicseréltetnek-
\\l* Bladaa részletUzetéa xxLellet/t la.
w Mély tisztelettel \\v
$ BEBÉNY JÓZSEF, ezelőtt M1LHOFER S. ^
Íékszerest-, arany e ezüstműves w
3327 1 — 4 Nagy-Kanizsán a városháza átellenében. ^
oooooooooooooooooooooooooooo
o o o o o o o o
Q 2
o o o
0
o c o o o o 5 o o o
V. ÉVFOLYAM, A Csáktornyái takarékpénztár
1SSS május hó 10-én d. u. 3 órakor
Csáktornya n saját helyiségében
RENDES ÉVI KÖZGYŰLÉST
tart,
melyre t. tagjai ezennel meghívatnak.
T A. 3E=L Q- "X" a
1. Az igazgatótanács jelentése.
2. A felügyelő bizottság jelentése.
\';. Az 1887. évi II. csoport megvizsgált számadás feletti határozathozatal
s a felmentvény megadása. 4. Az igazgatósai; esy tagjának megválasztása. í>. A közgyűlési jegyzőkönyv hitelesítésére 2 részvényes kijelölése. Kelt Csáktornyán, 1888. április 27-én.
ira .-i AZ IGAZGATÓSÁG.
ooocooooooooooooooocoooooooo
g TÁRCSA GYÓGYFÜRDŐ \\J(
Vasúti állomások Szombathely és Asjiüiií X
X Aires glaubersós vasas-jürdö. XC
& Az idény megnyitása május 20 án lesz. ^
ffl Ásványvize megrendelhető az igazgatóságnál. K
^ 330« i 6 Fürdő felügyelőiig. ^
SWADLO FERENCZ
Budapesten.
Él
Gyára : | ¦
VII.-, alsó-erdfi-aor 3. &zám. 1 EB i JJ"
Ajánlja ssabdal mázott Önműködő sirreaVíDjeit, hullámzott actélle-meibíil továbbá szabadalmazott Blazicsk éi Breczkaféle töltő áa szellőztetést kályháit, valamint központi fütésberendóaeit, Baját szabdalni* szerint egy vagy lobb helyiség számára, mely utóbbiak különösen oly epuletfkné], iski Iáknál, kórházaknál stb. szellőítetéssel, vagy szellőztetés nélkül
igen czélezerüen alkalmazhatók. Ajánlja továbbá valamennyi az épttési szakmába tartozó munkáit, úgymint : épület-, mű- és szerkezeti lakatos tégla és vakolat telhuzó gépeit kovácsolt vasból munkáit.
Mintakdrtyak és költségvetések ingyen és bérmeatve- 3066 22-26
(SZÉCHÉNYI-FORRÁS.)
A nag meltos.igu magyar királyi ke-eskedelmi minisztériumtól mint gyógviz fölvétetett
Az ipark iái líráson arany-érmet nyert, ugyanakkor, mikor a tárcsái ezüst, a sóskúti pedig bronzéremmé] jutalmaztatott. E kitüu> ásványvíz amellett, hogy
hazai termék
jó minőség és tisztaság dolgában messze túlszárnyalja a cseh, krondorfi és steier, radaini s regedéi savanyu vizeket.
Igen kívánatosnak tartják, hogy fogyasztó közönségünk a jobb minőségű itlttjO\'Ur terméket elébe legye az idegennek. — A legkiválóbb orvosi tekintélyek igazolják, hogy a Petánczi (Széchenyi fcnt) vasmegyei savanyúvíz rósz étvágy, elnyálkásodás, légzési bajok s mindennemű hurutot; eseteiben elsőrangú gyógyvíz, valamint legolcsóbb is.
Borral vegyítve le^lcellemeaeöö Ital
VOGLER JÓZSEF
nagybirtokos és ásványvíz tulajdonos.
Főelárusitó helyek Nagy-Kanizsán:
Marton -A.CJ.Oir fűszer és csemegekereskedésében és Berdln Marton vegyes-kereskedésében.
I pintes üveg ára-15 kr., az üvegek 5 krajezárért visszavétetnek. Nagyobb meireudelésekuél megfelelő kedvezményi nyújtunk.
Továbbá Marton Adolf fiiszer és csemegekereskedésében $$
JS^zl „_A-i-a,iay Golyólioz" ífagy-Kanizsán jff
kaphatók ^
mindennemű csemege-sajtok, magyar és veronai szalámi és sonka m
egész nyáron ál. ff
Továbbá mindennemű fűszeráruk a leiíjutányosabb árak mellett. g
Árjegyzék kívánatra ingyen és bérmentve megküldelik. I
g) S329 1 — 1 QB)
00000000000000
o o o o o o o o o o o o
OOCOO *2000000QO
3302 Mindenki tisztességes módon mindennemű törvényes
sorsjegyeknek
részlefre való eladása által évenként legalább 1200 írt keresetre tehet szert. Tudakozódások FÜCH3H. váltóbázához Budapest Do-rottva-uteza 9. intézendök.
Máriaczelfi gyomorcsöppek..
r » gyomor minden betegségeiben.
Fótülmiilliauitlan etvagjrblánr k-yf.m.)rKyO(!!fc*.-(r. run iliato lélek-zet, íeiíiiYoúAs, navanyu felhT,ffeni\'« koQka, gyoraorharot, gyovaoTtsit, homi.fc- is ri)inikéj>z,-Klvs, talsásoa jivaiksk\'-Kydes. sárK^ig, under
gyomorgörcs, u«kazornláa, » g\\o-ínornak ételekkel éa italukkal való túlterhelése. plt.«ilák. !ép-. vM- éa aranyerei bántalmak esot«U>«n. -Eztt övegese in nia-
sirassál együtl » kr„ kettős pa-Iscik 60 kr.
Köip"nti wXküldé* Brady Kíralj (tyofrysreriííir. Által Kremsicrben Í.Uor-
Kapható minden gyógyszertárban.
?TÍ^Í A vtódi lniria\'-1elli (tj-omor^Oüpeketsokai mmiMOak es quni.ximk. a valodisig jeíeal -ígcek piros, *" fenti Tcdjí-Kygyel elli
iefeül mind.
v n-_« —-&otí boritokba
kell göngyölve -nme es a nunden üvegbei mellékeit hasioalati ntasiiavoa meg kell jegyezve lenni boirv ai Kremsierben tíusek Henrik köoyvnyoradijában uyB-
Kapható N.-Kauiza4n: PrigerBé-la Kadarkuton: Beck B-, KapOBV.; Cío1-oerViacze, Babócbay Kálmán Marezali-baní KfirSa Viktor Meronje Fleiscber S. Nagy-Bajom : KöröfiLajos, Olooczon Bölcs 1 éla gyógyszerész uraknál. 3162 27 — 52
++++++++++++++
WELTNER M.
bank és bizományi üzlet Budape8t. IV. kis híd uicza 9. Eszközöl kölcsönöket ingatlanokra Elhelyez kereskedelmi váltókat. Elfogad tőzsdei megbízásokat
3290 7 - 10
+*+++
VENDÉGLŐ BÉRBEADÁS.
NAGY-KANIZSÁN a piaeztéren Mrf „II ÖZS 4 -HOZ
i zimzett ventlégló, mely áll:
2 vendégszobából, 1 ebédlő, 2 nagy pinrze, 1 jégverem, 1 mészárszék és 5 szálló szobából, i ovábbá a bérlő részére 3 szobából álló lakás, mosókonyha, 2 istálló, és egy nagy udvar. E helyiség f. évi augusztus hó 1-től
3 egymásután következő évre kibérelhető, esetleg megegyezés folytán azonnal is átvehető.
Miután a nevezett helység a főtéren van, illető bérlője bolthelyiségnek, vagy más efféle czélokra is használhatja.
Bővebb értesítést a tulajdonos KlIOrtZCr RárOlj csáktornyai vendéglős ád levélileg, személyes megkeresés folytán a szerződés azonnal megköthető. 33So 1-4
* Megrendelési czim: A ÁDttt Üfíl PlSCZlSÖr |
: Dielrich és Goílschliíj; |
X BUDAPEST, vagy 1
tDREHERANTALJ
t KŐBÁNYA. J
- Csakis téliesen leill-peditt, tehát tükörtíarti kiviteli sor szétküldése, folyton friss J X Uv-egtokéitieti, a minüsé< h.tmis;tlan volta mellet; kezesség vállattatik.
¦ Nagybani fogyasztóknak jelentékeny árengedmény. ¦
J Árjegyzókelc mindenfoló ingyen és bérmentve.
^ F i gy e 1 m ez t e tö ¦ ! Miuán iryakran megtörténik, bozy idegen késtitméuya és &
a gy" Íj mr.\'.Csűrűk aDteher Antal kiviteli sfir* caúu a,
í alatt forgalomba borainak, a t. cs. Dreber-féle kivttaü s&r X
a fogyssztóifnak a hatóiágj].\\g oltalmasoti Uvogcaimkét, inelj en Jfe
X a Dietricb ét Oottscblíg éta Dreher Aotal néT X
^ 3298 G —6 Okrttllea kell, hogy rajta legyen, kiváló fify.ln.ri.be ajánljuk. 3
Wajdita József könyTnyomdájából Nagy-Kanizsán.
Melléklet a „Zalai KOzlöny\' 1888-ik évi 18-ik számához.
— Örömmel halljuk.\'hogy a Keresztény Jótékony Nöegyíetnek tagjai mindinkább szaporodnak. Mait .vasárnap tarrott választmányi ülésen a hazai viz károsultak részére 20 frt utalványoztatott Holnap, vasárkap d&után évi rendes köz gyűlését tartja.
— A phj íioxera nemcsak a Balaton-mellékén, de országszerte aggasziúlag terjed. Ez idöszeriut 55.615 katasztrális hold területet egészen kipusztított, 132 ezer holdnyit pedig inficiált Gátat térje .léének cssk Kolozsvárt és Hódmezö-V;^árheryeu sikerült vetni.810 közstgben s .!3 megyében van eddig toustatálva. — 11 ilatomellékén a lakosság, fókeresetfor-ra>a a szőlóuiivelés. en^iek elpusztultával üi-ui tuduak megélni, következéskép el-,á).doioÍDak s mint észleljük, Szlavóniába im ekszenek. Egy kissé vigaszialó az az egy körülmény, hogy nem Amerikába.
— Lapunk jelen száma a „Kisdednevelö Egyesület1\' közgyűlésének határozatából az egyesületi ;közle i:ények tudomásul vétele végett minden tagunk díjmentesen kézbesittetik.
— Naszhir. Hirschler Arnold sziszek i munkatársunk Sarolta kisasszony nővérének esküvője Bauer Jakab urrai Budapesten május S-án lesz a dohány-utczai izr. templomban. Boldogság kiBérje frigyüket !
— Színészet. Sághy Zsigmond színtársulata körünkből Fiúméba távozott: útközben a számos Likból álló társulat két-részre oszlik, fele Csáktornyán, fele Alsó-L\'udván működik. A nyári évadot Keszthelyen toitendi. A társulat szervezett-ége méltán pártolást érdemel.
— A lazsnak! mulató kert, városunk e kedvencz kiránduló helye mar teljes tavaszi pompájával virit; a bal zsamos lég, telve virág illatával, üditöleg hat a kisétáló városi emb.-r egész kedély világára, kürül-körül, a merre a szem ellát e pompás panoroman végig, mindenünnen orónizaj hallatszik a kis méh és bogár döngésé\'ől. a pacsirta elragadó öröménekéig, a városi por és vásári zaj chaosábóí ki ne kívánkoznék e kedves kis helyre V Maya a kert csínnal van berendezve min denfelé ragyog az a tisztaságtól, három jd felszerelt tekepálya áll a vendégek rendelkezésére, s atalában mindenen megjátszik, hogy a vendéglő tiaial. hozzá értő ember kezébe került, az uj vendéglős az elhunyt Blumenscheinfia. mindent elkövet, hogy a vendégek igényeinek eleget tehessen, a szolgalat pontos, a borok jutányos áruk mellett is, nemkülönben a márczíusi sör kitűnő, az ételek kifogá- talán ok a tulajdono3_pallini uroda-jont iránt csak elismeréssel lehet a közön ség. hogy e tátogatott mulatóhelyen ily ti.-ztességes vendéglőst alkalmaz.
— Halálozás. Árvay István, megyei kiizéletüak e veterán derék bajnokát súlyos csapások érik. A napokban hunyt el jeles képzettségű fia, ifj. Árvay István ügy\\éd Nagy-Kanizsáa. Hűit teteme Zala Egerszegre szállíttatott.
— Vizsga-hangverseny. A .nagy kanizsai kere.-kedelmi- és elemi Ukola kebelében alakult, Sterneck Zsigmond zenetanár vezetése alatt álló zene-tanfolyam mult hó ?9 én a kereskedelmi iskola nagytermében több magántanitvány közreműködése mellett és igen nagyszámú disze> közönség jelenlétében vizsga hangversenyt tartott a következő változatos műsorral: 1. a) „A tavasz" b) „Am Itheinlaode" gyermek szimphonia. Előadták ; Bún Jenő, Deutscb Zsigmond, Marton Miksa, Menz Nándor, Singer Kálmán és Weisz Bódog. 2. Hölzel-Popp, „Mein Liebster ist ím Dorf der Schmied" fuvo ya-ábráod zongorakísérettel, előadta: Moster Bernát. 3. Schubert, „Mílitair-Mai>ch", septett, előadták: Bún Károly és Buchrach Lajos (hegedű). Neumann Arthur (viola), Samuely Pál és Scbwjrz Károly (cello), Böhm Ernő (harmoniu-n). -í. ríüb-r, ,Idyll\\ magyar ábránd, z. k. hegedűn előadta Bún Károly. o. Popp, „ P<j lka ábránd", z. k. fuvolyán előadta: Schöiifeld Miksa, G. Löw, „Liebchens Gni.»it*, cello-solo, z. k. előadta: Samuely Pál. 7. Millöcker, „Der Viceadmiral", nonette. előadták : Böhm Ernő (harmónium,). Bún K, Bachrach L. és Neumann A. (hegeuü), Samuely P. és Schwarz K. (cello), Moster Bernát és Schöníeld M. (Juvolya). Záradékul „Batthyányi-induló", előadták: az előbbiek. A zongorakiséretet Sterneck tanár eszközölte. A közreműködők külön és együttesen pompásan oldották meg feladatukat, mely, tekintettel arra, hogy mindannyian a legifjabb korban vannak és csak rövid idő óta kezelik a hangszert nem csekélynek mondható. Sterneck tanár szakavatottsága és kitűnő tanítási rendszere ig?n előnyösen nyilvánult ezen zene-vizsgálaton és szívesen adózudk ezért néki jól megérdemlett elismeréssel. A jelen voltak nem fukarkodtak megelégedésük és tetszésüknek zajos jelét adni, mi bizonyára $sak buzditólag fog ha;ni a ua.tvanyok -uwábbi szorgalmára.
A leghálásabb részét a műsornak Bún Károly és Samuely Pál vitték, kik ezt előnyükre tökéletesen ki i, aknázták; előbbi igen érzelme-eo játszván magyar ábrándokat, utóbbi pedig helyes felfogással a legpracisebben gordonkán Löw: „Liebchens Gruss"-ját — Csak előre- ,
— A megyei gyűlésen keszthelyi I főszolgabíróvá Takács Imre. helyébe ta-
polezai saolgabiróvá Székely Emil választatott meg.
— Párnán május. 1-én éjjel nagy tüz pusztított; 16 lakóház és számos melléképület lett a lángok martalékává. Az izr. imaház is leégett
— Általános a panasz, hogy kóborló kutyák a vad állományt erősen pusztitják; a fiatal nyulakat összeszedik, sőt a szolok-ben is kóborolva, a szölőhajtásokat letördelik a nyulak üldözésében. Erélyes rendszabály !
— Egyházmegyei. Matkovits Antal zala-szem-balázsí segédlelkész c^eszneki helyi káplánnak. Matknvics Gyula Csatárról ZaU-s7ent Balázsra, Mészáron Fló: rián Zala-szent-Balázsrói Csurgóra segédlelkész) minőségben áthelyeztettek.
—Acsáttornyaíállamitaoitóképezdé-bentanképesitö vizsgálatok f.évjuu.hó 19. és következő napjain tartatnak. A kellőleg felszerelt és 50 kros bélyeggel ellátott folyamodványok f. évi május 20 ig azon tanfelügyelőhöz nyújtandók be. kinek kerületében az illető tartózkodik. Minden tanítójelölt ki nem ezen intézetben gezte tanulmányait, lo frt vizsgálati dijat fizet. Póivizsgálat dija minden egyes tantárgyért 5 frt. A tanítói oklevél dija 1 frt Ezen dijak a vizsgálat megkezdése előtt az igazgatónál előre leteendők. Csáktornyán, 18SS. ápril 25. Samu József igazgató.
,~ írók és művészek kirándulása Dunántúlra. — Az jirók és művészek társaságának" választmánya elhatározta, hogy az idén is rendez kirándulást és pedig ezuital a dunántúli részekbe. Tíz év év óta ugyanis, mióta a kirándulások rendeztetnek, még nem járlak dunántúli vidékeken kivéve Keszthelyt hol a Balatonegylettel együttesen rendezett kisebb kirándulás alkalmával töltöttek, rövid időt A programni már nagyjából meg van állapítva E s ;erint Tata, Győr. Pannonhalma, Pápa. Szombathely, Nagy-Kanizsa, Balaton-Füred, Veszprém, Székesfehérvár vidékeit fogják beutazni, végig hajózzák a a Balatont, kiszálva Badacsonynál, hol Kisfaludy Sándor lakóházát tekintik meg. Csak az nincs még eldöntve, hogy Keszthelynél vagy Boglárnál ülnek-e hajóra ? Ha Keszthelynél, akkor ott is egy napot és éjszakát töltenek s másnap az egé3z Ba latont végig hajózva, utaznak B.-Füredre. A kirándulásjul. ó tői 15-ig tart; anagyobb megálló-helyeken irodalmi- és művészi előadást rendeznek jótékony czélra. Az érdekes utazásra nnr idá.g szép,.társaság vau együtt, számos iró s az opera és nemzeti sziuház több művésznője és művésze jegyeztette elő magát. Kik a tavalyi emlékezetes erdélyi kiránduláson részt vettek, csaknem mindnyájan részt vesznek ez alkalommal is. Tatáról, Győrből, Pannonhalmáról. Pápáról, Veszprémből meghívó levelek érkeztek. A többi helyeken is érdeklődéssel viseltetnek a szép "kirándulás iránt A kirándulás Ügyében tájékozható felvilágosítással Dolinay Gyula titkár szívesen szolgál a kör helyiségében a délutáni órákban.
— A lóoszUlyozás Nagy-Kanizsán május 1-én megtörtént. Elövezettetett 863 ló s ezek közül bevált U9.
— Meghívd. A Magyar szent korona országai Vörös-Kereszi-Egyletének nagykanizsai városi választmánya 1888. évi május 13-án d. u. 3 órakor a „Kisdednevelö Egyesület" nádor-utezai ovoda-helyiségében tartandja évi rendes közgyűlését A közgyűlés t irgyai : 1. Elnöki megnyitás. 2. Jelentés a lefolyt év működéséről 3. A szám vizsgájó-bizottság jelentése. 4. A sorrend szerint kilépő választmányi (tagok helyett újak. esetleg azok isméü megválasztása ü. Netáni indítványok. Kisorsolt tagok : Ebenspaoger Li-pótué, HofímannMórné. Kürschnerlgnácz-né, Sommer Sándorué, dr. Schreyer La-josné, Weiss Henrikné úrhölgyek. Blau I^jos^béMpanger Lipót Gnlnhut Henrik, Mar&TAntal, Tdttőssy Béla, Tripam-mer Gyulájuk./ /
-^^r^Kítontélett könyvkereskedés. A I^ampelítóbert-féle. most Wodianer F. és Fiai tulajdonát képezó köuyvkereskedő-czégnekNa közművelődés körül szerzett érdemei elismeréséül a király a cs. és kir. udvari keny kereskedői czimet adományozta. \\
— Vasútépítés. Tapolczáról irja to? dósitónk, hogy\\otta Sümegről Tapolczáig meghosszabbítón do\\ helyi érdekű vasút Ügyében április,25-énJgen népes értekezlet volt Skublics Gynla volt főispán elnöklete alatt Á^ySjésben részt vettek : Ersterházy Ferencz gróf, Batthyány gróf Szigligetből, Eitner Sándor orsz. képviselő, a környék táraságai, a községi elöljáróságok s a város szine-java. A gyűlés a vasút költségére 460 ezer forintot irányzott elő s a pénzt aláírás, utján szerzi be.
s az aláírások gyűjtésére minden községben külön bizottságot küldtek ki.Tapolezt hir szerint maga 50 ezer forintot fog aláírni, ha a végállomás ott lesz. A vasul létesítésén Eitner San ior és-Skublics Gyu^a urak buzgólkodnak. — A gyűlést lakoma I fejezte be#
j — Új zenemű. Helyi irodalmunk nemcsak egy-egy könyv megjelenésével j gyarapszik, hanem zenemüvei is. így e ; napokban jelent meg genialis fiatal zene-kapaczitásunk Horváth Laczi nemzet i \'zenekarvezetőtől „R ó z a-C sárgás", : mely gelsei Gutmann Vilmosné szül. Me-jgyeri Krausz Róza urnö ö nagyságának j van dedicálva. Kiadja Fischel Fülöp. Ara 80 kr. Még nem hallottuk játszani, de ha ja\'kslmunk lesz, még szólunk róla. j — A keszthelyi gymnásium ügyében, ¦ mint levelezőnk irja, Trefort Ágoston \'vallás- és közoktatásügyi miniszter, kit a ] város közönsége ez ügyoeu küldöttségileg ^keresett fel, Svastics Benő főispán elnök-I iete alatt bizottságot küldött ki, melynek feladata lesz véleményt mondani a felett, hogya gymnásium fentártása meg felel-e a város\'és\'vidék érdekeinek. A bizottság április 23-án" kezdte meg tanácskozásait midőn abban állaj-odott meg, hogy a város és vidék érdekei egyaránt azt kivánják, hogy a gymnásium egyelőre az 5 és 6 dik osztálylyal kibővítve tartassék fenn, s ha a szükségkivánja, állittassék fel a 7. és 8. osztály ís. Dr. Kuzsicska tanfelügyelő is 8 osztályú gymuásiumot óhajt Keszthelynek, de ha az kivihető nem lenne, ugy elégsé gesnek találja a latin tanszakkal kibővi tett és kereskedelmi tanfolyammal meg toldott polgári iskolát is. A tanfelügyelő nézetét csak a polgári iskola-igazgató tette magáévá. Feltétetett a kérdés: szükséges-e Keszthelyen gymnásium és polgári iskola V A bizottság nemmel felelt. Arca a kérdésre, hogy melyikre van Keszthelyen szükség \'í a bizottság két tag kivételévei a gymná-ium mehett nyilatkozott. A bizottsági ülésről Lénárd Ernő felkért jegyző terjedelmes jegyzőkönyvet vett fel, mely a vallás- és közoktatási miniszterhez fog felterjesztetni. Keszthely közönsége nagy izgatottság közt várja a miniszter határozatát mely bizonyára a kő/óhajnak lesz megfelelő, hogy a gymn -siuni tovább is állni fo^ es pedig kibővítve; Mit Keszthely, meiy oly sokat áldoz a tanügyre, megisérdemel Az sem megvetendő a kérdés eldöntésénél, hogy Keszthely gyönyörű és egészséges vidékkel, hideg balatoni és nieleg hévvizi fürdővel bir, vasútja most épül. y
— A fürdö-évad /közeledtével Balázsi Gyula, a „Haragos-féle" fürdő derék bérlője, ki azt már eddig is minden tekintetben a legtisztesebb fürdők sorába emelte, ujabb berendezéseket eszközölt mely által, ugy tisztaság, mint kényelem dolgábin a legkényesebb igényeknek is elegánsan megfelel. Ajánljuk a közönség figyelinéüe. Egyidejűleg megemlítjük, hogy a gőzfürdő naponta nyitva van.
— Hajdan és most. Egykor deli leventék keltek haláltusára egymással kedvesök birhatásáért kit mindketten egyformán szerettek; most azonban már nagyot fordult a világ kereke! Egy női küzdelemnek voltak szem- és fültanúi a mult n-tpok egyikén Magyar-utcza előré-szi lakosai; itt találkozott a két vetély-társnö, kik ezúttal is — mint legtöbb hasonló esetben cse\'édek voltak — a közös ideálhoz több jogot formáló megkezdte a .-zóbarezot torkaszakadtából; ömlött a sok drágatitulusmindkétrészröl,aíármáraö-z-izücsödült nép mulattatására Mikor kifogytak aszóbói, mint fúriák csaptak össze; az egyik a kezében volt szódás-üveget oly erővel vágta a másikhoz, hogy az darabokra zúzva hullott a kövezetre, aztán
ymás hajának estek, mire két rendőr megjelenvén a hely szinén, megakadályozták a hareznak komolyabbá válbatá-sát A két no természetesen megadta az árát a szódás üvegnek.
— Komlóssy Ferenczné elhunytát lapunk előző számáhan megemlítettük. A dicsőült jó nőnek temetése mult vasárnap nagy részvéttel történt. Ravatalán a következő feliratos koszorúkat láttuk : Szeretet jeléül, Szauer család. A felejthet-len rouonnak, Fridi Alajos. A legjobb anyának szeretet és kegyelet jeléül, í\'elejthetlea jó testvérnek, Knausz család. Igaz tisztelete jeléül, Kovács Lajosné. Kedves nagynénjének, SeU család, stb.
— A járda-kövezet ügyében tett felszóialásunk eredményre vezett, ameny-nyiben a „Magyar Király" vendéglő tulajdonosa készséggel rendbe hozta azt Most meg a Knortzer szálloda melletti Lőwin-ger-ház lábficzamitó döczögös járda kija-\' vitását sürgetjük.
— Knáusz Boldizsár ur a nagykanizsai községi iskolák érdemes gondnoka, a nevelésügy, e lelkes bajnoka s minden humánus intézmény buzgó i felkaroíója elfogadta a Kisdednevelő Egyesület gondnokságát, örülünk, hogy ismét visszanyerhettük kedrencz eszméje, az alapnevelés-ügy virágzásának méltó előmozdításához.
— Megyei r. h. A csáktornyai képez-dében május J-én tartatott meg a Gönczy ünnepély. — Zriuyi Károly, a csáktornyai polg iskolához s. t -nárrá neveztetett ki. — A muraközi tanítókor június 7-én Kottoriban tartja közgyűlését. — A Keszthelyvidéki gazd. kor amerikai szőlőtelepet
j létesít. — Eszteregnye iskolát épit — Köveskáilán gyógyszertárt szándékoznak lölállitani. — Toplak János draskoveczí tanító özvegye évi 120 frt nyugdijat 4 gyermeke részére 100 frt segélyt kap. — Gombás Aladár pápai jh. joggyakornok zala-egerszegi trvszéki aljegyzővé neveztetett ki. — Balaton-Füreden községi bírónak Varga János szőlőbirtokos választatott meg. — A nagy-kanizsai tanító-járáskór tavaszi gyűlése Paliinban május 24-én tartatik. — Azala-egerszegi ovoda-egyesület alakuló közgyűlését május 6-án tartja. — Zalamegye erdőségeinek területe 261,789 kat. holcL
— Hazai r. h özv. Göröff Károlyné Marosvásárhelyt kinek házából indult ki Petőfi utolsó útjára, meghalt — Az árvízkárosultak segélyezésére alakult társaság czime: „Jó sziv" — Haitiében Adolf könyvkiadó magyar nemességet nyert — Gróf Forgách "Antal esztergomi nagyprépost, jeles főpap elhunyt — Komáromnál várcstromgyakorlat -lesz aug. hóban a király jelenlétében, 100.000 egyéu hívatik
kftliW-sec a magyar ltiaxacniLoló é* pénzvÜtú bank részvétei emelkedtek
Ks>!elced<MÍ rillatatok ru*rTéiiyei íriut éléok a keretiét és kíllóDÜiea a* osztrák-maíjar állnmra*ut társaság részvényei em-I-keduk.
Iparvállalati értékekben CrTendetet moi-e»lí.m észlelhető, a mennyiben « hosstu át olhanyagolva volt téren ii alánk Qclet volt e hátén, folyton emelkedő árak mellett.
Sorsjegyek igen keresettek és emelkedők.
Yalnták es érczváltők még mindig nagyon drágák.
Értékpapír-birtokosoknak oélkülozieUen a „Macvar Mcrcar" citmU hiteles sorsolási értesítő és kBKgazdaüágf Sclklap, melynek >;\'.l-fisctáii ára félévenkict csak 1 frt. Mutatváoy-gcimok&t kívánatra szívesen küld a kiadóhivatal. Budapest, Hatvani-utcea 17. sz.
— Csak a halál után derült ki.
Néhány héttel ezelőtt olvastunk egy hirlapi tudósítást, melynek tartalma nagyon soká kötötte le figyelmünket Egy reményteljes ífju élet, a szülők öröme és büszkesége, hirtelen elhalt. A fiatal s mindenki által tisztelet s szeretetben álló leány sokszor panaszkodottrosszu!létéröl,minthogy azonban piros pozsgásu arcza komolyabb bajra következtetni nem engedett a szülök az időnkénti rosszullétnek okául a megeről-
tetett tanulást, vagy más lényegtelen cse össze. — Alipiki fürdőben Vajda József Mélységet véltek. A halál utáni vizsgálat szombai helyi zenekara működik. — A I azonban kiderítette, miszerint az gutaütési Hl-dik tavaszi virágkiállításon 5 arany-1 roham folytán állt be, melynek okozója a nyal jutalmazott Emich rózsa, Petófi-rózsá! vérben túlságosan összegyűlt húgysav volt elnevezést kapta. — Jákón ismét 73ház!Ep az a szerencsétlenség, hogy nagyon égett el. — Hazánkban 30 ezer siketnéma gyakran csak a halál után tudjuk meg van. — A delegációk május végén ülnek »m>&k tulajdonképeni okozóját. A húgysav össze. — Belügyminiszteré Gr. Szapáry a legveszedelmesebb, lassan ugyan, de Gyula emlegeltetik. 1 biztosan haladó s pusztító méreg, mi az
Külföldi r. h. A kitörendő háború álul keletkezik, hogy a vese nem működ-alapja, hogy az orosz nem tűrhet Bulgária hetik rendesen, a helyett hogy a savakat trónján róuui katholikus fejedelmet - a vér^ és testbői eltávolitaná, az a test-Nagy hazánkfia, Kossuth Lajos fiai Nápoly-, rendszerben marad, mit tökéletesen tönkre ból 100 frankot küldöttek a magyarországi is tesz. A Warner-féle Safe-cura a legmeg-árvizkárosultak javára. — Krupp nem Ibizhatóbb szer az ily veszélyes támadá-fogadtael a bárói rangot inkább akarj soknál, a mérget semlegesíti és eltávo-
iparos lenni, mint utolsó báró.
— Bieltzben (Morvaorsz. egy 142 éves ember halt meg. — Bismarck éa Herbert gróf államminiszter lett — Izland-Szigeten enyhe időjárás uralgott. — A spanyol régens királyné eddig 231 halálra itéltnek kegyelmezett meg.""— Frankfurtban május 10 én ebkiállitáS: nyitutik meg. .— Mackenzie naponta 1500 marck honoráriumot kap. — Berlinbe 1856-ban egy 3 mázsás tekenös békát hoztak, most 100 évesnél több, még mindig életerős. — Szerbiában miniszterválság volt. — Bulgária fejedelme körutat tesz országában.
— Londonban papirpalaczkok gyártására társulat alakult
Hirdetmény.
A zala-egerszegi kir. adófelügyelő urnák folyó hó 16-án 10270./888. szám alatt kelt körrendelete folytán az 1888. évi tőkekamat adó, valamint a IV-ed osztályú keresetadó lajstromok felülvizsgálás és végleges megállapítás után az 1883. XLIV. t czikk 18. §-sa értelmében nyolez napon át a városi tanácsnál közszemlére kitéte:vén oly czélból, hogy a kivetés ellen a hivatkozott törvény 18. §-a értelmében és pedjg :
a) Azok, kik már a lajstromban tárgyalt adónemmel a múltévben meg voluk róva, a lajstrom kitétele napjától, tehát a mai naptól számított 15 nap alatt,
b) Azon adózók pedig, kik a kivetési lajstromban megállapított adóval a kivetés évben első izben rovatnak meg, adótartozásuknak az adókönyvecskébe történendő bejegyzésétől számítandó 15 nap alatt a városi tanácsnál, illetékes helyre leendő felküldés végett beadhatják.
Nagy-Kanizsán, 1888. évi május hó 2-án. BABOCHAY
polgármester.
litja, az egészséget pedig fenntartja.
E kitűnő gyógyszer kapható Nagy-Kanizsán Práger Béla és Belus Lajos urak gyógytárábac. Ara 2 frt 80 kr, fő szétküidési raktár „Einhorn Apotheke" (M. Fanta) in Prag.
— Külső használatra. Testrészek fájdalmai, csúszós és köszvényes bajok és mindennemű gyuladások a „Moll féle franczia borszesz"-szel gyógyíttatnak biztos sikerrel. Egy üveg ára SO kr. Szétküldés naponkint utánvétellel Moll A. gyógyszerész és cs k. udv. szállító Bécs, I. Tuchlauben 9. A vidéki gyógyszertárakban és anyagkereskedésekben határozottan Moll féle készítmény kérendő az ö gyári jelvényévelés aláírásával. 4.
A budapesti értéktőzsdéről.
— A „Magyar Mercur* heti tudósítása. - \' A» ép oly meglepő, mini örvendetes fordulattal, mely a német császár állapotában beállott, a tóssdeviszonyok is teljesen javultak. A jo remény vi/azatert, az üzérkedés rendkívüli vállalkocist kedvet mutat és a pénzügy: csoportok kibocsátásokatkéiEitenek e!5, mrlyek uj tápot fognak adni a tőzsdei ttsletnek. A pénz már most ís bőven van és r*ndkivül olcsó: ba azután tnég a májust szelvények és háibárek által folyóvá tett nagyobb Qissegek is éreztetni fogják hatásukat, talán még nagyobb lendaletet vesz a tóssdeüílet, melynek most főleg két tényezőre vau szflksége, hogy a kedvező hangolási llandósittassék él nagyobb előmeneteleket tegyen. E két tényező : a tartós békB és a közönség nagyobb vételkedve. A mi az elsőt illett; aligha kell egyhamar a béke m-gzivarodásától tartani, a akkor re-: mélbetŐIeg megjön a közönség vételkedve,, mert a tőkepénzesek nem hagyhatják pénzüket; gyumglcsÖBPtlenál és a mai viszonyok mellett; a jól cegvilasztott értékpapír nosza z legtöbb < és % legbiztosabb kamatot.
Járadékok legkisebb mértékben részesültek javulásban, mert a járadékokat ismét szaporították és azonkívül a Rothschild-csoport folytonosan nagy mennyiségű járadékot ad el a tGzedén Miiidamellett itt is sailárd az irány, de még inkább e^yéb befekteté si értékeknél, mint elsőbbségek és záloglevelek.
Barrkrőízvény ékben rendkívüli lendület volt e héten ís a két bitelrészvény mellett,
— „Romáig- és vissza" czimü útirajza lapunk szerkesztőjének megjelent és az előfizetőknek kézbesítve lett Érdemileg mi e diszes5 kiadványhoz nem szólhatunk s azért néhány laptársunk véleményét közöljük a mű ismertetésére. A „Veszprémi Közlöny" így ír: „Rómáig és vissza" czimü útirajz, melyet a „Zalai Közlöny" derék szerkesztője t. Bátorfi Lajos ur adott ki, már elhagyta a sajtót, s oly diszes kiállítású, hogy Wajdits József nyomdájának valóban dicséretére válik. A gondosan és nagy tudománynyal összeállított útirajzot ajánljuk az olvasóközönség figyelmébe. A „Muraköz" igy ir : „Rómáig és vissza" útirajz, irta: Bátorfi Lajos, a „Zalai Közlöny" szerkesztője. Megyénkben áluláno-san ismert jónevü író munkájával azoknak óhajtott használni, akik a pápát és Rómát szándékoznak meglátogatni, de a müvet mindenki élvezettel és haszonnal fogja olvasni, aki Rómát és a szép Olaszországot megismerni akarja. A mu könnyen érthető, világos nyelvezettel van irva. Kiállítása csinos. Ára 1 forint. A szerző müvének jövedelmét Jeruzsálembe történő utazásának költségeire szándékozik fordítani. — Melegen ajánljuk a müvet t. olvasóink figyelmébe ! A „Zala" következőleg szól róla: „Rómáig és vissza." Útirajz Bátorfi Lajostól. Ára 1 frt Alapunkban előre jelzett e czímü munka a keilő időben pontosan megjelent A 173 lapra terjedő díszesen kiállított kötet mely XHI. Leo pápa jól sikerült arczképével van diszitve, közel 70 kisebb nagyobb fejezetben ismerteti meg az olvasót Róma nevezetességeivel s vezeti Pompejibe, Nápolyba, Flórenczbe. A szerző, kinek az már harmadik külföldi utja, érdekesen és vonzóan irja le a zarándokok fogadtatását a pápa jubiláris ünnepét s Róma történelmi, művészeti, régészeti nevezetességeit, melyeket az idő rövidsége daczára kegyeletes, vallásos érzelemmel tekintett meg. A könyv érdekes olvasmányt nyújt. Ajánljuk a közönség figyelmébe.
— Pécsett Engel Lajos kiadásában jelent „Bibliai történetek"
a zsidó ifjúság számára irta Dr. Güncz Áron I. füzet: ós történet a patriarchák. Ara 30 kr. IL füzet: Mózes, Józsua és a birák. Ára 30 kr.
— Bátky Lajosnak „Etele halála és kisebb költeméDvek" czimü ízléses kiállítású könyvét Takicsy Béla tatai könyvkereskedő kiadta. Szerzőnek lapunkban igen sok hangulatos költeménye jelent meg s igy L közönségünk ismeri a szép-tehetségű szerzőt. Óhajtjuk, hogy önálló műve méltó pártolásban részesüljön, mely-Ivel diszes helyet foglal el legújabb irodalmunkban. Ára\'l frt 50 kr. Kapható Fiscbel Fülöp könyvkereskedésében, valamint a kiadónál Tatán.
- A legjobb barát egy jó tanácsadó s ilyent csekély évi 6 írtért minden háziasszony szerezhet magának, ha megrendeli a .Magyar Háziasszony" czimü háztartási, gazdasági és szépirodalmi hetilapot, mely a konyhában és a>munka-teremben, a kertben és a gazdaságban, a gyermek- és a betegszobában egyaránt I hü, gondos és megbízható tanácsadó, j „Munka után" czimü szépirodalmi mellék-. létében a szórakozá-ró! sem feledkezik! meg s a lap olvasóinak évről-évre növeke- j dő száma legjobban bizonyítja, mily derekasan felel meg a „Magyar Háziasszony"! az eléje tűzött feladatnak. A „Magyar Háziasszony" előfizetési ára egész évre 6 frt, félévre 3 írt. negyedévre 1 frt 50 kr. s a kiadó hivatal (Budapesten, nagy-korona-utcza 20. sz.) melyhez az előfizetések legcélszerűbben postautalványon intézen-dök, kívánatra bárkinek ingyen és bérmentve szolgál mutatvány-számokkal.
— A Fülöp György által szerkesztett „Olvasó Kör" rendkívüli folyamában megjelent a „Londoni Koldus" történeti regény 20-dik füzete. — rendes folyamban pedig „Ördög és Angyal" czimü történeti regény G-dik füzete érkezett meg. Ara egy-egy füzetnek 25 kr. Előfizetők külön kedvezményben is részesülnek.
— Zichy (íéza gróf „Szerenata" czimü hangulat teljes szerzeménye, mely eredetileg nagy férfikarra és zenekarra van irva a napokban megjelent zongorára két kézre, vagy bal kézre egyedül átírva. A számos nyilvános előadások által már országszerte ismeretessé lett szerzeményt a „Harmónia" zeneraükereskedés adta ki s ugyanott kapható vagy megrendelhető a két kézre szóló kiadás 90 kr, a bal kézre egyedül irt kiadás 90 kr. Az átiratok közép nehézségüek s bizonyára nagy örömmel fognak a zongorajátszó közönség által fogadtatni.
— A legszebb herczegnó. Regény, irta P. Szaibmáry Károly. Ez czime az Egyetemes regénytárban legújabban megjelent regénynek, mely említett vállalat III. évf. 13—14 kötetét képezi Szathniáry, ki regényeit rendesen a történelemből meriti, ezúttal is egy igen érdekes lapját a történelemnek mutatja be — Mária Terézia korából. Mig egyrészről a legszebb herczegnö megható sorsa kelti íel az olvasó legmelegebb érdeklődését, addig másrészről Szathmáry e regényével, melyben élénk színekkel festi az akkori kor erkölcseit, szokásait. II. József császár önzetlen nemes jellemét, a magyar főurak pazar bőkezűségét, fényűzését, az iga>.i magyar vendégszeretetet, — egy valóban becses munkával gazdagította eredeti regény irodalmunkat. — Az Egyetemes Regénytár kiadóit elismerés illeti, hogy e kitűnő regényt, oly diszes kiállításban s szerfelett olcsó áron bocsátották a könyv-piaezra. — Mindkét kötet ára diszes piros vászonkötésbeu 1 frt. Kiadja Singer és YYolfner könyvkereskedése.
— Uj könyvek. A Franklin Társulat kiadásában Budapesten, ujabban megjelöltek : Arany kincstár, nélkülözhetlen tanácsadó minden család és háztartás számára. Szerkesztette Beniczky Irma. Ara fűzve 80 kr, kötve 1 frt. Tartalom első segélynyújtás testi sérüléseknél és hirtelen bekövetkezett baleseteknél. — (Dr Esmarck után.) — Sérülések. — Sebesült- és betegszállitis. — Szemsérülés. — A házi gyógyszertár b \'rendezése. — Kipróbált háziszerek. — Szépítő szerek. — Háztartás. — Baromfitenyésztés. — Kertészet — Virágos és díszkert. — Szoba-virágok. — Gyümölcsös kert. — Gazdá-szat. -- Társadalmi szabályok. — Különféle hasznos tudnivalók. — Üdítők. — Arany házi szabályok — Deák FereDCz élete. Emlékkönyv. Szerkesztette Áldor Imre. Képekkel. Második kiadás. — Ára fűzve 60 kr.—Falusi könyvtár. 33füz.ára füzveöO kr. — A házi kertek berendezése és ápolása. Több nevezetesebb kertészeti mű felhasználásával és saját tapaszta latai után irta báró Stirnfeld Béla. — Gazdasági mellékiparágak és a gazdasági háziipar népszerű ismertetése. Gyakorlati útmutatással Különös tekintettel a falusi nép viszonyaira. Irta Gyürky Antal. Koszorúzott pályamű Második megbövitett kiadás. Ára fűzve 60 kr: Tartalom: Bevezetés. — EisÓ rész. Gazdasági mellékiparágak. — A gyümölcsteuyésztés. — Méhészet. — Tyúktenyésztés. — Házinyulte nyésztés. —Galambtenyésztés. — Magvak és gyógyfüvek termesztése- — Kender- éí lenntermesztés. — Tonnatermesztés. — Komlótermesztés. — Szederfa- és selyem-bernyótenyésztés. — Gyümölcs-értékesi-tás. — Gyümölcsbor és gyümölca-eczeL
— Tejgazdaság. — Sajtkészités. — Kötő-füztenyésztés. — Pipaszár-megyfatenyész tés. — SzÖIőlugas. — Sütő tök termesztés.
— Trágyaszaporitás. — Csicsóka. — Csiktenyésztés. — A ráktenyésztés. — Második rész. Háziiparágak. Füz-vessző-fonás. — Szalma-fonás. —Káka-fonás.— Czirok feldolgozása.— Faszerszám faragás. — Esztergályozás. — Sétapálczák és esernyő uyelek. — Bordacsinálás. — Fonás és szövés, — Olajütés. — Fonálmunkák.
— Házi keményitö. — Szappanfőzés. — Tarhonya. — Kukoriczafoszlány. — Do-bozcsinálás. — Cserebogár-olaj. — Hulladékok gyűjtése. — Zárszó. A szőlő mint kincsbánya. Tanulmány, miként lehet a szőlőt, a tudomány elveinek megfelelő mivelé* és mellékterményeinek teljes kihasználása által valóságos kincsbányává tenni, és bortermelésünk jövőjéről szemben a filloxerával. Irta Gyürky Antal. Ára\' niiat a takaródzó ér. fűzve 50 kr.
— Bost jelent meg a legújabb házi „tanácsadó" önügyvéd, vagyis gyakorlati útmutató minden peres és perenkivüli ügyekben. Irta KassJiy Adolf. E mű magyarázva adja elő mindazon törvényeket és szabályokat, a melyek szerint a községi bíráskodásnál, polg, peres ügyekben, kereskedelmi ügyekbeni eljárásnál, szóbeli eljárásnál, birtokháboritásnál, — továbbá a peren kivüli ügyekben, mint Örökösödési gyám, .házassági, örökbefogadási, törvénye-sitési, holttá nyilvánítási, hitbizományi, elveszett okiratok megsemmisítésénél stb.. a feleknek eljárniok kell, ha jogaikat érvényesíteni, és sértett jogaikat sikeresen és eredmény teljesen orvosolni akarják. Fő súly helyeztetett a curiai döntvényekre, a melyeket a fent elősorolt szakok illető helyein fel lehet találni, miután a curiai döntvények az előforduló esetekben tájékozást nyújtanak. Ily döntvényeket számo sakat tartalmaz mit nem csak a felek, hanem a birák és ügyvédek segélyforrásul használhatnak. Az irománypéldák pedig könnyitendik a feleknek a fent elősorolt ügyekbeni eljárását. Ára a teljes műnek 8-szoros szinnyomatu borítékban fűzve 1 frt, keménykc\'ésben 1 frt 20 kr. Megjelent és kapható: Wodianer F. és Fiai (Lampel
— Kaposvár: Buza 6 frt 80 frt — Rozs 5 frt 30 kr. Árpa 5 frt L0 kr. Zab 5 frt 20 kr. — Kukoricza 5-60
— Veszprém: Buza 6"50—7 frt Rozs 5-20—40. Árpa 5—5*30. Zab 5-20—50 kr. Kukoricza 6-10—50 kr.
(— Mohács: Buza 6 frt 60 kr, kétszeres 5-50. Rozs 5-20. Árpa 5 frt. Zab 5*10. Kukoricza 5\'50.
,Nem illik."
— .Nem uj, de időszerű quodlibet — (Folytatás.) — Nem illik nagy uzsonnákat csapni
és pletykálkodni. . .
— Nem illik sok cselédet tartani és , I«veg5b5l n*
— Nem íjí templomba menni és nem imádkozni.
— Nem illik az ügyvédnek adott szavát be nem váltani.
— Nem illik szivarozni annak, aki éhes és szomjas.
— Nem illik kereskedőknek fele boltot az utczára rakni.
— Nem illik sokat fecsegni s úgy nem illik nekünk sem a vég nélkül nyújtható „nem illik"-ezéat tovább folytatni.
Szerk. üzenet.
— „Péntek eite" érdekei i*jz.. Amint V rönk ang»di, közBljuk. Jóra mindig srükség van. Meghalt. MtámaítáBahoz nincs remi lehet fenntartani Örven<i(l::k a ki
Robseidene Bastkfetder fl. -0.50
per Robfl Q1,d heuere l^ual. verendet coll-frei da» Kabrik-Depot G. Henneberg (k k.) Poslieferant), ZftricT. Muster Umgehend. Briefe 10 kr. Po to. 6
Ganzseidens bedrucke Foniards von
fl. 1-20 bis fI- 390 Psr M"t*r versendet rohen- und stdckw-eUe collfrei daa Fabrik-Depot O Hanneberg (k. k. Hoflief), Zürich umgehei d. Muster Bri-fe 10 kr. Porto.
,-ba h-lye
Nem ülik tovább nyújtózkodni,kö«ünet.
I _ [ Köszönettel vettttk, sajnál(uk
— Nem !11* » ^iádi életet elh.-l.gj ^^^^...Utak/
nyagOlní. \' . \' _ (i. G Helye* l MegkUldSttük.
— Nem Ülik mindenkit csak egyéni ; Szegzird. Kevés figyelmet érd.-mel
érdekeik szerint becsülni. | — w. Megkaptok.
— Kern illik mindenkinek hízelegni, l - M, J . A W^** fö-CTíbL a
kiadó barátainál intézkedtünk. A befejezG közleményt, illetve a folytatást sürgősen kérjük.
_ At őrült" regény kitüoö\' szép érze-
emre vall, de teljes befejezte előtt
Róbert) cs. és kir. udvari könyvkereske- ! csak bakokat lőni.
— Nem illik akinek pénze van.faoey elég észt nem szerez hozzá.
— Nem illek bál alkalommal kártyázni.
— Nem illik nőt meghazudtolni.
— Nem illik lapot kölcsön kérni.
— Nem illik a potyát szeretni.
— Nem illik üres fejjel pöffeszkedni
— Nem illik költőnek szemben vérét ócsárolni.
— Nem illik disznótorban lenni s disznóságot beszélni.
— Nem illik tánezrendezönek lenni s nem tánczolni.
— Nem illik a zenésznek parancsolni s nem fizetni.
— Nem illik sétálni s a szivarfüstöt más orra alá fújni.
— Nem illik a sétabotot hátul keresztben tartani.
— Nem illik a kanizsai szük corzón négyesével sétálni.
— Nem illik két ép kézzel bírni, és adósnak maradni.
Nem illik rossz vadásznak lenni s
désében, Budapest, Andrássy-ut 21., valamint minden vidéki könyvkereskedésben.
— Aggházy Károly Berlinben élő magyar zeneköltő müveiből a berlini „Bote és Bock" zeneműkiadó czég kiadásában egy zenealbura fog megjelenni, melyre a „Harmóniai-társulat igazgatósága, mint e műnek magyarországi bizományosa tisztelettel felhívja a n. é. hazai zeneszerető közönség figyelmét s ezennel előfizetést nyit. A zenealbum alábbi tartalommal mintegy 120—130 nyomatott lapra fog terjedni. Megjelenésének határideje f. é. október hó l-je. Előfizetési ára 6 frt, bolti ára 10 frt Előfizetési határnap folyó évijuo. hó 1 -je. Az előfizetési pénzeka „Harmónia" zenemükereskedéshez (Budapest, váczi-utcza 3. sz.) küldendők, hol azok nyugtáz-
nyi
{átkozhatunk komolyan. Roppant terjedelmüoek ígérkezik. Szívélyes Üdvözlet.
— P. P Csak röviden reflectálhattuak Erős megbeszélés tárgya agyi*. Egyebeket kérnénk.
— B. 8. Sajtó alá adatott.
— 1- G. K héten nem jatt meg a válása, pedig váituk rendszeres megjöttél.
— M. M. Köszönet.
— B. A. Köszönet a szives tudósításért.
— „Egy lehullott csilla?.\' Nem közölgető; az öngyilkosáig költészetének nem va-gynnk, s nem lehetünk barátai ; ve«zrde!mt>« az ily olvasmány. Szerencsésebb alapeszmével bíró dolgozatát különben szívesen veszszttk, mert gyakorlott tollra s bő olvasottságra n merünk. *
— Sk. S Nagy örömet idézett eló-Eítészem
— „Elnök-választás ¦ Közöltetik.
— P. F. Megküzdöttük. Még rendel kezünk.
— Sx. D. Távoztat sajnáljak.
SKlMPnFKS\'í legjobb asztali- és üdítő ital, lítúnő hatásúnak bizonyult köhögésnél, ligebijoksál, gyomor- és hólyaghu-sp, rútnál. %
flattoni Henrik, mm h m^iA
•1 előleget
óvat alatt közlőitek.
rt nem vállal Merk
Nem illik senkinek szemben igazságtalannak lenni.
— Nem illik hivatott embereknek a közügyektől visszavonulni.
— Nem illik iparosnak a mesterségét nem érteni.
— Nem illik a casinónak estélyeket nem rendezni.
— Nem illik az adakozást másokra erőszakolni s magunknak mitsem adni.
— Nem illik a színházba nem járni.
— Nem illik névestén a quarglit meg nem enni.
— Nem illik a potyaszivart zsebre vágni.
— Nem illik preference bukásnál nevetni.
— Nem illik a báli ruhát előre mu
tatni fognak. Tartalom : 1. Magyar be ve-\' togatni. zetés. Zongora darab két kézre. 2. 10 —Nem illik a nők életkorát kérdezni, magyar dal egy énekhangra zongorakísé-: — ííeni ülik lányok mamájának kerettel. 3. 4 magyar irályú zongoradarab zet nem csókolni.
négy kézre, Intermezzo,
névszerint Rhapsodia,
Dallam, Táncz,
4. Lakodalmas nem csókolni.
Nem illik szerelmes levelet meg
táncz.Zongoramű négykézre. 5. Öt magyar férfinégyes. 6. Változatait Grétry „Richárd coeur de lion" czimü operájának „une fievre brulante" szövegű dallamára. Zongoramű két kézre. 7. Hét jellemrajz (morcára de caractere) zongoradarabok két kézre. 8. Ábránd változatok: Pratorius Mihály 1609-ben szerzett karácsonyi vallásos énekére. Zongoramű két kézre. Budapest, 1888. évi máiczíus havában. A „Harmonia\'-társulat igazgatósága.
H a r m o u i a° -nemzeti zenemükerkedés (Budapest, véczi-utcza 3.)
Ki nyert?
Húzás április 25-én :
Prága : Lemberg : Szeben :
71 16 6
Húzás április 28-án :
Bécs : " Temesvár : Grácz:
26 51 40
37 21
85
28 16
22
Hivatalosan jegyzett píaczl-árak Nagy-Kanizsán ;
Piaczi ár május 2-án 1888. Buza 7 frt, 6 frt 80. Rozs 5 frt 60,
frt 40. Zab 5 > frt 80. Széna
5 frt 20. Árpa 5 frt 80, frt 90, 5 frt 50. Tengeri 2 frt 80. Szalma 1 frt
Piaezl árakjvldékünköii.
— Sopron: Buza 7-30—60. — Rozs 6*20—40. — Árpa 5*80—6-20. Zab 6-20—40. — Kukoricza — frt.
— Szombathely: Buza 7— frt 7-15. —Rozs 5-70—90. — Árpa 5*35 -55. — Zab 5-40—50. — Kukoricza 6—6\'20.
Nem il ik kutyát nyilvános helyekre vinni.
— Nem illik nagy lányt kis lánynak mondani.
— Nem illik czvikipuszit nyilvánosan
adni.
— Nem illik a nagyanya-vagy nagyapaságot emlegetni.
— Nem illik utazni pénz nélkül.
— Nem illik a czukrászszal édességről beszélni.
— Nem illik a korcsmárossal hamis mértékről beszélni.
— Nem illik korcsmárosnak rosz bort és drága pénzen mérni.
— Nem illik dologtalannak lenni.
— Nem illik iparosnak mindig korcsmában lakni.
— Nem illik drágán temetkezni.
— Nem illik eszes embereknek dühösködni.
— Nem illik az iparosnak a megrendelt munkát rendes időre el nem készíteni
— Nem ülik örökké tervezgetni és színházat nem építtetni.
— Nem illik nyáron át a föutczát nem öntözni.
— Nem illik a járdán üldögélni. j
— Nem illik a sertések egészségét\' vizsgálgatni s az emberek egészségével I nem törődni.
;— Nem illik a hivatalokban basáskodó i.
— Nem illik bírónak politizálni.
— Nem illik mindenből pártpolitikát csinálni.
— Nem illik könyvet vissza nem adni, ha olvasásra kértük.
jr— Nemiilik a levélre nem válaszolni.
— Nem illik fiatal nőtől komolyságot várni.
— Nem illik idős nőt mosolyra gerjeszteti i.
— Nem illik özvegy asszonynak férjéről beszélni.
Vasúti menetrend
Indul Kanizsáról.
Reggel.
Prágerhof 5 óra 20 perczkor postavonat Barcs 5 óra 43 „ postavonat Budapest 6 óra 28 „ gyorsvonat Budapest 6 óra 40 „ Yegyesvon. Bécsújhely 6 óra 55 „ postavonat
Délben.
Budapest 1 óra 58 perczkor postavonat Prágerhof 2 óra 45 „ postavonat Sopron 2 óra 15 „ postavonat Barcs 2 óra 25 „ postavonat Este.
Prágerhof 11 óra 20 perczko postavonat Budapest 12 óra 5 „ postavonat Bécsujh. 12 óra 9 „ postavooat
Bécsujh. Budapest Prágerhof
Sopron Prágerhof Barcs Budapest
IrMt Kanizsára
Heggel.
4 óra 1G perczkor postavonat 1 4 óra 40 „ postavonat 2999 6 óra 17 „ gyorsvonat
Délben.
1 óra 44 perczkor postavonat 1 óra 15 - postavonat 1 óra 4ö 1 óra 57
305/tkv. 18S8.
Árverés hirdetmény.
A nagy-kanizsai kir. törvényszék tkkvi osztálya részérő! közhírré tétetik, hogy a kir. kincsUr végrehajtatónak Bt-i-lavits v. Beila Józsefné végrehajtást szenvedő becsehelyi lakos elleni 42 frt 44 kr tőke. 39 frt után 1884. évi január 6. napjától járó G°/0 kamatai 5 frt 45 kr, végrehajtás kérelmi 6 frt S5 kr, jelenlegi s még felmerülendő költségek iránti végrehajtási ügyében a fentDevezett kir. törvényszék területéhez tartozó becsehelyi 65. sz. , tkvben A. f 86. hrsz. a, Bellavits v. Bella , Józsefné tulajdonául bejegyzett 266 frtra becsült, a becsehelyi 529. sz. tkvben A. f 1048. hrsz. a. ugy annak tulajdonául felvett váltságköteles HSfrtra becsültés f 2.sor 1054. hrsz. a. ugyanazt illető váltságköteles 70 frtra becsült ingatlanok 1888. éri mnjns hó 7. napján d. e. 10 órabor Becsehely község házánál megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog.
Kikiáltási ár a fennebb kitett becsár. Árverezni kivánók tartoznak a becs-ár lO°/0-át készpénzben vagy óvadékképes papírban a kiküldött kezéhez letenni Vevő köteles a vételárt bárom egyenlő részletben, még pedig: az elsőt az árverés jogerőre emelkedésétől számítandó 1 hónap alatt. — c másodikat ugyanattól 2 hónap alatt, a harmadikat ugyanattól 3 hónap alatt, — mindeu egyes részlet után az árverés napjától számítandó 6ü/o kamatokkal együtt az árverési feltételekben meghatározott helyen és módozatok szerint lefizetni.
Kelt Nagy-Kanizsán, a kir. tszék mint telekkönyvi hatóságnál 1888. j«n. hó 14. napján. Gr. HUGONNAV
3313 1 — 1 kireudelt kir. tszéki biró.
I
postavonat postavonat !
Este.
Budapest Bécsujh. Budapest
9 óra 45 perczkor vegyesvona postavonat
10 óra 26
11 óra
legjobb
czigaretta-papir
\' a valódi
LE HOUBLON
frauezia gyáriminya,
Cawley és Henry párizsi
UtAiixásoktót Óvatik. Kí-eu papir niegrizsgaltalott l)r. jj. Pohl
Prágerhof 11 óra 39
Barcs
11 óra 29
gyorsvonat lír. E.* LUdvlgy Or. É. Upumáim bécsi
\'izeti tanárok álul, kik a l«,<jobb ajánlatok kitűnő minőség, valamint
postavonat, ftyéi
postavonat
Felelős szerkesztő és kiadó: B Á.-T 0 R F I LAJOS.
A szerkesztővel értekezhetni naponta déli 1—3 Óra közt lakásán Arany János ntezt 4 sz
Laptulajdonos: WAJDITS JÓZSEF.
-dták, ugy
egészségre oera ártalmas tiszta voltáról, n h««J mint ilyen, « maga ucin^beii egyetlen.
A legfőbb aitBBtetésca, a legnagyobb Tilágaiállitásoikoa, 1867-éU. Mindenkor határozottam
Liebig
társaság
Ms-kivonata kérendő,
A IJeliiR féle húskiTo nat kitűnő és erőteljes hús-leveB rögtöni előállítására, valamint leves, mártás, fotelek és húsételek javF
tására és fűszerezésére szolgát. Helyesen használva rendkívül\'! kényelme*-sé^e mellett, a háztartásban Itren nagy mertaka-ritá.sra is nyírit alkalmat. — A legkitfmíl.b - rúsitösia a gyengélkedők és betegei b rámára.
ha minden doboz árujegye, a mellékelt nsvaUhással kék nyomfUban van ellátva
A liebi* társasig IcSzfUÜ nViin » 0iztrü-VaLTtfbire4alea izámirc:
Berek Károly. Bär. tsász. Kir. odván izillitäul, Bécs, 1, Wollzeile 8 sl t
Kapható toriobi valamennyi nagyobb fasrer-csemege és gyógy rasier keTeikedMhíB-Taí&mint, mhden gyógyszertárban. "Mag .
1 legdtt kitötrt&et, i kpajjtU TilagtisBHésikM. 1867-éta.
NAGY-KANIZSA, 1888. miuus 12-én.
19-iK szam
Huszonhetedik évfolym
E l ö fi s et iai ár
egész érre . . . 5 frl - -fíi évre . . 2 fr 50 ki
jnegyedóvre ... 1 frt \'-íü «1 Egyes siam 10 kr
HIRDETÉSEK ti hasábos pf [íworbaii 7. másodszor S. 1 mindt-L további sorén 5 kr.
NVlLTTÉRBEN pátit soronként 10 krárt ,¦,:
fel Kincstári illetek minden égje* 30 kr. dteteudük.
ZALAI KÖZLÖNY.
~j A nagy-kanizsai „Kereskedelmi Iparbank\', a „nagy-kanizsai Önkéntes tűzoltó-egylet, a „nagy-kanizsai kisdeanevelö egyesület
A lap szellemi -eszét ülftő kSde-
mények a Btk Ktosógh^z, anyagi restét ÜW6 közleménye* pedig a kíadóhi vxcalhot bérmentve ititéxeidők : Aagy-Ka nixsá n txkirékpé rutári épület
Bé"-ir.entétlen levelek nem fogadtatnak eJ.
Kéziratok vissza nem kfiidetaek
.nagy-kanizsai keresztény jótékony nőegylet", a „nagy-kanizsai tiszti-Önsegélyző tzövetkezet*, a „soproni kereskedelmi s iparkamara" nagy-kanizsai külválasztmányáriak hivatalos lapja
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
A nagy-kanizsai .Keresztény Jótékony Nőegylet\' köréből. "
Tekintetes szerkesztő üt!
A folyó hó 6-án megtartott ker. jót. nóegyleti gyűlésről következőkben van szerencsénk referálni :
A gyűlés, melynek tárgyát a titkári jeientés, a számvizsgálók választása és a netáni indítványok képezték, miután megállapittatott. hogy & gyűlés határozatképes számban vau jelen, Oiement Lipótné mint véduó az alapszabályok 8 §-ára hivatkozva, megnyitván, felkérte titkárt annak vezetésére, Wittioger Antalnét és Faics Lajost pedig annak hitelesítésére, a mely után az alanti jelentés olvastatott fel, ez tudomásul vétetvén, annak kinyomat-tatása és a tagok közti kiosztása határoztatott el, miután Knortzer György, Ebernhard Antal és Horváth György számvizsgálóknak megválasztatván, az ülés befejeztetett. B.
Tc\'tintetes közgyűlés!
A nagy-kanizsai ker. jót. nőegylet, egynéhány lelkes hölgy és Bátorfi Lajos ur kezdeményezése folytál) — mint ŐnŐk jól emlékeznek — 1887. május 19-éo majdnem 300 taggal megalakulván városunkban, áldásos működését nem kezdhette meg mindjárt, mert alapszabályai a magas minisztérium által hiánypótlás végett visszaküldetvén, ezek csak egy fél év múlva láttattak et a szokásos jóváhagyó záradékkai és csak 1888. február 26-án tarthatta meg az egylet ama közgyűléséi/a melyen választmányát megválasztván, ezeknek kezeibe ügyeinek intézését letette.
A választmány, melynek tagjai ez idő szerint: Elnöknó, mint védnÓ: Oiement Lipótné; alelnőknő. mint választmányi elnöknó: Bpgyay Ödönné, választmányi tagok : Dauscha Ottóné, Markó Antalné, Sebestény
T ircx t.
iLiÜ8t menyegzőre.
Feléledoek a vtrányok Enyhe izeüő száll tova ... Peleiednek Jetiim képek Lehall a mólt fátyola Újra al a legszebb alma CdvQssége, boldogsága.
Mi lett volna, min* tavasz, hogy Oltáf elé áltatok ? Két oly Hívnek egyesültén Még at ég iL mosolyog Oly kit txiv az, melynek árnya Ha van, akkor a jósága.
Az a frigy, mely összekapcsolt, Híg esflstté váitozék. Olyan fehér, olyan fényei Párját ritka látta még. Sem boritbatá homályba Sem :.ác: aem tora viszálya.
Máit is tart a sors engemet Távol e saáp ünnepiéi? I Hadd mondnám el élS novai, A mit ériek axivembSlt Hadd nyugodna kfizdS lelkem Méltán boldog lényeken
Oh: mert csak a boldogságnak Lehet ott a tanyája, A hol anayi drága lélek v
Érzelmeit kitárja, Otl í-leűoi lebet mindent Mindea sújtat *¦ életben
Csendet eji ábrándomban Én !1 oda szállok el. H ha isenetek a virágon Gyémánt harmat-cseppre lel Ott aaon a virág-* el jh»u Az 4a örötnkonyem leiaen.
MANTUANO BEZSŐ.
Lajosné, Wittinger Antalné, ErdŐdy Lajosné, Janda Károlyné, Somsich Lórinczné, Unger-Ullmao Elekné, Knáusz Boldizsárné, Cseresnyés Sin-dorné, Krippel Mária, Smidt Fri-gyesné, Fárnek Lászlóné, Zadubánszky Lajosné, Staab Józsefné, Oszeszly Antalné, Koch Minályné, Németh Ignáczné, Tripammer Etelka, Tass Simonná, Tersánczky Józsefaé, Szeitl Jánosn^, Saller Lajosné, Wusztl La-josné/Mantnano Józsefné, Wucskie.s Jáeosné, Morgenbesser Jánosné, Székely Lajosné, titkárok : Baboss László és Dr. Hauser János; orvos: Dr. Szekeres József; ügyész Faits Lajos, ama csekély idő alatt, mióta az egylet Ügyeit vezeti, tartott összesen 5 ülést, és pedig 1888. febr. 29-én az elsőt, a melyben az alapszabályok érteimében saját kebeléből az alel-nöknót Bogyay ÖdÖnaét 19, Dauscha Ottónét, m;nt pénztárnoknőt szintén 19, Wittinger Antalnőt, m:nt élelmi szertárnoknét 9, Fárnek LaszIónét, mint ruhatárnoknót 13, Zadubánszky Lajosnét, mint kézimunka íelügyelő-?ót 8 szavazattal választotta meg, kik ezen tisztet jelenleg is viselik ; a második választmányi ülésen a város területének kerületekrei felosztásáról gondoskodott a választmány, fi az egyesitett 2 várost 17 kerületre osztotta fel akként, hogy annak minden egyes utczája és háza ma egy egy, de sőt két-három vál. tag ellenőrzése és felügyelete alatt áll, ha a terület nagyobb; és ha a választmányi tagok lassankint kerületeik fekvését, lakosaik erkölcsi és anyagi viszonyait kiismerik, egynéhány hó alatt abban a helyzetben leend a választmány, hogy a havi üléseken tagjaik oly szabatos jelentéseket és tájékoztatásokat fognak adhatni kerületeikről, hogy az egylet czélja: a házi szegények és szűköl ködök, betegek és más nyomorban lévők segélyezése — a mennyire
Falusi történet.
Népiét elbeszélés.
Irta: Seperné Nagy Cornélía. (folytatás,).
Hallgassuk ki Jánossali párbeszédjüket Mert János nem szűnt mes abbéli reménységét táplálni, hogy majd mégis még Örzséveli viszonyát tovább fűzheti, ha félreértésüket tisztába hozza s utóvégre is csak felségül veheti.
S igy igyekezett vele minél előbb négy szemközt találkozhatni. Erre pedig csakis a mezötí^kertek alján nyiltalkalma, midőn Örzse-a^ílposztásxkertbe megy fűjét vagy káposzta-bejeiét szedni, s természetes, hogy aratómat találkozásuk utáni másnapjaiéi \'9 !elte-
„ örzse 1 — szólítá meg a még mindig imádotVkedvest — gyere, szólj hozzám most egy, igaz szót, igaz e íz, a mit tegnap este mondottál ?"
„Mit kérAi 1 ugy is megmondta már János"— moudá^fájdalmas bangón a meg-\' rettent leány — úriad igaz, egy szóig, én nem másítom meg szavamat, ha akarnám, sem tehetném már, iszen^átja,hORy örökre ahhoz vagyok kötve." —^s keservesen
sírva fakadt
Most szegény Jánost egy iszonyú gon-gondoiat fogía rabjául, a minek előbb eszében helyet nem adott volna a világ minden aranyáért sem, s a leányon ijedt rémült tekintettel végig nézvén, mint egy bőszült tigris, vad dühvel ordított fel.
„Mit beszélsz te! hogy Örökre ahhoz vagy kötve — szeat Isten I — mi történt veled ? — szólj ! mert — de nem, nem, az lehetetlen 1 — az Istenre kérlek, mond meg, mi bajod ? — mit beszélsz össze —
áztxma;még az egylet vagyoni viszonyai engsdik — tíljes érvényre jutand. Óhajtandó lenne-uiiadenesetre azonban, ha a rendes tagok közöl az alapszabályok 2. §. b) pontja értelmében működő tagokul a szűkölködők íelkeresésére, a betegek látogatására és ápolására többen jelentkeznének — és a választmányi tagoknak igy segédkezet, a szegényeknek pedig istápot nyújtanának : hiszen az egyletnek czélja nem abban központosul egyedül, hogy csak anyagilag emeljük az elaggottakat, s az árvákat pénzzel segélyezzük, hanem legiokább abban, hogy erkölcsileg támogassuk. A nók: a szenvedők apostolai, legyenek tehát azok, a kik, ha a szenvedők arczain köiiyüket látnak, siessenek azt hamar letörleni is !
A 3-dik v. ülés már a tulaj-douképeui hivatás , teljesítésére terjedt ki, ez ülésben a választmányi Ugok jelentéseiket uyujtották be kerületeikből, többen segélyeztettek bizonyos összeggel, mások pedg, a teljesen agg-szegéoyek, betegek és gyámoltalanok havi állandó segélyt kaptak. ^
Meghatároz tat tak a segélyezés módozatai, kik pedig nyugtáikat beváltani nem akarták, igy, mintegy 12, kitőröltettek, kiknek neveit majd alapszabályaink szerint a jövő évi kimutatás fogja elősorolni.
Ez alkalommal tétetett egy Örvendetes eseményről jelentés, jelesen, hogy Wilt Mária operaénukesnö a jótékony egyletek javára hangversenyt rendezvén, a mi egyletünk javára 131 frt 97 kr esett, továbbá akkor nyert az egylet választmánya tudomást arról is, hogy Olemont Lipótné 50 frt, Karczag Béla 50 frt, Karczag Béláné 1Ü0 frt, Karczag István 50 frt és Hirschler Henrikné 50 frttal az alapitótagok közé lépett, kiknek a választmány ezúttal is mély köszönetét fejezi ki.
Foglalkozott a választmány már azzal az eszmével is, hogy élelmi czikkek, ruhák, tüzelő anyagok részére raktárt állit; sót felkarolta a levesosztás és a népkonyha felállításának eszméjét is, de ezt részint a télre, részint pedig anyagi viszonyai miatt későbbi időre halasztotta, a miből folyik azután, hogy az egylet ez idó szerint ama feladatnak és vezérelvnek: Mhogy mig pénzbeli segély mellőzhető, az ne adassék, hanem a szükség más módon fedeztessék" nem felölhet meg, hanem akként segit a dolgon, hogy egyes eriticusabb esetekben egy-egy tagját a szükségesek bevásárlásával bizza meg.
Az 5-ik gyűlésben a választmány különösen Kis-Kanizsával foglalkozott, a hol az egyleti eszmék még kemény talajra esnek s elhatározta, hogy egyleti szervezetét ott erósebb alapokra fekteti, s a működő tagok támogatásával, — a kik saját utczá-jukban lakó egyéneket és szomszédaik viszonyait, ezek vagyoni állapotát legjobban ismerik, —- fog ott tjért hóditant, á rendes választmányi tagoknak pedig csak a föfelügyele tet s az ellenőrzést hagyja fen. Ez ülésben tette ^ a választmány ama nemeskeblü adományt, mely a magyarországi árvízkárosultaknak 20 frtot juttatott.
Buzgón jár el a választmány a tagok gyűjtésében is, mert sajnos, kevéssé ismertetnek fel még ma a humánus intézmények oly eszközöknek az emberi nem boldogitására, melyeknek támogatására a tagok maguk sietnének, azért azonban a tagok száma jelenleg is már 453-ra megy, az egylet vagvona pedig, levonva a 125 frt kiadást, melyből 62 frt segélyekre esik, a legutóbbi kimutatás szerint tesz:
Alapítványokban 300 frt.
Készpénzben 486 frt 52 kr.
Összesen 786 frt 52 krt, a mely
összegből 700 frt a nagy-kanizsai takarékpénztárban kamatozólag kezeltetik. A segélyezettek száma pedig eddig meghaladja a 30-at.
Ezek lennének röviden amaz események, melyek az egylet rövid életében eddig előfordultak és annak erkölcsi és anyagi érdekeit illetik és van remény, ha az egylet rendes tagjai a működés és a támogatás terére lépnek s átértik és átérzik ama nemes feladatot, a mely ily . nagy és^szent czél betöltésében fekszik, hogy a ker. jót. nóegyesület, más városok egyletéhez hasonlóan,. oly virágzóvá fogja magát kinőni, hogy nem csak a szegények segélyezésére, a munka közvetítésére, hanem a legmagasabb czéla szegény árvák neveltetésére és ellátására is különös gondot fordíthat.
BABOSS LÁSZLÓ e. titkár.
Határozat: Ezen titkári jelentés tudomásul vétetik s az alapszabályok 9. §. értelmében kinyomatni s a tagok közt kiosztatni határoztatik.
Kelt a nagy-kanizsai keresztény jótékeny nőegylet közgyűlésén 1888. május 6 án.
A nagy-kanizsai ker. jótékony nó-egylet kerületi felosztása Nagy-Kanizsán. — I. kerület: Batthyányi, Szt. györgyvári, Bajza és Kisfaludy utczákban Somssich Lvincíné. Cseresnyés Sándorné. — II. kejület: Teleky, Vörösmarty, Rózsa, Attila utcaákban Tripammer Etelka. —
III. kerület: Petőfi, Honvéd utczák és Eötvös-téren Székely Lajosné. —
IV. kerület: Rákóczy, Mezei ntezák-ban Staab Józsefné. — V. kerület: Hunyady, Kölcsey utczákban Tass Simonné. — VI. kerület: Sugár, Fő utczákban íótér, Korona utczáb&n Smidt Frigyesné, Morgenbesser Jánosné. — VII. kerület: Kinizsi, Arany János utczákban Németh
ne ejts kétségbe — édes jó Örzsém te, — hogy megijesztettelek, szólni sem birsz, no ne félj tőlem, ne húzódj ugy félre — nem vagyok én rossz legény; — akármit pletykáztak reám, téged szerettelek mindig, még szeretlek most is, e^s örökkén is. Lásd, irtam volna onnét is, de gondoltam próbára teszem a hű-segédet ha tudsz-e bennem bizní és én reám hűségesen várni, de ugy-e nem tettem jól, írnom kellett volna, hogy szeretlek — és mindig rád gondolok. Kid gondoltam éjjel-nappal, az volt az itn tdságoin reggel, este : Te vagy, te vagy szőke kis leány, szemem, lelkem fénye! — De mi bajod? Jésus-Mária! most mindjárt összeesel —¦ Örzse, Örzse ! I"
Kiáltozá János, hogy a roskadozó leányt eszméletire térítse. S karjaiba fel- I fogván őt, forró csókjaival ébreszté életre] az alélt leányt, ki eszméletét visszanyer-vén, rémült sikoltással bontakozott ki az ifjú ölelő karjai közül.
„Ne érintsen engem János ! — ne bántson — már többé nem vagyok én hozzája méltó — nem látja, mily szerencsétlenné lettem ?! — igenis, az vagyok higyje el — de nem rossz — nem tehetek róla — adózzanak azok róla, akik ennek okai." — Zokogá a szegény félrevezetett leány.
„Te Örzse ! — te! — tagolá János a bánattól lesújtva — hát mégis igaz — ó Istenem 1" — és az erős ifjú kezeivel fedvén el arczát, ugy sirt, mint a gyerek.
„Látod János — kezdé Örzse Összeszedvén magát — én szivemből szerettelek, oly igen nagyon, bogy épen az volt a I vesztem. Mikor elmentél hazulról, mindjárt édes anyád támadott meg, hogy be-soroztát téged — ugy mond — ha engem \'
vész el és mindenféleképen legyalázott, hogy én vagyok csak a szerencsédnek útjában, hogy te a Beczó Rozit szeretted előbb is — meg most is — anyád erre meg is esküdött! mit tehettem volna ezek után érted, minthogy lemondjak rólad — hogy boldogabb légy azzal, kit anyád szánt neked, mint a bogy velem lehettél volna, hiszen én szegény leány vagyok, gondoltam anyádnak igaza van — mit nyernél velem? — igaz, hü szivet, a ki szeret mind halálig ? — eh, mit ér az — ha nincs kenyér — igaza van anyádnak — mondára magamban — János hadd vegyen el gazdag leáoyt. De még mindig bíztam benned s tudtam, ha te engem bűnek tudsz, nem vész el mást, mint engem.Ekkor elkezdtek felőled mindenféle híreket terjeszteni — egyik azt mondta, a Beczó Rozival jár jegyben, a másik hirül hozta: nem avval, hanem ott, a hol aratott, ott vesz el egy gazdag leányt Adták-vették, hogy te ezt mondtad, azt mondtad volna, hogy ilyen szegényt leányt hetven esztendős korodban is kaphatsz, nem bolondultál meg, hogy a" nyakadra végy kölöneznek, — hogy hátam mögött, legények közt s Beczóék-nál, milyen nevetséget tész belőlem — de meg mit tudom én, mit mindent! A fejemet Összezavarta a sok beszéd, fájt is. sértett is, s büszkeségemben gondoltam : mit! én bolonddá hagyjam magamat tétetni ? — én felettem nevessenek ! nem, azt nem t-üröm — teszek róla. S elfogadom az Istók látogatását, csakhogy neked hirül vigyék, de csak truczc?olm akartalak vele. Eközben érkezett egyleveled Gyurkó Pali barátodhoz."
„Egy levelem ? szent Isten 1 és te azt elolvastad talán, a mit én annak szinte
truczból irtam, mert igen fájt az, a mit felöled nekem írt, s mert igen szégyeltem, a hogy irta és azért feleltem neki ugy I vissza."
„Az ám, nemcsak, hogy az Istóknak odaadta, hogy olvassa el, az meg nekem elhozta, bogy olvassam én is el, de aztán az egész faluban danolták és mindenfelé. Én meg majdnem a föld alá bújtam szé-gyelieteraben és ugy bánkódtam, hogy a a fejem is megzavarodott bele. Azt sem tudtam, hol az eszem, ha hallottam a nóta. dat, mert csak ugy mondták: a Lökéi- János nótája s csak hangzott a fülembe :
Hogy Ss Istók ürzs-íiez jár, Vigye &rdog, vigye tatár Bar mit csinál; mit bánor \' Istók less-e a vőlegény ?
im én:
Igazad van Pali pajtás, Hogy a róaaán van tobb hajtás Ssakasstok majd én is egyet, Amannál még jobbat, saebbet
Kende Hani, Beczó Róaa Fehér rózsa, piros rozsa Mit (adom én majd melyik leaz ? Csakhogy Örzse soha sem lesz.
Elfelejtett, h add felejtsen 1 Én rám bisotiy ne tekintsen! Ha ssüllér is saegény L&kér 0 kegyelmet már cs«k aem kér.
„ Mintha a lélek-harangot húzták volna, ugy esett nekem e dal hallása, inkább feküdtem volna a koporsóban holtan, mintsem azt kellett meghallanom. Mindenki énekelte -— de különösen Be-ezóék — ha csak messziről láttak is meg, már rákezdtek a nótát \'meg a legények «asárnip délután, nem is mertem Utániára elmenni, ugy szégyeltem.
*jra4 Mámnnkhnz atrv rtAP-c-Aiiiv melléklet van csatolva
V___._ _
Nagy-Kanizsa város tanácsának jelentése 1887-ről.
(Felolvastatott a képviselőtestületnek 1888 éri márcz. 27-én tartott ölesében.)
(Folytatás.) X.
Mérnöki hivatalról a köz- és magán-
. HUSZONHETEDIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
1888. MÁJUS 12-én.
A beszállított kavics minőségét és köbtartalmát ellenőrizte és a kavicsot a városi tanács által cirendelt tanácstaggal átvette és az utakoi elteregettette. — A megyei útszéli árkotat, melyeknek hossza mintegy 4780 ölet tesz, kitisztogattatta és a rnuD kalitra feligyeit.
7. Fent emliotteken kivül számos bizottsági ülésen réizt vett és a reábízott teendőket teljesítette : nevezetesen a sugárúti és korona-ttezai utakat lejtmé-rezte, a készítendő ílinker burkolatról és a nevezett atezák csatornázásáról a terveket éa költségvetéseket e\'készitette. . (Folyt, köv.)
A Szepetneki-utcza balf-le, Rácz-1 utcza balrésze, Becsaii, Pivári utczákban Knausz Boldizsárné, Oszeszly Antalné. í
Tudnivalók.
— Utasítás az ípardijak s pénzbüntetések hovaforditása iránt. Többször elö-
habár iskolai
czélokra — de felsőbb engedély nélkül használtatnak fel. Enuek folytán a föld- i,D ,
mivelés, ipar- és kereskedési miniszter. %SÜ?Sij32? *
I 4. Felsőbb rendelet folytán a ragályos
körrendeletben hívta fel az alispánokat,! \'"TXlS ZZ , „ 1
mint másodfokú iparhatóságokat, hog? hptp^5 5 ^ í J,^Q\'I^03 ngy a befolyó összegeknek a vármegyei í\'%X elkerülése végett „ ézkedett ipar-iskolai alapba való beosztásáról, mint ftTí - T ^"atíornii. c)\',tott >.«im.ir «-amüi....-..*i~. íTSTv . »*<* és varos> terek tisztán tartásáról.
terek tisztántartásáról,! fertőztelenitéséröL
5. A nagy-kanizsai határon is keresz-f tül vonuló kógyárberki főcsatorna ásatása I alkalmával a városi közlegelö meliett 1169 futó öl a várost illető csatorna rész kiásatását teljesíttette éa ellenőrizte.
Továbbá az egyes polgári birtokok mellett elvonuló csatorna ásatási vonalát kitűzte, ugy a berezegi birtokok mellett
azoknak gyümölcsözóleg való elhelyezésé ró! is gondoskodjanak s azokból, ami-jisz ter határozott engedélye nélkül, semmit fel ne használjanak.
— Palavesazök. A vallás és közoktatásügyi ni. kir miniszter f. évi 4232. alatt a következő körrendeletet intézte valamennyi egyházi\' főhatósághoz és kir. tanfelügyelőhöz. A külföldi verseny az
országot legújabban oly pala-iróvesszők- ^ focsalorna fc^j munkálatait kel árasztja el, melyek papiros helyett elleuőrj2te festékkel vannak bevonva. A m. kir. állami .
vegykisérleti állomás nyilatkozata szerint1 . 6- Az országos és városi kozmunká-ezen vesszők mindegvíkén részint kátrány, roi es annak mily czelra való fordításáról részint ólomfesték található, melv tekintet- a munkaeloiranyzatot. ugy az év végen a ben arra. hogy a gyermekek a" vesszőket közmunka felhasználásáról a leszámolási szájukba szokták venni, azonfelül az iró kimutatásokat; továbbá az egész év fo-gyermek kezéhez tapadván, egészségét Iramán a hetenkmt felhasznált és teljesi-. veszélyezteti. Ezen oknál fogva indíttatva munkalatokról a heti kimutatásokat érzem magamat a festékkel bevont pala- e*készitette.
iróves>zöknek az iskolában való haszna- * me8yei ési Tar031 utak J° karban latát megtiltani és az iskolai hatóságokat tartásáról gondoskodott. A közlekedő uta-figyelmeztetni hogv csak oly iróvesszök koQ levö ódákat kugazittatta és több uj használatát engedjék meg, melyek papi- hld építésnél a felügyeletet teljesítette. | rossal vannak bevonva. Kelt Budapesten, A megvei ut*k J° karoao tartására i 1888- évi márczius hó 20-án. A miniszter az előirányzat szerint 400 cub. köbméter! helyett Gdnczy Pái, s. k. államtitkár. .kavjesot A városi utak javítására 190
., cub. köb. meL kavicsot szállíttatott.
-1-— 1
„Istenem, Istenemi — sóhajtott fel ¦ János — és én erre nem gondoltam, pedig j tudhattam volna, hogy igy lesz, én bolond a ki voltam 1 miért is irtam én annak az \' átkozott Palinak, 3zegény Örzse te, meny-nyit szenvedtél."
„Csak az Isten tudja, meg magam, de más nem, mert senkinek sem mertem \' bánatomat elpanaszolni, mindenkit ellen-1 ségemnek láttam. Ekkor — látod János — nem tudom, hogyan, de az Istenben sem hittem már, azt hittem, nincs is, csak \' mese az egész religió és a gonosz daczj kevélység, ügy erőt vett rajtam, hogy gon- \\ doltam : azért sem hagyom el magam, s ! az Istók meg mindig tüzelt, hecezüt, —\' hogy én mégis csak te rád gondolok — amint hogy ugy ís volt és aztán addig dühösitett ellened, hogy végre mindenre rá tudott venni, a mire csak akart. Ö pedig tudod milyen gonoszlelkü — nem olyan, mint te vagy. De hát most mar hatalmában vagyok és --^János — soba se lehetek a tied."
(Folyt, köv.)
Elnök-választás.
(Llrafadó Metkip.)
Nag7 hiaban, aafjobb ciíraj-neaz, .
Talán rig végátadás el ?
B a nitelexS ázTeraa?
Ohl nem. — NSegyUt Oföae*;
OléaezD*, ba wa állna,
Itt-ott csoportokra vallva,
Mert nagy kérdés «lött áll ma,
Ha caak lehet megrálagEtja
Elnökét egy kereartényet,
Ki legealegkereaatányebb.
Itt vaunak mind, scásoái ifibben ;
Kifentebben, ékesebben,
Mitha fő-i(pán elébe
Eéae járni küldetésbe.
Saemben-arcxban annyi kavély,
A Bikoa „kii bús ter-f«iél.
Et ám az a biraa rokka,
betegen ii fut orsója.
Siónak indul áradata
Fok ijedten a sarokba
Meüökiil, — jól eizrerette
A „tournüre meg fenyegette,
Mert már nemecak a hú-kebel,
Hanem is moidit, etael r—-<
A nagy Ugalomtól magán,
Oly nevetaégea igacáol ,-\'
Aautan a jelölteknek
Jaj szegények, jaj tinekt«k
KetdSdik rosiálgntáaa. /
Fal, ha van éles hallása; t
Kiveheti «rTe-arra /
Lgy ¦ másikban mi a hiba
A. Kz nem elnfiknek való, Uert ajakán csak igaz szó Kapnánk esszefetsett :n.iuy.ili, afely a csaJlányba ii beüt.
B. Nem tud titkot tartani A kfinyökén is foxna ki. C Fenbéjásó ét makacs, Mint s-gv angol ver«eny-kakaa. Kevély-btlsake akarata ügyünknek sokat ártana. Sértené önérzetünket,
Erről UfiAt sr-6 ae lehet. D. Eüoaen jámbor és ven. Pardon, est Ök mondjak . . . nes Sót én nyíltan kijelentem, Még vén dói nem Ís ismer\'«m É* ha koi-ieUit hasánál ok
Vasutak Zalában-
Zala-Egerazeg*n f. évi május hó elsején tartott megye közgyűlés sok érdekes tárgyat ölelt :Öl, mí visszapillantásunkban csak arról kívánunk megemlékezni, mely fontosságánál fogva egész megye kiváló érdektárgyát képezi, t. i. a vasutügy. Lássuk az előzményt. Ápr. 26. volt vasut-biz. ülés Zalamegyében építendő vasutak segélyezésére tiO0,000 frt kölcsön vételt 50 évi törlésre hozott javaslatba. Ezen összegből első sorban Csáktornyáról Szt-Ivánig építendő helyi érdekű vasút segélyezésére 300 ezer forint irányozta-tik elő ; Z.-Szt.-Iváutól Szt.-Grótbot meg -közelítőleg a most épülő Boba-Jánosházi-Sümeghi vocalba lehetőleg Sümeghnél csatlakozva, innen Tapolczára. esetleg Keszthelyig tovább építendő vonalra ugyanazon arányban járulna hozzá a uie gye. A vasút bizottságának ezer javaslatát a megye közgyűlése minden vita nélkül elfogadta.
Örömnél üdvözöljük a megye törvényhatóságának, illetve a közgyűlésnek ezen végzését, látható ebből, hogy Zalamegye a mai korral halad és vidékét az elmaradástól igyekszik megóvni ! Ha a kölcsön teher, mely a lakosság vállaira sulyosodik, igyekezzünk azt a legczélra-vezetöbben felhasználni. Fájdalmasan esnék egyes vidéknek, ha ez nem építtetnék el az igények szerint, mert akkor bosszú, vagy talán örök időkre üttetnék el aköny-nyü és olcsó közlekedéstől. Nem szabad szem elől téveszteni Csáktornyát, Zala-és Vindornya völgyeit, valamint Füred. Szt-Békálla, Tapolcza vidékét; ez utóbbiak folyton Veszprémmegyéhez kívánják magukat csatolutni, mert Z.-Egerszeg, mint székhelyhez jó két napi kocsizás fáradalmaival vannak összekötve. Nem szabad szem *löl téveszteni azt sem, hogy Zalavölgyétői kezdve Csáktornyáig bár ezereket költött rair a megye, utaink járatlanok, nincs javításra való fed anyag. Ezen csak ugy lesz segítve, ha Csáktornyáról Zala-Egerszeg, Szt.-Iván, Szt-Gróth felé Sümegben történik csatlakozás, a honnét fed-auyagot igen olcsó áron lehet mindazon helyekre vasúton szállítani. De nem szabad megyénk egyik kies városát, Keszthelyt a minden irányban könnyen vs$ közlekedéstől elejteni.
Keszthely magában véve szép fürdőhely, hozzá még a gyógyhatású Héviz, ezek hozzáférhetősége a felső vidékre nézve nagyon meg van nehezítve, ámbár most a déli vasúttól szárnyvonalat építenek, de ezen vonal, mind a mezei gazdaságnak, mind a helyi érdekeknek felényire sem felelhet meg, ha összekötve nincs nyugot, illetve a felvidékkel. Terményeink nem le-, hanem felfelé találják piaezukat. Vegyük a fürdőhely érdekét. Mily élénk lenne Keszthely felfelé való közlekedéssel. Mily kellemes leeodene Kis-Czell s máshonnan kéjvo-
Igas, majdnem magam állok, így adom ni: bimbó-bimbobb, Myilló, nyülóbb (-t legnyillóbb. L. aluszékony s oly lomba, Hint egy Ujhár orrg-anyja. Keresztény eityletunk Qgye Alatta még ki sem kéme. F. Meg mint egy ballerina, Csiklandótan ka-zér bia\'a. Udvarlók eaéz bordó raja, Otthon, máaatt fogva tartja, Gyüléiethetuérjk nagy ritkán Saimplics, r&gy íztnt-Lncza uapjáu 6*nek annyi a gyermeke Nem gondolna! egyebekre Bár velük törődnek jobban Ne kérSdsoének piacokban. H Megjárná, de féltékeny
5 ha közülünk egy véletlen EB7 .fc4jot* viltna férjével Nem biraáak szenvedélyével, Marna künn ¦ gyűléseinkben Együnk sem maradna épea. Z-re fordul már a rosta, Perdül balra, perdül jobbra,
8 caak nea mutatkozik egy isem, Mely kitennék hiba menten. Végre ii a perpatvarba Beleunva, kifáradva, Üatarozat nélkai téruek Hasa a jó keresstények
6 li i legelégültebbje. Ki e p.kar.5 rántott lébe Több s etEsb\' borsot dobhatott, Mily ed-,ü-« álmodhatott ? 1
Koldus s te védtelen árva,
Várj nj-gyfllésig száj.tátra.
Segélyért L*engŐ szemed
Fordiud ép* . . t tfiröld könyed . . .
ŰÜOTH GYULA.
nattal Sűmegh vidékét "megtekintve Keszthelyre rándulni, mindezt csak késöbbját-nók csak igazán be. Figyelemmel kell lennünk mindezen érdekekre, nehogy idővel magunknak kelljen alkalom mulasztásért szemrehányást tennünk.
Ezek után azt hisszük, a közvélemény nézetével találkozunk, ha igy szólunk : „a megye jól felfogott érdeke azt kívánja, hogy Csáktornyától Egerszegen át Sü-meghre, innen pedig Tapolczán keresztül Keszthelyig építtessék - szárny vonal ez által egyelőre Füred vidéke is ki volna elégítve, könnyebb összeköttetésbe jő a megye székhelyével, bizonynyal nem fogna arra gondolni, hogy Zalától elcsa-toltassék; segítve lenne a megyei ut feu-tartási alapon, valamint a megyei utakon is. meit fed-anyag Sümeghről minden irányban Kanizsa vidékre is olcsó áron lesz szállítható, végre a most épülő Boba-Jánosháza-sümegbi vonal összekötésbe fogná hozni nyugati vasutat a vidékivel, melynek előnyei kézzel foghatók. { „ll_^ ZALAI.
I
Felhívás a magyar gazdaközönség hez!
( A magyar gazdák jég biztosi tási szö-1 Yetsége, mely keletkezésekor a gazdakö-j zönség meleg rokonszenvével, s a külföldi I biztosító társaságok féltékenységével, zajos gáncsolódásával egyképen találkozott, immár egy gyakorlati munkásságban letelt 1 évre tekint vissza.
! A sors, mintha uj intézméuyüuk életképességét mielőbb a legnagyobb próbára kivánta volna tenni, épen az elmúlt évben — példátlanul számos jégveréssel látogatta meg vetéseinket. A kártérítések egész özöne — melyet jégszövetségünk mindjárt az első esztendöbeu károsult szövetségi tagoknak nyújtott — nem engedte meg, hogy az első év üzleteredménye nyereség legyen. De szövetségünk — a kivétele-í rossz esztendő minden csapásai között szilárdan, becsülettel állta meg helyét. Életrevalóságának oly fényes bizonyítéka ez, melyiyel szemben nagyra nő a bizalom és elnémul a gáncs.
A szövetség — mely a zseuge korában reázudult — rendkívüli kedvezőtlen viszonyokból megedzve került ki, nagy és \' biztos jövő előtt áll. E jövőbe vetett bizo-dalmáuak adott ép oly* észszerű, mint bátor kifejezést az első magyar általános biztosító társaság, midőn túlhaladva a szövetség megalakításakor elfoglalt álláspontján, hivatalos tudomásunkra juttatta: hogy a jégszövetség tagjai által a torzs-bevallásokban lekötött készfizető kezességi összegekről egyszer s mindenkorra lemond, a lekötött összegek befizetéséuek kötelezettsége alól a tagokat bármily esetre való tekintettel is felmenti, és a szövetségbe ezúton belépő gazdáktól semmiféle kezes-í ségi összeg lekötését nem követeli. 1 Elvállalja ezzel az első magyar általános biztosító társaság szövetségünkéit a legteljesebb anyagi felelősséget. A tár-I saság, melynek minden kétségen felül álló j anyagi és erkölcsi megbízhatóságát külön ! hangsúlyozni felesleges, korlátlan szavatosságot vállal káraink pontos és teljes ! kifizetéseért. Ha káraink megtérítésére \' díjbevételünk elégséges nem lepne, a tár-1 saság a mutatkozó veszteséget saját va-\' gyonábó! fedezi, s ezzel szemben, csupán a jövő években esetleg mutatkozó nyereségeinkből vehet magának kárpótlást.
Ez ujabb, jelentőségteljes nagy előnyön kivül, mindazon előnyök is épségben maradnak, melyeket a szövetségi tagok \' már eddig is élveztek, j Ilyen a 20#/o-°s díjengedmény mely & jégszövetségi tagság egész tartamára j visszavonhatlanul megadatik. Alig szük-, séges figyelmeztetnünk a t. gazdaközönséget, hogj e 12 évre szóló díjengedmény sokkalta értékesebb reá nézve, mint a részvénytársaságok egy-egy évre azóló dijleszállitásai, melyeket bármikor ujabb dijfelemelések követhetnek.
Ilyen maradandó előny a kárbecslések ama szigorúan igazságos rendszere, melyet a szövetség a bizalmi férfiak intézményei nek életbeléptetésével alkotott ^meg. E kárbecslési rendszer, már az első évben is kitűnő szolgálatokat tett a károsultaknak, a szövetségnek és az igazságnak egyaránt De nem folytatjuk a számos anyagi előny felsorolását, hanem végzetül komoly figyelmébe ajánljuk a t gazdaközönségnek még azt a megbecsülhetetlen erkölcsi előnyt, is, mely szövetkezésünk tényében és szövetségünk virágzásában rejlik.
Szövetkezésünk pozitív jele annak, hogy az egyes kisebb erők felismerik már e hazában is az egyesülés szükségét, mert belátják, hogy együttesen hatékony tényezőkként szerepelhetnek a közgazdasági feladatok megoldásánál. Szövetségünk pedig élő példája annak, hogy egy magasabb hivatást valló, s szükkeblüségtőt ment részvénytársaiág. nem a közönség mértéktelen kiaknázásában keresi üdvét, hanem épen a közönség közgazdasági műveltségének s önállóságáoak kifejlesztésére törekszik.
Bizva ama részvény társaságban, mely azővetöégüük megalakításával a magyar
gaztfák érdekeinek istápolása körül ujabb etévülhetlen érdemei szerzett, bizva az első év csapásaiban megedződött megerősödött jégszövétségben, — bizalommal fordulunk Önökhöz, t gazdatársak, s nemcsak a jégszövetségre való tekintetből, de saját érdekükben is kérjük Önöket: lépjenek be^ a magyar gazdák jégbiztosi tási szövetségébe !
Immár minden akadály el vau hárítva, a mely eddig tán az aggodalmasabb gazdákat a szövetségtől elforditá.
Immár az, ki a szövetség tagjává leszen, minden anyagi felelősség elvállalása nélkül lesz azzá. — Az esetleges veszteség a szövetségi tagot nem illeti ; az esetleges nyeremény a szövetségi tagoké, — e mellett olcsó dijak, becsületes kárbecslés. — e néhány szó fejezi ki szövetségünk czélját és lényegét.
Erős a hitünk, hogy a magyar gazdák érdekeinek védelmében, a magyar gazdák zöme és legjava velünk lesz. ,
Kelt Budapesten, 1888. április hó 23-án tartott nagygyűlésünkben.
Hazafiul üdvözlettel: A magyar gazdák jégbiztosi tási szövetségének felügyelő -és vizsgáló-bizottsága: Gróf Jankovich László elnök, valóságos belső titkos tanácsos, a Somogymegyei gazdasági egylet elnöke. Melczer Gyula alelnök, Borsod megye alaspánja és a Borsodmegyei gazdasági egylet elnöke. Herczeg Thuru-Taxis Egon, alelnök stb.
Hírek.
— Hornig báró veszprémi megyés püspökünk praeconizációja folyó hó i 2-én, azaz ma szombaton fog\' Galimberti pápai nunciusnál végbemenni. A processus canonicus szertartásánál mint tanuk Steiner Fülöp pápai praelátus és dr. Cseruoch János herczegprimásí titkár és udvari káplán fognak közreműködni.
— Zalavármegye köztörvényhatósági bizottságának közgyűlésén egyhangúlag elfogadtattak az indítványok, hogy Seunyey Pál, Ghyczy Kálmán, Somssich Pál, Perczel Béla és Kerkápoly Mór emlékei jegyzőkönyvileg megörökositessenek. — A Csáktornya -szent - Iván-Sümegh-Bobajánoshá-zig vezetendő helyi vaspálya építéséhez az eddigi 600.000 írthoz meV400.OOO frt, tehát összesen egy miliő frt szavaztatott meg, mely Összeg megyei pótadó utján bajtatik be. — A ki a-kanizsaiak ei válási kérvénye elutasít tátott.— A nagy-kanizsai laktanyaépitkezés ügyében tett felebbezés tárgyalásánál Garai Benő a tényállást ismertette, Hajós Mihály a felebbezés elvetését, Plihál Ferencz pedig a képviselőtestületi határozatot összes előzményeivei megsemmisíttetni kívánta. A felolvasott iratok szeiint az eljárás körül szabálytalanságok merülvén fel. a képviselő testületi határozat feloldatott a városi tanács ujabb, szabályszerű eljárás foganatosítására utasíttatott. — Kövágó-örsön és Köveskállán gyógyszer tárak felállítása nem engedélyeztetett, ellenben, hogy Bellatinczou az alsó-lendvai gyógyszerész fiók gyógyszertárt nyithasson — helyeseltetett. — Megyeházul alkalmazott szállásház megna-gyobbitására 55 ezer forint eiőiráuyoz-tatott
— Ezüst-menyegző. Lapunk egyik régi munkatársa Neuszidler János május 6-án tartotta szűkebb családi körben menyegzőjének negyedszázados évfordulóját Gelsén, mely alkalomból távolabbi rokonafés tisztelői számos távirattal, levéllel halmozták el. Ilyen a lapunk tárczájá-ban közölt hangulatos költemény. A köz-tiszteletü kedves családot ez uton is szívélyesen üdvözöljük saz arany-menyegzönek állandó jó egészség,- szerencse- és bol-dogságbani megérését szivüokből kívánjuk a család boldogságára s tisztelőik örömére. A vendégszerető család e szép ünnepélyét reggelig tartó kedélyes mulatság zárta be szebbnél-szebb pohárköszöntésekkel fűszerezetten.
— A „Magyar Szent-Korona- orsz. Vörös Kereszt Egyletének Nagy-Kanizsa városi választmányát a Budapesten tartott közgyűlésen Vidor Samuué urnö és Grüu-hut Henrik ur képviselték.
! — Tudomásunkra jutott, miszerint a 48. gyalogezred zenekara Pünkösd vasárnap és hétfőn a „Zöldfa* kertben, kedden pedig az .Arany Korona" vendéglő éttermében fog játszani. Előre is örvendünk e ritka élvezetnek 1 | — Sormásról irják nekünk, hogy : ott a napokban rendkívüli eset történt ] Még február 19 én meghalt Gál Jánosué \' ottani lakosnak 26 éves Rozi nevű leánya. ! A napokban aztán Gál Jánosné azt ál-\' modta, hogy leánya nem jól fekszik a sir-Í ban, vagy tán meg is fordult A babonás \' asszonyt nem hagyta ez az álom nyugodni ¦s szövetkezvén a hakterraL, mult napokban {reggel 4 órakor kiment a temetőbe még néhány javasasszony társaságában s ott a bakter fölvette a már borzasztóan oszlás-; nak indult holttestet Az anya megnézte j a tetemet, a javasasszonyok pedig bizonyos , hókusz-pókuaz mellett beszentelték, hogy további nyugalma zavartalan legyen. A.
Iguaczné. — VIII. kerület: Király. Zrínyi. Zárda utczákban Wittinger Aula Iné. — IX. kerület: Városház, Kazinczy, Iskola, Nádor, Fürdő, Szemére, Csengery utczákban Fárnek Lászlóné, Krippel Mari, Markó
Anialnó. — X. kerület: Báthory, épitkezéa és közmuoka felhasználásáról. Magyar utczákban Janda Károlrué, j iktatói számmal ellátott ügyirat Waatl Alajosné. — XI. kerület : elintézés végett kiadatott a városi mér-Arpád Garay utczákban Szeitl Já-\' nőknek 1887. évben 440 drb. . „osné. - Kis-Kanizsa. XII, kerület:! , Eze» ügyiratokból magánépitiezé-
. . ,. . , d ¦ • sekre vonatkozó volt. és pedig:
Rácz-utc/a )obbfele, Bajcsaiotcza: a) uj építkezési 130 drb. b Ifeie, Tcmetö-utcza. Felső-6s alsó-; b) Épület átalakítás, kut és egyéb utczákban Vucskics Jánosné, Manta- kisebb építkezés 60 drb. ano Józsefoé. — XIII. kerület: c) Különbféle közigazgatási ügyirat
Fó-utcza jobb része a templomig, 260 <i.r\')\' .... • A -,
J rT .v ,., i Az építkezési ügyiratok mindegyike
Berki, Rozsa, Homok komaromi ntezák- helyszíni szemle teljesítésével jegyzőkönyvi ban Saller I,ajo<né. — XIV. kerület: felvétel, építési ülésbeni tárgyalás, a foga-A templomtól fölfelé, Szepetneki-utcza\'natositott magánépitkezések ellenőrzéséjobbfele. Ozigánv, Sormási, Rajnai, "1, ugy az elkészült lakbázaknál a lakha-Körmös utczákban Sebeslénv Lajosné. tási engedély kiadása végett ismétii hely-ir , , ... . ¦ ... színi szemle teljesítésével e? jegyzokonvv
-XV. kerület: Bajcsai-utcza jobb készítésével volt összekapcsolva, fele, Szepetneki utcza balfele a város-- a többi közigazgatásra vonatkozó háztól. Önger-U. Elekné, Tersánczky ügyiratok nagyobb része szinte helyszíni! Józsefné. XVI. kerület: A fó- szemlével és jegyzőkönyv készítésével utczabMrésze a városházig, a szépet- volt összekötve ...... . \'
\', . , . L 2. Lj kozépitkezések teljesíttettek: neki-utcza baloldala a városházig, f a) Népfelkelési laktanya és raktár Templom-utczákban Erdódy Lajosné. emeletes épület a honvédlaktanya udvará-Koch Mihályné. — XVII. kerület: ban építési összeg 11905 frt 4 kr.
b) Magyar-utczai összekötő klíuker ut, zöldség és Eötvös-téri uj klinker tégla burkolat, épitési összeg 6084 frt 43 kr.
c) Városi fáskertben öntöző-kocsi-1 szin 600 frt. i
Mindezen uj építkezésekről a tervek, [ költségvetések elkészítése, az építkezés folyama alatt a munkafelügyelet, az épít-\' kezesek befejezésekor az építmények átvétele, a munkakeresményekről a számlák fordult azaz eset. hogy az oly községek- felülvizsgálata, kiigazítása és igazolása a ben, a hol tanoocz-iskola nincs a befolyó városi raéroök áUal teijesittettek. j
ipanhjak es pénzbüntetések vagy nem; 3> Az ÖS8ze8 városi kÖ2épaleteknéI terjesz étnek fel pontosan a varmegye és iskoiákrjái s,ükségelt átalakítási, jó székhelyen elkülönítve kezelt ipar-isko ai karban tartás és Mirm6ai mUQkáiatokr0l pénzalapba, vagy pedig - habar iskolai rész]eles költségvetések elkészítését, a;
különféle munkálatok ellenőrzését, a mun-\'
HUSZONHETEDIK ÉVFOLYAM
zalai közlöny
MÁJCS 12-én.
hatóságnak azonban fülébe ment ez az idegborzoncató dolog, melyre csak az örült babosa" bírhatja a maga szerencsétlen áldozatait s mind a,bakteri,- mind az aayát és társait vizsgálat alá vette s reméljük, hogy példásan meg is fogja büntetni őket. kivált a bakteri, kinél tisztán csak a haszonlesés működhetett.
— Helyíségváltoztatás. A bécsi biztosítótársaság és a bécsi élet- és jára dékbiztositó intézet zalamegyéi föügynök-sége Nagy-Kanizsán irodáját a Weisz Manó-féle házból a városháza bérépületének H-dik emeletére tette át.
— Rablás! kísérlet. Kö József karosi lakos a mult hónapban eladta Karosban fekvő birtokát és elment lakni Nemes-Vidra. A birtok vételára még nem volt kifizetve, hanem erre a mult hét egyik napja volt kitűzve, a mikcr ís Kő József/f és felesége szépen elballagtak Karosba\',\' felvették a 2000 frt vételárt és ismét ballagtak hazafelé. Valami Peczerák nevii rovott előéletű subancz kiszimatolta, hogy mikor veszí fe\' Kö József a pénzt, és két társat kerítve magának, megleste a hazafelé menőket. A gyanitlanul ballagó házaspárt utközbeu aztán megtámadták, Peczerák Kő Józsefet földre teperte és összevissza szurkálta, a pénz azonban az asszonynál volt, ki nyilsebességgel elmenekült. Peczerák két társa állítólag nem vett részt a támadásban, hanem csak csendes szemlélő volt s midőn -vért láttak, az egyik társ Nagy György elfutott és rögtöu jelentést tett a kis-koroáromi cseodőr őrsnél. A kivonuló csendőrség Kö Józsefet súlyos sebektől borítva, de még élve találta és haza szállíttatta ápolás végett. Peczerák utonállójelöltet pedig elfogta és vasra verve átadta a büntető bíróságnak. Kár. bogy a statárium már elmúlt!
— Meghívás. A sonnási önk Tűzoltó-Egylet szerelvénye beszerzése czéljából 1888. évi május hó 13 án a sormási erdőben tavaszi mulatságot rendez. Kezdete d. u. 3 órakor. Belépti dij személyenként 40 kr. Felül özet esek köszönettel fogadtatnak és hirlapilag nyugtáztatnak.
— Hordók és bor eladása. 70 hec tÓnyi 7—8 bectós jó vasabrincsos erős hordók nemkülönben 20 hecto 5 éves fehér bor eladó. Minden közelebbi e lap szerkesztőjénél tudható meg. *
— Rigyáciról borzasztó hírt ve azünk: Özv. Inkey Kálmánné 10 éves kocsisát Hosszú Imrét e hó 7-én éjjel ismeretien tettesek agyonverték a szénapajtában. L\'gyan az éjjel.Haba József esz-teregnyei téglagyáránál is szénát akartak lopni, d> a puskatüzelés elriasztotta őket.
— Esküvő. Városunk egyik szépe, Weisz Adolf terménykereskedő kedves é kitűnő műveltségű leánya Gizella f hó 6-án esküdölt örök hűséget Feyertag Manó budapesti nagykereskedőnek.
— Közgyűlés. A magyar-irodalom és művészet pártoló egyesület mult hó 29-ről elhalasztott közgyűlését hétfőn f. hó 21-én d. u. 3 órakor a „Polgári iskola" tornatermében fogj-t megtartani, mely köz gyűlés tekintet nélkül a megjelenendő tagok számára, érvényesen határozni fog, mit ezennel a t- tagok tudomására hoz az elnökség.
— A keresztjáró bét. Hétfőn, kedden és szerdán megtartott szent körmeneteknek a legjobb időjárás kedvezett.
— Meghívás. A keszthelyi Önk. Tűzoltó-Egylet 1888. évi május hó 20-án Pünkösd első napján a .kőfejtő-" átellenében levő erdőségben tüzol-ószerel-vények beszerzésére, jótékonyezéíu, tűzijátékkal egybekötött zártkörű tavaszi mulatságot rendez. Belépti személy-jegy 50 kr. Családjegy 1 frt 50 kr. Kezdete d. u. 3 órakor. Kedvezőtlen idő esetében ál-én tartat ik meg. Szíves felülfizetések köszönettel fogadtatnak és hirlapilag nyugtáz tatnak. A tavaszi mulatság alkalmával N\'euvértb Gábor, helybeli vendéglős a rendező bizottság által már megállapított étlap szerint fogja a t. vendégeket kiszolgálni.
— Országos vásár lesz Nagy-Kanizsán május 14-én, melyet pünkösdi vásárnak szoktak nevezni.
— TapoIczárÖI írják nekünk, hogy e hó 6 án este fél 7-kor Hegyesd községben Kolop János pajtájában támadt a tűz ugy, hogy Kolop I?tván nevű 6 éves kis fia a pajtában gyufával játszott. A tüzet a nagy szélben tűzoltóság hiányában, nem birták lokalizálni s igy áldozatul esett tiz ház, a melléképületekkel együtt A helyszínére siető monostor-apáti és Kapolcs községi lakosok fáradozásainak köszönhető, hogy a tűzet végre éjfél után két órakor sikerült elnyomni.
— A balatonvídéki ág. bitv. ev. tanító-egylet május 24-én Son?ogy-Szillben tartja évi rendes közgyűlését.
— Uj Imaház. A nagy-kanizsai reform, vallású gyülekezet Arany János-utcza 5. szám alatti Tbassy Ábel-féle házban a Kisdedovoda mellett rendezi be imaházát
— Deák Ferencz-szobrára 233.409 frt 33 kr gyűlt Össze közadakozás utján , a szobor 207 672 frt 32 krba kerülvén, 25.737 írt i kr fölösleg maradt, mely
Összeg egy idővel felállítandó szobormes-terí iskola számára szükségelt épület emelésére fog fordíttatni.
— A kaposvári választás ismét foglalkoztatta a kir. táblát. Körmendy Sándor tudvalevőleg Széchenyi Pál gróf némely választója ellen bűnügyi feljelentést tett. Az igazság ügy miniszter) ez ügy megvizsgálására delegálta a kaposvári törvényszék helyett a nagy-kanizsai törvényszéket e törvényszék kiküldött kebeléből egy bírót és ez a további eljárást megbüntette. Ez ellen felebbezett Körmendy.
A kir. tábla első tanácsa Sárkény József elnöklete alatt s Széli Farkas táblabíró előadása után némely hiányt tapasztalván, kiegészítés végett az ügyet a n.-kanizsai törvényszékhez viszszaküldötte.
— Értesi lés. A nagy-kanizsai fögym-násiumban az érettségi vizsgálatok írásbeli része f. máj. hó 19. 22. 23. 24. és 25. napjain tartalik; szóbeli része pedig jun. hó 11-dik napján veszi kezdetét
— Hirdetmény. A zalamegyei kir. adófelügyelö urnák folyó hó 9-én 32/888. szám alatt kelt rendelete folytán az 1888. évben tárgyalandó lU-ad oszt kereseti adóra, valamint a nyilvános számadásra kötelezett vállalatok és egyletek adójára vonatkozó adókiszámitási javaslatokat kitüntető lajstromok az 1883. XLIV. t czikk 18. §-sa .értelmében nyolez napon át a városi adóhivataloál közszemlére kitétetvén oly czélbóL hogy azokat mindenki megtekinthesse, s az öt vagy másokat illető adójavaslatokra nézve netáni észrevételeit megtehesse. Ezen észrevételek a fenti határidő alatt Írásban a kir. adófelügyelö-
utóbb az adókivető bizottságnál terjeszthetők\' elő. Nagy-Kanizsán, 1888. évi hó 11-én. A városi tanács.
— Megyei r. h. Tapolczáu kereskedelmi casino alakult 32 taggal. — Cser-főn a. hegypásztor madarat lőtt, a töltényfojtás egy pinczetetőt meggyújtott s ennek folytán 3 épület elégett. — Förhénczen több pinczefeltörés fordult elő. — A Csák-tornyai képezde építését Morandini nyerte el. — Szabó Rezső erdőkerülő öngyilkos lett
— Hazai r. h. A tabi tűzesetnél két emberélet is áldozatul esett. — PÓsa Lajos írót Szeged müveit közönsége arany tollal és 100 drb arany tiszteletdíjjal tüntette ki. — A kurúj, elnökévé Szabó Miklós neveztetett ki. — Árva-és Liptómegyét egyesítik. — Menjyei József vasvármegyei tanfelügyelő nyugalomba lép. — A csángók visszaszálliogóznak Bukovinába. — Á trónörököspár örvendetes családi eseménynek néz elébe. — A Magyarhonban élő zeneművészek seírélyzóegylete 42 ezer frt alaptökével bir. — Uj egy forintos államjegyek bocsájtAtnak ki. — Jánosdán 129 éves asszony halt meg. — Makóról 1200 waggoo hagymát vittek külföldre. S-Székesfehérvár május 19-én üli a török iga alól történt felszabadulásának 200 éves évfordulóját.
— Külföldi r. h. Anglia is fegyverkezik. — A czári udvar Krímbe készül.
— Erdélyi Náczi zenekara Amerikában a szokatlan éghajlat miatt folytonos betegség által gyötörtetik. — Bukerestben a királyi palota ablakán belőttek. — Az angol királyné 18.600 nap uralkodik. — Brüsszelben szept elején fülorvosok kongresszusa lesz. — Japánban nagy földrengés pusztitott. — Madridból a kolera felléptét jelentik. — Mária-Terézia szobra Bécsben 850 ezer frtba került — Csillag Juliska a brémai színházhoz szerződtetett
— Indiában oly nagy jégvihar volt, hogy egy darab jég két fontot nyomott — A salo:iíkí vasút május 15-én nyittatik meg.
— Oroszországban a kereszténység behozatalának 900 éves évfoidulóját megünnepelik. — Araerikában 35 ezer magyaréi.
fegyes.
— Gyógyítható-e a vízkor í Bright Richard hírneves angol orvos egy megfigyelése alkalmával ama tapasztalatra jött, hogy a fehérnye-vesztes éggel összekötött fizkór a vesék rendetlen működésének okozója. A vizkór .gyuladásokból eredre a hugysaynak megakadályozását a húgyhólyag és vesék idézik elő. A Warner-féle Safe-Cura a Safepirulákkal egyetemben eltávolítják az összegyülem-lett vizet anélkül, hogy csspolás válnék szükségessé, megszüntetik a hugy-ár akadályokat, helyreállítják a vizelési szervezet működését, és megújítják akimerült életerőt. „AÍuíVév szeptember óta már" — irja Schmitt József ur rajnai Rüdes-heimböl, — bogy egésztestem vizkór-féle daganatokkal volt ellátva s daczára az orvos általi gyógykezelésnek, egészségem visita nem tért. Ellenkezőleg minden nap roszabbul lettem; az orvos végre azt m .odá, hogy aszkórban szenvedek. Véletlenül említeni haliám az Ön Warner-féle Safe-curáját, csakhamar elhatároztam magam a gyógyszerek megrendelésére. Két, üveg elhasználása után nagyon jól érzem magam, a vizkór-féle daganatok tökélete-
sen elmultak, s hiszem, bogy még egy üvegnek elhasználása után iszonyú betegségemből még fogok szabidulni."
E kitűnő gyógyszer kapható Nagy-Kanizsán Práger Béla és Belus Lajos urak gyógytárában. Ára 2 írt 80 kr, fő szétküldési raktár „Einhorn Apo-t h e k e" (M. Fanta) in Prag.
— Utazni szándékozók szíves figyelmébe! Felényire leszállított menetáru jegyekkel utazható Nagy Kanizsáról Bécs-. Fiúmé-, Trieszt- és Velenczébe. — Ezen kéjvonatokat a bécsi Schroekl I-sŐ utazási irodája rendezi. — Indul Nagy-Kaniztáról Bécsbe pünkösd vasárnapján, 12 óra 15 perczkor. H. osztály 10 frt 30 kr. III osztály 7 frt. Trieszt-, Fiume- é Velenczébe indul 5 óra 20 perez, (reggel.) Menet árak Fiume vagy Triesztbe IL oszt. 14 frt 50 kr. HL oszt. 10 frt 40 kr. Velenczébe Ii. oszt 17 frt 50 kr, HL oszt 12 frt 40 kr. A jegyek oda- és visszautazásra érvényesek. Bővebbet a falragaszok.
— - Uj aczélredö ajtók. Az újkor legnépszerűbb találmányai közé tartoznak feltétlenül az aczélredü ajtók is. Egyik tulajdonságok, hogy zajtalanul működnek, de facto arra ;s alkalmazható, hogy zajtalanul nagy reclam nélkül mindenütt meghonosodnak. A íegszebb paloták, egyszerű mezei lakok, elegáns villák, indóházak, raktárak, őrházak, színházak, gyárak és üzlethelyiségek mindannyian el vannak látva, vagy rövid idő múlva ily redöajtókkal láttatnak el. Hogy valamely tárgy általánosan s majdnem minden feldicsérés nélkül meghonosodik és közjóvá válik, egyszerűen azzal magyarázható meg, hogy e találmány azokhoz sorolandó, melyekben az az előtt létezettnek valóságos javításához szükséges minden feltétel bennfoglaltatik. Feltalálók és találmányok valóban bőven vannak. A szabadalmi irodák bárkinek, a ki szabadalmat óhajt és dijait lefizeti, kieszközlik a kívánt privilégiumot, azt gondolván magukban: „Te szegény bolond!" ily haszontalan tárgyat szabadalmaztatsz és még fizetsz érte szabadalmi illetékeket De a feltaláló, találmányát ép oly szemekkel nézi, mint egy anya, ki csúf gyermekét a világon a legszebbnek tartja. Csak ha talál mánya már használatba került és kitűnik1 hogy gépe, melylyel például tésztát akar készíteni, rántott levest föz, akkor oda minden illúzió. Másként van ez oly találmányoknál, a melyek tényleges értékkel, az egész világ részére értékkel bírnak. Ily találmányok nemcsak, hogy igen czélszerünek bizonyulnak, de gyakran azt is konstatálhatni, hogy a találmány oly czélokra is szolgál, a .melyekre a feltaláló nem is gondolt. És ez igy van az a czél redö-aj toknál is! Eredetileg a feltaláló egy ajtót kívánt létesíteni, mely mintegy parancsszóra egy kis tartályban eltűnik. Azt lehetne gondolni, hogy mint az ember az úszást a békától, vagy a kormányrudat a halfarktól tanulta el, ugy a redöajtók fel-
| tálalója a csigát leste meg. A redö-ajtó is egész hosszában jön ki kis házából, hogy alig hihetni, miszerint lehetséges, bogy egy oly nagy tárgy ily kis helyen volt elhelyezve, melybe ismét gyorsan eltűnik, ha ugy akarjuk, mint a csiga. Ez egyszerű és csodálatos rendszer magában is el\' séges volna a találmányt híressé tenni, de mint említettük, ujabb elfJnyök, a melyekre a feltaláló nera gondolt, még elősegítették ezt Igy például egy gyenge redöajtó, a hullámos lemez talajdonságai folytán, melyből a redöajtó el lön készítve, a tűznek sokkal tovább ellentálL mint a legvastagabb sima vasajtó. Egy további példa ! Egyetlen betörő sem merészkedik egy redöajtó feltöréséhez fogni, inkább bajlódik bármely tömör vasajtóval, mert itt nyugodtan fúrhat és feszíthet, míg a redö-Iécz legcsekélyebb érintése oly hármát okoz, hogy azonnal elárultatik. És ha már a redö-ajtók előre nem látott előnyei oly nagyok és megbecsülhetetlenek, még inkább azon tulajdonságai, melyeket a feltaláló éles elmével kigondolt és előre számításba vett! A redöajtók ezen hasznos oldalai alig sorolhatók mind fej. A redöajtók tartósabbak, egyszerűbbek, szebbek, olcsóbbak mint a fa- vagy vasból való egyéb ajtók. Alig szükségeinek tért, tehát nem foglalnak el helyet Minden nagyságban elkészíthetők, tehát színházi függönyök és választó falakul is alkalmasak. Egy gyenge személy által is könnyen feles lezárhatók, s e czélra üzleteknél külön szolgára oincs szükség. A redöajtó oly egyszerű, hogy bárki minden szakértő nélkül felállíthatja. Szóval: a redöajtó oly találmány, mely tökéletes, melyről tehát teljes joggal mondható, hogy szegénynek és gazdagnak, yagyis az egész világnak való, mert hasznos, jó és olcsó. Az ily aczél-redöajtók legjobb hirü gyárosa Robicsek Lipót (Bécs, II., Nestroy-Gasse G) ki az ily redöajtókat teljesen felszerelve szállítja, hogy azokat nem szakértő is megerősítheti és használhatóvá teheti. E gyárból, mely az 1860-ik évben alapíttatott, évenkint sok ezer ily ajtó küldetik szét a szélrózsa minden irányában. Iíjen ajánlatos tehát mindenkinek, különösen pedig épitő vállalkozóknak,
építészeknek, épitőlakatosok és asztalosoknak e gyártmányt használni. Közelebbi felvilágosítást és árlapokatkészséggel küld a fenti gyári czég.
— Egy népszer. A „Moll-féle fran-czia borszesz és só" által a betegeknek egy ép oly gyógyhatású, mint olcsó szer uyujtatik köszvényes és csúzos bántal-maknáL sebeknél és daganatoknál. Egy üveg ára utasítással 80 kr. Szétküldés naponta utánvétellel Moll A. gyógyszerész és cs- k udv. szállító által, Bécs L Tuch-lauben 9. JA vidéki gyógyszertárak és anyag-kereskedésekben határozottan Moll-féle készitmény kérendő az ö gyári jelvényével és aláírásával. 2
Irodalom.
— -Tanulók olvasó tárrn" czimen uj vállalatot indított megLampel R (Wo-dianer F. és Fiai) könyvkereskedése. — Elischer József kir. tanácsos és tankerületi főigazgató közreműködésével, szerkesztik Dr. Jancsó Benedek és Dr Boros Gábor középiskolai tanárak. Eddig 3 füzet jelen: meg. t í. Berzsenyi Dániel válogatott versei, Zrioyi Miklós szigeti veszedelem és szemelvények Hunfalvy Pál tanulmányaiból. Ára egy-egy füzetnek 20 kr. Ajánljuk az ifjúságnak.
Ki nyert?
Húzás május 2-án : Brünn: 15 18 70 62 47
Húzás május 5-én: Budapest: 48 70 24 Lincz : 58 26 68
Trieszt : 32 30 23
Húzás május 9-én: Prága : 33 30 86
Lemberg : 33 12 19 Szeben : 57 58 43
39 73 64
— K. P. Politikai lapba való.
— Sz. A. A csip&á válásit hiába vár-tnk. Nyíltan kimondottak az ijrazat. Különben béke velünk.
— N. M A szabadságharca zalamf-gyei történetéhez nem szolgálhatunk adatokkal.
— W..M. Ssives örömmel.
— W- Béca. Szerdán 50 irtot, s a többit csütörtökön adhattuk postára. Szivcs fáradozásaiért köszönet.
— D. V. A sikertelen eredményt fájlaljuk. Pedig megérdemelte az illető.
— Gy. H. Rendesen kapjuk.
— Többeknek. Ünnep- is vasárnapot-kivéve, iegtöfabnvire hona található a jelzett órákban.
— .Hoaiá." .Kérlek" és DMí h^zoa* gyengék a közlésre.
Vasúti menetrend
Inául Kanizsáról.
Reggel.
Prágerhof 5 óra 20 perczkor postavonat
Barcs 5 óra 43 „ postavonat
Budapest 6 óra 28 „ gyorsvonat.
Budapest 6 óra 40 „ vegyesvon.
Bécsújhely 6 óra 55 „ postavonat
Délbeu.
Budapest 1 Óra 58 perczkor postavonat
Prágerhof 2 óra 45 „ postavonat
Sopron 2 óra 15 „ postavonat
Barcs 2 óra 25 „ postavonat
Este.
24
¦ Prágerhof 11 óra 20 perczko postavonat 14. Budapest 12 óra 5 „ postavonat 48.1 Bécsujh. 12 óra 9 48. t ,
Mi a különbség ügyvéd és a csigaevő között ?
A csigaevő megeszi a csigát s a házát hagyja meg, ellenben az ügyvéd kliensét hagyja magára és házát emészti fel.
— Te pajtás, nem szeretnél ma velem ebédelni?
— Dehogy nem, örömömre válnék.
— Ugy siess haza és tétess az asztalra egy teritékkel többet, félóra múlva nálad leszek.
Tanár: Miben voltak előnyben mi fölöttünk a régi görögök?
Tanuló: (Nagy sóhajtással.) Abban, hogy nekik nem kellett a görögnyelvet tanulníok.
Sz e m koródában.
— Mit keres itt felkötött arczával ?
— Fáj a fogam.
— De itt csak szemeket gyógyítanak.
— Épen azért, a szemfogam fáj.
A trombitás haszna.
Urnö: Katii Mit keres az a baka-trombitás minden áldott napakonyhában ?
Szakácsné: ó kérem, csak azért hivom fel, mert nagyon jól tudji fújni a tüzet.
postavonat
Reggel.
Szerte üzenet.
— U. Székesfehérvár. Sajnáljak, de mi máskép nem tehettünk,
— P. L. Válaszodat mielőbb kérjük.
— „A lovagok" bíz a«ok, nem azok. Papírkosárba hullottak.
— „Tavaszi dalok\' illattalan, saintelen virágok; a lovagok temetésére szolgáltak.
— B. Nagy-Aud. Sorainak örvendettünk. Azonnal válaszoltunk.
— M. G. Sajnáljuk, hogy a közlés megakadt,,
— -1>. Zs. Szívesen intézkedtünk.
— .Álom és Való." Nem közölhető.
— Gr. A fairért köwönet. Jövőre is kérjük.
Bécsujh. 4 óra 16 perczkor postavonat Budapest 4 óra 40 „ postavonat Prágerhof 6 óra 17 „ gyorsvonat
Délben.
Sopron 1 óra 44 perc/kor postavonat Prágerhof 1 óra 15 „ postavonat Barcs 1 óra 40 . postavonat Budapest 1 óra 57 „ postavonat
Este.
Budapest 9 óra 4 5 perczkor vegyesvonat Bécsujh. 10 óra 26 „ postavonat Budapest 11 óra 7 „ gyorsvonat Prágerhof 11 óra 39 „ postavonat Barcs 11 óra 2y fl postavonat
Felelős szerkesztő és kiadó: B Á T O R F r LAJOS.
A sserkesztüvel értekezhetui naponta déli l—s óra közt lakásán Arauv Jáuoa-ntcza 4 sí
Laptulajdonos : W AJ UITS J ÖZS E F.
Nyllttér\')
SMHÍKlJ-lQJ\'f legjobb asztali- és üdítő ital,
dtünö hatásúnak bizonyult köhögésnél légebajoknál, gyomor- és hólyaghu-4» rútnál. ^
liitíoni Henrik, Karísbad fi Budapest.
*)E rovat alatt közlőitekért nem válla felelőséget a szerk
fOCXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX?»
x RÖMER-BAD 3
(a steierl Crastefin.) A fürdőidény megnyitása folyó évi május elsején.
A déli vaspályán (a gyorsvonattal Bécstől 8 és fél, Trieszttől Ü óra,) igen erős akrathoterek 30—-31°-ig naponkint 20,000 hekt. vízmennyiség, különös hatással köszvény, csűz, idegszeovedés. szélhűdés, gyöngeség, női betegségek, havi tisztulások, megvénült exsudok, rögzött hurut, csont és izbetegségeknél stb. Nagy viztár, izzadó szobák, elegánsan kiállított uj külön márvány és kádfürdők, kényelmes lakások (május és szeptember hóban egy harmaddal olcsóbb) a leglátogatottabb havasi tartomány hosszú árnyékdus sétaterek, ujQDnan épült magas ivóvizforrás vesétek. Fűrdöorvos Dr. Mayerhofer H. imiorvos Bécsből. (Lakása ápril hó végéig Bécs, I. Krugerstrasse 13.) Kimerítő elöiratok. árjegyzékek ingyen és bérmentve küldetnek a fürdőigazgatóság által Itömer-bad. Alsó Steier. 3337 1—3.
l-aö májustól gyorsvonat is közlekedik.
>< X X X X X X X X X
>4
V 9
X
vacxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxy
HUSZONHETEDIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
MAJÜö IZ-CIl.
M
i F A NTL IVI OR
M
K
-
if: «


n .k
M
l
I
NAGY-KANIZSÁN.
Üzlet megnyitás.
Van szerencsém a n. é. közönség becses tudomására hozni, hogy helyben
a dél-zaíai takarékpénztár épületében
(t .Korona" Tenáégta ítUíénénen.)
irait ifcoFiii
23i yltottam.
Számos éven keresztül több nagyobb városban szerzett t»pasztalataimnáf\'íoigva úgyszintén helyben 7 éven általi működésem alatt volt alkalmam a helybeli ás vidéki n. é. közönségnek követelményeivel megismerkedhetni, mi is azon kellemes helyzetbe juttat, hogy b igényeínt-k minden tekintetben megfelelhessek.
i MidÖn arról biztosítom a n. é. közönséget, miszerint törekvésemmel oda fogok haini.hoeypoiitos.es Szolid kiszolgálás áltál bizalmát kiérdemeljem, marad tam magamat a n. é. közünség becses pártfogásába ajánlva, tisztelettel
FiHTL KÓR.
Ml MM ÉÉltTO MílWMl
xx>oooooooooocxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
AVANYUVIZ
Európának legdúsabb natrium-litium ásványvize (Szétküldetett 1887-ben égy millió liter.) Gyógyhatása: X„t\' *- "Sí
tben \'
h hutniirFD letek bántalmakat.. Kaiönhget indicitió: hólyagbetegeégbe ? ei nem szénsavas litium mely oly nagy mértekben, eddig iimert egyetlen á«Tány > tem találtatott.
Étrend * Bornl- gjliBialoinadTTöl, ccukoml TegyitTe a iagfiditóbb ét eléuk^o fótbabtó italt képet, a egyszers-
mind legelókeiSbb órtaer ragályos bqtegaígek ellen — de k&töit éi félig kSíŐft sxhns\'iv, melynek " kö vetítettében kinyitott üvegekban i» aaiokon át megíartj* erejét.
vJYei?alakOK* 1,4 ** % !iWr köz3n,eSei *aTanynrii.lregak.
O • l\'|, 1 ét Vi literei eredeti alako palacxkokban. *,
A* eredeti alakok legmantettégi telteink miatt tokkal iiínaavdaaabbak gyágycuStokra mindinkább ajánlhatók.
A viz eredetiségének felismerése ezéljából minden dugó felületére \\ félköralakban „Radéin" név van beégetve.
A raáeial fUráöidénr tarí májastól imlmtei téebíi.
szép lakások, kitüuö étkezde olcsó árak.
Bdyebb iratokkai és barmmely felvilágositással ingyen és bérmentve ozoigál
, Az igr^zsatóaágr.
Kizárólagos fórakt&r Nagy-Kanizsán, HIARTÖX és HŰBÉR uraknál.
Zala-Eganxegen Fenyveky Mikia, Zala-Löyfin Bw«r Pál, JanothAián Teret Jóasef, Bogláron Hocbaifedter íóssef, Keszthelye. Wnnacb Ferenci, Vaavárott Kohn Farka*, Csurgón A gner Geaa, Nagy-Atidon Nídaiy Alajos, Ciökölyön Beck teltvérek, Gy.
Melléken Scblesíager J. mcágeknel.
^50CX»0O©Ö0OOÖ0€KX5O0OO0OO0OOOCXX>«XXXXXX
gisiager itóriS. és társa -vttdai
fSnktír szepességi toDi\'Eyártminyokbó] vászon-, fehér- és színes asz-talnemííekben szabott gyári árak mellett.
Van szerencsénk a n. é. közönségnek b. tudomására adni, miszerint Bécs és Berlinből a tavaszi bevásárlástól vissza érkezvén, raktárunkat mindennemű bel-és külföldi moső és gyapot, férfi és nüt divat Menyfcelméttkel dúsan felszereltük. Egyidejűleg bátorkodunk
szepességi honi gyártmányú vászon, fehér és szines asz talkétzfeteinket,
valamint előnyomatott asxtaltutd-, kredenc*- és tácta-kendvket becses figyelmébe ajánlani, Chiff<m a legolcsóbbtól a lefioomabbig SchroU Benedek és fiai cnégtOl.
bútor kelme, futó ég tóitalí, szőnyegek. ttll JUtfi-j lOBtít-ÉS CJlpMlíÖlUSt, asztal- és ágytentékek",paplanok, niatrá\'ezok, felíér\' és \'rjzitíes féríl iigek, SV nap- töa eaernyöKi 1W
azóval mindén-e szakmába vágó czíkkek nagy választékban kaphatók. 10 forintot meghaladó összegnél a megrendelt tárgyakat bér-mentesen küldjük el.
Hitit és muiM aiíáiitra iira IMUI
Vidéki megrendelések pontosan teljesittetnak. \' A n. é. kSzönüég becses megrendeléseit kérve mély tisztelettel
8333 1—3 Eisinger Henrik és társa utódai.
.Méltósugsék cégjegyzésünkre ftgyelemmel lenni !
W ÉLTNEK JV1.
bank és bizományi üzlet Budapest, IV. kis hid-uteza 9. Eszközöl kölcsönöket ingatlanokra.
^lhelyez kereskedelmi váltókat. Elfogad tőzsdei megbízásokat
3290 8-10
**************
.láriaczélli gyomorcsöppek..
Kitünö katása szer a gjromor minden beleolégeiben.
.V«4>eaT- JlUülriiulhftUUwi étvágy hiány,
gyoríitJIVj\'öiiKei(ét{, rusi Illatú léiek-aet, felfuTodís, a«ir«nyu felböfTeoén, kóllka, gyoBiorhnrut, gyomortget, tűnnek- ei darakepzödea, tnlnigoí nvilk»kMjE<kHiB, íArgxság, ondoréa tiáayás, főfájás (ha a gyomortól ered), gyoraorgírci, «ékAinrulá», a gro-momak ételekkel ér. italokkal való tnlte.-helése. giliaitik, lép-, má> « aranyerei b ja Imi mik eseteiben. — Egy ÖTegcse ára aatrnálatí uta-iita«ial együtt 33 kr., kettős pa. lacat «0 kr.
KÖiponti aaétküldés BraáT Karol] gyógyíierési Üti! Kremtlerben (lEor-Yeersxág).
Kapható minden gyógyszertárban.
X valódi mártacxelU gyocnorcsOppeket tokát namUiHák és ötanoízak. A. Talodlsig jeléül minden Svegnek piros, a fenti védjegy gyei ellátott borítékba kell gCagyílye lennie et. a minden üveghez mellékelt baxzaalat! ntaaltanon meg kell Jegyeivé lenni, bogy aa Kremtierbea Gnstk Henrik kbnyvnyomdájibaa nyo-aoatott. ¦)
Kapható N.-KaDiuio: PrágerBé-la KadarkjitoD: Beck B.. Kapo«v.: Gco:-narVinoia, Baböchay BLalmáii Harcsali-baní Körös Viktor Msronye FUischer S. Kagy-Bajom : K6rösLajos, Oloncton Bölcs JyUgiigyimréuaraknál. 3162 28-52
ÖLL SEtDUTZ POR
Tavaszi gyógyítás
Nyári gyógyítás
Öszi gyógyítás
Téli
gyógyítás
Csat attor ralíli
GyorB gyígybatas raakaci gyomor-
iiSi betegsé-
¦itásBil 1
ba minden dt.boeon a gyárjeny »iry én MOLL A toksEoroiit^ <-iíg láttató
alteatbafok,
gyomorgnrpt, ny-l*, gyomorégéi nékreked-aeknél málha-jok Tértoiuláa aranyér ?1 a legkülönfélébb geknél. Egy eredeti dobos ilaktarak m ors«ág minden neveceteiebb gyógyi^ertáraiban MOLL A gytgyszeréiz os kir udvari icillllé, Stidt Becs. Tuohlauben 9 Eétkilldes ittánrét mellett. 2 dobóinál kevesebb nem kaldátlk EiismeréB MOLL A. urhaz BéoskM. 0l5 fogUlkoeáiomDál fogra ax 9n HolUféle Seidtita porai igen jó batást gyakorolnak; íamerem est egyiter ¦ mindenkorra a kívánok érte lEivélyei ,litea fUeMe cneg*-et ezek a gyomrot jóvA és fót kSnnyüTé teiaik.
Tíutelettel Stelako Jú. F. lelkén Hounetscblágban
Naponta 1
MOLL-FÉLE FRANCIA BORSZESZ ÉS SÓ
Legjobb bedörzsölő szer\'
kJsxréiiy, <smz
és minden meghdlési betegségek ellen.
Csak valódi h^minUn Üreg MOLL A. védjagfét aláiriait viseli
BedSrcBOléalll tikar.a használaCkős.víuy, can t, miadaanemU teatfájdstlmak él béDalianil; burogatia alakjában minden sérelem és sebnél, daganatok gjullada-lOkDál. BelsSleg riazel regyitve hirtelen roiiulléi, háajáa, kdlíka és b.amanésn.l.
Egy Qva| ára btlzoálat! etisitiaial 80 kr. c é
Baktirak az ora.ag minden neveaeteg gjogjazert&r és anyag k.reskedéfbsn. HOLl A. ayagyazeréaz os. kir. ndvarl szállító Bécs, Siadt, Taehlaabsl 9.
Eliam.réa MOLL A. yígyszeréat urhos Béea. Kitüuö Moll-fél, francsia borszesz es\' Bója vidékemen hthetlenal mtlkadiik KUldjöniiekein 60 fiveggel, nsivel az emberiség legitségéreké.zletet óhajtok tsrtan magamnál Mely tisztelettel
3092 41-52 < Korrjof. lelkész Micbolnpban.
Raktárak Nagy-Kaniesán B.lus J. gyógyszerész, Rosenfeld Adolf, Fessel, hoíer József, Prezlmaej és Deouch uraknál.
8
Magyar gözcséplő-készletek
fa
Qőzmozgonyok
•2, 21/* 3\'/,, 4, 6, 8 lóerőre. C3-ö2:csóx>lős,éE5\'e.l5; és vaskerettel, vsrőlóczes vagy szeges dobbal legújabb, legerősebb szerkezet,
lepairslt iQntatépessés mellett
SV" Olcsó árak és előnyös feltételek. ~t\\9f§
Árjegyzéket kiráoatra
GROSSMANN és RATJSCHKNBACII
első magyar gazdasági gépgyára Budapest, iL üíbo váozl-út "7. szám
VENDÉGLŐ BÉRBEADÁS.
NAGY-KANÍZSArí
ROZS A4-HOZ
czimzett vendéglő, mely áll:
2 vendégszobából, 1 ebédlő, 2 uagy pineze, l jégverem, 1 mészárszék és 5 szálló szobából. Továbbá a bérlő részére 3 szobából álló lakás, mosókonyha, 2 istálló, és egy nagy udvar.
E helyiség f. évi augusztus hó 1-től 8 egymásután következő évre kibérelhető, esetleg megegyezés folytán azonnal is átvehető.
Miután a nevezett helység a főtéren van, illető bérlője bolthelyiségnek, vagy más efféle ezélokra is használhatja.
Bővebb értesítést a tulajdonos KDOrtZCr KárOly csáktornyai vendéglős ád levélileg, személyes megkeresés folytán a szerződés azonnal megköthető.
S3S0 !—«
Wajdita Jóxaef könyvnyomdájából Nt>gy-Kuiusáa.
Melléklet a „Zalai Közlöny\' 1888-ik évi 19-ik számához.
?OOOSODOOOOOBOOOOOOOOOOOOOOO
A pünkösdi finnepek alkalmával
vasárnap f. évi isájns 20-án
IcöriiltoelüJL tel menetáraMial.
13ÍT-Kanis2rtl Bécs-, Fíoms- Trieszt- és YetoczelB.
O
o
u
z z
? z q
O
O Menetárak oda es visszautazásra:
O Ks-nizsáról Bécsbe II. oszt. 10 frt 30 kr. III. oszt. 7 frt
o z 1
0 2
z z O
z z
2
z c
3
kr.
, Velenczébe , 17 , 50 . ,
„ Triesztbe , , 14 „ 50 , , , Fiúméba , , 14 „ 50 , , Indul Bécsbe máj. 20-án éjjel 12 óra íi
12 , 40
;o , 40
10 , 40 perez.
20
Érkezik Bécsbe ugyanaznap délelőtt 8 óra 55 perczkor. Indnl Fiume-. Trieszt és Velenczébe maj. 20-án 5 óra p. reggel.
Érkezik Fiaméba ugyanaznap 11 óra 48 perczkor éjjel. Érkezik Triesztbe ugyanaznap 6 óra 30 p. este. Velenczébe szintén ugyanaznap. Jegyérvéuyesség 14 napig. Bórebbet a falragaszok- és programmokból, mely utóbbiak az indóháznál kaphatók.
Gyermekek is a fenti teljes árt fizetik.
Schroekl g. özvegye
3332 1 — ] I. bécsi utazási irodája.
o
a
1.
e o
Q 3 ? O
oooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooodb
c
2
z
z : z
0 0 0
z o
Js Bővebb tudomást a gyógyfürdőre nézve a fürdő igazgatóság g nyújt. Fürdő-orvos : dr. Weingerl JózseJ, ugyanott
\\L L318 3-5
l-só júniustól és 1-sö szeptembertől a lakbér 25%-kal leszállítva.
KRAPIXA-TÖPLITZ
fürdőhely Horvátországban.
„Zibok-Krapina-Toplitz*1 a Csáktorny a -Zágráb bi vaspályától 1 óra távolságra esik, mely l-so áprilistól fogva megnyittató rt. Az idény tartama október vége. 30 — 35 R. meleg kiválókép hatalmas Acrathemusa e gyógyfürd51aiek felülmúl hatatlanná* a bizonyítja a kitűnő jó hatása erejét kOlaaSies gOrci&k, izmok és a fogak rhaumáináa ngy ezekből kifolyólag mit bajoknál, min: uibbadság, merevüluég, bőr- es sebbtegségeknél. Ugyanezen intézetben található Rassioa és márványkádak, dorsch fürdők, kitűnően berendezett gSi-flrdSk, A gyógyfürdők elŐfft-igitesére villaoyoaás is alkalmazható.
03 g
3 g"
Kitfirt^j szolgáfatot tesz az emési
i zavaró
rsr
L 3
>? is*
ojE
S?§
0 I
p. "SS
f «
1 !1
Hí |
r
E " S-
S » *á-
K» I
1
39\'
S3 2
m
¦
i
c 1 ff*
0^5
CTC3
? I
3*« S.
iá* ! 2.
\' i cr=s
¦ fi E , 5 -re1
•a
ül!
B
tft r
©
< ta
3 azánk le aszta
- pr eo
S c -1 2. €&-cn
< 5S" o- & &
Hl *****
N S;
ooooooooooooo
¦ Weingerl JózseJ. ugyanott. q
oocockZoJ
eméíztéai zavarokat, májdaganatot, dugulást aranyeret stb. okoz, melyek a LippmanD-félo Karlsbadi pezsgopor használata következtében mecnünnek. Kapható 60 kr. él 2 frt. dobozokban. IV.
A B!t-magyaródi uradalom tehenészetéből felállított V ffi tenyész igazolványuyal ellátott eredeti mőlthali telivérfl fiatal 1 ys éves bikák elfognsk adatni, azért felkéretuek a venni
w
jj^ szándékozók, hogy Írásbeli ígéreteiket a blt.-magyaródi uro-X dalomi intézóséghez czimezzék, a hol a vevési fel ételek is egyszersmind megtudhatók.
Jtm s_3 ÜKODALMI INTÉZÓSÉG.
A legczélszerűbb
PÜNKÖSDI ES BERMA AJÁNDÉKOK
WAJDITS JÓZSEF
könyvkereskedésében NAtíl-RAMZSÍ1X.
U. m. kath. imakönyvek, papir, vászon Nagy raktár iró- és levélpapírokból,
bőr. ohagrin, bársony, csont, ugy a legújabb csomag és dobozokban, olcsó árért párizsi diszkötésben is, — ára 30 krttól kezdve 12 írtig.
Továbbá csinos elheszélések, kisebb diszmüvek, ifjúsági iratok, képes könyvek.
Vidéki megrendelések posta fordultával eszközöltetnek.
\\ Tisztelettel
Nagy választék a legújabb
hanyjegyekből
minden hangszerre.
WAJDITS JÚZSEF
Nagy-Kanizsio.
02000000000000
o o
3
3302 Mindenki tisztességes módon minden nemű törvényes
o
o s o o
o o
ooooe
sorsjegyeknek
S
a 0 s 8
Q O
oooooooo
részletre való eladása által évenként legalább 1200 frt keresetre tehet szert. Tudakozódások FUüHS H. váltóházához Budapest Do-rottva-utcza 9. intczendŐk.
8125 tkv. 1887.
Árverési hirdetmény.
A nagy-kanizsai kir. törvszék telekkönyvi osztálya részéről közhírré tétetik, hogy Kóhn Gáspár végrehaj tatónak Zöld-váry Erzse mint néhai Magyar Mihály örököse végrehajtást szenvedő orosztODyi lakos elleni 98 frt töke, 1870. évi január hó 1-sö napjától járó 6°c0 kamatok 13 frt 12 kr, per 6 frt 95 kr, végrehajtás kérelmi 9 frt 50 kr, jelenlegi s még felmerülendő költségek iránti végrehajtási ügyében a fentnevezett kir. törvényszék területéhez tartozó orosztonyi 240-sz. tkvben A. f 681. hrsz. a. Magyar Mihály és Zöldváry Erzse tulajdonául bejegyzett váltságköteles 1080 frtra becsült ingatlan 1S88. évi június 5. napján d. e. 10 órakor Orosztony község házánál Eperjesi Sándor felperesi ügyvéd v. helyettese közbejöttével megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog.
Kikiáltási ár a fennebb kitett becsár.
Árverezni kívánók tartoznak a becs-ár loVo\'á^. készpénzben vagy óvadékképes papírban a kiküldött kezéhez letenni.
Vevő köteles a vételárt három egyenlő részletben, még pedig: az elsőt az árverés jogerőre emelkedésétől számítandó 1 hónap alatt, — a másodikat ugyanattól 2 hónap alatt, — a harmadikat ugyanattól 3 hónap alatt, — minden egyes részlet után az árverés napjától számítandó 6°/« kamatokkal együtt az árverési feltételekben meghatározott helyen és módozatok szerint lefizetni
Kelt Nagy-Kanizsán, a kir. tvszék mint telekkönyvi hatóságnál 1887. éri decz. hó 28. napján. Gr. HUGONNAY. 3335 1—1. kirendelt kir. tszéki bíró.
N AG.\'-KÁMZSA, 1888. május 19-én.
rao-iii sza
FI ö fit\'ti* f A r
év:e ;> f-! - -
,vrr . . "2 fr .^l ii
vi-ii;.- . i ír. ->r. «t coyet szán 10 kr
li i í: I) k t fi s i: k
..«l...M,..:U-„rl...c 7. :„i..„Uo
NYlL TTER8EN
[•elit .úrin kttut 10 ki-it «?1-1
Hiiszoiiiieledik évfolyam.
ellem! részét ill"tí, koali». ntriiyelc 3 racle axtőaéglinz,
Ía„i re>rtC\'t ÍUpío ktjztáineuret >j> a kiadó hí vatAÜJO* bérmentve iiitezejdők : X agy-Kan i\'z san
1 ^
" g*ii tatnak c|
______ _ i*t vi*sza nem küldetnek
[ A n/tgy-kamzsai- „Kereskedelmi Iparhahk\'-, a „vagy-kimiz*ai önkéntes tűzoltó-egylet, a „nagy-kanizsai kisdednevelö egyesület ..nagy-kanizsai keresítéUy jótékony nőegylet", u „nagy-kanizsai tiszti-Önsegélyző szövetkezet", a „so&rani kereske/ielmi s iparkamara" nagy-kanizsai külválasztmányának hivatalos lapja
HETENKIMT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP
pünkösd.
l\'üoküid tájija közeleg, RozzaboKOr soldelt-g; H-j, -.»*h<.l.isp kinyílik : i¦fli.köad napján igy illik (
A természet nyújtotta örömöknek avatottabb ismerői nincsenek a gj.Tiiiekekoéi. Ha euibef--érezui tudja a icl, az ősz, a nyár és a kikelet kínálkozó élveit, minden bizonyával abban a korbau érzi azt a valódi zamat teljes alakjában,, midőn még teljesen gond nélkül ártatlan uaiv-sagbau tölti napjait; a midőn még gyermekkorát éli.
Amint tehát a fenti gyermek-versecske is bizonyítja, 2 szépséges piros pünkösdnek a gyermeksereg örvend legjobban. De bát van is oka reá! A kikelettel az ó kis szivük is megújult erővel indítja friss pezsgésnek nyughatatlan vérüket szűk erucskéikbeu; perpetum mobile módjára müködÓ idegzetök s könnyű izmaik Önkénytelenül is a s_abad természet Ölébe repitik pille testüket, a holott aztáq —- miként kis roko uaik — a tarka szárnyú lepkék — virágról-virágra, bokorról-bokorra, nyargalva szedik magukba az éltet adó örömöt ,pajzán kedvteléssel".
Hanem azért a nagyok is szinte megváltoznak a kikelettel. A zo dou télies időben megfakult arc/, rózsákat terem; a beteg egészségessé lesz; a szomorú megvigasztalódik; a gyászoló természet színes ruhát tesz magára ; minden ör í az ég alatt.
8 hát még a gazda, aki most már c->ak gyönyörködni tud a dúsnak Ígérkező termés szépségében!
Áldott szép piros Pünkösd ! Mindez teveled jó!
Épen mintha csak erősítő, vigasztaló Szentlelket nyerne miu-tieu ember, miként az apustolok — akkoron !
De báL vájjon nem nyer e igazán
készek
is? — Hiszen az Eszme, mely ama gekben a lanitók, lelkészik s jegy-tíz e n k e 11 ó t lelkesítette,él mais! zőkre.
Legyen hát tele mindenki a vi- A valóban gyakorlatig érzékk*1 gasztaló reménynyél ! Bár nagyok és írt s a bumanisraus nemes hevétől
Jrfittljű-ak wyíuak a c-^páiuk, de ne áthatott rend*JeÍci itt közöljük.:.....
csüggedjünk ! Az a Jóság, aki szent A mindennapi jelentésekből, de Pünkösd Ünnepén megvigasztalta azo általában a köztapasztalásokból >udo-kat a szent férfiakat, az minket sem másával birok annak, hogy szerteszét fog elhagyni! a" hazában, annak csaknem minden
Álldja is meg Isten drága hazánk iskot&< az év Különböző részében ha-hű népét minden áldásával! jtóságilag bezáratnak s az ifjúság a
Hozza meg a mai szép piros tanulástól szünetelni kénytelen, mert pünkösd napja a sz-ntlélek erósitö egyik vagy másik uralkodó s több-malasztját, kiváltképen mirdazok-j nyíre ragályos -betegség üt ki\'ft a nak, akik az emberiség boldogitásán községben vagy magában az iskolá-fárado/;na , hogy magasztos mun- ban és a hatóság a betegség terje-kájokban sohasem csüggedő lelkese J dósét ez utón igyekszik megakadá-idéssel mű Ödhessenek. ilyozni; a baj ellen rendszerint ez
Hozott Isten közónk, kedves pt- j intézkedés körtíl forog a nyavalyák ros Pünkösd. Gr. G. E.\'elleni védekezés..^.
Ugyancsak a mindennapi tapasz-
Trefort miniszter es a közegész-,ulás élé-ken állitJ* elém az ifjúság • « .egészségtelen állapotát, elcsenevészé-
" * jsét és a korai halát altai való mód
E két nevet mar többször emli-J nélküli pusztulását, sót azt is fáj -tette fel a sajtó méltó dicséréssel egy- dalommal kjiií szemlélnem, hogy gyak-más un Lett. s azt lehet mondani, ran a felnőttek uagyrészo is a/, ural -hogy cultu^uiiuiszterünk a legtöbbet kodó betegségek miatt a halál martett- társadalmunk érdekében vala-! talékává lesz.
mennyi eddigi min sztereink közt.\' A veszedelmes váltóláz, a ron-1 Most legújabban az évek óta csoló toroklob, bőrkiütések, himlő, mutatkozó nagy halandóság, küiöuö- a. hagymáz (typhus) s ezekhez hasonló sen a gyermekek nagyszámú elha- betegségek azok, melyek hazánk min-~IatoZá_án_k szomorú ténye arra bírta -áea vidékén állandó tanyát ütöttek Trefort minisztert, hogy körrende.e-! s pusztítanak.
tet bocsásson ki az ország összes Méltó aggodalmat keHö, jelenséta ti fel ügy élőihez, melyben a iegnente- ¦ gek ezek, s intenek arra, hogy e íebb emberfiáráti szeretettől indít-: bajokon teljes erőmmel segíteni igye-latva reámutat közegészségügyünk kezzem.
hátrányos voltának két okára: az; Akkora halandóság az ifjúság sót emberi lakások romlott levegőjére a felnőtt emberek közt a polgárisuk "s az italul szolgáló viz fertözUt\' országokban nincs sehol, mint nálunk. , voltára. J Nemrég annak az ideje, hogy
j De hogy a ciiuíszter fáradozása az emberi nemet e tizedelő beíeg-ue legyen pusztába kiáltó S2Ó, melységek, a polgárisult nyugoti nem-¦ eredmény nélkül elvész, kell, hogy zetek kö_t épen ugy uralkodtak, !a társadalom megtegye a maga kö- mint uraikodnaK nálunk máig is, de j teh\'sségét. Sok s s/ép feladat vár e a gondos hazafiak kitartó szivósíág-jtckinteiben különösen küun a közsé-\'gal keresték ott e bajok okát és nem
nyugodtak meg mindaddig, mig a veszélyek forrásait meg nem találták s czélszerü intézkedések alkalmazásával e bajok íöokait el nem távolították.
A bajok föokait legfóképen az emberi lakások romlott levegőjében és az italul használt megfertőztetett vizben fedezték fel.
A bajok e két kútfejét távolították ,el s állhatatosan gondoskodnak ezek távoltartásáról s a mióta ezt gondosan cselekszik, a felsorolt pusztító uyavalyák megkevesedtek s lassanként végkép meg is szűntek. A növekedő ifjúság egészségesebbé vált s a különben természetszerű halandóság a legalsóbb fokra szállt le és a nyugoti nemzetek feltűnően szaporodnak.
A mi más nemzeteknek sikerült, kell, hogy sikerüljön neküuk is, ha az egészségügyre kellő és kitartó gondot fordítunk.
Hogy a népünk közt duló e nyavalyák forrását nekünk is az emberi lakások romlott levegőjében és a nép által használt megfertőztetett ivóvízben lehet feltalálni, meggyőződ hetik arról az ép szagló szervvel biró minden egyén, ha- egy oly isko laterembe nyit be, melyben egy csomó gyermek csak pár óra hosszant együtt ül. Sót csudálkozni fog, hogy az ott támadt kiállhatatlan rósz levegőben mindnyájan el nem kábulnak s ie nem dobbannak.
Az ily ártalmas levegő jelenvoltáról még inkább meggyőződik mindenki, ha köznépünk, rendszerint gyéren is világított és soha vagy ritkán szellőztetett lakába belép, — vele együtt olt állandó lakó a mias-matikus romlott levegő.
Látni való. hogy az ily levegőjű iskolateremben tartózkodó gyermekek s házakban lakó családtagok életereje lassú elernyedésnek s rendes pusztulásnak van kitéve.
Hozzájárul e nyomor főforrásá-hoz, a támadó s uralkodó betegségek másik főtényezóje, hogy a nép ivóvizét rendszerint oly kutakból meriti, melyeknek közelében elég gondatlanul állati szemeteket Öntözgetnek, sót Ürü ¦ léket is halmoznak fel. Ezek tísz-tátlanságait az csóviz kimossa és vagy egyenesen sr kutakba bevezeti vagy lassankint a föld likacsain át beszivárogtatja.
A mely nép ilyen romlott levegőben s fótáplálékaként ilyen ivóvízzel él, annak körében állandó tanyát üt a váltóláz, a roncsoló toroklob, a bőrkiütések, a himlő, de mindenekfelett a hagymáz (typhus). pedig e betegségek egyike is magában elégséges arra, hogy különösen az ujon-szüietett gyermek, a növekedőben levő ifjúság, sót még a felnőtt emberek is legalább is elcseoevészszenek és nagyrészök végkép elpusztuljon.
Ily körülmények közt ne csudál-kozzunk azon, hogy népünk mértéke felett pusztul , megmaradt része elcsenevész és a helyett, hogy a természet törvénye szerint szaporodnánk, fogyunk, pusztulunk, veszünk.
Romlásunk e kútfejeit be kell dugnunk s e nyavalyák fészkeit el kell távolitanunk, melyeket meg is tehetünk gondos utáolátással, folytonos oktatással, szigorú felügyelettel; mert ezek orvosi szere az iskolák és a lakások levegőjének tisztántartása s az ivóvíznek minden állati anyagok belekevcredésétöl való megőrzése.
Ez okoknál fogva felhívom a tanfelügyelóséget, hogy a felügyelete és vezetése alatt álló tanítókat oktassa, vezérelje, sőt kényszerítse, miszerint a gondjaira bízott tanulógyermekek iskolai levegőjét gyakori szellőztetéssel állandóan tisztán tartsa avagy tartassa. Áliaudó éberséggel ügyeljen arra, hogy az iskolai kutat környékére, sót az egész udvarra állati szemetek, ürülékek le ne rakassanak,
T i. r c x á.
Kérdezitek ?
Mi a nőnek ?
Tán bamulaiid > V
Hervatag, mi Ii-la azoltemi
5 ut^g is lehet Tenni. Ili üarizB-der^kxt kívánt
Ott a _mi-der" majd kirámá*. rttük-melia -agy? itt a szabó. Kidomborít, csak ni-s. jó. Oyóngyfogaor kell? ott a mfivéaí Kpar-ajkéit gyogytárig mé_y». Hajad gyérül ? kiló aiámra Ad a fodráaz, s uem ;¦ drága Vagy tan .Sportot" ha Ü* a nö É tíke igy magoabra no ? Igaz, ha a hölgy lovagol, ,C»igtret*-tÜl izája lájftll. J4geu mer4«z, 3 a terembe ^zAkderael, mint ördlt *crge. , Ide int, oda motolyug Kunuk annak karján baldog. Vadász a „santgfue* izzik, rigai! „Ciendeie-11 még mikor nrrad. Igaz, ez ma modern, tvtaző, De ily átférfiuatllt nő, Körid eletfi pillangó, Ma taptolt . . . holnap laánand. Vagy tan tzent rajongásban, Igeső a >-.•:> legjobban 1 Alázattal meghajolTa, Ahitaitól ingadozva Térdel a .üutiók\' elStt. Napnyugtakor a bajnál előtt, Már a templom küszöbén kül Harsog torka sxent énektől. 3 bar a „tiltottak* fijá<61
6 it szakaszt, kinál írül; EBnbánata közt aaánandóbb Mint iéget-rLgi k. gyes Jób. hS-azeot is — ha már nem Tola Késziétt ,1 most megiakulua . . . Ám de e sok látszat miatt, Mi igazán boldogíthat Ai a K riíitn s i szeretet
Biz a szivén kívül reked. Mert legridegebb önzés mind Mit a „bazgouez" szemedbe hint Hisz csak azéit küzd, hogy mennybe B icsnzhatíék legjobb brlye Vagy tán gógfis büszkeaéggel A nő hóditoiib fegyvert njer 1 Vágyra kéaitöbb-e a pttjka Magát, ha ugy fii is fújja?: !
Mi hát a nó ék-táége \'f Így áll a „könyvek könyvébe:" BLégy in ijn t kig)ó okoa, s szelíd Mint galamb" Ki épeu e ég.
GUOni ÜYULA
Falusi történet.
Nt\'piei elbesznUs.
Irta : Seperné N y C 0 r n é 1 i a,
(Folytatás.)
És sirt szegény, ugy, hogy a kőnek is megeshetett volna a szive rajta — ba |annak-_zivevolna — hátaJánosé, hogyne indult vohia meg-jajta ? ! Együtt sírtak, Ijmert hisiTmiti szólhatott volnaezek után \'^/^áDOH-Örzsénelc, vigasztalni, nem vigasztalhatta, mert ez oly vigasztalan állapot volt, a mire nincs orvosság, s meg, mert részben, habár akarata ellenére, de könnyelmű, legényi pajkos íiévajkodás és sértett hiu-ságból irt levelével ő is okozója volt pze-\\jgény Örzse romlásának. Belátta, hogy itt ^lár reá nézve veszve van a boldogság-nak^eménye, és mégis mit nem képes egy igazán- szerető sziv annak megmentésére tenni. \\
/ BÜirz3e! szólitá meg, öt elfuladó hangon ne mondj ie rólam^éa tégedet még-^yis szeretlek, jobb szeretlek, mint akárkit a világon. Tudom én, hogy mind e gyalázatba csakis én miattam keveredtél
i bele. Kirántlak én ebből, jöjj hozzám, el-1 veszlek örömest igy is, nem lesz baj abból [ köztünk soha— fogadom Istenre! Csak te szeress engem, nem törődöm é.i aztán többé senkivel — légy enyém, ne azé a" „Nem, nem tehetem meg János ! — soha se lehetek a tied, igy is haragudott ! reám anyád és gyalázott, becstelennek is : mondott; mit szólva most V ! nem mernék ! hajléktokba belépni —nem soha ! Tudom. I soha se lehetek többé boldog, mert éu ; Istókot soha se szerettem, most sem sze-1 retem, meg az életben soha se is fogom : szereti,i, mert Ő gonosz, rossz lelkű, de ! azért én megbecsülöm és szégyent nem ! hozok a Nejére, a mit vétettem Ö neki \' keli azt jóvá tenni. Téged János bármi ! történjék, én el nem feledhetlek és sze-I retni is foglak mindig, mert a szivemet I megmásítani nem tudom, de én tőlem 1 ezentúl ne várj soha egy szót sem, mi arról beszélne, meg ha teneked jutna eszedbe arra-gondolni, akkor, mikor én már a másé vagyok, hát előre is megmondom neked János, hogy én nálam süket fülekre találsz. — A szerelmünkre nézve süket-néma leszek ezentúl. Azért látod János, ha már a mi végzetünk ezt igy akarta, hogy legyen, hát csak házasodj meg te is, vedd el, akit anyád nkar, tedd meg a kedvét Üreg napjaira, ugy álld meg az Isten i"
„Te mondod ezt Örzse ! te, Iri ellen annyit vétett az én anyám, hogy soha se boc-áthalom meg neki én sem, te beszélsz igy — soha, soha! Én nem házasodom meg, maradok hát legénynek. Tehát ez az utolsó szavad hozzám, nem térsz el ettől ? — Én mégis remélek, majd holnapig mást gondolsz, máskép határozol, tudom."
„Nem én János ! holnapra add visz-i sza a gyűrűmet és kendőmet, mert az már \' n m illet téged. Holnap lesz a jegyváltásunk Istókkal, most pedig Isten veled Já-; nos — Ölökre l" — szólt ületödölten.
„A gyűrűdet, kendődet? soha sem ; adom vissza, nekem adtad, az enyém, meg \'. tf. se léssz ináté, majd meglássuk s újra ; megakarta Örzse kezét ragadni, hogy ! érzelmeit hő ölelésével is tolmácsolhassa, tde biz Örzse "kisiklott kezei közül s bá-; natzazottan hagyta magára a vigasztal-j hatlan legényt.
Másnap megtartották a kézfogót és fához három hétre méglett esküvőjük ís ! De soha sem láitani szomorúbb menyasz-| szonyt. János pedig az esküvőjük után hetekig olyan volt, mint egy élő-halott, szavát alig lehetett venni. Még a munka sem birta szórakoztatni. Yisszasülyedt a búskomolyságba, a miből csakis Örzse szerelme ragadta ki egy időre: Attól féltek, megörül, vagy valami szerencsétlen szenvedélynek esik áldozatául, hbíy iszákos lesz, dorbézolni fog s a többi. De bizony nem leit, A nemesebb természet erőt vett a nagy lelki bánat okozta gyengébb hajlandóságokon. Lelke idővel ismét felemelkedett. Megtalálta önmagát s férfias komolysággal viselte a sorsnak szivére e korán mért csapását Nem Őrült bele bánatába, sem öngyilkos nem lett, sem élhetetlen naplopó sem iszákos. Természete daczolt a fájdalommal s nem korcsosult el, mint annyi más gyenge jellemű ember szokott ily megpróbáltatás után. Isten akaratának alája veté a magáét, azért diadalmaskodhatott csak balsorsán. Mert ki a saját akaratában elbizakodik s az istent gondviselésben kételkedik,
csakis az esik kétségbe, ha reményei hajótörést szenvedtek.
Éit, mint az embereknek élnie kell, (azért; hogy emberi, hazafi kötelmeiket tel-: jesitsék. Söt anyja nógatásainak is engedett; egy év leforgása után elvette annak Ikedvenczét: Beczó Rozit, mert most már ;mindegy volt neki, bárki lesz is febsége* ! ha már Örzse nem lehetett az. De boldog | volt-e ? Dehogy volt az. Valamint hogy i Örzse sem lett azzá. Mindkettejük házas-: sága boldogtalan volt. igaz idővel enyhült ; bánatuk, mert itt is, ott is kis angyal ; költözött küzéjük. Ki az idegenkedő házas-f felek sziveit közelebb hozta egymáshoz ; : Örzsének kis fiacskája, Rozinak még leánykája született Az a boldogság azonban, mi után a sziv ugy vágyik, és a mi a ; szegényt is gazdagabbá s megelégedet-; tebbé teszi, mint a legdusabbat, és a mi : nélkül pedig a király is szegényebb a \'koldusnál: a két forrón, igazán s tisztán 1 szerető sziv egyesütésének élve, üdve — örökre idegen marad eiöttük. Ugy jártak, mint az, ki ép szemekkel jővén a világra, midóu már annak szépségeit megpillantja s annak gyönyöreit élvezni tudja s akarja — egyszerre elveszti látóképességét s örök vakságba esik. A boldogtalanság éjszakája vette őket körül, minek soha sem virradt hajnala. És ők bele nyugodtak e sorsba. Nem gyújtottak gyertyát & bűnös szerelem világának, szívük, lelkük szerelmét csakis az isteni szűzi vesta-láng hevité, mi minden földi szenytől, bűntől ment volt.
Igy élték át ifjú éveiket, és élnek még mindig, mint hasznos tisztességes tagjai a társadalomnak, mint kiváló példái a községük lakóinak.
Mai számankiLOz egy féliv melléklet van csatolva
HUSZONHETEDIK ÉVFOLYAM
ALAI KÖZLÖNY
1888. MÁJUS 19-én.
a kntakba sehonnan az ily alapból származó méreg be ne hatolhasson; tegye kötelességükké, hogy a reájok bizolt ifjúságot tanítsák átalában az egészségtanra, de különösen a szoba-ievegő tisztántartására, az ivóvíznek megválasztására, minden alkalommal figyelmeztesse őket a rossz levegő és a megfertőztetett viz használatából támadó életveszélyes betegségekre.
Hagyja meg a tanfelügyelőség a a tanítóknak, hogy a köznépet kiváló gonddal oktassák és vezéreljék, lakószobáik levegőjének, kutaik s udvaraik környékének tisztántartására.
Ily intézkedés és ezen intézkedés végrehaj\'ására fordított minden gonddal, ha lassan is, eljuttatjuk népünket oda, hogy e gondos óvakodással az elcsenevészéstö], sót a szertelen pusztulástól is megmentjük.
Eljárása eredményéről és sikeréről gyakori értesítését elvárom.
Budapest, 1888. április hó 6-án.
•TREFOKT.
Nagy-Kanizsa város tanácsának jelentése :887-ről.
\'Felolvastatott a képviaeJttcatfllétnek l8s8 évi ntárcít. iirtott ütésében )
(Folytatás.) XI.
Erdőmesteri hivatalról. Az 1887. évi január l-töl bezárólag 1887. évi deezember hó 31-ig Nagy-Kanizsa város erdejében teljesített erdei műveletek.
a) Az 1867. évben letarolt alsó erdei 7 holdbúi álló vágás területen vágott bükk és cserfából fa tesz 920 métert, do-\' rongfa 122 métert, összegben : 1042 mé-teit. k felső-erdőn 12 hold területen vágott hasábfa 1050 méter cser- és tölgyfa, ilorongfa 156 méter; összesen : 120b\' méter. A nyiresi (kis kanizsai) 13 hold terü-j letü erdőn vágatott hasábfa 150 méter Hyir-és egerfa, dorongfa 24 méter, összesen 174 méter, az egészben véve vágatott hasáb- I fa 2120 méter1
_ dorongfa 302 méter
Összesen 2422 kmét
b) Ezen famennyiség értékesítése: árverés \'utján eladatott bükk-, tölgy- éí nyírfa, hasábfa 1200 méter
dorongfa 218 „
Összesen 1418 méter,
mely után vételárban befolvt: 3056 frt 65 kr.
A városház füleséhez kiszolgáltatott a becsatolt okmányok szerint hasábfa: 30K méter.
Az iskolák számára kiszolgáltatott G12 mt. erdő öknek dorongfa 84 „
Összesen 2422 méter.
c) Szálfa eladás utáni bevétel, &i elkorhadt veszendő szálfa, ugy a halomba rakott ágfa-eladásbúi befolyt :
a felső erdőn 5907 frt 70 kr
az alsó „ 1110 „ 60 B
a kis-kanizsai nyíréében
és vágásban 855 „ 50 ,
Összesen : 7873 frt 80 kr. A város szükségletére utalvány folytán kiszolgált épület é.s egyéb faanyagok a zárszámadáshoz mellékelt fi drb okirat szerint 952 inéteis melynek becsértéke 442 frt. Eaéilékbea befolyt: 12.723 frt 85 kr.
e) Az összes erdőkben termett gu-bacs után árverés utján befolyt 1351 frt 40 kr.
f) A- felszedett makkterm ésből a vágások beültetésére használtatott 120 liecto, mely képvisel hectonként 2 forint ."»0 krral számítva 300 frt értéket.
g) Erdei kihágás miatt a városi kapitányságnak bejelentetett megbüntetéí és kártérítés végett:
Nagy-kanizsai lakos 37 egyén
Kis-kanizsai „ 39 „
Bajcsai „ 5 „
ÖoSzesen
h) A felső vágásban
h) A felső vágásban ü teltetett 421 •«¦"="> csak minden dy ne.kul megórz,, hecto makk azalsó vágásban ültettetett I hanem a sorsolás aU eso pap-rok házasára
»y, hect.makk, a kiSanizsai vágásba |fc»KM « "f^^Cf&L^ .w\'..i.u ,fi/ ___o, iooq -s„; I esedékes kamat szelvények t lejáratkor
mukra értékpapírokat vásárol a napi ár folyamon anélkül, ho^y ezért bármi dijat számitana.
Ha az illető betevő biztos helyiséget vagy a kezelésre, felügyelésre való idővel nem rendelkeznék, értékpapírjait a posta-kpénztárnál tarthatja letétben, mely minden díj né.kül megőrzi,
ültettetett 15\'-/a hecto makk, az 1888. évi tavaszi ültetésre 3 7 hecto makk tétetett el.
1887. évben felszedett makk Összesen 120 hecto.
i) a korhadt íák után kötelezett és leszolgált 53 napszám által a fe sö erdőn szedett 571/, heció makkból fiz 1887. évben a korán bekövetkezett rosz időjárás miatt csak 201/, hecto volt elültethető a megmaradott 37 hecto alkalmas és egész
esedékes kamat szelvények t lejáratkor behajtja, a betevő javára irja és öt erről külön értesiti, ugy, hogy a betevő leiéte-ményezett értékpapírjainak jövödelméröl minden faradság és köuség nélkül rendelkezhetik. Miudenuek hasznát könnyű be látni, hí.-z a mindennapi életben vajmi gyakran tapasztaljuk, hogy hiányos megőrzés, feledékenység vagy késő intézkedés, k-alamiutlopás.elvesztés vagy a szelvények
séges makk tavaszi ültetésre tétetett el |^,a^^k,^!aI^. ált81 mily Sok
k) A következő csemeték léteznek az erdei faiskolákban: a felső vágásban3 —4
974 drb 405 ,
3200 —
663 „
2300 .
1080 drb 3586 „ 496 , 600 , 40Ü _
Mert vajmi ritka áin azoknak a szánta, a kikről ily féle elbeszélést lehet írni. Az élet viharja az embereknek nagy részét megszokta jellemükben ingatni s néha erkölcsileg, anyagilag tönkre ís teszi Őket Annál diciérendőbb, ha mutathatunk fel ily példákat, kikre el lehet mondám: „Megfogyva bár, de törve nem 1*
(Vége köv.)
Vigasztalás,
í: nioudám beteg vagyok, Ali feleléd, mi ggyrtgyitagx; — Kájdalmim most két oly cagyok, A mióta jíitt e vigast !
Hasiig ez a vifasxtalaa, Fájdalmimban gy^oyorttalálic. Tudom, tudom, bogy nem 8*eretzx, Máira kacainUz, másra nevetsz.
Más nevez majd magáénak," Másaak mondod, hogy „enyém vagy " Vi-raattalas! Lesz majd nekem ! M Piheotii a temetőben.
KÁN\'ITZ BÉLA;
éves diófa csemete 4 éves gesztenyefa 2 „ szederfa 2 , nyárfa 4 r tölgy- és cserfa
Az alsó vágásban : 3—6 éves nyárfa 2 B tzederfa 4 - akáczfa a kis-kanizsai faiak, nyárfa akáczfa — -
Összesen: 14,325 drb.
Ezeken knül a városi gyümölcsös kertben 609 drb különbféle gyümölcsfa igen szépen megerősödött, diszlik; továbbá 974 drb 3—4 éves díócsemete és 405 drb 4 éves gesztenye csemete vár kiül- J teté„-re. y
¦ (Folyt- köv.)
Értékpapírok és a postatakarék pénztar.
Tapasztalati tény. hogy nálunk a mobil töke iránt v dó érzék még kevé-sé vau kifejlődve, s hogy annak jelentőségét nem méltányolják kellőképen. — Rengeteg sok töke létezik, melyeket tulajdonosaik nem fektetheuiek be sem mezőgazdasági-, ipar-, vagy egyéb vállalatokba, s a melyek gyüuiulcsözetlenül vagy legalább nem teljesen kihasznáttan bevernek azért, mert a tökéértékesitésnek az értékpapírok formájába nyilvánu ősalakja még meglehetősen ismeretiét/ nálunk. — Pedig ugy általános, mini/egyéni érdek, hogy ezen a tőkegyűjtésnek és takariiásnak külföldön nagyon szokásos módja nálunk ís elterjedjen.— Meg kell gondolnunk, hogy az állami járadék c/.imleteknok a belföldön való elhelyezése aztluzza magával, mikép az ál Urnád ós-ági kötvények után az állam álial fizetett kamatok nem a külföld, hanem saját polgáraink zsebébe vándorolnak. — Mert ha az államnak saját polgárai hiteleznek, ugy azt, a mit a kincstár az államadóssági kötelezettségek teljesítésére elvoi a nép jövedelméből, azt másrészről ugyanazon népuek az állam adóssági kötvények kamataiban visszafizeti. Minél nagyobb aranyban vándorolnak tehát e kamatokkü-földre, auuál inkább nagyobb a nemzeti vagyon vesztesége, mely viszont kisebbedik a szerint, a mint nagyobb körű elterjedést nyernek állami papírjaink b nt az or.-zágbuu.
De ezen á talános szemponttól eltekintve, az egyéni .érdek is a mellett szó\', hogy tőkéink állampapírokba fektette-seiiek be. — Oly tökéket, a melyekeineui kötőt tünk le valamely vállalatban, a nn-lyek felett tehát tetszés szerint bármely időben rendelkezni akarunk, nem értékesíthetünk jobban, mint hogyha értékpapírokban ?3 főleg állami papírokban helyezzük el. mini a melyek naponként tőzsdei árral bírván, bármely pillanatban folyósíthatok. — Továbbá, ha az állam az adósunk, megnyugtatva lehetünk az iránt, hogy a/, a kamatjait a rendes iitöben megfogja fizetni s e mellett a kamatláb oly magas, bogy az átlagos országos kamatlábat legtöbb esetben felül is múlja és i^y mindenkép tisztességes hasznot nyújt a kötvény tulajdonosának.
A posta-takarékpénztári iutézmé ij létesítésével sikerült az államnak oly közeget megteremtenie, a mely hivatva van az értékpapírok iránt való érdeklődési a közönség legszélesebb rétegeiben felköt teni. s a legegyszerűbb és legkényelmesebb alkalmat nyuj:ani arra, hogy a kis tőke is gyümölcsöző értékekben elhelyezést nyelhessen.
Ez áldásos intézménynek, a mely mindenütt, a hoi létesült a legkitűnőbben bevált, nemcsak az tartozik üzletköréhez, hogy a takarékosság által befolyt tökéket s pedig azon tökéket, melyek csekélységük nel fugvamáskülönben elkallódtak volna, sl lam papi rokban értékesítse s ez által az állam hitelrészeseivé tegye azon ezreket, a kik csak csekély összesek felett rendelkeznek, hanem cukival egy más üzletágat is, --melynek czél szerűségét, ugylátszik még kevesen ismerik. — A postatakarékpénztár ugyani* betevőinek azt a kedvezményt nyujja, hogy kívánságukhoz képest szi-
kár haromhk e tulajdo;iOsr
A postatakarékpénztár valódi bankár szerepét tölti be 11 betevővel s-emben s pedig olyan bankárét, a ki fáradozásáért dijat nem követeti az álal pedig hogy az állam garantiája mellett működik, oly biztonságot nyújt, d minőt semmiféle pénzintézet vagy bank tulHJdoaOS nyújtani nem képes. Ezen szolgálat ellátását a a postatakarékpénztár kü;ön osztályt, az úgynevezett értékpapiro-.ztályt állította föl az
paszuly főzelékben főni fog. Az képezi. Mert a zsidó bit. felöleli az anya gyúrja, dagasztja a sok min- egész emberi életet, s külsőségeiben áenféle süteményeket, még a Lébes \\ Istennel köt mindent Össze. A szoni-gyerek is ott "^lik-botlik a kony
lik-botlik
bábán, azon kÖLj-V.-ög anyjának, hogy neki is sllssün ám egy saját külön kis barcheszt, jól meghintve mákkal. A lakószobákban olyan zftr-zavar van, hogy ki sem lehet mondani. Minden bútor el van mozdítva a helyéről; azokat tisztogatják, apadiót súrolják. A falon egy darabon le van válva a vakolat, a Lébes gyerek vakarta le, az akasztani való, azzal porozta be tegnap a leczkéjét, azt megtapasztják, bekenik, bemeszelik. A gyertyatartókat fényesre tisztítják, a lámpákat előkészítik, az ünnepi ruhák már a székekre vannak téve, mit holnap mindenki magára ölt. Szóval az egész ház Örvendetes Ünnepies szint vált, hogy az ünnepet méltóan fogadhassák, miként egy menyasszonyt. A zsinago gai liturgia ugyanis menyasszony gyanánt üdvözli a szombatot.
A szegény férj pedig ott kuksol valahol a leghátul só szobában
intézet kebelében, a mely a betevőknek,
kik az intézettel portoméntesen levelez-1 i*^"-""\'-. ".ViT6"__,___ ÁH „__\' _
hétnek,minden tekintetben kezükre jár. legelrejtettebb zugban, és nem mer Az államot, midőn ily nagy kedvez- addig eló mozduló , míg az asszonyok menyeket fűzött a postatakarékpénztár, a „szombatot csinálják
És ez a chaosz egész pénteken át folyik. Télen vagy nyáron leghosszabb vagy legrövidebb nap egyaránt a szombati készülődéssel telik el. A zsidó háziasszonyok ál talános panasza az. hogy pénteken sohasem lesz kész az ember dolgával
énybevétetehez, kétségkívül az a helyes szempont vezérelte, hogy népünket las-sankéut hozzá kell szoktatni a gazdasági éltt minden előnyös mozzanatának kihasználásához s igy nevezetesen megismertetni az értékpapírokban való gyümölcsöztetés módozatait és megkönyitení ezek keresztülvitelét. Hogy e tekintetben a postatakarékpénztár mily sikerrel működik, bizonyltja az a tíny, hogy rövid fenoállisa óti rom millió értékű értékpapírokban helyezte el a bffolyt ös zegeket, s hogy azon eriékpapirok névértéke, a melyek közelítése mellett vásároliattak egyesrk ré szere, megközelíti az egy milliót. Me.
kis időt, hogy átszaladjon a szomszédba kérkedni vele, hogy milyen olcsó halat vett a hetivásáron, hogy a pecsenye nagyszerűen sikerűit,
gynnkgyöZődve,togyezn!óbniüzlet,ágábaanlazonban 8aJaos> ** "ostoba Fégele
1 — a szolgáló — az egyik barcheszt
jelentkező forgalom idővel ínég jobban enielk. dni fog s mind többen fogják szolgálatait igé ybí venni, mihelyt szélesebb körökbe elhatott az intézmény és az általa nynjtott nagyelönyök ismerete.
bat különös szeretettel lesz megszentelje. Kenyér helyett a „barchesz" az áldás kenyere adatik asztalra. A bor az áldás jelképe, a hal a szent nap tiszteletére lett véve. S ha a vendéget megkínálják vele, nem csak vendégszeretet szempontjából történik ez, hanem hogy, alkalom nyuj lassék Isten nevét dicsérni. Mert zsidónak mit sem szabad megízlelnie a nélkül, h"gv meg ne emlékezzék Istenről, kitol minden jo származik.
Vonzó családi kép egy ilyen péntek esti vacsora. Az arczokról megelégedettség, boldogság sugárzik. A házi gazda gyönyörrel szemléli házinépét s önkénytelenül a zsoltáríró szavaira "gondol: nA te feleséged hasonlít a gyümölcsöző szőlőtőhöz, mely házad falaira knszik, gyermekeid hasonlitnak az olajfa csemetékhez, asztalod körül.*
Az asztali ima előtt rendesen a „Semirot* énekeket mondja el a családfő. Élénk, de egyszeresmint komor színezetű dalok ezek, melyekben öröm \'s fájdalom, aggodalom s vigasztalás nyílvánulvák. Énekek, melyek csak egy folytonosan üldözött, szétszórt, maréknyi népnél keletkezhettek, melyneK más hazája nem volt, mint vallása, s melynek gondolatai, s élvezetei mindig a belső életre voltak irányítva.
Az asztali áldás elmondatik, a
Mindazonáltal szakit magának egy családi ünnepnek vége. A családi-
egészen meghagyta égni.
kör tágul. Jó barátok s ismerósök összejönnek egy-\'-gy házban, minő a legkisebb zsidó hitközségben is van ngyszóiván erre- a aélre kijelelve, s ott a leggazdagabb s legszegéByabi gyönyörrel élvezi a szombati nyugalmat, nem törődve a jövővel, feledve
beáll, mintegy varázsütésre megszűnik minden zsj, minden dolog. A háziasszony meggyújtja a gyertyákat, áldást mond rajok, a szoba
és
Amint azonban az estszürkület! a multat, csak a jelennek élve. Csak az tudja ezt méltányolni, aki átélte ezen gondmentes órákat, unalom nélkül s változatos beszélgetés között. Kivált télen, midőn künt zug a szél, a hó szálinkóz, tünrek fel egész gyönyörűségben ezen órák a jó meleg kályha mellett. A férfiak beszélgetnek az elmúlt hőt eseményeiről, s Üzleteiről, de a jövő hét dolgait nem hozzák elő, mert az szombaton tilos. HUkÖzségbeli, chebra kadischa (szent egyletbfli,) iskolai, templomi ügyek lesznek szőnyegre hozva, s megvitatva. A nők saját munka körükkel
ünnepi fényben úszik, télen vig tüz pattog a kályhában.
A férfiak templomban vannak, a nők otthon imádkoznak, vagy odaadják magokat az édes semmittevésnek, Vie\'y a pénteki munka után ugyanjjói ízlik.
isteni tiszteletnek vége, az tér meg fiaival a házi hol béke és
,:od,sem pea.g » idegen, ki deuség * reá. Miéit is X^^S"
között tartózkodik. Ezt parancsolja az
galomuapjáról. Keresztény polgár\'ár saink a vasárnapot, mi zsidók a szombatot üljük meg, mint a nyugalomnapot, és mivel az ősi időszámítás egy-egy napot naplenyugtától nap lenyugtáig számit, a tnlajdouképeni ünnep már pénteken este kezdődik.
Estszürkülttkor megszűnik minden munka. A kedélyek lecsendesül-
| víg ? Keá nézve vasárnapig minden irás a nyu- gond, minden aggodalom, minden fáradság megszűnt. Egészen odaadja magát a szombati és családi élet örömeinek. S minő fenkőlt mindegyik 1
.Péntek este — tanítja a Talmud — az emberrel a béke angyalai is betérnek a házba, ha egyetértés uralg ott, s áldást, Isten áldását árasztják szét az egész ház-
Péntek este.
Rijc & c»id<S életből.
Hat napon át dolgozzál minden munkádat bevégezd. De a hetedik nap a nyugalom napja; az a te örökkévaló Istenednek meg van szentelve. Ne dolgozzál az nap sem-1 mit, sem te, sem fiad, sem leányod, atya vigan sem szolgád, sem szolgálód, sem bar , tűzhelyhez
génybe veszik beszélő műszereiket. Mikor már ezekből kifogytak, egy kis parázs-pletyka is napirendre jön. Hogy a Jnntev Czvi micsoda selyemruhát csináltatott a leányának, pedig tegnapelőtt sem tudta beváltani a lejárt váltóját. A Btimele néni fürdőbe megy, nem tudom, hol veszi rá. a költséget. Az Iczeg Ganeftap megverte a feleségét, a- az asszony otthagyta ót. Holnap
vék, és\'mindenki gondtalanul élvezi ban.« S ne higyjük, hogy ez eaak|>« s Szimche Léb fia bar-m^va\' az édes nyugalmat Családtagok, és s^oki figura. A most belépő csa. | (13 éves, mikor a hitközség kebelébe cselédek, habár az utóbbiak nem ladapa is üdvözli a béke küldötteit, felvétetik,) de azért nem t-rtanak zsidók is, mindenki nyugodtan van. .Schalom alechem ! Béke jöjjön vele-,ttnne^ U Az\' állatok sem dolgoznak Senki tek, tí béke angyalai !" Azután sem utazik, s igy rit án van ven- elmondja azon gyönyörű példabeszé-dég szombatra. A konyhai gondok deket, melyek a derék s serény felesem emésztik a háziasszonyt, mert ségről szólnak. (Péld. 31—10 stb.) az étkek még délelőtt el lettek .Boldog — áll ott — aki feltalált*ót.* készítve. Ezzel adózik gyermekei anyjának, a
Hanem annál több a dolog pén- házi tűzhely buzgó őrének, melynek tekén, napközben. [tisztaságát s varázsát megőrizni az
Kora reggeltől késő estig seré- 6 kötelessége. Eközben a gyermekek nyen foly a munka. A gazdasszony a szülék körül sereglenek, meghajt-az egész ház felett korlátlan egyed ják fejőket s a családfő áhítatosan uralmat gyakorol. A konyhában fejőkre teszi kezeit s megáldja őket: vigan pattog a tűz. Megfőzik a pén -j ¦ Jeszimcho Elohim ke Efraim ve teki vacsorát, a szombati reggelit és Manase !* Olyanná tegyen titeket ebédet. Sütik az ünnepi kalácsot, a az Űr, mint Efraimot és Manassétl .barcheszt* ama hosszú, mákkal be- j Álldjonmeg benneteket, mint megál-szórt fonott süteményt, Alig lehet .dotta Sárát, Rebekát, Bácbelt s megmozdulni a konyhában. Itt halat Leát! Álldjon s óvjon benneteket az tisztítanak, a mi péntek estére való, Isten ! Fordítsa felétek arczának amott darálják a kávét szombat reg- fényét és adjon nektek békességet, gélre, amott a „salctot* készítik amen 1 Az apróság pedig vigtu feleli: szombat délre, paszulyból, rizsből; a „Adjon Isten jó szombatot!* lud nyaka már meg van töltve, a Ezután asztalhoz filnek, mely mely füstölt bússal egyetemben a.szintén a házi kultusznak egy részét
És igy tovább. Tulajdonképen a pletykálkodás nincs megengedve, sőt Babi Jehnda a , Zeena ureena* czimü müvében, mi a zsidónők rendes szombati olvasmánya, nagy bűnül rója fel, hanem az\'-rt hol találunk olyan asszonyokat, kik megállnák c tilalmat ? !
A fiatalság a sarokban suttog-buttog s kevésbé komoly, de rnjok nézve mindenesetre fontos ügyekkel foglalkozik. Ott kötik meg a szülék előtt a szerelmi viszonyokat, melyek gyengéd barátsággal kezdődnek s rendesen házassághoz vezetnek. Valami patriarchális van az erkölcsöknek eme szabadságában, mely általa tisztaságából mit sem veszít. A családi érzelem oly mély, a kölcsönös szeretet szülők s gyermekek közt oly tiszta, hogy az indnlatoknak erósb kitörései vagy a jó erkö\'es áthágása alig szoktak előfordulni.
Folytatás a mellékleten.
huszonhetedik évfolyam
ZALAI KÖZLÖNY
MÁJUS 19-én.
I J
oooo ooooooooooooooooooooo oo<
o o
O Szabadalmazott szeees srőzcsópJőgép O
o o
0
o
o
Q
o o o a a o
EISINGER HENRIK ÉS TÁRSA UTÓDAI
főraktár szepességi honi gyártmányokból vászon-, fehér- és színes asztalneműéiben szabott gyári árak mellett.
3\'/, és -1 lóerejfi
fa-, szén- vagy szaimafüté.sü gő zniozgouyok számára,
ora mintatépesséi 4500—60U0 lére. • teljesen tisztái elcsfipelís
cs osztaijozía,
sokkal csekélyebb szufcsi\'glet hajleríl és fűtőanyagban, tetemeién nagyobb és jobb munkaképesség, O könnyebb szállítás mint a v e r ő c z.é s g é p e k n é 1. O ¦V Arjeg) /.ékek kivánatra. ~W
o o o o o
8
G
o o o o o o o o o
OOOOOOOOOOOOOOÖÖOOOOOOOOOGOo
Ezen gépeket erős szerkezetben gyártja és gyorsan, valamint előnyösen szállítja.
GROSSMANN és RATJSCHENBACH
első magyar gazdasági gépgyára Budapest,
külső v á c z i-ú t 7. szái
1,4,7 10., IS
Cs. lir. szabaialm. BfEieiiilüs tészitaieüf a száj- és fogak észszerű ápolására
Dr. PABBH C. JVI.
nMiai Mikja sni.zár 5 Felicfrénrk ndvari fogorvotitól, a besiületf.üdlovaája ttb.
BÉCSBEN.
EUCALYPTUS-SZA.J-ESZENCZIA
osztrák nagyar szabadítom — Párlsbta :S7S bar. kitüntetve.)
A legész-zerübb. tat talnrodus i 78°/,, bathatós alk*trí«z-k) és olismTt byg;enikni kzer a ssái r.i a kellemetlen szag legyőzésére, a fogak épségben tir-
lásár-i, óvszer lE.núec nyak baj el len lg n ajánlató" gyermekek számár* tiruköl.líígetésre iskola előtt és után — A szobák desinflcziálistri nelkü.\'őz-ta. — Ai nrosz kormányt>1 16S1 januir 28-án kelt 681 sí miniszteri rendelte szerint (orv. szak) az udvari és más koródákban bevezettetett. Egy üveg árt I frt 20 kr. e e
Különleges szájszappan „PURITAS.*
Régóta hirci és egyetlen, már xz !862 Londoni kiállításon az érdem-éremmel kitnntitcit, mert iegeyönjjédttb es legnttbatösb készítmény a izáj ipelitirt és i fogak jiktrbáa tartására. — Egy doboz irt 1 frl.
PORÍTAS FOGKEFÉK jótállás mellett.
Sajtolt pnizpángfábol és vegyésze ti leg zsírtalanított sö.\'téból. Egy darab 50 kr. Uakt m ind encj^gy szertárban és a bel- é* kfllfüld minden híresebb illatszertarában. Fó szétküldés! raktár:
S/V Bécs. I. ker. Banernmarkt 3. szám. "WS
3272 6—so
Van szerencsénk a n. é közönségnek b. tudomására adni, miszerint Bécs és Berlinből a tavaszi bevásárlástól vissza érkezvén, raktárunkat mindennemű bel- és külföldi moső és gyapot, férfi e* nM divat idény kelmékkel dúsan felszereltük. — Egyidejűleg bátorkodunk
szepességi honi gyártmányú vászon, fehér és színes asztal készleteinket,
valamint elönyomatott asxtaltuJö-, kreflencx- és tácxa kendőket becses figyelmébe ajánlani, CMffon a legolcsóbbtól a le finomabbig Schroll Benedek é.i fiai cxégtöl.
bútor kelme, fotó és asztali szőnyegek, kész jute-, bouret- ós csipkefüggönyök asztal- és ágyteritékek, paplanok, matráczok, fehér- és szines férfi ingek, nap- ós esernyőn:, ~WI
szóval minden e szakmába vágó czikkek nagy választékban kaphatók. 10 forintot meghaladó Összegnél a megrendelt tárgyakat bérmentesen küldjük el.
Mintát és áriBOzétot Kívánatra mm IMWl.
Vidéki megrendelések pontosan teljesíttetnek. A n. é. közönség becses megrendeléseit kérve mély tisztelettel
3333 2—3 Eisinger Henrik és társa utódai,
|V Méltóztassék cz-égjegyzésünkre fis:) etemmel lenni : ~9B
1 Alapíttatott 1 | 1838-ban. I
í:ILt:li:i\';M2L\'\'52IS
g s
I Alapíttatott |
1 1838-ban. |
BiEHaaagaaaareJ
BEKÉXY JÓZSEF BZBlÓtt MUhOfBr l
8 ÉKSZERÉSZ, ARANY- es EZÜSTMŰVES |
NAGY-KANIZSÁN a városháza átellenében.
Ajánlja nagy ékszer , arany-, ezüstáruk raktárát flus választékban, jutányos árakért.
Arany nói gyiii ük 2 frt éa fellebb > frtéiíellebb
x
X X X X XX X X X X X X X X X X X X X
I
X
R ^ Arany kxrékek ío.
3 . , Arany lencsék s ,
10 . , Arany collier nyikláncz 10 .
13 . Arany inggombok 2 .
20 „ Arany férfi nyakkendőtűk 6
20 . Ezüst evókenalak darabja 5 .
25 » Esüst kávéskanalak „ 2 ,
2 . „ Ezüst tejmerÖ „ 7 .
8 - Eztist ]eve<merő 1* .
7 , „ Eiflst 6 pár evősxer együtt H .
4 - . Ezüst 6 pár csemegesier 8 .
Arany férfi Arany jpgy „ Aratj gylírük gyémántu Arany fü^g^k , Arany férfi-óralánczok Arany níi-óratáiiczok Arany oői • emontnír órá Arany keresztek Arany medáliák Arany broaebi k Arany függők
Vidéki megrendelések pontosan teljesíttetnek, nem tetsző tárgyak S nap aiatt riaizavéttenek.
Régi trtny-, ezüst-, Ytgy ékazertirgyak t legmagasabb áriként megvetetnek, vtgy ujakért kicserél tétnek. Elada,s részletfizetés mellett la.
Mély tisztelettel
BERÉNY JÓZSEF, ezelőtt MILEOFER S.
ékszerész-, arany ¦ ezQstmüves
2 — 4 Nagy-Kanizsán a városháza átellenében.
EF
L E D E RE R JÓZ
híres
haj-helyreállitója !
A legmegbízhatóbb és biztosan legártalmatlanabb szer, mely a szürke vagy fehér bajnak természetes színét, egyúttal friss életerejét, megújított növési eröt és nagy szépséget kölcsönöz. 20 év óta va-. lamenoyi országban ismertetés és jónak bizonyult. Egy eredeti palaczk ára 1 frt o. é. 3 palaczk vételénél iz valamennyi országba bérmentve posta utánvéttel küldetnek. 334 1 1—4 Gyár és fószétküldési raktár GRAZ
An^enstrasse Nr. 19
3.127
SVVAÜL0 FERKNCZ
Budapesten.
ára :
vii.-, alsó-erdŐ-oor 3. «?10.
Ajánlja stabdaimasoU (tDmúköd<\'> xárredúojei\', \\\\lámsott aciélle-mexbdl továbbá sstbadalmazott Blazicek é: Br-cskaféla \'.Ö\'.:6 éi szfc.;.*z\'.etéai kályháit, lalamiot központi fu\'éabereodéseit, saját Biab-d>lma szerio: egy v*gv több helyiség ssámára, mely utóbbiax különösen oly epületeknél, isk< Iáknál, kórházaknál síb. LseJJó«tetésseV T^gy szellóstetés nélkül
ígeA cs&Uzeruen alkalmazhatók. Ajáelja ttrvábbi valamennyi az éptvési asaktaába tartorú munkáit, úgymint : épQlat-, mű- és szerkezeti lakatos légla és vakolat felhúzó gépeit kovácsolt vasból munkáit,
Uiotakártyák ét költaégretásek íogyco és b^rm^atvB- 3066 24,-26)
& o
r»xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx^
I COGNAC |
^ Központi iroda : Budapest, Rusoif-rakpart 7 ~sz. ö
Cognacnnk tisat&fiága miatt x m kir állami vegykisérleti állomás biio-
Xnyítványa szerint, minden franezía készítmény fíílé helyezendő, mivel iitÓbbi csaknem mindenkor hamisitdtt állapotban bosatik forgalombn.
Cognacnnk óvszer gyanánt szolgál mindeunemft gyomor-, emésztési és y<T
Xátvágytalansági bajoknál és iufectio betegségeknél is a legelső orvosi tekin- \\^
télyk áltsi -győgyszerQl rendeltetik. ^
~j Eredeti üveg töltésünk csaknem minden fővárosi valamint
vidéken a légtöbb fűszer-, bor- és csemegeüzletben kapbató. "1Bf3 X
Miután Cognacmik sokfélrkép bamisiitatik, a védjegyre és a kapaalán a ctimerre és czégünk melyen a beégetett cség látható, kdlÖnBs
így kérjük tagcxédnlánknn if\\ e, továbliá a parafadugóra Ng* 3277 5-Ó Q
C T A RCSA GYÓGYFÜRDŐ
5/ Vaamegye
X Vasúti állomások SzoinliaClwjly és Aspaiia-
)j( híres glaubersós vasas-JüraoZx
X Az idény megnyitása május 20-án lesz.
X Ásványvize megrendelhető az igazgatóságnál,
ft 3300 5 6 mnlö felügyelőiig
vocxxx>3cxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx3 íODcxxxxxxxxxxxxxxxrcxxxxxxxx^
% RÖMER-BAD H
Q (a s t eléri €rastel n.)
X A fürdőidény megnyitása folyó évi május elsején.
ö A déli vaspályán (a gyorsvonattal Bécstől 8 és fél, Trieszttől 6
Q óra,) igen erős akrathoterek 30—31°-ig naponkini 20,000 hekt. viz-
/\\ mennyiség, különös hatással köszvény, csúz, idegs zen védés, szélhűdés, X
X gyöngeség, női betegségek, havi tisztulások, megvénült exsudok, rögzött X
V hurut, csont és izbetégségeknél stb. Nagy viztár, izzadó szobák, elegan- yL san kiállított uj külön márvány és kádfürdők, kényelmes lakások (május w
ö és szeptember hóban egy harmaddal olcsóbb) a leglátogatottabb havasi sí
r\\ tartomány ho.-szu árnyékdus sétaterek, újonnan épült magas ivóvizforrás Q
X vezeték. Fürdöorvosi)r. Mayerbofer H. müorvos Bécsből. (Lakása ápríl 7\\
X bő végéig Bécs, I. Krugerstrasse L3.) Kimerítő elöiratok, árjegyzékek X
V ingyen és bérmentve küldetnek a fürdöigazgatóság által Römer-bad. \\ O Alsó Steier. 3337 2—3. O ö 1 ső májustól gyorsvonat is közlekedik. ö
ST.FIEKQíMBT-félg BÉCS,
mely fáradsáe nélkül azonnal sötétfekete fényt ad, a bőrt semmi módon meg nem táraadj.t és az tartóssá teszi.
Kapható Osztrák-Magyaróra tág val a menynyi kereskedéseiben.
¦V A sok értéktelen mánzat miatt a t kfiiönség kéretik csakis FERNOLEN\'DT féle gyártmányokat k érni és azokat csak akkor elfogadni, ha afentlevövódjegygyel és nevemmel ST. FKKNOLENDT-tel el van 1;*tT*- 3341 1—4
Viragkeűvelőknek!
. Mindenütt fclt&nést keltő feiülmul-batlan óriási virágú, legpompásabb siínü „Itteaek virágjti"-rjak nevezett klattaui diiz-szegfüimet. ajánlom erós, biztosait virágzó példányokban a nér és szin megnevezésével 100 fajt 16 fitért, 2j fajt 4 frté.-t, 12 fajt 2 frt 20 kiért. —
Rózsafácskákat
csak a legfinomabb, kitűnőkntk bizonyult fajok, valamennyi sziliben rendezv, nagy koronával, 10 drb. G frt. Rózsa-piramisok 10 drb. 3 frt.
>,:.\'..- katalógusok ingyen.
K. ZYKA,
Nelkeniat- und special Rosen Cnhivator KI.ATTAU (Böhmen), 3341 l-l
00000000030000
Mncs segítség mellbetegeknek;
I ha a szenvedő későn lát hozzá a megmen-j téshez. Kitüdüvészben,aszkórban,a8thnia, nehéz légcsőhurut és mandola bántalmak-! ban stb. szenved, annak a Homeriana | növény leforralását kell innia, mely valódi ! minőségben 70 kros csomagokban (2 napra elegendő), a „zum Auge Gottes" gyógyszertárban Brünn, Báckergas^e kapható, ki ezen növény nagyszerű és meglepő gyógysikeréiről, az orvosi nyilatkozatok- és ajánlatokról és a terjesztőjének elért kitüntetésekről előbb tudomást I akar szerezni kérje ugyanott ingyen és bérmentve ezen növényről foglalkozó I füzetet 3341 1—2
I
voo^ocxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxií oooooooooooooo
HUSZONHETEDIK ÉVFOLYAM
zalai közlöny
MÁJUS ISéu.
XXXXXXXXX«XXXXXXXXXXXXXXXXX*«XXXXXXXXX*KXX5
x 5
x 9
X X X
X X sí X X X X X
NAGY-KANIZSÁN
divat-, fásra- és fez férfi feMrni
nagy raktára
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXfcXXttttXXXXXXKXXXX
.-532") 4
a dél-zalai takarékpénztár épületében (a .Korona" vendéglő átellenében )
í\'h\'imiiii mm t.....gsgg....... \' rniíiiii111ín
Mintát kívánatra tómtve lEllítnet
X
X X X X X X X X X X X X X X X X X X
X

X X X X X X X X X X X X X X
OUOOOOOOOOOOOOOOOGOGOOOOOOOO
Q
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
árlejtési hirdetmény.
Alulírott városi elöljáróság tészéról ezennel közhírré tétetik, miszerint egy 14.369 trt 42 krral előirányzott já-rásbirésági és börtönhelyiségül szolgáló épület felállítására a szóbeli árlejtés f. 1888. évi június hó 3-án d. e. 10 órakor Csurgón a városház nagytermében fog megtartatni.
Szabályszerűen kiállított s a kellő 10°,\'„ bánatpénzt tartalmazó írásbeli zárt ajánlatok csakis az árlejtés megkezdése előtt reggeli 9 óráig fogadtatnád el
Az ajánlatban kiteendó . betűkkel és számokkal azon százalék, melynek a költségvetésben foglalt árból való leengedése mellett hajlandó az ajánlattevő az ajánlat tárgyát képező munkára vállalkozni.
Kiteendó végre az ajánlatban, hogy az ajánlattevő az építési műveletet, és a helyi viszonyokat teljesen ismeri.
A bánatpénz vagy készpénzben, vagy óv&dékképes ér-tékpipirban melléklendő, illetve teendő le.
A műveleti iratok Csurgó város jegyzői hivatalánál a rendes hivatalos órákban betekínthetök.
C-urgó. 1888. május hó 14 én.
Az elöljáróság nevében SZABÓ ANTAL
333S l—l í-ov-fi
++++++++++++++
W ÉLTNEK M.
bank és bizományi üzlet Budapest: IV. kis liid-utcza 9. Eszközöl kölcsönöket ingatlanokra. Elhelyez kereskedelmi váltókat. Elfogad tőzsdei megbízásokat 3-90 9 - 10
+++++*++++++++
OOOOOOOOOTOOOOOOOOQOOOOQQOoo
VENDÉGLŐ BÉRBEADÁS.
NAGY-KANIZSÁN a íiacztérei lévő ,RÓZ S A -HOZ
czimzett vendéglő, mely áll :
2 vendégszobából, 1 ebédlő, 2 nagy pinoze. I jégverem, 1 mészárszék és 5 szálló s/.obából. I ovábbá a bérlő részére 3 szobából álló laká>, mosókonyha, 2 istálló, és egy nagy udvar.
E helyiség f. évi augusztus hó 1-től 3 egymásutón következő évre kibérelhető, esetleg megegyezés folytán azonnal is átvehető.
Miután a nevezett helység a főtéren van, illető bérlője bolthelyiségnele, vagy más efféle czélokra is használhatja.
I&vebb értesítést a tulajdonos KüOrtZer Kárul) Csáktornyái vendéglős ád levélileg, személyes megkeresés folytán a szerződés azonnal megköthető. 33so 3-1
Közvetlen német postatrÖzliaj<>zás
Hamburgból Newyorkba
minden szerdán és vasárnapon,
Hávreböl Newyorkba
minden kedden,
Stettinböl Newyorkba
minden 14 nap alatt.
Hamburgból Nyugatin diába
havonkint négyszer,
Hamburgból Mexicóba
havonkint egyszer. A társaság postagözhajöi kitűnő* ellátás mellett ugy haji\'nzobákban mint a fö-délközben elhelyezett utazóknak ís a legpompásabb utazási alkalmat-nyujtja.
BAffhb f>-ivilagr>a-tzUt ad, a vezér-ügytiöksée; iléc heii Kranxesring 21 dik s=**m alatt 3279 9 26
ügyes ügynökök nagy százalék mellett kerestetnek.
»Mariaczelli gyomorcsöppek..
MOLL SEIDLITZ POR
Tavaszi
gyógyítás
Nyári gyógyítás
Öszi gyógyítás
Téli
gyógyítás
h* minden doboson & Ky*r>-. saj é« «OLI. A «ok«zorn,iti
látlmtó
Gyors -gyísyhalii . mikaci i-yomo.-- 4» »UeKb.\'.k,
Csat attor
Gyors "gy^j .-------
gyomorgKres, ny-lk, gyomorégé* székrekvd ^ekuél máj iia-jok tftrloliiláa aranyér é* a legkülönfélébb nfii baregt* geknél. Egy eredeti dobna hassnálati utasítással 1 frt. Raktárak az orfl*\'ág m\'ndca nevezetesebb gyógyszertáraiban MOLL A. gyógyszerész oi kir. udvari szállító, Stidl Becs, Tnchiacber 9
Naponta szétküldés utánvét mellett. 2 doboznál kevesebb nem küldsjttk Elismerés MOLL A. urhor Bécsben. Ü16 foglalkozásomnál fogva *z ön Holl féle Seidlítz porai igen jó hatást gyakorolnak; ismerem ext egyszer a mindenkorra a kívánok írté etivély->s „Isten fizesse meg#-et ezek a gyomrot jővá és f6t könnyűvé teszik.
Tisztelettel Stejlko Jan F. lelkén* Hojnetschl ágban
MOLL-FÉLE FRANCIA BORSZESZ ÉS SÓ
Legjobb bedörzsölő szer
és minden meghűlés1 betegségek ellen.,
Csak valódi ha,minieu Üveg MOLL A. védjegyét és aláírását viselt.
BedörssölésUl sikeres használatkössvény, cau z, mindennemű testfjjdalraak és bénulásnál; burogatás alakjában minden sérelem él sebnél, daganatok gyullada-soknál. Belsőleg vízzel vegyit.e hirtelen rossullét, hányás, kólíka és hasmenésnél.
Egy üveg irt használati utasítással 80 kr. n e
Baktárak as ország minden nevezetes gyógyszertár és anyag kereekedésb m. MOLL A. gyógyszerész os. kir. udvari szállító Bécs, Sladt, Taonlauben 9.
Elismerés MOLL A. yógj\'Bzeréaz úrhoz Héci. Kitünö Motl-féle franczia borszesz és sója vidékemen biheüenill működük KUIdjünnekem 50 üveggel, mivel az emberiség segitaégérek;: zletet óhajtok tartan magamnál Mély tisztelettel
3092 42-52 Hcrnof, lelkész Micholnpban.
Raktárak Nagy-Kanizsán Belus J. gy ágy s-.árész, Roaenfeld Adolf, Fessel-hofer József, Prezlmaej és Dentach uraknál.
V-i k évfolyam.
Miután a f. évi májns hó 10-ére Összehívott közgyűlés a tagok, az alap-sxal>áJy okban előirt számban nem jeientek meg, hasi volt határozatképp*, ennélfogva a csáktornyai takarékpénztárral egyesült „ÖNSEGÉLYZŐ SZÖVETKEZET4 t. c«. tagjai f. évi májas hó 27-én d. a. 4 órakor C\'sáb\'omyin, a caáktornyai takarékpénztár helyiségében tartandó
KÖZGYŰLÉSRE
az alapszabályok 20*) §-áraí hivatkozással tiszte\'etUl meghívatnak.
T tij r g y :
1) Az igazgatótanács jelentése. S) A felügyelő bizottság jelentése.
3j Az 1337 évi II. csopoit megvizsgált számadás feletti határozathozatal s a f-lmentvény megadása
4) Az igazgatóság egy tagjának megválasztása.
5) A közgyűlési jegyiükönyv hitelesítésére 2 réjzvényes kijelölése. Kelt C-áktornyán, 1883. április hó 27-én.
_ igazgatóság
*)Hogy & közgyűlés érvényes határozatot hozhasson, arra legalább 20 szövetkezeti tagnak jeleuléte szükségeltetik, kik 500 törzsbetétet képviselnek.
Ha a közgyűlés nem válhatnék határozatképessé, akkor 16 nappal későbbre egy uj kizgyü\'éa hívandó* össze, mely az első közgyűlés tárgyai fö\'ütt tekintet nélkül a tagok vagy ISrasbetétek számára jogérvényes határozatokat hoz. 3340 1 — 1
¦
¦
í
¦"
af é
í
-¦-¦^¦¦^-¦-¦-¦-¦-¦-¦¦¦-¦-¦-¦-¦¦¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦¦¦¦¦^
Küütti hatású szer i
Védjegy.
gyomor minden betegségeiben.
rí.liilimilli«t:itl:in etvájíyliiAny,
•rKyr.Hzr^K, ro-z illxta lélek-
c
köHks.. (jyfmi.irliürnt. ttyLimir^gés, Y hoinik- Ui»ri>k»iii6des, tnlságos \'| alL j ¦ fj^^
\\
sTSV^SSS"."-%VSV%^S"-S%%%^"«VW,1
jC 8MF* 20 év óta (ismert *^HI S
í BERGERféie orvosi J
í KÁTRÁNY-SZAPPAN f
ztl, fclftiviHla*. íüivanyu rellHÍffenéa,
nvilkakV-p/ödé.", sArK.t\'xg, Uuuures-haiivá*. foiVyAsilui nnvomortólered), gyomnnrürc!\', székíí-irulAs. a gyo-luornak tileltkkvl és italokkal való LulterhelW, Krisztik, lép-, m«J- és arany eres liAiitalmak eseteiben. — Kjty üvegcse ára hasznáiati nta-aitasKal eeytttt 35 kr.. kettSs na* taczk 60 kr.
K&zpontl szí-lküliiíí Bradj Kinij gyógjitzurétiz álüü Kremtierben (Mor-jaorssag).
Kapható minden gyógyszertárban.
Övial A valódi martaczelli cryornorcsoppeket sokat kitin Jeléfil minden
orvosi tekin\'ólyek által áfanlsa Ausatria-Magyarorazagban, Pranczia-o-szág, ITómetorazág, HoÜandban, Sohveiozban, Bominban stbi. már tiz év ö\'-a fényes sikerrel hjazoáítatik 3270 fi—20
mmaennemíi íoörKütegeH:,
mint szinte az arezbőr mindenfele tisztátalanságai L ,
ellen kalönöaen a rüb, az idült és pikkely Bömőr ellor, a kosz, a BÖmSr repadvény, a fej és szukái ellen, a szeplő, májtolt, úgynevezett resesorr, a fagydag, a Ubizzadás, ^-^^-^ a gyermekek valamennyi külső betegségei elleo. E/.ea. míndR-kioek mint a bőrt tisztító mosdósser ajáoltatik.
ára darabonklut hiisoitlatl utasítással együtt 35 kr.
A Berger-féle kátrány szappan 40%-a töméuy fakátrány t tartalmaz felettébb gondosan van készítve s lényegesen kulünb\'izó és minden egyéb, a kereskedésekben előforduló kitraoy-szappanoklól, mert-erin stappan 35°/0 glíc?erin anyagot tartalmas, fiinom illalazerez —
uamlsitjak és ntánozzák. A Uvefrnek piros, a fenti védjegygyei kell göngyölve tennie és a minden üveghez mellékelt
használati utasításon meg kell jegyezve lenni, hogy ax Kremslerbon Gusek Henrik könyvnyomdájában nyo-avtott M(j
Kapható N.-Kanizain: Prá^erBé-U Kadarkuton: Beck B., Kaposv.: Cso\'-nerVincze, Babócbay Kalmin MarczaÜ-, baní KórÖM V ktor Mereoye Fleischer S. Nagy-Bajom: KőrötiLajob, OonozonBölcs l\'éla gyógyszerész araknU. 3162 29—52
a gyógyszertárakban világosan Berger-féle kátrány Szappan kérendő s ügyelni kell a zöld csomaoglásra.
számos okmánnyal kitüntetteteií a bécsi nemzetközi kiállításon 1883 ban.
Egyedül helyette a bel- é külföld rézére •
k, HELL syósy- Troppau *"* V^^LZAi\'*"\'\'
í
¦a%S%%%SS-A,a,aVSS%S-a\'a,-S^^W>"
Wajdits Józssf kSnyvnyomdájából Nagy-Kanizsán.
Melléklet a „Zalai Közlöny\' 1888-ik évi 20 ik számához.
Az órák észrevétlenül folynak el. Gyümölcsöt hordanak körfll, s s régi szokás szerint kínálják a vendéget: Végy, s csinálj „brochet" l mondd el az áldást.) A keresztény szomszédasszony már kétszer élesztette újra a tüzet, mert zsidónak nem szabad, a gyertyák leégtek beszélgetés vontatott, az öregek észreveszik, hogy már későn van. Min denki hazamegy, s nyugalomra tér azon édes öntudattal, hogy holnap iznmhat lesz, a pihenés napja.
Sajnos, hogy modern korunk szép szokást is — mint megannyi uiást — ma-holnap kiküszöböli, s u péntek este egészen elveszti c-aládias, bizalmas jellegét.
HAZAI
cz. 62. §-a értelmében jár el, egyszersmind tolonczoztalásuk iránt intézkedik. 4. §. Ha az igy büntetett kóbor czigányok két év eltelte előtt a vármegye területén ismét mint csavargók jelentkeznek, & az, hogy a 3. §. szerint már büntetve voltak, törvény szerint beígazoltatik, az 1379. XL. t. cz. 63. § ban meghatározott büntetésen kivül lovaik és szekereik a 2. §. szerint elkoboztatni rendeltetnek. 5. §. A 4. L-ban foglalt intézkedés pontos végrehajtása czéijiból a járási föszolgabirák és Kaposvár város tauácsa a váudcr czig-i-nyok elleni kihágást ügyekben hozott jog-erejű marasztaló ítéleteket a Somogyvár-megyei összes társhatóságoknak megküldeni, s ezen ítéletekről külön nyilvántartást vezetni tartoznak. 6. |j. A mely köz-, elöljáró a 3. jí-ban megszabott kötelességének meg nem felel, fegyelmi uton szi-g.ituan büntetendő. Kelt az állandó választmánynak Kaposvárott, 1888. évi ápr. HLíüó |*7-*Sb\'S folytatva tartott üléséből. Maár Gyula főjegyző Azonban mint értesülünk, a magas mimsterímn hatályon kivül he lyezni rendelte.
— A sormás! önk. tűzoltó egyesület majálisa szépen sikerült, mely a sormást erdőben május 13-án délután tartatott. Nagy-Kanizsáról az őnk. tűzoltó
— Boldog pünkösdi ünneplést kívá nunk lapunk tisztelt közönségének!
— Dlszgyakorlat. A nagy-kanizcai\' egyesülettiszti karából többen b a zenekar ónk. tűzoltó egylet Pünkösd-másnapján-jgrészt vett
delutáu az időjárás kedvezése esetében! / —Kinevezés. Lapunk egyik tehet-
diszgyakorlaiot tan. j séges munkatársa, Rácz Márton kir. pós-
— Kitüntetés. Posia és távirda-(tatiszt Zsolnára neveztetett ki posta- és igazgatósági kerületünkben Keszthely- távírda főnöknek. A nagy íransito forgalmi város postahívata\'a 2Ü frt külön pénzbeli posta- és nemzetközi utvottalbaeső távírda jutalmazásban részesült. Nagy-Kanizsán főnöki vezetése szakképzett s munkás 15 frt beié.tel biró 249.499. számú egyén kezébe kerülvén, t barátunknak poslatakarékpéaztárikönyvecskeelveszett csab gratulálunk, kivánjuk, hogy méltó
— A serdülő ifjúság rakonczáilan- öröm koszorúzza müköJését.
sága tuiudiukább kiállhatatlan kezd lenni. — Közgyűlését a .Magyar irodalom
Nem elég boszuságot okoznak pajkos és művészet-pártoló egyesület" Pünkösd-
magaviseietükkél és azon otromba szoká- hétfőn délután 3 órakor tartja a polgári
sokkal, hogy a házak falait összefirkálják, iskola helyiségében. A tagok minél szárao-
élcsufirjak, a d szitéseket letördelik s igy sabb megjelenése igen kívánatos, hogy
a szepizlés iránti alapfogalmuk hiány t e j >bb sorsra érdemes egyesület bonyolult
szent beszököleg nyilvánítják, baneot már ggye usztáztassék.
oly károk okozására is vetemednek, mely — Elfogott vérengző rablógyilkos,
a rendőri komolyabb fenyítékre érdeme- a nagy-kanizsai rendőrség egy vérengző
sek. söt méltán megérettek. Csak nem- rablógyilkost kerített kézre, az eset kő\'
rég az Arany-Jáuos-utczai kisdedovoda vetkező: Pfeifer Mihály rendőr f.hó 17-én
ablakait kövei bedobálták, később délben tolooczokat kisért Kanizsáról Zákányba
az udvari üvegajtón tégladarabot dobtak az átadás után a vasúti restauratióban
be egy odafutott növendék lányka után. várakozva, egy fiatal ember feltűnt a
E roszlelkű kihágás feljelentetett ugyan a rendőrnek, ki elég-bőven költekezett, 16
váro.-i kapitányságnál, de a kár mindaz- forint ért vett egy zsebórát, utóbb
által megtérítve ninc>; reméljük és korcsmáros szolgálójának, "éjjeli hálásra 5
óhajijuk, hogy példás megfenyíted által e frtot ígért; mire a rendőft&oii szavakkal,
butou-sagellenes rendetlenség korlátoz- minek ígér annyi pénzt egy szolgálónak,
ütni feg; a rendőri erélyes igazságszol- vele beszélgetésbe elegyedett A paraszt
gáliatás bizonyára lehütendene. ebbeli suhancz Bedeíits Jáuostabi lakosnak adta
káros korcsszülött szenvedélyöket Elvégre ki m-gát elmondta, hogy Ö is Kanizsára
is rend a dolog veleje! E sajnálatos ügy utaz, bogy a hetivásárban egy pár csizmát
a Kisdednevelö Egyesület legutóbb tartott vegyen. Pfeifer rendőr egy kupéba ült és
igazgatósági ülésében bejelentetett s útközben folyton beszélgetett, vele, miköz-
méltó felháborodással fogadtatott, annyi- ben mindinkább gyanúsnak tü.it fel előtte
val is inkább, mert a kisdedek bizalmasan a 19 éves suhancz, de ezt elŐvigyázatból
adatnak az intézetnek gondviselés alá s nem mutatta: Az éjjeli vonattal Kanizsára
igy Kétszeres a felelősség, azok testi és érve,- besétáltak a városba, itt a vidéki
lelki épségök megóvása tekintetéből azou azt moudta, hogy vacsorálni szeretne,
időre, mig az intézetben vaunak. Ninci mire a rendőr bement vele a sz.-Ferencz-
kizarva a lehetőség, hogy ily rakoaczátlau- rendű zárdához átellen levő Krausz-fele
ság ismétlése esetében nem-e zuzatik be korcsmába és a vidéki ember megvacso-
egyik-másik kísJeduek a feje s ki lesz rált Időközben jött Horváth Károly rendőr
ekkor felelős ? a vasúti állomásról és ez is benézett a
— PaÜnban lesz május 24-én a Krausz-féle korcsmába, hol társátó1, Pfei-uagy-kauiz>:ai tanítói járáskör tavaszt fertői értesült a vidéki ember gyanús közgyűlése, melyen Szalay Sándor Hajgató volt ról. Ekkor már ketteu vették párt-Sandor és Sáringer Károly urak tartanak fogás alá és beszélgetve, a városház felé érdekes tételek íölött előadást haladtak. A\' vidéki suhancz már ekkor
— Csillasok jár .vsa. Május ha vacak észrevehette, hogy veszedelmes kel^p-égi jegye az ikren. Csil.againk járása e czébe jutott és a két rendőrnek 60 frtot hóbau nem mutat semmi különöst Máj. vé- jgérr, hogy ereszszék szabadon tovább gén a nap 15 óm 40 perez hosszú lesz, mikor menni. Ezek azonban ekkor már még is reggel 4 óra 9 perexkor kel és este 7 j.>bban meggyőződve a gyanusságról es óra 47 perczkor nyugszik le. A nap 20 án beterelték a városházhoz, hol az éjjeli lep az ikrek jegyébe. A hold utolsó i»spectiós tisztviselő nyomban kihallgatás negyede 3 án reggel 1 óra 3 pereikor alá fogta. — Eleinte csak azt mondogatta,
. volt újhold II én reggel3óra 4 perczkor, hogy a pénzt, mely nála találtatott, ugy
első negyed 19-én reggel 21 perczkor. lopta, később meg azt vallotta, hogy Bes-
holdtölte 25-éu délután 56 perczkor. A senyö melletti Czukor pusztán (somogy-
boiygok rendesen végzik pályafuLásukaL megye) Boér Mátyás erdősnél szolgált,
Veszedelmes nap dr. Falb Rudolf jóslata eanek egyedül otthon levő anyósát bal-
Bxeriot egy lesz csak s ez május z5 ike. tával fejbe ütötte és mikor az ösazero-
— A rándorczigánjok ügyében gyott kinyitotta a szekrényt és a mit Somogyvármegytí következőleg kívánt pénzt talált, magához vette és elillant intézkedni: A f é. 19. s/áiuu közgyűlési Hogy mennyit vitt el, nem tudja.Reggelre határozat értrliiiében kidolgozott szabály- azonban már oda egészítette ki vallomá-reudelei-tervezet a vándor czigányokra sá\', hogy gazdájának fejét baltával ketté-vouatkozó intézkedésekről. 1. §. Somogy- hasította, a napát pedig fejbe vagdalta és vármegyében illetőséggel biró, de vándor mikor ezek vérükben feküdtek, elrabolt éc kóbor életet folyató, tisztességes ke- 17,0 frtot Az egész suhancz mindössze resetforrást nélkülöző czigányoknak a 19 eves és állítása szerint leilei születésű ioiartás eltiltatik. 2. §. Az ezen intézkedés és neve Heves József, a rablógyilkosságot ellen vétők kihágást követnek el, s 2 fntól pedig ezelőtt 4/mtppál követte el. — Hí-
Mig terjedhető pénzbüntetéssel és/tP"vataJos~Síönjzvény1 vagy nyomozó levél
napig terjedhető elzárással büntettetnek, meg\'ez ideig rendőrségünk birtokában
ezen kivül a tilalom ellenére tartott lovak niiicsen; mindamellett a suját vallomása és kocsik elkoboztatni, s hatóságilag el- ^szerinti..rablógyilkost a nála talált 64 frt
arvereztttni g a befolyó pénzbüntetés és 73 krral együtt átadta a helybeli kir.
vételár a megyei közigazgatási fogház alap ügyészségnek-
javára fordíttatnirendehetnek. 3.§.Idegen \' — Választás. ANagy-Kanizsa városi illetőségű, kóbor, keresetnélkflli czigáoyok" tisztikarban megürült állomások választás mint csavargók a vármegye területén meg: utján i\\bet öltése Zalavármegye afispánjá-nem türttnek. A mely község határában! nak elnöklete alatt május 24-éa törté-ily czigáoyok jelentkeznek, illető község-|uik meg. bíró által szükség esetén a legközelebbi cseiidőrállomástól igénybe veendő karhatalommal is a járási főszolgabíró elé ki-sérendők, ki irányukban az 1879. XL t.
2. Szent beszéd. Előadja: Vörös Jáoos IV. éves növendékpap. 3.üdvözlégy Mária. Előadja: az intézeti énekkar. 4.Megnyugvás. Költemény, irta: Kuczor Imre II. éves növendékpap; felolvassa: Imrék György I. éves növendékpap. 5. A kispapokhoz. Kemenes Ferencztól. Szávaija: Dómján Károly IV. éves növendékpap. 6. Erdő. erdő, sürü erdő Variatio, Pávay G.-iöl. Zongorán előadja: Goreczky Károly III. éves növendékpap. 7. Az utolsó főpap. Arany J. tói. Szavalja: Sehniied Antal I. éves \'növendékpap. 8. Induló. Beckeitöl. Előadja : az intézeti énekkar. 9. Elnöki zárszó. Kezdete d. u. 4 órakor.
— Baleset. Yonkics József szepet-neki lakos 4 éves leányára vigyázatlanság következében homokos part rászakadt. A leányka azonnal meghalt.
— tiyászhir. Mély részvéttel \\ ettük a lesújtó hírt, hogy Véber Károly ué született Plihál Vilma urnö május ÍS-án meghalt. A fiatal, jószivü nő elhunyta ról következő gyászjelentés adatott ki: Veber Károly kir. aljárásbiró mint férj, Plihál Ferencz és neje^szül. Hammel Jo zefa mint szülök és Plihál Mafgit mint nővér, fájdalomtelt szívvel jelentik maguk és az összes rokonság nevében felejthct-irn nejének, illetőfeg szeretett leányuknak és nővérének Plihál Vilma férj. Veber Károlynénak élete 21-dik évében, rövid és boldog házassága után f. hó 18-án reggeli 4 órakor súlyos betegség következtében történi gyászos elhunytat A boldo-gu.t hűlt tetefisei szombaton 19 én reg geli 9 órakor fognak a róm. katb. hitvallás szertartásai szerint a Csengery utcza 1 ső számú házban beszeuteltetni, ennek meg történte után Kolozsvárra szállíttatni és ott Örök nyugalomba helyeztetni. Az en-geszte.*, szent-mise-áldozat pedig f. hó
a jegyzői pályán évek óta működő, a jegy-zőség vezetésére is teljesen képes, jó bizonyítványokkal bíró, a magyar, német, horvát és szerb nyelvekben jártas, 24 éves. r. kath., nőtlen fiatal ember. Igényei szerények s egy két havi próbaidő után egyeíség köthető. — Szives megkereséseket e lapok szerkesztősége közvetít
— Halálozás*. Kocsis János m. kir. honvéd huszárszázadost folyó hó 11-én reggel 9 óra tájban a honvédlaktanya udvarán agyszélhüdés érte s ugyan azon napon délután 5 órakor gyászoló neje, kis árvája, bajtársai és számtalan jÓ barátja legnagyobb bánatára élte 55-ik, boldog házassácának 2-ik évében mpgszünt élni. A család által kiadott gyászjelentés a következő: „Kocsis Jánosné, szül Yeledits Lujza saját és fia László, valamint az összes rokonság ne vében fájdalomtól megtört sziwel tudatja szeretett férjének, Kocsis Jáuos magyar királyi honvéd-huszár-századosnak, a katonai éidemke-reszt és a hadi-érem tulajdonosának folyó hó 11 én délután 5 órakor agyszélhüdés következtében, életének 55-ik, boldog há zasságának 2 ik évében Keszthelyen történt gyászos kimúl tát A boldogultnak hült tetemei folyó hó~13-án d. u. 4 órakor az ág ev. hitvallás szertartásai szeriut a t.etybeli szt Miklósról nevezett sírkertben fognak örök nyugalomra tétetni Keszthely, 1888. május hó 11-én Áldás és béke lengjen hamvain !* A temetés e bó 13-án nagy részvéttel ment végbe. Koszorúkat helyeztek a rovataira: Felejthetlen szeretett jó férjemnek, a gyászoló Özvegy; — A szeretett szülőktől és rokonoktól; — A vitéz és jó barátnak, Laky Károly ezredes; — A jÓ bajtársának Bajsai Vojnich Géza és családji; — Felejthetlen bajtár ának. A 8-ik honvéd huszárezred tiszti-
19-én reggeli 10 órakor fog a helybeli. ^ra í— Felejthetlen barátjának. Svastics
\' Gyula orsz. képviselő. Nyugodjanak békében a jó barát és jeles katona hamvai
Öngyilkosság. Pap Géza Békés-
szt. Ferenczrendiek plébánia templomában a Mindenhatónak bemutattatni. — Áldás és béke hamvai felett!
—- Kirándulás. hA magyar irók és j megye gyomai illetőségü3-ad éves gaz-művészek társasága," mint már lapunkban i\'dász Keszthelyen f. hó 13-án egy forgó-\' emiitettük, f. évi július 4 -14-én dunán- j pisztoiylyal szivén lőtte magát s pár pillanat múlva megszűnt élni. Hogy mi vitte e még csak 21 éves fiatal embert e vé"
— A veszprémi növendékpapság
„Pázmány-Köré" 1888. május 2I-én ünnepélyt .tender. Müsorozat: I. Megnyitó* beszed. Tartja: Sölétormos György elnök.
tuli kirándulást rendez, mely alkalommal j Tata, Győr, Parnnonbalma, Pápa, Szombathely, Nagy-Kanizsa, Keszthely, Balaton-Füred. Veszprém és Székesfehérvár fognak érintetni és pedig Nagy-Kanizsára július 8 án, vasárnap délután Szombathely felöl I óra 44 perczkor érkeznek. Este irodalmi és művészeti előadást tartauak jótékonyczélra, melyet a helyi bizottság határoz meg. Utána társas lakoma és táuczvigalom tartatik. Hétfőn reggel a gyorsvonattal Keszthelyre távoznak, honnan kedden a gőzhajóval Balaton-Füredre. Az előzetes értesítésből tudjuk, hogy mintegy 70 —80-an vesznek részt s köztük 25—30 hölgy. Hazafias örömmel üdvözöljük a szellem harezosait, a szép-müvészetek apostolait; óhajtjuk, hogy a legszivélyesb fogadtatásban részesüljenek. Közeleboi számunkban e szép ügyhez tüzetesebbéi! hozzá szólunk.
— Adomány. Következő levelet kaptunk: Igen tisztelt szerkesztő úr! A véletlen ma kezembe adta az Ön kiadásában megjelent „Zalai Tanügy" 52. szániát, mely a „zalauiegyei ált tantestület könyvtárának jegyzékét is hozza; végig tekintve ezen. legnagyobb csodálkozásomra azt láttam, hogy egy, főleg paedagogiai szempontból kitűnő könyv, melyet a zalamegyei tantestület egy kiváló tagja t. i. Hoffmann
I Mor tanár irt, a könyvtárból, ugy hiszem 1 helyéu lesz e szó, hiányzik. Ezen ] hiányt pótlandó, ezennel Hoffmann Mór, vázlatok és tanulmányok az irodalom, élet és nevelés koré\' bői kö
maztatni: Szíveskednék eze et valami uton módon a tantestületi könyvtáruok kezeihez juttatni, azon hozzáadással, hogy egy példány a könyvtáré maradjon, a felesleges három példány pedig a tantestület tagjai kö/.t cseréltessék be oly formán, hugy ezen csere utján a könyvtár további három irodalmi becsű munkával gazdagodjék. Reményiem, hogy kérésemnek ez úttal is szokott előzékeny módon eleget teend, miért lefogadja szívélyes köszönetemet Tisztelettel RÖsenfeld Lajos. Hálás elismerés aszives figyelem- és adományért, melyet már ugyanezen becses müvekből másod izben tesz. A kívánalomnak igyekezem a legjobb akarattal megfelelni.
Szerk.
— Építkezés. A „Sugár-ut" egy csinos házzal gyarapodni fog legközelebb. Ugyanis a honvédlaktanya mellett levő előbb Walbach, utóbb Weisz-féle telket Wittinger Antal nr örökáron megvette s rajta Saller Lajos építész ur által emeletes házat építtet Megjegyezzük még, hogy Walbach pedig Wajdits Jánostól, mint egyik Trebitscher nöörökös férjétől vette.. Ennyi egymásután következő bit tokos neve W. betűvel kezdődvén, gratulálís-ké{.en arra a kívánalomra serkentetünk, hogy az uj birtokospár a dupla W. hez méltóan dupla v 6 n k o r t érjen el b^-nne 1
— Ajánlkozik segédjegyzönes Zalamegyébe s különösen a Ba\'aton vidékére,
zetes lépésre, teljesen ismeretlen. Vannak, kik szerelmi csalódás s ismét mások, kik különfélének tulajdonítják e szerencsétlen ifjú halálának okát A gazdasági tanintézet hallgatói igen díszes temetést rendeztek szerencsétlen véget ért pályatársuknak, mely lö-én ment végbe. A négy szürke ló által vont gyászkocsin elhelyezett s koszorúkkal díszített koporsó után az intézeti igazgató a tanári karral, mig a koporsó előtt az intézeti hallgatóság — a legszebb rendben mentek. A hallgatóság által kiadott gyászjelentés igy szól: „A keszthelyi magyar kir. gazdasági tanintézet hallgatósága fájó sziwel jelenti szeretett pályatársuk .Pap Géza Ill-adéves hallgatónak f. hó 13 án délután 4 és fél órakor rövid szenvedés után életének 21-ik évébea történt gyászos elhunytát. A boldogultnak hült tetemei f. hó 15-én d. u. 4 órakor a Szeot-Mikló-ról nevezett sírkertben fognak Örök nyugalomra tétetni. Legyen áldott emiékel — A sirnál Hárs Péter megható s a jelenvoltak mindegyikét megindító szavakban búcsúzott el jobb sorsra érdemes szerencsétlen pályatársunktól. Nyugodjanak békében hamvai !
— A nagy-kanizsai katholikus fógymnasium Ifjúsága 1888. évi május bó 26-án, szombaton délután 5 órakor, a főgymnasium nagytermében a műének-, zene- és szavalatból záróünnepélyt tart, melyre a t szülőket és a tanügy barátait
elaggott kuldus a sínekre, hihető, hogy megelégelve országunknak szegényügyi rendezését, igy akarta kilehelni fáradt lelkét s Öngyilkossá lett.
— Majális. A nagy-kanizsai önk. tűzoltó egylet május 31-én, Űrnapján a .Zöldfa* kertben segélyegylete javára majálist tart, melybeni részvételre a t. közönség pártfogását kérjük.
— öngyilkosság. Major Rozi és Lakatos Rozi cselédlányok valami óra lopás miatt vizsgálat alá kerültek, a bezá-rarástóli félelem, annyira vitte őket hogy közösen elhatározták ez elől a halálba menekülni. Megvettek 6 csomag gyufát és ezt két pohár vízben egyenlő arányban feloldva a prater-féle réten megitták. Mikor aztán már a marás elég erős volt, jelentkeztek a kórházban. Itt felvették őket, azonban nem vallották meg. hogy ók gyufaoldatot ittak s egyátalán, hogy öngyilkosságot akartak elkövetni. Ennek aztán az lett a következménye, hogy Major Rozi vasárnap f. hó 13-án meghalt. Lakatos Rozi azonban még életben van és felgyógyulásához van remény.
— Vásártoivaj. A f. hó 14 én volt ¦országos vásár alkalmával egy nagy-réc3ei asszony már reggeltől fogva jó sikerrel folytatta a különféle apró tolvajlásokat. De hát addig jár s korsó a kútra mig el nem törik. A mi hölgyünket utóiérte a fátum, mert egy rendőr épen akkor ragadta, karon mikor egyik sátorból megint hosszú ujjal csalogatott valami tárgyat és azt kosarába akarta csempészni. Bekísértetvén, megvizsgáltatott terjedelmes ko-
I sara. és ebben tnár akkoi 35 drb külön-| féle összelopott tárgy lelte rejtekhelyét A Farkas Anna nevű nagyreményű menyecske átadatott a büntető bíróságnak.
— Baleset. Nagy-Kanizsán egyik nagyobb kereskedésben egy hordó május hó 18-án szétpattanván egy kis-kanizsai napszámost uey ütött fejbe, hogy , pár óra múlva a közkórházban meghalt, másik pedig megsebesült A vizsgálat folyamatban van.
i — Halálozás. Séra István Csáktornyái járásbiró, mint táviratilag értesittetünk május 18-án meghalt.
— Jeles festőművész, a római S. Luca festészeti akadémia tagja Pinkas Adolf tartózkodik jelenleg Nagy-Kanizsán a .Magyar Király"-hoz czimzett szálloda 2-dik sz. szobájában. Fest természet után, vagy élőket és halottakat fényképről, meglepő hűség iránt garantiroz. Számos bizonyítványt mutathat fel, hogy jeles egyéneket tökéletes megelégedésre festett le. Ajánljuk öt annyival is inkább, mert egyik lábát a csatáb >n elvesztette és igy egyéb működésre alkalmatlan. Felhívjuk az emberbarátok figyelmét és ne-
; című munkájából négy példányt a | tisztelettel meghívja az igazgatóság. Mű-vetkező kérelemmel bátorkodom átszár-[ sorozat l) Alkonyi dal. Mendelssoh i-tól.
" Előadja a főgymnasiumi énekkar. 2) Szerelmi kettős. Konti J. tői. Előadja a főgymnasiumi zenekar.3) Dalkeringö. Abt F.-től. Előadja a főgymn. férfikar. 4) „Boute-eu train Ketterer E.-töl. Előadja zongorán Száz Sándor 7. oszt tanuló. 5) Szavalat K*oldja Tóth Károly 8. oszt tanuló. 6) Hegedű Solo, vonósnégyes kísérettel, Dein-hard G. tői. Előadja a zenekar több tagja. 7) Magyar népdalok. Előadja a főgymn. énekkar 8) A pályázatok eredményének kihirdetése. 9) Induló Zs. E.-töl. Előadja a főgymn. ének- és zenekar. 10) Disztorná-zás. E ritka műélvezetre felhívjuk a t közönség figyelmét
— Nemesség adományozás. Ó Felsége a Király Pick Zsigmond kisczelli földbirtokosnak és törvényes utódainak a magyar ipar, valamint a közügyek terén szerzett érdemei elismeréséül a magyar nemességet a „Nemes dömölki" előnévvel adományozta. Minket nagy-kanizsaiakat, e legmag sb kitüntetés közelebbről is érirt, amennyiben köztiszteletü orvosunk Dr. Schreyer Lajos ur neje- a Kisdednevelö Egyesület m. alelnökének édes atyját s igy őtet ís illeti a királyi elismerés e szép jele. Hazafias örömmel gratulálunk !
— Elgázolta a vonat. Mult vasárnap virradóra a Budapest felé haladó vonat a kis-komáromi határban egy öreg koldust gázolt el, kinek fejét a mozdony kerekei szétzúzták. Senki sem tud hirt mondani, hogy hogyan került a szegény
— Megyei r. h. Kis-Kanízsán egy porban játszó gyereket a kocsi elgázolt.
— Iíadamoson 25 ház égett el. — Keszthelyen ma, május 19-én műkedvelői előadás tartatik. — Sághy színtársulata nem megy Fiumébe, hanem Csáktoroyáről Keszthelyre költözködik. — Zala-Egerszegen 170 taggal a kísdedovoda-egylet megalakult
— Hazai r. h. Bpesten „Első ma-gyar-czigány betegsegélyzö és temetkezési egylet" alakult — A budavári honvéd-emlék-szobor, melyre 22 ezer Irt gyűlt be, 1889 május 21-én lepleztetik le. — Versecz vidékén a viperák igen elszaporodtak. — A torontáli közművelődési egylet Sirísaka Andor „A babonáról* cü." jeles népkönyvét 50 példányban Rendelte meg jutalomosztásra. — A szombathelyi megyés püspök ur bérmauton van. — Halason egyptomi szembetegség uralg. — Blaha Lujza Győrött aztán Pápán s később Szombathelyen fog vendégszerepelni.
— Trefort miniszter szobrászképző iskola felállításán buzgólkodik. — Baján TÓlh Kálmán szoboralapjára 9102 frt 22 kr gyűlt eddig egybe. — A szombathelyi szikvizgyári részvény-társulat megalakult.
— A pécsi hon véd táborban nyakraereve-dés betegsége lépett feL
— Külföldi r. h. Hollandiában komoly munkás-zavargásoktól rettegnek. — Boulanger könyve 2 milió példányban osztatott szét ingyen. — Ernst Henrik hazánkfia porosz udvari kamaraénekessé neveztetett kí. — Seymourban egy asszony 18 hó alatt 7 gyermeket szült, mind egészséges. — Az Aetna kitörése erősbödik. —
.A czárra egyfőhaduagy rálőtt. —Armenia \'török kormányzója két keresztényt, egyike püspök, keresztfára kötöztetett s 26 óráig kínozva vallatta. — Bécsben a kéményseprők congressust tartottak. Orosz kormánykörökben a szibériai számkivetés eltörlése iránt tanácskozások folynak. — A berlini állatkert újszülött oroszlánait egy kutya szoptatja.— Oroszország 3 vasutat épit határaink felé. — A háború érik.
A budapesti értéktőzsdéről.
— A „Magyar Mercur\' heti tudósítása. ~ Nem kevesebb, mint bárom kibocaátást követtek, el a mnlt héten, ég hogy mind a bárom fényesen sikerült, annak igazin örfllhe-
Í«é í* BrBw*b* í"ere- Tuchlauben 9. A vidéki gyógyszertárakban
nett volna, néhány ürömcsepp. A berlini és becsi .»„1, , , , -, , , ~T ,c _ t_i
üzérkedők, kik « kíuhirom Müt urtí Uom. "oU A" ^"ménye kérendő az o gyári
alatt összevásárolt temérdek értékpapírt majd jelvényével és aláírásával. 3
egyszerre realisáini, i parkod takjle nyomták az I _
árakat. A tőzsde az első perezben nem hitte, mire véljeeiok eladást,olyokoknaktulajdonítottaazt1 •leint/n melyek valóságban nem létezlek. — Bestéitek szerbiai zavargásokról, bolgár forradalomról és más ilyen kalaodoB dolgokról, ,
— de a valudi ok csak az volt - hogy ; — Hoós J;inos dévai áll. tanítóké- tán a 48 órai temetést rendelte de már az mar eleg magasnak tartották az árfolyamokat pezdei zenetanár áital szerkesztett és holtnak uzegészhasaprontosigvhátkérero hKLLST!2SL íífS! kiadott .Eredeti magyar dal- a Főtisztelendő Zárda főnök urat Szep. meikedésnek adott helyet* és alapos a< a re- í « r" Ii-dik évfolyamának 5-dik füzete hó 25 én délután 4 órakor a Temetéstt hogy u előbbi árfolyamok rövid idó\'érdekes tartalommal jelent meg. Ára í>0 ] rendelnyi szíveskedgyék. Keltt fletés
Papírszeletek.
— Bizonyítvány. fin alul írtt hitelesen Bizonyítom, hogy hetési la-kóss Berta Imrének fija 3 ferlálos Imre nevüfija 101 szám alatt a lakások meghalt Szeptember hó 24-én kehe betegségben. A magos minisztérium rendelése föl-
Vasúti menetrend
pb
múlva ttii jg fognak szárnjaltatoi, annál inkább, mert iámét jelentékeuy péniűgyi mfi-veletekr. van kilátás.
A járadékok még miniig moitoba gyer-¦ a miiy nehezen vettek
mekök a tőzsdének
kr. ElöBzetés utján 12 füzet 4 frt. 0 fuzetjszep. ho 25 én 1886. Eszt. — Ujj Péter 2 frt. Tartalma Téli utas Hoós Jánostól,\' halottkém.
Ez a világ amilyen nagy Sz.őllösy Atillától, i H o 1 o t Oemi látlet. Sándor-
._ Ejnye mi az istennyila ! Kecskés Ernőtől, ház-kősegben ifjabkis karolnak November nek\'iE°ttbb°,»r\' SmTííJ,j beh búsan szó1 1 <ala harangja Goll 4-ikén 1—2 órák között halálozás történt ¦Jánostól, Temetőben Golltól, Szemeidbe egy 5 éves tíja egész éven át betegsége pillantottam Kereszty litvántól. Kőrös- után a halálnak martalékuly esett a jelen hegyi csárda alatt Kovács Miliáluól, i\'elej- iev0 kis károly kérelmére néztem a hullát teni Dr. Angyal Armondtól. Mellékletének a halálos ágyon bogv nem ragálos beteg tartalma: Zöldberekben szólt a madár és se\'gben halt el azért az ellemetés jót ál Usz az idő a Itt sárgul Beie/rwy AnUltól. ]ásorn mellet el temethető kell Sándor l6juk ,M . Csingi-lingi gyöngyvirág és liubúj. bubúj bizán 1886 November 5-én. Kgyed Jó
Ip.rrall.l.ti értékek iránt még mindig klS baba í?0"? Jánostól. Ajáoljuk. zsef halót gém.
jó téieménye zan a tiz.dének s a jobbak „ek! — Dolinay Gyulánál az iskolai —Halálozási bizonvit-ko.íl „agyon jéi k.inek. .vizsgákra pompás jutalomkönyvek jelen- yány.MinekfoltánSándorházköségbenMik-
• ^;.a,*XÍ*U^ÍS~ í? TI\' EZHk "vt legfontosabb a Sziv" ios Jozí6fnek egs kis hetei | ke - • 6 J 1 ¦ \'"a Edmondo de Am.cts. fordította Dr. e ho 13-ikán a halainak martalékul eset a
Radó Antal. Páratlan szép ifjúsági olvas- halálozás esetén semi okok nem történ
mély oki: többi befektetés; lárdak.
Bankrészvények legl csökkenést, a bankok t halóik, mert az olcsó pi ket Ciinálnsk.
A k.ixlekodési vállalatik részvényei csak mértékben estek ét kevés behozni va-
értékek aránylag igen
arább beverik ki a t nem panaszkod-
mellett jó üzlete-
Prágerhof Barcs Budapest Budapettt
Bécsújhely 6 «fr 55
Inául Kanizsáról.
5 óra 20 perczkor postavonat
5 óra 43 B postavonat
6 óra 28 fi óra 40
akadnak vevőre.
Valuták és éiCxváltók kissé megdrágultak.
mány. Többet ér az izgató Robinson kalan- tek enél fogva a hula mindenkor elteraet-
— Számok bizonyítanak! Statisztikailag be lóu bivonyítva, hogy 100 haláleset közül 60 a vese- és máj-betegségben binlödokre esik. E bajok akár közvetöleg, akár közvetlenül okozhatják a halált. Az embernek egészségi állapota az egészséges vese és májtól függ. Ha ezek egészséges tevékenységben működnek, akkor az ember jó egészségnek örvend. Ellenben, ha e fontos szervezet szabályos működése meg\' szűnik, agy az egész emberi szervezet rendkívüli és beteges állapotban van Egészséges vesék és maják egészségre v-al lauk;e szervezetnek egészségtelen mükö dése ellenben: betegség s szenvedő állapot ra. Warner Safe (Jurája az egyedüli szer, a mely e szervezetnek biztos gyógyerejéül szolgál LerschM. Magdeburgban, Agneten strasae ü. Alte Neustadt, irja: „Minthogy szenvedő helyzetemben előforduló beteg\' ségi jelenetek tökéletesen egyeznek az Ön füzetében elősorolt észleletekkel, továbbá hogy számtalan orvos által sikertelenül gyógykezelhettem magam, ennek folytán megkísértettem az Ön Warner-féle Safe-Curáját, melynek használata folytán — hala Istennek — tökéletesen meggyógyultam. Szomszédom is, kinek az Ön gyógyszerét ajánlottam, örömömre azt állítja, hogy ö is annak használata után nagyon jól érzi magát."
E kitűnő gyógyszer kapható Nagy-Kanizsán Práger Béla és Belus Lajos urak gyógytárában. Ara 2 írt 80 kr, fő szétküldést raktár „Einhom t h e k e" (M. Kanta) in Prag.
Sok évi megfigyelés. Emésztés-gyengeségeknél és étvágyhiánynál, általán ban minden gyomorabajnál.a valódi„Moll-féle seidlitz porok" bizonyultak a többi szerek fölött, mintgyomorerösitök a legjobbaknak. Egy doboz ára 1 ft. Szétküldés naponta utánvétellel Moll A. gyógyszerész és cs. kir. udvari szállító által, Bécs, 1.
dóknál. E kedves műben egy tanuló nap lójegyzetei vannak közölve az iskolai év ; majd minden napjáról megható, szívhez szóló szép történetek alakjában. e mü olasz eredetiben alig másfél év alatt hetven kiadást ért. Rendkívül alkalmas arra, hogy iskolai vizsgákon jutalomkönyv gya-
hetö.—Kelt Sáudorházán 188G. Novem ber 14 én. Egyed József Jialotgém.
Szerk. Üzenet.
— V. P. Csak igen kivételes esetben tehetjük, hogy ccihkét azonnal közöljük bárkinek is. A lap technikai viszonyai rendelkeznek velünk. Ha lehet, ogyis igyekszünk sí
A p 0
nánt osztassék szét. E czéiból leszállított igényeknek megfeiein ára: 20 példány 10 forint 50 pél-, — Sz J. Szívesen elintéztük, dány 24 fit. 100 példány 45 forint\' - X Követelésünk kiegy-niitését kérjük Egyes példány 55 kr. Dolinaynál kaphatók Z l^^tVill?, ujságdarab
me; más érdekes, kisebb gyermekeknek\' megküldését kérjük; különben nem tudunk
való rendkívül olcsó, sokat mutató és a \' eligazodni, talán akkor igen.
czélnak megfelelően szerkesztett jutalom-\' — Ü. I. Niao
könyvekis.mi,,t:.Hogya„mehetSzelőre?\'|BtoÍ\\,\'Ltnt™ irtam H,..k,e.ég, haté „Aranykönyv", „Szünnapokra," „Ifjúsági"\' irtai. Üdvözlet! olvasmányok": az utóbbiak tömérdek kép-1 — s». a. Legyen pel. Ezek bármelyikéből 20 pld. 6 frt 50
Berlinben, es időazerint
a te akaratod s nagy szó I t\'dvözict! Mintha esik a választ i
tok
muszáj\'.
kr, 50 pld. 14 frt 50 kr, 100 pld. 28 frt.! TOina~ P Egyes példány 35 kr. A „Gyöngysorok." | — H.F. A levelet megkaptuk, de acsoma-„Hazaszeretet könyve" pedig ÜO pld. 4 got máig Bem.
frt 20 kr, 50 pld.\'lO frt. 100 pld. 19 frt! -B_B.ni.»Mn Örvendünk rissíatörek-
B gyorsvonat
„ vegyesvon.
„ postavonat
Délben.
Budapest I óra 58 perczkor postavonat
Prágerhof 2 óra 45 „ postavonat
Sopron 2 óra 15 „ postavonat
Barcs 2 óra 25 „ postavonat
Este.
Prágerhof 11 óra 20 perczko postavonat Budapest 12 óra 5 B postavonat Bécsújh. 12 óra 9 _ postavonat
Ertail" Kauüsara
Reggel.
Bécsujh. 4 óra 16 perczkor"postavonat Budapest 4 óra 40 „ postavonat Prágerhof 6 óra 17 „ gyorsvonat
Délben.
legjobb asztali- és üdítő ital,
dtünö hatásúnak bizonyult köhögssnét gégehatoknáf, gyomor- él holyaghu-55 rútnál! ^
fiattOU, Henrik, l»M is Budapest
Sopron 1 óra 44 perc/ko • postavonat
Prágerhof 1 óra 15 „ postavonat
Barcs 1 óra 40 - postavonat
Budapest 1 óra 57 „ postavonat
Este.
Budapest 9 óra 45 perczkor vegyesvonat
Béc-ujh. la óra 2G „ postavonat
Budapest 11 óra 7 „ gyorsvonat
Pragerhi-f 11 óra 39 pos\'avonat
Barcs 11 óra 29 B postavonat
50 kr. Egyes példány 25 kr. Legnagyobb jutalom a „Történelmi arczképcsarnok pompás diszmü 231 arczképpel és életrajzzal; leszállított ára^ 3 frt (>0 kr. Nem lehet eléggé ajánlani, hogy az iskolai vizsgákon mennél több jó könyvet osszanak szét. Ez a legnemesebb jutalom a szorgal masgyermekeknek, s a melleit a jó könyv otthon a szülök körében is megteszi hatását. Egy-egy alkalmas juialomkönyv kamatozó kincsesé leaz a háznál. Mindennemű megrendelés egyenesen Dolinayhoz (Budapest, kecskeméti u. 13. sz.) inté zendö.
— a míg él, barátja marad a „Képes Családi Lapok" cziraü szépirodalmi, isme retterjesztö. kénes hetilapnak, a kigazdag tartalmával, gyönyörű képeivel megismer kedetL E lap elölizetési ara egész évre G frt, félévre 3 frt, negyedévre 1 frt 50 kr a [kiadóhivatal (Budapesten, nagy ko rona-utcza2CLsz ) melyhez az előfizetések\' legczélszerübbea postautalványon intézeti dők, kívánatra bárkinek ingyen és bérmentve szolgál mutatványszámokkal.
gyógyfürdő Zalamegyében Keszthely város- és a Balaton tavától 30 pereznyire.
A.ulirott miüdaxonnak, akik sikeres gyógyulást és meglepő eredményt elérni óhajtanak, gróf Festetics Tassito ur, cs. kir. kamarás madalmaihoc tanozó termésretes^ kén-gyógyfürdőt, mely fold alatti forrásokbal képződő tű- és iszsplerakodásokból áll s nyáron átreudesen3S Heamur foknyi höségü, a kSrvtkezÖ bajok ellen legmelegebben ajánlhatom :
1. CSUZ (PV eumatixmus) é* pedig legyen az akár izílleti \'Rbeumatismns artí-lalatuouumj, akár iionciú (.lihenmatismus muscolonim).
2. KÖSZVÉNY (Gieht) f
3 Kiváló jótékony bdtása van továbbá e gyógyfürdőnek a m i r Í g y e s szervek — míu5k . a d U 1 m i r i g y i^Prostata) és b e r é k (Orchis) lobos kórfolyamatok u\'.án viflsza-maradt megaagyobbodása es megkeményedóséoél. — A lobos kórfolyamatok után valamint gyermekágyi kói folyamatok vagy a kOrQlitt hashártyalob ntalt, ugy a küleróssak fol)tán képsüdótt es •- .i-\'. izz«amáuyok felszívásánál. — Külerőstak folytán támadt csont-tiú ,rari<s) és uont.üzkbsódéieknél (necrosisj — Bőrbetegségeknél, milyenek küli\'iaöBen az iitag (Krzema). — Idegfájdalmaknál (neurolgia). — Hfidések folytán előállott bajoknál. — ¦ :. " -g^.. - görvély- és bujakór ellen.
Mint utokura, a keszthelyi Balatonffi:dS, melynek átlagos nyárt hósóge 16 Rea-mnr, fok, sőt junioj, július és augbastns hónapokban 20—22 R foknyi, — igen ajánlható.
Hévriz gyönyörű, regényes és egészséges völgyben fekssik, vidékén nagyazerú kiráadnlási poutgkkal, minők a Balatonon: Szigliget, Badacsony, Siófok, Tihany, Balaton-Füred és visssafelé Tapolcsa, Rexi, Tátika, Csobáacz, Török-^anczok és Sümegli történelmi neveteteuégü várromjaikkal.
Szohairak 1 fittől 2 frt 50 krig; gyógydij 5 frt. Árnyas sétányok, gyógy- és bit-liárd terem, fűrdó, xene, bel- és külföldi lapok; postaállomás ugyanitt, táTirda-öiaaekMtetis Kessthelyljel, mely város a gyógyhelytói 30 pereznyire feksaik, társaskocsl ös»«eköttetés és kényelmes bérkocsik atooban a u tenűégek számára mindeukor rendelkestsire állanak
Vaantl összeköttetés Budapest felől Keszthely, a déli vaspálya felől Z.-8zsnl-Mihály vagy Kt-aatliely.
Szoba stegreideléaekiél „v ,..
iteutesen és kéiasésrgel szolgái
:i342 l-l
Kitflnő ^tmratió, ,5t koayha is van Firdoorw« dr. KAXNY ÖDÖN
kereii ftlaliratlboz fordulci. ki mind-nnemü felvibigositással dij-Ti-ztelcttel
ÍÜrd5-bérló.
iek Cdvörlet
— W. M. A mutatványt Irgnagyobh késa-séggel közöljük. A könyvet elküldöttük.
— B. F. Intézkedtünk, előzetesen irtunk is.
— K. M. Tapassuiatból tudjuk, hogy az , Igazolvány "-ra mitsem adoak, ellenben a felmutatandó s odaillő czikket tartalmazó számra igen. Kzt a methoduat ajáuljuk. W. ast mondja: intézkedett A jelzett csikk kimaradt.
— M. Gv. Fel használtuk.
— G G. Csalódik, b-jáituk mi már Göcsejt, Páka vidékét Gyí\'rffy Jancsival. Novát, Ba-abássceget sok apró- és nagy szeggel együtt Királyi Pállal Ennek folytán meg is választottak megyei bizottsági tagnak, 6 évig bűségíien i« viíeltetn. Perényi Ilona és Kanizsai DoroUya máa-más, s nem mis-más. — ÜdvöeÖ\'jük!
— Hordók ós bor eladása 70hectónyi 7 8 hec-tós jó vasabrinesos erős hordók, nemkülönben 20 hecto 5 éves fehér borela dó. Minden közelebbi e lap szerkesztőjenéi tudható meg
Felelős szerkesztő és kiadó: BÁTORFI LAJOS.
A szerkesztővel értekezhetni naponta déli 1 — 3 óra közt lakásán Arany János-ntcza 4 íz.
Laptulajdocos : WAJDITS JÓZSEF
Nyllttér*). Verfälschte schwarze Seide.
Man verbrenne ein Musterehen des Stoffes\' von dem man kau\'en will, und die etwaig« Verfälschung tuet lof-rt ru T.ge: Echte, rein gefärbe Seide kräuselt sofort zusammen, ter loscht bald und hinterlait w.-uig As he von ganz hfllbrannlicber Farbe. — Verfälschet Seide (di leicht speckig wird und bricht) brennt langsam fort, nament.ich glimmen die .Schns-fSden" weiter, wt-nn sehr mit Farbstoff erschert), und hiuterläet eine dunkelhraune Aich« die sich im Gegensatz zur echter Seide nicht kiänsi-lt, sondern krümmt Zerdrückt man die Asche rter echten Seide, so zerataubt sie, di der v ifä scht-n picht. Das Sei.tenfabrik-Depot G. Henneberg (k. k. HofÜf.), Zürich, verzen-d\'-t gern Muster von saieen echten Seidenstoffen an Jedermaon, nnd liefert einzelne Roben und ganze Stüche zollfrei in\'s Hans 4
Farbige Sedenstoffs von 85 kr.
bis fl. 7,65 per M«ter (ca. 2000 verschiedene Farben und Dessins) versendet roben- nnd stükweise zollfrei des Fabrik-Depot G. Henneberg (k. k. Hafliferant, Zürich, Muster umgehend. Briefe 10 kr. Porto.
•iE rovat alatt közlőitekért uem vállal felelőséget a , sa«rk
1 505. tk.
Árverés: hirdetmény.
A nagy-kanizsai kir. tszék tkkví osztálya részéről közhírré tétetik, hogy Jux Júlia végrehaj tatónak, Horváth Fereocz s neje Török Juli végrehajtást szenvedő rajki lakosok elleni 116 frt tőke, 1875. szeptember 10-töI 1877. július 1 ig járó 30°/„ kamatai 1887. július 1-től 1878. zeptember 10-ig járó 6% kamatai, 7 frt árveréskérelmi, 5 frt 50 kr jelenlegi s még felmerülendő költségek iránti végrehajtási ügyében a fentnevezett kir. törvényszék területéhez tartozó, afajkt 4. sz. tjkvben A 1.1—3. sz. alatt Horváth Fe-renezné szül Török Juliána tulajdonául felvett 341 frtra becsült ingatlanok fizetéstmulasztott vevő Kozári István költségére és veszélyéré 1888. évi június hó 5-iU napján d. e. 10 órakor Rajk község házánál Tuboly Victor felperesi ügyvéd vagy helyettese közbejöttével megtartandó nyilvános árverésen eladí.tni fog. .
Kikiáltási ár a fennebb kitett becsár.
Árverezni kivánók tartoznak a becs-ár Í0%*át ké-zpénzben vagy óvadékké-pes papírban a kiküldött kezéhez letenni.
Vevő köteles a vételárt három egyenlő részletben, még pedig: az elsőt az árverés jogerőre emelkedésétői számitandó I hónap alatt. — a másodikat ugyanattól 2 hónap alatt, a harmadikat ugyanattól 3 hónap alatt, — minden egyes részlet után az árverés napjától számitandó 6Q/« kamatokkal együtt az árverési feltételekben meghatározott helyen és módozatok szerint lefizetui.
Kelt Nagy-Kanizsán, a kir. tszék mint telekkönyvi hatóságnál 18S8. márcz. 2. napján. Gr. HÜGOXXAY
3339 1—1 kirendelt kir. tszéki biró.
03000000000000
3302 Mindenki tisztességes módon mindennemű törvényes
sorsjegyeknek
részletre való eladása által évenként legalább 1200 frt keresetre tehet szert. Tudakozódások FÜCHS H. váitóházáboz Budapest Do-rottya-uteza 9. intézendok.
o o o o o o o o o a o o
OOOOO 300000000
Kitűnő szolgálatot tesz az emésztési zavaró
* L-qZ3EIEfl OQO\'QQQ-Z S?H11?ZS]8 !I? Z?

NACT-RÄSA, 1888. májas 2ft.ii.
R lÖfi t et Í»i dr
egésc *>»\' . . . 5 frt — fél ém . . . . 2 fr SO negyedévre . . . 1 frt 25 Eajyit szá« 10 kr
H 1 R D K T fc 8 K K 8 hasábos\'p*.ifinorban 7. másodszor
6. i minden további
NYlLTTERBÖi
t soronként 1(J kiírt vétetnek jiVl Kincstári illeték m.ndt-ii e^yt-n öirdet*-sert 30 kr. fizetendők.
"Pír
Huszonhetedik évfolyam
ZALAI KÖZLÖM.
A nagy-karmsai „Kereskedelmi Iparbank", a „nagy-kanizsai önkéntes tűzoltó-egylet, a „nagykanizsai kisdednevelö egyesület"
A lap sMilemt -észét UletS köcle-
mények a Kerkeaitőséghei;, anyagi résaét illető" közlemények pedig a kiadóbivatalho* bérmeutrr iutéaendSk : Nagy~Kanixsd n takarékpénztári épület
Bé\'mentetlen levelek nem fogadtatnak el.
Kézlratak vUsza a»* küldetnek
¦ - — . — ------------ -----ii |
„nagy-kanizsai keresztény jótékony nőegylet", a .nagy-kanizsai tiszti-önsegélyző szövetkezet\', a .soproni kereskedelmi s iparkamara\' nagy-kanizsai külválasztmányának hivatalos lapja
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
- ...... —~—.- —--m——-—.--------- -------is—sgi-----------—------[—¦ — —.---- - -___ ; i . . \' .1- . I, _¦
A pécsi áítaiánss mű . ipar-, termény- és álfctfca&tás.
Az ujabb időkben Magyarországon s a külföidöD is rendezett különböző kiállításokon az egymással, szoros gazdasági és forgalmi kapcsolatban álló Baranya-, Somogy- ős Toloamegyéb miudenkor oly jelentékeny mérvben voltak képviselve s oly sikereket arattak, hogy ma midőn a nagy országos és nemzetközi kiállitá-ok által kitűzött feladatokat — legalább en de-tail — mindinkább a vidéki kiállí tások veszik át: egy nagyobb szabású kiállításnak Pécsett, mint a mondott; három megye legjelentékenyebb központján való rendezése immár elata-1 sithatlan követelményűvé lett a pé- f csiekre nézve. Olyan kiállítással van tehát itt dolgunk, mely részint a színhely jelentékenysége, a kiállítás-sal kitűzött komoly czéiok, a közvetlenül érdekelt közönság lelkes érdeklődése, áldozatkészsége s az in-, tézó vezéregyéniségek kipróbált szak- ( értelme s Ügjbuzgóságánál fogva jóval fÖlQlemelkedík az ujabb idők ótaj nagyon is — s legtöbbnyire minden létjogosultság nélkül — megszapo- \\ rodó vidéki kiállítások fölé. Már aj kiáUitásban való részvételre vonatkozó hrtarozmányokból is kitűnik, hogy itt a regionalis és általános szakkiállításnak Ügyes kapcsolatba hozatalával a hazai iparnak — különösen pedig az arra ez — ido szerint leginkább utalt ipar-ágakoak — hathatós propagandát akarnak csinálni.
A kiállítás XXVÍ. csoportra lesz berendezve. Továbbá az országos képzőművészeti társulat ez idei vándorkiállítását a f. évi aug, 12-tói szept. 9-ig tartandó pécsi általános kiállítással kapcsolatosan rendezi. Időleges kiállitásképen rendeztetik: szarvasmarba-, juh-, sertés- és lókiállitás (ez utóbbi katonai lóvásárral és ló-
versenynyel egybekötve), konyhaker-tészeti és gyümőlcskiállitás, mely országos jellegű lesz, a mennyiben azon az országos gazd. egyesület az egész országból gyűjtött gyümölcsöket fog kiállítani. A gyümölcsészeti iállitás idejében gyümölcsészeti vándorülés fog tartatni, melyen a többek közt az országosan ismert po-mologus Villási Pál ur kezdeményezése folytán a hazai gyümölcsfajok helyes elnevezése s a Baranya- Somogy- és Tolna megy ék ben követendő gyümölcs-termelési irány megállapítása lesz tárgyalva. Lesz méhészeti kiállítás is, méhészeti szakelőadásokkal.
A kiállítás alatt tartandó phy-loxera-congressus az immár megállapított progr&mmbÓl következtetve olyanul ígérkezik, mely sok érdeklődőt fog Pécsre vonzani ; már több gazdasági egyesület s törvényhatóság meghívás nélkül is kijelentette, hogy e congressusra képviselőket küldenek. E congreasuson a pbyloxera elleni védekezés, az amerikai szőiőveszők ellenálló képessége, az amerikai vesz-szók szaporítása és nemesilése lesz behatóan tárgyalva, eredeti amerikai és vészmentes homoktalajon, importált vesszőkön termett borok, szőn-kénegezéshez való fecskendők e~s etók bemutatva, a kiállítás borászati osztálya pedig borvásárral köttetik össze.
A kiállításnak cagy előnyére van azon körülmény, hogy a pécsi bazilika, e ritka és tiszta román stylű ősi székesegyház restaarálása immár befejezéséhez közéig s az régészeti múzeumával együtt a tátogatok által megszemlélhető lesz. Egy másik előnye a kiállításnak, hogy a város központján levó területen rendeztetik, mintegy 16,000 négyszög taéter térségen, és pedig a szinkör, az óvoda, elemi iskola felhasználásával, mihez még egy 2000 m. iparcsarook és 2000 m. felfedett helyiség építtetik.
A kiállításnak villanynyal világítandó
kerti helyiségei és corsöja este is a közönség használatára bocsájtatik.
A kiállítás kezdeményezői és fó-intézÓi:^ Nádosy Kálmán és Dr. Záray Károly már javában vezetik a szervezkedés és rendezés munkáját s igy hiheió, hogy a pécsi kiállítás egyike lesz azon keveseknek, melyek az előre hirdetett megnyitást napon teljes rendben megnyithatók is voltak.
A pécsi kiállításra eddigelé 1300 kiállitó jelentkezett.
Trojkó Lajos jelenlegi árvaszéki Ülnök ur az ügyeket 1867. évi márczius hó 5. napjától fogva intézi.
XIV. A gyámságról. 1S8G. deczember 31-én árva vagyontöké-ben 284 438 frt 94 kr.
kamatok 4,642 . 63 ,
Összesen 1886. decz.
31. állomány 289,081 frt 57 kr.
Szaporodás 1887. folva-
mában tőke 17,931 frt 52 kr.
kamatok 7,75a 42 ,
25,684 frt 94 kr.
Nagy-Kanizsa város tanácsának jelentése 1887-ról.
\'Telolvaatatott a képviselőtestületnek 1^38 évi roirei 27-én tirtott ülésében) (Folytatás és vége.)
XII.
Ügyészi hivatalról.
Az ügyészi hivatalnak kiadatott a tanács által 18 ügydarsb, melyből 5 drb szerződés elkészítésére vonatkozott, 5 drb peres ügyekbeni eljárást kívánt, 8 darab egyéb jog! te-indökkel járt A városi árvaszék által 37 megbizást nyert.
Részt vett az év folyamán a városi tanácsi és árvaszéki üléseken.
Tagja volt több bizottság- és küldöttségnek, eljárt a városi árvaszék megbízásából a gyámi követelések törvényes biztosítása körül.
Végre az összes árva-vagyon átvizsgálása, és esetleg törvéiv^s -biztosításával lön megbízva.
XIII.
Az árvaszékröl
1887. évben az iktatóba érkezett: 1078 ügydarab, melyből elintéztetett 1 1074 drb: marad tehát elintézés alatt 4 ügydarab.
Felebbezés adatott 3 ügyben
Leírás végett az irodába adatolt 1074 drb, ebből leíratott 1059 drb, maradt tehát leírás alatt 15 drb. j
Árvaszéki ülés tartatott 42.
A mult évi ügyekkel össze nem függő uj ügy érkezett 333 drb; ezek közül ki-. adatott tárgyalás végett a helybeli kir. jegyzőnek 39 drb hagyaték.
Az árvaszék által betárgyaltatott 3 | drb hagyaték, perléssel, vagy jogi gond- , noksággal a tiszti ügyész megbízatott 37 ¦ ügyben.
Főösszegben : 314,766 frt 51 kr.
Kiadás 1887. évben tökében 27,723 frt 36 kr.
kamatokban 2,391 „ 53 „
Letétbe helyeztetett 126,723 „ 44 „
A tartalékalapra 535 „ 22 „
Összesen : 156,373 frt 55 kr.
Az összesített árvatár 1887. deczember 31-én vagyona 157,392 frt 96 kr.
Letétilég kezelt vagyon 138,351 „ 82 ,
összes árva vagyon
295,744 frt 78 kr. Ezen árva vagyon fedezetéül szolgál 313,120 frt 40 kr.
Felesleg azaz árvatári alap 17,375 frt 62 kr., 1886. deczember 31-én kész pénzörökséggel bíró, árvák száma 421 Ebből megszűnt nagykoraság által 11 Férjhezmenetel által 6
Nagykorúsítás által 4
Eihalélozás által _7
összesen : 28
Maradt: 393
Gondnokoltak számi 10
Elhalt _4
Marad : 6
Gondnokok és árvák száma összesen: 399 XV.
Községi bíróságról. Az I—V. kerületben 1887. év folyamában a következő ügyforgalom volt :
1) Beérkezett 2261 ügydrb.
2) Elintéztetett 2261
3) Elintézetlenül maradt--
4) Egyezség 207 , örltélet 758 ,
6) Vidéki megkeresés 134 „
7) Tárgyalás előtt megszűnt 1002 ,
8) Tárgyalásrai idézés érk. 160
Összesen : 2261 -
9) A k. jbirósághozáttétetett 140
10) Végrehajtás teljesíttetett 256 „
11) Árverés 77
T é r e % &.
Friedrich Ferencznek
(„Sötét ac ég" dima versért.)
„Ború után derül at ég-\'„ Virág vidul, idfil a lég\' j Ne keseregj, eloszlatott Hit és remény sok bánatot. Nem tűnt le csillagod !
RtkHJtötütt nép angyalod, Társai közt ott faun ragyog; Le-letekint rád szelíden, 8 kísér, mint az.árnyék hiven, Magányos, búi éjiden.
Yivódó stfld fel-feljajdnj SorTautó kín, fajdalimtul, S bánatától ittas lelted, Ha nem talál »«iwl enybet; Fenn ax égen megleled
BÉHCY TITUS.
Falusi történet.
Népiéi albesaélés. ^
Irta: Seperné Nagy C\'ornélia.
(Folytatás és rAge }
És Lökérné ? mi történt vele, menynyire boldogította őt vágyainak teljesülése; és a vén Bégáné, miként nyerte el ármánykodásainak jutalmát ? fogják Önök kérdeni.
Lökérnét, mint minden Önző szülőt elérte végzete. Kiben a saját öreg napjainak reményét, örömét, vigaszát s fia jövő szerencséjének, boldogságának megalapítóját ÜdvÖzlé szerény hajlékuk küszöbén, abban az ellenkezőt ismerte fel. Menye „az áldott angyal, kinek epéje sem keserű\',
ugyan megkeserítette öreg napjainak örömét, nyugalmát Czivakodó gonosz természete, pokollá változtatta az előbb szegény, de csendes, békés hajlékot.
Szegény öreg Lökérnét, kit fia iránt való szeretete, de méginkább saját önzése vezetett félre, fia élettársának megválasztásában, — menye — nem hogy meg nem .becsülte, ae söt ellenkezőleg, a leggono-szabbul bánt vele. Ugy. hogy kénytelen volt idejekorán annak jóságát illetőleg kiábrándulni. És nemcsak saját személyét érdeklöleg c3alódott benne, hanem fia iránt való kegyetlenkedéseit is naponként látnia kellett; valamint, hogy arról is megkelle győződnie, miszerint menye gazdagsága is füstbement reménynyé vált. Beczóék telve valának adóssággal s a gonosz, ravasz Beczóné állítása, hogy „kamatokat szed ki a takarékból", ellenkezőnek bizonyult; inkább azért járt be a városba, hogy ott a takarékpénztárban lévő tartozásukról kamatokat Űzessen. S igy természetes, hogy az igért lakást 6em adták oda vejüknek.
Lökérné nem érhette meg azt hogy fia saját házában lakjék; azontúl is zsellérképpen kellett lakniok s a lakásért az ttraságoak robotolniok.
Ez végkép megtörte büszke szivét s mint egy vezeklő ismerte be bűnét, mit ha és a szegény\' Örzse elien elkövetett. Azonban vétkezését már egyébként helyre nem hozhatván, ÖrzsétÖl, az előbb általa oly annyira megvetett s áldozott Örzsétől, bánáttói zúzott, megalázott szívvel kért bocsánatot
Leírhatatlan az a jelenet, midőn a | szerbienétlen anya, fia szerelmének tár-1 gyáttl, a derék, kitartó a hű, de házassá-1
gában szintén boldogtalan nővel találkozván, nekí anyai szivének keserveit feltárá; s mit érzett a szegény örzse annak hallatára, elgondolván, hogy mily hiában áldozta fel ö ís magát a János boldogságáért! Sem ő, sem az nem boldog, mit használt tehát áldozata?!
— Lássa nénémasszony! ugy-e megmondtam, hogy még majd eszökbe jutok, de már akkor későn lesz, szólt Örzse mély megilletődéssel.
— Igazad van édes leányom, csakhogy én akkor eKyoltam vakítva; az Isten megvert, soha sem heverem ki e bajomat többé.
És igaza Yolt Keserű csalódásait ugy szivére vette, hogy szivsorvadásba esett s hosszú ideig tartó kínlódás után, menyétől elhagyatva, üldöztetve lehelte ki lelkét.
Szegény János! elfásult zord kedélye megindult anyja elhidegült tetemének láttára s kétségbeesett szivéből lövelő merev tekintetét még egyszer s utoljára melegíté fel a fiúi szeretet, s a szemében megjelenő forró könnyek, az édes anyával együtt sírba szálló boldogságát is siratak. Ezért az elhidegült drága tetemért áldozta fel ő a saját ifjú életének üdvét, örömét, reményét. Most már nincsen senkié, a kiért és semmije, a mit feláldoznialehetne, miért éljen ö még tovább ? í
E fájdalmas felsóbajtására, kis gyermeke sírása felelt. S azért tovább is élt, küzdött és áldozott az apai kötelmekért. Hisz kis leánykája volt, annak szentelé szeretetét, gyengédségét. O, az idő nagy orvos; sok nagy és fájó sebet be tud ö gyógyítani; tán Jánosé sem oly sajgó már, gondolják dnök: férfi sziv hamar gyógyul!
De a ki őt előbb ismerte és most látja \'gond- és szenvedés barázdálta komor arczával, melyen csak gyermekei láttára derül fel néha az örömnek hajnalpirja, bizonyára elhiszi nekem, hogy az ö szivének sebét csak a sir gyógyíthatja meg. Pedig most már Örzsét sem láthatja oly gyakran, mintelöbb,midőn együtt arattak, az az urával, ö pedig a feleségével s az egész nyáron át együtt dolgozgattak az uraságnál a mezei munkák ideje alatt
Beczó Rozi, az Ő felesége és a Macsák Istók az örzse férjének féltékenysége, kiüldözte ót a faluból. Nem tűrhette sokáig a kétfelől jövő zaklttást és aljas gyanusitásokat; kérve kérte férjét, mennének el más faluba lakni és szolgálatba; mert Macsákék gazdagsága is a tulon is tul eladósodott birtokból állott, s igy kénytelenek voltak szolgálatba menni.
Igy állván Macsákékoál is a dolog, el lehet képzelni, miként az öreg Bégáné sem nyerte el azt a jutalmat, mit az Istók — örzse kezének elnyerhetese végett — neki igért Sőt Beczóék sem jutalmazták meg egyébkint, mint roszszaí, a hefeik tett szolgálatait; kitették a házukból. Itt is, ott is hoppon maradt, miat az olyan gonosz vén pletykák meg is érdemlik, kik a más becsületét, boldogságát, a saját hasznukért áruba bocsátják.
A két szerencsétlen házasságot látván, feltámadt benne a lelkiismeret is ; keserű szemrehányásokat tett magának, a miért ő a két szerető sziv közé, álnok hazugságaival konkolyt hintett s igy őket szétválasztá.
„Szegény János még csak hagyján, mondogafá magában — az férfi, köny-nyebben segít magán; \'Ledig;ugyáh refég-
12) Igény beadatott 11 ügydrb
13) Posta utján megkerestetett
más hatóság 655 „
13) A követelések összege 1 5,994 frt GU kr. A VL és VI. kerületben.
1) Beérkezett 617 ügydrb.
2) Elintéztetett 617 „
3) Elintézetlenül maradt —
4) Egyezség 52 „
5) ítélet 101
6) Vidéki megkeresés 8 „
7) Tárgyalás előtt megszűnt 447 „
8) A k. jbirósághoz áttétetett 13
9) Végrehajtás teljesíttetett 98
10) Árverés 4 ,
11) Igény beadatott 1
12) Posta utján vagy más hatóság megkerestetett 1 ,
13) A követelések összege 2729 frt 96 kr.
^ Twtatvalólc.
— A népfelkelés. Köztudomású dolog, hogy a népfelkelésre kötelezett köztisztviselők közül a honvédelmi miniszter a népfótkelési tényleges szolgálat alól sokakat felmentett Ezek nagyrésze azonban már a népfólkelés behívása esetére a kiállított ajánlati lappal el volt látva. A belügyminiszter most utasítja a felmentett népfelkelőket, hogy aj ánlati lapjaikat küldjék viasza illetékes népfőlkelési járási parancsnokságukhoz.
— A túlságos dohányzás ártalmas kihatása a szivre és a gyomorra. A dohányzás, ha túlságba megyünk vele, különösen a azivre és gyomorra nézve a legveszedelmesebb ártalmakat idézi elő. A dohányban az ártalmas hatóanyag az úgynevezett nikotin, miért is a dohányzás folytán beálló bajt nikotin-mérgezésnek szokás nevezni, idült dohány-, vagy nikotin-mérgezés azoknál fordul elő, akik évtizedeken át erősen dohányoznak, a havanna-, vagy virzsinia-szivarokat hosz-szabb időn keresztül a szájukban tartják, a füstöt lenyelik, belélegzik, vagy rég nem tisztított pipaszárból, szipkából színak. Az idült nikotin-mérgezés jelei következők : szívdobogás, szivgyengeség, sziv-szorulás, étvágyhiány, gyomortáji fájdalom, folytonos teltségérzet; ehhez járul néha szédülés, álmatlanság; sőt némely orvos szerint, a gyorsabb érverés, feltűnő alacsony testhŐménték s a látásszükűlet is.\'A nikotin-mérgezés sokszor halált okozó lehet, a mikor a bonczolat rendszerint
viselte azt ís a bánat, de hát az a szegény szép Örzse, mivé lett az?! Olyan az, mint a szárán elhervadt fehér IiliömszáL- a lelkem is fáj, ha rátekintek. Hányszor meggyóntam már a bűnömet, mit ellene vétettem, és még is furdal a lelkiismeret.
Istenem, bocsásd meg a vétkemet, én nagy vétkemet!! —Ha eszembe jut, milyen volt, mint a kinyílt rózsa oly szép, és mint a dalos pacsirta oly vidám, mikor danolta: „Cserebogár, sárga cserebogár", azután meg már csak ezt: .Vagyok olyan legény mint te, vágok olyan rendet mint te", utoljára meg mindig ezt: „Temetőbe kit kísérnek8; aztán végre semmit se danolt, most meg már még nem is nevet soha. Istenem, Istenem bocsásd meg vétkemet" ! —--
És e történet után tíz-tizenöt év mnlva Örzse és János még mindig élnek, de már ismét vidámak és kedélyesek; nem haltak bele bánatukba sem öngyilkosok nem levének, (a gyufát ők okosabb s hasznosabb dologra használják 1) élnek, mint becsületes házastársak és jó Szülők.
Hogyan? --fogják önök csodálkozva kérdeni — és az ö nagy és véghetetlen szerelmökl elenyészett elmúlt mégis ? ... Nem, el nem enyészett, el nem mait, hanem csak átváltozott; felvévén az önzetlen, tiszta nemes barátság alakját, mely egyszerű, romlatlan kedélyüknek vigasza.
!Es e csodát tudják mi idézte elő ? Nem csak az általános csodaoryos: az idő, amjnt önök hinnék, hanem a munka, az örökös foglalkozás, mely nera csak unalmunkban szórakoztat, dé bánatunkban vígasztal ís!
Azért, bá Önök közt akadna olyan kinek lelkét ilyen hasonló" hájüat nyomná
HUSZONHETEDIK ÉVFOLYAM
ZALA!
KÖZLÖNY
MÁJUS 2Mo.
nagymérvű szivelzsirosodást a gyomor és belek nyák hártyájának kisebbedéseit tünteti elő. Hogyan lehet ezen betegséget meggyógyítani V Uuy, hogy az illetőt időnkint a dohányzástól való megtartóztatásra utaljuK. Eltiltjuk ezenkívül az éhgyomorra való dohányzást s csak étkezés után engedjük rövid ideig dohányozni. A szivar-szipkákat tisztán tartatjuk, a füst belélegzését s lenyelését pedig kerültetjük. A nikotin mérgezés ellenszere: a kávé,thea, jodkáli. atropin és főleg a tannin.
Hírek.
— Cser tán Károly alispán ur elnöklete.alatt Nagy-Kanizsaváros képviselő testületének közgyűlése május 24-én delelőt t megtartatván, pénztárnokká Weisz Henrik, gyámi ellenőrré Szekeres József, orvossá dr. Rátz Géza, segéd mérnökké Bakó István, catasteri nyilvántartóvá Per-ger Károly, és városi írnokká Csányi János választattak meg.
— Diszgyakorlatát a nagy-kanizsai önk. tűzoltó egylet Pünkösd hétfőjén délután sikerteljesen tartotta meg. városház bérháza és az uradalmi épület tüzrohammal lépetett meg, kitünö gyorsasággal, 7 perez alatt az összes leszerelés megtörtént Jelen volt \' 50 tűzoltó. A diszgyakorlatot kedélyes muri zárta be a Herky-féle mulatóhelyen.
— Templomépítés. A nagy-kanizsai ágost evang gyülekezet iskola-utczai saját házában eddig az udvari épületben tartotta iskoláját és imaházát s szük lelkészi lakát, most azonban ez udvari épületet lerombolni szándékoznak s helyébe kizárólag isteni szolgálattételre való templomot építeni. Az utczai épület" felét lelkészi lakul, másik felét pedig iskola-helyiségül átalakítani. A teivek készen vannak, csak a kerületi gyűlés jóváhagyása váratik.
— Közrészvétet keltett Yéber Ká-rolyné elhalálozása alkalmával a mult szombaton tartott beszenteléskor a rava talon láttuk a következő feliratú szebbnél szebb koszorúkat: ^Tisztelet jeléül" Schmidt család. „Barátság s részvéte jeléül" Dr. Hauser János. „Barátság s részvét jeléül" Unger-UImaun Elek és neje. „Mély fájdalmuknak kifejezésül" Plihál Ferencz családja. B Felejthetlen kedves nejé-neka Yéber Károly. Sógoruör. LinaésMari kedves Vilmánknak. „Isten veled örökre:/1 Belus testvérek. „Szeretett leányunknak" a kesergő Szülők. A gyászszertartási készületeket Iliid „Részvétéhez czimzett vállalata teljesité.
— Eljegyzés, Horváth Gvörgy Pün kösd napján váltott jegyet Darás Malvin kisasszonynyal Darás Ágoston müveit lelkű kedves leányával. Az ég minden áldása szálljon az uj pár kötendő szent frigyére !
— Postaügy. A f. é. június hó 1 -tői ¦a postai küldeményekért és táviratokért eddig a feladáskor készpénzben fizetett dijak pénzeslevelek, csomagok és távira^ tok után a mennyiben ezen dijak 10 frtot meg nem baladnak, 18SS. évi június 1-töI kezdve frankójegyek (posta és távirdai értékjegyek) felragasztása által fizetendők meg. A frankójegyeket a küldeménvre és
gondoljon e kis faiusi történetre, mit az életből ellesi-e írtam le, s vegyen példát róla s higyje nekem, hogy bánata oszolni fog, szivének sebét — ha még oly fájó is — meggyógyítja a munka.
Igen, mert a munka nem csak szóra-koztat, de vigasztal is !
Mariskának 1
Egy érzet fuvalma rezg lelkemen, MítJt balzsamos 7,-fir, hajnalon. B(ív(is képzelet játszxdoz velem, Sierelinem ez, érted angyalom.
Tündér-alom képe leng előttem, Mosolygok, ha nálatok vagyok. Rád gondolok éjet napba szőtten-, Keserveim tudnád mily nagyok.
Sokszor némán elmerengve nézlek, És látszólag nem t&rődsz velem . . Uh ne tedd, oh esdekelve kérlek, Prometheus kínját érezem.
Tudhatod, te hozzátok mén megyek, Tudhatod, hisz kitártam szivem. Tanúm az ég. csak egy lényt szeretek Él ez te vagy, te vagy kedvesem.
Ha tettel is btzouyitni kéne, Mit remegő ajkam hangba szd. Szállnék barezra, tenger fenekére, Msgtenném, mi neked kedvezé-
Tiharokkal kelnék bősz csatára, Föltartanám rohanásukban. N\'&m akadnék benne nagy munkára, Keblemben hisz örök vihar van.
S mindéiért én ropjjant dijat kérek, Nagyot, nagyot, uem is képzeled ¦ *¦ . S hogy megadod, felek és remélek. Kimondom . . . add cserébe szived
Te vezethetsz szikla utón által A boldogság édenébe el, Hol szivünkbe édes megnyugvással A szeretet vig tavaszt lehel
STRAUB PAL
táviratra magának a feladónak kell felragasztani mégpedig: közönséges és aján lott leveleknél, utalványoknál és pénzes-Ieveleknél a boríték czimoldalán lehetőleg a felső jobb sarkon is ha itt elegendő hely nincs, a küldemény pecsétes, illetve hátoldalán különösen figyelni kell arra. hogy a pénzeslevelekre felragasztandó minden egyes frankojegy közül megköze-litöleg egy centiméternyi köz maradjon, s hogy a frankojegyek a boriték széleit át ne fogják s a boriték szárnyszéleit be ne fedjék. Pénzt közönséges vagy ajánlott levélben küldeni nem szabad, de nem is indokolt, mert utalványnyal 5 kros frankojegy felragasztása mellett 5 frtig lehet pénzt küldeni. Csomagok feladásánál a frankojegyeket a szállítólevélen, e czélra
1 szolgáló üres helyen kell felragasztani. Táviratok feladásánál a franko jegyeket, a használt táviratlap felső közép részén s ha közönséges papir használtatik, a beírt oldalon üresen hagyandó helyre, s ha a mondott részen elegendő hely nincsen, ennek hátulsó oldalára kell felragasztani. A pénzesleveleknél különösen ügyelni kéli arra, hogy kevés számú frankójegy fel-
j ragasztásával bérmentesittessenek. Az el-! rontott frankójegyek beválthatók az érték 10°/0\'ának bevonása mellett, de csak ak-^ kor ha azok az elrontott borítékon, távi-raton stb. mutattatnak be. s csak miután: megállapíttatik, hogy azok használva még| nem voltak, s ha nyilvánvaló, hogy üzér-; kedés esete fenn nem forog.
— Déli vasút. Folyó éví június 1-én ¦ a déli vasút magyar és horvát vonalain a nyári menetrend lép hatályba, miáltal a! jelenleg fennálló menetrendben a követ-. kezö változások idéztetnek elő: A Budapest és Kanizsa közt közlekedő 211. és 212. sz. vegyes vonatok gyorsittatnak, a mennyiben az első Budapest d. v. állomás-\' ról d. e. 10 óra 35 perez helyett csak d., u. 12 óra 5 perczkor fog indulni. A 212.\' sz. vonat Kanizsáról 20 perczczel később, t. i. d. e. 7 óra 30 perczkor indul és] Budapestre esti 6 óra 34 perez helyett\' esti G óra 7 perczkor érkezik. A Budapest J és Székesfehérvár közt közlekedő személy-szállító tehervonatok lényegesen gyorsittatnak, a mennyiben a Székesfehérvárról reggeli 6 óra 38 perczkor induló 252. sz. vonat (uj száma 243.) Budapestre már d.! e. 9 óra 14 perczkor érkezik, a 251. sz.f vonat (uj száma 247.) pedig Budapestről csakd.u. 3 óra 55 perczkor fog indulni. A budapest- pragerhofi vonalon közlekedő többi vonatok közül csak a 203. és 205. sz. vonatok menete lényegtelenül annyiban változik, a mennyiben Budapestről előbbi két perczczel később, utóbbi pedig
2 perczczel korábban indul. A Székes-( fehérvár-ujszönyi vonalon valamennyi, a kanizsa-barcsi vonalon pedig csak a 209/004. sz. vonat szenved lényegtelen módosítást. A steinbrüek sziszéki vonalon; az 512. sz. vonat Zágrábból 17 perczczel később indul é*Sziszekre d. e. 11 óra 50 j perczkor fog érkezni. Az ellenirányból az 503. sz. vonat Sziszekről d. u. 4 óra 451 perez helyett d. u. 5 órakor indulni és^ Zágrábban esti 6 óra 40 perczkor fog érkezni. E vonal 502. és 511. sz. vonatai, csak jelentéktelen változást szenvednek, ellenben a Zágráb és Steinbrüek közt1 közlekedő 551. és 552. sz. vonatok a jelenlegi menetrendben változás nélkül; maradnak meg. Valamennyi, a déli \\asut^ vonalain jelenleg közvetített csatlakozás! változatlan marad, a nyári főidény alatt\' t. i. július l-től szeptember 15-ig ezen csatlakozásokon kivül pedig Budapest és a karinthiai, valamint a tiroli vonal állomásai közt még közvetlen gyorsvonati összeköttetés is fog létesíttetni, amennyiben a 201. és 202. sz. gyorsvonat közvetlenül Marburgig és onnan vissza a karinthiai vonalon a nyári fŐidény~idatt közlekedő 401. és 402. sz. vonattal^og csatlakozásba lépni. A menetrend bővebb adatai, valamint a m. kir. államvasutak budapesti 1. m brucki, illetve bécsi vonalaihoz való csatlakozás czéljából Budapest d. v. Kelenföld közt közlekedő összekötő vonatok forgalma a már kifüggesztett menetrendhirdetméu jben tekinthetők meg.
— Meghívás. A nagy-kanizsai önkéntes tűzoltó egylet saját segély-alapja javára f. évi május 31-én a Zöldfa-kert helyiségében két zenekar közreműködésével majálist rendez, melyre a nagyérdemű közönséget tisztelettel meghívja. Belépti dij személyenkint 30 kr. Kezdete 7 órakor. Felülfizetések köszönettel fogadtatnak és hirlapílág nyugtázta tnak. A rendezőség.
— Uj nemes. Lapunk előző számában közöltük, hogy Píck Zsigmond kis-czelli nagybirtokos törvényes utódaivá 1 | együtt-a hazai iparfejlesztése és a közügyek terénszerzett érdemei folytán nemes-dömölki előnévvel a magyar nemességet nyerte. Kiegészítésül a „Dunántúl" illetékes közleményét veszszükát: — Demokratikus meggyőződésünk szerint semmi értelme sincs a nemesi státus szaporításának midőn a törvényelötti jogegyenlőség és szabadelvüség nagy jelszavai alatt folyik alkotmányos életünk. Daczára annak, hogy hasonló kitüntetéseknek elvi ellenségei yagyunk: nem zárkózhatunk el-
ánnak kijelentésétől, hogy ezúttal nem pazaroltatott érSemtelenre a királyi kegy nyilváajiiisa. Píck Zsigmond hosszú pályája alatt derék és buzgó elöharczosa volt a közügyeknek és ő az á nagybirtokos, ki elaggott qselédeínek nyugdíjazását életbe-léptette.^Ezen, intézkedése, mely emelkedett gondolk^ásra, nemes szívre vall, nemesi okmány* nélkül is régen nemes emberré tette a derék férfiút. Nem nézhette eL hogy\'azok a szegény\' emberek, kik munkabíró korukban az ő .szolgálatában fáradoztak, elaggva, a koldusbotot vegyék kezükbe. Nemes-Döraölkön született és a kitüntetés éppen 70-ik születésnapján.érkezett le. Már atyja, Pick Balázs közkedveltségü egyén volt a Kemenesalján, honnan később Rohonczra költözött, hol herczegBatthyány kiváló jóindulatával dicsekedhetett Pick Zsigmond ur mint első zsidó telepedett meg Kts-Czellben, hol az akkori polgárság ellenszenvét tapintatos magatartás által győzte le, s anuyira megnyerte polgártársai becsülését, hogy a város bírájáiá^is. jnegválasztatott. Ezen minőségének és működésének emléke máig is sokak emlékében él. Szóval oly férfiú a kitüntetett ki iránt párt- és valláskülönbság nélkül tisztelettel viseltetik mindenki. Fia Pick Henrik ur, nagy ipari s kereskedelmi vállalatai által széles körökben vívott ki magának méltánylást és elismerést. — Kiváló kereskedelmi és ipari szakképzettsége a legkom petén seb b körökben ismeretes és tisztelt. Mint a soproni kereskedelmi és iparkamara tagja terjedelmes ismereteit a közügy érdekében gyümölcsözteti. — Lapunk hasábjain\' is több közgazda-ági czikk jelent -meg az ö avatott tollából, melyek annak idején méltó feltűnést keltettek. — MiDt társadalmi ember kiváló szerepet játszik. — Az irodalmat és művészetet lelkesen támogatja. — A szombathelyi szinpártoló egylet alapító tagjai sorába is csak legközelebb lépett be. Konstatáljuk, hogy a Pick család kitüntetése éppen nem idézte elő azt a visszatetszést, mi a főispán ur előbbi felmagasztalfjaíval szemben oly méltán nyilvánult. Ha már1 adományoztatik a nemesi rang, akkor kapják azt valóban érdemesek. — Ezúttal a főispán ur nem tévesztette szem elől a valódi érdemet. .
— ÉgÖ gyermek. E hó 14-éa a karmacsi erdőben (Zalám.) egy Fonnyadt Gyula nevű 12 éves fiúnak, ki az ottani erdőben atyja teheneit legeltette, réra-kiáitásaif hallották a közelben levők, kik a mintegy 2Ó0—_3J)0 .lépésnyire levő lángokban álló fiúhoz "siettek, de akkor ennek már minden ruhája égett, a szegény fiu a súlyos égési sebekben meghalt. A tűz — miután azon a tájon sehol tüzet nem találtak,^— a gyermek által zsebében tartott gyikából eredhetett
— Tani tégy ülés. „A balaton-fel-vidékLjaéptanitó egylet" május 30 án d. e. tartja közgyűlését Balaton-Füreden a népiskola termébeD.
— „Restanrazion Zákánl." A következő levelet kaptuk: „Tekintetes Szerkesztő ur! Somogy országba kebelezett Zákány község vasúti resteuracziójaban <a következő lapok állanak az utazóx közönség rendelkezésére: 1. Uer reisende Kaafmann, 2. Fliegeude Blütter, 3. Der junge Kikiriki, 4. Pester Lloyd, 5. Dfer Floh, Neues Wiener Tagblatt, 7. Agramer Zeitung . . . végre 8. a Scmogy. Budapesti magyar lapot kértem; a kellner sereg azt válaszolta: „Solche gibt\'s hier keine".... Hí ezen tényt becses lapjában felemliteni érdemesnek tartja, ugy tessék fólötte kissé „ártatlanul elmélkedni" — tán sikerül egyik magyar lapjavára nevezett étteremből legalább a „Floh\'t „elugrasztani" hisz\' olyan van ott úgyis elég: melyeket a tömegesen arra utazgató kránerek potyog-tatnak el. Tisztelettel: Egy előfizető" . . . Köszönjük a statisztikát, melyet velünk annak a német fészeknek a lapjairól közölni szives volt; lehet, hogy velünk együtt sikerült vele megboszantania azt a bárgyú magyar közönséget is, mely megtűri azt, hogy az a magyar kenyéren hizó német, ki egyúttal „Semogy vármegye t h. bizottságának is tagja," kí a jó magyar kenyér mellett itt, e hazában oly jólétet és jogokat is élvez, minőkről az Ő vasvesszővel kormányozott hazájában még fogalmuk sincs schuhl vérei nos atyafiainak, annyira ignorálhassa, sérthesse a magyarságot, gazdagon fizető közönségét, hogy azok számára a magyar közéle\'et és érzületet képviselő magyar lapot tartani érdemesnek se találja. Mert valóban nagy bár-gyuságra mutat az, hogy az ott átutazó magyar közönség, mely abban a német fészekben gyakran órákat, sőt egész éjjeleket kénytelen eltölteni, ne tudjon a maga mulatságára és kényelmére annyit kieszközölni, hogy drága költekezését egy hazája nyelvén irt lap olvasása mellett feledhesse. Tehát a magyar közönség elhetetlensége is hibás a dologban. De osztoznak ebben a déli vasnt és a magyar államvasút ott székelő hivatalnokai is, kik oly figyelmetlenek, (hogy erösebb kifejezést ne használjunk) az utazó közönség iránt, hogy azzal a restaurateurrel meg nem akarják értetni hogy Zákány\'
ünnepélye alkalmával irt s felolvasta szerző, mint intézeti fötanitó. Üdvözöljük a buzgó fáradozásért és uemes törekvésért hogy a szó szoros értelmébeni legszerencsétlenebb embertársaink ügyének szentelte tanulmányát Hisszik, hogy a kivánt méltó siker koronázza. A közleményt adni fogjuk, mert örvendünk ha Nagy-Kanizsaváros szülöttjeit az értelmi pályákon dics-fényesen haladni látjuk.
— Gyászhír. Liszkay József a protestáns egyház történelem kiváló müvelője, az 50—70-es években « dunántúli kerület egyik legnevezetesebb s jelesebb tanára, ev. ref. lelkész a református papok igazi mintaképe e hó 13-áo délután 6 órakor a
I fővárosban — ahol egy évtized óta nyu-\' galoraban töltötte agg kora utolsó éveit — meghalt Maradandó emléket szerzett üaevének a híressé vált pátens-ügyben, ¦amikor az abszolutisztikus kormány jO{ .sérelmei ellen azelöharczosok sorába lé-jpetl. Liszkay József 1809-ben a zalame j gyei Balaton Szöllösön született, hol atyja , ref. lelkész volt
— A nagy-kanizsai Hadastyén \\ Egylet 1888 évi június hó 3-án, vasárnap saját árva- és segélyalapja javára a Pol-j gári Egylet kerthelyiségében fényes kivi . lágitás mellett zártkörű tavaszi táoczvi-galmat rendez. Kezdete esti S órakor [Belépti dij 3zemélyenkint 50 kr., család-jegy (3 személy) 1 frt Felülfizetések köszönettel fogadtatnak s hirlapílág nyűg 1 táztatnak. Kedvezőtlen idő esetében í tánczvígalom a Polgári Egylet nagyteremében fog megtartatni. A meghívó másra át nem ruházható s kívánatra elömuta - tandó.
í — A postán czélszerü intézkedésnek nézünk elébe. Ugyanis a postaérkezéskor ugy összetorlódik a közönség szük helyiségben, hogy mozdulni alig lehet, ennélfogva amerikai levélszekrény állíttatik fel, melyben a bérlők saját kulcsukkal akkor veszik ki a szállítmányokat mikor akarják. Eddig 42 ily bérlő jelentkezett, kik az előállítást költség fedezésére 2—2 frtot fizettek. Egy másik czélszerü ujitás behozataláról is értesülünk, hogy a postai kisebb szállítmányok bélyegjegy gyei küldhetők lesznek.
— Első isteni tiszteletét a ref. egyház nagy-kanizsai gyülekezete Pünkösd vasárnapján tartottá meg Arany János-utczai uj imaházban, melyen mintegy 40 hívő jelent meg. Ugyanaz nap volt az első keresztelés is.
— Szemle útjára május 22-én indult főt. Letlinger Kelemeu tartományi főnök ur, s mire a magyarországi részt elvégzi a harkányi fürdő használatát veszi igénybe s csak azután folytatja a horváttartományi részben teendő hivatalos látogatását
— Gyászhír. Egyjószivü s gyengéd érzeményekben gazdag urnö elhalálozásáról mély részvétté, vettük a következő családi gyászjelentést; Lendvay József m. kir. pénzügyőri biztos, agy édes anyja özv Lendvay Jánosné, szüL Kiss Anna, szomorodott szívvel jelentik forrón szeretett nejének, illetve menyének Lendvay Józsefbe szflL Auerbach Erzsébetnek f. hó 24-én, élt-e 43 ik évében rövid szenvedés után történt gyászos kimultát A boldogultnak hűlt tetemoi folyó hó 2ö-én d. u. 4 órakor a róm. kaüx. egyház szertartásai szerint fognak a Szent-Miklósról nevezett sirkerbe őrök nyugalomra tétetni. Az engesztelő szent-mise-áldozat folyó hó 25-én reggel 8 órakor fog az Urnák bemutattatni. Áldás és béke hamvaira ! A temetés nagy részvéttel történt, vidékről is, különösen Nagy Kanizsáról számosan jelentek meg a végtisztességtételen.
— Leharapta h nyelvét. Egy helybeli czipészlegény pünkösd hétfőn annyi bort talált bevenni, hogy azt sem tudta 6-e, vagy leány, ezén állapotában nem tudni hogyan, elharapta a saját nyelve végét Reggel aztán azzal a fara panasz-!
még Magyarországban fekszik. Próbálnaszal állt elő a rendőrségnél, hogy egy csak hasonlót merészelni egy korcsmáros leány, a kivel szerelmi viszonyban van, Ausztriában a bécsi lapokkal, vagy a leg- elharapta a nyelvét Ezt a hihetetlen dol-utolsó horvát korcsmában a horvát lapok- got aztán orvosilag is megvizsgáltatták és kai majd beszélne azzal a német és hor- bizony kitűnt, hogy a lábtyümüvéaz vát közönség, de ir V « odavaló hivatal- rúgott állapotában füstölt nyelv helyett a nokok is ám! Csa». r magyar közönség magáét harapta le. türelme megy el egész a végletekig, az — TIbolth Lajos hoov. magy. ki;, élhetétlenségig hazájának, fajának felhiz- miniszteri oszt tanácsos polgári elnöklete lalt ellenségei irányában . . . Osztjuk t. alatt f. évi június, 8-án rendkívüli felül-laptárnunk, a „Kaposvár" e méltó felhá- vizsgálat fog Nagy-Kanizsán a városháza borodásában irt sorait nagytermében a zalamegyei védkötele-
— Segély. Az országos tanitói nyűg-, sekre nézve tartatni.
dij-alapból a közoktatásügyi miniszter\' — Ifja tolvaj. A napokban a kis-Varga József sümeghi r. kath. elemi volt kanizsai rendöröknek feltűnt, hogy az tanító özvegye szül. Funt Karolina részére ottani korcsmában egy átutazó mesterévi 84 Irt, s 3 kiskorú árvája részére legény forma fiatal suhancz bőven költ. együtt 75 frtnyi segélypénzt engedélyezett. Kérdőre vonták, mert egy jókora batyu Simon Ferencz puszta-magyaródi elemi U volt sála, mivel igen zavartan felelt, volt tanitó Özvegye szül.Pap Mária részére bekísérték a kapitánysághoz. Itt Erdei hasonlóképen. j József fiumei születésű 18 éves füstfaragó
— Kinevezés. Czapáry Boldizsár. segédnek vallotta magát és később beis Nagy-Kanizsaváros szülöttje Upolczai já-j merte, hogy a batyuban foglalt ruha és rásbirósági írnok a sümeghi jbírósághoz | egy pár csizmát, a sormásí határban egyseged telekköny vezetővé neveztetett ki az (alvó ember fejealól lopta el.Akirosmár ki igazságügyi miniszter által. I van puhatolva Lepósa Károly vasmegyei
— Kemény Simon földiáktól igen (földműves személyében, ki Kanizsáról — érdekes könyvecske jelent meg a követ-! katona testvérjétől — utazott hazafelé, kezö czinieu: „A hülyék első magyar j Az alvó egyénnél pénz is lehetett, a mit a nevelő- és ápolóintézetének rövid törté-! rafioirozott tolvaj -nem akar bevallani s nete," melyet, az intézeti épület felavatási most ez iránt foly a vizsgálat.
— Balatonfüredi közlekedett. A Balaton egyetlen gőzhajója a Kisfaludy -gözös erősen meg lévén rongálva, a fürdő-igazgatóság, addig míg a gőzhajózás szünetel, Veszprém és Balaton-Füred kőzött társaskocsi közlekedést rendezett be. A -társaskocáikon érvényes menetjegyek csekély ráfizetéssel a vasúti menetjegygyei együtt válhatok. Az ut Veszprémből "Balaton-Füredig l\'/i óráig tart ¦
— Eljegyzés. Fazekas Kálmán a „Félegyháza és Vidéke" tevékeny szerkesztője május 21-én váltott jegyet a bájos és szellemdus Fazekas Fanny kisasszonynyal, kinek nagybátyja építette a fél egyházi csinos Kalmár-Kápolnát, az esketési szertartás is valószínűié: abban fog teljesíttetni. Fellegtelen boldogság koszorúzza a szent frigyet!
— Árpád sirjaa Balaton mellékén. A Balogh Jánosné asszony által megindított mozgalom, mely szerint Árpád sírja, Lakatos György gamási plébános kutatásai szerint, a Gamás falu mellett levő völgyben volna keresendő, uj stádiumba jutott, a mennyiben ez idő szerint a kérdés az országos műemlékek bizottságához utasíttatott, s az ügyet a bizottság előadója Henszlman Imre vette kezébe, hogy tudományos szempontból megvizsgálja. Érdekes tudni, hogy ezt az eszmét egy időben Rómer Flóris szintén megpendítette. Henszlman legújabban afelől kérdezte meg Baloghnét és a helyszínén kutatást eszközlö Melhard plébánost, aki a somogymegyei régészeti társulat megbízásából vizsgálta meg tavaly a környéket, hogy vájjon nincs-e ott esetleg az Árpád sírjának tartott helyen ugyuevezett kunhalom, melyet Lakatos annak idejében a dolog költséges és fáiadságos volta miatt meg nem kutatott Melhard a Conscriptió comitatus Símigníensis. Dicatore Philippo Litte 1534-ből szóló műből aztmagyará?za kí, hogy a kérdéses völgyben valamikor egy falu feküdt, mely később elpusztult, s ennek maradványául tekin\'endő az ott rcmjaiban még meglevő Fehéregyháza-kápolna. _
— Hegyei r. h. A Csáktornyái tűzoltók űrnapján tavaszi mulatságot tartanak, ugyanakkor a n -kanizsaiak is. — A n.-büki tűzkár 6070 frt, biztosítva^ 3140 frt volt — a szent-grótht izr.- jótékony nö-egylet felolvasó estélye 19 frt 20 krt jövedelmezett Supka Béla kir. posta- és táviró tiszt Nagy-Kanizsára helyeztetett át Veszprémből. — A nagy-kanizsai fő-dözsdében éjjel szivarozó gyerek, nemcsak lopott, de könyvet is hamisított. — Dr. Horváth Ferencz volt nagy-kanizsai kír törvényszéki biró Nagy-Kikindára törvényszéki elnökké neveztetett ki.
— Hazai r. h. A verseczi honvédlaktanya leégett. Az országos magy. vadászati védegylet vegyona 13,537 frt. — A trónörökös pár június 10-én lesz Zágrábban.
A „Jó-Sziv-bazár* jövedelme 37 ezer frt volt — Kámonnál őskori raamut-csootra akadtak. — Csatár Zsigmond békés-gyulai képv. igazoltatott, a vizsgálatot Veszter Imre teljesítette. — Kis-Tétény község összes szőleit a phylloxera tönkre tette. — Dr, Dell Adami Rezső jogtudós meghalt. — A báró Bakonyi család férfiága kihalt — ö Felsége a magyarországi árvízkárosultak részére 4000 frtot ajándékozott.
— Külföldi r. h. Nizza mellett borhamisítás folytán 300 ember megmérgeztetett — Parisban uj robbanó szert találtak feL —A Balkán félszigeten mindenfelé rablóbandák alakulnak. — Az olasz koimány elfogadta Asztalfy Kristóf 48-ki honvéd mozgó pánczélfal találmányát — Farkas Sándor czeglédi czigány zenekar a dán udvarnál játszik. — Ignatiev gróf a bukaresti szláv központi bizottság elnökévé választatott — A czár ázsiai utazását emlegetik.
HUSZONHETEDIK ÉVFOLYAM
zalai közlöny
1888. MÁJUS 26-in.
A budsserti értékttzsíérSI.
- A „Magyar Mercor\' heti tndétitiaa. _-Az Ünnepek köytjtkeztébesj i mott lefolyt héten majdnem teljesen szünetelt a forgalom ?1 az irány is az előző hétbe* képeit c..-k nagyon kötéssel javult A berlini tSzsdérSl különösen olyan bangók érkeztek, melyekre igen könnyen reagál a tSzade. Orcszorizig ugyanis minden áron egy nagy kölcsönt szeretne felvenni és minthogy eddigi kölcsönadói N\'émetorszig és Anglia hallani sem akarnak ujabb pénzadasrü, a vele rokonszenvü Fran-<-zÍaorszagoil próbál szerencsét. Azonban itt ís aligha lesz szerencséje, mert Németország olj herei és folytonos támadásokat Intéz sajtóban a muszka hitel ellen, hogy csak óriási áldozatok árán kaphatna esetleg Oroszország külcsCnt. De ezek a folytonos támadások az ohm* értékek ellen tísssabatássál van az egész értékűi ácsra, mert a német tőzsdék telitve vannak orosz értékekkel. Nálnnk is kezdik eshetni a kardot, mert a legközelebbi Össze-sitS delegációktól katonai czélokra njabbi milliókat fognak köTetalni és ehhei meg kell csinálói a kelló hangulatot A többi apróbb fseméáyeket nem is említve, ez is elég volt tbtftrx\' hogy az irány ne javulhasson a tőzsdén, ámbár másrésst megnam íj rosszabbodott.
Járadékok és befektetési értékek piaccá rleg sziláid, mert ha az Bsérkedési csélokra ¦zolgátó járadékok alacsonyabbak, ii valami-vei t. többi befektetési értékek mind szilárdak. Bankrészvények valamivel olcsóbbodtak Közlekedési vállalatok értékei szilárdak. Iparvállalati értékekben ngyan elég jó a hangulat, de csekély a forgalom.
Sorsjegyek szilárdak és még most is jól kelnek.
Valuták és érctváltók ingadozók.
_ Küzdés által a gySzele r e. Miodfn vállalat -bizonyos méitékben, a mennyiben eredményei által bennfink csodálatot ébreszt azt a kitartásnak és eréiynek ke-•.-. Egy szeavedS is, kinek évek óta
kell idült betegségével küzdeni, azt csak ugy győzheti le, ha nemcsak elkeadi a gyógyítást hanem folytatja is azt állhatatosan, mlodad dig, mig végre a derék küzdS, diadal fejében •géazségét újra vissza Dem szerezte. Egy ilyen gyóztes Mtlller A. F. ur a Frelberg melletti Leichtenbergban (Szászország). „Ha mindent megakarnék önnek írni, akkor levelem kissé hosszúra terjedne Csak annyit, hogy én majdnem 8 év Óta gyfltKrtetem köszvény- és csúzos bántalmak tói, melyek már csaknem egészen megbénítottak és daczára több orvos segélyének-, gyógyszer- é> fürdők- használatinak, nem voltam képes lábamra állni, alindenfltt, de különösen kezeim- s lábaimon köaxvény-csomók támadtak, testem annyira meggörbült, hogy nem hittem «yó|ryulaanmban, nem reméltem testemet valaha még csak 45 f, magasra is kiegyenesíthetni. Azonkívül még mellbetegtéggel,-vizösszegyfllemléB-, elnyálkiaodáa-, köhögés-és fuladozással kellett folyvást bajlódnom, melyekhez néha még aranyér és egyéb bántalmak is járultak. Ar :¦.!,; 4 üveg használatánál nem sok változást éreztem, később asonban ujjaim éazrevehetóleg kezdtek kiegyenesedni s ezrei egyidejűleg kezeim- és lábaimról a köszvéoy-csomók eltűnni. Képes lettem fölegyenesedve járni, teljesen kiegyenesült és
kezeim alig különböztetbet&k meg más egészséges kéztől. A vizösszegyQlemlések is megkevesbedtek testemben é« a légtés megkönnyebbült.
Az fin Warner-féle Saíe-kurAja teljesen meggyógyította, 4 üveg használata után a .. sg-hnr . ..• gseavedett 66 éves Schiller F burkersdorfi földbirtokost is néhány hét alatt ügy, hogy ismét szabadon kijárhat mint előbb i élvezheti sörét. Közelebb Morgeastern W. malo.nbérlS is - ki Dtttersbachbsn lakik éi 67 éves — örömmel jelenti, hogy vizelési nehézsége már az 1-sS üveg használata után szünófélben van, — és még többen mások
E kitűnő gyógyszer kapható Nagy-Kanizsán Práger Béla és Belus Lajos urak gyógytárában.. Ara 2 frt 80 kr, fő szétküldési raktár „Einhorn A p 0-t h e k e" (M. Fanta) in Prag.
677 sz. 1888.
— Külső használatra. Testrészek fájdalmai, csúszós és köszvényes bajok és mindennemű gyuladások a „Moll féle franezía borszesz "-szel gyógyíttatnak biz tos sikerrel. Egy üveg ára 80 kr. Szétkül dés naponkint utánvétellel Moll A. gyógy szerész és cs k. udv. szállító Bécs, I. Tuchlauben 9. A vidéki gyógyszertárakban és anyagkereskedésekben határozottan Moll féle készítmény kérendő az ö gyári jelvényévelés aláírásával. 4.
— Uj lap. Pápán V. Hullám József fiatal, tehetséges iró szerkesztésében „Pápai Hírlap" czimen hetilap indult meg. Tartalma élénk és változatos. Ara félévre 3 frt, negyedévre 1 frt 50 kr.
— Nincsen a magyar családoknak olyan gazdag könyvtára, melyben annyi szellemi szórakozást találhatna a család minden tagja mint a mennyit a „Képes Családi Lapok" válogatott közleményei nyújtanak. Nincsen a családi életnek s a gondosan vezetett magyar vendégszerető háznak olyan kérdése, raelylyel e lap melléklete a „Nö a házban" szakavatottan ne foglalkoznék. A „Képes Családi Lapok" előfizetési ára a „Nő a házban" czimü divat-melléklettel együtt egész évre 6 frt, félévre 3 frt, negyedévre 1 frt 50 kr, s a kiadóhivatal (Budapesten, nagy korona-utcza 20. sz.) melyhez az előfizetések leg-czélszerübben postautalványon iotézendök, kívánatra bárkinek ingyen és bérmentve szolgál mutatványszámokkal.
— Méhner Vilmos kiadásában megjelent .Garay János összes munkáinak" 25—29-dik füzeié, mely ,Bátori Erzsébet" cz. drámai költeményt, „Az utolsó magyar khán", ,Borbála királyné kegyencze", „A
magyar szí uköltészet apotheosisa ¦, r Karének József nádor félszázados Örömünne-pere". Jegyzetek. Következik az 5-dik kötet, melyek prózai dolgozatokat tartalmaznak. Ára egy-egy füzetnek 35 kr. Bekötési táblák píros, kék vagy barna szinben 90 krjával ugyancsak Méhner kiadóhivatalában Budapest Papnövelde-utcza 8. sz. kaphatók.
— Az „Olvasó-Kör* \'rendkívüli folyamában Brühl G. „A londoni koldus" cz. történeti regényének21-ikfüzete megjelent s ezzel a 7-ik kötet befejezve van. „Ördög és Angyal" czimü történeti regénynek pedig 7-ik füzete jelent meg. Ára egy-egy füzetnek 25 kr. Előfizetők külön kedvezményben részesülnek. Szerkeszti Fülöp György, kiadja Kormányos R.
— Segítsünk az árvízkárosultakon! Előfizetési felhívás. „Etelka," vagy „Egy éj a Sárközben." Ez a czíme azon víg beszélyemnek, melyet — a nemes, és könyörületes szivek által országszerte hangoztatott fenti jelszó hallatára — bizonyos hazafiúi érzelemtől áthatva, sajtó alá rendeztem, s melyre ezúttal előfizetést hirdetek. A díszesen kiállított füzetecske különben — őszinte szeretetem, és hálás tiszteletem jeléül Laub Sándor úrnak — Baranya m. Hidas község kiérd, tanítójának. — szerető nagybátyámnak lesz ajánlva. Előfizetési ára egy füzetnek 1 frt. A tiszta jövedelem a magyarországi árvízkárosultak fölsegélyezése czéljából alakult „Jó sziv" bizottságnak fog beküldetni. Az előfizetési pénzek — legczélszerübben postautalványon „Szám mer Kálmán könyvnyomdász úrhoz, Szé kesfehérváron, (kaszárnya utcza 6. sz.)\' czimezve. — küldendők be, a honnan is a megrendelt példányok az illetőknek annak idején bérmentesen fognak megküldetni. MidÖn tehát ezen szerény művecskémet, s ez által — a számos nyomor által sújtott hazánkfiát, a nemes es hazafias ügyek iránt mindenkor melegen érdeklődő n. é. közönség kegyes támogatásába, és pártfogásába ajánlani bátorkodnám, — egyszersmind a legmélyebb hódolattal és tisztelettel esedezem: miszerint az előfizetési pénzeket június l-ig — fenn kijelölt helyre — annál inkább is beküldeni szíveskedjenek, mert művecakém megjelenésére — határidőül — már f. é. június hó 15-e van kitűzve. 10 előfizetőt gyűjtőnek egy tiszteletpéldánynyal szolgálok. Számos nyomor által sújtott hazánkfia érdekében tiszteletteljes kérésemet megújítva maradok, Székesfehérvár, 1888. évi május hÓ 15-ikén. Hazafias üdvözlettel Darvasi Lajos.
- Szép kiállítású füzetke jelent meg YVajdits József kiadásában, balatonfüredi emlékképen „Piroska szerelme" czimen, irta Bálintffy Bélint. A tündérrege Jókai Róza ünnepelt bonleánynak van a Bálintffy Bálint szép tehetsége lapunk t. olvasói előtt sokkal ismertebb, semmint ez ujabb művéről tüzetesebben szólnunk kellene. Mint költői becsű müvet s helyi megyei emléket egyiránt ajánljuk. Ára 40 kr.
Ki nyert?
1888. május 16.:
Biünn : 7 44 1 3 87.
Húzás május I9-én :
Budapest: 19 51 72 55 30.
Lincz : 77 55 4 80 71.\'
Trieszt: 80 46 71 69 39.
Húzás május 23-án.
Prága: 50 24 74 10 6.
Lemberg: 71 41 22 63 2.
Szeben : 82 53 43 88 58.
Hivatalosai, jegyzett placzl-árak Nagy-Kauiztián:
Piaczi ár május 23-án 1888. Buza jobb 7—6\'50 frt — Rozs 5 frt 40 kr 5 frt. — Árpa jobb 5-50—5 frt Zab jobb 6—3-60 frt- — Tengeri 6-20 frt
— Burgonya 2-20 frt — Széna 2-50 frt
— Közép 2*20 frt.
asryiitvtór*).
kcjfiszttlt egilssjai
legjobb asztali- ós üdítő ital,
dtümi hatásúnak bizonyult köhögésnél Ségebajoknáí, gyomor- ét hólyaghu-L rútnál.
íattoiii Henrik, W*w u Myui
Kikiáltási ár a fennebb kÍt*Vít becsár.
Árverezni kivánók tartoznak a becs-ár 108/0-át készpénzben vagy Óvadékképes papírban a kiküldött kezéhez letenni.
Vevő köteles avételárt három egyenlő részletben, még pedig: az elsőt az árverés jogerőre emelkedésétől számítandó 1 hónap alatt, — a másodikat ugyanattól 2 hónap alatt, — a harmadikat ugyanattól 3 hónap alatt — minden egyes részlet után az árverés napjától számítandó 6°/« kamatokkal együtt az árverési feltételekben meghatározott helyen és módozatok szerint lefizetni
Kelt Nagy-Kanizsán, a kir. tvszék mint telekkönyvi hatóságnál 1888. évi febr. hó 6. napján. Gr. HUGONNAY. 3335 1—1. kirendelt kir. tszéki biró.
*)E rovat alatt közlőitekért nem vállal felelőséget a sserk
Gyomorégés
tosz emésztés, lasso anyagcsere, vértolnlás jejfájáa szédülés megszűnnek a Lippmann-féle Karlsbadi petsRÖpor haiználata folytán. — Kapható 60 kr. és 2 frt. dobozokban.
00000000000003
ST.Fs.MOU110T-féle
BÉCS,
mely fáradsás: nélkül azonnal sötétfekete fényt ad, a bSrt semmi módon meg nem támadja és az tartósai teszi.
Kapható Osztrák*Magyarország valameny-nyi kereikedéseibeo.
fttf A sok értéktelen atánzat miatt a t közönség kéretik csakis FERNOLEXDT-féle gyártmányokat kérni és aaokat caak akkor elfogadni, ha a fentlevő védjegygyei és nevemmel ST. FERNOLENDT-tel el van
látva
oooooodoooocoo
Szerk. üzenet.
—\\B. B. Sseot a béke. Felvilágosító relét elküldöttem azonnal.
— EK. Megszűnt.
— D. K. Berlin "Lapankat küldjük látogatás jóVT/dvöslet! N
^.Jt. S. Iamertetjük.
— B A Sajátlagos, te meg most azt ˇeted szememre, hogy Bakonyt nem ismerem l tengeren túlra szállongnak vágyaim. Igazad van. Bakonyban a természet szépségei nem megretepdűk; a művészetet az egyszerűség feoiége,i a szelíd éghajlatét a szív melegség* pótolja Szívélyes Üdvözlet
— NV. 8. A most foiyÓ beszély után kö zölteük ,Cfariased\\
— Gr. K. Leveled nagy örömet idézett elő. Siettem válaszolni.
— B- L Nagy köszönet.
— Trencsén. Igen sziveién.
— U. Leveled tartalmát alkalmilsg értésére adjuk.
— „Tavaszi dalok* gyengék a közlésre.
— Kaposvár. Köszönettel vettük a mnfat-¦ányszámot, de még sem tudjuk az előfizetési
ár mennyiségét.
Felelős szerkesztő és kiadó: BÁTORFI LAJOS.
A szerkesztővel értekeshetni naponta déli 1—S óra közt lakásán Arany Jinosutcza 4. sz.
Laptulajdonos: YY*AJDITS JÓZSEF,
3341 2-
Árverési hirdetmény.
A nagy-kanizsai kir. törvszék telekkönyvi osztálya részéről közhírré tétetik, hogy Gregór György gelse szigeti lakos végrehajtatónak Tauer János végrehajtást szenvedő gelse-szigeti lakos elleni 35 frt 35 kr per, 14 frt 90 kr végrehajtás kérelmi, 9 frt 30 kr árverés kérelmi, 3 frt 50 kr jelenlegi s még felmerülendő költségek iránti végrehajtási ügyében a fentnevezett kir. törvényszék területéhez tartozó Gelse-Sziget 37. számú tjkvben I. 1—9 sorsz. alatt foglalt igatlanoknak Tauer Jánost illeti 516 frt 50 krajezára becsült fele része, a gelse-szigeti 70-sztkvben f 125/a 2. hrsz. a. felvett 156 írtra becsült egész, a 144/b. 2. hrsz. alatt felvett 68 frtra becsült egész a 149/b. 2. hrsz. felvett 33 frtra becsült egész és a 329/a. 2. hrsz. felvett 23 frtra becsült ingatlanok 1888. évi június hő 11. napján d.e. 10 órakor Gelse-Sziget község házánál Dr Fárnek László felperesi ügyvéd v. helyettese közbejöttével megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog.
652. tkv. 88.
Árverési hirdetmény.
A perlaki kir. jbiróság mint tkkvi hatóság közhírré teszi Golonya Katalin goricsáni lakos végrehaj tatónak Szmólek o, o. lakos végrehajtást szenvedett ellen 500 frt töke, ennek 1886. évi augusztus 1-től járó 6°/o kamatai, összesen 69 frt 40 kr per és végrehajtási 8 frt 90 kr, ezúttal megállapított költségek iránti végrehajtási ügyében a nagy-kanizsai kir. törvényszék a perlaki kir. jbiróság területén fekvő s a goricsáni 1780. tjkben A. t 3343. hrsz. alatt felvett 97 frtra becsült ingatlan Goricsán község házánál .1888. évi május hó 30-ik napján d. e. 10 órakor Dr. Fárnek László nagy-kanizsai lakos felperesi ügyvéd vagy helyettese közbejöttével megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog.
Kikiáltási ár a fennebb kitett becsár.
Árverezni kivánók tartozóak a becsár l08/„-át készpénzben vagy óvadékképes papírban a kiküldött kezéhez letenni.
Vevő köteles a vételárt bárom egyenlő részletben, még pedig: az elsőt az árverés jogerőre emelkedésétől számítandó 1 hónap alatt,- — 2 másodikat ugyanattól 2 hónap alatt, a harmadikat ugyanattól 3 hónap alatt — minden egyes részlet után az árverés napjától számítandó 6°/„ kamatokkal együtt az árverési feltételekben meghatározott helyen és módozatok szerint lefizetni.
Kelt Perlakon a kir. jbiróság mint tkkvi hatóságnál 1888. évi február hó 8. napján. SIMON
kir. a 1 jbir6.
Az elárverezendő ingóságok vételára az 1881. évi 60. t cz. 108. §-ában megállapított feltételek szerint lesz kifizetendő.
Kelt Letenyén, 1888. évi május hó 10-én. SCHMIDT JÁNOS
347 1—l kir. jbír. végrehajtó.
44 éi SZv\'végrb. 1888.
Árverési hirdetmény.
Alulirt kiküldött végrehajtó az 1881. évi 60. t cz. 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hocy a letenyet kir. járásbíróságnak 167., 2Ó0./P. 1888. számú végzései által Dukész Sándor bánok-szt-györgyi és dr. Dick Jótsef Ügyvéd nagykanizsai lakos végrehajtatok javára, Sax Hugó báuok-szt-györgyi lakos ellen 100 frt és 200 frt tőkék és járulékai erejéig elrendelt végrehajtások alkalmával bíróilag lefoglak és összesen 683 frt 30 krra j becsült, lovak, lehén, két lóerejü cséplőgép, egy szelelő rosta, kocsi, zsaluk, hordók, dongák, ölfa, szalma, trágya és egyebekből álló iugó.-iágok nyilvános árverés utján eladatnak.
Mely árverésnek a 285. és 558 sz. po\'.g 888. sz. kiküldetést rendelő végzések folytán a helyszínén, vagyis alperes laká-sáu Bánok-Szent-Györgyön 1888. évi május 30. napjának délelőtti 10 órája határidőül kiűzetik és ahhoz a venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok ezen árverésen az 1881. évi 60. t cz. 107 §-a értelmében a legtöbbet ígérőnek becsáron alul ís eladatni fognak.
1843 tkv. 1888.
Árverési hirdetmény.
A nagy-kanizsai kir. törvszék telekkönyvi osztálya részéről közhírré tétetik, hogy Szokoly Mihály végrehaj tatónak özv. Varga Józsefné mint kiskorú Varga Anna és József t és t gyámja végrehajtást szen -védett borsfái lakos elleni 64 frt 77 kr töke 1879. évi január^hó 1-tÖl járó 7*/« kamatai 15 frt 10 kr per. íTfrt 85 kr végrehajtáskérelmi 9 frt 50 kr Jelenlegi s még felmerülendő költségek iránti végrehajtási ügyében a fentnevezett kir. törvényszék területéhez tartozó a tolmácsi 2. számú tjkvben A. I. 1—4. sorsz. a. ingatlanok 38/48-ad részéből Varga József hagyatékát illető 342 frtra becsült V3 rész továbbá a tolmácsi 158. sz. tjkvben A. f 195. hrsz. ingatlannak 23/48.\' részéből ugyanazt illető s 138 frtra becsült l/stész és 1274. hrsz. a.felvett ingatlannak 23/48. részéből ugyanazt illető s 80 frtra becsüt 7s rész 1888. évi június 2-án d. e. 10 órakor Tolmács község házánál megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog.
Kikiáltási ár a fennebb kitett becsár.
Árverezni kivánók tartoznak a becsár 10%-át készpénzben vagy óvadékképes papírban a kiküldött kezéhez letenni.
Vevő köteles a vételárt három egyenlő részletben, még pedig: az elsőt az árverés jogerőre emelkedésétől számítandó
1 hónap alatt, — a másodikat ugyanattól
2 hónap alatt, — a harmadikat ugyanattól 3 hónap alatt, — minden egyes részlet után az árverés napjától számítandó 6*/0 kamatokkal együtt az árverési feltételekben meghatározott helyen és módozatok szerint lefizetni
Kelt Nagy-Kanizsán, a kir. tszék, mint telekkönyvi hatóságnál 1888. évi febr. hó 25. napján. GrfcHUGONNAY 3349 1—l kirendelt kir. tszéki biró.
677/tkv. 1888.
Árverési hirdetmény.
A nagy-kanizsai kir. törvszék tkvi osztálya részéről közhírré tétetik, hogy Zalamegye árvatára végrehajtatónak özv. Kis Bozza Józsefné, szül Miilei Juli mint kk. Bozza József 1.1 gyámja végrehajtást szenvedő kerecsenvi lakos elleni 80 frt töke, 1882. évtől ja\'nuár hó 1 -tőt járó 7° „ kamatai, 17 frt 65 kr per, 5 frt 95 kr Yégrehajtáskérelmi, 7 frt 85 kr jelenlegi s még felmerülendő költségek iránti végrehajtási ügyében a fent nevezett kir. törvényszék területéhez tartozó a kere-csenyi 224. sz. tjkvben A f 669. hrsz. a. Kis József tulajdonául bejegyzett váltságköteles 680 frtra becsült ingatian 1888. évi május hó 29-én napján d. e. 10 órakor Kerecseny község házánál megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog.
Kikiáltási ár a fennebb kitett becsár.
Árverezni kívánók tartoznak a becsár 10%-át készpénzben vagy óvadékképes papírban a kiküldött kezéhez letei-ni.
Vevő köteles a vételárt három egyenlő részletben, még pedig: az elsőt az árverés jogerőre emelkedésétől számítandó 1 h. alatt, a másodikat ugyanattól 2 hónap alatt, a harmadikat ugyanattól 3 hónap alatt, — minden egyes részlet után az árverés napjától számitandó 6% kamatokkal együtt ai árverési feltételekben meghatározott helyen és módozatok szerint lefizetni.
Kelt Nagy-Kanizsán, a kir. tszék mint telekkönyvi hatóságnál 1888. évi jan. hó 30. napján. Gr. HUGONNAY 3348 1—1 kirendelt kir. tszéki biró.
EISINGER HENRIK ÉS TÁRSA UTÓDAI
főraktár szepességi honi gyártmányokból vászon-, fehér- és szines asztalnemüekben szabott gyári árak mellett.
Van szerencsénk a n. é. közönségnek b. tudomására adni, miszerint Bécs és Berlinből a tavaszi bevásárlástól vissza érkezvén, raktárunkat mindennemű bel- és külföldi moső és gyapot, férfi da női divat idény kelmékkel dúsan felszereltük. — Egyidejűleg bátorkodunk
szepességi honi gyártmányú vászon, fehér és szines asztal készleteinket,
valamint előnyomatott asztalfutd-, kredenex- és tác*a kendőket becses figyelmébe ajánlani, CMffon a legolcsóbbtól ; a lefinomabbig Sehroll Benedek és fiai cxégtol.
bútor kelme, fató és asztali szőnyegek, kész jute-, bouret- és csipke-függönyök, asztal-és ágy teritékek, paplanok, matráezok, fehér- és szines férfi ingek, MF* xxetL>- és eaernyők,
szóval minden e szakmába vágó c/.ikkek nagy választékban kaphatók. ÍO Jorintot megííaladó Összegnél a megrendelt tárgyakat bérmentesen küldjük el.
Hintát és ártepefcBl MM imm Ilit
Vidéki megrendelések pontosan teljesíttetnek. An. á közönség becses megrendeléseit kérve mély tisztelettel
3333 3—3 Eisinger Henrik és társa utódai..
Hf» Méltóztassék ezégJegyzésOnkre figyelemmel lenni ! "VB
HUSZONHETEDIK évfolyam
,zal^ikösi.önt
íí
Sej
IC
\'L
M X
M íí S X X
s* *
NAGY-KANIZSÁN
-, Én-és lm férfi felt:
nagy raktára
I
i
X
« I* X
X
?1
X X X X X IS X X X
x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
OOOOCXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX3
3325 5 -5
a dél-zalai takarékpénztár épületében (a .Korona* vendéglő átallenében.)
Minták tivánatra imito) ilÄW.
Európának legdúsabb nairium-litium ásványvize. (Szétkiildetett 1887-ben. egy millió liter.)
rVíWvtlD+áoo • "««*•\'-. eme.zlé.i- e, haírxervj z.t.k hintáim üba„. Káliul\'íe. iodloatíó: hóljígbeteg.ígbi0 4. k»i. r^UgyiiataSa . ,jnjbM _ ,Km .WiM.wa, iUfum nelf 0I7 neey mfctíkben, eddlj Lmert egyetlen á.vanvvn-b.n lem találtatott.
\'trón rí • Borral, zvriaioleinedvv.d, czukorral vegyítve ¦ lígllditöbb ia el-uiken fólbib.6 itali kipaz, ¦ egy.z.ri-
lUCIlU . mind leg-elokel3t.b evl.er r^alyc,, betegeegek .He. — de kfítölt ét félig kOtőtl txinsav, melynek
következtében kinyitott üvegekben i. na nkjn át megtart; t erejét. TTvAOalnlríilr • \'\'1. \\ él Ve líter közönséges savanyuviauvegek. UVCjjaidHUIt. 1 é. litere, eredeti alakú p.laczkokb.n
Az eredeti alakok légment.tségi toltiaak miatt sokkal izéngavdusabbak gyógyczélokra mindinkább ajíolhalok
A. viz eredetiségének felismerése czéljából minden dugó felületére j félköralakban „Radein" név van beégetve.
A raieini Műidén; tar! májustól szettéibe: rtieíi.
szép lakások, kitünö étkezde olcsó árak
Bévebb iratokkal és bármmely felvilágosítással ingyen és bérmentve szolgál
lgazgatáa&s
BV Kizárólagos fóraktár Nagy-Kanizsán, !HiKTO\\ és 111 BEK araknál. *T||
Zala-Egariregen Keovv.iy Mikaa, Zala-Lövőn Bipger Pll, Jaoo.hazin Terei Jóatef, Bogláron Hocbitadter Jóaaef, K.aathelyeu , Wanich Feteoce, TuTirotl honn Farkú, Cznrgón * gn.r Géza, Nagy-Alidon Nada.y Alajol. C.ököTjOii Brek \'"LLr"k\' Ü5r \'
Melléken Scbleiing.r J. czegreknel.
Ss&Md&Isi&XQtt szeges gozcsépISglpeü
5R0SSMÜNN es RÁUSCHENBiCH-\'01
B) XS D jeL F\' 33 S T. ES INT Ta#STO\\st
SS^fe«iM.aja.3^alDLls; ttönnytt üajtétaa,
csekély fűtőanyag fogyasztása —= igen nagy munkaképessége -=^—
a suDskvlitinö tisztítása és ositihoziu, iiksíit erős sietette tekiitetékei összes
eddigi uámoa vevőink nynjtanak, kiknek névjegyzéke a t. gazda urak rendelkezésre all
GROSSMANN a RAUSCHENBACH
első magyar EazáasáEi típiíára. Budapesten, külső váczi-ut 7-ik szám.
3319 8- 15
cxxxxxxxxxxxx
IQOQOOOŰOOúdOQ
i 3S01 Mindenki 9
I
3301 Mindenki tisztességes módon mindennemű törvényes
sorsjegyeknek
részletre való eladása által évenkép^ legalább 1200 frt keresetre tehet szert. Tudakozódások FÜCHS H. váltóházához Budapest Do-rottya-uteza 9. intézendő!.
o o
OOOOOlOOQOOOQQ
INincs segítség mellbetegeknek,
ha a szenvedő későn lát hozzá a megmentéshez. Ki tüdövészben, aszkórban, asthma, 1 nehéz légcsőhurut és mandola bántalmak-bau stb. szenved, annak a Homeriana növény leforralását kell innia, mely valódi minőségben 70 skros csomagokban (2 napra elegendő),\'la ,zum Auge Gottes" gyógyszertárban Brünn, Backergasre kapható, ki ezen növény nagyszerű és meglepő gyógy sikereiről, az orvosi nyilatkozatok- és ajánlatokról és a terjesztőjének elért kitüntetésekről előbb tudomást akar szerezni, kérje ugyanott ingyen és bérmentve ezen növényről foglalkozó füzetet. 3341 2—2
MOLL SEÍDUTZ
Tavaszi gyógyítás
Nyári gyógyítás
Öszi gyógyítás
Téli gyógyítás
Csat attor valódi ¦ ai én UOLI. A sokszorositA ezé*
látható
Gjors gyAgybs-tág makacs gyomor- ás alte«tbaf<>k, gyomorsr<Vrs, uylk, gyomorégés székreked "fkné] inájba-jok xertolulás aranyér ét a J&gknl«nfé]óbh i.JSi betegaé péknél. Egy eredeti dobna haiznátati ulusitásinl 1 frt. IUktárak sí ország mindua nevesetesebb gyógystertáraiban MOLL A gyogysieresz cs kir udvari szaiüfca, SUdt Becs TMDlllMhH 9.
Naponta sKétkUldtis utánvét mellett. 2 dobóinál kevesebb nem kdldalU EllssMréi MOLL A. urbo? Becsben. CiS foglalkozásontaál forrva az Sn MoII féle üstdllts porai igea jó hatást gyakorolnak; rimerem «*t ¦ egjwttr a mindenkorra s kivárjak árte sz-ivélyes fiatén fixegae aieg\'--t •sak a fjororot jává ás fít könnyüvá teaijk.
Tissts lettel SttWtt la. F. le!kừ Ho.«Hrschlaí..4ii
MOLL-FÉLE FRANCIA BORSZESZ ÉS SÓ
Legjahti bedörzsölő szer
és minden meghűlést be-
tegségek ellen.
Csak valódi ba,mÍLleu üveg MOLL A. védjegyet és aláírását viseli.
Bedoraiöléitll sikeren basználatkóssvány. cini, mindennemű testfajdalmak és bionlásnál; baro^atát alakjában minden sárelem ?1 setiat-l, áíLgsuiiok gyulladA-soknál. Be]c51eg viszal vegyit.e hirtelen rosxallát, hányás, kdlíka is faasmeaésná).
E|y üvefl ára luuaálatt itatitáiul 80 kr. t. ¦
Baktártk &z nrsság miodea nereaetei gyógyszertár és a.ays,g kereakadéib sn. MuLL A. syégyuarész cs. Ur. idvarí szililti Bécs. Stadt, Taotlaihta 9.
Elismerés UOLL A. yógyszerész úrhoz Bécs. Kitűnő Moll-fele fr&ncsta borszesz ás lója vidékemen üibetienül mükódük KUldj&nsekem 60 üveggel, mivel az emberiség segitaégárek-\'izletet óhajtóit tartan magamnál Mely tisKtelettel
3092 42-52 Hiraaf, lelkész Micholnpbao.
Raktárak Nagy-Kantaain B^Iui J. gyóuyszeróss, Rosonfeld Adolf, Faisel-bofer Jósaef, PreElrnaej és Deutsch uraknál.
VENDÉGLŐ BÉRBEADÁS.
NAGY-KANIZSÁN a Bitóra Í8YŰ
„ROZS Á"-HOZ
czimzett vendéglő, mely áll :
2 vendégszobából, 1 ebédlő, 2 nagy pinoze, l jégverem, 1 mészárszék és 5 szálló szobából. Továbbá a bérlő részére 3 szobából álló lakás,mosókonyha,2 istálló, és egy nagy udvar.
E helyiség f. évi augusztus hó 1-től 3 egymásután következő évre kibérelhető, esetleg megegyezés folytán azonnal is átvehető.
Miután a nevezett helység a főtéren van, illető bérlője bolthelyiségnek, vagy más efféle czélokra is használhatja.
Bővebb értesítést a tulajdonos KllOrtZCF KÁrOl) csáktornyai vendéglős ád levélileg, személyes megkeresés folytán a szerződés azonnal megköthető. 33S01_4
W ÉLTNEK, M.
bank és bizományi üzlet Budapest. IV. kis bid-ntcza 9. Eszközöl kölcsönöket ingatlanokra. Elhelyez kereskedelmi váltókat. Elfogad tőzsdei megbízásokat 3-90 10 - 10
2999 A legjoltlí
czigaretta-papir
a Tálódi
LE HOUBLON
frarjcxia, yyárinjáova.
Cawley ós Henry párizsi Utdn*ásokt6l ávatik.
Kten papír megTÍrsgaltátott l>r. JJ. PoliI Dr. E. Learig, Dr. E. Llppmaon bécsi ve-gyésseti tanárok álUl, kik a legjobb ajánlatok adtak, ugy a kitünö minőség, valamint az egésaaágre nem ártalmas tiszta voltarái, i hogy mint ilyen, x maga nemében egyetlen.
++++++++++++++
.Máriaczelli gyomorcsöppek..
CtünÖ hatású szar a gyomor minden bategságsibsr..
föl Olm ul háta U an
tvi.(tyiiiknr,
mata L,
savanyu felboSenei
Bj\'omörgj-6ní;e.ii xeU felfavódia, i
kóítka, gyomorhuruL, gyomorégés,
tís-faccj n,&mwjxm 1T, m líns| r. t rím
homok- es damkeptódes, tokám i nvalkakepi6d>>í, sargaaig, undor f I lOayas.foraJar\' [ha a gyomortól ered, gjomorgorcs, iit-kmorulAjL t gyomornak íteletkel és Italokkal való tulUrhelés*, gtlijitilc. lep., 15AJ- és aranyere* bántalmak eseteiben. — ta-y trexcse ára hasurai lati ata-sitaasal eertitt 54 kr., kettős p«. laczk «0 &.
Köipoatl szétküldés Sraay Károly gj-ógysierési iltal XreMtltriMn fifor-Taoratag).
Kapható minden gyógyszertárban.
A valódi máriaczelli gromoraiűi>p«ke: soka: oamisitiak «s ntánoxzak. A valódiság Jeléül minden Üvegnek piros, a fenti vfatyegygyel ellátón borttekb* kel! gongj-ölve lennie és a minden üveghez mellékelt használati ntasltáson meg kell Jegyezve lenni, hogy az Kremsiwt>ea tiusek Henrik koayvnyomdáliban arti-sn>tott iB
Kapható N.-KsDÍssfU: Prager Béla Kadarkuton: BeckB., Kapoav.: Caol-? erViQcse, Ba.boch.Ry Kálmán Harcaali-ban! KSrÖs Viktor Meronye Fieischer S. Nagy-Bajom: Körös Lajos, Oloaoaon Bölcs léla gyógyaaerést uraknál. 3162 30—52
+++++++¦
WajdÜi Jósseí köajv ayo^iadájábói Sag y -K tn iimáH ¦