Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
4.2 MB
2009-11-17 11:29:45
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1581
6278
Rövid leírás | Teljes leírás (318.06 KB)

Zalai Közlöny 1888 031-034. szám augusztus

Zalai Közlöny
Hetenkint egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap
27. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

NAGY-KANIZSA, 1888. augusztus 4-én.
i
Huszonhetedik évfolyam.
E lő fiz et ési ár m évre ¦ ; . . & írt — — fé» erre . . ¦ . 2 fr SO kr. negyedévre . . . 1 Ert ~Lí> kV Egyei siam 10 kr
SIEDETE S\'E KV J^-8 baiábns petiisorban 7.másodszori 6. i mipui-ii további sörért 5 ItrJ NYILTTÉR8EM
petit toronként 10 krért vít-tuek fel Kin csűri illeték miuden eeyr* hirdetésért jli kr. dietoii.dűk..
ZALAI KÖZLÖNY.
¦ruigy-kautQfgt , Kereskedelmi JparbankL. a „ nagy-kanizsai önkéntes tűzoltó-egylet, a „ nagy-kanizsai kisdedtievelű egyesülett
A lap szellemi \'részét illető kötj.;-
lények a sse k-s*tűséghez. anyagi részét ill**tó küzlemeuytk pedig a kiadcíiivaialboE bérmentvr-; iotézendök : Sa g y-K a n ix sün takarékpénztári épület.
Bé\'inem étlen levelek nem fogadtatnak el.
Kéziratok vissza nem küldetnek
A vagy-kani^it „Kereskedelmi Iparbánk *. a „nagy-1 „nagy-kanizsai keresztény jótékony nőegylet" , a „nagy-kanizsai tiszti-önsegélyző szövetkezet", a „soproni kereskedelmi s iparkamara" -nagy-kanizsai külválasztmányának hivatalos lapja
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
Nemzeti ünnepünk alkalmával.
Év év urán gyorsan halad Néhány bét uiulva Untét a mozsaruk dörgése fog beiioüuket éji nyugalmunkból felzavarni, hangosan hirdetvén, hogy ismét legnagyobb ueuizeti ünnepünk lujimlára virradtunk. A szent és legnagyobb király. - szent István emlékére rendek ünnepet, városunk, a többi hazafias érzelmű váiosok példájára, egy idő óta kegyeletesen szokta megünnepelni.
J,stenem, az a tndat, hogy a sors szeszélyeitől sokat hánytorgatott s sajái luji bűneink következménveitöl Sokat gyötrött ueunetüuk fájó emlékei között is található egynehány vigasz-teli, — melyeken fáradt lelkünk édes nyugalomra! pihenhet meg; a melyeken a fájdalom, a bú keserű könyüí az öröm édes konjüivé vál nak az igazi honfi szemében ; a me iveknek emlékezetére lázasan dobog fel szivünk, s\' a vér ereinkben a nemes önérzettói erőteljesebben lük tet; s\' a melyeknek elgondolása kéje örömmel tölti el szivünket és oly szorosan fűzi szerelmével e drága haza földjének göröngyéhez: ez a tudat — \' mondom — kell, hegy éven kiút, valahányszor szent István király ünnepére virradunk, az öröm forró könnyűit facsarja ki szemeink-bői, s felemeli sz vünket a nemzetek nagy Istenéhez, ki oly csudálatosan mozaik-zerüleg rakja össze a nemzetes sorsát, a bú és az öröm napjaiból. Kell, hogy hálával dobogtassa fel szivünket hatalmas pátró óinkhoz, a bold. Szűzhöz, kinek-anyai gondjára bizta szent királyunk újjá teremtett s elárvulandó nemzetét.
Nagy3ünnep lesz e hóbar, nagy nen\'zeti ünnep. Milliók szive dobog
különbség nélkül. Hisz ha egy nemzet ül ünnepet, ha honfiúi közörömről van szó. nem számol ott a különféle érdekektőt zsibougó ősz, az elágazó vélemények, a józan vagy
félszeg felfogás, — btt csak a szívj ezért .a nyomorékért, lemondani mind diktál. Hol érzeményról van szó, ott jazokról, csupa .»zen>t< iból. hoj a* hideg észnek hallgatnia Kell. Mert
naponkint csak 25 krt kap betegeivel együtt élete fentartására. Gazdagság, hír, dicsőség, kéj s ékezetért ?
Dehogy ! lemondani az emberért,
testvérek voltunk egyaránt a keserűség napjaiban, méltó, hogy azok le gyünk az öröm napjaiban is
uek >zölgá;ja legyen. Szolgiji a halálig, szolga}L a semmiért. Ez az irgalmas nővér sorsa. Virágzó ifjúságát, mely jobb sorsra volna érde-De nem szándékom a közelgő]raes. bűzhödt, undorító kórágyak nagy ünnep előkészületeire a nagy\' mellett sorvasztja el. Arcza rózsáit dobot verni, hisz h...