Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
2.59 MB
2009-01-12 11:22:16
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
1072
6943
Rövid leírás | Teljes leírás (280.4 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1862 001-003. szám július

Zala-Somogyi Közlöny
Ismeretterjesztő lap
szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből
I. évfolyam


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Nagy-Kanizsa. I. évfolyam.
4 ©61,
1. szám. 1862. július 1-én,
OÜUMJ Ví Ml
Igmeretteijesztó lap
szépirodalom, kereskedelem, Ipar, gazdAszat, tidontáiiy-és\'művészet köféböl.
minden hó t-aptulajdnnu*
Mcgjclcn o lap legalább egy iven juiltin hú l-töl ki-zd évre b frt, félévri; íí frL — Mindem rgéaz év<:s ».-lölir,i:tü
tér egy Petit sorért 10 kr. — Hirdetések négy l.ueáiius lYt\'ii sorért 1-ür 7 kr., i-m-\'t; kr. A beiktatási cl ij h a l:ip kezelését ilb;tíi minden tár^y n kiadó !ií-v;iLiI!k.z Níurv-KíinizRÜríi; ;i lap sz
hénm-mw ,i ar.frkf*pztr)t.é"-lK-x küldendők\' K.t
ii, Ifi-én «« 20-án. ¦-- Előfizetőid ír postáni azétk\'uldé\'PBcI Íh helyben házhoz kordva" Dg^ÉEr" kölesön könyvtárát uz eddig fontálló feltókdiik mellett féláron használhatja, w Üyilt " " \'\'" " ~ \'\' \'~ minden további be-iktatásértkr. s bély.\'gdijért kr- fizetendő — ¦Iiemi tartalmát illető kozl-menye-k pedig; ugy mimleii levelek
emi tartalmát illető közlfi várra.-
Az olvasó közönséghez.
Midőn az által, hogy o lap vezetőjévé lettem , hü óhajtásom, legtisztább szándokom a közügynek tenni szolgálatot, meg kell vallanom mégis, hogy a vállalat anyagi és szellemi netán leendősíkere után az érdemlett haszon és dicsőség nem az enyém. — Esmérve középszerűségemet, a szerkesztőségi kitűnően\'fontos foglalkozásra se nem vágytam se nem törekedtem, — de midőn helyzetom miatt, n viszonyok s körülmények találkozásánál fogva vállalkozásom nélkül
legalább egy időre--a vállalat meghiúsulását
kellé látnom: el utasítani nem lehetett azon "" kötelességet-^ hogy kedves honunk og-yik-sxehh. ég gazdagabb vidékének — melyben születtem — érdekeit képviselő, egy közhasznú irodalmi vállalat lenditö köznapi munkása ne legyek. -----Ha a gyenge elől áll is. de sorakozva jönck nyomába a valódi irodalmi erők, s én támasz-kodra az uröre, bátran el merem mondani, hogy becsülettel J\'cntartja magát a vállalat, ha csnk ez ujonszillött élete a nemes közönség
g y ciiffíflcn «¦ y ám ol i t ó kezeinek \'.h i-án y ;Lb ün a k ö zté sz v é t len s é g hidegágyán nem hal el, mit pedig e két magyar megye lelkes népének hazaíiságáról feltenni nem lehet. |
A szerkesztőség légibb gondjait,\'legsu-lyosb cerkeit minden ki válthatóságaival — egész időmet igény be vett Ugyvédifoglalkozáfinim mio,tt sem lehetvén képes teljeskeni, azt — mennyire az engem terhelő felelősség eszméjével összeegyeztetni leltet — a magyar lapirodalomban esmért nevií tisztelt barátom Robuz István \\ urnd megosztottam; ki adap iránya- és szelle-J mérői a következő czikkbgn bővebben fog a t, | közönséghez szólani. "~~
I - _ \' FODOR PÁL.
i Nem viszketeg, hiú \'ábránd a haszonvágy
szólítottak a térre, melyen küzdeni akarunk; | különösen a hasznot fekiíílve, tudjuk miriü-1 | nyájan, hogy az számot vetett magával, ki ha-| zánkban az irodalom terére lépett, hol még egv
Vörösmartynak is csak az a jutalma volt hírneve, babérjain kivül: hogy tizenkét ezer ember kiérte koporsóját! s hamvain ébredt a nemzet JuQús öntudatra: a kon vek, mellett, árváit is íelsí-g élni.
ily merész vágyak nem líeríteoek, . 1 ¦ ¦De -hevít igen is azoa szent gonclolat: a két nagy termelő megye szellemi éWanyagi-j&T léte, boldogsága, emelkedésére csak parányflag is hatni az ép oly hü. mint köteles hangyaszorgalom, s fáradozásunk által. \'
A nc-mea törekvés, á 1 részreliajlást nem ismerő eszmék magvával,\' ha csakueluíny őlnyí iírt ültetheténk is be —többet tettünk nizony-nyal annál. kinek ajkain mázsás szavak őrzik a hont, erei duzzadnak a tettrágrtól, de azörököa vágy és remények mákonylintása alatt ugy heveri át az isten napját.
Somogy és Zala megye mind térnagysága, mind gazdag termelő ereje, birío\'kos\'osztálya"-¦uak éber szelleme s népének vas szorgalma által arra van hivatva : hogy földje a nagy hazának,
Mit dalolsz . . .
Mart. 4-én. Mii dalolsz jövő tavaszról, Iliit csevegsz te kin madár ? Mért kecsegtet szép rcménynyrl Ez a bágyadt napsugár ?
Melyről álmaid beszélnek
Nem tör többé a tavasz,
Más, kikelet jÖ helyébe,
Szebb talán, do meg sem he ... .
A szép ismerős virágok Elhervadtak, b éneked Az uj kikelet idegen Virági nem értik meg I
Más a azellö, máB a harmat, Más a rezgő falevél, . . . Miről vágyaid regélnek, i Mind olalto mt a téL
Ismeretlen dal fog zengni,
Idegen lesp a sugár: -OhTno várd a kikeletet, i TTp\\j meg, halj meg kis luntlár !
A mi, egykor, neked virult, Kern tér többé — a tavasz. Jöbe| Umét máB helyébe,, fisebb talán, _do még sem az! _
A fynjdosó. _*)
Ábrándo^tt diósabb; világ feíííl, iT^brándin csüngílttlclko tnólyiből. Hont álmodott: moly, boldog ée asabr Hol óriiaBi nö.A.gQndolat; -r--
\'l I. majTar killtit, P. bariljk íb knrlArsn mtg na IW-41-fct-i.18k íttíll Aiúfiflkalw USIWaBK, W.otl év*tmnttAn nivgtébf,iyf.i-Tftri( aKnrctillorAkfiflra.lonAhabujaüBvn, halÜAt Ide.
Mert nzárnya rüptún nincsen peumii gát.. Szegény költő, mint altaUi mn^ill! Eh vágy voná a boldog fold Fölé, Kp csalfa ábránd öt vezéreié.
Kibnjdofiott Elhagyta ős lionsit. Ssmllt n rnjoB tenger bulla min át; A válás "kínja még nem vórezé : Csak örült vágya lángját értizé. \\\'itiirláját vivék a gyors szelek. -— !S ktibzán a búrok fi.lzi\'iit\'gti-n k . , . I»e nem liojuitól BÍrtii bin-nuj.it: Hőn üdvözi.lte a ungy, új hasát!
S Imi a tvngí-rhdb purtlm Utkí.z.-tt : JlegeBÓkolá n\'földet kéj kózótt; Arczát Íi5 könnyek árja öntiizé — Tárt karmi ment «z emberok kííaó . . , l>e mint csalódott! — Szánva kérdezik : Szegény rajongó! mit nkarez fo itt? S eszméiről fennkölten liogj\'ha fizol: Hideg küzüny, hideg guny válaszol.
„Ólt 1 én o néjiet nem így álmodám !... Mily nagy vaLy én^líirpének vélt hazam !u És a csálodáR iin7 ugy fáj neki, — S lelkét a b on vágy \'kínja égeti. 3nlös-vidékj nyáj^fi kJB házikó: Ott nőttem én fel... élni ott mi jó! Apáim ezent öledben purbtnakj tízogény hazám, — és én ell&gytalak !"
— Kelet felől hírt hord az esti szél, Haziijáról rémdölgokat beszél: Vérben bunyó nap. <.. b a vér hasztalan ... Borongó éjje], bús, csillngthlhn. üftrátjA lantját Fréttöré á véez, Hnrcztéri-sirjim vérvirág tenyéez ... pHzebb n linb.il ott-~^-\'s "buir Bnnnjrh kel — l)U:ső Imzúm, — miért hngyálak c\\?\\u
E» büiuiek. vtiliji kUmjdnpást^
S érez ezivében titkop mardoHást,
r A gváss f-lől hajh ! gyáván élfuíék-:
Vrrd, venfszívem méltán vered nagy ég !"
Eb kinjn hzürnyQ, kinja keBerű, •Szak^Ltjn kübli\'t, inint BaskeBelyli\').
Rzunnyni éjjel, lolko csöng hónán Kiűzi almit véres láÉamány.
Hazádon kívül nincs számodra helyi
(>b e tudat lelkét zavarja fel,
S iirvényibrn érzés, kin, értelem — \'
Egy öBözezagyvált tömkeleg leszen*. *
Ag\\-út megszállja rémes éjszaka^ ^
Mt-l\\"nek ctsak egy, do véezós \'c&íllága*
A hon s rere.lcjn M fp\'ötárve ég_. . ._______
Szegény Őrültet szánd meg ók nagy ég!
Es tébolyultan\'űzi fit a vágy:
Vesztett hónába njra viBfizarvágy . . .
És útnak indnl, megriadva forr*\'""
Hi\'T\'Abn ^jgarn lingy^a voTnn ntl__________________
Intdek Fclá\'mosilygó kék hegyek —
^Hnh ! ott hazám !. ^Tnegyek, megyek, megyek.tf
Ée utja a ;bércaek közé bevág:
Előtte állnak a — Kordillerák.
Elütto áll a rengeteg vadon, Hol karcsú pálma nyúl fel szabadon; Hüs árriy alatt mérget Btrú növéíiy, CBÖrgb kigyó les a bokor tövén. Itt bolyg az\'CrflH; zord helyen, a hol Vad tígrja ugrik,\' éh\' sakál .iiuhoí. S mentÓDcn, míg a vész elöl szalad j Megfogja tórdét^úszó isaaUg.
„Tovább-f Tovább\'1^ — Kivillan a havas........ ,J7
¦41ah ! ott s\'TáTra! a nagy f,átír*aa!U Eb futva fut, b őröm miatt\' kacgag :\' ,L __z_y . „BícBlThazSm! cRnkliöfiy-megláí&lakl8\' , ~m S, megy fulytíin á fénylő havas felé, ¦
. Vak éjeken csillag vezéreléj\' . ____\'
Mig minden lépten vad-hiúz szemek" Lumbárny alól reá fénylettenok. * \' .
Tikkasztá nappal délsugir bevfeV
De ezuljálmz mindig közelbjöye. ... • -
¦^H.izáro határa, éileH ken határ--_ ¦ -.
Elérlek-e, oh üíerlcfcüs.már?_ __v
j»díg a neniietifiítnek., gazdag, élet- éi I ¦ tetterőé, nélklüttshetlen részét képesre. . i
Hogy. >vikwjr ^tipj-eg*oWgesp Teg^n — i»A(3aéjfft ^gft ^Ugok^yirstaí j vegyenek rétet V mnj&káb^,~ egyriránt morogjanak és sfijgitséi eiü^ajvérkerengést, mely az | életerőnek egyedüli kntfoje.
Át évtizedek haladó szelleme, mtmkaver-*eoy, az öntudatos ébrenlét, tettekre megért vagyak, a nem jilviS tüz oly előnyős helyzetbe I hozták"már a két megyét, mikép vasútvonalok, b^&^t^g^ahajogaB, gazd. egyesületek, vinozel-.J lérképexdével stb. kérkedhetnek. Mind meg annyi vívmány jólétünkre a századtól.
Cselünk, a természettől annyi előnynyel megáldott megyék munkaterén egyeaitni lehetőleg as erőket, jól tudván: a nép csak ott boldag) EjI a szellem és anyagi jólét karöltve járnak; jól tndván: hogy egy állam nagyfágát, ezred-^vwréletéfr mindig\' népeinek erkölcsi ereje, szellemi nagysága, és anyagirjóléte biztosíthatják.
¦ Cselünk: irányt matatni a tévelygőnek, . világot gynjtáni a sötétben, bátorítani a lan- \' kadót, égig^ emelni az erénye, de sújtani a blint ; ;— a csúszó kígyót — mely a társadalom bár- | mely rétegében megfészkelte magát; legyen ; bár erőnk gyenge, de az önzéstelen törekvés, | a magasztos ezerfelé való törés tiszta öntudata I roejraczélozták idegeinket.
Hány provinoiahslap^ szunnyad már ily j felirattal: „istenben boldogult?1- \' —
De ez nem riaszt vissza bennünket; a sírhalmok felett is von élet.
Iparkodunk hívek lenni helyi érdekeink-,hez; a gazdászat, ipar, kereskedelem, népmtí-velpdés Btb. mozzanatait éber figyelemmel kísérjük; csak is ez levén feladata a provinciális lapoknak. Az ország szivében ^megjelenő lapjaink legyenek elfoglalva politikával; jelezzék a* omág-kiuinalinait, baj és küzdelmeit; mi,
4 2 &
mint ép, életteljes ntg3$|edig azon iparkod- I junkjhogy minél egészségesebb vért lüktessünk j aWvfelé, p ^ ^ j
¦ \' "Feladatai tűztük Íu : behatolni a nép kU-BZÖbén; mily nagy jutalom Tenne az reánk néz- j ve, ha megértve bennünket, csak néhány lelket | is megnyerhetnénk a jó, üdv, igaz s valódi i nagyság szent igéinek. Ha napimunkájához, i imádságához oda varázsolhatnék a fogékony- I ságot irodalmunk — ez egyik legdrágább kin- | esünk — iránt.
. Felemelni a népet magunkhoz; öntudatos--sá tenni a kor irányeszméi, nemzetiségi erények és saját hivatására — beszélni szivével, lelkével — ez hő vágyunk.
Nem járunk a légben; nem építünk várakat az ábrándoknak, fényes álmoknak, melyek annyi lelket ragadnak az örvény felé , — de Istenben való bizalom, verejték, munkaerő s szorgalom által akarjuk értékesíteni a földet lábaink alatt, melyet apáink vére Öntözött, s hagyott ránk örökségül.
Jól tudjuk, hogy valamint ez azon szilárd alap, melyben lábainkat megvethetjük, hol „élnünk, halnunk kell," s mely nem tudjuk, virágot , hullámzó kalászt hajt-e dúsabban, vagy honszerelmet?.,. épen oly sarkpontja nemzeti művelődésünk b jövőnk fényének.
Kard helyett szántóvas! — ez napjaink jelszava most.
-----\'Ar^s-is.földLC-^záU.r_ha^lé_gnyj>má8 nem_
engedi megközelitnie a ragyogó napot!...
A legnagyobb erő megsemmisül azonbnn, ha rokon eró\'k általnemgyámolittatik, — azért kettőt kérünk csak: Isten legyen velUnk, s az olvasó közönség sziyes részvéte, pártfogása.
Van nekünk egy szent talizmánunk: a honszerelem,; ez mini a nap minden magyar ember bölcsőjénél felkel; emuk melege ahitt megy testUnk a sirba^ugarán lelkünk az égbe.
Ez a hagy szentség Inteti ntef v ogyUU leszünk minden ji>bmi...„,¦
Isten itldja mag.* lionlt. ,( BOBOZ.
• \' 4/\' \\ \\ *
2iaJai leteled. t ^
\' AlBÓ-Lcríavri, 18GS. mája a líi.
Végre valnluiru teliát még is megértük, hogy n derék Zala és Somogy megyének is egyesülten saját közlönye van, egyesülten van tehát Bajátközlönye a „Zala-SomogyiKözlöny"-ben, mert ennek kindója zalai, szerkesztője pedig somogyi; adja is az ég, hógyt a tyínt. a^ zalai kiadó és somogyi szerkesztő egyeaü5tc\\ a Zala-Somogyi közlönynek szollemdus, élvezetteljcs és tanulságos beltartalommali azétterjesztésére, ép ugy egyesüljön e két meggyének derék lakossága a honszeretetben, hazafiúi áldozatkészségben; az ipar és gazdá.«zat emelésében és tökéletesítésében,— igyekezzünk is tehát minden tőlünk kitelhető szorgalommal és férfias kitartással ápolni és felkarolni mindent, a mi jó és üdvös nem csak reánk, vagy is e két megye la-kosaira, hanem a hazára nézve is, melynél szentebbet a magyar nem is ismerhet, s ismernie sem szabad; — ugy kiküszöbölni mindent a mi rósz mind \' ánk, mind pedig hazánkra nézve, nehogy elleneink örökké csak törpeségünket vethessék szemünkre.
Megvallom ÖHzintén, hogy e sorok írásakor oly gyönyörérzet szállt keblembe, a minőt még nem érezek soha, mert ugy tetszik nekem: mintha c megindulandó és már csirájában annyi sok szépnek és jónak magvát rejtő lapban ismét egy uj záloga rejlenek a csengő magyar -nyelv WÍ«UHtlHnMg4iwk^8-dicíUiaégéju^-=^- és mindin c lap is egy uj oszlop volna a magyar nemzet l\'untheonjához, a mely majd annak fényes , hősi és lovagias ittléte , hazája és nyelve iránti tántoríthatatlan hűsége tanúbizonyságául ezredév rímlvnis állni, s élni fog, ha nem is emlékében a késő unokáknak és uj nemzedékeknek, de porlepte könyvtáraik zugában bbsonnyá-ra találni fognak nyomára, mert e lovagias és-dicső magyar nemzet, mely annyi viszontagság közt ezer évig fen tarthatta magát a melyetegy
bit és tümjén,t vittek magukkal az hjmüIíM *zL-mára nj indokul. Kii <tzt nem telieUim- Aranyat Qersi vihetek, mert szegény legény vagyok, az arany prAis as idü azorint, drágái Ük mcgtokc^Jék, meri királyuk, valónak, b aa agiú akkor nehezen állt u.3U-on, mint moat M y r h á t pedig nem tttldük , mert nagyon patikaszaga van, nem szeretem. — Tömjént meg pione nem kuldük, mert én tömjénezni senkinek sem szoktam; ámbár eokan azt tartják, hogy füstjétől elfut az ördög így, mi marad más bátra, mint a gyermekjátékok ? — Do erre nésvo is azt keilcno tudnom, fiu-e, vagy leány a kis újszülött? mert ha leány; ugy bt érné apró nyalánksággal, édcsséggrl a egy jpár czifra kis bábuval, melyekkel elalszanak. Vagy pedig néhány fozŐ, és mosó edény (desinyben, szinte megtenné hatását el Ötte. Majd aztán ha felnőtt, a czifra szoknyás kis bábukat egy átiUás, bajuezoa legónynyel in natura, — a kís fozÖ edényeket égést konyhai 6 gazdaBBZonyi készülettel Iqhettfo felcserélni 1 un hu" fin az istenadta, mit inkább—éhojtok ; ugy oítor kell neki előszűr is, hogy tanidja-meg kcBÓ\'bL korbácsolni mindenben a nemtelent, a gonoaat, az igaztalant, — aiutiti paripa kell- neki, bogy tn-nuljon-mcg jSviiro jól mogttlni a nyoregnon, — s elöro vágtatni mindig, -hlétráI\'oobal vógro kard kell az oldalára, bogy tqdjon.ttnnak időjében vívni a gyávaság, a gazing ellen: ÍVfcell neki még egy kis aranyos a^o-é* könyv, hogy Í6 idején kedvelje meg a tudományt. Mort nent elég as ostor, paripa és kard — rontanÍ;\'kano,mJ\'kéU külüniiacn tndomány is—építeni! ( ,
Addig is t. ÖKorkcBitű ur, viselje j61 gondját kis kfcreBztfiunknak, — szerotzen neki jó dajkákat a kik ápolják, sok cxucilival no tartna, mert ^ ook édenoég émclyff^i, elrontja a gyomrot, a ntább as oróacbb, táplálóbb eledelüket mog nem bírja, — vigyásaon bogy növendéke, a ssokott gyormokbot«gflégokon ^aereacaésen átcisék, *) — » a boo ltis nil kflluDÜ-sen űgyeljnn rá, hogy tissta.jiomlatlan magyar vér oltasaek abbai — így aztán majd csak fsUpercdik az istenadta, — én ha mnjd jó íi^Vö^én mollort megizmosodik ; megél aztán tnajtL Unttrejébel io, ha f érf i korra jutbat, —usale egéazoégis legyen hess bú \\ \' Adjon isten neki tiosssu álotet\'t\' 1 , ,
KOVÁCS PÁL.
....\'l.Bi«n kfjWnöwB jjglunl Cog btrWmini orvos mindig m«ll«Hc «I. - \' Siorb,
S tovibb a kék havas felé megyén, Fogy a távol... de túl erdőn, hegyen,. "Vab^y inélyed, ¦ a Tülgyön folyam fut át — Elvágva asaegény bolygó utáL
Ledől partjára, hotasas néi bold: Do hosBzabbaa a tálvidék felé. y- Alatta lenn rohanva vágtat a \' Saüiij, habos Bio de Ta FUta. „Irigy folyat — aa örült rákiált — Nem, tl nem lirod a diciü baxit! ÁtosBom éa fehér hállamidon, ----- Somö^áinbK — fiasAm megláthatom 1«
Tálpart felfii hivólag intenek A Kordaiérák: a nagy kékhegyek... Hah 1 asáU a sas a felbök ta&g^ain, A Tátra fénylik — — ott as én hazám lu . H alAsnhan.; letflnt ny omáa s hab i ZajongTa éa zokogva ÖtazöCBap...
- -Fncá-asettBk^ fBlött*-airjalokl.... -----
Partnak virági — Ulatoasalak l
THALY KÁLMÁN.
Győri junittB H. 1862. _T. éserkesztS url Ön engem szíves volté napokban hoxxáml:Oldott barátaágorleveléVet valami ünne-pilyra megtnvitáhii ^ csak azt nem tudom kivenni
.becsea soraiból, hogy — lakodalomra-e, vagy
..Jcervsstelore? Zala és 8omogy. egyesttlt —
Irj*,^* s\'es eddig )akodalam~vokia; ennek aaon-b«n eredménye a Zala-Somogyi kö"löny: .no
_ts..]meg már areresitel5re mutat 1 Meglehet azonban asf is, hogy"önak\'a lakodalmat ét pawiitát egy
¦ tttaV aiaU tartandják - meg •), ad notam: nMa toc^yaasa«iy f J»foÉ^^MMnyj^liftKi»pn«^n k"mám
r-^sasőnyíP^ — Éi flbbeii.o^knek ígassiguk ii van.
- htftirifclméTés tekintetéből; uj gazdáknak takaréko-saVnafcfflBc lennilnn de_mindegy,csskhogyaz egyest! lés megtörtént: mai világban es. *^í«okoaabb ialasAl—Etezen háaasiig ugy^látssik, minden--
^.kép egyenlő és ildomoa,—gondolom nem is iTBtfyes/ miután mind\' a két fél ugyanazon valláat,
jaregyjdfll IdreaitO igumagyar vallást tartjaj *en«t"reTe«ali»r^em"keHl Én ugyan réuéioröl
r--T\') SomogY Ld> flmi % kenjrerrtíi ho||,V SÖlínü^
\'link.
megvallom a tekintetben inkább vagyok barátja a vegyes b áz a b b á g o k n ak; do feltétcíesen. Hze-retném tudnillik lin Zalát vagy Somogyut Thuruez vagy Árva jegyezné el; deroversaUs mellett; az az gyermekeik aztán mind os anya vallásában neveltessenek! azonban ez csak meHékee magánízlés; én szivemből örülök az uj párnak Így is, — mert mint mondám, igen összeillő derék pár, s egyik a másiknak — mint mondani szokás — jó partié ! — mindenik gazdag B&ellcmi éa anyagi kincsekben egyformán. Zala csak egy Deákot nevelt az igaz ; do uz aztán p r i-muB eminens ám mindég mindenekben, még a külföldi akadémiákon is. Somogy a régi Kistükör sxcrintBamjárol volt-birea^.most már több van neki ennélvan Somasioha, pedig sokkol be-csesb, mint az a gyümölcs, melytől nevét veszi, mert azt bo lehet fÜzni ezukorba, még is fanyar, — ezt azonban aö befűzni, bo lefőzni nem lehet, Bf»m rhnmmat>_^gmjguk^ral; áll ö a „gutea Recht" -mellett tántoríthatíánul. — De anyagi íeEnfetBen ía egyformán" gazdag az uj pár. Ha Somogy búsul; ad neki Zala sxiwidámitó bort; e ha künyfli a eok szenvedésben kiszáradnának, ott van a B a 1 a t o n 1 hiszen csak nem fog már az úristen annyira Bujtani bennünket, hogy keservünkben még e kis magyar tengert is CBcppenkéni elkönyezzük?I — Ha Somogy beteg; ott vanftlrkd^meggyógyitja Zalar— s M Zala a füredi savétól hideglelést kap; menjen Somogyi) a levegőt változtatni, annak-kies vidékei « vadregényes erdei meghozandják egészségét 1 s ha végre- Zalának eiaébe jntna, egy kis könnyen megeshető családi pörpatvar alkalmával, Bomogyot, avval-a. Bok koyeskálí -k 3 v e I meghajigálni;. terem íjotnogyboxt elég basa, hogy az Irái szavainak [a eleget tegyen, s kenyérrel dobja viasza azt a ki tit kövol rbajigálja. —Szóval: égen az aj pár 1 ^
T3e kirí kU toublval\'.mi\'leasy iín semmit som ír felőle; ast aem tudom, fia-e, vagy leány? már pedig ha1 komaságba találunk-keveredni, ezt még is tudnom kellene, — mert a íjaerint küldenem aj indokomat az újszülöttnek*). — Hajdan ama bires h á r o m király, kiknek nótáját még ma ia dúdolgatják a
Í\'ámbor suszterinasok vízkereszt napján, — ezen [irályok mondomf útnak indulván a faszolban isülotett kisded látogatására,\'arany at, myr-
—YBtm KrokMI b«MHU> .JiwWkol «m Uhtlne -»eld HU-
ezredévi szenvedés sem vnln képes megtörni, nyomtalanul nem veszhet el!
Mély hálával tartozom végre a t. kiadó én szerkesztő urak iránt is, a kik c.seké]ynégeniben kegyesek valának annyi képességet ieltétclezni. hogy engem bizalmukkal elhalmozva, parányi szellemi erőmet igénybe venni szíveskedtek, legyenek ,Í3 nem r.sak meggy özód\\e felőlem, de biztosítom is Őket, miként, a mily rendületlenül hivő vagyok hazámnak , k a mily lántoriihalut--lannl szeretem azt, ép ugy n uly mértékben tisztelem és becsülöm mindazt, a mi jó. nemen én dicső,— és gyUlölöm a mi rósz és kárhoztató — -hü Őre ós képviselője leendek vidékemnek, s a mennyire lehet megyémnek is, s ínegvesztegei-hetetlen igazsággal fogok följegyezni mindent s a nagy haza előtt tudomásra juttatni minden eseményt egyiránt, érdemeljen az bár dicséretet, vagy megrovást, leginkább igyekezni lúgok megismerni s ismertetni a magyar nemzet legnagyobb részét tevő pórnép bel-életét . szokásait és hangulatát és szorgalma ugy szép tettei megdicsérésével és méltán) hUával , valamint ferde szoltásai, roszlelküsége éí» restsége kár-hoz tatásával és megrovásával hatni reá, mert az én igénytelen fogalmam szerint, a magyar nemzet csak ugy lehet dicső és csak ugy lehet helve a müveit nemzetek közt, hu minden rétegében, a dúsgazdag nr j nlotájától kezdve a legszegényebb földműves kunyhójáig egy vágy a szellemi én anvagi téreni haladás vágya dagasztja a keblet: önmagát az erény . haza- é> tesrvérszeretet és tudomány által a dioő én müveit nemzetek sorába feleinelni, s ha ez. a miért már annyi imát és sóhajt röpiték a Magyaruk Istenéhez valahára sikerülend , akkor megnyugodva-s prófétai ihlette] elmondhatom : e-nemzet halhatatlan!! Jövőre többet és má.-t is, éljen a Haza!
KgvUáza*bükki liKKVAKirS KÁLMÁN.
[] Füred, jun. hó 13. Alig hogy kipakoltam, már is irok számúdra pár &urt az élvezetek Meecájából,hova beteg és egészséges zarándokolni jár. Mágnásaink közül már is többet látni a sétatéren; Flln-d halad a korral, sétatere nagvobhittatik, s kőfallal vétetik kőilil; uj mAri kávé- és ebédlőterem éj ült; a hideg iUt-(iük* zuhanyok javítottak, csinositattak; általá-
logy
\\mn annyi csin, elegontia mindé: ügyes rendező kezeknek csak dicséretet szavazhatunk. Molnár jön társulata egy részétel; J\'ricllo Kornéliát várják Testről; az élezmester Bizai még nincs itt, A hidegfUrduk oly látogatottak, mínt nyár közepén. A savós poharakat is egyre Ürítik; a zene hangzik, szóval: itt arany-élet van barátom, csak zsebedben legyen. ha más nem, legalább\'— bankjegy.
Sietve irtam; de a jövő számokban híven festem ns itteni zajos életet. Isten áldjon meg-sok előfizetővel.
Kűflztliely, 18G2. jun. 13.
Mindennapi dolgokról .szólok: mint fürdő, színház, casino stb,, melyek mind és még több efélék Keszthelyen gazdagon találhatók. De ezzel még nem merném anyagi vagy kényelmi gazdaságát egyik vagy másik ily hasznos intézetnek kifejezni; mert sajnos, dB igaz hogy mindenben hiányzik valami, mit a szemlélő vagy élvező te t kereső egyaránt nehezen nélkülöz. No do hisz semmi sem tökéletes a földön, —- még ezen régi-reflexió sem.
Mint réssrehajlatlan BzemlélŐ a balatoni fürdőházról nem hallgathatom el észrevételeimet.
Egy legutóbbi meleg napon fürdeni vágyván , kisétáltam a novezett fUrdŐházhoz, s midőn az.,iElfiterem-, línhatár"-hoz ozimzett ajtó klisBöbét átléptem, egy legfolebb 6—7 éves kis leánytól fogadtattam; ki is kívánságomra, hogy filrdőrnhával lásspn el — azzal válaszolt: hogy még egy fél óráig várnom kell, mivel — a fürdőruha még nem száraz. Megvallom, hogy ezen kissé -draaticns felelet megnevettetett, s magam körül tekintvén, nelníny nszógatyát s törlőt láttam, mint egyedüli készleteta várandó fürdővendégek számára.
Ahévizrííl jövő levelemben fogok beszélni.
Hziuházunk június hó vége felé elkészül, » Szuper társasága szenteli föl Melpomeuc,ezeu uj templomát.
A casino rendesen üres. A tisztelt tagok Mcrcuriusban, megelégednek a ház falával is; azaz hogy az azon függő fekete táhlá\\al; lm t. i, rajta a táviroda által kitUzetni szokott n.n. ,,Cours-Zettel" látható.
A vetések szépek. A szőlők sokat és jót ígérnek. Kzen utóbbi tárgyról többet irni azonban nem érzem magamat hivatva., nehogy egy szaklap (?) j\'olemiába keverednék velünk.\'15)
T.zekután még csak egy esetről akarok megemlékezni. Nem rég az itteni kastélykertben egy becsületes és mivelt úriember .* az ut melletti bosquethól egy rózsabimhót tulúlt tépni. Mire egyszerre háta inogott oly nyers és mindenesetre illetéktelen szidalom támadt — miként.ha egy nagyvárosi koia gyakorolná magát a dialektikában. Ks ezen inurbánus egyén\', mely ekként csorbítja umsága adomán \\ áuak becsét, nem volt egy , talán külföldi kertészlegény vagy utcsináló; nem, az illető égvén magyar ember, — ínra mennyiben ez módjával Összefér. Mi jelesen csak az elsőt sajnáljuk.,
Remélem, hogy jövő levelem érdekesebb ltend, addig pedig maradok hazafias üdvözlettel.
_ BUDAI.
Somogy ünnepe.
(Május 12—13. lKdá.) Mért ne mondhatnánk ünnepnek azon napét, melyen ezerek jóléte, b őn boldogságunkra írányzutt egyegy eszme diada.lt ül ?
\\ annak küldetéseink az égből, mclvekul még a füldún ketl végeznünk, hogy mettük legyünk küldetéseink helyire; b" az "is Km megihijon -bvimtínkct.
A nyomáét nem szenvedő europui koZFzclIi m ugv visz, ragad előre! nekünk csak az inínvtőt k\'ll kc-zúnkb-n tartani, hogy tudjuk: merre vnti t\'-jt-íak te delünk, hegy a kikötőbe jussujk, e a R-n^vrbe ne kol!j\'\'n szúrni kincseinket \'í
Mez.-i gazdászal,
ipar,
akedelem. tadoniánv
Hzeptr
,et bÜi. itriási lobogókat lung<;tin_-k a világ-\'árnRokban ; a szellum hatalma, az anyagi gazdagság tetetik le alapjául a nemzetek ibcbbzo jövőbe nyúló élelmek.
Nekünk, névre én dicsőt* égre egvinint nagvnem-zrtiek. ott kuli állnunk a lobogók alatt, bevizezni külili\'tésünkt\'t, részt venni a versenyben, r megmutatni: hugv eletére, képesség, szorgalom tekint-teben
ugy illák vi
gyünk a nagy nemzetek sorába állni.
llogv Somogy vármegye közÖnBcge ál van Itatva
Hegy Somuf _
ez eszmétől, — eléggé mutatta múltjával b a jelenben is, — midőn önerővel, cBÜggedctlcnül mozog, s fáradhatatlan gazdasági egyesülete- a marczaÜ kúillitást teremte.
Nagy nap volt ez nokunk, Írjuk bc^ a „tértek künyvéb\'*.-
Az említett nap reggelén már nem caak bent a házakban, hanem kint a föutczan is azük volt a hely, hol fényesebbnél fényesebb fogatok Inpték el n tért
Ep ugv a napi élet, mint a__gazdászatnak több kitűnősége volt jelen: köztük: b. Splényi, trondol D. B., Miske, Somsich P., Krigíf P., Palsa B., fccherer P., Hertelendy K., Boda J., Kosnífl F. Oliva, (jlavina stb.( mint a Pest, Heves, Fejér 8 Zala megyei gazd. egyesületek küldöttjei.
Birtokosaink sorában: Zichy J.f Károlyi, Festetics, Széchenyi, Forgácb, SomBich etb, grófok; In-keyek, Kunok, Kacskovichok, Csépánok, Sornssichok stb. Ahonszerclem ób ügyszeretatben kitűnő lelkész és gazda tiszti kar; a nép oly nagy tömegekben, hogy szinto Örült a lelked rajta: mikóp a mezük és csendes lakok vorejtékos népét a napi munka mellől elhozta a nemes Ösztön, a közérdek vágya.
Az érdemes gr. S&écbonyi Gyula majnrtelkén, — hol a zöld galyiyal koszorúzott kápuni ország és megyei csimert három nagy nemzeti lobogó védte, —Jan-kovich L. gazdasági egyleti elnök fogadta moicg szavakban a küldöttségeket, harsány éljenek közt.
Itt volt a kiállítás is, oly elegantia , rend, értelem b szakismerettel rendezve, hogy még — az irigység is meghajolt volna előtte.
A pénztár csaknem ostrom alatt volt, gazdag, szegény egyformán iparkodott bejutni a holyro, hol a gazdássat emelésére a fáradság, verejték s ezek gyü-mölcaci koszoráztattak.
Habár rögtönözve volt o kiállítás, ha a megyo néhány birtokosa, a különben hangyaszorgalma, s clflro törő közép birtokoBoSztály egyenlően vesz réBzt ezen nem csak megyei, do hazai ügy pártolásában, — az eredmény nagyaserü lesz. -
A provincziália kiállitásokunk azonban igy is ,dÍBzo marad ; nomea vérÜ / szén lovainkat tekintve pociig: as országos kiállitással is bátran versenyezhet.
" -) Nem rosi dolog p*aiff a «aüd •ifitllkiSt hf»»*lai luv tlrAlt annak neilva mellett történhetik aa argTimentatlo.
Lovak után leginkább kitűntek juhaink, asiroB tintafokete, & belől arnnyBirgát játszú mélv gyapju-jokkal, melyeknek vékony azála alig birná el a pókot.
Szarvasmarháink — habár néhány kitünti vol^ 1b kőztök — gyéren voltak képviatávc, a a marhatenyáss-teanek orBzágszertei caökkonéBét árulák el. A gópe-Bzet, erdészet iilíileg, a sertvés és baromfiak csak kö-répazeríileg elégítik ki a várakozást.
Sajnáljuk, hogy a jelefl birtokos osztály és a korszellemmel elöro haladó népünkből azok névsorát-nem közülhetjük hely azuke miatt, kik e napon jutalmat és koBEorut nyertek, — de liazni lapjainkból Ugy.ii eléggé ismertek luvén t. olvasó köziinségünk előtt*; _ menjünk tovább,
Az-ckcvcrscny gr. Széclicnyi Uyula telkén lel-kiismnreteB gond, éU-r tifryelem, s e\'gész lelki tűz és kedv mellett hajtatott végre, legalább is BOO egyén jelenlétében: a legnagyobb birtokos ugy, mint a legszegényebb polgár — megjelentek b vettek részt a nap ürümébfjn.
A nép ugy látstutt, kedvet kapott a vosekékhea, s valóban szép eredménynyel keesegtetö, s praktikus volt az egyesületnek azon intézkedése, mikúp a jutalmak kuzt fndgilraink géptuzektől vábárlutt gazdöBági eszközöket is nyerjenek, mert igy meghonoBitnaló b-tjz nálok, n őrömmel fogjak mire; az eke szarvát, midőn n barázdák koró és burján helyett mnjd Ö—lu magot adnuk, e a telek, m«dy eddig" tán a eBaládnak napi szükségét sem f.-dezc, azt jólétben ringatja, a fold értékét nevelni fogja.
Ila minden parányi térre verejték hidL, mely felett legfeljebb a pacsirta szántott, s ha a pár hokldal biró foldinivps iB azen öntudatra jut: bogyós isten napja és harmatja mellé még iparködással Dárosuit erö, e folytonos ébrenlét exükaégoltetík, a taLij gyü-möleBöztetéBtre, midÖn a munkátjnegiildja a termés, g legfeljebb azon kis helyek maradnak mi véletlenül, mely okén sírjaink feküszuek, — akkor mondhatjuk el: itt a nap, melyen megérdemeljük e drága fül-! d e t . . . .
i A.Z egész kiállítás alatt legkisebb rendetlenség j nem adta frlö magát, nem azért ugyan , hog^*/nemzeti I szalag csokros ifjaink őrködtek, hanem mept\'nincs oly L elfajult egyen, ki nemzeti bűnt kövossen-^l._____ .
Babóchaí fogadós is jó nnprr. viradt, meTt akkora volt nála a tolongás, hogy az asztaloknál alig lehetett-helyet kapni, Megesett, hogy a leves helyett salátát hoztak, pedig hiába : az éh gyomorra azeczetncma legjobban esik. De ki tehet erről, megtörténik ez Pesten U, vigasztalja magát Babóchaí uram- Két banda kergette a bút, a szedte a fnrintoüokat; a barna gyerekek is jól arattak. A toászt mindenkinek torkán akadt^ hallgatni arany !
V olt sziní előadás is Balogh társulatától, do erről hallgassunk.
Mély köszönetet ki II szavnznunk a lelkes gróf Széchenyi (Jyulánafc , ki nem eank mnjortelkét adta által a kiállításra, földjét versenyHzánuiara, de nem ki^ mélt munkaerőt, költségűt, ídüi, hogy a megyének-e napja is örökítve legyen.
Elismerés illeti bzéles József morczali tisztartét -a rendezéebeni fáradhatattanságnért.
A diusöség pedig legyen azon lelkeseké, kik a mezei gazdászat, ipar, kereskedelem felviragxására, jobblétünk jövőjére, népünk Jelki emelésére, anyagi gyarapítására ezen napot teremték. Meg fogja ez hozni babérát, ha tán akkor már többen boldogabb világba költöztek ia közülünk. De mindegy, síron éb\'olyan szép a babér, mint a homlokon . . . % még tovább zöldéi, mert Ltt már meghalt az irigység! ¦ . .
Ti pedig Somogy megve lelkes polgárai, kik szép lovaitokkal most is anapcliBraerés-és dicséretét aratta, tok, seregeijetek egybe azon oltár körül, mélyen lelkes birtokosaink meggynjtntták az áldozat íángját-Emebit akarnak ök titeket a jólétben, szép-, nemeiben. — köBsétek hát fel a szárnyakat, s szálljatok szebb jövő felél . . .
Legyetek h5k a földhöz , melyhez a honsxerclem köt, könnyelműség núatt^Hdog«nitoni-csakcgy^ian--tot is, bün I . . .
Ha esö nincs, adjatok a földnek verejtéket-, ha nem süt a nap, adjátok oda szivetek melegét — de a földet soha, Boha !. . . EOBOZ. 1
Hogy &U gazdász&tnnlcP
Veszprém, 1862 jun. 7. A nemzeti emelkedésnek két fotényeiője von: a flzeUenri éa anyagi júlót. A nemzeti nagyság egy egészének Összetartozó két oldala ez, s egymásra! kölcsönhatásuk el vitázna tat! an. A szellemi támogatást nélkülöző anyag^rö nabnebodonozori állókép, ímely-nek óriási tömego cserépláhakon áll, s önsúlya alatt roskad Öbbzc A világ ítélőszéke , a történet igazolja~ ezt. mely óriási tömegeket látott leverten heverni,a oíellem hatalma előtt. A maroknyi goMfrg nép asclhinü túlsúlyával diodalmaBkodott a roppant persa bu-odfll— mon Európa népei lelki fölényük által uralkodnak -
Ázsiának mUlióíTelctt----b hogy a .szeltem—
rálag önerejével, anyagi jegédeBíkÜzok^nelkal íb mUy _ nagy batalonvnüly renditfilcg hat & nyers tnyagierfi.-ro: azt a történelem a legközelebbi múltban is fényesen mutatta fel. — Do mint az anyagi er«nem.nélkfi-lözhefts szeltem támogatását, W^fftfWJf anyagi jólét nyttjt fejlődhetési sziUrd sisnoV-iS-Wr kül a szellem Winczolt Prométh, lekötötö^^rW ~
Lángol benne a* elevenítő égi tüx, de el lóvén előtte, x&rvaatér, melyen nyilatkozva ¦eleveníthetne, lángjával ön magát cmésati föl. t.\'nak ép testben lobot oríis lélek, a saenredö tobt fájdalmai lovunk a lélek erőjét i«. A sscgény»6gtolfar, melynek súlya által a legha-Jajraa&abb snllcni ia tovonntlka fölt! porába, nénrké-pcs ¦ emelkedni. S nemzetek élctéJreri ott kezdődik a hanyatlás, hol,a szellem emelkedése megszűnik, meri a megállapodás egy a yisszaesóssT.I.
Életrevaló nép a légnyomasztóbb körülmények között i& talál:tért; raelyon szellemi s anyagi erőit áldást arasstólag, hfltnlomrB vozcrlölog foglalkoztathatja, s épen anobés viszonyok közt megdicsőülő tevékenység as, miáltal a népük életrevalóságukat a legfényesebben igasuljdk.
Nmn^etünk életrevalósága íf, szellemi és anyagi erőinok FiylcastéBfiM irányzott köszhasznu tevékenysége által bízonyitható bo a legnagyobb hatalmasságnak : á közvéleménynek részrehAjIatlan areopágjn elCtt. n» élni akarunk\', tennünk keli, fokozatosan megMÜnés\'-nólkül kcü-fejtoszteni ugy szellemi, mint anyagi erőinket, versenyt kell haladnunk Európa müveit népeivel, a dicsőség temploma toló , ha egyik tér bo van zárva, nyitnunk kell másikat, de nz erüket hovortotni nem szabad ; mórt az erő csnk nyilatkozatában erfi, s ha nyilatkozni megszűnt, tehetlonséggv gyengül lö . . . ar emberiség haladásra van hivatva,-s esak oly nép maradhat a törtünőiéin színterén , mely-bún van erö elövinnr a haladás lobogóját, elgyengült nemzetnek pusztulnia kell, épen ugy, mint az elagott öreg sírba asáü . . . pusztulnia kell, íiogy helyét életerős, tettre képes éa késs nemzet foglalja el, kiben és ki által közelebb megy rendeltetés éhez az emberiség. II* hát élni akarunk, ha a koporsóra — melyből raz erős kikél éj eget kér" tétlenségünk által önmagunk nem akarjuk rászórni a sirgöröngyöket, akkor tennünk kell, mfiküdtotni kell erőit a nemzettest minden -fAgf&nak, még podig %kfiltÖ buzdítása szerint „kinek mint Adák as isteuek Oltári a hazának, Hogy füatolögjenek." th\'gy Kellemi erőink-nt*n> -Wv«rtukparhígon, hogy minden időben fejlesztettük azt, erről touusku--dík irodalmunk, mely mélcó helyet foglalni Európa, elöhaladott népei irodalmában .... tnnnskodik azon nagyszerű szellemi barez, mely aokszor a lélckcro fegyvereivel vívatott, b deinosthenesi szellem vezéreket mutatott fül, kiknek homlokára népek elismerése tOxta-.foL a. diadaChcrTadatlan koronaját. Szellemi emelkedettségünk bizonyítéka az a 1 éleké melóval dö-zatkészeég, melyet a közjó, előmozdításáért, erőink féjtafzthetéseért, a közügy irdtkti lángoló szeretettől áthatva hoztunk, s áldozataink értékét emeli azon körülmény, hogy letétele ol kai inával az irás szavai-sze-rint „a gazdag és Bzogény Összetalálkoztak.11 Igaz, hogy vanTóg^tkázáflj\'TetGiíríek érezhető hiányok . . . de büszke önérzettel nézhetünk a jövőbe, melynek fátyolát ha le nem emelhetjük is, alóla tündökölnek a koltfi e szavai:
„Neked élni kell úhlion, & örökre mint tavasz virulni\\u ^, A axcllami érö fejlesztése mellett azonban, nem
szabad elfeledkezni az anyagi erők fejlesztéséről Bem, mert ezek kölcsönhatásban vannak, a szellemi b anya-gMélét ísBzötartoxó két eldala a nemző ti nagyság eoncret fogalminak. Az anyagi jólét alapja a szelleminek, nem fölötte áll, hanem okvetlenüljneg,k#U lennie alatta, mart különben nem lenne annak fenntartó, a^melkedésénBk alapul szolgáló tamponba. Az anyagi jólét, ennek teremti; eleme í^a virágzó gazda-axat, ipar és kereskedelem, a valódi pénznek bosege, ai anyagi jólétet elválhatlannl kiséró hu tors a h 11 e 1, együttvéve hatalom, mely mint Hollandnak a múltban, b Albumnak jelenben! példája matatja, fölemeli a nom-- aetet, Mint ax egyes ember, ugy a nemzetek is csak — nVknr IfiliptneV nnAllr^kt fflg^Ptli|ni-le } akko»_vannak ¦ - bU^oaitva támaiUs —rsértesetéa ellen, ^kkor képeflit-. vek nagyseerü % dicsS tettekra, ha a szegénység által .»; szolgai függés s sUrendeltaég bilincseibe nem^eret-nek. _Még_a azeUemorő sem működhetik áldást árasz-tóbjg s erőbatalmilag, ha Prométheoszát a szegényBÓg 4cahuL bilincsel « tétlenség szirtje-hez bilincselik, fiáért nem caak a szellemet — hanem az anyagi jóle-t«t is uflk^g/ejWsateniniág pedig a szellemmel pár-hnaamofan. A mely nemzetet az üy fej töd és Bzüksé-g**»jeínok tudata áthatotta, lelkét fokozatosan omcli . artrtH erfirc, anyagilag halad nyereségről nyereségre, bot as- anyagi ét ssellemt erők egymásra kedvczolcg b kfileaSnflien hatva, folytonoian-fejliídnek . - - . ott a valódi njjmi^ti nagyságnak dicső tom-
.....p-lom-m oly "kosaírtra épül, melyet htaba ostromol-.
nak, mert senki nem Tenet azon diadalt.
\'^HqfJr.Aát tfemseti nagyságánknak lütexi} egyik Í5tóirye»6j«rí-a sselbsmi frÜt, a másik fStényczdnck: __^» anyagi jilétaek,; vagyonosáa^nak hiánya meg ne ...-—r.hatását.trne rontsa,\' — bogy-^Bzogényffég 1 a
hmisnálni a^nemzetnek mia^lon; t/»rvepyc« cszk\'üzí, minden kináíkoaé ajkaimat, mtdrriok^ngúíyével aoya> gLrn%^» jajitiIag_hatiiafc^.flíUárdítiiatja általa flUfOemt ertjéTiekrpapját. \' ~ J
¦¦ ^^i:lbl.:!B8^^\'ic«iiv^-i«nti!Anok akkor a többiek \\^7-.Uv:^^rniig\'-9gyoB-\'Yiáékn, a; nDmaottealnoE" \\ *ÍJr2-*«8Í«iTi»Tam erftjöltben hanyatlanakj, na egész ¦ dtítTnwg^ennek káros\'^ÍMXahatását Addigis, míg^
orsaágOB bölcs intézkedés húzhatna mnzgáaba min-.denütt,.Bji anyagi jólét\'emolvaért) irányzott rugókat, az egye« vidéküknek kell saját érdekűik feletti hü őrködés, jlnjawk cWirooaitítísa által áldólag hatni az egészre*. Mii as egé»z nom tebot a részekért, n rá-szelSlok kell most megtenni azt az\' egészért s ebben önmagukért íb.
Megyónk egj-iko a részeknek. A termÓBzottfll gazdagon van megáld/a az anyagi emolkedhetéa minden kellékével, a cmtdkedni fog, emelkednie kell, csak szorgalom, kitartás, akaraterő, közjóórti szmit lelko-süléB, ünrangiihozi hűség no buVnyozzék. Van fája — majdnem kimeríthet len gazdagságban — a rengeteg Bakonyban, van jó bora szótBzórt hegyein, a hirnevea Somlón, a kövessé ismert mezöföldi rÓBzen, hol Tap-váslrja a sz6\'ílőhegyéknek koronája, a Halaton mellékének Veszprém megj-éhoz tartozó részében ; van kőszene á Bakonyban; «aép— de munkás kezekrn váró márványa Vámoson éa a ü- K. Szöllos felé turülö hegyekben; van áldott foliljo, melyben minden megtűröm; van kedvező égaljit, mely EzedexjFák iílictrsc i^etén Belyemtenyésztésre ij;en alkalmas , a méhészet dinzlik , kövér legelői — fílleg a mezőfölJi részen — hasznossá s ki.nnyüvé teszik a marha- ók birkate-nvesztést, — van a Uakonvban kőszene , gyűiiH\'leste-nvésztósri* jó bilajn . , . de n szorgalom ninus aninv-ban az áldásukkal, az elöndialadott gazdastZiU\'i szjik-tiidontiiny tanai nem mentek át az életi"1, a gazdálkodás more ]iatrio fulyik, a gépek r.sak ritka helyen, itt íb nagyobb un.dalmakban nlkatlmnzvák, a mellékutak — daezára a sok konok és küpornak — nincsenek j-> kwban tartva, pedig ezeknek jó karban tarúsa a termények értékének fúYiiioltyüje, & n ezorgalomnak hn-talmaB élesztője a kézműipar .nincs virágzó állapotban, a gyáripar még meg sem született esecHomö *}, a márvány bányák kincnei kiakmizatlon hevernek, várván a tettiTcnirk felkültö szavát, mi\'Iy a KÍr óléban r-jlö kiiu\'H.\'kit kihozandja, a »züliihegyi:k egy része dézüiiia biliiieteiben hever, elülvén s megbüntetvén a süorgalnwt, a megváltott szőlőhegyekben sincs szőlői rendőrség, mely a borok hitele fölötti őrködés — a meghamisítás gátlása által azok értékem emelöleg hatna, a BzíilÜszeti téren tett igabb frlfedezések tirra rueögTliTay ri"Hüntbri\'npk"írtíibb\'javnsíotí szTÍlőmftvolóffi uiódok hi\'lyea vagy helvtelen, vidékünkön alkalmazható Vagy nem alkalinazluitó voltának kipuhatolása végett még esak kisérlet-k sem tétetnek, kevés a íryümülcsteiiyi\'sztü — annál több a rabli\'>. p a piimöles-f.iknak iriíy«,\'p(.öl vag>* roszakarathöl Iwfíi részeié seben, nz tdLu\\áuvok kitördelésében pokoli ör-\'íniét lelő,, allavfls-féíe szüreteiést csak egyes kitűnőbb borasz.uk kísérlettek meg . . . gyümölcsfaiskola sok helységben épen nii«^ w b ott is, a hol von — kévéd kiv.éti.dlel -gyümölesfák hnlvett bnrgonvát stb tenyészt azokban a tani tó .... stli. ütb. ily viszi>nyok k..zt aztán*nü)n 1 -le-t obiul,ilni, lm ez a nép
„még is rongyoF, még is éhes közel áll az elvt>széshezu nem lehet csudálni, hogy szegényedünk, mikor míg lst\'ii keze ald, addig Kaját kezünk ver, míg a természet áldva működik érettünk, addig mi kárlmzaton lóllojiséglui. .iidye.déssfil..áa8iik anyagi jólétünk sírját . . . nem lehet emulálaí., hogy inig az alsóbb népOBZ-fcíly körében szaporodik az öbí birtokát eladogatva napszámossá stilyedö tömeg, addig nagyubb birtukuk is gyakran kerülnek idegen kezekre.
A baj létezik, — de ezt fölismerni nntn elégT hanem el !0 kell távolitni. Orvosolni kell, míg gyógyit-hatlan sebbé nem evesedik a nemzet .teBtén. Á u czélból:
1. meg kell ismertetni a nép alsó osztálvával is a ezéLszerü gazdálkodás tanát, moly szent ezélt csak ugy lehet elérni, ha a gazdaság tudom óny a falusi iskolákban ia kötelezett (antárgyak közé soroltatik, s minden helység járat a népiskola számára ha nem tubb — b-gidább egy szaklapot. Kz által a nép gazdasági ismeretei körét szélesbitenénk — mert a\'józan eszű, helyoB felfogású magyar nép könnyen és örömmel tanul. . ríTö "njöllőtr agazdaBégi szaklapokat-is anyagi gj-ámolítjiBának eszközlése áltál képoaepbó tennénk Bzéleaebb kürbeni müküdó_sre , gazdagabb tartalom nyújtásra..Pálosi iakolákba íegajánlbatóbb a „Falusi Gazda/ mely nem azakomberok számára írt tu-dományoH értckezÓBokct, baacin a nép felfogásához mert eaikkuket hoz, a mezei gazdas;ig, kertészet, méhészet Bíb. küróbÖl._ : ^~ -
2. A gj-ümölcstenyéflaíéBt jelenlegi elhanyagolt allásabúl kiemelvo, virágzóvá kell tenni. Minden községben. állittasséB: gyümölcsfaiskola ,~b a községi elöljárók íirködjének, hogy- az uzóljától el no youajiaók.
3. A dóamáa szolok föbleBurai, kiknek 0 dézmn különben íh bizonytalan jövedelmet hoz, lépjenek vált-sági, ügyességre a szőlőbirtokosokkal, hogy büntető bilincBQtlMil fclBzabadulvána azorgalomr álilást kamatozó tökévé váljék ugy egyoaoknok iníál a,hazáluik javára. .
¦í. Az utak tartasBának jú állapotban, s ntt:~ hol a szorgalom.ólónkitéso a a\'-vidék anyagi jóléto kövg-toli,:-— vágassanak jó mollókutak/ V
b.> A törvény által különben ia tiltotrcrdiipiiszti-tás gátiiltassék, főleg Veszprém megyénok mezőföldi réazíben, hol a fa hiánya naponlúnt érezhetőbb Uaz, a 0lenekára4frtról már is 7—8 fríra emelkcilett.
kiképzettob^ a gazdaaági szaklapokat
olvasó bortormefiztök tegyenek kísérleteket a Hooln-brenekfélo ^iUlömivelóai a Hnvasfélo 8cüroteléBÍ rondf-Bzerrel, s ha lá^jn a nép n\'sikert, ünként köve-teniÜ a jó példát. Legyenek vezérférfiak , kíknok jó példája világoskodjék ezerok előtt, éjeknek éa a hasának javára. * A korai Bzürot — főleg kedvező Időjárás-mellett— akadályoataaeók, mint szinte a borok ni cg hamisítása ia, mit tiltó rendszabályok által ugyan nem érhetni el, de igenis elérhető nz által, ha a bor hit dél fenntartani óhajtók egye sülnek, a jól kenuit éa meg nem hamisított boraikat magasabb áron adand-ják el.
7. Mert a gazdászat felvirágoztatására is egyes ült erők tehetnek legtöbbet . . . állítsunk gazdasági egyo-sült-tet. Kölállithatásaért már 18til>ik óvben megtoltuk a szükséges lépéseket, volt elökészitő öHsscjöve-ti 1, kidolgoztattak az alapszabályok, a azok már a műit évben meg is erősíttettek. Mért nem lépnek hát ki a síkra azok , kik a vczérlobogónnk elüvitelóro hivat vá k V . . . Mily áldólag hatna ez egyosület vidékünk a:iyagi jobLléte. emelésével ! mint éleaztenó a azorgaJ-mat, fíjlesztené a gazdiiszatot kiállitilsok, szántáuatb. \\.Tseny<\'k rendezése, hitel teremtése stb. által! Előre hát vezérfértiak e téren, mely nyitva van, óe dicső, mert Itelöle ha7.ánkra derül fény!
11a a vidéki gazd. egyletek minden megyében uicgaiiikiiinak, s a kuzp\'iiti gazdasági egyes ülettel kapesolatban minden erőt inuzgáaba hoznak a gazdá-s::at virágozta tására, akadályainak leküzdésére, as ipar fejlesztésére, kcresJtodehjin élénkitésére, a most hiányzó hitelnek előteremtÓBére, akkor a nemzet anyagi erőben emelkedni fog.
A megyei gazdasági egylet fölállitá&a e szerint nem csak önmagunk iránti kötelesség, hanem oly tartozás is, melynek lerovását a haza várja meg tőlünk, mert az urxzóg anyagi erejét emeljük általa, azt as eröE— mely a vele egybetartozó máaik oldallal a azel-iemi erővel képezi a nemzeti nagysjigot.
VÜNÜCZKY.
Gazdasági tudósítás Veszprémből.
¦ A v-tiiűsuk. italában véve jók y főleg., a tisztabuza íz, mely legdúsabb tcrméssnl ki.vHegtet, s sok helven .Ív gazdag, hogy a tulajdonijuknak megkellett ka-^/.altatni. Helyivel közzel a n-zsvi.-U\'sek ritkák, b a bn-\'.avetésrkkel sehid sem állják a versenyt. A tavaszi - \\ \'téi-eki\'.\' - bár kezdetben jól indultak — a száraz | hidegek , sf.kkentŐl. g hamiuk.
j A gyümolopben aok~kárt tett mar a Húsvét meg-
|" előzött fagy is, de még több kárt tesznek a férgek, melyek a gyümölcsöt lerágják. A fák alja lerágott , gyümölcsei van beterítve.
! Szőlőhegyeink szépek, de ezeknek itt van egy vt\'-
I tizedeimen szüretelő faja: a esajkó. Jr\\j is az élete e ; 1»igómak, ha a szüreteu rajt kaphatják, a hívatlan ! szedőnek hátra csavarják fejét.
i líétemk a, vizönlenen helyeken jó*l növelik a fü-
¦ vet, de szárazabb s emeltebb réteinken kevés és apró \' t\'ii nőtt. A hideg ÓB.száraz időjárást okoljuk értté. 1 A- PJ^PJ01 senki nem keresi. Az eleség ára totc-[ mesén leszállott. A buza kilája 7 uj frton kol, a leg-, szebbet sem kérik 1 frt 50 kron fiílul. A rozs kilája
¦ 5 frt 20 *r. n, é. Bur akójn *í—H ft a minőség nzorinL E szerint a
j bor ára ia leszállt, mert fejtetlenül U — 1U frton adhat-1 tuk volna ol. )(_
¦ %% cnrAjiai-lilrro <imolkA4ott Heirmli porcául I Ángy ár hum-Mtilhlciiük bcni llctdrc 6 kivétel ag\'yut, do\'cgj fecike nem oox
Haranyából 18Ö2. april 24.
Midőn ezelőtt több évvel lapjaink,lobet mondani, kizárólag Pesten adattak ki; midőn a hirlapvilágot csak íb a főváros képezte , b a vidéki eseményokot többnyire csak egj\'ogj" viszketeg tollú fiatal emberke Írogatta meg a fővárosi lapoknak, — de a vidéki közéletet tanulmányozni, b fejlődését időszakonkénti tudósításokban taglalni, vagy legalább figyelmes átgun-doláBfcsl feljegyezni, alig jutott valakinek eaaébe; BokBKortépelŐtltűm azon gondolattal, hogyan van az, -hogy,lapjaink nem iparkodnak minden megyében, egy egy érett gtindolkozila 11, s a miveltség liúllíi fokára emelkedett férfit munkatársul megnyerni, kinek feladata lenne: n vidéki közé löt minden mozzanatát figyelőmmel kísérni, a a lapok Bzámára clothiven f^oljo-gycy.ni; ugy azonban, hogy a üirténteket rószrohajűt-lan tollal a kellB világitáBba he\'yezvén^ imitt amott talán egy-agy.találó észrevétellel ia kisérvén, azokat egyszersmind a jövfire tannlailgOBBá tegyék; — mindenekfelett pedig érdeket kelteni a vidéki közönségben egy réazröl Báját — talán saem olöl tévoaztottérdu-, kei, más részről az irodalomba .minden iránt, a, mi ezópéajó; yagyia fűjleBztoní éa órlolní a míiyclildés kahiszait, és irtani a gyomot, nyesni a Fattyubajninokat.
Mert azt C8ak~míndenki belátja; hogy mi vidékiek a fo\'vároa irányában nora vagyunk odapán páriák, kik afktízUgyekben *) jolentókany túnyesökként nem is Bzcrepolhetnok, kiknek^ érdekei figyehnet alig* erdőméinek,, vagy, kiknek általában olyan közéloto nincs Íb , mely a fpvároai közélet mellett életnek mondható, vagy épen azámbavohető lontio*- ,. ~-
Mosttnár ezen vidéki munkatáraak BBorcpkürót, mely kellőleg betöltve egyes embereknek ncinltia fol-adaí-íftü volna, vidékekon kfilotkozti lapok kezdik
mm cunlc a polltloal ki)*Ug7ultril] fan
\') Itt torniísictcí
-A
lUvouni i B üröminél mondom, muat már uzúuioa vidéki lapunk van , mely a maga vidékén t a mogn koróben iparkodik vetni. ?9 tBÍráztatni a művelődés , ajÖlét magvait; a ha álláspontjukat és olvasókörükül kellőleg felismerik, a jó eredmény ul Bem muradlint.
Csakhogy cvvtlmég korúim-m vagyunk tf\'czél-iiáJ. Uogya vidóki lapok febulatukiiuk ni\'gfeMhi ssc-nek flzÜkBégük van szellemi és anyagi erőre, mivel még nem igen bírnak.
>Jt>m akarom én evvel azt mondani, begy : irjon hát a vidéki lapokba, a ki csak tini írni , ideértve a fővárosi írókat is ; és fizessen elő rajuk mindenki, ki hazafinak tartja magát — a ulvusiia aztán u Input, aki épen unalmában jobbat nem luliel !
Épen nem 1
A hazafias áldozatkészség, mely rövid idő alatt nagy dolgokot hoz létre, egy ideig fenntarthat uf/yun valamely vállalatot ia, de ftokáig nem ; mert :.,lyt..nu-aan áldozatot hozni — belefárad az ember , meg ha könnyen teheti is.
Pedig nekünk magyaroknak — bocsánatot kérek, hogy itt felvett tárgyamtól kÍBBÓ eltérek, de igóretn, hogv rájövök ismét — épen az a bajunk, h\'>ny minden vállalatainknál, még a tioztán ti*] ti-kut) a-, ;.jbi>-t követ.:lünk , süt — mi nagyobb baj - u-l.b-i !¦ zárni-tunk is a hozaáaágra, mint a; crd\'-kMtM ;zr , ? :i \'.!,1-lalat életrevalóságára.
Ha például Pécs és Kanizsa kuzt pl"-\' kulhilrli. » egyúttal hazánk iránt semmi rokunnze.nvve.1 Bem viseltető társaság a vaspályát már megépít, i:. , n járhatóvá tette volna; a c m dlett találkoznék >-^y ir.;^ \\ ;ir társaság, mely Pécsről Keszthelyre vehetne e^v vápáival; mi bizony megkívánnók mind.n niatryar embertől, söt számitanánk is rá, hogv ha 1\'n srol Kanizsára akar utazni, előbb csupa hazanságbul Keszthelyre czepoltssse mogát a magyar vasúton, b ugy térjen Kanizaára.
Hogy ezt megkívánjuk — hagyján! hiszen jo szándékból történik; de hogy arra meg számit Tik Í-, hogy az utasember hasztalanul kerülgessen , s kelleténél többet költsön, és pedig kit.rtulap, p\'isztan hazafiságból — ez nagyon gyermekded gondolat.
Egyáltalán: legyük; kezünket a mellünkre, éa valljuk meg. hogy mi nagyen hasonlítunk nztn t.díva r ifjúhoz, ki teljes érettségét ugvane\'sak emlegeti. ? jaj annak, ki nem hiszi, de ki borzadva minden t\'ej-torö alapofleágtól, tervezeteiben ee kultstpvetés iben mindent, még a ealculuaokat is rózsaszínben látja ; 3 mondhatja neki akárki : öcséin fövényre, vagy légvárat épitjttél, — rá Bem hederít, aöt megharagszik a L gyeim ez te tőre ; ha pedig egy eszmébe, uk..ráui ni\'.n-dani egy leányba Bzerelmes taUl lenni : nincs az a hatolom, mely vele elhitesse, hogy c L\'ány nem szép. hin, hogy ilyen, *agy olyan; vagy hogy öt soha, legfolebb a leányát fogja feleségül vehetni . . .
Mindezeknek persze csalódás a vege.
Azért mondom — hogy tárgyamra ismét visszatérj nk — hogy Ón nöm azt óhajtom, miként a vidéki lapokat az öbbzob haza, vagy bár nz ill-tí.i vidék áldozatkészsége tartsa fenn, hanem igen is tartsa fenn az érdekeltség.
Legyen minden vidóki lap ogv szellemi köztér, hovo az ott levő észtehetség, tuiiás és tapasztalás -azant akarattal, s őszinte ügyszeretettel lerakja termékeit — küzazemlére és köztanuságul; és vísannt legyen a vidék gyúpontja, honnan a világító fény azétárad, s melengető sugaraival minden irúnybau érleli az eszmét, műveli az izléBt és terjeszti az lam«-toket; legyen nyílt tér a gondolkodó Bzell-m számai . hol éüzlotoit polgártársaival közölhesse, hasznon ti-gyelmeztetóseit megtehesse; és legyen ügyelő, gondos öre a vidók közéletének; józan tanácsadója, okos irányadója, éa felváltva hasznos mulattatója közönségének; de viszont a közönség is vieeltcflsek erdőkkel lapja iránt; s ne kívánjon lehetlent, hogy például a lap mindennap csupa érdekes dolgokkal legyen lAo\\ hanem legyen elismeréssel a lap tevékenv munkásai iránt, hogy a munkálódásra kedvet, ösztönt és erőt kapjanak ; olvassa figyelemmel a fáradsággal .szerkó az tett lapot ÓB"foraitaa hnasnára, a mi benno — egyiknek ez, másiknak az — hasznos; és legyen meg-
gözödv.e, :hogy se az .egypár forint, melyei a lapra et, bizonyosan meghozza kamatjait szellemi, de tán anyagi tekintetben is, és pedig tőkéstől I
Legyünk pedig mindnyájon áthatva azon gondolattól, hogy a"ÍBely vidéken muukaorfik, vagy olvasó köxönoóg hiányában egy lap fenn nem állhat, ott még nagy a lelki szegénység, mely hogy bennünket ne aségyetűtsen, mindent fel kell követnünk; és pedig annál inkább, mert, legalább az én hitem nserint, nem is a fővárosi — inkább elméleti vasárba pok, hanem a köavetlen vidéki, a gyakorlati élet mezején gyökeret verő, a felviruló éloteröá vidéki irodalom fogja hazánkat azon bb in vonalra emelni, mclyon még nem vagyunk, de melyre.^hogy eljussunk,buzgó intádeág "\' epeden^minden j6* Súigyar-ajakán 1 K.
esüggedai. S hv-y lapunk minél szélesebb kiirU kö-aztintliuuauu be, jelen mutatvány iszámot öt e.-er példányban nyomattuk.
* Áldozzunk emlékkel Vésey Istvánnö, szül. "$& meth Caroliua hamvainak. Mindig fáj elveszteni rgy életet aztJii Hzakáltiui, iiiidüu chak ji biijnalt ismeré, s m"8flze van delétől; megtűrve látni a virágot, m<ly ahg nyílt, n lehullva a zoldelö lombot, midőn az őkz még ily távol von ! Kjti*Ürik kőnyet hamvukra, megérdemli a sziv, iü\' ly a haza és irodaluniLrl dobogott! Ne nyi nid nn\'t: hamvait Lő\', llinthil be viráp^aí hiú \\ Httrmuti.t adjon az ep,
szi\\mik hol emléke <••[. Léj.-y ih.-1.-jj: mjia «ngár \' ^ir\'l rá did;*id madár ! . . , (.) N.-Jiaiii/>án n r.miezftt tniiáetj km ...tk>-z.,|.- g alakult : vuruebiró,¦¦ ki eji-yszentmitid töríTVijvszéki <A-noli, —W la b sieti An tat; f\'.".Í-?r/vzö Habo eb a v"
Lina\'*&<^\'dí; \\\\ uiíndnyiijiui j.\'gtin a i e h k 1 v
dó»ok. \'I
v ¦
niJuLu
¦ áh Kr
. . . fgy;
IUrá!h farka.,,
.val.i.á : kapitány A 1 busók !> a 11 v e b e r , o-s \\ ;i r; .1 : kamarái* Ju-e^} "zerbniinci sz;ilú.~ rro-E-Jőiü\'^tíT ]((.- itt\'i : .-![.¦!:•
§ Somogy m^ye Töispauju Mércy Károly ff Méltósága )iarbeti távolléte után a megyo Bzékviro-flába mult BzíjmbaUm megérkezett.
a "KfcrjQk írátársaitiküt, a m-^vék ért^lroiaégét,
szíves kuzre:i;uköúeB részvét.jkkcl támogatni la-pimkut.
T^^llt; posta.
a. f, I^ank I\'íBlr-n VaUba/Bl ICirjOk a li\'llileni^D^i tata-<\\ru In\'. L.- l-t 2&^re A niennylr\'j Ic-bfli, tíuyekt-l , lm Éjjeu aiii^ . elfg Lü u. Njr.-kl-fSte ltüjiriij\', Icliet fri purolni.
íi J -uik Tapok\'iiii.^Ul láu^i úti , liüEy <u 11 j renr b&aaa i-utk c^y clwaietill if T
„Z^Ja latja.. Tuíipii r
Ülj Ír _rii.fr» «aün".itirt " 2»tra Urt-B dolnlc ií-ttgtrk egj uükvn i t<a.liurBoii/í ,U;Ck alól.
K. EtiBct-t, M.ihWnö. A levél kűtiii j&it nrra, hágj esu-tatWnijaitiiiiiukhMí kii ölheti k fo\\a&, i^:r% f*LBütei)eii öa a L.ildJB a.-, npilir.í míttá jrTTrTn.kplíi-t. y
H-iiak, ProlTO.- A fó.irvilíúl tnir iu li-Telerünk;\' kiias5a-jik u rés vi-u-t.
*-oak fí/.iirptvirra. A» trttkp[y»trnöliot Teitüt . bflSTJa <ín 1 c.-iri ia elcp-t 1,.tiltunk, a melyik a magnak mfihelTéfctJI \\:,r i ti \\,\\.,D s,lt ,k ufly-n .li--^i..-U. ket Belwl>.,». P^tef, t>Tttfii. Jútiu^- p\'.(.-tíi Huf J.ii/u i>n ."ikft trnnr íinorliac, hi.bAr f-jp\' lapriL f-in : .\'•\'tut\'k, i;-y li-c&\'iJiiib ^raiiiiiüJi lrfli on, núg ktiiOBiLau L\'..t:üM--tk.(,k bí \\\\j f-lf F^riL^tletva ellemek.
V "\'i;ii;-k. K.\'M cilíth ..iliWi; Itóiubi r íjii kii Uiatjut.-Iti i. iüii ii ..nt-iu hJttlJilk.*-
B f»jdi-»]i.(iE^k j cp-j-.-vaott í/.iarftac érlcd. Hiatem a. pícuí L<--yv.í iCT ^liofiiiJt ; én is iiivUk é-rt"!
I-n Ital na fttu. inniuk, (tyQrbea. Kapoarirott tnir J4i-jLk a —
hí.] a j«.r ijzei:).-! (-s n^i„i . -yíVriuün >.A.
¦ ¦¦ I..-11-iiaki ii islutól.e-tbeii l\'aiikf.Et i Uő nujnuii Hzeji umlütsug vi;l: ; a la?n:iki gvar inunkáüái uiir.-i t aUrUk !.:u;,tni. .-v Kw.e :. viT-ie^ekti\'k f-<-i- r-tiábt — e a iKTii\'. t 1-& C5^rí[;iS \\ .¦!; í^t; ;;;[:¦¦- , ^ >, -
l\'unk....J in lf.,1. I,;.:
looU. tijrmei\'eii. u>> közreniükudut:. K. hangvrr- ¦, t.
huizali
Uopler.
isziti iijra
NVy-Ka
eljenn. okk;il.
időzik .
ügvelmel,v.
\' •. i:f:v ni akartak, honnét w
h I j a
b ut.zar csak
. , Hirels ós ©semóriyek..
;* Midfia o^rovatot megkesdjük, nem níulaoisthat-jukjJ.Mkiirxű * nagják busso olvasáközönségét la-mxik bM^ű^j^ nielyet tőlünk kitelhatii mádon.ipar-
kndosk m^é^emaJnl. Pa q nemzeti ügyeinket vál-ItsÜunx eaiero dflr^L bírtukoe osztály; m érdemei V haf b a nép örökfls binggol tartó lelkéag óa gaadatiszti oltárainkat réasvéte velünk íeendenek,—nincs okunk
lyb< li szakiiennőt tolvaj!; l»rg\'ig..rvrt/i. a ( \'jiiglt uie sz;»r ment. ne ki. I lift ha mindenütt — ímszár.
- Nemvsak\'Patkónak l\'-jer- van 1000 fL kitűzve, huneni h\'jrí \'ol.i obb reinl.li-t kő. .ikezteiien íiiimi-ii egyes rabló elkiC\'isa és kézrekerítés\',\' a korulméiivekhez küpiat 11« * .¦(.\'.¦-.?. .»\'"1 írtig íi. p. jtiLiluiazL\'iti k. ......
L\'gyaneaen f.-ls.\'.ől. rendelet nyomán a ^vanusepvi n>-k minden lépt ¦ »z"inmel kjsert.-tni. iU-lv n-i,ilMa
már kürnztutv\'tt ic. Lgyam-sak szüksége van a kozon-íégnek üy L-zrlÍrán}Ti» re-udeletre. mert ez, mi udhatnT biztos iTedimnvre vezet.
° Nrm muUsztjuk e| f,?]!iivrii a t. nlvasóköz-.nsf\'g figVi-lmet ,i rliy\'\'rni \'k b.irát" ezimü, l\'esfii megjelelő heti lapra, melyet hölgyeink kedvenez iréja í^zabó bárd iíLerK»jszt a tulojdonesa. ugy egyik szf-llem-i \'i\'-je aa ihlett ajkú költőnő A tála. A beltarta-
lo n<-(ü rsak mulattat, kaurht oktat ís, a íik^-
rüii ííirlyek dieíéretere válnak Kmich nv. m-
dájö!« irány — egvíránt megnrdi-inlik a
melqj j- mely a lapnak már eddi- i\'.*
vöt bizt. ,
a Hsup. ,t.társuLita június hő ll-.di tj^v^z^tL. Knpnsvárruf Keszthelyre. A nyári napokat tekintve, fulyvá»t s^ép kuEonség Utogntta a jól render. tt p f.lvt cGiodásokat, Vnlt taps, koszorú elég. A társulni kiváló tagjai: Mútyánine a.. Sznp.r, Jánoíi. M. Inár njegcrtlcmlik, hn az aratásban ők is — bőven aratnak Zalának ígérő pontján — Keszthelyen.
9 Az isten ugv megáldott gyümölesef-el, hogy a csereBnyén^k itjzcj > 1 kr. Ha az alina- és körívével h igy L\'szünk — a stájer azomBztdok ablg emclneE ki tőlünk a jövő telun annyi sexért, mint ez év folytán.
9 Naponként jönek a sötét felhők • ertjük azon felhőket, melyek néhány perez alatt gazdáink reményeit tönkre teszik. BiztoBttsuk eleség és épületeinket\', az curopaszert-j felkarolt g hirre jutott magyar biztosító társulatnál. Midőn pár forint családok boldogságát biztosítja, nem azo-bad fukarnak lenni; a mulaszhis bűn. Hogy népünknél is minél crö-Bűbb gyökeret verjen e szent eszme, — lelkészeink, a tanítók, jegyzők stb, kezébo van letéve a varázs hatás. Előre hát ti lelkesek, építsétek a kunyhók boldogságát. Kövesd, Mád, Talya, Alaó-Bemote, Tah, Mornyc, Véső mar íb sújtva vannak a jégverés által; oku\\junk a mások kárán.
9 Fár.idhatat[an & éber Dandárjainknak sikerült bárom ervénbol-álló rabló bandát elcsípni, mely Patkó nevű afctthegedülte, öaízo a „lázsiás0 éa „tizeBeköt.1\' A rögtön itélü btráfiágáltol kötélákalLhaláha itultot. tok*: HÍBBzük, majd rájövünk\'a valódi —oIbö hege* düere ia!
T. Yicíernsk, ^r.-Lia lón. Káciiit n löLLit la i darák, taa-
• iS(!nrk »;rnt ^rilpk^i n,in.lf.,rk fflctl"
Bndűjntk, Ki-B-llieJjrt JIwnI afg aj is újulk, id uBka.-,i.L-in ni íi\' y, * "ti ni*? it httMinit 1
..Kakán MkrliJiiliui." Tudom, eltingyni. h. kukorókoliiit, ba
..BorrnAhi-u" — ,,K.el 0. nap — ,,KLtheljÍ Emlék" — ü,ihiui »wtj\'ir vnltnn. — non. ti &r(..fc\'.;,iriutk viJoe. ,,LL7 - ,,Mi f*njlikutt? liijok jan_a ^>r.
,. Tr-.rc-ii\'1 Biimirs."" Ön iipvÍI **ta i rJL, aH BififílíílE , r.v5ii"Íi\' tiii a „kör iblcttjei*\' kiiifil 1 tt.eptiocBÍiiií-D &n. nem akü.t-Lij-y lapunk tirciija ii oly ürfo IrpTi-o, mim a — nuurnnkA Kajt-t. » Pücak, Ujörbfn. M\'-pIrjiftl ftnmíg tnf>ot is ko-t-^Tiük, mikor p Brirokat irjnk. FijiíalDír, bug? i tiur-x*. ia&r icÜTt T/,it. A jí\'.VLi BtAnrba tellrtt ha-^innk.
Felelős szerk^tó-t-^OIlŰRdíAL.
Főmunkatárs: KOBOZ ISTVÁN.
Személyszállító postakocsi járása N.-Kanizss és Pócs közt.
Indul minden Hétfőn, Szerdán, Csütörtökön ,-és Szombaton léi 4 urakor délután. Érinti Ih. Bcrényt, ^*ését, Nag-y-Bajoniot, Kaposvárt, üödrét, Magyarszúgct.éa Pécsre él--kezik másnap délben, tíiállitódij ÍI frt.. 36 kr. Minden utazónak 30 font nehézség- szabad szállítása van.
N.-Kanizsai piaczi árak o. é.
Julíua 9-án 1862.
HIRDETÉS
mmmm jozsc .
(figyelembe ajánlja N.-Kanizsán a városház épü-l létében levő kereskedését, melyben mindenféle árnczikkek nagy választékban találhatók fel, •j névszeriüt: a legfinomabb czukof, kávé, aáztali 1 edények, finom tajtékból készült dohányzószerek i és serteáruk. Ugyanott találhatók továbbá: kor-neuburgi marhatápláló por, Pop anatharin szájvíz , Ottenreiter Lipót-féle csúzelleni ir lovak-tnak, Guttmann Bissféle patkán-, egér-, büdös-! féreg- és csötányirtó- szer; Reisser-féle légy-I vesztő papír; Lázárféle büdöskévesztö, Zaeherl-féleJbaÜiavesztő por; Paglianféle syrop, növény-[papir befőzött gyümölcsre (marhahólyag he-j lyett); metszett üvegek -r különféle gazdászati s erti veteményfifagök. Nem különben ljudai íeuwerthféle keserű víz, alapi ivándi, gleichen-! bergi, marienbadi, pilnai, parádi, rohitsi selti és ^saidsehitzi ásványvizek.
Ugyanott van az ~ „első magyar általános let^)in^sitó"társi^g^ügyaöTísé^ J ge; szabadalmazott lőpor-, ón- és salétromáru- j \\ i Jás és^szabalmazott angol paraffin kocsikenőes |\'( ) raktára.
Stájer növénynedv, mellbetegeknek, l\'ugliano syrop. Anatherin szájviz.
Brahma ivater, a legbiztosabb óvszer titkos betegségek ellen. Seidliti-por 1 frt. Moll Seidlitz-pora 1 frt 25 kr.
Kali Crtme ) csalhatatlan gyógyszer szeplő\', arczíbltok, bőrhámlás Lilionese ) s átalában minden bőrbetegség ellen.
Dtmch Leberthran olaj, mellbetegnek.
Laab Essenczia.schwajczi savó rögtöni elődllitasára mellbetegeknek. Dr. Hartung chinahéj-olaja, csalhatatlan hajnövesztöszer. Rímmel, new cosmetiqne, egy kefécske segélyével bajuszt, szakáit
és hajat tetszésszerinti ieketére festeni. Vipera zsinór, biztos gyógyszer fej- és nyakfájdalmakban , mint
caúsz, torokgyik, sárgaság stb. Jovánovics fogcsep, a fogiájás elleni szerek non plus ultrája. Algophon, fogfájásnál külsőképen használandó. Engelhofer izom- s ideg-essentiája, főfájás, szédülés, aranyér, ideg,
test és nemzőszervi gyengeség ellen. Dr. Borchardt szagos növényszappanja. Glycerin szappan.
Gyógyszeres szappanyok, u. m.: Benzoe, Camphor, Grnphit, Jod-
kali, Theer és Kénszappanyok. Kaphatók használati utasíttassál BelUS JÓBefiieK ,,az igazsághoz" czimzett gyógyszertárában Nagy-Kanizsán.
JAGE FRIGYES,
Tisztelettel bátorkodik tudomására juttatni a n. é. közönségnek már évek fitt fennlUló, a jelenleg ujohan fölszerelt, és dús választékkal ellátott Órft Üzletét, Kaphatók nála a legjobb minőségű inga-, ráma-, képes ieneórákf—ngy- Bzínte a4egty\'abb-sxerkwetü schweitzHienger-, horgony-, tengely* éa díszesen kiállittott arany- és eztlst- női zsebórák a lehetőségig legjntányosb áron, melyeknek jósága- és tartósságáért ke-^®kedütv~veaz^a cserél ó órákat is^ minden, igazítást megbízást elfogad >\'¦\' - « legrövidebb idő alatt mérsél elt díjért teljesít. >:Valámint eddig, ngy ezentnl is odamüködik, hogy minden t. láto-.jjatók kivánajrcsi gyorsan éí tökéletesen kielégíttessenek.
üzlete fennállása óta tapasztalván a n. í. közönség szíves pártfogását, ezentnl ia kiérdemelni legfőbb feladata leend.
Boltja at „arany forona" vendéglő át elleniben Utezik. 17 [1—1]
. Biztosít&si íklkmkQ -
a cs, kir. szab,
A11ENBA ASS1C..DRATRI.CE
czim alatt Tríestben fennálld
(Első austriai tüzkárbiztositási társaságnak) —— --Boproxi.\'&aaa.
Flanáftcffer ígaks
kere.kedő háznál létező ftt-ttgyviselSje r\'éraéiol.
AEwCuRATBlQt.retina M.trttti.. IW, ^IwM.ll^illrt.h.. rfnin. h.to,,i», lük™,
¦¦¦iiHJianklnk .lu.. Udmurt Mriiuij. t. uij.hu.
^\'\'Ífl^!ttymj!fmSn"Mbm\'***k""*"* «l»ps1w"Mi Ua . Uromltali-
ÍSÍtiSí. tSLHÍ ""^.í*^ ** •"¦¦¦¦¦»-*».*«tií* Hawaii i. *..»íí.mi, ni.¦iAíLS?í«S,"f-«-Z*t k»«l«l*l.nSll4~k mtn,l« Uríntl „Útik, u.M|.
"7,U1. , Köhler>.M.
szabómester,
ajánlja Nngy-Kamzsán, a fuutczában (a postaJíivatal átellenében) levő. „S Z É C11 K N Y I"hez czimzett nagyszerű uri-öltbny-raktarat,
> k-Ljcl<-.b kelmébbU: n Irpitjftbb mintA heptíoI uapi-
labb
lelybcn mia.iennrmü mhn n l.gvA]0froi..i tt\'kbaa nem csak ki\'a.iíu vn^y.H Hiijrj miniton IcJnyeV-nek ibkélpii\'.i.it pIp^I tebem«:k, b ipr a t. Tp,Hk raep-olíffe.li-
f! meimjcfbMflpm, Tí.t Dí,. vAr„„.k i\'l.S cf\'-\'lo v4Uo\'AtaiTa, .i..ccki>tteb\'ab<, Alltam . » Hr (>máij ^giila ér^rf tuauj.!, mply bt.ui^% nD|i^nk>nti pmcibi-il^B^vrl nbvrki\'iUh, bliij. jjtfli-n elbántok.
Wmtbopy fct.ilatamnnk ifuti\'m ki . miiidt\'tilö- n legjobbat a k\'hptő Ii.pj.itAnj-oíalibaii ki-i.ilColtatui, i-sodoictn B i-ífilowal leholílsL^lp r-1...........__.._,í.„i. w.l„.„í„.
Küsiiinclcl BEavaibk tiirnkít ^vi Lparko4ái\',i Bel, hogy további kegyeikre jSvSre ÍB melt^BAanak.
renileleaek Által . uIAd njilTAnltutt b
nlmukúrt ,
njonnan nyitott kereskedés a fópiaczoo
(Fesselhofer ur füszer-liereskedóse mellett)
Nagy-Kanizsán,
brttorkodik ezennel a t. cz. közbngígnek mindennemű pOSZtÓ, TÖfŐB és dlvat-ártÜE kivillogatott raktiírjít ajiínlani, és különösen figyelmezteti a t. cz, közönséget, hogy mindennemű fehér kelmékből, u. m.
valódi rumborgi, hollandi, creász éa ssileziai stb. gryol-
csokból nagygzerll raktárt tart, jatanyOS és Szabott iir melletti Bzigoru pontosságot igér, azámos látogatásért esedezik. s3
lilrogly Jáij§
Pestea,
rifai posta utcza, 18 !10. sz. 2-ik emelet Ilik ajtó, kéfizit mindenféle bruszlik, mente, szűr és palástokat, ajánlja magát a t. vidéki hölgyvilágnak, azon biztosítással, hogy szakmájába rágó minden kegyes meg bízásaikat azonnal, a legpontosabban, legdíszesebben a lehető legjutányosabban teljeafti. sq rt-r
Pi5ilerl és Síefílit,
bátor- és azobáfeBtők,
26 [l-l).
seket Pécsi utczán Í392 és 321 szám alap fógftiÉtiiálsiföl, : N..Kanizsán 1862 jun. 18án. .\'\'^vife
fognak hullani a virágok-. . .\'Elííro ifjú nemzedék Itt jelen int . . . n jüvö vár!!
^ * Gozuséplögépet vittek egyik nap 1—an, keresztül.
— Ni, ni sógor, mi az ? — kérdi a napszámos az oda vb ló\' kibbirot\'{
— Hát sógor ez az az ánglus-szerszám^ a melyik a kévéket veri (és azon. -proletárokat, kiknek sneleg a kasza és kapa vége).
* Ujru ktízdüdnek a faluBÍ ézuuiutú órák, melyekben a gazda azt bánja, ha pénz ¦ \\an; ure-meat óda Hagyná házát, csak.lak-jt kapna lnJe! a I\'-ukoeá-gok lömét a küszöb olÜtt
Szombalon (aug. 23-árt^ délutáni ór kban beállít 1 5 fegyveres rabló Büstibe, Oaá\'l István házához, maga j a háziúr távol levén , miután az ört kint felállították, t berontotok a ,lakosztályba. Elkezdték n Wertheimot j vallató^ ijlbazáV szépen kulcsosai^ azután pedig három j fejszével, össze-vissza vagdalván, — de az biz^nv [ nem engedeti; elvinni sem hhrt.\'tt nehézs-ége nii.itt, a gonosz vagyaknak tohát hajú törést kellett szi-uved- | niök. Ekkor összeszedték a tajtpipákut, a háztnlajdn- | non díszruháját, kuniját; b. -(\'ugatták 1.>vait, * t u\'esz nyugalommal tovább állítottak. De hat a helyS-é^ né-jjüjs? néste atutcián és kapuban egé*z csoportokban, hideg vérrel, gváván \'. . . .
Innét Bonnyára menták; az izraelitát kirabolták, nejét összeverve; s egy kőinive* legénvt, ki épen e perezben dohányt akart vásárolni; szint-i ütb-gtjkk*<l fögodnik; az egyik haramiának már itt oldalán Ingott a Süsüben elorzó tt kard. A\'rablás k.\',zt B"!inyán német szavakkal mondta a vezér : n>\\ uioht Kurad-, vagy Kisbárra menjünk-eV — Ki&bárrn, — vi.lt a va-¦\'Xltfsx. Mig a haramiák rendezték magukat, avén/.bir megelőzte őket Kisharon, a honn b-vü enemlon.k azonnal kimentek oly biztos..helyre , honnét a haramiák meglepetése sikert kecsegtetőbbnek tiint fel. Mig a caendürok lesben álltak, — puskadon-jt hallanak vlr-z-bangozni az erdőkben, h mintha a faluból hang/"lt
4\'.\'
SlSjf cíiX^rtlltligftiSijtUr ¦ormiti\' n-^t ^0
. . * "-Bak \'Kajw.vi
lentK a tüsrr. VA-jonk tnt% rtsle.
, Ksíuthelyr*. Err_t a iitmn kMn J:i«
N-neic.. .A oem hai inal tati té li rato tal tnog^niralíltifik. A-uafc, BLribe. Ai ahitó iiíjuat honW tudtuk, (fogj ntiillad Lonrtunba. nt-clept.41, ha tadoiiád Telünk, íagj hn\\ ta-
iáljnkíiHe^lben J
Felelo\'a szerkesztőr FODORNÁL.
_..... Gazdasági tadó^itásoL\'.1 . r
.\\a^j -Kiiiiizsn, aüg. 29. Minthogy e mai-taríetí .
hetivásárunk uíkabnával a száJlitmányok.gyérebbek és idrgen vevők épen ném„voltak, gabóaaüzltrtünk I lankodtabb v.dl és semtuí I^lünŐa^gy\'véVfÍGek u^tn ! történtek, minek következtében mindéhnek ára4bjéUi
j *s~aa &Un^m^_4^grxeíl iml-nn l^^PttT.\' _
j Kapüs\\ár, aug. hó 2ti. á termékárban a-mait
j h«t-óta kevVa-vnltozág; mérönként^iflr krajqzáz
i A búza1 a írt 00 kr. 4 ftig k\'pít. A. rozs 2 fi." 20-ÍÍó
krig
Az árpa
í ft. In
-\'20 kr!g. 2ab 1 ff. Aj kr.
rúvi^, t-nltkia tuUusitÁerv tudja a:l
n\'-nt ig}" s«»
..t
b.dységlw - gondolák
a lrdiosok.it, — Ivmen-haramíák Bzcreiioej^ ; ¦okkel ütköztek a h.-ira-A kisbári határból úliil-itt plane forrnali^ esat^
volna. ¦— MáB útim mentek magokban — s már fosztják nek n hulyüégbe; s ez v^It ; as őrjáraton kínt Lvö ceeiido rníok, s ott dörgött a fegyver, döntettek a mocBoládi tetőkre volt Tugyncgyvon love-nváltáasalaharamiúk iiHesenrl", Örök közt; melvnek eredményét m.g nem tudjuk e aorok "írásakor. -
Hol állunk meg\'í mi lesz ennek vége V — kérdezgetjük egymástól.
A nép azt mondja: ö nem lesz — pandúr; azért fisét, hogy személye" ért vngyüna biztotdtvii legyen.
—Igen Amldc h\'d vegyenek.B ki tart annyiesend-örl, pandúrt, vadászt, hogy minden helység, puszta megrakva legyen ? s még is biztos-e az eredmény, mádon, a seivány járatlan utakon jár ... a bokortól ík hirt hall . . . s- jpbbán tudja, hány forint van zsebed-b^m, mint magad ! 1
Mi még ugy sem hiszünk biztos sikerj,; siker csak akkor léiz, ba minden helység maga őrködik a anemóly éa vagyon szentsége felett, — ily rendkiviili esetekben:"— a hiFTnár mÚB segély és mentnég nincE,
S.-Vilra- í\'-ftk t.lran rPt-i jj fílvt kai.1 j,
U IriliVfQ k.-l! ?
HUrnb(. ií-\'-c rr.aip s*m tupiuk
Tullaíiuik, P K.-ba. A-t írja i>n, ínlifili . liá: — kriiiipuwpuli *\' Kg_vi\'r,i
i:iffú-j»ra Mrp.-.rk-iett , L ,.«ími;j
L-iak. A po\'.iluktól tivol kell if m.jpt Rirír nap-T lnjHíiíuknak is.
í iip.-l Ti.k-knrc, N, P-iiak. A : m^p u-m knoinrpírjn\'-, l,a vajuk! a htjj-iTiiííisbttU ban.ralt ri^ja - mapá} í» \'!!«iakaJ n b-"i\'Ulr.itr\',rja ; vgrtma mt? esi\' uliuk kr.-lt,-nek o.ia. Vi ;e Kim ica I\'jJ Lauluv!
,Meni;ink Lr>ndfillbft." Ön f..\',v\\íi«t l^plsajiin ji\'ir, a ni^lk .), lu.pv k./vlröt afol.lr-t Utuá f* •¦nnt, a 1 , fcip aib. I! n.kt.nk. LafV Ltt cüt mivcliUik , IttUI p^JÍE," nii\'.y frnvnye] ragvii^ a p»i\'-i-íV,\\ .\'¦» tij.it , van i-(r>- bari\', tutik ki 11 f.,1 i~.í 11 j\'-r^n, mar meg ip írként. - nem i- ^kira a Ini f.-^juk nt.tj- ?y,-.. leit
. SüA-aílimk" — nnpyon paprika.*.
. & tej; 1 — megjelenik
K-non-ndn-. SVmvc.nil: H . o7j)k kiiit van, m-Kok „vi-l/tg.-t" ki-riM\'k ¦ uii-(t ií ny.-iiti . a t-\'bLit i» U-»íi\'hij.,1í. I). Gvnlanak. Fnj»ion. Mik-c j-n ai igérft * &jlmiiiyoií!tik, iln ast irta ipirkurrlcbb, bng-j ha mi.«hol ;i..-ni, IrgaJabb a nyílt (miúbau a-ijuk k. hadd la->«n 8 ... Nrkl ^y.;rkü ii.uL liát, p a |-..uúii*«;fre runtitob pir-Ptrolar*!. ri(T]r-1,-m a.írt
. flrWecbAti «fr sti-lntinvki, ^
Wfi»/ Lr\'tjpnik mórik ki . s.
í\'g-rmítíiiak Imiit..jira, Lü\'iau sJi+litvn /.ra.
#
Mamii i*iom L-\'.jpi.ikiiái ¦ I(olu.i|. ri- a v,» \\V. .\'•:vM ¦ SiT lioiía a keilTi-mct — S fiopT mii-t «tlrt kin.\'H»m
Epvri\' pyiitröl enccmet 1\'\' ,,A pparg* tunuclömiU." Ki m-swrrtiií a spirpát I a\'írt kevis iilíi timjva — bulalaíuuk belülv.
.N.i bántsd a tnarrYnrt." Est mi is kfkflrjílk majTintnak. A ciinict jól vilaajtt de a thlbi... a tílbbl í .. .
EIjt\\r.\'f\' cu Eű.i-j.&i."\' J\'i\' C*ák küld;? ba m ,
,1p puski\'.val " iir Mlal. — Aji elpö küldi mény mar — tüitht t«i. ,.Apr;>%"k ¦\' FeHim_zii>itjulí..
i Moot is kere^-u, n-hánv krnjez;.r emelkedéBBel. |" iiath; iiüg. L\'T. A hét folytan gabnaüxl-.-tüakben
ígf-n esi-kily i\'. rgali.-m vebeio észre ; b búzára ug>-, mint a tüb\'ji g;»i.nai:--mekre nézve átaUnoa csend ál-(Jott be.. Kel hi.jó uj zab érkezet: már Bácskából; ku-I korier,a albr tililható a helybeli magtárakban. A v\'i** , apa\'l. az időjárás m-b g.— Az árak következőkép j< -i leUu-iok: Bácskai <. buza 83— fc*"L\'/i font 4 ff 40 kr.— \' t> ft hr., b;i; rkai nj b. &4—font. 4 ft 40—5 ft : lu kr., rozs 7tr--7ö funt. 3 ft 4u kr., árpfc, serfö-^züknek, i\'ttj — iiiífvnt. lift 20—4Qkr^-árpa közonségcB, T C2-t»4 fort. •> ft—2 ft 16 kr., bináti knkoricza^82— | *4 fönt. -1 ftb—U" kr;, ó zab 4«—50 font 1 f>77— \', si) kr., uj zab 42—ló font. 1 ft 63—TO kr. (Qy.nL.) 1 [ Veszprém. Buza: 4 ft 10 kr. Rozs :_2 ft 50^
1 75 kr. 7-ab: I ft 65 kr.
j Sziget\\Hr. Buza: 4 ft40kr. Eozs:\'2Jt Sö\'kr,
\' Zab: 1 ft kr. " - "
Nagy-Kanizsai eleség-piaczi arak:
AnffnRztná2B-én 1862. - " -T "
Sa Rat 7-.
fL ft- kr
KinUylmt maiaa IS _ lityi i SU
Z^m\'yi-ltuf \' „ 11 — —
i.rLi-r.i-it — - -
Kfk<-i iciaiis.\'l „ _ — ii w4 ; — -
Marliihui" . f--i>l —
H..|j;\':tn>* ¦ - \' ,. 1 Kilt". . . ttcse Sí
Trusvaj
Stalo ani . ¦*<\' IlAj ... Dar»-kiwi Aíialt «iura .
Vaj . - . . Hal . .... fajt kiwní<>gei
50 - Lud hJmh^ . í 46..I -Jjaj «ÄTÜiy
^ Kacsa
; _ }j lojaa ,t . „ Hj
12 ji Bareewt . Itcií;-\' 60 \\\\ GyfimolMecret „
I ts |i »r ;.. . ¦ ~;,

:.Pi4_Íiika.tórWlj_
Bécsi "pörze
28-ÓJl.
Allaniadósság.
5c/b osztrák érték 5% Metalliqttes . .
4Vt « \' . • • 5% qentfCU ^mcfö D 1839--U iWíjtgyek : 1854-ki ¦„, , ¦ iseo-ki „
fj«Utehfriuen(i---i(c:»eU
- ¦- • -•
Biúi^j horvAtj bzUv . Erd<lyi . . • • • -Eíoöbkwígl kStvcnyek. 6"/. Lloyd • • - •
BwikzAluglovfiltit- 12 bón.
\' : Béttivények. HitolintllMti . . , V^mufti bank.. . . ^compie bank -. .
Dafl.rfíhlijórií . . P.ltílinctbld .-: EJBMki-vaBpdlyo —-AlUmvaapilya ¦. . IWU Vttípílya . T Sydgáfí vaBpAlya rluai vaiuV .^V
ÍAilott ít
CD t*5 ti\'J 8& 62
82 10 ,182--|.84 50
80 40
50 69 75
89
90 —
G2 50 ,82 40
|l82 ir-il3a\'— 90 — 8UI0
06; 1& Iffilclintóii\'ti WO frf..
ía\'^l&jiCézlinjúziBi 100 «:• n(> F.-V\'KBj;t(!rliázy lif.ro.40 n I Salm „ 40 .„
PAlffy „ 40 „
Clory „ 40 „
St (ieöoii \'gr*f 40-, Bndni 40 „
l\\VitiilÍ5rliErSall.20 „ -; WaUstein gróf 20 „ \' \\ Koglevich „ 10 „ .
73
71 26
.70 25
91 —
97 —
99 D0100 —
,205 776, — G32 220 -420 — 3911 -1935
2.00 —
" V:illókl7SSsI) \'
hárpra hónapra. UnMtiTdam (lOOhtill. frt) lA.uKslmrB (100 dóin. „ ) ilOS 60109-
AdTtt ár
129 -9" VM1 20
94 - 94 50
93 50 94 50
3ß. 75 37 25
.37 75 38 25
34 75 35 25
3& — 3S 50
36 60 37 -
?2 _ 22 50
21 60 22 —
15 — 15 25
"iOndon *iítíb
flOOJj. B. ( lö L. St. 7100 frank
-B*óiizn-!niek.
030 — 223 — 423-—,
4ÖD —\' Korona -r ,„,„, 1940 lUnáMuln arany :213 75 24 (\' 75rKa)»lTjr,nd-t)r ¦-. . Í28I-50.^S2 DO|^\'J(!A.ÍnlPDn-?lo^~ •. !165 \'"" ~~
140
I-50.\'2S2 50iárr\'J*A.ÍnlPDrial0:í~. 5 —[160 — jEiilitír . . "v-J~ 0 =^147 -II... ¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦
17 70
6 1
ja
IP 62
[08 60 K)9 — „
lß~8Tj^l!P^ep\',
129-25I2\'9 75 61 1U: 51 40
,17-80 611
•itr 32
II) 5?
-120-76 H7-SS
Piaczi árjegyzék az 18fi"2-ik aug. hó 27-én tertott lietivá\'sár alkahin\'tvaL
Gabaua aera . terrnc^itniény
Arpa .
Hajdiua .
Rcpcxó öeat ~-„ tavaszj;
éjry cutrük méri.
~fJjjT~~i| - ¦ frt Jkr.
Gabona nem
¦"ff
terra Mátniény
frt«ktKn
86—841 83—821 80—7\'Jjí
80—76; 8-T4
0—68:
12—70]
50-46\' 44-42!
86—84, S2-601
"2—"ft
90"Fcbér babnak 701 \'
—^ribactnak
—éleznek _
80*Siéndnak -
90iiGyapjunak -
76"Ölfa . . \'.. .-TO.V "\' ¦
ftLff bornak\'akdja
f^lK)Fnak-.i ;J
táér^e1 jpilMája
a
065-tt - 125
6—6
gL-1\'0,—
talpon áll ís-fogyvért — fegyverrel ret rÁ^azn, mídan t\'istvérje,- rokona, barátja-családi nyugalma, júléte, dúlatik\'fel és vére folyt Midiin azt látjuk, hogyjw*
téged ülnek\', foa/t-im-.k; hulnáp már — meglehet -engemet. \'
• * Aug. hó iJ-t-éu d. u, b órakor müversenv ren^ deztetiitt Marezalibau a magyar irói gegélvalap növelésére, következő müsorozattal i _A tarsn&éh-t sjükeé-gei,"\' fulwhussa: \'nírzólmre. „Kdnáncz\' a Trviibndoyr ¦e/.iiuíi daljátékból.\'- énekli: _K-.v;ieB Kábn;.ii. Liszt Kep-nei átirata, Waguer It. Tannhivis r tTtrtiu «pérá-jából, z<cg Tán ritkulja: >L-iár fryubi. Arit Mnverbeer -«"»rdüg R-.i.ert" eziiíin\'operáiáboJ, énekli íbíl-r Vil-iua k. n. „Humori-Fk," f/lnlvansa Palffv Zsigmond. -Országgyűlési emlék," magyar Ussu én friss, szerbé és czigóny zt-iie kiser-tUd j-A-i^ráü tdújilja : .„Veszler Imrer „\'A^n s.H^i\'iiv" Aranytál, s^tvalja : l >arzó J. r Magyar dalh-k- i-uekli: ll-dfer VUm.-ik. a. .Ábránd-Liszt I\'Vrvneztül, Mayrbeer I Irdii^ Hob\'-rt rziinü ope. rwjÜh"!. Z\'Tii^ráii *"fúailj.i-. Máár \' rvuln. Alit Lip.\'.\'l is í-ziv..b vi.lt k\'iiremii k,.dni. A fi- II-mi fikvrr.il "l,;r,. íb bi/.t..M[vn -ltunk: mi a bevétel, — ..> h-.-rok irjisa-k\'^r t\'.iin * t\'.itl. in^Miiikra V
4 s f
~-f _ \' órás- \'
tiJ\'liihiiiifT^*\' y- ^^.^.MMiMtukh > tn.t.11 ,lil.ik.«, - r rrUbu * i»zf*» aHibUM »««r«
Bhb heÍTen mtTP-liiigilt
feklráíiyos torony- és var-orakat
" -"aap» t»-íirWwi elUiili, tfi n»Ítát kQlÖoflle nvT^1*11 a l*fÜntÄn T»»11 Är mellett t-ludf-v , < . -™ iT^nacysbb TÍrost*n uerntt bÍMnyíI\'ttByokks. blrrAn, ai«t> Mm.ínyírja] karMctrti mit ?4»T\' kigT • \'tUblÜMii be«M inegrendolöwltot Uhctö legnagyobb gyoriiuAinr*\', •* a mcSbi»l
Kelnek a tlRií-lt mrprcn.lr\'ök, hopr mcptn-ld^ .Ih.!«**™! a IreoJfl ..irnkpok mct.y. fljt9áflAlBl._TBl»mfnt »» *• «Aandifc harangnak *n\\y&ril érldüwui ¦«T«kcdJl;ncfc.
lofaMatTftisti» rii«lIißT»TaItte.iiek BicnBleVwk.
V y agyára foressttitcsäbaTi, 48. sz. a.JökvÖ saját házában liftezik.
" -i> órmktir* padig, raelyfcen mindenncmU Meb- ií mis Arik Iganitiia fiiWWUltaVk a fOpia-esoa\'Kohn Uiihiia mellett tótaiik. " -\'-J
SealeeMa Fereacx.
templom-, szoba-, czhner- és irnt-festö. Lakik N .-Kanizsán Kereszt-10 [1] utcaiban 54ik sz. a.
L aranyozó,
utóélettel jelenti a nagyérdemű kö-sönségnek, hogy Ő mindennemű aranyozási munkákat elvállal, úgymint: oltárokat, tűkor- és képkereteket b minden e szakba vágó sa-Ionmuniákat b azokat a leggyorsabban éa legjHiányosabban készíti eh Lakára nézve e lapok kiadóhivatalában adatik bővebb értesítés. 7 12-2] • .
BOSBSSTOGK W, A.
N.-Kanizsan,
ajánlja saját pyárat, melyben mintlcii-nomü mosó- ugy pip<T.>- pálmu- i co-coa) szappanok a legszebbs tegfniuinabb min öa égben, a legjuiánvusabb aruii kaphatók." 20 ,1-11
Szalay Károly
ügyvéd Kaposvárott,
hazafiúi üdvözlettel értesíti a t. cz. közönséget, hógv minden törvényes ügyekbeni ineglúásokat készséggel e\'.íugud.
Iroíliíja: Paputcza .io4. s tamil saját házában. 2-2] \'
\' \' SzommeF~Jfösef
a t. közönséjj figyelmébe ajánlja juhzerelt nurnbergi-íru-kereskedését s különösen pergamentpapirjút, mely a gytlmölcsbefózóMi.\'l sokkal jobb tsoigálatot tesz a közönségesen használt hólyagnál, s mi túbb, jóságban minden eféle pergament papirt felülmúl és ive c.-nk 8—10 kr. Találhatók nála jégzacskók (Eiasiíckhen), melyek minden -bécsi kórházban a legnagyobb sikerrel és eló\'nynyel használtatnak. Továbbá e-haií. ágy-nzanttk,különösen gyermekek számára, melyeket, beszennyezés utiín csak le kell törülni és ismét használatba vitethetnek. Hasonlóképen nála van m ,ANKEB" ügyvivö*sége, mely a legbecsületesebb föltételek alatt biztosít halálesetek- és életre nézve. 13 [2—2]
Egy^Varasdi nürnbergi áru keres ke dós;;nzáninra kerestetik olyan inas, a ki a szükséges iskolai előismeretek mellett a jnagyar és német nveivbenjártus-sággal bir. Bővebb értesitést nyerhetni S vág el iir 27 v a s k e r e s k e d é s é b o n N.-Kanizsan.
as 11
Nagy-Kanlzsáiól indul Budára ló.
Ko-zilurUrc i\'rli............ 2 ..
líuglárdra .............. 3 ..
Szi.nlúili ;v innen j>ir a ¦<n:h,ij-\' h\'^rdr- I .,
.Sz. Feiiér\\:iira cr\':............
Budára ....... ..... s ,.
Nagy-Kanizsáról Pragerhofra i- .. . . .1 ..
Csákturriyáia crl....... . ;\' ,
Pettanra............. 4 ,,
PrngerliolVa ., ........... á
Budáról N.-Kanizsára indul..... ú ,,
Sz. Feitérvárra trk............ ^ ,.
Szántódra í\'iniivn ii >!>izht>jó jár /Vr> >h>!; . . . 10 .,
Hoglárdra \' Jr!:........ . 1! ..
Keszdu\'lyre ....... 12 .,
N-agy-Kanizsára i\'r,v......... i .,
Pragerhofról Nagy-Kanizsára . . . . . u ..
l\'ett;itira r>7i............ \'J ,,
tVilkiunivá™.............. 11,.
Nagy-Kanizsára Cvk,.........12 ..

1 ,. 30 .. 20 ,
Kevert vonal.
Nagy-Kanizsáról Pragerhofra imirl
l\'etaura f\'rh..........
| Pragerhofra \'csutltikozik a Tri<:.<(-Iíi\'<-.<t r>innl/i
] Bécsbe ,h-k...........
1 BÓCSbÖl im\'ad.........
1\'raperhofiTi ít.V..........
l\'etaura ...........
Nagy-Kanizsára írkezik.....
12
5
20
8 24 30 65 23 12
d n.
d.\'a. reg.
. este , rrg.
este reg. este éjei reg.
e lap kiadótulajdonosa a t. közönség figyelmébe ajánlja Nagy-Kanizsán eddigelé létrejött vállalatait, u.ni.: könyv-, mű-, hangjegy-, iró- és rajzszer-kereskedését; donibornyomó gépét (Hochdruck-Presse), niagyar-riéínet kölcsönkönyvtárát, könyvkötészetét, mümunkászatát; ügyvivöségét a pesti, bécsi műegyleteknél, I>iic8:prágai_pap^zőnyégraktar4t s végre ujonan felállított kő- és könyvnyomdáját, s tisztelettel kijelenti, hogy bármely megrendelést pontosan és gyorsan teljesít akármi távolságra is.
Mielőtt-a kereskedésemben feltalálható czikkek Borozatát eléadnám, az általam ujonan felállított kő- és könyvnyomdára bátorkodom némely észrevételeket tenni
Nem kevés áldozattal ragadtam meg e roppant költségbe vágó vállalatot, de minthogy minden figyelmemet arra fordítottam, hogy irodalmunknak Zala és Somogy megyékben egy uj utat törjek, és az irodalmi terményeket minél gyorsabban kiállíthassam, Íróinkat nagyobb és szorgalmatosába munkára tótoritsam, községeket, kereskedőket és egyéb irodákat a lehető legolcsóbb nyomtatásokkal elláthassam ?8 végié hogy üzletemet e -vállalat által kiegészíthessem, kérem egyszeramind Zala-Soikogy megye lelkes lözünsegét, e nagy-s faradaágbs üzletemet kegyes pártfogás alá venni sziveskgájétjS én nemfogom el-" molasztani, minden átvett munkákat rendesen, hibátlanul, gyorsan kiszolgáltatni, ügyes magyar nyom-ij^S^emély^ietrÖl gondoskodni el nem mulasztottam, s hiszem, hogy nyomdám igéretemet nem sokára itö-l^éfesrat tényekáltal bizonyitani fogja. ------------
WajdjtB Jfiisef kiadó Up- ét nyomdatnlajdonos Nagy-Kanizsán.
nugy-kanizsa. i. évfoljaiu.
2. szám. 1862. július 10-én.
smeretterjesztő
a
<!z?plro<laloiii, kereskedelem, ipar, gazdászat, tndomaoy és művészei köréből
Mepjnlen * lap l^Ul.h egy iv^njuliüh hó 1-uil kezdve minden hó 1-én, lU-én «« 2f»-iin. — klflfizcténi ár pgstáni «étkiüdé«cl éa helyben házhoz hordva -¦vr.- ;» frt.. fciévro !1 frt. - ilindcn egész ev-s .•lotizp.tlS a lapiuUJdono* kr.leHr(n könyvtárát nz uddig fcntálló föltételek mellett fél árun hoBunálhatja. — Kvitt t.cr cpy I\\-tit u..rt:rt 1 *" kr. Hirdcteaek m\'-^y hamum.. Petit i««.rért 1-ür 7 kr.. 2-or fi kr. pb minden további beiktataeért y kr. 6 bélvegdijért 3U kr fizetendő*™ A b-iktatáai díj n a lap kezelését ilMö minden tar-, a kiadó hivatalhoz Nopy-kanizbára: a Inp szellemi tartalmát illi-tö" közlemények pedig, ugy minden levelek
bérmentve a bzerkeazlöbéghez küldendők Kapoavárra.
Szerkesztői nyilatkozat.
Miután U Nagyim:lttVMÍgn Mugyurui>zá(í k. I tel \\ laltúju eu^edéhe iulylán e lltp ít-lcliix hZti-ist egvedtll szemelvemet illetné: uz cl>ü
-z.iin ne\\emmel jegyzett bevezet" exíkke azi\'h
kitételét, hugy „a szerkesztői teendőket Koboz Istv&n úrral megosztottam"-
úl-nbb meginti- rendelet következtében ezni-
s^znvnnom.
G \'Sfili
l-\'UlM.-K PAL.
Csapolni akarják a Balatont.
i.
NtMii nj kénlés !¦/., hu^\'\\ valakit mt\'^U:j*-
3 W \' I IH\'.
Kvfilek érlelik unir méhökben. r. az í\'ivei ü\'vUmülc.s csak nem akar lt hullani !
A mit. néhány nap épített, linvak leruiitui-•\'ak- A mit nt\'hanv kezeméit. *záz aíáá.sűn. s Jó^U; akarák rupi ceni a_ állam-közgazdászat erdekében, az unvagi erőaltüléme szánt et-zmék i-ji.iicz&it, melyekben u „jók java" küzdött.
hgvik részen a.z anvagi érdek nyerni ki-i unt. a másik részen ugyanez érdek ellenállt.
Mjilön a mult súlyos idők reánk nehezedéit terhei k ebből következett ujabb és ujabb
kiadósaink folytán, többen arra a gondolatra jöttek: vajmi jó volna, ha birtokaink becsét emelhetnénk, azokat nagyobb terjüvé tehetnénk, - előálltak a regényesség, a természet örök szépségének imádó^s felkiáltottak-. „Csitt! ; mit biten alkotott, nem szabad elrontani; nem i ceak kenyérrel él ám as ember, hanem lelkei, üdítő képek, gyönyör- éa szépségekkel is!
„Földei vehettek hold számra, de Bnlaumt soha!"
A táreza nyerni akart, a lé\'ék nem akart veszteni-
a balatonJecsapobLsi nádor-csatornai. fiúberki társulatok állták majd mind szemközt.
Ha más gáton nem tört volna itt meg a sok ; nemes tüz, igyekezet; untig elég volt ennyi erőnek egymás ellen küzdeni!
Somogy Bzeretne birtokban nyerni, — Zala és Veszprém megyék félnek az ily nyereménytől.
Somogy örömmel odaadná nádját, berkeit, - - Zala, Veszprém épen ezektől nem akarnak megválni.
Somogy szeretne túladni minden berki vi-
zén , a Ralaton tükrének egy részén — nagv gazdászati érdekei kívánván ezt, — Zala -é* Veszprém meg épen a vizet féltik, w nem aknr-nak tőle megválni. -f
Somogy, a mely viztöl menekülni akar, a aióberki társulat ugyan ezt a vizet féli, hogy ¦— nyakára talál ülni,-írott ia bibicz és gólvák sétálnak, hol most a kasza peng.
Somogy beljebb akar menni a Balaton felé száraz lábbal, hogy a hol most apró keszeg é* garda lobicakol, — ott megkötve^a Tiomokot. idővel harangos gulyák legelészezenek.
Füred és kprfthp.lv ellenben ftftkrdÖLjji-radicsomok megmentésére minden vízi Istent segítségre hívnak; mert látják,hogy a hoj^jnosi hullám csapkod, b egész élvezettel úszik és UdÜl a messze vidékek ide fáradt gyermeke. — ott néhány év múlva tengelyig vághat a kocsi a homokban; a a kéjhelyek félig-meddig meg lesznek fosztva regényes és elragadó szépségeiktől ! . . .
A nádor-csatornai tárnulat a múltban szinte veszélyezve látta érdekelt a somogyi társulat terve által.
Köt virágss&L
Ninew "Ivón pár hat faluba. Mint Vip Orsse n Péter gazda \' .Mikor a bolondját kesdík, S ajú eflapübt megorcoBtik ; L jelszóval: dínomdánom Vigalom í
Ssölüheg^-en flinca gond. ninca hú. Unalom!
Addig otthon a bük poronty Sovány testén lig-lóg a rongj-; VeaaekeflEnok, hajba kapnak, Ua kenveret még acm kannak ; Péter gazda a élctpárja A hegyen,
Felfejtik — hiaz a mulatság Jól megyén!
Kb ha mindez volna bí r té« , — Vankösiittük; ogyütcrté»! Férj( feleeég cgymáöt hiven Biztatja a szőlőhegyen; S hnaafeló — tílaken, bokron, Hegyen át —
Előrántják táraftuzul a — Csutorát t
Másnap megint újra kezdik: jfjó caapoat megoroastik; — A aok airó poronty otthon, Veueekhetik a aok rongyon 1 — S minden jól mogy, többi küat a Gazdaság: —
Torom — ha máo nem — orrukon Borvirág...
Kinos uVyan pár hát faluba, Mint Viff örsíse a Péter gasdn ! Távot tálak as éaa leiin-e, jut-o a holnapra?
latnak, mig a hordó adja,
S az alatt -
Nem hnnitja őket sanimi
< Gondolat\' ,
CONCIIA KAROLY.
Am éj 8 & nap.
Az éi ölén — ha ránk borúi — A félénk ngy Bánpad, remeg .... Mont éj borong felettem is De lelkemet nem rázta meg.
Tekints körül: mi régen áll
A fiild ? .... a az éj ki nem maradt----
A fényt homály előzi meg,
Az éj után derül a nap. ,
PAP üABOIi.
Nyilt levél a szerkesztőséghez.
Bizalmas flilazólitásodnak, hogy legktize-1 ebben megindítandó lapotok számára irnék valamit, sbivesén engedek. A tárgyra nézve köny-nyebben tájékozhatnám magamat,ha grogramm-tokat ismerném, de ez mitsem tesz, írok arról, mi minden keletkező lftpot 8 igy titeket is, kik e lapot megindítjátok, a legközelebbről érdekel.
Talán bizony néhány száz előfizetőről a-karsz bennünket biztosítani? fogod te,.ki anji^í ci-élyt, buzgalmat fejtesz ki & lap mellett fi fogja derék kiadótok kérdeni, ki egy fővárosi dúsgazdag kiadónak is becsületére váló áldozatkészséggel tesii az elffkészületeket,"hogy a „Bo-mogy-Zalai Közlbnyt" Somogynak, Zalának megfelelő dissszel é*s tartalommal kiállithassa-—
Ó nem, ópen ellenkezőleg,\' arra akarlak figyelmeztetni, hogy nagyon vérmes reményeitek ne legyenek. Nagy az irodalmi vállalatok
iránti apathia. Közönségünk egy része, irodalomról szólva, alszik, a -másik közönyös, a harmadik tehetetlen. *)
L2 apathiáról akarok írni. Ha találsz levelemben némi igazságokat, habár talán sóknak nem tetszenék is, bocsásd a nyilvánosság elé; ha gondolod, hogy szigora, keserfi, vagy épen igazságtalan leszek, dobd levelemet kosaradba, nem fogok neheztelni miatta. **)
Az irodalmi vállalatokra nésve nagyon mostoha korszakban indítjátok meg lapotokat. Az időjárás, mint sok egyébre, ugy aa irodalomra nésve is nagyon kedvezőtlent részvét naponként csökken, apartólas bnrgalma lankad aanemset szeretete irodalma iránt, mintha ez mostoha gyermeke volna, vagy Bem felelne meg- föladatának, fokonkínt hidegül. A könyveknek nincsen kelendősége, a lapok csak tengnek, a legnagyobb horderejű vállalatok etek az irók küzdelmével b kiadók áldozatával tarthatók fönn, a szellem müvei bebarangolják a hazát a szomorúan térnek vissza as írók vagy kiadók lomtárábajhon-nét haldokolva -vándorolnak a boltokba és áz éas, lelkesedés fölmagasztaltság szüleményei árúczikkek takarójául szolgálnak.
Ez rövid rajza as irodalom-pártolásának mostanság. Kern volna benne_semmi azomoritó éa elkeseritó r ha Jéha, ephomerbé€s^s minden lépten nyomon fölbukkanó fiatal óriások a.baza s nemzet" érdekében kiadott primitív zsen? góit, caak a saámot, de nem • becset azafrorító felesleges vállalatokat, a BBaskesztésviígybol keletkezőig sem hézagot nem pótló ,sem"i>elbecs-\' csel nem bíró lapokat, a mindenféle raég alatt -alatt hirdetett s „tőlünk, nem ftiggÖ akatólyok
\') I^BJ"> usab^d hauitruSnk, b|7\'<(7 BWt\'W"
•) Aítnotair»»eflk, Tj6 IftríWW! okulni afakráftkTÖBtít
1 1"..\' Üy.BJcÁd^j\'tflti egymÜ8:élÍen kBidBjnlek-erűk megfontolása után nem Ijeífui csudálni, •hogy a gyümBlMol^kc-son ínk^ > Hcr>«li^
ként ^(k^^Jtfrá^M^kHi % ¦ »%
kenység óriá>\\^é&]f 501*
A kal^préf, ér^k»|^^rB^^f§ágas# s oly mélyj^gyBivere, — \'\'"BT » illetékes bi-rósígokon^ivUl, egyedül csak a haza és töl-cs&nös testvéri szeretet férhetnek hozzá...
S talán még nosszú ideig tart e ZBibbasztó, Hhos érdeLharcí7 ha a déli vaspálya Bndá> ^^M^ffj^bin^M? iPPfe Jtóly iréiriaf, nak a Balaton közelébe es8- részét a rakonczát-lanEnDirKk, ktoítésel folyvást fenyegetik, s e tekúrtetbdl aaidegen társulatok e „legíoyalit sabb^a \'mérlegbe nem dobja ép\' ugy hazánk iránti részvét- s szeretetét, mint roppant anyagi -áldozatják" ~~
E társulat, mint compact test, mely -92 millió forint tökével védi érdekeit, hazai Ugye. ink irányában tiszteletet parancsoló állást fog. lalván, — csak dicsérettel halmozható el.
.A nagy, függő kérdés eldöntésének siette-tásáre LJ. jon.hó 16-án gyűlés tartatottB..FU-reden nagy mélt. gr. Zichy Ferencz kir. biztos elnöklete alatt, hol as érdeklett társulatok kép. viselői, vasúti a társulatirnrórnöktik, és as- ügyszeretetet azivök&n. hordó nagy számn közönségen, kivul, a déli vaspálya érdemes-igazgatója, Hischel János is jelen volt.
gyülésbeni hevas vitákat, csak az eredményt közöljük röviden, vagy is azon végzést, mely gr. Zichy Nándor, mint a Nádor-csatorna-tár-sulat elnöke jelfogadott indítványára elnökileg kimondatott
A. végzés, melyet a.SL O-ból átveszünk, igy hanglik:
- „A Bádor-csatomni, sióberki, somogyi ba-latoulemáHitási és- déli vusuttársolatok mind-egyikajaját Jtehelób&jjljagpt .és egy mérnököt a lehető legTövidebb idö alatt a végett ftig
kiküldeni, fiogy e kiküldöttek egy közös bizott-\'jpinybaii cg|(E8Ulvén, ez magához veszi uz ed-óW Mszmílt^ztíkséKes mérnöki munkálatokat,
-%pLjB"n idŐj nla^ i^i^üS^b^tósbe tegye kir. biztos ő nftn^Ufeávol ¦ kl e bizottmánytól hetenkint tndósitást wvéii, hol szük-ség®s&Í heljEíiné^^^OgjelénliPSiicn. í^teq bi-MtibSny aNársulatoV tivánságait és erdekeit lehetőleg összeegyeztető terv készítése éa jelen-
. fi évi »q^aas,tiű.28^áx* elL$stít$eBsék\'K a mely napon íi excel lentiája kir. biztos ur elnöklete alatt összegyülendvén, a Balaton szabályozási ügyben véglegesen határozni lehessen ; miért is az egyes társulatok felszólitandók, hogy e gyűlésbe küldendő követeiket o tekintetben\'
Meghatalmazasö^ial ellátni szíveskedjenek. — Mindenesetre ünnepélyesen kijelentvén, hogy ezen ekkép kiküldött bizottmány eljárása által sem az egyesek , sem a társulatok eddigi jogaikban semmiféle csorbát nem szenvedhetnek, sem azokra e tekintetből valamely terhek nem rovatnak."
Még néhány, szavunk van o kényes tárgyban, melyeket jövő számunkra halasztunk.
KÖBÖS-
Seháuy szó a dunántúli vamtabról.
---------A^«4ee^ör4pai-gÖakGíwinak Nürnberg és
Furtk között 1833—35-ben- történt megindulásakor, s később az országban 1\'esttŐl Váczig, vagy Pozsonytól Nagyszombatig haladó első magyar vasutak létesülésével, Dunán tnl, a rábaközi, kemenesi, göGsei és zseliczi ember még nem álmodta meg azty hogy lesz egykor nálok is olyan idő , melyben a civilisntio ^aráaeerejé-vel a vassínt nem csak a kerékre hnzzák, hanem poBtautakraisj rászabjak, a azon koosizgatnak! Es hne alig folyt h két évtiaed, már Íb oly hatalmas, részint elkészült, részint
tervben álíó\'vonatok szelik s fáyal^megáldott tL^^—., . kcjf, h^gy a m(jzdoi6 magas 7 fc> terW\'Unyt^akJfett| iégi
^aviébjédő pffe^ffiti Foultonnak, Wattnak emelve! jelenkornak, a középkor súlya alatt megoni nyedt lomha tagok helyett, gőzerővel sxárm ;i kat adtak! S valóban ha e vidékeken :l csaL néhány évvel ezelőtti járhatlmi, s még a több \'kfelekádési pontpkqn is kavics nélkül hagyuu utakra tekintünk vissza - éa ím eszünkbi- jut k2! hogy az utas, ha a galamboki, kiskuni á-romi vagy másféle; n szála melléki szikkajihs agyagból kivánszorogd, Zalamegyéből a i\'ővii-roB felé fordítván szekere rúdját, két napi ki. serves utja után is. Ős Buda helyett, legfblebb Veszprémet..érhette el; most áldjnk azon ftltalálókat, kiknek még akkor ia köszönettel tar tosunk, midőn itthon családunkkal pgyütt reg gelizünk, sőt ebédezünk is, mégifí egy kurta délutánon át, este ott vagyunk Pesten, a \\ i-rágzd ifjú Pestteh, a mí .Mekkánkban.\' sfít még ugyanaÍEÖn~este á nemzeti színházba is beférünk és a Komlóban is egyet — hal Iga t h h-tunk. Ez utóbbi azonban már a kényelemhez tartozik, Enaéí előbbre vnló a szükségei, a hasz-^s élvezete, meR\'gazdáiZJiti, kereskedflm i siparüzleti szempontból ulynagy mérvben nvi-latkuzik a. Mura, Ii4ba, íSzaia, s lialatun vidéki vasutak által.
Somogy- és Zalában, itt hol a produc-tu-mok gazdag bányái mellett is a kivitelt oak íb a rosz utak akadiUyozák; itt, hol Kanizsa, helyzeténél fogva világkereskedelemmel áll szemközt, — és itt, hol a végtelennek tetsző őserdőkben még évtizedekig ia hézagot nem okozva, telik ki a fűtéshez megkívántató fa; felszámít-hatlan kincsnek f\'orrásn, biztos alapja a vasút. És ép azérty mert a vasutak füemeltyiíjokéiit a kőszénnél\' czmseerübb s olcsóbb bikk- vagy
-íaiatt" meg-aerií jelenhetett albumokai sújtaná a. részvétlenftég. Veazszen, bukjék, az, a mi mmi érdemes életre! Do midőn oly vállalatokat- is^ hogy\'i^bbet oe einlitsünk, mint a nBa^pe«ti szeiőle/, aSaépiiT)didiniirigyeld,\'\' melyek akir^ mely nagy .nemzet becsületére, büszkeségére válnánakr Utunk a halai tusája közt vergődni; midőn a sxellem valódi productumait nem Útjuk becsülve, pártolva^ midőn a mindennapi Upautalás azon Hiomoriüí tény bevallására kényazerit,h,ogy e,nemzet elhany-agolja, elfeledi irodalmát, mint szoktuk feledni azt, .kit tühbó nem^uMetüiik,^etazután Valóban nagvon sajnos 4* a közönyöj^égneki oly neme,\'mélycri inegbocaátani-nem\'leheti-
IjTem! akarplti íUtasinált phraaiaokkal éa köxhelyekkel elősUljü. Nem aWűni azon sziz-sepr M exersxer bebironyitott igasiágot ismétel-P4> hogy yakniely nemzet müvelttóge i& 8selle4 mi(:fejUk(Ó8e,, avsonj tenyea^ibl]utfólaaá1wnt\'TÍ-ragottatasában nyilatkozik, melyek,e-míí-v-elt. - »ógr* e>. ízejkoú fejlŐtMare legköx^ertebirtÜ hAtnak. Siket füleknek:agyishiáb«n bet^lniki »,kfr fie%~ea,igaaBá^^írwtétől ál.rannak hat> ._• yaV-ngyii kiJye^k.oMk hogya.ajdalD-mv uap-JwWffn^ek;n*gyon kövesen (vannak!
^Bbi^,timLC^,hig.ÁlL^Yeá^% lslkn»edáa4 Uke^ál^^émég vaWy nemé« ^a^eat
tptf^ypifaiUfw tvl^ft^:4iev%talih ikeréi g^^th«ni í.ki^kültefirek h^b^^Trft^-TntTg-~ Mt^l^la^aVali^a^öjjf MTmétk^t^yitísMfítíki ~~7a^i^ia^^1idtt^Tá7^^
nepMés.as^ttgy^dia4alát. < .,
"Min-A>a« ^aerni, kit eMUemaíegenyseg--F*]*^??®? **g«teí-AHgbissem, hogy nélue ;, ¦¦f^ff^i\'tfíí^nék a mífveltségre igényt tartó
osztályúak közöl valaki, ki e szegénységet magára vállalná.
Éb mégis honnét e fásultság, honnét evisz-szavonnlés aa éss világa revelatióinak bibliájától — az irodalomtól ? Megszünt-c ez az a magasan álló zászló lenni, mely ha talán nem íb lengetJie4iszabadoj^JQbo^duj.t^e összevontan is, a műveltség, sziuemiseg, eszmeharcz s a nem-set életének ismertetőjele^ idővel és körülményekkel daczolópolladinma, melyet a rozsda föl nem emészthet, menyköye^^össze nem rombolhatnak,-mert isteni szikrákból keletkezik, melyeket erőszak kioltani nem képes, — ha támogatja^ védelmezi a :nemzetrmelynék sajátja. Kérdezem, honnét e fásaltság3 Mondják,*.\'-á .korlátolt "sajtó viszony okban rejlik a részvótlenaég" egyik oka. Irodalmatok szárnyaszegetten tengődik, alul áll eszméim, vágy^^vb«tíliiitií)n^i^ niiért
szállnék le hozzátok, mondják százanként, ezrenként. Igaz, szárnyaszegett a napi irodalom, de a politikai tér korlátozásának oda engedjük-e azt a diadalt,Hiely az összes irodalom lojlödé-sénck megakadályozását vonhatná maga után, ha ó-mentséget elfogadhatnók érvényül? Csak épen: politikából táplálkozhaük-o a szellem, a a tudományos működés nemes Ösztönének csak ak-koiTtegyttnlcjeleget, ha minden sorban egy-egy ágyudórgóf iuingjátTfljllkhallanÍ?.Éshaement-ségalapos volna, akkorIegfelébb ap^ljtitaí jrc-dalbm panganaf de pang áltudományos irodalom, páhg^,szépirodalom, pangnak a legjelesebb ^sza.Jdípo\'k; folyóiratok s minden vállalat, melyet szellemi munkásság idéz elő, mintha osak e nemzet mír olvasni ís megszűnt volna!! *)
_ minden ewtre nwu\\n&jefeaíig.\'4* nit rf<lrai art«n-
A nern^pt pTgfiz^fljetóVan^nal|bT, a szükségesebbeket Q^elFktMenÖk , nem jut az irodalom ^pártolására, szivesen pártolnék , de nem lehet! Hallunk ilveji ellenvetéseket is. El-hinnök, ha utoh^tféJmV\'ncm\'Táttiók megczáfol-va. Luxusra, kényelemre, kéjre, gyönyörökre van pénz, de a szellem nemesb élvei megszerzésére, a lélek és gziv nemesítésére nincsen. Egy ruháért százakat kiadni, lóért, ebért, borra, kártyára, szerelemre ezreket pazarolni van miből, de egy,nemes vállalatra, egy jó lapra, vagy könyvre néhány forintot áldozni síincaen.
Ésritt, — tisztelet a kivételeknek...— Iegin-kálJbrirTiőket vádolom. Az irodalom iránti részvétlenség egyik oka leginltább, az ö buzgalmuk hanyatlása. A luxusnak áldozattal ia eleget tesznek , de midőn irodalomról van bzó napjainkban, a gazdálkodás, takarékosság palástjába burkolódznak. Egy rnháért 80—100, egy kendőért 60,^100, 150, 200 ftot kiadni nem pazarlás,-do 10—20 ftot az irodalom1 oltárára tenni a mostani viszonyok között soknak tartják. Mily nagy különbség n hÖk mostani és néhány évelőtti buzgalma között! És részemről -megvagyok győződve, hogy ha a nők ép oly benső seggel, ügyszeretettel s lelkesültséggel támogatnák s ápolnák az irodalmat, az ido mostoha viszonyai daozára, — virágzóbb, volna az, b áldásos malasztjának Itatása nem hogy naponkint csökkenne, de terjedne-az országban!
Azon ellenvetés igazságát, hogy alvállalatok sokasága megosztja az a nélkül ís kisszámú
iriml torniá*ictsicr\'l 1 degaulutléüébuti, mlat fnldLbb -polttlfcni #» tiíSidalini tcmlgsetlcus^^bna kcnsl|dtil. Ha rni]<l biUlUff bercn-deilllk magunkat, i \\iflj<olil abákna kaiUrjiiktolti.\'mldiíti ^ rnn\\Li\\ tagjn, Icia »• i|»u^Dtnuk intndoa. Ka: >mLRt«í;yáW ma^j-Ar irfpnrfc Icell Annak Innnl, Vl f.%nilctt nyTirroijiflAsáiíin\'t^UUndJa, nn(Ty •\'-Cy ifmirt Wn la«irn í^irfí^ib omflíijíl iWfotlalom
f-gyéb tűzi fát tekintjük, — könnyen fellehetjük aaori kérdést; miért látott n fábnn! szűköl-" ködö közép- \'és déli magyarországi élőbb vak\'-5 utat a dunántúlinál? Knnek okát ausztria érdekei és az illető .vállalkozók buzgalmán felül, még, azon országgyűlésiig megállapított tervnek, mely Fiumét az anyaországgal vuaut által akarta összekötni — elmaradásában, keresem. Ezen kereskedelmi, sb\'t nemzeti szennpontból is nagv hurderővel biró terv á 18-iki események közbejöttével elmaradván, - a birodalmi főváros érdekének leginkább megfelelő r Dél keleti* — vaspályát láttuk először is megépülni; míg. utóbb a Bsolnoki szárnyvonul után agyör-*bécsi vonal is létrejött, — Fiume helyett pedig Pest és Kanizsa Gráczczal. Trícsttel köttetett össze, í\'mkhamur felépült, s a közforgalomnak ada-iutt át a gyŐr-f\'eliérvári vonal ia, mely mán mindenkit örömmel tolhetett el egy ujabb Győr, Siimegh 9 Kesztliely közötti vaspályának létesítése iránt az érdeklett birtokosoknak a most múlt tavaszon Győrött tartott tanácskozmáuya.
F tanácskozmány az előleges munkálatuk negyvenezer u. Ibrintigbuii fedezésére gyűjtő-iveket bocsátott ki kisebb részvényekre. Zala északkeleti részét, 3 Veszprémmegvét hasítván e vonal, a Balatont a győri Dunával, a gazdag Marczal, s Pápa üdékével Összekötné. Jelenleg a dunántúli vasút-hállózatok legértékesebb két szála, napi érdekeink legohajtottabb rügúja,..a.süprünrkajiizHai éa. pécBrkanizsai-v—antr-melyekre mint halljuk studjuk erélves intézkedések vétettek foganatba. Nézzük me^^Öször is a suproib-kaiiiss&ijvonalt közelebbről.,
Pesti levelek.
1.
^Juniua 20-dikán. i
.Kjauyii _.iüw\'iu-t. Éli-i Mimiikül ucm tüci. Köblsek.. Éltsea-"és d k\'diiinljltDilia. \' fürjei, FuluiouilAa Dtepu nihil itaa A kinitú iAI többet vt^ryi-n ha, da »i^rt w tppynn twt—¦. ín a kftiSnaép :gyuu a vatÓBigos kiailú. Hunok kiiTutkirecw. "VLtbob ülutiink niildhon Tan, bachhttudü, ruInbrU* unJ. mellett. Strapítcsiú. Ki-]*tA" ?11 boIÉtAfl.\'A hal en Tan, unni ia re milliót 5. Nyiíky.|
lied\'
l H. i, i.f Könnyű áni azt uiiiuduuj én Itzunni kodvefi szerkesztőm, hogy; élezés leveiekut irjon as (ímber, du ha az élez n *> k éle- ninea, nűuiélo z, ha pedig é l« van - a tnai furcBa időkben — megtái-r bozluitjuk ni a-g u n k & i vele, süt még á aze- r k e b z-tö t ,a«íg a rendesen ártatlan kiadót is.
No.de majd azért usakmegkifiértendjük 61ce«i-kedni ahol lehet, a komoly kudni midiin Imii; öb ha bo é 1 cz, e a k e d é s ü n k bü k o m u 1 y k o d á-a u a k nem fog tetazeni, mondja fel HzurkEBztö nr a szolgálatot, de ne rögtön, hanem legalább is \'/, évvel előre, hogy ezalatt másutt szerződjünk. Vagy ha a kőzj.ú érdekében azonnali elbocsátiatáBunkát látja HttikeiégcBnüky ám legyen! de ez eaetben legalább a diapunibilitáBÍ kedvesmény-ídiit no tagadja meg tőlünk.
Ha. áll köztünk ezen alku, ¦ rögtön megkezdjük a levelezést; — mindenekelőtt azonban azt kívánjuk : hogy ön. k i ad 6 j a íb hasonlítson az egyszeri tábornokhoz, kiről azt mondták, hogy beteg, \'pedig dehogy volt az i mert sokat vett be fez már igaz :) azaz, hogy e vállalatnál ne CRak kiadó legyen, hanem bevevő íb, (mindamellett egészséges marad-jon t t. i. uu v u b z í t h e n meüette, hanem nyerjen, Hzóval uuk, legalább íb annyi előfizetője legyen, abánv példányt szétküldött a mutatvány-számból, !1 mi ennek tartalma után ítélve, remélhető, mert ha a közönség nem ia adja ki vetélkedve pénzét irodalmi ezélokra, szomorú volna kiadnia olv vállalaton, mely életrovalóságilnáí"fogva hoESSQ lótre érdemes.
Legyen hát a dobig ezúttal Tne-gfordrtvn, >-h .1 közönség legyen a kiadó, as az előfizessen, n v a-léaágos kiadó pedig játszó a bevevő szerepét, t. i. tömegestől nzedje be az előfizetési pánz*-ket, minek kellemes kűvetkezéae aztán az lesz, lio-gv e lap e z e 1 l e-.m,i ;ki ad^ayif i.t; i. tMialmaf,niegiteüiuli a
líirrték^t-B gRHííag teeadi -;.............- -
Tgy aztán majd csat boldugitlni Fingunk! Most azonban már hozzá kezdhetnék ügy-e 11 valóságos levélíráshoz is, tárgyamat a fiívúror-i ur-ías é 11: t uiaczárúl választván.
Csakhegy ez baj oh feladat, mert jéli.hl- g Lines társas életünk, pedig ,,a hol nine.-. uii n.: ki.-rei-*," - azt tartja a közmondás.
A szó szoros értelmében ugy van, hogy jelenleg nines Budap^pten táraaa élet, mert biz az ki- elköltözött a Zugligetbe, Ferencz halmára, üvábhegvre, városligetbe, mog a wzomazéd falvakba, R á k u u - I\' a-lo t a\'(. li u d a k c e z , T é t é n y sat. mi a manót Írjén hát az ember róla ?
Az ..-géaz élut.aj^l .iütjiu^t a tuváruHtrao, hojjv a uafíí^munká>U Végzett egjén^;catanüín,;.vagy gya-lu& vagy ivalaraely^döo^igöá wrmUaaon,.:tesjedelmca 1 krinuUnok ániyökában kirándul & síöldböi, aaéjet ;ou tülti b másnap reggeli ismét btjhalkg »^gy bajtatj.,
Es es-astán; egy nap ugy \'BiágyT mint. a.tuáBÍk uan; az emberek usm. unnak .beler mert hma ea (Uvqt^ éa ki haEcsohia a divat ellen¦\'/ f
llűgy valaki a nyarat, vagy egy részét falon, ugy neveztítt zöldben tulti, b itt íh uraskodik, yegy kipiheni magát ha aokat dulgoaott, 1—eat értem;1 de ast nehogy bo értem, miná" mulatságot találhat például oly ember örökkévaló, zöldbe-má3zkáláflflal, akinek mindennap ki kell menni, vagy inkább.bqjÖTmx.:
Ax a lugderekabb, miazerini mindanrivian elismerik, ho^bizon cBak nagy »trapáczió es, hanoin még ao vonják ki magukat alóla, mert miként, mondám, a sbldbe-menée Valóságon maniat
A kaezinók, Bzínliázak, v.-ndéglök, kávéházak mind üresek, vagy legfölobb bbőb időkben telnek mKgr némileg, mert azép napokon a vidéken folvik a t á r-eatt ótot, baehhendli, calabriiiH vagv te-kézé a (vulgo kuglij mellett.
Mi Hzegényebb emberek eaak ünnep- ós vaaár-iiapoukint Hzoknink a z ó 1 dhe rándulni, mintáacgéas héten át elé* nok a& ldo t olvastimk vsgy- tsüin firkáltunk íb, ób ilyenkor tán azon pontokat keressük,-\' melyeken-szép kilátásra remélünk ssert tűheídi..
Találüük-ü oly-pontokatV-. — ¦ - —1___.
A minap a. ,,Kzép jnhái*znü\'"iiál igt-n- elragadó belyre bukkantuiík.
— Áh mily gyönyörű k i 1 á i ig\\-.~--kiált fet egyik Kzom&zédom, \'magán kivtil örömében- -. . . t
— De a belátás Be hiányzik —vágott küzlra a mátiik.
Lla yalúbau mindkettőJgazai mondoti. _ _^
A ki-látás, (szó szerint véve) bájoló volt a r á k 0 b vérrel áztatott-síkjára; — valamint a b e -1 á> taa (ifimét szó szerint véve) szintén, mennyiben a magaslatról, melyen állottunk, leláthattunk Pestre, ezen ifjú óriásra, mely előtt, ha Isten is ugy akarja, nagyszerű jövő áll.
— Denique —jegyző meg egy élczeakedö tár* uiiuk — a hol belátás van, ott kilátásra ia elóbb számíthat az ember.
Uidje el kedves eeerktaztítm ezúttal- nem írhattam maiiról, ha caak Nyókyt nem akarok fogni, oh ez pedig semmi kedvűm. !"
olvasóközönséget s hogy az irodalomban előforduló vÍBSáaéléFek, nyegleségek sokat elidc-genitenok a pártolástól, szívesen elismerem. A vállalatok sokaságát illetőleg, ki volna oly követelő, hogy minden „deríire borúra" megindított vállalatot, _egyegy fűzfapoétának „összes költeményeit,1\' minden, a hazafiság ozége alatt kunyoráló előfizetési felhívásokat pártoljanak V Aat hiszi tálán az olvasóközönség , hogy maga az irófc\'tiagyobb része nem resteli, ha egyegy ily többek-kívánatára1\' a ,,hnzafiui kb\'telessé* gek szent érzetétől átbatott\'l-féle,magát Írónak képzelő ogyóniség a közönség nyakára küldi el ŐÍÍ&G térfél hí rábait éa BDksHorte: irodalom méltóságát lealaosonyitó modorban fogdossa az eVő-fizetŐketV Do az űy nyegleségek a legtöbbnyire homlokukon hordozzák a bélyeget s a;közÖnJ ség fölismerheÖ\'aíonnal a madarat szaváról. A vállalatokV klllöntisen a lapok sokasága Benií \'mentheti ki a részvétlenséget. A conourréntiá-val oeakíí közönség nyerhet, mert minden lafi annál több gonddal és annál beosesb tartalom-^ mai fog kiállíttatni. A mely lap est elmulasztja tenniv veasmen, bukjék meg, nem érdemes as: életre! Egy lap mellett, Bem ellené nem emelek szót, de szomorú jele az áz olvasóközönség fásultságának ,J húgy lapjaink nagyobb részét mostanság lanyagi kárral csak á jövő reménye tartja fönn, a többit pedig caak hogy épen ve%-te&égisélkullehet kiadni, de az iró fáradságoij mmiícája sis"Mádd áldozatkésisége korántsin-rsahíále^utaliiíBÉVa. • ^ \'
•• Ua^tét^élUiaáfg. oka\'valódi\' •\'claiegénye1-1 déa;valóÜi leheÉéílénflé\'gvolna, "megnyugodnánk benne^s VigtdEtalfi\'ók\' magunkat, bögy ad az latén jdbb esíítofi&fft De nem igy van1! Hihél "magasabb, minól ^g^oriöwbb körökben tefein^ tesz1 szít, az1 irodalompártolás"annál ítevbftebb
jeleire találsz. Statistikailag lehetne kimutatni, hogy a legmagasb s hazánk leggazdagabb osztálya, az uristocratia, legkevesebbé pártolja az irodalmat. Tisztelet ismét a kivételeknek, de fájdalom igy van, s ha épen e aorok irása_köz-ben idő engedné, számokkal bizonyíthatnám bé állításomat. 5Iár pedig minden nehéz körülmény daczára; aristocrati^nkról csak nem: lehet állítani, hogy ne bírna az kudalomm-áldozru-Alkalmúnk van olykor lapok, könyvek s egyebe irodalmi solid yállalatolt előfizetői névsorát át-nézhi,aíkalmunk van könyvkereskedőkkel érintkezni, s egyik vagy másik neyezetesb irunk, nmnkája- kxleniíísé^\'lrÖl^líér4^ bi-.
^°nyifanstocra^iání^e"tékuitetíbeni buzgalmáról igen tevés .dic^éroteát hallunk t vagy olvasunk, íjssük bár, hogy egyebet ne említsek, öt szyp-irDdalmi lapuni előfízető névjegyzékét fol és mini az öt lap elŐfizé^őj kqzött ötven főrangú nő hevét alig fogjuk talt^ni. Német s franczia diviátiápokat, .^sakjöítétíü könyveket fogunk dísz-asztalaikon\' találni , de: vajmi kevés, magyart. „Tisztelet, becsület, de igazság is, úodalmunk emelésérei;\\Trágoztatasára ar^nylagosan legkevesebbet áldflz aristocratiánk. Mi irók. csuk, örülnénk, ha e hitünket megczófolná. *)
O Noittlolwt m^soiifoliit, donaért no vAdft(k«(yunli. Tasad-f hfttatlan, hogy ai arbtoqratia ogy rístnnál miiiJBü hih%"fcűit Icr-nígyoWi a maírynr IrpáolonJ Irftiti cmHIt, vnffT KJmtnl-\'énlelttalr-Joo vaiai, .nf m ^utudatps, mflft mum oasíalyröl b bopaSatltuj-elgot fsltcnni nótn Viilict. A viklAiU ot iioríntlink. az, hogy ftna-AJtptffviitlMiti nttilisorüuk alatti ei oBsiAlj Wpriseltu )pffinkibb, a iiomteliit, a tUlkíil, hagy o kípvíaolet >» íilö sserlnt n«msett lr\\q;a lett v»üu. Miután «onban as -IdSk iváítuitak, n ,halftdAflra íbröít ii<^wt\'tflma^nüt^r!wáv4Tíl-,..iirtiWc«itIAnk nuvpilarU-j 9Anaks^iU*ortí\'Hr^ya.wíffMVRrraiJBiu H/^fl livéa-padlj uo(% nxHt^t-ólctiiiik, Bcm^ \'m vS karetekto baüia iárwáBlmi Cbíbo-,; «lentia íb ivttj^o .^^eM^ÍI^^ÍWíÍBáro «Okilgva. kiírnunk. i>BiníEMaílen irAnTWTJO^Lj^ainBjy iMiftfwr^táak, vadjuk ff\'jfííUJvD, ait icm ludja, TÓtck-a lde|rcn Ujmkat tartani akkur, \'njijün ogyotlen magyar lap sopi forfíul piog oaxUliln I>» uit u\'itU linn, Imjry )ia HjÜnek a politico-sociali* o^yraülís buhloff
aristoqi;á^i4toz legközelebb eso osztály, niely egyébiránt modorban, szokásokban keveset tér el attól, már valamivel melegebb rokonszenvet tanúsít "az irodalom iránt, de nem annyit, me\'nnyi vagyonoaságával állna arányban. Elvetve már. itt találsz égyegy magyar lapotT könyvet; irodalom nem egészen idegen föld, s napszámosai legalább név szerint nem oly ismeretlenek, Tnjntbn Cbanában születtek volna.
ife nit kik pártolják az irodalmat a mostani nehéz. iáöTijben is, tik rakják, le filléreiket az irodaiam oltárára ?. —
A vagyontalanabb kSzépiosztály, axang, vag^o^^asznletés bíborával nem takaroazhatój az. ipar, szorgalom s gazfdáazat tövises,;küzdelmes terén muködo kozóp-osatály, — bogy egy rigibb alkotmányos nevezettel éljek, & kisebb nemesség, -a--gazdatisztek, bérlők, iskolataní-tók, iparosok, egyszerű polgárok, kik gyakran valóban áldhattál szerzik, meg szellemi élményeiket- Ezek aa irodalom-meleg s nemes-keblű pártolói;, filléreiken ott ragyog még a munka,^ izzadság,.^yongya a.megtermékenyítik vele a, földöt, mely ha tán moat elhagyatott tubban áll is, nnmCVjobb napokban, de lassan, csendesen munkálva-, - az ész a szellem nemea gyümöJcsciAek íjlelésé>iqlfoglalkozik-*) . -
I^p^tok,mflgindnlá»ának lemáoydólfuper-c^ibenr nem. irtottam felealegesAek es&keí el-nvandam.: ¦; r. í; -
Sok-szerencsét a vállalatboz! isten- veledl!
v SZABÓ RICHÍHD.
isiub azok IcendenBk ,BKmw" J&lMwCa* 8 ai pJsrtiaaia AtUl\' ia" fcU"4a ai t fr6k.
- . Io len éltc«*b Bilndnyijonkat.
-4 12
ttVÁf>jaaíua2&. Holmak Umahatikbtís. • to%Aen mégte 8a-nvéaafcetik été*, **J taaá*ko4é, melyek bob-
csak Ital**** «flszr bis*oottJák annak ftMflft ha-
....... Ha a t^oadiü^ i^ÜriSaíía éístábca a fölsniat
eemoű MMtoi jdrauégr Wassa^Wa* uaa bcasa tinóéért ott egyesek as egéssre néaw éssrevédsnSl Ifiket-nikmftU^Wt\'VtrMkfliW^ egy jobb jövőnek mugvit bb>ti hI 8 mintegy kesességfil osolgál &paz életatít legalább ópVolta felal.
Egy Wkiirf«iwinsaTr vtdíkrSlv kinek bivel köaSÍ hárman, sétái bűntények miatt a megye börtfl-rtbe kerOltek; oW6n nyáját hiányosnak találta, é» as erkölcsi ela&gyatöttságra gondolt, melyben a vétkesek a vallásnak minden gyámolító vigasza nélkül csapás a törvény kérlelhetaüeaségét eresre béna pókig szenvedik bflntstésfiket — oly foníosuágot tulajdonított e k^rfllméisynek, bogy atra kait fölkeresni, meglátogatni eltévedett híveit a Dunk&déé helyén, hogy a vi» Ügi fenyíték szigorával egyes itve az isteni szeretetnek tanait, — hogy utdort keltsen a romlásnak indult enivekben a gonoszság Iránt, vágyai a szabad és tissta *letutan, vágytál eísettwőt a megérdemlett la-kel&re&k békével tárásén.
A taegye wókvározában a böríön-épflletaek egy teremébe gyöjtstó föl a felakeaotébes tartozott rabokat, a bcsaájok o3 egy imával keadett e iáival boíej esett, azivböl sÜTnes o&olo7 egykáiU bemédet tartoíí,- mely aa aoja mivolt le csodát, mitől egyszerre es riss-ataeube tétlenül megtértek vtüna a bünöWik , de bizonyára eszközölte oát, hogy néhány perezre illetődve magukba RsdHoteak; wá ha ismételve többször előidés-.teáik. aaegyedttl gvokaraa javulási vonja maga a tán.
Erdeméé less ast ia ismerni, hogy mily Irinyi b&n ki vánt hatni ea as apostolok fco#esakara emlékeztető lelki pásztor tanitáaávul, a hagy miként nem maradhatott el ennek hatása. — A helyett, bogy as latén méltó haragjának menny köveit villoghatta volna a boldogtalanok felett, vagy & jóknak megvetésével fenyegette volna Őket, — a helyett, hogy szemökre hányta volna bflneiketj ? a szokásos erkölcsi lecské-séeek hatástalan közhelyeit torolta volna föl előttük : leírta nekik-as-épen nyíló tavaszt, a fejlődő növény setét, az örökké foglalatos szorgalomnak édes.mim-kait, amit ők mind nem éiveahetuek, — és m e miatt hiányos Oromét & knlönben oly vidor családi életnek, a felejthetetlen otthonnak: mind eped and férje ntán, mint aélknlgajk as agg szülök gyámolító fiokat, — mínt eisyuk agyCnge gyermekek a kenyérkereső apá-- nak kénytelen távolléteiét... Éa a mig ekép lángra szította -egy felSl a fásult keblekbén a bonvágyat, a oaabadlét nsükségének érzetét: addig másfélül bisto-aitá «ket. salátán jóságáról, kinek nevében jött 5 a dohtiffalak közé, ajóknak szeretetéről, akik letörlik a szégyenfoltot sz egykor tévedettnek homlokáról, midőn megtisztulva hagyja el börtönét. — Végesetre kettőnek hívei közöl egy egy bibliát adott át, hogy ast ~elTsiaak s másoknak- ta olvasni engedjék elzárt, aao-morn ananotakban. _ Ea isteni tiaxtelet ntan sorra járta még a bSrtS-
- ndkrt,~üol férfiak, és n5k, vnuaikftlAnbség nélkfll enyhfiletee ahi»ttal_fogadtak megjelenéséf,^allgatták biamlósMTÍt|iUpttttjíT.ítelfr ~ \'
A derek ferfitf kfielötte m ntját éa annak sfiké-rét tfibb iolkétffl-UnáTttL^a. egyfttt ntfgallafilatták, hogy minden hónapban tegyen kfisflab egy hasonló .. litogatáat a megye inbjamál.
Oh de áras caak a nörlöaök tanuk flrtgeikben rabokat; a szabad 4g alatt, ia Oda kveg&n, a bőség és kényelem ölen ugy mint a •aaJuég vas karjai koafitt aainte forrong azok rab: nonfie mdalatok, a saem-vedélyelc rabjai, akik ift^yngodva, gyQayflrt találva eTöng^égwHen, aejtolaw nálkfll bfineiknek, eammit »em tekintve, semmit sem tiaatelve élnek avttagnmi. La«amek saftkaégAk a«m a böleaelet, Km a vallás, _ ra^awetet tanaira »ÍB^r,aa^a^^ Ugyá.
kWiiakre^A betaet, sba-Twamíért mégis sem . merik ^eini mrtáakodaa\' nélkfll o^atttmket, » egyedüTn kfcmegzzoWml való mT\'ükiavá-
roaiaan^mileaikilurkaWnl, mindent fedni VágyssTéa ¦ ennek ntilstoa ssAmtm * J^Joist^a\'ktt «flfagy-¦~^^^^a^n^resak *gytogaajaan bir, \' ^^^^Pl^^^Str^tíUg ntjaban mint a»t , ,«5y^»^ÍPBdtilm Jehetne. — 8 nem volná semmi * jntuS* atakfo arra, hogy általa aa életet blabavaloaa-
- gAk^títtkoaÜL!?>^i léaya tímrtább, rteaánek-mian^Teaíh^k, ikflulTai
^ yfcjffjgssfom, aaon poatíy é^wlkadaék, hol a* *Ub
gultpig-, eInteletektd> BEabad lelhek egymás müvui ÜKQ.és Bóját m^ekban fölmtéiják & táraaaéletnek log-éaVsetm^ttatsil?—Ván : a kfiltée&et és ami est ér-sékiti, a mflvéaaot. ~
A Dopplar testvérek bsob kUrntjokba, melyen
a mfiver&enyiWet kesd€ Sipoa Antal songvram^vésa kíséretében jelenleg vaanak, belefoglalták Ssposvart la; mit leginkább- anaak koesOnbetUnk, hogy H e 11 e r Vilma k. a. — ki lékkkel és szorgalommal készül ea éaeksanőnek dicaöaépbeu, de nehézségek- éa kel-^etlenségekben is bwrelkedö pályájára, melyet r&-YÍd időn BsinpadoD ia "megkiaérel, — kit a pesti k&-söoat\'g is ismer néhány bangverflenybSI ¦— itt lakik % a neveset! művészeknek egy Kaposvárott tartandó versenyében körre működni ajánlkosott.
A Doppler testvérek meglett, s as országon kívül is elismert müvéssek • árért méltán virakoaáasal lehettünk élvezet- vágyunknak tc^\'ea kielégittetéae irinL L nem is rsalúdank : a verseny á talán véve oi-került a szónak oa obligátnál magoaabb értelmében. Nagyon megcsalta magát egy-két úriember, akik mindenkép a bírálók szerepét akarván gyakorolni, elzárták magoktól aat a gyönyört, melyben a szép számú közönség egyesült lélekkel oactosott.
Ha ifjú művésznőnk saülői köréből a magyar művészet tűzhelyéhez, Pestre tér, találja fel ott a gyakorlat iskoláján kivfll ast a részvétet, melynek meleg-aégére szüksége van legnagyobb tehetségnek ia, hogy fölismerje megát s tétovázás nélkül emelkedjék a kevés választottak amaz utján, hol a mflvész lelkének minden nyilatkozása megannyi rovelitio a titkaiban Örökké kimeríthetetlen világából az emberi érzelmeknek! ") ¦ 1 O. J.
"Somo^\'\'m®^©"Kö!S®g0l5iB3:----------
E disses megye kormányzata felséges urunk s királyunk legmagasabb kegye által reám ruháztatván, szent kötelességemnek ismerem, a szellemi b anyagi jólét előmozdítására Bzolgáló minden intésetekre figyelmemet kiterjeszteni.
A kormányzatnak Bzámtalon üdvöa intézkedései kösírnincj magustoah, haszDosb a bonpolgárokra nézve, mínt a népnevelésrei kiváló felügyelet: — de fájdalommal kell elismernünk, hogy a fennálló üdvös intézkedések dacsára, Km*^n^ népeinél a gyermek lelki s szellemi nevelésére nem fordíts tik azon gond s szorgalom, mint más müveit nemzeteknél, s es tényezője annak, hogy népünk a polgári műveltség kellő fokát nem érheti el 1 — szükséges, hagy ezen szomo-rito állapotnak okait felkeressük s az akadályokat, hibákat elhárítsuk,
Sítka kOzscg van e megyében, hol jó iskolák s alkalmas tanítók nem lennének, o mégis sok tehetős polgár van, ki még annyira sem vitte lelki művelődését, hogy írni olvasni tudna! lehetlen hogy egy baza polgárának, midőn sok alkalommal ezen tudatLmeá-gát megvallani kénytelen — arexát szégyenpír ne borítsa el 1
Saulok 1 kiket latén ép a egéaségeB gyermekekkel áldott meg, reátok száll gyermekeiteknek egéas életakbeni boUogtalansága\', ha nem iparkodtok őket gyenge koroktól fogva isteni félelemben nevelni, iskolába járatni a tehetségtekhes képest taníttatni a kiművelni 1 — Skérdem én, nem büntetésre méltók-e oly szülök, kik nemcsak est nem cselekszik, hanem gyermekeiker az mkölalm hanyagnl kflldlk, sőt attól égessen elfogják?.. . az QgyU felette csekély dyra méltatott szegény tanítók fizetéseit megtagadják, a eképen_8ket nyomorral, ínséggel küzdeni engedik 1 ? mi csttda igy, ha a legjobb s baeanletesb tanító is, ily körolmények által elkedvedenltve kötelez légeit nem a kellő bügslommal a erélylyel tejesíti ?
Ezen^aomorü következésnek megakaiulyoxáza végett, ssigorá kötelességemnek tartom minden erőmmel i iparkodaaommal oda hatni, hogy a bajnak föokai: a káns köaonb5D»ég éa jrétkea gondatlanság elhárit-taaaanak, és a magasztos etél: a népnevelés és pol gári mivelSdés elérettessék; azért is komolyan felhi vok minden atyát éa anyát, de köteles ségökké is te-saenr nekik, hogy gyermekeiket iskolába ssűrgalma-san járassak; tehetségakhes képest taníttassák; oji-^rááball tísstslaeia urakat pedig odaataaitom, -bogy
-. . *) Bs a Untait fconlatnr kfirfiakUI culoma tArorik, tai. 49a •ffTfásuSi flA^Uf b naU^a eliWrt- BOvttMteaek a Uéfí. ¦Tm«tft) tJbrt kMaM tt esajtjúa, mlaftmoidsoik.1
m aagr^ awn tort és ridéact, aslT ftt tíy Beactea űilkaiÖBL.
Bsori _ B ¦ • t
ezen rcndeluiein fiigiuiat^BÍtaHa felt-tt ürkudni, aküi-Bégi iskolákat nteglátogami, az el ömon t-t elükről s la pasztáitokról — előfordulandó különös-e se menyekről, nyomban értesiteni, a ezekhez képest a hanyag
a sülöket — szülői legfSbb kötelességük teljesítésére büntetésééi is kényszeríteni nsiveskedjenek, — ugy szinte a kösség elöljáróinak felelet terhe alán meg hagyván, hogy a tanítóknak kikötött járandó fizetéseiket rendeBCn megadják éa inegwlaflüák. bogy ások Ís gond és keserűség nélkül, örömmel éa egész lélekkel teljeaithessék, amúgy u fánmxtó munkájukat; mert csak igy érktitjük el azent (útiunkat, melyre működni éa törekedni nemcBak minden kurminynak b tisztviselőnek, dc minden egyes jó honpolgárnak íb legelső kötelessége í
Végre — mive.l a mull évi tapasztala a azt U-nitja, hogy a jegyzői teendőkkel ideiglenesen ratrglii-sott iskuhuneflleri-\'k, rókulelceség^iknek az oktatáü-nak, — jcgvzöi foglalaEoflBágaik miart eleget tenni nem képesek, o igy legjobb akarat mellett !0. egyik vagy máaik hivatalt elhanyagolják. —felhivom a köz Bégeket, hogv e két hivatalt egymást/-] wlváUsztVii. alkalmas egyéniségekről olyképen gondookodjanak. miszerint több köselfekvö helység öaszeállva, közoa költségen illető szúhjabirajuk közbejöttévei egjjegy-EŐt fogadjon fel, a megerősítés végett nekem szolga-bírája által jelentse be.
Midőn Somogymegye azon közönségeihez intésem e legjobb szándékú s megyénk boldogságárs, virágzására és szellemi mivelödésére törekvő onaVEimat, melyek eddigi működésemet ia fiúi bizodalommal tekintették, haiafiságos készséggel támogatták, és példás magaviseletükkel szilárdították, — meg vagyok győződve, hogy e soraim is fogékony keblekre tahv-l&ndnak, melyek elmoudandják egykor: A népnek leghívebb b oascatebb atyja B barátja vrtlt, Kapoavár, június 2ö-én 1862. MÉREY KAROLY, föiapán.
Somogy megye leendő takarékpénztára erdekében*
A takarékpénztárak leginkább a csekélyebb vagyonú, de szorgalmán néposztályra hatnak szellem- x anyagilag; mert tapasztalás szerint mindenütt, almi ily takarékpénztárak léteznek, a szegény napszámon, niestcrlegény, szolga, nőcseléd könnyön nélkülöfihctö fillérjeit inkább kamatozásra a takarékpénztárba teszi, semhogy azokat, mint máskor — csapszékbe vi-gvc, vagy hastontalan csecsebecsére, a boltban elfecsérelje ; jól tudván: hogy szüksége esetében minden peresben pénzéhez juthat; süt hogy apródonkint be tett ösazegecskéi oly tőkét képeznek, melytől kamatot is kap azon időre, mely alatt azt a takarékpénztár üdvös és ügyes kezelésére bizá. Így tehát a takarékpénztári intézet egy részről takarékossághoz szoktat, más részről pedig nemesin\' a lényt, elvonván azt azon helyektől, hol ji pénafecflérlés mellett, az erkölcs ia romlás nak van kitéve.
De sokszor fordul elő asoc eset a csekélyebb értékkel biró kézművesnél is: hogy rövid időre pénzben megszorul, a mivel kellő nyers anyaggal nem bírja magát ellátni, kénytelen veaztegleni, vagy legalább is a hasznos vállalkozást flmr^lpagtnnj^ mi minden esetre káros reá nézve; de meglehet, miszerint) szellemű vagy ügyességénél fogva csak ia 5 levén képes ily vállalkozásra, — a művészeti tárgygyal is fel kell hagynia. Van azonban oly eset is, bogy a csekélyebb gsa-dasággal biró földbirtokos instmetio hiányáh&u nem képes eléggé kifejteni szorgalmát, kölcaonvóteltől pedig a több tőzsér zsarolásai által elriaastatík; folyamodik tehát a pénz tárhoz, hol tűrvényes-kamat mellett felvesz annyi pénzt, mennyire birtoka kellő felasere-léséhcz szüksége van; b íme — szorgalma növekedik; a vivl — főleg jelen időnkben — ozánrtslan ily eset \'fordul elő,-nyer az állam; tehát a takarékpénztárak államgaxdászati szempontból véve ís, haaanooak.
Sokszor csodálkoztam bsod, hogy e nagy kimr-^ésű vármegyében eddigelé még takarákpénxmr nem létezik.; holott SsegszárdrPéca, Győr, Veosprém, Kanizsa, Keszthely már ilyen intésottel dicsekedhetnek, sőt még több megye országszerte, dua eredményt mutatván fel; a annál inkább csodálkoztam, mert ha van intézet, melyet könnyű felálÜfeani, a mkarákpéna-tár i&f mihez e csélból még caak sok pénz-sem rarflk-oégcaf mert ha a „részvények11 kstréa^ak áltel bis6t>-BÍttatnak, s a részvényesek akést a betávfi a&gy kfi-afinaég ellenében, — mely egyébbíráat m aUpsaaká-lyokban megalapított "kezelésben, ia elogend^ bisLpíi-^ságot találj — kezességet válamak, maga pedig as in-
13
téaet n nagy kösünaéff áltól felkarultatik,„-- d(iui lehet hogy rÖviá^d^Há^ ^^ájarérrjtgjbii.^ • -
(\'aodálkosAfioraftt1 azonban az idő éa a tapaBt talán elaaslata, — mert, midőn egész aserényiiéggcTná-tor valók as easme valósítását mdírványba hozni, megismerkedtem as akadályokkal, melyek elíiárítáBihoa eddigelé senkinek -j— i^^eÓVv7^afen^tp==^va^-fei-ríirÓD tekintetéből —• bizalma nem vala.
En as ónban, midőn tisztában valék magammal iránt, hogy ez inditványnyal a közönség elébe lépek, a kiviteli kötelességtől áthatva, többször el mondám magamban : „flectere ni noqttae Btiperos acheronta tnovebo," — de hala az égnek, nem volt nzukség nagy erőfeszítésre, mert oly számmal találkoztak a rjó honnak" - kik az intézet boldogító hatását felfog-va — aa ügyet fe\'karolák, hogy az jelenleg azon ponton áll, miként a részvényesek folyó év július 5-én előleges gyüléat tartanak, melynek feladata leend az alapszabályokat megalapítani; ideiglenes választmányt kinevezni, a azt orra, hogy az alapszahálvo knak felsőbb helyeni jóváhagyását eszközölje — megbízni; — egyszersmind pedig, utasítani adni, hogy az intézet fenn-lllhatására a tökéletea tervesetet készítse el, ugy pedig hogy ea as alapszabályok helybenhagyása után asonnal életbe léphessen. — Ily eljáráe mellett, ügy hiszem : a „Somogy megyei Takarékpénztár" Kaposvárott, rövid idő alatt állni fog, melyhez — azon reményben, miszerint Somogy megye érdemes közönségének buzgó réBZvéte megteendi hatását — aok szerencsét éa áldást kívánok tiszta hazafiúi indulattal.
KOYACH1CH ŐSZINTE.
el :
Kirak ós események.
Folyó évi juniua hó 2B-án a „Zöldfa^ czitnü vendéglűben, a hírneves Doppler testvérek, mint fuvolaművészek adtak, Sipoa Antal zongoraművész közreműködése mellett, egy élvező idus hangversenyt. Ha a Doppler testvérek fávöloTnaTTTurvTUgí hangja, már EurópaBzerte nem volna ismeretes, akkor gyongfl szavunkat fölemelnük magasztalására éa ismertetégé^ re , de igy a költővel caak azt mondhatjuk ,,L«r^Bieg\'itíil lanmja* letktmet _
Ha költök vobaánk, most nel nyílnék Memmnon szobráról ób ázol
énekelhetnünk, mely az Olympon _ _
eláraaztá, midÖn a üébe által töltögetett nektárt iilelé úa Jujió féltékenysége mellett, Vénusaal kéjelgrrt Azonban, mint cgyBzerü prózai embereknek, csak azt jutott osztályrészül Uycamiről mondanunk, hogy sok idÖ kívántatik ahoa, mig az ily elbájoló óa 1c1Il«t ,
sii büvazerü hangtik, emlékeinkből eiinosódoaaJ^*^ Bajnálatra-méltobhak ások, kik ezen Szeráflanttal vn-télkedfi hangokban oena gyönyörködhetének, vagya mü végzet iránti hideg közönyük éa, mostoha réoz véJük
""\'iteÍBrRi -ti;:;~ .; ~
MífiBaóyunk még otpoa AntaELsongbrainüveaz játékáról, különösen a flsilágosi c=im balom" csimü (változatok, magyar dallamok felett) darab előadásáról? A közönség a bájoló aenehangok szelíden ringató kar-
¦— N.-Kanizsán a mult héten este, az úgynevezett Német vagy Varaadi utczában egy kis vaccaemŐ találtatott, b Kanizsai ZbÓfiára kere (ízleltetett Koreazt-atya Wlassich Antal derék városbiránk, kereaxtanva pedig ennek lelkei neje. A kisdedet ticgrclüs Júzb- f urod. ügyvéd „uroak, ^tka jAisiira^ejp, yepe párti\'..-gáea alá.
— Az uj 10 krnn bankjegyek már vámsunkban is forgalomban vaunak. Szélesebbek ugyan, de röví-dcblrck, mint az előbbiek, ozéleik csipkezettek, mint a bélyegeké.
(.) Valahára megértük, hogy a kanizsai postahivatal nagyobbítva, a a pénzpoata, a levélpostaiéi elválasztva Ion, a mi a t. közönségnek, valamint a postás se mély zetaek is nem kin könnyebbségére Ejio^áL
(.) Jónak látjuk figyelmeztetni a t közönség** arra, hogysTvaauti menetrendben jnl. l-scjétál fogva változás történt, mely változás lapunk végén nzetniíl-helü. Egyébiránt mit sem mulasztunk el e részben közölni, a mivel az utazó közönségnek hasznára lehetünk, b kyelentjük, hogy bárhol fordulna eléé tekintetben akadály, a mennyiben tőlünk kitelik, N-gitcm fogunk azon. ¦< ¦ " ¦
(¦) N agy - Kan iz b a, jtd. 4. Nagy-tiszteletű e tudós PetlanovjeB Alajos, nr a hclybcU gymnasium. fá-radhatlan buzgalma tanára folyó hó Irén mindnvájunk fájdalmára kúránkból eltávozott. A nevezett férfin jeles tulajdonainál fogva a kegyearend fönöte titoknokává neveztetvén ki, a tanári pályától Irarfüt vetL De szabad legyen remélnünk, ibflgy öbj.ftrfui, ki tanári köDalmeit ritka tapintattal és páratlan fenzgóBág-gal teljesítette, kit tanítványai annyira azert-tve tiszteltek, iomét visszalép kedves pályájára. - Isim vo-led tehát nrmeflkeblü fér&u, tartson meg na ég állandó egeasaégben, ne feledj el bennünket, és-térj 3Qflflza>._hft lebft, ..iámét körünkbey _ea| kivanják „kanizsai tisztelőid !!
Üamogy megye főispánja ilérey Károly ö ^méltóaágay párhe,ti_távplléic uMn a megye .swkváro-
^* ftomöflicn rál a U-iinzniozai lurdnfie utazott. Kapus vár Li>l-yvéűt. eptil, cisinoatral: caak ugi" feLgjgKjnásutan a^ebbncl Bzrbb házakat, mint Sjfllpsk a hó^^^-^^^az^^^^^^egt^k^d^
örvendhetünk. A város keleti végén, az ngy nevezett caigli fogadó előtti moiy völgyim át. a% ó\'ru^ muokába került egy-4i^^^Jn/^^)||i^^%fejezéBheB közel álL Eddig .jCactt" — „gyi1*— t*11"" — kiabá-
" Oriimmel jelentjük, mikép Kítpoavár niinde\'u rendű éa rangú lakosa oly nagy buzgalmat tanuaít-n bpunkrai elonaetéshen, hogy ha a többi. DEbtöBzíd-, o«ék- és mezővárosok, vidékek hasonló részvéttel fordulnak felénlt, — lapunk?jöyöje biztosítóttriak_tft-. kinthetö. ^ . t
Az oj hnazonbérlö urak már íb Whb az\'ía 61 t&i hordattak a "Kapna vize partjára, hogy a Ipgoksobh fuvarral BzáUífliáBBÍk azt a Duna felé. De hát UQgyaa ? m«g azukták várni, mig nagy eoözéaek követkcztébíin a Kapoffvixe megárad; ekkor áfát nyakra Tdre hányják bele, a néhány embe? a parton kíséri a Duna felé.-. De ne téaHékrűlyan áradáat értenir mint pár-^éré volty midőn as idevaló ácsok 6—7 öles gerendáit-vitt-3, ragadta, b Dombóvár vidékéről kellett viBszaczepelni,
* Az annyi erisisen átment tagosztályi egyezkedésnek, végre ia ás a vége lett Kaposvárott, n június hó 29-én I-sü alSapan-ur ebaökleto alatti ösSzí-jövcte-lfsh;\' hogy a jog éa iSrvényésség ellen a makacs ág fegjrKí^áíííL ikr^jldU! fiolyeít ^mágüKtóttotiál udm akarván; — húztak, t. L aáráot.
iüJtáhli.n iomét elcsíptek egyet azon gnnosj!-tevök köeül, kik a surdt izraelitát agyonlőtték; neve: Bencafk. Mire e sorok világot látnak, ö már alig látja többé a — világot. "
9 Jum\'ús hó 27-én, mi íy napon névünneplt ühe a megye k&züiEtJetbea álló, a ázeret:tt volt főispánja, m. Jankovich Láazló «*¦ — azámoe&n lepté*k; meg barátai b ismorősei köziü. Délbt\'n barátságos, vjg magyar cbéd..7nyU--|t hangozta^^oz .áldppjáe^k, t fápljfik. k#rt legsíkérültóbbnek mondják Pálny ¦Zfitg^íct% \'
° Már yoUkAVAíí- nap^Tíe^y á-tén\'Ö^ni kioUitAn hatvonesíT ember néxte meg, — b a valódi nagy napokat aratás upin, augusztus hóban várják,caak, .midőn naponkint 80-^90 ezer látogató ostromolja az om-nibuazokaj^ Kevezetés"látvány lesz, —irja- n ^j?^\'
* A mainzi újság írja: aztán még mondja "valaki," hogy Maína n\'eni \'"eoaműpolita v\'ároá r"nyeIvQÉt német; törvényünk franezía; az igazgatás hetfen-
városba.
Kaposvár azőlömiveleséro vt óófe gondol ?9 Ssor-galmat fordít; nyári napokban a birtokosok i&s
—— aoiifiágaSt, a fold sajátságát. Ültetnek, földi
olyan d&L^p bX4? SgbjM &-gA* h^hf^ elvről azt Bzokták mondani, hogy: „minden cseppjében kedv jfS*f |P^vfl ^^E3Í^4q^ rtpd/aBÜaeteséacL^öí^J^ji | lakj&^l\'f \'fJítípd •o^ck,dacEájra-iirógö3\'.fga8 dürgj fii\'fcűa
fl batda büverejo ^JtáJ mintegy elnieritvo a gyönyör r^&\'fof\\j$^LpÁá$$ ^.kerf jife^Aahtt fc&SiiligT\'msátóíidbil, midőn a niüvéaa azókiről felállván, távozni kéarült. Ekkor a megbűvölt köz ö no ég részérül, mint egy várása érintésre, egy&scrre kitört a tetszés mindennemű nyt-bvtkosatflj és tartott teljes erejében é^ai mind addig, mig & müvéaa jel által érgpi a kösönoégnefe^ hogy ismételni fogja. Ebi
________o. ^ . w ;en jeladABra házban jó.
a tetszés vihara, mint szándékosan megss&ki&tf @Bef^\' IjSeíf KvaTií
rögtön megusünt. Szöval a hataa Icirhatlan äs rendki-vüli volt ?0 mältin. Sipoa A^tal ur elüadaaaban a reellem 6s oacnvcdely; mi elbopoj, amagftaabb fokjg kik*p-Eiett technika, mi cu< mily nagymfivä eröt äs a kellemesen vonsö ezepet tapaaztaitunk, feltünöleg Eü^lj^lo^gjatikaban, Nekünk,^kiknek oserenesdnk volt
P,TiW"Titfflin%gfnhiir""" M*^*, Willst «>L
Q^rmutadti
foparantBűiikRágunk jH.rehz olosz : pontank thurn-taxis távírónk bajor, ^ " TifzM A:.^ä^Miaii láttunk
gvházunk római; kormánvH i.rM-günk I.ég.zeízü
.^élemény, hogy Kaposvár Faluvá "lett, ebretvénj a rcn-Üdáéii.lWcBoV"\'¦ 4röf válásSrthtt! :: 1111 í\'s1\' ": \'" s A kaposvári megj"ci nagy korházban megfordul dvisukiiill ?^_KK) betege s 3ba Satonälig van. la székvárosban, 1000. Jelenleg van benne 28 férfi
ict forgat- nek legrendezettebb a legcsinOBobb hclypég-i — egy tehetős ioldmivea a Szepetnekre vezető utczában egy emeletes házat építtet, melynek falai már fenn ia állanak. — A ház kellő csínná!, jó nagy ablakokkal ¦ranielbitta, -áítajíalanltórlió fesöszteafckrilíW " sxint istálló az" emelet pedig lakhelyül BEoI^álanjk -Ü&WbzuÍ eztn^eíyVégDeii iktióikl^h
mind igen gazdát földinivesből áll, — több követöjo S»i akijid.fezed ^ó:p<IHít^k;wSalntí5ebn eák kzép b tiszta, xak. jelenleg ifl ígen diszUík e tiazta Iddi becsületére válnak a birtokos raa-
r^nd. 4s tisztagafl 1 -tfo farVoanis: I
fiaepvedo emb^r^sé^.. ne*
isziínfiéto.
Fogadj i vében.
A bor ára szállt; a^a fogadósok mjg is egyre fcoÁsVkllM™ v^^elmasáf;
korlsinilbói; Iíü4eéa l^fAt kihS; és gyümöl--esőznek. Sok asszony szeretné, ha eltehetné férje ssámára a nyers gyümölcsöt télre is — mint javító\'
Lakatos Sándor tánezmüréá^ \'boszánk készül [l; tán nem tudja, Jiogy itt már Berkovk||
i Lábakat a tánczifikolában ? ÍAgmfl^ Wel olyan Bár olcoón öesB evett képeket a küjtoi
"L&§StQfif*\')íci olyan Bárándi féle tépáros, ky i^^^^Q^^i^iS^^^5nvn
müvéajEeketr^ játákiról igen oajnáljuk, a cLobbí
szerencséltetett bennünket, mert
lyel oaeretjflH is & Äodern seser4------^— --------- - — ,
citi*oltÄ^el^\'|w«|lYftrtte"láB*ÜÍk,.v~v\\ V-V , nttiedMr» kell neki a segél^vW^^?^.\'50^41 . .«- A*É*f*üi itoiitfrfj|BÍM «»intoff.b^; ,b^ .esy^eé^.Tuswtt eL rJA\'WtóLi^^ónp^
dkára tol n-
gy 1-10 frt a-lyrmrn. egy tánez tönkre t\'Bzi\'. lianv nia-.pr^^^Ka volna ennek árábél plöfi/i\'lni\'\'\' (.\' Denique caak haladunk. A Nagv-Kaniznától másfél órányira fekvő Szépetneken valani^ly fiatal lakatos egy oly kapuzárt cainált, mely jeb-R tulajdonságai miatt, még vénebb* mesternek in becpllletére \\^BÓ\\f§. fL lakat megtekinthető Svágell Mór vaskerp*-TOeáéBentm. ÍJgyancsak Szepctneken lakik blznnvon egyén, ki remek éa izléaleljeB székekéi k*:t-zit. Ilv
eressea „tégbi
QrÜJselhes közel egy kalapos nemez (fik) há-»t:építafe Kellett hozzá 23,000 régi kalap, Fa pad-Usa vsai egy család eü^khatjk benne, f csak n^j Etát nyom."\' \'* \' \'\'- \' (T-1*^?
^/ F IVttfc T**"-" V*Ukár»I Kirjjk a ktttdemóiivt min-
k tn elSBMtBt is t
„Zdja,
ifÄj«, Tollpsa-"-^
______ . hogy aia-
\'Í^.^taWkl»f k8*ia«äj T.W, Wirt t«*\';*JJSjj !1
torol Tű. eiek^i
1 j*a!»,ww[.iW» ^••-MíW\'*^
Kaposvár, június 2ö. 1862. . Holtnak láUsbaÜk* Yja, > mályében mégis te-r nyeazhetik élet, oly elemekről tanúskodó, melyek némítsak bflshödéi ellen mstosttják annak Üdeséget, hanem drága gyöngyöket álHtnak ?18, \' _ Ha a társadalom nyilvános életében\'a főlssini utam ferm^ jeleneég BnllámsáBhft nem hozza is, as-ért ott egyesek as agéssre nézve észrevétlenül lehetnek munkásak ngy, hogy müködésök egy jobb jövőnek magvát hinti eL a mintegy kesesBégfll szolgál amaz életnek legalább épvolta felől.
Egy lelkipásztor s Dráva vidékről, kinek hivei közfii hárman, némi hantények^Utt a megye börtönébe keralto^midön-nyajáthiányoBnak találta, és az erkölcsi elhagyatottságra gondolt, melyben a vétkesek a vallásnak minden gyámolító vigasza nélkül ősapán a törvény kérlelhetetlenségét érezve hónapokig ssen-vedik büntetéaöket — oly fontOBBágot tulajdonított e körülménynek, hogy útra kelt fölkeresni, meglátogatni eltévedett híveit a bűnhődés helyén, hogy a világi fenyiték szigorával egyesítve as isteni szeretetnek tanait, — hogy undort keltsen a romlásnak indult szivekben a gonoszság iránt, vágyat a szabad én tiszta ólat után, és\'e vágytól edzett erőt a megérdemlett Iskolásnak békével tűrésére.
A megye székvárosában a börtön-épületnek eg
•taromébe-gyüjtcáó föl» felekezetéhez tartozott rabokat, s hoasájok ott egy imával kezdett s imával befejezett, szívből asivhea szóló egyházi beszédet tartott, mely ha tán nem mi veit is csodát, mílöl egyszerre és visz-azaeshetetlenfll megtértek volna a bűnösök , de bizonyára eszközölte azt, hogy, néhány percxre illetődve magukba esállúttak; mi ha ismételve többször előidéz-
..Gssjky an egyedül gyökeres javulást vonja maga után.
Érdemes lesz azt is ismerni, hogy mily irányban kívánt hatní^-sz^posmlokke^sj^ra^mlékeg--tető lelkipáaator tanításával, s hogy miként nem maradhatott.el ennek hatása. — A helyett, bogy az Isten méltó haragjának menny köveit villogtatta volna a boldogtalanok íeletty vagy a jóknak megvetésével fenyegette volna őket, — a helyett, hogy szemükre hányta volna bűneiket-, b a szokásos erkölcsi leczké-sések hatástalan közhelyeit sorolta volna föl előttük: leírta nekik az épen nyíló tavaszt, a fejlődő növényzetet, as őrökké foglalatos szorgalomnak édee munkáit, amit ők mind nem élvezhetnek, — és az e miatt hiányos örömét a különben oly vidor családi életnek, a felejthetetlen otthonnak: mind eped a bő férjé után, mint nélkülözik az agg szülők gyámolító fiokat, — mint sinylik a gyönge gyermekek a kenyérkereső apának kénytelen távolléteiét... És a mig ekép lángra
_ ízHatta egy Telöl a fásult keblekben a honvágyat, a szabadiét szükségének érzetét; addig másfelől bizto-sitá okét ax Isten jóságárél, lünék nevében jött 5 a dohos falak köcé, a jóknak BzefeWtéröl, akik letörlik a szégyenfoltot as egykor tévedettnek homlokáról,
\' midÖn megtisztulva hagyja el börtönét — Végezetre kettőnek: hivei közöl egy egy\' bibliát adott át, hogy azt olvassák s másoknak ia olvasni engedjék ebiárt, szórnom állapotokban.
Es isteni tisztelet ntán sorra járta még a börtönöket, hol férfiak és nők, -valláskülönbség nélkül enyhül ete* áhítattal fogadták megjelenését, Lógatták biztató szavát, áldották jövetelét
Aderék férfin kftslötte ez útját és annak Bükerét több lelkész társával f - s együtt; megállaptották, hogy minden hónapban tegyen kDsnuk egy hasonló látogatást a megye rabjainál.
Ondó nanrcaaka börtönök zárnak üregeikben rabokat; a subád ég alatt, as Üde levegőn, a bőség és kényelem elán ugy^mint a tzukzág va* karjai köaött saÍBlfl forrong a sok rab: az önös indulatok; ~m ezen. veáélyek rabjai, akik megnyugodva, gyönyört találva gy«ng«*égaikben, sejtelme nélkül-bűneiknek, semmit »^ tekintve, semmit asm tbtásWémek »\'világbu/ Ezeknek saflkaégSk sem a böWdet, \'aebra vallás, sematSMreteimnaíravaínca^ jB gya.
Iwliu& veájokiJntia^ mégis nem
merik követni UstoekoááV nélkftl Ösztöneiket, ás\' egyedfl^n- kJamegsaéláitH -való-fáleUDiy M-Akisvá-roaiaa mindent kiftifcéssmi, mindent mdni vágyás éa:
; ennek utálatos satüötte a ragalom, eajavkéV élfi fegy-_
^fe>r^««eTy/«bsÍ-^ nagyobb ^tartalék" ^bntroialottság útjában mint ast egyelőre gondolni lehetne. — 8 nem volna semmi ne-jBVseoh-esskea arra; hogy általa az életet hlabavalótá-eltékosló áokáaág, léi^ tó
"-^^sk^^^««rttftnék, S ktkeLve a gyöngesé-*^/Í^**^^on.iyi\'tt> emejkednék, hol az elfb
4 \'12 f
gultság-, előítéletektől szabad leikok egymás müvui-ban\'és saját legelőkben föltalálják a tánasélotnek legédesebb1 Örömeit? — Van : a költészet és ami ezt ór-sékiti, a mŰvésset. " - "
A Doppler testvérek azon korosokba, melyen a müverBenyaéat kesd^ Bipos Antal zongoraművész kíséretében jelenleg vannak, belefoglalták Kaposvárt is; mit leginkább annak köszönhetünk, hogy H e 11 e r Vilma k. a. — ki lélekkel és szorgalommal készül az énekesnőnek dicsőségben , de nehézségek- és kellem ellens égőkben ia bővelkedő pályájára, melyet rövid időn színpadon is megkísérel, — kit a pesti közönség is ismer néhány hangversenyből — itt lakik a & nevezett művészeknek egy Kaposvárott tartandó versenyében közreműködni ajánlkosott.
A Doppler testve rekmeglatt, s as országon kívül ís elismert miivéssek; azért méltán várakozással lehettünk élvezet - vágyunknak teljen kielógittetése iránt íi nom ís csalódánk ; a verseny átalánvéve sikerült a szónak az obligátnál magasabb értelmében, üngyon megcsalta magát egy-két uri ember, akik mindenkép a bírálók szerepét akarván gyakorolni, elzárták magoktól azt a gyönvört, melyben a szép asámu közönség egyesült lólokkel( osztozott.
Ha ifjú művésznőnk szülői köréből a magyar művészet tűzhelyéhez, Pestre tér, találja fal ott a gyakorlat iskoláján kívül azt a részvétet, melynek melegségére szüksége van legnagyobb tehetségnek is, hogy fölismerje magát s tétovázás nélkül emelkedjék a köves választottak amaz utján, hol a művész lelkének minden nyilatkozása megannyi revelátío a titkaiban őrökké kimeríthetetlen világából az emberi érzelmeknek ! *) . • G. J. **)
Somogy megye községeihez.
E díszes megye kormányzata felséges urunk a királyunk legmagasabb kegye által reám ruháztatván, szent kötelességemnek ismerem, a szellemi a anyagi jólét előmozdítására szolgáló minden intézetekre figyelmemet kiterjeszteni.
A kormányzatnak számtalan üdvös intézkedései közt nines magasztost), h&Bznosb a honpolgárokra nézve, mint a népneveié arci kiváló felügyelet: — de fájdalommal kell elismernünk, hogy a fennálló üdvöa intézkedések dácsára, Hnrank népeinél a gyermek lelki b szellemi nevelésére nem\' forditátik oson gond s szorgalom, mint más művelt nemzeteknél, a es tényezője annak, hogy népünk a polgári műveltség kellő fokát nem érheti el l —¦ szükséges, hogy ezen szomo-ritó állapotnak okait felkeressük s az akadályokat, hibákat elhárítsuk.
Ritka község van e megyében, hot jó iskolák s alkalmas tanítók nem lennének, d mégis eok tehetős polgár van, kí még annyira sem vitte lelki művelődését, hogy irni olvasni tudnál lehetlon hogy egy haza polgárának, midőn eok alkalommal ezen tudatlanságát megvallani kénytelen — arcsát szégyenpír ne borítsa el 1
Szülők! kiket isten.ép s egésséges gyermekekkel áldott meg, reátok Bzáll gyermekeiteknek egéss életükben! boldogtalansága, ha nem iparkodtok őket gyenge koruktól fogva isteni félelemben nevelni, iskolába járatni s tehetségtékhez kénest taníttatni s kiművelni 1 — S kérdem én, nem büntetésre méltók-e oly szülök,-kik nemcsak ezt nem cselekszik, hanem gyermekeiket az iskolába hanyagul küldik t sőt attól egészen elfogják?.. .az úgyis felette csekély d\\jnv méltatott szegény tanítók fizetéseit megtagadják, s eképen őket nyomorral, Ínséggel küzdeni engedik 1 ? mi csuda igy, ha a legjobb s becsül eteab tanító is, ily körülmények által elkedvetlenítve kötelesbégőit nem a kellő buzgalommal s erélylyel tejesíti?
Ezen szomorú következésnek megakadályozása végett, szigora kfitalessegemnek tartom minden erőmmel s iparkodáBommal oda hatni, hogy a bajnak föokai: a káros közŐnbQsség éa vétkes gondatlanság elhárit-tasaanak, és a magasztos czél: a népnevelés éa poK gárimivelődés elérette isék; azért is komolyan felhívok minden atyát és anyát, de kötelességőkké is teszem nekik, hogy gyermekeiket iskolába szorgalmasan járassák; tehetaégnkhes képest taníttassák; aji-.jiabeli tisztviselő urakat pedig odantasitom, hogy
¦¦*) Hs a tíirtdt boaJeáar körBnkfeSI eaakngTW ttvédb ral-áfe ftffrrtaygl ¦adtg"*t»i«ltggn ftlösoert atlv&ntauk a-letfe-Bywefab sUmri UTáMje*** óhajtják,jaknto»M aá}natbnásnBkst ¦kall aUbJajsaftaka ftlrtt, bog* etn^qiTtf a* n\'UTiliittiin h tufái ssalbiaMLibcra u ¦USltletok MHaeMlbRl subadnlal Ind, Itt fcat7> *«« kflrt *• rUikt^\'tamfr » <i1va«aet«ii ailkttlfld.
. k ^" - ¦ Basrk.
őzen rtn«l(\'lt)tt m fogtunttíiBltáKa felett örkódui, a Lur BÓgi iskolákat moglátogatni, az eltímentileltjkrtil a la paaztalmkról — előfordulandó különös üseményokröl, engem nyomban értesíteni, a ezekhez képest a hanyag szülőket — szülői legfőbb kötelcsségök teljesítésére büntetéssnl ín kényszeríteni sriveskedjenek, — dLt ssínto a köaség elöljáróinak felelet terhe olatt meghagyván, hogy a tanítóknak kikötött járandó fizeté seiket rendesen megadják és megadassák, hogy osok is gond éa keaerüség nélkül, öriimmt\'l éa egész lélekkel teljesíthessék, amúgy ia fárasztó munkájukul ; mert csak igy érht\'tjük el azeut nzélunkat, melyr-működni éo törekedni nemcsak minden kormányouk s tÍ8Ztii-ÍHel3nek, de minden egyea jó honpnlgámnk ia legelső kötelén aége!
Végre — mivel a mult évi tapasztalás tanítja, hogy a jegvzöi teendőkkel ideigleneseu im^bi-zott iskubuneBtrri\'.k, fököteleseegüknek az uliütuü- -nak, — jegyzői fn^Lilattisságnik miatt eleget t<-Ttiii nem képesok, b igy- legjobb nkarat mellett in, epvik vagy másik hivatali elhanyagolják, —fölhívom a. ki>z Bégeket, hogy e két hivatalt egymástól elválasstra, alkalmsa egyéniaegekről olyképen goiidoBkodjanak. miszerint több köze.lfekvö helyoég összeállva, koson költségen illető szolgabirájuk közbejöttével egyjogy-zŐt fogadjon fel, b megerösítéa végett nckom ezolgn bírája által jelentse be.
Midőn Skimogymegye azon kösönségeíhez intésem e legjobb^ssándékú b megyénk boldogságára, virágzására és szellemi mivelödéoére törekvő azavaünnf, melyek eddigi működésemet ia fiúi bizodalommal te kintették, hazafiság-os készaéggel támogatták, és példás magaviseletükkel szilárdították, — meg vagvok győződve, hogy e Boraim íb fogékony keblekre talá-landnnk, molyok elmondandják egykor: A népnek leghívebb a.Őszintébb atyja a barátja vult, Kaposvár, június 25-én 1862. MÉREY KAROLY, főispán.
Somogy megye leendő takarókpénztóra érdekében.
A takarékpénztárak leginkább a csekélyebb vagyonú, de szorgalmas népoBztályra hatnak szellem » anyagilag -t mL/t tapaoztalás Bzerint mindenütt. ahol ily takarékpénztárak léteznek, a szegény napszámon, mesteriégóny, szolga, nőcseléd könnyön nélkülözhető fillérjeit inkább kamatozásra a takarékpénztárba teszi, semhogy azokat, mint máskor — csapás ékbe vigye, vagy haszontalan csecaobecnére, a holtban elfecsérelje; jól tudván: hogy BzükBégv esetében minden perezben pénzéhez juthat; sőt hogy apródonkiril be tett ÜsBzegecskéi oly tőkét képeznek, melytől kamatot íb kap azon időre, mely alatt azt a takarékpénztár üdvös és ügyes késelésére bizá. Így tehát a takarékpénztári intézet egy részről takarókossághoz szoktat, más részről pedig nemesiti a lényt, elvonván azt azon helyektőt, hol a. pénzfecsérlés mellett, os erkölcs ia romlásnak van kitéve.
De Bokazor fordul elő azon eset a caekélyehb értékkel biró kézművesnél U: hogy rövid időre pénzben megszorul, b mivel kellő nyers anyaggal nem bírja magát ellátni, kénytelen vesategleni, vagy legalább ia a hasznos vállalkozást elszalasztani, mi minden eaetra káros reá nézve; de meglőhet, miszerint aselleme vagy ügyességénél fogva csak ia ö levén képes ily vállalkozásra, — a művészeti tárgygyal is fel kell hagynia. Van azonban oly eset is, hogy a-csekélyebb gazdasággal biró földbirtokos instrnotio hiányában nem képes eléggé kifejteni szorgalmát, kölosonvátaltŐl pedig a több tőzsér zsarolásai által elriaaatatík; folyamodik tehát a pénztárhoz, hol törvényes kamat mellett félve be annyi pénzt, mennyire birtoka kellő felszereléséhez szflkséga van; a íme — ssorgahna növekedik; s mivel — főleg jelen időnkben — szára tatán ily eset fordul elő, nyer az állam; tehát a takarékpénztárak állnmgazdáasati szempontból véve is, hasznosak.
tíokflzor csodálkoztam,oson, hogy e nagy kiterjedésű vármegyében eddigelé még takarékpénstár nem létezik; holott Szegszárd, Pécs, Györ, VeoEpróm, Kanizsa, Keszthely már ilyen mtésetteLdicaekedhet-nek, BÍit még több megye országszerte, dús eredményt mutatván fel; o annál inkább, csodálkoztam, mert ha van intézőt, melyet könnyű feUllijan j, a takarékpéns-^ár az, mihez e ozélból még, csak sok pénz sem ssflk-flégcB, mert ha a „részvények" kötvények állal bisto-aittatnak, a_a részvény esek aként a betevő nagy kÖ-sőnség ellenében, — mely egyébbírá&t na alaftsaahá-lyokhan-megaUpitott késelésben is elegendő hiaton-ságot talál, — kezességet vajainak, maga pedig az in-
- közönség által Felkarul tu lik. — ne,u ideatoti VA^fW^jitito*1\' ¦ "\'•
in le.be
létei a nagy hegy rovidMdtf
Csodálkozásomat azonban az idÖ éa a tapasztalás eloszlani, — mert, mid3n egész szerény seggei bátor valók as eszme valósítását indítványba Hozni, meg-iamerkedtom az akadályokkal, melyek elhárításához eddigelé senkinek — tán\'fcetrv^-^TdniTíítr\'\'™-™gy-ki -türáfl tekintetéből — bizalma nem vala.
En azonban, midőn tisztában valék mngannnal az iránt, hogy ez inditványnyal a közönség elébe lójuk, a kiviteli kötelességtől áthatva, többször elmondani magamban : „flectere si nequae BuperuB ai;heronta movobo," — de hála az égnek, nem volt szükség nagy eröfeszitóare, mert oly számmal találkoztak a rjó honnak" — kik az intézet boldogító hatását felfogva — as Ügyet fe\'karolák, hogy az jelenleg azon ponton áll, miként a réezvényeaek fulyó év július D-én előlegen gyűlést tartanak, melynek feladata leend az alapszabályokat megalapítani; ideiglcnca választmányt kinevezni, a azt arra, hogy az alapszabályoknak felsőbb belyeni jóváhagyásai eszközölje — megbízni: — egy- | Bteramínd pedig, utasítási adni, hogy az intézet f-nti- 1 állhatására a tökéletes tervezetet kéazitae el, ugy pedig hogy ez az alapszabályok helybenhagyása után J azonnal életbe léphessen. — Ily eljáráa mellett, ugy ; hújzem : a „Somogy megyei Takarék pénztár* Kapos- | várott, rövid idő alatt állni fog, melyhez — azon rc- ] menyben, miszerint Somogy megye érdemes közön- l sédnek buzgó részvéte megteendí hatását — aok aze- | rencsét éa áldást kívánok tiszta hazafiúi indulattal. ] KOVA CHI OH asZINTT..
Hírek és események.
t Folyó évi juniuo hó 28-án a pZöldfa" czimü \'¦ vendéglőben, a hírnevéé Doppler testvérek, mint fuvolám ffvé az ék adlak, Sípos Antal zongoraművész kösreműködéae mellett, egy élvezetdúa hangversenyt. Ha a Doppler testvérek fuvolainak~fuTvilágí hahgja. már Európaazerte nem volna ismeretes, akkor gyönge" szavunkat folemelnök magasztala a ara és ismerteié !!0^» ro; de Így a költővel csak azt mondhatjuk el : iegitó.1
„Le remegi tód finmjní lelki
Ha költök volnánk, most ne pvslüék Memmnon szobráról éa azoi énekelhetnünk, mely az Otympon
elámazSa, midőn a Hébo által töltögetett nektárt ízlelő éa Janó féltékenysége mellett, \\ onussal kéjelgetL ÁEOnban, mint egyszerű prózai embereknek, uaak azt jutott oastályréflzul Uyeamiröl mondanunk, hogy sok idíj kísrintatík ahoa, mig az ily elbájoló és l^ket lúgé-sü büvazerü hangok, emlékeinkből elmosódaiUm^J aajnalaJra-méltóbbak ások, kik ezen Szeráflanttal ve-tólkodő hangokban nem gyönyörködhotének, vagya művészeti iránti hideg közönyük ós^ mostoha részvetők
"!»«^«§«#\'!\'#0 -TIQBq ,-H9 ,i ,
JdiTsaóTjunk még Sípos AiuasiEongíbromilvéfis donaág! játékáról, különösen a „rilágosi ccimbalomu czimü (változatok, magyar dallamok felett) darab előadásáról? A közönség a bájoló zenehangok atelíden ringató kar-J^t^P^jl^ve ^|^pÍ^i^royjd^pí^eteji^BeiJfŐ^:öttj> a hatás büvercjo által mintegy elmefitvo a gyönyör c^ék^jS^^éééM\'á^koT jóaéiiédErt iéÖSIá^má&JáÚl, midőn a művész székéről felállván, távozni készült. Ekkor a megbűvölt közönség részéről, mint egy varázs érintésre, egyszerre kitört a tetszés mindennemű nyi latkozata, és tartott teljes erejében é; mind addig, mig » művész jel által ój a közön ségnűji\', hogy ismételni fogja. Ezen Jeladásra a tetősén vihara, mint szándékosan megsz&ki&ti eWe&, f rögtön megonünt. Szóval a hatás leirhatlan és rendki-vüü volt és méltán. Sípos Antal nr előadásában a szellem éa saenvedély; mi elbájol, a magasabb fokig kikép-sett technika, mi csodálai mily nagymüvé oröt és a „
kellemesen vousó szépet tapasztaltunk, feltünÖteg asü^^o^^átékában, Kekünk, kiknek szerencsénk volt
TJfffrfl1s1j RwMnat»iat|A^maniiJr.Urá», Willmnwii fifh
mfivéaEBket hallanánk, bátran ^mon^bati^ Sipoa ur játékáiM is, hog3^ó^i.|í%o» ^c%p.
Igen sajnáljuk, hogy a na^tahetaégüj^goraaüyéss,
.Boerencaáltetett bennünket, mert typ^yt^^-^^f/\' lyel Baeréyi&;Ío a modern íéneíSOTabOTtaV ae a cIasbí citál oltára «ÍÍ^^^t«^Ísd-All^^\' ÁA.1 *V
TMelmoHnr1-
N.-Kanizsán a mult héten este, az n<\'vneve-zett Kémet vagy Varaadí utczában t-gy kin csecBemő találtatott, a Kanizsai Zsófiára kereszteltetett. Kereszt-atya Wlassich Antal derék városhiránk, keresrtnnyu pedig ennek lelkes neje. A kisdedet Hegedűs Józ^f urod. ügyvéd urnák, ritka. j6»zivü(n.ej«. Vette pártf.-gása alá. \'"
— Az uj 10\'kros bankjegyeit már Vá\'poBÜnkban in forgalomban vannak. Szélesebbek ugyan, de rövidebbek, mint az előbbiek, széleik cnipkezettvk, mint a bélyegeké.
{.) Valahára megértük, b"gy n kunizsai postahivatal nagyobbítva, e a pénzposiu a levélpostaiéi ú-választva Ion, a mí a t. közönségnek, valamint a poB-ta&zemélyzetnek ls nem kia kimayebbbégére szolgát.
(.) Jónak Útjuk ügyeim ez tetui a t, közónBÓget arra, hogya\'vasuti menetrendben jul. 1 -hejétöl fogva változás történt, mely váJtozáB lapunk végén szemlélhető., Egj\'ébiránt mitsem mulasztunk el e részben líö- i zölni, a mivtj az utazó közöntégnek hasznára lthe- i tünk, b kijelentjük, hugy bárhol fordulna elé tekintet- j ben akaíialy, a mennyiben tőlünk kitelik, w-^u-ri ! fogunk azon. \' !
O N ig y - K an iz e a, jul. 4. KogytiHitelcrii b i tudÓB PetlanovicB AJajua ur a helybeli gymnasium fá- \' radhatlan buzgalmú tanára folyó hó 1-én mindnyájunk j fájdalmára körünkből eltávutott. A nevezett férfiú\'je- ! lee tulajdonainál fogva a kegyearend főnöke tllokno- | kává neveztetvén ki, a tanári pályától hurt-iit v-tt. De szabud legyen remélnünk, ihflgy o(j,,íérfiu, ^ la" nárí köreiméit ritka tapintattal és páratlan bilzs ó taggal teljesítette, kit cuiityányoi annvira ozprftre ti>z-teltek. iámét visazalép kedves pálvájára. Iht-"n veled tehát nemeakeblü férfiú, tartsun meg az eg ál-landx- egéazaé^hen, né feledj el bennünket, ea térj viaaza,-ha-iehet, iemét körürrfche, -ezt irvanják kanizsai tisztelőid ! !
tj. Üumogy megye főispánja Jlérey Károly ö ^méUoaág^Mrhe^^ távolléte ylon n meg ve .*n;kv4p-\'^ábaAilt^^mÉaí?i méaérkeaett. -., .:" ^ \' K 1 sSmisiA Yál ? kor&níczai" fürdőt,r "utazott.
* Kaposvár íwlyváat «pul. csmoabnl: ríak ugy ^UÜ?H f\'-\'UMSÍuásután Bf-afebbnei azebb iiaiaka
írnrfff nm
flieg
örvendhetünk. A város keleti vegén, ozigli fogadó flotti mély vülgyun át a került egy^^laftllu/t^tHM
\'L?|t k^áviij
iz ugy nevezett óru%t munkába
jfgvi\'S_ |Tnó" — kiabá-
közel álL Eddig „esett"
városbi
Kaposvár azölÖmiveléHére ia «ob gondol galmat fordít ; nyári napokban aiirtokoBok ^Jől1^
olyan JSjá Itg^fvS^elyröl
azt szokták mondani, hogy: „minden cseppjében kedv lakia.l\'1\'íiíWIid !Q^ek,dAcEÍra.-HiéáiÍ»-.REt íirgí ffifeai-.¦^élemény, hogy KaDOsvár faluvá lett, elyetvéOj a rcn-tíéáéli.raná\'c\'a\'ot; *í Vi\'rOÍ valaaiWAt ! \': \'1111 V f 1 \' " * A kaposvári megyei nngy kórházban megfordul ém&if$T 44-900\'bet«L4 s ita (katonaiág1 vaü is Bzékvárosban, 1000. Jel.-nleg van benne 28 férfi —
háf ban^ ^ó. etiáLáft^4Q4lás, pn^ ás uftz^á^^ralkud|k,
Ürömmel jelentjük, mikóp Kjtposvár mípdeu rendű éa rangú lakosa oly nagy buzgalmat touusit a lapunkrai elötUetéflben, hogy ba a többi azonMzéd-, szék- és mezővárosok, vidékek hasonló réflzvóttel fordulnák Felénk, ----- lapunk . jőyője -biztoaífeittnak..tekinthető, r
a Az uj tiíiszonbérlS urák már La Wbb azán öl fit hordattak a Kapoe vize par^ára^ hogy a legolofléhh fuvarral azillithaBBÍk azt a Duna felé. De hal hogyan ? meg szokták várni, míg nagy esőzések következtélvn a KüpoB vize megUVad ; ekkor áfát nyakra főre hányják bele,.s néhány embep a parton kíséri a Duna felé. De ne tonKÓk i-lyan áradáot értenij mint pár éve veit, midőn az idevaló ácaok (i—7 Ölea gerendáit vitta, ragadta , b DomlHJvár vidékéről kellett visszaczepelni, Az annyi crizis«n átment tagosztályi e^j-ezk^-déBDek, végn; íb az a vége lett Kaposvárott, a június hó 2H-én í-sö alispán >ur elnöklete alatti öaaz>jövet- -len;\' bogi\' a jog és törvényéeség eHén a rhakacfiaág fegyviádirtit, bter^LLáH: helyett * magok^tó^tD\'nál atm. akarván) — húztak, t. i. aorBot.
* iUhalib-n ismét tlcsiptek cgvot aaon gímoftí-tevök közül, kik a purdi izraebtdt agyonlőtték ; neve: Benraik. 3Iirc e Borok világot látnak, ö már alig látja többi\'- a"-- világot. ^
0 Juniua hó 2i-én, m< ly napon névünnepét ülU\' a megye köztiét t életben álló, t szeretett volt\'főispánja, | m. Jotikovich László ur — számoson lepték: meg ba-[ rátái s iam\'TÖPf l kuzül. I\'uILm n barálaág^s, vigmagyar ebéd.,.mell-ít hangciztak, az áldpniások,, tnelvek. közt légsíkefiiltuí>bn.-k mondják Páln*y ZnigáéL ^ \'
0 Már vnlröly-an! nap,\' liogy siónTMni kiálluaíi hatvanezer ember nézte meg, — a a valódi nagv na-, pokat aratás után, auguaztus hóban várják.csak, midőn naponkint 90 ezer látogató ostrompljq az om-níbuBZök\'áV "nevezetre látvány leaz, — írja n í-loyd.
6 A mainzi újság irjá: aztán még mondja valaki, hogy Mntnz nem\'\'eösmópolita városT"hye!vQnk német: turvenvünk franczia ^_^z igazgnLis hessi-n-ókrmfitadu : egvhuzunk r\'.mai : kormánvuök osztrák : foparaneituoksapiink j^inx-z: nrí egünk nasv n-szt olaBZ : [>i>üuink ihurii-iaxip-i. Legazep /.nnü Inul.-in: távírónk begor,
láttunk tgv I4t\'Fn-\'fi t.-K-.-oi\'-e-,. egj\' tanez tönkre t\'szi! hán\\ mr k árálx\'.l elŐliz.\'tni ? \' f. 1 Uenmue csak haladunk. A >agi-Kanizsaiul másfél órányira fekvő ^zepetneken valainetv hntal lakatos egv olv kapuzárt csinált, mely jp1i>r tulajdon-Hágai miatt, még vénebb Tncetemck ia becsületéro ikat mrgtekintbctö Svágell Mór vaskerr* giancsak \'Sz\'e\'pctneken hikík biz-fnvelegyen, ki remek és ízJéBÍc-ljeB székeket kétziL Ily-n fájta- B^k^^zm^kmámi\'BeraW^UT tyőgyszerti-ráhan- _____^JX n inrw
inroBabb helységi — cgy tehetöa foldmivea a Szepetnekre vezető utczában egy emeletes házat építtet, melynek falai már fenn is állanak. — A ház kellő csínná!, jó nagy ablakokkal ran;ellátta, áUsdjaanlt^rHó b&szteaükfJ\'FkS
mit ktov™W
Fogadja elismerésünket vében.
* A bor ára szállt; a^a fogadósok mjg í
mrvk,
Tat a turía
esőznek. Sok asszony szeretné, ha eltehetné férje számára n nyers gyümölcsöt télre is — mint javító"
menvedÖ ember!séjr. ne-egyre
% a fold sajátságát. Ültetnek, földet forgat- nBfe legrendizettebb fl legcsíi ~ " tehetős foldmivea a Szepetnel
emeletes házat építtet, melyr lanak. — A ház kellő csinn
raa;
mind igen gazdag földmiveBhÖl áll, — több követÖja Sfcákadfeten jfrpáM4hkk,\\fiülkiBeki sákkzép s tiszta, ereszes tégkházak jelenleg is igen díszítik e tiszta ^JlJládi becsületére válnak a birtokos ma-
* BrflBBelbez közel egy kalapos nemez (fili) há-sát\'épl\'tert Kellett hozzá 23,000 régi kalap. Fa padlása van-, egy család éllakhatjk benne,.^caak zslt nyom.\'" ^ \'Tr- ^
í, fiiüméfatofát kőíe, es gyűrnöd VftlrtA«. KárjflJt a Midéért mi*-
..........- m&MMzmymgg^
Lakatoa Sándor UncsmÜT^t \'Hozzánk kéBZfll l^Mnk tán asm tudja, bog)- itt mir BerkovM
gajja-i lábakat a fánoziakoláhan ? » » >" „Xi iUl«k .ijieísaíríaia
olcsón ÜBBzcTott képeket a kOzönBégjj-akáro tol r!-_ ---\'---¦">¦«"¦«•* -rolmi.uíi
laáiikodáBok alatt: hogy s-Sífií3, i.rXüü&&is}
.ff1 "tttawU^ra\'kell nefci ft acgel^^^nixi^tiaiEjeBa\'.^olH}^ ----^ ^ita -mtV&m.
b^^W.Wpefw^ew?4* ^.AíísfírSSS-A^i^tfV YWÍ*^:*5*ttil«>lo*B|
?7» Lid*aonTT*Eofi
jBttSrra, iogj-mu-
Ǥ 14 . #>
Poütghiek, KoT4ttO»n. „Mladlg liulaulralokai bAj.ijuk."
hiniiiii „wa. altatják.:\' . ~-
K-nak, Pfcnn. Saalger.1T -
B, Slnrimaáa-, f^janott. futtáin írtett HiiEeta a pfcosr
Lakatsa Pladoraak,Ovarksa. Kafsararoa oiar jirjík a —
^Tr.Vlctori»4^-lLjí».-K<»J"* ••»*"\'jorikma-pMatnnllkU a,ls.«a«k f.hu."
- Badaintít^wrfWj™-\' Moat "a*** H1 i* w*1*. ki a Mtti alara, a Sa> aa<c la aalbral t . ¦¦
„UulU(<«>!ai.\':T>i-°. .llwiiilrekorilu.liil.li« . salt ololraaaa. „, , ,
BortsaW „Kaia pap - „aHlaalrl EoUk" _ „Mar-.sallhaB barrar volWí —-J*m H Snikéletaek valók. „Egj dal - „Sn.Tft.jlIk ott 1 Bi»kjk,> , , . ,. .
Tareaad aai»ara.r Pa mi» w«a írja alá mflrtMkí aaraa k\'l E» a „kor Iktattici" kBafilT megborttwa Bn, nettkakar-fcí bosr lapaalTlaríaaJí TrajTRTtl jjtíi. Mint a — marral*
íawlrt rüuk, Grlrbea. Meglepeti 8a, mo; most 1» ka-.aas^Dik,-mikor-, mrakat írjak. Fajdalom, Tiorj a tárcsa mar •BCara rolt A J3.9 .simba kellert-aagynank.__
kesifc miiaiiuii diítbcn. Sziilliíóiiij 9 i\'H. 3S kr. j . Minden utajiSiuik iont neljéziég jranbad szállítása van. , v - -
Felelős sierkesatü: FODOR PÁL. FBmrmkatíra: B0B0Z ISTVÁN. I
A megholtak névsora N.-Kanissén
Jtmiaa 1-töi Jnnins utolsóig. Landi Mária, 3 év. Piotrovssky Edmund, 3 év. Peesícs Jóasef, J ión, \'RoioTiel Ferencz, 40 év. Nufry \\ Kosalja, 10 év, Meinjj Ruíália, 3 év. Rúzsa Anna, 20 I óv. Benk.5 Julianna, 60 év. Sieber (.rvula, (UieL Tóth | János. I het Rinuoffer Anna, 2 év. trásjmfkUanna, ! 1\'/, éy, Popra Ferenci, 40 év. Siollir KaWn, 08 ! év. Horváth Anna, 2 kó. Zrau«rer-Florün, 60 év, ! Császár Franciska, 1 év. László István, 6 hó. Oszoli ; JúxscL " \' ~ !
Személyszállító postakocsi járása j H^Kanizsa/a Fóce. közt. . !
Indul minden Hétfőn, Szerdán, Caö-törtökön éa Szombaton fel 4 rirukor dél- , ntriju Érinti Dl Berénvt, Vesét, Nagy-Bajoniot, \\ Kaposvárt\', Gödrét, MagyarBzéget és Pécsre ér- ;
Gazdasági tudósítások.
Kap 00 vár, jnl. 3. Lcgkeaelubbi, hetivátiárui.k nem írt egy batkát; ha-nx raő nem tartóztatta volna íb vissza a*, eladókat — \'a ^lunkaídli «ily igényim w bzí a termelöket, hogi* nem igtrn gondolnak a piacira, a különben is ,nyomott eleségár mellutt, Jun. utolja feló 30—10 krral emelkedett a. buzdnak méreje, du ismét kezd vissza usni. Kaposvár különben Íb csak olÖpiacza leven Kanizsának, — hasal kereskedelmünkben a gnbnabörzé! nom igen zavarja meg. m- p.
Vesupréni, jal. 1. Több napig tartott esőnk jótékonyan hatott a kiszáradt földre, n gazdáinkat a tavasziakban }s megvigasztaló, melyek nagyon hátramaradtak, Atalábon gazdag aratást reményiünk, csak aztán az Isten árt ia adjon hozzá- Az cleséghtjvásárlás nagyon csökkent, s legfeljebb a helyi azükséglatrr1 szorítkozik | búzát 4 frt ÍÍO—40\'krig, rozsot 2 frt. 74 krig, árpát lí frtig, knkoriczát ."I frtig. zabot I frt. liü krig vásároltak, r. 1.
Mohács, jun. hó utolján. Valahára ini ie megáztunk, hála aj ég urának; burgonya- én kukori-ciáink Biépen állnak; az Ősziben nem is kell mondanom a bö aratást. Búzáink ritkán voltak ily szépek. OvÜmölcs, különöBen szilva nnnyi, hogy a galyak a földön-úsznak. Lesz elég sxliguvicza; es évben még mi ia adhatunk a horváth szomszédoknak. Busa 3 frt. 35—76 kr., tozb 3 frt., árpa 2 frt, 30—iü kr., kuko-ricza 3 fjffiL, zab 1 frtr 45 kr.
K.-Ranisaa, jal. 9, Heti vásáraink még folyvást nagyon csendesek, mivel neme nak a vidéki-, de a város unkbeli gazdák íb többnyire a meaön töltik napjaikat. Különben minden áruezikk egyformán tartja az árát, ki^vén a búját és kukoriexát, mely előbbi 1 fttal, ulóbbí pedig 30 krral emelkedett mérőnként. — Ha a közelebbi napokban egy tartóa eső meg nem áztatja földjeinkot, — a kukoncsának ánt nngj-on Jul fog menni.
N.-KíHJriííss^piöCsi arak o. é. >uliu^í»-án im.
Gxibonaucm vagy tena^tmáity.
b0-m
«3—hí
——a. flo :v
mo ti,
IU1..S 7á-T4
Árp» 7a- ¦>»
cs— se

/.ab


llAJdiua "o ijh fi 6
f
fclM-r bab
litifu\'in.\'*
V
(ílllliH-l. . —
gyapjú fin., .ii ,

wptf*

lAng

lüii ¦

bfikk ! 3lfa ;

llor y ¦

1\'iliuu twprii a
} türíí3.5 ¦
tcirt ; bor 1
¦ gjlüa. !
ionosa
hajdina
kisleo
Kaposvárott
- bmtraaM, JráosAbráBiiláteMeel
Tisztelettel figyelembe ajánlja jól felszerelt
Yis^ ftszer-, csemege-, thea*, bor-, ásvámyi-YÍzefc, papír- éa festék-~^ kereskedését;
tofelaáatul és elvül tűzte ki azt, hogy becsületesség, jó mérték, pontos és gyors szolgálat melletti .jutányos árak-által, a t. ez; közönség bizalmát megnyerhesse, ajánlja ¦ tehát magát\'kegyes pártfogáslja. Ea úttal szolgáljon tudomásul, hogy a 31 év óta fennálló
\' >d.. Ttímü\\tíúkM$.MtímÉéMtuúg :
(Assieurazioni^^Geíierali20 mfllió forintálaptökevel) ügynökségét átvette, és minden néven nevezendő
cíüz^r jégkár- és" emberélet feiatomtenb-f
a^ le^lcgóhb^dijjak mellett teljesít..
Peikeríés 8>eiiiek9- 26 (2 2)
\'_ \' ~- . bótor> és aaobcrartSk,
figyelmébe -ajálják magokat a t. közönségnek. Elvál-^nak^im^ szoba*, bntor- éa plajfotéseket, gyors
~i^^*«tttczjai 892 éaS21 szám alatt fogadnak el.
.........•................. ^ ...... _____________\\ ,,\' ........|| ¦", ¦^r^^l1
rigipoeta tiíeza, 18\\i0. «. S-Stemehtll-ik ajtó, <.•.<•: kea^ioiTi^űe tonpilil^^enta, átur:tU.W^oluit,^LiIKxtóKt a t. vidéki hbagyriláenak, aMn1 btapaOútfl, hpgy azátm^íW\'Q^pi k*Syt« megbiaoMikat aionnk1;"á .egpohtóiáblián\'; légaifise^SeST.í: l"et* legjutinyosabban teljesíti. *\'" só"[«-«;
-t Íj
figyelembe ajámja N.-Kauizsán a városház épületében levő kereskedését, melyben mindenféle áruczikkek nagy választókban találhatók fel,
i névszerint: a legfinomabb czukor, kávé, asztali edények, finom tajtékból készült dohányzószerek és serteáruk. Ugyanott találhatók továbbá: kor-neuburgi marhatápláló por, Pop anathaiin száj-viz/Óttérireiter Lipót-féle esuzéileiii ír lovaknak , Guttmann Rissféle patkán-, egér-, büdösféreg- és csótányirtó szer; Reisser-félo légv-
; vesztő papír; Lázárféle büdöskeye^tő, ^oherl-féle balhavesztö por; Pagliaiifplé^;pQu? n^vé/iy-papir befőzött gyümölcsre (marhatólyag helyett) ; metszett üvegek; különféle gnzdászati s kerti veteménymagok. Nem különben budai Neuwerthféle keserű viz, alapi ivundi, gleichen-bergi, marienbadi, pilnai, parádi, roliitsi selti és saidsehitzi ásványvizek.. ( . .
LTgj-á\'nót\'t"yan az U\'lső mí\'gyár\' általános (tüz-, jég- és élei?ig5rttosit?4ársaságf ügynöksé-ge; szabadalmazott lőpor-, ón- és salétroniáru-lás és szabalmazort angol paraffin koesikenőcs
raktára. -j [3-2]
HÍ,U .Y.I,
\'ROVS
szabómester,
í. fí fvvtrzábim (a poetahirnttil útiüei<>¦!>\'-
ZKC lIKNVI"híz czínaett nagyszerű uri-Öltöny-raktar&t <r
IfgTálopitottnili a logjelcíb kelmáabBl a jajpija1\'
iá loa i t? khan n?m csak kit ten TE^yÖO, han i-m minden Píttdolct rSrfd Hoffj minden cféli- Ifinyflkaet tűk/)flh"HiR e!pjrotrtobpseek, ff ig; »m [íicgTiTorhcoiJom, Peet és Bies városuk elafl ef«le TBJl&UtBÍT&! Dsasekiit rf^iiU rrcrlt hUnyV mely Kaniiwi rAron na!>onkiiitÍ qmolfc-iíiliWrel nüTekr-iUk.\\>-i Hitit hogy le ladato mnak tüatcin ki , tnlnŐéntóil k lepjotiha! &\'lilÍ4{2t\\t a juljr&liainl, eocdoiem o c ni lomot lo betonéip ni&moi me (irrn delinek til Oil . tu^ai
liUm . - i! !IT. ^0^1 t TjtrtAiryn»
Hüniíiavtcl o&avimik tí sen két rvi ijBirkniiAiu.rn i , ho (TV tovibbl It* jjuikre jiivlire Is roeltaaiaiiAk
rilvai
ujtiiii.\'nyitott kereskedés a fóplaczoo
(Fesselhofer ur füszer-kercsköoMső itwlte&V ;
Nagy-Kanizsán,
bátorkodik ezennel a t. cz. közönségnek mindennemű pOSZtÓ, l*őfÖ3 és diVSt-talk kiválogatott raktárát ajánlani, és különösen figyelmezteti a t. cz. közönséget, hogy mindennemű fehép-feéUnSkböl, a. iri.
valódi rümltrargi, hoHancü^ní^^:-é^asiléaíál át^ gyoL
ofiokbtíl nagyazerü raktárt tart, jlltönyoa és szabott ár melletti ssigornJpontosságot igér , számos látogatásért esedezik: 23 [2-sj
JA(^ FRIGYES,
Tísstelettel bátorkodik tudomására juttatni a n. é. közönségnek már évek óta fennállt, s jelenleg ujonan fölszerelt, és dús választékká^ el]4$ot| dr&.llSidtdt Kaphatók nála a legjobb minőségű inga-, ránia^kfSp-ás zeneórák; ngy szinte a legújabb szerkezetű schiveitzi henger-,r horgony-\', tengely- és díszesen kiállittott arany- és ezüst- hb*í z\'sctjúrák a leWUÍsé^Tg legjntányösb áron, melyeknek jósága- és tnrtÓBsácát\'rt ke^ soskedik, vess i* cserél ó órákat is, minden igazitásí1 tóég&ízásr "t^ro^ad B a legrövidebb idő alatt mérsékelt díj ért-teljesít. ~
Valamint eddig, ngy ezentúl is odamüködik, hogy minden tr látogatók kívánalmai gyorsan és tökéletesen kielégíttessenek. \'
Üalete feiinállása^óta tapasztalván a n. é, közönség szíves pártfogtí-aát, esentnl is kiérdemelni legfb\'bb feladata leend. (
Boltja az „aranykorona" vendéglő átellenében Utazik. 17 [3—2]
égek ellen.
, "in^rTnelogcknc\'l\'r
Stájer növényned
l\'agliaaüoi Byropr . ¦ 1 ; . / ;: Anatberin szájvíz.
Brahma water, a lcgliUt^|h^^Vl(tfftltltt^\' bete;
Seidlitz-por 1 frt., \' It J/™,,
Moll 8eidlitz-jíorá 1 írt\' Lö kr!! \' • :\'-\'A\\,
Kali Crime ^ c^Iiatadan gytígy^er szeplíí, arcsfoltok,jbíírb4Ea]^ Lilionese .) ;ia,átaJábahmindpn. börbetegseV ellen, í.; I^urscb Lebertliran olaj, mellbe\'^ignek. f ,."!!!
I^V.EBsenczUiscbwajczí aavi rbg^lfel él5ál]itáa<LrW n^HUétegékáfiiki\' Dr. Hartuxig chin&héj-olaja,i csalhdtstloa hajáöve^fi&ífB^ .i • BimmLlT new coamet^nje ? j%y kefé^ske segélyével bajus|i|f gzakáU ís üajat teipéaszeríntí feketéig \'festeni.\' , \\ " \' \'*\'/
Vipera _ zamor, • bütók\' gyógyÜtér Teji és hyWájdidmál6án/ rasííf ¦¦: eanaz, torokfjyik,!H.^rgB^gjet^K-, ¦ ,!{1;-; i 1 \' "
Jovánovip^íogcsep^ a fhgffetoffów-.^|e^ ?»on. plwi ultrája,. Algophon, fogfájásnál külaötépen naMpálánd^. Engelhófér izom- a\'He^-eWntöljlí, fSf&ja^j\'BsédÜlés, aranyár,
\' teet éa nemstíöaervi\'gyöngesági ellenj, ¦ * . Pr: Borchaxdt szagos nüvé^j^za^o^anja. \' } \'. Glycerin szappáni
Gyógyszeres szappáriyok, n. ml; "Beiiztke, -¦ =:-kaü, Theer,és KóB^sappaisyok,} . Kapbktók; használati ti UiáittóseéiL T*lm>Jfoim.ém J"ó«^E!l©fc
Gampbor^ !0rsplut, Jod\'
)roz iga&fiágl^si\'j-Qsiina^^t.^ryiigyí^rtórt3aaii iKagy-^CanjzSán,; t, -
[8-2.1 ,\'¦\'(,<=.¦*¦ .V ,
ll H ír iftr fÍftl ft I i H;\'
ak: idegen nyel-v: francain, minden kellékekkel a "irtot fizetzek; a kik pedig fizetnek;
leány-, tan- és nevelőintézete (Becs, Stadt Botban
- > ^ iatésetfes^^tet
ifi?]\'-¦ .-¦ /- -J-. >Ti i,
- ¦ TMKáta^|ik t-\'Va«^^B^6l
ee termeBzetíaa-. földrajz es történelem; rendLiv&H tx&a
vek. rajz. zene. tancz etf o&i kpznlim&át Oly növendékek^ a i» f^T^20 kí.Bzttal elláttatnak, egy tanfolyamra (5
eaak nappal tartózkodnak az intézctbcn(i eg^. pinfolyamra,150 é. Jttot fi; éft a kik ceapán a\'tanór&kat hallgrttjAk-, \'bavönbint 6\' ó. é.ftot. " ^ !\'i
K dijak mind előlegesen fizetendők, . ; ... ; .1 f 1
A növendékek a BzÜkaé^eB rátáíattal\'eá igyrietnflvei , ti. tű. I mmiximÉS, r^pliyinal,-4erfck^jjak.^lepddör^jií|^ bSaaBr* f r*gy tollviakonaal a,íatéroeray^J, a melyek mind tiazíán kell, hocy megjegyezve legyének,\'iuisulrérellatan^ók; a* egyforraas^g vógttt á^yfátj Bzjlpwa^rgyff /éa jágjíákaifdt rnté^et f^g.vlnw.^ felsö ruházat mú Öpége és mennyisége a Hz.üíuk íetpiéBétőí fögg. • .
.., Minden növendék lednV o^y- inftgafiftfcléti köayu birtokwas W\\ %j&elrb^ minden liéWn beirédik jó vagy rotx. fnagftvi^elete b a aitilékkel koffiHetik, a kik részükről abbaín eaja^ raecjbgiiéflpteí te wh«nfek. A Wfllék gVÁrbiélrtítl hogyan-létéröl 6 maguk vi se letérői hivonkint pontnBan tudÓBÍttaíni fognak. . . e
Megjegj-zendö végül, mikép oa intését, hogy a növendékek tzünórákban minden orébizerütlen mulatságtól lehetőleg távol tartassanak , oaorg alommal meg-válogfttott tártaimü könyvtarai v^|l#|1^^^ ^ ö^^y^aindnyájan kflflynÁlhatnak.
i\'V\'l - \\í.:njr)A /cl
A Ba^^karii^tf ^jg^\'íééi^^ h^hTS%ébeií á
tételek:, aft egyleti ^ .^ó*d8pttia»«B?*WP1i»N?* vállaktuBi akaróktól<dnáshcdiirBTÜatkozat:fol^diléú jafi^SOL^ fog»dtBtikí«fci* :¦¦)-\'ü-ioa^cv..jcíbí Kelt Kanizsán, jffialué\' SS-én 1862._
Szommer< József
a t. kB2Bn8ég figyelméjje ijtaífo, ^^ti^,^^^i^Í$lMaMUt s különösen, peK^ntpapirjáLlMWV
minden effls pergament papilt ttH^ 4ve psa\\,8rTT-,l.p.kí. JTaJflP*->ók nála jégzaaskiík (Ei^khen^jnelyakv^nioden,Afüi-.krffhfatwi ¦*- ¦— legnagyobb sikerrel és elBnynyel as»níh»tnak. Tovabb*"»lj!*:%J-; nemUk.kulBnlisen gyermekek aiánutra^neljícket.bewflnnyetíi.utín csak le kell törülni és ismét hastnKl«tb» rtWthebrfk..Ha«(mJok4j>en níta7*): ai „ANKEB" Ugyvivdeége. mífy a lcgbeostilatesebli fblWtelet «l»tt bit- f tostt hal.Uésérék- \'íi életre riéxvs.-\' - \' .13 f2-AJ
Egy varasai nürnbergi áru kereskedés számára kerestetik olyan inas, a ki a szükséges iskolfli\'olő^s- ? meretek mellett amagyar_ós német^velvbMjiítaB^^ sággalbir. Bővebb értesitéstnyeíhetní^ifel ur 27 (:i-2) vaskereskbdésében N.-Kanizsán. .V-h^..-
16
és diYatlrafe.eresWis©\'
ajánlkozik mindennemű
— , .. .^öpitéspi-, disz-, mü-\'ós\'gasdfesé\'gi lb4dogos mimjtaUcrs.
1 „Korona0 vendéglő átellenében, mJ. szám alatt jolr
Raktárában.mindig találíintúk bo" kivíÖogatásí>an ej%\' legjobbíniin
reMdezeft nttgyssmi • raktárral .ajánlkozik^ melyben iníndenféleJ kabát-v~ nadrág.u és reverendaszövetek|
irakidi rwavburgi yáseqnbél és válogatott percailból készült férfiíingök,1 továbbá mindenféle nóL öltöny* -^ek^vaW\' rrelyCil^,=|^Mu-, !ftnitit- ^^ciérnttózoS e-jtekr valwiat a legújabb j&vatu nol köpenyek, bu-aák, menték, palástok és ©tbenk^ mindenféle finom jés olc^^vfeth^ímcmtóképM íiaj^ysiámií uj di-jvain nagykendo^les\'lioss^ ágy-,, és asz*
taikészletek, asztalkendők * ¦ törwközők és - más fej hérnemük; továbbá: ^IWftl^Vétekyyjaii^\'^j^eiJ nyök, szőnyegek^ asztal- és ágytei^^, pémvien» vagy selyemből, valamint mindénfiéle gabnai-aBákok-jég- fim§fÍMBaikv>raiér$ém3Lik st^ajjlegnagyobb »\'á4 |aszté^di^;e^ a; legf^ Wgyanj
mára megcsuiálas, v^etf éTválJaltal^aTt\', iegjutányo* sabb§|||^||)b|í||^^|f!tiiek. u[a~3]
iiij IMI
ajánlja N.-Kanizsán a fö-utezában b, "Walterskirehen-Séle házban levő ruharaktárát, a melyben rendesen •W*r»18: legény dolgozván,: b^ a leg-
diazesb és legjobb állású öltönyök készülnek. Kelméi a legelső gyárakból valók s a megrendelt munkák pontos és díszes elkészitésérfil kezeskedik.
fénykénész Naey;^m|sán, L jelerxá ááL^. lköliöriSé|nlli, miszerint a piali ftí^^^rWy^lí^^/aA) levő t*rentó$en. ^ofawrafle-satcBil. az Mőjá-
fcakat, aranyoíásokat es (irfamlikakéfc, * ifr&Uuitp\'
_.L581 fl-.-W^táflr ,,u,.uili;/l -lI/».P-2]
l93SotéH»fflmos3
-WJ»l»rffiaTgí^Vttfin^ :
"Hftpvyttraojoabal lartia^awai «WMMJIH.T taattfúll fil^. <W>ltltUft\'*f¦ afrJWJHlMMi WLbUfl<
"^¦a^AfaliJatal&WíI^^.\'lifal^^tar-
. *a« a«aa~Mv*aIii
\\lkeak.
^_IH^n mlaasaMDu aMb^Jff jnat érak lga»lMfl« folrUlaltatlk a lapla-
ségbon: /ény-.(ModerivU\'ur) C-k irodai /dw^0^-LfH\'r0a7>rt^, horgany- ;vagv rudhádogbúl ktízlil^yím//^- ts rilojíádakj zuhanj/Ijesziilfli\'k. niiiiilenm-mu konyhaedény ek\\ — MeghibiUult Mode\'rritettf\'.\'l11 rVt piik u IKgrr.viHibh idd alatt s jutányos, dijúrt megigazíttatnak. \':.(•• I .ff.
_ i. liitítjtf á fapiticztm, Jir^kr/tílfi hitelűm, küblin teuyiipotáic. "i -
teinplonv,..s?oba-, czimer- és, irnt-festcx Latik\'Nr-KnniisAii Koresrt-10 [1} uttanbrariHik-sE. a.
baiafinl.iudVSzíeWf értétítíU t. \'oz: kozöti^get. hógy Jninifen: íertié7Íyéí Ugyekbiíni ^te^i^jmf keszeggel 1 \' , . éjfügad. \' .
IroJa\'ja: Páputproí !4W4l\'Bxaniri «ajat-
,! ¦ ¦ \' aranydió, ,
tifflrttldtfel jelenti a nafr_\\-érdemtl ito-1 ionBéjgnek, hüg-y ö , n^nd^njiemM f^rftnyuziisi mnnK.íkatelvállaj, \\igy-mint": \'ó .iíírokiit, \' rílk ldr- & k\'epk e ré-í tekét ; a\' inimlen e .RttfikbaU^d Jurunfinlj.iki>ttti liziikfit n> |epg^os--8íi,bban ea legjutiínyosabhan kéiziti e!\'\'1 ^fóírii Tieíve \'é íapofekiiirlúln. \\ ntálábítn fldutik! ti3^ebb\' drteatép.
a.t. (5^., tpzöi^^.fig^Ím^p)f^á^^ Íífag)r-Kanp.sáii a „Korona" ezimü vendéglővel vgy sorban njíiniifMiiyi-tptt mindenféle posztó-, rőfös- es divatáru raktárát.
l-fiután fbradfltríl rtt7.fé ki, liopy üzletéhek owik is n birsületesség-és pontosságot vette alapjául s árui valódiságáért niimli^ ki¦¦/.*. skeilik, azon biztos reménvb^n, j;pgv a t. yeyíík benne vetett bizaliiHikban csilat-kőzni soha Ren,jfogriR^í&jut^ni\'OA;-.,ír^ iii\'iv-.
mos IdtogotMrí ^éAM ¦í"f# i " : \' \' r.
fisi íi
Nagy-Kftnizs&ról ítk/u! Budára......i ú. ni p. d «
Kesaáelyre érk.............. 2 ., 2» „ ,,
BogHrdra....... . ... ,........ 3 „ 2ü ,. ..
Sziintódra (innen Júr n qözhajó íuredre)..... 4 .. í ..
Sz. Fehérvárra érk. .\' . . . .\' . . . . . í» ,. 4« ,. ,,
Budára „...........8 „ 2 „ ,
IrOrltiii\'í?-<)\\wÁsrwA ;i!:»rjíii6«i?6(iotu
Budáról N.-KHaslSffltea indul . ... . 6 „ 30 „ reg.
8z. Fehérvárra érk. . . ^.(„h.,™,,,.^ • ¦ • 8 ., ?8 ., „
Szántódra (innen a gözhajtf\'jár *Tureár?)*-T\' *.\' . 10 ., 29 ,.
ftoÜUaifrSswék.u .............n ., 4„ „
Jteazthejyjce^ , ., j,, . .......12, „;;. 1;.„ (J, u,
VtgJ-TKOtXIriaZ érk, . . . . L „ 13 ,i „
Pragerii0aafa4lHagy-Karria«ftrabti:i!>. .. ¦ .-m-^-m .v je?.
Pettaura .,; fefedwi?\' ; • :x>Víi»»ü:í - •• • ¦ \' ,53 ,.(.„ Csáktornyára,,......... . . ..??,,„20,, „
Nagy-Kanlzaára M...........12 „ 49 „ d. u.
Wagy-tJ^an^^o^.gj^^^gte^^,^,
Fetanra éri............
PíágÉrhifíá (csatlakozik a Tneit-Bécm lionáVuK)
EdtjáWm. : . . - . . . .J Béislröl «Oa . . . . .
Prageriwfra éric.
Pe^aura \'"\'¦*, . . .
¦ 4 „ 20
5
5 .....24 ,v este
9 „ 30 „ reg-
10 „ 5b „ oste 1? „ 23 „ ejfj
. 6 „ 12 „, reg.
~^i-ÍLli-J±UEITII ru_^ II!Í >II I Uu ,\'- \'..
ír.!
f rr
fajáá 3o«siS[iUd(i lap- és nyomdatnlajdonon Nagy-Kaniííán:
Nagy-Kanizsa. I. évfolyam.
¦I. szám. 1862. július 20-án.
eretterjesztő lap
szépirodalom, kereskedelem, Ipar, gazdászat, tudomány--és művészet löréML
Megjolon a lap legalább egy iv.;njuliun In\'. k,-zdve minden \\ó l-< évre ;> frt., felévre 3 fri. — Mi ml imi egénz uves .-l.\'ilizető n laprulajdnnos ur egy Petit surért l\'J kr — lürdetének ncgy hasábos Petit m.n-rt 1 • A U-iktatási díj B ft lap kezelését Illető minoVi, tiirgv a kiadé hi viiu1Im>ü:
" \' \' • a Werk
I kr..
¦fi áti-án. - hl Öli vetési ár^.stáni szétküldésnél és helyben házhoz hordva egé«, jyrtárát 07. r-tlilig f^ntállö f-ltét.-lck mellett fél áron haezn ál hatja. — Jíyált ¦ i\'i kr. é« minden tnvábbi b-iktatásért b kr. b bélyegdijert 3tj kr. fizetendő. — saru: a laji hz.-U.-ihí ártalmát illető közlemények pedig, ugy minden levelek küldendők Ivaron várra.
ber
kr\'.Iesön könyvtárát a?. N
K.an
éghez külflmdök Kap.
Csapolni akarják a Balatont.
IL
Mint már elébbi csikkemben kifejeztem: a rég alakult táraulatok az egymás iránti féltékenységben ngy szólván megkövültek.
Korán sem bánják a sióberki és Nádor-c?a torna - társulatok, ha Somogy berkei, mocsárjai, kiöntései helyeit száz ezer hublat mer is rét. legelíi éa szántóföldekben.
rAdja Isten testvérek! Szivünkből ki van -juli, — mondják — de saját érdekeink kocz-k!12tatása nélkül. A li nyereségtek ép olv bizonyos, mint a mi veszteségünk ; s még az is kérdések kérdése, hogy a jövő e vcj-zteseget fogja-e utóbb pótolni V-
Zala-Veszprém megvék leniéi)<-\\<\\i túlbe-rpült nádasaikat adják fel; de lm a Balaton beljebb takarodik, szorgalom és némi költséggel a homok megköthető lessen, a lesz a viz kelvén buja legeli!, — mondja Somogy.
Köszönjük szépen! — kiált fel n két megye, — az még csak r talán lesz?" de a nádas kezeink közt van, mely nekünk épen oly be-
cses, lm már ekét nem vihetünk oda. mint nek- 1 tek aczélos buzát tennó* szántóföldjeitek. i
De jól van! — mondja az érdemes M,úro-cza Dániel megbízott,—hu már felkeli adnunk Balatununkból egy részt, s megválnnk náda- j
sainktól. — azon feltétel alatt teszszUk ezt: ln
9 lábnyira csapoltassák le a viztükor, azaz ha-jókázhatóvá tetessék a Sió; a mit két meg ve vtszt, hogv igv visszanyerhesse !
Gyönyörű eszme, még czikkir.ót 1= hevíti! csak az az egy baj, hogy kiviteléhez tárczánkai nem eléggé áldotta meg az Isten. Midőn körül belül 4 millióról álmodozunk, a mi nincs, s mostani körülmények közt e czélra nem is lehet, — e merész vágy- inkább olaj n tűzre, mint sikert reményiéi édes megnyugvása a léleknek.
A Balatonról lemenni a Dardanellákhoz; bemutatni ott a Somlyai, Badacsony, Sz.-György, Rezi, Felső-liors stb. Iángnedüit; levinni az óriás erdőkből nyert dngáknt; talpakat, s a ha-\' jókat visszafelé megrakni az áldott Bánát aczé-los búzájával, s kirakodni a Sió-torkolat, FelsÖ-Köra. vagy Badacsony alatt. — F. gondolatra eresebben ver a szív, s Önkénytelenül felkiált
¦A?. íijk : adjad istenem, de mindjárt!... A hideg való anmban viszhangozza hátunk megett: „negyedfél milliót is hozzá" — ha már a Balaton megígéri azt, hogy ellátja a Siót folyvást hajókázható vizzel,
Nagy eszme! tisztelet; de a perez már elejtette, melyben felhangzott.\'
Ke nyújtsunk tehát kart ábrándok után; egyengessük inkább kölcsönös szeretet, egyetértés és ügyérdekeltség által a rögös utat, melyen czéllioz jutunk.
Ha annyira élére állíttatik az „énunek legparányibb érdeke; s ahelyett, hogy a közjó, közgazdaság emelésére, virágzására testvéri jobbot nyújtanánk — habár némi feláldozásával is önliasznainknak, — elfásultak, hidegek maradunk. .. Ha a hazában, mihelyt önérdekről van szó, mint idegenek állunk szemközt, a helyett, hogy vállt vállhoz vetve, boldog jövő, Bzellemi túlsúly- s dicsőségre emelnénk egymást keresztényi szeretet- és megnyugvásával a hitnek, a hazafiúi érzelemnek. — Ha javunkat, czéljain-kat, akaratunkat nem tudjuk összeegyeztetni, hanem mint egymás ellen küzdök, elsánczolt
MO.HOfíY.NAK, ZALÁNAK ...
Somogynak, Zalának Szobbnél ssebb azépei! Az arcznál, szemeknél, Hol annyi báj beszél, A szív szebb gyöngyéről, Mi aaebben tündököl Mint arany, mint gyémánt, Ha a szép honleányt Egekbe emeli . . -Fogok dalt sengeni.
Ml ez ? a szerelem. Honflcérolem, részvét! HáByssorfll van mondva, A azé! Is dalolja, o Erről a legasébb dal, Mi jryuj t b felmagasztal, Mindent ebenge már: A dal csók — tettre var ! 8 a sziv o két gyöngyét Sokan ÖBosetűrték . . .
Somogynak, Zalának Szebbnél saebb szépei! ÁEt elhagyta lelke Ki kétkedai merne Saivetek, acorelmén, Látom, nem kétlem én; Hogy agy lángol ugy ég, Mint megénekelek A nagy¦-\'Ki-síalud y A dícaö Borcoanj-i.
Isten .megteremte Esfifazép világot. S-e. ragyogó szépség; Vkágos-föld,-kéVég.,. Aa ^mtar egymagán . . . Égy puBBtfi volt csupán! Jól tndá as isten, Csak ugy loss asóp minden;
Hu i
Etn-
Mii
á hölgyszem ragyog . h ő l\'g y e t alkotott.
b-n mi nagy, dieso" e é p r é g b íi 1 ered.
Nines ott kit Nines ott bú, szenvedéB. Hol mint ég angyala AU a nő, mint anya.. . Künve mint a harmat. Mosolya mint a nap: Mindent újjá teremt-Nagy h azép leaz, mit szeret.
Somogynak, Zalának Szebbnél szebb szépei! Miként szeressetek ? DícbÖ költőitek, Megéneklék szépen A testvár megyében! Legyen minden dalra, Kebletek viszhangja: „Hol szépen kell tenni — Nincs kicsiny a nagy semmi!"1
Szívetek lángján ég A ezóp tett tavasza! ^ Hintsetek virágot A merre csak jártok, Minden egy göröngyre — Szent, szent, e hon földe 1 Az égből hadd nézze Költőitek lelke; Hadd lássa a haza: Mit ér Somogy, Zala !
" CSEPELY SÁNDOR.
A Zala-Somogyi Közlöny első látogatása a-G\'yfiri"-Közlönynél.
¦" Itts na o r cíiíj ue, ----- —
Győrött vagyunk; látatlanul bár, de még is a szerkesztőség jrödájában. Szerkesztő nr
épen most hagyá.el -fiagy zsölle-székót, s tevó le kedélyesen füstölgő illatos csibükjdt, — miután eddig a holnapi lap összeállításával vesződött; mert mióta házas, vagy inkább feleséges ember : gyakrabban abbanhagyja a ronnkát, s-be-be néz a kedves kis menyecskéhez, nem unatkozik-e egyedül? minthogy élő mulattatókhelyettmostcsupán a cserelapok, s bírálatra beküldött könyvek által van körülvéve, — s ezt, egy nejét imádó férj szeretetreméltó önzésének, mindig megbocsáthatjuk, a házasság első hónapjaiban kivált!
Tehát az iroda most Üres, — csak a tavairól megmaradt lap-példányok fülelnek szomorúan ott egy sarokban, mint elátkozott her-osegnők,—s & legnjabb szám hever as iró asztalon egész kényelemmel, s teljes pongyolában, mint bálra készülő hiú hölgy, a vigalom estvéjén, — várva szabót, fodrászt, szobaleányt, kik Öt minél elébb teljes disz be bujtassák, — hogy megbámulja öt nem sokára, a férfi-világ egész hízelgő táborai — És csakugyan, egy lap correcturája, meg egy szép hölgy a b á 1 e 1 ö 11, sokban hasonlítanak egymáahoa! — A co rrectn\'ía még-kissé piszkos, a-— teljes illedelemmel legyen mondva —még csak alsó-szoknyában van, tele hibával, rén-detlenaéggel, miket a szegény szerkesztő javítgat ki nagy fáradsággal, — ünnepi tiszta köntösét pedig csat holnap kapja magánt a —- . nyomdában. — Egy nő is bál előtt, Isteff \'ments meg mondani, hogy — piszkos \\. de minden esetre még csak ezuttftf mosóVik. Alsó-szoknyája — ismét-teljes illedelemniel legyen mondva — nem oly roerinyeg^yan^"^jTf cörrectur* papir>i de*T5tár*tT*-ir*«arj^ biz az.- még íb, mit minden ember fiának: lfetr nem szabad, — s csak aratán övezendi még^ö-
illlAminklMSl hajigáljuk egymásra az akadályok köveit____ akkor soká. soká virnd meg?!...
Du nem vagyunk ennyire. * ...
A sziv meg fogja érteni a .szivet.
Az egymáliránti kötekssegHílfoglalja ma-gas állása^ a dtiféltékenystí^ bizalommá válik, Jiogy e tárén is egyek Iehesstínk.
A sióberki,\' -nádot-csatornai társulatok azt -fogjak kívánni, a mi jogos, méltányos, — a baktonlccsapolásj, társulat megadja azt.
Veszprém és Zala teHtvéri jobbot fognak
blSS^ni^ «» szorga-
lommal dicsőségre emelni a nemzetet; s megértve egymást, önakaratjakon, nemes érzelmeiken juttatják diadalra az ügyet, mely \'ugy is bekövetkeznék a „tények kérlelhetetlen logikájánál fogva"....
Es a déli vaspálya igazgatósága?
Irhe itt van ajánlata:
„Megtekintvén a Balaton társulat terveit, azokat helyeseknek véleményezi, s a kivitelre saját ^mérnökeit felajánlja. Minthogy pedig a kész tervek szerinti munkálat 360,000 forintba kerülne, a vasuttársnlat hajlandó ennek felét maga adni, másik felét pedig a legkedvezőbb feltételek mellett törlesztésre előlegezni; hozzátévén még, hogy azon esetbon, ha a végbevitt munkálatok után kitűnik, hogy a balatoni társujat nem jutott azon eredményhez, mely kilátásba tétetett, — a visszafizetéstől felmenti a balalatonlecsapolási társulatot. A visszafizetés azonban ha kívántatik, törleszteti modorban is csak a 4 év éltelte után kezdődik."4 (M. 0.)
Élihez aztán uenj keli commentár.
KOBOZ.
Hitelintézet es telekkönyv.
I.
„Fortunáé lndimur volueri ínipotn
Aeternum nihil eat, sacro
Quidqirieí lonta túlit materíes sinu" mond-
18
buvárolja. hogy vasutakat, gőzhajókat, anyagi erdekeinek eszközéül teremtsen.
|" Véleményem stómt cz nílppStenaliKinns, .^valamint nem-as^, »91 S^^izeL&íiíeskt\'deliiM\'-, " T\'öTd^irvoJtíiie-^-tenj^&t&t^ke&^-sere minden erőt ájtíoz: ez nem glebae ©der^;^. ez csupán az eszköznek eszkuzokkeli cu-rni törekvése, inel v physicai míivelet magvában hordja az értelein törekvéseit, ama lépcsőzeten , mel\\en luk rút fokra nemesi) öntndartal halad a megismerés felé. De ha épen századunk materialismusánnk vüidját nem\'isikerühus^ö: lem^snu^i&i; sengedjük meg tehát.
Ha már a század jelt ad, legye;! bár minő, értsük nieg azt.
Mert valamint az egyén, ki korát nem érti, vagv érteni nem akarja, hanem erejét fecsérelve a nélkül, hogy számotvrtnr írjeién és jövővel, mint a magasról hömpölygő szikla, — bármely nyomokat hagy maga urán. ¦ végre is, a kezdett arjánál rajta tenyésző zöld mohur. szökésről szökésre magától elhngyja — ezéljút érve, vagy ép átszökve, az első* akadálynál erőtlen tétlenségbe zuhan; akként a nemzetek is korukat nem ismerve fel, lépést nem tartanak az összes társadalom törekvéseivel, ^sszamamdvri a kortól, legdicsöbb multjokkal is múmiákká válnak, melyekről tudósok könyveket iniak, melyek nagyságát költök regélik, gyermekük iskolákban száraz oktatásukból csak fél g ismerik, hogy utóbb az egymást köverőnemzedékek feledésnek bocsássák.
A kort. a század követelményeit megérteni, a nemzetek szüksége.
Századunk, követelménye a polgáriuodás.
A iolgárisodásnak leguUő alapfeltétele a személy- és vagyonbiztonság; » a mint lejlett a nemzetekben világosb- s. világosbban a jogérzet; amint lecsillapult, a mesék honában élő bős koruk heve, hogy utat nyisson a nyilvános ós határtalan érdekekkel küzdő egyénnek családja-, anemzotnek magába, házkörébe vorühu.
rÜl az a-, sok ,í11uöíqh\',— meg nem tudom én -fliég miféle dicsőség, — mit most már nem csak hogy látnunk szabadj-de megbámulnunk pláne \'"• fcplűeás^^ifiüikn-^!^^-^- ha ugyan-vq}* — ki va1nrmost már rajt javítva, — a correcturá-litSCfVeres plajbász&zal, itt pedig — igen "ritkán Tigyarr,\'de-néha-még-is —-egy kis piro-jiítóval. S ott áll a deli hölgy, mint egy finom vtlinre nyomott tiszta lap, várva minél több olvasót, jobban mondva — udvarlót,.— s még inkább egy-egy elüfizetőt, * vagy is, valódi vőlegényt — A hasonlatos-. aag tökéletes lesz, ha még ho^á^adjuk, hegy. valamint a mai, Ízléssel, tisztán kiállított 1 ap-baix, a tegnapi piszkos correnturára -nem ismerhetünk: ugy gyakran egy bálra gazdagon felpipeiézett delnőben..... no, de a liölgyj-öltüzöszohának ajtai zárvák eliíttünk, — .¦"jKntfiB akarunk oly udrariatlanok lenni, hogy
azok titkaiba Iiatolni merészelnénk I_
¦:.. .A szerkesztői iroda tehát, mint emiitők,_
-^Bv-^-űsak-a holnapi-lap correcturaja hever az; írtján talon, egész kényelemmel, várván a "*PP?wrt, fodrászt, szpbaleányt, a más szükaég-.ben_segitö egyéniségeket, hpgy azoknak flegiv cégével, holnapteljcs diaabeh Jclenhessék-meg a férfrvilág — akarom mondani -r~\' tisztelt -ol-v&fló publienma előtt! * • tií.í Az ajtón kopognak. ¦- -
Szabad!.-r- kiált ábrándozásaiból fel-efej^dve, s & szerkeBatyí ;4ltal imént: elhagyott t^Jje^mes.^Ue-szétct; parányiságivaí .élfö^\' ^W^,.R;i^á:fillö,^itnr^1téYetjLZ^^ ,ga,gy()b-b magyarMlapMk, a.Magyar vPfimnjkkiJ. ii:«gy-^niellpLte heverő tegnapi -.pödfcyá^Tía^^ndöu^akáltó, kerítve, ^;kiü .....;.go,rreofarj x%t*rr. ^ ..¦
•.•^;ív:,A«rwóa5 egy ismqretlen vidéki-egyéahjég
lé]-be nagy alázatossággal, ügyesen betanult udvarias bókolások kíséretében,
— Örülök hogy van szerencsém! dadogd némi elfogultsággal a jövevény.
— Nem tudom kihez legyen szerencsém—? replikáza nagyurias lenézéssel, a legnagyobb magyar lapba burkolt kis correotura.
— En egy Zala-Somogyi szegény legény vagyok . . . akarja magát illő alázattal ismertetni a jövevény.
De már erre ugy megijedt a kis correctura, hogy hirtelenében azt is..elfeledvén hogy pongyolában van.,.„egy„„ugrással a zsölle-szék legfelső karimájára knkorodik— s távozott gyám-atyja, a szerkesztő ur lakosztálya felé félelmetes, de egy úttal reményteljes pillantásokat vet, várva annak mielőbbi megjelenését, s nagy hatású interventióját.
— Dé talán csak nem az a híres Patkó, kinek fejére 1000_forint jntalom van kitűzve? kérdi magas trónusán, hogy félelmét el ne árulja — igen hangosan, a kis correctura.
Patkó nem vagyok; sőt épen most akarom magamat nTégpatkoltatni, hogy el ne causzszam a sikamlós pályán, melyre léptem; aztán azt az 1000 forintot nem bánnám én, akárki tűzné fejemre, — majd zsebembe csúsztatnám én a^ on^ót,B-hasznát is tudnám\' venni.
— Tehát mégis csak a\'féle sikamlós egyéniség, kLa zsebmetszéahez is ért ^—nemde? Én félek...! s el kezd kiabálni a szerkesztő után. "
;i —r; IJgyan üö. chinaljon már-kérőm olyan lármáig, mondom hogy jójáratbelLvagyok. — Hát nem\'ismer? Hifiz.éji is a nemcH Köürl\'üíiy famíííáhűz tartozozDu^Ha nem; hiszi asszonynép ném, mindgyárt elmondom genealógiámat. - - — Halljuk f ,
— Teh^ít athapánk^fa a/hire^)esti Köz-1 öny.ki suásiunkrajs ajrign^§ég^iimpetrálta, mint tetszik tudni, nagy status-férfi volt; de az akkori zavaros világban városról városra üldöztetvén , végre , ha jól emlékezem Aradon, aszkórban idő-előtti halált azenvedett. — Asz-szonynéném Gyb\'rben született, s-a mint látom jó egészségnek örvend, s szépen diszlik a gazdasága, — az én istenem éltesse számos esztendőkig! (Másik rokonunk Debreczenbe szaladt, s mint ijebreczeni Közlöny, mint hallom valami házasság-szcrzíJ intézqtot.akart felállítani,— a büntetésül ezen merésa vállalatáért, legelőször is maga házasodott-meg nemrégiben-Ugy járt biz Ö szegény, mint a Gíllotin feltalálója hajdan, kin először, ia; magán,; próbálták meg uj találmányának czól&ssrííségát. /Van még egy rokonunk Keszthelyeú, a Dunántúli társadalmi közlöny. Ez i^gy ur lehet, mert hosszú neve van Ós núnt,hallom borászattal üzérkedik. — ^ű, ón meg vagyok a legfiatalabb rokon, nevem, Zala-Somogyi Közlöny, ki most tiszteletem, akarom .tenni, s ajánlani magam kedves drága.&tJzlUny-néui grá-cziájába! Ezzel a csinjosi fiatal kis rokon szép pukedlit vág, s Közlöny-aénjéríek, ki most bátorságát egészen visszanyervén, helyét a zsölle székben újra olfoglálja7il)edelmese|n kezet akar csókolni. Ö azonban ^moB^máí/felismert ifjú rokont keblére B,zj?ntJ04_g.Ltyafisa!gQs forró csókjaival üdvözli. —-Ezen kedélyes\'puszi-scé-nára nyit-be épen a.prinoipájis, azaz, szerkesztő. ut,aGyJIT\\J^\'ÓZVöjóy, ^km^tyjasa, s együ,tt örvend az Örvendőkkel, a.saerencHés találkozá-. son. A kis piszkos correcfeira- pedig most már mégis csak restelvén ív 1 s ó\'b z b k n y á s pongyolaságát, a legnagyobb magyar^^aj^alá, nagyobb óvatosság okáért, még a kispesti Hírnököt
ja Horácz « az anyag tarthatlansánából az anyagiasság iránti tulzo ragaszkodástol int. Ncmaeteiiek-töTtenetei axiómává emeltek mit lelkesül tsegobem loiraenérzcttu koltb.« Do kora épcü ellentetet "bizonyítja. ( $Jcm hiszem hogy? Bzllksógi; volna a torté\\ nelmet keresztül Iapozm, kimutatandó időszakúnként az emberCsalád egyes nemzeteinél. a kor iogalniainak, megfelelő anyagi emolketTese-vel mindig karöltve járó szellemi érettséget, hogy-kimutathassam: miként a hóditú, az anyagi Róma akkor ülte művészetének, tudományos-, ságának emelkedett miveltségének fényszakát, midőn a Caesarok kezei egy világot átnyalábolva, a kezdetben szük körre szorított Quirite-seket, terjedt birtokaikban világpolgárokká avatták.
De nemcsak itt, hanem uz ezt megelőző görög és későbbi századok nemzeteinél is. amint e-melkedett egyesek vagyonosságán az állani anyagi jóléte, anélkül hogy a szellemet szennyező materialismus tértl\'ogott volna,— akként emelkedett a nemzetek lelki tökélye.
Nyomor nem teremt nagyot, nemest.-Igen idevágó képet ad a római költő, ki népe anyagi és "szellemi virágzása idejében, a nyomornak hazáját az ó világ Icgmiveletlöuebb földjére helvezi mondván;
Est propc CUnmurios longa spclunca latnrauni, Frijjus újíts illiu habi tat jtjuna Fiinit\'s.
ekként a nyomorral kapcsolatba hozván az erkölcstelenséget Í3, s" helyesen, mert egy ismert közmondás szerint ennek az csakugyan sarkon követő okozata.
Az anyag, e mindent időben és térben befoglaló elemkeverék, ez az mely volt és lesz eszköz a szellem fejlésének, magasb miveletei-nek életére.
Korunk materialismussal van vadulva, mert anyagi érdekeknek szolgájává mondatik tenni az isteni szikrát, mely a művészetek mesteréé-: gek minden nemeiben magát a természetet át-
akk< nt tejlettek az egyeseknek egymáshoz!, <> yzekkol karöltve a vagyon érzet, biztonság, az ismeretek s tudomány, mestcrségok és művészetek.
A iii\'nizt\'t, mely vagyonos, erős is; mert ..-n- i<" a v ug yun..
Kz az alap. m. )y anyag) <irönk i:d; 1-, im\\ ji t-\'-Iff biztosítéka, s igv -vlh/mi f.\'jh\'jdé.-ünk n nidoinán\\uk. művészetek k\\\\7.\\etirüjc.
lioldog azon nép, ki folt.-mene kinesér, azzal akként sáfárkodik, niiiit az írásban gazdálkodó özolgn.
A szép. u tejjel mézzel elárasztott ningvar Ibidnek . polgárisodon né] e annvi bajiammal, uiv példátlan óiiási lépésekkel közehdett ^ közeledik a vén Ijm\'ójm rnaga.- mi \'-\'eh ség j tokai i ii.Ho tál¦niiem/.etekhez , hogy ma már \\or-\'-uv! Jut a \\"ilág pau;zán velük, a nem minden dicsősé.: nélkül,
-W alig, vagy félreismeri nemzet már írl-í\'í\'hU homlokkal lép az öw.társidal-.\'iu sikjára. > nu-g is lYlieisnn\'rh\'.tlen bizonyu- b-drende/\' t-ienM-g. m-_h ugv az eg\\uiiiskbzti, iiant a kli\'-loiddeli érintkezéseinkben hizunvos hiány léteié: érezteti.
K .század . b jéu v.y ertek lendületei a k. -re.-kolelem. ipar. müvé-zetek ; - a fi\'ddmiv < ié-mimli-i: eróieszitéseink dacz.tj\'a. alig <.-nu.-i kei h :;
álaÜblUl !1 xiu , -z. VUU lolül.
Ebez járni még.bugv a u ijed-\'. vIn n¦ ik-nak ép ngv mint n kt-- hbm\'k. boo \'ii \\a >- nr?n>\\ ban Ilinek ama érteke, liitrlc r;i\'l\\lvel ii\'-"\'.l\'1\'\': csekély birtokú ba-rábnk diesekedhetnek.
Sokan ki:1- !-...•• okokban kt iv>ik .¦?¦¦¦1 okozat okát. Eugedu-f-.sék utm ),< k link kin;. hukoztalnunk, iinkeiit ím e/.t eg\\ nemzeti iobí-Intel-inléy.et. nem létének tnla jd. n it j 11 k .
Azzal \\ iga^ztaljiik magunk.-ti ugyan már évi-k ¦ \'¦ ta - majd h sz.
összes i)einzetgazda.szatunkát v égkép elejiun nem akarjuk.
-3 $>
vagy
....lik
¦>ödik az ál
A idrelinté-zo-t u-hat (b- telekkiiiiyv i.-lveg\\. má.-t kiegészítő fogalmak. mel \\ ek egyike nuL-ik nélkül cv.éltéveszrve élhetne esak meg.
Sokszor hallottuk .nem kell telekkönyv, \\ :.-ollómnak sínes tel-kk \'üuv^ •.- - m\'ég is viír.
J.,T.b-.-
Mi megengedjük ezt. de ama véleményben tdiink. hog-v müg\\ar hazánk földmiveló ország, tenuesztménvei n klnr-sek . r liogr\\\' a termelést \\alépdi í[iarrá fejleszteni, a non jiltis ultrára vitt íbldmivelés viragozását czélozni, s igy aztiúi az ipar egyéb nemeit karöltve emelni csak ugy
lóghatjuk, ha terjedelmes földbirtokainkat nem holt tökeként tekintjük, hanem hitelt nyitva forgalomba hozzuk.
Ezen épithdtjílk mi anyagi erőnket, s Európa társnemzrlH közPez" iítöii szilárdithafJMk állás tuikat.
ÍNt:m.sziiíu,égC6wsui.opülÍJáiiak lenni, -hogy e tárgynál ahatraJuüva Itazánkíól, az egyetemesség átíilátiossúgábnn m?irad\\-a, (k\'dnctjókhoz juthassunk, melyek én-eket nyújtsanak.
Llég hazjLiik viszonyát a töbLi európai mi-veit államokktű szemben itt küiiiüIiUi "jiontul szemügyre venni, hogy megltatáruzliasauk amit módokat, mdyek K-gélyevei az anyagi emelkedés, s hasznot hajtó l:ere*kcdeleui vildg-piaczán versenyezhessünk, b — lefutván az idők homokórájának .szemeivel az ókor esthajnaláu feltűnt, s a-közé-pkurbíiii delelő harczi erényeink napja, — mint állhatunk az uj társadalom kövesei-menyeivel pirulás nélkül szemközt. - -
Valóban, ha szertenézünk, csak azt lehet bevallariunk, hogy a természet annyi ajándoki-ban 1 é.-zeMtett hon. tekintve uvl> államokatf ínég rsak a kezfíeniéuyezésnél áll.
Korunk jeltöbjei átértették - helyzetünket fi lelkes törekvéseik gyümölcseként mutatha. tnnk gazdasági. bizto»ttá>i egyleteket; hitelin. rézetünk már maliolimp megkezdi működését, í üld vételi társ-ulanink alakulóban van, mmd-megauuyi m-mzeti égetu t-zükségek, melyek vi-hzont úgy hathatnak, ha tőkéik mentül bizto^b-lian eljiolyezvék, s elhelyezéaök a törvény oltalmát éh ezí.
Mint kapcsolatból foly tehát a telekköny-\\eknek. a hitel a birtokbiztonság tényezőinek, eme el.-ú\'reiidü liazai szükségnek életbeléjitc is.
KEN VI.
Uéen, juliun lo-án, \\.\\.) Midün iuuutv;uiyözainuéáiit ^\'njdítn nieg ft bólvfií\'ilicn ringíitL\'i, nkk\'ir meplehet a Ijoule-giici erdu-. buo aézteia azon helyüket, hol a golyó egyegy a Ur aiüietct Bzeutflégiiek tartó bajvívót leterített; vagya
akasistvu nyakába kis kendőül a nátha ellen, elfut a t\\jiograj hiába, tisztát venni magái a. tUáiinttyusn n kis vendég-közlönyt leülteti, s a következő párbeszédet kezdi vele:
— Nii\'n luít, mi újság abban az áldott Somogyban és Zalában, hugooskám ?
— Bizony nem suk jó kedves urnmbátvám! Mindenfelé csak a sok rablásról hull nz ember. Elrabolja idejét, becsületét, vagyonát egviránt. tíz a sf)k alakn l\'atkó.
— Hja í fájdalom, ez nem újság. Ez min--donütt igy van most a világon; az embernek maholnap a pánczúlos fregattok mintájára, csaknem pánczélos attilákba kell már bújni, hogv hozzá ne férhessenek, — s valami régiség-bnvár asebeinkbŐl még nz uj-pénzt is ki ne szedje! Vegyük esak sorra a ¦nyomorúságot/\' íme! Belgrádban" bombáz^ nak.— Monteu-egróban a törökök orrát \\-ngdnlják-le, — Törökországban kölcsönt keresnek, de nem találnak, —Nápolyban brigantiznak, — Rómában átkozolódnak, — I\'Oroszországban hinüber4 herUber sereg-mozdulatokat tesznek, — Cnsselben alkot-mányoznnk és niimsztercriziscznek , — Fran-c z i a u r s z á g b a n M e x i c ó z n a k , Londonban a világ-kiállitásprx, egymás óráját, erszényét-lopják ed, — Éazakame rikában w-rckésznek, s egymás .pamutját égetik el,
P ü r t n g ál i á h an luízaaoduak, — hisz ez is ogy neme a rabbiaujik,,miután ez által a szülék leányuktól, a férjek pedig gyakran boldogságuktól fosztatnak meg. Oroszországban végre — gyújtogatnak. És ez is elég ve-esedelem; do még is tán jobban Tédhetnok magunkat atííz,~mint a rabláa és zsebmetszés ellen. — Hisz országszerte^ csak annak a sok vízzé vált reménynek zsilipjeit kellene
megereszteni; s öz^jn-viz lenne belőle, mely minden tüzet eloltana, s honnét legalább megmenekülhetne tíz, a ki usztti tud! Hát még az a .-."k rósz vers, összegyűjtve és szétszórva a lapukban, mily nagv mértékben gátolná a tííz terjedését\'?! S aztíín. ha az emberek fejeit vesz-szük. biz isten azokban is több viz van, mint t ü z , és igv ti biztosítást a tüzikárok ellen már magukban hordják. Végre a gyújt ugatásnak van egv nemesebb faja is. — midőn tudniillik polgártársainknak nem pajtáit-gy 11 j tju k fel; hanem kebleikben a hazafiúi érzelmeket gyújtogatjuk, a nemzetiséget t üzelj ük , s min-, den jónak, szépnek és nemesnek szikráit élesztgetjük s szórjuk szét a fogékonyabb keblekbe!
— Erre nézve legjobb zűndhölozliket szolgáltat ugy hiszem, a mi famíliánk kedves urambátyám. S ezt fel is használjuk becsületesen. Már aztán ha néha igen nedves idő jár, vagy itt-ott vizes a szabna, s nem"ég tiszta lánggal, csak füstölög: ez nem a mi hibánk!
— Igaza van kis hugocskám! De azért a kötelesség teljesítésében szent megnyugv ást érzünk, — ha néha megprüszköl te t, vagy könye-ket facsar is ki szemeinkből, a nem min-hibánk-ból támadt fojtós füst! — Hát egyébiránt hogy állnak a vetések?
— Bizony nem a legjobban kedves urambátyám! Mi azidén elvetettünk vagy 5Q00 mérőt; s örülni fognánk, ha legalább felét meg-terenmé. —
—..Ezzel\'mi is csak ugy vagyunk; mi csak vílgy 4—500 mérőt- vetettünk tavalj de örvendünk ha legalább.ji_mágját megadja az idén. — De azért csak dolgoznunk kell ám csUggüJetlGnül, —s ha ki nem kél is az itt-ott kopár Bziklára tévedt mag; máshol ismét
j dúsan fizet a jobb Tőidbe jutott ve-tés.:— Micsoda \' alkalommal tetszett ntaznTr\\ j — Csak rósz postulovakon, mert saját fo-
i gátunk nincs; azért hosszas és unalmas is volt ! aL utazás. —
— Lássa kedves hugocskám, ezen bajon segítene ám nz auű általunk tervbe vett .győrpápa-keszthelyi vasút. Csak mondja meg otthon atynskának, hogy\' minden Tíbvef megmozdítson ezen terv létrehozására, vainnŰTit mi is elkövetünk itt mindent, hogy olcsóbban s közelebb jussunk Kanizsához. — Apropos ugyan kár, hogy az a Kanizsa rnég most is divortiimiban él törvényes hitvesével!
— Hogy-hogy ? Ezt nem értem. r r-^Hát hiszen tetszik\'tudni, \'hogy Izsa
és "így a nő-Izsa Kom ár 0m vármegyében fekszik, mig K a n - i z s a még mindig Zalában van ? I.,
Jlost a kis correctnra penderül be a szobába, de most. már ugyancsak felcrinoli-nozva ám, tiszta hófehér, elegáns rajtában.
-r- Kedves rokoni mond, most\'már toüet-tem elvégzem, — ha ugy tetszik s alyuskám\' is megengedi, — risszakisérem önt Kanizsáira!
Szerkesztő umnk erre semmi kifogása nincs; sőt megkéri a kis Zala-Somógyi rokont, hogy máskor is legyen szerencséje!
A. Zabi-Somogyi Közöny ezt minden hónapban háromszor, igéri tóljefifteriii:J
Szerkesztő1 urnát ez azonl^íii kevés.\'10 há-vonkint legalább is négyszer^ bJm[taní\' látni magánál az uj kis rokont*
Ezzel a két K ö z lö ii y-r 0 k o"n. útnak indul.
Kívánjunk nekik szerencsés utat Patkótól Ők nem.
e a z d a ír embercliel szokja Hraboliu T ^ -\' KOVÁCS TÁL".
A liilel miért nem volt éhezhető\' hazánkban azon mérvben, melyben azt, ismét ijaruk előnyéreszomszédjaink élvezték? oka: inert nem levén czélnak megfelelő hitelkönyvek, a hitel jótékony forrása kisebb birtokosaink előtt 1«> dugulr, ha csak bizonyos nyerészkedők körmei közé magukat áldozatul uein vetik.
Hitelintézet kell tehát, ez közniuk-séjre u HihlinivelŐ gazdának, hogy gazdaságát czéUze-rMen felszerelhesse, okszerű gazdálkodást ve. zetve iparát kifejthesse, s hová nem juthatnánk mi hasonló körülmények közt V !
De másrészt a. hitelintézet biztos alapot igényel, melyeken fináncz-operatióinnk iénekelni kell; azaz* minden esiietóséf ellen, mely egyik vagy másik hitelélvfzot érheti, a türvé-nykben gyökösített oltalmat taláJjon.
¦> mint lehetne ez egyébként hazánkban elérhető, ha nem egyedül a nvilván- va^y telek-k n;. ••¦ k által.
Mi rc veruiú\'k mi jg én v be a h itcl i n t \'v.i t koi^öm-jt, ha nem í\'ek\\üíijIl re. ne-rt c*;ú: aiibar\' 1- lelhetné az telje-) biztov-a^a^. de no h.tt a íoldlmeliiitézeüiek czélja J — nem más, .niirit ii\'.-h: mutatja,az eddig érték nélkül heverő íc-k-vuk beesel emelni : azoknak niüvelésénél meg-ü\\\'irT!Í a forrást . melyből a szorgalmas gazda \';} arához segélvt meritltr-r. hogv igv ni okszerűbb\' :".l\'im^-elé> terjéiltebbé- tévő. ha egyesek \\ag\\o-
20
kurd hoaoit ítéletei ott, líol nincs biWi, s eláll a törvény szava; es a hely az, hol\'a becsületért már annyi vér folyt, mínt tán-egy nagy csatiban; hová pflir, tábornok, egyszerű polgár/ tiastviaelü, iró,művész azért jnegy meghalni, hogy a becsületnek-é^en!. •
Do Bécsbe értem , tulajdnnkép innét kell intőm lapodba,\'o bov& vitt tollam, képzeletem? még londoni atomból számodra íb jutatnék egy kis mézes kalácsot, \' —lássuk hát a" házrengeteget, hol a nyomort sokszor ragyogó bölcsőben ringatják, s csak akkor ve&zszűk éosre rongyait, mikor mar kiterítették.
Ast irtod; hogy mindenre kiterjessszom figyelmemet} nemcsak a gabna-L hanem még ft vadpiacsra is, — van itt piaci nélkül Is elég vad, ki nagy hol-uteíni lovakon viteti magát az operába, 9 bárgyuságai által maga magát lőtte meg. . .
- . De nevetni fogas, ha ast irom, hogy egyegy iteze nitsingiórt vennék meg valami kis eseményt, csak kflldbetnóm lapodba. Birodalmi szék varos , a nincs esemény? — mondod, — ugy van! tökéletes csend n Joli ós i napokban, mintha zárdában volnál; ha csak ast nem tartjuk eseménynek: hogy Hühlfeld epén most jön ki as igaxságügvi palotából s kocsikálik Brühl felé — más lovain. Hogy Domayer casinojában mindennap elfogy pár akó sör, ugy iván a német sógor, mint sok téli rusz csizma esős ídöben! Hugy azinhasainkat többnyire elhagyták a művészek, elmenvén melegebb éghajlat aki, mint a fecskék, holott
- o-művészetnek itt ia örökös nyara van, a a müvtraz sírját, ki Bécs lakóit annyiszor agyonnevetterte darabjai- s játékával, most a nevetűk könyek közt balmoz-sák ei koszorúval; a természet alig terem több virágot, mint e air. MP adtunk nektek Beoket darab időre a ti érte cserébe, Bigiűót -T hiszem, mindketten ternót csináltunk. Bigniót az első fölléptével „Ernani^-ban annyiszor tapsoltuk ki, hogy már mégis unhatta az étjenzést.
Nyári havakban olvan Bécs, mint a test, melyből a lélekelrOpült; Briihl, Scitinbrunn, HUtzing, Ba-dun, Laxzntmrg, KahLenberg mindannyi igéző pontúk, hova azért kívánkozott ki a szív, hogy sebcseijben dobogjon; a lélek, hogy magasabbra, repüljön. Idejött ki élet, vidámság, kedély, élez, — s bent maradi a rideg kő tű meg, a sötét paloták, a sok fényen nyomorúság ... A gund, hivatalos órák, munka. . . Az óriás l kasból kiszálltak a méhek, szedni mézet, virágot, illatot! . . .
Kint a mindennapi lélek is költői Bzámyakról gondolkodik, —bent a pbilosopb nyugalom, a kenyér-keresénre szánt verejték, a földhöz ragadt szegénység, a gond által megkötött vágy, b a könyv-molyok vannak meggörnyedve, kik azért rágódnak, a fóliánsok közt, bogy egy némely hirlap hasábjain oly ételeket" <My]g}j<*t>q!f--h>»i n^ilyot n. magyar gyomor soha be nem "vesz.
Látod tehát, Bogy promcwöüsí erővel kellene, itt ¦ Hnün ^tiTiwfe^ ki tpoat érdekga, nem politikai lapba való levelet »^1"* irnij oly erővel pedig nem bírok, bogy még ott is meglopjam as „események napját" — a hol nincs, t. . . . _ _
Piaczokról is akarsz valamit ?
As egész Wieden ngyel van árasztva gyümölcscsel, mint^ ha csak \'Somogyban vokflU, akár a \'Wien folyót mag rekee ztboted vele; üt azem barac^k 3 kr., egy üzem szép k0rtve2kr.~stb. Láthatsz már dinnyét, A meleg hasakból szülőt,— «eket természetesen paprikás áron adják, s legfeljebb a financsiálÍB gyomrok bírják meg . .. ~X A gabna-píáczra csak nem fogaz kényszeríteni; egyébiránt annyit igy is irhatok, bogy a gahnaüzlet-ben semmi mozgalom nincs; minden szem az aratás mikénti kiütésére Tan függesztve A ezttkor azonban ugy felrúgott, mini általában minden édesség áranap-jainkbün.
¦ Miután ott is mcghordoxtattál, hova menni nem akartam, s furcsa ís, midőn Voltaire olvasása után a gabnaspecalÁnsok- közé kellett keverednem. Dó bocsássa taeg Isten sokra törő kívánságodat.
gldiy.Antalt-TPlt. orsaágjryfllé*íJrÍDyÍBelü üd-vfisU beszéde, m*lyly«l "ft. Haabaer Háté tol a dn~ xiaTev^pg. Snperintexidenst köszönté Tabraí érkezén . aekor: -vj ¦ ....... . ~ \'¦ ¦
- - tBajfc—lt.In;.^ nyTr1, frnt megyénkben ,_sjJt_ válasatáiarületfmk saaűrfytó ndv»6Th^i föUzé-ra:0rftaniael teszem ast; minthogy egytránt tiszteljük- .
-. önBen a boagó főpapot a a jó haajínL "
.Ön egyike azon kitfinö \'halandóknak , kiket a RiraÜvíHoIéH ugy látszik arra szemelt ki, hogy buxditú például Bzo%áynnak a lankadóknak, vigasetalásul n azelívedaknok, erÖsbödésóro, büszkeségóro aprókon lelkű bajnokoknak. Ássonyedéfloket^mikot önre. mórt, epjütt orozó a magj-ar haza, mely most immár osztatlan örömmel hint virágokat onnok különben \' tüvi-hi;a jHilyájárn, melynek végén a halhatatlanság babérja, aa örök béke pálmaága mosolyog.
En a ki a katb. egyház hívének születtem s annak keblén lelem fel lelki nyugalmamat, ugy vagyok meggyőződve, hogy épen e körülmény csekély szavaimnak s tiszteletem ez íiazinto kifúj lízéaének némi nyomatékot kölcsönöz.
•.Engedjétek tohát jó barátim s testvéreim ! hogy kisóretetőkhez csatlakozvn ama templomküszobig ki-üérheBHclek, a hol utaink aztán elvábiak egymás tol.
Egy istent imádunk, egy hazának szolgálunk, habár néha látszólag különböző utakon.
Folytassa ön tovább dicső pálvaFutását; adjon isten eröt, egészséget, kitartást és bő sikert. —Éljen."
\\a^]\'-Kniiizsn, jnlius hó 9.
A salam egyei gazdasági egyesület kertészeti Bzaknsztálya f. é. július hü 9-én N.-Kanizsán délelőtt 10 órakor tartotta meg ülését.
A jelen" volt r. tagoknak és vendégeknek létszáma nem volt ugyan uagy, még ia kielégítő behatást gyakorolt az ügy mindnyájunkra, Így egy sem vuli, ki szive mélyéből nem örvendett volna a tanúsított útimra igyekezeten, s ftnnok jövőjén.
A g\\-ülésnek mü.ködö lelkéből két igen lényeges igyekezet tűnt ki mint nap az égen, hold a csillagok kuzt. Egyike az, lrogy a kertészet a maga kellő virágzásába hozasaókj mint narancs, ananász a melegházban; másika pedig, hogy ez által Nogy-KauizBa szellemi és anyagi szempontból ismét gazdagabbá tétessék, mint Kalifornia.
Hogy ily tettleges igyekezet aztán mindnyájunkat örümíttassá tön, mit sem csodálkozhatni. Azért remény éa remény közt osztozánk véleményben, mig elvégre városunk bírája: V i r> a a Í c la Antal ur Ígéretet tön as indítványozott terv kivitelének gyámul!tanára, ugy mond: „szent kötelessége a városnak minden jóra irányzott közügyet védelmébe Fogadni, b ha kívántatnék, öröme gfoszitéaévei is gyámolítani^
Már aztán, midőn a gazda és vendég ily egyértelmű szakácskönyv után főz, csakugyan Ízletes ételek tálalására azámithatni. Adja ia az egek ura, hogy ugy legyen, mint kívánta a működő osztály éa tön ajánlatot vároBunk bírája a jobb érzésüek nevében. Do kívánatos is, hogy a haladás és vállalat szellemében elvégre egyetértsünk, mert jól tudhatjuk, hogy egyetértés nélkül nincs, nem lehet számunkra hely ö földön!
Azt mindenki nagyon jól fogja tudni, miszerint még a legnemesbb igyekezetnek ís meg vannak éléa ellenségei, s hogy az értelmetlen nem ritkán óriási torzképet csap, csak hiigy annál keserűbb ellensége* gyűjthessen a szent igyekezőt felforgatására, igy, nehogy, e valóbán Bzentségtől környezett űgy törést szenvedjen, mint halász a nagy vízen, azért jónak látom megérinteni azt, bogy mit kivin művelni a mai napon Oléaét megtartó gazdasági egyesület kertészeti szakosztálya a közügy és városunk javára. Azt kívánja: t, L
1- hogy a zalamégyei gazdasági egyesület jövő üléseit Nagy-Kanizsán tartsa;
2. ígéretet tön, misaorint ezentúl cz osztály minden ülését o városban tartandja;
3.-a jdvö évben már U városunkban rendczendl a gazdasági-, ipar- éa mÜkiállítiat; végre
4. városunk területén mintegy 10 holdra terjedő anyakertot telepitend, melyből láttatnának ol jövőre a községi iskolákertok nomeBltett anyagyümöloBfák-Jtolj-ojtÓ-ágakk^nunden jó nomü növőny-mngvak-kalés^toÜtetodb^ántákial, melyeknek feloalcgéböl tápláltatnók az intézet; _képeztotnónek azdmos növendékek a kertészeti szaktanban.
Már most, ki- a műkődéBboá volt tostűletnek, e nemes lendülotíf neta-tudja, könnyen tévútra vozettot-hetiky főL^-baoly o^yénekra bajb^ VhV ? tanács -kozáaban jelen sem voltak, vagy itttlkodott öHensógei minden jobbVáhalatnak.-Tudomásul veven mind czf, legyünk méltányosak és valljuk bo a-testületnek irá-
nyunkban is tannsitutt k\'gjobb igj-okcsetét » a jobb létrei utbaigazitása szent tűrekyénét. En rénzemröl megvallom az ügy iránti tán tori thatlan i\'onzalmuuitit, és hiszem is, hogy e jogomat el nem veszi senki. Egyéniségem azonban ez ügy védelméhez nem elég-aóges, kell óhoz még sokkal is több ügybarát, azért értsünk jelszót, mint a jó katona, fl nyúljunk egyezerre, egy erővel a dologuak szilárdításához. Védjük az ügyet anyagi ón szellemi erötchetségünk szerint az örök élet s nem a halál felé, ahoz képea, uiiut az 1—1 szám alatti ajánlatban értelmezve van, mert ha ezt nem teszszük, ugy méltán magunknak tulajdoníthatjuk, lm elvégre megfordítva, mi felejtetünk ki az élet nagy könvvéből, melyek után még az ordító gőzös sivitása som leendhet elégséges letelünk-nek exenudi ügyelembe vételére. TEItóÁNCZKY.
Q. Füred, juliuu köaepe.
[] .Már zajlani kezdett a sétatér; a zene mellett boldog órákat líiltöttüuk pár igéző hölgy társaságában; a vendégek száma már megközelité a háromszázat, — midőn megjöttek az esős napok, a zalai begylánczot egész rakonezátlanaágban ordító, Iiuv..q északi szél, a még hűvösebb reggel- és cstvékkel, b vége lett a zajnak; legfeljebb néhány téliül tön vízburkok lovag, vagy elaggott az üdítő lég után vágv\'> Öreg szerelem-húszán látlmtál a hárafasorok alatt.
A azép Bzeinek eltűntek; ekkor gondolkodtam csak komolyan, hogy mi lenne nap nélkül a főid?!
Az még szerencse, hogy az idő még kevés emberre ijesztett ugy rá, hogy az „élvek helyétőlu búcsút vett volna. Bajos az barátom, mértfüldekröl ido jönni, s pár durezos napért megint felszedni a sátorfát, s odább állni; sőt voltak oly tüzes vérű fürdós Iáiban szenvedők, kik a zöld hullámos Balatonban meg o hűvös órákban is hányták a bukfenczet. Néni irigyeltük; elég volt nekünk Haver kávéháza, hol egy-egy asztal mellé odacsalt az ekártét játszók öriimtől sugárzó, vagy elcRÜggedt arcza ; s luv.tük, hogy egv tizforintoenak mi rövid élett> van egy-egv kézben?? Sakk, kártya, tekézés, — mind meg onnvi unalom üzŐ labdacsok; de veszik ia bo elegen ily komor órákban.
Ah ! imo kivillant a napsugár; Kisfahidv BBobra előtt egéaz CHiiportnk nézik a mcgífjudó Balatont. Arács s Füred Felöl robognak a Fogatok ; emezek itt várják a „Kisfaludy gőzöst," kiket hoz a Föváros-vagy Kanizsa felöl? — Mennyien várnak, remélnek itt, a a sok romény fokozódik egész Anna napig, midőn a magasból száll alá, mint dölpontjáról a nap.
A vendégek Bzámát megkettőztette a néhány meleg nap; a szobák majd mind lefoghUvák, cnak állandóság kell as időtől, hogy zsúfolva legyen e kis paradicsom; s az aréna, kocaizás a zöldben, ceolnak-veraeny, éji zenék, halássvacaorák. Annanapi kéj -utazás, lövölde, — még több élvet nyújtsanak.
Ec\'ay — ez abigany-omber (igy Hívják örökös mozgékonyságáról) annyi erélyt, gondot fejt ki a asé-pitós, vendégek kényelmére, hogy méltán bisalmat szavazhatunk neki.
Pestről több novezetcaséget várunk.
Most már megy a fürdós javában, — jöjj ide, ha beteg vagy, meggyógyulaa; ha egószaógea, elvesd a napok örömét. — A Balaton jó meleg; ba uaak as idö megint reá nom ycast.
Most épen d. o, 11 óra.; as irodát ostromolják a hideg-fürdö-jegyekórt; arra a gondolatra jösa, lniiry Belgrádon vagy, csakhogy itt — melegben fürdenek. . Tárczád el no hagyd,: mert itt as a lélokzct.
Mint hírlik már elöro, az Annavigálom néhány napra halasztva lesz, legalább-a azép hölgyektől nem leszünk oly hamar megfosztva; mert a vigalom után itt rendesen jeruzsálemi pusztulás van, a kezdődik a második vagyis komolyabb saison.
Keszthely, 1862. jul. ;!.
A dicséret százszíntt téntájába mártom tollamaí, a ugy fogok mindenről beszólni, mint hogy ha min-donbcn-öKrtük volna már a-tökélyt. ;Éa nem-kihiváo, nem íb kérkedés, osak ogysiserQ köVotkeaményo azon gyakorlati tapasztalatnak, mely szerint: „bcsadH, igazat; btivorik a fejedet"
íme, ezen régi közmondás itt is ujjá vált. ....... _ \'Mult rövid levelem, moly mindenben a mérséklet ób meztelen tények hü mása vóÜ, már is elegendő félreértésre adott alkalmat. Félreértésnek t. i. csak azért nevezem ezen itóflzetet, hogy valódi hovét\'-aaok
- •-----—1---
21
tnÍAlliassAk ki, — kik elí-g elfogultak, n hiánvusRágbau ir, c-»\\ neuifl aluJadinauk ken-Mii.
Nemde uraim, unok eaodálják Iiórn«, Voltaire, llt*\\-néfiV vagy ki in ne V . . . de oniík csak nem fogják hinni, hogy akármelyiké ezen nagy szeÜLMueknek, i snk Rí\\jit mulatságon BzcBzelyéMl toremlrttn vnlnn mull találó alakokat, melyek oly nagyon elevenek, lin^V rajz nélkül Íh megérth. tök ^\'agv tahin
llupnrt K-Ki\'tje In puBítán képzelt jidli-meket teremtett? Nem, méfr n Ir-gTTifignnabb - UoU«f*z<itii{>k in ivz n valódi becse, hogy terefiilménvii i\\z élethez, :i valóhoz köti. Ha nem l»-«z szabad beszélnünk, < rO\'in a hijinvokn-l eíölanun k, ugy tartunk ürokke fönn a fejlődés in ttntu rpio-ját, . . . mert luazcn ezt t"-vc-k az Abderiták is ; a hogv mcnnvirc. haladának — JieBérotűkre legyen megvallva . . . nngvon ih\'-bhjc.
Dicsérni fogok tubát ezután mindent,*! b esak azt fogom megróni — n mi jó leend. Mert valamint I uiiilide én eszes nevelője, ugy tn Íh el fogúin ezentúl mondani : hogy iBÍoden jól áll e világon-
Mily kellemes íb az, midiin például Keszthelyről kisétálunk a esak fel órányira fekvő H.vizre; lu\'WÍ az itteni IV\'rkursinok L\' ujfrt*. 11 kiéül, bíiv.,-s.-U i\'-.-ntiunket ingyen nzaüitutii. A lieviz kopáron f-h t-íik ; naeg pedig annyira kopáron, hogv a tolni mérsékelt távolban fvkvo" ;-Jti fiiból álló erdöo^őn kivul un sem udvarul a azemnek. A fürdőház*1!) magán, nine» mit díesériiiink. l.*e annál több van :i hév^i vendéglőn. Itt, az emburrcl nagyon aiivescn bun-nak --- m-m talán miubia kirnl»>biák — ni\'Tt emlt\'ke-zt-d-rabí;!! bízván\' aj Abderiták nem raboltak. — d" amúgy ördög igazában kizsebvlik. l\':-r<z<- < \'aiidnle. szerint cnuuk ii- van jo oldala: t. i. midiin mi kizse-1» I tv tünk egv tuáe/.k f--b\'e\\riUoiik un ^gazdagodik . Ebbeil azután meg kell nyugodnunk — s liullgatnunk, nclmgv egy furfangig faluéi le relezö - az itrozat bevall van, bennünket u. * ¦ t.-o-g. hit tegyen. A * tud, C-löben ajo példa vegt-u - .ry nka«zt.-.í: t* van t, cgv fölakasztott arazabálv ; d>. miként fok má« helyen, ugv itt i» csak azért ¦ hogy ez illeti\' * endeglos u< k legyen mit megszegni.
Igv vnn az nraini. mégpedig rwupar. az>-rt. hogy panaszra okot ne Bzolgáltasaunk. S ha még »gy nj Rabouű reformokat dluirna riink dippnüüiii, a pvr-nepolisi mngnnok mVidjára - ez leai kérvünvünk : l\'onservez noini et di\'-truinez toulee b-s autre«.
Axaz körülbelül, taru meg i. uram\'i minket — b puez-iit»d el a többieket mind.
Színházunk június lft-en nyílt meg: „Mátyás ki-rilylyA viUaatáBAval.\'* — Ezt kitvették azóta : rA csigány," „U. Rákóczy fogsága," „Parlagi Jancsi," „Az utülsó levél,"1 A j6 barátok" én „Kipfelhauner é" r,Haladja.u A társulat jól rendezőit. Mátyáeíné én Janón i a szerelmi nzerepekben jelesek, kivált az első krdvea tünemény. A hÓBBzeropokbon ICjirolvi méltán felemlitendő. 3fint iotrieus f\'razágh ifl jelep. Szuper kivált mint Tbolooan orvoa a .jó baritokban" i>b mint „Kipfelhftuaer" eleven, könnyű, mulattató b a azin-podon otthonoB. A ház eddigi tt tdőadáo ftlntt eléggé lá-togntottí e pedig csokely kivitellel, a helybeliek által.
Aa idü javnlt, a most naponta nehánv uj Vendégnek nézünk elébe.
Es úttal nem irok tóbbet — érdekesebbet pedfg talán RJöTÖ levelemben. ,t Bl\'PAI. ")
Hírek ós események.
l .) A nagy-kaiiizflai_g)\'mnasiumban, valamint a kinebb iskolákban Íh javában folynak a vízBgiik. A jövő Hzámbari, mely épen n binév végével jehmik meg, nem mnlnnzrjuk ol n tárgyról bílvcblwn nzólni.
(.) A napokban egy idegen jelent meg Kfliii-ZBtin egy nemrég felállított pénzvált\'\'\'boltljmi kó-rüllK-ltil IJfX.íO frt. értékű papi rj ttí be v rt 11 <\\ >>i\\ v >\'¦1 g e tt. Az ügyes és tapasztalaidúh pénzváltó to\'aunr.i gerjedvén az elndó irúiit, ennek nevét kZ-nl\'^é. mirf f-z Klimm Józsefnek nevezte magát r hr»Bíiílgettcf hogy fi gabonaváflárhtB végett jött Kíirizsárri, ni\'dv \':zéllnjl tubb helybeli kereskedővel öHEZf-kutt-téFtbr-n áll. F.rre a pénzváltó 300 Frt hiányával kifizette neki a pnpirok árát. azt mondva, hogv a tiibbi--rt j^jon később. Tá-voüta után amaz mindenkitől kénb-7.ti az idegen kilétéi, de senki sem adhatott felvilágonitáBt. Néhány perei uiulva az idegen ifinél megjelent. -- a pénzváltó vibazakóvet^lie pénzét n a papírokat visHzaailta\' 1.V nem kifi megütközésére az id^prn \'i frt hiányával adta viasza a pénzt b a hiányzó I*, fnritu f»jébr-n egy In annyi értékű papirt ajánlott. Erre a pénzváltó behívja ílt "g_\\ iii-dlékszobába, & ll\'J^hE;^h b ezelgeter.be
K.jHáiu^Va megérkeztek li Peda ?8 Kn-nizsa-Kottori vn.futvonal tervező mérnökei, név szerint: gerenta, üímérnök a tiszai vas-
útnál; Zwierzutía. Jeróm, CzvetltQvics, a tilrsii-lat vezetóltagjTfl;i;R^gel Antal,\' kí már e vastit-vonal érdekében, tgy a bocsi Geröld 6b fiánál nyotaott ^rdek-\'gerjesítöemlékjratotíairt. Áldja meg léten a nagy mánkat, mely hazánk leggazdagabb vidékét, aBánátot, az annyiféle kincset termo !Baranya megy?t közelebb viszi a
Íngprhez, tonnát egyedül varhatjnk, — bogy ^firjSlcV ?i^yofc azethordják a" világba kin-cadháMtíiJ ptyüP lobogók alatt hozzák mQg a nomz^li\' Vagyohosodáa, dicsöaég és hírnév azon oklevelét,\'Tnelylyel csftk a nagyra tbrÖ éa érdemes népeket lia2teli meg a világszellem. — • ROBOZ.
bwL&utkozván vele ezalatt az erélyes váruhkapitáiivért küldött, ki azonnal meg is jeb-nvén a vidéki urat fogftlvlv.t tuTé, — i fogolv vallMnaBáí^\'i1 megtudván hogy inarburgi születésű, rögtön távirdailag jr-lentéF-t tön az odavaló hatóságnád. honnét váLiezul az jött. hogy az illető nagvon veezedelmee égvén, s "Linél-íugva szoroe felügyelet alatt lart.mdo. — Mádnup M \'>r:i tájban a fogolv egv késpz\'irás iilt.il kívánt éh:-
téj\'ek Yeppt vrtni. 111 í OZODbíin a kés /-letlélifiége miatt
agának. K iTi^ptrkez-
kitudód"tt. hegy e tolvaj valódi r,iv(. Herils f, í ¦ gy mar t.bb ideig hely nélkül h-v., kercK-B-.-géd volt, — A tolvaj az általa el
tni. mi azonban i nein eikrnilt b cdak m< ly Bebet ..kí\'Z-.t; tett után nz elrablott papírok tulnjden"
ihli-tt pap utt at
küln
rukkal epyűtt a marburgi liatóeápnak ad
¦.) A nntry-kanizaai takarékjV-nzl.-ir kübö Uig jajnak, valamint az azt igénybe vevóki.fk j\'l\' utj\'\'k, hi\'gy a tftkjkrvk(M\'-ii7U\\ri hivatal a t\'-nipémi iD\'-lb.-tti, Axi iiti-fele házból, a Üpónier-fi-b tiázbnr., hol T\'th Lajop ugy ved ur lakik, tetetett ul.
i . i Koly.\'i h" 14-én, eate H vra után a veBtharan-gok itiegkundulutk h tüzkiált.ifiok riasztották fel a napi munkától fáradt, Ki»- ée Nugv-kanizna népeit. E tüz, mely Kifi-Kaniz^án n liajet-ai ntezáhan Ütórt ki, oly dühvel harapódzott, hogy néhány perez alatt b ház a hozzá tartozó melléképületekkel egvflrt hamuvá lön. Dicséretei érdemel eí alkalommal derék váropkapíLinyunk. ki majd az órányi tavnUog daczára is, nem sokára a h\'dy színén termett, továbbá Dav Oyorgy. Jaek Ede, Lublitz Simon. í«im\';nebích ée Szahovits uraknak íb, kik afoeakenJök kórul oly eré-lvei>en működtek, elismerésünket kell nyilvánítanunk. Ugyanénak « mult napokban Keazthelyrn, Légrádon,
-> f: iT! .bidfiJí\'Brf.ílaí dto^rBni^, ¦-rija ioa!rrBsiit5n is, i!ú a ját hordji, Baoo\'íotíon,\' biti^ UonyütírOer. ßiiork.
l, gyes LengyrltotibűD íb tóbb ház e* dUÜünüsen Kj-"zthe-lycn gr. í eszteöcanek ncbanv ezer kereszt gabonája lett a lang martaléka. — Ismételve agy dm este tjük a t. lelkész urakat 6b helység elöljárókat, hogy ji népet
a biztosításra bazaltom el ne maLisszák,
s r. n. Somogy* megVeben Kaposvárott f. é. «ttg. " hó 5-étÖl kezdvQ_ meltóságoa^fbtflpán Kapoamórei Mé~ rpy Károly ur eloökleto alatt nyrlvinoe niegyeí tíaztí\' gyűlés fog a megyeháza nagy teremeben - tartatni, melynek eredményéről nem fogjuk elmulasztani értesíteni a t. koaonsígeV
* A BOmogymeg^ei takarékpénztár erdemebtsii jnliufl 5-én gyQle«:\'t^r^tbtt Madaráéa^JosseJ elnöklete aláttj, határoztatDtr:1 Egj- bizottmány neveztetett ki, mely a már fentálló takAníkpeaititrak alapa Bobályoi, ugy a helyvuzo&yokbos Snérten, alapszabályt dolgoz-son kl7 H.astaáang. há elojen tartandó nagygyűlésnek nyújtsa bej a .bizottmány tagjaiul kikiáltottak: gr. Zichy János, Sotósaich Mikláa, Kiss Antal, KAtnesz Gj\'őrgy, Kovachich Caodidj \'Spitzer Mór. Rumtnel János. . .
* .Rock István ismert növi! gépeatünk egy 8 ló erejli göacsépliigópot szálUtatt le a nfl^jokbtta\'Somogyba: Qsál Dónea rajiaod, magával lS,0OO kereBit ökfléplendrt gabonáról butoaítván; mint halljak, ~ CBÓplSgűp azonnal m^g is kesdl mükódését, s ha.itt vógzett, aioonal cUSg>ci\'épeIni valót talál Somogyban, hogy a vállalkozó szcUemü- gupósz áldozatkóazaágót illöleg megjutalmazza, S tán nem lefixünk vakmerő jósok, bn azt jósoljuk: hogy ha a gÓp megfejel a várakozásnak, — Ts$g. bo ia bázaflodlmtik Somogj-ba: levon, nekünk &ok jó ós aBéf hírrel megáldott inti:
jorjinnk. gazdaHág-iínk, melyek örömmel látják ;ty. ily tüztia vtilegényékei, itt az rdnjo:J lingy gé]rf:k utáu Uasunkj iiüdün nzegény gazda drága ponz(a\'rt sem nyurhet munkáo kezektL
* Két vállalkoaó Ka|ii»iivárm -Íb hozott liat ló erejO eséplügéj«-t; a felállítván künn a niffzön, a tizedik részért ugyan csak veri a kévéket; naponként — bt baja nincs, 100 p» mér^Lüat^a padJásTa. Annyi n bá-mulóji^r hogy ha mindegyik csak egy keresztét vtuh is el ilyhoaiixú-iLaphíLn, nem. kdlene nekünk ceéplögépj T Jul. hó H-án halt meg Kováe^-Ajital, volt törvényszéki tanáepnH — Kapeiavárott. Égv volt azon egyénei: közül, kikre-k flr.-ezténén megilleti a Ezeme-kötaktinyíL ráriidh-ítatlan munkáp, ki mtutiig eztyjo-man vált el a nyugvó naptól, mert kevesellő homlokán a v(\'rejteket, mit a iniunka faCHari.... Ragyog" tehetség?-, mindenV;ihez igaz Bzoretétéért nem várt noha érdomjelt. kitüntetí-pt, — öntudatában hordta ezekfL Roknn könyiik ot. p köztök maga az iga^eág i&. . . Aldáe a kora halott hamvainak!!
" Miután az Ut-n ugi, megáldott be uüűnktl gvii-müleBestl, bogy megenni nem győzzük, — a megy-ÍKÜ pálinkát Hiznek, a iizéjét -iO—50 krért adják. Több helyen még Bpanyolm<-gy is annvi lett, mikép bort bé-Bzitettek belőle, b iható. Igaz, hogy nem igen gyújtja lángra az embert, do 6ötct gránit axine, sajátftág-iS\'jza-matja ajánlják.
B A karnjpvári izraelita.közöneég azép temploma innen-onnan bé,«zen lesz kivüirüH kivúaaiue, h"g; minél nagyobb Bzorgalommal folyjon a munka, aezék-varost diszitf- e naj: vezerü épületíjn, melyet az áldtat, j buzgalom ób áldozatkészség emel a vallásnak. | B Az aratás vége felé jár; bnja földben is, szfi-
i rencttéa könllmény-j & idövisaonyokoftk k\'-l\\p közrii-. \' működni, hol a holdak megadták a tavali keresztezá-| mot Kert?BZt-mennyÍEégben tehát — pp^Hz incgyct : értve — nem érjük el a mult megáldott e-vet, de Iiíbei azük, hogy o minőség, b jo fizetéa helyreütik a fen-\' tehbi csorbát, r gazdáinkat kielégítik, iliután a csép-! b\'-h- éa nyomlaláfihoz még nem fogtak a vidéki-kon^, | biztuhan nem kíjvcjkeztiíthetünk : hogy mi nyugszik ( a kévékben; ojryes ]>róbák után azonban annyit irlm-tuiik, hogy rozt. és árpa kítünöleg, a busa jól íelalt meg a várakozásnak. Van még ehhez egy Uivinnr-valűja f megyének: vajha a [ro^n^^donvok a kőzd . lefol vt évhez has-onló mennyiséglu-n rhjiil\' nék teH-mékeít Staji-rlu-n- é*. a lenporpari feli. ,JCÍvít"l! kiv\'ú te] ! ennek kell rokonulnia a torméssel, akkor aztán elmondhatja az annyi csapást kiállt gazda: boldog atyafiság. ;. _ , - -
* Zala megj-e tíihb pontjáról azt Írják nekünk? ha tökéinkel valtuni nem érijhozzátok azoruluok hor--dóért; ha víg nem ís, de lesz bö szüret. Hogy á hordü ?
Yálaflsoljuk ; adja as óg tostvorok, tngy niég-a káposztás hordókban is mást forrjon. Láng boraitok tán majd meghozzák a kedvet is ? Ha Badacsony, tixigüg-etf -Csobánez,- E&rirTjat. <Müreti)-ágTTii -B**%r dördülnek, — mi egéer örömmel kiáltjuk rá — vrrá\' tot.A bordónak akÓja vasastól. l.Jtt^20-ki—o^M Tolt; most már 1 frt. 40—50 kr. Jó lcaz iparkodni.
* Ft. Hanhner Máté danán túli evang. superin-tnhdcnB hivatalos kőrútjában jun. hó 2?-«n hitogatá meg Tab mesövaroaV diasta lovagvk a-.ea^mes fa? gat kiBáretében; B~T*roff-szilén Zichy \'ABta^Tpltift sjtággyülégL-kepviflelo által üdvozoltetett. . a;.-
* Midőn Örömmel üdvözöljük a lapunk irá^H* folyionoean nevekedő részvétet, hogy megerden^T-ni Is- okoTEjUD:, . Bí^lgáljopí ta^nyugtatajml a t. vüsókBoönflégaek az „ ,nwken ^amétfüjbii. jele* hetfléget volt azerencsénk megnyerni kponk számár^; küatök b. Mljktí\'Itnrót, ki sr^ií^a^/tDThivpi\'Vozci-ismexés közt Bxolgáljp jprodalmnnltat-,
r
lim- M* turtlmto.j.pa ürl dltt «»|[«~tt! d»» ni»°°>»>* tossMtoltak. i»lw^ *W<o«»«.WiWW*;»ff
fi. a*íSSSrí*ä.m -rf-t *i-*rT«»
m*}i rtrid. Ufa t*1«»1««1i- J»iU«t;!»tr:l
«iäoo o» frv. um brfriiftb »• Ato*, tm^*;fy.Hi
22
riligtit etrylltt
BaAarwnyba. Bíg ott leli » leirfl, mlr« e soroh litnak- LegJobWeíB, h» » tertwl na íirmiVi hordóra Irjik, jftn. Munjrn fo) kesj*"* » h^Biagoiabb pontra j náostni el i p ÜdvBriiljo. *.., .
Vcnpritnbe, L-n*Jc Noib hittünk ucmciuknck , ujra p)-olvantak, • Unrft r»ak. art snonahasjult: lekötetlen.
,tK«X tdvmiir« láfeyke*.\'\' He k*atod-» nWl, Tóth Kilrain nom ig7 lr* eufit, ,
Cm. FÁndoriwfc, PipAn- Jöttek Howkonkínti Ün as rW ¦ » U(7i%7«I tt«b-*ok4rai bcsíílykád **>j«*t » ^P01 a Wl*
ncljTo meffreodeltiilt. -¦
Kempolen GjBzSnek, Fútén. Magánlevelet Írunk.
K^tlntyn; r. WleiBnfaiek. J3n, jBn, do mindig kA«5n 1 UrjB.lt ft kÍQd«iB*BretBr S-. 12- ía 2*-<*«T kíildejU rcndwicn.
LcndT&m. Hagyna «ok dolog lobct arra n Mnraköi felé.
Ft-Tulik Jizaetetpmt nrnak, Karádou. Eh* kH8i.önot a kitünÖ riíi^tárt lapnak iránta nwgsioktuk útit uiind.uútt elöl lAtai a — jóban,
A. Imrfnek, Fejír*arott. KBsnünjüh ; a tAi*=ih» niindi(-6r9tnm«l vifjuk köíílu tényeit - B.uí.a. Iitcn iwigil ia , k»» * ig ?1-domiA.
.,V8i6a boi" — inni jó lohvt, de kSriilni nem. Ci Graliaak, Kaposvárott. Kq sülj fik.
D-l-aak. ForUlláit ugy adunk, hakitílniJ; Urasék olyusnj PdiMKArolyt. .
YárwliJln). Satu oly könnyű ira jó vnnel cainilnt, mini
Kesithelyre, \'\' \'-nek. „Birok, sirok to ntanad — en ia idrok, de mi hauna 1 ..
A. Kar kas nak, Körtei a. A ki oly jelen pomolngns, mint di erére tea boriaa, i ai adoma csak ngy Kyöugyöxlk emlékeaetóben, mint a wmul pewgö a pohárbaa, — lau mrgrmlékciik Upunkrol.
?. G-burnak. Nom adhatván a lapban, Ön b< résének eeg*-dOnk. s irt köifiljak a nyill postában >
KÍt-J, ki-ré tsükroe mU, Mert rigjom ngy to hotiÁA * ^ Ködre*, idrs LcvatkE i
Tc Icgnogyubb nerentBc !
Ha líÖreí lrss Tihanyba, - r1 f\'si a *isr« » —
Megyünk m «iküT3re,
i.h tr, oh le
luxi, nlcsl C&icscrkc\'. N. TujTmiKg* VráatlúE -"TÖtviénTtjái hajait, b piBront n IniriTÓknak nagy Örömére. a
K. .1-Nnoh, Tatmn. Mcff 1>\'«, >"8BHjirt\' a kiírni rngndik. A lapunk Ir\'AnU rínstélot BBí»l)öi kltBoJliijak
Litírn^.MripÁAkvw-tl ; do vártuk is, — fugádJ ki\'f met \\ natnjukA% marad a nókbao
Felelíia szeHteeztö: FODOR TÁL.
Szomélj-szííllitó\'postalcoesi járása N.-Kanizsa és Pécs közt.
Indnl minden Hótfön, Szerdán, Cso-törtökön C-s Szombaton fúl 4 drakor délután. Érinti Dl, Bertnyt, Vesét, Nagy-Bajoiuot, Kaposvárt, Gödrét, Magyar szeget c-s l\'t\'csre érkezik máifiiap, délben. Szállitodij 1) frt. 3U kr. Minden ntazúnuk 30 iont nehézség szabad szállítása van.
Gazdasági tudósítások.
.\\agy-Kanissa, jnl. 18. F. rrmi lictivitBiinmk vidamhTíl élénkebb volt, — busa meglehetős niennvi-BéglH^n hozatott piaezunkra, a mint minden egyéb gabonancmü, a zal«H és kukoriezát kivéve, melyek kert-íat\'ttcbbek voltak, lírát egj-formán tartja. — Ha as eddigi szárazság nálunk még »oká tart, igen silány kukoriezasztlretet václiahmk.
Kaposvár, jnl. 10. A legközelebbi tirtiváaámn íb „ünnepeltJ még a gabonapiacz éa pedig n nagj-munka miatt; alig volt pár mérő eleaég. « azt aem tudta az cladú^ mire tartsa. , ilég-pár hétbo legalábbkerül, mig rend\'cs árról Írhatunk. m. p.
Veszprém, jul. 17. Nem köszönné meg sem ón lapja, aem az olvasóközönség, ha folytonosan ilv lanvha gnbnaforgnlom. élénktelen kereakedés, ugx flzólván bolt-életről tudósítanám a különben má» szakaiban az évnek legélénkebb és népes piaezunkról.
Még a pénteki hetivásár aem hozza l»e az embereket a mezÖríil, de hogj\'au is V midiin épen most kéazitik, a mit mnjd behozzanak. Nngvobb vásárlás nem történt; nzon néhány mesö\'íílldi koeai, mely uj galmAval (Bz.-bb éa nehüzobí) n midt évinél) beállított, — csak mintegy hírhozói voltak gabimpíaczunknak, hogy arról a vidékről súlyra éa azépaégre egyenlőn kitüno elenéget várhat. \' * r. I.
. fuiilut inaili.
Piaczi árak 8 hirek.
\'B\'eüifHvár, jul. 12. \\z ^ l»u/n m iUi ujt! -1 tVl. úü kr., iiitílv
SzefjtM. jul. 13. Az n HHTÜ i\\j biiziít hoKtnk n riifti\'zrn: l\\nu nrliiV, s \'! t\'rt ÍM krtul, 4 fri. 20 kris kJi nu-rrjí.
Pesí, jul. 14. Uj Ifuiilból már nevezoti\'Hi\'l>!> im\'nnvií\'épii szálütiniiuviik tirkt.zni\'k. Az iíulIüiiob iíi-k\'pzúll .b - luéronki-nt 10— 1 íj krra ru^. Zub úa imzp-Kil ^ryt:iif;e üzlet; n zavarukul fulvnniú üzlet mellett Ji uiúl\'t het -u eLulntett 3;>,IKH» merő\'ljuzft, ebből 15,u)\'» mérő külfiltlre Rziíllittntett. Iíepeze uelnín> ezer inórö H ea S \'/\', t\'ormtjávíi! kelt.
íitór. jul. 1L\'. Ejív üuaztr. roéro tipzt.i busii fit. ltl—.\'itt kr. Közönséges 4 frt. ju—Hl) kr. kétszeres 3 frt. -3 t\'rt. 3M kr. Hezs 2 frt. Í»U kr. 3 frt.
Hl kr. Arjm 2 frt. ülj—Ttl kr. Z»b 1 frt. * i.....-!«\' kr.
Ivukoriczjt^lfrt. 7" kr.—4 frt. Kules 3 frt. 3H-5II kr.
Arad, jul. 11. Tavnli búmiti busa köble S —\',» frt., nz uji 7 frt. 20—30 kr.
Debreeaeis, jul. ti. Tiazta buza közepilr 4 frt. 2,tl kr. Kétszeres 3 frt. 6ü kr. Roas 2 frt. ÜO kr. Árpa 1 frt. 80 kr. Zab 1 frl. 50 kr. Tengeri 3 frt. 20 kr.
THt\'HSÍ. A lefolyt héten OBSzc-aen elkelt Imzi\'v-ból 4Ú3HI0 st., ebből 34.0l.Kl st. miurvar termék Kukeriezftkelendösép \' 28,(M10 st. Jituius bó folytan Trieaztbéil ,\\n(rliába 33,3ül st., a UlaszorBzágba 1G3,3 st. magyar buza szúllittatutt.
Béoal pftiae jujnia io-ójcl.
Állauiadtíssá^.
DD/. oaztrik értük E>7o Motalltqura . .
i\'h . -• • •
&7. QPulzeti kiiles.\'m lít30-ki sursjpgvek . lH&4-ki
FOldtehermfutc^Hések.
Magyar . - .... Bánság;!, liorviit, uzláv .
Erdélyi ......
ElHŰbbHeHi Ubtt ényok. &%Llo}-d
üB/o IJuna|r5zbajózjlsl Bankzálg^lsxvki 12 hón.
RéaBvényeL. Httnltntéxcti . . . Neinxoti bank . 7^ EsoomptB baxÜL . Lloyd .... Duiiii^tLsnajósás . Pesti Jítnczhid Ejroaki Tfispálya . AJLimTaBpálya Itali va*pá]ya. . Nyugati vaspálya Tiszai Tasnt . . .
!><ti kr
0; "ÜT-
ij Sorsjegyek. Hitelintézeti 1«) frt .
22S 423 -30(1 -1947 248^-282 — 167 50 148
71 20\'lWzhajózási ÍOO t!3 HCszterhiizy here.40 H2 lölSalm r 40
120 50]Pilffy „ 40
UrOöClnrv „ 40
72 00 71 30
71 —!
212 25 W — ii4U.-,li4" —
213 25 803 —
231
427 —1 41» —
243-50
lM-60 147 —
bt. Genois grúf 40 „
lludai 40 „
Windischrfratzh.20 n
Waldatcin p-.\'.f 20 „"
Kegle\\icli p 10 „
\\ áltúk (dcvÍÉtí) barom hónapra. Amsterdam (100 boll, frtl Augsburg (100 dóin. „ )
-- • - mo
(100 li\'. B. )j
K-rankfnrt Hamburg London PáriB
l 10 L. St. . (100. frank )
Jjiimtnemek. Korona .... L\'sássAri arany
283 — Uro&s imperizdok.
Ezüst
Uö ht:
37 —
38 1! 30 hő 38 25 3ti 85 22 50
15 -
loti 50 lOti
94 40 120 90
60 10
17 46 0 04 10 12 10 68 124 50
130-\' !)ü 50f
37 501
38 36
37 10
38 75 37 10 22 75, 22 60 15
Piaczi árjegyzék az 1862-ik július hó 16-ún tartott hetivásár alkalmával.
4nQbonn npln tfrnietístniétív
|| ii.b-i. \'I ara
107
107 20
94 90
127 49
60 40
17 55
G 08
10 17
10 6f 125
teniiéMztint\'ity
Arpa .
Hajdina .
Repczo óbzi n tavaszi
1 - ..
84 i)
|8 1 - -2 4 hl!
r-7" 4 60 "1
\'10
78—74 2 70\'
17ti-i,« 2 oo
172—7(1 2 70
1)8—00 2 GO,
50—40 9
\'44—42 1 90i
80—84 4 30
82—80 4 10
72—70 3 30
68-60 3 20
_ 8
— 0 -
Gyapjúnak
Ölfa .... Uj bornak akúja Ü bornak „
150
un
HIRDETÉSEK.
Hogy mindeneinek lehetSvé litewiík a legkönnyebb mórion blrtokíba jatni egy
1860-4likj sor^egpieSír
hvuM anninntM l-*a Anyemény300,000JtSTfc,
fönyervény lt.eoe frt, - | fSuyervény &S,ÍOO frt,
, ... hnzáa angnaztuB 1-én,\'ezek - —
A .- ¦ _ ...
HERZBERG A.
TáHiiAiIirtrfHa, mmy hiá- é* hieUFVLiaiV Meglelér) havon-WbII rfttWIIIiHéHh aljáu m*fWBie&*t»/L. .4» Hmi résslet letétele niár. hUtsslÜs ai egén nyeremény!. — Mlod n 8 sorejegyre
¦, imi^n-^ i. n. ks-..
_ rihis^Kiitt iieu lge«t«ia»>g« haij»b«li^valö rTaivélü meskflny-.....
¦jtlliim\'ic. 4* tntoM Wnl ¦¦ruiqiy bnúaljan Ily rnnletje-
-----: -HBrefcM_tlfc»IIOe ay e retiVtrf e1rtM<«iek.
yrt-tTO<WliBigt>«<41iiike-MnBiiUt«ii«rit1t<Mt és rénletbetésl
.:J»»k, smjemkéVe^ébokmaiiYok posta utjin alegtávolabh c«8 ho-
Sí teek™^údküHetnok. és, a nKgrenaaléaek noatiii utanvéteUel (KaeW... HStimft) ia tügtAiAftfainlg^^ h".*tj.ffgyf!fltinV flkuhl^flrrrt httlon 30 kr—\'
"esiltlilmflj;^ " 31 [l—l].
lilái és vész minden férgetiá!
Bizonyos halál. Csalhatatlan irtószer
patkányok, egerek, poloskák és svábbogarak kiirtására,
mely azort slulirt^batorkodik a t ez. küzunség ügyeimébe ajánlóra. Alnlirt as általa,.feltalált Irtónseréneit sikere felül képeB, ugy magánosok, mint államhato-Bágok által.kiadottbizonyittrányokÚal magát igasolhi, minélfogva BzámoB megréndeléBokot remél. Ezen Bzer 10 óvig is eláll éa mégia sikeresen hasznáLhatú.
Kapható Nagy-Kanizsán egyedül csak Fesselhofer Józs9r&él.
Ára egy bádoRszelenczének, mely Rless Gatísnann névpecsétiel v$m eláá-vr^ magyar és német liassnalat! QtaHltássál egyflit í l>i kr. o. é.
\'30(24—1| HTESS OtfETMANH, yegyéas és ozaosdalam-tulajaamM,
Egy varasai nürnbergi áru kereskedés számára kerestetik olyan inas,_a ki a szükséges iskolai előismeretek melíetL^ magyarés-német nyeivheit jártas» sággal bir. Bővebb értésitést nyerhetni S vág el ur 27 [s-3) váskereskedésében N.-Kanizsán.
Haszonbér! árverési liirtlclmény.
Somogy megye állandó áTvalórvényBzékénck »"/„, m. nlatli határozata folytiln, Gynlai Oaál L.....kiskorúit illető Kazsok, líétzi határokbán és Pataki pusztán az Igali járásban fekvő mindennemű fundus ¦ n»uruitiiM«l i-llátott gazdaság, — szántóföld, rét, erdő, legelő {¦» dézs-rnás szólóból álló 1122\'/\\ liolilra rugó ingatlan birtok, urasági lak, is-páni lak és minden gazdasági épületekkel, malom, korcsma, csárda és siól.l-kileiiozcd, királyi kisebb haszonvételekkel egytltt f. 1BG2. évi Szt.-Mihálytúl kezdve öt egész évre f. é. augusztus lió 25-én, KaZBokon a }mlyszinén, nyilvános árverésen haszonbérbe fog kiadatni. Melyre a
•.cirni kívánók meghívatnak. ........ A füfeltételek a venni szándékozókra
IHMJ Irt. o. é. bánatpénz és 6000 frt. o. é. (cautio) ovalompénz.
[3— 1)
figveleinbe ajánlja N.-Kanizsán a városház épületében levő kereskedését, melyben mindenféle árnezikkek nagy választékban találhatok fel, í névszerint: a legfinomabb ezukor, kávé, asztali edények, finom üijtékból készült doliányzószerck » és sorteárnk. Ugyanott találhatók továbbá: kor-nonbitrgi marhatapláló por, Pop annthnrin szájvíz, Ottenreiter Lipót-féle esúzelleni ir lovaknak, (iuttniann Kissféle patkan-, egér-, büdös-l féreg- és csótányirtó szer; lieisser-féle légy-vesztő paj)ir; Lázárféle büdöskevesztt\'i, Zaoherl-* féle balliavesztő por; Paglianféle syrop, növény-í papír befőzött gyümölcsre (marhahólyag he-j Ivett); metszett üvegek; különféle gazdászati s kerti voteniényniagok. Nem különben budai \'l Nenwerthféle keserű viz, alapi ivándi, gleichen-íi bergi, marienbadi, pilnai, parádi, rohitsi selti és \'} saidsehitzi ásványvizek.
I; Ugyanott van az „első magyar általános i (tűz-, jég- és élet-) biztosító társaság" ügynöksé-go; szabadalmazott lőpor-, ón- és salétromáru-las és szabalniazott, angol paraffin koesikenőcs raktára, 2 !s-.11
I;
szabómester,
ajánlja Nagy-Kanizsán, a fóntcsában (a postahivatal átellenében) levő, „SZÉCHENYrihea caímzett
; nagyszerű uri-öltöny-raktórát,
CTclyhrn mlbdcnnama ruha ft legválogatottabb 0 logjolcoh kelmíkbSI a lejjnjabb minta saerint nagy válaflitékbaa Htm caak k&xan varrytm, hanom minden rondáiét rürirf idű alatt elkíaüttetik.
Hogy minden efilo^nyeírtipk IftWletc-am el^g-et teheíBoa, b igj a í. ci. v0tSí EWgnlí puliit mcpnjqrliwsom, Pcnt éí Itócs r&rnwk f\\bS eCMc vilUltttaival <>bh se kotlettbe Alltam 1 s llj fonnin pepita iraiiü bicajt, rnaly Kant»a TArus naponkint! emolkedÍB^rrl nlirrknlik, Iruyepmín rlliántnk.
¦ ¦ \'. !1 \'Mhitiwgy- ftliaitiMftak. tü»tom ki, mindenbőlji legjobbat a lebetS legjatinj-ottoJibftn kt-BtoUjAltotni, caoBotcni v irtilótaat lohet&^g\'ig ítÁmoa megrendelések Által , kímpínii (ltft.li mollctt pártolni.
K6flgnpgt.at"*fiBftmif)k ti ne ükét ívi iparkodAporn utin nyilvánított lözaltn tikirt , oson kérés-aol, hogy további kegyeikre jSvOro Is mái Inamnak. 11 L3-3 ]
1 • J _ . -_____ ... ; _,1_,__
¦ ¦\'! ¦SYaátaftVM\'!iWnCT\'-^\'T*,T**,\'°a*-\';\' -
TUztalcttol tótorlodik tudomására juttatni a n. é. közönségnek már évek áta, fennálló, b jelenleg ujonan főlBzorelt, és dÚB viÜasztékkalellátott 6rt\' telétófc.\' Kap)íat6k nála a legjobb minőségű inga-, ráma-, kép-én,zqyfúi\'á)c; ngy|(ipinti; a legújabb azerkeaetll schweitzi liengcr-, horgony-, tengely- én díszesen kíállittott arany- é« estist- nöi zsebórák a líáatifííSgig11»gJE*lnyosb,íren,,melyeknek jÚBága- és tartússágáért ke-zasjeedik,-vaja éa cserél ó*órákat is, minden igazitáai megbizáBt elfogad \' •\' -g s\'I^SY^ÍMlía-alatt.ménáltelt.dyért tdjeint.
Valamint eddig, ügy ezentúl íb odamüködik, lrogy minden t. látogatók kívánalmai gyorsan éa tcikáleteBCn kielégíttessenek.
0-ilcto fciuiálLWótá tapasztalván a n. é. küzönség Bzives pártfogását, ezentúl is kiérdemelni legfőbb feladata leend.
Boltja az „arany korona11 vendéglő átellenében Ulezik. 17 (3—31
Htiijer növénynedv, mellbetegeknek 1/agtiauo s>:rop.
Anatlierin\'Hzájvig. ,
Brahma watér, a legbiztoBulib"ffvh\'zer titkon betegségek ellen!----\'
Seidütz-por 1 frt.
Moll Heidlitz-pora 1 frt 25 kr.
Kali Crémc ) csalhatatlan gyógyszer\' szeplí!. .irczfoltok , bó\'rliámlás Lilionese ) a átalában minden bfirbeteg»ég ellen.
Ilorsch I.ibertliran olaj, mellljvtegiiek.
I,aab Estenczia.schwajczi savórtgtoni elöálliiiUára mtllbetegeknek.
Ür. Ilartung chinaltéj-olaja, walluttatlan liajnöve-ztiiszej•.
Kimmel, new cosmetique , egy kefécskt; segOlyé\\el bajuszt, szakáit
és hajat teUzésBzerinti feketére festeni. Vipera zsinór, biztos gyógyszer fej- és nyakfáj.
csúsz, torokgyik, sárgaság stb. ¦Továnovics fogosep, a fogiájáí elleni szerel; non ] Algophon, fogtájásiuíl külsőképen használandó. Engelhofer izom- s ideg-essentiája, föfáján.\' szédiilé". iirnii\\ér, ide|
lest és nenizösztrvi gyengeség ellen. I)r. Uorchardt szugoa növényuzappanja. (ilvcci-in szappan.
Gyógyszerca szappanyok, u. m. : Ilenzoe
kali. Theer és Kénszapjianvok. Kaphatók liasználati utasíttassál ^^©Xl
,,az igazsiíghoz" czimzett gyógyszertárában Kagy-Kan
1
imkhr
i nltrnja.
Cainpíier, Grapli r, .!ud-
í
3 z
: g ztf.-tik wor^jegj ekre es mindennemű nllmu- oe uslefpnpt-ri»krn nicTüékelt kamatok mellett alulirt váltóüzletébcn, vakmint egyes Jgj\' nagyobb réüzletekben Ík. A visszatiíetés havi rétzk-iLikU-Ti vag}-barmikor egyszerre ie tórténlietik. Vidékről n jiapirok jmeta utján kiil-irtlieDiek és az érette járó pénzösszeg a BzükeégeB oklevelnkki-1 egyfiti izonnal vÍEszaküldotik. Ezúttal ajánlja az angUKEÍtm líd í-éu történendő Snlin, íienoís, Clary vagy SSÖO-kl eornjegyek húzására 3 ÍVtnM réazletjegyeit
HERZ8ERG A.
i\'píffrn, ű nagy Kid- és bécti xitczdk tstigUtén.
Vidéki si^rcndclcBok azonnal tcljcaRtetaetr-ds a réBslctfisotésí Ivek, Borsjegyok a egyéb okmányok posta u^ján a legtávolabb esö helyeire isküldetnek, és a megT^ldeíiíMjk postai ntánvctelTT (Naoh-náhrac) iá torténhetnok. A büxáqJegyEékck ejküldéaeért külön 3<) kr. ^tolandó. ___^ ^ \\ ^\\ -_ >S2 [1 — 1]
¦
Újonnan nyitott, rils .kereskedés.
Svágell Nándor
a t. cz. közönség flgyeliűébe ajánlja Wagj\'-Kanizsán a „Korona* ezimii vendéglővel egj\' sorbán újonnan nyitott mindenféle posztó-, rőfös- és divatáru raktárát.
Miután\'föladatul\'tűzte ki, hogy Üzletének csak is a becsületesség-és pontosságot vette alapjául s árui valódiságáért mindig kezeskediki azon biztos reményben, hogy a t. vevők benne vetett bízolmokban csalatkozni solia sem fognak s jutányos ár melletti pontosságot ígérve, Bzá-mös látogatásért esedezik.- .,.-=• _ 15 u-Ji
fényképész Nagy-Kanizsán,
tisztelettel jelenti a n. é. közönségnek, míszqrint a pia^ rista, uttízibfiin, »- (^VirtSfei^ivatal Atellenétjen) levoft fényképészeti, teraiaébea^hotograflé-SSlon) az.MöjA-ráJ,tekintetbe vétele nélkül, bármiféle megrendelések. éü*ögíidtatnak és foganattiB, veTetné\'S-s iezekfeáik-\'a képek termósaeíhüségöört. Az.öx 2, 3,/8 "ft.iOt*%9SOr vfebbá elfogad mindenféle szoba- ég olajfestéal\' mnn-k&kat, aranyozásokat és síremlékeket a legjafgnyo-;
t sább áron. • " HktMl*-:
Wajdits Alajos
: . fflittiy tészll?
ajánlja N.-Kanizsán a fő-utczában b. WaltersMrchen-fele házban levő ruharaktárát, a melyben rendesen 16—18 legény dolgozván, bármiféle Kelméből a leg-diszesb és legjobb állású öltönyök készülnek. Kelméi á legelső gyárakból valók s a megrendelt munkák pontos és díszes elkészítéséről kezeskedik.
JAGE EDE,
bádogosinestcr ft-KaDizsán,
ajánlkozik mindennemli
ópitéssi-, disz-, Inü- ós gazdasága bádogos munkákra.
Raktárában mindig találhatúk bű ki válogatásban és legjubb minu-m^ben r fény- (Moderatear) és irodai lávtpák, kávfgépek, horgany- vnjry rpgtbdiiogbói készült^nfö- éBjUökádak, zuhaiujkésziUetük,mindennemű ft&st^fáekdé^ek^. — Meghibásnlt Hoderatenr-lámpiU; a^egrö vídebb ido\' alatt b jutányos díjért megigazíttatnak.
Boltja a fapiaezon, Breier/éle házban, közel a \'templomhoz. 1- i-t
ItlFigly Jnis
régi posta iitcza , JS\\J0. sz. 2-ik emelet Jl-ik ajtó. \\
Részit mindenféle bruszlik, mente, szűr és palástokat, \'ajánlja magát a t. vidéki hölgyvilágnak, azon biztosítással, hogy szakmájába vágd minden kegyes megbízásaikat azonnal, a legpontosabban , legdíszesebben s lehető" legjutányosabban teljesíti. ?0.•.\'-•*]
V a.sn II
Nagy-Kanizsáról
Kesztheh rv -rrl. . . lioghírdra .. - . Szántódra dimm j>ir <\'
hhil Budára
Sz. Fehérvárra (
Budára ........
Nagy-Kanizsáról Pragerhofra .
Csáktornyára er.A-.......
Pettanra ........
Pragerhofra „......
Budáról N.-Kanizsára iu,h,i
Sz. Fehérvárra érk.......
Szánluilni Boglárdra Keszthelyi-e .. ......
Nagy-Kanizsára crl-.....
Pragerhofról Nagy-Kanizsára
l.\'euaura éVA\'........
Csáktornyára.........
Nagy-Kanizsára «¦/.-.....
frk.
\'egyes von
Nagy-Kanizsáról Pragerhofra
Petanra t\'-rk.........
Pragerhofra x,-*,tUtk»iik u TnrM-lh\'tni r.
Bécsbe <>A.........
Bécsből m,hd.......
Pragerhofra érA........
Petaura .........
Nagy-Kanizsára érkezik
íiseíiTif
I ó. 1\'.\' I,. ,1.
¦i ., 1
« .. 30 •„ rfg.
$ ,. 33 ., ..
Hl ..
11 .. 4 ., ,,
1- .. 1 .. d. ii.
1 ... 13 ., ..
!> .. 30 ., reg.
11 .. 20 ., .,
14 .. 4» .. J. n.
10 o. 10 p este 4 .. -JU ,. reg.
.\'¦ .. 24
!\' .. 30
1U ., fif)
12 ,. \'-\'3
\'¦> ., 1-
este reg. este éjei reg.
¦JÍ> ¦
e lap kiadótulajdonosa a t. közönség figyelmébe ajánlja Nagy-Kamzsan eddigelé létrejött vállalatait, u. m.: könyv-, *mű-, hangjegy-, író- és rajzszer-kereskedését; dombornyomó gépét (Hochdruck-Presse), magyar-német kölcsönkönyvtárát, könyvkötészetét, münvunkászatát; ügyvivőségét a pesti, bécsi müegyleteknél, . bécs-prágai papH^nyegnÚEtárát\' s végre ujonan felájlitott kő- és köri3^yomdáját,\'\'s;\'ükYt\'éIeftel kijelenti, \'¦\'<:•\'¦¦¦ . hogy bármely megrendelést pontosan és gyorsan teljesít akármi távolságra is.
., Mielőtt a kereskedésemben feltalálható czikkek sorozatát eléadnám, az általam ujonan felállított kő- és könyvnyomdára bátorkodom némely észrevételeket tenni.
Nem kevés áldozattal ragadtam meg e roppant költségbe vágó vállalatot, de minthogy minden figyelmemet arra fordítottam, hogy irodalmunknak Zala és Somogy megyékben\', é^y.í^j.\'iifttstörjek, és az irodalmi terményekéi miinél gyorsabban kiállíthassam, irömkat ^BagySbb éss-jaoigriniateMyidi^fflajikára bátorítsam,\' községekét, kereskedőket és egyéb irodákat a lehető legolcsóbb nyomtatásokkal elláthassam -éftyégre.hogy üzletemet e vállalat által kiegészíthessem, kérem egyszersmind ZalarSomogy megyei lelkes ^k^öiiaég^^iiagy s szíveskedjék, s én nem fogom el-
pabjazlH^-nmrá^ kiszolgáltatni, ügyes magyar nyom-
dai sremélyietrÖXgondoskQd^ mulasztottam, s hiszem, hogy nyomdám ígéretemet nem sokára tö-
-kéletesen tények által bizonyítani fogja.
_Waj<litB Jój««f kíadi lap- ét nyomdatulajdonos Hagy-Kanizsán.