Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
2.8 MB
2009-01-12 11:25:06
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
699
4877
Rövid leírás | Teljes leírás (207.25 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1862 007-009. szám szeptember

Zala-Somogyi Közlöny
Ismeretterjesztő lap
szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből
I. évfolyam


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Nagv-Kttni/sa. 1. évfolyam.
Y iámmMM
rJflBIli
szám. 1862. szeptember 1-én.
¦¦¦\'Hi fiiii
lif!
¦a ií^tJ 1 Uifi! liiazLOE Inviti v& ^geeis ; an.r bíü-Knáifiatia. — Nríll U cr* n t - fi ,
V*k f-\'-Jii\', Li^™;- U:;liQf-r, levelek
t t r 11 n
l-nLíUUTimeJicUM; : Kacsiioncs le-
\'¦"(¦"¦¦\' ¦ ......¦¦\'\'¦¦i\'.
t Kit L-. * r ir v LihJo L«i
/ír,
Utdv m t i
. t. 1
i% it
.ja boraikról m\'vri. ihn\\ir-;.r i;
[ 11 a } tilfc II | 111 z i
í">zuval miiifi nienn VL.-r-fj .inteteben oda liaiin . Ik^v a ki üe.\'t magunkra vunpik. a nem LicatTM okleveleit rakjuk <i. ímnei
Magyarország anyagi lr]virtt.<
IK ! tg) 1 1 11 ( l
ommahjul müvrl<siKn ickszik. banyákat, nem egvedul uzert m
in!
jovunk íg
¦ P
di !
eldobta a nagyraiun s . dinsoseg muk terem elsőbbség árnnyal maját . meUert ver&enyezni kell, ha azt nem akarjuk. !»\'.;gv nevünket elmossa az idő; e n sorompónál, hol népek aratják a babért, nevet — ai örökélet e kincseit — mi tétlen nézők legyünk.
Londonban kiállított boraink a világ fi-
). 1 nifl\\ re. > 1 -1 U
bírnak.
I1" munka lei-t\'n kenő- szorcalorv, —
hazafiúi tűzzel pártiam vn — íVlel nemek meg a várakozásnak; * a munka — könnvitésbnr a megye kerületekre osztatott fel. melvekben a küldöttségek végzik teendőiket:
Ij^v.--, MihaJy. Nagv ¦tnv István.
íjahj Alajos. Ne-
. >. ::<niti nr.ziK-i j-tvi.it. b. MnitüOnv! Kivan és László.\'. ! •< ^:^?-ti kri lüftbí\'ii: ílfgvfcspv Antal, i.ntó l-u.f:. \\ .-rtu. > i_i\\órg;.
^an\'ti I.--U-H turt-lmt\'t a küldöttségeknek, iiniji v Mvtn elvedül megvenket. de az egfcez r. ni\'ívcn érdi kK> . szol .mívcltrsllnk. bora-z.\'tinsik k-lvira^^Asara ható közügyben, az ats-i;tiií..o várakozásnak iiiff_riiJvljt:!ifck. nut erősen
i\'.-/.UHk.
A korniatív ulv kezekben van e téren, hogy fi i.as-.\'nalí ktkuuvbe mtasa biztos : de nem elég <» KoriuHiiv[ i.\'l [íirUin: . haiit-n: aa egves erők-:uk 1- közre ken niukodniok . hogy a vesz c« ü uíIámban az c r" v> blZ[u^ evese8 megmenti**\' a k.meseket.
iíidon gazdasági egyletünknek e téreni iiLiiködéáére is áidá>t és szerencsét kivánnánk az istentől, — zárjuk be e sorokat ezen közfelkiáltással: borainknak széii jü\\ot! HUBüZ.^
Könyvismertetés.
Featen Engel és Mandello-nál nyomatva megjelent a „Telekkönyvi törvények magyará-satn." Jrta RényiReaso, tulajdonos én kiadó Nagy Miklós.
Az országbírói értokezletek nyomán n Telekkönyvi intézvény nálunk honoaulttá levén, nagy szolgálatot tettek a szerző és kiadd, midőn jelén müvet a közönség kezébe juttatták. A\'te-\' lekkiinyviintésménynyel ke vés kivétellel minden honpolgár árdeke érintkezésben áll T igy a vn-gyonálláa biztonsága tekintetében csak Örülnünk lefaeV mM<ín a-tÖrvi5nykezée még eddig e nem teljesen ismeretes terén biztos kalauzzal bírunk, nálunk Somogy megyében különösen, hol a telekkönyvek niostanába lépvén életbe ¦.jsa, praxis hiánya miatt oly nok nehézségekkel ktíll küzdeni.
A telekkönyvi törvények, ngy mint azokat az országbírói értekezlet fenntartotta, ulv alaktalan, hogy az anyagit az alakitól megkülönböztetni alig lehet, s igy tekintve azon körülményt, hogy complicatioja mellett még a magyarszöveg hiányos is, s igya jogtudók előtt ía nagy részben értelmetlen, — bureaucraticns, meg nem emészthető paragrafus. Íze. van; va...