Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu fájlokhoz használható szoftverek - A "Következő" gombra kattintva (ha van) a PDF fájlhoz juthat.

 
3 MB
2009-01-14 08:43:40
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
857
5078
Rövid leírás | Teljes leírás (210.53 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1863 001-003. szám január

Zala-Somogyi Közlöny
Ismeretterjesztő lap
szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből
II. évfolyam


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Nagy-Kanizsa. II. évfolyam.
1681
ala-tai
L szám. 1863. jonuár 1-én.
Ismeretteijeszté lap
szépiróöalom, kereskedelem, Ipar, gazöászaí, Woiáoy és mOvészet köréből.
:tt, mdg böTcs8j?ben Tan ugyan, de megtanult már érthetően ;e, de határozott hangot, mely e lapnak a közvélemény\' áltál
de követeli azt, — hogy szerénytelenek ne legyünk;- hanem
Itétfc. " " - _ _. . ___~__ :
ész ké«zségéVel-ipariodtak azon, bogy e zsenge lapjje a hiu ;4fr viselje magán. Annak köre- és .hivatásánál fogva eszerint
üj\' szent^rekyések áldott sikerét komoly, majd derült, de
Már féléve leend, hogy a „Zala-Somogyi Közlöny" megszüli f*zrtíaní, és at közönség szíves volt meghallgatni azon bár gyei eddig, is buzdítélag méltányolt helyes irányára müíaC
Az ifjú „ Zala-Somogyi Közlöny" nem könyörög az életé: -egyéb, -csak azon legfontosabb okból is, mert — magyarnak SZÍ
A dajkák, kik közvetlenül ápolák, a jóakarat-és szorgalom báb s divatszerü — igy változható, de a jó ízlés és tartósság rí rajta, voltak
-hogy az igazat, a szép-, jó- és nemest, s a társadalomban
—mindig lTl^ltóaágOH. arcz^r"! 7""^"»" " l-í>T»TT»ég-glé;
hogy-iltala^t-polgári-egyenjogok, a személyes "áTlás^Süloni
kezetek^rfnti-4%8lem—^B keresztyéni -elismerés és a felebaráti szeretet szelid érzelmeiben, — mindnyájunk e>dekei_pedig aiozös hazaszeretet BZentBégébenegyesüljenek hogy ébresztessék a közszellem. Különösen — mire e lap hivatva van —, hogy e ;két ~^szellemi és anyagi -erőben .termékeny megyébenj Somogy- és Zalában,\'az ipar, kereskedelem, művészet, tudomány és egyéb közismeretek\' terén, közvetlen gyűjtessék egybe a szunnyadó erő, emeltessék a nyilvánosság, közügyek és átalános haladás¦ iránti érdekeltség-; hogy házi körünkben is. műveltessék, terjesztessék bübájjal hangzó keleti nyelvünk, nemzetiségünk; .hogy minden.széprer jóra hajthatatlanul szilárd és egy legyen bennünk a sokra képes megszentelt erő és akarat, s ekképen vidékünk mindenben előllehessen azon nemes versenyen,-valamivel a haza érdekeinek csak szolgálni lehet, v j» .;¦>,.,
\'-, A tárczát iparkodni fogunk jó tollakból folyt költemények-, elbeszélés-j utazások B-egyA^ülaecscsel-biró dolgozatokkal érdekessé tenni, hogy. lapunk hölgyeink előtt se váljon unalmassá; — se téren is ismert erők Ígérték szíves részvét- és
támogatásukat. - ;¦ — ------..
Midőn ezután is ez leend lapunk iránya, czélja és törekvése; s midőn reméljük, hogy eziránybani működünknek mindig ; szabadabb és tágasb tere nyilik: hazafiúi bizodalommal klírjükfel.a t. közönséget, legkülönösebben Somogy. és_Zala:ném^skeblü .fiait és leányait, lapunk iránti pártolásra, részvétre. •; • . , ; (J
Megjelenik a „Zala-Somogyi Közlöny" ismeretterjesztő lap, mint eddig, minden hónak^: 10.- és 20-dik-napján, s hogy hónaponként többszöri megjelenése lehetséges legyen, a t. közönség pártfogasától feltételeztetik. —--—; ——
TARGZA.
Útirajzok.
\'Bécstől. JÁndg. --Az élvozctrk tnmVplr-g<-hn\'ltB7firinti\'Tn rsn-
¦~\'^pán ketto^van, .nielyék a fogékony emberi leiekben tiszta, - minden salaktól* ment, s mindig édes emléket hagynak vissza, s ezek:— az utazás és a zene. ¦ -• r. -n-r^......-.....-..... \'
• • Amily szenvedélylyel csüngtem egész1 életemben a zenén; — ép oly forrd vágyam volt ,már-gyermekségemtb\'l fogva az utazás.—• Idc-" gen -tőidet, idegen népei s még idegenebb szo.-.-kásái vaf látni, *—s végre-mcglátliatni Parist, ";ez njköri Ba...