Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu fájlokhoz használható szoftverek - A "Következő" gombra kattintva (ha van) a PDF fájlhoz juthat.

 
3 MB
2009-01-14 08:43:40
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
988
5288
Zala-Somogyi Közlöny 1863 001-003. szám január

Zala-Somogyi Közlöny
Ismeretterjesztő lap
szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből
II. évfolyam


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Nagy-Kanizsa. II. évfolyam.
1681
ala-tai
L szám. 1863. jonuár 1-én.
Ismeretteijeszté lap
szépiróöalom, kereskedelem, Ipar, gazöászaí, Woiáoy és mOvészet köréből.
:tt, mdg böTcs8j?ben Tan ugyan, de megtanult már érthetően ;e, de határozott hangot, mely e lapnak a közvélemény\' áltál
de követeli azt, — hogy szerénytelenek ne legyünk;- hanem
Itétfc. " " - _ _. . ___~__ :
ész ké«zségéVel-ipariodtak azon, bogy e zsenge lapjje a hiu ;4fr viselje magán. Annak köre- és .hivatásánál fogva eszerint
üj\' szent^rekyések áldott sikerét komoly, majd derült, de
Már féléve leend, hogy a „Zala-Somogyi Közlöny" megszüli f*zrtíaní, és at közönség szíves volt meghallgatni azon bár gyei eddig, is buzdítélag méltányolt helyes irányára müíaC
Az ifjú „ Zala-Somogyi Közlöny" nem könyörög az életé: -egyéb, -csak azon legfontosabb okból is, mert — magyarnak SZÍ
A dajkák, kik közvetlenül ápolák, a jóakarat-és szorgalom báb s divatszerü — igy változható, de a jó ízlés és tartósság rí rajta, voltak
-hogy az igazat, a szép-, jó- és nemest, s a társadalomban
—mindig lTl^ltóaágOH. arcz^r"! 7""^"»" " l-í>T»TT»ég-glé;
hogy-iltala^t-polgári-egyenjogok, a személyes "áTlás^Süloni
kezetek^rfnti-4%8lem—^B keresztyéni -elismerés és a felebaráti szeretet szelid érzelmeiben, — mindnyájunk e>dekei_pedig aiozös hazaszeretet BZentBégébenegyesüljenek hogy ébresztessék a közszellem. Különösen — mire e lap hivatva van —, hogy e ;két ~^szellemi és anyagi -erőben .termékeny megyébenj Somogy- és Zalában,\'az ipar, kereskedelem, művészet, tudomány és egyéb közismeretek\' terén, közvetlen gyűjtessék egybe a szunnyadó erő, emeltessék a nyilvánosság, közügyek és átalános haladás¦ iránti érdekeltség-; hogy házi körünkben is. műveltessék, terjesztessék bübájjal hangzó keleti nyelvünk, nemzetiségünk; .hogy minden.széprer jóra hajthatatlanul szilárd és egy legyen bennünk a sokra képes megszentelt erő és akarat, s ekképen vidékünk mindenben előllehessen azon nemes versenyen,-valamivel a haza érdekeinek csak szolgálni lehet, v j» .;¦>,.,
\'-, A tárczát iparkodni fogunk jó tollakból folyt költemények-, elbeszélés-j utazások B-egyA^ülaecscsel-biró dolgozatokkal érdekessé tenni, hogy. lapunk hölgyeink előtt se váljon unalmassá; — se téren is ismert erők Ígérték szíves részvét- és
támogatásukat. - ;¦ — ------..
Midőn ezután is ez leend lapunk iránya, czélja és törekvése; s midőn reméljük, hogy eziránybani működünknek mindig ; szabadabb és tágasb tere nyilik: hazafiúi bizodalommal klírjükfel.a t. közönséget, legkülönösebben Somogy. és_Zala:ném^skeblü .fiait és leányait, lapunk iránti pártolásra, részvétre. •; • . , ; (J
Megjelenik a „Zala-Somogyi Közlöny" ismeretterjesztő lap, mint eddig, minden hónak^: 10.- és 20-dik-napján, s hogy hónaponként többszöri megjelenése lehetséges legyen, a t. közönség pártfogasától feltételeztetik. —--—; ——
TARGZA.
Útirajzok.
\'Bécstől. JÁndg. --Az élvozctrk tnmVplr-g<-hn\'ltB7firinti\'Tn rsn-
¦~\'^pán ketto^van, .nielyék a fogékony emberi leiekben tiszta, - minden salaktól* ment, s mindig édes emléket hagynak vissza, s ezek:— az utazás és a zene. ¦ -• r. -n-r^......-.....-..... \'
• • Amily szenvedélylyel csüngtem egész1 életemben a zenén; — ép oly forrd vágyam volt ,már-gyermekségemtb\'l fogva az utazás.—• Idc-" gen -tőidet, idegen népei s még idegenebb szo.-.-kásái vaf látni, *—s végre-mcglátliatni Parist, ";ez njköri Babyloiit, képzeitnem fényes, délibábját, megláthatni a~kodburkqlta, \'s emberhii-.^iktíil lij\'Uiwgíi Löndoiit, az egész világéköz-ponti börzéjét, — megláthatni n siklongori; molynuk nagy vi ilisége. eló\'tt meghunyászkodik a.büszke.emberi észf 8 zúgó nhurátúl megdöbben-a legvadabb léleké.. megláthatni az ép oly
merész, mint ügyesen épített. colossalis, világ-, mükiállitási\'palotát, — mahmnd télhetéÜenség-gel nyelvén mngába a foldgömb~osszes_eniberi* iparának remekeit, tr a legkülönbözőbb éghajlatok csudás terményeit — a yilág-ez óriás tükrét
Béostól a nyugati,. ;vpgy Elisabeth, csak néhány-év óta épült yrfj\';áíya-=!-- nttly\'mind ősin, mind kényelem(jftkintetébeii Európában az első— mindenütt kisebb nagyobb eltéréssel a festői szépségű Dunavölgyön nyúlik. Itt még az Alpeaek a_Salzbnre,-Tirol,\' és.sohweiziakhoz aránying osaklialmoltnak mondhatók inkább; -mint hegyiknek. E18szer:já megragadja; ax-utas figyelmét HUttéldorf\' gyonySrlt völgyben fekvő s a vagyonosabb bécsicktoljnrt számos; nyári kéjlakkal.korülB\\-edzett városka",-\' Nagy-; szeijtt-aerháza;-— molyW^n, béének éventíntL 50—70 ezer1 akdt fogyasztásik,—, igen jeles söré/1t.8uklapinozeirSlij1ev9z.cto8. -KSyat^ezífc Enns ^- az osztrák.birod^mceg}ik.-kg>-égjbb városa — közelében-feksBkíImrrendo^.-yára,
Itt tartotta Vl-dik Eeopold berezeg ellenét, — oroszlány szivtt Kchardot -r- 1192—1193-ban, az angol királyt 15 hajig fogva, s az érte\'tUe-tett váltságdíjon leftTSns városa megerősítve.
Említést érdemel még Szent-Flírián fis zárdájával, melynek1 könyvtára jelea^a-itŰOniK sei^éremtf vOjteménve\'-a bécnvel -rejnanyea;;—\'
az 1809. májns 3-dilri^HiJlar;\'<o«zttikr-»_ Ma«--seim fraieria Tábornokok közti-vérei <wáárol, melyben afranoziák, mint az osztrákok tetemes iveszteségeti szmvedtek,LÍSrtt]feltÜfMnd*fryfc fél hat ezerét. - HÉJJETH KÍSOlS.s
Htüló eslllagobr _
— A kBltíT emelkedjék a valé-Mé, de tartsa meg a physikai tökély határa^. .-
— A jófápnak megvan a maga szépsége, mely bájt okoz a h-srAiafcl ouinlK ,
íj-^Eg-y iim^k\'osniojidás azttattja:iolyiJi
idejekorán ^agy-Kámzsára kfflderűkérJukT^^ .. Kelt Kaposvárott, 1862 deczembér^aiu
FOBOBfÍL,
-i* H_JoleUh_«erko«rt6. . r, . .
UJJITS JÓZSEF,
kiadó tulajdonos.
- " U\'J esztendO. .
Huük a» idS! — jonek és mennek a, na-—pofcefyn^ atía, ételUiimekhirtalen()d»,lion^ nét jöttek-, a — semmiségbe. \'
E semmiséget maga a* örök idő tBlti.be, -melynek se hossza se vége, mert a keidet és vég itt egymásba folyik,§ nem-mi vagyunk aielmn-ló pernek és évek arai, do as, ki áldással hoita fel reánk a napot. ..
ÉYmég is mQy fontos az emberre\'nézve sokszor egy óra, egy 6rb^ vagy.báteljea nap! — EgT elmnld évsirbatemetiaokssorreménye-"\' -inkéyéa 1» aldaXmelyet várunk a jB vőben meg-—jeleaik-ijesztő képében_s_ipmo]y valóságnak.
minden hímzett takarója nélklll a képzeletnek. — a a sóhajok*, melyek miliók kebléből tömek ilyenkor elő, igazolják, hogy az események ma-gnk, s^azTdiTBena gyakorlati élettbrténbető-- — segaiiily kicsuryek, Vagy oly gyarlók legalább -mintmi magunk vagyunk.. _ -Igazlahát-hogy a Gondviselés időben működő—egyéniségünkre határozott-befolyással - . lévő-erejétől s mint mondani szokták asorsesé-¦__ lyeUglkeUvéu feltételeznpMOnváltozandóságo-
--kat,-melyek-reánk-al-idSbenvárakoznak:-njv
gypn tuméaefes~éanem is lehet máskép, minT
.....hogy az idtUrtzWyoTrésielaek iogalmarsdtünlr
valanúnt-hogy minden időben ennek külön-külön fogalmat adtak is az emberek; SzamitjúTT • egymásutánbam.ült happkat és éveket s a eau-• paképzelet eíeknekoly valóságos értelmet adott hogylandjn-egyik ávet".elválasztja a másiktól a .—^pflteZf^iaiiiS akkor.egyiknek, vagy másiknak :_-_-«or*/be6dyá«a:alafr^
, kép Brrandetes\' vagy báteljes-merengS lelke\': _ előtt aanj év-köszönti) reggele^ "
. t .Pcdlg aa IdO ö rök, nuntniagara-végetlen\' hatatom, mely vele azonos, azért sem részei nin-taenek, sem elnem-mulik, seui változás alá nem jesiksoha. — A természeti dolgok, melyek tér-"hen éaidőSen vágynak,kétségtelenülkatárpzotF - -váltoxáz-alá esvén, majd ha bekövetkezik az elemek gigási harcsa; ha a magas sziklák kövei
zörögve szét hullanak; ha a világtestek tengo-lyeijetörnek s egymás ntján bolyong keresztül ozéltévesztve a nap és föld* és a mindenség emésztő váFábólkitör a szürke fü8t,meiyelnyeli a nappal világosságát s nem lesz megkülönböztethető az éjszaka: akkor — akkor is-ío-lyik az változhatlanttl, örökttsen!
Tulajdonképemiem zTóraTTátTmcly-meg-_hozza a test és lélek pihenésének szükségéi,\' ncin 60—70 év, mely megosztó a hajakat, barázdát.szánt az aroxokön s megássa előttünk a sirt, de önnön gyarlóságunk testi., gyengesé-gunkpnely ellen nem_ vagyunk képe\'sok az idd-bea küzdeni. .
t— -Uivel^hát .aJastL-élflmek korlátai vágynak s az valósággal ez élet szerint véget .ér: szükséges a kezd ettől a végig — mely fogalmunk szerint maga egy bizonyos határ -— az ttrők és váTtózhTitlatt- időnek részeit számítani
tott könyv, lapjain fel vannak jegyezve a történeteknek minden napja minden órája,olvassunk-ki belőle\' valamit," benn van a gyász és öröm képe egyaránt\' "
Hidőn az ármány és cselszövény lest vetett sletépte érintetlen kossoruját az ártatlanságnak, midőn az önzés rugója által erősebb eltiporta a .gyöngét ha útjában állt;midőn a szorgalom S-örtl -féláldözáB nem-ta3La^niegn»ereint a mindennapi-kenyeret a gasság bíborral szőtte be magát, mi-^dőn- amazt], megvetette^-ezt -megtapsolta a -világ-: —*. ez a mnlt év Botét éj szakája volt.
.......-......Midőn a szegény ember igazsága" győzel-
. met. aratott; midőn .szánó, szívvel állt meg a gazdagba koldus előtt, kinyüjtvaTkezeit liogy a -nyomoron—segíteni ..kész,-midiin .az-adutt_szó_ megtartva lett, a-csaló tőrbe esett és diadalát
itlte a becsület: — ez a mult év ragyogó nappala volt.
Midőn egy-férfinak, ki az élet minden viharaival^ szembeszállni— kész------egy erőteljes
férfiúnak szemeiből könyeket láttál hullani, — itt már a csapások súlya alatt megtört a kebel, és ez a mult idő legihletesebb p e r o z e, legkeserűbb ói ája volt.
Alkony volt, midőn az erejéből kifogyott ősz lefektette a botot mely több évig támasza volt, térdén tartá a könyvet, melyből imádkozott, elmondá áldását-ós az njévet —-nem érté meg.
Hajnaf világosította be-az angyal aimo-" kat, azon vidor kis gyermekekét, kik csevegve
és játszva szerezték meg azon boldogságos örö-" möt, melynek emlékei a szülőknek legkedvesebb.\' _
---Az ifjúkor ifm idő tavasza^ rózsákkal
bzöví be itt a képzelet a világot, mely mindinkább halaványöl és hervadásba jő, mígnem" elkövetkezik az év tele, midőn a valóság .csekély mértéken keserű mosolylyal bíráljuk az életét, melyet egy sóhajtással örökre itt hagyunk.
azért, hogy cselekedeteinknek az idő mértékei értelmet adjanak, érvényt-szerezzenek.
Az esztendő legnevezetesebb része az időnek, már annál fogva is ettől szoktuk Bzámíta-nii Hidőn hát mint a vándor fáradt utunkon egy-nyugptíhthoz, életUnkegyik-határludmakoz az-¦iijévhez-iutiuik..aaokás-a-mxütbav;\'\'"]"Ul*1"- ~" tlmaradtale a maKteao~sok~OTl5tnemk sok tanTés gondolkozni a jövő felöl. Amnltégy nyi- "reményeink, ki tudná megszámlálni a sírokat,
melyek fedik azokat, kiket könyeznUnk lehet ? — Fárasztó az idő, nemcsak a bú férge, de az öröm-is emészti az életet, mert ha visszatekintünk a múltra, lett légyen bár, kit göröngyte-len virányos réteken áldás és szerencse kisért ez ujévhexi* ha rózsákat szórt is útjába mindenütt a sors keze,\' de nem volna tán senki ezek közül ás ki vissza kívánkoznék-azon uton, me-lyct elhagyott.- — .. ; ¦— -_-. ^....-\' .-¦
¦"¦ a jövő? — gondosan el van takarva szemeink előtt, melyhez legfeljebb é& csak jó kivánságokatköthetUnk.
Kívánjuk hát,\' hogy ez újévben minden édes .álom boldog valóságára ébredjetek, hogy a muitból áthozott édes reményeink szálai a jö-
-vöbén.el.ne szakadjanak.
_Legyen megalázva az ostoba gögr kitépve
légy, mint a\'sardáUa, roejy halasammal vonja .be a fejszét, mely^őt ketté vágja. " \' •\':
A tudatlanságnak három neme vanT mit se tudni; azt, mit tudunk — rozsul; Vagy máit tudni, mint amit tudnunk kellene.
¦7—Hí sincs hátrány osb a lélek tisztasá-gára, zntnt a physikai tisztátlanság. - -—- \'ám ember takéletleB miami, ki magánál jobbra, ét nagy Lbhra tsr. r~-—*S izerenose egy pohár, melyet-etak
uritero, nehogy fenekeh az üledéket - ^albnrazjiik. •
— Ki másolmakvnegi^kar tSbb szolgála-. tot Idiuii avm ólból, mert mar sok hálátlan enOwzn «]ált, — hasonló W^-un5bbiakhoz,r mihelyt m^aok segélyére szorul.\' \'
-~ " " _ U>
. — A ioívénység nemtelen roudir mely a" Ictaeuepb őrei»t is elhomályosítja, és végre i*. tesd. ^
* ÍMdon-aSély« boldogságot ke-
res: nem-olyan-e, mintáz ember,, ki midőn, az obeliszk ajtaját kérésé^-azt megkerülte. - -~ KTcsnlerés aljasság egymással meg nem férnek.
— Ha vetkőznünk kell, valamely végletbenlegyen az, —.«zerotej végletében.
— A jogforrás szőlőfürt, melyet a sajtó iaU_gyakran viaszateazunk.
Ki Ifjúsága t-a szenvedélyeknek stentelé; öregségét szentelje^, a m c g b á--násnak.\'- _ - _ ~—
—"Avi^egyetenrszépsdget Siinden epyes lélekben feUamerhetnők,_na redőit kikutatni képesek volnánk.
- ¦—Camp»n)la, -a hires bölcsész és arcz-ÍBmerő, midőn ttfdni akarta, mi történik más valakinek elméjében: annak tartását és aroz-^faCí^vtinoz^sfigfdmét saját beliígai:-maira irányozáw-—L-¦ ¦¦¦_rr-i^
" —-~m. - -
— A. gondviselés vén .uzsorás,..ki csak gazdagoknak kölcsönöz. . -
— Hol sok az erő és ingerlékenység, Ott szenvedélyek állnak elő, melyek nagyobb részt morális rósz-indulatok- és csclekvény ékhez vezetnek. _
v ^-As-erény fölUlemcli az emberiséget az állatiasitágon; az erény teszi az embert emberré, a bit angyallá^7." \'• ¦ .
..... — Ha az igazság-eltUnik, semmi sem képes az" ember életének robbé éltet adni.:
-^•Azemberivalamintosak Ö-nmagában találhat valódi, tartós boldogságot; ugy — ha szerencsétlencsakis magában lel hatályos éavalódi vigaszt;
..— Ha az emberi-bajokat\'osztályozni keW-lene ^-mondja Togneville — azt ily rendben eszközölném: l:beteging;. 2, halál; 3í két-\'
kedés. ?¦:¦¦¦. - . .;..\':>,-.\'
«.....4.r~ Van eset, hogy^tt, hol »1»rmészet}
hajlamok jelesek; a szokások megromlottak. ¦"Mői szív hgsónTf a \'tenger -fénekéhezg melybúrt^gy\'őngyök\' és azörnyetegok" laknak. ~- \'-- " Koill: e-.lL^
a fbndorkodás mérgező fullánkja, hogy a világ elismeri! tapsa közt lehessen az igazi érdemnek átnyújtani a koszorút.
Tépjétek le az clhizakodas, káröröm és szűkkeblűség koldus ruháit, — ne legyünk ál-szenteskedő képmutatók, legyen minden embernek igaz istene és hazája, kinek nevét imádságában emlegeti.
Haljon meg a bün, hogy a bűnös felemelkedve bátor képpel állhasson meg a világ előtt, és soha se lássa szem, hogy a szegény becsületesség a bűnös gazdagság előtt meghajtsa térdeit.
Tartson össze bennünket a szeretet rózsa-láucza, melyet soha se bírjon se az önzés, se más szenvedély elszakasztani.
Uj esztendő!!...
Kívánom hogy mindnyájunkra boldog legyen. FODOR PAL.
Észrevételek a zalai gazdászati egylet érdekében.
Érzelemegység, összetett vállak, morális és anyagi erőnek közös erélyig való fokozása, .mint napi jelszavak, mózesi betűk gyanánt ra-gyognak a honszeretet oltárán, s fájdalom, sok esetben ne\'m hozzuk meg értök az áldozatot! Ámult november hó 10-én Nagy-Kanizsán tartott gazdaságregyesűleti köjgjyűlesben rosz termést ígért- az egyesület jövőjére nézve a részvétlenség fagya. Sajnos, de így van. Zalában, hol a szép, magasztos eszmék lobogója mindenkor alegelsők-között lengett, közes irány, szent elél nélkül, mostoha körülmények között sem képzelhető az- intelligentia, s mégis, agy a hazai -gtmáHízat; S4pax~eme1kédé^re^dy»s intézmény-iránti, hideg közöny miatt halljuk „a sok sűrű sóhajtást." — Ennek oka a valódi egyesülés, összetartás hiányában rejlik, melynek érvényre juttatása mindenkor a ozél -eloharczosainak adatik feladatul. Azok nélkül sokszor elbillent mar az egyensúly, mert hol hirdető nincs, ott nem válik testté az Isten igéje, s mert elhamvad a tűz, ha nem élesztik azt. Gazdasági egyesületünk alig néhány megyei ésalád által tartatik fen, a többi csak hírből, vagy még ugy sem ismeri azt; igy történt, hogy-az említeítem legutóbbi közgyűlés is csakhirből érkezett a\'me-gye nagy gazdaközönségékezv- mintán a szükséges., legalább is-községenkinti meghívások helyett, csupán hirlapilag lett közzétéve, —ezen eljárás országos testületeknél czélra vezető lehet, de-nem nálunk,\' hol 5—10 helységen végig járva.sem talál az ember egyetlen egy hírlapot! Ezt azílletőkigen jól tudják, s annál sajnosabb, hogy oly közegre .basirozzái pagálását, amely itt „terra incognita."
.Erélyesebb fellépéarkellene itt a gazdasági egylet nemes eszméjének megkedveltetésc-, terjesztésére. Nézetünk szerint szükséges lennej..
1-ör Rcalisálás; ¦— ha t. i.\'az egylet alaptőkéje haladék nélkül annak megfelelő tulajdoni, vagy haszonbérleti ingatlan-birtokba fektethetnék, amelynek azután; korszerű kultúra általi becses\' terményei a" tagok által jutányos áron megszerezhető\'leendvón, de más részről, mint rcintagaadágzat a kezelés iskolája gyanánt áll-latván fenn; az egylet körül nagy és kisebb birtokosak oly. mérvbem concetrálását idézné olő, »0gy minden gazda nélkülözhet\'cn, minden-nkpi kenyérnek tartaná ámíuk felvirágzását, fyUmBroíözéBét;"a.-
-4 -!*-V ^ .
gehbon lennének rendezendök, melyek íala\'mely zalai vidék központjául szolgálnak, s"melyek közelében a tagok, nagyobb számmal laknak,, ezáltal a kiállítás — ami fődolog — kevesebb
költekezéssel eszközöltethetnék,.---de ami a
versenyre elényt (agie) adna,"az-nJriállított tárgyak fokozatos dljazása\'lenne.
3-o\'r Czélszerű felosztás, s a tagok szünetnél kuli foglalkoztatásával párosított minden ároni tevékenység, — s ez igénytelen véleményem szerint elérhető lenne az által, ha a szakosztályi tagok akként változnának,-mi-kép minden rendes egyleti tag az egész megyében felváltva cs koronként választmányi taggá neveztetnék, azzal járó hivatalos teendőjétől! visszalépése, vagy meg nem jelenése ese-tére pedig — rendkívüli körülmények kivételével — közczélra fordítandó pénzrárságot-fizetne. Ez által, míg egy részről azon sokak által terjesztett vád, hogy kisebb gazdák a közremű-kődhetésbó\'l kizáratnak — megezáfoltatnék, más részről a tevékenység insinuáltatnék. /
4-er Gyakori érintkezés, — mely nézeíem szerint ^minden farában .az _egyesület lapjából legalább is egy példánynak közös kéltségen leendő járatásában gyökeredzenék; önkényt ér-
tetik, hogy az egyesület hivatalos közlqnye csakis azon fővárosi, vagy vidéki népszerű lapok egyik lenne, melynek belmunkatársai oly -írókból áUanának, kik nagy részben egyleti tagok is egyszersmind, s kik ép ezért az. ügyet, szivökön hordozván azt „pro domo sua" nem csak kihirdetni, de kivívni is iparkodnának.
5-ör Buzdítás; — korunk még nem érte el azon stádiumot, hogy a haladásra, a magasztosra való fogékony^á^jmndett^s-esőTífan gombaként 1rr***~irt>, w hogy ne lennének szlik-ségesek minden ügy körül az "apostolok, — ugyanazért szükségesnek látnám, az egyletnek kerületekre — vugy ha ugy tetszik — vidékekre leeudö azon ozélbóli. felosztását, hogy minden ilyen vidékben egy díj nélküli ügyvezető lenne, — ki azonkívül, hogy a megyei, illetőleg vidé-kebeli gnzdászatokról, földek s produktumok minőségérol,"számáról, melyek Zalamegye egyik vagy másik vidékében gazdászati észlelést ér--demlőleg különböznek-—részletes, —^például, -havonkinti tudósítást hivatalból adna, egyszersmind vidéke birtokosaival; népével az egylet mozzanatait közölné, községenként kihirdetné.
G-or l\'ontos figyelem a tagok iránt, mely kivált közgyűlések előtt akként érvényesíttetnék, hogy a gyűlés határnapja ne csuján hírlapok lürdetéseibüly-kánem-níagán vagy községenként meghívások utján is szegénynek-boldognak tudtul adassék. •
itne véleményein szerint a zalame-gyei gazdasági egyesületet népszerűsíteni. Csakis erre, s korántsem alapszabályi refor-mokra czéloznkk e sorok. En gazdasági egyletünket jelenlegi „statusqno" állapotjábÓl, nemes ozéljánál s öriáiló hivatásánál fogva kiérdemelt, -határozott, biztos és naponkint emelkedő, -gyarapodó állásba juttatni óhajtanám..-
Egyébiránt czeb szerény.reflexiók ha nem használnak, nem ártanak. :-TUBOLY VICTOR^
mert akkor olyanokon3 töri a fejét, miből-hász-
na nincs." ...... < *
"Vagy 300 évvel ezelőtt talán e csekély .tudással valahogyan boldogulhatott a kereskedő, de máfiá mai korban\'még a legntósó kalmártól istöbbelJcövetel-a világ. .
Honunkban nem egyszer kaptam .falun: tartózkodó földes uraktól e kérdésre; „hol van fia .kedves bátyám ?""azt"uTako^m feleletet:\'"
— Tudja a menykö, valahol kün a tanyán !
— Hát gazdászattal foglalkozik-? -
— Nem bíz" örh"anem tudja öcsém,--minek iskoláztassam, a fiúnak sem esze, sem kedve a tanuláshoz, csak boltos lesz belőle; ahoz pedig e]e*g hamÍB-a-ficzkó; —
\' Egy ízben különös kíváncsisággal ohajték aféle hamis ficzkót látni; mig végre estve felé osaiugyairetéál\'tott a reményteljes kereskedő, rendetlen ruházatban, fénytelen csizmában, olyakat füstölgetve makraprpájából az.\'ott levő hölgyek orra alá; mint a kéményj!—mely neveletlenségeért az "anyja által megpirongatva, azzal mentegetődzött, „hogy biz a sebaj! mert amit ö szíu az a legfinomabb magyar-dohány. A fiatal embér^már. 15 éves volt, a rosz nevelés csiráit .késő- volt belőle kiirtani, uj pályáján
2-vt. Verseny, — moly a kiállítások kö-rtili intézkedések által bírna horderövel", azók-igyáriiB, w^oéökJjpellSmvel olyan helység
Kobonyi G\'éjzanak ^
A hréJceddemrlil\'n •>*, li\'cíáretflt-nj/erft oranjl--^tarhmtyiiVal jutaimaxtt pályamüoábtJ.
, \'¦: IV- >-"
Mily képzettségűnek kell lennie, a mai ke-jcskedönok ?_ -
JK kérdéstTiein egyízerhallottam odahaza\' igy megfejteni „tudnia kell olvasni, jrni-és szá-Whféslia-többet tud: az" csak.Sárára van;
igén boldogtalannak érezte magát és három évi " önkínzás Titán színésznek csapott föl Mily szi-nész vált belőle: azt nem tudmuT valami müve ki nem kerülte volna, kí legnagyobbpontoí-sággal, még a külfüldön is olvasom lapjainkat és imádója vagyok a nemzeti színészeknek; -Hy szerencsétlen kereskedősegédekböl lett színészeket, katonákat, írnokokat^ falusi kán-| túrokat slPTszánualanl ismerek. Van azonban
Hzarnnriüfrm ÍRmft>m~n1y príni»»4piilíg nrqlrqt j^" Vj^~
sokkal okosabban teendették, ha-oly közönséges színészeknek, katonáknak , kántorojenak ¦ csaptak volna föl, mint oly pályán maradni, melyre sem képzettségök, sem lírvatásuk^rsem \' nevelésük nincsen. Bizonyos angol nagykereskedő egy frauezia kereskedő azon kérdésére:
— Uram! hol van fia? azt válaazolá: -
— Az egyetemre kiküldtem Berlinbe. -—Hát nem kereskedő?
—: Nem uram!...................................------.-
—Az istenért mért ? i \'-. .....
—-Mert ugy találtam, hogy nem eléggé ügyes, pontos és eszes e pályára.
— De mit fog ön tenni, ha megvénül és kire hagyja Üzletét, ha meghal?
— Czletvivömre. -:
— És biztos benne, hogy az fiát nem fog- ; jamegcsalni? ^ ._¦ ^_ , v;
—¦ TJram! éri-neveltem fbí "kereskedőnek, — ö angol nem franczia. .
Azzal hátatfordított az idegennek és.azóta-egy penuy-t érő áruezikket sem kapott tőle. Angliában a kereskedStől legtöbbet, nálunk \'
legkevesebbet kivannak. - —---r
——Az^angöl családi életwent. *Ott rendkivű-líségek.közé-tai\'tosnak a házassági szakadások, elválások. Az "angol jí" legfigyelmesebb, leggyöngédebb ; az angolnfi a leghivebh, legszen-débb. Ha gyermekök ninós,,egymás buldogítá-sának-élnekés hagyermekökvan;mindengond-r: jókat azoknak nevelésére fordítják..^-. ;
Az idegen bámulja azt a peo>ftériát;mely— már oly kis angol gyermekeknél találtatik, ,fla például a jobb házból -való angplgyermek.he-: piszkolja vagy eltépi-irüliáját, ha mejr.Lna^.on^ kicsifly: rögtön s*alad,„anyjáho«,liogy.a^joii5 neH tiszta ruhát, vagy végye-ki tf^bttót, •sagy| varrja be"á-lyiílfaty\'htnagyobbi-j^o^^fr*? maga tudja megtenni és ncqrazárt teafái \' il"
\'i_ .\'¦\' -.."\\:
íélno, hogy Jíttlei eUonke«6 eaetbínjncgrarnék Bt, (oly bánásmód ott ninos szokásban, ott a gy"«makok ssorttik ssuleiket és nem félnek tolok) hanem leginkább azért, mert látja, hogy:
\'aiajji űjha\'ayesn^^ ma-
guk tisztitjákia,varrják be"ő1tBiryeiket.-A» an--,
"ga^mmdanrnuntegy-osítönh^tes^
.mekkorától ,fogva_megbarátkoíik ;azon eszmével, hogy a kabá* nem kabát többé, ha egyfol-
\' tnni*ctti rajta és a mellény nem mellény ha ¦egyLgqiid>Jiiányzrk.Í8 rólalhanem rongy "és" rongyokban csak a koldusok járnak.
Hogy mily gondot fordít az angol-minden
\'legkisebb apróságra, az csodálatra méltd. Jó lehet még sok párisi Kon is nevetni fog, ha például meglát, egy angol mosdéasstalt; mert
¦ tott, saját kesére nrlfott üzletet Frankfurtban. Ügyei-lége által^mdénSnnen számol Jjizományt. és hitelt saerzett magának. I. Vilmos,\' hossen-kaaseli választó-fejéáelmot réstint régi pénzjarttjtéToi, részint, mís saólgálalok által lakóteleié -maginak, agy\' hogy ud-^vari-flgynokévó -nevezte kí A franczia \'háborúban, •mig-Rothlchüd-jnaga, vagyonát majdnem ogéssen ol-vcszté,á fejedojmót annál nagyobb lelkiismcrstcsség-gel^ezelé. Amintaz-ixraeliták Frankfurtban polgári jogot nyertek, ö lett a-választó collcgíamnak elnöke. Hegbalt 1812-ben, 10 gyermeket hagyván taaga után, melyek koat 6t a ?4- Eiek apjok haláláig árnexikek-
kel kereskedtek ¦ most apjuK üzletét ícvék át, letelepedvén Frankfurt*; London, Paris és Nápolyban- Az ;üzlet a megalapított elv-saerint egyesítve van és köl-caon$s .gyorsratárok\' által szoros közlekedésben áll. Összes birtokok 400 millióra rug s a mint a nagy adóskönyv matatja, 1500 millióra vállalkoznak. Roth-scbild őt fiának nevei, kik közül még négy van élct-ason rnindénféle furcsaság-találtatik; 4—ő_Lélfi_ hrnj tiivnttin^k • Annt-lm, Salamon^ Untban Moycr,
appan, .ugyanannyiféle kenőcs, fogpor, különféle kezecskék; kefékiés kuIőHböző nagyságú 8__4 törülköző; mindez a legnagyobb részben _ai awtalon áll, egy nap ugy mint a másikon, sokéven át, minden a~Ejelölf helyen. — Innoii Jéied,=ho"gy"ajrember sehol sem lát oly kevésarsz--JjJmtTt-öly- sok -lendes tiszta emberty-.mint-.Angliában..
pl nem hiu, hanem-tiszta, rendes,. nem cárnál magából divat kedveért karrikaturát, nem vágyik tetszeni, ttŰHta franczia: de meg nem engedhető bűnnek tartja, ha egy mivelt ember arczán vagy ruliáiu piszkot", szennyet tahűr Nem eredetiség után való vágyból pontos, mint a német, hanem szokásból, mert gyermekkora óta árral taníttatott. -
—;^Tisztasa]j7fend,"pontosság a legszükségesebb, leglényegesebhfnevelésy,r4pntok minden payánál-élÍüIonton_a_gyerineköket a keres, keddi pályára neveltí szüléknek kimondhátatla-nnl ajánlandó: Jíem"undoritó a vevőre, ha valtam szennyes, ohuos kézzel nyujtatik át neki -különöflen_az_eamvaló árnezikk? és nem visz-azataszftó benyoi.iást gyakorol reá az oly üzlet, melyben minden rendetlenül összevissza^van hányva és hol várakoznia kell sok ideig, míg ""aztmegtalálják^amit-kríán? Minálunk különösen ax izraelita-kereskedőknek. tisztábbaknak .....:. eVreridesebbeknek kellene lenniök..^-"Széchenyi egy társaságban az-angolok azörgalmáról-beazilt; elxhondá, mint dolgoznak, mint fárad-" nak ott-.szünet - nélkül az\' emberek,- mintegy . kónisban^az^éji^B^rsBság-Bajiiáihozásban tört
~:kuiSiegénypazegény angolok,-_hogy ők min-ó%:ó\\>lgozziak!\'1,Nem szegények ők^nemiaaaj-jiálandókb^eminksTbbii%ylend azért
"ékilgotnt^\'ho^magukat kinöszák^hanemmn-: tatságbóljitdolgot játéknak nfaikéamennél több idolga van ott a kereskedőnek, annál nagyobb örömmel, kedvvel un és végzi foglalkozásait
Most, midőn még egy franczia császár is" vadássa ti Urándnlást_tea Femereábe, Both-¦chüdhoz, — nem len érdektelen t. olvnsókö-aonségUnk előtt e Croesus család eredetéről, s * a befolyásos állásról — melyet elfoglal — íb-vetkezőket IgtsSlnUnk:
^ "" BetlsKfcOáWHláa!. taráéi .ramnetéuek egyik legkitundobniaaiájijV
Uateteaségo^áa pautotaága -által roppant vagyonra a ,B áhal nagy befolyásra él báréi rangra tett iserk-A csatád hírének." alapítója BothichíUl Me^or Anzelm, MfiL AvnkftirtaMa {mskí.^174 vbtktV igy közön jeges íyMÜto ltet*i^.MianQk fi* Ujat 11 évei árva Fflrtbo !jAld«teÍIitak»ttiÍ, hogy rabbinuiságra kdizllfaenen; _ÍÍT ér tntilva azonban Vlsnatért Frankfurti* L¦ k«-- ttdttüff lett. ffejftolc mellel! kedvei fogLalkcreása . J^\'atrigípé&ifk JuuliniiiyoBiiB. Idfival egy hu-. Mreqfi TflttWnff wttjéié híTntott rrieg, }, onnét TÍfrgTrlrwiniJQtt t UOD & tíkérú, moly tikitri:
Károly, Jakab, Unokái: Jakab, IL Ánfi&lm éa Lionol, Salamon nagyobban. Bécsbon éL Lionel pedig angol parlúuncnti tag. — Ezen Rothschíldok mint magaa-álláin sxemélyok^k a mint képzelhetni, aokszoros ke-jDBKtrendckkri fqlt5ké8itve. Mint e mellett Mórse-a Tollaatihoz híren raguskodnak. Valaha Groeanj,,msi napáig BoÜmohild a ga-^ftg embernek példánya.
. _ __^ Kámory 8.^
Fe&ti le^-elei^.___
XIV.
. (Dtcstmber Sl-dikín). {Jrj-tek Petii*. — Ugy tálncioliuik ftmint hnisák. i— Igy van ei u *%i*n vilAgon.—--FftrtAagi-remiajtt t hírek, —-Hangöíiafc ajrek. — HeniiaUtn «1« « tirpák, meg a törpék ea Hcnnaiia. — Zal-aíQgj. — A« emancxlpiciió. — Trffort, MeiícI, Lanka, in. Lf7 millió forint I — Aa \'«orópaU egytmitűjr. Mnratl minden^, régibe. — Melej énclcni. — Boldog ujeEitendűt!)
(it E. I.) A kinek kedvo kerekedik, tán-olní, bie«aen Pestre, de oliiro íb nyugodjék meg abban, hogy akként kell tánczolnia, amint majd h u z í_á k^^xag tá-nc-g o 1 tai j-tVk, -mert arról, hogy mladöflkí-a maga n6tiját-ln3\'e».thaaflaT-a»6 ainna, nuutánja rend exük megcsinálják a rendet, ti. lánciraadet, melytől-figy\'Jiajasálnyít lom szabad tá-TOzni.1 -t
No de agy ran ez az égést világon,* nem mindig j á rh alj a vgy u ember, amint neki tetszőnek, él azértHnégU c«ak éhlnk!
A^araangöt, mint más években, ugy az idén i« — terméiBeteien — a nőegylet nyUándjá meg — nflké elsőség — szukott álarczos báljával, melyr\'Öl, ha már megtartatott, megint azt irandják az újdondászok, hogy_áIaTciotok voltak xtgyan, de élez nem, és hogy V terem ftüadiiíg" megtelt badás, szOVőb, kaíócsnhi és sáros uízmáa wit közötuéggcl; mert nálunk már ez divat, ugy, hogy, ha az ember a páholyok iilpteB toí-JettaitADm látná, valóban azt hihetné, hogy^zsTbvásá-ron van, és.nem opera-bálban*. Hiába ! E tekintetben már csak Tárnunk kell, mig vagynat-hirdeti ki n nn-dező bizottmányí hogy a téli gúnyát adjuk a ruha-tirba b nasajtiáljnk-éretta a két Biekazorlit, vagy mig :fiagOTk-jó azántábél teaisaükr ezt,, amit valóban meg M_jahatnánk, .mert hisiBii az ember mindig Önmagát -becsali meg leginkább, ha tiaztességesen öltÖTik s Jelenik még olyan helyen, ahol ezt a jó ízlés és czivili-aáczió folytán joggal la követelhetik tülé.
Anitegytoti bált kövrtendik^hrak báljai/az
Jean Petit, éB Jean Piccolo viBzik a fíibb szerepeket. A tanár biz ott Doromit bo mutat xagy csinál, mit.á lielyboli közönség Bosco, _Philrp^i>\'Íiölílbr,\' füt ö magától íb no látott volna, áínbár az_vql.t- igérvé, hogy osupamerŐ uj darabokkal lép fel, — ami a türpo —¦ .productiót illoti, igazán, nem foghatom meg, miért tódul a közönség ily^nngy mórtékben bimulására? Én inkább^s\'ájnolatttü fordulok el e Bzerencsótlen lényektol, semhogy nevetni tudnék nekik, mert hiszÜk valósággal a tcrmébzet nyomorultjai, miután Lz megtagadta nálok a teit küejIoVlését, melyben másokat részeltet No de azt tartja a közmondás: „de gustibus unn „fiat iíi«piitnn<hirr-t\' a kdzünaég muUtqíjtkar. tnu-lasBon hát _éa tapaolj.a meg a 30 éves.és alig három lábnyi magasságú emberkék rikácsolásait I
A farsangi híreket és minden más eseményt is leszorított legközelebb némileg a térről, T r e f o r t Ágoston akadémiai felolvasása, melyben többi közt azt találta állítani, hogy a magyarországi zsidókban ninCB\'becsületérzéa.
~ Az emancipaDüt surgtiltt fl ülmjlú lapok nagy-baj-^-nak, talán szerencsétlenségnek íb álllták ez esetet, némelyek attól félnek, hogy miatta majd megbuktatják a zsidók a földhitelintézet papírjait, Lanka sorompóba lépett a nSürgünyMben Tre f o.rt*mellett,- b azt mondja; hogy a tudománynak Bzobad Ítéletet hoznia népek é.B^nomsetek jelleme fűlött, MqíbbI rabbi engesztelő* BzelicmS beszédet tartolt a ZBinagi-gáhan, -mig a kaveliázaklKlI b kurctmiákban ol latkozatokat ball az ember .a zsidóktól, (melyekhez
rofugium) hogy ha egy miHójukba kerül is, mégis megmutatandjákj mikép Tre fórt kénytelen-lesz Budapestet elhigyni.
— Nem hiazesn^togy az-érintett -akadémiai felolvasás csökkentené a magyar föld hitelintézet papírjai értékét, mert ah*í-Íiaszon, nyereség mutatkozik, onnan a zsidó nem igen\' Bzokott clraftradni, hamíndjárt sértve érzi is magát, Jiem szándékozom annak boncolgatásába Iwciitkozni, igaza van-e Txofortnak vagy nincs? Dd Lauku állítására azon megjegyzést kell tennem, mikép igaz ugyan, hogy a tudomány rzab&don-hjnb^ jelleme
fölött,~do kötelessége egj-szerflüirn\'d motr íteTétet indokokra is alapitni, azaz terjedelmesen s körülményesen motiválni, mivel Trefor.t ez úttal adós maradt; lerorandja-e utólagosan tartozását? azt nem tudni, .valamint azt sem^ hogy azon urak, kik oly hetykén-dobálgatják ast a múlót, kinek tanácBával -élnek-ez ügyben,; ós hová akarják fordítani pénzükely -mruton felhasználni, hogy czélt érjenek, -azaz Tre-f o r t o t exiláftassák Pestről. „Vana sine-viribus iraK és azért sokkal.heiyésobben tették volna, ha ily^éret-ien s: nyegle feiryegotóBekkel foihagyiiak.
¦\'- Ezen.Űgy-azonhantiániliár mint mondám,,néhány-nap óta csaknem kizárólagosan, foglalkoztató a társas köröket, legkevésbbé se fenyeget azzal, hogy az euró-p»Í-egyenBidy±i^egi^asM4 ¦_ ngy -Jjiazem, marad minden a régiben. ->,
.......... Derekas telünk van, havunk annyi, hogy akár
bokáigJártatunk benne, szánkázhatunk is amennyit" tetszik j ily kemény-idönk már rég nem volt; mind--•meUeTtt_a legmelegebb érzelem öaöknek
^zteltolvaaörnii;--\' Boldog u-jesztendíitl
tán a jflgl»«pk*Oe^lye»6^ö^l^ítan mint az jn-rozoké, teclmiknsoké sat !¦::¦..\' ^<niÍJan~e«ü-baÍ ök-=-tcrm és zete ¦ eir---min d rhitWrboBMnüsmdjis^-ha^ hir, mely miud-inkább áUnTárog^óibSl _a:m*gyar fővárosba, hogy ti.ÖPíliégei farsang egy részét Mátyás palotájában iiándókoaik-tftlxeni, melynek fényei termei hizonyira megnytUndmik a farsAigi zene1 él tánez ^zámára \'
jdj^g EottakM-caaUd, mely (Uletkápeoige, ba_. ^ ; Mig a h^g bekísaont, ^kangrerienyok »0-
aaSletaaie™ *.«-—~~.......¦ riziek «v.„tat Ma volt .^^moniai L Z-
oert, sa^.é^^^sV^eltak-ivet^ttarihit,1 adnt naiknr, ugy eanttal irtntén megfelelt még a legma-J »^!>ii*^«MkLÍs; a;lta|D^ hangversenyét lin-\'?íf5!l^WN»*g ailkaliiéi-^¦ciakné\'m: caodilni lei hat most, miden ai egé_az Táros az njtért azinháibi1 f^Wm^™?*^^^ár;(hbg^ho\'lT^cátke*:
»m törpe. Kis. Józti; (egy budakeszi-VvS> -fia)
Kunstentmlklós, deesemher hó. Tekintetei isorkeutö nrl Ha máltóstatori volna halUnraxo^rdorij^-hangttt^-m
.dáa deczember hét itt a szurlra immorábaoííiltóiiitt 6 -fokaqagyoi-Vályhn msllett.ép^n^e_^1tc»bon?k!inopd-tam, bizony mondom megbáinnlta volna, s szerkesfe\'tö ur az_ én —gyenge testalkatásom illetőleg, szikár élet-orgánumom dacaára—"Csodás mélységű, még a két-vonalos alhongn C-nis alalkóválygó hangomat. Mort lássa atok,;tir, ha már iiyenfólo, naponként-hét egész órán át, osnpa — ti ti — ta ta — li 11— 1u la, azután meg a mély bum bum, dám dám, zcnohangokkal lak-márezi egyéniség valamit, valami kemény\'hSUgot ki-;_ ejli.«íL.oJy rettents erővel ejtiki, hogy körtllo minden banjggi váltosik; innen van azután azon physikai tOnemény, mely oa An uprény kovártélyomat bájteljei fagyos sugarakban.átlengi, Tngy átzoogi: aaaz, hogy ö kigyolme,márt. i: az én szobátoj iriai teyet értei- , mébonjnindig nhangOB.u^-Most mát ebben a hangos
\'ígVi mint. példáulén. Igna; bogyóst jobb\'fdSban ii_ .tehettem ^olnn,7 lianőm-^oVáaaonliieg a t: saerkesztö^ \'nr nekem igen fbntöi dolgom joli, melynek háttérbe
szorítását tőlem néni függő körülmények miatt nem eszközölhetem; b ugyanennek méltóztassék tulnjdo-nitani azt a lovngiathui cselekményt is, mely szerint L szerkesztő arat Pesten a „Két kecskében" oly soká várakoztattam } efl" szellemi utazásunkat a maga mide» ideje j módja*\' szerint nem folytathattam amint il-, lett..volna.
Ugy KlBsetn, nincs fontoBabb dolog, mint ha az ", ember beteg: a betegségből mielőbb felgyógyulm^lÍB~ kém io ez volt legfontosabb dolgom, mert méltóztas-sék-elhinni, egyátalában nem rolt kedvem szerinti az a sok istentelen medicinas ütfeg; no de elég ebből ennyi, különben is nftkSze ahok a tisztelt nagyérdemű olvasókuzÖnBégnok, Eogy aT^Bzé^niikTíaT levelező beteg volt, azért nem irt két hónapon át "egy levelet sem; hisz enneT.Wgypbl) dolgok ia. történnek, még sem tudja senki; egyébiránt:
Most valami nagy dolgokat nem beszélhetek el L szerkesztő árnak, s ott Nagy-lLaalzaán "Wajdita József lapkiadó és nyomdatulajdonos ur nyomdájában égesz buzgósággal —"és dics^rflleg-legyen- mond-va— nyomdahibák nélkül működ6 betűszedő* uraknak, (ugyan kérem aláasan urak-e ezek nehezen
lu&z tudósitáso-mban megcsodálni való presbeazorítan-dójuk, hacsak azon nem ÍBzonykodnak el, hogy a múlt hónapban itt nálunk egy kis ártatlan gyermeket egy négy lovas urasági kocsis (mert az urak kocsisai itt nagy urak ám 1) agyon tipratott; amiért azután ennek: az uri kocsisnak-, még eddtg-ném yettük éaare, hogy valami büntetése lett volna-j-bizony megérjük
- m*gr4iogy--ap^-tttA«Aa_f^n-yffff pnppnl anm li»hfitiÍTlk bátorságban, mart ki radja, hogy valami részeg d .... ó
\'nem szalad »e nekünk négy lova s kocsijával egyetemben.
Ha már ennyire jutottunk, mondjuk el azt is,
- hogy KunsBentmiklóaon nagy komondor kutya állatokat tartanak némely izrael -atyánkfiai, kik héhanéha az emberi állat hutát ia megkóstolják; —no kérem szépen, ne méltóztassék annyira elazörnyüködni, hi-azeu ez mégAisak egypárszor tőrtént meg, a legutóbbi nem is volt valami nagyjelentőségű, csak egyczigany_ karját kóstolta meg egyiknek nagyravágyó komon-dórja; mondom tehát, hogy- ezen kóstolás után lett egy nagy^^V\'^kawmj^^Egrt^tTntAn -U^k^rtájt- : csípni, hiszen mi ez, csak egy czigánykar, mely akár jobb, akár bal nem határoz, mivel sem egyik, sem másik nélkül hegedülni nem lehet, pedig a cxigány u uszik ám, épen ugy, mint a méltóságos.úr, meg s doktor ur,— ezt gondolta a nagyidai nemzetség, és azért a kart nem engedte tulajdonosától «Icatpctni. Ezen kárt azután megvizsgálta t. Lesták Ambrus vú> rosi r. orvos ur, — ki a sebész ötben kitűnő navet vívott ki magának, kinek szelid, nyájas,, lekötelező bá-násroóíljBTmiT^ngíbiar-fel meggyógyuláa a szenve-
______dÜnek — és nviltan kimondotta, hogy itt bár veszélyes a seb, de az elvágásnak nincs helye; persze erre az illetők, nagyot bámultak,, b azután mondtak valamit, mit itt nem szokás elmondani) és mégis csak le akarták a dolgot rántani. Ekkor az illető rokonság felfegyverzé magát, éa stellungba állott, vasvilla, balta, lapát, seprű; fozökanál, -pemét és egyéb öldöklő gyilkos eszközökkel,, és az ellenséget megsturmolta. Most a sebész urJélakiameretesen dologhoz látott, ha bár caak nyomorult csigánynyaL. gvttlt íb"rarg a baja; b mi történt? a kar, három hónap elforgáaa után meggyógyult; — most az illetők egymásra néznek, es agy tetőnek, mintmikor valaki magában aztgondolja: „de bizony, másnak itvu esze."\'
Sztot*~ÍBdfc~n^tíófc jövök, ha eszémbejat," h°By a múltkor egy tántwrae*ter_ volt itt \'varosunkban, ?a ^unun bocs ásd-meg neki r „magyar keringőt" tanított. Hát már megunt mi ez? nem csak visszaesünk a régi kerékvágásba,; hanem \'még mélyebbre is , sülyedünk; _ no csak ez kelleti mlg^liogy.a magyarnak keringője legyen 1 már evelaaztin topánja,\' sziik és bő bugyogja, kekkerje,. frakja volt, amidőn ezeket szépen a világ árnyékától elbucauztattiy akkor/eltolakodik egy máB impertinens pokoli fúrta, S*"§magyar keríngÖ? név alatt gyönyörű nemzett tajwztrnk köze ssehitelenkedve, azt minden módon hepisskolniakarja._Le a magyar keringövel, nem píruiank^-hogy nemzeti jellegű körtánoznnkaté#*htrel* toborzót nem tudjuk, hanem ilyen zagyvalékhoz kapkodunk?" . ~ " " \\
líott terJffikHfft a mfivéesutre. Jelenleg- viro» "Vunkban működik Bíszódes-Sándor fényképén, ki a" ^zóo^s cstdidatt^étóttrtáa-jel^s fényképei által a koseh\'smoráa^ dicsőről ko*z<>rnJ^t méltán kiér-
¦ .^Ilfisinmí?<:- . .•: ias&~~-.....•¦¦•:*¦?«>.
demlé, s ez okból nagy pártolásnak örvend városunk müveit közönsége előtt; a felvétclek\'és megrendelések egymást érik, de nem is ok nélkül," inert ngyah-Caak hü éa gyönyörttarczképeket készít. — Valóban a fényképészet szép haladásnak indult.a.magyai.if-jaink e téren is szép nevet s hírt vívtak már ki maguknak. -
Sokat kéatönk mára „Két kecskében," de azért Tnig" a-tnnsági kénvelmeB-fngal^aJy^koBkoaárral^^ kabS; áll, elmondom a tekintetea urnák, hogy beszélik nálunk, miszerint a régi elkorhadt, s csak nyakíörés veszélye mellett járható diHb darab deszkából készült járdák helyett ujakat készíttet a városi hatóság;- valóban mujrárdtitníí n tínTtplt h&tÓBág, hogy ez fidvős és czélBzerü, égbekiáltó szükségesség iránti intézkedése a nyÜYánűflság terén saQg2mUttcaíék\\merl"bizony tessék elhinni, hogy artélt hosszú^JBzakAkon-át^ . nem ritkán forog az ember ébta veszélyben, mikor íol\'g a szurok setéUégü éjféli 12 éa 1 óra közt a kávéházból, a társalgó teremből, ngy ahogy, hoza"bar-kacsul, éa nagy siercncee, ha haza talál: no de majd máskép lesz ezután, üsz fűlségea járda7B"ötyItönnyG-
-di*n—W«-fittync.flntr) l.ngy tt,^- fl ejt fTllffg Roro«
Bándor tanácsnok és belrendorbiztoa uraak köszönhetjük, ki nekünk személyesen megigéré, ^ogy^az egész föatczát pompáa egyenes járdákkal elkészítteti, s nem sajnálja minden ékcsszólási tehetségét felhasználni arraj hogy habár anyagi áldozatta^is a lábakis karok" a kificzamodáatól,—és azizmoB nyakak arkTta-réslöl megmentQBBenek. Hjen sokáig^BoröVSándor-l-^^ derék belrendőrbiztoB ur, ki a kazjólétnek ily tevékeny hasznos gyérmeirey~éi csillagai
iloat böngészszünk a lapokban; ott látok valami hírlapot, vagy njságtit, amint tetszik — a czimét nem is nézem, majd\'ráismerünk béltartalmáról; először is az újdondász tapasztalatait:
lm Itt áll, hogy a aZala-Somogyi Népnaptár0 megjelent, — az újdondász ar magas Ízlését nem elégítik ki a naptárban közlött versek. No bizony derék, hát talán a legjobbnak is nincs alja; van biz abban jó Íz, rosz is; és azután ha minden ember, vagy akarom mondani költő jó verset ima, vájjon hogyan s mikép tettek volna némely költök biresfté, hogy1 tűntek volna fűlazök^kík föltűntek? kik^lnáník^nemzetienylö csillagai!—-.szükséges, hegy roszj küzépazerü íb_legyen, csak igy méltányolhatjuk a jót. Ne féljen a t újdondász ur, ezért még nem vesz el a világ, ínég csak a hajunkezoli sem gurbül mrg.
Kop köp... íazabad! — Tekintetes urak, itt a kocsi, lehet indulni.
No jó/ teliéi induljunk. j. Hőst pínczér, szobaleány, hanszknekt mindstr elÖrohan; —itt van 10 krajezár, neked meg 5 kraj-czár, miért snbikszdtad be a sarkantyúmat, nem tud--tod, hrrgy az nem Ujr ?---— . - __________ -
ges torekvéiankiíek irányadója ^jövőnk bizloaJtója. ~~ lllö tehát fontolóra vennünk, hogyan áU keresköjdel- /~ münk^B mennyire haladtak iparosaink. 1 ,
¦ A ki a társaság -alsóbb rétegeiben búvárkodik, könnyen találjo,~miként hazánk viazonyalnak vilto- v zása hathatós..befolyást gyakorolt "csaknem mindene eS7e"J,olBirta- pénzhiánya vele járó bizalmatlansággal, drága élelem, aránytalanul fölemelt mun- _
a termesztmények; alacsony ára, mely merő ellentétben áUTl^llmenyek mindezek hatalmas tényezői, melyek ójomnehéueg-g^l BulyosoduAk az iparüzöre, akaö^lyoiv*n\'ft aaahfid mozgalmatr éa a jóllétet aláásván.--Ide-járujjnégás is, hogy kézműveseink <- szük ismeretüknél fogva a ^k^fuldlékkel_megnem mírkoihetvén, amazoktéimiB-— --4an lekintctben-tulszárByaliaJbaakyJi^ .ott a Furtun^ak^hánj^ke^-enezét buídogaEb napb- . kat élni, sokfckl tulnyomóíb azoknak száma7kik~nyo-mor-és BzükBéggeJ küzdve, szánandó életet tengetnék.
E bajok^alapoí^rvDBláBát, ha rögtön nem, de idővel, csak a czéiszerücn rendezett és jól kezelt re--áliakola^eazköaslhfiti, :ké_pesséj*et advá&sa serdülő ptjlgarnak arra, hagy az élet minden Javaiban egy\'
Kérem szépen, a btidát jól felöltiék, mert esik
a hó, k----kemény idő van; — van-e bndájok?...
Beérnénk mi már Tassal is*) lelkem, csafcsdirfk oda.
Kérem szerkesztő ur} méltóztassék ideülni az aBBzonyBág-meHéyr&rtyukoB kosa reléi be, haj teák;, ketten a lovakat, elég, ha idáig az asszonyság hajtotta"^ — mnjd én bebújok a-tyukos kosárba, — s eléneklera: -„InduLhagyjitára az árva deák.u... Azután hnJIja.-o h;lkem ? — Soroksáron * vendégíogadóTiíbeJteilháj^ tani, —be akarom mutatni itt at urnak—a soroksári faczipös és kurta bugyogós sógorokat....
BOBS KABOLV.
KaposVar. decz. utolján.- ~ Amint a Zala-Somogyi KözlSnyböl ér te bű lünk ni. Somfisioh Pál kir. tanácoosnr adakozásra «zólitj* fel Sómogymegye kózfln*ég*4>í<jsaz«Bazegyfljten^ pénzek a kaposvári. gymnuaUrm eméléBére, tehát á" nevelés-azent-ügyónekelSmozBitására fognak fordít-\' tatm. Van-oknnk ezen intézkedésnek kedvező ered-, ményt jósolni, mart a mely vállalatot közbizalom gyá-molit, annak biztos a sikere — de ezé Íját illetőleg szabaujnn a nagylelkű férfiu-egyclmét még egfiuW. zetre foíaitánom /mely nem kevésbé hasznos, -koránk viBSonyait tekint^, a gymnásiamnál még -¦»ükaég2scbb, -dVniind e mellett meg^Atifabest:mesj eddig képviselve nincaen, értem a Bea 1 iskolát.
~ UgyanU tagadhaUÜan, ho|y anyagi viligban álunk, és még anyagibb "világnak néaünk elébe^par és >ker&B_kedelQm kornnk^elaiava j a két szó-századunk homlokán Ungbetüvel iratottf oJ^UB»ö»etsé- •
miként a magasabb ipar} mint a- tudomány hatalmas haladásának eredménye, csak alapos, sokoldaln, elejt--\' bevágó tudományos művelődésen alapszik. Szerény nézetem a térin t tehát cz^ürányoa^és a közkjvánalo innak raegfölfilÖ volna,Jia"ilyidvös_intéiet, mely áláá-iB_mű.k5dését minden egyea\'polgárra kivéteLj^fltffl terjesztheteé, minél elűbb létesitetnek s -Csalódom, ha befolyásos férfiainkról fölteszem, hogy „ létesítését, — mely kétség JtiT^ az>Összes lakosság ~ részéről forró resivéttel.és szíves pártolás&al. talá^-köznek—a körülmények s idövitzocyokat tekintetbe . vére, bokára nem fogják halai
_ Mohára, decz. hó utolján* íme közelget a nagy karácson, JnUna azjajév, csak még néhány nap, * már 1867arirunk. üokat joaoltak a jelen évre, s végre íb igenkevés teljeaült; legalább részünkre, kik az idő viszonyok alkalmával egy jobb jövőt vártunk, osztályrészül caak ismét régi jó maradt, &_reinény. _ . . . .
Ez a hű barit, melyet ^egvesztegstuL-neiu le- _ het, minden vizzontagságon keresztül kísér bennünket, b a legnyoíhorúbb állapot sz, honnan a remény ia
távozik. —....... \'
Sajnos azonban,- löt a legigazabb való, hogy— napjainkban sok cnalá4apa, níllcn" ifjú—hajado
ébrednek, hogy még-rcményük sincsl.....A:nép közt
^inea-^ztály^-jnily MLvrehatón ~n"e ^naBzkodnék. -Vane oly iparos, foldroives,.pénzi5zsér, hivatalnok,\' ki azt mondhatná: elégedett vagyok? szerintem nincs, s a dolgot jói elemezve, nem is lehet. *)
jj-frJi^ f ^jj, mjr mPj
badon jár rajta át a Margirszige\\be.
Kíváncsi-vagyokj- vjyjon ajialászok mennyire".»—-~ szabják majd most a halnak árát? alart valóban sa-JátságoB egy eset, hogy iM, hol a Duna a házak alját nTnmj iiy3>onr Tary az évnek Tnipdcn "ídüazakáp át,: —
"kivévén \'a-telet, a halászok roppanTmennyiségű halat nyernek —mégis oly drága, hogy majdnem ki-
-állhatlan. ^ddig^a halnak\' fontja 30 kr. vol^ bojlbjetf pedig40—45 krra rUg. Marhahnsnak font(\'a~l7 kr.^.. már "mosl szeretném" tuíái, mért ^melik a -hal árit oly magasra, holott egy font haláron jóformán 2 font marnahust lehet Tenni, ez izletcsb a táplálóbb íb, mint amaz. Jaj de ennél az üzletnél íb csak ugy van, hogy sokan akarnak:b«loTe nyw^kftinT; nearkerts-"-vén azt, hngy~iníltányos-*U népet.annyu*4. zjlfrolnl; _ vagy nem; mai r»^psfg aesalás is már kfllan oyztá-lyu tUlciet képem, azt tartják sokan okos embernek,
-ki e szép mesterségben meglehetős ügy estégre tett azort. Még, van egy Jrizonyos indulat, mely az emberiséget keményen ostorozza, s ez.a — az"envedéTyv-^N Sok részre oszlik ai indulat, többek kttzt haíalmms* tért foglal el a díyatkorhan. " "~
, Ki ebben szenved, az gyögytthadan. Sajnos^ : hogy nem caak egyes helyeken," de" e»^ész^rffisp* •-¦ annyira elharapódzott már, -külfinöaen a m%>«*Í hogy^*re\'n«>n» ÖkdJaVk, olWpBltBi\\oaJ#ne-k.:Ajf«> diaa, Túríi a nöfaiapqfc4»bbi adtaik:.tsutofiafc, , , mentek
fra szörii kanász, bozontos szakállú matrtz, cáa*em ¦gondolta, volna^soha;\' hogy öllfis^^l^^s^^^r
Uasc^ais^as^tt
"\' feln* .labiUi* Jeléül még ei mind elfogadhatót ctak abb nem tudok bnlaegyeinl, miszerint a nők TÜt^áifrli^W b-driért tnlÉtt fordítnak ontie-rissza mfoSratr^Kata íaántfékom agyán gyúnyolódni, de mítVjf kEVejtkrieTosBÍgtiek igen nagy tliitelOJft va-*F«Í*ilS3r MwJfrbámi\'DOKT >aj elfogadott magyar di-TBtoH egész no világ tartant ra#p Boctmnktri kár/dk - fwhi%w rt-rirtrinfttM. ninaJflHIak aa-ktlUnbak, azon negjegyjéitel, hogy o férfidivatát több esetben a ajáb&k versenyzése uüli. míg a rők a divatot magok alkotják, ai egysavrO • ezelsserüvcl ritkán Tannak: megeltgriva. Hogy diosé-etMt mondhattunk a nőkről, néni\' hajf^nátnni- emlrtlsnul j"~hnRy nálunk a axép azábáan magyar "öltönyöket szoretik-viselni, a mi aixdílímkeaij^ixorotín moUfialkr — Dalárdaegylo-tflak igán ttópsn fejlődik, mar 150 egyín Irta be ma-gái tagnak u anyaköyvte, mi-** *Rfl*t állandósága-nSl Utazik tanúskodni. . - KPGYKRAY EDE,
Hírek és események.
A A káracüijl ünnepek népen folytak le, ezrenként tolult templomba a faago nép, mely nem birtar alfógadni aWkaaigoL 4." város Ünnepélyes, komoly csendjét loctisörgés nem háboriti.
V^aj-JC^\'v mflvétzetkedveJöL ritkán élvezhető ieDe^al^b^t»aéiPJtDk~Rlflürélveic t tóit •a, aart~Ketien Henrik basánkfia, a L4 tavaszt élt -------¦oagar*ian^bb~--.kÍr6l kii- » belfóldi lapok soayi-i tépet mondtak, kii_ amfl vészvilág jeleaet, mint: Liszt, ~ ~Uéycrtie«r^j^iibr-iitn;aDdjrfDneTDéiiyTiek-DeTCzlek —-."^riöii doÓc. hó 27-én-hangversenyt a i,Z6ldfa" vendéglő"nagyteremében. Ritka élveset Tolt ez asért
-ia^nart-mJg-másalkalmakkoi^amuharátgyönyörét i
_ nem .kevMséz*varta\'a padok üressége, Ketten neve megtöltötte a termet, ¦ ily axamoi közönséget mosta-*] nábsn nimláttnnk hangversenyen. Mit szóljunk játékáról? Kern "érezzük magánkat Tavatva a birálatra,-oly-Tiatást-gyakorőTt as reánk, mint elröppenő tündéries alom/ mely ha raegszüntjr a tőle való megválás, a veszteség mély énetét hagyja hátra a kebelben. A kö-aOnség türelmetlenül várta, a kexdetat, s mikor a már ~ szép külsejével is elragadd Ifja megjelent, a Tárakcw ~ »á#iulflpjulrahágott.\'Megaeudültek aa élettelen hang"~ •atr borjai * mig a halk ömlengéssel folyó bájos hanr gok a Mohamedán képzeli tfladéniláglhk helyrilék a: figyelőt, majd Iámét a hangok viharjai ráztak fel áb-rándaaert ellapotaekbol-t káaeíühSet ébreiatettekkeb—
_.. -kőzkivánatra &^kóuy-indnlót-JÍtazotta el. Tapsvi? har-fr-a~lejk«ifilt keblek -haraogó-éljenei-jiiblmacták
/ Béiat vett aa eléadáaban le*,e kT 8 á ad 6 r, ki .- ön^nxann Ida kíiaaizooy aongorakiserete meQett hc^ gedfa-tartdff eléadáat A^aoffg-ira kiaéret nem elégi-tettalujá Tárakozáatj de mindamellett dicíérSteg kell ipcgftiatékexnflok a nevezete kitaiszonvról, hogy a :7^angrér»eDyiű aratat TáTtáncoiA<ATfll\'ki»^gítette,.mi-, Viia luHomáaonk aseriiit aa arra előbb felkért egyén . Í^!Í^ aiizttk-
aé^air^dleg» j^obák ürUlb.ttak. "
A nagy müveasoek pedig ¦iEvűnkb/11 fosunk a ttár.M4rd<nüett báliéi kuaauruba egy levelet .a kivan-ittkyhögy a^káaág~kebUbö1 kltörrálj«*k napjait
— ¦y\'y, ^-----— . -
»- L± nrinden évbea^agy moat ta "megtflrt<n.-tek a polgári egyletben .\'Ü nagy\'káijrfn^bain\'La^laö?-_ c<á"k- 4 JF^tá egy1** dnőka lett "Halwax Jówef, tUkirrSiettner litván; Tilafiönáüyi tagok* Banoa \' Jánst. Ptacher Jó*«f.-kanhiaóoRMfcfl, "Jact Fri-
Xü^, Taiga fant. florrfth" Fnno, HicUI
A nigj lauini l-i J elnlka lett Onltmin H. S.
VíT«
K * p o a v á r.
• A kapojíjnári,-gymnaaiára felépítésére következő1 ujabb nj*uUtük tettek: (Fcdytaili);
• -bt*in-3ikah:12a/rt., Talliin Emamicl 1D. frL-i Vannea (irOrgr 60 ft, Id. gf- Srimiíicli Ad«lf 200 fi.; MarknTHi"(t»Orgy ADtrí^-KÍ. Feaatoti^t Tatiiló 8ŰÜ fr^iZithy Utváa 100 ft, Ka#akovica AgoaiiwCO ft, pf h»4vlwo>i Uénaa 6» Imre lüOJ frL> Llirinczi Fc-renea \'2b frL, Ca^ayJézacf 6 [eL^StUa Atidráa 18 f rt. Kováca Sámuel 8 frt..-TWbö«" PaTIOTrX", Devierr Jca.rfüfrl., klúer Sándor lB/írLj^htllRn Pal 100 frt. Napy- Jánöa 400 frt, Jléxey öyüln "24 frL, lío-ronkjiy íároly BO frL, Bárány P»r, 100 frt., Krixsa-ni» J\' z» r JÓ frt, "Kriaianici lÜltály 40 frL, Nagy -Lajoa&OfrL, Kacnkovicr-Kárólv 80 frt., Poíbb Bul-^aiaaár 4U írLypfrSíéchenyi Tódor 100 frt, gf. Üté-^eiayiíáL20afrt. (Folytatjak.). ~
* Midőn kiigazítunk a múlt Bzámank a rovata* . "ball egy BBJtóhibátpLlT Viaay~Pát föorvna jiem .40,
hanem 100 frtot adot^ — egyattal öronjünket k«H kifejeznünk a lelkesek áldoaatkeszaéga felett, kik ép oly gyora> mint nép-ajánlatok Által a gyninaaíum feU építését lehetővé teszik. A tűbbek közt LelieK-lhm <\\-hsllgatnttnk Kagy Jánoa" turkeazi plébános ar t, ki azeréuy anyagi álláaa- mellett 4fi0 frtut tett le-aioltárra, tudóan, hogy Istenének áldozik az, ki a neveiét izeiit ügyének holta filléreit, foríntjnit Áldja m<>g az ég a lelkes papot, ki agy tetx, miként imitdknzik.
FulyA hó 23-án a alnrcznlíban tartott rögtón- | itélö biróaág által ítéltetett el k8tél általi halálra nz ^fja^PaikóTcaapatjábjóLaJiirei. CBÍfürral együtt elfogott Márton Lául6; az ítélet még az nap d. n. 1 órakor végre U hajtatott. ——gn»Hjfep.fJA»-Miifc4ÍvM ritMA vnl^. b ez alalt_ ctak bevallott 6 rendbeli rablásai la érdemt*»itik Őt a pülezra, hojájutott. Jelen yollö_aJtattBeixaLIüaíjdl,. oimsnícbarangült társaival Hajnalhoz Kanizso mellé, Innen Tótorszngba csapva át, kirabolták egy éjen a lukácsi jegyzőt és a terexovAczi molnárt; innen P. ^Onre j5tt=ky-hol-is--aa>-UmcreteB szerencsétlen cnatat •visták a CBcndörSkkel, innen Turlw mentek, hol egy ptntíébjn orgazdáikkal egésc nap duzíulvén, ezeknek Kulcaúnzbtt Bíflrjflikbcn eatn a kórcamárost és boltost I kiraboltuk. Ezzel a nyimt erdőbe vonultak, hol a reá-! jok bukkanó foglárok-által szétszóratván, ÍI. L. n íi-torági erdőbe vonult, s itt csillagzata az egyedül bilygó
¦ Csáforral ÖBbzehozá, kivel rvriJ ideig liujdoaván, végro Scgesden a csendj^r&k által elnyomatott; ez alknl»n>-jnal Csáfor meglovctctt, 11. L. pedig tobb _íebekkej boritva, a biróidglól vette bíloei jutilmát
____ * Ajánljuk \'t oWasóközönjégünk figyolmébe a
mirTietcdik évfclvatribt futó",t jól szerkeBziett „Gj-öri l Közlöny"t, melynek belbecse csak növekedni fng-az TljopBJi hPKxác»a*Í»ho»ott tehetséget irók küzrDmükő-désével. A lap kétszer jelenik mrg hetenként; <13-; fizetési ára egész évre 8 frL, felevre 4 frL IWábhá a már nngy elterjedést nyert „Ország Tükrét,*1 im-ly mind a benna^ megjelenő-aaámi\'a-képj mind irodalmi. értékkel birójtöxleményei által valóban érd-MnefLarra,
¦ ljogy-minden -magyar esaléd-asatalán helyet foglaljon. \'Ara lapunk-hirdetesi rovatában olvaalimtó.
*Mint halljak, DragiisB K. színigazgató n nemzett színházban „Könyvei Kilmrtn"- „Szigetvári vér-tanuk^ban-fug lügküatlebb szerepelni; — ,
--Jí-Akapnuvári in^kftdyflliii olfadftgftk. jnn. hó k?— -
zepén tartatnak; "
*A megye palotájában jótékony crélra rendezendő fényes vigAiomrfM értesülünk!
* Majd minden családimé visz a kis Jésos a szeret ünnepek alatt ivalatnl ajándékot,tj~ tnm tudjuk, jzb-ig^ny szerkesztSk fognakH3részí^m-ily-6rtmben^^ = áz eJőn^tők^öportosalása által ? ^~
* . K*potvári *ifaiti*.
1^ _ I>ecz. hó 18-án 3-or adatott, a „Várást he-fjMÖj" melyet megélözOtt » „Jól őrzött kis leány.*. Elth\'ondtnkinár; mindkét darabról véle menyünket, itt :.» aMr»i^k\'r6l \'ci^\'smnyit jegyzank: meg, ht^y-kjHeb\'b\' i nagyobb mértékben,mind rotz&bbvolt, —:_Öúry.éaGe--rRifckvéve"-. m^á^elébbteiéndáaokhan.v ;
szép:számniálP^ rr \' - • \', t; \'¦¦ - , . ¦
¦ V" \' \'De^Wsm\'Q^-X.Jntmlinár^ aád^L-irta^iiiránr Hrnrik, forditotta Ua*»ray ylrpád. -^;«;jnb>:ad.^áfl^k^k0^^sj szereplÖkCsind végig
LMkadatlan.szorgalommal muküdtwk, — a \'kllzT-msóg-pe^íe— taptoltés koiWnuto egyik:érdnmpiiftbbrke-gyenezít, tónek j ntolnrojátékára az eső daczára ia Igén acép azámbán Jelént mog.~\' \' ••-
:. Dűca^hó il^n „Nagy-Apó,-, credeü nópszinmU ^[^r^r^EJglig«*jr Ha leszámítjuk a sze-^ ^M^t^\\^^$^kAÍríaiket^.oyici (Pétcrnt)1 WŐ (Jj^ai mendlláa) ut qtt elkövették^ tovabbáTa; MtóöiSoaí, Tmlyet é leggS lalísaXB szinéaznek
-Qn^^f^di;pynri-Pa^^
midőn zzőkní.kjízalt, Sz--Jakabot (Kaposvártól fél óra) eralogotto; V.clAx qly rngadós Tolt ea eetve^ hogy még aa inaTok is rögtönöztök. Kovács plane\'ngfn csak - ífv\'n-yegetett nádpilczájával^ hftním.Qerőnflk^axonijá-t-
~B^óre suttyantutt egy"jót, mjt még-vakarni.is rákiéi -. az ember színpadon, A- tiibbi BzorcjlokT jók, Odry (EstUri birtokos) szép dalaival Oá II kedvraoia volt -a közönségnek. Hetényi A. k. o. épen oly szépen irfsi: zett ki, mint jól játszott így már kodvünk von őt ¦ - "megdicsérni, \' - - ^
Nyílt posta.
I. A-ask, B—Ln: Bscte* )»Tt]ít T»ttflkj ssnansl lult»-kedifink} bigj likerf, iSfii Ü3n taií»tnl fogj-út.
8- Bil4n»k, Tesiprímben: Kírj3k Ont, a fdidalá posta-t»I tadaíM ^nerít S általiban kTJak. leTtlMflioket, — bog? &1-nér al«tl ktUdStt leveleiket k uUa-tnl, — a UBrkeeit3g^BSel tadaaeík nevukst,- a titkot megtirlinl 10teliH-\'ginek ismervén.
K\'Gf-nek, Peiten ; KÖíiBnetlel vettflk SiIth emlíkcsí-.ít, kQldjak viiton-ödTSíletünketi ¦> Ufónál iiteltxé* ntin irtii fogunk-
\'T. V-nsk, 8i.-Ll»*Iin: Qá^itlm. IbtH 1 Vilatst Táranb,\' s effjebet is.
BÚTirinak, F. S—deoi EOiiSaat » Biargalómmal Irt miért, adui Ijgjuk.
„Hogj Ali m tÜík 1* _ Roiill)
N- K— nek, P>>eaerl,: SiíVmeb veMafik tutáeitiaMil, ¦ ba-inegötik » mírtéktt, UuUlet pstdiorajal le ¦¦olgálnak; d« ri-áiki l?rf]«t dljuol, kiTilt o\\j HonU-ChrUitól Síeoejbeo, mint 3a k.vfc>jb-
T. I-n»k, J-bu: XSxlűak beUlHk, sírni Táltodatáeeal.
Felelffa sierkesztíí:-FODOR PÁL. -
" Gazdasági tudósítások,
?Vagy-KauIisá, Ji-ctoruber hó. A-fol^OBogap— tartó lúgyldők! miatt utaínk égésien fölengedtek, és azért gabona ugyan elég szállíttatott volna be, de .heti vásár nem tartatott. — nyitott kereskedéseinkről/ melyek* nnponla roszabb jövőnek néznek elébe, csnk annyit BZ^óJ|iatu^k;^hogy;.Iogntóbbi tudósításunk óta 30—40,000 frtért ismét elraodfclk ketteje. felett axon igun szomorú „requiflBcat in pace^L ./¦ ~-
Knpobvár, dcez. 25. A változó idő folyvást i tart; egyik órában Bár; másikban-fagy • majd akkora kod crcBzkedik, hogy nappal is alig lát az ember. A dcez. 1?. ea 23-ki hetiváBárok a nagyobbak közül valók. Az clcségárban aljL pár kr. kflliJnbiíg, míg máa SL-lmi csikkek — hihetöl •g a közelgd ünnepek miatt, melyekre mindenki iparkudaU b«vásár«ilni — híbet-1 un magas iron keltek, nézzünk csak körül: buza 3 I frt. 40—Wkr„ ruza 2 frt 20^30 kr.r kukoriczaí frt—2 frL ibkr., kajdina 2 frt, árpa 2 frt. 5 kr., zab I ft. 20—30 kr.; rgy db kövér sertvés 30—CO ft. cpy küvór lud 1 f*t. BO kr.,—2 frL 80 kr., egy pulyka
1 frt 60 kr.—3 ft, egy pecaenycmalaca.L0 kr__1 ft
20 kr., két csirke 60—60 kr., akkora csomó túró, mjntegybudagomb \'?—\'6 kr., egy~fönt Váj 60—COitr^r-pgy itczB bivaltejlO kr., tehéntej 8 tr., egy iteze tej-f.-136.kr., egy zsák krumpli 1 frt 20—60 E\\, stáa fej. káposzta 6 frfc^ egy db.~6z (mikor ugyan kap oa ember 6—7 frt, egy funt. finom Iiaxt 10 kr. (m* p.)
Gyirt dec*. 2Q. Buzn 4 frt—4 frt, 20 kr., közön ségea 3 frt 60—80 kr.. kétossjqb_2Írt_80-kr.—.........
"^^71^ET^-irOÖ^90kr,.I.Arpa> 1 frt 80 krv—2 ft zab 1 frt. 60—70 kr:, "kukorica* 2 frt 20-^ kr., Kijles\'l frt 90kr.,-^2*frt. 10 kr.; bab 3 frt 10-^30 kr., egy mása* széna 1 frt 10—30 kr., egy akó bor t frt^Ükr., bdrginya ssákja 80 kr—1 frt (Qy., K.)
az ország tükre
exiafr bad|ape8^ \'nagy ké^s &5zllSay
fárl Ctetatáren. — Bátort Lresébet utolsó órája. íli
-j/M-l\'í \' ^ .\'\\ Atilla i&u4ié.^ 1 ; 7, - 2{
Kgjü|tólt}V;^-W14ÍTé\'e-ft.^Swríívri\'ff íjak\'! „Siodor^loti
[At~r»t- Bftlto Sántjor,
fk^tfiá it kiadód :

Nagy-lLarrizsn. II. évfolyam.
% ^szám. 18G3.janüttV 10-én.
Ismeretterjesztő lap szépirodalom, kereskedelemripaf, ga^dászat, tudomány és művészei köréből..
Megjclen o lap legalább egy ivén Joliim hó 1-151 keid ve minden hó 1-én, 10-én erSO-ao. — Elöfiíetéitai-pójlání VzéikttldéBBel li^&i\\m\\ik&<>i\\aTÍiY<*biir évre 5 fitt, félévre 3 frt. — lünden egész éves előfizető a laptulajdonoa kölcsön könyvtárat az eddig fentáüé feltételek mellett fái irjji-iaaznilhatja.— Nvili tér egy Petit sorért 10 kr. — Hirdetések^ négy hasábos Petit sorért 1-ör 7 kr., 2-or Vkx. és minden továhhi beiktatásért 6"kr. s bélyegdijért 30-kr. fizetendő.— A beiktatási dij s a lap kezelését UlctS műiden fcirgy a kiadó hivatalhoz Nagy-Kanizsán,; a lap\'izellom! tartalmat illető közlemények pedig, ngy mindm levelek
bérmentve a szerkesztőséghez küldendők KapoBvárra. * *
Aa ifjú óriások.
(Tísirtclet»tdréttTlAneki)
Korunk Baját gyermekei közt is számon illetékes vagy illetéktelen — elhatározni nem hoz-zánx tartozik — Ítészét ismeri; még többet fog azonban ismerni a jövő nemzedékben, melynek fiai a különböző élvekhez képest, melyeket képviselnek, különböző szempontokból fognak Ítélni s ha lesznek — mint kLt8<3gtGTen, — kik elfogulatlan bölcseséggel vizsgálandják, — nem fognak hiányzani olyanok semf- kik aztegyoldalulag is-^tehiieni. vagy ellenkezőleg felette pálezát tömi -magukat-följogosítva Hendik.-Sármiként kéljen azonban e napok felett a jövő történetböl-csésze: vannak dolgok, tények és tünemények e .korban, melyeket szem elöl tévesztenie nem lenét, nem Bzabad. ,
E tünemények egyike a mafpar excellen-ce müveit világban, a sokoldalúság, és mi evvel karöltve jár^— mint beláthatlan _pn_sztasággal a-táj ékozhatlanfiág — a fölületesség.
Nem lehet tagadni, hogynemcsak aránylag, sőt általában, sohasem volt annyi müveit ember, -mint van mar De a kor e műveltsége inkább csak anyagi — materiális —; alaki — fornialis —legénységérőla -sBámtalan^lhamftrkodott-ítélét, félszeg intézkedés, az erkölcsi biztosságnak gondolat- és életbeni oly kiáltó hiánya; az ephemér eredményekkel is alig kérkedhető kf-íó^eiek^zöne^raindezeknél inkább pedig" az irodalom jelen állása\'bárkit is meggyőzhetnek.
Az irodalom azon tér, hol az emberi- szellem legkézzelfoghatóbban exarálja magát,"hogy hasonlattal éljek: az ember szellemi és erkölcsi életének ütere. S ha ez áll: agy e kor bizonyos tekintetben szellemileg beteg.\'
Vakság volna részemről elvitatni akarni, hogy korunk,.valamint egyéb tekintetekben, ugy főkép a tudományosság alapos s nagymérvű előbrevitelében is hervadnatlan babérokat
kíizde ki magának\'. S a mily- esztelen, ép oly vakmerő kísérlet volna ignorálni, éfiighorál-tatni a mély tudományt, a szellemi kincsek dus hatalmasát, melyekben a Mázsák nem/ kevés avatottjai bővelkednek, s miket ezekörökbecsü müveik által az emberiség közjavává tenni sietnek; azonban ez utóbbiak, bápnii^tekintélyes számmal legyenek, — az üres, tartalmatlan TegjobtTeseíbé"hTs csak nagyon szerény érdem Ü munkák-öxönéhez képest „apparent rari^aö--
tes in gnrgite vasto-. u
S e gurges vastns, e valóságos vízözön az,
mi iröllatmnnk7nagyöbJb~r?íizét teszi. Honnan-éz?
Felületes sokoldalnság, vagy ha jobban tetszik — sokoldala felületesség korunk egyik characteristioonja; ez hozta magával a józan, igazságos és szigora kritika hanyatlását, melyből okvetlenül a kritikátlanságnak kellé magát kinőnie, mibo\'l aztán önkényt született a rnin-denféle éretlen, idétlfn kftra,, minilpn plőkéazlT-
kákban acttleg megtagadja a már Qnintilián és Horácz által ajánlott szabatosság és érthetőség elvét: ugy; a közönségben is nagy mé"rvben meghamisftá minden józan Ítélet alapját.
El akarok mondani némely dolgokat arról a ballépésről, melyet napjainkban nem egy^kü-lönben hivatott teheti^gv1aívet*^,\'vs;melyazl^o-
"talmas"erővel, bugyogó forrását képezi;" b ez -akqrai irópálya.
Ne vegye tőlem senki roBZ néven, hogy1, ezej^a^szólásszabadság elvét -annyira imádó napokban, az ifja óriások felőli egyéni vélemé-nyem nyilvánosan merenr elmondani. Úgynevezett doctrinair nem-v^gyok, „altum superch liumbt " negélyzeni nagyon nevetségesnek tartom, sigyaz oktatói íennsobb tekintély követelésének vádját előre is Egyszerűen visszautasítom, kijeleiftrén, hogy pusztán egyéni meggyőződés és jó szándék az, mi e sorok Írására ösztönöz,--....... — -------—--,—-
letet nélkülöző írói éa szerzői vűzketeg, mely eddig is hódított s pusztított; s kellő ellenőrzés hiányában még ezután ^s fog: közműveltségük nem nagy dicséretére! s
---Nem-szándékom -ezuttaHsz ^outíoffiBSk^
azon korcs termékeit átalában venni szemügyre melyek a dodonai s delphii mysteriu-mok felelevenitésóXlátszanak jnagnknak-celnL
kitűzni; nem-szólok muu muliláktól, kgye&ek azok egyes értekezések, avagy Önálló terjedel-mesb müvek kötetei, melyeknél szinte megszoktuk már az értékes, a dologhoz tartozó eszméket, a kutatott igazságot a \'szó szoros értelmében halászni* a — tömérdek mellékes, távolról szedett, oda épen nem, vagy csak igen gyengén vonatkozó eszmék és a divatszerü himes virágos szóczifrák hullámaiból. Illetékes tollak eleget küzdenek a sajtóvali ezen viszazaélés ellen, mely valamint magukban a kérdéses mun-
Kórjelenség-e, vagy a tálbo* erői: természetes tulömlésfr? nem rajtam áll elhatározni: deelvitázhatlan, hogy ma mindaz, ki valamit tud ellenállhatlan (?) vágytól sarkal tátva, siet azt a\' _vníSglS~kiöntenii terjeszténirs az emberi nemmel megosztani. S hol teheti ezt, ha nem a sajtó utján, mely & gondolatok- b eszméknek az Lgiia_YÍláLba_8zétágazó csatornáját képezi? A
lukmlyL lamilütaüyvjk leade^tjges fflfedmgaye M lomtalanokat; bátorít fel k^lépniők a ktizdfrérre hol pedig csak érett Ítélet és mély, alapos tudo-. mány arathatnak hervadná tlan. babérC- -
Sokan mondják: mai világban minden korábban érik; a lélek, a kedély, az ész. aritélet. Meglehetf de ne feledjük: hogy a kora érés nem természetes, s hogy a korán érett gyümölcs kevés zamattal bir, és-nem állandó.
alapjában vizsgSva e tüneményt, ugy találjak, hogy létoka hiúság sföltünési viraketeg-
TÁ BOZA.
Búcsúzáskor.
(Okt 17. 1860.) Ha egy esiUag sem less régen, Nem oa a nap sflt az égen, — Elfelejtelek...
Ha tavasz s a nyár Ölében, Kern losa^tnár\'egy szál virág som, ^Elfelejtelek:...
\' Ha a patak nem fut többé, - A való less osalo köddé,; Elfelejtelek...\'¦¦ • 1
^ Ha a vihar nem csatázik, Es. a tenger nem hnllámsik, \' Elfelejtelek... " \'
„ "Ha már nem emészt "gond s a vagy,~~ A juerelem-nrugodni.hAgy/\'. r -Elfelejtelek,..
i
Ha megszűnik a távolság, Kern hajt zöld lovelet az ág, Elfelejtelek...
Ha majd nem ég a szerelem, Es aa örök, nagy.gyötrelem, — Elfelejtelek...
Ha életté less a halál, " \' S a világrendszer romban áll, — _ Elfelejtelek...
Oh, de mind ez lehetetlen! Hát ugyan aa hogy lekéssen;
Hogy én téged Elfeledjelek ?l:v.
KOBOZ.
i_ Uti rajzok.
lÁwtm Salibnrgig.-\' ¦ (Folytatás.) " - i
Linz fels8;Anstri»nf«várös», s jdltebet ks, zeű 30-*zer lakost ízdmlál; mega egyike.azon , hallgatag",-osöndes városoknak, minőket nagy
Németországban legtöbbet találni. Epületei jobbídan. ódonazértt, gótli, stvlben lésaftvék, emlitéat: esnpan a«ép tágas, hossz-négyszogfl, s a .Dunára nyíld piacza érdemel, a Szentháromság nagyszert,aranyozott fcépévelk3iBpá«u^i> .. Yf. Károly császár idejéből, a Bzerenosésen ál-Jott harcz, a^lemi csapások emláíéré, 1723. ¦r^i lánz fekvése gyUnyörtt, majdnem minden- j , felöl ni alpeselrtSl— melyek itt még nem ér-vén elaa-örBk. hóvónal-magasságot; ,tB«rk, a meneteles oldalaik attrtt fenyv)9«akiel\'boTÍtvák — a;aríiv«<\' tlut **4*fl*
aröritva.a roppant-tanysUiilaíoltat^tóffiLbo**-sitanltcidri ingámul^-^amaroB , vizévér.:3:. hegj»k-.éifc lejtffm moBolyéjv*. -fehérlenek egyhazak,\': bncrojárA kolostorok,^ -számos nyári lak. Legszebb Tilegtágasahb *üi-r tást nynjt a bástyákkal nwgeröaitett, a" az eg&ni^. ¦
magas tortymval a;1tóíamo» hegyvidékrevvto-vabáfrVa^ergí,*a(»8-Wk ataSuhrtón, épült
rekszik, az-köztudomásu fény, de *i«ni mindenki tridjaiMtr-fcogf a császár még oit is, hol .a többség i-Jt-zskértfik. Ítéletiben, megnyugodni 8Mköt^rviUlftlkoiibaibíni"-H»jiit itdetének-ttnálr-
..\'«"\' .. v..t iJli.3BV.3___1>_<_ - kii\'* lK>j ¦. ¦"ír-t-i._______ ---- ..
*^TBI|Jn*."B gymge»égek,: mélyek kisebb -T —-"nagyobb mértékben mindenkiben fBjtnl-tM-¦ tok..gyakran Sfípre*jóralelkerinTek! akkor
". beosájtturto-bllritlkké\'viflnJk-Monban;ha\'akül- -érti.
. E~hinBág"kcttos-clágazással bir j\'egyíke: «• kérdéses egyén részéről öntehetsége s tndomá-¦" nyánirktúlbecsülésében; másika pedig azon hit-\' - ben* vs^y szinte meggyőződésben ÁH: miszerint "KtesltendB mUvei-ralJbimtesznos.-WingpiJllíi s\'bwnyöiMttkíég^fmfgfelelSlecnd, S elüt üigibanr/m\'éitánylatot és elismerést érde-
mel; merVha van, ki nem e hitben indítja nfcc feléri rendszer által a tennesztniényio
nak szerelmes szülöttét ,^Iianem pusztán azon ¦ .: -érettet-v&zketegböl, hogy nevét egy könyv, - előlapján nyomtatva lássa: ez megfoghathjn lel-kXgyohgésígéDeh csak szánalmat gerje>zthet.
\' XjJ^nanSSEot tehát, s az igyekezést: Tű^nálnl, elvitatni nem akarva, Horácz „nonum premátur^-jára hivatkoznám; do hisz ezt Mki ismeri* azok is, kik ép™ nem lövetik. Pedig a legeTsoTyiioiH iinni egyenesen nem is fiatal
-rrwklto^4tanem-<ÜaIábftrt-núndfí!tkil>e»r-k-i--ín.
.. ytycl nyilvánosan szándékszik" föllépni, intéz-
-- Yéft. A fíffv-tV^yl^f"^\' ^^i^itllrnlmTizitKt nz illetőkre-bizom. A--Faraenesis halhatatlan irója egyebek\'közt-ezeket mondja: „az itélet és iz-
Jimskbizonysiganlegyjrdekes példa:
Mult éri január havában Hooibrenk Dithicl nr Frnnkhonba utazott azért, hogy az annyi figyelmet gerjesztett növénykezelési rendszerét^ ott is megismertessem A tbbb különböző\' isértetek^rblytiín felirmtatott-ercd-
raény általifaiosTbilnnilatot^dézett-elaV-
- F-ounld miniszter- szeme.előtV-az- ezen ke-
homokjában diszlő ültetvény, Napóleon Lajos müve.- \' t
1-ia nélkUlrisnWerekrliasnrriók-tt szertekn-sltril-4- Mintán -a szüret, már bevégezve volt, az
Tétéihez, mely gazdj-gnöcésü szálukat hoz mag nélkül." Ez annyit tesz, hogy alapos tudományra óhajtván szert tenni; no tnnnljunk \' ~\'össze-vissza mindent; hanem a tárgyaknt-^iz ¦ itéletlostáján szűrjük meg. s az-izlés finom ta-r;: pintafávalj-endezzük, tmert csak „itélet által rendbeszedett s keresztülgondolt ismeret ver - - tnéjy" gyoVeTet7rr"öriz" tneg a felületességtől\'^-islés-rte&g-adja azon kellemes szint, mely nélkül- a tudomány setét és\'zordon:—--
_- Ha ezekben áll minden helyes t a ml 1 á s n a k
alapfeltétele*• sine-qna non-ja: mennyivel in-
kább-mineW-hetyes-fcs alapos írásnak í ha ova-labdnnnk kQl az oswze-yiszsza tanulástól,, vaj-:"jön^nem"Bokkal-éBerebb figyelem^ BokkaF ki-iépzettebb s szilárdabb ítéletre van-e szuksé-
Ultik, miiéaéuél. nuliek ha ugy TÍlá^farkiktthiettek-"Tncg8illntek ggyi?n i
sajátaink lenni, hanem az emberiség k»z--jávává _jin\'«k"?^E«kn»k az-irogye
. alkalmazásában ismét nem akarok senkit meg
előzni.. " . r __- BORZA
(Vég. kov.)
Néhány aió HL Napóleon császárról.
¦\'. \'.Hogy Naf/olepn császár a franczia nemzet vagyonosságát megfeszített erővel emelni fó-
kihításba. helyeiéit óriás mérvbeni előnyök — eltakarva nem maradhatván, azokra az uralkodó figyelmét felhívta.
Minek következtében Hooibrenk ur Bíaritz-ba hivatván, oda Eept. 15-én reggeli 8 órakor megérkezett, s 10 órakor a császár kabinetjébe-állott; — egy óra múlván jjedig már ö\'t korunk nagy emberével, kinek miveléBÍ rendszeréi a legkisebb részletekig előadta , h ki mindent angn 18lji-gVTPtt,.é« a* értelmpzri níjzuknt ii
-saját kézével elkészítette, a.császárí szőlőkertben látni lehetett, nrely a gasconi tenger part sivár
18G3-ik évre szolgáló szdlo\'munkálntoknt meg kezdeni lehetett*, ezek tehát, n szóba levő rendszer szerint, á császár jelenlétében, s gyakran személyes vezénylete alatt, — ki a mindjárt Fa-játjává tett elu\'észlet alapján, a dolognak gyakorlati-uldalát hamar felfogta, — azonnal foganatba vétettek.
--Ez alkalom-mal^az nj mfvclési rendszer a
konyha kertészetnéTTs 1_Jcáposztáva], répa és egyéb növénynyelkísérletileg megpróbáltatott, a végből: hogy a régi és uj mivelési rendszer közti különbséget, — a néhány
alatti, fejWiléa tekintetében — észlelni ]ehes6cn.
--Jty_módon_társalgott-tt-császár 12 nap a
-hirca terineldvel.olykor egy óráig is. A vizsgálatok körül oly tüzetes, eljárjíst követvén: hojry
vények "terjeszkedését jrarrontJi\'cgy vonalig föl-jegyzette azért^hogy azok" fejlődése érdemében rmekekre-l-tetfci\'izsgálatait szabatosan megtudhassa. -
~~ -tujpzelhetm az idegeneknek csndillkozjtsát -midőn a politikairgondqk tengerében elmerült-nek\' vélt osilszárt a legnagyobb lelki nyugalommal csendes mezei foglalkozásokkal idejét tölteni: látták. „ ; -, \'
Tégre Hooibrenk ur azon utasítással bocsáttatott c]t hogy minden szakát illető tárgyi-
lagosközléniénydtegyenesta császárnak küldje meg, (Lásd Fráuendorfi kerti lap 48. íz.) ". víllennyiio éidoklí kUlönfieli-is a franczia .császárt-^nemzeto vagyoni jólétének emelése; ennek-tanuságáuK^nég e példa: több év előttT mintán érjfslilt volna arról: hogy két magánzó sok tavat kibérelvén^ a halaknak azokbani mesterséges tenyésztése által tetemesen megva-gyonosodutt, — őket maga elé rendelte , g miután kihallgatásuk után, a hal szaporításának mEsterséges ntoni lehetőségéről^ és ezen vállalkozás hasznosságáról meggyőződött volna; né-kiek az állani-vizeit. haszonbérbe adta, b igy a hal tenyésztési eszme gyakorlati oldalának be? bizönyitásával jött később létre a strassburgi halikra kereskedés, mely által az tenyésztő képességben a világ minden részeibe szétkül-detik. Eiyiczni KOVÁCS JÓZSEF.
A ^altság a kézmüárn tizletben.
i
Efryikjiplybell előkelő nagyke\'reakedSház réBzérul emlékirat küldetett bű hozzánk, roely a kéz-niüitrüzlet dllnpot;,t hirg>.qzra; hiszszük, hngy ezen irnt kí)2lcBe nr-m lennd érdektelen cjlvasótnkra nézve, tniuüin\'et\'Keli iBiueriiunk^tiőgy cz a helyzetet taUlgan s igizBtle-r>Bnn jclleinzL ,
-......._ Lcnyrge|icn k.,vntker.«kpt fncKl mnrMKin ; „A
rósz üzbtnicnct csupán, nem okn ? tömpg^a bakdsnuk; mert alnposaiv frl lelict tínni, hrgy nngyíjbb-része a vidéken kezel idubon Lt\'l-ppdctt keneskedönek nz T8G0, éa 18al-nt. rcndk^űli kedvező üzletmenetnél annyit-tank btrt felre tenni, Jiogy epy roaz év hiányát pét.lbassa. — Az ole-iakább nzun kónnytiaégben fekszik, melvlyel nz U z let alá t ruházáaa egy liar-m nd i krn, n fizetőst szorgnlmozó hitjlezó\'k kijdtazá-s i, v.«gy pjiiig eaak igy idligl.nes pénzzavar elkerü-Icae vegutt, Wiotsegca. Ha nz adés a roaz következmények eiL-n nmr biztüBitvn van, többnyire kísérletbe jü, hugy hit.L..etiit ax egész oáÓBi&g riszletekboni tör-t^»lé^lrel;ri-tt-c»ii1rfg-riOl\'/o-Ueí U)bb^Tm»tljTaírÍ~ kiniijn meg. A megcsalt liit.lezitnek nom marad egyéb hatra, auint imgy.n küllBegea, ho.szadalmna a rendeaen eredméiiyt.-len birnvidi kereaet helyett .ajánlatit elfogadni. Tény, hogy nz idei temérdek fizetést felfüggesz-toBéknéltán_nein.yjJLte^.yJ^1^h,o^^b-n-k-e-t-t ogéazadóaságánakf éazlotokboní törleaz-tea ével kinélta vo 1 n a hitcbzBit meg.
„A fentebb Jíifejtett viaaznéléaacl kezet fog a gynkorktba bccauazi.tt azon jogoaitvdnya a hitelezö-J»k, hoRy a lutyjrzil, flnimlája nU[^B4efcir.t»t-riélktil-°rrA,JBgy^^gy^etolel^|^ta|wntr T>^ _
n-ilidcn azulgnbiréi hivatalnál egy^félig-meddig olfo-gidlmtó veazolyeaaégi bizonyítvány ílénynjtUn mell;tt, az.adé»nak biztoaltáara irányzott mrgziilr\'g" Kaáf kí» eszközölheti. Emigy a hirolezb\' azeizélyének jogtj\'aít-vány van odvn, mely a hitjlro nézvo általában kártékony következményekkel bir. \'
„Ha az egyik.oldalon az adéíokat halljak eljárásukat védelmezni, az ttinik ki,iiögy caak az önvédelem kényazeruaégénck engednék", raidSn\'a fentebbjel-bmzelt cljiríiuk által elöro nem látott bUtoaitáitczél-zé végrohojtás ellen védelmezik, magákat. Ha a hite-
juniUk zárdája, honnét ők 48-ban a nép dbhr alS menekülni kényszerültek, » csak néhánv éve, hogy magasabb \\ roteotio folytán ismét Tnaukecttltek...
A^^Jagermerer\'-féle, b a Freinborg lcg-magaaabb pontján épült vendéglő,\\itünő sorc, a desBiága miatt-kedvenez Kirándnlári hehe n linzieknek. Gyönyörű, a a fáradaágus hegymá-•^lokamüan jutalmazó kiládia njilikismét < délnyugatra, 4 aujer éa. salzbnrgi havatokra, melyak ajbrrá nyári nap hevétől — július 2G — asinta fényleni Jitzzának, komoly egyuangnság-jjptl hzrzödva beláthailan messzeségre, Tirol és Srfmrii i>l^jninq%ilrábl> emcIkadS irii^Aiir-cirikael, mdyekeu ornkidl f„gva i,tt r-Wl.^ „ moouktalun hó. mint b- culrb-t iiubi.r nrr-aji WüzttJintildz-L Valdlnn^iagyzzerUen meglopd ^-dos^Iátai mí Apelieket, %4nilí lolpveikkcl ¦Unij ttng^dernvxlt, tMlban „jiuilc a
ilf^tílílii küiol rnr^tnkintéanmél.
tó »..al>nó^smiiwimi*\'\' sokféle becses gyüjte-ínényévcl,- s a kapnezinnsok temploma Monte-cuculí hadvezér — ki a 30 éves harözok, s Németország, Franoziaorezággal i háborújából XIY.
Lajoi alatt mindenki előtt eléggé^ísnicrctcs ._
szép síremlékével. .*—.:-.¦
lánztölSalzbnrgig\'\'mindínkább regényes-bül a tájv a vasnt.roppant Bzirttömeget közt* kígyóként kanyarogva caak vontatva halad, egyre küzdvea terrain borzasztó JiehézségeníU de az utaslelke akaratUnál extaaisbnjön e oiú-,da szép rio^k terméazetéaj panorámája látiisán, ¦ nem veszi észre, hogy 3 <5ra 85 perez lefolyt, a a. gyorsvonat-elérte a vih(g..egyik-Jeg»zebbs-íekvéstt városát — 8alzborgot. Liriz\'és Salz-1 eimijlmrg^kazt Lambaohrutr egy vasínág lenyúlik Girjnndenig, nagyon-jól o-ejckazik az utas, ha / •• ."^"r!1\'" megteszi,/JmundenTiözelében
foUiok taegJá^Ja^Trann-rölymJiáé.MSt, ^egjrsHlá, volnyifshaz 1290 láb-magpsan fekvő gyönyörű, " "\'"\'^om\'-lfra hoaszu -^Trann tavatr
melynek közelében már nem ritkaság a zerge. Innét a_szllk,dc elrngaihján szápTraunvölgyön néhány uiunlutt az osztrák birodalom Jeghirne-"vesebb iUrdójébo — Isohlbe ivisz az rtt.
^-Kolyt-kiiTO—-
, Marczalibólr
I.
... .fDíeueíua oreotrtíl j . : .Orvos volt i minap, moil Bír ásója Dluelas | AuttcBza"Blrás.é,:tetteazor»OB iatoit. __-¦<
. (KörcMmdroihoi,)~: Folytonosan gyötrő láportól a Bzurél ázik: . .Tisztán — mint akarod — nem Urodádni a bort.
- nr
írnér??\'>k \'BÍTÍI míí\'dig,ae\'n«madBZBoha,ö«Hel -dajlol Ja mindig osaUzpkérlekjíjigyan ne Igérjl
- --^r \\i- \' - - ~~
leztfket kérdezetik, éneket is indokolt okoskodás bir-ja mod rljárAsra, A törvény, azt- mondják, nem tefle kflíiifiT»ég-Jt vádlLft mnganvádaU közt, s m.nt az utóbbi, ugy az előbbiro nézve is tárgyalást gyakran több hót után titz kt. A biztosságra irányzott végre-bujtáBnak, gyakran nem\' indokult bízonysagnn alapuló kieBzközléao ennélfogvn Szintén csak Önvédelem.
A2 önvédelem kényszeritetto ezen kölcsönös eljárása a hitelezőnek és adósnak, b főleg az utóbbinak az clííbbi irányában, az ország jólétén nehéz sebeket ejt; mert ily körülmények alatt kerenkeűVlmunk Ftsj-lödéflónok alapja többé nem a bizalom a hitel, hanem a nagykereskedő kényszeritva van áruit csak készpénzfizetés mellett eladni, pedig vajmi kevesen képének ily feltétel mellett egyáltalában kereskedést űzni.
A kereskedelem ckképen a hiteltől megfosztva, nélkülözi nznn alapot, melyen üdvösen f^jlödjietik. A kisebb vidéki kereskedők nnpyobb része, kiktől nz altiliinos bizonytalanság miatt a bit 1 megvonatott, kis tőkéjére van utalva. Ez l-sttnnkint foleméaztetik B a kereskedelmi közép oszt-ily előbb vagy utóbb k e-reakedclmi proletariátussá fajul. \'Hogy pedig a loknsság egy osztályának elszegényedése n lakosság többi rétegeire való tetemes ví&zhatás nélkül nem maradhat, nz mngiilól értetik.
Következő czikkünkben azon utakat s eszközöket f\'gjuk fejtegetni, melyek dltjil ezen csapás továb-terjcdéBének elejét lehetne venni." (*-*-•-L•)
heiyt:
A nagyméltÓB^gn ,magyar királyi ho/ytrirtóta-nAca valóban igen nAgy szolgálatot tenno hazánk közgazdasági gyarnpndÚBánuk , ba nz itt érintett bátri-nynB eljárását n nevezett vasúttársaságnak, hatbátós közbenjárásával minél előbb megszüntetné. Atalában, ig-n czélazertl lenne, a hozol füldön\'Iétezü\' össze* vasutak tariffáit, termelésünk érdekeinek erem pontjából, mielőbb vizBgálat e megbírál tatás alá-vennjt egyetem*- -lcg.\'Bon íb.
Minél távolabb fekszik hazánk a tengerektől, annál jnbbnn van az rászorulva l\'hetölüg ínérféki lí szállítási díjakra; de egyszersmind annálinkább- van. készt\'.-tve nrra ia,hogy terményei érté késit ette bb formában , melyben nzok a költsége" BzúniíásT jnkáUb megbírják, vitessenck—kir ilrgjryŐzödésfítt szerint,, olláthntlan lendületet fogna az kölcsönözni hazat liazt-iporunknak, ha például a buza éa liszt között\' nem lenne szállítási díj t eTk í n t e t é b c n különbség. Hatul inas prnemium feküdnék ebben 1 i a z t i p a r u ti k k i f oj t é s é r e ; éa én meg vagyok gyöztírlve, hogy az ily furmán foUiivott nagvobüBzeril kivit, 1 az illető vnsutí társasagoknak is csak ha6z-nukra fogna szolgálni. (O—g.)
sltenek* igy azután/hiszem, hogy.fcstenkint Utógá-tá«t tesz a féléves BzOKat még e hideg télben Jav éa ennek sikerüllictéBp \'egyszerBmiad újévi üdvözleteip legföbbikc! \' . v > • • " •\' -.\' \' ; \'
Isten véíünk 1 " ~~\'S^CtETSÉESi^~\'
Mohrii-R, deez. liŐ utoljánj\' A mnlt ^npoktan-4s««t-ror8xágos-Yá«ár-az e körül észlelt eBeraényeket bátorkodom\' -közölni. Az ido\'iárás igen alkafmaB volt, bár & aertéahajtÓkra nem a legkedvezőbb, mert az nt igen aikamlós a jég-g 1 bofítntt. Roppant aok-nép gyúlt össze ez alkalom-mai, n kézművesek azonban, elégedettének voltat.
Gabonánk és liBztQrík á löndonF vi-------— — lörgtárlaton.
(Kgrirmica L. helyt- tanáao$ vr jelenléte szerint\') ¦•¦. "í>>.\'Nngy Bgj*r!mpt vnnlnk magukra továbbá a har-Hindik oszL-ilyonk kitűntetett tárgyai közöl jel\'s g a-bxíná rn k ~frv H b z 11 ci n k is. Ezen czikkrk iFmét olyanok, hogy kivífli f.int\'BBágra nznkkal cs^k kevés terményünk mérközbotík. Gabonáink határozottan t"tszett=k. ITuzzjijnk f\'ghfitókat c*ak Oroeznr-BI^gbűl, s Bzíbbikct caak Ausztriából küldöttek, nézték éa vizag- Itiík íb gabonáinkat a szakértők kitűnő figyelemmel. Még inkább tetszettek azonban azámos ?8 jclo\'S lisztjein kj melyek ^áratl:inul iiU»t-tak a kiállitásban d rotlyak Angliában eddig egészen ismeretlenek voltak.
Agabnábnn ósliBztben, hazánkra nézve, valóban a legnagyobb fontusságn kívjteli czíkkek fe-küaznek. Minden krajezár, nw-lylyel c terményeket olcsóbban azállithntjuk a tengerre, böviti s gyarnpitja ¦ kclendÖBÍgtrk-.™tárait. — " _~
Gabona kivitelünk fontossiigát a tavati év félre-israerhctlcnül kitüntette már; arról azonban, hogy liszt- -. kivitelünk mily naf-yazerfl jclcntüfiégro cmelkedhctik
idővel, most mégiilig van *}rjtt>lmünk. ^^•^^űlfljfíényenr íztrint, iiifBir^kfvItínTCk^ltt^yírr^ országból egészen" isajálságns kiválólag nngyszerű mérvekben kellene mnzogni; mert hiszen hazánk termeli ez idö szerint Európában n legtöbb ób legjph>Bb büzát; aztán érdeknnkböö áll, hogy búzánkat kivitel-
re, a mennyire cBak lehet, mngitab kiállítási formában ozaz: lisztben jűttaiBuk el. Az által ngyanís, ha gab-nakereskedéaíink idővel túlnyomóiig lisztkcreskcdés-b& alakulna át, nem csak tömérdek őrlemény-hulladék \' TMaradna hizlaliísi czélokra a hnzában vissza, de eladatnék egyúttal igen aok fa irf a kiviteli hordókban j s mindezeken tul gabnalcGreskcdésÜi k oly formát öltene magára, egyszersmind, melyben a termékeny s
kivitel dolgáfaT^-elSiijtísebb-fektéiifl duna\'ufaktuma- ~n^ga^"Blen"ve~dSjé^vöIt a Fán^k^fl\'dniz\'ok kegyet-
rjyok concurrontlajálól ae kellő fólnltriokat.
Tly nagy fontciBság JekÚdvéin hazánkra nézve a ltszi-ipar és kcrcBkedóaben, tíxa zeresen kell fájlalnunk a deli vaspálya igazgatóságának" "eljárásit^ melynél-fotrvn Ha^tflnk kivitelét a tcngerreiTrieBt felé meg-foghatlan indokból, a helyett, hogy előmozdítaná, valóban a legúrzékcnyebbcu Bojtja éi akadályozza. A déli vaspálya igen íb az, mely helyzete é» fekvésénél fogva leginkább von hivatra arra, hogy lisztjeink a világkereskedelembe átfolyjanak, s 0 vonalún mégía, midiin a búzának nifUtájától Pepitől Trineztíg SQkr^ az állítat {"dlj . a-lÍBztnek n-tis-rája már l"fA\'2Q,« illetőleg lfrtUkrnyi aljjal terheltetik-! Nftgy kfllönbBéges; & annál megfoghat-lanabb hazánkra nézvo cb iinnylra kiroi cljáránj mi-vellicgy egy mázsa liszt kétesebb helyet igényel, \'mirit egy mázsa busa! ¦! \'
, lUe\'tékcs forrásbél tndoQb hogy a CO krnyi kü^ ilön^ögVmcly.aJiuxA és llsatnek szállitdel dijn kost 0 vonalon, létezik; gyakran elegendő arra, hogy a liszt-.kivitel nyeremópyoii\'ógét teÍj«setojneg«zantcHo. .¦_
Veszprém, jan. elején. " Tck. Szerkesztő ur! Engedje me,g, hogy\'\' ön után azonnal pályatársamat, ki múlt Inpháii^vejem caovegett, üdvüzúlhesscm b örömmel ragadnám mep;
X;X\\.n ketten egyeslítt crőved jobban l\':k"Üzdheín5k ez újévben elénk gördülő akadályokat, b a t.iviei\'ket-le-tnpfíva, rgvikűnk inditványi\'zlmtRO , a mitsik pedig már nz igét mept\'.-ste&ülve mntntná be, — dü távol vagyunk egymástól a lm nemi sikerülne azimént mnn-dott terv, untatnja l.dietnck a krdves ilvasoknak 6 t. esFi-keírztö urnnk torhérn... Briesánnt a panaEzért, mert már cenk liamnr nhptalanná vált! A t»v\'tfl*»s pálvnn megkezdett utat ft.lyLátni kell s pályatársam, mint ki többször L\'.lálknzrtt íly t.ivieíkk\'el, idŐBcbb levelező leven, »z ut f lytatására «»lég cropnek niutitkn-kozik- A gyengébb eltűnik az rrös mell-tt, azért,én mint ft gyergék szokáfla jelen soraimmal vissza lépek, hisz különben íb nz idÖBbet illeti nz elsőség.
Álljanak soraira, -mínírtitobó tudósítás e Tildékről :
Vendegeink vannak, mégpedig tdvcliak, mcBz-sze^/.ildrül!
L" Rebtröl Chnldani Mihály mnronita áldozár, nlcp-poi érBcki helyett-B 6 tolin csn, kinek ntyjn KnnRtnn-tíniipíiTyTjan nagykereskedő, tegnnp eb\'itt hozzánk ift^ elérkeztek Győrből, a nm. mngy. kir. ndv. kanezL-llá-riától egyévi engedélyt nyervén országunkban „a vendégszerető éa nagylelkű magyaTTrk" közotf\'H mohulnedán drnznk által 180Q-bap rájuk
nézve- vé s zt-Hj ei™5 vben*Hyríib^n~l ü ö IFtM^ztények özvegyei, árván hagyott gyermeTieinek fenntartására szeretet- és könyöradományokat"gj-üjthetni, hngy kórodat lehessen épifcmi az árvákr^özvcgyek Bzimára,^ krk most-.naz ntezákon laknak dideregve ruha r.élkül, kiknek még az édea mindennapi kenyér is hiányzik. Az összegyűjtött szerencsétlenek Bzáma Alcppéban 720-~ra megy."
Az áldozár feketétóga félót s picziny süvegpt, ifjú tolmácsa pedig fninczin öltözetet víbcI, ez utóbbi mngyar kalappal, azonban magyarnyelven rgyik aem ¦beszél. Az áldorár kelsti barna küUövel bír, s mi. legbuzdítóbb, mrghntóbb nz adományok gyűjtésénél
Kövér sertéB igen kevéa volt, s ez okozta, hogytui-zótráron keltek is el.\' Szarvasmarha, ló, kozép^napny-Tiybaég-ben , -bizorrytalan áron—keltek; Eg3ttbor (pá- -linka) tán néhány ezer akó halmoztatott öiaze, akoja 13 fton kelt; jóformán mint K-gkerceettebb Gzikk Bzerepelt. Bor tán lOnkó Bem volt összesen, ez inkább a hetipiaezon foydnl elő. Legutóbbi alkalommal 2 frt 40—60kr. volt^akója.Szerintem azt lehet tapasztalni, hngy az-idci bor néni tartós zamata, színe hamar változik, ^ia éTenynycl éríriíkezik/ Ez okozza, ~^nogy\' a\' bürkoreakedükTgen óvatosak, a jól megváraaztják az Üzletre szánt borokat. A vásárban lopás történt elég, EÖÍ a vásár-elŐtt íb, t. i. egy nappal relőtte, ,á n.-nyá-r-ád-mohácBi nton. Egy azegény pór.a^vásárra*szándékozván menni, utulcrta ö*í pgy~másik. ember , ki
téBbe ereszkedett veb. Ez utóbbi kcrdi^íiazt, vn_jjon mit akar venni ? a kérdezett válaszolta: bügy_bizott, BBrtcscket óbajtana venni, do nem tudja, hogy elegendő leend-e reá pénse, mert csak ICO váltó forintja van, & ugy érliEült, mTszéfintl^liacsoh^rTagyon Buk vevő szokott mind.g 1-nni.
E bsTaTsSgTs fl^válLl5"~tDvább--f7dyt, mig végre — egy erdőcske mtHettclUnl.idván, itt az útitárs_zsj;bé. Löl pieztulyt vont elő, s a-jír emberre lőtt. Ez^znn-nal össze rrigyott, mintlu gy a ficzkó a f.\'Jín kercsx-tQl ment, s eszméletlenül a f.Tldön fjkve niaradL — Az útonálló ilrabfltaa Bzerencsétbirrne.k jrénzét, b tovább állt.\' K\'íEÖbb a^ arra menÖ vlisárcsi-k a szegény kiraboltat kocaijokra veven , bcKczUVk nz ittoni fő-
Bzulgabirói lilrivtalhofc......Az cpész eseményt-a_beteg -
maga mondta cl, mivel orvosi BPgitség mellett ké-¦Őbb eBzméletbez jut-itt. Az orvus-azonban odoinyí-latkozik, hogy a szercncjiétlen Bcbe nem veszedelmes, nicri«a tölte* n, pisztoLyban igen roBz ljKcU-tt.
Á heti plnezon ax-üzlet-ígcn laza, tiszta tmza -|g^n\'kevés fdrdnlrvlfirlugtob^lr^TíköriczA. Ah-lán a gabonának Ára nem igen változott, b "SlpgoTöbbi alkálimmal az árak kűvetkczÖlrg álltakT-tisztibnxa kilája 6 ft. GO—80 kr., rnre 4 ft. 10—20 kr., kétsze-rea 4 Etl 90 kr.t kokoricza 3 ft. 20 kr., árpi nem for-Tííllt"*elit~Siena raaz»\'aja 1 Ft- 80 kr.— 2Tt;g, Bznlma ^rcscll_láTgyi7"baf a szcua elég mágia árén kél,
ezzel még ia majd rgy árban versenyez. Szalma az idén igen kevés volt, .jómóda paraaztgazdák ja ebben Biükséget érezne^ - KÜGTEBAT.
lenségíinek, mert puBztitáa közepett.ot kardvágás to-ritetto ioldré\'B csak: a~kürülméhynek TidajitinltSíío" élte megmentéae, hogj* s bullák halmaza közt inint-bollat raegliagyták az alig pehegö Bebesültct.
Bizonyára ezt ÍB mint az eddigi adorainygyűj-, tőket, nem fogják Üresen távozni bagyni az áldozat-\'\' kéaz magyarok *• iránta réazvétettannsitani nétn>mn-lasztandják, hi\'gy az elhagj-ottikat fclBcgithcBBck, -hisz"az ég-Ura megjutalmazand 1...
- Időjárásunk -ismot lanyHáro változott A vada-, szat Bok cmbxsrTkicBalt vár»«Unkf6ól!
Mult deci. hó 16-án derült kclbimeB napnak ör-vendettünk^ mindazáltal a nagy hm^ rom Jszállt nlábbj-e nap estéjén szép jeleníinek voltunk tanni,-t. i. éjaznk-nyugíiÜlAthatárunk mintegy IángSa borul-, va binszott máBfc! Óráig itipáldozott nop végsugarai-. nák-á párával tMt-lcgfeen mrgtűréso"által. . /
Itű"m«lRm,:lifgy-Zala-Soinf\'gy féléves azulatté-.
nek stmultnái^iisgyobb ssirmtt k»t{Bnség.keilrt»lcftdetfc: ^......--«^--r-:,-r^..• ¦r^^:--r:iuiííi
tarácsíinv-i,ajándékkal, mcljct ezer elofizetfi grat-i- \'itató papirosai taUtO*be, ésu^bw^oleg, láló leveíclól azedeit vörüsUbás banknÓLikkxJ éke-, ^ kesstytft Á pakióc, tollparna kBiA tus
Közhasznú ismeretek tara.
Faj?* daganat elleui |tyó|rysirr.
... Nngy-liidegboajl lábak, a kezekj az Arcsnak-fa- ------
dctle\'n részei meg szoktak fagyni éa igy vúröP, víaz-kfit".g, fájdalmas dágnnattól flzenvedö ájlopótba jofni. Ily keltemfitlen vendégnek clazénóp hatalmas,". majd
-n^nrt^feizTisb g^\'ógj\'gzer t kürétk^nS ¦keverek, ata-"" lyet minden gyógyszertárban jly rendelvényre kap-
liatni meg. - : ------¦¦ " :\' -
Végy ¦/Tiszta iblonyWl.---rJodina\'pnHl.jl2. sse- " mert (grana dupdeoiin); HaraibLigból. —Jodatum Kalü; — 2 tsrecaet [rerripnl.iB.dDni^olvHsd feP* bt lopánit viaben^vagy ha-afagydsginat nagyonmcgérxi as - idBváltozást^, -^HsánforaieasMel — Spiritns can-phoratuB, vagy m<-gmoso« B tisztított ciantveiövei. . Mint Xülyadék. .coiett;l ,-Jagy. ssiíacB^rabhal megrr :. ^kenendő a fj^ydaganst regg,;! és ests. K«n5c»ft alak.v bán reggel és este egy szerecsendió af^yrUgaboks--ncndB mind addig, miit » haj végkép meg Mmsiüne
Azért hoatam elitesbe ehatolm«f.«^^-»«t * «4 újságok talvék títkos^igyelbni^SftwrektóA^ , Ütkoknak- elltjüségj levén, otT*ksOT,*flgTTatt\\« egyik tod/I.tiidja ait a misik isv •
Á IkW ellen wifkípm véJMtfo^rftfr -Kinek nagy-hidegben kell Titazni, siiiWV**
- tatt lábak* legkevésbé fázhatnak meg, ha oldalai ImáUa «^ypár kökjtt«6 forró hiszel megWltva.\'TftkaÜk.
Két ;--úH^:-iug^»\'M»e^^^i-}^Hy
álUpotUakor niaaitani lehet Ab nrcsot könnyű befedni kendövei/ \' _j.i.w; A ns»jy<m itfé«otttiftot-hÓT»lrbÍddg vízzel kell Trteiniínílg melegségét visszanyeri és esak fokonkint mde^tem.^ A», igeik;átfázott, vagy megfagyott tcítréaiét meleg rabival, qnloggel igyekezik fclma
—Jt^ítBit^Uiré^oíni, biaton számíthat a\'szerencsétlen kimenetelre^. ¦." . ¦ _• .
A bBrUbbfllfliem vea»Í_államányába a Tizet, de a hideg Áttörnének ifl katalamsan. asegüt-ellent, ha* —kövttkeBÓ* kenőcsével bekenetik. Z —-Tégy i ,TénymáaboI4 latot (Firniss).
........- .....Sárga viaszból;? latot.
¦* Tfirpantia spiritnsból 2 latot
Disznó-zsírból 4 latot. T
—--Könnyű"rtUpáráxícm olvaszd lei a,viaazot a disz-
r nó;zsirral, i ha ezek egy állománynyá folytak, BaJd"; hoxsw a t\'lrjffln*\'" »pwtnitt^PCTtA&» fenyraázt E~kót-utolsót a, tüíparáaitöl-tórtónt elvétel után kell hozzá
kálha va^ry_j>ará« melegségnél haaaaálandó -FeL-Ky*v ranta a forró nap here íb be itatja e kenőcsöt. - - Kik vízben, hóban, Bárban kény telének járni, megbecsülhetlen caizmakonocs. A" |Ty*Df(e vagy betrg tüdőnek kár- és védsxtre, tüdőbeteg, tiartitott repcze^dajt-sDha ne égés--
teu-*s4bájában;-\'-mert- igen lok-Tcéoiavat tart ma-.* giban^mely a isoba^íizkSrfflyökeV Ii^ét anny^t^Tneg-rontja, hogy a küJőnbcngyógyitható beteg tüdő, gyó-— gyithatlanni válik. Arinál inkább art pedig ez. mert » kénsav, ha fcellÖ vegytanrtisztitásbnu nem részesül, "ólmot, sőt arsemeum-ot íb tartalmaz, A kénsavval —tisztított cepuzc % mai égetni való olaj~í», ha a nyelv hegy^rel^éxinjetík^az^s.ég&ttki okoz. Ez oka. annak ia, hogy tápszerül nem hassnáltathatik mint például; a fa-f édea^ msndola-, édes baraczk--.es. bükkjnakk-olaj. AkitkedÖ ízlelje meg nyelve hegyével, azonnal igazolva leend állitásom."* A kénsav maró tulajdonnal - bírván, nem- nélkülözhető > vert olajok tisztításinál. Eb oka annak ia, hogy oly hamar törik éa reped min-—doA-bőjy mely «zxelTkeiretik-r--—~ --"¦-¦" .—-*^Yan elegendő* finom gyertya, mely\'iSpen semmi ártalmára sem ssolgál a mellnek.
Gyermek-, háló-, iróazobáknan egy italán nem aján Hiató ¦ Kin ek _gy en ge, -beteg-tűd ej e van raz j óbban \'cselekszik, ha fehér viasz gyér ty\'át éget Ezt még az
^Ösko^hagy^j^atamejjtombau,\' i mivel a* -crvoaok-jó-^nalHaláltáky-TortTja": kelendősége, ^gytonraqoiagyar\' .iiadri^U^ajárU^ejétéa. most még is nagyon jótékonyan hat mind a teát mind pedig a lélekre.
MUű|«y (Sanmgymegyében) 18C3 janair 8-An/ A mnlt4v ntolsó, vagyis \'Szilyesíer-eatéjén egy ap±i nevwgff^ megléh\'etua vcwrgn\'caavargő Bor^~ -aoa polgárnak házába bemenvén; amint a szobába"belépett, az ágyban-fekvő gazdára pa a kaját fogván eten Ji»avakkaÍr; „kutya vak pandnt, készülj a halálra;" most meghalás *\\-r- B: J, v6je takácsmester látvüna\' wivány izándékát, laaianhátalkerfilte átkarolta aA ¦¦™yitV;n(^TI,^\'tel-aein l^ott, mire^aa ágyban.\' fakvö B; J. ia Telngrott; éa vöjének legítaégére menj;e Táletleiial a h«lyi kisbíró ai ablakalatt menvén el, hallotta * Urnát a azobában, bement, éa így hárman Tiaakodva a gazemberrel — fegyverét elvenni képe-
molnifmeater B> S. pnakajil magához véve; Bzom-•rfdjiittk legiUégére aietMt — a a "gyilkolni ttánde-kwie fegyverének Utevéaéro kény..érttette; kitmeg-kotoare a bíró házához veaettek Éa máznap regvei a caendSraégnek kéara adták.
Eian hSa tettnek agy a\'felsőbb parancaolatok kr» teljeaitaaifiÉr — folyó hó 7-dikén: eate isomdrú eredménye 1*^1 — UídUd e.tve 9 órakor helyiég bíránk házához 3 felfegyverkeaett wtyány belópett — * bírónT-rá paxancioltak t mÍkóBt><fikel\'« mnlnár Ukihn raeue • ki imgedeimeikodett ki vo^?"a .lidjaey Urónk. — • malBávlakho. érvéa - , háai-- Mtauny \'aaonna] éaareveite, hogy több etntw-ek Jár* t-k aa odvában,ágyban fékvö férjének lajaan mond-J*: „Sándori Végfliik^an^ mert rablók vannak az aváTarban" — erra ju ajtóu nagy zürgóa fairtánik A . AfftW kórd^il rt^y? felelet ép.a bíró vagyok - a . »ri»4r kérdi, *U .W ? nyU». « ^tój^reaa,™
*be, —. molnár feleié, ha\'dolga van-valcm, jöjjön hol-s nap,—-érre iámét kint azon saavak mandattak — kn-tya e.re«Bz bo,-mort fülgynjtom házadat, \'do^mind o mellett az"5jtór»-molnár nem nyitotta ki, a igy kevea. vártatlak a ház láDgokban álltl a ¦ motoár^odván^ hogy á zaíváhyok"élete után \'vaunak — gíaládjával. a Bzobában maradott, míglen a harangok félre verettek éa a nép ^aazecBÖdÜlt—4 mire iaaSxBivány szép las-aan"elment, a "bírőt magnkk\'al elhajtván; a molnár égd\' lakáig n^míLradoiV--gye rmot oit _az atjákon adta ki a Begitaégce~^ö~embereknek —^-késöbfeejj, midiin életét bátorságban. Játtá, maga u neje ia a lángok között a szobából kí ugrottak, és szomorú szívvel néz-^ ték, hogy 6 dara_b azarvasmarbája, 1 lova, minden takarmánya; és a padláson volt holmija, meg 600 frt kóaz pénze a íángok martaléka l&n Y— Szomora\'az eaet; de még azomorúbb-a fáinkban és pasztákban lovö létünk,- mert aem életünk, som vagyonunk bátorságban nincaenl A
Hírek éa esemónyek. —
A A nagy-kaniiBai izraeli taközség elöljárósága kfixEtkeaSlcg alaknlt^lnök-M-JTittmanp Sr-Hr Űlnü^ kök a.szűkebb tanácsban: Lowinger ler. Löwy Józa. Boaenberglzr. Biao Lázár. Lang H. Kürachner Hayer. Milhofür Sánd. Blan Pál. Woíbb Manó. Eoeenfend S. Iüiríngcr Miksa. A tágasb tanács tagjai; Wolbocb J. Oltop Sam. Ollop lg, Scherz Zsig. Stcrn J. M. Eben-jpanger E. Weisa H. J. "-Breáaburger-drri-Mayerhofer-M,: Danneberg Jakab. Sukitsch dr. Löwinger tgn. Sommer Miksa. BUuE Weissmaycr M. Beicbenfeld Friedentbal J. Löwinger H. — F. hó 10-én dísz-lakomát adptt elnök .ur a tanácsnak, mely hazafias érzelmű fdköszöntésökkel Volt fűszerezve, i az elnök ur beszédében különösen ki emelte, hogy a községnek nemcjftk hnlgyarapodás- s erősítdésre kell törekednie, hanem egyszersmind a külbizalmat-Ju emelnie. Jelen volt ajakomán a fiirabbi is.
A A nagy-kanizsai rogtönitélö bíróság már megkezdte működSíSiT^Zsla és Veszprém Kanizsára, So^ mogy pedig Kaposvárra küldi a foglyokat.
.A A Korona vendéglő alsó szobáiból terjedelmes\' étterem alakíttatott, mely uj óv napján nyittatott meg ¦zámoa Yepdégek-jeLailétébon^-\'Mogt már -három ily étterommel diezeskedö vendéglőnk van: „Zöldfa," BSzarvas" és ffKorona" a ily eltínynycl kevés vidéki város dicsekedhetik.
A A faraang eleje vig^esz, mert már.tubbiáncz-. -vigalom van. tervben. F. hó 27-én a zalai nemes ifjn-: ^Jg^endíz-Su^Gghen^iényes tánetsigalmát, K--Kai}i-zaán pedig_e_hó 21-én a kereskedelmi kasinócgylet. -____-A-Folyó hó 4-én Urtotta Lakatos Sándor magyar tánczmüvÓBZ 3-dik u utolsó tánczkostornját a Zöldfa vendégla nagy tereméban, vűnásoi a művészetben nyilvánulnak legérthetőbben, -melynek figyelőmreméltóT bzötőb kapcsolatban levő, ágai a zene és tánex. A dal lelkesít s ennek Bzellemo Ülanyozxa fel7a tagokat oly testi mojidjtla^W^jTi*;
lyek a kebelben Hullámzó érzelmekkelösszhangzanak. Valaminti&jiemzetek dala—zenéje —különböző, ugv .tánezuk-is. Dalaink nagyobbrészt a nép ajkain termettek s agyanazon,néptánczoltia aeok szellemében, b ez-azon.mcBterkélbÜen^do romlatlan alap, melyből a zeneköltő a tánczazeraő kiindul, inikor .nemzeti zenénket, <-vagy táncsankaí mfivéazl tökélyre akarja emelni. Ezen-hivatottak azonban nagyon kevesen -vannak, s zene- és táncztermékeink közt máig íb több bárján,-mint a nemes növény. Zenénknek már van móltó kötlönye, mely szigorúan a méltósággal használja irtó vasát a"becsuBzott számtalan visszaéléa-el-lép;\'do~tánczonknak nincs; nem is lehet ily önálló folyóirata, mert kt.kótázhatja le a tancsot? csak azon\' áldoaatkéas ¦ hivatott férfiak által nemesalhot az, kik nem rettenve vissza ab ntaiás fcrbeitől, hazai váro-faínkAt időnként felkerciik b a magyar tánezot tifz-titani iparkodnak abflcaozott ferdeaegektöl. De ne virjonk ilyesmit a k«ringfik ¦ csoizogáioV gomba-módra" termő apoitolaitól, majmolok eaek, kik -űtá~ ¦ ttWligen, de teremteni nem tadnakTa tánczjipkat , Hegan,!elemekkel jeagyrilván fisize, roszabbat tesz-nek, mintha cwpán Idegen tánezot Unitanának._8aép-^A^eT"^.??0^ de sokan máig ia aion vélemény-bcn_vannak, hogy nincs, nagyon természetei, hogy :.WWDéÍTC nincs, mit go\'ndolnak\'ök azzal, mit Írnak Peeton, ^Kanizsán tudtunkkal senki sem ismeri a >J&^&&>t*P°**lu Szép a niagyar tánczjB,_valft---mint a zene, mely arra lelkesít, de nihéz mindkettíi" r<koza^y-tanLrmanyoi^at igényéi ^ —
J, ----- J- / <¦
Lakatos Sándor már kora ifjujágiban megértette hivatását s. egész «ddigi életét a magyar táncz méltó mlvelésének Bzentelto. Ugyan van-e jelentékenyebb város hazánkban, melyet do nem járt volna? Sok évvel ezelőtt tapavibarral üdvözölte,. FestK jniknr^teat-Tértánczával fellépett, elvitte ezt a bhpcsolt részekbe, bolTiasonló lelkesOléssel lön fogadva. A hol megfor-dult,~tíroge apraja ismeri; tanította az apát, tanfija most gyermekót, s- ha eltávozik, Benk.inok__Bem-jgt eatébo más, mint bogy látogatóba megy. X)o tudunk-e „Kanizsán többet, minthogy tinezmeater van a városban? EliamcréB, fölismerés kell l A valódi művész nem hirdeti magát nagy betűkkel, szerényen viasza-vonul. Mikor Kanizsára jött, tánczkoazorum tftt nagy költséget, s azoíLiánczkoBzorura senki (olv. senki) som jelarit meg. A második látogatottabb volt, a 3-ik, melyről ¦ must szólunk, szép Bzámu közönaégnok örvendett. Ez alkalommal ellejtette az általa szerzett „öreg oláh és fia" czimfl kaluzser tánezot ia, mely fényes TnKmyliiígát adta annak, hogy Lakatos"-nemcsak a magyar, de más nép túnezában is hív utánzója a természetnek, s teremteni tud. Ha láttad az erdélyi havasuk fiának szökdeléseit sajátBágoa ujjongáaaitól kis-ér-vej-agy eszmészitve szmnlélhetted^ azt ^Lakatoa-ban. Az „üreg olák"nsk méltó fia, volt a lLia Lakatos. Azonban mindezen tánczkoszoruoskákban a zene igen gyenge volt, kivéve az elsőt, minek bizonyosan az előleges réazyétlenség volt aa öka-f .tehát itt sem vádolhatják\' Lakatost.
-: Nem já-kedVvel halljuk r hngy"nem" BokSra éTtá-_ vozik körünkből valószínűleg Kaposvárra, megHto-ga^ja azonban Égerszöget is, hogy régi tanítványaival kezet foghasson.
A A napokban tirol énekesek mulattattak bennünket, minden egyes alkalommal szép-számú közönség előtt. ~
A KiTÓg\'z é a.1* Varasdon jun. ^-án olyan embertakasztottak fel, aki napát és 9 éves sógorát alván közben ölte meg. t (H.)
.A Fegyelmeztetjük-i. idvMÓink^toIapjö^ö^sá-mában meg^elenií/3863-ik.évi január\'hó 1-töl fogra életbo lépett uj bélyegfokozatra.
¦ - . .— \'
* Mint értesülünk, folyó hó 15-ón iskola választmányi nagy gyűlés tartatík Kaposvárott, melyben meg lesz határozva, hogy a helybeli iakola felépítéséhez mikor kezdjenek? megtudjuk ekkor azrépítka-zésre tett-ajánlatok összegét isf a.-tÍHztábaiu-lA«gflnh-
azon körülmény ós akadályokkal, melyekkel meg* küzdeni-kell, A gyüUsro Somssich Pál is megérkezik Pestről. ^ < ^\'
* A kaposvári gymnaaium felépítésére.követ-
" jaétWek^ (FolvtaTo^r"3-"
Gaál Alajoa 100 frt. Bán Gáspár 20 frt. Kíhmer Ignácz családja-50 frtí.Eihmer Ferencz 30 frt -Boa-nyák Lajos 108 frt. Pozagai Rudolf 10 frt. Martyn J*4tert^ff^Bfafar_J^ab; frt,. Bárány Alaj^Sii. Bárány Vendel 1 frt. fiáráuy Gyula 6 írt. Cetirgói urodalmi tisztség 44 frt . Csépán József 40 frt Özv. b.^dénn8^BzttIr^
és Pongrácz40 frt. Puszta Kovácsi közbirtokosság 260 frt. Farkas Lajaa^üzv. Spisicsnö caaládja nevében 100 MtaafaaliaJioÍd-ntán-6-frt: Kriszt Ján. 6 "frt. Csapó-Vilmosné, szüL KedecBkrr Hedwig 100 oataatra-Iíb hold ntán 6 frt- Folly József 30 frt Svaatica látván 100-frt Ladányi (íyörgy 100 frt Gróf Nicaky György 20 frt Nagy Károly 20 frt Gondi JAn. 20 ft Csallai Imro-20-frt Kovács Imre 10 frt Hithaller József .30 fr.t.ÁmbruB .Mihály-20 frt (Folytatjuk.)
- - * A megye palotájának mennyezete már rég leszakadással fenyegette a"benne gyüíÓBczökct; a meny nyezet egyik sarkán nagy lyuk tátongott, melyre italos papír volt fpltozg tWa, i midőn a teremajtó nyilt* a légypnat^által a papír fel s ali-gyüretett,- a-lyiik-pe-dig szelelt, minta fujtató. Ha vigalmat okarialc rendezni o. teremben, azt adták okul, nem lehet benno ugrálni, mert Veszély fenyeget, — moBt minden"baj el van hárítva, mert mélt. ALérey Károly főispán ur a terem mennyezetét.egéezen újra épittotó, mely régi lyukas állapotában valóban nemJllett a megyo méltó-
. ságahoz^ a iiagy éterem idegen, .műértő fostok által Tiifestetett, Vkéiwein áll;ajöyő^k^ adja az égíj^ogy , ajtót mielébb megnyíljanak, jtf.a ;z\\öld aaztalj.meUeti\' Őaijognínk-níellett hárcxolhasaunk.,
_ ^ Ismerirnk^gy\' (izraélitótjjrltBjóiétexnenyciibttl-^em-eBÍnál glícs^níjttt j minden-vallás fulckezétés-aégreitékintot nólktil^esa, aá lelke siigalataból. Hata
,<4 ii é>>
oaegény ember haza leég, befedeti, b azt zaondja: fizesd meg, majd miitor tudod, Icámat-nélkül. Ha a nyomorult hozzá folyamodik, küszöbén mindig jótéteményt talál* -Kiket BaogónyBégűkben-aTtél hidege Bujt, kocBÍBzárara-kflldi nékik a fát, hogy melegedjenek nem csak a fa, de a jóltcvtí sziv melegénél íb. Tübb,magyar lapot járót; a jótékony czélok oltárán önkényt áldozik, s a^mitkeze tnazj—ha-ezt idegen ajk beszéli, zokon esik oékL A legközelebbi megyéi gyűlések bizottmányi taggá emelik, nem kell öt megnevezni, ismeri mindenki ez álarcztalan becsületességet Ha bitBorsofli csak századrészben gyakorolják a nemes tett-éajótéteményeket, — a mi szivünkben kéaz az emancipátió.
* A kaposvári gytnnasinm felépítési költségeinek novelÓBÓro rendezendő fényes tánczvigalom f. é. febr. hó 4-én leend a megye palctájában, sorsjátékkal összekötve; 500 darab belépti- s C000 darab sorsjegy nyomatott; az1 első a központi szolgabírói irodában lftjával, a második Polák J. kereskedőnél 26 krjával kapható. Meg vagyunk győződve róla, hogy a czél szentségét tekintve, Somogynak minden hü \'fia és leánya iparkodik áldozni az oltáron, a melyre lótott áldozatot á jövő nemzedék hálája fogja megfizetni. A nyereményre készített s szánt tárgyak szinte, a központi szolgabírói irodáha küldendők. Vigadni nem vétek még a gyászban is, ha o vigalomból a küz--ezélra, 8 édes hazánkra fény derül.
5Az-ápitendö kaposvári gyranasium olaptökéjé-nnk nevelésére Kaposvárott a vendéglő teremében, Dráguse Károly színtársulata íb több miikedvelök által, két jótékony czélü. előadás rendeztetik: u. m. szombaton, f. évi január 10-én eleö eléadásul adatik : \'"ijEgy D° kinek elvei vannak." Eredeti uj vigjátétók 2 felvonásban, irta Dobsa Lajos. Rendező Dráguss. Második eléadásul . vasárnap, január 11-én adatik: „Szerel em és örökségj—eredeti uj vígjáték 2 felvonásban, irta Szigeti József. Ezt követi: „Özvegy és proletár," eredeti vígjáték 1 felvonásban, irta Beöthy L.
— Értesítés: „Dogucrreotyp" czímü müvem szétküldését nem tőlem fiiggŐ akadályok hátráltatják, — míg ez akadályok elháríttatnak, — kérem már is szép BzAmraal érkezett tiaatelt előfizetőimet nohány napi türelemre.
Kelt Kaposvárott, 1863. ján. hó 5-én.
Eoboz István.
Irodalmi, kistükör.
* Szombathy Jgnácz tanár „Gj-orairászat-f czimü szakkönyvre nyit előfizetést* egy évre 6 ftjával; a Lap megjclenepd ján". hó végén, b utána minden hó 10-,;20- és 30*án.rAz előfizetési pénzek Budára\', "a
kinatSnilghfl7. tűldfindÜk.. Oly hrragot pótló iro^~ dalmijvállalat, melyre méltán-felhívhatjuk ar illetők figyelmét.
* Ismét egy huraorÍBtikns lap „Handabanda" czim alatt, mely képea\'és"képtalen, ncdéíyes, bzcbzé-lyes dolgokat ad hetenként, 6 frt évi díjért, gunyoros, okos éa bolond modorban. Nem kell e lapot ajánlanunk- elég ajánlat az mar magában, hogy élén & BSellcmdús Kákay Aranyos áll, ki rendesen a „szeg főjére1, szokott ütni; kinek természete:\'
nevetséges aé tenni, a mi nevetséges; t. i. az ál lelkességet;
a magyarság nevével üzérkedő* zBibáruaokat; a hazafiság czéga alatt ostoba ötleteiknek kelen-lendífaégűt-SBlerezni akaró tökfilkókat; . , * a politízaló-cíízmadiikat;
a hősködő Donquixottókat, stb. stb.
* Thaly Kálmán, ismert tehetséges fiatal irónk, a „Pesti Napló" belmunkatársa „Nemzeti képes ujsag" czimü szépirodalmi és ímeretterjcsztő lapot szerkeszt, hetenként egyszer jelen meg; egész évi előfizetési ár 10 frt. Az ojság ösönben is melegen ajánljuk kedves olvasóinknak ez nj lapot,
8 Megjelent „Herostratiadik.1- Felelet AriBztí-desznek az nönbirálatra(ü^B~i1goTgarosodAa\'\'-ra5 irta Kempe)enrGyűz&.
Kaposvári Hilnháf.
" (r, i.) Dcc. 26*án adatott „Lucza széke Kara-
- cson éjjelén." Vig énekes szinind 3 szakaszban, irta Katona József. A ^ábtrabbari^itt-ott folvilbuió szikra mutat csak a Bánk-bán lánglelíÜ irojára; különben be -egéltt, férozmü-; <mmynek közönség elóvhozataÜt maga a ueriö is ellenezné, ha élne." Ritkán unta ina-\'
\'gát a jobban.-a-kürtönség, mint^.-cstc, a többen vol-
- tak, kik Morphéus karjai közt kereiitokPkárpótlást,-
honnét^gyedüla karzat dorőuibulese ragadta ki őket,\'-hol moBt már nemcsak kézzel — lábbal, szájjal \'dolgoznak; hanem ugy szivaroz, pipáz sok rakonczátlon, rnint-a—locoiiiy.tiví Aczéloznak; gyufáznak",s~Srad-~a~ színházban a jó csercbi és kén-illat! Egyéb mondani valónk nincs ez,nttal. ^ - . \'
Dees. -27-én bcrletfczünetbffny MaróBÍ "Kálmán javárat-„Bibor és\' gyász^Teredeti történeti"dr^nfaS" felvonásban, irta Hegedűs Lajos. A társulattól láttunk már sokkal jobb drámai előadást; a személyzet iparkodott, tett, mindemellett nem eszközülheté a kívánt hatást Aki „KönyveB Kálraanat lát ti, ma nem sok-elvezni valója vort -Kiemeígnd& Dráguis, erö^ teljes játékával, mini H-ik iBtván, magyar király, jól volt maszkírozva, mint rendesen; átabjban n táx-Bulát~néháijy tagjának ez kiváló tulajdona, mi dicsérendő. Ónry jó Ottmár volt; játékára némi foltot vetett az, hogj" többször akadozott, nagyon is igénybe kellett vennie a sugót Itt helyén látjuk megemlíteni, mikép a társaság e tehetséges tagja a nemzeti színházhoz szerződtüt"tt, s a napokban már útnak Íb indul, Drágussné kedves Idyl; szépen szavalt; ne hányja... be annyiszor szemeit, b ne felhőzze gond- és szomuru-6ággal akkor íb homlokát, midőn azt a darab tfzellüme épen nem kívánja. Meg kell még említenünk a jutalmazott MaroBÍ^(Béla herczeg, kinek —alig másfél éves szinpályáját tekintetbe véve, — fcbb=sikerült-j&-lenete volt, s pár koszorút Íb~ kapott; mi azonban ne vakítsa meg, mert ez legfeljebb ösztönzés voit-az előrehaladásra, nem pedig díja az elismert érdemnek. A Bzinház meglehetősen telve. A kaposvári fejzöwfiég nemes buzgalma valóban dicséretet érdemel e tekintetben.
- Decz. 2L-án „Tetcskei nötiriuE," bohózat dalokkal és tánezezal, 3 szakaszban, irta Gaál József. Egy aleggyengébb előadások közül; minek oka az, hogy a nótáriustól fogva egész a pinczérig, a sugyig mind
.kíc&t\'.\'k a kerékvágásból; az összes személyzet a kax-zatnak\'dolgozott, volt Is hallalaj bim, bum; dfa", draí vivát; újra; majd beleeiketüli a jámbor hallgató; a vasas német táncz oly izzadás, fringia, csörörapöléo közt lojte.te.tt, bogy.-szegény nagy zajtai Zajtai István^. nak? kevés hija, ki nem szorult a lelke. A társulat annyiban 1b nagyot vetett a költő széliemé ellen, mer* — szabóként — a darabot agyonnyirbálta. A sugó nem súgott, hanem lármázott; a dalok jól sikarültck ;
Sakkóra publikum, mekkorát a peleskei notáriuB*~caak teremthet,
---\'"•¦Jaü. hó~elBDJa~nagyon U tarkán-köBzonton be a
színházra; volt ez este annyi..látni való, bogy a> ily,
Un,csudagyerek; igaz íb 1 A többi szereplők Yzinto megfeleltük a várakozásnak. ;JKdzönség közép szám- " jufalmazandúk\' mindenesetre, többet: erd«-
meltek. ¦* ¦ ¦" \' " "\' . ¦ — .
—r— 0-nai, .L —tin i Jíftgy-Űít!farod~íVigadtnk^HP^CtöleIcS? teteti »»tcn »«rdme 5rki>>Ijék a. hii aj lakójili. Vlrjuk a mee-nypgtato «?rok&t. . . *
,: - T.. V-naki Kaptad a lcrclct, rsgj nem T mind két ttel-haa yíImooIjí b neptbentíBd tollúdat. - r " -
K-, J,,E»Bfnei; U^glcapmk ai uj kfildemenjt, ¦ k5»íÖnet érte fáradj era Sa nekünk tor Abtra is a*. áki>ott* niünnan kOldJU lerclünk megírt-* T Zrvhaényt ránmk.
. K. E—ínek; Mouaa: K^zuai* » Bigrpüomirt: ha eléír ideje niuca, kerttnk minden számU leeftlibb ear gaidáamtt tn-dÚHÍtiat, 6. li^as-fre?"— . - ¦ -----
W-aak, Pfdi :TT I A lapot m elrendeli Ck.
rA íiép jukAoiban Plroíka." K^íüq érkeiett erre a tzíia-ra, a a J5v3re tmíIűií érdekit í e^áblránt hiaraiCk, ü Bejfa tollböl mii {¦ jnt 1 paaklja-
TA "kaJldnHocál:" Ságr becsp a iür.
»-yB7 *<AJ virig hajadba- — Köíölletul fűf
„AMomis után- — „ifit írünk ojl njLnn\' — Tihaar fokia\' — MegjékLj5iigTeB naa adkatúk. rMi a Lír í* kSaíHtf éget lát. - ..\' JtlFxI-nai^Efiííía; a tíHáeménr már tíu tneg ii írt; kíaedelmünk okit clsüben irt levélünkbulidiiiBgTiirázbatjii kef jed.
K_ A-nak, Péd: Semmi•? Bemiui 1
P-n&k, E-An i A csomag postára ran lire- kírjak a j5-vűre U köaríinfiküdéíét.
V:SLl*«s.a Jwrrimból\'\'—N\'jci jűl halna a kedíljekrc - .Eírjgtírdcmea leTeteiütak koiffl\'aioVadikkei moititii-_han dcq tiiilkoihsttimk, kőiSIjék rcl&nk, a jorüre ja fitiujitha-tnnk-r t«f —«—-- --.-^ .-¦< - - -
- dokil.
RidóaiUuíkra; mert a tisitelet-példinr csak íi bb uetben Ál. ***>. .
\' "Felelős sz\\
tarkabar kas ágon gyönyörködök megelégedhettek pár-hétre. Elsőben is az „ó év njjá változás," néma jelenet két képben, az óv négy részei, u. ra.. telj tavasz,
-nyár, oszt bodoUsávat^lJrágTiBB rímíeTése-alatt aiinű, ~ idöjáriijiünk természeté; flemmi jellem, gria^éróg,-^ a^négy évszak meghódol^-aJcar«ítaI-együit Lz^k§— -n^rtHaais iűű édes testi éi xplna B-n^IpT^títövalTAz *
veté ének és Bzsvalati részlet, 3 szakaszban; 1-bő aza-kasz: „Hogy hivták Mátyás királyt?" költemény Lisznyai Kálmántól, szavalta elég bensőséggel dtíH" "ott nagyon xa sentimentalitarDráguss. 2*ik szak. bordal az „Ernani" operából, énekalto jó sikerrel a társulat férfiszemélyzcte. 3-ik ssak. az ima kardalt, RNabuchodonozorból,u\' tapssal jutalmazva, énekelte a _tárBulat összes személyzete. Mégittnem volt kiürítve-fi-pöhár, — ezekután jött „Arpád-nbredése," irta Vörösmarty. Ha a gyönyörű bűbájos nyelv le aem köti a figyelmet,\' lelket,— a színpadi jelenetek megugratják a publikumot; ezt maga Drágnss is érezte a szinr padon, midőn a rómalakok megjelentek, mert alig találta ott helyét; ugy Utazott, szeretett volna kamfori* zálodni. De ae bajj volt oly nagy kösanség,,hogya tyúkszemeket alig lehetett biztosságban helyezni. Sovány müélv; -zsíros pénztár. ~
Jan. hó 3-án, bérletaxuneiben, Kovács^ József 7s leánya Ella jutalmára, „A saép juhaai," népssinmá \'\'dalokkal, irt^Biigeli József. Mind végig jól folyt elő-., adás; kitűntek Kovbcb (BÜint, kiszolgált bakancsos) Kendy, ép ugy ügyes jütéka, mint dalaival; akossoru: azonban. Tletényi A. k- a. illeti (Piroika),. ki szép, csBtfgö\'-bangJáVal^ trilláival; ÖBsshangzatos, ff most minden tnlzástólTncnt játókával":#^ö»i9níég íiXjn=" hisz legény szívét egyirint megnyerte; volt.is akiseknek dolgok; a sok taps valóban ax írdemé volt. Csak igy 1 csak. igy I s a jövö~Bp«^kárpótlás leax a maitért. G^Ida (Bózbo) azért akadY meg .többször," mert nagy\'on is tudta szerepét;- kissé feBzteleneblf -mc^dül^kX^vesebb^illág^zésT\'^em^ -hanghordozás, s randiben leazünk. X kis K.\'-Efta (Pista) kQBzorukkaHwdmöstatott-el; jól hang ott az
Gazdasági tudósítások,
IVaizT-Kaoiisa, janiiár hó9. ÜetíráBáraink aligt érdemelnek említést, rég nem volt nálunk a kereskedelem ily szörnyű pangásban; a mült évben^^paiiaBZ-kodtunk, bogy kevés a kereset; de í\'j^v pta^\'bfzz^E" semmi Sincs, és ^najdnem. megszüntaek OTondbartó mindenj A-15 nap «ta-folyton, tartó ^özéstk ntainkat\' majdnem járhatlanná tevék, magtáraink gabnával tömve vannak ;\' kivitel semmi, rendelések, nfeiyek máskor közép Eurójiinak sok belyeiröT érkeztek,_yégkép-"elmaradtak,nehéz időnek nekünk elébe; a nyitott tereskedesekben is oly annyira vagyunk, hogy hol máskor a kereskedelmi szolga ment a számlákkal éa pénzt hozott haza, ott most a gazdának Ézojgákra kell üzletét bízni, éa magának gázról házra járni EÍker nélkülj-^^^hogy-^ndaniell ett-üaletí-tadósítás nnk-csorbát ne azcavedjon,lieüvasáraink eredményét következőkép közöljük. :—
A a^bonaarak^övetkezöt i Buza 3 frti 8010:—\' 4 frt. 10 kr., rozs 2 frt. 50—05 kr., árpa 2—2 frt. 30 kr., zab 1 frt 50—-70-k.r-knkQrÍe*a~3-frt:-40—S5 k., hajdina 2.frt.-10—Sq kr., repeze őezi 8 frt, tavaszi 1 frt, bab 4 frt,\' biirgonyánat mérője 1 frt, azéná-nak mázsája 2 ft 50 k., szalma_1 ft.rguWi 5 frt. 50
ft 60 ^ mÖf.0épei_16-l.Í7-ft., s^i^ft fa 8 ftröÖ kr., -BSlgy\'T ft, kör, uj 3—4ft, Ó 8-10 ft.
. bfASvárx^anuár .6. Fágy4 EÉÖ.üsik4 ezt kod \'^jjb^jgli.:* kndat mri,T *tT<fs Jdfii már hstnkj"
utakon újra akkora sár, boldog ki bét lóval elindul- \' ván, as egyiket is-basa Tiheti; Utaínkról annak le-betoe-fogalroa^-ki^tt-kocsira tévr, íuugburdozkatnánk, téve minden, órai járást egy egész nap alatt. Ebből lehet gondolni, bogy a gaboaszallitásról — tömege* -szállítóiról-—:ssó sibcs; kinek pénamagra van wük-, ségc, pár mér&t-kocsira dob, a adja a hogy veazik. A mult hetekbeni pangás tartja magit as üzletben; kereskedőt alig látni, ki termék után kérdező aködnók; folyváati pénztelenaég, nyomor, nem-lebet csodáküi:" ka áras, vevő, késmüvet révpart után vágynak annyi hánykódás <ntánf\'megmcntheuií még a kalumok ellen a mit lehet A bornak máig sem szakadt ára; nebany kocáival ssállítatűtt a napokban Boglár felé, Triestbe — kóstolóuL majd megl. tjnk a• kimenetelt-Többen már fejtik boraikat, &*t állítván, a termés több.helyen nagyon ia jól volt, de nem less állandó. A gabnaárban nincs váltaaás; mult siámban közlött árjegyzékünkre utaljuk*, olvasóinkat; de vaudrapárbukás>_s még l mennyi less ? "-"^ ~ - ""(Bt pOL •
. Ayér, decs. 31. Ezen hét folytán ¦ gabnauslet-bén-sammiseni tfirtómV- • italában mindenre-nézve\'a legnagyobb pangás állott be, a\'miután mind:nálank, mind külföldön még igen Jiagy késsiet ,van: össaehal^.. mosva, ha csak valami rendkívüli körülmény fll6 nem adja magát, atavasara a gaboWrsVniA még nagyobb csökkenése jósolható, mert maid mindenki tál akar adni keaaletéaj a kttlftldniM*laf»,:prfÍ4I.\'.»^.?1*:I molh»tiink..A búzának-ára-mintegy-40^kj^*?*>:»*^t -3—4-krral ssállott^ a többi gabonanoigek opanaenf kerestettek: Bánáti busa 4 frt. 36-36 kr-, magyar buz 3frt 70 kr. 4frt, SQkr^roas a.frtG^Wkr., árpa lfrt 90 kr.^-2ít: 10 &, tiik^ricaa *íri-»^r^ -4ű kr., aablfrt 43-63 kr, (Oy- -
—Vraxprém. jan. 6^ Basa 3 frt 20—40 kr^ rozs
2-frt ICbVW kr,, tw1 frt ^",0 T
-Síri 1Ö-2& kr, sah 1 frt - - -
1 SiltjeH Ar, jan. 4 Buia 3 frt lfíkr, rwJftj, , tókori^frt46. r7 *> 1 frt 60 kr , aab I*Lrl 10 , ^
ajtó-felöl e néhány szó egyilt jobbjdtoattD«|r^ \\ ~"I"¦,
— \\ Sí
^adatik egyfíalamegjei -jtf&ágon 550 db. különféle nemű ^-korö-finomim«frra^ nyal együtt. Bővebb felvilágosítást Nagy-Kiuiizsán Wajaits J<5-"zsef Japkiaffó Ifoyrketekedísáben nyerhetni. •[« i—3)
" Die jBnchhandiúng vön JOSEP WAJpITS in\' Gross-Kanizsa — \' efllpűdilt auf du angelegentlichste allen ;
• Eltern una Jugendfreunden
- dm tu Wim erscheinenden
ILÉÍNENABCHITEITEN\'
nicht xa verwechseln mit Ausgaben de» kleinen Baumeisters oder (Modelier-Carton) als das sinnreichste und unterhaltenste
SelbstbesdiB^tígangsmittel für Jung und Alt.
Pas sind -~^F^äftr*1i«nh**) netzartige Flachbilder auf feinem Kartenpapier in Gfaclem-Farbendruck, ans welchen
• alsj VUla\'B, Schweizerhäuschen, Krippen und ganze Landschaften mit Figuren -^gemaebt wcrdenkdhnt?nj--80-r^tP~aazd-aolid ausgeführt^-dasg~^e,^ÍB~kciné""Í«ir^
dere Abgabe, emen-sehr geschmackvollen ZimirierBohmnck geben, zu dem "stannensverth billigen Preise von nur "25—60 Kreuzer tä. W. das Stück. "Specielle An swa] listen sind gratia.au haben in öbbe«!ebneter Handlung.
- j_ WAJDITS iéMET
uro- és rmzazerUeresKeaéBéibeii
Nagy-Kanizsán, egy több mázsára terjedi! finom felére ird- éB ínásoló-timaBiáHítmány érkezett, mely klilRpBsen irodák számira ajánlható.
Középszerű fekete tinta:
1 kis Üveg 8 kr., 1 középszerű ttveg 12 kr., és 1 nagy Uvcg 18 kr. o.e.
\'Valódi külföldi Allzarin-tinta:
"Jga.tlHig 18 kr,, 1 kHi^pwjTU-HvEg-30-kr—éa-l-nagy Üveg 60 kr.—
Másoló tinta nagyobb Irodát éa kereskedések szamara:
. 1 nagy Üveg 50 kr., valódi angol 1 frt. 30 kr. o. é.
• ¦ • ¦.. ¦. ¦¦ ¦ ¦ _ . . Valódi carmin-tinta:
1 ki»;itveg_25_kr., nagyobb 35 ky eitra-carmin 60 k., kik v. zöld 40 k. LWJyegnyemo kék feM«k kfcre»kedé»ek, K-azdaftági- vagy községi Irodák
..........................\' Máiira;XflveK40-kr. ..-c....... - ¦-
, ^f.-.-.. -J5gj*iuí» jmimattt kereskedésben:
.fcta, lOOfl db^podig^4oríi^t4^hová^poataMitján\' " -7T"i» szállíttatik.
Halál és vész mWeiféFgefenell-
Bizonyos halai. Csalhatatlan " • irtószer -
patkányok, egerek, poloskák és svábbogarak kurtására, - ¦. \'
a^ly-Biert Blülirt bátorkodik aVcz. Voronség figyelmébe ajánlani. Alulirt azáltala, feltalált irtószerének sikere felül képes, ugy magánosok, mint államuatú-ságok által kiadott bizonyítványokkal magát igazolni,
_ _^ minélfogva számoB megrendeléseket remél.
Eze\'rrszer 10 évig is eláll és mégis sikeresen használható.
Kapható Nagy-Kanizsán egyedid-esak Fesselhofer Józsefnél.
Ara egy bádoaezeleneiének, niely.Hiess Cuttnimin névpéeséttel van ellátva, magyar cVuéniel használati utasítással együtt i frt-iU kr. o. é. 30 [24—91 KIESS CrUTTMANN, vegyész és szabadalom-tulajdonos.
ORSZÁG TÜKR
¦jövőre-is 3-or jelen meg ílavonkint, hozván a-jövő évben:
n^i^ߧ^kml^2M-^W képei
Mtilapjai kmüllfillémlitjuk:
Hunyadi J. a várnai csatában. — Petőfi halála a segesvári csatatéren. — Bátorf Erzsébet utolsó órája. — Attila nász-éje. Elöflaetéai ö.r:
Egész óvro 12 ft. — Félévre G ft— Negyedévre. 3 ft.^— Az ivek: „Sándor-ntcza 16-ik szám" nevem alatt küldendők.
[40 2—3) BaláZS\'\'SaadOr, szerkesztő és kiadő.
Megjelent, és Wajdiís Józs/ef könyvkereskedé-sében Nagy-Kanizsáu kapható
Garibaldi emlékiratai
—; -irta Dnmas-finndor, fnrditottn Hassay Adnlf. -
r 12 fiizet tírn 2 frt. o. é. r
HONLEÁNYOK NAPTARA 1863.
Díszkiadás aranyos .tükörrel. — Ára 1 frt 10 kr. o. éri
MIT BESZÉLNEK aVIRÁGOK.
-Diszlwitiís urany priíselésre. — Ára 80 kr. o. é,
A tanczvig:almakatrlatogató"hölgyek számara ajánljak,
_SE;L 1EM LF.ftYEZOKET ......
csinos választókban <ís olcsó árért
. \' BainiUstclstt. HiimlUi ntla
Lótnlajdonoaok különös figyelmébe ajánltatik
OTTENREITEB LIPÓT
ttfulhnarirja lovak vámára, iánmentwn aníi-rhewnatiam-equi. Enn hatható, ner, mely a lovaknál akár fn.en Um adóit, akár idillt rok-kantaágáaál, vagyi. auk lábalnak ccásana-rneumalicu. anrulIaMsánál marlak
•iiiaghOt«>általolSld«MttDánniaoa>aulfeaáa..ál, í» inerevéd««.étf%lle„Hndi: t»aatnil,ld6.l) elgyengült, vagy kietigliott, kimerült éa greng« lovaknál alk.l-\'Afaanda, év rtéa daannlt- tiknak eddig még hallatlaniigvori gyógyuláTát Z ^!?,.Í*,1,eB «»k\'°*«*>\'-M»oavitványok által^nAtpSti m.k. rÍ524r\',#"e,JI!í "¦««vtagalutott • valnban wóaycrajunek iapááVtaltalórt a kbataln tWyitváay áltat aegorollttetatt — Äalan esen lr.lkaSarf.aiál
ÄÄLTrjÄ\' U.. ^gkedv^n t—SSÍ\'íf«r1*^\' *ia^\' Mimem nevemsiol elütött peúétnyomóval
Tftt te fe, nagy i-ftlJíM?., 80 kr. w almálhazá. BOrtíaL,ig}eikŐtt6au.í
-Megrendelések-eaftkr-az-ír-éá -elmálházdgi^értéknek posta-4ijmcntes mogkül-dftévol azonnal pontosan teljesítetnek.—Kapbató éa- megrendelheti! még Pesten ugyanazon.áréctmint nálam t. cz. Tőrök ée Wagner gyógySzeréez, K»phmel-atör és ThalHinyei* gyógyanyagkereskedö uraknál.
A főraktárban Bécsben. W\'ittmann és Freylcr g^"ógyanyngkeresk. uraknál: az ara mint Pcateii.
Külföldön London. Parin. IlerJIn. Frankfurta.M., Sz. Pétervnr, @-rlcb éa Genfben síz ottani lapok hirdetései szerint.
Következő uraknál, vidéken az Ara egy -kis korsónak 3 frt. egy nagv 5 frt.
a " t-- «11- Lia«-! Cníolle J. nnokaScacie, ~
Losonci; Bnsb*k. A. H. Mirtoleí: Fpnllír A.\'jT M;-f»rhfinberg: Oediilt FrÍBd. Maírm.-Pjiigutl- Sariio Y. -.Ka^-Yftrad: Kisp Pam. Hairy-KiktmU: Girtlgi-tibcrM. Nyirrfj-liAia; -JJkMiiy- Qr Or»TÍna: (Binsigbj j Bct^ET s: Onliovlcu: (EUroiiUl: Her-
OroshijiaT Siilyog Ede. Pantsitrií KrancncvltB G;. Pici; Haidrcktr*A.P. Póxsoiti W»Lki-lL Prifja: Lilnnardl K. , Putnok: SinpeSíy Uj. g/Agjji. _ _. Uitnuaümbath t G. Uavínllúr _
;Sagy-KanÍl»áu egyedi csak Feaselhofcr Józsefní) a fiiutezában" a városház-
~r - ¦BT Kapkatá nálam azon má\'n-liirea és iamcreíea-.WaKnof-vdevész éa pógy.«ré«..ar-ater:M,,ltett-otkalon«l. barom-, láp-é.-gyój,yn„^L „, " r«kJovak- é. .aarvasmarháknál, juhok- di.znéfc- és tar.ma.kaal TeSabb \\\\«.\' Iffi^\'r\'.Wfef V-aUtHTOgyiatíiít aJtál-Waa^&lhtUk éV-AsiVí\'Jr. Hű-uÍAhT ^^m^eí-oréhk elérésesére állíalmatoíaET\' Aa árfemmjja feltalálónál,,egy nagjc-nyolábé S^m;/egy-kiosiíivó4ÓTkr .1«, lu1i^0la>,|M..alíágy<tltt. ííegrendeléaek pontosan ta^sltteta".? ~l
¦ -Ö**©Sir®lteOar XjJ.J>«í»t, okleveles állatorvos, \' V, *%y^»^^««»^át^a^éáa^á.^
Anti; rkhleiinRflr Vilmos. Badmt: Bauer U.gjógjrsi. D. Gyarmat, Flpler tcltvérek. Br\'űn: KübMch AT jüa Cb6s\'; {Kom. mtgya.l: Bortajr . E. gydgya«. tíebr«;ien: HitJüA, J4 Elísdí Hiirfbh Far. gyógy**. UraU: fischer A. Oyflr:. L«faoer Ttrr. InsbniekTinmÍwaLtwl«i. JC Kum: NoTelly Pihdor Kltf4vfiirtt Pknla Oi KoIqmtíV: ; ^JolfT Ki gyógyiu ÜjonsUiü; JckfU)u Ergyógr.
LuMtenIulBt Mayer Karolj Lemberg :-JkrUner-A. gyogyii,
RsBBioWi FchaltcrJ. fa Urao. Sttmcgh i\' Thiuilii.fl(>r S. Btathtnar: Wi-in J.-Bf-efftd: ff.h\'r»ln(IerH. 8«fr*xArd. üuUnrA. Si.-F. hírrií j Roiibi-mr J. Saombathcly t Ktlrmt-n 8. A. (Sopron; Mi Hör P-HtocVrani Ölsihemiorfer J. T*U:HeanélC. UnghTir: Pollik p. Ui-Bcíao; ,Wan-npr For. Veitprómv BltlhiiT J4n. Waraili AmlirüMtu M. Wclm Wallncr ín CBiíchntk. Wcrarkct«i.Gii:aHtih; 2»la-Eg>rnrir Üanaiok Istv. ZaxUm; Schmidt G,
WízjdítS JtflBflfikiadóU^é^
Nagykanizsa. IL évfolyam.
Zíilii-S
3._|?áia,1863i január 20-_án.
ífemeretterjesKtő Jap szépirodalom, fcereskeűelem^liHHs ^uUm^y^mm
%3t?,° HTiwnjiOte. hó 1-«1 kezdve iniadeií hó lySn, 10-ér. es 20-án. —flöfizetí.i árpostóni szétküldéssel és helyben Mzbbz
éjre 6 írt., félévre3 frt - Minden egész éve. elSEzetó a lapiulajdoncs kölesön könyvtárát az eddig fentilló feltételek „ellett fii iroi használhatja. - Svilr **\' ~^b.^T. , V\' T/ÍH?\'é,8«k. hMibo. PehtjMJBUgr 7 kr., »or*1cr. <• minden^ovibbi beiktátisértb kp., bélyegdijért 30 kr. áetenifc-atáüi díj » a lap kezelését illető minden tárgy a kiadó hitatilffiFKagy-KanTzíara; j lap Kellemi tartalmit Uleffi közlemények Sédig, nsy minden levelek
bérmentve a szerkesztőséghez küldendők Kaposvárra. -
rébéV
tér e; Ábe!
Az ifjú óriások.
(Ti*ttelet a kiTéUleknek:) (Vége.)
Bármi legyen az indok, mely valakit sajtó utjání fellépésre ösztönöz, minden munka leg-1 cg közelebbi s legfőbb céljául az oktatást ismeri; történjék ez aztán akár doctrinális, akár gyönyörködtető modorban. J3 ha az ifjú, kinek lelkében a könyvszerzés eszméje hatalmas em-bryóvá fejlődött, képes e szempontból elfogulatlanul gondolkodni jelen helyzete, phyBikái s "szell-emi\'kiskorusága s a szerep felett, melyet leendő" lépésével elvállalni szándékozik: vájjon okosan, hiúság és öntulbccsUlés minden árnyalata nélkül, elhiteti-e magával: hogy iskolainál alig több tudományával képes és hivatott legyen valakit oktatni akkor: midőn erre érett, müveit s az alapos készültség érdemeivel dicsekvő-elmék is vállalkozni készek, sőt abban tettleg izzadnak is ?
Épen nem. akarom állítani, fiatal
szerzőit egy általában nem állíthatnának elff derék, sőt alapos, éa a komoly ítészét Igényeit1 íb
kielégítő müvekéi, A tapasztalás ellenkezőt tanít; azonban rnig egyrészt őszinte csodálattal emelünk kalapot a lángész rendkivüli szüleményei előtt; másrészt mindenki" természetesnek fogja találni a feletti megütődésünk, sőt benső
^sajnálkozásunkat^ >ha= köznapi bár -különben hivatott tehetségekben látónk oly törekvéseket melypír jÓ7.an^Diét8áklet-és^hetyes-irányzás által becses eredményeket gyümölcs Özendettek, mig
¦ így ©phemer. dicsőség" és hra föltűn éa vágya álT tal félrevezethetve legszebb erőiket hasztalan s gyümölcstelen munkában "forgácsolják el!!
Lélekbúvár nem vágyók, azonban nem csak apriori, hanem á tapasztalás után is állít-
hatni vélem, hogy főkép ifjú korunkban nagy hajlammal birunk az egyszer kivált könnyU szerrel aratott babérokoni (?) megnyugvásra ^ s az ítélet alapossága s szilárd önállósága híjában könnyen engedjük magunkat a iiimbuá\' által, melyet némi sikert aratotrigyekezetü^rléhány gyakran túlságos enge\'dékenységök altaT veszedelmes méltánylója homlokunk "köré font, elvív kittatni, mely állapotból aHábrándulásnemrit-kán enelégeáettségünk a nyugodtság-a nk árán szerezhető meg; hol pedig e kettő hiányzik, ott ¦a lélek elveszte tevékenységének éltető szellemét, legfőbb rugóit.
Kern ismerem félre azon dicséretes é& nemes ösztönt, mely kedvező eredmény birtokában ujabbj sikeresb s tartalmasb munkára lelkesít, dé meggyőződésem, hogy a munka, melyet még pont által befejezettnek vagy megállapítottnak semmi tekinteEben nem jeleltünk; sokkal foly-tonosb, behatóbb a mindent átkarol óbb, sikeresb s eredményeiben becsesebb annál». melyben a teljes befejezéselfTtt áHápodánk meg- —
W Tisztelt olvasóim, s főkép az érdekeltebbek
tán nem értik félre czélzataimat, melyet kittl-nöleg az önálló munkákra irányözvák. .Önálló müvek tartalmát-nem kísérletezések, nem primitív tanulmányok: hanem \'azok befejezése Ós végleges eredménye képezhetik. Azon munkák JBfnielyeklioml oknkon-a-őíanölmány Czimét ví&elüv,nem i^ngnkat * tiiT.r.lTuáT.ynkat, 1
tulajdonképi tudomány előkészítő, bevezető — Bzélésb értelemben iskolainak is mondható — propyleumait, hanem a resnltatumot tartalmazzák, mely ezekből az érett értelem és Ítélet^ le-hózása mellett folyt. Ifjúkorban pedig ki kereshet egyebet kísérleteknél ? ki adhat mást mint tanulmányt ? Hírlapok —-az encyolöpaediai tar-
talommal birok főképeny — feladatuk ígyík kitűnő részéül ismerik; tanuló s készülő "elmék iskoláiul szolgálniuk. Ki tehát tanul, as keresse fel az iskolát, .mert mindaz, ki még csak a hírlap vagy folyóiratok haBábjaín való készületre van utasítva: megtörténhetik,- hogy—eddigi ta^ nulmányainak kívánt sikerét teszi koczkára. S ezt méltán nevezhetjük viazszaélésnek: •viszaza-élésnek, mely könnyelmű hiúságának az egyéni fáradozás érdemeit s a közműveltség érdekét áldozza föL
" Népünk egy"3pszségea. kjznicndá^ szerént^ hamar készült munkának lök a lazája; s" én legalább is nevetségesnek tartom e lazaságnak & szerző fiatalságavali tnentegetését. Ha^hiány vagy hiba van a miiben; azt az iró fiatalsága -annyira-nem itidözi,iŐt«saknem-ífrraentTyhogy inkább alkalmasadul emelhető ellene: az emberiség vesztenFnem, Ö pedig csak nyerni fogott volna, ha munkája megírását azon napokra ha- . lassítja,melyekben az eríf, érettségis"—¦ consili-nm fölmentendették -a fiatalsággali ínentegetőd-zéstől.
- alég\'egyetemit tan legelöl kellett volna említenem — hozok fel. tKík az iskolái .port-még saruikon hordják; vagy csak as alig múltban verek le: a fnn-áso\\at,*melyekbbl méritel-tek ismerni nem tudják; még koresbbé képesek
ikatra.\'kellc\'itéazcti tapintattal mftgválsiiTrfliiU^ a méltányolni. CompilatiO vagy kritikát!imaág -tehát, mit adhatnak. Ax első, mint &z eszmék többé — kevesbbé Ügyes férczelménye sem az egyénnek, sem a közműveltségnek haszna — a diosőségére nem válik. Kritikátlan munka pedig
a valódi tudományosság gúnyára szolgál.
Vájjon azon irodaiom^ mely napjainkban oly, igen divatos, járul-e kBsrnttveltaégflnV fp.n-
TÁSCZA
Anyámhoz.
Mért nem iBsz el almaimba hozzám, Mért nem látogatsz meg engemet ? Olyan sok mondani valóm volna, Miroly rég nem beszéltem veled!
Mennyi panaait,s but zártam szivembe; Mennyi néma kint és bánatot? Mióta b Blrba tetteit" téged, •Mtytaajs ég elszólított!
Hogyha almodol a sírban rólam, . -. Nemde ugy Utas, mint vig gyermeket?
Rózsa arcan^ mosolygó-leánykát, ~ NemUo ugy almodol engemet ?!
Qyermek voltam, .xniddn sírba zartak, S az,^életct még nem ismerém; ^ . Tilig; ember, a az egén természet, Édesen moaolyga m^g felém. ._
- Lls8 kOnyem koporsódra sírtam;
- Te valál as aUö veszteség; , -¦
Ah, azóta mennyi boJdogságot, Mennyi szép reményt eltemetek ?!
Jön- oh, jöjj hit 1 hidd panaszoljam el, Milyen pusztaság lett életem; S z világ hídeg, sértS kezével, JMennyl sebet ejtett szivemen?
Jejj oh, jöjj hitt bozi írt e sebekre; Hozzhitet^ reményt, szeretetet. —Jöjj" el, jöjj el! végy .hü kebelodre, Hadd pihenjen fáradt gyermeked.
Oh, ringass hukarjsidon ismét! Dalold el édes bölcső"dalom; Szelíd, kedves, szeretett hangodra, Szűnni fog az égÖ.fájdalom. .
BeBZÓlj angyalokról., - mennyországrólrrjr^- -Isten jósigáréi én nekem. ~~ , -Mond; hogy mit itt hsaztalan"kereBtem, ¦ Szép egedben azt mind fellelem 1
. Jttiphitl jfljj mari karjaidba vágyom;_ -Altasd el.a fáradt gyermeket: BingsBB.olyaii\'móly alomba ringass, ? -^^ Melyből soha fél nem ébredek! 1 , ATAL&T-
TJtiTfljfcok.
. (Folytatás.) Salzburg már a rómaiak előtt ismeretes volt JuvoJvia-név alatt, 18034g\'a tfijedelmi hatalmat gyakorló éraek-azékhelye^íg l&l^-ban végkép az osztrák biröilalomba kebel estetett
A gyönyörti^ekvésü várost két részre osztja as Alpesek közül előrohanó Salzach vize, gyár-san hömpolyíigve a bajor aikBágon.át,"* "Diám felé. Jobbról a szép Mönchsberg eioelkedik a hajdani ódonaaerü érseki palotával, melynek a régiek által annyira kedvelt, titkos építészete, antik térmeí;htíönttsto as ebé^ffben egylöOl-T; ben készült- roppant nagyságú /s njesterségtt. kályha^ alsó része a teiwé^tharo.m psstályat különféle kínyomatokban tünteörelő, »ig a föUön sok ájtatos 7 ^bliai^pmpqrtosat Uthatő, mely -közé- as illető .g&ÍÖncsér.mft*á« maff*4 11 ~ -oda .illeszté szüm^síg^n^ ban^ ugy tűnik Joljtöztük, mint vaiW-«I-_ Ugyelö polizei,. h útitársammal j(Hztit nevetőnk a művész e furcsa ötJetín. Megtekintésre mfc
r:__^iÍgW_ápMe\'^
»iemnyiveli»? tfem tudom:maiaiw«al elhitetni. ¦ Sőt azí \' " "
. ... 7. kiisanV-rio^én\'y.f "ben va-batalmaB számtalan kíSsaíval azmak éttereit e-mésstiiöl.
aégvisszanyerné épérzákeit ATközöriségtőlfilgg ~--":\'-t*--itudúm\'*** irodalomtól még ntMMravkoV . \'"^ egymást
emefikj-ér-ritik^és neniesbítik:, d» egymást ront-_j.-^a&^l^ttÍják is. th iiiliid íettlit ikangatja, mft.JW«n«V irányt adni-hivatva van: az a j6-an, becsületes, szigora és igazságos kritika, melynek hanyaglaaiban rejlik, mint fönnebb ia mondátott,\'"aam~ maHienkráltal kárhoztatott bo-szantó tüneménynek oka, mely a silány, éretlen s emészthetfen-elme-teraiékek — fájdalom! — oly baja fölbnrjánzásában jelentkezik, S ki tagadhatja, hogy- az irodalom Tomlasának alapja ¦j3iéazTaa;által Tettetik meg, hogy már ifjú ko-\'\'rünkban megtanuljuk es — szokjuk azt, jnit irank^.éifiit értelemmel s alapos ítélettel keresztül nem gondolni ?
A romaiak a pénzt a hozzá hasonló körülményhez képest eínsvézták pecuauak = ökörből származó" „pecnniának;" mivel a legrégibb pén-zekre..ököralak veretett; ugyanez okból az athéniek pénzét „bagoly\'nak nevezték, és ebből ered a titkon elrejtett-pénzről szóló közmondás: mnltae nootuaé sub ceramico cnbant (sok bagoly tartózkodik a födél alatt). A Peloprues pénz ez okból teknős\'békának hivatott innét, azon tréfás -beszéd: tfVirtutem-et sapientism vincunt testu-jh^es" (a teknős béka" többet ér az erény és tudo-rJrTrjriiéiiííl °gy n~\'-T»t ¦..pMlaJ^rl mányniil)--EnneJ-fogya nem csoda, lm mi is á "" - - pé-\'nz t azonosnak tartjük azzal, a mihez hason-
érdemlő jelesünk,. Toldy F. szavait ismétlem, melyeket 6 — hajói emlékszem — az 1843 vagy - ~44iki Athehaeum lapjain mondott el, s melye-. ket az bírhatnám* viazketegétől csiklandozott . - -fiatal "tehetségek nem megvetendő tanácsul fo-\' ~gaáuatnat:-íBir-kjkr elég erővel: birjon zsen-~ géjé_veL.közQnség elébe lépni, mig értelmes és őszinte barátok áltál arra föl nem bátorittatík.
.....Sexüd-sem.bánta meg, hogy nem sietett elő rej-
_„ifikéből, melybe^ha fgywerel van-nag-yyayvisg-
\'\'sza^érni többé nem lehet do annál többen lettek volna készek utóbb diága áron viszszaváltani icóU-gyermekségök koraszülötteit; s ektőrülni .:_ -oly emlékeseteket^ melyekért a férfiúnak pirul.
-BiakellettT\'
¦,. Egy; szót.sem húztam alá a szavakból, ne-"""hagy; bárkit .azok értelmezésében megszorítani
Ki akar, érteni" fog azokból annyit, . -mennyi elég ás-mennyi szükséges. . BORZA.
rangoMöldon éren tant a gyakorlati, nevezetesen * kémkedő világ, dogmává emelte. 7A"j>éztat íümwrjuk inind, "aki életének 15-dik évét túlhaladta;-szükséges tehát még "caak az idő mivoltával megismerkednünk, hogy. a ha-acmlítáat UtkélWeaen me^értsUki^ \'¦¦ ¦ - .\' Ai idd nem valami önálló, müárilában
áííó\'dologjhanem szünet nélkül forog; azMő-iaininos mari; jelen vagy jövő; mindon perez alnilÖak sirjVáM.J^K* satföje. Az irJC
b^temttdrie tóyazefsratedfflrnyjá-hai-ttloV, és e« Írári|*aií-1»fcetotesBn- haaonlit a 4líii^ei^«jdff.inu^.nenxritk^ megbánást és krazj\'si*mrehányásokathagyván maga utáni a pánz, is gyakran fogy, eléle kiséret liátra>agyásávai. Í3a i A ő b e n i bővelkedés-ből unatkozik, áí rendesen pénzben is bővelkedik; a/szegény Jtíi műves pedig, ki idojáí-ktoéhnkcnytelenjaz bizonyosan pénzb\'őség^ ben- nem raenvedr
lit, t. i. az idővel-: és ez azónOBság.oly nagy^. hogy egymással gyakran elcseréljük. így p. sokan azt hiszik, hogy azidővelhaladnak,-pe-ilig csak^ónz"SlT"szaporodott; mások a tor Ig^nyeinek-aiBrváirrnegfeűeTrrrapén z vagy birtokosa kívánalmának felelnek meg; ismét mások azt vélik, lSgy\'az idő magasságán állanak, holott csak pénzes zsákjaikon állanak!... A kalmár áruját 3--haA--i-i-d-ő-re adja, azaz 3 hó után pénzt vár. És nem ritkán sietünk a gazdag komához, tőle holnapig néhány forintnyi hitelt kérvén: a különben igen jártas komanyelv hirtelen elnémul, s mivel jó lélekkel nem mond-
Jia*JB.„ nincs pénzem, e körülírással segit ma-
gán: szivosen, de-most nincs időm, ide amoda, kell sietnem saCr— A hetilapok, naplók és egyéb időnkánt megjelenő lapok, melyeket — az ingyen kapható próbalap kivételével — drága pénzzel kell megfizetnünk, tulajdonképen nem az idő-azarint,-hanem"az előfizetők pénzé-Jie^épest látQjk-nap-v-ilágot.-Itt c^akrTr-TOenr etében a 16. azázad~körlll megjelent „Kotioie Seritte\'t említem, mely nyilvános helyeken csak egy Gázeta *) lefizetése mellett\'olvastathatott.
- De politikai értélemben szint ily viszonyban áll az idő a pénzliez; vagy inkább a péius
- . - \'1 Igj Bvmittttt akkoríbu a T?Jt?p4iu, raelr aévrt »
valódi légtriéröje a korszéllemnek, mely a népe-kot^áthatja. Há Európa térképét-tEJuntjük, látni íogjA, miként azen népek, Utejyek az időt ftiil«ii«k, iájU&faíb^pi^*. Ide tartozik fc«asiem az e^eWmllvelt rrfengot: Angol-hon^Frz&ioziaország, Sardilu^ HolWd Belgium, itt a felvilágosodott idő az egéaz népességet áthatván, lerontotta a kbzfalat, mely embert embertől elválaszt j de itt nincs .is agió hanera a papir hasonló értékű az érczpénzzel, valamint az egyik ember jogaira .nézve a másikkal-egyen-"ld. l)e egészen más viszonynyai találkozunk az idcTmögőtt elmaradt keletben; ott értákteleni-tett „kánnokat találunk Tőrökországban, és írtékében az ezüstrubeltől eltérő papir rnbelt Oroszhonban; de itt találkozunk is egyszersmind ezéhek éa" felekezetek korlátaival, melyek a kil-lömböző jiéposztályokat szorosan elválasztják egymástól;, a jobbágyokat pedig kétségkívül csak azért kívánják felszabadítani, hogy azon esetben, ha „schakkotn kiáltanának a királynak, — a ¦ parasztokkal elbástyázhassák magukat. ,
De nézzünk mint a páva, saját lábainkra. A mely-biFodalombarT oly" tartományok találtatnak -mint Csehország, hol a nemzetiség párt-aze31ente^ilhön^f-raint-^Fírol^--hol más felekezet tűnek letelepednie nem szabad; mint Stíria hol egy régi, elavult pergamen nz okból kerestetik elő, hogy a más h^ten levőket nz apró nznlfí óa "magyar bor árulásától eltiJthassálc] menjünk még tovább; egy* oly országban, hol Deák Fe-renezünk — büszkén nevezzük Ferenciünknek — a zsidók jogait -módoBÍtani, javítani akarja, líol"rTréiort,"talán mivel a viszonyokkal ismeretlen, egy egész néposztályra mondja ki az auatlicmát — uz ily országban, általános és -valódi jólétet, a kormányzók minden törekvése mellett, sem várhatunk. A zsidók nem akarják helyzetök javítását; nem kívánnak jogokat .— de igazság o4 követelnek,.nem pedig azért mivel Tr. szavai szerint: éles elmével, kitnrtő tevékenységgel, szép családi élettel, takarékossággal stb. éjféle erényekkel birnak, de mivel egyenlő terhek egyenlő jogokat igényelhetnek egyenlőség alatt pedig bizonyosan nem érjenek. egyenl§"adóeiecutiót; vagy a holtaknak egy-formán történő eltakarítását 1!
--------De az enyelgésből akaratlanul komoly tárgyakra jutottunk; és hasztalanul iparkodnánk." előbbi thémánkra visszatérni. Reméljük azonban , hogy a fdlvilágosodás napja keresztül Itatván a ködfátyolon, a jogérzetet Tói fogja ébreszteni ; reméljük, hogy haragvó testvéreink a
rák továbbá a kínzó í válla tó termek, végre a halálra Ítéltek sötét, mély verme, a szerencsétleneket elevenen dobták ebbe, melynek alján volt a vidéken annyira rettegett „fekete azüz—! afdmane Jungfrao ;* agy kés a katzákbóí ösz-aac-flllfott, fekete ,*Tt61alsibt ábrtiolá gép" melj ¦ nqrény elhélteket ezer éa ezer dara-\' bokra-rairdaU. =--Tmií« ,tAnru^,m l ^
boktt-ngtUi.^"gé^itempxnTunl...et. .
,A hegy alját hosszá alttgörorjá áVmery-nekhomlokzatán igen találó a flJlirati-.Teaaia lotmmtar!" — Téged -taz Istent — hirdetnek sfcasaklut -—-
BabolWnetelwCa^wzmerberg terttl,:álján unasonnevü rendbeliek zárdájával,; fim pe-¦digAgyBnyöií kflázásarTrnmd a Wybeliek tattá***™™ utazótól igén-látogatottkorei-^Ml,Jhormét leirhathn szépségű latvázty ny!. ajtiinWbbaaigol park, mint tcrmesáetea táj-liWs*uműfrSoUach folyam-völgyére. Legmeg-\' «WAT* idegenekre nézve a nap nyátakori J*»»*«Ugy neroptt „Alpenglaher,^-aUg ^donttie ngyanu a nap, T^nónány pjr^ranl-vm .á\'^roppánt azirttdnugek, melyek a nwcM nain^jízeipben lanmtf, tüzes óriásokkájál-f v t__\'
,nak, s.szinte égni látszanak, mint az izzó zsarátnok, ugy hogy a síemegy ideig elvakul tőle. Akaratlanul jutottak eszembe-Mózcs csudás tüz-oszlopai, melyék.talán épen ily fájbeliek-voltak — midiőn izrael népével a sziklás igéretföldje körül bolyongott.... Bégen te nagyon sok csuda Voltj. ma meg nagyon sok a ¦ . .
• A 18 ezer lakóvaPbh-ó Salzburg gyakori tűzvészeknek levéÉTmártaléká,—¦¦ csinos s izlés-teljcs épületekkel ;bir, nevezetes a Doni — fő-egyház — ujonkészlllt remek föstvériyei, és sok jeles hamvedréről,—a „-lUsidenzsohloss/mely-Tnek tornyában van alkalmazva a híres harang-wne, — .a lövik\'szazad csudatévő orvosának háza,,és síremléke, ne^:;;l^rBeelsusVTIieo- . -phráítua &mbastus^yoniílonenheim* hajdan-jfa nty8hcus:ákevek;;palástjával szoktáklaká-rpzni az orvosok: hihetőleg- tudatlanságuk ro-ivására igy akartak tekintélyt szerezni... SalV: bnrg^hires mdg nagy zeneköltő fiáról: Mozart, ról, —Jd nem ismeri ennek tavasz kedélyil „¦Bon JonihJ\'ját? — a város egyik igéi szép tere tenre nevet ¦viíelj; ktfzepén Mozart érez emléke^brávBl; Botoa^^er művész kezeitől
aligi. ..ról
készítve. ^-iiÉrdekesimógifa ^íté? ílaökőkutai-val, melyekből szápán faragott1 vízilovak—hyp-popbtamus — lövelik orrlyukaikon magasra a tiszta forrásvizet. A salzburgi múzeum egy két i hangszeren kivttriLkeyéa-&l_tünő tárgyat tartalmaz, A vegetatio,.hogy, mennyire vissza marad e hegyes.vidéken, aztjkannybnníegítilheti az olvasó, ha élmondpmPbogy mult kora évben itt július végnapjaiban még iigeniszáp.cseres-nyéf "lehetett vonni a piaezon, s hogy a silány aratás még esak akkor kezdődött.
- Salzburgban .már magyar öltözetünket szélűben megbámultakká megnevették, mi iiBsé morosns ntitársamat nem kevéssé bószantottá.
Salzburgot, daczára hogy nem prodneena vidékfjv són, s remek márváhyán\'.kivtll roppant számú utas látogatja,*) különösen a nyári hónapokban; m.dgis-cgyike a legolcsóbb városoknak. Bizonybizony Bokan-idejöhetnénekiven-dégfogadósaihk közül tanúlnil..; néni is nka-.\' rom kiirnia tar^M, ^ ^\\átr~mák- az
innsbrukit, vagya hallatlan jntányos münchenit (Folyt kav.) ; NÉMETB KABOLT.
.. „. FBkip po^Mi, fraaeala a\'noootaa aatoL
^ li ^
haza: és birodalom javára végre mégis egyesülni fognak, -mert csalt akkor várhatjak a papír és ezüst közti egyenlőséget) de sietnünk kell, nehogy idtt veaztességgel pénz vesztességet is szenvedjünk\'!\' ! . -\'\' L—y. *)
1.
Az aj bélyeg- s illetéktörvény.
Olvasóink tájékozására közzé teszazük a fokozatokat a pótlék betudásával az 186fLcvi jan. 1. életbe lépett változtatások nyomán.
9. Fokosat.
76 felül
150 „
228 „
375 „
760 „
1126 „
1500 „
3000 „
4500 „
0000 „
76O0 „
9000 „
12000 „
lao\'V .••
reooo „
21000 „
24000 ^
27000 „
75 frtig
160 „
225 „
316 „
750 „
1125 .
1500 „
\' 3000 -„
4500 „
6000 „
7500 «
9000 „
12000 „
16000 „
iiaooo: „
21O00 „
24000 „
nietékszabás.
— Frt 7 kr
— „ 13 » -., 19-,
\' =» n 32 „
— . 13 n = n 94 „
25 „ 50 „ 75 „
tóit. Az I. fokozat váltókra, kereskedők által kla-dottFijcqreskedtfkb5z, intézett pénzutalmányokra to-\' vábbá nyilvános intézetek által értékpapír okra vagy arukra, de csak hArc-m Vfióaapra kölcsönzött v..me\'gV hosszabbított élolege\'zéiékrvl adott adóslevelekre vo^ natkozik { á ITI. fokozat kfilcson a szorgalmi BzerzB-désekre, részvény- a knltarsulatokra, sorsjétéknye-remónyekre, reményvételekre, életjáradék-, vétel-, csere-, s szállítmányi szerződésekre. Minden egyébb jogügyletnél, melyek útin a fokozat szerint az illetékek fizetendők, s-ítt—sem mint az 1-, sem mint.a ÜL- hoz tartozók, nincsenek fölemlítve, mint pél-
1 „
2 „
3 „ B-„
6 ,
7 „
10 „
12 r
15_ JL
11 i.
-*> „
¦22 ;
26 „
26
50
50
¦50
---------27000-—
30000 „
30000 frton felöl minden továhhl 1500 fríél 1 ft 25 kr. illenék fizetendő, melynél áz 1600 írton alul, marádőkösszeg leljesnek tekintendő. -Bl. Fokozat.
Illetékszabás.
20 frtig — frt, 7kr
20 felül 40 „ — „ 13 „
40 ". „ no r — •„ 19 \'„
\'60. „ 100 „ — „ 32 .
100\' „ 2üO „ — „ 63 „
,200 : „ . 800 •\'¦„ — „ 94....
300 „ 400 „ 1 n 25 „
:*»: „ 8Í>0. „ 2 ti 50 „
800 „ 1300 „ 3 n
1200.....» ...... 1600 n 6
. 1600 „ 2000 n ........fl — „
2000 „ 2400 „ 7
2400 „ 3200 n 10 — „
3200 •„. 4000 fl 12 60 „
,-4OQ0_„ .......4800. B . _ Jo- * n
4800 „ 6600 O li 50 ,
5600 „ """" v P400\' n 20 " . : B
MOO . „ x 3200 fl 22 60 „
\'200 „ 8000 " B !5 — „
rSOOOrfrtón felül minden további 400 frtól lfrt 26. kr. illeték fizetendő, melynél a 400 forinton alali maradékösszeg teljesnek tekintendő.
III. Fokozat. -
IUetékssabás
10 frtig .. — frt 1 kr
-10 felül 20 . fl ¦ . . ; ¦ — > . 13 »
.20 :„\'."" 30 „ ¦ — ;-¦«•¦— 19 .A
30 \'„ 60 „ n 32 .
10Q ». \'. P 63 a
ÍM „ •* "ÍÍSO" n ,»4 fl
\\.v*>. \' , S06 n 25 »
\'200\' „ V 4oo . fl. 2 „ ,50\' „
\' \' 000 » -,
000 „ 800 n \' ° a B
800 „ . ÍOOO il 6 „ 25 „
1000 „ . 1200 ii:. 7 „ 60 „
1.200 „ .1600 n i 10 „
1600 „ : 2000 : ír. -- ¦ 12 „
.2goo,.,,; \',\'\', .... 2400 Dl , 1B ¦„ »
2400,,, j • ! 2800 \'\'»¦ ; ;:, . n „
2800 „¦ . ,3200. „¦ JO „ ¦ w\'
,3200; „¦ . 3600-. jí \'. ¦ 22 „ 60 „
3000, „ / 4000- a *B- n.
dioT nyugták—stife, a T&Jtozatiflinil^BraraáfrS. foko-- l-pi)4do^oz5ii-4ól^iIHm ytUt&knál-(i
T«Uktynyi;i)folyamodótok minden példány ^eiiB ; ive 1 frt &0kr-, a kUretkttO ívek egyenkint 96 kr.
Jegyzet, Ha» beUblaxáiért több t^ékkonyri biróiagnal-nyújtatnak be felyamodasok, esetf\'felya\' : .nuxUiok.tninden elíöivétól 1 fri60kr:fizetendő. \' ; TtatávaWnák iránt felTcttjegyíölEOnyTe^ kint.50 Ifr. \' \'"" . ¦ ¦ y-< -
1 YáUők, &) a keltétől ezlmittmad 6^fina^1dlík5-xüu beltÜfizötendiJ belföldi él a 12,hónapi idSközon belül \'fizetendő ktüKldi \'váltók; irtán [» -viitf^eBg\' inflnnyUé|Ít3Íy!.. folcozaT;^*éMÍ a-keltétől Síimig tánátV & hónapi (iBeÖleg kiu76Íai-^lókn»\\l--12 bóiia-
zat érré nyes. Azon okmányokra vonatkozólag, _ . lyek eddig ivenkint l&-kroa bélyegnek voltak alávetve, továbbá részleg azokra, melynk 36 kroB bélyeget igényeltek (tri. beadványok s jegyzökönyvek peres eljárásban, b ün vád bari\' vagy azon kivül ), váj-tozás nem történt 5 minden egyébb okmányoknál & bélyeg rendszerint 36 krról 50 krra, 12 krról 1 ftra emeltetelt.
Arverér iránti folyamodványok, vsgy polgári törvenyozékekbez intézett beadványok, melyek hirdetmény kiadását azükségelik, Ívenként 1 frt. \'
Benyujtvdnifok. 1. Peres éa peren kivüli törvényszéki eljárásban ívenként 36 kr., 2. minden egyéb, 50 kr. f .
Araennyiben az előbbiek (1) és az utóbbiak (2) kulim rovatba*^ például i telekkönyvi foly&modáe-okj-árverési folyamodaBok sat. fel nem Eorolvák ad 1. Ha a per_tjjr.cyt.fif* frt alAlí, ívnnbpnt 15 Vr.
mermyiségéiSllíIi^kűzat.
Jegy t e C Ugyanezen a) és b) alatti mérS bze-" rinti iddk&zokraa váltómegbosszabMtás-^prolthigatío) ntanTzinte az I. illetőleg ILfokazati^ületék fizetendő. - . Vdltóóvdsok. \\. valtÓ-jegysok által felvéve ckÖ ivíül 1 frt, 2- ha pedig törvényszéki tag által felvétettek (a vaitóóváeiiiij megasGsvén), a) 200 frtig első ívtől 2 frt, b) 200 frton ftűiüi\'váltóknál első ivtíll 3 ft. VLffzések,iU&i Ítéletek.
Ftlcbbzzéti (flpellatio) és átvizfigalási bejelenié-sek, tekintet nélkül arra, vájjon abban felcbbezési vagy átvizsgálásT "panasz foglaltatik-e^vagj\' sem, éff"a felebbezett ítélet feltételes volt-e vagy feltétlen ^a) ha az első birósagi ítélettől nem több, mint 5 frt állandi
, 4pq^frtűiifeM^ aÖQ./rtól-.l frt_
2^kr JUeMl^ n>etend^ . maradékÖH«g:tolj|cBnek^ i -^--i
M\\ 18C2. decv.l3-i tlírvóny által as eddig tati-.aJlott fokwatok kiiflt-M^r/.megváltosott su. válto-aat)anul, maradt^s még úgy harmadik hozzácsatolta-.
" 1 ¦ *) -AUhaf^iiolnin«n Br8msael UttUc; s iTlsioa/ofc <p^-
illeték (1. illéjék) fizetendő, annyi amennyi mindkét fél (felperes és alperes) által lett fizctre.\'í) *mÍBden egyéb esete"kbcn 10 frt.
FeUtLfolyamodátok. (recurs} a tpryénykejEés _el-jírásban, az eleÖ ivtöl 1 frt. többi ive 36 kr.
JtgyzSkönyvtk (Protokolle), melyek törvényszék cl&tt peres vagy perenkivült eljárásban felvétetnek, ivenként 36 kr. T3a a per tárgya 50-frt, alóli ivenként 15 kr. , -
ítéletek U vigztték, hová a váltó tör vény széki L-letóei meghagyások ís sorezandók, jelesen:
nyiben C betű alatt (alább) kevesebb dy nem jár, a)as\' örökös nyelvkötések—b) birtokbáborgatáil panaszok — c) csődületeknél az eliBbbségi panaszok és legtöbbet ajánlás Eelosztáea—d) haszonbér- v. bérsxerz&dés felmondásának érvényessége, az itÓlethozásérr2 frt..
Ifxt.iöJcr.-_____----—------ - - - \'
L) „EIsS" birésági közbeiijavÖ feleseléseknél (Inzidenzstreit) az előbbi aUapotbai visszahely^és v> elmaradás igazolása Iránt és köajbenszóló ítéletek; as ítélet hozatalárt a) ha a-perestárgy értéke a fodologra nézve jarnlékokjjélkül 50 frtotmeg nem halad, 1 frt &0 kr. j b) egyibkint ffrt 50 kr.
. C) „ÉIbő^1 t b^ósájfI, a;f5doIoghanI ha a per tár-; gya megbecstüboti, a\' peres tárgy járulékok nélküli, értékétől és pedig 50 frt-"igiit\'&O-fcr. BOfelíÜ 200-ig" 2 frt 50 kr.", 200 felül 800-ig 5 frt, , - ¦
D) Végítéletek s pedig jogerejüek a) ha az odaítélt tárgy.értéke 800ftot meghalad, ax odaítélt tárgy ér tikétól, fél perczent; b] ha egy 50_frtnal több ér téka ingatlan dolog tulajdona, haazonvétele.y. hasz-nálatjoga, a töryéáyes örökösödés ^setét kivéve, a tör,-vény reridéle tén. és-Bara valamely egyezkedése sla: "paiéi jogi^imnil fogváj-oda itóitetitraa értékétől 3 és fél perczent; ;c) ba a tárgy érteke meg nem becsülheti, az Ítélettől fizetendő 12 frt._
E) Fizntési meghagyásoknál as állandó illeték felperes t terheli s aifceresetleveihez esatolindóbélyeg által caakdzlendői
. KB. A» állandó illetéknek-js^gfelelő ítéleti bélyeg o kas íratjogy.iókro saabAlyszeiüen illesa-tendQk lesznek. - . .
~Md*ol<xtok: 1. hivatalosak^ ha egyszerűek, aaas nem.liitclcBltettek, ítkr.f 2. ha no ma tflrvényisek által állíttatnak ki, ivenkínt 50 kr.; 3. hívatalosék, ha- hiteletityék, ivénkmt"Jrfrtj. 4. nem Juvaiatosak, haliileloBitvék, ivonUint RJJlkr.~-i; ¦¦ - AÍ«Ud^^-egyszerflek|a\'beadvátÍyokhDs l&kr.
lllgiczai kösdemények, -
L
A betyárok Blglczáo. *
Híg a liazaszer4a_duló rablók rakonczátLui saga alapokat lelkeícasóJiirekk_dí__LVÍd__akeÍ^i^_uféle-lem-,éa rettegéssel töltik; as alatt Bács-Bodrogb vi-déker Istennek hákLaz eféle\'Ufakgatagokiól «idig
menten voTt, és ba hébe-korba fordultak ia elö merényletek, a legkivált a bajai vásárok alkalmával fősz- . togatáaok^jMnegkarosJtQtek irantzkegyetienkídia.aer-nem viseltettek. — Egy idö óta azonban -a- betyárok mutatkoznak .és a kéregetések bire Hinisüdni kezd.
Így november 12í-én este a rigiczai aí»Ó nrásaglj>pas> 7 malomból-a molnár a falába jött azon jefantéaUél-;--bogy öt szegénylegény öt péMvéVSedelért küldötte; s midőn c felkéxcaro 5_ frt; has, keiiyérr"\'és\'fÖzelék küldetett, az sjtszáílító besiédesserintT 13 tiil a~ dunai fegyveres legény dőzsölt & malomtél kevés távolságban* tüz mellett, s mid5n:a szomszéd pusztákból íb bor ésélelmi Félékérkeztek, — csendesen lako-*-mazva, hamar altávoztak. De bogy valahol erőiaakoB-kódtak\' volna, annak\'eddig semmi híre, Besséd közben említették még ezen betyárok, hogy \'ók a nyáron már- a riycaai kal«uuirgábac megfordoltak, semle-— gettók a kokoríczaciőizölri jievezL .Pácjnap maivá azonban ily formája idegen:egy itteni parasztUkpda-1 ómban megjelent, ott mulatott; »Tert, ivott [ s~Jól meg boros odván — magái a mTuulkusokkal kíkisÓT-tettei s azoknak 6 frtot ajándékorriiL. « felzöszblők jneüctti. gyfip«»n álftffllfjSnflrfll*5 ^tDf iHjirP«i»\' Ir^ft~ Biabb njjairél iímcretes BüljancgLmegíPdsán^íjnála , Volt 30 frtot -rálopta—melyet midBcfc mámorából felébredt megtudott, neki bosszút ftsenvtn, — odább állott. •
n.
Ax erri f5Mek- és BtaaxonTétóekxtes;« volt jobbágyok általi mefrváftáriásótiak egy árdefeeff péMája BiesUbóL _
A fiácsmegyében kebelezett bajai uradalombos tartozott, Bája varosával határos 1 a Bajától a saabad-kai ntban egy\'stáczíóra fekvő Bűcity beiy«égébe-. as nrodalmi. allodiamra állott, a telekk^nyvi^j egyseiként 3314holdból, nMÓtflM<txWv^":-m^i*- ^ rflleten áll afebjö ésabómajor teglahélépfilve, mindannyi két ostorfás kutakkal; a felső 14^ asbi 11 öfmély. _
As e f. évi juGas bavábaSj a niagyar,,dalmát ím-^ német ajkú, mintegy 3432 lejekből állMakosaág, eaea állodiahirát as ura ságtér megvette, hiFír aWr««a-\' tendS 4S0,000fl, é.fk-tért,\' akként;-hogyha fasjlalóul
elperes^miBÜcfel, atpereatületi. | ateljta imírt5,mtrm l^ísi^i. hih^f 350,000 frtot-peidig ít eT tlrHt-Mfo^^^afeiími -
iogy>;h^tratóv6B6gtiek|nLzetaMne.o^h^
koaság aie 1186í.ikerl mfhmitaT-íariimsineá-" Wlíii li\' Í1iilí)iF ikllfliiY\'isir^fcV\'W\'fiiiii hljf.i\'
•ET{«hatmir finntől as irandái a
^cTn^ honosoknak ««tendi. ^«aH»
basvMrfgewjáraaxióaá^
TuaW-vslf még,, bogy u allodijrarábúl UOO _>olá>ét évre ki voltadva a vaskuti lakosoknak 10 ft • árendafijosftért, akik asouhaa- * gabonának leszállott ár* végett 400hóidat vUMs&fiMÍÍtotük, - ~" ¦
MÜfloaaaíkn köttetett, * tolakktojviya^W totréji BUkitr^faaiTáegen oson dicséretes körűimén/ jötttudomásra: loey o»ak egyetlen egy lakos -ellen *^kMi_bejegyz4a^j* ia csak 1700 írttal, egyéb tehw. wm i^ki^ig, sem a többi lakosok "ellen: nem ^ordnlLflló^líelr-eafltnek alig. ha Mk pArja._raa édes bankban. ^ \' Bigiaoi KOVÁCS JÓZSEF.
. Vasvár, január hóban. A jopTga-kaoiisai vasoi~mnnkálataira mar egy
" vasúti mérnök ide Vasvárra tegnap megérkezett;\'kitől
,haIÍ5ttam, kevés napok alatt 12—U vasnti mérnök érkeaenÖ Vasvárra, bol irodajok is felállítva laend,— Isten houa őket szerencsésen! — Éa igy az általunk oly ohajtra vart vasul, -csakugyan ami hegyháti vidékünkön- is kereaatülmenehd. — Más njaág, amit irhatok, csak szomorú éa leverő. Múlt hóban Alsó-Tele-\' kesén két bár-r Mihalyfan egy lett a szintazándékos fflgjujtái áldozara""— «« .ftnmi.T.j>n« élet le-
ffti*ott-^-igwgA^— máskép hegyháti — járásban " kit ember lövés, három pedig csavargók általi Öasze-
_vagdalá* által halt meg, azokat nem. ia említem, kik ily tettek miatt teb^elkbol kigyógyultak.
---Lgy- tekintélyes-úri egyéntől - ^gnap-hallottam,-^
hogy Patkó Horváthországon keresztül Stájerbe beo- I rnlt, a onnét a vasmegyei tétságan. keresztül hozzánk Hegyhátra érkrntt — a nagy Itten\' távoztasson el t&-_ Ifink ily csapást!—Mondják decsember S&án sén költötte volna el tcso raj ál társaivá] együtt, — Igen-
~Atko*van-a" somogy megyei joháato kai, kik eletére tó-rekednek. íítun tedotn *. hir mennyire való, — de jobb volna. — ha nem is Tolna. — Addig is, \'míg jobbakat
..Jrbatpk^JttaiLTeJgBk. JL, _. XELEKESL .„
- Ns^-Kajüzaa, 1863. jan. 17. ¦ _¦ ¦ A; Zala-Somogyi KB^y 2-lksgámában közölt mihaldi szomorú esetbea még ait iá kivánjuk a t olvasóinkkal közölni, miszerint azon bimm rabló, kik a helyben! molnárnak élete után törekedtek, s Tosar szándékokat ki nem vihetvén, lakát felégették\' j ezen "guiiuu Leli uláii « helység bíráját bzn^kisérták"=^ on ~ I né* elmentek a laíl&egyb^Zámbó Antal egyik laöUh birtokosnak pmeaéjét feltűrték, maguknak hust süttet-egy részét megerén, ~a maradékot a lábosban kaa^aUr-- apíraéta-levő bárdokból a oaapsaoge-__ ket kiverték, éa a nevezett pincjjetnlajdonos boraiból
Tahót VifultmÉABW n ««:tir^f*UM^ftM^_,..^V.i^|
pávai Telmenre, a harmadik pallóson fi nagy asákoí hajdinával megtöltve* talaj tak — eaútán keresték a rablót, tit^ás Ötödik palláabn ¦ zsákok között Össae-1húsra leltek — elfogták, és kfixeleborol nézve hémn-": Jáiaal kit látnak, egy helybeli polgárt, ki\'legalább : 8000 forintnyi értékkel birf.ki a helységnek egyik eakfidfembere \'éa egyasersmind áirrik atyja is. Ezt. beU&r3éojCtÍBtí^ éjjel_bitt(js fel-
rígyásat alatl a^szomstéd inkeí helységbea tanyázó esendOrfiknek kéare adatott— A másik tolvaj szinte vtíhIóí\'lakos zsellér ember — másnap befogattatott, f. hó 15-éa Kaposvárra sEálUttattak és a katonai n)g-JiSn[téÍ8 bíróságnak, átadva lettek.
- ¦ Január 8-án az egyének hallották a katonai *rog-tonitéUS bíróiig feláílitá»aról a hirdetményt felolvasni, s utána pár nappal megtették a kétségbe ejtÖ vakmerő lépést, mely halálra viszi Mái joga éa\'a tulajdon szentsége iránt mily kovés kegyeleti mily megrögzött aülyedés1 A
Kaposvár, 1863. jan. 14. T-szerkesztő barátom 1 Gondolom, hogy soraimat csak tudósításnak veszitek, és lehet hogy nem is adtok helyet, mert nemcsak a vidékrSl, de KapoBvár-_úl ib (lukiul termékenyebb1 virágokkal részeaitik lapotok hasábjait, juintsem e tekintetben müka égtek lehetne reám. \'
De mégis 1 — Mirgl Írjak tehát ? i» f¦ \' Farsang vant BZBretnékTa holgyekrünrni, de
nW-Ajitalj-tBJittlja meg ^.-¦Megóny-legó^-irví^l mik^ keB báimi."_ - ----}.
Kem elégedvén" meg esen. gonosz tettel, f. hó 13-án estre 104-11 óra kiaben ismét megkondult a T*s*h«rang é» tüzet jelentő lárma liaüaüsott.i. ugyan a_s^dka^y^e^ejyik.ta^ lakoa
" Gaal GyörgyTiek-kajleka lángba Jwrulva is volt. —^ AsegltiégreaietSnépnek sikexmt ugyan.a pincaében veit;boraivt, ip^gmrotraii-"^ aaonbaa^a_hajléka \'földig; leégett—mely kár mdldtt a sasrauuétlea gaoda llaj-: lékioaű elrejtve volt ^ forintja, is a lángiiak martaléka leül — a eadÖrt ^ét évrel hdység bírája a nigora elöljáró levén — egyik rablót, kire gyanúja vagyon, aunto megbüntetett", ki uért, hogy biró. kotcleiséginek eleget tett. oly gonoszul botmUa meg* 8ajnálkoaásra mellék a szerencsétlen emberek ~ bogy félre CebetB pénsfiket nem biatoa helyen tartani saekták, inkább a ress^elemnek kl teszik, mint aem ¦¦^rridtfgba" íerö kaniaial takarékpénztárba be texmék, bal lepUbb kamatot U nyernének, péuffk nxán, a ha buanilni kivannak, mindxmkar kivehebk.
\'.Folyó bó 10-én estve 9—10 óra kost a vráaslól nraaágl saa^tárhsm, nsely gróf Zichy Kep. János bt \' tajdnna, egyik aaeléd gyertyafilágot vévén éazre,^ avWBnal a saajarbaa lakó pajtahaj dónak Jelentette. — A bajdn buurtctl a aaUrfla kuUn., argserülíe a avgtázl* Utta kegy egy bnaajn litraa tnaiodík ejn Irtlablakhba van tamaaatva - mla érir, igyíövéa-ael kAaztetetvén. még, ei aiónban szerencsére t 4rte2l» aganoaatevfi clfiuclL A lAiécrs a cselédek \' ta^aaeyBlUk, av4éto»Uatt egy asflrt éa egy pár i **$j ar»-BUta*iTtt+ húgy^ a mag-- . - *«r~~ * K!nak ieniii-kelL-Idí kézben a ma.-jnm.4at4abb lakó tin^ea az cilU t jela.tették -^k*>al ^aleUit, v magtárt fébyitotláki lám-
néma merengésbe ejteném magamat, és-alig volnék
— Zalainegye gazdasági egyesületinek borászati szakosztálya f. hó 27-én Lesenoze-Tomajon Ölést fog tartani; tiaztelettel felkérem a t\'Bzakosztályi tagokat, délelőtti ÍO órakor megjelennL Lesencae-To-maj, 1868. jan. 5. Herielendy Selmám,
sukontiji claeic.
A Lakatos Báador Uncatanitó a nZ5ldfaB nagy teremében jajidár 24*én fényes táncakoszorut rendes, az utolsó lesz a gyermek tánczkoazora febr. 5-én.
A ^bó 24 én lesn Kf*?]}\'*^" as eUS oraaigoa vásár ez évben.
A Habár roszak. ia az idök^ vékony a kereset, vigalmak hiányában épen nenvvagyunk. F. hó 17 én a nagy kasinóban, 18 án ajwlgan egykttjen volt tánca^_ vigalom;. 21-én a kereskedelmi egylet fog nmdeani egyet, 24 én pedig .Lakatos Sándor szerez élvezetes estét.a i. közönségnek fényes tanczkosaorujávaL A kisebb vendégiBkben az ntcxaval toldják meg a szobát ámbár a mostani sáros időben furcsa kis élvezet lehet a keskenyre szabott járdán aprózni. No de sebaj, még megjárja, ha a sár mélységét kutatjuk az ahhoz szokott csizmával, de. ha némely szökdécselő atyánkfiai valamely előre ki nem mathematizált művészi eltikláa következtében az utcsa sárfolyamán keresztül vert trajánhidak lépegetSi, vagy ha ugy tetszik ugrálói kőié vetemednek amúgy hosszában} s egy darabig elmélázván ezen genialU mérnöki mfltét. fölött, könyökeikkel támogatják ki magukat a Jymbus ambraillatn kenőcséből, a hold Szelíd sugaraiban fürdő gáttal hazaballagnak, i orrfintorgatva tapogatják fényen ruhával
képes kibontakozni. *)
___^lio^öjttiaQaikaV--^
Vagy irj^k arról,- hogy egy jó nőnek mily szép feladata és rendeltetése van, mely Urumot és áldást oszt\'szét a világnak, vagy fölemlítsem, hogy a női nevelésnél hány anyák, és mikép mulaettják el küte-
\'lességoiket ?¦ -----
Vagy elmondjam,, mit lenek látni színházban., tánczv^galmakban, estélyeken, kikkel találkozunk, fölpiperézett divatbábokkal, vagy férjeik boldögitásán
Örömöket lelÖ_hÖlgjekkel ?____..............
Vagy eUessom a azerelmesek gondolkozását,**) a azt, "miért nem házasodnak ifjaink, s miért szeretnek aa ügyvédek agglegények maradni, a miért nem égjTifjn viruló"?ózaa"hölgy karjaiba iíjodni ? **¦)
Mindezekről máskor — e papirUpot jelenleg csak arra száüia»r4]pgy egy valódi\' magyar szives-égQ és szellemű tinczestélyröl tegyeV jelentést, mo-lyet-Méreyj5aroly-foispán—ur 5 méltói ága frbó 12-én fényes termeiben adott Hivatalosak voltak a helyben
állomásozó katonatiszt urak, és a megyei tieztvise löknek egy része. A vendégek megjenésekor mindenki előtt meglepő volt azon leereszkedtt fesztelen síivmyessóg, "melyet ö méltóságaik a főispán ur éa jaa-etetre méltó nagyTeíkfi neje a vendégek mindegyikével éreztetett, ngy hogy mindenki egyaserre otthon- érezhette magát\' A tánezrend, "melyet föiípan ur & máltósaga maga készített kedves nemzeti tán-onnk a csárdással kezdSdött, és legjobb kedvvel folyt éjfél ntánig szakadatlanul.. Ekkor téritek várta a vendégeket oly ddsan éajzletes válogatással kiállit\'-va, hogy az estély, lakomája & fötspánné ö méltósága magyar, gazdaasaonyaágáról a .legfényesebb tannbí-[¦aonyságot nyújtja, ki: férjével ^együtt a\'tanosban ós \'-;ast estély egyéb mtűábiágaiban a Ugnyájasabb leereszkedéssel folytonosan részt venni kegyes voh. A ven-dégek\'a legjobb kedélyhangnUtban. ö méltóságaiktól bncsnt véve, csak reggeli 5 órakor hagyták oda a termőket -
MegemlltendB," mÍs\'zerint~F. "X nr éa estélyen váltotta.bel3 évek előtt adott aaon szavát, hogy H éves kedves, leánykájával 9: fogja elSaaör nyilvános helyen^ ha mindjárt házi tánczestvélyen is, eljárni a tánozot _ NÁHDOKFT.
..m:^ •.,"Híreitesemények.
. v ; A" Várwiink egyik orvora Jnháaz György, hoflí-sussbetegsége következtében éleiének_ 7_3-ik évében jobb létre .Bscmderult át IJuh^z György közel fél szár zadpt töltfittTáro.aunkban, e minden kfllönbség .nélkül gmdsgnak_ssegénynek mint-firadhaüan orvoB^éJLsl nappal szolgálatot tett, atniért is számos lakosaink, da leginkább ezerencsétlen\'saülésben szepredettanyák, kiket flgyea kc*4 által a.bjdáL torkából kimentett siratják! ^éke ham^alna^J ~ \'
*W".\'>* \'\'J fétk, bao« bolaadtt tftixí magsi;-- fl»."
s 1 — Egymást érik an
esküvők is & — 10 pár vonni egyszerre, lárma, riko-ga^k^^jú.kellSb^^
A Hallomásank szerint as auditar munkája szaporodik, czammognak befelé ajó madarak Bsarnyveasi-ve, Bzép számmaL ~
A Hég emlegeSlc" axt, a minek l^teaülése óhajtandó, tárnia muraközi kereskedők zragolódá&ának véget_vetae, — hogy/Kotoriban, aLégrádon poatabiva-talokat állitnak.
— A „Htbágyu a Debreczenben alakult nkíhá-zaaitási egylet" ismertetését hozza. Az egylet a debre-czetdJíajadanQknak férjhes menetele alkalmára kdhá-zaaitási összeget biztosit Ez egyletek minden becafl-IcteB hajadon, vallás rang- és kor kOlömbaég nélkfll tagja lehet Mint a^neV. lap irja, már egy második ki-házaaitási egyb^is^ranalaknlóban: az eazma tagail-_
hatlanul életre való.
— Simonffy Kálmán jeles senesserzőnk „Dalvirágok" cziniü válogatott müveire nyit előfizetést mely f. évi jmiina hóban jelenik meg 40 eredeti magyar zenedarabbal, és ára csak 2 frt\' Simonffy egyike.szerencsésb zenekőlt&inknek, mert dalai\' Hamar a nép ajkára szöknek s roppant terjedésnek;, öt-vendenek, s aa aj elenséglegUletékesb kritikus. Ajánljak e müvet a* illetők-figyelmébe nem csak mert Simonffy irja, hanem azért is, mert egy egy darab zene-mfl csak 6 krba kerűL A pénzek PeatreKzalay. Alajos ügyvéd nrhoa íatésendők.
—~& magyarországi legközelebbi ojonezosás-kor kiállítandó 23,861 újonca körül 15,022 a gyalogság, — 2340 a a huszárok, — 5038 a tüzérség, — 630 a vadassok, — 386 az utászok, a szekerészek, — 368 .a ménesigazgatóaágokhos, a 80 a vértesek közé fog besoroztatni.__-_ _ . -
A Helybeli katonai törvény kötél altali, halálra ítéltettek, Csehi János ökörpáasur és G-yarmaty István csikós, Veszprém megyében MarozaltŐbefi születtek, kik ntirabláséét pandúrok által befogattattak, WvégestetéaÖk « napokban Kaniaaan\'r ^
Kaposvár. * A kaposvári* gymnasium felépítésére következő ujabb ajánlatok tetettek: (Folytatás\').
Gróf. Feszté ti cs György 1000 frt Borsicaky Antal 20 frt Orflnhút Ábrahám 15 frt Lehner Sándor 6 frt Gyallókay József JQ frt SzollÖsy Lajo*. B frt Bohár liászló 6 frt Stark Zsigmond.B frt Spsrg lat-yán 6 frt. Ctikir Perenca & frt Apa János 5 frt T*-_ rők MtUós SO frt SBüósy Lajoa 10 frt Jobsat János 30 f rt_ Honig. József 20 frt\' Lakatos \'Lajn^SO írt. Igmándi Ignaea 80 frt az iskolai könyv gyarapitiiiáro pedig 50. frt Siskovics\'Tanjás minden catastralU 100 _holdjá után 6 írt/KunórViaeze 100 fctlöaál Oimatir -:60frt. VőgrönTcs Antal 20 frt.IKtmaniczky Boldizsár 60Jrt CaergheÖ OyaJrir frt Margit Janóig frt Raz-f^hA Lajos:80 frt Műkedvelői előadásból ll&frt 8j|kr Svastica^ásiló40frt.(Pő1ytavttk.) . "
, • A jan. hó lOca 11-én tartott műkedvelői előadásokból 115 ft 82 kr. o. ó. adott dt Drágítsa Károly, . -flzin igazgató —\'mlnftÍBzta */3 jövödolmet; ír kaposvári iskolai pénztárnok kezére. -
* Ismét 3 statáriálíp rabot fogtak ; igy majd las-san-lasj&on elfogynak a gonosztevők.:. Patkónak bö hirc, Be hamva, az ujabb falragaszok aligha nem ke--serü lapdacsok-fliíáinárar - ¦ ......-
* Jan. bó 20-ára várjuk Egrcasy Gábort Poatrol pír vendégszerepre. Jó lesz idejekorán helyekről gondoskodni, mert alig ba azilk nem lcaz a terem. Van-c magyar, ki a hazának ez első színművészét látni ne óhajtaná. Hozmon Isten nagy művész!
- * SamB-sichi-Pál hazaérkezett Pestről.
* Vettük az „Esztergomi njaágu cUö Bzámiit. Üdvözüljük,, pályatársunkat a tövises térun, melyre lépett A .megyék szellemi és anyagi erdőkéit felkarolni, előtérbe tolni; irtani a gyomot, hol az a társadalom nemea hajtásait elnyomni törekszik; sebeket gyúgyitni, melyeket itt közelben mi érzünk, mi tudunk h-gjubban. Szóval oda hatni : hogy a megyék ép, eguazaéges, erőteljes tagjai legyenek n nagy testnek — a hazának, — feladata a provineziáÜB lapoknak. S még íb hányan el akarnák vitázni 6zükfiégoket; pedig mig laez ecli, mely fáj; ut, mit egyengetni; bün, mit BujtaDÍ; erény, niit niegtisztubii kell, míg eröro van szükség, a külön véleményeket összeolvasztani, hngy egy pontún találkozzanak n lion dicsőségére, — addig mindig Bzükeóg leend a provincziális lapokra, s csak a szellemileg kiskorúak tagadhatják meg tőlük az életet. -Ajánljuk a~bcti-Tikínt egyszer megjelenő lapot — -t. olvasóközönségünk ügyeimébe.
-x\' * Fábián zenckarn MsegéléBére íb akarnak egy táüczvigriluiat rendizni Kaposvárott. Tebát vigalma-ink lüiinének, ha n kedv és tároza otthon nera tartóztatják a meghívottakat; mert 1 frt. L>Ükrt, személyenként,-kivált családöB-embérnek, — ki harmad-negyed magúval jelenik meg, — nem nogy kedí-u van kidtibni oly vigulomórt, melyben a terem roaz álláfia miatt, mi nem n derék fogadós hibája, a por játszaTa^üBzerepet, Tartsunk mértéket mindenben, kivált ily szük világbari.
w Bár elég jó bór termelt a megyében, sokan még is Baranya-. Zalamegyékbe elrándulnak borokat vasáruba, s megtöltőn! plnezéiket a nemes nedűvel. 18Gü. o tekintetben ritka év, b oda irjuk, hol boldog éveink Vannak feljegyezve, már t i. a bortörmést értve 1
* Nagy-Bajomban is készülnek a vigalomhoz. hal a vidókbcliek mindig kedélyes, vig estvéket szoktak ülni, Vedercmo.
* A kC«eli-aetshűíások cgyikébea.Kaposvárott is riyart7 tagból álló tárBoság — 200 frW;\'éz is jobb^ a semrainóL Ml Sztnta fel voltunk szólítva oseü sorsjegyek megvásárlására; de magyar iró, és nyerni? — gondoltak rangunkban, — elébb találkozik az éjszaki és déli-pólus 1
* Kik ö farsangon vigadni vágynak, ajánljuk figyolmiikbe egyik derék kereskedőnk Löw Mór kereskedését, kinekjó ízlése -kezeskedik arról, hogy a mit bevásárol, az bizonyoson hölgyeink ízlésével íb találkozik. Szép vigalmi kelmáit örömmel nézi a szem. De azért Jakarékosság mindebben éa.jnindenütt 1 Nem vigalmi kelmékre nézve bátrán ajánlhatják Beígér A. kereskedését ifi a t. közönség figyelmébe.
* Egy uj évi albumban következő emlékveraet olvastunk * stón scorelmtstol: -
Ha nem tetszik vakard klü I Üdv neked Olymp tiszta lége, hol ily magas esz-. mék vihigot kössontnek. ^— „ \' •.
*V. Kuvácliban Jan. hó 2 áa estve_10-órtkor egy pajta kigytxladt, mégpedig következőkép történt gyújtás... által:- valami Gombos Gyuri nevű azólga-egy-uraságL.istállóban lefeküdt a többi cselédekkel. -Ugy 10 «ra felé két bírái keményen összeverekedett; lámpát kellé gyújtani, e a vívódó barmókat^elyálas*-_tani. E történet alrmíüt be Gombos.Gyurl az istállóba. Kérdik"pajtásai: hol.voltál? a veszett kutya kergetett m^g,— "jnöndár s-e/pillanatban máe^langokban á pár B&p\'lépésre fekvő pajta. Á- gonosztevő eleinte makacs tagadáíbati Tolt, azonban,utóbb^rtörödélmesen • beyállottatottét, miiro volt urailrantí ¦boazt^a" vitte-Mint- halljuk a heyallás, Haárv. JL asolgabiíi \'ép oly eisélyes mint ügyes eljájiaánsk koBzönbeto.Vali^ bi \' "\' " \' " \' " "
fényre jött;,
^gyiklÍBaJavldókliflinoröaflnktöl következő -Jgyásr sorokat vettük:. ...... ^ \':."______~ h:
¦4 i\' y v, ¦
Egy Csehországból oda szakadt kertésznek az
özvegye, 1(J éves rokonát magához fogadta, hogy vagyonát halála után neki hagyhasBa. Ai Örökbe fogadott leány^ egy Teggel-fmkelt, ázístalóba ment tehenet fejni j de hogy visBia\' ntím jött b az. Özvegy valami zulianásféléthallott, utánament, azonban mint az istá-lóajtót benyitotta, -két innb^r-által bezáratott, lrogy alig -mnrndí idcjir BCgftségért\'KIaltanL —^mclyríTa konyha^ ból az ottan aludni szokott ember kifutván lármát ütött a hajnali miséről hazatérők oda rohantak; a két zsivány észre vette ezt, ebraaladt\'^z egyik a kalapját, a másik a szűrét ott felejtvén. Az istálóba\' azután a. két áldozat nyakukra hurkolrEendőikkel, életaéíBO találtattak. _ Az- özvegynek-vas tag kendőjéből ncmiind-tak hurkot csinálni, az HBcrencséBscn feléledt; de a szegény leánykát az orvosi segély sem tudta megmenteni; a BierencséÜen — éltének\'hajnalában a gyilkosok áldozatán! esettT A mint a szerencsétlen sí g hírére a nép a borzadáa e színhelyen csoportosul — az odajött szomszédasszony az ott heverő kalapot férje tulajdonának inmerte;fel^aki hajadonföveli futkozáea közben el is fogatott; & mivel romlott életéről, mint kömüvea legény, különben is igen roBz bírben állott; iigj" a pajtása ís\'eg)- Bzinte gonosz életű bajaj lakos hamar kézre kerülvén ; mind a kettőt alig lehetett a íol-bfiszült nép kezei közül ki menteni; mMt.?4 börtönben várjuk szigorú Ítéleteket. / • \'
eredeti nópsninmü dalokkal, 3 ezakaszban; írta Szig ügeti. KölónőBen kiemelendönek véljük Odry (Gergely) es H. Antónia k. asszonyt; kik ügyes, jó játék és szívhez Bzölu. dalaikkal több ízben tapsra ragadták a kuzönségct. Jók vultak Drágusané (Camilla)f....Gerő \\ Lajos ezabó), Kovács (Völgyi tábornok). A Zrínyi.-kávéházi jelenet nagj-on is élénken ment végbe," a mennyiben nem csupán a gyertyatartók tűntek zsebbe, liaiicm az egyik czimbora akkorákat kapott hátára félálom közben, hogy a puffi^ist még a karzat íb — zokon vette. Különben a játék összevágott; a publi-cumjót mulatott. A aiinbáx tömve. *
Jan. 6-ód : „Mátyás Diák,0 eredeti népszínmű"
dalokkal, 3 Bzakaszban, irta Balogh István. Mídön- -di
é}Öször adták o darabot, a városban tűz ütött kij ?05d.est„abban kalleit liagyní; ma__jneg Gerö _(\\^ád
Marczi) csapott akkora tüzet a színpadon, milyet Mi-diákban ritkán láttánk. Nem csak tánozát, mozdulatait, bravózták, tapsolták, hanem azon jeleneteit is, midőn gyürkétett, kancaózotL Igen! de hogyan gyürkéé és hogyan sknesóz ö? a karzat piano tapsain kívül ét- és Itvágyot íb kapott Örömmel néztük, midőn határt tartva, egész mérséklettel ontotta ~a comi-cuai villanyozó csépjeit, — de volt pár ólyaií hatást hajhászó jelenete, melyeket ott hagytak helyben, hol máig ia „szivaroznak, pipáznak — a karzaton- A tetszés zajban méltán osztozott vele\'Eorváth (Kupa Mátyás, czinlcötoi kantor), kr túlzásaiból sokat hagyott-ürömünkre ez úttal, s ez órákban megmutatta, hogy a nyak&czamltó moadulfttok, á fülét szájhoz húzó mimika, szemöld ránczigálás nélkül is lehet hatni, s pedig mélyebben, biztosabban. "Kováosné (Rebeka), ugy a többi szoreplük szinte megfeleltek a várak0-Ea&oak.— •
Jan. 7-én: BA Tücsök,0 falusi életkép 5 felvonásban. Sand George beszél yo ntan irta BírcbpfeiffeT Sarolta, fordította Bulyovszky Lilla. Tartottunk cstvétíil, hogy az egész darabelesik, mrután a főszerep, Fanchqn II. Antónia k. a. kezeiben volt; ki egész itthito aUtt akkor j Jtszott csak jól, mikor neki tetszett. Annál kellemesebb volt rink nézvo acaalódás, midőn azt tapasztaltuk, hogy atJ kisasszony ennj-i bensöség, tökély ób lélekkel még nem játsiott körünkben, meg--mntattarmik«p-hivatással bír e pályán ; s bn a\'táiruf-, itiányt elébe teszi a feléje ömlü, pereznyi léttel biré-hlxelgéB, lümjciirezéBneki^ba azokra hallgat, kik a mü-Téslet érdekében- figye^eztetík; hibáira, s\'benne az -akamtosság háttérbe, vonni a jó és szépre.törő-Ösztön ^előtti—biitosithatjuk — dc csak^í igy — azon szép
jÖyü>őJ,.^elyct^ágánakjnár aktór álmodott,, midőn először á dcszkaszilnkra lépett; 3ía bpvégcziö a kis: uszony. Kapós várotÍT szerepi fis é^\'s^ a tái\'snlattól n\\eg; valt. Búcsúzóul annyi Upsot n^ri m ág^aierepébenV mqnnyit tiii egész itt léte alatt /nem; meg-is érde-
köxlmség aoVak^jiem fog feledni. — A teremben kör zép sz3mu közönség.-\' .: \'¦\';•/\'\'\' r-\':r
. Jaá. 84ni;^líéBzleLtón>.« DrsW\'5felvo.iis* -r
hab, D.nfcketgnwodoriatán-5-O^t.^ _i-i
páré volt az érdem; s nem raojnk, Dráguss ÍBuridáii-kapitán) egyöntetű; művészileg kivitt wép jítékáí, pUsztikajáremgljOk-e kJ," vag71íra^aVé"(Bnrgwdl^" Margit, ^kTrálycé") feleit bámuljunk, ki rövid színpá-lyája alatt" olyan haladást tett, ,ho^vttlóbaiTBserenr caét kívánhatunk jövőjéhez. Midőn a bűnök sólya alatt megtörött^sagnroírato —
hányszöT a kelepczébőli flzabadnláa _ reménysugara megvillanVéiíitte, — ottTölt lelke almmlokan,\'aaze-mekben ^heszéltisebb^Trbűnbinóbún^- ja\'"*"^t -ajk. Ha ax5-ik felvonásban, hol a fokozottlelklerSrö\' legnagyobb szüksége volt, nom bádgyad, gyenge or- \' gánuma miatt, — játékát bevégaettnek mondhatnók. Mert mindig eíeganriával "öltözködött^ s mind S, mbá DrágnBB.többszörös kihívás, és számtalan tapsban ré-szeaülL Hórváthot {Morigni-cancellar) jobbnak is láttok már, de c= nem is szerepköre. Kendy (Daulnay Hóbort) sokat akidotott, sebesen beszélt} soka tűz, melyet iparkodjék mérsékelni; sokkal jobb vojt test- j> vére (Daulney Sándor) Maros^ kárJiogy oly Tuimar meghalt, taa.jobb lett volna szerepet pserélni? Ida k. a. csinoB éa jő apród volt. Á többiek is^ helyükön. A darab nagyon is bosazű; de ily előadás mellett örömmel ültünk fél -tizenegy ócáigv-^sép azáma^-zönség. • \' -
Kaposvári színház. - .... * (?) Jan. iO-én mükedvelők kötreinükö-
(r. i.) Jan. bó-4-éa7sdatott a^Szökött katona^ ^ié-^A v\'eJ. jétékeay czéba-adatott^Égy nő^iáek-eU-,
vei vannak11-^-H-én ?Szerelem_.es ö
iörökség" „Osvegy, és proletár" czimü vígjátékok.
Midőn néhány Borban ezen elŐadásök^ÓTnwgem-lékezflnk^-csupán csak & műkedvelők nr.PTPpl^nBÍ*^"\' Szálul ékozttnk kiterjeszkedgTj-a^Btiks azon-^emének-aUialmazásáv&i azonban, melynek már ahagánál a méltánylabtál is vannak határai. ¦ _ \'
A-a eIs5 egtreréiTatFáVna 1 a darab"kés>
Hetén mindjárt éazrevehot3 volt a műkedvelők egész személyzetén az ihletődöfeég, a halor önbizalom hír anya, mely annál feltűnőbb volt, mert már egyszer fellépett műkedvelők ugyanezen tagjai, -első feUépésÜfe Alkalmával egéss Szabatossággal viselték magukat A
hiány Legyőzve levén, a közönség ügyeim* az eléadás
plvPÍYpl IgVfitw luft Ryhrr^llAi-J^Iatild le. ft. (Kn.faJyiná------
fiatal özvegy) é§ Zajcss Pál nr (CaermcU.Bjcla) cse)_k^ vényén fordulván meg az egész darab története^ Buiíy Lina k. a. (Betti komorna) és Kémet Ignáez ar,(Uár-nsy fiatal orvos) tölték be azon meUékfősscrepeket; melyck\'ninlhallaa szükTégések arraj hogy-egy jó vígjáték alapvonása világos színi)_.kifestessék s az elöa-das^élvexetes legyen. Sch. M. k. a. igenjslkalomsaerfl ciegantiával öltözve a kételyét ben etfogalt nöthiven " «dá s szerepében Ülő hidegségét megtartt azon vég-píllanatíg, midőa elvégre az élet színpadán minden " nőnek meg kell sdnimagát — Játéka ellea. áraláhsn_ kifogásunk csak az, hogy nagyobb monológjait aaldŐ rendes mértékei meg nem tartása fái nagyon iskolai sietséggel adta elő.- Zajecz ur szinte helyesen^fogta fel nehéz szerepét — Mindazon módok alkalmazása^ melyryel Kételyinét kiábrinditmii iparkodott^erötel-JBsen voltak visszaadva, s Ősainte izertbaiérnem tatha* megtagadni akkor ia, midőn Harnayval a ¦zobaleanyo-kat éltették, mert e hangban is Kételyiné. iránti szerelme volt elárulva. Ugy találtuk "mindamellett, hogy midőn mar az özvegy szeszélyes elveiből kiábrándult, a szerelem vallása és ölelkezés követkesett, e» rövid tartalmú, mintegy ellopva volt a közönség szemei előli <¦ nem volt oly meleg, melyet akar b darab előzménye, akár a közélet hűsége megkíván, — est azonban mü-
kedvelökaek fclrénHiera lehet - • ¦ —----
:"í komorna szerep^oeiuRelIy-Iiinaki a. ft ankogó
és nevető" galamb képében, Jepkedő szelleméTOlTegé^— "szerepének^dts: át magát Zsut orgánumába iiaivság -\'miiaCT o»elek^^B>_ei6mm_kidlem.és-i«s^^ ^oveaderfennséglban ng-ogó erő as, mely egy kis: ."gyakorlat mellett pég, — Unndy.ssiftpadon í# Wa^rf?_ altoná Bzámára, a k\'cszorut A^octof-r^gfamt jpgéM -_ ur, kinek aroában á komikumot á terinéBS»ttbe^ía^ ^ lia* hangjával kissé nem fukarkodik, mnd-rfgigjól -tartott _eh5adásávaf\'niég saío_s___b^.te_u^ben rés>özul^ ^kalönfis éfdeniealjcéssflnkrői a*t találtpls Íío^íü^ lonUn pQaggJko^^sjTttrepBfc^ .t^-hatsjsasi Mm
nielte: Kovács (Bárboaud apó), Maroai^GrTti - m.r* ,Hto it, »o|r a mu-vo..^ haladásDak mtndig totor (Uudry ós-Bidier ikrek), Kovácsnő (Fadette attvó^ aáloga. Feltűnt a. ( \'l0O" * Dofiáliól *™L>g* ssinie dicséretel órdomáln^k; mert mmden tekintet- w**? p*!«W ^r4*^ Wdyurf niaiham ben iparkodtak élvezetessé tenni c* estvéi, melyet a J Elógáns öavegr»rt»DriJ1ok "obájában^ pBpUnt ls>^
peJMre) !• V) ivökt&k husni, — «t tdi agy tudjuk — egyébiránt M a rendező hibája Tolt JiJtayaPóter (Dö; brOiTur)TiUB»ár. uramon látszott mog leginkább, hogy ^•\'i_KI^T^iV\'\'tuaiu\' ítf «!párt \'^:miBrt. i»nbcrlU;.megfoi^ _tirrflpén^, ^""rin «teV^nogy boM\'wi-bajttwáhoa : mitiáigfálve nyúlt, tudUhogy Mm as öyé.
^ A*^ m á s\'o d lk e a t t ?V előadás már Öeszevá--^góbb, *B"K*lttvtoflabb, TwreHeTTebb, A „Szerelem, ás
-flrtkBég*rn7ugtalan Vérű \'gyennokei Flora (ItulIyTj. \'...¦¦k. sw} ó« Arpíd (Németh Ignác*) megérdemlőnek » . tapsokat éa aa örökséget is. rAa az ídylÜ gyönyör. ¦- melyTönjrCkjég^irlImondaaéri a szerelem ludtesae-
tében^van, igen ssep szerepeikbon teljesen risasa volt adva. Árpidpil csak azt Uvantuk volna, jLOgyJLtet---tetett-gyávaság,bnxlcsak jelenetében a bandából noha
¦-. kiemelje fejét, hogytarczjátékával is elősegítse azon csfiŰbgási, melyiet nangVitele és mozdulataival dicsé: rétesen képviselt Flórára nézve pedig, -kinek játéka
. \'-*-pbha>.tíürÍtósrk^ midőn
.szemeiben, a ?61: gyengédség nemes, érzete ós szilaj psjzanság ellentétes tüze lobogott — Flórára nézve
: Kaczér Tamással egyetértünk, mondván: „ejnye dé jóí .áll neki.f..-Bátorfy^tób*niak — DöErösy ur egy nyugalmas-öreg baxi urat jól képvisel, de generálnak kissé .csendes volt, kiből a lármásabb szenvedélyt az
.\'" Időnek ~ia~-BjiJiéV^ Ha bátgenerál nem,lett.
" :--TroÍna"is tökéletes, a színpadnak minden esetre jó ka-
¦ tonajs volt _ .......
\' \' --jür^yrr^a^iTOletáf "-b^~^
. Sch. Mathrkv s^taljes-^zabaipssaggaT Tépstt fel, — \'\'. minden \'mozgása kerekdedj; meglepő a az özvegyek - sserepébé-ánnyira bele képzel^magaí, "niiltep el kell mondani, hogy-valŐsággai asszonynak született — ZajeczPal ur jól képvlsclteta szabad tenger bátor fiát, nyerseaége mellett Jel tünva nemes\'érzés s\'zahad^Ssa^
—-Kraey-,uiei)tíl a beláthatlan- határú tenger Korlátlan élete, tud\'leginkább épen tartani. — Az oxdiurnista —Kémet~5:ur -egésí szűroplésén, természetes egyBierÜ .volt, de épénlebben\' fekszik azonmíivészi helyes fel-
::~JÖ^^ is azt hittük,
"hogy-valúsag^s exa^iurnista. Óhajtásunk csak az, hogy. 6 nálánál roBzobb sorsa egy cxdiumístánakbelegyen.
¦ ^ r--. 4 « *¦
AtaUbin el M»* mondani, liogj\'a mlkB^vdS nrak éábolffekVaiuirtalem éa avatptaigazim tátin állanak, lukf \'!>**. mikor !..éWciíKi. e»»vét képcsők
-H>ly-í8Í»ían nr 8 méltÓBaga és Somsak* Pmr-.ö nagysága ii megtbztelték jelenWJBkkel. - \' Volt-taps,"komora; köaSnség bívében, köszBnet » _akató8kfifltrjí[___^v__n.
! tudasd
- F,Q -luk: Míff tt Ttiiil; von, hogr atoll pthi
-Telünk. . - _______
_g—nak.T KoVmenden;. IiÍtctbq fogadjufc. folytatiíiU-
a-miaik ígéretet isínt* Tárjuk. A .radon nj lakójáról-1 npj ws-nrtnenk- taát Tiltwot^- döiriíVol*4_, a távoliig! kírUnk addig is maatialjette.
Jávornak. KapoiTár: Tan neháar jo gondolat benne de a pan jTola raha tönkre tatai j "tán a proía jobban roenofl T
Hilipínek, OíyaQOtt; Késül kii5 1 Q mir dUvoíatt\'l I
W— Mórnak. Kanüaia; *jüvil ííiinbna jönni fog: addig Ii bék«íg tu árián.
K. JAiwfijok, Bi_i«An: A küldeinéiijt kaptak; sorban k3t3lnl fogjak\', fagadja haxtnkíl* na_yrabccstilj>ünket firado-liixért, mit a jiívüra is kérünk magánknak. A terhei levelűt Tarjak.
B.M-nak: A levelet k\'dioltüi; válásit maga fog írni. tl-oak, L—ben: KüHStt ejütc regénynek la raegjárpa terjedelemre, \'sem nOTelláaak;. hoasiadaTmaaíiga...miatt nem kBsíil-faetö. Sajnáljuk, hogy kf^slmcnck eleget nem tehetünk.
_ S. K—nak: Aa 3t peciiílcs IbtűI megérkcíett-e T mennyire axjayxjl kölülöiíayí\'k engwlék, ponltjank -roltnnk. ?WAbtjra-ÍB-í áll aialkn.
tA ninén életág* nagyon keserű, mt\'g aaoknnk is elmenne akedTfik, kik mir a deaakastálakon ix^adnak. _
-.Viilg""i\'-^rjjfjni ""-Tíife—>^-irt«ft-frm7w»n,*n«n
rosa Tars;s ináiodikban . Tan legalább alapgondolat.-Kern ad--hatok.
oilioi-; Mag aem írkcretl, mar-iff-ieng~a lantTTCff-]5nb*u sem köngnné meg. a Bodrit: A tereiét máig lem kaptak.
Balaton mell ékre i A fogas mindaneaatro jobban esnék akir laive^akAr HfTe, aok sületlen ea fSktlan dolgoaatnal, ..
.Hegedülnek\'\' — Kojszen tat ineg* .megjatnink," — ha kladook.
FelelSs szerkesztő: FODOB PÁL.
— Gazdasági tudósítások.
IV agy-Ka ti fxsa, jan. hó 19. Jó idejo, hngy városunkban hetivásár nem tartatott, azért árakat most
-nem-közölhetünk". Kereskedőink sctnlnUélG vevÓBekbu ereszkedni nem mernek, mert nyúljanak bár mihez, kész veszteségnek néznek elejbe. Kereskedőink, kik szorgalmuk által jó hírben áUnnk7 kik miskor pihenni időt nem vohettek, moat naponként kasiuókb in és kávéházakban üldögélnek, nincs munka, nincs keresőt. Vógtéro hála az égnok kiderült, bár fagy jöne, mely az utakat meggyógyítaná, talán a pangáson is segítve
-lenne.
_ Kapusvár, január 15. Legközelebbi-hetivásárunkról azért nem irhatok, mert nem íb volt i nz \'Cgéaz gabnaplarczon pár köcBÍ szédclgett, b ha igy tart, nem hogy a küszöbön nem lehet kilépni, hanem félhetünk egy uj vízözöntŐl. A legkisebb parasztko-esi elébe négy loyjfct fognak, üresen, s igy czaimnog, hogy lehetne bút teherszállításra gondolni ? A gtib-naárt ez órákban nem jelezhetem, mert eladásról nera Íb hallottam. Áll minden, mint a napóra mutatója, CBiik az idő repül. A lanyha idő daczára íb nagyon keresett » széna; hihetőleg rósz tavasztól tartanak; de kukaricza vagy árpa darát szecskával keverni, tán olcsóbba jon, mint ez igaz sáfránt venni nz eladóktól. Kereskedő, mesterember,.büza, gyapjú — nyugszik, a igy fáradhat a gazda ? 1 (m. p.)
Veszprém, jan. 13. Buza 3 frt 50—70 kr., rozs 2 frt4(K-i8 kr., árpa 1 frt 90 kr. —2 frt, zab 1 frt 36 kr., kukQrÍGz»2Xrt70—Sakr^
FeTtélFvorVjan-^ ía-jitiza-a legszebb 3 frt 80 kr Kétszeres 3¦¦frt Rozs 2 frt 60 kr. Kukoricza 2 frt. 30—JiO kr. Zab I 25—lOkr. Árpa 1 frt. 90 kr. 2 frt. hajdina 2 frt 5 kr. .......... _r:_ - ----
Szigetvár, jan. 14. Buza 3 frt 50kr., Rozb 2 frt 60 kr.t kukoricza 2 frt 30—GOkr., zab 1 frt.25 kr.
SünifK, jan. 12. Buza 3 frt. 30—15 kr. Kétszeres 2 frt 80 kr. árpa" 1 frt>50—55 kr. zab. 1 frt 48 kr.
A mult BzámunEbán-eg_y épüii uly órTeleTaízavaró mint nevctségcB sajtóhiba fordul elé, melyet ezennel helyreigazítunk. A t^rczában 3-ik bolyén közlött ver-sek nem nMarozalíuból, fianem Marczialból fordítvák, b azért kérjük ekkép olvastatni. Szerk.
Haswnb érlek
MadaTÍsz Vilmos Kálmiín nr csödtümege tulajdonít
_tsva_spmog)TTipcrfíi "a 1 k 7 d i pniatni birtok —-iH€ly-ft-göl-
Je.i hclysiig iniimi. éaj.e 1 a y .u.z di-pusztai .birtokok hatirai-közütt, yKa,p o s v úr, D omb o-y ár, ús O2 orai országút irielett.fekaaik; „éí egy; tagban 52L. "»/,„, DhaldakaJ:, és pedigi_b_elsj(ségbea 3 »«/,„...rétben 79 >¦•/,„, elaö-osztál ju; "sziintoföldekbea 440 ¦\'."/„;, els&"osj!tá 1 yu, fekete talaju^egészen egyénét fek-. y&u, és Jegjobb min6sL!gü"holdakat tdazen; a malom, és_kprcs-_ —níűtstási joggal egyijBY mely-Összes piisztai birtok; az Í860-ik évi január 57^!njes«közlött csödbiedsagi becsű Btserint-48601frt ^ 86 kr. a. é. becsértékkel bir; a csödyilasztrdány^\'1863-ik évi ja-• rinac S-in kelt határozata folytán 1863-ik évi-márczius 18-kától .:.az 1863-ik <!vi gazdasági ha«ználatra Kaposváron KriBZtin-kOTicll Antal Ogyvéd i:s választmáByi tag urnái; hol a bérleti ^feltételek megtudhatókí 1863-ik évi februaí h<5 3-ik napján dél--•teiattíil órakor nyilvAnos árverés utján, oly előleges értesítés mellett fog haszonbérbe kiadatni, hogy a bérleni szándékozóktól zárt ajánlatok (Offerte>-el nem fogadtatnak és a\' Bérlerii- Bzándé-kozó csak ugy és akkor árverezhet ha jelentkezésével "1000, fr. o. é. Owzeget azoonol óvatpynz.gyanáttt, a bérleti kötelezettségek biztojiitáiaért készpénabenletesz; a mely összegcsak a bérleti feltételek teljesítése utáu fog a csttdtömeg által a bérlőnek kamatok nélkül visszanzettetni. — \' ¦
Kelt Kaposvárott 1863-ik évi január hó 3-án..
A\' caQdváXaaitmány.
: Kadarkút és Hejescí mint a kaposvárrdl szigetvárra vo-«Wposta-ní menoU feívö natúrokban JT00 holdnyi birtok egyUtt - vagyküfön rJfizTetekbeb szabad kézből örök-áron-eladA-j.. ven-wju^dékozók ötekezhetnek szeoiolyeaen, vagy bánnentes le->ű«ltal IIiíiolL-nd, iüklósíal, Jfaí-Korpádon;\' utolsó pasta-. _j Jfa^oav ir._ - r ^-__-
-"^^^^^«SíajhésnyomaaralajdonosTíagy-Kaiuzíián. 1
BIRKA-ELAITÁS. \'
Eladatik egy zalamegyui jószágon 550 db. különféle ücmü és korú finom merino birka, \'250 db. ]ecndő.ffibruáriasi báriny-nyaT együtt. Bővebb felvilújy;osítást Nagy-Kanizsán Wajdits József lapkiadó könyvkereskedésében nyerhetni. [47 2—31
" Halál és vész oíBdeB férgeknek!
Blzonyosrhaiai. OBalhatatlan
.." irtászer ~ ~~ "patkányok, egerek, "poloskák és avábbogarak Mirtására,
mely szert alulirt bátorkodik a t cz. kBzünség^fijryel-mcbo ajitiUnii Alulirt az &ltala.fqhabÜt.lrtÓMxérfnek ttlkcrEfolöl kúpos, ugy magánoBok, mint allaninato-Bagok által kiadott bixonyitrsjiyos.kal magát igazDlni, j : minolfogra szamoa megrendclésoket roméi. * Eáen szer 10 évig is eláll éa mégis sikeresen hascnálható.
Kapható Nagy-Kaniisan egyedül csak FeBseüiofer Jóisefnél.
Ára egy bádouBzelenciének, mely RleM CHtlnman névpee«ltel van ellátva, mag) ar éa német használati utaBltánaal eg)0tt 1 Irt 10 kr. o. í. 3p;[24—10] RIESS OU\'ITMANN, -vcgyÍBZ ?7Bzabadalom-tulajdonDB.
AZ ORSZÁG TÜKRE
ezimá liáagesti nagy képes feSzíoaf
v,-jövffTOM:3^r--jolen\'üieg havonkinti-liozván a jövő,évben r *
13"_iiagy"TBÍapjáviil 252-270 képet
- - - \'Miilapjai közöl fölemlítjük:
Hunyadi J.a várnai csatabán. — Petőfi halála a segesvári" csatatéren." —-""Sátori Erzíébet ntolaó órája. —
— \' v Attila nass-éje.
— —— ; EH&TLsiet&aí öar: - -
Egéiz évre 12Jt." —Télóvro Cft. — Nogyodévro 3 ft. —TÁz lvok-:>^Sdndor-utczá 10-]k.Bztimu t^rom.alaU kuldeaduk.\' .: .
-[46 3-3] - -Balto^Sandor. .\'zorWtó\'éV\'kiadó. ¦