Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu fájlokhoz használható szoftverek - A "Következő" gombra kattintva (ha van) a PDF fájlhoz juthat.

 
1.87 MB
2009-01-14 08:47:07
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
817
4399
Rövid leírás | Teljes leírás (210.98 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1863 013-015. szám május

Zala-Somogyi Közlöny
Ismeretterjesztő lap
szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből
II. évfolyam


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Nagy-Kanizsa. II. évfolyam.
13^ szám. 1863. május l-\'éa.
Z<iI<«-Soih<mjví hö/Jöiiv.
Igmerettei^fésztő lap .szépirodalom, kereskedelem, Ipar, gazdászat, tadomány kgmmhnmí kűféML
Stégjeién e lap legalább egy íven julms ha l-tól kezdve minden hó 1-én, 10-én és 20-án. - Előfizetési ár postán!\'szétküldéssel é\'sliuTybeii házhoz hordva
fT"6^\'?16^3^-^.^^^860^100 ^ptulajdonos kőlcsönkanyvtárát az eddig fentáüó feltételek mellett f é 1 áron használja.-Nyilt ter egy Petit Borért 10 kr. -Hirdetések négy hasábos Petit sorért 1-Br 7 kr., Wtikr. v* minden további beikéért 5 kr. s béjjegdijért 30 kr. fizetendő A beiktatási dy a a lap kezelését ületo minden tárgy a kiadó hivatalhoz Nagy-Katíkáára; a lap e^Uemi tartalmát illető közlemények pedig, agy minden levelek
bérmentVe a szerkesztőséghez küldendők Kaposvárra.
Aűrea simplicitas. n.
(.Vége.)
Amint a keresztyén vallás az embert, ki eddig a külwlághoz tapadt, önmagához vir,>za-vezette, szellemi czéljaival megismertette, mint varázsra tűntek el a materialis iránya költök; de helyökre nem lépett senki. Mindenki lelki üdvével lön elfoglalva , jöttek a téritébek , a mUthosz és revelatio küzdelmei, a testiség vesztett harczai a szellemi tanok előtt, mely rajon-gjlsaá T_ált...Ez azon kor, midőn e rajongás erb\'t "vett nemcsak a politikai életen, hanem\'a művészeteket is egyedüli ezerjóktól eltéritó. Nem festettek itt többé szép emberalakot; azon ruüvész. ki minél fájdalmasabb arezot, minél több sebbel födött, megszaggatott, s a nyomor ezernyi csapásainak esetlegességeivel összefüggő\' képet teremtett, boldognak érzé magitt; részvétet akart gerjeszteni szemlélőiben s elérte czélját: de a szépet az emberen hová tévé?! Alig hiszem, hogy ily véres képeknél ne éreztük volna, mi-
szerint a szivet feláldoztuk más mellékes ezé-Jért^mely szellemi volt ugyan, de eszközeiben másként is elérethetett volna. így tartott ez a művészetekben mint tudományokban a renais-; sance koráig. Az erkölcsi énjöket megismerő lelkek, a classícitás ismeretei, a népvándorlások, u keresztes hadak, ezeknek lclkesedettsége,, a mcgbb\'vült világnézletek mind megannyi tényezők az uj iskola sarjadó zására.
Nem a zárt falak közti veröfényen, hanem a világban ^ _az^ egyháztanuk meleg ágyában ngyan, vert gyökeret a romanricaT
M. nr szerint pedig az állaim: hogwa kl.v stromokban született, B hogy _a gombaként elÖtüno fanaticusok ábrándjai tárták távul inn-guktél a clasüicitást." /
A fanaticusok közé blzonynval vallá<t-lle-neinket számítja M. nr — íélreismerhetlenül —: de épen az a bökkenő, hogy az elfrancziá^odott német irodalmat Lessing, a protestáns,-olassicns tudományai alapján újrateremti, *s ennek nyomán Goethe, Schiller egy nagy német irodalmi templomot építenek.—"Ez csak bebizonyítására annak, hogy a classicusokat nem csak kla*tro-mokban értették.
Még azt veti hozzá M. nr. hogy tán a7.t hiszem, miként a vallás nem képes nin a clas.-ii-cus alakhoz méltó tárgyat adni? „Az álmaduzó s földhöz ragadt raUthosz tisztább alakban nynj-totta az igazságot mint a revelatiu V"
Ez a M. ur azt hiszi, hugv a tlieulogia minden ismeretek zöme, s azzal akar demon-
strálni ott hol annak köre szűnik. E>e állításait b- következtetéseit tekintve, meg vallom nincs tisztában azzal, mi á olassici sinus, mi a roman-tica, mi az anyag, a kifejezés, mi az alak és hányféle az a költészetben? Bocsánat M. ur, de ön ez egyszer „de tormentis" beszélt, midőn én másról okoskodtam, s ilyen aestheticai ismerethiány már boszahtó is kezd lenni.
Nem a revelatióban, nem a mütho...