Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu fájlokhoz használható szoftverek - A "Következő" gombra kattintva (ha van) a PDF fájlhoz juthat.

 
1.87 MB
2009-01-14 08:47:07
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
837
4440
Rövid leírás | Teljes leírás (210.98 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1863 013-015. szám május

Zala-Somogyi Közlöny
Ismeretterjesztő lap
szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből
II. évfolyam


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Nagy-Kanizsa. II. évfolyam.
13^ szám. 1863. május l-\'éa.
Z<iI<«-Soih<mjví hö/Jöiiv.
Igmerettei^fésztő lap .szépirodalom, kereskedelem, Ipar, gazdászat, tadomány kgmmhnmí kűféML
Stégjeién e lap legalább egy íven julms ha l-tól kezdve minden hó 1-én, 10-én és 20-án. - Előfizetési ár postán!\'szétküldéssel é\'sliuTybeii házhoz hordva
fT"6^\'?16^3^-^.^^^860^100 ^ptulajdonos kőlcsönkanyvtárát az eddig fentáüó feltételek mellett f é 1 áron használja.-Nyilt ter egy Petit Borért 10 kr. -Hirdetések négy hasábos Petit sorért 1-Br 7 kr., Wtikr. v* minden további beikéért 5 kr. s béjjegdijért 30 kr. fizetendő A beiktatási dy a a lap kezelését ületo minden tárgy a kiadó hivatalhoz Nagy-Katíkáára; a lap e^Uemi tartalmát illető közlemények pedig, agy minden levelek
bérmentVe a szerkesztőséghez küldendők Kaposvárra.
Aűrea simplicitas. n.
(.Vége.)
Amint a keresztyén vallás az embert, ki eddig a külwlághoz tapadt, önmagához vir,>za-vezette, szellemi czéljaival megismertette, mint varázsra tűntek el a materialis iránya költök; de helyökre nem lépett senki. Mindenki lelki üdvével lön elfoglalva , jöttek a téritébek , a mUthosz és revelatio küzdelmei, a testiség vesztett harczai a szellemi tanok előtt, mely rajon-gjlsaá T_ált...Ez azon kor, midőn e rajongás erb\'t "vett nemcsak a politikai életen, hanem\'a művészeteket is egyedüli ezerjóktól eltéritó. Nem festettek itt többé szép emberalakot; azon ruüvész. ki minél fájdalmasabb arezot, minél több sebbel födött, megszaggatott, s a nyomor ezernyi csapásainak esetlegességeivel összefüggő\' képet teremtett, boldognak érzé magitt; részvétet akart gerjeszteni szemlélőiben s elérte czélját: de a szépet az emberen hová tévé?! Alig hiszem, hogy ily véres képeknél ne éreztük volna, mi-
szerint a szivet feláldoztuk más mellékes ezé-Jért^mely szellemi volt ugyan, de eszközeiben másként is elérethetett volna. így tartott ez a művészetekben mint tudományokban a renais-; sance koráig. Az erkölcsi énjöket megismerő lelkek, a classícitás ismeretei, a népvándorlások, u keresztes hadak, ezeknek lclkesedettsége,, a mcgbb\'vült világnézletek mind megannyi tényezők az uj iskola sarjadó zására.
Nem a zárt falak közti veröfényen, hanem a világban ^ _az^ egyháztanuk meleg ágyában ngyan, vert gyökeret a romanricaT
M. nr szerint pedig az állaim: hogwa kl.v stromokban született, B hogy _a gombaként elÖtüno fanaticusok ábrándjai tárták távul inn-guktél a clasüicitást." /
A fanaticusok közé blzonynval vallá<t-lle-neinket számítja M. nr — íélreismerhetlenül —: de épen az a bökkenő, hogy az elfrancziá^odott német irodalmat Lessing, a protestáns,-olassicns tudományai alapján újrateremti, *s ennek nyomán Goethe, Schiller egy nagy német irodalmi templomot építenek.—"Ez csak bebizonyítására annak, hogy a classicusokat nem csak kla*tro-mokban értették.
Még azt veti hozzá M. nr. hogy tán a7.t hiszem, miként a vallás nem képes nin a clas.-ii-cus alakhoz méltó tárgyat adni? „Az álmaduzó s földhöz ragadt raUthosz tisztább alakban nynj-totta az igazságot mint a revelatiu V"
Ez a M. ur azt hiszi, hugv a tlieulogia minden ismeretek zöme, s azzal akar demon-
strálni ott hol annak köre szűnik. E>e állításait b- következtetéseit tekintve, meg vallom nincs tisztában azzal, mi á olassici sinus, mi a roman-tica, mi az anyag, a kifejezés, mi az alak és hányféle az a költészetben? Bocsánat M. ur, de ön ez egyszer „de tormentis" beszélt, midőn én másról okoskodtam, s ilyen aestheticai ismerethiány már boszahtó is kezd lenni.
Nem a revelatióban, nem a müthoszban
van az anyag, honnan a költő merít: ezek csak segédek, melyek vállán emelkedik vagy hanyatlik^ ~~ ~
Es ép azért volt materialis irányú az ókor irodai majomért arra müthosz folyt be, míg a romantica szellemi irányt követ, mert nem fatalista, hanem mindent az egyén szabadakara-tában gyökösít.
Menjünk tovább, és nézzük mit ér M. ur az „artium liberalium" világában.
Ez á jó álnevű nr az „Ember Tragoediá-ját" egy kis calembourral BMessiáshoz* hasoníttja; ez nem elég, hanem azt állítja még az „Ember Tragöedtajaró]" hogy — h a j-ól emlékezik — azon nádparipát dramatizálta, melyet, törve én is használtam. -
Ez azután óriási állítás, amellett hogy iroda lmunkbani szánandó árvaság tanúsítványa is. De egyátalÖban H. - ur a dialectika uj tóráját látszik alapítni akarni; mert „ mondják "-jai s az állítólagosságok fontossággal látszanak előtte birni.
Eh mit nekem a hypothesis, mit a szűkkeb-
lű „mondják?!" ezekkel egy tiszta fö hamar készen van,* s jem szükség czáfolgatásnkra időm ^pazarolnom; de midőn egy drámát epo*-sal hasonlítunk össze oly czélból, mint M. nr, akkor eszünkba^jut azon régi vers;
„Henjurant terras, miscuut jjuadrata rotundiB." Mindazáltal tanulságos lesz talán e ielyt
kissé időzni. - - —-----------:—, ~
M-- ur tehát, mint mondám, Klop&tock
TÁRÓ Z A.
Török csapások 1664-ben.
Történeti képek, Egj-házasbakki DERVARICS KÁLMÁNTÓL. (Folytatás.)
~ Egyik nap kora reggelén rendkívüli nagy volt a vár bástyáin : a várőrség, parancsnoka árulását megtudván, megfejté Öt b karóba bnsva rettentő például a vár falára tűzte ki a közi órából a legórderaeB-bet lépteié a parancsnoki méltóságra; a megvesztege-tett parancsnok halálával Zrínyinek egyik leginkább óhajtott reménye ia füstbe ment.
Az uf parancsnok maga. köré gyüjtó az Őrséget a kijelenté, hogy neki s&ándéka Kanizsa várát utolsó csepp vérig védelmezni a ha kell romjai közt hulm meg, moly tettre a dicső emlékű .Szulejroan szellemének és jövő dicsőségüknek nevében az Őrseget is felhívta a bátorító és-lelkesitŐ Bzavalval s azon remény-nyel, hogy Allah s a nagyvezér bizonyosan sietni fog-
- nak segítségökre annyira lelkes ltotto ns őrséget, hogy ez az uj parancsnok terve szerint az eddigi élelemnek felével is beérte naponként a ez által azt érték eL hogy az élelemmel két hóra biztosították magukat b így könnyen daczoltak -az ostromlókkal, a kiknek na-ponként tötomes kárt és vesztesége^ okoztak, s hogy még jobban, is védve legyenek, a belváros házainak s
- a várnak tetejét leszórarU a mindennemű gyúanyagnt eltávolított a ekkep az egész erősséget a leghevesebb ostrom kiállására elökésaité,-Ily-alaaánt~védelem és., intézkedések ellenében bajos volt az ostromló hadse:\' regnek küzdenie, annál is inkább, mert a stájerok is későn érkeztek Agyúikkal s elegendő homokzsákokat, sem hoztak magukkal; az J&00 főnyi várőraég rémitő
¦ TLa>akAt okozott kirohanásaival, ágyúival s líífogyveroi-téli\'.Hohenloiio_Jcrcgében egytsorraszáz halottat,s_a Karos további folytatására \'képtoléitaé"tett 300 egyént, lehetett számlálni, ennyi VBsatea ég-kény szorító Zn-
¦^-PJÍi:ft^hWmükfliléttbifl^BtMmÜflV^ güsztení. . ¦ . ¦-
?-V v!...\' ¦-k
Ez alatt gyors fatárt küldött Bécíbe Lipót királyhoz, kérvén ötét, hogy az orazag túlsó részein téli nyugalomra elszállásolt hadseregnek egy részét is rendelje Kanizsa alá, másik részét pedig a Dráva alsó vidékérc, hogy ez a nagy vezért, ki hír asarint az eszéki hidat helyreállíttatván a Kanizsa vánba szorított őrségnek a keresztény sereg ostroma aluli felmentésére megindult, feltartóztassa s minthogy as ostrom kezdete óta már n második hónap járta, Zrinyi nagyon hitte, hogy, ha segítséget kap s a nagyvezér serege fulytonoB elhmt-áüás által fel tartózta ttatik, a kanizsai őrség az éhségtől nyomva is kényszerítve leend magát megodni-
lly vérmes remények közt érkezett segítségére Batthyányi Kristóf és Eszterházy Pál, de ez mind kevés voltj a kormánytól semmi segítséget sem kapott Zrinyi, mert befolyása és tekintélye igen rósz lábon állott Bécsben, innen csak is addig várhatott segélyt, mig a hadi szerencse kedvezett neki, ellenben Kanizsa várának siker telén-ostromlása, továbbá Portía és Lob-kowitznak-Lipót királyon ujabban.orőt vett befolyása s a kormány-gyeplőknek-más kezekbe ragadása Magyarország jövőjének és Zrinyi terveinek, reményeinek sírját ásta meg. Segélyt BÜrgetö levőiéit Bécsben tekintetbe sem vették, futárjai, köyetjei ki wm hallgattattak többé.
Zrínyi ez által tökéletesen átlátta, Hogy a magyar, .nemzetnek a töröknél még veszedelmesebb ellensége is van, mely öt kiirtani,mégsemmistteniakarja, daazért\'
erejére támasilkodhátik b hogy Istenén kívül senki sem segíti. tf*" /
1 _ Azon relnénybení hógf egy ujabb teljes,a összes, eríivel megkísértendő támadás,, a stájer ágyuk alkalmazása, folytonos\'ágyúzás ós gyújtásait 1 még-is fel-adáará\' lehetne kényszeríteni * várat, egyik^apjyyr_ palán parancsot adott kl a támadásra, ezt Strozzi nem. helyeselte, mert áVniQesárok hetöltése igen sok időt és munkát igénybe veszély-töltések nélkül pedig még a BtajetágyükkafBém lolietno sikert aratni, ellenbere-BÍJ" »r*ég a, várban" oly kényelmes helyzetben, Van>*iogy afa|s^ncgt*inadáa Hl^"\'^o^tLmig^^^-fnfir e^BmiégMon rettentő hirt ia hoztn, hogyáateéír
Köprili nagyvezér 50.000 főnyi seregével a Dráva . mocsáros partjain vonal fölfelé a csalja a kereaztény
hadserégtt Zerinvártól elvágni. * J
E hir uj lelkesedést, kitártait és bátorságot öntött & magyar-horvát seregbe, melynek, & tespedéat megunva, már régi óhajtása volt nyílt csatában Bswa-beszalni az ellenséggel.
Zrinyi keblét is e vágy emelé, mert a magyar-horvát sereg lelkesedésében biztos zálogát látta a törökön nyerendő győzelemnek^ azonban hogy ez sikerüljön, as összes hadseregnek.SsszetartázB a ígyUtfaa működése szükséges; miért ía,^de különösen azért, h©gy\' megtudhassa, mennyire bizhatík a birrfdalmi segély, seregben , melynek vesére Hoheolohe — Lobkűirit embefe — Bzünet nélkül zúgolódott ellene, haditervvL, ócsárolta a fáradhatlau hazafiai gondjait Ós tevékeny^ ségét a kormány eUeni tontétésnek bélyegezte — hfc ditanácaot tartott. . . /
A gyülhely Zrínyi tábori sátorában volt, melj;a. mocsár parsától nem messze egy tcrobéljeLtölgyffc. alatt volt felállítva. _
A tanácskozásban a császári a HrodaJmrsegely seregből részt vettek: Hohenlohel Strozzi, óTATsawwar-francU mérnük^ Tauo, Butlar éa ThnrnJBtiaztek ; a ma^ynr-horvát seregből ZnnyiPéter, Batthyányi Kns-tóf, Eszterházy Pál, néhány horvát fotiist a a zaJame-gyet nemes felkelő^ Beregnekris egy-kétttisztje-
A tanácBküzás a sátor^ntgas\' belsejében. tarUtptr
nem csüeeedett, mrv ?16! tudta, hogy fcrnsrar csak- -efien-tgéaz* sátor ösflwwrt-tóbSrÖkbőL áDot^ ;belaejét
vagy is oldalait vékpny szUJak álul Falcatiojttörök lófarkak, fögyverek s egyébb diadalmi jelek, dbsink^ ; abcjáratnál két törökdárda, melynek fels5_Té#jéa egy-egy félhold-siakn a^yba^iarft-fsgyTM-^VCw^^— ki a f Qggyny alakú lóbör-Ieplct
A batórzat egy. tábori agybél,- asztaákaból |-iié* hány padból állót!, -mely atíbbiak ineáwbBrH nák htitakarva-s eaeken fcgUIának helyef a tanicako-záaramegh ivottak.
A tanűcskazáa -hevesen foryV> daozM-Hooeir- ._ loheaz egész oslromol elhibázűto^eahery^eajMk
iiinöTTaV " ..-^ " — ¦ —
-* _ Zrínyi, a tudós, vité*, I
„\'Meariad\'-jat ^egy epost —VrsEmberTrii-góediajáVal?-egiLdWnii^l-^f állít. oSíré, Lg^M.tdao^ffîoIi^t.\'a^hafM\', — tolaj-- doSépen nem\'á\'/onfcli,\'inert 4it.« csat W«; Emellett kntoS ífinybaaa — mi ngyah nem elég «ttioai adatojt neltí—kérdezi, hantiSgon-"-noUt n^jlrftl" "nWiy^^m-"7BMesaiaat*--Hoiné,ron-
alulinak?
Igen, igéai ntdgondolat nélkül ; mert a
au" oratóriuma befolyása alatt kénzdlt eposz „MBííiáa^ mindamellett, hogy a német nyelvé-
—<aet -ea-Wrtalkairanézve tünemény-völr^ oly hibákban KKegj melyek annak eposzi minSsé-
^g^tebiiárik.\' Ugyanis inkább lyncns mint epi-<m»,r»Tgy természetes, hogy cselekvény alig van \'benne; csak nem akarja II. nr a monda-lyo«*\'nyelTeMtét\', képeket, idylli jeleneteket, melyek {Startalmát képezik; az eposz tokélyé-nek tekinteni? Vannak kik más hibákat is. ta-lalnklcbenne;^p. o. hogy folyton a magas pa-thossTiyélvén beszél, s nincs hol nyugodni en-
itnem; Saásk JCárply_a „Szépirodalmi Fi-gyélBMion,mely szaklap volt sépcn azért
¦raVaa e fblötti szég/entfllwk\'Tegyék kLbelöJo, kiknek a fcntartís kötelmük lett volna 7— megbírálta azt, s éii M. nrat oda utasítom. ------ \'Azt azonban,.hogy,Bn a milyet nem ismerve, még is bírálja, és kicsinyli, igen hasonlíthatom Thersiten. gáncsolédásaihoz, csak hogy roi
paradiespjnaiéiESndei^lIes^- nem-ízetíinkrirtórtlflissessehBBBík, hanem egy
homéri kaczjyjaT
Még egy történeti gikszert igazítsunk H.. "A német dráma~ányj!lnak Rhosvitha szer-
zetesnÖt mondják " i]y hvpothetice hozza elő egy -tudományosnak lenni akaró: c;ukktonM.ur azt, a mi bizony legalább is nem igaz.. ¦ - Vagy meg tudná nevezni a német dráma atyját js M. - ur ? .
- Tud-e valamit M, ur a „festuni stultorum asinorum" ünnepélyeiről. Hiszem igen, s Örülök ha megkíméltetem botrányai leírásától, igen, botrányt mondtam, ha nem liiszi, olvassa fnlné az olv^t; ismét hngy fairgyát_1__ta---GhjBmei MikJJaHfsT~lJfcctesV"öziniH müvét, azt
tíntye a* emberi képzelödést, nem jól választá; ezekhez még egész szerényen bátor vagyok azt iahoftz&etni: bogy minden lyrai szépségei da-. czánL-wnem eposz,; nem is azon a talajon áll, n^el^en^e^^p^sziiak mozognia kelL
Lebet^hogySohnÜficb.snak fog tár tani v mivel üy erőreadlstingnálni akarok, legyen; de ~ axTvelem csakugyan senki sem fogja elhitetni\' rlegkevesbSd van pedig ereje M. urnák ahoz ^ hogy „Messiás" jó eposz.
•Most nézzük &z ^EmbfcrJIragoeűUáját. -
-"Legelső", mi szemünkbe ötlikv hogy benne a világtörténelem -dramatizálva van. Á második: hftgy az-ember-botlásaiban, erényeiben, törekvéseiben, küzdelmeibenregyéníttetik. A harmadik:— mi Önnek" is fog tetszeni — az, mely a jó éá>ro*z közötti küzdelmek után az istenneli kibékülés.
v. Csak nagyon röviden érintettem s átlátni fojtja, mh^en^ogy^a mfíben- kell lenni valami
~&pteua természetnek is,-mi azonban azért nem hiba\'p mert tárgya már máskép a nagy concep-tkrktízt fel sem fogható.
Hogy pedig ezen mü irodalmunk emelésére nyereség, azt Csak_az "tagadja, ki Goethe „Do-eter Fiuat*Sjábsn. sem lát egyebet piiantasma-gorjánál.
iFtiiáalegea nekem aa-^EmbeT^FrBgoedüIját"
állítják, bogy compilario, de azért még is jó könyv.
-A 16-ik sziízndban a szentszéknek több komoly tilalmai daczára is Némethonban mindenféle elbeszélések — közben nem igen épületesek is—-különböző vigadók és trélncsinálúk — histriók—-által a templomban^onknevés, ivás, éneklés s egyéb dísztelenségek közt megjelenítve párbeszédekben adattak eló\', ezek képezvén lényegét az ugynevezeti „bolondok Ünhepé-Bek-r* meryekTÖi azonban"az úgynevezett „Fast-nachtspiele" még a 15-ik században elváltak; a kötéltánczosok, szemfényvesztők,valamint a kisebb clerus mulaTsiígaf, az egyház falai közt maradván, míg emezek magánházakban találtak helyet, s abban különböztek amazoktól, hogy a „Fastnachtspieleku-re egypár, lóczákra helyezett deszkákból etSehek, h ott nem többé a kínszenvedés jeleneteit, v egy ebet, hanem a köz-j^tJiely^teibiiLkikapottv-egi1!^ képek el, pi.iu.i-jeleneteket, pereket és házi viszályokat dialogi-sálva felvonásokra osztva adtak elő.
Leginkább Nürnbergben Voltak divatosak, s a -történelem\'tényezöiulfeans Folz c> Rosen-blilt költőket nevezi. Truten vette impulausát a német dráma.
Ha Rhosvitha^ szerzetesnö volt, ugy ama szigoruTneraíchicüa" korban magánházak bohó-
zataiban tényleges részt venino alig lehetett.-Vagy igen? Lássa M. ur .mák ^villás, más a hiorarchia^más a vallás BZöJgájai ^
Dű.M. ur domonstratipja\'a történelem ellenében ismét csak farce, \\& aa unMiatkozta Pascal orittcájára jdl\' felel. -
Ad vocem Pascal. M. nr si Öectere nequit superosacherontamovei. Minő* jó fegyver akarna ez a jansenista, tehiU anticatholicus Pascal M; ur kezében lenní, de ha már kezei közé_ került, ugy kereste volna ki ennek „ lettres provinciales11 müvét is, abból a styl előzékben- és iroiuákbani nemességét megtanulhatta volna.
Ximehes ur nevénél szúnyogcsípést kapván, jónak látom a „nagy orsz^áglár" gyenge photographiáját adni, kiirom szóról szóra a történelemből, mit-Aeszél ez. Ferdinand és Isabella spanyol kormányáról.
Miután az aragoniai és castiliai^ázak e két királyi egyén házasságában egyesültek „minden törekvések az eszélyes Ximenes bibornok, később toledói \'püspök tanácsára oda irá-nyoztatott: bogy a nemesség és papsslg hatalma és tekintélye csorbíttassék, a koronáé pedig öregbíttessék. Ezen czélból Ferdinand— dé Ximenes tanácsára— kieszközölte a pápától, bogy a castiliai három lovagrend nagyraesteri méltóságait, s a spanyol püspökségeket betölthesse. Ezután elvette a ne-m-&s-sLg tör^"é^nylra-t-óffágát srb. IsmétTo-vább. „A legfontosabb eszköz azonban a királyi hatalom \'növelésére — midö\'n_már a papság és nemesség kezében vbltf csakugyan ^ragyor-száglár vala Ximenes nr, még feleit is Bujtja, ez igen épületes persze?! — a Ximenes sarka-lásaira behozott „Inquisitio" volt. Eddig a történelem, a többit tudjuk, hogy ezen inquisitio .eleinte a zsidók és mórok ellen intéztetett, mi-íitiin nzonban a kormi\'"y i npgy ingíiicjtn^t ?a bkáit maga nevezte ki, oly politicai rendsza-bálylyá vált, melynek Auto-tla-féi korunkig világolnak.
Ki vult tehát XimeneslTr, égy UaiiSá^Kb"
oUtian legaláob bősi-alakjai közt?.
Még egyet. .Midőn a műítész itél, száz Közül kilenczvenkileucz esetben „romra et cor-dium serutator." — Magának a költőnek is ap-nak kell lenniL enélkül Shakespeare nem lett volna elérbetlen De ha a művésznek a belső világ nyújt anyagot, az ítésznek bizonyára oda lehatni kell utána, ha lehet a költői sobjeotivi-
knsgé; vallásban nem babonás — képmutató s Qldüzü, wmdnnti jgezt, taegbecsulS r: nemes, \'adakozú-, jézan -élstQ,-u -olyanokat és. ai igazmondókat szerető, ré-sj^EWt,7 V*ag^*í félénket gyülölü, nagy és szép ter-fuíta^lelka é» ábrázatú1) Zrinyi békével hallgatta Té&ig a.swmehíS,gyulólBégbüI cllcao szórt vádakat, aztán hfeafLbúva] vegyült Iánj^zavai által még íb vala-menayit meggy&zoaVetto arról, hogy » mégctldig nem sikeruU-ostroranak-.okoséi egyedül csak a kormány, -mely aa igaz lelkű s-nemzetét-srwűtö Lipét király pariacaára sem, kajdőtto a rcndelto meg a segítségül BfirgeferfTegyvaret-eröt — s a stájer rendek, a kik igéretökjdacaár* sem.küldték meg Agyaikat akkorra, mikor hassni lkatok éi tsükaégesek lettek volnaf pe-d«a ssállítás akadály nélkül történhetett volna Gráca-Wl^Kennvárig a Mara folyón, melyről a jég a moa-. tuti langyos idíbtmmár néhány hét előtt eltakarodott, ¦ — i « őnekikVolí volna leginkább érdekükben, mert h* a nagyvezérnek /égi tervelés óhajtása szerint si-kertílo^ ötajerhonba betörni. Bécsig bizonyára kevés eOBB^l&ái^talAlná. \' \'
v ^,;Zriayípok\'.en»- aaavaira barátainak arc rain az . Dnhittaé*,^ halyealés-niosííva tükröződött; állitás/t ¦p 4*^:l^^\'*^bdybenhagyU, kfa "íűddí közt azt, tanácaoltaYJwgyr^bBay^qs^ t.<,^JB^áft,iákáhh ffaniins- ?a ?crinvár,vköpött vár-\\ják bo » nagyvezért s aa őrös gyaloglás által kifáradt •Wigfár. njrifceiatában támadják meg. Zrínyi Miklóá é>UCs<^Féte^s, t6bbm*gyiu--horvát-é« császári tiszt, kíkaa. igaz űgy^s^flnt érdekéért buzogtak, Idkesc-d(i»d^e^^$b^JndiRanyát^ e
^dtfAjl^úük.\' lunefnyajtra .meWg szavakban kö-
iránti rokón-
-- po; pápán aas_stah.n volt, Hobenlube j\' egéiz ; ¦W\'^\'iíaW^W^aásÍ! ha4aeregnek - azon tisatjoi is, ..-MtD^-:Tála3né^A._dírrtk\'.veíéríikét3l elötűtt, már
¦xa^ospia ngy követelték a_Maraközbu teendC-víssza-
l,é\\,% "IBós n*n(hfaa?I«iirAab*a"irkál as»! W
WfcJyaaBsMaMk fcalsftfalwe wUjda«»SKir?i rofdmnV
vonulást, e a rajtok eröt vott gyáva félelem és megrögzött roszakarát végre is Zrinyi iránti. engedetlen-Béggé fajuli}. önpirulás nélkül és gyáván ezeméro vetették, ho*ry flket készakarva elveszíteni akarja. Leg-elüsaör is Hohenlohe mondta fel áz engedelmességet, s íí leginkább vádolta Zrínyit, hogy az eddigi már előre is sikerotlennek (?) látszott ostromra pazarolta az időt és erőt, mi által csnpén tíz 8 seregében már
^háromszázan a harcx folytatására képtelenné tétettek, holott még^csatájnk sem volt, végre elég gyáva és igazságtalan voh Zrínyinek még azt a saemronányást íb tenni, hogy a magyar-horvát seregety mely pedig
;az ostrom alatt-hozzá csatlakozott Vas- ésZalamegyet nemes felkelő aereg áltnljateraes erősítést nyert, oly helyen állította fel, hol leginkább védve volt a várür-ség^ tüze; és fegyvere ellen, mely vád azonban ismét csskra személyes gyűlölség\' alaptalan kitörésének bizonyult be-
Ily egyenetlenségek miatt — bár Zrinyi nem javalta á visszavonulást, ellenszegült, tiltakozott.?) de rhaaao*iJalana],:-aa lelki Jajdalmira\'. a a lelkesüli magyar-horvát sereg elégedetlenségére még is meg-, történt.
Hohenlohe b a német tisztek ünmentségükre a ^lág-Zílüttjrísszavönulésuk^ okául felhozták, bogya nagyvezér aeregénél száknra sckkal kövesebb a ko-reiztény »er«6 b o közt h.vuk 12,000 nómot van, — az élelmi •zerok liünyát — i a megszakított kilzloko-déat, mivelbogy Holicnlolio é« Zrinyi tábori küzlitt a Bzélea ét hoaszu .mocadr feküdt a eevób kellemetlenségeket a akadályokat. V) - \' •• "
MiíU Kanizsa vára Paradcyscr Gy»rEv árulása folytán 1000 é«i oktol«r 20-án a tfirSk liatafmáW kc-r0^ ezen lefolyt, hatvanhárom év alatt inée eiysz\'er sem k.nálkozott ily.kedfcz8 alkalom-annak viBsza-szOTzésíro mintjnpst^Jikintvo .az."eröt, mely a lánglelkC\'Zrinyi-turvének^-kivitoIére osszpontosltta:-to,\'V zohady biztosán nom -lohetStt Voíha\' rcmllni oi várnak .viaazafoghüAsál\'; .mMí\'fKn ez\'ílkálimnialr\'
midőn minden körülmény oly kedvezően matatkozotí, ha Hohenlohe a .azon seregek, melyek, pedig csak azóríVlettak Magyarországba rendelve, hogy e szegény nemzetnek Európa küzöa ellensége elleni kétségbe" esett harczában segítségére legyenek, —aa Ügy fon-tosségát könnyelműen véve, a szent czél ellenére s az összes keresztényvilág^yolázatára és hátrányára az Isten szent nevében harezoló nemzetnek alattomos ellenségeivé nem változtak volna át.
Hohenlohe tette hasonló volt Paradeyser árulásához, kinek IGOl-ik évi október 20-án Bécsben aHof téren %) jobb kezének levágatása után fejő vétetett, q mi érte Hohenlohet?... jutalmat nyert a Portiaktól, hogy tette által a magyarnemzetnek szenvedéséit még inkább súlyosbítottál... Hatvanhárom év után tehát jutalmát osztogattak azon bűnért, mely hatvanhárom év előtt halállal büntettetett 1
Hajh\'l veszett idők voltak ezek !..*.-_
Mire n visszavonulás a Muraközbe megiörtént, raár,á nagyvezér seregének zöme ia a Murához érkezett amozgásaiból,ítélve következtetni lehetett, hogy \'erős szándéKa 4 Mura.mindkét partjára épített Zorin-várát megUimadnú " • .
Kápízaa^ v^rá tehát ismét osak az ellenség kezébe a-maradt h-a-kereszt ény flcregoknek viasza-Vonuhiaa által \'kalandozásainak, ós zsarolásainak --ujabb tere nyílt az egész MuraVÖlgybcn, ugy AlBÓrLendva, Lenti, CBesztrog„és,.Mura-Szombat vidékéni Ba merre járt, nyomát mindenütt vér és lángok jelölék. Mennyit szenvedett ismét \'a szegény magyar ITérfiak éa nök" ezrenként rablánczra fUzve kínoztattak a mint vad csorda tereltettok Törökországba. ;; r
^ICSóny» ^egénymágyar nemzet! 1 ...... \';-•-^r\'--\' (folyt küv.); *
: i)VMá\\tr{ 0««ieliííhti) rliiKUnirora VII. Tfinl; eeite\'ÍRB Wertler Mitji», T(irtíp«|inl »?kto)rA at^rjar ?«inBel ?let/hUI, KQnliia.rtru.EiirailoLi^Ti^t m«>QiWo)(íin.» ZnU-PooutKjlXA**\' -ir.ny nj.londiíjSnuV m, lfl82-ki ?Tfülywn.Btlk uimibiu W*i?UU \' W,n Alli^Kit, mtntlitt Purarleyícr Kxnhit tnelíutt »4 ÜtryáoTtMU yAnneiün fojçil^Utt roliin le;
táflig, liogy azon payckologiái rendet, mellet a rntiveS lehelnek, valóknak és helyeseknek elis-merll fesse.
A Azért az nem mindentndú, valamint án Sem negélyezem mííité«ri voltomat; de az áll, hogy M. úr midőn az nestlietica fölszinén fel-bugygyan, elárulja miként azon magát tájékozni még nem tudja.
Ami végre a „Wittenbergi üstökösf illeti, midőn e kifejezés mérgénél 19-ik századunkban bámulva megállok, azon sajnálat kél bennem, vajha a két ellen feje ne lett legyen annyira ember, hogy indulataiknak adva érvényt tetteikben , az egyetértést társadalmunkban he azatították volna meg, hogy a .hatalomvagy 30 éves vérontását sirassuk.
De elmúlt esőnek nem kell köpeny j az idÖ kiköszörült mindent, s mi mind egy elvnek harezosi, egy atyának gyermeki, s a szeretet vallásá-ban t e s t v é r e k vagy unk.
Felelni kellene mé<r talán nthrrelv i^reiT az iskolai gyakorlatokra emlékezte tű banális és elsanyart élezekre? — Nem. — Júl tudom, hogv a „Mutterwiiz" isteni adumánv.
Csak azt, hamar M. ur az érr^zikkem szellemétjellemezte, legyen szabad az övét következőkben jellemezni, — mert elmondhatja 51. ur joggal:
Est, genus homioum, qui. esso primus se omnium re-rum volunt,
Nec aant: .hos ego consector : hisce ego uon paro m?
at ridennt,
Sed-fiis ultco adrideo et eoruin iagenia admiror Binrali Quidquid dicunt laudo: id rursmn sí negant, laudo idquoquc-:
Negat quis : nego; oit; ajo; poetremo imperavi égőmet raihi
fJmnía adsentari, isquestus nunc est multu uberrimus.
Terent. Eunuclma. A t-t. II. Ezzel tartoztam M. ur diiliüngi\'-.-cnek, magamnak s a közönségnek, kinyilatkoztatván, hogy vallást szempontból hasonló tárgyalásokat felvenni ezentúl nent fugok, a durva választ pedig megvetem. *) RÉIsYT.
A szegénység áldása.
Nagy igáztálanságot követnénk el, ha á gazdagság túlbecsülése és a pénzistenesítéséröl egyedül korunkat vádolnék. Az aranyt már a legrégibb idÜkben is nagyra becsülték, és a gazdagság már a hajdankorban is ellenállíiatlan erővel birt. „Quaerenda peennia primnm est, virtus postumus" mondja Rómának egyik jelesebb költője, és a görögök arany esőről szóló meséjében ki nem ismerne ama eldönthetleu igazaágra, hogy az aranya legszilárdabb\'erényi is meghódítani képes?
E tekintetben tehát tökéletesen megegyeznénk őseinkkel; de egy pontban mégis nagy eloiiyriyel birt a hajdankor a jelenkor fölött, t. i. a szegények figyelembe vétele és megbecsülésében. A régiek a gazdagok iránti minden tiszteletök\'mellett, a szegényekről meg nem feledkeztek , a szegényeket meg nem vetették. Esz és; tehetség —*bár rongyokba burkolva — fel ke restetvén, méltó elismerésben részesült. Ez azután Üdvös befolyást gyakorolt azokra, kiknek pénz helyett elmebeli tehetség jutott osztályrészül j mert szegénységük el nem csüggesztő\' őket, sőt a gazdagoktól gyámolítva napfényre hozták bölcseségök láthatlan kincseit, és szellemük arany aknái kimerfthetlenek lettek.
-Szükségtelen ez állításunkat példákkal támogatni; eléggé tanúsítja azt a.történelem, -r-Athen halhatatlan törvényhozója szegény szülőktől BzáVmozoÉt, ugyanannak -leghíresebb hadvezéréi Miltiades és Aristides nyomasztó szegénységben éltek. A görögök legjelesb bölcsei a szegénység iskolájában nevelkedtek, de böl-csuségUknél fogva örökké fognak élni. Mind-csőn a szegénység Ölében született és novelte-tettTéríiak soha nagyok ?8 halhatatlanok-iiem lehettek volna, Ha n gazdagok figyelifiökre- nem /méltatjuk: okot; a fojlő(Iő tehetségncküBaUksŐg-kiSp^^elyeszhie, és az. alacsony talajon mutat-r kozó virágnak elsatnyulnia kellott volna, ha tehetősök ki^m\' fojloaztik, jj^ápojják^valai ~
~\'?.) BtiiÍKMt 1« bflfekmUnclr akarjnfc «« ügf tnvJlbbl tI-
<4 &9 ^>
De másfelöl kétségbe nem vonható, miként szegénység, szűk tér ős Szerény kör, kellőleg gyámolítva, a tudományt és művészetet nagy mérvben mozdítja. elo; mert mig-földi javak nem ritkán elpuhulásra és sinlödésre vezetvén, a lelket a magasabb és nemesebb érzelmektől megfosztja, a szegénység maradandó és lényeges kincsekre irányozza„Bzeilomünketj-aj* ifjat szorgalomra, a férfit pedig tettekre buzdítván, mind a kettőt kézzel el nem rabolható javak megszerzésére bátorítja. A történelem legjelesb fértiai azért a nyomor s nélkülözés iskolájában képeztettek, éa ez tulajdonkép en a fi?.egén.y-ség áldása. * FRANKL.
A szőlészet és borászat köréből tájékozásul.
.Adjunk a koldusnak tttpookloi c»nk i-py monsit a: [^» kf-njér:,öt, a ctu-biyrnjt ílui éi arapudiü fag.- \'
Az 18G2-ikÍ ér vidékünk szőlészeinek ie ked-. vezeti, mép-ifi valúdi hasznát csak az vette;- ki a aze-\' rencsés iotéet annak módja szerint fegta (<A.
Nagy-Kanizsa határában 2S\'J holdból álló ar.ülö-hegy viiH , ejszakkeletnek erdővel határos, egyedül délnyugnti része tekint a mező szabad tero felé. Nem magas fekvésű, csak nyagot felé bir egy kis Íi.JhK séggeL A fold egy rész boraikból és hat rísz aárga agyagbiM ?11, uom nebéz munkálata; .benne ipen tek terraÖfőldréBz van, nem hideg, nem vizts; szuly. gvü-mőlesfa, kerti .vetemény, dinnye, spárga nagyon jül díszlenek b^noe. Nave rS z a b a d b e g v."
Legtöbb fekete kadarkát ?6 t<jt=zőlőt látliatni tenne, ineiyiik. júl is di&alettek.
Vannak szakavaiurt birtokosok, kiku-elünv t ad-j nak a korai, a iiemt\'8 siőlÖfajoknak, minők : a nius-I kutály, uporto, rÍMtling, isabella, pima, feliér gvungv i bzuIö, sárft4iér, furaiint f__yiirüs bakator stb. Iíí^, : hogy ezek jobbára vegyesen termeltetnek, de ul.dni i o&ittilyozvft is. A-lurukvés tüzrtes&ég-.\' kfraPEki-dik . azért, begy e szőlőhegy leen3\'eg*kur e vidékb\'iiü i szőlőhegyeknek királya, de nem is lehet más ktilun-j ben, miután a birtokosok elevekoráii f<tfrt;ik ft-1 !1 j.^-| lenkornak intését. Sok mindenfelét l.itbatni Itt, rai-g | pedig először a fáradhatitlaa szorgalmit, az őízi\'és tavasai meteaé-s-tík-nek kű^ntjOzv nemét, a -karró ttéI-kiili törpe, sodronynynli, karróvali művelést, a szal-vaaiszüzÉBt, a luguaulast, az iskolában! gyokeresitiií többféle módját a prés nclküü azüreteléHt stb. Benne csak nemes gyüniülusfik tenyésztetnek, melyek ked-\\-es ceemegétkel kedvefikednek. 10 évvel: Tizeidr pusztaaág Iiawijn volt, melyben csak a ragadozó madarak repdesének martatékjaik utiin b alig termett egyebet borrónál. Ea most a Bzorgalom díszpéldánya-
Nagv - Kan izsáuak nyuguti oHfalán egy vépnel-küli hoBszu szőlőhegy fut mc&ZBze délről éjszak felé, melynek nvuguti megyéjét rengeteg erdőség teszi. Keleti oldali- azonban szabadon áll, ido sorolandók a Bzepcmeki, a homok-komáromi, bocskai, bőrzőnez-ei és hűhóti szőlőhegyek. ^ >
Á szepetneki erdő közepén fekszik tel« nemesi-tétlen gj-üraólcsfákkal, kadarkán és tótszőlőn khül egyéb faj tóval nem bir, alig. van év, melyben érettsé-ségét elérné, azért savanyu ifi. A mull évi termés alig 3—1 foku. Voröshegy-nek naveídk, valószínűen azért, mert-sok rókának ád menhelyet. Voltak évek, melyekben alig termett egy-egy dülÖ 2—4 itezét. 21a-gábao, értetik,. hogy vevíira nem talál, mert még a gazdának is keserves kinS2envédésébo kerül egy qua-terkát elkölteni. Ugy mondják, hogy hering, érett turó ca fütkolompér.nélkül meg sem is ihatni. Elkép-zelhetür hogy mily júl eshetik egy tfy pohárra való borocska á\'z egészséges, jó gyomornak. Biztna vagyok abban, hogy 0 szőlőhegy bordazatunk jövőjének mit /tem fog ártani.
Hit az itteni- szőlőtulajdonosok korai szölöfajo-kat oltogatnának a meglevő tökékbe, bizonyosan hasi-navehetöbb bort tudnának felmutatni.
Bár találkoznék, ki őket arra hirnA, hogy „fe-ketokleone ru-t Bznporitanának, mert ez oly azö-löfaj, mely ^ legj\'eloBcbb vörös bort adja, s ugy is tekintetik, jnint királya mindazon kék szulo\'faj oknak, melyek a legjelesebb vörőa bort adják. Numjsmer a faj Bemmi mostohn ó\\T;t, nem< roBE lielyiíéget, terem ez mindenkor é» mindenütt, síit még a tpjrmoBtobább óvokbeniiB-mogihatóbort ád. Magán- kell ültetni^mort korán- órik, ugy lingy korAn^fíí^JBBen megszüretelní. Erdü\'kikeletében madiÍrijeBzfökűt,Bzökot kell fülállí-tahi, BÜro sok festüinyagnt taríalmnz. A forrás utón oftííl n bor aötót vtirüs szint kap,.moly tartós. Ha tur-klin nem bagyaíík, szép ós finom üolidr bort íVd. Fran-czlaorazágban obböl kuszül b pezsgő.
Van annak aSzopotneknűkegy dflrók, munkás ispánja : M i !1 il ly fy György ur, van az urodalom-nak egy dórák ós tüzetes pomoloKUB,\' bzüIőbz tiaztHr-aóiatíaappor Foronuz ar. ygylirüaiu ha 0 két. \\\\r viUvntva hivatalos modorban, kónyBaeHtő módon jónno fqj 0 wülöhegynok ilykóponi ujjá Alakítáfla kivi-tolálíüii,. .czSlIíoa:. kliofno jutni." Ügyi* dérstna alatt ¦VfüiyHohat-|oe<wan-i->»-4oUftÍne""kOvoHilui, hoty n fnlil ít^ghozka -évútt gyüiníítcaut, Akarattal a-nemakfiráat ily klirülmonyok ktift mindenkor mog lakot Wcni.
Ha vaUkinek eaxóbe jutna egyréust megvenni ös ujjáalakítóBát megkezdeni, Telel the tétlenné tetetnö nQvét- ... TEÉSjÖSCZ&V.?-
. \' . (FolyL küv,)
Pesti levél.
(18G3. april kőbán.)
A küzelrault ellen csakugyan nincs oka aigo-lódni a fővárosi küzünségnek; természet, művészet, süt még a vallás is közreműködtek, h^gyraindenki saját izlése szedni magát jól találja, B2örakoa2Ók-éB élvezzen. \\, - r ,
Itt volt a nagy bét, b a vall isos ember, BÖt a.ki-vánest -e- csak-Erórakoiáat kereső lí, elment atömoly"" egyházak homályob ivei ídá, épQlni, vagy megUélnias ihlett szónoknak azavaít, és elmerengni a physuarmo-nika bűvös kísérete melleit művészien énekelt-bímlI-\' mákon, melyeket a honszeretÖ látnók hazája romjain hangoztatott, siratva népét, melyet Isten acámtalaii veikéiért oly kemÓDyen megfenyített vala.
Unkécjtelenül magába szállt éa gyászolt az ember, mig az örömhjmg alUlujája, mely az eat óráiban a vároa kivilágított, térLlTfés utczain ezrek ajkán hangzott, arra nem emlékeztetett bennünket, hogy minden gyászra üröm következik, és hogy egykoron mi ía, vagy U\'galább -utódaink ~ elénekelhetik honunk feltámadásán az. alleluját.
A gyász hete után ránk virradt a feltámadáa ünnepe, nemcsak az emlék,- de a termeszét fényében Ía ragyogva; mert különösen hétfőn az idén még páratlan kellemes tavaszt nap volt.
Ha valamely idegen e nap délutánján egyszerre Pest utczáln ráláltá\'Vütna magát, jiizonyárabámoláasal kérdezte vblLa, hogy ngyan mi czélja e nagyszerű népvándorlásnak? — Paripákon, gyalog, hajókon és ladikokon mindenki: kiflit! Huceked^i-ít -szabad természet ilLiCja fölébe, mely élveit boldog boldogtalannak egyaránt kínálj a.
E sorok irója a történeti Gellértet választA-\'ki-rándalása czéljaul, hol e napon bacsd szokott tartataX*
Azok szamára, kik a nagy városok népét és ennek élvvágyát nem Ismerik, hiába kisértsnémjneg a népünnepélyt lefesteni. Látni kell er életvidoc csopor-tiknt, hallani a pajzán örömnek hangos nyíl vonulásait,.-— papíron ai olvasó mindig csak élettelen betűket ta-láland.
A tflongás délutáni ^. és G. óra küzt a hegynek minden járható hflytiP nh\' iiingy volt, hngy halyflt íb— alig talált az ember, hol a züid gyepszönyegre heveredve kifúj has ea magát a terhes heg^-mászás fáradságától. — Itt labdáztak, ott almákat s narancsokat dobáltak édea prédául a gyerekek ezrei közé ; emitt tánczoltak, amott i-7.ijfanypechenyértok és bnrnzlak-—^-da kJ birnÁ elsorolni a találékony észnek minden élvezőiét, mit itt-fo* ganatoeítva látni lehetett.
A komor citadella, tetején az Ü tátongó ágyúival, s az elbámult szuronyos.őrrel, mindezt egész, hidegen nézte; süt örülni látszott, hogy a körülötte gyürüdxö nép nem gondol egyébre, CBak a mubrtiágra. ¦„
Ne gondolja azonban a szíves olvasó, hogy azirt ¦ máshová nem is került áz élvvágyók szamából — a. városliget, Orczi kert, császárfurdB, Margit sziget ét Széchenyi begynek is kijutott a maga osztaléka.
De térjünk most át a művészetre íb.
Budán B. Apraxin Júlia, Pesten Caaqui CUodine k. a. a nap hősnői. .
Az OB&tálya előítéleteit lábbal tapodó úrhölgyet knmtja ""tán sddiL kétszer yüH Brcruncsénk látci~att élet deszkáin — f. bó 7-én mint Melindát Bánk Bánban, 10-én pedig a Gyertyatartó éa Vél ab örömtől vígjátékokban. A drámában sikerült helyéi voltak, a színmüvekben pedig az elragadt kfltBiuég részéről -osztatlan tetszést aratott, mit a tehetsége* és melegkebjű honleány teljfisqn meg is érdemlett.
De Wit szóljak a bajos tánczasoéról? Ha az eier-cgy éjszakát olváöá ön, és élénk teremtő képzelettel van megáldva — varázsolja ön maga elé a-legtÖBdóri-ebb képet Sheherézade elbeszéléseiből, És.ikT^er fogalmalesz ahatóBróT7me1y^emésterség?sfln"éB mégis természetesen lejtő ritka nrQvésznö, kinek minden mozdulatán finomság1 és aesthetiks ömlik el, 1 kinek azonkivül a leEtökéíycscbbSwce — és tagjátéká ván, az elbájolt közönségre gyakorol. ,
ISTVANFJ ISTVÁU. .•)
Vét*, 1863. aprilhó utolján.
A Uj ót» * Upok levelezőinek soráthiányos--nak találom- Innen onnan pihenni ment, mint Látásik, néhány kimerült küzdő, s helyüket mórt nincs ki el-Foglnlná? Nftfry a tábpir, nyi.lt a küzdtírj jöjjetek hba-fiakl harczolnijólStért.
Szükeégtolén a levelezések hajupsságár>ís«ir. nom; "gyis mindenki tudja, hogy gyÖnyírködtetDok, r ha érdekesük; .tanitanak/bájtir^yra.iiízTB-okttlötj; buzdítanak, ha ahaznfiasság-jő\'illiitu erényét megtn-\' tcsitik, és árnak1 a^ Bzérencsótlenségtöl; fÖleL flsia*-kíittctésbo hozzák-a* távollevőket síképviséük jáÉ ér-dekckoL ...... ._
Ürömmel látom, hogy-o tisitoknok • mohic»H» -rigiezai luvolezök külftnfis^rmí^fAWnt-lpft\'kodnak, ¦" noha "-nem mindig hozhatnak igen érdek«üttrÉ^*tas-azOÍÍyftjrré, Q kik i ÍJi.y-a-naUtt7^Ök
küzdenek. Bár* segélyökre sietnének a testvér Somogy- éa ZaUráes^k nagyabb Helyeinek,, ol. Kapós-vár/Kaniz**, KeutfaUy,-MarczaIi, Szigetvár, Csurgó, Füred stb. irii Vmás vidékiek is,, és pótolnák a fö-uobb emÜterrartl Mihdeiit egyeíftlt erővel tegyünk. Ea oloamények után a niondo_HA ezúttal í)nkényt_
— fÖlTÜlah levelezői tisztet szándékom tcljasíwii, min denek előttCsodálkoaááo inat fejezvén ki afölött, hogy Tártiiinkból, hoLa szerkesztő urnák ismerősei iehet-—nsk, etapokban eddig levelei-nem volt szerencsém olvashatni.-PedigW apróságokonkívül, milyen: hogy múltkor pármesterlegény ^ldöngetetfcgy lágert ütb. két fgbejáró -dolog köti lo figyelmünket, naUgjftnak "7— ugyaa,rih)fcT~de-*P a***1 -hozom^fet\'\'\'"Cm1élreziitboT-Ertem a vas\'tttflgyet és a ly cOTUmÜgyet
"icff-pécsi vaspálya wikéit»ültft ntán tnbbek-
nék jött amá helyes gondolatjok, hogyan lehetne Ösz-awköttetésbe hozni: a sryriai^lyáyal ea uj dónké szül-v, ter? Nemsokára alkalom kínálkozott, midőn a.budakanizsai vasút-elkészült" Mult évben terveket készítettek kiviteléhez a a költségeknek fedezésére alá-..." —4rást nyitottaké Különösen három terv forgott szóban, \' melyek kőiül az fogadtatott el, amelyik a pálya Szigetvár felé vívásét ajáltaj mert ekként begyeket fúrni -\'• nanrkellj-a-közbeasfr völgyeket pedbz nem oly nohéz betölteni. Mérnökök mentek" a hely Bzinéro vizsgálatiéval végeit, későbben kijelölték a vaspálya útját, s evvel bjeuyolt végezve a vasutkészités. Hihetőleg a kez\'dBnjjbjjczést a költség s egyelőre az engedélyhiány hátráltJlja; do.rajta á tervet nc hagyják elejtetni, kik kezelik, vagy elnalasztatni, mert mindenütt etöreha ladna)c,-UmTfcoibncz s Miskolcz körül, valamint Erdélyben mily nagy a forrongás épén á vaspálya ügyé-. \' ben. Nenr egy megye nyerné e vasul létrejötte- áltnlr —Kern B*ranT»rSomogy,- Zala egyedül, hunéin velők-egyfltt Bácska, Szeréfaség s Tolna is. Valamint a ba-
- vitelre, agya kivitelre is,jó hatási-gyakprolua; mert
i____:o_nidlstt,-hogy. q^rllS perczentet-mcjhóznáy-mit már
-a—virt»nnkb^t--fermelésekbÖl^kÖv*íWztetekí még
- gyorsítná b olcsóvá-varázsolná a szállitáBt, ekként az árakat is olcsóbbakká tevén. Igaz ugyan, hogy a fu-varosofcat kercsetökiBI megfosztaná, de\' más kefeset--médot tndroniekik -mutatni, a -ha nem is, egyesek sorsa a-többség kedvcégr^s jóvoltaért áldozatul hozat-
___hátik* És a hány ily fgyáros lehet nálunk^, tán ujjai-
man megöl vaj hatnám. Ámde, mondják, a faluk népe
- van a fuvar elvétele által sújtva. Igen, azonban csak egy utun halad a mozduny s hordja a térheti amerre
- tehát nem jár, találhatni elég szállítói valót cgyene-Ben ason okból, mert nem messze haladván el a pn-lya, hűzzaTküldétik agabna, bor s másJáru. lm a féltett kenyérszerzés csak ujalakn kercsetmóddal válta-Tik föl. .........
-• Ami; a azállitni valót illeti, nem kell aggódni; v,nemcsak- a megye, de magarPécs városa b környéke • elegei állít elöv Sek a bor, melynek ekként a küTföld.-:\' roi könnyű szállítása által biztos a nyereség s él."van hárítva a megromlás tóli félelem,; gazdagok a szénbányák, az eladandó szenet- azonnal lehet tovavinnw rrv»Bnak-épület=Trutrtmkít^
lyenek másutt hiányzanak; léteznek nyarak, melyek szükségelt készítményei a megrendelés helyévé* tüz-lént k^naethetnek; sz6val elég a szállitní való. A kereskedelem még, nagyobb virágzásnak indulhatna nálunk e közlekedési eszközlétrejöttóvei. Kívánja mindennemű , -réndJTi rangú pécsi-, hogy, ezen-eszme megtestesüljön. Fiat, fiat!
... Xyceumunk visszaállításáról ia goridol-komnk. Először 1861\'hón a „Pécsi lapok" pendítek meg.^mesjMz\'métj-t.kivitelét mélegcn-sjálván; asldén_ aehány hét ejőtt_egyidevágó röpirat jelenfcmeg, mely a visszaállítás Ichetiégét s mikénti kivitelét tárgyidjá. .... "EUfrrtrondí^iií^^
¦ °. gy¦logoa katonai laktanyát, mely gymnasmmi épületből lön a forradalom után ezzé változtatva, vissza-. nyerni, hogy^zírcaiek 4ltaJ>ezelendő_gymnasÍnra, a hajűaanyc«uiM^Iell^mely jelenleg gjmnasíúinL íde visszahelyeztették. Csak ig-y lesz n jogi tanároknak lakájok s a jogi osztályoknak haljak ax épületben. Máaík- teendő, mely egyidejűleg viendő ki az -elsöjBl, gyűjtéi[ai alaphoz, Filléreit, hiszem\'városunkban, de környékén sem vonja meg aőnkí, ki adhat mert a nemzeti mívelődés .emeléséről van szó, \' ^T8\' etóaegítai minden honfi.elengedhe.Ucn kötelme j° kanfi pedig ki nem akar.lenni? Harmadik teendő ¦... Té^e>JyceTO,.TUaaa411ttása, De kérdés ki eszkö-
zöljaest? _-v_^-
— . -rAaf kinek l>efdjáza. saámitjnk a mél-
WsW-JP^t; ineirjét/.paapBkdk, airczi atiát urat, .
\'fi! KaIimMm X ?.1~.il__i 1 . . \'..
megjB^«iisn*DÍ helyettes fi mlgát s városunk tanácsát -HvEgerben.viasza tudott állíttatni a lycenm mjiárfnem Pé^ett? Cuk btugalom szükségeltetik s [.rS^m^tf-^féradMigat azatánlrateu juUlmazandja . megwdaénjziyel.. r J_ -
\' Húzem, Loif/^ bivatlanol js városuak/óraeJinét tolmácsolom, midőn a fönnevezett araiatokat, fSlee a mondén zxcp- és joért;Uagoló;lelktt péosi fönisxtoi: ur fi laélfcéaágáí kanemflködéara kéreti. Így hamvaiból fölkel a pécsi pFoenJx! v, ,
Eddigi Urgyankhoz\'alíg_lr:Bz méltatlan mée kö-követkaaőkcŰ is megemlékezni\' ¦ -.
^ifBlí!?tJ* ^¦^Stoke*., Mindenki ötöl, hogy fekOlgüc oacnnal magyarok valtákTfoTL «iii*^p,elrankto.dicrtitik 4 mOríazetofc. ATSxflní. «t|*rtfsgi«*ha VBlt4^31B^n4iniib|i kedvclendl,.\'
4 6Q I*
ba oiiöicstfs éa-tapulságus darabok, iapinta^os eliíodá-sával kitűnni iparkodnak.\'InIS kivápalmunk; no feledjék az illetők! ^L\'^v
•Nagy-szerdán délutáni % 1 órakar a szomszéd Málo-Ih községben tüz ütött ki, mely a szól álul mihdlnkább.ólc&atvo 12 básats számon mellék épüle-"töl ömézztett^folr^iaTóWokáT nem tudják; gyújtást gyanítnak, de ez bizonytalan. A.tüz áttar 1G gazda lön károsulva, s még több leendett, "ha Pécs lelkes polgárai föoskondöinkkel-idején-ki-nera sietnek-s á"rom-boló elemnek a polgármester ur ö tokínteJcBsége példája ntán\'gátot vetni nem igyekeznek. A felubarati szeretet példányai ők, méltónak találtanu tettöket e^ helyenvmogomlítní; a-niálointak emlőjében, ngyia aa-i káig fog ólui.emlékezete. Hazafiak, kik a tiíz oltása/ ban részt nem vettetek, ha hozzátok vetődik egy sze-"gény károsult, adom\'ányaitokkal Bflrónykedjetok oíta"-\' ni szükségük szomját!
Isten velünk I
Veszprém, april bóban. Gyönyörű szép tavaszi napuuk van a rault hónap utónapjai óta uralgott nngy htdeg után. A tirlós Ezárazság, s ennek ártó hatását növelt azélvészok és fagyok alattélctszJnüktöl megfosztott vetések nj életre keltek, s a ongy természetben, hol mindon haldokolni látsiott, a. tegnapi csendes s átható eBŐ éa a mai kedvelő meleg íuö után — mindenfelé a feltámadásnak lelket emelő képe látható.
- A tavaszi vetésiket bevégeztük. Egy réaze a -termesztő\' osztálynak már jnnuár hóban elvetette nz árpát —. s c korai viavaszi vetések a legszebbek. A nagyobb rész marczius hó közepe táján, vetett... a XQ|z_gozdák niult hó_.utóján s ajelon hónap elején. Ezok verése is kikelt, do legsilányabb, a valóbzinüleg aratáskor íb legroszabb tízetö leend,
A tengeri s burgonya rakást már megkezdték. Tekintve a téli. gj\'engo időjárást^ kéaö hidegtől méltán tarthatunk, fl a kedvező idöjánís mellett barnai
kikelő tengeri nem lcend-a majd áldozatva a ínég
jöhető késö_fagynak ?___...... _.............._
A múlt bó 31-ko éjén oly ezös fagj\' voltj hogy a vizek fölszinét erüs jégpánczél vonta be, b a korai caereanyónek, mandulának, kajBzin baraczknak stb. nem csak kinyilt — hanem még bimbóban volt virágait is lesonyarta.
- Ataláliao olmondbatjuk, hogy a mult hónapi hnldhjságtóí egész tegnapi;; hideg, b marcziua 30-tól april 3-káig fapj-asztó volt i\\z időjárás, a fagy liattísát -megéreBték-a-lapályoB^liiilyekuni -tavaaa-votéstíkj-höl-ozoknak 7/s-da megsárgult, S a korai virágzásra fejlett gyümölcsfák. A hosszasan birtott kéaöi hidegnek a méhekro volt roaz hntúso^ mert míg január hóban s február hé elején ¦— mikor* nem volt mit takarni — porzottak, gazdagon jártak, addig márczius 10-töl egész tegnapig fílgy épen a som, magj-aró, füz stb. virágzása idÖBzakában) a folytonos hideg által be. voltak Bzoritvá, s e hosszú idiitnrtam alatt csak néhány enyhébb napon, akkor is pár óráig, s igen. gyengén jártak. A méhek vidékünkön a leggazdagabb tavaszi legelőt Vesztették ol, b nem is várhatunk kedvező méz szüretet
A szölömunkában jól előhaladtunk. A nyitás s metszés kevés kivétellel — be van végezve, a döntés" általi szölöojitást még a hót folytán végezendjük. A szőlészek — erősen dagadó bimbókból következtetvén — gazdag szüretet jósofnak.
A bor akója^ ft\'GO kr. — 4 ft 40 kr.
Búzának köble (2 méPÖ) 7 ft GO—80 kr., rozsé 4 frt4U-^DU kr., tengeriő/i frt — 4 ft 20 kr., árpáé 3frt40-60kr. " ^
¦ VcgjU_megcmlitem,Tho(ry januárhótól márczius hóig Szupernek---- a vidéki színigazgatók,egyik^egjcV\' lcsbikének jól rendezett, szintáríuíata részeltette szel-íemi élvekben a veszprémi mífvolt közönséget. Az elŐ-adáaok-eléfí.-változatoBnk voltak, a legújabb darabok íb^ fölvétettek a játékrendbe. Férfiak közül leginkább kitűntek: Szuper (comicns), Gönczi (apai stb,), Já-^osiíJábór (szerelmoB) stb. \'szerepekben... nők közöl Poroszhuné (inásodik Priell Cornélia,-de nem utánzó, hanem 8 neki Bajáját tevő alkotó erővel), Fü-redínó stb. ¦ VV ~ , ¦ %
^ Szuper — mielőtt Yéaz^rémből táyozott volna, Hymen oltárán áldozott,: őrök szÖveJségct kötvén Lir< kác\'s Emília kisasszoriyn\'yal. .Kisérje Isten áldása szö-vetkezésöke\'í. \'„ ^ :v. r.\'b
ka, csekély mennyiségűén volt, utóbbi alig 2—300 akó. Bornak akója Sít 40—60 kr., pálinka pedig .12—13 fton lön eladva. Az oly gyakori lopásokról ez egyszer nem lehetett hallani soramit, mert az itteni vároBÍ hatÓBág valóban üdvöaou intózkedvón, még a Vásár előtt, mérnökileg kijeleltetó a vegyes OBztályu kézművesek helyét elkülönözvo, * az egybefüggő sátorok mintegy rendeíett, tágas utczákat képezvén, a gaz czimbörék vétkes működése teljesen akadályoztatott Ez üdvös intézkedést bár mindenütt követnék, bizton ol lehet hinni, bogy annyi lopás-nem történnék*
Mult levelemben Frank Ignáczot említem, miszerint 12-éro zene-, ének- b szavalati előadást hirdetett. Nem mulaszthatom el, hogy ismét meg no emlékezzem a t. művészről, ki egész tisztelettel 1-sö helyett 12én járatta meg velünk az áprilist Frank Be a Vitif7,"ti riftprtTi ha nr.ritn nem JBlflnkazHtt,"mi tőle nem igen lovagias tett, hogy elmaradását idejében a közönséggel nem tudatta.
Időjárásunk kellemetlen szeles, éjenkint hüvőff ugy hogy a szőlőtőkék elfagyásától tartani lehet.
Több helyről panasz érkezett, miszerint a dunántúli vinczellér-képezde részéről rendezett sorsjáték bizottmánya a kihúzott számokat a közönséggel nem közli. Az. elsÖ nyereményeket illető számok hir-lapilog közölve voltak ugyan, de a többi számokról a Borsjegy-gyűjtök biz mui napig Be kaptak semmi ér-tesitvényt.
E sorsjátékban résztvevő közönség érdekében szíveskedjék a bizottmány a kihúzott számokról egy jegyzéket az illető gyűjtőknek küldeni, hogy igy kiki megnyugodjék a sors akaratában. KUGYERAY.
Mohács, 1863. tavásahó 21-ón.
Folyó.hó 10-én esti 30 órakor városunkban tűz Ütött" ki, s 3 házat emésztettele föl a lángok. Biztosítva volt ngyan mind a károm ház,-do valódi értékén tetemesen alul,\'s igy leszámítja á mégmegmaradt .égett, de_cíak féligihassnálható épülejfa-részfl-" keVa szerencsétlen károsultak a. szenvedett mostoha csapást nagyon is erezik. Egy köiüfök már harmad-s_zor égett le. A szerencsétlenség jikát, toiiit az ily eseteknél rendesenícókottfenní, nn\'ig so tudják, *, E hó 13-ln. országos váaár volt Következő ered-móHyt\'ézzlelfem. Az állatvásár Ujabbnak mutatkozott mint egyébkor, » alig keltei néhány elsőrendű daroA. Lovak, ..szép, jóvócü, tttrjn 300 fton kelt. r
*«ÍJ-V^NmeM^ ökór
230-^-236 ft. Sertvések tulc.igáíotrérbn koltbk el. í^ypár ^fél .évei_malaca. 10-tJ2 ftíg terjedt, s wbb-nyi.ru «aak-%. időbeliek voltak kőlöndökv Bor, pálin-
N. Kaalzsa, 1863. tavaszelő.
Tekintetes szerkesztő url Rémülvén, hogy tiss-telt hazafias olvasói előtt nem leeniLegészen érdektelen, édes hazánkban elszóródott az üzlet és iparéletben némi hataaBoi TiTrü"aÖÖ,000, gyakran fébeismort izraelita lakos" testvéries ragaszkodása és a hazai nyelv teljes erflveli pártolásáról néhány igaz tényt hallani.
Moatkót^Tíí, hogy a magyar izraeliták, többjeles, j\'avukat elömozdítni iparkodó, egyéniségek által fölhivattak a magyarosodás és a hazai nyelv pártolására; vizsgáljuk tehát mennyire hatott e testvéri intés, és nienílyiro sikerűit az clőbaladás c rövid idő alatt, ezen józan fölfogással "biró tiitfclékezetnél.
Igaz ugyan, hogy az izraeliták mindeddig csak német nyelven közlekedtek és nnnak tökéletes megtanulásával törődtek, de annak okát nem az előítéletek Jianj^L_kjn:i;.sitnaóa\\Ú3k.t L_a kereakedéaés-külfoddeli-összeköttetésükben keressük; miután a földbirtok és nagyobb iparüzlet ugy, mint mindeiHadoníányos pálya (az orvoait ltívéve, melyen minden korszakban, kitűntették magukat) tilos vala előttük,annálnagyobbszor-galmat kcllu a kereskedésre forditniok, bugy magukat a mostoha bánásmód daczára, mint életre való, ész ób tehetséggel biró nép föntartbasaák, mit a történet eléggé bebizonyít. ;_
A Ilonunkban lakó zsidóságnak nagyobb réeeo Gáus, Cseh, Morva és a többi örökös tartományokból költözködött ide, minthogy szülőföldükön buIvob adókkal terheltettek, a vendégszerető Magyarországba menekültek, nyájasb éghajlatot keresvén: mely letelepedésük azonban a magyar nyelvbeni járatlanságuk mi- ¦ att többnyire a német és szlávajku lakosok között történhetett. Ezt bizonyítja azon tényt bogy az alföldön\' csak igen ritkánk-lehetett zsidóközaégre akadni, míg. azok Sopron, Pozsony, J^yifa-a, l^rencsón, Liptó,>Arva, ús- több német vagy szlávajku megyékben megszaporodtak. E megjegyzéseket Bzem előtt tartván, tisztelt olvasóimat alázatosan megkérvén,-Hogy túlzók ne le-jyecck, vizsgáljak tehát az eddig tapasztalt clőhala-,dás_Mkatv:-~r,.• ""-<¦\' "\'¦ ¦ ~ —:------- \'
"Már 1848-ban egy kis CBoport tudós és müveit, hazafiúi szeUemü ízr. iQuság által, a világhírű Horn és .Dr^Bazsay a moatoni-izr. magyar egylet tudós és.-hazafias igazgatója vezérlete alatt életbe lépett föváro-^. sunkban egy magyarité egyle^ melynek igyekezBtd oda volt irányozva, hogy a magyar "idókba szívhez szóló szónoklatok és válogatott jó könyvekböli felolvasások által hazafiul magyar szellemet oltson. Megjelent akkor az egylet gyámolltása" által a „Magyar zsidó évkönyve" melynek a legjeles birói erők aján-iották munkáikat, ez tökéletes tanítást adott a hazai nyelvben - és széles 0 liazdbau létuzd ziídóközöruégben tartattak szónoklatok ós felolvasások, a hazafiság éa hazai nyelv . gyámblítása előmozdítására.
Fájdalom, ezou fontos íigyekezetsek a volt mostoha viszonyok és körülmények miatt szunnyadnia kellett; de hála Isten a derültebb hajnal -közeledésével fiúi szeretettel ismét fölkaroltatott.ós ha Isten megsegít, táplálni ésmüvplni fogjuk nemzetünk e legszebb kincsét Az izraelita magyar egylet 12 évi szunnyadás után ismét uj erővel életbe lépett és teljes emberi erővel fény és világosságot terjesztő-működését megkezdvén, a logszohb reményekre jngOBtt, Tartott az alapos : oktatást és1 fölolvaaásokat a hazai nyelvbei j kibooaáj-tott a legjobb tanítói erők által dolgozott iíkolai könyvekot és egy\'évkünyvot moly által ncrácsak fáradhat-lan hazafiúi mukődésétj hanem. a hazához hü ragasz\'-kodását éi a czéljául kitűzött kitfokkézete magaáb^ Bzollenrí fokra em\'elé\'Bét behizon\'yitá.
Keni csak említést éa Túljegyzést hanem dícsérfi-retotiB" érdeméi azon tény, hogy a magyar városok és helyaégokboa léUsőúr. tanodákban-nemcsak • köí-lekedés,. hanem a tantárgyak előadása\'is a bíibájjal
hangzó hazai nyelven történik; uöt még a Kárpátok Bzélén, nt egész BzlávorBsagotátmetszö Vágfolyó raeif-tóben ug^y mint hununk minden tájékában lnvö izr. tanodákban a héber — és vidéki nyelvon kivül a magyar nyelv külön tanító által adatik elö. ,Igy tehát remélhetjük, lingy UBnk e\'gy évtizud után is bátran fogjUk visszautasíthatni azon kínzó rádat^hogy a magyar zsidó még nyelvében Ío különbözik bűntársaitól.
Az eliíhnladások oly óriásiak és örvendetesek, hogy már tavai a derék izr. magyar egylet által rendezett" óa összehívott elsC magyarországi izr. tanítói értekezletnél, honunk minden izr.. tanodáinak, a hasai i.yeK* ajánltathatott minden tantárgyak előadásában.
Volt alkalmam noiu rég beszélni egy a kereskedésben hajótörést l^eny^detj Treno^n^egyo szélén vnl.tmely csekély helységben született izr. ifjúval", és mondhatom, hogy meg valék lépetve, midőn e turzBököa tótzsidó legénytől magyar nyelvén meg szól itattam, melyet vallomása szerint gyakorlat hiányából csak nyelvtanból tanult, és pedig különben, mint sok fö-vároBunk dúsgazdag háztulajdonosa.
Tudott a magyar zBidó mindenkor a magyar közpélda szerint „legeiBÖ magyar ember a király" király-jának mint atyjának bódulni; a mellett forrón szereti hazáját mint öt tápláló* Bzeretett édea anyját: meg tudja becsülni tisztelni polgártársait, mint kedves bü testvéreit. BRAUN* KAROLY.
Hirek és események.
L1 Mult hó 19-én tartottak a kanizsai dalárda működő tagjai énekestéíyt a ..ííoldfa vendéglő nagy termében, melynek tiszta jövedelme a helybeli két kórház.segélyezésére fordíttatott.
¦¦ A jótékony czél a az egylet ífjuvolta n^ra engedi a bírálat Bzigoru pájjfeemét föltennünk b ha történtek Íb az egyes Hangúknál fél rezök kenések a prnecisio rovására, cz énekek, átalán sikerülteknek mondhatók. Ha pedig a rövid ídöt, b azon körülményt veszszük tekintetbe, hogy a tagok legnagyobb része kezdő volt, a a felmutatott 6iker minden várakozást felülmúlt, ami Ooldstoin József karmester éB HózsavölgvUA\'ntal alkar mester buzgó fáradozásának köszönltetö. Nem .mulaszthatjuk cl kifejezni elismerésünket az egvlot derék elnöke Belns JózBéf iránt, ki ezen szép ügynek élére állván, leginkább lehetővé tette azt, hngy az egylet a vészmadárkárogások baljóslatú zenéje daczára is megalakult.^ Sajnálkozva kell azonban észrevennünk, hogy Önálló mgütertmibErululrpeTn rgnn -iT-lkvBürntrkrar ügy iránt, amennyiben az egylet működő tagjai közt nlig látunk egy-kettőt; pedig köztük tudtunkra Bok énekképes égvén van. l»e talán épen az gördít az egylet haladása elé akadályokat, hogy föfeltétele az egyesülés, melvet vároaunkban igen nehéz létesíteni. Győzzük le az "előítéletei, legyünk miüdenekolőftEzeTÓríyok egymás irányában, igy megszűnik a bizalmatlanság íb, mely megosztva az erőket, útját állja minden jó ügynek.
Fígyelmeztotjük a tagok egyikét, hogy a közönséggel szemben kissé szerényebben viselje magát, s ha már — valószínűleg fitogtatási viBzketegbŐl — egy lépéssel kiebb áll u a sorból, legalább hátat ne forgasson a közönségnek. A teremnek asztalokkal való betéri tó bo ferde eljárás volt már .annyiból is,kogyaB*ára-talan szivarból kiemelkedő füst ugy megrontotta énekesek mellét, hogy az utolsó legszebb énekben a tenorhang valóságos csötÖrtököt mondott, pedig vasárnap este volL az ilyen Liedcrtafelek kertekben megjárják, de sártteremoe épon nem valók.
í>e reméljük, hogy jövőre máskép lesz, b a dalárda, melynek pártoló tagjai is Bzépen szaporodnak, még élvezetesb estélyckot ís fog nyújtani a közön-
. a égnek.:________________......... _.
A\' Nagy-pesti zsebmetszőt és csalót csíptek meg itt a napokban, nagyon szép^uri öltözetők van. • Az Istenért, csak bizonyos kanizsai levelező meg no lássa, mert azfe találná irni, bogy tisztességes nrl embereket fogtak mog.
A Furcsa vacsorát kopott valamelyik nap egyik helybeli zenészünk. KósÖ este Bétálván a „Zöldfa" vendéglő körül, a gonosz ^rilág-azt bcBeéli,-hogy-Mo-relmi kaland volt az egész — valószínűleg valamely vetélytársa által inspirált néhány ismeretlen egyén holmi agyba fiíbe ütésekkel ugy megzavarta andalgó ábrándjait, hogy azok lábaiba szálván — kék fölfalt szaladva vitte haza.
A Furcsa a Szt György napja, az emberek költözködnek, min( B fecjikjék és a gólyák, ki melegebb, ki hidegebb éghajlataié, do,.mind egyik azon reményben, hogy jobb Helyre megy. A házigazdák udvariasan köszöntik w nj lakókat, az előbbiekkel pedig-netn ritkán hajba kapnak. Megt\'ürténik\'azonban az is. hogy a lakó még be sem ment a házba, már elromlik a háziúr étvágya, mert az utólagos fizetést értett emez . előlegeset. Hiába figyelmeateti s lelkesíti,: Georgi int angekommen, der Artndátór muafl zahlén, der Haus-herr quittiren, das ifit die Ordmlng — a lakó„csak nem fizet, jaj naked saegénybiróságl
A Megérkezett kozaank is a „Színházi LátcBÖ" ajánljuka t. ez. közönsé/gnek. Előfizethetni WajdÜfl Jowef könyvkereskedésé ben is.
Eí-a po iv a r.
aZaU-i
1-töl-fogva o lap L. . _
«ngedély~á napokban érkezett meg Magyarország kir. bcíyUrtója, ö n. xnéHóságáíól.. " - ^
* Legközelebb hoztak be egy asztalost Küttaé-röl, kit a gyújtáson rajta fogtak. Háza biztosítva levén az első niagy.\' ált. biztosító társulatnál, a szomszéd ház eresze alá egy inoBterségeHen készített, gyufával kénbe mártogatott papírral ellátott háromszögű deszkát illöfizieU. Maga az asztalos"Családjával idge-karán kitakarodott aazíllcJbe, s míg a kigyuhÍBf Várta, a azomszédnö a padláson felfedezte a gyujtÓBzert, melyhez elÖBzörmajd slig-mertek" hozzá nyúlni, hívén valami babonaság (!) Csak ísa nagy ügyességgel ké-Bzilett gyűjtőeszköz vezethette az illetőket\'azon gondolatra, hogy azt más nem csinálhatta, mint az asztalos, kit azonnal elcsíptük szőlejében a tettét bevallotta. Annál nagyobb megütődest szerzett a helységben a Y*1*! ^rt_ajr^^tam_akaró_egész múltjában szelíd, józan magaviBelelő a~azeretett polgár volt. "Nem ajál-hatjuk eléggé a magyar társulat t ügynökeinek figyelmébe- a biztosítás elváUaláBánáli nagy b lelkismareter óvatosságot, mind a -biztosított ÖBszeg, mind a biztosító magánjcllemét illetőleg, . _
* Á "Jakab István által rendezett műkedvelői előadás a kaposvári gymnaaíiim javára, april hó 18-án ment végbe. nFalu8Íakll-at adták Szigeti Józseftől meglehetős sikerrel, líá? mindegyik szereplő e*gész odaadásBal iparkodott megfelelői feladatának, — a darab folytánmég is két szereplőt keil-különöseo kiemelnünk, kik többszörös taps és tctazéanyiíatkozatával -találkoztak a. közönségnek, — b ezek-/^ajbez Pálnő a, (üváriné özvegy) éé Szabó Kálmán (Óvári János sógora). A műkedvelői személyzet énekeltj, dc az estvére Sláár Gyula tette fel a koronát kitűnő zongorajátéka által, mely sokáig fclcdhetlen marad a kapoB- -vári közönség előtt, játszván következő darabokat: Papageno Caprice. Mozart ^Yaráza_flipu_cziinü dalmü-ve^felett, Ptichertöl; és Liszt Ferencz „nagy ábránd"-Ját, Meyeibeer. „Ördög Róbert" czimü dalmüve felett.
Páholyok rögtonöztoMcfef-a-nagy előkészület és nemes czélt tekintve azonban közép száma közönség jelent meg; beleunt tán a szépbe, vagy a felemelt árakat sok&lta, nem tudjuk? Kár volt a karzat, vagy"* ha ez a páholyok miatt nem lehetett, az olcBÓbb árért Bzivesen megjelenő földBZinti szegényebb közönséget egészen kizárni a felemelt, ár mellett. A czél nem egyedül anyagi aegélygyüjtéB ily alkalmakkal, hanem hatni lelkileg is azon osztályra, "mely legtávolabb áll a kortól megkívánt felvilágosodás és tanulmányoktól.
A gürugtüzfény jó"hogy elmaradt; a „görögtűz" nem műkedvelőkhöz való. -
-jlcgtöctént ea -alkalarotnal-\'a sorflhnzáa is azon nyereméuyi tárgyakra, roelytjk főispán ur ö méltósága által gyűjtettek a gymnaaium javára. Itt közöljük a kijött számokat, hát ha valamelyik érdemes olvasónk „temet" csinált:
2022 311
203« 109
1080 50
2112 13!
2135 49
21601 ~ 83
2173 100
2180 ¦87
iisra -Í0
2229 80
2250 120
2265 .35
2390 78
2429 91
2S2H 2fi
2648 63
2ÜB8 86
49 70 106 135 184 226 228 239 253 265 269 295 411 543 63 673 680 748 810 862 868 869 949 969 990 1009 1013 1052 1119 1123 1129 1176 1181 1190 1273 1283 1292 1319 1420 1513 1567 1572 1574 1752 1765 1795 •1834 1845 1923 OaBO 1952 1967 2002
48 Febér virágos ivó pohár.
17 Gyufa tartó vadiaifigurávaL 134 Lámpa fijvEg. ~~ J40 Cmkortartó.
10 Porczellan iró szar.
123 Pónxea tárcsa broncbóL 19 Revolver tokban.
127 Két aranyozott virágtartó. 40 Czukortartó üvegbBL
56 Lovélnyomó vaslóval. 113 Kép Kaeztilioi Johanna. 111 Theakészlot .
11 Pávával ellátott porczellan tárgy. 5 Himzett olvafcó jegy.
84 VtirQs pohár fehér virággal. 2 Írószerekkel ellátott markotányoanS.
128 Kép kereszttel. .
124 Virágtartó porcxellinbóL
4 _Piporeskatn!aJOk6r nélkül. 32 Aranyozott pénaersziny. Csigákkal kirakott kosár. Pipercskatnla tOkórreL "Kutya porczellánból. Barna papírkosár. Stikkett tárcza. Szivartárcza.
29 74 72 13
95 66 34 85 15 30 14 79 7
135 137 147 47 46 21 Ili 39 23 61 149 103 150 t>l> 102 1HS 71
t\'sigis-Varró vánkos. ILimntnrtó.
HnmnBZinQ nngj-al porczellánból. Egy pár csjzma porczellánbót Levélnyomó kutyával. YoWfchér virággal. Lovas huszár érczből. Kép Kún László ndvara. Veres házisapka, Uohány tartó. Dóhánytartó. Virágkosár papirosból. Fából fehér csonttal rakott gyufatartó. Erszény-
3S[.......Ember Tragédiája. L kötet
Óra tartó fehér figurával. Szivartárcza gijld. (Folytatása és vége o jüvö azámhaa.)\'
8 A kapoBvSri gymnaaium építésére következS ujabb ajánlatok tétettek : a lengyeltóti érdemes aro-dalmi tisztség, és pedig Perlaky József ÍO-frt, Nagy Lajos 5 frt, Éeicher Ferencz 3 frt, Vidosfalvy Antal 5 frt, Ajer Mihály 5 frtj Üémeth János 1 frt, VarTó János 5 frt; üszvesen 34 frt o. é.járnlt.
9 Egy jámbor hamburgi azt hirdeti a lapokban, .hogyha valaki bizonyos ösBzegat beküldhozzá\'bérment-ve, megmondja neki, mí számok jönnek ki a — lutrin? Csak az a kérdés, fog-e ily lépvesasűn madarat.
•""ünnepelt művésznőnk Hollósy Cornélia nÜjug hó 9. és lO-én^lép fel Kaposvárott. Kem kell. \'figyelmeztetnünk a megy*és székváros érdemes közönségét azon ki tűnök égre, ki a hazai dalmű veszetnek ti&itnhitet- jjjntl ki .y.nrApk plflttj n Jtí_efiéiZi.pá^i lyáján megmaradt honleánynak, mert az idegen kincs, kitüntetés, ragyogások — mikben a nagy művészek iránt mi még oíy sregények i agyunk-^— nem bírták -kiragadni a hazai légkörből,, hanem itthon dalolt örö*-mében, bajában a nemzetnek. Nagy ő, mint honleány s nagy ö, mint művésznő. Hozzon. Isten mielébb magyar nép csalogánya! -
— Tisztelt szerkesxt& nrl E szép"tavaszi-napokat Bieretoök a kies környékbení sétákká élvezni; de hogy ezt elérhessük, kénysieritve vagyunk -elébb a.vároB utusain elterjedő porfellcgcken keresztül vitorlázni. Édes mamáink azt mondják, hogy a tüdőnek ártalmas; minket azonban kevésbé sem nyugtalanít, ez annyira, mint a fájó tapasztalás, hogy e kikerül-
SzerkesztS tirl^em inditványozhatná-fe becses lapjában, hogy az"a jvok.rab & megye házában — a menynyire egyéb nnmkaidiejök engedi— a föntcsát zéggdl és estvóukÓBií felöntöxósére rendeltetnének? Tisztelt szerkesztő nr bvagiaa .pártfogásába ajáljamagát, szer-dán délelatt: több fiatal egyén. (Bd&UutL)
Annyi igaz, Hogy ritka váró a Vah^ugy "megáldva porral széles Jlagyarorsslgon, mint Kaposvár; s "rnidön reggel és estvo a több lehén-bivalcsorda 5 ló-s kecske nyáj majd- órahosszáig feL- s alájárja az ut-czákat, ugyan csak tüdfl legyen, a melyik kibírja*, menekülni, kell ki a szabadba, házakba, boltha. ki hova tad,"s ez igy megy\'napról n.api«i njig a jóJsten meg nem öntözi az utaxákat- A kereskedőnek kiaggatott kelméje, a kirakatok, nyitva levő áruhelyekTnind poTÖzönben, s épen azon órákban, midőn a naphoax-szat munkánál ülök élvezni akarnák a szabad léget, a sétákat. Kern mondjuk, hogy épen a rabok tegyék, de a városi tanács tán fordíthatna gondot e szemet, tüdőt, torkot egyformán ölő alkalmatlan vendégre. Beporozzuk magánkat, hogy aztán a sors meg kiporoljon bennünket, —L ei nem megy 1..-. Tegyünk valahára e-téren is valamit \' ,.
Sárgakávés cséBae. Kék nagy virágtartó. Magyar királyság alaprajza II. kötet. Barna pénzerszény. Ezüst színű kávé finzsa. Gyöngyös selyem pénztartó. Koffer forma szivar tartó. Vas gyertyatartó. Hímzett óríránkofl. Hamu* tartó.\' Kávés ciéajBV Pénzes acskó. Virágos ivópohár. Virágos ivópohár. Egy pár virágtartó. _ Virág edény. Szivartartó porcsellánbok ViolaszDiü pénzarssény. írószer ponize llánbóL Fujicöto. - , CzigánycsBÍau- érczbÖl. Széchényi képóvel-ellátottérem. Sillvéíakötfti - . — "
Agár érczbÖL - .........
Két kávés Hnasa. KékháaiíApka.~" ¦
t?t IiíTÍoriJik, Pert T*gy Bxlifc*on- Sxi-reMii TáWjnkön tfti-rcléoek UlkiitWt. ....
D—Bak, Píaett! H*gkí»tJ bii x» ; k*rjük bee»« «sr»it eiotin minden t6 fl, 15, t»L7 24-«S« K»poii-irr» küldeni ; ío»j»d>.
P. G-cak; ior«id elkaltitítn m. nfomd»tal*j---,-
Icís tikew. Rlliminyed megfaipttik > ni« TÍU»l«tU vaUt.lSi ödTÖdct neked 1 A ftt/Sl cuk\'Sainl htül * lcrél, > tt tolt»dVá
mladlg^ L_na^ T^io; Jön^fcfoljtatlSííBaía mestfaik
Dn Tcle^_n^ Usp.rtok 1 H*L7J™k efj»4"B^.«Wt ; miad » tít » n,*sT*k ntiltna «¦ sáj^gi fdrirtgail libái a «r-
K. Gy-*ci- P—tea t »»<•*" wnM T»ttgk^kil»ptwT Mi. jui ntóliüjr, lÍ5ed mItmbii l>írirnni:"i""e?7ÍhirLoneTtrUBk mcfj.
Turulnak, pMteni fio kai tcnetÜBk, ka élOnk u i&rtl, un ler-jrü öu ritkm rendig.
,Jön a fólya.\' On »»% mórt veti» éta*1 . ft
T V—Mik, friii"\'" : KfitiCnjnk ; rönd jonsl Cof. .Ktitíi, kuffll, snfliWM,
I^ósablrtltiöbtani inai&a.* / ^
Vzrna « í*aHi* meg trrikiis nr —"» mint macit nmA — *>tj jaítetl u^.MWiíi., IwíT»i««^* tartó IIHKIV.1Í-ÍB«a Uj«a0KTi4dsIppal_T mit «snlna »*, ka «l_ha»n«l4.. beitmlanisk M-\'baJiU ( "- ~ *. .= ¦-.
«Hnoll,Hnbll, Hnhlí papa, 7~. ¦¦ - \'
lfrmf>irnnkMl**ant»aiiiaT!" , _ .
P_nnk ¦ B^JnAljnk, kayy a Uyí\\ n^Waatt -, pntnlja **tJ** \'
^ .S»Cn«VnaÍsl«V^ ^iat^n\'"adai. f-önk^a-WrtBf varaiokasll. J " - \'-:\'\' r-
^ H^-J-nakj JDsenk t»«*lj«aal kBalfink if«n b, da i-«ftk Joliit ntán» — «i iiWnen kbpftetaa^otf nilnnk 1 - - _ \' — ; T V—nak Sarfc"4nj JUrt nam fim ImWI ¦ .. ;
. r FeleltfssaerkeKtíf: FODOR PÁL. ^
\'3\'
t Gazdasági tudósítások.
" -Náfj\'-KinilH, -april 29-án; A vetések Atalájá-bm lg«nióL állnak, rozs már /óiét hánya. IiiSjará-suuk előbbi \\apokbanes6s Tolt, közto néha. igán hi-ttergnó\' haxmat,- kárakről. mind a mellett nem panasz-kodhabínk. A kereskedelemben a forgalom valamivel javait, Triesibol rendelések jöttek; aaagió valamivel felmogT>leir a\'ltereakedBlBmMii. mindjárt órozhotö. Az. gabnaárak-kJíotkeaSk: bura 3 ft ÜO kr.—
i ft Boaa 8 ft 20—10 kr. Arja 2 ít—2 ft 30 kr. Zab ^tfrW-^TO^k^Euköficsí Üft730::210\'lö\'. Hajdina S ft 80 kr.\'líéz .14—Ífi-ff Uj bór 3 ft 30 kr. Pálinka .-»iil»a-18 ft, BrkS(ji-35-fl, Büprii H ft ¦ —
KaipoBVar, Apr. 27. Időjárásunk felváltva majd meleg..majd hüvSs; azeiszakai fagyok még eddjg. nem .ártottak- a szőlőnek, holott a fiatal tökók ós lur _a^ok_azepen kieresztettek. — ha n tavasz rá nem aaadj njra.sok bort jósolnak. Mi lesz, ha ez óvben csak a tavaliboz hasonló bortermes kösztmtl a gazdát,
midőn boráik.moit is hevernek, az 1 s baj ha van, zi ls bajba ninca — puska! a veteményokrí_B,sok szól nom legjobban hatorsi \\-
Mióta a szomélyfogság cIréndeltotott,«gylátszik, szűnni kezd a bnkisi láa; legalább nem hnlluliti«iy-nyi iarka hirt; fájdalom,\'Hogy igazán megbuktak sokan; de Samisan is. A gyapjút adják t. i. a ki nem várhat; tisebb gazdaságikban 80 fttól egészen 120 ftig a tovő azonban most is ritkaság. Már jó egy héttel ezclötr-lártcmarTnczernát kaszálni ; nom valami vastag renddel, de fogott a kasza. A fák tőrjei virágzásban,7 A,nápokban hullott eső igen jótékonyan hatott véleményekre, annálinkább is, minthogy már jó idejí szomîazlaa^lesegîr Buza:3—16 kr. Bozs 1 L 80 kr 2 frt. Árpa 1 frt 50—00 kr. Kukorica 1 frt 80— 90 kr; ZabiLrtL0^-3Q kx-Egy mázsa széna 1X! 30 kr, Egy akó bor 3—5 frtigEgy akó szilvapálinka 15—16 Trt. (m; p.J •• .. ,
N.-Bajom, Apr. 25, üszi élcaegoink ugynn csak ritkulnak, s egy csendes huzamos eaü nagy nye-
réséé volna a gazdákra: piarcsunk oly élónktelen, hfljpcmlltést is alig érdemel; ki- élesógóvel bejS, ugyan izzad, mig rajta odébb adhrtt. Szép búzát vei-tok 3 frt 20 kr. Rozs. 1 frt 80—85 Kukoricza 1 frt 70—80 kr. Zab 1 frt 25—36 kr. Birkáink szépek; a gyapjút folyvást kinálni kell. O.
Szigetvár, Apr. 24. Buza S frt 34 kr. Rozs 2 frt Hajdina 1 frt 50—60 kr. Zab. 1 -frt 28 kr„r r. 1.
Utóbbi (lS-ik| aiámnnkban tübb írtoWniiavani sajtóhiba aiaradTar. most utúlaguran kijaTÍtjuk- A. 64 lap fc-l.ö 3-ik haj/ib-Jan 37. Borban na legremekebb orrdoti\' hrljott ,a lesemi krbb credati alán olva»ando.
A tarcíaeiikk l-fl3 huabJAo 53. 1. 5-ik és T-Ik .orbati .a böli sebek-1 hel/ett .a bos. rsat&kban nyert sebek ngjano basAb abji S-ik Borában „halalmasója" helyett „Qtal mmiija a 3-ik baa&b fala3 13-lk Bariban „Taraffa. Hoislcr» helyett .Caraffa HcisU-r;* njryan a Urexarrikkelö hasábján (54. 1.) alai 2-Ik sorban .merjá,-téh» helyeit „raeprrérté ¦ -,A a a-ík hasib alsó S-lk ÍB B-Ik Boriban „Strjiri" holyult „etrozEÍ," a 8-ik hasáb 7-lk Boriban alni „cienivjl* helyett .oBenkivül" olvasandó
Alnlirtnak van szerencséje a n. ár közönségnek figyelmébe ajánlani következő
"___ ásvány-vizeit,
u. m.:.Adelheitecruelle, Alapi, Budai CNeuwerth) Szent Irtván forrós, Glfiiclienbergi, Halli iblanyos, Ivándai, Karlabadi, Marf%.badi, Faradi, Pulnai, Saidschitzi, Seltei^/RoMtechí. - *
\'• A\'fent:elösorollr\'TÍzek f. évi vagyis 1863-ik évi töltésüek. Egyszersmind nálam készletben néni falúiható — búr mi-«4femfi áaVány-Tiiek — jutányos áronleendő megrendelését is magamra vállalom.\'
\' "~ FésseBöMTőzsef,
(6-1)
fÜjzerkertíBkedíi Kagy-LanÍzBán, o. városház épületében.
¦— v-TMieHEL IGNACZ ¦
iötélgyartó -N.-KaiiizHán.
Tisztelettel jelenti a nagy érdemű közönségnek^ hogy ií kötélgyárát, mely 1826^óta Nagy-Kanizsán fönáll, és\' egy ideig_Kis-JCanizsán létezett ismét Nagy-Kanizsára viaszahelyezé; gyártása oly szeréncséH volt az 1847-iki pesti
iparkiáUitáson elismerést nyerni__Egyszorsmin\'! hiztunitja n t "r T!-i\'-.r\'nBi\'.gf.tJ
hogy tisztelt megrendelésöket pontos, gyorsan és a lehető legjutányoBb áron kielégitheBse. . .
Gyára saját házában cgylet-utcza 25. BZ. alatL — Raktára pedig a város tamplora melletti Tuboly-féle házban létezik. — \'
-Lakaaiin jelenleg a ;Fekete Saa" mélléti íSecio\'rly-Tine TJihilwtl vajraOlT.\'tizam sJatt.— 7
(3-1)..
KatíLmer Rosina
~ ~:.okleveles bába.
_ü_\' _
. MF~ Valaki egy 3^-400 holdbiJl«jÜláLbirtDk bé>bc vevéaére ajánlkozik Zala TagySoirragy megyékbon. A netalán bérbe adni szán-aSko«ák_írte»íté8bke"t\'Wajdit8 Jőzsef könyvkereskedésében Kanizsira-BC. C. F. betűk alatt beküldeni szíveskedjenek. (3—1)
¦ ¦ .MKOLASCM SAiü "
kanizsai fényk&pész és festő
lóráig
\'és BSQ
nyttro tartja. Ez\'enkivül-átvesz mindennemű olaj-:oWestésëkef a~legjntanyosb\' áron. -
Eladó birtok.
- „ . Somogymegye Vése helység határában 1300 Oislével Barnított -JiOJioU ««^t^ld-éa-hasEiÜlóbol-álIO tagoritott nemesi-birtok melv-&/W-^-*4*W"toa®*ÍAr ehdí. Bővebb értesítést ad
esiesz minden Ki^elíBek!
Bizonyos halat Csalhatatlan
.\'¦ irtószer .. patkányok, egerek, ^ploskák és svábbagarak l^rtására,
"mely •wrt\'i^bavTOrkodik a Ve*, kötónsóg ígvéU mébe nlinlani, AlnBrt az áltaU feltalált lrtii(,ier?iek ¦BtamffUUm, ugy magánoBok, rnint allamEtÓ-¦ágpk-Ütalkifaioüibizonyitv^nyokkal tnagátlgazoInL rninólfogva azámoj megrendeléseket romíl. -\' EiKirfacr 10 évig is eláll és mégia-siteresen használliatrj. _
^phatí Vagy-TSatáttAiiigymii^VeéaelhoterJ6tí»rB61.
*** *§T Wpg»irt«Mi*trÍa,"is*ar Bte^doítinMun névper-aítteí yan-eUát.
so^tg HtEső Gtrmcaiírí, «gyé..é. .zab^om-tuiajog,,,..
ismét nyereményekkel szaporított
nagy pénz-sorsolás
2 millió ósJOO^OOO mark,
melyben csak nyeremények huzatnak. —Biztosítva az állam-kormány által.
Egy eredeti sorBJegy ára 8 frt osztrákért.
Fél „ „ - „ 4 „ „ „ .
Kétnegyed „ „ 4 „ „ „
Ncgynyolczad „ „ n „ „ „ 18,200 nyerem, között van : 250,000, 150,000, 100,000, 60,000, 2-er 25,000 2-qi ^DOOj.S-cr 15,000J S-er 12,500, 2-er ?0,000, 1-er 7500, 5.ör5C00, 7-er 3750, Ő5-ür_2500, 5-ílr 1250, 105-ör 100Ö, 5-ör 750, 155-ör 5Ö0,"27Ö-er 250 Btb. markáa jjycrcmóny, A húzás kezdete a jövü. Juj Sl-kén ieend.
Eicn -sarsoláa nemcsak at ál) a in -kormány blrToülliaa alatt Tan, hanem ugyanezen hasasra kinr-TL-iott karmiaj-i biiottmAny cIlunÖrkEiiéséTcl törti\'n.lt, o^y hugy egy aránylagt-í Le tói tel a nagyobb ny ere mony oabrtéaére a It-gltLulÜab bíitosítAat nyújt.
Ai én, legtávolabbi inesazcBiiffbca is ismert os kodTelt joíeíaTam alatt:
a múlt t.i-bcn is mijns 3-4n 17-*r t» jalius 26-tín \'8-or haiatolt nálam a leffuagyubb íorsjepj--nyvtrpm\'íiiy, í».ai-ntóbbi hóttapokban ia 2-er a lípna^yobb ranyeromíny,
Vidi!\'ki melrendeltííok ai örtík heliíildéstivpl mlntlpnacmtl napir-p^nrekj vágj Bíabad-bt\'ljf^irr-Tirtat" lg\'paDtDSair ér Üli Iga (apón ét ikö lültctntVéí a hivatalos uyennuíiiy sororalot, ugy luntc a nyereinény-rrén*e)iet s v>!f elliAtároíis után kiibui kü)ilöm.
~ ^ Cohu Lásár Sáíuson ,
(IV - % pinxr&ltó &ambiu*eba&.
H ir d e t é s.
[3-1]
Néluii mlgoH grtíf Batthyány* Károly ur Örökösei riíszéről köz-hirrtí tétetik: lniszerint Zalamegyében kebelezett Sz.-Gróth m.-városban f, 18G3-ik évi juliua 1-sfí napján délelőtti órákban kezdetét veendő\' nyilvános árverés utján a következő javak éa jog-ok elárvereztetni fognak. Úgymint: x
Zalám egyében Sz.-GxdtH m.-városban helyiett emeletes vendégfogadó bormérési joggal, vendégfogadó melletti bolt s raktár, több lak-ház, kis-gdti nagy pincze, hidvámszedéal jog; Almás, Csáfordi helységekben szinte több lakház a két korcsma •\' knstáni, gyülevész!, osáni, almási korcsmák; dabronozai, mihályfai közös korcsmai jogok, egy zá-nogOBház^kí^vásárhélyi Táör^éríiCjög..
.. . . :¦ „ - , Vasmegyé^ria-bögötei.közQBkorQsma. .....
^r-™ JE Kéz aTattTátóroln^izándó*^^
meiletü Vér^y-KlerhaíbaJette át s fényképészeti műtermét, reffeeli ©- Hataifart3TS»ró*tlü siámtartói Hval^lhoz adbatiák-be, hohaz árverési-
feltételek iránt is értekezni lehet.
Kelt Sz.-Gróthon 1863. április 15-én.
Heimlich. Antal
számtartő.
¦j ¦. ._¦ -iT: ^Wagy-Kanizsan.
kaphatók mindennemir lovélpapirolí:. a legfinomabb író- éa rajzszerek, ngy szinte elfogadunk a divatba jött s néwcl ellátott jeligés levelek a \'láíogatójogyek legöjdnosb modorbani készítése, melyeW az alább\'láthátó jegyzék; ifsieriiit a legpontosabban tcljeaittetnok.
Levélpapírok 8-ad rétben.
VOO drb. ;feh4r, :««zyii»crüen! ^fínyítTe, írt. bt.ritíklt»l é| .nérréí «1 látra
«»k - ...s ¦¦¦ . . / 1
— , ffAér roTaloa (goripptj > .\\ 1
-7- feWr fínyírro.,. . t . 1
.. ¦ kik íönyltT*. \' l feUr duplán ft!nTÍtTt> (dap-
pelt ia,inlrtl
. . fcdnpHn féliTÜTt) , , . . l v1aWr VDUmloiott , ,¦ \'. .U Ü Wk vontUoioU. .,
iobir.roraikoi . .2
kék rovátkéi.J. - .,\', í
; fehér kpoikájoft \' .\'.". . -2
kik kpukájott * 2
fcWr roTatoi arany metili\' 1 2
—ktUmifr«ifnekkel7TEijBari , 3 \'toVatoi\'
10
SO
60-»,"80
Levélpapírok 4-ed cetben.
100 dTb,.feWr_«nyitTe ... .» .,.
— ¦ \' ¦ roTfttoa , . , .
— , ¦ . fínyitre . ¦-,\'". .
— , Wkftnyítxa \' \' „. ftWr^UaíSnyitTtj
— -V B .; f«Wlt-MTalűty,tt . , >— . n . kik VDizaloafltt .\' , ~.-* ..V j,\' Tebír roritbi . .-
¦ kík rovatoij , . ,: ; \'
. fetórkocakíjwtt .. . ... a ig
r~ kik kocikáiott—, " . - # a <o
— ¦¦ fcEír, arany rastíiríiftl ¦ \' 3 60
• •knWBriloliínrtl.HIV\'.V1 . S so —\':\'•:*,] ku,3nr. aiinckkel rov»toi*a 3 50 lOOdaidtogatójtgij duplán fényiivó
* ... \' .tfri.jpkr.
LtvflpQjfixQttntgrënddlhknçk ciak i*J*L
Wajdr^Jótsef kiadó, lap- éí-r^omdatulajdonotf l^v^niziiátt.
Nagy-Kanizsa. II.-évfolyam.
14, szám. 1863. május 10-én.
^alihSomo jj) i közlöny.
Ismeretterjesztő lap . .
t a
szépirodalom, kereskedelem, Ipar,^azdászat, tudomány ésJtaf vészét köréből.
Mogjvleii e\' lup. legalább egy ivyn július hú 1-tül kezdve minden hú 1-én, 10-én és 20-án. —. Hö&zctéeí ár. pnstáni szétküldeni és helyben házhoz hordva egéws évr« 5 frt.,-félévn: 3 frt. — Múidon <>gé*z éves előfizető a laptulajdonos külcsöjikonvvtárát az ..-dduj fentálló feltételek nn-Hett fél á r o n\'használhatja. — Kvili t,r egy r.«tit snrért 10 kr. - Hirdetek négy luuábos Petit Porért 1-ör T kr., 2-or fi kr. é* míndmi t-.vábbi beiktatásért 5 kr. s bélyogdíjért 30 kr. fizetendő.\'— A"*wtktaUfli dij 8 n lap ki-zeléaét ilbítő inin.i-\'ii t.irgy n kiadó hivatallioz Najiy-Rnnizsárn ; n lap szellemi mrtahnát illető közleményük pedig, ugy minden levelek
_ bérmentve a szerkesztőséghez küldendők .Kaput várra.
Somogymügye gazdasági egyesületének nagy gyűlése Kaposvárott, május hó 2-án.
Lapunk szűk körénél Fogva nem vagyunk azon kellemes helyzetben, hogy e minden tekintetben fontos, s a megye anyagi jólétént-k. ipara- és kereskedelmének felnraguztaráháni .nagyban kiható gyűlést- minden részletében leírjuk; csak a fontosabbakat említjük fel, melyek már magukban elégségesek a hazai közönséget-meggyőzni arról, hogye megye derék birtokos osztálya, az érdemes gazdatiszti kar, szóval mindenki, ki felfogta a futó évek irány-szavát: műveljétek a löldet, gyarapodjatok nnyagi erőben , s foglaljátok el a tért, mit a sors számotokra kijelelt, hogy a szellem magasra, emelhesse lobogóját, ha majd az isteni gondviselés megnyitja számunkra a politika elzárt szélientyiíit, a korona és hon javát eléinoz-dítni^roben, hfrben, fényben," — megtesz "ere; jéhez képest, mit tehet.
Nem mondom, hogy e téren is nincsenek olyanok, kiket emelő géppel sem. mozdíthatsz ki helyökböl, és süketek maradnak az ébresztő szavakra, habár az angyalok, trombitáján har-sagtasd is füleikbe azokat. De bízzunk; az idő gyógyít és józanít!...
A gyűlésteremben lehetett látni Jahkovich Lászlót, mint a gazdasági egyesület elnökét, Somsaién Pál és Lőrinczet, gr. Somssich Imrét, Inkey Józsefet, Kund Vinczét, ft.DornayIstván jószágkormányzót, Kacskovicsok, Svasticsokat,
Csérróiokat; Hniss BoldizFárt; ISoráiyri^áTt Krbr a gazdatiszti karból többeket. / ^
Jaukovich László elnök üdvözölte az egybegyűlt gazdaközönséget, a- felhi\\-tn ennek figyelmét több fontos tárgyra, iuelvek a gyűlésben eU\'f\'ordulnak; mely után Kozma Sándor-titkár által az elnöki jelentés olvastatott lel, mit résziéiben ezennel közlünk:
rÉs ezzel most befejezhetném előadásomat, ha ma első működési cyclnz utolsó napja nem állanft előttünk.
Az alapszabályok értelmében ugyanis el-mnlt a három év, melynek végével az igazgató választmány, ugy a tisztikar lelép, -s a társulat uj választásokkal alakítja meg a következő 3 évre törvényes orgánumait. Azon perczben, midőn küldetésünket a tisztelt nagy gyűlés kezeibe visszateendők vagyunk, szabad legyen íreiiány űzőt nrég &2 "egyléT~ezén első köHroT elmondani-
Tagadhatatlan tény, hogy az egyesület nem tett annyit\' ez első időkben, mint a menynyit tőle az1 alapítók hittek, a vérmesek reménylettek, a mindig kész gáncsolok követeltek; de merjük mondani, hogy tett annyit, mennyit a viszonyok mostobasága közt eszé-lyesen tehetett.
Az első év mindjárt a politikai izgalmakban veszett el, s midőn a második ránk \'vir&dt, már akkor "tőrt kedélyű, politikai, társadalmi, majd később gazdászati csapásoktól levert kö-
zörifcég állt körülöltünk. Az egyleri^éT lévi^-gÖje, a társadalmi élénkség, az egyéni vidurság s az anyagi tehetség nem\'állott rendelkezésünkre-; s ha mindent el nem ffkartnnk rontani, alkalmazkodnunk kellett a szomorító de természetes,... az izgalmakban belefáradt. p áldozatoktól amúgy is zaklatott köíönségnékT Ezen 1 eljárás nem vált kárára az egyesületnek, mert habár lassan, de végremé^ahatárösottan kezdett kibontakozni a tevékenység a kezdet a & viszonyok nehézségeiből, s a rö id két év alatt - -jiem-egy vállalatoi-léiesítBtt, mely a-^jelfiiraek áldozatba-került* hogy áldása legyen a jövendőnek. Kiállításainkban a hiányt e a javítás gazdag elemeit, forrásait felmutattuk; kertünk-" kel, szőlőiskoláinkkal a javításlehetőségét^mód-ját kézre adtuk. A néppel tudattuk, hogy nehéz munkáját résztvevő figyelemmel kíséri az értelmiség, s az ösztönzŐ\'jütalinak- fejében kö-" zibök vittük a czélszerübb gazdálkodás emeltyűjét ~a~HöszYöíT gazdasagT szerekkel. Az eí-
méleti térén pártfogásunk tartá -fenn ^a keszthelyi társadalmi közlönyt, mint eföpostáját egy később kifejtendő vidéki ^nrnalistikanak., mely a helyi érdekek és eszmék tolmácsa leend. Egy Keszthelyen felállítandó gazdasági tanintézet mellfitt egész megyénk erkölcsi snlyját vetettük a mérlegbe, míg összejöveteleinknek mindig megvolt azon érdeme, hogy kizárva min-den\'mellékes czélokat, illedelmes hangulatával tért és alkalmat adott a kölcsörVÖs oktatás és okulás, a bíztatás s a vigasztalás kifejezéseinek, Egyébkint a szigorú biró elítélhet .minket
-TÁRGZ-A.
Szabad nemzet.
Falu végen, Kertek mögött, . Ott a ganaj Bucxkák fölött, ü Fehérlik egy Sátor féle, Könnyű szellő Játszik vele; Meg-meg lebben, ^ETfaűcarja füsttel, Mert oda benn - Munkálódnak — üsttel.
Egy vénséges Asszony félő Guggol le a Tüz elébe ^ Piszkálja a Parássat, Szalma Bzemét Láng alatt. -
Lajja-fajja . Nagy erősen, -Kevés á szusz Tüdejében; Igazgatja «\\
_Az fistöt a Tüz fölött, A mig szeme
. A nagy füsttel Küzködött
Be no a sátor Szögletében Most filt.lfl a Rajkó épen,
Kit a dade ElkÜlde, Hogy valahol\' Fát csenne.
Él is járt ez
A tisztében,
Mert a falu
Közelében —
Kender áztató van,
A czoiök meg abban
BŐBégesen le van verve,
Kihúzkodni — ezt jött kedve ;
Szerencsésen
Sikerült is
A terve:
Azért nincsen
0 kegyelme ,
Leverve.
Azért ís oly
Nagy most az ő
Öröme: *
Mert a szomszéd
BirEás kövér
Ürüjű ^
Megdöglött, éa
Egy két nappal ezelőtt
O akadt rá
Kint a kerítés mögött.
Közelgetnek Egy csomóba\' A családnak Többi tagja* Leány, legény, Rajkó, dádé, _ -Egyik, ezé, ~ Másik, másé; "Vegyesen,
Csendesen, \',
Lépegetnek Könnyeden, A bársony fu Szőnyegen:
.-. A falában Járjak eddig. -Egyik-háztól A másikig; Kártya vetés Tudománya, Hideglelés Orvoslása, UstfddoEáz, Cxigány kerék Volt a- kenyér Kereset^ És rá zzedtek Kit lehetett, Es" elcsaltak Hit lehetett, KanussUcsid, JEgygvel mással -Min ti ebét! —
S ha már wk van A rovás**, Szfik vilápot" ~ Hogy ne lásson —" Es a fényes_ -Aogyiatertneit.. Nemsti^ék: Fölszedik* ¦ —\' Sátorfákat,- . Könnyft szerrel , Odább állnak, -5 igy-voazik Ők Mindoö bajnak
^7- ; ElsjéU
• T) ^tf|«l«Mttyü}titr*lTas4 fcflsBssife*"**
¦4 C4 -t»
a gyarií esíköioket, de n mi ~jn«reudi " \' \'
konj^batását. statam, a Ktia. a
¦ rai- haUdáatoyt-*-- • ¦¦¦lt • t -né»iVa»-aIig neMuy évveT\'elolib mígpnmitív ke*elt~i»B16hegy*klRn-éB. pinczékben jolenkezo ná^lejidttletor,s-gazdagnál és szegemnél a diadalra vergődött reformokat; s ha mindezek: felett áthatólag s elemezve elmélkedett; — az nenTtehetivhogy ezen örvendetes tünomésy-m— dokaUil&ü) niégScíUletet kifelejts*. KmekLite Mnt\'i-y<JTit>VTr.gWi>hni van tapadva, vngyki\' tBrank-^reliyea miritagazoWgoknT, nagyraeril btr^rtökotT^nBke1-\'^25 kísérleteket, ezifrn versenyétet \'a több ilye\'seket várt, • - az Tiem
.illetékes bíránk, mert nem tudja, hogy az ilyes csak a nagy ifikének vagy a pénzes Oiletnek a váWkcrJÍamik a dolga; mig~aa erkölcsi testü-letek akkor, mikor kedvet élesztettek, eszme-cseiítlLljltBtteTi," Ügyszéfetetet s meggyiküdésf-teremtettek, mir megoldak feladatnkat.
; .Ezért, ntolsú.rszavunkkil is leftivjül: az egyeíUleietrí a gazdakbzönséget. hogy a Vei-det nehézségén most már tulcsvfr, íokuzott buz-gősa^gal jLja útjait, s meggondolván, hogy ez -ilerén-4-baza, szolgűlatSnak mostan egyik sürgői,., legbiztosabb .ptja, \'szent^kötelességo ezen csüggedetleri haladni, s-áldozítát azon oltárra tenni.le,: mely azt elfogadhatja.« : \' E jelentés kinyomatni határoztatott.
ieti. a közönséget, miké;i a társaság financziális-állapota \'csehül van, nem azért, mintha a kb-
¦ zönségben tán résivéthiiiny volna, mert elegen irtpk alá, de mert neriWeleltek meg kötelezettségeiknek,-mi inkább feledékenységnek tnlaj-
- dpn/thaté. Igen helyesen monda ö méltósága: ha.csak "azért jövünk össze, hogy egymásnak ftnmplimentofnqkat vágjunk; ha a papíron ott a pénz, de a pénztárba befizetve nincs, — lehetője, hogy tegyünk valamit, hogy haladhae-sralííi_Bendilkezntiiik\'kell, hogy az összeg
. befojyjim^. . . \'\' \' A • pénfbeazedés sikeres módja vitattatott jobbra, balra.; Kozma indítványozza kerületen" kénti pénztárnokok kinevezését, kik-az eddig isineretlen iakheh-lyel bírókat ia felkeresik, a pénzt beazedik, s a fopénztárnok kezeihez szol-
gálutják . —
r;:.Í^88 BoWiB«ir:-Meg^ken valíaniuik, Bogy. Vfiany^ot^ía^unk;. azzal vadainak berniünké^, hogy zzalrnatíiz a magyar lelkesedés, —
gyöziöirle e ftjJat szorgalom, pontus tetteink-ker, s fikessünk! Jeg^z^^vil^ kéri .%yel-meztetni az adtísoltST b,ogj a\'jöríé na^gyfl-¦ lésig tegyenek elége^.íartoziwikiift\'k, 1b. Jiaiiem^ iipa&ftaban se éli t tartónak-fel-a^fiaetésre. , ^ 1 ^ "Sem csudáljuk? a*, ljnzáazeretétben petrifi-kiilt derék szónoktól nyújtott ezen eros orvosságot, ka^meggondnljnk,. hogy az osszes-tái-tu-. zás 186Ó^tűI iögva 2700 ftrarug.\' -v — -
Az érdemes Somssich Pál azun módot ajánlja ^--begyminden vidéken vállalkozzanak lelkes egyének, kik lelkilmeretes kötelességök-nek tartsák a tartozás beszedését; igy legtöbbre megyünk.; s miután a vállalkozók nem. késtek előlépni az Ugy szentségéért, ez indítványéi is fogadtatott azon hozzáadással, ki még Így sem fizptne a jövő nagy gyűlésig, az be fog pereltemi.
A pénzbeszedésre következők vállalkoztak; llabóosfti járásban: gróf Somssich Imre. Kaposvár vidékén; Folly Imre. Az Igalib;m : Feketéi; Grfurgói-vidéken-i Kor-izmios H. Mar-czali vidéken: Véssey S. Szigeti járásban: Bittó \'vf. és fgmándy B. ..... Felolvastatott továbbit az igazgató vilbuzt-máuynak .előterjesztése megvitatás s i-líugad.í* végett, n videkeni jutalmakkal összekötött próbázzon t ások, a Keszthelyen állítandó gazdasági tanintézet (melyre az egyesület 2000 n alapítványi? határozott). A szarvasmarhák etaunyu-hbának orvoslása, a tiszteletbeli raguk kinevezése-érdemében. Minden pont elfogadtatott.
?fe^lapíííiitQ.ÉL oz_cgy cAlllcL jüiö évi-kiadása 1773 ft o. értékben.
Melyek után a gyűlés eloszlott-azon reményben, hogyha isten is ugy akarja, az elhintett eszmemagvak a jövőben tetté fognak érni.
Adjon is az Isten kevés beszédet, annál több tettet; erőt a munkára, akaratot a szorgalmat megáldani, semmi szalmatüzet, annál több tiszta kdk^edóstv mely az Ügyeket virá-
goztarja, gyümölcsösé i\'rleli.. .Adjon az cg mindenkor és mindenben — a mi jó, nemes ús szent — egy akaratot!... KOBOZ.
a Bz^cijt müvuiról udtttfigen bírVlfilfíSfalomnial, azol^ be|osmérb^s,haP]eiiett- nem ^tf|g^n\'ad ilyes-mr^p^pzt. AzSrt\'az anyag-íriiádtfajttja merülve tí^aÉ^^ilaSor.atokat: tesz:<nkitielci^inyiapén-Spinj^ a \'beoiiljpttM ^itrliul • ott a ha-
zafiság" stb- A másikat liiosapwkaz 5-ik iskolából; de tollal akarván használni (?^a hazának ^Bszeyndász m.Uak mllveib.il eszméket, sajátge-"níéje segítségével összeállít izzndalommal egy íiarlekint, melynek kinyomntására segélyezést /korosvén, ha a különben áldozatkész vagyonos tanulásra, vagy épen a kapiíhoz utasítja, kigyót békát kiált reá: „ennek pénz az Istene, egy krajezárért .... ilyen sarlatanság haMatlan, szegény irodalom!" mintha bizony az irodalom gyümölcsei közt legbecsesebb volna a tök!?
Azt mondja a történetmis, hogy egykor az emberek csak cserebere utján adtak-vettek. Ez ma már rosz praxis volna, mert a fűzfapoéta ritkán kapna csak plajbászt is izzadalom közt kifaragott verseiért — hacsak vöröset nem, ami megjárja, mert a fehér papírra irt sbld eszmék közé szépen odaülik.a vastag vörüa kereszt; hasonlóképpen járna A tudós, ha penészes .grammatikáit B-nél akarná becserélni valami.nyul-bőrprémért.
Hála azonban az emberi ész találékonyságának, ezen kellemes scénáktól megment bennünket u pénz, melyből épen annyit káván mindenki; mint a mily keveset a botból, sot némely ember gyakran meg ez utóbbit is kiállja amazon," . Létünk fentartásiinak legelső" kelléke az anyag, mely Jü^ szűken "van, nyomorgnnk, ha teljesen hiányzik, megszűnik az élet, s minden a mi ennek folytán történni szokott. Az anyagot -pedig a pénz\'képviseli, s kivált városban mindent ezen kell megszereznünk, tehát ha pénz nincs, igen liamar megmozdul az ember alntl a iold. Aztán macedoni Fülöp mondása szerint az aiajiynj ul_jcijiglt szám ár a legerősebb várfa-
Pőnz és\' bödsület.
Az emberek valamint testalkatra ugy gondolkozásmódra is nagyon különbözők levén, nagyon termé&zeteB, hügy a vélemények ugyana-^n~tárgy»t illetőleg is elütnek egymástól. Az egyik, mivel roppant vagyonát.roka^, s nyul-bőrperczeriteken, mások nehezenmegszdlglÜíjának elvonása- s uzsoráskodással szedegette össze,
lakon U áthatul, melynek azonban ma-már e[óg ha fülei vannak .megtömve ez^esr banknótákj;al. A.-pénznek-ezen. fontossága "okuzza.azt^^o^y némeí-y ;embcf öshzbtéveszti a/böc-sülettel. Lássnki teliát, mily viszonyban va^o^ttö-egymássaL
E szó: „bec\'sülűt" két, eszmét fejez ki,, amennyiben mind a kettőt fogalmazzuk vele, egyik maga aJbpca ül e tessó g, erény e,-mely csak a józan, aljas szenvedúlyekn.ek nem hpdo-ló ész,.e romlatlan üziv tulajdona lehet; a másik azon, kíilfiŐ tisztelet;,/ illűfőjeg, b ecfi Uhós,\' melyet minded jóravaló eipíiacnek tt^nu8Í_tapia k*ll az említett erény irányában. Az elnöt, mint
Pithagor&s neje.
¦ {Wielandútdh.) ¦ - ¦¦. -
ZI7—AzT lúzzBin^kedvcfl szolgiíatot tuazofc azotnak,-kik a nagy nevfl bölca erkölcsjavitó tanainak tisa^e--Jai,-midfiri-.iwjépek-ax-cmelksdett-ílelkq Tlicpnánnk : növelt uázadunkn is iHő egyik levelét kiizliim^
Mirdkit nemÜ olvasó tannUágotT^onhat bnliile. A bvil k&vetk»5:
Tfaeona NlkQBtratáboz.
Hozzam U. eljatQtt hiro^ kedves barátném, an-¦¦k, hogy férjed, mint mondatik, -oly kába egy bote-rat tartani; • fijdalom hallanom kell cgyiierBtnínd, ; hogy elé> grcnge-v«gy azerelemféltSnek lenni. Mi Hriedet illetvugy tok férfit ismerek kik az ö bajában ¦inlenek. A icegény emberek, huta-madarakként, hagyják magukat ozon teremtések^csábításaitól megfogatni/^ ngyUtszik azon pil tán attól, amint bál 6 j ok-^\'¦¦»T»1*^\'"»l«MfiILmIiidrt.|íhkjel«iiléttlket, ¦ o tokiDtatbh) bkább ixínandók mint korholándók. — T" •\'hjalMn *üíl aappal ogyaráot4tengeded magád .? >™«n aomorinig- i, kétié»lKMé.nek, ncmj, fogUliMTin egyébbe],-minj ingrai\' nyiigtnlaii llbatod í< tzm iserohainek élvojt honan-\'-kcaoritlieinéd. 5í-t *,um neai\'k?lteBe tenned 1 A ninck nem utt
~" jwiiaaiai sBTOMintOO) tekinti. Vcgrn n,a/het*riban_. _sod gT"™^"^"« w,.,™*/../\'..\'-! ..-1, .\'.
----* \'arelflintoo) i»iuu. igiip js,a/nei«raoan.
0 oly saemélrt kíván, kinél iUve«tít ker«, nejébeh •lleabeft oly nöt, kivel érdekei a»oftosnk: Érdekeitek
¦¦mnnlm mJI.___— > it
uuln nüUg n.m-igtayJl Vto.M rö.i.ul\'to\'. téaai, . brEog, 8 kibe, mtg nem íléS ok *rr», hogv " í..™4." " - VaonaN, baritnem. oly sien-
Ted«Mk, n»h.k elleawkhek áltaT izaattatnek. hJl--(atfi éa Brekimmel ellanba ennál Jatmaribb 0.I1U-
Jaiik notitel, Km Tű férjenek, midSn
UIM^/. Ubeau a fit,»K BeVjne**n» »»Wi
^"V^Jí81, \' «4™"m, tmiemtaf elfogod-
ni akarod ugy no hidd azt,"hogy iróntntli liajbima cr-kölcBeinek bünteleneégójipz Iiímío Bzükségkóp csn-t»lva. TekintiJI a dolget m^a nWalfál íb. UoD\'ibM\'meg hogy férjuddolLJsEzokötlBléBod cgúsz úb.t.jdríi kSzSa-¦eg.— hoKy 5 hotanljdhoz csak azórl jár, murt épen akaaabbat-cielekcdnl nem-tad, inaimat nála vélvén — clUzlierni; — hogy hozzád még is mindic-yisBzatór, mert senkivel som.kivAn élni csak veled. Téged szeret midőn elméje uralma atalt vagj-on, azt pedig csak szenvedélyből: de; s ízcnvedély csak rövid tartamú, hamar eltelünk vele, \'» oly\' gyorsan enyészik mint tii-tnadott. Semmirekcllőnok kellene a férfinek lenni, kit egy hetora Bokáig lokiltni tud\'naj Mert mi kábább mint oly élv, melylyel önmagunknak ártunk. > .
Nem soká kell várnunk, é»8 fel fogja iBmornia károkat, melyeket vagyonán és hírnevén Bzenvedott. SincB oraber, ki ép alméralibb vau .eimororrohtláa-nak.rohanna. Légy fehát híjonyoBi azon joej melylyel Bt birod, ismét vUezahozzo hozzád. Bo fogja hifni mennyire hátrányos hizuirtásirn élctmédia, a a köz-roszolás szégyenét tovább n\'om. toihítondi; irántadi érzelme imét feléled, é». ujabb gondolkozásmódnak ad helyet. .
To ellenben, kedves.,barátném, a helyett lingy egy. hctorávnl mérkőzni akarnál, mutasd meg azon
izorgalmas vozotiiévol.-jsmcröiddeli j\'ú i>gyotér-tésBcr, "WoraekcW^iránüligazi\'.ahyaBzerettteddel.^ Mo tiszteld meg ama teremtményt azzal, Im-y vélő f.«rsenyezz,..!%rt^vers:onynznir.CBak erénjrcs\'szomé-lyekkelszépj FérjedirántelIenben.mindenknVkibékü-lé.re késznek mutatkozzak A nemís/viselct végro idte-.oeink szivét i« mognyeri.é. az erény.s eiak-in egyedül, -.jnagiatral-a k»zti,ztnletei.,\'Ez 41U1 lehet a mior-k bl. zoayos; értelemben fé/j\'éi)\'^rtij, vonn^ b e%-lnkill>1i-tU-° ^*W?»a**\'\',1J,\'lfc*1w "ágy>al>éii»u|t«t,,i,.mjn, B||„n. .¦*^);A»!\'»<\'»l.él»»Jolyton,,esetai,;J>Knélj,,Lb„,, H,*. %NOTiéf-\'PUb,l;,meg.réóea(yj .uuál lü.ribl.n
«bajt»ad>lLd kíbelulpi, „nyWM eresebben
ésgyengídebbeafog szerét,n,-4ia vi.efefta és kantai\'
szereteted tíszloKign, ftiptt Bzt;nilél8diltí. mennyivel élénkebben fogja érezni iránt.di igaztalanságát. — BolllügsiígtoU .okkor. S-riivid .niegBznkitáa után epak nagyobb leend. Jfert valnmilft R\'.iíiaHelt betegség nt;ui nincs édi selib a viuVzátérö egészség tUli érzeténél, ugy olvadnak üsszi. barátul: kíizt-az egyenetlenségek CBak bensőbb egyotértésben.
Most, kedves barátnéjn, e liiiúeaom ellenébe állítsd a szenvedély BUgallatat I Ez\' J^zt tanácsolja n^-ked, mivel férjed beteg, kcse.rü\'apg.és azcBzély által rontsd meg magad t-; ia; mivel 3 a bycaütetcBség ellen vétkezik, to vétkezz legalább az llleaeTem ellen ; mivel ő vagyonának, és hitelének árt, tedd meg a magadét c részben íb az általmegy érdekeid az -övéitől el-külünüzöd. Azt hi.Bzcd, hogy megtorlód, .s magadat hüntoted. Ugyan mond nekem, :luigy kívánod magad "TioEzulni ? Talán válni\' .tőle r^TTgy-"te" miután\' niég özvegynek fiatal vagy, más .fóríival.kezdesz, a ha ez ugj-hnrzen hibába e«ik, iSfúct mással — vagy^ elhatározod magiul rideg mag.Uiyíis\' élgtat \'élűi. Vagy nom gondolva többet háztartásoddal;-jllidön mindent lie-gyón-hátán cirgedaz, férjeíleti;tünk«e. tenni akarod? Nem magadat düntonéd-o vele Bnerencaétlcneég- és nyomorba V lionzuddal fűay.egeted.,a\'hcterát? Fog az tudni magára vigyázni: a ha íJgeaa A ízemélyca meg-tániadáaig akarnád-vinni,. ngV, száraíta reá, hogy -egy azégyeuéből kivetkezett no\';. L\'.\'filéftczra kéli. — Ha szépnek tartod mirracuimp\' fééjAldcl ozivódni a per-nntvarkodoi, ugy gimdo(d-nii;g,\'IiÁgy-minden zsém-Ijnlödés.és knrbolai sem! Vé( \'tógot kiliágíaainnk, a csak ogyrnctlenségteket teszi gyéWlthatlalinabbá. — Vagy ép élete ell.m*\',r.!ked\'nél(? Nd\'laritnéin 1 „gyí a tragocdia, moly llodéa bttntényöit.\'éUaz ^»Bzeftlggé-ábrázolja; nálad, tévcszltSné éjélját:. mert az a féltéltcnységit fék.\'ziii.tarili\'bcnnfl\'nkot, nem pcdig.áz jmbllat gyej.lőit elvetíli. A-bet^afe molybim .zen-vedBzpmai,rrlM,vBB,Mn7/ajho\'z;/|l1í|ú,^loVéli aznbml k«-zcuikkelhnzzái.yUlni; hék„ttlr*i,ié.; állhíitatuaiág as egyedüli szor, roelylyél azt 0™»»"»»)«!.
ok.ot nem adhatja meg a.pénz,seraaraiig,mert ezcfehez becstelenség urjáíi is lehet jutni, de még ii tudomány sem, feltéve, hogy valódi tudomány becstelen emberben is lehet. Ezek csak megkívánják azon erényt, de ha hiányzik a pénzes, magas rangú emberből^ ennek becstelensége-a pénz és rang növekvésével szintén növekszik, mert anyagi tekintetben annál kevesebb megpróbáltatásnak levén kitéve, annál könnyebb volná a becsület utj\'án maradnia. A-becsületesség minden külsőségtől ment s azért okozatát, a be-csülést sem idézheti elé külsőség, ha-a valódi ük hiányzik. Példákat húzhatnék ibl, de szükségtelennek- Találom, miután hikTígenTTinnyen alkalmazhat ide. a múlt- és jelenből.
De a mily egyszerű ezen tárgy igy érméiéiben, oly bonyolódott a gyakorlati-élet fordulatai közt s e bonvolódottságut különösen két körülmény okozza, az egyik abban áll. Imgy a becsületesség erényére kuílátb/d igen.ritkán, vagy soha sem következtethetünk elég biztosság-gal, a másik pedig, hogy a becsüléb a legtöbbször olyanok iránt nyilvánul csupa érdekből, a kikben a becsületesség erényének nyoma sine-*. \' kétségkívül alattomban értve,hugv ezerr becsli!.\'s ; nem levén őszinte, bect-ülésnek nem is mondható.
Az előbbire nézve bő tapasztalattal birhut i minden a világban jártas ember, mert hán^aur-.1 csal a kUlszin, azon közmondás szerint: „nem j uiind arany a mi fémlik.- sőt vannak emberek, kiket egész életökfolytán nemlehet jellemükben kiismerni. Egyik majd -ü 1öMün esfez-íiiíUz, mint a kigvó, az alázatosság undorító színben j.Siszadozik aiczán, dc hányadik ismeri föl benne az Ördögöt? Becsületest játszik amaz, hizt/gő beszédeivel vesz körül, s ha aljas czélját elérte, szemed közé nevet; de markéin vetted észic a gazságot. Van ugyan .ilyetreknek egy ritkán tévesztő ismertető jelök, t. i. a külszinVrőssége ; mert a kulsŐ kifejezés túlzásával akarják hely-lTt^azT,""amT bélül nincs." ~A ki az ájtaros.-ng természetes küljeleit különféle arezfmtorgatások s nevetséget el&d&tí taglejtésekkel akarja hatható ritani, attól őrizkedjél; a ki minden lépten nyomon becsületére, hiuitkozik, legtöbbször megtizegi adott szavát, íly egyének teszik nztán tünkre a bizalmat, mely elkér Úlketlen szükséges a h j,tel re.
A természet törvénye az, hogy minden önkéntes mozgással biró lény köteles sí.jat léte szükségleteit maga megszerezni — s így az ember is. Kivételt a tchetetlenej; képeznek, kik mások pnkéntes adakozására szorulnak. így van mindenkinek tulajdona, tobb vagy kevesebb, melyhez másnak nyúlnia nem szabad. — De megtörténik igen gyakran, hogy az ember a sors véletlen osapása folytán kiforog nemcsak vagyonából, banem egy időre azon alkalomtól is elesik, melylyel a léte föntartására szükségeseket megszerezhetné; vagypetbg bizonyos kedvező vállalat által akarja vagyonát öregbíteni. Üy esetben felkeres olyant, akinek tobb van*, kur to\'la kolc^pn, a jövőben való megadás lejében: a itt azon pont, melyen az emberek összetévesztik a pénzt a becsülettel. Mint említők, a becsületességre kttlszínbÖl biztosan nem leliet kÖvetkeztetrüTTrierrigéh sok a keserű csalódás. Kölcsonozni mai világban csak olyannak szuk-tak, a ki zálogot tnd felmutatni, mert senkinek sincs kedve ahhoz, hogy szerzeményét, vagyonát más költse el. Ha az illető kölcsönző meg volna győződve arról, hogy az aki kölcsönt kór, i bir a becsületesség erényével, bátran odaadhatná pénzét minden írás nélkül.is, a zálog pedig szóba sem jííne, mert tndjn nzT, hogy akíhen a.becsület erénye megvan, ezzel nem tartja megférőnek az,t, hogy atuhydou. szentségéről megfeledkezzék a a kölcsönt visz-ntaoie fizesse; de ki nd néki erről keztssóget? Látja, hogy a bccstllcícsnek vélt egyén ezrekig-vásárol árnczikkdlúGt, s váltál Jejártá előtt Jéres magánad egy orgazdát;; ki hamis oklevelek utján kezére kerítiiai vagyont, kézbesíti négy;ial| kost;.annakr árát a1 caviüzált Patkónak s,n jo-lelktt:hitelező keresheti pónEét. Ilyen zsiványok ma\'tgan:-sokan\'vannak, s annyival veszedelmcr* sebbek azerdőbelinél, morf kbztUnk-járnak, tar, nuk jelenlétében mégt nzt sem, szabad jichik mondani hogy:|?a-s«¦ piiJ*w:Tiíf:!¦ Pn»rte^jüJt fel,-
hogy u hitelező teljesen meg van ¦ gyíIzüaW n vagyontalan "kölcsönkérő becsületességéről, biztosít vn vai,-n arról, hogy az illető a körülmények nyomása folytán nem érik oly ah "állapotba, hogy legjobb akarata mellett «m fizetheti vissza a kölcsönt? Itt tehát
>énz
vagyon ea
a pénz és vagy un jöhet tekintetbe, (lenem a be-GMilottsség, mehet pénzzel megmérni nem lehet, eladni annál kevésbé, mert "nK eladja, annak nenr is \\olt. Fenzé-rt böcsületet adni zálogul nem leliet, mert mint mondám, a sors kegyetlen csapásai h legjobb akaratot is kijátszik l.0 hoc> ül etess ég ez, esetben is megvan a7
Neesstk tehát kétségbe afedhetlen.beqall-. Ififesáégu e[?yén_ ila tzegCnyné^jiiúM^klntk---merik is valódi érdemét áz érdele ndeg émbe-\' rei j habár kevesen vannak is azok,, Mk\'flf ere"-;: nyeSrtbecsiilikj de o.yakodjék.a\'J^gjüpt esjnt\'? nevét ajkain hordozni* magánakköVetelniraz, ki vagyonát egyedül saját énjének-áldozván, mások nyomorgatasára-haaznáijar^a azent-czéV luktól pedig nem pirul megvonni fllléreíf!
TÓTH VISCZE. *)
Múzeumi séták.
maga épségében, el nem veszett, de a körülmények miatt csak is a jó akaratnál maradhat a visszafizetésre nézve. Zálogul csak értéke*, htjró s maradandó fekvő vagy un szolgálhat, melv pénzt ér ugyan, de zsebre rakni nem lehet; mig viszont, a pénzt csakhamar kicsalja a zsebből, mihelyt ráteszi í-os^t—h hiteké. — Azért ne gondolja seuki. hogy kételkednek böcsulete^é-gén. ha tők ép nyomorú állapotában, nem köl-\' (•PÖnÖznck nekL.dejvz.>_g tartsa magát <•\'>•\'.»- em-berruk. ki u koputt öltöm ü böcsUetes embert lenézi. ._
Ezen eléagottakból következik azon -fél leérti\'-*, mely a becsület, mint okozót, vagy in a ^eesülete^t^g -tettt-kben nyilvánuló erén ve iránti tiszteletre nézve felmerni, mtg pedig miüdcu lépten nvomon.
11a viilaki nagyon szereti a czimeket, utazzék" ^yakrabbnn t\'estre, ha a gfízhajóból,!""vngv a vaggonból # kiszáll, a pudgx\'ászliordó srreg frontjai közt egypár hatosért oly ntllangus bókokat kaphat, a mennyit nem is óhajtott. Önkéntelen eszembe jut egv jámbor falusi uriioi--ma ember esete, kit a vendéglői* lérteVor pEuer í.inadi n~-ue.k czimzetr a pinez\'-\'r. i\'iii..;i-gó szerénységgel utasította viv-m, kijcleniv.\'i)\', hogy ö neki nem dukál ez a titulu-; miié a jiiiczér igv nyugtatta meg: .W\'ir hei^-enTiier jeden Lttni];en rEuer Gniiden," wenn er unr Etwas verzehrt."
Beléj) az ember némely kereskedésbe, kétr dezi, hogy ez vagy amaz nz áruezikk \'í Az eladó megmondja az árt, de hozzáteszi rCAak is önnek, uraságodnak" stb., pedig a ki azután belép, szinten ezen hízelgő nyilatkozatokban részesül. Ilinél puffadtabb a tárcza, annál bővebb szavú az udvariasság. Ilyenformán halmozzak el az embert mindoníele rtzoszaponto nutgaszta-lásokkal, ha pínze van. -
De neul részesülhet-e ezekben a leghitványabb gazember épen ugy, mint egy fedhetlen bocsületességü egyen ? - Igen is, mert ez érdekből történik; nem a becsületesség iránti tisztelet, hanem csak .birtokvágy ébresztette azt fol. Mondható-e cz Decsulésnek^^izijrryára nern^ ± ¦ Tekintsünk egy becsületes lelkti gazdag egyént; koxnyeziLént kulónTéle tisztelgő,.^gyik. becsüli erényeért, de ilyen kevés van, a nagyobb rész érdekből hizeleg neki. Erje véletlen csapás, mel}\'\' oly állapotba helyzi, hogy másokat kegyében nem részesíthet, azon kevesek, kik becsülték, mmt arany lógnak kiválni a hi-\'zelgók salakja közül. VoTt pénze^ volt becsülete, nincs_pénze; van becsülete.
Do nézzük ama vérszopót,"kiTizsoráskodá-aávaí sokat\'elMegénylteti, koldusbotra jutta-J tort, a csalás voR legelső motivnm roppant.vu-gvona*. szerzésében, a munkások keservesen megszolgált díját elhuzta1 koppasztott mindenütt, a hol Szerit tehette; must tnagvban Uzi gyalázatos játékát, .gyönyörökben él, a fényűzés sem hiányzik nála, jntmmdenre, C3akjótékonyság s közhasznú vaUalííbk -i^fítt van elzárva ;erszónye. . rfjzelgok környezik -y vmeghunytW. lkodnak eiátto^^jket.vaskormp.fogva tart . • azmiban reá.nehezül. & boszuló Isten büntúto kezei, kiiorng mindonóböl.! ^- A hízelgők ka-^ czngva távoznak/JíiJrinöiböl, kiszabadult áldo-zatja,! borzalommal nézik .a sors kegy étlen. Jtí-tólíát,-. do bö kell vairamokcJwgy. azt.megé.vdeT mvlte. Volt péhzcf nem volt btwsülote, mnua; pdnzo, nincs beoMllótoT mert -valamint hogy a iHKSsüfetcuaég- aiiht qk-^sak alCgjgydn tulajd.ana: -lőhet,-ugy auoak okozatát,.a.becsületet;,ídirnQm., ^érdok,.lii^nqmuimaga-A^beoBül?tu^ség erénye: ídétheti elé.\'; ¦> ^ . \'
(Fett, máj. 4.) ~ " 7"
I. .\'
•Sáska illem szabályai "a serént i& ugy hozná magával a dolog rundje, bogy a kiröl-ffiííal beaztílniak»-rok, bemutaBsam előbb tetőtől talpig; ez EgyHaer a^on-Ijan Dem iiódoluk a bossza bematatás megízoJcDU tör-v^nyénekjiiebogy analmas sorann ininiljári k«zdttbín
réezéröl; vagy —"a mi még kissé koUemfill«nebbül ütne ki — szerkesztő nr pusztító piroa czerozája feti-. rálttssa meg bádíreodbe állítat! betüglédáimst. Mégis mielŐrrpAlczáíiTiiat, esernyőinket h egyébb ölduldö. űszköaeínketj melyeket a muzeumba^beesipclnililoB^ a rúkuprémes portásnak átadva a mmseam termcíW b>.\'li;pnt;nk7 két kérdésre felelek ígen rövid«n; mi as a muz^ani Y milyen a külseje. j
..Muzeamnak nevezoek kivált a-XV. BzázHd_óU_ raibd^n oly nyilvánoa, na^yobbazerü helyiséget, hol ré?-ÍFégi\'\'k-> ritkaBágnk- vngy mÜTésaeü jelességfik-.; nel fjgva kitűnő tárgjak őriztetnek es matogattatnak i ílüLSiik hajléka;) továbbá nevezetes könyv, s mutárak "ip-. -it-Teffl--alfxaiHtriflh-birocT\'cB""kőrtyTtár-yaghitTenovet -vistdik; végre nyilvánoB hallgató-, lan-, olvaeóter-inok erlj; ez ntóhbi érteiombén véve e ízó;jelentése . gvnkrBti azonos a CosinóévaL^Ezt pedig csupán cari-OBUmkéat akarom fulnmlítnnij nem-pwíig--mintha f*\\-\' raerrétn tenm,hogj-atÍLzteItorvasók,lt\'g5uigyobhjréBB\'í • mind. z\'kben már ara ugy ig jártas nem volna. Milyen\'a külsfjo?
K kérdésre miir\'nehezebb a-felelét.--Mofadkntnék-u n\'ilft e-*knt is keveset íb. Az előbbit nem merem, inert ulyan szörnyű ellentétben ?11 a azép épülettgl sz a ba-rálfágtnlannl uasze-vÍBBta düledező, fekete kerítéa —¦. pgtFz pongvola deazknBágaban — ott a háttóreii, b"l a vár^s szápitéséíi naj^y buzjg^imroal\'fáraUoző:B»a-gynr röilrák szebbnél szebb^palotikat :HE4j^ékvwrt»k« ftpittetm, — tiiondnin — pongyola ellentétben, hogy (a mint egyik t-lczlapunk igc-n találóan ráfugta) Örvendező bügéssel ált meg előtte a vásárra hajtott szarvas jószág abbeli furcea csalódásábanV mintha haza, a marhaállás kerítése elébe érkezett volna meg. Csakugyan nem is napy illnsio kell hozza, hogy meg az ember is ilyetén alfélének nézze\'hirtelenébeji. ^— Mi ngyan meg vagyunk rula gyíjz^dve, hogy röTÍd idS" múlva el lesz ai onnan szórva; de ax idegen, — a-kényes frnnczla, a kritikus anghia^^főkép, pedtgjjb szőlszárhasogato laitbanruh — (megf^OTatÜnat ím itt -ilvenek is) mit szólna, ka benn a muzenmbm méltán megbámult régiségek ntán megpillantani ezt a meg-meghánmlandobb deszkaregiséget. n0h czitiHzaczifil\'-— Boh^.jtana fel.
Eűlönben hagyjak a dolgot; belekesdtek nemrég az egész niuzenm t^e^xoTOKzéséb^. maj4*ez ^í\'1-~-" jl^lráifl kitcrjea^BaakférBak éber figyelmft. " Jiíaga n nag\\\' n egy szög •épfilr.t^ — al mar Talóban gyszerü; magasabbpontrókp, afelLerthegyrölne*Vfr; egész egy fejjel túl emelkedik a YirosűfK- Pempa* 1 egyszerűséggel diszfl»g a Tnttzcam-kert "közepén magas, oszlopos lép-\'isBzcttel azelfatércn,bnrraan-K. szórta illotemporű hatalmas bozditó beatedéi axÓTdlámaítj a lépcsözet \'fblütti huiúlokíatonraánraanyt s művészetet\' jeíképzS cS"pörtozatok"ÍAthntók sTiobormfiTT\'kben, k$ -zfipen ft^óBzprtít nvnjtfi Pannónia j megriseUií n^^T íHcet egy kissé a romboló jdS/\'dű annáJnagyazBraEb komolysággal hirdetik, hogy mulandó a földön inmdec, -osak a tndoiri.-iijy nyeri el joggal aa-Öröklét bürvaílHi-. lan-koszorúját .-a-^ctanyos-muzeamkertag al-orazagut -nwdlctt, Ydtalán" veve csinosnak mondható; idB.gyJp^ a nobl és rietn nobl világ-nyári Mtakenh^s»el\'Bffeleget\' Bzivhi, fxirt s Hzohagfitt kerülni" ;-láíhaíó ]rt¦jflbbVbal*-^ \'oldalt mngas azürkeg-ranit talapzatonBcrxaenyl-* zi&zy mellszobra, ^- Ennyiből ?11 -a raüíoam kfll-\'
Í\'^* -Háziak meg mna\'t belül is,- ^s pedig először a, * terméBzettárt, azután a kfip^, Tdgttl:i,rígi«*B*l*Jfc-.\'«\'^ sérjük figvelumiuel pár jiorcxn} azösszehalm«ot*«\'P*i fszób::B noVezet^égct;; tlri °csdk altaUnda^n, ¦f™™*\' ¦ Bzig^rabb •birálgvWi^lt"1)^y?a kiváló réflkfe ¦. -pü át egósítlt Urgyril\'Mrgyrn\'RÜlésnV fW^íWf"^ tikAvnl kísérni:^ :hPíHsU\';id8a5elars*akl>m^rtJfcl^
vAntatnAk.ézokhek\'ÉgyikéveUeniigTOOW^oMq^
- r Ha na embfaf UlwHm\' íoppant állhttóoiogon, hera .birJimltpKnií*--leír clhatíriinr-fe TÍjj!*^ nagy elefántot;. Jrifek\'iErS\' némber m»ga»lgu htrto-maanrat, to«« Plmfl."!-tíjjíáftu Ugjfjii\'.kknt ál biUíuuiu}-) ki.^Brrt b»J
° \'¦""v.larai in«g».^o» CíuJal.itfíÚT(!l-»cHirMl Jj"*-J
•, V Hín, lik, »»»\'. »^r5»
be r midiin-.tMCtswi b* óriást íillat-csnutváaakn. osnok, iiwlwk kOSUl\' eéy-og/ ¦«•. mamuiuth. lapocskája felár akosépa»ru iöfeyfa derékkal, a hatalmas agy" vetekedik -itt ffiittK emborkwral; a- zápfog egyjoiwló. fíTAbú-jalyokkal; elbámul n törpe ember én Fölsóhajt; ... holTaíy óriási Öserö, melynek ily szörnyszülöttéi voltak! Kktp«iJhetDÍ*atJUombolú puazUtist mely mindez jdomtalan nagyságot ugy kigyomlálta a fíild színéről; \'elképzelhetni aatta baja növényzetet mely ezer meg caer ily röppent testet olíirt táplálni; elképzelhetni, a satnya emberiség-\'akkori életerejét, melynok az állat és növényvilággal minden eset™ némi arányban kellett lennie, finomul, köáxörülődik a nagy világ! -egyisercsak megéri majd — a ki megéri, hogy félelmes egárkékro tart hflj tó vadászatot egy rőfnyi ember ! meglehet, hogy-egypiT^BWdTLrarra világ csudájára fogják kiállítani a mÓBt él6 czímeres ökrök három hü • vélk átmérőjű szarvát.
Láthat as ember sárkány tésr^pülolia.at. — JÜképselem, mint kiáltja el magát orro egynémely jóhiszemű urabicsi. pno ezt már csak rangnin is szeretném Ütni411 épen csak ezért pedig kár volna Pestre fáradni;—van ugyan itt Harkány, de as sem nyoménid hosszúsága, sem bét fejű vagy tüzea-sárkány, — csupán egy gyermekarasznyi, lepkeszárnyu, ártalmnuan kis álÍatka,.melyTtkerencsés volt öntudatlanul b önér-dometn kivül oly hallatlan hirre vergődni a hivókeny világban. A repülő hal Bem egyébb természetes", vizben élő balnál, raaly hártyanemü, kiterjeszthető uszonyai segítségével, néha néha, pár porezro kiemelkedik a vizbÖl, « erictkál a hig levegőben.
Hit ha még a szép tollasok seregei nézdelí az ember; a nagy tarka-czifra madárvilágot; csak az a hya, hogy énekelni nem kezdenek, oly elevenen-, oly természetesen állnak otVszekrónyazcrü üvegállványaikban.
KépvíselVe van továbbá a növény ás ásványor-axl^;mégpedig gasdagon áz utóbbi, kevesbbégazdagon as első, a mi különben igen terméazcten, tengő Bzervastestet ugyanis sokkal nehezebb hosszabb időre épen megőrizni, mint allatot, vagy mégtnkább ásványt: Meglepők a mesterségesen utánzott különféle gyümölcsfajok, páváit as almák, melyeknek mosolygó aárgapi-ros azina — fÖkép télen vagy lavaszszal, mikor ritka .madár a szép gyümölcs — nehezen kielégíthető hiti vágyakra, kéazti az ember csiklandó inyét.
As ásvány ország valóban megbámulni való ; van itt nrn.nytf.1 v-mig, drága pkkiirektjil portó hnmnkkÜJg minden; egyes megyék külön is vannak képviselve.
Ennyi szépség, ritkaság megérdemli, hogy as ember kedvéért agy kis időt, egy kis költséget nem sajnálva, (elránduljon Pestre. — A viszontlátásig.
TURUL.
ugy t kai,
Népszokás,
ír., - ¦
Szeretatt honunkban a legsajátságuBb népszó ka-ivük székhelye tán még mindig Baranya, melynok vegyes lakosai elegendő alkalmat szolgálnak reá. \'főbbek kOzt^ohacson az alsó népoaitálynái a következő életrendet tapMstaltanr\': ~ -
A rácsok ?1 magyar parasztoknál a fiatal csalidtagok bizonyos családi kormányzatnak vannakalá-vetve, melynek szótlanul hódolnak.
Az első csalidtagas\'őreg apó, vagy ha ez kihal, helyébe lép a legidŐsb fi, s feje a házi.kormányzatnak: anjit ez.renriftl vagy^dintéz. .azt a tőbbj család-
lagok mind vak engedelmesaéggei teljesítik. -Igy pél-\\ daal van egy ráczcaaladnak~neha 7 férfi, ugyanannyi nő-tagja, gyermek vagy 20, b az összes személyzet csak egy osélt s irányt ismer. Ha a lakbáz jó tágasj agy as egész csalid benne lakik, kfróvo azokat: kik a dunántúli ttigstben a juhnyája ménest, teheneket, borjakat ¦ egyéb állatukat őrzik; ezek a szigetben épített kaayuófeíe hizacBkikb&n élődnek, fl hetenként mis haxbeliek ilULfülyáltainak.
Az Sreg apó, t. i. a-bizkorrainyzó, estenként az asztal köré híja az Összes honlevő családtagokat,\'ki-oiztja nekik, a parancsot a kővetkező nap.teendőire • az ányónak- ki csak némileg osztozik a kormányzatban, vagy legidösb. nőnek a házban-pedig gondos kod -nia kell arról, hogy "akik máinHpTjoto grx^B^ünek"," fehér váaaontarisznyijnkból na hiányozzék az étel, egyei személyre • egy napra majd egy egész kenyér, vagy 2B darab vöröshagyma, só, paprika, ritkábban szalonna; asonban pálinka vagy egy itcsére való mtd-hatlanal,\'
Igyfel pakk olva indul aztán útra a munkás; főtt éleit ritkán visznek utána, hetenként csak. vagy 3-or.
A hon maradtak is ritkán ebédelnek, csak eate tsznekj midőn több csalid tag van együtt. Bvés alatt az asztalnál elnököl a vén\'apó, oldalán két legidtiib fiainak szabadosak ülnie, a .többiek mind az aaxtal kőrtttilliimk. ¦ egy ójiisi tálbél txvfór-u joggal ha-lászaaak ki a aargab-abot; a bab, "kölönflsfln « sárga a rácsoknak legkedvesebb ételük, $ Mt\' különféle mó-~ d^WamÜik U el Húsvét vagy Karácson ttnnep\'éa, taidfin. a Ugszuinyebb ember ia a köznaptas, szegé-nyes ételtk helyett uleteabekot iparkodik uztalira tannii a#Aö»k,a\'Wgnagyúbb\' ünnepen is megeléged-" "¦Srré^íWqrfcí* babbal, Jtea^iVrel, vörtshágy-m*J* » paprikával, caarlifa .ráki" — pálinka — aoba ^hiiajeafik. " — .
ÁM-á&oU jószágért bejött, ngy >fo^rÍrozia i kev«**« P*nít as »pó takarítja o>szer
számon kór iiaitól minden krajozárt, s csak nz u bcl..-egyeséBÓvel történhetik valamely szerxŐdia, vétel alb. A uök azönek, fonnak/varrnak, BŐt ha az utczáji mennek is, vngy ki a vetésre, az orté egj-ro pereg ujjaik közt. ¦ ) -
Öltözetük, mind a férfiak, ugy a nüke ib igen egyszerű; amazoké: bárinybör-sapka, bőr- vagy vá-Bsonnadrág, melynek foltozva vagy 20 évig kell eltartani t gyapjas bőrből kójsült mellény, rüvid, teBt-hez álló szűr a lábbeliül bncskor. A nők öltözete egy kopott BZÜr vagy bundával bélelt kék menta , a fö fceudővet bekötv-e ágy, bogy cank fél nrr a a azempár látszik ki, egy Bárfgi,s-barna Bzovctböl készült szoknya,, s lábuk többnyire meztelen; idösbek csizmái vizelnek, de csak ha csikorgó hideg idő van.
A lányok már sokkal czifrábbak, különösen vasárnap , midőn Istenházába mennek, fejük, mellük tölo csüng\'nagy ezüst pénzekkel, tarka nzalagwk-tertnÓBzeti virágokkal, hogy a sok fény 8 tarka-közt elenyészik a haj, nyakkendő, mely a keblet takarja.
Üevezeteo, liogv a leánvok még azon badar «z>>-kást íb követik, miszerint a legnagyobb télben ia m"-zitlább járnak az utczán , hóban, sárban., e^vnnu.t ; van ugyan minden leánynak egy pár piros kordován caizmája, de ezt Cíak arra használják, hogv vasárnap midőn ft templomba mennek, a legnagyobb télben is, a teraplrm ajtaja körül valamely pocsolyában megmossák sáros lábaikat, b aztán ugy nedvenen kapoz:\\ nélkül fölhúzzák b n piros lábbeliben imádk«unnk. Midőn vÍGaia mennek, a csizmát iámét lövetik & t,ú nuk alatt viszik haza. . _ .
De már most méltán kérdezheti tőlem a t. .ilvti-aú : ha c Sajátságos nép se plcleni, se pedig ruházatra .az elcadnttak szerint nem kiilt, vagy csak igen keve-But, a sanyarú nélkülözések mellett egy-egy család anyagilag százezerekre Bzapurodhatik? Oh igen tévőd a t. olvaHÓ ha ezt hiszi, ha az ember lakházaikba betér, mit lát náluk egyebet mint nyomort s szükséget; ők anyagi jólétet nem iamernek. Czélazerü b-:oBzUa-aal e néposztály (ráczok) valóban annyira meggazdn-godbatnék, bogy egyeB cBaládok előkelő földbirtokosokkal veraenyezhetnének. Itt azonban csak iáméi fiiÜBracrhetni a népnevelés Mányáí; ahol ez ninca, olt ékt sincs, caak állati t\'ngödés.
Sajnálni lehet szegénveket, kik Botét tudatlanságukban ugy élnek mint a vadnépek, azon külonb--ságCTűl, ¦hogy-ka*h. vallásuk van, a mivt\'l -azt basga-lummal hiszik s hozzá ragaszkodnak, a lelkészek könnyen vezethetik őket A lelkészek a földi Istenek b bár egy jobb jövőért, egy örök létért fohászkodnak ük íb, do maguk Bem tudják miért; a vallÁaról egy-átolán semmi magasabb fogrttmiik sincs.
DarahiM h nehezen kiejthető nyelvük szinte egyik oka elbutultságuknok, mert irodalmak nincs, azon irodalmi termékek;, mik bonunkban itt-ott szláv, szerb nyelven megjelennek, a köznép keaóbc- soha se jut, b ha igen, az azt nem érti; imakönyvön kivül egyéb olvasmányt nem ianjernok, de tovább nem ia terjeszkednek. Az említett néposztály (ráczok) nagy részének fő\'jellemvoniiBa, mire kitűnő természeti hajlammal bír: ravaszság, bujaság, babonaság s lopás; ha akármi üzlet, eladás-vevésbó bocsátkozik, hacsak ellenfelét meg nem csalja, a művelet nincs kiegészítve. A babonát teljesen hiszi, s azt minden betegségre kiterjeszti. Kern titkolhatom cl o tekintetben, mit egy kath. pap jó barátomtól hallottam, miszerint némely bajokban a rács asszonyok elviszik gyermekeiket az
•agyon : bog}- a jó via mugnianid n g
egyházba;\'\' s megkérésik a lelkészt vagy szükség eae tán a harangozót, hogy a beteg gyermek Tólött rázná meg a hossza fehér miaéa-ingét, b e bnbonáa eljárás-ban-gyógyeröt vélnek rejleni! Oh de szükséges volna itt a népno\'veléal De legalább egy szazad volna azük-Béges arra, hogy a jelen sötétséget üdvös világosáig felváltani. Tapasztalhatják magánkról, hogy mily jótékonyan hat reánk a tadorainyoB ismeretek világa; tudhatjuk azt, hogy midőn beesteledik, szobánkból a napnak utohió fénysugara ""is eltávozik — a sötétben tehetetlenek, buták vagyunk; ha járni óhajtunk, hol egyik, hol másik helyen aórtjük meg tagjainkat} b ín> a gyertya világinál, midőn minden tirgyat látónk, mily szabadon mozgunk, ». ismét működhetünk- Igy tekintem én-ftJnÜveltaégot, nevelést; a mely népnél « világosiig hiányzik, ott .nincs teljes boldogság, csak sötét eiégűletlenaég. KUGYERAY.
KaDSientmlkloB, 1863. april hó végén. Tekinteíé"B~szYrkeiztö" nrr^dja Isten kedves egéezBégére as éjjeli nyugodalmat. Bizony jó ideje hogy pihenünk, az az hogy sem ön nem pihent sem én, miért i» teonÖk mi est, hiszen vannak elegen, kik egész ?110-ket alvással töltik el,-vágy ha épen nem alapzoak — mert ez még csak megjárni, mivel ekkor nem bántanak sem Istenrtem embert, — tehát nyakakba flitifc a várost, Látogatásokat toiznek-itt is ott is — péld. ahol .vaUmi oialátket. ejtenek akár legyen az főzelék nemű f "r ft» i»*t«k gazdag országibél a kótláboak
„öregének osztályából való,-Ilyenkor azután .végo hoaz-bs* nmes álszent elmélkedésnek á. épülofta aazon-gj^knat alias mendemondáknak\', azószólianak, wcar. a zsapfilasnak;.és minthogy némely hftlyoken e dicső Magyarorazigban ciflk viznélkül szokták aaaámyomék ^^hngonUMMayo^kjrniném aBizöHybmék, linv-lí^^™11"^. nagysimék métsimék,
Bzapuln, ^ tebit ennek as . kiszámttUtlan kassna
dig\'épen nem valami rooíom-git, hanoiti a hirbordtk megszámlálhatatlan neregónok mitoem tuvéaben ulpu-bult BokaBága.
Azt mondják a tudÓBok (inert máskép nom volna igax) \'Ebgy a páva legszebb állat a kétlábuak közt, m> megengedem; hiszen nem ia lehetne különben annyi páva e ssegény Magyarországban, mert a mi czifra-aággal jár éa baszna semmi, az természetesen mindig aokba kerül, és a mi ookba kerül, az caak fényűzhr lehet, éa a mi fényÜzÓB, az a gazda nrnroat, de még h pökhendiség éa henczegéabŐl idomnlt ^ektntatcu urat is tönkre teszi.
Nem tudom hogy van, de íg.iz, hogy én rettenti* ellenszenvvel viseltetem a pávák iránt, főleg ha a tollát falborzogatja, bt nagy kénycsen egóas ariatokratiai dölyffel fel alá sétál s feje búbját fi-lbigyeasti; ilyen kor mindiga majmok jutnak eszembe, és azok a majmoló állatok kik mindig más dolgával majmolnak, és a merre pL az öregmajom megy, arra megy a kia fiatal majmocska is, vagy megfordítva; — ha Bzóazerzó volnék ezeket én divntagaraknak nevezném el és aján lanára a Bzótárbai Mvételét, süt irnék fülítte értekezést, még tán akadémiai tag Íb lenne belölom, mert ez az értekezés csakugvan érne annvit mint aB,bogy Cs legven-e vagy csak C. a utoljára eldöntetett, hngy mind egy akárhogy, csak nem kell cz helyett d-t irní, mert az aztán nagy baj lenne.
De miről ia beszéltünk csak — igvn bizony t\\ majmokról, Ób pávákról, ez á két fényűző állat országunkban nagyon kezd hatalmasodni, ma már nem csak a nagy nrak -termeiben, udvarain, de nton útfélen szemlélhetjük őket. Napjainkban annyi már az egylet és a kör, hogy megszámlálni seoi tudjuk, — vájjon nem jó volna-e majom ée páv&puzzutó cgyb\'tct i» felállítani!.. .
De térjünk immár tárgyunkhoz, majd el i& ft-l>*-dúm hogy ón lisztéit szerkesztő urat kiskunságba vezetem, éa már szcfcnceéBen el íb értük az cUü mer.íi-várost Lacz hazái.
E váróét (miután most mar az álomból Dzepen kimosakodtunk) elmondom t. Bzorkcsztö nrnak bogy igau s zorg^ilmfts takarékus nép lakja, ér telin bégére ¦ nézve nem áll az utojsó helyen, daczára hogv fö:sko-laja nincs, természetes józan eBzénél fogva beszédmódéra rendszeres, öajzefüggö, talpra esett; kár hogy régi békéjét az alkotmányos idő beálltával némi körülmény megzavarta, s az óta pártokra szakadván folytonos BuríódáBban áll, tán majd az idő rendes kerékvágásba vezeti-; egy izben nagyon kezdték a várpBt gyújtogatni holmi gonosztívök, de tán hurokra kerültek bizonya elfögatdadíí nlkalmávol, mert egy idő éta inegazünt a tusi veszedelem. Női igen csinosak Laczhaxinak; innen könnyen felfogható, mórt szerétté őküt olyan igen Kun László, és mért tartózkodott itt oly gyakran Lacshása Kun Lászlóról veszi nevét is, (régibb időbon Lacsi-1 lázának neveztotott) földje jó és termékeny, erdeje nincs megémlítésro méltó, tüzelőjét a szomszéd Peat megye erdejében veszi 8—12 fttig ölét, a szegényebb néposztály szalmával náddal és trágyából készült n. n. tőzeggel tűzöl.
i - Itt igen hatalmasan tudják készíteni a töltött káposztát, b ezt szármának nevezik, — est a szót nem értem nem találom ben no a gyököt, tán majd a magyar nyelv szótárában benne less, ezt nagyon hiszszük mert a m. t. akadémia adja ki; — azután a turóa csuBzát; itt--boc8ánatrtt kérek egy kia kitérésért — A „Családi 40-ik-sgámibftn-Bz:^rVTnalin „-^alédi mngyar turóa haluaka** czim alatt egy ételnomfl készitéa módját irja le ; a „sala-Boraogymegyei bajoBhölgykoaiorunak, ezi-vea kéasséggel megsúgjuk bogy épen eza„TurÓBcau--asa^11 egyébbírint nem épon szükaégea hogy valami nagyon tojásos legyen, és hogy a turó valami keserves módra öbbzb legyen törve zusva, csak zair és töpörtyü legyen rajta elég bőven, azután igen jól csnazik, ahonnét nevét is vcBzi. Engedelmet kérek hogy a fözőka-nalba bátorkodtam kapaszkodni, de a „turóa haluska41 Bzentivinalma nagysága liszt, tojia, iril és zsírral kevert gombosokból áll, ezt én is tapasztaltam tt tűzhely körüli járásom és kelésómhen. — Ezekután következik a pörkölt hus, birka vagy marhahúsból, ehez igen csekély tíz kell, az az olöbb a ha,t csontostól kisBbb na* gyobb dü nagyiíga darabokra öaitevigjak, untin bográcsba, (aitva|rrTasfazík)TasUbakoii vagy katlanon a tüzro helyezik, mely folytonosan lángolva ég, a bogracsot befödik időnként hogy az oldalához ne égjen megrázzák, ragy is inkább fi-fveBen megfordítják a linat ngy hogy a mi alnl volt egyszerre fülül üssék, s igy a maga levében föl meg a hus, — ha tán nemépen volna kövér akkor egy kis vizet öntenek rá néhai ha meg van jól fövő, bográcuDBtól az asztalra helyezik, még pedig, a legalsB helyre, mert ez az étkeknek födisze, az az: az.asztalnak koronája. Ezi egész Kunságban igy szokták; különben énnek főzéséhez legjobban értenek a juhászok, ugyan.azért nevezetes estélyeken mindig egy, juhász áll a.bogrács mellett A tarhonya éa fördi-Tótt kása is igen nagy szerepet visz aKunsági népnél; majd ha Kuffszonl Miklósra érSnk elmondom a készítés módját, most a szellemi eledelekre térek. \'\'
Van Laozházán egy kis olvasó egylot is; ebben megelőzte már rég Kunszentmiklóst;innen Utazik hogy a müveluégol is kedvolilc, Eondszétt lanácscaaL hü, az az: az a hatásköre a int megyés ^elyokén a szolgabírónak- "*\' ~\'
De elégLaezházán eddigi feoiögésank; raoatát-¦étáliunk Kunszentmiklísra csak ugy légátai nrrnód-
ra, mert a t\\ itkoa kocái megunván a hosszas pihenést; ítl hagyott-, d« nem tesz sonjmit, jobb is leazígy,mart különben a laezliázi határból kiérve — ugy íb magunknak kellélt\' volnaákneBit lovakat vinni, lévén a rósz utak miatt rettenti! akadálya a jármű mozogható-\' eágnak. Ugy-o hogy pompás körmondat ez?
Míg utunk ezek azerint élvezetttd-folyjajnók, uj-nágot beszélek t. szerkesztő urnák: Azok a ThalianaK buzgólkodó papjai, kiket fényes talentumok miatta a „(rvÖri közlönyuben megemlíthetni szerencsés valék pb akik, némely buzgólkodó müvészgt pártfogolok áldozat kézségéből néhány forintocsltát ítt elöro össze \'i ceiperítettek, még mnig sem érkeztek meg városunkba. IS\'em liíszszük, hugy 11 dolog csak lcfözéao akart volna lenni a könnvonhivöknok, bizony obun valami élnem h-á-r i t Ti a t ú akadály tartóztatja okeijelcnlegi állomásukon.
A napokban egy hét éves kis fiu játékközben, egy esö viízel tilt gödörbe esett és belefúlt. Szülök Szülök 1 -éber ügyeimet kÍBdedeitek fölött; Suba sera kell engedni, hi>gv viz körül esiutalank"djék a kis gyermek.
Valami párbajról bf-szélgettck, a tni ugy sutton-bun lörtént volna meg néhánv nnppid ezelőtt két fiatal egyén közt. némelyek rebesgetik" 1mgy az \'"\'gyík a "ke ¦ zen szúrást vagy vágást kapott volna, ugy mondják hogy valami garasos bugyii volt a vívú eszköz ; na ennél ugyan nem is érdemtlt egyebet az a rosz ló — a ni in fi hir suttogó szárnya szuriot öaszekocziianLnk. ptr amorem Uei! Ugyau mire jntaz még ifjú nt-ni-zedék.
Azonban nem beszélek már többet, csak ballagjunk" s"zép eseudPBen, elmélkedvén az emberiség czifra nyomorúsága felett; de ne méltóztassék félni szerkesztő nrnnk-o. nagy ultíl, nemsokára bemutatja ún-nek a városunk végén büszkén emelkedő sok számú szélmalmokat gyorsüti társa; BORS KAROLY.
<c$ G7 $»-
— a végkép például 16 év alfurtürleaztesáéfc; — mrlv , időn tul a küzBég ugy szólván krajezár áldozat nélklíl egy nevezete vagyonún! jut birtokába. Hja; de hová tétessenek a rcquisitumofc? —ezeknek a vadász kertjénél is lehet. Tárhelyet csinálni. A többi lehető ellenvetések tan még kisebbflzerüek."
8. Május 6-án-a tríesti vonallal egy különösen tiszteletre méltó férfi, a jótékonyaága és hiUorBosai buzgó-pártolása által híres Montefiore angol báró, Rothschild BÓgorn érkezett virobunkba. Öregsége daczára — körülbelül 80 éves — Konstantinápoly ha utazik egy. nagy kórház alapítása ügyében. Másnap az itteni izraelita község részéről követség tisztelgett nála és emlékül föliratot nyújtott neki át, melyet ö mély megilletődéssel elfogadott. Mielőtt elutazott a
SSohnr*. 1863. tavaszutó 2-án. Ha költői ilib*ttséggel bírnék, megénekelném a hajós tavasz ezerféle kelleme.it, tündér világát, mely tan előcsarnoka a túlvilági buldog súgnak. A józan clméjti embr»r inegHtetÖdve tapasztalja s bámulja nr Istentől oly bülrsün berendezttt természet romluziTt, mert alig 10-!— 1^ nap előtt még a (lik száraz ágai tűntek a szem elé, s márily rövid idö alatt bájos\' lombkorona vnl díszlenek. — .Mi, az időjárást ranskiiluaban illeti, mult hó ^ü-ón romboló zivatarral néhány prr-t\'.zig jég esett; most azonban igen kellemes napjaink vannak\'. A vetések a rétekre igen kívánatos volna már nx^esíi, mert a takarmányra nézve igen Lchangi-lt nézetek mutatkoznak.
A gabona üzletre a jelentkező -mostoha idő-viszony még semmi bofoiyást som -gyakorol, mert-a külföldi tudósítások az ottani vetésekről igen kedve-
I<-g „yiUtkoínAlc. lBrféM.ul rngy 2 hónnp «j^CM^w-érltIfieSSn"ollepü.; mmi kcrykcdA h«z m Htom pjgagn^tiAnffr- u si cír.bogiir."
keny mennyiségű gabonát, a franciia kormány részéről megbízüst kapott & ezer mérő buza szállításra, mi oly helyen alig érdemel említést, hol százezer mérő hever a tnngtárban, 8 vár kedvező értékesítésre. Ebből csakis azt lehet meríteni, hogy Frankhonban_w igen szépen állnak irvetésok, aogyelflro a magtárak amúgy íb mindenfelé tolvék, nagy elcBég-kéBzíetet öBBzehal-tuózni szükségtelennek tartanák. A mai heti pioezon a gabona üzlet ismét kevés életet mutatott Tiszta-buza kilája kelt 5 ft 80 kr.—G ft., rozs 4 ft, kétszo-
„_reiL 4Ji^0^^iuWkzft-3-fí-oO—6y-kTrr-znb -3-ft -80 kr^-iiszMs kevéssé alább szállt. A dunai molnároktól elsÖ rendű liszt mázsája 3 frt, gőzmalomban 12 ft, kenyérliszt előbbieknél 5 ft 20 kr., utóbbinál\' 5 ft 80 kr. A Duna. erősen árad, mely körülmény sok kaszáló-iüiftjdonöat nagyon elréníít,: mert félnek,
k miflzorínt ha a Duna\'kilép medróbiíl,t;elÖn\'tvén. a\' rí tekét oly időtájban, mtdÖna fűnek javában nöpie-kd--lene, h gazdásra,tra nag)- hátrány nyal lenne; ezért a tnfti-heti piaezon a Bzéna igon gyorsan s meglehetős áron iskelt él: mázsája 1 ft 20 krba került Végül följegyaésfe méltó nevezetesség az, hogy nagyszerű s tetemed építkezések történnek városunkban, mik kedvezően kecsegtetnek arra, hogy ntcaáink eddigi falusias alakjukat levetve, rendes a a szemnek kelle-iacü sorokká képződnek. KUQYEBAjf. .
Hirelc és események.
A A napokban egy vasúti munkás a vMuti mat-azégTnl&TVernítilrt^lnely 5—G öluyt magas, loogrott, azon remény fejében, hogy élte BzehyedéBeitöl megszabadulhat; azonban as ugrás részéről oly ügyetlenül viTgy ügycJQti történt, hogy ertts mcgraxkódáanál más1
egy 150 frtot érö\'azép olajfó»4ményt nyort^Siolgiljon oz buzÜitásul O\'szép czólu cgylpt pártoUsárn. Jegyokt Konitsán "Wajdits József ügyvivőnél kaphatók.
- \' A N,-KanÍMÍnrtöbb háxb,Írtokosok katonai lak-tauyácakára (Cb-omal) koríssnak tárt>. a éniteni akarnak-—Ezt aközaég ia megteheti. — Ajánltltik; éplt-Bon a közaég a varoai pajta helyén ^- Hnrtvéa iliae.attft-— ily UktnnyácskiL Pénzt » tnoar-*mHtett vállalkn-. zó háxbírtdkosokon kivtil,— még máa házbirtokosok-\' tói, Íb kppimt.T^jöyedetthnt akként kell szabályozni, hógy a fize^ondti\' kníiutokon ki vili événkánt a toka ii
tempTomban imádkozott éa ez alkalommal a helybeli izraelita szegényeknek 300 frankot hagyott. Ilyen ne-meslelkÜ és jótókorty "embernek csak szerencsét és még hosszú életet kívánhatunk szivünkből.
A F. hú 6-án este 7 órakor mondás szerint 10 fegyveres rabló rontott be a csurgói majorba, kívánták a casBát kirabolni, de nem sikerült, innen berontottak a város közepén lakó Mayerhifer izraelitához és kegyetlenség elkövetése után több mint 1000\'flet vittek el; mindnyájan felfegyverkezve budákban voltak és daczára annak, hogy a harangokat félre verték, ösBz\'M-södült a rép, ők egész kénvelemmel távoztak a városon kivül várt kocáikon.
A A nagykanizsai városi törvényszékre! a^bu-kottak és iizetéa beállítok ellen tnegTtczdettek a iizi-. goru biróí vizsgálatok.
A Lo no vita Hollcsy CorneÜa f. hó 16 és 17-"en Nagy-Kanizsán jótékony czélu hangversenyt ad, mely-n^k\' tiszta jövüdí\'lme felo részbe,n*n Kanizsán tnrvízíitt. nagy gyranasJura alapjára, másik fele pedig-n már mÜ-k5désl»--n levő keszthelyi vinczéílérképfízde javára fog fordíttatni. — Ugyan IT-én estve \'J órakor fénvrs tánezvígalom kezdődik, mclvnek tisztft jövedeím*; szintén az irt jótékony czélnk közt oszlik meg. E tánezvignlmon PatrkárinB \'tátverek és frrűnbauni zenekara f\'-g működni. — E hó lG-án Zalamegve gazdasági egyesülete a Kanizsától nem mossz\'* osö réi-b\'-i lintárban szanlóvt-rc-nvt fog tartani.
Bv n p o « v á r.
* Ranolder JánoB veszprémi megye? püspök ö n. méltÓBÚgii Somogyba érkezt\'zvtt, a bérmálás szeutst-get\'kíó tiltani. T
* A y-án tartott gazdaBngi gyűlés "tán zajos s víg kedély Wt fulyl le az faied, mely Ulatt wbbfe\\-\\ a. insgyé-ben termett bor állta ki a legkeményebb próbát. Hunkár István gombai fehér, vörös kadarka b^wi; Gaál Alajos nszubóm, agy közönséges asztali borá-8Ö2-Ík évből; Kund Vincxe gombai, nagy tuskÚBÍ bora 8á8 és 800-ik évből nyerték a kitüntetést.
Anj;yi a pneniímgiJr, ho^y » ¦¦ irrt^¦ ¦ tr fnViiit n.iLTO "J " - azután lehet dalolni:
Az árlejiesiéi^pltíH fdotMek valamint »x er^K onatkozó iD^Bzak^mttVeler folyó évi május ho 10-étfil kezdve az wko,la"gazgatoBáguál KapoBySró^f Bnerte-kinthetökr--".\' \\" ; ,^
A vállalkozia.i összeg után járó illetékes b4ly«L a vállalkozó által lefizetendő^ Kaposvárott 1863- apríl hó 30-án. A ^tnógymegye iakoUigas^ válwztn^nyi.
* A kaposvári gynmaBiutn építési kéltségének emelésére következő ujabb "ajanlatok tetettelcT Tállián Györgyné szül. Boronkay Cecília 60 ft Tallián Sándor 40 ft. Gyűrűs Pál 6 fL
*Lonovica HollósyCorneUA maj.6. a 11 órai vonattal érkezett tníg Pestről BoglSimyholBbKtlsitelöje üdvözölte a Rákóciyindulóval. Délbena veodégsze--rctö_dorék Jank * "
"ben, b ennek fogatja hozta Kaposvárra; Jutánál számosán fogadták Kaposvár lelkes hölgym a iuivFodor Pál ésNémeth Ignácz tartván Odvőzlííbeszéáet, a nemzet közkedveltaégü csalogányának érdemeit megfíes-telni.
A kaposvári megyei gj\'ornasram felépíté: k fedezésére nyi tárgyainak sorozata.
k&liBégeinek fedezésére rendezett sorsjáték nyercraé-
29881 3020 i 304J 3081 .3too 3l?7 3226 3234 32S2H"St 3441 82 345a
JÍ. Jaukovich L. ur bérbeadta Somogy megyében fekvő birtokait (fentartvan maga számára a fen-tar tandókat) 12 évre. A bórliiFerenczy birtokos, s Pá-pamelléki huszonbérlö.
\'* ArlfjtéHi hirdetmény. As alulirt no megy megyei iskola igazgató választmány folvó évi április hó 30-án tartott Ülésében egy uj \'emeletes iskolaházat Kaposvárott nyilvános árlnjtés utján kikiáltási 31233 ft 62 kr. o. é. költség összeggel felépíttet ni cDgedmé-
_nyez.ett.\' _ . ............._________________........................_;. ..l...
Á régi iskola ledöntésénél nyert valamennyi anyag a vállalkozónak tulajdonává válik.
.Az árloj télhez „minden ki megjelenhet a ki tör-vényszerüleg szerződéseket kötni, és aa alább éi ín tett teljesitéai biztosítást adni képes:
¦5 h Minden vállalkozó tartozik az irlejtós előtt 1500, ft. o. é. bánatpénzt letenni, mely bánatpénzt vállalko-,aáa_ esetében 10.V*.UUtn_sMÍkr» kiegésn
A bánatpénz vagy biztosítók állhat vagy készpénzben vagy törvényszerű álladalmi adós levelekben a jeleir pónzálloraási érlékök szerint. Ezen esetre szinte használhatók a, köz. polg. törvény 1374 ezíkkclye szerint ingatlak javak oklevelei; melyek a kerületi törvényhatóság által megvizsgálva és elfogadhatónak nyilvánitvak.
Ezen építés c&ak egy vállalkozónak egész térje delmében fog átadatni, aki az egész építésre kollögon-dot \'forditand; — ezen épitéa folyó évi augusztus hó 1-én kezdendő, és jövő l&^lkóyi szeptember hó 15-íg
tökéletesen befejezendő lészen. - ___ - j f
..... ,,:;ií árlejtés folyó ,\'éVi janiuB kó 1-ón reggeli 10
órakor Kaposvárott ax--eddigi iskola épületében siáza-léki leengedés mellett To^artatui.
Ezen ópitkezéai árlejtóaoé! egysaersmind Írásbeli
ajánlatok tekintetbe nem vehetők,
Hindun irdiptili ajánlat ha tekintotbon voondö, ^D0 kr. iélyegftel ollátva, a ftmnterintett bánatpénzzel terhelve éa.kellőleg bepix;sí.tolvokolj lennie, melyben 1 Bzázalöki lnmigedés saánwkkal és betűkkel kÜrva, továbbá a vállalkotni szándéköaó neve/lakholva s polgári álUia boikbitandó, azon. nyilatkoaaí melhít^ mi-r axertni ijanlattovii a^-éjitéariarvflt-a hoW tartotóT--iroinányokkal együtt, valamint aa.iltnlároí ea kfllftn-legfl» fiiltéleleket mftgtekintettrréa taökat tökéletoseii; ismeri.--- \'
• •\' ¦\':-:-:\'^-;,i^/sí^.^r^
34nV» 3469 3478 3387| \'?010 3535 3f>37 0^40 3iv44 3597 3O49! 36ti9|
3t;K6i
3705
3^uy
3K47 3939
3960.
3973 40ti6 4008 40&0 4110 41
4185 4190 4234 4338 4389 44 U \'4470 4491 5041 5062 :^50I4 5121 5271 5239 5343 5365 5375 5378 5401 5428 5448 5519 5533 5535 5570 5600
56U 5614 5Ö22 5G69 56.74 5G76 5680; 6754 5809 5810 5818 5635 5645 5897 G918
5923 5D7
1
126 ¦45 10\' 44 90 88 58 63 51 53 62 20
43 110
15
Olvasó jegy gyöngyből.
Dohány tartó. . "\'\'
Kígyóforma melltü.
Virágos kosár nyúllal.
Zöldszinü pénz erszény, rttólya pocsellánból.
Téntatartó fa aljával. \'BzÜst tácza.
Lovas -esikóa ércaböl.
UoliánytartŐ.
Ktcainy aranyzott virágtartó. Magyar paraszt porctellánból. Fehér pohár porczellan bél. Levél nebezék Üvegből, ritikkelt asztaldísz. Világoskék virágtartó. Stikkelt vánkoa. Takarék pénztár. Kíb könyv aranyzott táblával.\' 12 db. thea tányér. lltitiskábőrboL Cavour arczképe. ^TbeserrsTzoboT érerböi. Makszból virág. Dohány-tartó.
Egy pár arany csizma porczellánból.
Kicsiny gyufatartó. _""*
Nöí varróváükos.
Virágtartó.
Fehérpohár.
OTegpohár. -—---
Zseniliával himzett vlnkn*. Vize* üveg pohárral. ^ v
Febérkékes kávés csésze. Levélnyonó* kntyával. - " VáswBybol ssivar&rló-\' Pinzerazény. ^
Szivarmetsző. KqaAr Lor«ellanbtik "Picxiny virágtartó. Szí vartartó madárral-Zrinyi arczképe. Barométer.
Gyufa és azivortartó porcrellánból. . VTüragtartó.... ^i«tny-ir!rág. ^agy üveg Billiknm, OratartóiporczellanbóL . t—--: Hel—f^ukortarto-^—--~- - - ¦ ííégy pakét saappan.\' A azáaadok legendái L kötet Caakhrtartó nyállal. Virágtartó figuráTal. Hamutartói GBTgás dohánytartó.. Fehér aranylott pohár. -. ¦Aranyzott csnkorlartó. Veres fehéres pohár. Virágos ivunpöbá r. Ómtartó figurával.
Feketfljreros tol tisxti_tóv_____.....
tíirazett uti Usksa
____\'iSSji Hamutartó. faolakVn.
6GÖ8 ~*~B2 Ivó kőrsTporczeláubóT-38 Bádog htitö 4 üveg borral. 104 ¦ Sk\'t. János p\\)rozeUnból. 138 .í-CzukoiSartó aranyzott. . ^Jróaiiiriporczelbiuból^ ; 18 - Saivaftartó. .66 Nag)\' vörös virágtartó. , Botnafavirágtartu. .\' : xjqrgalt kr>tH zacskó..=^?^?1 152 -Ládikában több üveg bbr^;
Két f&hér pohií. Örs
„ra tartó papucs formában. %— —; ífólgybarányal éreahal. _1_^vs;tí\' -öe^Oig fcUka\'moltÜ. \' -ÍJ-^\' _^ — ~: ¦ > Fábó.1 kimutatott vtrágbffgry. -h-iti^^i 1 *, 145 Kjr fechveitxi. ház.. fiíoiJr^aWüiíija.
latiuaja. v \'fWoaelUn\'uieaa. : i-M Kisfaludy melUi\'obra.
íi."PUÚ.: vettii Untadul!,. Ja>»*e»aUialáa
Hfc <**». bWvíiuw*• *«(•"«»«¦*»: «"»*-
¦¦Ti,miae \'""tT*- ¦¦-¦M-f-" »¦ rima; atrOak
-v---.^\':V^!jLvfc^^\'tMÍi^N\'<i\'i\'\'\'\'\'"\'i»\'"*»\'
MtUu, a«hstB*fc,^ltrMk ,»¦ P*pw*t IjJm miit.
Kijei*.-MS-»\'**» ¦\'mlaflv, hddrf
.tói., 1m» Mt cutn^ibM dd«4df«tolí.m«* Hb« ir™ «a, atti nuJ fadi \' * **
rV ck Kj-niak. Kaptak -a6ii&Bttaa..üariwt.
FelelBa síeríentB: FODOR PÁL.
Gazdasági tudósítások.
N.-KanlM, máj. <8-áb. Hoti-váaárnink néptelenek , kW megrendelések caak m<p tatét buzira iTOBkí-mBly helybea még-kerfcstcdkrellenoer, "zab, kukorioza iln. Mígnem ia kérdeztetik. Hojirá-innk"rtly*ílt liíhU/irjS-lík, ftt Igen éni éj e«S ntán\'vágr; buza, rozi gy?njcr&cn áll, roz» ngyBZÓl-ván ember magasságra nifít már.
A sertéspiaczon élénklég van; itt minoííg tubb aa eladó inin} » vevB-, repczének, gyapjúnak, méinok ára meg nemüatározhato..
"Az gabnairak köTetkeeík: buza 3 ft 80 kr.— 4 ft. 80 kr. Buti ft 20—30 kr. Árpa 1 ft 10 kr.—
2 ft. Zab 1 ft 80—00 kr. foikbrloin 2 ft 20—40 kr. Hajdina 2 ft \' ¦ - -
Kaposvár, mnj, hó 7. Egymásután több jö esőnk -roll, utána meleg éj ÍB napokkal, melyek-minJ-Tnr elo«ég, mTad a legelS í» rétekre jótékony liatáaBal voltak. A »z<!16 sokat Lajt, ha «\' fagy .éa mis csapások megkímélik, iámét sok boriink lesz. A rozs lüár kihányta fejét; innen-onnan követi a bora ia. A gyümölcsfák békében elvirigPítak, deji tavali virágzáshoz, nem ia hasonulható; nstve felé a caerebngarak mint a-_aáakahad — repülnek aeerieszet, s ollepik a fákat As eleeégár nem változott mult jelcntéBünk óta azért most nemiH jülezgflk. ~(m. p.)
AlnÚrtnak van szerencséjea n. ii közönségnek figyelmébo ajánlani következő
- ásvány-vizeit, u. m.i
Adelheitsquelle, _ Alapi,
Badai (Neuwerth) Sz. ¦\\ van forrás, Gleichenbergi, Halli iblányos, Ivándai,
Karlsbadi, Marienbadi, Ist- Parádi, Polnai, -Saidschitzi, Selters-i, Rohitschi
A fent elősorolt vizek f. évi vagyis 1863-ik évi töltéstiek.
-------EgysKWfflinilTiálam\'készlctbeu nem található — bár mi-
~~nemü ásvány=vizek ^-p\'jutányos- áron leendő megrendelését is magamra vállalom; „ „_ . .
Fesseliioför József,
^3_2) fÜ8B«rBTereskedö Nagy-Kanizsán, a városház épületében.
ATulirott tíaztélattel ajánlj^ kéazségét a jelen tavaBii éa üyárl évasaLra való
férfi-öltömyők\\.
_____^_ gyors éa jntánvoa eífce\'siítéwre.._____ ,. -_____________
A legfinomabb\'frii» (aBvetekböl kívánt izlés-szerücn állítkimindenncmÜ,
da főleg zsinóros magyar rahadarabokat.
A helybeli ós Tidóki nagybecsű megrgndelésok pontos teljesítését ígérvén,
minél aaáttoab nacgrendeVésért esedasik ¦
- - B&lásovits János
¦ ^ _ férfi-ruha-Bzabó.
Btüttöiifés niülielycm van: a városi templom mellett.\'
*D3 i9xitLoc-x,ttiirtLur *^T«*-ar5r"\'sg\'**-i"\'aqefiM5\'-rfc -
KRIJSLER SALAMON .
( , Ls«nnel bátorkodik m t.~ oa» kAaÖnségei a l^QtcsJIhan Lakenbacbor féle házban a-póatarhivatal mall«tt létezfl middennemü kész aaatalpaés kárpitos bátorral goadagop, ellátott. imktáHrt. figy^meatetni. JEgj« » ere mtfld ajánlkozik niiii-ütjunftmiL autalosT éa építAaí mnnkáfc jntányoa arérti kéazitésére, e zárna a megbír . fi. aáfokat kérve.
lerí megiyltáa \\,-Kantz.sáii.
F. é. majns J-éB az ujonan rendezett „Polgári ej^ylettért" egy közkedvelt zenetársaság működése mellett fog megnyittatni! mire a t. cz. közönség tisztelettel meghivatik.
Jó ételek s italok különös valódi friss pesti kőbányai sörről fog gondoskodni|
Zaafall János a vendéglős.
Márezius 20-tól fogva a „Korona" melletti volt Svágell Nándor rőfös kereskedésében 5%, gyári áron alul
¦Éit* végleges eladás
tartatik, mely ezennel a t. ez. közönseg^éTilBzEirré tétetil;.
MICHEL IG-NACZ-
- Tiűtelettel Jelenti" a nagy ériemD kOa«n>é%nek, iogy: 6 kBtilgyirát,\' -mal)i.J>ffiti ófa.Nagy.Kmilná« ftaaJ!,^<a-«gy-ij»ig-a»-KanTaaiii létezett iimét-" Nagy-KanUsira vijaaabelytó) gyaTté^ia-elyszerénméivoltii 1847-iki pesti JpaikUlÜt»wn*!i,meTé«rnyerni.—Egyaaeramlni biztoii^a a t. c«; kOzemégct,
hogy tinteltmegwiideleaoket poniov gyonan éi\'a leheti legjstányoab áron
kielégttbeaie.
Gyára uját. házában egyiet-ntoza 26. íz. alatt — Raktára pedig a viroa templom melletti Tnboly-Téla háabai Utcaik.
- ,-" HT UtkaWom jdenleg; a „Fekete 8u* melleU Sicoaedy.féle liáiban van 402. azám alatt.
¦¦~T—- —r1-"--^ITarriintir ynniTiiir^r-
oUst>«l<a li<i6a. ,.
Xa® KXüJ CaYblÜi iBÍnét nyereményekkel szaporított
nagy pénz-sorsolás
^milüo-ós TOOiOOO-mark,
melyben csak nyeremények huzatnak. — Biztosítva az állam-kormány últnl. Egy eredeti Borsjegy ára 8 frt osztrák ért.
™ . » * » . n
Kétnegyed n n n rt n 1
Négynyolcziid n ^ „ „ „ „ „ _ 18,200 nyerem, közölt van : 250,000, 100,000, 100/100, 60,000, 2-er 25,000 2-er 20,00X1, 2-ir 15,000, 2-er 12,500, ü-er 10.000, 1-ar 1500, &-ör50ÜO,7-er 3750, 85-ör 26(?0t ö^ör 1250, lOÖ-ür 1000, Mr 750, 1,55-ör 500, 270-er 250 \' ~" etb. márkás nyeremény.
A hazáé kezdfte a jftvo hó il-kcii Iecnd.
Eien Horsolis nemcsak m AUBin-koriBany bistosltáia alatt van, honéin u^anerrn hn-Bijra kineTflMiU konninyt biiottrainy ellon3rk6dímÍTiil történik, ng-y-hoyy egy arinylagim kii twtártel a nagyobb Txjcrrmiaj eíhctínére a lcglehctÖKb blitaiitist iijrujt.
As (a, kgtánUbU mtUKtéghtn íb it^iteX és kadTelt Je\'»iaratn alatt.!
a málreVben is május 2-ia l?-er #* jotiiú 56-én \'8-or bau&tl niUm a lognBgjwljlj ioríjop7-nyertioíny, i» *i ¦ tábla aáuapokhu Is í-«r a ÍogTi*iryobb fínjT:rim*n/,
Vidéki io"í%Tt\'ndeIíiek as értik bettlUdtiitVvel nünaínnomil.papir-pénxek, rag? aiaWl-.Wlyugrilt Utal ú pontosan «Si balTffatagon e»*köiBlhitnek U a hivatalos ojBrcniíüj- suromtol, vgj ssintc a pyerEmJay.pJtmikct a vé|rettuitáro«as otáa kiiboj.küliUJnú......- .....- ____________
Cuhn Lázár Sámson , .
péasváltó Hamburgban.
fflWMSOI SAMU
kanizsai fényképész és fc3tő
tisztelettel adja tudtára a t. közönségnek, Uogy lakását a felsS templom melletti Vérteay-féle házba tette át 8 fényképésieti mUtermát reggeli 8 árától esti S áráig nyitva tartja. Ezenkívül átvesz mindennemű olaj-é» sfobafestéseket a legjatányosb áron.
_ .v X] í nTLo z á s
s K&X öv. ref., tanító, fei jelenleg is rendes tanitói\'állomásbn van, tanitó kópezdei, rendes tanítói vakmint orgonistái bizo-rlyiíyán/iiyal eUátvii,-^állcwik rcf: eUesiiba drgohlBtának és tanítónak. J ". ¦ _ \' •
.. A levelek bérmentve fí.-Kanizsára Wájdjts Jótsef könyv-
^er^álae^-B^r^ffi^^abíttrkUidendSki-TT——:—----
Próbára is ,ha an eilesía a költséget megtéri ti".jyántozik.
. BBF" Valaki, egy 3—100 holdból ÍÍW birtok birbe veváaére ajánlkozik Zala vagy Somogy megyékben.\' A netalán/ bérbe adm^szán-"JékozoTc értesüértkst TTajáita.\' Jdasef ^nyvkereakedénnáH\' Kanizaára Jtt- C orttlU aUu-betttldent aiiVeakedjenek.*kwL
TYajdh»; Józarflfjadö, tíjpé, íiyomdafulajdonoa Nagy-Kanizsán.
"Hirdetés. i3-2i
Néhai Tülgoa gróf Batthyány Károly ur ürökösei részérSl küz-Jiirré tétetik:_miszíirint-Zalamegyében kebelezett Sz.JGróth nt>vároiibai> f. 1863-ik évi jnliiul.BS-napjáu.délelfftti órákban Vezdet.it veerldiS nyil-sános árverés utján a következő javak éa jogok elárvereztetni fognak. Úgymint:
Zalamegyében Sz.-Gróth m.-vá\'rosban helyzett emeletes vendég-fogadó.bo.rnifrésLJoggal, yendégfogadóVmelletti bolt s raktár, tobb lak-ház, kis-gáti nagy pinozo, hidvámBzedÉei jog; Almás, Csáfóidi hclysé-gekben ziinte t.»b> lakhá. a két korcsma; kustáni, gyUlévészí, csánj, almási korcsmák; dabronoza!, mihályfaj közdH korcsmai iogok,- eav zá* logosiaz," "kU-vásárhélyi borméréei jog. " ¦
¦yasmegyében-a biígbtci közoskoresnia. ., ¦ Kél alatt "vásárolui szándókozók ajánlatokat is tehetnek, s tyáii-labukat :U íz,gróthlTazámtartói hivatalhoz adhatják*, h\'bl ái\' áhcnÍRi feltételek iránt is értekezni lehet: " • .
Kelt fiz.-Grőthori 18 C3. április ,15-íii, • ,. \' v.< Helnüich Ante}"
.. > ¦¦¦¦ .¦\'¦ utimUirli.1.\'\'.
—t-\' •
Nagy-Kanizsa. II. évfolyam. -
15. szam. 1863. május 20-án.
Ismerettegesztő lap
szépirodalom, ker eskejLelfijuv iftac, .gaidászaí,-liteniuy ésmtt«ss«tMnM
Megjelen e lap legalább egy íven július bó 1-tol kczdre minden bó 1-én, 10-én 6n 20-áu. — Előfizetési ár postáni szétküldéssel éttü^\'lifalö^tin&én-¦ evra o frt, foiovre 3 frt — Minden egész éves előfizető a laptolajdonos kolcsünkönyvtárát az eddig fentálló feltételek mellett fél áron buntlML — Kyflí". lér egy Petit sorért 10 kr. — Hirdetések négy hasábos Petit sorért T-ör 7 kr., 2-or C kr. és minden további beiktatásért 5 kr. s bélyégdijéri 30Jkr/fizéténdő. 1 A beiktatási díj s a lap kezelését Illető minden tárgy a kiadó hivatalhoz Nagy-Kanizsára; a hp szellemi tartalmát illető közlemények pedig, ugy mindíái levelek -
bérmentve a »zcrkca2tüségbuz küldendők Kaposvárra. *\' " ¦
LönövTcs Holló syüoriiélla.
Midőn megemlékezünk az ünnepelt művésznőről, nem akarunk egyebet, mint az elismerés éa tisztelet zöld leveleit azon koszorúkhoz fiízni, melyek érdemeiért lábaihoz hulltak.
Jla valaki, ngy a nemzet csalogánya érdemli meg a koszorúkat, ki saját nyelvén a hazai dalmüvészetnek szárnyakat adutt a nagy vi- ¦ lügba, s nemzetének hirnevéhez sugarakat, hogy messze ragyogjon az bérczen, tengereken át.
Szásezrekre megy a nemzet napszámosainak száma, kik dolgoznak, fáradnak^ izzadnak, virrasztanak a közjóiét, boldogság, nemzeti nagyság.megnlapitá-sán-; hangyák, liangvaazor-galommal; kis csillagok, melyeknek fénye már félúton elvesz; míg a lángelmt\'k, nagy tehetVí-gek — a föld ez üstökösei -— befutják a nagy Slagot, hagyván maguk után óriás fényét a ¦¦¦liir-,- diosóaé^- a nag^y-tiágnak, melyekben nraga-a nemzet ragyog!...
Nagyok a te érdemeid hírhedt művésznő\'! istentől vagy klildve, hogy dalaiddal vigusziald iwEBsated.et.
íme néhány zöld levél számtalan koszorúd közé, melyeket ha mind sírodra raknának, az évektől nem kellene rá soha tavasz!
Sz.-Gytfrökbbl 5-én d. u. 3 órakor indulva, 6 órakor ért a művésznő Jutába, mely Kaposvártól fél óra járás, s itt a kapus vári derék hölgykoszorú számos tisztelői fogadták éljenek közt; a szónoklatot Fodor Pál és Németh Ig-riácz tartván.
íme itt közöljük mind a két szónok üdvözlő beszédét, először Fodor Pálét:
„Köszöntünk ünnepelt művésznő, kit o hazának minden fiaée leánya kivétel nélkül szeret! Meghallván érkezesedet, sietünk eléd meghozni oÜstud-rését as érdemnek, melyért\'irántad városnak U rágás akadó tisztelettel viseltetik,—kinél a hői sze-- rónység, \'a valódi— ca ország közönsége állal már annyiszor megtapsolt éa koszorúzott művészi erővel, a e mind kettő a honleányi nemes érzelemmel párosul. Ott ta|áÍkoaó környezőid öröme, tisztetctiTes szerétül* naut lehet tt&ző és értéktelen. — Biztosit mk is, hogy valamint* e hasa minden falui és városni, ugy városunknál la kész számodra — melyen bevonulni
fogaz — szivünk szerető éB tiaztelő érzelméből épült diadalkapu. Isten hozott."
Ezt köreté Németh Ignáczé? Kngy dalmüvéazriöl - -
„Midőn keblünkben árad az ürüm, hogy nagyságodat— mindnyájunktól bőn tÍBztelt s szeretett művésznőnket — kedvea tiomogyunkban üdvözülhetjük — nem vagyunk képesek-azavakbn.öntcni órzelmein-két^-= s meg Vagyunk fosztva azon Gzqrcnc6Ctöl,hogy a szívből szakadó „Istenhozott**-on kivül — még azt is kívánhatnék — hogy soká — soká éljen nagyságod,— meg vagyunk fosztva, mert nagyságod önmaga- \'űrök ozerze_ magának, — hisz\' álmagyar--osaíogány" űrökké élni fog— : amellett tehát — hogy újra cgyBzcrün csak „hozsannát" zengünk nagy Ságodnak — egy óhajunk van meg — a ez a hazának, melynek nagyBágod édes gyermeke — s mely büszke e gyermekére — a hazának kiált „éljen snká"-t — annak kívánja: hogy a "kedves csalogány dala — deríts*] rá a bon várt — óhajtott tavasz t.-
Ezután megindultak a fogatok a székváros felé lioR.szu sorban, melynek uímám valódi hektódul ás volt, s melegen üdvözölték a várt kedves vendéget.
• 6-a, 7-e látogatásokban folyt lej Örült mindenki, ki caak olfo\'gadhatá a derék honleányt, ki az életben ép-oly kedves jelensége mint a deszkaszálakon, itt a tapsok, ott a tisztelet övedzvén körül; megjelent a nagy nevtt-mti— védzuő főispán urnái ia egy estélyen, melyre hivatalos volt.
Minden párt szí nézet nélkül kész szívvel, nemes lievülésscl lett megtevő, mi csak óráit élvezetessé \'telieté; \'buszén a művészet terén nincsen helye a politikai elkülörizöttségnek; itt a közszeretet gyújtsa meg tömjénét, s tegye le mindenki .egyformán ál\'dozatát azon oltárra; melyet az Istenek kijeleltek; karolja fel egész széliemével,jóakaratával aztvki hívatva, megáldva van pályáján ragyogni, lelkesítni, s népének választottja lenni. _ —
7-én délután a hölgykoszorú majálist rendezett Ünnepeltje számára\', s egyik regenyes pontján a közeli erdőnek zene*-, lakoma- és. tánczcznl fiíszereete óráit. Minden a legnagyobb rendben, a a jó kedv, mely a Rzabadbau villanyozta a lelkeket, sokáig feledhetetlen marad azok előtt, kik a lakomában részt vettek. ]
Kétszer lépett teí művésznőnk, 9. ez lü-n. Itt közlöm a két hangverseny müsorozatát;
Május hó 9-én. „Air Rozsé11 HurtentíJl, zongorán "eléadte Fekete Ida k." a. „Magyar Ábránd." Huber Károlytól, zongora mellett ^"ríe-kelte Hollüsy Cornélial cFálusrlís .leány. Pesten\'\' Czuczortul, szavaltaSulii Lina k- á-VÁtí* Lindából,"-énekelte HollósiCornélja. „Fárrtazie Hugenottából,\' zongorán éléadta\'..Fekete Ida k. a. „Aria sze villái bdríiélyból^^nekííteHül-ió^y^GornéliaJ_j^rér"tfEíMr Hirmorri^\'^nyo--ros\', de mindenek felett igazságos versecafce w Koboztól, felolvasta a szerző. „Változíttok régi népdaluk Jelelt" fínner ,Károly;tóI, "énekelte Hollósy Cornélia* - _ "
Május hó 10-én: „Ária ördög Róbertből^ énekelte HőJÍo*y CórnéTía, .Kópdaíok^-3oágo-rtm előadta Fekete Ida.k. a. Ezt küvE&e^a^Be-esületszó-!J-ereded vígjáték^-1 -fdv. Szigetitől kijátszva Zajecz Pál, Németh Ignácz, Jakab Kálmán, Zajerrznő, RulírLina és\'Schröder Julcsa k.a. által. ^Változatol;-\' fakó lovam felett,\'éne-\'
kelte HoUosyCariíólia. ¦ - ¦...... \' ;
Mind «„két estre" Valódi ünnepe volt Kaposvárnak. MidöVaz ünnepelt művésznő a szili-, padra lépett, szüiinisnem akaró tapsvifi^xaj fogadtatott, megkoszoráztatott, m> o lelkesedé* csak növekedett minden kilépése után.- midőn hangjával a szív- és lelkeket oly mélyen érintó, hogy könyet-Tiísalt.a szemekből. Volt zaj, .éljen-láz, tapavihar, kilnyás"vég\'et alig éröVA wettör nél-szebb daloknál "^szünkbe jutottak a dacék Jankó vich László mrnak Sz.*Gy5rbkben1 az -ebéd "felett-mondott elméa szavai: hogy azért hallgattak el parkjában a csalogányok,. mert tudták, bógy: a ^mzet-^csalogánya jelea-van-I-Igaza volti a magyar dalmUyé&znó bűsakeséga hazShihák s kétszeres. örömrnel tapaáztaltnk. Aiogy a pesti ^azinhiztúli távtf-aaaT dta"f:hangj> nem "hogy gyengült volna, naném erösbödöttjj a régi románcz báj- és kelleméket megtartva. Hódít ő most is, s.könitja .valódi diadahoexiet,, uralkodván szív- és lelkek felett, hol;csak megjelenik.
A.tapsokból elég^boven jutott fekete Ida
TÍWüEá.
Mutatvány
„Kis Károly" 3tfelvonásos szomomjátékból. EI-SŐ FELVONÁS. Buda... A várpalota terme. L-Jolenot.
-Ereitbá} attánön; Qaraf^or/Forgáéhj.Sábek^lísBTii-györgyi, DümfiTör etptergami ériek, BMtmyei, Kanizsai, T"- 1 /flurdb a trön Jfcöríii.
EBZSÉBKT. ¦ •
Mióta DÓOMt OsítópAo Wt A bős Uéikokiaarjadékát\'Pált* ~ * Andrá,a tílödünk-ádía "azóp jogok ErŐBbítésevégettkérve itt
SsemUlheténV, neai-éVt ézerencse Ily \'* _ . Számos nemeat-kOrOmben iátni."—Csak- * " öiromJnliA^iá- ámflm\'láWff"Íifi»asi:
Vezettek vo|nk i^ósf:dl|m«-1Pel haj 1 \' ••
Lajos királytól
Jutott-áz égtől osstalékoHé. — \' . .< AligragadUtfllűpk el halár
"\'jTjó királyt; fondorlatok, Eoszúi Egyént érdekek, hatalmaováx Emelték fel fejők. — Zavart zavar Követ, b ezekbe veszni kész jogos Horvát uralmunk, hogy leányomat Ama ravasz bzívü Durazzo most
A p^Wfl fí"r^*P^ karján . t:
KífonzBza biboráoól, esküjét Öyalázatosa\'n törvo meg. — Kinek Kezéről még Jbhamsa?vóro foly Ki vérözünben szerez vagyont, bíbort Ugyan 1öTÖdbotÍk,Tinit eskavék 71 Fertőzéses kesbt emel felénk Nápolynak uj királya,. s óh kinek Faján Öcsénk.BnárénókjvAre ssenny; Talált segédeket Paliahai Apor, Laczkéfi,\' Simóntorhyi ós;; Horvátbiakban, mmd féq\'Ünk: kiket Kegyével halmoaoM most cllenink. Kcsfljrvre^kclne szüm Winera harag. Lehetné olűk «n*joggal érések.. „s;, A trónnak dicBkSrébŐl kérem ftfat ^ ¦ ¦ -: MIór,t.Líijo6 loiqyar30gíralT^rt\'>,f. " j 1 Az ármány harcsait kikflzdaíntem ^l\'x Vagyunkrorőseknök; uvakj fcemény Karú hÖat>k_BalÖ«k taniöstok^. -+V
----- " ~ fHíty e«eö4"iaütTtei\':öldJríl í™1
\\h \\ ez reménytelen csapás, mely "éjt "Éa még\'sé roozdul..—.Hát urak az ész Es sziv erojéöém nneuk^? Mi ez? A hallgatás gyakortVÁrpIás. 1
Taná^^iáByy-irafiáij!^ra^ Nem óh nein tartá fogva nyelvemet Imitt az ÖsBiegyük rirak között Korom legehjő/ítólni tilt, T)o hát "Szavam ¦miriék? Hiszetf kfllőnb_en;"í» J -
Fogantatásom yei^lbénnózz^". 1 Kötött ax ^g\'l— -feen királynő; ^métl\', \'--Minded magyar k5il^áz nő^SrVan. \'
Ez álmodik.1". . V..\'\'¦ \';\':-
. .->\'.-!\'-..\'. í^\'-\'- sWmUCS^\':.: >".:.li;rn3l» ^
. SzellditerzaésMtim^^^^ ,
•^Nflvem ri\'sgiyba\'béwtemL-rjsamií^^\'- " \'":
Lajés leánya Máriát vauély . ^ -
¦Kötelgi Mit bessálok ? 1 IKess vagyoiDi S
". Leiotl feladtra-il^\'-^tesz^ i^f!n*\'f\\áli\'.\'g-;
^•\'Oh ezlMndneI@^fii-ÍTÍ->éÍMto^ -
17
kisasszony líak.is, >i vidóban kh^.,
tetuesxajt g> fc*yttíji f^m^j^^v dünk rajta, hájgy** ton^%#, Tetaeslelíl knnWnyt nekunfcVolt szerencsénka t. köittn-
-4 70 >
aégnek^tem^Ii«nrí^^e^^hMép-játéka-- - érdéinél elismerést,? defáradozása, ügyszeretete, melyekkel közremunkált a hangverseny létesít-\' Intéséi ü. Rulli Lina kva.- jól-szavalt-, de még 7 jobban játszott a „Becsületszódban, mely darab oly Ssszevágdlag,.folyékonyan, s a jelen vqlt nagy közönségnek tetszészaja közi adatott, hogy niindeni^rej§ÖáekieUsmerésÜDket kell- nyilvánítanunk. "~
^TMmdJiéÉ estve zsnfolásig-telve volt aQ-nn-diféTe térem, a második eíéadáson a megyei bh^oKps osztályból is többen megjelentek, melynek féle tiszta jövedelme 80 ft 6. é. a helybeli gymnaaium építési költségének növelésére for-dfttarottn Méretett dalniGvéssn^ártal.
, Elismerést érdemela székváros lelkes hölgy koszorúja, mely igazán mondva „lelkénT-és-ezi-vén hordozta" egész itt létében a nagy érdemli művésznőt, a mindent_elk öve tett, érmek óráit élvezetessé tenm. • .
—11-én reggeli 7 órakor indtdt el Kaposvárról GaáíTáJajosiíégyen fogatán, szerencsekivá-natok köztBajom felé, toojmét Somsskh Lőrinc? viteté Ilikére, —: délben Ih.-Berénybe levén In-key Józsefnél, s estvé Kanizsán-\'
Hordozzon vezércsillagod ép oly nagy honleány mint jniivészntíf babérkqszorús. utadon! Dalolj nemzetednek "még íokáigy s\'mrrtt egyikr szónokod monda: hozdTmeg rá mieléhb a „bőn várt, óhajtott tavaszt!1! ... ROBOZ.
a családi javak szerzőjéért néhai rigiczai Kuvaos Imréért aTóvea gyászmise tartandó- — Eseu alkalmat ¦ herybáll a- a most emlitetf foledhotletí édes atyám által épiíattékos romái katb. szen^hásnak.^ jü^bánLmsgának folytonos érdi mákot szerzői hely-
. A csalogány királynő Rigiczan.
A f. évi tavast fejlődésében, a rendkívüli száraz télnek rósz hatása különösen a ayringákon volt éazlel-~Tí3tö;— mart "ji^BiokrtioBan baja, most feltünölTig\'-silány yirulmányán, hiányzott a levegőt finom illatjával fűszerező bájos> virág leplezett!.
On sont nos beaux, nos delicieni íillas.
- De ezen fogyatkozás is^jbftmcaakj magára szorítkozott : elmaradt azokból a máafcor bennök kedvesen szállásoló,* a légiét csattogásaikkal eltöltött csa- ¦ loganyoknak sokasága; — s ha felszólalt is olykor egy árTájanak;rŐTÍd hangja, oly bús volt, bogy az a nag^ Mányiii^vaiósá^
éreztette, - -< - • i
T"*,,Gondoltam ennek nem valami kis és gyenge okának kell lenni ? —és valóban rendkívüli úvvolt,; — ¦jniér^ ? — mart — érezték, hojry közeliben más-Eöiroly kedves hangjókaíiz\'idéií veszély érenül. — Ugyanis:- ?
- Polyö-TBTi april hó 23-én megjtlentnálnnk Ma-^gyarorsiig büwkeiégének -s\'nagy hírével még a külföldet is betöltő, jelen korújában Szabadkáról Bajára-atazÖ LbnovTcs-Hbllósy Cornélia asBzonyBágnak titkára, asdnörvendetes jelentéssel:_ bogy-az mint rokon, bennünket látogatásával - megtisztelni - ¦ axeren-csélt&tní fog." * .
- 5 valójában májnap_dóltájban egy ékes ötös fo-"iS^kintó^a.k^íéhy^lérb^obogván, meghozta óhajtva várí vendégünket szabadkai házi asszonya, Zora-bprcseviea fiaLaai Yojnica Lali aaaxonyság ő nagysá-?ák kíséretében;
-. u-Kem tatalom itt a kedves nrhölgy ragyogó erényeiről a bájoló, mindenkit meghódító kedveaaégéröl sokat beszélni; —-mertazt az egéas haza tudja.
Csak itt léte alatti két eseményt nem hagyhatok •1 köztudomásra ho» ni • l h .april 23-éaxdt4UgiczaLj-
nnwm i—|-r- iiiijr,------ —-j---------~ - --t f-,
¦ beíf^pléoános Sámuef- Ferenea nz-tapmtatoaanvfel basznáHi\'kivánván, magát a t -úrhölgynél bemutatta e öt egyszorBmind felkérte; bogy a gyász isteni tiszteletet csak néhány hang ejtésével emelni kugyesked-jók., A mire Ts készségét nyomban felajánlani méltóztatott -
Ámí pedig az annyi koszorúkat nyert mennyei hangját illeti? —-hogy azV nagy városokban s az érdemel beismerni tudó mivelt világban kellő méltány-la\'tra talált, az rendjén van; — de midőn e helyütt a gyászmisét elÖzö délután, a kastélynak egyik a kertre szolgáló termében letető zongora mellett, nz atyafiság és a vendég koszorút énekével gyönyörködtette; ezen igéző hangok oly erőben b annyi elragadtatással bir-tak, hogy a nép munkdjátclhagyván, nemcsak a kert melletti eUö, de még a második" több száz lépéa távolságra eső utaxában ia ösazetodulva hallgatta a soha nem hallott kedves hangokat
S azért feltűnő nem volt, hogy a következő nap n gyáflTrniftn n\\n.lt a BTj^^g^áz^gmcaak a helybeli, de roéga BZomBzédflágból is odo gyülekezett néppel zsúfnláflig megtelt, s siri csönd lett, midőn Haydrn miséjének offertoriumát „in ictu oculi clauduntur omnÍau elénekelé.
Igy tehát az európai hírű Hollóay Cornélia méga rigiczai római kath. anyaszentegyház történelmében is felejthetetlenné tette magát
Mise után bucsut vévén aa általa igen megtisztelt rokonaágtól, ifj, rigiczai Kovács József által Bajára kísértetett ¦
Ez oka is egyszersmind annak, miért hallatszott oly gyéren a CBalogányok dala V — mert o kedves madárkák jél tudták,-hogy az énekben ö.ket felül Jttuló csalogány királynő Rigiczára jövend, a az ö fóldi csattogásaikat hangjának igézetével elnémitandja.
id. Rig- KOVÁCS JÓZSEF. °J
Szliács, 1863. májuB 9-én. " Sincs ember, kinek keble tóbbó keveabbó a természet szépségei iránt fogékony nem volna — arra nézve\'pedig, ki-mfart e-én gyarmokkur edesemlékü éveit a szabad természet Bzentülében játazta át, kÓBÖbb pedig folyvást nagy városok zajában éa porában ten-getto fiatalkorának küzdésben dús, örömben.Bzeeóny napjait — nem gondolhatok nagyobb élvet, feltéve hogy .keserű éfettapaaztalatai á természet iránt ia blazírttá nem tavék, nlint .ka tíz évi haszt ^lan vágy és remény után végre egyszer a természet bámulatos mü-\'ködését saját érzékeivel szemlélheti.
.......Körülményeim úgy engedték, hogy a fiatalság
határán még ón ia élvezhessem e tiszta őrömet — el-jüvék hazánknak hanem íb leghirnevesebb, de gyógy-erőre p,lighanem leghathatósabb fürdőjébe Szliácara.
Ügy hiszem, hogy szliács! leveleimet nem kezdhetem meg helyesebben, mint hogyha a tisztelt olvasónak mindenek előtt SzliácBnak, és as ide vezető főútvonaloknak leírásával szolgálok. - -
Szliács, ezen a természettől oly pazar bőkezűséggel megajándékozott fürdő Zólyom megyében a Garam balpartján fekszik, Ribár ób Hajnik helységektől, melyedet a folyó küIŐnöz el egymástól, alig 5. pereznyi távúiban, azon*gyönyörű dombok egyikének lejtőjén, melyek Zólyom városától Beszterezebányáig a Garam halpartján a szemnek annyira tetsző hullámzásban vonulnak el. Zólyom délnyugoti irányban fél( Bcszterczébánya északi irányban két órányira van.
A ml a fürdőt magát illeti, ez az" említettük magaslatok egyikének nyugati, oldalán, az Adriai tenger színe fűlött 1139, aa alatta elrohanó Garam tükre fölött pedig 158 lábnyi magasaágban fekszik; körülvéve 108 holdas parkkal, mely kedvező fekvése, czélszerü
elrendezése b oz annak ékitéséru folyvást forditutí gond folytán alig enged ,valami kívánnivalót; aíit oly egyének^ kik Mogyarhonnak,majd ösÍjb*^ fürdőit beu1 tutik, állítják, Ifog-y hasonló\' parkja fürdőnknek íincs,• núnek- oka a keáy^z^jekyéaer^&hül mindenesetre abban rejlik, hogjLe fttrjl^\'ía^ű látatott, meri évenként átalányban 7—800^ vendég""óztTCTtt itt megfordulni, közlök Bzdiuoa külföldi, és hazánk legelőkelőbb családjain kivül az uralkodó Inítnak ia több tagjai; mely körülmény a tulajdonoBtazépítésekro nemcsak oBztolizi, hanem képesiti is.
A parknak inrvjd minden pontjáról clrngadi1) ki látás kínálkozik a Garam völgyére Zólyomról Benz -terese bányáig; a túlsó oldalon pedig délkeleti irányban a Stalatnya völgyére Végb\'s felé. Essnki irányban a liptói havasok, a Tátra éa Fátra ágai fehérlenek, melyek az évnek nagy részén úi hóval frdvók. E körülményből az olvasó azonban épen ne következtesse, mintha a szüácai égalj zord volna; e véMmet teljesen megczaf.olja azon körülmény, hogy nem ritkán Okto ber 20-ig is időznek itt vendégek, és mi íb April 2G-ika Óta CBölf k"önn>-ü zekében andalgunk a park tekervényes útVin és szedjük a asebnél ozebb, nálunk Icggjtik rabban iameredan erdei és mezai virágokat.
Remélem, hogy a -tisitult olvasók némelyiké nek, kivált ha bonunk felső tájain még nem jári, co Szliácsot egészaégi, topasztjlati vagy élrezeti azem-pontból meglátogatni óhajtja, kedvea dolgot teazek, ha az idevezető, utak irányával és minőségével megismertetem ; addig ugyanis, míg a Pest-Losoncz-Bcsz-terczebányoi vasútvonal el nem készül, a hosszabban tartó, némi tekintetben kényelmetlen, de több t -poflztalntot, terméflzcti élvet és nem ritkán egj\'-egr érdekes kaiandocskával is kínálkozó kocaí utat kell használnunk.
Honunk déli és keleti tájairól két főútvonali tudok SzIiácjfiTO. Az eh>ö, melyen én ía jövélc, Pestről Váczig vasúton vezciTinnen aztán kocBÍn, de Szlíácalg mindig ígen-jó trtskon betér az ember Kógrádmegyebe a RéÍBághon túl Balassa Gyarmatra vezető utnt jobbra hagyva a büa emlékű Ürégcl alatt Honth megyét ób aa Ipoly völgyét érj, mit Ipolyságnál ismét elhagy. E városon túl jól készült hidakon átlép az ember az Ipoly-ba ömlő Krupina éa Selmecz hegyi folyókon, hogy azután ez utóbbinak bolp.rtján tündéri völgyben utazzék Nóinetüg, hol a Selmeczre vivő útat balra hagyva Kurponimnk- tart Zólyommeffyébonj melyen túLc&ak-bamar előtűnnek a liptói Kárpátok még eddig bótakart tetői. Jobbra az úttól mngáncsán álló kopár begyen nníg egy várromot hagyva, melynek azonban nevét nem tudnatám"rnL\'g( Zólyomba értünk, mely régi várou aSzalatnya éa Garam vizek összefolyása által képezetfl hárpinazögben, a Mátyás király álbd épített és moutj Íb lakott várkastély aljában terül ol. Innen Szliács már csak félóra. r
A máBÍkjit Esztergom-Nánából Léván Bakabányán és Sclmeczon át a Garam völgyében vezet ide, és mint baliám még jobb, mint az, melyen én jövék.
Mindkettőn postán is utazhatni, csakhogy az et-aön egy JíU kítéréssal jobbra Losoncára. A vendéglők az eBztergom-Selmeczi^úton teljesen kielégítők; ugyan ez áll az áltnlam tett útról is, Korponát kivóvo, hol az egyetlen fogadós inkább a gazdasággal foglalkozik.
Mielőtt a lak- és fürdőhelyiségek, a források éa fürdők leírásához fognék, és a vizok vegytnlajdonait és gyógyhntását taglalnám — legyen szabad még o fürdő történetéről is némít fölemlítenem.
A fizliáosi vizok roppant erejét már Aeneas Syl-viufl ísmeré ki a 16. században Mátyás király udvarában élt, felemiitvén krónikájában, hogy hozzájuk vi-gyázatlanul köüelítő állatokat és embereket. megfojtani képesek. Bél Mátyás és Wernher már gyógyhatásúkat ia ismerték. Azon körülmény pedig, hogy 1711-ben Zólyom megye e fürdő számára inapactort . rendelt ki, azt mutatja hogy fürdőnk ekkor márgyógy-tanilag kezeltetett Jelenlegi azép hírének alapja azonban különösen e század elején vettetett meg, midőn aztJ[óUzázadj)Bj^^ József fő-
¦ . XRZStBET. ¦ \' - ¦ ¦ ¦
\'¦ Forgácb I — Feledni nem fogom í —
__DÖMÖTÖE. ,
Királynő 1 Nem kerestem első szót Igaz; de tettben ^s tanácsban nem HUnyzik s^ándokom; Fejemnek ősz-Haj ¦zalait trón, vallás és hazánk -Körűlti hUségben hullatgatám, ^8 mostiTem tagadtam meg kötelmeim. \'Amint esettől kötte te nv akként ~ . Hivatva érzem Is magam nyíltan
BessélnLj—Meglehet nem szoktad ezt ^-XmennyeietaUtt^Lkocskástatok " * • -Mégis nefiany;saáva"tMiftart a mély ~r.Tenger,.habár sselíd sstnón a hold Tükflrbflnéz? nem* tudhatod. Kemény - Tas^khétteWottslanV talán\' \\-/Á\'^TÚ.aJils^l:]isM«orött:\'— egy peres "iS a |bld veszítve csaiagink korai. — Ak>é>t^lad:es^ekliOniloktik. ^irras^al*n:iBÍnd<eTÍke, sjocgaL ; -Ti eaksvétek jó kíriryfnfik"U-T " E-kon.teafát sértetlen ftunkt-jjft\'-m.\'. Da Treacsent és a Vácvidáktit ¦ PnjMpoalE mUogol mátsk sj^ü, ^
1 oselekvé e*tfc beoéU hír, .--
Hogy Máriát segítő badra^póns . Legyen; de tenni-ezt, királynőm oh Bocsáss meg, csak tilos vala. — Bocsáas Talán kemény szavam kesérviért, Es hidd meg azt e sérelem lezárt Minden kezet honnan segélyt remélss.,—
ERZSÉBET.
Igy hit.tarfácaadók helyett látom Caak pártosok közé juték ? 1
BEBSEHYEI. ^
Ne igy,
- Királyi asszonyom t —- Mi pártosok ~ Midőn jógánkba ben vagyunk...
BZENTaYÖaOVl.
Engedj 1
Beszélni készül nádorunk. ^ OASA.,
: \\ . Eégen Vártam sorom, de meghasonlás közt, Vagy pártütésb*,, kölcBÖn nyolvomet -Nem adtam meg\\.— Hoat már miattatok
Pirulva itóla ciikt kik gyengének ikivéTal pridaváróVav;ikaként WWstQkl
TÖBBEM (lopirül\'röK Micx?!
BE8PENTEJ.
Már sókra ment a gőg ? Ki dob Barát reánk ?1 — Nagyasszonyom l Mi nem, ezt itt te ellened ; mivel Tanácsadód Gara, növekszenok A Károlypártiak.
FRZ8ÉBST.
Nyugalom Nádori — A szenvedélyek méhe lett otrón — Terem?! — Mehettek majd tanácsot ad Szivünk. *"*"-¦
BZEKTQTÖEaTI, , *
Úrasszonyom 1 .habár vitánk Között haragnak látod lángjait Ne üzz ne, moat körödből cl. — Hívek Vagyunk,, hazánk szeretni csak,nem egy , Utunk. A czéf szí vünkben egybeköt & 0 flzenvedély viharban.henszerpjpro, Villáma égj T^llgaHmégb^ Zajonganakdo\'véled egyek ők.l;;\' /
\' (Folyt küv.) -7- ..i
berezeg Bzerpnecóltetó maga* jelenlétével — ekkur kexdtek a főidőül kiemelkedői n kényelmea-riél^íényeU\' mcBobbi lakházak, ez óta rendeztettek he. a fürdött ía mindig nagyobb cömfbrttnl. Szintén nngyot lendített UsliáCauak szépségein és kényelmén Hildegárde fii-herozeg asszony ö fenségének jelenléte íb 18öÖ-ben, kinek emlékére a parkban az ivófarrasok között gyönyörű kis kápolna épült Szent Hildegardénak oltárképével\', mely tí felségének LnjoB bajor királynak, kinek müíslóse köztudomású, tervo szerint konzult és valóságon remekmű.
A további leírást a tisztelt olvasó következő le-velőmben veszi. ")
ISTVÁNFI ISTVÁN.
Slobncs, 1863. tavaszutó lD-én. Május 4-ikén végre megjött a rég várt eső do ezt oly roppant zivatar elözto meg, hogy élő fákat, csavart ki a földből, nemkülönben itt-ott a bázfödo lekbe is teljes erővel belekapaszkodott ugy hogy tetemes Bérülések ifl történtek. Továbbá a bősz vihar a Dunát is annyira felkorbácsolta, hogy a fúlingerelt habok egy épen elindulóban .volt itteni magán teherszállító -\'mtíötJ"Jme1y1íün_6D0 méri) k06zen~vl.lt, "elsií-Iveaztettek. Szerencsére azunban n hely, hol a hajó álásülyedt, oly csekély, hogy a rajta volt 1 egyénből álló személyzet a födözetro menekülve itt a\'víz csak hónaljig lepte őket cl, b midiin a azél kevéssé csendesült, esólnakon menekültek. Néhány ló ifl volt a hajún, •>zok íb kiúsztak a partra.
Ugyan o napon a gőzhajói kíáHásrrál oyeg egy ember vigyázatlanságból a Dunába esett, kit kifogtak ugyan, de holtan
A köbái
szinte e il a pan meg egy sze:
(¦netten munkást ngyon zúzott egy kÖümüulék.
Heti piűczunkon trgnnp a gabonnüzlet kevéssé éledni kezdett; a. kereskedők nem is igen. alkudtak, hanem a kért áron a gabonát azonnal hajóra szállították. Ugvlátszik, hogy a lengyel események lendületet adnak a gabona-üzletnek, l,wsak a megindított szekérnek vissza nem fcirdul a rúdja.
Végül nálunk az a hír kereng, hegy Pécsett a városház előtti téren o hó 4-én a nncy zivatar alkalmával egy lf> Q öl nagysága tér ahisűlycdt roppant mélységbe. Kzt azonban nem mint bizonyost állítom, .mert magam is csak Pécsről*jött utazóktól hallani; UgyhTBZT*m, ha rt tVem--koholmány iioncm valódi tény, Pécsett találkozik valaki, ki ez eseményt e becsen lap hasábjain közölni fogja.
RUÜYKKAV.
hangja kedves nyelvünkön zejigedexó ürömünket^ búnkat. A lelkesülés nyújtotta jutatomh^ méÍtáh_ oaztozott a nemzet veterán hegedűse. Svastics János ur. — A 16-diki hangverseny után fáklyás zenével tisztelte meg kedves művésznőnket a közönség, mely alkalommal Jagócsi Péterffy József ur tolmácsolta az érzelmeket rövid velős beszédben. Hol maradt a da\'-j
lárda?---¦ A 17-diki "hongverBeny fele jövedelme
a Kanizsán tervben levő gymnasium alapjára fq\'rdit-tatett. Rég szunnyad már es ügy első fellobbanása óta, b ha még a magyar nemzet csalogányának bájos hangjai nem fognak lelkesülést eléídézhetni e szent ügy iránt, ugy azon meggyőződésben kelL élnünk, hogy a Zalában uralgó dermesztő fagy konokul akar küzdeni azon nemefl tüz ellenében, melynek fénye a
szomszéd Somogyból otydfcAn duiuu/fuUuk. Hol ¦ -i^bb- i >"*»™>*
r tutlir tri fa 1 Ti-t » t n n u- L. J A n — J.__lxt^j. o • 1t___/-i ,n.
Oszterhuber Póter urnák.
A gyümölcsfa noroCBitéai és tzaporitási igyekezetét ismervén, a látott munkálatok és ennek rr.-dmenyei után légyen szabad önnek nyíltan kimondnim hogy N.-Kai izsa vidéke nngyon meg van elégedve eddig szállított gyümölcsfáival. A küldemény szép, ép -én egészaéges volt. Örvendünk előre, meri azon édea remény kecsegtet, hogy rövid idő múlva kedves csemegéivel díszíthetjük az isméti gyümölcskiál-Umst
- Miheztartás végett mindent jó tudni a világon ; hogy a kártékonyságot eleve-korán lehessen még csirájában megtörni. Gondolja csak tisztelt barátom, mit ínivelhet a rosz akarat, a gonoszság? 1 E. napokban egy vendégem volt, neki önnek gyümölcsfáit ajánlottam, és ezt felelte : én O a z t e r-tueber" úrtól gyümölcsfát nem mernék venni, mert ngy mondják, hogy nagyon sokat" "ojt fűzfába. — Már aztán mikor az cm -^bérnek ilyen kedvea • jó akarói vannak, csakugyan méltán számíthat ft-\'niég" nem érdomlett balvélcraó-nyekre. Azonban cs uracsot csak hamar meggyőztem" az ellenkezőről, mert alig adta nyilatkozatát, már is alkalma volt az 1600 darabból álló gyümölcsfa szállítmányt saját Bzcrooivel láthatni. l)e Ígéretet is tön, hogy.adandó alkalommal a rágalmazót el fogja hallgattatni. Ugy HiszeuV^hogy a kárára törekvő ellenség nem mctrszo von öntől.
Az ily egyént jó uinvkoll .téríteni, a a szorgalom. "pontosság, lélkismeretei \' gyümölcsfa kezelés által meggyőzni az igazaágról, —hogyha még ezek daczára íh • rágalinaz,. rógiumaiban maga njagát.Bzó-gyenljereL ; 7 TERSÁNCZKY JÓZSEF.
Hirek ób események.
.." (TtH) F. ho 16- éa 17^éa tnrtotta Lonpvics HollÓBy Cornelia a magyar művészet \'iránt lelkesülni tudó kü-zönaég ajtai: wár^ég ohajtottíangverflenycit o „Zöldfa" vandéglö. nagy termében. A nagy művésznő meg-érkiwtoio^ biro a körülfekvő megyék távul vídókei-rííria\'üBizelgj^té aközöniégct/B habár a helybeli la-koaság\'nqrai;(To^^j¦/kdl0ll^-kl^6flul^. az izraelita tözunaéget^jo^ nnhány család, a
teloni "íhégiB ?s\'ufoIááÍg turavo" volt Tap«vtltar a ko-nzorukkal lön Üdvttzölvfl a lángoló honszcrclmü hölgy, ki megy<jtvo b. külföld^tóiJiJcoLÓ díoifényatj. nem ktí-vetÁ aTTuliÁ mQtborW\'nt" ciak néha néha nagy-zajjal hWafeKfctö mpgyar\'erodntö1 tnflva ka-
nom" ritg^Bvrft&Ta\'-\'iiemMt^ bájoa
\'"VMlitéoi","• mloAl nakrabban várjs 8anflk b*<acM Ioveli-it
a vezér, ki felfogja á haladás zászlóját? — Ugyan _ 2-dik Jianr^verseny után fényes tánczvigalom tartatott, melynek fele jövedelme szintén a gymnasium alapjára, másik fele podig, valomíhl a hangversenyé is, a keszthelyi vinczellcrképezde javára fordíttatott.
A Hazánk nagj- ha Ueák Furenez e hó 17-én érkezett hozzánk n pubti vonattal, de tüstént elutazott Sz. LáBzlórn, hol minden évben rokonainál szokott nshíny "hónapot tóllem. ~: ~~
A A szőlőtőkék bő termést Ígérnek, a pinczék, pedig telvék tavalí borral, kivitidröl szó sincs, már 2 fton kínálják akaját olyua bornak, melvet síiprüstől 3—1 fton bnra adtak volna wln. A vendéglőkben is nngyun száll a bor ára, de rné™ ar-m látni gyakran ittas embereket — a pÓDZ hiánya mindenkit kijózanít.
A Az egéaz országban lIltsó a marha, még pedig nngyon, de azért n,nlnnk c^y f^nt "= 22 lat hus még is ly kr. Tehát a mószarusuk pangásról nem panaszkodhatnak — hát a fogyasztók \'i
Z^, Tavai pénz sz\'detett üspi" a véghöl/hogy a gahnnpinczon levő sz. TlaromBafjképét n fclfo templom terári\'. áthelyezzék, azonban még rddig mi sem történt. Illő, hogy az illetők e tárgyról jelentést tegyenek.
A Piaczunkon már árulják n hidrglclé&t hizlaló, felérett, halvány piroBEágu C6erc6nvét, W szem egy kr.
¦L\\ Az itt befogott beeeehelyí rablók viaszakieét-"tettfk Zala-ICgerszt.\'í\'rp, miután n katonai ri.gtőllitérö biróság alól felmentettek.
.ÍL Közeledik u pünkösd ket napjain tartatni szokott homok-komáromi buesu, melyen évenként Ifibb 02rr uraber szokott megirlt-nni. A vallási buzgó, ságon kivül még azon indoka is van ennek, hogv c dombról, melyen a templom épülvo van, az egész he-gyos-v&lgyea ridékre gyönyörű kilátás nyílik, ami nagyon érdekes különösen annak, ki mégott nem voilt.
= A muít Bzámunkban jelentett, Zalám egye gazd. epyesületo által rendezett BzántásverBeny e hó 10-án tartatott meg pulini Inkey László ö rsgának n. reesci hirtokán roppant néptömeg jelenlétében.
a Up Irtat tesakfUatUtm fordnlnl. -:. T l9gm *
.EffT likain Wiliukk-^— luvmnlii IjtnEck. f • I^-,Mk H-KanUsinj á re^.könnjbn Mj, ¦ pi, •Mir •H.WWr.J kSitVtf i. TÜa*. önl,-a r\\u «5, U^poX union, d« hjuonlú gean- ban, -. -
;r H.8 »BMIjJktÚt«taUáVMMééjH-.a.
&lg nem kaptni;; ita&ik újra kalaanij ailrbibb-litint Bat aagr ia:,. * .
,MAfcns a Wion." Tcerilt beítnideni mÜ,tW>ii~Mk. ~ T. G-iiak, tatínrii: W% .era flilíhiitk áölffüdr -itirápob titui.\'. Adjuk- \' . _
,, .Mohién-\' — ba ihíp*a« stb. v«r«k irójiaai : Bn bírta. »n/eltet-, pru*)i|jan jroíit irnliiionyoian íobbna likerOL LUbb f «ng*m T E.bo : Stm \'.
K. Gj—h«3c. Pesten: Urél heljtltjífonnin itenj^lyebeb megy.iaí i pedig rövid idü paIT»; egyébbirint u lndoltst tudni
fogod, ixagf haaa lépj. .....*
¦&&nk:*- Hit néf majd as. famel, Ma JSVigy
¦ tS!!5 lettemé — Upica fin tíhm *13bM rii elég tau. de niii\'l mit — höhtci! la- jobb Ie« toIha, h* ön e reit belyeU fo-i a rjalog-ftnj s n.egyéb* a/illt-.-Kanjain ; Tjrelem ¦ minden műibe len
inegmara-i a tökéki
. tGaxda helyi iUomiaAfa»; külld t Cui "irány ¦ p.tjttt6l ali rio. mii T—noknak.
Kaposvár.
* A kaposvári gymnaaium építési költségeinek növeléaére következő ujabb ajánlatok tetettek :
Vésaey Sándor és. Mihály 50 frt. Mautner Mór 1 frt. Ecztcrgnmi fökáptalan 300 frt. Vigyázó Sándor 150 frt M. Mérey Károly, aomogymegyei főispánjától újra tü frt. Hollösy-Lonovica Cornelia második hangversenyének tiszta jövedelme felében 80 frt. Ka-pocsfy Imre 20 frL Péesi káptalan-100 frt.
* Olyan forma hirt vettünk, mintha egy színtársulat akarna bennünket Ynegiütogirtni a nyár folytán ; figyelmeztetjük az illető igazgatót kiváló, erőkről gondoskodni, b még igy is csak ősz végen, vagy a tél folytán meglátogatni Kaposvárt; mi "tagadás benne: szegények vagyunk, s á" gazda, ugy iporOB-nép most estvéken 7 óra uíjban nem a-lámpabŰzt szereti szngidni, hanem azt nézi, mit hoz a szőlőtő, és milyen feje van a buza- és rozsnak ?
= Értesítés. Alulírottnak van azerencséja a i. ez. közönséget egész tisztelettel értesíteni, miszerint lakását Pécsről Kaposvárra (Papatczn 404\'»0 tette át, miro nézve mínt állatorvos szolgálatát a t-cz, közönségnek legnagyobb készséggel felajánlja. Ígérvén, hogy tudományának és több oldalról nyér^ tapasztalatainak az állatok gyógyításában sikeres eredményét felmutatni igyekfizik-^Somogyi Ignáex állat-orvoB.
* Kaposvárott egyre-másra építenek, a még sincs kiadó azállds; a mcjyehäz alsó helyiségeiben a mi üres szoba\'ván még,, ugy halljuk, hogy egypár hamis vagyonbukott akarja kibé^pUi. Megkapják.
* B—n egy fiatal atilláé .égyén_beálllt a háziasi-HzonyBághou a bort kér, szomjúságát eloltani. -
— Kihez legyen azorencBŐm, kérdi a háriaaz-szonyságV " - —l -\' 1
— Eri műkedvelő Tagyok,. Szjgotvárra megyek jótéktmy^czélu. előadásra, fololii* uta»f_
Ab asszonyság borért menvén, míro tálezán elhozta a noktdrt, addig az ismeretlen eltűnt ezüst sre-lónczéjéver.l;;Fn\'rcaa mUkedvelü! - mar több helyett adott-ily*«!-egy fervouaBo»/- fczomoru darabot Hib*-Bzük, mí is meglátjuk majd a Bzékvárosban, — a htiáiön? \' ; _ ___ • __ .:
Felelős szerkesztS: FOÖOR PÁL.
Gazdasági tudósítások,
Sagr-Kanizsa. F. hó 18-án tartott országos vásárunkon sok volt az eladó nemcsak a vidékből, hanem BécabSl, Pestről és Gráczböl is, de vevő igen kevé»: Különösen szarvasmarha volt sok, még fele árért sem vették. Minden rendií eladónál nagy volt a Minngull-ság. — Őszi vetéBsíük igen szépek, de a tavasziak Bzomjazzák az esöt^ ami azok javulására nagj- mértékben szükséges volna.
Az gahnaárnk következők: buza 3 ft 6 ) kr.— 4ft. 25 kr. Razb 2\'ft—2 ft 20 kr. Árpa 1 ft 7ü kr.— 2 ft. Zab 1 ft 50—G0 kr. Kukorieza 2 ft—2 ft 20 kr. Hajdiua 2 ft.
Kaposvár, máj. K>. Hamarjában két jó\'esőnk volt, kiváló haszonnál a vetemjéin-ek- "éi réfckp\'. A száraz tél.miatt különösen r rétek szenvedtek, a rrlnj eléggé át tíem ázván, de kaszálásig még pár jó esö, o-itt sem lesz b:ij. EsÖ után oly f.irró roel-g, hogy jn-liushan íb ritkítja pórját; a..regg- éa.ctlrék annáLkul-. lemesebbek. A cserebogarak a fákról "már a szőlőtőkékre is ráértek; sok gyümölcsfán alig~van levél, » igy a gyenge gyümölcs kitéve levén a forró napnak, már is ítexdhtiílnt. A-mai hetivázárra cJég^Jeaúg hozatott hajdina kivételévels nyomott árnn kelt. A búzának vették ménjét 3 ft — : ft ?0 kr. Rozsét 1 ft 80 kr.—2 ft. Árpáét 1 fl 30^40 kr. Kukoricááét 1 ft 50 kr. Zabét 1 ft 10—20 kron. A loczernáka\'t jová-ban kaszálják, e innen-ohhan a rétekre kerül á sor, mert több helyen a fű már ís virágzásban van. Kereskedésekben semmi lendület, élénkség; mesterembereknek kevés mankájok, sokan a mező- és szőlőkben töltik el azon időt, mit máskor a műhelyekben töltöttek. Kint a mezőkön gazdag remények, bent a faliakban szegénység, koldusság!! (m. p.)
Szigetvár, május 14. Könnyebben létekzünk, mert a fagytól nem félünk többé; szüleink szépen mutatnak,-dc a csajkék sok kárt tesznek. Éles egeink szépek, hala az égnek, bér magtáraink is sok helyen tömve vonnak. Buza-és zabnak van némi kelendősége, árpqrrnzs, knkorícza majd alig talál vevoro. Rétjeink szépek, de. nem tökéletesek, a kasza jóformán elébb peng pár hé*tcl mint a mn!t években. A Póc*j Kottori vasutyonal érdckében-aaélcsendj mit ezólfln ehhez? \' ^ " r. 1.
N.-Bajoni, maj. 17. Küyengé esőnk volt, éljél jó-harmatok, de mi *z mind, ennyi homok- és forrö-ságra? Píafizunk .oly élénktelén, hogy az eladó többnyire megbánja bejövetelét, de o szűkség, a szŰksegT Szép buzát lehet venni 3 ftön. Íígyéb_elcBégneraek majd csak. kínálás atán találnak Vövökr*. l.egküxe-lebbnagy közbirtokossági összejövetel,volt, melynek eredményéről tán _-^-ha időnk fesz — a jövőben. O.
Neusiedler Fál_V.
a kanizsai „Zöldfa" véndíglK bérlője tisztelettel* ürtesfti a n. é.ibiönsíget, hogy a volt suház-kertet kibérelvén, azt f. Iii5 23-in stta- és mn-latókertlil méfnj-itja, igérrén, hogy hideg é» meleg Ízletes ételek > italokról, fontos aiolgi-latról gmdoskodrán, most c> JBvSra minden törekvését oda fogja irányoini, hog/ a tisatelt-kBzBiiség ebbeli igényeinek- lehető legjobban megfeleljen;1 minél fogva _ kegyes \' pírtolíst ; remél, - - • H
H\'fí STé t és e k.
— A tmga. c. kir. lurfkodolmi miniatorium, az IfcMhkiiien * o, L ktrillaWlevéltárban láfolronoiött,: kiadott, meghosszabbított, átmhfaott ,és
* ^* Ve>:ipark*marának:meg.kllldó. . .
EKrTkaSara-keriULtének.-mindon kereskedőit 1!» iparosaitezen lajstromra aion meKi«n#"««\' bátorkodik .ngyelmeztetiuV miszennt az a kereskltetarkip-¦¦; ma&\'Sjíbi^ mindenkitől beteíinfhetS, .is hogy írásbeli megkeroseB folytán
Keh Sopronban 1863. niéjns 11-én.
4 soproni kereskedelmi és ipnrSanwo.
H,^>Jg::ít5lipi-ci;-krr: kereskedelmi ministeriumnat leérkeiofl kibocsájtvá-I^íjjLlsÍvjK,laja^^ szándoka á katonai ágyncmtleknek sa-
ját kciílésébeni beszerzését Mórra és Szilézia korona tartományokban -megszün-tetai, éa ezfiMgáVvállalatok utján eszközöltetni.
: Eien vállalatnak feltételei a\'Boproni kereskedelmi és iparkamara irodájában mindenki által\'betekintlietök, a mi ezennel következő megjegyzéssel köztu
dómásra hazatik: \' T____
•7-- -Az ágvnemüeknefc előállítása 18B3-1ki november 1-10I fogvaTog tíz egy
másután következő\'evr\'e magánvállalkozóra ruháztatni.
-.Á*_ajánlat megtartásának biztosítása végett a bánatpénz 33,000 frtra, — ezen üzlet\' esetleges elnyerésénél pedig a leteendő biztositék 06,000 fira tétotott.
Az ajánlatok Iegfölebb folyó évi júliuB 10-ig délelőtti 12 órára köivetlo-kir.Jtadas-rniinisteríumnál. vagy pedig a bécsi, prágai, Brünni és budai
. MROMSÍl.-RAFAEL ,
bátorkodik tudtára adni a n. ó. közönségnek, hogy mindennemű templomi ás oao-bal képek- b cslnitábláknak aluir olaj-, akár enyvfeatókkel való készítésére a legújabb s legszebb minták Bserint jutányos áron. vállalkozik T- munkájának pontoa kiszolgáltatása- s tartósaágaórt kezeskedvén. Vállalkozik továbbá njtdk, ablakok és bútorok, festésére, alma, u bármiféle fanemben, remélvén, hogy a t. közönség igúuyeinok minden tekintetben megfelelend.
LaSása: Kis Némeí-utcza 542. sz. alatt.
H i-r d e t é
[3-31
nul a cs. kir. is^t^rniinisteriumnál, vagy pedig a "bécsi, prágai, es. kir.-országovkatonai parancsnokságoknál benyújtandók.
Kelt Sopronban 1J563. május 11-én. _ .........
A soproni kereskedelmi és Iparkamara.
Lak változtatás.
Bátorkodom értósíteni a f. közönséget, hogy már. 8 év éta fennálló" bútor s;kész kárpitosmunka raktárom^ most a Magyar-utczán a „Zöldfa? vendéglő mellett létezik. N.-Kanizsán, 1863 máj. 20-án.
SSotl OyÖSTffy"* kárpitos.
Néhaií mlgos gróf Batthyány Károly nr örökösei részéről közhírré tétetik: miszerint Zalamegyében kebelezett Sz.-G.rdth m.-városban f. 1863-ik évi július 1-síJ napján délelőtti órákban kezdetét veendő* nyilvános árverés utján a következő javak és jogok elárvereztetni fognak. Úgymint:\'
Zalamegyében Sz.-Gróth m.-városban helvzett emeletes vendég------fogadd bormérési joggal^-v-é^dégfegadtj melletti "bült"S"raktiir, több lak-ház, kis-gáti nagy pincze, hidvámszedési jog; Almás, CsáTordi helységekben szinte több lakház s két korcsma; kustáni, gyülevészi, csáni, álmási korcsmák; dabronczai, mihályfai közös korcsmai jogok, egy zálogosház, kis-vásárhelyi borméréfci jog.
Vasmegyében a bögöteí közöskorcsma. Kéz alatt vásárolni szándékozók ajánlatokat is tehetnek, s ajánlataikat ív flz.\'-gróthi számtartói hivatalhoz adhatják-be, hol az árverési feltételek iránt is értekezni lehet.
Kelt Sz.-Gróthon 1863. április 15-én.
Heimllch Antal
> számtartó.
AlttlirtnakrTan _Bzercncsejé\'a n. é. közönségnek Jigyelmébe ajánlani következi
." ásvánv-vizeit, u. m.:
A delheitsquelle, A Inni Karlsbadi,
Bndai (Nenwerth) Sz. Ist-GHeichenbergi, HaUiiblányoB, I vándai^. iJfrtii ivil Ucsul-,-- ¦Parádi, Pűlnai, Saidschitzi, Selters-i, Kohitschl
anmlrvi^plr f- h\'ví Tngyia IRfi.T-TIt i\'vi tHTtiJaiiek. r • Egyszersmind nálam készletben nem található — bár nl!-uemíi ásvánj-vizek ---jutányos áronjeendö megrendeliísét is magamra vállalom.
" FesselhoferJózsef,
fiiBzISrkoreskedd Nagy-Kanizsán, a városház ópületébení?
(3-3)
MICHEL IGNACZ
\' !.-.-r-r:TiszteIetteI-jeIenti-a .nagy- érdem ÜVkSsönsfcgnek, bogy ü kötélgyárát, -"oaJyrlM&róta-líagy-KanisB^-fíiná^ ismét
-S^CTrKaaíza^.viasBiihélyezé; gyártása oly aserencaés volt az 1847-iki pesti -i]W^álHtáMn-«U«meréstnyerni^-^LgyBZ^ biztdaitja a L cz. közönséget,
frogjüstelt megrendelésöket^pontoa, gyorsan és a lehető legjutányosh áron "kieMgÜhesse. . .
;-:,-r.........Gyára.saját házában egylot-utc»a\'Í5. az. alatti— Raktára pedig a város
templom melletti Tiibűly-féfe házban létezik.
....................................................~ Tsméí riy e remény ékkel szaporított
2 millió és 700,000 mark,
mélyben t>snk ri y e re in\'\'ényeK H üzatnokT—"BIztŐ b ifvá "ázlillam -k^mány áltál.
Egy eredeti Borsjegy ára ft-frt-osztrák ért.
fél ~h- „ „ _4 „
- . Kétnegyed n n 4 „ „ „
Négynyolczad „ „ n „ „ n _ 18,200 nyecem. között von;. 250,000, 150^)00, 100,000, 50,000, 2-or 20,000 L-er 20,000,\'2-cr 15,000, 2-cr 12,600, 2-er 10,000, 1-er 7500, 5 ör6OO0,7-er 3750, 85-ör 2500, 5-ör 1250, 105-ör 1000, 5-ör "50, lőö-ör 500, 270-er 250 ........._....................................____________jtb. márkás nyeremény.
A húzás kezdete a jövol hó I i-k én leend.
E«en sorsolAí Dcmcgak » rillain-ltnrmAny .bíitositAm, alatt t-mi, hanem Tigyacasen an-¦Ahtii kineroictt korminyi biiottmAnj cIIonörkfiilfísírul törlőn k, u|rr huf/y cgj ruányle^oa tio Le ti t tel a nagyobb nyerrmíny ^sblitéBére a Irglchetfiíb bi\'tuifb\'nt Dyujt.
Ar én, lcptiTTjlobbi mcsíirjégben ia Umert t* ki-dvclt ja ¦ üTam a!ntt i
„Xsitozi ff^ilir^ff^iH^i Coli m ira Jag
b múlt évben !8 mAjutra-in 17-er H juliuB 25-én ^B-or hu-atott nálum a lcffnAgrobb flornjaffj. njeromény, éj at utóbbi bónapalcbaa Is 2-er u legnagyobb fSnicromény,
Vidéki mBgrfnrtelÍBefc: aa órtiflc bekllldéséfol minileniiemli naplr-pénseli, vagy oaahad-bélyegek által 11 pontosan éa hallgatagon eBikiitöIlDtnck és á hivatalon nyoremdny Bnrosatnt ngy síinto a nyercmény-péniokírt a regeihatiroxaa uUn kéiioi klldöm.
*~ — Colni Lázár SáiaQOia 9
C3)
;;:§)n|r--- Eatáwm jelenleg-e. :„Tekete Sas* mellett Szecs«dy-féle Miban -van 402. liám alatt. -
Kammer Rosina."
(3—3) 4 r :¦ oklevelet 6d6a.
_;_Li--_^Ájájilkozás "
•! ;,<^-Í!bT.^».lef-taatttí, Ü jdenleg-is rendes tanitói\'állomáson -tenijó-kí%>ezdei,--rend55 tanítói valamint orgonistái bizo-nyitviínynyal ellíf>a,. ajálközik\'réÍ..,eBesi"áb"a orgonistának ds ta-nitúnak. -y .
A levelek bíimöT)lT«;N;-Kánií»íra^Wajdits József könyv-
kereakedíatlben B. O. czim alatt küldendők.
Próbára is „honz eklesia»költségetmegtóríti" ajákozik
¦. \' - JBSF* . Valaki fgyjSrrlOOJwldWl.^lld ..birtiíf bérbe v^iíre ,ajan|koaik ^)a vagy So^pgy meeyékben. A-nétalüii bérbe aanFraSn-dékoKÍk **»l}Mv* Wajdita" Jóuef" iortyvltiréskefiéséberi lEaniznára CT. O. F. betűk alatt bekjjldérfi miveAedfcnékl ^\' \'¦ .(??.3) -\'
Kert- megnyitása N.-Iantesáií ,
P. é. május J-e\'n az ujonan rendezett „Polgári,égyletkerf egy közkedvelt zenetársaság műküdtíse mellett mégnyittatott; mire a t. cz. közönség tisztelettel meghivatik.
Jó ételek s italok különös valódi friss pesti kSMny&i sörről fog gondoskodni
r:~V"7 " -y Zanfall János a vendéglős.
-Mái és vész minién férgeknek!
........ 0.....
Bizonyos halaL Csalhatatlan
.....¦¦¦¦irtósáép\'-^-v\'
patkányok, egerek, poloskák és svábbogarak kuFtáíára^
mely szert alulirt bátorkodik a-t. ízrköibnBÍf ügyeimébe ajánlani. Alulirt az általa feltalált IrlíKltfíeriell slkeice fcljil kénes, ugy^magárfOBokj míxit állatebatu-ságok dUal kiadott bizonyityányokkal magát\' iguolni, —, /. minélfogva számoB megreadeléseket remél.
?1. . Ezen szer 10 évig in. eláll éa mégis sikeresenbaKználhatí.
j^phatóJíagy-Kanüaán egyedül csak Fesselhofer JóEaefnól.
Arm •sy-iáSogíielentiének, mtiy Kiess finttmaun névpecaéttel von ellátva, magjtr éa német boaináUtl uUKilábsal rgyUtt i íri 1Ü kr.ö. í. " 80^-15] RIJBBS GUTTBlflJWW; vegye., és .iuWom-tal^iolio\'.."\'¦\'
23sW«9dit» J&uef kiaíd, lap> él nyomdatnlajdonos Nagy-Kanizsán.