Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
1.83 MB
2009-01-14 08:48:10
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
600
3962
Rövid leírás | Teljes leírás (204.57 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1863 016-018. szám június

Zala-Somogyi Közlöny
Ismeretterjesztő lap
szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből
II. évfolyam


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Nagy-Kanizsa. ILév/olyam. - - i6. 8zám,1863.\'jumüs
Zaln-S(mi« j)) i Kö/lony.
Ismeretterjesztő lap
szépirodalom, kereskedelem, 4|f«F, gatíflászat, tndominres fflövészet.löfélia:
inammm-yiFFiW.iMiiii.i|i.l.......11.............j........i..,»MlN..Ljii,»nnimiM H|| ||||MMmimn„ M , . . .....„.........jQQLjr^jmi^^^^^^^ - II I 1 \' I \' \' \' \' \' \' i|...........
Egy eve lesz innen-onnan, hogy e lap megindult ege\'szfszerénységgel, zajtalanul, de azon öntudatra éreti eszmék közt: hogy a provinoziákat képviselni lapok kellenek, melyek egyerfgetik az utat a közös, \'nagy nemzeti czél eléréséhez, b hatálvns részt vesznek a küzdelemben, mely életfeltétele minden nagyra törő népnek.
Nem volt ezéljok a lap alapítóinak égre törő nagy eszmékkel (mi keveiek osztályrésze) megjelenni a küzdtéren, u különösen a mm napokban, midőn.....a legnagyobb gzaUerndriások jzikJáho^lánezolijV;meth-ként meggörnyednek, porba sújtatnak
az események hatalmától, —de csendesen, szorgalommal művelni azt a közkertet — a nevelés, gazdffizaTTTrödalom, művészet, ipar, kereskedelem stb. kertjét — mellből önszorgalma után jogosítva van minden polgára a hazának egv-egy virágot tűzni kalapja mellé, vagy egy-egy érett gyümölcsöt szakítani. . -
Anyagi haszon sem volt a czél; mert az egyenesen fejjel menne a falnak, ki napjainkban az irodalomból nyereséget várna, midőn nagyobb — a haza szivében megjelenő — lapjaink közül is több elbukik, minden erőfeszítés, áldozat daczára.
De volt a czél: hatnia közmiveltségra; ébreszteni; az értelem, közügyek iránti emelkedettség, saját helyzetének felfo-, gáaa s a szent haza nagy érdekeinek csak egy sugarát is-bevinni azon alsóbb néposztály hajlékába, hnl meg\' van.a szívdobogás,
de nincs mindenkibén nemes hajlam, képzettség, öntudatos ébrenlét jóra. szépre____ Megvan a lélek, de a földön jár, s nem n
magasban, minél tisztább légkörben hallgatni az Isten szavát: a sötétségböli megváltásra!... .\'
Nehezek voltak az idők, mostohák a körülmények, s csak anyagi áldozatok mérlegbe vetésével állhatott meg a vállalat, hogy a lobogóra tűzött eszmékért küzdhessen, harczolhasson. -
•Fodor Pál ur — e lapok érdemes szerkesztője, — önként visszalépvén, nekünk jutott a tövises tét, nem vezérkedni rajta, de köziuipszámoske\'nt munkálkodni, izzadni, fáradni a jókkal,-a jók javával, h<toy közerővel, egyesült akarattal tehessük meg azt, melynek kivitelére nézve a sors- és idöviszonyok ellenében egyes eró\'k elporlanak! Közkatonák leszünk, kik a fán nyert csatákért nem is kapnak, de nem is várnak babért, hanem osztályrészül azon öntudatot: hogy -hazafini kötelességeiket teljesítették.
A lap képviselni fogja ezután is a megyék szellemi és ahyagi érdekeit. » a politika kizárásával hoz czikkeket o gnzdií-szat, kőzvagyonosodás, ipar, irodalom, nevelés, művészet stb. köréből; a tárcza pedig érdekes, mulattató közleményeket, verseket i™ertirTJinktól| kiknek becses koszorújába sikerült ujabby jelentékeny t-rnket-inqíByefiHink, küatök K e m-p a 1 e n-Gy-axüJ, ki tárczaczikkeivel ezután is érdekesíti lapunkat, Különösen tekintettel fogunk lenni hazai, b Itiváltkép megyei, földmivelésünk -RttadeB moeWnatára, a törekvésünk oda fog irányulni, hogy a csak közelmúlt időbea «nelkedő gazdószaíok lapunkban haiiemis kalauzt, de bizonyos irányt — mely itt-ott kisebb birtokosainknál még igen érezhetőn hiányzik — nyerjenek.
E czélból igyekezni fogunk a gazdászati tudományokban kimerült külföld e részbeni elmeszüleniényeit — a mennviben azok honi állapotainkkal össze nem ütköznek — olvasóinkkal tüzetesen megismertetni. *• -¦
........... Ez oldalról működésünk kezdetéül mindjárt nz I, félévben megkezdjük Dr. Löffler Károlynak Berlinben megjelent.
s a gazdászati ngy a tudományos""Yilágbnn nagy elismerést aratott „Észszerű GazdAszat" czimO müvének sikerült lörditárijiiiii közlését Rényi ismert tollából.
Magáról e műről elég legyen röviden felemlíteni, miként abban a gnzdri^zat minden művelete a kipuhatolt\'és megállapított természeti törvényekkel kapcsolatba kozva, azokra bazirozva tárgyaltatik, különösen meglepő e miiben a természettudományoknak az élettel szoros összefüggése, mit a szerző gyönyörűen megoldott. . .. ,_
Adunk levelezéseket a birodalmi főváros, a haza szivéből — Pestről s a megyékből; újdonságokat; piaczi, kereskedelmi híreket azon pontokról, melyek a nagy gazdaközönségnél érdekkel búrnak. \'
Teljes erőnkből korbácsoljuk ezután-is a bármi téren magát felütő charlatanériát, míg tisztelet és zöldágot nyújtunk az érdemnek, mely a szeretett haza, közügyek és nemes ezétok iránt hevült,-a legutolsó pórkunyhótól, fel a palotákig.
i Seregeljünk hát egybe a jó ügy körül! Szent feladatunk: minden sánezot elfoglalni, melyekbén a nemzeti vagyonosodat, gazdászat, irodalom, átalános miveítség. ipar stb. előnyére elfogadhatjuk a haladó kortól felajánlott küzdelmét,
\\. . Istenem! ha rnár a politikai téren nem szerepelünk, nem százszoros szorgalom és lelkesedéssel fóglalandó-e el minden ur; mély nagyság-, jólét-, vagyönósodás- s boldogságra vezet?! Nem kell-e mindent megtennünk más téren, hogy a rohammal ba-ladóttni*felt népektől hátra ne maradjunk; hogy ha a nemzetre jó vagy rósz sors vár, — készen legyen erőben, gnzdngsag~bnn a -sMélTéníbWmagasan!!... , :
\'"\' \'" Hála azért azoknak, kik a megyékben a nemzet számára nyitva levő utakon buzdítják, vezérlik a népet; lik az ejföraltr Ságban erdékdtseget kéltének o közügyek iránt, s vért lüktetnek a szít felé dobogni... Vágyat adnak a lelkeknek emelkedni....
, Kik megkondulnak időnként, mint a nagy harangok, nem azt jelenteni, hogy nyugvó-ünnepe, hanem közös munkanapja vsa.a nemzetnek... v
\' ••\'•<• Tehát imádsággal, ügyszentséggel, szorgalom és Isten áldásával előre!
MLmegteszszük a magunkét] s ha elesünk a részvétlenség miatt, boldogít a hit: hogy fáradhattunk a közjóért, s hogy a J#Qg<5!nem üsszeznzTa, csak bevonva van, idővel — a közrészvét mellett — magasabbra emelendő™.Mert nenyeh^asfzeznziii azt a lobogót,mely a haza és közboldogság érdekében-tetetett lengővé!,.. Isten s 0 haza nevében! \' ... ,
Kelt-Kaposrárott 1863. május hava 28-án. *^ , _ --------
ROBOZ ISTVAlt;
- , , .- miiiTa „Zala-Som^yi Közfay" ixrtectójé;;..
" -A fentebbiek után nincs más mondani valóm, mint.felkérni a nagyérdemű t. olvasó közönséget, hogj\'Mle kitelhetó módon pártfogolja lapunkat;\' én mindentel fogok követni; hogy az a legcsinosabb alakban, s a mostam nagyságban- a tatüzött^iMar-idík^-Bontosan megjelenjék. Előfizethetni vidékei, ininden-es.i. postahivatalnál, s N.-Kanizsán könyvkereskedésemben, egész ^5 írt, tfHim ifit, negyedévre 1 frt 70 krjával. Hirdetések a lap homlokán-ktízlött; árért, 5 tetemesen alábbjzálbfyn, gjpr-W kötóltótnei; a díjak, ugy-az cIöfiitétésLöíSzegek bérmentesített leTelekbea alnKrAoz k^derrdők.
\'1 WAJDJTS JÓZSEF "
• \' \' _ .. ¦ 1. " miit* a „Zala-lwcgyiJCfoBny^ltiatlálttlojdtmoa,
ii\'i-í riiinur AMI
Bécs, május hayá
azúrt n^goado vüh ezépsegcÜ kell; ugy. iil Üoumayor sarkába; mert birYasigbim rüogiiJ
rtiDt, tenik
divatba jött olcsón, nagy »géa» contmenat. _Ha_meg-a.
-^cariDthiai Bzinház^olött Bzörpólüd a_ jp-Jegcarii^t,
huloaptitiin nnir „havas tetukon jársz? bámulhatod "SweiM nagyszerű ~patwrftmait; vagy ». Jiaragyo (c.n-gcrtj Pápízs\'-ritkaián|t;^L Pé^piv templomát; u&Act-
WgyjVm. 1 H.anem miután a vallaUl jal Ultaj;Lk-,Uitü-. delmezní — nem sokara megered, hogy atstdfcünfc Amerikába, le egészen Mextco, Kaliforniáig; meg-ná^nt^ftf ős rengetegüket, arany hegyeket,- a* egye; - BÖlíek tísaíáit^.udMn romjait; az Oceao gyöngyeit í—/Í:^M&ng.szigeteket,!a mindezt néhány het alatt, inig pár cvfizeddel ís azelőtt a somogyi börkereskfidö feljött Bécsbe, élet-halálra elbucsuzo-tí családjától, s belekerült pir hét, míg1 keserves kínok kCVzt haxa-
. vergőd&ü. - \'., _,___......_.......____
llost repülüpk barátom, a szó teljes értelmében!
& cc.Tiltzalt kor oly sebesen ragad Rémiünket, szint ki;soni-vehetjük az apróbb tárgyakat, eank messziről r sötétlik a vágyak Chimborassója, ily feliratú lobogókkal: Fel a szellem, éa mivoltség eget vorii ormaira, hol kctdli\'dik> népak baUialatlattaigal .
- A;C?6keDVj rae.róv közöny, ff mult em lékeihez! tapadás, mit sem használj- fel kell ülnöd. aj kor e rc-püfö Jármüvére, ha azt nem akarod, hogy szemedbe nevessenek e szavakká^: „elmarni! tál.1*
Annyira\' kiragadtak a kirándulások Bécsből, hogy majd alig juthatok vissza, pedig csak akarnál valamit hallani a s zeni vakító káprazatból; o nyüzsgő Aldtbül; e bangya-forroBgiisból, hol a robogó aranyi a fogát érinti a kuldus rongyait — mint van cz majd minden, világvárosban. —¦ Hol -évükig kell tanulmányoznod, mig egy kezet bizalommal me^n\'ritlmtsy, B- il baráti őszinteség fel elhagyni a szivet, inert tart i csajodéitólHol onnyi*Ei látszat, a. ragvogá*, melyek átaTT gokga^c^-y-hyefö-\'rrttattg gttayuljn azcletrt!!
Meg kell ezt szoknod baniT-mi, b pedig évekig, hogy bernié él bet a, remélj, hidj cb szeress!
Egy honleányunk ¦ismét babérukat aratott, értem Paoíi-Sarknvics asszonyt, ki Gihla szerepében még" tx r&Fg~^T77Ál%*~-öi "iVkönyre fákáazla T.níinü éneke-mind játékáról oly elismeréssel zengedez a -TVandererjj* contrázasa mellett,, mintha a magyarodat-,, milvéirnBtTt^-altarnnk szakítani a nemzeti színház atyai karjaiból. Vendégszereplése alatt a Bzinbáz majd mindig zsúfolásig^¦¦_ly>J q n w^^nj é» tarmnk csak szép emléket \'hagyItatnak művésznőnk lelkében a bécsiek iránt. Olyan ezél is fújdogál, mintha folyó é. július havában ujra látnánk öt. Fülünk, hogy nem -raintTcndég.-\'dTj mint szerződött tag lepi meg iiz\\ qpe-iza kedvelőket Bácpben, b- ez nem kis hátrány lenne\' nemzeti színházunkra,. honnét a _j elesek" ug^-ia többnyire^vagy elköltöznek vngy elköltöztetnek, iázo-^.marii, de így van! A magyar lég még mindig hideg a miijtéazétrc; míg a kincs kezoínk közt van, nem
•4 74 & \'
gbawülni, s midiin kisznlaaztjuk, eohnj tánn, 1ÍUV hiába!\'.. ^ ¦ \'
TStán emelkednek; cink |í^»4^f?w!«qR^W L«^»rniekck a lmW4 s V\'inÍ%>n^r^^ii^le^r4;;a ItoVa^.zédelgóseVW, kntíá ^gilUi^.^^JM Vn&snk\'k, gondolja: ez legi^UirdftBbiflnp^^em-üönfl\'
meg sem a lengyel, Böín a-ia^tb kérdés ; igaz, hogy a hiziuraknafc is gvakfKp van r mórt vakaródzni,, de a
„ Jlfc,JVfi^._paltítaiblakain kmoznij fnmigfllni a vitógrit (BOk^n f«-
Iviktűkü.ilBa.uokáW-s--uitgdaai. itt; tűiért rím T3dw--fe*e»-^W^nly"» • • " - 1 füst,) kíválí ha in agáé az embere, nem megvetendő áljaput- Ha eók pénzed volna, még jókor jönnél meg-, venni^Uhály szerb\'\'bg palotáját, mely ^ázt ínoiidják^ BBcrént áruba van bocsátva: *") Van elég concnrreiiB,\' veled egvpveí több\' lenned Tett már a Bors etég s"zo-rrény eml\'ert gfi7,drt{;r^ir « a rliil srfl\'rjnt .^aok mügiiáaiib-
\'Eattek-taligáeiik.B...... .
Iío hlddjjbog^- itt is valami vastagon mérik az élvezetet; jgaz, hogy szemed «legot lát, gyönyörködhetik, — dc hamar kiábrándulsz, BJobbról-balrgl azt veszed észre: pénz vezérli a világot; ha nyomorult 7_S aexered vau, kirándulhatsz Béés vidékére ; egy stibli sernek ís nyakára hághatsz, s cstve hazatérsz kminyü zsebbel, kóiinyü leiekkel i zöldből — mig^ — ha ezen kitlunben se,m,iiagyim"irigylend(j 7—* se-xeres lühísba se\' mártott bele a sors, — sétálgatsz a kirakatuk vakító fénye elolt, 8 .innak daczára, hogy Boknt látsz, nnr.d niag-idat. mint a kovász e nagy melegben, mt-lv. a szük utezákyn.májua daczára it^majd türbetlonné vált.
Az elegáns világ kint tavaazol és nyaral, b csak .akkor költözik be pár órárn, ba egy világnevezetesse-get kürtölnek az úriái/ulrngrcezok; ki pedig ide bent fogatoz, brillíroz, felteheted róla, hogy (ütuutt er-szénynyel rendelkezik, vagv valami mágnes tartja a falak között, mert még az iíyen közönBÓgeB koBztosai is ae Istennek, mint én vagvok, kint rántott-CBir-kéznek. " \' "
Ha végignéztvd, kiismerted a rengeteg várost, nvári napokban kevés éhvzet vár reád, *a ürülsz a pillanatnak, melyben a mezők virágai, egy csepp igaz harmat, a lumbuk suhogása és síellük beszédében TrandlifttöíT az Alkotói!... Bent ía van.vírag, de csinált virág... a szuiiukuek harmatja, de urm-mrnd ¦
i^-AZ___Subának a sulyemruhiLk,.s. dic-.-térheted bou-
nök ez vacy amaz kitfmo szabómestert. Elmein, tsz n Spi\'i-1-liálokb.í, JiiegneKii\'iVaH.\'ani\'ant, melyet egész elragadtatja ki\'i/.t b-jteutk^ s. megküszüniK-ied, ha a be-"Hzetftt beléjiti díj mellett még be nem zárnak, bele-
-n^trt-fáti a---(jftiMi«*(tbti-l -
Ti folyvást paiiasz\'ilkodtuk oda lent, hogy csehül ifi*a\' világ; itt iö elmondhatják Bokán, mert bár
másfeló uinca igy az
ics, ott nagyoi | küzdéa^jLél
\\,é\\lú&fflt " MM m mm,
» ai&raezbe^PBStoHoHli^am ^^B°&°ly lengyel
\'meibe^B^y^aoffifflt^^^áng, melyek Lépeseit vénának egy szerelmes ármádiát lo-fegyverezni; képzelheted bámulúinak számát, bár néhány jnllanatig láthattuk csak ! Némely tudós már azt is ki akarta sütni, hngy magyar tzületéB ; elképzelem, ht\'gy novoti a*t a ttokfélo tarka-barkaságot, niit róla a lapok összeírnak ?
Örömmel Ix-^zólik itt,; hogy B^H\'ovBxkv Lili
Örömmel Ix-^zólik itt(,hoffv Bu.ls\'oyoxky Li\'
.\'iii\'cgesz Iiir kaesaleszj^ azúgt c^l^utóla^jéíölítejn ¦ -r-i_üt.-rt...-rr ur.t- "1."....."-iokan bele ír-----
Annyit~lrtain m\'ár, ln\'gy azeít Isten veletek. v)
Utfim-unnak,
6pU|nísk a paloták nlribíJdóTiöBőVkenyelroére, de azért annyi felmondóit Uras B\'-állás Van, hogy egész Kaposvári beJeezállasulliutuád; tán nevetni ia fogsz, ha "azt irüm, hTTgl? nagy Huimtgymiígyétükben üwst^svji nincs*annyi bolt, a mennyi itt 10—Ili hó óta üresen úU; .kereskedője elkuhuzuttf az áruezikkaket vagy "összeírták, vagy leszállított ámn odébb cHltak- rajtok; két-három boltból-csináltak egyet; szóval: itt-nínes valami aranyoa viliig. A hol mogí\'éazkéUo magát a jó-
\') Kílsiilnj.ilt a mrpvml>\'*hi\'»i;9t; hol MttAI ínagyar irét saját palot-tjiLiii Ukni? iii^juu SiillÁat hapuak ugyan palotákban clc Bolond.MiHkafciW éhben niu.-* ItSsIümt. fiierk.
Mazemni séták.
II.
Kincs jelenet, mely hfltáeos\'abV beayomáat gyakorolna az érző kebelre, mint mikor, dqüvóbzí túkély-Ivel készített, mesteríleg színezett képeket szemlél az ember. Van egy érzékeny hurin n kedélynek, mély nyugodtan maradhat agyán\' roqgdcókott ssépség, nagy-Bzeriiség látásán; érintetlenül nyugbatüi. megkapó dolgok hallásán; de, hogy k ífe j e z é b t e I j e b képek előtt meg nQ-rczdui^ni ^— iehotetlen ! Igon gyakorta hallott, bármily nÓDaejie^cIi^gré ink^bfa bo-szontja, mÍDt üdílí az. omoert; határon tul,élvezett bármily gyönyör nridört okoz-; legszebb tájképek a ter-mé&zotbou, megszokás q(án ég zen. közönyös hstása&l vannak a ftzemrélure; hanem thletteljeA Bt^kajatutt-sággal árnyaltItépék\'éh mindig s \'mindenki talál mi^rlcpgt, vonzót, lelkeaítBt. MUértil bdöliíljö ft képben a m ü vőíbz t j ainagyroför&t lelk^aiti a visszasugárzó n a gy s z e r ü a é g az érzelgüt vpnzza a kép^n elömlii kecsj nz_^yüg5,ö szemeit kellemes káprázattál tói ti el az;élé,iik aainqzét; — sióval egy s ugj-an-azon képben fölleli mindenki azt mi fá legnagyobb benvomáBsnl van — fölleli ktki ízi p se t, és ki tudja, mii li uz~t czrr\'éa edarifcle emberitek körmondaesá vált e.liigftzá, Ízlését eltalálni tudni 1 Hflgy pe<JIJ^ e ne-Jiéz feladatának incgfeléThcesen ii feaíti, mir a régiek pgéaz kÓBzséggűl megengedek, togy:multa licentpic-turibus. ¦ _ ; .\' í-- ¦ < -A- \' 1
Hol győződünk .meg minde^rM.inJtáib/ha n^m a ranzeűminytivánofl képtáraklian, inélyok két.Tiaíal-mafi elünynyelbirnakr. művészileg lehfelS\'ld^tdííéleta-Bubb mUvokeLjnotatbatoak fel,, ób egéas kóp-p"ap4íé-mával kedveskedhetnek, melyek előtt Öaszonaaonlitás utján még li keveBbbé müérto"\'íó bozha\'t\'a mllVek bű-cséröi némi ítéleteL \'
-----------Ha -o tekintetben a^n-agy. mntcumík^rt^irtál-
gazdagm»k ípen nem Iff motídtiató \\ ínig ja mind^ Légi-eóg, mind jeleBBÓgr&- nézVo igeíjifcok mSgnézni valót
nyujt^- - - -.....- - ;;; ^
Legyen elég fl Bok kÖzüJ taak cgypá^t említeni
fel.
Legeíejéa iainiÍjárfc]íJzáclí4nyi íJUHán arczkópo
Z A.
Vlrigbokrétik »
a mla-Mmogx\'I liSIgyek > UBtairn
KE5IPELEN G1-0Z0T0L.
m.-
„ .laniiSt egjjmás mfllsU UltUnkj én és szol-lemdúíbarátnőm. *
A ÍSyíros Jtívczcjin robajjal járú szekerek. zrffi njfii jjSéúti,\'js$fr yfgalomra siet ónSnem tnmdetf Ifjn-enlber/ Irjtfleánj/. • ; A.koonk i8rgé»4be a\'gyalogoló tBtaCjjbk bészílgetósének sajátszerű zaja veg-yUlt; ez a tenger morajához hasonló hanghulliímzat tu-^tt^y,^lünk^liogy.Bi;al»íbb jxziiijok temii-látnak\'"IgTsang yegen."" ... ¦- , .7 :,.
n- -jA kandallá fenyittUzének _\'viaór pattogásai a lábunknál elterülg\'szarvasb\'ör puhasága, áz elb\'tfünk áHórSszmlk\'án párolgó tea, zamatos illata kítezeresenFjJáj.Míiti; •inidbn \'a járdákról cl nem\' sepert ha#«aí az»elínen(ífc\' lábosíkorffását hoSűk^- : . . -V\',- f í -• I. \' \' . ¦
Szíp bar^tno\'m karomra tevé bámulatosan kjgsínjri húfoíírl.kotót, micfigyolmeztetés vohí
^r^t^J!?i«eyjbXmá»Tíl...i-:________
[i"°V\',yf"iSÍe moeingí\'ílfleTí^talíkczteteít,, hogy v\\gDÍmaknak\' offlion\' azínieít\'istíink harmadikat a1 kii friByénelrjifartlr?-\'\'r~,ii-- " Sxóljnnk;^^r^||í||^heri bol.
dogság, a legmílvebb emberi fájdalom forrásáról, a kéz Irigyéről.
Midőn n lélek testvére lett a lélekl-okon-natj •mi kor a sziv megértette a testvérszivet, Tiagy.on .természetes, kogy a ké.z.a kéz után nyúljoemfCsnpán gyöngéd vagy Sqttó szorításra^ hanem örök, változhatlan, meg nem másít-hafó\'frigykötésre.
¦ \'Ázokróíitt nem lehet szó\', kikét pónzvágyj anyagi jólétnek vadászata, ¦mgy\'aá ennél is móg rosszabb, pillanatnyi mtiló kéjek káprázatos Reménység©;vezet oltár elé. ; ¦
Ajférfiu, kiérzelem hjábaij vagyoni kerea, \'^csnpán. s maga vagyontalan^ szolgája lesz nr-hujénck,\' gazdálisztj*-, házmestere, mindeh, minden, csak nem egyenjogú frigytársa.
A;hölgy, ki szegény;-Ure8 vig^iráSriráhti TérzelmeElícl7tölt szivet hoz jlldozatül ^anyagi jó* , Jetnek,:Inem lesz egyenjogú ntíje urának; csu^ pán hárembeli raboskodó, szolgáhija,- 1 ; ,
A kéznek olyan Trigyc-, melyet mások köt-, nek, többszőr-ótok, .vagy ritkán nyugalom, ál-dás soha. -
Aki, midőn keze ölelésre .hajol, holdak teámat méri vagy. nz adott ós nyert UdvözhU csóknál tovább gondol j a lány, ki ha pirulva flíónd\'Igent, elméjében nászöítiinyét daponípas .fogkíit-idrgatja^ melyet ¦ szerelmese vébhd, itcio. »a«íe,t-«-ki nem szeret, az no gondoljon ;fié».írigyérc. - —
Kétlélek síorototes\'két szívnek forfó szcrelmo adhat. . ¦
, Mi,oka:mégjs, hogy.inftiply ritk* a.bbldij^ frigyek .száma; mjért általában kir>-ee«bben építenek csalátli tbzhelyt, mint régen! ^ I ,
RoszabVrnoát a ffl&^m\'mtíímáTíányat-lása idejóbon- Végy a1 rtófcp^ Tnéífett, midőn lnnnon s ai szarvas berok aWyiijUjáátPIalkíí\'i1
NemroszabbbjzqujfnyaliiaianÚi jobb még valamivelj ^anem,. keveatjed^k juRk ís?áma< Ilók
hs ez megtörténik minaenrnlkalommakr mi-
megf Örtónib; minden-alkaaor^ra dőn\' nem a sziv és *Uení ^\'\'ieT^\'Ji^nem az élv vagy<4zérüek alApjálMrigyTta^""\'\'
, ,¦ Jiz íDmozóiróBsaiutó^lfel^tt^hT^yHál: ljindó, uefulejoíkofaarm^rilbniia! jjjlúfal, súlyos, tövisekkel teljes lánczczá ^álikj^.^ftelynradndsB lépten nyomon sértí "a., jejjkgtja^pyilt -sebeket vág á szívbéli. . ; \' \'\'" \'
Sebró1 ¦balzsam"¦fflfk?is\'töí53Sset ib ugy rsn, doltoj még a b«teg illat fe\'^reí\'^\'tfflS\'^\'t bajábíikJ.>. -í r\'t r.^iwí ii viorn jöíjMíIc\'! a j^.i; I 4MnU lhak|a«niillrfy)6nizivriefiLioha nem hegedő sebét begyógyítsa ?
Szórakozás, kéjek vadászata érvágáshoz hasonló; mindig újra szükséges, végül kimé- . ríti uz erőket,
Jck nélkül ¦ akri. ériek vitt a hiln- \' moHáo AíaWt, stjTs\'teh szellem^
ttiv. aktátluióra.KOíRsUiim \'kcri«%vi«!\'1V a, búalakuomioz; i ki,\'ihcijjy »io: $ög&0 iszsza eszét.
Sorsával elégületlen, körülményeivel neín
\' tuník sV-ómbc ; odább Fíljjg Batsányi János, amultazá-zftd "költőjének képe; ezt már eaak azért in érdemes-nok tartom felemlíteni, mert Bacsáuyi a Zala-boniogyj-Közlüny luUnkte^^\'ilófü\'íbIdíjé-(8iületett Tapolczán Zala\'VM. 1763, épen fizáz évvel ezelőtt). Hiába; meg iictm emémti/n, nagyot soha a „fortnna viris invida f»r-
-. tflitas"--inmt\'ljíílas\' Setieca mondja ; — pedig mindkettőnek ugyan csak invida volt a furtuna. Még a
\' feledékenység- is félve hátrál ajeles elől, b meg-dicsöitÖ pynibaaaal vtíBzi körül nz cinlékezyt.
Látható továbbá Széchenyi Tál, Széchenvi Fc-\'íenc\'z, MátyáB király, III. Endre, V. Imán; — iíadon-ns-kóp (Raplmelcöl) érdemes in-\'gnézni. Socrates ea Oato halálát akarva Bem kerülhetné ki n szem; oly ¦élénk színezetű, oly élethű e két képin minden vonás hagy Tehetetlen a legnagyobb bfnyiraást nem érezni .szemlélésénél. A sápadt, hullaira vnli .Souraten, körülötte álló barátai szomorodott arezkifejez-faei, Rzínta részvétteljes sajnálatra inditjált\'az embert. A másik, -Cato halála1* nem cbak Hajnalát, hanem valóságos irtózattal tölti el a nézÜt.; —a háta borsódzik az embernek, ha oly elevenen látja: mint küzd holihalvúnyan a keresett halállal"; mint vonszolja ki saját maga frösza-, kOj&aa beleitj hogy. barátjaibau meggyé^yithatiísa minden reményét s kísérletét orukre clulja ; mint tépik ezek •kótségbeeeve hajukat; — a vtrt\'olttrs kard, a l:tongó sebből ejölódnló fekete v^r, az irtozatiól egészen élálaktalanodott arezvonásuk — <dy kellemetlen TátHnyt nyújtanak, hogy szinte--j-oszul erzi ruagát az ember bal (hosszabb (deig nézi —^mog \'sem tud töle uv-gválmí
-l\'gyane térerőben függ kétoldalt „Zidnyi kirohanása, láaigethvárbólés II. Ferencz koronázási ünnepélye" ("mindkettő Krafttól! Meglepölrg szép r kivált sí eboA a roppant-nagy képek, egész hadihitjó-vitnr-
\'ílák*,\' az utóbbiban az a legnevezetesebb, hogv a jelen-Üevö-sokegyházi b világi fóur képei mind élethű arez-
- kúpek-
\'¦ Legtömötíebb a ket Pirker-terem. E termek csupán azon képekkel vannak tel», melveket Pirker, egv-velüüCzrci patriartho, később egri erack — ki az ».rgri nagy íuroplöraut,é>mte — egymaga gyűjtögetett s adtut \'a magyar muaeumnak. Igen nagy kepbarut, éa a do-;Íf)gl(9B lüjzzá értdimüitész lehetett a* adományozó fö-,paptt mert ív tóbi nevezeti két oaztalyzoiban sok és ¦•ig^Si Lzép. kép van.
"FigveJoiet gerjeszt ezekurán a hős _NMciu« Seae--pola^" a bűnbánó-Magdolna íTitián\'; n szende apácza (Titb\'aj); tíibiÜa (ücorgioDe"*; Fnduai bz. Antal Oin* a-jih)*j-.M^aBÉo-ai-Jftkob^oreakep-flftjftt magittól-V;-írz4t-"\' ^yaliíralvnö-Gyiins főjével (Ür, Teleki Blanka); Tájkép ifjjjgínlttfly S-) ] Gyeíinéltét keblén tartó római raiiia^fcifáiiH itiíinly.),. :e kép a" szerété gyengéd anya e a riiéor oaecsatnB megteBtesitett eszménye. Az olaj barna1 bőrszín, mosolygó korallnjkak, átható tekintet, imliüfekcto Itaj.— BmilóriáMíi1 <\'jtíir^«-n/>Y"\'rt 1 •**fjj*\'\'ri ^\'\'p^ -o azdgnxaTt, "vagy gyónyÓrü való ? az a kis esintalnn ngy-rtígxlnlózík az anya ölében, ngy elvonogatja szil-jafcskáját, hogy szinte hallani véli az ember síró nyö-Bzór^éeót
• Ugyan e-teremben van a „magyar csalogány" fiolUsy; ítorTtelirt, levéve életnagyságban. Erkrl\'Fe-rorrtJc áJ ítínákÖltB; é« aion\' számos mnjryar életkép, nd\'cl^efe bzertc az egészhozábnn láthatók b nyomatban. KrTalttüá "TáV,€tel5~Q ^keresztről (kópia P-Hbena után
Zichy Mihálytólj megjegyzendő, liogv ezen, ha nem is oly kiváló mUbeesCflerbiró, de njég lajól siker alt utánzatot a grór még igen\'6ataí korában készíté. Kwrga anya (eredeti Zichy Mihálytól). Hunyady Láazló ravatala (SLadaráaz Viktortól) egÓBzen^eUzomo-ntjrt..aztjBmbert; a látogató jegyes, néma keservében; a fehP\'r hab.ttb-pli.jj átszivárgó s a hosszú pálost fedő pirus vérfolt- a halaváuyeirga gyertya- b éíéukvörös lámpavílág.
Legvégül díszlenek íürnevea hazánkfia, Európa egyik lcEjt.[..Bh tájfcBtiljei az öre? Mutko Kerencz ro-mekmiivei f meghalt Florenez mellett <>gy mezei lakban november lO-én ISm, 63 évUB korában). Magaaitaló azavflkkíil elbálltii nem merek; csupán annvitjegvzek m^-g, hegy ti Huk tökéletes szépség közt van cgy-"pár be IIfin végzett ntíl isr m-Ay aiapvororiaiban engeái bámulni a ki uem fejtetí-nagvságot. TURLX/
Vi\'híprtiB. raaj. lö.
Veszprém városa oly réme* jelenetnek voít szin • helye, mely dobbentöb-g írathatna a gwszokra, bn éri-:lm"tl; fásultsága képt.-letiné nem tenné ól;et a ningdobbvi.ésro. Az élet es v.ieyonbiziopnágnuk rajv uivrtekb. tn t\'-ny. b\'>-;.Ui1\'gi; t-zulUégesse tettf, hc-gy u rugtoniluió birosiig megyénkben íf, f^lalhtt.is^ék, s a iá-rújütg kat\'.\'uakin.l uÜittatott i^sze. katonai iiirvéin-siíék iltl u.z Üldezö ig-izaaií kuzeU került rablók, gyilkosok e2-:k cztnkusai b urg;iz<iái — mint szinte azok f«l >rtis kik veink lüiririi ukbúl, legvon bar ez az ok: erősen-
kelljug, fult-lein..... érmtk\'-zésbc jönnek. Al>-?ve-
eserviiiéki erdőben meggyilkolt vadásznak gyilkosa, a bűntény részeti-i stb. Ve8z[jrotnvar.jijba bízatlak, i kufoluk 11-en iidietitík kötelaltali halálra, mely itelet kettőn f. ho #-on, 3-én t*. hó lü-un és így Vasárnap dvk-löui ist-iii uailuk-t ideje abut, negyén f. ln> 11-en hajtatutt végre. íJz utubbi napon hal egyént vezeiíek ki a vebztu helyre, d<: kettő kegyelmet nvt-rt, mégpedig akkur, mtk\'>r mar rájuk kwútt Volna a kivcc---zte-tés sora.... mikor már az egyik föl is volt ulluztttve. Mondják, hogy az egyik eszuitk-tu Vesztve uwüüűm-1-jtt, a in.ihik pirt ? a földet esókolta, es a nagy fi-ép-tíiraeg hangos éljéü\'.zeabe turl ki, s ujjuugntt uTumeben. Ezek sem :i büuU-ny részesei, sem orgazdák nem valtak mindfii büi,ük abból állt, h..gy érintkezésire kelh.lt j\\.nnii.ik u ki r,¦¦m kerülhetett rablukkal. Vajha rabUsi bűntény f-k tó^bó f.,1 ne nieriilin nek, vajha u. s^l.-Lt gazíagnak ne kellone lubbó bünteio karjai fuleni\' Iiiic!
Ha v;iMit-tt nem üverht\'tett jD még xúWtünL, de lepalaM. távird..i.k k.-ml, ra.k B.UL%kdw_L.Vyaí.ti^ "mén "át Székeb-í-Vhérvárral — s ez által kírzv. titetl-ségben a nagy világgal usszekötendi. Vajha mielőbb vanut ia vonulna el a távírda nielktL
Nagy munkában Vagyunk—fúratjuk a ktilakAt. Eg_\\ német kutftiró jár vidékünkön, ki szép igvrctu-kcl tett, h\'\'gv u a l\'\'bIiniiinHrj;\'\'1\'iU-Y-rrr\'^lrnv°TFiiri\'^T, "néhány ölnyi mélység re i K furáa után nj forrásokat bnz.;gUt futat eltűnt f-irratok helyeit, b az ígéret -maradt ígéretnek. L.-asntt ucra néhány, hancra lU-nrhnl \'2i\'i kinyír\'-, az. i.b\'!I)bl mélységen alul, tlu víz most sínes a kutakbar. a m:m az az erűber ö, ki meg volna njándéko^vn a forrót kutató francíia aptttitaic \'t\'dn tség-\'- e isiueretcivuL íiwk helységben csak a leggazdagabb erű kutakban, s ezeknek is fenekén a viz... kiknek,.ndyarábau van a viz, azok lelakatoljak, hogy önmaguk no lacsanak a vizl>en fogyatkozist, "a kort\'
unt\'jzes mar. niegazüuí, syt azon is nggódnakj hogv hü a asirazsri^ m^tóvaUb:\'tart;ÍJftk^or^nefij fos m\'ibGl oltani -Bsrominnka\'t: a jtritni-\'mftH\'iinka^" -Bor^óTya gohdölonk á^vési\'Miétö^e^éfej m^ft\'-ftii^vrywktt ttom olthotaánWmég.a tüzét spm\'.1,^t*ÍnT4cn Wfg\'IéM kaazálnfi OaBiéink^iurlietök f áo\' a\' ^VaBliF\'T-etetíEk roBzftki -ÁBzöla ¦t6^eri;boz,--dci.TÍfiígz^->r^g^*l-rugbatja, süt az sem ¦ltbet-nlín^\'hogy\'a f\'ng^LÍBv.E^nel boniie\'-kárt.^Áldbiíff CHÖtSrtökbn kóffiít dió -SagyBáfí -nyi \'jíg^eti^ájMJrrü,\' dé a-Bzö1őh#gycteí-cl""fA izÜn érvén, kevés kárt tett. OyümSlcfHmfcet íté>ÍétfiíPídö előtt a fagy óh cserebogarak. VámoSÖti W T^zpr^tn-bsn azép te3k voítkk, de á tSiM:hftHrpk:*Í*"pe4\'T\'j tzoirijuhitaBilk,— földeik megrepedve ff\'Ültót^y JitStt szájjal rflrjiijrn líéjofiMda-iinet mé^Hó^ftetíFVizet.
"A "¦feBzpr\'ftní h-I.^&Trv.- egyh. megye mH^sv&to még Veszprém várofibán ez évi 2-ik1 ktfzgy-aléa\'e/-,táf -gyárról kovetkosö teveíSben ir a v —^r-íiHS
Mobóch, 18G3- -taY»azi^\'20*an. E hó hrucpc táján körutat tűvék Ee»t[és-Ffchér nre^rj.-ékben, hol a vuiéseket valóban hzÁn&né&í«114bv áibipoilian ItJém. Már vagy. 4 hó óta n*im;lÉTén qtt esö, a kerti vetemények is annyira elsatnyftlt&k, begv fclüdri lés iákhoz- aUg-van-m*Hién.y. As- ocai -ygtések^itg r\'-fí.v cSy araaznyi nagyságra .emelkedtek .ki afytU-béi, kakúricza meg igán ritkaa.kelí ki. íiepezét a $ér-gek pusztítják ug^.htigy a?roppinífc,4iáf,,iHt^iíbiíára a pusztulni kezdó heJyck kJirfi^^k^lTá^-^jgy;^^^ tüvább na terjedjen; A szölörhegysk ¦EZÍnteí-ífl|Uny állí-píjíban vannak.. .yidékünkiUálp-az égnekij flokkaí gazdagabb termuvttl kecsegtet bennílriket^kivíyflrtzi ipart e k\'^reskedéstj^ez, tán,mindantül pang. .., L i-ys^ PcBten-a k^rcBkedűk, kézníilveBek ^Ogyiwtft-nok a- panaszban mindenki a politikai Jiérdégek ^tz1-reneEes íű-^guldasáiiau. véli rejleni jelen. nTOftt&haihely-zetüuk iohbuláfijit. A gőzerő ^épLk,):,ijrs^y^a_4ftdfi-
, many haladásának egyik remek vívmánya,. sok-J!t#r enúsrt függaast^tt fu4 mükodeséber), ^ negj kevesefr* kik az.-lütt kavéa^oiidal\'if kípaaek, rUtAk ^tBb&^-*
i _ségletük^t fedezni,.xaosi kuctsset néíkíÜ vaitpak^ c\'\' ~ Szer intőm a gőzgépeknek-megvarr v .ín^ijá^i köre, hát lagadhatlanj -hogy, míót^ hasznilatbaa )TtB-
¦ rak, si-k ember lön foglalkozása helyérül kás^Q.r^fy: ii>; ne-ia. lehet, eléggé elismernünk azt, hogy i* gépek
. .ilial a nyt-ra\'anyagak aránylag tizszerte gyttrsa^öajn
\' dolgoztatnak föl, mint kézi munka-által. .j:.\':/-^-, E irzTrrim sokan tévednek, kik a\'gép<}bf:liafiio4-
inon ha azSióLi, midőn a nyara anyagok, itolátuk^e-rövrl lüavk foldolgoz.va^ ez ogyati ,»ok cmbert^f^igUl-I kudtatutt, iLe raindtntlílí-líét aoByiára volt njipíjmtffct;
í \'gy tehát az egyensúly csakjiatnax. helyre yaa Gíve?; <*
\\_A f\'f-ok, bffiy a fftglaH^t Apuk Kan-
; némi sérülést szenvednek, tán abban rejlik, ko^y-&2 ujabbkgri intézmények a az,elühaladiV^PrE?W^-t\'\'Tf!\' telaniiiyeiűnk nem felelnek meg re,adp»pn.; .azerj ejíg példa van ára arra, )u.»gj\' jó,éEteW-a ké^mftvi,^Iafe-: jck az bár faliui vagy városon, sohasem jtzeayra uiaijf 1 kában szükséget; mi^ r-II-ínban, oly inc&farembjcr^rkj:-1 nek az elkészifctt munkai múdpsitif ajatttá* tinat: 5-Bzur is vissza krQ adni, válóban, nem érdemli) n>í«t4, ; hngv ba^ki Ís bizalmsában ré|tcaít>e- Jíi jv Jiclyiieli
n^:^ll}hW/.J -|1{PGYEHAV-
\'ai^ív,é-.ai! lehet\' -oan):, klne"k nem vnlu érzelem Veicítte iW^\'frteJi alapjfít. -\'^ra -AM\'raferW.^szerelint-bbu lioldo^, Jiem mn-
űztek a skerjtíkusok és képmutatók a költő so-r;lból< ti ^\'óh^?^C^y itih\'j4iá szerelmed!" ílzbklíitl, ívíkDnefn csak k.éjt ^vaíiísznak , -népi, csupán \\*ag"yont -keresnék\',-\' niin\'íHg\' Való «ig4z2
Annak, hqgy.a .kezek ffigy^ ma ritkább ^o^,-raint volt régen, két oka van: a val3 -^z.e^em: fiíifnya és a kornak ra-
van: i
gilyszerú fényűzése.
ía.|k|:m|LJnílltafen ínéin, tnd úereim as\' cmbei* i\'lkrMiJ\'Bofjuvi Un maga a kBltésíet\' 8 S^f^^ j^il^1^?0^^ legdrágább rkracsi #1-
>tflilyLiSe<^«Qi nétík:
í]erA_&oly toromsötét minden,
IgB^í.gíJlo^jviszon fétíkot -t, udvar lilztipébeji, .jMM^MMiMbui\'iMlti^S narká pihen^hegyek *aáaBirartai*n.l4dklftbdíííRk\'-ltHÜstftfc\'éh rngn-J^.aatótVatóilK\'SJ^yitff^ifect ínagÜnyiibán dvoíWh %ffl^ffi^rfölitfiínk; cídg ap.t\'ét «i között -,ü3l«m,-":Íc)mMolJ\'at6karvn gortóJtÍríffc
if>»|ÍMiiiiM<i1"itn\'iffiirni" *. ¦•¦ <>•\'•¦
\'-i.iiiliÖMlorStjiMftTkítj- -vewtaJlj\' kAnyiit mÍndo<t-!
(n .áfÖMM/ihUSjaiaAm ember IStjVCfcoí. Bí-\' ipriíigy6r,JWfáStVSreBf sznrlcá konyha kbljUl
üliükodik: vi\'rc.-e, kán\\ a aprtí wirTíft akar elragadni-
Gerliczét és fülemülút ritkán lámnk; ízek elvonulnak; nem kell nekik^kigyó, béka, nincs szüksepijk kottyliiín clliulli cöld levélre, nera akarják elrabolni senki csirkefiiit. Gerlcmadár ti.sztabuzát keres , ftllemUlé hang) atojást takíl közel kis fészkéhez; mindegyik megeteti kii párját s nem kell nekik egyéb.
Azért látónk annyi boldogtalanságot, olyan, sok elégületlenségetj mert a hirtelenül^megalkotott, önző szlilük által gyérmekökre erőszakolt, azután az érdekszülto frigyek piaczközar pere \\-iszik fájdalmukat, szenvedésért az élettől ká^péíbhist koldulandók. A válédi boldogpíg, öely oltóráák\'bézi a családnak Rzent tíizhelyét, nem távozik onnan; elvonulj mert üdvözül és, üdvözül, mert nem csöcög minden fán érzclrne szarkája, nom hoskigyút, békjáta, kapzsiság gólyája, nem megy ragadoa^nigyravágyíís sasja, véroséje, k^ny^ja- . \' \'\' , 1\'
Van még- boldog frig^\'ff:rt|4tín.-M&5-éfy>}
¦do nom látjuk, mertíaz megelégszik anmogá-val, él ifnmiigában, napjn,melege, éltető harmata önmagának. , - - \'
- Jgonl-igeji; kínok sobét látjuk, az nem nagyon vé^seüelmes; belső cjtvérzéstöl alig lehet
.féléi; fájó sebnek gyógyulását riiim .a szabad\' léregő okozza. ,; , * _, \'^\'j :,... • *. \',
•Akik\'uton és\'rttfélcn.\'boldoglnfan \'szói*-
\'ISS^llt.^\'imiSSr -Ilii o i ttrt\'..Tiifcyo»llKarifl.V tJn--
(1iaS^o*«Bk, ártatlan gólyariiadaraij; ravasz sfníkiik, "néhji .íagadözéi a,Űísaitólamriak; a
hogv szerrtrelen kéz no érintse, -avatatbin szem meg. ne\'lássa. : .-..^\'^—i
Szivek frigyét kellfhógf lélek ftigyfaii&i előzEé; kéznek\'frigye soV.\'.szerelme.éé\'kjíl ;§|f-
. Csikorog a\' iagyos Üé :o,jj«rol|eÚik.\'ruJp» alatt; halvány rtéli égen-holdnak\' balv4nys;raí. „ gj-ogísa latszik.; : \' \' \' \',: "\'í
\'SzellerfiSlls \' b^ráte8rn:\' r&aftyl\' Ttf\'^tíe enyéniüeii feledte magát; tinilányir<katia\'nKí\' íótifl áblak,féÍéÍM^Ptrak,,iegy melegiterertt bői nézzük a hiílegrrraléságQÍ.\'..\' -;ü\' . J -n\'n
— Nenrílé\'baráBm^^Öl\'a ^vi«|Asrljfi. — nu mostitt igyj5n^\'\'^tiljl\'|t|gi^^^:. gok. Nézzet atömég hogy törekszik zajss mu-latsiigba:,"s süií;c •inégis\',\' lni^~g\'(BáLj$y?n^jfaj gyes, mint a féhéí;8zSBycL,;r*lyjen jáwa\\;5áS ( nem kéressllfciezt^ToWjtv:fOTyt\'^s-«síl]tgé««t szivünk ¦iüé&-tjMTSa=\'ö^^rnifctt jfekztí Itt, \'és -n\'éltelJg^g\'Mpl^.i^MBm
osüing^fényv^á^^wéi.Jíüat.BMiWUBtJía.-. "^5tt*\'^tt:\'és\';Pulliix.,it:\';i.,\'\'«.\'f¦\'• ¦• !sl«««4 ; EgyMéfre-mibihinki.yria «^e.ttórtgj»fe
én:
\' —\' ngyniititraondtukj
Legyei^nj__
:li v \'l liulBÍiiliM\' i::a:.-;
minin .Wííi <""v\'~ Bécs; május htiv&i
azért ne-gondol vflh szépségeké
. kellj ugy ijLle^w___—« ™- n...-..^ . -.--
Xooiuayor flUtfyWawelyii
sarkibaj mert UtWbutt mMtdxraÜJa jott olcsón, nagy* társaságban megaHHfí az egész-.centin enst Ma meg v.r;«tl.iai mitilíjp.elftit. ¦grpDlod a jo Jeges kavet^ \'Vi>\'gy * «7. TBívah-Tér vaTHrneTylk tűTturnnarnnkTÍrinru- a. holnopiitán mar havas tetükíra jársz; bámulhatod Swcíl-2 nagyszerű panorámáit; vagy a haragvó ten-
I.I___» . = ^ a-il li T-n t » n Ti.unnv
r _ jnegrfendal,^8 !00(1 > A-
langot„eg<js& düh,V.el; a liajaavideket atb. stb. E» -meg. Tmgyjfn ? Hanem\'mmtan a vallalatjol látszik j>
imerikaba, le egészen Mcmco, Kaliforniáig ~ nó&ni ŐsTengctcgake^-^arany hegyeketj az egyo-•BiÜíek dsatáit^aebla rdmjflit; az üuean gyöngyeit ^.-^.^gatöag pxigetekfit, i.a mindeat nebány het nLntt, míg pár évtizeddel is- ezelőtt a somogyi borkereskedő feljött Bécsbe, élet-halálra elbúcsúzott csaladjától, b belekerült pár h-ét, míg1 keservéé kínok közt Itaza-\'veirgüdöu.
,\' "Most repülünk barátom, a ezó teljes értelmében! "—\'^ffT^viltziiíkm^TTrjr^éÍKrBcn ragad fentiünket, szint-i ki \'sem-rv eh etjük az ftpróhb tárgyakat, csak messziről sötétlik a vágyak Cbimbor.isaója, ily feliratú lobogókkal: fel a.szejlejn.es. mivel trégfeget vi;rö ormnira, hol kcűtEiiík á nép^\'BsníSTbiláfi\'saga ! . ¦ .
Acsökőny, merev közöny, tf mnlt emlékeihez! tapadás, mit sem használ^r-ftíl kell ülnöd, a .knr e re-pÚIű járművére, ha azt nem ákapodj hogy szemedbe nBTessenak-a Bzavafckiif: „eÍMaradtál."\'
, Annyira kiragadtak .b kirándulások Bécsből, hogv majd alig juthatok vissza, pedig esak akarnál valamit hallani a szemvakity káprázalból; e-uyüasgü életből; e\'kangvá-fornmgiísbiji, hol a robogó arany\'S .fogat érinti a kuldus rongyait —fliint vau ez majd minden világvárosban. — líol évekig kell tanulmá-.nyoznod, \'niifi\'Tgy kezet bizalommal megszoríthatiz, \'.\' E^a baráti őszinteség fél elhagyni a Bzivet, mert tart Vcsalódástól. ..Hol annyiba látszat, a ragyogdme-tvek alatt sokszor n"nyoraarn3TÍg gúnyolja az életet!!
Meg-\'ketl ezt szoknod bárátnm, b pedig Övekig, hogy benne éthees, remélj, ludj és szeress !
Egv honleányunk isiuét babérvkai aratott, ér-- • tem Pouíi-Markovics asszonyt, ki ffilda szerepében
------ még- oá HírcgrrfrW.-rü tg*Sotria -ktro y re f aknázta- s mind -
éneke , mind játékáról oly eliBiueréssíl zengedez a •.TVanderer" contrázasa mellett, mintha a magyar dal-inilTéírafltTtfmkBTn\'ákT\'BzokJtani a nemzeti szinház atyai karjaiból. Vendégszereplése alatt a szinház - - motd mindig zsúfolásig tűivé-,-b a tetszéazai és tapaűk. csak azép emléket hagyhatnak\'míívészuÜnk lelkében a bécsiek iránt. Olyan szól is fújdogál, mintha folvú é.jidius havában íjjrn.látnánk Üt. felünk, hogy nem mini vendég, do-miat szerződött tng_ lepi nn>g az típe-»*-kedvelőket Bócsbeni. b ez nem kis hátrány lejjnc nemzati azinhúzunkra^, honnét a rjclcsek" upy is többnyire vagy- glkiiltűznek vngy elköltöztetnek. Szu-márú, de így viin! A" magyar lég még mindig hideg a műrészeire 5 mig a kincs kezeink közt van, nem
másfelé nca igy ai
tán emelkedj nckok p.íióljfi „.j^fcséd\'elgöickW., „„..-. ^,.^( -
..lílrtí, gondolja: cz lí^lfWttb^^aft-TrtíOin-ftinff-móg sem o lengyel, ^-8%*^ kérdés ; igaz, hogy r haziuraknnk is gvakíap rnn 1 roért. vaknródznir de i palotft.lblakMin^kinóanií famjgllni a\'TÍh^Jfl0.k>n fa-
füti%) kivált ha magáé-az emberé", nem megvetendő állapot. Ha sók pénz cd volna, még jókprjOpnél meg YwmiiiÜhúIy^wrb hgpaloíáját,.; mely güt jnondják; sVerént áruba Tnn-boCBát\\-a: *) Van ölég conctiríens velwl-egygyeL több\' lenne. Tett inilr á sors elég szé\'
________ j;.vü-ri géuy embert gnzdftggii, b-n dal azBrujt ^kmagBAaul
Jel^sni — nom sokára megéred t hogy átszökünk Jdittektohgasok, "
ogoly lengyel "vány volt ar-,ng, melyek
raosTis UépeséTT volnának egy szerelmes Armádiát lo-fegyverezni ; ki\'pzcHietud bamnlóhiak számát, bár nrhánv pillanatig láthattuk csak 1 Némely tudós már azt is ki akurta biittii, hogy magyar ezuUtés ; clkép--e»Uim. h<»gy-ne-veti-axt a aoltfck- tarka-barkasógot, ?rit rida a lapok osszrirnnk ?
I beü.zélik^iU^lipgy BuU-,
tia hidd, hogy itt is valami vastagon mérik az övezetet; igaz, hogy azemed eleget lat, gyhnyurkod-hetik, — do hamar kiábrándulsz, a jobhrol-balroL azt veszed eszro-: ípónz vezérli a világot; ha nyomorult 7—8 sexered van, kirándulhatsz Bécs vidékere ; egy fitibli sernek is nyakára hághatsz, - a estye hazatérsz könnyű zsebbel, könnyű K-iekkel i — zöldből — oii^ — ha C2en különbem nem nagyon irigylendő 7—Ö se-xeres álhisba se\' mártott belo a sors, — BÓtdlgatsz a^ kirakatok vakító fénye előtt, b annak dnuzára, hogy sokat tátsz, unod mngldat, mint a kovász e nagy melegben, melv a szük utczákun május daczára ia majd\' türhetl\'jnné vált.
Az elegáns világ kint tavaszol és nyaral,-s csak akkor költözik be pár órám, ha egy világnevpzotes\'sé-.get kürtőinek az óriás fabsigasznk; ki pedig ide bent tog&tuz, brillíroz, folteheted rólii, hogy tömött cr-szénynyul rcndcjke\'ztkj vagy Yrvliini mágnöB tartja a falak között, mert még az iíyen küiönbóges kosztosai is az Istunnek, mint én vagyok, kint rúntott-esir-kéznek.
Ha végignézted, kiismerted a rengeteg várost^ nvári najfnkban kevés élvezet vár reád, a Ürülsz a pillanatnak, melyben a mezők virágai, egy csepp igM harmat, a lombak snhogrisa és szellők beszédében imádhatod,.íz Alkotót !... Bent is van virág, de eai-uah virág... a szi-m^kiick harmatja, de nem mind igaz,.. Suhognak ft selyeniruiiuk, s dírsérheted ben-líök ez vagy nmnz kitűnő pzabóint.\'stert. Elmehetsz a j Sperl-bálokba, megnéaniro Cuneant, raelvet egész cl-rn^adtat.is kö/.t b-jieuek, s niegkotzünJiL\'liid, liu a be-tizetett belépti díj mellett ínég he nem /árnak, bule-
ligürván.a — .(Jancanba.! .. ........
Ti folyvást panaszidkodtok oda lent, hogy cse-, .liül álla világ-, itt is clmundlmtják sokan, mert bár épülnok a paloták a tulajdnnorok kénvclmére, de azért annyi felmondott üres szállás van, hogy egész Kaposvárt beleszálliist\'1l|ntiiáfl; nf»TtníT>í—i»- fognj.( ha-"" azt írom, hogy nagy Somogy megy élekben osaze^en nint-b annyi bolt, a mennyi itt lü—10 hó- óta üresen áll; kereskedője elköltözött j az áruezikkeket vagy összeírták, vagy 1 két-három boltból
¦szállitűtt áron üdébb adtak rajtok: \'csináltuk egyet; szóval: itt nincs valiimi aranyos világ. A Col megfészkelte magát a jó-
\') KíisiuDjiik a rarp.-mli\'\'ki«iíat; hol lAttái magyar inW *m-jit palofijiUj-ut lakni! ingjun millAit kaptuk ugyan palotükban, de Üolgnd Mis kaki nt ebben niu>\'i kü^züm>t. Bícrk,
Lilla
Ürömmel beiizelilc iUíSlioay iIlÍ1í0Ta?1ií "L,1|UI
-¦oá*egefiz lnr kacsj^eszj^azérj^c.sjj^J^tó - J::-Annvit"\'"rtaiu mar, hogy sokan bele az&et Isten veletek. *)
Báazétnni sótáiv.
IL
Nincs jelenet, mely hatáüösab& benyomást gyakorolna az érző kebelre,, mint mikor, miivébzí tokély-Ivcl késrítelt, mesteríleg szinezett képeket szemlél ül ember. Van egy érzékeny htrrja a kedélynek, mely -nyugodtan maradhatógyoD1 njegásdkott esépaég, nagy-Bzerüség látásán; érintetlenül, n.yughfrtik. megható d\'dgtik hallásán; de, hogy k ,íf«j e z é s\'t e Ij e s képek, előtt üjeg ne rezdüt^Sn ti-lcbótétlen! Igen gj-a-korta hallott, bármily rióflze^e,;jeljMSgrfe.inkább bo-azontja, mintüdítí az embert; batáron tuj,élvezett bármily gyönyör nndörl okoz^ legffzebíf tájképek a ter-mészotbun, megsznkáe titán egészeit közönyön kiitiaaal vannak a Bzemlélöre; hanem, ihletteljea.jzaka.jatott-aággal árnyalt kepékén m\'indíg s mindenki talál meglepőt, vonzót, lelkösítőt Müértö-bdóialja a képben a m ü vé b z t; a nogyraförtit leJJtqsiti a vÍBBzasu-gárzn n a g y s z erü b é g ; az órzelgüt vonzza a képein elümlö kocsj 03 együgyű Bzéméít kfllieméakáprázatta! tölti el:az\'éLqnk s z i n i z é \\; ^--BÍÓval egy e ugyanazon képben fölleli mindenki oz,t m\\ rá legnagyobb benvomással van :— foítólí" kíki í z te s e t, és kitadja, mit tesz az : ezer és eder&Ie embernek\'közTDondássá vált elágazó Ízlését; eltalálni tudni ] Hogy pedig e nehéz feladatának raegfeléíxcsSQn a feeiő, már a régiek ogéaa készséggel megdngcdékj hogy/linúlta licentpic-toribuB. ¦ .\' \\, v- \\ \' .\'.
Hol győződünk -meg míndenről.inkább, h& nem a-niuüoumi nyiWánoa képtárakban, melyekiét,hatalmas elönynyeLbirnak;. mQvéafeilég lehető^logtÖkéleít!-oebb művöket matathatnak fel,^é» egéflg kőp-fo^rA-mával kedvrnkodhetnek, melyek előtt összohnBonlltás utján mégü kevcHbbé nniértj \'fa hotha\'i\'a tnflVék ba-(jséfíll liéniJ ítéletet. • -t \'¦-
Ha—e tekintctbjin a magy. mo^eami képtár tdl-gnzdngnftk épen nem ÍBTOÓndliátój inég ib mind régí-Bóg, mind jeleseégre DÓzvdjgeüiftijk megnézni valót nynjt.. -
Legyen etég a eok közül csak egypárt említeni
jLegelején. inindJárfeifeécliénijriiísHán arczképe
fel.
iaÜDk luiilett. , , -, 1 ,1* 1 -S«\'rlj.
T Á R 0 Z A.
(VJxAgbokréták
a inla-sóraogyi hölgyek i (.lámára
KEJtPELÉN GYŐZŐTŐL. ™-
. hmél cgj-más .mcllott UltUnk, énós-szol-lemdús^ barátnőm.
Aíöyároa J«Jvezetin_robaüal játú saekerek zarjá ujta jeleriti, fiogy vígalomra íietOMtSném mindenTifju ember, ifyr hínf.\' - ¦ (•¦•\'{nii\'.linerik lírgésébe a-gyaldgolő \'fdtaegek beszélgetésének [Bajiltüzerii zaja vegylllt; ez a tenger morajáhtiz hasonló Iianghnlliimzat tu-J ^t^J.slUnk^pW.Mabdbb^oszfáljok is mu--_ v látnák^farsang jragém\' ¦ - . _
Jjí ^ kanda-llá\'ftÁ^tttUzének vidor pattogása; v a kibnnknál elterjilö szarvasb6r~ptíhasaga, az elb\'ttünkálld asztalkán pájolgií tea zamatos illata kítazerescníjórasrti; ánidön\'» jírűákr\'ol cl nem, sepert liaT«n!hz\'íhzie-n6!k\'lábcsIkórLri!sát l.alWJt/ > . , ,1 .... " \' - b .•
— Szép; burimom karomra- tévé bámulatosan " k»Sn^ liardjírr.keaét, rmrngjBlnieztetéii voh,
— -JííHystrWMnúaíyríI máwíl..- -: . . ^;*,P)^4\'^W,;:g;yaay3rUrl^z.jjne)}\'et
dogság, a legmélyebb emberi fájdalom forrásáról, a kéz irigyéről.
-Midőn u lélek testvére létí a léíekl-ólíofi-nak; mikor a szív megértette a testvérssüvet, nagyon ^természetes, hogy. a kéz n- k4z ntán-nyul-Mmicanpán gyóngérti-agy fiprrá.szorítás-¦ra, ;Iianemlirok, változhatlan, meg nem másít-. bat(5Jfrigykotésre.
1 \'Azokról itt nem léhét st&, kiköt p\'énzvágy, anyagi jólétnek vadászata, vagynii énnél is még rosszabb, pillanatnyi mnló kéjek kápráza-:toa reniényBégo-vezet-oltiir elé; t f:
Aiférfiú,.ki érzelem bjában;vagyoní keres, csnpán s niaga vagyontalan, szolgája lesz nrr nőjének, gazdatisztje, házmestere, minden, minden, fisak nem egyenjogú\' frigytársa., l
AhBlgy, ki szegény, Üres ^gy\'mSs\'iriínti érzelmektől,tóit szivet hoz áldozatul!arijagi-JÍSi -létnek,, .nem. lesz. ogye\'njogn -nője nránafc; \'csii^ pánjiárembeli raboskodó.szelgájója.-r\'i
A kéznek\' olyan íiigyo, melyet mások kötnek, többször átok, vagy ritkán nyngalom, áldás Boba.
Aki, midőn keze ölelésre hajol, holdak . számát méri vagy az adott és \'nyert Üdvözítő csóknál íovibbígondol; n-lány, ki ha .pirulva Wónd\'lgent, elméjében nászöítönyét és pompás rfogáÜt-=forgatja\'r melyet -szereimbe\' Vcbnd; iiím.íWWe t a ki noni szeret, az no gondóiljon jkéz-írigyéro...y. •¦..<_., 1 ......,,
j^JoMojritgotpgtfrialf ignüértelgiabéniOatlc k4t lélek szeretettís két szivnclcforró: szerelme adhat. . x -J?~- . \'
Mi,o^a méghjjhogy.TnaiipJy ritka, ujjbldog frigyek.szárny; mfért általában kep-eaebben építenek Családi tűzhelyt, mint r^getl! ¦ ^ í
Bbszab-fa \'moát á v^fe^\'minl\'^ómá^anyat-lása idejében vagy a; Hajnii1 -mélrett, midőn Trianon s a! warvttVljeret<ab^ilj^áPl,ír«íí1SJ
Nem ronzabb bizonynyUíieőtotáii jobb még valamivel; ]mnem(.keveredikjagkYSzámáf ikik tuflvH.másnak fészket>k^.r^r^uka|nftk- , ;j
Es ez megfŐrtenikrAinden^lkalorOiinalj,! rai,-dőn nem a^aziv és Tiera \'á\',\'leifji\'(:ttem az élv ¦vagy «z írtíek aia^jra^lTig^Br?*" ~ .^\'..Az illatozó KÜsoi-ifizéi-s^ely^ö;\' B^jWtit .lírn^ó.peftlej.osk^^azflrrivi^lfeniw! SKUsl, súlyos, tövisekkel teljes lánczczá vájikfj.^elynmincba lépten nyomon sérti aJeJ^tjf^pyjlt Btbeket vág á szivbén. / "*
;: :Sebre^teafr.ffliYiX\'tórm1Szet is agy ren, dőltei) ntóg ¦» béfe\'g «l»,ífHS&W «tó\'lW bajának.1. . ¦\'¦> rvr.ii i: víorn .n\'i^\'.\'Hfl n J-t.
nem
hegedő sebét begyógyítsa?
Szórakozás, kéjek vadászata érvágáshoz hasonló;, mindig újra szükséges, végül kimeríti az erőket.
... Aki, szerencsérton,frigyy^fiyjtt/Bziv-ós lélek nélkül: akit érdek yitt«j>^r,Wy;nll&r mesáe tónkat, Y Tj^^k»"j>líl,>^r\'
messe m\'n ját, íiki Isten Bzellemd ÍpLí4^ieóhtó mitfájít Mnunhommk vnW ms^ívgss to,! aktáti.BÍÓraVoíRsbSn \'kcW^aVoíi\'tj^órilití a bÚBlnksdcyio»iiikÍ,ihó^*e;g^itííe)^k/ÖÍ\'-
iszsza eBzét. ———¦-^—^"-
\',-Sorsával elégületlen,. körUlményéivol nem
"-^miT\'&cmijQ : odább Függ BncBiinyi János, ámult Bzá* zad költőjének képe j ezt már csuk azért Íb érdemesnek tartom felemlíteni, raertBucBányi a Zala-Somogyi-Küzlöny hA^iáSifiííafüioöíj^MÜÍetctt Tapolczán Zala VM. 1763, epen\'.Jueaa.evy,ol ezelőtt). Hiába; mrg UiOT eméaaiti/a, nagybtsohaa „foVtnna virís invida for-
í-JfcfbttB\'"- •— raml\'\'bŐÍaB;5etit>cá mondja; — pedig mindkettőnek ugyan csak invida volt a foMitna. Még a Te 1 o dók ony B-é g íb félve liátrál a jeles elől, a meg*
. dlcgüitü .pymbnBaftl veszi kürül-aa emlékezőt.
Látható továbbá Széchenyi Tál, Széchenyi Fe-Vencz, Mátyás király, Ül. Endre, V. István; — Madonna-kép (Raphaeltöl) érdctnoB nv-gnézoi. Socratee tB Qsto halálát akarva seni kerülhetné ki aszom; oly ¦élénk Bzinézetü, oly élethűo két képen minden vonás begy lchelétlén a legnagyobb benyomást nem érazjú ,B»omléléaénel. sápadt, halálra vált Soeratca, körülötte álló barátai ezomorodott arczkifejezéseí, szinte részvétteljes BajiiSlatra indítják1 az embert. A másik, PCato halála" nem ohok sajnálat, hanem valóságos irtózattal tölti cl a nézőt;1— a háta borsódzik az embernek, ha oly elevenen látja: mint küzd holthalványan a keresett halállal"; mint vonszolja ki saját maga eroszn-,k^aa beleit, liogybarátjaiban meggyógyithatása minden reményét b kls&rletét örökre elölje; mint tépik ezek JLétséj-LbeesvB_baJukn.tf— a vérMtos kard, a t itongó sebből ejőlódnló fekete vér, az irtóznttól egészen élalaktatánodott arezvonáeok — oly kellemetlen "TÜtvínyt nyújtanak, bog)* szintu roszul érzi magát az ember ha Rosszabb; Ideig nérí — meg sem tud tőle megválni 1
.\'Ugyané teremben függ kétoldalt „Zrinvi kirohanása Ssigenlivirból" és II. Ferencz koronázási ün-¦.nepéiyoa {•mindkettő Krafitól) MeglepÖleg ezép ikivált .c&z ekö) a roppant -nagy képek, egész hadihojó-vitor-rilik.-,\'az ntobbiban az a lugnevetoteaebb, hogy a jelen-Üevaiapk agybajt e világi fonr képei mind életliü arez-« kópék.
; ILegtiimettcbb a ket Pirker-terem. E termek cbű-pánázbn képekkel vunnak\'tele, melyeket Pirker, egv-ytílpnpzíci patriareho, később egri érsek— ki cz egri i^ogy templomot építé — egymaga gyűjtögetett a adott ¦ft iflSgy*11 muaeuranak. Igén nagy képbarát, és a do-jlpgUjos .hozzá ^rtíimüilési lehetett az adományozó fö-^pap,; inert a róla nevezett kát osztályzatban sok ég ^g^^lsépkep van.
,-í\'-.\', •Figyelmet gerjoazt ezekután a hős _Mucins Scae-TMÍa^u a büűbáüó Magdolna (Titián); a szendo apácza •(Trtián)^ tíibilk (Georgione)- Pndttai az. Antal (Mu-
sriltoV;~MaraBÍ<nii Jftknbj{aTCzkój>: BajáJ magától); í-zit* iky^\'Mxs^nnaiGyitiK.fejéréi JÜTl .Teleki Blanka); Táj-.kép iíáL4^alttdy.¦ iL) ¦ öyei\'me\'két keblén tartó ró ma t \'rnöJ^SCdíáűfl- Mihály)^o -kép a\'flzsretö gyengéd anya B" -b-\'tudor: oaecBBmB \'mogtéBteBitett eszménye. Az odaj TbáZnBf.hdrBzín,\'mosolygó\'korftilAfKnk, átható tekintet, .fanfinífckétaliaj —csalódásba ejtik n nézőt: vajjr»n képiéi osdgoEÁn, "vagy gyönyörű való? az a kis csintalan
¦á^y-rögdolóxik ai anya ölében, ngyclvonogntja Bzá-
jafcskijAt, hogy szinte hallani vélí az ember siró nyö-
BEÓr^éffót 1
>\'\' Ugyan cserémben van a „magyar csalogány" ;fioltóby; iorncTm, iovérp élctn agya ágban. Erkel r\'e-XÓWküit iönékéltfl; éa aícrn" fcsiíinOB magyar életkép, nicfyök Szerte az egész hazában láthatók lenyomatban. "KtTIziüb \' tóvé\'téTé~n\'JkercBzrrlil (kópia KuhenB után _--- -\'" \'*s - " \' ; \' \'T \'
Üehy -MihálytúlJ megjegyzendő, hogy exenj ha nem .is ,oly kiváló míjbeeaoser bíró, de még lijól sikerült Vápzatot a gróf még igen tiltat porában.."készlté. JSeaergü anya (flredeti Zichy Mihálvtólfc . Éoöy-ady • László ravatala (S^darjlsx Viktortól) egészen:elazo:mo-rltja az embert; a látogató jegyes, néma ktísörvében; n fehér halottii;plen átszivárgó b a hosszú paluíit fedő piros vérfolt; a halaványsárga gyertya- a élénkxÓ\'rOi lámpa vihíg.
Legvégül diBzlenek hirneveB hjuánkfta,-Európa egyik lcgjelesb Kjfestöjcj áz űrcg llarko Ferencz ro-mekmüvei f meghalt Plorencz melleit egy mezei Iákban november 10-én 63 éves korában). Magasztaló
szavakkal előállni nem merek; C6npnn annyit jegyzek meg, hogy a sok tökéletes szépség közt van egy-
Eár be nem végzett mii is,jnt\\y nlapvcmalaiban cn-gwli ámulni a ki nem fejtett nagyságot. TUE\'ÜL.\'\'
\\ eszprém. maj. L9.
Veszprém városa oly rémes jelenetnek volt Bzin ¦ helye, mely dübbentől.-g "hathatna a gmuszokja, h« érzelmeik fusullEága képt..-leiine nem tcnneV^ket a tn-^dóbbetiÓBré. Az éltit és vagyonhiztoBságnak ragv inértekbcui f.*ny.-g..u-ttsí\'ge özülieégeesé. t.;ttf, hogy a riigtonüéiőbÍróftiT«mt-gyinikb.;nl6KlUnifta»^ !1 bíróság katunakból állíttatott übsze. katoímPtörvéovszék ittil az üldöző igazság kezébe került rablók, gyilkosuk ez«k i-zinkoBoi a orgazdái — mint szinte azok felíttis kik velúk bármi okból, legyen bár ez az ok:-erösza-
koltsiig, felelem.....érintkezésbe jönnek, A Dover
esvrvidéki erdőben meggyilkull vadásznak gyilkosa, a bűntény részesei stb. Veszprém városiba hozattak, s kőzöluk ll-^n ítéltettek kötéláltali halálra, melv ítélet kettöü í. hó b-on, Ll-en f. bó lu-on ós igy\' Vá* a r ü a p déldötti isteni tisztelvt ideje alatt, négyen f. hó 1 1-én hajtatutt végre. Lz utóbbi naptm hat egyént vezettük ki a vesztő bt-lyri;, d-.- kettő kegyelmet nyert, mégpedig akkor, mikor már rájuk került volna a kivégezte-tés sora .... mikot már az egyik ful is volt ultvzU-tve. Mondják, hogy az egyik esxmUi-ttt vesztve wb\'sztioin-Iuttf a másik sírt e il fűidet csókolLi, és a nagy néptömeg hangos éljenLzésbe türiki, s ujjt>ngutíörömében. Ezek sem a bűntény részesei, svin «rgazdnk ccm voltak mindtin bűnük abból iiilt, hugy érintkezésbe kclb.tt juiiniök a ki nem kerülhetett rablókkal. Vajha rub\'.ási bűntények többé f-d ne ni-Tühn nek, vajha a sertvtt gazdagnak ne kellene többé büntető karját fulenudiiic!
ILi vasutat nem nyerhetett is meg vidékünk, de legalább lávirdánk K\'i\'iul. ni-Ív U.-Füredet Veazpre-ni«n at Sgékes-Fr-hér várral 5 cz- ±haÍ"k!SíVi--tTTilT-Bégben a nagy világgal üsszeköt\'ndi. Vajha, tnielőbb vasút ia vuQufna el a távírda meílotL **
Nagy munkában vagyunk —fúratjuk a knLikat. Eg^-8Ó4n#t-kntfnió jái \\ Idéktinkun, ki szép ígéreteket* lett, h.\'j-y ö a f.ildmiiJŐiögébül vonván következést, néhány ölnyi mclysegni Kfurás után uj forrásokat biizi\'gtrtt ful ae eltűnt források helyett. S az igéret — maradt Ígéretnek. L.\'ásutt nem néhány.-hanem 10-nébul 20 ölnyire, íu előbbi mélységfii altil, d« víz most sines a kutakban, a nem 02 az ember ő, ki meg volna ajándékozva a forrást kutató frauezia apátindi tehetsége- s ismereteivel. S-ok helységben csak a leggazdagabb\'erü kutakban, s ezeknek is fenekén a viz... .\'kiknek^njí.iarábau van a \\Ut azok lelakatüljik, hogy önmaguk ne lássanak.a vízben fogyatkoz48tr \'* kert
J ..V^YfiöfftííSii &ü jtyiiH
untüzÓB ihar nTegBzüi.U,,6ül.azí^,ÍBJgg!^ak^ hogj\'W. a Baarazsag \'n^^teVmhL^UHj^k^^Héfli l\'e«z-m\'iblíl •
¦jgofidolttnk. a^mv&srUtiül&ie^é^ mértyíAiiriywTrAtt riém oltha^Snk-méig.a Wiet-sMn1.1- rlé^alíen blfg^z kaszálni; OiBÍeínkNürliétÖkj-;-Aiillx-4ifatöl\'^mitk
Ezomjuhoazák — földeik\' meg^épe^y-é^inrn^y jiSftrt szájjal vűrjtik a leégő föíáBüinét nié^tijHó^ttetffTizfíL A veszprémi hél. TiÍIt. egyh.\' raégs-D maTcerffto meg Veszprém vároabán, es évi 2-ik! kifzgyÜÍéaé;í->tár • gyárról következő levelében"h-av \' í \';""V.\'f."!?*
Jlotiáca, lSía.,tav^íi^\'20-án. E hó hözepe táján körutat tosék Efeitiés FfeUér megyékben,, hol a vttéseket-valóban Bzánandó/^jlaav álbipotban leiéin. Már vagy 4 hó- óta 4>em;lévcü qtl ksö, ak^rti vetemények is annyira -elsatngtfltak, jwgv felüdúlésokhuz alig van remény. Ás. ősaí vetések, nlig eg.V kis arasznyi nagyságra emelkedtek,;il afyiü-ből, kakürinza meg igun ritkán -kelt ki. flepését 11 íér-gtk pusztítják pgj-, hogy a.roppan;t;kár,mes^ySíUisára a upsztulni kezdő heiyok kürüjájíkglyákjr.bogy.tlib&j tovább na isrjp.djcn^ :A^»^l6Vi^gy^k--aíirt^-;j(ll4ny" atlipütban vannak. Vidékünk, hál a-az vL"fik, -flokkai gazdagabb termessel kecsegtetbeapÜnket^kivéveifta ipart a ktiFeskodéstj cz.tá^^mijideBtiilaíaiigj----^-,^ Pestrn a kcrcBkedök, k^zmQ^s.iik.^ifegy^wUr-I nok a. panaazban riíhnieiik-t a polUák&l\'kéráésck\'tfcr-reneíés megoldáeáijaii véli rejleni Jeltaj, moBt^uAhely• 1 zetünk iobbuVáiíiu A gőzerő (gépekj); mt=ly_ajft(tÍL>-¦ rn^y^maa^sanakégyiKrcm\'5^;^:viYmínyJi,^iSDk\'.iíswr emuért függcjszCjtt f^.raíiködéBébeti,& neflfl kev*3S^, i kik nx.\'luu kcvÓB^a^dai.\'is kepeiíik^ Tvit^k .-tíötBaü^.-| Legletüke.t fodözai, moirt kef(«etnélkül yanp$k.„ t^ \'¦ Szerlnmm a gőzgépeknek-megvarr s~Cskij(toi
|_kürc, bár Ugodliatbjnj. hogy^ mióta használatbaa Títa* ; r.sk, sok ember lön foglalkozása helyéről kiazaLÍB"A: , de uem luhut eléggé eliaraernüuk azt, hdgy 1^ gépak , .dt^l a nyers\'anysgsk aránylag tizizerte gybru^«á>n ! didgi^s tatnak füL, .mint kézi raonka\'áltjvl. 1
E bz^riiit Lpkan tévednek, kik a*;gépo,k;hr>aia4-I latabau keretíka jelen tny"agi helyxet GÜlrcdcsét -, j mert h\'5\' ^eUjI^"rn7Íiőn a nyárs anyag^^ataI^B,|t^Be-I rüvcl lőnek foldülgt2,va, ez ugyan «ok cmbect^f^laj-| kodlatutt, do tnindvnnt^két anoyiámTöU reiölrtttf^U ! igy tidiát az egyensúly csakhamar, helyre,yan fi|v,e.j,jf -j A fí-ok, hogy a kézmüveB^.fQgj^kjvsAeukban.
1 némi sérülést szenvednek, *tán abban rej^k( Woffy az ujabbkuriiuléimúnyek s a* eb^aIa4as._k^szrtk^,ÍLöVfl-telmunyeineknem felelnek meg rendöípn ; .aiprí példa van ára arra, hogy a jó, értebpaeí ké^mfijVis^laJv-! jck\'TW bár falun va^y viFöXin^" souasenii,jtfkny^.\')hai>* ká\'iian szükséget; míg ellenben.oly ihes^urembrr^kii-nek az elkéínLjtt munkál ^nódo»tt;ÍB 5 jayitá* miatt ü-ször Íb vissza kríl adni, valóban nem érdtmli ra,^, hogy bárki is bizalmábaii réBicaítBe. Mi A.bc[)\'bíli
pJarjQt. íjletj, rm g gnhnt.fi-\'ln* Aléní- Intt vnlnn_-iL-
;weuk-jvé» vpltía tladó; ItllKL\'GYERAY.
¦ir-ol;\'^ iiJiihniri ff) "imi
LűlJtWJ« as lehet <fSHk; kinek, nem vnlti érzelem tUe.fcftte *Tto*L fftgH alpját.
-líim -AH\'feífertif S \'ésrerelmtíberi "boldog, goru m.v 4ah4ijil8^iarv^|k;; éfáei\'az\'rfmái, öltözete fi-
űztek a skerjtikuüok éa képmattitúk a költő so-rátáfcf "Ü ^kátft?-^C^/^yító]és. szerelmed! -azokrfill, kik nem csak kéjt ^vadúsgnak, -nem-csupán \\np;yont keTeaí^íklv, niinríg; Való -igaz5
Annak, hqgy.^a ,kepekírigyB ma ritk\'ább-^k^jb^tt bjJ^q^j.pOTt-Tolt r^\'gen, k^t oka van: a valp ei^Ee|em niánya1 és n kornak ra-gilyszerii \'íiSnyüxése.
4a,|l^ iMcmtaWIin fMnk, tnd szeretni as cmbci^\'arMiysofjavá Iíbz\'maga a kaltóíic\'t\'s\'
Nem ugy. íjem ^oíy Éoromsötét minden, H4«Iltóel?Ö&ái ltoíhj-ftJkétB\'ialnra kc-
íJsMoWijíbwi itíBrgS^siarki .pihen 5 begyek lü^uíl^rtíéaif itriklábífUtak •kaitstikéh ragu.
olv
köíBtt , _____ — ...
iIynllÍiaiWritt"\'Y"i^.\'\',ifr\'1T ;¦»¦¦> \'¦ ¦•\' :Ui:-\' -»nll>(S<Vyítj,8ía\'rka1i vénttgétj kanyiit nilndoA-;
Jyirltlgyár, Beiüttlaresi szarka konylia körül
ólálkodik; vércse, kánya Bpró Cíirkdt akar elragadni. -
Gerliczét és fülemülét ritkán, látunk; ezek elvonulnak; nem kell nekik kigyó, béka, nincs szükségök konyhán elhulli:zijld levélre, nem akarják elrabolni senki csirkefiát. Gerlemadár tisztabuzát kere.sy fülemüle hangyatojást talál közel kis fészkJnez; mindegj-ik megeteti hi\\ párját s nem kelj nekik egyéb.
Azért látunk annyi boldogtalanságot, olyan, sok elégületlenséget; mert o hrrtcleaijl megalkotott, önző szülök által gyermekükre erőszakolt, nzntán az érdeksziilte frigyek piacz közes,. pere viszik fájdalmukat, szenvedésért az: élettől kárpótojástrkoldulaiidók. A valódi boldogság, mely olöCriakibézi a családnak szent tíliEelj;ét, nem távozik.onnan; ebyonul^ mert üdvözUl és> üdvözül, mert nem-csorög rntnden fán érzelme szarkája, nem hoz-kigy út, békái a -kopsniság gólyája, nem megy ragaílóz#iiagy raviígyás sasja, vércséje, kányája. •1 - -
Van még. boldog frigy n fSldHn nem egy; do nem látjuk, mert áz niegelégÍzit:pnmogá7 ,val, él önmagábnuj napjn, melege, eltelő barmain önmagának. - vi >
--Igon^igcti; kirtek sobít látjuk, az Wem-ná^ gyón yeszeuelmcs; belső elvérzéstől alig lehet .\'félni;\' fájó Bo\'linck gyógyváását néln átszabad\'\' íyíegü okíjz\'in.- , _ \' \' , „| /r:!:. .r.v.
>•••.-.^Aldk\'-tttoii- ésvittfélen boldogtalan szere-Tgfflgr^jröiHff\' sík cí nTOflgy<miai»ria:. {mk
iiiasSfiotUiak .pártatlan goHnnindarai. ravasz .SfhrKSJfi ÍVvÉa rag^teói ajtárBa&KxjnViafc| a
VflóY^l^.dSa\'ltoy;rrotó1ap3I5f fr%§-
hogv sztintteleit Jcé* ne érintse, :avat«.tiin szem meg ne lássa. ¦ ..... \'- -;í:
Szivek frigyét ^lWio^;pefcirigy_F:\'tné|i-előzzc J kezbék\'-frigye szjy;,szerdrh\'e,iielJU) \'bM-(íogtalan. Ji.\'..I ^ .....j ^ví„t.\\;,:--r^~1~-ii,\'rA \'...-\'. Cákurog a fagyoí.líd a,jjáiolieiík\'italpí. alatt; halvány-téli égen^Idnak\'balvány^ya* . gj-ogásalKtszík. ; .1 •• 7,i-rLJ..: \\\\\':\\"^
Siéllcrfiaís barítaBjM:\' ptóíi\'yi\'^Tfi^jB enyéuibei\'feléáté\' maglít;.\'t^injinkat.^apqlJ lótól ablak .feJBÍpruitotuk, Jftgy, meleg teremi-böl nézzük A hidegivaldsBgot\'.í lií~ ;h-^..\'^h\'t-
¦" — Néttaltf t*l#!ft^ft*t* r^"^^ — ml most itt ti\'gy\'érz"tat^áírit%jkjkr^d^ gok. .Nézze, a, töin^.hogy- Wrckszit »jos miir lalsSgba\'is. aaije mégjs;.tió^\'^éjeijV.flJy1iin1/i^ » ;gyos, mint a fé^»r;M4ny\'^»,njdy.en járial,j;áS \'nem- k*re»a11l3oíti»,>to^tf«lYiq^í»>«»ai*í*\'*. szivünk niéré-\'ÍMriM^ae^Hhir^fElóttíj«t
-csaiag, fényv^b.aiJ^\'wéKittatimtnniBi^;--:;. -Mutál! volj.-é^\'í«lll«Btv,*%ft-\'>íÍ8&^Tt tTySSüfi^
\'- "•"•\'-\'^iWrTe\'mítóttnlűHíd\'^^WSI^\' •
étv ú: im^mi^í^ii^^m^w^--- \'•••\'•:^ife^.^•|fJ*0«||«^*, "\'
¦ .Legyen ngy ruint tnort< _
oniítií^ f\':
UxÜ Cítíí.
, : \'.--\'.*)ij\'1r.
tSiSTransasis
rfc«6ar;i
L nemrégi\'BHfnniü jolantaWk,kogy.barnánk
fa fémes mt^jríokUn érkeaeft psitórr
nmw; sógorához, kinél a nyarat »aandékos.k ttitanLf öröamel jolentBttak, mart mervikbaaaHnak ne tűnek \'¦JAJ Ylw*ft-hftc»4t migáko* kísW éreani?s ime= ma el-- «so«oro4T» — pirtlv* kell f^fegTranOok egy sötét jtíyt f»iy*^» * kebelt (J_ 1
F. hó SS-án 4 fegyveres rabló ttrt be OBBÍörhu-
— . -berlamftk puszta sa- lássUi lakába, hol a cm léd léget
egy Hobiba fisaxaiarták s Őrizték. A JüUitir-tivol lévén, két haramia berontott azon szobába, hol Deák. \'Farenca dvascl* Kolosa tttllö véss el (!) fenye-g^e kérdezték kilétét, öt vélvén hizi urnák. A nagy
— —ftrfi^»*oko« Wki nyagalmával-aondta gr-g npvrt.
melyre aa egész haaakalapot eraeL A rablók ezt csak *tm*UiA& tudakólódxás ~«tta-liitiék\' el s-a» orazá-gaaaa ünnepelt név még e gazlelkeknek ís mérsékletei parancsolt, a\', azt mondták neki: az nr Befejjen semmi tők »\'...\'
\' " Ezalatt Otttarhnber ur ii hazaérkezett, az egész dolgot nem is sejtve; azonnal fegyver közé fogva ki sértek iagyanazon szobába, hol Deák Ferencs volt b febaólitottakj hogy adja át, a mije van. O oda adta 800 frt. kési pénzét, de a rablók ezzel nein elégedvén nec kegyetlenül megkötözve, verni kezdték- Ekkor Deák kitti pénzt nem kértek, Önként felajánlotta 220 ft ttti költségét, s sikerült neki annyira csillapítni a haramiákat, hogyWbb kegyetlenséget nem követték el a tíaatea élemedett hasi úron. Pénzt többet nem kapván elvitték S nagy ézflst kanalat, 40 evö kanalat, 42 pár kést villát.. 23 francaié mádra készült egész ezüst villát 12pár kAT*ekalariat (vaIamennyTLoth D. K.betűkkel jejryftsrin^^\'Aaöén Deák íidájánát mentek neki, raely-- Hl kivettek egy pár csizmát, 1 bndát, 3 átrillát ób egy 1861-ben emlékű kapott arany tollat. Elvették óráját is, de- azon kijelentésére, ha pénze volna Örömest ki-Tiltaná mert kedves jószága — nagy nehezen viasza adták. E bűntény kosben a rabló vezér kijelentette hegy & Hajnal- János, s mikor gaztettőket befejezték igysaéh. „Jól a szemünk k&sénéaaeoekaz arak, hogy más áratiant mi helyettflak fel ne akaszsxanak-" Azn-táa feraltek Osaterhuber nmak még mindig befogva allt kocsmára s elhajtottak. A kocsit fél óra múlva Tiftftzakflldtók.
A Hahóton e hó. 23-án tüz Ütött ki, mely néhány perez alatt 52 házat hamvasztott el melléképületeivel együtt, áldozatja lett egy fiatal m% kinek halálát csa-__Jéjya »ÍT*tja. Megégett nagy ¦ziroo roa|or«ig és 6 ökör.
A Ugvan 23-án nyitotta meg^eüsifiedler Pál ur BZfildfakerrjéta mely folyton szép látogatásnak örvend. A kflUraben ts ^áradhatbjh vendéglős mindon lehetőt olkdret a vendégek kényelmére, s így jövőben is csak sikert jósolhatnak neki, "f . napokban egy feleség nélkül élű ari ember
\' megbíz valamely falusi menyecskét, hogy hozzon neki irLavajaL Hegjelen másnap az asszony s-hoz olvasztott vajat. „Hát ilyen, vajat mondtam én ? támad rá az arTEj, e} IfelePa menyecske boezűsan, hát"nem tadta aa nr beesQl e tesen magyarul megmondani,
— - hogy BáTert hozzak ?
.~- A-A napokban nagy; mennyiségű táyirdához való rnd száll itatott Kanizsára, mely a Kanizsa-Kaposvár-péesl távirdáhos less fölhasználva.
. i <c$ 7C t§»
- * Ugy értesülünk, hogy a Jtippsvári tagosítás Ogyo annyira-halad, mikép még c*óy folytán kiloM: nek hasítva á földek. Kívánatos íb, hogy már valahára ki-ki tudja; hol less birtokré^zü; mert ily állapotban senki tragyism nem akar; o mellett vallatja a földet a mint csak lehet tormelB erejére nézve,- b ez árt ugy egyesek, mint a közgazdászaira.
1? Tofeíntetoa szerkesztő" urBölcBen^_tetozik tudni, hogya-szépen rendezett, a jó karban tartott sétatér Kaposvárnak a nyári melegekben majd mindene; "bejövünk azivetptelkot és tüdüt gyógyítani, ha a_bi-oat, canpások és por üldöznek bennünket Ugyan vi-íigoaitaon fel bennünket az ég Bzerelmércl miért van
legszebb kilátdafolül okis parodicaom elé egéBz chi-„aT fát "húzva magaara^rakort ölfiból ? -Hiszem nem vagyunk mi mandarinok, hogy chinai falak védjenek bennünket, b ott ia elzárják a kilátáat, napsugarat, élvezetet, hol az^ a teremtő\' megadta !! Ez még hagyján kedv.es azerkeaztö 1 hanem gondolja el cBak, raoat meg valami ó koiÜLneff olyazagoBÍtó intézetet állíttatott fel a Bétatér közelében, hogyha majd a dánták megjelennek, ugyan csak kell szag^lniok a viola rezeda, s rózsacsokrokat, ha azt nem aknrják, hogy ki legyimfik.illattal üz\'vq o.hárafasorok árnyából; állván e azagositó intézet 50—60 öl sertvés ólból, melyben a hízó góbék ugyan csak erősét izzadnak ily moíeg napokban, ékes hangverseny küzt. Azt sem tudjn ajám-bor halandó, a fülét védje-e, vagy az orrát ? ? Kórjuk Önt egész tisztelettel, a város java, s szebb helye érdekében i adjon helyet e Boroknak beesés lapjában. Maradtunk minden tisztelettel. (Behtildetett.) Többon.
*^Bövid iddn hozzá fognak a Gymn.isiura lerontásához, hogy a nomca keblüek áldozatán újraépüljön, a székváros díszére ; a tudományt kedvelök ürömére.
* Kaposvár vidékén ia megkezdik a gonoszok az erdögyujtáBokat; pár bitang auhar.cz nemtelen boazu-ból neki áll a levelesnek, meggyújtja, b a nagy reménynyel kecaegtetö erdők egy-egy azép rÓBze leég, mely kárt tán félszázad aem adhatja vissza! Legközelebb két gyújtás történt egymás után s mind kettőt alig lehetett elnyomni, az utól\'bó égéshez a fecskendőt ia ki-szállítak a székvárosból, b Kelemen Lajos 2-íkaliBpán urhatályoa intézkedéso sjelenlétének kilazdnhetö, hogy & nffgy kiterjedést vett tüz élnj-omatott. Ha hurokra kerülnek a gazemberek, hiBzazük, hogy példás büntetést nyerendnek.
* Kapnafured közelében egy hullát találtak az eleségben; kapoafüredi pásztor volt, b hihetőleg maga gyilkolta meg magát.
* Lojpnik Emánuel uj kávéházat nyit nagy költekezéssel; kivánatoB, hogy fáradozását siker koronázza.
* Gyuláról Jrják neküuk, hogy ott és vidékén szinte oly Bzárnzság Hrttlkedik, a gazt^ik--majd kétségbe esnek. Az eleség satnya, a vannak oly táblák, melyek már semmiféle időjáráa által fel nem támadnak aj crÖre, és a termelők reményére. A legelő mért-földeken át kopár, kisült, b a juhnyájak akiokon tartatnak Toost Íb sovány koBztoh; a levélíró szemtanúja volt, midőn legközelebb Gyulán a nyírott juhnak GOkrn adták el párját; ittjuh helyett csak bort vettek, s nom binnök, ha hiteles forrásból nem meritnónk e hirt. Hasonló azomorú tudósítást veszünk a Bánát egy részéből\'
is. Öomogyunk e moBtuha viszonyokhoz képest van áldva.
T. V—n«k i A naptár T ¦ aaptir T
„Eilk eífl." — Bfr ean*Ic, klvill Ssontea via^Ua; otí bím-nyár» rflogaranyoruME » J.i tolUi. Egjibhiránt a tt3»»lg5 B&<r*oo irtat a stov:flk i« mut»tj4b;
.BeleuntaW - - Mi i» \'
,Ei a cBAnta" — „Itt is rttmoV — adfaal6k. EjuüisAm i „f* aki is hi>dos — meg-Wimtt. A tübbiro art Ir-haljuk, bu(ry lorcl heljfltt tnapuníc me^ytink.
B. .Karrdrt: Csak küldd mioUbb, mindig ailraoca íituttak leaxuck Boraid.
.MentsTOr." — VArt
U. L—P. L—inybam Nom kaptak a kirdáwo la»elt! ; aaunns! kSIc-lesiíg\'inknok ismertük volna TAlaasolai.
C, K_nok : Kapja-e ün a lapot T mirt nom tudáoíl ban-
nünket T
Ií—nak, P — on: Att írja un jó Ha népdal; a népdal nons Így hangsík .
,Ei-dű »>láa mól a pit/palott/\'
A biaArban ró isim brnneTBgj;
Majd ba elhallgat a fárj-madir.
Akkor jím le rulad a bl Ar.* líoíiicirtt: KÖí\'önot onark pontosnigisért. Pécsi lfvi\'lci3iLknek: Ai Ígéret saép mu. rnpliviirj: a laput mcjn-\'cd^lti\'ik caerfkáp. E?y halon! vers ->rkan-U haiiaok; do bocaAnal, a TSukSádí ünní-p-kben Ir^nlább njugo^ni akarunk.
Felelős szerkesztő: FODOR PÁL.
Gazdasági tudósítások.
ftagr-EianJzsa, máj. 30. A több napig tartó jótékony hatáuu eaö után kiderült, kertek, mezők, felüdültek, midőn e Borokat írjuk, ismét foly aa eaö menydörgéasel. Az élénkség piaezunkon notttin nö, különösen keresett a azép buza, a átalán monira, a gabnaárak javultak. 28-án tartott heti vásáron következők voltak az árak : Buza 4 ft—i ft 25 kr. Rozs 2 ft—2 ft 20 kr. Árpa 1 ft 70 kr.—2 ft. Zab 1 ft 50 --60 kr. KukopicEö 2 ft 10—20 kr. Hajdina 2 ft.
Búipiigvár-, május, hó utolján. Más vidékekhez képest mi még acm panaszkodhatunk; habar kevés ia, do megjö esőnk majd minden héten, mi a nagy rekkenő melegre, Bzáraz földre vajmi jól esik. Meg ia nStí a ffl u réteke.a. oly aches.on, hogy már is kaszálni lehet, o a mint az alföldről íb a szomoritő birok érkesneh a azárazságra nézve, — itt még aranyéiet von e tekintetben. Az eleaégár némí lendületet vett pár nap óta do alig emelkedett a buza 5—10 krt mérőnkónt; ea Ís jobb annálr mintha azt &om kénlik_i hol lakol ?_a.üsép búzán kivül & zab éa hajdina örvend, egy ÍCla keietaiea roza, árpa nom koli jalanleg a küroskedönok^ ha qaak fél áron neki nem uresztod. Boraink nyugoaznak j a mint a tőkék jelenleg állnak, ha valami véletlen kös-bo nom jö, — aligha drágább nem lesz a hordó, mint a bor; mái—is számos megrendelés van uj hordókra, 1 f r* 40 kr Jjk.ój», vasastól. A kövér eertvóa ára jól leazált; 4U—60, frton szép hízót lehet venni, UO—100 iteze zsírral; bozeg más nótát fújtak a tél elején ; ha -nem a sok makk és kukoricza megtette hatását. Lemehet az ágió egéaz 0-ig, azért nekünk nincs pónsÜnk, bűjo, kelendősége termékeinknek. Várnunk kell, a ki -tudja meddig ?1 22—23 R, foknyi meleg, májuaban?l ^__" (m- p.)
Bel- és külföldi lepedőknek!!
Hirdetés.
Ztiamegyóben Muraköíben 2318 hold termékeny föld- , Méltóságos Czindery László tanácsos ur BrBkSsoi Bomogyroegyei
nek ioldanklnti részletea eladása "! 1 szimMyfn\' gazdnságukban atvennígy darab tehén, 12 db 4 éves, II db
íí, , V . ..„, , 3 íves 6 db 2 éves. 8 db 1 éves UszU, & 9 db Irika gnhbeli tsnyén mv
\' ,vu Pfffo"*" i°°g. """"nt \'^PT0 ? \'"t"\'\'. J\'\' 8l"*\' l0?,er"\' ha szabad kézből akir egészben akár daraborrként eladó —Bővebb fel-
nl luttraMurmkaiingeiének dui rónailctbon. nUmmt a loeréribb, ogr aielen 1 .,, ,., , .,. i . !„.,,,„„.,\' J»vbdd iei-
iUttw U> MUfitobME\'^liss Ms^lKiiátKsii leliim taUlhslí ár» volt, és | ™ig°s{tás levél által is eszkoztíllietd Szigetvárótt az nrodalmi felUgye-Taa, okoasa ut m fBU ternékonysegén kirttl oly aépesaég, mely hazánkban szinte i
lőnél.
*I7«í<lli C«BT ? ™<rt*5M« 0000 lakoa). tovibba a népnek firadhatlan szorgalma, i (3—1) DUchon JÓZSöf felÜHTelü
tvrékenyaéffe, jósansigs, kQvetkexéskép Tagyonoiaiga is, ezen nópea .»\'\'"\'»\'"> n*-" \' r>J IMstk wr létnek -400 forinttól-. 800 otztr. é. furintif valé r
)k>U .
>ea szigeten egy S részietekbeni
ngy létnek 400 forinttól-. 800 otztr. i. forintig va vevéao kteíínségesy.iigyannyira: hogy egy itteni nagy terjedelmű urodalomban sok eaer holdakra menő földek, rétek, és legelók ily arakon egyes holdaukint | "etodáltiJr^éa-elad*^ 11
J ,3^-400 mázsa" csőkörré]\'
Hi.r detés.
éá-i*a*i~mi..«t« ftilrl boia.nkintfin-7nm. üni^.j. ] N -Kanizsán, a Kntozíban levő 17. számn ház a bábsütö llilettel
rrépá.\'4a.!8^-28 mizia dohánytermést, és 10—12 sze- t15J\'"tl b^beaátnideVvagy-eladoV—-Sövebb-értesítéstad— \'esrr kedveaS évben. Az itjeni szelíd, erkölcsöe, és val- ;y VidakOViCh S
kéiszéhát, ét aarjnta rét ígr
-Uavs-nép kost a t«lvsáa*g,--amusÚMaág,-él kirtélcle-k szokatlan és gyülöítlevén, idegenek pedig a szigetet képezi folyókon, éa hidakon gyanú nélkül át nem kel- I hetven, bátran mondhatni, vajha-a eaemély, és vagyonbiztosság nz egész házáha&.il ary<sitLir4 volna iatnt « kiea szigetea, melyet abuda-kanizsa-triesztt vaspályáké- I 5 . reszUl hasit-. „¦:\';-.:...—,_-..... •:- I
\' -Eaén yaspáNa znentéBen, Csáktornya város és vaspálya állomásiéi kis fél \'
\' »si,;m .kraysTocaic^r, állomastöl pedig három negyed\' órai távolságra paliui \' \' IsnkeT-Ádám ztrfmk mintegy 2318 hóid (kétezer háromszáz tizennyolca) fen leirt \' zaizaVégS termékeny föld, és rétbktoka 1-Ujl fi holdnyi kis részletekben",-több evőkre Esaawt, éa kajnátoa&naetések mfálett, valamint jelen 1803-ikiugy ajüvö 18B4-iki : évbem is folytatólag, tabb idakozhen larjanió nyilvános árverések alkalmával, a —-Mtáktftirnjrtlt " rrj sjfrmhsn „^TtlrVn mkáaos.reszlotes eladást tervek mintája sze-_iinf — eládtfní fogf Arészie1rt:ett3asraa eaen-blrtokorterhehl-68900-oiztrrérrr ¦ v íoztet:(llati^>z^Dlastexer kilenoMaáa) adósság leWrlcsztési summájáig hirót, és lajutóaágí etlen&rkddés,.-ezan osiaegen tal pedig nrodalmi ügyvédi, ésvgazdatiszt-a«M vezetés tejjeaitendi, egy holdnak árverése 200 (kétszáz ötven) otztr. ért. frt
.._ WláHáfl\'áiizJkiadeOkTnrg,-rrteni taoká. szermt - ___.....
:s. Bal-: ét külföldi rmnnkaa telepedOknek kiaebb gazdaságok alapítására ezen \'-.J^aaletta eAdát a legk^ve«ODh.alkalam,- és hely, — két népes\'nelyi\'ség Wvébcn _ _ ^WWjaikek, éz házhelyeknek Bbb holdakra men« első osztályú Teld, és rét oszt-
(3-1)
Vidákpvlch Ferenos
ksj izsai bábsatü.
Hdái .és Tea miiideu férgetnet!
z^etaraTtetités\'végetti bérmentes levelek: Inkey .Uánir ofiifíi\\:\\ti.\\ti-t^lMDi.Balinaén^n. p. CaákloVnya, nlaaltandék. . . v • * (3—1)
Bizonyos halál. Csalhatatlan
irtószer •-patkányok, egerek, poloskák és svábbogarak kiirtáséra,
mely szert alulirt bátorkodik a t. oz. közönség flgyel-mébe ajánlani. Alulirt az általa feltalált lfl<«stf«tnfc sikere felöl kénes, -ngy magánosok, mint ál
\' "ide
ságok által kiadott bizonyitványokkal magát igazolni, minélfogva-8zámoB .megrendeléseket remél. "^^n-szcr\'-lO évig is eláll ér mégin sikeresen hflB^libjrti5^ -
Kapható Na^-lianksán egyedül c»ak Fesselhofer JósseftiáL
4riWJtóíaiSMhiiezéiiefc^iBeíy RÍe*j Guttiunuii névptese\'ttel V4a ellát-vn, magyar és uéiutt használati uta&ltnsssl egydtt 1 frt 10 lur. o,,el
____30124—10] EOaS OUTOMANN,. vegyes, é, imUdiiemHiMl^
Wsjdits Jéisef kUdá, lBp. és nyomdatulajdonos Nagy-Kanizsán. \' \'. - - , \'^rr?-
r.^-K*kH.ILértüyÍBL lT.8Z6m.l8Ő3. június 10-íri.-
Zala-S«niwiyi kö/Jöfl
ip -
ggé|lfiii8§MB; ¦fcefwkcdelea. ipar, gisilászaí, tudomány és mtvészet létélli
- - A tisztelt olvasd közönséghez!
Egy éve lesz innen-onnan, hogy e lap megindult egész szerénységgel, zajtalanul, de azon öntudatra érett eazmék kSst hogy a provinesiákat képviselni lapok kellenek, melyek egyengetik az utat a közös, nagy nemzeti czél eléréséhez, s Htüfm részt vesznek a küzdelemben, mely életfeltétele minden nagyra törő népnek.
Nem volt czéljok a lap alapítóinak égre törő nagy eszmékkel (mi kevesek\' osztályrésze) megjelenni a küzdtéren, s kül6-nösen a mai napokban, midőn a legnagyobb szeUemóriások Bakiihoz lánczolt Prometb-ként-meggörnyednek, porba sajtárnak az események hatalmától, — de csendesen, szorgalommal művelni azt a közkertet — a nevelés, gazdászat, irodalom, -művészei, ipar, kereskedelem stb. kertje\'t — melyből önszorgalma utón jogosítva van minden polgára a hazának egy-egy virágot tűzni kalapja mellé,, vagy egy-egy érett gyümölcsöt szakítani.
Anyagi haszon sem volt a czél; mert az egyenesen fejjel menne a falnak, ki napjainkban az irodalomból nyereségei várna, midőn nagyobb — a haza szivében megjelenő — lapjaink közül is több elbukik, minden erőfeszítés, áldozat daczára.
De volt a czél: hatni a közmiveltségre; ébreszteni; as értelem, közügyek iránti emelkedettség, saját helyzetének felfogása a a szent haza nagy érdekeinek csak" egy sugarát is bevinni azon alsóbb néposztály hajlékába, hol meg van a szívdobogás,
de nincs mindenkiben nemes hajlam, képzettség, öntudatos ébrenlét jóra, szépre____ Megvan a lélek, de a földön jár, a. nem a
magasban, minél tkatább légkörben hallgatni az Isten szavát: a sötétségböli megváltásra!...
Nehezek voltak az idők, mostohák a körülmények, s csak anyagi áldozatok mérlegbe vetésével állhatott meg a vállalat, hogy a lobogóra tűzött eszmékért küzdhessen, harczolhasson.
Fodor Pál ur — e lapok érdemes szerkesztője, — önként visszalépvén, nekünk jutott a tövises tér, nem vezérkedni rajta, de közaapazámosként munkálkodni, izzadni, fáradni a jókkal, a jók javával, hogy közerővel, egyesült akarattal tehessük meg azt, melynek kivitelére nézve a sors- és időviszonyok ellenében egyes erők elporlanak! Közkatonák leszünk, kik a tán nyeít ősalakért nem is kapnak, de nem is várnak babért, hanem osztályrészül azon öntudatot: hogy hazafiúi kötelességeiket teljesítették.
A lap képviselni fogja ezután is a megyék szellemi és anyagi érdekeit, s a politika kizárásával hoz csikkeket a gazdá-gzat, közvagyonosodás, ipar, irodalom, nevelés, művészet stb. köréből; a tárcza pedig érdekes, mulattató közleményeket, Verseket ismert irdülk.tól; lüknek becses töszorujába siketulrujabb.^jelentékeny erőket megnyernünk, VfígtnTr KpmpBlni fíyőeőt, k^Lfc^^czikketee4-:-@^tá^^:&de&e@íH:lapiuikmi^ Kmö^b^^-:ie^uitettel;:fc^unk. lej^\'hazai,, s kiváltkép megyei földmivélésünk minden mozzanatára, s törekvésünk oda fog irányulni, hogy a csak közeimalt időben\'\'emelkedő gazdászatok lapunltian-liíi Bsiftlia kalauzt, de bizonyos irányt — mely itt-ott kisebb birtokosainknál még igen érezhetőn hiányzik — nyerjenek.
E ezélból igyekezni fogunk a gazdászati tudományokban kimerült külföld e részbeni elmeszüleményeit — a mennyiben azok honi állapotainkkal össze nem ütköznek — olvasóinkkal tüzetesen megismertetni.
Ez oldalíol mülcödésunk kezdetéül mindjárt az I. félévben megkezdjük Dr. Löffler Károlynak Berlinben megjelent, s a gazdászati agy a tudományos világban nagy elismerést aratott „Észszerű Gfesd&sz&t" czimü müvének sikerült fordításbant közlését Htfnyi ismert tollából.
• Magáról e műről elég legyen röviden felemlíteni, miként abban a gazdászat minden művelete a kipuhatolt és megállapított természeti törvényekkel kapcsolatba kozva, azokra bazirozva tárgyaltatik, különösen meglepő e műben a természettudómá1 nyoknak az élettel szoros összefüggése, mit a szerző gyönyörűen megoldott
Adunk levelezéseket a birodalmi főváros, a haza szivéből — Pestről s a megyékből; újdonságokat; piaczi, kereskedelmi híreket azon pontokról, melyek a nagy gazdaközönségnél érdekkel bírnak.
Teljes erőnkből korbácsoljuk ezután is a bármi téren magát felütő cliarlatanénit, míg tisztelet és zöldágot nyújtunk az érdemnek, mely a szeretett haza, \'közügyek és nemes czélok iránt hevült, a legutolsó pórkunyhótól, fel a palotákig.
Seregeljunk hát egybe a jó ügy körüli Szent feladatunk: minden sánczot elfoglalni, melyekben-a nemzeti vagyontwodiiij gazdászat, irodalom,átalános mivelWg, ipar stb. előnyére elfogadhatjuk a haladó kortól felajánlott küzdelmet. .
Istenemi ha májca politikai téren nem szerepelünk, nem százszoros szorgalom és lelkesedéssel foglalandó-e el minden ut, mely nagyság-; jólét-, vagyonoBodás- s boldogságra vezet V! Nem kell-e mindent megtennünk más téren, hogy a rohammal haladó mivelt népektől hátra ne maradjunk; hogy ha a nemzetre jó vagy rósz sors vár, — készen legyen erőben, gazdagságban s aaeiSembeja magaaanjj-.». _______ - .......
HálffS2éir«Qknak, kik a megyékben a nemzet számára nyitva levő utakon buzdítják, vezérlik a népet; kft as elfisult-ságban érdekeltséget kéltének a közügyek iránt, s vért lüktetnek a aziv felé dobogni... Vágyat a.dnak;e lejkekaekf emlkedni....
Kik megíönffútnak időnként, mint a nagy harangok, nem azt jelenteni, hogy nyugvó-ünnepe, hanem közös munkanapja van a nemzetnek... * - „^I
Tehát imidsággal, ügy szentséggel, szorgalom és Isten áldásával előre!
-Mi megteszszüfca magunkét;\' s ha elesünk a részvétlenség miatt, boldogít a bit: hogy fáradhattunk a közjóért, * hogy a lobogó nem összezúzva, csak bevonva van, idővel — aközrészvét mellett — magasabbra emelendő... Mert nem 4ehet összezúzni azt a lobogót, mely a haza és közboldogság érdekében tetetett lengővé 1... Isten s a haza nevében!
Kelt Kapoavárol* 1663. május hava 28-án. .AMT mtuÍI
• BOI0! ISTVÁN
A fentebbiek után nincs mis mondani valóm, mint felkérni a nagyérdemű t. olvasó közönséget, nogytőle lítelhe^mddon pártfogolja lapuBkatí^njuindent^l fogok követni, hogy az. a legcsinosabb alakban, s a mostani nagyija^ a kitűzöttJiatár-időkön pontosan nwgieleniék. Előfizethetni vidéken minden ós. postahivatalnál, rN.-Kamzaán könyvkeie^edesemben, ^z évre 6 frt, félévre S^negyedévrc í frt 70 krjával; Hirdetések-a lap homlokán közlött árért, s tetemesen tUüb MÍflftw, SJ™" aan b^feMt\'i.lt^^v^\'ag\'dolBeeéV összegek bérmenteaftétt1 levelekben alulirjhoz küldendj^.^ jfá$(f~ \'
./lo-UÍ fj\'il\'íll\' \'Jl.- i I\'
A versenyekjaS]
r. T]
r:Ǥ 78 -*>
.li lîiXlli\'it-
Ax egyeiQ tlenkor nemesii ¦ ségre. íí< gy»t, » »i letekre legtöbb Jobbnak, szebbne
0<5
J)
versenye érzete adottá t dúsabbnak lenni emDcrtár-- -saraknál, kiWnui uiiaoiHclctt-diadalt ulnirs-fip lényt gyakorolni a körülményeken; minden korban ai emberi nem törokvéseinek legfőbb aéM <H>^%| 8) hdgí"í fő j»#rwfcgí-«n,\' vervmjjzíijjkejjert .Megesett jigyan, hogy a ter-seny- sxökBEor gyaláztatott, még tbbb áldozatot szült; mégis már magában axon kUzdelz^úT} melyai egyhangúságból - izgalmakat idézett öTo*\'; e!6MUtoJUM[;.a-jót a rosztól megválasztóvá, ha-talBazabbá.toyé »z emberi fajt. *
Az állat- éa növényurszágban ép ugy ver-seBjf.8ugaH a természet, .mint a bogy az emberei: \'Versenyezni szoktak. A ragadozó ölyv mel-IetV versenyt rfip«l ¦» ti< nl-örmom, az-őz. jttán aá\':ébet\'Ssztöné;:hajtja megelőzni amazi futásban s IS hatalmasabb mint a kakas midőn a jnaga szemetjén társával versenyre száll? a legkisebb lé^Y^.ha^ya,: a^arányi atom, mind, mind versenyez egy mással és a zür mely betölti a léget, szüntetem "dacz, s hullámzás szülöttje. Es vala-\'injnt"-\'ás-~estr \'esillag fényesebben tnd ragyogni-minta szalmaláng; 4p ugy+ttszkéblr«lakijt-mu-tat a> libanoni cédrus, mint a folyondár alatta; bár ez is amarra felkúszni törekszik.
A legrégibb időktől korunkig komoly dolgokon kivül tréfából is versenyeztek az emberek^, a. a mit az élet pályafutásán tán hasztalan KéVesteVi\'j\'dféjk^\'rsenyek ktlzdhomokjoih rmági-DJBták mngoltnalt ; ajijicsőséget. Dé ezen ima-gfaatio Kkszéletbcn uralgó szenvedélyek vissza-sug4ra«Ssa volt, s épen azéít nem maradt hatás, nélkül. .Mert az ölyiui. iaTélTpyüiiai játékok, ép
dálmVijtt Voltaire, magábnn nz emberben
f-í^ntóbb * lőp^U.vertóoymeJle^jminden; bW, kisebb, nagjobb Ba^vfesBSaifiriígyi
\'ép ligy vérsonyzeti szépnek,\' nagyszerűnek,\' hasznosnak fertolálá«4banfmínt mai nap; s ha az
nioiaiak. élénk kereskedésére gondolunk, meg kell illanunk egy pillanatra azon gondolatnál;
kmu pyicamisok^-aLiÜ.vuli? Esliaigen; nöm-e won Öröh^vshS s^lsmjBnrella yagy^bá^ nűt ¦
ugy jnintfőseink tornái az azokat gyakorló nem zei\'dicsvdgyd BzeJTemére utaltak; s nem egy via-jkiUy^»—fcutntücoi^ -pikerreîj-Zalamegre rnhrden hü fia
voft e^Mer*ímnd bátor a liafczban, smegmen-tajeahonnak.
A mint a kor igényei változnak, változik aversenyek tecfi itf. Ks ntvigazoJja azon anumát, mikép; a verseny eszméje n él-^JJl p\'i-n^B, neuj^iútezhetik előmenetel* hala Íá\'s/V\'a hVjgJ^a1 természetben, embereknél lirríl^láioWi.I ^vert^rigés.\'.s \'egymást "-utóTéröj /elülmnld törekvés nélkül tespedés, s végre mZg-aenijniiáil^^lna be.! :\'ttj - • -- ^mH^^^ver^y .mQnjiy-ire együtt lialad a térigényeivel, napnál világosabban kitűnik, ha ^^J^ífew^^tá\'-H11^ LP«dolnnk. melyben; d"éü\\4k ípüF itténf teremtményw\'kSzőtt•mily" aekély szerep jutna most valamely hamvaiból fs3hám*uifc.k.Jtó|fcöri •gladiatof alabatdoV\'kretének!. Eljött aiazázadmtü:szúzatfcíis az.egy-kpí ÍÉjelnjfM. harpii fegy yeneket gépek én ek bvr- 1 -a^-valtották-felr a* ist^^^ »*tfíb3^>iJ»elyctt ^^mir-ra-tókéleteíhez-a\'fVág-telephe* miní&rikiíbb k^elebb rohand gÖzérö ft^zzáTf-amiigaBbai böazkéír "hirdetve az efn-Iwri^tíTia^y^ot^melymiatt\'nem lehet *sbo-
Hazánk fejlődési viraonyai ^iiég csak em-bríéban Voltak, midÖn a halhatlan Széclienyi, más európai népfajok példájára versenyre hivta fel a nemzetet. A védegylet, iparegyesll-let, a casinók. a különféle hazai, táraulatok, vállalatok, s a lóverseny mindmegannyi versenytér volt az emelkedésre. ,
Es a mi akkor embryőban volt, ma már naponta kifejlettebb alakot\'Blt. Mennyimára nemeskeblü hazafi nemzete jólétének palládiuma felé,
A közelmúlt években, — kivált mióta a \'nemzet közszellemeí a háládatlan politikától elfordulva r*-.. önmagában kereste a rég nélkülözött vigaszt: hazánkban a legnemesebb versenytér a gazdálkodás tore lett. Gazdálkodni jelenben mindennel, de leginkább az idővel; ez a kor jelszava. S a gazdasági egyletek, melyek ezen gazdálkodás mestereivé lennihivatvák; vajha minélinkább megfelelnének — rendszereikkel a czélnak, a ver Be ny ez n én ek egymással agazdálkodáhban!
¦A zalainegyei e^_^ejr.ejaenyLkL.é-májtt8 Itó^alTTtííínt kissé több köJtség kíséretében — ez azonban nem tartózik a dologhoz — már nogy részben kerületenként megtartattak, jó ~ ....." tJrtravleg^
k arjain k-s mint va-nemzoti jól-|oha le nem Ikeztében mint liaj-
mélyebb megindnlásával szemlélhette e verne-, nyoket, mert azon barázdákat, melyeket azokban gazdáink ekéi szántottak, nem temethetibe a mnlékony idők boronája, és nem moshatja el a vihar, emlékezetesek maradnak ezek mindenkorra nem csupán, azért mert á legelső\' ekever-senyok voltak ezek megyénkben; hanem mert oly magolí vertettek-el ez áhal, melyek kedvező időjárás mellett, ha többel nem is, legalább egy szemmel: t^porftandják nemzeti emelkedésünknek s gazdásiatunknak idővel még tán gazdag magtárát.
Es valóban; ha a földön — melyen kívül nincs számunkra hely —^ bár\'veritókkel, de lel-kiismeratünk tiszta öntudatában — felemelt hornyokkal szántjuk meg a napi kenyér alá.valót,-senki sem mondhatja, hogy kevesebb a mi diesöaégUu]E, mint volt őseinké, kik a lovagjáté^ kok hnrozaiban nem egyszer Európa lűnioves lovagjain diadalmaskodtak-
A vasat— melynek egekor kezünkben fejedelmek és trónok- hódolának, mi már rozsda^ aan örököltük apáinktól^ de eljöttek a tisztnlás
nagy. napjai, — és felvillant barti Elölvillanáa nem vohj)l Via, de" bixtofea%% r%áif®t Wtí |^zrajv«104e> és é]ffíttealí?di frontmatf ittpUletére , \'m«] íparkdrlasnnk gyttmWosfci7-^ dan vitózaégUnk — egy londoni világtárlaton — figyelmet ébresztettek.
Ki ne Örülne a versenyeknek, nielyt\'k Zuluban oly erélyesen foglaltak helyet az ipar é» ffazdászat sorompói között ? P; !j4 &^^ffci,^lÉi^Tvé^^^r\'^-wnyek emlékezetes napoksn^r^^^aJ^e^.ti "0vköjpyveibenT s megmutaták, hogy bár min-denjbezdet uehéz, de a magyarnak természete, hogy versenyre lépve csak egy czél áll előtti-: a megérdemelt pártatlan győzelem,
Elflre tehát! versenyre ki-ki iteheteég^ szerint!
A \\-ersany nemesít, példát, ad. ?8 javít.
Az olympiaí versenyekről igy_ bzóI Isocra-tes: „aféltán magasztaljuk azokat, Tdk ime hi-res gyülekezeteket alapíták köztünk, melyek által mintegy szövetségben egyesültünk, -Feledjük itt az ellenséges indulatot, közös fogadások út| áhjozatokemlékeztetnek a közös rokonságra, barátságot kötünk, a vendégszeretet régi .kötelékeit megnyitjuk, s a tudatlan szintúgy^ részt vesz azokban, mint a bölcs, senki sem megy oda hasztalanul, mindenki feltalálja1 élvezetet, mindenki Örül, látva, minő igyekezet for-díttatik az ö Helyeslésének, megnyerése végeát^ a küzdőket pedig lelkesíti ama gondolat, hogy ily nagy tömeg~seregletfí össze az ö Itehetségök szemléletére,"
Egyetlen egy csak az, miben neín lehet és nem szabad versenyezni és éz: á hazaszeretet. Ez oly magasztos érzet, hogy ebben senki magát fölülmúlni nem engedheti,- e ott hol a „2L@-tovább41 — elérve van megszűnik a verseny ; mert ott van az egyenlőség. De minthogy az egyenlősége tt s-igy az egyetértést js csak verseny által lehet elérni, tehát:
Éljen ti verseny í \' 1 J
Szentliszlón 18 63. május hóban.
TUBOIiY VIKTOR.
Múzeumi is\'ót&k.
A kifarkészhetloo smberi tcrméozot külöbüo jn-j
mi-\'\'rlfifrv fHl;istiUt»_ jVÍSölt^tüllk
\'ótt kivétel is,
_ . M ____öröineat lát-,
j^k Ú^J^^viig^)ui^^^y^,m^^,U^ látta-tj valaha Mohács környékét; csakVpiivel piroa rozsdái, álUtílág VerfoMdf víítmkr\'tajtá-ísare vonni — nara adnánk aaksaor akartát1 bagláro^ diaskardért, íjíy énr, ;»q^!bt*? tód bibBa, nielynek ákam bákam betfliböl csak a régisépbávar bír néhány értelmes szót, kimagyaraani: nagyobb becsbeni-\'vaa dlSttübk, ^miró^íaiíitóBíti 4mm3^ta^^ttj^íu\\JtanyTOÓl..r Honnan nűndea ? " \' . \'
\' Csak onnan: mertnnniHg batAljfiék,""díosöbbnék tarjak az elmúlt .hajdan\'it^ mint a köaelgö j3vflt. AkaraÜaoul is a költíívcl tartónk :
, —:.;--— \'^eits-\'-psatTlabirbr aetás ;
1\' Kec boaa tani \'ss^üitqr, ^oata boca prima-fuítl:
T-ÁROZAk
Mutatvány.
ykl! Kajoljr" jőt ^lvouásos szomorlijátékból.
* : BU8ZK. .-i
Amíg a Vagvidékot tisiza nem veszed "\' A cminka hun btealra^t nem bírod.
-Ks-nyug ui JORSaÜKx. - ~
A ködbyfivérü berezeg Zsigmond sok ^:;Stía^á*l4k*ifcfBfctt.vai4n.\': .
-BEtfBXHTKI.\' - :X^U
l.f
Lercad a nemét udvarok oznlzolt Heréit mézea ajkaikkal üt
, Azért jjocsass kövemnek znoc. ne hidd Hogy tisztelőt hiánya, ne. Magunk Sértnóm ha elfelednem fenyődet; Ha.togedtiBzteuuik,.a naiszet aL
A mely elölt hajol fgjünk.
OAKA •" . ¦ \' ¦ Javltad HoBzédodet. . | " .
QESSENVEI. \' lliába vágsz belé ; " Miként a jól boeiátott nyil azokim A tért mely czél a azivom között benyel.
.......... OAKA.
A tróut beszennyezed.------- .
i t„:i-/.n (".\'íii-HEíeBiiil!!.! >,,-.
i.ii:^-- !r* ..... \' Ép ezt toobom:
TiazlíraJolídX - , \' j •
•ll " 1 M,l Ji I ¦ i
;! mfrúuvn! íjUlii -i<»h\\;Sfí<^ <¦ ¦
\' .-Gzpndtiiveim I Hyagodj Oara, te is Benenyoi . A trón javara Inigyd heved.
-BBaSSRifet. \'¦¦
\' ¦ ¦¦\' ¦¦. 1 ¦ ,:r Mi jó
. Vagy eh királyi asszonyom 1 —; , * S a sora még ia falat\'húzott kózéáU\'\' Hely téged nemzetünktől elbeataniit:\'\'\' Kédekl zsivüizk-^éríajLiisd biaseni Garat no hagy caatVótni népeden..,
Epém ne\'egj \' ..i
\' . \' \'-\'EsaSKBET; >*
- s És ea •mindavajdtok;^
Misn.
Igon.
ERZBEUKT. . Fojazét vetettetek A lamaazomral\'w-\' íi-cmiíh
t liMlKil 1 i
\'¦>¦•::-tin.-i i Wbpeaá.d ehgU.„,.,,¦
l\'OKOaCH. \' •\' - Nem; énmiattam.itt
Tn íz Porglcl, ?
~ Maradhat.
- i-
^ 79 4
. Az élet delén álló, férfiú ifl. örömmel száll viasza gyermekévei mpBoj,ygó képeire, melynek qsakrócsá-i i-a emlékszik,, tü v i s a í t elfclodte már,
Merui\\gjUnk.bat mi is a rég eltűnt szép múlton; a jilvíi ugy^a ,esak száraz remény-foszlá\'nynyal tartogat legfülebbl , ,
Menjünk-a. rógiségtárba; megU^uk ott a képeket, molyok ab emueririéggyurtnekúveit, serdülő korát, fokozatos fejlődését állítjuk üzemeink clé$ ¦
Tékát aTilgÍBÍglaTüa ~ — \'
Három kui-ra szokták beosztani a régiségeket: kőkor-, rézkor- éa vaskorra. Az cUü a legrégibb időszakút képviselőméi yben az emberiség idom talon, czól-Bzerütlen kíioszku\'zükkul, u, m. kŐfejszékkel, kőkapukkal tiat élt. Ezután a rezet ismerte meg és kezdte használni a művelődő" ember. Végül a vasat fedezte fel ; azon potomértékü drágu kincset, melyet — mert elég vau — nom.becsül többre az aranynál..
Az első teremben a kőeszközök egész halmazán kivül régi raoznik talapzatok, feliratos sírkövük, viaszos táblák, roppant sereg cserép-Öruklámpa a egy óbb ritkaság látható. A mozaik talapzatuk kqzt van a fehérvári ásatásakból, és egy a pécsi, úgynevezett török fürdőből, melyet Szczitovszky János azon időben pécsi P_üapökajándékozott. A sírkövek egyikén, mely BatnoBz vagy tninúkuBÓ lehetett, íatinnl ily forma fel-irat olvasható: sokszor meghaltál már, de még így soha. A^\'viaszoB-táblákróI megjegyxó vezetőnk, hogy belíjlük több van a magy. m,U2CUmban, mint egész Európa régíségtáralban egyűVtvéve. Az „örök-lámpák\'\' melyek a mai parasztméuseseklül nem sokban különböznek, legíöbbnyífe sarkopuagokban (koporsókban\') találtatnak; ürüklámpáknak azért nevezik tán, mert as öröklétet akarták vele jel képestetni, vagy mivel lámpavilág ég bennük folytonosan, — mig t i. kinem fogy olajuk. Szekszárdon íb találtak nem rég ily Barkaphagot b benne méz színű sűrű folyadékot, melynek vegyészileg felbontott nlkaréagéi: mér, viasz, olaj.
A második terem majdnem kizárólag k3- a üvegurnákkal van tele (az üvegedények későbbi kor találmányai} melyek közül a legnagyobb van két akós; egynéraelyíkben megégetett hullauamvak s caontda-rabok íb vannak még.
—A „Tézkor"-osztály már müvelödéirt éa némi gyarló fényüzé&t is tanult A „híresek" a egvébb kiB Istenségek azúbrai nagy bőségben pompizkodnak az állványokon; kiiztlk különféle mythologíai alakzat, résedény, ívó Serleg Htb. is látható. Van itt egyptomi, gíirög-j római, indtni, perzsiai régiség; —megjegyzendő pedig,\' a ml a dologban legcsudálatosabb, hogy mind oson ritkaság Igen-nagy résoa itl Magyarhonban találtatott, a hogy vannak a múzeumban oly egyptomi isten-szobrocskák, melyek magában cgyptomban Bem lelhetők. Elgondolhatjuk eaekután: hány száz és azás-féle embert tátott már ez áldott fold mielőtt mostani tíaít köbeiére fogadta.
A „vaskor"- osztályban leginkább régi ütő-vágó fegyvernemek b egyébb házi eszközök vonják magukra a figyelmet- Látszik, mily ügyesen fel tudta az ember hasznain! az nj ásványt, a vasat azonnal; százféle eszközt kalapált össze magának belőle, melynek czól-Bznrüaóge mellett kinevette elődjei Ügyetlen kÖvésőjét s életlen fabaltdjá,!. <_ :
Ks osztály után, következik a fegyvertár; melynek egypár jélességét elősorolni nem lesz tán fölösleges. :t_
Roppant harczi bárdok, pallosok, UndxBák, kardok tegrek, íjak, pajzsok, zászlók, vasingek *askess-tyűkv a szebbnél szebb, lőfegyverek között ott van Hu-nyady JánoB kardja,,öve, legapróbb láncz^zemecakék-büf müréazüegoaazaszött.czűjifngo. Egy majdnem öleshoaían(1L^ÖUinüB fegyver is látható, mely. arról ne-* vflzeteai^ogy"—alUtolag — vaJb^^Póka névü, eszel líí\'tto volna agyon vadászat alkalmával Zrínyi Miklóst a költőt; a dologról vallómáat-tósa maga a lőfegyver ily formán kezdődő latin felirattal; „ego sum iata fli-neta, gua trajecit P. Póka —--(Tudjuk, hogy
Zrínyi halála esetét különféle képen adják elfi ; sokan azt moidják vadkan ölte- meg vadászaton ; némelyeit : véletlenségből ugy lövetett agyon.) — Van továbbá egy feszfllatea markolatú kard, pecsétnyomó vai a végén rajta Bnillon G. neve^ a keresztes hadak idejéből való de hogy kíé lehetett, nem tudni. — Nagy Péter kardja a paltavai caatábóL. Nagy Lajos nyerge s nehéz arany-nyal kivert nyeregtakarójá. II. Lajos nyerge II. Szolimán a több pasa puakaja, IL Rudolf kardja, melyre egóa* Örökiuptar, — s egy más lőfegyver, melyre Noe bárkája a a páranként beleBétáló illatserog — van vágva. Kinizsi Pál Bulyos knrdja. Egy hoaazu kardtok ezen felirattal; „Kié Volt, kíé most, kié IeBz ? Ebé volt, enyóm*moat, ebé less. Vagy szabadaág, vagy halál ! Eb adja ebnek.---1 ftózaás István." Két felvértezett vasvítéz ía álldogál a fegyverek mellett például az utókornak ; szinte megijedne az ember nagy-bajuazna aneto ri tásuklúl, ha kissé huszárosabban tartanák magukat ; de nagyon anyámasszony módjára támaszkodnak kezükbe adott lánzsáikra. — Az io különös szeszély, ha valaki abban találja gyönyörűségét hogy fokosok gvAjtögetésére szentelje egész életéti Megtette ezt egypesti polgár, ki 40 év alatt 400 darab fokost szedett dsaze ; halála után e ritka gyűjteményt fia a múzeumnak adta; ott függ most a négyszáz darab „ne" hyulj hozzam1\' sorban~a~falon "— Tehet benne vL-logatni.
Hát a flzemgyönyörkŐdtetÖ ékszerek, a nehéz aranylánczok boglárok, csatok, tömör-arany korpereezek, derékazoritók, kardkötőt, gyürük, serlegek, tálak etb. mind igen nevezetes a megtekintendő dolgok annál Is inkább, mert ott helyben mindegyikről meg-tudliatja az ember : ki viselte o vagy ama nyaklánczot,
kié volt e kardkötő, ki ivott azon serlegből---?
Ezen ékességek között van Páriz Pápay zsebórája (van akkora, mint az üklüm) Bakács Tamás gyönyörű kis házioltára, melyben a Madonna oltárkép egy természetes gyöngyszem.
Egyéb régiség éa ritkaság közül kiemelendő : Zápolya Jánoa nejének, Izabellának varróvánkosa t egy láb hoaazu, fél láb azéles) melyben tökéletes zongora van. Ugyan ennok zongorája fa mostaniakhoz mérvB fölöttébb silányocska.) Ugyan Zápolva J. valóban remiik alinárioran, legfinomabb s legrejtettebb osztályzattal. XVI. LajoB nejének Mária AntoineUenek hár-fbja. I. Napóleon ivópalaczkja a kókuszdió tábori eer-lege. Nelson botja, melyet az abakiriceata után önmaga vágott (gondolom vadfügefa) a mely később ajándék utján Bécsben Széchenyi Ferencz kezeibe, innen uno-kája_ által a múzeumba került. Türzó OyÖVgyjegyiE-kúnyve, melyben többnyire a konyhán megrendelt étkekel Írta bclL-, — nem kis meglepetésemre olvasom ennek egyik lapján: „a k í s a s s h o ny o k (hét leánya) Baámára reggelire két kappant (IJ és nyal cz itezo bort (II).u Teringettét I ezek aztán életerős kisasazonykák lehettek. Korunk kávés-pifl-kótás bölgyecakéi aligha élnem ájulnának ilyen szörnyű dolgoknak csak puszta folomlftésónél íb. Két kappan, négy pint bor, reggelire, ki Basszon y oknak — horribile 1 Mellesleg legyen mondva, hogy ez a kap-pan-kor ssülte ám a Bosgonyi Czccsiliákat.
As utolsó teremben az emberi kegyetlcniégnek mint egy non plus ultráját, egy emberi alsó-felső állkapcsot, kettős vaslakattal Összeszorítva — matatnak melynek szemléleténél megborzad az ember ; mily kínok lehettek azok I Ugy frUlfaUr befalazva ; a csontokon moBt is kivehetők tnée a vérnyomok.
A terem közepén áll Kisfaludy S—nak, Magyarország éa Erdély leányai által késííttetett emléke; — oszlopon álló nagy sas, kiterjesatett szárnyakkal.
A régiségtárhoz vannak kapcsolva a szobormüvek ; fölöttébb Bok nincs, de szépek,\' kivált az Ámorral játszó Vétras, felfekvő treijTBtben ; TAtnI kell e mG megragadó szépségét, leírni igen bajos volna Többek köztitt látható Cicero (igen rági) Trencséni Csák Máté, Kisfaludy K. mellszoora^ Kölcsey Bzobra, Ülő helyzetben. Canovától is van itt egy két remek.
Hát a múmiákat felemlítsem e ? — tudja a JÓ ég
Oh hová határ\'szam most -Magam?! - -
¦GÁRA. ..."
Mutass ajtót nékem; ínTért A tétova1 midőn közótiom ős A focy\'gotett trón közt választanod Lehel ? — Nem kórek én jutaimákat „
\' Álmatlan éjimért — De ogyro megy. Jutáim vagy TNem, nem édesítem én
\' E"jó uraknak érzetét; hol ázt Hiszik : sebet szakítanak, láaaák \'^l\'kflnnyeden hbge(I.\'— \'Lolápot ím ,í4oigani, "liotoK\'bc\'öBótn vcszoíL (fciinJul.V
u,.; ^ZSEBET (m&sjU>»n).......
"iljn\'i-.^ií-r, v...; - ->i ..Hagyjam . , űt-f (ft»n);gádorom 1 ,.!:i ií... :>nr\'; •\'OAJRAi(magibdtí)^¦
" \'r/T^T^r^l\'uaakMilc; Nom\'vagyolc*
l^ípehátoly könnyíti árúi/ / a-i:
.DÖMÖTpItv. .
"Mí gíÓgyaÜBt rotnólnntt, •"^ [}^\'r"\';
|( " HRKSÉBETj \',¦.j\'ífj,^/V,,\'. V \',
Ugy.íígyén.
Mehetss Gara. -
GARA.
Mert igy akartam éa t (el.) DÖMÖTÖR.
Szemedben ég szived, oh asszonyom 1
Az nem titok, te bánod tettedet
Hogy ellökéd magadtól embered.
Amíg örümzajongflnk itt ó kegy fölött
Csak addig rejtsd szlad, imént mely megtörött.
Ürömpohart nyujtanoma aa öröm helyett
Amelybe trón, q talán o nemzet elveszett.
Barátomat felaldoiám ; miért ?
-Tevém : hogy megkimóljfik honfivért
Megbontva már trónomnak oszlopa
Oh, most hüségtek legyen gyámola.
Fel ejtek, éa lokflgdötnJjAnajom,
Hős lelketekre biava biborom.
A szivek itt egyseget kátteuek,
Osonjon hát aazenvedóly, viszály,
S csak így lehetos nagy oh hazánk a király \'
ÍLx voltam oUÖ eleiisikBiliíroiki,. Utolsó ne^aw^tdc .•W^\'1
hány Bzáz^évesck már c barna töpörödött hullák, mégis oly epék még, hogy íníndén txigjok tisztán me_gküÍóri-böztetbetö. \'(_ , "
,De nem fárasztom, tovább nz olvasót* bzÁz-bzÍ-nak is egy a vége, azon üdvösséges itánnlság t i. hogy eJöszCr: ,ná Pestre jövünk, ne röBteljÓrik a möxéuia megtekintésérc is szánni egy-kia időt; másodszori drágakincs nálunk a-régíség, mert még igen szegények vagyunk benne: azért, ha együnk másunk valami jnó \'dntTHy TwVÓBfH dtdg"Qkhoz juthatna Xpedíg sokazíir^nyílik alkalom) ne najnaljon egypár haszontalan sexért kidobni értük, hadd gj\'arapítsuk a magniikét
ÜsereBBük, buzogjunk mellette, mert a mienk!
TURUL. 0
Az érdemes orvosi karhoz.
Mennyire magasztaltatik a művészet mai Időben hízeleghetnek a-művészek önmaguknak; mí pedig azaal, hogy az általános érdekeltség korunk érni indult gyümölcséről tanúskodik. — Egy meglehetős Liu-ezosnő, egy- középszerű énekesnő oly kitűnőségek raa, hogy az ó testamentomi Lábán bálványai ezekhez képest semmik lehettek, pedig értük három egész nap
csak Bzemem és fülem gyönyörködhetnek benne! — Hanem ez nttal aa orvosi tudományról szólok, mely nésetem sserint minden művészetnél előbbre való ; ez nem csak szellemileg, de főkép anyagilag érdekel mindenkit, mert a testben betegnek serami szellemi érveset nem keik Test az első, tegyen tehát az első pálmaág azoknak adandó, kik arról gondolkodnak,1 hogy az ember — először legyen egészséges, mert csak ugy lehet örömére bármely Bzellemi is. Aü orvost, és tudományát az emberi-társaság.minden .kigondolt mesterségei s művészetei köst ugy kell >-kin lenünk mint alapot, melyre építhetünk, mint tervrajzot melywérint építünk; mert na ezek elkibáavák — ugy az épület nem állhat jó lábon. — Bevezetésem egy kissé hosszú, de ígv szokott fenni-minden pap, ki szónoklataival hAtlgatóira ^nt^í akar. Ham kétlem, hogy a mit én, azt más még jobban is tudja- De mivel a tudás hallgatás mellett nem áldás, ugy vélem, nem tessék Toazat akkorTinláon a trorrnsl^ksuatt vagyis annak illetőleg a ki\'olvassa) oly1 hangosan súgok a fülébe — hogy mások is meghallhatják. As orvosi tudománynak igénybevétele a köznépnél, hogy még oly ritka eset, annak egyik lényeges oka as, miként az orvosi ^\'dnraány^l ¦ fírg"aok>*ól fly .gy*4r*n ol\'paB-hatnl, mig egy külföldi tinciosnöről talán nem csak hogy irnat, de, még télégrapoalnalÉ. ii ? Vannak tisa-klatet érdemlő irók, kik a koanépet veszik boldoglt-hatásuk alapjául; és as orvosokról) az 5 boldogító tudományukról vagy épen semmit, vagy csak ígen elvétve írnak 1 Pedig a köznép, tudjuk jól — miként a nyomatott könyveknek többet hisz mint bármely anc-torítas élő beszédének. Ennyi az, mit másoknak akartam mondani, _„. ....................... _
Második oka e bajnak épen as orvosoknál keresendő. 1830. körűi, ha jól emlékszem.némely megyékben az a rendelet adatott ki, mely szerint minden családfő 60 varébfejflt vigyen illető hatóságához, hogy ex ártalmas (különben hasznos) faj kiirtsatok. De mivel \'bárki, is könnyebben jutott a porontyokhoz, tehát csak azokat fogdosta rakásra — míg as anyjuk élve maradt, éa igy tovább- szaporított Hasonló az eljárás itt is. Mig azuletők elmulasztják a közönséges nap&-rakba^ as iskolai olvasókönyvekbe az egészség védőiről, as egészségtanról irnj, addig az orvosok elmulasztják ami legfőbb; t L nem ütnek oda, ahol meleg, és igy bátran mutatja föl rút fejéi még a 19-ik avasad-ban,ia az átkozott babona t -~—- - \'
Ke gondolja aaan L qttdb, kii z«rfikai alTaaaa,-mintha tán a közlő oktató és tanacsadólag lépne r&l? Sokkal kevesebbnek és sókkal Bzerenyebbnek érzem magam mintsem ezt tehetném. Erre egy legújabb eset
8««f b.,
A kölcsönös hősóe kegyeimbe ver gyököt, -Feledj; hogy boldog légy a boldogok folfittl A trón és nép kös^.ármánynak nincs bely«i A hon azJivének légyen egy király fajé 1 Ohmért: a bíbor szőrdaróczczal fel n«m- éi; . Engedj — ha nincs alatta szív anemaetért Te értesz; oh mert megtagadtad önmagad Garat elüzTo nemzetünkkel nőtt hadad 1 —
KANIZSAI. E kardhoz forrva bírja szívemet 1 BÜBEK.
Elég Bsavad; matasd ki ellened!
* SZEHTOYÖRGYT. 1 Éti lelkeinkkel fedjük szent jogod I FOEOACH.
Mit mondjak én királynőm, hogy kevés] Ko légyen és elérje lelkomet? -¦
Sok a« ; ki nem_fejczhetem.. • (Trombita. > -
Ahhiit -
VeaaÜnk. . . r- ^^\'¦\'L
^ (FolyLkövO. /.in.
idolt alkalmat-Sa. orvosból olrlian«k;eo\'gyamor-• veresben issnvedS po%*Hjo idíben; « porokat rendel neki, mini » bajnak egyedüli oka aa epe. r,l«al«ge volt ** •S7°OrB" »1«°«•> ,d" ¦{•
vei ragBn nem segített, a környezi rokonok sst vélvén, miként nem ii fax használni, ¦ alig vártak S— * érit ilvivék a betegetIJ.\'feluba a javoahoz, ki a k»r-nyék\' hírhedt Mtftae. Aa axorvo. azonnal elkéizité a „kélsz vleet« (Így ™™i a köznép a bÜvos gyúpfa siírtV awly M»k ugyan kállaiit, úgyannyira hogy a ml\'betegllnk tolaliter meg !1 87°«™\'\' egy pár nap \' alatt. Ea oly gyarló éretlen értelem t azt liini atíta mi tobb\'ii egéíá vfdétéket eltölti velekogy ciokN. faltui javéi ima jé doktori holott véleményem szeriol vagy épen ar_Sa. orvos által rendeli aaer, vagy maga a természet legitetL
ürmt oMmékyeV ilaaf salán no Medálja lenki ha ai értelmei orvoi helyett aa Oltóba javóit keresi atadatian népies ha sokan foHheJé.rnek kiket aa or-voai thdomány megmenthetett volna!
Én mint a köznép között élö a annak vakbité-böl eredS babonáé tetteit figyelemmel kiiéro, szivbűl lajnilkoava, ha mig iok\' meeok a müvéizet, razdáizat ipar, kereskedelem,- i tudja Iiten még miről nem írnak — addig a babona -a vzkhit elfojtására emelem aaiVaMatniBrTaTRUajae»t senki; ahitált a* illetők ne nehezteljenek, ha végre azon inditvdnyt tenni bátorkodom mely szerint ne a vejréEEakarfogják el, mert ax ¦ anya másokat költ helyükbe; azaz\';, ne érjék be cin-pán azzal, hogy néha-néha egyei czikkeketirnak aa erveit tadoHMbyroI.fa mit akoanép nem u olvai) hanem aatdaáguag tiltsak éa-esüateaiek meg a felvilágosodás nyilt ellepiégeit (tU javasokat) mert mig S gasaak gyekére van, addig aopa\'iinca aa kiirtva.
HEBlCZ SArlDOft.\')
A szőlészet es boraszat tárgyéban . tajékozaBTü.
- A .Zala-Somogyi Közlöny" f. évi 13-ik szimá-ban aiD9-tk *haiábon ,a\' szőlészet és borászat" tárgyiban irt czihhemben r\'fi 1 e v n e r azSlöfajrél tet-
.....tém emlitéik.A. sajtó.azonban hibát követett el, mert.
a KTe mer helyett K1 e on e r-t adott elénk. A hiba nagy, mert KI eoner ninca, tudtommal nem létezik, azért szükségeinek tartottam o hibát ezúttal kijavítani.
Mintán e szöIöTajt ÍBmét meg kellett cmlitanem, hogy értekezésem annyira, mennyire kiegészítve le-
-..........gyeti^aeegemlitsm-még-a következeket ia-..............
. Issnerkeiijanlk meg a ssölöfajokkal, mert a nélkül nem lehetőnk okszerű szolénak. Tanuljak kiismerni az egyes fajoknak természetét, alkalmazzuk magunkat a izélő telepítésénél ez iknek természeti sajátságához ngy, liogy Iz^löfoj, fold és égalj rokon szeretettel viseltethessenek egymás irint, mert jövedelmezővé ciak iirjr tehetjük szőlőkertjeinket. Hogy ezen igen fontos ügynek tehetségemhez képest csak kissé-aa megfelelheisek, ismét és még-egyszer Jneg-említem a Klevnért. ^
A kvlevatr, CUviier, Clavenls, Catovla nobilis.
J^zénvtanilag..a-Xlevner a vörös-éi szürke varai* isisfl.< pata idotnu szőloSaemeket termő izölöFaj-hoa a Ujik oestilyhoa, a 3-ik rendhez és a LXVll-ik családhoz tartozik. -
Far tje netn-nsgy, igen tömött,egyszerű, henger idoma, néba vjrlt fürtöket ia hoz-.
Kocsáns rövid,_vaa.tag.______.
.lAsiaioiisask sprék, honzukáa gömbölyűik édesek, fí-eerssek, nedvduink. ----r-Aeveiéi -S.éa & karélyuak, mezítelenek éz eaak a levélbordak azeglela__-n: gyapjaaek- Találni\' agéaa karelya ieveieaekat Is.^Vln pedig-~f
1- Vöroa Klevaer. — Clavensls. !» A WBT¦*Mfsss dtalin közép nagysága; venyigéje vagy a vesra. vékony, sainére sötétbarna fekete-pontokkal; a bimbók-J—. hüvelyk távolságban
varnak egymáatóL...... . ............—.....
L«vtiel kerekdedek, 6 hOvelvk szélesek, csak elvétve lásnll.1 hüvelykké} szélesehhet 1— ékarélyra vantstk bemetaave, a lovelokneV sséle rövidén ciip-kezett; aozéteö karílyk föhOnO sséles, kurtán he-^ erezett, szi»«aznirohIm-lgan elterjedtsk\', aa*-oldal tarélyek\'izeajdnere egyenes \'(légiéiben távoznak el egyináitM * MstytTsrit* viladéíkai; szárának: öblei peteUernraák, sséclatei rftksa érintkeznek, fant \'sima V/ az idésbb tőkéknél\'redta és sötét sild f a izirpontok karaiét gyapjaaak, alatt viligoa zöldek, egyedül az oldalbordák éa ás idegek a a levéMd.lbordüí az-rle-t"i gyapjaaak.
.A levél kociána vagy szára 8-tél 3V, ¦ hüvelyk hosaan, vorija, kereaaé gy.pja.. • y
,Y n r tj e. kicsiny, tömtl^.hengeridoovii^ióx íúié - •- ia csak ntkia ágaa.- . . " - \' .......~A";*M**»m..•s.ir\'.a\';r«*id,-vékonyít m-\'
—ZBffrCSflS.\' " , \'.*>\'¦\'¦ .
." A. VfAl^séfahViasz^jjrímUllyli: gyakran —•\'¦ w>Wnokto:ks^v*rís, kevéssé
U**,»f \'íJ«<*dha.n^ sjdei.,éji killemM lS ; kit
\' A bogyóknak iiiné.ú\' Arjarit Kiránt valtotík ügy. hokv Mén^\'\'TatÍlii \'Mlnébal kékyörön wíiüg TaTloaiklt, exerl italárir«Wk eat Latírwotten I«rni.
¦ ..... i * &rffflwi*íi. ¦ - ¦> -. ;:f. ¦¦¦
\' . A Torai Klarnar íranoaia iifiUtf^j (Mui-oatlM). jEbböLk*»*l itt a finom pcxigúV A Bajainak ét mis Vadaknak oly területei rakattak be már a beö-lűfajtáTal, melyeken egyiiu Ba8i6í»jok megírni nem ToltaVkópHiíkréi -most aie^neJOBaobb buual-biniak:
Kiránatoa, hogy e saolfifajofsaagunk aíÖléBzei által kalünQa \'figyelőmmel kiaiirtessék, fdleg oly vidék Biölé&zei iltal. kik nem a legkadvesőbb fekboly-aetfl, ós vegyuleta fíSklder bírnak a saölömivelésre. ¦ . Tenyészik
E siSlöfaj majdnem minden fekvésű éa vogyü-letfl,földben. Hajó földbe;kerflL már gyenge korában Íb igen gyorsan fásul, mégis ösakhajói elbokroaodlk, keifd gyümölcsösnL Minden fajok kőit ea éri el fává érettségét a leggyorsabban, lóválei is a legkorábban halinak le. Mindenféle míveléai és metszési módot eltűr, mégis eiÖlöhegyékben alanti mlvelést kedvel, ugyf hogy rajta egy, 1 Biemre, egy 2 szemre metszett csáp és 1 szálvesaző 8—10 szemre hagyandó, mert a gazda e nélkül gazdag termésre nem izamlthat. Ker-Tekben és mas szabadtéran margas- erkély és Ingos mi-
\'velésre is igen alkalmas.
Virágzása- és érésekor nom kényes, igen kitartó, korán érik, a ha kellő életkorát meghaladta, nagyon ternfékeny. Jeles asztali és borfaj. Értéke.
A vörös Klevner kétségkívül a nemes szölSfa-jok egyike, külűDÖí alSnynyel bír a roszabb fekyésQ földterületen minden aafilöfajok kőat,~mert a midőn itt m&a szőlőfaj meg nem érhetik, es megérik, s mig itt is igen megiható bort ád; bora finom, édea, kellemes, ilyen marad, ha aa első évben deozember, február éa május hónapokban fejtetik seprűjéről, mert csen heverni nem Bzeret.
A pesti m. gazdasági egyesület 52. az. alatt, 1—5 számig a b ima vesszőnek darabját 1 krórt, százát 1 ft-ért adja. A gyökeres vesasŐnok darabja 10 kr., száza
lftSOkr. . . _________
*Zala-Apáti mellett Zalamegyébon az ugynave-zett Bzentg}*örgyvárí hegyben 1000 sima vesszőt 3 ft-ért ia vásárolhatni boldogult Vögel tak-apátí orvos urnák elhírhedt szőlőkertjében. Később én ia szolgálhatok vele. TErWÁNCZKl.
Ne bántsd e magyart!
Torsáocakl nmak q lap T-ik saámban velem való tudomás olására, hogy mi kép értelmezte légyen a „vr. 1. k. k. Kreia-Geficht Zombor"-nak a „Temesvarer Zeitung" -hun ellenem körözte tett „gyeplőzési" Ítéletét; — bátor én íb tudtam volna hamarjában még „Waterlooi modorban ia felelni, — de meggondolván: hogy magyarral van dolgom, a hogy a re-eríminatiq két élü fegyyefének\' el fi válasz táaával caak magamat szennyezném, és még ügyemnek Ís ártanék; a TÖ^net közelítő koromhoz illŐlcg, s a „mens, ratio et consilium in sensibas sunt," BUgallata szerint: :éaz tisztelettel s bonfiaa bizalommal inkább isméivé kérem T. urat, tekintse, hogy magyarral van. dolga, s azért na haraarkodjók a „Temesvarer Zeitung" kac Báj inak előbb hitelt\'adni, s miivel maga mondja^„hogy egymást érthoBsak," engemet ia meg-értaen, &a\' én harainirnffinftic iSángjáU. U buUgasBU,, mielőtt a hozzá e lap f, é. 5-ik sxámban intóiett nyílt le-yelemben annyi illedelem- s bizalommal menesztett felkérésemet, ugy a mind ep^nUpokban,,mind sv^Du-nántuü köítlöDy,\'\' a jKerti gaadasag" éa^Kartéiiie-. tüiif.b«n (irasható
nem: méltatta volna: s mondja mez.aa,útán réssyétle\'-nfil és öBsintóa, talál-« mmdeaeklrín^eibsnmandist, T*gy * T)^aplSz^u-i\'éklegkuáb^ még csak
ttvwróljt? — ¦ ha a<em :,.s^^i^ikés«j(k. s> hazánk tudortüyos terén oly küakedveiségnek\'örvendő ha-lAnkflftlnV, ^BveastMen 1^ Lnkáctyslbr\'nrak táborába gyülekezni, kik szívósak voltak parányiságommal, honi lapjaikbani iráa végett minden köztudomásra levő „gyepldaésem ?* melíett parancsolni; — mintán érien még o lap Lainkesitője hozzám bociáj-tott felszólító levelében .t^aoteaen „egészséges miné-mflségük végett ésaleletoimet kiemelte, ugy oszlassa el ezek nyomán9 a szőlészet körébeÁi>ljg-bihetd-ké-pességem eránti aggályát,; melyről ha, bővebb éb de faoto értcsDlést akar., Axeroocséltcssei. szőlődréa idejében, Kigícaán, vagy sbrakoaék-szüreti vendégeink közé, s miután már otthon látU aa alkalmas fekvés és helyiség Őredraóüvét, — blráljrr azután a ko-yeabbó kedvező tal íj a alkalmatlanabb helyzet mellett elő.álI.tottMvniinjaimaV molyok az itteni azőlll-nak eddig adott leginagasb eredményét, a m. évi ta-jraszszal tiiaaer*. scámbsn letUk kilátiaban, midőn sxntAn virigtii^beköT&tkezeU,: alkalmatlan időjárás leiére, de mégis 6 annyira lassalltotta.
addigUn,ÍnUbb; IujtSsm ikartéía ^\'uksz és Lnkáes Jáaos urakat kik; ax4rtvíhoagriésal«l«tainihoz kösnlítfttteV, bíbiaonyították a dbfck adagiam: „con-
S rie hagyja magát eltántoríitaUi, bár menayi hitelt érdemelni Üátaaé, ft lapokban olvasható alaptalanságokkal ,\':mélyek épén homlokórr hordozzák n iia^\']mú^v.ii\\\'\\il^9gA% •• melyek ba i4aarahai-fatlaa\'blrtf "MH8zíi»ié&i\'lnrftlni\'tlDek, ugy tagnak íel-olvadol mint .vaj a tüa folett, _
li^uságDm rögeszméinek délcaeg paripája már lenyergelve, rryngton állanak; ogyedül a asölésa\'ei külÖDÖsen kedvelt, de még kevés iskolai kéjwsscggel bíró csikóját d se retem ol/kor megjártatni: bogy ék-ként hazám esen egyik anyagi gazdagítás! hatalmas literének felvirágoztatásához egy atommal én is szolgálat készséggel járulhassak.
Ha pedig eain honfias törekvésem támogatására felkért segédkezek mind a mellett vissza utasíttatnának, a páleza tOrést uyugton aa olvasó közönségnek birálatáta btzom.
Idősb rigiczai KOVÁCS JÓZSEF.
Pécs, 1663. június elején.
A Midőn a lapokban Bseretett hazánk különböző, bfltermő talajjal megáldott többnyire róna a caak ritkán hegyes tájairól panaszos hangokat olvasunk, melyek az időjárás mostobaaága, szél a esőbiánymiatt, -emelkednekml, ejyhegyí vaTos lakói éa Tíosolobb eső atomasódaínk hálásan ismerjük el aa eső, esen isteni adomány, áldás fontosságát és épen most hsan-noa voltát, mely a usÖiBn kívül a vetések kösötí főképen a tavaáziakra árad.
A tegnappal eltűnt május hónap nálunk nem sok kellemmef kedvesedétt. Szél s eső válták föl egymást, közben néhjAsép napoa idővel. Uralkodó mindenesetre a szél yjla; eső hasonlítva nem oly gyakori. Ez néha kezeié rák, míg a bó utolsó felében többször jelent meg: tegnap padig, u. m. ssent Háromság vasárnapjának dÓ.jrtáfc dörgés éa villámlás között záporban butloít. A= vetemények emelkednek utána, a tavaszi gabona láthatólag szépül, s a mindenütt eöld környék jótékony benyomást okos k saemlólőnek.
Végén pattanik aa ostor; nyugtával kell dicsérni a napot, — ménd magy>tr példabeosédank. 9 aaért előre nem is akarok ítéletet mondani tennésflnkrSL Megjegyezhető mind a mellett^ hogy ha jelenlegi saép minőségében tovább nevekedik a gabna s boa fürtöket a szőlőtő, aktsorön jó termésünk lesa; aaonbíin e Hzavakkal: kÍTeLesetJ sejtelem, bekövetkezhetősé^e $ mint.Örvöndeztétötegy részről, ép vly a tán még sui-tóbb a gazdiikra á# kerggkedŐkre néavft máa. réasr^őí,, kik közül a gazdtaolcsó áron ül vesztege tett gabnája s bazája jövedelméből háaat s cselédet tartani, adóaní, földjeit mívoltetni kénytelen i m(g a kereskedő gabna- b borüzlete olcsósága s igy vevésébeni csalódása miatt fizetéseit fűlmondja, aaaa boktit csinál. Mi marad meg évi tiszta, a UJkéhea kapcsolandó jövedelműi a gazdának, s m^éanyít veszt tökéjéből a kereskedő? megmutatja ajövü-
Az árak máris íe leszálltak, így a jó bor akója 3—fi frt, b még aem kerestetik. A tiszta buza^^ frí 70kran, a rozc 1 ft 80 kr.—3 frtou adatik. Hetivé-Báraink gyengék.
Ennyi &> gazdaságról a kereskedelem röl untig
elég.
Mi uJBág?— Semmi kQlönőef A belvárosi plébánia egyházat,\' ifiely valaha török imola. asaz me -esett volt, újra tetőslk. A derék pr^postplébénoa lel-készBége óta igen osinoasá varáaalá ea egyhásat, most bádoggal födeti be.
Kötél es egybá^ióz a városháa előtt néhány hétnek előtte Tiagy té> Mjjpedt alá most nem első Uben. A vidékiek tán\'valami régi catacombansk vélték? Nem egyéb; aai mint egy beszakadt pincae, régi, do érdekes régiség nélküli; raoBt-bjHŰmeti gazdija. - "8 ezzel Yéga^rnl^eTeleniet, s asivea orrmoónak minden jót kívánva; \'"
kbaremük^dés a kinyíró tavaszsaa^\'inir js-babér és kMiornkat^dift! tett s nagytzW héutfétl üiinapot t**S klláti4ba. M/énkmnek mesjtttMtxfaátsmsábiui;
"_. J JáoiAém, 1863 nyárelő 1-én.
Héti placsnnkon ft gabonaüzlet kevéssé ismét jobbulni kezd. Tiszta buaa, éa tengeri legkeresettebb tjrgyak, miket as üzérek pem eaak piaca belyaainén gyorsan fölszednek, de bázankint is kérdesÖak&dnek utána. Az utóbbi hetiváaá* al kai inával \'6 t Lusta buza kilája 7 frt—7 frt 10 kr kelt a tengerig frjt% terjedt A liait is as eddigi árak eb felül 80—40 krrtU emelkedett \'},"¦]\' \' .\'S \' "
Az időjárás s. roppant szárazság miatt soknál panaszt keltett, miért is az aleinte dúsan keciegtatctt kaszálókon a fii növésében gátoltatván mindamellett hogy ma és tagnap vidékünkön folyvást csík, csak alig lesz kielégítő. . ,
ítélve arrőVntUaérint a ma éa tegnapi eaS alkalommal a láthatárt minden irányban sötét föllegek.Ikj-rlták, ugy hiszem/ bogy nem osak táj — de országoa eső volt.. A tiszavídéketi,\'mint ónban jött otaadktól érteaülék, & vetések oly silány állapotúak miaaerin. némely gazdása, eleve itlátyttn a leendő -mostoha termést, a már boaávskf^tosjUtt talajt ismét fölsaántatá, s inuhart Tégy\' Mngierit veteti u|onan bele. Ily körülmények maliit slíg virhatojík-OT ia>iar*láitól b& ,eredményt ¦>¦. ..¦ ;,
—Ar~bOTbB^ekyWmj»n-BBÍdéWtán még bővebb ¦zürattal kecsegtetnek, mint tavalyi ide * |ar»ésaat -ritka áldást rejtett el, 9 ha á Tirigzás s ¦BemfejlödÓB-riél kedvezfi időjárás leVn\'a, ugy a bornak akoját 1 frt ?!>kron ís víéodjttk:\' •>
-«f 81- $»-
A Dnnn vizállása változva emelkedjk,, a hojú-zásrn az idén különös előnyt nyújt.
Helyi hírek neinoly jolentÜBÓgliek. hogy küzül-fietíik letméni\'k. KUGYERAY \'"
Heve«megye, jun hó 1-ón. EdfsB barátom! Legközelebbi együttlétünk al-kalinávnl megígértem PcrI.mi, hogy megyénk szomorú állapotáról\' jj:lp. Bort írni fogok. Ium Jaljesitew.;, de eg fogóz engedni, lm csakugyan pár Bort ÍFok, raeft mint n megyének egyik
csapi
lúsuk
engemet is
igénytelen birtokosát — annyira leliangs^lak,, hűfry nem a legnagyobb kedvem lehet toll-forgaUÍBra, midiin1 kiút ökreim, juhaim majd véginséggel küzdenek.
Beszélgetésünk óta a szárazság foly^váot rtart: ha jön íb néha felhő, oluson, mintha félne h\' megijedne arezunktól. Hem cbö, sem harmnt; meleg, szárasztó szelek. Nem hogy tavasziankról irkálnék valami kedvezőt, hanem meg Tog döbbenteni, ha elmondom, hogy egész buza táblákat adnak ki olcsón, lelegeltetéa végett, ha már a tulajdonos le nem legeltette. Itt nem valami nagy újság, ha egész juh falkákat, csordákat látsz szerte kalézolni az üozielcBég^n ; ugy sem ndna magot, jobb ha megetetjük,- legalább barmaink bizonyos ideig tengnek rajta. A legjobb gazda is kénytt
l*n_lúlauJii-igiiJ^w^zarvrtB-TOTn*liáiir," potom arert, mert tartani nem tudja. Nem is aratunk, b -tudja as eg ura, ki fog majd szántam ?!
Legelőink letarolvák; nem látsz mást, mint port és fűidet; nem hogy a széna, de már a szecska is elfogyott; a ki egy darab tehenet 20 frtért; pár igásraar-bat 90 frtért égy db. juhot 1 frtért eladhat, — aa b.zc-remge íia! Mi vár reánk) cBak az Isten tudja ! A szegény nép kétségbeesett; ha-már nyáron is így mngy sorsa, mi lesz majd a télen ? .. Tikarék magtárak, hol vogytok ? E nemes eszmét ja hány jövőbe látó telük penge lé, s mind eddig hang, éakíid!.. Némi reményünk van még a kakor iczában, ha ez ia éterben hagy — vége, vége mindennek. Többen ott hagyják gazdaságaikat, hogy ne lássák a szomorú képei, mert megliidd , ez lélek*ölő, ez azivszomnritó. Nem egye-ilül mi, de érezni fogja azt a haza nagy része; mert igy van a Bánát, a Tisza vidéke ; s midőn Bzeretett hazánknak majd negved része néz a nyomor elé, mely eddig éléskamaraja v-t-it az országnak, — nem fogod kicsinyleni a csapást, magad is azt mondod: ez országos !
Ti boldogok vagytok ! általában boldogok azon raegvék, melyek meg vannak jelenleg áldva az Isten-
től. Nem kívánunk
ogely_
t tőletek,
olv tá-
vol vagytok, — csak részvétet, b szánakozás! n köz nvumur felelt.
Ieten áldjon megl L—y. —S—r.
BLirek ós események.
A magyar földhitelintézet zalnmegyei bizottmá-nva f. juuiuB hó 1-én Zalaegerszegen következőleg aíakult meg : elnök közakarattal: Uszterhubur JózbcI\',
.jegyző: Tuboly Viktor, bizottmányt tagok: Barcza Sándor, Cautor Imre, tllavina Lajos, Tolnay Károly és Szabó Imre urak* Esekután a megye területi nagysága, a a rendes tagoknak nctáni akadályozása vétetvén figyelembe; póttngokul a zalaegerszegi járásra nézve: Koppányi Feroncu, a tapolezatra Hertelendy Kálmán, a Szántóira: CBeL László, a kapornakira; Sümeghy Ferencz, a lövőire: zalapatakai Nagy Pál, és a muraközi járásra nézve: Bogdán György urak választattak. Az alakulási gyűlésnek az intézet alapszabályain kívül cbö határozatai, helybenhagyás végett az országos központi bizottmányhoz felterjeaz-tetni rep4eltattek,,:
A Űrnapja minden évben szépen ünnepeltetik városunkban, dö aa idén különösen figyelemre méltó, hogy helybeli kántor urunknak valahára nijég is; eszébe jutott au nálunk már régn&m hallott zenés \'misét tartani. IllÖ is, hogy kűlünbénjeles aenei készültségét parlagon heverni no nagyja. Az énekbea résst vett Neusiedler Mari kisasszony.szép.hangjával s néhány dalárdái tag. A mise zenéjét Grünbaam József zenekara játszotta szokott ügyességgel. A szent misét a feroncziek . kösíiasteletben\' \'ajló: tartományfőnöke vér. gezte, valamint V kőrmenétí ünnepélyt íb, taráczk-dorgós közt. Mintegy 4000 fönvi abiia^ nép volt jeleiig-ipelyneh; a-aaemóttal te^ea utcza jjoréVkelfett, nyelhié. lfoz«sjáxq)t: ínég jazon \'-kfiUame};, tö^Ümónffi is, hogy aicöhnéhöl elBttegy sereg aísznót hajtottak\' az utczán, s ha a disznó hajtónak esetlegesen eszébe jut egy korty bort hörpentenl valamelyik korearaában*, azon jelenetnek lettünk volna tanúid EgyéUrin* nálunk az sem ritkaság, hogy a természetes halállal ki-
\' mult barmokat nappal hurczo\\ják végig a város föut-ozáján. ValószinÜ azonban, hogy mi ezúttal is borsót hányunk! a fáira,1 ,s beszédünk után mégjkeveaebh figyelem" lesz azoa ügyben, do a nevetséges „azért Bem" a rondetleriBÓget\'díüséroteaaó épen nem teszi.
A\' Mintán a buza éra óriás lépésekkel feljebb mngy h mindég.gábiiákoqst * helybéli. keraskodök, valamint n 30 könnyű lábon mozgó, oensál által as-tromoltatik,; várost tanácsunk azon bölcs rendeletet bocs áj tá kL. hogy semmifólo gabnakereakedőnekj reggeli H) óra eWít,T^a.ArUni nem asabsd, az o rendeleti mcgtörÖire azigoru büntetéavár, ¦
- A- pmtata aair^aagroí ia hahátt^rablásQkban
réoat vett Lakatos, Pogány ezt. pólori születésű rablót a osendörök B.-Edorieeen fluerenoflóflen elfogták, ós a
napokban állíttatik a nagy:knnizani katonai riigti itéltíbirÓBág eló, hol a jutalmat megnyerendi.
A Nem\'ptyról június 3-áréI Írják nekünk, lmgjL . a mult hó 30-áh Alfló-Lendváu szairtásverBeny tárta-: tott, b a vidékbeíiék megértvén az ügy fontosnágát, / számosan gyűltek össze/* a raélüak ¦megfeíólŐleg működtek. A szántás verseny után az oda közeíeső erdőben valódi magyar Bzivélyes mulatság tartatott, mely alkalommal lelkeo felköszön téiK-k som hiányoztak.
A A Hegedűs József ügyvéd ur által nyert mif-egyleti, valóban nzép kép WnjditH József ügyvi vühöz megérkezett a egy ideig ugyanannak könyvkereskedésében marad a mübarátok általi megtekintésre. Ugyanott" kaphatók müegyleti részvények is D ft 25 krjával. .
A Remélhetjük, hngy a N.-Kanizsn-Kiiní\'svár-pécai lávBÜrgÜny egy hó inulva megnyittatik. Utr szerint az árak lo lesznek sznllitva juIíub 1 - tol fog va.
= Az első magyar átaláuoa biztoaitú táraaaág, 1862-ben üaszeaen 2,489,227 frt 40 krt fizetett tűz, Bzálllttnányi ób jégkárok megtérítéaérü. és ?2,0Ő5 frt 22 krt rombolási, mentési és kárfelvéteti köliaégekre. E 2,D(iI,l»M2frt G2 krból Magyarországra 1,441,5-19
frt 43 kreaik.
A Az pmi\'
^ ^tatkttk-á4á4&!
-sAbeibr
Medicale" ezerint az egész földön 1312 millió ember lakik. Ebből 369,000,000 a kaukaz.n*i,"&52,O<J0,OO0 a mongol, 190,000,000 az ethiopiai, 1,000,000 az amerikai a 2OO,On0,lX>U a malayi fajhoz tartozik. Össze-Ben 3)504 nyelvet-beszélnek és 1000-féle valláshoz tartoznak. Egy évben 333,333,333 ember hal meg, vagyis naponkint 1J1,9Ö4, órankint 3730, perezenkint tiO. Körülbelül azinlannyinn szüleinek. Az átlagos életkor 33 év. A népefieég negyedrésze a 7-ik é a fele a 17-ik év előtt hal meg. 10,000 ember közül csak egy lesz 100; 500 közül csak 1 lesz 80 ; lOo közül csak 1 lesz (!5 éves. A fegyverviselésre képesek a -népesség nvidczndrészét teázik.
A VvajditB Jfózsef könyvkereskedésében légy-[japir is kapható. Ara egy ivuek 8 kr.
A A napokban Hahótun 3 jói fígyTcrk^zett rabló ruiit.ttt W Itubanovica Mari vendéglőjébe, hol kegyetlenkedés közt meglehetős mennyiségű pénzt, ru-haiu\'iiiüt-ket t niir.donféle eszközöket raboltak.
A helybeli katonai rögtönitélő bírÓBÁg rlOtt cly egyén van vizsgálat alatt, kl még Sobri Józsi bandájában is szolgált.
A ka
.pos1
, o p (i s v n r.
i gvranasium építését HeTndelhof-
fer, idevaló építész vállalta cl 273G8 ft 40 kr. o. érték ért; ezen/öBszegbe kap még 50,000 téglát; a jelenlegi épület egészen övé, b az elliontáshoz a hatóság raboknt enged át aegiteégüL Az épület még ez évben tető alá jö; h 1 ^t»4-ík évi Beptembor hó l-re kell készen lennie.
A hires rablófőnükök egyikét — Bergáraot, ki szinte rég ideje garázdálkodik Somogy s a szomszéd megyékben a napokban lőtték agyon Bogdácaán, baranyai pandumk. Harmadmagával volt, s álomban lépettek mog; két társa veszélyesen van megsebesítve. Igy\'csnk pusztulnak a szép madarak.
* Pataionban (Kaposvárhoz két óra járás) egy nÖ békához tökéletesen hasonló gyermeket szült. A esudaszülött azonnal Kaposvárra hozatott Jó volna a múzeumnak adni.
9 Hogy mennyire emelkedett a birtok ára Somogyban csak egy évtized óta~is, mutatja azon körülmény, hogy több helységben, igy p. o. Kottáén 12— lb évvel ezelőtt 40—00 ft" volt egy fertály telek (10 —11 hold), jelenleg 500—600 ftp. érték. ,
9 A Sió medrén erősen dolgosnak, melyen a Balaton lecaapaltatni fog; .Siófok előtt is csak ugy hemzseg a munkás. Lesz szántóföld, de mi lesz a Balatonból ? 1 \'
9 Újra több nagy birtok bérbeadásáról hallunk; iba meglesz a tény, kÖ3übaí>fogjuk.
9 Egy komikus esetet beszélünk el, mely egyik vidéken történt.
Tulipán János asztalos mester estve haza megy, ki délntán: rendesen Bachustfürdőt szokott venni, éa ménydorgtí\' hangon kiabál asszony, ma megeszem az egész világot, oly dühös, vagyok.
Boront a. szobába, s; elkezdi öklözni az egyik chiffoniéré-t — drpra/jdruin, jdrnm 1... í ¦ Nejé^eadönafigoff kóri-j\' \'
— Pnpa ne házsártaski>djal, mert minden nap ezt ki nem állom, inkább meghalok.-
— ABBzony\'ne halj megl — ökölödik a bormalom, fi most meg az aj tója.került a sor : dra .. dra .. dra ... \' -¦- i :
— Papa leugrom az ablakon, ha így aaégyeni-tesz^ ez skandalum) A -
— Mama no ugorjál Ja; inely szavak után ugy röpített Dgy pintea üveget a\' falhoz, hogy a csörömpölés az utczára hallott. ...
i • A.; aaazony kinyitja az ^ablakot, zsupas a négy ülofl mélységbe 1" i
LenózAférj utána, flilá^a,\'Kogy neje talpon áll, fl\'így ŰdvüzU: *; í . . .
.— EgószBágodro mama 1 fonó jó macska lett
volna belőled I • ¦ I . f\'
\'_^_^MBgmQnUtt9 azegény-tá-crinflUn,.—
Azt mondják, ez: idífi.óta-ás aaatalűs csak minden második estve követi a.fentebbieket.
¦ RIgiei4ra:,K Jíaaki Iat«a iJÜja rarg Cut finnl«-.A-\'<iÍ\'rí.. a killdStlak {Unni fogusA rgymisntAn.
,T. V»a«\'íti\'a*. \'Ib—ia i Lnretet Irtunk ¦j\'-^b >.tuá \\ Jú t Ulpri «Mtt, csak Uu íuiclíbli ViTlWíhf-i. A Ie*íl mlodenrdl tudiíft; jauit» hi tO-if tmIabiI Y>tm1 katxSoU ba.
O. U\'Dak: Vem ho%j Jú borirt, ile bfimflcrl\'rt tem alkotóik Jpbb jó bort termetül, jnlot tok -reneí ImL "
P. Q-uak, L—eo t \'Mtgkaplftd-fl a kíaáól klldítaiuvt ¦> tu.lóíita
D-nak; Ön W---40 aurh&a fel akarni tc ttetn! sí cjr^ni fóldgűuiboi, a t-géti -taÜTélmö níiL Tfta egy ns#m )3per iafaU>b tonltaní, Ttiírlfnl b nípft, minta mlrcltnck i^v n^ki routiuL
-Eo\': ICintur ;J BUonj rrdic! éot-kel.
Cb. J-nck, Festeni Killdje fin ai Icéretót, varjak tubbi-n.
Cg. Eáuiiuraok, Cotaiárfúrdo : Irhataa moal good ojlkül. mai rajta. .
E. Janoan^k : Hem lekét ! ba oem kii ti Bn , Íáto{r&saoa mcp bcnnüiikeL
D. Ii-ook : A noplir mí^ a gyárban yaa; a a kÍT&ntaJtrnI marnak sem odbal^nk WTilttgmíiáaL Ai if*r»lci frpyíbiriol el-
C/imbaJaÖiRitk t Ha jj volna EntMb vorM, ecm ainók kJ, mJ^ H"tc1 nem tudatja Telünk, a nyilt tériwn SEonbaa Bogjel^n-belik Ön ki ni na %a eserént, ba minden aorirt 5 krt Ltet, b degfo-^adja, b-gy tűbbél nem irl
mai TÍla^bea megUvánju, bojj
-Aiara." Sajnáljak , aindenki nyilt areicsaJ jirjoi TA toíL" Bemmikip >i
n»l. fi- Prv-
ént. KöüsEajík a réflaTitct
i bírjuk njy operálni, bo»y 1 ; Lügyen mindga pji P.karnta Sí1
i\'i-
Felelöa szerkesztő:" FODOR PÁL.
Gazdasági tudósítások.
agy-Kanizsa, jun. 9-én. Időjárásunk a mait héten folyvást borult, hideg, esÖa volt, több helyen dér mutatkozott, a horvát éa atajer határvidékeri pedig eréa jégverés. Most már iáméi derültebb a melegebb napjaink vannak. — Az alvidéki rosz aratási kilábís következtében nálunk a gabnaűzlet teíemesén 4a^nJ^i"habár külföldi megrendeléaek nem érkeztek is, belföldről több kereskedő látogatja placzunkat; a gab- , naitrak folyton növekednek, különösen kerestetik nálunk a nehéz buza, melyből igen kevés van készlet ben, olyannyira, hogy már 5 ftnn fölül is ígérnek mé-rejeert — Az árak következők: B»za 4 ft 80 kr.— 5 ft 30 kr. Roza 2 ft 80 kr.—3 ft. Árpa 2 fT—2 ft 30 kr. Zab 1 ft 80 kr. Kukoricza 2 ft 60 kr. Hajdina 2 ft 40 kr. Repeze öazi 7-ft, tavaszi 6 fL Gyapja kétnyíru íj—8 fttal javult, egy nyiru 80—100 ft, gyengébb 7U—W fL Ujbor 2 fl 60 kr—3 fL \' "
Kapobvár, jun. hó 6. Legkvz^lebb megint jú két esőnk volt; most már ugy át Van ázva a föld, hogy cimondbarjuk r egy darab ideig elég. -Az-eső most annyiban ia károB volna, hogy megkezdték a kaszálást, b a rendek vízben lennének, mi a gazdákra egyik legnagyobb csapás. A tavasz repezék eddig szépek; az esők jótékony hatással voltak; már ís kötnek alkukat egyes kereskedők a jövő termésre, mi még as Isten kezében van. A mákvetéaekről tobb helyen panaszkodnak, hogy hibásan kelt, s a gyakorlat foltozás sem ütötte helyre a csorbáL Hűvös esőnk után éjszaki, majd dunai szél támadván, a lég any-nyira elhűlt, hogy a lapályokon itt-ott a bab, ugorka, kukoricza mcgfagyotL Jun. 4-ke éa fagy? Ezt is érdemes oda jegyezni, hol drágább emlékeink vannak. Az eleségirban nagy lendület jött be egy hét alatt; a buza mérejc majd 1 ftot emelkedetL A gyapjút még mindig potom árért kérik. Ugy Utazik legnagyobb keletnek fog örvendeni a ropeze. Do mi rendesen ugy vagyunk, hogy a mi kelne, az nincs; a mi pedig van, az nem kel I... (m. p.)
Szigetvár, jun. 5. Jó esőnk volt, számtalan helyén a gazdag "eleség megdőlt; a virágzás Btépen folyt le, mi a szőlőre nézve még jobban volna kívánható, mert ez vajmi kényes e tekintetben; már kezdenek a fürtök virágozni. A.legszebb búzát veszik 4 fton, a röss majd alig akad vevőre, a zab ára némileg emelkedett. GyÜmőlca kevés, a cserebogár itt . Íb sok kart. tett Aligha jól nem tettek, kik a malt| évben jól bevásároltak aszlivoviezából. t (f. l.\\ j
Nftgy-Eoáizsad eleseg-pi&í&i &rak:
jnmns 10-é"n 1863.
HasT-
- Emiin
a kr. fL kr. ;
Klrilyllnt ¦ V ro&us i-t Buigunja mirZ A -
Zí-mljfllii* „ 10 IUpa — —
KrnyírlUit\' . — Alma . . — —
KnkorlcialUit ,, 6 — oui . . . —
MMaftnnav font 18. SzUTn . . „ — —
Borjnbn* A ~n — 30 KSlel . . ttcM — a
DUtnohnn .1 — ao Tii . . . „ - — 5 \'
Dil»nó«tT ií- — 84 Imd W«ott . dftrab 8 — •
ii^raj.. . — 48 Lnd lorioy „ t SO ;
Ladioir . — — so :
Rcalonna . . fant — 34 Pulyka . . „\' _3*L — \'
Hi] . . ¦• V — so ,Tyak- • - ¦\' n \' "r--
Dara-kása - • ii —, 18 Wrto / ri » f
As mit óiálvb . „ \' 13 6 lojAn . - 10 \'
s* . . > » — 18 Bomeuit ,~i\\adi}* ¦¦* )
v^i. ¦ . — Qjüm&lctacust „ * í
m. . . — 25 Bor . .... —:\' ¦ to l
Baji blSjJiai.Ss**. „ __; M PiUaln •¦tini
Piltnlta tBíkHly; ;t SO
Üzlet eladása.
Nagy-Kimiz. án; a korona-raidtSglÖ átellenében levő volt Wciss ¦ ^Mór-fülo nürnbergi árui ediíny cs fíIszerkere_ko<l-a apró rtísale-tetben, vagy j<5 feltótelek alatt ígtiszbon is v.gkápcn cladntik.
—r.,..._,—__Latas^cxattása. -
Egy l-sö emeleti 3 szoba, konyha iís fukanirdból álló la-kds holnap \'számra kiadatik, Hüvebb értesítést ad e lapok kiadóhivatala.
Bel-és külföldi telepeitek!!
Zalamegyóben Muraközben 2318 hold termékeny föld-_____ holdaiiMntl részletes eladása!!!
Köztudomású dolog, miszerint Zalamegyének hatodik járásában a Stcyer-ral határos Muraköz szigetének dúa rónaságában, valamint a legrégibb, ugy a jelen .. Idüban la a földbirtoknak cgéaa Magyjirorbizágtmn fel nőin lalálhniu ura volt, es van, okozza ezt a föld- termé kenve égén kívül oly népesség, moly hazánkban szinte egyedüli (egy Q mértföldre UOOO lakos) továbbá a népnek fárndhntlan -szorgalma, idvékenysúgc, józansága, következéskép vagyonoBsága Íh, ezen népes szigeten egy íiuld fóidntik vagy rétnek 400 forinttól 800 ösztr. é. forintig való réBzletekbeni hiláa "Vevéee küzotipéges, úgyannyira: hogy egy itteni nagy terjedelmű urodalom-ban sok ezer holdakra menő földek, rétek, éa legelök ily árakon egyes holdanklnt eladattak, és\'eladatnak; do ád js ilytermészetü Told holdankint 60—70 ra. knkori-ranV 3—400 mázsa, ezukorréjpó, és 2(3—28 mázsa dohánytermést, éa 10—12 szekér ai^áj^é^aarj_át a réL_egy keivel évben. .Az itteni szelid^jerkűlcsöfl, éa valr íiUos. nép köít a tolvajság, erősznkoBBág, és kártételek Bzokntlan és gyűlölt levén, idegenek pedig a szigetet képe^Ö folyókon,\' éa hidakon gyanú nélkül át nem kel-(intvén, bátran mondhatni, vajba a személy, és vagyonbiztosság nz egész hazában uly szilárd volna mint e. kies szigeten, melyet a budn-kanizsa-trieszti vaspálya ko-résztül hasit.
Ezen vaspálya mentében. Csáktornya vároa éa vaspálya áliomáatól kis fél órai, a ,králjeveczi v. állomástól pedig három negyed órai távolságra palim Inkey Ádám urnák-mictegy 2318 hold {kétezer háromszáz tizennyolc*) fen leirt mmtiségii trrmékeny föld, és íétbirtoka I-tol ö holdnyi kis részletekben, több évek-n i részlot, é* kamatozó fizetések mellett, valamint jelen 18lj3-iki ugy a jövő lL64-iki Hívben is folytatólag, több időközben tartandó nyilvános árverések alkalmával, a L-Báktornyai urodalnralian évek óta szokásos részletes eladási tervek mintája Bze-cint — uladntni fog. A rt-szletca eladást az ezen birtokot ti-rbelö 08900 onztr. ért. f.-rint (lintvan nyolca -ezir kilöneíszát) adóaság letör les z-tésí summájáig-hirui, éa hatósági ellen őrködés, ezen üaszegrm tul jicdig urodalmi ügyvédi, és gozdntiazt-ségi vczrtéB teíjCBltemlí-, c^y höldhak árverést\'250 (kétszáz ötven) oazfr. ért, frt kikiáltási árral kezdetik m?g, itteni szokás Bzerint. -\\
\' Bel- és külföldi munkás telcpedöknek kisebb gazdaságok alapítására ezen részlett.\'., eladás a legkedvezÖbb\'nlknlom, és hely; — két népes helyiség tövében bdstrtelkek, és házhelyeknek több holdakra menő első osztályú föld, és rét osztható. \' \'
Bővebb értesítési-végetti bérmentes levelek: Inkej Ad ám ur gazdatiaztaé-géhez Bolicziin, u. p. Csáktornya, utasitandók. (3—2)
\' , s ^ Hirdetés.
Méltóságos Czindery László tanácsoH ur örököséi sömogymegyci sztmiliályiai gazdaságaikban, ötvennégy darab tehén, 12 db 4 éves, 11 db 3 éves 6 db 2 éves. b\'db 1 éves .tiszti, és 9 db bika gulabeli tenyész marha szabad kézbfll akár egészben akár darabonként eladó. -^ÜHvebb felvilágosítás levél által is eszközölhető Szigervárott az nrodalmi felügyelőnél. . ö
(3-2)
Dúehon József felügyelő.
- ___i©arojsi,iö\'to ¦
- - isméttiyereményckkcl szaporított
nagy p^énz-sorsolás\'
2 millió és 700,000 mark,
melyben.caak.nyeremények-hnzarnsfc. -r-Biztosítva az állam-kormány által Egy eredeti sorsjegy ára 8 frt osztrák ért.
Fél „ .... „ . , _ „ „ „ \'
¦ «%ynyole_ad „ „ ^r- v ; 18,200 nyerem. ;k6tótt van : 260,000, 150,000, 100,000, 60,000, 2-er 26,000 "-fííi20^\' Z\'cr 1B\'000\' 2-er 12,600, 2-er 10,000, l^er 160O,6-or5000,7-éri ^-780, 8S-0r 2500, 6-5r\'1260," 105-8r 1000, 6-Or 760, 166-Or 500, 270-or_60 y ¦ stb. markáa nyeremény.
"A hpizii kezdete a j_vü líd li-kén lerrid. í \'"ií"* *"\'"?"• " «l«n.-Vonn4njr hlsMMaa alatt vas, taatm s|Taa»ira íi-
„^r"™\'"\',f°\'™\'°ll_?"\'?i?í,1,t»8rklidé"á\'«l "\'"»i\'. air\'tafJ-freráarlarsiU. J^I:a¦wl*»wa«!s/.a^ll_l!aal^«_.l_.bU_toal^sl_^^ .
-.._ M éa, lettfaataaW a»ssasaa,>sa lalsaasri\'áa aejliéls Jstosavaas alatt >
.jaT.iT|nfav-l..,!_ta_í^l^hi^r,.Tw^ollby5* ^"•í, WiÄ,TI,\'*^-«*«*«*W a*aUa_sart p.pE-p__«_,\\«i sMbíil\' vgti\'slst. • ajsKBa^téassltsrxfápUalirasta*tta Ifat».küldío. ™ "
Cohn Lázár Sámaop ( ^^^^^^¦^^^^^^^^^ "Pfi"»vtlt6nái_--Tgfia_.^ !;
. -r é Hirdetés.
N:-Kánizsán, a föutozában levíí 17- számn ház a bábsütíí Üzletfél \'ogylltt bérbeadandő, vagy elaáti. — Bővebb értesítést ad
\' . ., VidAkovich Ferencz
(3"-2)\' kai.lzsoi bíibaütii.
liáí-fs vész minden férgeknek!
Bizonyos hálál Csalhatatlan
irtószer patkáiiyokj egerek, poloskák ós svábbogarak kiirtására,
mely szert alulirt bátorkodik a t. ez. közönség figyelmébe njáibini. Alnlirt az általa feltalált {HÚH-errm-k sikere felöl képes, ugy magánosok, mint államliatú-ságok által kiadott bizonyítványokkal magiit igazolni, minélfogva számos megrendeléseket remél. Ezen szer 10 évig is eláll és mégis sikeresen használhat..
K_ipiíafu_Ns^SB-_izsSn egyedül csak FesseBrofer Józsefnél.
Ára egy bádogsxelencsének, mely Hless Gnttmaun névpeeséttel van ellátva, magyar és német használati utasítással együtt 1 frt 10 kr. o. é. 30 [24—17] KIESS QUITMAIÍN, vegyéBz és szabadalom-tuliydonoB.
Wujite József könyvkereskedésében
Nagy-Kanizsán
kaphatók mindennemll levélpapírok, s legfinomabb in5- és rajsazerek, ngy szinte elfogadtatik a divatba jött s névvel ellátott jeligés levelek s Utogatójegyek legcainoab modorbani készítése, melyek az alább látható jegyzék szerint a legpontosabban teljesíttetnek.
Levélpapírok @-ad rétben.
b. feWr, e^jsieriien fénfitve, frt. kr. boriti-ltkal éa návTel ellátva
csík......
ffhtir n>vatua (p;ri|>pt ffhér fénj\'ttvc . kék fínyitve . . . fehér dnjilin fényltro (.tlop. jmlt gatimrtl .... kék diiplAn fenyítve . fehír vuiiaLíiiitt . . . kék Ttmniniirtt . . . frhér rovátkna . . . kék ror&tkoB .... rrtrír hocikAiott , . . kík koca-uUm . . . ft-b^r roTatuB h.rany méta: íiimr. idnckkrl [cclenrj r „ rorotoo
kirül HuVmaili\'ieokra, ssAIUtóli
Levélpapírok rétben.
100 drb. fehér fínyitve..... 2 —
— „ ,, rovatoü ..... 2 10
— „ . fányitve .... 2 60
— _ ktSk fénvit»fl .... 2 60
— „ fehér dnpUn fényitTe 90
— „ fehér roTtttonott .... 2 80
— „ k.k voiuüoBotl .... ! »0
— „ fehér rovaioi..... 3 —
— , kék rovntua..... d —
— „ febér korskiaott ... 3 40
— „ kék kocik-urrtt 3 40
— r fehér, aranj mctosíooel \'3 50
— klilünfila .linotkol ... 3 60
— p killünf. H_tL__eM_o_ ravatonva a 50
100 db Idtogatójegy duplán fenyítve
1 frt. 30 kr.
LevélpapirosrmgrűndeWknek caak 1 frt. lekt-fi, rccaeptekrn roló nyomtatások lebi-lö logulfoóbbórl
elfogadtatnak éa pontoűan tuljeaíttetnok.
Szinte v.
iX"sí^i__^__i _TO^____i___©373S©2. ©__tl__©Űéi_lÖ\'S3©___. Nagy-Kanizsán, egy több mázsára terjedő finom fekete iró- és másoló-tinta-szállítmány érkezett, mely klllonösen-irodák számára ajánlható.
Középszerű fekete tinta:
1 kis llveg 8 kr., 1 középszerű üveg 12 kr.,.és 1 nagy üveg 18 kr. o.é.
V«lódikülföldi Alizarin-tinta:
1 kis Üveg 18 kr., 1 középszerű üveg 30 kr. és 1 nagy üveg 50 kr.
Másoló tinta nagyobb irodák és kereskedések számára:
l.nagy Uveg\'SD kr., valódi angol 1 frt, 30 kr. o. 6.
Valódi carmin-tinta:
1 kis llveg 25 kr., nagyobb 35 k., extra-Carmin 60 k., kék v. züld 40 k. ÜSélyegoyomá^ék festék kereskedések, gcasdaságl- vagy EtSaaégi Irodák ssámára: i Qveg 54> kr. o. é.
, Jfaidia Jézsef kiadó, Up-ésnyomdatnlajdonos Nagy-Kanizsán.
, Für Eltern uBd Jugendfreunden
• den itiJfVen erschein enden ~ —
NEIMEN A1CH1T11TBN
.? von "
; ] C. TRINKER
nicht zu verwechseln mit Ausgaben des kleinen Baumoistcrs oder (Modelicr-" Carl im\'; als das sinnreichste und nnterhaltonsto
Selbstbesehäftiguiigsiriittel für Jung und Alt,
Das sind :\' theatralische, netzartige Flaohbildor auf feinom Kartenpapier in - .6facliem,.FarbendrucE|"auB welchen
als i Villa\'a, Hchweizcrhitusclien, Krippen und ganse Landsoliaflen mit Figuren gemacht werden können, so roln und Bolid ausgeführt, das» "sie, wie\'keine andere Ausgabe, einon sehr gochmaokvollon Ziinmerliclimuck geben, zu dem Staunensworth billigen Preise von nur 25—00 Kreuzer I). W- das Bttlok. \' Specielle AusmlbJLten_«ind-gratU zu haben in obbeieiqhneter Handlang.--.
Nagy-Kam2sa.il. évfolyam. , 18\\ szára. 1863.-június 2Wn.
fcmeFetteqeBztő lap szépirodalom, kereskedelem, Ip.ar, gazdászat, tudomány és művészet ItfréWl
A tisztelt ofoasó-közÁnséghez!
Egy éve lesz innen-onnan, hogy e lap megindult egész-szerénységgel, zajtalanul, de azon öntudatra érett eszmék kösf hogy a provincziákat képviselni lapok kellenek, melyek egyengetik az ntat a közös, nagv nemzeti czél eléréséhez, s hatályos részt vesznek a küzdelemben, mely életfeltétele minden nagyra törő népnek.
Nem volt czéljok a lap alapitóinak égre törő nagy eszmékkel (mi kevesek osztályrésze) megjelenni a küzdtéren, s különösen a mai napokban, midőn a legnagyobb szellemóriások sziklához Iánczolt Promeffi-kenlTSSS^rmvtidlltík, porba sújtatnak az események hatalmától, - de csendesen, szorgalommal művelni azt a közkertet ^a nevelés, gazdászat, irodalom, művészet, ipar, kereskedelem stb. kertjét — melyből önszorgalma után jogosítva van minden polgára a hazának egy-egy -virágot tűzni kalapja mellé, vagy egy-egy érett gyümölcsöt szakítani.
Anyagi haszon sem volt n czél; mert az egyenesen fejjel menne a falnak, ki napjainkban az irodalomból nyereséget várna, midőn nagyobb — a haza szivében megjelenő — lapjaink közül is több elbukik, minden erőfeszítés, áldozat daczára.
De volt a czél: hatni a közmiveltségre; ébreszteni; az értelem, közügyek iránti emelkedettség, saját helyzetének felfo-\' gása s a szent haza nagy érdekeinek csak egy sugarát is bevinni azon alsóbb néposztály hajlékába, hol meg van a szívdobogás,
de nincs mindenkiben nemes hajlam, képzettség, öntudatos ébrenlét jóra, szépre____ Megvan a lélek, de a földön jár,.s nem a
magasban, minél tisztább légkörben hallgatni az Isten szavát: a eötétségböli megváltásra!... ^
Nehezek voltak az idők, mostohák a körülmények, s csak nnyagi áldozatok mérlegbe vetésével állhatott meg a vállalat, hogy a lobogóra tűzött eszmékért küzdbessen, harczolhasson.
Fodor Pál ur — e lapok érdemes szerkesztője, — önként visszalépvén, nekünk jutott a tövises tér, nem vezérkedni rajta, de köznapszámosként munkálkodni, izzadni, fáradni a jókkal, a jók javával, hogy közerővel, egyesült akarattal tehessük meg azt, melynek kivitelére nézve a sors- és- idöviszonyok ellenében egyes erok elporlanak! Közkatonák leszünk, kik a tán nyert csatákért nem is kapnak, de nem is várnak babért, hanem osztályrészül azon öntudatot: hogy hazafiúi kötelességeiket teljesitettéfe-
A lap képviselni fogja ezután is a megyék szellemi és anyagi érdekeit, s a politika kizárásával hoz czikkeket a gazdád szat, közvagyonosodás, ipar, irodalom, nevelés, művészet stb. köréből; a tárcza pedig érdekes, mulattató közleményeket, verseket ismert Íróinktól; kiknek becses koszorújába sikerült ujabb, jelentékeny erőket megnyernünk, kőztök Kempelé-n Győzőt, ki tárczaczikkeivel ezután is érdekesíti lapunkat. Különösen tekintettel fogunk lenni hazai, s kiváltkép megyei" fbldmivelésünk minden mozzanatára, s törekvésünk oda fog^rányulni, hojgy a csak közelmúlt idöban emelkedő gn«d*S»??*fok JapnnTfh^n ha nem ia kalauzt, de bizonyos irányt — mely itt-ott kisebb birtokosainknál még igen éreihetőn hiányzik — nyerjenek.
E czélból igyekezni fogunk a gazdásiati tudományokban kimerült külföld" e részbeni elmeszüleményeit — a mennyiben azok honi állapotainkkal össze nem ütköznek 4— olvasóinkkal tüzetesen megismertetni.
Ez oldalról működésünk kezdetéül mindjárt az I. félévben megkezdjük Dr. Löffler Károlynak Berlinben megjelent, » a gazdászati ugy a tudományos világban nagy elismerést aratott .Észszerű Gazdfeszaí" czimü müvének sikerült fordításban! közlését Kényi ismert tollából. , "
Magáról e műről elég legyen röviden felemlíleni, miként abban a gazdászat minden művelete a kipuhatolt és megállapított természeti törvényekkel kapcsolatba kozva, azokra bazirozva tárgyaltatik, különösen meglepő e műben a természettudományoknak az élettel szoros összefüggése, mit a szerző gyönyörűen megoldott.
Adunk levelezéseket a birodalmi főváros, a haza szivéből — Pestről s a megyékből; újdonságokat; piaczi, kereskedelmi híreket azon pontokról, melyek a nagy gazdaközönségnél érdekkerbirnak.
Teljes erőnkből korbácsoljuk ezután is a bármi téren magát felütő charlatanériát, míg tisztelet és zöldágot nyújtunk az érdemnek, mely a szeretett hazaj közügyek és nemes czélok iránt hevült, a legutolsó pórkunyhótól, fel a palotákig.
Seregeljünk hát egybe a jó ügy körül! Szent feladatunk: minden sánezot elfoglalni, melyekhenajiemzeti vagyonosodás, . gazdászat, irodalom, átalános miveltség, ipar stb. előnyére elfogadhatjuk a haladó kortól felajánlott küzdelmet
Istenem! ha már a politikai téren nem szerepelünk, nem százszoros szorgalom és lelkesedéssel foglalandó-e el minden üt, mely nagyság-, jólét-,\'vágyonosodás- s boldogságra vezetV! Nem kell-e mindent megtennünk más téren, hogy a rohammal haladó mivelt népektől hátra ne maradjunk; hogy ha a nemzetre jó vagy rosz sors vár, — készen legyen erőben, gazdagságban i szellemben magasan!!...
Hála azért azoknak, kik a megyékben a nemzet számára nyitva levő utakon buzdítják, vezérlik a népet; kik az elfásult-Bágban érdekeltséget kéltének a közügyek iránt, s vért lüktetnek a sziv felé dobogni... Vágyat adnak a lelkeknek emelkedni....
Kik megkondulnak időnként, mint a nagy harangok, nem azt jelenteni, hogy nyugvó-ünnepe, hanem közös munkanapja van a nemzetnek...
Tehát imádsággal, ügyszentséggel, szorgalom és Isten áldásával előre!
Mi megteszszük a magunkét; s ha elesünk a részvétlenség miatt, boldogít a hit:<hogy fáradhattunk a közjóért, s hogy a lobogó nem összezúzva, csak bevonva van, idővel — a közrészvét mellett — magasabbra emelendő",:. Mert nem-lehet összezúzni^ azt a lobogót, mely a haza és közboldogság érdekében tetetett Igsgővé!... Isten s a haza nevében!
Kelt Kaposvárott 1863. május hava 28-án.
ROBOZ SSTtíl
mini a „Zala-Somogyi SSklbny" fiiel&i tzerineOSje.
A fentebbiek utón nincs más mondani valóm, mint\'felkérni a nagyérdemű t. olvasó közönséget, hogy tSh"lQÍe*elW m«M pártfogolja lapunkat; én mindent el fogok követni;, hogy az a legcsinosabb alakban, s a mostam nagyságban a_ kitűzött Batáridőkön pontosan megjelenjék. Előfizethetni vidéken minden cs. K. postahivatalnál, s JSÍ.-Kanizsán könyvk^k^éBembeii^egesa, évre 5 frt, félévre 3\' frt, negyedévre 1 frt 70 krjával. Hirdetések a lap homlokán közlött árért, s tetemesen alább szállítva, gyor— ían^zöltetnét: adlMc, ugy az előfizetési összegek bérmentesített levelekben alulirthozrküldendők. 1
• - " WAJWTS iJÓZSQF ^ /
• : • \' \' mint a.jala^omcfft «&«-#" ««* ^J*"?*-. " .
-4 .ö4* 4r
Kaposvár ,
>i utolsó, tuúl^toi^NBfqftlí ^fPW8^^\'
erkölcsi « a$itgi^ntfPÍÉa&Lbrforytóml voltak, hálás: I^MÖnetet mondok : es éven jii-.vewtett- ti?íta jósxindék igazolásául szabad lrgyen a lnp-tf>ályájára vetett rövid vissza pil-
íé* uresz lésére^ ha riink,? 31
. lantossal ntnu megjegyzéseket lennem,
A vidéki társadalmi közlönyök nem min-tlirf j^^ttl0pt|tt,g8> vi-Afki \'tisstáu ,politikoj latáKÍKsEg1 — Véleményem bzeritit — sehol és\' sonasem feTI^Qén, szükségesek.~Nálunk azonban, us~tüxete5en~irjelcrridtfben a vidéki tdrsadalmr közlönyöket nélkülözhetleneknek tartom,\' nént ai^rF^m&Lha.u irodalomnál ambitionálni akar-\' gfíak^Jiaoem mí;rí ;tudom, Ós sohasem titkoltam magáin előtt azon javítandó fogyatkozásokat, melyek — az előre haladt nemzetekhez képest, ü" félábredtrközszellém és cselekvő életrevalóiig\'ttfopk ént1 megrijtiló hiányai miatt nálnnk a
cJiltura, b» átalános mhelödés, a tudomány, áfában a közbül adás elé mért téren „észlelhetők. E téren nem bágyadtan és tétlenül, de a munka., ereje vei bizakodva kell áHanank, mert
a vüág nagy. versenye elseper"—--
. jtá azViuari; ^iog^a politikai ^ír^"elmjL" létekkel"1\'puszta \'óhajok közLábglalkozni elég
gyón úSalatkofciV. A politikai átalakulásoknak a socialis^élet friss ereje _-— mely teremti az anyagot — rakja le alapjait, erről nemcsak Roma és AÜienae, de az újkor elölinlndt népei is tudnának szólani. A boldogságot k ül érinti e-zéá nélkül J}n.magunk személyében találni fel, Wözoltyhyel\' vonulni <1„ n köz versenytől és dugott kesékkel várni mit hoz a jövő— kényelmes állapot talány de gyümölcstelen s oly helyzetbe teszi n népeket mint begöngyöllottzászló, melyet.— innét -vag-vv onnét javéit- a -ssélrj-ka-kedvezöfís — igen nehéz kibontani! —
. t. Alég hemvagyunk hát tul aRubiconon, de ajjóií sxép JaladiXs ismelyet negyven év^óía tefctttftk,-mindért ttreií^a-socialís élet azon elevenségének köszönhető — mely nem a kicstr. Bjy.es gúnyra és gyűlöletre, de az egyetértésre kureste a .forrásokat, s utóbb a politikai élet szabadsagai teremtette, meg.
t -Tökélyesuhu olpbajos dolog, liogy e felé k?SzelVólu|ia*]ge"h*nehéz, akkor kivált, ha a cselekvésiére el van zárva elottüftk.- Be a társadalmi liahidás tere minden nép előtt szabad, az itt. kifejlett-pezígo élet; hangyaszorgalom- és életrevalósággal teszünk tul azon akadályokon, melyet. rtén>elyek maga a társadalmi élet kifoj-lésének mondanak akaditlyaiul stb. stb. v~-(Midőn más vállalkozó hiányában egy évvel éVeToU vezetésem alatt, megindult e lap, az el-
inkaí^g^***^ »fr>«m-
^ e.......
^J-körbcn, melyben \'él érniozo^
És ha ily "rövid éleinek volna nyoma? nz érdem nem w.eiyém^z^a usyrnbecBillriifun-at ^t^v^hVp»%iiJ maradna íann^azá-
kntáraaka
moriir.i valami, elengedek mindent, csak azt tartonTfenn^ mely egyet mégillet azofc közül, kik ^rra-.méltal^Lk"a lapot^-hogy társalogjanak: vele. ,~ . . - • .
És most — midőn a szerkesztés jtyatottabb| kezekbe mjegyLár^azcTnniítbení Ssjre^nybeíii,: hogy a kozrészvét. még melegebb leend, Őszintén kívánok — tisztelt utódomnak": kitartást, sikert; s c lapnak, melyet az életbe mint ruhátlan ifjút bevezejék, azt, hogy vele még mint gazdag öregúrral" is találkozhassam.
Üdv és szerencse mindnyájunknak! —-----—:-TtfDVR
Néhány szó a népnevelés ügyében.
Sanyiit a természet, melynek örömét efóld minden lakosai, de különösen az emberek élvezhetik. Eljött az idBj mely megmutatja\'n szorgalmas mezei mún-kAariak,-mint lesz megjutalmazva fáradozása a minden júk adujától f mely — ha csak Isten által reá bo-caUttatott\' csauas\' áhal" "ét "n"em\\ rabolta tik, reménynyet tüiti el a mnnkás szivét a jüvÖ bő aratásra. —Valóban összefüggésben áll a természet tavaszi kifejlíidéac a munkúa embernek, s küIönöBon nz ískülntanitó min-dcunapTrí\'gíabiíásságiirva.l, inelylyel isknláj.i kíjrüTtiít-juk üt foglalatiiakudni. TekiHtsünk a jó — és szorgalmas tanító iskolájába, s látni fogjuk, mint vet kéaü ösztül kezdve — tavo.sz.ig köréből iskolájába üsazve-gyült kicsinyeknek szivébe uly mn^ot, mely — ha Bzcrem\'BüB kifejlődése leend, — egykor oly gyümölcsüket liozand, mely neki bü tdcptétult fog aJni fAr;i-dozásaíért. Tekintsük a jó tánitót, mídon szorgalommal b türolemmiíl várja maokájának, reá nézve ngyan TBTíköly"CNÍuuiut iitizó "kifejlödóeét. ti miutiin eljött nz aratás, megpihen 5 nyugodt lé-lekkel ím i ml Hatja; eddig Terjedt iskolámnak ez" évT körizáká , B érzem, liogy né\'mileg eleget tettem kütuleaiiégcmiiek 1 — lJií elég c cz? Vájjon az élni — és .pedig beoaületeBen élni ki-vitnó embernek csak ennyi a feladata: tettem e m>g-elégsaám ? Nom így felel nekünk egy sok igazságot magában .foglaló arany mondat, nem igy terjeszti elúukj \'életfeladatunkat, jnidcin azt mondja: n«gy dolgozzál^ mintha űrökké élnél s ugy imádkozzál, minttm mindjárt meg kcllénp hnllnod :u s ki hüon akarja ezen eict-fuladatat\'líléltátiyolnif annak c szerint is kelt caele-kednie. "Mert elcg-é\'az, ha munkánkat, melly egy évre volt elibénk azabva elvégeztük, fi további jüvönkrül no gondoskodjunk? VaÍjon_^ajdjjn n mezei munkás az Ü aratiUiit, vagy szántását elvégzi, nem gondolkodik v, hogy mikóp vihetne ugyanazon munkát máskor kevesebb izzadaB us faradsággal, b mégis czél szerű ebben vpghoz? erre igennel felelünk. Ig\'ehnul kell pedig arra ia felelnünk, hogy miután halad a világ haladnak a nemzetek ^. a mii vesz etekben- —r s útalában á kiképzettsúg után törekednek; haladnunk kell nekünk Jb. Haladnunk kell nekünk különösen tanítók-
b egymással közölve véleményeinket,torvoínkiit, nj eszméket gyüjthebsünk jüvend6beli munkiink minél czélszcrübbcni kivitelére.
__Ynlnhan nzép midőn Snmegyyármegyébül, melyről távolabb megyékben nom egy gúnyoa megjegyzést hallhatni — jönek ily hirek, melyek előre ia mágazáfólják reánk ná|T4 * •»WW |>TOtaaárfte«ebb aUitaáofcat; szép; hogy Bomogy\'vafiBeg^\'év\'.\'tanítói kara az, mely tigyaif\'cíekély""f%f§t"Wíámlál/\'STnégia ;cltírltörekszik a jó éa üdvösben; B2ép, hogy a somogyi "ev.ieiperesség egyházfórfiai -=L-azokl kik agyán távolról melegesznek, s éreztetik jótékony hatását a az&-munktá meggyújtott:világító: tűznek H inégis annak áldást hozó melegétől áthevülve, sok népesebb egyházmegyét túlhaladnak Bzorgalmuk által. Ha tekintjük egyházkerületünk megyéit, még igen csekélynek találjuk aaoknak Bzámát melyekben ajóczélu tanttói értekezlet kivihető lett volna; a megyénkben már né-^ "Slztny alUghft h^lyptíptptt — " ereáménye is láthat6, mert ha az itt-ott létező, szikra egy-csomóba rakatik, megizzad egymástól .újra ípind, b nem kell kételkednünk, hogy az hamar kialszik. — Ugy van a tanítókkal íb —ha soha egyik a maaikka) érintkezésbe nem jön, a\'semmi ujat nem tapaSttal.— a régit megunja, kihűl kebele s a népnevelés az. Ügye iránt hideg lesz.
EgyÜtüétunk.végeatével csak egy sajnos hírrel lépetett ineg a tanítói kar, mely.\'nem, csak miránk pro-lestansTigybáziakTa, de honuka^ nemzetüket, b\' a né- -pet szerető, annak boldogsága elŐTöOBdltásái a törekedő minden rendű megyei közönséget — sajnáló érzettel tült cl, mert e\\. es per ess égünk egyik népesebb ¦gyüTekraet\'eneTTel^ eddigi
elnöke, a népnevelés ügyének fáradhatlaá előmozdítója ^z. tí. lelkész ur körünkből eltávozik. Adjon Is- \' ten helyébe ismét egy ily indulatú buzgó férfiút megyénknek, -^-íi tóvozé lelkész urnák pedig nemes keblébe továbbra is erol,.h»gy leendő hívei között ugy fogadtassák, mint körünkben fogadtatott! Adjon Isten a népnevelés ügyében fáradozókuak szilárd pártolókat ! " Egy tanüá.
Baleseinónyek BátamegyóbŐl.
Az e f. máj. hó első napjaiban Baján a vendéglőben szállásoló, 3 a "bajai egykori urbdalom részleteit megvásárlóit vevőkkel kölcsön szerződéseket tevíi belga bankár Kotbou ur,. amint aiknny adás kor egyik látogatójának a kapnigi kifléréBO után szobájába víbz--Bzatórt, — egy bajai-péknek rósz érkölcaü s ozégéren magaviseletű réazcg fia által megtámadtatott <éa meg-véTeitetett.
SajnoB, hogy az ilyes, az egész nemzetre szó-gyentbozó mauvuis sujet*nck kiüzettetése és depprta-tioja/jrégett Gaycnc-je nincsen Magyarprszagnak.
¦ Az e vidéken ilárja Gyüdi Rigícziii átmenő, s itt megállni szokott bucsájá\'rók proeeBBÍÓÍ1 BtOz^tt, az ahnási a legkitűnőbb.szokott lenni}fmir cbak.azér^.is, hogy ezen. fijtatoskodók nem ugy, mint a többi hely-ségbeliek .gyalog, s csak néhány kocóí kíséretében, hanem ezek a buasujárárokat .kizarélag ~koc&iu végezik. — A. bupBujáratra egybegyűlni szykott kocsiknak aJ szazat is megközelítő nagy atáma, azután mind
k "iu\\iliw;•" ~r"Byjreav..., • .," ~
- (TSrédtk,)
•il\'.\'Httjlimt.msBMl, melynek óriAii ssárnn
iHUer rilig felett lebeg . .. ¦¦¦hH ItíjW\'Silll... » mlg \'imott ¦ \' - 1
Villimfslii eumije: Csillagkínt
Mukmdt a tiutm i gböl; gondolutja v— fétíjlQ meteor.
. ÍtiH»ittj«lUti^Igs ,----:.. .
. Mjpdcii «jj»T».a kirlioíatril.
VtjtiUu mily, lcaciaja mind epe\'; Mulotya gúny, húelgni nem tulult. . .Ssamének latic^üzc vilUmeBaniti, Melyei TypJunj.Asfcá^J riwJtL
tfóhzja út v Alma egj- viíüfalítil ";-;?Sj/Lto*!ljiieu->MtidÚ9 Parik lengecekJ : ->-Eaiményc földi istenség.
bzamuib vüiiirja; •*¦ . *
vir>^pk blLoi lalialiato/— KImi- l,t«uejtark íipulaia.
» kuliia nto lialal ÍUfl.
;—Htüló csillagok.-;——!7-— - ... ív.. . . v
—:\'A lfgtcserlibb-éreésok cpyiko n földdn, llH\'aí embet a nyugalom óráiban egyedül érti magái, jóbarát és hajlék nélkül, melyhez a szív ragaszkodjék. _ . .,
— Minden tevékenység,-mely kedélyünket Jclizgajja, könnyen hatalmat nyertet fölbt--«nic,:mbéletunfie éppéfi~ngy^vSÍliatik k\'aVos-, mint liasznüHsá. t
— A \'folytonos elmélkcüéa a fűlött: mi1 lennejobb?-eKeledhetí nze,a,mi jó! .: .
— Ha ecöszak, által akármik sziveket megnyerni —mitsom vég^hetUnk;: ily eijeíbon meggydziídésrc kell bírni a nem kínznni.
— A mi a fátyol a Bzépségné], áz-\'a sze-ré-nység nz erénynél; még jobban"kiemeli nzépségét.
— A rediik ösvények, melyeken az eltUníi ^képzelet az ^rkczS tapaBztalilsaal találkozik.
— Ai-\'omber rendenen lobban örlll, liá ^meg»tUnllnk nolvtoazat tenni, mintha jóté-
teiiiónyinklet nom; f.olytatjuki ¦;:\\. \'—..Ml az.ember?.A,természet legg.yren-jfibb, de^gaiidol\' "
— Három dolog kezdetleges ÍMÍgyidejUí az.em.bej:, a^szabadiiÜg » a b-elátáa-
~ — Ki únnüigát jöl ismerí, nenrfog rná-sókon gápcsolm S\'alót teíjálni.
Széíétetunk indító\' oka Isten, határa ¦mértéktelen;" ¦¦•-¦¦¦¦¦
Az élet .vígjáték azoknak, kik néaik, s szomorújáték azoknak, kik\'-iérzik. L
. y. ...
— Modorúnkat .a tírBas\'^fiBan\', jellemünket magányban képeztük. \'
j, —Mondj igazat, érezd la^dé valahányszor szükség kívánja, slhallgatniiu tndd azt.
.. >-T-!ÍjsalBVlfa.éí.d.em nélk.UIfralyan, mint :ft)éggqlyó.,\';jncly ,súlya:h,iján,.ei^ejkedik. .
; i—Kit nem szenvedhetünkmíg egy szeljél— száz s\'zor\'|értjttk\'röszn]. \',
— Gondolataink némákkor jílnok, mikor óhajtjuk, hanem ha íík akarnak.
— Gyászolni nnuyi. mint Istennek nem hódolni; a gyászoló mindig azon akar cstinge-ni, mi nincs, s többé nem !« lehet; folyton keres !ésHohá; BéáJ\' t\'áláh.\'" \' \'ii\'\'" A
— A déleknek \'nagy\' nyavalyája\'^\' -*«ég-hideg,Ulén, mely félelroeatejt,>hqgy.aa ttm-ber kikerUlheese, a..liléknek,.fqlytopos, élénk moggását ueincsak itnu^ka, álta\\.k,el| fentArtoni, hanem baráti ésináH\'ügybeli érintkezés áltál i» kell szítanunk. .
Alanyi kocsik nagysága, őrös alakja, a rajok tett sátorok szorgos készülete, a kocsik elébo fogott nagy, pröa-s jó tnrto.lt lovak Btépeóge, de különösen jól ruházott szálas embereinek klflséj a nemcsak a figyelmet magukra ragadják, hanem AbnáB, mezővárosa lakosságának Titliáaoeságát és ájtatoaságát.hirdetik, ugy egyszersmind annak vagyonosaágáról és jólétéről ta nuskodnak. .
Ez idén különösen május 12-én ezen kocsik a rigicaai római kath. templomnak tágas terét nagy asámban-iwritottákí miután Almásról- sok kmjBÍ"jött-moa tanában a mára várt érkezők elébe. — Ezen kocsik egy vérrel buritott tótot hoztak\' a töszomszéd legyeni pusztában a pesti országutban levő sindelesi rcpárdából elaléltam a rigicxai község házához. A hely-. beli mindjárt előhívott, igen érdemes éa ügyes orvos még életet sajtvén az ehüéltban, Bebeit bekötözgette ,s a szerencsétlent magához hozta, arészére szolgált gondos utánlátáa mellett most már remény mutatkozik felüdüléséhez. — A baleset pedig okként történt: egy a felföldről az alföldre munka végett lejárni szokott Nyitra megyei csomó tót a mondott csárdában reggelire befordult, midőn egy a vidéken hírhedt ott ólálkodó betyár a sérelmezett-botját kérte; melyet, hogy aa áfangedni nem akart, a betyár éktelen a tusát a tótnak karja vastag busában a könyökén jilul ugy Ütötte, hogy a hegyes kés a vastag busón keresztül hatván, egy rántással a nzerencsótlcnnek minden kü&bo eső ereit ketté vágta, — mire a tótnak jrvávn. társai elrémülve szét futva, a gonoaz betyárt elillanni engedtek. S ugy mig a sérült ide hozatott, az alatt Jíibb óra: eltelt a az elfolyt vére okozta elgyengülését anpyira, hogyha még éppen idejében az orvoai segély elmarad, az ember halál fia. A megugrott czinkos a "hatóság jütal nyonioztatik, de még kézre nem került.
Idősb rigiczai KOVÁCS JÓZ.SKF.
Zalaniegye, Ilnhót, juníua y-cii.
folyó évi május 2 l-án délutáni 4 óra tájban valóságos trójai veszedelem volt nálunk, melyet cpak látni, de leírni legügyesebb toll ia elégtelen; ugvanis*
tjaemtanuk állítása szerint az alsó-liahóti fnln közepén egy lakóház közelében— liolmi szalmás trágya, kigyúlván, a iBikhamnr feltámadt forgószól rendkívüli dühöngése által egyszerre több ház s gazdasági épületek lettek tüzlánggal borítva, elannyira : hogyha kimondhatatlan gyorsasággal terjedő tűzvész azTHTiö\'zs.égJ\'elBÖ-felétallg félóra, alatt földig lehíun-vasztotta; a még ily nagyságban soha nem látott rüz-hez-aein küzeliteni; — az épületeket s ezekben találtató ingóságokat pedig megmenteni annál kcvrsbbé nem lehetett. ^
Ezen BSDrencsétlenséget nevelte azon körülmény—is, hagy a. népnek legnagyobb része kinn a mezőn és a szölöhegyekben munkával foglalkozván, mire a tűzvészt észrevették, már caak leégett kedves lakóházaik puszta helyét találták, — nem maradván egyebök a rajtavalójoknál. Vérző szívvel kell a valóban borzasztó tűzvész által előidézett ama vérfagy-laló körülményt is felemlítoni; miként többen a nö-s^emélyek közül a lángok elől menekülni akarván, kezeiken b lábaikon égés fájdalmat szenvednek, — egy á többi között égésien elégett; — egy másik férfi "pTÍr~nap múlva lett az égéa áldozatja, több\' azép ökör a borjú, Bertás, és számtalan baromfi égtek hamuvá; ha.éjjel törtónt volna e szerencsétlenség, hány ember és állat lett volna a tüzvéaz áldozatja? — így is kö-r\'Ulbelül 44 jobb módú szorgalmas s több tagból álló Becsületes CBalád jutott véginségre, ezenkívül Bzámos
aárIlSkalÍ ZBellér"B lnkoB le" földönfutó nyomorulttá. A földig leégett báz és sokren.tü jpzdaságUpü leteket -uieg aeui leliet becaülhi, — mégis a tűzvész okozta károkat a szakértük, körülbelülnyolczyanezer forintra tPszík; cl lehet-képzelni, mily hosszai idő muly.a szod-heti magát össze -r- annyira mennyire is—r. ily, kiáltó ínségre jutott számos család, kikkel, a tettekben élő nemes emberbaráti szeretet, a nagy nyomort és kiáltó Ínséget enyhitöleg feledtetni, adományaikkal fliet-tek a asL-láazlöí jólelkű szerzetes atyák 44. kenyér-^ írü fiital; a azi-míhályTTTelueliHzrvn iitvekj íjaiar-miot a szt-balázsi jó Bzoms?,édok, BZtnte jelentékeny élelmi szerükkel.
Xjó lelki emberbarátokat-.ugy^anaxon neraea-Bzi-vüséggel, még adomány is-követte — 100 frt o. értékben — n-t. Muraközy János helybeli derék lelki pásztornak jíralmaB jelentése folytán — a nílgB--veszprémi káptalantól, kinek, valamint a többi nemes adakozóknak legmélyebb hála köszönetünkét kitűnő tiszteletünk mellett nyilvánítjuk, azon imáinkkal : hogy a nagy Isten védje kedves hazánk minden egyes, községeit nz ily borzasztó tűzvész.-és szerencsétlen cBe-ménvtöl ! PL\'LAY KAROLY, tUmi tanító.
. június-hő közepén.
Biztosítsunk! Valóban üdvösebb, s hazánk népét egyaránt boldogi tóbb czélu nemzeti alapítvány nem létezik, mint ,.nz első magyar általános biz-tosííd társasájí.\'* Ugyanis ezen intézet segédkezét nynj t mind szegény, mind gazdag boldogsága fenniar-táfaunak eszközlésére. De bármily jó és szent czélu légyen ia ezen intézet, & bár hinnem kell, hogy oly elhanyagolt helyiség nincs hazánkban,\'melynek lakosai a feivnevezett társaság irántunk való legszentebb törekvését, s törekvésének czélját ne iBmernó: mégís rszomfirnnn kell megemlítenem, hogy nagyon1 csekély azon helységek száma — még Zala-Somogyraegyéink-hen is, melynek polgárai — szegény vagy ur — fel-_ használta vi.Ina ezen jó alkalmat, fáradsággal b ve-szödséggel (¦/.¦rzett vagyonának inegörztfére. így pe-di;; azon oknál fogva vagyofc t.áti>r nyilatkozni, mert ui.li.Kz.ir liall.ittam ez évben, liogy ezt vagy amazt a határt elverte a jég, — itt vngv. amott tűzvész volt, ennyi.és .¦¦nnyi cr,alád lett szerencsétlenné, mert vagyonuk nem volt biztosítva. Hasonló tiirt hallhatunk ni\'ist Véserül is, mely helység butára trmekének egy ft\'pzét jmiins hó 5-én <>ly temérdek jég verte tönkre, begy másnap délben is lapáttal lehetett volna merni a ÍÍÍÍVÍj ^«YjSíÍÍes,cu_t. Véssey Lürjncz ur birtikánab termetéből talán \'/,„ n\'-w\'. leeml, mint mennyi különben lett vnlna, a polgárság mezején íb tetemes kár lett. Megemlítendő, hogv n fennevezett bolv^ség-ben, már másfél év lefolyt;, óta van a szinte fenne-vezett társaságtól ügynökség, s .eddig még egy biztn-sitó Bem jelenkozett. Itt a j.*ld.i ismét hazám .polgárai ! Használjuk a javunkra czélzó alkalmakat 1
M, J.
Egy bajor hóhér emlékirataiból.
1723.
Május 6-án kínpadra vontam egy 24 éveB fiatalt, roBz életért. - ^
Május 8-án fölakasztottam, egyet, tolvajaágért.
Május 12-én két 19 éves bajadont fejuztem -tol-voj ságért.
Május 13, 14, 15, 18 éa 19-én vasárnapot kivéve mindennap végeztem ki czigányokat; nyolezat fela-knaztottam, hatot kerékbetörtem, hármat megégettem. K equiescant in pucc!
M*ájUB 2ü-tól 2^-ig.Beminí.hivatalos dolgom nem volt; hébelióbu lovat gyógyitottáffj a parasztulnak orvosBágot és írakat kéazítetténi: ;
J Május 2ÍJ-én kínoztam, ugy 30-án ia, valamint jun. 1; u, 8, és 9-én j 10-én fejeztem, 12-éa kíkorbá-^soltam; 14-én bélyeget stttöttem.
Ea emlékíratok utolsó lapján:\'é% olvasható:
Bzerencaésen kivégeztenTaz idénííázzal biró pa-nfaztot lC-ot zsellért éa nirpazámost 30^t, foglalkozás nélkül való rósz ^mbert 40-et, kikorbácsol tata 18-At, bélyeget aütüttem lU"-re, kínoztam 40-eL in summa kivégeztem, kikorbácaoltam, megbélyegeztem és kínpadra vontam I54-et. Omnin ad majorem Doi g4lo riaml , ;
Ugj-ane bakó következő tartalmú levelet irt egy komájához:
" — KeJves ^mSmT "Örömmcr értesítem, hogy"" Isten áldása van velünk. Ez évben szerencsésen ment dolgom, az Isígh batvannyolcg gonosztevBt kfilds,tt, kiket mind Ezerencaéflen exequAltam. Ha igy megy, ¦ amit remélek is, a amiért istent naponkint kérem, akkor még becsületesen rendbeszedhetem dolgaimat. Három év óta, mióta bakó vagyok, szerencsém volt körülbelöl 300-at kivégezni. A jó\'Isten többet b küld még nekem. Ha 900-at kivégeztem még doktor íb le; -hnt bBlfjlprn". iAdja W— -----L----
Akkor majd becsflleJ
berek közt íb megfordulhatok. Isten veled komám I
Azt sehol sem olvaflauk-az emlékiratokból, hogy a véreB kezű ember aludni tudott volna. (Hrthgy.)
Hírek éa események.
^ Hazánk sok helyéről azon azómorító tudóát-táaok érkeznek, hogy azárazaig miatt nincs takarmány ; mi arról cera panaszkodhatunk, mert csak s város _uAc-z&árkaibül feinövS feleden 0yél mpgiehetne egy gulyát hizlalni.
A Egy helybeli ácBlegényt, ki nem rég vezette aráját oltár ele, á napokban n gerenda -Összezúzott^ minek következtében két napi kínlódás titán kimúlt.
A Egy vidéki földbirtokos 12-éves fia, ki a helybeli gymnasiumba jár, madárfészek után mászott fel egy jegenye fára s mintegy G Ölnyí magasságról lee-Böft. Eszméletét vesztvén, folvvást azon kérdéssel ostromolta később környezőit, hogy „ki esett le a fáról11 ? Most azonbun már javuléfélbon van, mert tetemes sérülés nem érte.
A A város dobja jelenti,, hogy a lazanaki vendéglőben 14 kr a hus ; csak közelebb volna, többén í-tt*ttáüők1-ft-4L- fcf-el5k—
A A helybeli „egyletkírt" -ben szép kivilágítás volt, különfélo Bzinü gömbök s néhány száz kisebb lámpával ékeskedett a különben ta-Igen csínos kért. Csak az a kívánatos, hogy annyi fáradság és költségért \' a látogatók száma kárpótolja & vendéglőst. Mint halljuk többször is fogja ismételni.,
A E lapok kiadója*tisztelettel adja tudtára a f. közönségnek, nogy könyvkereskedésében bármely ha? zaí lapra előfizethetni, mi pontosan teljesíttetik.
A A csendőröknek ismét Sikerűit Nagy Antal nevű rablót, Lakatos czímboráját elfogni. Találtatott nála azép fegyver, egy aranyóra 5 aranygyűrű stb. A\' rögtönitélő bíróság vizsgálata már fölötte.
A Városi tanácsunk már több ízben kiadta azon rendeletet, hogy a gabnával ideérkező .somogyi fuvarosok ne hajtsanak ló vesztében a népes ntezákon keresztül, kivált délután, mikor hegylétől exaltált fejjel nyakráíore sietnek hazafelé, minthogy azonban e rendeletnek mindeddig nem sok a sikere, elhatároztatott hogy a Bomogymegyei hatóságnál fog ezen rendelet közzétételéért lépeB tetetni.
gyon-
~ Sohsérd vágyunk inkább losértetbeu, v mintha azt véljük, hogy abban nem lehetünk.
—A természet s eszme el nem különözhe-tök egymástóla nélkül, hogy az élet a művészettel együtt feldúlva ne legyen. Ha a művész az anyagról.beszél, mindig alattomban az eszmét íb érti, "a~nelkül, hogy annak tudatával bírna. ;j
Á\' rtendetlen kedély az észnek és itélö-telietségnek rendetlenségét vonja maga után.
?i " VI.
Ö ik >L.\' ,¦ , . ; ¦ - - r .....
— Titkot akárkinek felfodozni
— Egy szabadon gondolkozó ftJ, bármint-t^tteja\'é^ titkolja is el magát: annyira még sem fog ÚorL bolondnak látszani, hogy ez utóbbi üt mngdhoo Iraflonlénak tartsa.
•¦-r-A Bzenveduly gyakran kónyíet: hagy -nérnelyekben helyeseljük, n mit másukban rpfar/aTitihk\' volna.
*,-rr A» eríny nom a\'Hzokásbftii, hanoin a oaelekudotben áll.
— Az élet «en\\ flfytJnyÖi\', som fájdalom; Wtómlfontoií ügy,\' rrtólyot viuolni és bcosüTettel boWgWttiKtartosnnkv\' --^i^
> •^J\'Mí^fíi- nluwb,\' nimt a Eízemélyes hibák ftfelekezeteskedés; mi sem galádabbmint\'
ezen eszközöket Használni azok megutáltátásá-ra, kiket nem szeretünk.
— Szeretet és gyűlölet: fény és árnyék —¦ egymással örökös küzdelemben.
— A szerencse olyan, mint a biborrózsa,_ melynek szépsége daczára megvannak töviséi\' is, mikkel megsebeZp^
— Az érzelmek c s i 11 a g o kj melyek csak tiszta égen fénylenek; az ész ellenben delejtü, mely akkor is vezérel, ka a csillagok nem fénylenek-
— Minden monyasszony — anyjának meny-asszonyLruhája. T
y\\— Nincs remekmű, mely az anya lángelméjének s ízlésének tbbjj becsülést szerezne, s melyen naponta többet igazítni. és csiszolnia kellene —mint leánya!
— Mindenki tudja: mikor beteg a test; de\'vajmi kevesen, hogy mikor-a lélek!
•\' : VII.
— Kétségbeejtő vuszélyben rcndkivtlli orvosság kívántatik. Hogy mindont megnyerjünk: mindent kell koczkáztatnunk.
j_ Valódi szépség- és kellőmnek sohsem szjibad-v-á-g.ya.kftt:ébreflitteni; hova ez vegyül, ott vagya atépaég nélkülüzi améltósígot, vagy a szomlÓlb az-iértelmek orkUlonaágét.. ivi-j-síH,\\
— A szerelmes na_gylelkü és önző egyszersmind. Nagylelkű, mert tárgyától" mitsem kap és mindent ad; önzB, mert tárgyában mindig\' csak bnmaga ai, mit. szeret és becsül.
—A boldogság virága csak azoknak nyílik, kik a megelégedés" magvát önmagukban hordozzák.
—-Mindenkinek szükséges a gond, fájdalom és óhajtás némi terhej hogy miként\'a hajó •— egyenesen, és biztosan beadhasson. j : j.
— Ki korának kellB hangulatával nem bír: mindazon bajokat el7kett tűrnie, miket az.ma-
• gával-hozr- . ,;,{!;.!
— Azidó\' jelképe az örökkévalóságnak.
— A lángész csak egy emelettel lakit felébb, nrint az őrültség; .-. . -.i:.-,.,\' .,
.. - — Minden, a mi nem természetes — tö-liélyotlen. • .
• —\'A szerencse álom; a fájdalom valóság- . -
— Azt mondjákí a bajokban ritkák a barátok. Ellenkezőleg!..Alig kötünk valakivel barátságot,- máris bajban van és póüat kár tőlünk kölcsön.
__ Keyés ember gondo\'Hrbdiik.ás-még ismind akar .vélejn é^ynyel.binúü ;;, .... -. . . \' KSsli: C3.K.-
-t1L » p o ¦ V « r. • • _*
-*iA napokban tartam!* meg a jutabj»akkal b*Im-kvtoti azáotáav*r*eny boMméroben^ ¦ «f é!» jutal-loVí" — hsr jól TIgynnk;*rtMtivo — 2 db arany és 10 frt- o. L gf- Somstlab\'liiire ar Mnie nyerte; nyert Sbmj^vUnBaew4\'\']iV • egy mírei polgár. ......
Nam kell emutBiJtokTbogy.aa "y V*reenysz*n-tátok\' a :me«y«l gazd***p egyesületeknek legszebb <»»TOéÍf legcXiS teendői. A nép megtanulja, bog>* nem ta^i-a fittn-t-Unam i»I krll miJTelni. hnftüt
nk«rjuk.hogy acsélM Jjosánk legyen. >cm siker, ba.-nom\' 6—6 hüvelykes aaántás, egyenes barázdák, egy: farma földfargztáj jó vasékekkel, a neavbalmi ,>oe korabeli ütatöké* eaakfláael, melyet asudár éa bimbó arra ráncainak merre neki tetszik, — áldják meg a
földet__A jepet: fogékonynyá icaai a_s«or_^omra az
, aldaj, nuí fafdie boa, a onhaazna. Aa a pár arany; mii nyer, feledhetetlen marad még gyermeke előtt ». ünnepet, örömöt rüs Házához. A cjélaaertf gazdasági rsxköiSk moghonoaittatnak. Szóval: népünk e téren Tekereíte tván, ok\'tattatvan^hasai földművelésünk, gaz-dáazatunk óíjr lendületet, virágzást vesz, hogy az íde-g^ntick még^tdbb okaJectid irigyelni földünk gazdagságát.
*~Keaa J. festő telepmlett la Kaposvárott: alapos --fcftirtrygeog a-éiénk-képrrlpt
tajinrciAiiv, szabadság,------, —a......_ r_—
jelleinaik" müveit; jnegérdemfi, hogyr* s»ülék.fagyéi-iáiéba ajánljak; kik « téren képeztetni aluirják gyer-\' utekeikeL ~
A kaposvári tagozok közt az egyeség meptilr-tént;moit mar következik a földek kibasitása- Valakárai ¦ : . ¦ ¦¦ ¦¦----
« Júntai hú II -én 21K. fok meleg. Elég kiáll-ni, kivált azoknak, kiket mia körülmények is izzosz-ttták. _ 1 \' . a " —
* Kérjük baitelettél érdemes munkatársainkat, levelezőinket, ardekesítiék ezután ia becses küldemé-
_ iiytyjhlcfl Ijipunk hasábjait- Kt elutt a közjó áll, az :mTnüWjdÖaiikban1llncl^^ Azon tisztult
tévézőink, kik\'tan lapunktól megfonnák tndósftiian-ikot,: tudassák velünk, hogy a tiszteletpéldányt annak kuldheaattk, ki helyökbe lép.
*- JuniaVlfó í4-én nyittatott meg a Lajpník féle kávéház, meiy annyi olcgalrtíával, kényelemmel van berendezve, hogy méltán megérdemli a látogatást azok-4ól, kik -éráikból a kávéházak számára isjnttatnnk. Kaposvárott egyébbiráni — kivált nyári havakban — nem igen oa (romolják a tekeasztalokat..
_ Al\'g pér n-aPJft majd vajjá olvadt az ember a
nagy melegben, midőn c sorokat írjuk,\' tarkaí\'bundas agyéheket ii látunk ablakunk előtt elballagni, kik hoaazu éa vBröi orral üdvözlik e tarka időjárást.
""Ajánljak az illetők ígyeimébe-* Szarvas fogadat, hol bor_és pipaszó mellett majd minden vasárnap befokóaoanak egypár fejet; mintha olj\'au olcsó v.dna a fej a mai világban ?. >
.\'._ _ Ki fel boa idöLvjel is akarná, Ülni, milyen a hold-fogyta, nézze meg^Untner pék kifliéit, melyek ngy - elfogytak -pár nap alatt, mintha az áldott Söiflogyotis éhaég fenyegetnél .......
* Tárollak közül sokan ki a vidékbe, a vidékiek pedig, a^városba jönnek epreaxni; ur Isten, melyik édesebb?
"* Megint kóborol a vidéken egy ipar lovag, ki francai*, német nyelvet heaiél, a a.legnagyobb szemtelenséggel követeli krmeglepeti háziuraktól, hogy ismerjék el, mikep már találkoztak egymással; utóbb kisfil a nagy ismeretség titka: kitárja mind a két tenyerét, és pénit kér. A legyek ia most legixemte-, lenehbek. ¦ ¦
* Somaiich Fái, hoaazahb távollét utSh megér-kg«a<lBwnopftraf rövid pihenéa után a korithniccAí iürdoVemegy. ¦". ••¦---....... ......
»"A kaposvári toronyórát valahára csinálja egy -"-lakatos • Qlft {s, hógy már egyszer tudjuk: hánvat ftattas én?l \'¦
^ ^ L6 ^
Bzeazt, éa szűrd le.
* Legkoselebb vett értesülés folytán Sörnyén a marhavész kiütött AdjaTui ég, hogyha már meg nom czafolhatjuk is e asomöru hirt, — mielébb meg*aünjék a hagy gazdaközönséget ez általánosan anjtó csapás.
C. K - nak : X\'gjxa merro jir ün, hogy hJi*t icm liallju1\' : kérjlk hen-t .ortit.
8i_ h-ira: JHtíin kapunk t&laaatT olTasd cl ai clübbí eiÁm
DJ-ilt pOlt&JHt.
V. A- BAk, Bí, Qj—bon Sierctnank tadni as crpitminrt ,runrf" Tppyilk cl a tíin, most nag-jon meleg Tan. ,5ícretj«k l-gj-misl,- — Jobb eit rtak ngy n*S7 aiem kö-xQtt elmondani.
T oak"\'glatiate i At találkniasaaLttitt Je^reíro jrf^
mitnak.
B—nak, JSaliban i VAlaait nyersa, mibelyt rlTirogsxtak a HJtlSk. -
„Ai újkori Ját- — köíöltetnl fog. ,Ult ilmadal *M ai ató]*l ¦trúfa clbaejaiival igen l
T Boldiuámak; HáteivenT — - .Járja már a pantalló.
VSgatck tan oh líabók!" — í» *erifnragúk: D.nak A fslytali* tnajd nagyon mcgsvuoilik, ha míg Boküg\' marad.
Argoainak.: Nem így kall caafolnTi kÜiaabSatesae meg Bn a tollat a lomfaboltíl; ait a ¦tftlem, eil a kii emeli, gurulnak\': Pokiig kell Tarakosnank. A^HolgyfutAr" t.flserkeiitBjínck! Nem kaptad tAa a küldő-diínyt, hogy femmi hang?
Fr-ltak Kaaluaii: bol toaradtak L—y csikkjeif Kérjük azonnali bokiilJBSi\'t,
.Zombor jBvajirfll" Idmalral riligot lát. N- unk Küpűivirott; Varjúnk egy Hs*5i ha a paticns nem invnl, uj;a hona foftlnnk oa ópcril&abos. K— Bak, li — bi); ilcgkapliik.
J-nak: Halom tch hcljitt kérünk jó ridéki leveleket, ¦ a tUiUlet pelilJuiyt kéai bsIvtcI kuMJElk.
¦- B0yíijUüttk.\' Jó gondolat QntQI, csakhogy ne a pc^ainson hauem a rút fii
Felelős fízcrkesztíU FODOK PÁL.
Gazdasági tudósítások.
Nagy-stanlzMa, jnn. 19-én. Mult szerdai ¦heti\'-vásárunk élénk volt, a gabna ára ép oly arányban szállt, mint emelkedett a mult héten, a gyapjuüzlet élénkül s nagy mennyiségben hozzák piaciunkra, ellenben a repeze ára épen nem javul. A nyitott kereskedések üzletei is javulnak ; átalán mondva, a kereskedelmi élet élénkül. PÍAcaunkon temérdek a gyü-mölca és zöldaég, naponként hoznak 100 vékára valónál többet. A aertvések ára száll.
F. hó 19-iki heti vásárunkon az arnk következők voltak: Buza 4-ft, 4 ft 60 kr., 4 ft 80 kr. Iíozs 2 ft 05—80 kr. Árpa 2 ft—kr. Zab 1 ft 90 kr. Kukoricza 2 ft 70—80 kr. Hajdina 2 ft 30 kr. i
Kaposvár, jun. hó 17. Bár tübb csőnk volt, a föld néhány nap alatt mégis annyira kiszárad, hogy szinte megreped n roppant hÖs\'ég miatt, mely néhány napon át kínoz bennünket. A szénagyüjtés javában foly, megazáa nélkül; jó minőségű, közép termés. A tavaszi vetéseL-"csökkentek, de nem annyira, hogy\' okunk volna szomorkodni, egy napos cső njrajóvá less mindent e téren. FéWlehet, hogy.a hirtelen jött nagy meleg megazorí^a aa Öasi éloaégoket^ de tán meg-ment azlaten, miután pár nap óta hűvösebbre változott az"idő, egy-két órai eaéa után, melyet hideg szélroham
váltott f«l. A aiŐlŐtők javában virágoznák; a kodark faj kUlöiiöáen bőtermé\'aael kecBegtet, ka aa Idö megtartja; mége impig ragya néni fordult elli. A nem rég történt fngy nuhylra íeaanyarU a kukoriuza tábla-kat e lapokon, hogy belőldk kevéa áll helyre;- coaka sorai vetós állta ki itt-ott a csapást. Ti»bb helyen BzántjAk a kukoricza földeket, a vetik takarmAnvnyal. Béazint n fogy, részint az ország több vidékériíl érkeaÖ asárazság és^ tcrraeketlenaégröl szélé hírek a gabna forgalomnak nagy lendületet adtak. Legközelebbi heti-.vásárntnkan. zzükatlan élénkaég uratkodtitt; s a behozott sok termék pár órn abitt elkelt a tartott érnii »ok -eladó, azt sem tutija, mire tartsa termékét a hirtelen változás miatt. A szép buza,kelt&ftö—2ükron. a rozs 2, frt 80 kr. zab 1 frt 00^70 kron. knkoricsai 3 frt 70—80 kron.-Az ár naponként emelkedik, bár semmi jelentékenyebb külföldi vásárlásról nem hnlrank. A jövő termékro is köttetnek már alkuk ; hallottuk 5 frt 6—50 kron venni barát mely még aa Isten kezében van. Sőt minden száz mérőre 2 db. es.^rnnyt Is; es utóbbiról azonban nem kezeskedhetünk. Somogyban nagyobb birtokosainknál még tetemes gabnamennyiaég hever, a várja a vevőt; boldog, kit szerencsés csillagzata megmenthetett a korai eladástól; ki eladott, az bánkódik; s legfeljebb az az öntudata maradt meg: kellett tennie ! A tavaszi r epet ók még mindig esépek.
-A—gyapja-ára-Ts ugyanesak emelkedik; olyan
minőségű, mely cselött egy hóval 100 frtjával fizette-rteft mázsája, jelenleg 180 frton kéretik.
\' "Szigetvár, Jun. lő. 13 tol só tudósításom óta leginkább a gabnairbani túlemelkedés az, mit leginkább érdemesnek tartok megemlíteni. L-jgtnkább a busa kukoricsa és zab emelkedtek; a a szép busa kilija majd 4 fr|ot két hét alatt. A fagy után melegek járnak ; az őszi repezék, melyek rcménynyel bisfcattak .a féreg illtal tönkre tétetik; felszántják répa b takarmány alú. Széna nem less oly bőven, mint hittük, a a kí előre nkar szénát, nem kap. Már is rettegünk a téltől. A.gya_nju éa repfezét ja nagyban kezdik keresni.
Yesspréni, jun. 16. A somogyi vasat elkéWülfc) óta tán most legnagyobb lendület gabnapíaczunkon ; Bok elt-séget hoznak, kivált mczőföldröl, s tüstént vevőkre talál. A kereskedők majd verekednek a kocáik mellett; látni néhány idegen nrezot is hihetőleg be vásárlás végett, A szép nezéloe búzát 5 frt 50 kron le .vették; kukoricza, zab szinte keresett. A jövő termésből ia vettek már.
Nagy-Kanizsai eleség-pi&czi érék:
június 19-én .1863.
Királyi 1» it vii
ZicRtlyiMlait
Ki-nyertltkl
KükorlouiliSít
llarhahus I
Borjóhuj, . .
DltxftiVFt\'ii
Ir^vaj . . Ludzitr . Btalonna . , ( IU| ... Uara-kÁsa . A\'üTAÍt adira .
Vaj . • . . Al. . . ,
"Nagy-" Kan Lm
k,.|
Biirgnnya ,
)Wpa, . ,
Alma .
l>io . , .
Ptllva . .
KBl. ¦ . ,
TrfJ . . .
Lud hlxutt . LaJ aovAny
KiWsq . .
Pulyka . .
Tyok . . CRlrke
6 lotan . .
Boreciot . Itciija OyfimfitcsecBel fir . . . PUipka.BillVa „ PAUnka törköly „
üzlet eladása
Kagy>KaJjiaán; akoröna-rendéglö-itelleníben-levü-Tolt WeisH Jlór-fáje nürnbergi áru, edény, éafüszericereskedfa apró Ténz]e-. takben, vagy jó feltótelek alatt egvazben f» végképen eladatik.
^ Lakás kiadása. ..
..\'í,Egy ,1^b<í emeleti 3 szobai konyha és fakanírából álló lakás holnap^ Bwíraro kjadatik, Bővebb értesítést ad e lapok kiadóhivatala. \' 1 í-
P i jr d trí é s. -
Héltótágoi Czútdery LáuíiManaotos Hr örökösei sumugyaiegvci ¦*tni3iályf«j^aiEdaiágnkTwn\'Stveniiégy darab :tehén, 12 (111 4 évcH,lldb ft ám G db ü évetíH db 1 éve»«du, és» db;bi\'ka gálabeli tenyesemar-h» «abita\'Wí»Wl«Eír égésmben akárídarabvnkÉnt »la*S. ~ Bílvebb fel-KÍUgMfWiTterLl iflti n esiköiClhetó Saigetváíott az arodálmitelUgyé-
íí-8) \' -?7. - ~, D^chon JOaiéfTfelligyelö.
H i r de té s.
N.-Kanizsán, a JButczaban levB 17. száirin has a bdb\'sUtö lldattol
együtt bírbeadnndó, -vngy eladii.
(3-3).
- Büvebb értesítést ad
Vidákovich Feroncz
kauiiau biUatS.
.JVsjdíö Jétíef kiadd, l«p- it nyomdiifulajd<nio»;Nagy-.KariiIKilti
¦Jilái és vész nieden férgekM!
Bizonyos halál. Csalhatatlan
irtószer patkányok, egerek, poloskák és svábbogarak kiirtására,;
mflly/Bzurt nlulh-t bAtorkodik n t. tíat közönség figyelmébe ^jiulniii,; Aluliri u|tltaItC,fbUiUlt lctáMW«a*k Hlkuro felül képuí, iig-y inn^Anoiiók, laiptilliuab»t^\' Hágok iilt[U_kindatt bizonyítványokkal magát (gszolni, niitiélfílgvft nzíídnoíi megi-umlcloBokeVl.BniSl. . Ezen BzerlO évig is.aláll és mégig Bikcrenon linszniilbitoí Kapható Nagjr-Kanlzsán egyedül osnk Fesselhofer Jússefiiél.
Ára egjr bádoguclenizénck, iu«t)\' IllenH Guitiunuii iiívB««Atc| vaa cllót-*«. ™«S>«r és nifuitt hetiniUtl tilasiláiwal eBj Olt 1 Irt iO kr. o. i.
vegyész éa fizaljadalota-tulajdonoa.
irjuk--ittút Üilta, kiisltéiéfr, melylyel iet betűk G—8 nap slatt a papirrél e_lenyéa«nok. öok aae-Mlaaa fogja haaxDálni, ki oly. Ígéretekét teáz, melyeket megtartani nem ák4r. Egy darab salaméit 4— ö \'napig- tarts válaaztévizbon; az fán adj hoaaá finom port azon kémkőbŐl, mélyet az aranyművesek hasenilnak. S hogy a oáalédott hölgyek u ily lovagokat lefözhee-•ét, közöljük azon mentSiíerkészítési inódjátia,mellyel, csak inog kell nedvesíteni a papírt a az iriat olvashatjuk.Egy^palaoskban páltasst 4 lat törj gubacaot % font-fehérTiurtgl^tégy aztttau-hogga-Vrlafreaitrom-