Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu fájlokhoz használható szoftverek - A "Következő" gombra kattintva (ha van) a PDF fájlhoz juthat.

 
1.42 MB
2009-01-14 08:48:57
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
793
3897
Rövid leírás | Teljes leírás (165.08 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1863 019-021. szám július

Zala-Somogyi Közlöny
Ismeretterjesztő lap
szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből
II. évfolyam


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Nagy*KanLísa. IL évfolyam.
19. szám. 1869. július 1-én- 7
Zaln-SoiiKMi) i kö/límy.
Ismeretterjesztő kp^ szépirodalom, keresl^dfelem, Ipar, gazWzat, tudomány és művészet köréből
Mejyelenei lap legalább egy íren.jnlia. hó 1-töl kezdve minden U l-én 10-én és 20-án, - Előfizetési ir postán szétküldéssel ?8 helyben báxhos hordva egfaa évrá. & frL; félévre 3 ^Negyed évre 1frt 79.-kr - Minden előfizető a tulajdonos kölcsön könyvtárit az eddigi fennlálló feltételek mellett fél" á r o n WnlLrija. —* Nyiltter egy Peiit koréri 10 kr- Hirdetések négy tusába. Petit sorért 1-ör 7 kr,, 2-or 6 kr. és minden további beiktatásért 6 kr. i bólvegdijért 30 krTSteadS. A beiktatási díj a a lap kezelését illető minden tárgy a kiadó hivatalhoz Kagv-Kuiuán; a lap szellemi tartalmit -illető közlemények pedig, ngj minden leVtlek
bérmentve a (szerkesztőséghez küldendők Kaposvárra.
Szőlőművelésünk érdekében.
Míg a politikai téreni zsibbadság tart, melv-nék légkörében — fájdalom — nem egy nem-seri ügy van nyomás alatt, mely különválva amattól, előnyünkre volna" fejleszthető, — ily viszonyok közt kettős örömmel vehetünk minden mozzanatot, mely a megyékben életléget talál magának, mely köríti a jók egybeseregelvén, tesznek, hatnak, iparkodnak, versenyt támasztanak, megmenteni a jövő számára azt & kincset, mit elveszni hagyni — nemzeti bíin.
A szÖlőmívelés, borkezelés egyik legfőbb teendő, melyre utasítva vagyunk a jelentől,mert nemzeti anyagi gyarapodásunknak fő rugója. Hogy eddig is hátra maradtunk, szemrehányás" illethet bennünket; mert ha kedvező éghajlat, Tőid s erővel megáldott bennünket az Isten, kit okozzunk, hogy a termő kincseket — a világ piaozok kívánalmainak megfelelöleg — értéke-kítni elmulasztván, nem jelenhetünk meg a versenytéren, hol más népek nemcsak babérokat, de gazdagságba jólétei aratnak-termékeik, verseny- és szorgalmukért.
Tegyük mellünkre kezünket b valljuk meg : 13 -nmlaaztas a inr hibánk.
A gazdasági egyesületek vannak hivatva napjainkban, hogy vczóélobogóval menjünk elő azon utakon, melyeken jólétünk sgazdagságnnk gyarapodása várható. Elhinteni a jó eszméket, melyek számára megvan a íbld, csak szorgalom ösztön kell, hogy kikeljenek, virágozzanak.
Somogymegye gazdasági egyesülete egyik fÖteendöjének iameré a szőloniivelés, borkezelés tanait hirdetni; e téren előmenni, serkenteni, oktatni, belátván: hogy gyönyörű vidékeink meg vannak áldva s kijelel ve arra, hogy mennyiség és minőség tekintetében értékesített, s a külföld kívánalmainak is megfeleli! — boraikkal 4rjék el az anyagi Üngyarapodás egyik lépcsőjét.
Kedves kötelességet teljesítünk hát alíkor midőn a szőlészeti szajwsztálynak. működéséi, hathatósan tanúsító jeje^ys^XidaiHatjak-íne--lyet ez az igazgató választmánynak\'\'tgtt:
Tekintetes Igazgató választmány!
Egy éve annak, hogy a tisztáit választmánynak határosam szirént megalakult szakosztályok működé-sökci megkezdették és a gyakorlattéren munkálkodnak } illő, hogy törekvéseiknek ezen idő alatt kivi-vutt eredményeit bemutassák.
A szőlészeti szakosztály, melynek feladásai közé tartozik a borászat ügye is, ezen kettős tárgyat illető leg két szempontból inditá meg munkálkodásait: köz éa magán Bzempontból,
I. Közszcmpoutból szükségesnek tartá mindenek eiíftt a azSlészet ér boTáezat-áHapotat^ ugy a- mint- megyénkben moBtezáll, megismerni, a e végre megkérte tagjait, hogy a megyét járásonként maguk között felosztván rovatolt jegyzék aserént, mely rovatok következük: a") helység és szőlőhegy vagy szölötorüiet nova MszöllÖvel beoBültetett tér kiterjedése 1200 ?öl...