Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
1.42 MB
2009-01-14 08:48:57
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
558
3373
Rövid leírás | Teljes leírás (165.08 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1863 019-021. szám július

Zala-Somogyi Közlöny
Ismeretterjesztő lap
szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből
II. évfolyam


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Nagy*KanLísa. IL évfolyam.
19. szám. 1869. július 1-én- 7
Zaln-SoiiKMi) i kö/límy.
Ismeretterjesztő kp^ szépirodalom, keresl^dfelem, Ipar, gazWzat, tudomány és művészet köréből
Mejyelenei lap legalább egy íren.jnlia. hó 1-töl kezdve minden U l-én 10-én és 20-án, - Előfizetési ir postán szétküldéssel ?8 helyben báxhos hordva egfaa évrá. & frL; félévre 3 ^Negyed évre 1frt 79.-kr - Minden előfizető a tulajdonos kölcsön könyvtárit az eddigi fennlálló feltételek mellett fél" á r o n WnlLrija. —* Nyiltter egy Peiit koréri 10 kr- Hirdetések négy tusába. Petit sorért 1-ör 7 kr,, 2-or 6 kr. és minden további beiktatásért 6 kr. i bólvegdijért 30 krTSteadS. A beiktatási díj a a lap kezelését illető minden tárgy a kiadó hivatalhoz Kagv-Kuiuán; a lap szellemi tartalmit -illető közlemények pedig, ngj minden leVtlek
bérmentve a (szerkesztőséghez küldendők Kaposvárra.
Szőlőművelésünk érdekében.
Míg a politikai téreni zsibbadság tart, melv-nék légkörében — fájdalom — nem egy nem-seri ügy van nyomás alatt, mely különválva amattól, előnyünkre volna" fejleszthető, — ily viszonyok közt kettős örömmel vehetünk minden mozzanatot, mely a megyékben életléget talál magának, mely köríti a jók egybeseregelvén, tesznek, hatnak, iparkodnak, versenyt támasztanak, megmenteni a jövő számára azt & kincset, mit elveszni hagyni — nemzeti bíin.
A szÖlőmívelés, borkezelés egyik legfőbb teendő, melyre utasítva vagyunk a jelentől,mert nemzeti anyagi gyarapodásunknak fő rugója. Hogy eddig is hátra maradtunk, szemrehányás" illethet bennünket; mert ha kedvező éghajlat, Tőid s erővel megáldott bennünket az Isten, kit okozzunk, hogy a termő kincseket — a világ piaozok kívánalmainak megfelelöleg — értéke-kítni elmulasztván, nem jelenhetünk meg a versenytéren, hol más népek nemcsak babérokat, de gazdagságba jólétei aratnak-termékeik, verseny- és szorgalmukért.
Tegyük mellünkre kezünket b valljuk meg : 13 -nmlaaztas a inr hibánk.
A gazdasági egyesületek vannak hivatva napjainkban, hogy vczóélobogóval menjünk elő azon utakon, melyeken jólétünk sgazdagságnnk gyarapodása várható. Elhinteni a jó eszméket, melyek számára megvan a íbld, csak szorgalom ösztön kell, hogy kikeljenek, virágozzanak.
Somogymegye gazdasági egyesülete egyik fÖteendöjének iameré a szőloniivelés, borkezelés tanait hirdetni; e téren előmenni, serkenteni, oktatni, belátván: hogy gyönyörű vidékeink meg vannak áldva s kijelel ve arra, hogy mennyiség és minőség tekintetében értékesített, s a külföld kívánalmainak is megfeleli! — boraikkal 4rjék el az anyagi Üngyarapodás egyik lépcsőjét.
Kedves kötelességet teljesítünk hát alíkor midőn a szőlészeti szajwsztálynak. működéséi, hathatósan tanúsító jeje^ys^XidaiHatjak-íne--lyet ez az igazgató választmánynak\'\'tgtt:
Tekintetes Igazgató választmány!
Egy éve annak, hogy a tisztáit választmánynak határosam szirént megalakult szakosztályok működé-sökci megkezdették és a gyakorlattéren munkálkodnak } illő, hogy törekvéseiknek ezen idő alatt kivi-vutt eredményeit bemutassák.
A szőlészeti szakosztály, melynek feladásai közé tartozik a borászat ügye is, ezen kettős tárgyat illető leg két szempontból inditá meg munkálkodásait: köz éa magán Bzempontból,
I. Közszcmpoutból szükségesnek tartá mindenek eiíftt a azSlészet ér boTáezat-áHapotat^ ugy a- mint- megyénkben moBtezáll, megismerni, a e végre megkérte tagjait, hogy a megyét járásonként maguk között felosztván rovatolt jegyzék aserént, mely rovatok következük: a") helység és szőlőhegy vagy szölötorüiet nova MszöllÖvel beoBültetett tér kiterjedése 1200 ?ölével, c] A bortermésnek 10 évi átlát szerinti mennyisége akókban. d) A bor akójának 10- évi átlát szerinti ára. c) Tiz évi átlát szerint vett helybeli fogyasztás akókban. f) Eladott bornak-löávi átlal-ABeróoV-vétt-meny-.. ííyisége akókban. g) Tiz év átlát szerént vett\'terme-lesnek búldankintl költsége, vagy kiadásai; eredménye, vagy tiszta- haszna- h}JÜColajy divatozó fajok, fék-ven és egyéb érdekes helyi körülményeket illető észrevételek*
A felkért tng^k egész készséggel vállalták el a tisgy éa fáradságon munkát, a közülök többen már munkájukat bc is adták, éB reménylenünk lehet, miként ez év folytán a még hátralevők is el fogják azt kéazit^ni.
II. Magángazdái zat szem pun íjából a szakosztály kél alazakoBztálylyá alakult egyik különösen a szŐlŐEzct másik a boraszattal foglalkozandó.
Az elsőnek feladása lesz a szőlőnek, mint gyümölcsnek termelését, n csemete ültetésétol kezdw egész a szőlőfürt megérleléseig a legokszerübben kitanulni, és megyénkben divatozó módoknak czélszerüsé-gét vagy cz él talán ságát felismerni; a létező akadályokat legyőzni, kísérleteket tenni, s azoknak eredményét felmutatni stb.
A másiknak feladata a borászatnak kftsáakluBar még ismeretlen, külföldön Is titkos éa mindig tökéld-teBitHető-mesterségét tanulmányozni "ís k^zfe^SmisBii~ juttatni BtB. r *~ ~ ""
Ezen két szakosztálytól az.ip eredményekéi reményiünk annál is inkább, mert & szőlészetben «gyo-sek is nagy szenvedélylyel kezdtek előre ^ladai A borászatban pedig van megyénknek egy fia át cs&koss* tálynnk tagja, ki maga költségén a k&Lfcldr* ntasráa & rajna vidéki-borászatot tiz hétig-tsuralmáayoats, b a , szüretelés és borfejtés kör&l magáaak sok tapasztalásokat asersett, caéltaerű- pincs eeazközőket hozott Ls azokat a közönségnek igen jutányosán által sSgsdL E* Hunkár István ar, ki már több pmcs4beir{ajtv$a~W> rakat, arról, hogy a közönséges hasai ke* el étnél ©ké-- lfttw»»}ihf»Ti jár pIj unkákat mú.r tt-ttlpg is TpefiTTOXŐtt.
A szakosztály ezen fáradhatlaa monkástágtt tag-jái-ajánlja a közönség figyelmébe; ajánlja az általa hozott eszközöket, jelesen : fejtő csapokat, kenőcsöket, borkóstoló csöveket, különösen pedig megtisztított kénjét, melyből minden mireny (arsenicum) el ieváa tavolírva azt nagyobb mértékben használni, ás általa & bort tisztázni lehet. - " ,
Megyei borásckűzöősegünknek nagy buzdítására szolgált az 1862-ík évi nov. hóban sx országul gssds> sági anyaegylet felhívása következtében Pestrs szátÜ-tn^t* palaer^"* ^wlrnakilmnmliw^etit topon tosltása, s mintegy kiállítása; be valósult ez alkalommal annak igazsága, hogy a találkozási vágy és Ssstts, mely s> magyarnak oly kitűnő tulajdona, már mayában hordozza azon erkölcsi rsr^sserftt, mely ás tmbexuke* tettekre felvillanyozni képes, s mintegy a Teiwnvséa szülő anyjának tekintendő.
A boroknak Pestra szállításár* nésrs ¦ tisztelt egyesület mait évi-Szép, 30-iki gyűléséből nrsrrinkiküldetést, a szakosztályi elnökség.* nyárt kitrüld<táfr következtében azonnal -iparkodott nyomtatott felhivá-sokkai a megyei borájzközönséget felizólitani, hogy a 8ű2-iki évet megelőző jelesebb boraikból szíveskedjenek 6 palaczkkal tisztán megtöltve, s légmaat«s«a bedngassolvR i jelvényekkel eUátvsftlkéssitöni; m*ly* böl egy példány annak idejében aegkóstoUatvAnj a többi példányok Pestre az orszigps jsidasigi egyw költségén elszállltandók.
Lzen megelőző felhívást — szintén nyom tatásban — a megye borássközSnségéihos intézett egy má-BÍk utaiitás követte, melyben tudtul adatott, hogy a
IÁ K 0-Z As
Letfli)sz,te ífl, mint annyi társaid T Elflre hajt enyészeted szclo... Visz és aodor ídCnk — e nngy folyam, Mely a dicaök könyével van tele.
Víbzusz inagaddnl oly snk szen^rcméuyt, Mennyit nem vittek hosszú -saázódok, ÍHtté.t bon az, hová leszállsz velők S fényüktől t sötét hon is ragyog.
Miért vívód «1 o romunyt\'ki\'t
Áldó valuul mért nem hagytad itt V
Jflőfnlyaialm mért hullnttntád
A honfiaknak égő künyoít ? f _
jMért nem lehelted n valéeuhin Lelkét reményeink tentóbo be? Most fejdlssMnek háU és öröm KnnyekkAl állna minden gyöngvsznin*.
1 Sem hoztad att; a mit epedve várt, Melyért sóhajtott millió kebel, Nem hosiod a valói —- a aok rninonyf Valókitatlanal ragitdtad »1,
Letűnsz. zuhogva hnll reád a zord IdÖ folyója b mélyen eltemet. Emlék nem őrködik sírod felett Kern hozza vissza eltűnt képedet
Csak a nagyoknak útját jelzi meg Hálás kezekkel az emlékezet, Te törpo éB sötét vagy mint ntad, Emlékezet sírodhoz nem Vezet.
PAP OABOfi.
Levelek a mennyei birodalomból.
Pest, Jun, hóban. TI.
Mit sem találok süíárabbnak egy lapban, mint az olvasó türelme Staí már megszokott, s a levelezők -seregére nézveleghálátlanabb levelezéseket. — Dc Ígértem -és beváltom szavamat. Sajátos nézeteim vannak v a. azok szerint ítélek, így vagyunk mindennel; mert például mig másnak az tűnnék fel, hogy a déli vaapáV lyn hiyntalnokai és Bzolgái ha németül szólítgatnak ts meg,.még is magyarul felelnek — ez I velem, ki szándékosan több ízben kisérjetat te^ teni — megtürtént —addig én ebbqn --Jnert I önnek igy kell lonni —megnyugodtam, hogy, j a vnapályn egy Fehérváron tuti állomásán meg-
botránkozzam ,• igen, mert a^vitspály»_^»tj«í. ha némelyike töri bár, legalább ha ninea ia, kötve"hozzank, szeretni latszik nyelTÜnket, mig emitt egy bonbpldogító, egéax fésaek apró esc
vegíf, e luxa előnyeivel élő csemetékkel, nyywh___
csak külfbldiaált, és mi jól illett a bugyogó o»-.nyelvhez?! A magyar, ruha. természetesen to-népre való bizonyos egyéneknél, kik~cz»krily alkalomkor magyarok, vagy akkor mid6n_ö>Ök < érdemeire hiva^oznak, hogy árnyukban ked- ^ vük szerint.pihenhessenek-. . \\
Tehát édes sxoVkesttőm, ha Linné eV$&*> sai utazásaikban felfedezéseket tettek, én iflfe-.deztem fel egy nemét as emberiségiiek, :mely-< rfíl semmiféle természetié írás sem szól, **wkfc az ünnepi-magyarok, ad normám ünnepi twísU szok, kik\'mint ezek vadaasrongyBikkÖl osak pafisióbJl~néHa-néha vedlenek tv külföld barkai* ból < és idylli óráikban bessétik csupán ssoa ¦ nyelvet, melyen ama vérszerződés köttetett, ni későbbi fejleményeiben korunkig^ egy hezát, jogot, még- pedig áttaluk erfsaii kövitejt tlffjoy got én \\*agyont biztosított. — E wjatságofl JPr berkek érettebbjeikben remélek; ;de &s oj zedék egy\' réaze sajnálatoe zzeyAiy és v«f»» : gőgjével hová jnt? • " * ¦ .\'¦
KI e képcöl, oly Wlékötóf \' ^ ^
ü^,* utilti[—Sb\'íü.:-«itta.-a -<íi.
moreiéra elkts.Iteti borok u illetff küldök által hon ssállltstisanik í Bj d»kes«clletek ntí - ¦— L J~ ia»jih>.s»illiltalTáa( ».aiuwt*ljr«t>* btittatáu ntán alkalmasak vii* Sándor egyleti" 4\' ar*k:relflgjaUa nO cWi ternvttbWI Ml kitűnik. Ami pi^ Isti, uok követkesök.
A_kölb(égÜj>lttaörolt»iTÍii^ azután-az-erdekes j<
3
lentes igy folytattatik:
Végre subád legyen egy örvendetes körülményt felaautoai? míaawtr.t,ambár köznépünknél, különösen a •|föt><tf B^laiM&k--4 <4(tHt»rD4ntil|[^< •pjti»kiikonv..jjo>ás^ferde ¦aimijilaok, jntt \\rgyrmílírttgi törvén
jól összéálli-njrk jlltTnyW, «.»rnng*tntt
__^ aszalván semmi borkereskedésünk
ja«n)f Toíe«~fojM gőzként eláradó akadíf _ft|ritteWaV — twégia némi megelégedéssel yüki; 6Sgy v*Wint egyebbtttt, ugy ehelyen i«
W^kWitolTk, r.Utwófigo. >m mozdulás" álta- nimdengOrabak a"természetben egy tömeggé egye.üL-SiTSaiiiiiF3------ ------•««*? fc«r«m-fc>.ll(tA-M dtrréMm.* hogy n,reg.
LETaVnsí\'hem mon^baló. ¦:;.-rL5ttnk ügymmi*,. mikép a kzöIö felforgatása m^o* Foganatba vetetett;- láttuk, mikép a szőlő ollók nasgwaróésMr^á. áaz^ri^^^agtelc basználata kQrfil-""\'•sgyeiTidékeken aéffifTerfcny átlőtt bö ; tapasztaltuk, mlKdpi silányabb MÖtófajok pusztítása iránt is ébrc-dSsnikr* jósán íelfogisok; csupán a szőlőrendekben j^tnyesátetr^rttinűlÁfált irtása és kései szüret gyakor-tetbvvstelé örül lái*sik"még némi szunnyadozó álla-pt-Asdnban Valamint egyreBzröl ezt ncmiképen ter-_ j^sMgiJQé^- tartjuk\'minthogy a nép zőme\'L i. a Tóid * népe msg* saját érdeke — TBiintegy tengelye körül — .f^y\'isrt-lóté^Usaodim forog, — qgy bUzazük, hogy
-----aftftjdásfjk^ti •A-péfefcSk"atáhzúaaI a torgalom élénkülést1
eg>r SBí9^V.váJtMtatÓ."nagj\' mester — ai idő segíteni f^\'kiváUhai*imítá«bft=Tes*szük: mikép az értelmcsb oistályAálsa ujabb ss6Í5asetÍ a borászati tanok alkal-n^arfafaa vátal^taa\'-ssos:.feletti észlelődé*, vitatkozás nbv-tupirendQekké lettük ; s nem is tehető fel, hogy ah -egyszer -kitüHt¦jó-siker és haszon a köznépnél hu-mát lAvtjtxsScnc
-z \'"Érdekesnek-tsrtjukas^megyei szőlőhegyek betű-rtn\'iles\'-nArjegy-zákéL a -tisztult választmánynak bo-nr^ujtsni.
.\' "Utoljára forró ohajtásunkatfejezzük ki ismételve aoKmr vajha évenként, azept. hó végevei egy szőlő
__AaJJwfkiámtAs megtartása alwadeJtetnékr"----"
Somsslch Pál r,;.* ttakoistályi «ínüAv
ít., ^ 1%b«T Lojps
1. t-t. -r. .- ,t . itaÍMzitUjfijegyző,
\'"""Amonl é* ugy legyen! : j;;:-:JIa üy.Éxaka.^tottaág, saját helyezetünk falfogása, ldkiatnerefes gond.és irányadas diu-*tkt«ik -bármi- tér^r]^- ott a siker éa biztos íístas inéra toamrflvatnak el. ;f"j_Btt?id idiíprjnegfogjuk látni, hogy föl4jlnk g*s^ag.vteTrrn4ü,ereje, mélyeta szorgalom, ki-. Uptáo;étréaa veaanek\'inujika alá, csodákat mu-rat^frf; s n«m kell szájtátva néznünk más előre íor^ hépeV. jryertpbábérait, hanem osztozni fo-azokban*.,
•ici jut^ykor, jöjj! ROBOZ.
^ 88 tj>- - :
Az öszszerQ g[asdáazat
Dri^ölTler Károly után
^ÉN^ UfiaSŐy r- ^^
•mi -ifligtiibkirtt a-t# anyaga kttftoomgílil^*^
UVHV.«. Tan felosztva; merjj8k\'kionWn mind ugyanion törvényeknek aláTs|vék;^« törvények föltéUe-neki Az Jsten eléggé hatalmas, .szabályokat foUliitní, meiyiskilírvételt iremr6ogeáfieka ; t------- \'; :
*~l AzJaqyaLgmdzg,iÍssal blr; ez a. mindenség rondjo. Az átalános vonzóerő törvényei szerint minden test-részecskék a\' tömeg egyenes arányábanrtávulsAguk I faéjjieténfek n-fegfórditottarányátál vonzzák egymást.
\' X törvények álapján a nap\'Központja egy vonz-"eronek,\' tfiély rendszei&^HagzŐtájra befqly, és éjwn • ugv mint az, a föld s- egyéb bolygók, melTek a nap-körül forognak, holdjaikat tekintve hasonló (tíbzo-nos) Tonzerövel ellátvák. Mivel azonban .a vonzerő hatás aj ha egyedüli lenno, osak azt eánközolné, hogy
testek eredetileg egy lenditeHt egyenes vonalban kap ták, s e két erii közromüködésébol azármazntt a Kepp-ler törvé.nyei szerinti körmozgás. A bolygók és holdjaik e mozgása folytatólagos- ...............-
ilagáimk napunknak kell Bnját kerengcsén ki vül még egvlmlíidó mozgiiseal a térben birm, amíní _ezt az éjcgyenletek elöhnladáto, a sarkcsillag lu-ly-változásaí, rémí-ly osillngoknak megjelenéao cltü-nései tanusítni látszanak. Napurfknak éve, az nz kür-mozgásábani forgásn, az éjogyenlotek olohalmlásiinak Bzátnitása nyomán 2Ö,8G8 évre lenne tohetö. Fel kell tenni, hogy a napúknak, melyek csillagainkban tűnnek jel Dfikünk; hiiannló- térbeni mozgás Baj Atjnk p mozgás magyarázza meg némely csillagoknnk »ag\\-siiguk körül észlelt változását, valamint azi>k follü-nését és clűnvésztét. Egyébiránt fel kell adni az embernek ama hiedelmét, miTTtira" a mín d e n-irég egyedül érte teremtetett volna. Elégedjék meg azon előnyös értelmiséggel, mely Őt a s z e r v(es lények osztályának legmagasbb fokára emeli, és szűnjék mog az I&ten megmérhMlcn müvét érzékeinek csekélységével mérni a korlá-t o z\'n i.
Mí Qgy<*8 rószeCRkók vonzésát (páránv-vonzás : Mollecuinr Anzichung) illeti, czélja: q különböző TCETrÍBTCüi*íkffkíivkulcgy tömeggé í*gy<\'flítífte es a teó-teÍrnek, melyek egj-máshoz rokonok, egymásliozi Öbz szekötése. Vannak tinomnltb testek, melyek másokon áthatnak; ilyenek a lég, villany, meleg éa világosság.-Ezen-finom testek a^TiiipbnfoíyáBa lilíílt szakadatlan mozgásban vannak, melyből mindan testekre nézve állapotaikban! változások, vegytani visszabntilBok, uj összeköttetések és végre folytonos mozgás származik.
!5 valóban, midőn a nap világa a föld melegével érintkezik, elvonja ezt ott, hol jieni világit, és túlnővén viszi oda, hová sugarait irányozza; a következés ebből az, hogy a világosság úb meleg anyngának öbz-szeköttotése, miután a közelébeni testeket áthatja,-ezek teriméjét Bzaporitja, b n többi folyadékos testeket kényszeríti, a\'megbontott egyensúlyt az ánilános vonzerő által ismét helyreállítani, az az, vngy a világosság által elvont, b -nAs helyekre rakodott meleget pótolni, vagy a testeké*!, melyek a melegséget elveszitek, összenyomni. E folyndókok a villany, lég és víz. Innen a "villanyos, légköri és tengeri hullámzások, melyek folytonosuk, mint az\' ok^mitöl származnak. Eme hullámzások az anyag szakadatlan helyvál-
\'.,1/ , .ÍJ...........
tozását okocaák, a folytonosan ujabb öaszeállitúsokaí hoznak elő, mi a megleli
[IMivttl a vonsáa a türiéfak. 1» kUs^nt^nil Wyr,TÍlagoa aa.tlibgí tekúHye titt.*iI«íduBk. taatálí, melyek pbamt nyo* térföglalatban Kg . vednek mint azok, melyek ugyanazon térfoglalat-ban kevesebb anyaggal bírnak, mi annyit teBZ, bogy jl^ürübV testoknek a vonaerő kőzpontjáboj; közelebb, a könnyebbeknek legtávolabb kell lenniök. S_íi valóságban osakugyán így is van. Ezért könnyebb a lég mint a víz, B ea mint a föld. Egy éa ugyanazon töryény kormányozta astUFagi>tL Wriiu Jw»ao is a!ladéka:B akirhol találtiaiA.\'XWríiés/*Jrtrfyé-nek a naprendszerTois_k^U^lkalroaz^atónaJk;lennt. Ha a BosBzmórÓBok óvkönyveit.vizsgáyuk, tapasztalnunk kellj hogt a borygók esskugyan aörüségök szerint sorakoznak a nap k6rlll, miutiin & legsürtlcbbck ahhoz legközelebb állnak. . .
De^ármi nagj- legyon a vonzás ereje, mely bizonyos testeket összetart, még sem hátráltathatja,. La-pyenek azok bár egyszerű vagy összetett á.llopotjuk-ban, hrgy — mint fent mondatott\'— más\'linomnbb testek rnjtijk különböző inertekben át ne hassanak, melyekkel a vonzás tekintetében, vagy máskép szólva, kisebb nagyobb közelségű rokonHiigban állnak, így az éleny és vizeny bizonyos összekötésben a tömör testeken áthnt, s a tömör testek, sőt épen a via is az élenynck légenynyeli egymás összeköttetésében átlmtiiltatnak, a viz és lég ismét a villany által. Ezen testeket s a villanyt a hönnyag hatja át, valamint ezt ismét a világosság. Ez a folyékony és légszesznemü liajcsovpsRég (capillaritns). Ez minden irányban fölülrőlalulra és viszunt -működik;mindig" a aürübb testnek a künnyoblibezi viszonyához mérve.
(.Folyt következik.)
Megyei tudósítások,
Pécs éa Boly vidéke, jun. hó atólján.
Hírek éa események dolgában,—mást nem la említve — körülbelül oly szegényen állunk, mint a ucnízeti szinbilz ügyei.
De hát semmi, éppen semmi I Egyébiránt az nekünk mindc^P^ a levelezőnek Írni kell, különnen jienzionáijuk. iszol a szigorú, kérlelhetlen Bzerkeaztílí .itéjoj,___________:____________ ------------
Ecy kis sétára hát, drága szerkesztői nagyhatalmú ! Járjuk be az itt-ott szép reménynycl kecsegteti téreki\'t, a hol még a vészt hozó.elem — neln aratott 1
Előro bocsátván azt, miszerint vidékünk, s tán egész megyénk is, kevés kivétellel, a jó Isten különös áldását élvezi. Ha olvassuk az alsó megyékből érkezett hiroket: helyzetünket,-ar. emiitettekhez mérve, szerencsésnek nevezhetjük. Gabonáink szépen állnak kivált azVíszick, a tavaszi.xnár\'kissé silányabb; takarmányunk, bogiiéra íb sok, do jóságra kitűnő; bor a mint mutatkozik, nlüj fog elégséges bordót találni.Kerti vetoményoink azonban nem éppen kielégítők, nagyobbrészt most élednek, a tavaszi szárazság ntinrt. .Szarvasmarháink, bár kissé soványak, de vesznem mutatkozik\'; nem ugy a Bertvések —azokatjólmegdezmálta az itl majdnem minden nyáron bekövetkezni szokott nyavalya. A legnagyobb baj eddigeló á juhokat érte, nagy számmal döglenek vérbajban. \'
Nob, ea minden.? szól » szerkesztő újólag.
Do igen ; ha úgy tetszik, tovább haladhatnne; ott van -FécB;--Bórjr7"clsor"anrngy íb: raraefTön^fTTgy té^« fellebb azt émlithotjükT níeg, Vogy Szigeti Imre síin-1
tneíttyKélsÜeii\'^iMitói^ fá: /\'
ffdstr^ytott&jhólí, tnert liiindentítt bií-mtfj^.Vik&tmtaltÉifmt fel, s-Vilábán\' - téEnt^t^ftl^njéjf)íf?ífik\' i^én-kBl önSíen. .íűflfli-íünVj^éri \'Vistijiiyift^íholiiz elraíradt Ugé-X&égMtyii jc,éi)j/BÍe\'rííit.egy juhot 25 kfon ifedgr^íteda$h ámá fésiHltsío;; raely még ti
TjWrmpí-™\' ¦ \'.3- ; _*•_ _ - ¦ ¦ ¦3 TSi tMfyvároiMtaion\'ban osnkhamar elrt-gtif^íbki^yr.ltítp.itiá.taBéavlí vagy lovnr-
.v:-..iE« *• gj^pgánk, ai idegenségig, nem véve lilii^/tfSváípaj lapok ktUönbccer3a idegzetű ojdiznd|a»»oit! som. , ;Eiul-annyit akarok \'mon-itoit togy^l.vsgyank ragadtatva. liena lovar-ki1j^i.ittMÍrCT:.<iwiOs lova^oíi,, bájolva némo-lyikttnk Hallá Uaiiiroid, i^aitvaSt<Scki>l/ngrá> tti, « léislüra Batty mutatványai által . ,j,.-Jroa írjeijíyi ae«»lietidai éneiéin, bU-báj, t4sptléi< ;insony, elragadtatá*. — Nem élünk ^jrtlM-«Wbi«ieai életet?! Oh igen.blany-utim fk*i^.djlAbm»X-{t-imr .nemietiiil., &&ei:éstiett+ v&aiui&minpaSot v> /éledjük nttat^FilAí oláHokat.. Éa miért ia ne ? Kem tttjriik •» íf^z^tíiupr^hmegelégedTo^niert »»B«\'j*BJ«It «Ia^ftAr(ímelyJ\' krMknatol —
kik ugyan köztünk szilva-, ¦ nagy Jtdes Janin-isták, mert soki\\fchallottak rólaj s lia kell olya--no\'knak beazéln kikről tudjík,Vhogy\'\'cllenve-^tést nem>teszlek, io\'széíijek a-ílrarnatnrgiiü^l ^kezdve egész^a-legr/lraó^rb-^or^TTriTodrílini ly-ráig, mindoSj údsárplya: a mindenben hiányokat, elllyedé^,. Tégveázélyt talilvá, és trom.-Hr^k >r megírtak\' üt\' ^ hogy az
^EmbM,Tragoe^iÍját,?\'\'ez orószláhi részét iro-dalmartknnk, egy ^urjjjakamegrúgta. De nem\'\' tetaiik, n^kUgk a- színház flzért ^env, mert ofi vafddt ncpo\'tts\'mus , aristocrntia , Ízléstelenség uralkodik, és czért-irabárnemis épen oly nagyok — mint kikiáltva van — á betegség tüneményei," még is szépen .cserbe hagyjuk, el-iordulunk-onnan, vagy épen tánezosnoket szaporítunk a minden nemzet műveltségének hév mérSjeUl, tckinthetB dramaturgia erösbítéso helyett. ; * \'\'" \'
. Do minek is bizonyos uraknak ajlrama? hiize,ti ebhez tiszta érzésű szív és józan elme kell, mulatságaiknak pedig nem ez\'Tjoisn; éa nii elfogult az, ki még n drámairodalom virág-láaábarilkípzcli nerrizetf uiUizléséhéV phlladiu-rnát.\'KOh n szegény, a szánandd! « a többit elballgatom_mint oly íllapoti és illetgleg indu-
laljelzökct,7 melyek) nyomn\' eLy szókBtéstnnbnn lúlOB, bár. már "irodalmunkban e\'részbctt is lü-
riBmények -yiüTrjjEikV $í$\\ tu^jpm^Bolt^fenosz mo-.solj\'Wrijl pálcírrfját^dlSttéinf rkirepve a kérdésből, i\'clkiált egy némely: nhát az-e a hazafiság és kötelességünk, hogy a szinházban nyá-TOn is izzadjunk^.!.!1-.-.? "jó; urak rendesen így vágnak az egyenes mesgjj\'én keresztutat, de jól tudom én azt, hogy eVtéleit se nyáron nep izzadnak meg hazafisiigukban, 8 ezt követelnünk annyival kevesbbé lehetőmért a cirkos.oroszlánul még csupa eshetőségből embert is ehetnek meg előttük. Oh mi borzasztóan, és. mata-dúrilag fenséges! Eóma oirknsai jutnak eszünkbe, hogy képzélőTTéSejnt1 ki5zt quiriteieltnek hidjük magunkat a-fómérdék eliens és szolga-szülött között, igy aztán edzett kebellel fordulunk el a görögös . uinműveszettől\' — mely mégis emberségesebb ¦— s magasságunkból szé-Üclgünk!,.. ;:í
Amíg tehát a Batty-lái kihűl, pihentetem tollamat, mert a kdzszédelgésbcn kiáltani vészes, nehogy egy tánczosnüimáóTó izzadásba jöjjön, akkor majd.bőven egyébről, ha tetszem log. Síit tetszem? Ast.^orvosság keserll.legyen s óhajtom hutását azokra, kiket megilíet belőle bevenni. \' > , -, Kgűufltai[ILahit
.társulatát nié^Báthyt&finljáfydnltlejliVHtenrír\'Tfc-birta kirántani » réa*i^eiiBée,.l«nárábói. Míg a Pie»-Kanizsai vnsutügy, miot-jUljjttk, megbukott\\ addig a örvend. A személy -¦pdllitAa ugvan csekély; ,de a teher napról napra roppant mepnyitógfi^Öaxeuét szállít a póuai kines-, oka-rum mondani koszénbányából. Hej ha a világon mindenkinek oly unuljíí Vöína a gesohuftjo — no, ám ne irigyeljük! PéóBOtt cgyóbbiránt ugy áll a dolog: hogy mindinkább .szaporodik a plundra; míg a nemzeti öltöny, mindkét nemen, majd alig lesz látható . ..
Innen elvezetem önt Bolyba, ha már épen belí kivin harapni a keserű almába. lg* n Ilólvba, a fapapucs és kekütrinfli Jeruzsálem éhe. Azt nmndják : l|ol Bsayagi jólét vnn, ott a szellemi is virul 1 Tessék csak körülnézni, vájjon itt is agy áll-e a dolog! Fejemet adom rá,"hrTgy íiz\'egns zavarosban niliüETtzT;n"öt nvigVar lap; haj pedig de kerülte. Volt valamikor olvasó-, vagy társalgó egylet, na is megbukott. Több hrlvcn, már a mint az ily dicsÖ kiírok szoktak lenni, van még ily félj társas összejövetel, de a miről ott társi h<pi ak: :ul min r.-hrl jdc írni. Hát még lia a falukra r^udni-nánlí ! Nap<ikÍL koreslict ön, b kivéve lelkészi vagy tan:U-l, tíz faluban sem fog magvar lopót találni.
Nem regiben egy gazdatiszt barátom, ki ür< í idejét lapkivágással tolt! b fölös filléreit az íu daluin emelésére Bzáuja, érzékenyen panaszkodott; U]T:út egy héttel későbben kapja, de ez hagyján, h.in>-m < 1-fonJitva, összegyűrve, czimszalng nélkül k"riiln--k k"Zt\'ib<\'. Legnagyobb boszuaágara a _ Családi kort"1 majd tintával, vngy vürúB plajbász szal belirkíilvm kapja ; vahiini túlbuzgó e x p e d i t o r k a r e n d •\'-stíu megfejti benne a r e b ü b z o k a t, jcfele poBtui nádtollal jirkálván mindjárt a szélére a jrle;:tö BÓg.-t. H.jI történik ez? Pécs, Mohács, vagy Sz.d\'-r-..kényben, "miután ~nz íHmÖ lapjai oei-ezett po&táknn m--gy krrelitül, a l.-gutóbbi helyen :idjak ki. lí.ir i.r-voí<jIbittó volna e Unj; mely az iri.daloninak is r.eni csekély hátrányára fulyton nagyobbodik.
KURUCZ •
•4 89
Uen bujkálnak — aöt némelyek. birlolóse szerint ínég a .gabou»tv«ttÍ8«kben Is. ö igy a büntető igazság élet-oltó szigora nem Lat viasza döbbentöleg. .\'Ovójji bűntényekéi gátló rendszabályok k\'clfetfwk, — -erkölcsi jó nevelés, mely gyökerében\'Írtja kj a4*ünt. Népneveiéi] jöjjön el miéíSbb a t; országod 1
Gazdasági Viszonyainkról sem irhatok Srveude: test. Lcgtürliftílhbek öszj Teleseink *— süt tekintve az uralgttt szeleket, moat nagy hideget — majd rekkenő meltget,.mülyek mindegyike tzárazt, barmfttbíányt, a csekély — éa csak is néhány határt áldó esőt — még szépnek is mondhatók. A tavasziak átalában silányak, mert a kevés kivét-;! rdy freske, mély nem csinál tavaszt. Takarmány kevés, alig tizede a szokottnak, s a takarmányul vetett növények sem kecsegtetnek jó terméssel. Legelőnk kopár, vizünk nincs, a marhák 1Jromlanak az éhség és szomjúság miatt.\' A rétek -nek IoeüIí felületű kevés kSatást nyújt sarjuíermtsre. A disznók hullanak, a magmtíiPirilíJglraekTnégTmJBt júniusban is. A burgonya s tengeri az, melyhez -még van bizíldnlmnnk, de ezpkfíez is csak akkor, bn vz peő már nem kéeik, mé^ pfdJg átható és tartós csÖ, mely lehasson a rtltlb*1, b léíictSvc tegv«: a kapás növénvek f\'iltiiltését, mint szinte az ugarr.laet is, mert bá? a inalt l jó esünk vult, Jü ez 6-.-m hatott még mélyen alá a kiflzáradt földbr. / v.\'r. 1.
Veszprém, jan. IS.
A szent hajdan kori lliób hirníiknrk sz\'-ruorn szerepe jutott osztályrészemül, a i.nfm!iir:k indvs-tl ceak balesetek, a csapásokat, kózí-liietek. A lovnrő események, balesetek, csapások, büntényk sü: egymást váltják fel vidékünkön, szárazan s rúvid"n irt.ni le azokat, minek ís Fzinezné, miért ecseteirt ( lér-k\'-n a levelezi! ar~fíTvTett d^rgnkrfpTnrIvrkrnl~íznr\'ílr."\'iik_ ha az élet felszínén soha meg nem jek-ntuk v.iliii/ . . .
Még el sem mnlt azon aznmrirn haU*. m>lvrt nzon szomorító szükségesség idézett elö, hogy a büntető igazságnak 13 hunija ember életo kioltat-.aával kellett a megsértett törvény Bérthetlenségét kiliirdet-ni - . . hnloB\'\'li>k, a bfinténytk adták elö mag .Lat o? követtettek el vidékünkön.
A viirüsTierériyíérdökeTÍilötveBzetteb martTi meg s kellő idSbeoi föl nem jelentés miatt\' megkésvén az nrvuBÍ segély, a szerencaétlenen kiütött a viz ifrony, b életvilágát kellett oltani. Mnlt hó 21-én halt nvg borzaBztó kinok koziítt, s 22-én nagy néptömeg kísérete mellett temettetett cl.
Mult hó 22-én két olaszfalui lakos Iralt bele a hajmáskéri határban levÖ bnkonyszéli mély knthn. Előszűr egyik ment lo kö?ÖIök a kutbn állitott fogiiB fán, — visszajövet — beleveszett, — a másik menté-Bére akart ntánn menni, és in te belehalt.
A hajraáskéri rcf. IclkéBznck Pápán Vl-ik osztályban tai\\ult_kitüji8 szorgalmú, jó ürkölcaü, szelíd magaviBelelU fin Kulcsár Iraro a pünki-sdi szünnapokra hasa óhajtván menni, mult hó 13-án kiindnlt Pápáról — állítólag egy maga, a a cseh é*-németbányát cnlúk-benx3j?l_~J több^niínt egy hét lefolyása ujain tahtlták még^ hflíva• *—- bevégezte életét. Még nincs kiderítve : téraiészetes vágy erőszakos halállal m«H-e ki? bár ily rögtöni természetes Hátát, ha nem is lehetetlen, dc ritkaság., a a tiullának sünibe vonatása kopenynyel.be-tákartBága,-pénzének áltítílngos hiánya erőszakos halált gyanittatnak. Az a rzállongó hir — mely lapba is átsr-ivirgStt-—mrn\'tha feje levágva s a hullára lie-lyezTe jaj^ltatottvolna — nem igaz. A fej sértetlenül állott a törzsökön. A nyomozás folyamatban van.
Fihií S)-éu í vA^oaia^veazprómi batáriban levÖ m&IombiaaV^gH^irbSt ázott levő\' katonai luvflldére felügyeld katonák egyike" agyonldtto. Csak meg akarta ^eraterftCa-\'ijq^ Jason puskának — mely vélekedése Bzerint nem-volt megtöltve — ráfngasa s kápszlijának agyoncaattantása által... s a tréfának halál Lett a szomorú ^egk^A)n.ő ízivóntaUlva rogyott össze,, a katona fogva Van.
F. Ló\'ÜÜ-ón rt vÖrÜBberényi helv. hitv. lelkész balstonbani fürdtiR közben .görcsöket, mások Bzcnnt agy azá\\hüd6st kapván, vizbe haH & HerűBBy JanoB vörüsberónyi\'kBzbirtoloH és, halászgazdn, ugy szinte a kerenei Kalászok ájtal.a vha felett lebegő hült\'teBtűBz-rsvétotvén Hplüin vfltstett ki a hullámok közöl. hó 12. tijnaot(ii\\eU cL a tamotósi^gyászÜnnopólyen kópvi-bq1vo volt \'VeÉsprém; Zal-t "ob Üomogyvárnwgyónok
-Vidékünket, rahlólc iönelate tartja fölélem áb —rettogéa-ktiimL Allftólag^a bulaton-folötti-erdoaégek—
\' Cmadünk ¦ f«l(]itiit««nek. •_ni[u*Uül»bajnr <üi«jt Un *p-
Veszprém, jun. 19.
F. hó, 14-én n\'-szeeült k egveo határuk az esti ál*, dáeában. Oskön, Palotán, Inoiau, — a esopok-fürcdi vonalon, bz. Fehérvár felé, — a veszprémi határban^ — ObíIvh mrplt\'hetÖB etö voh, az utóbbi helycn..azon-ban, mint átnlán<>&an beszelik,.a vili m is Itütütt a lo-ronvba, e onnan a templomba oaapván át ott a székeket i.Eezehflíogiittn. A népes pülekezet kevésflel a villám leütése rlütt — láv.-zntt nz L\'r szent házából, ni"*lv kvrü)ntényh\'-n .íz lsieni gondviselés világoBjik-t látja a nép, imádván az ör-lk.jóságot, mely az anny^. 6záz feje felett h:begütt veszélvt kftgyesen eltáviditotta lntó jtl ez c-set arra, hogy i-gibubtiru ideje alatt nem tanat\'soB a gyül-.-kezetnek templomba gyűlve Irnni, mert a torom- — mint h-gmagnsaub helyre könnyen leüthető villám által sok einlvrélet — még pedig ake-nveret keresők elete van veszedclmezve. v. r. 1.
.Nají>\' Bitjmii, jun. hó utolján," . \\íecl..-pr. j\'in.lcpveJ.ha_azt, irom h^gy aku3.elmu.U-. btn nn\'i: a mi oi.iezunk if incpolénkült, s a kereskedők ngvan csak fütkóztak körülünk, még ulyak iski-
k>\'t Bf.lia sem láttunk. Az embernek már lelke is örült l:opy valahára kibontakoznak a pangásból, a h\'galabb odébb ndhatunk azon, a rui padlás éa "magtáraink^an van. Hamar vége lesz e kia Ürömnek is; mert most már megint kezd vieBzaesni mradon előbbi állapotába b az i h-péget kinálníkell, hogy a tartott nrbóli engedés melleit is vevőre találjon. A buza, melynek mó-H\'jf & frton fölül is kelt, most 4 frt. A rozsSfrtlOkr Zali 1 frt tlli kr. Oyapjunk ára cmelkedítt valamelyest de ez itt már nem sok gazdának használ. Folyvást eríis szelek járnak, mely. k csak a földet szárasztják.
Fehér megye, jun. hó 2-1. Pár sorban küldöm tudósításom számodra. A szárazság minket is megviselt, b ha Bok helyen látod a rénaságuni tavasziakat, a lelked is fáj utánok. Az dsr-i gabona\' — ha hosszabb utat teszünk, b szemügyre veszünk tnindení — kttgépaeerüpek-ntogdhaté-í-a;pár évihez hasonló gazdag aratást eemmi áron sem várhatunk, (iulváink sokat szenvednek, & legelök lesülvék, meIveken leginkább a 14-e körül két napi esö, fi azó-tni hűvösebb napok segítettet némileg. Eápavetésetnk sem valami eokat igérök j a lapályos helyekun sok ku-korieza tábla újra éled felében, de csak felében, melye--ket a dór elvett. A búzaár itt is nagyot sülyedt né-hniiv nnp óta. A 85 fontos buza^ mely=felment árban Ü frt 20 krig, — moBt 4 frt 80 kr & frton kel.
... . , Zala megve, jun. hó 22.
A lapokban említett megyék sanyaraBágaihoz képeit mi még jól állnak az Isten áldásában; ha nem is. kitünö, de jó középszerű terméadnk íesz. Tőkéink szé-_pen, mutatnak; bár TODst ib azáratijaii pínpxo tomve; van borral; jó bort vehetsz akójat 4—& írtjával. A stájer-felé vezető utak jelenleg nincsenek ellepve bort hordó nagy terhes k&csikkali Ürül a boroa gazda, h» egy héten 2—3-at IS*. Az Osztorhubernel történt, rablás sz«p madarai lassaaként hurokra iűrülnek. Egj-óbbiránt még számoa apróbb tolvaj banda van vidékeinken, melyek nyugtalanítják a BSEés polgárokat. Pandnraink talpon vannak, s megállják helyok^t.
V \\ Sió ni i-l lé kéről. jun. hó 21.
Az u} Sió csatorna e roppant raU — Siófoktól, egészen Ozofáíg kuvéa híján kosi, ¦ nem csaíódora ha-nrról értoBitom Ön olvastnt, hogy nov. hó közepéig az egéjiz munka be. bsz\'fejezve. Itt arról is beszélnek, hogy hajókázni akarnak rajta, — majd ha \'fagy l -SJ-a
___ Hlohácii; Í8C3. nyáfolő 20-án. .
Amennyire másfél hut előtt a gabnftüslot eraal-krdett, r fölcaigázutt ároh- az egész vidéken^üaéreE
által tttatfeazedelvén; ma annyira Jahaogolt, beg/réltl bir.ia néhány mérfl gabfiát éreshetíl véi*té»égf*4" iparkodik rajta tuladnL L hó ]í)x-U-lke körül a tisKtalraza mérejét 86—88 fpnto* nícdett "liállítAö nélkül megvették:6 frtJiviű,"É « volt« hgMgMabb ár. Reá 94 óra aktt, mMSá »-W*Í< pbter a kedvezi) árak hírére elég bajorlioni terményekkel láiutott el, a-pesti tertnénykéreAedökii máirhirtpetiáfteUckmeg é& ez időponttól fogva naponkint csökkent at fárkels^ ngy hogyjo tegnspi-belyi piaezon a tiszta burának né-reje már crak4 írton kelL Ma már uj huzat és árpáT-Ís lehatett látni, de nem volt keleté. Hasonló váfio-\' taton ment-át á tengeri és zab.
V Tengerinek méreje elérte már a 3/rViab beíbW 3ft, e terraények^ára azonbaá még aem etííkkent tSp^ nyira minta bozáé, mert ntóbbíelég ván fórgalöm-~bsn, inig eIleril^-leng>Srr~keYi-BLbbj imb alig forfnt— el3 a helyi piaáon Íd3hként 10—15,mér8. Ma\'a zab* irakmerf^e-2 frt BO kr., tengerié 2 frt kelL TakarmányV"nj gyűjtés, mázBŐja 2 frten kel/ fl igy íb bácskai föloészek szívesen vewík, hacaák kzy Eük* Biz igen mostoha napokat érünk* a zaj már meg\' van, hasonló -a sebes árhoz, mely f ékezhetlen röbttB habzó tajttal czél- B iránytalannt, míg vegra tereken erös védgátra nem talál. A zaj, miazírint az alvidé-ken a roppant szárazság miatt a vetések miiKl kiseá- -radtak s a lakosokat éhhalál fenyegeti, szerintem és~ utóbbi tán kissé nagyított V Hála az égnek , van még a magtárakban elegendő gabnaEészlet, Bajorbunra SfiBS kell Bzorulnuut, mi tubb, araint hírlik Baranya--os Sonjogymegyében oly dús nz idei termés, hogy az vidéknek egy részét az éhhaláltól megmenti $ -a többi ;hiányban Beenvedöket pedig szinte ellátja Erdély.
Mi a beviteli vámot illeti, agy látszik k m. ko»l niány részéről gondoskodás történik\'\'e tekintetben, íié.melyek u gy. vebikednek", hogyha am." kormány nagyobb áldozattal, más nton segítené.aa alvidékét; pt. Erdélyből sokkal űdvösb volna, mint a bevitéJt rám megezüntctéBc^ szerintem azonban boka s*en*-vedö emberiség nyomaszió helyzetérSl vansrö^jöí^ ban b könnyebben, Bzénvedhet ezer gabnakertfk«dá^ kik a beviteli vám megszűntetésa által azért tönkre nem jutnak, mint tiz- és százezer szegenv honpolgár/ kik a sors csapása által annyira sujtvák, hogy alii* van meg a napi kenyerünk. — Egy "hét előtt tiáluafc is a városi tiszti hatosán* nyilvánosan kihirdetteted miszerint hetivásár alkalmával 9 óra előtt üzéxeknek semmit se eaahad venni. E tilalom azonban igenk*^-
es igázott árra tartják terményeiket t hogy a ategé-ny«.-bb sorsuak semmit sem tudnak venni, a . csak azután élénkül minden, midőn már a kereskedők is szabadon .vehetnek.
Időjárás-váltazékonv, tobbnvire es5«" s ntána kellemetlen hűvös a lég." r \' KUCtYEÍIAY.:.-
Hirek éa esemónyelL
A Ai.nKanizBni Dalárda-" alapszabályai vóglege-> bgu megerősítve visszaérkeztek a nra. magyar királyi ílelvtartótanácstóL Mint értesülünk, az ideiglenes választmány július hó 6-ére az izraelita iskola helyi-Bégében határozta a közgyűlést, melynek fölyíáir ezen "egylet erélvlyB-1 fog működ és éhei, Taxuusok merülnek föl a tagok részéről, hogy a mestonembwö -osztály épen nem akar lelketülni az ügy iránt, holott állandóan Kanizsán lakó önálló egyének k&zülök kerülnének ki legtöbben, s a sok szép bán g",\'mely -gyftk-ran »4íeílo^miv*lés-hÍ»r,yíÜwT>^}tRtiiU«lRn»íl—vi\\«*--. el, S2abáryotás_kikép^i mellett sok élvezetet nynjtona a közönségnek, azután miért .sajnálok a fáradságot oly ügy előmozdítására, mely kqy-éa anyagi költség^
kodésével jó^k^^^éla^^a^^z^üví^dís^B^^v^^ nek gyarapítására nem, kevés ."sikerrel fcSsremSködHé\' tik. lieméljfik ázOTban,! ho,gy ax említett osztály aem /ogja roagát elvonni ezen izép és hasznos figytSL - -\'» = A\\ helybeli kath; algyninásiom jövő juLTio" folytán tartja nyilvános szóbeli\' TÍzsgilasaTC— B*\'iir a ix. Lilék ünnepélyei-segélyül biván után * t*1-. lástannal veszi kezdetétaTizagjÜaJokj^ndj^^ 1
Löivetitolog a"nónapnak 16, 1", valamint 20 ^l. 71 napját rendi e.áx eleaioszí^-ok vizsgalatát veizik igénybe.S4-6i a leánynővéiHÍ«kek vizsgálata löeöd.
.Mindezeknek koronája a zárttnnepAly W-en tar=-Utik a hálaadó „Te Deum" elzengése után.a tannlpk-naVstavalatai ét érdem sorozatoknak ftloJTasatáral,1 niely-alkBlpmra, valamint minden egyes\'vtzae&latrs si .tudomány éB ifjúság barátait figyelmessé\'teszi s, .erről, a fontos ügynek-a* ifjúság e35tti érdekltéseazempoát^ jából értesíti; - a» igaxgatóaag. .
A Beköszöntött az araUsiidS, regntmjVoU,m»n ory bőség n köyir kalászokban, de Tan is saéTeskedn kfllönlisen á kiskánixaai gasdáfc köxt^ Csapmtofan *«\' nulnak végig az aratók a városon rikogatás s dalok közt, melyéknek harmóniája nem mindig árinti kel--lomoMff a Lallérzébet. .A,tkerti ésTníüoi vetewinyok: iUalán-scép«k, reméayí:Dy«jt*ki *TtaBlbt TÍgr«xtl*«J«l... jósolnak. .Adja isten 1.^-..^ ¦,: ^ . - ¦ t-. - ~.
A Orbán-János n«Tü sxabó legíny a napokban ááiigytíánx^nMél^^ halt. Miníinondják jó us*A Tolt ¦ axera^to Unak u volt oka, >ogy izzadó állapotUnl^ft^t J fliötti áaoun4 a YUbe^ngipJ^rír^t^^:
Bíomoru péWa arta, hogy mÜy.TMz^ywk ........ .
nyo lefcet a könnyelműségnek A Baereneaétlenjialt
U péld»* ke#M^tt»l kW*** örök nyusjalomra abelrtolr *s»fcáfí«éi^wfc ~ . Hw*»t^x^g.Fu]öp1alM faarftonlitu Hol
taabólbjts* érkestU, jaág AletW lovtt •ittleit raeg-Utigatak A taép btaga fori es^n jtfonain pmi«d/ - U M fog lépni a atookAkW^ok bogy jó s^rreL ¦ ::~\\\\<-\\t*>
A Mmtfrtabín• kébeíttBlt Kotrori m. varosban
TalsM«**S^
/- A Sfrn^T \'SAjadpr «"i«kara hassánk érkezett ¦^oahathclvrof. okításaival a , Zöldfákért"-ben
fogja, a kttaönséget .mulattatni
A Meeérkeattt a „Családi kör* mülapja. A gyö-vf&rü kép Wajdita: Józsefkönyv kereskedés ének, kirakatában latbatr) ¦ ^jRirrnttmtuii Anna egy órai ural-má°t ábrixölja." X^drnwtetjflk reá a L koaönaegaL UgyanoU eUbs^\'e^ia elfogadtatok. ¦.
=^^^-^A=BéwbaB-meyittlgnt\'a^kiir8
kJ. Aronitaet),;mely festett papirrésstefarkböl-illván. eseker kii gondolkodással" 3eaze lehet rakni, palota, templom, makim, a ma* épületek alakja állíthatók elé belökik. Figyelmébe ajánljuk a serdülő ifjúságnak, a tanítók • 1» velőknek-. Minták WajdiU Jós se f könyvkereskedésében is kaphatók.
A Ismét saemoritó" hírről értesülünk. A napokban -Szentesen, Somogyban több fegyveres rabló tört
—teJ^ttyiAüul^r^ked^^
azt kirabolták s kegyetlenkedtek, befogatták énnek lovait sJtumlóidra hajtatván, berontottak egy oda való latoshoz," ki őket jóval eielött feladta. A gazda nem levén honn, ennek nejét irgalom nélkül meggyilkolták. . - \'
.....A Ss» Istvánt ss la megyében volt mostanában
Hajnal 4 fegyveres csin kot társával, hol egy nőt meg-becsttJeni tettek. ¦ .\'¦ :
T:. A A magyar m Hegyiéinek Madarasa által festett s Tarjaiban kora metszett üj képe az 1863. évre Wnj-dili íós^nf ügyvivőhös megérkezett. Az egyleti tagok ír. m. Adara Gábor, Baán Kálmán, Betűs József, Deataoh Simon, Eben í pang? r Ura^iEaica FütfiBCz^. HaÜaay Aladár, HegedQs József, Juhász György, Kritst^János, Meríuaay Miklós, Mikolusch Samu, J>ln?ssjr_Iknácsj hv Hiefelnő, Ssigritz Róbert Stiberth Lothárés UjlákMrars arak kéretnek, hogy a képeket elvitetni ¦ l8ti2-iki jcgyeílAt ajakkal kicserélni szi-
—veskedjenet--------—-----—————
A Nagy Anti (sz.mihályfai Zalából) és Lakatos József ^koppániZalából) rablókon valamint Mosi János ¦ (gracsí) tolvajon m. ho Zö-an hajtatott végre a rögtön-
iéig bii óság Ítélete.
¦ _ ^ 90: ^r..\' v ¦"¦ \'
Péesig-kásaai. hssneknunkávaL v Vijóban nagy nyereség a székváros-- és vidékére.-.-. \'
Toronyóránk, mutatóit nemcsak felrakták, kuaem ki is festőitek vörösre. A mn tatókat most már • ugyan látjuk, de hogy mit mntaf^azt nem.
\' • 37-én induli el ÖoroMÍch Pál vexérlate alatt Banolder János veszprémi megyés püspök 0 nagy méltóságáhos a küldöttség, íla "óval mondani kö-ssöPetet a lelkes főpapnak,\' a kaposvári gyranosium építaiére tett ádemányaécti A küldöttség 28-án délben B.-FQrodan lesz, és dél a tán i órákban érkezik m\'egYeszprémbe. Innét Öomssieh PáregyenesölTfl kü=~ ritnicsat fürdőbe utazik, "hol még azon kényelmet is élvezi, hogy újonnan, építtetett saját-házában lakík.
- * Értesítettük bennünket, mikép legközelebb Szigligeten tübb — boraink jövőjét szivén hordó — hazafi megjelent, tanács koxandók egy részvény- tár-*ttüt-s la kii hatása-érdemében, mely Zalamegya-Iáng-borait a maguk nemességében juttatná íyövök kezébe. Ez esxms éltető lelke — míntiialljuk\'— Kamazé tter, ki már több oltáron tett áldozatával mutatá be, hogy az istenek megáldották.
* Meg mindig kevesen látogatják aBalatonmel-léki fürdőket \\ tán július hó melegebb és gazdagabb losz?
* Számtalan időjós a múlt márczius hó 20-áni nagy J^TkTOikezlébínJjuhius hó 20-ra óriaríVjrgc--teget, Özönvíz és jéghullást jósolt. Azonban agy látszik, ezek mind oly próféták voltak csak, kik — kenyeret esznek.
* Egy kis füzet jött kezünkbe következő czim-mel; „Kiáltó szó a pusztában." Elég lesz belőle e pár sort idézni, mclylyel a BierzÖ füzetét végzi: „Tartsátok meg! hogy az Isten megáldja benneteket ezen világban, és hogy boldogok legyetek a másik világban. Koricsáner János, kiről tudakozódhatni a zom-Twri kapitány8ágnál.ü Ennek íb jobb volnakakápáTha.
* A mily örömmel jelentettük egykoron a rákói kőbánya felfedezését, most oly Bzomorunn Írhatjuk, kogy&OO öl kő nyerése után kifogyott. Nem caudál-nók, ha zseb vagy tárcza volná 1
* A régi gymnafliumot bontják. a Fcit Furencz és Schönbauer Lajos fényképészek városunkba érkezvén, ugyancsak BzámoBan látogatják mütírraöket; meg is érdemlik, mert a vándor pho tográphtik--k^rry kik ^ddíg-knronként- meg-megleptek bennünket, kitűnő helyet foglalnak el. — Egyébiránt a fényképészet csak mellék foglalatossá-guitjW társa
ép1 niy—űgyus aruiiyuzó1, faiuülazii.—Lulkiuuieiutlul ajánlhatják őket mind magánosok, de különösen a községek figyelmébe, hol a templomokban metszve-nyék, aranyozás, oltárkép, vagy más olaj festve-nyékre azflkaég vnn.
. *.A kaposvári gymnasínm építési költségeinek növelésére adakoztak ujabban: A főhg Albrecht gya-logBág—helybeli cs._k. tisztikara 24 frt o. é. Az april hóban reuduzett\' műkedvelői előadásból !52 írt 2 i kr. a.-é. Hermán Manó- 7 frt 3G kr. o. é. Inkey Ferdinánd kamarás 100 frt o. é. — Régibb ajánlás" folytán az alaptőke neveléséhez járultak kötelezvényekkel: PaÍBB Boldizsár 100 frt. Kontrássy Ferencz 100 frt. Bernáth Józnef 1-8(3 alispán 50 frt o. é.
* Egyik barátunk irja, hogy léghajói kÓBzül a székvárosba. Kár neki ide fáradni; van a mai világban elég ember, ki belépti dij nélkül is a légiién jár 1
Kaptuk a „Nefelejta" képes bölgyuiva.tlnp előfizetési felhívását. A szerkesztő, Bulyovszky Gyula sokkal nagyobb kedveficze az olvasni szerető szép hölgy koszorúnak, mint sem itt hosszas ajánlatokra szükség volna.
* Dr. V. jun. hó 21-én viradóra kertjében föbo lőtte_magát^_A» ily_esctek-ajiknlmával szokásos hivn-talos JMnczoláanál oda nyilatkoztak nz illető orvosok, hogy; .„az öngyílkoiBágot a legnagyobb valÓBzinüség-gel Őrjöngés! .rohamban hajtotta végre." 22-én esti 8 óra után tetetett őrük nyugalomra a temető mellé számos kísérőjétől, kik-—ha volna is megbocsátandó — mindent megbocsátanak a halottban... Ne ítéljetek 1...
Ur lütnlt tdIdb. Aa ot^Abt BJoaJ f6ff.
8i*l»aitiski M*c assavslt:idíakrs^ d?sfliilrlt^Ww-.
]ebb. • .. -
. r8ser«1«ni Unn^\' I^btttlea, böf7 qIjzb v*\\tH rolna, nlaSnfttc »n festi. Efrjíbirfs* m«ff MS9 Boesstaaljafe, hágj ,»íáji •xsgrslAt" koriemak Is asrssL. - .....
LlUr i Gy^ul.l m^,-M lij tréuitslodSoi.
,Ke«*larlrI levél;-* aly.zwnt, hafí nevsIUsak Is e% toItjb; «ítán^asl*a4^ tarUJtásbaaH látta h Ily aiutenfísakstt hí bmaririjrsíin amneltl lálaán a Vetés iBiBttl... Ka ogynö inegkBuBnné m* a bi ¦ onjna.
K. E-nals," liiéil :MjgiWflTeIOnt elrnsaT.
P. Ö-nekj Pesten1} R. vslsssolni fog; ral&doajta.
Píroi t. 1-jvelo SnknÁk t 11
tPiiVia\'o».* Mit hutnil ha a Ter«, még csak — nlmita.
.Iroilaláraiik érdekében." Iga^a Tan Anack, do b vifljKjajfafc; jelanieg olyanok, hogy jobb, ha m&$ Tárnak vele.
T. B- A péni mepírk»«tt, a Lapot meg-nadsltlk.
,h4iram a táne«.a Aj ember most egyet U nehetoa jár.
,At ntoleii csík" — .AreiWpod alá* — alhaiilt.
.Bnndra vágtam.¦ Már t. i. a fdvet, ssy-S blr ? as april-¦ok egymámt) ai Tolna iaklbb kiráBatML fia talodsa bokorbtU egy magyar-rmber kBaiBntajií.
K. T-nak: Tt-iielc a difolalot aaoa lapba küjdanl, me]y> ben lértTB látja m&frát.
L. J. Lfreldt nőm vettük i Iegyto aaives ujat baláaal.
„Égj Skli.« Nem Üt.
H-naki JiJn-e ki Ígéret I
.VadiUiank * Majd Biepteaberbsa. Egyébiránt remi el 13-rlfttni Hnrn nitfrn gTrlrnf 1< tUfm.
D-nak: A» utolsót adjak, ka r&ierö] a sor.
„KiUyabdr," Avas TalamJ; napjainkban bársony, eelycra éa viííonbn fentnek.
G-. G. íi G. K-nak: MegbisáBnk folytán a lap meg van renddve.
K. Gy— oek, Pesten ¦ Mikor j3n a naptárba vnl* T Esajá megkésünk Tele, ,
_ \\. _
Felelős szerkesztő: ROBOZ ISTVÁN.
Gazdasági tudósítások.
iVagy-Kanlsaa^ 30. jun. Az aratás egéoa vidékünkön kezdetét vatte, melynek kövatkeütében heti vásárjaink igen néptelenek és híszszük mindaddig nera fognak nagyobb élénkségnek örvendeni, mig nj takarmány be nem szállíttatik.
A moataní árak következők: Buza 4 ft &0 kr.— 5 frt. Ivozs 2 frt 7Q kr.—3 frt. Árpa és zab nincsen. Kukoricza 2 frt 83 kr. Kukoricza apró Bzemü 3 írt 20 kr. Hajdina 2 frt 40 kr. Gyapjú 110—150 frt Rcpczc-1 frt ÖO kr.
KapoMvárP jun. hó 25-Hüvöb éj r forró_óxák^
K a p o s-v á r.
A. magyar földhitelintézet vidéki bizottmányai. tÍBztek\'ElnÖkeiheE. " \'
Kivonatos levén, hogy azon földbirtokosok—kik-magnkat a magyar földlritelhrtézStteh érintkezésbe űhajtják^nnlv\'tudhassák, a vidéki bizottmányok mely tagjainál éB hol kaphatók a folyamodvanyi .minták, és a teljes utasítást nyújtó éjteKftvéiiy; felkéretnek ezennel a^-déki bizottmányok ibvtelt Elnökei: szíveskedjenek vidékeik körében ennek meg-yeileg loen-dő köí^ztetését eszközölni. ¦
Kelt Pwlen 1863. jnninB 21-én. .\'A magyar fBldhitelintéiet elnakségo ét igilgntiuágu nicghagyiUdlxll
~Osengery Antal
\' á.KjaUlillilliiléni tttokBAi^-L \' U. Mércj KArolvjir,-Som!]gj3neg_vo föUpánjí-¦ . taÜbmAa uaiíut. " -jnl. A- Tagy 3-án1 érknik\'a wikviioilw. /:-—~:....... j _
•A E^».TÍrt4l:Uér5 felé reseto Klinker nt.f. 4.1 uspt hóig kéuen leend.\'. Bár rövid e vonal, do a tavaas^a Baai feneketlon; aárt takintve; as U roppant nv«re«.tg a íyora JlDalalude^ «¦ forgalomra.
• Hir »irotnnkb»n i. leíllitották a táviodronv Cait: mira^f aorok_.világot_Iatoak, ar/egésa von&fón
kevés cb\'ó, szűnni alig\'akaró. szAraz, hűvös szőlek váltják ffcl egymást Az éjek beillenónok októberbe, a szelek meg böjtbe. L hót nora mondhatjuk június hónak: Mi azonban a rendkívüli időjárás mellett is figyelmünket leginkább h)kötbetr; az nz eleaégárbani , gyors dagály utáni meg gyorsabb apály. A kereskedőket szállító kocsik midőn legközelebb is mujd egy -mást-érték-ki-a-falvakba ba a \'székvárosba,— raost újra pihenni látszik minden. Piaciunk visszakapta elébbi élónktelcnségét, s mintha óreztók volna az ol-adókj legközelebbi hetivásárunkra nem sokan jelen, tek meg. Az eleség következd árakon kelt: Busa* 4 frt 16 kr. Rozs 2 frt 50—70 kr. Kukoricza 2 frl 20 kr^Uájdina 2 frt 28 kr. Zab 1 frt 50—80 kr. Árpa nem\' volj keresett, s alighogy odébb adhattak a néhány mérőn. Kövér sortvést már nem is igen mernek hajtini, .-mert rendesen tulajdon nyakán hagyják; a zsírral azért nem akarnak aránylagoa árra leszállni;" kiknek közökben van, jól megásettetik as itozejöket, mert mindenki nem vehet mázaa számra aairt vagy szalonnát: Egy borjn 9—10 frt {Jsirke 30— 39 kr. f liba X frt Egy kanyáríiS—50 kr. .
.(m.\'n.) ¦9—55 kr.
Egy sovány 1
Vesipréui, jun. hó 24. Buza 4 frt 59-Bqzs 2 ft 80krr\' Kuknricia 2 ft 60—76 kr. Zab 2 ft. Egy akó bor 4 frt 50 kr. A szálló eleaégár mellett a repozovevésre. mindig nagy hajlam látszik kereskedőinknél; az olxj mellett ugy Iátttik a pogácsa io nagyon számitásba vetatik általok, a jövő teleltetésre,
r. 1.
•gilsrlvár,-jun. hó,S3. Busa 4 frt. Bois 2 frt &0 kr. Zab 1 frt 50—60 kr. r. 1.
__Árverési hirdetés.
F.Sogesdi tirodalmi tisztség részéről ezennel \'közhírré tc-¦t^Kvitá«.^jii.ti.W1\'.ilb.: részint borjas részint inéddő gulyabeli te-hép,; 1 dh:Mreghiba, 3 db. egy éves üszil folyó évi július lü-án teitandq ái^ris_iifjín. a legtöbbet igéröknek\'cladatnnk; melyre \'» f-j^f• vevtik — az.illetö bnuat pénzzel ellátva — ngyan se-gaidi tiszti Intonál reggeli R-<5rnkor tartandó árverésre, túztelet-tel meghivatnak. — F; Segestl jnnins 28. 18R3.
, ~ \' Török János
„¦ l\'-\'l \' ¦____\' ¦ ¦ U.triár. -s-
íl*aiítazda-oÉaaiuyok figvelmeztftnek a Wojdit JiÍK\'éf Ijöiiyv-kere^kedéxéhen kapható hartyapaplr CPergamentpapír),
> \'vég. adHy egyéb\' folyékonyáig bekCtÓMre, ive — csak \'• nmrtoléarTMrl erra néave üntdettel fölkérve,, liitnrkodím city lnrt,t«i|t«r>>Hr« p«Blrt, egén Ive 8, «1 íV\'4; -negy«íív\'2«kr. —
Halál és vész minién férgeknél
?
Bizonyos halai. Csalnatatl&a
Irtószer. • patkányok, egerek, poloskák, és svábbogarak kiirtására,
mely-szert alulirt báturkodik"-a\'t:\'cx. közánség^ngyol-mébe ajánlani. Alulirt áa általa feltalált IrtdslerrneEt Hlkcre felöl kénes, ugy magánosok\\ ;roratjSlUmható-ságok által kiadott bizonyjtyányokj^al inagát igazolni,\' niinélfogva számos megrendelésüket.remél. vEzon ezer lO-évig\'ia elAll lis mtgls sikeresen haaználhatú.
Kapható Kagy-Kánizsan egyedül csak Eusselhofer Jóiaefnél.-
Ara eay bádogaielenciéiiek, mely níeaa Gattmann ntfvpeMMttervaii vllál* \' va, magyar <¦ aén\'irl imaihalall utanltásaa) «11)0(11 frt 10 kr. o. i.
30 [24—20] RIESS GUTTMANN, yegyéa. és siabadaloial-tnlajdanns.
Wajdil* Mutt Lin4^n4ar^;éajuj)iiiibtn]ajdorioa Nány-Kniiimiíii.
Nagy-Kanizsa. II. évfolyam.
20. szám.. 18G3. július lOrén.
alii-Soiii(M|) i
"femerettsipsztö^Mp" " — szépirodalom, kereskedelem, Ipar, gai\'diszat, tádomány és mivés^t feOribfl.
Mepjelon « lap legalább tgy ivenjúlius hó..l-tól kozdvo minden hó 1-én lü-én éa 20-án. —. BBnaetóafár-uuafcin szétküldéssel és helyben házhoz hordva egész7 Évre 6 Frt.; felévre 3 frt. Negyed óvre 1 frt 7U kr — Minden előfizető a tulajdonos kölcsön könyvtárát az eddigi Fennlálló feltét-lek mellett fél árnn knsznáThntia. —\' iSyiltter egy Petit sorért 10 kr. — Hirdetések négy h-eáboa Petit mért l-ör 1 kr,, 2 or G kj.-és minden további\'beik tatásért 5 kv. s hélvcgdijért 30- kr.- fizandó. •
A beiktatási dij s a lap kezelését illető minden tárgy a kiadó hivatalhoz Kngy-Kanlzsára; a lap szellemi tartalmát illotö-közlcraények pedig, ugy mraden levelek
bérmentve a szerkesztőséghez küldendők Ivaposvárra.
Tisztelgő küldöttség veszprémi megyés püspök ur.iEtairo 1 der J^txctb ő nagy méltóságánál.
Oly jól esik napjainkban érezbe vésni azon jelegek neveit, kik nagy és nemes tetteikben keresik földi Iialkatatlanságnkat!
A hazát szulgálni; tehetséghez képest üdvére dolgozni a szilz ezrek, n nép millióinak. .Feláldozni az „ént".a közért, s megragadni rüindeír perczet, minden kis\'alkalmat, melv közelebb visz azon hajnalhoz, melynek napja többé le nem úldozík, mert a történeté — értem a népekre a felvilágosodás, szellemi tökély és érettség sugarait hintő* nnpot, — itt kezdődik a 1 öldi linllmtatlanság ...
Aldoin az Istent, hogy a történet múzsája naponként el van foglalva azon nemesek neveinek, érezbe vésésével, kik n legsujtolúbb viszonyok közt is szolgálják-B knzátt tudvúu-i._Jiügy a ncnizet csak Önön, fiaiban lehet nagy._____
Szerencséi* voltam azon tisztelgő küldöttségnek tagja lehetni, mely Somogymegye köszönetét vitte meg a nagy. érdemli egyháznagy-Tv^bhc\\~ m JMfcp«w\\,^syí.-gy^|^i^iMwy»r tett lelkes adományával csak erHsebbre fílzte azon köz- i tiszteletűt, melyet Öntctteir\'cl alkotott. \'
A küldötrség jun. hu *26-nn jött össze ,lí - ; Füreden, tagjai kÖvotkczökből állván: Somii- j BJch l\'ál elnökleté alatt, l*aiss Boldizsár, Pohík ! József, Kncskovics Sándor, Kísovics. József, Kómesz György, Németh Ignác?, Tevely Elek, Nagy János, Faiss Andor, Kovács Kálmán, a még ez nap esteli 8 órára Veszprémbe érkezett, n ít. kanonok uraktól—kiknél beszállásolva volt — a legnagyobb előzékenység és szíves vendégszeretettel várva és fogadva.
29-én reggel 9 érakor\'megjelent testületileg a IcÜldötlaÓg a vártemplombari tartott nagy misén, — melyen maga a n. m. püspök ur pontifikált — Tnmdenekelc\'tt hálát adni és dicsöítni azt, ki nek kénéből jö minden áldás, akarat, erö vés maga az élet.
Az elfogadás pontban 11 órakor volt s a küldöttség élén Somsai oh Pál ékes, szívből eredt s a hála-kötelesség érzetétől áthatott be-
döttsép-,
érdemű egyházna-
-lliU,- nevelés —rs.j-L\'-ál-ra..
dizsár
széddel üdvözölte gyöV köszönete
ezek szent oltalma alatt — az Istenes hazaszeretetben nevelt mónemzedék érdekében tett nagylelkű áldozatáért.
A valóban remeknek mondható üdvözlő beszédet többszörös éljen követte, melyre pils-i pök ü n. méltósága\'válaszolt kenetteljes szavakkal, beszédinek minden i^éje áldást osztva a jelenlevőkre, * mindazokra, kik a gv-rmm-siiim s a jövő nemzedékért fáradoznak. Istené a dicsőség — ugy mond— s nem enyim az érdem, hanem önöké, kik a vallás és nevelés szent ügyének az iskolát virágzásra, emelik. V_ A nemes tett, mely megszokta, hogy az öntudat koszorúzza csak, — ily szavakban szokott nyilatkozni.
Az iskolai választmányi jegyző Paiss Andor itt alább következő szavak mellett átnynjtá azon jegyzőkönyvi-ki^onatoL, melyben százez-...rek. íievébenmondatik hála köszönet nagy mél-tóságu püspök urnák adományáért:
„nagyméltóságú megyés püspök ur! Midőn mint az Excelleni iád által oly példái bőkezűséggel adományozott kaposvári íakölát-"alapjaim.Ügyelu. válaazí-tnány jegyzőkönyvi köszönotnyilatkozatát tisztelctt&l átnvtijtáni szerencsém van, ezt azon buzgó óhajtás kifejezésével teszem, miszerint a mindenek ura. még hosszú élettel áldja meg nmltgdat, hogy. ily nemes tettek kiiörölhctlcn betűivel Írhassa be tisztelt nevét tcrténctüuk azon szép lapjára, moly már hazai raiva-lödésíink előmozdítása körül halhatatlan érdemeket szonett annyi jeles főpapjaink novét őrzi a feledékenység ellen, és lelkesítő példákkal tanítja a szép-, jú- ób .nemesért hevülni tudó utókort, hogy mint kell az- Isten kegyéből nyert erőt és tehetséget a haza és emberiség javára felhasználni 1/
Ezután n küldöttség tagjai egyenként bemutattattak ö excellentiájának-, kikhez kegyteljes szavakat intézni méltóztatott.
ennek érdemes elnöke, Somsa eh felkBszöntést Paira rkil-vissonozta; Kacskovics Sándor pedig pojiaraí emelt a ft. .káptalanért. Minden felko-szöntúst harsogó éljenek követtek.
A nagy és nemes~tetteket méltán megilleti az" _ éljen,4 és pedig olyan somlai mellett^ mely a londoni világkiállításon kitüntetéssel fogadtatott: melyből l\'almerston rendelt, s melynek drríga cseppjeit még Hóniában is ismerik. -
így mult el az ünnep; a tettek e-t Ünnepelte a-hál a és tisztelet.
Uv megilnneplendö tetteket követnek—el. azok, kiknek egyenesen azlitentül vannak klil- , detéseik! í BuBOZ.
Somogy varmégy e főispánja^öielt.; Mérey Károly ur következő felhívást intézett a megye érdemes on-to-
A püspöH"palbfSBoTam; es ngstSpíaIttn- J&g&
hoz ment a küldöttsége __ennek nagy^rdBnuT tagjainál is leróni -a- kötelesség- adóját megr\' közönni nzon áldozatot, melyet, a kaposvári gymnasiumra tett.
Délután 1 órakor díszebéd fL excellen fiájánál körülbelül 60 terítékre, melynél az egy-háznogy lelkesítő felköszöntést mondott a kül-
kos osztályához s lakosaihoz:
„Alig mult egy éve, hogy édes haxánk lakosainak nagy ré^ze a pusztító ^izek árjai által a végső ínségre jutott —s íme hazánknak is-mét egy másik része, legtermékenyebb vidéke tv hosszabb ideig\'taTtd szárazságból eredt Tiy-o-mbrral küzd.
Valamint akkor a nagy birodalomnak majdnem minden egyes polgára könyöradomá-nváváT sietett felebarátja ínségét enyhíteni — » a" polgári erónyekben dá^, dtetea megyénk lakosai is tetemes áldozataikkal járultak \'a felebaráti szeretet oltáráhoi — kész, nemes-:lteblü polgárok osztály, ráng, vallás és nemzetiség külÖmbsége nélkül szerencsétlen hazánkfiai fel-segélésére, ngy Somogymegyének lelkes lakos-
melynek előkelő, hírneves tagjait az isteni gond-viseíés nagyobb birtokkal "ajándékozia mejj —¦ azon nemes kötelességéröl-moet sem fog-megfeledkezni, melyet ősei nemes példájára minden alkalomkor oly fényesen teljesítettek-^könyörülni t. i. a Bzenvédésen, felsegíteni a sxerenesetlent s felobarátinak könyeit törülni.
T-.á;&02 A.
Népnevelés.
(FtÚMKdüida a puitíaMzmÜditUíí rablátra emlékezve.)
t üsapáink vétko sokszor Sajtá már e nemzetet;
7 Hogy napjára önkezével Vonta a fullogzetct, — H luipy mint a fa maga táplált KehléVn oly fcrgeket, Melyek után nzt csudálom : : , .¦ ilogy élt annyi eveket 1,
VtBflsnvunás, pártviszályok,
IUzóngások ördöge J Oka voltál, hogy hazámnak Oyakran nyílt meg,bürtono. ..— .¦^ De moil, midőn egységj ipar :^-r^- ^ Bistositják letolunk... ..^ Kiaz; a ki megtámadjn ...........Vagyonúnkéi életünk ?~ ^ r.
Ki M ki acsaládsaontély
Kttoé nyid"vakmoro«i V , ,—
& meglopva azt, lopja hónát Eb gyengíti erőben? Ugy is elég volt a rablás: Slult á jövőt rabolta ... S a polgári-biztos létet Á jelen Így tapodja ?.
Irtsátok ki^o rablókati ^_ Irtsátok kremberek 1 Vessétek ki kozjlbjtek, \\ Mint hullát a wagúrdku.. Híszcn; ép test még a nemzet, Blinok rnitan-fekóly?-fa_igy az laton.elüSo; ültőbb Eríihíjn is megsegél,
S pépnovtlós I jöjjön cl már
Egyszer a to országod 1
Gazdag bánya a nép, amely. . ,
- Fentartja az-országot,............ ......
Kár o bányát" ugy elhagyni\' Arnnynt igy-.nem ía ád; \' Vnsnt teru.ni, s a vaa soksnor, Sújtotta már o hazát 1 ~ :
. TUBOIjT VIKTOR.
ntir^«,k. mmh^
Mllhoheii a mind anyagi, mind radlemi tekintetben virágió kis Bajororeiág ígviro»a, a ssép mttvéíietek 8 meaterségek—i3képa»ére*-\'tintéSi dptósset, Mobrisiat s í8»tá«ot — T»-ISdi hatója-,\'elannyira, hogy móltan- njkori Athénnek nevelhető1. Nincs virpa — ide nem számítva az amerikaiakat, melye ka tömege* »-vándorlások által gombmerü gyor»a«ágI.»;»»»- • porasággal emelkednek fbldsiiiOT —mely oly siómbeíibkö-birtélenséggelTnntathatna ÍW minden ^rabeni gyarapodás, 2» elBrehiOadaat: mint MUneben; Alig fe1>»á«ada egymerU,igény-telon hely volt, sxttk, homxu, inkább akitől¦¦ utoiákkal, gotnudéstt »s»»etBmBtt, hegroiie-tejilT s kalio«ka nagysága, hiúikkal r sióval olyali\', Bint akármelyik ödon.viiwa^ejnetor-siágnftk, lakosainak siáma nem-menii tWtaa B0«erníl, míg jelenleg kö*el mirfil egérre "rug, ötvon évval ettlBtt ípltówU nck alig volt námi nyoma, b ma már a taUt
92
^^tóít^^íii^yál nehézkedik megyénkre ezen szent k8teIe*Bég épen a jelen kÖr«ÍUiiények kost hol aion pülnnatban^midaff Bteö ter& haaínk egy részét az^CiOf ^iiral^etHtja ^ megyénk, tágas földjeit fttoég^áJojI fneg.,
~ Meg Jfttín ÉHiái työzÖdva,: hogy mjdÖn 6, megye foköftiáflyz^siteiiVh*-! fógvn ily-szent nzélrai adakozásiéban szerencsém felhívni N. N. nrat... asszonyságot... szegény felebarátaink
állapötjokat vísszanyerik-\'vaey önmaguk elfoglal-
-iiMtó- <-* • " - -
• -Efeeo alapté\'tolek következő kis érietekkel bizo-nyllttoSk; ? \\- 7 \'V\\ .
\' lj Tegyünk, égy danb cáukrot üvegbe s tölt-sttnk réU bizonyos mennyiségű vizet. A ozakor el Jog olvadni. Da nem a via az, mely feloflzlatja^-ha-•nera a cinkor emészti! fül a vizet a vonzás törvényeinek alapján. Ha kevés Yizsel kevertuk u^y az amint a ezukor-a vízzel érintkezik, a vonzás törvényeit kotor BÍfárölitja. A cíiikor darab ekként tarriür testből syrup ininos\'egben folyókonynya Yuhk. 11:1 ellmiben suk vízzel keverjük (L i. tulbőven) ugy a vízpára-¦ nyok fogják a ezukorrali érintkezésnél ennek vonzerejét érezni, s ezen erő mind azon pontig gyakorolja bef\'ilyáHát, míg működni meg._nem szűnik. A.cztikor-parányiik mind addig távoznak egymástól míg folyé-konynyá válva, mind lazábban össze nem függnek.
E kísérletben egy tömör tétnek n víz b.\'ezívása általi folyékonyitása tűnik fül. Van azunbnii egy in.is tünemény is, mely a folyékony test sQrüségéuek ke-¦vesbltér-e.
-) Tegyünk egy darab jeget egy edénybe. E jégdara í lappangó böanyagot foglal mitrrában, azon-ban_..Qly j^dkély monnsiaégbeii,_hQgy folyékon ynyá nem vállmtik. Tegyük ki uzonban a 0 alóli légiink; ugy felolvad. Miután a lég kőanyagi tekintve az egyensúlyt, minden Körében f-íkvcí tárgyban magát érvényesítői türekazik, a jógparányokat uloszl-itja, hogy saját parányait közbeléptcBse ; b a jégdarab tömörségéből folyékonynyá válik.
3. Tegyünk ügy vasrudat a légbe a az árnyékba. Bár mi ctukély legyen is a légraóraék, mindamellett valami hÖnnyaggíil még is bír. Ha azonban e vásni n nap sugaraira teszazük, ugy ennek parányin a Vunzus alakján a ra deg- és viLigoss.ig-piriinyaiviil, iiuly^kkel a napsugarai ált\'il kíjzlekcdéauü It\'p. uaazu-kott\'„-inek. Végre azok enyésznek, hügy em-izeknek helyt adjanak a a vasrúd teriméje növekszik, az<m-b.m sűrűsége csökkenni fog,
Ha ekkor még erösbb mel^g befrilvása alj bocsátjuk, ugy parányai még inkább tágulnak, Ín>gv » kőanyag purányniriak még nagyobb menny la égét bí\'-t\'ugMliaatm, míglen ezen monnyiaúg azou pontra jut, liol &JljO fokot elér; s mivel a V»spiiránj^J^egyjll!i3-tél igen elváluk ugy, hogy vonzásuk énjének e^v részét elvesztő, az érez folyékonynyá válik..
számára, egy oly_seg_edelmi forrást-nyitok meg, melvnek sok ezerét fogják könnyes Bzemekkel k.BszÖnni:.éhségük és inségök enyhítését. ] fA^meröblIi tfárásr fb\' és alszoígabirák a
é^\'.iiffai^pllöleg utasítva, levén, osak azt jegyzem\'mé^m^ nem osak készpénzbeli, hanem szemes gabnabam adakozás is szívesen — sötannál szivesebben fogadtatik el, minél kőny-nyebben esik az adakozónak az a^részbenikész-teréböl~=r-ía\' majdan nagyra növendő parányi-aag*t; természetben is kiadni." *)
-----JGv^U-hazafiiu tisztelettel maradván.
Kelt Kaposvárott 1\'8"b\'ít juT. "^eri^ kész köteles szolgája Merey Károly m. k.
Az észszerű gazdiszat.
Dr-Löffleríiárol) után RÉSYl REZSŐ. II.
A tesiek tömör, folyó és gözneraü- állapotban léteznek, E hármas állapot egy ksrdéamik hámin különböző oldnlátiarudmnzza, ugvniint a sűrűség kérdését
\'A-sűrűség nz agy tömegei képező testrészeeakék vonzerejének mértékir.
Tla e vonzerő biz\'.\'íi\'WJS tefit parány ni ki>zt ig(;n erJ)s/> úgy ejtnek creje-r^ygyé fcjiuegiti azokat, mi-UtAu mindeii \'parány-vim^ist magába fugud, hogy így nagyo% érltxcl a föld siilypontjához törekedjék; in-neű az.ok sürübégt: és súlya. -
Ha aagirban b prrányok más jclontéktelen^bb
nzrjrejSekkel, követvek. agy következik, hogy íménticknek vonzereje megoszlott állapotban van, mivel énén erőnek egy része azon parányok által ellen-kosö iranvba használtatik, hogy-kozöa törekvéseikbe íTteveaebb vonzerővel biru paranyokat is bevunjak ; iunca származik ezeknek lazább usazokotüsük. • — \'Esen átalánttft vonzás törvénye szerint turrénik .ittlndtgJ\'hofEv. az^anyag parányai egymást a tömeg egvenes arányában vonzzák.
Az ebbőlBzíFmazu kővnréa- éa OsszekGtésaknél Tígv.a? a testek egy állapotból másba lephetnek.
E ta.kintétben Egyelni kell, hogy hasonló össze-VffHeréi^k egy pontig terjedjenek, melyről momijuk, 4u^-tl1(Üe»^Silttigun|;)--lép be; az az, hogy ezen -pontnál, —mivel a sürflhb test par :nyainak vquzerejo uiíolva.van,,.hogy vonzerejüknek egy réssét a ^ü^y« uyobb^t velők közlekedeabi lepett tesi paránynira fprdítsák,.— vonzerejük megmaradóit része többé Uem erÖsbb.vmin-t a könnyebb testé. Ekkor a két test -pwioy voiiiaásabau egyenéury áll be; következéskép .ss-^sasikatÜM maguka/l-és fi^Wleg^s- t^st-parányaiy-malyekrű bJbbó=-;l»folyia nem-- gyakoroltaGk, rendes
^-— f\'
" U Wdön e líllŰTfat küwljlk lapunkban, írS* reményüak. tuijffíA «*»5ffi^raen.*í Wítofco. ssuUja éTlskastisja nültó lind J?.ÍA»^^>.«*K inefJ^M "^wo^wa .faj aeghósiüU-
goaaUSf moh oltáron, aTmilm fotatt H\\Uiií i emnafi konyet fiiN ^iktlatailra- «nTid3k s^ctáoj 4pea am>yi *ldbt bo.iiak ss á.la--^5TO55KÍifrrfl^l^«; J» •tfosW ajJakaaiMkat: a ayilt as4-
maáia u«f1«tt renáeltat!i jkiolyíra «ailUt)«-" a a 11 k
Ha végre e folyó erezet még erüsbb hüfoknnk vetjük alá, az midori a höanyaggal eltelik, vízként fog elpárologni a fölöslogas a a léggel összekötött hő^ anyag befolyása alatt gőz alakban tünvjin el.
Hasonló kiaórlutek minden testtel végliíizvi-hetük.r
E« megfordítva rehet n testnkft fnlyékonv áll i-potjokból tömörbe , a gőznemüböl folyéknnvba vngv iámét tömörbe helyezni. Ez cactekbun ^ nfl^g öpi^ pontosítása he.yetl, n vizsgálit alá vett t-«l<>kben a megkötött melegség parányainak szét iszblsi nkozta-tik, legyen hogy e. parányok a közös gócz\'hoz, — mely a földnek központja — visszatérnek , vagy a napsugarak közt felosztanak , vagy azon tf sU\'k pa-rányaíval küttetríek össze, melyek u höanyagnál erii-sebb vonzerővel bírnak.
Mindomkre a természetvizsgálók óltul véghezvitt kísérletek bizonyítékot nynjtanak.
Az ismert testeken ki\\n"il van még hároi
^riÜ;:i3ak"Elivjíl«^ekut^nit4Utak--f-ul a- papirazElctekcl
termésxettuilósak. E három test; a villany, meleg és világosság. i
Ezen testek fŐsajátségairól és lényegekroH elmélet hiányában, fejtegetéseimet kisaé terjedtebben kéuytelenittctem előadni.
(Folyt, követk.)
Társas életünk.
tika sikamlós téréHre ti bat nem lahe.t, inlníj*"" Ügyre vévén, au»»f ¦Di")U, méltáuyuwwlPj*
HOJW.
ml. LK
ilfogva a puli -ífisebbet és job-¦oiyait az?m-_J kellőleg ki-I^WBzigiirú rész-
rpliabk\'!
_____r_________^ „ tödikJm,
rehnjlatlansággal kiein&lve n hiányosat és gáncsolni valót. Emiuk előre bucsátáso után remélem , hogy a Z. tí^JI—tiszlíilt sserkeaztŐságe bocses lapjának ba-sábjait a kövotkazö reflexiónak ia meg fogja nyitni.
Azon egyetemi kútfő, melyből az érző és értő einbt*r érvöZC^Mt meríti, kei8egÍí.TvOl a társas élet é» együttlét; a költárg^-akjb^mjl* íkeüeni^seH hatunk ériékeinkre, teljesedésbe\' mént vágyak éa kielégített szenvedélyek pillanatnyi örömet.gerjeBzthatnek keblünkben, íe léílcuiik östiiryénya szerint „osak\'a vigadókkal vígad" —¦ ozóvaí, eazmocsere és eszm .-közién fűazurüzi él<3tünk<>t, éa társasélot nz értilra -b erah^r -n>?k fökelléke. E kellék^azonban koránsem fejlődött századunk szülemenye. Ősrégi az, sőt a világter.>in-téasol egykorú ; mert,, hogy a szentírás MívVrtival éljünk, Attain Ősatyánkról azt ia;iiidá az ur „nem jó. az «rdbernök mag)nlótia. \' Már-p^álg nz első ember3, n mint. Imijük, Éden K?rtjó^eu .éJt^-A kéj és. gyóiiyör iirökhuiiábou, hol iv tuliti^ta buja terméflzmbtm, a ki-nálkozú élvezet-?]; Ú3\' keblet dagasztó1 örömek kuzt a társaságul kunnyen nélkülözhette volna.
Dj annál melyebben érezzük ft inagánlét keservit rai a parfidicsomból kicsapott földi lények, kik rövid nappviiikii-í e siralom völgyén tölteni kárhoztat-tnnk, t\'« csupán pafányÍHágiinkro szoraíva, szende a.n-dal^.i3Í>Aii cs.Tgodező patakokban és édeni kéjekboa kárpótlást nem kereshetünk. 8 főleg a mogorva tél idején, vagy hu nz ég gyarlóságunk fölött Birán-knzva, kiinveivel az utakat járatlanokká tévén, a „bzü-híitl türmészef1 lakóit hetek száraára ia távultartja tőlünk. Akkut tlfizigfctdlt helyzetünk fölött elkeseregve méltán felsóhajtjuk : Oh 1 miért ia születtem ?
Erről tílmSIkedva és társas életünket tekintetbe véve, akaratlanul azt kell kérdeznünk mi oka annak hogy társas életünk kötelékei annyira tágultak, hogy ne mondjuk elszakadtak? 511 oka annak, hogy me-g.-énk nagy kereskedő városában, az óstélröÍBég gyül-helyóu, a liaule hnanciexB központján oly feszült a hang, uly tátongó az ür, mely embert emberttői, felekezetet M\'-\'kuzettöl elvulaszt? — fájdalom mintha a mindent magával ragadó korszellem csak bennünket hagyott vulna érinTíflehül, mintha*a casták\'átok sulyá~árttLí az" őskor sötét örvényébe sodortatnánk ! 1 t «
Készben a kérdés magában foglalja megfejtését \\b, mert rideg állapotunk, f üoka a pénznek, (álságos hatványozása, mely molochnnk nemcsak o közjót de hilj át javunkat is áldozni szoktuk. A természetben gyak ran találkozunk, oly dolgokkal, melyek különfélekép alkalmazva különféle hatást idéznek elő; igy van nz \'a pénzzel is, ^jnoly okszerűen használva valódi élotes-sencia, de roszul ntkalmstzri kábító méreg gyanánt hat. Ki nom ismeri a pénz varázshatalmát, ha a for.-_ galom ős kereskedés eraléeére, közhasznú czélokra fordittatik, midőn viszonosságba hozsa a világ legtávolabb lakóit,- éltető erőt nyújtván mindazoknak, kik veíu érintkezésbe jönnek,-^s erős,, felbonthatatlan köteléket fűzvén az egyetemen emberiség körül ? — Másfélről azonban, ha az érmet vagy az azt képviselő papírszeletet kizárólagos használatunkra szentelvén, vagy lebilincselve használatlanul heverni hagyjuk, vagy önző czélokra, azatnlegeltetésre fordltjuk, ha c
:or érez-
a istenünket kasunkba szoríthatjuk, :b , liogy mámorunkban, mindazon [.Times éti érieket hetykén megvetjük r kik^fortuna evére nézve mivelünk még nemmérközhetnek. így
zük magunkat, akkor termés:
szén
kegyére nézve mivelünk mé^ nemmérközhetneft. így emelkedik nztán ama égig nyúló chinai\'fal, mely az idő r\'omb\'iló fugáival még sokáig daczolui fog;
Slég trgj- másik Bajáts.ágos, dfl lényűgoa hibája városunknak, hogy n Bzprvetlcn testek tcrméazete
tétben-Nápoly- s^Párissal vetélkedik, — -ázo-brászata,az ős B^BAJLsV^MsIcenységet támasz--*<rt>S ™ a fóst.észetben már-már egy szinvona-lóii \'alt az rijsbbkori mestník fÖ fészkével FIo-\'lenczttel^T— "a a hirnoves Sobwantlialer ércz-.\'Wtn^é^t páratlan a maga nemében. "\'\'5",~Mtinc|jeH--egy terjedelmes fónsikon (Pla-. \'jfésm) .fékazjfc, két részre liasítva a tyroli havá-^dlt fcffzUt rohanó Isar folyam iQtal, melynek \'téJWt\\ctönon ranlatd lertté alakított szigete,\' ^^iDf?r^fInláftÍ_h.eJye: r» Tníndön fogalmat ttóltóá^dőhsörazni, kzcretff fíh\'itrdsi népnelc.— \'W^i-^egringyubbréirtit amerikai; modorban - :fpfitAí- roppant: szélfel és egyeneselcVbennök\' .^••t^^l^l^rí\' ¦értitájwt mindennemű génre-"^^önyörti\'Ö^szhárígiatban \\-anngk képvi-
Ujéltftr Mtlnbbeti-\'fSbb ^evjzeteaaégéit " pé&jWténétd^ pem fesz fölöslegé* . fTÍ^i ;fhogy TnittdA2ok;gyate5Írláti — W&démirire*z{ áldott jő úíáj-
jiífí"—ö épen az a bajoroknak,.— leszámítva a harezokat — mint nékünk volt hajdanában Jlunyadi Mátyás!... _
.Az alig három évtized áta mintegy varázs Ütésre tömegestől,, emelkedett épülctremekek majdnem kizárólaghirdetik büszke\' homlokzataikon !. „Éjjitette L Lajos bajor király— no de szereti is öt a nép. mindén osztálya oly tÍBz-ta, oly bensB ragaszkodással, a minővel az Ssz-azes történelemben igen kévén urnHujdó dicHc-kedlietik!... A tabbek kBzt lqgjobbmi meglc-pett egy nyiljiínoí épületnél dolgozó \'egvs2eru.. küii"ivs.»\'iiszinto válasza, midőn ktrdczóni idle, hogy kr csináltatja ezen nagyHzerll mlivet? ,110 hát ki más_?.mml;t(ajo« a mi jó királyunk!" felelt d eredeti bajor, dialeotusaal, » olyatén Juingnyomatékkal, mely világosan azt látszott mondani, — de ugyan - már hogyan. in lehet ilyesmit kérdezni ?-
;iP«í_nem U.építenet dm itt iskola, egye-térti./tudomány^ mllesarnokok helyett jivalt\'ra-.
főre bastille, citadoUe^ arsenal s kaszárnyákat, mint egy niáB b^pnj^a bjrbda|^ii fővárosban!
Müncliennek minden tekintetben legszebb pontja a legnjabbaruépUltiiajös-ntcza, gyönyörű palotái.korinüi, jónia, doria, gúth és floren-czi stylben váltakozva készítyék, s mindegyik joggal egy-egy építészeti .remeknek mondható. 1HÜU hosszú s 63 lépés szélességi!, utozát mintegy megkoronázva ft Kár\'oly kapn zárja be. lölötte érezböl\'kéezlllt négj\' tátongó oi-OBzlánv \'Junútól hajtva látható, mely válóban mester, mü. Ep oly nagyszert! s izliSsteljos alíaximilián1 utcza, továbbá a Knrolin tér egy (-rczböl készült 100 láb magas óriási obellszkkel közepén azon harimnoz ezfir bajor emlékére állíttatva, kik I.Napóleon által elhnrezoitatviiii.aMoszkva .elleni hadjáratban . vcssttek el \'1812-bqn , nz obeliszker>.e»a\\ ezen rdvid, de1 megható fölirás vatn-^Anoli sió stnrhen ftlp die Freiheit den •Vaterlandes" ... ,.,ok is a hnza -szabndságáért hunyának ol.- - -.•u.KÉMBTB KAROLY.\'
•4 93 f»-
szeriut nem. be 1 (U r Ü 1 k íful é "növekedett, hanem hozzá tapadás által csak ki Til 1 r íi 1 nagyobbodotl. Hiányzik tubát itt az egyetértés, a közremunkálkodás és az összetartás, ásóval miudas, mit szellemi életnek szoktunk nevezni.
Még több volna, e tekintetben kiemelni valónk, de emlékezvén ama igaaaágra, hogy könnyebb gáncsolni mint jóvá tenni, tanácsosnak tartjuk okoskodásunkkal odább állni. SZABADI.
Egy kis vázlat az idei bácskai termésről.
minden féléről, többek közt megírom, hogy kelt a búza, hogyan űzetett hány czal es háhy"hüvelyk a zab, meg azutiin jár o\' eok eső ?
Addig is tolult kérem T. szerkesztő urat, megne haragudjék, hogy ilyen rósz stylben irok, legyen tulajdonítható, hegy egy couvcneióa egyéntől ez is jó.
Végre ha megengedi t. szerkesztő ur —minthogy éu mindenhol járok kelek — egy előfizetési felhívást rá ragasztok a szűröm határomért náhuik sokan vannak, a.kik..c»ak-köaölHÍl látnak.
A viszontlátásig t. BZűrkesztÖ urnák alázatos szolgája. a hidrigi csősz,")
* Jtodszentnaikliía, jul. hó 5. ^ A Hzárazság folytonosan uralkodik, az áget&hj5-Bég,; csaknem -elviselfietetlonj. a termények wkéletfl-Beh eUzáradvdk; a legelő kisült, a bar raök\'csaknem, éhen szomjan vesznek el, rettentő szükségnek nézünk elébe;: föld míves g^dáiiik elvesztették minden reményüket, a gabona nem adja meg az élvétett magot
A pmeziár folytonosan emelkedik; a tiszta busa p-Kii mérője 9 — 10 frt s rozs 7—8 frt árpa 4—5 frt zab íífrl egy feíízöaftégcs kűhyér a mTeddig 30—40kr volt, mist 70—80 kr. kukoricás, és borgonyáhoE níég van reménység, ha-az Isten ca5tadna,^ex némi pótlékul Bzolgálna a kenyér hiányában.
Mentien a jó ég minden vidéket e sanyarú élet-.
töl. B. K.
I. Nyilt levél.
Nagy-Kanizsa város képviselő iest&Ietékez X
Szellemi és anyagi szempontból, hogy még mindig pangásban vagyunk , nemde nagyon is érezzük. Indokolnunk lehetne ezt ezer mindenféleséggel, én azonban csak Folytonoa szegény bzívüs egünket hozom említésbe , mint ama nyomasztó körülményt, mely kútforrása polgári állapotunk jőbbléte pangásának^, vagy igazabban mondva, hanyatlásnnknak\\ Szegény-\' Bégünk kórjeleiböl hozván következtetést, hitem szerint mi kétségünk sem lehet afelett, ha eddigi szegénységünk jnslogó azikráihoz ezentúl mégcBak egy cseppnyi cső jusson is, többé nem fogunk képesek lenni annyi anyagi éi szellemi er3tkifejthetni, menynyi kívántatni Fog polgári állapotunk, jobblétreirver-gödhetésttnkkifeitéséroés megvédésére, vagy halgen,1 akkor e^rannka hasonló fog lenni as Ítélet napjához^ midőn ég\'cb föld irtóztató rázkodtatáa közt ÖBBZé-omolván, •\'gy nj világnak ad helyet.
E féltékenység mindenkor elegendő riadó, hogy talpra álljunk mint a jó-katona, és pIpvp tenrá\'o, észrevegyük n körülünk álarczáhan sompnlygó kísérte* tet, melv inkább törekszik veszteségünkre mint nyereségünkre mint a paradicsomkerti óriáskígyó, melynek incBelkedésébŐláradt el avihigsserWmeghoiiOflEiS óriási nyomorúság.
A Terlres felhőknek kárt hazó zápora és ennek özönlő jege után hasztalan m jégkármentesítéfl, mint, hasztalan tüzvéEZ után a porbamuvá égett épületnek biztosítása. Ez vezérfonala.működésemnek, ama véljr-ményben, ha óvatosak nem leendőnk köxügyeink yezényletébenj^ ugy örökrá koldusok maradandónk testben úgy mint lélekben, melynek folytán ütni fog az elkeseredés órája, de már többet tizenkettőnél,-melynek nallására ugy fogunk járni, mint járni szokott földrengéskor a- gyenge és bízontalon alapra fektetett épület
Hogy e boldogtalan állapotunkon mi módjával lehetne segíteni, megfejtem .folytatólag,- feltévén, nogy o vállalatimban többi képviselő- poleártársaím által támogattatni fogok. TERSANCZKY.
Mohács, 1863 nyárbó 1-én. A csökkenésnek indult leíménykereskedés majd pngássá fejlődött, annyira megrongálta az Üz-\' letet vevők\'igen óvatosak, átalán a vételre kedvtí-ánv mutatkozik. Mindenki az uj termést várja, s magam is azt hiszem, hogy az fog a piaczi áraknak len-.düle^t-k*4c**>oösní. A <aai hetivásár alkalmá -alig gyűlt össze 30—35 mérő tisztabuzánál több; oka a nagyj munka, mely most a földészt fogbükodtatja. — _ÍLár is sok helyen aratnak bazát bár még nem átalán "érett a szem, alfélnek igen a váTtbió iáőtfil, s aJeten száraz napokat mindenki oksz^flen akarja főÜiae&r nálni. f. * I~> " "7; . ~ ~^rí
Uj árpának kilájáért 2 frt 80 krv*8\'frt UrMfc. "üj széna valóban kevesebb lett mint---iával - kinek tavai 12 kocsival termett, az idén D—fi kocsira Valót gyűjtött Mázsája 2 írtba kerül. • _
A napokban volt itt egy bácskai Földbirtokos, ki takarmány hiány miatt 2 ezer selyemgyapjaa juhot V 2 száz ökröt kínált egy itteni birtokosnak feleérti el-.tartásáért. Na mát:es tfalóbaa^^iagy baj, midőn falaki ennyire jut
A szerződés azonban még nem köttetett meg. - ili-az idÖjffrABt illeti, oly h&iág van nálunk, hogy napon á hóvmórö is 38—B9.fi. fokot mutat -
A szőlőszemek kezdenek hulUűi*a ro*rÖÍ, tán árt nekik a nagy hőség. - _
A Duna vagy 5 nap óta ismétnagyon árad, félni lehet, hogy a szigetet elönti,; Legtöbbet árt azonban u város réazéröUlpartnak, mert azt a mostani göshajó^ kiBsálitásnal annyira: mossa, hogy -fléha 2--3 ölnyi széles tér is. zuhan a vízbe. Ha ez igy megyén, megérem még azt,- hogy a Duna elfoglalja aa egesn-vaspálya tért ki az orsaigutig; no akkor csak kiont ben-hünket, mint az ürgét az eső. Máris at*karja hagyni a gőzhajói társulat, a mostani kiszállás folyat, s a vá> "rtts.déli részén akarja.magit elh\'ely*ani- i-^\'^ „„ ¦
Hirek ea események, -.j\' -*n
A - AH Magrorhón han. mintegy két vtM ewtótt -működni "kwdett Phöhtt MztoalW tirri!idgl4 hUfdfn kezelés miatt a közönség bizalmit fllnswtviD, liiésw-.^ lőtt. Mo*T azonban, -mint biztos tadasltaii vbsmbh,. -hogy ezen vállalatot Klein testvéwk, bécsi nigyipor- ,
Higfcza, jtil. 2-án. Az e lapnnk f. é. 17-ik számában 81-ik tddalon olvasható jun. 1-riJl kelt hevesmegyei levélnek ezo-morító tartalmát hazánknak legtermékenyebb vidékeit sorvasztó szárazság miatt eleget lehetett Pe&fe;n ismételve hallani, a mult vásár- éa futtatásra érkezőktől.
De midőn azután még az oly kései fagyok- és derekről jöttek a leverő ujabbi hirek, — igen aggódtam vidékemen az oly szépen mutatkozott szölöfejló-déB- b dinnyekeléBen. Azonban a mint a gőzösön Hajára értem, b ott kertemben a fagynak semmi nvtrmát nem láttam, megnyugodtam.
Midón Bajáról hazakocaizván, a Vaskutra vezető országútnak két oldalát szegő agg fáknak, — melyeket ifjúságomban ültetni láttam, a későbbi hi-vataloBkodáBom ideje alatt, magam is nogv szurka-lommal ápoltam és a hiányokat pótoltattam, — gyönyörű sorai közt haladva, két oldalon a szép vetések tűntek szemeimbe. A vaskuti határban a helybeliek által megvett feltört legelőben, szőlők- és káposztásoknak alkalmazott kitünŐ ültetéseket, a garai halárban a fulun inneni résznek bőtermést jgéríí znbnkfit, végre a falun tul a rigiczai országúiban dűlt kuvír buzaveréseket, ugy a rigiczaLhatárban a virágos koz-legelöt látva — eszemben jutottak az elsült vidékek! — b hálát adván a gondviselésnek, megemlékeztem a diák adagiura valóságáról: „aunt bona mixta malis.-Kigiezán pedig a iiideg semminek aem ártott, s azöLi egy pár nagy égiháború a zápor bámulatos fejlődést idéztek elö, melyet az egyszerre bealt annyira hideg napok megállítottuk, hogy reggel az ablakok izzadtak a a szájból jött levegő mint télen gőzölt, posztóruhá-kat öltöttünk s templomban a lakosság bundákban jelent meg.
Azóta az idő ismét minden káros következés neikül felmelegedett s jótermést, bátor kevés szénát várunk.
A napokban egy zombori zsidó beszólta nekem : hogy az ídeí repezét vásárolja 10 frtjával pesti mérőjel, s hogy egy gikoval lakostól 65 morŐl vett, melv 3 hold földjén termett, tehát egy hold 1200 ? oll-\'l számítva 220 frton felül jövedelmezett. Ezt azutin lehet termésnek ób jó fűidnek mondani.
Még azt ia kell felemlítenem, hogy a nohány év óta keveset keresett pióczák most ismét nagvtm kerestetnek a Baján lakó franczia pióoza kereskedők által, s jól fizettetnek.
Hír szerint közeliben Stamctz-Majer bécei bankárnak , jankováczi uradalmához tartozó kisszállátsi 2Í000 hold ib pusztáján levő minden majorsági földjeit, egyen kívül, a jég elvert^, s mivel a fjldek as-Becurálva voltak, lesz be assecuratiónak mit fizetni.
Idősb rigiczai KOVÁCS JÓZ.SEF.
Biómelléki levél
T. Szerkesztő nrl Minthogy aláírásom kö-vetkoztében látni méltóztatik; míkép csőseí minőségben vagyok alkalmazva, azonban ezentúlsz. fogadásom, hogy nemcsak azokat fogom el,,kik, vagy a melyek a tilosba járnak; da vigyázni fogok minden mozzanatára kerületemnek, még azokra is, akik Somogyban ezen kerületben laknak, hanem azért a Z. & közlönyt nem hogy járatnák, dé hírét sem hallották. Pedig édes jó Istenem 1 ez az áldott vármegye, melynek hogy anyagi erejét, bőségét mellőzzem: mart azt ismeri már mind a két tűstvárhaza —szellemi ereje is.oly nagy, hogy óriási erőt kifejtett haladását sok ezerén megirigyelhetik a mégis ezen megyének csaknem három réBzo -neni~Ísméri testvér megyénk olcsói s áldozatokba ke-rülö közlönyeit legalább én mind afféle osösz ember egy jó conveütióért sz. Gtyörgynip előtt as egész Sió-raűllókkel ha a megye fővárosiig .összejártam s míntJ hogy uraknál kerestem alkalmazást 4o bizony — da-ezára, hogy ami közlönyünk egy óvp fanttáll — alig láttam belőle 50—60 példányt No da oocaáaat ez is uJBzülöttl hanoin Kováca Pál bácsi rocipó^ót náUink nem ismerték meg, Igat^tiazt^e^^bepsület^ár magyar lap akárhány,n vidéken, csakliiigy nem a miénk, kér-dura tehát, ha a .aiómellékí intelligantiá már egypár pesti lapot jára^iroiért nem tudná b rmadiknak, vagy olsünek; megy^je\',küzlönyát;is járatni.
ÜovozotÓBüllogyoö jánnyi ejiég,most qgysém tudok többet írnt, rae»t l^dak\'möntok, az uj Sió kanálishoz,1ni^áthógy ped!gf.,sd^ms1r<dstt<i«%-^Ba\'knem bové-gozték tiTa tíb fóly is már ttolgy-amagy, yjgfiBiinm kelTj hogy. bele ne ossonek, raert a különbfelo hatlok (sióásók,) olyan hamar soartirozaák, aztán nekem kell a fülolöségot kíállanom, Majd írogatok én .ezután is
kegyei tudósítások.
KuiiBzeutniiklús, juh hó 3-. Elértünk tehát valahára KunazentmiklóB mezőváros homokkal éa ozéksóval teljes határába: azt már földrajzból tudjuk, hogy kiskunságnak nincs semmi folyója és igy vízimalma sincs, hanem ezeket a váro-Bokban levő nagyobb mennyÍBéjrü száraz malmok, éa a vámson kívül emelkedő szélmalmok pótolják. Amint méltóztatik látni itt Kunszentmiklósou is a város éjszaki és deloyugoti old:ilán íh em--\'lk-.-dÍk hat szélmalom, benn a városban Bzintén több mennyiségű állal-kirzó száraz malom; ezeknél — az igaa.johh volna egy gőzmalom, mely részvényükre alapíttathatván könnyen építhető lenne, hanem azután gözerÖkifejté-üére megkívántató tűzi anyag miatt lenne a fennakni das, mert itt sem fa sem koszén. Azonban nem akarom ezúttal a város előnyeit hátrányait tárgyalni, majd a maga helyén és rendén nem feledkezem meg erről sem ; hanem ezúttal a város eredetiségéről akarok beszélni BzerkeBztö urnák, amennyiben t. i. nem az Jtteni hiányos és rendezetlen levéltár után hanem egyes idősb értelmes!) vgyének í.-lbeLz.el«Bei vagy némely históriai adatokból valami bizoiivosnak tudomására juthattam.
Már lSöl-ik évben az u. n. Szatmári naptárban megírtam dióhéjban szorítva K.unBZfi.traiklÓB várus eredetet, de ez n kezembe jutott hiánvos okmányok sót az itt-ott becsúszott nyomdai hibák miatt oly tökéletlen, miszerint ezükaeg^suek latom .az igazság árde^-. kében e helyen t. szeméből kijavítva elbesaéloi.
Elt in KunHzenliniklóson ez előtt — mint a hagyomány bizonyítja — egy századdal bizonyos Bolyó J.inos, ez a város az eredetiségéről, telepítési koráról viselt hnreztas dolgairól versekben egy töredéket liagyott hátra, mely kéziratban "itt többekbe! „Kun-lÍBZtaa Ciim alatt máig is feltalálható.
iltelölt a „KunliBztiit" egész c redő ti a égében kö-zölnök — melyet már csak régiségénél fogva is nmg-rrduinel — részletezzük azt, vájjon mi fényt derít I K.untsz?ntmikiÓB város "eredetiségére. ! Uolyó „Hkztájából** az tűnik ki, miszerint Kun-
[ BfentmiklÚB vároa keletkezesekor „Tatár íSientmik-i lóanak r.eviizk\'tiitt, m-ily meg a muliácsi gyászos vész t-lött 2í)0 évvel történt; tjliát K)2li elüti 200 évvel vagvis 1300 körül. Azonban a lti-ik századvégén a törökök által f ulperzBeltetetl ugyau, de csakhamar felépült; ujonanúG családdal telepíttetvén meg: a mohácsi vész után 70 évig minden veszély és kár nélkül fennállott.
Ekkor újra: tehát lj%-bau az egri török rabló-fészek lángja s durva rablása martalékává lön, Czeg-léddel ós más helységekkel egyesemben.
E vész után ama funehb említett ^\'tj esalád utódai itt még mindig,Tatárszentmiklóson újra leteLopüI-
. van. ezekről inúndjaBQly-ü..li&ztájában, hogy.oiinjfla.ni... knnok igazi maradványai voltak, és igy, hogykBvéfí kezetesek lágyunk : A város legkésőbbi telepítési korától fogva ?1596) e mai korig,267 óv telt eÜ Igefl hihető: hogy a" Tatársacnjmiklósiaknak aLon;kníbász-*• széki nagykunokkal\' közös szabadalmi oklevelük, melv o vész után a felség által oijból kiadatott — a város legutóbbi lerombolása alkalmával veszett elemit is Bolyó ezen szavaiból joggal\' következtethetünk: „ezzel (ti. a helység felépítésével) diplomája többszörös folyamodványaikra csak 1631-ben és igy az újbóli építés után 35 évvel sikerült 2-ik Ferdinándtól meg- , nyerhetniük, mely alkalommal n helység is „Tatár-szentmIklÓBa helyett „Kunszentmiklós" nak neveztetni rendeltetik; — ekkor kapott aJtolyflég\\,csorQBz-* Iya alakú pecsétet is. (Tud. Gyűjt. 182Í. k.. 10.) .
E város tehát Kunszentmiklós néven 232 óv óta ismeretes, — do; jegyezzük meg: hogy mint mezőváros aligha van meg 80—82 éves.
Do térjünk saját \'küL-UoIózásunk alapján a fő kellékre a város keletkezésének kipuhatolására, bxuI-junk TatárszentráikíÓB ereó^lteröl.
Miután erről Bolyó a maga Knnlisztájában határozatlanul .«zólr~osak annyit tudunk utána, hogy oz a mohácsi harcznál idÖRebh 200 évvel, — és ez odáig igaz ia, hogy Tatárszcutrafklús már 132ü-ban meg-,
\' volt Kobert Károly umlkudása-alatt, azon polgári saa-badalmaival, miket Kun László alatt ia élvezett; mit. Horváth István történet író ia az 1281-T^l nyíltan be^ vall; azonban itt még nem állápodhatnnk mogMöhh indokaink várniuk Tatárszontmiklós türténelini oro-detét fölebh nyomozni. •\' - * ¦
Kezdjük tehát ott líol kezdeni-kell:,de csak a jövő ttlkalpriinihl. *) 1A ; KORS KAROLY. ¦ ,
*) Kórjuk n \'filMko\'-Ait minél tnfiliitllr, b b Iwlekbsn ti-DjcUet. « siark.
8itn-».\'ll Te*xt " » ¦*rj,b.
QinV. majgraij^^if l^.tukogok ^v.igliAinor.iil^itlonuiiok. továbpsVCTebig JrtT»t» gyArtiilnidnnos sraagyarorszngi fardBíetokoB éi Herring lovag brfluni oagy Wiwkodö véltek á\\ mint tulajdonukat a Phöní*. Mim megtar-táVátrál. AUpfSktfook 5-mill(o tetetett lej. as eddigi ¦ igAigatüUg^mégVéltoitfllaauvid a ^ügynökség Mb-- gyaVöriai^la^mirrt Pesten alakult fliitird ísallomtt ¦ a ko.tbnség Bizalmát bi ró magyar férfiakból. ZAlamcgye réaaáfV)U agynJkaágokNngy-KaiiitsAn és Rajthelyen Somogy részére pedig Kaposvárott állíttattak föl. Biz-::^=5SÍgsök nMr-4ejejűé^ajutaayo«~^i^^gBdUtnak.
méj*ped^ajTidőn tüz. jövőre azonban jégkár ellon ía. __3fiutáfa alt omlltett-vállalkozóknak-birodalumBgertB ismert nevei, valamint a pesti fdÜgynÖkségjellemdÚB férfiai pontoaaág éi lelkíiemoretcaaég tokintétében, valamint vagyoni állapotuknál fogva eleg biztosítást —ByriJTanafc, legkisebb okunk- ainuaketkedniazopThog^ a kötónseg-bisalmáikiérárimcbni fogjuk. Minélfogva los^enaBbb.óhajunk, hogy az* emberiség boldogságára caeuoHÍIy nemes törekvések ne maradjanak aikerétiül1 • * b^toaltasáldástcljes esainója népünknél mi-. né? jobban^sl terjed jen. U\'¦ A Folyó hó 3. vették a szép Fábián Ilka kisasz-sxonyt örök nyugalomra; raeghaBsd a szív, midüu látja városunk egytk kedvességét az élet tavaszán szülői _ Sa^albóJu és..baráti koszorújából, elragadni, Aehan-goVs,bánatteljes_íBÍvvelkÍsértékötl2hölgyfehérbűnés sxinta aonyi./órfi gyászoltonybon temérdek nép közt ft jobbiétrte. 0 tőlünk távozott, egy jobb világba szenderült, sirjar izéiére bucsu könyet hintünk — hisz virág ÍoR nyílni sirja fölött — martő íb virág volt; mAíUrkák^fn^^k a air fülütl dalnkat^engeni, mert ö \' isldalojt éltében — csak ha anyák keresik fel a sírt wkat—figyaiWzteise, hogy a_ leány kákát, kik ol-rsgru.nl -hagyják magukat á vigalom zajától, i a túU ságos tánca miatti felhevülés közben nagy -mértékben veszik igénybe a fagylaltot b más hüslto szereket, — íjwkodjaaak az ebből eredhető veszélytől megóv aj. NaBfc álÜtha^uk ugyair, -hogy jelen esetben kizárólag ez volt\'az ok, de a figyelmeztetés nem árt.
A A. „Kanizsai Dalárda" műit számunkban említett közgyűlése f. hó 12-éra halásztatott et.
A íárdáink ritkán dicsekedhettek tisztasággal, most azonban jött egy hatalmas seprő, mely mngtjsz-¦ *í*űtt?i... "lég: Csak fizetést sem kívánt egyebet szume-ink s tfldeínk rontásánál, — a Bzáraz északi szél.
A A szárazság aggasztó jelei nálunk is mutatkoznak, s meZei gazdáink, kik örömmel térnek haza eitfinként a hfl arnt^rni, A]»an.^r^]r,raV ha liitjúk ft
•sáp ramioojel kecsegtetett más terményeket a nap havétŐyToonyadní — sárgulni.
\'A Tídekaakön a" garázdálkodások daczára a hatóság erélyes intézkedésének, a gyakori kivégaztetőseknek— ^puti .nwra akarnak szűnni. A napoktww, a Kanüiáhos kSsalIévS sznoetnekj pusztán Ossseütközés történt a c«iídörÖkk^l. Érre péhány nap múlva kirabolták Halsssy Aladár urat Tóth-Szerdahelyen a ha-
¦ romiak a már náluk-szokásban levő\'-kegyetlenkedé-sek kü*L K hó 7 én ismét összeütköztek a csend^rök-
.k.el^mej|y^kalQmraaLez^itóbbÍak_közüI egyel_mcg ia tSttek. Lsen Verekedés ji Kámaházi pusztán vnlt melyiBI azonban bővebb hiteles tudósításunk nincs. \'
_> \'
Knpn »-v.n r. \'* A kárádi uradalombna tartozó erdőségekben láttunk 200 darab tin/t, moly a szárazságtól sújtott Bánátból hajtatott. Nem tudom, ha igy tart idöjárá sunk, Sotnngyból meg nem koll-o majd máshova hajtani ?
¦\'* Kávádon rövid i(jG múlva gőzmalmot állíttat f.;l\'a veszprémi n. méltóságú megyés püspök ur. E gőzmalom valódi áldása lesz a vidéknek, hul a aze-gúny nép sokszor capokig ellesi a malmukat, míg egy merezo elísségétlékölyögja a garat; " a t ¦hetÖBubbek jetiig u Veszprém-, Z damegyei inil-nokra, sokszor a Drávára viszik cleségeíkot. ílonnyi idömuhisztáa ? költség? Nyáron viz nincs, télen a jég miatt nem Tohct ürülni. Mosótokat segítve lesz a bnjon, s a regi szép népdalt igy dalolhatja Kúrád és yidékc : „ Korádon Van egy gőzmalom, Űrömet őrölnek azon."
* B.-Füreden jul. l-ig körülbelül -100 vendég volL Fájdalommal tap isztaltuk, hogy- c kis paradicsomban éVenkcnt megjelenni szokott hirt.ikns onztály uRgy része, az aríatokratia p^dig tümegpstöl vissza-
onult ez időpontig. Hol koressük a bajt? ezt csak hoBSznsbb uzikkbon lőhetne kifejteni; de azért itt is megemlíthetjük azt röviden, hogy Haver vendéglős a ribri szokás Bierént mnal ia ugyan osak erősen — kefél!...
* ilíbok Lajos, a derék „(iyöri Közlöny"1 segéd szerkesztője „Évkönyv*1-oi éa „UyÖri naptárt- ad ki. Fölhívjuk rá tisztelt olvasó közönségünk rigy:lmt;t.
* A Balaton annyira benpadt, hogy midim a „Kisfaludy" gőzösre szállítják a révészek a vundége-ket, ugy kell tolni a ladikot a vízben. Szép. mulatság ily forró napokban mind a vendégük-, mind a révészeknek.
= Uram, uram! Hunkár István uram, szólunk in urhuz. Un a szőlőművelés , borkezeléa tanulmányozása végett a ltajna vidékro utazván, — egész tisztelettel kérjük ont, adja j-lél — buráink nemesítése érdemében — szerzett tanulmány- és tapasztalatainak, hogv n tanulmány no legyen véka alá rejtett mécs. Ha on tanult, tapasztalt, mit hiszünk, a megye gazdasági egyesülete segédkezet fog nyújtani tanul-lányának kifejtésére. Különüaun ajánljuk, hogy a hozott, s nálunk Ía alkalmazhatónak ismert piucze-szoreinek miutájára készíttessen minél többet; állítson fel belölök a megyu területe két kiváló pontján raktárt, hogy nz eszközük használatával íb minél jobban hathassunk boraink nemesítésére. „Uc a pénz, a pAn*?" — Vmlfo iin.1 Rt Yau-alapDB_tudojnápy jis . akarat, erős a roményünk, hogy a gazdasági egyesülőt — melynek fő törekvése o téron míndon jót és czélm vezetőt felkarolni — az anyagi sngólyt is megadja. Többen. (BektlMétatt.)
9 A mocsoládi határra dölö kisbári vágás, mely a karádi urodalomhnt Lírtazík, még 5-én délután is égett a gyújtás következtében. Most már any-nyira megvüuk, 1i«gy nemcsak a kazal és házakat, hanem az ordÖket is — gyújtogatják az istentelenek.
° Azon asztalos, ki ..Öttsén biztosított házát fel gyújtani akarván Kaposvárra hozatott, a legközelebb tartott büntető törvényszéki Ütésen 2 évro ítéltetett.
* Hiteles forrás után írhatjuk, mikép nem igaz, hogy Sörnyén a marhavész kiütött volna,
a Baléban is építonok gőzmalmot.
P. K—nak, KanÍ«a\\ni A nápJotukat hnamilnl fi>j)uka naptárba, amint irvn rolt. Kí-saGnot.
K. J— ok, KiffioxaBi Vcttiik a bscsQS aurofaar, bi í<r \\víu nom mlonk. han^m mitnkatiraainká. k tl<l"minyBjt (..ltok..
T. V—n*k, Bi. l*~ám. nl«3 flaAmra rapg-Wacil; titOo kapod In vei inket, a mtnclónt twlnl fog*\'.
D. J. ,Bilirtom a caárdAba*. Jobb Tolna a lamplninlni
8—y^ruik, U—eh \\ A k3ltémán* A* a luraák a, nnptArban vtt\\goi tatnak: becsts mimk4tl(,„Usit rArjiik: n k\'tM«nd3 útíti^. írt ilöre ii rCFru kSB\'fin.t inkrt
-DjbánjomJ. Nem tnrifim hol ascilU- Sn , d* nncrmi cröa a fiatj«. 11» kngje.l ültetvónyoa, lisnnyAra tiibbrt jjrüiklmc; a rosi Erka-firkanal.
„Naplód iitkai" HamcgT!bpedli\'tikar«l«-lditiíb, — küiiiltf Iü.
„Hul a budim ?¦* Slrglah^t-Víűrtinelyik aálojíh^\'.liaii K»m igy kell Üriikítoni ai «llüu3 maíyarrisclpti\'t.
k. J—nak: Ai .Ima" r-ím.\'* akaratunk mcllrtl íom adKal-n-kta .keJvt\'i bukrálo\' aluliban—Uo 3n 1b u(jy akarja — bole j\'tlii-t a naptArba. —
.Köd rlflllim, köd utánam.
EuCrm s.-nkl melrno las«(m- Ne f*l>n 8u. nem Útja a-nkt\' JtiiBa, Iti-itt- - „Apám-dala\' — .Ki» knra* — .Dr.Wni
uípilal\' — ttiiiűlhetlenrki tsudijjnk o biílerin."! ily »«Ara . idübui,
.Siriídra-1. Mi-g Ci;.j>-leuDÍ .L-kaitaltutikJ. Orül-iiik rajia. tr,.
m\'iíetoi, a rit-t írtve ¦ avm a wl.
.Gdíilaaiíri őyycíliletüiüV. — Maundlk rlflEP adható vu\'oa.
ha «»eraqjl\' ijjy bt-leefybxik.
felelős szerkesztő: roboz IST\\tán.
Gazdasági tudósítások.,
Sogy-KaiiÍBNán, jul. 9* Jó darab ideje folyton száraz szeles napjaink vauuak, az aratás mindenütt fuly, do piauzuukon csend uralkodik; e hóban heli vásárunk sem volt, senki sem akar auas-vevcabu bocsátkozni mig az aratás s gnbn_a hordás be nem végződik, hogy ennek sikeréhez képest alkalmazkodjék ; azért biztos árt nem is jelenthftünk.
Kaposvár, jul. hó G. Ha még sokáig tart arop-
Ct hőség, tiszántúliak sorsára jutunk némi tokintet-, a mennyibea a legelők lesülnek; s sarja kevÓB lega a zab lesüt; répa, burgonya, kukoricza nem díszlik; pedig, habár ősziekben gazdag aratás van íb bizonyos vidékeken, a tavasziak hiánya azúrt nagyon mi\'glát-B\'*ik. A hőmérő délután 1 óra fulé 24—-27 fokát íb mutat árnyékban; tegnap és ma heves éjszaki szél, mely komor felhőket hozott, mjlyek azonban eső nélkül oaz-lottak el. Az aratás javában foly; hogy fizetnek a kévék, még a jövő titka ; do jót reménylünk. A buza ára 4 frt 2n kr. Rozsé 2 frt 30—40 kr. Zab 2 frt Hajdina 2 írt 15 kr kr. Jiam. lehet ürülni^a.patakok éa kutakból kifogj- a viz. * ra. p.
A Siú mellül, jul, 5. Most legföljebb as aratásról írhatnék; búzánk szép és kitűnő nehézségük a mon-nylro az aczélos szeműkből következtetnünk hihet; ji rozs azinte ép szemű, a kövér földekben sok h< Ivett mtigdölt. FuvarozÚBr kereskedés szünetel, minden ember a mozön van.
Sz. Fejérvár, jul. 4> Az clcségár meglehetős szilárdan tartja magát; Buza 4 frt 50—60 kr. Rozs 2 frt ÜÜ—80 kr. Zab 2 frt 10 kr. Szegény emberük már uj búzát ís hoztak bo pár móríSt; szép ós aczólus.
Haasaalat ntáa.
Lötulajdonosok különös figyelmébe ajánltatik
\';, 0TTEMEEITEE LIPÓT
ííian ilSuiii iwr, mfly a>T«knil.»kár frUon lámadotl, ikirMlltnk.
U|9tugaiiil,\' Tuyn uik Ubunak oiiíiiin-rhiianiaticui gyuUuUaánil, murjuliwk-r , ¦ ¦¦ntamim*M>taiáli l«po«k» i kor««tbíiio»ágiinál, Tngy a moglittl
t*t uuj «UiidíieB hinninS osüzoi Utwuégíi mercvedottaég cllon, mdagunntni
""^i\'tarw^rJMgy^lcilltiMU, kiraorült él grong» lovaknál alkalmaiíindi, é.
eus slSaoniit fatgiikuok eddig-még lialUtlan gyur« gyógruláíit hnn. létre. — ,.l^.ír,w<^km»gin^«onyllT*oypkíllal, hanem á\'peiti m. k. alUtgyógyin-
W\'ÍS*P«y<»>g»lt«lnf» • ralóbon gyogy.rojttMk hpauUltatott • kiTatálm ¦.M^^mr^-aia^mptultimtitA— HlaláB.Mm ir •Ikalnuua.ánál győri é. jó
b*u^>~^cU{?"«•¦,• ••»riain4n«k TillaaiUtól ragy ann.k kihi.lu.auil larUnt ¦\'HW1 *"* *»«f L» «l»rtJ» gy\'tO\'Míl*\', a»ért i> taw.ir nemek Magyar-
\'üílmutPS^ k}pj»t4, alnlirtciliB«l»al«U( mtmdwI all«Ltt poc»6tnyomoTak Vttmri* BkoraóMw a biaraálatl ola.fla.aal ^ytttL Ara egy ki. kur.óaal
2 frt. 50 kr., nagy i frt. 50 kr., Megrendelések csuk i
30 kr. a. elmiMhilsaB minden egye. korsótól. — az ir ée clroalházási értéknek pcisti-dgmoatofl megkaldéaércl azonnal ponfnBan teljesíttetnek. — Knphntó é. megrp^dűlhntfl móg Pesten ngyan-azen irórt mint nálam t. cz. Tflrflk és Wtaffner gcflígyaaerefla ^rlímeliter ós ThalDiayer-gyógyanyagkereakoda, llollósy T\' stvérek kereskedő uraknál.
Külföldön London, Pária, Berlin, Frankfurt, a. Se. Pétervár, Zürich éa Genfben az ottani lapok hirdetései szerint.
KüvotkeTŐ nraknál, vidéken az áóa egy kis korsónak 8 frt. egy nagy & frt.
W»j<Ut» Joiaef kiarW, lap- C-» nyomdntnlnjdonoB Nnh-Kniiizgitn
Lcmberjf j Berliner A. pydgj-ni. LitU : Ctuolle J. nnokaiScacBB. Loionci; Bóibak A. h. Mlikolca: Ppnller A. J." » H.-8rb&nb«rg i \'Oediilt Fried. Maxm.-Piíjrot: Seralti f. \' Nagy-Varad: Klas Ham. Hagj-Xlkinila: Oartlgnibor M. Hjlregjhááai JarnsBy 0. Oravioa: (Bán»4fb) i hncknr P. OrthoTlcu: (Slavonlal i llor-
eiog f. OroihAja; Pnlyog Ede. Panciorai Kmnciicvltn 0. P*cs) n*idt.krr A. F. Poísonj! WalknM. Prign; líínhardt K. Pittnok: Ssepeaay Uy. gy/jpyaj. Elmaiaumbath; C. n>millar Riaasofr. rkbaltor J. ?11 tirsa.
IVagy-Kaiiizaán egyedül csak FcBBclhoferJózaefnél & ftíutczában, a városházépü-lotóbyíi kapható, ahol az ár íl én ö frt. 0. ú. , IW*1 Kapható nálam nzon más hircB\'ós>jsmürütos Wngnflr J. vegyész éa gyógyszerész ur által készített Ut különféle barom-, táp-, és gytíttynarn , molyok lovak- és Bzarvaaráarliákííál, juho\'k-, disznók- ds baromfiaknál logj\'öbb sikur-rol alkalmaztatnak, ezen porok a-fa. k. állatgyógylntózéráltal megvizsgáltattak és hitclcson bizonyJltrttik. liogy azok a gazdnsági HHélpk oléráséro olkuhímtoBok. Ax dro, mint a feltalálónál, egy t(Agy nyaláW 80 kr;, ogy kicsinyé 40 kr. o-. é., -használati utasítással együtt.\'Megrondaréáék pontosan1 tbljooíttotnűk.
Qtlt^ao^elteir XjÜ&iÓfa, oklevelea ftltatprvoh,
JjfabiiUntitxa^^^Vw^f^^ -nfair,78t^ÍBL;tita-Titria^gBB.
Arad: Fcblealngor Vilma*— Badonj Batur M. pyigyii. Bajin t.Caítrnrai Teitrirek, B. Qyarmati glplcr tcit^rek. Bíri; Wlttmau\'i Frroyler. Dr:inn: Kubeích-A. jnn Cltts; |Kom. megye,); Borsay
E. gyógyai. Debrw:»cn: Kickl A. J. Efer: Weiaoly J4no., gyiffj. Elcad j ilorrAth fbk gyúgysa. tírats: Fiáker A. qjrbr: Lahner Fer. InabnuJc: TBiirsclienthaler H. Kaaaa: Novelly Bándur Klajprafurt í Hknla O. Koloasrar j Wolff F, (ryrSjryat. KronaUdt; Juki-lllci L. gyógy. Krímii rV-ldl H. lautgcttloi* 1 3fayer Károly
Büraegbi ThanlwitT»>r &, PatUhiuaT: WfU* J. Rxegedt St-hlcilaerr H. Éteftftírii Gntter A. B^-FfliérrTr t Koiíbcrgcr J. 8inmbath*ly: Kflf-mm 8. A. Snpron: MDUer P-S.tockorani Dliehendoifci J. TaU; nennelC. fnirh^Ar: Pollik P.. t*Í-Be<-«c: Wagaor Fnr. Vj-ViiWk. Sehrr-lbír Fcrd. VftispnSni 1 UnttDcr J6n. Wfirnsil: AmbromlU M, ¦\\Vu1k! Wallner ^ Cslachcek. Weracheta 1 Gn.at Hlh. 7-aJa->^cr«A\'g 1 Haudt<ik Utr. Znaiin ; Pilinildt ti, Zombnr; Pupltu Utvip.
Nagy-Kanizsa. II. évfolyam.
51. szám. 186,1 július 20-án.
Ismeretterjesztő lap széplrftflalom, kereskedelem, ipar, gazjászat, tudomány és művészet kórébői.
^¦fS ra^T \'-if^W e8y^7n ^/f". ™ I1\'18\' «ZdT° mi?.d/n 1,6 1"é," 1°-én éa.20"in- - E13fi«eté.i ir po.tin .zétkOUértel és helyben hashoz lvd« egé,* im tJr elTpefi. .örí.^fŐt ^" M»1-«« « tuUja™, tólctfn könyvtarát „ rfd& f.nntillé felelek mellett fél iiJSÍX^
A" h líí H7- J" I 10vkr-,-,>H\'^»tó»»kJnW^"°br.P««< »°rért 1-Sr 1 kr,-, 2-or 6 kr. és minden tavibb! beiktatiüért 6 kr. , bélvegd jfrt 30 kr. fizetendő. A belktata., dlj . . lap kezelé.ét UletB mrnden tdrgjr. kiadó hivatalból Nagy-Kaniaira; a kp .„ll.ml tartalmat illetü telemények peL ng,^i„den Lelek
bérmentve a szerkesztőséghez küldendők Kaposvárra.
M. Gormick aratógópének próbája Gombán.
A somogyi gazd. egylet még tavai rendelt meg egy M. Cormick gépet Pesten Jurenák bizományosnál. E gép az idén már júniusban megérkezett, de közbejött félreértések s bal--esstek folytán a próba csak ma tartathatott meg július 13-án.
Ez idíí alatt Sküttleworth Woodféle gépe debattirozott N.-Bajomban, még pedig köztet-Ezéö mellett, elannyira, hogy az odavaló com-pofisessor urak „hi Wood" jelszóval jelentek meg Gombán, hol gróf Forgách Móricz a gépészeti szakosztály elnöke Kund Vincze úrtól rendezett próbához gabnáját, lovait, embereit felajánlotta, azon \'lovagias ügy- és vendégszeretettel, mely a kerékkiszedö tempóktól olv nemesen különbözik.
A gép főkereke, az első\' a 11-ki próba kezdetén eltörvén — csak az előtte való este érkezett meg, s ezért az előkészület unalraa;---.sága némi türelmetlenséget oknzotL; jigyiiügy..
bőven szemlélhető volt itt ia azon apathetikua kétely érintetlenség kifejezése,, mely a magyar arezokon annyira ismeretes.
Végre d. e. 9 l/j órakor a gep elkészült, megindult a mező felé; rajta Jurenák Sándor, ugyanaz ki Megyeren versenyzett. A próbatér lejtö\'a fekvésű búzatábla volt, hosszas négyszögben kijelelve.
A két erős ló megindult, a gép zörögni kezd. A nyergesló tüaesen nyomni előre; a rudas, ogy malitiosus fekete, nem huz semmit b ha biztatják — rug. A kocsis szokatlan ülésében a pergő motoláktól zavarva, az irányzatot el-eltéveszti különösen a szöglet fordulóknál, s gabnát tiprat. A gereblye több markot kuszáitan vetle, a vasujjak itt-ott földet túrnak.
A gépéss „megálljt" kiált. _ \\.............
A Wood-guelfek rámutatnak a hibákra; a Cormick-ghíbellinek kezdik restelleni a dolgot.
Azonban „der zuletzt laoht etc. etc." néhány osavar meghusatik, a gereblye megnyuj-
tatik, a kocsis lélekzetefe vesz , még két lovat fog be s négyesben újra* megindul.
A munka javul. A tarló tiszta,-alacsony, a markok tömöttek, rendesek, a négyszög pedig hihetetlen gyorsan fogy! Közben a kasza a kocsisnak szíjjal borított somfa ostoruyelét darabokra vágja, egy téglát kétfelé szel minden további következés nélkül; a 18 kötő nem győzi a kötést. 3 ez ugy megy egy óra hosszat. Ekkor a szakosztályi elnökmegméreti a még fen-levő gabnatért, órájára néz, mely 5 perez híján 11-et mutat s indulást parancbol. Ez a próba! A gép megáll 12 óra 16 perczkor. s ~ öl
buza vetés a földön fekszik, a legrendu.-ehb markokban.
Az eredmény felülmúlt minden várakuzást. A próba t-ikerült!
Egy huldat 36 perez alatt letakarítani, szebben mint bármely arató . nagv ertdnu\'nv még akkor is. ha a gép 4 lovat igényel, habár valószínű, hogv két pmtzgaui szinte meg tudna neki felelni. Az ár 45 ft szinte nem nagy. s a kedvező esélyt még növelj A gép erős alkotása. De a szegény munkás nép?!! Légy nyugodt Brutus, még te ia CaBsúis! Nem bántja^e^ .a népet. E gép 15—20 embert foglalkoztat naponként s százakat öBztönoz gyors becsületes munkára. E mellett igaz, hogy nehezebb lesz más kárával 3 héti rosz munka után az egész évi szükségletet megkeresni, de megrövidíti az egyik munka idejét s más njábbra utasít. Nem veszi el a kenyeret, de szabályozza a munkás követelését s korlátozza szeszélyeit. — Erre pedig ez idei szerint nagyobb szükségünk van, mint a philautropiával takaródzó csökönvöe-ségre. \' BUKÓGÁTL s)
Korszerű felhívás Kaposvár lakosaihoz !
(¦¦) A félre nem ismerhető óriási eléhaladás, mely mindenütt mutatkozik, kereskedés s ipar-
i találkozásnak, ha, Sierk.
\') VulohÄra\' OrrendüBk aÚTÜnkbSl ily erők limogntiinlí, hUtos a siker.
üzletben, minket is serkentsen, hogv kezeink fogjanak a munkához s szemeinket nvissuk fel az alkotó újkor előtt.
Ha már városunk nem részesülhetett a század egyik legfontosb találmányában, mivel vaspálya még nem vezet határa széléhez, legalább mi ne mnlaszszuk el, egyesített erővel s minden tőlünk kitelhető módon a közjót előmozdítani.
iíár házaink előtt húzódik a villany ^aod* rony 8 ma holnap, gondolatainkat Európának akármely nev^^es i^p (járójával egy-két óra alatt közölhetjük^tótótmindeoütt csak előmenetel s a jelszó „előre," mindenütt közszük-s-ig, társaság n egyesületekre; mert mármost\' kit kéz nem elégséges, —"vnlnmrnt az egyesnek készpénze sem elég sokféle kiadását fedezni , avagy életét biztosítani. Azért alakulnak az említett baj elkerülése végett többigénytelen helyen Í& különféle egyletek? ~eV — mind-, ezek közt főkép az agynevezett „Segély-Egylet" az, mely valódi arany gyümölcsöt hoz. Bátor ^•agjmk^tebáLezen..anrokbAn-t^aposvári Iak-_ társaimat ezen, bassnos u nagyjövőt ígérő inté-1 zetre figyelmeztetni, .-hivatkozva az ily intézetek tettleges eredményeire Kus-Czell, Síombaí-hely, Győrött^ Nagy-Kanizsán stb. stb.
, Előlegesen megjegyzem ama többféle e-lönyt, melyet ezen/ egylet részvevőinek nyújt:
A) Csak 50 kr. hetenkénti befizetés által tíz egymás után következő éven át, a belépés ezen intézetbe mindenkinek lehetséges.
B) A betételek, számítva legkevésbé 1000 részvényt, hetenként 500 frtra mennek, melyek csak egyedül a részvevők közt 6 7, oszthatók.
C) Ily módon évenként 26000 frt jönne forgásba, mely az uralkodó pénzszűkében a mesterember, kereskedőnek Btb. vajmi hasznos lenne. \' \' -
rögtöni pénzzavarnál, fekvő vagyon vételnél; jryeroiek kiházaBitásnál, szóval minden ssorult körülmények között, minthogy itt a pénz 6\'/* kapható.
TÁRCZA
TJtd rajzok.
München.
(Folytatás.)
München igen számos nevezetességeinek megtekinthetését nagyon megkönnyíti a rendkívül olcsó, 9 gyors közlekedés, 9 továbbá, hogy a főbb érdekli helyiségek vasár, és ünnepek kivételével mindig nyitvák, s legnagyobb részt minden belépti dij ; vagy Trinkgeld" — borravaló--kunyorálása nélkül jut be az idegen,
míg máshol ennek egész a szemtelenséggel határ ros tolakodásig van kitéve *kz utas, —"fiikép Salzburg, a Tirolban — se mellett a vizsgáié figyelmét io nem kis mértékben.zavarja.
München nyilvános közhelyeinek elosoro-lásában mindenesetre elafi helyet érdemel a fiorenti stylben épült, oszlopcaarnokos gyönyörű künyvíár~ineiy özétszer\'ff berendeíSsö által az elsfi, — turtalomgazdagságára nézve pedig a i második helyet foglalja el Európában, van ben-
ne nyolez százezer kötet, s 22 ezer kézirat a legújabb, s az emberiség ős időiből egyiránt.
A legkiválóbb ritkaságok, egy e czélra szánt külön teremben, az ügynevezett „Cimeliensaal" ban őriztetnek üveg szekrényekben Itt láthatók a többek közt; egy vademberek által igen sajátságos betűkkel irt könyv, melyet Pfeifer Ida — a uires német szinmü-, s regényíró nő — hozott magával déli utazásaiból, sajándékozott a könyvtárnak, — Allariohtól a vestgóthok törvénykönyve nagy pergamenért^^ egy magyar biblia 1446-ból, — egy római katona olboosájtó levél „Abschied" igen\'sajátságos modorban kiállítva, Nero idejéből, — chinai rizBpapír, meglepően szép, s Ügyes készítmény,. — egy nagy sanscrit könyv, — 6\'s- lombard iras, — sténographia ínég Cicero korából, Thiro által jegyezve, — a „NiobolUngon" dalok egy kötotbon a 13-ik századból^ — a „Korán" két igon-igen picziny példányban^ gazdagon aranyozva — I. Shvxinii-lián imakönyvo a 13-ik száza\'dból, ily különös kezdő nznvakkal pergamenre irva:Dons liberta» angolornm, üt ^a-hriqator mundi..-rGutten-berg első nyomtatott bibliája 1450—fiS-ben, —
s végre a két roppant értékű regensbnrgi aranykönyv, 870-ik évben irva, s töméntelen kincset érő drága kövekkel kirakva, stb. itt csak keveset soroltam elé a tömérdek kötet, vagy csomag közül, és csakfökép azokatrmelyek alegnagyobb ritkaságok közé tartoznak, s melyeknek hunarjában alkalmam volt czimöket tárcsámba jegyezhetni. Még néhányszor megtekintem a-koloBsa-lis könyvtárt, mindenkor alig bírva megválni tőle; s aztárra festészet, s szobrászat hírhedt csarnokait sietek .felkeresni. " \' ¦ , ¦ ¦
A több mint két ezer festvényt tartalmazó Wptirlnt két pompás palotában van művészi avatottságfal elhelyezve az úgynevezett ó éa uj „PinBkűthekábsn." A száz meg száz remek közül loginkább-föltűnnek Rubens óriás müvei a negyodik számú teremben.
A „Glyptotheka" vagyis a legrégibb képek-gyűjtemény helyisége annyiból igen nevezetes, hogy példányai a festészet el»8 korszakából, lej-többnyire görög mesterektől valók, s igy olyanok; minőkkel-a világon kevés. képtár diozer kedhetik. ; "
Van benne továbbá háronisiAzeierréznwt.
: .. \'......K^Idffvs] ezen egylet tnkotíJio»si.gin ia
wtgrn lisztönBzV.^^^kJfPiOt mostani:időkben— csakngytöS ^áUtfiféniitartá*ahoi legr, főbb feltét^. V \'c >
... Ke rin.\'tnaoii yisoft senkft\'azon eszme, „ht-Z-j&eit f^nrekpenáfafr slnkdt. ^ncljr az elősorolt törÖTinények" közt szmtugy lnegTeler~a~ ozhn-iiek." Soha, mert a mennyiben ezen két intézet egymúsheíz hasonlít,\' annyiban eltérnek czéljaik,-s hogy ft mondottat bebizonyíthassam, azon ha^TLitf Ibössjm jc$& M wfcó&Ti mfg fa
" " éiel-
mezéeéhez basonló, melyet azok-egyes utasnak nyújtanak segélyegylet pénze a kiszabott egyszerű\' életmód, avagy közftsztal, mely az ótekbéílők mennyisége miatt sokkal olcsóbba kerül. ToviibbiU-\'mígji takarékpénztárak csak lízlít Természettel bírnak, — itt az emberi bzq-* rétet segédkezet nyújtó, -^-^gyüftíc tehát mi is ezen idő- és emberiségtől" egyformán követelt, ugy városunkban /Hcözszüksi\'get \\wúó intézet megalapítása iránt fogékonyak, s a jövő meg fogja mutatni, hogy valamint oz egves ember is csak az leaz, a mire magát "képezte, ugy minden város s helység bizonyos jelentőségre ^csak akkor emelhető, vagy legalább anyagi romlá&tól az esetben biz-tötífthaíÓ, ha minden rendtl ~ég rangú- lakója felfogva a kőrtől mutatott irány t, haladást, nagy s szent eszmékét,-a-közjóiét jövője erdeijéében lerakja filléreit a közös oltárra.
^ 9C
_ Az észszerű gazd&szat...
Úr. Löfller jíároly után
KEKVI REZSŐ.
________m. -
A villany egy folyékony állapotban levő teat, mely minden egyébb testekkel ösBzcküthetönek látszjk.
Amely testekkel összekötve van, azoktól dorzsü-lés és yegyészi mütételckkcl elvonható.
onsoídalül l-{j_r \'u Viííanjyép által, mely uittf \'Un egy kfirazivattya hatását okwraá, ugy Baját villa.-nyoMágáit^aitülj -girlaniint pik^Iíb a_vjniynH alapjáA a működés alatt elvonja, s. az elvonó testben, melynek aa ugy novezett nemvezetők által szígeteltnek lenni kellf az elvunt villanyos ságot halmozza. Másodszor, oh* dörzsölés által milyen az elektrophoron történik. Harmadszor/ á delejaiésnál alkalmazott dörzsöléshez bjtfODló dörzsölés által. Ncgyedsa:er~a reszelő* és yéaő-ax érxekcni alkalmazása áll il Tudjuk, hogy oz utóbbi öaetben a vas- éa acxél reszelek a reazelfi és vésőhöz tapodnak^mtvel^zek^ax-eivont villanyosság egy részét magfkhos vették,
¦ Vegyészí mütételckkcl elvonható a villany, dint aLeydeni palaczk és villany oszlopok mutatják.
¦ Ugy látszik, hogy ív villanyozó bizonyos testekre nagyobb vonzást gyakorol mint másokra. A vas éa vhui nngy vonzereje okozza, hogy ezen anyagokát a villámhárítók készítésére használjak; valamint az üvegbezi csekély vonzása oka anrmk., miért ezt a testek nlszigeteléséro használjuk, melyekbeifa villany Felhalmozva vagyon. A mézga"*! gyanta hasonló tulaj* donna! _bjrm_ látszanak.
\' A viHsny. raict a meleg bizonyos - testek által, melyekben már .halmozva vannak, erősebbek megköthetők, az az megtarthatók, mint mások által habár hason mennyiségben lennének is azokban.
- -Pe légyott bár mi nngy ia\'e Visszatartó orO, még som *k*4álya*u«tj«, hogy Idüvcl az ogyensály helyre no allitassek. Az egyAujtf.7 utaia\'tBr0kvóB^oku»» azon kölcsönös vonzásokat,raelyiknekbeveBségQgya-kortaü* egyesülésnél azon lök&ekei szüüV-melyol
a villámlás óa-menydargós-tOneniaDyei származnaK-
\' A villany ngy látszik, hogy földünket kisebb ¦nagyobb rétegekben veszi körülj s ugy rakodik lc reá, mintrkalönben t^-ébzigelt,i§8t_fejületérc.
---igen iiagy-T^onaágí^agyön ¦ meleghes-w-lgy
péloáúl ha egy delejezott erezet megmelegítünk, elvesszük delejes erejét.
. A meleg Bzinto nagy rokonságban áll a villanyos -Sággal, amint azt bővebben íb kifejteni fogom- A világosság által vonzott melegség, a napsugarasoport .^Ufvt-fffifAqtikja vnnzntt körbe takarodik. Az egyenlito közelében! van a legnagyokb melegség; a ugyaiíoii azonban legkevesebb n földezinóni vítlanyöSflág. Az azt körző melag által olvonatva n föld swirntalán pontjain Bmelkedik,s a meleg folyamával felf«U tiirokedvéu a magasabb légkürökbo vonul, hogy ígj\' egyrészhi-n os éjszaki, más részben pedig déli Barkóknak forduljon. Hír a sarkakra érkezik, ott egyesül, a mintegy esernyő alakját véve fól bolterjében üregbedik, bog)\' az éjiw»ki fény tüneményét létesítse, egy tüneményt, mely ugyanazonos azzil, melyet egy villanyos tojáson a vmanyfolyammal\'előidézni lehet Ezen tünemény tanltja, mint egyesül a légfylyanj által hozott villanyosság a felszínén létezővel.
Mondám, hogy a villanyosság, a meleg ?8 világosság által földünk egyenlítőjénél fekvő számtalan pontjaitól elvonntik; ezen tevékenység a sarkak irányúban csak mind veazit belterjéböl, bizonyos a légmérsék által változó helyekéig, hol aztán megszűnik. -
Könnyen órthötö ezekböh, miért van annyi-vihar a forró öv alatt, miért a hidegüvi tartományokban villámlást, raenydürgéBt nem ismernek, b miértvan az, hogy minél jobban közeledünk az egyenlítőhöz, annál hevesebbnek találjuk a viharokat íb.
.Mindez megmagynrnzljató a vonzás törvényei
alapján. Amint L i. a melegség a napvilága által licvít tetvén, erejét számtalan pontnkra gj-akorolja, az ez -^ltal elvont vilhinyOHBág n légkörbeu terül el. Kz ott refexben megkötött állapotban van 8 folyama nincs ia. Két ellentétes erő hat reá, rnnint t i. az egyensúly utáni törekvés hozza magával a füld egyrészről, niásról pedig a napsugárcsoportban foglalt mclag. ^Mig a meleg erÖBebb ereje a villanyosaagot mngúvní ragadja, n^on irányba vónyán azt, mely a melegé, lia azonban a me-4ag-oraje-.hiHéat a«rpyLdjiLlQgy_r-- mi.lóg; y.ftgy y\'2\' folyanx, vagy o_unpaugarak nagyobb hanyatlása által okoztathfttik, ha a Jégkor villanyoaaág által ülteiül — akkor á villanyosáig á vahzerÖ által a földro lefelé VODRtik. Kövotkezóskép délután, vagy az éj kezdetén hevesebbeknek kell a viharoknak lenni, mint a nap más óráiban. Ez átalános szabály, mely a kivételek által semmi esetre sem döntethetik meg, (Folyt k5V.)
hat, ha pnmukot nem rolni ninta hülyén. A1 "bimbói nagyon i« reményünk sem^&n^ a kSlcsüníis bif j*I«iíj Hy felforgatottJSUl: iparkodnunk, li
füleiba^JDM^ct itt elüsn-ilcsünöa ^^lö%nak termő \'i|tt«^g«^\\Qilntl]A már
vngyin llithatásálioz. t„- .^=4el Qrra kell [„te\'J\'ofe^örft-szab vány o-zása értelmében mindent a városi lakosság javára, könnyebbségére és boldogságára hajtsunk végru , a ha ezt tenni fogjuk, nkkor nom is kótlam, hogy polgári állapotunk jubblétének biztonsági alapját megvetve ki fogjuk érdemelni n közbizalmat.
Azt mondám imént, „iparkodjunk a kölcsönös bizalom létroJiiig*t|Jifra.ttjfŰEy^rto3mo»fm pedig ezt, hogy 0 válságok-ídiíbon seiiki :bÓ\' fdrSurjón el a közügyeit kezelőitől-, mert tagadni\' nenrlehct, misaerint sok üiy rlübg nehezül- vállainkPaf.mfllyok clég-fejráz-kódtatókh\'véii, tényezői nem ük, hanem mi vagyunk. Igy inkább gváinolitsuk tihzti karunkat, gj-ánmlitíifl-Biink mi bizalm&s egyetórtoss\'el. közremunkálkodáa -sal, mint eem h»gy elküiiyukiilvo, szjijnskodva, bi-zahuatlankodva-^ ,gyaua»itgatvi forduljunk cl egymástól 8 tápláljuk, szaporítjuk n gyűlöletet, mint a rokonszenvet, mert annyi\'bizonyos, nol egyetértés éa külrsöiiüs bizalom ni^csf.olt bnBztalon minden ipar ph jó iívfk.-zeí, vcszvo van minden és leginkább a közügy, mert ily esetben az egész kezelés önző gépezet modorában történik, mely esetben « dolog folyama csak ia azon fordul meg, hogy csak a pénzesládában legyen annyi, mennyi a havi vagy fertály évi fizetésre elegendő, a többit aztán elviheti a gólya.
H;i tehát mi képviselő testület a városi tiszti karral ugyutértvo fogúnk a városi ügyek kezeléséhez, de ugy mint kell, akkor minden esetro bizalomra fogunk vergődni, a bízatom kifejtése lesz a kÖíőknpoca, mely a kölcsön nyert bizalmat a mi bizalmunkkal lar-tanuja egysúgben. Ez leand aztán azon melegágy, mely esiráztatni fogja jobblétünk termöfáját.
A közügyek szabványuz\'ását a mennyire lehet és szükséges, caak is a fennálló törvények értelmében kezdhetnök meg. TERSANCZKY.
ti. Nyilt levél.
IVflBj-Kanlxsa város képviselő testület éhezi Első levelem kapcsában emlékeztetem a t. bizottmányt arra, hogy a városnak tiszti kara alkot-mányszcrüleg lön megválosztvn, folytán\' ennrk nz 184\'/»\'dik évi t. cz. XX11L §. értelmében a tanácsot — mi képviBolö testület — tcszizük oly teBtütfttó, mely lifttározatokat hoz. KővetkezéBképcn teljes joggal bírunk arra, hogy közügyeinkel ugy szabványoz-zTik, araiul ezt afonnforgó-körülniények a~törvény—láFd-ftkarata-értelmében kívánják ós megengedik.
Enegéaz őszíhbJBÓggel moDdooa, hogy a közügyeknek eddigi kezelési rendszerével a közönség egy általán.nincs megelégedve, azért a ki a nép ktizt forgolódik, mint én íb, bizonyosan sok olyasmit hali-
Megyei tudósítások.
Tisztelt Szerkesztő ur! A „Zala-tíomogyi Közlöny" szerkeaatÖségét kérem fel rajnai tapasztalataim közlésére, annál is inkább, hogy mint ÍSotnogy szülöttje s lakója, utazásom alatt füteendömül tűztem ki, e két megyében lótuzÖ talajok h^saiimás*at felkeresni";\' ugy" ezen"Jalajofcrmi müvelését a szőlőtőkéknek, valamint a borok elszÜ-résél éa kczaléaét tanulmányozni, — legfőbb törakyé-som volt. A szőlőművelés és ültetés körüli teendőket nagyságos Korizmics László gazdasági elnök ur oly hi ven, ismexetdúsaairá le a tisztelt olvasó közönségnek, hogy ehhez tenni, vagy elvenni belőle, — merő lehetetlenség; -azért a Bzlilütenyésztőknek nem marad egyéb hátra, mint a próbákat megtenni azon útmutatás szerint; ugy mint én — ha kicsiben is — a rajnai és pfalzi alma vessző rakásokat életbe léptetem s annak idejében eljárásom b prűbám eredményéről a t. ulvóső közönséget értesíteni el nem mulasztom.
Mi p<*<lig engem n nyih-ánosság terére kilépni kényszerít, — a pinczekezelés és szüretelés, bor fo r rás a többi velí\'jiifó mesterségek czélszerü ngy okszerű kezelése. Minek cltanuláaira aaját kedvemen és kulteég&mon kivül legtöbbet köszönhetők nagyaá-gos Öoinssich Pál ut;nak, Somogymegye borászati BzakoBztályn elnökének,-kinek páratlan kitartó bzí-i&cny^ége_rümHdil._nlfttt kezem -bez jutatta, az. utazásomra clkerülbetlen ajánló leveleket, az országos .gazdasági egylet ülnöke, Korizmics László ur küzbo jötte folytán, mik Bzámomra rocgnyiták István foherczeg bz ere tett b volt nádor urhnzi cljnthatást, kinek irdnyömbani magas kegye,
wet, ffkílenczezeren fölüli szabad kézirajz, öt kü-löhÖKenkitUnö,RapháeltíSl.
A mükiállítási, jobbadán vna; és üvegből készült palota, kvrinthnsi stylbcn építve, — az nveg.fbBtö intózet^ — az érczöiitő műhelyek, melyek iqi már világhirre:vergődtek, — 3 különösen a \'fl8chví\'nnnthaler-mnzenm,í n hasonnevű nagy-mUvészrfíl nevezve, mely érqz, szo-\'bor Tirfheivelelragadja a szemlélőt, továbbá a nfíeHsseátt a íiangversenyek uj királyi lak, — s végfllat njorwn épült leir-Imtlsn ílípxígU «1.1!on3ac!ilB Brékescgyliitza; — fly tgytzerüen ftimégts, aléittijeten gyönyörű ipllletet sem Pária, nem Lotrdon nem mntathat ftl -^_nunt ipeg annyi rémekei az ifjn bajorBS-vírdinaTc. : _.„,. . ¦.
Van m^g kit "igen • nigy nevezetenB^go Mojichennek, 8 mindegyik nvilroaon kivlll íek-¦mk; Eg^ika iíBtfüA\'1 mánk a Sendlinger ^dSi ¦ kijmiy mindjárt ¦ túl\' fekví „ Gottenaoker " JievO tentelfe. Jii o«ak Tél napot idffi Is itt az iátgihieVét utóbW-hely^^ii.BmiifBei-Jbamn^ Jómat megnézni el ne mulajutwr. rr! yilkivafía, alCfl láb maga»í4»M.koloM,egyik
e ne\'mbéli legnagyobbszerü, s legtökéletesebb kiviiely mll, talajától a szobor fejéig — melylíen hat, de nyolez egyén is elfér — 66 lépcső vezet. Lzen gyönyörű nöt ábrázoló szobor cBerkoszo-rút tartva jobbjában mintegy kiegészíts része s koronája a mindjárt háta megett elnynló, do-riai oszlopokra épített dics-csarnoknak, — Huhmeshalle — melyben mindazon jelesek köböl faragott mellBzobraifblállftvák,kik bármely ágában a tudomány, mllvőszet; vagy habárosak a kézi mesterségeknek in CitUntek!... Valóban nem lehet ennél okosabban kigónitolt rugóját még képzelni feni a kezdS fiatal ösztönnek.
Be megilletné Budapestet is egy ily „Roh-meshalle" ÍM iífltép mintán annyi jelcsUnk van, kik -közül már sokan szerteszét porlanak a hazában, vagy fizon kivttl in! —a nélkül, hogy osak egy kődarab ia jelölné helyüket; mig itt az 8ket elannyira megiHetö helyen legalább holtak ntán gyillnéiiek egy nagy társulatba o nemzet, vértanúi.\'., b é nemzet apostolai: mint egyk^aJte^tJ^TOlliséJ India íálrt ajtai közt, vagy Üldözés idején a kaiukombáktiaii.
A „Cottetaoker" dzimü U-nii\'t(i méltó ve-
télytársa \'kicsin^^Deplíi hirea páriái* „Pere de Lachaise"trelc Úy\'mWáffireg-TéaettTemck alak-csoportozatokat, ily, a sziv metsző fájdalmát, s mély bánal át hiv-eji,.visszatU^i-özo\' szobrokat sehol nem láttam ;\'mirit\'itti I)e München nemcsak a tudomány, s művészet\'kies hazája; hanem az anyagi jóllété is, olcsósága meglepő. Álljon itt röviden példakép: én a legelőkelőbb, s látoga-tottabb vendéglők egyikében lévén szállva, másodemeleti igen csinosán butörzott szobáért minden szolgálattal együtt -fizettem egy napra hatvan krajosátta mi pénzünk szerint, ^ egy négy tál ételü ebédért két iteze finom bajor-jőr-icl 60 krt, két tál tartalmú yaosoiáért saláta, a szinto két iteze sörrel 40 la. Á bérkocsik hasonlókép fölötte jutányosak.\'
Jlünclionben már divatban vaa, mint általán iiyugoti Eurt»pában, hogy nffpinozérek udvarolnak, kik jobbadán igen fürgék, nooinosak.
- ! NÉMETH KÁiiOLV.
Unjon jobb partjánEkerbach,Hochheim és Itüdcshcim — n világ lognovBzéteBebb pihczóíbc vezetett be.
** Ugy azinle méltóságos gróf Zichy Ján<m ur magán ajánló levele juttatott bgMeŰernich ö-kegyclmcs-aego Bzinto világhírű Johannésbcrgi cabinet pinczójé-be. A melynevezett helyeken megjelenvén, na-ettan-i fÖtÍBzt uraktól alapos utasításokat, tanitásuknt kaptam az ottan kozefendií borokra nézve. Itt láttam bo caak azt, hogy sokkal mélyebb, nagyobbazerü és fánnlalmuaabb elkezdett pályám, mint azt még Itt honn gondolám. Ott "íéteffl elaií Bzakában volt elég, mit nézzek ; kóBÖbb mit kérdezzek ; utóbb mit tegyek ób jegyezzek. Itthon hazámban a nyilvánosság terén kötelességem hála köszönetemet nyilvánítanom Köep Alfréd, naBBani uralkodó herczeg udvari kamarása-és ffjpinczcmeaterének, ugy Horzinnnszky Jánoa, Mr.lternich. berezeg tisztartójának, azon Jjuígú «kta= táönk ée tanítások fáradalmaiért, melyekben csekély személyiségemet részcsítní szívesek valáiiak; ugv továbbá, Fidor, Sckildknecht, Stahl, Pech éa az öreg vétenin szőlészünk — Ekkert igazgató urnk minden napi előadásaiért Ugy Huff Károly éa Iluff Jukab 5-ik Horveili polgárok ama szívességéért, mint leh<*f-boo a törköly éa Bcprö moslékot, még értékcs\'-bhó tenni a belőle nyerendő borkő ób borolnj nyoréso által.
Az itten elszámlált uraktól tanult Irnrkezelés k-end öBszeirandó munkám tartalma, inikböl t. szerkesztő ur közlönyében időről-időre fogok részleteket közölni.
Noha belátám hazatértem óta, mily nehéz s mily BÍkoe bár mí szakmában az ujttó állása, — euktt, igen sokat Írhatnék erről: amiket még íb orra az időre fogok hagyni, mikor már e téren clÍBmeréesel s bízonyitványnyal szolgálhatok.
Türelmet uraim, türelmet mindenben $ erre oktatott engem is" nagy meBterem, mert 10 akó bor elrontása vpgy 5 akó penészes bor jóvá nem készítése, nem elég ok arra, hogy vnlokiröi (bai-sak személye előttünk nem gyüloltj elmondhassuk : nem ért hozzá, nem tanult ac-mroU. -charlatán 1 ¦^¦A-miinkár; fáradn-lom s kitartás meghozzák gyümölcseiket; ej-őseji hi-
szen], hogy a t olvasó közönség meg akar engem hallgatni, éa ha elkerül rögös pályám útját a b <lndó borász közönség előtt csak némileg íe járhatóvá tenni, — eléggé nyugodt leszek magamban, e meg búzta fáradalmam azt, miért vágyott lelkem 1
Mit ha bár avatlon tollal, de megérthetürn kívánok a t olvasó közönség elé adni, éa ha küllemeim igénytelen tárgyakat hoznak magukkal, ezekre leginkább felkérem «Lgyelmökot, mert a borászat es - pinczekeZelós ig«B-könnyű- vaíainiyhft-fta idejében és gyakorlati fogással végeztetik eL
En egyea részleteket leszek bátor közölni t. szerkesztő ur lapjában, s a mannyire lehet, ép azon időben, mídön ezek a gyakorlati téren azonnaX-fogn-natüsitáaba. vehetők.
Beszéljünk elsőben is a píncze és ennj-k tulajdonairól. HölíKAR ISTVÁN. \')
Mohács, 18G3 nyárhó" 14-én. Volt ós van alkalmam naponként meggyőződni, hogy most, midőn a buza betakarítás, az életnek egyik főtárgya, nióg a hat éveB gyermek zsenge erejét íb igénybe szokta venni, — találkozik elég oly naplopó, ki a Duna partján inkább hasra fekszik mintsem öt garasnyival kevesebb napi díjért dolgozzék, mint amennyit ő kivan. Lehet-e azután sajnálni ily lomha népet,, mely valóban még csak azt aem érdemli meg, hogy a nap reá süt.
—- "Moút tHuaészetHBeu, az üy-naplopokk-nl, roidöu-a munkaadó okot keresi fői hajlékukban, akg lehet szóba állni; s ha aa embfcr nem igér nekik naponkint 1 frt 20 krt, tartást, bort pálinkát in abundnntio, csak amúgy félvállról pettyegnek néhány szót, azt is olyat, mintha tormát reszelnének az orr alá. De alig mult el néhány hét, midőn elbizakodottságuk mámorából a rideg valóra kijózanodván .— már, s a panasznak se vége, hc faoBflza. így édes atyafiak, való-ami való, biz megélni nem lehet; mert nem lehet ám egyaránt mindennap huzní a nagy napi díjt, mint kútból a vizet; a kovács is addig\'üti a vasat, mig meleg, ha az már kihűlt, inkább eltörik, hogysem ott hajolják meg, ahol akarjuk- Mert itt van a nagy munkaidő, aki ezt elmulasztja/ azon még a legvérmesebb remény aem Begít Tegnapi heti piaezunkon már lehetett látni nj búzát, súlya 88 fontot nyomott s szép\' öreg szemű, aczélos volt. Jelenleg a búzának határozatlan az ára, mert moBt van az az idö>mely tengelye a jövő titkának, az uj tecraónyek a mostani árkelotnél vagy olcsóbbat, vngy pedig tetemesen drágábbat hoz. — Vajmi Hojiitaágos egy eset az nálunk, hogy esténként, midőn az arató gazda aratóit a közoh földekről kocsin haza hozza utczahbaszat, mig haza érnok, ,sagy 20-szor egy-egy kanna viszel leöntik; otthon koromló köszöntő vár reájokj azon különbséggel, Jiogy » háziasszony aa-aratókat egyenként szitán át önti le. Ugyhifizemv nem igen köllemtia lohot nekik, midőn szegények kazgjuvet dalolva b kurjongatva, egyszerre csak azt veszik észre, hogy valamelyik háztól kiro-hhn\' egy gonqss \'legény. •« ugy önti Őket képen, nyn-kon^csin^t ürgét a lyukban. — A napokban egy sima
—-\') örötamol nyitunk t*rt Hfi Up»sit»lat»i kB*lí«íre; bár
c«sir«M>aa\'.lstal tt-q_sU-fárnUlmat nltn lugnagyobh -nypg*li«*i!,.. hogy UpaaitaUtaJt fa e»ím*H.— a nenbyiru bolyt viiinnyaink-liu» u|[;aIm*xlt«Wkj=- li^ghanojltbati fltnrk.
-<f 97 .,
beszédű ur, állítólag a pesti nemzeti színháznál volt súgó az elaggott azinésjak javára, a mint az ily czé-lok kivitelénél a „hazafias ohdWzége alatt áldozató-
.p^itoit. Egyik barátom, kmek anyagi helyzeio valóban olyan, hogy minden krojezárt tízezer megszámlálva adhat csak ki, do azért haSonlíthatUn nélkülözés s önmegtagadással, a hol s mikor szükséges, úgyszólván annyit ,ildoz ncraefe czélokra, mintnzon tőkepénzes, kinek évenként 5—G ezer forint- a jövedelme — érzékenyén panaszkodott, hogy az említett urnák 50 krt adván, miért is egy 10-od r., tán 2 ivböl álló kiB könyvecskét kapott^ mely a színészek neveit s egy szindarabot tartalmazott,
^OyüjtŐ ur biz a megtiszteltetésre elmondá, mi-Bzcrint az .ajándékot Bziveeen elfogadja, do a könyvecske ő nekiek is több 75 krbau van, így tehát az -50 -k-r, mellett, még 25 k-iv veszteség marad aa- egylet-réBzére. Barátom nem is késett a t. Begélyző-egyletet azonnal kárpótolni, b a könyvecskéi, mely alig ér tán 20 krt, azonnal viasza is adta. De megfogadta egyúttal, hogy ű bíz ezután pénzét inkább megisZBza, mintsem eféle hazafias áldozatokra nyújtsa. Tudtommal a pesti nemzeti Bzinházuál t-laggutt szinéfzek r.yugdijt kapnak, miből tán m-e; ia élhetnek. Mai nap biz nem igen l*>het ám mar azzal a szoká&OB hazafias czépgfl szépet fngui, mely csak amúgy szóvirágüs bt\'PíitM után szúrja a pénzét, mintha ingyen kapta volno. .Szerintem, havaiéban szükBégesegyjólékonv ozélt előmozdítani, Bzerénvebb ut éa mód\' van a házalásnál, mely a népet az igazi, nemes czéltól csak elidegeníti. KUGYERAY.
Veszprém, július 15.
BVig a magvető, hogy néki Orczájánnk ventéki 5»t.-m biaba hullanak."
Bevégeztük az aratást, e habar kevesebb a keresztek Bzámn, mint a raennvire elev? FzamiU.ttuitk. termésünk még Ts k"zt"j^z."n!iir\'k b lirlGTrüitk - - :\'n. ly tiönapokon át kimaradt ibü t\'*t barmafdaciára ie ig\\-terem : áldottnak mondható. Három ht-nap nbitt i-puk kétszer volt rcüiik ;m.-ijii9 14-éiT s jimiuB 17-en i özek kuzül íb az cUübon több volt n jóg, mint az cső ... a páBztóe CBÜ2t-s iiKláo.ibau csak fgyos hutárk\'k i,\\\'e»z-preni, Yámus. ILijmásktr, Uskö, Talula, Liota seb. atnlában nIí.ikon\\ lic^y kozrli-beni h-\'lvségok liafjirai: rÓBzcsülvén, ¦"¦Z\'-\'k számításba som vohotök. Harmat áldásában csak június i? a reggelen részesültök növényeink. Kekkcnö melegség? nujBt tikkasztó— majd 5ideregteto,_de rnindfg Bzaraatc ,"b oTolüeí minden tápnedvéből kifosztó szelek uralkodtak, b bár a fold oly keménynyé égett, hogy az ugarok nagy része^zán-tatlan maradt, s a megszántható ttok elmunkál^sa Íb roszul meni: gabona termésünk még ÍB olyan, hogy ily csapásoa évben — b ily kedvezőtlen időjárás mellett az ének szerint víg n magvető, most bár Bzükebb mértékben veszi az álduBt, mint vette az előző években, de azért csakugyan veszi, a arezveritóke nem hullott hiába, mint a hazának sulyoBitn látogatott vidékein. Kereazt számra körülbelül Vjrészazel lett kevesebb termés a tavai in ál vidékünknek azon hatiimin, melvek a pásztóa eBÖk által kikerültettek, — s ott — hol pásztós csök jártak, süt még Kenessen, Papkcszi és Lítér határainak egy részébeji is megközelíti a ¦ter-méB a tavalit, Hileg a korán vetett árpa és gabona csaknem annyi keresztet adott, mint mait évben, de a kéeön vetett ősziek ritkák, nagy üreik csermelylyel nőttek fel, mely a búzának értékét lerontja ... a ké-böí tavasziak aprók, ritkák a egészen ki sem hozhatott k«láflaaikat--fl2emetíetiü4--assalták—meg ~& forrór égetü napok.
Kapás növényeink veBZÖ félben vannak. A tengeri levele sárgul és fonnyad, a burgonya szára rövid és száradó félbon van. Ha még mostanában esőt kapnának, akkor fölüdülhetnének.
Lepsényben 2G hold, Csajághon G hold vetés lábán égett el. Amott — nem a kezdetbon szárnyalt hir szerint — lövésről, hanem pipáról, itt gyújtóról — mely a nap Bogaraitól gyúlt meg ,.. támadt a tűz. A lepsényi mult hó 29-én égett el, h csak nagy .Pröfe-ezttésael sikerült eloltani.\'A nagy mértékben fenyegetett MczÖ-lSz.-Ciyörgyick is tömegestől tódultak oltani n tüz Bzinhelyére ... Nagy szerencse volt a sze-roncaótlenBOgbon, hogy a szél csíllapulása a sok embernek lehotővé tette az oltást, mert akkor még a gabnák nagy része aratatlanul fennállván; felszámít-hatlan kart okozott volna a vigyázatlanság. Vidékünk községeiben a házak udvarai alakíttatván Bzerükkc, a jelenlegi\'átalánÓB vízhiányban méltán retteghetünk a tűzi veazélytfíL mert sok nyomtaté és CBéplö még nz ágyasban som tudja nélkülözni -a pipát. Kemény tilalom, s szigorú őrködés szükségeltetik, hogy a szerencsétlen pipaBzenvedóly százak s ezerck kezéből no vegye ki ogy egész esztendőnek kenyerét.
özöllihngypink-virágzás olott gozóTng terméssel biztattak, moct sok fürtöt hoztak a tőkék, — de a kedvezőtlen idüjáráa mellutti virágzás alknltnával a -tsrinósnok majdnem felét elrúgták a fürtök, aot sok fürt egészen üresen maradt. Még a fekete kadarka, foketo\'bajor/ í n jó termo fehér szblÜ is rúgták.-A fehér kadarka csaknom minden termését chugta^ a fohór bajoron íb köves maradt. >
- —BÜofényrŐH tudÓBl fissal—zárom-" ba laviloniflí, P.\' hó 6=ón okt foló n literi határban-lev^—^..ugynovo-zett Szil-Í dflltíbon, a-ynpváéárjaí hegyek nlntt egy
kepét-nieggyujtottnk\'— valószínűleg, hnas]B|ÜláBbóL Szctenesérc soknn voltak. a:.papyásárjnL .kegyen, s . csak háinar .i\'iHarcvcvén a töz kiütését, a kepét azét- , szórták.-, a;yörüj-lJ(!rény folé torjedÖleg.égö tarlót, földdel betemették, s-ftz egy kn\'rcázt cjeaégct birtclen fölemésztett tüzet clfojtiUták. ijgyancsakjez időtájban benn a faluban B. Mihály szabadságán íionnlevÖ ka-tonn Somogyi István b^rcsf—kivel együtt boroztak — üreg kéaeel ugy szivén szúrta, hogy az azounal meghalt. A tettes TÖglön-clfugJitett, a még M.nn napnri Veszprém váriiBba-kisértatütt, Vajlu-hasoulo azojanru. eBeményekrÖl ne kellene többé tudósítást küldenem^
v. r. L
" Idősb ri^iezaí &.ttv-áw—3úacf tirhvzi--
Nagy-Eanizia, Í5G3. jun. 11-én.
Tifiztelt hazafi! Ön a ^Zala-Somogyi Közlünv" 17-ik számában, ennek 80-Ik hasábján, jan\'iua hó 10-én, egy levelet kuzöl e czím alatt „Ne bántsd a m ngy art," b benne oly dolgot hoz kJBcbbitéaemre, mtlyd megczáfolni bei_-afilctem védt-liaére kénvt\'-lcn vagyok.
Eti, t^ i. Teraánczky József, ön ellen, eoha és semmiféle hirlapou Bem"köföztettem bji\'rmifélct Íb,\' annál kevosbbé vettem igénybe e czélm akár a rvr. k. k. Kmü-Gericht Zombor,"-akár pedig a pTemea-waror Z-\'itur.g^-öt, így kár is lett volna a rWaterlooi" modort ellenem igénybe vennL
Mi a -gj-eplözési11 Ítéleteinél illeti, erre csak azt mondura: tessék megolvasni a „Záln-Sooiogyi Közlöny" G-ík szám 29-ik, a G-ik szára 3-4-ik hosábjáiri hozott nyílt leveleimet, ezek majd eléggé meg fogják pynjtp.ni a vrtágttó fáklát,khogy mirgávgl egészen tiszí-iba jüín.\'fcs\'pn. Ezekútán ismerje meg t. nr, mi-^zf¦^itlt most az egyezer tévúton járván, nogynn íb hibáz.-tL TERSÁNCZKY.
Hírek óa^eaemények.
L, A ^Üanizsai Dabirda\'1 f. hó 12-ón tartotta közgyűlését. A választások eredménye következő: i. luok li.tl us József egyhangúlag, alelnök" Ebénapan-Li.:r Upot^ karmester Guldstein József, 2-od karmester b igvBzersmínd levéltárnok Rózsavölgyi Antal, titkár Tóth Vincze, pénztárnok Weiaer József. Vá* l:i»2tmányi tagok; Albanich József, Bachrach Gyula, Fi&cher iándor, Horváth Sándor, JoannovUs Ignáez, " "HösvnTeld Béls7bcbáü\'er "Jakab, Df ISöhrtiybr Laju~„ Ugyan f. hó 13-án\' este "a dalárda tagjai éji dallal tisztelték meg derék elnöküket
E hó elején egy helybeli pobjári állású nő orgazdaságról vádoltatott, minek Következtében az egészből mit sem tudó.férjjel együttjon me^i_d_ézve. A bíróság asokott crélylyél teljesítette a vizsgálatot, mit a bűntelen férj annyira szivére vett, hogy családjától el Bem búcsúzva szégyenében felkötötte magát egy fáro.
A A napokban két barátunk sétált a városi temető felé, Jíem kisbámulatra oly\'egyénuei találkoztak, kinek külseje kétségtelenné tette, hogy más nem lehet mint zsivány. A ritka szépségű b majdnem"öles egyénen bő ujjú üng, gatya b csinoB buda volt, b a szemtanuk állitáss szerint revolver Íb volt nálat Kó-Dyelemmel sétált föl s alá, barátságosan tUztelgett, mintha nem ie ö volna. Dohique csak haladunk, még megérjük, hogy a varoson is uralkodni fognak.
A F. hó 8-án 3 duhaj mept be a büdösfai(Bara-
melyet azönnfll átadót^ de mivel a puska avult s csak egy* os3vü volt,- visszaadták. — In^t a szomszédban lakó református\' lelkésxbez BiróPérencz nrhoa mentek át,-s^blakzörgetéssel riasztván töV almából, pénzt kértek s fegyvert, minek k5.vetkeztében 8—10 ttot s 1 dupla fegyvert elvittek. Mis nap reggel a lelkész ur egy iráabeli jelentért adott át a helység birájAnak, ki, nem tudni mi okból/napokig magánál tartva *z^TiÍtt-gatott s így csak több nap eltelte után jött a dolog köz-, tudomásra. Ily hanyagság mellett aztán nehéz zsiványt fogni.
L, 9-én este .két csendőr * négy pandúr tobo a görbül erdöben^tanyázó-rablóra akadt. Keríteni kezdték íket, de sikeretienáljiMrt egyskutyá|imk ugatása folytán a haramiák\'egy\'nötöléTtesitóstiryervén.fe^rv-verhez kaptak; egy pandúr lett a játék áldoutja. -Az Őrjárat pedig különben is kísebbségba^ leV^ajrUsu-. vonult ,"\' .." „ »- -
2^ H-étr osto~a*\'Ung pusztamellfltti «elöhe(f-r bea.G jul fegyverkezett^rabló twyázván, aa.*rrako-cbí«ó palini építész kocsiját elvették t.tovább hajtottak Eger falun keresstül.\'hol a jegyzőnk #rténete«n néhány pandúr volt/ kik közül kettőt mepebssítettek. InnÉn\'Szabárba mentek\'Polgár-Jáoos.plábánosboaf ki ellenállni akárvánV kettííl fftldböslis vágott i^e.» tp*\'; /nyomóerőnek, kínyttlsn >olt engedni- Ekkor kegyetlenül megverte** és vélfében hagyTsn, elraboltak 160 frt lMvnkópénzV; 18 ezüst evö, és 6 kávét kanalat,A tallért 16 frlot húszasokban egy araay órát s a tempr lom pénstárabálÖOiltPt/aiekíatanj,«ós» Mnydem-^ mol távozván ak ordB szélén el-tQntelt.. , .¦.
• A Wajdíti Joiséf WadoniÜ rajaiéul a^Homok^ komáromi EmUpyWéiimlJ^nyvecrd^w^ .mokkomári templom erflda*** \' * * *
8-ad rét, árafOaro 80kr. o. á. : . -.^
-4 , #r
• I ^Akárki mit besiél, riroinnk napról napra \' GlUiungárVason tulajdonúkat, melyek » prímáé claa-¦ mii Mrek köiéVmelik. Ékldig-w utedkknak netei ia - vfcltak, rooit mar ¦ haladás rohanó zápora lamosta » \'" fáUkrol, ha bfljöo eçy idegen, tovább járkálhat.» ház-kvrtaékbön, mtoto LwdoiiWn,voba, «ni szeles vagy CBÖf icNJben igen kelteméi nagtrirciioi mulatság.
& Szombaton\' délután M órakor tflzlárma keletkezett, a Bzertpcsét lenség KiVKaníisán volt, a te-,.|»»fi TrtwtAhtin lnyfr >n*ite«mflhcly megetti pajta gju-lndl ki,-n Ungok az al széltől növekedve, 8 gazdának . Eazafnrëilek é^ülé^ tövek, a ¦*«-
^itmcsétlen gazdák biztosítva nem voltak.
Kapó s vi fr
:T^A somogyigd^d. egytsfllet f. hó ÍÖ-én dél-elÖtti; órákban Kaposvárott a nagy vendégliL termében tartandó reodkívŰÍTXozgyalásértj azon megjegy-xó«»cl bi^jínijueg egyesületünk t tagjaits az érdeklett közönségei; miképen ugyanott e hó 28-án" délutáni* érákbán igazgató választmányi\'tanácskozás fog tartatni. A tanácskozások különös tárgyai lesznek: a tervezett keszthelyi országos gazdasági tanintézet,-s az* őszi gyümölcs* és ccrniénykiúllitáa ügye. Kelt iízö-lorOyörOkbenj r8t33í7ül.6-án. Jankovírh Láaxló, fgVcsületi elnöki *
* A gazdasági egyesület elnökségének felszólítása folytán o megye főispánja meleg szavakbaahivta-fel a községek lakúit, közremnnkálnl és segédkezet nyújtani a Keszthelyen állítandó gazd. tanintézet léte-sithetésére. Heg vagyunk róla győződve, hogy megyéik minden rendű és rangú lakója buzgó apostola leadáson színt eszme kivitelének^ hogy* régi-kír-..
falai közöl nemcsak a hazai gazdáazat felvírulására annyira ható mult ragyog elénk, hanem egyszersmind a jövőt, — mint biztos zálogát — matatja annak, hogy rkíneaet közöl me-
lyeket nagy rátörő lelke által a jelen kortól kivívott.
* A kaposvári gymnasium újraépítési költségeinek növelésére, \'ujabban -adakoztak: Tallíán Lázár kanonok 300 ftot Koronát; László kanonok ét apát 200 ftot Németh JóíseL kanonok 200 ftot. Vehofits Endre 10 ft. Vlasica Ignács 6 ft. Kiefert 2 fL Szil-
\'vássy LfL Fülöp Lajos 3 ft. Ágoston Pál 1 ft Osur-dá József 1 ft Csárda Lajos 1 fL Mitéfi János 1 ft.
- * A f3 m. hg Esxterhisy Pál kaposvári urodalmához tartozó regálékat áruba bocsátották.
* Mínt írják: no künk, a déli.Balaton portan jelenleg legné - - - - - -
.Az elet ftzonBan itfis felette ^gykanga.(TígaBztalják majtokat-kedves-fii rdötnk azzal, hogy -jelenleg Füred éf Keszthely ís egyHanga a malthok képest) Elfárad *s ember, míg annyira bemegy, hogy úsznia ís lehet * via tikérség^gjatt. (Itt kintt tsamon ppdig nya-kig asznak a nyomorúságban.) Kern kell naponként kj\'tavBT^blromH^ agy ís
eleget i vetkSotet bennünket), mert a tulparti esti \'vi-galmak íulegfeijebb- csendernialtórpbái^ti koroeh folynak-le^-Sa^id^-efé^vpatriju^^ I gyárán
jól, nem azért" mégy ai ember fürdőre, hogy ben-c-w^Jen, fcaMskedjék, egyik toi lette-böl másikba csapja magát, — hanem élvezzen szabadon, szórakozzék, gyógynljmi. \'„
- ¦ COŰO fto. é. 6 7^-fn-füIvőhetü keljlj biztusílék nyujtáiá mellütt- FelVilágüsltást..e\' lapok MorkeisCo-sége ad- /• \'i
* A kaposvári Uvir"da ^llhn).*s a megyeházában lesz. .\' - v \'¦
• Somogyinegye területén jul. hó IO-tííl fogva a hasársjuiUly JtövetkezÖleg állapltatott meg: Kaposvár, Szigetvár, Jtóaudi és egyéb katonai rendes állomási helyeken marhahúsnak fontja 15 kr., minden -egyéb^helyen 14kr^.JlirJüüinXÍiuiija iQkrü..........
í-A-10-iJc vértes ezred most vonul keresztül városon kon-a Lajtka mellotti hadgyakorló táborba.
-=-MegjeTent Rényi Rezső szorgalmas munkatársunktól ^Telekkönyvi Példánytár.u Ajánljak az ügyvédek, községek figyelmébe.
b^frjYdSp\'elyiek: Boglár-és Siófoki- f^ssB^-
\' \'"* A_n»k Bici: leveliinkelment.
== Háromfa, megyénk nagyobb faluinak egyike, f. hó 8Un délután 21/, órakor az trös éjszaki szélben-midSn a lakosok mindnyáj m aratáson távul a halárban valának\', tflz-martalékává lett 6ö húz kürülbelyl még egyszerannyi melléképület többnyire lcgvngyo-nosbb gazdák tulajdona egyidejűleg égett. A szörnyű tüz alig volt megközelíthető. Hogy a veszélytől a falu már Lgle megmente thetett, a szomBzédus és közel hely-B.égekbí}! összefutó népes fecskendőknek köszönliető. KüiűnöBen megórdemük Rényi Rezső, Pálfi Zsigmond és Szabó Sándor urak, hogy megemlékezzünk azon emberbaráti Önfeláldozó készségről, melylyel a vész színhelyén fecskendővel ott teremvén, a töflzomBzé-dos köiBégi birkaaklot a a mellette levő korcsmiit, ennsk udvarán egy nagy szalma kazalt védve a tflz odább harapódzását totjesen meggátolák. A vész folyama alatt 5 gyermek — kik hon maradtak — nem találtatván, mint átilánosan hivék az elem áldozati lettek.
T^srt2.t posta
; A bekaldSt t „*H6ki tuti ">sftnJu wa\\ Ír rí - SiSqtIs előtti nyelten. Tényi-k\' t r>\'ink, i
K. Gy—nak; hanem — Utontio -pedig rí Tiden.
K. E— nek, UahArs: rövid. Idüa iinlvoísuk : a többit ba IdSnk engedi — migan lsvÜbeii. \'
O— Utk, S B»iomh»n: Tin U- is a tar Km raL.v T ^ „Fürjet lüttem* H» aa oly »uvAny v,.lt, mint c vrr*, alig víUt Wey » niaf ssirjibio.
,Bi»to«itflnnk* A onptár i.imira megkiSseU, mint An upyan a tirgyrul mir Tan kcsünk kiiit krrirat.
A .Sirriii lorolek* megkéslrki et\'^elibiráj.t ti^yi» miü len biiba! )rc»apoljak bil ait:
.ÖniU* A nUit biborgailok* T uiAn Takmenl líp4s , uun-bw a itráCtkon ftt-ott raatatkaük aémi a véntcljrí ben-\\*-
mindii; ott toçj
K P—nafc, T—on: A lapot niegreHilcUih, a jifc kB«Btt. "- \'
„Kslet nép^ho** — Oda. Ast hiagj ön, ai óda íb ngj tpn-m minta caiba; lerakat arabar 4—b tojAit, tk iltcü a tyu oi > kelnek ÉJiinilMÍ\'k L • • Öajiinci^3Fgilíatve nAray aéikii) {>edjL lehel rapalnl. G»í(lÍ*(att tndÓfM»aIt eifojíadjuk.
P. Q — nak A „KoMus jrasda^-ot jóformán lapunkban adjuk. — tSbbi J3a a B«ptárban. —
»Boral Meg" — BSiantó dal*1* — ,Driga kinca* — hasi-Biikaiik. . » \\
nHem litsi Tilígnl" Jú el3irwle yolt l^.jinnk. \' ,Hng7 gí í-lilkodtiak- T Nem Uraiba tüíó ; mia helyen tia bakbíIŐÍ fugjflk ^
Felelős szerkesztő: EOBOZ ISTVÁN.
Gazdasági tüdíiáítások.
Angi-Kimizháiij, jul. 18. A hosazan-iartó t>zá-rozságot néhány jótékonyan hité esőzés váltotta M, még különüBLMi n kuknriozát ftílrtI")Vt;n"it"tt\'!, n mi » termést illeti inindon jól fizet, gyönyörű buzéuk, tzi-p rozsunk, és mindenből sok. Aldúa azált nz idén Znln, Somogy- ób VaBraegyére,- a búza nngy része ÖG—90 font nehézségű i de u kert-skedelmí viszonyok rnszul állnak, mindennek árajéval csökkenik, a kivit.\'lru írem szórarthatvau, mert ralndenfelül az egész- külföldről bő termésről tudósíttattunk, ugy borunk, búzánk a hazában marndnnd, de a forgalom, munkás jutalma, a pénz, a pénz? A 17-iki heti vásárunk következő árakat hagyott maga ntán : Uj bnza 5 frt—5 frt 25 kr- O buza 4 frt 60 krf—6 frt. O rozs 2 frt -30—40 ki. O zub-1 Hl 9ü kr.—2 frt Kukoricza 2 frt 70—90 kr. Hajdúm 2 frt 10—25 kr. Repcze 6—7 frt.
Kaposvár, jul. bő IC\' A rekkenő szárazság folyvást tart; a szél uralkodik, s ha csendesen foly lo a nap, ekkor m*-g oly meleg van, hogy az ember majd ugy büI meg. Két nap nyugtán szép felhők jöttek nyűgöt és délnyugatról, de esőt nem hoztak. Burgonya, kukoriezo, répa s egyébb kint levő tavaszi véleményekhez mindig kevesebb a remény { van olyan haj -dina tábla, hogy kél bét óta por alatt nyugszik az elvetett mag. Káposzta jó termésre ifl gyenge kilátás ; innen-ounnn beszorulnak a marhák a legelőről, a mi lesz a gazdából, ha az ugy is kevés télit már mast megeteti. Piaczui kon alig fordul meg néhány kocsi ele-eégg.\'l, a igy jelenleg az ár biztosan nem is jeleshetjük a nép a tarlén, szerte a mezőkön. Még folyton aratnak; a nngy melegség és uralkodó havea szélrohamok a lábán levő eleségben Bok kárt tettek; külüpösen a rozs fejtik sok szemet kihullottak.
Veszprém, Sz. Fehérvár, Mohácsi t levelezőink hasonló piaczi élénktelcnscgről tudósítanak azért es alkalommal c tért üresen kell hagynnnfc.
Nyüt tér. *)
Dráva parii népdal.
Gyöngyös mellett ég a falu, idézőről fut be a hajdú. Galambjának a háza ég, Szeretik egymást nagyon régi
Egy fókában hatvan liba,
" ^eK^DráVa^TaniUBTtia.;"------
De mindnél szebb az a liba, Kién Bufiog a\'pántlika.
.Jöjj ki abból a fundusból, Pántlikás lányt mit ácsorgói?\' „Vogyo lo kend nyelvét róls, Az uraság szolgálója."
"i ,Jt( mindcnld koiűibeli t Ajíben\'líO krt, fiiel.
Drdvaparii Tilinkó.
neit, tu «orili rí 7, a Wlyefdtj B«rk.
Hirdetés.
Nagy-Kanizsa város tanácsa r&zérol ezennel közhírré tétetik, hogy :a kgaa^gi \\-adasaati jog a tilos alá vett ^árosi területen f. 1863-ik - úvv\'angusztuB bú 5-én a városi tanács nagy termében tartandó nyilvános árverés utján egymás-otán-kUvetkeaü 3 évre_a legtöbbet igérSnek ka-
. íxonbérbe fog adatni. .. r __
:A \'bérleni szándékosak tartoznak 50 frt öré/^Bánatpénzt letenni, a bérli) pedig a haszonbért köteles fél évenként elo*ré lefizetni. ~
-: A\'bérlésj.feltételek.a városi kamarási .irodában megtekinthetők. 1 \' Kelt Ka\'gy-Kanizsán Július hú 17-éri 1863. \'
i Wlansich Antal, városbinj.
Házassági ajánlat. ~~
( BBV Megunván az egyedüllétet egy 32 éves,.fedhetetlen életii 600 irt. évi jövedelem, s-52 hold tagositott birtok, lakhizzalbirú barna, líúVgas egyenigyurM akar váltanioly növel,"ki legfeljebb 24 éves; k8zép "1«rniettl,- nzöke kekszemmel irjó síUletéíU s legalább hat ezer forint o.\'é, vagyonnal bir;—A—levelek;Kaposvárra intézendtík post restante, Z—y czim alatt. Szigorn titoktartásról biztosflatnak az illetők. _
- tt>&~ A\'a\' irottháljtalalnak a kaposvári gymnasiumépitésénél jé szakértő kőmivcaek é» napszámosok^huíamos murikát jú fizetés mellett. Kapoevár^jnl. SWn 1863. _
Heindlboffer,Antal, épfts mester.
.-. |Két zongora eladandó,
~EgyAeregw*aii u> zongora, el utazás végett. 350 ft.\'o. é. eladandó.
K««g/ másik 6Vi oetivo» 100 oj frt.----- - , -
-ga^aj, <rtt»fte^yyV>>{dit»-J«M»»f-:k8nvvkireskedésében^SphsKi,
-~ \'"* ~ Wajdits Jdzsef kiadú, lapi és nyomdatulajdonos NugyiRanizsán.
MAA R NÁNDOR
okleveles állatorvos.
—----T^tolottel-é^síti-i-t^^-l^zonségetT-miszerint-^JgY-KirlIZSlM
megtelepedvén, állatorvosi működését megkezdé, s minden kíilsö s belíö bajokban szenvedő" mindennemű gnzdászati és házi állatokat gyógyít.
Továbbá a t. cz. vidéki nraságoktúl egyes állatokat, melyek orvoslása hosszabb idiit igényel, költség tekintetéből hajlandó az orvoslási idSre saját ellátása s felügyelete alá is elfogadni,
Egyszersmind a t. közönség szíves pártfogásába ajánlja magát.
Lakása: Nagy-Kanizsán „Zöldfa" vendéglB mellett a .László" fürdőben 599. szám alatt.
Halál és ráz minden froM
Bizonyos halál. Csalhatatlan
irtOszér patkányok, egerek, poloskák és\' svábbogarák kiirtására,
mely szert alulirí liilnrltudik o t. ez. köíJlnoég figyol-niélie njáiilnm. Alulirt nz általa foltsUU lrtá»zerének Mlkcre felül képe., tigy mngdnosok, mint illamliftté. ságok álul kiadott buQnyitváuyókkal-jnagát.igázolni, Mr r .... n^
minélfogva .zfi^o.: megrendeléseket rsmél zen szer 10\'éyig is eláll és mégis sikeresen használható. \'
Kapliató Nagy-KanizsAn egyedül csak Fesselhofer Józsefnél.
Ára egy bádofftzeleiiezének, n(el>- IlleHS Gutliiinnn llévpetaéttel van ellátva, magyar é« német lianitnilati utitnitáasal együtt i frt W kr. o. é.
vegyészéén azabadalom-tulajdonos.