Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu fájlokhoz használható szoftverek - A "Következő" gombra kattintva (ha van) a PDF fájlhoz juthat.

 
1 MB
2009-01-14 08:50:05
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
691
3563
Rövid leírás | Teljes leírás (122.7 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1863 022-023. szám augusztus - 24. szám, ill. a 23. szám 1. oldala hiányzik

Zala-Somogyi Közlöny
Ismeretterjesztő lap
szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből
II. évfolyam


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Nagy-Kanizsa. II. évfolyam.
22. szám. 1863. augustus i-én.
alit-Somo g) i kö/löiiy.
Ismeretterjesztő lap . . szépirodalom, kereskedelem, Ipar, gajdászat, tudomány és művészei köréből
Megjuhn c lap legalább egy iven jnlios ho l-töl tozdve minden bó 1-én 10-én -MSIÍf-félévre 3 frt. Negyed érre 1 fit 70 kr — Minden alöfeOS ninUldono. Mfllttór egy Petit sorért 10 kr. — Hirdcté«uk négy hnáboa Petit sorért 1-iir 7
20-án. — Előfizetési ár postán azétküldéssel én _m^-b-mb-^b^^-u
Totón KnyrSrit n cddfci iWli\'UóTeltételek mellett fél árnn ba.inilbatia.*-
... ¦-¦ -----------—a.\' •• » ¦"-»•* ovit.il i-m « r»j , , \'2 or (j Kr. 66 Q— »«»-.t l-l^: .ci tíi i... .* - **
Wtktatii.i dlj a a lap keseléaét illeUi minden tárgy a kiadó hivntalhos Nagykanizsára; ,i la.
b érraontve a ase
A . .^î^»"i»»ra; a lap szell.mi tartalmút Ulula közlemények p»digr ngy minden levelek rJceaztosogh-\'z küldendők Kupcieviirra.
m. Nyilt levéL
R/agy-l&ianiÍB&a város képviselő trstfllHéhez ! A tana csillésekről.
Ast mondja as lM\'/s-dik XXOI-ík L cz. 30. §. nK,Ítegyttléat tartani kell minden hónapban legalább egyszer, leket ezenkívül többször is, valahányszor est vagy a közgyűlés előre megrendeli, vagy a tanút-b 9 illetőleg polgármester sürgető körülmények miatt asúk&égesnek tartja."
Ha b halomra gyülá teendőket figyelembe veaz-aaük » ha etekbe* kópeat erélyesen kivárniuk íntéa-kední, akkor caakngyan nem marad egyéb hátra, raint ssokáéba éi gyakorlatba hozni a navmikéní megtartandó tanácsüléseket, mert ba a tiszti karnak nem volna is elegendő mondani valója a képviselő-cégbes, agy van nekünk, nagyon is sok előterjeszteni valónk; elég szőnyegre bosni valója van a Bzakbi-aotiEiinyoknak, igy bizonyára tétlenül nem maradnánk a gyftléaben. Igen helyes volna, ha csakugyan előre raegtadtuvtnók a jövőben megtartandó gyűlés idejói m osönyegTe kerülendő tárgyakkal együtt, mert csak igy le&atoo n&ámitani elegendő személyzetre, ós hagy a táz^yaltűláifigca érett megfontolással vi tat tat-
L fest említett XXUL t. cz. 29. $-a szerint na kfla gyűlés ?11 r» varoai Üaatviaalőkből ás képviselőkből egyHtteáffej — elnöke a polgármester, vagy akadályozása esetében w legidősub- tanácsbeli. — HatAro-" sat hozatalira pedig kin varosokban legalább 20, kő-
aLifeb\'4ö tag1 egyfirtíóta asükflé\'geűJ* , ,-tí
Épen ez a legnagyobb bajunk, hogy a közgyűléseket nagyon gyóren tátogatják a tisztelt képvi«,4ök, ugy látszik, mintha épen nem nagy hajlammal bírnának a közügyek vezénylése iránt Ha számba vcsz-szük a Jelenlevőket, sok esetben, nem tudunk 30 egyént ^Bsseolvasni, óa mégis botatnak határozatok. Ebből erednek aztán azon sok mende mondák, nulvek alapul b nőig Álnak a tiszti kar iránti szilárd bizalom megtörésére. Ha a törvény hatalmas hatáskört szabott számunkra, ós ha mi ezeket polgári állapotunk biztonságának védelmére vagyunk kötelesek fel hasá-
nál ni, akkor mielőtt lármái ütnénk, avagy gyanús it-gatáaokkal büntetnénk bárkit ia — fogjunk cz értelemben a körre működ és be?., győződjünk meg saját enitehetségünkröl! b ítéljük meg önmagunkat,, hogy mit volnántt képesek mívalni, mert csak akkor\'szól-hatunk részrehajlatlanui minden ügyhos ugv mint ar. ign.zBág éa méltánylat kívánja. A gyűlésekben részt nem venni, s a határozatok ellen mégis teletorokkaí kikelni s azt mondani: „csak ón lettem volna jelen, majd nem történt volna es, amaz," annvit teás mint aaj it jellemét kisebbíteni, ^3 a kevésbé érttlmea embert gondalko...