Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu fájlokhoz használható szoftverek - A "Következő" gombra kattintva (ha van) a PDF fájlhoz juthat.

 
2.45 MB
2009-01-14 08:50:58
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
737
3916
Rövid leírás | Teljes leírás (198.6 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1863 025-027. szám szeptember

Zala-Somogyi Közlöny
Ismeretterjesztő lap
szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből
II. évfolyam


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Nagy-Kanizsa. II. évfolyam.
2ő. szám. 1863. szeptember \\-én.
Zala-Somogyi Mi
IsmeFetteií|esztö kp
..... ¦¦\'„¦>.,,. ... , -I ;.r,. ¦ r ... ................. -. . . _. ,........,..........
lalem, kereskp«lelem,Jparf gagflászat, taflomány és mftvészet kOréfegL
\'•„^\'.\'\'ttul? VfWjFÍ^J"l^\'%Í^^!**tíf^\'1Í*.Í^lf*?0*- ^rEI8ftrt,éai ^P-itto szétMdé.sel^belíben k*0». hordva egesi^vr." B rjui félévre 3 frL Nea^ad évre 1 frt 10 kr_.JIilidai.alte»«.. tulajdonos küfcrtn könyvtárát az eddigi .fennálló íellitelek mellftt\'fé 1 * r aVlaii^utfhaüa. -í-
> *J r».» \'«P kezelését ilUtöininden..tá>gyaJlUád«hiv^^
, , bérm6ntve>a ssgrkesztosóglÍL& küldendők Kaposvárra, i.: --^"\'in. \'
Uj előfizetés a
Zftla^&mégjLilöitóiiy
¦föl^TBii_a_ta,ss« X ft 70 Sor.
Minden előfizető a kiadó kölcsön-köoyvtárát ftíl árán használhatja.
A Zala-Somogyi Közlöny
kiadó hivatala.
P estje ts, 186S. aag. 17-áa. v - Mig Európának figyelmét a világnagy eseményei foglalják el merőben; addig mink€t magyarokat, a hazánkra nehezült iszonyú ínségnek gondjai Bojtnak mélyen! Aggódólag lévén kénytelenek kü&zküdni a szörnyű bajjal, tűnöd Un k, miként lehetne azon csak némileg\' is Begítení?! hogyan megmenteni két millió embert az éhtn-halástóü, fenntartani ezer négyszög mértföldnyi tecületanaz eddigjgaad^RRftti ÍEdaatriát, legalább megóvni annak legelaőbb sirftk&ógu eszközeit éa óraházáaail?! De minden oköskodia megtörik _ Bajnak iszonya nagyságán, mely oly ve-B&sdfilmn folÜg Ji_^att medí^ egyesek
M FB^gtfny n hök még tfa-Büveteti v állal m kapusak, eaak valamennyire is sikeres eredménynyel hatni l
Könyöradományok, hazafias áldozatok, ha ozázezereket haladva szinte millióig növekednének is, csak.egy-csepp jermének a szomjúsággal kUsakttdö. sokaság számára^ •— ily adományok rendes időkben néhány községet, vagy megyék részeit ért sr-erencaétlenségen enyhíthetnek; de midőn az országnak egy harmada, a különben oly dús és boldog alföld a szó szoros értelmében éhezik, — a másik rész pedig éppen csak teng, míg a harmadik részben kielégítő Őszi aratás
me^ett szinte silány UvaaziéstakaraiAnyterinéa\' volt, a sarjú pedig végképen kiaszott; —ily viszonyok közötfc., jniként- JiyxLJthaUiinak^magá-^ nosok csak anriyií is, a\'menayi a 1 e g b o r-zaaztöb\'b kö vtf tk-eíi m én y\'e kn e k -elhárítására el kerülnetl enöl és rögtön kívántatik.
Ily viszonyok között a legfelsőbb hatalom a annak nevében intézkedő kormány nyújthatja csak az eredményes segélyt!
Hivatalos számítás-szerint 30 millió frt kivágta tik az ínség sújtottá, nép segélyéréi—Lehet, hogy jó a azámitáaf— én megvallom, ke-veselem; mert"(ha igaz, gpdig igaz, hogy ez idei Ősztől kezdve, jövő araiig legalább-két millió ember élelméről kell gondoskodni; agy ezeknek tartását naponként csakllO krajczárral számítván, ez már 200 escr frl és a jövő aratásig csak 200 napot vévén, ez már 40 millió forintot igé-. nyelne. Ámde maradjunk a hivatalosan kiszámított 30 millió frtnyi psszegnél, s tegyük fel, hogy 10 millió frtnyi keíesetetfognak a magánvállalatok ny*yta*ú ,-de-M-rolna képes 30 millió frtot — mely összeg rüj|tan szliksiges —előteremteni más, mint a magas kormány, mely ilyen nehéz kötelességeinek teljesítésére hasonmérvli .tejfftséggel is. bir.
ket a kölcsön adott tőkék egy évi kamarának fedezetiére fordítani, miután el*ő évben atfUfo
ít^-kamaiokirt^fizetm egyritalában képtelenek— Jesznek, .
Csak," ne késsék a magas kurmány, a minidének előtt ne hagyja magát azok ál ...