Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu fájlokhoz használható szoftverek - A "Következő" gombra kattintva (ha van) a PDF fájlhoz juthat.

 
1.34 MB
2009-01-14 08:51:46
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
903
4058
Rövid leírás | Teljes leírás (156.48 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1863 028-030. szám október

Zala-Somogyi Közlöny
Ismeretterjesztő lap
szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből
II. évfolyam


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Nagy-Kanizsa. IL évfolyam.
aia-solinii mm
Ismerett^észtö lap
-..tv. -
szépirodalom, keresKtflelenij Ipar, gazlászat, tudomány és mfivészet kűFéML
Megjeleu e lap legalább egy iven július hó 1-151 kezdve minden hó 1-dn 10-éji és ÍO-ái.. ____________
5 fri, félévre 3 frt. Negyed évro tfrt 70 kr-Miden elo&otö a tulajdonos kölcsön könyvtárát az ediliV, fennlilló feltételek mellett fi 1 áron használhatja. -Nyilttér egyPetit aorért 10 kr. — Hirdelések négy hasábos Potit sorért 1-Or 7 krj, 2-or C kr. és minden\' ........ ...» .... — . - \'
Előfizetési 4r postán szétküldéssel és helyben házhoz hordva océsa érre *^i fennuillú fnlteMekmellett.f é 1 ií run használhatja..— további beiktatásért 5 kr. ¦ belyegdyért 30 kr. fizetendő.
A beiktatási dij s a lap kezelését illető minden tárgy a kiadó hivatalhoa Nagyritanizsira; a lap szellemi tartalmit illető közlemények üdigí ugy minden levelek
bérmentve a azerkeaztoscglfiBz küldendők Kaposvárra. "
Kaposvár.
(Smjx. se.)
0 Emiitettük már, hogy főispán 8 mlga egy felhívásban többeket felkért n megyében, reszt remii azon tanácskozásban, mely az alföldi szűkölködők segélyezése érdekében volt tartandó.
A tanácskozás szept. hó >19-én tartatott a
megye palotájában, főispán nr elnöklete alatt,
- %ísz-nyilvánossággal.---~
Számosan jelentek meg a felhívattak közül, ngy tekintvén a hamanisticua ügyet, mint bennünket felebaráti szeretet és kötelességnél fogva egyiránt érdeklőt, melynél a politikai hit és elvkUlonbség kérdésbe nem jöhet.
Főispán nr üdvözlő beszéde ntán Somssiclí I\'ál nr adta az iránytadó eszméket, tette meg az indítványt, mely csekély változtatással el is fogadtatott.
-Hogy jejeu vagyunk — monddrr- íuuLatjjt: a tárgy nag-yszerüségepmely raivUnkön fskszifc; ugy teltessék jelénlétünkjMnt.iaagi4ii embe
nél több egyént mentettank meg a nyomortól; ezernél több munkás kelet foglalkoztathatiink; s egy-egy községre egyí munkaképtelent számítva is; 316 nyomorultnak adtunk kenyeret. Ha 8—10 hasonló anyagi állásban levő megye tenné ezt, mi szép lenne $z eredmény ?
A derék indítványaié maga két egyénnek 200 napigi eltartását jelenté ki, azon ndomá-nyon kívül, melyet már" Tompán nr kezeibe fetettrA-scgélyző bizottiáányok felállítását nem pártol á.
. Magáévá tette ezco|eszméket a tanácskoz--ffiány; a munkaképes léa képi azonban nem ngy szállíinitnak fel az idejőve-télre, hanem ki önként Ji, rokonkebelre talá-land.
Melegen szóltak Boldizsár, Kozma Sándi Antal, Jakab J., s töbl - ^-Kli\'g garantiát lál
ég a tárgyhoz: Paíss Kacson L., Zichy
jplenvnltak a hntt\\-
iági organum^lcMniLJsek^éTygyüjtést illetőleg, segélyzö bizottmányokatfnem alakítottak.
L Messze vioékcKrol jmrh&kat hozni Do a megyébe teleltetís véfjett, a ¦ marhavész ural-kodv&rezerteaxjt ^jyj^ilyeanetlalálta ar4-náósXpztr \' \' " ~"
Ax észsserü gazd&jzat.___
Dr. Lftfller károly. ntáB i
EÉNYr KEZSÖ.
IX. \'
A fehér világosságnak a nogozxlop (prisaa) általi szétbontása a fenebbi G fo- és mellékesineket adja: "veres, narancs, sárga, söld, kék, rinla azinehoi. A meleg a yerea színben nagyobb mennyiséggel raJ láltatik. Ez onnan van, mert a meleg snrtibb -a világosságnál, j.mÍTelA_Sffignaalnp Vrrsprmrja felé gsekár lyobb vorisAzt érez a világosságnál, csekélyebb íjréss is szTTTTed, Tehát ísntétlrnr, hogy.
vonzerő a meleg és világosság megoszlásit okoasa-
---A. sngarak kúLasfiaSs vuuzással.bírnak. Aféoy--
vesztás (Interfere...