Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu fájlokhoz használható szoftverek - A "Következő" gombra kattintva (ha van) a PDF fájlhoz juthat.

 
1.34 MB
2009-01-14 08:51:46
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
830
3951
Rövid leírás | Teljes leírás (156.48 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1863 028-030. szám október

Zala-Somogyi Közlöny
Ismeretterjesztő lap
szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből
II. évfolyam


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Nagy-Kanizsa. IL évfolyam.
aia-solinii mm
Ismerett^észtö lap
-..tv. -
szépirodalom, keresKtflelenij Ipar, gazlászat, tudomány és mfivészet kűFéML
Megjeleu e lap legalább egy iven július hó 1-151 kezdve minden hó 1-dn 10-éji és ÍO-ái.. ____________
5 fri, félévre 3 frt. Negyed évro tfrt 70 kr-Miden elo&otö a tulajdonos kölcsön könyvtárát az ediliV, fennlilló feltételek mellett fi 1 áron használhatja. -Nyilttér egyPetit aorért 10 kr. — Hirdelések négy hasábos Potit sorért 1-Or 7 krj, 2-or C kr. és minden\' ........ ...» .... — . - \'
Előfizetési 4r postán szétküldéssel és helyben házhoz hordva océsa érre *^i fennuillú fnlteMekmellett.f é 1 ií run használhatja..— további beiktatásért 5 kr. ¦ belyegdyért 30 kr. fizetendő.
A beiktatási dij s a lap kezelését illető minden tárgy a kiadó hivatalhoa Nagyritanizsira; a lap szellemi tartalmit illető közlemények üdigí ugy minden levelek
bérmentve a azerkeaztoscglfiBz küldendők Kaposvárra. "
Kaposvár.
(Smjx. se.)
0 Emiitettük már, hogy főispán 8 mlga egy felhívásban többeket felkért n megyében, reszt remii azon tanácskozásban, mely az alföldi szűkölködők segélyezése érdekében volt tartandó.
A tanácskozás szept. hó >19-én tartatott a
megye palotájában, főispán nr elnöklete alatt,
- %ísz-nyilvánossággal.---~
Számosan jelentek meg a felhívattak közül, ngy tekintvén a hamanisticua ügyet, mint bennünket felebaráti szeretet és kötelességnél fogva egyiránt érdeklőt, melynél a politikai hit és elvkUlonbség kérdésbe nem jöhet.
Főispán nr üdvözlő beszéde ntán Somssiclí I\'ál nr adta az iránytadó eszméket, tette meg az indítványt, mely csekély változtatással el is fogadtatott.
-Hogy jejeu vagyunk — monddrr- íuuLatjjt: a tárgy nag-yszerüségepmely raivUnkön fskszifc; ugy teltessék jelénlétünkjMnt.iaagi4ii embe
nél több egyént mentettank meg a nyomortól; ezernél több munkás kelet foglalkoztathatiink; s egy-egy községre egyí munkaképtelent számítva is; 316 nyomorultnak adtunk kenyeret. Ha 8—10 hasonló anyagi állásban levő megye tenné ezt, mi szép lenne $z eredmény ?
A derék indítványaié maga két egyénnek 200 napigi eltartását jelenté ki, azon ndomá-nyon kívül, melyet már" Tompán nr kezeibe fetettrA-scgélyző bizottiáányok felállítását nem pártol á.
. Magáévá tette ezco|eszméket a tanácskoz--ffiány; a munkaképes léa képi azonban nem ngy szállíinitnak fel az idejőve-télre, hanem ki önként Ji, rokonkebelre talá-land.
Melegen szóltak Boldizsár, Kozma Sándi Antal, Jakab J., s töbl - ^-Kli\'g garantiát lál
ég a tárgyhoz: Paíss Kacson L., Zichy
jplenvnltak a hntt\\-
iági organum^lcMniLJsek^éTygyüjtést illetőleg, segélyzö bizottmányokatfnem alakítottak.
L Messze vioékcKrol jmrh&kat hozni Do a megyébe teleltetís véfjett, a ¦ marhavész ural-kodv&rezerteaxjt ^jyj^ilyeanetlalálta ar4-náósXpztr \' \' " ~"
Ax észsserü gazd&jzat.___
Dr. Lftfller károly. ntáB i
EÉNYr KEZSÖ.
IX. \'
A fehér világosságnak a nogozxlop (prisaa) általi szétbontása a fenebbi G fo- és mellékesineket adja: "veres, narancs, sárga, söld, kék, rinla azinehoi. A meleg a yerea színben nagyobb mennyiséggel raJ láltatik. Ez onnan van, mert a meleg snrtibb -a világosságnál, j.mÍTelA_Sffignaalnp Vrrsprmrja felé gsekár lyobb vorisAzt érez a világosságnál, csekélyebb íjréss is szTTTTed, Tehát ísntétlrnr, hogy.
vonzerő a meleg és világosság megoszlásit okoasa-
---A. sngarak kúLasfiaSs vuuzással.bírnak. Aféoy--
vesztás (Interferenz) tüneménye innen eutanasiltl A világosság—:mint -minden anyag, laEOny«e"sn«ar-inennyU%boljsll.;Ha tehát a vlUgosaág angaraifragy biaonyos pontTa-osaz»áitjQlrvinry.a szabadabb pontoktól egy résa világosságot elvonunk, aaon világosság-hoz basonlót,melyas&saaesito ponthoz-vitetettLflvet-kezéskép - a körüIfíkYÖ és a világotaágangaraktol megfoaatott pontok zaegfekatahiok. Ezen MuseaaonTt T>eoiionylttatjafcj-bK_a via leneken aaemla\\jttk ttaoa. hatást, m&Iyet egy, a ffisaál. legrégsS csaesán nyagró Tizosepp a via felaainén okoa.Ujryssifcs történik Maas
Torr^aniJtTel : « iiaraTegsnnyngTO aumborajmc két\'ráaara osztja a^iiligDSBjLgnt;.egy resa vjlsnWk-1.\' 1 rliilltt, ft mái nnfligálrftW^i —ig Ti *
«.—^ájiflWiitnskrk^|tama>Jt»-_
rene, ipk a: felebaráti azeretettdl ösztönözsetve, eljöttei tanácsot; adni, jaVBsolni, Begíteni, a
Oly nagy a paapas— mond áz Iftdftvá-nyozó— hogy egyedül az által gyógyittathatik gyökeresen, ki a hatalmat kezeli; s bár tndja, liogy snját>sebünkből foly, de azért -érömmeT ttdvözlf a hífelom tettét, ha ez kölcsönt vesz fel, a nyomort gyökeresen gyógyítandó , valamint hálás köszönettel elismeri ő Felségének azon legkegyesebb adományát, melynél fogva egy millió mérő vetőmaggal segíttetnek a szűkölködők.
Proponálja: hogy az egyenes pénz éj gabna adományokon kivül, helységenként írassanak össze, ki, hány munkás kezet vállal el, eltartás végett; ki, hány mnnkaképtelent és "TneitJigr1-Somogynak aiuTiilysege leven, "hT mindegyik csak hegyent vállalna is fel, 1000-
náüskpzu küzöiisé^j.-
Jclen voltak a főnáoskoiásbanr Somuioh Pál, gr. SomBsich József, Zichy Antal, Inkey Zsigm0ndT"Bitlú István. Gaal:Gnsztáv, <Jaál Alajos, Dornay István kegyesrendi jószágkor-mányzó, Christian Pius, sz. Benedek rendi jószágkormányzó, Bárány Pál, Paiss Beldizsár, Bogyai I*, gr. Forgách Mór, Kozma Sándor, ft.-Polák József esperes. Fekete Lajos, Igmán-dy Benedek, Tallián Sándor, Tallián Manó, ft. Kácsóh Lajos cs|ieres, f^.-Kómesz György esperes, Matkovics György, Kis Lajos, Kelemen Lajos, Bernát József," Szbiolay Dániel, Szem-necz János, Maár Gyula, Jakab István, Mérey iír, "Yirjda_Poiigtácz stb. stte " "
A tanácskozás délutáni egy óráig .tartott.
bora Maist Ital axMaabsSaET
egy fekete pont s közponibs^i, és\'bfr/kosponta ¦ (Coa-eentríseh) a fenebbi színekkel diszeskedo korok, b<»-4yek^«k<>to-TÜágosság«r<»:kor6k álrsl titaantaf ak-el, a melyek ismét egyrésat Teres, saáarésat kékkel TegTtÜTekazreatoájUspontot foglal rrsk.Hllwleamisst-nes k»r6k a Tjlágcaságaagarak kóbjanos Torrsisthél erednek,\' sslneik padig a barmok kotütt meleg ás tOs> gosság mrisáböL Ha a TÜágosiág osak árWHItátik. ngy a karok k&zpontja fafaér, meri ez ssetben a aaga-rak. assaetárDek (ConTBTgenz-1 Végre, a terméaaat-vizsgálók által a-fényvasatesrcl adott kísérletek határozottan matatják a Tilágosalgaogarak kölcsönös vonzását, ha aaoknom ¦Qrüek.
--Vizsgáljak oaak a luipsogarakokaatatanamányt, midőn aaok a-lécurkörim (Hoolkagel der rAtbmoa-phmre\'l át földünkre játnak. A sngárcsoport koztpeW nek fehérnek kell lesni, mert ott azon kiaaé össia-sltre: vannak. BaéKn.vemnek-k«ü lcaate, aaHn
TARO ZA.
Balaton.
Boldogvig tükftro, MÜit-tA, Balnton I -Ugy i\\\\nt miként Örük fldr a gondoUtoo. Res^ő k3&tty~T*xy a-mít elsírni nem bub&d. ö &-«zembfl isebtrTdtfk omlékefll maradt Mig fa^ ne/alemböl. uép hölgyért, haaálrt Ifja bajnok laivek áldottak drága Tért.. . L ragyogó id5k tündöklő togWra, Vet világot iBtét romjaid ormára.
Körüled e romok, leggyönyörűbb t^jnk, Kémán bouélik: a magyar «ít mért fájhat. Ab Ur\'Iiten kertjo, b nép magyarorasÁg I S vírágit, 6ai sir hal már* hordják . . . Baép vagy oh 1 Balaton, tx&p xngy gyönyörű sxápr Mennyoruágboa.köael tbd. ki bar tódra láp. Még iá így Bióllhoiaám e sok drága várrom: Fájdulommaf néazek végi^ ezép kaaámon *
Balatont Balatont Füred Ulán ssived . . .
Eaiifjael titkon gyöngyíliít könnyldeL
8 a ki e aavanya k^nyoieppekot íbiib:
Talán egy ia gondol édea bnval vltssa . ¦ •
Felbuagórbánatod könyéiu vigadnak
A világnak kodvot, oaak mái könyi adnak.
De íényai"lÜkrBdÖn, ba ungtiak a habok:
A*t uumdják^ lmaámra még ¦¦abb\'juvU ragyog!..
>. .chéVéu ísAndou.
YjsszapiUantÁs az 1863-iki balatoni idényre.
(Vége.)
Nagy AtagyarorBBágban alig van regényesebb; fekvésű város kesathclynáL Közelebbről — mint a nagyemberek — igaz, hogy cs is sokat .veszt, de szirt tagadhatatlanul gyOnyörfl pontnak látszik, :kivált a: vaatitrél, a visben ugy, mint a .via afelett Kasathelyj Festotios György-mQve. A nagy azellem nyomai még: mindig láthatók. Itt a saép renaissanoe stjflben épQlsf kastély, nagyasera konyvtárávaLa fítvéaai tokintot-ben jeles kortével; amott a> helsvon,\' mely a magyar, tndósokat fogadta be egykoron; .a mindonfelé a vi-L rágaó gazdaság. A voltairianna nagy magyar, kl ess-, méivel annyira meghaladta korátybovésta novét-av-vidék hegyeibe, szikláiba s nem törli le aat onnét még, aa ido sem. i,Névb«n él, — aa t*.bW nuiea jelen."
Koszthely a természéVlBl lUrdeheaynafc-Tatv szánva. Egyik részén a Balaton,-* másikon a hBvIs.
A hUViz Kesztbely, Páhok és SzL-Andrií határainak ossaeíiBlzésémll fekaaik. Nyolo. magyar,;; hold tiszta meleg vlz torill el itt ogy helyben, snoljr-nok fénytelen1 kék felszino -számtalan.. buboréktól a. szürke redSktSl böritutlk ha i Hg. megmoadul^A* utóbbi Tagykémleiek ,ngy laláltákj hegy; sok or/fÉta hiányaik o viaböl, melyet ol8bb~n_okl tulajdonítottak; do azért nagyon osalatÉoznék «Sj ki a miatt; gyógy-; lintáBltkisotMtoné.Ellonkartlog, tiszta ho vlao,moly-hua a fenék-tőzeg páladéka kén réazokat is ad, h«tal: inas fflrdoViiyujts hasonlítQaatotn hévosTorrásWIioa. A tó a Iwgyot lábainál aaéf alk réten fekszik. A ti
köaepében vannasí .lerakva a f&rdff szabik deszkából, aa ujabbak elég csinosan. A fabódikboa sátán lovat ¦ kexik a beteg s kibújja szabadba fürdeni 1 Zárt, fjf dett farda nincs.-A parton 3 szálloda van. Szép kis falusi házak, hat^iat «zoUvalraz egyikben traiteur. \'Kart, árayék,;aétány aaheL-^Aa ide aereglo.betegak legnagyobb réaaa a uomsaéd falvakból száBiagia elo a fard8 arájára j kocsin, gyalog és mankókon. A : Keszthelyen szSlásolók jSnok fuvarossal, postálal *. mint s a mikor lehet, vagy ba aaoia ugy. akarja s.kocsL -njtaúa —-libQ,iií Baaradhatnak. A fáraó- elég olcsó, a aaoba s aa\'ítkaaía\'igan. drága s röss. Egy megk*»ett . „Hon" ás .Waadarar* szolgát Isellemi élvül. A aaét-szértság ogyábbUnt, megóvja a kOlonbozo\'álláen voudértkoassavogynJaaíVm0!/" vidékkörülménjo* bea mítye, ugy látásik holpanek tarjatlt Aa
éaaaki hegyekről ajakiranToaugó\'aaél vagy. esS,\'> Hlsr seriusá tessl a gyóorondet s a félbetegbol .Láaárt" csinálhat Voita toutl - .-. , •
Boldog Isteni bá » kincs német; olaaaSvagy os*S földön és kisen volna, minS-parndiosnm,>ulna. mariit I Hány hotel ^ebolkodoék Itt a partokon lomboa árnyú parkok kíaOtC MlnS gyógytermék, fardt caar-nokok fogadnák ajieieget, aa Odfllít^Aniyékcrj-nía- -kon hány omnibns robogtuvXesztbólyre vissza! Km-lókezatn\\ozak<Melolienbergre,Tf551csrs,jragyDsak TopUiasí^KrapIztstopUeaíell ~ -
E. m|4rt uinoa ill mindezekből lemmi? Dm miért nlnos ugysaólva Mkol • hazában fl
Udvos lasn lekdnkmagrároknak HtUlekMÍ\' sokén néha-néha elgondolkodnunk, kutatvarTjs»P morn
tünemény okát 8 h» DWgtaUljuk jut, ka fm\\\\f -
sárgának, ngy kéknek n_ melISklSIncsííckkel; b es -vadában a jsU.ekiütt ncy a» est-Í mint •» regg haj-r Jp"fri", a. \\Ari tmt. khebti iiasryobb mérvben veres a
- AatiJátfMág eme módosításai s a. színek sorú-
- tdia á tiibhgjéa vitógoBságnak n" légben! aránytalan töréséből származik.—. , .....
Minél több meleget tartalmasnak nz nUobb leg-^\'--rötagek; annál véresebbnek kell a bzúIbő, és a lég ál-til felosztott sugaraknak lenni. Ez magyarázza meg nma tűzveres eget, melyet a fostuk a forró égöv alatti Hrtományok c a tjeinek adnak- Ellenben, ax ég tulaj-,
- don^kiáé \' kék, mlvol ••> ^UgDsssgwgarak, mélyek onnan a napsngarskon kívül hozzánk jutnak, több világosságot mint meleget tartalmainak; a kék majd n feSctóba megy által, ha világosság és meleg egybe-kőtóae, a mint t. ü a magasabb Icgflrbe emelkedik, majd égésien megszűnik.
A. világosság épen ugy minta meleg, surusíttat-hetik éa megköttethetik a növények által. Enólkfll a növényélet tnneraénye nem tölthetné ba útját utolsó változásáig, vagy inkább nem i^ létezhetnék, mert nem volna mag,"mély a növény első ^letmozzanatait okozná b annak táplálékot nyújtana.
A növények a föld és légből szívják be Bajátos természetükhöz képest szükséges elemeket; ezen elemek bennők nodv alakban keringnek; a Iégeny,mely minden testet, mely nálánál könnyebb, szétoszlatni, b magát aszal, mely aürűbb, egyeaitnl törekszik, ezon elemekei egyréssben felemészti, velük egyesül és egy . r.\'btíikpil n. növények kipárolgása által elvonja, nevo-rxttm o szénsav alakjában; a viBgoiság befolyása moiiflii a TnefegTs á~nodv koringeiébe lép- » eaiwl fT^yesül • maga a világosság is -e keringésbe lép egyénül vele szinte és a növényben a szénsavat megköti. ¦ .Nem minden növény alkalmas malegct éa léget magába fogadni, aszal egye a ülni, s azt megtartani. Némelyeknek gyengéd aöld leveleik vannak; ezek meleget és világosságot ngy tartanak meg a aszal ugy .¦(ryeaÜlnök, ha as által igen csekélyen emésztetnek, ilások igen sötétzöld levelekkel, bírnak; esek a meleget áa világosságot erősen emésztik; mivel több világosságot bocsátva el (amint kék-zöld vagy feketo színűek) edényeikbon, as az szerveikben több melegot üEflUttiltnpk; " T^ggt1! tölt edények menetét láthatni, véresők és ott hol keskenyednek a veres szin erifsöbb. így a febér fürtű azölütőkók levelei halvány zöldek L
igen sötétzöld levBtefv^^t^^y^in^í^ílnl^v^ür színe vagyon, melyet az a töke leveleiből egész erő- ¦ ver szívott. Ugyan ésTÜlr á veres ribiszkéről ia. Így q -—rf^*! tii\'ryp\'^ ,ayal»i ¦Jtfattaflltj a»inflek, egvébb mezei növényeknél hamarabb érik. mert a világosság elvá-lnsztásánál több meleget emészt. így a kelkápOBsta is _ Irrceleiook sötétzöld axinóvel azt mulatja, hogy sok meleget einéaaC~lfagy emésstéíét BTn^iagnelr^ebtt* egy erősen trágyásott földön ia észlelni; mivel a meleg a síénhes nagy rokonságban áll, azért Összhatású irányát a növény teste felé veszi, hogy assal egyesüljön b élénken oszlik el a világossággal egyetemben -annak levelein, melyek kéksÖld,vagT sötétzöld színűek lesznek, Aa ex által okozott é* jelesül Ismert hatások egyike a kora érés íbj ha a növény sem szárazság som nedvesség által nagyon nem szenved.
A növényben kötött világosság csak a növény clenyésztével szakad el; ba azonban es megfásul, ngy •a világosságot sok ideig még megtartja; miután azonban-á levelei tökéletlenül képezvék, ngy azok Inak s sj elemeknek-anyngafe-. kat\'Visssaadják. Ekkor látszanak a lóvétok zöld színbfil sárga, veres és feketébe\' átmenni. A világos--aág és meleg nem álí azon öasxe köt (ütésben a_ feloaz-
Ǥ 126
„ Yl Nyílt levél
i\\ngy-Kanfzsn város krpvlseló testül ctéhex, [A népnevelés ügyében.)
A családi, a társas és a nemzotí élőt növelt honpolgárok nélkül nem biztos, mert a neveletlen, a mi-veltolen nép a fenti élet törvényeknek egyeBÍtö kapcsát kiveti kötőgyűrűjéből, széttépi az egyes kötaze-meket és mindent balomra dönt, balomra azór törvényt, erkölcsöt, vallást, igy banyathomluk taszítja a polgári állapot jólétének biztonságát, minélfogva folytonos lázas rdzkóóHatiÍEban tartja s családi, a társas éa a nemzeti élet valóját.
_Ceak az elfogult nem látja, hogy törvény, er köles"éa vallaa^ö\'n^yTra^ülyciiiiDek, a bogy ezeknél már már elenyészett becBO éa értéke ngy, hogy Isten és amber parancBának\'scm ismertetik többé.
Ily félők rázkódtató nyomorúságban feltétlen szükséges, hogy a nepnovoles védelmében, nsgyobb részvéttel fáradosznnk, meri valóban boldogtalan az a család, ax a társadalom, az a nemzőt, mely homlokaira noveletlenaégnek, a miretetienségnok jelképét viaeli.
„A neveletlen, a miveletlen népnek nincs észszerű akarata, caclekvénye, nincs és nem ia lehet szerény, méltó véleménye. Olyan ez, mint a felforgatott tenger, mely harsány bömbölésBel csapkod ide s tova, hogy ezereket órii vitorlás hajókat tördelhessen millió darabokra; hogy Bzázados kőszirteket téphessen Bzét egyes homok, kavics részidőkre csak azért, bogy ezeknek helyébe ujakat gyűjthessen öbbzc, elférgedt mohréazletekot rak hézagníba , hogy annál öaebb tekintetei nyerjenek. — Hová_ a azerencao fordul, oda hajlik az Ö kegye is. — Itéle-tével aqha sem marad közép uton. — Fölemelj vagy letaszít, imád vagy gyüíiil, hasonló"egy sokfejű állathoz, egy szüntelen apadó vagy áradó tengerhez.— Ha egy neveletlen, miveletlen naptömeget tekintünk,
linjlandók leszünk hinni,: hogy vr, egy Titka, egy hu forrott merő ellonkoaö élémokbül áltösszé. Ügy lát jak, hogy váltva állhatatos és változékony, jóltevöi hoz ragaszkodó éa Irántdk íháladátlán,^szelíd éa dühöngő, vezérelhető ós .-nvikncs, Báoretotóbon kicna-pongó úb gvülölatébeh erigsaatelhotlon, hii neki tetézik, n fnlétt lármával határoz a nom értelmes fon tolással. Az ily nőj) nem halkul, hanem eobcp urkt\'-m rohan a dolgokba. Tanács, okosság nélkül levén, önkény szerint Ítéli a legtö >b esetet, illedelem Bzerént keveset. Ilnjlandó a gyonuskodáarn, könnyön hiúz Ób megragíld minden ujat, főkép ha kedvetlniitö, 11 liallottük&t bebizonyult igazság gyanánt veszi. Jla gasstalja és tnlb\'jcBüli a jót, melyet miisok iránt mutat, kisebbíti azonban a feledi mind n2on szívességet, melyben réazesült vala. Valódi báláját - kevés példányban mutathatni fel. 0 hivtolen és állhatatlan gyámol, azért mindenre használható. — .\\em éri fel baba a esnbadsáíí vnlódi fngnlmút, sanliadság-«frt kiáltoz u nélkül, hogy tudná miben áll ez! O vagy görbedve szolgai, vagy gőgösen uralkodik Nem tudja solm, hogy mit akar, nem azt, hogy mii kell akarnia. Ítél ugyan, és még aom tutija megkii lonböztetni fl vnlóí a hamistól. C>n magának mirulci) ben ellenmond n nélkíll, bogy ezt észrevegye. Míd-donre képes, mert vad, mert vakmerő, éa mégis el tud tűrni mindent, mert gyáva és ingatag. Miután jól kilármázta magát ca hat hatóan fonyogetödzött. végre haza oszlik éa aztán mindegyike bölcsnek akar látBzatni. Sohn nem gondol tovább, mint a mennyire lát. Ha neki egy kis alkalom nyílik beszédre, tetemes dolgokat felejt el. Egy tüzes lármázó inkább hat reá, mint minden okoskodás. Többnyire a szavak küTizínén ragad meg és igy gyafernn mé^s a san-Emdságot I» t\'jveszti a szabadság neve alnJäf — Csak annak barátja, ki használhat neki. Kegye inga tag, azért könnyen megnyerhető, ée könnyen elve-Qsiibető. Knlsö képessége soha ucm elegendő arm, hogy reá csalhatlan leheeaen támaszkodni Bib."
Ila tehát a neveletlenség ily jellemű népeiké pea létre hozni, mint hozott éa hoz mindégyr<\\ akkor csakugyan szükséges, hogy mi összes képviselő testület egy nrpnevi\'JA gzn&bjsottiuiíny létre hozatalára fordítsuk tigyolmünket, melynek legfőbb teendője lenne: aa Iskoln figynek védelme.
A nópncvelést, illetőleg as iokolft ügyét már eaak azért ia kell pártolnunk, mert az omber növelté, mivelté, képezetté csak íb rendes iskoláztatással \\p--bijt^jttaiitik.meg: a toyá^^.kójwésj a tökély felé való. haladás tehetségének elfltí rugója, alapja, melyre épitethotik a mivolta ég roppant palotája.
A népnevelő szakbizottmány álljon 1 elnökből.
[gmtjuuudiAl—iia. 1 .]t>Qyr.HU"\\l Ki "lindfiH ft\'\\f_*rril ply
Bzakfórnakból áll Ittas a ék össze, kik a népnevelés ¦ bez, az ißkola ügyhöz Bcak avat ottan értőnek ób érteni akarnak. A tanácsosoknak egyike minden esetre n hittanár, máaika pedig orvos legyen. Ez utolsó azért szükaéges, mort ínorülhetnek fel egészség-ügyi kérdések is, melyeknek megoldására csak ia ezt alkalmazhatni.
Alakultával o szakbizottmánynak, cIbŐ teendő lenne, bizonyos ÜgykezeléBi szabályoknak kidolgozása éa megalapítása, mert c nélkül iámét csak n „tituluoJ mellett maradnánk nBÍne vitulo."
A szakbizottmány létre jővén, ennek legesleg cIbÖ teendője lenne egy népnevelü védeg)iftiu\'k saerveaéao, hogy ezzel egyotértöleg annál gj-orsab-ban ób bizony db abban halladhatua működésében.
A népnevein nzaklíísötiiaiáuy íeesidöi ezek lennének:
L. Cgykesclaésaiskolahág épületét Az iskola háznak nemcsak jól, Bzabályaicrűen kell épülve lon-
hi flrWk a sorvasstó gSskör forrását, mely nálunk mindint mj aköst: a nagy"közÖnség«t s es által as embe-riséi^t\'erdek1i,lefoni]yafiztés leperzsel: akkor férfiasan vegyfik magánkra ast, a mi- miukot terhel s keadjfink egyszer valahára az ujabbkor essméinek komoly tannlmányOBásáboz. :
, A kl ném botéig t, ssé komoly érteimébon, az nrttxswgy_^si ho.Tlsre, hanem Xesithelyen marad í fSrdtk s> BaUtonban.-Eesstbelynél -a Balaton partja nádas, sj fenéik-iszapos, kellemetlen. Da e hiányokat pételjÁ Ismét as; kogT H. Ácsmester csínos fabódét lett * yim, sahanyokkal a minden farddkészaletek-keí. A szabad fflrdC rokátal 94 kr\'^lég -drága. "A Vendégek* rárdsbin szárUsolrák el j hol vendéglő ó*ak kettő vm, b h *kettff rrtnn ér egyet.- A keazthe-lylbk ttstánngy fejtik meg a\'vendégefeof; minek kö-vetíttstében ftbirsistelt magyar vendégszeretettel eltelt pablicom, évről évre k«TesbflL mien a jó keazt-^elyiek csodáikénak."
Üfttfdlf 16 wrtanyí Uvolságbas fekssik-a vá~-roétAl, hová *.lejárai —e ftt kényelmi kérdés — egy —messe*, kwl«*H>s-Ltfttk- nion_lörlénikr Eién_n_t_ szép : rétoágen vonnj el, melyből TiÜák, körtek emelkedhet-jiének, d* júnc* ott jekrale* euk ,«ftf gyalog nt bem, \'.nútyste-jU emlw.b^s^stógwsn járnatno. A robogó ke
- esik kü*t bojkálvs, éktelen méazporlól belepve halad sdon réssé a kfraöfiségnek, mely itt loval lorUni nem
- btf-Bgyébkéfl\'t/es^ k^ osstfa JiUlá a ^eiuUgokct krvasság- ét gyalus*ágra — kik
• -ttJtt sa-ctts* m^gtonaljék egymást kölcsönösen lo--sOs»sWir«gyWL ~ Kihány tutfbula lpltí*o a par-tukun, egy pár 1ii>Id rLmek eladása vállalkozóknak,
:<S^^^^0ɧ0$\'- í\'"-\'" \' \' •"\'\' ¦¦"
"--. rm-
vagy nobány -kort — nem 1 csak egy kasznvágás a yalogut miatti — mindez nly^iíagy reform, mi Kcazt-
elycn a lehetetlenbégek közé tartozik. Nem lehet_
mert nem lohotl Ismét azon bzellem vngy inkább Bzellemtűlcnség, melyei már a bllviznél találkozunk 1 Ez az örökké hátra pillogatásfez_az erőtlen kapkodás a rohanó idÖ kerekeibe, oz a gyümölcatelen takarékosság t szóval az a" kedves kértídzés as egyiptomi .fazekakkal bővelkedő rault időn 1 — utóbb is ez tesz bennünket tönkről Nem cgycBek ellen szólok, \'nem vádolom senki személyét, de kívánom, óhajtom, hogy e mindenben elmaradt szegény haza mielőbb szabaduljon öner ej e ál tal azon varázslattól} mely izmai t-maravekké, tagjait mozdulatlanokká, a épen o miatt erkölcsi súlyát ugyBzólva semmivé tetto — mind e napokig. >
Kesatliélypn~tabb napot tülwttom. Megnéztem ( a könyvtárt,néhányszor a sainliázat ia.Az első remek -gyöjtemény b a berendezés ügyes kezek közt van. A -sababázbaa-SAnper bobóskwiott; még raost sem odva semmitaton régiJótanácsra;nB qqidnimis. Aeosínq "sndes éa| meleg volt mintegy Üsde; doannál\'elevonobö a kávéház,.moly as ottani bürzenok mondható. Iaraél Ő&i BzerepeIoek o holyt is, mint maholnap mindenütt. Elevennép, tanul, okul, tesz és nyer. Ez lesz előbb utóbb a ml középosztályunk; de ki is lenno más, szeretném tstdnf, mióta ml, a gontry, ^ mágnásoknak felatüttaak, Azonban van egy kis"hehézaóg a dotag--Uu*1W:U1lt,»Bdi*k. mind , bugyogóban járnak s azt 1 m.)ndják, hogy^eszfis MÍfraruha niirá ütlcthoz valé. líic nliMíS Igazad to kowlorfojü ravasz jtgfáju okos I szemU zsídógyerek,,Avfl&y non gcsehftftcl e magyar
nemes emberi safnte clflgot, még pedig \' veletek ; én nem annál InKáblPe a többet-e, minél czifrább a ruhn s magasabb a toll ? Az, bogy ti activ, hősünk pedig possiv szerepel, lényeges különbséget nom tesz — Ugy hiazom.
Itt van Pótorffy viaozellérképezdójo is. A ta-nonezokat csak az utczán a némelykor a kertben láttam. Csinos, becsülőt tudó Ügyoa fiuk, mondják, bogy jól is taníttatnak. Mindenesetre több becsületet bzo-reznek tanáruknak—mint ogykor Hooibronk. Egyébiránt PétariTy még él 1 még som ölte meg üt valamelyik zalavölgyi hidalgó, nzun mordnjletokórt, melye kot nz itteni ősi bálványok ellen > elkövetett. olykor-olykor, n nyúrs hangú Bzqrkgsztü. De n mi halad, nem marad. Ha Ön a szabod szót, szabad Sajtót, a a nomzoli qunatlit a pípaazároh, cnakugyan komolyan votto, akkor . f akkor . ti I
Végro mogorodtok a mennyei csatornák ós mi fürdő vándorok nynkra-föro háza siettünk. Mont szobámban oralékembo varázslom fürdői utazásom, fényes árnyoldalaival iríán le nz idény úlumónyeiU Ila azok mindon „közvetlenség" s „objeotivitáa daczára" mégis unalmaitok, — arról Múljon a Dzorkonítö, ki a faluul nemes emberből is dolgozótársat akar rögtönözni.
BUKÓGÁTI.*)
láshúi; mint állottfa növény élőiében ; síit inkább ellenkező viszonyban : för\'/ason levelek, melyek n növény óletóbon sötétzöldök voltak\'afolobztásnál veresek lesznek. Ha e^y-nördnjv.vagy opy, lovoloi közöl, napsugár szúrást szenvedett, akkor az élet rögtön szűnik s a növény Többé világosságot nem emészt; n világosság roolyet knp, anélkül, hogy bobatna, víbz-azntükrüzík és pedig fehér sziliben; aztán midőn a világosaiig és meleg, mely a növény életű közbon benno kötve volt;lnssnnként gyarapodik, és a feloszlás által kiforrásaikhoz viaazatéruok, sárga lesz b orro a nagyobb mennyiségű meleg miatt veres; végre ha a szón "a növényben vagy lovélbcn túlnyomó, fekete lesz.
így magyarázható a leveleknek tavass- éa Öbz-kori szinczése.
A meleg és világosságnak nagyobb oméaztéBe a a két testnek a nüványokbeni tevékeny cgyeBÜlóae miatt diezolgaoka forró övnövényei élénk színekben; mig a hiúüg tartományok növényeinek özino CBak halvány és zavaros.
Azon madarak éa rovarok, melyek egyedül növényekből élnek, ezen táplálékban nagy munnyiaógü világosságot omésztcuek meg; b miután ezon, a meleggel különféle "arányban Ösazekötött világosságot tollnik, pikkelyeik ób külaű szerveik által iöraét viaz-bzaadják, kisebb nagyobb mértékben élénk és tarka színekkel felmházvák. Ezért a forró öv alatti madarak változatofl és élénk színekben fénylenuk.
ltöriden, aa emberek éa állatok meleget és világosságot esznek éa isznak.
(Folyt, köv.)
nii\', liánom elegendőnek is, aznz : oly sulinak és kiterjedtnek, hogy óbbon minden tmnmcz_h.-ly.-t nycr-jon. Ha orro gond nem fordittntik, ha az iskola ház nem elegendő ezAmu ód oly téres, hogy nbbon uz iskola képea gyermekek helyűt nyerhetnek, nkkor uok visszavonulni kénytelen, vagy lm nom íb, kell ve ncra kdllvi", az úgynevezett zug tuvtanodúkba szorul, melyekben n ncvoluü jobuái\'n hézagosan történik.
Ha kisaé körül tekintünk, így io találjuk iskoláinkat, nzért *\'gyro másra szaporodunk ia azon zug képezdék, melyekben ns Istenről esak uzükségböl történik az elmélkedés, ekkor !8 jobbim inkább a nevelő napa kenyeréért, mint az laton dicsőítésére. Nora akarűin ezeket névszorint megemlíteni, elóg ha azt mondom : vaunak itt zug növuldók, melyekben némely nevelönök olyanok, kik az élet sikamlós toron már aokBzor megbotlanak, ób mint nevelönok most atanonezok közepette oldalaik mellett legyezhetik tévedt életüknek árva gyümölcsét, melyre a tanonezok merő ártatlanságból némán mutatnak! —
Az iakoláU szaporítását nézetem szerónt nem a v>, ~, $ latin iskolák létrehozatalával kellenék megkezdeni, hanem a „kiskunnak lekolájnval," mert elöo az, hogy alapot tegyünk le, minthogy alap nélkül semmi som létezhetik. En a kiskornak iskoláját embfr nemesitéai tanintézetnek tartom s ast hiszem, bcigy a hol ez nincs, ott nem ia lehet általán jól képezett, kellően kJ mi veit, nevelt a nép. A kiskorunk iskolájának hiányát leginkább érzi az alanti és a ku-sép osztályú nép, mely gyermekeit napi dolgai- s foglalkozásánál fogva a véletlonségre kénvtelen bízni, vagy kábító szereknek alkalmazására szorul s ígv teasí szerencsétlenné azokat-
LtcsAn, Hzekératoa, porban kénytelen felnőni az ily gyermek & társadalom botrányára, mások és nem ritkán ¦douii szerencsétlenitéaére, Ingott Ln ily véd tanoda léteznék, nemcsak lelki, han-\'in testi védelemben ia eleve korán részesülne, másuk t-a uuun Bzcrcne&éje biztosítására.
Ha eszébe jutna valakinek, hogy az .ibhcph U-kosaágot ennek jó oldaláról eB szükségességéről kapacitálná, legkisebb kétségem sínes, hogy egyhangú -lag szavaztatnék meg tán minden utczálmn egy.
Ily fontos hatással bírván a kiskorúak leknlá ia a népncvelesrc, első teendője lenne a szervezendő népnevelő szakbízottmányDak az,hogy az iskolaügy rendezését mindenesetre a kiskornak iskolájának létrehozatalával kezdené meg, a többi leendőket csak ez utan venné rendezés alá.
%* ftenársEft? *s védetté a iitítttH seMtitt1-íei, A népncvclésnck m sík lelke azT hogy a tanári a&craélyxot mindenkor a tanoncsok létszámához legyen alkalmasva, as az: annyi, a mennyi szükségeltetik. Négy hiba ms, raitlÖn írok h tanoucr, kevés is tanité, mert okkor teljes lchctctlonség a szeli -mi képzésben minden egyest róaacsíionl. Ily lényeg1\'* hiány szolgál később indokul azon balsejtelemnek és véleménynek, mintha a gyermoknok tanulatlanság.i, tudatlansága, nevcletlenoége, mi véletlen ségu a tanár mulasztásában rejlőnek.
A mi iskoláinkban a gyermekek létszámához nora igen aránylagos a tanárok létszáma. Vannak osztályok, melyekben a tanár teljességgel képtelen mcgfűlolni feladatának és egyedül azért, mert tnlsá-gna a tanonezok létszama. Ilyen többek közt a leány növeldo osztály is. g
A tanárok megválasztásában a Bzakluzott-mdnynak határozó, eldöntő befolyást kellenék gyakorolni, mert cank igy lehetne remény ahhoz, h"gv a tanszékeket mindenkor kiérdomlctt, derék tanárok a tanárnők Foglalnák el. Arra pedíg nagy gondot keTI fordítana hogy tanárnak tökéletesen kiképezett, t-v-
CnPztnlt, s minden, egy nevelőhöz megkívántató tti-ijdonokkai biró férfiú jelelteaaék ki.
A népncvjlíl Bzakbizotföiánynak kellenék fölügyelni ann, hogy a tanárok a tanórákat rendesen és pontosan megtartsák, ngy nemkülönben, hogy ezek n tantárgyakat figyelőmmel adják el5 B\'czek mellett illően, méltányosan bánjanak a tanonczokkal, mert való az, hogy sok tanár csak a fizetésnek Örvend ós gyűlöli önállását, hivatását, melynek következtében eak mnlaoztást éa méltatlanságot követ el.
Próbatételek alkalmival nrr-a fordítsa minden törekvését, hogy a tanoncaoknak azülöi n lehetÖségik megjelenjenek, s a joloaek kitüntűtéoben róaEcattye-nok, főleg ha ezok szegények volnának.
S- A sépmevfiBeapeEi lelke én ÍQlápjjEi a Jó HiUtaRár. A népnevelő BBakbiuottraánynak egyik ne-vosoten feladata az lonno, bogy a tanonezok részérő egy kiváló hittonárt jelöljön ki, az az: olyant, ki a tootbe orényt és orkölooüt képes Önteni. Ae oly hit-tanár min som ér, kinek órái minden.ro kiflsámítvák, csak a valódi nópnovelójiro nem.
h. ErélycH kíiBa^al rlAlinrvitáB pciköl a népQeveláamt\'k túaca, nem I^Uet víeirliuc-Am olöl-jirosign.Bk órelyoBségót abban órtolmcBöni ^„V^tíjo a t&rvényi, mx urkAlcÁAt ^H-vuíláht, mint a ou< ládl,A InrouiB- és & nemzeti élei boldoggá KÁunk blatottságái,
Ö. A nóptiovolli axakbizotlmány liavor.kénti üléseket tartaon a tanAöBOaol együtt, a minden véleménye.* javaslata a nagy gyűlés nló turjusztoosók. Blti-ködósö étütfügyiiglitn tartson, "inzutóso n hála olis-in oróe legyen.
A »<![iitevcld Ví-ílcgylciiiftt.- íl*cii<1<WIicx ínr-tuiuÁuak;:
b\'gy öly lökének alapításn, nvlynok kamatja a Hzegóny szülök gyermekeinok védelmére forJit-tatnék olyképen, lo(gy évenkint Vj júl tanuló fin éa 12 leány vétetnék oltalom alá. Nyernének ezek egyenruhát é» részeBQlnéiu\'k mindiüi iskola! szükségletek fedezésében. Lőhetnének alapító és segélyező tagok. Aa alapító tagoknak nwiiora tarUtnék a városház tanács termében, honnét e névsor eaak nagyobb ünnepeken függosztetoók ki a lumplorabo, u. in. Veni soneto- és Te Deum laudamua kur, hogy a nép annál nagyobb buzgóadgra gorjCBzU-tnék ezek iránt. A segélyező tagok dicsérő oUevélL-1 láttatnának el, ha pedig ezek tanonezok volnának, akkor a férfiak viselnének egy szelet nemzeti szalagot szivük oldalán joléUl, hogy ök is szivükön hordják Bzcgény tanuló társaiknak sorsát ; a leányok pedig hasonló Btalagot hordoznának derekukon, jeléül, hugy ük is derekasan védik azokat.
Betegség, vagy más szerencsétlenség esetében a védegyleti tagoknak álljon tluzti hivatásában, bogy jelentés tétessék a népneve szakbizoUmánynak, molyro a Begélyzéa, a fciiforg.j k-Jrúlmcnyekiiez "illően történnék meg.
Legyen e népnevelő B2akbÍzottmánvnak éa a védegyletnek egy zöld szalaggal korüUzt-\'gzett febér lobogója is, melyre ez irauBék fel vúria betűkkel: .jójön el a népnevelés urszá^a . lmu> lemen bíttdog rsalád, társadalom, iicnisH én bnsn.1\' il lobogót használja aztán e testület jelvényül minden disz- és gyáazttnnepélyen.
íla igy fognánk cselekedni, méltán elmondhatnék : „etacKáEdotta Istea népQnki\'t, ii^eg a uom-wtet éa e líRsnt! TLKSASCZKY.
máskr\'-p „gy se doglik mpg." V, ezép kitételre, igen találóiíig f.-lelt a színésznő: „k»-gy<*d szamár," fl\'azon-nal ellüut a színpadról. : ~ r
Kár. h"gy a szópészelro c társulat ciraV oly kevés gondot f.irilíl, miért is ajánlom Pozsonyi nrnak, hogy ily kíméletlen a émelygős rögtünzénekeiBzinéazRi közt szigorutin tiltson meg; mirt nálunk talán csak még megjárja, mert a közönség nem oly kiváló műi ¦ tész, miut más Ii.ibuhIó provineziális városkákban: do ha oz máshol történik, aligha nnm fütty lett volna a jutalom. Pozson; i Szigetvárra és Siklósra szándékozik innét menni, azután tán még Kaposvárra ia, tia csak előre meg nem ijednek t. szerkesztő nr tollától, mely n jót megdicséri ugyan, do az ilv- ferdeEég^kot aligha keményen nem ostorozza. KUGYEUAY.
F.
5;\'ig által kemé mínt a toronv vészt hi átli:\\tji nem csak honunk i külföld ia résxtvevö pillán
Megyei tudósité-sok.
.¦íl«»hár«. ls,j;;. öi^eiö lS-lsr;. sokat jelentő szav-.il;- adakomink a pzára^ jtoti ln>nti\'Btvéri-ink részére, \'¦tő érez nvélve, bús zengéssel i lakosait, de még a tiist irányoz felénk. Mily p7.ep b Bzivet emelő a IniKik hasábjain olvashatni, ln\'Cy a si\'gélyadományok miiv szépen gvülnek uszsze ! Illő íb, hogy valahára testvéri jubbut nvujtson magyar a magyarnak, mert egy anyának vagyunk gyermekei, egy közűB érzés, a honszeretet, kölcsönös bizalom b nemes Bzivüeég rózsaláncza Fűzzön bennünket öszbjo urum. & íáidalornlmn, orr, hazx midiin az egyik ku--
a miBrk pedFg szárítsa könvelt. OyGrj^BAranya, Xala- és Somogymegyék igen buzgón végzik emberbaráti kötelmüket, vajha mils vidékeken la Tigy gyűlnének öeszo a köny-öradnmányokí Kivanatoa volna azonban, íiogy fl közeégelöljárók a kik az ily adoi
nvok gvöjtésével megbizatlak, vnlóban lelkiiamerolo-sen is járnának el o szent ügyben, különösen a ter-mepztmények eladásánál, inti az igazság s a szegény elkesorodettek iránti nemes czél követel.
Hallomás szenínt n pesti hitelintézet néhány ezer mérő butiU szándékozik venni szinte a szegények javára, hogy könnyebb módon szerezhessék meg élelmüket b a jövő vetni valót. A szüret vidékünkön már némely helyeken megkezdetett. Nálunk a hatóság rendelete ellen is, némely szölŐBgazdn szüretel. í?ze-réntem kár, hogy a szőlő nem maradhat a tökén még vagy egy hétig, mert biz sok helyen még éretlen.
Az uj bor, mint sok fűzfapoéta verse, nem üti meg a mértéket. Ize kesernyés vagy ta-lán Bavanyú, mit tökéletesen nem lehet meghatározni-
As.élüliim siáil fülfei^...XÍBjJabjjián^.méxLyát megveszik -4 frt 10—ÍJ kren. Kétszeres 3 frt 4Ű kr. rozs 3 frt, árpa 2 frt 50 kr, zab 2 frt 20—30 kr. Ta-vali tengeri 3 frt 50 kr zsákonként, idei termés 1 ft, földialma saikja 2 frt.
Színészeink o napokban indulnak útra. Elég tapintatlanság az igazgatótól, hogy 22—2^ tagból álló társulatát már két hét olött útnak nem inditutta, s azóta koreaet nélkül egy helyen tengődnek. Ott, hol az ntolsü fillért ia már kivették, hiába vannak azok a bizonyos fogások, mint p. jutalomjáték valamely szinéBE nevére,műkedvelők föllépte Btb, ez roiiid nem ér semmit, csak a dűfioit,ez a legbizonyosabb. Nem hagyhatom érintetlen as előadott darabok fölötti éBirevételemet. Elöflflzör is kevés színmű végződött kerekdeden a öas-Bzovágólag, hiányzott bennük a lélek, az elevenség, mintha egy bizonyos gépezet rángatta volna, elö a személyeket a színpadra.-, ^f*"
Mindegyik Bsinész (keveset kivéve) ugy játszotta szerepét, ahogy neki tctsaotL SaorepÜkot ritkán tudták, láthatólag a súgótól lestek ol minden szót, amit podlg tisztán nem értettek, ait a rögtönzések pótolok. De hiába, jó gyomra van annak a közönség-nuk, ha valaki nevetésre indítja, miudont bevesz. Értőm n rögtünaáaokot, mik hajak — magnm so vagyok olíennigtíj\'do OBak igen ritkán használja a BslnéBs: ") do már ha tulsásua megy át, émelygÖsBo válik. Hát mit mondjak arrn^ midiin aszinószük közti BSűinélyofl-kedéa burjánn is a színpadra lép, s mint idétlen,:asU-lomóny a közönaégnük mag^t, borauta^\'a- Igy tőrtént „Poloflkcí nóUrÍiiB-ubflnl a midiin a saorocsoH nojót; Desdomonát megülbi akarja, Poluskui a közönség közül olörohan s r ozinnadon a nőt megmonloni akarván, a jurátust hijja aogltaógül, lti azt fololé rá: „Ej,l)atyam uram, régen meg kellett volna már fojtani o nfll, raort
•j F<ihu
i, .-bI.íJ Wtni\'nU.
A magyar bolondokról is van gondoskodva Bécs mellett.
L.......Mór nrvos-tndor, a cl kir, nyilvánoa
bécBÍ lebolydáhan sok évig első alorvos leven, hir-lap utján hívja fel a bolondokat, hogy menjenek boszá „Bécstől felórányira kies völgyben fekvő Laincz helységben felállított magán-gyógyintézetébe, annyival ís inkább, mert az igazgató magyar ember, a betegekkel anya-nvelvcn conVcrsálhat, ezen intézetet főképen magyar betegeknek ajánlja!"
Alázatos szolgája tekintetes L. Mór tudós orvos ur ! Nemzetem nevében fogadja szívesen azon javaslatomat, miszerint e bncses, előzékeny ajánlatával maradjon meg Bécstől félórányira PL<úni\'z helységben, liitztng mellutt" nem bánom habár a harmadik emeletben ie, é& tartsa mcL e nagyszerű tébolyda]át saját örültjei kijútanitásáni, mert nekünk ilyesmire szükségünk mim levén., annál kevésbé oly állapotban, mi\'ly\'iien meg velünk a tudós férfiak is converaálliai-nak, ha erre kcrülcnd valahára figeazaégeB józan-.„ Bágunk, ugy tikkor is inluibb megyünk a pest-budai józandaba, mert nem kifl okunk von félni, hogy amott nem akarva is csakugyan Linóéra kerülnénk.
Valeatp qnantuin valero potcst, in noipine Domíni regni Hucgariae. TEOSAKCZRY.
Hirek éa események.
,A L"\\k*tos Sándor, iBWérí^TÍöziWri5~SaíS.ncz-mester; Zoln-EgerBregen e hó 14-én az uj teremben, egy nagyobbszorü tánczvigalmat fog rendezni az al-k^dtek^FeTaegé^ésirt."NagyT^auijtsirit ís eTjopB-n kedvelt lánczkoszorncskákkal fogja városunk fiatalságát mulattatni.
A Vasas, posta-condacteBr, ki néhány óv óta
ngy-Kanizsa a Pécfl"fcg2rjáré poauköásit bogelti hallomás ezerént agyonlőtte magát.
Y\\ A Bzüret a kanÍEBai ezŐlohcgycken már általánosan megkezdetett, mennyiség kevesebb a tava-linál, de minőségre nézve azt jóval felülmúlja.
A A nem rég felfedezett keretyéni kőszén bányában levő szén, gonoss szándékból roeggynjtátott, A Mult hó 20-án SzBke-Dentson, Vétsey Sándor volt Bzolgabiró íakába 6 fegyveres rabló tört be; s több kegyetlenkedést véghez vivén — közel 1000 frtlg rabnítak. S tovább raint~6 óráig tartózkodtak nnélküt, hogy a köznép bátor lett vclna Sket megtámadni.
A A helybeli színtársulat, a szűkölködő alföldiek javára jótékony czélu előadást adott, melyből a tiszta jöv-edulem fele 16 frt 3GVj kr,a városi tanácsnak fog át idatni. ____......._____
A\' Tsínét" egy rnbló került harokru. A nagy-radai hegyen a csendörök áltaLcjfogatnK szökött katona, Horváth JánoB — esufnéven — Mareza Jancsi; E mákvirág Hajnalnak.kedvelt oraberó volt, a annak minden rablásaiban részt vett.
A F- hó 20-án egy jó madár került N.-Kaoizsán lépre. Ezen jó-madár nevo KcrHeczkA Antal, petru^i (Ateicr") illetőségű vándorló legény, Tele kő elejfin Bs.-lőriiicti kerülethesJ"tartozó Kumon községben— Stájerhonban— egy ottani birtokosnál koldulváa, midőn látá, hogy a szoba ajtaja, nyitva van,nbba bement a egy az asztal mellett hevert fejszével as almáriumot felfeszítvén, 59 db 100— mondd: ötvenkilenc! darab száz forintost ós 11 db tallért felmarkolva, odábbállt. Elfogatása előtt két nappal jÖttKanitsára, s minthogy egy itteni kejüsórnél roppMtukl|plWB^\'BBHiiMt^B*tirt, b a hatóságnili bejelentéi folg/^fogatotL Elfűga-tása alkaFmival egy ssobkásseVpWil rnsgoliü tkftri, azonban «bbon meggitoltatotlT 0 ií tényt bovswá, csnk azzal* különbséggsl, hogy vallomáaa i«rin» nem 69 dk, hinom cenk 86 db 100 frft»t in nom 11, csak 9 dbitallárt lopott. Minthogy nAlalB^b lOOJtoí, 5 db 10 ftoí, S db B frt í.i\'Í db 1 fto. vagyis IMI frt 0. é- talilutott, WriligoíltaBul 0- ISW>1 ]téh\'« hoT»
utdn, filrín nobofty mtiUr«iiék — futainak anxit, a inpSbo rojtott 100-al köíttl 0-7 dl. ogi.zon ¦ "oKr öflBaoaaott, hozy azokat oldobni kénytolonlttatott iJt-ját Kroptaaftlí vovíii^\'JaMrwríBÍM" b logyon,bo-mentegy kore.k«jl«Mc!iLt.ltíi^b.«)a.forinlo.l f«l-viltatni akart, a 1005)kat ott ia liafrya aaaaJ, h«íy aa apró pinsírt vl.ajajl, aaaaban amMKha. TJaiaaJírl, « fömfoi-Uatoa ii íponott volt, mita tolvaj.oazrJ v*TÍ», •silansninak ottbagyiii^val elillant," K»nl««aii 2 »*P olnll 109 frtol költött «1- BlfogaMM P*f Pít**-a mufliiKgl vi«»g4W lilrlidgl|i>« aaaJlltWlItt MOraoll
. péni martdTinyaival együtt. Megjegyzésre nudto, Uvfít wi egyén a"mult órbon szabadult ki 10 évi fog-" ai5Wl.msl.Tat eg> emberölés elkflvetáBeért kapnttrs-
töltöttU. . , . . , , ,
A\'Biepetkon az újonnan épített templom, boltozata a befejdSés előtt ledőlt, 2-3t Bulyosrm, 4-et ^ gyengén sebesített mcfci egy 1G eves leányt pedig agyonsújtott
Kaposvár.
0 A ki mindenütt ott van, ajóban. Érdemes hizinkfia, ns. Sornssich Pál urtói köveíkazö tartalma levelet kaptánk; „T. szerkesztő url Ön népünnepélyt rendezvén, móltánylom n» eszmét, s a szép cxélra Ide Bárok, B frt o. é. azon szivemből jött kiván-sággalj hogy adjon az Isten minél nagyobiraikort. Tisztelője: Somsaién Pál." Mi is azt kívánjuk szivén kböí,.. hogy as Isten sokáig tartsa meg novea hazánkfiát a nép s a hazának.
• Szflrolemféltéflből gyilkosság. Egy tehoncB szcrelyénél idegen legényttolálván, azt meggyilkolta. Aligha ki nem hül szerelme most a hűvösön.
• Azon nemes szivü adakozók névsora, kik a népünnepély költségeinek fedezés ere ajánlatokat tettek. Réoyi RcsbÖ 1 ft Hlttaler József 1 ft Matus-Bieli J. 1. frt. Szobovics N. 1 frt. Kutassv 1 frt. Fodor Pái 1 frt. HŐaig J- 1 frt. Fekete 1 frt. Dr. Eeisner 1 frt. Kégl N. 1 frt Zajéra P. 1 frt. Inaelt 1 frt Sza-lay Qy. 1 frt. líatkovics Gy. 1 frt, Háry M. 1 frt. Kelemen Lajos 1 frt. Dr. Németh K: l frt. Egy vb-Jaki, 20 kr. FreisUldÜar 3 frt- Csallay 1 frt. Zárka Gy.üO-kr. Leipzig- Aa 1 frt. Virányii 1 írt, Gomasck
- J, 1 frt ^ÍteinexJíá^sna_JJrt.^StejQ_J, l frt. Gundi János Í frt. Polák J. 1 frt Grftnbat A 1 TrtTXeposieh Bű kr. Sonnevont 1 frt. Bűmmel J. 1 frt. Kútra S. I f. Spitzsi^B, 50 kr. fcchwarz L- 50 kr. Kovács J. 1 frt , KomoDg Gy. -I -frt- Ktnrn fi. 1 fjk Egy valaki 1 frt. Bercoskno 1 frt Stoin Jakab S frt. Stein L. 1 f t 50 k, Vissy Pál főorvos 4 frtot
0 A népünnep szept hó 27-én jó rend, nagy lelkesedés és részvét közt folyt le. Sajnáljuk, hogy az idő rövidsége miatt terjede Ínyesebb leírását jövő számunkra kell hagynunk; addig is legyen meleg kö-bzönet szavasra tiomog/ székvárosa közönségének, mely nem legjobb anyagi helyzete mellett is lelkesedéssel fogaSíí áz ügyéig legyen\'"köszönet azoknak, kik segédkezet nyújtottak és rendező mellett fáradoz-taki—A költségek levonásával 300 frt o. értéknél na--olili n Iilii\'iIi.1. Kii, ii liljlluóbLLJiuL^íai^utjkteaa:
liad
128 tj>
mulatság és élvezet közt gyakorolja a felebaráti sze-retetot; s mlg a látványosságVon gyönyörködik, keze az oltáron Jegyen , hova ínségben levő- véreinek nyujtjitáldoBatát. Anépilnncpdélutan4 órakor kezdődik, és pldig: délután 1 órakor 1 mozsárlovüs n figyelmeztető : két órakor két mozsárlövÓB, három órakor három mozsárbvés a készülődést, négy órakor Int mozsárlövás az indulót jelenti a t- közönség részére, s a népüunep kezdetét Rákóczy induló mellett. (Jvakon mozsárlövésektöl felváltva czígányzenc, duda ób\'kintorna mulattatják a sétatér különböző részein a t. közönséget, hol alkalma ieoml látni a rózsaszínű kedvvel lejtutt nóptánczoknt Ot órakor lófuttatás; hat mozsárlövés jelenti a vorBenylovosok indulását, s a ki közülök legelébb a pályabirák elé ér, kapja a kitűzött jutalmat, b a népből egy szép leány virágbok-.étát tilz mellére zeneszó mellott hzután következik a magyar ügyesség, vagy is: hógy lohot egy hat öl magas fenyőfát megmászni, két drága kendőért, makra pipáért s egy itezo vörös borért, melyek n a fenyőfa sudarára lesznek aggatva. Ki az éljen ? az az : Í2 vörös frakkos gyerek mezítláb jutalomért fut, s a cxélponton a jutalom kiadása után dudaszó mellet perBa tánezot jár. Ezok végeztével Béta, zenében élvezhet a közönség, a étkezésben; itt lesz Johan mínt vásáros pecsenyesütő, ki dudaszó mellett osztja jó pecsenye és murűziját — pénzért; itt lesz Tbo-roich konyhájával, jó borával, czukorsutemóuyeívol, hol az asztal mellctlzeneszó kíséretében vigadhatunk. MoBtjö ttjával Estvó az egész sétatér lOü színes golyóval ki leaz világítva, s hat mozsárlövés jelenti a tflzjitéfc kezdetét, kézi, fegyver, szálló- ós krinolin-röppentyük crogettotnpk durranás éa csillagokkal. Különféle csillag és napok gyújtatnak, római gyertyák égnek. Csillagos röppentyűk eregetése köat ^megjelenik tt tüzember, vagy Plútó a másvilágról, o tüa ób Bztkratcngerbon mutatja éghetetleneégét, míg egy durranás siralmas spneszó mellett földre teríti, A tüzjátékot Aetna, Vezúv és Hekla tűzhányó hegyek zárják be, tneH\'ok magok fogják a mozsarakat elsütni, s egy általános vivátot lőni a t- közönség megjelenéséért. Hogy szegóny éa gazdig egyiránt részl-vehessen az ünnepétyen, a belépti dij csak 20 kr, o. ért Jegyek előre válthatók Löv, li u m in e r, L a j p-czíg és li e i b n o r urak kereskedésében, s délután 4 órakor a pénztárnál,Folkérctnck Kapós -ír miudeu rendű és rangu érdemes lakói a megjelenésre. — Ki a belépti díjnál többet adna, az a pénztarnál felje-
tei fogjuk megemlíteni.
* Kaposvár közolébcn, az agy nevezett Klinkcr Ptoál"ST-án~Tjjsaaka 12 UrsflrgBny rudat mogrongált a villám, egyet pedig egészen ösizeniorzsolt A villámcsapás oly erőt volt, hogy Kaposvárott a sürgöny hivatalban, & villanyiap felett álló érezcsucsgk megöl vádiak.
" Itt közöljak a kaposvári népünnep program raját: Népflnnep. — Folyó hó 27-én vasárnap-délután a sétatéren nápünnopet rendesek az alföldi bz&-kölködők részére. Czélom volt, hogy a nép ártatlan
tek.o lapból kimaradlak, neveiket szinte tiszteld :*iK7^
•jr„»inVM^niuoni A nópünnep végeztével teljes világítás mellett az
A nópünnep végeztével teljes világitái úgynevezett Paraplíban nópvigalom Iűbz 3u kr. bo-léptidlj mellett; moly 9 óra után kezdődik. Éljen a hasa 111 —
V&y%Xt poBta.
T. V-nak ; Uig sem rn~j hon I
H-y: Míff mlniUff tUTíUmro fieli Önt Wrnanfc.
sSiigrtTai,0 bollagli. Nera ai a.
Folelös szerkesztő: ROBOZ ISTVÁN.
Gazdasági tudósítások,
f^ngy-EíoiiIXHa, ezopt. 30. A gnbnaüslotbon igen kevés változáii tapasztalható, a forgalom — az izraeliták még mindig tartó ünnepe! és az általánosan megkezdett szüretelés míotl laasu> n gabnnámk többnyire megmaradtak előbbi állásukban. Csak a rozs lett olcsóbb, zab s árpával élénk üzlet, régi kukoriczn 10 krral javult. Iiuza 84—85,80—87 88 font: 4 frt 30 kr, 4 frt DÚ kr—1 frt Gf) kr. Rozs 79, 80, Hl 82 font: 2 frt 00 kr, 2 frt 8ű kr, 3 frt, — kr. Árpa Gí), 70—72 font: 2 frt &i> kr, 2 frt 75 kr—D frt 90 kr ; árpa 05—G6 font: 2 frt 10 kr 2 frt 25 kr—2 frt 40 kr. Zab ír., 4G, 47 font: 1 frt 95 kr 2 frt—2 frt 5 kr. Hajdina 70—72 font: 2 frt 40 kr—2 frt 50 kr. Ku-korieza 83 —84— 85 font: 2 frt 90 kr—3 frt, 3 frt & kr. Cinqunntin 88—89 Font: 3 frt 1& kr—3 frt 2u kr.Bab fehér 4 frt 50 kr—4 frt 75 kr. Repeső, téli: (5 frt 50 kr., 7 frt — kr. Repcze, sárga: 5 frt ~ kr.t 5 frt 25 kr.
Eínpriísviir, azept. hó 26. Néhány órni c«Ö üdítővé tette a léget, s most kellemes, szép őszi napjaink vannak a szÜretclök átnlános ömméro. A saüretjavában foly, a must édességéről ítélve, Ismét kitűnő erejű boraink lesznek, mí jó hatással Iobz borosgazdáink zsebjeire, mort a bor ára emelkedett, b a mustnak la több kerOsÖjo van,mínt tavai ilyenkor; jelenleg 4 frtn szedik a jó must akóját. A vetogetést megkezdték, az eső — bár kevÓB volt — e tekintetben ia jókor jött. Kukorícza általában véve közönségesen füze tett, a hajdinához — míg dér nem lesz, mindig van reményünk. Sok hízott sertvés vár eladásra, ve vb* azonban nincs; a sertvések ára naponként emelkedik. Az eleségár következőleg áll: Búza 4 Frt, közönséges 3 frt 80 kr. Rozs 2 frt 40—50 kr. Árpa 2 frt Kukorica 2 frt 80 kr, fi frt. Zab 1 ft. GO —75 kr. Egy tnázsa szónn 2 frt3 —10 kr. Egv szekér szalma 3—4 frt egv zsák krumpli I frt 40 50 kr. Egy fej káposzta 20 30 kr. Zsir iczéjo : 50"1ti*, (m- \\tA ,
Emberbaráti felbivás!
VároBiuik rgvik mnnkás polgára, kinek fi w véletlen gyermekről kell gondoskodnia, már óvok óta emésztő betegségben sinlödik , üzlete pangás miatt a legvégső szükHegben szenved, s ha volna ii* n "TVlgyógyutáflkí>a - romónyT a. költség hiánya tefizí azt lehetetlenné. Nem sok áldozatba kerül egyeseknek u bajon segíteni; azért hivatva érezzük magunkat egé-z tisztelettel felhívni Kanizsa és vidéké nelrlotkTTB" tííjTJolcin-ő- polgárait, bogy azon inséf*-ben szenvedő család felBcgólósóre könyörndományn -ikat ne tagadják meg. E lapok kiadóhivatala szive-sen elvállalja a nyilvános számadás melletti gyűjtést.
Adakoztak*: F. József 3 frt, W. József 2 frt, Rfljaz Károly 1 frt, Farkas Ferenci- 1 frtot.
-JELesselhofer József
fűszer-, anyag-, festék- és nürnbergi kereskedésében Nagy-Kanizsán egy vagy két jól nevelt növendék ——-:--fölvétetik^
Égy fbldbfrfóios, 300 db közönséges fajú aoya juhokat vaSírolni nem idegen. — Eladni szándékozók — bérmentes leveleiket M. Ü. betiikkei-caHflczTo N- Kanizsára. VVajdita Jázsef könjT^eregkadégébe küldeni szivSkedjenek.
• . , Svágell Mór
vaskereskedéseben egy gyakornok felvétetik.
\'^---^!Ut^donosok kaifinos.flgyelmobe ajánltatik
"r OTTEMEMTIE MPÓT"
c*áz-dle?es-*rja lovak számára, Linim&aium anti-rhmmaticum equi. ir^LÍJ**?* ^^V^» "Mr,mlXt ?ífjVoknál akár frisan támadott, okát-idültrnk,
-T» TT"8™ bármin5 esájoi fc«4Uég és mereredettséK :-J------
iMAftowaütMt, T*gy kksígáeott, kimerült és gyenge lóvakn
lot. meghűl _ ellen, ind^ganatná gyenge lovaknál alkalmazandó t és
ezen elősorolt bajoknak eddig még hnllatlan gyors gyógyulását hozza létre. — Eion ir nemcsak magán-bizonyítványok által, hanem a pesti m. k. állatgyógyin tézet által megvizsgáltatott s valóban gyógyerejünok tupasztoltatott a hivat\'aloH bizonyítvány által megerősíttetett. — Miután ezen ir alkalmazásinál gyors és jó hatása mellett, som a szőr színének változásától vagy annak kihullásától tartam nem kell, és több évig is m gtartja gyógyorejét, azért is ezen ir nemcsak Magyarhonban, hanem auatria; birodalomon túl is a legkedvezőbben fogadtatott és jó ha-iáfla mintt clismcréBbcn részesült
Ezen ír kopható, aíulirt cz7raem~aTait, no vönimcl elíáKtt pecsétnyomó vak lepecsételt kőkoraókban a használati ujosítáasal együtt. Ára egy kiB korBÓnal 2 frt. 50 kr., nagy 4 frt. 50 kr., 30 kr. az elraálházás minden egyes korsótól. — MegrendeléBekcsak az ir és elmálházáBÍ értéknek postü-d Íj mentes megküldésével azonnal_rjontosan teljesíttetnek. — Kapható és megrendelhető még Pesten ugyanazon árért mint nálam t. cz. TörÖt"Ös Wagner gyógyszerész EíoehmeEaJer ós Thalmayer gyógyanyagkercskedö, SBoüúsj TtMvérek kereskedő uraknál.
Külföldön London, Párja, Berlin, Frankfurt, a. Rí., Sz. Pétervár, ZG-Vlch és Genfben az ottani lapok hirdetései szerint
Kövotkovő uraknál; vidéken az áéa egy kis korsónak 3 frt. egy nagy 5 frt.
Arad: ÜchleBÍnuer Vilmos. Badén i Banrr U. !ryigjni. Baján ; Csnrnvns TeatTÍrck. B. Gyarmat i Siplcr tcatTÍrok. Birs.: Wittinan X Frrcyler. Bruna: KuWh A. jan Ct&ai (Kom, mogyo.): Baruy
Debnsoen ; UjcV) A. J. Ejor; Wciiíly Janoa, try^ffT-Elcsd : Horváth For. pyóffyax. <Jret». Fl»ch„r A. Oy»ri Lebntryer. lusbnidci Tatirdciicntlmler M. Kmba: Norelly Binilor ...
KbloHVftr t "WollT F. pyo^yaB. Kron»U<»t Jnkrlltca E. gjivr. Krema;\'Bei<ll H. LflDganlolai Hayer Karoly
Kinry-Kaoluau
LcmbcTRi Dorliner A. gi\'Agytt, Lina : CiiíoIIe J. iinokaScaraa. Losonci: Büshak A. T!. Ulskolci ; Bpuiler A. J. M.-8rh3nborgi Gedult Frinii. Marm.-Riigct: Borain F. Kagy-Varad; Risa Pam. Kaff7-Kiklnrta: Gartlgrubor M. K/lrrg7hiaiii Járony G! Orartelat (Binaiab) : Bc^ferr B. Orahurli-ta: (Plovoalai : Hor-
exoff F. OroBlia»»: Bnlyng IMe. P&acanva i Graucua-rita Q. f ?csi lLüdorJtcr A. I?. Potiony ; Woltó M. Prágai LSnhardt K. Pntaoltr BacpMay Oy. Rynffyn.. RtttttflnombatEi.O, IlamlHar Use día W, BcLűtor J, éa tatía.
• egy nagj\' J Sümcph: ThnnbolTi-r S. Pxatbmar: WpJíí J. PFrBtd : St-Ueslngcr H BiGgBiiri: GiiUor A. Sx.-Ft-hdrvár\': Itosabcrgor J. Baombathcly t Kclomun B. A. Sopron i MtíIIor P. Ptockcraui Diochendorfor J. Tata.- H»nn*lC, UnghvArj P.oIUk E.. Uj-llrrini -VVoffncrFor. Uj-Vi.l*k: Sdírelber Ford. Vrexprém i Dnttner Ján. Waraadi Ambroaaita El. Welai Wallnar éa Coiocbock. Worarbclai Qa.\'st Mlh. Zala-Egurowf i lUhdlAk Islr ZnaTm i Brhmldt G. Zomtrari Popfta István.
iKTcdartaak Fc.olliofgr Íóí.cfndl a Wutc^ban, avárortáióuU-lolébon kapli.ló, oliol é! itr 3 ia 5 frt. o. 6. . "Kopható, ndlnm asoli máo\'hiron i. !«niorctüB Wognor J. YORvéaa ia
W4w»««r««t;*fctk.l Uxitett üt kUlüifdlo bar..,,-, táp-, 6, «vieypTr« ," <i-
\' által megvizsgáltattak és
iks"
rol alkalmníU,Ulak! mor. porisk n.k MUtgyígyiníi^t ili
íf., U ? , »-.f»lWul6n»l,. egy nagy nynlabu SíJ kr., egy klcioré 40 kr. o. ó. huraálat. uta.lta„al ,gymL M,gr«,ndu14.,k.f„utmnn tolj^lttolnok
klovolcn dMntorvofl,
m
WajdiH Jiíiief kiodá, lap- í-B nyoimlutulnjilono» Nngy.Ka„!z.án.
tu-m-m.» a.... v„it..kiiii tn,ii,-nti«n u . ki„p\'.i "„
ulnn, líU|iw:BliU-utria ID m
Nagy-Kanizsa. Ií. évfolyam.
29v szám. 1863. október II
Zala-Somogyi kö/lím
Ismeretterjesztő lap
szépirodalom, kereskedésem, Ipaiv gazűászai, tudomány és művészet köréből.
Me^elcne lap lega ább egy íven johos hó l-töl Wrc minden hó I-én ÍO-cn és 20-án. - Eiöfizc.téai ár postán szétküldeni w helyben házhoz borivate** ivro 5 frt., félévre 3 frt. Negyed évre lfrtlOkr - Minden előfizető a tnlajSonoi kölcsön könyvtárát az eddigi fennlálló feltételek mellett fól áron-hasS^T -Nydttór egy Petit .őrért Kkr -^detések négy hasábosPetit sorért 1-ür 7 kr 2-or 6 kr. és minden további beiktatásért 5 kr. , bélyegdiiérV30 b.Sdö. A beiktatási d>j a a lap kezelését dletö mmden tárgy a kmdo hivatalhoz Négy-Kanizsára ; a lap szellemi tartalmát iUctü küzUm^k^/um .^^,U^k-
bérmentve a szerkeaztoaóghez küldendők Kaposvárra. — .
Népünnep Kaposvárott.
(fiatja. hS 27-4n.)
Blár sajtó alatt volt lapunk múlt száma, midőn a kaposvári néptfnnep lefolyt, s igy abban opak ojdonsági tudósítást hozhattunk róla. legyen szabad most részletesebben megemlékezni, nem csak mint Ünnepélyről, hanem mint oly tényről, melyben a kaposvári lelkes közön-Bég áldozatkészsége ragyog.
" Az ünnep kezdetét délután 4 urakor mozsárlövések hirdetek, s már 4 óra előtt ngy c] volt foglalva minden pont a sétatér körül, hogy az ostrom alá jbtt pénztárhoz alig lehetett hozzá férni.
Az árnyas téren volt czigúny zene, két dudás, kintorna; mindegyiknek volt közönsége, mely nemzeti tánezunkat egész eredetiségében lejté még több bámuló előtt.
Egyik Bzegletben pecsenyesütő sátor, odébb terített asztalok, bábos, bormérés, nemzeti lobogók árnyában; a hangos öröm és zajt csak a mocsarak durrogása maira feftil.: ~-
Hat mozsár lövés jelenté a sétatér előtti tágas\'téren 5 órakor a lóverseny kezdetét, melyre ífr lovas irattá bo magát, fiiró Lászfd 5 eVe3 mén lovával, Bíró József 3 éves kancza csika-jával, Jágor Mihály 3 éves kancza, Berta Samu 4 éves, Bók János 5 éves kanczájával — mind Aszalóból. Willingsdorffer Alajos 7 éves mén lovával, Riba Lajos G éves kancza, Tóth János 8 éves kancza, Tóth János 8 éves kanczájával — Kaposvárról.
Az első\' jutalmat 1 db aranyt Bíró László nyerte 5 éves mén lovával, ki a néptömeg előtt egy leútív által megvírágbokrétúztatott harsááv éljenek közt; a másodikat, 4 frt o. é. Biró Jó-zsef 3 éves kanczájával. Mind kettő aszalói pol-
gár, kik a pesti gyepről is hazaszerte ismeretesek, megérdemlik a kitüntetést, kik igy ülik a lovnt s kik ily lovakat nevelnek.
Ezután futott gyalog 12 frakkos fiu; a komikus jelenetet hangos kr.czaj kisérte s megelégedés a nép részéről; első jutalmat nyerte Tomasek János, a másodikat Pál Mihály. A persft táncz nagyon is triviális volt, de ki parancsul 12 szilaj gyermeknek, midőn dudaszó mellett majd két ezer (hozzá véve az ingven páholyokat is köröskörül) ember nézi.
Must a sétatérre takarodott a közönség, hol lobogó kendekért verseny t másztak egy 6 öles fán, — de bizony a kendőt senki sem old-ta le.
Jóit aztán táncz után táncz. zajos vivát és élezés daloktól kisérve, moly a sétálók egyhangú döngésében halt el.
Estve lOOszines lámpával ki volt világítva a sétatér, s a liákóczi induló mellett megkezdődött a tüzjáték, mely majd egy óráig tartott, s ft kiváló részlotekot erősen tóp&ttífaík éa éJje^ nézték. Köszönetet kell itt mondanunk Németh Ignáaz tiknak, kinek tapsa-feat teljes felügyelete alatt Reizner, Söheffer és KratíÉe urak oty
pontosan parancsoltak a magasba szá fú röppentyűk, római gyertyák, csillag, napforgás és szétfolyó tüzteugernek.
A tüzjáték ntán ismét táncz minden pontján a sétatérnek , s nz asztalok mellett zajos kedv, dal zene kíséretében, egész fél tiz óráig, midőn kezdődött az ugy nevezett f,I,nrapliJ-ban n népvjgalom.
Eddig a zaj-, kedv- és örünirÜl beszéltünk, beszéljünk most arról — mi legnagyobb örömet ad, nz eredményről.
A sétatér előtti két pénztárnál, ugy a vi-galomniíH pénztármíl, a beléptidíjon kiviili ada-
kozásokkal együtt begyült 261 frt 10 kr. Löw Mór ur 100 db jegyért bevett-20 frtot. Rnmmel János nr*22 db jegyért 4 frt 40 kr. Lajj Czig A. nr 100 db jegyért 20 frtot, magán adakozásokból ugyan nála begyült 3 frt 80 kr.- Özv. Reiznerné assz. 100 db jegyért 20 frt, magán adakozásból 60 kr. A népünnep költségeinek fedezésére összQJLÍÉ4_fi9 frt 80 kr a egy db arany.1 Az összes jövedelem 399 frt 70 kr o. értékj és egy Jb arany.
Ebből le vonatván a vizsgáló bizottmány által helybenhagyott 84 frt 93 kr o. é. költség is egy db arany verseny díj, — marad alföldi szűkölködő véreink segélyzésére tiszta jövedelem 314 frt 77 kr ö. érték.
Mindenesetre oly eredmény, Kaposvárnak mind népességét, mind nyomott anyagi helyzetét tekintve, melynél fogva büszkén hivatkozhatunk egész, haza előtt e nép lelkesedésére, áldozat készségére] s ezennel forró köezofielet mondunk a közönségnek szirefl részvéteért a Ezükülködok nevében;--&. jnegvel vár^gj .hatóságnak segédkéz nyújtásáért; a kereskedőknek,..kik szinte áldozattal -ia léBatvetteXau. Ünnep kivitelében. Szalay IC, BeiznerE., Vajda
I\'., Rényi R., Fodor r*. pályabiráknak; h-utaai E-nek, Zuzman J., Lajt Gy., Szigeti A., Noting K. pénztárnokoknak J szóval mind azoknak, kik akár áldozat, akár fáradozásaik által a fzü-kölködö nép szeméről könyeket tőrölni siettek.
- KOBOZ.
azon könyöradonuinyoknak, melyek a szárazság által ínségre jutott alföldiek felsegélésére l$G\'ó. éri szept. hó végéig Somogy megy ében befolytak: (Folytatás.) j buipne K"res2tur mérő bnza, u/,j-m. roxa
| és "4 kr; íjri-Balázs 2 mérő kétBzerce; Cserénfa
Koldus gazdag.
pílnzdüg vagyok, neiu rettegek nyomort, E |i.njzHoa fértíut iiriu ismerem. A kejkehely kezi-mbon töltve áll, Üríthetem naponta s éjjelen. Mindenfelől őröm mnsolyg felém. Kakodlnn áll előttem asztalom, Mit sem teázok, s kihinti nini a sors Kincsét — pazar kezekkel, gazdagon. Mind ndt bírom, mit adhat o viliig. A füldi fény mosolyogva vesz körül. Nom siljt le rám csnpásival n sors, Vágyó aaivom jóllét ölén örül. Si mí fény nz — a mi mcaazo tőlem, oly Tündéri szép büvöa BUgárral ég ? . . . Nem iBmcrom 1 — mely ugy siet foló : Oltári lángnak hivja azt a nép. Mondják, hogy a kik ott soroglonok — As áldozók nemes, nagy szellemek. Leikökben a nagy eszmo lángja ég, — ti kí olt van ? az meghalni som re-mog. Áldoznak ük, hogy vóbz a vihar között Hlntaon sugári a lelki szent orií, Ragyogjon a nap hosszú éj után, ö rmokból álljorruj vilígolü. H nom balga nz, ki föl, magason tör, Ki földi jót koroani elfúlod, Kit a-közügy szőreimé vínz, rrignd ? H ml a közügy ? most hallóin o növel.
Nem balga nép cz, a ki itt időz
— Megvetve a világi fényt, vagyont? Ki küzd, csatáz a lelki életért
S érette vért — ba kell —" örömmel oi.tf
S vnjjon mit ér a lélek — a miért Áldoznak ők —? hbx nz nem füldi kincs!? .Koldus nz, a ki igy gondolkodik
— Ha gazdag is, mert szíve s lelke nincs.\'
PAP GÁBOR.
London ismertetése.
(Mutatvány JSGU-hi uti rajzaimból.)
Bármily érdekkel bírjanakLondon novezeteasé-ségei, — bármily élvet véjjtínk JmMnt muzuumaíban és galériáiban,— itt ie ott íekülönüs ritknságokat s je-IobhóI jeteab miitárgynkUt láthatván, — bármily cm-lékvaetea benyomást okozzanak ezen világvárosnak nagyszerű látványni, — mindez a kikötő éa docka-ok mtgtekintése utiln háttérbe szorul.
London kikötője a világon a legélénkebb. Koz-dolét vobzí a Londonhidnál „London bridgo" fi nem mondhatni, hogy hol\'végződik, mart midőn a pompás vitorlások árboca erdőikkel aürün aornkozottan, — a meddig unak-szemünk torjéd — aThomso látkürében elmosódnak, addiglnn nzok pgy réazének hatalmas iüniego n doek-okbnn pihen, árboczniknnk caúcsni az azokat köruyozö roppant ríiktárűkpivnrohoiiaea" fc: dolein tuleraeikeaSittcn égfélŐ nyúlván.
A dnaka-ök Ttágásöblü viimodonczók, melyek zsilipek riltal n Tlitmisévol knpeaplatbnn vnnnak. A világ minden részeiből s nnnak mindon nomzatoi által ÖDHzuhordott lorményok b árnczlkkok vililgpiarzn lo- : véu a londoni kikötő, azok, értékesítésük előtt, n
docka-ok korüj épített „wnrehonso"-okban kirakatnak, n docks-ok tehát szabad kikötők, melyekben n hajók a terheik biztoa menhelyet találnak s cz utóbbiak vámmentesek mindaddig, míglen azok áruba nem bocsájtatiiak. " ~ ¦
A kilencz docka közöl ugyanis: &t Catbsríne\'s dockg, London dncka, West-India docks, East-India docks, Commercial docka, Victbria docks, Deptford docka, tirnnd Surrey docks és (írönland docks, — csak a két clsubbit tekintvén meg, szokat a látottak nyomán a szíves olvasóval megismertetni fogom.
St Ca th aj,inb\'s Douka. Ez a „General 8tűnni Nnvigation Company^-ínlajdona, mely társulatnak apró huj ói n londoni Themse köslekedéít, ngy szintén a Németalföld, Belgium és Franoxiaország felé utazók szállítását a tongorea fenntartják, kiindulási pont levén n TfibmBo partján levő qSt Catbari-no\'s Stcam WarCmak nevesett állomási hely. A docks 24 aoro-nyi (1 nőre 1125 bécsi Q Öl) faldterü-* leton, melyen azelőtt 1250 ház állott ópitetett s a közhasználatnak 1828-an adatott át, á vicmcde&cse hooc-szukás négyszöget képez s lüacre-nyi területet foglal ol, moly körül gyönyörű „Qaaiu térüfvin el, E=t a háttérben kormos kinéíéatt roppant raktárak „wtv-rehouscB" szogél^es,ik. A viimondcneséKeB nyíló kapuk & illotőlog esilipok, oly mélységű, vizon csukódnak, hogy azokon a dagály előtt is 000 tonnával\'íl tonna 18 mázBa) rakott hajók kényelmesen *e-isvkt_-járhatnak.^-A- raktári csarnokokban 110;6QO JottBA idlielyczhotő. i!-:¦.--. .."^ -\\:........
London t)opka. Ez 90 .here \'földterületet foglal magában s 1806-ben tfégy^ milltt L-nyJ (L=l- ¦ -font sterling, mi folyó pénaunk SB^fait\'mintegy 10 r/ forint 25 krt tészen) kiadással ópltelet^[4r sjillp nyi- ¦\'•)\'¦ Ubs van n Thomsére,
I11J6 ÍIhilyp«lioH), n kiiohbíkel nom ii iiámllTin. .
V;;~mértTkéUaef>i r Gyarmat ím; Udvar-liér* roa. *• * ¦frt? Bcllovár* nérimj í mérő ro«jíCs«^b^^^íMl
... ^iíVfLö^^
\\ÍTktaBÓg o»/Tm^f*«. •*¦* \'rt 31 FéeserUki pnttta m.bosaé* m. roxa ; Sst-Jakab kös-EFfíctV Talabér György teaséri plébános 10 frt; Toponár község 5 m. kétszeres; Kapos-Füred-S m. kétszeres; Jnta község V*(n m. buza, 4u/„m.roM éa U frt 7 kr: Fé«ikáptalan 25frt; Nyárády szol-
gabitó^W*^ *M$ Pty J^t^Ss:
LsvarroKuVrozs; gTFctatetich Dénos ToponárróJ &OK;l»tt^-(On--»>*1 Tóth S«tP»l köiaégbSl 1 db arany éa 3 frt,20 kr; Boronka községből Ö frt 50 kr; Ibaroty-Bwény koaségböl 2 in. buza, 4M/„ nv. rozs éa 4 frt 10 kr; Majorica Feronoa Szt-Miklósiból 1 frt 60 kr; özv. iL^odannB 100 frt; Simonfa község 2 ro. kétszeres; gf Széchenyi Fcrcncz 20 m. busa éa 20 dk rosa^Swll köaiég 4í?/„ m. rozs éa 8frt -4 kr; öxv. Zichy SándornS 3 db arany; Zichy Mihálynő 10 frt; iJuisák 1 ra- busa és 11 m. rozs; Tóth Ssent-PiM3m.roaa; Boronka 4M/,i m. rozs j Varjaskor 3 m. rozs; Ceoraend 1 m. rozs; Mocsolád 3\'7« mérő rozs,éa 10 frt 50-kr; Qaál Kristóf ur 10 m. rozs; Toponár 1 m rozs és 4 m- kétszeres; Siraonfa 2 m. kétszeri ; Várda 24 frt 80 kr; Mcrnye 12 frt; b, "Wenk-fieim 100 ra. rozs; Ssigetí jánUból gabona maradvány 6 m- duxs, 3"/n ™* "** éa^ll^/n m- kétszeres.
A már köskitkkkel Összesen,befolyt: 1038»/^ p. m. baza^ 1093u/u p^»-G&\'rtt P- tóiflao-reaj 101 p. m.-vegye«; 11**/« P« m. árpa; 10 p. m. ca. kukoricza; 49&4 frt 32*/»\'kr o. ért. és^ darab cs. arany. (Folytatják.)
VH. Nyilt levél
Nagy-Kanizsa város képviseli* testű letéhea. (A városnak szépítédSs építészi biztonsága
Nagy-Kanizsa a vaspálya íilLil a világnak nagy részjrivei^ütt-érintkwásWrÁ világ- fogja-©" a a érint követelni tőlünk, hogy szellemi éa anyagi tokintet ben gőz- és vilUnyerovel haladjunk előre e tekintet-
A halaaifnak egyik jelképe a városnak ssép-aégi éa épltéssi biitonsága, A vándornak szemet min-. denkor csakis es értelemben^ mriának szemlét, kena-isjépsége^áa taléet ás-más effélét. Egeknek-^
lójából ítéli meg a lakónak mivel&dési haladását, mint egyik asszony a másikát, bázánakj szobájának, konyhájának saépégéhol,. ízletes elhelyheztetéaóböl, _\'A mondottaknak védelme a szépítesz! éa építészi Bzakbiiottmánynsk kezeibe van letéve ország-iicrtc oly kuzségekben, melyeknek féeye éa jelképe, S\'-óval: büsskeségn^ a korszerű haladás.
A mondottaknak értelmében mi is igy cselekedhetnénk, hogy kiérdemelhessllka világnak méltó cl-is.ncrését.
Alakult ngyan egykor e váróéban egy &sépft5, de nem nlnkult épiti szakbisottmány, már pedig o két Bzaklílzortmánynnk kell testet és lelket formálni, hogy vaLidi élete legyen a vállalatnak, különben is-
mét oiak hésagoa, és pnasta képzelet mnrnd as egész bizottmány és ennek hatásköre.
": Beépítései és építeaai szempontból még nem igon tehetjük fel a disnkoasorBt. a habért, mert eto-Untetfaen csakis a sokféle sflé^eteasógokkcl, jövünk vettO\'érintkezésbe, melyek egyre másra a- bárd, gyaZirás faragókés a tán vágy ódnak.
- As ntcsák jobbára tekervényesek, a hás»k nem a Iegssabatosnbb rendben következnek egymás után, ¦> mellék utczák igen szűkek, legtöbb helyen a bázak eleje bepalinkolva vannak, földdel felszórva, ngy, hogj sasakor és>ember .esőben, sárban a saekérnton alig .képes egymást kikeTfllni: a hasak mentében nyitott árkak, a mindegyike előtt egy-egy híd vagy bürü van, melyekben nagyon, sokszor gyomrot ko verő áporodott eső lé, konyha őntelék, döglött macska, vagy részeg, beteg ember hentereg. Járda csak itt-ott van, es\' is több helyen oly rósz, bogy as idegen ha nem vigyáz,akár nyakát tflrhotl, mert midőn emez lépcsőzetes, amaz lejtős, itt sima, ott göröngyös, egyike keskeny, másika széles, ennek szabályos, amannak szabálytalan vizveaelŐje van; a védezövekek kfillebb, bóllebb levén clhelybeztetve, egyike magas, másika alacson, sok helyen a járdák ily czövekekkol elzárrák, a mint a házi urnák tet&gfttt As ntcsák több helyen fel vermelte ttok, elhordatván a föld, életbiztonság elleni gödrök hagyattak vísssn, bogy omber éa szekér egyaránt eshetnek, veszhetnek belo.
A házak nem épen a legízletesebb alakban tűnnek fel, söt vannak utczák, melyekben a fn, sövény házak mindegyre alakulnak, cserépre csak tűzvész után kerülnek a zsnppos házak, mintha csak ugy kellenék lenni, hogy a szépítő és építő azakbixott-mánynak szellemét a szolok szárnyai és a tüz viselné. De a mi tmnél ie több, itioit is vannak szalmával, deszkával fedett házak, melyeken deszka kémények szórják ki a tüzszíkrákat, mint van az eset példánl a tisenháromvároaban a 423, a 426, a sopronyi ntezá-ban a 380-dik számú házakban, melyeknek látásán méltán megrázkódik tost éa lélek, mjrt íudnivnló dolog: „qtaod nen spepafar ia aisno, nccldlt ín paaeta," azaz: egy perez müve, hogy ház és vagyon por-hamuvá égjenek.
A ház részleteinek elhclyheztotésóre épen semmi figyelem sem fordittatik, lakásába, árnyékszék, istálló sok helyen egy födél alatt van, vagy nom mosz-BBO-egymáatól, ritka ház-van as útvonalnál magasabbra emelve, a malter is agyag éa nem móaz, azért van is elegendő ingatag éa nedves lakás, kémény nélküli.J^áx,. qmintám_-BaiÍ8._ Szalmát, saénát a máa-
gyulékony holmit az udvarokon bőségben láthatni, de még a cseréppel fedett hasakban is ugy, hogy szeles napokban majd nem sscgorül as ember nggodal-mában, attól tartván, hogy -egy elragadt tüz kanóca elegendő az egéaz városnak hamuvá égésére.
Sehol sem láttam oly építészi módot, mint itt, mert a háznak fatetö részletei a szoba gerendákkal rendesen összefüggésbe tétetnek, igy ha a totűfa meggyulad, be kell égni a szobának íb, és elégni mindennek.
Atüzkószletek sem elegendő óvatossággal helyhez telnek cl, azért volt is eset, hogy a kémény faln-zatávil érintkezésbe hozott ópületfák megégvén, n hós k igy uhuit s leégett
Igy áll városunk szópítéazi és építészi szempontból annak ellenére, hogy bir egy szépítő ozakbi-zottmínynyal és elegendő képezett épitészckkl.
Ha tehát e tekintetben csakugyan olöre aka-
runk haladni, akkor egéazítaük ki e bizottmányt oly képen, begy szépiteVaeli és épUéo^eti-snakbizolt-múpy egy test egy lélek legyen, La&gaban értetik, lrógy e bizottmányt oly "B?y)5értfi éa erélyes férfiak képe&sék, kik jogaikbél egy\\haJBBálnyit sem engednek. *.
"Saépitésai aaemponibolyát B^ereteém, ha a városnak minden ntcxaja rendezett járdával birns, ha a városnak utczái kŐvol lennének kirakva, kényszeríteni lobet és kell is a háztulajdonosakat ennek létre hozatalára, mórt kölcsönös követeléssel kell lennünk egymás iránt, olyképen, ha csinálok én járdát másnak, ugy csináljon más nekem ífi. Es nem is hissem, hogy ellenszegülésre, lehetetlenségre találnánk, ha a dolgot a maga csinynyánál ragadnék meg-íSí^védeti vámot lehetne "felállítani, \'igy\' némcaak1 bogy pén-sflnkbe nem kerülne, hanem még jövedelmet in hozna. A nyitott tíz vezetőknek boboltosásáhoa a házsoroknak mndbo hozatalához,¦ s a többieknek rendezéséhez évekről évekre lehetne fogni, tehát időszakonként ós nem egyszerre. Igy elvégre a város aaóp lehetne.
Minden uj háznak építése éa a nagyobbsserü javitás csak ngy engedtetnék meg, ha a tulajdonos rendes és aaabályszerQ tervet matatna fel irasépítö és építő azakbizottmánynak.
Minden jól rendezett városban ngy megy az építés és a nagyobb javítás, hogy az építőmester as építendő ób javítandó házról két tervet vess fel egy írásbeli kimutatással, melyeknek mindegyikét a tanács elébe adja, hol e két terv szakbizottmányilag vizsgáltatik meg. Meghívatnak a töszomazédok, és mogkérdeEtetnok, ha vájjon volna-e ellenvetésük vagy nem. Ily taglalgatás után a két terv vagy hely-benhngyatik, vagy nem, a vélemény aláiratik, s ogyiko viasza adatik a tulajdonosnak, másika pedig a tanára kezeinél marad vissza.
A tanács különös" figyelemmel van a terv iránt: 1. szépítesz!,. 2- építészi, 3. tűzvész éa 4. egészségi szempontból*
Ha ezek szerint a terv megállhat, akkor megkezdődik az építés, ha meg nem állhat, kijavítás végett vissza adatik. A tulajdonosnak azonban jogában áll meg nom elégedés esetében, Ügyét fellebbezni.
Mielőtt a ház alapja letétetnék, kijelelte tik a beépítendő háitolop. _As alap letételénél jelen van egy bisuttmányi tag, ki a tanács által-visssa tartott terv szerint tartja magát. Az építés folyama alatt gyakori szemle tartatik, hogy a tervtől eltérés ne történjék, molyért-aa-ápitflmeataf - miadankop-f-&leUlfl^ElkéaB&l— vén a ház, iámét megvizsgál tátik és egyszersmind kijelöltetik a lakhatási idő.
A tervtöli eltérés el nem nézetik, minden olté-réa bcliltatik, a-ka-«& később- vélotik-éssroj-aa épitö* mester terhére történik meg a hibának helyre igasl-tása. Ezáltal aztán nem merülnek fel azon sok félő utópanaszok, melyeknek jelenleg oly Igen nagy bőségében vagyunk. (
Valóban nagyon szükséges volna, ha a tanács egy átalános kötelezettségi jegyzőkönyvet tartana, melyet a városban megtelepült és megtelepülni akaró épitéBzek, kőmivea ós áeamestorekkel Íratna nlá oly formán, ha ezek a fenálló szépítesz! és építészi szabályok ellen mulasztást követnek el, ki fognak tiltatni a városból. Az pedig elvül mondaaaék ki, hogy csak annnk engedtetik meg az építés, ki a szépitészi éa építészi szab lyok Bzoros megtartására mngát kötelezi.
ItuktArulb ll 220,000 tunua puitéka, az azok alatti-Be lAkln IsunsT a terjedelme a pinczék ^rdekoB
Uvő pivoA. helyiségekben pedig 30,000,000 quart (1 (píart=1T p"infj:bnr és egyéb folyadék tér\'él. íRmely iinp-3000 ember Is talál itt foglalkozást, kiknek Ösz-ezecsop«rrtiilá«a reggeli Va 7-or, mídön a bejárások
minden f:y:uv 1 itt képviselve van, láthatni itt fehér, barna és fekrUt iirnnkakeresd egyéneketkik minden njánlat és-btaonyiték nélkül azonnal foglalkozásra akadhatnak U, ha —izmos karokk.l — melyek az igazolás egyedüli főkellékéül Ukintétnek, dicsekedhetnek, u A dobányépület „the tobacco doeku pompás raktár, hol asonban dacsára aimakphogy ott a legfinomabb suvaroknak milliói fölbalmozvik, a dohá^yaás tibatl esnpáa a királyné dohányozik itt/ s*onbsip_nem sjamétycswn, <uak pipája füstölög szü-3«t_fwtlküh Ogrmnist * docknemélyset által azon ^.gömbölyfl ltálytanak /flsffllg* kéménye, melyben \'nstfyrésat\'mefjoinlott dohány, azonban más dngárn-cxikk^k is, mely • hárvmszoros vára miatt a talaj do* dósok által el nem fogad hat ónok tekintetik, itt fölttl-seltetik, e*m kályha tehát a királyné -pipájának „the\' QoeenV; pipe^wveatetík — ngy hogy arról \'méltán elmondhatni: saicaerint egész Európában a legérté-kesb tnzanyag föieméaatésérol kérkedhetik;
—Hasi ftaen rfftüks^ot környező Bwarehouaa!^flk- . v ban levő pnrtikik^ktOsneatelen halmazát, nevezetesen kávét, ez4tkrot,4neát, dohányt, selymet, látják— magam i» körataniban egy canpán roppant thealádá-. kst éa egy e«Wn ananast kirakodó hajó körül egy. ideig ő^legVéii^-Ji ttfulua folbalmaaott bőröket, borzáén fáL isdlgét, ssámtalan nagyobb\'kisebb hordókai, DtalliálcsUéefaládAkat csodálkozva asem leijük — Londonnak a rflá^áfackaa -öt réazébe ktttrfedt kBtm\\tí4é*étU é* la»«T» rtadagsagáról fiuk okkor
helyiségeibe.. Egy borkereskedő ismereHsóge által "megszerezvén a bemenetre nólkülözhetlen cngtfdélvt vagy is .Fasting orderut, annak elömutatása mellett ezen föld alatti zárt holyiségek az idegen előtt meg-nydaaki--A bejárántói jobbra Van azon hlvotül, 4íöl a „Fasting order" bejegyeztetik és igazoltatik, azon világosan száma és neyekiirva levén azon pinezónek és bordónak, hol. es vagy amas megkóstobindó bor találtatik. A burgundi és rénnst as előositályban, a nehezebb borok pedig mint a Port és Sherry tovább Tannak. Ha „Fasting ordeju-ünk rendbe találtatott, belépünk ezen terjedelmes föld alatti borzalmas és mégis költői helyiségekbe. Mit aa elsd lépésnél — a tág boltívek alatt nyugvó fölséges Italok minőségéhez képest —sajátságos szag hatja át érzékeinket, elénk-be itt a pinezemeater s njoUg átvizsgálván aa engedélyt, vezetésünkre egy szolgálattevő egyént kirendel, es a közéj égő lángnál egy kis olájlámpát meg-gynjtván, azt kezünkbe adja s maga is ilyennel magát ellátván, veié vándorlásunkat megkezdjük. Utunk végnélktllinek Hetszö fpíyosókon át, mindkét oldalon sorákoaott óriás hordok mellett vezet el, melyekre lámpánk kísérteties fényt árasat; — itt-ott a pin-csctetttröl alálógnak díszpéldányai azon csudálatos növény képezményeknek, melyek osak a boros pin-cxéknek szoktak .sajátságai lenni, a.vezetőm álul arról értesültem, hogy azok növését senki nem gá-. tolja, sSt inkább a borkereskedő azon helyeket hol ez diaalik, legjobban kedveli már csak azért is, mert azok » London-dock pinexéinek ssentélyeiöl s íamer-tettt Jeleiül tekintetnek: — ha a Trilágot fölemeljük •ÍW *»kbo*. a legkisebb léghuzam közeledik, rezgő mozgásba [onek s Umpánk világa elöl parányi vörös ^atOMkák nyilsebes seggel — mint » kigyó vagy 87»«— iaetfntaftkt-a kicsínyiteU alakban erdőt kí-
pezu sűrűségbe menekülvén, Tiuva őket üldözőjük nom követheti, a melynek nedves homályában — ugy látszik — honoaultan jól ŐTzik magukat. Minden csendea ób hallgatag, — lépteink a puha homok földben minden nyom és zörej nélkül enyésznek el 5 a túg Űrben nem hallunk egyebet, mint szavaink tompa vÍBzhangját. Mértföldnyire tetsző távolban csillag-forma világos fény tűnik elénk, — cz a folyosó egyik végén munkájával elfoglalt egyén lámpájának fénye, mely ezen rejtélyes alvilág emberének valószínűleg máshova! távozásával szemeink elől ismét eltűnik. A hordók hosszú egyeneB vonalokban, melyek as égitájak Bzeriut számozva a betűkkel vannak jelölve, vánkoe-fáikon nyugosznak, különben alig lenne lehetséges ezen hosszú soraikkal elágox.ottan messBe_terjedő pin-czékbeu — m&lyek nem csak a raktári épületek de azokon jóval odább a szomszéd ntcsák alatt e íny ólnak — magunkat tájékozhatnunk. Most azonban az óhajtott czólt elértük: Vezetőnk lámpáját főidre teszi, zsebéből kivévén a miitételéhez szükséges kis ínról és tollszárát & miután a „Tasting-order"-bent bepillantás után a hordó azonosságáról,meggyőződött, munkájához lát u csekély idő múlván a bór melyet megízlelni akartunk, a kis nyibison poharunkba csurgott, azonban ezen roppant pinczehelyÍDégekben a hosszas b időzés nem valami\'nagy elveset) a külön -•f^le Bzeszos italok erős kigösölgése miatt sajátságos mámorba jött érzékoinkol a-tavel: lövő éderhazára gondolva, Nagy-Britanniára oly csáberővel biró nektárt mogizlcltük ugyan, — do azt utolsó cseppig kb-inni tanácsosnak nem tartottuk.
KOVACÖ NEP. JAN09.
Itt 02 idfl. hogy a pályaudvar felé vezető* átmentében aa ujotian telepítendő hasakra ügyelem fordítassák, mert majd itt íd kurtán jutunk a akkor gyűlik még bajunk, ha már a hasak fenn állandnak. Eb ekkor már késő leend okosan Qsólani as ügyhöz.
Forró^ajtásaa lakosságnak az, hogy a városban telepítessék\' egy sétatér azok élvezetére, kik épon^emral .gyönyört sem lelnek a bor- b öercaamo-kokhani W Ily nyilvános helyeken. Méltó is, hogy meghallgattassák a népnek e kívánalma, mert nem tagadhatni, hogy a munkában kifáradt embernek és léleknek jól esik a b Óta tér. Lcgalkalmatoaabb helyül ajánlkoaik pedig a kis templom mögötti tér. Áldást mondanók arra minden esetre, ki ez ügyben sikerrel kezdené meg munkálatát. Itt az Ősz, közéig a tél, vagyis a telepítésre alkalmatos idő.
TEKSANCZKY.
A komló termesztésről.
T. szerkesztőségi A k. m- aug. 28-ról a t-cser-keaztőaégnck a komló termelésről küldött csikkemet, legkivált ns általam hazafias törekvése végett, annyira tisztelt .Zalamegye gazdasági egyesülete mél-tánylata miatt, kérem b. lapjábi felvétetni; miután azon ídőköaben a „Hopfen Zcitung\',-ban megjelent értekealet, a köztudatáét még inkább megérdemli, a komló \' termelésnek hazánkban történendő tüzetosb terjesztése végett, és igy annak a t. Znlamegyei gazdasági egyesület általi még inkább való felkarolásért sietek azt egész terjedelmében közölni;
„Mert ba a magyarnak iBten által annyira áldott földje és-Bzerencsés éghajlata a világnak legelső borát képes előállítani? miért ne bírni a legjobb miné-müségü komlót is megteremni; melynek életben léptetése, és kellő mérvben! terjesztés", egyre emelkedő mesés ára mellett, a hazában roppant kincseket szivárogtathatna, éa a magyarföldnek hírét a külföldön mégínkább emelhetné- — S ba a Badaeoonnak Prometbeusa értette borának a világ piaczán a világ ismertetését megszerezni, miért ne tudna értelmes-oége nsgv terjedelmű birtokaiban oly talajt kikut-tatní, mely jövedelraes komló termelésében a sntii komlón túl tenne, s a magyar komlónak az első helyet kiérdemelné Gambric.ua országában.
Halljuk tehát a komló újság lapot, mely ezt mondja:
A jelenlegi komló kereskedés összehasonlítva, as élőbben! évekével oly lendületet nyert, melyet a Isgv^rmewbb^rén^rcméiry-sem mirt volna\' gyanítani, mert midőn az ezelőtti termelés és fogy osztás, csak a helybeli vagy legközelebb vóroBok Bsü-kaégle-tének azük határaira saorítkozott, most közlekedési intézeteink által annak érTékeflilésében, mTndérTuTaTr" tárva állanak az átalános világkercskedésébcn, minélfogva a legközelebbi, csak pár bét alatt ft komló kereskedésben, oly élet fog ébredni, melyet semmi más gazdaság- vagy industrin-ágnzatában nem várhatni..
Az DO éves komló termelés történelméből csak rgy példát:
Az 1828-Ík óv az akkori szükséglet és kelendÖ-Bégrc a terraéa igen kedvező volt. A finom termésnek mázsája 5 fton kelt, mondom üt forinton, raig a silányabb termésnek fontja 1 krral fizettetett. Miért U ha mindjárt akkoriban, a karók és a munkadíj, a jelenlegi költségnek alig \'/j-at tette; mégis a termelő nem lehetett képes, azt a komló termelésének jövedelméből fodeznh
Az 182Ü-ik év volt a végzés áljaiJútfizv-c a termelő és a komlú kereskedő ezen kárának kiegyen- i litéBérc; mert a mondott évben az 1828-ik évből fen-marndott komlónak mázsája 200 frt, nz nj termésének ára pedig*240 frtra emelkedett
Miután pedig azóta n sörkéazítés szükségleté^ nek minden legnngyobhszcrÜkomlótermelésónek életbe léptetése és terjesztése sem képes eleget tenni, nincs a komló árának CBökkcnlictéBetÖl ós visBzaesé-töl mit tartani.
A jelenlegi állása a komlóültetvónyéknek ki fogja mutatni, hogy nz idén a komlónak ára mind a kél legutóbbi éviét felül fupja roulni, lia mindjárt a komló termésről n lcgürvcndetcsbb tudósítások érik is egymást, és az augusztus, n tennclésre, ha mindjárt a ledkedvcaőbb időt Bzotgálandjn is annak Btü-rotjókez. *
A Felső-Ausztriának úgynevezett Malom kerfl-Ititében (Muhlkrela) évenként 6000 mázsa komló ter-moltetík, melynek mázsájáért 18G0-ik évben 300 frt (jelenleg 400 frt) fizottetott — Mi szerint egy hold komló Ültetés 2000 frt, évi jövedclmot hozott, most podig még önnél ía többet — Tehát nyakra föro, a minden erőnk feszítésével, a komló, az annyira hasznos s oly moaÓB jövedelmet hozó kurolótormelÓB után legyen minden értelmes és-számitó magyar gazda, a mohul.. Hogy a komlótormolóabcz még nem is kitÜno erős ós sairoa föld kívántatik. .
Id. rigiozai KOVÁCÖ JÓZSEF.
<§" 131 $»
tője nemes vállalatának. VUsy Pál főorvos.* A szent-Ügy érzetében, a.&zukölkőd&k nevében vegye forró kösaönetönket a nemes emberbarát.
* Kísn \'Endre mérnök nr a népflnncpcn jelen nem lehetvén, 2 frt o. ó. küldött be a lapok aawkeaz-tőBégéhez, mely köszönet mellett a. knpüáviri központi segélyzŐ bizottmány rendelkezése alá tétetett le.
* F, hó 12-én nyitja meg Hess János rajzmea-ter a gymnaoiam ugy a városi Iskolában rajtelőadá-sait. Ajánljak a szülők figyelmébe, kik gyermekeiket beíratni óhajtják; magán órákat is ad mérsékelt ár mellett.
* A Lajpnigfélü kávéház helyiségében G-An vigalom tartatott jótékony ezélrn.
* Ismét szomorú jelentést kell termünk a még folyvást dühöngő marhavészről. Három helyen dűl a vész, B.-Bertiny, Főnyod éa Vöraíin; a íiárom helyen a járvány kiütésétől fogva ÖnazeBen megbetegedett 574 db meggyógyult 110 db elhullott saept. hó utoljáig 433 db, egy db ugyonveretett A három helyen megmaradt marha létszám 808 db. Köszönetet kell szavalnunk Vissy Pál főorvos cb gf KnrgáchMór főbiztos uraknak, kik semmi fáradság..t és áldosatat nem kiméinek, hogy -j, véss tovább terjedésétől meg-nientBék község-íinket; s a vész. helyén orvosolják, szüntessék a bajt.
9 A marczsli gazdasági gyűlésen ismét közakarattal m. Jankovich László ar kiáltatott ki elnöknek.
&. E. J—rok, Eisíciin : A levá.b b említett UttJcoiÍErt kaptuk 8 köxölnl rocJnk.
ról ín a a eréot rptiáclkcxhn
R. E. ICöstonet rés<TÍtedirt, a ntiptAnh jol bchiík; aj utóbbi most kurfll kJ sajt ¦ al*!.
-Lapdacjiot." Tíeliíi Tulna bereani
P. G—nak ; Virjjik aoraidat; a naptár m^jj- tsissoití-T. A l«irküs«1 bbi oirrn i cj-úté* f ariii^osUU Oot. PA a mlT-lést* vl/nt.
^Ea*óti adaesAk," tncgjArtik már bett^hét «n.tp*
R. K— nak; !gmA vsa ÍSnnck, &i a bt onyos iniitria/íPió maga io helitu tLvedíaet; ka idSalteu^edi, mágia Icwlct tracS.
rEoppcatjCk.° Ha Ba nem a bspba k~úí\\, hatvera a tuSpün-Q\'-prr. IcgRlibb — fe\'erMitstt ti voIoa.
„Hiumsior íl it a ma^T&r " Ii ik tanai hustcor is ; OticiÁs.
.Virgil koc* ¦« Jó , Srrr-Qilfiah & UlilkotiínaV
Vco.-prémbe ; BBianed fi-nye lelkem raata —jobba erel-tnk yqIcb,. ha Hunit írja; .& píiütan hogj * bau T*
K-aniiíim, SétAfinftk: Ind&au Ba vi-lQiih sctíI, abUji
"nSk7"Ei. frjerfir: íídfU Ii^aleket nra álj&sb&tsBk, tumcia ha 5a birea festi & rárui éa rljékrt, tluteiet p^tdáai-ayal
FololfíB BBorlicaLtg ; H0DO2 ISTVÁN—
Hegyei tadóBlt&aok.
, - Moháea, 1803. okt. olojón.
A 1)ö1ob Alkotó igen holyoo alapra fektető a tjjrmészot*rendszort, ugy hogy as évszakok mind-fifíVÍlíe külön báj- b kellőmmel liir, nioly kárpótolja a ~máskUlÖnWn turhllnkro vált napokat. A tavasa ifjú
iíapoevár.
* Azon nomoBBzivŰ adakozók névsora, kik a népünnepély költségeinek fedezésére ajánlatokat tettek: Kelemen Lajos Il-od alispán 2 frt (elébbi számunkban hibásan volt sscdvo 1 frt), Boboz I. 1 frt, Nöthíg K. 50 kr, Babóchay Gy. 50 kr, Hompola J. 60 kr, BácBmegyoí J. 1 frt, Kontrássy F. 1 frt, Sjjuu-tor F. 50 kr, llarflányi F. 1 frt, liarray J. 50 kr, Donnor M. 1 frt, Szávai J. 1 frt, Saokolay D. 1 frt, dr. Töltónyi J. 1 frt, Strinovics 50 kr. Gazdag 50 kr, Appel 50 kr, Borsiezkinö ae". lfrt, Kovács J. 40 kr, Markusz J. 1 frt, Loncz 50 kr, Szalay Alioe 5 frt, Takács Károly r frt Lléhbi számunkban köalüttek-kol Összesen 09 frt 80 kr o. é. \'*,.,*¦
* Dr Víssy Pál főorvos úrtól kÖvotkező lelkes aornkat vettünk: ^A másnap tartandó jótékony ünnep költségeinek fedezésére küldök ogy db oB. aranyt. Islon áldásából jó sikort kívánva o l«ir»k szorkesz-
Gazdasági tudósítások.
Ragy-Kanizsa, okt. 7. A szorgos dologidő miatt hetivásáraink egészen üresek, b alig hogy a helybeli szükséglet kielégíthető, mindamellett a bura és rozs elhanyagolt, a főzésre való árpa szinte kevés figyelemre méltattatott. Zab megtartotta árit, régi kukoricaa csupán a sertés kereskedők nek jegyzett ár Bzerint eladó. — A repese már évnk óta nem volt ily lossudan, mintha a legtöbb gyárak megszűnnének dolgozni, árak névlegesek.
Az árak következők: Bura 84^—87 fontos 4 frt 25—50 kr. Rozs 79—82 fontos 2 frt 80—90 kr. Árpa 70 kr.—3 frt. Zab 45—4G fontos 1 frt 90 kr.—2 frt Kukoricsa g3—Ffi fnitlns 2frt 90 kr.—3-fi L Kepcui -G frt 50 kr.—7 frt. Fehér bab 4 frt 80 kr. — 5 frt. 100 fej káposzta 6—8 frt- Egy zsák burgonya 1 frt.
E^&posvar, okt. G. Legszebb őbzí napok, az elvetett eleségek jól kelnek az e»S és meleg napok ntán s hjbátlannl; a vetegatés tnéff eff>*rp- *""* ""v gazda megh7^"gf>" ^l-Altám*m?g-^n4»tt--mf^^p^-mnl1^?}?.
vak A szüretnek nagy részt vége; mennyiségben ~ közép termés.x minőségben múlt évhez hasonló. Legelőink az cső éáTneleg napokra egéasen megujultak, jobban néznek ki, mint a nyár közepén; kell ís, hogy a barmok aokátg kijárhassanak, mert ugy is kritikus tcleltctésnck nézünk elébe. A hajdina kezd érni; sokan szedik a szőlőlovelct takarmánynak; a szükség legjobb gazda. Éjszakáink hűvösek, reggel erős kőd, azért estvénként mégis gyakran villámlik, dörög is. Píacziárak: tisstabnza 3 frt 80 kr.—A frt Rozs 2 frt 30—45 kr. Árpa 2 frt 5 kr. Kukoricaa 2 frt 80—90 kr, uj 2 frt 50 kr. Zab 1 frt 60 kr. Egy zsák burgonya 80 kr—1 frt Egy mázsa széna 2 frt 20 kr. Egy akó must 1—4 frt. Egy kövér lad 5 frt —2 Irt 50 kr. Egy metszeni való borjú 8—9 frt Egy itezo zsír 50 kr. Egy kenyér 40—60 kr. Egy fej ká-^ . in ic u_______ i.:„_tt~: ia i.- i.i;.»„;
)S2ta 10—15 kr. Egy
iteze hivaltcj 10 kr, tehéntej kr. Egy.itczo tejfel 20 Er. (ü. p.)
Karád, oktbó 5. Sz. Mihály napi vásárunk olcg népes volt, de a kereskedők. kalmároFniért
Etnasckodnak, hogy iíig vásárolták bo sokan aa_nti^_. öltségot, a pénzszűke sóhá sem voltián érezhetőbb mínt jelenleg. Szegény égotteínk saámára m! is sínre t né nk valami Ünnepélyt rendoanr, ha elóhb nem, a tólon; BaorkesmtŐ urat is várjak. — Gösmalmunk ká; . ssttl, nagy segíts ég le\'sz a vidékre; vetései ok a legnagyobb Mminyt__is_\\ieliglfika kukorlcaasanrtt -most keadŐdlk nálunk, hitelesen irhatom-önnok^hogy mind az uradalmi, mind a polgári földeken oly gaa-dflg az a jelenícgi érhei mérve, minőt eaak Tárkat- , tünk, s háUvaUartűtuuk as Istennek. Cteynaa......
életre ébred, a puha főben oly jól esik pihenni a beszédes csermely partján, s színi a balzsamos léget; a nyár rózsaleplet von a bokrok falé, mig az Öss, a gyümölcsöt Órleiö kedves évszak, a "bajos tavasznak testvére, tárt karokkal hivja az embert kéjt ébresztő Ölébe. A borszüretnél van-* kedvesebb foglalkozás, midőn a szőlőtulajdonos érdekkel gyűjt minden bor* csöppet, kíváncsian vL-.Bgálja hordóit, mint a kártyázó, kí a kezében levő lapok értekét feszült figyelemmel szemenként bujtatja elő.
A Bzüret nálunk már bevégződött. Fölötte kár, hogy a tulajdonosok oly korán szedették a szőlőt, mert még nem is volt tökéletesen megérve, már a kádba gyűjtötték, holott a mostani kellemes napok a bor minőségére nagy előnyt nyújtottak volna. A korai szüret soha eem volt előnyös, s ez okom uéniely vidéken azt, -ogy a bor nem is bor, hanem irgalmatlan rosz lőre. Az" emberi éflL találékonyságáról ismét ¦ tanúskodik az, hogy némelv BZŐlötulajdonosok a szőlőleveleket takarmányul szedetik le. A takarmány hiányt ezzel ia pótolni óhajtják, s ha a tőkéknek az erőszakos koppasztás nem fog ártani, ngy az eszé-lyea gondolatot eléggé helyeselni leliet.
Hetipioczunkon a legutóbbi vásár alkalmával vagy két ezer zsák cbovcb tengeri volt összebalmoz-va. Egy-egy zBákknl 70, 75, 80 kron lehetett venni. Morzsolt uj tengerinek méreje 2 fton kelt.
A Duna vízállasa roppant csekély, oly annyira, hogy a kíszáló partnál a hajók alig bírnak megfordulni. Luezenbachcr hajói most aratnak ez évben másodszor, nemcsak gvBzelmet a német hajók fölüli, de anyagilag is ; mert könnyebb szerkezetüknél fog-nem igényelnek i>lv mely vizet, mint a Dunngfrahajó-társulat hajót, a e miatt naponkint hétaser annyi utazó Bzállitatik rajtuk. KL-GIERAY.
Hírek és esoményôk.
/y, A Zala-Somogyi Népnaptár 1864-re megjelent és &<11H » példányban a szétküldésre készen áll, a számos rendeléseket tekintve, második kiadása reraényl-hetÖ- Nagy nnptar Lótott példányukban író papirossal ellátva títi kr, fűzve 40 kr, kis naptár 20 kr, szime cziiulapján Deák és bomeeich arezképe látható, valamint Zala ée Somögymegyo czimere ís.
/\\ A szüret a kanizsai h^gy-ekea be- von fpjezve, nem Hgv vult mint régen, mikor hetekig tartott a ta-raezk és puBka dörgés; nem vult gazda, ki vendégeket ne gyűjtött,.,„volna jiinczéjébe, lud vetelk-oduik a vendégszeretetben ; most ugy un történtek mulatságok, de oly halkan, bogy a szomszéd szomszédját alig hallotta; hiába, érzi minden ember a nehéz napúkat.___----- ---- --, -------
f\\ A helybelyi gymnasiumban h beírások valamint n tanulmányok megkezdődlek, az ifjuflág szép számmal van jelen; o hó 12 én az izraeliták iskolája is megnvilt; említést érdemel, hogy derék kereake döket képei. E tanoda képzettéi Európa több nagy városaiban valamint híres bankár házakban nyertek alkalmazást. Felsőbb rendelet következtében nem szabad e tanodát keresztény gyermekeknek látogatni; a mely helybeli kereskedő gyermekét szinte kereske-dÖoek kívánja nevelni, hogy öreg napjaira ax üzletet átadhassa, más városba kell adnia, mi annyi kia-adásba kerül, hogy itt helyben 6 gyermeket tauit-tatbntna.
& E hó 12-én tartatik meg N.-Kanizsán az utol sóelötti országos vásár, mely a nagyobbak közé szokott tartozni.
/\\ Végre csakugy^Ti látpjk, hogy aiSoprori-liB-nizsai vonal építése komolyabb akarat kivan lenni, a ha az idő és körülmény engedik, Lnczoszék módjára tán el is fog készülni — papiroson — éa később a többi.
/\\ A helybeli Dalárda-egylel -óhajt «gy jótékuuy előadás t-rendezni a szűkölködők javára, míriil már előre is bátrak vagyunk a t. cz. közönséget órteaitení, a további közlést fenntartva magunknak.
^ A városi hivatalnokok közt változás történt, Barcs György nr neveztetett kt 2-od aljegyiőnok, Kuthy Emil tVBzéki iktatónak, Plichta. Károly írnoknak.
?1 DiwischoVflky József, nagyszerű világkiállításával ide érkezett, s a „Zöldfa" vendéglőben van felállítva. E gyönyörű s természetim photographiai látványosság érdomes a megtekintésre-^
iBÉf fzlet íicljlség válíozíaíás.
Hűmmel Jáiaos
ráltótörvenyszékileg bejegyzett
faszer- és - wkerateti Kaposvárott,
tirislélc\'tterjelcnfi a nagyérdemű közönségnek, hogy kereskedését, moly már évek óta a bnzatéren Gundi ur házában áll fenn, tblj-ó évi október havában Hítallér ur házába fő-uteza 170. sz. a. átteszi; midiin tehát a t, cz. közönségnek njonnnn és dúsan jelszerolt fűszer-, csemege-, thea-, rum-, bor-, papir-, festék-, vas és réaara-raktarat jutányos árnk és a legpontosabb szolgálat ígérete mellett ajánlja, egynttal arról is értesíti a tisztelt közönséget, hogy kereskedésében a mohácsi güz-ma-lomböl Kaposvár és környékére nézve kizárólagos
létezik, s mindennemű llsit és dara ugyanazon folyó árért, mint az említett~gBrmaómbii5"^plia<S,\' azon külőiibséggelr hogy csak--szállítási dij számíttatik tel — általánosan cl Tan ismerve, hogy minősége minden más lisztet fölülmtil — fölösleges tehát ennek további dicsérése.
Sxédíi slsiiiáSi
iliháldon Somogymegyében, van egy helyen 140—150 mázsa első osztályú öreg széna eladó. — Venni szándékozókat e lap kiadó hivatnia bővebben értesitendi.
Síind asröt világrészből felvett yilágkiálltáBJiiak um.
EHi#aJ*\' ifllfca, ámetífeá" és áisírála MŰflaBOZJáTA
Parisból.
Ezen, a természet után felvert photographiai látványok, tájékok, városok, emlékek és tablaux-ok szerint
két MálításM áJI,
t. i. Magyarország, Osztrák-, Steyer-, Tirol-, Cseh- és Olaszországból; továbbá Eóma, Nápoly, Florenz, Ve-lencze, Belgium, Flandria, Frank, Savoya, PyrenSek, Görögország, Törökország keleti része, Nubia, India, Jáva, Japán, China, Algir, Tunis, Tripolis, Fez-Ma-rokko, Angol-, ,Scót- és Irhon, Német, Helvét-, Svéd-, Oroszország, Észak- és Délamerikából, végre pedig néhány Australiahoz tartozókból, ugyanis Sumatra, ZZ__:r_____Kortra stb. melyek——\'.-------
n látogatónak agy OEyfclOSi 3T©"VOl"^©ar
láttatnak, 8 egy csavar közreműködése által mozgásba hoznttatnak, ngy, • hogy a széken lilíi az elszámlált tárgyakat kényelmesen szemlélheti.
Mi felkérjük a m. t. közönséget-ezen kiállítást fbl nem cserélni a panorámával, minthogy ez a legnjabb Sistema szerint Parisban állíttatott össze, s mely itt mt\'g sohasem láttatott, ennek következtében bátorkodunk a t. közönséget felkérni, hogy minél gyakoribb látogatásbon részesítsen bennünket annál is inkább, minthogy a t. közönség ezen kiállítás által, mely néhány száz másolatból áll, szerfölött meg fog lépetni. Látható X.-Kanizsán a Zöldfa vendéglőben reggeli 10 érától esti 10 úriig. Belépti dij 20 kr.
-486ár8B0kó évre. SzeAeszté PÁN\'CZBL F.
Patkó izükik IlliTÍril.
Néhány Duhaj meghallván, hogy Patkó megérkoiott, fclkcrcaésiSro indulnak.
/ ^^°^ff^f^\\^\\^-^f^^ épen most sajtó,alól kikerült, fenntezimzétt naptáramra, több szép mefrsvenuycl¦ Wtkezd ^alommal: A) Naptár, rész, u m. hónapok, időszámítás. A Felséges uralkodó ansztriai ház stb
MUr^r^ «%í-7«fÜm°nA • B) W\'VT, D**,IW» 1864-1«, költemény Koboztól. - Az üstökösökről, LiMrow után, *«ny.l«L - As eg. - Cs.llngok, bolygók s a naprendszer. - Északi fény. _ A hold vonzó erejéről - -hgy napom; költ™ Aulától - üt a* éjfél . . . költemény, Tuboly V.-tól. - Későn érkezett tanú, Dán Wn^ ugy,. esemény. (FortUtás) - Népdalok Tárnok tói _ ¦ Metszvények. - Egy rozzant hintón,, költemény, Piánál Feritől. — Arany mondatok, Nagy Lajostól, — Kedves bokréta, költemény, Kuthy J-től — Az állatok Z ÍM tozásának bi^etói, dr. Schreyertöl. _ Adomák. 0) Vegyesek/TürvémWkihat pL Zs f i- Vf "
lye.Táb.a. b)\'Magyar királyi ítélő tábla, c) VílWfeltLon^^
^^SS^SSSSi 3SxL**»8 w ^ »—«4 *^&iS2Z~<Lz
_ OJmfti „apternak 40 L Wnyen iötW s irlapokkal ellátva Tű kf tí„ fan Sk Tf\' Tr? T^^tr ^tpél^val^.ok. - NspU^ \'U^gszl!^^ \\
\' \' " -U-:-~——--1___WAJDIT6 qÓZSKF, a Naptár kiadó tulajdonosa.
"" \' ,\\ - \'¦.WajdUn.Jíue, kiadé, láp- é„ nyomdatulajdonos Nagy-KamWn.---:-
Nögj-Ksmizsö. II. évfolyam.
30. szám. 1863. oktqber 20-án.
fi p3 rűirP iT! N ? JV\'r Sí ül ra,tnÍ011 hÓ !"Ún °-én é8 S°\'án- - K15fiaetóa\'\' »r P0«t*» ¦•étkOldé.iel e, bérben házhoz hordva egész évre
0 frt.; félévre 3 frt. Negyed évre 1 frt 70 kr _ Mmden előfizető n tulajdonos kölcsön könyvtárát az eddigi fenutállú feltétek mellett fél áron használhatja. ->y,ltte.r egvPeUt sorért 10 kr - Hirdetések négy hasábos Petit sorért l-ör 7 kr M 2 or 6 kr. éa minden további beiktatásért 5 kr. o bélyegdijért 30 kr. fizetendő.
A beiktatási díj s a lap kczelonet illett minden tárgy a kWdó hivatalhoz Nagy-K-anitaára; a lap szcUcini tartalmát tüctö küslcméoyek pedig, ngy minden legelek
bérmentve a BEerk^aztöaégliea küldendők Kaposvárra.
Tisztelt sserkesstő nr!
Butógát, 18G3. oki G.
Kapván önnek beesés felhívását, f. lióó-én berándultam MarczaÜba, hogy mini a „Z.-Ö. Közlöny szerény referense réaztvegvek a somogyi gazd. egylet azon ülésében, melv részint a kllszöbön álló tisztújítás, részint nz egvlet el-viöke által már hónapok előtt szóba hozott somogyi vasút kérdése miatt, eleve rendkívüli érdekeltséget gerjesztett.
Az 5-én tartott igazgató Tábsrtmánvi ütésen, mely a vasat tárgyában bizalmas tanác*-kozmánynyá alakult, — képviselve voltak Somogy legerősebb családai ugyan azok által, kikkel majd minden nevezetesebb mozzanatok alkalmával találkozni megszoktunk , rajtok ki-vUl az ujabb idők néhány embere volt látható még, kiknek jelenléte eszünkbe húzta a költő bzavait: „andere Zeiten, andere Lieder."
A gazd. egylet néhány ügyei után, végre szóba hozatott a vasút. Az egylet elnöke újból előadd, hogy Somogy jelenleg oly helyzetben van, miszerint ha önerejével a megve központját vasúttal -ft déli pályával összekötni -s ez által a kereskedési forgalmat a megye számára minden időre biztosítani akarja, •^Üiz\'on esetben, moüt ezen vállalat létesítéséhez szükséges toke-pénzek, jelzálogi biztosítás mellett, rendelkezésére állanak. A kivitel módja körülbelül abban állana, hogy a Kaposvártól akár Ikiglár, akár Marozali felé Keresztúrig, vagy Vesén át Komárvárosig építendő pályának meghntáro-sott rayon-ába eaö birtokok holdankint bizonyos Összeg (4—5 frt) erejéig léköttetnének, azon 32—40 esztendők alatt törlesztendő tőkék biztosítására, melyek e vállalat létesítésére kül-
földi házak által már felajánltattak. Az elnök f egy ily értelmű levelet fe! is olvas, s az Ügyet a tanácskozmánynak melegen ajánlja.
Ily vérigható a nagyon komoly természetű tárgy kivált nálunk, nem tzámíthnt ei\\ bloc elfogadásra, s a kérdés körül csak liamar i lénk vita keletkezett. Az elnökön kivill a feltétlen elfogadást csak egy törzsökös magyar gazda pártolta, míg a többi vitatkozó inkább a kérdés kétes oldalát illustrál&i. Végre abban tör-
téfH giegállafiedáa; —hegy- -nevest essék.....-ki egy
bizottmány, mely ez ügyet adatokból tüzeteeen tanulmányozván — az egyesületnek s es által közvetve a közönségnek a kérdés minden esélyeiről s kiviteli módjáról felvilágosítást adjon. E bizottmány következőleg alakult: Jankovích LubzFó elnök, gróf Zichy János, Somsaién LÖ-rincz, Freistadter Antal, Fekete Gábor, Tallián Pál, Tevely Elek, Dornay István;— Knf.osvár részéről: Mtitkovics György, Suhaidl íí., Krisz-tinkovics Antal, Spitzer Mór.
A mi már most referensi véleményünket illeti, megvalljuk, hogy ha helyesnek találjuk -is azt, hogyn-kttzttntaíg-TnielOtt i3y-nagy-terhet-magára vállal, háromkor is meggondolja a dolgot, & ha e miatt a váfc^ttoiny^lune vezért, eléggé tormészDtosnek találjak isí^meg-seniirt- > hetünk egyet a nap győztes vitatkozóival, az.on. kiindulási pontokra nézve, melyet elfoglaltak, s azon mdokqkra nézve, melyryel ^támadtak és győztek. Az unalysis hamar bonczkéssó lesz, mely szétbontja a szerveket, az életet, — de nem teremt soha. Ha a meggondoltság kétely-lyé válik, már akkor közeledünk a tagadáshoz.
Szerintünk igv áll a kérdés: akartok-e önerőtökből, saját megyétek diszé-
re. saját birtok tok értékesítésére vaspályát építeni; & ennek folytán képesek vagy készek v a g y t o k-e a z ebből folyó indirect n ve re Béget — bizony 09 tényleges áldozattal, 1 e g * roftzabb esetben — ennyivel megvásárolni?
Ha e felfogásunk hely*s, akkor azt, hogy a vállalat jövedelme* lesz-e, nem-e, hogy a forgalom statiakája előbb tisztába hozzattassék stb. felesleges, rali vitatni- A?- ellenvetés csuk nz le-hetett volna — „jó és szép de nem bírjuk meg.u Ha a statistika kedvezőn mutat, ha a jÖvedel-mezés bizonyos, ugy nem mesterség a biztosítás ; ha pedig a biztosítás már megadatott, csak mellékkérdéa as, hogy fog-e jövedelmezni. A kérdést leghelyesebben az fogta fel, ki egyenesen kimondta, hogy akar biztosítani, vagy ki határozottan megtagadta azt.
Akarjuk hinni, hogy a kiküldöttség a mienkkel hasonló nézpontból fogja a kérdést tekinteni, mert ellenkezőleg a választmányra utasítást alig tarthatnók egyébnek , minthogy az -eszme no -egysxertten-T -4iaBeía-4H30nyOB—de©9-rummal, secundum regulás artis temettessék\'el.
I^raz, hq^y iniiideHi^e^y hold fittldrs 4—S ít bekeblezett teher aoij igaz, hogy az eszme-— miszerint: egy magyar megye maga emberségéből ily nagyszerű vállalatot létesítsen, oly ssépf fényes, minőre mi szegény magyarok csak vigasztaló álmainkban gondolhatunk: mégis vele végkép felhagyni; s tehetetlenség link ujabb csattanós beismerésére fanyaro\'dni, mind az ideig nem akarunk, mig csak legkisebb reményünk lehet az eszme valósnihatásáhos, optt-mismusunk nem csekély tápot nyer ason kö-
TekimL©t©$ ^ser^eistö ur!
A Zala-Somogyi Közlöny múlt évi 17-ik ásásáéban uti daplómat közölvén, ebben emiitóm, hogy m. báró Waltefskirchen Vilmos nr Gber-ThaHi várában 60 volt romai császár mellképei festésben láthatók. —¦ IdökÖaben szerencsés valék azoknak jelszavai (bj mbolumaihos) is Jutni, melyekkel szintén a t. olvasd közönségnek szolgálhatni óhajtok, ha L í. azor-kcaztŐ ur felvételre érdemesnek találandja.
Tiberitisnak Symbolnma volt:
Melitta hmdara (jaara daglubora. A juhot megnyirvén, jobb gyapját lehúzni,
Mint vérét kivévén, azután megnyúzni. Pásztor a jó király nyájára vigyászon,
Igy gyapjával magát fedezze, ne fázzon.
Nérónak:
ÁTtem qnnería (orra alit Tudományórt vagyon egy darab kenyere, "" A ki abbét szép részt önmagának nyerő. De a mellett sem kell ugy lenni mint here, Ámbár fol nem törik a bölcsnek tenyere.
Galbának !
Hiloii legendás, bob omendtiB. A katonát nem kell mint barmot vasárl\'ni, Hanem ba késs Önként a többihez állni, Mert így mindenkoron nagyobb kedvvol harczol, Kemény ellenségnek bátran megáll a dacsol. Othonak:
Unna pro B53HJ».
, Nem oly káros egynek sokakért meghalni, Mint sokaknak egyért halálát javai ni —
Yu 11 oly fejedelem, ki éltét le tette Uraséga népeiért, a dicséretét vette.
Viteliumak .*
Bqouo odor hrotio. ocllnr cItüi eecluí.
Ellenség vérének méltán van jó szaga, Hazafinak inkább, ha ellenség maga,
Mert cz pártos lóvén országnak kárt tea zen, Melyet szegény haza ilyek miatt vészen.
Vespasianttsnak ;
Lutri bonná odor ex re qualüxt. Nyerceég jó szaga akár honnét vegyed.
Mely ha van, mindenek hasznára letegyed. Te, hogy magad hizlald, nem csak ősért lettél,
Matasd meg, bogy mások hasznára születtél.
Titusnak:
Priocepo, Orbis fttnor boans. Világ kedvessége a jó fejedelem^
Kegyelmcsségéhet, mert va#hiedelem, Jó uralkodónak mindenek őrülnek,
Minthogy ő miatta kárba nem merülnek.
Antonius Fiúsnak.
Mcllus pcrvoro nőim, qnam occidorú mtlle. Jobb egy hazafinak éltét megtartani,
Mint sok ellenségnek levágván ártani. Ellenséged helyett aok isméi támadhat,
Igaz hazafiat oaak az Isten adhat.
Jtfarctis Aureliusnak:
EcLnl eletnentiö custos.
Király ha kegyelmes, ne féltae orsaágát.
Mert ugy megtarthatja ea drága jéaságát, Az Isten javallja n kegyelmességet,
Főrendnek inindonnél aa ssül kcdvcflacgat.
Fertinasnak ;
Harcsoljnnk erBoen mi cüenségünkkel, Bistatván magunkal jó reménfsegünkkel.
Kikkel ÍBten vagyon, ki állhat ellenek ? Egy gyözedelemröl majd másikra mennek.
Diditis JulianumaJ: :
Ha ez, avagy másnak van valami ára, A ki rá szert tehet sem virrad az kárra,
Mert a mit ér, tőle soha el nem veszti, Ha ingyen keséből aa* ki ním-eresatL Has.
Fecuoias »bediBDt oranta.
A pénznek egyaránt engednek mindenek.
Főrendek, szegény ek, ifi&k és vének, Pénz segítségével sokra lehet menni,,
A mid nincsen azon mindjárt lehet venní. F&scenniusnak:
Tirvs «fo yluears t«1o, lssáarl Dortans
Fő- és más embernek legjobb gond okija, Ha ngy törekedik minden indulatja.
Hogy élvén, mindennél kedvességben legyen, Holta után róla kikl jé szét tegyen.
- Mtcrintumak: /•
FarnBáOBi, aa sperásáara. Terhedet hordöBisad; ha megváltostatni
Nem lehet, a magadtól mesése távoatatnL De asért reménység erős vas macskáját
Ne boosácsd el,jiynjtván anép virágotűkájáfi.
SeUogabalumak:
Rudb sibl luwr*B optitaau.
Mindennek kőnnyebbeivhaJUk ins^sTfelé A kese, ha arany auTteveTi megtelé.
-^rülmúiiylKií; luigv Fici--t,.^g- -^Wnl b6 li^ofj
j.icnt m\'rIio. Jtt igiPBÍlá^vAiretmtliij- lcvó> An-«tnn^ir*iM-«l>ll\':H)n»k .-, Jmi-J:uvinli^iCclű ^^L-!ií1»l-Bl! ¦Intsy JBwof, Csó-
___^.niAnTal; titknV\'nz oloMri.; |i4nttikii.oklilC fttn
Gilspitr neveztetett ki.~Gitsp_iir ur mintegy 4O00 JüUrnliíkut vesz itt, nem ] npirosbnn, hanem osak jnpiroson! Mind ezckutiin pcdijr egy ro]ijwn>t nagy it iügi ebédhez tiltunk, 8 miután.,31..
tv-«;ra nltllnfc a lazzt mentünk.;
JitQaBnnel. BUKÓOÁTI.
.. T. szerkesztő ur! A Somogyban dulü marhavész ügyeben ígért tu-«tW«W»Mi»i-k*Te*k««kí>en-+?lj«ttem r-reopt- 80-ról „m»r^$ bctc8JI3.J-«3 októberiül 10. oktoberig bezi-rólagíujonnan betegedett 249 db s igy a betegek ösz-azea szänia, 332. Ezekből meggyógyult 64, elesett _20ö, jelenleg meg beteg 12 darab.
< As egeaz ragálv-kúr nllasn. következő: aug. SQ-uíl mini a kör kiütésétől fi\'gva megbetegedett - 87*, meggyógyult 204, lebunkóztatott 1 db., elhullott C40; a igy az ösazea marhavcsztcEég 641
-.vffibil üti.- .\'
- A vesz. elvágyón terjcävo B. Berény, Fönycd
YOn, Sái oly, B..Ujl»k1-B.-S«t-OyiirgyrFclBÖ-Z>itfo és Somaon-közseg-ekrc s\'aznn nagy lap™, mely ezen 3ielysegcE is a. Balaton kozott elterjedt, a melyen —nyarntzzaka (mint mnndaa] szokaajjLküaségek rideg, marbaja legelőre ki vagyon bérelve. — Azon megtá-unadott községek: bsazea, marba létszáma, a. veszkiütésedéit 28-IÜ dLra meni, mi jelenleg 2190-ro szilit.
. A fentebbi kunu tata* okt. 1—okt 10. időszaka alatt a vesz latszulng . nagy haladást te,tt — mórt a Töiakörébe bcroTrat\'itt ütirj kuz«cg a. m. Sávoly, B. UjInk,.B..-&z-Gvorgy( F,-ZBitfa és Sámsnp-; nzonbnn< e terjedés csak bitazólagefl, mert a vész ezen helysé-, -gel.ntik eeah rttínmarim. ktm-U vaBy-mgly a-fentobb-
~unlitett lajwa UfgulOröl nbcaHáosr miatt^ hol amar-háuak. semmi cnyhelya nincs — a vészbizottmány rggd^crthS) ha>« bortfijtatnft —¦ »gyártván a agarát;
— hogy as ilfatS helységek határaiba — hoh lehető asigorn olzárat alatt tirtatnak, eddig oly szerencsés BÜkerrcl, hogy a nevezett községeknek a nyáron át, ^n^larlölthiisTrmttkOxflt-niég ez idtJg egyetlen egy darab aembejegedim itte^j a^ta^ /aTkzkban^B, minthogy az orvos rendőri\' íntézjeedé-aclt ta Wtete^ben J^Utnai^éghi«_=-AÍejzily^
olyblrteloTl térjed; az áltála előhozott kór is lefolyásban t«Udmnm^^
A legkűxelcbbl:ftldósítÍBban érintett oltás nem folclt nií\'g a várakozásnak, a be nem oltott 95 mélt
-.1 <J IU í>
-^ftWestotiei^asziló ur kcsztbclyi gulyájához lar-ftzídnrabbóUál^ul^llawip jlurab.bijU-gcj.
•dott^g határozottá*} * abb$l *Lb<jU 14, meggyó-¦gyjlti, bet.-g maradt 6.^-megbetegedett.^rájiylng _cockfSlyf a az elhullottak nagyszáma. HilictbVó K-szi, bögy é mcgbL-togüIéB iukibba.jlűrmészütcB mrgforíV zós, melynek.ffz oltottak fofytonnaan kitevek — mint az, ulLTan.-ik kü^ctítczmőnyo , B:i-aqnal .valószínűbb, lUortWúltáfc^mtóiat jotidkivaU vmledga niftlh-tt nem tortúnlii:lett clegendu praeeisioval; s hozza nz oltó anv:ig mrga labbadi\'ziis "ngy^n előre haladt f->-~ •ÍWn Itliei\'á diiabbél-.vótijtett.;—Így a jolcn;oltaai kx-"Bérlet igen kcvéí tanulságos .eredményt a adatot nyújtván, más alkalommal teendünk kiBorletct, hogj az oltások e ragályban! hatásáról ön tapasztalatunkból mondbaBBunk^ véleményt.
SzíveB volt Ön lapja legutóbbi számában rólam, s íg\'^n me-; érd omletten mélt. gróf Forgáca föbiztus urrúí dícséröleg értekezni; ki valóban ritka erély-lyol, belátással a ernyedetlen Bzorg.i Tora mai, e mondhatni béketűréssel küzd a véBzt feltirtnni, adja Isten, hogy Bikertiljön neki o tény, mely :ildásdue klivotkez-ményeÍKel a legBZobb jutalmat, polgiirtárB:ii méltány-lisát kiúrdemlcudné.
31 í engem illet, ha főbiztos umak jónkaratu azorgíilmns, buzgó napszámosra lesz Btükeégo, bonnem tisztviselőn kivül még áldozatkész polgárra is bizton Bzámollint,
Mi reményemet a rugály jövője iránt illeti, azon
véleményben vagyok —"az tüketötcBen töIünk"fjTgg.
Meggj-özödéscm, hngy ezen nynyiilya a lehető legveszélyesebb minden betegségek k\'izott; ml az
ősszes állati fajt látogatja — de rngTtly; leven, ks-zünkbon van azt majorjainktól távul tartnui. Csak az a BicrcncsétlenBég, hogy köznépílnk — mely a ku-ruzslónak a lí\'gesz tel énebb babonát rlbíszí, a tanácsára a legbolióbb eszközöket ffllinsználjn, nekönk ft I •gtcrmcazetesb s kézzelfogd.itóbb ig.izság\'it nem hi-B :i, s njáuluft czéltioz vezető ctuküzeinkut — mort némi áldozattal a kényeimetlunséggvJ jár, nem csak megveti — do ki is játaza.
K^ü^rko\'dó óí»evóté ]qkl maradási
; ; A1.fa]:.iK*t»lita biziíJrt^íl_! 1ejrs*\'\'g6lí, melyeTinek\' \'írmfentr Ugvcacbben készített gyógyszereknek íh ellc tlll~ minthogy ezeket még mükbdni sem engedik- Ilyenkor nzt szokta niondnni a beteg, hugv semmi b.ija sincs, ]>edig éjien e .nyilatkozat ojii kétségbe az értelmes orvost, íj csak akkor nyng-8zik:mcg*.-midü,u"\' n böfög thjkgiitfnjf |Mélibyni m
clso „jaj/__^.^1™.. .
Ha "aggodalomba esik az értelmes orvo>, midön_4ly\\ beteg bajun kell segítenie,
mekkora fába vágja fejszéjét akkor, midőn nem egyes ember, hanem egész embertömeg Uvnemil gyÖngélkedésénel; onvosljiMÍt tüzle ki magiínak czélul!
Lássa, kedves ^Tersánczky: orvos nr, Cn ugy vélem, hogy ön.jjiár több izben gyógyítuit afféle makacs bajokat, melyeknél azt mondta a beteg, bogy semmi baja sínes, ön azonban ! ebből következtette a baj nagyságát, s szoigal-| ma által eléidézte a jajt éa hikorewiii gyógyítou. j Kzt pedig Cövetkezlctcin. abból, hogy ön a pZala-Somogyi Közlöny" ez évi 28". számában j-nHÍr-n 6-ik dózist adja bq bottgúnekís lám, a gyógyszer nem működik, a beteg még mindig azt mondja, hogy semmi baja, pedig öa mégis igen jól tudja, hogy a baj nagy. Önnek gyógyszere nagy avatottsággal kósaölt, némely dózjs elég csjj. os alkatrészeket tartalmazót^ de jajt
Azért az ételmiség feladata a népnél oda munkálni,
hegy a rendőri intézkedések*) végrehnjrdsában az ezzel megbízott orgánumok-minél kövesebb akadályt találj a-
nakjBmeglehetdnic győződve,bogy valamint azEuropit izázadokig duló keleti embervéaa (Pestis orientális hominum) a jól kezelt elkfllünzés úttal kiküszübolte-tett — agy a marhavész is, mely hasonlag csak beho-aott, nálunk soha\' nem\'- keletkező ragály által, mély n lavegö által nagy Uvolaagra soha nein vitetik — tor-jesakctlík tovább^igen hamar nomcaak megyénkből— ^do-honunkból \'ir^\'-\'Ibg\' "irtatni." i?o "orro trgy*TnÍtít mindenre egyetértés és közöB jó akarat kívántatik. Quod fac, sint snperil \' Dr. VÍSSY PÁL.
") Melynek lanortetéact jürő SiAmunk hoi
még sem idézett elé. mert .í.era hallottunk mindeddig egy árra hangot sem,; mely arra mutatna, hogy a gyógyjszer működik.
Eii, mint afféle kontár, megkísérlem öltnek elmondani, hogy miért nem működhetik a gyógyszer, talán még is sikerill majd Önnek a elvégre egy Keoipét készíteni, mely addigi lá-radozáaának eredményt adhat.
--------Annyifr-megenged—önr ¦•-¦hog-y~a--g-y.ógyíizt»r
-csak ügy nmködheiik, lia a test beteg- fét^y.eiie hathat, e flélklil ereje elvesz, l\'cdig lássa, a bu-rflk, rn<rlybft Hn lapmTcsait rakarta, ftlhorttli a _
beteg részeket, a hatáson kivlíl helyezi.
^z az: ön a nZala-SoinogyiKJLÍzlbny\'i-len tette közzé avatott tollal irt nyílt leveleit, s Ipen-fizórif-tévesztették eí hatásukat, mert 1^*-nizsán azon^sjapot kevesen olvassák, s akik olvassák, ajok önnel egy értelemben vannak, kik épen azt akarnák, a mit ön, s igy a jóakaratú tanács és figyelmeztetés fölöslegessé válik ezekre nézve.
Akikre legjobban rajok férne,.aaok nem törődnek vele, szükségtelennek tartják, mond-
Akár ki magú nak szolgál ÜrBme\'atcbb Hint máaimlc, mert arra\'-toíndeu ember
cBtcbbr-
.. . ¦ ............ ¦¦(.»¦
.ty.;, Alexandernak:
¦ . \' QÍtíemikTBm&dtipBtieij ;.....-
Ki miriett\'mitgaiuúrngyanax adja cl, Wt, ha igt^-Jlttb^ inajjyától hagyja cl.
^enHiuziioai-ivUjpw.glyannainenni, ¦ A mi kárt tcs^ sőt^objj,attól távol menni,
.Ű.mals.Tlta\'Btpfllfifliix: ¦¦: Lmber egéai élte empán «ak gyötrelem Mert testén, Tagy axiven vanjgyakran aérelora, ¦
- Az cinbop azlIlcCk.nBgy ayűmoraajigrn,
- - . Oorrüániíá HI-nák:
¦Szegény feícdeU^-tinók fct fguBág . Nem lobéi todtá^haBombolrnri-gjaság, Fejedelmi ^m^^mgMtiiMtlhBtf , ,
¦ ¦- Ki-iemml hoé^^mpgAm.nva lelhet . .*
" ¦¦¦¦ .;:-ÍSf%p»*^ip^\'". >\';
no Uoju,.
: Kiaz emberaken VmertrrDik!ódní
Annak nem krtVigni «!1» gon\'oKkodnl,
_ Ambdr bibairuUll*ll»#nraiim,fcbet >.-. Do a^djBagnlzil^jmbett ia tekst
- Hem uakMgu .o1» *. sok boázod, hidd el,
Volusianumak:
Sínt T.no pabltca fima. .Hajó hire, nova valakinek vagyon,
Hazng azaj ne költse, azttkaéges az mgyon. .Saját virtusoddal jó híred szerezzed,
Hogy hasznát éltedben nyilván megérezzed.
--------.-¦ - AareHamtmak :.......¦"
Qna nujar, oo plwÁtUIor Ember ménncTnogyobbméltísígban vngyon
Az engesitclésro anná)inkábbadjop. Jó, s kegyes füleket, hogy-kheason bizni
Kegy6lme»sdg4hez, mely sok, nem csak izni.
iíaxxmiamímak:
.....at*lioa ¦OrlfUU.ni.lUTiYor.
Sokkal jobb megbalpijmintmagának óin! V^U.r tlIlok orr\'il "87 loW itíliiL. Ki csak magának 41, nem hasinál senkinek, * Azort ha olvész\'is/nineseh\'bdnnl kinek. _ - Comianlimu juniornak: ... nuncUu^|u^,uiohr^ Kchoz rá szert tenni valami jg0n ,zí
Minden rászoilwnhlU«lwiinjlSélrZ A jó, s szép dolgokra sokán Vágyakodnak, legyek magukévá,, ion Unialodnok.
- Mns. . CjssMM. ssajssHi; isusislk tyitwa. Hol a kevólyaógjií,! .-izotodmis OH iWy
Vt mM"y^S-Wl^mftjazemlátoniáatrogy. A kovoly emlieraok az Isten: íllent áll • Az áldás héljríb*, házira átok száll.\'
Magnmtfat OaBuiiak;
Pnd.rJaT.nl d.cna, aanl aelfem. •
lgn»»kjwmórtinj«do,:ikos«ei«,. OregliwheS lflTk; h« van Bíz ve
ínsége
Nem buja .iQiiban\'tisztaatásaaitnflre. i. Vénnek pedig kelIetTlmmár jutni\'erre.
Constantitisnak:
. \' l! i.\' i>nti«najait^>rlnalahűasri&:i. i Mindenit mcghalhrasson.fojedglom fdle, _ . Senki szomoruan_e^jio menjen tüle, — Ezért, dicsértetnek n kegyes királyok ^líudentöl 8 nz áldás ugyan-omol rajok:
Valentinianíifnak :
Piinceps itiraht jtutas. Igazát mivelyón ország fejedelme,
Lakosoknak vagyon egósz segedelme. Jó nrok htiségo mind megtartja Bkot, \' Nem bocsátván rajok, más ellenkezőket. Thtajoiiumálc; .
tóripore telem, non dara4rato deeot. * , Ilaragoa kezébe nom kell. fegyvert adni,
De ha leond, nzt iá. hasznos kiragadni. Férfiú haragjn Isten igazságát
Nom teszi, sőt sátán gdnósi kívánságát.
t _ Arcadiusjuűc;. .
r - Smumft cwlunt ^ibito, A magasak szoktak hainur.lcomolnl,-.
Azután, hogy. ogyszorkozd,nttok romolpi. A nagy méltóaágbóUiirtolen .kioaik^\'.
JKinok ^oszcdelmétigen sbkin lösík.
. Contlantiumak:
.—... i- . Mata pwrtnro, malu Jl.|wrltí. - \'
Hosszul szorzott jószág nem lésion állandó, Embernél, süt attól lininar. megválandó.
KI yliM mll tamlMlii;-ttBt\'clt.-yeMH, *¦ Jlésnak birtok alá szomorún ereszti. ; fi . . (Folytatás.koí.) •
viin, hogy -.Knniean küzltgyeinek Bemmi baja. líedig ,ön jiSl tndja, hogy a baj nagy h azi\'rt a giínosolúdasok dáCztírn, sem rínd viaszatilovubhi tttfkíitTúatÖl.
..; IIogy,téh;ít Ön fáradozásának eddig wnijni eredménye\',: nz én kontár belátánom szerint uhunk nz aá oka, hogy ezen lapot épen azok nem olvassák, kiknek ama jó tanácsokra nno-v üzUkségök "volna. Ha volt és van várohiiaksziik-pége közlönyre, ugy Kanizsa az, mert itt igen sok a megvitatni való. De választhatunk-e e czélra egyrfdvuron lapot, bizonyára nem, mert \'ni országos érdekli levén, legfölebb• rövid le-, vélbcn veheti föl a vidékek nevezetesb est-menyeit, do korántsem azon egyes város, vagy vidék balszervezete s haladásának clémoz-il.t.isára okvetlenül szükséges értcjiczL-H-kt-t. Vngy talán más vidék lapját válaazsznkV \\ \\. a (lyőri Közlönyt, Szegedi Híradót, stb. ezeknek elég dolguk van otthonn, bár azt győznék elvégezni. Tehát nein marad más hátra, mint Zaln és Somogy egyetemes közlönye, melv eddig is a ezüTJvn megfelel a czélnak ott, hol figyelembe veszik.
Azonban az eddigi eredményeket tekintve be kell vallanunk, hogy e lap legnagyobb részt Somogy közlönye, Somogy tartja fenn, t, Ka-r/osrárra nézve tapasztaljuk is azon örvendetes jelenséget, hogy e lap igen jótékonyan hat a \'Somogyi közvéleményre, híven visszatükrözi ngy a megye, mint a székváros anyagi é» szellemi érdekét.
De mit látunk a lap megjelenése kelvén. Nagy-Kanizsán. Ha a város közügvét illetőleg valami jóakaratú megjegyzés merül lel, eléáll egy tábora az üres fejű gunyolóknak, s háttérbe szorítja azon szent akaratú töredéket, melv épen amazok miatt nem mozdulhat. Pedig jól meggondolhatnák azon lüú henczegők, liugv a lapban kimondott igazságot igen &uk hel_j en meghallják, s épen akkor, midőn a közügy ér-
helyezni, a város jó hírét rontják, miután minden józannl gondolkodóból vasó átlátja, hogy a
lap\'megfelelt híVátátidnak, de ki tehet arról, ha a jó akarat hasonlóval nem lett viszonozva.
Kanizsának ..közügyei -nagyrésztaz önérdek áldozatjaivá lesznek. Az izraeliták, kik ipen sokat tehetnének, jobbára saját községökben működnek a haladás elémozdításárn, s ez dicsérendő^ is^ mert a szép. .eredményeket látjuk. Azonban, tisztelet a kivételeknek, többnyire cosmopoliták, inkább pártolják a külföldi irodalmat s alig látunk nálok lépést, mely arra mutatna, hogy a nemzetiség Ügyével is gondolnak valamit. Ha magyar művész látogat meg bennünket, mindig kedvesebb jelenség, ha kül-
Joldről jÖ he-iiagy-zajjal-j-aa--H>kjlligentia nem hiányzik, de nem sokat törődik a magyar iro-
„dalo:rX a „in^ A. város
más lakossága,-.Hagy résaben Szintén nem gondol a kbzUgyekkeJ, csak önérdekét iparkodik elém~özmta/ni, Tioíott lát sem teheti" sikerrel, ha a közügy pang. Ez lánczolja le azon lelkes töredéket, mely őszintén óhajtja itt a nemzeti szellem és haladás jobb jövőjét
Igy állván a dolgok, épen nem csodálkozhatunk rajta, ha a megye közlönye sokaktól nem vetetik a kellő figyelembe, sőt igen sokan eltemetni szeretnék. Innét van, hogy Kanizsa alszik/mint tetszhalott, s ha ébredez is. Falk mondása szerint c3ak azért nyitja\'fel szemeit, hogy egyik oldaláról a másikra fordulva ismét tovább folytassa édes álmát.
Tehát a város közlönyének kellő figyelemre ntím méltatása áz ok mely gátolja, hogy ön kedves doctor. ur, Ügyesen \' ordinKH lapdacsai hatástalanul maradnak, s fognak is maradni mindaddig, mig a fentebbi ok megszűnik. Tehát arra kell önnek Recipét írnia, az az olyant, mely öntudatra ébreszt. ________
Jelen kontárkodásomért pedig szíves elné-xését kérőin. h. o.
<§ 13íi §>
Az észszerű gazdászat.
lír. Bjüftli\'r Kiirnly ntiin
ííicnyi ni-:z*ö. X.
Hogy a mcirglíFirczi friluunkközpontíiit. mint leket azt bebizonyítani V 6 mint hdiuKscu az .\'feltenni, hogy oly finom tv át (mint a inti..-) igon »fir& ti-aL-ket iniut a vaaat, élmol, ezüstét, aranyat, platinát éti n Mdr*U>K..-it b-rdl.ntsn.
\\ il»méi!yem szerént csak i"v í-íi\'vt-ny vn-\'-\'-n nv.ly :u .¦u.yr.gr.t kormányozz,,-, . 7, valamint aV- gOs.-.re ugy !1 rét>/..kr<_- is nlkalmiuliató.
_ A fohituim\'g^ magva, liéjjl, légköre azonban együttvéve t-pi-ii ngy mint a nap bolygóival s Otek Útjainak légkörével a napr.i..Uzerúv. tul.ziink.
Ha. már must a ini|\' és< a bolygók sürüt-égét vizsgáljuk, azoti orodményhoz jiitnnkj hogy n süriisrg netovábbja néni ív közpo:i, Linoni attui bizonyos tíWilaágbii.L.V.-Ui, és bogy n riíipr-Tidszer b\'-l vontjai t tekii.tvo annak lvgv."g.távoláig f .konként lmuyntlik.
Itt köv-tk.-zjf-k n-.p t9 b .Ivg\'.k 8ürfi*t **n 1
jPgV7.eW.ft fOld-l = 1. Vév-.
........ <\'--2^
Merkúr....... 2.870
VeniiB....... 1 .d-i",
Fold........ \\ 001 !
A hold . . . ".Tir.
Mars . . ,.....". "O.\'j.Vi
"uisubb bolygók usmen-tlenck }
íSaturnua L\'ranus . N\'rpTun .
\'241 U.O\'JŰ 0.020
Azon anyaguk, melyek a meieggóczától edpdro-;ftK.tak h a föld tlaü. kérgén., mogaflrüdtek, jijttkséfc-, H kJcv-iit,1,u,k a -központ toincgöt "a a megerősödött U-regT^tegeittöinimtik es saruaitik: ezen rctogek-nek telint eQlyedni keUettamint t-i- bullámzó alakot vottongk_H RTjak\'ndasokkuu-inügnyiltanak,- melyekből ohadu erezek fnlvcEjony^Uapotbah történek"\'elöVcz nz í.-1bo tungcrpar-lok-CB begyuk^credete-, amii t cze\'i ok.jk az nkozattiil Pzíiporoiltak, j.tengortk nTeg in-U.i\'ib l-.;iUL\'lytdt-;k, a begyeknek nagyobb ellenhatást L-.II. t\\í-u lvgvozm, nagyubb erővel emelkedtek a igv nagyobb niagajisagot ía.értekj a viiek .fck-VcsOket nagyobb erűvel vétóztalak sÍgy nagyobb áttörétökcl cs.az anyagok miig nagvobb IielyvéHozaSill okoztak, ni !>k t; miatt igen nagy terjedelmű ülledok\'-t kó-p-ztek. Igy. fci la 1 Hatjuk a földre legeiben -egy ÍÜrza-varat a Ezikl-.k-. erezek-^ homok-, agyag- l-s krütanc-ra\'-knek, tncl-vek részint alloLcde&ek- vagy belyval-tur.ésuk, rcEziut emelkedések, ki tűrések es kHimlcsck ültnl támadónak.
Itt ctUf.\'zik a kul5n"btizü ismert tcetuk pGrö-Fi\'irrnt\'k jfsrvzL\'kc. Ezen1 tábhizat szerint lebr-tnc fc-jíilmat szorozni a fülkurga ta legretegc felül, ba L í. a Icfcti\'kiiijU belvtit azotij^nÜben hat roznuk m^g. ia\'.\'lv-_*k azokat surusvguk uum dletiK. 3ImLui azonban e sQruseg kdtüiibüzB- üssz\'jkTn5se"E"állal möíoBTt-tatik, ii"v az rz irányban megállapítandó sorozat a valynak nom felülne meg.
rt\'iivbig-?B az. bogv : n kérgesedett teetek s azok ktil...ribu2u ..-sszckuteEei. melvek a fold kérpet képezik, B\'ikpzj.r a fold fűrrndalmában helyükből kimoz-dittaitak, & mi íí gözneniö*tcEtekct ilb*ti, ngy ezrk-sa-ju ub rukontágai számtalan üsaxeküttetúaeket engednek s kEíőiiT>üzö"\'\'"Bu^a"egek.cI,\'" melyek jeniéi nagy hullámz^anak alivetvé,k»
Tehát a nap euriisége c-fktlyebb a Jupiterénél, nn-ly a naprendszer oddigs iMiiert b a tárán áll ugy-&zú.llv.án. A napnak kKzproit.\'.li lukerejn íCentralfu- -galkraft) éa sarkai kúrüli furpáaa miatt a hozzá kö-z.1 álló bidygi\'.k vclo nem ogyEíilhvtiifk. f
Énen nként van a d«l-»g füldünkün, vonntk"zva magára n földre, nz az : tekintve központját, elfoglalt orüs úllÚBát és légrétegét.
lliJön az Isten rendbesiedé az anyag \'t, cpv vi-lúgosfiággóeatíka-t keHe «-lüre tt-rem-te-iite, lt*-r_v n vonzás központjait képezzék, c ezek napok valának. Aztán mivel minden ziir i^chaoe,l vala, kellett, h"gy az anyag kúruk — vagy göinbukbo egyeHüljék, araiét t. i. a vonzás központja körül forogván, e felé r>_ bu-_
-köZHtüdtgk-. Talán
máig fiincB az egész anyag rendszerezve. Krsértctbe jüvllpk ezt hinni, ha a ezátutalán ÜatökuBoket, astroi-dákat éa lég-küveket tekintetbo vüHazük melyek a
tért befutják.
Legyen azonban bár miként, földünk egymiiau-tán, lnsaaii képződött, a fólo ia lépcBÍinként sürildött. Ez"1utEllHfíllftg tiizony ob. ,
Azon anyagok, • melyek a melegnek közvetlen héjai voltak, épen olyak, melyek a meleghez legkisebb rokonságban állanak a épen az összeolvadásnak leginkább ollontállnnak, t. i. timany (alnmininm\'l cb kovaföld (RicBelerde.) Ö valóban, ezen áiványok képezik alapját a gracít, mezeipát (Feldapath,) bánynví-rág (Quarz) cailla ^Ghramer^ köznyelven macska-arany) paín- éa sikkönek (Falkatein.)
Ezftn cIbö földréteg mintegy védgátul szolgált a felületére lerakodott anyagok olvadásának akadályozására. A, melegség tömegében folyó állapotban lévő anyagok tehát ba elpárologtok ezen réteg-m pü-atiaödhetteki A meazeny (Cftletnm)-é9-8zén -voltak az elali ásványok melyek élennycl egyesülve nz ciaö földrétegen megsürüdtek.
Midiin ennek következtében metégsóggócza többé nem sugározott ki oly erővel, az nddigji légkörben öBBzcaltett felhő alakban létező vizeny az élcnnyel egyeBÜlbeiett a a fűldrétégekré bocsátközbáTött "ölt7" tengereket képzendő; a miután a .föld a nagy-meny-nyiségü vízgőztől felszabadult, a nap BUgarai ia cljut-hatának a föld felületéig. E pillanattól kezdődik a növény- éa állati élet Moat minden anyag lefiílepc-pedett a tengerek fenekére, melyek nem vablnak melyek b az egész földet olboriták. Mindez azonban igen lassan történt.****)
\') E«ekungynevaaett AateroriUk; aiAmnt eí.iigrlé 7<.
") A Ci>nUnr cflllftjxatn»k leg^eajTsbr-oíilIajra knitnilo-maml as, mrly a ÍÖldliBi l^kiixoloto^ oi ugyanit Ö.K^Oao millió cöoVraph. mérfSM iAthIiA-tb effk. Heptnn podis Mt,«00,000 geo^r. mírtfiild rocmeságbeii áll. Van IchAt uh hinti! *it, hnpy a Nrptiuntin tnl m\'le máif bólvíúk í* létexnck. Nem iok ba mt* egrrt Ktin\'lolunfc. Ta\'fin crös üvegek í» effj ˇót-\'Ürn afpély^vel fölf.idiialietö le«t. TAtoIbAíth n naptíl 1300 effíia 1B0O millió CooCT. mírlfúld lenno, síirüíigo pedig a NepttmíaH cackilrobb. B B Bénji.
ATll&fritt Mlioentt kolotkoitirBU tan s> Kant-L»pla-cn-Ti\'-li\'. Kik o srip clmíl\'t^t bővebben Ismerni kivinnAk njinta-. ni\\k Zimme^mftin: „Dio Wnnder dor Urwolt,* t* Lirtrow „DiA-Wu-tder doi Híratnolt" jrW müvslt. Kinyi—
""| Míly I&dfti lobűtrtt oképiBJín ilambnld Biador Dél-nmpTlkai nt»»A»ttlWl tUnlk ki, höl 1* «a 17&3-bcn tánunUJaritHo-norti vulkánt 44 ir mnlvn inrfflitofratT-An, a livát mig haaftdika--íhan iiiónak találta, atónt, hogyrgy aiivart aionnal mepgynjtott, BiMUgor 87 iV millva ag-yanait iapaaatalA.
Innon ainmifVBji mintán a valkán által tívntelt láTánát a Wlrt trllllóaior nagyobb tóincffat Mpai, aiért rnnek h"BtAhfl« Tiillli\'évek ¦=llk».l[toltott»\'k. Igen tanulaáffus Bbchoft* tanár ea ár dnmlwnl BiAmUAia, mtíj lihiünló hütAir»n-nIap"Ík,-« m»!ybSHíI-Inbk inig- mo«Uni liíria*r«jkcnr. jutott
tllnlk, hogy
fiil.ini
353,000.000 Ívig knllfltt liüliilo.
Bányl.
v . • ¦ - ¦ —
>---mraer-[ \\ íUgosaag ¦ —.
l"gtlhdtükí M.-leg\' - - - • -—-
___ ) VilbinyoEBag_ —.
A száraz léget U° mellett 760 rnllL nyomás alattF mint egyeégut véve.
j Vizenv - r - - O.0C9.
Légkör í Légeny - 0.&71.
... / Elcnv ; ur \\ Hal.-Íny íChUr)
A vizet 1° mellett mint egTté-ct vére Sznlajka<PúttOBclie)
Lttfií 2.47H.
1 Yiícny\'Va- tcriméljen Tag;--r. I BÚlyban - - ^11.11.
Földrétegek
A füld küsepéD melegben fui .-é konyak
BÚlvban VUló (PhoBplior) -Kén
Kovany (SillciHm) Síéa (gyémánt) ileezcDy (Caljjitlm) Ibrany (Joí)
Horgany (Zink) Vas Czin Eéz fUüst Ólom Higany Arany -Ptnttaa-
68.80.
1.77. 2.08. 2.«. 2.66. 3.63. 4.00. 4.». 7.14. 730.
10.47. 11.35. 13m 19.25.
Miután esők azon legsűrűbb testek, melyek leginkább közelednek a vonzia központjából, úgy kö-vetkezik: hogy az ntóbb felsorolt érexeknek a föld központján folyékony állapotban kell lenni. Mint tartbntjo azonban * kfilBnbcn oly hlg meleg ezaket
uszöban ? Ezt fel- és szétoszlató erejénél fogra esz-kűzulbcti. Mindazáltal nem lobet az érczeknek eLész a központig jutni,-mlTd^a kSzéppwxtulökerS attól azokat tárul tartani törekszik, épen úgy núnt rissza.-taszítja a nap azon bolygót, nwly bizonyos határokat haladra feléje közelednék...
(Folyt, koretkeilk.)
Megyei tndöBitasok.
Zalábdl.
Ziilamegye batóíágaraugnsznis ho fl-án tartott Hszti Ölesében 2634. szám alatti rendeletét boojAj-totta ki, mely Által folyó éri szent Mihály naptól, mint a Feles, mint a szegodményes birkatartás. egész megyében megszüntetik. ^ , ¦ . .
A hirdetmény berczetésttlmint sz erkölcsi,-minta nomzet gazdaBWtl szempontból Jaglalja J kérdést és indokolja eljárását és karotkezondSképon
^íífezi bo a rendeletet: . .-.......~ .. ,
„Enhélfogra a baj gyokcTcs oryoibiaatekinlcté-_ bili, a számos-naptrenden 1bv8 a személy.-és -ragyón biztonságot. fenybgetS gonísztettek.ssBrnyónek egyik agyarát rólia mogyo_kis.»ldUni,Biidoií.,¦ innnWpalii -élet alapján" statntönüs HáUlmánál fogya.elrendell: mlszorint miiidén szolgilalbanleriSjabáun.k sw--—*~nV»*An. «VAr ..nirarliiAir au at iaoltralstt du le-
„ éligkasetatíR sseut Mihály napra Urmi in bírt Urkáit eMuí köteleztetik, — mert ji
kik e bAtarÖMi kotelesG erjeie idol magnkat kivonni merésakednének, ásóknak ily fajú jósságaik u illető fü- éa aUmobzobiró arak által elkoboztatván ¦ elárve-^wtoWéij, ia eliUnbefylyt fesse* pénzül íng kezükbe adatoi- A blrk-ítarté\'gasdáknak nődig as ugyncve-»>tf larta«ntJt|hpA«»ton>k félfogadásától! őriskrdés\' saig-ro, kötelességül tétetvén, a száras vagyis kézpénz fizetéssel ellátott birkla síáraadók éa bojtárok megaaerséaére él folytnnua tartására utasíttatnak; ellenkesS esetben eaen megyei végaésnek megszegésében t^^k^íisxAwkiaárfc^ tapasztaltak, any-nyíssor, a mennyiszer, 100 frt aa aa egy azaz forint o. ért. pénzbírsággal leaanek büntetendők. Kelt Za-LMnÓgjébea 1863r>uigOHtqa 3-An Zala-Eprazcgen tartott liaat Ölésben. Kiadta: Barkóik Jeao, megyei 2-od aljegyiff.1-
Esen intézkedés bordereje nagy, de csak akkor leket hatása és állandósága, ha a megyei hatéság egész erélylyel lépheti életbe rendeletét, szüntelen cQen5r»i kivitelét éa egén hatalmával támogatja a birtokosokat és védi a jnbáisok bosznja ellen.
Memaet gazdászatnnkrm pedig csak az által lenne befolyással, jnbásutuak csak ngy emelkedhetnék ártslinosan; ha a szoratxéd megyék hatóságai is, áthatva u ügy fontnsságától, Zalaroegye példáját követnék és hasonlóképen megszüntetnék a szegődmé-nyes jubtartásf, ugy nogy ezen elv országszerte elismerést nyerne. T. A.
Mofciie*, 18G3. oszhó U-én. Vidékünkön tartós kod ik, vagy egy hét óta Ju-renák uevtt bécsi Tállalkasé, k» *z álladalmi paplr-gyáf ráaaéra a néptől asedi oasae a kuknríi-tafuST.Iá-uyokat Emiitett vállalkoaó 50 ezer máza ára szerződött, látván azonban, hogYa sserződött mennyiséget nehesen szállithatja föl Bécsbe, felsőbb helyen 10 efler taáasa olengedtetett. - Vállal koj4> még a- 40 ezer mázsát ia nehezen szedi Össse, mivel többnyire Ma* gyarorsságra ssámitván, itt még a szárazság miatt a teagerifoaxlányokat a szárral együtt takarmányai használják, kevés eladó ^találkozik. Ebez járul még egy adag vastag értelmetlenség, t. i. aa, hogy a fel-világoaitlan nép közutt találkozik mindég olyiyi, viz-íejü kolompos, ki a. jó szándékot hutaságból balul magyarázván), készakarva konkolyt hint. Igy történt helyben, amint a kapitány hatósági rendidet szerint a népnek kihirdette, bogy a kukariczaleveltít az itteni
jíl Beváltják, — nímeTyek~lielycseltek, maiak megátkozták a asidét, hogy már a knkoriczaszártól ia megakarják Okét fosatani, Sohase hittem volna, hogy a
jó szándékot annyi rosa akarat ellenaalyozzá. Egy hülíí tengeri ad vagy 3 b»Ama fosrlányt Ugy hiszem, több gazdáéi meggyőződhetett, már arról, hogy a lábasjó-aság a aiáriS Tengeri levelet nem igen eaxi ; ekkép eg^atédényeres^g^ge^áfft néave, ki-onnek értékét eildig meg nem ismert*. Vidékünkön azonban mindenesetre legnagyobb baj az, hogy a tengerit még a száron lefogatják, sV megtisztított csövet viszik hazaimig Fest,.- fehér,-- Veszprém megyékben Mt tapasztalam, ho^i a tengeriről a foszlányokat otthon szedik le; e Szerint a saár égessen elkülönítve adatik a marha elé- Biz kell még ahox vagy 6—G óv, mig a nép ez uj ¦ haaxnoa találmányt kellőleg méltányolni, a a belőle eredő ismeretlen jövedelmi forrást elismerni fogja.
KUGYEttAY.
-------A saéna imwttéktiacőkr^--
Antboxantnni odoratuin nevű szagos fÜ181 d széna igen kellemetes illatot nyer; miután pedig az ítyea füvei kevert-széna, as emésztést nagyban növeli, ezen fűnek m&gyát igen hassnes a kaszáitokra a»irnL_ . L_tí._rigiczaj KOVÁCS JÓZSEF.
Hírek éa események.
A Ha e* a aaép aUgyarnraság lenne a régi üö-rugorzaággá, benne Delphi bizonyára Nagy-Kanizsa lonne.Apolló templomában volt egy bártana;, melynek száján utálatos, kábiti kSz emelkedett ki, ez birta jóslásra a szerencsétlen njthiákaL Fölülmúlja ezen barlangot a kaníaaai izraelita iskola pinczéje, mortez egyszerre i pytUátjo vendültetne, a mennyiben i ablakán letüsli. ki a természetes és nem természetet baldini klninlt barmok-szárad mi köpönyeibSl kipárolgó dOgillatut, zavarván ryotarát az arra járikolsknek, Uorzusto jótékonyan iatra aa irdomes izraeliu Uni-IAj kara Unitványsercn; egészségre. Azon ntflza meglehetős néocs szokott lenni kKlOnnea is, s igy a py-Ibiák^azáma igen nagy, kik aztán néka-nélia ezifra áldást jövendölgetnek arra, ki azon helyet ily polizei-iridrig jöadiri varázsolt*. Figyelmeztetjük az ille-
" taVet, bogy ezen boazanU korOlraény megstSnUité,-»H • számoz hozzánk árksz* panaszoknak eleiét »«gy<k. (BokUdítetLj;,\'*—•_¦ _
. A Lakató* Sándor tánezmOvész által, Zala? Egerszegén ríndezett táneavigalom as alföldi stűkBl-kidt toatvérelnk Javára 20 ftot IdvédelmézetL mely
; JmaC ííiUtU beljrn minsl előbb el fog küldetni.
A DioUratet ItaB azarazmink az ntfíIngvelSV
*"jT*ft...1Öfa » vs^rflft illokápv^a van borra, mert valóbaa
. ItoMtiáa nzélaurHas van rcn4«a«^_ \' _ _%_
\'• ^ 13C {*
Színészeink távoliban vannak, fölhasználva nz alkalmas időpontot. Csodálatos kprdtniény nz, hogy ittlétük tartama alatt gyenge pártolásban részesültek, most azonban mígjelont egy óriási majom, alias: bóka mély ogész hajukból kisegítette. Igy csak van kulete a nemzeti s\'sinészetnek Kanizsán is.
-^AHoTviilh János, vulgo Mácza; zalavári születés, 83 éves, r. kat sármelléki HIetékü — közlegény a 48-ikr Ernrszt faherczeg nevét viselő sorozredbdl, bcsorozrtott ez évi májas lii I3-án, s megszökött ugyanő hó 16-ónjt .nagy-kanizsai katona-állomásról — s Uajual rabló csapatához csatlakozott, s számos rablásban rósztvett, különösen Kzt-Lásztón Osztorlm-bof éa Deák Forencz uraknál. SzopL hó 22-ón esü 1 órakor egy czirkáló csendőr írjárnt által üldözöbo vétotott s megsebesíttetvén, elfogatott; szopt. 20-án Nagy-Kanizsára bozatván, kapott sebe következtébon f. hó 10 esti 6 órákor meghalt mintán elübb U-én, a tfidejében lovö begyes golyót kiköhögte.
A Nagy-Kanizsán a sörházotezában egy szegényebb sorsú eflehember egy korcsmában írogatván, reggelre az udvaron halva találtatott. Hihetőleg gutaütés okozta halálát.
A A kinek nincsen tehetségében utazásokat tenni a világ öt részeiben, 9 még is óhajt idegen tájakat látni — annak ajánljuk a Züldfa vendéglőben 3UQ fényképbon kiállított gyönyörű vílágtárlatot megszemlélni; mely csak neluiny hatuaába kerül.
Kaposvár. = Mólt Mérey Károly főispán ur n székvárosba J megérkezet!. ;
G-án megtít^rS í ^2 fr. 70 k,_3 IJj Zab 45-4G fontos 1 frt 30
dnH l,rifnk köveit, yn^slniaaiunj^^ a hazai , Y^l^^^^?^^^
Gazdasági tudósítások.
Kagy KaalüHa, Folyó b* 12-én tartatott orseá-goa vásárunk, a asép idö következtében igen népes volt. — A vásárról annyit mondhatunk, k-ogy tekintve a mostoha körülményt, a keresethiányt, s a penészükét — jónak mondható, mert ft kereakedönek, iparosnak, a bár minémU üzlctlkolinck, ba nem a csurgott, do csepegett; megemlítést érdemel ason eset, hogy dáctára az orezágsaorie nagy Bsáraaaágnak a káposzta száza G—8 frton kelt holott 20 frtun alig reménylet tünk kaphatni; ea onnan magyarázható meg, mivel títeyer- éa Horvátországból roppant szállítmányok érk\'ztek. — A .Somogyban tűbb helyen dühöngő marhavósz okozta, hogy a vásárra szarvasmarhát hajtani megtiltatott, erre azután a mészároaok ia aiottek felébb Bzabni a bns árát, a gnbnnüzletben roppant levertség uroikutiik, mert a külföldi általános jé termőnek szükségtelenné tették a kivitelt, s Így a forgalom cs jpán a belfogyasztáarn szorítkozik — szóval semmiféle turménynek nincs keleté\'.
Időjárásunk gyönyörű, örül az ember ily sisóp napokat élvezhetni, nz- őszi vetések befejeztettek, a a korábbiak oly magasra nőttek, hogy a nyulak is elbojhatnak bennök; a repcse is igen szép, e kedvező idővel tán még virágzásnak is indnl. — A bor környékünkön több begyeken a tavnllval egyenlő racr.y-nyiaéget eredményezett, minőségét azonban forrásuk miatt majd később közöljük; annyi bizonyos, hogy aki korán szüretelt s éretlen szőlőt szedett, as pfgéoa-aégetj éa jó bort no várjon.
A mi n boti üzletet illeti, mnjdnem pangónak mondható, az árak következők : Buza &4—87 fontos 4 frt 25—50 kr. Boza 79—82 fontoa 2 frt 80—90 kr.
gazdászati irodalom fáradbatlan művelője, az ép oly jó honpolgár mint családapának haláláról kell emli-téat_teni?unk. Ugy volt steretve, hogy a könyük könnj-üvé teendik füleim a lmnlukat. A ki elköltő tűzött testben, megmarad nx emlékezetben... Áldás legyen p\'-roin,
* Síéit. Méroy Károlv főispán ur, jelen nem lubetvén a Kaposvárott tartott népünnopen, B frt ó. ó. küldött be BzerkeaztÖBégÜiikliez az alföldi Bzükölkö-dők scgélyczósérc, mely a központi BCgélyzö bizottmánynak átadatott. Vegye a ncm?B szivü adakozó mély küitzöiietunket a Bzcnvedük nevében.
* A Siót e hó vége föle nogy ünnepélyességgel megeresztik (ha jól hallottuk 27-én); ndja lalen ; hogy-iratra megno bánjuk,
* Kaposvárott több leikos egyén azon működik, hngy a székvárosnnk rendezett UiíáeBa legyen ; meg-illetiT -kár volt -a. közeli ronltban-íb elszalasztani a jó alkalmat, sokan vláalk a nfepct, h nem tudják hova?
* Gymunsiumnnk, melynek felépítésére a buzgó adakozók oly szép áldozatokat tettek, gyorsan épül, több mint 120 ember dolgozik rajta naponként; má-Uoa égy évre — ha fent is ugy akarják, mint itt alant — már hirdetik benno azon igéket, melynknok a nnp után legnagyobb világossága van a földön, a tudományigéit..
* Pozsonyi színtársulata Szigotvárott kedvező sikerrel működik; pár tagot nagyban dicsérnek.
* Láttunk almafát nom csak virágban, hanem dió nagyságú gyümölcscsel; na ökörnyál is Bzópen nsztk, tán teljesül a gazdák vágya — a boaazu üsz. Kell ia ily tikarmánytaUn világban.
" Műkedvelő társulat alakul a uxókvároabon jótékony czélu előadásokra.
* A Kaposvártól vezetendő. vasntazárnvvonaL kiépítésére, Freistadtlor nradnínii baszonbélo 60,000 frt o. é. ajánlott fel. Érdemes, hogy ily ajánlatok nyilvánosságra hozassanak a közönség előtt.
*JHint halljuk, a Lajpnikféle kávéház helyiBÓ-gében rendezett vigalom 14 ftot jövedelmezett jóté-kony ctélra.
* %y\'|? földbirtokosunknak oly bnján^nirtt őszi repezéja van — hogy ha még pár hét ilyen lesz — mint monda — lo kéli kaszáltatnia, s magot is nyer. Minő JtzUönczaégok a természettől! egyik helyen kétszer is aratnak, mig más ponton egyszer som volt aratás é* köznyomor dul.
_ . €f- a- ***** Sa\'vwta teljeíiljüka luTetcdbín kjvinla-kati o Uprol it latiskedtlnk, de a h&it<ám T «4dlff a ,IIaiirTfu-tis* L ¦aerkcsiltWB-éltfl>i kllldjllk p4ldaByaléBt, *
E. 8-nak, Siakáeiihaa t • Uk\'ildlíH mü nnaavt nynjt ¦ fnáasaa Ka noríl relUofc. A »lv»BÍiifi*.Vsa több éarraetiejr Vbb klvltel, mint a „Horelejübín, V. Uaritka lacmal jűbbakia ia Wkcitlk unt. j w
¦ P. 0-B«ki i»Mt mlr-laiint folhastnaltank, a BT8 „kl-TétaléTBl, svlyna b&ots tlrLg ¦ Küldj ujakat -,
H—iwk, llAdacMDyUa: n, ürmüa édt-a, de a vem kM„ru. „A ladtoll (¦ alant \\kt a izalUm, mely Toietí. ^ Dráva parti tllInktSoűAk , m^rkoantt i a tabblre : a talnt 8b akarja. -
, fTKr9^! B«nílb« rajjauk: a WaJdlU &íi^ naptárra
- »««l«r t««.- Caadalalai, bojy a verairaiban !i klmrlPIÍ.>
¦;lk aa wbwr hit mitf « BUitáni|dlíB| féöig itt ihia.k Josb „L 1
. TaptiL-aArat Adjuk, mlk«ly| rí jftn a sor. K. J—v»k. RlBicsaq (JJgy feMl mini &u ktvanU. Bak^»llr,,k I Vlrjnk « »0nlrora btt« leíróit t atola* kül-déB»8]rM attgk&eU, ti u 6k», hoffj mialk ..imta kellett Mfj/nujiiL-------------\\r".-\'-:......... - --
Felelfa Hzerkewttí: I^OBOZ ISTVÁNT
TTC liepezo ü irt W kr. —T Irt: Febér"GaIT3 frt\'SO kr. — 5 frt. 100 fej káposzta 6—8 frt. Egy saák burgonya 1 frt.
üíaposvár,. ok\'t. hó 16. Folyvást gyönyörű őasí napok; pár órai eső, melegtol fulváltva; mintha a természet most^akarná viaszaadni, mit a nyár folytán elvett; késő, késő ! A vetegetés még tart az elevottok dúsan keltek, és zöldéinek. Látunk virágzó, sőt másodszor termő fákat. As eleségár változatlanul áll, a múlt számunkban közlőitekre utaljuk t. olvasóinkat. A zöldség jóval alább szállt, mint az Őaz elaö napjain fenyegettek bennünket árávnl; a káposzta szépen borúi, kerékrópo is lesz holylycl-hrlyíyel; aok apecu-lanfl aligha fel nem sül, kik measzo vidékeken jó drágán, .foglaltak lo kripnoTtfl^ Jiogy. itt .majd ráfi ózzák a p«blt-k-uro>*ti-^ most-már lehet-venni 10 frton százát n káposztának, t> fugjuk vonni még alább is. A zsemlyék, péksütemények még. mindig oly kicsinyek, -m4n-tha-k-éfl«sulnénk na óheithaiáera; sokan Homog-yban is szeretnének azűkaégot jóaolní, hogy saját zaebjci-ket mcgti-mhosBÓk, de az ugyan nem lesz. A Bzénaár az, mí néhány krral inkább emelkedik, mint sem száll; o téren"ia megeshetik, hogy sokan olcsóbban adnak el majd a tavaazuzal, mint most a hogy kérik, a nem adják. ^ -s (m. p.)
Veszprém, októberbó 14. Piacsunkon semmi élénkség, mit annak kell tulajdon Ununk, hogy a gazdák a vetegetésscl vannak elfoglalva; as hoz tenné ket, ki épon rá van szorulva. A kitünÖ busa: 4 frt &0— 60 kr. körönségeB: 4 frt 4 frt 15 kr. Roaa: 2 ft 80 kr. Kukoricza 2 frt 60—70 kr. Zab 1 frt 80—90 kr. Egy zsák burgonya 1 frt 10 kr. Egy mázsajó széna 2 frt 50 krtól 3 frt. Egy akó aj bor a frt 60 kr. Időnk kellemes; az egészségügy kitűnő lábon, csak pénzünk nincs. f. 1,
A már ismert nemes outira ujabbtm, adakoztak: Palini Inkey László 6 frt, Tárnok Alajos 1 frtot
Qyöngyősmellóki í330imore3^ko
GyöngyöBracllók nagy falu,
nagy falu; Bonn\' a rózsám szomorú,
szomorú, Azért szomorú rózsám,
a rózsám, Mert szerelmem fehnondám,
¦felmondáxn 1... Észrevettem, hogy egy ur,
hogy egy ur, A csalfaért lángra gyúl,
lángra gyúl; ,aiegcoalaE engem édesem,
kedvesem V Azt mondta hogy: „sohasem,
sohasem 1" Megyek egyszer csendés^^;.
csendesen; Ugrik az ur a kerten,
^A\'korten; ,Ki volt nálad Juliska,
Juliska! V -„Senki" — pedig ott feküdt Mellette a — tajtpipa,
ta/tpipa —
__ Drávajiarli Tilinkos.
W»jdito Jít«f kiadó,:ü$- és nyomdatolajrlohoB"Nag7-KanizBán.
\') Tti mindenki feöiaihrti TFnwIt, ba raiadea Bordrt 1 kii mkirül a W.ycg.llje tne^dieU. . flnrk.