Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu fájlokhoz használható szoftverek - A "Következő" gombra kattintva (ha van) a PDF fájlhoz juthat.

 
1.76 MB
2009-01-14 08:53:07
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
737
4162
Rövid leírás | Teljes leírás (209.94 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1863 034-036. szám december

Zala-Somogyi Közlöny
Ismeretterjesztő lap
szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből
II. évfolyam


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Nnírv-Knnizsa. II. évfolvam
i ___ \'
.14. sznm. 1863. december 1-én.
Ismeretterjesztő lap szépirodalom, kereskedelem, Ipar, gazdászat, tMiiomáiiy és művészet tínUl
ÍU * \' kl> tra"U"!t lUe"i """d(!° ^ST .* M«t.lh« Nagy-Kantra; a lap ,„u.mi ^fiíS\'Kri^KS^
_____________ bormenlvo a szerkeístöscgliez küldendők KaposvArni. *•
EUFSIiTBI FEL
Pár hét még, és lapunk homlokát a harmadik évfolyam disziti. —
Kevés idő az igaz, de a provineziúlis lapok időszakában, melyek ma feltűnnek, * néhány havi élettel buborékként enyésznek el, elé;; arra, hogy életerőről tegyen tanúságot.
Hitünk erős volt, niikép a megyék közönsége -nem enged megbukni oly vállalatot,. mely szellemi és anyagi érdekeit szolgálja, képviseli. Eddig nem csalatkoztunk; \'adja ég, hogy e hitünket a jövőre se
döntse meg. "" ~~~~" _ \'~
Iparkodni fogunk ezután is helyi viszonyaink és érdekeinkért küzdeni, s csak az ezek képviselése
mellett fent maradt tért fordítjuk a hazai események hii viszszatükrözésére; feladataievén a vidéki közlönyöknek mindenek felett saját megvéiket képviselni, s tenni tanúságot ezek haladása, küzdelmei, jólétéről, erejéről. ¦ " ?
Ha igaz az, hogy valamely életre való irodalmi vállalat fenntartásában a közönség oly mértékben tesz tanúbizonyságot érettségéről, hazaszeretetéről, a mily mértékben azt részvétével kiséri, pártfogolja, — az eddigiekből Ítélve, nincs okunk kétségbe esni a jövőért.
Lapunk eddigi változatos tartalmával fog megjelenni időnként, s elkövetünk mindent, hogy ezután is teljes megelégedéssel fogadja a t. ez. olvasó közönség, melynek részvététől függ, hogy a legközelebbi jövőben- hetilappá alakuljon át.
Tudva azt, hogy a két megye produktumainak nagy részt Kanizsába piaéza; s mióta a balatonparti vasútvonal elkészült, még azon vidékek is e jelentékeny kereskedő város felé gravitálnak termékeikkel, melyek azelőtt Veszprémbe szállították ezeket.
S tudva azt, hogy sokszor az érdemes gazdaközönség oly helyzetben van, mikép költekezés nélkül a legjobb akarattal sem mehet a hely színére, termékeinek vevőt keresni (mert fájdalom, a jelen viszonyok közt többnyire még mi keressük fel a kereskedőt, s nem ^minket, ha valami eladni valónk van!) é lapok kiadója, ki a helyi körülményekkel ismerős levén,- kész szivvel vállalkozik az őt bérmentes levelekben felkereső előfizetőknek — csekély termék-mutatvány beküldése mellett — (legyen az buza, rozs, árpa, kukoricza, repcze, köles, hajdina, zab, bor stb.) ezeknek lelkiismeretes s minden dij nélküli elszerzésére, moly haladéktalanul teljesíttetik, s az illető az eredményről értesíttetik
Előfizethetni vidéken minden cs. kir. postahivatalnál, N.-Kanizsán e lápok kiadó hivatalában^ egész évre 5 fit, félévre 3 fit, negyed évre 1 frí 70 kíjával. Hirdetések elfogadtatnak a lap homlokáni feltételek
mellett, s gyorsan közöltetnek.
Az előfizetési s hirdetési dijak bérmentes beküldésére kéretnek az illetők. •„ ~
Kelt N.-Kanizsán, nov. ho 29-én 1863.
á „Zala-Somogyi Kőzlőar szerktszí&ége.
A-Sala-Somogyi Köxlöny-23-ik szamában egy csikket ^vaslamrTsösIy\'
< iyj|jfe-- «t_
¦\'. gesdiSfe la." A caikkinS árnak nézetét én ia tökéletesen osztom, adatait T ugy számítását is helyeslem.; de mindazonáltal mégis azt oz észrevételt teszem : ha már jé gazdák lenni akármik, ez esetben gasdáycodinnk a gépek vásárlásában is; r^dfiltiúbBtuiik. magunknak olcsdbb gépeket, melyek asinte ugy megfelelnek a ozélnak mint a
drágák. — A racRnk. rangerab...