Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu fájlokhoz használható szoftverek - A "Következő" gombra kattintva (ha van) a PDF fájlhoz juthat.

 
1.63 MB
2009-01-26 14:54:34
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
767
4419
Rövid leírás | Teljes leírás (183.95 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1864 001-003. szám január

Zala-Somogyi Közlöny
Ismeretterjesztő lap
szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből
III. évfolyam


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Pár hét még, és lapunk homlokát a harmadik éi|blyam díszíti. — \'•\'
Kevés idő az igaz, de a provineziális lapok időszakában, melyek ma feltűnnek, s néhány bari élettel buborékként enyésznek el, elég arra, hogy életerőről tegyen tanúságot. /
Hitünk erős volt, mikép a megyék közönsége nem\'"enged megbukni oly vállalatot, mely szellemi és anyagi érdekeit szolgálja, képviseli. Eddig nem csalatkoztunk; adja ég, hogy e hitünket a jövőre se • döntse meg.
Iparkodni fogunk ezután is helyi viszonyaink és érdekeinkért küzdeni, s csak azezek képviselete______
mellett fent maradt tért fordítjuk a hazai események hü viszszatükrözésére; feladata levén a vidéki közlönyöknek mindenek felett saját megyéiket képviselni, s tenni tanúságot ezek haladása, küzdelmei, jóhV téről, erejéről.
Ha igaz az, hogy valamely életre való irodalmi vállalat fenntartásában a közönség oly mértékben tesz tanúbizonyságot érettségéről, hazaszeretetéről, a mily mértékben azt részvétével kiséri, pártfogolja, — az eddigiekből Ítélve, nincs okunk kétségbe esni a jövőért. •,
Lapunk eddigi változatos tartalmával fog megjelenni időnként, s elkövetünk mindent, hogy ezután is teljes megelégedéssel fogadja a t. ez. olvasó közönség, melynek részvététől függ, hogy a legközelebbi jövőben hetilappá alakuljon át.
Tudva azt, hogy a két megye produktumainak nagy részt Kanizsa a piaczaj s mióta a balatonparti vasútvonal elkészült, még azon vidékek is e jelentékeny kereskedő város felé gravitálnak termékeikkel, melyek azelőtt Veszprémbe szállították ezeket. (
S- tudva azt, hogy sokszor az érdemes gazdaközönség oly helyzetben van, mikép költekezés nélkül a legjobb akarattal sem mehet a hely színére, termékeinek vevőt keresni (mert fájdalom, a jelen viszonyok közt többnyire még mi keressük fel a kereskedőt, s nem ő minket, ha valami eladni valónk van!) e lapok" kiadója, ki a helyi körülményekkel ismerős levén, kész szívvel vállalkozik az őt bérmentes levelekben felkereső-elSfiaetőknek —«sekéiy termék-mutatvány beküldése mellett —(legyen jiz- búza*mm, árpaf kukbriczá, repicze, köles, hajdina, zab, bor stb.) ezeknek lelkiismeretes s minden dij nélküli elszerzésére, mely haladéktalanul teljesíttetik, s az illető az eredményről értesíttetik- " V
Előfizethetni vidéken minden cs. kir. postahivatalnál, N.-Kanizsán e lapok kiadó hivatalában^ egén évre 5 frt, félévre-Sírt, negyed évre 1 fi-t 70 krjávaL Hirdetések elfogadtatnak a lap. homlokáni feltételek-* mellett, s\' gyorsán közöltetnek. A t. cz. előfizetők, a 2000 kötetből álló kölcsönkőnyvtsirt —"fele áron
használhatják. „ _
Az előfizetési s hirdetési dijak bérmentes beküldésére kéretnek az illetők. , . >
Kélt N.-Kanizsán, nov. hó 29-én 1883......1. _ \'• _ — - - - „t • \' \'
18644
Az el«5fcí»j&8a-\'aÚTeseii: látnák vnla-hilra annyi tyttdás, szenvedés után; s ha aa\' utolsó-jö, _ha: cank folytatása lesz a multnak.az aa: bú ?8 csapások nehezülnék ioniét vállainkra, QZÍs készen talál;
F6bb"en5nye volt mindig e népnek a türelem; rBnereje-vigasztalás arra: mikép megáll a boldogabb jövőnek, mely legfel-jcbb"ke*sik, de el marad népéknél, melyeknél a törvény, igazság, erény és a hazaszeretet mindjárt az Isten ijriiídása utáü következik...
Nem vagyunk jósok, hogy a jövő fátylát fellebbenthessük, de annyit tudunk, hogy ha megalkudunk a körülményekkel; ha meg nem haaorüunk önmagunkkal; a kor szavának, intéseinek hódolunk; s habár akadályokkal küzdve, de^szabad lélekkel álljuk a versenyt és izzadást a munka tat^i^jáWáaffi-el nem maradhat ró...