Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu fájlokhoz használható szoftverek - A "Következő" gombra kattintva (ha van) a PDF fájlhoz juthat.

 
1.68 MB
2009-01-26 14:55:32
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
771
4485
Rövid leírás | Teljes leírás (187.03 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1864 004-006. szám február

Zala-Somogyi Közlöny
Ismeretterjesztő lap
szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből
III. évfolyam


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Nagy-Kaiitaa. Harmadik évfolyam.
4. szám 1864. február L4
széplMfalom. kereskedelem, Ipar, gazJtszat, tudomány és művészet körébőL
Mcpjplen e Inp IcgaUhb epy iven jiilnm liú 1-töl Itpadvo minden hó 1-ón 10-cn ?8 20fin. — Előfizetési ár poatán Kzétkflldésvel és helyben htbhos hordra egénfi ím
fi frL ; frlóvrt." 3 frt. Negyed évre 1 frt 70 kr — Minden előfizető n tnlnjdojion külcoUn könyvtáriit iws eddigi fenntilló feltételek raellettf él áron hasanftlKatja. _
Nyilttér egy Petit Borért 10 kr. — HirdeUtRck ntipy limiiboa Petit Borért 1-ür 7 kr,, 2-or ti kr. és minden további beiktatásért & kr. & bélyegdijórt 30 kr. nsetendo. A. boiktatáiii dij a a lap kezeiénél illető minden turjry ft kiadó hivatailioz Nagy-Kaniinára; a lap ssellerat tartalmát illető küsloméDyeB: pedig, agy minden levelek,
bérmentve a Bzcrkcaztöaégbca küldendők Kaposvárra.
Pest, jaa. hava 24-ón. Habár későn — abban a hitben vagyok
— hogy szívesen fogad tőlem t. fizerkesztö nr néhány surt a boglári vigalomról, mely itt a fiatalság ueve\'ben rendeztetett.
Vigalom volt bar, de tübb szomorút Írhatnék róla, mint vigat. Ezt ózonban liagyom; ugy is sok fog vicsorog ránk az olyan Augnburger-féle szerkesztő atyafiaktól! Ne hordozzak önmagunkat a porban, midőn hivatásnnk magasra emelkedni.
Bánjuk meg bűneinket önmagunkban; a megbánás soha sem kesri; egyéni ugy, mint nemzeti erények — későn jővén is
— esak jobbíthatnak.
A belső sebek maradjanak tehát fel-takaratlauul,*; számoljanak azok , kik ejtették. Kn csak kővetkezőkre vagyok bátor megjegyzéseket tenni:
1-ür. Hivatva van-e néhány fiatal ember biagtSrff &lleuii - üzír~s szép és öagf nevet: „megye iijm*4g&" a ifélkül, hogy
abba 3 TT\'^\'y ;r»fem.ji«slaK«rjg7rarcr>^lr ?
2-or. Hogy lehet egy Boglárott tartandó vigalomba meghivni Sömogymcgye
") Kir, a seb.t orrooolui kell, tót tiíigui. a\' cp**E-
ész és vagyon aristocratiájnt? A boglári j vigalomba, hol sem a "helyiség, sem a , szolgálat meg nem felelhetnek az igényeknek, r a fővárosi lapokban is híresztelt ifjúsági vigalom, az ifjúság neve\'t nem koszorúzza dús babérokkal?? ¦
Egy, két — három fiatal ember követhet el hibát; fiaskóé csinálhat; de midőn egy egész osztály .rseve van a lobogón, ott — ha törik-Bzakad — mennyire emberi erő engedi — eredménynek, jó kimenetelnek kell lenni.
Szavaimat a következés eléggé igazolja !..
Igaz, hogy volt kedv, de nem volt Somogy megye kedve! Volt fiatalság, de nem találtuk a megye ifjúságát! Volt néhány virágszál is, de elmaradt a megye vir.ágerdejeü
Több előrelátást! •öszhangzóbb aka-jgtat^gyetórtést kivágunk!
Ne legyenefe előttünk zárfalak, Hiszen mindsanyian a falaki közt egyenlő fiai, szerető SaíVágyműraflazánaTc. . * EGY ÖREG HAZAFI. •)
K5iiBÜnj ik nagyírdct
Nevelj tok
— lilwct necplüieíVn
A roJlta Brii meg, B a boaiNnltin.
Garay Alajos, Á gyászos napi események, melyek Zala-So mogy békenseretS éo mnnkáa népeit fül-fölriasstják csendes tüsbelye körében ; a Folytonos dolások, melyek Ut a nemesen érs& kebelt lázongásban tartiák, a hon más résseíben szán alomra indítják, a kfllföldöa utálatra gerjesztik: komoly gondolatokat kelthetnek minden jóravaló ensber agyában, ki honit eVnemse-tét egyenlően becoiiíf^ szereti, „Neveljünk" est öl-TUfltnn a Zala-Somogyi KöeIöhj egy lapján. Igein növeljünk 1 de oassevetett vállakkal ; külőnbeti sikert nem adatunk soha.
Hol kezdjük a nevelést, éa kiken ? — ab IskoV lakban, és bízzuk egyedül a papok-éa tanítókra? Ssó-ljt...