Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu fájlokhoz használható szoftverek - A "Következő" gombra kattintva (ha van) a PDF fájlhoz juthat.

 
1.68 MB
2009-01-26 14:55:32
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
894
4741
Zala-Somogyi Közlöny 1864 004-006. szám február

Zala-Somogyi Közlöny
Ismeretterjesztő lap
szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből
III. évfolyam


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Nagy-Kaiitaa. Harmadik évfolyam.
4. szám 1864. február L4
széplMfalom. kereskedelem, Ipar, gazJtszat, tudomány és művészet körébőL
Mcpjplen e Inp IcgaUhb epy iven jiilnm liú 1-töl Itpadvo minden hó 1-ón 10-cn ?8 20fin. — Előfizetési ár poatán Kzétkflldésvel és helyben htbhos hordra egénfi ím
fi frL ; frlóvrt." 3 frt. Negyed évre 1 frt 70 kr — Minden előfizető n tnlnjdojion külcoUn könyvtáriit iws eddigi fenntilló feltételek raellettf él áron hasanftlKatja. _
Nyilttér egy Petit Borért 10 kr. — HirdeUtRck ntipy limiiboa Petit Borért 1-ür 7 kr,, 2-or ti kr. és minden további beiktatásért & kr. & bélyegdijórt 30 kr. nsetendo. A. boiktatáiii dij a a lap kezeiénél illető minden turjry ft kiadó hivatailioz Nagy-Kaniinára; a lap ssellerat tartalmát illető küsloméDyeB: pedig, agy minden levelek,
bérmentve a Bzcrkcaztöaégbca küldendők Kaposvárra.
Pest, jaa. hava 24-ón. Habár későn — abban a hitben vagyok
— hogy szívesen fogad tőlem t. fizerkesztö nr néhány surt a boglári vigalomról, mely itt a fiatalság ueve\'ben rendeztetett.
Vigalom volt bar, de tübb szomorút Írhatnék róla, mint vigat. Ezt ózonban liagyom; ugy is sok fog vicsorog ránk az olyan Augnburger-féle szerkesztő atyafiaktól! Ne hordozzak önmagunkat a porban, midőn hivatásnnk magasra emelkedni.
Bánjuk meg bűneinket önmagunkban; a megbánás soha sem kesri; egyéni ugy, mint nemzeti erények — későn jővén is
— esak jobbíthatnak.
A belső sebek maradjanak tehát fel-takaratlauul,*; számoljanak azok , kik ejtették. Kn csak kővetkezőkre vagyok bátor megjegyzéseket tenni:
1-ür. Hivatva van-e néhány fiatal ember biagtSrff &lleuii - üzír~s szép és öagf nevet: „megye iijm*4g&" a ifélkül, hogy
abba 3 TT\'^\'y ;r»fem.ji«slaK«rjg7rarcr>^lr ?
2-or. Hogy lehet egy Boglárott tartandó vigalomba meghivni Sömogymcgye
") Kir, a seb.t orrooolui kell, tót tiíigui. a\' cp**E-
ész és vagyon aristocratiájnt? A boglári j vigalomba, hol sem a "helyiség, sem a , szolgálat meg nem felelhetnek az igényeknek, r a fővárosi lapokban is híresztelt ifjúsági vigalom, az ifjúság neve\'t nem koszorúzza dús babérokkal?? ¦
Egy, két — három fiatal ember követhet el hibát; fiaskóé csinálhat; de midőn egy egész osztály .rseve van a lobogón, ott — ha törik-Bzakad — mennyire emberi erő engedi — eredménynek, jó kimenetelnek kell lenni.
Szavaimat a következés eléggé igazolja !..
Igaz, hogy volt kedv, de nem volt Somogy megye kedve! Volt fiatalság, de nem találtuk a megye ifjúságát! Volt néhány virágszál is, de elmaradt a megye vir.ágerdejeü
Több előrelátást! •öszhangzóbb aka-jgtat^gyetórtést kivágunk!
Ne legyenefe előttünk zárfalak, Hiszen mindsanyian a falaki közt egyenlő fiai, szerető SaíVágyműraflazánaTc. . * EGY ÖREG HAZAFI. •)
K5iiBÜnj ik nagyírdct
Nevelj tok
— lilwct necplüieíVn
A roJlta Brii meg, B a boaiNnltin.
Garay Alajos, Á gyászos napi események, melyek Zala-So mogy békenseretS éo mnnkáa népeit fül-fölriasstják csendes tüsbelye körében ; a Folytonos dolások, melyek Ut a nemesen érs& kebelt lázongásban tartiák, a hon más résseíben szán alomra indítják, a kfllföldöa utálatra gerjesztik: komoly gondolatokat kelthetnek minden jóravaló ensber agyában, ki honit eVnemse-tét egyenlően becoiiíf^ szereti, „Neveljünk" est öl-TUfltnn a Zala-Somogyi KöeIöhj egy lapján. Igein növeljünk 1 de oassevetett vállakkal ; külőnbeti sikert nem adatunk soha.
Hol kezdjük a nevelést, éa kiken ? — ab IskoV lakban, és bízzuk egyedül a papok-éa tanítókra? Ssó-ljtnrk hozzá 1 Én-eliaoQdom szerény-gondolataimat Majdnem minden falóban van építve ía a jól rend esett köss éhekben kellően fölszerelt né pia ko la; működik abban képesdét véglett egy, vagy két tani ti a lelkész föl&gyefeta alatt LáBsuk; mire mewiok, mire mehetnek ások.
- Zsúfolásig megtelik néha as iskola, wiR vannak napok, hagy alig jelenik meg fele a növendékeknek. És még mindenkorra kimarad tübb gyermek a e sülök makacssága vágy szegénység? miatt. Yaa olyan ki issa járhat be, as- iskolától nagy taro la ág miatt. Mindezek ép ások, kiknek legnagyobb agflk-íiégok van nevelésre, lacitSera; u. ni.pUm. turali, tó^-reaek, aaelléwk gyenaelieT.
. . Jósokkal U, kik jJEorgaToniEaal jirnak^ min mebet a tamt^y^^T^uazoüníg^irát aaámfömk-egy napra, jEsekbSI négy as iskoláé, .husi\' os apai harc; vagy-vagy. — Tegyük fel, bogy tanító ^Aldatü GO gyermeket oktat: de van 120—30, mennyi ideja marad egyeaok erkölcsi oktatáoira a o%y Arából,
Jöttök, jöttük eongyoa bankók \'. . . Mint virágra a hópelykek. Ha folyváot igy osállíngóztok ; Attól félek, még elleptek. S ea a tavasa,, mi szivemen, Kunyim féayén ugy virágaik : Elhullatja megdermedten Oly sok, osebbnál tinebb virágii.
S végre éa is megtagadva Kit as érsást, est a beívb! : Mint annyi ásás, átvaltoava, Lessek gazdag, Önsö, hideg. S hasngsaggá less ajkimon L legasentebb esó : a se retek.!.. Bongyoa bonkók, így seng dalom : Maradjatok, na jöjjetek I
Sok rongyembert felemelt már )Ls ? fgstfitt rongy, e lidércs. S ki átkarolt — most keblet cár. Gőgös hideg, lenes, ki néa... Aa Isten két kesét adott, Egyik adjon, másik vegyen. Adó keso eliaáradott O tol Dóm ád o rongyjogyen.
Csak ast nézi: kol a profit. Lsért vess, ea jclosava. Örül ha mást megasomorít 8 kacsag a szón: barát, hasal Ovo mi jó, övé mi aaép : . Do csak Snhassonhos ért. KöUldoaDá — lelkét eaivét volna — es órcsborjuért.
Hideg észnek asüleménye, Uongyotf bankó, hatalmad nagy t Bolond volna, ki lenózno. E szop korbali, fél Zsteo vagy 1
Csak jöjj, csak jöjj kérve kérlek. Szívem fclettyfési; tárczámbo.
vagy s valál — porrá égeti EgÖ szivem, ági lángja.
Ha szírem, megfogyaaztapúd, S átváltoznám, mint ssás ecrek ; lltt lelkem legncebb tavaszát Átadnám e hiipclyheknek ; Éa érzenom, a kéjt, gyönyört, Mit annyi ook hűlt giív éros : Nem venne be 6cm ég sem föld ...
ü mi lennék?--egy csássó féreg.
CSEPELX -SÁNDOR-
Egy vigalom a mennyei birsdalois-ban.
(Vu-tsan-tien város, a Thung-íbing tópartonO KtilfSldi lőBcicág palotája, 1864. Édes barátom I
Újévi ajándékul — habár káofln érkesik íb esi-taadra — mit kűldbetookk«dv8sebb«i>-mint-egy vi-ijaloEi leíráűát, mely a featobb etalített tóparti vi-roaban tartatott, a 4-ik magfokozata ^mert 18 van) mandarin ifjak által.
Háttérbe aaorit as jelenleg minden eaemányl, már oaak aaárt is, mert a vigalom a civilisátlan, vad angolok\'\'által kífoastott, c. óhaa haló, nomád sárga ssifanok résaére adatott.
Kínca itt most semuirCl ssó, egyedftl e vigc-tomróL
A Pekking köBeUben felfedéseit kSaaéntelepek caak pillanatnyi hatásnál voltak. ,
A Peschawernéli angol KadDtosdnlatolc; a ahan-gail öbölbe dí caasaári goaflo lefoglalása, a kalandorok által — mind semmik.
As ég -fia (iffy bisják a caaasárt, Ki Bsiang-, vagy Taai tafin-O pávatoll aitoránok véletlea edégau TooaoL nyári mulató helyitu —
A fSyárna egrlk pmotájdiiak légaa^s általi fái* robbanása ason puIanütWi, mid5a as oroaa követség alQtta elhaladt, & asá&aárnal ti*a6alkedend0 — — mind, mind csak kis események. ^
Mihelyt kiadták a hirdetést a vigalorarendreÖt, azonnal köáelto (a esi nagy ritkaság) még a Pakking-ben hatén kánt, eelyemsaöveten megjelenő nagy aj* aág is.
E Va-taáa-tiexu vigalom rendezői voltak í
1. 8cbjikkÍBg-Tiba-Tibiti-Thea.
2. DsaBgte-Cfin-Ha-pa-La-pn-Hing-pa-KBBag-Tuag.
3. Oascgar-Akssár-Huazár-Alak tagár-Von cu * K.ÍM1 g-CsEC&irkána*
4. Tobiáog-PiÁng-Yoen-Eiáag-Pe-Kiáng\'Soi-k^. -Ü-pí-li-rleaáiig.
Mandarin U ültetvénye* ifjakj- ¦ a íTíaiijiri belhd$tartfadfb4L
Bifionyoacís föltűnhetik előtted, hogy bA máj farsang v&n, s vigalmazni kedv; ős&into j^aktrrEi a jótákoay csélokrai áld óságokra, — a mandarin ifjak mért nem válacsto&ák inkább Pe"kking, Haa-«ssaf Kiccaekiag, Hcaking, Saagaái, Kanton, Ton*kiaBg atk. nagyobb varosok sí, hol a palotákbani kányelmea Baálláoőlás, as elfig&ns vigalmi termek, a télen la sr-dBaaámn lerraft virág, a fényben t*n pina altra
fart a UgBriatPCfticaaab\'b masdaria áa BmandarissAt Tácraitit Uriáfttkaaikf S aüárt ép«n ejr towrti Bun«lT«4. km a adjtartoaáffokUI ataajabmat, aa elokaU danákra aónra majd nem lealáaaa, aldosatf Bot a atiiaarilbatlea hBtéflaa\'\' (igy esióttík, itt a fogadókat) csimsott Bsállodát a Tnng^ing WyUoes havas totóiról, Bord aaél korbácsolja ?.. Hol a tán-osoenBoak a folyosóra kell laaiiiiia, megtQxetaí roká- \':-ját. ha aa táneskoaben leasakod, nem akarráa as agy Ío kicsiny taiHatanm valamelyik sarkát — elananTOl-falasni?.. Hol a képzelt ragyogás, fenattításj**karrs aera brilllro&kamak, s a hólyagként elpaöaaórog a piafiadba mogfiti magát, ha kissé amalkada* akat-..
Márt aaám&seb&U ide a mandarinifjak. TÍgalota, — f ogod kardesai ?
Ofc, barátoat, w>k olóamónyt kiJW aMLáttav> nem T«Mr bogy aa ittani jelimlegi aaofcbekv a Ha* Qyes taklatoibea onkart ntvalff daes; :a jósaa «as-éa táktntályro okmaallyal nebesed? ifjonca amOajaig; a -kaWástól retö^c^kónyj\'anövendákiaJV — lrk atralatára — basratoló hűhóról fogalmad lágya*.
^\'ŰaláaWyi ian-tárgygyáí «1 «o"-ft»Ulr»?I Vagy i^-cHl» meg a többit - mit ef* **nlfl "m
___~ -4 iö
iskolák a tőkékteaüléa alapjai j\'cBak ennyit mondok:
> aMii4á7 S^gtt iS^S4j*k^leDébL-n, me-
oek. — A szavak indíthatnak: de a példák vonzanak Jöfa íl, rosara la. - .
—Előbbre kall meftnaDbra-nóTelelt kezdeni. A gyermek midőn wüUtik égésien ártatlan; aeVjó, aem roaá; de keblóbfn rejlik a jöyö képez-hetÉaT tSbi^fe ero,-^-. mely olyanpáifcjlodik, minők a áattge otítnéW UpawtahUái,\' é« eaek\' clíö benyo-<m^aa. : * r~
Qno Bemel-itnbuta recens, aerbavit odore,m -- Tetta dia Vka nem: inaeteratim;
- Vita* Csokonay Mihály- eat igy dallá nyelvünkön: .
\' Dudva lesz a dtidvik közt aa ananrtar; _, Kaná^Biarad-ai;kinek ariBvelöje kanász.\'
— Mennyi jötboa aaaenge. kor\'elsÖ helyes nevo-láae, nem siámUha^uaVki: do mennyi bajt okoz az elsÖ ferde nevelés mindazoknak, kik ntóbb elég szerencsések valamlkép rájönni Arra, hogy rósz irányban fannak, ér nagyratorő lélekkel javítani akarjak azt: érezték éa erezik, midőn fokonként emelkedvén a tökéletesedés pályáján, ujabb harezot vívni kér.yte-_ienek naponkint, az iíjukor rosz neveléso okozta bajiammal; ?1 ha legyőzik, nagy áldozatba keríti. \' r Tagadni nem IcbJt a szülök testi egészfiége, Togy Tomlot\'t állapotának nagy befflyását n, m a g-aat-raj de épen ilyen H sieuomi btfulyáa is. Az erény ngTjminta_.yétkfsbajla.m átazivárug, éa nagy hatást Íd«z=élo"lírtb^nelnse4eíen^t, t.V Tagadni nem lehelj hogy as ifja kedélyére, ¦5t szellemére is nagy befolyással vannak azok, kik-$l-fögg jövője. Siereneséa az, ki ha nem annyira tadoa,.mist okos gyengéd tapintatn, velő cMnnynn "bá^r^á^elöljSr^n^a^találtjklkfigyelemmel tudják kisérni: liAJlamá^ véraikatáf, élelmi tápszereit, éa volt társalgási körét a jelennel; ndg ellenben szerencsétlen az, ki mindezeket nélkülöző úgynevezett száraz bülcsro bízatott. — Legszerencsétlenebb nz, kí erély-, erénytelun és gondatlanok keze alá jutott.
Tagadni nqm lehet, hogy a társalgási kör. nz egyének ét helyek nagy befolyásiul vannak a férfiúra. Vezessék a legjámborabb szülök gyermekeiket kár_ mt-óvatosan -az- éJtithe-j fáradjon a legbnzgnbb tanító, és lelki**: lehetnek, olyan körülmények
miaden. naveléai törekvésünk mindaddig meghiúsulj »*ái apáinknak; do aVy> . f -----------
miLaa inkola falai koBŐttmaradás an-i»kolakb3:nT| VhlWsB nép-
iugratják alapjaikban, kételyt támasztanak agyában, melyek végre mintegy megszédítik flzt, és koszszabb hajlongáí után jobbra balra, végre neki ugratják. — Ha.ilyenkor nioee netníŐ —-vége minden tanulási fá> radaágaak, vége minden költségnek. \' Nem akarom ezSltálaa Iskolák becsét loalncsn^ pyiUm; aem SA^ttgadiii, bogy csypáji, ta egyedal aa
\'taattU^lTflkjWetBsabályok, kint acélét minden réta \'geib«n üem gyakoroltainak tottleg, azok által, kik az lakóiakból már, ki kor ültek. ^
"->:• --A- növelés általáooi legyen : ki inkölnt végzett, mondjon lú sajá* akaratáWl, fékezzo bnjlnmnt, ha az iskolában szerzett tanAkal ellenkezik; no botrány-koctassa a nem tanultat! hanem ^vezesse tettlpg B jámbor élet sBflbályninnk ismeretére, és igy g}*ámo-Utsa aa iskolákban fáradozó tanítókat, eríisítso a ta-nnlóknt.
Minden iskolában a tanító, bármi kevés idejo van ax erkölcsi oktatásokra, nomtöt, és ört állit ía-nbnczn mellé, ki hatalmnsan harsogja fülóbo folyvást as erény becsét, éa kárhoztatja a hünmerényt; lie-lyesli a jót ér rosszalja a vétket; tanítja kibon bízzék, kitől forduljon el ssánakozással, undorral; tudatja kit kövessen, kit kerüljön: do mit basznál mind ez, ha, midSn kilép a még meg nem szilárdult \'iskolák falai közül, mást lát, mást ball azoktól, ki: ket tisztelni tanítva volt: öregek, föllebbvalók, elöljárók,-tisztviselőktől ? A gyermek előbb botninyko-zik, ntóbb számit, végro következtet. Innen nem csodálhatjuk ha bizalmát, tÍBztolctórzetét vesztve tanítója irányában, vonakodva és undorról megy iskolába hullani a száraz tant, oktatást: mely többé nem fog rajta. ,
És á nemlö, az ör ? — csak a vallás lehet. Vallás emelhet erény pályára, és tarthat meg azon. Ki vnllásA sugalta érzelmektől vezéreltetik, ne tudjon bár egyebet, jótevöleg működik saját körében, híven teljéi!ti fül vállalt kötelmét, sokszor ön haszon nélkül, , többször ön kárával: hogy eleget tegyen egy felsőbb lény szent akaratának, s igy hasznos polgára lehet az államnak. Míg ellenben a vallástalan,, legyen bár mennyire bölcs, ismerje a csillagokat, b tudja kimerni azok körét, mozgáaait; vizsgálja sikerrel a fuld gyomrában rejlő kim^^el-, nuréuyekoi és az iilTntok millió fajait; hibátlanul értekezzék a nemzett-k eredetéről, szokásairól, történelméről: eleshet annyira, hngy mngánnk teher, másoknak nyűg leend.
A vallás nemcsak egy felsőbb lény iránti kötelmekre tanit ós kötelez : a polgári ék-thun is legfőbb tónyeí\'i. Körébe fogja ez: nz eko után nndalgó pórt, a f.\'gyvorbo öltözött daliát, a trónt, a inngán tudóst, a nyilvánosság emberét; éa küt<>l>>zi egyiket ugy, mint a másikat: megnyagtitja ka hü volt föladatához, sújtja ha ellene vétett. Valláitót nem Bzalindullint mrg BPiiki, ha bár egy időre attól aznbadnok véli magát. MKgft\'ftX ttllonszonv, nietyet érez te tn
Ifűgyyer
szorzé 3nég..cgyko^|iBáfe^í és ; do a^yall^bisnMttot^ n
áldott ba-számunkra.
cfloládoJ közölt}! ez ko^leála nagyokká dicső fejed \'jooinkot; fbevltertoí harcára afupgr-ihdBi>kot és vo-:zatto győzelemről:\'gyoaolemre; :yalláH-_Bugalta jeles orónyil apáinkba a* böldngttÓ faj-^^ía\'vendÓBazeroto-tot; tanította nyájas társalgásra, ÖBZinteségro; vallás szüntette meg a vérengzést, a zsarnokságot, éa hozta ezek helyébe La tudományt, művészetet, fuld-müvclést, melyek n vallás hanyatlásakor rendesen romba szoktak dőlni.
11a igy működik n vnllás- egész nemzetek között midőn azt becsülik: míqrt nem -Imtna jótékonyan egyes emberekre, bn azt kellően .ismernék, éa méltányolni tanulnák lia nem iskolában, a közéletbon.
liCVÁRI INCZE-
(Vógo köv.)
alöli
lílváh műmért nein
sokkal, keble vallását árulja el tud menekülői tőle.
A vallás egy ronga enyhítheti oa élet torkai alaít elcsüggedt Telket és eaak ez tilthatja le sok tsc-lekben oly uszköztik használatát, melyek- sikerrel menthetnék őt ki a hajból, de másuk személyo sérelmével éa anyagi karával.
Pesti levelek.
Irodalmi börze, fl Petafy társulat.
Pest, jan. L\'5.
Legdrágább kíncse.ink tíz irodalomban vannak letéve. Ez nzun közvagyon, mihez ereje szerint, mindenki járulhat, mit szellemi termékeivel mindenki növelhet, minek használatától, élvezetétől Benki öincB elzárva, 6 a legcsekélyebb befizetés mellett a legnagyobb erkölcsi hasznot húzhatja.
Irodalmunk van: kik ezt évről évre gazdagítják, íróink aem hiányzanak. Az olvasók száma is napról napra sznporodík ; de nzon mcgkfllönbílztetéflsel,hagy_ tuwjdonkép, Csak azÜTnn no, "kik az olvasásra képe-Bek b ebben élvet is találnak, ezt hasznukra is fordítják; de a kik értékükhöz s ezen habzonboz képest befizetnének, hol fogynak, hol szaporodnak; ugy, hogy sokszor BÜány, do annál többet igérő vállalat is talpra áU, harsány kürtőlés mellett — mig sokszor a l.igjobh müvekro ainea kiadó, vagy ha kivannak nyotnvn, iiincs előfizető, nincs vevő.
Igy áll az irodalmi börze, a papírok majd szállnak, majd emelkednek, ti ha o papírok értékét az határazná meg a mi reájuk irva, Festve vr.n : még rendén volna niTtfden. De az érték attól függ, miként kelnek? A közönség-pedig a nevek, az ajánlat, a al-kalumszíirüség után indul. Ezek pedig még nem a legbiztosabb útmutatók: mert bizony a nagy nevek nlatt is jöhetuuk ki vásári munkák; de meg n nagy
kellő tért nem nyitunk: a nagy nevek ugyan megmaradnak müveikben, do a. kjkia megkezdett müvot, n kezdőhöz méjtán folytatni tudják — a nagyok, elő--* állbatnak-o ?
Az ajánlat ís annyit árt mint használ. A feldicsért mütöl sokat várunk — s az az űreámény sok* szor csalódás — a. lehordott mü, noro volt orro mindig méltó; b mig a foldicsért müvekben legfölobb
Caakpárt*mli\\ckalStt^-; ezekből ii tdj6kosha tod magadat, _
_J^:. Buddhá-ra mondom (valahogy budát ne szedjenek lapodban >bogy a chinaiak fő Istenét prémes öl-
utnyriofi H«nm) bámaln! fogsa.-----.....
Sjji^aAndaria fiatalság egy ré"a»§pmely elégnek taraja, ka Kon-fa-caá vnlbjsát megérti, a a tndom -.-nyotaágra megkivántató nyolcavanmor jelből, száz hatvanndréazt megtanul, — kesd a duojucratikua el-Yttkoián kapkodni, ¦ a bot lebet, alkalmazna is azonnal, mortgyülekaMtábolkizárjíi a aaldót, ngy aMiaa-Üé \'íöegány rtép) nemzetségből\'valókot. De, sőt a pénsforral kntatóit is,- fnábitok pizdatisztnknclc.hi-. vatóak;) 4 koado, honanretöj irodalorapáriulú nemea
MredákeL • ¦ .....~
Öaabad *ajtúárt vasbnzfiginyoxza Pukking fa"-_UÜ> talpto ihai^jkkelo.KL-HÍang eaásxár palitt-ijn, a ksra:Dngv Selyem.njsághan, vagy bármely belhclv-tártáaágilapban hibáira, vagy tynkaaemére lépnek, \'— ^UiáttitWgwrá, vilik; árod, il*gttdyhullámzik, frl-bAaxQl^el\' ia. Onteaá — opóvql: ar;tadások»t, ha oly koad)r«Q Diefiue aa aaMtáaJadirdWforgatás is, mint a páratoüéKr • ¦¦ . . t ., . 1 .
e%\\U Qnoangokkal \'(katnna ^xnolgárl tttztviselők) B«aveaaik, ogy. aaataloá^ ra«g na:a<m>, ki nrtki,- hogy Wlt»^;a**»rcdbén: asutgat a •válh-ojtotomyjrbetó. ^TöHayaUmelyik^bílhcrj-tartA.via>lm^ ad;-azár--W JfcWf ,wa, imeíy% v^leménytTaalvet:*,:fí& elr*. >a*«t.:E»t.tttdoi8 isr^teni; devaatmáíocm, Hngy a ¦ HH\'kibA ^kkal-hibiiál UiiváH aok caaUdnna, bö ¦oljjiiiaMUrbaiLS ; boMsoA:- kipödört bajuaiaal viteti magái paUnkmoa {mfnnúém^tíAf liaamálja) a belyUrtó^Tia^qtáUiajiftjé^.caaládjál otthon kagyja-i ,«A;^^Dali^b^^:.aaaa>pa)(tikai vdleraánye.i vao-\\^Ü^^tf^hi^.^tíU^^Mit Ulearfancaal;
xrf.lW^f^J^ílkwttilvií.Ertad.aaí?: Z.< *
_^^>bin»Íal-amW^.^loai-f^-m^-hnzzfrTn-r-.\'..gaÍhaA| Wtvan t hogy a M ff ^án; ott van-a azaítad-Mflf^^«^Mi«ffli"ioc«)6a.faiorl táUkanesuka; : »bánj^na4Ig:;a inigas faUkon.la.átagrik, • a baly^ -j^v ti— járja.a::,da»laglaakUaa lajfa«l\'-t,\'
*k*J*df\'bogy a readesttk mért
Tálaiztot\'íak a nagy városok helyett Vu-tsán-lien-t vigalom^bclyüL-ho-va-ft-iőnomeBBég közíll, kik biva-talusak voltak, nagy részt nom jelentek nn\'g, kik pedig megjelentek volna, azokat meg kizárttik II Ma^rtra is egyedül a mlnister-követ befulyása következtében jothattam be.
A részvények elég drágák voltak; azért nom is valami nagyban kapkodták el, keltetvén űzetni egy réHzvénycauck kiloncz tac] ezüstöt rúdban (a ti pénzetek azerént 30 frt); mert a eh inai ilyen ezüst ru-. dákkal fizet, agy ollót berdván magival, bűgy a rudakat elaprithassa.
Hogy a vigolomrél-tiszta-fngAltnad legyen, evőkig kelleno itt élned j a nép szokásait tanulmányoznod; mert igy, bármi élónkon irjam ía le, a kép halvány színben mosódik el előtted.
Azért a főbb, vonásokat csak.
Minél- raagnsabb törzsből vn!Ó a mandnrin, annál nagyoTnpsaioes papírra irnak naki raogUiváBt, HykifűjezéBsel: atoifjabhöcsédmcghiv, vagy eljött, hogy fuldig-hajtsa fejeti Miro az egyik felkiált* btu-l^.a máaikJrV-li-Yel visaonz.
Aöíegliivásra msgjelonnek a mandarin éa\\min-dflrmoók pajaokin-on, s társaságba gyíilvo, meleg b*r melleit;.mindnnok e.loit-veraejLotoBÍnálnak ilyen-diáinak Mclt.virágzó sonifn" — „n fojledbzÖ bfi^1 liAfozsa11;:— >anradkflctt:faKy(lniölósűw »tb. :
A "nők lehet&J\'dny és ulegintiával jtdehnélc ™*g; FttjttkSaricai felöl ükul nagysága kokM,VfflteV tőo meg nagyobb/molyet alul széles aranycsat szőrit: a. kokszok. tulplÜzdelva drága-kövekkel kirakott ele-fantcsont pálczikákkal. Yngy fiirfúsült^ a fötetiin nwgkőtött, a szélesen bufont, több kelyen igarcvönirv .csokrokkal átkötött, földönuszó hajjal. Hullámzó nL Iiás aelyemasoveia ruhákban, lrgalább in két röf bo ujjakkal-;- melyek akkora "lábakat őriznek, mirit egy\' caukndlhiA féTriakTiÓkírvara sárga selyem talárban tlerékdn Üvvel átkötve, bő nadrágban, melyet a lába-\' ikra felett fehér selyem knpcza szorít i borotvált fe-jiiEiM^aaQBrr-.aljaa-\'hoBHii; ..kiiodroU\'rbajiui^hoirv rüftel mérbeiéd. . : . b\'
Komikua. mozdulatokkal: spékelt táncakikat1 nioea táncz«aester, kí sorokba r«gUIkaiia; aaért on-^ knak tóráBávaL nem is:nrLbálkoiuim; hnnam ertáocaók lurat, midOn aa;álalános Uiadaskoad&Hk;. táai ismét*
egy mulatságos jelenet. Előugrik ugyanis egy mandarin ily Bániakkal: Taihg-sen (folhivíak\'benneteket magatokat legyezni); b ekkor egész hivatalos olszánt-Bágga^ legyezi valaraennyi-magáfc
Éjfél után 1 éa 2 óra közt, a tűzhely — mandarin (élülrondezü) nagy, Fplíjyt képpfll előlép, s a szolgák cl elé ne klik sorba nz ételekéig melyhes — nem hi-Bzom — hogy v.-.lnmi nagy étvágyad kereskednék; állván a vacsorn ily Felékből: rlzskáláca; apróra vágott hue; besózott linl j pávakakaBtaréj; Ricinus olajjal készült Czctb-üszÓBzárny; BiAraa lndláb; fecskefészek; sült selyembogár, béka kompóttal Btb, Többen magokkal is visznek provisi&t (Kan íoang.)
Fonntcbb nlö.ndottakbnK unkhari hftttntiTA volt & Vu-tsán-tioni vigalom Is, "ihcly majd.Tilágoa reggelig tartot,t határtalan kpáv, a heíy tartói ágból megbivat-takhoz mórvo — batártálaH. kis közflnaág előtt. Da egyébbiránt kedvj közönség^ném\'.jQ.onekrályónkor ezóba, hanem csak a vógöaél: .hogy a. vigalom, mit hozott az ínségben szemvédő aárga aiifánok konThá-
jára? ~~ .....¦: •
-•_Erről most még hpm irhatok; majd ha meg tndom n pekkingí nagy sclycniá^övetülapból, azámadra is megküldöm. \'
Itt csak annyit jegyzek meg;
1. Indignatióvsi. fogadtatott,; bogy néhány rendező mandarin ifjú, ax egáaa bclhelytartóaág. ifjúsága nevében rondezkedott,\' vigalufásott — onnok tudta és beleegyezése nélkát^alert.V^gy^lyteiiÓBág if-jasága rendez valami ünnepélyt, annak roíizul kiütni nem szabad; a név garanÜroszft,.magát a czélt éa diadalt. v.. •i\'lu\'i ¦¦
2. K néhány rendező\', a e kía vároavigalmáról ott a távol Imzában _nc küiotkeztesaetek-as egéaa hely tartó bú gi ifjúságra, a agyább1 vigalmakra*, mert" biz itt-voltak óh lcsz^ekUa^riólíaBoM^-^a^agyobb vjgalniftk; b az ifjuaíg nagyrósae ia:teloa szép éa jó iránti nomea lánggal, haaaflaeretottol f árettséggol. Kát faosko nem cóinál.tavnavt) Mehány mandarin ifjú még nom a helytartóság őrizett, op bilka ép fejtt fiftlalsága. ..¦>¦ ¦: -r*-
Teing leák (Isten veled I)
\'¦¦/-\'^ barátadi
KÖÜTKBÁtrtlV^N.
babér lovelet.takarták —emezt csupa kíváncsiságból in elkapták.
Aa alkalomszerűség nyeglesőgro vezet. Kik mindig azt hajhászták, a közönségnek egy-ogy pillanatra mi tetszenék,1 mi len no legkapósabb, légjövo-delnjoxöbb; az irodalommal üzérkednek, e azt a tórt n miro különben szén hivatásuk lehet, s kitárta*, öazpontoBittitt erű mellett, maradandót alkuthatnúnnk miut háládatlant elhagyjuk, tehetségükül olforgii-cuulvti a miudcnnapiailg miatt az ünnepélyeséig — a celcbrítiisnnh, n kizsákmányolni czólzolt jelűn miatt, a mngnanbb beosí! jövőnek, részben tlvt\'Bztcl; ; d a hclyct% hogy a küikusú-g izU-BÓnuk a nmidciinnpitút a maradandóbbra, az nWótól a mngnsnbbra, irányadói ; nz olvasási vúgy biMisö azükeegének kif»;jló\'i, meg ilnpitúí lettek vulna — — a knzönpég ittlét; utiiu idnltnk, tz volt cUií irányadójuk; divatba juttok, divatból kimentek.
Aa irók, a kiadók b közönség ily viszonyban lóvén egymiaa.il, hogy o kölcsönös lcklJt«lez<*tt6é(j; bilhicQL-itül szabadulhassanak, az Író ne logyen kénytelen csak azt írni, mit a kiadó bizonyos nyereségre, de mégis igen méreékclt díjazásra ra^gveBZ ; no legyen kénytelen talán magsabb be;BÜ tli ez alkalommal kiadóra nora talált müvét, vagy félbe hagyni, vngy a hókban hevartetni; a kiadó no legyen kényszerítve oly áldozatokra, mi Üzletét fenyegetné; de ne Íb legyen kizárólagos hatalmában a kedvező alkalmakat f-jlhnrEEiálni, b a vi>llnlatok b müvek szép jövedelmét, az írókkal méltó megosztja In lyett zsebre tenni; a lUiztmség ne legyen kénytelen cenk a kintiókat pártolni, vagy fulyvást oly áldozatnknt tenni, a mik kollöon nom gyümölcsöznek^ de máa réfizrül ne íb találjon aunyi ürügyüt és nkot — a könyvek drágasága — »z igéretuk be nem váltása, á vállalatok nem elég lelkiismeretes kczcléae s több mnsok fölszámolása ált.-il, a rész vétlenségre ; a mn.gy.ir irod.\'i-Inni minden igaz barátja előtt méltó föladat a megoldásra-
így Picílletett legközelebb a j,P e t Ü f 1 ti rs n-lat" eszméje, mit a lapok mar megpendítettek; de mit nz illetők vi»7-3za.vcmt».k,
SÜnt megtörtént tényt írhatom, bngy nz eszme nem csuk megszűlctott; nem esik ily ezép névre kereszteltetett; dc a magyar irodalom több baratti állal ? táreulut feludnta s köze ia mcgliatáruzlatolt; csak a kereBztíipák- de füleg a keresztanyákra vár, hogy nielagen fulknroltntva, a kellő lépések tnegtéCe-Beenek, hogy működését ugy a niagyar irodalom, miut az ol-.vatta kjJzücaóg-javára jnog-koadbesBOr—------------- --.........
Feladata lenne; kizárólag eredeti müvek kiadása. Köre: kizárólag a szépirodalom, ngy a maga aaW>, mint a népies irányban, az idevonatkozó rajzokkal.
Pártfogó, alapító a részvényes tagok adnák azon öszazegot, mi csupán a legszükségesebb kezelési költségek levonásával, egyedül eredeti müvek kindására forditatnék; a miért az illetők évenkint Ugobibb is tia kötet munkát kopnának ugy, bogy egy-egy kötet ötven kcajezárba jönne.
Égy választmány bírálni meg a kiadásra méltó művöket. Minden Írónak jogában állánd eredeti mii-vót-ido beadni, b ezért oly méltányos dyazásban részesül, mint csuk a tánulat pénzerejo megimgudi.
A czél ily Bzent, aa essmo ily korszerű, b kivitelét maga a körülmények szüksége igényli; méltán hihetjük, hogy o. pártolás nem murád el; annyival ie inkább, mert kivitelével & községi könyvtárak felállítása is kapcsolatban áll.
BOGLÁR EMIL.
Megyei tudósítások.
Moháes, 1864. jan. 19-én.
Napjaink legnovezetosb eseményei közé tartozik leginkább az, hogy oly kemény csikorgó telünk van, minő 48 óta nem volt, A lógmérő Vagy 8 nap óta a Duna közetóben\'reggel 23— 24f nappal 10—18, távol aDunától reggel 18, nappal 10—12 fokot mutat. A kegyetlen időt még a miwlarak oe állhatják ki, mert reggelenként 4chet néhányat itt-ott megfagyva lelni, melyek éjjelre eljioro bújhattak^ _
Ügy szinte tegnap temettek el az itteni sí. Fc-renezoell sárdában egy Bzerxetce-társat, ki néhány nap olött ismeretlen okból n zárdából elillanván, a vidéken, Izsóp neyü község határában az uton félig megfagyva, taliliatötfc. \'A-^ó. lelkű emberbarát ki a szerzetest elhagyott állapotában találván, gyorsan nk&rt enyhiteni:Borain, amint lakására érkezett, a beteget bevitte a nagyon is melegre fűtött szobába,, b cé dközáhogy » szerzetea a kínokat > mit elfagyott testrészei okoztak, tulnem. élheté. ~
A" liclyi esoményak. érdekessé válván még az által, hogy t. r. egy itteni sjrÜCBméstcr tegnapelőtt virradóra 2. paraszt legény által a város közepén meggyilkoltatott \'A-szorehcBétlen^embcTligjTinnzon éjjel jOvén haea aa eBeAkt^vásárról, hiheti! jól végozó dolgát, b ezért egyik bor mérésbe tért b**, a tshhekkul mulatott. A két oarasatlegény, helybeli születésűek, az egyik 17 éves; a máaik pedig o&abadságoo katona, oeuUevyigrti voltak} a tlibbqk^kfis^ móg megltérték azomlltelt giüesmentert, tiogyfiátne nekik bnrt; mit es, iomepvén a vosaélypp tét:egyént, kéaaséggel beg íb tett,\' Joidtfn aaonban hasa akarván térni s a bormé-röt Iciüitetni, aprópénz hiányában 10 ítoa jegyei adott.
A,gyilkosok látván, hogy a\'oBacimeeternek a
tározAjában az elővett 10-es bán\'kjegy.en kívül még tübb is van, haza tértében utána merüék, megtámad-b egy késsel álszarták a torkfíf, aaiiálavoH pénzétől, 40,ftwl megfosztották.-EEnyiro-vágyunk tehát az erkölcsiség 8 küzbátorBéggsH Még^tóbb az ollón so vogynnk biztns, vájjon éjjel valamely mulató helyrüli visszatértünkben, nem-o "Ütnek orozva fejbe ugy, hogy az Anion szó íb torkunkon akadt.
- BzcroncBértr a kt-tKhnosz lelkű egyénTn líny után alig egy óra múlva elfogták, mert b szerencsétlen meggyilkolt még bírt ani-yi lélekerüvel, hogy abba a Unri-Binába, Imi mulatott, visszament, b a tetto-eeket névBzerint felfudüztr. KUGYERAY.
800 oszt. frtot sjóJilok
a. N\'n^y-Knnwsdn alakítandó felsőbb iskoláknak létrehozatalom megkívántató tökének biztosítására.
Ennyit ajánlási egyes városi polgárnak, ufryhiszem elegendő. Három Sam van, kiket a hazának hasznos polgárivá akarok képezni, tehát fejenkent 200 frtot hozok áldozatul. A pénz készen van, csak fel kell venni. Fölvehető pedig ha a\'8 latin iskola 9 ér alatt It-tre hozatik.
Jöjj el pzentíúiek ur Isten az egekből, e\'s szálld meg mind azok lelket, kik nem e\'rpzik a nevelés és neveletlenség küzti különbséget; mert nélküled nem viruland, nem deriiiend fényre a népnevelés orazága! Tied a hatnium és dicsőség, mienk -& kötelesség. TRR^ÁNCZEY.
ani NBf;y-HftB:iBi-A-B!; ha ea megvan, sok, igen aok meg Yairiéve-T»«eií^lf Mttraköar*, de egZiz Zalára s vidékére nézveji-.. ¦—-t.: 11a jó, kiképzett s rvkanBsellema néptanítóink vannak, haladni fog népünk a jé irányit szellemi m«-velodéBlKsn; ha. községeink renába hosvák,. «t nem nwradhötuiik nz anyagi haladásban sem. : . ; Dójjtí f^gja fültimasr^ani q Tnlf nkanUsái Uöi- -toképezüét? a magas kormány-e, vagy oly férfiak: mint Festetics grófok, Inkoyek, Horváthok, Oazter-hneborok, .^ümeghyok, Hertclendyek,IJogyayaIc, Sél-iypyek sat. EaL.lük o szent Ügy. köré csoportosulnak éa lendítenek rajta, már az ö bölcs belátásul; szerint, b nekik iegBikcrcsbnek látBzó módon. Tegyenek íinuk, kezdjenek önök, a siker bizonyos, a nép hálás Icbz önök b maradékaik iránt, cs a Bzent haza. elismeréssel 1
Ha Murnk&z jó o hazafias szollemü néptanítókat nem kap, .elvesztett előbb utóbb Magyarországra
nézve. ^
Domború, IStU-jan. 7-én. T\'rkintetos Ezerkesifti i;r\'. Nuhány txó M11"* k"zri\'ST Muraközből. — Ha egvfB rgyén gazdoBiga ncnu\'.öak, hogy nr-m rendezett, de még rendetlen állapotban íb van, l^liet-e nz ily ügyén független, lehet-e nála jóUtot korcsnünk, L\'hetstgys-e az ilyi\'-nnél hala-riáfi, legyen nz HTi-lli\'itii v&jgr Jiiii.n.fri-^-i>TTrinynrrwíi egyik sem ! így van ez a községgul, az állammal.
Tobbezör olvastam már becses lapjaiban, ki\' valt a derék „hidvégi ceÖsz" közleményeiben, hogy oda át önöknél találkozik fehér hollókónt egy-egy község, melynek számadásai G—7 éven át vizsgáltat-Unok; aram Is tan! tcsBék akár kinek Mara közbe bcjöiii, Domborutói Gibínáig, Kottoritól Kcdelinrg iuiny helységet tolál, melyeknek számadás d 1851-től 180Ü-ig megvizsgáltatták, rend behozattak. Ezt tenniük az Ultitoknak, égető szükség a községekre nézve, anr.ril is inkább, minthogy itt— 1851-lül uralgóBacli rendszer következtében tübb helység egyesíttetett, azok vagyona keresztül-kasul kezeltetett, vasut^épt-U\'tflt löbb közstjg határán , kúzlcgelüjén átmetaxet-vén n vonal, kárpótlásul szép igeo Bzép-űBszegccBkét kapottf^olna némely közBÓg, ki kapta meg azt n pénzt?~ezt kikutatni, ezt rcuífbe hozni oIbő te-"ndÜjuk az illetőknek. — Nem tudom Csáktornyán hogrrm van, épen semmi sem történt! ?
Itt vagyonos községek lóvén — s kérem még is mind adófl — ha ezok vagyona, pénze rendbe hozatnék , kezelósökrQ nagyobb gond, rend furditatcék, akkor elérhetnők a következő két lényeges dolgot, melyet nélkül előró bizony nem, de hátra vagy épen megsemmisülésnek igen Íb neki megyünk, értem: a. szellemi és-nnyagi művelődést.
Ha községeink rendbe hozatvák, nem leend nehéz ott a hol még nincsenek, iskolákat építtetni, — csak no olyan szénnraktárakat, milyeneket már Több helyen építtettek, melyek nemcsak hogy czélszerüt-lcnek, deiujqn fölül többnyire adósságokba veretvék
& községek általuk, — hanem a helység népessége_B____________ ^
vagyonáhea-aráB.) uaakat, melyekbea gy iirapwM?)- ^jítentelenségek.
és azután gyarapodni fog népünk a Bzellemi művelődésben, csak ... és ez a legsajnoBabb s>-"-dolognál, csak len n ór^ak és leondenónek a .kik ta* nítanának á már fölépített s fölépítendő iskolákban 1 tisztelet becsület a kevés kivételnek, mint teszem n derék ós kiképzett kottorii néptanító, de 8 hol nyerte szakábani ki képzettségét ? a volt — Bajnos — nkanizBai tanító képezdében.
Mondottam, hogy bár lennének a kik tanítaná n n k I Hogy lobot attól szakában üdvös eredményt várni, a kí maga is olvasás és olvashatlan írásnAl alig tut van, « ki megunva ollóját tűjét, fülcsapott tanítónak? pedig ilyen ia van és húzza a.. rahHázérésnöítSOÖ ffhiyífizetésé^ ... az ujabb ad-quiaitío? montflo meg uramisten- népünket "az ilyen tnnitóktó^-iiem a mi népünk íai^ nem a mí nyelvűn-köu beszólok iűok, Varaidról és Zágrábból jöttek, és ¦miriö BzollomraolV ha ilyen tanítóink lesznek, 10— .15 :áv , múlva, ezer vashiddal kaposoIhayáköszMO Mura két pártjai, MurákTiz mégifl ulVfög o"onl Zala téti Beméivé;miszerintjtérdekében van- Ma-1 gyarorsaégnak,i)ogy Muraköz Zalához tartósaik, ez érdekben mit kellene tennünk, vagy ten jxiUk? A tanító képozdét hamvaiból föltámasi--
Hirek és események.
A F- bó Jí8-án hívattak össze Nagy-Kaníssa város választmányi képviselői, a szőnyegre hozott tárgy igen f.mtos volt — ngyanls: miután a soproni vaauü munkák megkezdődnek, a földek mily árani átadása iránt tétetett kérdés; -azonban az illető földtulajdonosok magaa kárpótíáíú díjt követeltek átadandó föld-réezeikért, s a vasut-társaság oly csekélyét ajánlott, lio^y sem egyepég — sem- határozat létre nem jöhetett, kívánatos, hogy aa ebbell-biroi- eljárás- s intézkedés kielégítő Tegyen. Hatóságunk különösen kikötötte magának azt, hogy — ha a földásatások alkalmával netalán történeti emlékekre akadnának — köteles az igazgatóság azokat a városnak, átengedni; mert a vonal, épen a volt vir mellett-fog-átfcaatei,\' mely a törökök ellet i csatákban — történeti bírt azer-zeti, s az utóvilág bámulatát s elismerését vivta ki mugának őrök időkre
A Mnlt bétsnjígy^a varasdí Jitczában lakó va-auti ember hivatása után menvén, 2 éves alvó leánykáját bezárta -szobájába; közel a kályhához ruhák voltak Felaggatva, melyek valamelyikében gyufavolt — b ez tüzet fogván, a raeggyuladt ruha — tele lufté a szobát füsttel,.a. bűs-által áíínáhÓl felEa^art-teáByk* ki nem mehetvén, ijedtében az ágy alá hajt —-hol meg is fulladt. — Szüléit,nc legyetek rírniüntlJmnV.
A-K°y sopraui lutiiuiik-Tiicgklrtq-gt^^ az ottani kath. legényegylet alapszabályai!;-ha e szép * eszme felkaroltatnék oly egyének:\'áltál, kik tehetnek valamit, a közjóért, is mit egy szeatjtél éretnék el.
A Gyászhír, — SládovTta Borbála saját, s gyermekei Apollónia férjezeti Vizlendvay Istvánnö, i ezek g3*erraekci József, Sándor,"— ugy Liazlé, Emília b Károly nevükben keseredett szivTel tudatja fe-lejtbetlen férjének, iílettileg-atyJBk és üregatyjuknak Cscrtán Sándor egykori országgyűlési képviielSnek, élete &4-ik évében 18M-ÜE január 23-ín délttUm fél 6 órakor tüdőszélhüdésbon nyolez napi betegsége utáni gyászos ki multát. Akboldognlt hideg tetemei a gclseí közös sírkertben ugyan január hé 2G-án déln? tini 3 órakor cTtákarittattak eh Az engenteís ez. ,mÍBo áldozatok február hó 24-én fognak ugyan a geleci anyaszentegyházban megtartatni. — A temetés nagyszerű volt,- mclyrííl a bővebbi közlést fenntartjuk maguknak.
A A Dalárda, által rendeaendő álarezos tánea-vigalo\'mranagyszerű előkéssületek történnek; napról napra érkeznek álarezos öltönyök Bécsből, Pestről, Gráczból, éa TYiestböL — A vidéki közönBég jegyeket válthat 1 írtért WajáUtf-Jósséf kőnyT-, Harphen és Welisch M. W. urak kereskedétokbenj a pénztlr-nál 1 frt 50 kr íéend.
A Kis-Kanizsán nagy jrefikséget szenvednek ar kutrizben, annyira, hogy némely utczában a kutak -Ogy-osépp vizet aem^adnaki-sSt még^aarhaítatásra is a kanálisból keÜviiciíioraanL ^w^_
A Ssepetnekén a napokban! a lat, papiaknak^ melléképülataitgyujtotUkfel; most pedig a Ukhánz. TV náfa a k p m f r j f" " *Yy "^j V*g"f
A A Zalá^Somogyi népnaptár (kisebb) második kjadlalían msgjdent - . ¦* \'
\\ — (Magyar Jbglyok.) Zamoaskban, a InbUni kerületben tűbbi küxt három magyar is vaa oroaafog-ságban, név szerint: Barit JÍnos,_ Balázs Xajoz és Bikei Sándor. Mily nánismödban részesnlnek, kitűnik abból, hogy midőn vonakodtak a trigyakocsU hmtní, egyikük 300, máflodi^^^-a harmadik l&O kancsaka-ütést kapott (Sz. H.)^
— (Uj üstStös.) Egy üstökös lesajs hónap végén ¦ ajövőook elején látható, midőn a földhöz, melytől most még 8 millió mértföldnyire van, 3.860,000 -mfró fóg"ktficr«lnE. B-sserlnt sokkal inkább megkö-ft zeüti a földel, mint a legkfiaelobbilwlygi, a Vaniu — mely5mílfió mértföldnyire T«. AliitiAk, boiT;™: ugyanazon üstökös, mely 1810-ben voU Utbató.
— (Ló+iiárUb.1)-Komárom megyében nlókut\' paesek nagyban viaái^áfc »tloraluit • jól msrtUi.-Egy-egy pwaszÜééíi megadnak. I2Ö-J 40 frtot x*et ennél többet is. -1(Sb*
• A »4*ri«TÄ*V« ***** t"™*11 mnfl
^lij^tt^^U^^Un, Jan.be
w*SLSTrf5t$ » j*. aaiverft^tatáe *V Tidor kadr ie**lTemWk««t««*«- - " =~. 7—~ - «Boge* *frd»r «4«tb3iaVPrAIW.; W_e,_ Peht^rTKaS r^Imtt rendeanek fokban, a * jiTegett* felaegéléaér*. äiker 6k n«p tfirek récék.
Kemény téL?ffranc»ÍMr«»ig délt réwéban több . e**t, «tat. «gy báváról hin» .IMPrilj ben. A Kdqje« IWonbas salMnaiMk, Madridban
jrtocftatoook moadjAk, éa hoaaátaoik, hogy a Manzaaa-ra Mraau-wkiiem agéaaen befagyott, aj a legna-Krobb Htkaaag, Baroeilonabaa-ol/ nagy a hideg, hogy aa irtanám öaWrt tíb rög»11 "megfagy; {CatabnUban) ttaet kellett rakni a knfcak mellé, hLgy Ttakaa jnmataaaak. Dőli Franeaiaoraaágban- 1820., Spanyol- éa OlM»wÜgban 1829—30 óta ily kemény télre nem emlékesnek. A „Mooitoar" időrendi jegy-siket köali á hideg teleknek Francíiaor»íigban, s feUorolaaaiban másfél eaer évnyire baUdjiiiH, *• 8&Lkt érig; 1408-ban befagyott a katonák bora a hordókban. 1403-ban njév napjátótliáröm höig-tartott a fagy. 1666-ben keaték alkalmai ni a hévmétÖt. 1838-n. 197okra anlyodt aa a leghidegebb napon és 1840-kldec. löi mldön Iflíapoleon hamva megérkeaett francxia föídre, 17 foknyiAWog volt Aióta nem emlékeinek iry kemény télre. "
:_—7 Bomogy"meg«Ígwd.? .ffktifa^JlrtA^***^ mánya 1384-ik évi febr. hó IWnreggeli 9 °rator
posvárort t rUndó fllésre Un. illető tagnk hasafiai tisztelettel meghívatnak! Jikó, jan. 15- 1864- Caépán Antal; gaad. egyleti alélnak.
—¦ »-A-hapoavári megyei korházban jelenleg 50 beteg apoltaük a legnagyobb" gond^éj-ielkilsmeretea ellátássaL A halandóság aránylag csekély, a mnlt érihea hasonló, midőn 650 beteg közül 24 haH csak meg, 1 a 24-ből is at, már hatva hozatott a kórházba. A jelenlegi betegek közt két őrült is van. A rend. tisztaság, gondos ápolás és gyógyításért k&ALönctct~ kell szavaanank a kórház főorvosa, Töltányi Jánosnak.
* Somegymegye ífjaságá Féb\'r. hava 6-in adja zártkörű tánc»v%aTmit Marcaliban. Ezt már hisszük hogy meg fog Telelni^* megye ifjúsága nevének. Egyet azonban sajnálattal kell említenem, lingy aa éMeiyiretKtetőfcajátekon.y ci^t UlUMfflikrHíáM [ ürAnTiflVJrfpaJ] qlyan aiomora !d5k«t élünk, még vigadnunk sem lehet a nélkül, hogy jobbunkat adakoaáera ne nyújtsuk. Ha~e nagy megye fiatalsága lelek ée akaratban agy f adja aa eg Ura), aa anyagi téren — ssáraoi oltáraink kDrfll — saép_erádaénj^e^mutathat^l nemzeti in-saieteink 1 aaenredS embertanaink IrínL Minden jót várunk.
:.. —(Félszázad után. eUültfegyrorOUitowUibfln Brflon kornyékén a helybeli kovács nem rég 5 mázsa régi vaanemtukfit vásárolt; a készletben egy régit 1813 táján haszna Útban volt, rég olayalt szerkezetű puikaoao is találkozott. Egy Honig nevű kovács legény 1 ¦aahadiágoa katona ¦zorgoaabb vizsgálat nél-"kül a túsbe rakta a csőrét ason caélból, hogy kulcsokat kéaslt a vasából; de alig volt a tfla melegének csak oéháajfpyisnatig is kitéve, a végzetéé pnakwsőben bisonyára rég benn akadt töltés elsült, s a golyó a boldogtalan legénynek áifarta mellkasát, ki c fi-lki-áltáaaal: a Istenem re. meg vtgyok lőve!8 oaaxercgyott, * egy negyedóráimulva meghalt M. ti.
— fA köneny mint fatöaief.) As „Antflopa8 r1*1*""\'1\' *"i\'íigT-Jti hív i"H "*-Hahnn flminfltitHatx-do kéuülékével tett kísérleteket A készülék felbont, ván a vioat, a kősanytfütésre basznál ja. A kise rJ etek-erftdarétfye katároaottan kedvező. M. 8.
•4 18 1^
p A^ aaaUőal erdöaégekban farkas vadászat tar-tatoU.a napokban.-. - - .
•Mint halaik, ¦¦opronvi njság mutatvánvsEÓtna Tolt egraaeramiod aa — jitoísó szám- A közvélemény hallámai közt bajos, kormányt tartani annak, kit az irodalom teriif nem hogy kormányos, de közönsége* -evezőnek" sem ismernek..
• Hogy mily-jótéboDy-vagyónunkat a magyar társuistnáí btstositahi, auta^\'a aaoa-körülmény j«f hogy Saulokban több báa \'leégvén, mely biatositva vol? a hamvak helyén már uj épületek emelkedtek, mig Homok-Sat\'Györgyflu a hiatosizatlan hoBasu hás-aorok most is romban hevernek. Biztosítsunk.
— (HegbiuBult roham). A Hooker parancsnok-¦ága alatt levő észak-amerikaiak táborában néhány bét előtt követkesö eoat történt: A tábor előtt ágyatelep volt, még^nrebsbebb^rromokoorkivÜl bekerített helyen 300 Öszvér pihent, teljesen felsaerszámoBva. Éjféltájban lehetett, midőn a déliek támadást kísérlettek a tábor ellen. Aa első lövések után nyugtalankodni kezdtek as Öszvérek mindinkább megszeppenve és megzavarodva egyik kösüLök menekülni iparkodik s áttömi a eánczczolOpzeUt; a többi utánna indtil b esetleg épen egyenest a* ellenség irányában vágtatnak. A lotétiégben-egy lovas osztály támadásának hiszi aa ellenség, parkon fordul és futva a milyen sebesen csak bírja, ott hagyja minden podgyászát a 1600 újdonatúj lőfegyvert A eapttolium híres ludjai halhatatlan bírt sserestek csupán gágogásuk által: tisztelet a ohatanoogai Öszvéreknek is, melyek meghiúsították aa éjjeli megrohanást a fotáara kénysze-ritették az ellenséget 1 M. S.-
_• Azon hírhedt rablók nagyrésze, kik néhány hó óta a megyét rettegésben tartották, összefogva; még pár nevesebb gaaember van bajdosáaban, esek is üldöztetnek.
* A máaadik vigalom is lefolytján. 2B-én, me-ljrt a központi Begélyafi bizottmány rendezett alföldi szűkölködő; rokonainak asámárajBökkdí nagyobb kö-zöttség vult jelen, mint as elsőben, a a tánca majd reggelig tartott. Az anyagi eredményt közölni fogjuk — a mi legfőbb.
dS Kaposvárott kidobolták ne legyen k&asino, mi meg azt énekeltük „csak azért ia dongó" lesz kaszinó. Lesz pedig azért mert Somogyban ugy is szükségét érezzük a finomabb társadalmi idomoknak, a mivel e végre Icakarjuk rázni a mennyet birodalom ó conservativ nyügérnyaknnkról, s igy nem elégedvén meg a mindennemű torok névnapok kínálkozó
catumával, hanem ssiv és elmeképzÖ közeledést ia akarunk. — Ilyen élőtök -közt meg alakult még pedig 3 érre. S aztán ? Apréo mol le diluge 1
Az alakulás finnepéf tegnap fgy táraae estélylyel tartottak meg, mert „ismerkedni" is akartunk egymással, miután a 4000 lelket magában sári kisded fővároannkban nem ismerjük még egymást, s igy ml Kellemi cxéljalnkat ugyancsak paichologice kezdettük. ¦
Rendeztünk is ezért egy társasé a lólyt hol megjelent minden tag, kevés kivétellel, eljött ide t í. hogy a hívottak nagy számát kifejezői tudjuk — „a barát olvasójával, a koldus mankójával a költőknek Berge hs be nem férbete kivfllkeaerge."
Az estélyrol mit Írjak a hol kezdjem ? Röviden: át rohanok — mint aféle rohanva haladó — az ŐzecBke ezombtót egész a legutolsó süteményig, bébe-korba egy aonka, és halálra vált pulykakakas hős maradványaiban megbotolva, de a szív-erősítő balatonraclléki éa ssegazárdi per X által talpra állítva, a a kedvderítő* toaatok által a ditbirambok haaájába^iavdlbe.
Á magyar ember egy komoly veuérczikk, me<
lyel csak agy lehet értrni ha apró caUlagocakák alatt com meo tál tátik — királ| a -obi időben —e es ili a-
goeákái a barna oalganyok, ha óaeknak nylrety^i beaaélaek, zaegnylUk a magyar egéaa beleO világa. -.Valtak ily csiílogoeakák U vagy Ö-en, 0 Igy &em<bi-báaott a jé kedvkes BemmTaem.
Ily kedélyéé minden pirtBEÍnezet nélkÜlUbarii-ságos, bizalmas együttlét soká kedves loa» emlékeink közölt -
Nyílt l_
B. j—nei ri \'Beffüsát OrBminel veltOk soraitt kérj^h tp-váb»ra íi becMs liiiíroműfeSJÍait-
Co. 8-nak P.atan 1 j* -válási a kUdití\'l tílelik f^zm i mthelyi Waiek rais azonnal JrtcBltle&f ín risoozuOI tus^yan_ase--retnim.
K, E— nck, UoUghdi A h\'iidoméaj\' öat Illsti, odmit-g flUmtr^lűt oniffi«ifl:idrt lapunk\'kBrC!.
Sorka^y latvánnsk, a „Hajnoi* OirrtraiilSjjSnelc, Potrn i bscbeb swftlt Tetíik,-Ujdoníiffiionknsí nem irjn, bug\' a ,Hajniit" ISltntt-kipoBiltórt iriüjü, hanem igea la est :---b
mEfltenmbar, ki oltbon. árult olaáoJ oaat htiraa, 8— 4 msgrin kcresanl hordó na, m^írdemli ntt, kojy a rHajn»Krt" ji taitSM kaOoeitSTnl megvcn&gtljétck. Tes«k olkínni, aá mie •¦erenesés volna niltink • Peítrö kí»zigxúűoif>, irailniota éfl s/p&rnook köal, felt a p<mvvair*d«Ioni citzxmaret, » kunittg fcaiÖnMifl cs^oi a|nit amlt-ron WpeWit mepi« nniMgt] aeoak, aintím í\\% mir ftn&rira ment « ,h4t&J4»a i* a asraca Jnri»*kre való hivntkos^a, koffT » megadó itatotuk mentségen a lut^aagiiak kellett fclUpn, a egy KOrlBválban n. #hAiftí6k»t* tlfoffnUsial fínjo^tof. ijtss, bigj *ÍTÍfe Bierencsctl«!i«^fT« ni n nípMS, ha u Irodaiminat p&rtot&iát ng7 knll r4«r5ji»fc lini, do mtg najyohl) a te renosa ti e n-»i$ raJU, bábun holvett pclyrit í» konkalrt Teoá. Sem b ceraio ük hinni, hogy a« Uj múv«kct terjes tfttt, ¦ b* n gtlojinl" ií kivétő\', ason esik OrVendlnk ai irodalom jntanbcn.
H. Mínybittnfk. Ls>rb. i A „TijraattalA" ea-yon dScsOg. A .Tflen* Ciiwgt pimi j»TÍtfts«-l b/wimitlbatniltj 9 ei tebetuSguC arai el. KírHnk öntSl egri l«TaIeknt
w. Kániljnak: L. TJtibsn: Hnianilbalpi a videi binivcl lepjen niogBn, bs cask niba Is.
.Idnyillott a tulIpAn». Mori ipn Ji Meje -na,
K. T— MB, M—b*i LUtonk mt lu&r „mérgflKbb gyoreket" Io. A ki mindig fegyvert BBÜes«t, u nem tmaokrn, kanom legfeljebb címkékre vad&s*. \'"--TT\'
Oy. M. Forditatt rcjrinyl ntm k3.8lhrtail|. sva IdSro TennA Iginyb* • tárcáit.
Felelifa szerkesztő: BOBOZ ISTVÁN.
Gazdasági tudósítások.
Kagy-itjaiilxsa, Jan. 29-én. A kedvezőbb külföldi tudósítások következtében, as fisletvilág jobban meghidegült — ehhez a több napok éta beállott gyön-gyfiít idő —• s hogy a hajózás iamit kezdetét veendí, a gabnakereakedésben kovésbé-tőbbé, rémi pangást «k^oíl|-»indefHB»érft-a» ólmait bát-eliejiáncn.10---15 krral lett olcsóbb csupán á teTJes neTi&flSgB kitűnő basa tartja magát. Zab és kukoricza, a tavaasra keresett; repess elhanyagolva. Boaa 64—87 fontos 4 ft 50—60—80 kr.\'Roza 70—81 fontos 3 frt 10—45 kr. Árpa\\66—73 fontos 2 frt 60—90 kr—3 frt—kr. Zab 4J&^4ffLantQB 2Jel 10—15 kr. KukoricuahaX—84 fontos 3 frt—kr. Hajdina 79—73 fontos 2 fi—2 ft & kr. Téli repezo 6 frt 60 kr. A Stájer- és Krajnába szállított bórák igenjei fizettettek — minek követkeaté-ben a borarak emelkedtek, ugyanis: 1863-ikiailler 4 frt 50 kr.—5 frt, fehér 6—6 frt 50 kr, fekete mnlt évi 5—8 fiiig akója. Szilvapálinka 18 frt 50 kr, törköly palin ka 15—15 frt 50 kr akónként. Időjárásnak gyeage,-*DŐ3, olvadékony — olykor eaeles.
Kaposvár, Jan. bó 26. Aa időjárásban nagy változás; a kemény hideg után alig van éjszakánként &—6 fok, mig nappal egyre -olvad, a ha igy megy, néhány nap alatt alig less havunk As ntak kesdenek iámét romlani, t a bsáulub-neheattL Oabnaváaárban napról-napra élénkebb lendület; a mit hosn&k, azonnal elkapják; ket«6at osállítanak. Tíss-tabusa kall mer&ikanl 4 frl 60—60 kr. Boai 3 frt 15—30 kr. Kukoricán 3 frt Zali 1 írt Hajdina 2 frt 20 kr. 82.na máiaája S frt ü frt 40 kr. Bor ntója 4—6 frt (a. p.)
" -~ ¦ Gundi-János
ajánlja a nagy érdemU kttiBnaégfigyelmíbe, Kaposvárott, a baxapia-;goni-amjál halában JBiVÍCKfO," e»im alatt megnyitott fogadóját, káTíhai, W)r- éa boroxarnoklvaTr Van e fogadóban a HMidégeli mamára-bat eteganaan bntoroaott aaoba, minden kényelemmel ellátva; tágas is jól! berendezett étterem, éa pedig egy ai nteiára, egy pedig a fogadd ; inánavréaaeben,-ugyan aa ntetára esapnék,- tágas udvar; 30 ldra is-_*aMir.*W««*t-»«í™![minden, mit egy kellSleg bérendeiett fogadóban a >*ŰUk é* vendégek kényeimé megliiwin.\'^inlja\'töviibU"Te\'n&t~sitm. «eítj3 ételeit, borait éa j.eari »ortt azon reményben, hogy amnltlioa képeAtmlán aem. fogja meg a nagy érddmtt kBiönaég síivea pártólá-- .>L ¦ ./V\' iiX t(ile.-
Fábián Zsigmond,
njonnan nyitott {Uszer- és napirkereakedéaében Nagy-KaniaaAn egy taálOnOZ vagy arysifcornou: felvitetik.
-H-i^r d e t é s.
néjfc\' ntnlirt
Magy-Xaiibaan patii a tosa végén.,*! ügynevezett „lltiOlaBÖ ¦«»dB" koreama , 8\'/,\' liold bdaSséggel ,-fi éjjllljt , jó lak-icxe, ko&wln, pajta,\' iatállók, ?7 hold szántófölddel, vagy is ^«•«¦•»dkeibBl: eladó; venni szándékozók jelentsék\' magokat tolajdonoanal. Kanizsán 1864-iki-gannár 15-én.- —
Hory&th János hl ügyvéd ¦
\'¦>¦"-. •- 406. n. bizban\'. -, .-.
¦ ¦ ¦ T ¦ p ii ^——^^^»fc^_^r___—__ \' --- 1 — (3 aa—f.»j
Wajdits Jízsef kiadó, lap- éa.nyomdatulajdonos Nngy.Kanizslin.
Grossherzogliches
Badiselaes Staats-äalelaeil -Ziehung «iiti 29. FebroaT 1864.
Hnuptpcwinne des Anlehcns Bind: Oolden: 40,000, 86,000. 15,000, 10,000, 5000, 4000, 2000, btB abwSrts ffl. 47. t l.ooa für obige Zlrhong koatet ft. 4 aal. W.
3l,opBP„ „ „ ko»tea „ SO . „ „ ......
n" "¦ " " " ¦•»•.•>•¦••.•. •••»••• < ... Hoatallunpin liipranf Lolioti« man baldigst anter Beifagnng dai Betrags ilireot »n Unteraiiiobncton elnauicnden, wogogen sefort die Loooo, oowlo Baik tUttgoli.btar Ziehung dis Liste prompt fk-ineo augeaohiokt worden. Dos Dank- aad Weebselgtilttian
-<L.^Ste\'indeolier-BcnleDln|er in Frankfurt\'«. M.
NaolilrUglioh l«,moIka nach, dtaHn Jangster Zeit («deutende Treffer darb meine -VarniUtlang gevonnan warden. \' \';l vJ\':
Nagy-Kanizsa. Harmadik évfolyam.
5. szám 1864. február IQ-^n.
alü-Soüiojjvi
Ismeretterjesztő lap
szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászát, tijoMBy,és müvészét vkttrésIL
Mcgjelon e lop legalább egy Íven július hó 1-töl kezdve minden hó 1-ón 10-én éB^l^á^—ElöBsetééi dr postán szétküldéssel és helyben házhoz hordva- ej?éro évra \\
5 frt. j félévre 3 frt. Negyed évre 1 frt 70 kr — Minden előfizető a tulajdonos kölcsön könyvtárát m eddigi fenntálló feltételek raeUettf^l é^^^haflEBálha^a._
Nyilttér egy Petit sorért 10 kr. — Hirdetések négy haü^bos Petit Borért 1-ör 7 kr,, 2-or G kr. és minden további beiktatásért 6 kr. a bélyegdíjért SO.kry fiseteiídS. A beiktatási díj a a lnp kezelését illeti! minden tárgy a kiadó hivatalhoz Nagy-Kanizsára} a lap azelleml tartalmát illető közlemények pedig, agy minden levelek
bórmentvo a szerkesztő bú ghes küldendők Kaposvárra. ~ - — . * ¦1
Kaposvár 1864. február
© A két év óta pengetett takarékpénztári icazoie elvégre megtestesült, ugyanis ftomopy-raeg-ye feíkesebbjei által felkaroltatván, 500 részvénynyel nemcsak megalakult, hnnem a mai napon tartott közgyűlésen már tettleg működni is kezdett.
Leérkezvén a nagy méltóságú helytartótanács által helybenhagyott alapszabályok, mi->úöti azok a mai közgyűlés által tudomásul vétettek volna, mindenekelőtt elnök , titkár és .32 választmányi tag vsÜasztatott meg titkos BEavazáa utján, — ideiglenes elnöknek Csépán Antal nr választatván meg kijzaknrattnl e g)^-iéa ío\\. amára.
Aa eredmény oda fejlett ki, hogy majdnem átnlánoa szótöbbséggel elnöknek e megyénk ti^fcelt fia, gróf Zichy János ur választatott meg; kivel e megtiszteltetés a az intézet részvényeseinek bizalmát tolmácsoló választási eredmény vgy küldöttség által, •— élén Csépán Antal ur levén — közöltetni határoztatott.
__Titkárai Kovácsion Őszinte helybeli Ügyvéd nr_ választatottv raint az eszme létesítése k&rfll teU ernyedetlen buzgalmaik jutalmául.
Föfli Imre, Bükel Miklós, Spiczer Mór, Teveli Elek, Fater János, Szávay János, Bereczk Antal, Babócsai György, Gulás János, gr. Soms-sich Imre, Bárány Pál, Kozma Sándor, Soms* eích Lőrincz, Szokolay Dániel, Kiczberger József, Dornai István, Madarász József, Rimánó-¦czy József, Jankó vich László, Honig József, Kummol János, Varga Márton, Csépán Antal,
Nöthig Károly, Gáspár Bódi, FreiHtildtler Antal , Gaál Alajos, Hittaller József, Hagelmann Káruly,\'T\\.risxt János, Lajpczig Antal, Iiényi R.
K választmány működését vonatkozólag a befizetendő részvény összegek, b egyéb az üzlet megirrd/iására szükségesek fölött másnap azonnal megkezdvén, határozatba ment, hogy: f. hú 29-én az igazgató, s az igazgató választmány , ugy könywivó\' éB pénztárnok megválasztása tekintetéből — miután a ^megválasztott tagok mindjeién nem lehettek — választmányi ülés tartassák.
Az egyea részvények utáni befizetések 30 .„-túlija ítliruár 29-tó\'l számítandó 6 hét, a másik 30 " ,-tóli ] edig ettÖl másik G hét nliiH lenézettéinek.
Az üzlet tehát e hó 2 9-ével csakugyan kezdetéi veszi, s igy nem marad egyéb hátra, mint a t. közönség figyelmét a Somogy megyei takarékpénztárra felhívni, azt minden egyesnek különösen ajánlani, b magunk részéről annak felvirágzásához szerencsét kívánni.
Neveljünk.
(.végé)
Igaz: bonunkban több vallás létezik: de melyik tanítja azt. mi a nemzet közjólétéve!, nyugalmával, ftü igazsággal, fajszerctottel ellenkezik \'( Meghason-Ui ttunk juagunk között a hit néhány ágazataira nézve : de megegyezünk abban mi fö, mi földi boldogságunkat bUtusilbatja 1 Istent hisz minden felekezete a kereszténységnek, hiszi a zsidó is. Isten felöl minden vullás azt tanítja, hogy legszentebb valóság, ki mindent tud, lát, hall és mindenütt jelen van; igazságos j megjutalmazza az erényt, megbünteti a vét-
ket Minden vallás tanítja elvben a felebarát és faj-szeretetet, rokon egyetértést; éB kárhoztatja, ki ellen, azenvet táplál szivében. Tanítja elvbon egyik ugy mint d másik, hogy mindenki tulajdona, személye és vagyona szent, b ahoz nyúlni nem szabad másnak.
Ha igy megegyezünk elvben, csak az kell még, hogy tettleg gyakoroljak é.a buzgólkodjunk az elveket szóval, tettel ajánlani, és. megkedveltetni a tanulatlanokkal, elhárítani mindent, m[ azt hiuuUhatcá. Így biztosíthatjuk a nevelést. Megtelik majd minden vallás temploma néppel, iskolája gyermekekkel; éa leend csend, irékéi l&toraág as életbe©, Ae ifjú nemzedék még a nem iskolázott íb, otánnuk indul, o romlatlan szivvel teljefii\'-i emberi és hasa fiúi kötelességeit.
¦ Eltük legyenek a szülők I ezek föladata vallás sugallta ezvvakat hallatni ártaÜan-gyeFmekeikkalpés a vallás parancsolta tényeket gyakorolni, édea öveik elÖtt. Először ugyan Isten, de azonnal ember társaik irányában kellő tiszteletet mutatni, személy- és valláskülönbség nélküL Ezekhez tartozik: áhítat, buzgóság, isteni félelem, ember- és fajszeretet; az elöljárók tisztelete; egyenlőkkel : a rokon érzelem, egyetértés ; alantabb állók irányában nyájasáig, igazságos eljárás; szelblség, munkásság, takarékos\' ság, bajokban béketűrés sat. Szóval minden ml jó, dicséretes, hasznos. — Mind ezeknek Összefűzd\' kop-csaa sif,retet; disze: a-vidor.^é.ke^^ - g\'»btttáa-sák a kts polgárok a így romlatlan ssiwel menje-nck iskolába, hol föl fosjastja a nyájas taaité, a buzgó pap, és folytába ^ neflpftgjf ffi ? vbA* j 4 sikarr^-"
Szülőket kövessék az egyhári és polgári Ülapol tlsztcsb hiTataijaira emelt hazafiak; jelesen kik a néppel érintkeznek. Ezek val 1 ás buzgósága^ .hl vs talon kötelmeik pontoi teljesítése, nagy hordereja, jelesen az ifjúságra nézve. A szentély Őrei komoly falaik között, a hivatalnokok azokon \\ ül, legyenek péld&V nyok. Ezek leereszkedése.a néphez, nyájas, de rövid társalgása, épületes szavaik, tiszta tréfáik; jótékonyságok, szivei hajlamuk, megragadják az együgyű szivet) szeplőtrea hivataloakodás Baigórral, saa*
TÁRCZ A.
Újdonsült democrata.
(Egy nap emlékéra 1863-bafi.)
Uotto : „Erembea a o^p v4re forr0
Nagy léss hasam, mint Nagy Lajos alatt; Nem meddig Kárpátokról lát a szem; Hanem, meddig nap hinti sugarát, Száraz földön ttgyt mint a tengeren. Nagy lesz! igy álmadta meg ezt. Nem Idióta, sem hypocrita, Hanem egy ÉestestóT, lelkestől Nagy tettekre termett democrata!..
Gyászban a hon! köny as ivóvize... Rongy a ruhája; bú a. kenyere. Itt ember hull, ott a marhavész dúl, Áldás helyett velünk vész rokonul!! Hajdan manna, most a mennykő* esik, Küenouzáz-kUenozven-kilencz koldus, B boldog csak az ezeredik.. T Szánul helyén mankót találsz; Lábtól nyakig nyomorban állsz; S a ki öegflene rajtad, Olyan szegény, mikéni magad! Nem, ezt nem lehet nézni igy! Fel ifjúsági megyém dísze! A jövő tejfele Bsine/ ..( Talpra! talpfarhí a nyomor; Nép poostnl, Ünnepel a tor,..
Ki nézné ezt száraz szemmel? Yigalomra, segélyre fel!!.
S legott négy-Öt glédába áll (A nagvobb rész azt tartja, hogy Nem gvógyítnak vigalomnál.) Erőkben Q jótékonyság S buzgalom vére folydogál. Előre! — buzdít a vezér — Tettben majd eget verÖ cser, Melyhez a közvélemény is (Ez óriás bakó) Sújtani csak kétkedve mer.... Itt van harminca, hatvan forint, ?8 — hogy ha kell — adok százat l De Istenemre, nem tűröm, Nyomorban édes hazámat, Hubz forint a czigányoké, Öt forint esik gyertyára; Tizenkettő díszítésre, Többi pezsgő és virágra. Legyen minden egész torkig, Fogas, torta, fagylalt, aszpik. Ne szánakozz sógor rajtunk, Hogy Ínséges népek vagyunk!.. Kölni vízből szökőkutat, Gúnyolni az elmúlt nyarat... Gúnyolni a természetet, Mely viabó\'l mm ad eleget! Ragyogjon a terem belől, Es hirlink a falon ki vili; Hogy a hon java ha várja, Készok vagyunk érte tinexra. Kárpitos adjon dianletet, , ,:.
Mit a zordon idő elvett,
Ne mondhassa azt a fáma:
Szegény honunk ifjúsága.
Az öltözet azt mutassa,
Hogy a magyar délezeg fajta.
S a ki vesz — bár adósságra,
Bársony legyen a ruhája... i A meghívás legyen „nobel," | Milyet jfcgy még nem talált fel.
Az egyszerű nem állhat fennt, | Pfuj! ki fetrengne sárba\' lent í.,. i Csak az léphet a terembe,
Kinek vagyon angol kertje.
A ki „eoht8 birtokos hirbin, _S-kék vérhnzog ereiben...——--——
Ki négy lovat hajt udvarán,
S nem lát végig a birtokán. \'
Holmi árendátor félét,
Gazdatisztek, s olyan „izék," "Nem ily- elzárt körbe valók,
Hol a születés és rangfok
Brillíroznak; s a tekintély^
Mennyire osak ellát a szem,
Négy ló viszi szél-sebesen..* -
(Örvendj közép, de nagy osztály, .
Te nemzetem büszkesége!
Mely a magból erdőt nevelsfi,
Minden Jóra, minden szépre...
Igy fogja fel sok táltosod, .
Hazát mentő hivatásod...) . .C
Ily táltos előtt srmntesáli\' . , Melyből egyesek ugy, miként Több nemzeti intázat él,>-.
rákban éatettekben SMintoseggel,tujf jórayeaemek mindenkit, "__. ©9 ta««lmwl •
SkatT melyekben omaejő a S-malataagra,-da utóbb egyalás
íbofrfg, bajul
c*e*d-ói_ frayo^éi bardilj BtaWgr elején íi
rÖDJasira. ¦ . .
< ^ ¦ JfisWfclfolytin méltó figyelembe Tenni, bször «-
dőltben Allé csárdákat, mint mindannyi tanodákat, * irraldéket: melyekben egy-egy duhaj tartja előadA-
aaUT\'lOsiit\'tsjmket ntwitia.a járatlant, bátora-, a.
jiVSUft. llaikdaadoas öféle ooárdákban lappang meg-romloit, és másokat rontó saemct, kátyol, d3g.melyre ierw^^^rv>k. Ezeknek éielera, «ltŐny,\'«s ípl-pca^felL^sJmt-sUgú szersenek aa illetők,:minden, c^:»sm^boC*Ölete« utón. Sok kőnyflt facsart ki fiűnbor memetbŐt ezen vész madarak Berege. Ezeket jBifldflgyi^hjreataai volna legjobb. 2-or. A falvakban elixórt kisebb boltokat ; melyek mennyire hatnak a rip etkblcsi romlására, tények szólnak. Ide hordjuk •a! pÓrnSkaailletők tudta nélkül mit megfoghatnak : tóát, w*BofBtn./kendert, tojást sth., hogy piperét vásároljanak\'apr\'*1 kedveseiknek. A nagyobbaknak több kauVés ennyit már nem győz az ódcB anya; (?) de megszokták l tehát mit tegyenek: ük nyúlnak ahhoz mitmegfogharuaV, Van a padláson gabnanemÜ; ha elfogyj\'van a szomszéd hombárjában, s az olcsó bácsi le/eflzi, ad pénzt, ad pipát, Ballangot, kendőt sat. Ez tény 1\'Van Somogyban helység, melyben ez-ÍTSt\'f ffgyydo TaTóái izraelita,"maga alig tengette éle-tétj-jslealeg van négy bolt és mindenik megél, gyarapodik; mert run minden héten mit be visz Kamatára árulni: a java búzát Ezeket egyszerűen megszüntetni— és az illotiMcct becsült-les keresetre bzo-•sOtitani volna a legegyszerűbb mód, sok lélek-veszély, és anyagi károk elfojtására, 3-or. A falu korcsmát nsm különbek s tanyai csárdáknál: sót némely oldalról gonoszabbak. Itt iszik a serdülő fiatalság napboBzszat, éjjel, világos-virradtig — tisztelet a kivételre, méltó helységeknek ! — Van : lárma, káromkodás, verekedés a bekes szomszédok nyugtalanítása rá. Hoi részi a fiatalság a sok pénzt: kártyára, kávéra, ezukros borra: melyeket .készpénzzel fizeti, és még marad annyi, hogy nem csnk leiszsza magát, dű a földre öntözi, az ŰVegeket falhoz vagdalja, bzó-laa jó kedvében. Heggel felé lobog a pálinka bele
-s| 20 iík.
tmtczólból megy, csupán, hogy lcigya magát.\'óa jsou," áradjon bon. 8 igy legjobb volna a rést lo^ltBrnr^eni-lfBryon;^ vásárt mL-L&*! _ -helytWttvoI^i-^-H hacsak
rlssjsjéláB, megtiltani. \\ .
- Szeitobarangölos^barHa hazában, oomnes
^n\'tí lovelot kérjen tale^s^-Tia nincs;-és-gyanús » személy, letartóztnasrf. Nem^lohotno oletho léptetni már egyszer azon ré% kihirdetett rendszabályokat raeiyok értolméltén egy.faiuból a másikba írás nélkül rnonni tiltatott bár kinek. De ehhez Bzóljnnak az avatottak.
Tanyaiskola, családrendszer, utazó levél, általános erkölcsi javulás: jöjjön el a to országod.
\'BUVÁRI IKCZE.
MLti-mafokssámras^ extvkurf- isznak még egyetj és basa. tántorognak,hogy egyik gazdájának, másik apjának a jószágát rontsa- Ha elnézi az ületÖ kárát, nhgy bajy-ha el nem nézi még nngyobb. Elűzi a háztól ez isy. amaz is: ezekből kerül ki a rablóbanda. Ncio lehetne ss ily kihágásokra felügyelni ? és hol 9 2ra-atán .valaki „ mulat;-~* hányszor annyiszor póoa-tiraágra büntetni?
;- - -^r-Mcgeailitendok a bucsu: vásárok; "Aa áhítat fLícs^retói} de miért kell azt akadályosni lármás vásárok és. lacstkonyhákkal- Ki vallásos buigÓBágból elmegyJtöiöi.áhitBt helyére, vezeklés végett megy; ei megtanult néíküiozni, éhezni, és szomjazni, vagy \' lyS-^É*11\'^..kenyér^éa vízzel. Ki nem áhítatból^ s
XII. Nyüt levél.
Kanizsa vitms képviselő testületéhez.
(A ídJzrenJéa=ei ügyében.) S.
A közrendéüset kezelése.
A küzrondészetnek kezelésérc én Íg"?n , igen nagy súlvt fektetek, s azt hiszem, hogy ennek lelkét egyedül csak a hü, ügyes és munkás kezek istápol* híják, mint a társadalmat a közbiztonság. Hogy tehát a közrendészet Bzent értelmének üdvhozólag f-lelbeBBen meg, arra kell törekednünk, hogy mÍDél biztosb-kezekre bizassék, mint kincs, mint községi drágaság, mint oly közvagyon, mely nélkül társadalomban nem élhetünk.
Kern kell felednünk, miszerint a városi kapitányságot a városi teremben közakarattal szavaztuk meg, alkotmányos szaga van ennek, akármely oldalra fordítsuk is. igy semmi okunk aim-s, hogy vissza riadjunk, vagy vissza lépjünk ettől. Meg kell ezi-lárditaiá a ez által bebizonyítani, hogy állhatatosak éa következetesek vagyunk véleményünkben éa minden cselekedetünkben. Mondjuk ki >¦ szerint: éljen a közbiztonság, de más kaptafán.
En ugy szeretném, mert ugy kel) .innak lennie, hogy a közbiztonság kezcléan az egész kézségre érezhető jótékonysággal hasson. Ugy fig pedig ez csnk megtórténhelui, lia a kuzrcjidészelui kellő szamu egyé\' niségből öfiazT; lühtutl hivamlos tfistülL-t vezénvlendir ónnak rendé b módja szerint. Ez pedi^C annyit tesz : .
1. Vagy adjunk ez Ügynek vezényletéhez több cgyénisegetj mint adtunk eddig, mert «/, nc.v..c.tséges^. hogy egy kapitány, ennyi tenger mindenféle-Bégek közepette megfr-b/lli-sseu mind nzon igényeknek, my-lyuknek megfelelniee két egyesült vdf ,«ban kell; vngy
2. li.i ezt tenni képesek nem vuliuUik , akkor viselje g hivatalt ismét a tanács in corporc, mint viselte hajdan.
Ezzel levelezésemet befrjeztem azon üntudattal, hogy őszinteségemmel csnk is n várna, illetőleg\'a község javára tettein véleményes javaslatot. Az ügynek tt?th?gen felkarolása önöké, Umík szivélycs-eégétöl függ az czentuli.
Nem dics vágy, nem mellék érdek birt eddigi liTcleim írására, egyedül polgári állapotunk jobb-lótrei emelése bnzditott e vállalatra. Önöké uraim
arválasztáa; kezUkbea^a hatalon^^^^álcza, ketté-töívo^thetík ezt lábaim elébe, lÉ^oJTel többé nem
^-r^|recsegtei-azonbabr<^,éó^8^maiénv, és ez az, -hogy\'éft""ÖEÍPkben\'\'ba -té^toel^tfl^laltam, mint ío!t honfiakra^ kiknek^ iriTgs^S^jBlfgAri állapot, jóllótÖ\'épcn oly sulrlyaVf\'jkí^ffcfWHt az onyimon. Lpvrlt-liiinek sikere vn«v hikereílrhsi\'ne fogja tnliiincaolni, hogy meiiajire érdekli Önöket a közügy, illetőleg:: n polgári állapot Jó léte biztonságának raegve\'dése. TEESANCZKY.
A santiagói tempXomö^ao9|5i^^beri.
** ~(Délam6Tfka,j\\] \\["} [\\
Adélnmerikaí Chile nevü állam Santiago városában, mely spanyol alakban igen Bzépon épült, o. Maypo mellett fekvő 05,000 lakoflSal bíró főváros, B egyszersmind széke egy püspöknek iaT múltév deczem. 8-jin „La Corapania" nevü Jesuita templomban iszonyú tüz ütött ki, moly által a pompás épülőt, s mintegy 2UOO égvén tegtöbbnvirc nők , Öregek és gyermekük , kik templomban voltuk a láng áldozatává lettek. A „Patria" egy szemtanútól irt czikket hoz ez esetről:
A tíiz esti Ő órakor ütött ki, midőn több 200" embernél volt még a templomban bent, hol a szent szűz e havi ünnepén az utolsó ájtatoasága végeztetett. A virágok, meggyuladható szőnyegekkel művészileg feldíszitett templomot mintegy 20,000 gáz fénye világító meg. A Bekrcstyés a legutolsó gyertyát megakarván gyújtani, a gyújtóval egy gázlánghoz közeledett, mely fél hold alakot képeze, és aazüz Mária képe előtt állott. A gáz épen azon perezbea ringy mennyiségben tolult ki, b lángot kapva lábnyi magaBra hatott fel, a az oltárteritőt megkapta, s rögtön az oltár fája b fedelén harapódzott tovább a láng. Mindez perez müve vult, annál is inkább, mivel a főoltárt több mint 2000 gáz fény világitá. A jövő peresben n láng már a templom difizea menyezetén .kaxapódxQtt tovább-, most a kezdődött zavar tetőpontra hágott a templomban. Az egész nép a föajtók felé nyomult, melynek csak egyik szárnya volt nyitva. Többen ájulva rogytak össze, mig sokan a nyomás által a templom ajtajánál elbukva számosan megBérültének, a rövid idő alatt a többi ajtók ia valóságos ostrom alá vétettek a szabadulni óhajtó népesoportlólTA jajgatás és eirtia meszire hangzottéi. A láng csakhamar elemésztve az oltárt b a selyem szőnyegeket a falon, a tető is égett, b o tüzes gerendák egyszerre leszakadva az egéaz templom lángban \'volt, 0
vált elem. Mi a lángűkata templom egyik ajtajából láttuk kitömi, E látvány borzasztó volt Magában a templom ajtóba szorultak sem Valtak már megmenthetők, százan átdozsndották volna, magokat fel, ha Csak egyet megtndtak1 vnlna menteni, hasztalan; inkább a tagokat tópto volna szét a mentő, hogy sem a rakásra hnll-takat kivónezolhatták volna. Most az egesaösszeégett tstö zuhant alá iazzoya zajjal. Az égö deszkák & jajveszékelő nőkre szakadtak. íj" már a jövő porezben alig lehetett képzelni ia, milyen volt pár perczel ezelőtt e templom. Templom helyett egy pokoli láng tengert láttunk, melynek világánál borzasztó volt, a harapódzó el&mmol küzdő nők halavány s itt ott Öbbzo-egett arczai, a gyermekek, a aggok vészes jajgatása
uj^L4^j_........... ................................
Nenrazt jelentig hogy kiki
Egyenlőn adja fillérét,
Hanem kasztokat alkossunk,
.r^_S a mennyire lehet — az egy,
Akaratot robbantsuk szét!.,.
Sárral hajgálni,-szennyezni
Az aldó^egy akaraf-ot,
Melyet még az -
•Isten is szentnek alkotott.\'..
Nem egy pásztorral, egy. aklot,
Hanem mindegyikből százat!
Mennyország, Udv helyett poklot,
Szakadást, s nem szentegyházat., <. 4
Hitet tépni, s nem ültetni;
A búalmat-jégre vinnill tJ__
Ez sokak kezében,a „ezé);* , Nem forrasztd Wiszeretet Hanem kifent, fényes-aezél,!.\'
Ily újdonsült democrátür: ; r OBgÖB Stefi Biazadonkba, . Elve szilárd, mikáni ajkŐ.-\'.. ¦ Minden *zava ttUeemeniryköT,, Garibaldi, Ledrá Bpllin", [ -\' Hogo, kn^iftursey aaigetán^ i. JfcfoáranyiJegiiiraijtia, ".. ,, :. ő egyedül demoftratsj. ;.... i
Mirtóna nép ss^va döntíí, / , / . HsAéa dolmányban ott yan>, 8 felkiált; én a nép fia,, ( - - Ug^ej^k ss^Kemre jrVa,
, Mindent, mindent^lí^rtetekfr , Fj> lelLeiek é»rpáreíek... í, t,
f
Ez ott kint a gyepen történt, Halászni a közvéleményt; De mást beszél az nriieska, S tüstént kéízon-^van a frioslía. Ha egy polgár hozzá beszél,
Ezzel már pipát Bem cserél____
Szeretete nincs egy foknyi, S nagyobb aristoorata, mint Hunyady awagy Apponyi! Kint szíja sznlki dohányát, Ott bent pedig Eegaliát! ! Majd meghal a szabad szíjért, 3 elvét messziről érintve, Készen volna ffntanf vért 1 Karja, szaja-egeWn ép. Dolgozik, mint egy cséplőgép De ha tenni kell, megriad S testének csak árnya marad... Hogy ha Somssichypaiss kidőlj O van küldve a végzettSl Vállán tartani egy-megyét, S el is mondja ezt szanaszét . Áldozik — hanggal, az ügynek; Tajtpipát tolt boldog frigynek. Szóval: egész hazamentő,1 Pedig — hogyjia végigmérüd -Tanulmányod- megdöbbentei: Az agyvelS hig kocsonya;\' Fennt virágzik, álanHlizik (ílasban) ,:.í;;í n
" Kpci) miként a burgonya!...
Vagyon ilyen deniooratái 8 azért tettllk tiszta lápra,
Hogy af-kik — mjntltílgjr\'— Igválnak, S diszef az ifjúságnak, j-Annál magasban álljanak. A jövőnek és a honnak!!
!:¦¦•-: \'. ItOBOZ.
Kaposvári szinház.
Jjnnári\'8-4n bérletben ndítoli „Két fala,, két batyn." VigjáUlk 1 felnmáaban. Irta Németh Ignacz. Ezt kavoté „Földszint és lebuj" vígjáték lrfekoBia-ban. Franczia ntán irfa Diósi N. .. , fJí,; i
Soha szebb alkalmunk ődautalní á figyelniGa köziinséget arra, \'hogy az irod&loátaiü~ellráDcziáflQ-dás úgy targy mint alakra öesve CBátogyan betegségünk mint ópen ma. - ! \'
E két darab. melyek,;egyike;ered.U t— s wvn* fiilUl egy kebelünkbeU tehetséges ifjú ssongéjo, igazán oly qui pro qno, moly mintegy a véletlen által arra látszik li(vatva lenni, bogy írodalinonk:"-\'ériem a Bzinirodfllmat — kalföldi,B^ta|t .árnyalatait ,bebtr: zonyítsa. ¦ ¦ \' \' ; , r \'i-j\'-r\'. \' ,
Alig van- ^zdo" e toron\',\' mély .¦ ft\'lnagyar vigjá-. téknak Bzelloinít\'megértse:\'ÉböU\' teVmí\'nyenik Jeg-nagyobb részé f»letie.«vesinéietékliíl\'inVinTkií\' v ¦
A franezbx kOimyuverébest\'fekialki-bogy:ííeT«. ti a qni pro qno sikds fojlDia4nyoit.>-. 4«; épon.izíüt, ; mivel ez vigjitékaina\'k.ugMzérván.Miaflaa intézd iBZollcme alig bir epbomor^óc\'sn\'ét \'jíbbet.;\' ... 7\' ¦
Moliére öta ném1volFé\'nfmz\'cÍn!alil vígjatéjiiro-\': ja, b nem átallom kimondani-—ia"\'™!1 is\' a:\'némzet uj iskolájávaI^sJadhhkj^s.nemis;yBkeztink;aajátsi.iiiu -;zoti boléletünkbül kündali^nokünk. akkoR éponsiégr\' gól nem Ebísbe.
jos udvarában lehotett, a qui:drii*li«.k/«lreé*<ét(»l/\' tcb*t alkalmat adva > képzeletnétt kiciafougi«ra,
¦tflrt kare»t&^&j^ a elsötétült
légtt*. ¦ J>.\'•
Estvo 10 énüsojTnind ennek vége volt A harangok megknsattaks lunorn hangon\'tudatták a tako-aokkal miuteg^80X)--^2O00erabartán^ ki-
iqalUt Tizennégy kocsi hordta a halottakat a csend-íiraégbea a a kórhiaakba. Egész családok lettek a dühös -elem áldozatát Aa egész vároB levert, minden orca szomorú, a csaknem mindenki visszavonult fájdalmával. — A tartományi parancsnok rendeletéből, a templom fala mind egészben le fog döntetni, s 10 nap alatt a templomba temetett holtak, mind ki lesznek hordandók. A holtak, kiknek száma mint mondtuk a 1800-at haladja, egy sírboltba fognak tétetni, éa a felett egy e nagy és szomorú esetnek megfelelt! emlék fog felállitatni. A templom helye pedig csinos zárt parkká fog alakitatni.
Megyei tudósítások.
Sopron, 1864. jan. havában.
A soproni kereskedelmi éa iparkaraara tagjni-nnk ujonnan 1 megválasztása valahára tüljeeFn befejeztetett A válaaztásbani részvétel annyim élénk vult, hogy egyea megválasztottak ezur szavazatnál többet nyertük. Sajnos, hogy a kamara az uj választás flterint csak egy kültagut számlál, a minek egyszerű oka abban rejlik, hogy a kültagokra! pzavnz\'n-tok igen elágaztak, b több nevezetesebb kereskedelmi és iparos helyek — melyek választói a kültapok megválasztása iránt legkönnyebben, értekezhettek volna — a választás érdekében, közönyösek maradtak.
Az uj-karo&ratagok f. bő 26-án tartották clso alakuló gyűlésüket, mely alkalommnl Hillebrand Vin-cze ur, soproni szcszgyárnok elnökké, Tiippbv Károly ur, aoproni posztókereskedü pedig altiunk ke választatott-
1 finn vi lomban zteté -
-4 21 t>-
rég vezetett orgazdái foglalkozása fiílytán az élet a halál közti kétségbeesés .hihető annyira megrendítette, hogy nagyon megbetegedett. Bokáknak rettentő például izólgaland a:gonoaztev8k sorsa, hasonlón szinte-a gyánnaitott orgazdáé is-jnert ha^órgaida nincs;nem áll ugyan azon állítáa, liogy tolvajifljhcBl^íte izék ^szarna csak ndgyon elvétve szaporodhatnék, a végre 18 pokoli mesterségük Űzésire nem leendne annyi alkalmuk. _ E.UGYERAY, ...
600 oszt. firtot ajánlok
a Nagy-Kanizsán nlakítandó felsőbb iskoláknak létrehozatalára megkívántató tőkének biztosítására.
Ennyit njúulnni egyes városi polgárnak, ugyhiszem elegendő. Három fiam van, kiket a hazának hasznos polgárivá akarok képezni, tehát fejenként 1J00 frtot hozok áldozatul. A pénz készen van, csak fel kell venni. Fölvehető pedig ha a 8 latin iskola 3*) év alatt létre hozatik.
Jöjj el szentlélek ur Isten az egekből, és szálld meg mind azok lelkét, kik nem érszik a nerpléa és neveletlenség közti különbséget; mert nélküled nem rimlnnrl, nem deriílend fényre a népnevelés országa! Tied a hatalom és dicsőség, mienk a kö-U\'Iessé^. T Eli t Á N f 7. KY.
Mohács, 181*4. jan. Ha hetivásár levén, rég nem gyűlt .\'is nép, do nem a hetivásárra; hanem a uiult Uv.\\ említett 2 rabló-gyilkos elítéltetése- b kivi-g Bére. Körülbelül 5—6 ezer ember jütt ez alkal össze, többnyire vidtkiek: mivr-1 nálunk a ritkneüguk köze tartozik gonosz emberek kivpppztptésf, bár a kötél általi halait ugyan sokan megérdemlitek, ezáltal városunk söpredéke kiirtatván.
__2_jj*blé-gYÍlküiDÍil tevék eniÜt-tst kik toltttkot-bovaHváu, » bakó keze alá éretteknek találtattak; tre egy 8-ik is részt vett a gonoszságban annyíbnn, mivel ö a Bierencaétlenséget megnkadályozhntjn , ha ara árok gonosz szándékát, melybe beavatva lévén, i lejében kideríti. 0 azonban, midőn a korcsmában leviik közt némelyek jnjgatást hallottak, egyre ze-iréltetett 0? zenészek által, hogy a zaj közbon n jajgatás\' eletiyéeüBiék. A katonai rtígtönitélő bírÓBág tehát Q.3-ift egyéntlí mint társait egyenlő sorsra itelte. Ae említett rablók vallatásából kiderülvén, miszerint ök as elrablott 40 frt egy asszonynak adták, kihez már máskor ís elrablott tárgyakat őrizet alá vittek. A gyanúsított nő kemény testi büntetések daezára se yallott be semmit sem. s mivel közel 6ű éves, már
válás:
Hírek és események. -
A Zalamppyei gazdasági egylet ijrazgatÓBápi ány-n f. é. febr. 13-nn Zala-EgerEzcg?n rendkívüli íiU\'Fl fog tartani, melynek főtárgya a közgyűlés íilnl, e megyében pusztító marhavész ügyében ki* küldütt L\'Í7fittmany munkálata leend ; tiszt\'. U-ttf-1 fcl-kéretnek n t.ez. trigók minél számosabban mejytlenni. FC\'-lt Karuirus, jan. 24. Botkn Mihály egresü-
leti eh.uk.
Az utolsó kanizsai vás^r, a kedvező i\'lö daczára Igen silány vük, semmivel sem különbözött egy őszi hetivásártól; eladó csak vult — 3e ve\\ö igen kevés. Napról nnprn jobbon érezzük a pénz- s kere-iclbiányt, e ói íás léptíkkeJrhaladunk a szegénység felé. Csak nz uzsorás képes e nyomor-napokban Wertheim-cassáját váltókkal megtölteni.
A Nagy-Kanizsa táján a himlőben Bokán szenvednek.
/\\ Kis-Kanizsán rgy vig mennyegzö alkalmával igen szomorú eset adta magát elö: Folyt a jó bar, iiangzutt n dnl; e vígság közepett ketten b tó vitába eredvén, az egvik olv erővel dobta ki ellenfelét —
[i, az egyi Mult ¦ linmnkbiin hil>i*nn rolt kilí*
0, dfl 3 ív
!»aTrU^;nyaka kitörvén,— siírnyol.h^l^íí k*b»Mnynlta kozmondáa; „Va* tibi ridentt-ate.* (Clak hallomás szer ént közöljük, mintán a vuaxáial
in*g.n)ftgn«m tortáat) • ~.^-í:- :.....-,j
. t^A-világhír*;.-.olaaa laornnka Ma^a-maldi Péter hozzánk U^öft hogy aa embewket foidbos verje; aaaz oaak azokat, kik vele birkózni mann*k,(?í iUo fellépéie elégségea volt a^ hoa» acrohata- i ¦e romutatványi Ügyeaaégér*l-meggy6a6^fttnk. Ajánljuk a t -oa. >kUzön«ég;pál^oa^baíaa^^.bia^aiiiaa•aL bogy elBadásar által ^ólvezetdoa estét fog szerezni. CsodálatoB,.hogy .egy,-ÍIy .kaucankemher. ki tagjait ide-oda ferdíti,, oly. roppaiit erővel hif._^ -í , C
A A helybeli polgári egylet f. hó 2-áh flnna-pelta alakuláaa:.-28., évnapját^A\'ifényes;kanketbes vagy 100 tag gyfilt Öazsze. A talpraesett felköBz8hté-sek közatr különösen kiemclendöki GÓzony Ferenci, Hegedűa Józaef éa Halwax József urak íoaaztjáí; ebéd nlánai építendő nagy-gymnasinm érdekében élénk vita" keletkezett, melynek i következtében a Teraáncsky Jqzaef által tett C00 frtai ajábtathbz, még Fiscber József 100 frt, ^Efihn Vilmos 100\'frt, Pintér tanácaoa 50 frt, Viasa Lsjoa 100 frt, Waldíta József 3ÜUi friut ajánlottak ; váljon az" ige testté leaz-e, azt a jövő fo^ja meghatáraztiT. Kívánjak iótEFÖÜséll — Esta víg tánczmalataág ugyanott, b a zene annyira beleazálU aok idöaebb urak lábaiba ia, hogy a fiatal-aággal versenyt forgatták a szép táncsasnöket 1
A A „Magyar nyomdászat jelen állasa" czimö raü, AranyoBay Lajoatól, az előfizetők későn érkezte miatt — nem hagyta még el a sajtót —de febmirvé-g*!ig a -fe- elöfiíetöfc, —--kiknek neveik kiír fognak nyomattatni — megkapják példányaikát.
A E lapok kiadó hivatalában egy cainea — már használt — Beregszássi-féle zongora van eladás végett V- rész árért A veani szándékolok levél által is tudósíttatnak a kiadó által.__
^---A. Febr. 4-r.n tartatott m^g ft „TMArda" által
rendezett álarezos tánczrigalom — s oly fényesen ütött kí, milyenre a Kanizsaiak nem emlékeznek; volt pompa — a jó kedv s-etegnnesia mindenkép kielégítő. Kusel 100-ra menü álarczoaok drága öltönyei közül különösen kiemelendok az Olaszországból ho-zatottak. Kapy fnroret csinált a ^nágy dáma" kiben később az áldott jókedvű R. urat ismertük. íel_j a „BOffiftgyi merrj\'ecske" ugi\'ancsak tudta élés nyelrét oda fordítani,, hol Bza&yogszuráB kellett A n6k pazar-fénnyel voltak öltözve, s 2—300 frtoa öltönyök
nluk u ritkaságok\'közéj a Ilbezlermct-caak
-írem-t reggBÜT
zeneszóval vonulva végig varosunk fSatezáján -egy álmos tánczoBnö nyugalmát Lavarvameg vig rí- -adaLiikkaL Ezekntán betértek a xSzarvaihaD hol ax\' utó-mulatság 9 óráig tartott Daczára a 300 ftot meghaladt kiadásnak, a Dalárda tiszta jövedelme circá" 250 frt volt
A Egy előkelő családnak valOvek áta egy fŰrgenczkTBn5zIkeje ----^ai-aliat, nyakán caengetyüvep az ntezán íb többször volti látható. T^rt<*"t, hogy a Bzelid állat egy közeli ház kertjébe tévelyedett— á tulajdonoB, Amint meglátta c különös vendégei — utczu neki: elég kemény szívvel — mint mondják—-agyonverte, hogy jó faraangi -pecsenyére tegyen azért
elleDálhatlan bájjal vonzanak írót közönséget, egyaránt -
Na,de igy volt ez a nagy német irodalomban is. Igaz; do egy Leasing kihurczolta az idegen elemet petengérre, kimutatta- hibáit Comeilló Kacinen át az egész francéin irodalmi tömegnek az egy Dideroton könyttrÜrre, autba igazitá nemzete iróit, kik felismerve eniez éleB elme igazát, rővíd ídűn egyetlen német irodalmat teremtettek, de a classicismus földjébe Öltetek a magot a onnan ápplák a csirát.
Nálunk aem hiányzanak lamentí e piagnisteí, de az irrJtábUégenna yatum nem állja ki a keserűi, ha igaz is igy aztán csak döcaögünk a nem nemzeti kó-moa utjain.
Ha a tragoediaasánaloméBTéazvétet ébreszteni van hivatva/hpgy igy szenvedélyeinket megtisztítsa, ngy a comoediának mi legyen hivatása?
1\' "Ha cinpa qnTpro"ijuo-k alapjai, nem^niásTnrni" ratilattatáa. De véleményem, szerint a művészet szel-I&mi cséljain^kígy nem felel meg. — Kell a vígjátéknak\' biaonyot r morális súlypontot keresni, ezen alapaLai s erre<támaazkodva a ferdeségeket ostorozni,.- Legalább esi lehet tanulnunk ArístophaneatŐl Moljéro-ig, s eaok müvei bár nemzeti életükből indul kí, skülönösen aa ülaőé csak históriai meaazésÓgben ismeretes\', még íb minden kornak zamatos éa tanul-oágoa olvaamány&iul fenmaradnak.
\' De vallják meg azt ía, bogy mi ezt — legalább a nagypbb rész — nem szeretjük, mi a materiália kor igényeivel szemben, a nevelés a társadalmi idomok éa\' conyenientia dajkáié/ karjain kinőttük a szivek ogyizerüaígét, » nem képes befogadni ex a termé-. Hat, egylatsrá^jwfliébaii\'\'eloltat banvbmdibkat\'j\' nekünk mesterkélíség kell, mert Sálunk a gráoxlák is szigorban álarowoavák, jók voltak ezek az egyszerű, naiv, félig.lepleaatlen istennők a durva ókornak, nekünk a jéghideg mW jobb.
Káért aztán nem kell nekünk dráma, mert Choi-bIa ktsassaonry ,Hnaaámainyff ,Dananan oanoanja,\' n. aa „ÖrtUg-pillulái," teljesen kitöltik aa Űrt, s ki emel-
kednék egy BrutnB nagyságán, egy Komeo Bzerelraét és Hamlet fájdalmát kí értené meg, ki Ütköznék meg Lear leányainak hálatlanságán — hisz cz mindenna-pias — ez nem költői, nom művészi mert érezni nem túrjuk, vagy Íb oly rohamosan" érezünk, hogy a természet fii se tűnik.
A ki nem hiszi látogassa azt a nemzeti intezetet ott a kerepesi utón, mely azon felül, hogy a kormánytól 60,000 fr. Bubsidiumot kap és kapott, hir szerint még U a madame Deficittel coqneüiroz.
Per incísum jó lenne, ha az erre hivatott nyilvánosan számolna, s azt aj>rovinczián többan komolyan is várják.
Ezen előzmények után nem kecsegtethetem ol-1 vftBÓimat, hogy-molatBágoe leszek, a mivel már oly BokBzor altattam el zsöllyeszékeikben czikkeimmé^, legalább ö részbeni el ismerésüket ne vonják meg ibiem,\' igőröm, "hogy könnyebb vérű leszek a aok beszédben édesebbet és kevesebbet mondok.
Németh Ignácz nrat többen jó oldalról ismerik olvasóim küzül, s igy ha darabját ismertetni fogom, ígéretem beváltam, hiszem.
Előre koll bocsátanom, hogy én a tehetséget, mint egyszer már mondám egy helyen, a meae alkotásából ítélem,de hisz ezt Árísztofeies mondja, megvallom, csakhogy az índirecte amennyiben mit aem ajánl a költőnek, mint a meae ügyes alkotását. Mindegy, erre nincs időnk, hogy vitassak, .nekünk „Két faluj két bátya" vígjátékkal Tan dolgunk.
Dobrencsei Gábor (VUradi) kinek fogadott leánya Trma (V. Antónia)! egyssersm&id nagybátyja az utóbbiba szerelmes \'bécsi jogésa Árpádnak (Szabó.) E nagybátyának contrefoya Debreczinor Flórián, Nar-uaisaa veroehaju leányával és Zeno unokaöcacsévél, ki hasonlag Bécs bon .lakik s kereskedési kbnyvvivif. — Akót bátya Bflkköaon lakik, Debroncaei Nagj> Dobrocsinor pedig Kis-Bükkösön,, . f ;
E két fala-Jiéyrokonaága alapja -ama qaipro quo-nak, mely. az ogésa vígjáték hátterét képest*.
Ugyanis a nagybátyák egy időben írnak Bécs-
be Scacseikaek, bitet hasahiyandók-rA, Luk magja indulnak,. Zeno (Egrcsaí) azonban elébb mint a la relét kapja, TricBÜbe vágtat, hol utoléretvén Elorián.nr
levelétől, hazafelé fordítja rúdját Árpád e kdaben- _
megérkezik, a^a vasúti állomáson a legelstt fararoet megfogadja. Mikor már^a zzokéren ül, akkor kérdi kocsisa hova-?~BükköarflToIt a-felele4^Bebr>aea.-J-. --Ez a azetes kocsis ki se^Hígyja beszélni Árpádot, hanem BTudom már.11 kiált, megrugdalja lovait~s be* hajt Kis-Bakkösre Deorecxiner Flóriánhoz. ;
Hogy ez igy történt elbeszéli maga\'Xrnád\'a9-ik jelenésben, valamint axt ia, hogy Flórián StOcscsének ismeri, bár haja fekete ^holott_a»elött T««jroltf a iejl&dik — de nem, cselekvényben, hanem ismét „ Árpád beszéli el—pikónt kis jelenei közöUflk, aidon t i. a jogásztól a repezeárának hovaforditását, a bnch-halterségbcni haladását a. haja metámorphoaiaának okát firtatja. Mi azonban "Árpádra a- legnagyobb baj, ő nagybátyját nem ismeri — legalább, ezt kell a-darabból feltennünk — s igy a praeanmtív bátya Flórián idétlenségeit tűrnie j-ábt a; veres Karaisaaoak mint ex oflo menyasszonyának aaépelagnia is kelt Sa*:\' igy tart egy hónapig Ai^áariésaér6l: a legaagjobb szerelem kin~küai mit oaak egy- másba saerelnws a .< . erőszakosan még íb máshoz kötQtt érezhet
Végre az egyke letelikTüt a^szábadubis órája, és itt kesdŐdik & színpadi cselekyény^—
Árpádot illetőleg a* ál Zonót Debreoaíner.-fle-,., ríán és Nareaissája elkisórik a vasúti állomásra. A vonat megérkezik s Tele elindul as.ájuldoaé Naroissa . . nagy fájdalmára Zénó, jogász Ajrpá3. Azonban e vonattal megérkezik a Talodj-ZénO,\' kt.fellsnlarTén ^ bátyját Flóriánt, ennek nyakába bornbl albt,\' de a* elutaaitja. Hogyis engedné,, hogy egr Jd>gft* magát az atyafia>gna oly hamar befa.r^™»o" WattiiyBÜj most indult ej, s *MCf>I«ial;ogj}ic*i>m6;firaijiii^ ismét magával repoaémag vásárláara." EbUl<aatési.« ^ saeméJhr u«ranasouo>ság jnegálUpUásaigr;«ei^aBa-11( néaT^«4ég aggaaaté jelenet fejUk. Sie^a >t40|lkika:, r ¦s a legküaelebSt állomásról az ál Zénó Árpádot v*B-
- -> 22
Aa ösikt tulajdonosa ált a |qraa*p*rrer* M állat **k -tóUttodaliolDV-mb^
ttr* «éV Is rijotfak > Wbéi*. -Hisszük, hogy a IiJtoaa ilráfa volt!- * - ...
\' aaaia baakéir faminek a tájékban forgslombw ; H IbŰ klsaá Vigjrátxil — "na hogyvataki megkárosodjék. , "^\'-diBSua^mHk\'hm nokÍM&i&-Tm?t a kávéi ¦ ^rlrt.«o ftaul—így iw*p, ertrgóí születé^SDba-leany*Wg»1gyá8*UaB volt — ^ ruháját, tb-sswdalmss ég* Moeket-kapottj helyzete aggodalmat.
-A Erre néa, üt; — Történt, hogy kik — nem ta<UUk ^ barátsálbél (?) megakarván bizonyos ismerősüket tmtouí, ablakjait Térlek bq; azonban aeaitu belH-ronal tikárait, mert sjiIIűíö izomiiédja adott munkát a» Övegesnek,
-^^iB-á^ön.töbVjolífllfegyverkeícttTftbló rontott be aa ottani vendéglőshöz, ¦ tőle pénzt erő •zakóivá tOTább álltak. — Mikor hallunk, jobb híreket ?
A Koboz litvántól „Egy porladó szív levelei," a napokban kerülnek ki Wajdits Józief nyomdájából — a a t ea. előfizetőknek azonnal megkül dérnek.
A Balog Alajoe, 28 tagból álló jól rendezett magyar szia társulnia febr. 23-án Kanizsára érkezik, s\'mttködáaét a „ZSldfa^-Tendeglö teremében — Dobaa Lajos „V. László és Konow Ágnes" cxirafl 5 fvonisos drámájára!- fogj* megkezdeni. — A Farsangban felkerestük a táncstermeket, most sícsandes böjti időben a színi előadások fogják, a hosszú esti órákat elvezetésié tennL-E jó\\ hírben illó Srsaság megérdemli a fc^cB.4clke«- kitónság^pirtfua^Uát,
A Az ujűDCSOzás Zalában, aiapolcxai fzántói, kesrth<*)yi, egertiegi lövői stb. Járásukban márczius l—ö-töl kezdve bcxáróhig apr. 8-ig foganatba vétetik.
A Ki a-Kanizsán f. 6. február 2-án egy kerea-hedéa kiraboltatott.
A Fahr. 9-éu tartatott „a cseléd"tánczvigalom." Számosan jelentsk^meg-caeléd ok éa mive.lt nri-k, kik egymással kedvesen, raulattak-volna, hanurn jelennek meg a mi veit osztályból sokan, melák, bulduk, kopó, itxsLi, pincs-ebekkel, melyek az álarczuHokat hangos ugatással vevék üldözőbe. Ugy, hegy ember éB kutya hang felülhaladák a zenét, Zúgolódott a cseléd osztály, do mit aflm tehetett, mert az ur szavára a Bzulgitak hallgatni kell. Igy tanulunk egymástól.
(Bakfildetett.) ATartely István,, vasmegyei bogracsi szülőiét-,
- ^ avnm Ag, t«1 nSrla^ „f.lMii i^nhpn k-ngdáa; a feá
bizonyult szándékos gyújtogatás következtében, kát; TTÍgTOtetotlFOTag itltal kötél általi halálra itél-lotert, mely rajta febr. hó l-éu reggeli 9 órakor végre hajtatott.
A A farsangot eltemettük; igaz, voltak víg napok is — de az egész farsangi idény inkább lehangolt — mint elénk volt. ¦— Hiába I érezzük az idők "viszontagságát- — Hymenoltárán Bem lo"bogott ugy" " tüz, mint miskor — csak két polgárházból való leány ment férjhez; mennyi martdt pártában7 pedig szivükbená szerelem egész tengere zajong! — Várjunk jobb időkre 111
K n p o s v ár. \\ Kaposvárott építendő gfanialom tárgyabini
necyiryfllei.e hó 16-én leead a nagy fogadóban.
* Főispán o méltósága termáiban: fl:"án volt a farsangi második estély, mely fény? ás kedvben mit sem engedett az-elsőnek. A_tánc« világos-viradtig
tartott ¦ \\ , * . % \\
* Gumli Jánoí is adott egy polgárt vigalmat káTéhial bélyegében: nagyközönség; jó bovótol, jó ételek. Ali kelHegyétb? \' . , , ,
•* Figyelmeztetjük megyénk községeinek órdo-mes lelkészoit, jegyzőit, szóval mind azokat, kik a nép élőn levén, erre befolyussal pírnak, —- adják tudtára, mikep a azókvároBhan a takarékpénztár megalakult, mely_csak ugy jöhet virágzásra, ha közös erövol, a nemzeti ezóíokat előmozdító, lankadatlan szorgalommal, mindent elkövetünk fenntálllm-tásaért. Kein egyedül azok száma legyen nagy, kik pénzt várnak.tőle, hanem azoké íb, kik néhány forintjukat megtakarítva, biztos helyen akarják knmo-toztatní. Nemzeti intézeteink közt egyik-a takarék-? pénztár az, melynek erdőkében mindent elkövetni, legszentebb hazafiúi kötelességünk.
* Szigeti Imre 32 tagból álló jól rendezett dráma, népszínmű és operetlu társulatával april hó elején Kaposváron keresztül utazván, itt 12 előadást rendez, melyro előre is felhívjak a t közönség figyelmét.
f Kedvelt munkatársunkat, Dömóny Józsefet nagy csapás érte; neje, Márton Sófia, életének viri gábsn elhunyt mull hó 17-én. Áldás lebegjen porain a dtcsÖültnek.
— Jelentékeny ókazerlopást vitt végbo Veronában egy kétíves kis — majom. Egy odavaló gazdag kereskedő ugyanis 7000 ft, értékű gyöngyöt adott nászajándékul arájának. A leányka kis majmot tartott, mely-rendes m igen szelíd, do hóbokorban igen nyakas is tudott lenni. Egy ízben a leány kísérletül föltette az ékszert a majom jolonlóte, alatt, b kihivatván a szobából, siettében ott hagyta a csillogó ékszert ültőzüasxtalán. Alig liogy eltávozott, a majom ösztöne nyomán szintén magára-vette az ékszert. E foglalkozása közben a hajadon újra megjelenése által megzavarva, a nyitott ablakból az erkélyre, onnan a szomszédba ugrott, s igy tovább, mígnem ékszerestül együtt végkép eltűnt, a nélkül, hogy nyomába jöttek v^lna. (M. S.)
* As helybeli izraelita ifjúság tánczvigalmat rendez B^étr-épkéa^tttMe^4-4eatplt>mjuk -költsége ir-nek fedezésére.
9 A napokban ítélte tett kötél általi halálra a kai rög. ítélő bíróság által Hadnagy Jancsi, s &a Ítélet rajta végre íb hajtatott. Megtérés nélkül, szórt káromlások közt halt meg, mint sorsában Osztozott, több eléhbi czinkos társai. A kaposvári\'börtönökben annyi gazember várja még részint a halált, részint a büntetés magosabb fok:lt — kiket pár hó óta összefogdostak — hogy Bsum szerint ÍU elősorolván Őket, csak népünk sUIycdésérőt tennénk szomorú tanúságot.
- -V^^Braksrklml i» Ipsr baurs" dnSIuiféaalc Sopro<!-< bőn i KBsiBnI « lapok iMtkaBstSJs A wilrta magxmlJlumtBL
T—y-nalj i A lap^ftcsolr nagjóa eiB«ek Bn gyiffTfliicrlirfi-tuSl, hmt^m mlulin egj eUimert rtniloier mcgtimftiiijo e]t«a la-titrih. aiml — Qn által (ceniifl — Irpultassat, tjtlnaáa ujllfnk meg Hamukra Iapánkat. —--¦
BTóblióii i" Sakador vannak a Joum»IintlliA turrjn 057 ejrjrJnbcD .tQbbon." Aeonban nem t$j, som tCbbuu a »aetkaailS-tSl nem kövotúlhítik art, bogym BuonvmitAst no tltsteljo. Jul mdnilja egyik lapunk logkÜBnlebb: hogy 0« ogyib Irodalmi elv. Eajt:bbir4at a »írrkcaEtÜ felöl Íb helyt 411.
T. K. Uiait cb a k-St bot X Vagy Jrja meg 6a atvAt, v&gy BMmályoBan legyon tuarencaink.
F. K. N.-IIaniLBai AloWníis után vAlasaolmik; ínig aam volt Időnk.
Lengyeltótiba; Kírjük bucaít taJisllAsit oson vlj<íbr61j
Haraplnak , Kaposvár 1 a műrSl — mint Hthatja 6a — mAr Tolt hritikiuli ; balüabcc la - a soruk ? agyon — harapnak, do arm — itílnok.
D. J-nok, N.-Boníny, On\'.toianlí ^yAíiábun 1 aa o\'maradt lapot loegriíndtjlt ik ; bocSes kiÜdűmínjcúrt Tcgyo kBaailaotűnhet, kütolni fupjuk renOIbon. A kaidcminy raegy; kJrflnk a JOtÖ oap-tAi (iiniAra valanii j\'^t.
L. Antalnak : Tudaod Telünk, hol TB|ry ¦ a\'irgza irol Tálunk ran. A fBvdroaba mAr irtunk tgj lovekt, da aieroncsisau rlaiía jíH.
Felelős szerkesztő: ROBOZ ISTVÁN.
Gazdasági tudósítások.
Nagy-KanlKsa, febr. 9. 1864. A gabnaüs!ötben még soha Bem volt oly pangás tapasztalható f mint moat; sem külföldro som a hon más vidékeire szállítmányok nem történnek. — Csupán a rozs áll becsben — más gabnanemek hanyatlottak, a més ára csökkent. — Buza 4 ft 40—80 kr. Roza 3 ft 10—10 kr. Árpa 2 frt 80—90 kr. Zab 2 ft 10 kr. Kukoricsa 3 frt 3 frt 10 kr. Szilvapálinka 18 frt akója — törköly 13 frt. Óbor 4 frt 4 frt 50 kr. Ujbor 2 frt 2 frt 80 kf«
Kaposvár, Febr. hava 7-én. A 4—5 fokú hideg éjek, nappali olvadás, köd Btb. után 5 és 6-án jókora havunk esett, de mely ismét alig leend állandó, mert az esés után beállt az űlvndáB. A száras fagytól álsanyaft földre jókor jött aTioj" söTTklirflléT daczSra" aom adott vizet, ngyan mit remén yljünk akkor any^r ¦ ról ? Az olcsaégár tartja magát; kevés gabona azál-Htatik a piarcára, mt annak ia tulajdonitható, hojgy & vasutak közelében leyö mezővárosok hetivásarjai «1-nyelik a forgalmat. Igy állnak jelenleg a gabnaáraki KitünÖ buza 4 frt 60 kr, közönséges 4 frt 10—20 kr. Rozb 3 ft 26 kr—3 ft 30 kríg. Kukoricza 3 ft 10 kr. HajdinaS frt 20 kr. Zab 2 frt. Egy kövér aertvéa : 30—GO\' írtig. Egy metszeni való "borjú 7—10 írtig Pujka párja 3—4 frt; pecsenye malaca 50—80 krig-Egy kövér lud 2 frt. Egy iteze sair 40—46 kr. Egy mázsa jó széna 2 frt. Egy akó bor 4—6 frt (m> p.)
satdriti, eközben a valódi Zeno ugyanazoifosságát kétságteleOj-Florián-BBJát lsreleivet bisonyitván 1». Végru vlflziBaérkezlk Árpád a egész elkeseredésBel
panasaolja gqrsit, mely, neki ily nagybátyát adott, s fiú—hogy nem indjit azt 8*0 nagybátyja bol" lakik ntt beasáti-el-mlnt jutott ajs^BflkkSsre,mit élvesett- -hogyniatrktnek leányát szereti nem ismeri. Ez utóbbi
ott sas.. sbótbI mindast mit elébb már elmondottonk Tol^.b^.mtlHb_saia_eJW némileg helye-^
¦iUttkf asr expositiót a darab közepéről annak elejére varén.. . ¦ ¦
E közben megerkesnek Bebrenczei Gábor és leánya Irma is, ei utóbbi Árpádot épen deipeVatiója közt frj. Van Öröm amint a kel szerelmes egymást felismeri,-ran Bsemrehányás is a leány részéről, mivel ATpád Péstrtmem jott; hova várta volj. De csakhamar kiderfil a beBsilgetéa közt, hogy Árpád, nem , bűnös/mivöl 5 Jött nagybátyja (Hbor levelére, csak a falat táveszté el kocsisa,-a bűnbocsánatot ílelke-zés-kSvetí, mlrfrhelep Gábor, Árpádnak nagybátyja, a nemíimervén fcsesát,mBgbotránkoxnók,halrma be nem matatná 6t.
; De a essJatott Dehrscsinw csakhamar belép Narolssa ás Zonóval, ós Árpádot csalónak, Ieánycsá-bitónak, tudja ígi Balnak: nem Tádolva, Irma risaára csak_ksm«r tragjonsaá teszi a jelenetet-
¦ ,, OebTencad smonban megértve Árpádtól, már •lébi.atttrténtekot, felrjUgosltja FloriaVurat, s a ^^fo*\'*^^* ******* tót** Tágja a gorduai
:\\;^:;ÁrpiA..Í*)doB;: Irttája :mellaU; Floriín, bogy
5B5^7teBíf^,\',fii?^í?w.f?!iB,Bfrteieti\'os**
Igy pl. ellentmond ott, hol Árpád ámbár Pestre váratik, még is Bükkösre utazik; nem. valószínű, legalább a jellemből nem folyik — mert Árpád solid
, felett.
... í hogy „.. ..j.JW\'tipni^Wlfahol ájulásba bogy Zeno nem Árpád.
, .. E. á~&s* neaéje^ mely flgyeaen van dlalogi-: oyolye-eléggé gördülékenyéi: Jel-
«awo, da aiaely még ia minden pikántságs mellett
\'m^ts^ynbbAaJ. . s*l6a*lpa„k koré. i«5,gét bS-11 •llentoKmd magtoák.
ugyan lehet, de nincs sehol a darabban magyarázva; még valÓBzinütlenebb, hogy Flórián Zénót nem ismeri ral, hogy"Gábor Árpádot még látni se látszott soha, holott nagybátyja, pénzt küldöz neki b igy bizonyára asorosabb kapocs is csatolja.
Ezek b mások oly aanigmák, melyeknek nem egT.Yigjátékbsfh, tahit drámai műben, de egy parabolában "sincs helyük.
* Atalábin mindennek még a csolekvény indokainak is előttünk caelekvényben kell történni, s ha már valamely előző cseUkvónybÖl folyik a többi, s Jfíkiiek magyarázatáal szolgál, ngy annak nz-oxpo. 8 itt óban leljo nelyét a költő, az expositíó mindig a darab lelke nyitánya, ennek elején nem középen vau helye.
A kisérlo iró ur tapaaztalá bizonyára szükségét az exposítiónak, b ezt annyira, hogy minden szabály allén kész volt a darab közepére venfii, csakhogy megmentse ejözö jeleneteit- s a csomócsokrát íhalga-tóioak megmutasaa.
De ilt egy nehézséget U kellő éreznio — határozottan mondom — azon nehézséget, hogy a multai megelőzött, régon-multat mint commentálja\' cselekvényben. Hiába a dolgok ronda mindenütt egyforma, aa. életbon ugy mint a raíndonségbon, azok megelőzt az okozatot oly egyszerűen s-következato-sen, bogy az okozatnak\' másnak Ionul nem ia lehet.
Ha tehát BzorzÖ aO-ik jelenésben nem, hanem az 1.-ban exponál, megmenti darabját egy nngy hiány-l tol; Ily mely minden^ drámai mfiuek mogölíf hotüio ^az elbeBzéléBtöl. ^ 3 *
\\t Azért dráma a dráma, mert CBoIokvényokben jelenít mnlUt, s ha személyei csak elbeszélik, ezt
tették, ez történt velők, nnottak lesznek amellett-hogy nem Íb drámaiak^ mert előttünk kell cseleked-iiiök, és cselekedeteikben kell a mesének haladni czéljáboz; hasonló hiba ha a személy érzeteit elbeszéli, ha pl, a haragos elmondja igy ráeg Ugy harag-Bzom, a szerelmes igy meg ugy szeretek fltb. mert ismét azt mondjuk neki, nem látjuk csak mondod, 9 igy nem hiszünk nekedrose!ekedj~ngy mint beszélsz, hogy lelkedre, egyéniségedre ismerjünk, s elhigy-jük, hogy élsz, különben osak camera-obBcurában visszatükrözött alak mind.
Itt fekszik kulcsa az erőteljes jellemzésnek is. Ebből következik az is, bogy az élet tanulmánya legyen a költőnek — különösen a szinköltÖnok — s csak ia itt t. i. a költészetben áll Protagoras híren tétele „anthropoa pánton metrón" (aa ember mindennek mértéke), az az míndan-caalekTény. tissián emberi \'indokokból emberileg következetesen emberi legyen, akkor igazak lesznek a müteremtmények ia.
Anélkül, hogy egészen szigorúak lettünk volna, felemiitettük a darab gyengéit, bár engedne lopunk köro/8_plvusóink türolma még tüzetesebb tár-
fyalást, hogy a legkisebb részleteken mutathatnék i azon szögeket, melyek leköszörülendő*: s azon ürt, mely kitöltendő, a igy csak átalánosabb vonásokban vagyunk kénytelenek jelzeni, holott a törekvés és tehetség mit szerzőbén nyelve szépsége mellett felfedeztünk, hálátlan munka alig lehetne.
Do mi lepett meg. leginkább a darabban ? Aa bogy szerző nem. párbeszédekben elszórt élesekben adott vígjátékot, hanem a oselokvény élozoa elSálli-tásábanaz ellentétek helyes öaazeálUtásában^.szóvali a dituatiókban, cb oly előny, hogy haladást romélni jogosít*...^2 - (R,r.>.
Wajdits Jákaef kind<î} lap- úb nyomdatulajdonos Nagy-Kantx
Nagy-Kanizsa. Harmadik évfolyam.
6. szánri864. február 20.án.
alihSoiiKMj j i
IsmeFetterjesstő lap szépirodalom, kereskedelem, Ipar, gazdászat, tudomány-^
Megjolon e lap legalább egy ivon július hó 1-tüÍ kezdve minden hó 1-ón 10-én és 20-án. — Előfizetési ár postán széí 5 frt. j félévre 3 frt Ncgyod évre 1 frt 70 kr — Minden előfizető" a tulajdonoB kölcsön könyvtárát az eddigi fenotállb teltétel Nyílttér egy Petit sorért 10 kr. — Hirdoténok négy hasábos Petit Borért 1-ür 7 kr,, 2-or G kr. és minden további beiktatáséit _ A beiktatási díj s a lap késelését illotíi minden tárgy a kiadó hivatalhoz Nagy-Kanizsára j a lap szellemi tartalmát illető" Lszle
bérmentve n bzerkósztöséghez küldendők Kaposvárra.
házhoz hordva egéea évre fél ároq\'hasanálhatja,—
\'lyegdijért 30 kr. fizetendő, pedig, ugy minden tevelek
Gazdatisztjeink.
Inkább a méltánylás, mint a dicsőitési vágy fogatott velünk tollat.
No in akarjuk az érdemet eget verő szavakkal magasztalni; csak az igazság számára kérünk helyet ott, hol e fényen napba letakart szemmel néznek!
MidÖn nem csak minden e hont lakó ro-konítúsara, boldogító eszmékben egygy« alkotására kellene csuda erő, hanem még a porokba ia életet lehelni, hogy számban, erőben egy-iránt nagyok, a kivánt révbe juthassnnk.
HidÖn egy akarattal, a Hunnok isteni erejével — hogy árnyaink ia harczoljaiiak — kevesen volnánk, a nagy nemzetekkel oBztozni a babérokon!
Midfín arról van a kérdés: ki tud forrasztani? b nem elválasztani, szakítani!
Midőn -egy szivet megnyerni, hazafiúi erény; elveszíteni azt készakarva, ellökni az ügytől, ¦— hazafiúi bün.
______MidŐjL.a„k^ArÍín^.eg; ^karsioni Ünfenn-..
tartásról van szó, nem hogy még saját vérünkből is ellenséget csináljunk. \'
Hy vissonyok küsfc kásátokat alkotni, csak hátrányára van a IftJ^oaéTnak.
Itt p. n, fel van állítva az oltár; adakozás, áldozat a czél — mert "a haza áldozatot vár minden fiától, — s az oltárnál egyedül arany-sarkantynvnl, születés, rang és czimmtl lehet megjelenni!... Mintha nem az volna a feladat, hogy minden nemes, érző bzív egyenlőn lángoljon a közügyért, a hazáért, hanem szétszakadva, Önmagunk alatt vágjuk n fát!...
Amott egy zártkörű vig-alom, fényes vigalom, melynek meg jegyei is osztályozva vannak. Aranyos szélűt-kap a valódi nagy ur; egyszerűt a középosztály elöbbkelŐi; egyes kitüntetett, szerencsés egyéniség.
Hát a gazdatiszt, vagy hasonló állásúak?
Ások meg ilyent sem kapnak mindig.
Ha vignlom van, hallgassuk ezek az ajtón kivül; ha áldozni kell, adják be a pénzt as ablakon !... Elég , lm ott jelen vannak , hol véit kell ontani!!.. .
Ks ngvftn mi is az a gazdntisztikar?
Egy örökké fáradó osztály, mely hajnaltól késő estig izzad, fárad, toljon van, kegy mái-nak keressen, s maga csak élhessen.
A hol üres lap van, b pénzért kell felírni nevét, mindig készen áll; örömmel teszi le adóját.
Az irudalom érdekében tett segélykiáltások a t nem csak hogv meghallja, Itanem szivére veszi; s ha egy iurint van táxczájában, aat i»
Művészeti czélokra keni eréből ad; inkább kevesebbel beéri, hogv lelke is élvezzen..
Közkatonája minden . nemzeti czélnak; küzd, harezol éríök.
Ha mindenben fellülmulják, egyben nem engedi magát: a hazaszeretetben.
A barátság egyik lelkiszentsége.
Égjen bár ellenségének háza, ott van a tűzben: elégeti ruháját, csizmáját, és sokszor olyan, kinek egy év alatt is alig jut két pár — fejelés!
Ilyen a gazdatiszt! osztály.
Mindennek van^Tjn, az igaz, még =ax aranynak is; de aeértvan & tenger, hogy a szemeket kihányja-magábdl.
Midőn a nagy gazdaságok bérbeadása ugy is oszlatja őket, részben koldusbotra juttatja— mert ninca mindegyik olyan helyezetben, hogy állását vesztvén^ száz holdakat vehessen, — már magában elég fájdalom: 1. ____
Ez osztály, ha stázszor pusstulnaTs, esás-szor kellene újra teremteni, hogy legyen! . . .
Mert szükségünk van oly töredékre, mely* tetteiben hordja nemességét; tetőtől talpig magyar, s Önérdeke csak következik, hul a hazáé -már megszűnt!_..._ __\\____
Szeressük egymást.
„.Sserelmeaim, aeeressök egymást í meri a szeretet istentőt vagyon. Valaki szereti atyafiát, Istentől született éa ismeri ftz Istent." Ján. I. L. 7. v.
EOB0Z.
Bécs, 1864 febr. hó 3-én.
Tekintetes szerkesztő ur! A haldokló farsang Ttgtiaiteletéra tartatni-szokott elökéaeületsk -fince- -pélyes szint Bzoktak kölcsönözni a legkisebb hely? gégéknek Is j a nagy városok e tekintetben,U ariato-cratícus fénnyel muíják fel a kisebbeket
Béceben alig lehetne egyik napot a másiktól megkülönböztetni; az ünnepi fény, a csillogó fogatok robogása napi rendben van; a bolti dus kirakatok ép ugy ragyognak esténként a légszess pazar fényében mint egy óbbkor a legszebb nap tiszta sugáriban... De még íb vannak napok, melyek az cgyfoxmaságbór^ némülcg kivételesek, — 8 ezeknek egyike a mai farsangi zár-nap!
Az ntezák népesebbek 7 mint máskor; repülő stánkák, könnyű hintók, versenyző fiakkerek, dö-
T.ÁRCZA.
Szeretem a fákat.
Szeretem a fákat... Mert 6k adnak árnyat Égető nap ellen .,. ti mikor a kebelben Keserűség támad, Elnézem a fákai... Hajtok is a férgek Hogy nyüzsögnek, élnek, Még is lombot hoznak ... Még is virágoznak ... \' Minek hát a bánat? Szeretem a fákat.,.
Szeretem a fákat... Madár rajok szállhat; Lombok alatt fészek, Arra ha felnézek, EBzembe jut nékem, Hogy már egy-két éven Nekem ís van fészkem, ti szép kis feleségem Oda haza vár rám ... Én meg haza szállván, Örülünk egymással, tiserstem a fákat....
Szeretem a fákat... Gyümölcscsel kínálnak, S ha gyümölcsöt látok. Mely busza aa ágat, Elgondolom, hogy a, ítainte volt bimbóba, S lm, mi lett betylű... Lelkem kap erfire. S mintha sugárt nyerne, Erik a tett benne...
S teszem a mnnkamat, tizeretem a fákat...
Szeretem a fákat . -Qyökerök ba szárad, Hej, semmit sem tesz a ¦ . . Lesz belőle-dcBzka. ti még akkor is adhat Csendes nyugadalmat! Ekkor is van árnya, Velem együtt száll a Betakaró földbe, A midőn belőle Koporsót csinálnak 1 tizeretem a fákat. .
(Szept. 10. 1SG3.)
DÖMÉNY JÓZSEF.
Morpheus országa.
X.
Aa ólom és álomjáslás.
ÉdeB az álom! Hányszor elmondták mára mennyiszer ismótlendik ? Do hogy ís ne ? Híbi akár szépet, örvendetest álmodunk^ akár irtózunk, szenvedünk szendorgésünk közben : vagy maga az álom, vagy az ébredés méltó o jelzőre. Kópzelraünk tündérvilágot fest, m,iröl Petőfi igy emlékezik meg:
„Az álom
A természet legBzebb adomány*. Megnyílik okkor vágyink tartománya, Mit nem lelünk meg ébren a világon sat" Eendcsona bonnünkot érdoklő tárgyak álmainkban előkerülnek. A szónok beszédet tart álmában is, 6a innád takarója alatt, hogy végkép ol ne akadjon; más meg jutalomkérdésakra felelnfat ad, számtani feladványokat feji meg. A szenvedélyes vadasa-álmában saáa kacsátujt, ugyanannyi b»kéí 18 (sgy
durrantásrBj) a balász horgára mássás hal akad* kálója dus terhétől\'szakadozni kezí; a hajós, düaSa hullámok ostroma ellen védi magát, majd végetlen sírba sülyed hajójával együtt s jajveszékel; afa^énv_ aranyainak ehablójávaíknzd fa nebuló deák felelni nem tud s ebédje nincs; ez lutriba tett, Övé a nyerőszám, már az Összeget ra_er&aá Urjja. kézé ben, íb-. redéskor körültekint éa im-T mit úgy őraött karmai jt&zt _ vánkosinak egyik sarka volt; s a ssarelmesr
,.--oh, a szerelmes álmában legboldogabb — — —,
küzdünk, harczolunk mas népek boldogságáért •Ismeretlen országban, más világrészen: helyistönk per-csenkint. -váltasik, egyik rangfokosatrél pás ikra. emelkedünk, — szóval annyit áhnadunk, hogy átélni nem is lennénk képesek. ,
A megelőző sorokból ÚtjukegyBwrsminá, hogy —, eszméletünk csökken s nemcÁak^épaelmünk, nem nyugszik, de g0ttd0lkodó_takaisegunk wm, sőt külérzékeínk közül is fSleg a haltásnak még némi szerep engedtetik és szerveire ható benyomások^ képesek uj álmokat bennünk elSidézni,-mely képe-, ket termésseteseu á képzelem csaknem.leheteilao-, Bégig merészen alakilit. Igy pL;.a.Tele, egy terem-; ben alvó bbityogását^álUmígésként babja a CMQlákU-ról álmodik; TJ»gv egyszBril zajt menydörgésig ná- * gyit Többi külérzékeiikk azonban csaknem/ egÓBsen tétlenek, érzéketlenek küitárgyakbe^r-; nyomásainak elfogadására. Innét v»i^ kogy a_kéfc_ zclem alkotta képekot igazaknak tarunk s csak ébr redésünkkor küvetkezit be a csalódás, midőa
\' t. í>érzékeink visszanyerték tsvékenységdket peBekké váltunk a teremtett képeket átvinni a külvilágra. A csalódás tehát aa álom egyik ismarTa. ( Ez kiilosa ébrenlétkort álmodáaoknak is- . .
Hogy álmaink annyira kültabtoek, okai:,.•>./ vérmérsék> életkor, nemi külöiibség,, még-a» életmód ís. Almiban a konya érzéki gyönyöröket, halbaaa j *. » é U saomolködlk,
nttuazoí --t»a«»4g»n-ft • boUámaatánaS •ioti!» nyátan
-^°^n^«lá«&»*^ii,1»líc» bolCmelynek njfe .airnyit -.«.bbii*TÍ*bV(kutY., mac^a, majom stb)
" la.zta.ara. (Igu-e, hogy ^-Somogyban wakfar-asiigban kaphatók Alarraofc, *• -ekkor c»ok kfll-BUtekí) . .. .
IWT*a,<»pg7í jqire a .Jfok rendelistésól. ho-lri^^K&lLnÍBtbü>Iigk tó* olvasói jefcol-: firefrWV\'a-httatogyot \'dinom^ánomot (!) s jicm. vc--liSík*l>MMk"itt a Wc»i:ti.ioaTÍgalmakró.l,nlarezos báloktól \'•«>.\'.aailni; aiuiil.kovésbbi,,minthogy/a-la-Sómoer*l«tt»em Jamerciteti abécsiek nótája, -dt „fjniT-mlkaormcg 1«; járja-azt a soppcrl, mazurka stb.\'féli; keringőt (miit például N.-Kanizsán 1B64. ilMÍ-rtgfdén; enel ídvöznlvén aa njévet I), midőn t. . ir» szép"palotást nem hallatják a noe-ioilmnwnta-- xaokl. ¦ , ,
~\' " Eack helvatt, miután már-bátewltam t. siet-^ kesiUJ ur ajtaján bekopogtatni; ODgcdelméböl valamit a.napi Jelenetekről.
AUni nép nagy barátja »testmozgásnak. Legkeményebb hidegben ¦»• — délutánként tele von a práter léUnya, A aaabbnél lacbb fogatok közi gyakran ax udvari is HUtclég. \'<— A lovaglók kört nom
__agyszer hölgyek is vágatlak deli jaripájokkal a fa-
pytx* földút. — -eydiiiJer.kalappal-^jűköii, tón hogy TCpoiq hkjtatnkat a tölgyök gallyai eltem biztosítsák ?
, ji-.iizinte oly nyiNános gj-ölhel a mnlt évben ké-nüU utéBosVárasí park közepén levő mesterséges tó, --mé^tA-Hnaa^akfép télen; kivül pár hattyú szokta DQszks^yakál hajtogatni, ?7 most pedig erős jegén számtalan korcsolyázó mulattatja, bámulatos ügyességével, a még Bzamcaabb műkedvelők seregét. — Ifj" hölgyek i% kötnek korcsnlyát tupényaikra, do ua-pyuhbTészt-száukau^utjik meg a sikamlós tért — a ko!^SQlyaiók közreraüködésevek ¦ \' A már egy mm-olvadozó, jég veszély Ível fenyő-g!ló \'a VLroinak dunamenti részét,jniórt ia azonnal megtörténtek a szüksóg-s előkészületek: állványuk B^CBÓnakoi vannak készen az elöntketen-dö _utcznknn.
24 §t* ;
A Szőlészet köréből.
liogy a közlekedést a netalán kitörendoVltMn > ha Kis mennyiségben
°$y ....
lárjp. A vízár
UK-nnyi a* karó
roiiidíg várható; anuál U\'inkább, mert farsang vt;g" aapjfttbaajó^sgMr^aött&li^teriiSim fagy.
Bécs derék polgármestere, Dr. Zclinka a napokban felbiTási iveket bocsájtott ki ^a magyar o rs-xá gi s zttkGlkydö testvérek" segély e--séfléxc.
; ~TJL aze|, teí;j felemlitésóvel hucsut veszek t. szer-kesztő- nrlól, nzori kéteHye\'h vsljon nem knpta-a ül . , könnyű levelemet valami forgó szét — hosszú utjá- a bor
ban? Isten Telünk 1
... ...\'jvUUsnk Unt mini, {jjak rabban.
jlrftsraÉsasíUk. .A sok^oofleoiivsdöoOl, sWg7j«sw ai^fcJtBünk ki, leg^nácsoaabb,) ha) havonként b; lálkosunk. Kéaetcm "szerintíiehál legöWlsaübb; fng ;!IennÍ/na » moéoWValók-t ardolpg idejéhez kötjük, mert-ekkor nem feetfegm.k hiába, felhasználható levón-minden, oda vághatunk,. hnLk^p^kjóa^éa ollo együtt dolgosnak. Elmondom o szerint a fiatal, a kezdB\'és alnata BzBlősgazdának, hogy mit tegyen rebruÚT Iióbnu. A Ezükstíges B8z6\'l6\'karóku beszerzendők.
SzőIülu^onak^índei)folo fa használható, ügyelvén arra, hogy minél könnyebb s 4—5 lábnál hosz-arnbb no legyen.
Legtovább megtartja magát fl tólaben n. to l gyes az "akászf a, mégis meg a fonyö- és füszfa sem megvetendő. Lehet aa gömbölyű vagy szegletes, az különbséget nem tesz.
A karó ugy tart el sokáig, ba külbüre lehnza-tik és ha megbegyezett, fűidbe keriilendb\' vége U\'g-aliihb íq Pjry vonal vastagon megégettetik, vágy bób viszel ; vízben felolvaBztott kek guliezczal, gyantával, kátránynyal megkenetik.
Ujabb időben 0 sót, nligmult Időben podig a kék gáliezot ajánlották a mondott czélra. Mindegyikéből annyit kell venni, a mennyit a viz fölolvasztani képes, tehát a mennyi a vizet túlságosan nicgtultüzi. A karónak hegyezett véga t-zen olvadékba martatik, 9 egy pár perez után kivétetik, megszárittatik és M-baoznáhatik. Az Így ellátott karó tovább cllont áll a rotbadáanak az égetett.-él. A marhasó, a kék galitv. noni is drága, 5 gyanta éa n kátrány ezeknél Wbbtf kerül.
A karú általában drága. Kanizsa vidéken lű —20 forinton alól nem vasán-ll-Htni <>znrét.
Ezt n körülmény ssolpVlt indnkul arra, hogy sokan ulli:igyván n~ knrót , a szülött.ktt t^rj i\'it nevu-lik, v-igy drótot húznak f<:l éa plili^z kötik a vcsazö-kit. E.. mindegyikét niegkisérbíttmii, o szt.-tói:t vi.lt karózott, karózatlan türpo és pndronyzott sziUíim, melyuól fogva ez ügyhöz tajinbítalaftb..! szólhatok.
A ezölünuk knrót adni jobb, mint törpén vagy Bodronynyal kezelni. A mrly töke niclló karótyt. rek, sokkal szalmtosabban ápulbat.nn a karóziitlnn-nál. A karó a vesszőnek mindnuki-r véd\'imére van, "n^zTmáT gyciíge körtTb"aTT"lTttzz*n\': "k\'tttlp\'Tfm," éili. a vc-BH/.őt a vihar turdulú dühe ellcii^ igy ninia kitéve annak, hogy a termést két egymás utáni évben mcgcsorbíts.i, védulembt>n van maga a fürt Íf, mert a karóhbz\'íkótözcs ntki.lmáTul mindenkor ugy intézhetni a dolgot, h"gy a fürt szabadon álljon, a szél, a vihar nem t.bajgatbntjn, a knrózutt ülö mindenkor gyorsabban ós jobbnn kiérhetik, igy rvényescbbó lesz. Végre a karózott szőlőt
aréi^anhoa ,,»EjM.t| ^os^^onnyiby^-*
M. S. *) kovoBpbb erővel, köUaógg\'i és szebben is nmnkál-I hatni. A karós szolü a gazdát mindenkor ugy fogadja, Sicrk. j_ntnid n Borban álló katona fogadja fiitisztjét, kénvt-1-J-n1é*scn járhat az ily Bzülöbun viuozL-Hér, meleg, liar< h^mftt, lóg i-n szóval~minden, nem pedig ugy, mind a karó nélküliben, vagy a Budronyozottban. Melyben ! kéz és láb a tőkével folyvást kárral találkozik.
fosott szőlő a ., hidegágyába a tőkének rt, az éjszaki , «8 a jégcBa-
páít js^\'ővesabV-vWas^iBfel^ a karó-
zatlan nál,
En több évok során át 1200 ? ölöt kezeltom fejre metBzéasel karó nélkül^ a bár ha a legnagyobb gondot.fordítottam íb o szölífre, ugy ö szél még is éa mindenkor nagyon sok kárt okozott, mind a~VBS2^ szűkben, mint pedig a terméabau. A bőven termett iökö földre dült, a nngy nőház fürtök aziqto a földro terítették a tőkét, n lugoa művelésre váló tőkék kivétel nélkül usztakü földön, nehezítették, késleltették a munkát, árnyat caiuáltak, e igy a azölö kéaÖn, roflzul érett, euk el Íb rothadt, mert a napbevebelo elegeudöképen nem hathatván, a harmat napok hosz-szatt benne maradt, s még a madarak ís belefészkeltek.
Látván ennek czéhzerütlenaégét, drótra (Bodron vm,1 vettem, b bárha aok karó-pénzt njeg-intíutettem i^, a czél még sora volt elérve, mert a kötözést csak késüu lehotett megtenni, minélfogva a szél igv is sok kárt okozott, a drót mind untalan megtágult, ki-ttó szakadt, elmetazette a hfrzzá kötö-antt vesHzókot, a munkás miatti igen hátrányt-sau tudott dolgozni, kapájával annyiszor mennyiszer kettó vágta, neki mont a annyira megnyújtotta, Imgy mindannyiszor ujra kellett ki feszi te ni. Télen rit tu.\'grozsJ.isodott, így erejét vesztvén, akkor pattant BziimoB darabokra, midőn a tormés terhe alatt nyomást szenvedett. I)e Bzüret alkalmával íb sok bajt okozott, mennyiben á szedőnek mindenkor ugyanazon útvonalban lehetett csak útra kelnie.
Eiekböl ítélve kétségen tul van, hogy a knró-valt Bz.i\'Üómuvi.\'ltia hasznosabb, gazdaságosabb is a türpo és a aodronynyali művelésnél. Föltovén, hogy a gazdft a karót bm^ben tudja tartani,
íiok szölüraövca van, kí csak a hasszu korút tudja bot-sbon tartani, igy az en^.él rövidebbet tűzre vrt\\7 holutt a \'2 — 3 láb hosszúságú . karónak még mind te ugyanazon baszhat vélfélni, mint az ölesnek.
Fflfn\\\',2áe után n vesszőket knróhoz szokás kötni, elvirágzáajjtán pedig, ha a BZÜlöezcmek már sorul nagyságra nőttek, a hajtásokat a fürtön fölüli harmadik us negyedik bimbó kőit lű kell törni.
L s/. rint a tiikéi.ek egyszeri kütözéBB elegondij -g-r^y mind; ii legU-UTtrVb*y-Ü—3-4ú4t-bö&s*UBágu-füí karót, b.u.t íb fel lehet használni. Ilyképnera kényszerült a gazda az évenkéntTkarO BeszerzŐBré.
A szőlővesszőt vidékünkön átalán auguaztus vegén, sz^fitemberben éa oktobep-hó elején kurtítják bc , t. i. uiiilun a gazdának takarmányra van szüksége. Pedig ujabb tapasztalások szerint a meg-kurtiláüt azonnal meg kell tenni, a mint a szőlő el-vírugiuU-B a BzÜlöszcmek sörét nng^aágra nőttek. Előnye cunek ezi 1. Minden darab karót, pálezát vagy botot fol-I használliatni karónak, ha csak akkora ie, hogy a | veepziiböl 3—4 szemet, vagy íb a fürtöt hozzá köthetni : im-rt ez^n felül, roínt*raondám a vcsazÖ meg-i ktirtitan JőT" moly ezorént az évenkénti karó beszer-| zés megszűnik.
sértfctvtí Verekedik;abidegr érü lassú képzelme rttkán-üzl ejente játékát,
^Tapasztalat biaonyttja, gyormo.koknól leg-tswéhénjíUí\'áképaalemi ugyanis — alig hanyatlik nyugttalyéretalán még érzékei sem szűntek meg miM mtthadni\', már mosolyt ctalnak arczára gyö--nyörk4dtet94utmaiiyai, bflszót, -kapkod~vn^ís7élén-Imü ulmüdik^ az ifjak álma logsokszcrübh^ a férfiaké már rrodeaett^bb, külön üicn ha az áluiodó
^^A,-n\'e^k%ree képaelmtlknél fogva igen hnjlan-dijk azálaiadás legmagasb fokára— az alvalátásra jaatyrft ídáblvsaélandan kf.
¦ Megtarhelt gyomorral rettenetes jcle-nstak szemlélői vsgyaukj többnyire magunk ls szen-
. vtdiflak\'pl. ^vülámtttést; szint ilyenkor érezzük a ayémóea, ügyueveze^t jboíaörltaaj — nekezeaTrióT, meJy-gyskran kíállhatlaimá válik, ¦ a köznép ejela-nhtes ysAamely éji rém megjelenéséből magyarázni. Mig WnnésBetes vagy épen üres gyomorral képzel-mtok-jáiékátt\'rBggyötryÖrObb képekben szemléljük. ¦ osak-ri-pillanatot tadjnkkirhwtalnj, mely ily alku-\' wsBkorr bennflnket talvtUgijeUnetüken, merencó-
¦ ao«ikJ>ö1ssára» valóságra ébreiit, \'
t^i^v A"\'»lmok\' kttlönfélesdgének sielletnL oka is T«í!-eain-dnlat és művel tié.grSa\' i n d u U-¦ *W-2M&<kJ&\\^nyaghelytoikre, rettenetes álmá-u»k ieendoek.r Ajacrmek. mint kinek
.tgJESTJnek, mint kinek m Q v o 11-- M^v;top^talata egyimVUetténél silányabb; Iccclo-vatmbbeb Aköadik, hiibtt a komoly férEu: Ilma gyé-.rebbs-sz^aiyos,;mW g^dolatainák elrtndezéio, — \'* ^"^^^^^^^énál ir bittuk;;Ei«méinkJtcr-. jedtsége Peatt3í»Bk\'<E*ért sem határozó álmáinkban, ntJ\\-SWBwfiswilm országolíban is káláiíílo-\' ?r*»M«o* f- ftaneblek szériát - ál-
álló kép*ere-jö-k volna, raint az ember-n e k.tf
Vannak, kik érthetően bőszéinek, minden tít-kaikot kifecsegik álmnkban, — cz a 1 v n be sz v 1 ó s. Mások kepzélményeiket testmozgással illustrálják, járnak, írnak, végzik napi foglalkozásaikat, — ez al,vajá~rásnak neveztetik. Mindkét esetben a bőszéi és testmozgás szervet tökéletea meghódoltjai a szerte csapongó képzelem féktelenfiégónek.
Csak per tangeniem hozhatom fel itt a legnagyobb fokot — az alvalátást, a múlt századtól MGsmor után-d elej e i áll apo-t bt, mivel egyedül természetes álmokra szorítkozom, nom pedíg kúzlui-zjyn által némely idegeaekbea meBterBÓgescn elöidé-zetTN^odaszerü látványokra, midőn világosan látja baját s rendel isracrötbn gyógyszereket n gvógyBzcr-Tár eaer iiókjából, vagy zárt azemcltkohnlvnssa a In-sára tett lovelkckct, sot Iát multat jüvüt egyaránt. — Eralttscra-Ovff\'sebészek által hoszniilni szokott u a r-cotisat\'i o-t, tnidön a legkegyetlenebb mtitét alntt ia kedves álinok-gyönyötködtofik a bóditék boleliollöt?
S mindennek aljpja lélektani viflsznlato-sltds, — idé~zéa. Soká nem tudták ezt n régiek, s .hittek ax álmokban-, kimagyarázásra jósdákk\'ol bírtak a nagyra bccsülék nlonihjtiükot. Legrégebben említetneka zsidóknál Jonnoa éa Jambres jóslik, BabyJoniáW a obardamand-ok; novozo-teaen Nabukpdonoiorálmának eímondója — Dániel, *». égypt\'mu Jiizaof méltóságos állást vívóit ki Pbaraonál álonfcjtéscivol. Baotriáiran bizonyos álom-varázaló o u 11 o t r i a . ásványt lioszr.álíak való álmait elóidézésSrcAspuía o követ fejnániája alá rójté »: ál.oábai)„uUsUá»t. nyert ajkáról,aebo elvesztésére Az egyjtomiak betegeiket Isii, Osiris nejének tomp-\'-lopiib*.. mUk helyezni, liogy ott éjon át ez istennő kogyelmébljf,gyógyszereiket meKálmodják, moly álmát jüanban i papok súgás által keltének fel aYzen-llW •redniényiaí lobetett, biaziyógyá. •«alb»il.j4rlai«k.tólmáe.olakl \' • K"""1
,, JOtttZa fto.¦¦C(certf: bohóaágnak Jártja. «*\' ikaJ*ili.t (D. divinat It, 70, 11.)7„Inierpretum
oonjeeturné , nonno -mrtgiB ingönia\'Seclarant eorum, ipiam vini eonsensunique naturae?u S folytatólag e két példát hozza fel. Valaki—úgymond — elbeszélte álomffrjtőjének, hogy,,négyes fogaton.látta magát álmában hirdozlatni bIly magyarázatát vön: „A gyorsaság és a lovak ereje — biztos győzelemre mutat" azután máshoz fordult, ki emígy fejté meg: nLegyü-zclésed n négy előtted szaladó kétségtelenné teszi.11 Lássuk magyarázatát a következő álomnak, melyben az alvó sassá változott: „Győztél; a Basnál ugyanis egy mndár Bem repül sebesebbel?^— Antipho pedig ekkép: „Noui elég világos-o előtted legyözetéaed? hisz a sas, máa madarakat űzve, mindig ntoleó."
A köznép még moflt is nagy súlyt fektet álmaiban; erősen hiszi azok tej^eaüttét, azért nagybecsű ofvaBmány előtte az nA1 ra;p b k Q n y y," alig hiányozhat u^porlepto mcstcrgerendáról. Ébredése után azonnal siet kitudni álmának értelmét, kíváncsian tekint egyetlen k 5 n yVe b e a olvaa : „L u d h u s t e n n Í j óJ vagy „Un óbomra örkűI jo.Íe, hogy még Bflmmit som ottól." Később elmegy második tulajdonképi fojtöjóhes — a Szatócshoz, ki nem talál kellő Bzavakat valóságának: erősítésére fl hogy ö már elöro látja e izámbk nyerni fognak, csak tegyo meg lutrijában; mosjfizeljés-és — somml. — Ez már—t. olvasók — több mint óloa. valóságos pénzes ikerén , nyilvános1 ősalás" szogény"éinbért tóT-utra vezetni I
Mutassuk meg nekik, hogy nz összegot, melyet Almosküny v-órt\'adnák, czélflzerübben fölhasználhatnák, b hogy azV niit álmodunk, már óbz-rovonnünk kollott, liábár1 cBaU restben is, mort hiaa fölkeltÓB nélkül nem álmodunk l tehát; kópéi xsak -múltra vonathozhs.tnnk-srf h\'a esetleg egy1 egy öBsze vág íb külviszonyaWalynóra1 lehet minden \'álrtm való ;sulását küvotkcztetni.. Am <w.jésdH8Bí«ka>-álma cg .embornok, még mindig kiBobWégben \'marad, sí -számba Bomjühot.annyi saamaaUn;WVttaVmj nólkü\' képzolom játék raoltútta .míkneVígyeVméksógünk ó szíimléliii valánk! \'-------- ^ ¦¦
\' 2.\'Egyszeri kőtás elegendő*, ?8 & karúkat sem kell oly sokszor Ign^atni, mint a magosra nevelésnél^
3. Nap óslóg szabadon érintkezhctik a fürtökkel, e szerint, gyorsabban1: történik^ a szőlőnek ércao, de a rothadás Sem ?11 bo oly korda, mint amúgy.
4. Megkurtítás által a vesszük valamivel több könyök hajtást hoznak, mint a be nem kurtításnál, igy a fürtök jobban vannakrvédvo a jég és ragya ellen.
- - De MszíHÖfflrtök teljesebb, nagyobb szemeket honnak,.,s ő t__ az így kezelt tőkék évokríil évekre nagyobb és több fürtöket teremnek. A tapasztalán azt tanúsítja, hogy a le vé lg azdag-szől ötökén mindig levesebb, kiadóbb és ízletesebb a azÖlö r mint a levél kopaszon.
Bekurtítás által a nedvkeringéa a törz&rc azo-rittatik vlBBia, igy ez a termésre furdítutik. Az által, Hogy a kurtítás helyén seb marad, a töke mit sem szenved, mert e seb minden utókövelkczés nélkül néhány éra múlva hebeged. A tengéa caak látszólagos, mert a táplálás a bekurtítáa által a viasza maradt részekre szorítkozik. t
F\'lvitúzhatlan, hogy a mondott bekurtítás nem csak aa Idei évre haBznál, hanem a Jövőre is, menynyiben a termékenységi tehetség ezáltal cenk bzo^ porodik.
Bekurtítás által a képzöanyagok egyedül a kasz-nahozó részekre hatnak; nz alBÓ bimbók mind inkább kifejlődnek éa termékenyebbekké lesznek, midőn abo nem kurtítÓBBal a képzöanyagok mind fülfelé flietnek az ugy is eltávolítandó részletek táplálására.
Habár ígaz is, brgy nz idöelötti bekurtrtás által sok old ilhajtások hurutnak létre, azért még sem kell ára elhinnünk azt, hogy ez ártálmnSra~tegycn á tökének. A ki igy kezelte Bzölöit, az tudni fogja, luigy igy a töke a vesszőkkel együtt sokkal eröaebb.
A könyökhnjtáBoknt csak akkor kell metszve vagy tördelve eltávolítani, ha a szőlővesszők alatt barnulni, a szőlőszemek pedig puhulni kezdenek. Ezl azért kelt megtenni^" hogy á fürtök több világos-Bágot^és szellőt kapjanak; óvatosnak kell pedig lenni, nehogy ezen, a virágzás után ngy ia megkurtított venyigék augusztus végén, yagyasenteraberbcu ismét megkurtittassanak, mert tudni való, hogy a július végével és az auguBztuB elején történt bekurtítás u szllöfürtöknek képzését, tovább fejlődését, no\\-ését, érését több heteken át pangásban tartja, ngy, hogy bizonyosabban számíthatni veszteségre, mint nyereségre,
Hu tékát u knrórnrk\'~rly nagy előnye tűit ttt
25 tK
Egykét öles hosszúságú, lapátnyél va&jtagságufüz--faág-tavas zszal levágatik fajáról\', alsó végo kecskeköröm idomra megfaragtatik, sátorfával vagy vasvesszővel lláb mélységű lyuk furatik a földbe, hogy a mondott füz megfaragott végével ebben megszoruljon. Minden ily egyes ültetendő törzs, egy [~] öl távolságban állbat egymás mellett Három év múlva BO— 100—150^200 Ttaróhnk való botos hajtást is hoz egy-egy fa..Egy-ily.füzTa megfizethetetlen, mert rendesen nyesetvén három évenként, minden harmadik évben megadja a tér és munkn kamutját illetőleg a karvastagságú butaa karót", melyekkel igen olcsón pótolhatni az évenkénti karó veszteséget. Ila a gyepükben oly igen Bok helyen látható fűzfák minden 3 éy mulya_megnyeaetnének, nem hogy temérdek karót, hanem még tűzifát is adnának. .,Szeméének a világ, vaknak ax alamiz&uu vnlú.\'*
A ki. az elmúlt üszszel nem trágyázott s nem döntött, az ennek a hónapnak második felében minden esetro trágyázzon és döntsön, ha t. i. az idei mostohasága megengedi. Most az ideje a lugasul: ki ja vitásának . rendezésének tíg itz\'^tijrjTnnrttcitlteiést szííltl\'Uld nTFrntiuH\'bdlá^sh nnk i.s.
Trágya nélkül a szőlőt javítani nem lehel, „a BzüíÖfíild javitús mindenek fűlött hasznos éb pedig bárminő trágyával."
\'tebsánczky.
A komló termesztésről..
Beismert dolog, hfgy a komló termelés, minden gazdasági ágazatok közt a legjövedelmezőbb; míu-liin "*gy hold ezer ftniil többet ia jövedelmezhet. Továbbá az íh köztudomásra vajjynn, hngy Európa ezen gazdasági ágazatnak mind<Mi hasznossága és innen következett elterjedése mellett még Bem tép«s a-&a-jat terelésével Bzükbé-;et flJntni.
E^u szükség t«hát oii:\'f!í tornult-sét mindinkább terjeszietu\'? és pedig l-\'hi annyira n aür pro-diu\'tiójának, mint inkább mli.\'is/.nunk emelése tekintetéből. — L\'gvanazért azt n honi gazdáRi.ili egve-sületek kuzt magát annyira kitüntetett Znla és Somogy megyei g.izdanngi egyecfllrtnek mélté figyelmébe ajánlani, li ázatna k*»t i.-M-eg-.\'innck isinerem, 6 erre ktt élü példát IiuzkIí ffl lt.ics megyéből; ugyan
sikerrel. — Többnyire a komló Urnwlés körül * U- \' poaztalás, hogy lü\'óv alatt —t-4 és;, rm aaokott Unni, 4 óv középszerű, é# csak két\'évjó; mely azután annyira jó, hogy aa a többi ^vek hiányát, Is helyre üti. - Azért iparkodjuakxaixaagyar^tAifmelS gazdák ezen gazdásiaÜ ágazatot^ aaos pártfogoUsra \' és méltánylatra emelni, melyre <ujannyira méltó, c-no rettegjenek vissza minden akadálytól] mert a ni* lárd kitártait-»««1. nem osüggedésr~Í3ÖÖhyára a saép es busás siker fogja követni. ; . y
Id. rigiezsi KOVÁCS-JÓZSEFE)
Tik—tirbíjdT\'
tek testvérek 24 lioiiiaa.k.onilü kf-rtet alakítottak,
i-irt-a-fut^tT--
¦óf-eiro
Megyei tudósítások.
Lengyeltóti, 1864-ki febr, 13-án. A vidéki tudósító "láthatárai elenleg\'— különösen nálunk — oly knpáx-ÍB-fir^^aagy csaknem vak -meröségnek-mondhatni, ha! valaki azon, elhatározás-Bal ragad\'^ollat, hogy ez vagy amaz"|ápotsoraival felkereEsé; lía eaak á t olvaaó^özönrig^vására — annak türelmét a legvégsőig, a-fenéktg ki nem akarja zsákmányolni. Hasonló*í4lyzétben vágtok én ts ; nrindazáltal hozzá fogok .az iráÉhőT, tálán akad tájjgy , ^A kj-iffer^-ay cr.tf ...; -. .-Me^aT^vrarégvan! Sfméazok... Farsang .... Böjt... Bazár stB. Hornost már cflak megálljunk éa irjuk le, a mt tollúnk alá kerül, — deannyi szabadalmat ne vegyünk magunknak, hogy az igazat ki merjük mondani, külö-nöaea — ha a színházi rejccnsens-Bzerepét vállaljak magánkra, mert bizony bizony mondom néktek: megkésel Ülitek, s a kimondott igazságért beverik .fejeteket, ugy miut az enyémet i néhány-szigorú— habár i.gaz aág o a — Bzóort iT megUmitdólr ígéis serege nekem rontott; egyébbíiralit? különös éberségemnek mo s t anig EÍkerült a tömblyább követ-, ür-zményü öszazekoczczanáBt .némileg kikerülnöm; mindazonáltal jobb, ha a már bamvadozóazikrát-nem. Ezitjuk fel újra, b nem élesztjük, legalább nem tesz-Bzlík ki magunkat nroa veszélynek, hogylf^iar v^a seintilia következtében kifejlődhető m&gnum -incendium minket is megemészt.
Balog Alajos jol rendezett színtársulata — hált Istennek — magunkra hagyott; bála -iBten-nek mondom ismételve, mert ax a mi el kény ez- " t e t e 11 városi követeléseinket nem vala képes kielégíteni, míg a pipálá kö~zönsó gn ek teljes megelégedését érdemelto>— és vivta ki; as ugyanis azzal vigisztalódrán, hogy ilyen jó társulat
l-ÖT
lőmüvelésben, akk.gr jnind^en szÖlöqiavcsnQk feladata legyen a karótermeléa. A gyepün kivül, a vizhordta mezőn, a berekben mindég találni oly s annyi földet, a melyben s a mennyin elegendő akász vugy sárga-, arany fűzfát nevelhetni.
Az akászfa mindenütt megterem s ha ügyesen kezeltetik, minden 3—4 év múlva mccAd egv-epv akiszbokor 50—GO —100 bzjí) karót, lía a f\'diL.i fölül egy láb magosra lefűrészeltetik, BÜrfi csapzásu kat, illetőleg 60—60—100 Bzál karó vaBlagságu hajtást hoz, melyeket csak le kell nyesni, megkurtítani, lemezteleníteni és megszántani.
Asárga, vagy ís arany fűzfát, do a zöldkérge-set ia, mely tömérdek botos hajtásokat- toea, minő a muraközi fűzfa, ugy kell szaporítani, mint a nyárfát.
¦!y már 28 f. bruttó, vagy mir-don hoIJ.ntán 900 frt tiszta jövedelmet mutatott. Említést érdemel itt az nz eeet. hogy miután a honi komló-ismeret egyszer kifogást lett az ottani termés minűmüségo ellen, a komló kivetett a grófjk csehországi birtokukban, s onnan jó felcsigázott áron ismét Magyarországba 1\'iaiza.lmzatutt & azúLi ninos kifogás n fataki kamló mincmüségo ellen. Azóta azután a komló termelése iránt nagyobb mórvbeni intézkedés is tétetett. *
A 2-ik példát a béesi bank által jelenleg bírt eztnpári puszta mutatja, hol az uradalom komlós kertet csináltatott, mely a földnek túl erőssége által moghiusulván; ezen komlós kortnek felftgyfllöjo folytatja Baját kortjében a komló tenyésztést kitűnő
tattá (mert tudni való, "hogy az azelőtt itt tnBkö
dök az untatAa művészetében, valóaágoa és szemenszedett g e n i e-k voltak.)
A pipáló közönség elnevezéa bizonyos . egyéneket ifiét és pedig kitüntetésből^?) azokat t. í. kik a színházban való dohányzást szeretnék-divatossá tenni, s itt annyira gyakorolták,- hogy néhányszor — ezt raipden nagyjtás _nélkül_m_ere_m,állítani — a szereplőket alig lehetett megkülönböztetni. — Ez is
geniaiis ötlet. ....... J
A farsang a legnagyobb; csendben folyt le; az előbbi években még csak. akadtak elszántabb vállalkozók, b rendeztek egy-két vigalmat, az,idén senki, r_hiaJiiAba_[ nagyon.pénzník. világgtél.ClnkJ_
\') Á bolJojnlt hÁtriiu^TDUir-imitólifirfljfik. 8 sark.
XX.
ÓEtorl álmaL Alőaményck utá^n beavatva levén az- álom-titkaiba, Morpheua országát elzáró függönyt folleb-banthetjük, hogy.régi álmák.serege táruljon fel clot-tflHlr.\' Nflin \'mintha pUnffhe-zriT akarrinlc az elmondottakkal, hanem, hogy áitalok is kitűnjék méginkábh, mit a véletlennek lehet tulajdoni tani.
Bövtd leszek ar ismertebbek bemutatásának Nagyobbréas Cioeróból van kiszemelve.
Simonides (?) egy ismeretlen hullára akadván, azt eltemette pdarlnivél ugyanekkor ázándéka vplt bajéra Ülni, álmában megjelent az általa elásott, ugy nyilatkozván neki, hogy eJhajózása esetében hajótörést szenveo\'end. Minek következtében tiimoni-déa hazatért, a többiek pedig, kik hajóra ültek, a tenger hallámai közt lelek sirjnkat
Cambysea, perzsa király (520—Ü22 K. o.) álmában trónján Smerdis öcscsét látta ülni, miért azt ugyan kivégeztette,\'mégis véletlen halála után Smerdis nevü magas lön titöda (Paeudo-Sraordis).
Sophocles-nok (495—406) midőn Hercules templomából értékes arany edényt veszett el, álmában maga Isten ismortette- meg vele a tolvoj_t r mi azonban először nem vonta magára figyeTmét, csak miután \' gyakrabban ismétlődött ugyanezen álma, tsrjéssU ügyét az Aeropag, törvényszék elé. A bírák biUnoabo -verették a megálraadott orsót, ki maga is bevallotta bűntettét a mogórdemlön Ukolt érte.
öacrates (469—390) Homer a vcraéböl: nHérom nap ¦ után _e. termékeny vidékre fogsz jbniB halálát jósolta meg, mi liárom nap maira bet a teljesült - —\' i F..Deúiaa(342t—337) mint katonai triban, eapuiitek elleni osatájában bátran rohanván a harca veszjálysi közé, nagyobb óvatosságra intek. Miro 8 azt feleié, hogy álmában la dicsőséges halállal hali meg elleniéger közepeit 8 ugyanekkor seregét vi-téaaégv által fölaaabaditá a megszállástól. — Három év mulra azonban, mint oonsnraTlatinúkkal háború-
jában nagy elszántsággal küzdött s csak egvedül ennek köszönök a latinokon nyert diadalt, de nemes Önfeláldozása által egyarersmiiid elérte, hogy dics6-aégesen halt meg. _ .... -...... -----—-
Nagy Sándor (33G—323) szeretett barátja éa hii vezére PtolomaeuB (Lagi) betegsége alatt, álmában látta a növényt, melynek használatival ~ked-vea emberének egészsége tökéletesen helyre állott
Hamilcar (247—238) carthagói fővezér Sy-racusa ostrománál azt álmodta, hogy harmadnap múlva Syracusában fogja estebédét elkölteni. Eléx^. kezett a várt nap : a pun éa sicUiai katonák-közt lázadás támadott, "mit látván a ayracusaiak, váratlanul a lázadók táborára ütöttek s Hamílc art elfogták. Igy álma valósult.
Hannibál (22L—188) Juno Iacmiai templomából egy aranyoszlopot akarván elmozdítani s mert kételkedek tömörségéről, átfúrta: meggyőződvén azonban, hngy az tömör arany, szándéka mellett maradt. Almában Juno istennő megjelent reki a ellenkezőre inté. mivel — úgymond — azon szemét is, melyen jó lát, ez eaetben_clvesztendi. Hannibál hitt álmának b a kivájt aranyból borjacakát készítetve az oszlop csúcsára helyezé.
Sulla, romai parancsárt (81—79) álmában a. sorsiatonnö édesgette, mit ő előre fiigyeimaxtetépnek vévén, vagyonáról végrendeletet készített s.mrg ia "halt." " \' ~ ;
Még egy igen érdekeset beszél Cicero:
Két moghiit barát utazott együtt, Magárába érvén, egyik.fogadóba, másik padig, vondégkép " ismerőséhez tért bo éji Bzálláara. .Ez utóbbinak\'éjkü-zepón álmában ugy látszott, mintha vele utazott barátja segélyéért, osdno, mivel bt fogadós, veszélybe, ¦karja dönteni vagy ia megölnP Fölrettanvén: bor-zasztá álmából, azt csalódásnak talaltn s szemei njra lezáródtak, Horphoua karjai közt nyugodott pár pillanat múlva; A látvány ismétlődött, mogjeleat alötto a segélyért esdő barát, ha éltében — igy esd — segély! nem nyújtott, halálát boszulatlanulnehagyná; azután kijelenté, hogy hulláját a fogadós egysso-
kénevetetto s fölé aztunatflthintTán, rajté cl, jelennék meg tehát kérelmére a kapunál, mielőtt a szekér elhagyhatná a varost Az álom győafllt a reggel
mint a bapníin-. éxkezatt, otrazounsl egy béressnl ta--
.átkozott, ki\'kérdésére, hogy mi lenne szekerén? —
megrettenve odább állt r^n szem ér közt pedig elásva^__
megtalálta a Jó I>arái~EuILijat, Euertá-oaelssövfi fá------
"gadós, az ügy kipuhatolása utan, méltó büntetését el is.-nyerte. - .\'; ¦• . \'¦ ------ ¦-¦...
Cal^urnia, Jalius Caesar neje, álmában fér-:
.élte. Almát clbesEélvén Caesarnak, másnsp gyfilé*--T)a menni vonakodot^.caak az ármányos Lratns M--aelgétira vőn .részt - a tanácskozmány- (Pompejus ICariájában), hol 23 törsznráat ejtettötrajt .as ösz-Bseesküdtek, míg elsUelesüi porba,hanyatlott Font-, ¦pejus" szobra előtt 44-ban jnarttns l&-én. i Marcus Ant^niua. (43—30) rómaicsássir l»tegea állapotában latta^ilmában a gyógysaSTeket,." melyek sikeres hasuálaU meUbettgaSgéböl kigvá-pyiták, hogy vérpökése egészen elmaradt, isédüléso rpédig elenyészett. ¦ \' - .-
Cajus Caeiary vagy Caligula rómaicsástir (IC u u. 37—41)^ álmodta, hogy Jnpiler királyi székéig emelkedett, de as említetett Isten öt merészségéért megbüntetendő:a mzgasrág^ól njra^ földre taszította alá. Következet napon a csásaárLjnqghalt\' ~. ¦ - Hajdan a véletlen. e~jat*kaU miíaVn álomnál bekövetkeáendőnek tartották; a igy as álmok valósa- " láfli eszméje általános löa. Különbeo-a-fölhoaott»k ^ mind oly tények, jneryek: amúgy ;álmodái nélkfil ia -megtörténéndtak s-bennOk csak esetléges egybevxV-igását látjuk a képzelem egy-egy képeinek termeaaa- . tes dolgokkal, —a valój<*ggidii8 épen.nsaUehet aa,: lálmokat igazatoak tartani, hM10* kös^v^melyDt, • Iteljéaedésbb megy is, mert BeiinVább>^tfibbl iblfélét: csökkenti,\' mintsem \'"belOIé; ísiámtaláuöVlga«»ágár* lebetrre k«ví1-f
- Ai unalmas f»r»ngol » még unalmasabb Mjt váltotta W, esi még amannál ii kereiobbűt ígér i»^ÍrfBárítitf*e mik Virouufer • -
" J^^n^ktöfíro«a.án megnyil b.-rml.tíjif.
^ijniSiVaikkrlliAron^ árön erÖS**\'
iuj^^neetsoraltvevőre, a különbség osnpánas, ESWr«»»k*-folrionoi«i., i már régét* tart S-wMÍRV^á7<s* ekk6nt bejövő tiasta jövedelmet i aTcU jn»fo k feUégéléiére fordítják. \'
^* Aa itfoneaezáa nálunk i* mirliui elején veszi kt»d«tél, tüdőm, nom «gy fasyVErdélyivol elmondani: Elmennék ón katonának, Csafckötéllel ne fognának; . _ ¦„¦¦- ...Ugyan\'kinek ˇoUe-kedfié --^-V ^(^gyétrtb«*foj^tett»-?í* - -A ,aonVbirriaegTai UJ*nAg» által Mai* .......cxaliben tartott tígalom ki meneteléről ¦ eredményéről mégiínc* tudomáiom; reményiem aaonban, mi-istfántá uttkÖlkodS hazánkfiai javára rendesen ri-gaíönTtissta javedelméröí, ba másként nem: a lapok utján tudomást szcrzendünk.
- ITavunk — annyi amennyi — mpai legújabban lett,, csak * fagy hagyna alább, hogyaJövŐ évbo he-lyeíctt reményünkben no csalatkozzunk. , ~~ < _ J MOENICH KAROLY.
CserttVn S&ndor életrajza.
AaiBrénjj jieránység, közerkölcs la égre való tőrekWs, kitartó szilárd önfeláldozással párosult hasitszeretet — kivívja magának-az általános tiszte -Jwtet és elismerést.
- Ily irdemes hazafit kisért közel és meszsze vidékről a mivelt és a foldmíves osztályból ösazesereg^ lett kOcöns*g f. é. jan. hó 23-án a gelaei sírkertbe. : \'t Cs irtánÜándor, született 1810-ben Znlamvgyo Nemesszer helységében1* Csertán Károly Zalamegyé-—nok-tobb-évekig közpuztcletbcg állutt egj kori főbírája— és Varga Rozália szüleitől.
"Alsóbb rendű iskoláit részént Kanizsán a _kc-gyesrendu< k vezetése alatt, részint Kőszegen, bölcsé-,r wetet Ovőrött, a jrignt I825-ki országgyűlés alatt Pozsonyban végezte. Tanulási ideje alatt szerény erkölcsös viselt te és vas szorgalom által kitűnve, ta-1 ítóLeiŐtírkedves volt — Joggyakorlatát Zalábair végezte.r Ar ügyvédi vUsgálat"t jelesen Metóvén, 1834-bm mint Zalára egyének 2-od al-ügyésB^,utóbb gróf jiatthyány családnak Bs.-gróthi, és a veszprémi káptalan merényei uradalmában mint ügyvéd inukon — " \' " meltí
dö«; ^bivalaban mint igazságot és méltányos, az uraságok ugy, mint a jobbágyság bizalmát és köztiszteletét kíérdomlé.
Hegyei életben; az árvák flpyo vezetése, a gyengék.pártolá»a, községek azllárimása, a közer-kötesiségre vezetés volt-fő igyekezete, —"mely cró-nyakkel.\'disaitve-mint-lelkeahonpolgár a nvgye gyűlései és közönsége etutt a köztiszteletet elnyerte.
¦- -HSáft-lk évben a zalaegerszegi kerűletáltal képviselőnek köslelkesedéasel meg választatott.
Hasijáért kész volt ¦ élni halni, minden irányban\'működött, hatóit; ds szivjósiga nem engedé, ,/hogy a Jegingcraltebb idöazivkban ia bárki méltat-1 aníággitl IlláltessAk, azért elv-ellenei, sicmélyérick barátjai Ttbltak. V^-\'
.- jAa^ 18L8-Jki gyáBzoí_ események^ynlamilft a ha-. zittfgyBtit Is családját megrázkódtatták. Családját otéTÍs>Tolt kénytelen nélkülözni, mlgvégTe 1854-ben családja körébe vhisaá tért,. Azóxa^gaxdaságával fng-laUtoskodqtt, legkedvesebb oWasm anyai! a történet*-s aréglohmsíoasgórögirók voltak, —míg 1861-ben a hoc6arkegyelet erényeit emlékben tartva, közhl--aalwiz^aa-árva-flgyqk- nehéz vezetéseben réztvenni ~tü&r**ttlmtiyUii ifja erővel és atyai szivvel roü-
Esután ismét magányába vÍBzasa vontilt^nél-kajoaö, qrteícsée áletzaódjával aa emberiség minden
nimüieg ittas négy egyén között szórita keletkezett; mit TÍ^korosmáros háznépei hallván, b a komolyabb következésektől tartván, az eeetot bejolcntendök, a falu bírájához BÍettek, — mit a pénz nélkül tivornyázott 4 egyén észrevevén, közülök kettő, ugyanis Oárdinovcczi Kutsis Mátyáa, éa Ruzsita-Menyhárt elillantuk, — Gárdínoveczi Kovács Ferencz, éa Pálo-~~Veczl-Poa gai "Jóiaef "pedig -jnindan^cllenálrás-elfogattak, e Csáktornyára a főbírói hivatalhoz kisértékek ; — az elillant inásik kettő pedig a reá következett napon Gárdínovoozen aaját lakukban a kiküldött cs. k. csendőrök által letartóztatván, szinte Csáktornyára állíttattak; ezen utóbbiak közül az egyiknél elfogatása alkalmával, csizma bzárában egy sertyés leölésre használni szokott kés foglaltatott le, —¦ lőfegyver aionbw^nrílfügatásukyBem a megmotozás alá vett házakhál nem találtatott
Fiííph frnTf"bh plnniíntt 1-nwgmm\' rendőri kihágás! eseményben a legszorosabb, s legszigorúbb meg-vitatás .mclictt-is^-ugyliiszem bárki sem fog oly súlyos Lűniónyt" felfedezni akarni, melyet rablásunk lehetneálllttani, s melyért az illetők a katonaUűgiön-birósági eljúrús nlá vonhatók lettek volna; — s ez az oka annak, bpgy a fennebb nevezett egyének közül három-, — ugyanis: RutBÍta Menyhárt, Kováca Fa-rencz , és Poagaí József, — a főbírói hivatal által as előbb elősorolt rendőri kihágásért Csáktornyán fenyíttettek meg; — Kutsits Mátyás azonban szabadságos katona lévén, megfenyítő a végett az illetékes kanizsai cs. kír, katonai parancsnoksághoz áttétetett.
Ezen nyilatkozattal tartoztam hivatalomnak b a tisztviselői tokintély azenytelen megőrzésének; miért is ¦ felkért ni a tg kl Etetés "azé bkéBzt ős éget :~miazer.nf " -ext-lapjáb.m cgúez terjodelmében fclvéver kürrébi
neiaáire: b^dáaan natatt "Nemzete és basája sorsa :L.t«U^y4bbIránt!. komoly Mily.ro j ««ó-
i
"»fa>»iit»hoiö!mbb (udajigi nnmkikb.n kereseti; ««ly*»-jnlSaSfil^ foljUtolt," mip7^egj«biránt ii gíwlg» tSÉtmlkmtt nero birr., Si.mro.lúdott; jm. l&^l.iaMrUátil, KI in UrolUfrr. es9 majorjain *• Í>"W^ 20 foknyi Udogben gyalog ram»én, ¦ mej!-¦WBrt»m»fál— nyolc napi betegség otin, mikSi-bailliMl^i <a Miazat. SJrsa felett Ubb laben foliai-
.MaitStsainim cmk nqo. Ural páldás bas.s-•4í\'friíjl«l> Mimoa .teklg boldogodéit, éa 4-élS mmmtf*v^iik,iÍKmi\\y fájjj.mm.l eraldK-aalk.líé mMtA jamerdsa, lonrt kebellel és eabhedt aainel kWri»«t tametdaénel a nagy kCMnaég; holl t*tian1*\'* Sm3~ ^~ ¦ aaaa veisos napjaiban
íinlftfflHM|l^-.tíiwl as Oiüh^iikug^ioni helyére: ,r íAJeUnvoJt küitnaég éthatra mély fájdalom, tói, a Sors kirlelhctel^nségétt binstibín feljifjduUs tiroM|t( toélyen énxra lisifck.és nemaatSnk jobb-J«Jbíái.ígyeakÍB|l eWetsiés^t. 7
ri-Köalőny -1864-ik évi 1^8 tsá , ,, Jjpigatt, aaon koaiás, -r- hegy Uo-.** Tágé M« 4 odaralá lakos egy ha-
sonlóképen Murakös!íakbBt> pénzt kövotelva — megtámadott; azonban a szolgáló állal ütött lármára clug-.TottaV/—"másnap kömllök kettő olfoeatván, az cgyikr nél\'pniks, a másiknál bbizmnszárában kikökaörűlt kés taUltatot?,* s Toégis; — ámbár ezon bűntényekért KaniWára a\'Tflgtön bíróság elé kellett volna álltttat-
niok, ¦__Csáktornyán a füazolgnbirótól várják bUrito-
tésöket/-^- sűt a czinkospk egyiko már n börtönből ki is szsbaiutt, — áltjláW,cIf9rditottnak mondható.
Az eset a maga valóságában ím ez: négy Blu-rakDzi emberj ugyanis tGárdÍnovocíi Kutsis Mátyás, Korács Ferenc*, Rtutaici Monnyhárt, és Páleveuzi Poagai Józaef Jánosfalasi helységben a korcsmába betérvén, ott enni és~inni valót kívántak, ml nekik meg is adatott; egy ideig ott tartott mulatások-után azonban az elköltött étel b ital árának megGzetése nélkül elakarván iávozni, az Őket fixeíéBro felhívó, a e miatt vissza tartóztató korcsmáról, s a garázdálkodó
csátani szíveskedjék.
Ceáktornyán, 1864. Január 25-ér.
• SvágolJ Tnmán muraközi járás rűszolgabirája.
600 oszt. frtot ajánlok
a Nnjíy-Knnizsán alnldfomM felsőbb ifiko-láknnk ldtrehozatnlárn raegkivátitató toktí-nek biztosítására. Eníiyifc njiinlitni egyes Tiírosí polgiir-nak, ngyliiszcm elegendő. Három fiam vanr-Üket a hazáoak. hasznos polgúrivú akarok képezni, tehát fejenkent 200 fftot ¦hozok áldozatai. A pénz.készen ?nnr,csak_ fel kell venni. Fölvehető pedig ha a 8 latin iskola 3*)"ev alatt\'létre hazatik.
Jöjj el szentlélek ur latén nz egekböT7 és szálld meg mind azok lelkét, kik nem érrzik a nevelés és rjevéletlenség közti különbséget; mert" nélküled néni viruland, nem derülend fényre a népnevelés országa! Tied a hatalom és dicsőség,- mienk a íö— teleaeég. TERSÁNCZKY.
midőii\'el nem fojthatá, fájdalomba burkolta azt — élro a megvetné a atőbb kínok közt; mégis minden törekvése oda irányult, hogy-Hunyadynak haiználhaa-¦ou; igy bírta rá a királyt az eakttre — s midőn az azt mogszogvo, Hunyadyt, Gara nádor cielsaövényei B ijesztgetésot következtében,, mintha a«_-a trónra vágynék^- a koronáját féltő a gyönge jallomü király elítélteti; megjelenik Gara Máriával. Bunyady L. jegyeBÓvelj annak börtönében s tőle bocsánatot kér, vádolva önmagát-o szorencaótleőségért. Hunyady lÁsil\'\\ Ronow Agncs irányárban^mindig érsett ellen-azenvo, (ugyanis H. László minden szerencsétleffBégo okának Ágnest hiszi) meggyőződvén ártatlanságáról a megtudvőTorto tett szolgálatait, aa elismerés b, bocsánat szivreható jelenetévé fejlődik. Nemkülönben azonJftleuetP\'midőn Ágnes n kedvese halála fölötti fájdalmában megörült Gara Máriát atyjához, vozstí..— a megsemmisült apa azivklna fölötti káröröm nyflvá-nitásas arozjátéka raégláp^VöJt. Szilágyi ErzsóBot (Nagynó)a gyermekeit forrón szerető, azokért remegő, b végre n fájdalmában elkeseredett anyát — finom tapintattal s mély érzelemmel személyesíté. ijzíiágyi Mihály (Szigetközi) a kedélyes, duzzogó — de öcacsét rajongva szerető nagybátya, helyesen volt képviselve. Gara Mária (Szigetközinél kellemes, naiv játéka Bzép tehetaegre mutatfaz őrfllésl jelenetet jó fejfogással adta. (Hunyady László (Balog) o szerep erÖaebb hangot igényel, jól volt betöltve ez ia — azonban az itt-ott előfordult lazaság el nom hallgatható. CzÜley (Arvai) több figyelemmel játszva e rövid de jelentékeny- szerep, jobb leendett volna. Végre, Gara nádor (Horváth) az intriguák nagymester 12 — a bzó tcljea értelmében megfelelt szerepének* a nagyrnvágyáa a áz indulatok hü jölképe> megteBte-sült káröröm; a király eskütétele alatt érzett kínokat, midőn ügyét veszve Kítto, hivan tükrösé arezjá-tékávaL ugy, mint minden mozdulatával; azon byeqaí tekintetben, melyet a király által aláirt — Hunyady László halál!teleiére vetett, jelleme ki volt fejezve. Veronai (Nagy) égy-háhgulá^ }fc Áltatában X játok egybevágó s kerekded volt Sajnos, bogy a közönség oly csekély számmal jelont meg — ily jól szervezett társulat, több részvétet érdemet Jelmezeik, tekintve a provinczialitástj^fónyesek.
Az illem b műveltség érdekében kívánjuk, hogy a négylábú állagok a teremből! kizáratása iránt hatósági intézkedések történjenek. Nehogy a legérdekesebb monológ, kutyaugatás által szakíttassék félbe — mint az chö olŐadáa alkalmával történt
----V ftfl ár na p-feb rv-14>- ?G si z ra adia-ra fft i —k-i aér-—
tet" eredcti-ncpszinmU4ánca-ás énekkel-3-ffllvonás-han-7 Irta Szigeti József.
Az előadás nem felelt meg mindenben a várakozásnak. LJH« István (Szigetközi) kitűnően játszotta szerepót, különb csizmadiát mint ő voll — in natura jem lehetne talülni — minden szava, minden mozdulata csizinadiás volt A darab hőse tnindeneaetfB Fodrák Miska (Balog) lett volna, ha több comicumot Önt szerepébe; megtette ugyan a magáét—de, itt-ott kiesett a comioumból. Kallósi (Horváth) jól játszott; OrzBp, Sas neje (Nagyné;) Zauzsi (SzigetkBsi-né;) Alpári (Miklósi) sat. megfeleltek szerepeiknek. Közönség kjjvéa, s meglátszott a színészek arczán axorrlcvortség,-melyet a gyér közönség" látása okozott 1
...... = Kedden febr. 16. „Ssinéss és~táUabÍr6(u
eredeti vígjáték 3 felvonásban. Irta- ifj. Lendvay Márton. Az előadás már jobb nem lehetett, mert mindenkin játszók közül a legkisebb részletekig .mcgfulult azeropének. Külünősen^-kiemelerídőkj.Kör-mös ügyvéd (Szigetközi) Bzabályos játéka s jó mimikája által.; Peti (Arvai) az ügyétien, jósiivÜ a \'bÜ szolga szerepét helyes felfogással adta, szert Isorgat_
Xanizsai színház.
F. hó 13-án adatottr Balog Alajos színtársulata álUl: -üY-ik László és Konow Ágnes," dráma 6 fel--vonásban. Irta Dobsa Lajos.
-A* előadás sikortlUr\'azonban-némi megjegyzéseink vannak. A király (Mikíósy) játékában küvet-¦kezetss, ssavalátában ugy, mint mozdulataiban sza-M1^" TQlt ngj^an — .de a hajdoklási Jelonctben — -midőn. Euriuyr AguualOl böBZuból, Itunyády lefojcztc-;tésoért Prágában megmérgeztetik — s mindon segélytől elhagyatva (Agnea azon liirt terjeazté, hngy fakirály peatísea) csakía, asegélyére\' aintett fogoly Hunyady Mátyástól ápoltatik, szerepéből egy kissé\' Jtiesett; mert egj rémekkel telt a lelkiismeretétől\' furdalt ember nem halhat meg oly egykedvűen, hideg Térrel. A darab: lelke jBnnow Ágnes" (Siabóné latTinffy Lina) Tolt, nemcsak jól felfogta szerepét— .da.ul: lélek^aniUg tanttlmányotUés itéreaie; a siX-relmében megretett, de uért ideálját (a„nyád7 Lásslé) SMnTedélyesen sieretO nli.kl síive-énclmoít
raas tannlminyosést ajánlunk neki j Mágyari (Horváth) jól játszott\'; Anna nejo (Nagyné,) a kardoa gazdasszonyt, a jé — do szigora s erényei anyát élethűen ntánzá; kár, hogy nem volt hangjának teljes birtokában; Peterdi Béla (Miklóiy) ügyes játéka jó hatást gyakorolt a nézőkre; Rózsa (Síigeikösiné) dicséretre méltó. A felvonások kdst. énekelt nJaj de /ényés_sat." és „Csendes szellS lengéden á;tjrá(Qna dalok — az elsoTKomaromi^ixnásikat Komáromi és Szigetkoziné énekelték; tetszéssel,fogadtattak. — A közönség oly számos,-alig lehetett látni a nagy— . Ürességtől 1\'.-
; . =Csttforiakün febr. 18. adatott — üres zártszéket éa padok ellltt — -,Egy a mi népttnkbíl," (Einer von unsere Lent.) Szinmil, tánoz- és dalokkal 3 fel-Tonáshan. Németből fordította VirágUyuIa.
\'„—A szereplők közül osnpán TírS Sebestyény (Balog,) és Storn Izsák (Szigetközi Wntek ki.— Tini (Szigetkoziné) több gondot fordíthat oltoaetáre, egy tzeglinj liányniilt (npja, Hajnalnál befogatás^ ntin) nem illik Béíyemi ruhát » ornny-karpereosoket viselnie — ha mifidjirt üternfels ajándékaVlennének is; azok; — aztán aa az orökoa: nevetés — ngy hisszük, nem volt\'szeropébo irra. A játéknak esak ugy van becse, ha az — a nézli cliltt mint való tín-tetletik fel. Megjegyezzük, hogyha -«-sngó mindig
.ugy dolgozik mint ez előadás -»1.1«, könnyen HidS-vdsibe o.belik. A ssmészelT-roi. hangulatára sok.t tett a terem üressége. Fáitoljuk a magyar. aalné-\\ steteti....... .....\' /,T*[ A—1. ¦\'
..- Hírek és események-
A Aattjonototáa Zalamégyében követlurfleg ren-_deltato» el: tftpolosal járásban Tapolczan,. 1—5-ik mareatiulgjusáhtóljárásUn Keszthelyen/B—12-ik mares.{ egerssegi járásban Égerszögen,. 15—18-ik -- maros. j.l9-ik márcz. utánállftás a tapolczaí-szántói lk«*8letben. Lövői járásban Londván, 30. marcx.— ap&rS-ik; kapornak! járásban Nagy-Kanizsán, apr. 6—9-Ik. Egyszersmind utánállítás az egűrszegi lü-" Tői és kapornaki kerületekben. ::,
A^- bá 14-án ünnepelte az ittoní*izraelita temetkezési egylet alapítási Óyriapját, mely az alapszabályok értelmébe^ minden 3 évben megtartandó lett volna — de a körülmények miatt már 8 éve, bogy nem tartathatott meg; annál nagyobb volt a réfzvét, o dicséretre méltó, hogy az egybegyűlt 400 vendég közt legkisebb szóváltás sem történt A vendégsereg délutáni 2 órától éji_12 óráig víg lakoma közt kitűnően mnlaL-itt} azellqmdüg felköszöatések nom hiányzottak — azonban minden politika mellőztetett — mely végre aa egylet javára tett önkéntes adakozásokkal végződött. Örvendetes \' volt ballani, midőn a aeneszek a „szózatot" játszották, melybe az ifjak s öregek lelkesült hangjai vegyültök.
/\\ 42 perecs és 3 itoze bor, egy gyomornak -csak elegendő. A mutt napokban egy vándor péklegény reggeli 11 órától délután fái kettőig — fogadásból—megevett 42 pereczet és megivott rá 3 iteze bort- A legfurcsább az, hogy nagyon is jó egészségére vált, mert 48 éra múlva ismét megéhezett — a nélkül, bogy a wFresslÍBbortt-ben szenvedett volna.
(.Beküldotett) A Játókrend. Az itt müködŐ színtársulat já-tékrende következő: Szombaton február 20-án „Két huBsár és egy bakancsosvasára, febr. 21, nVÍoln;u kedden febr. 22-án-,, Caalád öröme csütörtök, febr. 25-én „Huszár csiny szombaton febr. 27-én „Egy zsidó család;" vasárnap febr. 28-én „Dobó Katiczn;" kedden márcz. I-ón „Szigetvári vértanuk;\'\' csütör-—tokdn mar ce.-3-án ^Bányarém" fog adatni.1
"" A F. hó 13-án iiéltéftok ^olíl lÖtálí kaláTra, Harcsa nyák György, 23 éves, kat, várasd! — hor-vátoraságl születés, murakőzi napszámos ; agy szín te Protnoss Terézia, szül. Magdelenics, krísztánovecsi — zalamegyei születés, 38 éves, kat.; s ennek fia, PretaoBB Lukács, 19 éves, kat, Csáktornyái kádárV legény. A rajok bizonyult tónyálladék Bzerint — Trnka Ferencz, csáktornyai; kádármestert as.nton-meg támadván, tőle pénzét, köpenyegét, bor tarisznyáját 8 a kocsibőrt erőszakos fenyegetések közt elvették. Aa utóbbi töredelmesen megvallván, bogy 0 bűntettre anyja által iagattatoit — s tekintve fiatal korát, ugysainte á rablásbani csekély részvétét, a halájÍtélet 5 évi. börtönre változláttatott • a másik ketiBn\'aa Ítélet végrehajtatott.
/\\ Hult számunkban a helybeli gymnaBium iébrebssaialaro BJánlottakhou még Buvári inczo nr, -100forinttal járult. Ajánljuk a"kanizsai nagyérdemű városi tanácB figyelmébe; „E jó alkalmat megragadni.8 —- —
A Városunkat az úgynevezett „.Volksa&nge-rekB látogatták meg s előadásaikat a „Szarvas" vendéglő helyiségében tartották — mely ugy tömve volt hogy alig: lehetett helyet kapni — sőt a helynélkü-líekálldogáló saáma is nagy volt. Furcsa, hogy sokaknak jobban tetszett az „Ach Herr Jügerle," mint Balog Alajos szorgalmas színtársulata által előadott „V-itt-Lássló* éo Ronoir Á\'gnei." Különös ellentét; midba a magyar ssinés&ek Üres padok elStt játszanak, a „Saagerek" alig juthatnak lélekzethez,. a levegő ssök volta miatt. (Bekfildetett)
• A HisSsÜk, hogy „Dalárdánk1\' egyesülve az Itteni tanári-karral, a húsvéti ünnepekre — támogatva Grünbaum aenekarától — zenész-misét fog " tartani} dalárdánk már iriásfél éve fennáll, s (a her-caeg nevnnapját kirévji) egy ünnepen sem működött —köaréT"EtvóI egyedül ésak a dalárda-vezető urakaT vádoltatjuk.
*~ A A helybeli casinéban a télen át minden szombaton tombola- és táncsvígalon tartatott; azonban a bojt beköszöntével az elnök, a táncaot letiltotta — 0 csak a aoraoláa maradi fenn. Helyei, csakhogy a BBÍnésBekr81se fetedkeufink meg!
A F*kÓi&-én tartatott meg as elhunyt Caer-tán;Bandorért a gyátm utéiri-tlsstetet saámon közönség Jelenlétébon, Zala-Egersaegen; ugysaólván aa \' \'egén^magye: salne együtt Tolf"— áJÜt még a szóra-~aaad SomogybóL nem hiányzottak a tiiatelkedBk.
~ <| 27
oltalmaiá. "íársa régtWenosel pairicinit ábrázolt, négy o.ónako.tój-k6rnyeave. -A bajMnít eaaihamar \' •sámos Tendég követte, kítótWk Pelikól g>éf (Hon-tanlisn-tíbornöt^ Ooyon is KblIiM Ubors»kok~ _ mindkettőn.a e« ás zár badsegedéi. Maga Ő felsége ia, ki a csásxárnével együtt-dooiinolxuras sÚarax alatt ••¦n^n-\'jelen Tolt ,¦ egypár kérdést intézett a Loeze. álarcshos. Hogy én, ki Mettemkh boroseg jóindnlas tábél kaptam volt meghívást a torvényhoiótest clnSk-Onuepélyére, as ismeretlen magyart ayomról nyomra követtem,-alig szükségéé mondanom-, de a\'kegyetíed minden faggatás dácsára sem akarta fölfedezni kilé-Wt, mig végtére, fiét éra felé, lovevén.álamat, a körültem levőktől megtudtam; hogy n azép „Magyarország" egy* olasz szolgálatban !ev5 honfitársunk hitvese." (»tS.)
— A selma:** bányák Urmeliu JG69-tSl a íeou-;aí4 iiSkig. E bányaV^termelése, és így jSveíelme-aése, mint minden más ércsbányáé, sok váltosásnak volt és van a mai napig is kitéve. A -bányák nyitása 745-ik évr\'o esik. A legelső hiteles okmány, melyei az otlam bányászatnak bizonyos aaabadaágok adattak, IV. Béla királyunk által 1241-ben állittatott kL Aa akkori zavaros időkben gátló körülmények sokasor akadályoztak e bányák kifejlődését, mígnem aa l5s7-ik évben as állam nyitván b/nyákat, .azok a fejlödéi íj-braukáU-iipUk.Vár 1616-ban S16ia- * nyarészes volt, és ezen Íd3 óta a bányászat folyvást nOyekeoetz,- ngy hogy mai napa\'/. Q mértf.iírtletet liir. 1569. évben. 30,810 »\'*f á.~yji -íjrkn
""•* ¦ lermeltetett (egy marta \'/, font.) 1611-161 1G7I is- űHüpiin égy, íu Tigj-nevezctt c
lag hajtásánál 3 milUé vessteségvalt j dé-sfreá-ka-vetkezö három évben, oemcsak ezen veszteséget behozta az említett alag,"hanem még~3.miTtió frt tiazta nyeresége) adott. 1690-től 1693-ig 5^581^515 frt írt. ezüst és 132,425 db. k5rmöczi arany értékft aranyerei . termeltetett, 1693 tói 1740-ig aa otlaui hányiazat na- \' gyon nyomasztó helyzetben volt, rássint pénzhiány miatt; annyira, hogy már fel- akarlak hagyniabá-
nyászattsl, s csupán az attori nanyaiclOgyelö Hell Mátyásnak-Jtöszöntbetö annak fennmaradása, és sutgy--részt Tirágzása ia. l"40-töl l"69-ig\' termeltetett 1,21^700 márka ezflst és 38,769 márka arany. Laen időszakba esik axon nevezetes-esetj hogyVaefmecai bányák egyike (Siglisberg)\' így. év alatt a bét éves hábont 0BBsei-k5ltaegeit^ö>sdelmésiie--altBl\'liiegfi-~ aette. 1790-től 18&4-ig termeltetett 1^61,711 márka esést, 33811 márka aiany-<s 612,707 njálk«-\'ólom 57,446,749 ft ért. 1864-tSl podíg érenkénTátlig termeltetik 1000 m. arany 26,000 m. extUt is Í0,TO0 mázsa ólom. A selmecsi \'bányák, fepnálláank óta, rop-pant haasnot bostak és hosnak jövöro is as állajaLak, habár vaunak és lesznek is évek, melyekben a kia-dáaokáiSTDdelmettulbaladják^-,\'^ \' (PMJ.)
- * Mauaehuitti iázak amerikai állam nipQasaei-rási nivataíban, a foglalkozást illetSleg ily adatok ia fordelrrik élö: orvninő 36, minden gaztettre képes ember 9, nlsntron 2,"kerexstóny.l, ssivánj 8, sangorí 2, tudós 3. kolta 2,BonieoBB!geTbeUSe™aíl»ttT»d-«aber 1*. \' _^_ - ÍM. 8.)
* Ejy Jtflteuer n5. KalSooxök mindenQtt találkoznak, legtöbb mégis Angliában és Amerikában. Ax utóbbiak ksxSl ima egy legújabb példány, Aj étsak-amerikai államok egyik nagy városában, aminopmeg-hallt egy vénecske dasgaadag aaaaonyság. Beszélik róla, hogy fiatalabb korában esapodár.élatot ált; I eddig nem volna a dolog\'aemml.rtndkÍTttlL,\'A-\'jd aaa-asony asonbaa megtámadhatlsn 4crétty*t-végreBdele-tébem meghagyta, iKCTbolBesttátaaon Tárostól, melyben meghall Í0O mfóldnyire\'ssáUltsák el, még^wdig ugyt hogy e halott utalás ne a TaaTrtpn, imnem lovak ÍH»l ntiiántt gyátl
mában iObb mái szakér haladjon, mann nagyobb rriml si«gíny6k^ea»éra,*ik utkoaWígS fáklyákkal ke- \' aSkben a gyásxkocxl^ellett lópdeljeii<^:Napjálan oaak egy mioldet asaSb haladniol^ rmÍB*^4Uomá. \' son halotti miatt olvasUtnlok aa\'elhiinyt lelkeért, melynek végexlével ai-egési yOs&eiMrTendégolte-tík. Háromsiáx ezer frank Vaa Temdeiva o temetési -• útra, U kneai és !O0 saegeny. Est uláWiisi fajeBkint 5 frknyi dijat kapnak napjáza. 1^ ntáa a^ozKa\'ln: táakodáie aa elhunytnak atóvetk«a«.r3»orgaai«H«éry-zetertlbSven gondoskodott. Tot»mM_B5riisjd(}alat ha-gyományoaott nelük,.d« niyJükájéasil, hogyminde-gyikök távol fakvS\'vároaökbo raanjon lsíl^aJiagy sgytk a-máslUél legalább 60mf5l*iylr«^ifl«p^JÍar n»ig, bíyíos^Úiol — mondja a végrendelet — bogy halála\'utárTne cseveghessenek róla, • mini tWtenni szokott, ne rágalmazzák. (M. 8.)
bvapoBvar.
* Simon Imre febr. hava 4-én vigáimat rendé- : zelt SaiIban, melynek egyik szebb, eredménye az IBn hogy e vigalómban.64 frt o. ért. \'gyűjtött szűkölködő\' I rokonaink felBejjélóaérc.\' Isten áldja meg mind a { gyűjtőt, mind. a lelkes adakozókat.
* Győrben szervező ideigl. nő-bizottság ala- \\ kult, egy „jótékony nőegylet" alapításéra. Bar követné hazánk több városa Győr lelkes s nern^s keblű hölgyeinek példáját.
* Ajánljuk1" aszók- ugy kisebb városaink érdemes hölgy koszorújának .* figyelmébe az ínség-kazárokat. Fest jó példával ment előre; ha követtük a vx-
-gatmflkb&n a fővárosul együnk ínéi tó" utánzói e téren is. Nem jóslóra, hogy csudákat mutathatunk fel csa--pásteljea.napjainkban de ha pár száz forintot gyűjtött is a szép hölgyvilág, többet tett rokonaink segélyezésére, mintha semmit sem teszi Csak kezdeményező kell_a_jé példa ragad. Hisszük, hogy mind birtokosaink, mind kereskedőink, kiket az Isten csak kis jóléttel megáldott, vetélkedve nyújtják az áruezikkeket a Bzép kezekbe, melyek áldást hoznak és hintenek. Előre l hogy utolsók ne Jegyünk.
B Lakatos Sándor tánezmüvész 14-én estva tartá cIbő táncxprÖuáját tanítványaival; magunk sem tudjuk meghatározni, hogy a kis taníiványok Eancza vjlt-e johb, vagy a szülők öröme nagyobb; a TÖTidr időt, s a meg is alaposan betanított tánezokat tekintve bár ki is meggyőződhetett, hogy Lakatosban oly miis-tertkell ^isatalnünk-j mit bármely vidék is örömmel fogadhat karjai közé. Á tánexpróba annyira" vígan folyt t begy végre a nagyokos1>rjTongTDttak a \' tüzbt; kiket pedig a táncs\'nem, azokat a jó ürmös és kedv tüzelte.
* Mint szoraornan értesülünk, a Dráva mellé"-ken újra egy rablóbanda szervezte magát Kara vezérlete alatt, kí nem régen a Szerdahely melletti erdőségben pajtásait meglödözte, s maga szerencsésen — elinalt,
* A gőzmalom tárgyában tartott 15-Íki ülésnek az lett éreménye, hogy T—8 vállalkozó fogja építeni. "Sem is az,volt az életkérdés, hogy kí építi? hanem hogy Kaposvárnak legyen gőzmalma.
*.A központi segélyző bizottmány által^Kapös-várott rendezett két vígalom 718 frt 30 kr. o. érték tiszta jövödelmetadott, az alföldi szűkölködők javára. E flsép adomány\'-majd egészbena7 szókváTOB teikes" közönségét51 folyt be, mely soha meg nem tagadja magát, hol áldozatról van szó. 4 ^
° A szigetvári, iparosok színto rendeztek egy dalidót, szűkölködő testvéreink segélyezésére; 146 lt tettek le az oltárra. Isten áldja meg o derék iparos osztályt. ---
9 Zila és Torvaj községek újra akadoztak szükülkOdoink saámára; az első 10 frtot a második 3 frt 10 krt.
° A legnagyobb hidegek alatt a Balaton jego 10—2&" hüvelyk vaBtag volt Akár palotát lekete rá^ rakni, hanem azért kár voln\'a —jégre építeni.
*¦ Az ifjnság vigalma, Marczaliban a lehető leg-fényesebban fltfitt ki: Közel és távol vidék szép virágai képviselve,. Toltak. A tánex világos reggelig folyt átalános kedv között.
— A febr. 9-dikii álarczot bál Morny hercxtgnil igen fényes volt. „Nem szándékom — írj a. párisi le-; vei esőnk — a vigalom számos "részié tejbe bocsátkoz-\' ui, esek e lapolvasóit úgyis aligha érdekelnék; ha-c nem egyet mégis megemlítek axon reményben, bogy ea egy részletet szívesen veszi a magyar közőnség7—\' A sok, különösnél különösebb és szebbnél szebb ^alakok között egy női álöltösék tűnt fel igen kedveaden^ mind eredetisége és ízlése, mind annak, Bxépeége aital^ Ls egj fiatal bülgy volt, ki Kagysr?\' oraáigot abraxola- Exfiartel áttört fohár-uoknyaíán: háláik térképo Tala láibató, aold ndull-iitgj\' folrija-éa három hegyláaczával i vara.\' ielvemmel ktrarrt: TároBa\'»al; kütányén a kettga kora.at a korona fo-lötL- íMegyaain válla, »arany aainóraattal győnjörtt; termetet fouo,.s a c;őmb5lyded--hófehér nyakat háront{ sor nemaeti asintl fOaár öraats: egyik-fehér gyöngy,, a máalk korál a a harmadik, bia én nom tudom ml-féle, talin amaragd. A ddigaidag aaSke haj két fo-batban legott alá, jóval a derékon\'alól, a a fejen pieat; kuoama flljj eldl as ország czimerével, s .oldalt solyem aainegen kQrmoaai aranyokkal. Ét, hogy tototOltaF^ píg írjam le\'a bájosalakoat^\'ftkieaiUbhoalöWoshimáí tapadteaQitns magas sarokkal, píros rojttal és elol fűave.\' Kesében as ország osimeréVel disalS nemaau: aásslo lenge, melynek botját felöl a kíllSs korcssF
fr
ttv-\'frtMifc ¦^\'¦¦wtt. • y^iír****1 ****** ™f«tt**»^t i
\'sVsssa, AjU»ciWin<vrtiiÍeIiül.i .tlrtaalodat
Wljrtttja*. «tjtt>iitol#.b..!^~-?*?i_,_i______
\'- \'\'\',\'*-sT"frC.tt..lr^;\'^\'\'r\'lt. \'Vi^*L55L!^I^ltíl ^v^tíM^immstSuUL -AÍSrl * f*fl vUMayl-fenatartaű olwjljnij bttcwa -wr»M 143«Z#at Teájuk*- kirjük. ,BÍ{».1<kii.s -nkiletcMa IffM, de nem lapba Hoftwkluai,-H. _B>}ont&ai HogJ »1*« talUkowak CaDk »jn sítWl U*UÜk, mfa.~ik.Um. Kifért taijemiUrUilk uouml. .Hol a -pau\'XHtt* «*rtta5k fádul. ; X. M-a«ktB—mi Kct hM^««BrrB WrJUk rissWt^et. BL*uk,JSiOibí{ Y.M&* a>r«lotj ofctloMankTt» — ¦» Bagnált UT&Boáftk ncrmk as eredményt*- ElSro ii afaxlWt iairi Mii. ¦\'—
P, M. KttaSlal fogjoi-5. űj-nck, Pwtao}t,lt
T. V-nalr, Sí. L-ini Magit-keMtt \\ legk3zel»bb adjuk. Gyainúrlw. BfTünOítfciB m*f 6en»riiiJiet toraiddal. A kin *n?j»I. rofcnM-mtg-luiTeHiiak. A miattmiimegjolenlk, megy aiAma-Im,
B. Kmw&kB, K. Viraíont Scresss műkMííit várjuk ml«-tfibb; a fiMkkst ti »rlJmm«! f°*Vl»V A^BejT.nr.iidrfr. Bn wé«i»\\i^JBnU«öit «»l™ n*-«««*\'1 "ff/8 kSfliBnetOnkot. , ä/4. kT-aík, Bs.\'al-nni Idöok -wen ydU <M tJolvasfara, legkSwIabk TÍI»M«nk raeffy. .¦ .r ...
" E*I*tcm mellikra: En\'Ur% Irin fttlandóoa Chinftbanlakik.
FolclüfrwcrkesatíS. RGliQZ ISTVÁN.
Gazdasági tudósítások.
Nagy "Kanizsa, febr. 10. Az üzlothangulat a peBti tudósítások folytán valamivel lanyhába, mindazonáltal piacsnnk minden gabnanemben szilárd irányt követ; minden" oda mutat, hogy a boüa éa roas-kéasletek Somogyban kímeritvék, q as a kevéa mi még létezlkf többnyire azilárd kezekben van. Zab és árpa színtű gyéren szállíttatik, s azért tartják áraikat; kuknricza késs áru, a födözáai bevásárlások miatt szívesen fi2ottetik. Fehérbab keresőit; repeső kérdéB nélkül. Buza 82—87 fontig 4 frt 30—40—
60—90 kr. Rozs" 79—8_2_font. 3 frt 10—16 kr. Árpa 66—73 font 2 frt 60—§5 kr—3 frt—kr. Kukoricás 80—83 font 2 frt 95 kr—3 frt. Zab 46-48 font 2 fr. ,20 kr.— 2fr^26 kr. Stájer lókor 27—28 frL Kölea
3 frt 30 kr__3 frt 40 kr. Téli Tőpsze 5 frt 25 kr.
Bab fehér 4 frt 40 kr.—i" frt 60 kr. Bab vegyes 3 frt 50 kr. Lfjbor 3 frt 20—60 kr, sötétebb 4 frt—4 frt ftrkr.
Kaposvár, Febr. hó 16-án. Két hóesés után gyenge fagy, a utánna aa idö ugy meglágyult, hogy 14 és 16-én tökéletes tavaséi napjaink voltak. A havat, mintha\'csak elfújták volna, ugy eltűnt; a lapá-lyokon áradások, most legalább a molnárok sem panaszkodhatnak. A gabnaár meglehetős szilárdan tartja magát; a rosszabb utak miatt kevés termék szállitta-tik s azonnal vevőkre talál. A hízott oortvéeck ára jól felrúgott, b a múlthoz mérve, nagyon kevéa haj-tátik a piarezokra. A saír ára ia emelkedik; általában as élelmicztkkek méregdrágák. ^ru. p.)
- ---wmmm jozsef
nagy-kanizsai fttsxerkereskedönól kapható a
Hirdetés.
mfly gyógyszer a vér- és nBdvrisztítás természetes elve szerint a pyó-^-yászatban eddig teljesen ismeretlen növények nedvéből levén készítve, a tcstböl\'ininden romlott, vizenyős és az egészséges részeket is felniarú nedveket eltávolít, a igy^niég azon betegségekből is kigyógyít, méhe1; eddig atalán ^ydgyítíialJrtnokriak tartattak, amint ezt a tapasztalás
--fényesen -igazalja-----------__:.____________________________
—:— -Mintán ezen gyógyseegfe ggyen^eonH»mrawk^ltaUUSja- é& készítőjétől kapom, annak valódiságáért míudenkor kezeskedhetem.
Magyar s német használati utasítással ellátva 1 üveg ára X frt SO kr. o. é.
Ugyanott kaphatók jutányos áron mindennemű kerti vetemény-magvak, erdei fa- és fűmagok, valamint mindenféle gazdasági takarmány magvak, különösért: franozia luczerna, stájer lóhermag, burgundi tarrúrépn éa franexia perjemag stb. stb.
—\' Nagy Tálasztékban feltalálíbtók ugyanott jutányos áron klilön-féle" "böjtier^télék^, ti. m;r ízáTdina, angolna,- vfza-,- hkring, szardella, száras éH_áltatott tőkehal. Továbbá JíUlon^e sajtok, u. m.: parnnisan, *rí\'jnjL^Íi_5lirack^ liptai h brinza.
Végro mindennemU^18G4-ilíi töltésű savanyu éa keserű
- LöAvinger Izrael,
n»gj-l»niu« n«gy-k«reiV«l3, tndatjn mindenkivé], hogy rép clbucsA-tott- pinraeroegtete GaMwhmldt Jakab, nere.alatt péuzt linjt be , figyelmezteti ai illetőket — ne fizcs;cnek Bemmit csen csalónak, mert nem fogja betudni szaniadá«aikbí; egysscremind-kinyilatkoitatja: hogy annak^a ki Ooldschmidt Jakabot kízhci keríti—10 frt ó é. jutalmat ad.
Grossherzogliches
.^Badisches Staats-Anlehen.
JQehong ám 29. Febroaf 1864.
Hauptgewinne.des Anlehens Bind: Gulden: 40,000* 31 16,000^10.POO, B0O0, 4000, 30Q0, bis abwärts IL?\'.
1 b«m Of ablK« XlehuBB kostrt fl. S Look „ n ,. ko»ten
4 Sül.
SU
B"?*U«>t«l »i«»«>f leitet» rata bald igit-nntet BelfllguaK "d«i Dolrao« íí^.í0iü"?^?°•«*»,"»"»«»«¦*«, \'"fórt die Loo.5, Mwio „acU
»^¦6W™»;4i«ho«g:dl« Lute prompt franeo aageBcLicki Word,
¦Iii Wuhadgiaelian -Zv Stelndepker-ScllleBInger in Frankfurt a.
M.
^•Sl\'v^l\'i^^-"1\'\' d*" J0"«*"" MiWculmd« Triffer Juri
; Veííaim»ay gewonnen Warden.
Nagy-Kanizsán ].esti ntczn vt^gén, az agynevezett S\'SJTSÍjS" korcsma, 3\',, hold belsőséggel, 5 épület , jó lak-hiíz, pincze , kocsiszín, i\'ajta, istiíllok, 37 hold szántófölddel vagy a nélklll is sznbadkúzbül eladó; venni szándékozók jelentsék magokat alulirt tulajdonosnál. Kanizsán 1 S64-iki január
Horváth. Júnoa h. ügyvéd
405. 3Z. házban.
AVajditS JÓZSef könyvkereskedes^ben N\'ab\'y-Kauissán, >= következő legújabb könyvek kaphatók:
Egy porladó SZÍV levelel. Egy kBtet. Irta Roboz István. 1 frt. A nők titkai és betegségei. Egy kötet. Irta dr. Albrecht J. F. E- 50 kr.
A magyar királyság állaprajza. Egy kötet, ina Demerácz N.
János. 1 frt.
Kanizsa VárOS története. Egy kötet. Irta Horváth Gyula. GO kr.
Szent beszédei, a nagy böjtre. Két kötőt. Németből fordította Huszár Károly. A két kötet 3 frt. Növény honosítás. Egy kötet. Irta Katona Dénes. 50 kr. LiSZnyay Kálmán. Egy kötet. Irta Németh János. 2 frt.
A nőkkel Való közlekedésről. Egy kötet. Összeszedte Eberhard Ágoston, magyarította Murányvári. 1 frt 30 kr.
Nagyböjti beszédek a tékozló fiáról. Egy kötet. Irta Pellet
Ódon. 1 frt.
Czáf-irat, Kenan Jézus életére Ponjonlattól. Egy kötet.
Magyarította líodniír Zsigmond. 86 kr.
Mi a magyarnak hazája. Egy füzet. A szöveget irta Prokovszky
Dániel, hangjegyekre áttette Bodnár Ignácz. 30 kr.
Fajkeletkezés. Egy kötet. írta Rónay Jáczint. 2 frt.
Szeretet ÓS tisztelet tolmácsa, Egy kötet. Irta Szeberényi Lajos. 70 kr.
Magyar fényképész. Egy kötet. Irta Tömösváry László, 2 ft 20 kr. A hü lelkipásztor. Egy kötet. Weinhoffer után, a szombathelyi növondékjjapság. 2 frt 20 kr.
Nemkülönben, ügyvédek s kerületi jegyzőknek szükséges mindennemű nyomtatványok n. m. meghatalmazások, öröklevelek, szerződések, leltárak, tabellák; nevezett könyvkereskedésben készen kaphatók. •
Ugyan o 11
Wajditfl Jítsef kiadú^larj- ia nyomdatulajdDub« Nagy-Kani\'isin.
egy már használt, de^ azért jó állapodban lovö Uerogszászi-féle songora eladó y.-rész^rért., mint mennyibe nj-állapotbanJcerUlt. Venni azándé-kozók<r—jelentsék magukat e lapok kiadó-hivataliban.