Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu fájlokhoz használható szoftverek - A "Következő" gombra kattintva (ha van) a PDF fájlhoz juthat.

 
1.45 MB
2009-01-26 14:56:27
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
911
4431
Zala-Somogyi Közlöny 1864 007-009. szám március

Zala-Somogyi Közlöny
Ismeretterjesztő lap
szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből
III. évfolyam


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Nagy-Kanizsa. Harmadik évfolyam. ; %. 7. szám 1864. múrcziiis l-én.
jü^ol iaflioí ái gíítr.,sióin
^jvinbíoi jog fcfjrlüiiíJ ^obí "\'J
smeretterjeszto -lap - • - - < <m»«
szépirodalom, kereskedelem, Ipar, gazda szat, tudomáiiy és mívmet WéW\'f"
Megjclan o lap logatább egy jvon július hól-tül kazdvo ráinden hú l-cn Kl-én ce á)-ún. — ElÖnzctéei ár pűRán szétküldéssel és helyben házhoz hordva *imi*n 5 frt. i féhjvro afrt. Negyed óvro I frt 70 kr — Minden elöfiz^tű n tulnjil-noH kölcsön könyvtárát as eddigi feDnlálló feltótelek inollntt fé Táron lilutn\'ifíiiftk- —"\' Nyilttér egy Petit aorórt JO kr. — Hirdetósok négy h isáboa Petit sorért 1-r.r 7 krlt 2 or G kr. és xuiaden további beiktatásért ő kr a bélvfgdnért-HO kn fiírtwidS A beiktatási dij o a lop kezelését illulÜ minden tárgy a kiadó hivatalhoz Nagy-Knuicaára; a- hp flzehWs.tartalmat illető közlc iné nyék pedig, agy minden levelek
bérmentve a s«crkr<Bzt<Ígi\'-gIiLz köldendSls SwposT&rra. " °
Birtokos közép osztályunk.
A fájdalom adjaesorükjit.
Azon tapasztalásbúi eredt fájdalom, hogv másfél évtized óla n csapások, nz évek nyomó terhei alatt mindinkább roskad azon osztály, inelvnek vállain soha sem volt nehéz a haaa térbe ; meíy ép\' oly hont megtartó, mint itont-azerzö volt.
Azon oBzUily. mely, lmohasának vér kellett, vért adott; ha amagi áldozatot kivarrt, mindig eJaö volt nagy tettekben, az egész világ bámulására.
Azon oartály, melyből Ka egy mnpoí a világ bármely részébe fődort a vihar, magával I vitt hűriszérelmet, öröklött neniesm-get, lovagiasságot, vitézséget, a népek áldásain, rrö- \\ méreíi... i
Azon osztály, mely mindig egyformán nagy volt a veszélyben, mint a szerencsiben ; az elsőt maga küzd vén le. az utolsót mindig megosztván másokkal.. .
Midőn ily osztályt látrrnk snjt^-n: a csapa-sok, terhek alau njhkiuiva, —¦ köio."-tolui^sac-raürtkbe, a kérjük I»tent, hogy adja minden tagjának a r.égj p4IíQafáU erejét^ melyekre minél több terítet raktak, amiál magánabbra emelkedtek . . .
A merre tekintünk, itt is, ott íj* látjuk a rngyonban posztuló családokat; Önbunök nélkül piifiztulókat.
Ez itt p. n. 48 előtt anyagilag \\ iriigzott; jól rendezett gazdatqíga pukliknak-mintául nzol-
pálr A 49 utáni gyorsan növekvő tcrheklies még pár jégeső, égés járulván, — moRt a jószág áruba- \\mi bocsátva, fa ha már fL^verejtékj szorgalom meg nem mentheté. a véletlen bizonyosan nem fogja megmenteni.
Emez adósságot hozott át a fentebb említett időszakból, melynek kamatjait akkor ct*ak fedezheté, szerencsésebb viszonyok között, — szaporodván a-terhek, magasabb lett a munkabér, drágább a mesterember, — most a kamrátok elnyelték az Öt-hat családon Lt megtartott vagyont!
S lia már a C n 0 is kilábolhattál, sok gazda anyagi viszonyai közt.— mit szóljunk azokról, kik 16, 20." dü, 40 Vet emelnek vállaikon éveken át ? A kgmat gyors léptettél emészti fel a vagyont," mely egy családnak ^ égnü reménye volt; mert a jelen körülmények köst 30, 4U ,-et ki gazdálkodni a földből, — merő agyrém !... kaliforniai ábránd!... S pedig hányan vannak, kik, megfeszített erbvel is akarnak menekülni, a írjultrúl ütött ily sebektől, mig azt veszik éggre, hogy a kamat súl-aziirni.flJla n felvett tojgfrk________,___
Ott, több kis birtokos maga fogja az ^ke-szarvat^ egész napor^átjjgad^ iarsd, ttez-vesz, ázik, tervez., — s" még a megélhetés\'remínyétől is el van ütve! mert rifö|t több teher nyomja kis jószágát, mint máskor bért kapott volna érte!! Ha adóját, cselédjét, mesterembert, boltikontót Ptb. tifizetett. — nem is kell jégrerés, tüz, a az évvégével szomorún tapasztalja, hoj?y vz két-három holdat megevett birtokából! Sze-
rencsétlenségét még azon körülméErds;_lHé7.Í, hogy bizony nem járhat gat.yjíbap,;»z\'t\\r.ben. lü évig egy zfároa kalapban ,-ianem állá^ltoz, mérten kell ruházkodnia, g vermek cttri evei telnie, mi most vajmi sokba jön !...
így a birtok évenként fogy, vngy sdós-sággal terheltetik, s e pénztelen világban^ míg kilátás sincs arra. liogy kin "/,-re Xapott ioké-: vei magát kisegíthesse , mert -— kölcsönzőilir U^zeteinket kivijes ^tfts^-C^-.p^ j^n^fel, leg« feljebb — ügy átmadnnt t \' ~ ~ --\' * fi.
Hány van ilyi-n birtokos?
Isten tudja számát.
S mennyi még azok száma, 3íÍt .mertf.^ö^, nyelmüségböl, kilrtya. nt-gylovaza%if^ar(ÍBSaiT dinom-dúnom, iselyemelet, labmározás rÜ.iáltai liarácsolják el nz őkí mgydnt? -~":
Ezekről nem is akarunk emlékezni — mp{ alkalomra liagyyáú feunt ptst,\' —r mfigot\' ~ip-, remték sor-sokat, megérdemlik^
. Hanem kik átvirasziott éjek, ssorgalora,-gond mellett is sötét, jövőnek néznek élé%e, ^ ezeket mélt;tn mfcgtBhwt 11ctjqfc, "^uert;n Vnr-\' éles egy-egy bátor és igo2 l.arczosát veszt&tifiltV
el-beauöti---^- --------- .- -¦---. n L
<}^k jól keii ¦ gazdái kodni — Htoad^6k i ben—líB\'á fefliet iiúgyottbSÜé^vai**mvfatmn7-\' az elest-gár i3\' rhflgat>\'Ubbmint akkúfr^vtílt; azért ki lehet jönni a gazdának. ¦ . *,
A termékeknek nem minden évben^ (yan meg mögasabb^rölr, mert .sotKOr iEsÍEaikiEi-ii készletét annak, ki tartlmtja, im&okn^c éBen? ben — szoríttatván — öleséért^ tel\'\'e^p^URVp
Az én tavaszom...
Az ír LivriBiom nem a virágzó lutr Nem a ruadár dfúa; Aa én tavaszom a tél jegébim, MidGn sEnrelmcd virágzott nékpm, Akkur, akkor való.
Virágimat a fagj-nem érintheti, Mely télen földre száll. A tél, mely életem hervasztja el, Az ?11 szivemre- akkor jövő cl, Midiin te ellin^vál I.,.
Sseget szeggel.
(Farsangi Iiumorcaek böjti predikácsió helyett.1
AlogamaU évben ígéretet tctlom e lapuk olvasóinak, hagy elfagom majd cgyaier mondani, mony-nyire megjáMaftn, rogy i a inkább pórul jártam én egy baasii^iraJ alkalmáral. llogy oa Ígéret egy kissé késíiü telje nü 1 abban éa t e 1 j ö a e n ártatlan vagyok I mert ha jól emlékszem csakugyan búcsúról volt a b»ó,, pedig a bucau beszéd eket elhft-markodni ta 1 j a a a ó g gj$| , no\'m tanácsos annyival inkább; minthogy, napjainkban hallgatás heljett a halogatás tartatik bizonyos helyeken— aranynak. De a mi halod nem mnradj b így én is, noha lojinu voltam, rákezdem most friss on. Ez a nóta aEonban a mit oly aoWuj hantám, a a mit valósággal ínég csak !moflrffógOlC^ o 1 lm z n i, faraangí\' zerió-nok is beillik; mert bucauról hangoztatja cz a szánt jgékot, de oly comlous^eoetot ismertét mog nyájas ol-yasúímmAl, malynijlc íti»It«rárA újra meg újra átfog-roageni BZLveaakéjÖk^barj\'atQ as simult farsang hapas-polkainak caArdásalnak minden változatai.
Mindajsáltal nem kelt dm "hinni, hogy én tán ezen elbeseéláaemben mogtáncaolíatok valakit o —
farsangra vnlú trófat irván — kosarat adatok valamely bajtüli delnövel, üeni kovésbbé bájteli delfinek — korántsem 1 ebben épen az az eredeti, hogy magamon eactl meg cz nx eset, s urimagam lettem megtaneloltatva faroangi rrescoképnek méltán boillö römületcs-Géggrt.
Ilc n"Uogr cnnvi elöljáró beflcéd után az idti eljdrjun, b elbeszélésem erdeke L aj á r j a n ; iinü hníljuk tehát, hogy én mennyire megjártam.
Történt, hogr az időben, midőn több nemes és nomzeti\'8 vármegyék tftblabirajának Unni nagy lisz-tcdsúgnék tartitik vala, s nagyobb becsben áll vala akkor a bankó mint most, ezüst— mondom.-ezcQ aranykorbnn történt, bügy nagy sátoros bucinkat tartogattuk X... helység...y nevű birtoíbaánál. A takarék-tüsholyro akkor még nem Bzámitó kaaxárnya azerii óriási konyhában megfoghatatlan nagysága nvarankon mesés mennyiségű szelíd és T&dsultck pirulának ilyenkor, o kant az ősi kastély tornicsa előtt nyomatékos götwlyök oüttítének ajjongató néptömeg érzékeny örömérc. Ez alatt nyalka és tarka urinép huÜámBOtt napestig ki o bo as udvaron: itt.sárga gombokkal garnirotatl kék fcakkoa dandy enyelgett akkor még crinol in talán nraökkel, ott UipJamJUious. vitába bocsátkozott uraaibátyámrnal torának egyr egy nagy ftirtia, mig másutt más él vöket, vagy pa^ir tott kergetett és ütött mindenki a maga tetsxéseaze-rént, s nem egy szeralmi viszony, vagy háxaaaig.lett ilyenkor constatalva, mire a .búcsúnak éf tinoznak végo szakadt. Mohamed paradicsoma; minden élveinek ilyszorü centrálisát lójából,.mint akkori chevshejr és mindent rózsasziiibcn^B»omlélö bátor courtisánt — kl nem maradhattam. Apoll", AnioCí Üachns, a több cIbő és másodrendű olymni istenek szárnyain.repültem tehát ón is a bucsu színhelyére. Mikprt Eoröp-pontem, már asíbváBári mennyiségben terpeszkedett az ndvaron, tább füles és füloólküli — csíza. Szivem angalmit kc%-ct?o olö\'szöris nem a azép háziaazszonyt, hanem a raóg szobb házíloányt, kl iránt — mellesleg mondva — régóta a kópzelfldóa azon aymptomáját éreztem mit az ombarok szoreloranok hívnak — ko-rcaém .fel,- Rövid, éi c\\- meg cl sem fogadott futó köopSdtéBök közbon vógrű jábnkkantam n^,kífl mng-
nesia. As angyal..épeji,kompotaa fiy^ekkgl fogjjalkc-satt a sp9Uz^a.""X>darDntván Tíűxx»,^Öblen\' j^áWP BággaA;DlcUem\'meg a\'palraá\'iárcsu ué\'rekat(?0*8^ forró,csókot nyomva nem csak a Y*jp^|^fee»ekrt, hanem a mffiroacopinman ís alig kivebétíí píciin \'alkatra íb, a bábos sátóroklian utkCjben" re^oiralr áíflí-ket — illetőleg bucenfiit poaticui mosalygaspm kíséretében feléje nyjytám. lmáduttam előtt aBÓnbaa — ezen ebédelöttí havenyeazett tete á téte veatélyw «1-nezetüüűk lünTén fel; csakhamar Gleöpatrai ífkln-tettel paranoscJX]tá"TÓa^Yb"ncsa^ E
nem nemjemínyleít sxámtrzetés a^ ipeiai , \'SéjSÍqBlj már-már kínos, fájdalmakat kbrbicsófanda\'lelkemr^ ha a fizcrelineseknck mindentlató szeméivel "Üaw hogy; á neki a3olt Vüc^ttÖTlíö"?
nem vessem;
egyűgyaBéggel keble höhalmaihcz rejté .keÍTesém;
j-siírű pkoól ered dUlálható.á
mely műtét azon Jegy;
ruháján nem volt Feltalálható;a prűi__-^ .. . boldog kori midőn az emljer .éWWem, .b1^*roer
kei. a zsei^t,\'!..* tali.kaebi mini a leí^egr^iVép fakad ..X>|, högj tőrtónet.íüikre .T»fjja^íf^lfu\'is^i tá ezenköaben aj inai, hogy tiíslTa^an\'. ^Ajf|íílji
szemek]
kelj\'eí j r
még asQn.j(íi. _^_____
tőségen ^iicfóíl go&~ kel
tobi .....
iílRvf« Miüirkeriil: ., ...... „_.....
rjték ..pdiap&o\'fi: ^^.fMlbíetSt. UrmjtláM*
tank ir-sLS.!M«h>t# ki. ^wm,-
niok, mig a tarlók s mindig i u gudátv A ti
goi tekinkr.^- ... ..ím.—«e—g —.—ti- ™. . - -boldog birtokol ki kéMpéme ¦ jól felaze reit-gHadasága menett — sorscsapásoktól nem snjtatvan\'1- az ellenkezőről tehet tanúságot.
A nénwéH"Kííelbariknak lett volna híva-tása, ei osztály számtalan tagjának sebeit or-roiAj..Dpf jni f .geffffi* mit ,ez n^jtljat?.
-&«ny\' iol^siéníttnkW\'é• déréT osztály több tegjtoért,\'csakhogy materiális érdetek kost a k^yneknlnca értéke! KOBOZ.
JTTŐt min
IJCfiJSOZtTl
igBpp kereoitTigig, agy mobil: 77*^ világhírű arTö-" BqkitBiEtlaBaáfflBLr*1 — „egy na|$y Határ aaeuie-SeC SaasftSöJica&ialaii .— találomra késelt gyógyítások; — „ha azon jeles kltűná orvasok. nte-lyfk (tehát nem ia a kik, mintha az orvosok a barmok esztályáhoa tartoznának) mindég voltak, —-vágynak — és letunrok 1» kiválva a iingy turnna bSsfl^kftHáták-válogatni asoa azcwét halomból bgMksé&ts orvo&aaereJketr" — a divat oh orv oh-!ás a divatos gyágyaserekkel karöltve jár;" — ,,botnr elvek," stb.
—KedvtfMtiViró, ha vajjal jár.
Becses isó, ha illedelmes.
gftrlk Bálint ur as e f. óví „Dunántúli gazdasági KÖBÍönyu t-sö és 2-ik számában a baltarúndaser ellen oly féltékenyen nyilatknzik, hogy még ón éleiét sem látja biztosítva, aaórt átkot uiond még azon egyénre is, ki elsőben BÜiflíte, főzte ki es eszmét a nemzetnek gyálásatjára. Ketté töri a fekete pálozát ez Ürügy alatt, az egész orvos-rend és orvos-tudomány \'óleta feíottj s watörlóí modort vess igónybo, caak kegyelnitethessa velünk flnnak kártékonyságát
„A balíapeadHaer érdemesítése" esirn^ alatt irt czikk e S._B. uoiaK. legkeveabé sem kerfllto ki figyelmemet, b ngy busem, hogy másokat is figyelőmre ébresztett, mert őszintén legyen mondva, ily analhemat Hahnemann hálák után még senki som volt merész kimondani az orvosrendre és az orvosi tado&sányra*
:T7 Ecsikkbon a baliarcadoseru legtulzóbb rémképben rajzoltatik le. A kárhozat dühében S. D. ur a vésabizottmányt, vagy [s ennek egyes tagjait vakmerőn nevezi el „marba krapotsyás uradnak," magát a végrehajtást pedig „fegyveres" Insurrectlónak."
Midőn a baltarend9sert keresztül kasul járta, vsa gerebent, lévakarót, Bárkefél, bivalos duron-got, istálló sepr üt, ssemótlápátot, triigyahrtnvó-vaa-villát, tüzes kanócsot, ágyút, bombát, tégtaszap-paut vesz fel, hogy as orrod rendről éa nz orvosi tudományról minden érdemet levakarhasson az utolsó
4 30 |> maja:\' „a (juaayaí Iteftcrfl igtor
Ezen most elősoroltak tonik gúnyos lelkét ós valóját a csikknek, mely figyelmomot már csak axórt sein..kerülhető el; inert, hogy n czikk író szavaival éljaki.^BdDdeh.jócftyaló znágyarn^k szent kJUploasó-go eltávolítani mindent, ,mi a nemzetre homályt, gúnyt, vagy szégyent áraszt."
Kijelentem e.szerént, hogy a haltarend szernek iiaWaa á fonák Örtelme van, mint a mindben burkolta 8. B., hanem aa: hogy ott, hol feltóteleahető, Töisserint az olsÖ, második, legfeljebb a harmdik koleti marhavószes betegnek lebaltáaásával a ragály a maga egéjz valójában véglegesen megBommÍBÍtho-tŐ igénybe veendő, ellenkező esetben más orvos-randÖú-intózkedésok alkalmazandók. E szerént a baltar«adflser nem terjed ki a kutyákra, a macskákra, az egész csordára, az örökre, az emberekre a nem is végződik statáriummal, mind modá S. B. ur.
A ki a baltarcndszernok ama czélzatnaságát ro-szalni; kárhoztatni képes, az minden esotre tapasztalatlan, egyoldalú. A tapasztalás a baltarondszert a maga hűlvén annak idejében s módjával alkalmazva, nagyon hasznodnak bizonyította be, már pedig a tapasztalás előtt miuden tkeorrmak meg kell hajolnia. A kézben tartott valamit, nem lehet semminek mondani, hacsak "z ember ön magát is semminek nem okarja tartatni. Ehhez nem kell sok okoskodás, a nzó-azaporitás egyedül annak való, a ki a legszentebb j igazságra is leplet akar vonni. Tessék S. B. urnák I a battáré\'Fdaserl \'bár minő oandaszeroekkcl is nézni s ellene akár rni módon nyilatkozni, jótékonyságát el nem vitáahfltja. Nem kedves meglepetésére szolgál ea a kárvallottaknak annyi igaz, ngy de kinek van ínyére például a statárium? A baltarendozer tehát nem mint elhamarkodott elv, hanem mint érett megfontohisa.il fulkarult tapasztalati rendszer áll a jryakorlatban, m<vly lehetséges, hogy S. B. ur kezeiben méreg, de a mi kezeink közt orvosság.
Megfoghíitlnn , mikép lehet egy baitarondazor elleni czikket a böbeazúddei annyira eltorzítani, hogy ennek lelket merő gúny, rágalom, beesuiérelés éa kisebbítés tegye I Annyi szóhalmnzzal, oly Jorazmás, érdes, mogválogatlan kifej\'jzósckkel sérteni , kisebbíteni az egész orvosi rendet, az egész orvosi tudományt, pluaqimm vakmerőség.
l^gy nyn^flttnTlTTnh—¦-gyn"kTr"^nTTTÍT\'yt becsmérel-getnl, morális titálom. S on mégia ugy nyilatkozik aa egészben, mintha egy uj gyógyászati világot akarna teremteni a mostaninak halomra döntésével. Ugy látszik, mintha a czikk írója homocopatha volna, kí Hahnemann sírjára tűzvén a chinanyoles lobogót, maginak nagy ármádiút azerzendÖ, mert beesmérel-gotéaei ugyanazok, miket irt Hahnemann a komoeo-patha a maga „Organon" czimü könyvében , csak hogy ezinezogóbb verklire rakta sipjnit, melyek még sértőbb hangot orgonálnak az ember füleibe amazóndl.
fsásrfci iumori HahnexsnB BOpgr^^fHái, aa mit jem^őÖedik a faU&J atariA/\\ VL ur obböl v Ibttár^i^nyolóí^;^^ —
L2aiíLá» fordul "í^or^rfOTffvol ífMai fel foga-ahoU E^^tee^^^Vpi^J0^ hogy csr egéo* valóságba mtaoK^Habot^^lt mucaika, melyet iatább neveiihetnl: pKaiB\'írn\'ji» m ra e ru-nok ^agy ia macska muzsikának, inint harmo-njanak.
Sok embort a kiváncsioág bánt, midőn mások követelők szoktak lenni, hogy pedig mindenkit kielégíthessek, elmondom, mit mondott Hahnemann a bomocpatha egykor ^Organonu.calmü könyveoskéjó-
adhasaon. Ez aztán aa olvasónak kosébo adandja a rejtélyes lakat nyitját b tudni fogja, hogy minő szempontból talált az orvosrend S. B. úrban egy reménytelen, megtestesült ellenséget. Halljuk a szép szóL
Hahnemann „Orgaaon" czimü munkájában minden orvost bolondnak ós csábítónak noves cl, magában órtolmesi, ho&y Hippocratefl, Oalenuf, Boer-haave, lloffmann, Haller, Svilenham, lluxham, Sv.-i-ten. í\'törk, ^tull, Frank, Huffeland is bolondok én csábítók voltuk.
í>. B. ur épen nem moijd keveaebbet, süt tán ennél még többet is, mert Hsbngmann még svm merte „marhakaponyás uraknak"- nevezni aa or»ű-b oltat.
Magáról aa orvostudományról így szól Hahnemann ; az rOrganon" III-ik lapján: „as orVoai tudu-raány egy régi épUlet, mely véleményekből van öbs-azerakva, magát vélemény által tartja fül,u — a IV-ik lapon: „haszontalan vélekedéaekből és azabad¦ akaratból álló szöveg;" — a Vl-ík lapon: „minden részben felette bolond, aránytalan, átálában semmire való dolog;"—a VH-ik lapon: „észképi (theoreticai része méltóságos szemfényvesztés; a mostani gyógy-rendszernek gyakorlati réaze (praxis) & valódi gyógyításra egészen haszon nélküli, merő recepttariss-nva a betegágynál ;d —a VlII-ik lapon: aa természet és tapasztalással megegyező orvostudomány még süha Bem volt a világpn. As eddigi orvosmeoterfág-ben minden a tapasztalispal ellenkező meater-manka és kultiiniény vuU-hihctöség köntösében. — Tündéras álmokat határoztuk meg;" — a IX-ik lapon: „egy !<íánaki":zusra raélönraegcsalatás, mely egészen arra való, hogy az ember életét vak, arányelleni orvoslás által elveszítsék."
íó. B. ur u toki a tétben aonx mpndntt kevesebbéi,, esak hogy az orgona sípok caincsogó verklire rakai-ván, még aértöbb hangot aünak.aa.a^éaahgmoeopa-tbÍL-us torökbandának jelképével.
Kérdem S. B. urat esekután: ha ön eserint orvoarend oly tudatlan és ostoba; ha a gyógyszerek balomra hordott szemetet képesnek, — ugyan minő alapon áll azon orvosok léte, tekintélye és híre, kiket az általános bizalom karol oly forrón és tnrt magáévá, kik oly sok ozeret gyújtanék ösaze, hogy dnzsgazdagoknak ismertetnek föl. Tán azért van űz,
hallatott, szerénységből-e ?-*Sgy"szeméremből t emez ejjyeHen-ogyszer sióit valamit a borok jővoltáról, de ci csupán intermezzo Tolt neki még nagyobb haUga-t4srftij_-^ tettleg Es racgmntfttván, hogy nem caak Ő smroU, a bort, hanam a bor is öt, raert bizonyos nz, hogy, egyik a másikon kifogni nem tudott.
A táblabíró nr különben oson fölpuffadt egyeni-oógek cgyíko vol^ kik vastagabban szoktak lenni karbap, mint rendes odkatásn emberek — derékban, ugyanazért; a fecskefarka frakk mely testét szoron-
fattiti ÖkSlayí izzadság; cseppeket csalt honfiai gtm* ^ok(ól,redoa homlokára b e közben elannyira mellém terjeszkedett, hogy., könnyen agy test ós léleknek iarthaföadának bminfinkcl, há Putifir álma a hét kQrerTaV oét sovány esztondü . kettőnkben külön-kü-j&i.niegte»te8.ölve nom lott-rolná. Mig a tekintetes wy«.fkj^*nt szenvedettmeHettenr s én ö mellette — a hazáért, B mig 5 ínom batliszt kendőjével ábrázat-Í4.Uöjr%?«e( a» alatta Bzendo házi kisasszony, az \'¦.fW.\'fíáÍMbuli BzámÜzÓm szemközt Qlvo hozzám, \'Ivadwrt,,tekinteteket vatett felém, b bájos flsomnuga-\' raibó.l valami titkoa szerelmi tervet, DÓml mondani Y^gyiai, hasonlót a ffgyelmoatetéahes véltfltn ídol-TwnL ^ nóaetemlwn^pea B«m kétkedhetém akkor zmigtalaB jállaotisai után helyét mlat fflrge öatkls •nuarf as m weUot«r m«!Utt — Uzt1 lei-^SaWl™ lltólej — » !¦ aorfeirír kezdé á tíszta-W\'fjfiW. fcoaaia? U elérkezve kárnatujjával L:P\\XSr*»m..Wto^-n*rt* Iat«Mtt oátatára, mi: lyyrt,cMk;.«n»Til sAalnsVral tttkaian wép ál-^a^a^aataatMoHt.ajSaai büara. Hogy aW .W, JJffW^nt manatrvra zaeg, ne botriako
taelaU al limel előbbi holyét kl-caHaagyva engem elílbb felkelése, feAfAra^gtoketéie\'félért! elmól-
Ifí iPttVata\' CsintalansJgnatc ¦vettem im ajiiy^raakrfl\'UteruK ropogás, ittltek har-^jM^ttattt\'támadott.\' AbrÁndalmból "r-1 sem ocandtkra, \'midőn hirtelen1, \'vértfa^
gyaaztó nyugtalanság lepto el egész valómat láttára azon különös dolgoknak, melyeket a bátya mellettem végbevitt; ö ugyanía nagyokat Bauszogvn egy csomó babot hozott elö frakkja hátul bú zsebeiből a azt az asztalra rakva reám nevetgetett. A bábosomon véghezvitt boneztani mutés alatt most már az én homlokomon is ökölnyi izzadságcBcppek szivárogtak. A gynn«—rómee-furiáji- tolakodtak agyamba, dc i-röt véve magamon szokott non chalnns-sal omclkedtcm fel székemről s viszssanevettem ón is a bátya Bzemei köíé. Világos-volt előttem minden. Mint kétszerket-tót kiszámítottam, hogyazervlmefl házi kiaasazonvom a délelőtt neki adott bucaufiát iparkodott most viszonozni, s as étolhordást e ;czélra jó ürügynek vélvén, frakkom hátaleó zsebjébe akará changirozni n nagybecsű ajándékot. Ez azonban nem sikerült. A közeli szomszédság miatt, ugyanis urambátyám frakkjának farka az én frakkom farkával öaszolóvón ragadva a bábesomót az enyém helyett aaéba dugta. Mindezt hirtelen átgondolva márkibékülni kezdek sorsommal bátorítva magamat azzal; hogy itt még a gyanú köd-fátyola ia szét fog lebbenni, miután as, hogy akórdé-»e* bábctiomó a zsebbe miként kerülhetett, talány fog maradni mindenki előtt. Azonban erőltetott boldogságom csak pillanatnyi volt Félénk* tekintetet vetettem át most n aavarában még bajosabb házi leányra, mert tme a bábcsomó felbonczolt résaeibdl egy BB«rolnieo levélke hullott^— a-vendégkonzofu nevetése közben — as asztalra 1 kétségkívüli volt, hogy a levél nekem íratott. A társaság élénk figyelemmel *da késről kézre a vógsctteljoa lovelet, a urambátyám ¦tantorl hangon olvasá fel azt A szerencséb véletlen ^aég Is-og\'y akará, hogy az ki által és kínok íratott kitüntetni aemlohetett Magában értetik, hogy a levélen leginkább a aprók között kellő olvasni, a azt, a társaságban — ezúttal csupán ón értette m. — Mindazáltal a gyarm minkét szerelmeseket ért a^ón a társasig hangon kaezaja közben oly zavarban keltőm Fel a* asztaltól, mini erén t még „egészségére Váljék"-DÍiam-«kOndtam senkinok, Átkozván a pillanato.1 ía. melyben az claÖ bncsufia a világra megszületett b ka-* lőnösen kifakadvin urambátyám ellen, fcinck óp -tna volt gnsztusa frakkot Mtoni\' holott öt azelőtt Vólben
nyárban nem láttam volt máű ruhában mínt atillában. E eatastroph niiaift astán;^ffl egéss nap, élveivel egy ük el volt számomra veszve.
tlji 1U óráig tartott szakadatlan a táncz, mely alatt ank tyúkszem lett világtalanná, többi kösött az eiiyim it§, agyon tiporvaegy tenyeres talpas czepper-liző individuum, á, Ital — esen ujabbi fntalitás as ebéd-alattit tetézve egész lényemet végkép lehangolá, a mir elhagyni készültem a társaságot; midőn az asztalra most frnneziásan felrakott izletea cstnbéd más furdlilatot adott a*dolgoknak.
A véletlen ugy hozá, hogy ismét déli helyeinkre kerültünk, t. i. a fülig piros, szemérme tea lány, asu-tán^nrambátyám é» ón. Alig hordoatatott el most pár tál — minő ritka kegy a sserelem ístenasaaonyától b frakkom zsebjét moat meg én érestem megtömve valamitől I Üröm b különféle olŐóraettÖl villanyoava huztam ki azonnal a frakkssebnek titkos tarmmát, a ah ! csodálatos) véletlen 1 —¦ az egy nagy csomó bucsu fin volt 1 MokótkiyénOTrróggBl\'.bontám azt fel, mert nem kis mulattatására á társaságnak abból ősapa apró báboaecaemiik hullottak aa aaatalra. Mi több, a szerel mea levól most sem hiányzott, mely ismét túvedéobbi rosasanl dagato11 áa moat urambátyámnak íratott 1 szem óa füllé váUcsstt minden ember s a lovél most általaml — a diadalérzet hangján ekép olvastatott:
„Tcnsur! itt adom a jó bucsafiáí, Jl ne feledje-mit igért! tehát t Éjfél tájban ott leosek siessen át, Zörgesse a cselédkáa ajtaját lu A csodálkozás ós irónia riadása tőrt ki minden ajkon. A tcnsur pedig most"\'már >em ökölnyi, hanem ökörnyi caoppékot1 izzadott szégyúnóben, mert a levél alá ezúttal név Is íratott, a azon a szobaleány „Háncsí", állöí^ki\' szinte sietve róna helyre dugta he — a levelet\' Ós bábot.\' ; ¦,
De én most már l-^-"XríÜ\'kko,k\',ii,aik\' és b"n-o a u fi ákn ak onnyi mótamorphoBÍaa titpncaak azon Örvéndo^tűm,\' hogy a, szogotvízeggél viBssnüt-hottoml \' i - ;"\' • •:TDBOljIf VICTOR. :
<9 3i O
«MeiBklaJiiiiilisAepjwji»ia*i" tiij ¦¦filli, mert ^«il^lrűwYo^^UBtÍQOtt%^bi?ji^;u Tftgy na4rl: noeti 8fc lo blaterato: Jtogalfrt íyteyÜAaokaí teásnak jf va#y Bearti: mo*4 ?di viü^ bo^ri^ vagy azért; meri-„divatos szerekkel; di vatown; gyógyiianak." -¦^-¦.¦¦tJ.\', 1 Ha font^W(feTtifiBflOk.S. Ü. ujTiRk elveit, úgy caakást kellő, rayesafleti mondanunk:. „Kedves, »a iro, fa a vajjal jár} becsea az iro, ha. i 11 od e 1 me a." — Hogy+ podlg jövöro még nagyobb bakot ne lőjön-, -ajánljuk: legyen óvatos „gunynyal karért keserű igaztalanflágoival,u mert *4tól tarthat, hogy elhamarkodott epeskedéae flárga-Bázt idézvén olii azt kell mondanunk: „meuien&o tsiorl" — Emlékezz inog a halairól. ;B a majd elvégre ia „a mnrbakaponyáa urak" fla világhírű tudatlan orvosok; a nagy határra tallcakázott szemet,u „a botor-elvek ;u adivatos gyógyitáa mód,u előtt még kell hajolnia é» magát testestől, lelkestül annak megadnia, a ki tul és a mitől mást irtódzík.
Válaszoltam, mert „mindent, mi a nemzetre, homályt, gunvt, vagy szégyent boa eltávolítani szent kötelességem."" TERSANCZKY.
Megyei tudósítások.
Veaspréra, 1664. febr. 12-én. - ^Megnehezült az idők viharosjArdas felettünk" .,, a focsapáa mellett, melyet az egész nemiét érez, h a ssebb jövőnek reményét soha fel adva nera — férfias nyugalommal tűr: a mellékcaapáfloknak is egész tabora sudul ellenünk mintha nem válna való az ilto-tott^költŐnek a mu.lt szomorú tapasztalataiból morí-tett osen állítana; „Megbűnhődte már o nép a inultat aJüvendŐL u
Nulla c&lamitas sola I A mait évi szárazság súlyos cífipáBa mellett, melyet kisebb vagy nagyobb mértékben országunknak majd minden vidéke meg-érdsett; melynek káros utóhatását vidékünk íb, tras Int a nyáron kenyárkeresésótől-megf.ittztoH munkás osztálynak napról napra növekedő Ínségében, réBzint m takarmány hiány miatt oly igen megnehezített telel-teiásben árcsi, a raarhavésa caapáaát sem kerülhette ~ki vidékünk* Vilonyán a földnópónek minden marhája elhullott, s csak ia a teljesen elkülönzött uraaripi mar bak. mar adtak meg, melyek sera etetés sem itiuis alkalmival nem jöttök érintkezésbe a volt julibitiry gazdák marha nyájaival. Ez a körülménv ai elzar^-láanak cxólazerQsége mellett bizonyítana, ha nz ellen-ke-eŐre nézvo azt nem hóinak fel, hogy a LUlt helységből i gazdáknak marhái az úgynevezett szeles v!--son-(&édT- vagygaiker vize) -egyStt-ittak-sTÍlopyrnj marhákkal, érintkezésben voltak ásókkal, s mégis & Literi marhákoBQ réasnok-aern mi jelei aam mntat-koznak , holott a vílonyal marhák mar a moh évben elhallottak .... ellenben tízent-király-tízabadján a Vcazprómvároaban, ha bár szórványosan csak. do mutatkozott a marha vés* — pedig az itteni marinile aerami érintkezésben aem voltak a vílonyai mnrlmk-kaL — Nagy-Vázaony vidéken is hullottak n marhák s valószínű, hogy megyénk nagy területén még nem azünt meg egészen a véss, mert a marha vásáruk Veszprém megyének egész területén elvanuak tiltva.
A sárlat szigorúan íenn tartat! k. E^yik község-bó\'l a másikba semminemű széna\'vagy szalmataknr-mányl átvinni nem leket, miáltal a tefeltetaanck különben U aggasztó gondjai nagy mértékben vannak növelve. Nem velnft e bsélsBBrSbb csak az»n helységeket carni ol, melyekben a marha véss kiütött ?... Ezt könnyebben iaJjehctpa öSikösölns, a a tel.-ltotét» takarmányazerséű ntvönalába sera gördittetnék oly akadály, melynek léteaéao, mar Is méltó aggodalommal (ölté el a takarmány ősükében levő gazdákat.
A fcoraány —..ssáírfla hideg ia növelte a csapások usinXá^, JiiéuyED^t a k5 oiiemfödeie, a védő takaró a nagy kidéinek károa behatdaa ellen. Aligha »ok vat?iJU aom T««i«tt, fölejr oly helyeken, hol őoosel éo tél kesdtdn birka legelőül haaanáltik főt a ga&dag vetáűeket.
ü dacaára a ssoraara körülménynek a farsang raág is Eaegbcata drSmflnrwpelt : a lakodalmakai és 5áne« vigni mákat. Ea utóbbiak kösül caaka veaaprémi polg^vi táraos böípekj&auár bó 19-én^a február 1-én tartott viguimaii emelem ki, melyek kösül as elad 98 Utat ^vedelmeaett an egylet könyvtara értékesítésére, A 2-Ik 288 frto» a városi kórhas javára.
Úsefii?Gálon li alakult olvasé egylet, s ennek belyiaégébaa f, hé 7-én fény«g táncsvigalom rendsa-toteU, melyben Veaaprémböl éa vidékéről igen sokan vettek róssi. v. r. L
ISs)iMbáv1654. Febr. 20.
SE^rkeaztd úrt A mólt ivi JZala-Somogyi Közlönyünk 20 BBéma, 94 LapJAQ A ktrek.éa események Kaposvár rovatában, Többen (Bakfildetett) abiiras--fl^l eaán felsaoUltáa volt bosaatn intézve,
Uram, prara! Bnnkár István uram, aaólunk az urboK, Op.©, eg5(löm%velé«, borkenelés tanulmányo-aiflR vógattrft;;BÍajnft Tvldékr^ titaavin, egéss tiszte-. .re)telk^rj^;en^:(a^jeMtb^r^ érdo*
k^kea eafirftett ^u^Aay.flS fepaoatalfltainak, hogy ^ 4anölmápy ne )effirefl; víMtft (04 rejteti mécs.
oa Wdoraányfla börkéselésem eredményéről, hogy kielégítő viUittial iBoItriUak, legosdlsierfibbnek. U-
láltsm, kéösitáaein alól kikerült boromból — földet
AdAaulkot ki% palfűakkal ízlelés és am$k4dea »iker, ˇagy íwnélktÜt meggvÖBÖdéaek végett/- igen, tiss- 1 teltsserkeap|4,nrhe«wekflldenL;v) asonBEives káré- 1 sem kísérlete mellett, miszerint méltoxtasaék ön 41- i taj Umert „Többen^ urakat a koatolásra .meghívni, .1 kik ia ezután, mint szenvedélyes és tudományoa bor ismaríJk^—Jogyotjefc szívesek a próba bor fölött ité-. létüket tartózkodás nélkül kimondani. — A mikből ugy én magam mint n Köalönv t. olvasói megtudhatjuk, lia kűlfüdün-iUasao höngűszett tudományommal ¦ -tuhetek e bor kezeié Bünkben szolgálatot? vagy a külföldi kezelés mestersége tán ídö előtti Is még nálunk V Mert;
Igaz állítás az még ma is : „hogy mindon ember a maga borába szerelmes" a mi azután nagy hiba bennünk, kivált ha a kezelés ujjitásAhoz U hozzá akarunk kezdeni- E hiba leginkább attól származik, miként a borban létezd testrészeket feliémorni nem tanuljuk aÖt rcajok se gondolunk — hanem minden olami észlelés vagy gyakorlati tapasztalás nélkül, nagyobb részbe csak Baját boraiuk izéhez**)akarjuk mások borait, mík mint jóságra ée gőzölésre felülmúlják saját borainkat, hasonlítani. EU hogy mielőbb ezen állapotunkbél kivánezorogjunk, nagyon szükséges, de mar az ideje is itt van — hugy a bor kezelés mesterségét tanulmányozni kezdjük, miről elegendő felvilágoBitiat nyerhetünk Parragb Gábor 1863. évben kiadott: „Borkészítés ös kezelés munkájából." E azakmü való gyöngye az irodalomnak, miért 2 forintot kiadni nem lehetünk fukarak, mert ezen roü olvasói kétszereBQn kapják vissza érette pénzük kamatját.
Hiaz a beküldött bor is, caak egyedül a rajnai szüretelés módjának kuazönbeti, hogy a többleknél Jobb, a minek ezukrosodása, aavanytaLnnodása, érettsége ugy szeszes erjedése ts boro&odása tartalma bonczolásába jelenleg nem bocsitkizara — ezt elvárva Többen felszólító uraim megbirálásától.
Én ugyan küldtóldröl víbbzs tértem óta lemondottam ama ián tori (hatatlan szeretetről, hogy a magam borát tartsam ós állítsam legjobbnak,-ugy hiszem lesznek igen sokan, kik példámat követni fogják, kivált ha alkalmuk jön saját boraiknál jobbat is ízlelhetni.
Az áltiilnm beküldött bnr. ha a köztetazést ki-vivja magának, egyelőre a biriilú uraknak csak any-nyit mondhatok, miként mrg nem érhette el Q borkeselés non plua tiltrajut.
Rerdaj.tem : Micrt ?
Felelem : Azért, mert nem vultam azon szeren- ¦ c^éa helyzetben, miként a másod erjedéB korszaká-ton7a"íSldüh fébieny Bí3egVk"TÍeUovélkéi\'fök\'7Ti\'ögy~ pinczém melegségét hévraérö után fűtés által segíthettem voraa, podlg a szöllö\'bogyókban nem csupán a feloszlott czakor foglaltatik, Iianem a csukor nyálka is jelen van, ez szinte nagy tényező , mi kinővén magát ciukorrá, miből szint? szesz képződvén, minek megnyerése a fűtés által érethetik cl.
De, hogy kezelésem éa készítésem eljárása módjával ne látszassam fukarkodni, nem említve fel , azt, hogy ezeknek megtamilbatása, a külföldre tett utazásom miatt sok pénzembe kerülvén, miáltal juthattam maganüs a kezelés mesterségéhez, Bzivesen elmondom azt; söt kárpótlásul, a „Többen" felszállító uraktól egyelőre nem ia akarok többet követelni, mint;
1-ör: tlogy tanulmányom után jónnk ismert mesterségem kaxdlési-mécsét, jövő szüret alkalmával legyenek B7Ívesek kivenni a szalma-véka alól, petróleumot öntvo rá, mi adja meg a világosítást, mí mellette vörösbor kéazítésóbez ssükeégsltetS requiaitu-mokat „Többen" urak mind megcsináltassák; mík meglévén ne riadjanak vissza a Hunkárisálástól, tegyek meg a kísérletet, ha sikeren eredményhez jutnak: esmérjék cl azt, ba sokat nam is, de tanultam annyit — és azt — a mít borkezelésül saját hasznukra átvehetnék***)
2-or. Hogy pedig elkezdendő k«elésöfc hajótörés! ne szenvedjen, ugy a kádak, mint használandó gépek helyes aíkalmasasát, ugy szinte ax egyszerű kicsiny horderejű, de mind a mellett nem nélkülözhető gyakorlati fogasokat, ne terheltessenek hoasam jönni és eltanulni Nehogy sxgj járjanak mint egy bizonyos igen tisztelt orvos tudor urj ki is 1863. évi asüret alkalmival szinte elbeszélésem után vörös borát „HunkanBilní" akarta, fólre-értés éi meg nem tanulás kövétkeiteken, roas eljárása utin, pinezéjéhes ki mentekor, egy réazét bora onin-levének a kádból kifolyva találta B földön.
3-or. A felmutatott bor észszerű késelésének kivitelénél, múlhatatlanul a kívántató gépeset, czél-szerü aíkalmaaasa és rendes móddali elhelyezése viszi a fo szerepet, melyet leírásból vajmi nehéz eltanulhatni, azt egyedfii fitos és pánsori próbák utin tehetjük sajátonká, pedig ékben rejlik igen is az ó*hajtott eredmény kívlhotoJége. Hit ha csak felílo-teson, vagy roesul alkálraaztunkj vesztto látjuk fáradozásunkkal eltöltött fdSnket, ós ha bár csekély költségbejött gépezetben álló tőkénket, mert a gépek okazerÜ használata as, mivel mulhatlannl legelsőben bírnia kell bár melyik kezeidnek. ~ *) ÜCfiasOnstiel megfcaptnt. Biork.
**) Uihrc ho«»4 Mok(onk. . ***) IL> Önfl\'k Unnlmánja alapoí, ¦ a haljirlSEon^rottaos ftIkftlm4ÍT<fcjllö"iÍkorÍ rantet W, — n«m Miiünk borterm*]3t ki sajlt ¦ m kBtérdak taliInUÍéUn síirosoa se »*nni ntmnUtiulL Aeirtal8r«| «» njltánmk mlodifl kttí3«at a k* nyüiBlmo a tttiominyi, ribuíMl 1« megtárnab, ha u$y*» vállalt. flffrií.
Ebből ülapk weiény ohsltlaom tls»ult „TöV- . ben" urak I mi által\' bÖvén kipléptetik\' nisórai ka- -maija külföldön elköltött oJnaamnek. rMejrt Somogy- -megyében a ^CakedreaB&ft-kadar.ka aaülö leve .(nublft ^. .Uttatra^bor kéaaltvflj VQD^oda képeztetne ki, hogy a-nülr hlr névw kapott Budai,"VÍs.oö-tai, íiaegsaárdi:éalVí 11 Aiivl"M6nVki\\!(Tr*." verseny* pályázás megkezdődnék, ha ezeken tál nem is, de pár-vonalba jutva, egyenlő* jÓaáirának mi elflbn elismertetnék- -Mi ugy a Balaton-mallekl, mint zsa-Lczt borokra nézte _Dísk vivmin\'y volna 1
Fel tehát^-Többen" urak, a tevékenyíég és a borkezelés első lépcsőjére, és az első czélt, eredményt elvesztett bizalom és^clégedetleuBég után ne ijedjenek vissza a pálya nem folytatásától, mert csak ia a kitartás adja meg a fáradozó érdemelt jutalmát, mit ha e kurta életben el nem Is érnek, megfogja jutalmazni az utó-kor elismerő babérkoszorúja.
A keselés tüzetes eljárását ez évi szüretig meg-jelenB munkámban feltaláltatják, ás elsajátíthatják, moflt pedig tisztelt felBzótítóímtúl bocsánatot kérve, hogy Ily soká voltam kénytelen várakoztatni, adandó feleletemre, de ezt személyem és kezelésem iránti becsnzott félre értésekből el\'erjedett balitéletek közbe jötte miatt tevém, nehogy Ismét kezelésem tapasztalataifélre magyaraitosBak, azért czélszcrübb-nek véltem bevárni azon időt, hol a felelet mellé két palaczk tuskó si bort, mínfkczelésem felmutatható eredményét beküldheasem.a)
Ha ni eddigi kezelt borainknál jobbaknak fognak elismertetni : ugy bátrabb leszek közzé tenni mind azokat, amiket külföldön tanultam, és ha majd ásókból a kísérleteket többen veszik tanulmányoaá-auk alá, ugy a száz éa azáa vállfajta szőlőkből\' nyert boroknál, azt fogják tapasztalni, hogy bs újítónak aokat kelf tümi éa uzenvedni addig is — míg csak meghallgatást vivh&t maga számára, mert a bőrke-teles rendelményit (recenti nemleheLmipdenÜtt éa minden borhan upy használni, mert ssok a szaktudósok külföldön elo írják, tehát időt kell-eng*dn8ok legyÖzéaé.re mindenek előtt a LQO és ICO formában. elöUlló indolentláknfik. A melyeklűl legeldbb megszabadulhatunk, ha a kaposi ezek városunkban levő ínteligentía példáját és a aimonfal éa gálosi szőlő rendezések tántoríthatatlan követői leesünk, ogyaníl a szőlő váll fajai külön táklánkinti kiültetése adja meg útját és módját, az érlelés, ssedé^.ái asüretelÓB mesteraégénck, mi is kezdeménye a borkerplés nagy mankójának.
Éb ha mind ez elérve van; bizhstank is akkor, hogy cl jutunk a már rég óhajtott paradicsom földéré, a" köt "is\' magyar borainkkal férfiasán állhatjukT meg a külföldi piacson a versenyt; hol eddig ba csak 10, 18 éves borsEálkimányokkal nem jclentkesrünk, ezeknél fiatalabb borok a kezelés hiánya miatt as óhajtott sikert igen kevesen érhetik el.
Elöro tehát Vezér megyénk gasdaaagl egyesület borászati szak osztályai a bor keseléa ugy észszerű , mint okszerű meghonosítható munkájára. , Mert ha már Össze lettek megyénk szőlőhegyei írva,y és osztályozva, ugy ezek magok után várják: kerületenként a legelső teendőt — értem a borkezelés ki* sérletéLEs ka majd mindenütt kikutatva, éa betanítva lesz a kezelési mód, maghozza a jó példa a kővetőket is, kik is sokkai több jó bort lennek képeaek váll* vetve elSáftiláni, mint ma tatálh itni, ha pedig less elegendő jél kezelt bor> az azonnal piacira és vevőre is taláí;-ctak a kellő é# kíván taté mennyiség és a késelési soliditái tudva legyen. - \' ,
HUNKÁR ISTVÁN.
Mohát*, 18G4. Febr. 18-in. Mjnt aa ábránd\'n^nji kyósanedis_ideje követ-kciík: ugy a farsangi víg napokat a böjti komoly napok követik. A sors Igen bölcsen rendazeresíté as átváltoáo/időszakot, mart ml lenne belőlünk, ka a víg napokat nem szegné körül egy kizonjos korlát, vagy pedig a komoly időszak nagyon is hosszura terjedne ki. Az ember kedélyére mind a kát körülmény káros befolyással lenne, mert egyedül az ember a» , kj a változékonyságot nem csak egyes esetekben, de átalán mindenben szereti. Kálónk a farsang, mind a mellett, hogy iiren rövid volt, méglcletös vígan ment végbe. Báfa kelleténél több volt a a mostani 4»ük. ldöviszonyok kost nem egy családapa jobban imádott lánca nélkül, mint akik tánczoÜak. Jótékony eaáln kál md&Eaa! agy a«m.volt,*"VCivóva egy a dalárda javára, mely, minthogy a dalárdának amngyís annyi alapja vaftj míasarint ha\'\'muködF tagjainak száma azaporodikj-vagy caak a jelenlegiek, Is as egylet részére támogatásukat mígnem vonják, egyelőre biztosítva láván, fölösUgéaé vált. "Ez alatt a bál alatt természetesen nam érthetek jótékony «selt, mert ha a szenvedő emberiség érdekében egy köaöa csel moadittatik^lö, csakis esen itinyban nyUváonló áldozatok (eleláek meg a jótékony-csilo-návnafc. CsodÜruk, hogy ax idén a városi tiaztihatóaig nem reodeaett a kórház Javára ball, moly ívenként aao:, kásos voltj azonban\' tin jobb >*, nogy ezt tévé, mert a múlt évi UpaaaisJat, » midőn a.-várt Mvesfl erodmény helyett a. ren4^Us»ttinánynakítt kára lévén, h^úUMV^^.,^k»^^t3^mm nyekkel nem aokat törődik,,oaak maga élhcsaon.
*) jri^MlMl^tnáUMakW mi ititlatet annak MJíbea hBalurUBk. 8m"V
"j X% Mi ¦ tMlsMaWI. f..
abatás^kdíatfrejei cTJÜUit,melyssorlnt lehetM tátetnetit a *éu jtfaft meggátlása. Városunkon ki-y<U ¦•¦intűfÖIdéto;! ssabad ág íjait Öii óta tartózlak Vsá^SO^^-^arva^
Mné^inwnitáW «Uér hajtatott ide as alföldről azon caelbólTmisserintitt jó olcsón kiteleli, a a tavasszal majd nagy áron ismét cladjs. Es üzérkedést osimo valóban hatáTe* a* állatkínzással, mert a szegény állatok egéss télen át, a roppant .hidegben is folyvást a szabad ég alatt lévé a, eledelük mi sem volt egyébé a szaru saalnianal, most már as elhagyottság által naponkint bullának el, a melyek pedig megmaradnak, fekVö helyükből nem tudnak felkelni. A helybeli hitóság vizsgálatot rendelt as elhullott allatok fölött, mert azt hiszi, hogy a keleti marhavész van köstuk. S ha ez utóbbi eset irt bebizonyodnók, ezt vajóban cb tk a gondatlanságnak lehet tulajdonítani, mert a résznek egyik oka az i», ha az állatok az emlitaít módon ellesznék hagyva. E hó 21-éu tartandó ^orsaágos vásárra a marhavásár a vész miatt betiltatott. - KL\'OYERAY.
Kanizsai színház.
Szombaton, fobr. 20-an, Balog igazgató jutalom játékául adatott: „Két haaisr ét égy bakancsos." Az előadás ki elégi tá a közönség igényeit; kitűntek: Matyr (Balog,) Péter-(Uor-vitb) fi-,71 alga (Komáromi) aiSBm^ssarepék Is jól betöHvúk. Kívánatos volna, ha a terem közepén lcfüggö csillárra egy-két szál gyertyát tűznének, mert a sötétség mtslt nem lehet a síinlnpot olvisci Miklósy, Petofy „Örültjei" Bzaval-ta, sajna tetszésben részesült
Vasárnap febr. 21. „Viola"1 népB/inmÜ. A szőrének fttrott vissásan_volt«k kjoastvn, b ez okozta, hogy na előadás sikerültnek nem mondható ; kímélendők: Víols (Miklósy,) Xyuzé éa Kenoházy f Horváth és Balog.) A többi csendos.
Kedd, fobr. 23. „Szigetvári vértanuk." K«?vób készültség, ámbár ais ipar kod ás cl nem tagadható. Zrínyi (Miklósy) Anna (Tstvánny Lina) és Szolimán (Szigetközt) adtak le 1 ket^az előadásnak, tizabo, mint (Szcítml meglehetős szorgalmat tanúsított.
Csütörtök," febr. 95. „Huszáresiny,11 Borosa íSíitekben Mftrczít Jancsival cserélte fel.AIarczí (Koma* romy,) André (Mikloey) jól betöltik szerepe iket. A csigány zenészek otralnras ütl-iges nótája vig kn ntsjr-a indítá a közönséget. Hanem, hogv viselhet egy csárdai csaplárosné olyan nagy -krinolint, mely a fél színpadot elfoglalja,jneg nem foghatjukr
Saombaton, febr. 27. „Bánk bán." Nagy fába ráfi-iák a fejizét I De a legssígorabb bírálat Bem tagadhatja meg a MCtgalmM ?8 iparkodást e tiírsalat tagjaitól^ azért korán Hm felünk, hogy finseot csinálunk, ha a jelesh tagokat megdicsérjük, mikor megérdemlik. Melinda (IstvanAy Una,) Bánk (Mik-tóty,} G-yrlrad (Nagyné,) Petur (Szigetközi,) Üibe-raeb (Horváth) kiérdemelték a közönség móltá y-latét.^ ^
\' Vaaárnap, febr. 28. „Dobó Kivticza"- előadása sikerüli agyán — nsonban több figyelmet ajánlunk az illetőknek szerepoik tanulására, mert egyes eBtekben a. sagíaak reítenetBBeD\' kellett dolgoznia. A zenészek hanyagsága b figyclmetleniége megrovást érdemel.
Htrelrrés események.---—
.^r^«A Zalamegye gazdasági egyesfllate rendes félévi közgyűlésit márés/cVár Keszthelyén fogja tartani,; i megelőz*/napon Aa as 7-én, ugyanott igazgató v.hiszlmányi ülés fog tartatni, melyekre as egv.süluti Uetöleg vá|a«lmánri tagok megjelenni tisztelettel Méretnek. Kelt Karmaes, febr. JC-A n 1BG4. Uotka JVifinlr, egyesületi elnök.
\' L*Iamegya msaWgi egyesület borissati szak-Mrc, 5. Leiencze-Tomájon a délelőtti ónik-/«« lartaql.. Vgyanott ea, alkalommal a vuoaellér-ktpesdet alapító réisVdnytármlat választ-t*»asai munkák erdekében tanácskozni fog. M»kt^/pkvViVgjili •Üaatóletlal megl,]. í»W.kv-&»-.I^".^Tas»aj\'i\' febr. 18-án 1864. JS&W* .|"ln^;~koia»áiyi elnök, ét as alapító társaUt elnöke,
:n -LVÍ?lgy^,flI ^ttón.hásról házra járnak, f*ya™^*^5i,»«1W«Jo. iStnilUtórkiadanáó 8»!
^^Ju "rlWSÍ^5 •MUl Tereink segélyeiéire fwditUti^Ak\'elönaétík ssáma, a mint „ elüfi-artéti rrea saa^ayWtak ymár is mephalailja a
N^á.rak futamául/ogmdják a közeiismcré.t s tl.x-leletet, -»IyW tetukirtjfisesOlnek. - Az
^ *lTS^P an.beri.es- irány éh* ni férj-hiva-
">RffiMiBfSik¦...:,!/. :j ,¦¦
^"^t1 khWtflk" P.okoyic.^ Jino. ly^^\'~ fwV»^«Va«nlwt-«t} örök nyugafcm he-
4\' Ö3 ^
1 A Márt, B-étt dólutáb, egy h n moriss-tikv a falplrasitEnsk néaunt rfóbe, mel^ böl a jövedelamnek feléa^ttegygyninaaium épItÓBere -\\an ajánlva. Kanizsa idővel n»c^ várviiá qaalífikiljs magát. 1. ¦ ^Üicékából írják, mily rettenetes ott n nye-mora\' ise^ínyobb •oransk lovaikat fltik •agyon, hogy busával^ táplálkozhassanak — sőt\' ehenhnlásl esőtek is elöfordnltak, s 80—40-ivol koldulgatnak a kis gyermekek, ühhes jirul meg a* is, hogy sok helyütt kifagyott a bnza — wép kihltás fi jövőm,
A Svágell ¦Jtfdr; holybell vnskereskcdü a nagy gvmnasíumra szinte &0 frtot ajánlott.
A Pariiban női divattá vált a fekete frakk cb veres mellény. Kanizsán semmi sem halad oly gyorsán mintáz utáomsjraolás (kivételesen),- jót állhatunk azért, hogy nemsokára mi is láthatunk oly, magyar saomfii sóriB öltönyt; pedig ha körülnézünk — ngv is sok áUrczosokat latunk; például: nőink egy láb niagnsra felféaült, s rikító "Veres szalaggal kiókitett kakáduforma bajdiazltményt viselnek* hátul pedig haiboszuzára a hálót, mely rendesen nz erős olnj kenőcstől fényleni szokott. A többi öltözókVöl elhallgatunk, nehogy nionydörgést kelljen kiállnnunk. Ha városunk is oly gyorsan omolkedhetnék, minta divat: ugy már lonne, nagy gymnasium, uj városház, színház, kövezett utczák b légszeszvilágitiía.
A íieuszidler Jánostét o ezim alatt „Az erdővé d jogai ós kötelességei íllctolrp; hazánkban" megjelenik legfolebb jnnins végoig. A mü ngos Palini ínkey József nrnak, Sorongi-megye ordősz egylet elnökónok lesz ajánlva. Uoraénylliutü, hogy e mii nem cBokély pártolásnak fug örvendeni,
EíajioBvár.
9 Figyelmeztetjük t. olvasoközönTugünKpf\'e\' előfizetési felhívásra, melyet az ifjú írói nemzedék kíiüuő erejfl. tagja. Zilaliy Károly bocsátott ki legközelebb , lánglelkü nngy kölliínk Petőfi Sándor „kimerítő életrajzára.-1 HjszszOk, hogy azok közt, kiknek ajkán megcsendült viilaka feledhetetlen költőnknek dala, cpy sem lesz, ki no szeretné olvasni nz ép oly viszontagságos mint dicsSfógteljes életnek kimoritő törtéurtéL Ki utolsó óráig hfi volt önmagához, mert miként ohnjtá : „Utt esett el, a harcz mezején."
fl Egy_^rezgö polka" olatt bizonyos K. compoBi-tour aláírást láttunk a napokban. A mint tudjuk, e inti ezttno Alice polka, s nem íb K. a compoaíteur. Iiancm Veezter Imre. ÍJzoLlcrm téren is áll a hetedik paranesnlat.
" " isn - -o4vafl flu^Ti^íogadót -
névsorozstok közt: L. B. von Balaton-
* Az izraelita iHuság által, ssmsgogájok építési költségeinek emeléséro rendezett vtgalomj febr. hú 22-én tartatott meg Tófii J. fogadójában. Mindenek előtt dicsérettől emittondök a rermeauk^- kik aa Annyin elhagyatott, szenyeh termet oly OBinnal ren--dezék, hogy a jelenlevőket\'.valóban meglepte, fényes világítás, Jó zene (Ijrünbaum zenekara működött Kanizsáról), vig kedv. Egészen reggelig Myt a táncz, melyet az tigyos és jó nevü tánezmoster Lakatos Sándur rcndozelt. A torem oly zsúfolásig tömve, hogy nz. első frnneziákban n üinezos, a szó Bzoroa értelmében nem íáncznlt, hanem csak — mozgott. — Mindezeknél azonban többet ér az, hogy a vzól is nyert, és pedig 200 frt o. é. annak daczára, hogy pár tömött tárcsája izraelita részt sem vett a vigalom-ban, sem jegyet nem veti. Nemcsak hízni _kc 11 ára tárcsában és hasban, n haza levegőjét Bziní, hanem — előre a telttel és tömött tárczával, hol a szent ezó-lok ugy kívánják.
--* Véga minden kő szén bányának, erdürrnge-
^fr"pk ) ~Vt>[!" a "^zl^larTolr^^e^é^
mikép egy ismerősünk oly szerkezetű kocsit talált fel, melyet szél hajt. Illő ia, hogy a ^sok szélből" valamelyes részt, valahára h\'fznunkra is fordítannk.
* Két kaposvári -mészáros 23-án euti órákban, megtámadtatott a somodon erdőségben a haramiáktól. Leugrálva kecs íj okról, sikerült a megtámadottaknak mének ölni, bár ntánnok in lődöztek. A hcly-azine másfél óra járás székvárosunktól.
* J)ou. Hidalgó-Alfonzó-Szerenidó huahngyó-keddi dala, (A Paraplihan. •)
Al aoiaraj „B« ran ¦» <n sifiröm ujjn kütTft." IJo van rts én prussltm zsebo várva, ,, lídes M^riml no kotorázz rajta. . .» At egyikben képed — photográpltó, A másikban irgalmatlan kontó 1
Te adtad a szckveiztramot rája, tízivom s.pruszlim merész ideálja! _1L» rtég.iokA^egyfitt leszünk Marcsa! Nlnes oly Rothschild, kí zsebemet tartsál
...Tis iteze bor, s haromézaz csók
ogy nap,
Torok ós száj mozgásba\' mindennap; MlncB oly Gesell; ki ezt kitartsa, Adj már egyszer vakatiót Marcsa !...
Fejem szédfil; lábam ing e melléit; Jöjj te Üyrén, rezegjünk még egyet 1 Utolsó lesz ez a rezgő polka, >
:-kk»7."H- f""**>6V pfrtz és — MircsaJ_
.....P Knlcaar JánOd-áa\'tfeaso^ászíoeiHftkóaok, or-:
gazdaságio a rablókkol4v^ímbi»rádkódáB\'miatt a kaL rőgtönitélíf birówlgtór)v kötél általi hoUlira Ítéltettek s as ítélet, raj toki végre isliajtotótt Febr; hava 2Ü-án Vámoson. \'¦\'¦\':7. íi-t-i.- ;.>!-\'i---
* ÖBUiháki-jelentés. Salgeti-Irare Bsinigaagatú jelenti -Szigetvár ás vidéke t. ez. közÖnBégének, hogy Özígntvárott be országosan kedvelt Qffcjibach ope- ¦ rétiekkel 6 előadást rendez ; ugyan is ; kedden, mart. 1-ón nDajkft" éa 9Varássh_egedtttt vig operettek. Hzur-dán, márt- 2-án: „Elizoudói leány" vig operetté és „Nagy operai egyveleg." Gaöt. 3-ftn nFórj az ajtó előtt" és „Eljegyzés lámpafénynél" víg operettok.. Szomb. Az átváltozott macska és „Varasa begedü" víg operettek. Vasámap: a^amórtoj" énekes vígjáték. „Dajka" vig oporetto és „operai egyveleg.*
— A szőlő eltartásának sajátságos módja, Kio-Ázsíábnn, bmyrnában és környékén és néhány tőrök szigeten , tágas vermeket ásnak a földbe, melyek egv-ogv óririsi ngyagkorsóhoz ha non lírának és felső réazökkel körtcalakot ábrázolnak. A még teljesen órettscgTo nem jutott szőlőfürtöket ezen vermekben aggatják fel, oly módon, hogy egymást ne érintsék. Ha ez megtörtétit, a vermet szénsavval töltik megás által, hogy ógo szalmát hánynak belé és végre a nyílást légzárólag becsinálják. Ily módon a beaggatott fürtök több hónapon át jó állapotban elállanak. Február, márcziiiB vagy opril hóban a vermeket megnyitják ós a fürtöket Smyrnóba és Kons tantinópolyba a [líaczra viszik, hol drágán elkelnek. Ha az ekkép eltartott szőlőt néhány óráig hideg vízbe teszik, természetes frissességét visszanyeri b egyúttal minden lisztátlanságtól a füsttől megtisztul.
T. V-nek, N.-Kaoiua: E a iámra nem leheteti : okia Iánál moffjaloiil tuiiböl tessók. ntienili egj píldiojt. HtJ-n.\'iri cíűíí ; Bem 1htv>, 90a peni T
f. (l-nak, L—tn: KuaiSnet külilenaSnyiíaírt lírjkatilebb púűtÁra ti\'Bi::ok saAjiiodra c-zj t»omagot.
H. B-urk S.-Vira<í: M\'^rkei«tt-e 1 Várjak a v&lsutd.
UVicsej-Defc, ízlíi-TIgvraicgen t KannyU ori a aSrahláa, h->t at íJi-s iehrt maifa Is menni ar. Hóm ex au ftlsü, neta is atijlui aei. Annrtb»n niífiepett bennfinket inert a fealaad-ruág hüa.-i,
eros\' i .Na\'lil \' Nagyon U. S tmkr-Cim-s TÍg^h-i-lnk.
lurali fáircleltlk a^Us,
Hitlii\'-s: ÜitoQ/ mir n^ra tndtunk mit pnodalBfr " Aton t, rlöiiotöiult, kik poatogaa nora kopnii Upjaikal, ford\'iijan.it tiri\'t lerö.b.u a ktmi .biTataJboa, aa ily lorelok bi-lji\'gnicntcs\' k lef\'ii.
,Sifn-lmp»l b Woli, eloWaH1 ÖrQIjSn öo n*ki.
--------^^"bS^^n^^-^ojA-^httfeyals-atana..-..........._____
A B( tiliiai ItiTclnket\' h«a2aAUiata6kl ha Öa 6 klha^y^sokba
S-ii flr vnsa&rt vom üoktak fiwtßl:
„ Ko! eakian, apr6 dU,
1t rlg/ianok lo reW,
SimangAt ?3 Naßj-Atid,
InpAii umm jir hoasAJ.* M Ü.Tri<-«f: A Irröl iM8n4rbeu leite iijJin»Ä2l frlcket. A hangrerflonyrßl
eetl koaüokbo, elrva-Bslvesen veaaiak 0
t)nW«parü TUink^: l\'jat kérünk ; elof alt a< & bisoa, i, mi\',0! un k\'\'r.lejüiködik.
.ArvJ, J Klictfltto a rerfet f«.
T-yi Píns^d atnuk indítottuk.
Pa\'utAro\'t Kit tüielem a, konjrrek monnck.
^¦Lf l/raolitiimk,1\' KaposrAr 1 Ott dieoór Ba, hal ? 1 a kh^rJin ycllg nem érdemlik aa Uletük. Béke velünk.
Fdolös szerkesztő : BOBOZ ISTVÁN.
Gazdasági tudósítások.
ft.-[ÜjanBzi«v feta. 28-án. A gabnaüslet e héten ^isMJL.YAUn.7ialIan-mmt a\'mnK^te^a- szállitmény csekély csupán^az^aWidéliiSol-éTkcjsíelt néroi rnejr.-bizások rosa- és kukoricaár a\', melyekért 6—10 kr. több adatott mérőnként."Bnza nálnnk tnég mindig kedveltetik — Zab kevés késsiet; hajdina elhanyagolva ; repezo rendes. ¦
Búza 82—88 font 4 ft 25—30—50—70—90 kr. Rozs 79—82 font 3 frt 5—10—20 InvArpa fiff— 72 f. 2 frt 60— 80kr — 3 frt — 8 frt 10 kr. Ka koncra 80—82 font =1 frt 5—ló\' kr.\'Zab 44—48 font 2 frt 6—15—20 kr. Hajdina 70-^72 font 2 frt 2&~2& kr. Stájer lóher 27—28 frt.. Bükköny 4 frt 80 kr—8 frt. Bab fehér 4 frt 70\'kr,—4 frt 80 kr, Bor élénkül a kedveltetiki ; r >¦>.>": : *>
Kapbsvárviebr. 2&. Egy 24 órai zivataros havazás után, mely bármely erős télnek is érdemire vált volna, ¦¦— ismét UgyidÖ kövqtkezett, a a vastag hó 2 nap alatt eltakarodott; Bokkal-jobb lett Volna, ha lasabban olvad, muitigy a víz csak elfutott a fúld felett. A ylzárkpkban foWváBt vastagon fekszik a jég, s a víz ftílottó^ToliaTijmodrot szaggat; molnárainknak mindig van leküzdeni.Valojak.\' A gőzmalmok mind a mult száraz nyárban^ 1 mind e keniény tél folytán annyira cl voltak1 foglalva, \'hogy a gabna-készlotok magtáron kivnl/as udvcpokon voltak ösz-szohalmazva b számtalan terhes \' kocsi vissaament, nem bírván a várakozást, még aa Őrlés rákerül agabonára. Piaczunkon annyira csekély á forgalom, hogy említóaro alig méltó i ntaink nagyon megromlottak, a tcheraeállltás ¦ majd lehetMIen, Beáll (tolt borja, baromfi drága, legdrágább azonban aránylag; abl-mttjerivty mely flzinto kevés hajtatik a pFaezra.
¦WíjdíU Jtfuflf kiadó, lap. ég nyomdatulajdonos Nngy-Kani\'z8án.
Nagy-Kanizsa. Harmadik évfolyam.
8. szám 1864. márczius IC
Zala-Sonws > i K<M§
Ismeretterjesztő lap
sgéplrcdalfiig- kereskedelem, ipar, ga^tfdszat, tndomáey és mifészet-liréblt
Megjelen e lap legalább egy íyen juhaa hó l-ldl kezdve minden hó 1-én 10-én éa 20-án. — Előfizetési ár postán szétküldéssel éa helyhon háaWaniyta. egéafl évro 6 frt. ( féláwo 3 írt. Negyed évro 1 frt 70 kr — Mindun előfizető a tulajdonná kölcaön könyvtárát as eddigi fenatálló feltételűk mellett f é 1 i ron használhatja. — Nyilttór egy Petit sorért 10 kr. — Hif ttütósek négy h.isáboa Petit aorórt 1-ör 1 kr,, 2ior Ö kr. éa minden további beiktatásért 6 kr. a bélyegdnért 30 kr. fizetendő. A beiktatási dij a a lap kezelését illető mindun tárgy a kiadó hivatalhoz Nagy-Kanizsara; n lap szcllcral tartalmát illető közlemények pedig, ngy minden levelek
bérroentvo a azorkeaztőségbez küldundők Kaposvárra.
sik a vas, de nincs & ki üsse.
Nem\'roaz föld as, mely magától is jút terem, mert becses éa bíí gyümölcsöt fog az hozni a jó gazda munkás keze alatt.
Kifáradt már fülünk azon lealázó vélemény hangoztatásától, hogy N.-Kamzca mily csekély fogékonyságot mutat a közügyek iránt, hogy vajmi hideg éghajlat ez a nemzeti mi velődét*- és irodalomnak, sőt némely pökhendi bolcselkedok nagy horderejű meggy Öződétit vélnek nyilvánítani", mikor azt mondják: „lía-rátoraj Kanizsán soha sem jött "sem mi léire (fontoljuk meg a „semmi" szó itteni jelenését) a ha jött is, nem vergődhetett zöld ágra." Ily panaszok kőiben,\' melyek gyakran túlzottak az elkeseredés miatt t nagyon _é]tünk magunk ia a gyanupörrel ; mindazonáltal azt soha sem hittak, hogy azon vélemény egész terjedelmében alapos , de hittük , azt, hogy vannak itt ís Rzent akaratú hazafiak, csakhogy nem találko-közott zászlóvivő", vagy ia inkábV azok, kik erre hivatva, volnának, semmivel sem menthető .kJizffnynye] néztek a ko«ngyakflL----:-
Minden létrehozandó &öahassnu vállalatnál két tényező uralkodik: -nndftö* tevékenység és anyagi tehetség, ez utóbbi ad a műnek bzí-lárd alapot, de amaz teremti anaak tervét, alakítja s irányozza hasznotkozólag. Mindkettő egyaránt érdemel elismerést.
Erről tanúskodik a lelkes honleányok, kegyes úrhölgyek által Pesten csak a minap létre hozott s fényes eredményeket felmatatott ínség bazár , ha az eszmét létesített magasrangu delnők egy fillérrel nem járulnának is a jövedelemhez , nem áldaná-e "kegyességüket az Ínséggel küzdő tömeg épen ugy, sőt nagyobb mérvben, mint azokét, kik pénzöket a bazár helyiségébe áldozatul viszik ? Bizonyára igen.
Régen volt már az , mikor a nagykanizsai 8 osztályú gymnasium eszméje megpendült s
azóta ig.-n gyakori viÉa tárgya. A mennyiben alkalmam vult véleméhyeket hallani, azt tapasztaltam, hogy városunk keresztény s izraelita 1 ikósai egyiránt lelkesülnek ez iránt s áldozatkészséget nyil.ánítanak, de nem is titkolják a fölötti sajnálkozásukat, hogy nincs oly egyén, oly testület, ki, vagy mely az Ugy élére állna a indító tevékenységét áldozná ez Ugy létrehozatalára, alkalmat nyujfcyán a közönségnek megmutatni azt,—hogy- liof van a jo* baaaT-éa-hel-a-konkoly , hol a nemzeti mívelőtles harezosa, é hol az élődi, ki összessugorgatott bankóin pi
henva, nem érdemtTiüeg, hogy e haza Földje t ípVálja. -
A felállítandó gymnasium búi származó szellemi s anyagi -eredményeket tekintve, legnagyobb haszon Kanizsára háramlik abból, ezt nem lehet elvitázni, s így bizonyos az is, hogy annak létrehozatalában ezen városnak kötelessége leginkább fáradozni s aránylag legtöbbel járulni. A külső segély csak akkor indulhat meg, ha lelkes kezdeményezést s hozzájáralást lát, igy majd könnyebb lesz kérés áhai boi-dogohri. " " " ~~
Talán senki semJyoU ezen ügy. kedvelői közt, ki Ö^mtén néni""örült volna Tersánczky ur ajánlatán, ki az ajánlók sorát jelentékeny összeggel kezdé meg, akadt is még néhány lelkes polgár, ki a példát követte? —¦ De mit mondtak a kislelkUek „könnyű volt ajánlani, mikor ngy is tudták, hogy a kiszabott idő alatt nem jő létre," sőt az érdemet homályosítani akaró gyanusítgatásokkal léptek elé. De mi jól tudjuk, hogy az e lapokban b másutt is közlött neveket még sokan fogják^-jelentékeny összegekkel követni, csak indító erő kell,azaz: ütni a vasat, mely már magától elkezdett melegedni, mert halasztani való idő nincs, hacsak BLucza-székea-féle közmondássá nem akarjuk átalakítani ez Ügyet, mint olyant, mely soha sem fog megtestesülni, akkor pedig" kár volt
szólni is róla; mert ha egyes emberben becsüljük a szótartást, agy követeljük azt a testületektől, melyek közönségek érdekét tartják kezeik között.
Mintán pedig tudtunkra van, hogy Kan fan*, város tanácsa s illetőleg képviselő testülete pendítette meg annak idejében es eszmét, ngy joggal vethetjük rá mo«t SMtneinket a várhatják ^l? a dolog félben nem hagyását ezt a követ-k-ezeteao<5g-4úvárijav ha ^aak^eddigi törekvéseit semnnseknek nem akarja tekintetni. — Ha pe*» _d.lfiL bokros teendői ezt-nem engednék, ngy mindenesetre bizottmánynak kell alakulnia fér-üakból, kiknekrez""ügybemett niíndaiT"lépése arany p-de nem követelnek a léptekért aranyakat , keblüket a tanítás\' és nevelés szent ügyének szeretete dagasztja a nem fizettetnek minden leheletet forinttal, egyedül azon édes meggyőződéstől lelkesülnek, hogy a nemzeti míve-lödés életkérdésének megoldására buzgalommal működtek,
Tndom, hogy lesznek, kik ezer ellenvetés közt különösen azt hozzák föl, hogy a mofctam
Tíyomaszió állapotok nem alkalmasok iry:vi?L lalatra, hogy berkeU várni a ^oblTjÖvjSt. "De szerétnénr tudni, hogy fogadjuk majd azt a jobbat ? hogy fogjuk Üdvözölni ? nyomorú anyagi álra póttal, tespedt s elhanyagolt lélekkel, nemde? Kern kell-e kétezeréin odamü-ködnllnk, hogy kitartó akaratr nélkülözés közty ¦kivívjuk magúiknak azt, animtDessewityEámil gróf e három-egy szóval jelzett: BsxdyTmkt súlyunk , súlyunk 1" Eldobjuk-e E^bbadtaágunk-ban a szigorú vagyonkezelési, a mextékletessé-get, altassuk-e szellemünket, hogy a bekövetkezendő jobb jövő átmos szemeinket fényével megvakítsa!2 a járjnnk-ngy, mint ai evangéliumi esztelen Bzíízek, kiket készületlen lámpával kezükben lepett meg a Vőlegény, vagy tegyünk mit a rósz szolga y-ki esak *gy girát kapván, nem iparkodott azon nyerekedni, ha
adjatok a kesémbe...
Adjatok a kezembe egy poharat 1
Annyi mosi a Judáacoók, s ugy mar, harap.
A hü leány csókja volna idea még...
A sok könytfil keserű ca édesség.
Akkor kapunk egy csókot a szép lyánytél,
Ha mar ssivfink, a bú miatt nem lángol.
Adjatok hát kesémbe egy poharat 1
Ea kedvre gyújt, ea még édes csókot ad.
Hull a levél, a mi zöldéit virágzott I Feledjük el est a csalárd világot. Mennyi szépet ígér minden tavaszszal... H őszre minden virág, remény ugy megcsal 1 Hiszünk a sok szép szónak, nfl kárálnak: 8 mint őszi köd, ngy száll reánk a bánat Adjatok hát egy poharat kesémbe 1 . A megcsalt aaiv, reményit, hadd feledje.
A napaagár oly meflawí jár, oly hideg I Nem találok éú már egy kn lángnál vet... Hideg Ösaaael egy posatortfla melegebb u Hint am a iiap, mi.olbniryja aa eget. Mi egy barát, a egy szop cualád tüahelye ? Ozak aa órai, kinek nittesen flönkije... Adjatok hát kénembe egy poharat I Nekem senkim sinos... ea egy még lángot . ad... CSEPELI BÁNDOB.
"Egy Wertheim szekrény vallomásai
Anno 1861-ben láttam világot Wertheim és "Wrnsa nrnk bécsi gyárában, s miután itt a raktárban kfiirfpnafiriltfinnfffini én rm^jnftg-tm r"iiiitt TT,tlAwy
bankár, nagykereskedő, Hauaberr caak orrfintor-gatva nézett rám, — le szállít a ttam vasúton Pestre, gondolva tulajdonosaim : hogy van elég magyar ember a Lajlhan túl, kiknek én ia — nagy leszek.
Pesten máaféL évig lepett a por, penész, senki rám aem nézett a végett, hogy megvegyen. Jöttek arany, ezüst gombos, sarkantyús magyar urak, s midőn egy-egy pillantást vetettek felém, Bzints leolvashattam arczokról o sóhajt: elfér nekem a zsebemben Íb, a mim van canis tota mater I a német ezt csak azért küldte hozzánk, hogy csúfoljon bennünket.
Egyik reggelen, épen midőn porolt a segéd, lép be az ajtón egy alacsony termetű, széles vállú, kicsiny, fekete bajosan, ezigány képű izraelita, térden B.l*j Wpn**"*"; Iropta^AJ
fején; kesében ócska nádpáksa.
¦— Valamivel osolgélhatunk, kiheB- legyen ese-roncaénk? — szólltá megaa elsőaegéd.
— Én Tausender Izsák vagyok Somogyból, ha-BBonbérlö ós gyapjukereakedö.
Mtg e szarkát kimondta, apró, fekete ooemei rajtám TUlogiany a bal karja üi}a ugy M"volt dagadva, mintha kapuba alatt legalább ia egy aomodari, végy bbÜí kölyökdúda fuvalkodott volna I,.. Pedig, mint utóbb megtudtamy egy egéaa borjnbőrből ké-"\' néven ismereteaj BBéjyeuKedett tói egéaá Peotíg elŐbnjnL megárt a napfényj.L,.)
ipü izraeiiia, wr----7 \'
— Saolgilharonk valamivel ? — paólitá másodszor is Tánaendert az elébH segéd. ......._._.r
— Egy"Wertheimőt azeratnek venni; már nínca maradáau ^ .soktól az álkcaott rablóktól; a mi kis filteoi Tslónk T.n, ódákat* legalább fl "\'
gaj majd beltrakja.
> &ugint rám pislantott.
— Ab, tessék kirem, itt nagy TálassUa Tan; « itt 800, ia 600, 1000, Í0O0 stb. frt. Aliiig kincsét beléjök lehet simi, oem elnanLsg, sem el nem vissik. -
— Épen errST aketörid aseratn4m magamat bisteaitani. ¦ ~ \'~\'
— A ki iameri a Wertheim neYet, u biitoslrra n éreabeti magit. teckSaelebb egy megy. nénsil vitték el benne, ij. rablók nem tadrin Tele mit tenni,— kint bagrtak a raes5o_Astan Konstantinipolr-, Béos-, Londonban égess napáimra égettek, ipen ni ennek teslTÓrje felett (rám mutatott) a> Blftt, s míg sem égett el_bonnejl bnnkjegr, i= faxadoaott n segéd ajánlgatásában, mlg Tansender oromtelt anseul ssoritott egyet-egyet karjiTal baloldalán, hol a bor-jubőrben aa cseresek már dreiocbrittet jártak, a bii- » tosság édes ontadatáuan. -
— No, kát eat itt majd megpróbáljak; ml ne áraT —Kírdé Tansender. - . L
— Ennek saebof! -ára 1009frt-O. é. s nemiell próbiliiL midón.e flrme keeenéget Tálleli- ?
_TFirmn bin und her,\'-re nelknl én merj nem
. -T-JBá épen ngy tetsaik, ám legren, — feleli e segéd, — de bit mi less a próba?
— Hit, p astán emberi ert. (Jór hogy * Tieet_
eángyta.) ¦ ^
M1ÍÍÍ
_.ef 34 §>•
do
ezt teszasttk, nemptak hogy ipib J8v8re
— f^al^Ss^x í^
. ^í^lj^jjgífjAyeg- embernek—mondta ím e»t a nagy latin kiflíö.
Hogy tehát a kanizsai 8 osztálya gymnn-sinmből valani legyem, a t. váron tanácsunk, vagy egy ajakulandd bizottmánynak kell oz
• Leg*ny«gyl«t Nóg^-KVsniasto.
A tanodák, tudományos intésetek, kópaö égylo* tok s Bbb eleiek kBsölt, méltó, helyot foglal el, as ngy neveseit Lég én y o gy 1 é 11
________ Hem minden-ember részesül, asonszcroncsebeo,
hogy iskolákat végezhet; ha pedig — mi sokszor megtörténik — egy ily egyén elhagyva gyermeké-veit,* megtanulva valamely mesterséget, niidüii munkája után él, s isorgalma — vagy a véletlen által jé anyagi helyzetbe jő; akkor érzi csak a hiányt, me-Jyut pótolni nem lehet; csak akkor siratja meg keservesen, hogy gyermekkorában nem tanult, vagy ¦nem taníttatott. Van sok eset arra is , hogy egyik vagy másik mosterember^azórt nem boldogul, mert nines-semrai képseaség*. Pedig nálunk már természetté vilt, hogy sok saülo, tanulni nem akaró gyer-zrrr-^r-:_:-7rr_-agcfi; rmeyaST te kglvok, ha tjein la-
4.(gy-j»n e»n« lparosatálylyal Is, aa..ngyneyMetl ~" *gWk*) lisWIlss Pedig sokssor egy szerény ipa-\'tmii Bbb aztrt)ea|i-^berség r^Hk -fLmJBí Bpk^Je>
jít-fo önhordó aramban y etssrt ápoljuk azt."
"SK-esf^ílBe* /Ít2líu»\' tt.fár*Í gyjmíkeot várunk,
nnlsz — oda adlak inasnak 1" Híntba bizony az iparosoknak cstipa fnjankókból kellene lenniük I A ké-
Dan^rnáa szóljunk a -dologhoz: tegyük fel,
hogy Ttok szülő szívesen taníttatná gyermekét, ile nincs módja, nincs alkalma — tűkét mesterségre adja; pedig tanoncz korában az ily fiu semmit sem tanuk mivel a vasárnapi iskolát csak nzért látogatja, mert elmulasztás eaciéboa fel nem szabadit tátik ; lia marad idojo — azt inkább mulatságra fordítja, nem éri fel gyenge eszével, hogy mit veszít el — s ezt nem is lőhet c*odálnirply egyénnél, kinek gondulatai zavarosak, b csakis a képezés által tisztázhatók.
M+kép lelteiíiwa tubát segíteni azon, hogy az ifjúságokban iskolákat nem végzett iparosok inoglutt korokban nyerhessenek annyi képeztetem;— mennyi
v elégséges áüásükuTTí^"~ —==--=-------- ------
Erre a felelet; „Legényegylet" alakítása. Igen, f a aaóh hely — hol nz, iparos-segédek a hiiinyzö ia mert?leket megszerezhetik—csekély pénzért, BŐt a rai több—még mulatságban, élvezetben is réBze-sülnékr-1
Tanúikat ott a kí akar — nyelvtant, te rm észét-UnV földleírást, mathcmatikaU rajzolási, zenét sat. E mellett oly nemes élvezetekben részesül, melyek szellemére jótékony hatást gyakorolnak"; mflvelödik, .unom társalgási modort szerezhet — egyszóval: mit gyermekkorában elmulasztott, azt mint fiatal ember mindig heijrehozhatja.
Erkölcsi\' oldala még jótékonyabb, főkép oly emberek jeliuméré, kik nem bírnak elég nereiéssef, s ennek következtében, sok ballépésre— sőt erkölcs-tolenae-gro, vetemednek. Hert azon a pénzen, mit korcsmában elpazarolnak, a hol semmi jót nem tanulnak ; jólétüket vásárolhatják meg. -^.-Társadalmi élotünk mételye, hogy sok művelt ember, a nála szellemképczcÜehebbct lo szokta nézni,
részét aa iparosok:képoatk: miért no lőhetne tehát itt Légé ny egy le tat alakítani, hiaa övvel az illetők CBak saját maguknak használnának — a mint képzett emberok, nem Ionnénok ugy háttórbo szorítva^ mint — sajnos "moat vannak.- , ¦;¦ > ¦\' >¦ ! Városunk ngy,1 mint n megyo nemeslolkíí, áldozatkész közönségétől függ, hogy az eszme való légyen; vannak tehetős iparosaink, kik szakmájuk a hozzátartozóik jóléte énlekébcn, nem fognak némi áldozattól idegenkedni — hisz nem kellenek Ide ezorek 1 Nézetem szerint 200 alapító 6 ftjavnl képessé tenné ez intézet létrejöttét — további fönnállása a szorgalmas látogatástól függvén. A fo- 6b elsfl leondC, a választmány szervezése, ennek felndata Lenne: az alapszabályok kidiilgtizáan, alkalmsa\' helyiség felvétele — mindjárt több óvro, b a legszükségesebb könyvek s lapok, nemkülönben más1 ízükBÓgeB kollókok bcszer-1 zóbc A mi az igazgató b tanárok választáBát illeti, az, az egylet azajvozéBű végeztével történhetnék meg.
Ez eszme felkarolása ractéro niindenck előtt megyénk érdemdús fŐpásztora, nagyméltóságú éa főtisztelendő R an o 1 d e r Ján o a ur ö excellentiá-jalioz forduljunk, elóbo terjesztve legalázatosabb kéjesünket — LLilv_o_ kcgyPB..párifugásaért. Ugyazinte, megvédk egyházi a világi méltóságait ia iparkodjunk kérelmünkkel megnyerni Ügyünknek; a minden jót, namest pártoló, a a hazai ipar felvíruláBát szivükön hordó honfiak — meghallgatják PBedezéneínkot.
ARA1SYOSSY LAJOS-
Megyei tudósítások.
Lengyelt ti ti, 1804-ki febr. 17 én.
Utolsó tudósításom óta alig száradhatott fül a ténta tollamon, s máris újra kínálkozik tárgy, melyet a nyilvánosság elé kell hoznom ; sajnos, hogy a közlendő hír által nomzetünk egyik undok sacnny foltját — rósz következményével együtt — kell a t. közönség előtt feltárnom.
Boraim kizonysagnul\'szőlg^jiin a\'h^é^fi~lLuT-_ főből merített következő eset: Az ide alig félórányira eafi Púszta-Szi-Gyürgyiiri urnságí azolgálaiban levő Kun Ádám, néhány hét előtt két darab tinójáért űszíi-kot caerélt, azok o napokban eltévedtek, minek következtében ő — tiaztjo engedülmcvel — felkereaó-sokra indult — Egy napig neje is vele volt, do ezt másnap bazn-küldó, s caak maga fulylntá utjár. — Megjárta a környéket mindenfelé, mlg végre f. hó líí-án betért a gárdonyi korcBmiba, itt bort adatott magának, — hihetőleg azért, minthogy a bor kifizetésére pénze nem volt — „d u h aju-nak adta ki magát. Később as ispánlaknál enni a inni valót kért, és as ispán hollétéről tudakozódott; enni s innivalót kapott, Fkőrdéaéra azt vátaszoták, mldzerlnt az Ispán Borónyba ment. — Ezzel Hácanak vette útját, a ott a korcsmában — ismét mint „d u h aj" bort parancsolt. Alig ívott egy—két kortyot, midőn abehal*
Ja|Dso koc5ÍrobogáBra-kÍBzalad^.í||w^i!iára, vbIÓqeí-(Lule& azt hl vén, hfáfr aa iaoéM&m do csalódott, fhls^bgy aal^t^áipTcBÉL^Öplt r^iíi^okára azonbnn ^Si%-6^«> *t&-Ym[vXt&n ia. - Az ál-dwktlJ^IW^r^átógMj^^ a,l»pot-
•hán fáflarlóaWá 4 ftfmr *Íp|taeVK^ azennt „n o-Ü-á n y g Br«« i«\'kii>a ráp^m/metŐlog, hogy a bor érát kifizethesse, míg másak azt állítják, miszerint tudakozódott volna tölo: nincsenak-o üszői nála behajtva. De az Ispán mogíjodvo tovább hajtatott, éa zajt ütött a faluban, hogy őt ogy zsivány — ki most egy korcsmába tért be, megrohanta. — Ez alatt a „duhaj" ÜBBzeazedto Bátorfáját a L o n g-y e 11 ó t i fölé; jött, de u hir lagyoraan |ter^sdt< el^aifalttbEái, a az ötíszegyült ÍakoflBág",ál"rö"áf utáák\'o\'rddt> auhh\'nczot üzöbo vette, s végre elálltak útját"j ekkor már az iskola mester ia (aa eddig már -5—4 kézben megfordult fegyverrel, melytől mintha félt volna) utolérto öt, a miután a „duhaj" a mentor többszöri fölszólítása daozárn sem adta ineg magét, aőt a reá irányzott fegyvert megpillantván, baltájával merészen a elszántan badonázva védte magát — Ós á mestert halállal fonyegeté, niiro ez a fegyvert elsütvén, úgy állon találta, hogy az egészen összezuzniott. — A szerencsétlen földre rogyott, do oazmélete csakhamar viaz-ozatérvén fölkelt a a faluba ment, honnét még éjjel Lengyeltótiba kísértetett. Egyébiránt nagy gyávaságot ámít cl nz egész falu kitódult népo (svábok) azáltal,hogy senki sem|mert feléje közeledni, A Bebcaültet másnap gyógyítás végett Marczaliba szállították. Dorzalom volt reá nézni! Felgyógyulásához kevéa a remény, dotnóg igy ia beazélni soha Bem lesz képes.
Hogy nem roaz Bzándék, hanem valóazínüleg jószágának olVesztő FöTötti liújá ia~ clkeaeredésé vihette Öt emo tettére csaknem bizonyos; tanúskodik erről eddigi becsületeasége a jó magaviseletű. Némelyek elkeseredését neje hűtlenségéből ís magyarázlak 3 követkesteíik.
MOEWCH KAROLY.
*1 Hogy kiírat érinb, ut a \\. oIt&só tnilni fű gr ja — a nern fog usbcstolni B fontfLLi ki ti toló. L _ Arnu/osaj.
Pu«,zta-Sst.-3ffáríoa, fobr. hó utolján. Tekintetes Szerkesztő ur ! Remélem nem fog kopogtatásomért neheztelni. Mint minden becsületes, bonját szerető, azért htdní késa magyar ember , úgy ón ia iparkodom hazám, illetőleg szülőföldem fölvirágzásának előmozdításához tényekkel járulni. Do mivel a mindenbitó nem helyzott oly létbe, hogy anyagi álduzatokat rakhatnék éa nyújthatnék hala-áhíorntitl-a 4mzííotiárának ,¦ oat-aáok mim van.— Csak egy kis pusztáit lakom, do mégis figyelemmel kísérem a hírlapok utján e hazában előforduló b hoa-zám jutott eseményeket. Ugyan ia, becses lapja hasábjain magasan fentiíobogó Bziwel olvastam, mily ajánlatokat tattok szülőföldem lelkes polgárai; egy kttnondhatlnn édes érzés járta ét keblem szentélyét, mely imába nyilvánult a nagy lelk&ak életéért 1 Éljenek Ők soká — soká, és élvezzék ama örömöt, mit érez a kertész Baját keze által ültetett fácska első gyümölcseit szemlélvén 111 Bár mily aztvhesszólólag hatott e hír reám nézve, mégis leverő volt as, hogy azok CBak néhányan vannak, a hogy nem elŐasOr alapot, kanom tetőt kendnek azaz akarnak épiteoi. — Ezzel oaak azt akarom-mondani, hogy elemi tanodtU inkát iparkodnánk jobb karba helyezni, mert ezek — véleményem Bzerint minden nagyobb tan- és nevelőintézetnek alapjai. Már pedig N.-Kanizsa város nom kópoa ilyet előmutatni.
„Hiszen vannak normális iskoláink" fogják mondani : jól tudom; do milyen ?1 mert aa nem folol mög
7----------Méj^ys«cr_rám mutatott Tansender mpgráz-
kodtam,\'fl kivittek alíákosrar Jelen -voltak Eiagru-. beL-Franozi aeged, három várusi tanü: egy tÜzrakó éa Tansender.
- — Tehát kérek egy százast, —.szólt Eiagrubcr a váaarlóhot.
Ez ugy megijedi; rÁintha.valamelyik azegény-legénynjel lett volua dolga a háraagyi erdőben.
— Kérem,én bizonytalanra nem reszkírozhálok, eiaa^Udó,dolga. „ ;
E szóra elővesz Eisgruber egy caomag haiilvje-Or*y.wJ*« Helyezi; rám raknak fél fii cserfát, a megkeidődőtt.a pokoli töa, melyhez ké pest a misun-\'Kmel.g»ég, a dán,hadseregnél, novemberi délután. Ily melege csak egy konstantinápolyi pénsSgymiiiisz. toi^ekjíbet, midén a nagy nHOO,000 redifet zászló alá-aaóltti ¦
Lf "iXMlbelol3óráig voltamPlntó kormányaalatt; MK.senderi.\'Váfiy-soTár pillantásokat vetett rám, mig - ween-lsssinlrlbulvén, a rsmtisg lmnkj.gy^n.a .vei. telelt ki egy* rojt-kembBI, hangos tapí ijsitt. ->¦-,! iVtután beskállltettak tf[ro: a kereskedésbe. !!1 ,r~ W-\'rt.raegvagynnt.Iírr\'JtláttoH»segéd. -=.llég nem 1. — visionsaiTenagnder, , — í.rni bej.?
— llátrji van még .aa erő. próbája.
¦ ,l «e«j«iza,r ritnr.I, s hozott • nt.gávatTtat izmos kováítlegíoytif.Mitg TaradsA, f.Jsa\'e en kilesik-
jLLXÍ?-VII?*r p"lk* T0"> *rim «">°»
egeaa dabieejcível, - /.
T^!2Í2íí!?*ífk ^*ei»iégf,rjeien-ellenálltam, TTOrferlt.^i.-n^^ , pár óra alatt már
Az útközben több nézőm volt, mint a nemzeti szinbázbftn.nsuj pálya vígjátékoknak. -
Bogliiron a pályafőnél négy ökrös Bzekérre tettek, a hogy uram az erdőségeken könnyű íelkiame-rettol utazhasson ét, vagy~14 darnb ezorcBt belém pakolt, HoBt tudtam éa láttam, kivel leBzjdolgom; ki nézett volna ki ezen fekete kapuiba heleazoritott. legfeljebb kóbor schachternek Utazó, fél emberből czerest? Nincs oly merész phantaaia...
Egy 24 Órai rökögés után itthon lettünk, Tansender uram szép festett Bzobáiban.
Mielőtt bevonszoltak a szobába, elegét\'kérdezősködtek rólam a csalódok, többek "közhöz claő béres:\'
— Ugyan Izsák gazda (mert nagy gazdasága mellett ís csak igy hivták)L mi frányaszorlehct ez?
— Ez János áblfkhöl erro jhön majd az ón cphitáphiumom, — azólt csörvo-caavnrvn uram, senkinek sem marvén megvallani a valót. _^MiuUn bizonyoB szeglotben a padlóhoz Icazorl-*9*ta*,-iirtgTnHin Is flTfltnurnt fáradalmai után, bezárta az ajtókat; befüggönyözto nz ablakokat, a elkezdett pakolni; két-három íalmárjoin., íróasztalból-utoljára egy szál padlót szakított fol, o oly nefeén zacskót omelt-ki alóla, azinte izzadt bolo, mig őrlé-semró biz\'a. Mindjárt éroztora, hogy aranyok, mort valami izokntlaq érzés fogott el érintésökre.
- "°g IcVón a bonakolás,. raindch azeget-zugot "^^ff^Inea-o. valaki alazobéban. azután egéoz áhítattal llytjff bestédét tartott hozzám: -
-Wertheim\\ . -.• , VtíP-iW.^to.wíiai.,rtUaohodl ki tógcdol.ki-hDítalak Pestnek aUUlségéből j no liigyotmk ón kii
TülíMÍflé^urKld/ ¦ • • ¦
Légy néma mindig, akár ki szólít j. elég neked ha ón velem beaztHa\'z.1 :\\ - \\ \' "L
Akár kapntoa, akár BZÜrös e"mbe?-jőjjön a szobába, — tudd m\'ig, mindegj-jknek pénz kell; az el-söro mosolyogj, s moaolyod azt árulja ol, hogy nincs; mig az utolsót figyelemmel-kisérd, mert ea rád is ronthat, kivált ha éjszaka jött be.
Rettenetes vigyázó légy; ha én hajlongok valamely ur előtt, leültetem, hízelgők neki, — ez azt jelenti: hogy önnél van mit — fejteni; hogy gazdag ember$ okkor to ia mosolygó arusot vágj a légy kí; azen...
Ha pedig csak olyan foghegyről beszélek valakivel, lo nem ültetem, as ivarral nem kínálom, a mindig az ajtóra nézek, — ez antiak jele, hogy coak olynn Volöntér-félo emberrel van dolgnníÉ, ki legfeljebb vinni akar, de tudja Iaien, mikor npzna; okkor légy komoly, húzd öaazo arezodat, a égy<ít ao azólj.
Káni felcBőgetn többször aopáiikodva fog rád nézni, midőn a boltos aagédék, divátSrtíanök háborgatják, — még no ind alj \' rajta, majd még\' fogod ezt Íb szokni; gondold mog, egyedül ón vágyok a to urad !..,
IstontŐl elrugaszkodott, aémmiro való fiaim — a hányszor oaak itthpnnon.:leszek — nagybatt fognak valjlnlni, kényazerlteni. mindenféle Beorazámmal, az órakulűfltól fel a generális kuícflig; a penooailus-tól kezdve, a baltáig. Lógy oríÍB, kitartó, a gondolj viasza .\'Rákosra. < . - í, ..
Midtín Banditok, ea azt jelentir hogy meator-orabor vizitünk van, a vagy bőrre vag^ poastóra kér pénzt; fol, ao vodd; no MIj aommit; esektfll nom aok várni velénk- van, mart leórkcséacd előtt már végig nyirtem ökot.,.
_ Ha" szememre húsom kalapomat; akkor sae-gény kéreget.
Ha vulakii-megcsókolok, ez ost jelenti, hogy közel atyámfia, de csak vér aaerént, nem pedig ne-ked is; azért ogóasen oly idegen légy, mint má-sokhos-
Midön erős hangon azt mondja kint a folyosón a szakácsné „nincs itthon aa nr," —• annak jele, hogy vágy színészek jöttek, vagy a templomunkra kéretgetnek; vagy valamely bálba hívnak; nekem nem kell sem bál, sem templom, te vagy as ón vigal-mam és üdvösségem 1...
Ha verekedem, m mindig já jel, eoert akkor tudhatod, pénz helyett — bottal fiaettem kl a cselédet.
Bont a szobákban levén.pedig sírás-rívás, — ez esetben is téged kíméllek, mert es, olyankor szokott történni, miaun a kamasz gyerekek ruhára pénzt kérnek,\' a felöltöztetem 6ket — nádpálczávol..
- Kezemet dUrásölvoy aa ükség, megtagadásra gondolj, ha pedig bnlfeleraet szorongatom, bizonyos, hogy valahonnét pónat hoznak. ;
Ha csuklóm, ekkor imádkossói, mert káromolnak ; a érős dörömbölést hallva a "kapa alatt, vágj jó képet, mert nom vendég jön, hanem gyapjút hoztak.
: ISaek "legfőbb\'kívánságaim, haáí szokásaira, melyeket-telesj tudatni akartam, a többit majd megtanulod Időnként,
Arra kérlek pjég: l^gy mindig hő óa igas hozzám \\i*AkbdaV;N^-* n@ Ir^U^aenkihek a világon, a ha meghalok/ periétől tegyüítf tegyenek síromra, mert egyedül ugy alszom nyugalmasan, ha ott .Is ve-lém\'leaMii örökkön 6a ürükké"\',..
Most -magamra -bagyott TauBöndc-r_ m»-i& - ffani-ment valahára a család tagjai közé, oly lelki nyughatatlan s ággal teljesítve elébb kötelességét, mintha statárium előtt állt volna.
E nap óta nincs nyugságom.
Alig megy el uram a gazdaságba, Náni asszony már jön, czirógat, esennen nézj ót-átkarol, de fogadásom nem törhetem meg.
Két kamass gyerek (ngy hívja a cselédség, hogy: ifjnr) folyvást vallat, kulcsokkal forgolódik mellettem, fi midőn Bemmire sem megy velem, hat tártalan káromkodás közt egyet-egyet mg rajtam.
Mindegy! fogadásom meg nem törhetem.
Jön temérdek pénztkérö, könyörgő; majd a Bzivem raped meg sok szegény gazda jnjveezeklé-sén, — do némának kell lennem I...
Pedig, ha látnák, mennyi bennem a kincB. _
Oly csomagokban vannak a bankjegyek, mint kárvallott embernél a sóhajtás.
Földtehermentesítósi kötelezvények részint zálogban, részint—mint tulajdon.
Arany, ezüst, ékszer, egész terhekben, alig bírják Bsiv-kamaráim.
Tömérdek betáblázott kütolesvóny, sorozatban.
Sokszor oly fény, világosság van bennem, hogy kl hirtelen ránézne, bolevakulna!...
Azt hiszitek, tán os arany, gyöngy, vagy ezüst adják ezt a fényt V \'
Noml a sok szegény ambor ktinyo, mely a — váltókon ógII... KOBÜ2.
kós," Aa előadás nem föleit meg mindenben a várakozásnak. .Említést érdemelnek! Bózoi (SsTgetkttal-nó") játéka Jó, éneke szép, KárVnayné (Nagyné), Szárnyai (Szigetközi/V Hárttm (EroBÓöVcs,) jók. A részeges asszonyok jelcneto Vig koi^oí fogadtatott; Horváth jó komikuma általtfiat kl.Benose (Arvai) jobban vigyázhat játéka- a kiejtésére, mert a szóra-gokat Igen én okszerűen hangos tatja. ^prndl;(Kama-romi) nem caoda,-ha o sok üres hely TlAtt^fl le volt hangolva.
A As Itt müködS. sEintársaiat B^og Álajoa igazgatása alatt, Zalaegerszegen keresatül ntasván, ott G azini előadást és két operettet rendes. Reményijük, hogy e fiatal eríikbiil szervezett társulat -.\'mint itt, ugy ott is kifogja a közönség méltánylatát érdemelni.
A Lápunk utóbbi számában említettük. Ter-aáncsky Mari és Belus Teréz árhölgyek gyűjtése as Alföldiek segélyezésére, 281 frt o. L mely öaaacg a Családi kör szerkesztőségéhez el ia. küldetett. As óta ismét bejött 19 forint, mely utólagosan küldetett el. Ea így hölgyeink fáradó sásának gyümölcse éppen 301 forínt o. é.
A EnWmeB-polgártársunk Kísa József úr, ki as ínségesek számára a város tanácsa ál tol rendeseit gyüjléahez 20 forinttal járult, hölgyeink gyűjtését ismét 10 forinttal szaporító. Jó est tudni sokaknak. Szenvedő embertársaink nevében kívánjuk tisztelt polgártársunknak; hogy jó cselekedetek esskueló-sére soká, igen aoká, tartsa meg as ég-ura.;-. i. t
A Höa böltemény. (Báltér Flórián) dallam szerepi. . — - . .
Három, ifja világnak megy Édes reménységben, Mert közülük mindegyik-egy; Höb a levegőben.
Elmentenek — egy visszajött —
Suttogó csendesen, Szívo vágya, forró lángja
lm teljesedésbeu.
A természet csodált míveU
Lényének miatta — Sötét éijel — nagy gőzerő,
őtet visszahozta. (Beküld.)
._._____A Az itt miVködS Bgíntáraulat játékrenda a- kS-
vetkező: Szerdán, márcs 9. „Huraarisztikns felolvasás" és „Jól ör/Ott leány;" 10-én, „Varázs hegedű" operett és a „8-dik pont ;u 12-én BDeborah13;án\\ „Marcsa," az ezred leánya* 16-én, „Szapáry Péter ;" 16-án, BFalusiak;" 17-én-én, „Bíbor és gyász;" 19. „VarásS hegedű," operett és „A Bzerelmes nő szabó;" 20-án „Hangverseny és szavalat" ^
A Most bizonyosan állíthatjuk, hogy a Nagy-Kanlzss Sopronyi vasat épitéüére a munkás kezek ezrenként ajánlkoznak.
A A varasai hid egy részét a Dráván— a roppant jégzajlás szétrombolta. \' .
A Szent-Lászlón, nagyszerű lopás történt, egy vasúti válalkosótól 4000 frt késspén? és 5000 frt értékű váltó raboltatott el.
A Tavaszunk kinyiltával e hó 19-én, ngymint évfordulati ünnepén sz. Józs ef n ek, jci nemcsak a családfők és, iparosok; hanem a ss. Lászlóról czim-zfitt sz. Ferencs-rendi atyák áltál századokon át tör-hetlen hűséggel kezelt .plébániánk 8 segy házának is
35
caóljdicjko. VegjEÖfeossCisyontcínt. As clnö fioszlály^. hol 70 gyarmeknél —¦ ha azt akarjuk, hogy a tanítás és növelés kesdete, minden későbben aaerjaendö tudományok támasza legyen—- többnek lenni nem ezól-szerü, mert as -oktatás** nera lehet .ofly Intézni/ hogy az a gyermekek tormészctl hajlamokhoz mérten a legalkalmasabb legyen. PedigH.-Kanízsa 14,000 lakával bíró város 1. fioBztályában 200 gyermek ül ób nyelné a tudományok alapját, ha. arra aans egy szegény tanár elégBéges volna. — Ea így vagyunk majd minden oaztálylyal, — Már pedig, na az elemi osztályuk-bag nem fejtetnek ki mindazok, mik a későbben szorzott tudományok felfogásához, megértéséhez, megkívántatnak, hogy a reá fektetendő tudományokat könnyen elbírják, nem tudom miként érünk czélt; hogy a gyermekek, emberekké képeztessenek, kik eszüket jól használva, erkölcsösen gondolkozzanak és cselekedjenek, azon állásuk és hivatalukban, mely okro hlvatvák, ügyesekké ós hasznosakká logyo-nek.
„Majd ruegjü az esse, ha nagy leaz és gymna-siumba jár." Igen is megjÖ; do amit Forke megszokott éa nem tanult meg, azt Ferenoz nem hagyhatja el — óo nem tudja*) Ha aztán Így városunk sarjadéka e szerint neveltetik fel, esők felnőve tesznek valamit majd annak előmozdítására is, mit nt. B ... i I. ur, o lapok hasábjain szomorodott szívvel megemlített.
Még nagyobb megütk\'zésscl olvastam , hogy a „Dalárda" által rendezett álarcsos bálokban nom ia igen ritka Volt 2—300 ftoo bohóca öltöny;0\') kedves ftíldieim, ha ily óriást léptekkel haladtok az örvény felé és még a fentebb emiitett czélt ís elhanyagoljátok akor: ftHongarÍa non fit, sed fuÍLB Pedig "á nagy Széchenyi megfordítva mondta.
Először tubát alapot éa azután a tfihbit építsük feli NYARFY KAUüT.Y.
Mohács, 1864. febr. 28-án. A Duna azerencsésan szabadult meg terhétől, t. i. a jégtől, mely a kemény hidegtől helyenkint fél ölnyi vastag is vult, s ezért sokan féltek az iden ia vizáradástól. Két nap elÖU mozdult meg városunk alatt, b ma már lezajlott. Ideje is már, hogy a „szokó" vizet láthatjuk, az embernek szinte egyet dob-banik a szive, ha a hosszú tél után ismét ébredni látja az ös folyamot, benne a csintalan halacskákat nyílsebesen lejteni, a habokat szelő hajókat büszkén evezni — e látvány a dnnapartl lakosnak ritka éhr-setet nyújt. A gőzhajó társulatok ae bánják bic, ha prüszkölő gőzöseiket útnak indíthatják valahára, de átalán a gőzhajók megindultával sok szegény ember munka-keresetet talál. — A dunai halászat roppant sokat szenvedett as erős jég miatt, ngy, hegy a halászok kénytelenítve voltak már vagy 2 hó óta Eszék vidékére menni s ott annyi halat venni, a mennyivel szerződésileg a halászatot bérbeadó erődalomnak adózni tartoztak. A közönségnek ritkán maradt valami, s ha igen, az oly drága volt, hogy alig lehe-
") Blinde a cinbe r gytnmefr, rfsdnt B»ert toheta^pí, nlnt-ű nÍBilni mia okból nem jár fjjniinaslamba ; éa akkor ha as elemi oipóbb obi táljukban n<-m IgyekaüSalt ne^lai éo^onak est-nt czé\\-jit c 13moídilani, as rgíaa ember tmbtö tbo saját ílftíre niiTe.
"i Míotin e hírt &a kŰiSltaia, mej káli jegyosaom, hi^r a ilt^a bohóca BltonyBk, nem rásiroltattak me^, haDem est fiatal kürtiííetJöi&fc TrfíafbOl nBbánj farint ÖEetáí raffUott kBlcsSa ké-Mttík, oi nem volt áfdorat ; do igen la rultak hő]gyet S—?00 rorTetaa rab4abí\' aitSare, a — esek — wta bobici- hanem sálon OltönyBh vatAnak i mit Inálbor tfl lf bet ausnalnl. L\'Jd.
tott megvenni. Képzelhetni a halpiacz meddő állapotát abból, hogy ar- apró, 1—1 Vjsulyn .balnak font-76—80 kr; tessék már-most böjtölnL Bloglátjuk azonban, hogy a Dana lezajlása ntán, vajjón leob Bzált-o, vagy. entelkednifog az ára.
Helyi dalárdánk !8 valahára azon üdvös gondolatrajött, hogy a szűkölködők részére valami cullec* tiŐt kellénd semmi; ce ügyben ma gyűlés tartatlk. A Bsegények-száraa nem-csak aa Alföldönj-dé-átalán mindenfelé mutatkozik, tcrméazctosen nom oly értelemben véve mint ott; de n házalók száma, kik közt többnyiro keresett nélküli mesterlegények, nz aszály által sújtott vidékekről idevándorolt szegény napszámosok, rendkívüli nagy. Un egy kéregető meH-torlegónyt lótok, mindég szánni tndom azért, mert cz örömest dolgoznék, do munkát sehol se knp, b ha igen, ugy bizonyosan ŐBSzejurhat 5—0 népesebb vá-roBt, falut, mig val ihol 2—3 hétre felfogadják; szerintem a kézművesi osztály ntóbbi idő óta a földml-ves irányában aránytalanul van adóval tsrhelve, mivel személyes keresető oly csekély, hogy annak erejéből biz nom tud megélni, hacsak mellékes keresettel a hiányt nem üti helyre. így nera csoda, ha a muBterlujjény a házalásra szorul, a nvuniornn tengődül. í>\'.j talán a tavasa mojd a szomorú idüviszonyt ia átfogja váltuztatni jobbra. KUGYEUAY.
KanizBai szinház.
Szerdán , márcz. 2-án adatutt a „Próféta," aj díszletek- s gépezettel. Az előadás kerekded s élvezetié volL Kiemclendök : Leyden Járibs (Miklósy), Fides (Kagyné), Bírta (Szrtbóné). A münateri tanáéa-liáz összeomlása, leszámítva a függöny alá eső ko-halmnzt, igen szép cbíh- b jő rendezettséggel volt kiállítva.
Csütörtökön, márcz. 3-án *ííagy apó." Az előadás lanyhán kezdődött — dc kéPÖbb üttetett.\' Tc-tenü. a nagv apó szerppét i Szigetközi rftgtoni meg--gr-dé&e követkertében Erszényen játszotta) szép
lierrcl. Zbuzsi (Szigetközinél, figyelemmel b jól jiitszott, Koniáromivulénokplt kettős tapssal fugad-t.itutt; Rnfai\'la (Makfai Ninat ujonnan szerződőit tag játéka szabatos volt. Ágnes (Nngyné) Kis Tamás i Horváth }, t i vula (Komáromi i. Nagy Jancsi (Balog), mint máskor, ngy, most is megálltak helyüket. F.sz-tári í\'Arváii, nem árt, ha több életet unt já-tékába. Vu:liu i ismét Horváth ), jól ahkit. KOzónség kevés. A terem meglehetős setét.
Ssombatmij ni árus iu a 5-én ^Haramiák." Móor Károív (MiklÓBy, n jutalmazott) megfelelt szerepó-nek. Móór Maximilián (Erszényes) dicséretes j Fe-rencz (Horváth^^zép jeléi adta tehetsége- és szorgalmának ; Amália (Szabóné) jó. Az előadás kerekded. A nagyon tisztelt karzati közönség moderálhatná magát, mert a legtragtcusabb jeleneteket ugy megrükb-gí, mintha csak a „Peleskei notanuet" játszották volna. Sajnos, hogy még a zártszékeken is voltak utánzók. Kevés közönség.
Vasárnap, G-án „Néma menyasszony," bohózat. Rigó (Balog) Bajátgos alak, Igen jó ; Rígónó (Balog-né) a nyelves feleséget élethűen személyesité ; Kozma béres (Nagy) némi túlzást levonva, jó; neje Panni, szakácsné (SzígctkGziné) vidor 6 ügyes játéka mulattató volt; Gere (Horváth) rósz énekét leszámítva, jól játszotta az ostoba haszonbérlőt; Constanczia, leánya (Miklósyné) föérdeme as"volt, hogy a körülte történt sok komédián nem nevetett — s a néma mony-asszonyt jól adá. E vasárnapi darab megtette hatását.
Kedden, 8-án Komáromi jutalomjátékoul „Csi-
He eoaljj-ne^esayyha nem ^©fataís,"\' Ne vésd arezod a ozivemba, —
Keblem szolid érzelmeit
Hagyd csak csendesen folyni bj-...
Sserood ÓgS pillantása,
Ke hasadja a ssereímet, S ne korbácsolja féktelen
Tengerré, minden véremet.,.
ajkad édes mosolygása,
He nyuitoon esaTékony reményt, Hogy majdan még Is tovassáUj,
Könnyű csapodár lepkeként...
Kebled epedő sohafs.
Ne rázza fel a lelkemet,1 _ Maradjak hideg nsirt inkább,\'
Melyet orökűfl hó temet...
Ha nem aserets^\'—ne vóad arcsod
A saivemben olyan mólyw* ,. -Hogy orci^d^ ln^gSflffö»i
Majdan szivem is kifőpjöl _r
KÉMETH KÁCZI.
wtdaäent.«. h anvatemjOomban Urtutdó. aon«pely«í 2^tí^ia.lWm*T«í, saM! hitelesen artMolónk, fitt. Könnye Alajos, helybeli legyes randi ta-» ná> * AUMáViasasdswB >gyb4m* —» Un4dat. 7
A Oilaml»*W, 8^ es Jbón. éjjel, KwAnlber kaf^stodqt mcgts mfJ ^ * rablók, ö besárkozott — neje felsnla&Táu * padlásra.— a mint aa ablakext a Tejét kWógte,:l^ST tüzet kiáltson — egy r»Uó agyoa-tötte- épen állán találva.
Kaposvár.
. * Siiorgabnaa-és-TsaápJehoÍBÓgÖ, beeiélyirónk, b. Ponrrata&nt&l két kötet beszelyt adnak.ki „Es-\'tiLÍfc*^átaTalatt;Hornyáiisz\'ky és Hoinmol pesti nyomdátnlajdónosök. Két kötot ára I frt. Aa előfizetési "aásaaget, taarcslus hó végéig fenntebbitdadók-:nös;taMead8k- . .
B;Ás ország tükre" csímü képes lap nj elöfize-tési fölhívása ssótküldetett. E, mind irodalmi, mind művészeti tekintetben kitűnő lapot nem is szükség t. olvasóinknak ajánlani. Eléggé ajánlják sikerült, Bsép képet-, s ason erök, melyek irodalmi téren, minden számában nem — nera héz/tgpoiló csikkeket, versecskéket,-hanem többnyire valódi kincseket raknak le.
*E lapok kiadóhivatalában íb jelent meg egy kis mü legközelebb, ily csim ftlam -A magyar nyomdászat jelen állása.* Irta Aranyossy Lajos. Lapunknál levén, nera mi boczánk tartozik törekvésének dicsérése.
* Márcxiua hava 4-én vitettek el székvárosunkból, a katonai rögtönitelfl bíróság itéleto következtében a holym\'nére-, gádorba V .. . János (61J evs). és üsvepy H . . , . .\'Teréz (33 évc*rkSt«l általi ki-végcatctóa végett. Orgazdák levén s ezlraboráBkod-tak Illés P"l rablÓcsapatávoL Aa elaíi pajtijában egy pandúr őrmester is agyonlövetett, ki a tagadásba Yelt rablókra ráütött.
~ Múlt hetekben tettes Kacskovics Károly fiddbirlokos urnák egyetlen egy s szép reményű leánykájához, ki mínt a pesti angol szüzeknél levő növendék scarlátban súlyosan megbetegedett. Dr. Edl Kálmán ur Mcmyéröl távirdailag meguivatott Dr. Kovács 8. Endre, és Dr Hotfman urakkal tartandó orvosi tanácskozás ráf- mint különösen a gyermek gyógyászatban, de átalánoaan is szép képzettségű s bő tapasztalása orvos e tanácsoskozásnak és több napokig tartó- -egyetemes szerelésnek a sárdabeü orvos Dr. Hoffmann úrral eredménye lön, hogy a beteg "atott JTfiíIir~ÍCeTr~
4:56 ¦§>
SÓgbe esett estieknek.; ^.;ílksjom.nflj^. fdl a Bárdabeli rendes orVos nroak ugytám felszólítására Ifadoniááyos busgalomból^as ez idöbonezintón scar-látbah fekrS Wbb aárdaball nöTendákot ós betegssü-írekot kedvesö sikerrel. easreU egyetembon .vzárda orvosával, mely rfsaTetteljes.éj emberies fáradságáért a főnöknő aasaonylól emlékül ós bála jelül 7-^n«Wlidü»t-elfogmdTTrvon»kodván, — becses arany burnót aaolancsévél ajándékoztatott mog. Örvendetes Somogyra násve, hogy ily orvosokat mondhat magáinak, s hizolgö, hogy orvosai Pestre vitetnék tanácskozásul. Aa illető tiszteit orvos urnák pedig mind tudományának, mint száp magány jellemének rajzolására és elismerésére-0 két adatnál csalhatatlanabbat nom adhatnának. (Beküldetetti)
Harsnak. K.-84.-Miklós: Moffaaptak; T&rjnk as ígéretet. R B-nek, Ki-Virail: Siratni hang *
W-nrk, K.-Kaniisai Türelmet kírGnfc ; n tSrtúnrti kin-MítbBI kiiilönk időnként, cnfrwl>lmÍTol, min -rálUlatainklian !1 bon inalunk ftl belőlük, mit magán levélben tudatunk annak idejében.
T-nak. N.-K»fti»ss: A rdkavadisíotot cllctt\'tk a naptúr asámira, oda *«!>\'•; kérünk mig ily ocmbSl tiSbbel la.
B—s : Ülnvaio 3n 0 Uptaai nyilatko\'-atnnkai; finnek arm mondhatnánk ralit. A lonll b napi? TÍsaíavohel3. különben mégsem mii Újuk. As 11/ kicn éa pilalaüfltíook helyett sokkal Joliban tfBí ön lAraalral, ha a vidékun nulktfdTeiai olSadaal, vágj hinjt-Toraeayt rond««nek. TuotT^mínk éhen halnak, kiktt nera ily lr-rulck, aem ptisíU flEÓval nem lohal megmenteni. Minden eröak-ket talpra, mis íj kal\\*«ok»t «d u ég Ura, tiplUai a* óliciökat, .mert oddig mL$ r^jmi kereart tel tünk.
A-nak, ItWbfí KüísOuJSk.
J. P-nak. rEjoj" ml aa liitínnyüa, Urr* már a ládafia
,Elir lile kitnyi-K\'k.* Joljb. aa a ml ItesPinkét «t oda, ai aldasíAl. Aa óIíbiíIdi\'Ii nem kíll Tora, ktvalt ros:.
Búofinak ; Tn.in»aa relOnk ncvíl.-
,Ki muri* ttotbschilil, Slna, WodiAn.r. Pereire »tl).
„Luiaflon a testtől T" Kü süljük-
8-nak: A kórd>\'-t.\'a mii Inja KapnoTdmtt lakik.
Cs. P-nak, l\'i\'Slen : P4r nap mulrs megy a W/irot, cg-y más raJQiajgal at-iuiailra.
Qy. IC Ai la tj-1 a ért, «sak no rAgalmaiaannk: jobb a go-lyemnihAk Arái elknldsni, mint Jripn bolti kontók é* sommi ord-
-FeleUib bzarkuaattfr^tefieZ ISTVÁN.
Forcsa történet^1*)
Dráyafuki kis korcsmában. Törtónt épen maBtanában. Hogy*a tyukáaa\'csirkét ssedett, S egy lány ajkán nagyon csípett....
Látták sokan ; nz is látta, Kinek azivo fájt n tán na, \'Várj nóraot*! a legény kiált, S karó mclló lesbe kiállt.
A tyukósz ugy hajnalnljba, Betekint a Kellncreiba, S mig a törköliozát nyelte Kint a legény A csirkéit eregette !..
Nyol a gége : kluk-kluk-kluk-kluk. Udvaron fut csirke és tyúk. Mire viradt,
Meggyuladt a tyakáss szive,
S egy tyúk sem volt a ketreezbe !\'.
DRÁVAPARTI TIL1MKOSTÓL.
\') Itl njia-Icnki kürűlb^ti feil! Uäroedlj fojébun 30 krt GítI
erflrít, ka Soriírt & krt
Gazdasági • tudósítások.
K^KanSssa. márczins 9-én. Gabnaárak. Busa 85 font 4 frt 00—4 ft 60 kr. Rozs 86 font 3 ft—3 fr. 5 kr. Árpa 2 frt 70 kr—ü frt 80 kr. Zab 2 frt. Kukoricán 2 fri 80—2 frt 90 kr. Hajdina 2 frt 20—30 kr.
-Eínposvár, Mártius hó 5-én. Borús esős napok után, szép tavaszi idő, még hasonló 3—& nap b emel kedettebb helyeken a szántásvetés elkezdhető. Ütőink még mindig feneketlenek, s ez az oka, hogy u piarca nem látogatott; a mi kia eleség a hetivásáron azállitatott, következő árak mellett talált vevőkre : Szép bnza 4 frt 20 kr, közönséges 4 frt. Rozs 3 frt
3 frt 20 krig. Kukoricza, 2 frt 80 kr—3 frtig. Árpa 2 frt 10 kr. Ilajdina, 2 frt. Zab 1 frt 80 kr. Egy zaák burgonya, L0 kr— 1 frt. Egy mcHazeni való borjú
4 — 5 frt Egy pecsenye malacz, 00—L0 kr. Pnjka párja 3—4 frt. Egy osztrák Ucze zair 50 kr. Bor akója, 4 frt. (m- p.)
1 vrászlót ffirodalom
Bzabod készből elád 9 darab 4, 3, 2 és 1 éves tenydsz szilaj bikákat, a venui szándékozók ezennel tisztelettel meghivatnak. Kelt Vrászlón, 18G4. márcz. h<5 4-én.
Bernritter Frigyes
- ~ kasznár által.
___FESSELMOFER JÓZSEF
nagy-kanizsai faszerkereskedőnél kapható a
ano ^iipwp
mely gyAgyiur a vér- Ce nedvtiötfaUTernTéraetes elve szerint a gyóV gjinatbao-eddig teljeKrt inneretlen növények nedvéből levén készítve, a testből minden romlott, vizenyős és az egészséges részeket is felmará nedveket eltivolft, > így még Mon betegségeJtMl is kigydgyit, melyek eddig átaün gyégyitUatlanoknak tartattak, amint ezt a tapasztalás i . fényesen igazolja. Mintán ezen gyégyBiert egyenesen annak feltalálója- és készítőjétől kapom, annak valódiságáért mindenkor kezeikedhetem.
¦ Magyar s némethaazailati utasítással ellátva 1 Üveg ára X frt SO kr. o.\'é.
Végre mindennemű 1864-iki tőItésU savanyu és keserU
\'SOllOES. am. 3L ^gmx 1864 findet die Ziehung des
K. KÖSTERR. EISENBAHN- UND DAMPFSCHIFF-FAHRTS-ANLEHEN
statt, welches in seiner Gesaramtheit folgende Treffer enthtUt: fl. 250,000, 200,000, 150,000, 40,000, 30,000, 20,000, 15,000, 5,000, 4,000,3.000, 2,500 etc. bis abwärts fl. 120 niedrigster Gewinn.
Vtorjs=Certificat ztif ötigen Ziehung- gültig, ist durch unterzeichnete Stantseffecten-Handlung L fl. 2.50 kr. per Sti\'ck gegen Einsendung des BetrögeLzu beziehen. — 7 Stück koBten fl. 15.— 14 Stück kosten fl. 30_ostorr. Vf. in Banknoten.
Gef. Auftrüge hierauf werden prompt ausgeführt nnd den Betheiligten die Ziehungslisten nnentgeldlich zugesendet. Man beliebe sich daher baldigst zu wenden an
Adolf Bensen!
in Frankfurt a[M.
Am 1. April 1864
Ziehung des
Neuen IVäMeB-JljiMieiis
mit Qesammttrcűfr
50,000, 4ä,<nn>j
¦ Ugjanott kaphatók jutányos áron mindennemű kerti\'vetemény-\' magvak, erdei fa- és fűmagok, valamint mindenféle gazdasági takarmány magvakj különösen: íranozia hiozerna, stájer léhermag, bur-gundi tarrárépa éa íranczia-parjemag stb. stb.
Nagy rflaaztékban. feltalálhatók ugyanott jutányos áron kulön-féle böjtiw-ételek tt m.: «4rdina, angolna, viza, hllring, szardélía^i^. • . ,. , ,
saára* éa áztatott tőkehal; Továbbá kalönféle sajtok, u. m : parmasan "nlí •" f"\'1\'^0 wordon prompt und go^iasonhaft ausgofuhrt, und dio eineia)ioli1.MtrMhinó1 groi, liptai s brinza. \' wewl™llB»n unentgoldlioh zugesandtdureh diaStaatBoffooton-Handlung
von Frone. 100,000, 80,000, 70,000, 60,000, 10,000, 6,000, 4,000, 3,000, 1,000 ete. abwärts Franua &0 niodrlgstor Qowlnn. 1 Loos zur ohigen Ziehung gültig kostot fl. 1.50 kr. — 6 SíUok fl. 8. — 13 Stüok fl. 15 BBtorr.\'W. m Banknoten gegen Einsendung des Betrags,
Joh. 0eorg, JLuosmajiBi jr.
_1 .\'. -JoJlia^irta/a\'rr-n,!
^j** J*»«f kiadé, lap- és nyonidatulajdono. N.gy.K«niz»á«L
Nagy-Kanizsa. Harmadik évfolyam.
meretteijegztö lap
9. szám 1864. márc:
mmj
szépirodalom, kereskedelem, Ipar, gaájiszat. tudomány -és mftvészet ¦kOré"Wi»">
Mcpjolon a lap legalább egy ivén juliaa hó 1-tÜl kesdva minden hó 1-én 10-én és 2Ö-dn. — Elüíizetcaí ér poatán szétköldéflae! és helyben liáykor hordva egeáa évra & frt. t félévre 3 frt. Negyed évre 1 frt 70 kr — Minden előfizeti! a tulajdonos EíIcaT.rt könyvtárát az eddigi fcnntálló fellételek mellett fek ár o n használhatja. — Nyilttór egy Petit aorórt 10 kr. — Hirdetések négy haoáboa Petit sorért l-ör 7 kr,, 2 or 6 kr. és imi.d.jn további belktutácért 5 kr. a bélyegdijért 30 kr. fisotendS. A beiktatási díj a a lap késelését illető minden tárgy a kiadó hivatalhoz Nagy-Éanizsára; n lap melleim tartalmát illeti) közlemények pedig, ugy mindén levelek
bérmentve a szerkesztőségb&z küldendők ICap«avárra.
A t ez. eluflzetukhezl
A negyedéves előfizetések lejárván, tisztelettel felkérjük az illetőket, előfizetéseik megújítására.
A kiadóhivatal.
Kivonat
A soproni Ittwebkedzlml és ipar kamarának, a magas kereskedelmi niinÍ6teriumhoz intézett jelentéséből.
I.
A katnara-keriilet nagysága és népesséqe.
Az ntolsó feljeJentéa óta , Muraköznek 1661-ik évben Magyarországhoz, illetőleg Zala megyéhez történt visszakapcsolása által, a kamarai-kerület 321.990 hold, 91« ? bi vagy lö\'/ja martfűiddel nagyobbodott, agy, hogy jelenleg területe 6,095.193 hold, 277 ? blet vagyis 662 y,D mértföldet tesz. ^
Népessége 1,856.229 lélekből áll, és kb-
vötkeaőleg-ossUk fel^............. —
Sopron megye 57\'/,,? mérföldön 122.580 Vas » - 96 • " . 290.87S-
267.385 251.926 262.290 215.881 189.204 89.970 76.621
Zala „ 100
Somogy „ 114V\'io Baranya „Dl t
Tolna „ 65 Veszprém „ 74 ,
Gyűr „ 28 Mosón fí 35l/io ,
lakossal bir.
A népesség 8 városban 15 elővárossal, 202 mezői-árosban, 2379 faluban, 273.502 házban lakik és 390.626 lakó felet képez.
A kamara-kerület lakosaágának száma Magyarország népességének egy ötöd részét kevéssel felülhaladja, és apánylag Magyarország hat kamarakerülete közül legnépesebb, mert a: PestJmdai kamara kerület . Pozsonyi „ . . 1,651.171
Kassai „ „ , . 1,343.386
Debreozeni „ „ . . 1,447.548
Temesvári . „ . . 1,540.049
lakost számlál.
n.
Ipar. — Kőszén, A kamara kerületben előforduld kőszén három osztályt képez, t. i. fekete kőszén, barna kőszén, és ásvány faszén.
a) Á fekete kőszén a kamara kerületben egyedül esak Pécs körül a annak tájékán a magasabbra nyula afeosek hegységben található.
A kőszéntelepek vnstngsága 1 lábtál 6 ölig változik, és majd mindannyian a földterületére kiterjednek.
b) Barna kőszén a kamarakorUletnek n Dunn nagy alsó" modonozéjéhez tartozó részoi-ben fordul elő.
Legnagyobb bőségben sav k. Soprony városához tartozó Brennbcrgbon találtatik.
Szinte jó niinŐHégü barna kőszén ákjiáz-tatik a ThalLeimféle üveg hutához tartozó banyában Bohrcibcrsdorfnál. Vaamogyúbon.
Vannak továbbá barna kőszéntelepek, mo-lyek oiaK^Bebb-^Bjértékuen^ vagy ukntiztnti.ak, ii. m.: "
Nyéken, délkeletre Soprontól.
Vimpácbon.
Savanyúvíznek
Kari ónál.
W eingartennál.
Kitzigemté!,
Mariasdorfun.
Pá;\'ától délkeletre & bakonv erdeiben.
c) Ásvány faszén telepek a Lajta hegveég-töl a Rozália felé nyúló ?8 a Lajta folyam medrén 150—200 lábnyira felül emelkedő lapos hegytetőkön gazdag mennyiségben fedeztettek fel.
Ily telepek :
Az iijlalusi 30 lábnyi vastagságban.
Völgy falvi 25 láb vastag pzénrétrpgel.
Pecrenyédi 25 láb vustag szénréteggel, mely maga (még nem aknáztatik) mintegy 5.000.00U mázsát tartalmaz Btb. atb.
A kamara kerületben nyert bt nembeli kőszén összes mennyisége 1860, 1861 és 18fí2 — tehát 3 évben — következő Ezámokban jelelhető :
1860-ik évben . . . 9.193.612 mázsa ll461.dkv. . 9.90.Ü4&4.- tt—-
18G2-ÍU „ ... 10.904,802 v
A három évben Összesen 29;9997268-máBBa-Mely összeg a következő pénzöszletet képviseli :
1860-ik évben . 675,514 frt 67 kr o. é. 1861-ik „ . 711,485 „ 76 1862-ik „ . 817,244 „ 67 „
2,204,245 frt 10 kr o. é.
Ezen bán yásznt oknál alkalmazást nyert munkás személyzet állott 1862-ik évben 1802 férfiből, 103 asszonyból, 57 gyermekből, igy összesen 1962 személyből.
Sebesülés fordnlt elő ez évben 5 könnyű, 3 nehéz, 4 halálos — igy összesen 12.
Az összes bányásztársládák (Braderladen) vagyona állt 1862-ben 92,964 frt 96 kr. o. é.
.18 2-ik évben 11 Jgözjnjjzdünyéj 8 lóerőre készített járgányok (G3ppel) alltak — mint kiszállító gépek — használatban, és négy gőzgép, két ló-járgány forclftntott vizemeléare. (Folytatjuk.)\'
gven Bzabau ^y ns tájékozást előrebocaátn-
nunk.
Hint egy két .év ó<a kezdjük tapasztalni, hogy megyénk középosztálya, vagy igazabban, ki a aristucratiájának bizonyos része (tisztelet a kivételeknek) (sajnálatosan exélusiv irányt vesz. Egy elv, egy e^me örve alatt •— melyet félreért , elzárkózik még a társadalmi téren is, s akarva nem akarva, elidegenít, bizalmatlanságot támaszt s kárt teáz az ügynek. Az osztály-különbség létezik és létezni fog mindig a társadalomban, de nem S\'ül s\'g, hogy es — kivált nálunk , hol még annyi a megnyerendők száma — líyih\'ái.üsí.n culth\'dhaEHék:------:
Egy megyében elzárt vigalmakat_rendesni helytelenség, vagy legalább is aiiachronianmR, melyet nem tesz még jóvá az „ha az el? megmentéséül Ügyvéd, doctor, gazdatiszt a más e félékből egy-egy páí meghivatík." B«Tta még ezt elhallgatná is az ember, már azt csakugyan nem tűrhetné el bzó nélkül, ha azon szögre, melyen az exülusivitás zászlója lobog, m é g\'a hazafiság lobogóba is felvonatik. Ez volna a legnagyobb /¦nlfirpiffU, m*>rt fé4n-i ke 11 e
idők rohama as ejsfft 1&-kast szenvedhetne a má-
Sserkesstői nyilatkozat
Elvitázhatlan jogai közé tartozik az Írónak , hogy a nyilvános- agy társadalmi téren szemmel tarthasson minden kinövést 6 nyilatkozhass ék nz élet mozzanatai felett, legjobb lelkistnereta szerint
^ j°f> elismerése nyilatkosik az öaazea osá-vilisált világnak azon osztatlan óhajtásában — hogy legyen iffigRBbl&>BlfLll 0t^§t<Ó-
Mikor érjük ezt el, az Isten.tudja; do addig is követelhetjük, hogy e jogot legalább azok rospectálják, kik magokat par exoellenoo szabadelvű ^mberoknek tartják.
Lohototlon ezen régi igazságot újra nem jamélolntlbk nioat, midőn a boglári bálrende-sők egyike igen hosszadalnias lovulénuk olulva-aáaávaí olké az ültünk. Adjuk ezen levelet egész terjedelmében. De mtelffWezt lennők, a a helyett f hog\'y az amúgy \'i4 .ferialU\'yUl rioliézkoé ostifcket szerkeastíH ^e^zeteinkkeVczáfolgatndk s ezzel még inkább ni*ghosRzabbítAnók, \'—lé-
ha majd szakítja, s Í k i s.
Ez lebegett előttünk egész tisztaságában; midőn lapunkban észrevételeket s holmi czélzá-sokat engedtünk nyilvánítani azoknak, kik a „somogyi és salai Ójasag által rendezett vigalmakért nehezteltek."
Azonban, midőn mi megtámadni engedtük az irányt, eszünk ágában sem volt jpcoifice egyik vágy másik vigalmat kigúnyolni. Az irály termeszeié hozza magával, hogy a satyra vég-ózélul egyre tör, a nélkül, hogy a mttnek részletei kiválólag a megtörténthez, egy bizonyos tényhez, történeti hűséggel ragaszkodni kénytelenek volnának, _..... ________________ _ ___________
Nem jogosult bát azon eljárás, mely szerént„rendező ur" Eaaterág_ohmai czikkáben a boglári vigaTomraönmiagára s Tödja-l*t©B mire nem — ismer. Itt nincs Boglárral, mm» Péterről, Pálról szó, hanem esak is ás. Irányról^
Azonban^ tú l\'a voidn^eorge Dandin! „rendező ur" a boglári vígalrrwt,akarja mindenáron szóba hozni, s mi most ax egyszer felvesszük non petita exeusátiáját, annak bebizonyítására : hogy igen isTndjrik tűrni az eltenvéleményt, Caviárstylje daczára is; a névtelenül beérkezett, a tűzzel-vassal fenyegető levelek irói-felett, pedig legfeljebb sajnÖkMnnk.
\' - Aaaerkf«*iv
BnUrdj leénnak* UpoUa* Abrudr hó *to*U „Egy vigalom a taánnyei birvdalomhan* csimA esiLbír*.
Soks&or megosik, hogy valaki \'raessM\' WUr* utazván, bármi tökéletes nemaoti — eff^M let* ló-gyan ia «gy*nÍiégo,; — idS, UvoIaAfc Baokatbm égalj, idegen ólomok b^olTa*ao<orUt^thalanM^eyl>S»t.\' . , - __,___i l__] _ j i _i., n..v.^>
ont zsagavai-wisui.ui tiii. uj^ww w.™¦ -»j.-. eSkná) a nemaeU Jelleg, a mia- .l-elkm»U Idssran sleawkbel póloli», .(«WImb sntk IcfTtMfcet nntai. — Bok aldnUtá ea Iránti evakoáásWi Usto
[aulai. ¦•--* Culi (UDruiaaiu I7U «ai—«su itTww-ni-iffi..._____.. .
ovsn.rk.nt vissi magarái k.bMbw acOMM» Mia d"o,tí tj i^ittaa^^IMM —-~*.«*Js*«^M* á.k»4r vaUsH sátns>l----
swItBéaewl biillseesMlel\' ^vett v\'alia Issast-\'-rf \'
ü k.bUben aeauMW M««t i aM(gySaU«.bd m&l*-i «mVÍ9 eoíljo, si.«s»lt *r«tt t«tt«l«.k«*«"»
fú iMfaUiido»fa-fcMg»i^kW»í»
ríámap-ílaMI
egy
*xmtjtTMiMfiair*. nevébe" szólani, ff.igy —: «" - -^dyekkivéí*lóvisf*i«rtvén>fls ön eaels.-i.wlt — egyedül nssan táimstdaaira ssolok, mint levele Altsl ktofliiwan^ittokBlt; ssólok csahosok DÓlkfil s leg-
"HöÉy\'-aMH tünteti «n fel_-o1y ferde lelkületű iQ«s»foty melyet— legyen bár lin sseriiit ¦pátioyl "töredék — oly. kíméletlenül ostorosai wBOT, W mtórl aovesi őt dacooa asihyoógában ^ír^-nW^iWTeflKrrtaeki rsdkSnjÖKiek éa a bala-" difltÓl reitegön^t; hogy- miért ;tagaa> meg tőjaa léwk ia f^M^awP *¦ j° Wati nemes Magit, . h^TiiiTTfirntirtti néV^g"\'- T";\'", wnTU,lr n ™ftottnév vei lehet rajtattoka, mit amíg én nem keresek, ad -_4jy WfifctUtahlM. je&vbocsajtkosoisj nehogy-^amaB-ifjusig nemesebb önérzetét sértsem mog, mely tán nehcaebben turné-ön ellenébe védelmemet mint azon sarat, melyet Önfeléje bajit.
Amdoas^n saiUjJscdélyo a vendégkoszom feletti élesekben Is" csattog, "itt sem lehetek védő a nélkül, togy Tédencgqnict ne sértsem, ha ön ellenébe Védelmezem} azért hallgatok. De ha már mi annyira éretlenek Vagyunk/-s ezt ön monda nekünk: miért —ncm^vta magét legalább öa aa éret lenség-vá^ljá tói-? miért matatja magát annyira éretlennek, kí — ellenek ~ítt^Fri_enéjét. fékezni sem bírván, amig azt pgyedlHVlbVnunk szórhatta volna, addig kíméletlen éltíeÖien~raáwk felett is elönti azt?l — Igaz, hogy ^cíakély volt áztíiTpublicum, melyet ön oly ncvitsó-ges hasonlatokkal illetni képes; ámde bármi csekély, azért mindenben hasonmása töredéke a megye kö-zéposstályánnk; s ha meg nem felelt az ön társadal-mi-skár clvo- akár Ízlésének, — mint publicum, ö-e "épnek oka? hisz nem 5 Önmagát, de mi alakitnttuk aztj- miért nem éri hát DÓ-t>gyedfll velünk? - ;.: Azonban o kTs közönség kicsiségének, lehetett ánTígyébb«ka i*f-e« ba-iameruém becses nevét, agy -aniikiní-a^os^nicsenrs^erencseTn, I o név~magánan már eleg garantial foglalna arra nézve, miként a ciége, alatt kizrcTbocsájtott elmefuttatás a közönség kSiöfl véleményének felölünk akár kifolyása, akár pcÜig-arrs irányt adólag hat: mondom, ha becse* neve qlég garantial nyújt, — ugy mint a leirt vig lom rendezője, szivos készaéggorfelnjánUnám ez ügy körüli rötnden működéseinknek megismertetését, kezd-ve-a T^lmak^inditváiiyózáRifórá\'mál hunig. — De mért a közvéleménynek a rágalom (lásd alább) nem lehet\'méltó fi\'gyverű a aaon -küaöuség, mély küzüs véleményéi-sem sértett hiúság, sem egyesek ellen bheta cjtwzenYgt-toia pedig mind énben i gánesos-.~fe6das.-:TÍ s sk atagibST-noui-alko-if a-; - mely -esetlegesen-íórtre ts igazságos: ezen közönség önben, a rágalmaidban szószólóját fel nem ismerheti. Megengedjen-báty-hn fonntebbí kósssegemre iUetékes -várakosónak csikké ntán ont csak ngy teto-a-tetesem \' \' "em-cL-^-—^ ------
_j_ JA vigalonirófcazólva, többek között azt is mondja rS^raMagamisegyedölafliiniBster-köTst befolyása . . kő vetkezte ben-juthattam bt" — Kusiwnüra tt nytialV \'koxatatv.fin részemről ugyan nem emlékezem, kinek vílt oly- Katalmas pár-tfogásra szükség*, — bogj_ kóxibénk juthasson ?_ de rtínndotta volna csak ¦¦&!ítlj9üm^*íbl\\3*JL~.nzy- .wt..bÍMCak .ember, bogirmindeii nagyságaTfteHett is észre som vétetett, _.. ibt öPftt. niég JiaJalinas-pártfogisra is volt szüksége, — ennek etyíb oka nem\'lehet, minthngy Bi kicsi-r-B7"*lllott# íenéwtett. (amint bizonyosan ön ia így _ *íí»^ fe3?JPÍ) í. *: Hn még is^mógjehjai,- ám akkor lr^abiÓben. is MOinílyeB"önérzet izűlte-egyéni bOss-l»**gfl eJö^emeltordVejTjet-kalapö^ ugy-o
^a,^Jn^j>am.:)Bbet- tekintetbe; s fél kell azt mjiidnn ^rtolwHveLildo*ni egy nemesebb tarokrósnak^mely „_sUiián«k,aferíe^ Iteie" VrmagSBs-
Ai^es^^.efqpao,, egyedülüuttrt, hogy: jaTul-
«M*rt is_ánilta el ön, hogfVibo kQs-^^ek^l^lt^Dejumia-j míóxtad eTAltaTnéme-
kni^ inlkóofai ohinu elmeuU-
iyaftieiri
;^2i^
¦^siWMIWfciisiiiw rltHlOJwalT;:;^Lsrii hasa leendn -ifff^\'.V.\'-^1 nBTÍrilitihn.g.lm. -,
_ vigyrar miéjl Í|J » rtiialko^ttiaí-mrij némely
J°*íte?ff\'? onfSmfíu fillért, SfigyjisqauUi ind
~!j-SffcMn* B^oa^TOBdeguiA a kütst
:ISSf™* ,* IW-WrtJja loaaI».T»U alkalma afw \' ra^J^jMinak, kl .nril-
Xobnl,.
-Arfelett is móUÍZtfttik^^^n^T^y-*™0-
hanem csak a végeséi: hogy a vigalom mit hontj1 as in&égban esenvedd sárg« szifánok koayhijára. Fe-dig minál többat hoso«, agya annál saebbj már pe-disminaWrágibb Volt a róssvény, annál t6b.bet hozhatott! ergo: legyünk következetesek. — Lássa elássa éOames-\'nr,. aiinQ végletek - kaasVasor-U a nem épen tissta saonvedély; ün nem kárbtótathaSötra-nélkül, hogy egyúttal ne\'magasztaljon. Azt Is mondja fim mert drágák voltak „azért nem is valami nagyban kapkodták el.u Tefaii\'íSta«X^ ügyerós nem mert -el nem kapkodhatták} nenv mert az cl kapkod hatás 1 -jogot egy^ri!slmnakKi;:Brtettuk fenn ?- Hdíugy-fl elkapkodhatták volna^^ovetkezésképen azon if[n-ság-, mely o czélofcra egyesülj nem is Tont" mign körül küzelíth^tlon zárfalat akként, hogy a belépni kívánóktól teljességgel izolálva Jegyen ; ós akik bo Bem léptek, ftnhagyta számukra a belépó.s jogát; és .lm akként növekszünk számra, alábo szállhatott vJna a részvény — no de akkor meg bizonyosan az ellen kclt^volna ki ön, hogy egy nemesebb eBzmo hevénél is fösvényködünk.
Csak nem megbotránkozással említtetik, hogy vlg:Vdűnk i & mióíl ntÖL^asV hogy a "vigalom ^kBtt-\' ségeit íb adhattuk volna a „szifánóknakj-" a..elisnia-rein mert érezoin, bogy így szebb, aöt legazebb lett volna. De mert mi nem a legszebb, nem is a szebb, do csak (azonban mindenesetre) szépet akartunk, — cz már ft; Íj aj d lilásra ad okot? Hát váljon önök [már t. i. ön s társai (csakugyan semmit se költöttek volna az inség éve alatt saját szórakozásukra V (mi leg-nl.ibb másukat is szórakoztattunk) ha ugy kellene,
ki tudnók eat mutatni? mort^ igy talán.....azaz,
hogy meg igy sincs jognkban^hangoztatiii megütközésüket; csak/hogy fV\'ljájduláfiuk nem volna annyira visszaható. — Megbotránkoznak rajta, hogy vigadunk, de még is megkérdezik, hogy hát iniórt nem „Pek-kingbeu" vigadunk ?_ Ilit" azon nem botránkoztak meg, bogy a „belhelytnrtósóg" is hirdetett vigalma-kat rendez? Vagy abbanjuin Ulnczulva uyujtatik-c a segély? mert a következetcfiBÓg kedreórt meg kel-l«tt volna ám rc,fizkirozni eztet ia. Vagy. csak egyedül reánk van Önöknek oly nagy „pikkjir1? Miért -nem tették hát papírra o feletti megbotránkozásukat is? — Ám amely ok Önöket ettől visszatartotta — tán vele azonos vagy legalább ís hozzá hasonló tart viasza engumot annak nyilvános fejtegetésétől, hogy miért nem a „pekkingi" -termákba terveztük vignl-mainkat; s ezen ok — kegyes engedclmökkel— tán
az ildomosság,------- - - - ¦_ ¦__
Do ha ön érdemes, nr csakugyan a honnak azon\'\' Tétffpfébo tartozik^ kiket paemélyes — bárhonnét\' kelet kezhctS\'eJleTXEzBrrv ép oly kevéssé, mikónt nem a viszketeg \'mindenbe -belékapczás kod ni ösztönöz; do a kritika.turöre egycdü).a_jninden személyes érdek b ellenszcnTOt leküzdött, jó Ós szép iránt nemesen hevülő szönvedely vezet: azt Hiszem, akkor óvni s nom boosroórclni lett volna zászlaján az egve-dülí Jelszó} mert ön neoi^caak bálreferens, do \'láng* nyelvekkel jiyaldoB oly el vöket, mintik ha léteztek, hijz ^ncgdiistiik a vigahnakat s igy jog-t akkor .ép ^6^^5,1^most, álkftlínát pedig-jóval a vigalom előtt adtak önnek a felszólalásra. Ha igazán oly szegyen-Órzet szállja meg keblét miattunk, hogy még a házinak is szétkiált, nehogy valamikdpen rólunk itéljo meg e mogyo ifjúságát: mi éri nem korbácBóTCi" ün már a Bzándokot s hagyta azt ízótlannl tette" érlelfld-nlV-habiltát^hfl nemesebb cl vek Bercimét tapasztalta ön: miért nem sújtotta «zl szcllemfogy7oróvcl már fogamzáskor? Hiöz-a valódi nemes ós csak is nemes QsztOnJUbl vezérelt Jionfií\' bj, tiszta öritudnt mellett kópességetis óres, nemcsak a megejtett hibj\'tk, bak* lövés^-iéTforongolására van ám hívatva, de-fökép ¦ arra, hoajrjTizok elkövetését megakadályozza minden TisialmAbaAsJoTlí .onkOaeinL^Mar pedig *H Un- szo-\' réirt oly éretlen, hazafiatlan, ünezos, józanész ulloni haladáairinti csakUnyos ¦ oly hűhóval elegyes térteket kovetlünkel, — öD ^hivatott blrÓ, miért hhll-. «»*0tt akkor, midón mindezt elkövetni készültünk-? Tán, aktor .scnkineV sem-jut Talaeeíóbo ön iránt [kmpr3.(.1) gysnára \\9\\n\\;. •nlioJt.Qmei-nek;
egyébb sérelmeriVás lehetnek r melyokct-éhirulni á
:^al^:.ea«8ii:^«iL.Un téhet,"..... Most „ídi-
W^oi^üQiftliJlikéot* Vftrjurmely^kkorkW leginkibbliamár t «óseto aacrónt — Imflárn tttUl (mortJiiis.On.előtt ogy látszikí mlsscllomünk s ól--reJfikrönésTe is azzí levétik) nem azért mintha el-hultát^eecrgena dn,. martliss-mit hnrripnt.
l«fl-merf uuMoUusul-?!* eszmén,- ség&nk a
A^ZtEfh***-*? ¦ÍK"1"11 VáS^Aam elég arra, hogy ^f^fl jcmgtajfsftm Íevcl5t_fennlehbt sonbao ^vín lovoléríéST
flaJfl-U á g_e^^.^ű©-fl^c.(niáí t. 3*3mi, -kik. & -^i-gfllmakat adtuk, iáért biesTOÍnküt ^^usogányos); ^ki sár j a g y Blolt ©a a4 A b8lf aom^ak ezt vagy azt, „de sőt a pénzforrás kutatóit is, a
gasdfitiöcíoket; ű kücdíí, honfli erclü\', irodalom pártoló nemes töredéket.
E hazug rágalmat azok előtt, kik*nom Chiná-ban laknak, eléggé megozáfolja a puBzta tényállás. Mindazonáltal legyojn itt röviden leirva az e körüli tényállapot. .....
Avigalmakat adók" társaságában a gazdatiszti osztályt két Tószvényes képviselte, s mint e kettíi, képviselhette volna tizenkettő i*, mi aa elv tekintetéből egyre megy; esek egyike a bálok legelső indítványozóéi közt ja saerspolt. Továbbá a gasdatisxti osztály a meghívottak közt,több mint huss meghivó-jeggyel volt képviselve — csa_ládok_p mágánoaük; oly szám tehát, mely amig önt érdemes honfitárs nem csak meghazudtolja, addig a megyei Pokkinget kivéve akár üaihnl akár Tsekul városának e czólrai toreméhez mérve, vabinrint a többi osztályokhoz arányosítva elég tisztességes Ís.
Do mert mindenek elü\'t tény, hogy a fenntobb említettJtój gaadalisst a rigaimak eszméjének tneg-pendítéÍB-íiainem csak mint részvényes, de részben indítványozókép is szerepelt, — mind azok előtt, kik, ezt"tudvaT\'mógía ezen osztály Ön levoTÓben kürtölt, soi-disant mandarin ifjak általi lenézetéBének hitelt jidbatnának, — mondom, mindezek előtt íejinérintett két barátunknak sem épen a leggyengédebb szolgálatot tette ön, kiket Bókkal inkább más oldalról ismerünk mi és mások, semhogy őket csak\'gondolatban is arra képoBÍthetnök, hogy: nom mint alakító, nem ís mint részvényes, de csak mint vendig ia részese legyen oly társulatnak, amely által ő, vn\'gy osztályosa lenézetik. Es ha a leirt vigalomban a gazda-tiszti osztály oly arányban mini tehette volna a mint mi óhajtottuk, ineg\'nein jelent: egyéni nézet, idő 3 helyi viszonyok, tinanezlnlís vagy egyébb nom kutat-Jiató privátkörülmóny, nála űgyymint másoknál lehetett az ok; „úmdo lehetett as is, hogy felfogva de meg nem rostálva nz Ön & Comp. tán jó előre terjesztett, rótegezésröl szóló alattomos rágalmait (mert a ki még a tényekkel Bzemben is nyílt rágalomra kÓBz, attól alattomos kárörvendésében több is kitelhetik) félrcvozetutt hitében ön becs érzetének nemesebben felelt meg mint ön, ki lenézetve ís megjelent\'*
Különben legyen ön meggyőzűdveérdemes honfitárs, hogy e sorok írója — pedig volt ám réazvó-nyes eöt indítványozó is — sem lehotnöiszégyen nól- . kül tagja oly társulatnak, melyben a gásdatissti osztály nem azért nem jelenik meg mert nincs reá"ked* vtT— do mert abból kizáratott; azon osztály mely a kor igényeihez képest a társadalmi miveltségnek másokkal egyenlő színvonalán állva egyébb nemzeti erénye! mellett csak is azon bünt követi el naponként, lf>gy amig Ő igazgatja másokét, nem mások által igazgattatja saját uradalmait.
Ignz hát, hogy két fecske nem csinál tavaszt,
do annál kevésbé egy rágalmazó.....telot,
-- -Lehet, hogy ön-ujból nekiereszti cbinaser elme-futtatásait :— csakhogy ismét ama „nagy falba" üsse agyát. D"o mielőtt befejezném egyszer s mindenkorra ez Ügyben, e téren önhöz mondanivalóimat.... mondok7 még valamit.— \' •
A bírór\'ki ítélni van hivatva/ igasságérzeic mellé igaz forrásból moritse meggytiaödéseit s amig itól, szüntcBBo meg mngábnn az aegy2nt,u hogy egészen az Ügy emberévé lehessen. Így aztán benne s,egyéiutf és bíró nem rontják^Bicg egymást, mert as egyénre befolyható privatszerü ok megkíméli a bírót.
Ki; a kritika torero lep, a chinai/helyi ós más viszonyok ismerete mellett, egyebeken kívül bírjon még azon Öntudatos meggj-oződóssel ia,bogy a pont melyröi kiindult, mindenek előtt az ícazsie"határain belül foglal helyet.
A vádló, ki különben.tán nem szólalt volna fel, de ngy-Bmint tevé, csak azért s akkor toré, mert s miután mar az egyén látta sértve magát; egyénisége szolgalatában nem érdemjelea vitéze oa ögynek.
, Kilí)bb,alaprafuktati ítéletét,bírjon esakmind-egyike holyeBségének biatoa tudomásával; aehogv ^gyJkobftlytelonBé^elr^TáTnUtíft"által óit, a hol és a hova hfttni-kiváot,-kételyt ggrjeBflsnn fl többraláp helyeBsé^irAnt-TTiIrvgyanát a czég^ ellen, me\\y: ön-zua nélküli :jóoksrar a ^Őzös Iránt.
¦ --t Ki fqWQsÓgűkot nyilvánosan do-igaaéagoaan Pstoroa, csitpftniasórt mur^n hiba.^hiba, BTienvtnorű tán-áI.tala_óríntvo volt; sicsupán & végrei-bogy javlt-"wmimtisijpbr<bosznljon^rjöakwatttis igmst Jiazafl. ra aJücztbatist biztosító ildomoBsáesal to-8üi: babért érdemel. fcS
i, iíf a ülbát faI\'Bineri a csattog-csattog, mielőtt á l « Íí?#ffí*1,i,-M8 beveaWgalmáhan lehet: batósnélküli jóakarója W ügynek. .
tt J?t\'»"^"^»-1"*k. gyanusii, hunom tónynekkeroaemben ayilvánoo fáteé**-*\\ ÍVS" an"n»t alno-va alatt
jtwp.Mrtií;.-. .Y.ii\'JtVrVki.íí-
(.«5*By nj_iMa_ro_ii.__EO-YiK IibSBEZtí. -
4 39 ^
\' Nyilvános Wszönet,\'
ttk. Eotdeifág Iván sárnak Chlnában.
TiaaleU iiraaágocl T A nZlala^Söniogyi Közlöny" fehr. baví ebaÖ osáméban közölt cztkku nemes part-fngáaa alá vénei a gazdatiszteket, a somogyi bálokat adó ifjuodg aaiiajkodásai ellonétan — ülvén n kítbcn, hogy orré szükségük volt.
Síi, mint élű lények biztoeltliatjttk uraságodat, hogy bitt erro nem volt szükségünk , minthogy timíi bizonyos ifjúság kiíróból nom ránk kizárvn nem voltunk,— nem ia vendégei: do voltunk, részvényes tagtársai, sőt egyikünk e vigalraak indítványozója is.
Mi azt hioozük, hogy caak megsértenök ama fiatalságot, ha róla. fóltchotnónk, miként lenézéaocl vioéltetik oly osztály iránt, mely már miLködéaeínél fogva a hon kön vétlen érdekét mozdítja elé; azon naztály iránt, mely mindenekfelett magyar; mely míi-kudéae a gazdászat ujabbkori tudományos elvek szerinti fejlődésének kövctelésn szerint Is tt kör "ffilvell-eígi fokán nem állaluL
Tehát csupán ez okból aem fogadhatnók el — habár tekintetes uraságod dicsérettel emlékezik is rólunk — a különben ia feleslegen védelmet; nem midőn na mások meg nem érdemlett lealuceonyiUtaura ezolgál eszközül.
Csak vendégkép ia ónként megjelenni egy társaságban, mely osztályunkat leuéxij — tagja lenni egy társulatnak mely tán roegvoti j a végro inditvány-sója ia lenni egy ily társulatnak, bogy általa óeaA ruluissunk ; phuj 1 ebez már csakúgy a q sok kellene 1 Ajtért errgróije tneg tekintetes or, ha akkenii felemiittéaüukben mi nem találunk oly diszjelet, melyet akármi, akár pedig egyik vagy másik bálban megjelent osztályunkbelíek valami sok szivesséppfl magunkon bordosbatnánk. —- Tekintetes ur iBiigud kíeoó taesoee b>giroa tolunk — Cbináhnn leht\'t, ez volt oka tévedésének, melyet midőn k"lyivrg;izitn-nánk, szivea köszön etünk mellett a rólunk való megemlékezésért, felmentjük tekintetos ur.ifligwiat helyzetünk iránti további aggodalmaitól, Kelt üzárszón, 1801-ki febr. üG-án.
Varró Jánoa, tardi ispán. Váaonv Sándor, B\'árazói ispán.°1
A szőlészet köréből.
Márcziiia hó.
Hárczius hóban a szoló\'mívésnek munkája egyre másra szaporodik, ngyan is: ha e hóban száras nrmo^árnak, iparkodni kell a befödött tó\'kékno^^lra szál vesszőknek felszabadításárai; — a trágyázást bo kéli fejnzni; —¦ az elvénüTt tőkéket döntéssel vagy oltással meg kell fiatalítani.; — az ősszel beszerzett sima vesszőket iskolába kell rakni; — szölÖ sorokban felmerült nagyobb számn tőke veszteséget, gyökeres vesszők ültetésivel kell kiegészftni; —az oltási is elkezdhetni í — a metszést legfelebb április hó 15-ig be kell fejezni.
TERSANCZKY.
Megyei tudósítások.
VesapvrcEaiMegye, márcz. 10. Szuper sz in társulata Ycsspróm városban Ütötte ful Tbaliának sátorát. E társulat egyiké a vídók legjobb társulatainak, vonnák bonni oly telieta égős tagok, kik tnegórdemlikj hogy TbáUa papjainak és papnőinek névceteatienek^ kiknek homlokára hazánknak nem egy vidékéről Tűzte fel m elismerés az érdemnek koszorúját. De — mert érkezésüket Hidasai igen gyenge éa még U pártolt társulatának hosszas Veszprémben való idSaéae előzte- meg, s mert as ooyigi szükség^ nyomasztó súlyát napról n&prajohtwn ereid mindenki^j a tehetősebbe outály as ortógo*-ínség enyhítésére nyújtott nagylelkű a különfélo^zlmek alatt töbssörösen tett áldozatai után kimatfilliiekJéresi magát a közeledni U^a ásorlldöt, melyben a^l yjdékttnkpoh^ B«myarir évben esak\' kevéa munkát kaphatott szegény osEtályaJs zürgetnl fog a felebAráti szeretet a irgalom ajtóján, Jiogy az ébenh&lástól családja megovasiék.. •-.. aligha fog e társulat mosfcoly pártol tatásban ráwMglníy a minőt érdemel. Ahanguujt sokkal levertebb, aera mint a társulat tömeges ftilkarol tatásra Bsáraltfeatnaí^írem kétkedünk azonban asm mit a felöl, hogy Veszprém vérosQ, maly-naiudon egépet ég jót lel kese n karolt íal^.vhx ncBrifTTily mórtékbelii,- mint boldogabb évokbon, do okvetlen pártohmdja Ssaper tárául (TöVt, ama hagyja kideg Tésovédecséga által-nyomorba BulyednJ.noaiséliraj^eJvünknck a párÜbTáor érdemlő TándoraposloI&St.
A hideg éa száraz telet havas és caüs ídíSjáráa" váltotta fel. A mult hó 24-kI nagy hó olvadásnak rohamos yizáradif lett .ajtörelkezéae, s több tűiber- I élet is esett áldozatiul. . _
A veszprémi helr. .hitv. egyh. megye mult 1ÍÓ 23-tk, 2-i-Ik a 25-Ík napjain tartotta ez évi claií kép-viaelett gyülóaét, Pap Fercncz aegód-gondnok és \' \'li\'ib Jilnos OHnerea eluöklelyk aUtt. Mellőzvén t"bbi, bzinta.^á.ruekoB tárgyait, caak a következő, ket emelem ki;l. Vé^hely Imre nem lulkéazi ta-riáeabiró indítványára liatározt»tt»ltf hogy f. évi má-juehé 4J7-én (mely napra esik KáWin hihihinak h.i-romszázildoB emléknapja) tartaaeék m"g egyli. me-gyeileg a Reformalio emlékünnepe, a ha au "ujonnaa épltcttpécseli templom mirakkor fölazertt ;lh*tölenne, kéreoaék föl f3t, öuperíntendena ar az egyb. kerületi gyűlésnek akkor és Pécseién leindii tartáaára, hogy igy az & tomplom felazenteUetésével s ezrei egybekötött emlékünneppel vehesse kezdetét. Ugyancsak e lelkes s Taitoo-ft^rielaía férfiú Tn^ifí-á nyara \'áz la" határozattá lila, kogy Kilvinnak üasx°a jíraveí, melyek teljes klodásbun most jelennek nicg latin nyelven, sz^reztegBonek m-\'g oe ejyli. mepv\'-i kíinvvtir BZíiruara. E könyvtárnak alaptőkéje üsik 40íJ 0. é. frt. s Így az évenként lapokra és könyvek vásárlására fordítható öaezeg igen csekély {\'24 frt) levén, Fnp Gr.linr v^rnBbüréTiyi elvslaFíTTTi Icík^az iuditvil-nyoztn, bngy a li-lkéazÍTrrJzefF"nek évenként egy f«-rMU+>t *4y ezéllal, bögT-az-hry* bejövő össTfgnok fdü -a könyvtár alaptőkéié növelúrén, másik fele podtg a kamntoklifiz CBatultasBck, melyek évenként lapok jiU ratánára- é*könyvek gzprzésérc fuidittatnak. Az indítvány elfiig-idtitott. Lnpnk és folyóiratok, közül a PPrnt. Kgj\'bázi és lakolni Lip^k" b a „Öárospataki Köietok" rondt-ltettek meg, o^vgzersraind ulaaitaíntt pénztárnok nr, h"gy o l.ipok atjllrtő4cg füzeteknek hiányzó evfulyanuiic is — n mennytboTi meg kapha-lúk volnának— igyekezzék megszerezni. Ila könyvtárunk aUptökéje nagylelkű adrímányozók álLil nly inéit;kben növoltctnék* mi által több It.pnnk és folyóiratunk járatása lehetöaitJtnek, a megrendelendő fulvóiratk közt első helyre a kinloöleg szerkesztűtt „Budapefili Saemla"*1 jelöifeMt ki.
Nagy b.itást — még pedi^ fájó hntáft eredmé-nyejet: egy a [*initáer<\\ tökéletesen képtelenné lutt tinitónak n tanítói állomásról lott elinozdittitása s helyének bt-t.tltetéaj. Aj! elmozdított hflvb»n mirad-hatApűrt esedezett, kíítnjczvon roagát angédtanitó tartósra. Dí ra^rt az előző évekből — m rlvekl<en ezlnte evgédtanitó müköthrtt bolyette\' — roszint az eapor-Cfii íátoc^atáanak, részint a körvizagáló, b köz-vizsgán m^pjelene lerKÓBzeknek hivatalos jelentései alipján azon azptsou tapasztaláét marit ;ttu az egyh. msgvei kormányazék, hogy as uj nemzedéknek nagy szellemi és némileg anyagi hátrányávaj -történhetnék esak meg a kérelem megodatása, h^ bár a tanítói nyugdíj intézet hiány/l inintli fájdalmának kifejezésével — elvetetto a kérelmet, megürültnek nyilvánította b be is töltötto a tanítói állumi*t. A volt tanít) o szerint kenyér nélkül agaradraeM megtört testi erÖÍ képtclbnné teázik azon üg}-ért működésre, melynek szolgálatában emésztődtek fel életének erSL. Kem labetne-o a tanítói nyugdíj intézetnek hiányát az áltál pótolni, hagy az ily elnyomorodott tanítók alkalmaztatnának, még p >díg azon kijelentéssel, hogy ük e felelősek ax iskola szellemi állásáról, e ha ez gyengének találtatik, akkor a helyettes tanítóságot elveaztik, s ¦aa-egybásro^eyóben alkalmaztatá*r& igényt nem tarthatnak?....Élelmezés óa egyh. nre-gyelleg m^gállnpitötta a tanvtóTBzetBBliez-arányitott dijaaáaórt\'kötüles lenne minden segédtanító a helyettes tanítói állomást elfogadni. Véghely Imre t. biró_ ur indítványára határozattá 13n, hngy az isk&btk ét* tás\'át feltüntető minden hivatoíos jelentés oí~6gyh. megye által alakította önállólag működő tanügyi bizottmányhoz tétessék át.
Mult hó 28-an tömettük el a kitűnő tanítót, igaz barátot, a jó hazafit: Göde Dénest A asent-ist-váni helv. hitvallók^temploma megtelt a Bsomsséd falvakból is összesereglett néppel, s a B&emekbűl az átérsett veaiteség fajdalmának könyei hnlloíLaki-A^ káznál t. Rács Kndre ssent-istyani. leikosz, a tera-plomban-Szacs Dániel veseprémr, lelkész ezónokalt, alapigéül válosztván iób op» fdnök könyve XXX-ik_ részének 30- és 31-ik varsciLA-sirnál palotai tanftár Magyar Károly tartott rövid airbeasedet. Bck^ s il-
3e o lióban már szép, verfifényen napüük la volt, A göahajósás ohó C-án volté, kcadolát: -a.\'magyar \'ki-\'
Jéknaponként közlrtTr^n^^ ?»«t—M,ohúm kfist ain-a máaík társulatéi betenként coak négyszer. As\'elsü hajó megérkeztével volt ÖrÖmj Ulkeaedéo; as apa hosflzá Uvoliét után viaszaiért fiának,- vagy viszont nem örülhet ngy, mint az itteni lakosok-Sr6ltek a níegérkczett hajónak.
, A jégzajlás által egyébb baj, kár.nem történt, minthogy egy malmot a tíz alá szorított A Dana vízíIUhb ragy, a irajűzáiTa-jgífl kedvssö. E. nöpűk-ban 3.embeí- caolnakáEváu át a szTg^frészr3f \'ás innenső partra, kik hihető tulaágosanfelűutö^ks garatra — vigyázatlanBágból egy tehoresánitó hóénak neki eveztek. A vis oly érivel atátto: a éeöraákot a nagy hajó, oldalához, hogy az azonnal kösépí n ketté törött, a.benu kvö fembarekpgdjg R-vUha hull* -tak. Kettő » hajó alá szorult, .tübbé nemjsjőttek Lel & vízaziaére, de a harmadikát m-graentattók.
\' .. KÜGTERAY.
~*1 TiastoH woaictekiiaFli\' ajAntjnb -rttAm á fíintenÚ SMfhw^jnaflriHnta Lapdacgolí btritoHt, Mi49a |*voU«tl ér=-i J*«o» caan^atareanb a *Ueak vigtl«n leiraa&ton-n !.. a>sdatlBx-Uk Ulu&rKalril "Bwlík««*t< offr biatsQk, korinnom "TÍut írtett, kiklUib ketjTTBsr t»aata% njjia ^ntnälg nt njil-\'^a ra. aajaitciuHOtta, JLuwwa-AfWM- -at-tt*** Www -o«8-
a- »1 SrtíwflaSrrME la. aJk^or Is^M Mjra, ka ¦« rc/fi Uvi lőhetne Sárik aoraít: • \'. Bue rt,
Kanizsai salnhás.
Szordan, márcz. 9-én HHnmorisstiksi felolvasás" német nyelven — az alapítOcdó tagrmn^shim. javára — HoraeUky F. áltat Ezt megelőzte; rJót őrzött kla leány,u vijrjáték 1 f-ultanáHbaa^ A—Bfierep-lökj^ra.\'Túri báróné (Vadná), Berta, leányai 8«ves, \'(Erszényes Mari), STUka (Axvaíj, M&ri f&t^gBé), -s Fcrkó (Kagy) közmegclégedéet arattak játékukkal; de az ntóbbi öitözék^agy ntaaskirízása hiányos volt; különösen kitűnt Berta, kí gyermekkora daczára, színpadi otthonlasaággiU a jól játszott, a ssabályofis.n énekel L A bum^risztikai felolvasaaról nem szólhatunk, csak-azt-jegyezzük jneg; hngy nem_JiozDÍt ee előadás a fo^ymnasinm javára cemfiiit, de igen Ío hozott a_szegény Ursulat ssamára — deficitet; inert a műértő ki>zöanóg egy réesének nem volt ideje ssin-házba Rienni, várván a katonai zenével kísért takarodót az utczákon, ami azonban: tán a Kemests szeszélyéből, szépen elmaradt—
Csütörtökönben, nS-!k pont" Az^Iaaáás élénk, mlndnyájin dicséretesen ját ázottak. Ezt követte: „Varázs hegeda" operetté, Matieaa apó (Komáromi) IríorSettc^Slnkfai Kma), Antal f^zigetköziné H-. An-t >nift). Az előadás várakozáson DlÜli vnit; Szigetkö-zmé éneke b játéka kitűnő, Komápomi Ügyessn játszott b jól éní költ Makfai Kína jó, ámbár hangja gyenge. Ki kell emelnünk Dankó Gábor szorgalmas b ügyes zenekarát — mely az operettet -3ti óra alatt betanulva, az énekkel üaazcrvigól&g játszotta.
bzombat 12ón, „Deborah." Szabó, UtvánEy Lina javára, A r é*s-v-ó-t I e-n sé-g miatt elmaradt*
Voaárnap 13-án, n3íflreaa,-a« «sreá leánya-" As előadás lelke Álarca a (S&igetköiiné), vidor játéka s szép éneke kiemelendő; Fülöp (Szigetközi) jó komikumával többször megnevetteté a kflttSnséget* Ko-márümy kiisc kidug; Sknltiü (Horrílh), játékm nem volt kielégítő. Különben a szerepek nagyrészt jól betóltvék. _ f
Kedden, márcz. l&-én4 B3aapárl Péter," Árvái család-javára. A ismét! részvétlenség mi§tt elmaradt
Szerdán 16-án, BSzapári" PétarTK bérlet.9-ik fizátnlan. Jó-kéBiülUég, Saapárit (Hikíósy) jój adta, Ilki, nejo (íatvánffy lána) művészileg játszott; Bat-thányi ^Arvai), megiálsxott rajt a azargaloin,f.Hggi zsabég\'"(SzigerkÖLn, a kegyetlen, dühöngő béget ki-tünőcn személyesité, s nagy—érdemére 10Igái az, bogy jól moszkirozsa magát Zuliraa, (Szigetköziné) játéka kellemes. Közönség kevéa. ; t
C«ütSrtökön lfPáp. ^Falusiak.* Bérlet" utolsó szám. Óváriné (Nagynó) ^ a. jóoívt de axlgpru 9 büszke nőt finom tapiatatt^ooáfIrma (Szigetkösiné) szép és naiv játéka, áltil köztetssést és tapsojgatara-tott Óvári (SwgatkBzi), a kedélyes, mágyer ^Dfitnö b basát rajongva szent* gagybátyát in natera adá; Halmai (Balog), jó, csak klas* asórakozoW; grór Erdei (Miklósy), játéka kerekded; alakítása bft^res. KözBnoég Igen kevés, -----— ^-
lumdott Unltóuk pora, f«le«. ka,^ok M rimé^tiiig «Alélrti g^01*1
mind ásókban, kik a nemzeti nyelv ¦ iadöuiányrA
Mohács, márcs. hó 9-én. -Utóbbi -leveleim egyikében dühösön noki- rántottam, a mohácsiakra mintugy"árnyékot jreták, mért országszerte báloztik ns inségosek^száméra, c«k Mohácson nenv iS-JVfttiQm, hogy kövessé elbamar-kodtam as Bgyot, s aaivemből Örülök, hogy ez a lka* lommal önmagamat ^czáfulhatom meg; szívesen elmondom a „mea culpat," bár csík"ezután is közön* sígtink a jÓ a - nontos irA\'nt oly részvétet Biu\'tatna, mint azt legntAblr\'t&nttBttí<\'\'\':\'Mi toliit-¦ nti.mJbáloss: tnnk jétékony czelra, hanom..amit szántunk, azt közadakozás u^án-,5»sze^yüÍtvol csonklüanil kü!3-"tokvelssonvedS teÖYÍr.eJnknofc^?_:;« mj.. -.-ü: i.m^\'-í A^gyüjltüt Össi«gS48frt volt összesen, mely-1iés3-u itteni dalárda-egylet is 76 ft_adot> Mohács-nalfreg com volt ily nemes tette, mlárt aS Ioton 10. mogáldja^ — \'IdgjánUnuk Dortm; kazbe-kpzba esikT:
HirelL es esemónyel^
A Két körülmény vonta magára a sápokban ¦vclmflflfcct s s Bainálkozás. vágyig tnkabfrjw ~
mWéISdés etébaládásU onintén óhajtják • teketsé-
.gük_szerint elémosditani törekednek. —.....
Ezen körülmitíyek egyike ama- fiate4r melyet a városi tanács-a gymnasmnt érdakébon f. hő 13-án hirdetett "gyűléssel -fogóttr A vároel (TepvÍKlSk konzul alig jelont meg egy-kett*, ttgjj.hogy.a létesám hiánya miatt nem lehetett iázottmányt nevezni kS ns figy óJára, "A jeIénvoltak:niaal akarták iadokolnte kofleraetlen mefdepotást, hogy a{meghivé falragm--*«**sevás ssánihan_é«-kir^likban-li^kny<ntra^
Ámbár nji oly vóleményben.\'XagTn^í ™87 í^rS ^zent-fley érdekében .a c«*B^«tyfl osafáoy faqp^t-L -mák1 nem Wlj*,\'-¦t"tilLsA»wMAiWM??*3l(BW+-j _ láíére ís. jniodMMiál^l e«»k Wvt^t^tft t*Wr^
al^elí_kktoááiitil^
r^gykatáraIj>QTtezi fci, ¦ vcgyTalrftn h*nlr bmondáá^: \'ryií Tágy ponyvásáért f«1 i^aa«>kkar_k"i«éTti mg *_
^ Je, min5 eredménynyel.
\' 4^DÍfc\'^isidtÍT«rKelIW-M^ annyi a*
¦ gSai^-MtB-JlknTék.-meg) nogy_? MM"^ !e"
TÓliiaiRBiwK\'HeiiBét.\'a hideg kösöny ?-Nom vol-na-eképesJUnlxu. nagy köoönoege páE-Jifitig altar-BÍ s sSt\'iW^lBiialálBiV Mikor érjük meg már as {tl&*bcr a tatmea lélekben tdráradtTmitréss man-ttéttágaiiaknémi jutalmai élvesbease? Hanem per-¦¦¦ ¦ "^^^Jlt^jUil úeratnéfc^\'hogy aa itt mflk&dÖ a/in-t^IaŰ^VegaliotiB fel tn csat Lendvay, Vagy Eg-reaaVhigTm, De Wzajárril tok-e a művész nevelésé-keíf Ila^la^ili^i-higkBl megélna;. igon. Egyébb-irint a mttialéa áincs meg"oly tulaágoaan, még a zárt Baakakeamoat is tihÜkrmtnak, klkra legtragicu-ufebjelimewkat 1» megnevetik, ami oda mutat, bogy mois&anknek a kellőleg pártolt ssinésztár--sulat-hal«dieávilfokrrTíkéTrr kell növekednie. A haladást és buzgalmat fiatal síi neszei üknél tapasztaljak, do d^ok többnyire as ingyen-aél ia kevesebb, az as :—deficit. Á» arány igen ferde- Ne hagyjuk érmfeüenOiia sors áltat még meghagyott eszközöket iobtíétflnk elé mozdítására rmert épen nem csodál-ke^hataBk, ha a-gooíiviseás folytonos csapáaokkal látogat m«g bennanket, teapedésunkért méltán büu-iUnyul pártfogollsajtó nem szűnik szariit_bíi]iüini,_fl_a. hiányokat-feltüntetni, ma-. lycknek cfjosJásiít^csak aa értelmes közönségtől váraaija.:-¦ ¦ \'- —
. ~ ¦ A Magyareraság több városaiban vannak már gőzfürdők — mily hasson háramlik as ily. intézőtök által a kősegéssségre, azt a kövotkezés eléggé bebi-sonyitja ott —hol léteznek. Városunk egyik előkelő polgára "siát emeli etárgyhan, kiemelvén a gőzfürdő jótékony hatáság melyet es Kanizsa a*a környék la-Icosaira-gyakorolna; egyszersmind ajánlkozott e vál-iaUt }étrejfltt o cégtében —^500 frtig réstvényt venni. Ka.eszme fölkarolását ajánljak a n. é. közönségnek.
-f\\ Lakatua Sándor ismert táneztnüvéss a napokban Kaposvárról megérkezik, s márex. 23. azaz linavéthatfOn, a „Zöldfa* vendéglő teremében egy nagyszerű" ^gyermekrtáncskuizurucskát1\' fog rendezni. Ajánljuk a n. é. közönség figyelmébe.
•~~zVA belyteti dalárda spr. 3*án, adja harmadik „Dalostélyét* a ..Zöldfa" vendéglő teremében, melyben nem eaak a tagok, do a vidékiek Is részt vehet-nesrlFföH\'nt beléptinlíj tfiellett. Azt Ts hallottuk, hogy a sz. ferencziek-Jcmplomáhan tartandó haavéti diaamiaaa kű«i^fb|^ működni; ewmBralönk.
"A A kiadó hivatalba ogy helybeli bérmenlct-len levél érkesett Nekeresdi Izsák aláírással; uram, láttam, tisztelt Nekareadi uram, szólunk" az"urhoz:"\' altján teká^eI«Bkbe,--A 0 Borból álló, irgalmatlan or-
togrmphUval-irt-Wi--nera xtjdjuk : élez. akar-e
Menni, vagy-megbántai ? nyilvánosságra hoztuk vol-
na — ha — nincsenek benn bizonyé s valakit ilíatö. iigyneveaeU „nem-- szabai. monuant" kifen?, lések. \'Sajnálattal kell tehát küalentenunk, hogy jDunkaUrsuI ugyan- nem használhatjuk — da ba -arca képét beküldi, kiadjuk a*t átjövő naptárba. , "=* Ari»;a „Névtelent czlniu ¦ legújabb operából: „Két hölgy"(?) flwasn a\'karzatrór,. v KriiisájgBta partorról Idészlk fikes a napra: S nem járnak majd a kartaatra. Sok krinolinoa kritika Nem egyébb, mini; sértő pletyka. Kap o.s vár. ¦ Ö Illetékes helyről értesítettünk,, hogy a legközelebbi lapunkban-foglalt Lengyeltóti tudósítás, nngy részben-csak „feltevéseken" alapult \\ ós t. tudósítónk igon sok „hihetőleg,0 „valószínűleg" szavat •használt a meglövött Kun Ádám szándékát, tetteit illetőleg, tan a gyors közlésért, nom vieván illetékes forrásra? Felkérjük t. tudósítóinkat csak „tényeket" irni, és csalhatatlan kutfök után-.
=-= Égy* 28 évés özvegy, nyúlánk térniett fekete haj, kék szemekkel, legjobb egészségben, 6Q hold jó minőségű szántóföld ég belsőséggel, mely adóssággal terhelve nincs; kinek egy launéja van caak, hogy férjhez menni kivan, — férjet keres magának, következő kikötések alatt: Legfeljebb 36 éves legyen viruló egÓ&zBÓgbcn ; inkább magas , mint alacsony j jól nevelt, barkerüiö, hüségssoretö, s-vagy legalább 6000 ftot érő fekvő birtokkal, vagy 600 frt biztosított évi jövödéiemmebrAz"ísszokeíést más mi sem giiiulja. Ilérmentes levelek intésbe tök Kaposvárra, pást rcstante, D- K. czim slatt (Beküldetcttj
* Szabó vagy Öegesdi Feroncs 26 éves, Kutasi születés; Illés ráf", 26 éves babodi pusztai születés ós Kovács József 28 éves, knzsoki szülctée, f. hó lóén Bzállitattak el Kaposvárról Sörnyére, hogy ott rajtok végrehajtassék a kaionhi rögUinitélő biróí-áe^ által kimondott itélet — kötél általi halát. A két első volt Somssicli Jliklós ur kirablója — több gonosz vakmerő tetteik közt, az utolsó — nióltó pajtások rablüczimbora. Illés Pál lőtte agyon a szigetvári já-rÚBbcli pandurŐrmestert Hnszilát, saját vallomása szerint. Utolsó ójszakájokon Illés ésBegosdi folyvást fütyöltek és tánczoltnk börtönükben, s midőn az Őr rajok azfilt, azt felelték: no háborgnSBannk beunün-
ngy ifl most tánczoljuk az utolsót. MidSn"Segör»-dít aJióbér környezte, kezét nkarta leharapni. Szomorú képek, melyeket fájdalmak küzt téliünk papírra.
* tlint bistoBan értesülünk a székvárosi gőzmalmot követkcr.ö egyének építik részvények utján,: gf. Niczky Oyürgy, dr. Kozma J., dr. Viasy Pál, dr. Németh K., t reyatUdtlor A. föbórnök , Bückhoí M.( HőnigJ., HittalarJ., Jakab J., Pollyl mre, Mallioh K.
Cl S—aak, Fosteoi Kaptad-e a kfildeményt 1 ralbon tartka^ tégott tárjuk Mraiáat.
P, fl—aak Llt^r: Eaflcnlít latnunk,
li. It—nőé-, K.-Várad: KöasHnot mollstt vattait, kniaenií-- Byflnl(r<rv4hast káíünk. ;
. ,T9bT»es i1 SItígj a mnlt számbdl -kisaarculfl, aoca a ml M-,UUfc| vIMtfOtlit. —-----— - - —----- .
KJi idS.B A tecmáasatet tekéire lgasL%a vaa; do es a Jí IdS" mit a vera kapa «]s atllt, nagjaa toeaaaa vaia 1
Uorönyónuk; K4rj ik flóréi M^ai voiaoíi, addig lobo-Ulltn. .....
Oombim: Ws sem oIrthattuk iti blsuuB, m! sem gL. iolls a»«ffÍ*tvniWt,
U. Qf. Báni fiokAij k*íiU nt iginU
„-Ibolya kiút, ibolya bent." Baldoj smber 3«.
.Pinctíl rerihes." Do (nftr 8 boziá nem fog-adjnk cl a ver-Bűt i na$jun köicli -riainnybun airrolOnlt.
Pí. Gj-—be: PontuMigiért tojvo íJÍvea ŰdTÖíIotEnke|. jaXiái kincfltink Ununk birtokáboa.
„Bomink." Egyik tekintályra lapunkban olToatnk , hofrj TolnAból felTiligoiitAflt nyerünk u órdekbeai várjnli ba est, H4 rnohLi a yArakciis\' — a ki dratot tísíío »í*>lgi]tatjuk.
T. A—aak, S—aa: „Máft 3n honink aJyM idegen 7U ..^Xo vagy ro aAm" — „Náaiba megyünk* — „Aa embar^-Taroek kos ül, utoisit adni fogjnk.
„Pantallón." Mial biibal an ir oltsmeti Ont.
,Bol katdjik!\'\' Épca ea a kónK\'Mk Wrdéaej Htop-asaon ön meg bcnnijnfceti a lapot moffrendílt lk ; a piai mejírltceett.
Ni-L\'-n; Yití-o »ftgjL.prósa * tgylkaeni} őnnok nioca ütlo-rele — Olympra.
T. T—oak. Sa. L—ún.- KcJIÖt tartó meg magadnak, a tób-birel tudud, mit krll ftitti. Hogy flígllott kilJereUd xárom.
„Haííadra javítsunk. * Jötü n A cin ok boun.
Kapoarirra: K. Bi. orhöJgjbca stb: Tan banoBk jó goa. dolol, do méz nem ^ljik ki a — t\'iict.
SJ/fi líéla, V^Biprím; Kaplak, örülünk, ho^y a mü t<-t-aukt a „DaguerVeotyp — el ua Ut« 5a a^inJTa.
"~ Klga"iierkTeszTd: KUliUÜ ISTVÁN.
Gazdasági tudósítások.
rVagy-Kanizsa, 18G-4. márcz. 18-án. Basa és árpa élénkült, s nevezetes részletek vétettek Laibach s Trieszt részére emelt árakon, a szállítmányok erií-sebhek, de mindon gyorsan megvétetett j a többi, nemek változatlan- s lanyhák; ^gy réBsíeJ repcsq & frtjával vétetett meg helyben. Árpa, késslcthiány.
Búza 82—88 font: 4 frt 30—90 kr. Eoss 79— 82 font: 3 frt—3 frt 10"kr." Árpa 66^67 font: 2 frt 90 kr—3 frt 10—25 kr. Kukoricza 81—83 font: 2frtÜ5 kr—y frt 10-kr. Zab 46—9 font: 2 frt 5 — 10 kr. Hajdina 70—72 font: 2 frt 10—20 kr. Fehér bab 4 frt C0 kr—5 frt.
Kaposvár, móres, hó 15. Aá utak jobbulván .a gabnapiacz ia élénkült, de ném oly mértékben, mint gondoltuk. Jeléül: hogy a polgárság n&gyrÓBgo már túladott kcBí^o\'oin, a "birtokoBBág pedig vagy helyben adja cl gabnamennyiségét a kereskedőknek, vagy nagyobb piácsok felé szállíttatja. Azután meg & kitűnő tavaszi járásban a mezei munkák is minden erővel-njogkcídüdtek, aszegény 6b boldog Vxnt van a mezőn éá asőtlejében. Következőleg jeléahetjük a pi-aezi árakat. Buza 4 frt.20kr, közönséges á frt. EoiB, 2 Ü DQ.\'kr.—3 frt. Árpa, 2 ft 40 kr. Kuköriesa 2 frt G0—80 kr. ^-fl fífig. Zab 2 frt- Egy zaák burgonya 1 frt 40 kr. Egy meisseni való búrja 6—8 frt Egy kövér lud, 2 frt 40 kr. Csirke párja 40—60 kr.
F
. Tr... . Alim mítcü rítziéliH, wclylytl N.-Kanhsa melyen 11 Jztcti kö-Jir.-:ita.«íf»:.* hk. Tirai luki, • H0Ma4 c«. kir. katonaiig i» t
fi_J**."f!>J*S•f••¦íy:k•^»W». í\'neröieinr, boldogult itílm clliunyia, Illa-«leg tenutiie »lkalmiT»! nyilfínllolUk, a becsei mcgielenénnkkol fij-
-teloiit — agy»»tol6 rtrj - ~ ----- \'
ataXBL IIIIBEBT KÁROLYNAK.
na^-kaiiltiwf^fflazerkereckedőnéí kapható a
vFAGLIAMO SZIRUP,
~ -*;1»tlirttak; «mtot-e.t«i«ptHtiílá. fényeién í~.-"Hr----
pfllHj fltifípj Tilnnui^íjli | riifníjmij ^
P^\'Mgij\'JiJV Or.g irt 1 M10 kr. o. i ——"aW""tfTnjW«Wk jntiayn ima mindoui
"¦¦i\'tmhiih igazolja;
} (W«aMn annak felulalíja- ét Jti.iiiSjélill ka^
^^*a«Ml>*lea>. üagyar • nímet taainil"
Scbon am 3- jS-esstH 1864
" findet die Ziehung de» ¦ _
1.1. ÖSTElRa- "ElSElBIHM- UND DAIPFSCHIFF-
. FIHBTS=MLEIIEi^......
atntt, welches in seniei; Gcsammtheit folgende Treffer enthiüt: fl. 250,000, 200,000, 160,000,\'40,000, 8Ö.0ÖÖ, 20,000, 15,000, 5,000, 4.0OÖ; S.OQÖ, 2,500 etc. bis abwärts — fl. 120 niedrigster Gewinii.
1 Lous-Cortifieat znr oljirjen Ziehung" gültig, ist durch unterzeichnete StaatsefFccten-HiH\'dlung ?{1.2.50 kr. per Stick gegen Ein-sendeng des Betrags zu beziehen. — 7 Stück kosten fl. 15.7^ 14 Stück kosten fl. 30 Bstorr. W. in Ifenknoten.
Gef. AuftritgQ liierauf werden prompt auBgefUhrt nnd den.Be-tlieiligtori die Zielmngslistomincntgoldlioh zugesendet. Man beliebe sich daher baldigst zu wenden- nn\' rr:
Adolf Betischl
— .v . . in JVäni/url ä/S.
pfl-k<r*r><teniHi)y miig vak,
^^LV> Jftaagokr^aLumat mWanfél. Ja^aaagLtakannáT.^Tnai7ak,";kulo!
Santt jiitinyo» «ron külänfilo liBj-, .Wag, ¦zafdilia, \'.asirairSi iitOatt *SS«»»f"»»*ali, \'aWUao gfoi
• --.SaO-TŰíjitákDaii (yüliíliatok ug liMai » Lrioa«, *
j^ra-mlaj.iiácn.tt l»G4A*^tiiTGi^n éi keíerD
- Jorarttter yrlgyea haatit által.
-Ain^l. April 1804-
Zichung des
- ^»^^«««tJtmdd, lap-íe nyómdatt.Iajdono, KA^Kaniisáh.
?íí Ji"™n".llr\',Ter von Franca 10(1,000, 8U,0IH>, »,(M, W,«DÍ),
\'Ote.vabwárta
----- Franaa 46¦ mcdrigater Uuwinn. ri..^-:
1 Lo^s ziii-obigen Ziehung" gültig ioslot fl.\' 1^50 kr.\';tü 6 StUek IktragT - cTatcrr,W- »nTSfiknoton ge?«n EirueidUng des
„. AuftrHs« werden prompt nnd gewissenhaft Ausgeführt,1 Snddio i^nnliateiLnnontgeWliah «Bgesandtdureli d» StaatseLFe«teSL(á»ídlnn«t von — _ * 0
- Jon. Georg Logsmann jr."