Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu fájlokhoz használható szoftverek - A "Következő" gombra kattintva (ha van) a PDF fájlhoz juthat.

 
1.45 MB
2009-01-26 14:56:27
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
778
4166
Rövid leírás | Teljes leírás (161.14 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1864 007-009. szám március

Zala-Somogyi Közlöny
Ismeretterjesztő lap
szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből
III. évfolyam


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Nagy-Kanizsa. Harmadik évfolyam. ; %. 7. szám 1864. múrcziiis l-én.
jü^ol iaflioí ái gíítr.,sióin
^jvinbíoi jog fcfjrlüiiíJ ^obí "\'J
smeretterjeszto -lap - • - - < <m»«
szépirodalom, kereskedelem, Ipar, gazda szat, tudomáiiy és mívmet WéW\'f"
Megjclan o lap logatább egy jvon július hól-tül kazdvo ráinden hú l-cn Kl-én ce á)-ún. — ElÖnzctéei ár pűRán szétküldéssel és helyben házhoz hordva *imi*n 5 frt. i féhjvro afrt. Negyed óvro I frt 70 kr — Minden elöfiz^tű n tulnjil-noH kölcsön könyvtárát as eddigi feDnlálló feltótelek inollntt fé Táron lilutn\'ifíiiftk- —"\' Nyilttér egy Petit aorórt JO kr. — Hirdetósok négy h isáboa Petit sorért 1-r.r 7 krlt 2 or G kr. és xuiaden további beiktatásért ő kr a bélvfgdnért-HO kn fiírtwidS A beiktatási dij o a lop kezelését illulÜ minden tárgy a kiadó hivatalhoz Nagy-Knuicaára; a- hp flzehWs.tartalmat illető közlc iné nyék pedig, agy minden levelek
bérmentve a s«crkr<Bzt<Ígi\'-gIiLz köldendSls SwposT&rra. " °
Birtokos közép osztályunk.
A fájdalom adjaesorükjit.
Azon tapasztalásbúi eredt fájdalom, hogv másfél évtized óla n csapások, nz évek nyomó terhei alatt mindinkább roskad azon osztály, inelvnek vállain soha sem volt nehéz a haaa térbe ; meíy ép\' oly hont megtartó, mint itont-azerzö volt.
Azon oBzUily. mely, lmohasának vér kellett, vért adott; ha amagi áldozatot kivarrt, mindig eJaö volt nagy tettekben, az egész világ bámulására.
Azon oartály, melyből Ka egy mnpoí a világ bármely részébe fődort a vihar, magával I vitt hűriszérelmet, öröklött neniesm-get, lovagiasságot, vitézséget, a népek áldásain, rrö- \\ méreíi... i
Azon osztály, mely mindig egyformán nagy volt a veszélyben, mint a szerencsiben ; az elsőt maga küzd vén le. az utolsót mindig megosztván másokkal.. .
Midőn ily osztályt látrrnk snjt^-n: a csapa-sok, terhek alau njhkiuiva, —¦ köio."-tolui^sac-raürtkbe, a kérjük I»tent, hogy adja minden tagjának a r.égj p4IíQafáU erejét^ melyekre minél több terítet raktak, amiál magánabbra emelkedtek . . .
A merre tekintünk, itt is, ott íj* látjuk a rngyonban posztuló családokat; Önbunök nélkül piifiztulókat.
Ez itt p. n. 48 előtt anyagilag \\ iriigzott; jól rendezett gazdatqíga pukliknak-mintául nzol-
pálr A 49 utáni gyorsan növekvő tcrheklies még pár jégeső, égés járulván, — moRt a jószág áruba- \\mi bocsátva, fa ha már fL^verejtékj szorgalom meg nem mentheté. a véletlen bizonyosan nem fogja megmenteni.
Emez adósságot hozott át a fentebb említett időszakból, melynek kamatjait akkor ct*ak fedezheté, szerencsésebb viszonyok között, — szaporodván a-terhek, magasabb lett a munkabér, drágább a mesterember, — most a kamrátok elnyelték az Öt-hat családon Lt megtartott vagyont!
S lia már a C n 0 is kilábolhattál, sok gazda anyagi viszonyai közt.— mit szóljunk azokról, kik 16, 20." dü, 40 Vet emelnek vállaikon éveken át ? A kgmat gyors léptettél emészti fel a vagyont," mely egy családnak ^ égnü reménye volt; mert a jelen körülmények köst 30, 4U ,-et ki gazdálkodni a földből, — merő agyrém !... kaliforniai ábránd!... S pedig hányan vannak, kik, megfeszített erbvel is akarnak menekülni, a írjultrúl ütött ily sebektől, mig azt veszik éggre, hogy a kamat súl-aziirni.flJla n felvett tojgfrk________,___
Ott, több kis birtokos maga fogja az ^ke-szarvat^ egész napor^átjjgad^ iarsd, ttez-vesz, ázik, tervez., — s" még a megélhetés\'remínyétől is el van ütve! mert rifö|t több teher nyomja kis jószágát, mint máskor bért kapott volna érte!! Ha adóját, cselédjét, mesterembert, boltik...