Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu fájlokhoz használható szoftverek - A "Következő" gombra kattintva (ha van) a PDF fájlhoz juthat.

 
1.39 MB
2009-01-26 14:57:16
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
780
4663
Rövid leírás | Teljes leírás (167.34 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1864 010-012. szám április

Zala-Somogyi Közlöny
Ismeretterjesztő lap
szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből
III. évfolyam


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Nagy-Kanizsa. Ilnrmndik évfolyam.
snieretteijésztő lap szépirodalom, kereskedelem, ipar^gpiászat, tinloiuAny fes művészet köréből.
Mofjclon o Up lfRaüvbb ogy inSjullwM I-től kezdve minden hó 1-iWlO-in í« 20.4n. — Előfizetési ir poítia\'Biétküldésssl ét Wyb-n lidoi LoriWüRÍw ?tM ti frl. j frkrr. 3 fn. Ncgjrad érw 1 frl 70 kr — Mindon clöSzető a tulajdonai Main küDyrtirát u eddiKj fonoWló felUtelok mell.-tl fé! iroi hiuxnilb»tji> — Kyilttér qry Petit sorért 10 kr. — Hirdettük négy hudbos Pottt úrért i\'ör 7 kr, , 2. or ti kr. u minden torábU beütatiíért 5 kr. » l.él-r»g.J íjért SO kr. fisitei.ii.l. A beiktatni! dij » a Up késeiénél illető raiodon tárgy a kiadó biratalhoz Nag v-Kilimsira: a lap >zellcmi tartalmit illetü közlemények pedig, ugr minden k\'Telct
bérmentve a szerkesztőséghez küldendöVÍvapüEVárra.
A t. ez. előlizetokliez!
a negyedéves előfizetések lejárván, tisztelettel felkérjük az il» létüket, előfizetéseik megújítására.
A kiadóhivatal.
, Halsdjunír. és haladva javítsunk.
III.
S fölnirlt, Caakhnfrj tL/B^*r lenne is ráfit Valaiuil I"
> Vörtiimarty.
Sukban, igen sokban bátra vagyunk! Alig létezik kedves hazánk vértÖlázott Őstérein el-sőbbrangu város, melyre a régi mnlasatások mán a haladókor józan követelmei szerint a társadalmi léi nemesül: küzdterén a teendők" halmaza oly mérvben nehezednék, mint éjien n-ánk-. Pedig nem mondhatnók: hogy egyenlő rangtt^eatvér városaink közepett mi volnápk a legj^ég"éíí)\'fcbbek. Oh, nem; sőt a vfVgyoiioBO dás"s ^onptilg^ művelődésalapkell^keire nézve ;sefti "tcJ^pSeri "amazok\' fölött álölt,* )ce-\' reakedellnrS^parUzletl, gnzdászatí b föíótrajzi kedvezőbb viszonyainknál fogva.
Ereztük fogyatkozásaink sajnos követhez-., menyeit, akarnók in nemeHÜlt honpolgári írxel-nieink szentebb sugalmát követve, az\'egyetemes művelődén és polgári szebb lét sikeresb fejlesatésére "tehetségünk szerént áldozatainkat meghozni; hisz a közelmúlt vigalmi-idény alatt is szervezendő" intézeteink, javára, ha nem is kizárólag: róagrar öltönyben, — mihez, fájda-\' lom; szépeink *¦ izraelitapolgártársaink h[ítlen-_ sége naponként feltűnőbb,—- s a csárdás mellett ••zepperUzve is, de igazán magyarosan, az afci ffsi:rva vi-gadtnnk!"
- Erre is, meg arra is óhajtanok a valósuló* boldog ító korszakát földeríteni. Vélemé-
nyezünk jobbra-balra., kapkodunk ide s oda; mert.,, nincs élünkön tekintély eí-b hazafi, ki edzett karával törekvéseink fonalát megragadván, teendőink íbmk el égétől n cselekvés küzd-terére kivezetne,\'Vikinek tevékeny vezénvíele" mellett következetes\' egyjnásu tanban érvénye-síthetnö\'k a kölcsönös eszmecserék lánczolntán a fölszitire emelkedett TidyÖs indítványokat.
Hisszük és valljuk mi is ama társadalmi irányelvet, egyé^ém^éa művelődési haladottság néjkül nincs honpoTgári i g n % erény; mért ebből, mint "malasz-tos üd\\forrásból, áradoznak-a nemzeti nagyság s társadalmi jobblet üdítő" gyöngyei.
a S z e b b j ö ve n d íft. e h^a zdnak; b ú b~ napjai nt-ár v^lániCk," mond ihletett dalnokunk. Van-.e,tagja e Ürága honnak, ki föl ne fogná a kpltS idéztem pár szavának hord-, erejét? Uraim, a nemzeti nagyság s társadalmi jobblét mérfokát müveit s józan eszű honpolgárok túlnyomó többsége;, képezi. Ha ezen mér-fokot a világpolgárját testvér-népei közt meg-ürtni öszinitíi óhajtjuk: Jiíválulng a nemzettest derekára, az azí j&ÉLipa r o & osztályra kell a müvelÖdhcté^^^ Eszközeit viszonyítanunk. * \': \'. .
Azon Ünnepélyen, melyet polgári egyletünk megalakulásának. -évföfd...