Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu fájlokhoz használható szoftverek - A "Következő" gombra kattintva (ha van) a PDF fájlhoz juthat.

 
1.36 MB
2009-01-26 14:58:11
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
944
5219
Zala-Somogyi Közlöny 1864 013-015. szám május

Zala-Somogyi Közlöny
Ismeretterjesztő lap
szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből
III. évfolyam


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Nagy-Kanizsa. Harmadik évfolyam.
1!5. szám 1864. niújuts
-De _m ©©
szépirodalom, kereskedelem, ipar, g-azdászat, tudopiány és mii vészét köréi* ól
M
lap legalább pjry íven julinfl hó l tói kezdve minden tió 1-ón 10-én és 20-án. — EíiSiizetést á> poétán esétkuldées d és hetybon házhoz ftonTv«~eg-rpre. H Fri. ; FiMcvrV-"3 frí. frigyeit évre Ifi\'t TO líf — MlndeirgtöiizTtir-it - tulaj ibunw -kokfrtm -kt>ttyvtáfáVtt*-qddigi fon n iái ló feltételek melb\'tt fél áron használhatja. — Nyüttér <\'py Petit «.írért I" kr. — Hii-dolések négy li \'sáhna Petit sorért 1 -or 7 kr,. 2 or \'i kr. és minden további bcíktaLá«ért a kr. g bélv g^ííjért \')>> kr. fiz^nÓM.
A U\'ikt.-iirtci dij b a l.ip kezuléséi illetti mindon U
gv a kiadó divataihoz N^g bérmentve a Pseri;"flztÖp
¦-Kai
LB.ira: * lap H/,elb*mt tartalmát illeti) k..zl ;ményck pedig,
..len levelek
.."Srt i-lni a népet «>kt(i(iiw»nl, hitével, czélwíerii ttir\\ cn) ékkel : t-2 n It\'gncim-bi\'bb fehiclng; mvrt kifejti n iH\'tissi\'l erejét; virágzásra cmelí n huzat, blzto»ítjn törvényeink bzcntbéiél, m az embert-k( ( j ibbaLká, « boldogabbakká leszi."
(Dráh FktíMZ., Kz nzon magnsztos \\%et melv o n.igv-kaníz-ení izratdit.i közsé? tanáca teremében már ISbb ik^évj , mariius bú tí-áu tartott ülésében a zsenge kisdedek okszerű nevelése és védelme ügyében teBité vált, mert czélszerünek látta, Iiogy n vcletlenségnek alávetett kisdedeket tPstbrn ea lélekben egyaránt neveli" és\' védje; ugy vélekedvén, mint egykori koszomé kul-tönk Bercsényi ugy mond: r m i n d u n ország-nalt táranain, talpköve n tiszta e r k u melv b « m e g v é e z. Ii ó m a ledül a r a b i g á b a g*íi r h e du mi* Ívnek legsikeresb eszköze ismét ceak a nevelés.
Láb eu k t\'•!)» t, mint fej I íid i k a k an i r b a i r fi o u anyagilag és szellemileg nz atatt, még mí kafhMíku-Ejok csendes almokban miinnvad 0711 nk.
l^D5-ik évi május hó elején W ttt "ndorfor urnák, mint li it k Í17.P*\' akkuri elnöki: vezénvbu* nKtt, d 61-- ¦ rétre méltó buzgalmat fejtett ki nz rpe*7 val asztmán v egy kiedcdovóiiitézetiirk letrtdiozatalaban tigv, hogv a mai nap kedvesen élvezi is ennek jótékonyságul nz Öaazes 2U00 lélekből álló iir.iclitn közönség.
Egvrnek adtknztik, a igy í\'(\'0"p. frtot hntik össze az ÍBkgd>a épületnek e czélra forditnndé megna-gyobbitíi^pJüra. As cf.\'yébb költoégtkcfr n küzaégí pénztá^l^Kcztc , pedig önálló alapítvánnyal nem birt b Leui\'ía "bTr,-
Az intézet jfivedrlmo a kisdedek által bi-rz tendo T*> krliavl dijnkljíT^s egy^^)Rpfííb"b"ndá"kiij;ás"k\'bi"1 áll, mert nem liftl meg egy zaidó íe anélkül, bugy tehetsége bzcrjnt eaak 10 uj krajezárt is no bíigyif-mányozní ezen cs ik^ [maonlú jótékony intézlek, pgy letek eepélyezésére.
Az épület, n gyütnülcsfákkfil bcöltí-tett s <le«i-kilval körülkerített ndvara — téren anynvir^ . — Iiogy nyáron a gyOmölcfifúk árnyai nlntt laniilnnk ís mulatnak- A kertnek fele a gyermekek játsró-IjcIj^ vnn ebben egy jjDnyA\'a sáto^ mely^ jvlutt a
k isdedek nyűg- én racnn ¦ . ... k t 1,. i. k. — \\.in : elibe.I p:id, ;i&itAl, Ill-Tt szt-:. :i:ii/..k:jari az tCiuisblXfk í-lvnaáfiban itt okt;UUtuak, « l.js bt-ek n O.iika
kÍ6ére:ébi;n a kert iii.íb reBzc"*- n Eiatiadon mnlntnok.
Az iBkc.l4.ban jul ííüti .; jjad.jk . iskiilül.Atílii;;. et.ámtdó^á^, . U»tÖszi\'kren v. luu kéri t-s p\'.\'dig ím vüi. l^rmésBetrajzi, \'2n db. VibLai. 2o db. buzi kezmu es g.izd.isági eszközükkel) cs 2.) db. La totiLime te Lr"l-lert-féle raeEekliez, a szckílioa htber es magvar belu-zési t.iblakj 35 kolcibol. nlbi kon^vUr, ozBoiina állvány, Bzn.linamfltrácz, 10 ól boetsa vesérsznlag, épü-letfácskák, koczkák, vfazőcsktk, dob, f\\t ló, binga, e^iró talicskák b több fffélék vannak.
Sv.i rnn nnntegv 1U0, — tL-len k í.rtlbfl\'M (V i pyermí*k látogatja az óvodát, y éven alul kevés vnn, tiibb a jiu mint a lány, -fi mint mondám, bávánként "l! krnjczámál többet cgj-íke sem rizet, a szegény szüiirk gyirmekei ir.gj\'en veUtnak fol, legyenek esek bár m;rw n.igy elumnihl,
Rcpjjeli óráig gvülnek osgz.\\ b még .1 tanúra bekóvetktísik, egy dajka f^li^ wUjic f.Uti vawi -k.
— ]" óráig az oi t\'v.\'s ngvermekek magyar ulvasaa-ban nyernek oUtatatl , felócu játszás után szemlélheti\', tfktatáö és tanulságos versek begyakorlásában 1 1 ¦ 3 urakor mosdatni, fésülni éa oltóztetai kezdi ókul o dajka. Dtluláu 2—3-ig a -héberedvaaas, az <.A éves gyermekekkel, a ráklivütkczÖ roulaltato játékuk után felváltva danolás, biblia mrténetek, siáinolas, mesélés következik. A lATfialgáai és tanítási nyelv kizárólag magyar.
Szombatnn és péntétco-fléVnlánSZtlnítlő tárta tik. KifietftIAaók ia tartatnak eze-ntul.
Nagv tipTlemmel ki^értrtnek e kisdedek, mennyiben az óvodát a BzuKikCm kívül az ÍBknUbízntt-mánv b^p-jnt ís ig^n bt-urgalmatoBán lálögflTják. A próbatételeken nagiszanm Vündégck jelennek meg, kik mindenkor a legnagvnlib megelégedéssel hagyják cl a (érmet. Szép és taiuTlságng verseket, énekeket, ezavallatnkat hall az ember utón útfélen as alig mozogni tudó fcifdcd zflidó ^vermek ajkairól »pyt hogj\' a jobb érzésűnek valóban ..>ri.im könvekre kell fakad-nin, de mrg is látszik am rajtuk későbbi korukban íp, bog}\' elovo koránt kepeztelésbcn és jo nevelésben ok Bzerüjniycjésben részesüjt^kf^mer^ok orösek^^
IC .(III-
ro r: \\trag /n--»i-. ; mtnu \'luiluk j t\'M
ll \\ ptl k 1 l
bet! ¦ 11 erf.s lalplt\'jv.jn all. as&rl i.L lú.tiüil n-m dt.l.aL. nem tj\'.nitik lialomrn; i^v rabignba Ft-m g^iw-inek.
Az i rez"; pzc mt U z\'-tí-r \'gv v.- v •:;•.! t e egv dn (ka A r"v,.-;oUr,i:. a tin:ka ar."!. A i.tvfduntk evi niciesu 500 ó. frirtaUaa az ínxé&xfarrr* lUjLit lű>» nt-fc^*. A tani to: Kfein Moncs jI eves t-tskidaKa. -t gvermekkrl. kepeztlt ian:ir.
ijvunri ezen k 1 r u ! N ,1 g y - K. a r 1 z B u 1 nincs a !40\'J*\' lélek baasnal.ilára!
TERKÁN t.\'ZKY.
A borfejtésről.
A fejVj-\'^z fiz3kBé(relt?i5 el és mikénti kéfltí-tesc nem e czikkem feladata, ar. mitiden boroa ga7da -eliitt nitivft vnn_, irtgy.liszia. .-aiAí^ivé-lköií, hurtUri kell venni, meg csak az uj bordákról akarok nzólla-aí aunyit :
SÍintán ezeknek használását enkan káTosnak, és ronznak állítják ; azért : hogy a hclo ffijt^ívdü br;-rok a barnás ann-olsajátUíiián kivűl, még lugizt is kapnak-. Minek távolítása vég\'\'tt^,*
HalórozDtt^n állithalnin, bogy az nj hordóban Bziete minden félelem nélkül fejtheÜ az írlsS fejtéskor borát, ha azt e kővetkező mód azerent készíti el: egy 10 akós hordóra fnrraltsBsék tt\\ egy ako tisitn víz, és éhbolS—25TatTcónytBBŐ, és mikor cs a legnagynbb forrásban van, untc.\'sék-a. már^hartíón levő borválhin át a hordóba, mit nzonnal leak* nátUtik ée ekkor, két ember a hordó kél regéli czdll, e-gylkü a másTthn7, EzcmkOrt-fordTrlT-nT-Ar 4 aj vastag fácekán a hordónak zícaköléíét elkezdik, ugy mint ha azt tovább hajtani akarnák éa mégU ojl egv bolvbcni fr>rgatáB alatt, az ellentétben álló meg-rántáaok által, a hordóban lovö vizet az edény otda* Iához halljuk oda csapódni, mely locaciania bangót ad, ezen munkájokat, 3— 4-szcr a hordó körülfor-tratásávalbe végezik és ekkor a hordót fenékre állítván, a másikat veazik elö (ha van,) ennek nem lété -_^ben^raás manJkájok_ljOZ^ Iátnak — éa egy óra molva
Csurpú, Oánrg(J"Mioldog\' pyermekkorom
Emlékein röplil lelkem feŰd.\'
Szírem mi most, b mivé lesz egykoron .. .
Érzelmeit széppé to érleled.
E Imziínak lehet szob\\> %-idéke,
A hol driíg-úbb minden egy kia emlék ,
Visszavágyva éhem édenébö :
En kedvesebb helyre hová mennék ?
A csendes völgy patakja, "virága, S hol végződött az ég- —11 "kék hegyek .. Egy parányi, de tündér világba Varázsolják vissza még Jelkemet. A szentegyház, kis veres tornyával Mi volt az én iskolám, templomom.; Ugy Csillámuk a múlt ködén által Mintha-núaniím, egy tündérfátyolon...
I\'ályatársim, kik mo?t szerteszélycl Tán szerencse, vagy bánat közt tlnek : A barátság rúzsakötcltível Kern ismerek még e különbséget. Mindenkinek meg volt saj&t vágya: De egy szent cz^l ngy egyesíté mint!. Hogy egykor majd i\\ liazn javára Áldozzuk fel legszebb érzelmeink.
Ezt a vágyat, 0 bzív e szent tüzét, A tudomány, s vallás íölkentjei. Kik e vég czélt lelkünk elé tűzék: Oly jó\\ indák lángra éleszteni. Nem veték-e sziklára a magot, Mit még ekkor lágy szívbe Ittntének? Mutassák meg a kicsinyek s nagyok Mifit felelnek meg e szép reménynek.
Ali a halom, áll még ez intézet;
Sötét falán ragyogó hetükkel,
Ki híve volt, mig élt nemzetének,
S eget kérni, a szívből is kikel.
Itt ragyog még Festotioh György neve
A sok közlil e kegyeltemléken:
E falaktól a ki bucsut véve
Most a bála oltárához lépjen!
Áldozatra! kitől a mint telik.
Sok kicsinyből lesz a nagy áldozat.
Ha áll: álljon az idők végéig
Ez intézet, hol iljynév ragyoghat,..
S falai közt most egy drága képnél, Tartson ma szép Ünnepet a EiOa. Fe s t-e t í ch György meghalt... deilt még éli Hintsünk S z e n t g y Ö r gy vi r á g 0 t sírjára.
H.
Ki a porba lelket lehel: Egy kincset ád a kebelnek. Ha majd a sír mindent lenyel: Ez emelje fel a lelket-Ki e kincecsel indnl útra: _
Czélhoz ér, hol más elmeiül. Semmi le nem tántorítja^ Álljonj járjon bár egy_edü"_l. Ily kincs-et bírt, ki utat tört Festetich György-
Ez égi kinfes -a-—- szeretet!
Mi átkarol szépet nagyot.
S ott, hol már beeeté-tedett.
Legfényesebb lánggal ragyog.
Yilágpsság fent és alant; - ,t
Járjon a szív, s ész karöltve;
Tegyen a kéz, zengjen a lant: ^ Ez jutalma, ez öröme _•• •
így keresett, s falált gyönyört i Fostetich" Gr"yB"r\'gy,
A tudomány,^ mövéBzet, *^
VczércsiUag^égi fáklya. Minden jónak\'! minden szépnek _ Oltárát ez gyujtJR lángra, A
első munkáttatjáig J?eyj^ifl^Up^ *
. ______ nohAnyMOP*-^* óra-BlUlle után aeg-^
\'wégjlwollrgítlk éa 84 íra utftt * fek«to tíiőI belBla
- Wer«stÍk, mejjegyi&odő, hogy » meleg vurtoTkí-^ fejlett gőzt éthordóból kiereszteni nőm szabad. --^J-- Jlioodik napooftbarnilff-ÍQkBto viz kiSntesu után
^"^Jmta bideg viszel kétszer lessen kiöblítendő, miután ~ á már felforralt bor-seprő a hordóban betöltendő lé-¦XdD éa ni eljárás éppen az marad mi elsű nap vóg-— ^es^itötfitV^81"1*41 ^ oraigjw ..idényben fog ma-_ rádni.
r -Harmadik napj a »opröt egy edénybe kiontjuk^ .... , fíjgn»^j^ga^M^klQ6ÍHigk> mig aiWÍ tiszta, _vif \' nemfoly, ekkor_a visei íc-szivárogni hagyjuk, mi ha "~\'imii^e^torrl^tT^iMlink égy faf messzely borsxeazt,
gyújtva kJégotjük, ezen~~kiégeiéa által as edény fájának pornaaibúl kivétetik a cseranyagi .ml .az eexc-iedtíat snk esetben szokta előidézni. -: ;_^A;ltÍcgeÜBnél figyelmeztetnem kell a működöt arra, hogy a hordó fenekes oldalához ne álljon, mert ha rósz a inank*, vágy törött fenék volna bennók; kOnnyon megtörténik azoknak kilökése vagy pattá-plia, mi taatserülést idex?íct~irhj. Han-em minr a gyu-íftdis saját észre veszi, ekkor egy fél Ív papirost te-gyen.az akna szájára, mit is a pintér széles késével tait«i^;u3aen_ra^ta_ éa a levegő hozzá bocsájtását a fcflrfllniényxkher\'ke^aTTé>e^g7--hTrndgii cnutrc jó lei a, ha az e!«Ö műtéteinél a szeszből csak felét veszi, hogy a szokatlan zajhoz hozzá szokjék.
-~---A~i1gy elkészített nf bordóba lehet borj; fejteni
minden káros-következés nélkül. .
Sok boráazookat azon tapasztalatok is elidegenítők aj5yak.Qri fejtéstol, miáltal a Wercsztéa alkalmával a borok sok alkohol mennviséget veszítenek cl, de még mind o mellett a szabad levegő érintkezést is ártalmasnak lonni állítják, mert a kin.nl anyag^EitraclIvBEöfT) sötétesen festvén a boruk szi-nétj-vöreBftol sárgává változtatják át — és a Wfjtést caak oly boroknál tartják szükségesnek, melyek sok 7~n7«ÍWi3ftseJtfc^-bmT3kt mtk seeltm^^-Us (oxtdiUi-onJAItal.ft lütegtJi^pSSlatlanül megmaradnak, habar azok le nyál kázvá\'voltak [g,
A már elmondott háromszori borfejtés után, a következendő fejléseket meghatározni elöro senki ¦ nek se lehet; mert az ó boruk fejtését a borok iniuö-;aége és azok jelleme mutatja a vele bánónak, mert a tci te a vastag megvókDnyiláaának már az első fijté-soiralatt be keit következni, mit csak egyedül az _ . .4!uU»nfllttnJtJ» a kénlapok használásától nem irtá-aun\'k. —_Pcdig mitsem basznál, ezon eloitélctea hi-edelmankbai kikeli vetkőzni, halborkcxcléftnek cxél- , ~.™-,7^JÍ\'..*l8|b.a jéptetését be hozni elhatároztuk. Ugv hlsz-am t^olvasóim közt szinte lesznek, kik etfBeirTif-lDAiiaim "végett, azon mogrovóim közé sorakoznak, —ttk^aknlla-kényU^uást-fnluldteB ómennek állítják ft borban de én arról mit sem tehetek.ha jó akarataim éa 5iarnj«í«gera sokak gondolkodása és felfogii-ia>al viabnangra nem talál, pedig ezt védeni f^gorn,
- mindaddig, mígTcB egy más jobb aaer feltalálásával „ a* ellenkezőről meggyüztidtotni dbdi sikerül bár mo-
—lyik borász táxaamnak. Mert saját próbám éa tápasz-taliapm — tanitof\' arra, hogy— a lefejtéseknél a kénezéa ép oly nükBégea, mint táplálásunkjaj^yizj Tagy_;náa_japfiledel. ¦iliutáa haza jiittWm knlfMl^nl
60 akó boromat tövem ki a kénezés feláldozáfla mar-tainkáiihÓBT-podig egy 25BkóffT3gy"H^Ttkós-éB;-l^- akós baroa ndónyekbeo. Elmondoin működésem foljramát, cs ezek utáni tapasztalataimat,
- Boraimat eÍBÖbnn: február \'23-án fejtettom le, flsért-mert márcs. havában miudeilidöm le volt foglalva a megbízott uraim borai lefejtésével. 9, 25 akós hordómat D azál egóíz kénlappal füstulém ki, miro vinczellérem arra figyelmeztetett megszóllitásával, hej uram de kár ennyi bort elrontani és azt ihatlanná tenni. A H akós odény_bp_,-i.,egész szálat tettem, rairo duzzogva vincellérem magában morniogá, jobb lett volna itt hon maradni, mint sem ezeket a borokat tó-"kéluioson rontani tanulni, a 11 akós hordóban 3 ezál kóniapot égettem el, a mejy munka után hordáimat leaknázlam és p, jő romúnysóghon oda liagytam. Ilik ajjrilisban a mint borfojtési müutamból haza térók, az^nnnl siettem pínezómbe boraimat megizlefni vin-czelloremmel, a hol is legelsőben moru patriu boromból véve a kóstolót, minek zavaros sziue es vastag testjsségén kívül, a már ismeretes izii borra találtam, ez után a 11 nkós jött próbálás alá, mint azt a pob.irba ereszté vínczellérem, mi-gkezdé mormogását d-3 vídorabb képpel, ejnye de szép színe van -innék a bornak ; az Ízlelés u\'tan sokkal füllebb Ali.itt az elsőnél, csekély kt-ngüz iz volt rajta észrevehető. A 2Z> akósban fejtett bor igen csekélyei állott alantabb szinro az előbbinél és semmi kén nem volt már érethető T5ftír,"mfglen ~g"t4- ilíós hördóhót a próba Színre felülmulta mldkett^jét, de tzro nó^ve még igen sok kéntartalommal bírt.
Vinezeilérem bazatértünkor nem hallgathatta el hibás eljárásiiiikat, mit ez idei borfejtÓsüó-i- elkövettünk, hogy a tóbbi bort is úgy niog-nem líéflez-tetiein mint eme három hordót. Május 7-kén volt iilöm a boraim .t másodszor lefejteni és a 25 akósban ismét ö. 14-akósba 3 és 11 akósba ozinte 3 szállal fiiit.dt-m ki i dényeimet. Miket hat hetek oltóitévei a nutr meleg júniusi napokban vertem fel éa nem kevés iJrönietiire tapasztaltam, miként azok Ízre óa s/inri* felülmúlják a hegyen szedett borok terméseit, sőt Július haváljin boromat 6 forinton adtam el, míglen a többit nvnd én, mind ssöllös társaim 4 forintjavai vesztegetőnk el.
A még visszamaradott két hordó bor egyikét a harmadik fejtés után, mikor a 11 akós 2 egész l-l r kosra 3 egész bzál kénlap használtatott fel, szinte 6 forintjával kénytelen voltam «Udní — melvet línbo-csiiy vendéglős vett később mtig vevőmtől ; jelenleg aszUli bornak mói*e-tíf b legközelebbi alkalommal boraní tiszta kezelÓ8Q-...elismuréBÓ<-el nyilntkozott óa kiJL\'luiité, miként boromat nem látta BZükaégesnek vizahó[>-aggal ti**()-tAnV-Yehát a fejtés eredményének gyakorlatban elülmutalott lefolyását elmondára, de legközelebbi alkalommal kóstolót ia fugok szor-koastő urnák-beküldeni, csnk várom a vürüs borról; megírandó Itélelól\'n liirilliTtnak. - -
Ezzel nem azt akarom a tisztelt küzürrsé-gnek ttldtánx adni, hogy olésorolt borkezeléaem recipe azerént Tiaaználtaasék, hanem igen is azt: hogy a vaBiag.éff alkobolteljea borokbnn n kén gőze mit Bem arti figyelmeztetve podig még arra is miként a kénlap mTreny (araenieum) mentei legyen, Riert a nálunk készült kénlapokból annyit használni fel, őrökre elrontaná borainkot ennek következeiében, a kénlap ná--lam-zaiten^meateaen papír szek-tekro készíttetik é»
fontjö 60 Kraz uj borokhoz, l frt as á faurukhoz kup-hatoítt-megrendáéaekoí-saonnfll poflÍpBa"ö-tolj«flitoni.
Do visszatérve azon állításra, hogy az ó borok mikori lefejtésének idflja mog nom határozható; ozt Stahl é» Üchlotíor urak imigy adták értéaemre, ha as Üveg töltögető aknákban a szesz kifoly magától, ekkor minden további várakozás nélkül, a leffjtóst raeg k-hel teuiiüuk, ha pedig nincs töltögető akonánk, ugy az boroknál a friseeeeget észrevobető bá/cyadi-ság és némi liouialy a szint környezve, az izo pt-di^ a Mazöresölés a nyelv szájpadláu közt tott megUir-gatás kibukása utáu az utóiz a nyelv hegyén csipoo Bavnnvuaágot hágv maga után, mikor ilyen izü borunk bátran fejthetünk, az ezentúÜ loföjtóa felülolos és az ceak borunk jelenét, erejét veezítefi velünk, mint nz a „Borászati Lnjok" 1E>. lapján dr. iliskol-czy Mihály úrtól igen tapasztnltdúsan előadva van, azért az ily csekélységü dolgokat felismerni tudi;i éa megtanulni fii-fő (Viadalunk.
Az igen regi ó borok l-fejlés-\' bor vrtgy kutél tömlőkön vitetik véghez es pedig oly formán, l.. gy a hordóba bever; fejtő csap végére a tomkm 1-vŐ rezes avar folszorittatik, és a tömlő másik részén álló ugvnev.>zrtt kntvajVj az üres bordóban, as akona lyu* katwtl bele ilkniU\'ük, ez mgtórtenvún. a csap meg nvittatik és a b.ir miga ny.imásatól a tömlÖoe omlik el, a míglen a f.ijutó a tele horáó akonajára illesztetik éa "ott légmentesen elzáratva, a működé a megkezdődik ; ef.-u.niiiteleiről sokat ol vast.im (iyürki Antal „Borász" lapjaiban, ugy Gozsdu készítő mestere hirdetéseiből, hogy igen gyorsan megy a munka, vele, én az ellenkezőről győződtem meg, noha magamnak is volt alkalmam, gépezetemet működtetni a mí alatt azt tapasztaltam, egy 10 akóra óra igényeltetik, do mindazon által nélkülözhetetlen haas-noasrtgát el k«l! ismernünkrJnert 8—Ő évnél öregebb boriikat csak is tömlők fejtésével végezhetünk sikeres eredménnyel, nz ily borokra igen kevéa kénlap vetessék használatba, a. már 8 évet elért borok kén-lap nélkül húzassanak le; a tömlők kezelése után mindenkor szokott egy kevés bor a hordóban maradni, mit vagy csapon vagy bádog azivó lopón (Zughe-bor) fejthetünk le, ar. ily viasza maradott borok ktrfön edónybn tétessenek és vizahólyag tisztítóval készit-tessanck meg.
M.i még a boroknak kezdését továbbá illeti, következendő szabályokat hallani a föltöltéara éa be-aknáeásra ne:vc.
Tapasztalt dolog miként a bor a hordó pórusain elpárolog ós ezen elpárolgás megtörténik, Helyében azonnal atmoBpherai levegő áll bermiáltal elromolba-tásnak vannak kitéve. Az ily levegb aaáradáa alá -kitett borok folsö rétegén, oly kie apró fehér teaick képződnek, melyekot borvirágnak szoktunk nevezni, mik nem egyébből és másból állanak, mint kis pará-_nJ\'Á Qv.h íptUeJ-ből, a mík az ti azármazáaukal a borok előmenti elrothadásának köszönhetik és ezen virágok nz Qczotképr.ó\'déflt hozzák elő, minek következése az, hogy a rodthaíáu proccssusát nagy mértékig pártolják.
Az ily elpárolgás vagy apadások-ookkal nagyobbak a fiatal és uj borokban, mint oem aa ó boroknál, és az utóbbi-a-línak akonájokat jjtíndenkor io jobban be lőhet verni, mint oem az clöbbiekóE, Azért az nj kiforrott borokra gyakorlatba vannak a töltö-götö-akónak- haaznalata, melynek kezelési módjai
Kit gazdagnak szüvlt végzete, S tnddat, müvésít keblére 2ár: övé itt lenn ar ég fele, Halhatatlanná lett élve már. így alkotott baráti kt&t
F e 51 e t i c h G y ü r g v.
Qhíhon, hogy még a jövőben ; ííagyobb lég/t mint egykor valál: Adott kincset az ég bőve^j
.......Nagyjaidban oralatkozál.
. Idege ne Woltak ittliom A kUtfóMSh.jáöítak nagyot.
- _Gdnymoíoly ült ajkaikon;
Hogyjraiiijti még el nem hagyott.
-:—Nem hagyott élmj utat tört
Foütetioh Crytirgy,
Mig- íik a fényt, az élveket \' VrÁ8* aron, kilnn kergetek: ¦ O nélkUled item-éUietctt i "\'
^-^ -^Gw^te.k&l^-^-szerclmőti^^ ^
- Kiv^rígiott.\'iuindeh göröngy _j_: IJota légett\', a jó gazda.
A hflrmaÉ ToIt,_n fény-, a gyöngy
- Ml vetésit: megá«tírtta^.. JttJcere8ett(,&^amt gyönyört
- —~ Feíteti(ch G-yöjrgy.
• \' . • ..i,„ \'^-^---¦¦------- - -
. A tAdóMk; a.dahffilok! Kllidelmökért; csál^gnnyt vártak. V«lök Jttodöttís^alkotottl :
S a barátság, mi égi láng; Pziv az ésszel mi szép rokon ... Ha dalait még hallanánk: Megmondaná—a Helikuji. így alkotott bariíti köri
FostEtiQh György. -
III.
Napunk kél-e, vagy nyugovóra száll? Mért kérdenénk, a migébren vagyunk. Ni^cs oly kis lak. hol nmea egy gyertyaszál; "A kedves holt felett .virrasztanunk. S .kinek kedves halottja van — szégyen-Ha elalszik, mig sírba nem zárta... Fáklyaként na emlékezet égjen Nagyjainkért, a tartson ébren lángja!
Csak sziveik takarta. ..el a sír, ULjz_4leinJlkjat^Teánk. sugárzik. Föltámadás a dicsőség, a. hír, Mi élteti a sírok-virágit. ^ngyjainknak magasztos szellemét, .Nmen felejtés a mi eltakarja:, , v
$Tem lehet az éj oly borns. setét; V
1Iotry eg^ esillag-át ho törjön rajta! /
A nap, ha kél, ha nyugovóra száll-Egy csíllag-jár előtte, utánna. Lerit, hamatbanbfUrdik a rózsaszál, Fönt, rdzsáBZiQ^ hajnai níhájín
Ha megy, ha jön, egy-egy nagy emberünk : A szeretet utána, előtte Lobogjon igy, mig rá tekinthetünk .,. így sirassa meg a temetőbe...
Szerény, de szép hatalom az érdem, Nem vár soha, hazujr dicséretet. Tünö kegyért, nem rrizeieg térden, Csalárd- könyet — halva nem kéreget. De eljfínek édes gyermekei, A szép tettek... s igaz szavak, könyiík. S nera tudja az idő\' ledönteni. Dicsőségbííl rakott emlék-kövük.
Leplezzétek le a Tialhatatlant, Ha van képe, ha vnn emlékszobra. Mi é^be száll, énekével a lant A dicsőnek, e hálát elmondja. S kit semmi harcz, semmi vész se tört meg. ¦ Kivívta, mit holtan el nem veszít:
Közöttünk él, R majd utána..tömek ...........
lüket magasb szerelmi láng hevít.
Festetich György képéről a fátyolt
LebbentaÉk le hát a kegyes kezek.
A lelket, mi örök ifjan lángolt,
Hadd lássa itt az ifjn képzelet.
Ki rátekhit ne foledjo soha!
Lelkesüljön a gyermek, fl ifjúság.
"Virágozzék e kedyca;iakola,".. \'
Felegyen a legszebb Szentgyörgy virág!
CSEVELY SÁNDOR.
<t r>u t>
raóg be itlón kídnndó „Bar ápolása"1 munkából meg-CáBulhistJa aa olvasó, mtk a-folyton töltőién kívül a bori virígozhatániól tökéletesen megóvják.
A mi még figynlmét a boroo gazdának ki nem kerülheti a, töílögetéara szánt bor megválasztása ugyan is azon fuju bor legjobbikával töltsük föl uj boriunkat éa ebből bagynaack m<g « l"l ~"t"aro ssánt bor. Az ó borokat lehet mindenkor iij°borral lulteni, do az uj bor túkélM.\'nen kiforrott ós li-g-atál.b kétszer fejlett legyen, a mi as o bornak javításául ia fog szolgálni, minthogy annak anyngot nvtijt a*uj<in-nani munkálatira a mintegy a lassú ófazcpan.Bi.daB által felfrissittetik.
íla pedig az ó boroknak szükségeltető töltelék
bora nem volna a gazdának, & hol
bor minőség ere
dűtíaógére volna jobban tekintet, Mt bányavirág kova kövei, vagy bemázolt agvngfuldhöl keuztilt éakie-getett vagy üveg golyókat kell a bordóba bel.- em«z-ton\'i, mi nz íiredék hiánvaba a bon Mnvomja A k-i és fuldból bt-Bícrzt-tt töltelék golyóknal l"g\\ütik figyelmesek, h"gy ezek mesfn?aréBzt magokban np foglaljanak, különben a borban boraavanvu mea*"t kapuznék, és ha mindezek hasznalata mellett a borbon tébér borvirág itt-ott vagy mar nagvubb mertf ti K-t tapasztalható., ugy vn-Uezazunk jó U.tI b"zza t\'sLi-tz-qzu szárú tólesérrel töliEÜk fol, így a felumelkedett éa tiszkalló borvirágot, mi buráini nak butio ni\'-g-rontója a virág Bzedö borostával, ennek nem letcb\'-n zöld csalánnal szedjük le tisztára és enn<-k a borvirágoktól! tökéletes eltávoztatáoa Ifgven fogadunk. Ezen bajok a fogyaaztás alatti biroa hordókat leginkább Bzókíák megkeresni. Azért
íiincB jobb tehát mint a napi iváera szánt borokat üveg- paíacikokba lehozni, a heh-etl hogv elére meg nem e-síimíthnló időre c-sapon- tartsuk : mert os utóbbi mód áltil több vagy keveBebb borunk elr ralik, mit a kulcsárok as eczet felöntíperp RE.-kiak haasnálni, ha pincze mester azt nekik kiHz.ol|?aUati5.
11a pedig u palaczkozaat véghez nem Vi.,etv.n a fénytelenség a cBapidáara szorít bennünket, ckk -r Qzádló hasznalatát ajánlanám 3 ak<,.s jak.,a b.,rdokif. mert ezekben fogytig ti&ztan tartjak meg r> U V. (Kezd tryürki Antii „^zölösscti éa b, ráüzati közleményei 3\'.b lapját i. Vagy lm ezekkel nem bírunk, mi elég rósz tolunk, hogy a BzÜk&égcl;eto pincze-keazletekre igen kevea költséget szoktunk furciitivni. pedig ez fökclléke boraink bitének és nevének, i-k-kor minden 0 — [tj nap lefoh asa alatt tormag\\ukeret eresszünk hordónk üredékebe, de upv. h"gv as a bort el ne érje, rai üzinte Vödö leaz a bor megv i ragu-sodhstssa ellen.
HUNKÁR ISTVÁN*.
A\' szőlészet köréből.
május Títí".
K hónapban vesszűket már fel kel\' kötözni. Második felébon kuli megkapálni éo minden gvointól megtisztítani.
** TERMÁM 7.KY.
Ve*HEprénit»eg) r, april II Telünk második kiadásban látható az időjárás kirakatában . . , 8 biír erőre nézve semmivel sem alább való nz elsÖ kiadásnál, még ia biztat a reurfnv, högv nem leend oly tartós — bár eddigi folyama ie elég hosszú arra, hogy a gazda osztálynak különben ia ook és nagy aggodalmát szaporítsa éa emelje. MárCB. 31-ónok éjén vette kezdetét a 2-ik tél, orditó óa romboló hideg kíséretében köszöntött be. Ez idő óta folytonos fagyok jártak, daczára a szél erejének, moly april 5-ónek éjjét kivéve (mikor kitisztult a légkör, b teljesen megállt a szelt kisebb vagy nagyobb mértékben, de folyvást fujt ós dühöngött. Legerősebb fagyok 5-ko és (>-kii éjjdn voltak, mikor nem csak a vizek (ami különben sem volt már ujaag), hanem még n fűtött szobáknak ablakai is oly erősen befagytak, hogy caak délfelé olvadtak lo rólok a jégvirágok. Hogy tlz ily jégvirágok látása nem valami gyönyörködtető akkor, mikor már az ébredni kezdett termés tétnek sokkal szebb tavasa virágait látta a szem: na igen természetes!
Marháinkat —*ínelyeket a takarmánynak ~áta-lánon hiánya miatt — már legelőrö hajtattunk, hol szépen kezdett verődni a fii, most ez utótól ismét be szorította oz istállóba I Takarmány tekintetében mennyivel szerencsésebb Somogy,helyzete Veszpréménél. Ott a „Győri Közlöny" bizouyBágtótolo azorént, a ezénakercskcdők.szivják a logukat... a nálunk a gazdák I Azok — mert nera tudnak túladni takarmányaikon, ezek, mert csekély takarmányhoz ís méregdrágán lehet csak hozzá jutníok. Somogy ezéna-koraskedó\'i igen bölcsen cselekedtek volna, ha ez utótételben nem reatoltók volna szénájukat Veszprém vároa Biénnpioczára szállíttatni, ez tagadh&tlnn hnáz-\' not hajlott volna nekik, a velünk nagy mértékben jót teendettok,
Gyümülosfáhtk kőzöl a korin érő \'baraczkok, kiirtok — alkalmasint sokat Bzenvedtok, "mert bimbóik igon ki voUSk dagadva; én magam rié~ztem meg"\'"több kidagadt bimbó virágburokjában a gyümölcs anyagát, do még zöldnek találtam azt, nem vettem őszre rajta, vagy bonno aommi fckotodéat, éltes emberek állítása szerint azonban n feketedés csak eaŐs éa meleg napsütés után áll bc.
Tavasz Vetéseink közöl a koralakat, melyek Brár Bz^pim^kTkTiltii^-nie^BTmyarta mTyan « tartós nngy hideg — de meg nem ölte b valószínű, hogy a ma délutáni eaií oíy hatással leend rajok, minővel a mult hói esős idŐBzak hatott Rzinte rapgaanyart ílszí vrtÓBelnkre nz az. újra zold kontOfibe iiltözcndnek. (tsz! i ctc-fi\';iiiket ia ktveeivttnek ta.rt.uuk a t<!i [nd-p ca-ii> aro ariilma alatt, a aaok marezniBi ebo viBBzaaraar.-t"tta azokba az életerőt — <-\\\';v.npé^.-l. Inkább folt-hetük a meg ki eem keHreteti k.sű tavaszi vr-tPs^b ba (.-Qiraaodaol^an — ipj^st-dfeli\'-n ert- ^«*-k-t ^ fn^v akkor nagv r^-atuk urukre ben ^cszlmi a f-d k^b^-U-ben.
t-zoil-jhegveinken a m\'.\'rozest mvito ktipaiaa vagv f I,*<lvett a tobb hrgven ezoUáeban levő piszka-itttit t?& ezt koveto metezest U-v*.gj>stök. meg helvlvel-kozzel nvitatlan ro*-Uz d" k\'-vpp. Nnkan az ni katJull Dz-.-llok\'-t tii ;ig\'- ast\'-l. Maid megmuinti-i a k-u-l vjjlt-e vagv nem e fel ¦.¦lem : . . . . Lluiiiji biutiiB t-h dantei\' e nn-\'v vigv;.7iit t zt-it laesii munka — sok iiiot .¦íi,.gi:iü kezft fcíTiftial- fk,,dtat..tt . . . ti, .sí .. rn.u: tik t
dékozik kérdést tpnni , vájjon bír e régiségei,kü/f nélkül álengedeitdi. KL\'f iYKRAY.
\\ au ugvan ;tlen Bzöllö. is réhik az v hr B
év-jki^u a i-j ügvanft-
Mükedveloi előadás Z.-Egerszegen-
A zala-g-rBíeg) f. hú U-iki műkedvelő] plüa-i t M c u II j. a 1 t ls b
k.jrunazta. ^zi^\'.-ínv r >¦/\'¦ l-m i-& t >r.ikf»egbfin " — ezúttal a Bzeri.ifii) a bzüktllködljkfrii h n n a zr j* I vult, amely, bopv minden magyar emberi cüürökaegül JUBson. szívből kívánjuk. Lü a!, mukfidv^lük — m\\r*l-ha csak tírokbí-gUl nyertek v-íílna a desAkakoni- Uö-tunben nt-bez f-.-iadalu ottbooo&sagut — egytől egyig jói feleltek m ^ szerepkörüknek, ijatonjnvngalmázott
iif.--.Lj. h ¦• -.-eszokntk r.iiírv r-¦
i-tdt : .le t-\'gnap ismét e-szakn ; h i\'b\'gen. der nieeztun : fi- : s kiocretewn. Ma dclelott :s tt estjtt a ho. di: a mint fr-.l ; k.-zdeit. a legnviiraassu>va -tt »z °po. Mnpt nnkor e p.-r\' .»;. ^ it-ti ouv.\'K. iiv-m ¦
tábornok ez^re: aua. a lag It o
bogy azer._-ptt r j Ul \'\'vula ur muv br\'tnáiik . - I
r.V-iü. 11,-. n
i,a;v áriat\'ar.fi.
•A V .
"I 1 I
tilt
il US tg í-glütíí. f. r fi
¦ gvfrt\'iTi sur-mtdvettituju 1>
? \'j
di U
; tal.,i i alakjában ¦
n-j itn i. n-igv a k\'ifzí-r-.i nr-
Ijullutt. niífluii) mi-gt-rdemit. /.irántijntt. li . . . \' V"1--\'" ! k\'11 úrhölgy kielígitöleg. uj^r hat íj ... . ur — kiJ-írnt, ironybtd tutt | iönösea s majomUaLr kenvencs jt-lenéaben — é!sU;i-iU eaetl az crd.tó t TCa taotetéb VÍMla. Az-nban a f.rtí BZerepl&k k.tzGl
•«*ki.>_«feaü szel j iygtöbbiariEotéseligmr-r^t Uaczér Tamás: S.....
ur kapott, ki a fr: v;,l buerárt o!v <ol adu. mir t a m -\\ j ol Szigptl.v azt csak kig^doíá.
A fentebbi darabot m-\'g^lozo „ Kén-1 í\'o i jt>L2Í v-r,-per- mar a ríarn:: \'--t. "nv-in f-n-va ttftí;Hrtf\\larr.Trt->-
gl
idt-eült. a hu i lett . d elu tan etni \'¦kát írom — az <-í-u liidtrjr. minü délelőtt
¦ ..tar -!ía t M kje 1 ¦:t-i r-udki 1 t
etrv
n^k r
gaidasagi egy-si
¦\'jll k\'iZgVUtfiBcí,
~ t ¦ • i n Jan. ». kiln v->«; ¦ it ri fiiiznK.iiríittiu . \' inntaaat indok.dva tu "ál -ír választ.-.í..H m-in.!.¦ j r-i-\\ vt-i t-p»n !1 -i :v]k to-íBzkozi-n-k a 1 f * * za il L z t 1 l k k e r i lírereieí ton. h"-rv i:: icuztatasara. s hÖ
iiir io tart-..* uralma\'., il.le t. bTtf\'J-án Papán m-.:Iv-.n — mir.t:ii>ffv pretn: alakul" pvti-
nt
k
Ini^kiU Cr % Z ka
M
TTBuLY VIKI
yagt jo
Hírek es események.
iinn-t.-iTnai; vannak i^si-\'CEa-n.-vro.\'k mt-lt\'.\' omko&f. i-.imd- nt flkovet-\'n-f he FZ\'-ret.-ti hazánk . ed--p
niugvar nemzetünk Jobb létének ez aüal is előmozdítására, S cs ígéret okvetlen testet öltend, mert Fe-a-tftios .igei Doro maradliatnak testellenül.
OrOiamel értösíltt gróf Waldstein leveléből as egyesület a felöl, hogv a t. grof nem vonaudja. meg közreműködését gazdasági egvee ül etünk tói . ennek érd okait távol lakhelyén ia bzí véu vi&elondi, a ha épen e távolléte miatt meg von ia gátolva abban, hogy hivatalt vállaljon , de — mint magán ember mindenben és mindenkor szolgálatára leend az egyesületnek, hol ennek virágzó állapotra eraelkcdbetéao Biükaégeli.
A legközelebbi gyűlésnek határnapjául f. évi májiie hó 12-ke. helvéül — VenzprémvárrtBa tűzetett ki. t* gyűlés Taloezinüleg igen látogatott leend.
Slohnrs, 1864 apri! Tegnap országos vásárunk volt.
Sajátságos,
hogv nálunk alig végződik vásár, a melyen kedvezőtlen esős idű közbe ne jöne. Így most is, a vásárt mege-lönö napon elkezdett esni, s ez folyionoean tartutt egész "2-i óra hosszáig. hzaroűB mesteremberek, kik még jó időben indultak el hazulról, ideérve, a rósz idő befolyása miatt készítményeiket kíse rakták, hanem azonnal visszamentek: akik pedig daczára az esőnek itt maradtak, a-.ok ae árulhattak semmit, mert vevő nem. volt-"\'Cöshajóink e hó 13-ától fogva Pest, Moháca közt a közönség nagy előnyére naponként közlekednek.
Uj városbiránk tevékenységét abban is látjnk kihatni, miszerint a város csinosítására a rég emlegetett fasor ültetését a főntezán végig, valóban nem hagyta elejteni. A fa-csemeték már mind clültetvék, bitr^mesBziro vagyunk még attól, amidőn majd hüvöa árnyuk alatt megpihenhetünk: aízemre már ia kellemes benyomást gyakorolnak.
l>e"nem állhatom m-\'g, hogy többek rosBzaláaát az iránt kino fejezzem, miszerint most, midőn a fák ültetése ^ ezek körüli korlát fclállitára j tetemes költségbe került, egyúttal a korláthoz erős tölgyfát leheteti volna használni, hogy legalább egy ember életig kitartott volna; de ilyen girbe-görbe bzÍvób faágnkat korlátul felhasználni, ez nemcsak nevetséges, de városunkra guny.
Nemrég láttam egy aranypénzTlí*\'*; Lajos kr= rály idejéből, ki az itteni csatasikon szerencsétlenül eloaett. Ez aranyat halászok taíálták_a Cselo patak körűí, amint ez ft Düffába ömlik- At agyügyfi-emberek eleinte nem ismnrvén a talált régiség értókét, dó a név „Ladorieus0 s az évszám 1526 aejteté velttk,
A mnlt í2auv.ii libán említettük Bpr, 17-én tartott mukedvfb.i duadüF még mindig kedves em-irkuaklien van t.,itbeií k i vunatara közöljük a ezer.-;-fe!.16.2tasokat .- K*f!rf«üdi gfuf ÍÜabírf:liay íiyóigy... tírofne 11 ttbiiiuiiíh Laurái, rclhoev báró *s-Uorvátli >andon, ^zjibsdy bartme (KanTca Hmat, Anna ennek barátnője ^Babocbay Karolina), ÜTatiBcbimmel ha-pzonbérlö i.Kárnt-k Kálmán), Margit ennek neje, (Oaendhelyi Luizaj. Hdndezö : Kartinkoviqs Károly. Fogadják őszinte köszönetünket, bizton hisszük, hogy Ipbz még szerencsénk unöket üdvözölhetni- Egyúttal közöljük az firedmvnyt rgéaz terjedelmében: Bementi Jegyekert befolyt frí 4" kr; felülfizetéBek utján öt) írt 30 kr. — b két db. ca. kir.1 arany. Kiadáa\'-: a teremhezl Bzükségletpkórt Heurzicdlw urnák 8-frt, zenéért 12 frt, Werner szappanyo a nrnak méc&ekért 3 frt, a nyomtatási költség 19 frt, Polixernek a terem berendezéséért 8 frt, szulgaszeniélyzetnek 2 frt — ÖBSzes kiadás t hát 5\'-\' frt. A "kiadást levonva marad tiszta bevétel 33Í» frt 70 kr. o. é- éa 2db.es. k. arany, l.\'t t_Mslv összeg, az alföldi ínségesek javéra leendő for-rvr*\' d rta^v^e^^^^TnS^KF-gazí^
be íb küldetett. Fdüln\'zettek: Babochny György 1 db. h-\'< lít-én CB- ^\'r- arany, S&bochay Karolina \'2 frt, Büky Gyula 5v.i kr. Caval\'Ur József 3 frt, Corvinná Frigyes ú" kr Fáb^gits Laura 1 db. cb. kir.-arany, Clavina Laioc 3 frt, Hayden Hibftly í frt, Hcgtdüa József 7 frt, Hűbennv József 1 fr\'t, Inkey Lajos 5 frt, Mártinko-
v\'cs Károlyné 2 frt kr, Martinkovics Károly 2 frt Névtelen 2 frt, Orosz Pál 5Ű kr, Stern J. &0 kr, Raiez Karolr 40 kr, ^kublics László 3 frt bO kr, htero J. b(\\ kr,\' Szalacsy Farkas H frt, Török Józaef &0 kr. öBSzeeen 09 frt 30 kr, n. é. és két db. cs. kir. arany, A midőn a műkedvelők ezen kötelez Esánjadáít a t. ez. közönségnek tudomasárs^aojafc^ egysttal nyirrá-nos köszönetükot jelentik ki; F«íteilwíer József, Fábián Zsigmond, Rosenberg Ferencz, Rosenfeld Sándor, RoBenberg s Wclísch Szabó Sáztdor, ^íendvich, Welisch VÜmoB, VucakiU, .Zerkovitz Zaigmond s feommor József uraknak; kik a világításhoz szükségelt gyertyákat, ugy Nenaziedlex Pál nrnak — ki n „Zöldfa" cxiraü voídéglő termét Ingyen átengedni szíveskedtek. .-
A A csnrgöi Ünnepély kőrűbnényes kirását helyszűke miatt, jövő számnnk.hozta.
A Szentgyörgy napja mint minden évben — ugy most ia beköszöntött \\ mily élénkségei sűrgésl-fürgásibos magával e nap azt — bővebben leírnunk nem azükEégeafá borczolkodások, valóban sotszor igen tarka jelenet"^* ífint^tnek fel. A káziurak ér-czes íaangja — \'különösen o napon — messzire o^hal; latszik s mozgásba hozza. ^ leveg5t^_flS^árendárf&E nyájaaaága aatáxtálan^aaiDtba cáiak Franczift aalonok-bái> tanulták volna | éa most—r-küvetkomek a búsul ások — midőn a háziúr pénjtfckérj hvneakereset -rríTgy pááríéra lehet, h5gysöTc5sefenyebD Boraü ember pontoaan fizethessen, szonban-ez nűmTiyora a i_ii7.J \' __—an Tini iír>loif_ cKÍvakodás.
----- „__,.----- -latóan semmit — mert van baj, dobg, csivakodás,
hogy 11-ik Lajoa király korából való. A halászok ofc -\\^ma a városházán annyi,- bogy as ember «t mind *¦ aranyat néhány krajezárért eladták; igy kézröl-kózre jAtvft és ]m\\Yíii bisonyoéan elvesztené .Ölé rsékei rájutott, mig végro egy a régiségeket teljesen méltányló Jnmqlyjkét/ hivaralirolc^juTis^megVT;^ birfar^*
Alkalmilag e derék Ito^fi a nemzeti inúf eumnál flzán-
iréltísagns Kovák Ferencz főispáni kclyctt-tri urclnökleto nbutflpr- 30\'&n délelőtt, ft vároalm-Bnn ke>v7selő-Ulé» urmotr. A lavfmlöR.auiBviZB^ilt^
\'-tilrfttiiji^ B "LM0\'....
L-lések félicrjesztesBenek.
- 7^ Ax\'fltftliU szűkölködő testvéreink javára KcöTíieívcn: réridezbu sorsaitokra sors-jegyek, kaphatók W^jűíts József könyvkereskedésében. Ara egy -samjegynck \'-\'0 kr *— Imiiig májuB 10-én ; n nyert tárgyuk legfel obb tlz nap alatt, a nyerő sorsjegy elé ¦ ¦"mülatasn-rocllert elviendök.
A A magyar képzőm Üt ész e ti társulat cz évi april *-imi*"n.i«Uilu uv\'uU lOO\'frf^kar&anTövfi ta-
-^avr-zwstóáBThr-ri^ Trahnány-kép-Vrajdits József Tiiinyvk^ra kod estjeit -megtekinthető* o kép — értékűn alól — eladandó."
- ^ Ay^aanar^SftgiCTrlnffgnggk Ismét\'tttz-
vészt jelen taifek ~a bécsí uteza közepén ég"tt n-\'-liány háa hamura; a tűz vigyázat! -nság által jóit ki. Kötelességünknek tartjuk néhány izraelitát megdicsérni, kik daczára ünnepeik- s ünnepi oliüiivvik-nek dorokasan dolgoztak a tüz oltásánál. Mfgrovimio városunk azért, hogy még mindig megtűri a szalmafödeles kémráynélküli házakat, niűlyuk míg egyj"-"--rőt az egéazaégro káros befolyással vnnnak , tigy másrészt könnyen idéznek elő szerencsétlen ségL-t.
A Poloskát hogy koll kiirtani? Egy francita cgyeleciiünár, ki az egye te ni_ÉpülcI ében lakolj soká. kfÍT.ltST^tt po!rt<k"k kiirtásával siker nélkül, míg végre egy szert talált fel, mellyel tökéletesen kiirtatta ncincsáfcLa bútorokból, de az épületből ta ez alkalmatlan férgeket. Es pedig nem m.is, mint a közönséges fekoio szappan, moly vízben hígra füzetik s ezzel cgv ccftM segedelmével kenetik be a szfibn é3 tutor mindazon réazej m-lyrol fellehetni, hogy tartÖEkudaaj liflyfll «Tolgiif a poloskának. A: azapanyos vis a l-\'g-szebb1 Belyumbiilornak sem, árt, éa okvetlen megöli ezen fórgL-kít, harsak oly helyre noro rejtüűznek, Ind a sssppanvoa víz cinem érheti Gket, azért a beke-nésVjó ismételni. Már nálunk is sokan a legoagyubb sikerrel használjak ezen szert.
-sf :")!\'
• Minden tok hi 1 ötben hMnilájt.-Operottisták nem juttok dű azért van oporctiak. K. helybeli zongorn-TnuaHif ngyams-^ttTn-nggot^-CEHua eperetieUri, mely a budai népszínház igazgatója által előadás végett el ia fogadtatott-volnin Kéfsz\'oroBon ürülök 0 W-"rőkvesriöt, "mert mint halljuk QZ is izép t -ttel van párosítva, monnyibeu az cUü előadásunk szerzőt iti ti részüapestÍ8EÍnIiázÍTryugdijintézetn,\'l; Van ec^ntelvo.
* Több oldalról kérdeztetünk: U-ez-e műkedvelői altíadáfl? Valóban nem tudjuk h-.va leti a lelkesülés, tizalmaláng ii^ité tán az illetőket, bog*
Kill
.ad.it
- - - ü Wf n STor. ~
9 Sellye mezőváros, a nm. Helytartótanácstól ^-hetivásársáii-e-ngedólyt nyervén, első liLti vásárának emlékét azon nem^s tittel grökité. hogy antink cgírix\' jövedelmét 1ÖÜ frt G0 krt — önkényt az alful.li ín-íég54elL segéiyzésero ajándékozván, további intézke dés végott"a\'"megye mgoa főispánjához beküldülte. iíidQn a szenvedők-nevében köszönetet mondunk a derék sárosnak, ogyazorainínt örömünket jf^jozpük ki liogy (i mepyénk^kebeléből néhány érig kiszakított lelkű -kiirunség- iámét- mién ki— —
8Zé-p — s ezar fáradnlolmnal emészti ? ! .. _
* Csurgón mint eleve értesülünk f. hó i4-en, fényes bál éa Qniiepély rfrideztolrk. Aa oredmóny- s czűí bizton tudata-után. visázatérünk ínég e tárgyra.
* Don Hidalgó „Szfüetni röppentyűk** estuili Íro*lalmi.váilaUtra kéaitil. — Egy szikra kezeinkre liiillván mutatványul közülük :
— Szép májusi est, a ft-üiOfátyollia bur-kJva,
A * vendéglu kocaiszliio nli\\tt egy s.itet alak, Hz\'n-éli.\'ii sAort-\'Iem, kezében gtiirár; széniéi e-g}ik ab-likra saegezvék, honnét noi ar^z néz ki, s űmív^-b szeüisr.gnrrrtc szírnak varázs a-ikrák.il.
A gUttar 8 vide a dal f\'Üursan \'¦
- — Iiépoddel alszom el stb. — Mari lelkem itt vogy-k.
Mári asfliiban fej. [rt li^ly.\'lt lurtet-n visssnvv-nul, —_Jjí\\nem jon az iatállóbúl o tőtet alak.
- — Fogd meg a zsiváryt.
— Nézd Janeiri ott vnn.
Az lini n szinalfttt ni — után na. Hidalghi — a tniub.idoiir retini! — reíírut — el a szaluit kupaez mögé.
Az íiiditzök híjban korotik, ellüi:i. Alindeu csendes.
Néhány perez múlva Ja ne si a szalma kupaez mögé megyén, — nem tudjuk mi ckból, elég az hoszá oly érzékenyeket soh:ijt\'ilt , ln-gy Uldntgln gtiitarján a eé hur nagv^tt csat Un va b-szakadl, Jr»ncsí arra tekint — « az épen kibiikkanú liuldfeuvrél nvakon U.ldaljdiit.
— Ki vagy? Semmi hatig.
— Marcii, l\'isti ide veletek, ni^gvnn a zsivány. A tt.l.J, a nagy jjijg.T!j-t — és ütlegelést nem :lvén — felhők ra^igé vonult.
t.Mdalght vérig verve fut — fut, hnva fájdalmai vitték, ki a rétre, egy fiiz alá — éa panaszlá: Csendes fűzfa árnyékában Lehfíjláui b\'is fejemet, Lelkem M3rT"iüigyon-aHk volt A hogy értőd műgvQrtek. —-
* Még most i* vnnnak kineoásók. Kgyik éjjolon aknpoüvári szölüln-gvcn, kincset kutattak as.-k, kik A-fülJ-alatl. is .Lilni vilnfeki egesa éji izzadás után tnlaltnk sommit. Azznl na eriivul megkapálhnltak volna legalább egy vágó szülőt, s i.tt a kincset csak ugyan nn-gtaliiltuk vulnn.
N^njlt: posta.
Sv K -unk (i.\'.\'rt. m-ll-lt A kír.l.i*.^ .1 -Íj- a!k-¦ io.nl t\'-tt i»iiiiak V.iii 1, h ¦t*Jlr aiirl j.\'l.tiat Timiik. V,,l 1.1 b.f. k, isv. I-k tíi-
.Mi „ ivr.ü <;
Joli,.
R lí-i.-k. N -ViraWft^
k-\'-Prt k\'\'i leni r-rjjul.-. mili. lyt leli. T
Irl mcpfeiij.tiik .
CSlpl
néz In
Felelős s/AMKe.2tö: ROBOZ ISTVÁN.
í.a/da.sáfri tudósítások.
liniiiz^n, apr. ÍOé\'n. A g\'ibnaiirak k.-v.-tk^ziik B :ia — ~- fi\'iit.\'f 4 f: t r>\'i —"rO kr, tolb 3 Ir fO kr: aq,n ¦_> tVt T-t kr —.4 fri, z t> 2 frt hi kr, k-tik-iriern l\' irt kr-.i frt. L.ij.tina 1* frt t\'.<.< —kr, burgnnyn 2 f:-t, f\'Ker bab 4 trt íin—t\'-n kr. \\ j bor 3 frt.
fcnpntvnr. n)>r- nn uti-lján. A b.\'tza merője 4 ft Kor.-\'. ktik..rK\'*a -2 u t i>" kr—frt. Arpa 2 ft f>U kr frt..ti kelt; vgvelibké!;t a vásártér, hihetőig az izraeliUk ünnep..-i miatt — r.éptnlen. Az id.i valahára kedvezőre t\'urdult; a mezei munka javában f.dy. _________ P- \'
AVIS!
ín der nm l!>. April d. J. beendeten Hauptziehung hi. si "er (ield-Lntterit1 haben folgondo Nummern folgende Hauptpreise gtwonnen: Äö. «64 ü.lOfc,OUO.
No J3,0*ií il. 100,000, \\o. ft. 50,004!),
s». a.tiit? a. au.otHh Sa. &,tiS2 o. ai5Ta&aíií,
.%ü.ü,y33n.iá,OlíOf \\o. 1S,UÜ3IL iÜ,W04S elf.
Die uiicliBt». Xi. tmng iler vou hii\'fligor Re^ic. u ig garantii ten
grossen Geld-Verloosnng-
beginnt imi yf>. Mai li>ti4f ivnm \'¦, Originnlloae su f.O (lest. Whrg., l\'\\ zu fi. 3 und \'/j zu il. 1 50 Nkr. gegen Kin Sendung des Betrags durch unterzeichnete Staats-K f freien • lían d 1 u n g\' zu haben sind. Dípbo Lotterie, enthalt ebenfalls die nahmhaftesten Uewinnn ven il.
200,000, 100.04UK 50,000,30,000,25.000 tiO.OOO, 15,000, l\'i,OÜ. 10,000 ctr., Modnrrh schon Mandi.t ín grossen WdlilsLind versetzt wurde, wesshalb dieselbe einem Hpicllnstigen l\'ublikum aneli sehr zu enipfeliliMi ist.
CriT.I\'i\'.\'i. Autiräc" liifrft\'ir werlcn prompt nn 1 gi-nisscn-luft aiiv\'* 1\' [ 1111 1 ^«wiiinlMU-n .IcaUfttbcIiigti-n unentfuh-li eli m;> amili. Mun bollrbc sich J alter. Lchll^Bt iu wccJi-n an
Johann iüeorp ^n^Binrinn jr. tn Frankfurt nm Main.
Daruvári ftrdő Slavoniában.
¦ Megnyittatik inájiia:l-én-ezenTcVgíáJi6t&l_Í6mereteB 3Pi—%~t0 R.. vasrészes hévvirek. hasxnálata kitüoö gyógyhaUssal bírnak -minden beteges állapotokra ; tÖsöniéges és részeB" gyengeségekről, hudesek, bénulások, hasi zfligerek, ftileg ^ft-taiiveaéfc^s-Jiugyhúlag bajaitólr-küiöBöson-hagymá;, eí*aüIéB, neljóa-gyermeki— kórok, geoyedéflek, hasmenésj\' némi betegaégek éa takarókról, továbbá izinercv-seg makacs lábfekélyek éa idült kötegekről, ~ - "~*
A-4n*ógyfcldgyelit.*t Barlangi-tr. ur urasági urvoa gyakorelja ki a fiinlö
__M«^^^M^^^9l^lflJáj^jpUd,ea.iijiibf n k^zen áli-.^.
A fUrdB nép rjfg6nyés\'§B^^erjeao iíemés aTnyekirs ^rnm-allíí\'r, az pTc-*" -gendő számmal UtezH csintia lakszobAk, CürdÖk, n kén-yelci nak a a»,njkoVTf»i«djUánafc megFetcIőleg vannaK felazen ujonan épült vendéglő jó ksnyhdval vnn ellátva.
- Napánk inti zenQr.arcnn,I jdőnkinti üinczcstclyck, t. éz. fürdővcndögok-íaórakozds és felviditdsdra szoigá\'lnak
As fljonan csinált ut Terezovat: ée Verőcén keresztiig honnal BttflieköttotéaCIl, valamint a naponkínti szekér és levélpi fürdővendégek kfizlekedését lakbelyökkel.
.llindennomü^aekeiéáek levél által a fürdtJ rendezÖBégher intézendllk,
i minden kívánalma nemkülönben nz
irlapok, könyvtár a
líváig Slűgj\'.ir-ta könny.tik fi"
A daru vári javak rendezősége.
-~ Egy efiilcela. Uf Maraközbcn utazván, letomeab öBszrg pénzt "vcBzltott el 3iodcaa~é*\'i*Jerlik kB*t. A pcn*t btznnyoa Rasrta Wilirily cBehovcciI lakofl LJilpi\' míff • azt az ottani plAbanoanafc;. átadU, minők következtében az illetii pénzéi •visszakapván —li_üecBÜletes megtalálónak nyilvános köszönetét fejezi ki.
il elégg* kdpoineTt 6rü .mn/fií^r órüoimu canlídirül Wun, vthiny gTcrractot jól nnelniT do ngjui^roind mtgklvinüitik, Impy nr. illctil — a longoráíánban u.tadjon °jtatá»t adnt BSTebbJjdÍBllá«Biil .zolpll o hgfc kindo hivatala Hagy---"^ 7-----¦ -"KanÍMán. ^- 77 - \'- . \'
Flgj^lemrc méltó.
T»B»6Mi«Mrtoki>.c,k-lBbbai«iiaér3ti» kipliainak,^ — 87
-rSA^fr^" «y«\'*/"eyt"">-f,fíy. mn( kicínybon i._drn mirönkdnt 1 .L^kwlul.^. " \'«.palia-udvarba». Bdv-bb .udó.iU.aal .zolgäl o
Minden t. cz. fölÉnivei, gsizflász és lelkész untának, valamint iniudefl L községeknek.
ezjinnel beesca figyeltnébo ajánlom ^&3PMTiy~^^^|Tpni melyben
j^ilndcnnemü gépeli, úgymint: cséplő-, vető-, szfi-skaviigó- és máB ezekhez hasonló, mind ItiPTÚvel mind kézzi-I hajtható KŐpek, vnlntnínt azoknak egyes rÓBzci is érez vogy vasbúi üntvék, megrendelésrQ kaphatók. — A t. cz. gsz-dász urakat nz ón kiilszivattyui;nra is figyelmeztetem, melyek falahelyekro Ji^Ü.inösen azon okból ia ajápltatliatnak, minlbogv n vízot liszmn felőzijrattyuz-^55|^!Hn ESWríföti^íiSÍ^^ -miatt\' SuprŐTi-
ban mind a város községnél, mind egyes uraságuknál különüscn czélozeriiok.-nck találtatnak.
Ezeken kivQl készülnek gyáramban borfenjtók éa borsEÍyxittysjk éa enaelóV-csövek,\'molyok minden hozzátartozó kéBzülotekkcl vannak ellátva.
Tt2L^^"ÖOS3LÖ!O.CS.öa3C]0. <vjzipnskiík) a legovatottabb uzakár-tök által annyira ajánlott legújabb Angol mintára készíttetnek cí, melyek n
.tovuBzállitásra igen könnyük ób a vizet rendkívüli magasságra lövellik. A harangok", melyek gyáramban öntetnek, nrmcBak csinos és tÍBztán kicsi-szoltr n legujabb dlszitmúnyokkel dlátntt alakjokra néaye, hanem különösen csengő Uangjok roiatt — és pedig előre megrcnaelt hangokkal ellátva — ajáültathatnak, miről magában & gyárban mindenki minden órában meggyö-
- ződést szőrözhet magának. Iíűménylcm, hogy a [. cz. közönség becses bizalmival megtisztelni fogja gyáramat, mit azzal fogok meghálálni, hogy a náhnrrmegrendatt rüwfeákal jutányos éa minden inéltányoo kivánntoknak megfelel Öle g elkószl tandem, hogy eddig fentartott jó híremet éfl nevemet ezentúl is\'nfivclheaaem.
SELTENHOFER FRIGYES,
i. k. kízáról. Bzabodalmazott harang-, gép-, töa-fecakéndö éo Bzívattyn-gyámok Stipt-öoban.
Árverési hirdetmény.
•-—«omogymwy« pojgiri türvonyuzólto réazéröl cionníí Udiirri IZiBiS: miazDrim nélmi Wrin^ Al.raliám c.Udta.mcgúnok, üiy. Fiaciwr Aoialn« alpera.
^Wajdita Mt*t kiadd,1ap--éB nyomdamlajdonos Nagy-Kanizsán.
IbOO frtra brtsOlt 1G0 mdzaa liamuz.Ir, ón 300 frtra bocililt 100 üLTácoK fa f élWstó 2, a .zá*a, ra.uKll.ma.Ml pedig 1 órdnjlra fekrif ttepolri taMég-
\' „ Mclyro a Viinnl ízándékozSk cjonncl mcEliTatnai. ..... Keh KapöBvárolt april O-án 1864.
. SzalayGyörgy.
—._ jogrzli..
Nagy-Kanizsa. Harmadik évfolyam.
14. szám 1864. május 10-én.
lemerettajeeztő lap szépirodalom, kereskedelem, ipar, gawftszat, tatfomány és
^rrL^Bu!? °® JT }f?\\ ^fiA" Y 1 *Í" ~ * poatán Kéíkttldé.eM és helyen bá*W bordv* egész óvr=,
5 FrL; Félévre 3 frt Hegyed évre 1 Frt 70 kr - M.nde-n előfizető a tulajdonos kölese könyvtárát -addigi fenntáUé feltételek meUeVf él áron h^VruUhatja.-Nyilttéregy Pet,t sorért 10 kr - Hirdetések négy h^űbos Petit sorért 1-ÖF7 kr, ,^oMJ kr. es nindtm további belktali-ért & kr. « béíyeg^jért"3^k^Ídö. A beiktatási djj > a lap kezelését dlota minden tárgy a kiadó hivstalhos Nagy-Kanizsára; a lap azellemi tartalmát illető közlemények pedig, ngy minden levelek
_............. ____ ___ bérmentve a Bserkesstősó^ghea-kald^DdŐk Kaposvé-FKt. ... .„______
Gondolatod a költészet körül italában b kelet költészete.
Midőn a b tagiratai bölcs a költészetet bö lesel-niibbnek állita a történetírásnál, nem mondott kevesebbet mint bigy ennek categoriáit a bölcséasetéibe uiasitá, mig a történetírást a- ssáros prózának, &L események krónikásának — elvonva minden eszményitől — engedte át.
Első pillanatra meglepi elménket Arintateles e tana; de mélyebben vizsgálva, nem azért mivel ö tanítja, hanem mivel igazát belátjuk, megadjuk magunkat.
Ugyan mit is mondhatna e bölcs alaptalant ki \'• első önté a tudományokat rendszerbe, ha mindjárt nOrganonjátu Yerulimi Baco nemr fogadta is egész ben el ?
Nincs Ío bölcsész, mely a költészetet ne méltatta volna buvárlataí tárgyául választani. Eönwe-ket Írtak halomra a valamennyien megegyeznek — különböző utakon agyán — abban2 mit nagy elődjök tételül feíállitott; valamennyien megegyeznek abban, hogy*. o-költéBset as emberi lélek ama munkássága, mely beUő szemléleteit a teremtő képjelembe nyomva, essél, a asellemj világ végtelenségéből eszméket hoz világra, melyek as egyedüli széppel azonosak.
Esek szerént tékát tárgya a lélek élete, nem a külvilág. Pedig beh sokat kell nekünk szegény olvasóknak gyötörtetnünk oly költeményekkel, melyek a köUöák-környezetében fekvő kül-alakokat, virágút, f^k^f^^^^^B^^pe^^^^^^gfl^P^tbeiaücuji kópsclő-
LöSj^PSSBetet hassnálni, mert nenf akarom éc a létezőt, mély o" természetes szépet befoglalja kizárni — lehet & csillagok, ragyogásainak,a virág bájainak, a patak caorgedesésének stb, érvényt adni a tnngok helyén; de azon eszmének, mely a költemény belter-jét, tartalmát teeai kiemelésére, vagy Ís az eszme ér-sékltésére, «^
A természet jelenségeiből vett ezen képek csak alak, melyek egymástól egy költeményben-Iflggetlenül kecsesek, de as essmt* melyet takarnak, mely egységesen fut át a kezdeten, középen és végen, kap-i^ay^^ltetasép egész azé öaase. „„.^^^
Hol" éaam\'e nTncs, \'oít^indén\'fa\'g^ú^ánV^ &~\' legritkább trópusok, legmeglepőbb onthiihesiflek, metaphorSk, allegóriák, a legeredetibb byperbolák mellett is, üres busa kaláaa ott minden, ez mint Jean Panl fejes! kj magát „poeti&őne nihilismua."
Mert a költészet érdekei szellemiek levén, a belső szemlélődés számára dolgozik, anyaga a képzelem, melybe — mint szobrait a kóoe — a lelek, eszmélt bedolgozza, honnan az elme utjain a vrsezaléte-• ito lehetaég éa alaébb ísméfti tehetségeknek közreműködésével létesülve, lépnek ki, mint tartalom az
alakban, _ .„__„________________„..
Niobe szobra, reáck escrévek unokáiranem ha!, ha nem órtjükltó&páfls essmójót mely vésőjét vezette ; de tgen akkor midőn gyászos sorsát tudjuk, e mivel belőle jó adag erkölcsi igazat is elvonhatunk. Menynyire kellett még azokra liatni, kiknek számira készült!
M cm non fejetlen SFobrBT wgy mérveiben, kiterjesztett karjai és egymáshte szorított lábajvs.1 keletnek tekintve hidegen hagy, ha ama mythícus eszmél melyet képvisel nam ismerjük.
Azt mondhatná valakiéit van Laokoón szobra, nem szükséges ennek törtétielét tudnunk, csak látnunk kelt a megértjük-, mert fiainak a magának nyomorúsága-aly bessélöen--emberi, hogy nem kell melléjük cicerone-
Midőn est megengedem, alkalmat veszek *gy-Bseramind röviden megjegyezni, hogy ez épen mellettem van, és valamint Laokoonban, Niobéban, a fájdalmat akarta eBzmónyítni a művész, ugy kelt a költőnek is per analóg Um mínííen lel ki mozzanatot felfogni, visszaiétesítni.
Igás, hogy kfiltíl részére azobráEztül matatni példát nem* egósüén^krélSilfc-^ de\' csak. akivitelt ta-kihtvej ¦—\' znsM erjcd-al *»Ák is ebben v^tn^k^iiíraik kétfelé ; amennyiben as első u idő egymásutánjában, mesterséges, de önkényes jegyekkel, egyes vagy collectiv cselek vényeket, az otoíaó pedig térben természetes de nem Önkényes jegyekkel jeles, nem is cselekvényt, hanem annak egy pillanatnyi momentumát. As eszme végre is mindkettőnél egy kntforrás-ból ered, mindkettőnél os a lelkesítő, vezető a csél, így tehát az eastnét lehet a szépmüvészetekben azok lét okának tekinteni, mely a költészetben tartalom.
E nélkül minden ábránd. Nem is tudok tarta-lomnélküli műnek jobb nevet adni, mint -ábránd-1 "ra^iH^m tiük?íagsTinn.".Sss\' fixes "
ábránd még ia ? _ _
A féktelen képzelő erűnek, a lélek alélieágát — hogy ne mondjam bissirt&ágát — felhasználó alomlátása, mely mint ea as ébredéskor-j -agy-as ábránd
akkor, midőn az elme jogüibs lép, minden érvényét elveszti.
Pedig az ábrindoEok leghajlékanyabbak aphsn-ta&ia országában. A le gin exé szebb hyperbelák, trópusok, metaphórákkal lépnek elénk, és ha megrostáljak nem talál vizsgálódó elménk magőt^kabár agy pillanatban ptfKfífiygtt kép^k befolyája alatt ma-gokkal ragadtak ie az eupbuismun és cat&cbresis minden logikátblDBAgoir - •--
Legnagyobb baj, ba ilyen külsőbe irány búvik ; mert midőn azt megvallom, hogy maga az irány már eszmét feltételez, s így ily esetben tartalom hiány nem fordulhat elő, még U La; magára a költőre, ki Lrányáuak a művészetet alárendelte] baj különösen sa ifjabb olvasóra ki knránál fogra atangy ís a^r^adök-hps híjlik, a öntndatlanul mohón kapkodva qtanok, aaivébe gonosz fullánkot vesz.
Kagron veszélyesnek hiszem én es ébrindozó nihllisrauBt, íróra közönBégfé egyaraBL
De megismerhetni 5t arról, bogy csengő-pengő külsőben lépdegéL, mert tartalmában nem bisík,\' igy íefaát\'Chaz^k^ibeTj-bujalkodfkr-——-—¦-----—— _.
S lehet-e ez másként? iíem. Mert an cszma mindenben órvéDyesitni akarja magit a költemény elejéiül végig, annak minden Hsxeiben — különben nem lehetne ő a fonebb érintettem kapocs — ez fcbti meg a szilajal csapongó képzeletet, saját értékökre Hzillítva aUkításait, ez a müvésEeti esendésmagy-Bág b nemes egyBS8rÖBég kerete, mely a leguittksé-geöelíbet igán, de a fölöíleget magihoz nem Teaxi. —-—Asoii irék —raert költőknek nem nevexhetem _ — kikel egy eszme nera ihlet le«ösáéog5bkok,4eg-töbBet voazödnek & kdlsB viliegu, .\'JtjÉÉEílkst 8 kS-rülök létező külvilágból szedik; innen az & sok éa hosszadalmas festési visxketeg, mely **nera "egynél prosai létrás&al határos. Pedig ha már a festő teendőibe avatkoztak, jé Volna tudni ok, togy: arcai nem veisenyeabétnek; egyrészt adrt: mért kípeik eI5* teremtésében nem egy eszközzel élnek—nem egyenlő fegyverrel küzdenek babérért,— máxrésxt épen exérl nem levén egy czóljok, mi as elsőnek elBnyefl.1 az ax utóbbinak hátrányán! szolgál.
Ai eszmehiány, vagy sx esimének kitt azon nyilatkozás! belső Bazlün, gyakorta hajói kezdene is
nincs űs^^d^m^n^g^val^^a^n^ó^ ^Ó^^^b^^y^a^oT*\' ilyenkor as égi BZÍkH^rnély^dne;Hná^aalra gj^Iaál ki, s ilyenkor jobbra-balra nysidos kérixelméaek lángja, ba iránytltiid is ftdai birtokosa neki,- ne?n__ ta-
Mérps, Tenfant qni jotie...
Hugó lliior utdn. Anyák 1 a víg küszöb játszó kis gyermeke Gyöngébb mint a virág, s égnél tisztább asomo. Sserelmet, szomórmet, a bölcaeséget tanít. Tiflzta tűs & gyermek: ea szítja lángjaid. Megszentelt vidorság áldott boldogsága. ^ vO as atyai név aranyos sugárba. E kis ÜHEta lángnál nem kéli égyébb nektek, Hogy tisztán lássatok, árnyán lelketeknek Anyák 1 a gyermek, ki elment, kit sirattok, Ha a csillagos ég boltján függ, arezotok. Könyeitek közzé dicsőséges fényt hini, Mert bb ártatlan, mint as igaz, ngy fénylik. L B^liofe^ fény méglőrl aaemetetnok, Ugy mutatja a gőg s erényeink megetí Ha asáműavo — gyászol lelkünk — a vak éjben S fajdalmunkban, mily nagy, mily nyagpdt_aB Isten. E földön hal segély nélkül seramt,sem megy. Hol kétes ujaink, örvény fölött járnak. Mint egy v-eteTongAr_kfl2;spén as.árnynak1, _ Mit sötét bűn s gúnyos kételyeink vetnek: Élve — hivatáséi festi SEÍveíeknek,\'. As igaseág fénye lelket&ken .— halva 1» alatíi — tiuaia lácg; fönt ég caHlűgJa....
CSÉpELY-BÁNDOR.
Történelmi halászatok.
Első atíksa császár ösazejovetele Magyiu*, Cseh, Lengyelország királyaival; Ül-ik László, Lajos, Zsigmonddal és az osztrák házzal kötött házassági frigy.
A három uralkodó Tőnek Bécs falai között történt összejövetele hazánk történetében azon forduló pont, mely körül 1515-tŐl mai napig Forog történészeink-figyelme, mint jutott Magyarország Ausztria uralkodó hatalma alá, Ejakíntetben Cuapínían János I. Miksa cs. kedves embere, ki öt évig sürgött as említett frigy körül Budán, lúsennégyszér jasáven itt meg Bécsből követ minőségben; felvilágosítást ád & császárok s különösen Miksa uralkodásának le írásában, mely munkát Baselben Öpórin adta ki. Menynyire egyes meg Cuapinian teszéde a külföldi és hazai íróknak e tényekre vonatkozó előadásával, itt. elősorolni feleslegesnek tartjuk, egyedül az igazság-aak-kiv^njuk411Ő^dói^t-^r^ir-clŐa^^^ egykorú író s Bécs város elöljárójának, a fooemlített Miksa cs. kegyenczének rovíd leírását.
MikBa császár messzeható tervei, birodalmát összeforrnsztó erős kapcsok által biztosítani, a kiszemelt előkelő hatalmas uralkodók csaladjaTTal rrázaa-ságt FrigybéTTépéae által tökéletesen sikerültek; miután íwop-ös^ iltal SpanyolorflasTgban flflnszari lía-talma egyrészt megállapítutott, azeroeit Magyaror-atÁgfík ferdíti, Bláa\'zló és ennek két gyarxaekeire^ feltevén magában házassági ajánlatával Magyar\\és Coehorsságból véd bástyát olkotni,.mely .Aastriái a török ronJam ellen biztosítsa," Lnjoanak harmadunoka leányát — Máriát DÖtil, I«ajoa nővérének, An-
nának pedig Károly vagy Ferdinánd unokáiból egyikét flrjil^megkinální. Tervének kivitelében kezére játszottak Máté, gnrezi (tán gSrozi) püspök, később bibornok és János, szerzetes barátból lett n.-váradi püspök, továbbá ezen ügyet szorgalmazták számos követek az oratágb* kűldre, nemkfllöflben Mraari Janns dronsdorfi várparancsnok, hágai gróf Lénárd^ rogendorSi báró Farkas, Pufcbam János, különösen pedig Caspioian-más. néven Anabalifi^és Saarar L5-rincz sIhó Ausztriának helyettese. Soba nyolcz érig tartott már s: büszke- velcnezetekét tőrdBiÖ nibora^ Mik sa császár el nem hagyü az ágyuk dörgé«i kLsött is tervérhlik Tc^aTSsthtt Yételé^ mit s, Flandriából Bécsbo küldött Mariának 1515-"ben jun. 11-én bizonyít. _ "
A császárt megakadályozta Ulászlóvnh 5srae-jovetelében Székety (Dózsa) Qyűrgy lázadása, -kit a-német Író Cecnlusnak-, a széfcplyeket pediaj.-mint Erdély közelében laW. népétjévé* elég tndaL-lanul (minő példákkal nem egyszer Bzerenceéltetünk most is, némely — hiros?^ öémet geűgrapbaj által) még is elküldé Anabaldot BudAr*, w& jelenvolt ¦& lengyel király személyét helyettesítoVfechidloYÍaki Kristóf. Acsásair ói lengyel király koBÖtt-jfenMt viszályok, -bár "Ulásxlö, ea utóobi fivére testTi}--reért közbevetette magái,sokkal fonto*abk»kTpltflt, hogy sem
Ittketták futna, flügy- mr aratkodék Wm^lye8r-j<— ladlétól kaTeletto, »iérl TluiakülietalTiíaWul.a*-gil a oiíiirt rábMiéWí, kogjr jel«UUr»l.-;«fyokn advöir, ezeknek tgy«U1«U» ?1-
lounégro fólelmoi ooDgrenuiW megjelőojái. ,
Hikss, ki-.ekkor lB»bruckhBH.~l»r»4»kodii<i, ISbh okn41 lagrm Pos»onyk«n, mint «rUU»al**1-
látván a lélekben támaszt, asoanal d íkm&á legböac-lebb álló kcUfaéB^lfef^V- __- .
taft-ttrktk, taü^, |faknfc isk Jptt hullott vagy hallani véllaja^ttta fek-lifrlajráa**.*?, * wieaw jelenség kfcm Eredeti hasonlatokkal. - -
Hem tagadása én meg jogát a hasonlatnak sem, de helyét és mértékét akarom tudni.
Legyen itt mintául egy ősimében szegény úgynevezett „Tájfestő! gondolat" mert a példa tanít legjobbat].
------Már- mng<n a cxlm mennyire kereskedik költői-
etlehseg^ felelt .r^i ^ -Egy^lekintetj egy báj vidék - \'. \'¦- Egy- hös folyó mentében,
: ¦- Egy ösiklabércs, egy omladék A lég tágas Arabon,-— —; — - "Bafba nincs is birtokunkban, —. .--Még la legszebb részünk abban j ~~ Ssemünk s ecsetünk "bálványa
^^^-¦\'-^-^-b-ecsetünk-\'példáflyss-\'
Ugyan ki-az ki e prózává laposult képekben a költői erő hiányát, az esamesetlenséget be ne látná, nem .említve a feneiib mondottakkal kapcsolatban, hogy mennyire hibás HA helyett, hogy a belső szemléiddé* rdssére dolgoznék, kiindulva saját belső szemlélődéseiből a költő; mivel semmit, vagy csak - homályosan érez, elkezd nekünk építeni,--vagy, jüb^ ban vásznat von rámára" elfutunk, s egész pongyolában B«Íég_tágas űrében" ecsetel egy tájat elénk, melyet még sem" bír annyira essményítai, abba szellemet,-lelket 5ntení, hogy prózaivá ne váljék, még légvárnak is kevés — mert csakhamar miután tárgyait: a „hűs folyót3 „szikla-béreset11 „omladékot" fubmUfiUiij x „lég tágas, űrében11 kapkodj s mivel caak a köröle levő külsőben keresi kifejezéseit, a" helyet^ ingy az áhalok rta gyakoriétt benyomások képzelraében átszellemülve nyújtanák ueki a kifeje-téat, hirtelen lecsöppen képzelt egéből, az enyém-tied jogfogalmak jrozai kőrábe, mondván: „Bárha nincs ni birtokunkban" azas mrnd ez mit o tájban látunk szép, ha nem is a mienk.
Ily kéjyit egy szóval legfelebb egy mondattal a lebben, kűttŐiBhben tehet egy ütenyre félidégnirp. o. Itomérnál na fehér karú Junó" vagy „leszállt ülümp csúcsairól haragudva sziveben" t i. Póbos Apolló.— Ismét Horácznál: „Diűugere nives redennt jam gra-mma_campisB vagy pManeTaub Jöne frigido Tenator, tenerae conjagis immemor." Vörösmartinál: „Hajlű fényében ragyogott má>fl-le?titő nap, Minden fűszálon gyönyör s báj lenge."
i ......\'(a*Un foL-I. ének).
Végre Jósikánál: „Századok merültek fel, s alisadok hunyták el, a ősz fal-tömegei, magas tornyai, tágas termei a vajda-hunyadi várnak állnak még 1" (Zólyomi).
_ ¦ Ea idésotok egy más igasságot ís juttatnak csaemj^me^y azon .eíSzményboT,, hogy : a költőnek irkölvibig nemj csakis a bel tárgya folyik; U i. ^hojarxaélekvÓDyoktala^^ Ezek
festésében tniaaarnyaljá 0 okvetlen a képző művészt, mivej^nem hogy csak csolek vényt, eaas a lélek műn\' kátságáWI eredő "elliatároaáshak tettekkeni nyflvá-»ülási[i kanentJEsen tettokot Íb, melyek a külvilág gal viszonyba jőnek, időben,, térben hatnak és visz
_ _ límla vona^sokbarTl^pfll ¦
ló^é^bőT tört ónt lejöveteTét * igy Acoílles palzai-¦ak.ytakin altali készítését. A neiyetl, hogy leírná résa^ként.mipUött Apolló az égből, műit nésett ki Achilles" paixsa, cselekedni hagyja mindkettőt elöt-
• -.........-4- fis- .....
T&nKTmi aM caelekVŐDyéT figyelőmmel kísérve, fés&leni lá^uk a pajzsot, iünni ax-Aoheokra a nagy Vfisaedclmet, éa elottttuk afiaaak epek késsen akkor, midőn monkájokat áa iifenok fefofestéfc. Több ne-veaöbb költőnél különösen a palasok leírásában fél--réiamérhcilen A vetély Höraérral. így nagynevű Vö-rösmartink midőn Hadúr paizaát írja le, (Zalán futása VII. ének). Tassa" XGeruBalotimo liberata X\\I. ének, 2-ik és kövotk. stanza). Virgil (Aenoas. VIII. K.
Egy som éri utol Hornért, mert egyik sem használja ennek ama finom igálérzetét, mely öt egy cselek-vényből előkerülő tárgy részenkénti lefátyolozáflára inditá,mig utódai az előttünk készen álló kép mellett állva,"csak .magyarázó cicerone ezerepót vállalák. Homór magi ezeknek más készitó a paizsot a Ők csak loirják. -
Mennyivel költőibb aMooonida s mennyire kell emesoknek "iüideni^ögyneTr^árEFan a pruzáriiatá-rain ne törjenek be 1
De nézzük most azt is mint használja a külvilág jeleoségert-fel egy valódi költő.
Ne menjünk raeaBze, itt van a legközelebb akadémiai jutalmat nyert „Buda halála" Aranytol.
„Hullatja levelét az idő vén fiija"
„Terjtve hatalmas rétegben alája ;a
„Én ez avart jártam ; tűnődve megálltam .3 „Egy régi levélen ezt irvá találtam." _____ Amellett, hogy gyönyörű alleguríce adja a századok múlandóságai, az avarban alaitok hatalmas ró--tegben fekvő multakat, érezteti volünk a mulandóság eszméjét melynél o is tűnődve áll meg! „Hol van az egykori fény, hol van az egykori zaj," tűnődünk vele mi íb.
Mennyit, mérhetetlent kellé érezni,gondolnia tűnődésében ! — Fulrmcli egy levelet az avarnak, mit rujta irva talál kezdi elbeszélni.
Mitbicjs berúban szól a költő, midőn a lelketlen tárgyak személycsittetnek, s nem egyedül aat mik jolontik, hanem a morália világ egy eszméjének sim ¦ bolumai- Ez a művészet pantheismusa.
Amily gyönyörűen domborodnak ki haaimRjze-mélyesitiései a természeti, tehát egyoldalii szépnek, hivatott művész kezében, uly laposan viiluak azok bi-yatlanük kezelÍB.0. alatt, mert az. idsa eszmét üliüitet beléjük, mely nem adaequált kifejezésével; mig az utóbbiak épen ezen kfllönzését az eszme s kifejezése sajátlagos jelentésének, mely mégis a képzeményb;n ügyesül, keresztülvinni kevesek.
Tekintsük p. o. a Perzsa vallást — mert clvt-. tithatlan, hogy valamint vallásuk déréit mérvben költői, ugy nálok, mint kelet «gyébb népeinél is, az Indek, Arabsok költészetében is a vallásnak van irodalmokra hátrányos befolyása.
Az indflknok nagyszerű Eposzait — átültetve Angol éB németbe olvashatjuk — mindenütt a Brahma, Visnu, Kivas isteneik, a a háromság TriraurfTs, nemhpgy-átlengik hanem viszik, igy a tíakkontha-Iának egész cselekvényét sőt bonyodalmát is, szellő-miebben ugyan mint a elaasicusok deuB ex machihai, do mégis ők oldják meg.
Az Arab költőkben lebetlen nem ismerni ful a fatalistákat, müveikben az Allah végzeteiben meg-nyagvást, melyből ön magadás, obböl kedély nyugalom s így bizonyos nomoa derült nózleteknek augárzanak viasza.
aszter vallásának a Zend-aveálá tanoknak* TtötlÖT-sé^eTHafizTjaTTttdJák vlrasrauíniesak, +innem egyóbb irodalmi termékeikben is.
_ Es ámbár valláBuk._k6ÍtöÍBégét éjtajában nem tagadhatom, mógiB a szoros értelemben költőinek
ncEB\' felöl meg," fl igy irodalmutó\'^n a való mü-
Mört az esatüéríeli érzékitóáS öáSok nem a lé-lekbdrkópeztotik,\' mint ast tt raüvééat kívánja, ha-nenCa_Jtfllillí lá* &llal közvetlenül mint azonos kifo-\'rjéEás^aUHtik elÖ: _
Tgy a világosság Isteno Orrnsra nem abijtract valami, hanem maga a világosság mely fentartó, teremtő, ellentétben Ariman a eetétséggel, mint rontó érövei.
E tan nem eumbolico veszi a világosságot mint például nz Acpyptomiak n Spbyaxet, Iaist, üsiriat, vagy a Görögök Proroestbeoezt, hanem a világossá got ugyanazonitja ti jóval,ezt á külső természettel.
"-"Ekép tehát a külső természet nyer költészetükben érvényt, mely a Bzépnek ceak egyoldalú kifejezése; már pedig a belső a lélek világa levén annak tárgy* következik ; hogy költészetük IiasodIó a zöld füvön rezgő harmatcsepphez, mely nem egyébb szépsége mellett harmatnál.
Egy héber dal jut eszembe, melyben a harmat s egvébb természet jelenségek azatnélyeeittetnek, s a keleti költészet méltó gyöngyét képezi. Czime „As éj dalai." ím itt közlöm Herder után.
— Dávid ifjúságában Bcthlekom ügeti közt ülvén egykoron, ime raogszálttt Bt Jehovnh szelleme, s felszabadultak érzékei, hogy az éj dalait hallja.
— Az egek Istent dicBÖiték, a minden csillag egy karba lépett velők; liangjok csengése-a főidet érinté, a a Tóid végéig hullámzott csendes énekük
.__ -_i-n-^~vitilg(-iEBitg Jehova arcsa11 SBÓka-fiyugvá nap: nón rubájn szególyzeto vagyok" vissonsá- rá az esthajnal.
— E felolt a felhők tornyosodva szóltak ; „mi éji sátra vngyurik*1 — a a felbök vizei eatdörgéaben ban-gozák Tisaza: „Jehova hangja f.-lhőkön megyén; a tiszteletnek Istene dörög, a tiszteletnek Istene magasan fnndöróg."_
— „O szárnviraon lebeg" szólt a szél suhogva: a a nyugi\'tt lég visznnt felelt — „én »z Isten loheleto vagyuk, űditó jelenlétének lebbenése.
— „Du\'senekeí hallok" szótalt meg az alélt föld" ób en csendes, r>éma vagyok"?! A hulló har-maJ-.sáUflzoll neki;" üditnii!iiglakT hogy gyermekid újulva ujjongasaanak, hogy csemetéid mint a rózsa virágozzanak."
— „Vigan virítunk" cBengett nz üde liget; s a telt kalászok beléBusogták „az Iston áldása vagyunk! Az Isten hadai éhhalál ellen."
— „Magaaból áldunk titeket" szól a h^old „áldunk titeket" viszonzák erro a csillagok. — Ea nyög-dlcaélt a kis tücsök mondván; „mcgálda ő meg engem is egy, cseppkő harmattal.^
— rEs clultá szom^mat-frvisaonsaVaareb.^
— „Engem Üdített „azótt" a felagró Őz.
— „Eb adja táplálékunk „álmadá a vad." \' — „Éa ruluizza báránykáink" bégeté a nyáj.
— „0 meghallgatott „károgá a holló" midőn elhagyott valók."
— „U meghallgatottjválaszíáakecskoa midőn időm közolge hngy nemzenék."
— Nyögdicsólt a gerle, és a fecske és minden madár álmfldnzva azólr utánna: „megtaláltuk foss keink,rházaink; mi az Isten oltárán élünk.
Eb szárnyainak árnyékában alszunk, csendes
j^i1^-"^----^^ -.,^,;.-r___
— „"Csendes nyugáiÖmBan r*víősÖVBá"ájs éj^ea hosszan hangozrt.
— Itt a hajnalpirnakjhírnöko kíálfa fel: nNyis-aátflk moL a kapukat, a világ ajtait 1 A tíastelet királya megjelent 1"
»ég »«m jelonhetett, a belvéták veszed olme a W^tlMwága, Lajoa fra&eaia ktrály hírtelen halála A\'^JWiJCáBilj, Auaatrla- é« burgundiai-foher-\'«W^.dö»*», kitekkor nagykorúságra-. .?Sa«"> okotgíloIUk; Wem Mátét, u említett dr-_M*»*M*llt}nrgí Mgéffaiupot (oonduitor) toljha-uloouni inaíbfl*. "ÜU«iläK6i," !13« Tmailvii —L«E«lÍSBlBsdir» islndeUiuk.i>TÍlTiiilUia végett, IX&y&ttii6***! ,t*etat»» TMimlpri lialuidu-- MH«ekrai Sterabtrg IMiíá korlátnok ált.1 iPWi;,Wt« mmtju király, mir» Z.igmond
--iK|j|U^k-H«rtli.l^.,lh.gTV:nOT. l.He.t^tx
-¦: ¦ Jl*c«Orií« Hitji* jelat arrün UnAo«lra ésjé.Utára, hogy. * e»á>iart j;iek n.pja elStt jiem látnndja: a Voalu-bsbljeaedett. A kélfejudsls-ji oaak jnl. IC-an
r-L^J.**»*"»\'-»- \'«V. 23^nBíí»beí\'i^y,t!."ilsrot-jfflpW*, hiromnipi ott milataa ulan JUoa-SgmOfo" eiTitiaJirlllé.t hirdetett n caaaiár f SSStt1^ ftJ*í«l"»«^egymía Iránti bitilmnt-\'iKf^ViT**?\' langjetitirily kO.cledte
.jXm^J™* A»«!att a bibarnok Aniitriii, 8Uior, -SS\'*Í°\' ^Atf» k»wW»el,(Wre«fc <«lje.ité a .•- 73P!?!a*tU <*l^«»to»í*«\'.fcfé«jrfe\'1i«i, emel-_í™°A»^y"r flrilynák mir«. lj-in-Pcaoni-W. ^SSS2« \'*™B «>t aom *nl»MWtli-i»i Uim-
-?«di^^L.Tyy:^^\'H"*»*, "iMIOBMMrtbMwgfatel.er..-
- - SlSííaf** &*»*»ik; Z»ig»óu.| lengyel kir. 24. ^-Z^Jk&^toQ&t P™.onyiE klaérto . píe.i
Uliídiljijo.*^.! a kaloeMiHrioa^ í^SmmIi. pILptkeii&l k«riiy«\'»«riÄ»g-Vaav
moa nemzeti fénybon íagyogó nemoaBÓgtö! kjaórve, nyílt téren eloiba mimt\'köcolodil nvérénak, a köcii megállott, -Ulánaló izétrB ült; Zaigmond átkaroíts kSnyosö teatvéréVaa ifjú Lajoa pedig incgcaókolviln nagybátyját,.aaivea fogadtatlainak ezáltal adta jelét, -azntán iámét kocáiba ültUláasló, Lajoa pedig lóhdlon kíaéfle alyjit a varoabar ZaíJraoBd kiarretöeaSfW ¦zá> réaaint huiiar, réaaint némot 5ltözot|L lovoaok-ból állott, kiket Baátiaoa lejgyél, oroaz, Brök, tatár foglyok kiairtek, keilemetlenalTiaraogtatván trombitájukat; melyek Brdaráíaok éa bogarak zngiisaf BtántórttUt^riWia^aUhaaltikHi-foi^l^**),^. ralrfarzatt kitűntek ú olíb vajda Virla Miklff? a\'an-tairisádo^további: két Wiklóa éa Endre vilnai, libl.ai óa raarbnrgi nádorok, Sclfdlovíczki korlátnok KoatilicikLEndre, kincitárnok j Lukiea Língvolor-aaág kapitánya, három^aapök ogyébb egyházi foaid-mélyekkel; SUtyia az nladialavi, háromiirály alatt (Albert, Sár/díirJSa Zaigmond) Jwrlitnok, Jinoa po-aen. éa Pétor pnemiali-jüi^okok-; — bevomiláa Po-zaonyba 8 6rit61, déhtán egy óráig tartott.
uv" Fite\'í, wjáf fir6ro noTÍ\'M\'\' Máié bibornok elébe kOldé aáttijoít, „" kalocsai ér.ok éa Mngvar-orizágkorlátuokával Oorgoly, Frnngepin gróffal 20. márcz. kowtkezS napon elérkezett Batáca oaztorga-u\'Á , "n,yc">l;í\'«16Tel,:kinok iámét eleibe mant tlité, » k«l király <t)iy.|nJvjV_-_......
i—iWg-TOÍTrátBfcfiilajn Tamía éraokr-U-
ZZtl WlS,,fi" AS* J°l«"IÍ«\'»»i «%»toni azol." ^Lelvégoztijz..Jtirton tomplomibL, máanan
MÍM^Zt^*^ m"SÍolc"t»k az említett -rS«ÍS^Wíiik\',,"f,í\'!,8I,,SP\' 0 királyokba
ven tmájokat elmondandók, innét egyeneot a magyar király lakába vonultak a fejedelmek, papi éa világi méltóaágok, kik elölt iláté kOldéléaének czélját kitárta, mire az esztergomi érsek üdvözlő szónoklattal tlazteito meg nz eló\'tto szóló\' caáazári teljhatalmút; az értekezlet (ötvenen voltak jelen) délután két "ÖraitpaTTott. —. - r-- ,
April 8. Máté a lengyel királynál tiaztolgntt, Cuspinian átadta a caászár iratát.
Annyinak jelenlétében, oly fontos ügyben (házasság) tanácskozni, komoly határozatra birta a ío-jca"clmekcí7~azért mTna\'e^ík ktrály taíicioBBnak számát megkiaebblték; Máté, Mraxi, Sararor, Cnapi-niantés Vogt-ot tnrtotta meg a caászár részéről; a magyar király az eízt. és kalocsai éraeket és pécsi püspököt; a lengyel: pétor prenjMi püspököt, Schid-loviczk* korlátnokot éa- Mikfóa vilnai nádort; 6k as olötorjosztéaeket-fojcdelmoiknok tudtokra adták, do a több napi tapácakozmányok teljes egytértéat Btég aom eredménytnitok. . ¦
Hogy még is.Máté.a császárt a terlenlokrSl tudósítsa, Décsbo ment apr.12. innét Roggendorf éa bauror követeket ALo5tába küldd omalattfálPosaony olhamvadt. \' .
Máj. 11. ismét Pozaonybin termett Máté hal tanácsosaival. Hét napig tartott a Vita. lótáa-futás, tanácskozás czlkkezdB, hol ogyik, hol a másik király v. érseknél, titkos, értokozlpl; stb.
WERTLEli ÍÍTYÁS. . - • • (Folytatása kövelko2Ík)t.
4 59 I*
— Felkölt a nap, a Dávid esői tárté Ijes álmából ébredett. Míg ?14 lelkében borda a teremtésnek dalát a bárfájából naponta kiadta aengsetét.
Gyönyörű költői felfogás, magas képzelő erfl, mely atnnnéaset tárgyait, tüneményeit megszemélyesíti, bogy Dávid álmának allegóriájában a fő eszmét megénekelje. — Ihletett költő lehetett kinek agyából folyt.
As egészben Jehova dicsőítése, mindenhatósága ns alapeszme, a a költő, hogy ezt kivigye, ?. termé-aaetet lelkesíti.
Kgy voDásaal előttünk a táj nyngvó napjával, esthajnala, az o felett tornyosuló dörgő felhőkkel, az est kisérö széllel, a hold csillaguk, az állati a növényvilág ezernyi tarkizataiban, mind cselekve cselek-vényben, pedig ez nem ntájfeBtdi gondolat."
De itt a dörgő felbök például nem egyedül fal-hők, hanem „Jehova hangja" ÓB igy tovább. ^ F.z a simbolicas költészet vakító fényű szépsége.
És ez e költeményben onnan van, hogy a Hébereknél Jehova szellem, minden erkölcsi jónak kútfeje, eassno, mely nem azonos a külvilággal, hanem egve-düli éa as anyag felett nrkodó absolnt eszme, míg kelet más népeinél isteneik közt a legfőbb is niiut Urujuzd, Brahma azonosak a termésaettel.
KÉNYI.
Tűzoltó testület
az elemi csapások egyik lepaagyobi z, különösen hazánkban, hol meg a társadalmilag jótékony egyleteknek nagyrészt hiányában varunk; b a hol még városokban is (például Nagy-anizaán) kürtőnélküli, szalmafödeles házak, nagyszámmal vannak — következései a l«gveezede!m\'\' sebbok. Mindenesetre, egy 15,000 lakossal biró ^ árust megilletne egy jót szerveret rt B z o 11 ó - testül? t-azobban — megvan népünk egy részében azon sajnos tulajdonság, hogy nem barátja aa újításoknak, a suk-aüop a legüdvösebb iatézkedésekben félreértést, rósz akamtot, kültaégeskedést, s tudja s jó Isten mit mi", dent lát. Nem olvas, nem gondolkodik as ilyesmikről, tehát nem is lehet helyes fogalma azokróf.
Kagy-Kanízea város tanácsa évi aug.
íj-én tartott üléséből, a tüzí veszélyek oltalmazása iránt — tűzoltói rendszabályokat boceá-tott ki, melyeket kivonatban közlendőnk:
1. A vizpuskák mellé: egy főkormányzó!, a ezermestereket, Begédekül: a lakatosokat , puskások!)\', kotümpároaokat, és rézműveseket — összesen 33 M rendelt állítani.
2. Létrák, csáklyák- éa fejszékhez: a fiikor-Eaáayzón kjr^^^caé^ime a tereket, segédckül: ácsokat fojszékkcJ^^^üfőragókst, bognárokat, coiitorásokat Bzflraaabó&atj összesen 59-ét
3. Femetekhez: a rendezőn kívül 22-őt.
4. Viahordásra: a Vexénylön kívül 210-et.
5. Örökül éa báxíbntorok kihordására, fentebbi rend szerént 80-at( végre :
\' Van gondoskodva orvosról;es borbélyról, hogy a helyasinén előfon3nlanű% sobesülések azonnal kezel\' tetheasenek; elmaradás esetében a mesterek 5 a segédek 2 esüjjt forinttal büntettetnek — na nem igazolhatják kimaradásukat.
Megvan említve, még pedig név szerint — kik r-^Jű^aí^dvafct^^ tarlós*,
nak gyalog dolgozni az oltásnál — ugyszínte a vezénylők, nevei t& kivannak téve; eöt, a legelsőknek
— kik o véss azinhelyén megjelennek, 1 koronás tallér jutalom tűzetik ki.
„az Ígéret azép bzó, da ha megadatik csak ugy jó.ű Ast szokta a magyar mondani.
Mennyiben letf as ige tegtté, a mennyiben teljesíttetnek a rerdeletek? azt, ugybissem — a napokban tőrtént tűzvész körüli eljárás eléggé bízó* nyitja-Joggal követelheti tehát minden pilgár, hogy a községben — melynek kebelében ól rend uralkodjék
— b az est árvényeatto szabályok; lelkiismeretesen " SOögfiartaa a anak.
Ajánlom igónytelon soraimat-polgártársaim figyelmébe — b hogy jövdben netán előfordulandó tűzi Bserencs étlen sjégböl nagyobb Szerencs étlen Bégek ne azárraas hassanak, alakitaank egy reodszeres a jól sserveseti: tusol tó -to s tü 1 et e t-
\' Bécs, 1864 tavaszba 22-én.
BHcia, nemt a Irjrkisebb sem vtat ol itt? lm síi otlir, hil AlJoiakiraí."
AlíöUiek oegély-albni
".elöliftne^-
Aá Isten tatán azért engedő hazánk nagy részét as ioség nehéz járnia alati szenvedni, hogy a nemzet életére nyngalomban el aaibbadjon, a életre valósága, mint oly sokszor fegyvopóvai, ügy most a be erű te t áldozataival bizony ittas sók be. Testvéreink jajkiáltá-a ára,\'mjrit harozi kürt rémes hangjára, -— - „ As -érfctbi-nyugtalan felrezzenő ... \' Éa rendbe kosni mi feldúlt, zilált: Kinyúlt -B munkás részvétel keze." (T._M.) A testvéri honszeretet oltárán magasan lobog az áldozat tüze... boldog, ki tehetsége szerint a lángot szítani ol nem molssstá]., Nom csajom itt azon nagyok nevejt dicakoaaoraba fűzni, kiket a tettleges —ssorotoi-^arozterén minthiy nok\'okat eléggfl .nem cso-
dálhatunk; nem czéinm-hiilgyeink azon lelken odéa ét magasztalni, melylyel nem csak az ország szivében mint „árusnök" hanem egyebütt íb, mint „alamizsna gyűjtők" lobogtatták a szeretet nemzatt zászlaját: csak a bécsi magyar exiatocratia hölgyeinek azon nemes eljárását akarom pár vonással bemutatni f melylyel a haza határain kívül ia lángkcMök erényeinek oly azép bizonyítványát nyújtják.
Sokkal ismeretesebb a 1-ó-p i segiM v-gyűjtés flPm hogy a jfllen sorok róla, mint újdonságról szólhatná-nak, de azért Ián nem lesz fölösleges, ha e becses lap hasábjain ta fennmarad n mag-\\szt...B tett emléke.
— Iiécsben a magyar főrend lelkes hölgyei mu-kiúllitás rendezésére egyesültek, arra nrüküdve, hngy mincl több érdekes tárgyat gyűjtsön össze a művészet s történet köréből. Az ügy felkarolása, a mindünnen érkeztS becses tárgyak, Ezép reraenynyel kecsegtették előro íb a vállalkozó hölgyeket, b nem ia csalatkoztak ; mert a látogatók szama elte nap a kiállítás után oly nagy volt, hogy a bevétel 2w0 forintnál töb-bft lett ki, — ide értvo természete s<ír, h^gy keyeBen Ezoritkoztak egész pontossággal a belépti {\'2 ír. o. é.) (iljro. — E hó 10 óta áll fenn n rcutar, s már is Üi.\'.Kiij-et meghalad a jövedelem. 11a igy megy a hó-nsp vt-géig =mert május elsejével lt.jár a határ idő"\', tetemeB összeget nyújthat át a enveser fáradozó magas hölgy-koszorú — a szenvedők vigaszlalaBárá. Legszebb jutalmuk lesz a nemes !elkekuek aletörlött Uüi:yek, 6 a boldogító Öntudat . . .
Miután egész Bé"cs"Ügyeim.ét magára vonja e .mükiáiWtá*, tekintaük meg mi is röviden az érdekes tárgyakat!
A festészet remek szemelv- e tájképekkel van képviselve. G a 11 a i t „Dal ilnja *** - bűn egy bánkódó éb\'l alak van előttünk, bájoló szépségén a kelő nap u rrceíztt [iü eugiiri meglepően ömlenek í!. V f 1 a-r o r li e T.tnartvr-Uja roeghatti : a keresztény bösnö bulLaJáí, faintegy kiméivé, csend\'-sen vUzi magával a hf.ld fénvében tükröző vizf-líllel. — Comple „a fecskék búcsúzója" ban a vándor madárkák csevegését hallatja. —Nens birálgatr,!, csak felemlíteni szándékára e j-les művészeti termekeket, melyek majd riiindegyikeról csak azt mondliütDárc : ez dicsÖ, ez ia fünséges, es is r^mek ! , .
íjriif Zichy fegyvertárában a régiség szép emlékeivel találkozunk , s mellettok csodálkozva kérdezzük : sunyira elgyengült már ílz utó-nemzedék, hogy őseink kurdjainak forgatására most nem epy hsnem legalább is négy izmos kéz igényeltetnék V 1 .
A csillogó ékszerek önkényt magokra vonjak figyelmünket, melyek közül kitűnők: Császárné ö Felségének dlademai, s az egri hölgyektől felajánlotr omlck-ftjándékaj ugy-szinte Széchenyi István arany-serlege. Kom hiányzanak csen oast-lyzatban oly tárgyak sem, melyek nevezetes egyének emlékét njitják fel — a régi időkből. Ilyen : Corvin Mátyás drága gyöngydus nyakkendője; Zápolya János értékes men-tekotöje; Bethlen trábor polthaÜíeO szomjáról" tannB-kodó jvópohara s egyebek.
Ily gazdag s fényes tárgyakban bővelkedvén a kiállítás, kettős érdektől vonzatnak a látogatok; a ezen érdekek egyike; a művészet méltánylása, másik pedig és legfőbb a részvevő szeretet szent sngalma,
M ... —y.
lankákra májns l-é_tül augusztus l-éig; l) fürjekre^ vadgalgmbokTa, atb. április l-iöl augusEtus I-é(g.
Haamilólag ültatík hurkot, tört, vagy fogóvanat hásznáini bár muly LTLélra.——-----—----------
Különben sokan a va4^tztfft^-w\\ft** TmAr ngy tekintik, mint egy kereakedelmi tértj-vmÍBdazok, kjj^ est szabadelvüleg feltaBznalják, nemea, nem nemes polgártársaink — as 1504. 18 t. cs.-ben megszabott 23 frt büntetést, darabonként BEámttva, a tiae^yei bánságnál azóbeii per otján íehet rajtok követelni.
Már ha a törvény indokát tekintjük, az addig nyomhatott valamit, meg ax arBéri viszonyok fennállottak. Síost, ugyhÉszera a volt földesúr érdeke legkevesebbet sem Fzonved azáltal, ha felesabad.nlt jobbágya vadászattal is tölti idejét. Mondhatnók tehát: „hogy megszűnvén a törvény oka, megszűnik annak rendelése is.n\' "\'" - "
De eltekintve ettől, midőn a nemsEség mindért/ még sarkalatos jogait íb megosztá a néppel, csupán a vadászatot tartotta volna fenn ? ! azon jogot, melyből alkalmilag a a jobbágyi tartozások szorgalmasabb teljesitÓFének miatta, zarta ki Őket, s mely mint tszr-bad" vadáazati jog , jövedelmi forraa gyanánt beníis volt gyakorolható.
aj Azonban, hogy minden fuídbirtokoa jogképességgel bir vadászatra, bizonyos..
b) Hogy minden földbirtokos fel van jogosítva, ha alkalmas területtel bír — si ín sigillativis ratis venatio eserceri poasit — azt os 1802. 24. t. cs. nyomán betilüiiiL
Azonban általános lévén a vadászati jög, raeg-e=űnt annak aziTkse\'gb," hogy mások kedvtélStórfi birtokunk fele részét szabadon hagyjuk, mert vegyük takintathe Francziaoraságot ¦— hol_sa_álUm erdei alig bírnak oly kiterjedéssel, mint hazánkban hg. Eszterháiyéi — és a mnlt bérggakokban a va-daszat 382,0O<J frankot tett; 1864-ben megközelítő, reg 850,060 fnaikut tesz. Hazánkban egyca birtokosoknál — az aránylag ily tetemes összeg kielégítő segedelmet nyújtana; Lasználjiik tehát most még ez alkalmat, s ne mindig a magunk kárán okoljunk.
A g—í nr ad alomban — ha annak ssab&H nevezni — fungáló erdöcsöszöknek pedig óhajtom, kik aa Ártatlan «sikéken ; nd4vi4er-aBl-Te6tÍEieata-ajua,^ as az osztakodtak; bogy a Cek. megyei baióiágtó! méltó MníotesokeTYeg}*étr:
KEUSEEDLER JAKOS.
______r_________________^. J?MSt,^S^—
TeEíntűIes szerke«ztor ur 1 ^ * „Zaía-íömÖgyl" Közlönye lí-ik számában a különbfélók rovatában olvastam, hogy Somogyroegyóben a ü. uradalomban piano tavaszi vadászai alkalmával — mhgok as er-dÜszök — hat őzet, az az: két_anyában még négyet ejtettek volna cl; egész tisztelettel merem megjegyezni : ezek bizonyára nem e\'rdőszök-, de még er-dö-csÖBZöknek eem nevezhetők, hanem igenis dögva-dászoknak. Mintán a vadászat törvényes szabályait sokan nem ismerik — vagy ismerni nem akarják, tehát elolvasás végett elősorolom a következőket:
1-Ör. Az 1802. t. ce. 2 §-a a közbirtokosság tilosára vonatkozó tótele oda magyaráztatik, hogy a birtokosok, v\'agy "Bírtokmennyiség többségeinek határozata meg nem egyezhetÓB esetében a kisebbséget is kötelezi.
2-or. Minden vad ászát-jogosított köteles, a tilos idÖt Bzorosan megtartani; a ragadozó vadak kiirt4-sához pedig tehetségű sserint járulni.
Ki a "tilos fdöt áthágja, ha kárt okos, a kár-kétszeres megtérítésén felül a kár éa a körülmények minősége szerint, fogaággal is büntettetik; kár okozás nélkül fegyverétől megosztandó, azonfelül mint kihágó minden esetben viszonyaihoz mérten büntetendő. «
3-or. A tilos idők akÜlí>nbüz5 vadfajokra nézve, az 1802-ik 24-ik t. os. alapján — köztudomásol ide iktatandók.
**A négylábuakra tilos a vadassat a követkesŐ időközökben : ... —
a) bimflaarvasokra október 1-Ót61 június l-éig; b^BÍaríastaheuelfro február 1-étöI november 1-éig; c) dámvadakra november l-töl június léig; d) bak-őaekre fsbrunr l-töl Június l-éig* e) nyulakra február J-ótöl szeptemberei-óig.
Szárnyasokra\'-"
í*) túzokokra martius 1-ótöl auguaztua l-éíg; g)-faczányokra martius l-_ótöl szeptember 1-óig\', li) foglyokra fabrááfT\'-étSl augusztus 1 óig; í) vadln-.
Prá, május 5-éa 1864. Már tanen-onsan két hónapja less, bogy a tavasz beköszöntött hozzánk, s még mindig oly novem~-ber s decsembéri napok Járnak,, éa ha kösben-kötben nem várnának egyes melegebb napok melyek nálunk tútmelegek ia, ax ember sstliÍBiéíJig^y\'Ös|bérÍ8 éghajlata ütötte fel küxtönk lakásáL így 2-án, mely a keresztjáró napok elseje volt ez idén tsép, tiszta, derült napunk volt. 3-án már esővel kevert csípős szél kavarta fűi axut :ia porába "sietnünk kelbslt, hogy attft rövid ntat, mely a város vártemplom közt létezik meg-ázás nélkül fussuk be. 4-óra agg Mecsekünkatiöbér lepellel rónia be -a terméssel, gyümölcsös gazdáink nem kis kárára, ásóknak pedig-kík e nap a Kolóniában (ssénbánya) évenkint tartatni szokott Flórián bacsón némi szórakozást és mulatságot sserettek volna szerexni — nem kis bossuságara. Flórian napja mini .a város fogadóünnepa--ffiegölet5ít, osonb^n
kormenot, mely idén a keresstjáró napok S-ikávsl oeosde&ofíj -:B tö5S "időjárás raialt eisapaávás^ ű 625-kásoo ünnepély a pflspök teraplombon ioMtott jnegt.
Ha as ember pasztán vagy falas B*nt tartja bizton ingatlan vagyonát as oly&a Patkó féle legényektől, && nem oly csoda — mintha egy 18—19000 lélekkel biró városban akad üyesmire.jnely biMncyal a nép mind ssűllemi, mind erkölcsi romlottaágárél nyújt szomom tsnnbisonyságot. A bolt felt&réaek, egymást érik városunkban, a. msdtlbómpölris&B, Háj E3e nr bolhán keitek meg, folytatni akarták Ober-mayer urén amint hirltk.; da ítt-atm nikerfilt nekik.
dor^könyvkereskedését törték fel, megkárosítván öt valami-70—s&-irí hmakár-é^ vaűni^k—ls frt ráa-késpéns elvitelén kivül, néhány csekélyebb értékű tárgy drabláoival ~ mert exek felfedestetvén. ker- :* tőjök közöl, egyik Üööácson pestí utjiban elfogat-ván r^rtönrFfTTtáiT^\'**, asmWniwi>f P""tgnfikfltt^ ™ig végre a hideg és óhs^ tazafcényfiseriU anfiléihefi Pécsre, kik aoonnal. feljelentették a városi kapitány-Bognál, és most a pécsi börtönben várja ki érdemlett büntetését. A másik hámor megérezte & puskapor szagot és itt hagyta pajtását fiaton a lopott p4nj és holmin meTgöaztoaták volna, ba&ájába X*aitHK6ba\'8te-tett hol osonnál felcsapott katonának, A. lettesek kő -zül as utoluó nem más, mintegy ccipéaE legény; as .előbbi pedig W. ur tnegssökött Inasa, ki elBbb_W: ar lakásáról kilopván a knlcaot, akaal syitost.a bö4Aa, T legnagyobb-kényelemmel hoeU ki as elvitt&k«fa ; _J Hosanló kísérlet és Uts, foTdúlt^STegfeoaelebb
ífeVeínr k^reakeaisébenj XiságLa^biPiiclwr ^- " jnofc-tsaMznestcr ar-Rltjainal, do mind a három helyen hajótörést sartvedBÍt^npst terv^{; iréffTi^ a negyedikeir^ZCTájMTOftiia^««k«de^ B-végrehajtották kisfisött oaélakat Ho^y mit vittek--¦et-ewHg-ínég Rem-tudhattag
\' .......- — Kagy-ííolililsHi mij-;
\' — A A rrodeaü bÍMttnii"7Í«I"öUtátór« Siummel
---hAttbznk-Kmtbetyre, ¦¦ ciiwMMO "f*"1^"1"
«r ünnepélyen,melyre wmeMkvZJamegyo, de az . 5Í^iM«tnikB.WftknI.h<iii.rt^«g»r\'»y mindig akkor dobog legWeietibea, ha megtnntat-<b.uija,Wy tehet hazája érdekében valamit; ™ár ne-T digT.n\'* %»entablr^«-neiiro«obbtett; -melynek saéb> \' hazafiúi aainezete lenni, mint „alföldi szüiőftödo tMtréraink" ísIlsgéléíéTe tett törekvéseink. — Ilye" visíts inijus HFén Keaztbetyurv mintegy 8000 om-r^aléiiMfébOT végbement „gsadnsszouyi kinlliti. — éomdígjrbekatott „tó kiállítás és lóverseny. ÍMIl\'\'l!a"m,t bttjnlr » kastélyt és gy6_nx">ü parkjai k»r^zoénym«li leirnb térjünlinnagára a kiulliüia-da lóverm-uj 1» JA* tjsrc-tmm, zrimrjnilási-ayereroe-
nvnkJüálütáMmily poáfü---L00..=-. kiilünböla
tónmarmínahnajra-Tottrii- tárgyak számozva a ki-MrfÍHírT\'RKen álltak. A sorsolás a déli órákban ment Jégbe. A második terem, lelve ínycsiklandozó ~ remek-sllisuiéiiy s-katMéjejjüjtek-jejionTcrekkel. —: Harmaaik terembei^lHiiuk is gőzbofőtt gyümölcsök. A negyedikbon házívásznak, len és kender voltak el-\' rendezve. A kiállítás alatt a parkban megyénk előkelő hölgyei sátrak alatt árultak -sonkát, kalácsot, bort a mai frissítőket; s ea mind gr. Batthyányi ZsigmnndnS 5 méltósága indítványára tortént. Forró kosadHetflnket fejezzük ki Z&iamegye nemeskebH[
mslgyeinafc; kik honizerelmukneliJnajdn_cm párat; - ,bn Ijuniialét-adták. Elismeréssel tartóinak ai ügy
-kl^Ha^ateJrtrrfliitkg MlhálynO 0 nguak i».
Megszemléltük a lókiálUtáat, melyen ^ugyan-kére., de szép lovak Toltak kiállítva. Innen a ver-Benytérre mentünk, olyat\' még Zala .nem látott! t bb, rainVnyolczexerlelk.es éa áldozatkész néző volt jelen;
— -eBBekr^Bagv\'Síerttségéföl—bsirábokjit írhatnánk, dn
_. bplysyaki. miatt, r«ak rövideden PmlithPtjük mfig.
Első futás: Tallián Géza és Gyika; nyertei, Tallián Géza, 2-ik f ulás ytr, Erdőd\'y fiiiliftTgv.iM-
^chenyTJenö; nyorieSjJgrrErdoayl,. aratás rné^eigazdák; versenye,zajnB éljennel fogadtatott, melyben úgyszólván még gyermekek is -minden nyereg nél-kal"ftittattak. Első nyerő Bálint Ignácz, Inkey
_.....Lálgjóeslkosa; teásodik nyerő : Huss Ferkó; bar-
madlk ny-orő: Pál János. AegyeüisTfutás, az akadály verseny: résstvettekgróf Erdödy László, b. Pu-tesnlúdön, és Tallián Ödön; nyertes: gróf Erdödy László. Ötödik fuíás: Tajlíán Géza és b. Puteani Üdün, nyértesaz "utóbbi: Hatodik futás : magán fo-praiiaB, H«r»»t.nyi v.mk ?8- Fak Károly — CSak egy
Tófejjel nyert as utóbbi, ül verseny létesítését a aa-
— laraegyet gasdaaági-e^yenülotDek, ée-elnBÍtenek, lek. ____rBótka Mihály-urnák köszönhetjük. A rendezés körül
\' -Hefleleudv Vemicz. ur szeneU magiuaV -érdemeket "daczára 63 éves korának mesterileg lovagolt. Is-
— ~4on áldásává, darék férfiakra] kik nemcsak megyénk-
nofc7~ae1 Jtasánknak~i8 díszére- válnak. —Az ered-Taény circs, 8000 forint oszt. ért.- —y—
«§ 60j»
__K«l«.iii^ltMto«ll«n«rfw«1- if**^*!*1*
elBaaí. alkalmiból Nováknli ö mlga buzgalmának, ki afegyekminéljnbbelirusittáso végett bizfól bánra Iáira volt izleea luraduzui. Ar^-rk^eliSadasn^Mado-másomra jött folülfizotSk: Isoó. Alajos 4 fr, Inkoy Kázmér 3 fr, Bnrny Bobért 4 fr, Skublics László 4_fr, Tuboly Lipót 3 frt. o. értékig.
Reményünk van hinni, hogy ezúttal nem utoljára luttnk a t. műkedvelőket azon szerepkorbon melyet áldással fog majd emlegetni sok szűkölködő kobeL
Jjeent-LÍBzIó, május 6-án 1S64- -
TUBULY VIK.TŰR.
MflfeedTfelői előadás Z.-Egerszegen.
r Ismét -egy fájdslomköny lett letörülve az Ínséggel küzdők árusairól, ismét egy nemes példa be--snatalvsi^sk kaarytki .ültázáu.1 .f. májnB-ho 3-án a-t.. ..-iáftktdvelA_tánpJáa^ntár; kéLizbeniajiQsltDltlélkesült- ^ »|vel^lérjelt ismétkogonság elé:
BldnghlatTa^áltaLfordiloiLvlgjáljk voltat, ase-r«pUlk k^zfll Liliomvolgyi-grófnőf Hégeuun i,lti í. a,\'
~lSÖWt-TOÜvéaaI tBAlntáUval áa-azoa ornöi san gönnal oda, aMtW— kivált as idegen nyelvű mondatok sza-batoa kifejteiéinél— & aainpadi alakban conrme 11 fáat kWletl társaigót-engede gyanittatni, — leánya Aarom — ziovák Karolta k. a. — által képviselre, kedves ssuapadi jeleooég volt, s .ügyes kerekded mos-
-dedaiai, • cserepén egésx lélekkel csüggő biztos játéiul által ti közönség többszöri tetzzésnyilatknzatai-t»1 találknaotL-Aapasiát Ornz Ida k. a. adta, ki kü-lonasaa a" sgertpesere általi paeudo yrófhülgyet kitü-nöleg játaita, a. esnttai ia-megmutatá, hogy mai repe * zoinap nyert babéroknak corollariuma volt. Gróf Fttzea kapitioy _ (Elibál ur), megállta helyét. Bá>4 Hegyi (Gvan* orjsainte atthoir-reltzzercpében, eaak izavalísi folyékonyaágboz ssakségee neki némi
- gyakoruit, hogy ment tegyem a,\'némelykor észreve-n*t»akado»Latól.\' A\'s)-sal-bBsé m» Pontoz Mercur\'
- ""t™aT Orolai ur) lelt, ügyes marqilirt. alak volt, s ftets*eti) Jtoék* mHvésaiaiapon nyizKasikf-a-taituIniá-
¦ nyaboa kevés saorgalom, s^yakorlüt.ki:ll;„-no, Logy
- benne:iés»-mavéss4 lássunt. .Hclrettir ur — mint
- MjWks* JflkáJy tl^h»i»ár,|Snom ddetekben-rram ¦okit
ftltflBéfcek U-váisWitéJtj kláy-4>^.B-tokinte-
Hirek\' éa események.
SfpghWns." A Boraogymegyei gazdasági egyesület tavaszi nagy gyűlését, f. évi május hava 18-án Kaposvárott, d. e. 10 órakor fogja megtartani. As igiiagak^üaBitmány mogclózö. napon Unáesküz-mányra ül össze. Elnöki meghagyás folytán. Kelt Kaposvárott, apr. 17-én 18G4- Kosma Sáudor, egyleti titkár.
A Május 1-ón , mint herczeg Batthyány Fülöp névünnepón a városi tampIomWn nagy diszmise tartatott — melyben városunk majdnem minden rendű es rangú polgárát Hntiopi"ijlíonybori Jaréntek meg; az IsíenriiBztélBllen a Dalárda lagjöi Is közremuko"dtek
--ennok végest ével tóvirdailag- tiflaíeltetett meg o
herczegsége, kinek jótéteményeit városunk sohasem fögjáíelfelejteni. A BŰrgÖny déli órában menesztetett el, b délután két órakor érkezett meg a megkö-aiOno válasz. Egy lélekkel, egy szívvel kívánjuk, hogy as érdemekben megőszült nagy férfiút, a magyarok Istene sokáig éltesse!
A A „Kanizsai. Dulárda" f. hó 1-ére kitűzött közgyűlését a tagok hiányos megjulonése miatt, meg nem tartatván, axtjunius 5-ikére odázta el, melyben résztvenni a t. cz. pártoló tagok is egész tisztelettel felkéretnek.
zf\\ A mulatókertek megnyittattak, a közönségnek van alkalma szórakozni — csak az a baj, hogy nz eszköz hiányzik; nincs kereset, nincs pénz! K.-Kanízsát életrevaló, vigkedélyü nép lakja — s évek elöli, minden nyilvánoB hely tömve volt, e a jókedv, csak a felkelő nappal ért-viget, hogy kinyugodjék a szellem ér test egyaránt; más világ voltakkor— nem mint- most, nridön-b~iprintosokat megszokott erszényekben is as apró krajezárokat számlálják, s azok is oty^fflíoWora hongötadnalí^^lnth^ eTezTiék a nyomorúságot. Tapasztaljuk ezt akkor Is, midőn városunk mind két-felekezetű derék Hatnia ága az alföldi szűkölködők javáraTánczvigaltnat rendcjrn „Zöldfa" vendéglő teremében; hol a fényea világiiáa.mellett két híres senukar akarja mulattatni a jó ügy ér d ekében megjelenőket. Do mily kinos meglepetés a rendezőkre nézve "ha a megjelenteket ujjaikon számlálhatják megr-pedig a deficitet még Is az erszénynek kell ám kiizzadni 1 Furcsa most a világ, tánezol — de vigadni nem tud, mert a sorshu2za a : nincB pénz csárdást!
Május hó 3-án délutáni fél két órakor a hely bífFíí^Feröniíi! rendűek zárdája egy melléképületó-
ben tüz, UtötLki
W3ELSS8Ll~
tében.kalfooaen a nők rítaérőf,elismerést érdemelnek i~r Kfiaönség mattat mérsékelt ssámmal, kttlönő-¦wi Tktékröl sokkal keve«ebb mint a jninap. — -v -"\'i^-\'TÍ \'íajdalomhogy aoKianrs\'a^ioa, jóakaratú trzélt ^«fl«et*vwtik-as slw.jl, s ott és akkor íefl..tesznek iJS^P ép e 1 t b 5 lkélUsne tenni a cselért! \'^j^^J^Ieteewttal l45Tr^Te7l|y7as-eddigi
"ÍJSlr ^l**" Mátaw relftiaaeteaejLtarténtek, ki-J^Ah ta»pe_ ások _n«VBi, nyt&ánoisigrsn-hcani, ¦?\'*P&#&*m W«l4máU adakwaékét, kiknsk beesés
birtokost kétségbe ej^;.mi\\j. L-án:oly havazás volt, högy^arfaldet öjhyi vostegon borTtottr. á hó — az idő folyvást hideg, t\\ asárt még nem válhatunk meg téli öltönyeTnktöl., — Mennyire ártott az utóbbi fagy, azt a jövő fogja megmutatni.
A Azon gaa rabló-gyilkos tárenság mely a mnlt évben a két megyét annyira nyugtalanította — utolsó tagját, Szép Jóssefet, a dobsai erdőben— s dühös vé< delem, után ^fos^ák a csendőrök, s a helyboli katonai .rögtönitélö bíróságnak átadták, özép József 2G öves, izmos testalkatú; Nagy Anti és Kulics bandá-jának hfl\'tagjá volt A vizsgálat most van fplettg fq-lyamatbaj.
.....A Öt rabló ismét megkezdte miiködésót,:Somogyban e\'nappkban sok rablások történtek: Csákányban Domániőzky uraságnál, s a plébánosnál; .iíemesdeden ésCsicsón — az utóbbi helyen sok Garázdálkodást elkövettek^- _______ ,? . h ...
léin__E
Kaposvár.
Somegymegye joispánja Aiéröy Károly ujlA tóságárták leirata a központi főbíróhoz. \' ¦ : _-Kapós váryspri! I9rjn 186-4. T. Krlast JJánoa fdbiró ornak! _ Folyó hó 12-én 580-ik n. a. tett jélenTeio"folytán, melyei KnpnsvároBa birájának oxöíi köreimet — mi széria talárosnak héhef val1áBu orvosa — a hím
való;..oltáfitól. cUilUBson — hozzam betorlesztotte
¦^T^f^L^.^V^ÍT\' birájár
•"^¦•j^jWDtta.pviliiaiiQ Jfil«n kórszakának fo--SÚ*jtx*l, *• * jogegyenlőségre és tenv5riuégre a1ar püott Ltaraadalömnak^MfejIödöttcivoivol ^ olv mő jJJhMi^eilenlu^oIyamoda^ fcomrrlrla^aráír
alá vehetőnek már aaért sem tartom, mivel nem kívánnám o títrgynak — s minfrhissom csak a folyamodó bíró egyéni nézetének hivrtaloB éa nvilváno--aabb nr-g^*"^"" Kaposvár városának lakosait,
kik értelmüségüknek ós felvilágoHódoltságuknak már ^nnyijeloit ndák, — azon sötétség, szűkkeblűség és türelmetlenség gynnnjávnl illettetni — mely örökös Páriáknak akarja tekinteni hazánk azon népét, mely fl korszellemmel ós miveliaéggel folyvást ha [odván — az ókornak előítéleteit annyira győzte le — -.j,Hkónt^BH>L..iuldig-néuii tekiatetben korlátolt jogainak felszabadítása s az e részbeni egyenlőségnek tö kélctes helyre állltáBa már csak idő kérdéssé vált.
Miután pedig ^ érintett folyamodásnak azon állítása, bogy az oltás beteg gyermokekből történt — az általam o részben elrendelt és a megyei főorvos tíf Sitii! véghez vili vizsgálat folytán — tökéletesen nlriptaraTrmrkljrzonyTilt bei.—- Táraságod folyamodó város bíráját oda utasitandjs, miként jövőre panaszát éa jelentéseit csak alapos tóoyekre fektesse.
9 A már-már helyreállott kCzbéke, a martiális torvúnyek—daezára ia , újból megzavartatotL ~>Epon május l-re hajnalban 2 erősen felfegyverzett rabló jelent meg HetesnTTaz ágyában nyugvó uradalmi tiszt előtt, tőle az urasági lovakat Bürgetvén. Be is fogattak, el is utaztak Csokonya felé. Mint hallók, szorulhatott csizmájok, mert fosztogatásra nem is gondolva Bietteté k él menetelő ket.
a A kHposvUri" gözmaionT\'Qgyében erősen folynak az illetökküst a tárgyalások. Kemólbotő, bogy a még fenlevö akadályokat ugyss.ere.tet., kitactás ós jóakarat legyőzik.
* A kaposvári gymnasiura falai már felállitattak. Csak tetőt és tisztogatást vár az épület, mely építőjének HeindlkofTer urnák becsületére válik.
* A kaposvári házi urak ugy halljuk, folyamodni akarnak , hngy a házbér -nagy, megélni nem lehet ; azért engedtessék el adójuk, hogy a bérlök még lobbot izzadjanak. Ez magában non seus, és mégis sok gondolkozik kjizűluk-ily énképen.
a E hó 2-án ismét mint hallók 5 rablót ós orgazdát végeztek ki Barcson.
* A somogyinegyei takarékpénztár e hó 4-ón tartotta közgyűlését, mely alkalommal a nmlgu Helytartótanács által jóváhagyott alapszabályok tudomásul vétetiánrO-tárau lat, elnökéül Mérey Károly\'főispán ur, titkárul Kovácsies Oazi nte,válasxtnráTiyi tagokul pedig következő urak választattak meg; Kriszt János, Spi-ezer Mór, Tevely Elek, Bükkel Miklós, Folly Imre, Csépán AntnI, Kényi Kezső, Vajda Pongrács, Kelemen Lajos, K«>zraa Sándor, Laipezig Antal, Hagelman Károly, MerieaiiiggJfáL, Bárány Lál, Bimánócay Jó-zsef.Kummel János, Kacdkovica Sándor, SvoyForBncs Bereozk Antal, Honig József, Hitaller Jóasef, Oulos Jánafl, Gundi Jánns, Khón Jakab, Nöthig Károly, Freistüdtler Antal. Loposics Ignácz, Babóchay György üouheítl Ferencxj KontrásBy Ferencz, Márkus Jónás.
4 Midőn a hazafiságra hivatkozni megszoktuk elannyira, hogy a gyakorlat banálissá tövé a phrasi-zoknt, alkalmat veszünk magunknak arra hivatkozni jelenben, hol az irodalom és. pártolása körül emelünk néhány szót. Szomorú tapasztalataink vannak e íérecg Ezelőtt mintegy hónál olvasnunk kellett egy igen jóravaló kiadó felhívásában, hogy ami Jósikánk kevés olvasóra talál, a müveinek mégjelenhetését a }^OOOjOOOnyí bennlakó közül csak 700 vevőtől fel-^^^^^^^^b^r^^K^d^^^v^á^^^^L^s^t(^i^ak^w
pártoló dijak beküldését,-sürgeti. Végre a az. István társulat áprilisi filéaébSl az igazgatói előadás, valóban megdöbbgntott. Uraim! A nyelr teás nemzetté, nz irodalom pedig ennek 8re,fcntartója elannyira, hogy ha századok -homályába veszne is politikai életünk ez, a a karján vitt miveltség ezredekre biztosítja nevünk. — A jó hazafiaknak legyen ea njmutatás, hol a tett mezeje.
~ Tlöhnolt. Pesten. Aa rgúrtol tAtohi, ltillSsSeaa joloa
ktir31minjelt küit hasiiiálliuam.
R. T. J. Pesten. Ilö«sn hallgatiünals teatád íchotna e Tétre. Ohaitra TÍrnók.
,A GólTa1\' Nb bintsnlt-ariegtSny*, jfi madár as. KülÖnŐocii nnff7DQ is mélyun jár a békla tóban.
• MeDJünb" Sseroncséa utat! Örmak IsEUönlwn sem va-sjáak hon.
H. J. Gombin. Kara kell c asó ín „elSre !4
aűfjÉedni Kitártán le^you a je!-
Felelffs szerkesztő: RÖBÖZ ISTVÁN.
Gazdasági tuciósítások/
Kanizsát májua 97"—~Öraságos vásarnnk oN rosz volt — minőre dvok ótivnem emlékezünk] mindenütt a merroa szem nézett-r- levert, bús arca okai látott jeladó sok, vevő majd iemni. Tény, hogy töb bön vidéki meaterotoberek\'közfll sírásra fakadtak, :. n^P^nem yevén bo annyit, menrmt\'i fuvart kiadtak. Agabnanemütík közül, canpanaroETkerea-tetett —fehér- ós vasmegyni kéreskeaBk al&l. -Basa 4 frt 60 kr-5 frt. Rozs 2 frt 90 kr—3 frt Kn • -korlcíft 2 frt 95 kr—3 frt 10 kri-Üb 2 ft 10—15 li • Bor patigj — Szallitmány kevéa. ¦ =• \'
-iy«jaiMdii<]tM« lap- ép nvomdatulajdonos Náffr-KanÍZ8(Í!L
Nagy-Kanizsa. Harmadik évfolyam.
15. szám 1864. május 20-ún
©rettegéeztö7 \'"lap-""" szépjreflalom,_kereskcdelenj,_ lgart gázüaszat, iMdoiiiány. és iiüvésM^MréboI
Hegjclen.a lap legalább egy Íven julius hó 1-töl kezdvu minden hó 1-én ÍO-en éa 2Ö-án. — Előfizetési ár postán azétküldéss-l és hvlvben házhoz hordva o^Ópz ívr* >4 frt. ; félévre 3 Frt. Negyed évre 1 frt 70 kr — Minden előfizető a tulajdonos kölcsön könyvtárát az eddi^LfennLilló feUé*-I-k m.-Ii- tt Tél Úron h-isználluai\'a -Nyilttér egy Tutit sorért 10 kr. — Hirdetésük négy hasábos Petít sorért\'l-ör.7 kr,, 2 í.r G\'kr. és mind-n további beiktatásért 5 kr. a bólyegdijért 3«! kr. fiz.-t.-i.di.
A beiktatási dij a a lap kezelését illoto minden tárgy a kiadó hivatalhoz Nagy-Kanizsára; a lap azrdleiní tartalmit illető luizluméuvek p«4ig, ugy mimUn--Uv44.iL
bérmentve a szerkeBZtnBéghezküld.\'iidők Kaposvárra. " °
Kivonat.
o A soproni kcrcbkeilrlnii és ipar kamarást nli, a magas kereskedelmi minisztériumhoz intézeti jelentéséből. —
Üveg- és üvegáruk,
As üvegáruk készítése a kamara kerületbea eddig csak csekélyebb jelentőséggel bir.
A C3. Uir. szabadalmazott Thalheim üveggyár Schreibersdorfnál Vasmegyében , homor és táblaüveget készít.
Az üveg olvasztására légszesz-tüs alkalmazása mellett eddig cgy-gőxkép áll használatban, melynél egy szélkerék hajtja a légszeszt as olvasztó-kemenczébe. A gyártulajdonos az üzletet — azon kedvező körülménynél fogva, mert jó minőségű bama-kŐszén-bányát bir ds^a Jtíszítmény behozott javítások folytán no-vekedíí ke^ess^get nyer — nagyobbítani törekszik. * " /
Általánosan edmg fij&vegkészítő, 6 segéd, 6 hordozó fiak 10—12 évesek, 1 türszakos (Poohmann)- a, tűzőműnél, 1 olvasztó, 4 fűtő, 1 bekötő, ^iplsámos, 1 kőműves, 1 ács, ösz-azesen 29^»I§néIyiik találtak foglalkozást.
A vétyemi ÜveggyárZalamegyében, előbb Karger testvérek tulajdona, 1860 évtől Hirsohl Samu éa társai birtokába ment által, éa homor ugy táblaüveget készít , éa pedig minden gátló befolyások daczára, ia^rt drága pénzen sem kap napszámosokat, a szükségelt fa messze esik és a felázott utak szokszur* járhatlanok. Mind ezen akadályok mellett az üveggyár a krétaüveg (KTrtudeglaa^rkéásftóBélKu ^rvönHetes idö^
lyett Steierhonbdl a Mura melletti Uniókból hozatják a kavicsot. De nem lehet hasonlót mondani a táblaUveg készítéséről, mintán a táblaá-rak olcsósága a kovand árával arányban nincsen, és ázétt egy ©dülhegyifö vényét alkalmaznak , miáltal a készítmény igen alárendelt mi-
Bücsü ¦
fMuosrf bardiom&os)* _
EUhagysa te la nemeooaivű barát! Kíaár" Szemem. — utad homályba veaa. Fájó saivetn áldást rebeg reád, — Csak menj, ha kelll — a férfi aoroa ea.
A férfiját magaastoa kfladeleml A kel halaX: a pálya — harczi aik. As, a ki küsd — nem állhat egy helyen, Miként a harca : a tér ia váltójuk.
Uj térre lépasj* ott ia virul babér. _ Sorsom leköt, én nem megyek veled, po nem leasesQ magad, meri elkísér Baráti hü esi vem — mely hőn saerei
Néni egy szívünk,-\'de egy as éraetünk. Lelkünk aem egfr da^gy-aa^tamsláng. Távpl lőhetsz, de egyet Sresnaky -. JLgy eaaiae bín& sugárzó fényt reánk.
jZásslónk kősfla, b kabar jáás poatokon — De egy. a_csél, a mely felé tőrünk; Jíegy eaame as, melynek gserelma von, Köspontban ogy ami hatáskörünk.
nÖségü lesz, éa egyedül a kornyékben talál kelendőséget.
Spiczer Samu üveggyára Peczefán Somogy -megyében, szintúgy homor és táblaüveget állít elő, — a tüzelő-anyag s ktfzoj erdőkből vétetik, Ezen ÜvegJTflffCkgn kivül a_ kam.ar&kerülelben\' 120 üveges foglalatoskodik, a nagyobb városokban pedig üvegkereskedések állanak , melyek finomabb áruezikkek iránti követeléseknek éa ízlésnek is teljesen megfelelnek.
Nem lehet.tagadni, hogy a fennálló üveggyárak készítményeik-javftásílrü gzorgos gondot fordítanak, és hogy sem igyekezetet, sem áldozatot nem sajnálnak, hogy gyártmányaik-nak elismerést és vásárt szerezhessenek.
Cvegfinomító gyárak a kamara-kerületben ninCicnok.
¦ m,
Fe\'iuek- éa fémáruk. Vas éa vasáruk. A kamara-keri leiben nyersvas készítésére egyedül Pécseit áll funn egy részvényekre alapított vashámor, áttpedigbengeFmübŐl, nyu-jtó-mübÖl, bádogmíiböl-éagÖVkalapácsbóL
Ezen vnshámorban^ a gyártási kifejlődés hátramaradásatbnikfel, mintán 1862 évben, a mint alkalmunk volt megtudni, majd misem készítetett. Ennek okául részint Pécs elszigeteltségéi lehet tekinteni, de másrészt nz igazgató* ságban , éfl Tiera elegendő Üzleti tőkében kell keresni, mely a legszükségesebb javítások alkalmazását lebetlenné teszi, mert egyébbként mint ritka más helyen, a sikeres-kifejlődés minden
-kellékei nregvannak. . - -.........
Ugyanezen észrevétel,, áll a rashámorral
majd minden munkával felhagyott.
Vasmegy ében 3 vashámor létezik, melyek egyedül fejszék, kapák és lapátok készítésére Bsőritkoznak; Pécsett pedig egy amerikai minta szerint épített vaskarika, láncz és ékszer-gyár van.
Emeld fel a közelmúlt fátyolát I Mint ifjak — ott ia együtt bsrexolánk. Egy érzelem hatolt szivünkön át, S mely tettre bírt, egy volt "alelÉulng.
Álmodtak ast a szép s dicső jövőt A melyre var sok millió kebel... Küxdött karunk, fejünk gondokba főtt — Bűvös kor Tjrr... emlókegynjt s emel.
Álmunkat — ha bár rövid de szép vala 1 Egy dördület, a az álom megssskadt. Eár fájt — de még is nyertünk általa, Jövőt a tetterő a nem álom.ad.
Álmunk a szelíd emlékeset Még őrsi ¦. ¦ mert nincB messze még a mait Hol megszakadtj — sutét helyen vesét A airkebol felé, a melybe hullt.
De hagyjak el a gyászos multakat, — Ki él: jelent szeret s jövőbe nás-_A tnult felett eaak oirvirag fakad As élet a jelen a jövőn tenyéaa.
Véssek kőzött oo hagyjon el akit.
KI hinni fend ? azéjv szebb jövő.
A félelem lever, a hit hevit ~ - -
S dicsÖbb-jövőt igár, mely vi bBzajő.
Ezen gyáron kívül vaskarikák, s Línczok készítésével 3 karil a- ésláiiczuiüveífoglalkoziV-.
A vasáruk kelendőségi környéke, csekélységüknél fogva, egyedül a környékre és a kamara-kerület határaira Esoritkosik; csakaVae-megyei hámorok_ adják ^filJ"g)*árfm anyaik kis réazét & szomszéd Stei^hon határos helységeibe. A gyártmányokról s azok becséről adataink hiányoznak.
A szegcsínálás Técsett nagyban űzetik.
A nyers anyagnak, mely_-sera kamara-, kerületünkben, vagy is trultíébt ülig éideuilö mennyiségben nyeretik.lehet tulajdonítani,hogy ezen iparáig, mely-a leglényegssebbekfaes tartó-_ zik, s a gazdászati érdekekkel oly szoros-kapcsolatban áll — kamara - kerül elünkben, nem emelkedhetik.
5\'3ÓBaeraü fúniáruk.
Kamara-kerületünkben máangmu fémáruk készítésével 77 önálló iparosok foglalkosnak, kik mintegy"250 segéddel és inassal dolgoznak és2ő0,ü00ft. értékű portikát kéraitenek. fieichel_ Gy. és társa résműves Sopronban, utóbbi időkben üiletét tetemesen megnagyobbította, és a környében letető cEukor-.óa^esxgyár^k által szükséglett gépek é&_azok-aikLtrészeinek ké-szitésével is foglalkozik. _____"_______
Seltenhofer Frig3*es gép- és tüxfecskendő-gyára, egy harungö tődé vei- kapcsolatban Sopronban, szinte emelkedésben ran-i éa kétségen süvül Seltenhofer ur jelesebb iparosaink kbzé Bxámitandó.
(Folytatása következik.)
Mint volt — legyeivjBvőnkben oly hitüok S mind viaesajő mla^mi elveasett Y
A kereskedői czéggk bejegyséaérőí.
nacanak f. e. jen. 21-án 106*6 se. a. kell kegyes Tgn* deleto-szerint, tartozik minden kereskedő, ki fialeta után iÖj Hletőleg 30— 20forintnyi egyeneá adót fisat, czégét ez évi junins végéig aa flletékés-viltítör-vónysséknél a kereskedelmi jegyaékbe leendő beig-tatása végett bejelenteni, éa ennek elmnlaastáss a körülményekbea képest 10 fttól 300 írtig terjedhető
Erő a hit, s hu el sem csüggedünk; A sírból ís boaand ki életet.
HigyjünkT—a bit fenntart a yéaa köaőtt,
Hnllámra hogvhá hulláEa üíkösött
El nem bori^hanem fölabb emel. —
Aa él, ki hias. A csüggedés": kalál; Végpercsben ía rezoényl a nagy beteg.
Uj életet airéjben as talál _ \'_
Ki soracaapaa ölén séta caüggedeC .,
HigyjÜnk. As óra újra ütni fog — Mely tettre blví a melyben tenni kall. ^ "gy eaélra két barát együtt robog, - ^ asent ügyünk gyfoolmet ünnepeL
. Történelmi -^alásEáto^.
Elflötlükaa csássár í5offlmjLv»ial» S^agyar,:Cseh, I^ngUlorsaae kiralyaiTal: ¦HMk Laaalá, Lajoa, Zsigmonddal éa aa oasMk hásflal-k«HötS kaatiaagi
. • . fdg^ . st±
Máj. 20 reggel tét-faitil délaWn 9gy ornig-tÖ-tott a tanácakoamany,- raelynek-exedjnenye^falcJiafl--tatva&.a caassar és két király tanarsoaai «sott, eaak-
.1.
^«Wr*l«mI fog fenyUteWEaiwk tajetkctó^n. fcotdi^égőknek^eitjp J^iJÍ^W íJu.aUU Tilgbar
utAa-värlHttükiv^täeUoi frlét.
Tehát n foldjuiiiokjiasznnbérbc H^n<»s4-ft-httaa»inbérbe adutt fulűjejn
:Í6a, a tulnj-WsTikrfc-hMjPn
, --?L2 á& Zji; :^ -i / i^^rt^J-*^kWe««Ao*V-»» árendikan-^ott-füldert^ uun ^KtPJbjtM^HWtrgullB^t a-Wjar«kgt ""T^- t f^dUnkáans termésének értékesíti már DokotieAliiíkTt ea^niég eddig be nem kebleiét-
lelsrV6«lal>^23*7":\'^P»^k" aáon kt^rezésben i« részesülnek, kogy átkeblézésök eszközlésére Psomolye-flenmegjerBnDÍok^oj^jiíikJ\'\'\'\'^\'\'j n ».^?bbvlr bead t a -""n^ik^beJyögeienteseknek nyilváníttattak.
.Jíannak.azonban, hazánkban oly kereskedők, kiknek oségie 1850 éta a- fonállolt megyei váltólor-TénjszékoeTFekobleztetatt , hol az illető kereskedőnek^ aláírási -cáime--. fiaW»ib -helyetti ftrttérjeagtés végette tőhb néldanTbaiTállit tátott ki.
Azt hinnők tehát, hogy az Ily a inogyít válté1 t5rTÓoy"éknéI bekeblexstt kereskedik, e minőségiben a személyes meírjcjenés alól fölmenteinek,, any-
------nyjrril inkább,, mrv-el aláírásuk elegendő Érámban le-
tosik^-Ll aaonban ncm_ugy_ vnn, ób n sq>rom_ váltótörvény székhez c tárgyban intézett ftdy.ini-jdva.ny tagadólag utaaittatott vissza.
i- -^HSrmuggiuidoíjnk, hn;ry s-haxónk határszélén Sopron Zalától 2, Somogytól 3, Baranya es IVInulói pedig 4 napi járásra esik ; ba fontolóra vesszük, hogy az .é tárgyban ntazó^keTcskedünok Sopronban 2 — 3. - ^Bgpjg^öznie^is hfllf^agy^üSiziKft nngy idimala«=-fcisa nrellétt-™^ ÍOO—120 forintnyi költséget is igényei-;_ méltán kérdezzük: nem.volna-e gyakorla-
tibb-es n küzkifánaloranaki-megfelelöbb, ha az emli-lelt. niáí bekeblexett l\'eres\'kedelini czégek hckeble-zetteknek lekinMínének, a még be nem kcblezettekro nézve pedig elégséges volna, ba azok az illeiü b.tl" sdgTÜtal\' előtteniezett kereskedelmi aláírásaik alt.-il képviseltetné a ok, — —--------
Egészen máskép volt es 1843 rlütt, akkor ki sem kényszeríttető!! cxógjónek brkoblezttrtéaésérc ca a*gy ttjaxásokat caaE^aaok-Vetlek e~ végre, kiknek kedvök tartotta arra időt és pénzt föláldozni; de tm-st pénzt ta Időt áldozunk annak kivitelére, mitSÖkr. postadíjjal Bzinto megtehetnénk.
A Főb^kkeriüladalngbaa pedig aküvetkezü : Ha aaideiglenes kormány alatt torténtbekeblczéaok érvénytelenek , ngy a kereskedelmi könyveknek az akkori időben történt hitelesítése szinte érvénytelen, 0 körülmény pedig a forgalomban! bizonytalanságot ^gy-BséFVy^B-növelná, és a kereskedőnek a könyvébe helyezett bizalmát nagyon is megaaökkantené.*)
........ - ----- - L-y-
ftldjüiknek hsssflílatát illetőleg mÜveltetéaót mások-nnk b\'íaenvos illetékért árendába adni. ) --^-Hrt^nberr^t&eg^^ Vatrvon: hogy »¦ bérlő a legjobb esetben is alig nd
uml t .livaleslok kSaBlta nmetek. B bir « wik Inkább or»\'i-
jtttil\'it Dj»bbi rendelet Vürttl Üjékotaat nyerjeurk ; mL*t*i hu^y wtttottwgk. mi kép vr nunirtnnttujuil- EWfnjSé -ísí rradaiéT kan 1 mir iíkom-ly élöjdrk mutat ko inak. Ui ré« infc-tS\\ SaTÜiStjaic »i írre birUott balj»Agit v tfrin. nurt » ríplejca aiAhiljasiil uiiilio* seT^rti«.;__ - . S.ei-Ii.
A haszonbérről.
A haszonbér azon illetek, melyet valamely jószág Baszna, vagy jövedelem élvezéséért a bérbe -:-*-7jKÍBB^3feb»:rf^ ad".").
Jelenreg Ut tüjetesen. aJbídhaszojbérről akarok
r< .-Arföldksszonbérlés aa 18Í6. év óta nagy mérv-.kejjott-liazáiikban szokásba*\' midőn ajobbágyság-jxak-eltörlése által a földes qrak képtelenek lettek, - föíu^iMt-saját erejökkel -müvtílnl, s kényszerültek
;,!,!;,.") Jit ana jofri BLenpaqtrn UI írtíkniS nr, axJrf »ej háti-roxia JafTi a Saiioabéit aunt csilj&ra nlkmlrniiw \'
lévő élvezhetéséro szorítja, a a felében ndáanál azon előnnyel bir, h»gy a haszonbérnél a termés felének bf adásánál történhető csalásnak Htja büvágfttott, t«a a feleben adott toldok teripésénok roeghiusité káros bufolvásik esatlugefiaégeilöl sjitcs mitlartani.
„\'A-kaszűubéxliilelül^; továbbá tény az : hogy a szokásosan müveit foldok, szokásos haszna, yagv jó-vedéirac clőálluhailTéaTan ,"""-a" Tt^rTTTdmivéTóvel, ki munkáját számba nem vesii. cs-ik olyan ember ver-Bi-nvczliPt, a ki a gazdaságnak böv.dib 8 cnu\'ltcbb tu-drtmánva mellett, tchrtsépgel is bi"r. nagyobb erőtV-sztté*s*el a bérb- vett"földekből t«bb t-rm«st s na-gv.bb jüv-d\'-lmrt előallttiini. a sz.k.is - 1:1 miiéit íold~k terinésénél éa jovi\'iJ.*1:ulm:c1 ; ni\'-ly a f.ddt\'k niü».\'elú*ói-o t*.»rJitott kidtséti-vt n-i csak tVdezzt\', de meg fL-ÍCBlog is maradjon, t-s p**dig bőven, \'i-^gy részént fáradságának é3 ért-Imességénck jutalma is kikerüljön, ugyszínte az esemónyes károk fodeztet-
"beflsenek. _
ií^lingy pedig a-fwldokct liaszonlJérlŐ\'lLÖzrendüek kárukra nem árondálnak, kivált a aznrgalrank és mnnkáasiigükról ismerotcs néniét főldtnivelők, azt tnnnsitja itt a bácskai német-helységeknek folytonosan gizdagodó lakoaaága ; mint p. o. Cservenka b^lviégp, m>-lv a topolyni v.¦ 11 uradalomhoz tartozó .-itntai[^i ptta?tnt synkta bfcf iiini. — Lgy V\'as-kut hnly ¦, miiLvnek lako&sjig-L a madarAii ori ó* a boc6**dt. pusztni fo\'ldekei ncineB_akJfcrli,dj a borsudi fúldüket inegvila.irolni, e sajátjává t?ni:i kezdi. — Ezen pél-dákból, hngy móír izámnFtnbbekot pl halign&Sftk^Kéz-z"tf>\'gliatókép megvalósul, n mit f.-lebb mondottam, hupv a közrendű kárára trnn ár^nddl.
AzLiiib.in^az ár.-ndáló ki)Zi\'finluek kózt. még ia fgy lvnyeg-.-s környülállnst felemli\'eni helyén találom : t. Í. miután\' a haszonbérbe vett földek munkáltatásában a németek \'szorgalmától araagyar éa a rácz messze hátra marad b aként az több termést is állit ki, tehát a bérlésből jobban is gazdagszik. Mit iámét az élő példa valósít. Mert miután itt az egykori bajai uradalom végkép eladatott, a ezen eladás apróbb részletekben is történt, németek vették a legnagyobb részt, . ¦
Ha tehát a haszonbér a bérlőre tapasztalásként hasznos; magától órlotÖdik, hogy ez mindig a bérbe adó-tulajdonos rováaAra történt, a?.az a mennyiben a bérJJLelüiibrc lép, annyiban hür^1 a tulajdöBosra-ki utóbb\' a tulajdonos előtt kérdezni fogja, hogy a földje ? niiöt ez a bajai urádnlommnl történt.
Eíbp lónyoknól fogva, tühát a haszonbérbeadás a lulajdonoara nezvo okszerű aohá sem luhct, mert elütta ol van sárvanz előmenetel utjn, a jobblét, a va-gyonoaodás boldog helyzete, a arra a haszonbér mellett kilátása som lehfit-\'Károfl tehíU ée felette káros annak, kit n gnndviacléB f.ddbirtokkal megáldott, földjeinek kezc!lésjc_tŐ.L.olállanit ka nzt_telielit--azaz máa akadályok által abban nora hátráltatik. Mert ha "jjldmüycl"
nem tud, meg tanulhatja, csak a-*a41árd akarat ne hiányozzék és a gondosság, s a mint a tulajdonosnak tudománya és értelme táguland a gazdaságban és munkásságai eredmény—szaa haszon kiaérendí, magától meg jő
*) Vflení?H"TÍInk siorlnt, n n-ia pgypilll aka a huBionhír-rrndaierni-k baiinkban. HistoiibórrrnfiníPrt mondtunk J Váljak mtg ex raíjf aem u miül niott iUetlk.
a kodvaa életrevaló era^rbe; a jó éa-klMUiö gazda válh^ belőle. #|| . 1. ." Aa-pcdig, hngy-périÉe riJDO^n átruházás meg. Bzeméeéro az nőm moiits^giVa Tnem .igfedálkodáara. Eit kitségterennAJeirtipI többek ku*t.::» k. m. éV| punántuli tárRfdaimiköHlönybenf^löoteott, az olva-s;- ús mliibl terjedolmCBobb\'"utánzásra ölj- i^un ór-di-iii-\'s l1\'-KH : miszerint egy a katonaságból haza "fe-gTirrt-HvM ;iiiiiirigym<Tgy^^tmrbn4ye4ységljrli birte-kára jóvt-i:, -zt nem adta könnyűden a gnndntlannl clhnm.\'irkodva hasi\'mbérbe, hanem mnpa szorguaau gazdálkodván, egyedül a jószág jövedelméből, minden küU-aon vétet_nélküi pár év alntt, részben vizenyős foMjoirÖt\'a* vizeknek okszerű lecsapoldoa mel-lutti kÍszártlá5..ö.k..á.Ual haszon vehető földjeit megszaporította, de azok\'tézőllcséhez a kívántató inatructiót és láb. b jószágot túl elégaégnií szilmban is megszerzett^, és i^v birtokának első évi jövedelmét , kevés"" cv\'--k;ditt i\'iovezHesen megszaporitotta. Mi a haszonbér m-H-tl í>fi7közr-niftü soha 8<;m lett volna.
K/.\'n peld.i t.-Iiát készolíTvghhtúkép mutatja, b,>-v k.i!.ril pénzek biírnliázfiBa nélkül is lehet előmp-ii. t-ll-l g\'ii.I.Jkodni. Értetődvén, ha n tulajdonosnak U.k\'v-* vagyon a gazdasághoz. — Bátorkodom orré utasiust adni. az életből marített tapasztalásokból.
így p- n- ba a birtok 100 holdból áll. Adjon a TiiIájduni.\'s.\'"To Uoldai.bSrbé/IIzén/h^szühlttíTbat aso-rázzon instructiót a 2j hold kezellésébez : a ba ezen 25 holdat kellően kezelte, már annak jövedelméből isméi, szerezhet tobb iu&tructiót, a jövő évben az áreudából viBszatariandó földhöz. Mely cTjArásYTia pár évig folytatnndja, csak hamar megszünend a bérbeadás 6zükBéf;e, a az ilyen iparkodó gazda egéas birwlutftAk bua-i.i jövedelmei- -maga haxbatja s nem á^óirtiost-rüi-a-btr-to-vel oaatossiy-s annak « -nye-reaéget kóniivedén «.-da engedni, mert jól müveit földjei, a szokásnalerméanél bővebben állítandáuak ki, A mellett lábaa Jésaága, bivai. teheiiei, birkái éa aertései folytonosan bzáporod van , tehetsége—ós vagyonoBBági egvro fog nevelődni, mi a haszonbér mollett mind elmarad.
iíiíly eljárás, é? .aaját kezeilés most annyival könnvebb mint az előtt, hogy azt a jelenkornak áldásos vállalkozásai is nagyon elősegítik, miután a biz3 tositó társulatoknak fizetendő mérsékelt bLztosiiá*i pénzekkel az elemi események csapásaitól ia mentesítetheti várandó termését.
Szabad legyen az okszerű, tormcllósro a tapasztalást életből néhány példát felhozni: azt mondja n diák: waLpoaaunt hi ot hao cur mm et ta nepomnee-ne ha tudott az idén epy bácamegyoi gákoraí"füld-mives 3, 1IW oloa hold földjén 65 pesti ra . ropezót termctímií,"8 ftzrGöO fton.\'eladní, s\'Tgy- é"gy holdnak terméséből S2öf tna4--töi>b-joVedplmet^ mutatni, nznn-kivül, hogy a repezónek letakaritása után, ezen földbe vetett knkorioza még ez idei drágaságban szép jövedelmet mutathat 7 miért no~tudna a főidnek okszerű elkészítése -mellett,-ugyan annyit egy tanult ember előállítani, ha nem többet? 1
így kevertesson csak a tulajdahos egypár hold földet a\' mélyen, mely mubkn körül 60 frt jöhet egy hold után, trágyáztííbsji azt mog erősön, a vesse fit lóh^vorzfllnóruTáwTí\' távnf:"fiQrókba\'eT.\',As otaö ka-állás után hintesse mcSr ezen lóheréit holdanként
a ^-ik kassálláa után pétiig, =^/a mázsa gannóval, vagy annnk híjában apró trágyával, mely ismét boka-szállandó, a 3-11c kaszállás ntán tervábba öntöztesse me^^k-ént-kestTt-léhórését- írig ^trágyával, és így várhat már az első évbén;20 mázsa termést, midőn jtL a 2-ik évben már közel 100 mázsa termést adand. Es az eként készített lókpréso 20 és több étekig fog neki ezen mérvben tormellcni, midőn a szokásosan
nek tájit kezük aláírásival hitelesíttetett. Máté azU-. Un acaaizarhoa mfint, innét kflldozgctte leveleit a Poisooban unatkozó királyoknak, kik a bibornék irat»rsíil msg neih eUgédyén^ küldött kevetéik ál"\' tudni kívánták eljon-ea eaaaBác^flyy nem?
•g>ik köret/.» másik után, oes/siir rwdig lassan naladoUBécifeU^elöMküldvén-ösiijérbradTOburgi JiaUrgréfől számos loTakkal,- lovasokkal stb. mire twste}etbol.m:két:királT » aajit rabarclből három kÖTstet kflidfltl-BécsDe. ¦¦ 1
. Hála «,német főurak, herczeget, értekek st. kíséretével előre jíStr.S-Tfc\'Jnl, — lO-éh, mága h császár -két napig pihenvén Bécsben. Itfc/égsdta a kél király -köveleita^álaoelt Mrttói^sj^i^.jbk áltafa pécsi -^ppkt^trnrQk^Uefl^cdtfliaei\'Vtro^ ezután kíveteket kttidütt OldaalÓhojí; U Köp\'caény-ben éaZi>S^^dn^>^H«ÍmbBrgbári tártózkodotr" W a-.kírályokat Bécsbe, kisérjék, maga-tö-fk-jul, r=T«n*m»Mdorffig:ftent elelkbe\'aHart nevQ erdőnél me|[álUpodoir szabad, ég alatt^ a császár, kísérete
áemUDlJuUH.ja faft^/ealyé Is 504.*-«* ^"^Menr^^oaáatórtioa ért f {& kezét ^^.M.Ts5a-I*|*--fchl«B"*ft«»ft«fe-de-\'io
üzdr bojzído „Uíl KrdlrtTgín\'meBI.at(iHS; özek n"c-vébon ékoí .íónoklatul feleli. ai cstlárg.imi éríck.-jnoit egjmá.ra kttTütkeatiik a \\rgülraok a ozokbeu . kOlcsSno. iBni0rtctó.ijk; Lajos Amm in SMria kOzistl. ?1.3 por ünozolt Lnjoi Anna nöíérévül, md,Pdik Mária Vilmoabsjqr\'torcieggcl Btb. a mtílnUÚE ti*, .oruig tartatt " - ^____ ,fa
Azjitán^ít-nap^ tartottak a hfena.agl iandco -kozminyok tovább két órínnl dílufiSS, nigíégro:
» °l>6yzóB mügtörtont. Az. mit Cuapinjnn-caalt felQletc.,m otnlit „Cocaar ram "KiMi! no coDíiliafü. .ecrotlora-qnarfnra tfnütavil in
^t^iil^ V,í^n*f c»a«"^^
d az, parádé, \\mJm énpon Oíen-^crenora\'ágnrdiun
1 ^aneniäl rrVelvopj^fßfoJ^aaott, mi a naf(ä haiasaagr Bseriöd^ot 1. Sambuo ak 838 lapj^}--a batarozatiiraTaf.—
„De mandato Sacratiaairaae \'Caeaareae Hal.is-tatia, ex SereniflaünornSs3Jlaälalai et Lndoyici Hon* gariaa et Bobemae^ acSigJBmqndi Foloniae regum. Notutn alt unlvcraia, ö^ubd ädlaUdom Onmjp.otLntiB De!, et glorloaan virglni« -Marias, et tgtiai-Carjao CoclcBti.inecnoBiadlticreiiientum et ConaeTTäiioncm tntiaB Koipnor- Uiriatianoei -et \'praoeipno regnnram, dominioram, ot Subditornni-aborasi-iti»«» <e-lil«runt Contrnctnrunl, Conc^sermit, et ÖonfirmnrüDt, vernm Slncernnr, ot, inTiolatilafaA/m^mim-^\'jniTtn.dUiti amicitiom, tmibnem et inrelligiritiani :CiJnföederalio-ni» porpttua ct.: IndfBBolnrVtüfer duratnranr. ma~ tnnm protBct:oricmJcfTlcfo\'ns5dneiff\'•obntra\'eöillrn hoa-toa nuoacunqne, ot jracBortim.?öntri(. hoatea infidelea ot nd lu.BiTuni Buorum futurorum jirnio\'ieni. Et qno magia-Uniir llaeo mter ooB^tabilratar^EtiFaneocaal-tudinoni, quno alina luterlioreijjtair» "eötora ioteroe-dil, etiam novntn offfnitaienv, dt Ciühülunra\'lnter BO et Kepotoa, ot-hber««-«orpfireonTnnten!nt ftjsod- fc--lix, fainlnniquo Mmeafatihn» ntiicLoll«^BmB,,et do, miniia Eorunralt. ^tOJQI}-] ]["\'
WLRT1-EK liÄXYAS. . .• .iif?l7.tat^»» kSvetltesik^... •;
-.1 - . .
<| (13 (|s»
hnélcflen vetett lóherén holdanként nlíg mutathat 36 \' mássá maximumot. — Ha pedig a lóhcrésből pénzjö* védelmet akar látni, adja csak kf~apró. néhány [I] öles figurákban a kászállást, mint rs fcitanilnifi merő-városban Bács megyében bíirn Kidl tr-sn vipy higvji meg az fgyik kaszálást \'hihet:.;U m kubiu. IVnU\' n kertészeti csarnokokba, tn p <>•¦¦¦ i :iln i ("!?!1 h--g" *\'-¦-> termése a föld értékéi,?1 tnl Jovül-Jlul-^- i^d a m-i-lelt, hogy a lóhoréantk a jég.eres nem nagy k^r^ru lehet.
Ugy készítessen csak j.j tnigv;*J. í".vU1 ^t cr rtn vagy, ha tavasszal repczéje ijfágvott vJna. vcbh - 1 repczefúldjét apatmi 2 l,.b m^g ^frtgn l;Ci,!.rríl — bizonyára f«l fog hagyni ti hnazonln-rh* adnnsal hu holdjától mindjár 20 ea t3bb forintot fizrtnnk tp, ngy mint han tjának igazi es ejjvones nri - ani;fi k egész jövedelmét magi f\'igja humi t-n élvezni ta nekem köszönetet mondani, b<.gv a sau.t kfZf\'H\' ory melegen njániotiam..
gy szÖlíi; ságszölö; pirog czirifaudli; oporto; l cnykitéaére eddigelé mintegy 4Öu forintokat azorej!\' klovner ; uetrezselera szőlő karai : és fehér rn- hettek.
kék klovner; petrezselera szőlő karaj ; és foh\'ér ropogós gyongyszölii. Ezeket usz derekán metszettem
b. fedettem és tavnazk . luitrv most mnr masndízor l; I i i.n kif.- Ül, t, tJ ?1 t
r olv azeprn fr-jlodttk :-ll\'-tt megkötöztetnem.
líi:-tök k-l. !1 nin.H r.i-
i i,.lt Ii-Ir7.ni 1: j nl^it n\'üii tavaszi munküliitmu do terrr.\' in:tok , mli:t tsti pznmithat^\'--li m -irt ifst
Az ,.t;iíI rieslir.g a er:.cu.i rir..fc es f.jhcr gyüi : "»«"1 m«-i««lteni rti-n "Hímre kMl gerie-dme éleire v
Id. j
Üczai KOVÁCS J. í/.5KF.
evében.
f l;tt. melyet buzuat\'.-i;
az Őszi metszésről.
Nyúlás éve már, hogv ussz-jI m tezvnl rr tz ¦ szőlőméi a miután várakozásomnak m i n rt p n oe n rai--fek-lt e inetsaéa, annyira imgkeavellem. a-->gv y z ? n r ¦. 11 csak rendkívüli kúrülmeny\'.k fognak ettől a tavae? metszésre szorítani.
Mint as israerrtlfn t ki i tömkelegből már erv-sser Baját erejével szabadult meg, hogy elvégre 87ei-aóaegekre vuternedik. ugy en ia iiv niu.juij círit;-kedtem lci&2-bi\'ii n: őszi metszi-es*1!.
Mrdön nz nszi metszés cr^dménve cldttf-m *•-.r-g egészen ismeretlen volt, csak kicsinyben tt?ttom n,-sórletct, tartván attól, mint mondák sokan: tiogv í-üCgölüm tőkéimet. Ugvan asc-rt sciTlőmnck csak cgv részecskéjét vettem metszés ala. meg pedig keleti vo-géböl egy negyed holdat. Nir.u ebben más faj. mii.1 kuk kadarka é6 lótsz"ló. Nem is fékezik magasai-, védelme sincs éjezakrrM, de mi tobb karót eem lut,,it aobn, tehát pusztán, hetyes\'.-n tnoí\'dva \' hidegen, magán áll.
Araint az őszi dér Mir.j t-ata leveL^t, hozz., f g-tam a metszéshez, fii rész tj ^ ktrtesz olló vaUv.nk kózeim; 6-óvesek voltak már akkor tökeim, mind egyikén kagytum 3 csapot két, és 3-mat cgv szemrt. hem a legszebbon néztek ki a csapok , mert mindegyike az eleatiU vesszőnek alsó szeme alatt lón lemé tan ve, bog^^ry ha a száraz fagy megrepesztené b, a termő^^^^^han- kár no okoztassék. dc o szépeégi hibával ot^Biz Tsten\'semmit sem türödtera. Be se í-ú-icm, fodotlon hagyám mint a vandorczigány panirint szokta hagyni a legzordonabb télben, hogv mindent megszokjék.
E dülőcukónok átellenébon. ugyan annyit hagytam metszetlen, behuzattath én ezt foldd fi, csnklu\'gy a legkisebb fagy eüerMa védett állapotba tehessem. TavaszBzal került cz metsző késem alá, még pedig husvétnnp előtti szombaton.
Midőn a töke nedvbe, indult, mindegyike egyszerre, egyidílben, egyenlően fejlődött kL Egyike olyan volt, mint a másik. ElSny Vagy hátrány r.era
oeni- volt ktllönbaég, a kfll6n szűrt muetcgyemo mennyiffégü ezukor anyagot tartalmazott, borrá is egyformán készült el.
Látván o motsaésnek abbani előnyét, hogy midőn másoka tavaszi munkálatok özönében majdnem clfuladtak, én könnyedón nyugodtan valék, gondjaim nem valának, más teendőkre fordithatám óráimat,
így, egyenlő türetességgel, egyenlöjeredméirnyel Í@ folytattam aa őszi metszést, míg végre 1862-ik évben egy igazán vakmerő metszést követtem el. Alighogy bezártam szüret után présházamat és pinczémet, már is megkezdettem a szőlőmetszést, tehát nem vártam megrhngy a dér lgozeájp, vagy Priak-awg társipjc ít szőlőleveleket. A levél még azon nyers, élénk z.bld volt, én irgalom éa kegyétem nélkül metaíattem, fíl-réazeltem (kadarkán és tótszőlőn klvfil itt más" faj nincáji Beofim fodettfem n tőkéket, hanem csak véd-telsnihágytam. Igaz, högye munkálkodásomnak any-DyínóaÖjo\'vol^mintPntty-fahirea vakmerő oroBilány szeliditónek. de nem azórtnésének ám, mintha dicséretet akartak volna mondani, hanem azért, hogy bolondnak nevezhessenek titokban. Ugy kérdezó min-. jlenki, váljon kiakarom o irtani sz-Ölömet. A lemet-Özeit véBBzSkneU\' métaaettvégei álig voltak nedvfé-" nyesek, nem ;könyestek~~~rbFuaTa ?51 d levelet alig lehetett letépni, de tán még most is elválhatlanul Ülnök helyükön. - -
Azt mindenki jól tudja,, hogy a mait tél száraz volt, a csapok azért mégsem\'repedeztek ineg ali\'kékf rtem fagytak kit da a bimbók ia álndjoii.maradtak.JEa most nézze meg bár ki, ürömtől fog áthatoífaíní see-"roncséB éa gazdag eredményein. BerafinylBra, hogy o -¦--^t-mAi-»xij{tt.tfiQ-gkiÍt fog hozniittaCBáTa-BnnBk,-hogy Icgkaceabbé.egyLnegycdofoUaroU fiatal tőkékből álU
A ^0bbi MÖlSmet később meístettam meg, t. i. midiin; mir Javereit hullajtani ^eisdék. \' feilábHm"váttyilBÍe^ékr Tegyea saÖlöfajokből tUItnak\' tanbt olyanokból ,~nwlyék nem is tűrnek el
fokota:burgnndI; ,ooficaf^lQ^t^balla, oerfjhíi^pirűa
\'.\'11 erobtenem . I ^gv iij kri. 1 ]teze b.-r: ) krt. ee 2 iteze hnn i jlovppszoket termeli. ;vrl-ezui eladtam, ^-v t . ;-;ncze\'ie li»r.
is njfigoRatJui ba taVKEtzai
ék sí oi\'jt^bmi mát l-e nf?.ze meg bárki, sütrnlion es iizon ter-¦\'.¦--iiikritk negvedik
re íj3ii metszőknek .eii intj l-
ílb-it hz-nn
m érte, u<; ktv.jr.oe ,i ¦ tara mint ><¦>\'.. l\' iriviiaz-gen jrvynvo--riikozr-nli a liUba rakot-\'laezriEliiig,
sarfeber.
lókból, szol-eres vesszőkkel ie. me-•-re tíz nsztruk forint, a i < _ fr u 1 r ] 1
í..s k !\'*\'g**t
.i.oiintíz-\'Stjul t:irultara. l t\\ il s h seaíljik Majd adandó
EZOtíár, a kLikorieza kévulíet v«rv ;i -szál itiiolitb.i ülteitpin. m?!v-i; [fn-r; ru ¦!; vprjjriak . mjntegv kn .!.k. ;v, . \\ ukr.k ; vac_v lj- tzvrre muLet az tnknak ueszea száma, roelvnck pgrrt-m<i<í rt-sz" tiemes fifkete kudirka. 21 -1 muskctalv es vepv^s nszt\\li ezu III valakinek igen tc-iszflnci; i galtinluk sima éa 2 eves gv< lvekbul a siraavesszonek 10« _¦ i:ws gyL. ker a vfhBronek l m >-zíi l\' r.c ni er; rcn az t Hatás t-s szí.,\' t..s k .;: A niennvil c.n ::z osn tí-.i.onn\'t?!\' nz nnr:dei;kor elegondu arrn. h\',Lrv etii ts íunek-fannk egyirant ajánljam slkaloinnjal viBBSjfogok raeirara TUcT=rr5r?"é5 pkkur to^b-*! is rnnndok e tárgvrril mert van ~í Tublacaknm iac!v\' li-.\'n ti b\'-BSzucanpu mfiazcii is megkiBerlettoni A 1 :Eií!iitUt;ihig.
\'i lUtSÁSCZKY.
MahiifS. május :.ó P-án. A lord időjáráB még űjfst eom aknr raegBiünnJ. E hó j-cn n-ggülre a légmerO ^°-ra állt a fagyponton alul , mi a vetemények,- a fűk gyenge kihajtasaira | karosán hatott. A buds b luLioltónyOk még kedves 1 Bzulguljtot tesznek, a lakúaaobákal még tobbnyiru . fűtve tal.iJjuk ; e p/ijáLságAe körfiluieny anoál bnflzan-1 tóbb, mivel fl mult ősz ótnati-ík hónapon át fűtjük i mar szobáinkat. Tán nem lesz folualegrs figyclmez-j t\'itni megyeszomszédainkat, hogy a kiknél sok bor hever -iuezékben, uz eír.dástinl, t. i. idí-g>n borke-j rebkedok irányában kevéssu óvatosak legyorrek, mert : könnyen mogís csalódiminak. A IJuna , Magyaror-nrazagnak cz a büszke fö-folyam a biz sok félő embert hoz ido vidékünkre, válogatni lehet bennük tetszés szerint, mint píaczon a tojást, A kintk valami baja van, természetesen nem egészségi szempontban, hanem anvagílag nyomja valami a baloldalát, menjen ki a Dtinnpartra, ott bií^nvosan emberére talál. Na-
mhi4i^^^^^mffiíl5Lmáé-, mü^^i^ks
kiiTrk^rr-hcháhywrls-ere ek cdü nsgy-on v*t{^ a Wrt, as áprilisi fagy kóvetkeztébűn az árt tlfogadó-kig javítva ahulcáak kaphattak, föl is szedték mind.
A népnek tetszett a kedvezoar," s nyakra-főre BieteU borán túladni; do nagy volt meglepetése, hogy midőn a pénzért jöttek ido a borkereskedőkkel, agek* n.->k csak hiilt helyét találták. Vagy ezer akó maradt igv fizetetlen, de a hatóság küzDcvelése által az érdekelt felek annyira megnyugtaitattak, hogy az elutazott kereskedőket a pesti kapitányi hivatal ür-kisé-ret mellett az itteni bírósághoz leszállította. A további eredmény még nem tudható.
- - •—• ELWEEAY.
hettek.
A fennebb érintett „hatáctalan" ozóra nom találunk hevenyében mán kadencziát, mint ntapin-
tatlan". ----
Kár vilt Taboly Viktor urnák ü*ém ügyelni irrn, miszeruit, lm a i.«l.Í ne\'ra tetszett „Kényle-líi.ű üílL* czimü Lzindarabnab ezabatos
tdoadiisa ütet nem hatotta is meg, doabenne fellépett i\'gyének mindenike, kültinflaen epy magaa állása ur-nolgy a nezo k,..zOnség előtt gerjBBstetl annyi figyelmei. Lugj- Tuboi;- Viktor ur a m f-g bántó -hat á a t a-1 a o"1 Q20t — _i a p i n C,-s"t l a n u 1" nu tlkalmaiza.
1\'Oblíea.
Jegyzökönyve ® ^asdRBszonj í ^argyjtk -írrnilú vóinhztniönyónak. "ETbuT: : gr. Batthyányi Zsigmond\'nf;.
Bíráló tagok : Bolka Mihálync, Batbor i\'iéiáíté, R\'.iapyné . Oa.il Kkrolyné, Batka Jánosné, Oarg*;r \\ 1,,.,-iüc. J\'-ígyző": fízily Uezső.
A gazdssfizonyi tárgyak kiatlitásáDiik -irr-gbirá-láfcdra kiküldcíí választmány a kivetkező tárgyakat itcli uiíjsértl- éa jutalmazásra méltcknak:
A tűt\':menyek kösől: Hertelcnay, Bogvav
L*onEine"kieny érért 1 ¦ tü-Tender-ŐTCs^r S-ok4e-yelgfe----
Hessenyey Ilertelendv Antónia, kenyérért d. oki; Bá-lli\'.\'r Inkey .Szidónia kalácsért I darab aranvat. Báró í\'atearry-n-c, kalácsért d. oki, Botka iíjháíyné, kalácsért d. oki. Deurbányi líiza k, a., elismerő okt. Bessenyey Ilcrtelendy Antónia,pereez.ért d.okl, Hai-dec Erzsébet, hé tazers ül tjéért d. oki. Bueiák Ama-lin, czukír salíimiín 1. rendti d- oki. Bittermann
taert d. oki. Horváth Marcsa k. a,, piekolaérlűL oki. B-B»etiyey Emöné, crnkón-ndacskákért-d. o. Sf\'Hér fciüy íia, larhgiiv.Aert_r.iib. gratíjLatr SaJi Carormor levuabj való tésztáért dicsérő oklevél. JLoUcrTgiiacz ezentgrórb: piébání)E+ kétazexsültjeért d. okk Gróf Batthyányi Zsigmondné, pástétomért 1 db. aranyaL *ir. Bútrirvánvi Zsfgmo^tté-érfcDdbeli tortaért á.-frkl. Inkfy Riimer, pogácsáért d. oki. Tolabérné, és Sz. irV-UT nr-i plébánt-s sűieményért d. oki. Gr. Pejache-vice Mária tortaért d. oki. Báró Mikosné összes sü-leaiényért d. ---ki. —
Husnemüek osztálya: Inkey Kázmér, sonkáért d. oki. Báthor Inkey Síidonia, sonkáért d. oki. Balon József, nagy kolbászért 1 db. arany- Fodor Lenárt, sonkáért nagysága miatt -d. oki. Gr. Batthyányi Zsigmondné, eíütj óiért d. ojtk Gr, Fajachevics Mária, BÜll pnjkaért d. oki. Ncdecz4íynó asszonyaág fogasért d. oki. Szigligeti, Kulc-üárnü zairért 1 db-arany.
feíüBZok ^s ocEOtak ?8 czxcli káazitméoyek ooti tálya: Botka Mihálynó, eczetért d. oki. Botka.JánpBné, eczetérl d. oki. Hertelcndy\'Leontine, ibolya ecretA." oki, Bezer4dy 4njosnó, oítronafi-nanoiÓrtd, okk líaocz Ilona, eczetes ugorka d. okl.-BeMenyey Eraőné, ecze-les ugorka és paprikáért"dicc.-oki. Gróf-FeBtctích Lív5rg>-né, eczetért d. okL Bucsák Ámállo, zöldségbe-fötje d. oki.
Befőttek osztálya: Botka Lásxlúné, befőttért d. oki. XJsányi Melanic 6b Lenke,,,k. a. curaBBcanért d.-okl. Gr. Festetics GvoTgyné, cznkor gyűtnölesért
helyreigazítás.
Znla-Egersieg, 1864 máj a a 6-án, A „Zala-Somogyi Rözlöny" 13-ik Ezámában — Tuboly Viktor ur, az ittoni „Műkedvelői előadást3 elemezvén; az igen méltányos dicséret-közben azon hibát követte el, miszerint a tudva lévő azeni czélbót
vállalk^eó-jfittkedvelök neveit jelezve, valóságos szí- . _ _
néssok^ir^rryábaal^követni szokoö modora, bírálatba- tMulalaágrgóke(lv-nem-hianyiEotU -bocsiítkozorí.a mi iöbb.: az egyik szInd%rflboS-^h a-. ^ A A hümokkomáromi bucffi tás tftl a n".nak jellejosé. *) " \' " --——
-A- kala-figeraEégl\' mtíkedvelöknok mírídon kritikán felUÍ emelkedett n\'emeslelkü tagjai mind olyan kÖztisEtoletben éa tgktafélyberT"áHó urhölgj-ek, és
VaÉárnapját aaTincsat — fájdaiom —TŐTes fejekkel, | A Milyi kellemetlenek voltakTrnljns"-els»-nwjai. oö oly szép idünek -Írwndhei^k_.wil||j=^!Trt.éj«k . rétek buják —-sokan kasiilták J*^ rítjttket;Uk»fr^ raány^vég^^mertyattr^ényjhQi^. -
még megnő* fii... ..
jabo iroaajmi lermékekk^jtgy nyomdáját j^njolag-
tjHmát éreznek \'annak7TudatábanJ hogy játéksain! elő--"a^dáaoikkoi ^ szököiködö felebarátjaik nyomorának
dlöaá&Jrai íakáhh a. dax^b belbcgépi irAnrnl. Morf leheO^aj-alBadas jo,öas»«Agi kareltdod, müvísa\'I is, a darab maffn mig is
rosa, Taffy íagfciftbb nim ol^-melj-hstist^ETakorlana.- MI peg-valjuk a tatást korosS dnr&hok lofft8b).jít asírt nBTd-kwtwljak titert ft tbíó tBItS ilö» VBa&sibat hatást, esaiAljiban aeavfcküd í#a. hna.Ütjfl^\'l MpW a/ta*1 dramatargt* ephom«r TalUpah.
almáért 1 db. arany. Kemény fi Julla\'f almiért d. oki. Gr- Puteanyné, spárgáért _á. ökt.po^bay^Bézerédy Antónia, spárgáért d„-ökk Grv^ah^ányi 2^igmondné, idei burgonyáért 1 d\\ arany- Gr. Pejochevics Gábor carfiolért d.\'okl. Névtelen, aszalt gyümölcsért d- oki. bzélr-Jnlia, feiresajtért d. oki-
Vásznak osztálya-: Szüta Szily Vilma, d a maszkja 1 db. arany. Koller fiziíy Iza, damaszkja 1 db. arany. Ring István, damaszkja, 1 db. araov. Keáecxky GU-vina. Róza, sávolyért d. oki. Gr."Batthyányi Zsigmondné, lenfonál d. oki. Bessenyey Mari k. a. fehér vftrrá> d. nkl. Kollár Jánosné. fonálért d,.okl,..Szabó Sétyei Emília, lenfonalért 1 db. arany.
Ssappanok osztálya: Hcrtelendy Imréné, ezap-paniórt 1 db. arany. SEakeres ^StseTnl Kappanáért n. oki. - •
hírek ^ós ©uemények.
A A. pünkösdi ünnepek — szép ido keávecéso tüellett folytak le, vasárnap ngyac-kisaé borús hideg, de hétfő, egyika volt a legszebh_mijufli itaj»gkiiak. — -- - - ---- --- ott. ^ - ¦ • ••-
^____________ bucsu .^t májLfi5*én —
népes voltugyan, do még sem volt oly látogatott mint más években — f t. ELőnye Alajos nr, k^r. tan*> tartott kenettoljes beszédet os ájtatos-hívekhez. Li-ttnltrután — szokás esei Int — elkezdődött a b3®cáa a éOTekkSvetkezésB a rétóegiégrrigrü veiükeilÉs—-
feUunlta ¦ kéj»8 a tV közönség igényeinek bármely tükintetben_racgfelckii--------------- . ~ •.-•„!._.
. r L± wh.i.Ufa gégék. - BfTiti«i to™*r;;-
\' bcri két fintal iparos segéd egy-két óra alatt 2J,
: máMniwzoBkétitcso^bQH Írott meg; —¦_ obMt\' Mt-iiik, «iiy-elömenetelt teáznék nolcan aa — .vasban.
szűpetoeki. község lakói jó gescheftet űznek a kis-fianízaai határban levő homokkal, annyit köra^ak_elajnen_nyi csak..jtekifik_Joli«ikj: mmiw.
—BBökér fordulatért — 80 tortaeT-M IIlet3, melyből KMWÖt varos pénztárába egy fillor sem kerül, pedig jó éa kellő iajrolno,,\' hogy ez ellen óvás tétetnek, a - községi pénztár javára, de különben ia fazepetneknek nfn^jpg^-^Hni^cai -hotajt-ltiunpolau Azanyirest
—-csöiízépen-nouf-vakalna meg tan, nem eank a homokba rejtekezettpoezokos nvolakat luué meg, lianemmeg-
—ia^fla^gyaaiMffll^ formaliBrorT
sságntot csináltak már a Ssepetnekiek. Ki nom his2Í s akit érdekel, az megnézheti. — — ^Behiild.)
---------;-^^^a3aTmiBo>háaEah hatalmas sört főznek
tartunk tőle, hogy korád megissza a-nép s majd ismét n régire-kerül torkunk.
A A keleli marliatiss nem terjed. A A szőlőnek gyenge hajtásai elfagyván a korai faj-uj életre kelt s hajt javában^ugy Ltszik, nem leend oly nagy a veszteség, mint feltételezni lehetett.
Ka pusvár.
- *\' A, londoni kristály palota képcsarnokának rgazgatősága a művészek ügyeimét felhívja a rendezendő nyári kép.-kiállításra. Tudatja egyszersmind, hogy a kép-kiállítás mig évrfll évre nyert kiterjedés-, ós művészi becsben ; a köjsiiaség érd-ökelt-
egyealőeo növekedett. 1. a legjobb olajfestmény, tör-fénétí~vagy alakrajá"jutalma 00 giné; 2. más tárgyú ^egkltanőbbé 40^;j6Or|egjg1ib vizfesiáfll 20-giné; 4í egy francaia müvésa legjobb képéért 40 giné jár; 5. más külföldi legjobb képeért 40 giné. Mindenkinek tér hagyatott — csak pályázni kell!
- * Német-fogorvosok központi egyesfllétének"Ptff-dik évi ülése-,- mely mult nyáron Frankfurtban tartatott, tobb mint 100 BzakértöbCl állt, a kérdésre: „A fogra káros befolyással van-e a ezukor és dohány íu ily választ adott, hogy fognak dohány nem irt, ezn-kor aMnJ&fiir körülmények hes mért káros hefolvast gyakördlliat.^Moleschott, az ismert physiolőgT"ellenben a nézetben "van , hogy cinkor a fogra nemcsak árjaimba, B&t-haiznoe is. — Éa-valóban én is ismerők egy praotuns-Sreg «rvos arai, ki tört fehérezukrot ajánl fagpornak* -
——^üftv-oyai-CluBea-ben az órán iskola njra szorvejr--AeJeft TV -intéxetben, elméleti éa gyakorlati-oktatás-adatik aa éra- készítés mesterségében,, még pedig iu-gyefíT-AUnjotyam két évig tart Benne tökélem-oedni ohajtóraunkáeokJiat hólg-nyerhclöok oktatást. _üly_aegély pélkülí tanítványok vagy munkások-, kik Bzorgalőaí eV jo viselet ben kitűnnek, segélyezésben résttsümek.
•Ab arany termelés lB47-ben~61 millió dollara
64
bflCBÜlíétött, melynek legnagyobb része Oroszország eslIoxtkébóT JurítlL J848Lhan Kalifornia \'arttnybö-ségo-fedeztetett fel és 1863-ban az összes előállítás 270 millió dollár aranyat állít-elő.
Miksltr Imre, a líKgyHrfl tudóa Humboldt Sándor egyetemes terméazctí leírását „Koszinusz" nyelvünkre átülteti. Az egész mü 30 füzetet toend. ElÖfizűtusi ára lü frt o. é. líáth Mór bizománya. Különösénél német nyelvet nom bíró olvasóknak eléggé nem ajTnrrfaato.kodveB olvasmánr.
* B- Eötvöshez a zürichi áuhindler ház alföldi testvéreink resxero tetaroes pénzösszeget küldőit, legújabban podig 204 mázsa élelmi szert, mit a aváj-czi szegányebh rendll nép. gyűjtött.
¦ X „^iasfitta de Lausannft-^-sEerkeaztöségo ssinta 1550 frankot küldött az ndv. cancellariákoz ugyan-e czüTra. írja n „Koszorú." üomogy is tett, s hisfluük fog tenni többet is.
* EazmetárButatnál fogva felemlítjük, Hogy az o czűlra Kaposvárott rendezett népünnep pünkösd másodnapján tartatott meg. Az eredményt közöljük.
* Dtetze Sándor és öternberg Adolf, Arany Ju-nos, „Buda halálát" németre fordítják. (K.—u.)
* A győri ponyván ily cziinü füzetet árulnak: „Országgyűlés pokolban, vagy nz Antikrisztusnak, llenannak.az ördögök általjött instelláltatásaLucztfer király udvarában^ Irta Cryörgy vitéz" (K—u.)
8 Mint hírlik a törvenyszókckrendaEÓso logkö^ eelebbi kilátásba lenne. Fama volat.. i
* Vürösmarti minden munkáinak Soraogyból ssóp száma elöfiteiSi vannak. E miinek már rég kellett volna az előfizetési felhívás szerint megjelenni, | de az illető-rendező azt még a tavaszelőn néhány hétre | rolegálta, s eddig sem küldetett meg. Ez szolgáljon . megnyugtatásai a jogg&lhyugtaJnnkodó előfizetőknek. J Nem \\b tudjak rairgjna^yiirarni hoTinnn vehet vfiluki"\'!
Nem pedig nzért, mort a számosan kőztünk lakó izraelita porgártáraaink ós testvéreink ünérzotén köz-tudomáaszorent oly Bob Üttetett, hogy arra legjótóko-nyabb írként főispán ur Ö mltságának igazán a civi-lÍBatío szelleraétul át és áthatott intézvónyo szolga), "híítutt egyedül. Sokan különfólo fog-almi kört képoa-Ö\'ok n civilisatiú felől, mi ennek olajfestóséül hiBsaük mindenekelőtt, hogy minden orabor ember, a min fi ílyen testvér, kiket a szeretet lánciának kell egymáshoz kapcsolni. Mennyivel inkább kell igy állani a dolognak ott, holközösségben, egy társalomban, in civitatu, élünk. Aj ő ügyök mienk, a viszont a mienk övéik.
Ha az illető elöljáró urak — mint hinni szeretnők — csak elhirtoUnkadvQ sugallatok, utáa indultak íb, azt tartjuk, hogy a városunkbani kösvóleinóny ¦ nvel épen nem találkozhat Lak; mert Kaposvárt eddigelé még a civiliaatio iránt fogékonynak tapasztalván, nem tehetnék fet tévedés nélkül róla, hogy a kérdéses htralöoltási ügyben eddigi nyilvános életével oly homlokegyenest ellenkezőn gondolkoznék.
** Hagolraann Károly hirszürint az ujonan épült gymnasium egy bolti helyiségében az eddiginél na-gyobbszerü könyvkeroBfctidést szándékoznék nyitni, ^ivünkből óhajtjuk : ugy legyen. E részben eddigelé megyeazerta som dicaekedheténk.
magának annyi- praerogaiivát, a közönség türelmét kényének. alárcndolnL-jnég pedig elég cathegorioa.
Múlt-ssámnn-ltettR irtuk; hogy-a küzbátorság a május-I-reí reggelenHateson megjelent fegyveres rablók által megzavartatott.
Bővebb tudósítás folytán olvasóink megnyugtatására ésák" aziTesszük még hnzzá, hogy ezen rablók közdl 4-en elfogattak, s kitűnt, hogy mindnyája helyt álló földmives"ófl pásztor ember, kik dilettan-tismuBból a nyaktörő vállalatok közül kísérletet — efég szerencsétlenül — tettek. Ehez adhatjuk még, hogy a tulajdonképeni rablóbandák megyénkben már kiírtvák, s ha itt-ott mégis egyes erőszakoskodások előfordulnak ,—azok Tntn\'dig helytálló öTe erkoloftben Büiycdt telkes földészek vagy kanászok által követ-totnek el. Azonban az előforduló esetek csak mindinkább gyérülnek.
* Ugyancsak rault számunkban közöltük &o--mogymegye füiapánjának , ¦ ő-mltflágánnk,\'Mérel Ká-roly-nrnak a központi főbíróhoz intézett hivataloa levelét. Ámbár ihngából a leiratból világán az, hogy mltBágnlrizonyoa órdoklettek gyengeségét jgtm nagy
kiraélettel, nyilvánvalóvá tonnl nem akarta, mi még is nem tehettük azt programunknál fogva, hogy tudomásunkra esvén, az illetőknek a XIX. század derekán feltűnő gyengeségük, azt egészen ignoráljuk.
BNc*p1j«nk" A pro\'Aaafc is megraaaali saját formái, ms-Ijci: nálköi élToshetlen. F3 jellege, hofj m olméhai kItAo aw\'il-ni. Ai elma aiouboa saoma logikai rundot kSTttel, hol aa oi&cs ott rhapJJodio lehtt, abfaúl padig nem caTolíint.
„Mi a boIdogv&jT" Eórdi ön T Ha 5 veran/ahan At neta fajtl roeg mi nam commenlillialjjik, kív&tt serrbcEutíJ litilnkra ípeti-aA(Tftel nem ismer hat jlk. KiüHnhün nagrijn in aiagol a „Lo Haa-Hiti** "t^n ir mi ily pauui aihiUsmoanak barAtat nem vagyunk.
„Kttidter nk\' A aoclalís íkt, kivált haiánkhan, a politikai no/clck henjom/jtait rlfogudja. 8 ha a s&clab\'a tirröl akarónk politikai f.\'fornmt, tntn&ui, npj Ssícaenyi siíllem4»el kell bir-nuak. Öa nem bír aiial, 4b aitadoöok felett 4lj* bö inasul lát--TÓnjgtattti nrm^i\'t-étrt-mkfac; tisitisia rirrit, artan tanítsa i
ilÄSot bán.
„Áli
fojtoni. Ili
ÍB nihiÜai
i tig7 a kültetuet mint politikáié k egjiko mag~
Talán a jntai eniök csigAuj-nöln értjük.
Kr . . . ns. János ornatr. A Kiofaladr tarsmt% pArloU dija érőnként 4 frt. Szirénen IÁ tjük a p&rtolúk táborában, ilág voa id3. -
„Bicretí a hal a tíibí" Lapuik nem tíí, hlxal^Qak magunk nnk.
Eíít^r^g Iránnfik- Eeraíijiii, hágj a nyugalom atan já reggelt kiraehataok, s a nap folytán egj táviratot veaflíUali saég Chlnib^l._
Felelős Bzerkesztíí: KOBOZ ISTVÁN.
Gazdasági tudósítások.
rwftgy-l&&iiÍS3a, máj.- -18-án. A-gabnakorosko-delemben lényegesebb változások nem történtek, árak következőleg viszonyulnak : Busa 4 frt 5$—90 kr, Ruzft^/rt 9Q kr—3 frt Irpa.g.frt 60—80 kr. Zab*frt 10 kr. Kukoricza 2 ft 90 kr—Hfri. — Bor kérdés nélkül. A többi termények is CBak gyéren kerestetnek.
. viaelcta,, s^gejBa szobaleány van—kik minden pillanatban^zolgálatba áU-hatnak. ;Eg^hnat ajánlja ttgolgaiatAt a caelédBzerzésbtnT ~~
BS«bb taaöBfLáasal Ss\'blgal^aiairotrszálIáBin. Levélben ugy, mint szóval
Tttstelcttel
,-\'\' Szalay Bjisztiiiaa
-i; ~ Karriflit-ut^xa Nrn 80.
••-^•"^r-j^ rA• -vsjrds-IÍtat-4&(C3éljuatt Bíillóhely tzolgabtksmS nSk
—-..r.,..„...........-------......... -.......... ¦-------......-----------------.....- g 4m4ra. _ - —
•A: Y I s!
¦ Inder un 18. April i
haben M(tMi«jlt»mm«ni íl^,.. -Afi*¦ 80.000, No. 11,033 a.l5,tM>0, X*.iB,*ntL 10,090 etc
_, í= ~- grossen Qeld-Verloostmg
^í/^ "l fJSíL1864\' "Sf Vi OriíiMllwo » ff. C 0«r. Whrs., Vi« A- 3
\' y"°AÚh Íl"*a»*™" -pMI-tlí- Publike
¦ ín Frankfurt am Main.
Hrrd et é
-LTIHKWl - "r,errf-J"\'t»\'.Íl;h Ojnl. djsniTir! B,e<L.l(n« (Slavoiáa) ré.j.ral •5!^.™**;"^\' SIS.*0" *P«" J«»?"*"- kerl, Í51J 4. a gitok tmL-^ÍTé.^élÍBl —Jnl[m h6 m„,níLlZn AK itMÓkimk.»l»«mii f.lviUgwHil.l , tl.it.;M.álcDMíiTÍr& -
Mai d.
mit Haupttreffer von fl. 4Q,00Q 3l$fiöQ 16,000, 12,000, 10,000, 5@00L 4ß00 4,000, 2,000, 1,000, 250, 75 48 niedrigster Gewinn, welchen jedes obliga-tlonsloos erlangen mass.
Am 1. Jrmi d. J. iwffSffiSoinär^^fBrHanK\'
««««»««MimjsOTEsasjminMSKjiCBnE =Ei™rsgeTOFipera«tt<»«eir^e™Erri!i
STftATSEtSEÖBAHrl-iflLEHEHS --^fttiS-lBtOIEll fOI1ÜS\':
Lt HauDttreffer von fl. 40.000 RKOOn n.TiT.t,..jrA. ^— a onnr
mit Haapttren-er von fl. 2&0figO 220,000, 200,000, 150,000, 60,000, 25,000, 20,000, 15,000, lOßOO, 5,000, 2,000,1,000 etc. iäSiiedrirttarGowinn, welchen jedes Obligatio erlangen mu.B.
Eine Glücksnnmmcr-sur Ziehung dos Badischen und eine znr Ziehung des Oestorr. Maats-Anlehens kosten susammon nur fi. 3 Oest W., — 3 Badischl und 3 Oest. kosten fl. 8., — 6 B.disohe und 6 Oest. kcsisuzuzammen nur fl. 16. i . «nf«no OlOcksnammer, sowohl zur Ziehung dos Badischen.
als auch dejLOinit. Anlnhmi ltg.t.0 S. 8. Oeit-W^w BtBBfc. \' *---- -
n u AaflräS° hrori">f billet manu unter BeifOgnng dos BetrSMin
Banknoten baldigst»!, unterzeichnete Staats-Efl-ecten-HaudWBsuricitan. wLha auch jedenrietheilighin ^ie Ziehungslisten jusendet\'• \'
. - . AdoiLBenseM.
in fraoklurt am Main.
Jaljés fésijniilei ífgÉitil
............\'irto"\'rí5\'é\'f
patkányok, egerek, poloskák és svábbogarak kíirtósára,
mely aiert alulirt bátorkodik ot.es. koEÜnség figyelmébe ajánlani. Alulírta, általa feltalált lrtdsaer&ek r^ sikere fol31k6pos, uW_magánosok, mint államható-_y i*gok«nd_Maaott^mjitvrnvokltal^glÚgaablni, minolfpgvi saámoa mcgroadeliseket roíttdl. -~f:--Eíanoor 10 évig U ejáll dg.mégiá\' sikerosen IiaaínílíiMá. •¦
-"If^í^1^^ diói.