Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu fájlokhoz használható szoftverek - A "Következő" gombra kattintva (ha van) a PDF fájlhoz juthat.

 
1.36 MB
2009-01-26 14:58:11
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
828
4953
Rövid leírás | Teljes leírás (166.8 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1864 013-015. szám május

Zala-Somogyi Közlöny
Ismeretterjesztő lap
szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből
III. évfolyam


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Nagy-Kanizsa. Harmadik évfolyam.
1!5. szám 1864. niújuts
-De _m ©©
szépirodalom, kereskedelem, ipar, g-azdászat, tudopiány és mii vészét köréi* ól
M
lap legalább pjry íven julinfl hó l tói kezdve minden tió 1-ón 10-én és 20-án. — EíiSiizetést á> poétán esétkuldées d és hetybon házhoz ftonTv«~eg-rpre. H Fri. ; FiMcvrV-"3 frí. frigyeit évre Ifi\'t TO líf — MlndeirgtöiizTtir-it - tulaj ibunw -kokfrtm -kt>ttyvtáfáVtt*-qddigi fon n iái ló feltételek melb\'tt fél áron használhatja. — Nyüttér <\'py Petit «.írért I" kr. — Hii-dolések négy li \'sáhna Petit sorért 1 -or 7 kr,. 2 or \'i kr. és minden további bcíktaLá«ért a kr. g bélv g^ííjért \')>> kr. fiz^nÓM.
A U\'ikt.-iirtci dij b a l.ip kezuléséi illetti mindon U
gv a kiadó divataihoz N^g bérmentve a Pseri;"flztÖp
¦-Kai
LB.ira: * lap H/,elb*mt tartalmát illeti) k..zl ;ményck pedig,
..len levelek
.."Srt i-lni a népet «>kt(i(iiw»nl, hitével, czélwíerii ttir\\ cn) ékkel : t-2 n It\'gncim-bi\'bb fehiclng; mvrt kifejti n iH\'tissi\'l erejét; virágzásra cmelí n huzat, blzto»ítjn törvényeink bzcntbéiél, m az embert-k( ( j ibbaLká, « boldogabbakká leszi."
(Dráh FktíMZ., Kz nzon magnsztos \\%et melv o n.igv-kaníz-ení izratdit.i közsé? tanáca teremében már ISbb ik^évj , mariius bú tí-áu tartott ülésében a zsenge kisdedek okszerű nevelése és védelme ügyében teBité vált, mert czélszerünek látta, Iiogy n vcletlenségnek alávetett kisdedeket tPstbrn ea lélekben egyaránt neveli" és\' védje; ugy vélekedvén, mint egykori koszomé kul-tönk Bercsényi ugy mond: r m i n d u n ország-nalt táranain, talpköve n tiszta e r k u melv b « m e g v é e z. Ii ó m a ledül a r a b i g á b a g*íi r h e du mi* Ívnek legsikeresb eszköze ismét ceak a nevelés.
Láb eu k t\'•!)» t, mint fej I íid i k a k an i r b a i r fi o u anyagilag és szellemileg nz atatt, még mí kafhMíku-Ejok csendes almokban miinnvad 0711 nk.
l^D5-ik évi május hó elején W ttt "ndorfor urnák, mint li it k Í17.P*\' akkuri elnöki: vezénvbu* nKtt, d 61-- ¦ rétre méltó buzgalmat fejtett ki nz rpe*7 val asztmán v egy kiedcdovóiiitézetiirk letrtdiozatalaban tigv, hogv a mai nap kedvesen élvezi is ennek jótékonyságul nz Öaazes 2U00 lélekből álló iir.iclitn közönség.
Egvrnek adtknztik, a igy í\'(\'0"p. frtot hntik össze az ÍBkgd>a épületnek e czélra forditnndé megna-gyobbitíi^pJüra. As cf.\'yébb költoégtkcfr n küzaégí pénztá^l^Kcztc , pedig önálló alapítvánnyal nem birt b Leui\'ía "bTr,-
Az intézet jfivedrlmo a kisdedek által bi-rz tendo T*> krliavl dijnkljíT^s egy^^)Rpfííb"b"ndá"kiij;ás"k\'bi"1 áll, mert nem liftl meg egy zaidó íe anélkül, bugy tehetsége bzcrjnt eaak 10 uj krajezárt is no bíigyif-mányozní ezen cs ik^ [maonlú jótékony intézlek, pgy letek eepélyezésére.
Az épület, n gyütnülcsfákkfil bcöltí-tett s <le«i-kilval körülkerített ndvara — téren anynvir^ . — Iiogy nyáron a gyOmölcfifúk árnyai nlntt laniilnnk ís mulatnak- A kertnek fele a gyermekek játsró-IjcIj^ vnn ebben egy jjDnyA\'a sáto^ mely^ jvlutt a
k isdedek nyűg- én racnn ¦ . ... k t 1,. i. k. — \\.in : elibe.I p:id, ;i&itAl, Ill-Tt szt-:. :i:ii/..k:jari az tCiuisblXfk í-lvnaáfiban itt okt;UUtuak, « l.js bt-ek n O.iika
kÍ6ére:ébi;n a kert iii.íb reBzc"*- n Eiatiadon mnlntnok.
Az iBkc.l4.ban jul ííüti .; jjad.jk . iskiilül.Atílii;;. et.ámtdó^á^, . U»tÖszi\'kren v. luu kéri t-s p\'.\'dig ím vüi. l^rmésBetrajzi, \'2n db. VibLai. 2o db. buzi kezmu es g.izd.isági eszközükkel) cs 2.) db. La totiLim...