Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu fájlokhoz használható szoftverek - A "Következő" gombra kattintva (ha van) a PDF fájlhoz juthat.

 
1.27 MB
2009-01-26 14:59:20
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
670
3995
Rövid leírás | Teljes leírás (156.02 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1864 016-018. szám június

Zala-Somogyi Közlöny
Ismeretterjesztő lap
szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből
III. évfolyam


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Nagy-Kanizsa. Harmadik évfolyam.
1G. szám 1864. Junius 1-jéfi
tterjesztó lap
szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazda.szat. tudomány és mfivészét -kóréból
Mircjrlen e tap UgaláMi p« f> frt. ; félévre 3 frt. Negy Nytlttér epy I\\:tii guiVtI 1 A beikt.iLiBÍ díj u a Lip
y ivcn július íni 1-tül f*d évre 1 frt "n |;r — ii kr. — HinUt/.^k r.* kezelent-t HUú iummU
ív..- minden ],.¦> 1-,\'u l\'.i-én i-s 20-i«l"ti etun^-to n t.ilnj.lnnoB kölfs-li .«iil.M8 l\'.\'tit P-.r.-rt l-»r 7 kr, , rgv a Ui\'i.U ItivftuKt.tc Kní v-Kíintíf :irn ¦ i«-rm.Milv.> a Kzork^zl.Wgho* kuU-r,
Elötir.ntósi ár postán Bzétküldé»s-Í ds Uídvhea lázhoz kor-dva egcss évre -vtárát .íz eddigi fermtállá fel tét-lek midíatt féí árun tiaszn\'álhntja.\' — kr. cs minden további beiktaLin\'1 rt f> kr, s bél v gd íjért 30 kr. fizetendő, p m-.í-Ucrai tartalmát illeti kuzhjmcijyek prdi^, iigy nrmdcn icvrlrk
Felhívás Sumogymegye lelkes hölgyeihez.
A kaposvári gymnasium uj épülete I>un segedelmével f. é, ociober hú 1-so napjára ke-szén lesz, hála ezért Somogy lelkes fialnak s mindazoknak, kik e szent ozélra távolból is adakoztak! Az építkezés költségei kerekszám 30000 írtra rúgnak, me\'yek fedezésére eddigelé mintegy 25000 irt~ajánlratott fel. s bár reméUeni merjük, miként miiednek e- szent Cíéltúl elzárón még fia on források nem, melyekből mindeddig nem csergedezett számára segély : még sem lehetünk oly elbizakodúk állítani azt, hogy a szinte 5000 frtnyi hiánv. további adakozások által teljesen fedezve leend.
De ha az eredmény túl szárnyalná is reményeinket, és Somogvnak annyiszor bebizonyult buzgósága egészen le is tisztázná az építkezés költségeit, még ezen kedvező esetbtn is marad egy oly elkerülbetleniil szükséges leiadat, melynek -megoldására hiánvzik mindmi pénz alapi
Es a felszerelés! az iskolákat, könyvtárt, olvasú=-éa tajgácaszobát, nagy teremet judokkal, i^taJofefepp|B& -a-egyébb székekkel én "tillvá-nyokklI^V kell ellátni, a mí körülbelŐl mintegy 2500—3000 írtba kerül.
E czélra még egv fillérünk nincs !
Somogy nemes lelkű hölgyeihez fordulunk ezért, azon jó és lelkes hölgyekhez , kik mint anyák annyi gsmd-. s szorgalommal és feláldozással ápolják otthon kisdedeiket, kér*e kérvén Őket, terjeszszék figyelmüket a gyermek szobán túli tágasabb körre is, nyújtsanak segédkezet a kaposvári gymnasium helyiségeinek t\'elszcre-
Főrjcitek megépítek a házat, díszítsétek fel azt Ti szép lelkű nők! a nagyobb s nehe-
:eb\'> munka a férfiakat illene- : a már elkészült i emésztek ieUzeielése kisebb.ele im\'g is elkerül- ! li.\'ilenii! szükséges kellékekktli ellátást a Tt"! gvcigéd körüleket illesse : leg\\cn ez a Ti ál- j dutt k áldást hozó kezeiteknek müve, hogy fiai- j tok örömmel és kétszeres kedvvel használhas- ] sák a komoly tanulmányuknak szentelt eme uj | helyiségeket, tudván art: miként apáik építek, | anyáik szerelték fel a hasat, melyben isten di- \\ csöségére, hazájok javára és saját hasznukra { i árkodra tanulni szent kötelességük és min- ! Jenek előtti íeladatuIOeszt n ! \\
Tudjuk mi idők mo^toliaságát, a min- | denfelol kopogtató- -ssíikségnek leövetéléseit; j de azt iw nrdJTjk, ho^-Símiogynakderék\'iiöí- * pvei, kik a mindennapi nnvagi szükségnek HH\'l őílfetíen^égét tapasztalásból ismerik. áron lelki s?.ükségtket szinte érzik", és méltánvolni ] fogják, melyek sarjadákaíknak ne vehet étére j épen oly mellozheilenek! j
Ezen erős hitben vagyunk bátrak e sorainkat teljes bizalommal intézni,esedezvén,hogy a kaposvári gvmnasium felszereléséhez nemes érzelmeinek magasztos gngalata s...