Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
1.27 MB
2009-01-26 14:59:20
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
502
3558
Rövid leírás | Teljes leírás (156.02 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1864 016-018. szám június

Zala-Somogyi Közlöny
Ismeretterjesztő lap
szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből
III. évfolyam


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Nagy-Kanizsa. Harmadik évfolyam.
1G. szám 1864. Junius 1-jéfi
tterjesztó lap
szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazda.szat. tudomány és mfivészét -kóréból
Mircjrlen e tap UgaláMi p« f> frt. ; félévre 3 frt. Negy Nytlttér epy I\\:tii guiVtI 1 A beikt.iLiBÍ díj u a Lip
y ivcn július íni 1-tül f*d évre 1 frt "n |;r — ii kr. — HinUt/.^k r.* kezelent-t HUú iummU
ív..- minden ],.¦> 1-,\'u l\'.i-én i-s 20-i«l"ti etun^-to n t.ilnj.lnnoB kölfs-li .«iil.M8 l\'.\'tit P-.r.-rt l-»r 7 kr, , rgv a Ui\'i.U ItivftuKt.tc Kní v-Kíintíf :irn ¦ i«-rm.Milv.> a Kzork^zl.Wgho* kuU-r,
Elötir.ntósi ár postán Bzétküldé»s-Í ds Uídvhea lázhoz kor-dva egcss évre -vtárát .íz eddigi fermtállá fel tét-lek midíatt féí árun tiaszn\'álhntja.\' — kr. cs minden további beiktaLin\'1 rt f> kr, s bél v gd íjért 30 kr. fizetendő, p m-.í-Ucrai tartalmát illeti kuzhjmcijyek prdi^, iigy nrmdcn icvrlrk
Felhívás Sumogymegye lelkes hölgyeihez.
A kaposvári gymnasium uj épülete I>un segedelmével f. é, ociober hú 1-so napjára ke-szén lesz, hála ezért Somogy lelkes fialnak s mindazoknak, kik e szent ozélra távolból is adakoztak! Az építkezés költségei kerekszám 30000 írtra rúgnak, me\'yek fedezésére eddigelé mintegy 25000 irt~ajánlratott fel. s bár reméUeni merjük, miként miiednek e- szent Cíéltúl elzárón még fia on források nem, melyekből mindeddig nem csergedezett számára segély : még sem lehetünk oly elbizakodúk állítani azt, hogy a szinte 5000 frtnyi hiánv. további adakozások által teljesen fedezve leend.
De ha az eredmény túl szárnyalná is reményeinket, és Somogvnak annyiszor bebizonyult buzgósága egészen le is tisztázná az építkezés költségeit, még ezen kedvező esetbtn is marad egy oly elkerülbetleniil szükséges leiadat, melynek -megoldására hiánvzik mindmi pénz alapi
Es a felszerelés! az iskolákat, könyvtárt, olvasú=-éa tajgácaszobát, nagy teremet judokkal, i^taJofefepp|B& -a-egyébb székekkel én "tillvá-nyokklI^V kell ellátni, a mí körülbelŐl mintegy 2500—3000 írtba kerül.
E czélra még egv fillérünk nincs !
Somogy nemes lelkű hölgyeihez fordulunk ezért, azon jó és lelkes hölgyekhez , kik mint anyák annyi gsmd-. s szorgalommal és feláldozással ápolják otthon kisdedeiket, kér*e kérvén Őket, terjeszszék figyelmüket a gyermek szobán túli tágasabb körre is, nyújtsanak segédkezet a kaposvári gymnasium helyiségeinek t\'elszcre-
Főrjcitek megépítek a házat, díszítsétek fel azt Ti szép lelkű nők! a nagyobb s nehe-
:eb\'> munka a férfiakat illene- : a már elkészült i emésztek ieUzeielése kisebb.ele im\'g is elkerül- ! li.\'ilenii! szükséges kellékekktli ellátást a Tt"! gvcigéd körüleket illesse : leg\\cn ez a Ti ál- j dutt k áldást hozó kezeiteknek müve, hogy fiai- j tok örömmel és kétszeres kedvvel használhas- ] sák a komoly tanulmányuknak szentelt eme uj | helyiségeket, tudván art: miként apáik építek, | anyáik szerelték fel a hasat, melyben isten di- \\ csöségére, hazájok javára és saját hasznukra { i árkodra tanulni szent kötelességük és min- ! Jenek előtti íeladatuIOeszt n ! \\
Tudjuk mi idők mo^toliaságát, a min- | denfelol kopogtató- -ssíikségnek leövetéléseit; j de azt iw nrdJTjk, ho^-Símiogynakderék\'iiöí- * pvei, kik a mindennapi nnvagi szükségnek HH\'l őílfetíen^égét tapasztalásból ismerik. áron lelki s?.ükségtket szinte érzik", és méltánvolni ] fogják, melyek sarjadákaíknak ne vehet étére j épen oly mellozheilenek! j
Ezen erős hitben vagyunk bátrak e sorainkat teljes bizalommal intézni,esedezvén,hogy a kaposvári gvmnasium felszereléséhez nemes érzelmeinek magasztos gngalata szerint,kegyes adományával járulni ifftltuztassók. Szeretett gyermekeiben s utódaiban jutalmazza meg az ég ilyetén jótékonyságát!
Azon szép reménységben, hogy kérésünk nem lesz sikertelen, tisztelettel jelentjük: miként a gymnasium pénztárnoka t. Bácsmeg^ei János ur, bárminő adományoknak elfogadására utasítván, minélfogva azokat Kaposvárra a most nevezett pénztárnok úrhoz küldeni kérjük. Mély tisztelettel
a bitposvárí gytunnslani
A keszthelyi ünnep.
Lí a kalappal Zaktüí-gye közönségé előtt! Őszinte t;ait"let sugározza írül e megye ertcrttítiíé-Rét! La a tiBitulot most n .i canpán s, xaogyc tiEztc-letF, dc-^z vgétiL kazs =• inelvnek testén
cpv tag, egy parányi rész ity nemes\'életerőt tan ásított, nera csak tn-ejebt\'n nőtt ezáltítl, dc a külfuldeJőtt íh fér.TCEebb lett egy Eugárral a magyar név — mely, hogyoai rümlatlanságában raostolia viazonyuk kösött ia megőrizve, fentartva — a Jizzfifiaeretet oltáránál nilnt a nap — lia bár áldozatokkal u éle-tet ad, melegít; ezt Zalam-\'gTc közrmsége f. nxájtlfí bó ÍO-én K^&ztlielyen pélű^EJio megltiataíí2.
l&Gl. Május 10-ke egy becBcü lap Icaz majd a nemzet jelenkort rajzál»an ts esen lap Zalamegjének etvitázballan dicsŰBCge ltLz!
Az ünnep JUtly . ly fr*nt r.rL])M n f^nl irt nnpnii tartatott, nagyszerű és mint vidéki ünnepély saját nemében annyira páratlan tolt, hogy megelégedésére és dÍEzére váiandnífBtJSrmfily fövilroHiiak íb.
De Zalrmeg)*ű közűüBégén kívül & ásombzc-d Vas, Veszprém cb tíomogr megyékből ie nagy azim* mai Eeregtetiek ma Kefizthelyre, mely heiy — a mlllt már máshol is elmocdvilii —ma Talóban nem Keszt-helr, hanem S x e n t h e 1 y-aarel órdomi\\i. A vállá a Exinhclrére zarándokolni keregttényi kötelesség; Keszthely egy hazai ezenlEfily vult e tnaí napon, hol hazafiúi kött-leseóg Tolt az áldoziHl E kötelessége hü. ieljeaUésében elaS helyen. Állanak u megye buzgó éa fáradbütlsn gazdát, kik imap ÜBinait és élveit egy gazdasági kidllitassaJ TBÓgTonsóbbi;"reniekBbbé ¦ tenni iparkodna-k, s éllikÖrToa egylet"tÍBxtclt elnöko Botka Mihály ur, ki teTékeny Bzellemével a nehéa idöviszonyok daczára ia az ogées megye köz3nnégé-nek ily nagy mérvhoni concentrálását az akadályok -tói tíbsza nem rettenve jirta ki. A nemes TiTmány_-nak "eUS apostolaként gróf Batthyány Zsigmond ur a törvényszékitek e napra kitüsölt rendezésévek, — nemtő angyalaként pedig, a tisztelt grófnak nej8, ErdŐdy grófnő — Zaiamegyo lelkes honleányát élén — a gazdaasszony i kiállításnak a sin te es időre tett tcrvcxéfiéirel -— tüntektal.. . .^..t-^—mi.— - —
nüsen Kagy-K^nizaaTároa lelkeapolgiaittakja l.kik mintegy 2QQ*gTi Teggetr 9 órakor kül&n -ronattrr-ér-keztek Keszthelyre, vi»a.-if nemseVi Jjbogókk\\l, élÜ-
„Marótli"
— Történelmi rajz — KÁN08ZTAI EEZ8ÖTÖL.
Halottak feküdtek mindenütt Bzertesséjjel, — óktelon vórea arezczai, eltorzított, öBaseroncsolt testtel ----
1526-ik évi aug. 29-én vivatottaz a nagy, ar. a gyászos, nemset gyilkoló harcé, — melynek boáz rohamában, a dühös tőrök fegyvercsapásai alatt, az egéas magyar tábor, az egész magyar sereg, szánan* dóan elhiíllott, elreszett; — az a harcz, melynek fel-felmerülő Bzomorn emiéke, 300-óv hoaazii kinoa vi-ssontagsága után is fájó sóhajt, égö könyet idéz borús érzelmei fölé, a hazáját forrón szerető magyarnak .. . valahányszor e nevet kimondja, vagy kimondani hallja :.... RM o 1; ác a."
Sok nehÓBj gyászos, napjai Töltik e asegény hasának, — de ennél nehe&ebb, gyászosabb nem voít talán aókaaem ! 1... ,
Mohácsnak tája egy nagy borsaaztó vérmeze lett,.... melynek .temetetlen halottjai lelket rázólag hirdetek, mikSnt amagynrt: „Hfc ogyonotlen-aog nahéa átka törte meg."
A meleg, piros.\'/ honfivérrel borított tereken, . caonttorlaazok közt fut az enyészet bús szelő !,..
Mint letartott mezíi flsorteaz&rt vjrági, mikot a vad\'vihar bossúfj fergetege romba döntve elsepert, — ugy Feküdtök vérben ázva, meggyőzeiéi! ttEOgyenó-Vel meggyalázva M o\'h á c s toré-nf Magyaíhonnak
kevéssel elább még hönBzereíem- b lelkesültségtöl lángoló, most, hült halott vitézi.
Midöna nagyaserü ütközet végbement, a a huszonhatezer elhullott magyar harezos megcsonkított hullai felett, a halálhörgések mindinkább elhaló kín-sóhaja közt, az eső aürü cseppekben megeredt, — maga az idegen természet is talán a magyart sirata.
Bds rombolás, — fájdalmas pusztaság bonolt mindenütt a holtak hazáján!— Elhangzott az utolsó tompa sóhaj is az Örökre megnémult ajkakon 1!
A török nem érkezett arra, hogy rájuk figyeljen, hogy a holtakkal vesződjön. Mit érdekelték Bt
már a halottak.....Kifosztotta őket mohó kapzsi
vágygyal — azután ott hagyta^jeküdni békén, nyugton .. . Elég ha megülte-; — miért törődött volna még tovább íb velük, azokkal a kik már nera árthattak sommit a kik-nok hasznát nem Tehette többé.
A gBemttlflnulelmaradtm-agyar"táoori-azerekéT fogadta inkább kinCBÓrt sóvárgó gondjaiba 1
Olyan sokat talált ott mindent, mindent, —\'minden az övé lett.
A szép „nagy n y o 1 c z v a n ágyat" *) örömrivalgás közt tovaszáílitatta mint sajátját, a ra-gadjynányokkorünájaként; s azután azt a sok szegény üSgjrar vértanút, ott hagyta az égi madaraknak — tometetloBy elfeledten.
Temesse el n kinek van annyi ideje! Ok nem érnek roal! ííokik tovább-kellett monniök^ — hiszen annyi -aojk volt az országban, amit elpusztítani földűlni lehetett.... . \\, \'
—-Egy lelkes magyar nö;"**) ki airatva^-férjeT éa fiát kerosé^Mohács torén a halottak köpött, idejött
\'} Liad Horráth i Pilma. •\') Láfld Jókai; Krönlku._
a csata utinacaendes vérmeaőre, e megTendütf amint meglátta azt a 5ek, sok temetetlen honfit a kiknek még annyi sem jutott oEztályréasül a világOD, hogy küzdő nehéz harczaik után nyagodni a földba tették volnffÜkct... """""—
Megesett hoüazeretö szirt, B mint bánat angyala Bírt, eokogott az elvérzettek felett."
Mikor mélyen éfz5, s sajgó fájdalommal, esiv-bol, szfvBSI megsiratta Őket, oly Bssintén, olyan igazán, mintha: mind, mind akik ott feküszhek, tulajdon édes gyermekeirkedves magzatai testvén toIbS • nak—míg Gszfürtcin a bánat sötét hollójaHlt,-tÍBEtes nemes honleányi arczán magaactos elhatározás szent tüze lobogott... * "
— Mind testvérei Toltak akik ott feküdtek,_hí-szen S magyar honleány, s azok a vértanuk, 1— miűd magyarok! !
Hazament,, felvette sötét gyáBz rnháját, — -hogy olyan legyon a ruha is rajta, mint amilyen lelke-bi* nata — s sötét búval Botiét gyász-ruhában, könyek között járta körül, ssólította fel aa embereket, akiket még itt-ott előtalálhatott, hogy gyűljenek körülöl.:..
Mikor nagy bajjal BnégyBií*\'1wa._bjar\'iI._*) ÖBszo kernsgoíett, — ásót adóit mindaní6rk®^bflÍb maga eseiédjeivel "együtt ü tSmegnek élá.M állván, hallgatva vesetó Mohácsnak gyiazoa vérmezejére a * Csapatot.....Asntán kikereaett/egy^oaép titstáa helyet, a tulajdon kezével jelölve K *gy nagy négyszög téH azon, megtetfé^^S^á^ny^^L^Téiistatte, Töíldbtm. - _ ,
^ Miköi^kivöU jelölve a iér, húson fordult a kő---FÜlütto álló emberekhez; \' - -
—;_AÍBTik\'meg est a sift a szegény magyar vér--ianukndk _ , ¦
Ott dolgoztak napestig izzadva a munkatok, b
/•) VU4: n tÜrt. ~
üli §>
-^Uaa deróF hazafi YlassltVAnlJ ..ppftirmcitorroL Urv a Muraköz-lelkes. orldmb^^M^V tq» itt - - -fiSvUelVo, esunaa U^-T>d^8.maradt.ii*g> rfc*
^^^^¦Wl™ri-cle|kv¦í,¦^É4,^B^,í\'\'j?,,,flí ",a\'™5r
"^marródikar jB íoailVanyuVtotlom, nem-a
lenne a kttlönOaeif g«ddazali összejövetelek biztos BikorcreDÉzve-a incgye nsgyságiliia alkalmibb link gazdasági egyesületeknek j-n.*-.!-kénti fcUlliiá«U felsőbb jüvft|,ngy«lB mellett L-tesiu-ni a-éíiakifftve nsmiban *íitói, — íiaziu-ttí úriimuukrc . 8«TgaTEix, -kegy a" megyo Imiiden vide^öTlegin---" kW* STKza közttgyei mint oly nemes ht-vvel m-gaaskodó.mél.Vűu tisztolt gazdatiszt, osztály Jelent m?g k^zilniaialibaii cz ünnepély un. . . _déleitJtti órák, a rendezők részéről a napi prögriimmnak rendezésével — á^OfiSiuvg részérül prdjgjt sok látni valónak nézésével, majd a feflj.\'gy:ek4inuzá*ái:»l- -teltek cl.\' .Kfesaa."! mondom, mert annyi látni v«iki volt ilt,"hogy_si)k embernt-k Bzájn helyett jrí-mc is cleg volt arra, "hrgy -j v \\¦ lakjók, azért aztán Yull olyau.buzgó bnznti a kinek a tulajdonkénem evés egész náp..n T*,t ülii; jutott eszébe. Pedig is — épen n>4l<*sleg e k.\'uiiliiK n^J ki is akartam cm «4 ni — kar vult a t. rendezőig"--* > ^ahnnely tírrös" clkezvsröl nem gimdrEkmlni; teli \' vdIdb az uiatincé diné.-, va^y akar table de liaur ; mindegy,"üii tt-iu.-igimn.ak UrnjészeU^ hogy nem csak iS,\'^irhFa:»~t~T a 1 V, de a frjénct ía u FJA-s\'
B n 1 szereti. .
___A szemle, m^Iy n FeEt-jtjos palota egyik füld-
"f szí ntT-\'-inárvány ózott teremében nyijt; a bulépü előtt rend Emili ékes szinnb? v.dt. A négy fal kürül a leg gond„sabb kezek műtárgyai, apró -edinyek, kópnk, b egvébb fényűzési csikkek ÍzIcíhs kirnkatuktiao es al-Táriyokgn pompásuk.* Legtöbb volt azi-.nb.ui a bázi Aapka és —jíif>tt«r"t~-A"fciE?i tegnugyöfab l\'erliáimk Deák Ferencznek ciíy kézi farag ványai — né vszeri nt, egv kalipáesnt, nv Let a nagy férfiú évekkel ezelőtt njepycnk egyik lelkía úrnőjének ajájidvkuzott; egy: Türjtvjiiezövárosi p- IgáT volt Bzerenesűs megiiyei\'h-^ A mellék termclmgyjkében linnm borok c_a jk\'t\'ót\'c\';, n másikban len, kender, vászon s fejérrnlian\'-nifi-k, a h irinadikban zulitaég, vaj, sonka s fgyóbu ótoluo-uiüvk vult:ik ingerlő helyzetben kiállítva- E» a mi még ingorlöbb volt, az egykori Eires gróf Festetics Gyüi gy kert árnyai között disses sátoruk alatt a megye fúbb rangú hölgyei árultak hideg ételeket és Fris-títüketj^melyck a~Izép kezek által nyu^t^a. a i.ouü arivek-TjubogáBllVmég caak akkor fukozták volna a netovábbig ha, — szabadjon kimondanom — a íüvárta példájára csókok ia áruitattak volna! "*""" A gr. fcateiícs- udvar óljaiban felállított nirg-ruí lovuk köz&l a főnyereményt — 12 db aranyat gróf "Festőtics Tasziló persíai fuj k3t éveB müncBikaja nyerte, mely nyeremény a szűkölködők részérő a rend."hÍxottraáoynak viBszaadatutt.
_ IJélutóni 4, .Órakor; jrelte kezdetét a kesztli.-lvi kegyek- felé^^Kulatnnigglnyulyi-BilE-gyepena K>-
_I-,TCLLBÜuy.-^10-kx.űté* mcyráílapitoU belépti jegyeket
mind«ikÍ-%yokczett irrinél drágábban fizetni á hzü- 1 kolkjgíÖk Javára, — és nem csalódom — ha mondnin, \' f. a lóvcrsnny vsinhelyén a korlátokat cs pálvát \\ !000 ember fogta körül. Nem kis erőlködésébe ke- , Tölt a rendezönegnek á aük^aig^t skí-b betolongáa- ] ^oJ^igBzataiiroi,. »ftharot^.. rRndheíijieÖe.kar-,-^ har-
-Q-gy agy szép űsmzeti múltra
- midiin a tornák di-
li toltak — onileüeztetonow. —Éfdokes volt -mbPESiatt ^^^rgirrfitk vorsenyét látni, melyben a főnyorö Inkojr DW-ló e-
HÍt lSÍ« n sobe, nlp:.l .adg-M^ ^ ,-stora-v.a ceibós tompára kettőt h*ul...;u<..< ¦l\'irrant>,lt.
A ház"! s])crt i-sak iiv-t >¦ l y. ^\'f*\' ^
által, mJrt a nem-m ver^-nyiuk in i miny.^", m!\'\'\' személt Hgy«.óg( mind bereudoze. ülul k.tünu n m:itatt:ik mei? ft magyaru.-ik lorat-.-rm- ll.-cgei. M lovar.-k b\'e^.s nevel és illeU\'-l-;/ a üy-ivke ri-ízint „,.ir e l.t|...k hasábjain, ngy m-is l.i].:.ftn k,>zo;tctu\'k. Igvjirok" tísztelt iieveit ezúttal nen. ismetb-iu- ..
\' Kste fcityca •táiittevigií.iiH a f.-g*dobun Cö J° kedv. vir.i.hig. " "\\ ,. .
V nap i.sszrs wrmvv.vi t-U\'^u uz aih.iai in-Bcp,z-nved.,k javam bejut; tis/fv ^4:tiu!-:i mmt c/i^.-i^ éTteí.üh--m -- 7—S""1 f- r ntra o. e. t I-.
A ayerti -ursjcgy«k sí;im.-ii l:ii\'Li;»>k \'"..n h"-Zült-\'tni r.\'-tulrllvltvk.
A. lj .\'ii 1st. n Mik tly.Mi aiL-n n.i;-. l » \'J; \' ¦¦ "
z;v[ii\'k
M-nl-Liííl.\', május li> án l""\'!-
¦--Tt 1i"I.Y VH Ti-11.
T.,jv<^ \\ kercökedáaábert . - 4 ft 9u kr
l.üw Mór kcreskcücsólian • " „ -0 „
ik1 li.-^nernö kercakedóaébon 11 „ i-u „
JJap..!.!- \\. kr\'i\'t-skeiU\'iebcíl ^ t* i" „
OBBzeScti 201. ft -iu kr
J \\ \'
-.ajita-íiyargnlo -orlovaro^ doIinTakjaj oly képbo |
TJépünnép Eaposvárott.
Máj. liava lü-án lart-it\'-tt m*"g a nuij^ve székvn-rrpában első népünnep, alfnkii fKÜkűlkudő r.iku-naink fflsegélésóre. Forró köszönet mindenek elüti a esékvári\'S Iflki\'s küzöiiívgénok, mely tumpg\'B jelenlétével n-ni esak az ü;ii,.pt\'-lv m-^uriíiMásat U.¦/.!.:¦, a kiiítFÓjíekul íiuU^von, m .-ll-ifT^ is azVp ] ald^zát-\'t t\'.\'tt ncineB Bzivasegt*n.-k jeU\'tll.
Az üiinepélv d. u. 4 >.\'.rakur vett" kezdetet ru-->-zs.irb.xések k..2t"a városi sétatéren 8 tartuti esti fel ÍV óráig, miduu A nép_vigaí<.m flváltotta.
\\\\,lt az iiniu\']«:n lófnrtatás, gyal-jgfut.la, cliir.é-\'zer játék, jutal.juiert faiuaszaí, -stv tü/Jalék; ezi-gáuyzene, dudaszó, verkli, l\'aprika .láncai, cz-igany-pecaenyes a mézesbáboa Bátor, ezukrász stbr stb. 20 krért a nép nemcsak élvezett, hanem élvezve adózott is, a nélkül,. hogy anyagi órdokui sértve lettek volna.
Az ünnep kiváló részét, úgyszólván : fénypontját képeztu a lófuttatás, m cl von a pesti gve]»en is Íb-murotua aszalói lakosok lettek a fönyertesek, és pedig Bíró László és Biró József, 5 éves pej men, es 4 ÓY-ea kanexa pej tövakknl. Nyerlek egy-egy db pb. aranyt. A harmadik jiitalmat, Bzint" .-gv .fi\' arnnvt nyerte Tóth János ÍM éves szürkéévol. Ktllőn jutalomban részesitetott fÖiapán ur ;j méltósága által S.irkózy Foroncz, ugyan kapusi lakoe, Li évt.-s pej hi.--róttj éveli A jelenlevők a fultntókuak a n vortum-tiycn kívül Hei-kentu borravalijkat is oezt-\'ttnk, b a uuTte-si\'kn rán tijbb mint másfél gzer cgytluiáil álló kuiuit-ség által hurrákkitl fogatltattnk.
KijBzíJnptet kfll itt mnndanorn a derék gri\'.f Niczky liyórgy urna):, ki maga \'A dl> .•». aranvt áldozott a 1 uttiit.isi\'.i, s a dőrék palynbir.ikiiak, kik Bemmi fúradsng&t-ní\'m kíméltek az iinm:pi:ly cin\'.-lésé"brn
b^ptt ai lUúlj\'b kuzlcndd feltlladakozásokkni e^vütt 234 ft o. é.
f-lhiváía k.,vetk-zt.-i-n,
.rí,\'. ,!r»al A-Bog^nn a lelk,-S
QdiigW*«rii .i*s*.»«^4^« U.**aánt bokí»14..U lo Irt
"i-t kr o. e. lfU> kivansac-al, íiogv ezí>n usszegei a .Maí\'vnr n-azdaaszszonvok egvlettnt-k- küldjeiu Fel
IS t k k .J t Tt Q t 1 8
N^pló- t. sTrM-krszt.Wgehcz i\\\\ is küldtom atadas végett.
Jövedelmezett tehát a nt\'püonep a költségek levonása val\'\'mely a tok. inség5t:gélyzü központi bizott-niái.viál iii.-gtokinthcti)} 1>5 frt o. é. és lZ db aranyt; vagy is a l\'e»tre felküldött usazeggcl együtt 200 frt 70 krt o. é. és 2 db cs. aranyt.
Megemlítem még rgyuttal rani lapunk újdonságát közt íb o tanti ható ezép ténvét a székvárosi polgár ifjúságnak, melv "vigadoz-nsa közben sem feledkezett ._múg a jÓBzivüséget gyakorolni, 6 nz általa rendezett majálison Balogh György felhiváaára. 18 Irt o. e. adakozott b küldött bo hozzám, mely a fentebbi nép-ünnepi összeggel összesen 203 frt ^? >o- é. és 2 db es arany, általam az ióségsegélvzési központi bizottmány pénztárába letétetett.
Köszönet azon~ft.\'lkes hölgyeknek, kik az ünnepe iyro pénz adomány Dii kivítl még kijátszásrn való tárgyakat ía küldtek.be j igy p. o. VisBy l\'álnö ass-szonyuitg; gr. Teleky Láailó mollkópét; egy ivópo-liarat: ket pori-zellán gvertvutartót és egy kávi\'s eposzét. L\'anHíty ImrenÜ ;ipbz. egv liáziülpkát. Németh Antónia liisasszciiy egy levéltárczát.
Legyen, köszönet a megyei és városi L hatósá-goknak+melyek lintliatós segély nyújtottak, h az ünnepély jó kimenetolúro mindent elkövettek.
t^gnngTöbb köszíJnef pedig ai áldozóknak, kiknek rvszvute nelkftl, psekélv erőm éa igyekezetem — ezélt érés nélkül — higanyára olporlottak v u 1 o a.
Kelt Kaposvárott, máj. hava 24. 1B64.
— ROBOZ
__~«tt=áo]gwott. velők a nenws honleány, tulajdon kis
- keiével JiSgltvén egyengetni azi a puha földet, art a ^yéráztatta földet, mcly_o magyar liarczosoknak nyug-~ bolyét adandó..\'
_^srKatfi kéina "mogvolt ágya a ejt
¦---7-—a ¦ --- -vij- •• , o nílnt óriási
üregotrásrtott cnyéjuuitos setét, mély-öbléből. Azű-
*,_ tajtbolohordottíkegyenkénl azt a sok, csonka bullát...
8 miganohés gördngy,mogüs halommá domt or:ilt, a nya^uTJk ,pora falett, a nemz^tnok h.«g.\', l^nloi-nya, égöj fíjö könyü sáporival besaentelte őket.
............V - — Nyugodjatok caeadeaBn^>airb5ii-J Legyen
-kunnyü köblötöknek a. szent hasa földje ...
-:. , JLjyV***1™ tábla bolgy-novétazázadokon il-_ "tál fenntarU a kegyeletes emlék, s valahányszor Mo-^«!*f*%kbejtttr>eBBlI5n, hogy eflJünkbű &e jussoií _.-i»niak. gyászoló" őrangyala rrá nemes honleány": özvegy Per^nyiné... .
• ; f «*CTi Arlási siF-tcíe-VbTí halottal. A gondos honleányi-¦Keretet eliomettu a mokáest hősöket. ¦¦t . Oh de mctüiyi halottja tntt még a\'szegény ína-.^CJtópn^^julomniA váltaKón;cgé.í-don-ántaU Részének viralo határa, airhaldmmá a Duna és Tisza -Ttöiottr tér 11
.--^rj "H/t a töTjbThalottakat ki temeti majd-el?l .-:-r>.; ^ Si űzné azokat mind, mind eltemetni H\'"
^*,!in tudta hogy merre, hová lépjen. Mindenütt nyílt üreg, mindenütt a mély sir áBitntrelójo. — íi olyan könnyű, olyan véghetetlen könnyű volt c sírok fenekére jutni 11______________.
— ti z n 1 e j m arn a török szultán öröme mámorában rablásra ezahaditá fol gvőzt^B Ber-"rét.. Mr-hettek dúlni pttaztitnni, a mecn; noUik t\'lüuií cHnt;-
Uugjr nagjf oíiipnlLkbon---- „íi z o b n il ¦ r a b U aJ
^«lV»-nftSFtörük tábor bzítüíva "engcaveT--
Egész Mogyororezúg olt állott előttük. Olynn iiópvolt, olyan viruló szop, azaz áldott oraz.íB. Síi*, izcmtt kaliíztól hullámzott a róná. llagnnló halmain nohéz OEiSlUfQrtUk alatt hajolt moga túlterhelt vonvig» > jiz^a gazdag ild:ás,-az a garilng termú., niely n folii nofonok dua oraWat Ígért, oly kedvet oly vonzóvá tetto ezt a földet. 1
A pórnak romónyo nrcziiin ranaolvgntt, ha kii-rültokinte gazdaanga között. Mfgáldnttn .2orff.lm«t az laton. Lvok óta fonvóny volt. mir a fold • azi-B«runn nérto "idoraányit I De n,o»i mintba a fold kdrpo Liat Jcartyoteíadni, oddigi mnlaaztáaaiért,-aldáa bontott el hegyet, völgyet.
Mllyon holdig volna a nóp , ha megérhetni ...aj,t azorgálmn gyamöleaót, arait n töjnú.zot oly gazdagon nyujto fáradalmniirtl! Pedig ft .irJ.U.K.i ¦nar c.ak a^arlSl várt,,\'Z. , „ aMlöhegyekJn hótok, óta válogatott érett, pjro, farBiljjf, ii,„|„-á.„Qrit.
gyermekeinek 1 ! . _
--K\'i^JO, J^iig-^JÍh-lnigd^ratiiríf- - ~
A ljnl.ila halál, vórbomártott kei.il-embertcatot, omborólotetl
ra& r\' tak~ Waz tl^P- ¦» a i&, azOlotor-A. toroké —Azé-S hívatlan fazé n rómülotca -.onjüTTottdégi, „ki heta, hagyjabizton T"™?,;
ninibez cank hozzáférni idílt kaphatott; mintha a dúa magyarföldön minden caak Sz övé, az övé volt volna.
Szabadon dúlt, -szabadon puszJUotL Xűm volt "aki ellenállni tudjon.
A futó magyar népet, ha elórhetó, rablánezra füzvn vitto magával tnvibb, a midiin már aok gyűlt öaaze, yérparancaot kért a kegyelmes szultántól, a "6J syilkulta,—ugy. olte meg tiimegeBen őket. Mért-földekre futottak a török elöl lakaikból nz ülaözütt
mind
magyarok; — do azért mégia Bokát, nagyon sokat utolért közülök.
\' i?zíll^mber harmadikán jöttnz olaö vórparanca. Ekkor már volt ötezernél többiogoly a-török kezében,
A négyoz-oc férfit kordra hányta egy tömegben
A-nök, azok egyszer aznhndon menetiek, megmaradtak ólvo; do mit ért nekik nz a gyoazos, nz a
calázott élet, molynok megmontéaoért a váltságdíj halálnál halálosabb volt egy mogynr nőre. A halait százszor szívesebben eltűrték volna mint ez olbocaáj-
atiat. Kérték is, hogy had hnllmaoanak meg.....
Do a torok élni hagyta Ukot.
_Pedig ezmeggyalázott, fájdalmán élőt. ami nekik maradt, cBak a sírba való I ¦.
, , A boBziis ozmnn-had, inn\'.t két részro-oszolva folytatta.a rabUat, amit nlöbb cgyc\'sTfttm-kiizdja. ..
Jobb íoaz igf — hamarább\', dl)lthír"ronthot iszonyú dühében.. ..___ \\
(rolytaldaá Uövctkcsik.)
- -.--=o—a—-TsyUrsírtkuBor—
. - ---^«ni^Hirli«tott íj niár i-magyar.,: ntortolyan setét .iv?IJTIM\'-\'p.i«:Tplt.cBÍiiük láthatára, hogy jövüjiSn — \'~—:^l-\'í^\'^"^y J>"»ly«* «<Sp jöTSr^melv ezelőtt > JiSiP4 ""íny derűiében-- tündoköfiT-most caak
~\'_^Kr\' "3r\'"viUE"* vira\'i"as«™ ií\'«zott
«0 G7
A szőlészet köréből. :Vfrt kell tcnm jumrtM humtpbnn
A leesüggo venyigéket Szorgalmat-san karró hoz kelt Uuluzm.
A mint n trrraÖvc-asznn a filrt.ik f,,]nim\'*i-h<\'tök :.-ii\'niinl megkezdem!" a (fionk H . i 1. >. i-t y n • v l ¦ ¦ t.-t.-ndujc a 6Z(.lonuvr«iwk. i.ii.r.-t i.w^ n-lku í-1 nero mtiliiK/.tlwU. 1-, tücgvri.l m„r t\'frvuz\'-r sz"U >\' t.-»m, 11. U. ,s. K. Iet.i4.l-. Gzam. L\'-l 1 ¦ tnectn-MMl-m Mi vub\'ii in ej; .g vszer. Im-j-v mi i ,cn nll a miit. "nn: |.<l»ü lürl-Mi lulul Mvgini^Miiik l,v.|.-t , L. Ml|
• kl*/.itm.--nvert d. oki. Tm uaki-i.Tt il. oki. K.Tknpnlv
v Margit k. a. Bzönye-Matild lumpatalczaört «1. <>kl. Uft„.l, Uúv«r.i Löirt I .11, arany. Kajky
Laj.pnpliiiifTt .1. >\\\\\\, »i.r.iü«\'»B TcHm k. a: füírgü b\'%e.ll,\\rloort d. oki. Hív. Sv-tli lWtnlniiná pnpuch-ert d. oki. l-rajicr l,ugeni^ ialkosureit d. oklcvól-Di-rvarn.il !.i<zíi tc. :\\. p.\'imb L\'v ;iv. ke h(-rl ¦!. -dtl. v :lií -l-\'i.ii. i L. ...ez- k:«nvkc.-! ! ,[i. -i:.,!.. < J
tfi-ü ia k-vun, tank azL-ri, mivel helybeli, bir íapnsz-lüUtl&n a i-pjrün bcmmi zenekepessüggel nem bir, utóbbit inccvatamt un. Az elkeseredett baroz azon--ban nit^ f.dvik, a kiueveztclua utóeredniényét még nem tudjuk.
EUGYEIUY.
d.
L.
Hírek es események,
¦Blp.1
ük
elolt.
A kfl[i«l»M (..fJvlJilr.i !• liei. v,L\'v.,/v..ii arr:i, Imi: v a t„-U melvun ne v.n\'a&btk t¦ j 1. ¦. I-ei\'ak anmtra kupai ni. b"gv » jMz. kurta^i-r,.
A ezölüliek ..¦]!•¦ íl^P-eit tíJZPtej.,.,1 k\'ll iI\'liaUr„ík H o m!,vx fai*: Pb al. Il .. i I. a I. r . e i p ni !1 : p b i n * K o,- I, I i i : t li I v 1 K 1 „, _s rjik 1 l.i.
;..inaljam tamtoi:
\' vri!:iM,int a Wri.lo \' j lett firünbanm tt j bau áhítatra perj-: nem, fogfcknrív k
l
1. kr
k.
iik.
Ll Uu L \\ l ü\'t a » "fra sz lo lit-t .Tvvs t-kct-\\ npru f jk; Barg/if-ket-;. ba
ll 1 U kl il UM U
tl.
k.
az
el.-
alo,
lor ur i
f u -1
fi LTV e
11 • ! v
Heg egy „helyreigazittss.
\\ a!ífsUjlvftli;VP. május ;\'a-cn
Tekintetéé űzerkeoztu ur! Tubt.lv \\u
_/.ata-t>omugvi-Ki*s;t..ii\\ - m tinkataroa >: > egy zalai-^erízt\'gi sztii btnilaU-t irt, meTvi:l iü leicmtl l\' 1 ¦ ¦ 1 vakt¦ itík. A ] ,v i k Ftambnn p^dii; Egerízeirrnl -lobben- ezen sz.ti bírálatra i\'gv reigaziLibl- utak. a mit azime elül v jb ív. u U . A rendbeli uzikkrul legyen szabiid nebitnV ezobul szerelv nn-cj- gvzi sunk- t i *nnck becses, lapjaim jelentni. Mert nu azt tíirtyuk. bocv a hírlapíród: i\'lvan nvilvanfiB ter. n nrivtTr; minden joznn eftti ber fel van jogosítva nzot eun!i,i i.tvan esetlj-e don azt éppen a n vil vain..esftg n rdüt;e kívánja. A i \\ itni.bcag otívik fouvdek,\' u iHvlt.invvrbMtg.
11,1 l\'Zt \'^.U }«-íri-4l Ul.,Mi;t..i .í.rrt
t hl feli in g l 1 li 1 i il
n v 11 vaiM<EL!ig*i rai::i k.¦ !•• I • <;¦ ¦ it: i t l:"ti i t"t. í : ¦ i• 1..
¦. -ajpi.-;, üilaziijtt ai^a^i nu^keti l iL-m .--v tnf...ri.ft!i küzdött--¦l, - ¦¦U.o !¦¦¦lvta.it eiii: ¦¦Ivtatva volt a asKüuklati 9
kén
^Tyaulitul
h
artxuban íiz u :. kik a r,:szl. !\'"-b k u l ií íj í m f\\_— mei rodai mi v t ta f-gy
¦-1 — az elhnnvtban láttak megszemélvesitve. O vnlt iZ.-lo|,-, éltető lvlke íTBŐn egvesülctoek. mely Vesz-n in cfl /-liiraegvének fco«kartatott anvagi erdekeit cük iigy. akart bcleccvezrii. a Balaton
cuba
Ije.
| . b l LlU
¦ii-kviiv kari vh.\'i .-l:v Lur;..i;..[--iii. h; njelíelt s kert&ii; r..i.dulk..tu6i.ak
^¦L..imokvt nlv h.
^ 1 rj
(f ll
\'-.( i; : Ma ki nem :r
t Í.:u a ku(. :
:.. : küínl
1 ^Ig
lüüafio-igv Za-
. . boi;kai r.M erdü-ifiia uilen-
\'irmfTirt a IfginTebb tzrrtttrtns-wgb\', .i Ez^utf^encziek tomp-ia misén Neuüicdlér Síari k. a., lesen énekeltek — o mel-hfír-dvjént-k varázsbangjai való-fitrk a Eene írást — «gy,-mirit a. ipnaeget. A kurmenet díszét emelek varostinc elüljaromak Jelenlylt*. :mc, karorrasá^-, a tanuló ifjue^g — f<-h*;rh-3 r,ltj>zntt ko\'szorús kíe 1^-aovkak , nemiiül-.TiUjn a czehek kepviselése, saját za»zb-ik ftl-itt. A tarnctk-ibjrKCBvk. n katonttfiAgál-; ;«! íct: diK?! íves- fc. szüít-7 emelek az ünnrpélvt. A mi . a .\'. : - .m liszt" í-t-,-t illeti, r-jfinlarank vároeunk ! ti-j: irvii-%k — t-ni\'f-k ti Üjív^-í masfrkfvá — éspmii-j It .-Jntnek Ma. I.i-gv kantorunk kyt,;lestű66tk minden ¦ ] íiíLjrvwUi. unr.r|.í;:i - ugf kuluDusebb üanepfeLvt-ken ií. íi;i;is luittt rt-ndezni: ehtz peüig qiiÍb ocm Dzúk-
bc^es — íaiaii.-iiaíirozoít Dj^cjmcs -_____________
?2. rt-belyWlt "tsraehta tecipl&mb&g—k-^ddgnT--mij. 24-eu Ezt-p ünncrtelynet voltnnk tanúi. Emlékéül annak . bogv baro Slontefiore Méz5s_ur tavai, künstantinapríLyi niyaban — hova &!í_faí^öiBüfiainak erdekei hívtak — varosunkon keresztül tttazván^itt 24 uráig íd-zott — es a templomban imáját vtgezte.
— At izraelita kosonEeg egy magyar, német és bé-bftí fakrasökkai ellátott pompás einléktábUt kéazil-. tl-teti. Esi-.-U-Ei«k l(4-rj4ez-írÉ.e 24-tn Htléi^n^k 4=Gapján
— egvluLZi szertarUisBal ment végbe. Ez alkalommal dalarái\'.m: ifi kozromukudott, b ralv^i a keresitény tüguk is reszt vettek — a derek Izraelita közönség- .. tői egy köszönti iraroT taporr: A rabbi egy igeu s\'r került szónoklatban az ünnepeltnek, mint a LBÍdóBág, mint az egész embíiriseg kurnl szerjy;tt^demeiti^el-puredta. Az ntobbi "^trlodi philantropiai tettei között
J oJíilitet-t^ M.oirtcfcH--s uIoIeo, az az marokkói ttfaát, a I hol bikerult neki nemesak az :ir atlanul bebörtönzött | hii5orBns:t megszabadítani —banem a szultán lói az 1 >,ttai\'i itruviiUk tp k>. r- szter.vck teljes emancípati\'ü-
:;l
ío]p..llii JllUllI
tir mint vu:ek:
il.
..k 1."
elv
b.-hu-k : [.?) Z\'jiief-jriiek : 1 .ibt\'lv \\
a nvilvauosí^jH embero leven, rsali t Iit> Bétrénckv/^P^pVe^t. nndyn a calaoperpsr inuk iKlífl^fíi-rut nem egyszer Imlas dicsére lekozetl az alföldi szűkölködők nevében i iecb iievi-jt iToztmb¦miiBra juttatta.
h.llcnben /.ala-h.gerHzngrol „lobben bogv az elismerd megODilekezcBt meltnnvoltük v.-iitaj_ ok nélküli ganisoledássnl 1 uboly \\ictor umak őszinte jó akaratját r q s e i u I magyarázták.
Jli tehát, kik Tuboly Vietor urnák a Zala-So-mngyi Küzlönybon irt czikkeit két év óta olvasni iü -retjük,- Bzükaegcenék (ártjuk védelmére eluioüdani ; hogy ml az általa alkalmazott határtalan kitételt épen nem találtuk ntapintntltmd alkalmazásnak. H"gy
Ezorkcaztü nr a lű-ik számbani csillag alatt Í g o n b q 1 y e b o n m o g f o lo 11 li e 1 y e tt ü n k. A ntÖbbekJ által extemporizdlt endentia tehát — nézetünk szerint — oz úttal nom ütötte! l.le az sem ütötte ám, hogy Tuboly Vietor ur hibázott volna rmidön át, műkedvelőket színészek módjára megbírálta.." A műkedvelő éppen ugy mint a azinónz ha közönség elé lép, nyivános tettel cselekszik éB a közönség ítélete alatt aTP1 éa minthogy » műkedvelő éppen ugy kiérdemelheti a művész nevet, mint a művész maga; tehát a műkedvelő éppen ugy nem mondható „kritikán felülemelkedettnek*\' valamint a Bzlnész. Ezen állítást a mélyen tisitelt zalacguraaogi raükodvolíi úrhölgyek és urak sem fogják kétségbe vonni.
így s feLhozott érvek nyomán láthatja a, lek. szerkesztő ur, hogy nekünk szükségtelen azt tagadc nunk, hogy babdr-azok, Jiik Tuboly Vietor urat emiitett csikkért ártatlanul bántalmazták „Többen" voltak is, így mi is kikjuboly Vietor urat, mint irót e tekintőtben védelmezünk maradunk é\'s vagyunk.
Többen.
1 i) i
t-fte,
l
il t lu U s g„, _>Bulot a jnlenev rl.\'jf ¦gL 1 liti t ! t mep : f hol a közjó clömo
EZUkFl-gek.1. I t-.r.,,
1 ülczrl:i.-k !..
í t:rj;rien ideig, . s t minueuL tr ot :ditasa a jclcsnk . 1.14.1 vi.s t\'bzmejtt :
ga.dafa,
!i"tti* mi\'g,. dr- -íz jJt.ila kibititt-tt ni hritTiai; i gv ezebtr pivendotien. L alal.-s ágyabtd is küzdött a k-leknel;
t !5 klc-Zh
rever es í\'r e ember r. történetil. Az
i.i/Fa varus rugieeg-i knzé tartoznak a i-EBburger hazak elutti hidak, melyekre ha i lep. majdnem ugy- cselekszik — mint ¦g iBmert. Bohajok hídján Velenczében. \'gvpár darab korliadt fadarab jnt\'Itibb
• lomra niog-A jé bifzji-
V. hó IJí-án d. u. tettük öK-k nyűg hidegült tetírneit n relsű-- temrtöi^R liiilt i-i..[iia -gvgvel ifim ót k •¦ vr ebed-\' tt az ¦\'¦ t.il. liéke l-ngien p.irai ídoit, s tartsa í jóknak szent visszivemlék-:zése. melv lelkesítve hat.
] b kuvtt-ndo ptldavnl járt előttünk
helvét talalhattír volna már rég, valamely szegény ember kályhádban, legalább neuileune az ember életi vcszelveivp.
a Sajnálattal kell említenünk, hogy tájékuo-krurkét intelligens ember, egy mérnök és egy gaxda-tísít maguíbolyodtak. .... -
I A A kanizsai réten — küzelében arégi várnak
— hidat építtet a vasúti társaság, ásatások alkalmival Cübb nagy ágyúgolyót találtak; ha e téren helyenként történnének ásatások, vagy építkezések — t átM-rlvp a ¦ számos régiségt tárgyra lehetne akadni.
1 * _\\ ^emoeak nálunk látjuk szornoru kéoét az
.Jegyzőkönyvo a gazdasszony! tárgynk birnló válnsztrunny únak.")
Csosznyák Olga k- a. asztalterítffért 1 db arany. Coeaznyák Tor^z k. a. gorabostö vánkosórt dicsérő oki a vél. Qorger Irma k. a. két db tájképért 1 db ar. Gr. Batthyány Ertlödy Janka pamlagvón^Oöért oI.áiis rendtTdlcséríI oklevél. Gr. PesstÖlich Slária k. a. ós .Fábián Róaa JLi_a._ágy8zíínyag4ri. 1 db .arany. Gyü-
. r. 1."
Mohács, má
Pünkösd második r.npján a b a Nepomuk sz. JimoB tiszteletért\' éveirkint szokásos Ünnepélyt iMili\'t m.\'gt.irCitták. Az idő kedvező lévén esti !5 óra tájban puska Cb taraczk durrogások közt
Dunán raegkezilödeitt az ünnepi lyam zavaros tükrén száí mcL úsztak alá, a malmok mind fen
CTtvn, n mnlnárrdc -pr-dr^ n^ppant-néptönt^g-ekitt fel---gedte m<
pes esaládját szorgalmával eltartani s a mindennapi FxíTkséget megszerezni — hanem oly országokban is ho! sem a termés kí nem veszett, sem nem volt ttgy^ujtva a-sore-kesétőlíointa-mienk — szolgáljon például a következő eset: f. hó 12-én Regula Bédfrg k_ -l\'rágában lakó czérnakereskedö, két felnőtt leányával odahagyta lakását — b délatín még a Iavész-szi-ir^ten láttatott Este egy rendgr két hnllát fedetett fel a Moldvában, melyekben I^gnTa^ánysirsliTilETr ég. Az öreg fo- rá- a következő napra az apa bullája U kifogatotl. tzaz gyertvácskák Cgy bizonyítják, hogy a végszükség kényszeríté őket 7sen.-kí"voltak vilá- eÍ)orzaBz.tó tettre, mintán becsüleférzetfik nem en-
21 i-án 1564. ok 5 molnár
alá eveztek koszorúzott s szinte kivilágított csolna-kokkal, ügvességükot mogmutatando\'k. Ott. a bal a (ifielo «. Dunába-ömlik, nébány halász csoinokra üli-, a ft-dúsan virágokkal feldiszitutt sz. János képével eveztek városunk alá, hol a sók nép őket élj-enckkel fog.idta. Ezután következett a brnvour lövöldözéB : a puskások a Dnnán unzkálú gyertyácskákal tűzvén ki e-zélpontul, a ki a feljelelt gyertyát lövésével eloltotta, fertálv akó liort nyert. E lövöldözés egész esti 10 óráig tartott, a midőn n nép is szétoszlott. Városunk anj\'acgy\'Bázában megürülvén a kántori állomás, tegnapra volt a válaartás kitűzve, .lelontkezetl is 4 versenyző. Ez ugyan nem oly nevezetes esemény, mintha- a leirast megérdemelné, do igen az, bogy rósz ízlésért s kifejlfltlon ra*ííítéleteért nyilvánosan megro-raseék. Sajnosán tapasztaltam, hogy midőn közérdekű tárgy jő kérdésbe, a még túlsúlyai biró. műveletlen néposztály akar mindig düntö határozatot ejteni. A. józanabb, a a fflfljeltfl6ff {°^°t caak felényire is már
élért lakosok oly^kántart.,óhaitanát jráiasalani, ki jeles zenetehetaógü, 4«igy-idöveb- Ira-Beneiakola nyittat nékr abban- alapoa kész ölts ég ge| oktathassa a növendékeket, " ^ r-L-Do est sokan nem akarják érteni; minc3t"n:B-künk a zeneiskola, mondjak^ osak kántor kell, ki a templomban, énekelni tud, a ez értelmetlen indok mellett, mtval a versonyzttk köjaőtt ogy itteni szülő-
jének. Bizony, nehéz időket élünk\'.„Etet befejezték, de hányan leJietns^mcg^jüsok ;kik álmatlan ^jeleken ; árkTnímlfák a lét-és a nemlét felett
\' Tarai jelentettük, hogy tjz izraelitik köz-
kedvességü kantora sa nagykanizsai Dabirda karmestere meghalt; most Tan es\'állás n|ottg[bVtölfcé-\'séro a pályázat kihirdetve — s ürSmmeí jelenthetők, hogy nemcsak basánk több városaiból, hanem a birodalomból, sőt még Lengyelországból ís érkextek pályázatok , itt bailhatunk srebinél -szebb hangokat. _ MénytánvlatoB lenne ha a kanitsai érdem- és vagyon-diis izraelita község elöljárdi a választásnál, dalárdánkra is lennének egy kis tekintettel.
-A Varasdrót jelentik, hogy ott egy^r3kTven-aéglöa czégét- aAi arany bárányhois11 magyarál iraj*a ki — holott azélőtt raa^yar felírása soha Ba*\'ip2; A vendűglÖs föérdeme abban rrjliltyJingyuQ töfBldL.^ b néhány évek alalí nemfesak,\' hogy nyelvünket ^tatte " ajátjivá — de szívvel lélekkel magyar ember is UK.
l legjobb MbJgálai mk jujfea^bjUfrfch-
möjoy.Amália k. á, virágkosaráért 1 db arany. Kőh-ler Fanni-kéz műért 1 db- arany- Chinor-ányi. Jóaefné-virágkésaitmdnyért dVükl. Gr._Fo6stotica Györgyné pamlagváhkősért első r._d. oki. Qav. givAuorflpergnó festményért első r. d. oki. Hertolendy Leóntino pam-la^Tánkoaórt,elflö r. d. oki. Tarnóczy Anna virágkn-
igyszmtű
\') KdrjUk, o/IrFHkciljik a t. hÖslD JÜvlibon natii SlÜrnt.
1 Elien!_____ \'~ —~\'~--- \' —\' T" — \'
• J A nagykarilssBl piarara hostak Stájerbonból
\'íélraórSreVálő csoressnyet, melyet eRT\' —
:mölcBárus nőnek 34 frt adtak"^Irjodott Latjrofc^ ember kevesebbel is megeiégednét-^ -1 .^-J
A Furcsa rablás. ..Egj>^flyalí- hnsTnWtoflir •fcoHjáPfel^rték, dc a halomra rakott hőst nem bán-;
4 68 t>-
torták —cinjäri 40 níkn rittokolj a tulajdonosnak ¦» a frto« lakat faltör^ttfl-aJBtti boBgaja, oly nagyvgU^ hogy rtTl4béteg»*jl>e.e«H*. ^
ry ruiiu.w»«»»v«*yv....... _¦
\'^-AlltAalöa lHoris Tároskapitány ur lamondásáft, főlapén h«lyettei ar 8 mltga a közszolgálat érdeká-U\\ «lTo«dtBi helyette Pintér Pál »r rdrjjgi varos. törT. tanácsnok naveBtetutt ki, a ezen hivatali álláa flrticdéabc jövén^^pdlyiíajjiviiiíiiiki-á* Írnoki —itíIólúaarNofiy Iffní«: nywte-efcr ^
A A KMath«*y«" ^g*I1AHn\'p daidaa flarcd, boq-gyakorlati össsa vonul ásat f. ó. sxepL hóban N.-Ka-nújsa környékén akarja tartani. A kárpótlási tárgyalások— "Nagy-Kauisaa, Sormás és Szépeinek községeivel már megtartattak; as eldöntés, felsőbb körök-
^Bhfggg;— "^"^
A A\' Mgy-kani»ai Dalardn jan. líd 4-én fogja vilaafitHiieyt kösgyflljisöt »-„Zttldfa" TondáglS-.toM-méb«t» tartani —--melyre minden tag- moghivátifc". _
/\\ Ludbregsn, az urnapi körmenet atkalniSváT a vigyázatlan- taracsklövés következtében a paplak kigyntaüván — a *sinus hg. Batthyány kastélyával együtt 18 has Ie« a lángok martalékává.
/\\ A keszthelyi kisorsolás! nyereménytilrgyak elvitelére a határida jan. 12-ik nieghoaazabbittatik.
|gt irli roai T-fts*kft 1
Kaposvár,.
* Van Kaposvárott egy fáradhatatlan szorgalmas korcsmáros, ki már majdnem egy kia városrészt telepített. Ním egyedül a ragyogó neveknek, lángelméknek aientojjünk szobrokat, véssük neveiket k6ro, ¦ adjak át a halhatatlanságnak, hanem a köa-élethen is jntnlmaxznk aswkat, kik tetteikkel megór-desniki Donner mindenesetre elég érdemet tett nrrn, h"gy~azáltala telepített kiavái-os réas legalább egyik ütraapjTJonher uiczáriak neveztessék. 5Tl>l5tt a szorgalmat jutalmaztuk, ezerekel serkentettünk.
* iíáj. hó ÍO-éh halt meg Kottáén Mocay Antal 73-ik ávébenj a nemes bzívü emberbarát, a tudományos mivellíégű derék mérnök, ki nem\'csalthS pártolója volt irodalmunknak, de kertjében ia szirgnl-maaan dolgozgatott; magaFedrua meaéinek fordítása nagy készültség, buv.rlat és nyelvünk biztua kezeléséről tett tanúságot. Sokáig felcdhetutlen marad ö be oknál,-kik megszokták élénk társalgását, érez jel-1 jnét, szivének minden szép,, jó ás igaz iránti nemességét. Nyugodjanak békében porai az általunk ia kö-nyesett, ¦ évei daczára még mindig korán cl Unit ba-rátanknak, ......
\'Balogh György felszólitáa-k folytán nnj. 19-ón tartott majalia alkalmával következő egyének 13- ft o. é. adtak Össze-a raükolkOdők sogélyezéBÓro u. m. . .^Balogh György 1 ft 10 kr. Thieri Antal 60 kr.
Roitnor Domo DO kr. Donnor Edo DO kr. Gumii Sin dor 60 kr Ana .Tino« 1 fi. Bflllek János 1 ft. C< József 1
indexfiségnél 20 napig, melv után ak a szánt szqdI czílra
r Apa JáDOB 1 fl.\'Bflllek János 1 ft. Conti . íl. Conti PopBa\'l ft. Tóth Józsof 50 kr. Ko-káli Imro 40" kr. Wcsig Anial í fL Uundi Gyula 1 ft 50 kr. Doazkáai Károly 1 ft. Molnár László 1 ft.
Yiacza LfJL^üfiör WándoKBO kr, L^ngyol Ig-nácz 50 kr. Deklova Ignácz 1 ft. Újhelyi Gejsa 1 It. Szigothi. Maki fil.kr. Kyul Ida 1 fi- ímzbboo 1^ forint osst< ért.
Köszönet a szükülküdŐk navdbon a jó szivü adakozóknak, kik mulatság közt sem feledkeztek meg azokról, kik áldozat és könyeiifket egyformán megérdemlik, mart testvéreink. íla a hazában núndon kis malatás,\' BZÓrakoüiÍBbau a lolkek jó ösztöne igy nyilatkoznék, bizony tiibbro mennénk.
* A 16-iki népilnuopro adott 6 rendbeli nyero-ménytárgyakra követkexü srámok húzattak ki: 561. az. nycrLgf Teleky László niellkópót érozbül. Stifl. íz. nyer egy szép fuatutt üvegpoharat. 5,0.4. bz. nyer egv házi sipkát. 2á5. az. nyer egy levéltartöt 2GVV az. ogy káTéseséiiZűt. hz. ket porczelUn gyertyatartót. Kik a fentebbi számoknak birtokában vannak, y lentsék magokat a roi az említett nyeremény tárgy, eladatnak.
* A bérben levő gal.itnboai pusztán ilig F-sztar-házy Pál birtoka) több gazdasági épület leégett leg-¦k^líbiTT-ffielyTfkTi msgytrrálfrTjhtQíitö tárBubttnái voltak biztosítva. A kár már nem csak megvizsgáltatott, hanem pontoBan ki is fizettetett, mit derék, nagy hírre jutott egyletünktől megszoktunk.
* A kaposv-ári gymníiaium építési költségeinek fedezőiére ujabbaaadakiíztak : Ns. Markovica Jánna kanon.ik ur l\'nO ft o. ó. Mirgulit Ignácz bérnek tir: 20 ft fö kr o. é. Szobovicn Nándor törvényszéki ülnök ar 1-0 ft. Mélt. Peitler Aivtftl váesi -püspök ur fóldtehorra.íntf?3Ítési kötf?lezvényben 100 ft. Kt. Somogyi .Miklós plébános tK 2ü ft. o. é. A kegyes és nemes bzívü adakozók vrgyék furró köazonetünket \\ VigSaTtíío Sfl Sokai eriTazöli öntudat, míily aal Bűpja, hogy világit segitettiiok gyújtani a tudumany ób no-velóanck.
* A gvmnaaium — mint az adakozóknak idővel daezoló emieke —ugyan csak méltóságosan emelkedik ; a munka eröaon foly, s ez évben még tanulóink benne dicsérik az Urat. Megemlítjük egyúttal, \'»i»gy c gymnafliumban több nagyobbBzorü b"lt, a város pí.vza legaaebb pontján, ugy egy Bzi;p lakni való belviscg is kiadandók leaznok sa. Mihály napkor f. évben; ajánlatok tehetők jul. l-ig. Iparkodjanak, kik a valóban nngyszerü 6 oz eladás a fnrgalumra ia nagy befolyással biró Imlyinégaket elnyorni óhajtják.
á A gazd. egyesület roüj. hó 23-án gyűlést tar-
tott méjt. Jiynkovich Liiozló ur olnöklolű alatt, melyro még visszatérünk.
B Na Somiaion Pál ar clnükletö alatt n boráss ós kertészeti azakoactály maj. hó 22ón ösazojíivotoli tartott.
*Sznmbaton, máj. hó 21-én nappali órákban i-lyan volonlórfólo négy dolugkorüló megtámadta a cnriolt )ít>kf>r»yn kfizti prdoségWn. Az ingyen élők az erdőszélről "egyszorr-* lőttek a cariLil felé, a a rajta ülő kucbiat Ófl csendÜrt könnyen nicgBcbesiték ; a puskadurrogásra \'a lovak megijedtek, ft kocsist elragadták Bajom felé a kiu-aiasnl együtt, a igy a kirablás nem eikerillhötett. A sebesült csendőr leeavén, egy fann-llett állást foglalt, hogyha támadás Unnn elícne, mi azonban nem turtónt meg, az útonállók elvonulván. As egéaz tenvböl liilásik, hogy ezrk cs;iU olyan bü1$ gaíomborok voltak.
N"S?~iXt posta.
C» ía-nak P.-at ¦ Ai íc»r. t t virink. maj 1 mopt^o.lt a lalat Dtdmúra
T. V-nab fi L-¦ KüMí a napt.tr miinidra \'ali"\'\'( . ir-»el^d rfl ifc 21 -in js\'tt tcíűntl)-\' iLj UirAnonir-l a műn- nó<.- n>;ni t-ljeaíthetl ik. El-iro W k.ift*t-,n.\'i a rira-iüaaaért a kÖn/vetPt ÍJle-tílls*. Virjuk soraidat.
K. E-nalt K-An : Slajjinl<¦»•(\'I irtunlí.
Ii lUaek K-Virad : K^rűük vulamit r>nt3I, lovűlaltot ia. delibo : T 7
T. Pesten. Pir b^t a\'Att el válik oiéun-c vnpv ow»! mn at elaíí cHflbrn birni fogjuk mükó<i-j d . a tiai\'-iint ír; rnagTiJ
D ti-n-k N.-B-bo-. niin.l \\iikha várjuk nta\'tá IflTelébetii Igiiri\'té! kopoptaaaon ön Tulihira mert k^s.í les:.
Voiiprámba: megkaptuk ; kMlak a* ujflonaígí moilorb^ji niiuí] tőblift.
P. Q-nak . A nnptir fleámóro n.-m jön flüQimi *
Felelíísfieerkesstfí: ROBO^ISTVÁN.
\'Gazdasági tudósításot.
^íiKJ\'"KnnÍZHa, máj, utóján. A kereskedelemben semroi lendület — kevés rendelések, még kevesebb szállítmányok. Buzii 4 frt 50 kr — 5 frt. Kozu 3 frt 25—40 kr. Kukoric/a 3 frt 10—25 kr. Árpa hiányzik. Zab 2 frt 10 — 15 Ur. Ujbor 3—4 frt. Víbor 5—8 fét.
¦H-i r I e 11 é ii y.
SoiwigymegyQ Törvényszóko mint árvaszék részéről ezennel közhírré tétetik, ofÍBXfrlül a oődylczai, kívaoUíí^^éV^aczodT instruált nemesi birtokból,\' kiskora gróf Somsicb Odüi^t tulajdonjoggal illető G02% hold ingatlan birtok a hoa^tarttiaaiSdÓT-bodTiczai korcsmával együtt f. &. június hó 23-án délelőtti 0 órakor a helyszínén a bodvicsai korcsmában nyilvános-árvoréa utján I8"3-ik éri april 23 ig vagyis nsont üyörgy"napig, haszonbérbe fug adatni.
Mire a haszon béri eoi" kívánók oly hozzáadással hivatnak meg, hogy a
maréknél mcgtnkinlhjilik^----
• * JUporrft I8Ö1 éri xnijto 21-én. ¦ ¦ \' ! W^fWliTir^
aljegyző.
Kaposvárosa hatósága réezérül köxhirré tétetik, hogy f.^évi jnnias 12-én Kapósvároaában a városházánál regveli-9 órakor ájlejtés fog tartatnfaz elemi iakola hianakierv aaaríntl átváltoztatási felépítésére, mely épülethez a tetíifa és .tAgtsca; Yároa által fog helyréé Ili totci — az épülethez méglTvántató többt anyag es. raunkatovök a vállalkozót fogják illetni. ~— "
^ ^álLalknzni szándékozók bánatpénzzel ellátva az árlejtésre meghivatnak Az építkezési feltételek .a városházánál megtekinthetők.
Kaposvár niajua iu-án led -~~ Vóroíti íanác-.
Schon„am 15. Juni d. Ja
findet dio Ziehung den allornouatan
Staats-Prämien-Anlehens
otatt, welches in oeiner Geaammthcit 400,000 Treffer enthiilt, und ivnmnter aol-che von 5 ro«! Frs. 8 mal ?(»,000, 4 mal 4ä,OOÜ, J4 mal 40,000,
00,00, 8 mal 50,00, 48 mal 4,000, 56 mal S,0OO, 110 mal bis
abwärts Frs. 1?. niedrigster Gewinn,_welohen jedea Obligationa-Loos erlangen
________- .. muBs. - -
1 Loob für bevorBtehends ZiehnDg am 15. Juni koatet fl. 1. Oeuter. Whrg-, 6 Stück ff. 5., 13 Ötück fi. 10., 28 Stüok fl. 20. Eb iat somit Jedermann die Gelegenheit geboten, mit der aer geringfügigen Einlage von nur fl. I. einen der bevorstehenden Treffer machen zu können. ^TjV?ffi:8glttiBfatlf\' w,"^°a grgen Einaendnng deh Betragea prompt and rrcl ausffeftihrt uni die officieTlen Ziahnn;r»lirten dcß Uetboili^ttm iränco\'"itn"|«Ban3t.\'
. Um aJUa Anfijrdpmnffrn fOL-hneltiff p^nEigoä za k3nnen, wolle man lieh baldipni na nntor-ebn^te privileglrto StaatR-Eiri-ctcn-Hiinaiiiiig wenden von
—\'.. .^Alulírott iimr-1, norinbergi Kere.kedi»««n egy, jó hasból való, kén. Mrtt fiatal «gy*>, 14—15 ítob, kdvett feltítelok mellettTílTéleük.
uzűh a kereakedéacnibon: ------ —
WUCSKIGS JÄH0S,
* .- fűszer- és norlnborgi kereskedő.
.é-iv e 1 a:ita
A raktárbani térnyerés miatt—á szokott áTaknál _r": rendkívül jutányosabbari.
—p-~: -AlBliroll Iimt«lrtlel-jelenlhn^ci=-k»t6n«4gnck, hogy i tübírmml 2000 darihMI álló, Talóban mqT«,ii _kípUrit — n„ m:-Uz4I i« "-ósmotízetekiil, ugy. •"MW^W.níMtttouyoniMiLiépílnilaTÉta áron 50*/. alibi, mítól keziTO oladja. ^BteiMB.fc.»^«^tng«-«»Mta, h«ft«*gnel^t^Byl»al^k4bh.latg»^liii>1it ,J:mmigl&-*ntntlatmtísa?.mtd nyujgua axoElir kévéi költtineL i\'iiléi--:,T^e«_Bjaldl»«lt«ni7^:...:.- _ •- ----------~^ ¦¦
_ "^--^/ . fitjűíís József,
¦ -p^:J.:>r ¦. ¦ i a_kónyvkcrc-ikedS éanyoadatnlajdonoB".
Adolf Bensohl.
in Frankfurt am Alain.
és vész minden fémé
o
Bizonyos hal&L Csalhatatl&n
irtószer
patkányok\', egerek, poloskák és svábbogarak kiirtására,
mely szert alulirt bitorkodik n t. ca. ktaÜDoég figyel-mébonjdnlanl. Alulirt az általa feltalált IrtónHCréirek sikere felöl képoa, ugy mogdnoBok, mint állambató-nigi)k óllal kiadott bizonyitvdnyokkal magdt igazolni, minélfogva azámon megrondolóflekot remél. Ezen ,6Zor 10 évigjs^láll éa mégis sikeresen használható.
Kaphmó Nagy-Kanizsán\'egyedul caaii-PeBseUiofer Józaeftiél.
Araregy bódogszelcnezólioU, mily Rfeas Gutlmnnn névpccsíttel vaTelláá-\\n, nlüHjar.i-Biiímet basxnálati ntasltájaBal-egyQtt 1 frt W kr. 0. é.
\'RIESS GÜTTMANN,
Wajdirj «zMfrküafc-laih éi nyomdatulajdonon Nagy-KaniiaáiL
végyóBz én Bzabadalom-tulajdonoB.
Nagy-Kanizsa. Harmadik évfolyam*
[smeretteijesztö lap szépirodalom, kereskedelem. Ipar, gazdászat. tudomány és művészet kOrébüL
Stégjeién o lap legalább egy Íven július hó 1-tól kezdve minden hó 1-én lu-én és 20-án. —"Ettiírzetési ár postán azéiküiáésB?! és helyben házhoz hordva egéea-érre i 5 -"rt- iy félévro 3 frt. Negyed évre 1 frt "Ú kr — Minden rlöiizotÖ a tulajdonos kölcsön könyvtárát az eddigi fennlilló feltételek mellett f é 1 áron használhatja. — Nyilltur egy Petit sorért 10 kr. — Hirdetések négy h^a-ilme; Petit sorért l-ör 7 kr , , 2 or íMir. er, minden további beiktatásért 5 kr. a bélyegdtjért 30 kr. fizetendő. A beiktatási dij a a lap kezelését illető minden tárgy n kindó hiv.itaíiioz Nagy-Kanisaára ; n Ui- Bz-ll-mi tartalmát illető közlemények pedig, ngj minden levelek
bérmentve a tzerke6zíÖ3Í\'ghez küld-\'ndök Kaposvárra.
Kaposvár.
(Juti. hú 4-éíi.)
MidÖn alább közöljük a somogvmegví\'i gazd. egylet évi május 2&-ón tartott nagy gyűlésének nevezetesebb momentumait, — lehetetlen uz olt állapított intézkedések életszerűségét el nem ismerni ; do van némi hozzáadni valónk.
Tiszteljük, becsüljük a megyei gazd. egvlet azon férfias modorát, hogy czifra jelentésekkel ; szá-raoB toanz tokban gazdag ebédekkel nem kápráztatja n nagy közönség szemét akkor, midőn az egyesület essmejének a gyakorlati téren nem tud ugv szolgálni t mint a hogy óhajtható virlna. Az érdemes elnök ur jelentésében ezt indokolva beismerte.
Tudja a jé Isten, liogy ennek ota. e-jk tekint-l-be.Ö.a.s..egyeBületen kívül ia fekosik, l)e más részről jól tenné a társulat, ha a segélvt magában, tagjainak férfias eszélyességé ben keresik. „PL-rmitte diwii l\'e tera.^
Nem az igazgató választmány a az c ve ok éti ti közgyüléaben összesereglett tagok az eszme valódi faetorai, hanem a szakosztályra oszlott egyesület.
A szakokban megindított javítások, észleletek az ott kifejlődő eszmecsere ösztönzés, az eredménynek az egyeoülettel a ez által a t. közönséggel! közlése, közvetlenül, a gaz Iák ébrentartása, felvilUnyo-adaa közvetve, ^ oredményezendik azon ezélhoz jn-íázl, E^yféj^^@|eli^egyesület szemeit függeszti.
Tehá^^^&bBztályi Oaflzejövctelek tobbasőr, több helyen, egyesek megbízatása, elméleti s gyakorlati
ki-r
It\'-uck ni\' g ildáejra, s a részvét, a siker l1. laton ad,ja.
Tisztelt gflzdnsngl egjonület!
i old
üban a teendők nevezeten részét érintette a meg-
lemét egy év Folyt le, egy"olyan év meTyét nem Bzam.it hatunk boldc>g évei ok köíó. Usszez.ili.il tia. zai viszonyúink, a az ezekből mitideu részeir.kre visszaható Hajók nem voltak egyedüli csapásaink a múlt évben , hanem ráadásul a gondviselés még ii;-Btpgíil is raeglátogatá e szegény hazat még pt-dig olv tuérvbvn. hogy aulya,alatt ni .jdnein \'jesz^rukLad: r,viiü:.kin;k egy réase.
I^az, h.gy megyénk kösvt\'tlen kevíT-ptíb-! pif n ¦ veaVtt testvéreinél, de á nyomor vint-zabalon raja is, m.-rt lia a szerves testnek egy nagyreeze bt?;eg volt, lrtrt-t-ett-e-ej;yf\'airtg-Gie4vSEÍfttQ-Q\'>m e-rctnia világ ajcui.
í\'.-jd.J-mban Cdottük el tehát az • im:;!: ?*cl :3, midőn midig n társadalomnak \'"ebben telnek cl nnpjní akkor ne k..>vei-lje. senki, senki a mozgalmas tev^-Lyi\'-vséj el"t nyilatkozatait.
Társulatunk ezen nyamieitó bef iváste] szinte nem biri menekülni akkor, midiin körüle mirjtn az ultalános le v cr ttég martalékára 15n.
Il\' lm nem mozoghattunk is újrv mint a bojry m.izogni olnj tottunk,.fényleni pedig úree czilYnságok-kal b tartalmatlan káprázatta! magunk e a nagy közönség iránti bcCDSlénbül sete is-akartunk : még Íb elmonilhotjuk azl, hogy a társulat hnhár Enjtalamii, de csakugyan lialadott a kitűzött ezé! felé, b ezen ha-
Nince semmi mely a pazdas. egyletek teendői V.\'-z011 iiataeoiiabb Ba közBoftégre villanyczább volna, mini a líLaJbiások.
Támjlatgok, a mait csben szinte- xeadfia«sdíí......
v . 11 egy termény kiállitáet — s azzal caak azérHra-gyc-tt fel, hogy tz erre fordítandó költséget az alföldi éhezők segélysésérc fordíthassa.
ilikor ezt teltük megvaltunk ugyan Pgy ele-venitu hatuavadáazó e általános szerül haEinált tdolog-tol, de nem késtünk egy pillanatra sem elveszteni r, laiflsólügofl előnyt aS;kor, midőn enück árán néhány ]>eri.\'Zt.\'it n nyomornak enyíiehbé tehettük.
Kgyebbként a társulat kiszabott monkilódíUá-ban rendezercsen haladott. 4^-
A foldasz::! ixd^kéban Somogy 3 kÜlüplözÖ \' "pmTT}árr"tartatt3k jtttala«tss-tt-prába -esáotásnk, ma-.... : Ivekben a kiiinéjtügvelmo a mesei monka első alapjára ingeriőieg lön felkiva. Az ÖEBZeg mely kioaztstott : b a részvét, -melyből azffrT^v téren találkoztunk eTlg [ czafolat azok ellen, kik m"st a szellemi a még moato-j hább anyapí állapota társuJaJunk fiilenében azon gán-! usot találták kí, hogy a földnépét hatása körén kivüi | hagyni iparkodik.\'
Az állattenyésztés körül tett eBzélyes s gyakorlati , . terve a Uvaszí közgvülésnek fájdalom nem volt fo-pacatofiitíiAtój^á. mnit.év ftu_guBztu4_hayában a megy o két pontján kiütött marhavész a marhavásárokat a I ezzel as azon alkalommal! tenyéss állatok jutalraa-I zásail is lehetetlenné teré. Midőn a véss már megjfr-t lcnt,akkor nem tehetett egyebet s társoljiOnfnt aján-
Itthon vagyok
Itthon vagyok, itthon, édesanvám keblén, Ke a biztos révpart életem tengerén .... Itt aawem-wipja-owjlj>gitr-rvGn> ég-öt, --------
Itt a fájdalomnak Bzclidcbb a mérge, Nem ül oda vadul a sziv gvökerére. Itt o boldogságnak éltető forrása, ^íom jut olyan hamar végkiapadátira. Édes anyám keblén ....
Itthon vagyokf itthon, édesapám sírján . /(.Italmegy a lelkem a képzelet hídján — Altalmegyen rajta, rég elhagyott tájra . . . Gyermek* s ifjúkorom tündérországába. Látja képeit a rég elmúlt időknek, S nézés közben könycim kijíinek ; Caördulnak a könyek, huManak a sirrn .... S megkönnyebbült szivem, hogy magit kiairta Édes apám sirján - .
Itthon Tagyok, itthon, régi íamerÖaök Nyijáa árccaaí kérdik: meddig leszek kőztök? \'Mondják, hogy maradjak, hogy no menjek még el, Es megostromolnak — szép szóval, kéréssel. Ö lelkem an ostromot nem sokáig állja, Inog az akorot gyengülő bástyája... Marüdök ... maradok ... hogy no is maradnék, Nem mosolyog én rám, oly vidáman az ég, Mint hazámnak földén. (1860. jnn. 13.1
DÖMÉKY JÓZSEF.
*) Fígyolmoatcljiik t. olTusiiküsiinoígüakct <
-—¦ Törtétieltni rajz — BÁNŰffZTA I REZSŐTŐL.
Az egyik réas — magának a szultánnak vezérlete alatt.-— Budát tüze kl megállapodáai helyül, s laaau ~véres léptekkel a Duna felé húzódva, miután utkösbon Pécset felgyn^jtá — a egy kia műlatságoo ídötaitdfl -tedvirórt, védtelen iákoeaít a vAíártírré
gyeimének... A „Eerkoles" „Djana" „Apoliö^ftMb-rai a Tranf Jakab által öntött nagyu&ru Bsobrok ezre kat Aro kiocsek valának Buda királyi termeiben. Mátyás Ötvenezer kötetre menÖ könyvHraj melynek minden darabját nyomda nem létében^ napéji-mtinkak alatt Jadóa töunkaDirókezek fáradíággal irtik oaBM, selyem küiéaejkke^ Arany
öeHZPgyöjivén, egetverő lárma, köny , tiráí, kocznj, \' Mátyás >iolior- és t ö r t ón ntisf e s t m é n y
Os haliotn közt, lelket fagyasztó kegyetlenséggel \\ gyűjteménye feltund Tárgyai* képetek aTm&értok D~
¦ i> gyen ként legyilkold — szeptember lu-én Budának
tlliogvott falni közé érkezett.\'. . i h\'cm nagy dicsőségbe került, hogy elfügLalliatta.
Í ri\'P vult majd egakneni egésEi\'n ! Alig tengett benne egv-két sápadt ember, beteg arcstzal, lecsüg-[ gc&ztett fíivtl. $
A k-irátyné---ki BudAn lak&tt — miW-y-i-fáf^a-
léről értesült, hajóra rakva mfndtin értókowbb va^ t- Mennyi fáradságot, mennyi munkát igényelt aknayr-i gyonát a l>unáiiJ Pozsonyba ezáTlítata; s a vészt kikerülendő, maga ia oda menekült .. .
A királyné példáját követte csaknem egész város. A ki csak futni birt mind elfutott onnan. Nem s>>k embert talált Buda falai közt a győztes Szulej-inan.
Ezek azután, akik olt maradtak, Budának kul-, csőit egész Földvárig, leküldötték a török elé, csak-i hogy ne kegyetlenkedjék rajtuk, csakhogy élni hagyja Okot
Es a szent hely, hol Nagy-Jyajos fénybenj liata-lomban tűndökölvo, három tengerpart-határi által körített magyar birodalmát a népek embermlllióinak tiszteletérc emeló ;... hol Hunyadi János a hős a koszorús vezér, honezerelroet BUgáraő arczezní a haia megmentéséről -gondolkodott;... honnan .Mátyás az igazságos felmagasztosult érzelem közt, ellenségeit porig; megalázó ígéretet osztogatva, mig egy kezében élea kardot tárta a hon védelmére, más kezéyeL-szi-véhez ölelte, kebléhez ssoritá édes nemzetét.... a szent helv torok kénynek lett véree tanyája.
A várfalak, melyek azelőtt forró honszerelem sz ent zajától viszhangozának, most, a szegény magyar uemzet, gvilkoláBára, pusztítására kiadott vad parancsok durgő hangjaitól rázkódtak, űbszc. — A tormek* -ben hol azelőtt: az „ország oszlopai11 a magyar főurak íb, tisztelettől meghajolva léptek, most a nemzet gyilkosai a vfldflzinü, mámoros saphík.... mn-gyarfoglyok legj-ilkölilaihan eltompult fegyvereiket élezték újra magyar ellen, bátran Bzabadon !
A magyar nemzet bíbora meleg, piros, magyar vértül lott még pirosabb. Oda törülték veres kardjai1-kat.o jó törökök.
~k "büsakn, a gyoztofl Szuléjman ot^járt a magyar királyok gyászoló lakhelyén-a.onnan oltogatta szet azokat a boszuBabbnál boszúsabb vad rendeleteket, melyeknek minden szava, mindenik betűje átok volt éa pusztítás a honra. \' . .
Annyi ihflkinos volt ott Budánj arnita:göndpB királyok, dösbiju idöVÖa át ÖBflzehalimísanakY
akkor, mikor egy-egy kötet kiállításán sokazor évekig "ketíé dűtgouu. Mennyi pémaŰd^atot kuve-teli enagj\'Bzerü könyvtár, meTyTe^urüpá^rigykedvé nézoít^s mit érheteUakkor, midőn olyan ritkák, gyérek voltak még a künyrek, bogy_ mint a-í^rlénet Vi-zonyitja egy darab könyvért egy falut adtak cserébe... Mindenik király tett, ázerxett, amit lehetett... - ^_ "Szuléjman maga is méltányolta a kaladásnak, szo^aloniMk verejtékkel azerzett tannjeliiirü-niaga" is előszeretettel szemlélte Bndát, a magyar királyok nagyBágkoazorúzta lakhelyétT fl angóra narancflot ada ki, miszerint Budának épségben kell maradnia. De magának a Dagy Szultánnak rettegett parane&a sem bírt elég erővel többé, bogy a török nép felizgatott kébleDen ft-lángra lobinml boszú dühét mérsékelni tudja. Hegyifolyó volt ez, melynek rohanását megáüitani többé nem lehet.
\' Egyszerre Buda^ké^ helyén égni késett- _ A« ozraanj vad ingerültségében üsxköt veteti a csinoa épületek szilárd fedelére, a mielőtt megakadályos.-iTatLit volna, lángtengerben nsxott majdnem egész város. . .
Lgzulejimm.haragra InbbanTa ugrott fel pamferv gáról, amint a puaztitó elem rémes fénye bevilágító teremének ablakait. Kemény szilkokra fakadva népe tjngedetlenségén az égS házak közé -sietett^", és ott udvara kiaéretóben önmaga is egész erővel iparkodott á tüzet eloltani a haladásét meggátolni. . * t
De néin hassnált sümmil- Buda exnésstő lángok martaléka l5n. Mátyás paloíájSá s pír niczikon kívül csaknem az egész yáros izsÓ »mökha_dölt.^.-- -
Egy_két ház mutrtá csak-iaaonyann ^negroBgájt falaival, hogy előbb éíorgalom ím ipu^Tirúlva emal-kedtek a tüzes pardrezaal takart tereken.,....,>>...¦_.
Mátyás palolijátt as aranyos félhoia^ amit a törökök győzelmi jelül oda tűztek ftürt füstfellegek által Ifin ködbe borítva.
A nagy éB szép palota ugy .Állott ^ttavröinok küuött mint hajdani nagTBig bewélíjelT^Te^mJijt Bzomoru béiiatoB emlék ft mult id5k f^p^Deidi
i mely
Jani m&°t *• :.tííLSk?JiíL^_íí\'6»lfS?
- • » klntk trilje.^ftHíffTirejf8"\'
moly .Yiomuid S^*k«* írekig*. , . --gj3l6TbIu meglit»f»U<u> utíli talt fcónnp nraWa jd*
hfltryta. : ______¦¦ "— 7 . i_. .
^ jnTitenyiitBihak a mBKTélwn annyira romboló nyáj betegségek gyógyítása körül tett éiilaléi*-
- ket/B ft\'atlcgr-megállapitáflán most is működik. __Z-A-íw4léíseti szakosztály aaaraügyi aaolSk ata-iífltikáia roppant mim k áj árai kint s a gyakorlat terén eddig tott háíáaoB működését most az elmélet terén egósoiti ki m"éltó fáradsággal. — As erdészen BEflkoBiláJy pgdig oly bnsgóir, s oly sikerrel baas-náfia^el aa érét, hogy annak kiváló .megemlitá-tttol_tartoanak- ft jTftfcnjgtályT\'nteéX eJ^keneX\'s buzgó "tagjainak. Az erdöszeti szak bal *s eredmény csat hosszú, évtizedek során igazolhatja a mnukás éa a munka önzéstelen áldozatait már magában vévo
-kisár-mindeH- katást-s-tetssetSs csillogást, komoly a nehéz tanulmány jut ott a tagoknak feladatúi, mely a jelenen kívül » múltra s a jövőre teszi számításait.
"* Aa ogyesület szakosztálya a feladatának az idő* hes mérve megfeleli. Összeállíts Somogy erdészeti átnéxetét s e mankában kí eljutott ahoz, hogy bevég-gftt^SvqrmhtstoassönTel. Feltett, majdnem minden
-BntóBB<>ti~vlsiODyok^r ¦Í"-d«lríft fökérdésebot s azoknak nevezetes részét már felelettel terjesztő a társulat elé, ngy."kögy"ft társulat ason helyzetben van, hegy erdészeti műveleteit az összes gazd. egylet figyelmébe meri ajánlaní-
\' Asonb&n midőn e munkálódáaankat felemlítjük távol legyen, hogy mi ezt ne kevesellenék a töhb si-kertne óhajtanánk. Igenis kell elkerulhetettöilül azflTtBéges.hogy életünk jeleit mivel tübb nyilatkozatokba" láthaaaa a nagyközönség.
Épen e eiélból az igrzgató választmány több pontokat állapított meg\'melyek ezennel helybenhagyás végeit-a-ti FyfiÜéa elé terjesztetnek. Ezek közöl a szántási versenyeket s az oct. 6-én "Kaposvárott tartandó terménykiállitáat tartjuk életrevalónak, mely
_________________ _ mény és rokon ezikkek kiállítás rendezését k
hitttuk üjraVfeÍ*erköntÍ a közönségünk azon jókeU^lybeabag-y-rflni, melyf.-UW. okt. hava eleje
áéíyér, mely nyilatkozott 1862-ik kiállításunk alkal
mával, - " _
De midőn a tiszt, egyesületén közönség elé a jövőnek- egy vídorabh képet mutatjuk be, egyúttal követe léssel-is-lépünk feh Az egyik:köveTeléa ázott for-dul meg, hogy mindenki teljesítse kötelességet, hogy ax egyesület mozgási egyességítöl - megnefosztaesék; a másik abban nyilatkozik t hogy Ügyszeretettel legyünk aa egyesület iránt. Arra, hogy mindenki meg-fizesae,azt mivel tartozik, kötelez benuflaket-otevünk aláírása; az ügyszeretetre pedig a hazafiság minden-
70 . "
31U frt 13 kr. 20 ovetelés-bK>46 frt
különböző j e végből
Kaposvárott megtartandó.
E ezélból a választ, egy bizottmányt is nevezett ki Somssieh Piil és Igmandy Itennlfk szakclnókok vezetésé nl.itt s mnat az egylet ultali lielybenlmgyását, a-e czólra számolásra és elölegozésképen 3\'H) frt a az e czélra felajánlott 20 aranynak utalványozását kérjük.*) " \'
i fentebbi pontot mind cJfog-adLatLak
Sopron, jun. hét? -
T§§b oldalról, ugysaúitefa sopr^É. kareakedol-mi és iparkamara részéről tetí ^cTotérjtetések foly-tánra fÖmóitóaágu magy. kir; udvari kffláftselláríának f. é. májns hó H-én 8776. sz. alatt kelt paagfla ron-delvényo szerint — királyi váltétörvényastíkek saék-hely.eitől távolabb lakó mind azon kereskedők és közkereseti társaságok tagjai, kik a folyó évi január 2l-én 10730 sz. a. kelt udvari rendelvény 1 —10 §. értelmében aláírási o^égjuk bojngyaéaóra avagy át-kebl^ztetéeéro kötelezvek — és kiknek o végből a yáltétőrvénvBzék szin-í előtt szütíségelt esemélyea megjelenésük tetemes időveszteséggel éa nem csekély költséggel Íb járna, íolm-\'ntetvón abbeli kötele-sottaégűk alul, miszerint czégjük ünlceaüleg leendő nláirásn vóc-tt az^n e. b. "Váltótörvónyszék azino előtt , melynek kerületében kereskedői telepjük létezik . üz\'euielvesen intirjelfnni tarlosniinak, — és megengedt-tvén nekik a j(.-lotilegi átmeneti időszak tartamán* , liogv aláirási czégjük, táraaa szerződésük és ezimvezetői aláírásuk bejegyezte-tege _ avajrv átkeblezt-tése — iránti kérvényeiket az illető királyi váltótorvenyszéknúl beadván, eaeo vultótórvényszék ultal a bejegyzés megengedése esetében, a bejegyzés eszközlése végett általa megkeresendő azon S3!(b, kir. váriéi vagy megyei törvény öaék öíöTI, melynek területén a Bejegyzendő kereskedői telep létezik , a vele esetről esetre közlendői jegyzőkönyvekre, aláirási czégjüket sajátkezüleg reá jegyezhessék, illetőleg aláírhassák.
a tisztelt kereskedői oas-;vzéssel értesíthetjük, hogy a sop-kir. e. b. váltótOrvényuzék az ottani kereako-delini kamarát ennek folytán megkereste, hogy a elégjük bejegyzésére kötelezett azon kereskedőkéi és közkereseti társaságok tagjait, kiknek kereskedőt telepjük váltótorvényhzéki kerületéhez tartozó Vas Veszprém\' és Zalamegyébcn* avagy az. abban,nemkülönben öopron megvében is fekvő ezab. kir. városokban létezik, avagy utt tartják lakásukat figyelmeztess\'1, iiogy a f. é. január 2Kén kelt\'udvari rendelvény 2o. g-ban kltüzjitt 3 havi határidőnek június lió utolsó napjáiii Icíelte eb\'jtt, czégjük bejegyzése \'UTSgV ntkfhh\'zésr iránti b aj á t k e z U I e g aláirt fo-lyauiodváiiyiikat f dnz-Telve és ellátva azokat nagykorúságuk, kereskedéshezi jogosultságukat igazoló eredeti vagy Liteles máe\'jlatu okmányokkal, közkereseti társaságoknál a társasági szerződés eredeti --példányaival ugy mind két csatben nz általuk fizetendő adómonnyiaéget -kitüntető hízonylattfll — még is bejegyzéseknél az 1^03-Ík évi bélyeg parancs 43. tételszám 1. pontj.: 1. sz. alatt clÜBorolí
Ezen kedvezményre on megje
jaibék E palota is caak azért maradt meg, mivel ott ~ -y\'dt\'hwTiii ^TTiUjmnn a törökök császárja ... Csak _^&s~é>t kimélte-meg- a passtitó- langroham, mert a török harcsotok, megfeaattfttt, megkettőaStt kfladelemmel ¦\' \'álluk 6rt mellette, — nebogy fedél nélkül maradjon a felingerelt Szultán.
^^Kmo a ra-gyarok iránti _könyflrület vagy réaa-Tét- volt aa Tat feznlqman magas gondjait e palota épségben maradásáért oly nyugtalanná tövé. Csupán ^ -fln^pfr,-,6B.hwsoniabBV--- ^^{^ —r-^ -r
— . ~_S^ig SznTejman~s5tét romoktól környezve, Bq- _ «án, Bű re gének "dudásban" kimerült veaztcgléa_e közt pihené_Tiapjáfáradalmait — addigatírök had máaik része magyar halottakat gázolva haladt helyről helyre a Dunántúlt táját asépségBen gazdag vlrányain.
A Balaton a kedves magyar tengerke, vár-___ kan ta,jt^k»&\'habokiTcsapkodott zöldellő párijaihoB... . -.^t0,/ 0 *\' ^ist&lgO rumjai -közt, -halálkorgéa hatott fal a légbe pzlvetrepeuiőlee. fáién, iaaonvún ¦._. ..^ t Ajgrők hadnak a réssé levetkezett minden em-; /WrlL BSssiu él lUtmány Izűmjábaa^ n Vezérek ig»*g*tási által tüíetretve, féketvesztett fölháborodott tengerként lógott,szerte, s siralmat gyászt hagyott
- hátra: mradentltt Dunántúl. - _ .
- : \'Hem kegyalitm, nem had tani aaigörtartotta\'öket ekrfiyé, esik kincsért sóvárgó vadlelkesölés, nem< ^.Wö-pí^Tigy^\'nifilynek telhetetlen lángja egy világot \'KÍTá|iit\'.TOlosfToMlw-dBnteQÍ..".~~~-
\' A meghódolt remegő népet és-aa ellenállással -úismsl&yátottj egyítánt, tekinterbélkül iejta sejn-j>j^éi^ Előtte nem valt-iggálom a e azét kanyőrfllet
___ntfm ismerte- Ulán sohasem... Nem boazuló éllenr
kéntTd* zsákmányt áhító, jérben, gyilkoláBban-grö-nyfifköd$ .lelketlen rablók módjára, tflzcsóvákkar ki fent vérgyilokkal adás. kezeikben, száguldozinak a hon.dupántűlr»éiíérn,.. felkéreavB- mindén he-Jföf^*«irkernlv« él figyelmetlen ül egy tért, egyet-1« nyomot; bal pusztításban mámordeúlt lelkük sziki
— vágya kielégltésr találni vilt-.- A nép féJelemWl eliaorólt kebellel rettegett ,*w*éért. *yJXkit á\\ nem érf a boszúa ^törők .vértüL
- föíS^^™\' -¦*B*t*"JP*,s i«e*arftiba.•wdflkbty r- ^*"yMtba ^o^tüt-raenhelyet keresni,-^ ntint arta-^ $W&$r:&*&+^. hogy mentse a»t\'a nyömonr-aBta
¦ W,1" blxtrítlUiui. Mindenilrí elhutoU itt a íiisk
- *w*4ttő aulleme.
— -rkintí^S-**" **°n tfj\'^ «»>i •gjr-kít marit
megés, aggó szorongás mindenütt gyötrötte Mngyar-hon lakóit. Dea szenvedések keséFÜ kelyhét fenékig kiüríteni, az ostorzó sorstól nz ország riiyugoti része" volt kárhoztatva, szánandóan iszonyún.
A dunántúli rósz és a Duna és Tisza közötti térség kiszenvedett.tíz ország vétkéért.
Ajrad török nyomait vér éa elhamvadt yároauk üszkeí jelölték. A virágzó városok helyén, — jotn-íiadnltL^azomura omladékok, kormos szétszórt kövei-" "a^i^m^^^^^r:-:. á-d düledékek lialmai alólTémitöcn előtűnő caonká hullák , Összeégett cm-hertestek maradványai roütaták osak míkint itt haj-.dan élet.Jjultt mikint.Jlt_hajdan¦.emberek l\'nklanak, emberek, kiknek keblében boldogB-ig, megelégedés-és öröm honolt, egy-egy szerető kedves család ölelő karjai közt.
Hová türrt az élet boldogsága. Hová lettek a boldog emberek. \'
^ A nép a poríg jealágoik _vsrig_ nnjtntt bujdoBÓ-nép, melynek szemében nehéz Bzenvedések vérkö-nJŰJ" ült, .\' klnaira-a- mult emlékek .^tlea-lKildtigBá^ Rábán talála mentöszálat, b, kétségheeséfl y.njgó hullámi közt.
A jövő reménye, mint nehéz sötét felleggel el-^kart csjllagj nem-snk^biztatást nyujlliatutt1, de azért élta nép Bzivében a gondvÍBeléa iránti hit.
A szabadságvágy melyet kéblóba Isten láng-betflkkel irá be, nem hazudtolta meg aoha e népnél Önmagát A -kétségbeesés végvoazélye közt bátorságot erőt lehelt tagjaiba ajMletíönntartáBi vágy, a mihelyt Idaebb-nagyobb CBa_patnkba ÖBBzegyülhetett sápadt arciáira kiült alelkeBedéa fizellemlángjíf éa éröt-meghaladó erővel neki-nékl csapott az Üldözi! törük-BBkTiTküzdatt VégeUzáhásBai; uera tekintve semmit .küzdött mig csak el nem-VÓrzeit, meg nem hidegült.
" Olyan voll ez emberek línlila mint a kialvó lang,—mely mielőbb végkép mflgBemraÍBÜl, mógegy-fczer utolsó erővel fellobog,..megvilágítja R tájt, s miután- már nincs mi többé égjen csak akkor, akkor: tűnik örökre el..,
Ha lett volna a ki nekik icgltaqzt,\' á ki támogassa fiktftlL.í Do nem jött sonki, segitaégro. . - . ^.S-aap,o\\^\'Fran ge pán ott TárfhlcV keleü részén az-orazágnak-, - ogylk erre másik ar-^—ketten mintegyjjarminezezcrnyi seregééi. •Ztt-Sí* \'¦S^sPt-gjtgrsan egyesítik, bs óda jőnek a
szett el az egész magy-ar. tábor, ns egész, magyar po-reg oly gyászosan a molrácsi harciban.
Ha már Mohácshoz nem akartak menni, legnlább eljöhettek volna most ide szánalomból, hogy ne hagyták volna utolsóig pusztítani azt a szegény népet.
Nem verték volna meg talán az ellenségei. Elhullottak volna talán Ők ia mind a baroz bari, do legalább ugy tettek volna mint nemeakeblü honfinak, mint .yaló^lí&íaJiKíiinak tenni kell^—..a lemostálrv^íaíS-halálukkal "hevükről azt arégc^\'Bzfffy^n^íörbTygy^\' „szántszándékkal halasztott késedelmük miatt, Mo-háeanál egy egész magyar tábort — a királylyal együtt elveszteni, engedték, a hogy rossakarat vagy gyávaság áltál, küzvetvd legalább a nems-atnek sirját — ásni segítek..."
Várday Pál a hazáról a nehéz vészek közepette is Önfeláldozó szeretettel gondoskodó" egri főpap, hívta is Szapolyait,
Miot megtfiateHÍilt honfiba, salvighaté Szavak-" han _terj osztó; elő jayaslstát...
._Mil\'_ely.e_a_t_meghallottn, hogy Mohácflnál anomsel vértanúi elhullóttanak, öflBztigy\'njtj^t annyf-hadat; a-
mennyit csak ily rómitő események között lehet a követ»ket küldve n vésztől menteB városukhoz és a tétlenül veszteglő fczn pólyáihoz. íiü rget vekére 6ket, hogy azerezíenek hadakat; a raéglóiöket rökton állítsák össze, b Verpelótnél egy?sölnónek mind mind együvé.... Tartsák fel a rohanó ellenséget; hiaaen még talán nemkésÖ; kiaórtBenok meg mindent...
De a gnndoa azorgoakodás bánatos QEOVait nem hallgatta senki 1
. ..Avárosokattalán kimenti azon kÖrülmény,\'hogy részint seregük nem volt, részint a váltság ily aobóa pillanataiban az önfenlartási aggalom láncaaibúl Baa-badulní nem tudva önmaguk Is yéaztöl remegónek... Do Szapolyait, do Frangepánt — kik kóaa sereggel állottak, kik harminczezer fegyveressel Q fegyverrel keiűkbön, biztos helyről nézték, mint száll fel a gomolygó füst nehéz sötét felhővé tornyosulva onnsa bo íGItvóreikTlioI lionfiaítTiaTáTJajjaLhangaanak — váljon, váljon mi menti ki. ^
- Magyiir nemcBek voltak; a "hazát védeni .roll kötelességük éltük arán is, — ób, és tétlenül néznie tudtuk hogy pusztul a\'bon. -
A bánatos egri főpap !8 mit ért azzal a mit & nagy fáradaág közt összegyüitögotott. Nem hosznil-Tiatott aa sem mit... Legalább megnyugtató azon éde-son vigasztaló öntudat, hogy mindéül megtett, amis .úehéa iőrülmónyok között végarö inegfeBzitésael egyes embornek megtenni lehat. Hogynem haasnála az nem-as ő vetko, nem az ö hibája.
frfé uééwzó igényei hívnak fel bennünket Azonban horfy ŐBBrképéBüi legyünk izükrég, hogy *«««t*7t-¦uSl, Mrjünk férfiasSfi; éwlskedjiák mxé]S^r . munkálódjunk aa órámat minden pereseiben, mindenekfelett, hogy bizsunk egymásból mflgnnkba b a sikerben. JAMKOVÍCH álnok.
As-igasgaiá válasatmáay előterjesztései, a jövő évi teendők iránt. A somogyi gazdnsági egyesülőt igazgató ráhszt-mányu f- óv május hó 23. Kaposvárott tartott tanáca-kozmánvábol a kövotkeaőkröl értesíti egyesület nagygyátés\'ét, kérve az előadottaknak részint tudo-másul vóteiót, réBxhit helybenhagyását azon mtez-kedéseknek, melyek érvényüket egyedül a nagy küzdéstől nyerhetik.
Az igazg- választmány értesíti a nagygyűlést miBzerínta pénztarazámadásai pontosak, ngátytalanok A pénztár állapot a tegnapi napig : arany készpénzbe*! s activ kötvényekben, k ben pedig 3331» frt öazvesen aetiváuk = 73 kr. 20 db. arany.
Az ig*zg. váíaáztmány, a társulat külön hatását s gyakorlati működését fodotognuk tartván elfogadását kéri azon tervezetének melyszerint 1 or. A foldészet szak a megye hárou pontjain szántás versenyeket rendnxen dijakra 90 frt oazt. ért. utalványoztnasók.
2-or. A marhavásárok megnyíltával a tavaii gyűlésen megszavazott díjak (1ÖU ft) mullutt égési állat-jutalmazások történjenek az ÜletÖ szak köztié jötte vei.
3-or. A társulat MagyaTÍ Jíízsefet ki a társulat költségén a keszthelyi képezdében okt:>tt:itik a folyó tanév végéig segélyezi a ruházati dijat oó frt uz egylet utalványozza.
4-or. A \'társulat mint ilyen rónavényos tagul Íratja be magát a Pozsonyban Biékelő összes erdészeti egyletnél, mely társulatunk irányában kiváló ti--gyelmet tanuaittítt.
5-ör. Végre az ig. választmány egy általános ter-
tíf 71 |g.
megfelelő bélyegekkel íb ellátva, nevezett váttólór-vónyszékhez miilhatlanul nyújtsak be.
A ocrfŐzSdók tulajdonosaival tudathatjuk h-^gy I a ca-kir. .kertisk.(uleluií niiiniisUrtinrtn<,k f * ncij-tr \' hó 15-én kelt a kereakedeimi . h i par 1-- ntirtrál- bt¦? intézett érleaiivénye szerint az l^i\'.l iki r-kt"bcr \'24 fi kfdt analzi komléviadr-rend a kunili\'ivaoártótat \'3\'i-m ollcn biztosítandó akónt intézkedik, hogy s aaitsi komlóvásáron eladott komié az ottani kornlócaari^V jelvényével éa szállítójegyével láttatik fl. ugv hogV csak az ilyetéokép jclvényezett es a ozalhtr-prgvgvl ellátott karoló, valódi saatzí kimlönak van ehara-TV
A kiket ezen Ügy közelebbről erdekei, a sn-tzi komlóviiadr-rendnek példányait az pg,«ri >neb->r-azági) kereskedelmi kamara utian megszerezheti
A aopg\'ODl kereskedő!mi i-a .parkomra
nem volt, a legkisebb-Mügét lyukat amurt nekík tetszett kikuttattak ; de egy rozsdás tőrön kivül — mit magukkal vittek — mitaeni találtak.
TARAKYI.
Pees*.
inius hóban.
Egy rüvid; de való t^rtenctkei bsaztíWk »1 m-ly eteg tanulsága lehet Mz-nra. kik Istei.t nandun U.lan. káromolni-ftZ.ok_van, ez-jk utuby mLtU-gv mi-oodik természetté válnak bennük, t gvanifl a sxiir--ti-külváros egyik polgára a l.\'gutobbi hi-leg. havas \\ih.> után kimenvén azölejébe megi-jkin: ¦m. va!i>>n t.-1c¦ r¦ kárt as erős liídeg, e miutun azt t-lfr.gwa trilalu.. iszonyú káromlásokra fakadva tavozuti iwiIp*eb"!. Útközben egy kereszten akadt meg szeme, ezen akarván mngát megbi\'Ssúlni, leknpia fepvveret vállárul tű \'•H a aeresstre aÜli; de a nielv pillanatban eídiir- 1 ran a puaka, elméjében me gz a v árudra lelkuamore-télöl pedíg, gonosz tette miatt zaklatva futni k-n dett, éa azóta alig tarthalják meg a futástól, hz "lég példa arra, hogy : „ latén se nem 3 11. ee nem tebú. -
Vároannk köükfxlveefcégü ferha Mendlik Jar\'ie elemi és képezdei tanár ur, ki mind íru íb ismeret\'-\', negyvenévi tanítói b nevrloi f.iraJfiapa el isrnert-F"Ui íi Felségétől arany érdem kereszt tel j utal mázliit, ti meg, melyet május 11-én a városház termében polgármesterünk tűzött fel veterán tanárunkra.
A bankó hnmisitáH fnlvtonosan tálul m"frt"rre bár reAjok , ha fül fedeztetnek súlyos huntele9 nr. Igen sok hamis Ötös levén furg lomban, a gvanu epv barna zenészre esett, ki igen kounven tudutl költeni a mai acükvilágban ia. A gyanú amint mondám, egy barna zenéBzn^^ettjaz illetők tehát altban a remé\'iv* bon, hogy^^^S^aaálcmányrft fognak tálalói, lurti-h-? mcgrohanB^^rakását, a minthogy a gyanuBitott hon ¦
Saintaac-s időszakot eltink. A biva\'i ro^z termes r.-, iik-Iv kul.ji\'.ufi.-n a takarta;*!: voíin v-,![ er<"zh<to nlip vanuk a t«r*-!ií2t. hogv majd nzbelv r>- ü%< n tjva]j hiun.l. J\' ¦ t ¦ -nn.-i!. itt van mar a kasrallm i iilü ma* tr^kbvn .l\\..-i;ii.,r mar az U| ser*n::t gvujiultüit. mtp r,i nt m-t: (s.ik ;* fii alig egv arasztnv;. \\ gyakori Iji\'lcP\'-k ;i vtatüírnak valóban nngv-.rt árU-tt-tk ¦ m*rt La 3—í !i«[. njeltrg volt, rea ? — \'.> nap bizon yosan zord ido k"vi\'tk..-z"tl. e a fúldírtil ki*¦m-lhcd* ti n-\'V^nvt no-vtser.cn pit..it;i. h Ih\'i L\',I-töt op^üz máíp k^l-metb-n blJi-ir idu;:k vi.l; : a hevrooro t.ttbr.v;r\'\' u" }i 1:íj-d\'-\'-t U.^ü\'Mi, hüzek videüfn pt-(t:g a Tínp\'-ktian n L \' i !!" .-".ni;. 5 fzt.-rt biitt m<--L\' nnriVirn a A k^-
f/..t!l \'Lra rz Miar; r..-rtu-sak a z-. !.{y y ,,; k^tí.s. de •.tt n-ji-.:li *./.¦.[! K\'Tuluienv. m! ni:nder!!-:i\'.- maoj ata-lan-t- szikii?, lii.pv »z \'..yorgy tm*!i g a rv tekén szabii-11,1,1 11-r ii-ik <i «zarv^nmarhak. ai n]«n p-dig
tAki*rmitr!> ••j- l- vr. tz_. <jv..rgj -a; uucig ié eleg s-k;i t"r"tt.->trűk a tilos hetvekerí. — Unza piaeEiin-Iwn mn;íl r\'H^írz tavaszon at egv"i-!ö uron k-1l i\'z elet \\,.v-7,et ¦* ar.-mvJü\'í\'IOi vagv c^Ak-.;ne? r^\'-j h«ti v;,lt \'¦*zl"!:i"(\'- .1 l-ul< g: ::ra r. t!e7\'i;-:izar ak : i f[ L*\'1 — • kr. K-tszt-h 4 ft. li-ZM [\\ ft *«\'-7h kr. T-nperi 3 f-. /.iib ft 1 kr >zenanab mazsai:* ¦\'> ft ugakhogv a? n bni, li. fvna 1"—ÍJ mttshtt hwatik a piarzra. annak "f\'-\'\'"\'- t«l;tlls>,zjk. A l\':;r:a v!z ."JUsa r>\'j.pani i J -~ t i i a ezikp\' t -ifi-1 * fc l
N\'ek-i in.ir cl.s üi.totl: tegr.ap t;ta nz--:\'.!ir, k-^v, f.i^i. KI : \\ i i.A:
n^pi caayargtLs ntán fogaltathatott csak el; TigBjpJiai a vallatás után a toegya Bsékhelyére pécare kAtsér-teUek. . ,; ,-."
Alig Dzárnjalt el e bocznazlé tett hiro a környékre, mar ísraet egy agyon vcréaí eiwt^történt Bi-b-Ggy -m&ly—tfkhól ée-miként taég^ae^teágilils-, d\'; kipulmt-dasara erélyes lépések tétettek* :
Hallatlan tett ÜZ nrnn avHT^iTtiáfcjji&^lyn^ .n\'lrul. vilaposvdua koraijuk nt-veznek. Két borsasstó totí eg-\\-aLrrre ea olvanoktól, kikel cívUisállaknák kürtöltek ISoü—59-ig. Gyönyörű-oivüb:ati6i
K ho l-í-C-u tetetett lo az itteni ajunan építendő varoB-haz-epÜlet eUpja é& azóta igyekeznek a Hágó-cBi^k teljes erővel felépítését eUsegitni. A terv aze-rent di&ze lesz Magrip^nak. Addig ia mig jobbéa kei-lemeitebb hirökct kosölhetek. Isten velünk-!
KYÁJin.
Ül !1 !í o C"
US 1-.
j ., l; 1fI,.i,-..\'1i7Sf|!n,?|(| r ¦ .1 . .,;r r. rp^r l,,,gV
K i-.-gr.t.if .n; mai i;en; n 1 k a In. .;. ;i r, K ¦ ,a : Cti ar t a ; : r. k;*!¦¦! t-*8 í.:-in ni .»l ezt : mer; v.-\'m Íj ; r\\ . a- i.: k«jt
li .- k l « "1 <11 "1 > L-", f » Ml
dormali !"lfitn!. I gvar.is m:::.: \' ! •. : Nagy-Hai. !n..e<\'.]. \'\'gf t. bot r f-"!eH — ; ur.i ¦\'. — tM-ita:: lm<ls an\\ja ^roízak1 i; "d;i sarti olv pgvcr-.ü^z r* It-vliez ki paí\'.\'.ag . kitjifm szeretett — -fe-ru-; bei),
ve», v-1 iii-^-l-iit\'Hta. I .-ttot . a t ¦ ¦ rjc t tu liK nznk r. ak mert a BZ-mezt-J kul]aha debtak ft buliul . mt\'gvul-I.\'tta, mely man etf.ipat.itt b eros kitöret alatt a vi-a-p.viat vrg.\'tt .Map.W-Brn lnizntott. A fedi ellenben it—-i
Kirek és eseményed A fc-U.\'vjiek innen-onnaa vég-e; fi-^rvfcltneztetmk t. előfizetőiuket, hogy kik-neK előfizetési idejük icjdr, azt íiíe^ujítani .szíveskedjenek, hoyy [tontosan küldhessük lapunkat a moAnzehh videke-l-ra ?s. .
A íiz elemi csapatok egyniáantin érnek bea-t.\'jiikei, mintha c&ak az idő rendes folyamából kiso-t:_.rtatutt vulna; ritki Rap hogyha tüzekrŐl nem ér-tí\'Bmuris. formáson, Leg«idon, s a Marákösben több belvcd — ugvszmte Kia-Koraárombalij Marcsaliban s inas belveken — több száz hiz lett a tüa.martalé-kjivii, i^{.d.>to&í[Gk het*y rsslád jntatt korduabotra.
, ,. Micdatntllütí, hogy derék és.Erilyefi yáraska-piianvuck szigortian batuk a százakra menő — Iíten i-iüfu a világ mrlv Ujáról ide vetődött koldusokkal; nit gi- aiiiij ,/s terhelve vagyunk velük , hogy több aü>..\'i niotunk a kedduftoUo&k—mini aa adóhivatalba \\ ker\'uk tetiat az illetői; lepvén ugy mint régen volt — rumdeii helvbt-li ember kit öregsége vagy Bierencsét-l\'\'Li-(\'ge ¦koldusbotra juttatott láttassék el, egy réez-|rgyp\'id : es a városnak egy bsceülelea tagja Bem to^ja magát az adakozástól visszavonni. Azonban a Euk didögkerülo és más városokból \\\\utasítóEilezén-g .b valóságos pxecutiót visznek véghez, mind ezt l lvT m íC gyezttk.
Kmbcrbaráti ftlbivás1. A rarcsevícaeí községet , MurakuE; borzasztó tüz pusztította el^ ax&2 hazbol rsak mintegy tiz maradt mrg. Ámbár a szom-pzed htlységek lakosi — a kőztök lakozó araktól vezcnyeltetvc mindent elkövettek a tűz gátlására, de a vízhiány o nagy ezél miatt nem müködbettak^kel-
A küzdiléa küzdelmeiben önmagára hagyottriép egyre hullott, egyre veszett, véree issooyií halállal...
A füstölgő romok nem voltak ismét kepeaek biztosifágot adni, hogy meghushasBa magát a halaitól menekült nép.
A barlangok öblei nem voltak elég rejtettek megmenteni életüket.
_ A iiündim.-^.aJL^....mf^fl^ritoJt szaladó nep,
* tü I n tE:& "btvSb sriiiigyságii sk-üÉoí^rEölrau^löí°h\'vr!Tna beléjük, — mind egy helyet tűzött ki védmenedekül a dunántúli részben.
Ha nappal itt-ott elrejtették magukat oTéndben némán —- éjjel midőn hangtalanaég ünnepelt a táj felett, b a mészárlásban kifáradt török tobzódás-mámorította álomba azenderült, — lassan-kiléptek rejtőkéiből a ovatpa figyelem közt haladtak zajtalanul, egész csapatok családostól, gyermekestől a Vértesba-gyoktöi fedett: Mnróth helység fülé.
Oly rejtett volt e hely a sárdakoazorüzta bérezek ¦ormai koat-miként aa é.lBtfeniartási öaztön. vógremé-By-q-ég-6-aágygyal-fojdúlt-q-hoiy- felé.----------........
M a r ó t h asinig tele lön menekülő emberekkel a midőn a kis falu mér nem volt képes t bbé a sze-rencsétlanaég véira karja által üzötteket többé keblébe fc^rsifru^a lielyaég melletti tó partjain röktünöz-tok laktanyát. ~— -
Ejröl éjre több én több család vonult a tó köré, éjről éjre óriásibb tömegekben gyűltek aa emberek.
Erős férfiak egy-egy csonka karddal kezeikben, gyöngéd nők, kétségbeesÉBBcl aruzaikon, tehetetlen gyermekek szüleik oldalához TOnulra, b ártatlan, kisdedek anyjuk karjai kost — mind mind egy tömegben feltalálhatók rátának. Mind ítt koreatek menedéket, reményeik tünŐ csillagának végsugára mindnyájukat ide vezoté,
A logidegenebbeket íb rokonérzelemmel csatnl\'a üasza a közös nyoVnor a közös veszély fájó írzeto-Gazdag nomcsek és a szegény pórok békásén, asere-íettei fértek "meg egymás melleit. -A~gSa3ág\'tiríi5l^ hölgyek éa a ssegény pérnÖk együtt imádkoztak, egymás keblén sírtak, egymás keblén vigasztalták egymást.\' ..-.-¦--
- MindnyftJaB eseretfl édce tcnvérek volíak, bbö-retQTcstvérek^ kiknek nem volt cBakcgyicbzöfrany-Jnjc, & vógveasólyek küzépette ia^imádásig szeretett édes hasa — nem volt csak egy közöfl fájdalma kíuaott BBÍvoiknek, a hoöért éa Öpoealáííuk nyomora miatt érsett közős fájdalom.. ^lena volt különbség köstflk, a iSehés belysöt a a Ötét báThat, a kinaó reme géa, mind egyenlőkké tette őket.
riivid időn f. lülliftUdta a ir-nrirrdig gyiiíi ss ílldóífi-tt
A menekülök szama tizenhatezeréi, s még egy-) i nep.
1 Afidvlon lömegesen hullámzó menekülök roha-
. mng érkezt-Be elobb-ulób lehetődé telieti e. hely f>dfe-| di*zé&ét. s akkor a vég?ö esetben mindenre készen
kill l-Mini.,k
j Kiváltak egyesek a tórnegböl, e n lchetóscgek\'\'t
J hivrn, leplczetleiiüi tárva fol — a sok bánvatások,
i ;;üiüúziistk ite^z^Rd^líca^aiá^-s^^^^eat____
I vngvó népei niuitk*ara SEoTiták . ... S nehány-\'BBp-í múlva a t.\'i es helység kxtrül mély v i a r k o k fogták I b.e u tert, tml letelepülve vaUnak.
| A tmtg\'isan emelkedő foldbányások- és eseke-
rekböl széles körfnlat röktöniizvo, kitanó mnnkn cb fáradság nlta! egész kis vareTÖsséggé változtatták át LiDvaikat.",
A veszély lehetőségének tudata \'gyorsitá a munkát s erőt adott a gyenge kczeknekJ..ilindanki_dolgo-z\'>lt, mjndenlii teljes erővel, onkitnéletet nem ismerő faradsággal segitó elő a közös czélt.
Férfiak , - gyurmekrk , "iTakadaTÍán munkában töiték nnpjniknt7~ér-a-TrDs7,~pr CHahirri\' ize rátétnek gj-orgód szellemei, hogy maradtak volna hátra ott, hol kedveseik szivcilreV olvan_ közel álltak. Hitgy ue osztották volna meg azt a nehéz rannkát, melynek terhei közt ozokat látták fáradozni kikek lelkük igazán Bzeretett.... Egyik földet hordott kis kötényke-^ jében, másik ügyea kezeivel forgatta az ásót — Egy közös sors várt itt mindny/jukra, élet vagy halál.
A munkának ttttrekósztö-lelke, a derek magyar nemes Dobozy Mihály vala. U„mükbdÖtt elölJ mindenütt, ifjú nejével oldalánál. Ö Igazgatott, ö rendczeTT." A többieknek E adta a példát. . . ...
ide szorította Őt is a közös vész s előrelátó lelke a veszélv idején, mig mindent meg nem tön, a mi céak letséges volt, nem nyupodhatnttí
A mohácsi hősük gyászoa hflli4ától megmenekedett. Megtartotta., hazájának b ifjú nőjének & végűd t. Megtartotta do ki tudja, hogy mennyi időre. .\'Ki tudja, m<\'ddig fog férfias karjává^ kétíves tfjn ncjénekéletboldíTgBága fölött Örködön virrasztani.— Kitudja meddig, meddfg él^-ezhetí azt a boldogságot, azt az édcB családi _életott melynek most Örümo-^tB fájdalom.... reménye U csak reraénytolensé^g, mert ragyogó vílrigát a nehóíT honfibú, a nemzet klooa Bzenvedésénok sötét borúja clfe_dó....
A-mohácsi csatában az ój elrejtetto a törökök szemei elöl. Sebekkel-ferieJTe bár,- do megmenekedett. Oh de ki tudja nem voll volna o jajjb, sokkal
•) Liadr KorvAth.
jobb, meghalni ottan. Nem volna-e e Jobb bevégezni oltásé életét, tavol-attél, kit moit magameHrTTflfllB^ tón szenvedni lát?! Kern volt Tolna íoEkal fc&ny-nyebb ha már meghalni kell, nem,- szép azelid nője szemei előtt halni meg; vagy talán igy könnyebb 1 ? Nem lett volna-e dicsőségesebb elesni a cs&tatéren, vesztés mellett is hősi koszorúval? Elesni küzdve bátorán? Elesni ott hol annyi sokan, annyi ookan-höaien estek el.
a sok nép, nem küzdre de\'Tamésaároltkrva Tag elhullni mind, mind !
^j..pe8_i.t.*_fygy.vcri nincs jtt btS,TQeíy "a "förBfe hfládai megmérkőzni""btrnál
Do van bŐsvér, van lelkes bátorság! Mig Dobozy itt leez, a a magyarban magyar aziv dobog, addig nem fognak a törökök vér nélkül ide behatolni-_Efidig.-ÍU miod raagywok -rekak. ígas — fele gyermek, egy harmada meg no, &L egybegyűlt csoportnak^ de iit^a BökfibLikben ia most férS-eefr lakik éa a gyermekeknek karja vasBá érczesült. . ——Fegyver helyüttThjrong7~k5 U megteszi a asol-gálatoU — Egykét tört vasú kard, egykét romlott feLyver_ia csak volt.egyiknél^jnisiknél\'
Mikorra készen vaIának a munkával, s o—kin erüditvény egy felöl a faln, másfelől a té éa harmadik részen &
meg volt eröaitre nm ^ r hiiesőxer lélek TÍr-* laitt a kétsfi jövőt0 DobaBy a nafjon iljtt nőket és & gyenge gyermekeket a középre- helyeire, a körben terjedő kerített-tér Etílaihea a -Yedelemra kéflzenálíó férfiakat teleplté le. ^\'r
- —A-gyöngébbeket.a kdxípei^ettSa-Téí^i. 5mí, a külső erőditrényi árok, én a belíö élőfal, kedTese--ik, ozereUeik dobogó kebléből, — kik köTűltők készen áltatlak. ^ , -De haj ezaket a kik-iedvsaalkot .picgTéini . akarják, kívedi majd, ml-vádi majd itt meg! -
Halottas áS7&n.
Halottai dgyiniekazlkas egyik — Barátnő i a maiik SliaicSdlk. -Ruhaj.ában melyik »rp5mpí_tM>\'1 " &ktd"nrmegy-ifjaYal oltárboz, SgylkéLperca Ségrégliplált tirgydlios.. j ffimoadja míg, bogy melyik boliogabM.^ FARNEK BALKÁN. .
- lélek&-Me*VHj*+:- í»4eL- é* keníAr nííka/ "T ÍB?\' Wr * hatóság sietett AB-elsa. pillanat «Okségoit né-
^nsegt^-nwmorgék.feUegtilesi ada&gásff^slWollUlLül — .,^ttjrtwlfcnt*^k^-~ ^TOXToWbiváfalhög; ügy a perlaki t. szolgabírói —hÍTBtelte8pr*g^« bndoaiwJterüle^g^öiJiWala--lábol— ™Int » szerencsétlen turcseviczel\' lakosok jégyiSjéh-M köideni. Kelt Hodosánl*.., június lió 3-án 1864. Tu-rkbvici Imre, kerületi jegyiü. ,^^QaknJfeTarrtflk Alajos éa gyermekei, szo-
\'tofcp^eá^aayjöknaT:-SoakStI Tárnok; átül. Kénre rt-Bo-^b-*! 4 n-alffTtteténok 40-rk érében, f. éri juniua 6-án, Iiosbcbs szenvedés, és a halotti ssentsé-gek^ajtalöa" felvétele nlán történt gyáazoa kimultát. A boblogultnak "fiideg tetemei f. hó 7-én délután 4\' órakora helyben lev3 airkortbeni ésaládi\'sirbplthn fognak örök nyugalomra tétetni. Az egasztetó 9*ent--nrifieáldQzatUflgy-Kanissán a sz. Fereneziek templomában f.-évi jnnius ¦ 9- én reggeli 10 órakor fog meg-tarmni. Nagy-Kanizsán, 1564. június hó 6-án. Béke
"—/cEvflren k5aaornjdba~iámét egy virág, fönr--tetiyZadübaniEky-LffJDB barátunk e hó 1-én veicitű ultárhos sseretett ajáját — \'Piringer Klára kisasz-saonyt;~áz"egrnwst szerető szivek elemes frigyére M ég-áldását kérjük,
~ *A Va^rriratr,-jun. 5. a „Zöldfa" vendéglőben tartótta~Dalárdánk választmányi gyűlését, a melyben ujra^sairvezfetelt következőleg: Elnök: Szép K., alelnök Ebénapanger Lípíí, Pénztárnok: Lowy Adolf karmester: Joiteles József, helyettes: Rózsavölgyi Abtfil, titkár: Kapy Rezső. Yálasztmánvi és választ. -TiáttagnkrWattiraeh3fc,PyüákF., aejdl\'g., Knhn-H., BacTTracK táv., iiuwv \'ÍJ., üef genrülhöíTir., Halphen M., Silbelberg K>, Méses H.,\' Redl J., Angenfeld F. — Óhajtandó volnat-hngy tun, már néhány év ótafem -álló testület nagyobb erélyt éa szorgalmat fejtene ki, b minden tagnak a tanórákbani megjelenést szivére komi; hogy éz«r Zala-Somogyban egyedüli Dalárda, a több! városokban is kiterjedést nyerhessen—aköz-kedvesséjrü és tehetséges uj elnökünkről a Dalárda javára sokat várunk.
",A Egy, több nyelveket biró — szakavatott nyelvtanár érkezett körünkbe, ki külonüatm ax angol nyelvben jártai; ^- ajánljuk a t. ez. közönség figyelmébe. Bővebb tudósítással szolgál a lapok kiadóhivatala; szinte ott egy ügyes magyarnyelv tanító, kinek még néhány órája van rendelkezésére megtudható-
^ 72 <§2»
tPrTény"^ lw»v»HAj hogy wan rablóbandával 1860-k éri okt. 30-án Mihály/in ForintoB Kálmán földbirtokosnál, éa mult óvlokt. 3l-én Saántón Woiaz József fiáknól történt rablásban mint közvetlen tettes _ továbbá 1863-ik évi -november 9-ón Rendeken
IVolThcr Leopold Eürcskeílüt Ül \'KaiidcrsíM vost ért rablásban, ugy mull évi nov. :!0-án
:ard i Kov(
A Alábbi ítéletet azért közöljük egész_tencdet-méban — mert a-gaataitek mag- -eddig-ogy rablóná\\. aem merültekfel ily nagy Bzámmal mini \'e megrögzött gonosatóvŐnóh Fi-hÖ~8; végeztetett ki rögtönitóletileg kötél által Szép József, zalamegyei alaó-judi szüle-tóia-27éves r. k. nőtlen, volt kanász. Az illető be-yallí^bogy 1863-ik.étí május.3-án\'éjjeípNagy Antal ea Lakatna József azóta kivégzett rablók társaságában, a szent»gróthi pusztán Fehér József erdiikerü-
*6y kétesövu fegyvert, egy vadász1 tanaznvát—rakó" is elég Iggven"
Tit. MAri* v»nilrgln«nXtK1. t.ntver^fnT Quito " " " —
vit. Rotálja- él atolgdlojatnl Simnn-RniTAli34»lf lainilmn feliO fjaioton, péntl, fanerrnbitt rnh.Vfl.
ez tiX&n bzoI-
nUUbot\'megaaokvén, később Karáéi Kulics hírhedt rabJóbaodájáhuz csatlakozott légyen. — Továbbá
-k*Íon-Borger^tbáii-k<iwk^dtlih^4k^^ koa rablásban mint tettes részt vett. Ez utóbbi\'alkalomkor, kemény tültéBOjegyvéréből, a csoportosuló népségre lőtt, miáltal Réday András meggyilkolta-Jjjtí, UyŐrfi Imrén éa Bektiti Lajoson nulyos megsob-"z\'Ssek ejtettek. — 8eóp József bovallá még, hogy 1863.avi novcrabec-3Ü-án lluiroa-Berényben, czinkoa-társaival, Baiiaeh Zsigmond uradalmi tiexttartút és Güusberger Dávid kereukedöt saját lakukban pio gr a--bülu, és f. óvi fűbr. I?.én, SagyfDájojnbaHi Knufor József kereskedőnél Öt rabló által végbe* vitt tetemes rablásban mint tettes részt vett. Továbbá a kiderült tényálUdék szerint, a mult évi azept. 20 án tizőko-dencseu Vésey Sándor földbirtokosnál, mult évi do-czember 3-án a szőcsenyi pusztán, gróf ^zóehcnyi Thendornál; és folyó évi februárius 4-én Vízváron Loncsár János plébános és Weisz Ignácz kereskedőnél tűrtéqt rablóra nézve — Szép Józsefet a közeli _gyanuj -ugy a f. évi fobr. 1-én Barcson Fried Vilmos kereskedőnél, f. ovi aprií 15-én Szúkcdbél Vajda Danid molnárnál éa f. évi april 16-án Németiben Caepasits Annánál véghezvitt rablásban is, a távolabbi gynnu öt éri ; hogy ezen rablásokban Kara rablóbandájából, mint tettes résztvett. Szép JózBef végre a kiderült tényálladék meltott jogazerüeu bevalla, hogy rhblótársaivariőbb alkalommal, az őket üldöző csendőröknek erőszakosan és lőfegyvereiket hasz- t nálva ellent állott és pedig: mait évj nov. 1-én a 1 billegi pusztához közöl esett üsszeütkuzt snél, mult ! óvi nov. l\'J-én urkuti erdőben, mult évi nov. 22-ikéti 1 Lesencze-Tomájban, Molnár János házánál, én mult i evi decz. 17-éu Dráva-Tamási közelében - ü maga ! pedig folyó évi május harmadika és negyedike kbzti 1 éjen történt elfogatása alkalmával, az út megtámadó eaeiidóröknek erőszakosan ellentallt. Minélfogva Szép József rablás, gyilkosság, és a esendörség ellőni erőszakos és fegyveres ellenállás által elkövetett nyilvános erőszakoskodás büntette miatt, a nagyméltóságú magynr királyt "helytartó tanács Ifi02-ik cvi dcezembor L\'J-án 22\'J7D-ik szám alatt kelt hirdetményének I-bö uzikkc, s a katonai büntető torvény-köny V 415. 3dí*. ós l\'C-ik Bxakasza értelmében — a* érdekűiteknek kártérítési igéjiyoikjogutor.i koreaeto fon-tartván, a fentebbi Ítélet rajta az nap reggeli tí órakor hajtatott végre.
* B. tíábor 5ű éves r. k. vásárhelyi születés — óa ífj- B- Gábor (na élőBbi Ün) 19 óvoo, víoóntai azul. mint Kara Miska éa Kutyást czinkoatároai, a k. rög-tönitélö bíróságaiul kötélloli halálra ítéltettek, a az Ítélet rajtok vógro íb hajtatott Cöokonyában, o hó 3-án. Ily hírekre tovább is készen lehetünk, mert még elég sz\'ep madár hüsel a megyebnzbnn a kat. rögt. biróaág eljárá-na- alatt. — ..: t
* A czóllövéazotnok — mint a férfias mulatságok ogyik szebb éa nemosbikónek — ugy halljuk, végo Kaposvárott. A társulat feloszlik. Ha már mog lesz a feloszlás monda Kelemen Lajos ur egy \'isi-szojövotelQn — ünnepelje meg legalább egy azép u .tel a társulat meg szétoszlását is : vagyis a társulat az eladandó helyiség értókét adja oda, nz épülő gymna-siumra. Hzép Indítvány, kívánjuk, hogy tett kövesse.
= Tekintetes szűrkesztö ur! Miután becses lapjában azon hirdetésnek helyet adott, raelyengem nemsokára egy boldogító férj karjai közé viazen, — remélem, hogy-6 soroktól sem tagadja meg, a nyilvános tért, melyeknek Ciclja : köszönetet mondani azon számos, összesen \'j\'jjel-\'nikezönek, kik nemcsak levelükkel, de arczképök, bizalmok, fl a jövő boldogságával is megkínálták. Különösön, köszönetet kell mondanom: Boglárra, Rozsnyóra, Kr-Endródre, Sá-roa-N\'agv-Patakra, Város-Nyitrára, Peaire, Jáaz-Be-rénybo, Dohreczenbf, líánáara, Marezaliba, Kaposvárra és P. KoyácBÍba,.azön nemeaazivü derék óa lovagias ajánlkozóknak, kik kősül—valóban nohéa leaa a választás, ha szívem már el nincs igérvo. Nem sokára tehát a boldogság szárnyain !.
^Beküld.) --L: a bizonyos jiatal özvegy.
, Kirítt1- avrei t«datoi rt-iaak, mert fcüldam^ayo
:ül a
0. V-iiak, Vei
Hflsimilni füffjuli egyiket, ba ciao, cgak tsaulru ofSre ! sua kgltoniónyt nem laitui. Kérjük
kimaradt Sznlay Károly . a népünnoro adott l frt.
K a p o
* Mult számunkból ^Ügyvéd ur neve, bár áltaJí
a rendezőnél begyült adakozások közt kinybmalrilt^ mit ezenHel kész.- szívvel pítlunk, a megemlítjük, hogyJSzalay\'Károlynő asszonyság ez alkalomra szinte 2 frt. o. ó. adományozott. így a begyült összeg 187 frt o. e. és 2rlb cs. arany.
* A takarókpénztár megnyílt Kaposvárott 7-ón. Adja IsteD, hogy ne csak „kivevő11 hanem „pónzbe-
_ így virágozhaBaek az annyi
A gőzmalom íb innen-onnan épül, kövét már őrösén hordják. Az ugj-nevezett Czigli korcsma alatti völgyben leaz. . — . - .............--. •
* Az" úgynevezett Klenker ataí továbbépítik Mérő felé; a póstautat ia szorgalmasan kövezik e nyár folytán, Kaposvár közelében.
Biorpalmdt.
rctl-k a kflWemíuyt ; iiüttaífjct ohoaott, tiopr \' líra gjógyitnank. je. r
t U LisntStjuk.
iotitT biet mindig ad elcgcadű
NjArönnk : érjük toritliíjra is
U-[jek, Kup-iarirott. káe íonrt (!• a Uiionyiia eiet már üjryis o\'v i jubbuiüi tartjuk hallgatni vele. ini iűn i
,8\'ÍTnrom- — Nu^von t-iiii a f
K. K-nak. K-4n: Kis jjitUAbsoI
„Síit tciry\'tnk u lorííidt-v^I-\' * Olvjasa el öq mai nsimi ban ai i.plonsijrnkat.
Ü-nck l\'-b.-n: is\\nien jót virtrink Öntő1 rgttk aít hoffj" Terset Ír. A ki. ürm a Illatosban yigaai.talja önt a 7—8 kureíit bu7atcrmi;H . niAs ríligban sokkul tübbet trr es a Ten
Ci. : Tűa betug vagy T
BÍciUcl Uiibati ni4i.uk. ft pSoti
.Arösii^c" Nem CBndáljnk hu keményrn marad L!ye» roraro. Kérelmét ielje*iWtUk ; a tlibbi a kiadó dulps.
•KupwvAr njípsígi-." l\'jrn itilolgoi-vn igenia.
T. V-nak: Ipts\'ínI f3 pr>ntjoro válaaannk: meglit»aua gyű ajvr:, hoyy tenti"irk koíJítN no Wfy nly ritka TVBÜrp.
¦ J. K-nak, 8. T. R. L-tiak : Forduljanak önük Kesatbülyn\' mariink B^m tudjuk, liiuyüüin alt a dolog ? do aligha nom i\'BölitR. \' ¦ - -- - .....
Fr. N-nak ; adni Ichatnn, ar- mikor T kiaaí ook.
Aeropag Ptsttn. Orreodí-k, hogy valódi novét vcl»m to-datta, a aűvuUikat rniamiuí egjihb k>ildom«nrelt ítiríiön fogadom, a lop elküldetett, 6dco Atyja megoUgudpaíro. Eiadü.
Felelős szerkesztő: KOBOZ ISTVÁN.
SÍAnisaar jun. 8-án. A gabnaárak-köTetkesőEs : Buxa 4 ft 60 kr—5 ft. Rozs 3 ft 3 ft 50 kr^Kukoricia 3 ft 3 ft 10 kr. Arpa^-Zab, nem volt a piaezon. A finomabb gyapjú —b általában e czikk jól fiaettűtatt.
-Tadtnl adja az illetßknek,- hogj egy jó.házbóli ifjút fel-<ogwl kereskedésibe segédnek. Az illetőt BBvcbb ESaöniTísí sze-reaketnekftntebb emiitett kereskedőnéL
" ~ Sehon am lőr Juni d. «L.
_—.... frno^t dio Zietung^dea alletnonaten
.-ZJä&ats-PrämienrAiilehens
«J^iS)<*M.lB:Ml«srí!«Mm\'ni»h«it 400,000 Tfaffor.
enthält, lind worunter ea\\-
t \'"?L?h2?>-c0Y,?(!L> 8 °»1*«.»<»W. i mal 4i,UUU, 14 mal 40.000.
80.00, frm.1 tO,up, 48 -.1 t.OOO. 66^1 t.nnn U0 mal I.OOO, bu -muu nm.U. iUMrig.ler Oewi«,,jelchm >dos Oblig.t!0n..XSoS erlangen
...VJ*oj-«ri«™»«\'>»lrf« Zioliiing >m 15. Juni b»l»i fl, 1. Omt» m™*
^o_o.ltgeboton, mUT.r ,.r genr.gfUg.gen Einl.ge von nurH„l. moon der bei — " — TOMtehenden Treffer nacheim können. ~ —
•^^sää^äs^ä::- ^ ~ w
r?-----\' —- - " - "Adolf Benschi.. ~
in. Prankfnrt am Main
u." tn. fulüúgás-, csengés-, aipolás-, pezsgés- s többefék-------- bajokban szenvedőknek orvosi tanácscsal szolgál
Nagy-Kanizsán, az „"ARANY SZABVAS" vendéglőben, de
csak Szombaton jun. 25-tín délután 2—4 óráig _ cs
Vasárnap jun. 2G-árr reggeli 7 — 12 óráig.
.,__ejtési hirdetiiiéiiy.- \'
_ • ^poavárniahntósijardíiériilkUzhiriiS tételik,.hnEyf. ivi juniua 12-én Kapo»»irn»ábanaváro.bázinal;regroli 9 órakor árlojtóe fog tartatai az öletni „knla bitbak terv „érinti atiiállaiiaUai folípttéairo, mely épülettel »»lUfn éa légb o város altul fog helyredllltntni — az ípttlothra megkívántató többi -anyag éa mnnkatovók nvillalkozot fogják iHotni. -
A \'i -.i V*,"fí<?1?1 ,"»»*lk«*k bínatpínzsolTiUStva aa ilrloitónro mogluvatnak ,A«ípilkMéii .fclliteloko.váro.l.ázinjlljnoglokiiabelilk. , , . ....
_JKopo«vár május 1 B-án 1864. *W*.4*—t lap- ésnvom&tulajdonoa língy-Kaniai,\' —
Ismeretterjesztő lap szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazteái, tudomány és művészet köréből.
Hegjclen olap lilább egy iven juliu. I,í l-töl kezdve minden hó i-c-n 10-én és^TÉín. — ElőBzeSési ár postán szétkaldémi\'.l éi helyben hlzboa l>ord«rzförÍRl J Irt. j félévre 3/rt. hegyed évre 1 frt 7\'J kr — Minden előfizető o tulajdonos külcaSn könyvtárit az eddlpi fenntilló feltételük mellett fél áron használhatta. — Wyilttor egy Petit sorért 10 kr. — Hirdetések négy hiiábui Petit sorért l-ör 1 kr,, í-m- 6 kr. é> minden további beiktatásért 5 kr. ts bélyegdijért 30 kr. fizetendő. A beiktatási díj a a lap késelései illeti; minden tárgy a kitd* hivatalhoz Nagy-Kanizsára; a lap szellemi tartalmát illető közlemények pedig, ngy minden levelek
bérmentve a szorkosztösoghés küldendők Kaposvárra.
Ötödik félévébe lép lapunk rövid időn.
Az idő folyamában kevés két év; de elég napjainkban, ha „önerőről" tesz tanúságot
Hogy.eddig fennálltunk,kettőnek legyen szabad tulajdonítani: t. olvasóközönségünk részvétenek s az „önerőnek;" Isten után az első megáldotta ez utolsót.
Midőn továbbra is igeijük: híven "szolgálni Síjla, Somogy- s a szomszéd megyék szellemMs. lekéit.
anyag
Szolgálni az igazságot, melynek erejével soha porba nem eshetünk.
Kiváló figyelmet fordítani gazdászat, ipar, kereskedelem, nevelésre.
Tiszteletben tartani mások véleményét, de a magunkét is tisztán megőrizve, magasan hordva
hirdetni mindenütt, hol azt a közhaza s egyesek érdeke kívánja. . - .
gondolat király, mely soha le nem köszön." --
Midőn továbbra is ígérjük, hogy habár parányi erővel, de Isten és a jók segítségével törjük a rögös utat, melyen jobblétünk felderül.
Nem pihenünk, csak midőn erőnk lankad, de teszünk folyvást, hogy a rohanó idő kívánalmának megfeleljünk; -a civilisatio terén előre törő népeknek ha nem is versenytársok, de legalább nyomokban legyünk.
Midőn a jók javával, seregével folytatjuk a munkát, — kérjük a nagyérdemű t olvasó közönségnek továbbra is szíves részvétét lapunk iránt.
Hogy a haza érdekei minden kiváló pontján hiven legyenek tükrözve, a provinczialis lapokat nem megszűnni engedni, de teremteni kell. 7
Az előfizetési feltótelek lapunk homlokán olvashatók.
Kelt Na^-Kanizsán, juíi. \'hó.]L 1864.
Nyilt levél
" KanUtAfl, jön. hó &-xS64r
.-A TÍro4t ká(lt»ny»ig-ujonnan mm *e* te tett, mcrto közreníeMeli affyrrolytonoa lazaí állapotban -Yg,t/ miután egy «o»r, npr b\'lokuicm volt elegge ko-pefl aaon tenger kivtiaolmaknak megfelelni,, melyek —ogyroraásra szaporodtak. — _
" A fálcQn^ffltrH^eflTaraBok, kihágások, yet--iigok éa.ogjób "büiielküretcsck kenyszcritottok a kwriadtj»eget a kapitányi hrratnrnak mcgsaííítrilt^ láaára aüvatalas: azuraelyzctnek mepszapo rítusa ál-t.il, mert lolko tiszta érzetéből győződöttmeg arról, bogy^a^Tirös jp^Srtalának főboldogsagit csak ts az -által bi&rMÍTlin^^ ba a némely-éa vogyon-biitoDfla-\'-^^príilitl^n^. Mbra állitin^a-^Tgy_-i^- Jottányi; e^rÍfnffkot,"éa egy szolgát szarazott meg, --ttgy^aon4-t^o«ökltámk a polgára&tok boldogsága, ba-a- Bajátaak-mztonsága TuazelyéztStek. Személy-ás vagyon-batoríóg nélkül nin.es haza."
A képviselőségnek ezen mtózkedésuért csak hálamegismerésael kall lennünk, mint lenni szokott .a jófiú asfllei iránt, kik őt az élet göröngyös pályáján; annyi-gond éa szolgalommal védik.a veíeuénvellen, mert ebbení intézkedése által számunkra csakugyan boldogságot és ba*ót jelelt ki.
B*»rfnkrÖl^i^^^toj^»fn,gly^*tbrmri áH-j-fcegy-a köBrendéBEeti^ögyet caakngyanjiftjáí^Qi^iiDkfivá. "togyük, mert ha hideg részvétlccséggcl fogunk cz irátíí vTselletni, akkor ismét oda lianyatluok, bonnan fölk«lenlt.Oriáa teendői vannaka város kapitányságnak, ha mind ásóknak hiven éa pontosan akar meg-Felérni, melyeknok mígfelelnie kell..Egy tollvonással nem. lebet-eleget tenni, mert-a küxreudészeti Ugy ¦fTly-gn-BHpt-na idő,- meh—szüuteliíu változik; uiy""
niiBtjlJiii\'tfeJQ sárkány, melynek levágott egyeaTeje belyébo mindannyiszor tizenkettő no vissza, maga a kezeléa sem egyébb örámmcl-4u.lt pohár- Ürítgetós-
--¦ nH^ttfclyTTíBríeiDn-tígYnnnzon hlübeii kri\' egyénnek
okoz . fej ruxkód tatáit.
Mind ez annyit tesz: értsünk szót, nyújtsunk segédkézül a kapitányságnak, támogassuk öt, működjünk vcio rállvctvGrna forduljunk el tőle, midőn a teendők Ösűno válliurA uehezüt.épcn polgári állapotún kuboidejr^ájja mcgaziUrditá&unak igyokexotébeu. ülaa-cnnótfontoHabb, lényegesebb Qgv reánk vonatkozató™ níi^,Üaszcs<;n élvezzük jótékonyságát, valamint egyformán nyűgünk hiánya esetében mint önmagunk iránt ia gondatlanok.
^ Hol aa egyea ntg önmagára hitgvatik, elvégre EimerŰlia magától röákad-liaUínirn, hol ott közerötá-uiogatássat századog szirteket szórhatni millió dara-.bokra. Mit basznál a kapitauyaágnak legszentebb igyekexeto ott, hol a polgárzat merő ellenszegülést fojt ki, igy például, mit használ n cselédrendszcr védelme, ha mi önmagunk nyújtunk alkalmat a eso-I é d nek;Tlrtgy^|c iá apón gS s okát követhessen el; mit használ a bizony tal ah,Tíé lé b magavlsoicüv-idogenek«
4 í-í f
nek kiutasításaiba mi hátáé ajtót nyitunk föl éa cejtva^JiiünkaiylycL aaűlgálonb; mit hnBznál ö tiutuieru törekvő* ott, hol önmagunk gyűjtjük halomra miszemetet, mit használ aa éjell Ör megrendülése "hámi nem akArank-tanni SBoIgálatot ós mit haasnál mlndoiL kapitányság, ha mi üt értont nora akarjuk, ha rcilffeloteit lábaink old sodorvn osszega-zolva vetjük el magunktól, s nom hódolunk a törvény panines szaván fik\'™
Táiuogassuttékát küzorByel a közrendészetet, éa mondjuk ki: „miszerint mí polgárzat hódolni fogunk minden Uözreudéazeti parancsnak, s odalógunk Tárulni támogatásainkkal, hogy" a városi kapitányaiig ez_pn terhes hivatalában általunk babérkoszorút érdemelhessen ki. Nem lóvén elegendő ezt csak szóval mondán!, tetlegeseu is igyekszünk bebizonyítani, csak teasék Velünk rendelkezni. - Es loszon aztán So^íiőp\'Tfií\'m^-\'rta^htoytó^t mugfogja 5zi-lárditani hatása körében.
A küzrendészet ügykezelcso nagyon könnyítve lenne, hn b"é k e b i z t o s o k a t állítanánk ful, <-z tanúsítaná azt, hogy mi csakugyan vállvetett erot kívánunk kifejteni á kapitányság védelmére, mert minden hiábavaló mellék dolgot sem személye, Bem egy szolgai személyzete elintézni nom fog tudni. Békebis-to* nélkül alig van rondozetírdroa, ml ia ezok sorába emelkedtünk, igy kell, hqgy-nhoz ia tart6uk magunkat, inert ugy mondjn az értelmiség: „nom b á t rn, ímucm. (ft üT"o" "irtríl"! ti r ö k e d n I." ~ \' - ¦ A békebizí6soknak fölügycletrjoga különbség nélkül terjedno ki a város egész területére, lpy
A bókebíatoanak uOBi szabad suagá^jogi és esa-
hídi vLsBÖnyókba beavatkozni. _____ .
Szemé lyo adrthetatlen.
SxükBég esetében igénybe voboti a város szolgai azomélyzetét.-----
A k» noki nem engedelmeokodik, a törvény megvetíSJének tokintetik.
Ezekből bobizonyul, miszerint a kapitányi lu-vatalt békebiztosok nélkül még csak képzőin! sem lehet, s igaz marad az, hogy a hol békobiztos van, ott társadalom is van, a társaság fünnállimtására púdig a mondottaknak azoroö mégvédéuofÖUOÜen Bzük-súges.
Nom kell\' eboz pénz , ily tisztességes hivatalt becsületből is elfogadhatni, ugy is tegyünk, bogy bebizonyíthassuk, miBzorint keblünkben is lángra tud grulni a közügy iránti szeretetnek tiszta szikrája. Nom U Inasom, hogy megbukjon oz olv, ha nyegre kerülend, s fjg is találkozni polgár, ki cau-pán becsületből fogja elvállalni a b é k e b i z t o a-b á g o t.
Vajha a városnak miruU\'n egyes uliizáiában egv-egv békobiztos volna, mert Bemuii sem tarthatna oly folytonos feszült állapotban az utezai csend éo rendliontókat, a kihágókat es bünt elkövetőket, mint nz egyes utczákra szorított békubiztoa, ki úgyszólván Sutétbon is látna, kiismervén minden háznak személyzetét, & legkisebb csínt is tudomásul vehetné.
TERSÁNCZKY.
... ?rj
.lábol rendbontás vagy csendzavarás történik, erről a lakosok a legközelebb eaö valamelyik békebiztost kötelesek azonnal értesíteni.- Béknbiztns ismertető jelűi* péidául ruhája gallérján egy esíliafrot -vagy nemzeti Bznlagot YÍaclhjiinLT..kliAaa kapujára városi lobogó tűzethetnék ki, éjjel zöld vagy viirüs üvegtáblákkal ellátott lámpa éghetne, kezében pitiig a buzogányt tarthatná.
A beknbiatis a rcndbmvtákat vagv znv.-vt\'.kat a torvénv nevében rund re, vagy csendre, csendes cl-nszlásra utasitja. (¦¦endzaváiTis, kihágás , vOfség, vogy bármely bűnelkövetést\' esetében ji.gtmilva van a béktibiztos minden ott jelenlevőt, legyen nz bármily sorsú, rangti. vapy ])"lgjri uSl.is>i egyén, ^-\'.\'ImiI folliivni. J ga van iniiiden t-sendzavarót, ki-hágót, vptkept és bárilielv bflnbeni részest elfogni, vipjy e\'-\'jíűgaJtii, ha ft\'lazijUtá-ánnli nem engedelim?ekedtit;k. Az ily rajtakapott < gyéneket aztán a lehető legrövidebb iiiö nlftit a viiroakapitánvi hivntalnnk átadja, csak elegendő biztosíték vagy jótállás mellett bo-csájthatja szabadon a további íiitózkodÓBÍg.
A sz^mórincí Pórlö, vatrv kuzérzületi\'t liántó B tiyiívájiűüin elkövetett erkölcsi botr.mv. kat a kaoi-_Unyi hivatalnak tudoiiiá«ára juttatja.
A kapitányságot -elv mulasztásokról vagy ha-nyag. esetek vényekről értesíti, melyek által a város ogyes Ukóinali álüie, egészaégú, vagy épsége veszélyeztetnék.
Körözvény.
i A soraogymegyei L-ikarékpénztári intézet igaz-
gató válasatmánya érteaiti Somogymegye t. cz. közön-Gé^üt, miszerint f. évi június 7. napján, délelőtti CJ \\ órakor Kaposvárott, ideiglenesen a megye házában nyitja meg üzletét; mikoron is már a részvényes ta-i goktól részvénydíjaik betizetése, szintúgy a betételok \\ és kölcsünük iránti megkeresések elfogadtatnak. — I Mihez képeat,-noliogy köloBönt nyerai kívánó felek, \' — fd vamod ványaik hiányos ft*l szereié se miatt ha-: szniitalan köítaégekkel terheltessenek, az igazgató \' választmány közzé teazi, bngy a kölcoön megnyerése i vó.^ftt b\'.-ad.-indó folyamodványok következő okraá-: i;v,.kka] legyenek felszerelve ;
| 1. A megyei telekkonyvMiivfitnltoI kiveti te-
lekkönyvi hitelesített kivonattal, melyből kitetszik,
j h\'jgy a kölcsön biztosítására jelzálogilng lűkötondó"
) iii^ütlan birtok, a kölcBÜüért folvamodA ncvéro telek-
1 könyvileg bejegyezve..
2. Bocslevállnlf onnok a járásbeli fö- Vagy saolr.
\\ g.ibiró uralta], esln\'tvel lekötelezett és kik Oldütt becsüsök által kiállítva, aláírva, s a kiküldő fo- vagy Hiulgjibirú ur által hitelesittetettuek kell lennie. -
A bceslevélben a telekkönyvi parczellák külön b\'ícBÓrtéko tétessék ki, — a gazdasági épületek, b egyébb ingóságok, vagy inatruerio mogamlitethetik ugyan, do c-zok bectórtéko nem képezi a kölcBŐn tár-
„Maróth-
rAuobztai kezsútűl.
A Jas .ecSditrétiy harczikebíil nópe Félelem és remény,\'—\'flgédlj^éá bizalom közt hányatott, noliéz helyzetében!
Minden nnpnak aíkonja njabb éa ujabb gyíitre-lcmnek jön szülője, EgymAat vigaaztalya, cgymaat 3lil^Uyafj^lwik:el-M éjéET~éa~ha a ragrogó pap njnT f etL3\'BzunlbttJ nemüdták, váljon majd ha iámét lefog ~ .iflimi,»«mfuavc-klomli^éntkrovetnibucsuKOTet \' Az aggi!vök_kQzdelmei kijzt egy hét tUnt má_r —«1, a még nem háborította Gket senkiaom. tízinto már hinni kezdek, hogy e jíl elrejtett helynek rejtettebb tőrére taliin. rítílilni aeo fog a török, — a kikerüli ökrt. 01y«B jAlielt, arinyl háuykédás kilzUtt a lehe-ISaégek, remény-oorgoovdba fogódzni- legalább.
,. J btresak ugy yolna. Bárcsak mqgmenekodhot-nenek. ¦ .-
-iloazasahb idiiro i» ellehetnek\' itten, itimlenkl elkoata mágiTal .pénzét, a hecaoab vagyonit, a o fer-haaznilt kiacaékárín élílmrazereket^szorczni nem —-volt-Tolna-teliB-éjan-léliefcilen,
¦ Oobozv CMremeré Gket 8 mélyen sútmjtva. szállt lc a Bzekér-báslyiikrul.
— Fegyverre férfink, fegyverre gyoraan, hangzott ilthatú hangja az eBti csendben. Es\'a rémiiletea
™... hciycikiSPügy ahogy riapókkal azelőtt—Oobazyarrcn-clelto öket ... .1
Nem volt egészen váratlan elörtuk e pillanat. Nem lepto meg okot véletlenül, do mégia szivükre a kétes jövő elügondoldsánál fájdalom borait, a nz itt ott fclfellünő halvány níii arezok aütét bánata, megrendítő a vészedzetto fértí kebleket.
?gj\'\'cff.v néma közazoritáa; egyegy bucBiicsók; egyjköny V a Hzcnic.\'kben^ voli mindoaazo mit a fórhak
._ r De remíjnyak derengő viüga fülé, idtét ború
Biísz éjjele siillti^ _
. *~^T "MitTény yigyázé Srei, egy cstvo lélolcT
.........JJ?ÍS^.n_fn!aStí!-I>i>bozyrsátorAba. Az alkony kétes
«™*lTÍaáI;feg]rT«roí csapatükal véltek folfcdozni,-a\' ~ . flzt jal^ptették-weg^yagérnek.
Dobozy kimont, fcUlIott Tíjzoiéisaistytk--"
: hogyjobban tarW nfahowea, " ------
a dolfok ilUsarnl. _
- —ytahM J^jaBMj.iíiijilgiwteteA-^tjamitfS!
belo.......\'_
k:- .-i«?4rTÍ?,*lS!\'"WJíMU" ki»-»rM.ttBwkl>r(U. _ J|u*iOl; volSE, a-ellálhillat, -raapatokban ncszjjil^
ünkeblüknek álduzának.
-_--KeztekAien-íegynrr, lolk<rk1reB-tei|ol3 elhata-
rozds „Bugyogott. — Védeni Togjdk magulat az utolsóig, a vógsü emberig 1!
A nök közül ia a bátorabbak odaállottak a férfisorok közé, s igy fogadta a kis ílszdnt védü magyar CBapat, b nagy ozman-acreg rohanását
A véletlenül föllelt kincseknek örvendő török njongva vivtn a kis menhelyét Tudta, hogy a nehéz idők válságai között, Ily menhelyek kincset ia rej-tonokj.. aovár vágygyal kjjliSzteté meg fígyvernaa-.pasalt. PJ
-í A azekérfnlak gyönge állominyain óri.la réseket veri, a viazorekkol biiven elldtolt tüiöki -le a ma-gyarok holttoatokkol töltvén bo azokat, küzdelmük-
ben eaodakat uiuveltek— ----- -
Mindent megvotil elaziinássa! iBméteitck ostrom Sldnxiatromot,níkincBék által feltüzeli törökök de az éfotfentariásért küzfdü Wtor_.mag-yiir.oBáp„t, k-lkcaS-déae-sz.lárd gát vala,-melyen eredménytelenül tört ,¦ ,,. .< m\',n, ,"\' rol\'"""»-\'A gyenge szokérvár, -duledé-
amaga-gyjizüdjekTneg- -^ony falai iözott, hiiatlkké odzottavégveSzélymindon-T^tf^r^íj^v.. . "íilif fegyverzett magyar tábor \'clSbb
ler«|t;eJl.jl»iaó>n bátoraira megrémült nepe, moat ho«zi lelkesedés szent tüze \' \' " " lói lángola. " -
... ----—r -r- uuooiou. ujon ai voro víbbzd
a le«<osült:magyár tábor a tőrük miMen rohamáTé .mid3n a harmadik nap reggele újra felköszöntőt! a, ozmansoreg kmcsef, vitézséget, mindent feledve ,™-
ladó rohanásban húzódott vissza a gyenge szekérvár íirüselíjiitnl védett falaitól.
Volt hnlottjri mindkéLrésznek; de midiin a viss-szavonult ozmán vezér összeszedeti segogö fedett
háCfjí csatározás alatt önnél koraényebb harcink még nem vala, mert bárha asitte-fítlg fégy verteit néppel, asszonyok éo~főrLakbÓl álló xüktönzött caapottal vívott, jól rendezett harozi sereg csatát, nem kímólvo erőtj-nem életét, mégis nemosok, hogy két nap és három éjen át egyetlen roliamban aem boldogult, hanem hnsztalanul el veszte gotett halottainak azáma ia kétszerte többre mentTnint a magyar seregé.
lilában, a magyftt részről XJobozy volt a vezér, kinok karját henszerelém, gondolatait életfenntartást Tágy, óh ifiu uoju ii\'áuRiiggaloni v ez élé mi\'cliín intézkedett, midőn parancsot OBzta szét. Az fjeiké, az ii szelleme élt a védő serég minden egyes tagjában is. Mind, mind magyarok voltak, büszkék oz ősök azép nevéro, büszkék arra, hogy azok utódi, kiknek vitézsége előtt egykor fél Európa rettegett..... S mit
nem képBs tenni lánglelkesedéB , nagy veszély között! ? J J
ügy küzdöttek, ngy harczoltak, mintha a mohácsi vérmezőn elbollott hüsök véro, mind, mind hozzájuk kiáltott volna boszuért, mintha a nemzőt setét fájdalma felé a gyBzolom örömnapjit rarfyog-tatni fel, éltük egyetlen feladatdul tüzte.yplnsLaléjUk a végzet....
Szegények I hogy mégis elkella veszniük 11
TTXX.
_ Jzulojman dühtől remegő köböllel értesült » " laa Mnróth sikeretlon ostromáról, a a török vezért íanyegotések által njibt timadisra .ösztönözve, kemény parancs kiséreíében eg-y"j61 mlTÉrjt nj sorogoí
"n>*tott meg Budáról, segitségttl. •) •---.
ötilánaprn Maróth tor.én hozzá csatlakozott a -hadsereg, a kuilafözot votloit török csapathoz, a az ogyjjsult had nogyszornson hnJadd felül a védő magyar őrséget. •
A aorog ogy rondoleloi-is hozott a „vezér-pa-"
r
gyát, szintúgy a szülőknél csuk n fúld tcrülut beoaór-táku, nom púdig n hzüIövhbbzö jtin számításba. 3. Az adétulokköny v hit öles ki
vonata, vngy is,
iigy nevezett birtokivvol; jegyző által lutuliailve, miszerint az a községnél létező eredetivel megegyez.
¦í. A telekkönyvi kivonat azon rovatával, melyből a bekebelezett terhek mennyisége, vagy izek nem léte tutazszúk ki.
í). Az ádú-feönyv líitclcB kivonata, — nem p^dig község bizonyilványával, melyből kidürül, hogy kölcsönért folyamodó adóval ninca hátralékban.
C. Ha vároai házakra kéretik kölcsön., szükséges még tUz\'káf\'ipcntefllteai bízón vitvánv !6 ; nu-tv folytonosau megújítandó. A községi gyámság, vagv gondnokság alatti tulajdonra kért kylcsóüüknel a hatósági, b illetőleg árvaszéki engedély Kzükségeltetik.-Midőn az igazgató választmány a t. ez. Bnnu.gy-megyei közönséget azintéaot élctbetéptPtée, - és óz " j»zlet megnyiuieáról értesíthetni szerencséjének tartjn, nem mellőzheti egyúttal a nagy koionecg figyelmét
i felhívni, miként arra, hi
ry mirici számosan
, k;.
csonóket eszközölhessen, — maa oldalról idke tétlenül szükséges, miszerint tőle betéteink is folyjanak be , — a takarék pénztári intézetnek hivatása leginkább oda lévén irányozva, raiképen az anvnpi erőket ellensúlyozza, —mit csnk akkor eszközölhet, ha nagyobb belételek által anyagi, k isebl.ník elfogadásával pedig szellemi hatást gyakorulliat.
A somogymegyei takarékpénztár ignzgnté- vá-Tasztmány, f. év június 5-én tartott üiéüéUil.
Kiadta: Üovaehirh össíltte e. 1;. c<rvcsüioti titkár.
Tisztelt szerkesztőség! ;\'
Ma, vagyis 1864 évi jun. 7-én m^gkezdé műkő- j dí.aét a somogyinegyei takarékpénztári heíivit.;.L>eé^- \' titkár, pénztárnok, könyvvivö, s a un;.ibizt >ei...,¦ kívül : tobbyválasztmányi süt részvényes tagok jel^i; Litb.tn . igaz. urt a csinus A\\ erlheínifele peuziur aj untuk m^a-nyitlásával kinyilatkozta::!, miezerirl \'üIoi kezdeti : veazi: Volt is mar anyng, gr Festetics Al\'^I\'I" ur. s ~-ur neje \'Jv részvényük uUni (Vt mégis -gvni»r. i
nlau — ez első órában behozott _j résavén vőn, - e ki.zbfn három lu frtua — egy ű fius cgv lUu».» frtiTiT^ bevétel Íé — bejegyzendő eredmény, — mert a kuz- ( gyűlésnek ama határozata, miszenut a bulizetes.k : már jun. 7-én eszközölhetők, csak a hivatalos lapban j tétetvén közzé, valószínű, miként a részvényes tagúk \\ kőiül többen e lapot nem ís olvasván , vagy épou e \' hirdetmény figyelmöket kerülvén el, az intézet q napon! megnyitá^L|pd9má8ukra sem jutott, egyebbiránt az első fiKeU^|jp&!nV> határidő j nnius végéig tartván, annyival ia inkább lehet remónyleni, miszerint rddig a fizetések befolynak, mert az alapszabályok megerősítése napjától fogva, as tredetileg-aláirt 600 részvényen túl, ^toég 120 van előjegyezve : jelentkeztek azonban elsöhivstalos órákban köleeönökérti folyamodványok ís, minélfogva ez első napon uj tiszt-.
viselöinknnk alkalmuk nyílt élénk, B szabatos eljárást tüntetni ki.
Vidékünkről c jelen pillanatban, midőn a föld-birtokosok, Ob tisztjeik nyíréssel, a polgárság sürgős mezei munkával igen elfoglalvák, — nz intézet megnyitása, ugy Bzólván tudva 6Íno6, valami csődületet m-rn lehetet\' várni annyival p\'.\'dig kevéBbé, mert az intézet anyagi, e üzeijeDii hatása még mugYénUh\'_>u nincs Ís kellőleg értelmezve, kif-jtve, — mi ismét :iz eszmék t-big-jznasii ok-^sa, — innét származik, minzerlnt egyik a takarékpénztári intézetet csupán pnl-lantro.phic.uB_.. intírzctté szeretné alakítani, midőn, a másik hitelbankit óhajtana benne látni, inig a harmadik bőrzet — a negyedik már zálogházat képzel benne ; síit r-^m lehetetlen azt ia feltenni, miként van ki azt politikai demonstratiók terére alkalmasnak tartja, — de mind ez nem baj : mindez csak arra mutat, hogy e h\'.nbati alkotmányos EzeHem uralkodik, nifly discussii.\'diat idéz elii, elvégre mégÍB a jog terén lillapudik nnrp, ily divcrgenúa roir.d^íi k-»5MÍ*3 iiitéz-^t Viicy ü/.t-tüe! niíit\'tk.jzik; — e tekintetben durttl az iiú -- k-í érleli a terményeket, az eezmíbe-!i-.:ket is ; — ni; iJö mutatandja ki majdan az irácvt im.\'iv\'t az iiitezct v-/etébe szükaégképen küv.-tni bi-v,\'it..tt l""nd ; — egyelőre azonban ennek feladata fllapezabályi.i é rlelmébun egyszerű takarékpénztárnak íetiii ie, — a lif\'vá nz, ki szorgalmával csekélyebb üaz-szet:ekeí megazukott takarítani, péaz,ecakéjél.kama-tozásra tt-czi be, — nem aggódván arról, hogy kül-. OH\'jnzéF által mngár.ak hosszú, kültségrs pert szerez, — vagy pénzét td is veszítse ; más pedig, ki tőrré-ny> * kumat\'i pénzzel iparát emelni óhajtja, kellő biztosat k mellett p,-r.zt kölcsönöz, nem tartván attól, !it)gy..azámitá6án kívül eső időben felmondással, vagy perrel timndtasseli meg,\'" — & ekként, ha 5 somogymegyei Gzf-p telieiEÓgü kílzönsL-2; c czélt méltáuyUni f\'gjit, — tzem-előtt nz intézet Symbnlnmát tartván — szerint-\' oe\'i\'kszik, ezen — társadalmi alapra f>k te-ftt Í!,tv-/ft az t--gési mrgvére Qbük üdv, es áldást lesíiz líicrei.ff-éi. .irfiSKlfliii.
közhelyj melyen anya njelvtlnket hallhattg^<rlgBOp~2^
Szóval a-bndai mngyar színház majdnem otthon mult ki éhen.
Hová forduljon mosi\'Molnárj tán a nomaeth^z melyhez ugy is annyian apellálnak?
Uj dolg\'ik, kivált ha kissé írivol vegyitóküek, nálunk nagyon kapósak ; ilyeket hozott be Molnár, l\'uiianan e a többi Offenbauli Télé oporette-vel kezvávén mug, a fulytalá „Az ordijgjiiluhii\'\' czimü bohózatával, mely valóban nagybntáun volt, —b moat ^(renoyeve" — melyről kósiibb, tán ism^rtotesl kuzülünkj öj — járja.
A kétértelmű szavak, tények, tnlságig vitt ballett,— a huri-csoportolí, ascllem alakok nem bibée-tik el hatisukat; tolult is be annyi nép, hogyha elébb Molnárt az ügy-buzgalom vezeté, most már a részvét vakíták -el.
A Upok nagy hanggal hirdetik, hogy e darabok tatárjárás az erkölcs honában, Ha behívtuk a tatárt, üzsük ie ki.
Hc.gy a Nemzeti színház nem veszi be e darabokat, az nem a nagy pártolásnak tulajdonítandó, hanem mert akkor megszűnne nemzeti tenni. A népszínház pedig csak ia ugy a nép azinbáza,\'\' ha azt színében tünteti ki, vágyai utdn indulva. AKEuPAO.
2 a Síi.....
A. jur.
M.dnar, g átalán a budai Népsxinház működése ellent kifogás-kr.d í2óLk. A ezel közőnségeBvn. mint a miinknUt eredmenví! rljítez hasúnló. de h:i ait nOin ugy éllilket, mint lur..kedtünk, nem mi vagyunk az okok, hanem máa Ufll kurülménv.
Midőn a Népszínház annyira felépült, hogy vakolatról még szó sem I-iietett, az épület melletti gn-diirbe az arr:\\ menő beleesct! e benn is veszhetett, -Molnár megkr-z(!p mük^déeét, jódarabokkal, dicséretesen, de aniivira sikertelenül, Üres levén a magyar daraboknál a színház, hogy ez majdnem itt s\'.llt bol -ivek elütt, hogy Magyarország fővárosában nem volt
3fobáe&, 1804 juniua hó 10-én.
A helybeli Dalárda egylet tegnap tartotta meg 3-ad negyedévi előadását. Az előadáson szépapámmal voltak jelen a hallgatók részéről; kár, hogyaműködö tagok is nem voltak mindegyütt, -ugy-íán aa-eloadűH dalok ke.rekdedebb, s nagyobb tetszést nyerendtek vala. ^ajooBan meg kell vallani, hogy holl városunkban még ez az egy közvetítő a Dalárda, m^ly a népeket legalább imádén" évhegyeüTíen""ösazegyüjti," égy\'" helyre, itt alkalmat nyujlEln, a társMéíel jóíékony " kifjiyaBát erezhetni; bár a személyeskedés , durva irigytég, egj-másíráftti aljas lenézésnek szinte egyik színhelye ssokoll lenni; ez egyBzer azonban kikerültük szerencsésen e mellékes ráadásokat.
Várva vártuk a nyarat, megre jött, de nincs köszönet brrne ; ezt ngy értvén, miszerint a forró napikkal eljöttek az átkozott férgek is, úgymint szúnyogok ób legyek.
Erre bizonyosan elrooeolvodik a t. olvasó a mintha hallanám, azt mondja; „no te bohó, hisz más években is voltak szunyoggk és legyek, ex csak nem valami különös jelenség 1" De tessék elhinni; ez a legkülbnösb s nevezetes esemény nálunk. A szúnyogok épen oly sürü csapatokban leptek meg bennünket, mint a sáskák.
Alig lehet valakinek fogalma kinzó állatok sokaságáról. A dunántúli szigetben a szarvasmarhákat mind átszállítják a városba, mert ott még háromszor több a azunyog mint nálunk; az. embernek szinte
pának" a kegyelmes szultántól, — melynek rövid de szigorú tartalma-sz volt, hogy most már, vagy győzzön, jj gyors eiredmóny által-kozza helyre a azenvedqtt , kuffarcaot , vagy. várja ,na-, t n- ser
tón , minden hüa^ges - alattvalójának ¦—¦ szokott küldeni akkor, ^nidün halálbüntetést szab rá s megakarja kímélni, hogy ne a bakó fejezze le. Ez a rB e 1 y e m zsinór" a halálbüntetésnél csupa kegyelem, mert önmaga a kinek küldik, szép csendesen végrehajthatja véle „a paradicsomban általköltözést anélkül, hogy a kegyeimeB szultán egy két hűséges emberén kivül más valaki tudná.00)
A török vezér elntthalál volt — vagy győzelem.
A küzdő magyar sereg lelkét végelBzénáa rágasd tamügr^ : ~
Dobozy mintha tudta volna , hogy a törők kn-darcza csak njabb boaEut, ujabb fergeteget kelt ellenük, azon pár napi pihenés*, míg a segéd törökhad megórkezék, nehéz verítékoa munka terhei közt töltötte el népévet együtt... As itt ott ledöntött szekér orőditvónyt kiigazították; uj árkokat vontak; uj földhányással töltügették koriíVaz egyetlen menhelyet, a mid ön hátad napon ujongva ismét megkezdó az egyesült türökserég dühös támadásait a kis menhelynek Téno ifja mind ktkdtérre állott...
A török tábor_miijtJengor áradat öiöniólEÖrül a lelkesek által védett ssekér-tábor minden részeit. Minden oldalról egysaerre sagott a támadás zirja; minden talpalatnyi föld köröskörül el volt lepve oz-tnan haresosokkal, kiknek keblében boBznvágy, azX-vükben kinossóvár érzelem _b a visssatorlás pokollángja égett. i
Pillanat alatt hevolt kerítve a magyar őrség, a négyszeresen nagyobb asámu ellen által. Aa itt ott elhulló török harcsoank helyét, harminoE negyven pótolta egyszerre....
A töríik réaaon n^and jól fegyversott, jól rendezett crös férfiakl Jttö-kis jnoDJjelyen_ifilüJ, féljgfegy-verzott nép elfáradt Férfiakból, gyenge riökbül, reas-katfi gyerínekekbőlOh ily arányban a harcz többé-nem la emberi.
\'\') Lioá Horváth : PMmAl.
Azok a nők, azok a gyermekek kidőltek már itt ott caupa fáradtságtól, — ii-»gy lehet ezekk"el Folytatni a harezot? !. .
aiSína á\'né^trü \'kü"^elemí>en ; *áe a leTkesedeB Tartgja egyre Jobban lobogott. _
A török feltótlen hódolatot kivánt, ami egy volt a legkínosabb nyomorú halállal, hiszen úgyis mind megölte volna őket.
Nem adják fel magukat a végBÖig, a halálig. Inkább haljanak meg harczolva, mint gy\\lázat között, igába hajtva a törők mulatságául, hamar mindenképen meg kell -halni.
Midőn Pobozvt maguk mellett láták, nők, fórnak ajkairól égy aíozatllaágzoü fel: Küzdünk a "halaiig.
Dobozy felemelte kardját, feltartotta magasan.a légbe, fi megeaküdött, hogy mig csak egyetlen férfi leBZ ki harczol körüle, 5 ott harezol köztük.
A szekérvárnak falain tmtr óriási nyibisok tátongtak. A földhányásokon török sáBrló lengett. Az árkok megteltek magyar halottal. Itt volt a végBÖ pillanat..
Nincs itt többé sehol már remény1.
A nfik esemeiben egy egy kőnyü rezgett; megcsókolták férjeiknek arczát; kohlÜkbez ölelek\' kís gyermpkoiket vég „IflTen hopzádként" s azután Jel-muiattak a derült kék égre fehér karjaikkal, némáo, asfíalan, mintha azt mondották volna : ott fenn majd találkozunk.... azután ismét odaáüottak 5kis avíáxok 6séléro szembe a balállal.
-j ülgyazorre "a azakérvér falai óriáBi ropogiisaal minden oldilról romokba dőltek 1... A fal zuhaná-sánA zajába DeleeTBgyült a boszás törököknek üröm kiáltása, amint áttörtek a gáton.
A magyarok rÓBzén egy kétsógbeBett „Iston ne hagyj el" szállott fel a légbe, 9 mikorrro a két kiál-táaelhangzott a táj alkonyán, tombolva csapott öasse \'áz egymáshoz ért két tábor.;.
—^Mint midőn terbes felhők öléből kiszakadó villám nyomában tomboló vihar kél, a az óriási bük-kök koronáit tördelő vad orkán romboló-bugása felettr "* " 7
kelettől nyugatig föhletrázó csattanlssal dörg a haragos ég, mintha sarkaiból akarná kiforgatni a világot rettentő zúgása—ttgy Térődöttegy-ériásizavarrá
^iísr^^T^ "** -.......-—.......-------- •
_......A-3ialdoklók fájilalomleljea jajkiiltásar.-ss..öL
dökla fegyverek-szomorú zenéje, vihogó paripák dübörgő futása, az átok bosznsxavai, és a kétségbeesés Ezivetrázó könyörgése, mind minoTégy hangzavarba . olvadt.
S két órai élet halál harcz után, midőn az óriási zajt néma csend váltotta fel, a magyar menekültek
-ajkai ^rökxe elnémuljanak,---a vérpatakban gázolva
zengxett győzelmi-dalokat a török tábor bosstís serege-----.------.-------------;---
A kis erBdítvény harezt keblű népe borzasztóan fizette^meg lelke bátorságát. Elvérzett, elresEett.
"Gyöngye nök, vitéz férfiak^^éa küsdÖ gyenne- _ kek, mind, mind véres sebekkel keblükön feküdtek a vedéit hely porondján-
Az ártatlan kisdedek fi vész zúgása közt a kís -faluba, Maróthba rp-jinttnk b1- da^pT nrtstlmnnlrffltaem^-kimélte a halál. Egyrészét a balommá vált kifl falu romja temette el, más részét a török-bosrú gyilkolta meg. -
Nem lehetett látni egyetlen élőt sem ajx»gyar_, bujdosiikbói.
Mire a csata végett árí,:a nap mar rég" nyugovóra szállt...
A győző török-had reményfelettr- klncBtlajek jöve birtokába. Ujongö «röm vád -tbtnbolása^üaöft*\' osztozkodék el azokon, s mig á gyBztes" ozmán átincs-\' dÚBüapnnk fáradalmai után pinénnV^epyé álmodott kincsről, ^özeleniröli addig""af él^rafltt~magyai*k halotti nyugálmerfeíett, megkétaMreEett-arök-Srcsa^ patok éber tígyeTme virrasztó S,\'gonddal, líémlel^L i \'
(Vége koVetkezik.) _ :
¦4 Y
|i)«-..T«71\'nUiiii állntok»tjLÍaldőn.ho-_ TaVrt.kinlidni, ugy hojry.e »>««.!• ewnok »° iiznnk. A»i«mbOT mép> ts«k lehotülcg védi magit, mogia el.ir.ik.dl kiAlhrdii-aJ\'érgokUSL^ Az idCjirás mit. kalasbou non kedvení; «* ca_o hünyit igen nagyon iroaatk; s-mMog«aj4ta»V vidékünkön-több helyen jó eaüE jarnnky-mig minálunk aemmú ^
-"Bör\'ek-őa események.
\'~ A Kéretnek ason t. cz. előfizetők, kik EmiliAnak sSzeretet kfinytíro" alulírottak ivén el3fizctÍ^,^ijaanyaiknt egy hú leforgása alatt \' l&iii^gigrélvTfc^^ Tersánczky
~A-A íaltáa* éa ^hoflsedhíányban , ugyazinte mindenféle fuJbetegségekbcn u. m. fulzngáa- és fül-csengésben, csörgés-, sziszegés-, Btpolás- (Ohrensin-gen). pengéa-j dobogás- b löbbcfélo betegségekben szenvedők figyelmeztetnek dr. Sclinialz Ede. dresdai orvosi tanácsos e lapban megjelent hirdetésóra. As illető már__-3G éve, hogy az orvutú tudomány ezen ágávnl kísarólagpsan foglalkozik, b számtalan iratok, de killönüsenr szerencsés gyógyításai által európai hírnevet vívott ki magának. Azért majdnem minden
""gyakomlni-.Krkezifc reatröLh-áhizsára jnn. 25-én, s a „Szarvas" vendéglőben fng 2-1 érdig\' időzni, s ezen iái alatt tapasztalt tanácsaival szolgál a szenvedőknek. Vasárnap délbentiráczba megy— b háromnapi időzés ntán, "onnétTa gleichenbergi gyógyhelyet látogatja meg.
-A Somögympgvo Cs.... falváhan tüxténT; hogy lrtrik«alnnííbeT^ a cséte-pálénak\' az"\'
volt a végo, hogy az egyik — tudnánk kell, miként ab illető csaladját Árpád apánk korából származ-_r-J.aíí»t^=.kihigta-B-^lgároBetál^b^íyilL-p3rb.,xjra. As-.-titáhbi-ily m^gjeg-ygéflt tett; -s-hogy mehetnünk mi párbajra, midőn cgyiküak sem tnd vivni V — A másik sokkal dühönebbj hogysem e józan ész mondatta FEirvakst tekintetbe veTta": volna — tűzzel-vízzel párbajt akart! abban egyeztek tehát rrjog, hogv elmennek a paphoz ki, — nicUeebg legyen mondva — jó ÍBUcrosük volt. _Ez ajánlotta: úgymond, „hamar csakugyan párhajt akarnak vivni — tegyék az legalább oly fr*gyyerekkel, melyekkel vért nem ontanak; ¦ igsn ajánlanám c czclra a boraókarókat." Az Árpád apánk knrabcli clszégycnelvén mngát, lemondott a párbajról, a másik: — az pedig jót nevetett\'.
;^—^\'^\'"~r;""";-------^- aj.............¦ {Bcmdt}. _
A A „Dunántúli küzlöny" már havak óta nem jolentmeg, így-hátTnEgBZÜntnek tekinthető; ugyszinte a fennebbí lap szerkesztője által megindított „LieMg"-Tólo muro is naBordó- sora vár, miután a megjelenési idö-meg nem-tartatik.
* A.A_pcati müegyleti képek — az 18G0-ik évi héljbeli -egyleti fagnk számára megérkeztek "Wajdtta ""¦ József ügynökségéhez. Következő tagok kéretnek riiükcpeikot átvenni — ús jegyeiket ,a jövőre- sióiéval felvonni, n. m.: Wagner Karolj, Plngzer Iguácz, \' Stnloaer Gusztáv, Dcntsch Stmun, Belua József, ^ Falca Ferenc*., Amhraaovits Béla, Briszt János, Merii^yj^klóFr^ttberlh-Lofbárj Juhász
A: A lapokat olvafléjcüzímsóggal tndrttjnk, hogy kiadóhivatalunkban "mindenW is külföldi lapra elö--tfwtéack elf.»gadtatnnk - és pontosan mogrciiddtet-nokj többfólo lapok az említett hWntaTuan megtekinthetők. - \' , , , n
A Fi jelmezt ötjük a müórtu közönséget a „L+n-ládi köi^ nTÍin.)Bo álma" csimü mülapjárn, mely,raul-^u-nk,leg*Uw4>l^-m«S5aiialaiti jUuáxaxö.vetságr^Axi)íid Szen"t István, Xagy Lajos, llunyadyak, Széchenyi es Vörösmarty, korszakaikat tünteti fel. E kept Urlai Soma alaptorvezoto után Marasztani József, legkitűnőbb körnjzűló-müvészünk tetta kőre, még pedig toll-rajz utján; s valóban cz egy mesteriül! a maga nemében. E.kép Wnjdits Jossof könyvkereskedésében megtokinthctŐ, hol is a „Családi kör"-re előtiaethetn.
A- városi kapitányság által kiadatott ama rendelet* hegy minden vasár- és Ünnopnapon, vak-mennyi Üzletek ^reggeli í) őíától délutáni 4 óráig1, norma napikon pedig egész nap zárva legyenek --az ezen rendeletet megszegek büntetés alá esvén. Ajánljuk mindenkinek, de különösen a vidékieknek ügyeimébe bevásárlásaikat a kitűzött órákig megtenni, különben büutetési kárt okozhatnak — az úgyis eléggé nyomolt üzloteknek.
. A A kft*- rogtönitélő biróság által f. hó 15 én ítéltettek kiiiél általi halaira: tízente Józsefe, Kő-míves Péter 24, Simon Ferencz 2S éves, a 13-ik huszárezred béli-szabadságos k\'izkalona —mindhárman ¦==TÍs\'\'\'rhjTváth Jáiiua 22 óvón-kapta -lanfai szálet&s; mind a négyen özvegy Vajda Katalin n-zii lakoson elkövetett rablás és súlyos testi sértésok miatt. Az ítélet rajtok a tett azinhclyén — liuzin az nap végre is hajtatott.
A Biztos forrásból értesültünk, hogy a brüsselí „do credit fonciör & indnstriel4 banktól egy mégha-
Uiiinazott-^tileíit -meg---ki a Mi háld és Jjgent-Jakab
üfaŰatmnk\'Tsmétreladását kísérli tacg. Elfogad megbízásokat e jószág eladásánál, nagyobb és kisebb-par: czcllákra is egész LM. júniusig. A-fiaeiésük a vevők 4t-eedi^f? -Bírerint törtenheTtt?le\'^\'"vaffj* kéaxpé»*l«m--— Tngy b, 10, lü, 20 és 40 évi türlcEZtéai részlotckben.
Ítéltetett Kutyási Leopidd Fwencz, 26 ávea; domhói eíuloléa, miholuosai kanász — mint Kara filíaka czimbora tárna ; a az itélot rajta végre ia hajtatott jun.hő H-ón, Kadarknton. ¦
- * öobnlta ób Lndl lovartiirsnlata megérkezett b IG-án tartják az első előadást a buzapintzon. I-jér-nelí lovaglást, némajátékot, magnn ugránoknt. Illő ia niax.-valami jó magas uprást látni Kaposvárott, miután — bukást eleget láttunk.
* Kérjük tisztelt munkatársainkat, n jövőben, íb megtartani irányunkban azon jó viszonyt, mely eddig köztünk foutállott.
KT^nit, posta,\'
laplójáM* Lítt m/ir a aajíLirlja,
R n |i o n v n r.
* Ugy halljuk, hogy a ez. mártoni gőzmalom igazgatója liszt mktárt nllit fel Kaposvárott, melv-b«n leszállított áron adják a készletet. Jtiznny szO!1 n sógoroktól, hogy egyszerre, az emberiség iránt ily nemeB bnzgalnin ébredt fel bennük, tiok szegény la-kosa van a szék városnak, a vidéknek, kíkru nagvon ráfér az olcaó liszt, csak aztán olcsó húsnak híg ne logyen a leve, s éveken át meg már ad ion ezon jóté-kony»Agr"hijlam a kíjiönség iránt. A hg. tulajd«noB mindenesetre oly anvngi iildott helv7etben van, liergv e Jútékon-VBág.it gyakorolhatja ogéíz bőkezűséggel, b luEzszfik : osak is segélni akar és nem a káposváí\'ri gözmnlmi társulatot nyomni, moly — tngjainnk eré-lyét vetvo a latba — ifjú kora daczára íb ki fogja állni n Yorsenyt, ránezos homlokú, Pa gyorsaság és pontoaaág telúatctében — n múltban — nem a legjobb hírben állt collegájávul. Még egyszer köszönjük Kaposvár éa vidéke lakossága nevében a gya-korlandó jószívűséget!
* Jártaai József, nöruhaszahás tanító időzik a Bzékvárofiban, kí saját feltalálása szoréiit ezah ób tanít, s mint mondják elég ügyesen. Ajánljuk azok
Jiátr hancm.meg-isJí.észit(ini,----------- ........
* A kat. rögt. itélü bíróság áltaLkötólklí halálra
D. J-nrk. H-B-bu: lle^érkesett ai\' cl»ö 1o»-«S bcjírtd qs o|iarcntiát. A saíp .k^t lap pg-r buritom .caimtl kitíakitoti lap altglia kil*3u \' \' \'"
ftí.-nban Julin*. rl»3 BiAiinink.t tocjn n•¦ itftíi, nem »..iíarii xha lAiJ.(li hnt a;:diír is Aidán a tuUra \' Hit o .liónJör Juiinta- ¦>
Cti. 8-oa.k P.W: l\'toia ¦ k ül .Irm^nr.-.i o naptárba adjuk.
1?. li-nak, Vta ],tvci Ai uj It^ldtmóo.ct ia tnptnk ¦ k.-rj k
K S*. IJibliiíra; As i-rírct nem ít1íi\'7íIí. P G-naU: Minden k ildeni.\'-iiv t\'^-t.buu.
tóbbfl.ür.
Aroopaa: Kirünt lovelíki t.
.Húg/ Alliink,- Nagyon h-»Síú lapunk ís-áinAra.
ti. M-nak: A dalokküj agy toltunk, miol ön irta, mlnUua i\'ocljv jcbljáttÍTrjsikí\'mlni-a proflaT
Hidr^grtíi A kiadó oly ttirflmctlen, hogy a pónrael toirább nem Uűnhetüuk.
Iladacaanrba: Biiűnyaaai nem mondhatunk, ti3 nap múlva
L- -v : Nafry-Kaniasa : ¦ \'
„Foíkú ulolíi lövése\' Nem volna rcss a tafi, de nom idü-
üii.tü.
.Tukanik jwn.\'tAra Kiisölni fonjuk. J_. 1L>s: Aa dtbÜi cgvat lmijiiálonlc.
T V-nak. Sa. b-on\' Utolei luv-olünkre kórjüt a tüjííI, a
iE. E-nek: Muhara: KiiSiöni t a poalusoágvrt-Pücsijj; VAxuiík-1
Felelős szerTíesztS: KOBOZ ISTVÁN.
Gazdasági tudósítások.
.\\n?Y-Kniiiz3n, jun. 17-kén. A beállott mezei riunka-iiiö miatt, n szállítmánvok igen CBekélvek. — A pnnnfi;,rak következők: Búza 4 Trt 20—50 kr. Kozb 3 frt 20—30 kr,. K-nkoricza 3 frt 10 kr. Árpa, zab ntím volt. Uj bor 3—í frt. O-hor kérdés nélkül, tfyapjunnk itt jó ára van, de külföldi birok szerint, ott — csökkent.
Khposvjíp, június Kó 16. A hirtelen boköasön-tött melegre G órai jó eaÖ, mely uj életre kílltá a tavasziakat; réteket; mezőt. A tavaszi vetések, melyek koraiak — jó lábon; a kukoricza leginkább csak az caö után azodi össze magát, s száras Bselck, ób meleg nagyon megnyomtáls.-* Az eleaégár 20—30 krt eoett; különben Í8 kevés termák Bzillittatik; részint azért, mert már kifogytak a készletből termelőink, részint a -nagy dologidő miatt. Az élelem FnlyváaTlínígiil; a zsir itezéjo már 60 krra ment; a ceeresnyo már javában érik, folyvást drága; a szépnek 8 kr. itezóje, epret aokat hoznak, s aránylag olcsóbb, egy itcséa pohárral 8 kr. A bor ára emelkedett keveset; a esölök
_í,......... &!• p. ¦ •-
-= A^háít^tíszfcejetter-jeleüÍ7Í a nagymiemü közönségnek hogy a
bizloaítú láranlat kerflleli ügynökaégét elvállalta éa műkodéaél a Kztoaltáai . _aiákmihan meg is keüdette; a fentnovezott társulat___________
lnjtOTÍtékl-iöWrclTradíltelk ÍKUSlMlri lalhiznEnt é» caidá\'naU énűlc-K\'pfk»«,_Kf«r«tat, BerKlé-l én mnfgtUil felsierelvduyl, müaie-rtktt, botort, »lt8Drt,,r«h«rti«iii6íliet, nroLat, niarharBlkakat nMinüVí-(UlMá« TdldterDTcnyt (H Hlinili-lineiuü "fM»^»rt M^»»«ll «iifiWdlben, bulinkban, rsürBkben, B«itnSok n IUul«kbon minden kár oUen, mely a nevezett javakban tilj vagy vllláill»UjtiB,
vagyai «.kíll»l elilidézott.ollij vagy romboláa 4U.1 nkoztatik. TovaDbá vl„.n éa ««traimi azilljrindó javakaLJl_mind jiam VnSfly ellen.
„i nweknek azok a az4llltaa tartama alatt kitin vannak. Ai elororduló Itarrxeteh (Osléiit felvétetnek - (t a kái-lírílós lc»olt y - eszkDzOltrtili. "
Nagy-Kanlzain, junina hóban 1804. \' \'¦" \'
PáhfSn Zsigmond,
- .—\' \' . y:.. —........ - -:- —terlibtijigyntlk.-------
I.AJPC
. Iteték-kercskcűő Kaposvárolt.
- -F --\'f^tuX w1J? ?z Ületfíkuck, hogy egf^jó házbóli ifitit fel-fo?^tY™*«^be:gy«lH>rnokna]{. Az illetők bővebb tiulomáat _ Bzcrezhetnek-fentebb cmlíteTt kereskedőndl;
Hallás- és bészédhiányban,
i. m. roizxigas-, csengés-., -ápolás-, pezsgés- s többeféle
bajokban szenvedőknek orvosi tanácsosai szolgál
"*"r/ -"frfisí^iíiiícail
10*811 MiMi l.p.* ayorndatpIajdönos^Ki^ia:
sa aa. Éb toól; Nagy-E&nizsan, az „ARANY SZAUVAS-\'vende\'glöben, de csak Szombaton jun. áS-dn délután 2—4 óráig — és Vasárnap jnn. 26-án reggeli 7—12 óráig.
Holmes lésa liiletférfeliá!
irtószer patkányok, egerek, poloskák és __ svábbogarak kiirtására,
moly szert alulirt bátorkodik atez. klizönaép; ^Evőimébe ajánlani. Alulírta általa feltalált irtdsEOs&els \' sikere folci konos, ugy magánosok, mintTáUamható-aágok által_ kiadott bizonyítványokkal magát igazolni, , Wnélfogvaozimoa megrondoiéaokot remél. v \' ,r^^^\'^e i" eláll és mígi* sikeresen ha.íflálhaT&\' \'
A^Ate^^^l** "ik Fesselhofer Jóiffleftiól.
UU1 1J«A««, vogyéaz éa jzabadarom-tnlaíaoDoa.