Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu fájlokhoz használható szoftverek - A "Következő" gombra kattintva (ha van) a PDF fájlhoz juthat.

 
2.04 MB
2009-01-26 15:00:13
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
939
5120
Zala-Somogyi Közlöny 1864 019-021. szám július

Zala-Somogyi Közlöny
Ismeretterjesztő lap
szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből
III. évfolyam


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

t
Nagy-Kanizsa. Harmadik évfolyam.
Ismeretterjesztő lap szépirodalom, kereskedelem, iparT-gaafliszatIL,,|g.djimÁiix fes művészet kflréfcgl.,
sí «V, r" pi > \' ,", \' •»««»«« " t«>jdono., tOlc.II» UayrUrit « edd^i fennliUé feltétek mel4f ír^SSSSESÍ^
bukUU" *J \' » \'"P k™\'"« .Iklo m,„de„ ttrjy a k»d* h.ntalh.. Ka^KMtab., a Up .aelLml tartalmit ÍUetS k»rl«.é»7«k íX^gv mtad« l.ídA
berracDíve a ezorkesztüstgliez küldendők Kaposvárra.
a
Ötödik félévebe lép lapunk rövid időn.
Az idő folyamában kevés két év; de elég napjainkban, ha .önerőről" tesz tanúságot.
Hogy eddig fennálltunk,kettőnek legyen szabad tulajdonítani: t. olvasóközönségünk részvétének s az „önerőnek;" Isten után az első megáldotta ez utolsót
JU>U továbbra is Ígérjük: hiven szolgálni Zajjaj jSjOj&o_gY- s a szomszéd megyék szellemi és ekeit.
Szolgálni az igazságot, melynek erejével soha porba nem eshetünk, Kiváló figyelmet fordítani gazdászat, ipar, kereskedelem, nevelésre.
Tiszteletben tartani mások véleményét, de a magunkét is tisztán megőrizve, magasan hordva hirdetni mindenütt, hol azt a közhaza s egyesek érdeke kívánja.
""¦ f fs^lmTSlEelté-tni á L oTn á oTa tb t ynánt legknzéfebo-lty=fz^ gondolat király, mely soha le nem köszön/
Midőn továbbra is Ígérjük, hogy habár parányi erővel, de Isten és a jók segítségével törjük a>ögös utat, melyen jobblétünk felderül. "~"
Nem pihenünk, csak midőn erőnk lankad, de teszünk folyvást, hogy a rohanó idő kívánalmának megfeleljünk; a eivilisatio terén előre törő népeknek ha Sem is versenytársok, de legalább nyomokban legyünk.
Midőn a jók javával, seregével folytatjuk a munkát, kérjük a nagyérdemű t olvasó közönségnek továEBrajs szives részvétét lapunk iránt:
Hogy & haza érdekei minden kiváló pontján hiven legyenek tükrözve, a provinczialis lapokat nem megszűnni engedni, de teremteni kel.
Az előfizetési feltételek lapunk homlokán olvashatók.
Kelt Nagy-Kanizsán, jun. hó 12.1864. ¦ -; __\\ \'\'" ; .
\'- ¦-. ... ^ \\ •¦ -..... Roboz Istfáit.- -
78 t^-
SoraiyhWében\' fcebÍe»etl~Kapo.rár városában léte-üandü tnkanl-kpéi"**\' alnpitdsa obijából társa-Báir-slnkult következő alapszabályokkal.
ű -1. g. A aomogymegyci takarék pénztár tetcsi-tásére Ütaxiiz darab. 1ÜŰ os^ért^forintról szóló^részr_ vjjpy kibocsájtása által/ ötvenezer forint alaptőke tetetik le. mely\'aláirások Által fadoxro vau.
i"2.3. *Aá "ikként rkiálütatott-risptoke az egyo-
g»Tii-=rt. fel nora moiiflliató. ,
; ?* S~Aíj[|SgHJkőaek 60 7v-toli> alapszabályi)-c
mogYröiltéso alán az egyeaüTeí pénztárába befizettetvén, bjjt?T Vn"-*"T"~ «tilniiV l-j, a mé"- liúii\'aLJYU 40 °/a részlet befizetését szükség eaetéro a közgyűlés randáii ol. A Ursulat megalakultnak csak akkor t-\'-kTüVtikT Va* alaptakéneTí ÜÖ % tettleg k\'fUelMcU.
4. §. A részvénvsek részvényeik után jar:ilu egyetOO 7a illetőleg 40 % részleteiknek a hirdetés tíil natuitündí ű hűli határidő alatti bcáz*t< aure az idü fitorint fennálló hivatalos nxagynr iiirlapvk utján fognak fel scóli ittatm.
------íö ¦*§. A kamatok rondwcrlnVYőTorenKíiil &"
?4,^ félőben fognák- filetto Ini. 7 ^J1** m^öi" felVételo iránt nem-rendőlk«ik, AaoU a következő töi^^ö-.Trapjiirxrlokúlm caaloltataak-., a aztato kamatozóvá tétetnek.
17 §_ Szabóságában »11 na illötu fülnek a be-tóiéikor kijelenW, hogy botétele utáni kamatját meírhntározottideigfelvenni nom kívánja ea esetben a kamatok utdn a kamatok, mindenkor januánuB es juliuB hónapuk l-Eií napjaitól lesznek számítandók. 11 S A betétalekTTrisezalixutóse : - 1 forinttól 00 fr>ÍB--Bflponk#nt,- — Öl forinttól 50afrtig 1«ub4 — -SQI\' frtíűl iüOO frÜg negyven, — 1001 frttól 2000 frtiLj}.atvan napi felmondás mellett : mely Mm ondasi határidők a társulaj által a betevők Iramában "viszrtiiösnn \'illLipittaiimk ro^g; de a tibz-sxiiiutüiu a WülmünvükJitu kúpost elübb is történ-
xlzan rcazTÓnyesneti, ki ezen határidő alatt sem űzetné be részvény járandóságát, részvényei folyó számának kijeié lésével, n¦ fennrml"tett utón, ujabb ti heti, ennek lejártával pedig személyéhoz intézendő ¦ elismervény mellett ké-zbeaííond3~\'feuzólitá3 utján négy heti befizetési hnt»rí3« engedtetik-*\' k4-, h(v-eíen halá^idJLeJjnaltáigjieni fizeti k részvénye -illetőségét és na ezután cső G^/n-tóti késedelmi kamatokat, részvényét veszti eJp«ieTv irán t ezntánTTtözgyíiijB, JuinL-ajrtukával f«rj rendelkezni. _____ 5. Míii^i.mi \'re.sz.yre.ny a bonzolo nfvo abitt bo-" —öffUtMlIb\'kf/\'rtz akpTOkVkönyvbon snj.it lappal Ur, rs az intézet nyereménye, 8 vraztenégéhen e-«zt"Jiik, ez utóbbiban mind azáltal csak a rész vét* y rr-jti^.
tí. §. Az intézet" minden számolása ot«zti\'.ik értékben TtTlentk; —
1. g. Az egyesület pecsété "következő\' f,-lirati.t tísbÍt ^tínmogymegj-ei tnkarékpénzlhr Iv^posv:lrott 1604.» , ...
3. Az intézet Mvn!r.fo* nyelve magyir.
II. Ai intézőt czólja a nlapa:abályaii r -¦ -ű- §- A takarékpénztár mindenkinek miml.-t nytoifarra, hogy megtakarított póuzél bizton kuzolua DicUett tá malói int hassa.
t0. §- Elfogad minden betéteit, moly 25 krnal koveflobbüt nem uiazea.
lt. g.Az intézet egj- forinttól 20000 forint boti tel tg üt BiíVztóli kamatot tízet^ — egy künyvecskero azonban 2000 frtnál többet nem fogad «1.
12- §. Ha a beletolok a hónap első falébon tétetnek, a kamat számítás nson hó 16-tól, dc ha n bó-¦-¦ nap második felében, akkor csak a következő hó 1-ro ; napjától. IBrteatky.melyí Íd3 ttránynak npyan annnlc visünh.itó nlkalmazása mellett, a visszafízctcacknél DThelyc leend.
U. §. 2000 forintnál nagyobb betétiek ntáni fenmttio.t^fia YÍ94znHzetLai idíít egyeft esetekben a be-
lamtm.iny liatarnizrt mcgi__-__—-- -
""^14. §rA~bcttítiJfik éTkamatök eaak a beleteli ---kiiny-Yci7Bkének4ilö"intt{ataaa--menctt fizettetnek ki.
[zeiés a körülményekhez kép hetik. - -
IS, Az intézet 200 forinton f.\'lül ceak •Ay botétcluket tükcíit, mnlyek legalább :.«> napi időre té-t!-lt.-k b\'!T ha az.mban\'azuk elél.l) kívántattak vissza az ill\'tu iiiituleii száztól Ím krt örzési-díj k\'éppen t:\\r-t-)zik tiaetni, mert nz ily be itt: lek csak biztonság lo-klintctúböl lutétemcnyezett pénzeknek tik in tétnek.
19".\'§- Minden bctö^-Ünck betétrlí künyvecBkn \'adatik, nifíyTieii^h.t\'öievÖ néve/arTieíi./ÍJ.J;59Zí,g. Bziíiua 6b bt\'tü szerint, a betétel napjn; végre ;> visssatizetendii toké, s kuniatokra szolgáló más rovat van kijelelve nvmlen. belétel éa kivét-.\'l a takfirékpénzfciri két bi-vaUilnok, tudniillik a konyvwvü és pénztárnok, és az akkori valftTílnííínyi napi biztos által leszen nláirandó.
A bctótelr-konyvecskrk f"lyi> számmal lesznek mAgjeíelve, nv*ly aa iiilóst-t \\iöi<yv-^ivcl, niulyokben minden hot^t.ilre nézve kdlínoa ezámmal nyittiti!: és vezetteti!;, f^ rifíregyeíiii.
A k^nyvL-yakébtis nK\'jí kitioHiiiiin mullékiiltetik tíz :il,irF/.;»li:il\\ok v-.\'löa kiv urit.i h olv táblás kimu-lybül kitnrrjék , h-fry a betetel-tk 1-tól lUO--
f\'-r
uiit^üritkal mennyire níVvekrsz Ü\'1. A betéteit kmiyvtje* terÍpHö betételekiiél 2 kr.. — 2\' — bú fritól K\'O t\'rtlc y ki*.. ~ 12-kr., — 5.10 frttól 1000 Mii-
kr\\m:;!;u;i.ik Iiozzj
kétől frttól 20 frlig I i\'rttól fVJ frttifí 4 kr., ¦ Inu frttól i\'tiJO frttig 10 kr., — lOOn\'frton fclüÜ in\'tétL*l.\'kiiél pedig csupau 2ü kr. leszen a könyvecskék ara főjében fuctr>ivli">.
21- i;. A bett\'tiílek éi kivételek naponkénti délelőtti 9 urától, délutáni 1 ónug történhetnek, kivevő llnhfp fia vaflárnapöknt, tnclyckeu a pénztár zárva leszen.
22. A Uű+útöl\'-k íb ej"k kamatai fgéezen, va^y résib"nF tekintettel a 11r és 17. ^^-ban mondótokra, minden iduben felvétethetnek.
23. g. Az intézet nem lévén tí-kíntette-l a betevő nevére, caak annak íízrti ki ar. ílletíi összeget, kt a bntét\',li könyvocskót, mint birtokló, mutatja ebi. Ha azonban a betevő azon feltételt koli\'ki világosan, hogy illetménye egyedül neki, vagy megbízottjának tizet-teasók ki, ezen óvás, mi ml pedig n Vtételi kőnvvees-
| kébe e szavakkal „a bevétel felvételét ibagánnk, I v;igv fclliátilmazottjának tartja fenn," — írandó bej j"! n bcteyrj, vabiiiilnt az aTvx-Tő, b"kt-nánii nevének j eajalkoz-ftralwráílívál 1 bs?aw^n<%^fettijqjdir3r--^.i^s^~j 1 Ily e&íítben a ^cüta4rtliaazt)tt m .iüsdttielavíitül,
J erre vonatkozó ket tana jelenlétében aláirt kfl\'lön j meghatalmazást, vagy törvénves^-n hitfínpttelt rnged-
ino-nyl tartozik TtaignzöttaArn-olöwninhit, » üzemelve azonosságát bebízonyítnl.
24. g. Un a betevü OS ivást inoMozve, bctétidi köttTTOoskojót olvcBztené, azt nRorthal kü te-l pb beje-ioűteni, liogy ekkép ezon kSrfilmóny OB.egylet szám-lakönvvéb"ii roljegyeztetvún, a niúa által netán cl., mutatandó kün^vecako li-fóglftltnlHaaBÓk, a az illető felek, a tulajd-m JogBzerOség elintézési; végett m illetekfa l-irócáí elé utaBituthassanak. Az rlvrenftt könyveeak\'t előre bocsátott bojeíontés után, az illető tulajdonos költségén, a szokott törvényes formák megtartása tiu-llet: uiióil.-ig fog megBemroisittetni a mindennemű tizetés a Lirói niegsemmisitüB kimoiulábáig felfüjíg:sttetni: — a megaemraisités batárideje hat
.hóna\'
i l.atá
:7,l:itvai].
A betevüveli YÍgBZ.imr.lásknr a lírtovö, a betétcli kőnvvci\'pkínefc risszaadáBa által pénzének hiáuv nélküli átvételét nyugtntványozza.
III- Az intései ö-a 1 e t f o g 1 a 1 k o 3 á 0 i batá-5-
2". | A 1/.\'tételek kamatozókká tételére. 1 -n,-.* K d^s-n-ií az intézet :
A .--ni in levu nIv ingatlan jnvikra, rn.1-lyekrol .i m-\'-yeVlt telr.\'kkfinyv«k tx^rivi a f.tl-vj.J i:-jog boljí/.\'jriv:ili:itóT b a melyek minden peies uuiiy,..-dulm.\'iktól m-Titjk, a törvényes noesiírnak "\\ i részo nrt\'jgig\'cr~t> "/n-triTr kamHtm; tOTábhd városi "sziiavri anyagr\'kl;ul épült jó karban levő hárnkrrtr , a törvény.->b bcL-eárikik 1-glMyebb erejéig szinte Ű "./,, kamatra a jelzálogibig ajánlott birtok, vagy ház az un f U azon értékébe, melynek erjéig" köleson adatik, nzon (iilósságok is boBzámfttindÓk, melyek azon jelzálogot már az előtt terhelték. Ae ingatlanokra nJ"tt kolesönök részletekben, évenként legaláLb 13 lu " „ tiirle62té8sel lesznek vraszáfizéíendÖk, áz egéaz töku visszatizl-téíiét illetőleg pedig, féléves kölcsönös felmondás köttetik ki.
A váHsztmányfrPz- intézendő fötvumodvánv k>-VwtkczŐ oklcv^l-kktl szereltessék fel \':
aí Telekkönyv hiteles kivonásival.
b\'- Az adútelckkonyv kivonatával hiteles alakban .
e\'1 A fennálló törvény ért-Imében készült hi-tr-I\'-n becsiévi-llel, ingatlanokra nézve azonban az épületek, gazdasági készületek, barmok, szőlőtőkék, és teruiéi-fik betif\'oglaltatiiatnak ugyan, de a liL\'lesún mértékül nem vetetnek.
tl i Iíetáblázási Irzonyitvánnyal.-
< i Addig id, a míg a telekkönyvek teljes j"gcr ¦ , vényü bizt\'jflBÚsot nynj tani nem fognak, a dologi bi-\'j-n.i.-\'ig buonvilványávnl a Felolt, hogy a birtokol ivr-lo lo fi.\'iriiniiir-riiii f>*T íiineafűtyainatbaii, és bizonyit-ványitvárfnval a tulajdoni jogról, jiz eddigi törvényes ezokáa ¦flzermt. v
f> A vároBi házakra nésvo tüzkárbíztosilási bi-zonyitvámiynl , melynek időszakonként özükeógeB megújítását a fél folytonosan igazolni tartozik.
g^ Ha a leknftundíi birtok közsígvagyon, vagy gTáni, avngv gondnokság alatt álló árvák tulajdona; az üUü esetuen az ilictü ft\'lsÜbb hatóság, — az utóbbiban a tryámliatűság engedélyének kell előmutattatni.
J\' ] JeUálogilagbiztoaitott-magán kötelezvényekre, O-iiienuyiben sserkezetük az intézet állal kiboesá-to,tt k.,tel:jívii,vy,eké,v,el a k.ftínaílá.b, valamint a kamat.
egyértclmii, vagy épen n.takarókpénatáTónál kedve-laob-f-iiluitl\'LoUkol i^íni,- Ily. Jwitolezvényokrok fonna-ezérinti eng^dmén y ntjan kell ax intézetre átruhiztat_
-T ÍJLC 1 A.
. ^ Fpradt vagyok, farai},3emiiírom el tubbé j
~ ^^ByJiiUik^uagyjatnkH-^^^^ .....
-"-Kifáradtam varjit a kevés örömöt, -—- A-#ok búbánatot!:\':
kifáradtam TÓgképa^ok küzdelemben,
-Nem áilok már ellent^-- --------
~~-—-Nem-kivánja pz ive m-m ár ajó barátot^ r~ Kom felí*ftz cllűnt. _—-
- Kifáradtnm latnt-« «ok nap leiunlut j ^ -J Tanjéitfe^rSkrel
i .¦- JlegadúiU-ríiinganiíítj Jűliot mar a tíW, r
Í*él5 iicrcfcftel.___
¦-^IjyAydt Iereikérn^bhUámi^VHgyom, "jj~S^5Íirjgz; sodorj elT. 7. - -
AITALA,
Ket lap egy barátom naplójából.
klaialiitotta: DÖJILSY JÓZSEF.
nJovodrQl akarsz tuJniT^Tiiszen meg multad-Íb alig \\an 1 — bokáig voltál gyermek,... mnjd annál 4mniftrebb-eniberrc-leBicl^.. Látod ¦nzt^"-firt""rrtt"\'irz-ordtm ,.. Most Öt levél van rajta ... Ott fenn a tetején egymiH mellet van két nagy zöld levél... ezek alatt,van két kisebb levél egymással Bzoroaan ösz-Bzenflvfl, e?ek alatt a kj\'ijebb levelek alatt vnnnz öto-.-diklovél—a legkÍBobbv...\'Csak jilig látszik még ... de-^n-indöm, liogy idiivcl az is lavól leaz.... Most zöldek a levelek, mert tavasz van....
Majd mikor az fisa megjön, ... mikor liallamik-a levelek a fákról, akkor lehull az egyik levél is onnok a fának legtetejéről.... a többi meg--, marad rajíav^j- okkor emlékezni fogsz szavaimra, addiff nem jutnak aznk eszedbe... Azután megint elfeleded nznkat lokalg 1.,. Tíz tél ntan-ti* nyár ha jon.nkkor ismét jringpnrlékezel ¦BinyniiiiTa Akkor a közopsd két levél küztil egy ismét hervadni fog..T hervail az aokáig.... b egyszer csak lehull az is Hl A többi míg fcnmaraU f é , . .
Tíz tél ntánHiz nyár nií jön, emlékezzél! .
Ilikor logboldogabbnak hiszed, érzed magadat: akkor leBzellcgboldogtalnnabh a mikor legboldogtala-nabbnak véled raagad,-akkor IcszeLlérjbolüogabb, hanem ezt n.bol.dogBágot to már ném itt c föluoti érzed. _ ^F\'g tel\'ntiU tlz\'iiyir JijlJün lunlé-kezzélI„.
^^Jirtikíturondm nékem egy halvány"fehér leány beteg agyán «*oW«.Ui es/.teudíív&l.^Olyon jóízűt. moBolyogíim akkor e rejtélyes szavaknak ... nem értettem nkkor ükét.... Üiwt marnom nevetek o Bzirvakon l" s ¦ ¦-\'¦ _
Ezölöttliz esztendővel utam It.. A .on vitt kercsztfllrSokat bpBzeltffk akkor egy leányiólkT ott
lakik, delejes álomba van merülve, és jüvendiít mond azoknak kikre nem haragszik .
Az cTott való éjben végozóm a természettani curBUBt;, .. a tanár, kinek magyarázatát hallgattam, soknt bcBzélt a dolejrül, do oly tudományos kifiérlés-Birr;iiTnTy irtntTnTütihylt tudtunk volna ia a délájtánlŐl — még mindig nem tudtuk azt sem, hogy mi hát az a delej I
Petiig órahoszszán keresztül — több napon át mindig azt magyarázta, erővel megakarván velünk Jrtotni aztj amit maga sem értett. Annvít racgórtot-\'tünk, hogy van egy illapot, mikor a lélek már itt o Toldiin kiragadt ttik mintegy a. testből, ilíkor a teet-tpli figB-weküttetéBo megszűnik. A tea ti élet igenkor alszik, do végképen nincaon kialudva, a lelki élűt pedig fehnagaaztoBul, a test világa elhomályosul, a léleJtJíUga petUgkígyulnd 8 ezen állapotban — mely ankáTg nem szokott tabáni, bárhol jön is elő — a .lélek tisztán iát.... ErröUí állapotról rhöhdjak azt,
lmgv delejes álom 1 Ritka tünemény ez nagyon.....
lürtlzadok, fúísíáziidok tudnak íoímqtáini ilv eae-teket... J
Részint azért, hogy Bzomeiramcl ldaaam azt, mit^Bzayakkal liallottaru, lefesteni... TÓszint némi kivahesÍBiigtóI íb vezéreltetve, felkeíoBtom ív házat,
melyben a dclojca álomba merült leány lakott____
Még öltkor Bínbad- vol"t meglátogatni ut;...kéfl6bb mint halottam — meglett az tiltva, & a boteg-leány kórházba vitetett.. . bühascm hallullani imüán róU aeramit sem !\'! ____
Egy náddal födött kisded hflilékbai-ezcttok... Ott eRy naszonynak mondtn vezetőm, hogy a boteg-laány^ akarom megnézni... Aa uaBzony bevezetett hozza egy társammal ogyütívezetünk kinraaradt. " _„|rv. _A.8zohábaii — hova. beléptorá —^ogyaaorÜ/űKdo cleg tiszta ágyon feküdt\'ogy balvirjy--íeáiiy ... no-
V
níolí, mely engedménye, hTttfrtülcg valódiságát nr, adósnak külttn téritvényben kell elismerni.
K lu\'ilit*(inük utalványozása körllli eljárás következő : a folyamodvány vál&Bzlmány ele kerülvén, annak határnT.atáhól, a mennyiben tárgvatás alá vehető az egyleti figyé=tzne.k vél\'inényadás vég**tt adatik ki-ki liüt, rta benttielleke.lt okiratokat átvi/.n mU,\',,, az.,k Hzabályi\'ZF\'j\'ii^.-^r, vagy hiánya iránt iráftM) j ¦ 1 - j> l< \\\\ ail, raely cgy-teiiiben a kérelemmel énb\'rfil-gcn tárgyalás alá vetetik : o jehntéfi azonban a kért uesze" fokoíftt-ira né/ve irány elvül nem szolgálhat. \'
C) A szabályszerű köleson összeg valaezttuao*i utfllvá.ivncáíiíi után, az illeti kötelezvény a íel Loít ségén a kijelelt jelzálogra kebeUzflik he, « n/. oj te l. kknnyv-kivonat, b il ietöleg lietáhlazás n\'. I >¦¦¦
zrniyltvany clöittii tatása mellntt a pénztárnál tiz-tl--tik ki.
2-or._ Az intézet előlegez:
A) Áll-.ra kötelezvények, és ezekkel rgvnr.!ö természetű más hitelpapírokra, Uíilönöst;n f .l.ft\'¦¦In\'-r-in-ntesitéKÍ kötelezvényekre, — tov.ibbá KoíLtÍüli v c-iTüj ¦¦ gyekre, az aitfltriai ce. kir. nemzeti Ími;k rv>i-vi t\'Vf-írr, g a t.i knrék pénzt.i r i ri-nz \\ ér \\ • k ei 1, . \\ . ,, hhíh.I azi»n papinikra, melyek n bet.-tu b.-r/en i-<.m /, t\'-lTii\'l;, — börzei árfolyamuk legfeiebli J _ mtü\'il\'.ií " u\'"li rPyv két .vagy bárom hónapra Hűre liz\' trr.jo kamatok, es n .\'il. g-~hrtn meghatározott irnt<Jii:iu w•!¦¦ Íi>tL Az" Heti* kíilcHimnk-nél meg):i vurrttttik, j~^.s.- .a kolt-Bonvevö aat,. miszerint azori-ájjCk¦ y.iy.i int vui-s-ban sajátjai, — kellően rontassa ki.
A l.\'>drLÖiivevo~záltujiil rttftd"tt püj írjein k , v-:; i n kolesünvett pénz egész önszegéröl oly i-rUlnni t.\'nt-Vényt kiítcJeg adni, mely Sicrinl magát kot-lez:, ingy "\'"n esetre, ha az általa letett papírok foivama In " ,,-tólíval lejoSb szállana, fiz intézet regéről i
ii. u\'zett felszólításra ?í óra alilf a bSAnyl fcipnt, dam1 vi : szabadságában állván- ellen esetben nz inu\'v-t¦ k magi biztosítanám, a U\'U-tt papírok "guez, v;igv re?i-letes\' eladását i*K/.k3sfiln!, cb a bejmt nsFZ\'-giiol U>.v-tCK\'pét n mng\'i rés\'/ére visszatartani, nvlv h.-zv g. a tart«>z:)R rovására ^Icgaéges nem I - inn , ;i t-T"-viny kiaité, a rcszcról rtzetotlrn maradt ínennvi?t-;n: nézve, továblta is nz intézel vil.igus ad"bütiiik i.i..;.-trt-k.
Szabad kir. várof-ok, községek és magár.o-(•ok lut.\'iMá/ott L t\'-lezvénveire
Az ily kot\' lezvények* értekét, ncy.-lv.i az azr.k ntán jáitv-kanwitukra, a?, igazgató vnuiazlnuniy hat.i-rn?-5;a meg-, niitut az által érlfkük a,t-dénél na^vobb cKilegrzés azokra ne.n adatbaflk.
Cl ItelfoUii ar-iur, és ezüat pénzekre brlérlék\'.\'k
Áu^^^z oljj^^szésok szabálvszerfileg csak !iónnprn>Hs^eiinck , mindazáltal mégis nz !1 le ifi íVl nii\'gkei\'c-fii\'Fi\'rp, a kamatok, és a 31. §-bau megbaírt-r.\'7.n(t irauhjnk letétele mellett, n vissrnfizelt-si iiiü t vábli ir 2 vagv ;i hónapra moghossi-ibbithntó, ellenben lift az fdül(rezes maga idejűben v\'aszntiz\',ttet! k, vagy a visszafirctéa batáridőjének meglüiBHiabbítáBa n\'m eszközöltetik, ar. ígazg-.itó választtnánynnk jo-pilian, süt kötelességében áll, nz intézetet n zálog\'l-ndása által azonnal kármentesíteni, u az eladott jószágból az egylet követelését teljesen Fedező oPS7.eg levonása után fennmntadandott pénzt az illető b. ic ¦ vünekkésbesUer.í, — végro
Idegen váltókat, mi körül az eljárás az igazgató válaBztmány köréhez tartozik, végzés hozatalára, az Igazgatón kivül 6 tag jelenléte kívántatik; kik közül
4 <\'-> 4>
lopalább kettlinck flíakértönck kei! iiran1r,-cmEtrTazái nyilvánosan történik, és átnlun< d ezótobhaég határoz.
E vizsgáló választmány egy tngj.t aem szavazhat ön mngrt, vagy a polgári törvények Bzoriut meghatalmazandó harmadik feknzntu rokona, vsgy sógom vagy énlektársa által kiadott váltók tárgyalása sl-k almával.
A leszároitolácül L\'lf\'.gadlj/it.\'- vauiknál kővet-
k-zo kellek-.-k kivontatnak un-:
a; Ilugy a váltók arai^ . vngv osztrák értékű legalább L\'íKt frtról |«gyer,.k.\' \'
bt L\'.-járatuk It-glVlebb J hónapra szóljanak, ei lií-Xt-si liL\'h.jk Kap 6 var iegyui,, tg vtgre
l ¦¦ bárvin inm*?rt ió hil-\'•k -ilaiya, kik közül !¦ -r^kutiónek kell lenni.
v \'vt kó
egyen al á i rátáikkal iíát/o \'gyuek b.-j^gy-
I .
Déli szomszédaink.
i^-m, ha vab.ki
szedaiv.-il közelebb . « i-/. r.y b.i- ,.1\'. a7..k mrh,, f-^kk-l if. brr előtte. így i l-v..e. :i u.-iog . i p.\'ii rt\'ai tart,-m !\' ko-l\'-gcsnek , tán [ i":kíH.!i &zUkeeLrRn\'k, pár per ?01 arazagns srumaié-j (i. i\'.k — :\\ ti\'irvutiík jeí...-nt\'i]-\'.. m\' gt-kintéeéT" fordi-; t.uii To-h;itiv perezet. K t.^cp- 6 lap t. 1. a „Zaln-Öo-• th-\'í\'* t -K-o s litti.y-j\' -uiiiiy^k í\'irftifomn} Szpl^nlT-| t..ra akarok 1 nni , küloniisen a liomiokára jegyzett
¦ ki\':: iiat.-iri.g ni^gy ¦ énle.keir.vk kopvib"!öjc, de nem
• ¦ k.-t m-j7ye tr.í.-kci k"zé sr-r-zlmio-e leginkább déli" I ez\'.\'»irj»zt\'*dftink ismerete \'f Kz okböl ragadtam tollat
j-.-ien iillapotiinak rövid vázvUeán!. i Testvér hazárél szólok, melv Kálmán ki-
r.\'.ly ota koronaült difiz-"1, m--\'-y "* szazadon all velünk
¦ rjT-r frvrny aktt élt, & kai-J-tve. íial.vd a művelődés, : in. .l..rem"UiH l0b.1CL.ia m:.i-. ; mely hatamF honunk-i kit!, 1 s:J; a fieln;6roíitttnu l)r;u elváíaíztó közeg; 1 n<ryüu visi-Uo o kot hasa, miként testvér a török rabig i 6:ilvi)ii bilinCh-ir.\'k trr: 1 : síazarií\'kig e osztozott
, y,. .-^l „ tj ,\'.!.\'1,0: . tv: .: >. Hol. jken viták. \\ > k.i e.les testvérek vcdíak, vi- a kóz-lmull tizedek a &i->í int s ! eke arvLliil z;ií v. 1 rr; v it-lí-. r; ui f\'.eltépték i .1 a Li:i b.\\za eröfzako3 clszakadrisat idéztek elu. F.z [ Hó ota Irlnnt llorvaturszig izerenete esillaga, melv I liNtAzu eltűnése ntan eeak ui- st kezd ujra felette áf-! dáedosan ragyogni.
í í\'. ln.sszaiit.irtü homály alatt, tn"ly tán épen a
\' N-m^pie kezo &ujtolásának teklptheto, nrert a né[> testverországa koronája elb-n felzííjíott , de miként tenger dühödi hulláma, mely egy esapásával akarja az útjában álló szirtet árjába lcm<*lnt, —©rojínnog* t, írott. 31 in te gv varázs vesszfj \'ütésére\'egész" Horvár-orízAg mély alnmha merntt us nora vctle észre, hogy tevékenysége megszűnt, p^dig az ily megállapodás káros baUisu a nemzetre. Ilid a szellem emelkedése ro"g*zünt, hanyatlás k<vvrtkezilT, mert rijui non proliéit — defieil," a megállapodás egySnlö a hányat-lássál.
Csak most kezd ébredezni, csak most látja (h\\ kitja valóban) a keserű ielint, s érzi a mnlt káms si-ralnirts kűvetkesményoit. Látja a kúaclmalt tizedek fáradalmainak tanúit : a gyárakat, melyek íi fulil nverü termen veit kénvt l\'mln\'z alkalmazva használhatóvá tették ; melv gyárak Utasa ainnbAn már csak
folyton pihennek, rozsda marja 0p?zétereeT^\'h^Fír í. még -fellatúliiaták, dú többnyire már elrontAtlftk. Látja mÍndeüne1:"3TaTTgálhi\'EÍt b cbbfjl -eredt-Bfiját-el-
BZPgónyedí-sét-PisomoruRn—laj)
tokosok, kiknek ólában ezelőtt nyolcs ökör ía eméaz-íette a takarmányt, süt több.ís; most félannyit nyiroa Bztretnén"k bírni h megkell \'oié^&Iofök, ha pár" ~ gyenge, sovány tiuócBkálf vúg^zlii:tik mezei munkájukat. Ifimét az állítáu,íiogy ott kMbiftokoH nem Boká tarthatja fenn ma^át. \' „ \'
i\'e.ik truet kf-zdik ftjlfogni.. a hátramaradást, clB7,e.géoye.létt okozó kíirrilményt: a küzíckedéfl-h 1 ü r. y l T-LJ-koznak k\'jzütjk, kik a d^Iog élére —" Bzpmbí\'Bzálitii rt kivitől akadályaival, — bátran., állnak, csakhogy kollö erílliiányban. Szándékosan mondjuk: k ü z ü 1 u k, értvén a ben szülöttek c-t, riicft voltak e tán vannak még jelenleg is oly egyének, kík a vadnép ;jellemzoieg cincit némelyek most i& e kif^jezéa-eel, holott álL=vla az illetők csak önmagokat bélyeg-&ik/) czh ilizdliiára költírzrének oda^ b álltak Vatínía-lok élére, de egyedül Önérdekből, azaz, h«gy feneketlen zsebeikoí tölthessék. Ezek voltok mindig a zavarosban bálázni dsorctűk, igvekézlek a tiép\'c.rzjjífiytl ellenkezőt i^r i eB2tun!( b\'igy\'a küTTilág éííjtt pé-nze&oni--: jnk ki\\lvrMléíén"k megfüleluleg vádolhassák. Kzért nKTidVo I iii \'"TEzággyüIr?rr>l : ruvek psujn.u\'Igv t..;tc^t. L\'tgy. a magyar belyc-tt n i:ém>-t lön Zágrábban t,-.L>i.yi.\'lvü! elfogadva, podt^ kí tudja. Lozelrokonuk rt\\i_Í\', (.: elsr.játJt-.ni talán f\'g\';tÖbb szül;tég le«n-delt v..li.a, hisz evv.:[ leginkább közlekedni fognak, ha_ v^síi:-, gö/.Injó háHózatük alüil lábja em-lkedea-
dík riLTn^\'li~ar^rp5rí -Hutáit g^dMtftg^^k^ta^yoJab____
TÓ EZ\'1 magyar, sót más állásunk kírzt szinte, — italán mind»\'crendü cs rangnak közt ft\'l Lalái hatjuk honosa-itiLai. A Loii.ep meg ointatásaiban Bem feledkezik meg róluik; lfgtrikább mcgemleg\';iJf tiszteli meg a .magyar szívből-FakntTt Z stv f okk a1f iiötry itthon Ecm jo!.,\'itin. (íynkorLi mngam is lanaja voltam nera-zttüí.k iránti Ukesedétőknek.
A üs.z" fon viítí.\'dkonjk-ciott raár Amazokat hiiltt\'b &E-;rrrva, akarják a hjánvt pótolni s kezdik las&ar,k:í:t á nemzet I\'aiítUeonia roskadozó oszlopait mrgi.j^tvú. írod-.lotn , — nyelvmüVelO t-tT-STrratTrkat n\'nik:[ii:Ak ; lapokat , folyó\'irat.dial EzerlieE2tGnek ; nap..illa uj 1/8 uj irók tünedeznek fet, hogy a b,.o.n-s i e 1 1 i\' in üdvós inléei-ire ür,"elve U.-llat rilgacrjttnak kíizájuk fr! vi ragoz tatáKára. Általán b2c-p julcn&égek rji\'utilk--zr..\'ik a &zerh ír ítÍITínrti terén. (A I gtijabb ta-vékonyFég"t f n Bzerhirodalom multévi terményeit kűhir.i-si\'u — lásd a _I* e s t i II i r n ó k B f. évi mart. U>-ik ti kvj-.etk"jö Fzámaiban.) Horvát todoményos academi.\'rrri^irvát n»mzeti muzeumot ée Bzlnbázal búzott lctre 0 f?U*üredt nemzoli öntudat. Mait évck1>eh jöttek lftrc, knFzinOj kórház, árvaház, szegényház, nítjav-itu iittézet^clyembeválüí^a gimbulífo in.tcxetek: mint O-Yükovár, íre^Tí, Eszéken íálT Ta^^Ürrgirn-tája — az ivanopolyij kőbányája, Ka-mcnícz nevét is onnét vette ; Ji\'ajó-, cziikor-, pört-llllán- éa kőedény gvárn, gv-ümölestíirraelésej Kárólyvárosban. fcr^Ter-tar, salirep l?l2-ben készült Luíza országút 1 néz-báiiyujft ijiiroboruál, mábtenyesztéfi Klanjcobcn, Rodo-bojnál kőszén telep és kénbánya. Kcm hiányoznak: poéta, távírda, pözmalom, Zdgrálíhan —a d-tl-sziáv-tudományoeBág központjában gazdasági és erdész egylet { aa ország, különböző részein mindennemű kereskedés: bőr, viza "Dáljánál; ber, gabna^ még n&dalyt ia nagy számmal szállít a Palocsából; 3obAny stb- llennvt vár, csínosodáffát jelző kastély van angol kertekkcLaz orszagbatt, jníní Úlok^Kamenic, Dalja,
Valpó, Vuzsin, Da.rurárT Joaka., ,Kfl_rplyyáro8 15*9 Karoly P^rtPri*af»gt,Sr elne-fczve, Sóplíka, K^jána stb _
mci félig nyitva voltak, egyik keze homlokán nyugodott, a másik egyenesen feküdt mellette. Areza fehér voít, csak a félig nyitva levő szemek gyanítta-ták velem, hogy él.
Ekkor monda nekem ama szavakat.. - Ezelőtt
friz"évyüi. AkkTrrmftsoryogttt.....tudtam -rajlok -— must
nem nevetem többé azokat.. .
Kevés időt töltöttem a beteg leánynál,. .. eljöttem tőle ós tovább utaztam ...
Egypár napig előttem volt ínég aa a fehér arcz, azokkal a félig nyitott szomekkel... Azután lassan eltűnt kópaelotambül az egész*\'látomány.. . Ekkor tavasa voít.c nomcank a természetnek volt tavaBza, do eletemnek ía .. r Ekkor voltam IS év.es ._i ¦ 18 évea fiatal ember hamar feled mindent.-.. Tavaaz után jött fljiyár, nyár ntán jött be Gbs.
Épen az üazi szünnapokat töltőm odaliaza... E azünnapokban halt meg..Atyám !
¦Ekkor cazenxbo. jutottak. Jl fehér leány sznvní: „Mikor a levelek hullanak~n fákról, akkor életfádról az a nagy zöld levél ifl lehull.
^^Azután ol kellett mennem íamét az iskolába .\'.. Ott a várőái élei zajában lasaan-laSBan hegedni kez-
.datt a seb, caillapnlni a fájdalam----51ig végr^J a
aob végképen behegedt, a a fájdalom megszűnt keblemben- -.. 18 éves fiatal ember hamar foled niin-denjL, -. . -
Kapok után napok^ évok nlán évek teltek, s én egészen megfelejtkezétn. a delejes almu Teányról, annak jövondöléoérÖl. -. -
Iakfoláimat végezve, csakhamar önálló hivatalt nyertem, f;. Hclyzetommel tUkéletoacn megcléged-Jioltem; nem ifl hiányzott ftemmi máaf hogy magamat egészen Boldognak mDiidhflHBflm, mint egy jó szerető foleaógí\'
A legközelebbi évben már ez eem hiányzott. Egy év múlva pedig ezután, hogy boldogságom tökéletesen befejezett legyen, egy kis fiunk született.
Kevéai\'lde^^afínTT aztmban az én líotóog-sagom-. Tár hónajjok múlva az én jó kis feleiégem beteg lett. ., b feievi HorvaJozás\'"«I3n 1e!."irIC B"~hulal rri-B-én a logboldogtalanabbá lettem a világon 1
Most itt sirja fölött áJUk b eszembe jutnak a r .. a .. ei\'d^lcjefl álmu leány,
„Jövödrfil akarss tadni ? — htBEcn még multad is alíg van. .. Sokáig voltál gyermek, majd annál hamarabb emberré leszel. Látod azt a fát ott ae erdőn, most öt levél van jajta. Ott fenn a tetején egy-miurníSlleTt van két nagy zöld levél, eeek *laft va-n két kisebb levél, egymással szorosan összenőve ; ezok alatt a két kisobb" levelek alatt van az ötödik levél a legkisebb. Cank alig látszik még; de én tudom, hogy idővel nz is levél less:.. Most zöldek ű levelek, mert tavasz van.
Majd mikor az lifl\'z megjön, mikor az erdőn hullanak a levolok\'a fákról, akkor lehull az egyik, levét ia onnok áfának legtetejéről... a többi megmarad rajta... Tls tél után tíz nyár hajon, akkor ismóA megemlékezel szavaimra. Akkor a kyzépsíi két levél küzül egy ismét hervadni fug; ^j^Vá\'dóz
sokáig, s cgyBzeí csak lehull az is. -"
~"S mikor íz ÍIsz eljött — az a nagy- zöld levél lehullott arrél a fáról... iVkkor holt meg Atyám 1
S mikor- tiz tél után tiz nyár jött. megint lehullott-egy levél a közepén lovil két lovéí közüL., Ekkor balt meg szegény jó féleségem 1
Most már csak hirdm levól van a fán !.. egy nagy levél mőg a\'tetején —taxitán a közepén egy kisebb és nz alatt egy legkisebb loyolke. ... .
A legfelsőbb levél anyára levele, a középen álló as enyém; a kisded levélke alant kis fiamé.
Helyik bnll le elÖbb a fáról e három levél kö-gfli ? Tahin a legfelsőbb ? Talán az alanÜ kifided levélke?-" \' ------—
Eeg-előbb lebnllü alább én agy érzem.
r-levél ott a Vn7rftpnn.. Leg-
Eddig terjed barátom naplója- Hadd egészítsem ki a képet, melyet e naplóban T^*oTL___ _
Sxugéuy barátenraBfe^je- elSérseta-talt^Caak-ngyan a középső levét-Wlt U_aJAról. Azntan a nagy zöld levél, s most már csak az alanti kis levélke van a fán 1
"Csakugyan!) halt meg előbb — aiútán édes anyja a most már az egé^^alád^LcBat-a--kifi . tm él. \' ~ -
Letölt, pedig amaz idoiöl — -mikor barátomjnal együtt ama delejes álmu leánynál voltara — ez időig, mikor e sorokarirönl ílítxrkrt-eBztimdöV1** -
Akkor ugy moBolyogtam én ia annak afohér halvány leánynak szavam.-- -
Most rMriicra^rnT^Jygo^ rajtok ^bj>él^_^
-r " misem hláflTTilra-téiiyolomrii r^rtm ^öbb-fürd Bjir-117-,\'ahfHiwTir, YeHka, Stnbió«7 ^VanUÍ; Toplioa, - K»pin«vké»köret fardö* kírosak. De ki tudna mw-\'état eldaiamialni ? — -
Bécsi levelek.
/_Í._____
---^h^^leTelera\'^rgy-áta Ijntero* " termei zétből, Bécs gyönyörű tájairól veszem, melyüknek biijait má-
\'juai kiránduláaaim ataít "?1 vesém. — Ha vtléin tart a szíves olvasó, bejárom megegyazcr, —de most csak ugy Bs^eai-omm buszon, aiiov-esetesebb helyeket. T*S^4k"aKiljk4ta* éjszaki résznek- A belváros " leggazdagabb kirakata terén, az úgynevezett Ura-be D-e n elhaladva, Pétertárre jutunk. Itt elég bér-TToési volna rundelkezéflQnkre, kimenet azonban, hogy jobban élvezUeaük aa élvezhetőket, ?vaj"g tegyük ineg utunkat, és pedig, egyes állomásokat tartva, M egészcn_Íi.ft h 1 en b e rg r e ! Társaságban ily gya-Ugoláa ne\'ta szokott terhes lenni. — Ugy félórai séta ntán,\'raidön már a lSetchsratb épülete, és az ellenkező
"refcsen épen most emelkedő góth ízlésű votiv-templom mulatt régen elhaladtunk, a szabadba érünk...-.
- -4 80 {>
--iHiá második felében megszoktak janni
n szBlSt pasztftí, hernyók, "jninük: a Sphini Elpenor és Sphihs Porcellus. Az ehiTjt hüvelyk hossz^, majd zöld, majd barnn, majd fekete; a második 3 hüvelyk hosszít es sötét vairv viláeos-szilrkcbarna. Ezeket meg kell blni". TE1ÍÍAXCZKY.
MegszOnTá városi zaj, rTtornnr fiiak nem kor-látDrxáfc^feflranket, nvcs--ze kéklő hegyeken nyugszik meg tekintetünk. Az a s\'rífc Víutnmairg 1 marian koncenjo nem kiuoiza hallérsékt inket , helyette ¦kedves madárdal tarka harmotviáttan hn»f*ifc mind-ünnnn, mjg amott a völgyben hüá patak czüstbubjai enyelgő csevegés közt zajlanak a virágos ret kózepon a Dunában tdnemúlván- -
^ILlyiiép a-tnegifjult természet!.. „.Scép az ékl, a kizöldült élet,
——-AHadcii Urvüml^ Ta1nden~rai3Sö"tyűg!
Koszorút tűzött főjére a fold. A természet szive feldobog "
Mond Talabér J.inos.
A kikelet gyönyöreiben elmerülve alig vesszük észre, hogy D ö b\'Tí n g be- értünk. Döbling!... Egy sincs közlünk, ki legalább nevéről nem ismerné \'"B""É5lycI,\'"bTíz éz az, melyet a""magyar hazi nemtő,e honfi kü nyelvel szcnüilt meg; ez az, honnan lstiu
-..tavaszhú wagény Ma^Brurezágiink-nít-s-4egkese-rübb gyászhírt kellé vnuuíe, hogy a „Legnagyobb Magyar" nincs, többé. Ez azun^ hely, hol a „nemzet clsjí jaap«á\'moí.au3:ka — Széchenyi Istvánnak nagv Bilve megszűnt dobogni!. Zarándokoltuk kegyelettel a-ainagíört lángész e<* lángkebel" végső merhílychrz
_ mely amott, alig emelkedő 4oj tó felett meg^nrirfdlg
...gyászban tünjo fe.1 előliünk 1 — Érzeteink ugyan, azok, mínt-melyéknek Török János (Kelet nepe^,,^^. Mngyar^irjd. Csarnolréa-jdőszakí flzemlg._Bé_g3, 1^56
^TSi.) a>Irgnngyobb magyar" itteni Boraa felett bá--nafem-kedályhangulAtában" Kifejezés\'t adott. pÁhítattal lépünk a fasorok közé é* szorongö" kebel lel egy nem-, zct keservét, bánkt.dá-aóhajaitf véljük hallani a szollö ingatottlevelek-susogó danáiban; a csalogány éneke i» olyjxomorur.ak tetszik jtt, mint borongós őszi nap, mint hitszegő kedvesétől megcsalt mcnvasHzonv bán-
Hai, a tarka virágok-earei^ezek mind,-mind ¦ oly bnaan^rMgßJifilL,sírják jé^rdeltt^ny^fajtíalomtól sajgó keblónak Bzakadozó
-^^endgB_^ajlék:i biigyan. fogadtad bo keskeny „öledbe a. honfit, ki Atlasz-vttllain egy nemzet teendői súlyát vis^llo?. s ki csak a haza veszte felett érzett kinok ériéi terha alatt roskadhatott te l
__Méma falak-1 mily fájdalomnak^ hány Béhjjnak "fagytok u wnuit... ^Vajha megizólamlanátok; s elbe-¦*éib*tn4tek a_nagy férfin búcsúszavait, melvekkel „őrülUégrg" Bier*eriítt hazáját lánguive végdobbaná-slban üdjfÜzöihetteíT. „ \'
DeTiésü veled csendcB lak; megszentelt magányodat titkos kéréseinkkel nem háborgatjuk^ Béke _ veletelc-kis-TÍrigok7-moÍjrek e Uj \'bánatos Tégkörébeu - •¦«lJ.i»«)m6raan ,hijlQnftokr. íniatfaif-tt 4«\'fAjM«1m«tt.ir^ Ui lOasitHnt;. akarnitokl... Szaka Bitónk kőzülök\' ^fJ^.f^Ml^ távozzunk e gyéweailékMetü ma-* kr^-fllfcBttpk-qtk&zbcn egy uj
ncfeleJUat nemtönt nagy-nevéb«í, melyről olv íól Mo*dj«s, költő"; t,-. _ . j j
- ^ JUint^aent ereklyéi tartjak nevctlrt, —---—*-kiD**et a-hiizának,
_Tflzbelyénél ax-ap-v firaloRCt
Scídfllö kin fiának...." Folytassak utnnkat !.. r^. - - (fojyt. kOv.)
Aazőléazet kör^böh
-W^lti^H tenni juHua litffcnirt-
A^atöUínek ehirilgzása uGih-jftyTpulepTe ~ »iSlot meg íejl kapálni, aliíkí-t megÍattyiÍ2niü * »<»«ggif vcsraí^et fclkötöznir Soknn most-jweg-is-fcmtítjiíta vc^zöket srkarón fölül.
....... Pest, jun. hó utolján.
: Tekintetes Szerkesztő ur! Bizony a pesti táblákon most máBt nem igen látni, mint azoujvekeí^ nielvek fúló ost írták, bngy „IjfenöVeva.*\'
Vauuak emberek, kik semmiképen sem szeretnek gondidk-odnt; a épeu miveligen sokan vannak ilyenek, állhat fen a népszínház. Emberek, kik csak a\'azemgyünyorkodéssol is beérik, csak fényes legyen az, a ro.l látnak; au baj, ha aztán akármi.
A mily nagy hatású voll az 3Ördög pilnlái," oly esekélylyel bír „Genoveva," B t>in ép n amannak nngyeaeriisége nyomja el ezét. Ez oly darub, a iniröl tulajdonkénen azt sem tudjuk, hugy mi akar lenni. Az ének jó, de rosazul énekeltetik; eomieuma nincs, Lelicrőazakolni pedig hiába igyekeznek ; a mi jó, vngy lecalább meglehetős, az a kiállítás. Halljuk tahát, milyen körülírása van c darabnak : „Gennvova." -bebóiHUtfa- vrg-dalmür 4 felvonás\'tr képletben. Ballet-Tel, nagy csoportozatokkal. iSzövegét irták Jaíme és Trefreu. Zenéjét Otfonbach Jakab. Erancziából fordította és hangszerelte Latabár Endre. Az rgész müvet a népszínház padjára alkalmazta Molnár. A ballettet beJanitoTta ^errekA diazletüket fealette Vngt-1T a gépezetet késsitett^ Bauquer fianczia gépész, a légbe-emelkvdés gépezetéi Nusz és társa mügépész l\'cot»n, a (.\'ü&ßirozaaokat ilalugu; az ilj jelmezek Kováea furuhaLirnok felügyelete alatt készültük. A BOUíTtta világítást a pesti gáztársulnt eszközlé, a színes világítás Legrand é« Ursatol l\'ariabcl hozatott, nv\'iykcz még lJubosq villany világítása ia használtatik.
No ez ugjyan jól körül vnn garnírozva, hanem lassúk a darabot.
"Csak a főbb szereplőket emeljük ki : Siegfried, őrgróf Szilágyi); Genoveva, neje íVig líózaj; Golo, udvarmester lözücs); Martell Karolv, iVasvari Kovács); Almanzor, siket-néma i^/.olLin i, Saruisse, udvari poéta ( Vízvári).
I. Képlet: rtA bájitalJ Siegfried lovagnak, miitán pár évig élt Genovévával, és mtg sem lett örököse, udvu-onczai bajit ilt adtak b« n*íki. Erre persze nagy revolutío támad ben, b elűz mindenkit koréból, cuak nejét tíLri meg ott.
11- „X burnót." De Golo egy 1-velet hoz, b míg azt Siegfried elmerülve. oLvabBa, l\'ejero valami trüsz-azentő szert hint. A burnót hatása átszáll Genovévára is, kij_jnidöll férje épen azerelmet vall iiéki, trüsazögni kezd, a mi okból Siegfried gratiájából kiesik.\' Aztán a tobáktiil az ismét egybegyűlt egéaz csoport „jó éjszakát" énekelve, egéaz — majdnem az un Utasig terjedő trüsszentési háborút csap.
III. „A ayrenek.1* Meglehetősen lánczoló cao-portozat, de hogy miért Ion ide közbe szőve, azj nem tudom.
IV. „A keresztea had menete Palaoafmdba."
r.^Tí____;J _ n!.
geaínanr
Tdon tüfelHie megfogy, kiugrik ágyábólj ajninfc.van, balöing- ég sÍnkábab-,-% a smmhtkastliu-n levő mosdótál -tártai inával Szerencs ellenségé re -nyn-knn-anti a zörgőt, ki *em volt máa, mint Martell Kártily. Martell Károly gíigöaeu lép fel, b csak is akkor békül ki e sértésért, mikor aztáa k\'sül, hogy a lavoire tartalma tiszta volt. Akkor aztán egyel énekelve, fclülmk avaautra é» kercaztesvitéz-kedui eltneunek PaUeatinaba. De Sicgfricd Golora biaza nejéVéí üaegparancaolja, hogy a nachtkáaztlí -fiókjában levS 25 azekszedliből fizesse ki^a atatüs^ adósságokat\'
V. aTane»ény,éa barlang és kártya, pezsgő-vígság ezüst-palotája."
Mig Sicgfricd TTátalgombolÓBnadrágjában javában küzd a-keresztény cgélyéTt, addig a szerelmcB Golo GáBovevát egy. barlangba „viszi, itt szerelmet vall neki a felhozza, hogy azért kószíttcietfcOjársony kabátot, hogy jókban totezazék neki, azért T%1)cbzu-j-rani niTrLé^-pnlykát^uaat^ sárgarépa- CBTrsrjeiBzt ^ keraény és poha, további mahagóni és diifi bútorokat, hogyGenoyeva azívét megnyerje. Ue Genovéva rtegv&U-^jánlaUt, a mtért\'ia a veres Golo sikot-né-maazolgájára hízza Genovévát — Almanzorra. Al-Muarizor pedig nem volt máB, míiit Genovéva egykori kfcdveee. áloltíizctben, nagyon természetes, hogy graézia lett Genovéva fejére adva, aztán Almanzor elsietett, Golo cseleit leleplczondőr "•
Mégy fiatal yadáaz jő kraTadra, egy dalt énc-"íc\\í^tÍ^^^f Pm*»*l múlva puska dőrgéB
iiflllhatöT-Genovéva jfi be Bzaryasávul, (itt a azar-
vaat egy podli katyá helyottesíté) B niiutáji egy kedves romouczotílénckel, valami czighiy aBBzony jii -^"¦rJL7n[\'ÍTKÍgaifa * b-*llailK ^gagebrrpitlöTava^vl^ ,*ozikjbol aJegkcdveaóbb\'Hdnczok mulattatják a k&-SSS^^Í ^ ?l tf8y»"\'««tt „Kéményseprő ^ ^ »"k.ren?\'b"íil"10 kifl kéményseprő jő elfl, Jft torjáTkl, »alajtOTÍákból gúlákat alakítván, bim^ JatosügyesBéggeHfélkÓBznak azokra, ¦ - \' -
tánca volt ott, a minek tulajdouképert nave áiíaca. Négy koronás király, négy nö, ós négy bub (olaó) hátára kártya volt kötve, a ezekre a Uerz, t\'aro, Pikk éa Troff rajzolva — ugy, hogy o négy nzin. ben a király, folsji.óa alsó képTÍnalvo voltak, d ugy tánczolának.
VI. „A: álarczoabál.0 Golo nagy táraaei\'gnt gyűjt körébe, a álurczos bált rendez, de a múlatás közepén mnznlraan ruhában megjelenik tíiogfried, kit G"Io iFülszövónyoirül Almanzor, a magát siket némának fttletejt a\'zolga, fel világoaita; üiegfried a társaságot széw\'gfaaztja, Golot számon veszi: mit csináltál feleségem mel V Kífizetted-e a nachkáaztli fiókjában levő 25 BzekszedlibÖl a atátuaadósaágokat?
— Igen ! válaszolá Golo.
— Igen? Hát ezek a vekazlik t kordé Sieg-fried a pnpiredömagot zsebéből elővonva-
— Aht átkozz tt vekaalik I Bűhajta Golo. (E kétértelműség kolesonöz kis cnmicumót). ttiegfried pedig.tlkiilde a prufoözhoz, hogy sárasöa be magát.
Vili rAs arnykerl" és VII. „Apothesis" hieg-fried és G-\'noveva égbeémelkedése.ri
}] két képlet az, melynek kiállítása megérdemli a dicséretet. Egy leirhallanul csinos arany kert van tlö\'Uunk, középen virágálványokkal, körül aranvlc-velü kaktusz es mis virágokkal. Az állvány szobrai egvszerre trlo s^lphidekké változnak, a a színpadon, iiw+Y-róisassint nyer, a legszebb tánezofr lejtik, míg Sigfried és Genovéva ének éa táncz zaja kürt, köd-fátyohúl-körülvéve-a légbe emelkednek.
Az ének meglehetős, krv_ált kedves volt nz erdei románez.
____ A.darab enmie.nma a 2p nznkazedlif Siegfriod
zavara midőn Martell Kárulyt nyakon önti j Golo szerelem vallomása a az udvari poéta kitételei körül látszik, furogni akarnL Midőn Martell Károly t. i. dühében marhák, szamarak sat titulust osztogatja a társaságnak, ^inreiane"előáll, a azt mondja: „kérem én poéta vagyok!11
Az öltözetek megfelelők voltak. A czíTra öltözet a bohóezot, Síegfríed hátul gombolós nadrágja a kényenczet nagyon jól jellamzék. Genovéva fügefa levél öltözete a barlangi magányhoz nagyon illett.
A deeoratio ellen sincs kifogÓB, ámbár az „Ördög j)illuláilí-i]ak kiállításától messze áll.
A tánezok, különösen az „Arany kortben" éa mint mondám a „KéményBcprÖtáncz," mulattatók.
A szereplők közt Víg Róza nem nagy tetszést arathat, mintán ónekH kívánni valóT hagy, a színészi tehetsége nem a legnagyobb. Szilágyi, miut mindig, ma ia jól játazott; jól játsaotta a ko-nyelműt és kényenczet. Hi(ici,a vörüa oaelatűvŐ* jól adta. -V i z"v á r i comicuma ma ia sikerült, dű levés volt a darabban as, a mi tehatBégót kitünfistte volna— a eomicum. Vasvári Eováesnál jó kézro-biztak a gőgöB azerepóL
Hogy aztán Palaestinába vasúton mentek, az nem caoda ; mert Budán még azt ia megérjük, hogy gyalog mennek Amerikába.
Hogy a szarvast egy pudlí" eb belyeítcsité, az neon nem nagy haj ; nem kiyénhatjuk ugyanis, hogy a Népszínháznak bizonyos hibáin kívül máa — eleven szarvasai Íb legyenek.
Must nem rég Karliízky Flaur Izabella mutatá be magát^^közÖnsé^iio^^j^J^^W JiaíriH.^
risba, honnét jött (?)
Talán őí ördög p^Iíální^tfö\'ily tökély liatasu Genovéva? Azt előre is jósolhatni, hogy as előbbi hozBzas elitével nem fog bírni.
ÁBEOPÁG.
^kat -kép«»nek — "*¦ Uncaolnak., — \'
csinos figura. - Égy raáalk
.\'.Pécs, jun. 22-én 1861.
E hó elején bizonyos Horváth Jánoa nevü csizmadia mcslcr,\'"nöm~aTThatván tovább ki "a kőzte éa .hozzátartozói közt tartó folytonos házi viszályt, hogy ezeknek véget -vpsBeá\' (legalább részéről, nyakára zsineget köuítt, ezt a mester gerendába vert szegre akasztáj.b noha a mester gerenda oly alacsony volt, kogy- lába a földet éré; mégis, minthogy erő a elhatározása volt e Kivid ittlétet még rövidebbé tenni, — á földön félig és a szegen lóggyá végzé be életét.
Ugyan e hé 46-én Beanchek Antal aireai apát 3 nagysága az-nj gymnasiumnak — mely 1850 után ¦cw. kir. kamnai- laktanyATáralakittatTáTrfara^tQna^ által tökéletesen Üaszerongáltaiott, ¦ melyen aa épl- \' tészeti munkálatok erélyesen folytattatnak — megtekintésére leérkezett S.noha az emeletben levB bjsd-bák már tökélcteaon lakhaté állapotban vannak íb, mégis igen kótoa váljon áthelyezhetők e aaWtályok a jSvíí iskolai tanévre, vagy sem. "
16-án déli 12 órakor a czitrom utcsában a eáí-nagóga mellett tüz ütött. É szerencsétlenség azonban migb szerencsésen végződött annyiban, mennyiben ogy udvarban levii lük tetejénél" niáá nem lön a lán"-gok martalékává; daczára a ttlz támadtakor eredett Bzélnek éa a BÜrüon egyináam\'elié hányt épületeknek.
.. Azon egyének, kik avaBfürdörcsapl*rrosJiffyon-lövéfléröl -gyonirgltattirkTJétSUáB mellett aaabadon, bo^~ csájtattak. _v_
TARANYI.
Mohács, 1864 június hó 19-6». Megyénk területére íb boÜlötteW a rosz lolkü rablók, E l.Ó közepo táján Baranyafá/rhoa küaeli Ur
eg iridai mi pu
poviez.i, föhorczeg líradalnii pusztára esti 7—8 óra közt 7 jól fegyverzett ember Hajtatott bc, a egyenesen a tiszttartó ur lakására mentek. Itt kifosztván a 4tflEtnr(óL^nojávcl-egyiíiLpunzétől a ékszereitől, agy az uradalmi pénztárból ia caokély mennyiségű pénzt, egy Bftolgátót pedig 300 frt vittek el — innét az ottani csárdába mentek el dőzsölni, hol is éjfél után 2 íréig mntattak. 8ajáí"hócsíjakon jöttek, s azon cl ia mentük. Visszafelé, hihető utjokban Lipnva helységnél 3 csendőrrel találkoztuk, mire rgymásra tüzel* tik ; ilu nemsokára egy csendőr megsebesült, s igy a többi kettő visszavonult. E zajra a íípovai nép összefutott, a harangokat a toronyban félre verték, a rablókat ekép legyőzendő-, utóbbiak azonban a falu végén npy házat felgyújtottak, rmig a hLp n töz látt.-i ¦ ra szétfutott, kiki saját házát megóvandó, o zavart n. fí\'inoselvlkttolc menekülésre használták fel. Szent-Márton melletti erdőben ugyan ez időtájban epv va-dánzt talitltak f.pyonlővp, kit sziute a rablök saját val-loniüauk seerint lőttek ngvon.
Azóta jötE ugyan ki Pécsről katonaság a rablók bt kerítésére, de még eddig nem sikerült.
IVgnop nngy gyűlés tartat- tt az itteni vári a-luizrál, hegy a rendes tanács a jövőre is uirgnirtrad-iop-e, vng_v n-.ni. Volt zaj, okoskodás elegendő; n?. iiitelliceiitia azt óhajlj.-i, a rendes tanács ezután is toi pniTa il |i n, mijr a [vrnép az ellenkezőt. Sjava-r-,tra k; rult a d-.b-s. Amit elüt.: látni lelo\'t-tl, ugy ia l u ; a p*\\raezij>..n kétszer f lilhnulLi amazokat, b ijry várni lehet, hogy- városunk eddigi szalmdalmát plv esílerdi, Umét a fetipiik tan nos hülcR.elvei ni.tle\'l f> punk nyögni. A gyűlés eredménye felsőbb h nití rizst niiutt a nm. kir. loh tarlétnráea <Ie f> c (erjopr-t mi. " KVi.l f .KA Y.
Keszthely, jun. koliar. A !; ^sztU-.\'!_\\ I g izdaaági t.inuitéz \'.-t l"gfe)t-5l>b jóváhapynesal találkozott, B felállítására t>V,lll) frt már utalványozva van. E tanintézet bciazerve-.eU í illetöbg, n növendékek két különböző osztálvba lesz-i.ek acrozvu. Az eitú osztályba azok tartoznak, kik
* n> k mnpnVat valamely gazílasájj vezetésére ncljnk i lmél-tihg és gyakorlatilag kiképezni. A m-^ulil; iszüilyba a mezei munkások sorából vétetnek ft-l no-vi-ndékek, s a szores értelemben vett fordreiveleeból a megfej. ló fluiflcti oktatásin kívül py-akorlnii ki-kep<. zteté&t íh nyernek. Az első vagy felső osztály U-íí növendékek felvételi száma nem Ícsbz mrphoíán.rvi ; ell-nben a máeodjk Vngy alsó osztálvbeli tanulok f zárna, a helyiségre való tokintettel, egyelőre 30 ifjúra lesz szorítva. Az első osztályba CBak olyanok lesznek f dvehetqk, kik 17 évet már elérték- b n gvmnasinmi vagy főreál tanodat tanfolyamot jé sikerrel végezték vagy p^íá*-* felvételi vízpgiil kiáltják. A munkás í sztá^^HtTjöffqndékeknck szintén legalább 17 éve-aekn^í^s IcgabVbb az irás( olrnsás, és Bzámolásban jártasoknak kell lenniök, a jóerkidesü magavis.t?Tetőkről ia bizonyítványt kell elö mutatniuk- Es utóbbi osztályba, képezdet tanfolyamot végzett t.initójrlwll"k b tnnijók Íb felvétethetnek. — Az clsu osztályú tanfolyam három évre terjed ; az évi tandíj 40 fL, aa ellátási díj pedig 240 ft. leend. — A foldmÍvé>ck osx-talyáLúl származó növendékek tanfolyama két év leoz b a tanit\'iB tandíj nélkül történik; ez tisztáiv növen-tlukei magában nz intézetben .nyernek elhelyezést, b évenként csak 50 fi"t fizetnek. Ezon kívül mindkét oirrtálv* BzáináKvr uniton dijak ia lesjirwk kjtüsve. A
\'\' VaTfí\'iítez^tf \'hSnoTOás^Heflnrí\'Tftár^" legközelebbi U-ktl.tí évre megnyílik. V. C
Hírek ós események.
A Kérj.ik tisztelt előfizetőinket, kiknek eló\'uzetésök most lejárt — előfizetéseiket megújítom, hogy minden fcnafcadiís el kerül fessek.
A E lapok kiadóhivatalát veszély fenyegette, ugyanis egy este muTönerÖB éjszaki szél dühöngött, a kiadóhivatal hely is ég d melletti udvari ház felgyújtatott. Szerencse, hogy korán észrevéteXetÉ — s igy ríEréífllt. jegy kereskedőház derék könyvvezetőjének, ki énen nz udvarban tartózkodott — a ki magát nem csekélye vfisgglynpT; fatte k:j — azfc elnyomni, Ezen egyén jutalmat érdemel a várüs^&Lngy — mint a biztosító társulattól cinért „ha meggondoljuk, hogry a szomszédi kereilcedef raktárában nagymennyiségű a többféle\'^gyniékony Bzefek vannak -r— & kiüteudétt ttlz-esetében, városank fö-útcíájának nem "csekély részb lett volna lm-
ülUVií.
A."Mindig találkoznak: olyanok, kik a gőzfürdő felállítását "Nagy*Kanizsán majdnem nélkülözhetetlennek tartják — b magokat az- áldozattól[í vissza nem vonják. Másrészt pedig nem foghatják^ hogy vároannkban annyi vál-hilkozó esellem van — b még senki sem lépett lel, ily közhftBznn és a fáradságot dúsan* jutalmazó intézet létesítését eszközölni. Tln e^\\es
eríí nem győzné, ugy lehetne azt részvények utján felállítani. Ha Pécs, Koma rom, Gyífr, sőt Varaid is, pedig na utóbbi nem oly népes mint vároTOnkvfWtndegyettarmmtrntéítiffitehetn*^ Nagy-Kanizsa? holott ezáltal csak saját erszény üknek hnBznulnának, mert sok családfő* nem lenne kénytelen heteket tölteni az igen költséges fürdői helyiségeken. Pedig- a tapasztalás azt bizonyítja, hogy o gőzfürdő haeonlíthatlan jótékonyságot gyakorol az egészségre.
A Június 24-én — mint a ünjtófeltalálá-sának 424-ik évfordulati ntipjáiC^artotta meg n, n.-kanizsai nyomdrUífestíilet két fonőií és mintegy 12 segéd részvéte mellett: a „Gutenberg Ünnepély Ltt Emlékéül azon láng-észntli, a ki u vihig és így az emberi társada-lomnnk nj irányt sznbütt ¦— » találmányéval ílos7.1rttn rt üzollemi sütétséget. As ünnepély a torkert helyiségében tartatott; ssavailarok Rtilprn est-tt toasztok r.eni hiányoztuk. Való-bnn snjnáijuk, hogy Pest —o tekintetben hátra marad, s még mindig a közönyösség ólomlábain jár. Egyúttal távtürgönyözve lett ez esemény liécsbe az illető kortársaknak, Őszinte üdvözlettel kísérve.
A Nem lesz érdektelen ludni a nagy-ka-ttizsai utolsó napokat, értjük a kántprválasztás utolfó jelenetéi. Emlitettük , hogy a kántori állutná>ra [ ál\\ fízat voh hirdetve nz itteni izraelita közönségtől: az évi jövedelem n(hn feRU-ímladja a TirríFcrTorT\'TTot, gondöthatjuk mily" nngy számban jtlentkez;t-k az ajánlatok — melyekből négy iogndtatuir t-i, b hivatott meg; az első n miskolczi, megjelent s ámbár kellemes— de ily nngy zsinagógára gyenge hangja volt — tetszésben részesült; a második — a ktcskemt\'ti oly úriúíi tenor hanggal -Í5rt, hogy bámitlatra ragadta az izr. közönséget ugv, mint a m.^feiekezeTí jelenvolt intelligens hallgatókat: a harmadik Ki\'c^böl jótt, ez azonban nem lelelt meg a várukoziísnak. Végre nagy zaj lo\'n — fellatináztatott a város mint Reinenvi megérkeztekor J\'eiíf — éa megjelent a FnUmokbcm is íígvesén lorgolódó s szép zenészeit tudománnyal birú csengő ítangn aradi kántor, mely — tagadhatatlan — a felsőbb körökben hódított; tehát mi történt?\'Kanizsa izr. közönségének véleménye két részre oszlott az pgyik — úgyszólván a nagyobb rész a te-norhangn kecsí ométi kántort pártolta a kivonta; a m.í.-Ík rész az nz a vjígyotirjwibbhatározottan az aradit. Ebből olv zendüléá" támadt, hogy örege, apraja az utczákon csoportosult Össze, a nem lmllíil.\'Z\'ítt más — mint a kántor felőli vita; de oly mérvben,-hagy még a Ges.cheftltes cíntult — a világtól visszavonult — s a köz-Ü^f-ynek solia nem szolgált egyének is ré>zt vették az egyszer^y«"\'|apQÍi^.ho^i.^^nc_m\' a; kuruez világra emléke?.teteit beimUiikel az egész. Jaj volt nzon jó barátnak ki a Íec3líp-" mé.tí_réRzbín jót, a rnllsTkra roszát beszélt ts viszonf, Ez igy folyt az utczákonTa kávéhásak-a casinókban mindaddig, míg hatátozotlnn az aradi választatott meg három évre.s míg tt győztes fél ürül—amásik,avepztes,meg umga "ffönnÖg";"hlsszu1:"áronban-, hogy *z uj ká»-tor kellemes hangja és modora idővel kibékíti a haragos feleket.
A Mintán a cs. kir. stájerországi helytartóság\' a déli vaspályatársulatnak Grátzban ¦tSetr-éVtfli- -feTrrrálló sin-hengermíí-gyáraí (SchienenwalzTverk) megszüntetni "rendejé — s agráczi elöljáróság erre f.-évi első októberig szabta a határidőtjA társulat igazgató toná-csosa jglhatoWzta, a műhelyt minél elobb~1v.-Knnizsárn átteímirníível itt a tiírsnlatkiterjedt •helyiségekkel rendelkezik — s a péoai kőszéntelep is közelebb esik.
A Jun. 2L>-én éjjel a nngy-kanizsai izrae. zsinagógát meglátogatták az ngynerezett toU latlan körmös madarak — s több apróságokat elvittelq.azonban dicséretére legyen mondva az izr. községnek, hogy nz_óvatosság oly nagy, miként ntolvnjok nem soknt vihetnek el.
A Jnn.lió 27-én. 5—6 órakor délután. Kis-KftniÉtfn tÜa támadt — b_, ké.t. pajta
kc-gy Pötréten, v^kmint Ssabaronjg nagy tUfc volt; az utóbbiiiely;en a templom ia leégett, * A Biztos forrásböí halljnk,\' hogy a-\'tam-^"
zea-péosi vaaut^ítóae nemaQkdra-mfi^iezdetík^-valamint k* kantTsa-eszékire is jönrrtk neiilw- 1 \'kára.a!\'terve^l^éMJ^ro\'?l4^ttlll)k\':, Igy^ ha az Isten segíf, Kanízaa— nemsokáca_öt vaspá-lya-háJózatnak! lese központja.
— Eikn, n postahivatalban. Cfeh--ország egy kis városának postahivatalában különös revisor jelent meg e napokban, ki (rogy helyeseblen mely) az-üsszes postázzemélyzetöt rémuit futásnak indítá. Á helybeli „közaégf -bíkn," mely egészsége helyreállítása tekinteíé-\' bői a postaház udvarán sétált, észrevéve,-hogy az egyik hivatalszoba ajtaja n)*itva áll, és méltóságosan lépdelve, a megiíadtJiivaUlnokűk.- _ nak benmtatá magtür, ffintán ji Jegközelebl) eső gázlángot hosszasan megbámuld, és legközelebb megtekintésénél szakítanak egy részét el perzselé; VTSazstetesérótiriy féiremagyaráz^— hatlan módon jelenté ki, hogy valamennyi riszniselnk az ablakon Tigrúltak ki az útszára. Egy kötelességtudó hivatalnok Wsszatérítési kisérlete, ki a íöldönheverö levélcsomagokat biztosságba akarta, hozni, olyjhatárqzott ellenségeskedéssel fogadtatott, hogy caak isméiéit a jelenkor legmerészebb tornagyakorlataira emlékeztető saltoniortalék által sikerült megmenekednie a goromba vendégvállalkozó-szar-voitól.-^VTgre néhány siakféjfitiak--rárrretett-erölködése azon kedvező eredményt mutat;; \' fel, liogy a hívatlan KzárnWzsgáló, néhány tüntető bömbölés közt elhagyá a szobát és bóke-ségesen tért vissza istállójába.
Kaposvár* • — * Örömmel nyitunk tért lapunkban azon lelkesek számára, kik az annyrterre-rrel Összekötött nnpiélctben sem feledkeznek meg egyik legszentebb hivatásokról: közintézeteinket gyá-tnulítani. a nevelést előmozdítani, tudva: hogy Cíak jól neveli, nemea sarj hozhat nemes virágot.
A kaposvári gymnasium felszerelésáre adakoztak: Nagyiván, tótkeíxi plébános 16 frt. líernáth Józsefi\\5 10 frt. Rurntnel Jánosnfi 5frt Németh Ignácznő 2 arany. Bogyay Gynlanö 1 arany. Nííthig Kárí>lynÖ 1 arany. Fátér JtU nosnö 1 r.rany. Gáspár Boldizsámö 10 ft. Szo-hovies Nándornö lö-ft.-Gr. Somsstch JózsefnÖ 10 it. &r. Sonresich AdolfnG 10 /t. Özv. GjÍs^ pár Jóeséfnö 5 frVXengyel Károly nő 15 frt. -Freibüidler AjHia 25 frt.Scliáfier Aiajosnő 1 ft. Npgv Lajofinő 1 arany. Kriszt JánoanŐ 10 frt. Özv\' Knpocsfy MáryásnB 5ífe Soholca EriknŐ
frt. Frghlich -EAfaé~5".T*rf.? B»hm ttssstBÖ.___________
nitt JUai\'^as^#rJr#W
ziefno7 Tevely Alolsia l^nrany. Tevely Pong- ......-
ráczníi turarry.-ödl Grnsztávnö lOO.frt.Szoko-lyáy Dáutclna 10 Trtr I3ogTny Gézáné ff frt. Hericsnigg Fálnö 1\'ar. Vlssy Pálnő és Vissy""" Marinka kisasszony 2 arany. Martyn RobertnÖ 5 ft- teposicd Ignácínü 1 eziist 2 ftos. CsaÜay
lett a lángok martalékává. A s\'zerencsétléhs.ég az ottlton -mngnkrfV hagyott gyermekik.által idézíctcttSő. To^íbmíj.snjnotwi kell hallanunk,
huiei\'tő 10 fik. Ilaidtdtker Páliig 5 ft-tYajtig— Pongrácznö 1 arany. Fekete Anna 5 ft. Kelemen Lajosnö ID frt, Péry_SándprnG 1 arany. Kacskovics Sándornö 20 frt. Össvesen 321 frt. o. é- 13 db cs. arany és í db. esüst 2 frtos.
Kelt Kaposvárott jun- hó 21, :_ - Báesmegyei pénztárnok. * A gymnasium építésére adakoztak: Kelemen
^Slviinrosi birtokos ——a Vtaai)1^™\'
PUnpSki lisztíég és pedig: Kolo«viri Sándor-kírraÍTiyzi;""10 fri. Pintér Lajos tisstartő 5 frt. Materénji. János sziinitartó 3 frt. Ráth János ~ Toldi\'ispán 3 frt. Dóm JóisererdötiMt 3 frt Dr. BírthwaldLGynlau 3 ft. S4tB]lLüELM$«Ífc-nbk 6 frt Czopf János treitartó^-ft^Srabd János pénitiiniok 3 frt. SSiety^ OiStás; ispán ¦2 frt..Fejér Jíhosj^^trt^Tskáessitíyos urod. ügyvéd Í-frt Simioska János imok 1_frt. Soumidt Kerencz 2 ft. SzSntó István ispán 2Tt.-Szobovios .lenii tisztartó 5 ft, finente Antal el-Te^r^K^jír Ignáo^pSn^^.ilnsSBSjst r i viínjspiin 3 frt í\'arfaky Jólsef ispán 2jfrt- Eoi-_ l man Mina h-tollnok a-ft.KcrboltAtijos.Beg.a4
-J*wJj9krrfrt. Bi«*rJf*lo» írdítjwt. 10 frt. ^KüFJSM¦¦¦¦ttsügto. 2 ftjlohovttkí Víjmoa -^íiigSgF^ftr^iiR^eT^FeniiSs alvadta 1-fi. Erniigför Jan» alvadára I frt. :Ki<a-4n<loT i^^^iVtíteUriM Nándor kSivatlisi. 2 frt
-HSiSinti\'Ti*»™**»*3"OwBli»Joazef ko»-" vadán 1 frtrKoHer-Bála írnok" 1 frt. Öravesen 9Sfrt o. é.
* A kaposvári nagy fogadót, mely-eddig annyira okolt hagyva, hogy az uradalomnak nemvalami\'nagy dicsőségére szolgált, — most valahára kiczinozítoftik; nehány-sxofcivni meg-
toÚUU, molyek a reudégok kényelme és ülésének megfelelnek. Az nj bérlo — ki-mmt halljuk— Sucant nknr mondani a bérletnek, mindent elku vut, hogvnrfogad"* "l^°l8n^g milra jól- berendeize; Aíért osak fájlalnunk lehetne iáVozását.
Tigyirt esosi».
Hyirattak : A» !lleta keljen „Unna jamnk ; I
___ leoien\'il-
„énT*,\'tauatn! üe]it Önnel. Ü.al.fat kír»nk.
terepi* Pintem KBi>a»»ttíl Telink nl.*l» kr,l.lím..njit ; ,„rban jBnnl &S«»k, l»™TI5tunl "1«" Inaljuk, hori mtíi.r oo ~°,eiL jllníl ir.bbtt«in annál H>!> i It-ffküííilebb!
P.-fi-n.k: J.ili"ibnn rtli\'Oiii; kuldrmí.ijrM l„-
„ontaa mar «W.1U»» »»\'¦ A. i^VI mr^ríln.ll.; vajarltt I „ , .
\' O, „B.,W»S..P<»Jrn-- ItaLJIÍh JÍ.T Aí .(A*!
— ZalB-KRorflipeioi T T
vHjWiá^ ^(\'{(„giik a fükat- knrs orU Orlkk ily Brill! irti TÍUj*.n\'i kár, Iwfj "lf»n b.o..iurn terjed. rMOilrij ¦Jnro
""""\'.Biitb F.nnl." Hn^j"" In J«r i n«n> ilfen » .ninir.• mint Bn irA.
Arropa?, i kÜldemínjD m.ffleputt : aljkor lia rigabbai n 3a min min-lig nádunk.
j i ioli ? esyffyfii
Felelfa sicrkesztu: ROBOZ ISTVÁN.
Gazdasági tudósítások.
Kagy-Kahloa. A folytonos c»ö, a rosz utak minti — a gabna-árnk a mníthetiek.
mely eltol « 1864-lk termesstményi évre, Magyar, Horváth, TótH és Erdély országban majdnem minden
A-mags» CB,-btr. pénrfgy minis aliai, aa 16G2, 1868 éa 18C4- 1
Enöél fog^+ tehát as reodeletEi \'\'
Tiirlyffjelen iialdrosvány által netu míífiaitak ineg, Pgyébbirilnl továbbm ia hatályban maraJnak.
¦ -Dohánylevelek beváltási arak
Magyar, ISorváth, Tülh éa Erdély orsságfann oa SgQ^-ib tPriueggiiménvl évre
"Levél q e ni e k
J, EíflíUnségea ]?vriek, Díbrícseni, izamruiliat!
katol, Kuntnséga. Kár uelkűl
ek. I
9___ai^Tu-B-J
a IterülcYclekA
Kirolyi éaíSxulloki aniramtol
Persi a saras tul
Pécsi I
Kopa dohány szar uélktll
értékben frlfkr
^Tálogatott 1. II. ¦ III. fattyn
elTilt ftrriek
válogatott I. II. UI. rilogatott 1. II. III. riogatott !. I!. UI. fattyú
>Táli krrlol I. II. III. ilri\'t Ierclek
WEIJSCe W1M0S,
60
Ji\'gyzíi
50
vús- fon-, rág- pa nssír-reaatü íeve-Irkböl.
li-i o- cho fnók ama
IdohAnnjal, iiniiem iítbÍ r.wineg \'gid JiBttaüuiJL oepr "suw.tilybflU itiOnjkr. kereaebb dettu. Ha a tcTelek tinS nney ailrak-&l axiht .ttnak a bcTÜLijra Akkor a Arok siilyn oifc-Ibcí\'sültcttkra hau -.16° ii f.-lul nrtljn, aránjlafrní ¦rtr íimmAr Wrtó^ ik.
ress(5 levelibből.
Ha ncgnm>ik urm il ahánnyal km ura >ulin&TBt t. ibí-apgp>l JiíSi telnek roimlL-n dbi-tAljbdi ftr 60 oj krA.KrjwewIib. dettu
füiser-j diáimü- s norint»rp áruk kereikedésébeo Nagy-Kanizsán, epy gjraknr-noi. vagy tataoues — ki kellő iskolai oktatásban rébzesűlt, felvétetik ; bővebb i----tail^flitáB a Fun (említett kereokedáabon se erezhető.
;\'Jt?IJ«d;íMW«.*»ti gépr ét esiköigyilribúl vott Bzantó-csstözűk engem icljeied kielégítenek, aliohenheimi ekék könnyű kczulcs- és ^nntoa-dolgoBáfl mel-lehlmn Mekély-vonó erőt igényelnek, agy, hogy egy lóv^rminden erőltetés nétkttl D«prol-napr* 6—8 hlvelyk mélyen,nehes talajban lehet azántani. A nagy ~~**^í4?_*\'íi5}?***^*4*y** w>kk1 vonröttBfiltlwkpbogy-*^"! ml nmgwniUti.wm. 8 aiért Sutnu elTetéaénélegy.holdra oly tflrflek arendek azen roiafilldeimcn, ¦W,*rWJW\'t,4.-BUl1 * 8atwna megfekOdt. 1 szem 1G Uajtíst mutatott fel ->"¦ . ké>i YetiJgépTiein csnpao lóhere -Sb apróbb fümagrak votéfléro al-
igen wéUrerlLa-köIea, len, kender, sárga éa fehérrépa ^s-ropcEe i%" B Tfléaeknél nenrciak oigny3m volt, da 20—40?/_.taaé--.-íM«WI«ai }MJíím_JerweiatoJcÜlenóben.-A..kegycdt3l vel^aakSsOkr^rnjtttár fijft«Mp*_^^^Jg»»4ag»ágiról — melyokr ngrJ" i\'raerateaok, nem akarok ¦¦WiíJHUi^ kttkoricaa.morasoLS éa aaaloavicó gópeKT— melyoket mÉc egy:»»xJt*a»itoiÍDyera«m multak Mfil;«alltam meg. \'...*»
-Jfintán Mt elSKrottakata nyílTanetaag iránti érdckhfll sziveién ^»d^tfn. ala bocMwm, maradok tisatelettel. LSUahrmij. 30 18M
L e v « I nemek
HL Szivartakiiró lapok.
Síi var takaró lapoi^iairiíicilllGlll\' he4rak-ssar núlkül . .
III. Ef-rti levelek.
Caetnoki.......
Finom kcrtilevulek uzár nélkfil í Faddi , VéghW ü-gyallfti, l>e-bríii, éo virnyedi államáookbol finom erdélyi . ".
Közép finom kertiI«Te!ek 8: nélkül;« kertek fnlmi, Jiítiob hAtai , ü. Doroghí ctc. kíi: finom erdélyi.....
SiPsilnoniBbib válogatott Bebrcrsenf. Logfinomnbb válogatott dohány al Dobreczeni államáBokrol, mslyj finom pipa dohAnyá alkalmatos.
Jegysci
ncgjrel kiiitetni-i, m-r, inintlrii «a. -\'tilvb U ar GOuj Hi. ;cT.sibb.
VaiojalottnnJ: ve. cnduk, a Ir-cfiim*
ititi Iff-
[»^rlc(Ifi., t-t tarlai-Inolili Air liiUBtinlt-Telrb ¦tl\'lybe a tilrs triti i kltimJlb
SiirM- lev.-]. ta-M k Willy -berfl-ért^ko l«YODatik.
*r epyacrtt-jcstiion
ffr^ro\' Ib metj--lyck m.nl Suoni pipa doh., Taj;y mini lyarbél^lkalmii-ialult.
Ha a cflomók tii>ia Johannjal banani •BBlmATal Ta^y a(b. Anint fri ili.
Ak alulirt tisztelettel jelenti a nacryérdemű közönHé^nek hogy a
Feoser p.^pdAsr
°^ÍWiB^WÍÍ1^íerüíSTr"ügySkí^gff^Írffialt^ müküdéncl o bíztosiWai ........—" — -----in;nkni4baTrracg-irteil5Ttir|"rfőnTreTeíLn TifloTnl
\'OT MILLIÓ \'
Wstoíitéki tSkércl rondeltetk ea bútosll: lakházakat ia socdn62aII rpflic-tckEÍ, Krprkrt, (varakat, aerfáu.i ea aicaiéReléni fejsjerelvényt, műase-rekot, botort, tíltünj), rebérneraüekel, árakat, raarhafalkákat, faídmöve-Iwfe^es-gaailaaiall «,jkoí»Sit»i-9italmas füWtmntDyt és misáímema takarmaavl, gasdnsaalWpaietekBen, istállókban, caDrOk&fii, aaitaaok éa kaafakbaa minden kir ellon, moly a nevezett javakban 10* vagy vlllámrattno,
-vagy ni esek által elöldéiett oltás vagy rombolia által nktntátik, lovibbá vittnii éa nariiii siálliUndó javakat re mind aaon veaaály ellen ¦: melyaknak aaol • asállitáa tartama aUll kitéve vannak.
As elifor-dBlo karísetes- tfisMBtrMFÍreiufc - íá kirlérfdés legelt eaiiittSUrtlk. Nngy-Kantzadn, junina hóban 1804.
_ __. ________ FSbian\'Zdgíaond,
¦ . . . . J4,«ág-"B»»g«la áa birtokurr*
EMegepek kapbalák lAwj Jázsefnél Nagr-tCanizaán. ml Wr \\ l I—s—\'—\'¦-5—f—
_ ra^j^ JiJirolirabiniakatg 1866-ik ivqanuir 1-IÖTkmdvo az olaó Lond-..^!BftiWiliM Ialini». .k»r»tl*wi« kát birtokot «atawbarba adfif Mirtt-
^M?^^^^^^^^f^^\'Jf^^^^K^\'*?^\'^\'\'7:\'\'1\'!eáll\'I hald adhatá eira» 800 B
\'X$!i%Ltl°t°* ^^i}^ \'«W"8k\'íBr !"daban m.tf?klBfteM?."\'?.U Alat-taedva,Jan. 26án 1864. Ai Alao-Lendv. e. Nempthy uradalmak " " R«4r»llkat«e.
.jpoziG ura. ;
faer-., vas-; fe: fcsíteereWf Kaposprott
ssetezhetnek fentebb említett kereskedőntíl.
Tnsi UgelBB8l.0..««acn\'«l hold 1271 négy.ici olbolYbí«: \'CH\'IZl^ i\' If^T*!»\'*»* Wbü mozövároaban feUllnsSáT; ^
(ah«r«aw.i.i :-->,. ,?.~«?».wmaiu_fti ajánlatok az aleélondvói én á nemen elfogadtatnak, geli, Al.ó-Lendván 1884rik
, " --------~i-ao amicane
pfty fobórnakaégi irodákban azívca, -evijun. hí 20-án.
WajdiU Jozaef kUdö lap- ea nyomdalnüili^,^^—
Nagy-Kanizsát Harmadik évfolyam.
20. szám 1864. júliusi!
Ismeretterjesztő lap
szépirodalom, kereskedelem, Ipar, gazdászat, tudomány és miiveszcí tőiéből
én 10-én és 2ö-án. — Elonzetési ár postán azétkoídésn I és helyben bárhoz hordva egésa évra
Megjeleli 0 lap legalább egy íven július hó l tol kezdve minden hó 1-.
5 frt, fíT5vr« 3 frt. Nogy.oi óvro I frt 70 kr —Minden clüfi^W a iulajdüTW7<n«iröS^ mnliít^í^i^\'UÍ"iiií&«I^
\\v,ltter egy I cl,t sorért 10 kr. - llirdotés-k négy h i Bábos Pet.t sorért t-í>r 7 kr.^-or ti kr. és minden további bófkifliáéért Ü kr. % bólyegdijwt-aíWir. fizufcnÜÖ. A UeiktaLisi díj a a lap kezelem illető minden tárgy a khdó lOvamlh^^
bérmentve ti szerkesztőségben küldendők Kapnuvárra. \' -
A Bomo^ymegyei takarékpénztár | létesítésére alakult egyesület szer- I keze te. t |
(Folytatása j
2". §. Kölcsönökért jelentkező folyamodók küst a menny lUcn mindannyian kielégíthetők nem len-nénik, azé az elöaég, ki elébb nyújtja le folyamodványát, Úgy, hogy a rendelkezés alatt? öszflzegliöl 3.ida il\'jratlaii birtokokra^ s várufii házakra adassék, os csak rgy harmada forditathasaék a takarékpénztár egyóbb üzleteire.
28. §. A választmányt tagok snját<-BBrn«-élyök-*"\'t-;-vagy a p*dg. törvények értelmében meghatározandó 3 ik fokozatú rokonaikat, vagy Bogaraikat érdeklő külebönök tárgyalásában részt nem vehetnek.
29. f. Ae igazgató választmány a felek irányában a kért kolesön utalványozása, vagy rnegtaga-dása,~úgy a leszámítolásul beadott váltók elfogadása, vagy visszautasítása csetébuu, határozatát indokolni nem köteles.
30. %. A leszámítolásul elfogadott váltók után fí%tóli kamat számíttatik.
31. §. Minden előleg, és leszámítolási ügyletiül, mely DO frttot mrghalad, iratdiják tlz^t.ndok, ezek Hzonhan az előlegezéseknél évne^yedeiikent számítandó \'/a a váltó leszámítolásoknál pedig 1 „ szuz.é-léknál nngytijjbak nem lehetnek.
32. g. A takarékpénztár bevéti lei állanak: „.i-aaör^jy^UptÜka kamataiból; ü-azor. A betevők 1 etö^^^Ij 3-bzoí. Kikölcsönzött totók kamataiból; ajjMfsáitiit\'iIási Ügyletből, b) A könyvecske díjakból, c) Az írat és letéti dijakból: mindezek a pénztárba folynak.
33. g. Áz Intézetnek soha sem álland szabadságában a.kezelése alatti pénzeket üzérkedésí válU-latokra, — bánni szín alatt ia fordítani, hanem köuK-a
azokat közvetlenül éa canpán biztos és kiezátnitott kamatozáKEii 1 gvCiinölesöztctni.
g. Aj intézet kiadásai birsé tartatnak :
h&zor. A betét\'lek és ezek kamatainak tizutóse; 2-Bzor. A tisztviselők és asMga javadalmazása. -:i-szor." Az igazgatási és\'kBzelusi költségek, milv-lycack-aazálliiBliér , f-i, vilrigiláflT Ír.óixer.ekT aaj.lxi, posta, a több eleiekre megkívántató költségek.
3J. §¦ A pénztári nzámadús naponkint berekesztetik, és a pénzkészlet kerekszámban a főpénztárba teletik, mely az igazgató, nsptbiztns, és pénztárnok hármas zárával van ellátva, A kézi pénztárban, mely linsroilóTagTarmas, t. i. a nspíbTztoiTpEöDyvvTvö, és pénztárnok zára alatt létezik, csak annvi pénz tar-¦UhI; kiássa-, -ntonnyá-.-a—k^c&lroewekhez képest az üzlet napi szübeégetnek fedazéggre mr-gkivárrtatfk.
30. %. Minden év lefolytával a főszámla zárhat eszközöltetik, a a pénzíáx ~évcnkénlí kezeléíének átnezet-í a forgalom mérleg, és érték kimutatásával együtt hazai hivatalos hirlspok utján kösse f->g té-t ti.i, b az országos fejedelmi biztos utjáo a magyar kir lU\'lytartó Tanácshoz foltürjesrtetni, ezen kimutatásban a betérők a zárna, a betett tőkék összege, ez-knek h\'-váforditása, nB érdeklőitek tőke, s kamat-heti kovetist\'. a tartalék pontalapul szolgáló felesleg, és a kezelési költségek is kitm:i&tandírk.
ö >. ii- llibelyt az intézt-t összes költségeinek re Ifzese, s a részvénytőke után szániiíundó törvényes k imatok levonása utútl fenmaradaadí* évi tiszta jö« v d lem tudva leend, ennek ecy harmadrésze a tartaléktöke képezésérc ffirdííiatik, az ezen felül, fen-marodó összeg öt egyenlő- tíjixra asztalik,, négy ötödrész a "részvényesek közt, min! osztulék azxtxtií fel, egy ötödrész p-\'dig a magyar kir. Helvt tanács jóváhagyásával mogy ubelí jótékony eztdukra fordit-Lit\'k mindaddig, míg n ^lian körulirt eset bekövetkezik. ...
ÖH. §. Ha valaki oszlaléki illetményét egy év rd.tt frl nem veszi, az az intézet javára kitökésittetík,
éa az illető a törvényei! elévülés határideje alatt caak az i\'HEtalékl otozegre telmt igénvt, nem pedig ani sk kamstiira is.
3ií. %. Ha "a tartaléktöke,alilptöke 1 ^-töd részének magasságát elérte, — ez esetben a részvényesek, részvényeik utáni betételeíkböl 60B/B vess-nek víeszAt a többit p\'Miig akkor veszik, vissza, ka a tartalék tiiks^ nz alaptőke egéaz fiaaEPgére ozaporo-dutt^ fcnmarádyjín nekik mindazáltal ekkor*ífi réaa-vényeik pzámához nránylag ax azok után háramlandó haszonba ni részeaüléaök.
40. §, Ai előző g-ban említett töke növekedés "bekövetkezvén, n"-tiszta jv vedelem a tar tulok tTdisr-képezésére eserrtL-H harmndánoJc már csak \'/i-da fog járnlni a tnrtalck tökeihez, */i"da p*dig a jutalmazást töke -ahvpttásá?ft --ft^pd i 11 a ti —-mt&f aafe—pqn&oil&iéJHí-leend a közmnkásuk osztályának gasdálkodáara, és takarékosságra felserkentest ee öflitűut nyujtani-
íl. §. Ily juialnrahaní réasesfiléfi! Igényelhetnek mindazon kézimunkátok, kik 10 éven át a takarékpénztárba havonként folytonosan 1 frtot tettek be a nélkül, hogy cz idő alatt visszafizetést követellek Tolna. Eien időtol fogva, ilyen betevő élte fngytáig az egyleti pénztárból havanként l frtot vehet fel, e javadalmazás azonban megszűnik, ka tekéiét, mely-neki egyébhíránt 151 frt. 32 krraí mindenkor kiví-t.li, vagy yrukhar.yjmányazáBÍ rendeíkezéBre áll, virSBzavenni kívánja. "
42. g. Mind a tartalék, mint a-jutalmazási tőke külön kezelendő, — kamaiaik az illető töke növekedésére szolgálnak.
43. g.^EUvuléai határídSOi & törvényes 32 év szabatik ki. Ha ennélfogva Valaki betéteié- keltétől ezen egész idő alatt semmi visszafizetési nem köve* teli, annak be tétel a ugy tekintetik, mintha orrolj a annak kamat járadaJmáró! az intézet javUrs lemondott volna. Elz esetben a betétel, a 33. év cUQ napján oT* nevét clvcssitvén, mint adomány a jutalmaxási alap javára in t k áL
— Tiiriénclmi rajz — RÁNOSZTAI UEZflÖTUL. tVége).
Békén nyugodtak a halottak a véráztatta földön.
A húszezer elvérzett magyar halotti tanyája oly csendes volt olyan hallgatag.
Olykor, olykor egy egy kóbor szellő áthúzódott aunogvaatájon, a amint egyik vagy másik véres hullának hossza haját, vagy lebegő ruháját megmegé-rintette, mint fájó, nehéz sóhaj hangsolt ol a légben.
_______Qly.an_a0ktjgóf olyan hús volt b szellö-núkaj,
mintha ólÖ ajkak felesdÖ kin fohásza vegyült volna véle együvé.
A sóhaj mindig hallhat óbb Ion, b Tfeliány pillanat múlva az Örök egyhangú lépteinek hangja között tüsz-osögö mén élénk dohogSaa rázta meg a csendet.
takon Keresztül, e amint vaslába itt ott egy egy hulla hideg keblére lépett, vihogva emelte fel fejét. Nyergeken két alakot emolt a tüzes állat. Egy ku-mónytartABn férfi, éa egy könnyedtermetü ifjú »ü ültek a nyeregben Üsozefogózva,
A férfi, erejét megfeszítve sebes futásra ösztönző e szaladd mént, a míg a hSlgy mint folyondár a tölgy sudarátj remegő karjaival erősen\' kürülfgná^JifÁrjL termetét, hosszú haja, lenge hab-ruhája messze repült utánuk as éjben.
Aa ozmán öruky amint az elsS^méglcpotéflből magukhoa tértek, üvöltve lármásták fel aa egéss tűrők tábort.
Midőn & végelazánáasal vívott maróthí caatáro záa végéhez közelednék, a \'a. csapatonként elhullott"1 magyar-harCEOSok holUcstcibííl, mindig magasabb és
halmok domborultak a vérrolborltott «rő-oinjai fölött , Dobozy a kétségbeesok sorai egy ki
ni agüsabb ditveny i
közt harezolya, egy kemény ÜTtés következtében, ön tudrtt nélktiL Imllotta vtárk»kha U b ott feküdt társai, e 2rkM^4^^«Slmj^3Eálkiíl-^^ á,píil^a, jsa, éj
-b- j *U\\ bPiii—?fji*--f>pj4fjjírA1-^l^ffl*flgytt1tb A-éfiiRph-iialáltT! hozó pillanataiban Íb gyöngéden Őrködött felette.
Hosszas eszméletlensége után magához tért De-bozys midőn a téren széttekintve az éj kétes homálya borzasztóan tüntette fel a vnlót, lelke fájön győződött meg róla, hogy itt többé már nincs, oh nincs szükség reá.... Kik véle küzdtek, mind, mind halva-Ivánnak, körüle. Nincs itt már\'semmi, semmi többé, amiért maradnia kellene.
Ha le~van döntve a fe, mely oly szilárdon küzdött itt a vésszel, miért már ő a lehullott fának végíö levele ....
Nejére esett fájó pillantása... A nö ott állott mellette, s rátekintett esdfi arczczal, könyezö szemekkel, mintha mondta volna: — Edea férjem MihAlyd-oh vigy, vjgy el engem innen.....
Dobozy, — szivét sBornlnj órezé, s töhbiíben nehéz, hosstn sóhaj tört kí férfias kebléből. »
Oh nehé* volLiimEiLJnMeMlníl ......;___
. , , , , i t A nö dobogó keble remegvo kettőztetve visshan-
A ló aebea vágtatva repült a bekén nyagvóJhoL-V^. „^^jJh^, p ez VDÍt az, "mi ol/an fájdalma -, kereaztül, e amint vaaláha iU ott egy egy véres ^an haD^ott a ho]tak tanyáján...
Szegény Dobozy!
Önmagáért nem nagyon kívánt már élni. Jobb szeretett volna halva feküdni ott a többivel, hogy no érte Volna meg ö.bo o gyászos végzetet. De a nőt, a nőt megkell mentenie. Nem hagyhatja, hogy török, kézre jusson.... /
Az éj hnmályát felhasználva közelben álló lóvét elövezeté, s ifjú nejéi maga mellé omelvo nyergébe, végolszánással rohant a veszélyes utnn. s)
A nö hálás tekintete mélyen érző szíve egész
tiszta háláját tárta a férj elé azon meleg kőnybeo_ mely Dobozy arozaira hullott, a ez minden szavaknál érthetőbben bcBzélü hála-któEönet vala.
Dobozy vágtatott ott.vigkótségbeefléasel a hol-
I LAad HorrXit Uiliilynál a mimlon trirtéactníl.
takon keresztül, a amint a lé aebes nyargal ti ban a
két embersuly alatt megmeg botlott olykor, aferj Bíeliden fordniva halavány" nejéhez, bátorítva intc, hogy ssoroBahban tnlrsnlja át remegd k\'~r\'-*\'
Perca alatt fegyverbea állott oi egéaz török tábor.
Megressent a kardvaa asiint felkötötték. Tom-boltak a lovak, szaladva — vágtatva.
Száz kar emelkedett bossáian a-légbe; száa török kezében villant meg a fegyver, jt mink dühös, vadak, őrjöngő riadás közt rohantak Dobozy arán, hogy útját állják a két mcnakvŐnekkib a kétaégbeeaés kücdalma körött haladlak ehjre^____
A törököknek rémes kiáltása mindig közelebbről, közelebbről hangaott a menekvök nyomában éa a tér, mely a nemes pár és üldözőik, között előbb meglehetős távolnyí vala, mindig kisebbre kisebbre olvadt—
As állat mely a. menekvöket habbal volt
boritvs már, s míg a foszlányként *aakado*ó tajték fehér fodrokban ropüjt síét a légben bUbm, a ugy fáradságtól tüze egyra jobban laflksfltttt~Egyra Abi-revehetőbben laBsndtak a hü -állat inogó-léptei s bár
vaslábait már nagyon nehezen etneTto.
A Tnenekvök lelk^^^tt^-8o4e4^pa?^»64?4ebb«^ tüll fel a jövő—
Az ifjtf nS keble félelem 1 aggily közt hányatott-Egy&zerre lobogó lelkesedés varázs íraelme ezállDtt ereibe, o mint ki nagy dologra határosa el magát, bátran, félelem nélkül szólt:
— Hibaly állj meg. E ló 3«szarnakad itt alattunk, Kettőnk szamára nincs többé ménekülfar-Egvir künknek. halnunk "kell. Engedd had kafok inagéiu Te még szolgaThatod a hasát- tovább U. ^ittiBÍar»-dok, do hogy tied maradhassak, flsd által tőröddel keblemetj-hogyae k&yen4ö ____......_ .
Dobozy yisBganéaétt SaBmaik- taUlkoatak, mindkettőében egjfTtitkoit k^JTTflaBett, s egy-szerre
— Együtt éltünk együtt kell TíógtioínBnk arólt Dobosy. V«gy mogmenokaiüjitlBÜBd a kotto^J
.>gy mű lete^ rész vényeim k képezik, rész-jker^ncm es rangkölörabség nélkül mimlooki-lehoL - _->-\'-\'"s.
= H ~ \' J0;^^^0igyflléabgg a haíártJXHtuk lUtiijitríp-"5"liöftiibtéggel hozatnak, a szav^atok jgyiürm-rtírtgTL
_\'.......*»MhtL wó«~Tal«m«ny •¦••eltelik .«tiro§»to,fii!«.j-.
— ns;«lsl«lu dltáí Topnatotött "A Bzavazat a^réss-_ • Tények ssaWKörtepeBt -ewköaöItQtik oly formán;. hogy fűomaradTin minden^gy részvénnyel híré tag itEi.^TBmrjngá-ifJ -IVrészvény- után .két, s annat\'tubb1 résxvénvi birtokában IcvB tagnak mindea ötödik rész--^Vibyé"ciiaa efry-MA*SMto-járrEgy ébbirán 1 Bármennyi részvénylegyen i« tórki birtokában, azok u tan még ;0 rycT.~Wámfaii többel
uha k&velalkeU:
4T,iig.JA taflácak\'DzitT.nkbaii, éa a ni laszti, sok alkalma raTa. szavazás gyalcörolhatásara megkívántatik, hogy a részvényei legalább 20 eves legyen, es
_ urxflüilesirJcllemSr réaavéayo pedig a közgyűlési
m^gidüzö "a\'Srora iónap elott_a.jészvéoykönyvben tulajdon. nevére_ irva legyen; ha a részvényes a köz-
gyűlési tárgyalitokban személyesen, vagy megbízottja -^t»4-*é»iVTennikÍTáni ixukaée^esj hogy a közgyűlés. -iiapj««=sr-az-illé«-keatlíte-elytt réexvécyét,-«-Uletü}cg--uiegbiió levelét is aa egyloti titkárnakmuUsflaeTö. 48. g. Megszűnik egye^ilcti jag lenni a rész-""vényeif-I-szür. Ha meghal. íz esetben ürüküaci, az öröklött részvények legűtt birlokúba lépnek ugyan, Jc u elhnnyt részvényei részvényo után járuló aaeA in^íyef jogftU.wn~wn.fc r* arrtkl\'"U,\'Vr\'r\'Evrtnyp.t nevitaftfe-. történte tettleges átíratása után rcuesfllnck, 2-sxor. Ua,a^résarény~máanak engedményeztatik, mi által
\' - --5 84- _^....... ¦¦
i ÍM^.kn^ákW részt .venni.Sb) A fergale-m m-Jban, és hycrom»^lbcn:ré8»Q»JlT.ji. , " , 7)3,3. AlniJ-ncyy^aruigkmBl-si aj-A-rw.^ lubályokKt- mcgtartani-r# A netaUni-Tosxtoségbün,.
réBavéuYji-orcjcig P«iti*p_i._ —--_----
¦77T\\, II. Az egyesületről.
Az egvrziUet ^mínt ilycS jogait gyakorolja: a) Közgyűlésen, b) A Választmány — éa c) Egyes tÍBZtviselöi altul". - r
A khtgyillétrül. ____; _
" :^4T§: ATSzgyÖleaéB""Tagy romUzérintiok, vagy rendkívülieké
f:- ---5lfcL. Rendes kSa^r^iBk^pDTOrott, es pedig óvonkint janmiriuB hó, negyedik "Beáján tar-taxnak.* Ezen tógy Ülések tartana hégyjiétíel előbb, mind \'az ogylot lakán kifüggesztendő táblán,, mind tiedig-aji idyszoriiiti hivatakta hlc.flP»k-nM*nk»*btrre tetetvón, cxralknloronml a rcaivényes_ok-a hirdetésben ijx elöfurduló tárgyak iránt eleve értesíttetnek, iítmdkivüli körülmények eaütóbenf
mdkivali
közgyűlést az cgyeijuTfiti cJnoK, rngy ennes nfeaÜályor-tatása csQíuheii- a választmányi igazgató által hirdethet.
Minden gyűlés a t-inácakoxúsi tárgyak közlése mellett az illotíl politikai hatóságnál jelentendő be, 8 hz .ürazágos\'fejiidi\'liui LizUiasal is közlendő. Az egyes részvényeseknek indítványai a napirendre lccndöfel--vét«l-t«jki»te lólioUl^withor-JiJ-ig-Jiz^nükueky-iJIo^-tülug az ignzg.|t|\'uiak Jráshan nyújtandók be,az ezen liaL-lridü uVán-bMd^Hnditviinynkja kpzgy.üléiiL "tanácskozás\' tJrgyáT"nem jcéjití/Jiííítk, éa tudomásra fs legfellohb esak i»ly végiíől hozathatnak, hogy az a kOzgyuléacn liiitiípiatathasack mey, mely a kqrdésea
__ömegyés, nagwnolag csak a rtís/.venyinTTne-
virt történt átiralása^ittáivrcBzestll az c joggal járó , liflBiLm, és teherWn. "u_
¦49. ^7 A forgatandó részvények csak az igaz--ga\'tü vaTas"amányi határozniuk-kuvetkeztiben irattat-_ udk-ilT _ - — " b— ^50. \'Mínd^n- egye* réíavény átiratasa után az - IllctQ hélyegdíjön kivüt, Gü kr. átiratáaitlij nzettetik. - _ üt. §. Minden részvénynek meg van saját f.,lyó -szám*, és -e." alatt a jézxYÓnykönyvbcn saját líipjA, —.»elyen--a—tuIr^JoBÖt—acve^-a^ kihooabisi- értpK" ¦ Jegyeztetik-fel, és raindtn résrvenyhei egy osztaléki nclvéiryrii wollikTihütiV. Addig mind azon "lillnl.
idcigj^enea részvény jegyek fognak kiboenattatni, _ \' lyck sxintn eladhatók. Ezeknek elndás.i esetében a bejegyzett részvényes a Ürsalat irányábitn Xelelos \'marad mindaddig\',inig ezen kötelezettség alul arész-Tény átíratása, által fel nem oldatott.
. §-ra) joga Van ax>gylo{;-a) KoxgyülC-sén megjelenni,
ndttvánv turgvahiBura van hivatva-
~"SG.Tg, x\\*k02ciüi«» tárgya! következők : a) Az cgycBüloti üliiukuck egy év tartamára"\'Teendő mög-A\'uluJetaga. b) Az intezutállipuirirul nz igazgató áltrrr leendő jelentésnek Urgy-alotw, cs a számadások, és \' ~ \' _ ~_Uvjj[bi>ULllúrB o v.égrjiiülönuapn kijelelendő külduttscg ullali ii.ogíizBgáltfttásnj-o küldöttségbe nzouban-flxon évi választm\'Üny ti^jrvi^iínm választliatok. c) A választnuiny, társulati titkár, "és" ügprednek titkns azavnzas titiani megválaBztiSsi\\. A vataszlások áíaTánns~BZ\'Őtül)Íis?g .Utat eszkőzijttetriet;-d>\'A választmány intézkötliiafin :k"raGgvís\'zgiUása, jö-váhttgyása, vagy mcgvaltoztatásn-.. e) A "vnhrsztmiiny és hrvntahbisztosrtekanak raeghittározásn. g) A tiszt-viselíjk felületre vonása, b a mennyiben a terhelő lenyálladek kivánnar elbocsát tatás a. _h) A fennálló -nTapFzaoáryuk- iu\'Jgv.jlltnztati!iBn7" vagyimódositásn, te-\' khrtetbo vévén a megyfl területét. í) Az ngylet további TcnnnUósR, vncy feloszlása.\'\'. IrSntí határozat!
..1
,otriiWpfi»l>4ly. váltosiaqk pedigviB»9»: fölül, \\u ^ botevük.jogait é^eRáfc^öIy^egj.ftil^éafleLteantiöt-küzziThazftT hÍTáfilöi Kirlapok uljM^Togy a¦bifi.-" vÖk.Métol^et^Mjflwkl^ K|]|faOtt hatiridj
lofoiyáía.nlit* vis»xavohotik>-
- ^i\\z iütózot nagjobbb ós -ig-BBgatú v á In-Bis t mány air 6 1.
Az cgyosQloti választmány, n körgyUlég. nck külön áíianaó\'biíollííá\'g-
t>7._
Ulűly az intézet jiigtti,^ és ügyeire egyik közgyűléstől amáaikíe fejQgyulení( nagyobb, cs4gazg:.tó yál<\\agtmányra oagllk. ¦-
___66. §--"A nagyabb válnastroány 31J.JaghóLálj^!!
kilTn^reszvel^eaíík közflL — TÖB2TényeJnelt-izalaari való tekintet nélkül — szótöbbséggel választatnak.
09- g. Üa ídököxlion a választmány Talnmelyík ingja kilép, vngy meghal; helyébe az következik, ki az atolíó válaaztásnál a megválasztottak után íeg. TőEtTsTavazafiit nyert.
GO. §. Minden, válásatmányi tng díj nélkül U*^ tandju cl hivatalát, és liívntaloBkudása idejére az tgy- \' leti pénztárba egy réasvényt^iartozik Ictéteii.cnycmi.- -
131 - g. A vahuztmúnyl tagok ket évro válasz^ tatnak. ~
Dóli szomszédaink.
__—T^v&djá—hit-
n. o.lanoda, fÖoTonii iskola, tySöüln, tnnítóképezde,. jognkadejuia, jen lton oda, nfliakoíákkal s_tÖ.bb navelS-^. \'intézctisl"} tlísze\'s\'~egyh\'óTák""win17a \'varaid!,- töblH.-nyire e közéi tized alatt emelkedtek j férfi- "és n3 kolostorok , zárdák sem hiányzanak, mint az illák!
...... ______. _ , --------r----jemxet egy_-
égjl Ö*ajr^ny^_^e^ei erióke-be n»íra fizettetik, csáku rJt^Aí egész tarjuliítorkutülezd hntározatok hozatabír- ^hUlírmígasb fpkAl olérní; sőt mindilíE^bb Drvenybft—
_:_í~.*^--i—:-----\\. c~—Lu v:i„„„^n.»-. — Ai^gervé^yj^kűz^vJÜési határ-oznt hozatalára----,l! -:------— —:———~" - -------\'
*jejenJíisŐ.wilnaztra;inví tagokon felül-50-réaz vény esnek jelenléte elégséges, kivare az i) alatti pontban kitett fcloszh-itási esetet, raíilon is a részvényesek kétharmadának, jelenléte, es-a_Jelenlevőkr Va^^ánBkJjelo-. ^Eyeié"se^ltÍT5ntntikt A lt^\'és i) alatti hittározntnk: nz illjtii hatóság által is megerősítendők, n -h) ol.itt éríii-
KapistranféU szerzet zárdája, melyben Kaptstrán Jáaoe hamvai nyugszanak, — a diákorári irgalmas Bxerxot no zárdájftj sz. fersnexick Vorüczén »tb. Zág-rábbun bz. VmcjíJTbctagTÍpnló-lcfiriylíi^ VaraBdon or-. sf.Uagüteh, Kl.injec mincrtüt ktiluslurral * papnővé 1 -_d«k.sisjnta több helyen ; a Fraoka»G$ra rogényes hal- " main szé.tszÓTtan-h; kalugyer"2árdá Tán. Anevoléa-Ügy fnlytonos javiráBokon megy át} az egyhix mindent elkövet, hogy a azülŐk, gyermekek szivébe cse-pegtethcsBO az iskolák hBBzTiosságátj du hiábi i tz A bibi: a népnisk nem k„e**I 1 iskola. ^ineiV.\'
sok ToaílclkíT, eh\'etemilltek-serégo^ Hbrvátortzágban.
K/,t tudva, könnyen "megfoghatóvá válik, mért talált » megkezdett tagosítás a népnél közel lázadó ellcmlUiiflra? Mórt" tömjénez annyira a dologtalan-ságnak\'? — mi más körülmények hozzájárni távul ltígíakáub ok\'özía aF ország elszegényedését, pedig a "fgónység oly elyfselh^etlén toberwBQt nehezedik állairn, me\\ynöV»u\\yA a\\att nem képíeB anei
menti;
A TtoreBkedelmi kamra jól ismervén- a dolgok ezon állapotát, -igyekszik nagyobb*köxlekedéi dltal_ másokkal saját nemzetét felriasxtnni tunyoBágából, hogy az elszegényedő terhétől megmenthesse .a az nnyaglö\'iBból fúlornelke3jek. Azért nom elégedett meg a csekély közlokcdősacT, mely vieen tutajok,—
>agy"bev4rjiikregyütt a halált De csak a legvégső ;4,«tben. Menjünk a mig lcueL\' , . . —- ¦ ¦
". ^,«?iri Aialin ÖtfÉÍ\'eráöczolt arczcxal. kétBégbecsóstÖl ^rgvUtfmiratr-kiálta ba^Wra:/mig. larkaníytiiát
-¦ ---UWjalrtlwUuTXiíöjrti^rf^ rórgó-BwBrivcr^
- --nrara nezetyí^tflloac^Ubai csak laxian nyögnrbir-\' ^ --taJC-tcnní^gy-egy. ferde lépést.-----
- -^^nwiá-^lieter^dgtatáB-toljeiao.kiracrité aa állat erejét. :
_dők nyniiiujban voltalu\'.. - .... — .
\'^r>uumjiia hataj-rár. A pfire ax, l»oCT t^rök kéz :~«nntes^*i^|e^^^^Tjgn^
wkoTflfteljSeTav fealaltr Oh da e: gondolat,..már ~L^WX*í^^^ift"-Mneyajrbo1gy^ l wg*r Olalg tUzta,lélukre,"fly élét nem — oh nem
- ~\\ \' -Midőn már látta, Dop^nifinéTrölésrc töbhó-flincs , .reminy^me^g^
"ve^*W«B-*agfi3t8j meg férje, kezót-s alíg-aúttogó han-
— KibAl% Istenre Urlok Alj meg AUj meg ^¦rigotethamankneWk^ölí^^b. u
--"ji^^^L lováról, • míg remegő"
7s <«Un.ií55»eTto aTkláAi tryeregbW; araán, férfiái ar-
cpá^ lepelig
e MkoltoU felj i.mig izeinei ^*njtr*gk»Lldiaiaii rebegfé:; " r
— "Illhályom ha szeretsz, ho-valnlin szerelté\', nn_ hngyj élvo kerűhií a- török kezére. Aa Isten ir-¦galmáórtkynyörÜlj. " _
sr^Tcbátnincx irgalom, ninefi-menekedfiB, kiitlf;
fényej~tuje[niarkolatig merült MjfjnT^XajXü-kohíűle^
Muc jyf őrt felemelto isjnct, o^^jeJ..együtt mely kezére ftesesent, egy nemes kubel dobogása fiiflt ki.
—Az ÍTju jiö^gj-etlan aohaj^nelkül,—.mosolyogva halt meg. "Jubbau szerette thjxta kqjjeltel a balált, wüitJnTagolázott, nieggyaldz\'oH jqíüíéggel az ,él;tct — \'MJdÖn a férj,- karjairól a gyep puha Bzö_nveg_ére.Jo-ereaxtéy olyan volt imnt aainag^aztosqp felfp^jittrn^C FagwzkűdaT /2a- szerbet, fájdalomban megtört esi menyképe." - -——---• .
Jíoboíy rá lem .mert néznfctöbbó n kedves ha-
-iJJJ^V-Kúpenyétrea borití, i inig borzádálylynl oieg-teTfielke. kínok tengerében nstntt, gürcBÖsen ragadj juijg-róca-ktíze-afeifyüs-UaTdotrÓBTriTily^^ nnint ki fbliukUtott ingerénok batárt -nem laűicru\'-«4 pillaniitAban Jgy világot kíván krpUBztÍtn,n. -1 fcötkézzerüarcxolva ruliant a tf \'"\'
i ruliant a torokra,.-, Kem órx^-a-sel^t-^em-crz-
~—7t-:——1—¦"•""j^utiii ci J.O ií nin; mely Rflhfíi-
palaklíénl íülyl I.. .• I!elkí«.k\'fyd.|ln^„Wt«í migjruljl) volt, mini milyet rtM ölíítB-kinjáodlrat.
€«»k n lmlálra gondolt di~a boazúrii.\'" \'^^Sztalilfa^tSkjitulHwltea.^cj^l^ga^i,.
. ..^vJígy^mKrialvB yojt küzlllú,. do: niiilön^z üijjí
rauít^kS«ipéirEüru-»ztiil. S olt-rnBkudtctaio-U is J>\')<> .wlleBrrHuIjTi fukadt !1 is a tdbblvel.-
... ...AJuilautMT r{SBr TJSg«3_loToio is porba volt
..tiporva. • \'
~; m<"">kídolt mog egy ..».. marolbi, vdr-
»4r_rol bontojt b dog k.bejíy o.felon lisS^
Sgulejman míutin boazdjat kibütotto és.öldöklü CHopatnt-"pt;d4g~pzang ggakiriltKj? é. fopnWjlyfll tnr.
Talf«t.kilícflEn.a» j ÍIfca4w pulfU 11 ám. dva-b a jó W r a ns-"katS b h.on Bta.n tiniípoJy ba-~Íctlld5tto. ^
A miiramEkek; szobrok, \'cgoaz bires künyTtAr, . mind, raind-o töröküek-lőn-becBeB\' birtoka, bogy a magyaroknak no maradjon Bcmmi.-
.^Szcptcmbcr.:24v.aPuDapartjAjLBCregóvelJraago is hazafUó imlcít b miután móg-utjaközben, Sz.ogodet, Báes oi,~é. a PótoryáraU~melÍettT.védnelyet ro--mokkii-dinrto.t^Bj/Brfs!, ImnnyerrclTös^-Bo^Bagyar.. -lTiinnak földé\'t, niá^8tól^avrdü.TáBlibin tikto\'bor 10-éa clKagyTa^nz Wiiiígot^. — boBzankoddsíal goodolva mlj^Uri\'ottfóz^ti^^-afföhTV a magyar méné-kaitok óit4_lilBl4Í!5_jrjSdett kis holyro, hol ii^F~~ mán-iefognok oly lorJási^noiitrlOTnWtr^kOMlí l.» ^ magyar vitezbúg....- ...... - 1 \'
¦—-~Maróth meEvdtoio a tOrokáok iöbb vérbő kelült,
mmt-mBga-n^oiiacsl^kliz^t^..f-.:-\' ¦ ¦- S. : "~
-—-Oli do níLLoiLuiuiaílX^nnekHBda^sltriiytlJP"\' hatolt Irt, onyhetaBzonrodÖ nemzotre; uwlyijok ízivi.-.
inchczfiijdálom-kOzt.ínegtorvo vérozelt . ,
S^ülnjraan visízavonuliÍBavai mogKlínKrSvíd-idoro puaztifni a; vósz;a nsmzcton, n>\'iayi%*-~ tcnivérok; a rókono-Fés a iicmzet kobTonlÍogyogru-_ lntlnnul ígclt a tutohjr\'í indiy aeb —^f\'SSiyők Mii1 gondoltak.visBZaajimcB.rmpokra, moáóiaaMnva-^^,,
jLy ok Jc3zllj7:aH^tiizOTCttl!k.- T"^f^ \'-Szulojman- azt mondZi o két hónapi hadjarWil ... a maafél havi duldB, nom. bédltab! vAgy, CBokiöSTU-azomj vala,, *- \' OJ\'\' - -
__J^""yü bosznjáért, ^ Bzonyfidő-bormak^ ^k\'et--
Kazozer edes gyorme.ke" volt U-átóozair .„~r .
wsjkák b a szárazon oragagutak Begitségévpl történ-JföiTk^Tra^eTRj*^^^
Ad vocetn: oruágut, Slavonío dicséretére megjegyzem;\'ínrMermt prsBijrntfttk finomabb állapot\' bah találhai^ki- min^náUüikjJift átránduhmk ^ t, olvasóim — betn-1^ féli^k-a"fazí> úttól, vagy oíy pillanattól tartnnlok, raidöri az ember ujjaívnl önkénytelenül íb átfutja tagjait, mintegy bizonyságot szer-zendÖ atnkűpeégea állapota felöl.
Kitka ország lehet gazdagabban megáldva mindennel. Az egész Fruska-Gora, Cerna-üora magaslatain erilök, ezölők (innét a híres- szcréini vörösbor) g\\Qműleskcrlek_húzódnak végig; lap^lyaíban gyö-njUTT rétek, regelök, melyen gulyáik, rnéneseík vjdoran legelészhetnek, — e völgyeket kisebb nagyobb fulyó vizek kígyózzak át, medrükben a legszebb rákokat, halnkht hozzák étkül; a rúnán szántóföldeik terülnek,, cl, ily rónán terem Tuvanilk mellett u nemes hnza. Szép kis ország, valóban éke lehet a koronának!
A fold kevés szorgalom melleit mindent megtöröm lakúinak, de hiszüretil a azegér. v, s ha látja, hogy boráért vevők nem jÜnek: Ü maga megkezdi fogyasztását (talán bujában, vagy hogy bora no savnnyodjék n hordóba) és addig Fel sem.hagy az ivással, míg telun mámorából felrezzenve itz ínség ki nem józanítja, ilyenkor arra ébred, hogy kenyere eiues. Aztán igy teng éven át uj aratásig, uj ozüretig. - ----------Afr-HWHi t Í o n a 1 i a Trhtgb«n-t3i4twtT4i
tz ily ejnbe.rek.hez Is beszállásolták ALira né4iány biv-sxolgáii szürettáj áru Hiszen vult Jómódjuk ¦— vévfl nem jött, maguk fngyoBzták el a jó begy levét. D« beköszöntött a rideg, könyörtelen tél, a ki\'nyér mind-_inkább fogyott, yégro .élelmezésük oly gyenge lön,
-4 8ii g> v _
jjgm. Igjz;. de.^„tcnné8zo&geii^llrlk^z^ Szellem igényelne a anyagiakban kiapadhntlaD-forrast-Tisz-. \' Utjik ngy#ti; de mi késedelmes munka-ti sz 11 tógép Fegélfo-imMUrU^Addjg Jaö*tnffk\'csaklyakkil^ dorongokkal a vizmediéhen, míjá_cgy nagy_infkóra. nem akádnaV, aztán korülkotöaúk^éa. vu^L^teraj (küzd, rajtái) Miknr érnek igy Eszékig? És ha tisztítva tesz is, még nem szabályozva rendüllen folya-tduaTir-^^Gaak nem minden tizednek van nAgy Szé-c hőnyi j e ! — Múltévben Wickenburg gróf) kereskedelmi miniat-r lerrnágyubbtirfirnunkri\' felkarolta e^ ttgvet
s Kérdést sem szenved, lmgy a vaspálvak éa goz hajózás általi kölenmua közlekedés. Jdngyatotfizágjial is hasznot hajtnna. — Ha ijen, ugy mért ne igyekez\' nénk az ipar u kél rugú)a létrejöttél FÜrgetni fcözre-müködénílnkkel n huiams testverurszagban^ különösen az utóbbit, hisz a Dráva nokünk is áajáliinkT
Mért ne párt»lnúk tehát a jötf a hasznosat ?-----
„Ezen forgalmi vonal megnyitása — mond egyik napi lapunk — az anstrini birwíaíomTfty t-5ta kftlfüjura nézve is kÍR7Lamitli\'it\'ülan fontoseagu, mert a jelentőség, melyet anij fi.rgnlmi utak nyereterményekben gazdag teiület-rrszeirken igényelhetnek, attnvíra elvan iame-rve, mikén csak néhányan eddig a vásártól csaknem elzárt töményekre, kgll utaTói, hogy.azuJDn nyert ncmxelg izdászAti-=53zwvt fontoBság*í4y országban, a mely Furgalini utakban nnnyira szegény, egész
-gpndolkoÍ3jts8al ; "rirfy r-i-^Trrn, rl,TilllllH«in
leánygyermekéi, imgy o «egeny Jcáxfy^^jfi mus kovctkesUbeo. infrali,* ajógkohlü -.YJr.az==istJçârîi{ri«3^ i
triti
nftitns \'í\'leaosiigR-
v as/gnekH in Urolt JÍMk: axjtxjuliuikJiaid.
A tsnjnáíattal kell emlilenank,-hőgy f: hÓ C-áa a szorgalmas lakokkal hiró Mur,köz határait íjáé
elverte. ....... • • • , •• "
A A „Zöldfa" kT-zclébtm-lsko -H7--nr lakiba tolvajok törtek be — b elvinek 7 ezfijjgyertyaUrtMr I ezusiczuktirvágőt,-? nrnlryúBÜ, 1- w^Sylánctot,X - -, gyémántos gyürtttr-l-ezust tálexái a-tübU ffÖéV— _ gyaíHij^a tohb_5ÍdBfcTÍ3 -ideérkezttt wdó\'kc^nsökar^^ rtarhp 11,—valamint pz nti^^H ^^mp^pmrablns gyanojals rajok, nnhezül — melynek következtében srváxLfig6J ; ktutasitta^tak. -—- - - "
A- Erelye-B várogkapltányonk. következő rendé-
letift bjicsitptl "közre: liogy azjgéss aralÍíTjdüBlaÍ{~r" a vadászat a nvzokön tilalmaziatik, s mindenki ki puskával talalTaírk;— a törvény_á.Üiágójanak tekintetik. Továbbá* ft—<°^tntp-fiJf»->-t-»^X »l,.t*—
szájkosár nélküli kutyák összefogdostatnak s ágyön-vërett;tnëk ; kîvëtcrala CBnpáii a v3(îaB~z\'és mészáros ebfk- esnek, azonb:m ha ezek is szájkosár nélkül találtatnak, szinte bePiigátnak s csakis a^zihoiOiua* -teiéapéuz lefizetése ntán-adarrfak visura tnlftjtinn^. saiknak-
A Anerhaeh, aradi fenyképési körünkbe érke-
settpfigyFJmeztetjak a t. tilvgyo- kozSngéger-tönek — a mat Tápunkban IiigTâTtTilHete"se^
jnely\'e_t a drávai gözhnjózás szülend, clénkltöleg fog hafel-A-4t^erésk^ésrtr-sr-ft krrftel htliotüleg nem ü0~-~ kára fug\'einelkední etb"" UgV legyen." —
Adja Isten miszerint gyors léptekkel halndhaa-aon előre megkezdett irányáiW híven b raxíd. idün_
B. T*urcdî újdonságok.
A -fffnlfihpír, melv h
Ir rie» fnr^r.\\ If.tr^
hogy az executorak a házat elhagyni kénytele-nítettek az éhcnhaláa kikerülése vég tt. A katonák otk-épen nem. -kívánkoznak ily ügyben járni , meri leglobimyrre \' Ezomorujálékkal végződik fellépéfcük, ^ nem-ugy mintjnnlunk.
Miótg iforváturezágnt Izrael fiai nrrrn-ira mtrg-Ezállóttak, élénkebb n kereskedés fa, gubnes éa gab-* - iri^n((\'-de" más rrrszngokéiiaz képest ez is csuk nyomorult, mert a-tova szállítás caak nehéz szekereken történik.*)
A kamra elégtelennek tartja a csekély közlekedést arra, hogy Horvátország bötcrmésebül máshova U szállíthasson, most minden erejéből mjla van, miszerint a zá grá b-k á r o ly v á r I vasút létrehozassák, b oly törekvéssel siet. mint hírlapok utján érte-Büleuk, hogy a déli állam vaspálya tj\'irsasá-\' "göfkTitéléínlakarjit, liáíclazolitáara neihliajoi. Miga ministerinro-engcílélyt ndott mégmult évhen*Schnuin-hurg-lippeí Vilmos horczegnek s lársainak egy Bzárnv -pályán mtíjw|p^k«tbatm, •\'moly ^a horvát" vqnalt a h:n d W3g^f!l\'€j/h of r \' vónríllnl "kölecdi ílssínj ugynnotíímgedály ntUtotl egy Eszékről — ZimonvJbV vcEctondÖ pályára,- mely a azerb pályához csatlakoznék. Lassan, lassan 1
"Mit azéJJak a litydzásról ? ~"" ~ csaKinany. . í\'ár év" elolt csak égy-égy\'
"gytliüBleBCsel vagy fával, ritkán gahiiával terhelt tutaja ¦ajka firoszkédolt~alá a Dráván, most azonban már is sokkal élónkebhiiforgalom1, a közlokedéfl\'rajt, menynyivel Inkább-élénkülno a Dráva szabadulása által, jíult évben hetenként két gőzössel bírt egyik bétfőnL másik csütörtökön werrt foí"KottorÍtg a lugiuigyuhh - j^dctlonség^^-gyakTáTi nfég^a határozón -napokat;
—_. -^-gfaf b ó z "Ctatidtntt ak;1 Tö bbggfl r\' vol mi tevlui iTi if ^tirpa Hr.-" talhatni, mily sok utazót vitt fel, kísebbszerű vásárnak tekinthetto a falusi pór a lahetblrg megtolt fn-dözetét. Hol beesteledett vagy AtTáthatlan ködfátyols. hurkotá bo a láthatárt, ott állomást tartott. Utazókat Eszéknél vagy^KnUbrjnáT fitgádott be , mihdazált il csak élöro tiidáfni kellett Sgonsevel,-hogy valaki hol azándókozik hajúra ülni, a helyt szívesen partra küldte caplnokátj b ft gozöh laBsan trOszkulve haladt alom az utazó beBzáltfig\'; hasonló. módnn bárhnl partra tette ökis^lIaíiaz^ndókozótliorgqnyv^Ssnól^ —A ve-rÖo se i . Ita tóság- jm|U van, hogy egyik kikötő uJjomaa L o p j e-nál (vngy mngyarrtrszcni Ke reszt nr ^-n átellönóben) leg^\'oi^BMnSf elÜkóaxQlctckrnl is beszélnek. Nem"j6""Jett volna-e-mogyenk részut-ut is lepeso-ket tenni az irtuitf hogy-ne az említett helvöü, hanem} hellyénel Jenno ,a sta-íai révben alloums? A különseg alig—tenne- egy negyed orats .reánk nézve . tnfpilhntlaniil-t»tbhrBtivr\'rffKi>g? Kar az" ép lAy e.KJnni
reményünk lehel a s»k előítélet, balvéleineny, gya-nusílaE, félreértés miatt idegennek tekintett Horvátország — mint testvér hazával karöltve az elühala* tátt loküzdlipLni az et
dán lobo
gôja alatt lokuxuiiet.ni az elünk gor^iulu ak.a-dályokai, és a győzelem babérávul jutalmaztatva a Tégi egyetértés BidáBrrs peyezeit élvezhetnünk, „Unítín viribus."___._\' - .
SELLEY CELA.
küzdötte fel mngút, ez évben nem oly négci.^ mint más iduszakokbhn szokott lenni, mit a kedvcrőtlerc-idüjárásnak is tulajduníthatni, mert—• mint neküakr-— irjak — ott inlyvást esik, es. hideg, szeles idók jár- - -nak, mí a fürdést élvezőknek épen nem kedves meglepetés,- AzSsaeet^^dig^"megfé^u4ízYeí0ég*k^2áma -a4ig haladja felül a háromszázat, pedig- ez n"-hé a
Hírek és -események.
— K lajiuk- sacrkeázlojc is Füredre utazott.
A Az nlábbi tanügyi jelentést a legnagynbh készséggel közöljük, még it7.gy>bb volna örömünk ¦— ha-inár-e^jszer, a régi terr "szerint — tnnsttíBirk néhány jóakaró égvén keblében élő azon óhajtás, hogy 8\'osztály kimutatását — közülheinénk} de neT felejtsük el,-\'fmgy Nngy-Kanizsán "laVubkf b vidékünket sok
"föíyiira .\'.\'sjöiaiypzí — mclyek^lirvr\'gojct TDljb^pSEífc ts rontja, melvelibVn ismét a rákok dúsan tenyésznek; nam tstida tehát, hn mindenben hatra megyünk.
¦ = Tanftgyi jelentés. E folyó másmUk félévi közvizsgálatok a kegyes tanító rendiek helybenigyn-násTHniiítjair\' Tíővötkező napokon \'foghtíít\'larlatat-; Kyárhú 13-án a bzcntlélek segilségül hívásával a vallántaiíhál minden oszbilyban. 15-cn reggel latin és német nyelvből a IV. osztályban, délután magyarnyelvre, .történelemből a III. osztályban. ÍG-án reggel latiunyelvböl a U. osztályban, délután latinnyclvböl az I. osztályban. 15 án reggeLtcxméizettodorninynkí
-hol n IV. n«y-tA\'vhin, .l.\'.ltitnn ffiíilrflJT h-rMmT>t-nyfttv.-
fárdés.saísona.
=_\'Júkfli-és nejét elifi 5-eré várlak ~~ —
= Latábár Endre jol szervezett szTritársnlaJániQ-Iaílöija á gy^r kőztTnaegrU^ászinhaTTabbnyire tire»^~\'" kí is töltnnó meg, midőn a hirtokoB osztály nagjréBZ-Tjenliiljázik^az izraeliták pedig — kik számos^ van-\' nak jelenleg— épen nem akarnak bemenni. ; ~
= A testben és éleseiben egyiránt mogörcgcő\'ctt nemzet bárója (Bizai) is itt vanj minden tekintelbcn penzionálva vau 1.. ~
" ^-Jg^afatOn"Bpadását meghitt, jzjól észre lehet ve.nní, holjL-yÍx~mé3y_jmít} vannsk helyek,-boT3-^-4 j ölet is bétakárŐi^őtC"¦-"* . " ?~"
¦ ~=z\' li.-Füreden vannak~^Sömogyhol : Hírvilh " GVula földbirtokos\'Belczniröl, nejével és gr. Somi-sich Guszb kisasszonnyal;-Kntid Viflcze FajsxroL
c=rA napokban érkezett ido. Schwarz Gyula, fia-tal-4ndúsimk-f ki a tudományosság taréBr-tiszttijet- és "hccsülést"fog sjcrezni a magyar névnefc t - ¦\'¦ - ~
== Jut, hó 4-én délatán oly vTbir^ol^ in in 5 re már rógon eralekeznok", ^ sétatéren végig porfcUe-.. goket hajtott a szél; a.,-Balatnn sogott, üvtliÖt^ mintha még- ez is sajnálná a ffirdü-vendégeket, kik mar-hetek óta- irt Töltekeznek, s alig furödhettek nárszor, ha""? fü"rj*?« ""gjy^ttJ^^-^*. f^kasbuqdAk- ... . 7-ftírf| iJíít^^gwAlf y »^HtR^7^vJilfrb«i aggpTSle^-fr-Jn-
^rifrz^rybisrrr-d^rutÁn^gáfflr^ tálybanv=ig(>^Ai
reggel mennyiségtanból n ÍVJ^szmlylwnyirélatáii la-tlnnyplv- s terményrnjabúl-V.Iil. Qfcztályhajt. $2-é.f reggtri: földrajz- s rféraetnayelvből a it. osztályban, délután földrajz- 6 német nyelvből ssí. oFztáiybjm. "íí^án reggel magyar nyelv- i történelemből » IV. osztátytííin, délután nronnvtségtarihcl áifl. csztályban. 25-éh reggel magyarnyelvből a If. osztályban, dólu-4i^__!TinCyfirnyf,|TK»l ^ T- osztályban. \\ vtTPffillltnk
hatnalTt
NylXt posta*
Gr- K. T< t -pr«tQ i OfTwiaaeak a uI*iao«iiaal ; a tar-tíikoaáii Latin*Sr^ms*rniiltw"iCftt-^^î^aT^"v^UniimjiiluZSb bckuiJBntj\'iiL ""
az illető osztályúiban reggel 8 — s délután 3 órakor vecndik.kozdetökot.\'Kyárbó 31-én a tanév ünnepélyei hálaadó istoni- tisztelöttel Bzavalat- c> sornEst-kioss--tiial bezáratik. Miről t. cz. azítlCk, gondnokok s a mogvírr^felsőbb tanügy barátai bazafi-tisztelettel ¦li\'twUctuuk.^ol t^^K»B««in-nTáThA, C áru
muta!h&tjak l>e.
Ííiubár E. tÍTMÍab^.8\'Hi5(LiBTSSItvB siaL Jtt^riTEMa
küslKnSV. _-----
- : ër-S^asky tot: MîrVgcmJpmiJM, noTit4aUid-wa«-aak I riruiik 1
ntnlja-meglepett bcattSnkëti n>% aîae» itt i-^da/J&iái &j: - - ** ¦ - iiiuutl»UsaaW-- -\'—a--
niint.M_agg__Baltiiya^yi^6i\' gy-ÖnyörÜ kastélyáról n olyben rfiviá\' Ideig-maga íb lakott, és a pápai nemzetőrség fStartózkodási helyéről (1848), nem csekély nevezetességű racco városkát — beli vét n rugótol fiiegföBstani^ "mely felvirágozni kezdd" állapotában gyorsabb lendülrtletndna hnladaanakl bo-ll-yc pedtg Somogyin egye nagyobb mező varo sm kozt seinnlög-VotendÖ helyet fogUlel-. Tínerélylvel, folIép^éBBel lo-ftetne még » dolgon/aegitcní? Ne nngyjuk jogainkat "rélküU
""\'""\'Ean tlrivoi- gtiziraIózas állapota. Biz nz csak; sxegényes marad"ihiga folyam egész;ejL;ézHbá!yDzvaV
-íCönny o -Alajos-,"gy-mnasiojni jegyző s tanár. , i i . A Jul. hó 2-án az az szotűbaton, a dalárda ösz-szes \' — "Stfat ¦ felalmuló—"Ragjai >t elnökükeOLSzép: Karoly tirat — énhkastélylyel^isatelték meg^ ax o\'5-ndott-kéttnagyar-és -egy- né^et^ll^tagók^gcn szé-pen énekelték, mintegy 500 hallgatók jelenlétében. ElúŐk.uf"egy lelkes Bzepibeszédben megkQBzÜrie — mind mondA — o váratlan megttíffélfétésty melyet harsogó -éljen követett. Üdvöíöl^k^-testületet c derék elnökit —\' mint -Kámzsa lnkoBi, ígűn""ohnj-tanánk, ha Q t.rBtülot ugy; megetösödnék" s növő. kédnók, hogy a JeloBzUstólneTtnírjcri félnie,- b- hogy az itteniek összotartifsa általt-Zalö- sJiranogymegyo tohb= Városaiban it fétcs[Hb<tüé^ek^dálárdiifc\', ft.jó"
B K-nftk, Bnglirr-Eleget feaaiaK pb tlTBiwfcginái: t 3b
alBvil Wmí graaasnak-tuBlfc. - ; • • -v, * | • - ^
K. tt. Mjklfvra: T T- r-¦-- .""-. - -r- \'TZ~—¦ _
~" K. JleiMaBl: L\'salc btw hajTrőa »olt»(( HrakoDMk F ¦ —
-rét kerrttlki- _ ^
-Violatn.\' Soka ¦>n Tolrnípíat, «rra U len. ——
.B&lUaa liieUpgU*.^;QiiJ*^:aw»ore:irEpcl1 d« jil
T>Wt*Mpliirot.-Eltéttnk fa kaianKíajittk. .-__
linaik. még nrm nifromiarx kir ili igf TrldalgasT». ¦ • ¦¦¦ - - - ¦
¦\' . "i Erciistl lítTinjt njujL hacníh«r «*rm!i(jyro vcs* ily 3srmlíTet : n\'airT h<>ss«ti~iÍDi»ekBrttó S—1 n i t k frefoffvii, a fnv»rui a liocsf el»S tftriRtyiJtff HigJ*#f—" cpy gjrplílíiSrnir i h«-itnafél holiogregérsi kwwimjOur» • f.rlhittlií thhmmL LT-4H&okkal uolitffalrairrorsabb tncnOsre tstoMtt, tnnrt nilnnk a> Stör.í»"\'tnlSnffryorinljlunJíp^fM^Í^rtápÍk a ionban nílin,TiDpr \' fik, gyeplíí c^BluhÜányíífr/^l^nW. A\'\'viig* liptfi Joynk elsrji---nek e|*rlkéroül, s e^irninn\'f.ittyynrsenyt tártjiLs_MJckJculr*^rÖr^
Í- léias^álbtl\' kedvet,kapra ahoz. rMlo^rr-jcdi^máT-; lelyeken—4iqlnagyobb dalárdák léteznek^ övhölgyek "liltál -*JeJwoÍ|táB következtében — lobogó^aL^iti--dékftztftíták -meg; kérjük- tehát *lnök-trrtt=^rzT^misv--Yányb^liqznt — mert nemcsak, hogy a. karmester Tr, frgyes- titg^rk," "do nzT-egesz-rmstületwörgaTmatifl-^ -villanyozná az,_Bütónn"ok körétkeatóben-iyahü-virág-szánnk is rndulnji^-
let.
FcielS» Baerkcagta:~R6E0Z ISTV^~
- Gazdas^tuaósitááöC^-.....
ftlyáma "cgyrésat—-\'-•-» ti mérite» «4ssiet miar*
oKöttairr hogy. AE-e-betivásár\'lgen élettelen toIí, ¦ -íiEíárak is Jöbbnyiro a régiek maradót- falena a«m-liííii ¦ót\'laTfíttatqÜ ¦ t^gFfliéiBékeh \'--1 \' " 1 \'
Aluliban az a vé1emény,:Lhogya gyaturireaôstak amf itatásnak ártaimára lesinek,<5sbonair*k a kfi.-; vnt kowk"-- But* 4 fri SO^BU k>. ÎKois 2 ft ,70^76.^r. Árpa "kérdés nélkflh KukoriűM-ií frKrOM/rt Búr*
r\'A Et keményszivü lUsOada^aVl^upin.\'\'^\' ^iha^\'frL^ô^Tfr^^arîv^
"¦ t-i -^tSJ ."OHIU11J DAI i « fiiBiiium^u, w^;iiu|rHn,»y
noli?íl7~ mint Irizonyiyák—, ritkán liirjiiíao
—\' SöinífSírr\'JEn 10. Juli t8fi4r
UH 4mHi
Hol" zuGrpss-"" í,agy"4U»l«/ÍB. _«" oAíi «ít«- ^ ¦-- Kanizsa.
Wdii^H-Arciia 1 yénYK^8a^dtfsít&8r
tiftna-Söf zu Qross- tffl v * . •......., t»......_i
NUl
ijj .;-di«d»l- éa -raSlóveraeny,
............ ¦. Groaaljr. PrelB.Tríumpf nnd Kunst-
*=)(llgT- iÜ-j-éitith : éa -raSlóveraeny, TVettronen Nachmitfag-praBla 4 Uh\', dJIoTán popf-t írékor, l"V,6^4r»kor;;_^„„jij^likr«OT««iirdmtUciejco»!0
raodklTtK\'^S***"\'¦» raapaabbjni Vltlái fa hiídolaltljtioli
\' -Boton olraabalni, sslv«« réazrelet kor —T, 5iarJL lg»xs»(ó.
méldnni^müaBthauáeíuirigrBneuBanm Kr. 44 Partorre «n maciftui..
Iroralellang ia- der höberen ReilkunBt nrid PferdodroBBur xugleich PreÍBVcr* 1h"éildnif;"dB» nahcrodiuTageB-Program--n-oxu-orgobouBt cinladet
Htark Direktor. Die geehrtcn-Reilllebbaber
-í"oiinU~k"ér«ln«k rnagolfaT^ZSiaia- ven--dégloben 44. izímnlntt bejelenteni.
..i AlíliraltTk liaztoTettel tudatják.l>^.iL:k»*^.li j^\'. «M fftojÜpÜÁ u"éígtor»Töket aVixIondvalfilo btob.n-C.ha Uvéhnaa r.ei--|
Nagj^nJ^ -ogn^k. ^!tm - ^
F3 óratat dilnUni\' r-"*""E. minden" előjövő fénjképéazi-mnnknk u. m..B
|!sf.oS, foÜabrölzok,- ataramepok, ...r»a.n,»rhák Bat lovak^
|a\'"f\'e\'tokC.ak. is a jól talált fényképek adatnak dt a 4. cz. megrendelő! PkSzdnaégnek. A n. é. közönség szíves: l4tog.ia.it t.B.telrllol kér, k
fónykópéazek.
¦=BdvebL. WaSBtlrwerkeim Wajditi Jéiseftór^TWBkcdéBében.;
mely AlW m 1864-ik termesítményi évre, -Magyar, Horváth, Tóth és Erdély országban majdnem minden -¦ ¦ . \'dohánylevelek: felemeltt beváltási árai, körtadomásra juttatnak.
A maca, e.. klr. ténáteT : mini.terinm tekintettel lévén,\' a jelenlegi .r„k_ar»nyair», aa 1862-ik évi Martin, al-én 1331 T-M. ... alatt kelt k.bocsatvunya
alul.
¦.kiSfi? Iik& ialBQTik-\'ért&i-^ ... ., . ,
¦OMÍtcgn tehát aa idei dohány termelés beviltalá«4ndl^a. következő árak: .ér-halirozntok. Jennek érvényesek! a* erintett kibocsatwnynak azon íeLmülYck leien katározvany által r
\'ck; jelen határozvány Altaf nem inásitiittnk megj-ogyébbiráni- továbbra íb hatályban maradnak.
"Dohánylevelek beváltasinÍFafc-
ibncHul v\'ZSumoihaií» íiiul4[
_ . lokí|Tíii"LotyT-fSBegedtifliiaÍfMuB--katol, RfiaOtiacgea^eiülavi \' Mirnélköl . ..
—-h-t y ?1 it m-je.Ic"-
vcIekA
•i
Karolyi é*~SznIlöIu stárastól ;
Pacsi iiárastol\' . r-^-*. s
Peesi"siir nélktU ^ .. .
Kopa di>há»y stir ntSlkAl
¦,JPWMf
*vóg- fon-,-
rág- in lisXli\'-resiló levé-
icktiol.
Ifai a cwtaók nrm. dohianral, tíanem taaTtiiáTBaV t m i ne p igei küttatnckincf, tatsáea ot ÜItíkIL ArMtijkr. korcncblr
IbaWk-kFci-\' ídü nagy niralc-ksLu&ÍiU?|nak-»-LrtriltAjra ikkor a ^ JÍrok iiúf+wg-
Ith-teT: 15» a fülül
ittljs, fti-AnyT«gnf m--leroni» türti-
L(\\éhéx libtztc-résxtü leve^ Itthűl. -
Ha ác*oDv\'ik ucra
tcggtY — kCl to t d c k nej?, mliMl.-n oji-tilvbell kT 50 \\jj kr. lccTtíel.b.
aettri \'\'--
lí. SElvaríiiiirtiní lapok.— St\\ivariaitaré4«pqkTmtntÍ ennebi-bejkk asár nélkfil . . , .
\' ~ III. Krrtl levelek.
Csctncki
Finom kertilaVülek szár nélkül a\\ Paddi , Véghi, ü-gyállai, Eke-hrdf, éarvitnyédiállamásokholjj finom oxdélyi . . • • KlÍEtSp finom -kertilovalek si —nélkül a kcrtnte^alvaiT JAnoa-háznT7"N. Dórogbi etc. küzéj finom erdélyi . .
IV. Le^Ditoutfibb válogatott
- — .l>eJbr.fer>enl. _ i
Legfinoimflb^ válogatott dobány o! Dobroczent átlnmasokrol, mely? fiuom x>ípa dohánya alkalmatos ^
osztály
¦ I. HL
II. III. fattyii ¦Irilt lüTolvk válogatott I.
"TL---
fattys-
nnsztria írtékbén
•Jri I kxi
tlrAlr-lriverfk Tátogatott-L
u.
- HL. fattya
civilt loTolck
Jeavsei
ppgycl kotta tae k iriTodei
Í- ..Ha- a csomák nem I mep, tAljbílt Ar kr.
V&logKtOltunk T(-
cnd3k,-» Ippfino-\\mabb, f»omoiotl, gy eOni^StaÚllo-MbtuuSikaü
inrutialfTelek ii rdtlytx s tilr»?inll
50
oö.ígi letelek. BilrUi lefelrttníl
kírtíkc levQoatlk. Elén 4r egysén-j inil érvtVojti &ina rtilogtttatl- uuakatfil IcTclekrft 4«. mtiy-\\ytk mint flaoja ni-[tá doh., Tpgjr mtm _
l jTarbé^alJtalnias-baták.
H* a csomók nem oobinnral hanem RxalmArnl vapj stb, fnt fólül. -
ÉBH.\'ai>BMa^W>it^aMMMiW^ r^TiW^JliMflW^^ii lilil I\'II\'i I \'MII im-i-\'ffiT-i-fr-T—t-t
mYm>:
-Tiz-atetiittiaztelettél jeleuti a nagyérdemű töisönsrfgnek hogy a
¦Kea^^gBiBdá.É.U. ^épiii; jfBaköigyárábiil vbH Baánti-e»ÍBTrniik engem |^j™«^*él4gll.iieki ahjWWmiaHk köimyorkxKléB^i-poiit«-dTilgazaTinel- t leit: ifep eiokélyvoné erflt-rgényolnek, ngy, hogy egy lóval minden criiltctéa ^«l-«pi41-Jlapr*^.h«vel^^ taUjbanlellaTitóntani. A nagy
- vetí^p moiAMriamérryiTabkkal iBa^MUáette^rogyBom énaalTBOKémlltiítn; í mér} hu IDIB clYQléaénfTfgy holrir. oly inrűak a randák aa éli rai.Bfúldeinreii7-
---~™--JawJ.____,______________............
i^S,¦•-.\'•ml^U erf^ijUii at SaJ»na nrenfekadfc Laiem-Ifi hájtéat muUtptt feb \' "A^U. kíai TÍto(feTp,nein c.opán léhoro-ó» aprébb famagvak veléBére\'al: kalmaa — de ipm^laélarera • ÍSIea, Jon^ kender, airga éa fehérrépa éa ropcis ».;E aaertt TetéMknél n.niuak elünyUm volt, de 20—ÍÓV. »t - ga^SoJá»MTtf*«>-t«mM»^ Tett m«lW8k aíuftti^
.nyoBBáy- 4. errtménygaadagUgároT^- melyek naj i. iameréle.ek. nem akarok ^terW-wakla-. knkm^.moHiSB r.-»»iliüvlgi gépekel — jnerrekct"Lei igygyár^toltmoiljet rem mnluk (»1», említem meg.-
Ulittán^jilofirmSJUí.Bvjlváno.^-írántí leatalA boíaiiim maradok-tiBBteleltel. Laibwh, máj. 30 1864 \'""--------
Jiiatoaitójiraulat kerülőt! flgynliÍBégo\'r^Bl?illalta éa, raükDdéíét "lí biatöBltiai Iiakmában meg ía-kezdetto; a féntnevesettT2faolat
^T.-ÍB1LLI0 -
biatoaltékl tűkével randelkcalk és biítÖB\'lt: lakhaiakat «» gaidáísatl épIJIe-lekei, Kepéket, tiyirakatrBerreié.l™8lr«íge(íalW tekét, bútort,- «ltönyl, rehernemüekrl, nVnkat, marharalkáka*/ toUiHŰve-[\'".\' «.S»«<I«»«««Í MJkBUket, Malma, fdldterményt es nlaatnnseBiá ^jnuanyl, gudauall épOletekben, btáHékkak, rsMfckea, auuta«a>k <• UBUIMpaitTnmdon kár-ellen, moljranovoaett javakban tüa vacv vlllámauJiáaC\'
t. -iuiJ\'V-" i.\'uV»laid\'»"\'\'lt"»T^yTOmiwráraiirA^ ----
Tovihbi WieB-éa awraion, ..illitdndé javakat ia mind aion reaiély .Un,
; \'"nelyeknckaiok a Bzállltds tartama alatt kitévo THln.k.
A» fInforaltlIir,karnete.! Mm** TelvéletB.k ii á \'káHMIéV I*B«M
.-. " * jéaxíg-lBaagáté éa Mrtokoi.\'
i^-^^SHíjgat* kaphatik JLowy jízsefnél IVagy-KaatBai..
Gfr.^ Ifcnialoni Uiiti nMárosábao.
= " .vf\'íiwW^^k^gJ^rSJiMenoel kbahirré tétriiVní.aerlnt f. évi jat-htiW keadve,ZdA^OmtrMíi* J*ptl me.draro.Du. felállítandó uj gliz-
_ jjag-KánitBán, Jnnina kébairlfflí.
Fábián Zslgmoád,
\' kerlllalt Ügynök. I
* .-" « , ™;r\' "HWU""» ie«vi»,-»jeji i nteiovaroatian felál tandé «1 allz-LXSr4M ír"^ ÍIW»jícfa-»>yg»fc eUdáara JteazuLk, ^gy
^BjllrA.. m.trrodeltaefcl.\'telje.lt.tnak.JU ¦¦jJnlritnk^, nlaél«aT«i-é. a Wm-
Ai AM-lmdva »Anupihy arad.lmak KbérnOkMRc.
Kiatlól Izeoet:
^J/^^\'f\'^p^fm^t^k, hogy íd\'hato^^I ftHJr htngxutm Mínyosan iKkWm-cUí&iet&i tozer^hitraié- -»"»^altételek 1«, 1fr 35 kr, Upnnk kiadó hl^m^ékldénT^jiTigke^iék,
- ¦ | - --j . ««l VtW ff t^yHUW, J
löWbirtok bawibérbeatfáisl JíMéiés.
\'08fl\'íl"lUHjVaíiÍ!^ «71 M öf^\' * ""V »ta.trall,; Klnk-kSnyvilog *»-\'^.™i^Í%^ii,/«rt,H1 O.Í«.-34ö told 359 ?-- -58 n ofwVhilaii -\' ^\'fft ««l«aS«nTTÍl.i"i« 1 holi "
Nagy-Kaniz$. Harmadik évfolyam.
Ismeretterjesztő lap
szépirodalom hercsfc-wlelem, ipar, gazteát, tUuomá«,v és-mk-észel. körébői.
. „. ,,--------------i beiktatásért 5 kr. a bélyegdijért 2
A beiktatási dvj- a-a Up kezelését illető minden tárgy a kiadó hivatalhoz Nagy-Knoiftára; a lap szellemi tartalmát illető közlemények pedig,-ugy minden levelek \'-\' bérmentve a szerkesztős éghez küldendők Kaposvárra. * -" \'
Kaposvár jalius 8.
Nagy szerencsét, kedves örünTTTíipökaT élvezünk. Nagyságos 8 főtisztelendő Kádas Rudolf ur, kir. tanácsos, Györtankerületi főigazgató. Főtisztelendő IMntér Endre keszthelyi latmtanedai ^ga«gat<5- orral F. hé &, s T-én pos városát" s eb&err létező \'tanodákat kegyes » "rég-óhaj tva várt jelenlétével tnegörv em\'ez-tetc. Július 5-kén estve érkezett , a komi ve* 7 TO«itkaUi^iDÍatü4riiTOá^-vendég4©Bö1J:Ía^Ufti(ttt n plébánia\'\'\\akba~~Lnevén"6^káii; ugy 7-kén w--regg^-17^:oraÍMJr á^taouló -iíju^ggalszent xnts^t hallgatván, első "nap a latin iskolákat, másnap az elemieket s 3&nttmliz Izraelitákét láígg\'Stii, -buzdítván a tanárokat, oktatván, int-ri^n^Tfeztön^vín^^tanoncsokat, a -mindenütt \' ."siafeffvatbttan atyai fzéretet és szelídséggel^ de löSTrtalo5v komoíysággalTis a nevelés rnezején BaöFsett, -B- neki sajátságos-élei ^ s vé^rór-jvált kegydus vonzó modora szerint Iiinté el azon Üdvös tannlmányj .tanulmányi -bölcs tanács és iitmutatási tapasz taiaOittHe magvakat, melyeit . ixémefíyteff SHötí gyümölcsökéi nozandSaH" "hisszük a jövőre. Isten adja szidja!
izraeUtáj^pSgÜg^íé^-gzánvQS_ egysek és tisz-telgésellteTKe^\'esen fogadd s mirldenki keblébe a \'kéreszleri^jÖ\'öe^velSs böldöglto^eíetejt^ eeit 4Üteté. Nagyságos Somsaién Pál ur és so-"TtakrltiairetébBn atertfalattiujgyiimuRhnn^ptt=-letét megtekintő s örömét, .hálaköszönetét me-
leg szavakban fejező ki afáradbatlati buzgalma jü" keresztény éa szeretje tiszteit lelkes hazafi tíompsich PáX iránt. Elutazott 7-én estvo-felé Merciyére, onnLt=3^g\'«^í&uÍzsár-a»-Isten .és őr angyala, Knposvár áldása-kisérje"\'"tít pgéítóég ben szerencsésen minden n tatban. Érzékeny
II ai& tJvSlas\'7\'de l.tu.nemsokára édes~leend:^" viszüníátiís. I&ten hozza kjirünkbc! ------ "KOMESZ.
f-a j^avitstmk.
t—-w " \' * fóUirít, ^. -—
. Csftfeöojrj eéríior Umm U már _ Vsísmit\'
ItrCsmorfy.
Nagy-Kanizsa, 1SG4. jal. 18. —AbonpoIgarT erények érletb fénye a társadalmi közöny jégkérgét _felolvasz_t4. marj álunk U^A közoktatás éf^novelés-ügy iránti érdekeltség nfi.~es fL Kádas-Rudólf győri tankerületi főigazgató ur hivatalos Utogatási-val, kí\'f. h. tí—11-Jff buzgólkodott közöttünk, szebb eredményekben nyíIvaTrűlfcT\' ~\\ ~ SsiőrnisTtfA" v"e véirííTrega tanra tézetBÍnkB^" m aga köré gyüjté a tanerflke ti" tapasztala nyomán -nemcsak A tanügy ténjyglfl^sarkentéidjOsbii^nyz
"arfeT^feTÍbbi kitai lú*"mrrnkffss*6Thoni hiányok éa fogyatkozások -győkeroob. orvosolhatáia -vjégettáa illető községi elöljáróiig okkal is-nyítt ér-.
tete»k>tot iirtntW..................... — -.....
Az izraeliták elemi- a reáltanodáira vonatkozólag kiválóbb figyelmébe ajánl A at illető eiaijArpsag-rink n ma g y a r n y e 1 v- bnVg-ó b b tan itt áYá-ait; mert ám van az Izraelita tanító nrak- közöl vagy
három öizbeborüU-eg/éniség, kik évekkel ezelőtt férfi-korok hajnalán nyertének itt alkalmazást s kik megtannlak itt a. franczia és olasz nyelvek-etf-de.™,.. a má gy art^nrj^gi_mjLs t s e mr t i k !
~ JVlio TO-én_^eTelöt_t 11 őrakór^megnyiltak ta-nácstermünk ajtai, s nenjesak az íllelö képviselők ; hanem a polgárság js egveteaiej tömben inarkodolt "beJBtBl\'~faogy \'részege ng tan^á^eliejsen sisöB~B»^bl*-\' lendületre jogosító tanügyi;^yíIySnoíéptekéíI^tk melyet 5 negasajét elöökleteT alatt tartctL A bizafi-érzület ncmeaüít "bevávelhathaiiia szivíkTran je!zé« nsga a tan- ésneveléiügy horderejélj_ küBnösen ^járda^As-tltetvk atyai gondotkodlijbftj lmnpslgan _
figyplrnébe^a lány és vasárnapi isjtpliksV Feiemlitó azon leverő tapasztalatát, "nMaserjptjrárosnnkbaB-a leányne veiéire t egyosi^ly^rian^ egj1 tanitő" alatt varÓ-ban siralmas állapotban zíibbsdoz.- A hasai történelem "t hazfirfíiia rajgg^a\'\'gagdiutBB»onyküdtg taua, g egyébb-\' terméBzetfndoraajiyi ístnerétek még csak^jimbor ohbjtások nyilvános"leinytanodátban, ezekből legS kiscTJb oktatístíeirtTryBrtekvedilig Unytanonezsínl, mint "leendő "Trón I éá^nyok" s ~cí a t"Í\'"3 a\'n y aki -Lz okból még egy osztálynak és egy segédtanítónak megalapítását kéró s sürgőié ŐnsgaT Eme helyes ér-^-ekkel megvitatottníTeréMetí közügyet a képviselft\' testület magáévá tevén, annak érvényesítését meg- -igére. Az él\'ső fiosztily ö nsga-jelentése azcEÍntul\'y tainépefl, hogy a. kisdedek egy mái"-mellé szorítva, ^It^^űíTíglnrünrkT^ tga még epy~paT--r-
hozamoB fiosztálynak berendexéiértinajtná. A* iparba, tanonezok vasArnapi iskoláját"illeaőltc pedig ö nvgft
kólái gondnok vagT~bXzloV-TnHnlknznék ^Jtlk fjlváltva minden jatalom nélkül tiista hazafiíHgbol őrkodn ének-a-ftílettr-vajjon-M -illető- ipSrosok-bmon--ezaíkat Annak idején elkBldík-e u cl5adMokr4_f_\'t tanonetok alaptalan okok i kéréseit flrflpylik nlatt Bem hnnyagnlják-e el a tannllira szentelendő idoF? " Yigre létesítendőTígy"m nasi n-munk
B.pge a Balatonról.
^Tínljatok-o miből ^n*ed — A Balaton titv.? .. Tndjátok-e, hogy míárt olyan Sób annak az Jze?? —Elmondonién hallgasadtok: Legalább majd megtudjátok
.Ráparancsolt, bogy Zcllndé.f\'hflgyja, "Hiszen az csak egy tündérnek fatyja . Óriásnak orias banykell, -Hs az ott vnn a. VjridylanyJlánkelT
Ámde Dordár-ezt-nem -ismeré-be,--------* — -•
Kel n vibar ... forr a-ver créhc,.... ......._.
És szivében nőnek-mdnlat<»k— _
tíönek, es már nem ur többé\'r&jtokT..
„ílit nekem kincs !,. mit nyerek a fénynycl ? Ha szivemben lészen sötét ejjek Azt a kincsnt~"á mit te szereztél
Rég^idökben, rég eltűnt világban - Óriások laktak ez országban ... \'Óriások, tdnftrtlrtasftjtr- -Volt as orBzég— o gyönyörű taja .
Itt lakának szikla várfalakban, A melyekből már csak egy darab van. „Öziklavérak "pöfsMníer"cs(ek ÁSTelsiórtan itt heverő köjrek....
És rí wtten, trtK^ihiiiíynfilrhivnakr, Hol harangok két toronyban is.sírnak -Ama.hegynek látszó foka Egy elbakott-óriáft homloka...
Dordár volt aa óriéa királyfi,: _Elbnktatták:5t szivéáek vá^ű_— Mik egyedül caakvZelindLn függtek, ílint-íngArl benne égő tüanefe^^—
Szép ^elinde, tündérek-leánya- , ^_>Soll fltlYiflck egyirüeavbál ványa,.. ^ Ot ímidta, öt — os.k őt sierefte^. Bár a> apja Yáltig ellenezte, — ¦--—
Bár azrspja váltig^ ellenezte,-. PöróTAr mégis öt, eiak öt szerette... - {Óriások osi kirAlyja végre ^_
RApavanesolt kedvei-gyermekére.
Átöicil Dordár átkarolja í>zép Zelindét, hozzá lehajolva, És a felle*7-mit-axÍTében-hozott— Mos oljé t Ar fTrrn ""!lr^^."!jr
Kehelén szeretőJtidvesének----¦
>lLgpUiennlJül«Ik~íiivénLk:^.^ Fellege na napsa gáraröt-vesz——
Vidd-mügaddai.. többet ér az Cnnél.
Többet ér az, ft mit ér. szereztem, A mi itt-van belől a szivemben... f Ezt ne bántsad-— ezt ne bántsa senki Mindörökre ott kell annak-ien
-SzT&la. Dordár — igy nemes haraggal, S távozott ki zajló indnUttal,*. Távozott — ésroéno kedveséhez >" Igy megyén a felhő a kék eghez....
Terhes felhőzett síivéhöl, benne JjyilkolÓ "harag villáma rejtve ... Merre megyen fut előle minden, Délfeléje jon a szép Zclindo....
Jon ZeUnde_ragTOgó^flzép.ax^czal, Kicsiny ajka toló van mosolylyal._
tizeméinek ragyegósogára - ------
Oda tüao Dordár homlokára.! t. —
Igy süt\'a nap.égető"sugara ^éUegeknek-aÜ tAtiomlokán Ea afelleg — olykoréi íb stéle"d. Enged a-nap ragyogó fanyénok....
Haj de sokstor csak megy, &-oltaszítja
A napot is aztán elborítja-—~
gütéjjégge), fekete Bxárnyaval . _Es fölötte zúgva megyén által....
A Tihairból sntlogó uellöJi
És susogja: „hőnszeretlek téged Elhagyom a mBgaeságof érted
Engemet.a szitlavac nem tolt.be. Jobb rrekem\'csak ida lenn .a.völgybe,
.Ott vihar tugg-^\'itt lágy »«115 inttog. Itt tudok én\' lenni csupán boldog... Hideget ott, — itLmötógiliíraékl _ Ttt Tnaradnk ... élek balnk érted... .____
Óriások büsisté varfaláról _
Zeng a kürtwó...... fölriod aurától -..
„Ez nekem asólL... hívnak hasa engem.l I)e hiába — nem megyek én,
Óriások várában szokás a: ^
AlkonyatkorkflrtneV-niegfuvaaa.....
Azoknrk^ kik mncsaneki_várba — Hazatémi kell a jelsdajnu-..
HáTotOB*or íi_jiangzik_-a kttrt^ava^ — Ámde Dordár csak nem t_ér« Eaia.
Vagyis inkiBb h&n ,csak~moil wre -TündérekneJtiilatoi Taigráre.,.-
S nagy haraggal siomarn ¦aif.eb.e"* -; BArohana-lüodérek völgrére-I
RArohnna egéíB *6résívoT? - t¦.•¦-¦^í Ezt a siégycnt hogyan »»envedné el... Meglessen s» — raeglesa moirrtorolva^.. Riad a kürt harcai.tamadára>.....: _
rt7táFWC»ii«« Antal ur, fegyeletttt-JfWfli l*»T»ktétt monda polgárzatniik nevében Savak * kftrewW ét oktatásügy, körtiltott fif ¦ dmaiártkfiiKtnrtfft.-— r VAJT1 K. -
!1 könnytt této után kalászos- mesék
_____ r -450 körül Kolostort *ia-
tTltotL Szép fiikyéafl-raii. kis dombon torul el, honnál-égési Bécs jil SirétetSV miiík Hssén tipót- i Kabi
—flti:úl-a-i*eréiiy frlanskr—"Miclütts liegyekui--k Ia.-. tsvnsVk, jól\'IwswUn e barátságos falucskában rövid ^áHőn^rUrtammk,- ¦ ha -agy Jetasjk, Lii erosítöris Tehotünk-magunkhöa^Mindenfirt csinos vendéglők^ — gsep ^crtekk% 7 Stedare kínálkoznak állomásul". . -jejpooi sehTBchati sör^Vön^klTfiUjő-magyar borokat is kapbarönk;\' ha a - fnhi felső részén lovó ven-dígT«gadóTí*-z«gTflnk.-rA derék magyar itondéglős _ tísreTevéoj^ögjt^ltta^ai , leuüégéí i aiinaky-Mörlt--Tárja- aape^KDdeliaekJl, megy aJiobixu boutcille-- ukértfi-Wkesedv* mondja: alíraim-ezak^riízánkbeli " borojt 1 • • Marom- ajinlaní-a derék öreg urat, ki da-q»á*»i :bogy~rendes pjnezéreket^tart,maga is, főleg, ily romlklvOH alkalommal "mindent elkövet, hogy a látogatókat magyarosan, kielégítse.
T)a itt no fpledjfiV mffigtiTikat j menjünk most már ujarüTel ?7 Begyekre.. KineVugy tetszik, Heili-_ gpnstalban lovat is bérelhet magának; de azért alig - - less előbb a he\'gytoiön, mert azok, a már nem épen
---^sikó7~parlpák T>1yrizé1iílsn iépdelnek_ájn, hogy agya-
\'logoló minden meyrőltotás nélkül versenyezhet ve-~~. lüfct. :UlunX.:K«Qssar^k Tiölrt- veaet; nwlyeknek
........köTca -földjét~nem.—mint—nálunk kapával, hanem
\' kér^águ" kapaesctal pimitjakr a nmnkasökT-* — A -szelőket" elhagyva, kis. futó palak_nieHett a nagy aiíü-Hrtethoven_ 1^-zeaaköltö broncz-molUzob-~*-" rára találunk^ melyet számos- tisztelőinek méltányló -.kfff.yuUio ^állított Ide,-hol n halhatatlan művész ked-^Taura-raitáit szokta tenni. Kik Beethoven sona-
i édvs merengésökben a nagy szellemet képzelik maguk elútt.Vioek^haUlmaa_accortjai a szivek-húrjait
nstria apói- -k^esgket^a^nl^B-fljkunkoa od kény j
tij»iiré*be.^oi*A_l_í.
__: A t lé pro- s.k Í»Aegri^takjBii_u taftk m índínkáEb rmdkedik. A"iankad6 ntaira hlztatólag hatnak afeV iratok,-melyek szebbnél szebb .kilátás ok kuzellétér&i tanúskodnak, A kiállítás legszebb levén a hogyor-——moD^tneDJÜnsrígéassíi fel; ¦ Így cselt érvo ott tekint-
-----ittakncBt^lntáiwf7«-~..: \'¦¦ \'..-—--". ,., ¦
.-Mily magai»toi-je^netFUj ^vjUg tilrukszeme-inkelél..
baavtansrer Közepeim ¦ ._¦» ¦ **™"~rj:,....:u_ ^ ~Wáu viro. Teleti kiterjed. r-^aKl ft T^n* aaKe Vijemkrödxik elénk/meneí«>en jó messw követ-bgtjfik, oly messze, bogyósak «Q»gQ P0^^,? T0?
-Us*rKioIj Schönbr -Sehwaraao\'
JLÍHÍP
hitlük ki rajU a hajókat, melyek-zngva szántiákfel iWif^\' ^- lIMBn-máf azfls folyó elvesz elölünk,
cereaeV irányban \'fultakiniTe_J_a^zBonij^gycfcet -Tetasak-esar^\' mely*kw4i4^íaTk»rpatoViÖifiJ0:-IsffaTfiüootrö^^ CBlk "
^Hjit-nélk^?^ bnT.r.bahglngk,baca^üy^maffirtP^ vethet a fallire., „melyen .annyJaz^.flpáJnk.^oré folyt*;\'^Pobogó kehlünk hö Órzotóben-Ölelesro tárul
Üdv imája röpül a kéklő hegyek fele;
HHa visszatérek, hordogitva hon, ¦—-- Xiáasam népemet virányidon. : HIaTbirel^lté^ÜBrlandego;iiket,ahcrcz"ffl Iatöfckal láthatárunk is elzáródik:, s síüldfoidünketa a leereszkedő égboltozat fedi el előttünk 1..
Dunán tul roppant mezőség, terül elf melynek rónája felett botekinthetünk egészen a morvahatáng
— s ea aa úgynevezett -M-a-r-s-o h f e 1 d veres csaták sxiahelye. Vértől ázott földjón kövér kalászok hul-jáipjanak, altató"-dalt susogva a porlö hasak\'"felétk.. ^tEmlékcztat lehtigtutl mtáruyail a umlt felett," ^Sör-¦ c»c.v)} s hSflök nyomait véljük ffttjameimi-a-hBlyan-bpl
áílunk... Kahlbergl.Itt tÜnt fel 1563-ban 40 ezer vitézé élén-a pogány törük-Jjstroma alatt, keményen szorongatott Bécs mentő angyala, a hős lengyel király
— Sablas-Z-ky Jánosban!. Kii tomplom all itt, mely a kamaldulehstsek kolostorának, romjain épült, állító tag ugyan azon helyen hol a koronás lengyel fejedelem a csata előtt sz. misét hallgatva — melyen ö maga tette az áldozárnak" szükséges szolgálatokat — ax Ur testét vette magáboz. — A hegy alján látható egyes sánezmaradványok a török járom a nehéz nap-
A hegy túlsó lejtőjén, hol lomboB fák hűs árnyá-ban-kellemes pázsit; kinálknsjkj a fáradt utasnak pihenésre, Klobztemenbur g tárul-elónk a vlíjgy . csendében --mcllEtto a Duna. több apró szigetet képez
— Upóthcgy kéjTtornyu templomával BécBboris igen ¦zépen veszi ki magát. — Az olazórt házikók közt mutatják Mozartnak egykori lakát is^ -------
^_„pBáttaz.ido. táy.oarmak.kGlh.a nffp.nlárAlkq.nyra hajlikl.. A hegyi vendéglua ugylátaaik ssimit láto-_jjtttáaunkra,_mcnjünk .azért rövid naaonara... a mintán mégggyizer megtekintbettük a kedves tAjaka*i-ve-
gyüuk bucsut Kahlhorglul I. Lofoló -csak gyajog hetünk, a bír lovakat átveszi a tulajdonos megbízottja HeiligenBtadban várakoznak a borkocsik; ha tetszik menjünk együtt társaskocBiba. Fáradtak levényalig less valakinek közülünk kedve színházba menni; én. "legaiább~nem megyok, útitársaira sziveb-"barátságit megköszönve, szállás ómra . ballagok i.—A viszontla-táiigl . .
, a hírei «ha — (eE \'P-ktrámiüT~-| üzzusT~LtT Magyai
JUniua L-ka, w . — .
társas körünk oly azátnos volfemind ljaxenburg,;t4. ján-ritkán látható. Az említett nap reggelén, 6 éra tájban, összegyülekezve, a gyönyórjl virágdus városi parkon keresztül a.deli -pályaudvarhoz indultunk. Midőn a trieszti gyors vonat elrobogott, beszálltunk aXaxcnburgnak írányzötí ivagonokba. Köpült velünk n^mozdópy; néhány ^eru?. niulva-ljéos eltflnt, sggme-mVelöIj s ugyfelóía alatt Eaxenmrrg élőifi aTTomá-son, Mödlin gb ott lettünk.Ttrjdftzálltunk; hogy a festői vidéket, melyrmár-a gözkocaiból - is amryht 4ekötéHigyelmanket,3nég{ekinthogg0k... Ily gazdag— természeti Bzépseget^-BéeB -környékén nem láttam. Hegyek s völgyek mily-izépeiu-váltakoznoke kedves vidék hajló ölében!- \'Óriás sziklafalak emelkednek iáiról utunk^ollet^-ineiye_k ijesztőleg siettetik lépi tőinket, mert lezuhanással fenyegetnek. Jobbról tarka völgy terül el, csöndét csak malom kerekek zürgeae zavarja, melyekH-a hegyi patak kryfltal vize forgat vidor kedvteléssel. Majd tovább nagy terjedelmű fenyves mellett haladunk el, mely bársony-mohos lejtőjén, a-törpe fák árnyékában, üdítő nyugtot ád a vándornak. Kis kanyarulattal virágos rétek, mellé vezet utunk. Körülöttünk mindflnnen ma^ij* hőgyek nyúlnák koszorús- letejökkel-a magasba; azok a- romokj melyek -oly-meglepően néznek le a völgybe, majd ellchállhatlanul -vonzaffnk magukhoz. Villás\'reggeli után, melyre ahegy alatti vendéglő-zongoráján\'egyik társunk/W. A. ur, niüvéizi tapintattal s érző magyar szívvel játszi ol lelkesítő indulóinkat, honfidalaink zengzete mellett jártunk a ro-gS^yj*a_tájflkojiJlegjieztüJc-_L_Lc-h_t e n b t ái n_ xégi várának romjait íb. A századokkal daczolö falak közt több érdekes tárgyat "mutatott be vezető-asszonyunk, ki lélekszakadva\'futott a kulcsokkal, midőn észrevett bennünket. Meglehetős soprán tónuson el-mondá, hogy os itt a foglyok-sötét börtöne vol^ melyről a falba erősített\' bókok." ieL tannak ódnak, iíajd az cmoltítben a vesztő helyeket magyarázta, hova a börtön elitéit órdemesb lakói húzattak fel a -pallos elfogadására. A-vár ulö1 ré8zen,;csinoB kis szoba-van, mely vezetőnőnk szcxlnt a dámák fonó szobája volt. Egy másik,tetejűben.János lovag hadi készletei díszítik tuhb-rlgi képpel a falakat^ A kilátás e várból meglepő.Alatta a horczegi család kastélya pompázik". A" kitÜnőHb hegyokT^egylkó- ormáÜ"~Eis _caárnokTéle vonja magára^figyelmÜnket; aát mondják, hogy ott barore magyar ;hnitatoT ~ van-^UwnotTBy -Jsik^ Lá^htAxi-BteinhÓBÍ megvédésében estek ék-.-
Nehogy elkéssünk a fáltizenkottSkor érkezendő -xanattól, hontakozzánk ki a kea-feB-Jregyok ksiztil s tartsunk a pálya felé.; .mert habár közel van Laxcn-buxg, még is az ¦ -égető nap hevében-gyalogolni nem ~ -V4}lna-^pon-kfljdgia6B;~~ \'¦ - - - -~ .............. •
(Vége köv.)
Tündérek is állanak a jjkra Lelkeilti öketegy- kii wikra, —"
^^WvtrnPByífTOaWe^^
~~" airlt s nyíl csattog a Bárd: /^lablyaT Kfosen Jiinündérek\'caapatja; .. -v-\'1 - ¦¦¦ Óriások, büszke óriások >. -A halAbaavkodft ssáll most rátok I !
_ Egy^íapatkOadalodulAl harezot, ~"
. Vér boritoU-majd mfndenlk areaotv: =Usa aJUljr^lutUUTaiswiulig,. _ ^Dordár mellett ottan kfiBűZelinde.
-Küzd az Öreg;csanlud ov8s karral. ,8, lm Zelinde csak\'tew^Ik, weaezai;., . _Ut Ulálta-a j\'aaKd vírátót \' —^A.-csapás,-»gly döatnilápaa-fákat^-
jtlJii Dordií M » pótba Mini....
N«m banga.,. SrOlélÁ nsr« — ^--S WAgjMiu ipjí. tudott leró.
Óríáiok-bűiiko 8n kirAWiA \'" JUborol a UJbb[.órüiM... _ Ott fekfluoek egvaíum halomba Vírik tengeriben Oiuef orrra...
- ütt fekűunek idüUl fign
\'Hoitin inmir faikMT* lOhm.-.-Aa a Mk-teg, ott, v4ni itytt-tetem , Alertritig — rajloVneqi fi. terem..
J_ ~6wIÍeh\\ .Hl], .||,nlUM.fc
BjBBa uncaaivniir a bSiike Tárnok.
__DonUi maradt — anedBV-fbOe
oiép Zeimoe unitTíogy kunjéfie.
f> kdnjnl). I — a mik rlhullau.l Erukaaliiiia!laUt.i timadl . ¦ "EUxaltx. tdBileHkneli-rolnit.. . ^ • 0 mditan la ririXi\'l mffrbolgyeL
Tihany alatt látszik egyik szeme, ileljr ia ottln ki. tarjmska leve..
— ¦ Naplómból. — ¦
Á, —^\'Haititknnkat elhallg^^nk, foglynnk marad ax ; ha feltárjuk : foglya mi leszünk,
Gnny: komolyság mögé rejtőzött tréfa;
4vúaor_==^fajiiígé.Tej^ o ra o 1 y 8 á_g.
—- A művészet czelja, a lélek íTTojezésé. ¦ ~\' j**-A-yilágf egyetemleg vévé, igen "hajlandó hinni, hogy az erény többé-kevésbé"^ ostoba;\'míg a bűn élezés, szellemdus valami. Nagy tévedési A történetben Bzámtelariró«toba bÜnreéá : stelle mlejjjí. erényre találunk. A tévodésabban áll : hogy az ostoba erényt a szejlemdus bűnnel hasonlítjuk össze-) és igy nem csuda, ha a mnlattalá bűnnek az untató
erény-felett-adunk elsőségét ---- ---------
------A-^nihiir-k-ó-l l«hm m ol kell-Vkórholni ~éi"
méltósággal racgiimemi. .
,—,Aa_erküTcsÖHég.-csak,a-hajókban, valö^ rtóvholdo^ág az^erényaek. könnven zái* tonyává válhat.
Sul; és a tartós
" k válhat. ¦ \'Kévés ¦ i
. . gazán B»áp-embe"r.rtalálhirtunk^
de-mégltevesbaz, ki tudná: mi a -Tirló\'di "tx-ép. ™ \'ttMM-l^gjobb^Bk^sxttlgt^inbafelr
emberkét vnag-liiTíoja, azért nincs egyikben is ^-teljeaség|^.otthonn..::^_: - • • •
----• Művészi-gondoli
ágából.ismerünk. "
kifejozés TAlMiUköii\'
^-«T?11IlflJR*4bl,"í?^ aíÍD41 fc»bo-náaoHiV minél képzelgőbb, annál — hitetlenebb. ¦
-IUtnevétnr^ein7hfa7Ífflíjíkioje^itaea: kl ura kénen:-Miriri.r-.r-, L*-^i1ía-.._.\'i_ - - 1
aíwn nfnJjájs^-stMal^^^^ "ri^"*!™."1"4- «""Ime« dobbanása fájdídmii
— Hol,okot nem tudnrík, ott a(.vélctléJl.t . emlegerjOk. \' - - ^ J- K^V ^~
Sinden anyaffoXértéTceés jelleméhez ilfe há-násmódhan kell reszoBiteni. Karrarai1 márványból készült f ósöfazók ep "ugynenirvolna remekmű; " mint agyagból gyúrt -JJa.pite>r-sz„obor.
— Az embernek nemi jellege jus akarat; az ész caak örök szabályozója aonak^As" ö Cxélja: "öntudat-
éBBzabBdakarattfll-eBZélyesen,cselekediítr- ~-
--—Szerelem caak Onthaapé szivekben fo- -neamzlíatifc------—--~-~r"—\'-
— A hallgatás fáján terem annak gyümölcse — a béke. i " . . ;
—-------—I»ten s_aaretgto nem •aáijit^^k^JBar^eattberefc^
Bzeretotót; sőt erre k^ijéBiivéa^aarfeltátelez^-^-; -
— Majdnem egyedül a"költészet az, mi a lélek _^ felbomlott eröU^ajra egyeiiinii képes : mert föt. ó»""" szivet, elezét és elme élt, ászt és-feépzelmetüszhangzó frigyben foglalkodtat;mik:bennünt aa J:mbertinjra visszaállítjuk. _ :
— Legboldogabbak akkor leizünfe-há-boUtjaki ~ hogy a világ boldogai igen boldogtalan*k:
-— Addig értjaka gazdagság mikén\'tí alkalma- " záBátlegjöhban, míg azzal Ttejri blrun\'k;
_ ~ Ki Baha^_nem akar---«t a;g e d« line tik e dnlf -»k min don .-parancioUlii^ ig^nyeJuriSl-.r^-r.k • 11 1
unno--------- r_.
liiiirMiigrMWK* «
Meglialt-Salabnrehan jul. 17-kén; életé- | nek 51-ik ivében. Aldíl^palra 1 , ^ ,,|
A kaposvári ^gymnasiam felszerelésére, ujabban adakoztak:
~~ A-mbTuB 3djIiilyiiíri~aT7myT Fullv. Józftcfnö G ft. Udvardy GydrgyiiG\'EÍ\'FptV BcTus Jú»a«Fuö-ir fri. "MCB-terfaniy Jíhdb ugyrédö írtKöltet- -János 2 frt Bor^ tok MibilynÖ 10 frt. T6tfa Károly 2 frt, Ujtray- M»~ ihjld 1 frVPákozdy Fcrencznü caErdészky. Juir&nna C frt. Honig; Johanna 10 frt Guria Zsófia & frt Szo-kolay Terézia 10 frt. Baka Nagy Julía D frt- Spítzcr Lcopoldnu I frt. Üerczfeld. Júxaefnu. 1 frt, hinion JÖznefnö 1 frt. Kapocsy Amália 40 kr. PocBváueek Magdolna 1 frt. Dömötör Zsófia 70 kr. llulicsné 2 ft íjrűnbut Júlia 2 db. ezüst 20 kros. (Wpán JózBofuű 10 frt. Márton Lajosnü 5 frt Borsitzkvnü c» Néinrth
Aloysrá b\'TL Méltóságos Ozvrgrof Jize^cnyrLajosnő 100 frt. Méltóságos gróf Széchenyi DéneBtié lüo frt. -üaclovits Julianna 3 frt- Aqguatin Carolinti 5 frt * .Szalay* Antnlno 3 frt. Gundy Antónia ü fxJU Tnllián Jádobhü született Hagy Karolina 100 frt. Souheitl ]lcrta ü frt. Paiaa Iioldtzsárnö 20 frt, Az adaWá^k Üsszt-\'go e mai napig 770 ft 10 kr. 1 b db. aranv: 1 db. 2 fluü- L\' dl». üy krus ezüst pénz. Knposvárutlj jnlius 7-én lt>G4. HncbUiegyrr, pénztni\'uuk.
¦ -._ W _
Ivem tnnlnnztliarnm ol ez alkalommal,Tiogy há-lakÖBzűnetűnkot, szerencsétlen t&V álta.1 kBróftuTT turcHiaCHGi lakosok -iw.erüt, a kÜztfiröég-él&Ht-^á-tfY
"lítdZkülunüHGuís szkteXitö.Ufiztc1t.Zttkinegy^Í^fi,ift.\' pám helytartó Novak Fcrcncz urnák, ki az clsÜ"jc lcntesru,TögWn::iiz-^ <i*-alszol gn-
~bj.r,« jmikat o Begely-_adoiniiny azedesraJiilazelította, mii8odiízor-tek<Büky Gyula füszolgabiró urnák, ki -2 frt,34krt Zala-Egerszeg mezo-városában gyűjtvén^ azt főispáni helytartói titon már cl ib küldötte,
EngeBztelje az Isten mások szivét la nx irgal-inftEBrtgnv ég azon példa-ki)vetésre mellyel kezdte iek. Eüky Gyula főszolgabíró ur. - -
TrfíKOVICH BHIE.
Xag;y-l€nfiÍEsa, 18G4. Juliua huban.
A „keleti marhavész" Zata-mcgyébsn isrnet kitört, ír líajcEftnj Gebón, Alfló-Rajkon, Nagy-Radnn jó nagy mérvben dübüng. De\'nem csoda, mert a iu-p a legüdvösb intézkedéseket íb EzétrDnibolj\'a, lLigalvos-ságát nero hiszi, pedig must ia t\'-lö példák mutatjuk hogy a vész csak fertőzéssel gyúlt uj lángra. Juhua 7-én több db. j^arvasmartm vásároltatott meg akis-koraároDii vásárban, etek. döglöttek mog (Jelsen,. Sagy-RadáD, Üzaborban, Zalaapátiban, mert bnrvui-BEentmiklűshJcözaégben a keleti vész épen lun
constatírozvn.\'lipl c vésznek bizonyára márjuul korábban kcílc létezni, c szarvasmarhák p^dig f eu-- ,u96>\'1U0r?y-*-\'i faluból hajtattak. Gyönyörű kilátás.
A vészürük mindenütt oly rosszul Tannak utasítva, hogy aj^baiTTíüzlukedést irtóztató mervlum nehezitik: „vedd cl a Ezénát, szalmát" rz az iitrt&if;iF; liolutt az állatgyógy-, szabályokban a srr>iJii.nak"z\'al-"" mának clkobozáaa. határozott igpii is feltetelcklira vnn szabva. Ipiz, hogy est legkoveshb ezóval adli itai tudomására nz üruknuk ! ^
A legújabban ajánlott: T,Sulfiiretapv.cl\'.lsis" a keleJL-inarbaTÓBxbeii, hogy .níenirrirn fog hnszunrm,-majd bevárjuk eredményét, mindenx\'Betro kozulm fnfcjnk, Add^^úi -megkell egy az aQuk a kovetke-
LíT^P^j^ evekBe»-JÍecklcnburgb3n a keleti marbaviix\'nagyMérvben dühöngvén egy tekintélyei ?8 biteleB_fcrtitt ugy nyilatkozók: „nincs fu, gyuker, por, folyadék a házakban, a patikákban, melyek a .keléit roarbAvéazl.eliten megnem kísértettek- volna ; komp.y^ea-nereUégcs-,1 egyszerű éa bolond gj-ógy-m«5dok, vbabonaaág a más efféle meg nom kísérlettek VOlBa, P» creűraéiiy mindig ugyanaz volt, az az.: idő, pénz éa "Üetcg elveaztek.11 *)
így nigyunt most |a, azért kell, hogy magunkat még mindig a^állatorToe-rendőri -BzabvanyotbiTS tartauk gzorosan, mert a ragálréakürterjedéBtit usakia
TEBSANGZKY.
*) Áll^ctneinea ÖírononuBsli-cíispiiícli -Hniiti- nini Koitstbai-h xtm G«brancbo-ftir Han»-11. J. C. BoCmnn 18Q0. -_____
IIodoMn, lluraküzbcn 18G4. jul. 7-cn.
¦ - r Miatba hb -egek^ -Osaae eaki}dDBk~vob]a- os íden-_sz.cgóny_ilura,kux vidókét jmnyira büntetni,—merL alig mait 4 Lete, begy Tnrcseyicsc koiFCg Uk<iKoi_ szereneaétlca tUz^Altal minden Tagyonokt«I us lukit.-, soktól megfoBttattak; íme ismit folyó h~fi~Ü-njt. fel neg^kQr-4^Bta^na.p^jugatrál.reitent6.»auttl, -robaja jal galamb tojás Dagyaágu jégdarabok hullottak ugy, ho^ e^éax ba^rakbao a mar mcg&rt gabonát, a aold ku-konexát pedtg^ szétszaggatva földre verte, így n mit a kíméletlen türmeg nem emésztett, azt a jeg megnem kinfeflsy de^tnég *.«entclt örcklyekot som kíméltek.a kegyctlen-cb^oj^^art a tüzn falu-közepén kuoazlopon állt aat. Jr\'lÓ\'rian\'képet puaztitotta elf A^gTerea^kezlpedJg^a^vHbSjnv*-tű kereaztbn ütött ós azt Is-BzéttnopzíoTtaTv Jaost már-a nep kétsogbo van esrB),1 merk.Iia már 1 akhelyik\'k\'tííz mogemesztéta ^Ja,-reTnényiégo vált a szépen mgiato gobonsnejnfieket-" K^rjAprltani {m\'iTy\',T csak valaboíTmAgát .oaizöbuzvA-kenycr&1érén) kitelelhetett volna^ezen reménytől \\%-\\ \'. mggfőg»t»tbakl jajratráa—ég emberi azfret íáafr bkó-í. zát aa arra" menőket éa utazétaí kényletí asajnálatraf és irgalmMságxa; de nom csak a Turesisese közsé-^ . gót verte *1.a jég1,b&nem m egéai. hódosáéi jcgyzBi_ i- b^^»tW^,tiirto»A hr.lyaegek^wmuit:-AUó-Hri^-"c^pi\'rStiqoveca, DvoriBCaő, ^Hodoíin, Csehovecs,, Tflsjfe-SzentfÖjdrg^ift:,AbL-Tatstákovew.ogy ré-, - szetf nem kímélte a ssomsüJdf fárabelí kütavgeket ia tteT%ba^f^Ki»n^DgkAfltfVCDfc> Pomáseneeg, Dc-ZBómorecx, Q^riesán/ nK3"Krlílyeveos^^otbirj^ii-.bntio»^Jir««C8flven sftt.----—T ~ J^\'"" " "V
Mohocft, 1RG4. július hó y-én-Anépek sorsa, a küiouíelc njku nemzetek fel* virágzása vagy hanyatlása Isten keiében van. Mldön utunk ez-elja azembin-k -eWtt leieg -ft ^^vpart-eaat néhány 4tpcanyrro választ cl bennüuket, "egy* gzelvettz íneg.feilykheti hajotikat, b aztinjíUiaunk egy ptlianat alatt littjuturtst tzenved. Mit ifi Jtszáz ein-bar egveliet, bzumit, a fennforgó kürülmf nveket öbz-hzu veheti, ríéha eaaÍT\'férulv¦ 1 fsüöTde^néha mennvi• ee^tnmlup. o a reaiduitumLul varja a júvö: tífkan\'ak fujIudcEyt. Azonban a esiiludaa leggyakoribb aE-cict kfl-Tfibéfi! rli-fíínV li-irom n\'rao w.-4^J4*bvr
czcrel rp_m^BBk;gfefijeTJron UmteiTöt \\e<ave_agrlr__i
JIo]nA__met.*yíig merre .n fergciSk vonnltv^IüÍ!^fC drm, cUirfrdwfimiScn KuraluíALh^uagj u&li jMml^^ 4«íftBba v SStaTiályi-*^TOíe^ -Boiei«í^3öi^^— *z kány , GyliLnjewy ^*r|tfthe!y 7-Tetfa^S»«rd«fce^T — r •BokkOscl, ^orrog^t^S^^^gf^^fSin^^jT-\'--\' ,Bcutcocsef;sJpmcrdek^má«^He1^ltéK~T^<^ ^helyen^-oly^-iuigy dflrfllwiTrbwn iHaitrOMgy-cmterBkct-:^ : éa iillatnkat sertett meg. A gabona elvirágzott, megérett s learatva CBÜröfcbe\'horffttötfc^onban kiván^ üRíaL \\aggunk, hngy tarfunnt k\'Sr.PparkniBan buján
Tiütt s Timgzfi^ffi-ca ga%-nvifa^fjeaff-itwc-itva ?
A „Zala-Somogyi líépnagtar- IPfö-jk évre több ezer példányban, a jövő hó végeni\'ogmí\'fjol\'caní-ktmilnck a t. üzlet vivők; kik Ti írd elesek nt akarnak a naptárba TkTJ.Tnj;~azT^iöheleliibh beküldctii azives-Igdwnek.-Tfl^TAá\'g-yf^^Já^fijiWjTkTO^
dikrorze pedig reményeink telJcsülttíbOl áil^A föl-dész állapota mindig kttelvek kbzt Ingadozik; ha lehetne, kiszámítana- azi ib, hegy a napsugár mikor bontja hu vetes^jij, s nukor ueni: ea ruidon egeszén ellenkezőleg tcljtsíilbe viiraknzasa a-ungynn ib magasra szállt leluk rogtun aláhull a mindennapiság-ta-lajsLra, bülat\\a azt, jiupy ember bis nagyon tuke-lüiliin. lűrcmtcE. Mikor jüidot varmik, nU-Vnr enön ídu aü bc, mikor meg ettr urv az ellcnkezű-türtemk es ilvon hányattatás kuzt Icfyübh a gondviBeles aka^ rutában megnyugodni. 1-avaly ilyenkor-a roppant szárazság, must meg a Fulytonoa esozes gatnljüTnozei munkát, ugv h«gv nemelvek cgyrnaEqtnn 3-or ib 6bz-szegyujtotik arénájukat a nttn b midőn mar a szállításra korul a dplo|T, az esu ezt ismet akadulvozza
¦y aim ctrvik "-•\'p tciuiiiuk—nnnnfe- lnt-ng>i-w?tfít.^\' -térségük mellett a. jnezeiíazdaszattaLis foglalkaznakr"
száradnia kell.
A busaarat;isrol nalun-k nreg-bzo sincs j_arpat azonban mar snk helyen takarítják, a hetjpiaezon ib lehetett mar takilm-. hzegeny szincszcmk is ugyan rósz allapotbnn vannak. A nvan Bzínkor sehogy so kedvez nekik? egv "cg^" bt ni <*\\c ÍT"fl tiFniü v é t Üaro ni^" azor ia elmossa nz cso, inig előadják. ^ _ _
Mikor meg alk?lmas~-az fdo,-akk^r a tözönieg marad ul. üondliatom , hogy szánandó a helyzetűk. A közönség részéről ily részvétlenséget még ntta tapasztaltain, minek oka usnk is abban rejUk^bogy A moatoha iduriszony már majd el tűrhetetlenné VáiikT K.UÜYERAY
Htrek és események.
A Lapitnk előbbi ssámilban említve volt, hogy a déli vasut-tarsasiig nagyszerű sín-ké-szíto gyárat, keleffcezett viszálykodások követ-
.Milyen nagy nyereség volna aa vűro^nfcrn
nézve,rtürinyen ertlieto: mert az említett gyár-_______
ban -600——- 700 egyt-n f^lftlatoskodifer^tr^a--}nBe1yek S^tídal ur^artfeteafff^^ 300,000 irt LzstésseVmelyjieÍL nagyobb xéKQ a városban ndatnök ki? tobb varos, mint: Za-^rább, L&ibach, Klngenlurt itgyúrra \\-alti telket. ingyta ajánlottak a társastígaak. Mjnt nja" dr.tcs4iUunk^r— ti igen fontos Ügyben mind.vá-
.vwunil^\'i----.1— -fy.—-------— bj ,r^z-_ — —::— ,1 —
txjíí" tanácsunk - mind a •kereskedelmi örc-rmumine
melyeknek annál inkább- lehetne eredménye, mintán városunk a\'vasat értése kezdetéh^azóii-: róUétel-alatt, hogy gyár fog ott ópittgtni 6&Jiold földet ajándékozottá és mivel Kanizsa tdbb vasúti iig központjában fekszik. " ¦ _ •
\\A A nagyknnizs-ar-öTBzigós vásár^aj"izT. íln"\' "népei mütt-oct^lO-fcrol IT-ere letetik at.; ,—^T
-"A\'Yároir tanácsunk a hordárok szcrveifliét * foíállitlLal_tervejnr Valóban értengődö életben. ezJn-. lé*k*des igen Jtejy_et éiTSdvgB leend.
__^HaHomáa-szennt, az-uszi idényFQvSzÍ#fi
flzánHékozikhToizaiikjönni szin- es operettéít«ra^^
^róIgondoBkodnij-faogy-KaniZBii koBouségejigóíiyfijiek megfelelhoHKii. \' -i^AAratóitek-tiiM fplTj-örTíndjBBwSí::
^»Ha;TOTKni»W»rttlii]iu\\»t, melyei .Kaiiina ís-
-rSlfaurjnBttok; misrésit podig lojdalomnial érloií^: Jflnk; • halljuk • jajki4Iti«bkiit, molvoket köiólr»l"f diká°klla^«-aa«nD<!aétlen>ég <ijtot-Ui-aa emberek íoblóibíl.IQr^d«h»-f«rgetDsroi,i\'iiagyj6gri) a mo«t,
-Jlafc-beb»IAUkMnok,\' mrat mrfyoníjupokhan eaom-., siédaiokat írte: A-vihiir a> if Wotok |ctSl»iIei«Airta,» -Btfaakj* menj Nkaf tépett ki gyökorcítfll, egy- ter-
-161 agy(>nittjíatolt>-Kj?p; a!l«l okoiDtt\'karnk-aiímor
díséljtinTk^pbsáíjX^ minőségű legyvesztü papiroe; va--lamint növéiiypanir /befűzött gyűmülcsGyegakre, —
hólyag helyett. . . . .............. .
-A- bzeat-rstván naj)jaküzeledikj_ figyelmeztet -
^ g a Duláriítr-vPTqtiiit-a r.íinfrfi-.trttn tiszteletre. - - \' — -
A A munka, idot tekmtve, -a lie ti vásárokon ve ve a ek, kereskedők szamara- mar Sora. után megtörténhetnek, de^Ciak^^vJbm\'paraniiaig.
A lsejiAnv_ bzo a kanizsai fiatalsághoz I Egy tndomanvoB an művelt — s _kö^tiszteletben áUu nr,
>vé e^lapTlVkiáclíKVatatábaH^oey^ft— helybeli WkeB^ifJaínk-—^k-ettok-ienneirek^ix^01310-it>kolat alapUanif annak jveeeteflét^ mtnt-axaltertÜ — díj nelkul elvállalná, A^fehető legmelegebben ajinljnk ez eszme felkarolását, mert általa\'— nug-egyreszrí 1 nemes es hasznos- idBtöltéBtréí élvezetet -Bycrünk, ma&resct egy Tépesselisoiet haladtunk a-müvclUtg-ben, közelebb állván mas nagyvAroKfiknor. Azyg&ir. figyrSl egy "Önállp-ezikkben, lapHTík\'jeTÖ azaataihan fogunk tüzetesebben szolianii ~ i
A Kiadott-virpij rendelet szerint ang. ^ -é\'.ol minden cseledlarli^ Ví rsfledt1! i^.-ir.olási^irAio^ nfl-kul fegad hjkzaba1 ö rrttal büntctTzndö^ "" ~ " \\_____
"A ^"f^\'K^."\'"^^ trarrib^r^^, * TmtgyflrTTTtpT^
legnagyobb és legnépesebb ntczáju: ~K.Qbn5«r""" ff|~p"^-garsag nzorf-TcBzrtül likatili ll |^Ihlrnhrr - tritf meí-
Eppen ezerfkettes- terhet is kelI-vTfielniuki íok resz--röl hallunk panaszt ^ \'Bot-rugJiTöTiást ís~bz illet ük ellen, hogy & Tievezett citera~nrjat oly elhanyagplt al-lo pótban hagyj a, bogy mikor cagy-eső- vin, ^;gy fehg teíhelt szekérreLnem_Jcie^^fippede» , vagya-rtok
rkátyü., a- -gtidijrbe-\'dülhetés vewelye-.nelkül-rv-egiíí........
menni. Mennyiben van igazuk az illető panaxaoaok-T\'" nak — azt megvizsgálni nem mibnziint~: tartozik; annyL azonban igax. hogy ei3 alkalmával a-graleg ^ombernem csak sárban, de bokán felal-erS 3—4 öles -tócsákon kenyiejen kerefcztfi.1\'hatolnL"Ajánljak\'ez
\'-Ügyet ft Vái^tTajíáca figyelniól»i-- l .. .....____
A A pröriBtáfc kOzelébenTpt 40—50 Dl^bura- _ "Bzábant lejeUbísallítáíit^ a Vöpronyijsasiit-vonal epl~~ tésével körül-belOl egy id5ben kezdték meg. A miDt. a mnnkilatok^nü<4tii-fplynak, hajlanáuk vagjrnnk hinnií\' hogy mieHhtriéliáffy arasztnyi oraxagntjat va- • í-Dsunknak.iimél birtokuakba vehetjük, -addig-ax érmtott vnsntvQnal U elkészül. BÚKiny ,.c»»k űrök -igazság, marad flx, iiogy a~hol:kct ember.azorgálmK^ " több lJJUtUrvan^mint a_J»l tn i em lEiz. — 1
:etjfik a viragkeHvelökeazön\'gyimyuru íiekiütrp;
teljes vírágzásbra p^mpáxitaitLL
. " AhRomhUi\'S erros wkirabolUtotV-*ltitá« axo-rint^ 400 frt készpénz — és többfele arany «"«fiit\' neműek leyattai:*; ^ - * "
A A h*b6ii-jegTzS Véletlenül kw*t-lőtte ie-
dabelyen a molnár, fa. a
lábát-törte ¦^í^S*-
imJtcrék által OasteiB-
, ^13-inAk]<flftMLsi jEsftíudy^ünjiBp^Iyís le-vonüiást tariott^SiűD^iégy_^ax>big nejn lew teb»t eefinakoíás:Jt«á*7^--fdsá» ^TÍaen. E napouerkmtek meg nélL--Oniié*ja^:iptí\'dlrt^ -mút-A- iiifaJndy "„ JMKajfe^olat elnfikel * U-en
= 13-án. Erie»ett jaeg-a L*ftdW P*r "-i 14-.*.\'1 fölléptek »- -MakrsrtKiíwh\'ihSlgy* exímü darftbbkn. ¦. astrlelkTseaétsel fog»tettffci^i^-_i.---^=_—^=r=
—i4:éh7deTat4n^l5rakorBéUntoxÁa «,g.faBi«n Badacsony felé.
inéssifnk it FftrwTre ér-
keié,,, ^"^.t^\'^^W
ii kéiaülBPk."SiTiojnS7i»íy.^iMWÍBW-SíSía, -- -
follop Farejleii lete watt. - . ¦-¦ •* - ..
---- ==- Aa eiB ffttl^an^ra\'Te^W\'ljyj^"!^-
Iarala*-«a-^m«n7dff
MtOnkit-- \'
..........af 90
.Hoc? ru Kw* I. ¦ --v
;iw > t»»j.\'-K«.»i»u»p)«.
""Felelős szerkesztő: R0110Z1STVAN.
Gazdasági tudósítások.
Vagy-Kanlna. i"l- A^jalmauzlot m"
"aratta ii niMol\',TB«»Mfc.\'-nii»M — egészen » wultlicli iLllapóttiBn: . Taí-jsam szállitmAuyok non, irkáitok,-™"" nTWBtoil-eWlHtasok. nem- tortán. tek. Az idujinls n s»bn»honUsra nézvo igon k«dve-fStlöfi, mlvcVírníjdnom mindennap nikai eaaS.
^mel^m^^^^^^^ évreLMagyar, Horváth, Tóth éi Erdély országban majdnem minden m°\'y-!?fi;Lgr^^ Ytítm^heMtéak-ém, fetetndomáaa-jnttatnafc. ;
7~ ^ l ttT*» 7jd«l«SÍ *»* uráDVim, a, ISü^iUóvi Martina 3tó 1331 P.-M. Mulatt keh k1toc.dlT.D7.
A^at^-«u kir.^pfa^m^ Í804- kTteTméazteai évre felemeic.idöknek találta.- - ....
"H "fcgtSS W^-ri arak éj határozatok lesznek érvényesek; az érintett k bocsát vívnak azon
Te-^SS^^^ egyébbiránt toULbra ia hatályban maradnak.
¦¦ J,,- Dohánylevelek beváltási arak
Magyar, norvaih. TúUnfaEnielr wiághim aa ISAA-ijj terniesxtményl évre._
Jegyxeí
_*vdg- r°n->
rag-^és lisifé-resziu levelekből.
Ha. a csomók nem
iislmáTtd r.maeg Tttcl kuílcliick oefri untén otulAljbcli ¦fiQnjkT.keríícbb"
detto. Hu alorelfJt¦Fí1-Snü síirftk-
k»J/ixAHtitmsk « iTÜtáirs aktom itirok nulya tnpg-tweiriltrtikr«ha*i
LlerriPfn fölül raulja, arinylagni Lm iutűnás történik,
Nehéz IiBzte-Lrettttü leve-U lekből*
f Hm a cnsmok nem doklaitjal Jianoqi lijlmiral •».
nrggsl köttotnÖS meg, minden oj»-LálybcU ár 60 uj
írtlo
10
Levél ne m ok
II. Szivartnkaru lapok.
SzTvar-takaTÓlapok,Tnindenoem beliok szár nélkül .
_z_Ml; Kerti levelek.
Csetneki
Finom kertilovelők szár nélkül a\' Faddi .-VóghipO-gj-állai, De-< brői, és vitnyédi állomásokból rtúioia-erdélyi-
Közép ffnom kertilevelek szár nélkül a kertek falvai, János-házai , N. Doroghí etc. közép önöm erdélyi . ....
IV. Legfinomabb válogatott
______ _ Debreeaenl. \\__
Legfinomabb*valogatott dohány Debrdcténi ál tamásokról, mely\' finom pipa dohánya alkalmatos,
Jegyiéi
!H* a csomók nem lialmtVrnl t. ui-nrggel kfiUBtaelt meg, miatta n cai. taljbclTar BOnJkr. kevesebb. Tájolta ítasl rL. —endSk^—ajegfiniira__ \\ xnsbb, csomOtott, Kgj tsínii, takille. tétenhlhaiiélkfill íírtoUen^ es tortái-mai Tiligvesárza lau&li&imlek «ti ardélybo a tüuilaü \' lM kttünBbb mi -I TflTalpk \'
BiirMííoTelelmíl a ái&rok mlj beo-tfíike levonaÜt Eten *T ejyinn-inil érvényes utm kilógatott mnikatol icrelekro- (•-natf-y«k mint finom pi-» dob., Tan tnlat iUvkrb»),»tfL]Mi=-..tik.
Ha s esetnék nem dohánnyal-hasem miral rsgy stb.
íTíoIlU.--
ázat.
M9. Kaposvár -Tarosában felálIiUndú leányscgécTtanítói átlomiísra, —¦ .¦.¦¦¦Hflfrorti frtTét 1 naples]^-^^ennél~pi 1 vázat hirdetettik.- —A folyamodni kivá-»ók\'felhivatnak, randsaereaen béyegelt folyamod Tanyáikat, melyben; korák,
!fajwh.t1 HIWIW\'jijiJUl-lL"\'. ÍjUfjf i n) jj ntrVTr |J h*5 \\S:je jt»cn_Mesöváros ^tanácsához, annál\'ii iQgy ntobb érké\'zen\'dtj^érvények Igütiylft"aei
itt bizottmányt ülésben.
adatió birtok.
I j^---j*7«lali n«3\'|-j««rt- Jpp h*\\A ^gflftLJaUn>,l t«An.(tTa WlndeTi piTrlnná^,
Pgylilkó, j»cs^^háifttkelr— gaidaiAgí ^*«kÖzokkelT tduó marhákkal r-^uvü "^nffs^l^i^faadaafli\'^-jfaftake^etnriteiirfly^Bénvagy~lgTél-áltBV=--"a tulajdo-* uossal UsdoD halytam^^-ra^Kis-l^rpádJUL ^ T ,\'___¦ . _. _
/é 1 e n t é sl
;.- -V-; -^:"AliUri fiaatéieHal^eltttí. .ÜobaaU\'\'.mindiglegnígjolíb TáUsE-_t«th^J*l jia^^t^^Utajit.,. . f -
a Uaáati05««ojA a^n ka\'phitíl , ~
-Baktaí a\' Tótéra «U-iVn. ujiC1iaalián~ T~=--
~ ^ - _ *CrflDli»il FflUpnél.
f
ii^jtogwahteníTn g^ata/^awaH^aílirgnts yón-
jofl&ilott.ireUaii^ao habán \'\'r^áaMagia aa:ílaáilftlata« rigonem BaStTKr. 461 beim ~~
W,aj<lit»,JitW)Qadi! ^ ÍB nyomdatulajdonos Nagy-Kaniuás,
Földbirtok b^pnbért^MásPlifrMso ¦
• " • Aa alulírottfábcrnökiig 180K-ik éyl január I-ttl keadra a< alsó Lónd-vai uradalomhoz -tartozó, -következendő két birtokot haszonbérbe adjar -í*ar. A hotnezai határban fokvS.Qvqilai birtokot a mely cataBtralia telek-konyjrilee ^11 689 Q ül bol.6»égbol; 222 hnli947 ? 5loa I. oaztilyu aaintófoIdbSl; aoThőld 13fife|~|ille. rálbarr H-hnld. 560 l~l alea loeelBb3l.rÖiiiefen"340 hold 359\'n
!6T6?ryirtioíaio*{ozSSfazoS»»^F5fn^^
a^ir^A kebehi birtokot; Wely^«ln««7«h«lrallatelekk»nyTiMeg\'éll l-lrtld—
:5fg^H»la8«égb6Ilj^M-boTd 906Q^l-«zántóf8láíliol-i^l06-holdí60Qöl rét. -bűi; 13 hold 1217 ? öl.lflgolsböl. Oaaaoicn 401 hold 1271 négyaieg a hoa-adhatö oirca 300 holdnyi ordS logeloi joggal éa egy lakhaazal. A kSickbbL bV — ¦zonbérTeltételek Alaó-LendTán a fübérnükzégi irodában megtekinthetők. Krlt Alsú-Lendra, jun. 26-an 1664. Ai AUd-Lendva ea NeinDthy_oradafiiiafc ------~ - fűbérnAkaifge^
. Alnlirott ÍSbórnokaég részéről tiencel ESiKrrí tétetik/ miatárlat f. éri J«L.MMI.t«riM,.Zalaia«pébjai»tacll_l>nt^ t<tatn™.M^\\ ¦•*,=¦-
¦wyUfilréM malmában kdlSnféle fűrészelt fa-anyagoT elidöfi késifllnek, ™y kolünben racgrendeléaek ia teljesítetnek. Aa ajanlatok azjüadleadTai é> a.iiem. pthy fflbérnofaégi-irpdaiban sziTcaeirclfogaatirlBalc. Kell, Alri-Eeiiavánl8e#ik— eTi-jun. hó 20-ao. .\' : . . _
¦. -. ¦*» Alaó-Ltndva és Nnupthy nratdaímak nbénttUége.
B i i oh jőaha lá L^aalhataitlsirz irtószer - -
patkányok^. egerek^oIOskáki^eP , svábbogarak kiirtására,. "
; mfi\'jTiwrJ.alullrt bátorkodik a.f.ótt^s^naég3Í5\'\'^L ^méboajinlanl:: Alnllrtaa általa Wtalili írttíiéria«lLE
ralkere felfii ké\'poa^ iijjr w.f.g^\'^j^k/T^^^tTahit.até^ sag^WltaUdadojt.K»nyltv«yl^^Sa^igí«d^Z , nnnetfogra axdműi^megzccieJ^iekoTremei. EíárrTíer 10 éyíg i«-elolr^mi$gÍB*«tkércMn hafizhálható. í~
Xsphatí 3itgy-BinliwtVn.«gyedui caákPésselhofer Jtotttnii
*r".fltT ba^gaMlBB^MiKk, rárly Die«8 GoUmann néVDecgíttdTaireiSF\': -v«, magyar ea nemri ha.niélarl ntaalUsáal ftjait i frt 10\' kr. e.é.
HIES8 OtTTTÍtfAirNr vegyes, é. „.b.d.dom.tal.JdoW.;.