Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu fájlokhoz használható szoftverek - A "Következő" gombra kattintva (ha van) a PDF fájlhoz juthat.

 
1.79 MB
2009-01-26 15:02:07
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
924
5422
Zala-Somogyi Közlöny 1864 025-027. szám szeptember

Zala-Somogyi Közlöny
Ismeretterjesztő lap
szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből
III. évfolyam


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

vNagy-Kanixi
széptr0daIftPirIereskeilelessi, ipar, gafdászat, tBit»«ái>y tsjtíSOTHMfil
Megjclen-g tap4egalább egy iieu jnlmHtA-Möt-kcati mioden hé-Wj^O^-é^gO-én-" frtj Félérre 3 frt. Negyed érre 1 frt 70 kr — Minden eíi
|Uttér egy Petit torért 10 kr. — Hirdetések négy Insabot Petit Borért-l-ör 7 k*,, 2 or"ÍJ kr. és minden további batktatáBért 5 kr, b belyegdnért S„ A beiktatási díj ¦ b lap késelését illató minden tárgy a kiadó hirataihúB^fag^K^ntMár^* Up-EyvlUmi tArtnímAt Sllnul kfislnTnényiJfe "gy mJáA^JI^X^
berraontTű a Bserkesziősiígíiej: ktÜdendök\'íaptwTirrtt. " -L
uEzutó a tulajdonos "kölcsön könyvtárát ns eddigi fenptálló feltételek mellett fái á^TJ-mraiáJkatj* -T" a Petit Borért-l-ör 7 faf-t, 2 or 6 kr. és minden további b*ik Utasért 5 kr, b belyegdnért 80 kr. fketeodo.
Kaposvár.
E hó 20-án, délután—nagy választmányi ülés I tartatott a gymnaaium flgyéboD, Somasich Pál eluök-lcte_ahslt. _
Jslín roltak: PaJss Bo^rBgr^Kémesz György, Terely Elek, Somaaich LSrincz, Ssokolay Dániel, Bernéth József, Kelemen Lajos, Igmándy Benedek, Jakab latrán, Kozma Sándor, Nagy Lajos, Palás Andor, utb, att-.
Mindjárt az ülés kezdetén felotrastátottto. Merev Károly & topán ar értesítése, melyben tudatja a választmánnyal, hogy érdem teljes hazánkfia, Somaaich Pálnak folyamodására legfelsőbb helyről oson kegyei vála.as érkezett: mikép q gymnaeiurn tanárai fizetésének rendszerééített harmadosztályú díjazása elérhetésére, Somogy megye régibb letéti pénztárából */, kamatiltei3ség==635. frt 85 kr. o. érték, f. évi oov. hó 1-tfft fogra folyóra tétetett
-ijegfoírebb köaionetönket érdemlik BEObkegyea lelkű fáradozók,kik legfelsőbb helyen ezen vívmányt tevék ások jutalmazására, kik az ifja nemzedék képzésében élik le napjaikat. rtisBEÜk, hogy a kegyes adományban részesülők bb által rdrják lo leginkább haláa köszönetüket, ha éjtnappaltá testnek azok ok* (Utasában, vezérlésében, kikre ugy asámlt a kasa és jövB. • .. •
~"|greBfoétjak jgLy- ha]«™gftBfc asoa Brrendatea értés í-Wsét\'itfVjBjfmP* taegyoi üfoy^riárt. ennek pénzalapjával ejpjfpTÍtodjia as iskola Válaaatmány rendolke-séflfl alája könyvtár tőkéjének knraaQátoda .ordíthatván, hóra ast a yálrBatmány jónak látja, s a könyvtárra néare ason kikötéssel,hogy \'ennek jelenlegi tartalma 6 iámba véteeoék a a gymnBsiatn könyvtárától elkülönítve kezeltessék.
Mindenesetre nagy szellemi nyereség ások szá-márs, kik ídejökből töbh órát bnváriatokra fordítanak, a midSn legjobban be ük Bég lén ék,, nem kaphatják meg ason könyveket, melyeket keresnek.
GyuJay Kálmán, tjinár lefcöatöorén, miután bz iskolai év kezdetéig az idű már rövid a concurauara
— határozat lün : kéressék fel a begyes-rendű -ater.-- Jerélbeiu Terelj Elek választmányi tag a a gymnasi-_-_. c i . .__,Tr-_„. nm ügyvédével el, vagy el nem j&TOtslét, hogy aa elsű
elég gazdagnak tartván jjyd vünket bármely korlsoa Ütő, remek felirat kitöltőére.
5 e végbíil nevestekj is ki egy bizottmányt, mely n fentebbi latin Borokat nyelvünkre lefurtfitsa. , ,
Véleményünk wer&t: bármHy gazáag legyén* ^ tór* bóditkaintt.
Ea ör.ncpéíyrer minden¦» gymoaticMvBadakczó oly kéréssel htratik meg, hogy fiepLké 15-ig rndaftsa-
eaetb^n Ü13 elssáítáBo tói lehessen gmidoakodnu Biorunk adakwátábéL b hebö ft^araléere nhlig
set, mint Somogy megye MrtukoBárhogy kebléből as Üresen álló tanszéket He tölteni Bcíveskedjók idfiLgte-nesen, a addig, míg csőd utján boellethetik.
Hogy n gymnjisiuui liomlokát, mind ennek mél-____________ m ww ....«„¦„
tóságálros aiö, mind mulyát csj^onét méltólag kép^K^gTtll:"-lli^DVmi^^é^M^^i^r*^
rí*eIÖ felirat disiitsc — az. dpiteaben magának Ual- egfist 2 frtoflvJ.^b,*gT frtoe"ésl3 dbe-jasí-haoiws. hstarlnn érdemeket szerzett bouistich Pál köretkexft — . . . ....
feliratot javasoltat—¦- t-v .. .
„Pnrcntum CorÜandaU SlCCCCXIL Filiorum pietate^arapUata MDCGCLXIV." Többen azonban eBroe vultnka latin feliratnak,
».«gy i
Hol a jáJigyiiekrejiByi lelkes «ngyaL} ^yira, ott
bizonyos az üdYd»««g<----¦=—¦¦- . \' -
-Kcm is kell mendsnonk, hogy es ünnep un puszién bomogye letSj hanem satndasel^liik bsítB^ kön hordjak a nereleat, b tudomány és klkim&relő-dóst! Merte nupoB a tudontájty. ázámjára—uj-^ajték nyílnak meg. _j_
Tehát küsöa ünnep, melynek, lebogójdt örömmel ddröi-Sllietik mipdcpait, hoTcaak a apallení fegy rar.i•
o, vngy ama nemzet nyelve, softa bcui kicsinyítő rá nézvp, e raínóag koríios^Uö .ixon classlcas- nye"lT"b51 Bzcrkesztcni egyes fítlirmait ópületrumckein, emlékoszlopain, mely nyelve^\'W egész tudós világ érti3 mely ezre dér ekbén hűrpjft nng^-ságát a még ezre-" dekbe riiri át.... s külíjiiösen helyén ran itt, midén_ — hisszdk— e gyranaalayibíin a ciasBicus latin nyelv" égési asorgal9Qira_ol -fog i^píttatni. _____
Az építészeti bizottaony íneghailgalás^ Utás, & grmnaaiata fiitBepá^eB^mSgny{táB$EB\'\'"fer4rfL*«rtfiibflfl hé &-ke tűzetett ki. " - - -
Öonissich Pál .ellene volt az ünnepélynek, nem tartván időszerűitek bármily azin alatt és téren is Ünnepélye-mi, vigadni akkur, midőn annyi a fájó sebl
A többség áronban nz ünnepélyes megnyitás mellett maradt, k[ is nerezrén a rendező bizottmányokat :
Az elszállásolásra.
Templom feldíszítésre.
Gyronasium Teldíssíiíaére. ~
Ab étkezés körüli, ugy az általános rend fenntartás ára,
Ez volt Derzaenyi ünnep K|kUn, sokáig megmarad az élők emlékezetében, a xnüvelt&ég&nky
irodalom és rendoseretetünk f nagyjaink emléke iránti kegyeletünkről- t«s toniiBágol & messze JL>-YBnek. *
Itt lesz második ünnep, hogy emlékünk annál toTAbb 4Jjcn a — jöTÖnek.....
BOBOZL
A gynmasiitiTi olfról atalsi-bfiii.
- FolépítSk a gyranasíttmotr Keret B*pek éa eiat-tünk fügárloni a tudomány oknak leikesedés&tl emeli hajlék, ¦ ¦ •.............—..........—.......--------
A tadományokj^jBelyéknek tu^jainkbaajiew szili ngynnalálAtiftetókataláö melyek-bőrül — tekintve azoknak bs egymást éré tan,ráad-szerbéi fclvítelök felett folyó Titákat, korunk már már mostohájukká rJJai kéaafll.--.-
E tudományok a humaniórák.
Körül belől 20—22 éve/hogy a nereléfli repdaze-
_\'_______SsülöíöIdemeE
Ki&lök a Balaton parsára -u Itt fllhetekj7%re valahára / Bégen vágyott4elkeEi« oeŐp tájhoz, Hint b gyermek jó édes anyjáhoa. Oyonnek lettem njra nem csudálom —
ojbe isillt a lagaaobblk álom, 8 enemba jut ringató danája: -TTifS»r|f»> tfrirara, sárga caiké, sárga."
Megérkeztem búmmal, örömömmel. Mii a végjaet homlokomra Irtfel — SiesnpilUmon ra^o^ axent könyfijok, . SSatrárványt saiff a remény belelök; ü piroa, fehér leoa hiienr/userelmom. Rajta függők, — amit elreszfettem, JÜeghoBod ta ábrándom rBága. „SárgB lovam, sárga csíkój aárga."
Ábrándrilág, t&ndér örökségem, - Elköltéjm idÖ régearégan. S^dteueréltem a taraas virágért,
Herradtrlrég; elBtállt-csalogányok — D4a emlékiek, mituétem hagyatok, z^lefÖr ^rsnhBJ^pannBzábfl. — " "a^^HTM|~wga mkórsárgB^
Bfirid élei, boossn ooalódáeok, : Canlfa fiiéin, keoerfl foháűöokJ .
Amikor még hólesőm rengetétek^ ; 8 Ifju lettem, it II esenrcdéaek...
Hejh!- azóta sok esztendő tűnt .cl,
Drága kincsek elhagyott tanyajn. „bárga lor-ftm, sárga-^sikój sárga." -
.....Mikor még az cltŐ-rágy-herének
Itt könyfljm bncsut Bzentelének, És a játszi szellő sattogása Dalt adotf, nz első tivozásrR, — DaU maboly kdt a Tidám gj-gnyBrben, Ilit feledni mégis elfeledtem, JJelefojtam 8iró furulyámba: „Sárga lovain, sárga csikó, 6árgttta
Ejh mikor még..! do sut paDaatkodnám, Itt ragyok mar szülőföldem táján.
Édesebb ittnéha"BÍrdiigálnom^--- - -
- Mint az egykor tünde fényes aluui. Felvirulunk keblem értemenytí S-rirág^ fűszál, mínjen azt-Jgéci: Nem li izek én mindig ulyftliTlrVs, -.. „tíárga loVnm, sárga, csikó, Brtrgs.jr.^
HÁJGATÓ &lÍnK)R.
Könyv gyűjtemények.
Külföldön,\'különösen Németországon, n*gy dj-ratban -ván ft réssínt eredetig részint \'fordirott darát . .
^0k_frg^gy^teménybe--foglaUaa| a -0 gyajteméiiyek- -gy*lemba-aji
azért ozélazerflek, mírel jvéjuserű, öleaó kiadásban..--J"": u"
nlátnak nnpvilágoi, A fordíGiok sike?ahtftk.^ÍJ^4a^ -Zangféle„Roman-Zeitang^mely eofaéfcsli " *
l "ditáia hözottj- Haitiében ~^BstleViso1ieTt3»<- „„------^
Kober B A ltom"-a, „Öallerie rBterlaadlaohejr^rig^ nnUBomane herausgegeben, von J. Bönrűqp*fi*r^~ - IronprféknAl Pznl de Koük népsserfl kia"^
déaai. - .....:. ~ ....i\'\'^ ¦\'X
¦ Nálunk U fllaknltnMIy hönyrtnr/ik, de résaint
irpirtoláA hii&jat rtiiist ma.r el8re nem Utott k&-rfllmíDTck. urint- ft kiadok- moódlik ~ tevék i^e*
Ccnbeiujaígkndi a „KalnUingtnTctaniok\'\'-ot; — d ugy vígsfidütt, kog^. mi tuUjdonképen bciu i« wOjuk_bőli« miért ? . . .
„Hirllebía oItmo Ián" jét Jiilr(atédlí?Jupo-i.k kivált * Pul di Kock él Perel-ilial_4anlx>k ; elleuben Uűklbock LoJu-éT sem b]j TJlfy réaxmtt nck firrnudnek.
.KoUüldi-ngé>«Ul^-küdja & KitLaiadi-t4n.. ^ sag. KHurfitt farditAtokAl-bosott. r
A Bépwerü jViiiniapi-küiiTTtir11 kir, hoty megszűnt.
---A ui.gj\'.r aemxet eU.tikttML" Heck.p..Hi\'il .--i
kjiiti, 1 Toldytói uKinijn, kittoC rílUlü, •
X HeckenMtféle "JtifjmmAtT > UajrtUnk* nem nagyon pjrtolt, dioárft, kogy fcjupéoek X lehető _ legmegfelelöbbT\'Cuk: ott mW eJKMr™, kogjr W> > dúnbot olynétksulhta nini nluri Mf Urbu j»lenn«k"mep." Jobb. kanfij k»-» pkUikjű, történeti ¦ boeélr itb. ktUffn-kSlín fBulbw; jolennak meg. „•
A Sieot-Wriné. —üaitó tinnUtfélo kiadmányok -hTfE^"tfi^*«-"**r"«.k í da népasarttk . ¦ «^rt,pirtolUkli:.^^,r_.-.-^.-.
Hartlsben kladijában m»t\' jelasík mef: ,1U-gy«r eredeti tsgénTttf.^ Aa elaö WlJkWtet V",«J«: _ rabM. .Tokitttalea arak\', eainifl regénjro Itai, » fohr-tátódlk -Vaa Qanbea, Jíkü f Joarká^ noTílHi«fl.-Fi-gTolamhn ajénlj1*^ "•^*Hfl!**r*l^lin*>* B>e|r1tliftlnB—_
mondani, hogTT>em njgr ak»;k«iiBÍfinoía"; nta a.
k6íé foljtootfí, i-mm^Stloltatlk.- _ -, --Prfs-Tél««iiíT«m Harint-aaJttw *1^^_= m, konvrokkas Jutni; nem ogr«»"o1aoS«a »gy«Sí^^
¦4 íoc
j» ¦—
~ \'felftv falttt, VzaeltMarálimUinklam - a"r*áll»nok
- ^fodannk^téwtt^tf?lw nrtnt^tOiMDifl^r^dgxg^
- ^elméletei » lcr^o kflrttl.— d* blata* m ágil lappoddá é*,irányho» z*m j«t*«snÍ5. — —- .. _
Előttünk fekszenek a tervek, melyeket egóss-bea c«ak:JB-félfiAabálykéBt-ölfogadni látunk-
" _--LI9tt4ük" * TtiU abtolut idScsak-tairpandBsero, aég pedignredmífiyeivel egyetemben. tUi taansagnul • ", moadnndéfók mellett- . "* "-¦
TII3ilgnkraa^t~MggaIfiiBOtt-TTindazer, melynek
legnagyobb részben 413 gyermekei rágjunk még. A maiakról Ítélni annyi ígnito, mint jövendőién, \\ ?A.»!.mnltoTRiUi meHéU kabar Ut-oH vé
den\'i. látaj»ik egy-egy_aikerf egészbennem mulatja jwíi ertdinen/t még_Bem — de íhtentiójánál fogva nem is Mtttithatta—melyet a megelőző számos jel&-seinkben még élő példányai fentartótL
És-tytaprenósaer hibáit, elégtelenségét még is valamennyien bciamerjttfcKrBasflk, bogy uj épületre van-aaakség. de ürdy uiaprsfektessük még mai elég-gé,-yitatott kérdés. *
- \'-Kern aay meri maga a -kormányL dacxára ás elitté fékvő terveknek igy vagy amúgy ínléskedni nem határosa el magét.
Xehet/hogy é réasban n törvényhozás ievHlla* éa^itaU várja,^- mit hiszünk n—~«-]ebet, hogy i; ^fí*rr magTifirH* mflyrMw -fr "p«fn«ftiíA actaihas
nyalni időt nem engednek.
. Bár a nevelés Sgybbonyára as állam magasabb mii vételeinek egyike, még is-taival a- publico-poli ücus -tekét nálunk nem csak bel, hanem a köriia kormány-riTatsn álló, államokkali vtasonylagns berendezés ÍB?go kérdése kerüli megoldás, állatuférliaink előtt legmkább előtérben álló, nem szolgálhat novelésü-gyflnk f""n,T»i^*" "t™1t ">" TüT\'»\'1*\'1"^ a étin Itt-ott ielmerQlhető Biány kéraégbeeséfl alapjául.
-Tulinrelanye Ibbb ep-ns figynefe, lévén Íd3nk Megbánynt amaz elyek^tynrglyakett^nj tanrendsao-7 TtlDklráTry^
Eddigelé két irány áll, ellentétesen szemközt. Ab egyik az ügynevezett theoreticnsok táborából le> vitátokat^a másik a practica» elmét követeld reií iineretók mellett\'kirdoskodik.
Mindkét tábor nézete pedig Össsofoly ama kös-véleménybcn melynek hatalmasan és joggal kiáltó cxégc -népnevelés.\'\' ^ .Jobbnál jobban megvitatták est már orazággyfl- , Tés~eliík»\'t, \'He a megoldatlan kérdés parlag mezőt ba-gyutt itrük&l a« 1848-ban -hirtelen a polgárosodásba
lépett népben. _____
.Szebbnél ssebb ajánlatok napirenden voltak, söt a boldogult Becerédjben lelkes zászlóvivőre is találtak.
—. Az~ ügy "mindamellett -n siatusquoban maradt; nép^Bknrráfr^ke^skivétellcrhol 1848 előtt állott, "ha csak a naponta tromoritglag észlelhető depravati-oját polgárosodás nyomainak ismerni nem akarjuk.
Ennek okait keresni mess se vinne jelen czó-_ Iánktól, azért visszatérünk jól megkaiöDböstetve~ hogy fölsőbb tanodák — milyen egy gymnaainm Is nem szorosan a nép — hanem csekélyebb töredékének & magasabb tudományokbai előkészítő neveléséül szolgál.
--_-l*em szán do kan k essél például a megyénkben
¦-OTnírt/JMayi Urtlajeo öbb kaassM pontokból n gárzapék a tndomápy világa -~ hanem .megvizsgálni aicarj\'dlí-il fnuL-UivuiUkellUk lauok-föttsbnos-igaxál, kalönQa tekintettel lavan a magyar nemzet magán és Jráldlilfa iimrmidinr tiUmlniná-
iTejlSInf índoll nemaeteTeíre. (Fdjt küTotkexik).
HEVIYI.
n. Nyilt levél,
m?» ?- i-m Rmfrnrfinn _ ¦^Jl Matt Mr*a»<»j jBjyem.
¦^WlegJWr
—-mini <mnH> krlUJa:
kiyanja, kngy i marna. _ /TtWBito«aTSt-k-cttrfó-aaeré^tnaaa matad egyébb nátra, "--laaaijaSajegre vcuni
^ f*e>.\'7-btopjp. réa^TÖaDstegteítnek oly !>»*T<w™ totményo, ttsiy: kalit kaÍTozaiények közt miaptgé^tége, iUattMi ngyanaaan ragály tarmé-axetí Betegaégnt képes, elíboini, nript a TeUményas mag, zajily-foH al4 lurOlras magiligi iasmlé icr-"r-mí.aaul\'\' goijarOiel Uf^maa^ luxrjlinden-ily gerj\'--^JrfA*.«Cf«1 ynak,.-«a-"o^éaménrpadig r.EJ-
tyaa betepjségnek n«Y*.»atrk. .-.-LAíWílyJJU fflLy saélU^zanBségfl:aa allé
^¦nna, to»«telDiitO.\' Ennak-rknaatltastéDeu a fertöaé.-- ,^!^PlM\'B-«q»4fcaaaa «a<Vs^krtik,iia ax: meg-
?i^jn TétqaéWfiVmalyek xííatty Wikfafat\'
- ??r ***t?..*!. W*A*í# • T«l»«ltség, a "" - M-iiH?\'íi\'^4;koys«sí,,. n Upfena^
IfZl^.vJkJ^il^By ,"_i^lr?^l*fíJif»aÍ
dVtaalflat, mint a bfiz>mély
|minl«tfni vagy télen á kileheléat, ngy yeDz!;k8Ml éílrtinvft testet, tehát nőm ssOknégetr ennek-fel-
vételében « kftsretlen érlntkeséa, elegendS egyUxo-nypV\'távolbani együttlét, is^^íly természettel bír-nak JLláual járó, kütegea betegségek, minÖ a hagy-máa, a-.biral&, a pe..a-tia és igy tovább.
- Minden ragály jó T rosz vagy goflosz tor-mésselű.
JLi> természetű az, mely oly elöidezmcnyt boa; mely a természetre hagyatva önmagáiéi isjá kit menetelt rcaa, va^y igen is csekély ügyességet igényel.
TTöTö-t"ű~rtiré B K\'cTD nt k^mondjnk-ailvmeiy-nek előidésménye ha a természetre hagy-Htik, rroaz kimenetellel végzödikj meg is okszerűséggel kormi-nyosható. w
_•¦ a A pono-Bi tcrméazetQ nem-kormányosható, jó kUnonettrlét egyedül n véletlen ük_ozza, a gyúgyászíttitt mit sem "tehet, mert a Imiéi pesTises faibunilások előidézése nyomán kQírelkczik be.
Az álló ragfllylyatí "fertőzéshez közvetlen érintkezés Szükséges-, a arálió ragály czen-kivül — kileheled éa kipárulgásáltnl is képes oda hatni, hogy magához hasonló betugség\'it idészon. elS—EülvátÉbi legbizonyosabban -be le helű\'B el történik, fölvétetvén ¦bizonyon visszoímtást idór plö^mcly vagy fl test külsején észlelhető daganatok, kütegek minőségében, vagy a^teat henaejéf-ön marad s itt idézi elő. a fenés rombolásokat.
A ragály .természeténél fogva különbféle .testrészek által továbboziathalík: u. m. n beteg állatoknak kiváladékai és hull ircszlotei áltat, minők: a köny, a takony, anyái, az izzadmány, a széklet, a visellé\'t, abör, hus, vér, fl mindazon testek, mcfyek n beteg állattal érintkezés-Bet vagy együttlétben voltak, minta széna, szalma, toll, azőr, gyapjú, pa_miLt^s minden-élő állat. Ás állati fciUrcszek oly vonzerővel vannak n ragályhoz, mint mágnes a vashoz.
A ragályfölvélfle után a betegségnek előidézésére, hogy mennyi idő és iuenngÍBégü ragály szükségeltetik, meghatározni nem lehet, függ^ez a fertőző anyag természetétől, a Fölvételi körülményektöl, és az állatnak ugyan e nyavalérni hajlandÓBágától. Annál nagyobb pedig a hatása, minél zártabb götkörben fejlődik ki.
A fagyasztó-hideg ép oly ellensége, mint at égetöa meleg; a nedves gőz és a aürü füst szint oly rontó erővel hat reá, mint a a a 1 átro m b av , és a hal-vag\'g-fi-zzo.
Fertőző erejét hónapokig is megtartja, mint a vetemény mag, mely leválván termöszáráról nem vesztből egy könnyen csíráztatú erejét. Az elidült •ragályhoz, ha egy kis goz járul, kibontakozik burkából éa tovább folytatja fertőzését. Innét van az, hogy a ragályos istállók ha ki nem tisztíttatnak illően, hó-napok, sőt évek múlva is képesek beteglteni, mert a ragály ialra, iára, vagy másra- űIyoo," csak ked"veiT-_ menyre vára amint egy kis állati meleggőzhöz jut, azonnal kibontakosik - burokjSböl és továbbozható fertőző természetet fejt ki.
Tisztelettel TERSÁNCZKY-
Mit kel! tenni szeptember bóban?
---E-hónapbajv fuiytatni kgllr^,fat.yaiástT-4ia-jC
maltban nem végeztetett bc.
E hó vegefelo a jövó termésre meghagyandó termóveBEÖtíekcll kurtitani. _
A rosz és terméketlen szőlőfajokat-megkell jelelni, hogy, helyükre jobbnkatlehessen rakni. Sokan mésszel fecskendik, roog\'a leveleket, mások jelt köbnek a msazBre, legjobba tBke mellé egy kapavágást tenni. 1 -, A szaporításra méltó fajnl-afr i. m^ftjl jPlp|ni
A karó-Téget moglohui festeni bármiféle olajjal, kevert festókk«l fehérre, voresre, feketóro, zöldre flár-gára atb. Felfegyt-zvén ezeknek jelimtőjÓeéJ1_kÖjnj_y^ leend a dőntée-és-ves&zőszedée- - --
Ha száraz z folJTelülelesen meg kell kupólni, ¦ha pedig nedves, ugyagTzt ugy kell lósarolni, mert az eréshea legiü^melegség szükséges "
A saölő most már írni kezd, azért a kárt okozható véde"ék P*ceetőkkel^stordurrogatá-sokkal lavaldüzéasel atb. A darTUsok ellen mézes vízzel felig ícLÍ Üvegeket kell a knrÓk végére kötözni. - -- ----p
i^". ¦AgWbeeT* rcndarsOgnck is c hónaptól kezd leginkább meggydlni a dolga. TERSÁNCZKY
Hfrefc és egeményék.
- ^A ffS^özent-ístván ünnepe ómelesSro a belybeU dalárda n fényas-iaTeni tisateleten. mnlv {a-rawkdőrgéMk közi niei>t végbe, részt vnW — lW
^^miBynujw-nissj HAtfyáTál racskdörgeáe
Mkwtj Jépni s éneke B^fesb^áJfjatad^ilHT- ícs-t a...miiHt ^to^4,mfig,V,Mi eUamerósre UUl-í,
nurtnl^ják?ke/Caztény tagoW^g,^ ^ P^yesséffeszkSzféaére közremüködésö^t-nemtagarT.
A Egy harótuuk.aaon örvondete^Jhirrel lepett meg, bog/ KiB-Kanizsán-tQbb lakósotmivét termesztőnek — s lett íb hoeEánfe-mulHtványkáp néhány ká-vébabjboküldve. ElöTe is figyelmeztük a „Gazdasági "Egyktakflt, a_ténji volna.bi.rálókol kiküldeni — éa — ha cb Ügy IvikaroItatnék, megyénkben egv uj ke-reaetforrŰB nyittati^Mert ha meggondoljuk, hogy a kávé fontját a kereskedésekben 80 —90 krral fizetjük; ugy a haüfti termény fontját bizton megkaphatnánk 30—40 krért — s emellett a péns hazánkban maradna. Egéaasógi tekintetből pedig többet ér az uj kávé, mint az a; „tudja Isten — miféle aurrogaL"
A -H°íjaL ^6/ fonihan 32 latot kapjunk: hogy a piaezon éretlen gyÜniüTesBt no_vasárolhááflanakgycr-mokeink; hogy a méözárszékókböl ernyedt husi no hordjanakaíztalunkra cselédjeink ; hr>gy a piucz téren az aru czikkék jéI"legyenek"elhelyezve; hogy as ntczai árkokban a vándor czigányok éa utasok loyai no legelícssenelí"; "hogy n kerti, ndvarokbani szemét aa atezar utakra no szórasBÓb; hogy az idegenek a varosban menhelyet ne kapjanak} hogy a lovaglók a járdáról le ne szorítsák n járó-kelőket, a helyhatóság kOnJhex tartozik nem-de? (Beküldetett)
A Piaczunkon, azopt. 1-én (szinte félve jelentjük), már árulnak ^- éretlen szőlőt; más években ily időben: már mastot is ittunk ; milyen lesz még majd az njhors zamatja 1 Egy nén
hogy Pesten, több csaplároaok a bér ítezéjét k é t uj krért mérik ; -egy utazó pcdig^astállitja, hogy ; Pesten egy rsemlye vagy kifli & g y uj kr; nálunk még mindig k é t kr, pedig milyen parányi?
A "Wolf József, pilini vendéglős szolgálója megszökvén — magával vitte gi^dája^ireebÓTBJál, gyűrűjét a tubbcfűlét; hát cselédkönyvét ? volt-e, vogy nem ? Szinte o nnpokbaiPvéttek el egy eurdi embertől négy lopott disznót; —sajnoaan. kell hallanunk, hogy minduntalan történnek aertéslonáBok, jó lenne hatóságilag parancsot kiadnif hogy helységiiráa nélkül—ne szabadjon sertéseket sem eladni — sem .megvenni; ilyformáivgát vettetnék a sok helyen már régóta Üzöir-ebbeli bűnös viBBzaéléseknek. Blult lapunkban emiitett lopásnak — melynél egy BEegényobb aorau nij esküvője előestéjón kiraboltatott — nyomára nkadtnk, — ugyszinto a tolvajokat is — kik már évok éta Űzték gonosz mesterségüket, s kiknél számos orzott tárgyakra akadtak, megcsípték. — Parisban nehezen vitték volna, ily sok ideig mester-Bégüket a jómadárnk , s nem is lett volna szükség, hogy a károsult maga fogja el n tolvajt.
A-Péo&röl, ismeretlen-kezektől kaptuk a városházától nyomtatásban kiadott nyilt bevételi és kiadási kimutatást; fogadjam küldő, köszönetünket át fogjuk annak idejében szolgáltatni városunk elöljáróinak —.vazon óhajtással, váljon megnyerjük-e mi is, hogy városunk nyilvános kimutatást adand. Ter-sánczky urogyik, .nyjlt levelében azt mondja, hogy tiz ér óta nem leltek a számadások kellően átnézve. Többet szólhatnánk, do majd más alkalommal; most csak azt mondják nekünk; -Nesze semmi, fogd meg j61.«
A Ha békességes polgártársaink Sördt drnés-zük, ngy találunk a közi egy névtelent, ki nyilt kereskedéssel ifl-birj miután a terméaaettÖl ritka het-vonkedö tehetséggel vau felruházva — roppant hősiességgel osztogatja s legotrombább megbontásokat — legszelídebb polgártársai irányában is ; ilyenkor
r^^gsya°E^fiait^8i^^á3J
ablakai, előtt .elmenni!— melyből a roppant spectaűu-lum hallása- felmgeríé-\'kiváncsiBágunkat — s bote-kröténkr -ar^hlafam^éBrime:: oly jelenetnek -varánk tanúig mely az illető részéről! ? 1 könnyen nefelejts szint von^hTágá után. _KzTjl5nak TáJJuk megemlíteni .óaJUÜÖnöjen^ oryof_^ ha
netalán vannak oly.betegjeik — kik ingerlés által meggyógyulnak — ajánljak, azokat — fentleirt egyén társnságába kuJdeni,-
A Jól esik hallanunk, ha a derék tnnuló ifjúság szünnapjair nem Butter Flórián lovag & Comp.
rédjéeo üiltf i hanem Igyelmlk a ssép és jéban-l-Udni. tgy níhii,yon a nagy gymnasinmba jiró ifjak küitegymükedrelbi Uraaságot alakítottak, mely ke tanként-kétszaud-albadaaty-BKSt-még-oealtioraero-ssi s baraUi elöli; de reményljOk, bogy a kBaJÍ érdekében a ujiWanosaig elé is fogník lépni, aaért orilramel kuzöljQk avélotlonal kezainkhoa jlitt sain-
lapot egesz^terjedelmében.......
Nagy-K»ntz.4n. Vasárnap, aug. 2Íin. 1864. clojxör adatik: A nyalrudlk pont. Vigjéték 1 fel-voné.ban. Ifin ilnrger, fordltotték Szerdahelyi K41-min cs \\alsol. grVm\'d 1 ya\'k: Dubponir, voltten-eor.é.z kapiUny (dorédy.) Saolsnis Jolia, dzvcfry, unőkohuga, (C.ikszeky k. a.) Gerard Ratral, (Kll-viry.) Kéza szobaleány, (Ballá k. &:) Történik Pinában. Kezdeti pontban 6 érakor. Vasárnap Sep-" ternber 4-díWn 1H84. adatik rKIntol.\' Bnekea vig-jatok 3 fel rónáiban j. lleniTal:\' Irta StigligatL Ede., Ciuturtukuv.* Vasárnapi dkrabraiaok káazülós miatt eloadáa nem leendi¦_ _ == A „keleti-marliaTész\' állása Zalamervo ka-pornaki jarásban^aüfcrao 2ff-inL BíciiST\'"Oíeg-Rjdán S^Kk-l&máromb.-iyKnrpáTirnnftbetegTon. Alsé-Knjkon és Gelsén\' seúimi. Usisesbatagsiám 20.
,. ,, ., ¦ ^ . . :. ;-5iBBSAtiCZKY. i • r-^. h* 0BylkP"PJ»n.isz«nitanniar toltam, miként városunk foulosájibauaaárkokban.dniaonlilt füvet a vándor czigányok órákig légelteiUk ; nejeik
pedig ft fol ncmetoáflítlictö gyomot kcioikkel kitép-vén — nyalábban hordták ut lovaik után, hagy bzo-Itat városi gyoraraáVUpUlbsasálr.Tii tagadhatná meg városunktól nomfcflak a látható, -de kéeaélMr fogható tonyéfltti lialfldásáf íb. Kanizsán aug. 25. 1864-
(BekUldeíett.) Mait napok egyik dB tején városunk főut-crAján aétálgatva — igen kellemetlen szag Qtó meg orromat — szétnézve tlz ok után, agy találtam, hogy
a K.....épületből esti 8 óra körül hordták ki
az.....izét. Ha minden rendezett városban itykép
készül a composttrágya, akkor nom lehet csodálkozni ha a compót idü előtt mcgpenéazfll, mert a virágzó fa mint légből iB-élö\'nüT-én-^magába salyja,&z izét csaK romlásnak hajlandó gyümölcsül hozhat Akinek 6nam szngláaa van, tekintsen a városi erdész lukasa körül látható hasonló hordalék™, ni ökör vendégfogadó mögötti, országúttal megütköző két rendbeli árokíjn^izonySra Örökre elveszti szaglását. Ez azután a jó rendi (Ueküldctett.")
= A marhavész állásáról legutóbb érkozett jo-lentésok ozeríut a vészesetek ismét számfiaabban far-dalnak olö. 12 megye helységében 1082 db. marha maradt barmász-rendöri ftlügyelet alatt. A vesz ellen fenálló rendszabályok pontos és szigorú foganatosítása — mint a hivatalos lap jelenti — elrendeltetett. __........________ H.
i= Gyávaság büntetéso. A Potoroaü hadseregben egy hadnagyát gyávaság miatt következőkép bün-tc-ttek meg: gallérpaazpmányát nyijvánoBaa letéptek egyenruhájáról, a gombokatleszr kgstták, kardját eltörték, b baját leborotválták. Ez állapotban dubper-géa közt "a táborból kikísérték. " A.
— Egy fiatal delnő Francxiaoraság magaab köreiből férje kora halála után, a ki vagyonát elpazarolta, minden anyagi negély nélkül marudt, gyermekeit becsülettol felnevelendő, nagy elhatározásra esátHa magát. A dti Kord megyében egy kia paraszt -telket bérlett és pórnő lett,deíiera raínt a vig operák-bans^okás: mousselin-kötővel és bársony rokolyával; bonom faczipőkkcl s. napbarnított nrezczal. L telket nem hagyá el többé. Gyermekolt fölnevelte; maga körül raegjobbitá az embereket s a mezei gazdálkodást, a ma már egy uj jószágot szerzett, molyet gyermekeire hagyhat, az egéss környék tiszteli és ezért ti. Az utóbbi bucsun megjelent egy megyefönök, hogy a delnönek a gazdasági érdekek-a a kormány nevében nyilvánosan megköszönje azon aaép példát, melyet az egész országnak adott A delnfi sokkal előkelőbb ée szerényebb, hogysem nevének közzétételébe egyeznék. A.
107
Istent prob^llajtás ez? Melyet az emberi "íszhez ütasitiii
- — V-igy-^u éj^ni le^Ün>lé a_ ?
Hogy nincs jobban egyetérti^" " Es valóba & megleheti
Legyünk ¦tebát egyöériok-" Llmnlnak a zordon idők -
Kanan fűg..majd virulni t Terem gmáag-kalaazokfit, Hoz termékeny uj évszakot,
A seb befog gyógyulni 1
Addig segedelmedet, „ Nyújtsd jó_emberi kegye lm ed et^ -. Ke hada el testyéreldet!
~.......... Mutass emberi érselta^—
Törüld,l^ftiinj kőnyeket,
ismertesd meg^sLggiieL -\' x= Miképen keasitb.etn-ijo~ga.zd.-a.Bagi
S S a prp-a-n-t-?-^realj. fnl. »1^--^H»Toly tiV.tn \\«-L**x ~.
forrás közben adj hozzá 6 font Síodátj-fusTi \'/k óráig, ezután keTerd\'öfiaie font ultatlaillméasBsel, \'/rópai forralás után vegyíts-hoKá 9 forrt jó, ^~*agy avas töpörtyűt, vagy-zsirt,-vagy^BBEevagdalt birka, marha faggyút. 3 órai főzés alatt as egész keverék megnyu-~ei~5fc -*" * * \' " " \'
a p a s v a r.
• At1^BzeiflBh,| Somatich Pál elnöklete alatt tartott választmányi ülésen elhatároztatott, azt vélemény esni az illető igazgató választmányhoz, bógy\'cz évi október hó elején megtartatni izándékolt termény-kiállítás maradjon cl,, és pedig azon körűimójiynér fogva, mert a megy- egyik gazdagabb részét ért nagy oa-pás-,- a- -a—kültinben it-eH-évi-mofrtebft-idővi-szonyok miatt a kiállítás" termékekben nem felelne meg azon várakozásnak, melyet, a megye eddigi kitűnő termékét-Jfikinlve, jogosan tápláltunk magunkban.
"Folyó hó lSiiö, débtinl.órákban ismét nagy viharonk^ Tolt. A záporban ömlő oső mellett, a sjsék-
pusztán i&, hol o.lflkliás el is égett, btztoaitva lóvén D A megyei kórhásBan levő betegek száma je
lenlcg 3ií. . ~--------- ;_¦ -----------
* A kaposvári gymnflsium fölszerelésére adakoztak: Erbardt Imrénö 3 frL Bogyay Eleknő 5 frt. Gróf tiiéchenyi FerencanÖ 10 Frt, Gróf Festetics Györgyeö 150 frt. Eoa-aa Sándornö 5 frt Csépán Józsefoő 10 frt. Bar«ozk Antal nő 1 db. cst arany. Paik Józ8efnflaBaz.6frt Afdsji^réléírc mai napig befolyt öszveuen H&íi frt 60 kr. 34 darab cs. k. ernny. 2 db két frtoB 1 db. l~frto& ás 13 darab ezüst
-lóftaLa ba ez rntglörtent^ ^evjtjj-liuiaá $ wL&ttfy— apróra tört konyhasót. Aaiolfogja rátasztatír á szappant a többi résztől s a hígadék tetejére emelni. A fent úszkáló ttfi"fniÍBkÍ~*r:1*N\'t-« <ynppag,, melyet 1q kell merni és égy kifeszített váixon rabára önteni, hogy 4 ujnyi vastag legyen, y&gj négy-aegtt ládikát k?H v^rmi^-^n^^s^lgartortó;- s ehhfl fiateai, mint
Fözfö-nloéb •
(írogatja Ktaicg J&nov, balatonparíL [ÜinkÓ!,) -4z alföldi „Zordon Id8ku dala. Az alföldön Tisza mentén, Magyarhaza Kánán földjén,
Bus a magyar élete! Gyászba borult már az ég íb, Találkozik ember mégis,
Kinek nincaen érzete!
(jvász lobogón fel van irva, Hogy a szeme ki van sirvn,
Sok apának, anyának ! Kánén földjén nyomor ínség, Éhen hal az emberiaég,
bzivrepciztÖ látványok!
modcllábs- Aionb&iLálirtKloliás «aro«rgyfirü nagyságú lyukak Tegyeníik, hogy a v« réfiz "kircílytííiBBou. Legjobb vas zóna z eletei bele tenni, mint giokáa aza-kasztóvékába rakni a szakasztó ruhát b ebbe önteni a szappan gj\'unmrtritt-nrcgbüly mely ntrin kivphfltni_és
deszkán kellő helyen megszáríthatni. ......
Ez nztán baíalmai kuzháisnálatn szüppai: fAg lenni, jnelyiÍEk elkJliné^g^nTTalami roppant pbb-\'tehetEcget, Bem költEeget,Jde fáradságot sem Fog ige- "\'" nyelni.
Elkészítéséhez vnefazék, 4a -egy bo«cn Dyelű, lapát idamu fakanál, keverő kell.
Egy $zaj>ponyot ieoAt^.
Ajánljuk ögyelmébe Bzorgos^asdaasszenyiúnk-nak b kérjük, hogy a tanításért jutalmul legalább is egypár fontot ajándékozxanak, mert igen sok embe rünk van, kiket tüieieieiL kell jnosoga.tnn\'nk és bzo-retjük hinni, mtszerint-a szépasszony Főzía nagyobb ¦ eredményt fog előidézni, mint a mit mi főztünk, mert a mi edényünk kegyetlen szorongató prés, melynek főzeléke hol keserű, hot édes, de mindig édes-keaerfl éa fekete. ; A tajtó.
As építésre adakoztak: Fod*ócsy Edo-S-frt.
Kovachich Őszinte 10 frt. Kaposvár nng. 14 én 18G4. -\'Bftfra-rajefy y-et- Jáno b pé na tárnok.
-r^3liBttnlíEBB7iguiiIrtDdjnkT\'iiogy^aa- alábbi ^ö*
fizatésr&íelKivó, már pár éve lesz,, hogy bocsátót ki,
hasonló évkönyvre etöfiaetáil felhívást, melyeknok
nagyrésze * kaposvári pó*tán hever, visaz<tkflldvc.
S mintán &st Js Indjuk, hojry Uz irodalom, nem vásár, : liol mipdenkl jkitoTt, üthet, ba ran-hivatva ha niiwa,
— bocsátjuk kŐKte^esen-i^felhiváet, mindenkinek
rettentő példájára:\'
i ..i.iT«kin|iteSi ur és. hfUA&\'l Mintán M általam, szerkesztendő, Mosonyi íb Langer jejcs. ltangmüvé-uzek által pedig hangjegy&end6g Magyar Lant" czLmÜ, évkönyvnek, —r melynek 1-ső fttseto f. évi.ang-. 1-éií BqdaMatoQ , megjelenik éa mlnddsszo 10 füzetot foglalandó fgy év alatt magában, — föfeladatalévén, kogy:u magyir nemxet fii dalai, valamint anépnök dalai is fiaaasgyfljteiienek él axok az ujabban saár-_ ma&5^dalQkkkJLegyQit,_mint p. o. \'J. alá Ide .pjollékill -^AlföldinordórJíWlt^ŰAiaj-énőkrfl, songorára és
: &i^a^:d«lrftbangj4gyuif^snek; aaen kivül anujab-P bon trtía raég uiiBAraéli.ssjitpAaon nom adatott tőr-" iénelmVdUmüvéX ktronaia^ ÍBa^lzcne világ clőle-
gea iimerotéro ésIcodveB KAai élvaaatér&^ljattflBsa-
nak. ~ r
S a mint az ATíöldön jártam, Könnybe szemeimmel láttam,
-¦Öok siránkozó anyát 1. Gyermekitől körülvéve, — Legnagyobb Ínséggel küzdve, " Nem nyújthatta támasz áj!
Láttam apát gyötörtalve, AaéheégtÖl felraercsitvo - - - -
Őrülten barangolni! Elhagyatva mindenektől, Elpgftkn^va flvpitől,
SOsy30Lt X>OSfeChr---
Ubbb-i»: Mo^Wsttti k&tf5ftet érta !_ _ KrarflaftKi Ml » BTÜt P^**^ tartottak 5nt M8aA*al í ntú\\>b\\ küHetftínTiJ ttm lopnukbat»Tí: : ,. , , ,
Manuali ridikérii Eddlff ura lesetett ; ataisíU-t d-
i m:Hnrir* IcOct r^Tiácn _ "
Ca B-nafc, P«teB : KüldeáÍBTedirt redd iSsi&acuntot.
*^^5i4aWBJsrfc^wg>illW"^^ -
B-re ; E- Jm»í He» tapba valii twiek iot-riajn H \'•geini A htt»Akjfe Bem — fazk^» -„-boloui fMÍ. . _
nem HÜr» külűjüt. , , - , , __
A rfttir-"7- 8o» Ti*4> Mioe inekr.ak.
>ltánp»s^B^akW:*j^*iü^tJBk._.
J. 5. Te»k UpnlápSa Bliiil -
Nagy kínok közt elhalni !
Láttám sok árva gyermeket, ---Sa^iáifctlaii-ÖzcegyokeV
Fütetlen bajlékikban! Zordon téltől ostromolva. Az éhségtől kurbáesütva;
Ö megdermedve rongyokban 1
Sőt olynn is találkozott, Kit az éhség felfokozott,
Föídet evett kínjában 1 Bár később látott kenyeret, De" már hcln az álctetj
Jíeps.á3t^tntt hiában!
Nincs borzasztóbb^vcszsdelom ¦ Mint éfjjyBzorre három" elem
,>Eh, hideg, méBattelűi»égJ^^..
SulyA.állitl: olfágiijjni,_ • ^; : ¦
"""Igyi halállal küzdeni, ~~ \'~T ::\'\'\\. - - A\'legnagyöbb SBŐrnyüse^ t - ;
Itt
misdeakl kSíőlnfiti vswét, bá\'sorAfrt S"hia\'J. (i\'bí: S«etfc.
lj«iiy ft>jéb« 30 fcrt. fl ef.
Felelős szerkesztő : ROBOZ ISTYÁN,
Kereskedelind tudósit^^
mindig wmiîi Wrf**-»á. lef^iahjCűin^ieio^ bo"gy a* irak még igen nág«*^ •* \'"^^^^jgl-
frt 20 kr. A*TÁ^f^Zikl,téML*^^*?*1^ ziknémi mözgttlDmv^rteVaH termée-^r^aLjé-,-tet\'ik. \'., . . _ "\' - . ¦
folyunk mTia^^»^^^^^
UtkwottTkiikorJciaü*i^WÍ^^ ±
•féHJflk..^^^^\'^f^^lî^t^^i^ri"
iolro6J«nJpâ«^:;-i;u^ "
Melynek hárrar>« nemzoti çzéljavan: V-iü Ai, liogj & íRHgyar dal-zcnészet ercdetf-azclíembeu kifej-löcLhesBék, melynek alapjául szolgálnál^ imVsok ezer n«mür ér«imü--filBphfineok-^ft:^ttiiwnö5 ( melyek a magassiuB-aalzcnészctnél a szakértő bangmüvészek által feldolgoaindik lehetnekv. __
2-ik. Az, hogy a nemzati és népköltészet gyOj* telmo által megszerezhessük as eredeti nemzeti poe-HÍstj aut, az irodalomba is étvikesuük, mi által irodalmi -nyelvünket népszerűvé, folyékonnyabbá és a nép értelméhez idomítva, öt az irodalom iránt érdekeltebbé tehessük; és hogy igy valódi népszerű birodalmat állíthassunk elő: és hogy a mindenro-ké-pcs magyar .nyelv természeti szépségeit kifürkészhessük, és ugy szólhassunk, amint szóllani Isteniül nekünk adatott. Mert igoirj"ól monda Kölcsey: nbogy a nemzeti pöeaia eredeti szikrája a néptíuitemcrryekében található." ~"\'
3-lk Hogy végre.., n_ pépdal-gyűjtemény által megszerezhessük a magyar "nép Iclektttdtnnáfryáí y mintán a népnek érzelme, gondnlkozás módja, felfogása és szokásai, csak is egyedül ez által* tax^mtett kiílteményeiben vannak kinyumvn és megBEcnteoitvo.
Mind ezen indokok kétséctelenltík, hogy a-raa-gyar eredeti dnl-zeneezet kifejlüdése, az eredclí nemzeti és népdal gyűjtemény nélkül lehetetlen, ha pedig már egyszer" kifejlődött nemzet akarnok lenni, dul-zonéBzetünknnk is eredeti BzellímbcrTkr kell fejlődnie, mulyuck folnszna az útalánoa eziv és lélek ncmesbülése által háramlik a nemzetre,-mely-a valódi és boldogabb nemzetélet egyik legcrBaebb fSalapját képezi, melyei félreérteni vagy balra magyarázni avugy épenaégpcl nem akarni, több a "réteknél, sőt nemzet elteni bűnnek méltán mondható volna.
llintán tehát nyári lakásomat Budapestről ide Somngyntegyébo, ugy is mint kedves szülőföldemre és Boglárra tettem át, hol íb a „Magyar Lant" szerkesztését, az ügyvfdflég fulytaiasával áiraz egészséges balatoni fürdéssel ÓBBzekapcsidra jelenleg viszem;— engedje meg igirn tisztelt tekinteteaBÓgcd, hogy a uiíagy.ir Laoi" léteBÍté&ciicz, mint fujelentôségu nemzeti vállalat -pártf-gáüiira jt-len igénytelen eorsL"! állal és hazafiúi őszinte tisztelettel felkérhessem, és a nagylelkűségéből önként ere Je tő pénzadományt kérelemmel s jcion alkalonHnnt bovárli.iBBam és.jíz 1-íÖ füzetut megküldhessení. IM-ea tisztelptrra kijelentése mt-.tictt kegyeibe ajánlott hazafiúi buzgalommal maradtam. Tckinlftessé^d nl-izatos szolgája Kovács Káról v , biíí\'B üjívYf\'d és a „Magyar Lnnt" kiadó túladd n.)b szerkeaztóJL\'. UogUr jul. 23-án 1864.
¦4 los »>
---¦ ^•-fíAtörrott tisztelettel todatjn a mulatni vigyé-kozönséggcl, hogy S
voeiraap, f. hé 4-én;~nem c.ekély ÍTdiixattal kiriLágiiáat rendez; mc--lyat sugyezar&JánáipMig \'-(Tnnanaraatí, tijMlT" cgmw dlazkivílá-. -=sBaea~foffoalL ékesíteni. - - , .,
\'-• - A t ciTííaBs^aKémelletrGrüabnnm jelea zenekara fogja mu-
¦"" nit~ "
-.laltatnii-
- Jó ételekről és italokról gondoskodva leend.
• . *; - —"-\': Jíensiedler PtU,
¦"vendéglős—
AWlirt otioimu>éairP««tr«l,-aján!ia magit a nagyérdemű t ex. kSzüiucg fiBelménít Aa/HhWk ki«áujága szerinttagltja agy a.régibb,! mint a legújabb divata tineaokzf, ¦ olcaé Írért magén órikat li ad hiinknil, Kaposvárért vi-Lgeävea^elSädasait, "Kanizsám megy zlélirt; a aa ott rendesendfr tánczóráimra előre ifl-megfaiTom_B kanizsai ngy vidéke t. közönségéi, aog. 00-24
ajánlja szolgálatát
é. közönségnek zi carledmeraeíDeB. Hintán a ték.
Városi hatóságtól engodélyo van, siollohclvet Url.nl kcrnilMt-u°lguik mamiira azon kedvező helyzetben van — miszerint minden rendbeli megbízásoknak, a t, illotBk megelégedésére pontosan megjelelem!. Mivel pedig aa.ajánlandó cselédek oaatilyozvik, ügy minden pillanatban képesa ezuksá. - 4«rí»giéBeket-h<.lybo vezetni; csuk H nap előtti tudiiWa^térehk. Bermenteslevélbeni megbizdüök a legpontosabban teljesíttetnek. IL&ká&a: Kereszf-ntcua, 35. asámU haotiain.
jószág eladás b&fonabföit,
a T számú ház melléképlüetekkel, 11 bold eríB^l hold BzántSfiSIddeUgyfltt, fulyó évi Qct.2-in a többet ígérőnek — Bakónak községházában etsáandó.. Értekezhetni levélben is, a jéazdgtulajdonosnár ThunBárdlh, Antal urnái Lentiben, utolsó posta Alaó-Jjendva. (1—3)
~KehiCipöBvirtrttpnrgr
sclmellcr -Jászln.-
..... ________tánwmüyéfla^
: ~J$gj gjii&ornök kerestetik!
Alól irt füazerkereskedeaében Nagy Kanizsán^ egy jó házból való b kollö képességgel biró fiatal egyén"— gyakornokul felvétetik.
¦ - - .—----- " füszerkercskedö.
tértét birietmédy. ¦
VaTmegyóben 48QD holdból álló Baltavári áradnom, és 1800 holdból álló f p*yi puszta, együtt, vagy-küíön, fundus instruetussal, a Sopron kanizsai Tusut vasvári állomásától-, mindegyik csak egy órai távolságban fekszik, bórbu adandó^ — A bérlent kívánók bővebb felvilágosítást nyerhetnek Haltnváron Zalabéri rtonrjth Ferenc* tulajdonos uraflágnál szemólyesaen, vagy lovél Által. "TJfcl 6 posta Zslabéra (1—3)
hirdetvén j.
Balogh Jéteef hitelezőinek összehívása 1 faomogyniegye polg. tűrvény-rteli\' \' " " 1"...... — • .....
széka\'minrtelokksnyrl hátéiig résaéről közhírré tétetik\', hogy Eíbenitz Kdének " "Balogh TóisöT \'elleni^ kérase^oe^ákiitégirtsT végrehsjtis-nrtbbinak VK»pos^ - „vár 15. ss. t j. könyvben 1.1—\'f rendasárajg_bejegyzclt réizuirtokára elrendeh .Ütvén, az árverési feltételek, a.á kielégítési\' zörrend megállapitása ~ tétíntetóbot . hitelezőknek.Jájgyaláal- határnapul f. évi Szeptember hő 29^napjá5azTréggeH 9 ~ Araji-ViHi.«sn.\'^.mw-» h;*«|—at;-.^*! hivatnak wrag,. hogy meg nem jelenések _ esetében aTenneBlji\'flajletelc- bíróilag fognak megállapittátui. .: --.iT .^..Ügysaorzminorfelhívatnak mind. azok, kik a kijelelt birtokhoz igényt
tartanak, azt a fenébb! határidőig ido bejelenteni siessenek. v Kaposvár ong. hó 17. 1864. —h^1^*S)---:-----j&mejQnnejgL tSrvén^ztös unni íele^nvzi hatóság:
Wal^hJChilTéa_Siinqel hitalezSInek összehívása! Somogy megye poTg. _ (trvéoysz^ke.uiin\'t talikkOnyvi hatáság ríszérSl közhirré^títsiik, hogy SplUer -:^Sz«netaek Balogb IHhaJy és Samuel-«UeDi^H
—atobiioak a-McKaoládi ÍI éa 87 az. L j. könyvben I. Ü&3. hr. éa I. 1—12 rend-:r^sWs^ha>ajaa4tidrtcWra siraz^altatvénrsa árverési feltételeim a kielégítési . sorrend megalla^tiaa. toklntetébíll Htelezóknek. tárgyalási haUnrápul folvé évi Öaeptaml)« hó 26. napjának reggeli 9 érája kilfizetík; mii \'"-
: .«aozlaikySBCg^ Jmajr; fngn.a- mitgáll.ptt.U,
. mira.hitelestik aszol hi\' jelenésok esetében a_Jfennebbí egyletek hiréílag
. Egysa«ramirtfolh\'vatnak-roind.Mk, kik a kijelelt hírtokhea" tartanak, azt a^enllobkHiátarIdllg Ida bejelenteni siessenek.
. KapoíTáí, jiűln. Ji» [1864;------
• (1—») - " "
;ényt
?;iz«íztoJjT«nnnaitinlJfeBaaDjeij
aBBesTßli^fool
urd Dank» allseitig fnr dm amtoAufoaime,fenier»BcBttllnn^ Ist
:,Hr. Jákob Bedlaofranildllot an aWnehmon, wohin man sich .regen etwaige :»«*«\'\'"• «Wh namnnan möge..Indem meine Heise auf Samstag den 3. Sept. ^¦tMjtJMtalit¦ liLhüta ick, wejenetwa an mich gealellta Fórdernngen sieh zu \'mfjdenv - : . _ ¦ . - .....
ir^hochaehtnnfsvoll ergeb*nst-v-
- \'PhotOg_raph^
\'\'rott herenes;
\'Hiúit tttjiiLjai
Néhai Äitter-András,
\' \'TfJzaWi kuzinHtriialmi ,ti.ztta>t4_i,grmtékího. tartpzé
•»«rttoriiSJäkttwoTOeao :f<totiswl.-*trmmt haviban ****^faß*m*4k igen jntaoyoMD megsae.
ger^OCK» Triot Am rtrreresi feltételek a nagy-kanizsai városTlSie.-ni! megtekjtrtheUlk. 1.9——
(3-3)
Schönfeld
__ Ignáez
öazSttel ajálja a n. ó. közSnzéjpiok aJogujabbjavítások íí VBgyüuii segéd-eszközökker gyártott\' /
E kenőci-gyár fennállásának rOvid ideje alatt máratalánoa olismarést vívott tl maginak, annyival inkább, mivel több házzali összeköttetésénél fogva a leg. nagyobb megrendeléseket nemcsak gyorsan végre hajthatja, de rövid idfl alatt éa jutányos fuvnrbér meltott akármely irányban éÍBBáHitani képen. Kuktára varasdí utcza saját házában létezik. Árak , kötelezettség nélkül készpénz 2% pénztárutalvány helyben Nagy. _ _ _ Kanizsán. 100 dobonTféígurahlllya Tfonl íícsl suly . . . 13 frt — kr. 200 , . . „ , „ . . . \'. H . M „ 400 , .. Vt .„ . 5. .„. . . . 14 „ - „ Hordékbon bécsísuly 10«/, Th. 25—60 font pr. 100 font 11 „ 60 „
Hordókban bécsisuly 10"/„ Tb. 100—200 felfelé pr. 100 font 11 „ — „ Gopolnj 100 font.......15 „ — „
:bjue jáanié ^ié^íi:
A szent-gróthi uradalom 40 dhból álló csirá&sata. díj haszuálatra f. évi Özeptembér utö^átDT\'kázdve, égy" vagjrr{QbB egymás nláni évre-bérbe kindatik.
Vállalkozók Ulvebhérlesitést nyerhetnek vagy pernél veaen S&ent-Gró-thon az uradalmi tisztségnél, vagy levél utján, mely esetben Szalabér mint utolsó posta kitoendÖY
Kelt Ssent-GrólhoBa aug. 6. 1664. (2—a) _ Sacuú-Bríííhl pr«da!uil íiaataég.
mmMMJu\'^mfvMwmj györgy,
--------^aaaU^it _z____Jcárpitoíi......... .
- asÉtnlos- é* kárpitos bútor raMárun\' aí a UgolcS&ib leszállított áron. A t. cz. közönség arra figyelmeztetik, hogy mioden más rakhelyen az én_nevem ZutH alatt elkészült kárpitos munkák nem nálam kéagflltbk. rB(ty^MBt4í.»tlte>hrté"ttaj^ •...... _ h ,
a lejyobbftkból és elválalutnak minden e szakba vágó javítások illetékes áron. -—t^^^Wsank-vafr-tV^íag-yaí^toaa-^lejé\'ii 760 és a
üZöldfft*-»íendég]ö -kOielében. ¦ - (3—10)
hirdetés. -: ^_
<en .=í:iu,iBÓ.i=!ÍIa?í0B, f4"1*\'01 hozhirré tétetik, hogy ezen uradalomban aa
»iH|&J8Sfi ó» 1867-kiiv.ekliej-Siiapofodiinat n.s^-i-yrV.^rAi- f»ly^i jvl aHi.-
fognak"1\' \'ees°li W 6rakor ""0"ure4i g«*d"ÍB\' irodihanirveréiutján eladata:
i \' ¦n,/4""""\'."!\' ¦««»««lw«4k. bánat pénzel ellátva a fentebb kltfUOU h«-lj.»..a idlttien megjelirairi-zjiveilteajomik-^ a feltételek a tisztségtíMolegésen
is megtudhatók.
(2-2)
t
Bizonyos aalAL OBRlhatstlftn Irtáner
patkányok
mely ^J^HM^Zj^ijsjÚm Sgyel-mébo zjinlsn.. Alullrfai- ÜUlafeltsláit Irtíaiertnek-:»lktreieiai:kép«s1--nW
ságok álr.rkiadoltM«cmyltvánÍolíkaŰiaWtlgm»Ull,
____ J?*m*zmimi>» megrendeléseket remél. "
- E»en MéEie «vio;_i»^l"ÍB.ea1aégj»"»iktrBRen-h«i^
ir.nt..tA>»jY*ffr.g.n4.-A-. -tf-\'M niiiVTnwnTliúfülf TtfisoftiOV
Ara egy bádogazelenczenrk, mily Bleaa OntlnMnn BevHrs^ttel .aa ctlát-
BIEBB QOTTMANW, vog^ i, «.b.ÍKiom.tnUjd,„,6.
^ajdíto Jőznsf )öaAA lap- és nyomdarnlajdono; Nagy-Kanizsía.
^ N\'afty-ltar.izp. Ilarniíidik t\'ivíolyani.
Ismeretterjesztő lap —.....--¦ , ;
széplrodatopi, kereskedelem, Ipaiv gazáászttt, tMtoaráiy és mroszarkteéfeC
Megjelim c lap Wgalább egy íven juHflff hó l-től kezdvu minden hó 1-én lO-én-és 20-án. — Előfizetési ár poatáa szétküldéssel és helybeii~házhéz hordva^egÓBB évre 5IrL ; félévrc3..frL Negyed évro 1 frt 70 kf — Minden előfizető-a tnlajdone-s -kőíesőn könyvtárát íiz ed^ÍLÍ^&m3aállö-ieItétete^ f Kyilttér egy-Uwlit wurórt 1» kr.—-Hirdetések- négy h^fiáboB-P-etit-gnrér-t-l-Mir 7 "krM S-biUI kr. éa mlndEn-iav^iUMiLktitiÁEái^^ fimtróaü
A ^beiktatási dij s a Up kezelését ill-tü minden tárgy a kiadó hivatalhoz Na^y-KamT-gára; n.lufiagt-ilt-mi tnrtaitp.it illata k^rl\'Wr\'y p^dig, ngy nnndrn lerrfck
bérmentve a szerkesztőséghez küldcndOk Kaposvárra. *~ - -\'¦ \'-
A politikai szélcsend mellett közügyükben fáradozó, s macának, kitüiio-erdemeket szerzett jelea hazánkfia, Ns. Soms-sieh Pál ur, következő tartalmú levelet ka-
-----puli a X. mltT-magyarr
niícs einükscgi/töl: " "04,070. szám. "
A Nag} súgod elnöklete alatt miiködürt dunántúli borászati .társulat rövid működése alatt is elismerésre méltó eredményeké-* mutatott fel. — Á Keszthelyen alapított szölö\'- és gyümölcskert — meg a vinczellér képezde eléggé tanúsítják náon hazafias törekvést — melyei Nagyságod s- az egyesület, Hazánk ezen
.....WSj^.JQYŐjti miveiési ágának fejlesztését elüse-
gélleni kívánták.
Mily nemes volt e.törekvésnél ja az eg\\e-sülét Jiazafias áldozatkészsége igazolta, melyei ezen szőlő- s gyümölcskertet a vincellér ki\'pez-déyel együtt a felséges Umnk által Keszthelyen felájlítatni legkegyelmesebben elrendelt országos gazdísz ^—erdészeti toaiiafeézetnek felaján-~)aíiirUi?eske^ffr~~T
Mily úrtékea^a asjjrsaiígostanintézet ér-" dekében^^ft^_czélsjEerll használatú adomány ezen kc^^^íöy jó rendben adatott az áltnl az országos tanintézot részérő, örömhiel értette meg a királyi" liélylartötanSűsai annak ügyében kiküldött királyi biztos Abonyi István magyar királyi helytartótanácsi tanácsos ur jelentedéből. • . „.._....... • :
-JUidön tehát a királyi hely tat rótanács ezen kertet s kópezdét az egyesület nagyrabccsillt hazafias adományából az ország részére átveszi s: a bemutatott leltárát szerint, azt, az országos tanintézet Ta^^Bianafc-^tala^
"tféösff~intíafiag írdöradnyért Nsgyságolínak s az egyesület minden tagjainak, ezek mellett pedig -^ag és Hgyben-oly-flgiTM-j^akaratot-s ^buzgalmat
tanúsított keszthelyi ttmodaT Igazgató Pintér Endre premontrei kanonoknak a királrrJielY-larté tanács kgsziveEh elisinciise s Őszinte, kp- i üzijnete kit\'ejeztesHL\'k, —¦ mit Nagyságod maga részéről elfogndni s a fentiíiztelt egyleti t.nguk-ytartü ta- -mA- w--HTflwk_iHnj c-7;fPgkpHj4L- ____
Kelt Iindán 1864 évi Aagnstns hó G-án.
Péchy Ferencz.
volük,1togy prácucua gazdák, kereskedő1-;, ép^ti-ezskTr Blb.-í,:gyt!nek. - ¦
Kz mind szükséges egy pol^n-eíidoit államban s i:nkünk uTagyarukul kintié alVs stuka ivgÜnk Is v»>ll ezekre.
De ezen materiális Irány acm juhosait b^gy-T--Jtiw npryrnrfTn- — tlinnr Piti fim ImlnmAiiynk imk b-V sáokban kftiönhm 4a pariiig ©esdnek na jusson tüejrt>!\'4i> vsstslék-n.-—¦---—-----—-------
A gymnasiomokról átaláí>an
Azok kik ti práCUcüB életei tartják "egy\'edül esem elStf, a reáTtahÖkpak\' ÍStT kls&Ótiílságoean is nagyobb ±ért__kivAnii3k. iskoláinkban, b igy mi követ-kezhefnck^bböl egj\'ébb, .minthogy számltisbft véve a tanulók ifjúkorát — kiköt mégis turhalmozni semmiféle pa^dagűgta sem tanít,araagasabb tudományuk ha egészben nem, de mégis háttérbe 6zorirtatnak, vagy csnk-a tnbbt""rcáltanokköl piirvonalban hem tónittat hatnak. És ez velőményAnk szerintoda vezetne, hogy\' — mint Hük "példa tantt — különösen a német rend-371»i-t tpVinfaf ^- az ífjn eltitlüuk álltina nagy tömrg Ismerettel, kevés tájékoZQtta&ggTSiy—elmondhatván raagáTÓl"BexTininiliaFTdin^ní B"tdtp~níhi!a "tanulúiuk egjr-egy encyJílopacdiáhóz^.l*yén";liai.onlókr adván mindenről felületes\'tadómáBÍÍ a" tárgy mélyéro katni óhajtónak mindamellett mégis ezernyi kntforráshoz kell nyúlnia.
így amint a reál tanok borunkban beültettettek, véleményünk Bzorónt ca^U öz íebet^sikere-1 Igaz, hogy mit tanulóink az iskolákból maguk-
í kai visznek, csak alap az elqtrai.de. nem l&hctne-é a tudomán^k közt atyafiságűanazlály UnJídjJápkban ? .Lüüra. lehetne-o" azokat ngy felosztani, hogy bizonyos j évekhez bizonyos ^tairalmányok lennének kötvf, l levén ckkép a tanulónak is" ToDb\'Tdejo magát tanulmányaibanjobban tájékozni. Ezek talán a szaktanulmányok előadóinak változatlansága is nem keveset kjndithűtvén. \' -
^^já^e^oj^iJybAn^\'oT^a^ gyorsan kell
van szükségünk; a_»3entacbé "oaltnr^nem ínyfiitk Bzpriiitr^ pékünk nemalBMrietlcUBokbaTi van jöVcn-dŐnk kik norariajtólTasíSt-értelmazík^tdáin felm<?-
la\'^-"lít\'Jk.Er\'\'-pE\'t^\'>Ít Vit-nrt^lilf n vtUynipV-;..Yi<gy Ho-___
gel abstract idealiftian.Bábsn az-állami\'t oly intézmény- -nek nézik, raclvben eltaríatníok Tc«11, szóval nenTri-dÓFükra íititígui Farmerekre vdii szükségfiirkv-kiUct
vpr üt."a/.
tőbWigafioyiiiaB J-Wr^gaio-\'-h^Ujibc^ ianf^mtfffteó^a^ TBTrüreJEeFri^7?^^
. Átalában^azt éazlűljük bo^y ÍS4^- óta minden" tÖrokvéeünE oda irányul, megismertetni ifjaínkkal nágyábim a kumnniorákat-, -da-Oftfik4iaiaaF--ol»agyatai-
— meg-ájeg
Ez a practikusot -nézeta s miiülAmcllett, füJgy..-. " nem osztjuk rgéaZBégbctnnég 8-gm -gghgtjflfcgl,Tníért:?_ mert ebben ismét csiráját látják a rem=nti elitünk- ._ ben"eddig"etó nem vagy alíg képviselt közép osztály léteBÜlhetésénekjöly\'küzép oastálynftk.raely Bíellemi isnierctei és anyagir1rlHBsv3tl ellenEtrlyozván^ n vérünkbe feneklett aristocraticus hajbimut^ a nemret-rétegcit egyedül szilárdan kspcsolhatjaJ Ez e"fcvnnafc _ -eredményeiben- Igaza-. Mig-ka- ktzárlagoa érvényt nyerne n^mhpgv .afiin irnó el egészben czéljátde inkábbra mágaaaiSö^a4^>n^ny^dc=rff^^
líagy baj nz áitamnak ka, minder^ ÍOÖ-á1-uía*--here Íb tndóa, de még nagyobb a baj hülax^pen ninca, vagy ha van is cgyBebány, rcjtozkSd^B^Ééua-néha adván életjelt. ... ~
De nekünk tudósaink — valjuk meg igazán — nem elv bőven voltak és practtCTis emberek volttmk-oV —í. a fannebbi értelemben.— Hiszen volt TÍdéki ha\'-;-\'íánltniii\'UbT^\'a.prteÜcua élet-lcgalsabb ismervén^
postajáráBaink icra voltak, hát épitéBicink, kereskedőink, gépészeinkl -
TckintBÜnk Kémetnrszá^ra! Engedelmet, hngy a tudományok világiit ott keressük, de hiába mi ott azokat magasan találjuk.
Nynjtsd kis kezed!
Hü szerelmem szép reményit Egy BsikUra vetettem ón. * Mi a saikláu-ifl megered: Csak as a Jiitj.iiz a remény.
A szerelem, a leglágyabb A leggyöngébb, legégiebb; Hogy megáHjo% mindörökké, - Kejnény ftfliv kell Teményínek 1
Kies a völgy virágival, . Kalászivalsség a mező : J)a cgv-tavaoz, egy nyár ológ. FuBBtulnak mint az Tias eljbl A tarlón, nincs boeavirág. _ A vblgyaek nincs uadár dala. Így tonik el a usserelom, Minek gazdag földje valal
Légy hit kemény, légy kát baszké {
Szived legyen a kSááikla.
Mit évökig kelHmádnij
Síig szentélye ki lear nyitva.
„ Elég egy aió, egy to^kintotr
Mi Bzlyeden ?\\lalhaton t-
S e kŐBBiklán egy erdő nőtt,
Ez^ többé lo-neiA vágfiiatod.
Megtörnek itt a Bzálvészek. üüvölthet a világ szája: Mi kőszikla szivedbe Vert Gyökeret — a fa kiállja.
Itt dalol a leghűbb madár
Itt nyiltk a legszebb-viráp. _____.
Magasan, hogy el nem éri, Lo nem tépi egész világ 1
Jegyije kemény, légy:t& büsake.
Ily Bzifcla szív kelIeU nekem.
Azt a szivet, mi elolvad - Egy í sókra... nem- BserBzh«tem. -—- BoidogBigora. tündér váaár_ *
Ily Baiklára rakom fel én.
S tudom: flléHr ketté törik,
Szivein..• • mint ezt led&ntaeoi én 1
Látodregy szebb yilágba^bb-^ ¦
Mire várlak, aa a gydnybr. Látod7\'mily e\\birhatían & Bu mi engom titkon gyötör-. ^ _ . . Obi -de szived már olykorba: Elbírja a monyei.magáj.j., . . ... — Hadd teOTiik rá... ny ujtöd kia tara-tU Ke lágy LtÍBzke, kemény további ¦ ¦ * CSEPEL.YI SÁNDOR.
nah lenni hinn, JTf-nnél^\'g^ nnkényt-n.kályha jóté-tüinénvérül- lemond, páriBnSfc^et cv "legzordonabb^ napján, január G-áujcaak 10 foknyi liídcge toIIT Ta" ^asataltatott továbbá, kejgy »gy«i eliólG-án UpOBében 27 Üraubündenbefl Sc\'hvájczban Z^, Magyárbon néhány vidékénya légmérö 18; 30 foknyira.. ewtt 0 alút. fcmtz~gve8 tölgyek kéjal a mtn^durgésbeit. sonló robajjal repedéoek.e Bagy kid^ig-imatt. — Af rikában Baintej de^ülönösea EgyptomSaBj igftn fj- -nasifcodának éa ót Tonákirtli-iridoEt ellen. — J>a minél sakkal enyhébb Tála e hideg, a tüzelők cxrei
által melegített városokban, miirt a_fjy*1"»^__^
~ De^miod^-parjáixntrdAOzlriVTtél.Deril^J esigoruabWk. köaé.tarto»«d <• »termŐMattaiil (me-teórolÍRai r tortérielemben, eaak kevéa figyelme leend-TekinUOnk törül éa a1864-Ikbérnél; aokkal és aor-dontbb időjáráaról fognnk/aeggyBípdol..A legóa-"(ryobb"ITaer mi Tárrsban, aaabad ég aUtt éreagff: Sb1/, foe-volt wénm\'ai&h E»"en^aaTT?gin«r»*ia« 1795-iki jannar gfi^én tapaaataitatötL B *Bgo« és tartóssága áltaJ~égéef europabaa AerSena TottT Minden JályamaL-f«nyira be TaH«ák ^MT/^iogr -. -fT«n- rEQnrjt BffftVnrftl- éi kf^^gg^fc^^q "\'""JL^: PÍcFegrii a^raíHmla-köiUraai^rfBqraöVk. u tengerre kflányűlSwekkel egy loraa krföaatUyt^ küldvo/"akoÍTita*aia«alrmiaK(rintilexali ktkfi^ben f
-i—*-\'ítttií. ¦ a fiir l?u;m *1IVa>tntáir—=^-:—:—
A tói szigora
Általános panasa 18GB—1864-ik óv kezdetén, rr tél hidege- ellen volt. Páns, mely magát déliváioB-
Volt atOrtéiebmbsii/húgf h«íih»j^k*lonptgliw-fogUltatUk cl. -, »~
At 1788—1789-lki til, miildenoiélreyi<#»i-:;
«§ Ilo S»
T=»iliabti eredménnyel \'Unm közreműködnünk.
Mondóltám, hogy nfibou áll a ragály\'tormészo--«>; mondania:Ml- lúósl, hogy mini raa^y-tcrmé-¦, aacilal bir-a kel.tl marhavész, a_1pmiok_ajapjon_mi —Zt&ii&ZLn>rh- inarlm-tenyésztőnek- <inzoliaai!nlitrn -< a««ar^yLnaH=oalIéh«»i«L .anjnt -vedoluwo a vész
- közepette, - \\ \' .-, . -
\' ,i: A keleti Barhovéaa,miUk8pmarl]»p.!5tis| he-lyeeea-raomlva; ragályosjnarha hagymán — riypra»^onm3^T»giö»nul—aaölló ragály termeszét, tífbir, tohat oly ragályéi betegsége, ez n nznrvas-. _jiarhiknak, mely a fortösiaro rotm szOksC-gli a köz \'"iíallehérinSczosJ, cTcgoöHB rEKlzs egy~hl»!*yoa
^olhani ejiyjMoJ i5^^*!i>4VLutlT\'lh°1\'^-\'^^™\'\' kezessel ugy, tnÍB^érkitVezes rélküli
Tekintvén a bonealelclct, és n*\', hogJnJrljyo-gynlíst egyedül a véletlen hnzjn létre, uj;.y —\'"¦
3rmryin^cn6T*l-é.-t\'oioai-honl<lm rdKÍUU mai,SÍpig-hol itlf hol amott, l.nl nagyobb, hejlklsebb mérjbon mntatkozott,ü . - -ryap-.f: HlidezozTszoraartt ssemftyek MwptiU talil-
Lgy^zt!baXa,.» h\'il.t a keleti m._rh«é«jW letkeziése és lerjodóao természetében, -mért azl. nitie,-
---raöSlhAlnlrnáal..nnnluogy " krli-ti unrrti
inéazelénél. fogva nem cgyebb ; gaposa t rnn-ii-\'.til biro olv betvcgycB nllapolr.ál, ni-ly prstls.\'s l rmó-azclii f\'nés Eyulail.aa»k ejőidézéscv^I i-k.-zza í_ gyó-gjítbatfitlünsiigot s a hal-.ill.
ril&telö-sgenvgila-állttp&tban raa^e-kórfolyam .ptf .^.liyJ.?. <OTrcnd»z«y fiOőnneraiU. g p-Jig »
_\'. -iakonyllártya, mely mindenkor typUusos gyulladással
"....._ játojdupláa-bólyegét veazi injigara. KüIoiimsűii in g-
.támadtotváo a vékony boltik éa n negyedik t\'yr.mor
. " takony-Tiártyája,ezctlicnidézi élű afenés f (bomlást.
—J--A» un,-a--»iJju>cg,-tt- güg éa. 1 jgeeü-tttfcn<(yllárty»i .. ^k,kivélels^n_tdniflíll^tnak_n|i-g.
=_;jíil54í*i -IiiEno\'sé»- uJlriionyiil" p^ig-PH^ly^sá\'ga és
-fértözé* általi tuvábbozáaiiaz t7U-ik és az ej-utáni éffeichrn-dOh\'nTf\'tt k"cktr~iirarlmvczy -kiirítl -Bzcrzctt
- tapasztalatokbiil, imnynek mindíuknbbl bebizonyításához járul a következő szakértőknek tapasztalata, ugymuiti tiulpicius, Frakaa^ori, Ramazini, Lanciai, $»avng<\'»y CourTlvrön^Iiaűnj Laclcr^ Wístcrhoü", Abilgard, A.claiui, Reléiig lletzljr, Frank, Peesina, Walz, íVuhlaJciji, Laubemler,. Ecck, Kamp^r , Kink, Opitz, Kanoki, Wi\'iii, Uiburg, Bnjanus, Knuach, Sikk, Lux és. aa Isten tudná elősorolni, íiogy még ¦hány tedos szakcrtSnek. Inpaaztalntai nem bizenyita-Bak^naaonKÜ Uo.\'a\'Iagutubbt vész járattal is eléggé lahote^nxuztatni, hngy a mely községbe vagy udvarba befésakeFé magát, alig szabadulhata; meg a szomorú
.~ \' s^vBtkeaményeaUöl,alkbi{roidnnBzállatgy.ógy-rQndőri szabványok pontos megtartásában mnlaaztás Itoroltc^ tettnlf |elíŰI annate, ho"gy a koleti marhavész csakii-gy»nift;ilyös ii íTtcrjepdisé fertőzés ntján történik. --—iit-a-saomoru példa, - mely állításom Jgazolasára: -fraolgálván,\' tanulságul vétethetik. ¦ ..... Aa 1714-lk évban I\'iamontban 10,000 darab enarrasi orba betegedett meg, innét Frnneziaorszáe-
lyet tott fontoaés-figyelemre méltó. ——Ei?v-biaonvos vérősezeget vettéa
Í&y-Wzőnyos vérOsescget vettó. ezt-mérsékelt m.r^AÍ^\'ir^r.Ai.h^ bn,i^._Ejy. j!gy_ávia_ji!i0i. ÍuT^iitOIoííWrl,-J á már eroyííéJ^o hozott bOzl-áraszté járt kőzolébo totto. A negyedik napon lázas mozgalom állott bej s beteg fejét rázto, légzése oo-tegoa-lstL i\\ hatodik nspon már jStvágyit-tozdé fíáíiínr, azomoVu és oaendoa levén reggelenként és alkonytáján testa furrónak lenni éreztetett, még is legmelegebbnek tnlnltntntt feje, érverése gyorson ez \'feményeirvert. A netalik napon Jtemelj.Téfbe bprott-n»k, kozdónotiidüllcdui! BzájaéswriiíoríiT-oielyct-böl nyál folyfH Akilonczetliknnpon nem kirőiiött, nehezen ca gyoraan légziiti,. azemoi erősen Ttöhyezé-nek. — A tizedik napon orrából ós szájábél hig nyál BfSIl ki, az erö" IzaiahiI0ni:t>t aillycdt, lábain alig állhatván többnyire feküdt, nvi>g..tt, baíiuenést kapott, az orrból ós eaájbul ki\'folyó takony is nyál meg»arfldütt, s elvégre betegaege J5 ik napján cl-
-barcsonTpesztcteit, melynek őtsses déli tartományai-uan 300,000 döglött oL Most terjedi el Európának ~- -nagy részén, mutatkozott ss_éTenkint, leginkább dü-- B«níötrp«lig 1729, 1731; 1740, 17öfi-ik években. ¦^-JUa&AtiazIrtában I739ylik-é»tüi\'t750. 1754—178Q. dflhöngntt, »lé»enti*t 10QÖ..5000, da még ennél,
-rtabb-ir-elvefTiítti- 17G9— L77?„l.,cfinndbftn GO.OÖO
e» Ulf^uil ¦¦iá, iinvÉbnw »»llWuarál^H4<?,000_Yeitcir eT)-171^-bé)rtyríIkiyénwt5m Imi 1801-lg
__májdnfift alabbhHg^^nélkal pliazU 155,"000 <ln-
rab mog is döglött -1300-ban -nrntgott AaBztridban
bullutt.
A balia fclbnnozoltntott, rücluí feszüllGn kitágulva vnláuak, sziiint sótút-b-irna fúltok tarkiták, a aznzrétü paczal tartaiúka föblkemény volt, n vékuny beleknek éa a negyedik gyomornak takonyhártyáját fenéa gyulladás árasztá ul, maga az epe hólyag is fölöttébb nagynak lenni látszott.
Midőn a mosTmgtíTpTt iíiiat brrtirgaégének negyedik napjában veit, oldala meilé egy fél évefl egészséges borja köttetett; cUU.goívcn az rlsö,-utána betegülí emez, moly aa élőbbemnek kórjúloivel bírt. Ad ami órnyitással egy. font vért vett ki, belaöleg eczQlcTéakiralgrt adqtt, italul pedig korpás mosaló-kot tett a beteg elé, \'b a beteg meggyógyult.
E fontoB kisórlet erdmónyo könnyen tévútra vezetto válna A d a m i t, ha Lachi, Ramazini, Karaper, Hacri, FínÉ, Opitz, Kanak, arra nein figyelinez-totik öt, hogy épen okkor, midőn 6\' a kísérletet meg-tovó, a környékben a keleti marhavész dühöngött, ugy vélekedvén, miszerint lehetséges, hogy a kísérlethez felhasznált vér egy keleti marhavóazes állatnak" "víro volt, vagy hogy- a- kísérletre -hnesnált állatban már előlegesen meg tört ónt a ragály-fertőzés.
. J3»TnyÍ,:Y:oly sokkisérlet után, toklntvo a. m-kormánynak e- véss ragályosságára fektetőit oddigjL áíTatgyógyrondőri intézkedéseit — épen nincs okunk kétségbe vonni n keleti marhavésznek rogá-lyoatágat, a ragálynak izálló természetétes ozt,hngy i0 pusztító döglelctes nyavalya honunkban .egyedül becaempézés által hozathntik létre, 0 hogy tovább torjedéío a ragály továbbvitele által történik.
Vrffn Hdjg flaHi-irnltntr ndnaklánnyX—^rufátr-
mennyi elegendő a vakoknak világító gyertyájuk meggynjthatáBára, hogy okulvn látbosBák, mi történik körül tök az id3 alatt, még mulasztást követnek el.
Tisztelettel
TERSÁNCZKY. ^ ^ _J^r* orTUBi
Mohács, ftiiit-M 30-án, I8G4.
:- Tegnap volt évfodtilsti na]#i»s«p gyászoB oin-létil horcznnb; mely 1B27-Ik óv ugyan o hó 29-én tíolim&n ntppant hndn.reUan, bá(oií; Bnelnk által azn-.. rtttesótlonflhvivjitott; üAics\'a -gyássOnnepélyt föu. jóséhoz képcs_* megfelolft fónynyal tarluttn meg. Az oTiapón_Bz_okásos, R^satatóron épített csinos kápol-nítan bomutétott ífitantiazteletrű roppant néptömeg gyűlt össze, de nnnál kivánoaiabban várta mindönki n njag^íríE\' bésiídet. Mohács közönBÓge terraóoze-teeen igon sokszor hallott már a lefolyt éveken át e >fásznapon ilynlkalmi beszedőket, ugy nom csodá-Iih^-ha niiiMleiikÍpek-kEhb^
ujabb s szebb, velős a ősivel craClS besséuot hallatni.
Az idén ft. Peintler, pécsi tanár ur tüntetto ki magát jelee besiéde által.
A\'í fliiónok ur -igasán—mogYallva,. linllgatűit annyira meglepte, hogy ssnvaí kcbloinkbcu örökbecsű igékként maradundnak meg.
T. szónok ur többek közi á valiásoBságot a hon-iiszeretetet magyarázta, utóbbit oly élénk színezettel ecseteié, misztri-iut a le-t\'gyflzéröbb pór ifi a nVáakü-lónbon éUe.ajiyclvwi elűnditt ezuvakat ngy megérté, mintha azokat saját, körében hallotta voJna. A hn-Za-issorcU-trölszép átmenet fonódott a nemzeti nyelvre, a viseletre; fájlalván, hogy-utóbbft-n jelen nemzedék az elmúlt években csak divat gynnánt karolta fel. — Éa kik azok — kláltn fel ft szónok — kik nemzeti öltözíküink^t_m_áa. divatfoBslányok helyett loglinma-rább vetették el? n nök, kiknek Bzent hivatásuk volna azt ápolniok, « hü»nak4icflö Ötfinkiit nevelni,
_esek ntok, kik a nemzett viseletet aségyenlik
tagjaikon hordozni. E ponínál Biínük ur oly tűssel s keserű fájdalommal főddé n népet, hngy hflaonió volt a p^ítradicsomí kerubhoz, ki lángpallossal fisé ki t\\z első emberpárt ódenükboh Szónok ur remek bo-ízcdjcéTt imllgntóitól osztatlan eünmcróat, a.oly di-eaíiséget nynrt, nwnövol t* közvélemény- itt még senkit megnem ajándósolt. Fogadja is egyúttal a t. bzó-nok nr szírélyes fáTndságaárf- hálánkat s forró köszönetünket. — E nap & helybeli dalárda egylot alakulásának évfprdulati. napjaiInviny ez mindent elkövetett, hogy aközönBéget Őlénk kedélyben föntartau, s nemes, szivet emelő élvezetben réazeltesfo. Az istentisztelőt alatt a dalárda énekelt, este pedig énekszavalat! hangversenyt rendezett. Itt azonban nem mulnszthntom el csekély megjegyzésemet, miszerint q dalárda alapszabályai arról nem tesznek említést, hogy az évnegyed! kötalfis oldódások alkalmával az ének hangversennyel leend összekötve; hogy e& most történt, ézcn\'ugyaif ncnK - meg hopí-Ütközik, BÖt mívol belépti díj nom levén, nagyon is sok volt a hallgató. Szerintem, ha.már...ddottsmeasí ajánlkoztak a dalestélyen kösremüködnT. igen "csólazerü. lett volna, valamely itten-i intézet javéra- belépti dijat szabni, mint p. a kórház javára, mely ugyan mostoha állapotban van ; s hacsak 15—20 krra szabták volna a belépti dijtj hogy o. részben senkit EBftroláai vád no terheljen — alig kétlem, hogy e nemes czélu intézkedést valaki rosizalta volna. Mindig késÖ.n okul az ember^ KUGYERAT.
[Kaposvár, ozept- 4-én,
Tekintetes sserkesztő url HogyKnposvár nagyban haltul, mutatja nemcsak as Ogygyoí-bajjnl meg-türtéut tagoBztály, tá-vsodropy. gíizmalon} (mind az utóbbi év- k ^\'ZSf^Sy^Uli ..li^1?,?.1" nzoB körűjtn^ny Jb^
fiára kimefizőlték; szobáit csínrsiták, s átslában olyan b^ccndozÓBt—tetteltj- hogy ás ntao most kényelemmel taUlkozbatik, s nem ragad lo oda, hova letti. Minden-
gornabbflk\'kricé tartazand. Azonév telén n hnlti tón ¦ackoreíkel lehetett járnhj A Temse jégleplén kará-csönijrAsár tarta^tt: KSmarés Kottstantiiiapoi ntoíái
T\'TTeTetMailTQyál fedetvók^ tavi6bá ííásolben 3ÍJ Bre-mábnn 86V;-fiz. FéKlTáreU: 30—3i>. PArisW-^2
j--Marswfa-ésjLnTép^
dog Tolt.-Alegalsóbb légmúrséklét/mely r/nntariler-, bo^\'Frnnkttonbsin, lS46-ik Ar dee». H-én tnmBrHl-
tott Bt-Joknyi vaia-- A logkevifibb holItüidÍnhjn\'"-247" -\'-^éa-S^rsTTtysslgi^ein prrdi^
. rm eaérJannAr %Hu*k éijclén iS^-Tuk _bidoget - AlÍott^kl,.«yaJft^Usm^ ülaaz.-"
— nnphan nmléitennek.. i:. __ - ,.__
_,t?^rl|Ag|sLtmÍndomiBlleít mik e számok, egybevetve aTOkMrmdyek-ei aliideg, északon a B.irk.kíwiknél 1 idén olo^AzJaW-T-lSaö^k év lilén mely Ettrépában\' _i«en,mérsókBlt^űlt. — Éssak-Amerikának pedig fö-^ittff^í^bídés^
» «boston, .^evyofk stb. kiköWk bovnlAnak fagyva,
46 foknyi hidegben a jégtetön aétát tchettok, do a légnek csendesnek kellő lennie, mert a legkisebb léghuzam, az_ nrczqtt__égö fájdalmat okoza, -öaszeköivo clviBclhotctlon ffifájáaíal. Parry kapitány egy napon azon kísérletet tövé, hogy q 47 foknyi l.idpfib"n, az
-------.^AjfcAmflJagyána lgaMkü^i
tSDHEgenfelenet r^sjűi-AaiűrJltaés^fiíÜMriábán. Jly_ Xamat Umén6\\%\\et mellett aa,Alt»,tLélet csáknem HöktluíikelTrWiíE^Tmé^^
•l^AniS^iSí^ *?^^&™}VUr ^nA-hint\'^WKM. Jiníár 10 B. Aid ~^.&tflSr\\S*éoLk n»4(y svAfnTnal. A "feflIdeiéin" \'^és«tW«^ha a nbrik bOrOkkeljél elralanak ^tya
jíxbnczrál szflrfin át lnngyoa vizet bocaáta-mply~a~fe-"dozotre jégesőként hulla^ Veazélycs volt érezhűz pnssta kézzel nyúlni, éa egy mntróznak, ki ezt tovó olfagyolt kezo annyira; hogy elkello vágni. ,„_..4z.l80a^ieoíhik óv tolón Moskva városában mjdSn.a,hideg 42.^4 fokot ért, számffT^kiserietek tereitek, JkénoBÖ megfőgyására^. A ..megkeményedett ^JEÍJ "* ujon, izzó anyaghoz hasonlA h*-njrr»&at » ha a kéz azonnal el nem vétetett, Bgy a bőrön fohór hólyagok támsdttk; ép olyanok, mlirtminök izzó-vas érjntóscálul létre, jönnk. XloEméazottan e tüneményt .ekként magyarázza ;-tjgy fijlöttébb hídog test, szervo iiikcejiíTyan oly hatást gyakorol, mint egy felettébb ™.--.EliÖ, esetben a izorvek, a külaÖ meleg által öfcszetölntnnkj második esotot pedig rmi természetes
raelogflukösazehuzáííildézieloT:------"— ---------------
_ De nemcsak az előbbi és a jelonssázadban yaláf-tink ily hidog lelek, bnnen a* ó éa közénkorban, uey ^^^«Oy^«-BgáXRrtökbauls^alának,zWó^^ kökrUómában. 271-bon Kr. o. a piaoa40 napig hóval Tal«.^die-.644 ós 647-ik évbon,- GülláWoTy" rop-g^^i\'y.\' madarak Uzzel fojtók
rás tűnipIniniU)sn;PárJsban r borTiltohűtyhon megfa gy««, ésmsntczftkon, fogyott cmhoriík.tnláltattnk. E tél nemesftk EoTópa, hanem OlttBzorszagban is Igon
érezhetii volt. Nevezetes még nz 1657-ik év tele, midőn X. Károly Svédhonból hadseregét nehéz ütegeivel a kis baltí\'tóit álvezette, a Einnhonbóln ten-gcrthollüken termut. Ugyanekkor Olaszhoü minden folyéjn-b& valn fagyva.
. E kis szemlét azon addig ismert legalsóbb fokú légméraókletekkel fejezzük be, melybŐKkitűnni fog, hogy mily hideget képea az emborelviselni.-MűlIvílIü szigetén bpttzborg kezeiében Pafry kapitány 48-fokra talált. -rr^,. -
—Félix éa Entrcprise erődökben-(Éssakamorlkában) 50 fok. Nijne-Toguilskbani De mid o ff hercseg esüsthányáiban öl1/, fok, Nijne-Kolyniskben &4 fok. Norvégiában, Ralisban 65 fok, Relianczo őrödben (a BzéloBsóg 63. foka alatt) Bjick kapitány 1834, óv január 17-én 68 és végrö\'rl^iakAziai&Nevícron nrak által. Sziboriáhan, Jakutikiban 69 fok votetett észre. Ennél fogva. 5B_fokn.yÍ-hideg,, aemson alól, a legalsóbb légmérséklct, moly odúig szabadág alatt találtatott. Azon 05 foknyi hideg, mely 1863. érben Cluro Mao Itnpjtilny áltnl. észrevételeit:: válna "Makórlök-olött igon UétflégeB.-Ji.kutBkibn, Szibériában, hol eddig a legnagyobb hideg van,: évenként aa orosa kormány által 10,000-nél több ozámŰzött kOldotik.
-----^-----i
<§ 111 •>
rsetro ns uj \'fnBJidóanuk kell kiiszünnfluk ur. uiítast szépítést, ki -yni.ii.\'^oi iranli kíméletből, a On javáért is fáradhatlmul működik a fogadó lielyredllitAaaban. Valóban mind ns itteremhcui pnnfoa azolg.ünt, jó magyar étcMi, mind 41 remiben tartott kávéházért csak (TÍCBárliotjükTiTlIi fiigiaúat.B ra -g Ingnek általa loneíyo azon utasi.kjJdk azou IdötSl.fogva nom vol. takTijégát a kllszOlön, migaTép berezegi adminiB-tratió alatt pókhállókba verték fejeiket.
Annál jobban Bajoáljuk ez „j berendezés után, hí a dórok-fogadós eltávozik a azókvároBból, mint az általa kiadott hirdetésekből látják; öt kevés egyén fogja betűlthotni, ¦ Ka 0 föbernöknek szivén fekszik a fogadd jövője, a SözönBégjt ellátása —jnit hiazönk, — ugy mindont ol fog követni c fogadós viBsztartá-sárn, a a közönséget azzal lepi meg, hogy még egy jó istállót építtet, mely elkerütbctlenöl BzitkaégeB.
— laton ömnot szörkoaslö ur! békea lakombél tán majd töEbct.\') K. K.
> ¦ \'"\') Ssív. Ben fugadja a B _rtkt
Hírek és események,
A Nagy-Kani zsai Dalárda leirata a pécsi kar-tái fiakhor. —. A tek. pécsi ..dalárdának s n derék Vendégszerető pécsi lakóknak üdvöt! — Meghatva azon minden várást felülhaladó Bzivos fogndtatÓBtól, raelylycl kezdő társulatunk kül---dütteit neraea kür^k-bon--fQlkapoliák7- -maghaisa- -továbbá ason korszerű terv romok kiviteléiül, mely édes hazánkban egy nj eazme felvirágozácára a a társadalmi élet előmozdítására oly tetemes mérvben járul: nem mulaszthatjuk el lognagyobb köszönetünket leróni. Fogadja tehát a nemes testület vala mint a hírneves város , dalárdánk jegyzőkönyvébon megörökített mély elismerésünket,melyet azon hÖ kívánattal lúsérünk. hagy bnima át a körmagyar hazái a dalárda azglleme,. a hjSsji azLta.felv-ilágosodás magvait honunk minden egyeB polgárai keblébe, hogy lelkesüljenek minden jó- és szépért, hogy majdan a müvésset és tudomány terén a legmüvotiobb nem-aetlá?- iá -bátran- szoríthassunk kezet 1!1 Fogadják végro íb derék kartársak, éa lelkes s nemcaszivii a közjóért lángoló polgárok legforróbb köszönetünket. A nagykanizsai dalárda.
A Lakatos Sándor táncsmüvész hazánkfia, njrn megnyitotta táncziskoláját Figyelmeztetjük a t. cz. urirend hölgyeit és ifjait, hogy akik részt akarnak venni —jelentsék magokat, az illető szállásán — patika ntazit^fiajmási^ Amnczkoszorncs-kákát, fenthevesött muvéazünk október hóban okvetlen elfogja kezdeni, a „Zöldfa** vendéglő nagy teremében. Es figye.t igen ajánljuk.
A Minl^sWw^B?, é hé" 17-én megérkezik a Keszthelyen állo^g||lfS. dsidás eared senakara, s itt marad á hó víjpIgV Továbbá egy nagyobbszerü táncz-vigalom is terveztetik.
A „Kanlzai Dalárda" 1864 BzopL hó 0-án, pártoló tagjainak a „Zöldfa—vendéglő nagy toromében Grünbaum József senskara müködéso mellett, Dal-e a t ó 1 y t" rendezett következő mflaorjaattatl: l.Ouver-ture „Zampá" operából^ előadja r zenekar. 2 n^m" aus Erkeltől, énekli a Dalárda zene kísérettel. 3. „Potpourri" Hugenottákból, előadja a zenekar. 4. „Featgesang" Stunztól énekli a Dalárda. 5. „Bordal" Bánkbánból előadja a senekar. fi. „Szent az érzőt," magyar kardalj éne.kli a Dalárda. 7. „Bal labil a" Gi-orzátöl^ előadja a zenekar. Bv „Magyar népdal
chan^BAílííMf"^ TÖ7"BSchäfer*ä
Sonntagalied11 ExeutzertŐl, énekli a Dalárda. 11. Tannhauser induló és kar Wagnertől, előadja a se-nokjir.^ 12. „Máskor"-.Kwotaertől,-énekli a Dalárda. Ezután- tánczköszora. A dalastélyen resztvettek vagy 400-af1, "pártoló tagok és-vendégek — b oly jói -esett kij milyenre nem ssámitottunk. A dalárda tagok igen jó énekeltek a minden előadott darab tapsokkal fogadtatott. Az ének ntán knvelkéí»elt a táncskoszo-rucaka^ mely fényes táncavigalomnak íb boUlott volna.
~ Llk6^zj>atóaek,_az^lelaSkre. és a testületre
nom nagy — do válog
nagyobb tetszésben resscsfllt, közreműködtek: Fám,fc
ob K"iU urak.
A Jónak látjuk megemlíteni, hogy még" min-njMiJciUlÄiuiik, hogy Bétatérre alkalmas hely ízleltessék ki — hoEv az . taVasMaol beultethessékv
hogy .
Mi, kik egész ntp nég\' ugyaainte hölgyeink
nem.hiányzottak. Aa egész egybegyűlt vendégaéxeg-a legnagyobb rucgelégedóosel távoaott—"azon óhajtással: vajha ^5bb ily öatélyt élvezhetne* .Hír gyanánt megemlítjük,- hogy Szegeden Dalárda Jilakult. Hát Kaposvár meddig alszik?
-A E-bipflfe kiadóhivatala as Inabruki fegyvergyárt, a vadászat és fegyver kedvelőknek figyelmébe
ajánlja. ............
Ezen gyár gyártmányai, agy a cs. kir. osztrák hadseregnél,, mint a tftbbl német államok hadseregei* nólj valamint bel- éa külföldnek magas állású fegy-. ver és vadászat barátainál, a legnagyobb becsben tartatnak, o különösen jie úgynevezett tiroli czél és (BirehBtntae^pRevofyeVek-éa vadáazfegytek» caal-"hatatlah Inatos bordásuk által; \'általános kózkedveq-eógben réeBeBülrtek.
" Esen ntóbb emlltaM fSkclléki tniajdoiiság " Tcyajtja" épén-^-tlrolí=fegyvBreknek ^-minden méa " gyártmibiyok Matt as előnyt; miután tartóa éa Pzor-1
Satom mali HiáUitáfian Civilt, a hordásban rendkívüli íslos horderSrel bírnak,, moly minden esetre-ason ""körülménynek tulajdonítandó, "hogy Tlíol a lövészet hazája levén; egyoaeremind a golyó fegyvergyártmány álnak is úgyszólvánjegyedull íaaája.
A Auér Lipót begeda müvéoz hazánkfia f. hó u-én tartotta~ha"ngverseByét a- Casino te remi bon,
:v fal között töltjük életünket _ k —a sétát, mely bizonyára -¦gesz napi munka után jól esik — kénytelenek vagyunk a fÖutczán tartam; mondhatjuk, hogy kellemes Bétánk van, midőn a kanáBz estve a sertvéaeket MlftJtTa — épen a föntcsán végig, pedig ítt-egy lakos sem tart íertTésekfitiWia prfoírifívf.} h^H. tanak be bennünket. Minthogyha máSj mollékutciin íb lehetne ezen szalonnás jószágot behajtani f Orvoslást kérünk I
A Gyufával] mérgezés. Enapokban fejentete.1 be egy vegytani vísBgálnt,-melybŐl krderftrjrhogy-egy caecaemö, gyufáról levakart „élenytelen villannyal" lön megmérgezve. A merény ictt, liogy kire oebestt. lend,mégnem tudjuk. A gyanút nem merjük valónak állítani,- mág csak a biréi vissoálaton korejatOl nem mpgy, mert erre csak gondolni is szörnyűség.
A A homnfc komáromi bncatt szép idökedvez-éso éa temérdek nép részvéte me\'U-tt ment végb-. Este-ii-lé, mint minden évben — ngy az"ldén ia — elkcz-1 dudtek a verekt-ilések, mely aíkalutnmal egy vagyonosabb kis-kanizsaí lakos , Szerdahelyi István — ngyonvereK\'tt.
A--Üáttok Set, Györgyön—it>q>ét 5 fpgyrpn*n rabló tört bo a -vcndéglös--éa kereskedőhöz nem csak rabultak, do az illetőket kegyetlenül meglő kiBQZÍák^ Innét a jeg3-zoliuz montek — ez azonban bátran pus-kalovéiekkel fogadta öket, mely viszonoststott is. Látván a rablók, hogy itt bizony nem gBcheftűlhctt nek. odábbálltak.
|í a p o é v á r.
* A szép és gazdag termfíorejü^OertÖi nr&dal-mat, mely 623, 000 frtra volt becsülve, — a napokban gf. t\'esztetícs Dénes v.otío meg 301,000 fton-
* Egyik éjjel harangkongda óbreaztoti fel bennünket álmunkból. OlvasBuk : egy.., kettő... három... egész tizenkettőig; még többet kong; egész tizenhatig (ebben már a fertály óraütés — Íb bénEe lehet gondoltuk magunkban); még többet kong... Ekkor: vesd ki magad az ágyadból, tüz van — hittük, — kinyitván az ablakot, semmi nesz. A harang egyre kong,.. Bakterok-! elaludtatok ? ez hallatlan ; bizonyosan belől ég valamelyik ház, a nem veszik észre az őrök.. A harang még folyvást kong... Őr otta megyeháa előtt az egekro mért nem lövöd ki már fegyvered? cainálj zajt, megmenteni szegóny családoH A harang egyre kong... Másnap tudjuk meg, Irogy nom volt tüz, hanem a torony-óra most azt a szokást vette fel, hogy százat is elüt egymásután: ma p. u. csak harmincz-hatot ütött délben. Itt aztán nem csak aa utasok, dc a helybeliek sem tudják: hányat ütött? 1.."
° Mint egyik legÖrvendotcsebb hírt közlik ma velünk, hogy székvárosunknak több évről elmaradt Bzámadáaa is napfényre kerül, még pedig nyorata-taaban.TJrOlünk rajta; Pécs jó példávaTment él5reT
* A gymnasíam épüloio innen-onnan elkészülvén, jónak látjuk aelthetíkai szempontból megemlíteni azon lényeges, de nem helyrohozhatlan hibát, mikép az emelet\' öt középső ablaka — melyeknek magasabbaknak kellene ler.niok a tübfiieknél onekhez hasonló nagyságunk. Hogy gyakonlt epitéez, niint_
jnozdulata oly merev, mintha izmai aeaélbót-volnnimk alkotva. A küimyn, faasUlea-mesgaa ^^TSbb-k. 1-._Z lók a Bzinéazben. Kíítóneég kOr.t\'p sziaiaa], —^-Zr\'*^
Hzeptember hó Uén. aditiott:\' ^A házasBág>;,k-kantjai0 vígjátéka Damanoir é-Lafargtie-nob; \'IV-lekttoTfordjtTa. A~dafatt Q^taT^jümln^rnssssvA---gólag -adatott,, kfllönőoen Mtapt"feper-a»erencs,éBJ valódi komikai hatásBaH alakítása. A kSzÖnség fíHy-váat derült kedélyben, a Caaaa "agonban néni felegvi-rágzóbb állapotban. ;
Özept. kó 3-án: „A menekültek.11 Dráma 5 fol- . Tohásban;,.gand György és Maurice Pál ntan forjii-
tottfflFeleJtL .___
Bár á szereplők mindonX^elkővették as élőadáa -BÍker - tekintetében mégsem versenyashet aa eléb-biekkei Leginkább kitftnt Paletainé (Benőre Laura) kiválóban roalinirt sslnésző; ajánljak: ne szökdó-
-cBeljen—ftn-ayit-ide a tova-még-ekkor is midőn-aa-ín-.....
dulatmhamok. nein.késztetik\\, merész ÜgyeaJisQkései Aéllljnéji^^íllslernekrl)icaérggdő Sznpemé azor-galmá.",EaJzonség nagy számmal.
gTnbhgp a targosztály után, Tnéj^majg1 sem foj;-lalták el birtokokat, nem elégedvén meg vi!T«,~mit n törvényt ri-ndclt. A iülikket öles_gaz vurl fel^ s gazdája otthon töprenkedik, búsul s nehany forintjai is perre költi. Többnyire félrevezetettek & kívánjuk, nyíljék ínég elónuüta Tclvil&gr-w-idSs"ajrrja^ "a-gon-dolják mr-g: mind nemzet -gaziászati, mind a magán érdekek tekintetéhol még is jobb volna, ha azon ful-dek eleséget teremnének gazdájuknak, mint gazt és
hfiBT.tg1.tTi harifltn»--
A nti^gkbán egy sztfjtmál^lgárlaiarfatt-a Bzékváms felé, s egyszer csat baüja as érős kiáltást, háti mcgctl: TjhnBpgfut^ T.frTJtv^.tgy-9- Ttw\'ttt-rfiTt, hnva mégy ?a A pulgarleklntget jobbra,"\'balra,.—Tntgmeg erőaebh hang követi as ílébbití „gazember! gazember! Erre már bücbánóiag íclelt az_ntas.*r B Kérem áfiflan, csak fűzni való ra«nr.fit vágtani^ inkább leasr.l-gálom.- Azt hitte « jámb«r>bflgy^*z^r^kiírjil§-iiál-toz ntánna, pqdig.dehogy I bátmi"Volt? \'Bgy sxegény szajkó a magasbík tölgyfán, mely kalitkáját j inak találta felcserélni a s&ab&d levegővel.
KentlrftSiek.: 60k b«ono a — csöpji l.
.TjIo liortlü.* Sítrenccés Sn í^Ci barteituurt-i kiirUÁsot
kuit.
„Art-md rii*ija.\' [jmitAi»] tvllmü^olt,
F. K!—nak: H.-Xantistn TAi Itt lerükliuf Biég kSxlen4".nk egyet. Mért nem lr Ön T
Pürfől életkép." Ersal kSlönbeaJs rlrffct fördunk.
P. Q. fi R. E-nck YiiJTÜL- as lBéntrkeL - 44. Bi M(kl6fraiT1 . _ _
„Futogísf t5jjcd»UL.» ATiifaaJoák k1at4-la*tjalc — p\'üi-ért; tc&fk eyllfttkaxai.
8. K. L. M. K irbet^alfiü J8H\'lert-Iek talnJíonoMJnaii Tcit&k lltbárUn TaránllU, cU Ukik.aÍ>y!áogíb>rt»c^iix, k&>4 tndjnk.
"\' Len-leid mindig jokar jönnek, uimbu^alii51 eUW», aanál jobb. Feitra Irtsák, * rűust indát fugoJ.
W. J-acki IlUixiiiMkaBjrrl-:---.................._____:;-;;„..
¦ (lfi*xy*>*t™*k *-tV J-*\'. *liíifc 1«, ka 5n b--Ie-fgXcilk - n tűbbíbrn tn>ir mlndií *** ktrianl *aló.
fi P. Utn»k indítottak; *lflr« raX*ml n»jjnn oe SrTeudJ.
Feklfíflszerketátö: ROBOZ ISTVÁN.
l\'okfál is nagyon óztkühryás, s Bem feliít ni.pg azon
Gaz3asági tudósítások*
Xagj\'-KanliTítj JSxepL\'~lIL A gibnában még mindig jalcntóktolea-Brlendületr-a^igy Az "fixlet sem \'
eszme méltóságnak, melyet 4ts^ép^gt~kiipTTgcL költség és fáradozással javítható bajok, dejasitandók.
„*# Szuper Károly, megérkezett tarsulatavnl, s aug. 28^án „A.király házaso^dik^Czimft.iudmriJÍLJé^ tékában Tóth-Kálmannák, mutatá bo személyzetének egy részét. A Bzép_ nyelvű, bárn cselek vény és jellem festéflokbérr nem kifogástalan darab, nagy tetszéssel fogadtatott a Szép szárau közönség által. KI-emelendŐk: Pátfinó (Róbert Károly özvegye); Császár (í-.Lai08 Magyarország kiréLya)j-A4^eB^éroah-angii Bihari, (Könf Miklós). Ai"adiTió\'"(Banilla). Szn^ter (-Kiakopjai^inagy -Kopjai, Jíüpjai Imre.) AJ_öhbLgze-L replÖk is jóí\'töftók bo helyeiket, s a közönség az él vezetés est után megelégedve távozott a \'színházból. A derék szinköltő nagy kedvencae a* itteni közönségnek ; meg-ísérdemli. -. - -
AoguaztuB hó flO-án: színre kerülL „A leleneaa 80 arany pályadíjjal jatalmazoU„bépazinmttve SiÍa>-Hgetinck. " ¦ 1
A darab, megkoazoraztatása dácsára aem elé~ gite ki bennünket. Saerencsétlen alapcBzme-, kevés költői igazságtétel ; as Ügyes bonyolítás, egyedHU főbb érdeme a szerzőnek. Nem tudjuk, hogy-a. „nép-azinmuvek mestorof koay engfldhotáaBÍnpoűra,B-mu-Tét; melya nőkŐzőnaégroA nézve azon Rembrandt Tollasokkal kezdődik, hogy\'egyik hájadona „reményteljes állapetban" áll ki a deazkaszálakra, ¦ a legbor--xasatébk Seyllákon kerfiflatül.xAmwöltatifci4^gyik főbb alakja pedig, Szentesi Nagy István reotor^ niajd_ as életből Űzetik\' ki, egy ssobro dngott -palacsinta: általi! Valóbari kétségbe kell esnünk népiBEihmfi -i^álmnnk jelene felett,-mid^-a-kajUtaUtlaqkritl-; -kasok ily palacBÍntifl darabot jutalmaznak BOInrany-nyal I... A aaereplök ma ís jól működtek,, cs.akTJaáv azárt (Szintéi Jonö) kell mogrónuuk-szegletea.játékáért. A különben toltctsógoa izínéisnek^minden
l^g- -tLrmér-yLunk_igeav&dSieges -állapota nenv Ton jqagt után- hátrányt; Az arak k^vetkss$k: Busa 3 fi 3 fi 30 kr. Kozs 2 frt35 kí. Árpa í frt— 2 frt 20 kr. Zab
1 frt ^0 ki " \' " \' " \' "
Kukoricza 2 frt 80 kr. Dor^ daczára a meleg idü jaraaaakJó-aTvtia«i6"y. - — \'
Kaposvár, Szeptembcr~kó r>-án. As fisai iilö jelenleg vnlólntt-itBáTowv-a^Iij-^cndeBfeaSziéaa^-éa:-"meleg napok Táltogatjik^cgymáat; ea-í^olrhaii eaak ok arra, hogv aa-eleBÓgárt még alább nyomja, mert h.i » knkorifcza jah^dlna ~bcginefc- ^kor TtUtan ^cat^Onk^Fa&\'naiaair m«g-»liibh Hltyw1t^fr_ hány nap óta; aáép-bniát lötotTrani 2 frt BO—80 kr. "a"roiB"l frt 40-DO krigvArpal Tri.2tt—30 kr. Zah . -80 kr.—1 frtig mánja. A^ionoM 8 frt 40—80 kr. A-zöldség piaez most um~akar aaeteaégárhoz leaaáll-uij-a ^yflmSlci piano Taíref drága.- Az «líoldról_ "siilltott gSrSgdinaja darabja 40—60 -kr, Egy fej szSIS Imég moát Ir«Tu]ri)\'.6rrlO kr. A gaaUkra nézve folyváat Ezomoritó napok; sokan még okai pénz-mellett sem Jódnak terméket eladat J megérjük "mi is, hogy termékekben, kell adónkat lefiutni; hm
agyán elfogadják. _ " ¦ ~j_ ~- (m. p»)
. Kaposvár, ssept. hó Vöt^zel«W"9!r»»*8<» vásárunk- így TolLa-níptoloneWi, »-ogy 11»H*«*»:. ¦ lenohbelc k»zfllr~EmieTr tet»ira ajaamre TnB a««l&_ vasmarnikat,-ngy fSaÍK-oly-jnagai 1u;rm SuUlUil,^ hogy bbwny\' oank kevés T»T*jok:»kad*.:Ok«a nbban - találjoti-mMtt^rniinylafat^ Jéknl.a»koUhAaini4h^-^"oI^t«remv4^^
* fcMteMfc,^.- \' --*"
Kalmár olég.volt, dajs^kiialotBk neinigen tek í virít fflyan isj azt itfin r**i*"***aa - •tnaj laaisu—
nál (Sbb \'MA*tf\'ithm:B*i»^.P*a3K*fi&L!-;Kk„<s"o>.4n irnlt^»l.-«fer. Ut.mtÍ**»m0mM.
Dió.magM áron. -k_ .. ------ ^_ <m- P-J ^
1 IS 4>
be-adási Mrdtetés.
\'¦Tf«irr-K>iiIn»-Tifo»\'fT»r letárá. SormnVhelyaéAében « uraaági.kwcB-f "IHeli&bor 1ko«*ctleziíl-n, fí^orezágut melleit Mii czercpej aj ípOJet
i gaSKnimttm\'\'JOf^*^iitmy a\'vuS\' k"«™ raj v«5j- isin»
-*tr» I|rl7tle^ini, atoaliátt ad nn-jlMS-tnUjdonoa Baor József
-mán«k
tanltínr SaTtonnow,;^,.
(t-2)
llirieivéiiy.
^^i^\'^EQ-TftefeEejcPgg RÍtakgfi-ÍBok^-»*e^lv^aa\' Ö°DAogy megya poljrr.íörvcnr p . .
-=^gé^^i^tambfcoP>^ bajói-ágj\'car.crfcl kfiahirréJétefa^-bogy-A^nek-T^
" í-KQvíca"Féré"q ft kielégítési" végrehajtás utóbbinak az
™Ano\\lMÍii$ft aSr^^\'k^SLE^\'11 J.—i^rcndflwiuiig bcjegjTEott birtokára olrandel-itflTyf-r1^"*-^\' -fehtfetek "» a kiclcF.tei.i-_ Borrend me^állapitása . tckinlelobor
--fEtastíttolc h&29^öiipjának reggel* 9-oriia
-^kit^ilkjvrajírft hitelezCk iiizatliTvatnak nwg, hogy meg nem jelenesükesctcben
; 1 a feoebbLügyIrttek~biWilag fognak meg alli.pi Itatni-
~, F^-F^rBmiTTfl felkiiaWtjnuul n7.fl;. kik a kijelelt birtokhoz tgenvt
tartanak, azt a feiffiabbnmtiiridÜig ide bcjolujitciii sicssennck. ~~ Kapcarár"\'aSgl ió_J2-l< ISG-J. .(1—3) Souiatjyvieyya tCrvc\'urjxzéke mint lAclhünyri hiztusáij.
• 1____: 1. ~-.,,>lr ..^An/ilin nnhánvVlanön
in.riiwt v<ui- AB-norinbBTRi korcekcdóaábp néhányytanonez, kik clf. gena» .^KlSt.et\'bírfc ke.».» felelek m...e«:f=l»iUl,,eu.
-e ---- Unger Lórtncz.
-l ------ vaakoraekodör
-Alúliít lüncxmflvéM Pestről, njónlja magát a nagyérdemű t. cx. klizG„b6k figyelmébe. At ••illetők kiván.ágn szerint tanítja ngy a reg.bb, mint a legújabb divatú táncaikat; s olesó árért magán órákat l gozvén előadásait, Kaniz8ára~niegy aiolin, s
ua\' házaknál. itaposvérntt ott-iT\'Tidírzcrdö-táiiczúriiíiiifr» önBé^ét.
Kelt Kaposvárott, aug.
(2-2)
hó 24-én.
Sclmeller László.
táneziüüvéez.
:Hirdetvépy.
Bériéi Ifráeíiiéiiy.
Vnsmcgyólwn 4800 holdból álló Baltavári uradalom, és 18u0 holdból \\ álló Putyi puezta,-együtt, vngy kűlün, fiindus-inBlnictuBsnl, a Sopron kanizF.ii 1 vnsiu vasvári állomásától, mindegyik csnk egy órni távolságban fekszik, bérbi\' j /.dandó. — a bérloni kívánók bővebb felvilágoBÍt:.8t nyerhetnek linltnvárun /nlnbéri Horváth Fcrencz tulajdonos urasitgnál szcinclycESCn, vagy luvél ..lml. ! ru-lsó jf.sta ZalaWr. (--o)
hitelezőinek összehívása 1 S"-aiuHng fÍBKÓr\'ÖÍ""ki>ziiirré Terézia.
-r-mogymegye polgi- törvényszéke- - mint tcl\'-k
..tétetik^ hogy ITŐrihcz .Mártrinnok, THvurka Jótscf~es "ííojft Neiser Z"írlfen f ttnrn»PtéliRn_-B:t=.nLijr;iJ»i.viir^Ph,TJhrg lUáMmusk n Kfipasvári 80. BZT t. j. "-^kiSnyvlicji fc-.r^4-rendszámig bejegvzftt biriiikuk elrendeltetvén, az árverési feltét" » ViflpgjiyHi Bnrrw\'iiii.iii.^^.lbtpiL-iK.-i. it^kjriiitiálki\'.l hítoloEÍiknok tárgyn-- -- lási-imtárnjfpnl f. évi Scptemln?r hó 30- napjának reggeli órája kitüzetik; mire
----Jaftat^iők---n»Biir*K?vtUti^^ i»"gy..mgg nem jelenésók esetében a-.-ienncblú
ttgytettk biróibg fognak meg lilliípíttríini.
^i. . ____Egyssírpmimárí\'elhivatnak mind azok, kik a kijelelt birtokhoz igényt
; tar tanok rJixt a .fjumtALLJiatáriti^g M
- Khp.svár augusiVhó 22. I8G4. "~ ~
(1 — 3-1 ¦ iso^tayyaitifyü türri)ttfszCki mint iLÍtkkUntp:i hatottig.
Árverési hirdetmény.
Snmogymcgyo polg, tiírvénrszékének, mint tcIokkOnyvi hntóságnak reezérül közhírré lutotik, hogy liagasitB Sándor KapoBYári lakosnak fclpeieBeégo aJsn\'\'Cs)rp9\' Isiváu- Aí\'YiíÍíy^fö\'kóY^ fcdezé\'Bere íczálognltf. ea uz Alió^eTSTryci község S3és -ilB Bzámu tclekiegyzüköny veiben foglalt és bíróilag r :3^ftt,_____Jkr^Q._e^-iMQstíLÍBgatr^ kDzsógben »4ielysiiiiénf._év September hó 2-i. napjának reggeli 9 óráján — mint as elaő határnapon — eíár-kerestetni fognák [~a "második árveréal fdő, "ha noián aa elsőn verő nemtaTal-. kötnék,\'f; évi Október hó 24. napjának reggeli 9 órájára a helyszínére kitQzeükT" azisl bopy 4kkor fennebb kijelölt ingatlanok o becsáron alól is eladatni fognak, i^-Ü^i^ljLí. Aa..dr.Teréai fel tó telek turYényazók irodájában mindenkor megtekinthetők. __^
~ Kelt Kaposvárott nuguifus hó 31. 18G4. "—r-3.)\\-:-Oemog^ »Hii/yg~ -türvényxzéÍx ~mint talskköni/vi húivsxig-,----
.1... -
llirdetvény.
i.....L:l._.- T .Tf - 1 -.1. -1-. .
^*Í>.ZJi*nnBn5 Domeukss Juli i líitelezSinélc "(Jaezebiváiia 1 Sonrírgyraegpve
. STiettBrte^ájaCclíerdeltelv&", aa lirnrréíi frftételekjilrtVléBlteWzSrríirór " *— meg^llá^táatTlekinletgBGl litclezSknck tárgyaláai liatárnapal f. évi Oetober bé :15. napjának regRell 9 érijjskiiazetikj mire liitolezök azzal hivatnakmepfhogy lüígTreni jeienéiok cve1ében->-fennobl Ogylelck brréilag foenak meg állapíttatni. Kgyzzczzmind felhivzfnak mind azok, kik a kijelelt tártokhoz igényt -v;twlan»kv azta-famiabbi liatárid8ig-ido hejelcnlem-BiesBenck. -^rsrr - Kapoivár aug. hé 23. 1804; A^lr,S). \' . .Ji*me0má%p /örrínyefta tninl fííettónjon laldadj.
Hirdetvény.
BaWh Jézzef hiteleatinek Oaaaohiváaal-t)omogymegyo polg. ICrvénv-aaike.mint telektonyvi haliaag réazéröl közl.irré tétetik, hogy Eibenitz Hddnek.
hí kernaAl^liM. a bí»lAi*iia.; ^.tn..l__:«^. _i,ll>. ... .r
. eaeléhen a fennebbi ügyletek biréllag fognak megállapittaüii
KgJTl»-«r«"»Íli4 íélhlvaáaalt-mini azok, kik a kijelelt birtnlihbr iirénvt-_iBlleM^tttfcfenéliM^ \' \'
Ktpoatár ang_j,o-Hr JÍ6*. - - ___
. .(.ÍTT*) - " " _ Bomtggniani mntnyizél-t miju\'ttUlcillnyri hatfái).
Hirdetvény.
Bnlogii Mihály és Sámuel hitelezőinek ÖsBzehiváflalSomog/hjogye jSölg. türvénysziVke mint telekkönyvi halóeág részériSl kozhirré térotik,1iogy Spltícr öftmucínck Ilalogh Mihály éfl Sámuel elleni ktreBeiében-a-^iíjlógitéBi végrehajtás utóbbiunk a Moesolédi 21 éa 37 se. t. j. könyvben I. 263. hr, ós 1.1 — \\2 rond-Bzániig bejegyzett birtokára elrendeltetvén, az árverési fultétslok s a kielégitéei sorrend megállapítása tekintetéből hitelezőknek tárgyalási határnapul folyó évi Szeptember hó 26. napjának reggeli_9 órája kitÜzetik; mire hitelezők azzal hi-vatirak in\'rgr\'hogy meg nera jeltnéaök eaötóben a fennebbi ügyletek bíróilag fognak megáttapíttatni-
Egyszersmind fellpvatnnk mindíizok, kik a kijelelt hirtukhoz idényt tartanak, nzt a fennebbi határidőig ide bejelenteni sieBBcnck.
Kaposvár, július hó 22-én, 1804. (2—3) _ Somogymegya ti>rvény>zéke viint tehkkiíinjvi hatáság.
lérte^alaiiittjMMHt!
a Bzcnt-gróthi uradalom 40 dbból álló cairáazaU, dJj\' hoszuáUtra f. évi Szeptember utoljától kezdvo, egy vagy .több Lgyjsés uláni évro bérbe kíadatik.
Váílalkosók. bővebb ér^teaítéBt.ny^ctnflk.. rqgy ^zamély-eaen. Sznnt-Gró-llion az uradalmi tisztségnél1, vagy levél utján/mely esetben Szolabér mint utoUó posta kilocndö.
Keh Szent-üróthon, aug. 0. 18C4. \' \' ¦ .
(3—3) \'**\' \' Sséui^rtti^w^döltiil iísstség.- -
ISMlaPtátt^
naztulos - - kiírpito\'s
T&Bbísry=^n.i.izKHti.Ti t
asztalos--és kárpilou bulor raktárnn tat
lírrentottkf^jy^mn^e^rn^i^rarőlyWTO
___ i«»»3Í<t»!_^^ =énnevera Zolfi nktt ^Ieéí2iiiíká>pitós-ihnnlöiírnam*^^náriim^Uéazallelí
^a5e^8^^fl\'*j"r"tA1\'1^lliia^%i!!s!B^ 16, \'¦. j-_j__Jvv__oj_"f rendazámig Ugy szinte Utálható nagyjoioémüsógbon elkéazttlt______
THalt-trírfnL-atfft f tf/twJa»! i-mlvan~---- - •¦l»T...ti ii\'ti- v-^-t—¦ -__...--._---- — ¦ i------.- -¦--—™----.---- ¦ - ------ ¦ -----
a lcgjobbakból éa clválaltatnak mlnden-o azakbá vágó~_RvitásokTIÍetéTsesi áron, BV Lnkárank T-nn orMagylir-nTcza elejdit :7(T0 di\'763 bz, naajt a \' „Zöldfa* vénderla közelében." T(4_10)
Egy gyakornok Jkex^telik.
Tlélirt fttazerkerezTtedéaébon Nagy-Knnizaán, ogy jé házból való JkéjWBBéggol hifi Eatal ogyén — gyakornokai felvételit -¦\' <.. : -
foszorkereskeiio.
kcllil
»7?S,Í *í ,E«l\'«Wlo»«hh«l, II h«U erdü_21_hold..zantérdlddl.l\'oeya:it aSÍ*yy-S^t-ytn^raatr -Bakiiaik kozeégházáb.n elaJaodéZ-Éf
Jetni I«éTbe» ^ A-joazágtelajdwo.nál Thnnh.rdUr, "Antal jirnál -Len-, Btoli^Ja^ .AlaA-LcndTa.^ (2-4-3)
rdetvény. "
Barcs. Jánoa_ hiteie\'zoinok Baazohiváaal Soihogytategyo éblg. turvóny-azéke-mint-telskk\'SnyvhhntdBág réazérSl kOzhirrí tétetik, lldgy Ebaenborg Jánoznak-Baref János olloni koroaotébon a kielégitéai-vegreiajtáB ntóbblnak aborzenezoi 42. az. t. j. kOnyvbobJ rendzzámlg bojegyz\'éttbil-tékiraTOegtartatván,
±ai°IégiléjOoi.i,uua-^BgÜlB^táiarTrTrs tokintaiébSrTiltellr\'
zöltneX tárgyaláti határna_pul f. éví\'Septom\'bet ho^Oínaiifaiisk nsnlTS étája -kitüzcjiki mire hitelezők meg hivatnak. \' "
-kapoivár ang. Iiéü4 iílji.*
Somonyiiieoi/fl t«niíny»zale mint uWMniptií hatfős-
=_" ^V«3djt. JoímíJuadö, lap-, é» nyomdalulajdonps Nagy-Kanizbív,
Nagy-Kanisía. Harmadik évfolyam
27. szám 1864. Szeptgj
Isineretté^esztő lap
f oitaloity kemfee(l€leDi, ipar, gazdászh twiemniiy ás mitj^tr^^^
ífSP^^ + tífit *&}™Íf™ *H\'tm oündí^hö 1-eu lö-énréTflO-áií. - EIoEzetéa! ár püiíáb ssétkoldessel-és beiy^^^-hQ^^ ^ : \'
5™sí Borórt 1(J.kr--.Hirdetóabk négy h.Báboa Petit Borért t-ör 7 .ki,, 2-or.ü kr. és minden további bolkfoiSiért 5 kr.\' b tólyegaijert Sí) kr. fcító
A ^Iktatás, díj 8 a lap kexeleaet ilhrtd minden tátgy-a kiadó hivaUUifíz Nag^ffinWaj a Up WkmLi^ -
\' - ~"" bérmentve a szerkesztőséghez küldendők Kaposvárra. \'
._ . A .gabacslégy.
{iVficfíagaiimlicke. Ceesdamga.....destntctor.)
Habvrlondl frigy? s tsn&r otAo.
Á Somogy megyei gazd. egyesület földé-L2efci szakosztálya, tevékenységének egyik jeléül ktisrefaoesátvitn- Hnbarlandt tanárnak a. gnbaas-\'Hgy?öl irt ezen nagybeosü\\, de ránk- nézve ia mindig szomorúbb emlékeket hagyó tanultnál „ÚXÍ^iJ^ffi™™^ k\'pzoljük\' mi.is lapúnkbanj__ -- . Ah ntébbi száraz évek egyébh csapásainak következménye a mezei gazdaság éa erdészet k|sdedviMléjiaeg«ín
melyek fjyiikraii "azt, mi még" a szárazságból fennm«Fa^t% végképí elpusztították.
így* jelent meg.Jl&gyar^fjvár vidékén, — miután-1833 éta üszrcvelietíf 86 volt —1863-ík év Bssén a gubao&légy, "vágy. hessi^t légynek nevezett bnzapnBztitó.s már 5bsí nemzése megtámadván á btizavetéseket, még\' fenyegetőbben-lépett fel "az idei tavaszi nemzésben. De nem-csak a helybeli tanintézet búzaföldjein, liánom a IL-óvari fíiherczegi uradalom, báró Sina S^SÜklÓM birtokán, s a körülfekvő falvak j^g&T földjein "is jelentékeny pusztításokkal
vettomt^^gMt m^^\'ölenéstik ÍbIöI, ngy hogy "\'"\'* nem7 kf^^u^nT^Kgyi ^UágySTrörsság7 :mTnden fon^ermíí vidékein kiaébb-nagyobb mennyi-ES^b^etterjéáve /van.
•; * Kint tudjuk, á^gnbacslégy.már a múlt szn-s&á Vugén Kanada és Éjszak-Amerika egyesült
államaiban inti jmR9.titLfui\\ AUnY el hírhedett, S
nevezetten 1850-töl 1857-ik sokat Imllhatánk az általa okozott Jíárok felül. Némely államokban é kar oly jelentékény volt, hogy komoly tu-\' -nácskozmány tárgya lett a kérdési "ha folyia-" ~^M6^^f^^ a bnza-termelés vagy sem, sot
I tájakon, elöny-ösebbnek is találta búzaföldjeit I legéigqrhagyni. _ \'
Európában, hol e kártékony féreg liazájá-| nak lenni kell — mert tudomásunk szerint [ AmerikábaJnz oda elároWtotf hessíai zsoldosok f-177 6-ban n..velők,vjtt-ÉZ«ímában Imrczo^t ákbey j s mégis úgylátszikj Hogy mérTék^éitVlI~szapL ; rRBiíg4nak keltéidéi--Európában, eddigeíd ke-; vésbé-állBpíth"sték^iwg_;-\' Hogy megjelenése ná-j_ 1 lünk eddig mérsékeli:-vala, liogy egyes Hplye--\' ken kíséb\'b idar^ mutatta magát, ruár azon ok-\' nál ftjgva,. eléggé^r^ájj^
; nete Europáfeari-sehol-" szorosabban :nem vizs-[ ^áltatott s le ncm~ Íratott. "így Kollár..— ki ég is kártékony bogarak vizsgalatánxik. terén
mi-sok ujat fognak -rnég nyújtani a kicsi, éslt-g-kisebb állnjok is a figyelmes észlelőnek.
_E sorol; iréja a gnbacslegyek tenyésztését siteresen kisérlettő m%; s^sgobában• tett éat-leleteit a szabatlban ?1 ^fordjl^kkar^^QTÍtogui -jelientfrizhette-a ltie^tÜBtidrette-pe-iéBzlwii ela\'--gendö alkímaí nynjtra^~ax:^tézi^taiz^Tet5^ Bei)\' b igy elíggí tájft«íjottnH\'\'k is hireí magát, ^^rdísbcn forgtf \'T»2&l4Í9Íititó\\* fdeíii«v«s^\' "adatokat helyotteaft»i-és kifejléjtónek -rdkélwetf\' történetet adni. Talán -ama helyzetbe iavas^ itögy clundásának ¦v^géir^émi.leg mint kere^-!tül vihető s igy eTfogad^atOTndítványokat ts te-jgyen a:kiftékony \\ffléxJsütí&8$rVip&Y*-
A gnbacaltgy t^l^megjelenek már 186$
a gubacsi égy első ktrepl^é^ ideje júniusra «bik, hogy b hó s az fisz kb"ztí időben & nőstény tojásait, számra- mmtagy-fraTtojó fullánSjára] a gabonaszár és hüvelye közé n gyökér közelébe lerakja, sőt a pondró\'tetelésétBlIs\' vannak ada-:\' tok, a mezei,gazdaságra káros bogarak felöli müvekben; ezekben eladatik, hogy a betegen körülfekvő gabnaszátal^ban, a szalmának a fdldtíjli elstí isébea -falkénként éltí jwndrék találhatókjíögpy ezét""erötdjeshjeimég\'ngaLna-szár cBÖvébfitr ntagaaabbra is hatolnak, hogy a szár alsőCxeszét megrágják stb. mi, a mint a kftvetkezendÖkhbl kitűnik, határozottan tévés, ^Csodálatos, hogy az amerikai tndúsitások-bóli közlemények, melyek a -szaklapok; által fel vetettek. }.zjiemzsegnLk _liamis _¦ adatokkal; hogy. ezek. áltaí sem magyaréztatott meg közelebbről ezen kártékony bogár és életmódja. -Bizonyítékul szolgál, nn gyakran még a legko^ zelebb esoiskorántsem vizsgáltathatík és ízem-léltethetik—kielégitöleg, nu •kfannyen-csnsznalc
egy legbahatűbbéíiam^t kntatö jelenti, hogy túszén, mé^-g^cás^^ korán-ervrtetHra-
" —"—"1*L-5 -----xu- .safbWtejt volt éso*«heto;-így hátaT)öfcawk
rajzásának szépteinjter hó ejsjf két-hjBJmarláhan kellett történni, #^a1SB^tiIeg \'a BZ»pt. ülöTi^ harmadában bejött: Í&TÍóé~ts6 (22. és 25^aaep>; ben légnyomás JÍ.Srb- ronal)\'által befejezte--tetni.~A^kés5bbi\\azáyütések magnknaka már megtámadott vetéseknek körvstlen-szpinazédjé: ban áz^gga^n^át énafetlenek maradtak, sfit <jyTi
tett be, e részben Ssltünl^^&^aé^ ^Í»Uytt. így Ltmger igazgató tir Sárvárral azt iránekem hogy erre vonatkozólag nevezjftÉ^ ^éaxlelfiteket^ tett légyen, —^egy 3 holdnyi búzaföldön 6 ho_ii kipusztult,-* mintegy--2- hoH-tn«ry-*-r^ogép
menete irányában egyenes vonalban terjedve _elyált,jo_ k^tbari\'\'maradott; az ottani helybeli gazdatiszt állítása szerint ezen-föld bevetésének: félben szakasztatnia kellett, éVaz épen megki-mclt 2 holdnak odábbi munkálata 8 nappal ké-sübb történt i basonlúkép megkímél te ft^k & keress tbarjízdák is, melyek a földnek véglejges
^©fredn egy mottóira
,Do esttUsSm, mig csak élrk ,
^KajUJ ÚtüX semmi liléit Bo nem ftitkel saireiiiW. *
" ,:.T.- "Kisfaln.l^.
Ea ooktt hitro talált a kobolUn,—
¦ Melyért ed, éa folyton csak érted-él;
tahit nem ron dőlt* oouva«or<lt)n köcelban s nem rendült, míg forr a aaivben ur. Ke oltsd ki hat az életnek reményét, S vele magát is majd az élotet;
He süsd íJbbjlo aa agyat.s képcemónyé^ . S^let advét, mely kirbozM lehet.
.EUUd, oh! halld njra isfidnokdobbaniíait, —Midltn-ajak kal-aj kadűn_caflgékr: —Ne torzítsd aa arca advezült\'vonáait, -—
Slidön k^sd: kesémben nyugovók.
•~r Ifajn ngy, midt^rézoa aJtíta galy a torzait Hiat angyal Istent; ugy szeretlek én; A boldogság teremti már a mennyet E ftldttn. ha való less a~Té~mérjy.-l —\'Obi higyj-hitedben-biss alapja esküd Sjás oakfl szent mert égbfll származik :
Lelked rebogto-; —«-ba-BzíiinböiniIIiult
Az érzés, mely ruulolng támad itt,
Mit eskStlt kiilte: ab! ngy vesszem én el,
Ke ftdjoiwrgnlraat ai égnekeni;
Verd meg, ki Bzcnt esküt könynyelmün tép el,
li vorj meg engem édea latencm !
VÖUÜá LAJOS.
A harmadik emelet kellemetlenségei. • ""T _
(fetozélyet ttimtüót^ .-.r 2...-
— ABEOpAOTÖL. — y. _\'L
" En mióta üesten Ukom, azt mindig a líarniadlk" emeleten és mások tárása/igában Bzciktam: tenni. Aa ^okJül)b-,-Ott olcsóbbjllak^idívkoldua nem.^álurgatf mert ha valóban az, agy$.éptelca oda feliiBigázriLm,^ gát, ha pedig caak annak adja ki magát, elűzhetem,,a nélkfll, hogy a pápa kiflgybázbólÍBÍthatna. Ha-kit. toroás feífl aem téíen kédt k ^rt^lgkBt^Dkvy < ¦softri miszerint bocses atmáriomának ordítását csakTttl-nákban--éttelt a msgasBágbs, ergo mi is csak.jjéiz\'e,-ínknek, ¦ mclyek--n»egjagyiondö^;hogy_ninc8flBeB^^ maradványaivnílíolgálunb. Aatán mint a méltányoi-ság embere/ megkívánom, hogy rr 1 a vél h or d ég árj ön bamarhárbmkrajcaárokotaiwanitL Mint a Bocialiraa kedvöíÖjo nom. egyedül állom ki a harmadik emelet kellemetlenségeit, többon osztván meg azkTgy a sxo-babért; de a mi fíí.az ázj1 hogyrha aWzmeBtemé párviadalt izon kétélű nyöNével^ellöBönk; a eeupl-sokat könnyebben kiparirnzhatjuk^TIaznjtcsínáloBk s a iniíitL falfatvAn a lo.kóR SBidnRk^ azt lübbon visel-:
JPE_________-
Bocialitájst, axL
is, miBcerint laktam én WbB Sata^
ember is lakott én ftkn. ;v —__: \' ~
A legkisebb kellemetleaségeioi írom lakásokat íb a lehető legrövidebb nton^éa módon. ¦ ,
Én most az egyszer^—közben legyen mondva épen ügy mint máskor négy fiatal emberrel fo\'gadtem, száiláBt; cz esetben — épen ngy mint Tnaakory\'á a harmadik emeleten.\'A szoba meglehetős tágas Volt,
-dc-batonal UtUümutt. Ha attálLJ ^Laitanyfcr _ \'__
dást kelleintéznem Tlaktársaimboz^ ilyetén Torma ^stylaaban; r . .:. ,____- •.. *~ "
Ha folyamodásom kéd«z5 eredávényBek örvendett,
Jeepet-^oltain^iéláUil^cidkttk^
^gö-íépéetrhAtra.podig á inaiodikat. ._. . . • . ;-
-^.J.flrtAM«Imii»K II S^S^tf^^S^ltgB^sŐBrf" r^v
_____Szuli Ábrahám máBod-érao^psBövenej Sándor Gazsi teebnifc^s,"4:Vas\'ÍSaJed"es "kedvea vrmm-báryám^SzJííOakíib\' l>inyhói^íSaentí^f^?*01^ Jakabfi,Jakab, négyedik^éyejjhogy^JD^ van; második-évesek kB^fc ^-¦^TH^Jt^^í \'-rU^^ifjJ- HTTitti^ wAAto^gaia^tffaa Tolt OBgTazv^_ is a böérezterembe ci^\'^^vít ű^lUiSLáűjrSd.-- - mP^e)U»Í^h\'oál^l«»^^gf^ .
b^elv^ a fejéiig* aktira/¦ r
8áHdorhnagy"gBthTáPTOtintts»íSj Tto^t-:ínpki3^n* igy^köBes ^M^T tc?a^ámfM.^i.»>i-^tal^^ébbne
Jwráfcba; hogy-a h eril>a.éTw>iiito harmaBjayjialTft lesz szűz* évesT^as* "j11* %^^J?Íf-;?0r^aB^aor"
Z jakabfi Jakab, a Une^ÍÍTa%^»r^BÍap
apeitpípk panfMiU^riözikJ
Uroan-áÍHja- \'—¦• \'\'^JJ^^T^
-sf 114 A»
iir\' ^^^jjTréSRizfr* *"* o*»V» gir B alt (CUwope Hneata. Eo^ffic^toJajdonftották vonta reá a Sg^meKTíovember elejével a pondok jnirnand-leljeien gnbdkkí víltak, _s
..aaiiii íwly^tvWwr* gy»kézy koronája,-MpaB-
It^tnetfUlt »som<ikb«n7ÖlíJutt»i. Némely I>».¦.- ^ijj^táláítaj^fioglotitinjmb aion-
tátntttc^\'fcizano\'vény elhervadt, • ennek kBvet-keatg&Hiiöi^uMYetéaak oljr"ritk»k lettek^
~ hógy^a-fakBvetkeaS tayaewal jelentékeny tertt-
"letekeThjrs felnin tani kellett _ —fttttíxul uagyobb mennyiaégü bernydbá-lxijfytljteitem és buaaaSveny kUzé szórtam, melyet egy nagy tálba vetetteméi, ekként a talajt egy íléejgé izélés éa maga" üveghengerrel leborltam, tetejét finom patyolattal sírván el. AjiHT*\'*\'** n»pjnih»« már aa eWJ legyek^ki-^ - bitjtok-cnTavtfibbiJeipidcabb május elaS napjai ban fejtSdfltt ki." A fejnek élénk ide-oda moaga-taiattt-fatnok feszítess és megnynjtása által luegpattanik a száraz nernydbáb felett réase, 9 mnkiuunar csúszva kinyújtják magukat hónán lábaik- és gyenge szárnyaikkal. ~:gh-:- ¦¦ - (Vigekjsíy -
\' -Így kérdeznatnlik ait a tndontányok többi ágai folM J^5n:»J.V»gk5á«1ebh áttioazánk köJtéezotunk aem liaátalt eredetiségéig."\'.-• ^ - . . ,„
-^Nnm néannk.n,í.aaért ,«ét ^"(•\'\'L^II^aI^IT nagyítjuk a valít, de keUégH-.«W ?«»«7^^t^t renSnyekel kottak kttlonoeen aannbtó javojatreS =+•¦ -A* embe
- - Enaintán hí egy pillarjrfbt vWunk nyilvános élotSnfcro, X múltban látnánk kell, hogy a theorotl-ouooU akéso hlatorioikórig lé prectieus statosfárfiak is voltak,* a JSv« eat-vdrja ko+Jnoeeu jelen átalakulási epoehánkbau an ifjú. nemzedéktől. -
_____^eA.\'a^gasdag.Bág^_anyngi korlátlanság, a ssfl-
letéa el8nyeibea okaaeratlea eTbizakoJás, ebbSt-foly*-
dalyf, nyeraééég, kaostncerűség azon oaakon, melyei a hasán aeglteui7ngyeit \' omolni lehet, hanem a tudó-_mány_komoly, szerény, belyaelckot érdekeket felis;
A középkor régén meggyúlt ott a világosság éi a^gúiknaenamentumok Umplfényor közül ifjadva léptek ki aa egymást ér5 tanok, aa elmék elhagyván as tatfrottéltdak theoriaját a szellem nem gyönyür-köd vén os. erő hatalmában, magasabb ntán töreked vr, a tnauniényok basájává tevék keserű vitáik kost i& a balti tenger és a. déli havasok közti népes területűt A-tnűünjány mist ilyen életbe nem léptetve bolt. De a tndnmany is ót erre épen aa, hogy aa életben akarja ma^téjváoyeaitni, mert az. 8 léte igaz, s neki minden aa ember kérfil alárendelve vagyon- Üs ápen azon te* rtUatan. bovájijial/mutattnnk beteljesült.
¦ Á tndomáayos \'Kémétoriais; ^ es "» Jbeomtiena " nip7lartndomán^"títal okszerűen-, saámltra practi-eosáa is lett-azonfelül, hogy szellemi ereje elfitt legfel té kenyebb" s som szédai 4av-tin tele tiePme gh«jólxiak>\' -Ha tévessa&k e-példát ii aaemeink elöl, a ne
Syatv nevelés Onk iránya anhyira materiális, raidön r T-lfft^-M p«f Tmip m6gottflnk,_ha-
Hogy u igy van elég legyen aa Bnhíedelembe . rnsftMtalcnBk.^ hogy nekünk
aajjkt pbilwpKiánk sincs még, - a Ámbár a- áaáaad i már mntaücoatak e tudomány ksrfll mosgal-
^ mEiJamsJlött-ran^Ba}^
merd és egyes let5 önaetíenaéga aa, meijnak odahatnt ^ mint minden polgárosodott államban, ugy itt is hiva—V lasa" á flBaretöT^jélétre cmelvo boldogitni, annak használni*
Alkotmányos e Kép s mtndcn lappangó"" harcsai ntán is élvezetébe jB annak mit a legfelsőbb hejyröl biztosítanak. r
Hogyan lehessen pedig alkotmányos népet kép-aelni — ha deus ex machinávA sülyedni nem akar — tudomány nélkül — értjük a magasabb tudományokat ? ~
Hiszen hogy kőael maradjunk képzelhetünk-e
Hol a píL Önmaga gyakorolja jogait, ott aa ékes-aeól 1 ásnak Jág tere nyiliÉ- As élcosâzôlâa pedig oly
tudomény. mely fogalma ktsrében tartalmazza a többit mint segéd ismereteket a hölcaéssettSl aa államtudo-mányokíg*
Ha tehát alkotmányosak voltunk vagyunk és leszünkpanon is kell- iparkodnánk^ -hogy. legtabben önállálag is gondolkoznunk, s mínden dunagogiának ezáltal elejét vegyük; mit ismét ugy vélekedünk ol-érhotnl, ha többen vagy aránylag elegen képcaltvék erre.
Ksl elérni ngy hisszük ha a magasabb tanulmányuk iránti hidegséget és-kösönyt leteBszük, i nem engedjflk azt mit apáinktél Örökül nyertünk a materiális irányban elveszni.
Mind a két iránynak megvannak fény és árnyoldalai, egyiknek gines kizárólagos jega tulnyomó-ságra, a paralcll k5zt kell engedni Ujainknak kiképzésére helyet.
Hogyan? Ezt fejtegetni magunknak a jövőre fcntartjul. BENYI".
Legyön tornaiskol&nk.
Edzett testben lábat ép ésa éa lakhatik ruganyos lélek. Valamint a magára hagyatott növény effajaítE, ugy a hanyag testi ápolás ie, aaomprn következményeket voa maga után. Mert tény, begy a terméssel nem adott mindnyájunknak egyenlő testalkatot, nem-is lehetünk mindnyájan egészséges teBttel megáldva^
ruházva, hogy tudjunk magunkon aegiteni —b ninos is főbb kötelességünk, mint egészségünket megőrizni — ideértya a Bsellem mttvelesét ^i^yLsj^a^v^âfi^^
•^ymTfehniálhatjiiV ft-tt^j-a^n\'-iaknTLhaju7
Oly intézet es, mely m% egyrészrSl a testet
édsi — s ezáltal, a vérben lappangéjkóroa nedvokot is sokszor kiUUBEÜboli, basznos idtf(^B^ széliemre l^ftür^- mort_aiin8krndrai^ éivt^etnyujt — s émslas-unalom pe^bi»lt-ngy,-Bib3t sofeSáa livornyáa "jlatokatv \' - i \\*$k
=Az ember ntotudbat^niitólfi.ve^lyekbíj jö.
bet. péWanl í tüs. rte, tt^ttel^ swilMW — o mit, eféle bajok igen könnyen érhetik aa emberi, mint halandót — s ha — foltosáéra, testi ügyesség slagon-dB az ily BBerencsétlenaág^ elhárításira — ha. jlinco ügyességünk — ngy áldoaatnl eshetünk; holott a saelleroét és testét ogyaráná-képesett ember — mások
gyBai b". Vegyünk csak\' egy I . Pestrűl Budára átmenet a csolnak felfordal -— ki ttjgTii nem irtai, ha rSgtSni: segély nemiérkesik, as -belevess. EUeniten, az usani \'hwío — tnoH ía~zoSr gymnaatikfl — hidegvórrel beugrik a vinbe, és paff: kiúszik b partra. De nemcsak Ilyesmi, ;fcaai^Ea_ más »yámtalan lé oldalai vannak ily intéseteknek, melyek
aa illető al apazalíályokban fel találhatófc---
Ásért — miután egy jé kirbenálló s o réaiibeu tapasztalt nr, ason kedvesS igéretat-tevé & lapok ki-ado hivatalában, hogy ö késu, ha akanianni fiatalság áldozattal járulna ily Iskola alapításához, an igazgatóságot — illetőleg vezényletet: dij nélkül át-vállalni; es oly nemes és lelkes ajánlat — mit el jiem fogadni nem csak nem szép, de illetlen is lenne. Fel tehát Jfju nemsrtdékl^ntHairak m«g,Jbogy a magyar kebel minden jó éf nemes ügy iránTiogékony j mutassuk vaeg, ho^* n*i sem akornnk hátrább állni a külföldnél — hol" Ily Intenetek napi renden vannük. Alapitonnk tehát egy torna-lakóiéi,\' mert ezáltal magunknak ugy, mint hazánknak is {msanálhatsnk — ha rá kerül a sori"
Yégre, felkérjük - e-lapok- lek.. SserkesstÖ-ségét es ügybe ni értekezéseket .becses lapjába felvenni. Addig is ! Istéiráid meg & magyarH
ARANTOSÖT J^AJOS.
Hfotiárs, ssept. B-án; 1864. Koszica szilárd, fflbbiró uría itteni társadalmiélet egyik ércahetfí saükaégén aegiteni akarván, a már többször elejtett Kaszinó Ügyetisméi fölkarolta, b ujabb indítványa szerint, reméljük, hogy létesülni is fog. Hiax a mostani helybeli viszonyainkat nem ia lehet társadalmi életnek no vésni, mert úgyszólván & hány ház, annyiféle szektára csalik; da tán jobban fejesom ki magamat ugy , miszerint oly elvontan élünk egymástól, mint az amerikai ül te t vény ea ok, kik csak néha érint késnek egymással. Nem kétlem hogy főszolgabíró, urnák tett Indítványa sikerűin, fog, azért; mert a közvetlen ér int kenésbe ált aa ügyvédekkel o több értelmes egyénekkel kik aaivcoen hajolnak szaréra; ha n Kasino1 ügyében tnáá tanná hasonló indítványt, bizonyosan kinevetnék: ekkép csak is föntebb érintetrindttráByo»4Temélbjet^lk«cL Alakult itt már néhány ér óta 3—4 Kaszinó egylet de mindannyi megbukott, mert mindegyik asélsffaé-
hisz som miféle tefSnJtmény sincs annyi betegségek— -L*b+*-h*gjti-m?gmt ragadtatni ¦ egyiknek egyébb nek alávetve, mint épen az ember, de épen azért is se volt caólja, mint a kárty^ataiokat^Itörüi^pni, ragyunk gondolkodó éssaseUés a zabád akarattal fel- míg a másik Bpolgári-kaszino-egylé.,í caimet wrón
mig a másik „polgári-kaszinó-egylei fel, — a pesti nlíornhalluH-hoa hasonliíott, hol as eozmecsere csak a körűi fordult meg, hogy mennyiértleél a gyapjú, gubaes stb. A Kaszinónak sokknl "" " aerótkeo játék-rerggk^efat--^ "* KTJQYERAli
: -r aepen aadienüái nyert folyamodásam, minek következtében sétálni keadés^ midao nagy rohammal bejö —— kJ, tán a nagy Napóleon 7 ^íem, aház-- Jnesbirnek sva fi-feleaége. • ^
^.-rr.i.Hem megizkaidtam — rikácsolt fület vegy-tmirVhangon — 8ser Herr ron Handor, a Japaktieh
\' ^ bellntta alatf\' i»l«||..n«k»tra» Jakab fi lett
f —l^bajî ~ kétdt .Undor.
_ ^rrJO_baj Î mindig, lekajlgalni aa úrfi az abbv , s»m^ a mi^ a^majbdîk^ ^ix>*^JUcAé^"siep^
_ — AsVtotf,ÍŰj> bogy, }
hm zaéyegysaer beíwtJlrAtaxobnJábB elyan komisz vi- u rljofc — 1.« aWwr min^ "\'
;i.^3tí^n* ordítson oly rémitBnl —» mondám.
^¦^¦^USir ttég.m*kai is beasél,--> Tegnap sem
Jbm>tt^k^pOTyn^éTib_, _ 7
^ Tgx aortán meg volton fogva. _____ _
-Ä^-: Todja -mii háamwmai — aséltam^- ma \' ^^.arogligette;-^- a s^ttén^resaieni _ __AVVnr>tllfiri<iiil1pV \'ÍL^_=_\' ^ **~ ^ Oa énrU nzfiral 0ob« a^ leawk^vitu :.... .^Wfyiyi^ft fsmaa van, ^* aymdelAiB mBgamban
— B mit tÜMzoU? — l ^ _
-^Sftmmit r ^>*, ^r-"^- —\'t^L,
A házmesterné papucsa hátsó részén megft dúlva elkagyá szobánkat, mintán Európa minden nyelvén különféle titulusokat fűzött babérként feje-inkrer\'Ezen scena minden nap saiürD kerüli, q az előadáson ml voltunk a nézők s egyszersmind a műkedvelők. Ne de mondom, mielőtt el sütnflk töltsük meg a —— Ne gondoljuk azonban, hogy én itt mo-awakat ftWm^ "1\'ütni.alig lesa egy_rgtpájcali csat "tamás, - mert-mondam esak kisebb kellomoden^égeiin akarna leérni. ^-------
Miután Sándor Őaaai klsaamíti, -^terméaseiés hogy a-felaobb mértan segélyével, hogy a hol harmadik emelet van, ott\'nuUodíka a hol ez ott alsonek is kefl lenni ^-elhltmk. Satdiman pedig kijelentvén, ^egr~ag-BÍ»* mmuU+j tfláSsmÍTsttyu táylníaiiéérl al-_ kaimasBbt> emberi uwiwm.Tr mint piürto ragy-ólnflk «|jw^k s^»iMve,,hogy ott nem--hanem
9m berek laktak.\'
Mint az égéit városhan ezokáa volt, ugy Itt ii ai els8 emeletet a második ¦ azt a harmadik alá épitették. - /
Épen aaobáuk alatta mÍBadik omeleíaa en-v irynpbaaaott yarmagya Uaat lakott, — ki\' hogy ne nji»tSoaíek,-egé«i\'napon át pndlikat dreBairoiott — ^.\'.\'.^."ty **\' °V-¦•*»•»•««« álUtkaleaíál*. - -fi»<atfc61, lakoaott vaja, — a aiokat aa 8 diákjainak vagy tanaléknakneveié. - - ¦
~~ - Folytatáaa kBvetkciik. ^
Villany kâk.
Lányka kigyolt, piroo arcsod mint hajnal hasadána: L1t, Bzony pirja,.avagy mondflaa aaemérem-o aa ?...
ép-réiaa lelSrl, a nap meg elflite a. hajnalt: Láayk«ite horvadraáaintelen orozod igeal...
Tin a betegaég? — ISm.. K5ff3iáj1olr? — Henr
, ..... . \' felelt Binca:
Oh, tudom, ngy arezod, lányka, 3r6k halavány I
------------^ i serei o m.___
Bár mily Biép a gytTmHlöi éretlen csak kegert aa : H°gy megért keterttbb is leaaen a sseralem.
. Seb.
Lásd, ha kezedre Bebot vágia, bár mi vOBzélyca,
- ¦ . iddvel. Begyógyul majdan, sebhelye eaint\' elenyéilj Híg a baráti viszonynál, rzhdhe hu ki« oebat I> kapsa Mem gyégynl b0 soká, éa hnlya^n«gimi.ráa«\\iJI " -
Elké\'sett-jutalom. Mört Mari hiSla nagyon/hogy-í-Jí-Mttel Jntolora-jfc-C Jót tett hát, — de miért késik a várt jntolom?
Hirefc és események.
^Tftntlgy i érte b i t e*. „A nagy-knninni Eyra. galiam- ?8 fiWcmi tnrio<UknftlLi a beíratnánk aa j8g4=4S--ik tanévre f, évi Baept. 28. 29. és 30-ik nap-ián történnek délelőtt 9—1 l-ig s délután 2—4 óráig. „AM\'itLi" ..nroiMtjayitási viaigálatok" aion ta-nonceohhaV, kikre néave ezen vizsgalatait BzÜksége-sekül mutatkoznak, szintén ama három trap kitűzött Grálban:fognak tartatni. „A gymnaBiumban a tandíj" félévre 4. p. frt. a „beiratási" pedig, mit csak más tanodából jött ifjak ültetnek, egész évre 2 p. frt. „A HJelemi tanoda" alsó osstályában a „beiratáai-dij egész, évre 60 a. kr. felsiíbb osztályaiban pedig 1 u. frt. nE dijak á béirfttáíkor befixotendök."Azon „fö-elemi tanoncüok," kik magukat a „bciratási-díjbél" fölmontetni ohajtuák, a t. ez. városi hatóságtól tar-toanak-BzegényBégi-biznnyitványt folmutatni.uA nm-m- kir. helytartó-tanácstól TóéVkeEett tanodái törvények hatályánál fogva a tanulónak szállást fogadni -* vogy~ vflltoatatní az illető igazgatóság beleegyezése nélkül nem szabad, A Szentléleknek Ünnepélyes be.--mise áldozattal való segítségül hívása okt. 2-án fog történni. Kelt Nogy-Ranizsán szept 18-án 1864- — Könnye Alajos igazgató,
l!\\ A helybeli kegyesrandi szerzet eddigi tagjai közöl néhányan elhagytak bennünket. T> Wertler Mátyáo gymnasíumi igazgató, kinek irodalmi mükö-déaérÖl e lap olvasói is meggyőződhettek. Sátoraljaújhelyre neveztetett ki elemi osst. igazgatójának. T. Konca Nep, Jinofi házfőnök Korponára tétetett át fön&knek; s L Janky Karoly növ. pap, ki eddig itt mint flanczis nyelv tanára ia működött, pedig Lévára tanárnak. Rósaérjf Illetőleg Jeles igazgatói eljárásuk,..részint a&eÜd tanári bánásmódjuk részént végre b kitünBen szeretetre méltó közlekedésük által a város polgáraival ezek szeretetét nagy mérvbén magukboa ragadok, mi az elvállást őszintén-fájdalmassá tette. — Köszönet varasunknak tett fárado-sáaáaaikért 1 Legyenek agy szerettetve uj helyükön is mint voltak városainkban. —\' HázfiJnökül a köz-tiastelotben állö — mínt hirul vevők -- s irodalom-bárat L Berzsay Elek, ki már vároaankba mégis érkezett, neveztetett ki; gymnasíumi ígazgfltóuípedig a már ismert tnvékeny, erélyes s lapunkból ia ismeretes irodalmi férfiú t. Könnye Alajos (Vajtí), ki eddig mint tanár működött itt elismerőleg; tanárokul t Illésházy János, a Magyar Gábor papnövendékek küldettek kozzánk. — Üdvözöljük őket körünkben a igen óhajtjuk, hogy roménybimbóink fejlesztésében mint eddig is, sikerrel működjenek, hogy intézetünk neve a nagyobb gymnaaiumokban is sértetlen meg-öríateeeék, miad pedig hogy-a jó eszmék kivitelében melyeket lapunkban megpendítünk, mind eddig is, segédkesetJ|gj|^jtani, szíveskedjenek I
"fzS^^^swb..Sándor, több "magyar tánezok Bser-sCye^-^nöPirblrlapok utján eléggé islerünk, a jelenleg kanizsai lakos — mint halljuk égy gyakorlati kOnyvoTéd ki ^Táncs tanítási útmutató" csim. alatt; mely ia rövid idÖ alatt napvilágot látand. Ez igen örvendotea jelenség, miután as addigi táncztanltók-nak Ilypn magyar nyelven irt „Táoczokiatási köny-vÖk°~nem volfry egyszersmind aa irodalomban egy hézagot fog betölteni. SaivünkbSl kívánjuk, hogy dőrék tánezmüvészünk o hazafias s nemes vállalatát méltó siker koronásza. Vo tarán művészünk élo terelj a volt mindig, hogy táncsunknnk alapot — s annak a megérdomiö méltóság- "a kellemet megszeresse, egy
"nodisssirss^alBot do ^-atóbbt^ia- aipd^-táocatair a müveit ember — sajátjává tehesse. — A t. cz. kö sÖnQ^~BsTvéo pártfögásábaajánljuk a dőrék müi\\éflzt
o fáradozását ~.^T\'" — - - \'------
/\\ Ajánljak az illetőknek figyelmébe, hogy a helybeli elemi iskolaházat járdástul sarkostul együtt megtekintsék o a szomszéd israo. kösoég épületével összehasonlítsák a azonnal kiviláglik, mi a kívánni
115 tg*
vidó, de még az ia, mi n külömbaég a helybcli-Urae-lila község u városunk közt. (BekilIdciolL)
A Lapunk múlt számában említett Zöldfákért kivilugitáBa — *rép ;jö todvezéie mellett megtörtént mondhatjuk, hogy páratlan ^olt,, 800 lámpán: felül ogett a.a.magyar cximor és Uchus-képek tündököltek. yendéffBok, a.zene, szolgálat"*~az~cgéml elrendezés körül a legnagyob^ponlossag tanusittfttdttr
A Voltnak roly szerencsések az itteni ifjúság áítal rendezett színi előadást megláthatni, — mi minden jekiritetben dicsérjük a szorgalmat s buzgalmat melyot a Rbb osztályokba járó ifjúság es ügyben kifejt, csak az a megjegyzendőnk, hogy a nüi szerepek — mégegyazer olyJdÖB hölgyeknek valók; tohát CHélsicrfr íerrne,-*ly-darabok választása melyben az igen ifjú hölgyek koruknak megfelelő czercpoket játszhatnak. Mint halljuk, e társaság a „Zöldfa" teremében fog egy clöadáat rendezni az itteni gymmwTu^~javára~ezTíép ^ ir kfránjtrk is, hogy teljesüljön; az uj nemzedék ehal&dáai vágya — hazánkat szép jövővel kecsegteti. ...
A Mull napokban néhány vidéki kocái érkeidi ido — a tulajdonosok sajnálták az ietállépénzt megfizetni, a BZnbsdban háltak a píaczon b nly jól aludtak , hogy az egyiknek kél lovát ellopták. Erre astán ráillik, hogy: „ssokéren ment, gyálög jütt."
A Hallomás Bzerint néhány előkelő bol-iy, hangversenyt szándékozik rendesni jótékony cxelra. — adja iBten! A dalárdáról is beszélik, hogy egy dal cstélyt fog adni; tokát mulatságról mindig van gondoskodva- ____
A Egy rablót hozlak be a kat. rögtönitétö bírósághoz, neve Kis Jósaefr vasvári születés — bizonyosan rablógyilkos.
dig olyan savanyu, hogy n inint megkóstoltad clkez-doöz vallani. . - * -~
— PnUi han^vrraíüiyci — íUetuleg-ÜlmaiiTiél, kivcí utazik,jan. T-töl, nnr. 7-éiff 291r30&/fánkot jövedelmeztek, inely ÖBBzegljJjl ürtt*afl#o 10,000 liel-gíumra 24,00O( Aoe«tcrdámsa"ÍB^ÖOrKfiln«liw
^allí. Krankti\'aikT\'Említett uiüvóbsbS bilencBTen nap vlate oátranKvr énekelt és 80,000 fmak Ubt sajátja. ErrCl aztán rllchct mondani: ezftet —- esengd hang.
— A fnjtóküh (azamár) hnrat, kálőnSoea a gyermek-világot os annyira aaklató betegség gyó*
Srításá, az eddig ajánlott számtanán saerek. egyike tála sem akart sikerülni. Most leg^&bhon^^&dez-ték, hogy a legszcsz~tieztíttás alkalÉaival félazáfló gÖzük belekelláse azonnal enybltoleg liat, ra kel le-
ül n p ü s v ú r.
a Ujjabban adakoztak, éa pedig : a gymnaaium építésére, Kchwoy Forcncz 5 fr. Somogyi Jánoe 4 fr. Scbiller Incze 5 frt, o. ó.
A feleaorcléare: Farkas Jánoanö G frt. Marko-vich Adolfin & frt. Hoehreiter Adiga 2 db. cs. arany. Kiss Gáborníí 5 frt. Msiküvita\' Györgyné 10 frt. tjchwai Korencz B frt. Ösv. Bogyai Sándorné 2 db. oa. arany. Kemény Páiné G ft. Somogyi JánoBnó 2 ft. Gáspár Menyhártnó 2 db. ezüst 1 frtos. gf. Somssicb Imrcnö lOÍV-frt A-felssereiésre Összesen begyült eddig; 3 db. 1 frtos; tS^db. húszas; 2 db. 2 frtos; 38 db. ca. arany; 1294 frt GO kr. o. ó.
* Ugy halljuk, hogy Lakatos Sándor, a danán* tuli kerület egyik nevesebb a régibb tánezmüvéose, legközelebb önálló munkát ad ki arról ^ hogy kell a magyar tánezot a szívbe és lábba beoltani ? mindenesetre nagy hézagot pótló zoü lesz, jnert -o-téren tro-dalműnk nem a leggazdagabb- A derék stanca művész a tél egy részét ismét Kaposvárott töltendi; tehát lábak kés sülj etek. \'
* Legközelebb Bogláron levén, a fogadó előtt egy letelepedett nö s férfi csoportot pÜUntánk meg, nem a logirigylendöbb hetysetbon , Messzirfll jött utasok lehetnek — gondolánk, még egyik helybeli
mellen hurut, a IégszészkCstttéiimél\'tsttkét-vagy bárom ily látogatás után elmarad.\' Még egy kísérlet sem volt hatástalan.
—--— Dr. Wíd Albert MUnríbroK^n r*gy C^alhotláYl
bisoiryqjságu Baámológéppel bir. így p,u,jjyolcr Báá-mot p^yanannyival 15 inasod perez alatt Bzomz. A g^Sse^fláely:soh^em^iiSfe^éreskÉdelmÍ híva-tslokban, mathematikusok , csillagászok- -otb, elött nagyérdékülebet. . -
, . . - ... - — , . - . . Kaposvár, saept. 16. Es8, meleg nap,hüvöi — polgár meg^ugta^ogy bzonj nem mások, mm ^ . Uk valtogatják egy „diatraliitákT11 Per amörera^rr iiojriár. és «iBésa«t- -a^-^U*.I__4___i- ^ív^^aif*
hol ba minden müértü s kéasel-lábbaí és pénzzel hir^ birtokos bomogy is, alig fedezik a kivilágitást.. ^ ök, a hősök még is letelepedtek, eljátszani Bánkbánt Romeo t és Júliát kukoricása, töltött kapósat a és pala-;ojryjcsintáért7Es azon vándor moly, mely as irodalom és jnfpT :%ftvT&z^Tay6f^^tf
"kö-" Bzaí rakS&leTrfeelyfögekbeíif-miat-abodobáfla.-lfl--ten védjed mí mogyar hazánkat!!
* Hire jií, nögy ^SíZuper—tironiatát Ssigctió^ váltaná fel, ki jelenleg Vesaprómben van ; kötve hiaBzük. . ~-
-— * Annyira már még is mentünk szopt- közepén, hogy 3 krért vehetünk, egy fej Bzölöt, mely még mia-
r^sr^it:- posta.
dení hirssiak.
b tc-nalt: íitiati meg isten! p.~hrmttir sjigba nagyim ko» saru nem lc&a«.
f.írjJí* ¦ Örrcad iák « »is15 torknfia: hvtncg a jhií-mi Tiaiuro ita raesl oly vlg&iu
„BaUiaün Alm4.e Eörtíitre tsláa. I*. G-Bflk : KwiLatttttal s^luiptut.
Km ^helyn:: L^Tftlett clfugaijat -, kt-4«&LL& taíjesiijnl;.
H. J; ,A sJp aáUr* zonak iAejibra oinl fugjok. A^-ft karü ba, fin-e, mgj lekny 1 lg*n at utotaá,
.Elfogyott ftbor." Soi sjü2«jo ds fljlolja ost. t.raats ttfioöban nem j.i.
e5«moEj ttiftc»«IE*-"Ha,1Sa BÜitHtíst W^í-jc-la, aiűleuib hosiíi «uldig ol*S ídáak Taa.
„Elrepült öttegy." Bveusj elrepüli 3 : fi firuunclcr apatit ; tereiét aaoafc 1 icjíbui cli^rttük t amtiprft tíöaxa föLJat tÜJ. deci.
Bem tniíjnk, de ílmí-unck.
J-Hiik: atáJrat jdÍí píotia von, íláTDiletaafc=t tSldj ih
&-rc tirjnk őau
^BjBkS ctt11 Jó, dfl iiftjTon iunssa nekünk; iérünk raásí 0. J-uk: l*velát nca k&ptai, küPstben lotÜrdiiulí
Tolna ; Jú lesi raégggj-stgr Vegeiül fejadcal.
Felelő* szerkesztő; HOBOZ ISTVÁN.
Gazdasági tudósítások.
ft&gy-ÉÍ&Bffisa, szept. 2>). Chihnaáraink a nagy BsoUitmanyok köTetk<stében cagedtok, külünüscn a busánál vebetű éssre; os arakat igy jegyosafik: Bna-i 8 frt. Uozs 2 frt 10—20 krt Árpa saép 1 frt 60 kr. égin 2 friig. Zab j6 min\'S.éga 1 frt 80 kr. A bor-flilot élénk.
mJjL "HigTTjtTumnrlrlfgjcu, nar-«Hi«g<id8lto w\'i Pavid; meekBffsönjük, ha tfikéinkrSl a tóor le nera rothad. SsiTra, nagyon kevés; diö még keresebb [ a téli gyQmplcsterméa épen ily moatonAn fltött ki. Félünk, hogy ai éj.uki, kemény afalek, hideg éjasa-káLra. Yora. dér koTetkegikj »i njjnnk még nagy
"lett, mint elüíléna és klWoS jó. As cleaégár pír fcrt. ~rnni-Hr\'iri1»\'1; \'1 ¦ ~í^lj^jjl_f^^^T—gfton^ is-resaík akájat a tarali bomak jí"3Vlittank, 10 ften ia eladói. Saina oOiaija; 86-kr^ (5n. p.-)-^
(1-3)
Somogy megye poígi torTényBíokének, mint télékkanyrl natéaignak réanér81 kttehirré tétetik, bogy FoTryTOrá-KapoiTiri taWm»k-felpW«i«^ »1»« Knldroirlée Györgj- íb neje EuapoaT«rl lakoaok elleni kayeteli»e fedezőére lesá-logolt éa a Kapoivárí kSiseg S00 náma telcgjegyiSkBnyYében I. rend sóimig foglalt éaüroilig BOCKlfit. kr. o. é. becaílt ingatlanok Kapoavár Itíhiiiégbeo a helyiinnén f. érOctobér-W 8. napjának reggeli 9 órljan — mintás de8 határnapon — e1aBfésHHrfSgn*kv a maaodik árreré. Idü, ba nettn aa elsSn vevS nem találkoznak, f. évi Noyember tó 8. napjának reggeli, 9 érájára a helvaainíre kitSaeUk, aasai hogy okkor fennebb kijelölt ingatlanok a beeaáron alól la eladatni fognak. \' - -
Az árveróai feltételek a tOrvényaték irodájában mindenkor megtt-.UaOnint.
Kell Kaposrároit -AngaulJáV 30.-án 1963. . .., •________ -
, —.— - -"-tnugféisi Ontasatt/t\'mint lefaatoajaa taUttf.
(SnW, Mtí áB rfUndennomUiUaserífléfc lesííUitoff Aron loptatok
scinte ott
tegü6gy°bl> vilasitékban, kaphatok mollyekaz credati gyári áfszabiily bseílnt adatnak. E lámpíkhos A-al.1 visíc;liérsL<Eu Petroleum fbntbiém ós máaaaHsánrkiiphAtrS. ..... i-......... . ¦
Eaaiinyai nxodalomhoi tarteaé, Torceoi faluban tóteaő, .* kerekre jiré altr-caapé malom.lakft bánnalkoriíaléa boni urfcwó l hold aaint* földel L. cvj Október Eé 1. tSrEeidié liirötn egymáa ntánt érekre-l^latbe-aiafik,
L bérletet klroai kivankoték^aJO a. ér. for^jor fka fetétttóhea kate-leatetnot, mely árrerél folyó hó 25. a nsntmegjegyMtt oradalau irodában délutáni 4-órakor tartatni fog. . _ „. ..J. \' * —- ^Hassinyán Saeptember. hó 10..én ISSi.
axamtarto.
SaltM- jogi kpüml -
Raaiinyai uradalomnak btlytín- lo»8 korannija — nidléképaletolkel kertlel éa hoatátartotó^^2 holj,««fmó;f»Ha rttte.^Vl-aa^ttlart^-táyh^
°3aSE\' Moly Arvoréa e hónapTB-to\'-Ví H\'^TleMjeiritin"a helyben\'UW nradaimi irodában megtartatni fog. t
" " .megjegyjsani iralo.1! >. ¦ ._ r -;., "
Toiy Kaaiinya-VáTSflltlynromelTe, tie^teira^-it^^mLhglÜT?jggyt*-BnBzinyáfl Saeptember lió 11.-án 1864- - .
Hftn Lajos,"
¦ ""* : azáiblarló..-- . j-.
~!H \'.11
(1-3)
.Tflttíány-: n&$ö^Bak: Z\'&nptnnnorSi
1 \'U^!!^Sá^U^:ÍÍS^S^ÍSÍ\'** «>l5 ház"sz. alatt bologyzo_tt;azal6k. SÚ*rt_sMi^kár». elrendeltetvén, az árverési feltélelek f. a kielégítési sorrend teVintaéMlKaelet6knek~plrSjaUii határnapul révt October lló Hz
\'•Li_!ffi_l^^
-Mavlelenéaok\'raeléom afannebbfilgrTelek biréllag fognak megálIepHatni, ¦ *" a^~"^TrTminJ-7aBlT.lnaVinilia oípkTT"* stűelell bfi-iokhoz Igényt tj^tanaJ^^^-fel^biíiaJjirídnig ide bejelenteni slpasonek.
¦LlXX*ft*fti A*»n»fW 20. 1864.^
-.——Lto---Somoff^90iffi~ib^ény4i
í&> aíinf telihífOnj/ci hatdsdg.
Árverés! ^ llréélraéi^
.(1-3.)
.Bomflgyi résaerŐl kfl.hirré
Yid ^grfnrs éa neje"---------- - - _., „
Tiknsí-községS7-. színin tele-jogyfiőkönyvében I. 1—2 od. BaaniTg\'Foglali éa biíviUg 30OT>""t¦\'" kr: ó;é. Tiecstm ingatlanok Tikos küzaégbcn a helyszínen : f.ÍTwtóbflP hé 8 napjénák reggeli 9 érijén — mint aa elsőhatárnapon"— olár-->mtatetnt fognak; a második árverési idő, ba netán aa) elsőn -vevő nom Mái ¦ linwnk, \'f flri V—ím1— LÁ fl --pj^-k —jit*!\' ft Ar-j.i-« » .bclyssinéra kltü-sflilary aszal hogy ekkor ienaabb kijelöli fogatlanok a boeaaron alol is óladat ni répáik.
-~ " ~Ai árverési feltélelek a törvényszék irodájában mindenkor- mogte-QaÁetoV. •
--.Kéli Kaposvárott A ágast hé 3CUán 1864.
5 SoaiogymsgyQ -törvényszéke mxnt telekkünyvi hatóság.
IlM
, \' Kovács Ferencz hi telezőinek öossűhivássl Somogy csegyo- polg^ türvény-ffaékmnínt telekkönyvi, hatóaág részéről közhírré tétetik, hogy Vojnok Annának "Kovács Ferencs elleni keresetében a kielégi tea i végrehajtás utóbbinak az
. Andűcsl BQ. bz. t. j. "k5ny vhen 1—5 rendszámig bejegyzett birtokára elrendel-
,tstvénr- árverési Feltéletek s a- kielégítési sorrend megállapítása TckintetóbJíl hítelexŐksek tárgyalási batárnapul f. évi October hó 29. napjának reggeli 9 órája kitflze!Ík; mire.hitelezik azzal nivatnak meg-, hogy meg nem jelenesük esetében a fenebU ügyletek tiréílag fognak meg állapíttatni.
. _Lgyjxerimind fejhivatnak-mind azok, kik a kijelelt birtokhoz igenyt
tartanak,-ast a fennebbi határideig ide bejelenteni aieaaonnek.
— Kaposvár aug, hó 24. 1864;!
(2—3i Somogymeyyi. törvényitike mint telekkönyvi hatéság.
_____
- Hávorka Jóasef és neje Neiser Teréz hitelezőinek ÖBszohTváaa! Somogy megye polg. törvényszéke mint-tel«kkÖnyv. hatóság részérül közhirró _-_Jéta_Wi-aOgyJ^^ Íó»ef_. éa nejo yrisnr Tpr,Wm
éBeni keresetében a kielégítő*! végrehajtás utóbbinak a Kaposvári 30. ss. t, j. srthtyrnen\'I; rendszámig bejegyseit birtokuk elrendeltetvén, aa árverési Jelnttdek • a bie^UéoiHierTöod megálhtpitása tekintetebül hitelesüknek tárgya* lázi határnapul F.-évt Septeraber hó 30. napjának raggolí órája kitöxctik; mim krtcfeiok nzznl hivatnak nugT hagy.meg nem jelenésök esetében a fennebbi
~. •...A™.•_{, J.lJ^IUlllmllBl lalbfabak..mind azok, kik a kijelelt birtokhoz, igényt turtssák, aata fennvbbllialáridMg:ide bejelenteni aicssenek. \'
- v^^-Láj»e^^___— : —__
\' i^og^rnsgyalöriértyieíke mini telekkönyvi halómig.
¦"\'"/Ír
Árverési MrdetméBj.
\'To^gynMo^rp6TgT~Hríínjiiokanck, mint telekkönyvi hatóságnak
ráteériu Makin* tetetik, hegy KagaaiU Sándor Kaposvári lakosnak- fclpeiesaégo.
ishtf Ossnrfbtváa .aVtyat^ll^elkmi^ lesálogolt én
.,...¦» AUi Vlinyeikfl«^»;a*^_4i8»«Slnn tetekjegyaUSnyreibeti foglalt és bíróilag
IttsVfrt. iw :. kr. o.. é".n»cslllt ingatlanok A. Vjsnye fcGzségbon\'a helyszinén f. év ~WMft^Mty3*t^kfiW&*\'*\'*S&\'1:í ramt;aa>l85 határnapon — eUr-
.we>tetel-fo*^ft^^mas<^k^Lrore<í-U
--lS^_5:i\'_^k*^l^-?"^"\'U*\'\'i\'IK\'\'li S\'rdjiraaholyrtinérokitllzelik, . láMLIlqty rtkut fenneT*tóelnh ingatfanokja heosiron-alól is eladatni fognak.
árverési feltétalék.\'*-torvénylisék irt>dijában miedenkor megto-
kintketak.
—-K*lt-EUpo*TÍrottJngn«blsJbiJl. 16&L-1 (kV-8):. ..ifvyiv- i:ítbénoggmegyí tttrvinynik
tSrxinynike mini iehkkBnyri hatóidg.
Jáaoln\'í^ni-üoteidtó
!«áke..-n^I,t«fekktoyTl-h«tó»ég- részérül; kiizhirré tétetik; hogy; ^^^jmanak,ranJénosnéjDomonko. Jolia elleni keresetében ft kielé.. •r^!»1nT«»J_\'»w4bWnak K. 1.- j. -k8nyvíén" I ríndszánilg^
;Wlí»W^tpMl» elrepdíltetTéi, as árveréai feltételek s a kielégilási sorrendi negállapliíta teklntetébíl hitelezSÍnek tárgyaláai riutírn.pnl\'f. évi Oetoher hó • vlM«»18s^ayregeeli & óaa^jjUnse>lk{:m|reniÍtetez8k azzal hlvílnák meg, hogy!
-i-^^zí&anmid fe1Blvatn«k.«lltld azok, kik a kijelelt birtokhoz igénvf
iffiSEWfeá^/wobHrluiiáfid^.M °
.B^potvaVi\'Bg \'he\'ia^ía^. - ~ —
7. -- \' ?5_Lt?7{ zriJBmq/im»GI+J*nl»yUik* nitU tsíeiiifnyei hatóidg.
n.lnJl, lií.ef: KtolezSinok üssíoliiváao I Somogymegye polg. törvény
telvén aa árverési^ föltétele* " meiegun.. .-^-~-r-----,
W Il„°\'öknek lárgy-Játt-határnapul f. évi Szeptember hó M.,napjának«ggell 9 tráj kitSzetikj rf.ro hitelezitek hivatunk míg, hogj_m.fi.Tiem jelenásík esetiben a fennebbi ügyletek HrJllng-fngnák mepUlaT.ttatnr.
E^jersmlnd-felhivatnak mind azok, kik a ki eleit birtokhoz Ig.evt tartanak, oet a fenebbl hátáridaig ido bejelenteni .ies»enek. _
KnpoBvár aug. hó 17. 1864. -; r« -i
l3_3^ r Somigymugtjti iSmnyizéke mmt (oííMínyvi nnfdidj.
------ Balogh MihályTi^Sámnél hilel5z8inök öjszsblvásii! Somogy megye polg.
törvényszéke" mint telekkönyvi halóság részéről közhírre tétetik, hogy Spltzot Sámuelnek Balogh Mihály éa Samnel elleni keresetében á kielégítési végrehajlia utóbbinak ffJiuusuládi 21 éa 37-sz. t. j. könyvben I. 253. hr. és L1--12 rendszámig bejegyzett birtokára elrendeltetvén, nz árveréai feltételek a a kieléglláai sorrend megállapítása tekintetéből hitelezőknek.UrjloUsil»t4r08pn.l folyó évi Szeptember hó 26. napjának reggeli 9 órája, kilflzetik 1 mire. hjtelezSk azzal hivatnak meg, hogy meg nem jclenéaök esetében a feneebEm^lsteaT bíróilag fognak mogállapittatni. ¦.¦ - . .
Egyazoramlnd felhn-atnak mindazok, kik n kyelolt birtokhoz igényt
tartanak, azt a fennenHhaiázidBIgidBjiejfiifinteni ajosocijek, . .....
Kaposvár, julinr hó 22-én, 1864. f3_3) j^íraöjyníBjr/d törvínyuzéks mini téUhküiigvi hatóidg.
rdetvei
iy0
Barcs János hitelezüinek üíiszehivása! iíomogymegyo polg. törvény-azeko mint telekkönyvi hatóság részéről közhirró tétetik^ hogy Rosenberg Jánosnak Barcs János elleni kercsotében a kielégítési régre háj ÍÍb uföbbinak aberzenczet 42. as.t. j. könyvben 1 rundsiámíg bejegyzett birtokára megtartatván, a kielégítési sorrend megállapítása s a vételár fuloaitása tekintetéből, hitelezőknek tárgyalási határnapul f. évi öeptL-mbor hó 30. napjának reggeli 9 órája kttűzetik; mire hitelezők meg hrvarnak.
Kaposvár aug. hó 24. 18G4. ^2—3) Somvgymegyc törvényszéke mxnt tdekkünyvi hatóság.
MáKCimjéMFe és.ZÖfTL;G|||CT9
asztalos kárpitos
. - Nagy^m^tmmfaifi^-r^—.....- -......
BSztaloB- i» korpUos Tmtor .fiá&Yánra\\BÍ
a Ugotcí&it letzálUtatt áron. A tTca. közónsőg -aj-ra ngyelnieztettkj hogy TmTndejí\\ más rakhelyen aa én nevem Effítl alatt eíkészttlt kárpitos mnnták nom nálam készültek. Ugy szinte\'-található nagy miuémüségben elkészült
_ . .:-\' j™. - ..^^^"KllvS-Ut-b. X!OB\'Í_$§ai__-T ¦
a legjobbákból és elválal tatnak minden e szakba vágó javítások illetékes árún. Lakásunk van. aMegyor^ntazsz:ele^re:i60---*-a3?.63.-saT:Tálatt ét-^ .Zül^^dégltrkíSzélében. -----
"léllnj lauoucz Telvéteíík.
Alulírott vns- ób norinbergl kereskedésébe néhány tanonca, kik elegendő iskolai ismerettel kirnak kedvező foltitolek mellett felvétetnek-
——Cng^-iiliÉffir^—
(2—3) vaskereskedő.
- Vasmegyéhen .4800 holdból, álló Baltavári uradalom, és 1800- koUból álló Potyi puízta, ogyütt, vagy kttldn, fundua instruotnssal, a Sopron :ka»l«a»i vasutvaívári állomásától, mindegyik oaak egyórai távolságban iekoaik, _írh« adandó. — A bérleni kivánók bSvebb felvilágosítást nyerhetnek Bal-váron Zalaberl notvátbT Fereaca fulajdonos urasáénál személyesseí vagy levél állal. Jltelió posta Zalahér. __-¦ ¦ . \' .......~_/j_j_
Nngy-Knnizsa vároaával határás Sormás helyaiigébón áá Uraaáiri korea-mánok átellonában közvetlenéi a fii-orazágut mellett álló-coerepeá ^"ípülei
évre bérbe adatik. BSvebb utosliáat Li iz ÍIuSb tnl,jdpnoaSB«f JásMf ¦ tanító ur Sorniaaon. . _ J -• (2—3)
¦yf^JtÜtLtiMM-ygyit nyomíatúlKjdonos Nagj-Kánizsán.
.......-------_----