Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu fájlokhoz használható szoftverek - A "Következő" gombra kattintva (ha van) a PDF fájlhoz juthat.

 
1.79 MB
2009-01-26 15:02:07
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
782
5051
Rövid leírás | Teljes leírás (148.35 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1864 025-027. szám szeptember

Zala-Somogyi Közlöny
Ismeretterjesztő lap
szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből
III. évfolyam


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

vNagy-Kanixi
széptr0daIftPirIereskeilelessi, ipar, gafdászat, tBit»«ái>y tsjtíSOTHMfil
Megjclen-g tap4egalább egy iieu jnlmHtA-Möt-kcati mioden hé-Wj^O^-é^gO-én-" frtj Félérre 3 frt. Negyed érre 1 frt 70 kr — Minden eíi
|Uttér egy Petit torért 10 kr. — Hirdetések négy Insabot Petit Borért-l-ör 7 k*,, 2 or"ÍJ kr. és minden további batktatáBért 5 kr, b belyegdnért S„ A beiktatási díj ¦ b lap késelését illató minden tárgy a kiadó hirataihúB^fag^K^ntMár^* Up-EyvlUmi tArtnímAt Sllnul kfislnTnényiJfe "gy mJáA^JI^X^
berraontTű a Bserkesziősiígíiej: ktÜdendök\'íaptwTirrtt. " -L
uEzutó a tulajdonos "kölcsön könyvtárát ns eddigi fenptálló feltételek mellett fái á^TJ-mraiáJkatj* -T" a Petit Borért-l-ör 7 faf-t, 2 or 6 kr. és minden további b*ik Utasért 5 kr, b belyegdnért 80 kr. fketeodo.
Kaposvár.
E hó 20-án, délután—nagy választmányi ülés I tartatott a gymnaaium flgyéboD, Somasich Pál eluök-lcte_ahslt. _
Jslín roltak: PaJss Bo^rBgr^Kémesz György, Terely Elek, Somaaich LSrincz, Ssokolay Dániel, Bernéth József, Kelemen Lajos, Igmándy Benedek, Jakab latrán, Kozma Sándor, Nagy Lajos, Palás Andor, utb, att-.
Mindjárt az ülés kezdetén felotrastátottto. Merev Károly & topán ar értesítése, melyben tudatja a választmánnyal, hogy érdem teljes hazánkfia, Somaaich Pálnak folyamodására legfelsőbb helyről oson kegyei vála.as érkezett: mikép q gymnaeiurn tanárai fizetésének rendszerééített harmadosztályú díjazása elérhetésére, Somogy megye régibb letéti pénztárából */, kamatiltei3ség==635. frt 85 kr. o. érték, f. évi oov. hó 1-tfft fogra folyóra tétetett
-ijegfoírebb köaionetönket érdemlik BEObkegyea lelkű fáradozók,kik legfelsőbb helyen ezen vívmányt tevék ások jutalmazására, kik az ifja nemzedék képzésében élik le napjaikat. rtisBEÜk, hogy a kegyes adományban részesülők bb által rdrják lo leginkább haláa köszönetüket, ha éjtnappaltá testnek azok ok* (Utasában, vezérlésében, kikre ugy asámlt a kasa és jövB. • .. •
~"|greBfoétjak jgLy- ha]«™gftBfc asoa Brrendatea értés í-Wsét\'itfVjBjfmP* taegyoi üfoy^riárt. ennek pénzalapjával ejpjfpTÍtodjia as iskola Válaaatmány rendolke-séflfl alája könyvtár tőkéjének knraaQátoda .ordíthatván, hóra ast a yálrBatmány jónak látja, s a könyvtárra néare ason kikötéssel,hogy \'ennek jelenlegi tartalma 6 iámba véteeoék a a gymnBsiatn könyvtárától elkülönítve kezeltessék.
Mindenesetre nagy szellemi nyereség ások szá-márs, kik ídejökből töbh órát bnváriatokra fordítanak, a midSn legjobban be ük Bég lén ék,, nem kaphatják meg ason könyveket, melyeket keresnek.
GyuJay Kálmán, tjinár lefcöatöorén, miután bz iskolai év kezdetéig az idű már rövid a concurauara
— határozat lün : kéressék fel a begyes-rendű -ater.-- Jerélbeiu Terelj Elek választmányi tag a a gymnasi-_-_. c i . .__,Tr-_„. nm ügyvédével el, vagy el nem j&TOtslét, hogy aa elsű
elég gazdagnak tartván jjyd vünket bármely korlsoa Ütő, remek felirat kitöltőére.
5 e végbíil nevestekj is ki egy bizottmányt, mely n fentebbi latin Borokat nyelvünkre lefurtfitsa. , ,
Véleményünk wer&t: bármHy gazáag legyén* ^ tór* bóditkaintt.
Ea ör.ncpéíyrer minden¦» gymoaticMvBadakczó oly kéréssel htratik meg, hogy fiepLké 15-ig rndaftsa-
eaetb^n Ü13 elssáítáBo tói lehessen gmidoakodnu Biorunk adakwátábéL b hebö ft^araléere nhlig
set, mint Somogy megye MrtukoBárhogy kebléből as Üresen álló tanszéket He tölteni Bcíveskedjók idfiLgte-nesen, a addig, míg csőd utján boellethetik.
Hogy n gymnjisiuui liomlokát, mind ennek mél-________...