Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu fájlokhoz használható szoftverek - A "Következő" gombra kattintva (ha van) a PDF fájlhoz juthat.

 
2.12 MB
2009-01-26 15:03:23
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
919
5310
Zala-Somogyi Közlöny 1864 028-030. szám október

Zala-Somogyi Közlöny
Ismeretterjesztő lap
szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből
III. évfolyam


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Ismeretterjesztő lap .szépirodalom, kereskedelem, Ipar,\'gyászát, tudomány és iMf.vésLcWrW..
¦ Mieten . lap lcR»UU> «Rjr Wen juliu« bi 1-131 kez.lvo minden hó 1 -én 10-én éi 20-án. - Einfiele«! ár pöBLln »iftkslaé.iol és 1„lv!»n hathoz hordva egén írre
6¦ frtt félévre 3 frt. Negyed évre 1 frt 70 kr —Minden olöSzotii * tulajdonos kölesén kdnmtnU »2 tddiú fsonliüó f-ltit-Ms mJLufcl itoa hmnOhtS)*._
Nyilttéi- egy Petit Borért ti) kr. — Hirdetések négy k>t4fea Petit sorért 1-ir 7 k*,, 3-or «"kf»*t tttmdm tivnUW tóistotáaért 6 kr.-t-nflj tgdijtrl 30-kr. fecienií. A beiktatási dij b a Up kezelését illető minden tárgy a Uindó hivatalhoz Nagy-Kamtsára ; a lap szellemi tartalmát illető Uf.zlsményck "pedn:, irgy minden legelek
bérmentve a caerkasítÖBÓghez küldendők Kapus-eJia.
Előfizetési felhívás!
¦ „Zala-Somogyi Közlőn)4*
október—deczemberi folyamára. Előfizetési dlj: 1 frt. 70 kr.
T. Szerkesztő ar! i
Becses felszóllitásának engedve ezeu- J nST kívántam a megyénkben ez évben fel- j lépett keleti marhavész mibenlétéről röviden értesíteni: I
A vész medvénkben ez évben hét községben lépett fel tnn.
1. H.-Sz.-Miklóson jnl hó közepe tájin, hova Kaposvárról húzatott be; de jókor eleje vétetvén, csak egy istállót lepett meg — miápigoruan elkülönöztetvén. 3 db elhull^prfmegszUnt. .... .2. Öbicsóii, hol szinte egy db Horvát-ortoighnl behozatván elesett — de a rendőri eszközök czélszerű s annak idejéni alkalmazása Folytán — tovább nem terje-dett.
3. Tapsonyban — hihetőleg vágómarha által hurezoltatott be július hóban, s az urasági falkába; e^har^pódzpft, — h^J_,pjrr
fél, ;h így4nagy -Kterjedfttjljsft\'Süctí-\'"Be^sb-irtOzségi FehtnTarkába"IsTtaent, s ott még jelenleg is uralkodik -•— de legutóbbi-jelentés szerint sziiniT Télben van —
TARCZ A.
Paródiák.
(ÁÍUaTmaava Kapoavér viasanyaihoz.)
¦—-¦X.
J- Bbc a a. \':
Erre a vesoro; .. .
„léten veled íitaán), bátrak basája."
Isten veled Cfiig-li °) bátrak cziglije! Isten veled te pad, ti Üvegek. Verekedéaek, tivornyák tanyája." Isten veledfén rtefa messze megyek. Ha Jrisssat érhetők-majd josanonr—~-Hadd lássam Uvegiru asztalidon.
Nem mint Gnndfcboirral telt asztalai, -Nem nyúlnak oljThösmőra Síékeid. 8 tón szebbek ai „Veroabarsest^.^\') dalhelyei, Mint vorösbortJmUámzó tereid.- ¦ ^
Mit éi Gnndi\'b\'jVereskereartlnekem, CzigKtkivan, Czigliért r»t rtivam. .
-\'——-r^r- ......
\') [Tarcajaa Ek^aTaratt.
")U((r<ui a«.
eddig 200 db megbetegedett, 104 me<nryi\'.-.í gyúlt, 8 1 elhullott — bettig és lábbndozó volt szept 15-én 25 db. ¦
4. IhtiroB-Uerénybe szinte jol. hóban.¦ ki nem puhatolható uton jött be — s cl- i terjedt a községi [éEen falkában — s liá- . zaknál a hon maradt" ökrök között: meg-1 betegedett ezekből 8*1 üb. meggyrtgyuk 3n, elesett 35, iebunkóztatutt !i, összes ¦ miit hnvesztoaég 4 db. A vő*? megszűntnek nyilváníttatott szept. 15-úi. oly szerencsés környülállások közt. hogy n ragály — sem az uradalmi, a községbe járó s kiút gulyán levő 4narluikra — setn a községnek szinte gulyában a helységen" kivül rekesztett marháira, melyek száma 540-re megy — át nem terjedett. \' .
."). \\emes Videtj nug. hóban lítc.-em-pesztetett Yapsouybxíl — oddití megbetegedett SS, meggyógyult 10, elhullott 19, szept. lö_-én beteg maradt 3.
ti. Inkén ésMihálydon fjziute fellépett a vész. Elsíi helyen a ragály átmenete nem puhatolhattatott ki; de Mihálydon egy Tapsouyból átcsempészett tehén betegedett meg. Mind két helyen nőbetegek 1c-bunkózUtván — a keléti marhakór hivatalosan bebizonyult Azóta e községekben nem fordult elő vész eset, ^.r tí .Pgflaríiy-Sz.-P<!teren csak egy igya-;
^B--s^be^t^üft:Tffég tt5bb (ir.fa!).
febunlnízottuk tulajdonosai kárpótoltatása iránt a nm. Helytartó Tanácsnál | a tárgyalás folytattaük.
Kopos e^y kincset ád minden embernek, És a nép hiven-örsi hordaját.. ,-^onnerx©li-KÓl-a-iDe*teJ*Biber-Lának, — Büszkén mntntjrt sétatér lombját-Sétatér lombja, elomld gyom, • Tied ciiglim fjjeleiBr-Bappalomi,,,
Hallgatva áll THömisnik *) tározszálHjn, Ah! régen hallgat ojt:rnár.apzene! ¦ S a régi vigal mákat," mindeRjiaP.., Egy-egy új feledéasfiliiettvi be^ Hallgatva áll a térj a sziv éortd S pár síakácsnd beszél nogyságirál.
S egy köny as IssíkruTfinelynek tbvében
Sötéten áll, egy bm emlékezet,
8 felírva a platánok tetöjen
Mind, mi_egykqr^e_bolyon olyessott..,,. ti
Eígen síétdBnté anidö\'falát,. . _.
Porán még látni a tKnozok nyomát.
-S-még-áU^HrKorónB,\'\' ?^oj-mesiEelt falnin,-BÜgi szobákon ás nj laposokon, x .
Magasbra nőnek Tdth Mí)jremányei, Bár rég lefolyta sok toásit-UíBn ..,. Nincs ssomét udvarán, nincs semmi gyom, Do áll a tér és a»_,esíem-iii!ora."
\' *t HalfbeUenkrisf,. / . . "\') V«ndi[I«. " -• I "\') iCere»B»Aro<.
áttekitése
évi marha^-
t!-..-.\'..
vi;A7.iii;k: ......- -
• -ilegbetcgcdett^ííTT "^"TiieggjMígyult 151. i-Ihullolt 131, lebtmkoztatott 157 Az összes M\'szteség tesz I 43. dbot Á véazs lepte helyeken nvész kiükrsekorvolt88Ö2 db marha h jelenle.g pétiig van 2739.
Kzek folytán kiderül, hogy \'ez? évben e ragályos járvány nem csak n szokottnál «"kkal -zi-litivbb. a Meglepetteknek félénél több lueggyiijivalTáll, de n ragiíly is-spk-kal fgyeugv%b s elfogndásám az állatoknál korán sincs oly fofféktmyság iuint a Trralt évbe:i — mint nzt a terjedés t ránylág csekély kő: e mutatja. Mivel azonban — — kell a czoHnínyos rendőri intézkedések hatását s a népnek a betegség ragályos voltának elismerési; folytán..- kezdd orvosságát |S.
Kelt Kaposváron szept. 24. 1&6*. -,-Dr. VISSY.
{W&UcngaUmlícke. Ceeídonlyn" jisttrvctor.) HaLcr\'.acilt Frigyes tant.r után.
Ugyanezen id6T>en — 5-ik májusban — észlelj alá vettem rajzásukat a szabadban, hol
^Tdatiz^ngy^urgéa-forgástal repkedtek , b a buTTinflv^m\' ^qr\'s^^liil Tipmjnrtplkpdrpk. Agt— vettem észre e^ibzben.Tiogy eme röpködésük jnájus 12-éig tartott, ebből kündnlva,az áttelelt megelőző bszi nemzedtk rajtasi idejét nálunk
És állni fog, mig esak a kanálisnak Moosárjain egy polgárszem pihen:
gzoBij\'Jakik-a parton a a várojnnk--
Csak egy ivó gyermeke is .leszcrc^.; MérC; Kapós, Taszárnál elfató, Tán a város kbnye vagy te Mii?\'
S oh ín szcfethlk háborgó zajodban, Cíiglim, szeretlek"bot s fokos között,
Éggn szeretlek tivorn^fejbodbarij-__I
Hinden\'éjed melybe átCzDtt. ^
Dájlén mosolygsz, pedigaorsod ieráény, .
Ritka nap, hogy „pofiira* nines.remEny. k
És most Isten veled, talán sokára^.— —
-Örökre nem, CzigirrojSaayeledJV----------
\' Kág altuntisraert-artgUjn»Atáray^,-. ] -8_-tovább megy inni^vártí^sjiarraalteAj... j lítt^viSzatéfík, czhilboráirnat ".¦ -
TWa Iteam mind az_9Jffi*alök3a«l7 " —.
"ax; \'._.\'r -. .,-
ffl«BI a\'6,«>«IIT>.....
" (MMterlegííy.íoioía^lijt:
Ar« » dnlr»: .Megy *W** n»»*««1-"
Uogy *<Je«6ltiÄW»BT^i
- TaotntOfraUba!"\'"
— Nagy a Öeeell,^«jagyaíK.,-
- Gyomor » fBfáJám; ^ .."
máJK* l-Í_ JSEaJE^abet "felvenni__A hintek, nie-
melyek l ^v^«w3íjk, tietio>i5 éaén-C&ié-\'""\' lyebb te»t«Jk«Öik, bsaera odpkétlen »*linymk
- é* vel&ooMbV tojócsB nélkldi altesttik Altalja
— igtmjifl-kTwlWBlíg^tUilnbliinek, JfiHdkét.nem. -s kttloTife«ii;gyflfgg-sosak-nagy on-nehe_LiL_-i=. " ikerül a* "ojalliiFeWgni^anilklllr hogy ne
- riy omatnWak7_«ét, söimégaí üveghengerben is lin egy vttcseprjeh-ko rakódott le, oldalain
= Hk\'érfűSFfM ha \'egy-tljjeseppeuskébeii
- ^xtgf^ttii fogta\' faggve_roaradt»kr=>«*g,»1"k-j- rb«nWnKnemVbirt«k.--Mtrlluk—(Tborire-r-KöpJl. ^ -brnststüok) erősen, domború, sima, fényes, fclll-
lctéTekete. ordaTáTY\'alljg szürkéssárga, — Há-talsé testréme-f gyuruból áll a nősténynél te-tatnvserr vastagabb mint a hjmnélT hü* vercs-— samU,\'fekoie--tjisthez simuld—széri-olf pz-ntdsé jgvllrüket képei, ezért látszik a ndsténv vcres-..S|^Btí,j^gyUrudíve,^Uiulsé izo hosszabb mint szélet, B egy-iojé lafiver-varrtllátva, mi a kim-piil h,jilTij»ilr_ E« „fiíl.hiiiak hfiijilsri lestrésze
-\'¦\'ft-Jag\'feljeub. V, vonal hosszúságúak » (<?1 Pont asátaek, iastenttt-támO?. Szabadban Ja-, .liítam_novéoye\\e^ melyeken 40, de W_bb tojásj ris volt, ezeket pedig\'nem. egy tojta hanem ben. A kukaczok-kikelését legelőször május 10-én észleltem, okkorigen kicsinyek, ólig na-jrynhhal- mintrmagans-toiiis sLrga-> eres folttal AbjásicrakodáshhelytöReKUmásznsk n_i.BE-: kötetebbi levélig-,- hol a levél és szár közt lassankint az alantabb fckvff bötykökiez jutnak itrxlvesztik^irga-vörös folyókat niesíeliércd-nek; a két ^egfen-hcgyfisek, kasoknál fogva pctfig tnj^an fpt-Uim."1- a száron; mennél inkább közelednek a bötyökkez annál inkább nagyobbodnak és ezen vándorlást szopva c_u--s\'zásnnk lehet nevezni, Utjokat finom fehér barázda jeleli, mert hol több ideig vágynak, ott nlmtnk plvfgra; a 5_ár.kUl«i héja. A bütyök kezeiébe érve, ide tapadvn, mozdulatlan ninrad-nak^és amint nőnek, lassan-lassan az a szár " " nyald- Wn, mriym lerakódtak a
nélkül, hogy rnjttnkbámudy sértést lehetne pwiloafírgti, narancsszin felé hajié mely jak. -liltni, mert a gnbncSR-gy vondrui usnk szopnak,
iiezés néuwly noVtényné) is található-. A légy; —" halálául ha^n.l«ó \\*<!»Tt*r.í} risszezsngoródik; sö-ietebb-less_^..inncn azon leírások -melyek e bogarat egészertieketére festik, világossn-az élet-"nélküli\'példányok után történtek. Erzo szhr-_vaikoz_ -egésa-test-íelét teszik és gyongyfiizér alakban tagöltakr tí" iztnrk, a fekete szoiöcs-kéXkel lepett szárnyakon két ho&zborda vonüi
át, melyed közt egy ráncz firtat, nielyH szárnya -rr-v,\',\'v ^ni,iiVarrl égy^biyökncl. Eleintc-igen
ferde fekvésénél könnyen egy hormndik bordának tokintetlietik; a szárnygyokok sárgásbarnák, -.az^ívezok sárgásfehérek. A nőstények 8zárnyaiiiak"széles finom, sllrlL szőrük almi kü-lrmbtmnplt a limfkéitM A lewt t\'ncyj^jrjlnjíl hosszabb barna színit lábnak fekete Morück, és sárga szinbF játszanak.
Daczára nnnsvk, hogy sz általam tenyésztett ibogarakat uvegkarang alatt sokszor észleltem,, sem íttj- sem szabadban nem láttam pá-Msnliih .A^kibuvás atán 3^4_napraa bogarak _nynghatatláns5ygal tojtak. A mint, a tojás a . os-bai kijön,-«tITbogrfrra hÁtoíslFíábaival le-. rngdalja.\'melyek egymás mellett, vagy Egy-^ mii alatt a ka)áaaok-r_» leTeleire ráragadnak.\' Soha js_nn Jojik j>-bcgár-:egy.-iiBvenyre. mert a tojíi alatti nynghstiitlaTisagi által egyik növényről »-másikra Űzetik. Hif a nőstény gá-^vnn-a-^tojás elrngdalásban —jnely eset
.... -" ¦gffiiWS,-__=s^ksör^^djat!: .^_^«Jjit -vékony-fonál -^jönek előTcső"^; ból, me^"j~UijlUwk hegyei Dusseraga ily hat vonalnyi ho«Mn fonáTban 40---5O tojás -elnaliBtt^lSsek aitojások- igen. kiesínyekv alig
•gídvütfcV-Jifyr _az-ai
dajiem esznek! jtshát\'a szárba m.igokat sem le, sem felfelé nem rághatják.
líiutárra bogár sokknl elébb tojik, mintsem a szárba megy, — természetes, hogy ez időiájban csak a legalsó, többször n második s csak ritkán "találhatók- a harmadik bütyöknél. Leg^pbbnyjre 4—E,azonban nem ritkán 15—
lassan nöijek, s tobb nap alatt is alig érik el a vonftlnyi nagyságot ké_űbbí-n nzonbun hn-mnrább, s midőn-már\'másfél vonal hosszú, és fél vonni széloléTt.tcJjes kifejlüdésöket elérték; bürilk ekkor feszjstés.a legkisebb nyomásra is megpattanik," midőn tejforma, zavaros iiedvök niessze fecskendez.
Mikor már papává Tesznek a kalászok is; hovn ezek rakódnak, mintegy összeszorítva, összeaszva — kbzel vannak a végeiszáradáshoz, a-hjvelek lefonnyádnak, a kalász könnyen letörik, s kissé erösebb síéi az egész növényt-földre fekteti, és a búzaföld Tiopról-Tiapra mindinkább ngy néz ki,mintha marhacsorda által lett volna letapödvaTTSgy \'B\'-gabnnszárjik-^ég-eBi.-által ¦kiosépelve.__Az_ Uy_ gabn ászárak.^ melyekben csák:kovés, VDgyésak egyetlen ily plipaisvan\', fejlődésökbthT^reiíyegcsön" akadálp.zva vannak, kis kalászukon kovéséátökéletlen rríag\'képzöd--,-VÍn. Igy_nzon gazdasági intézet szántóföldjein
megmunkálva, az ily pnaztítások következtében r_ til^A1Mr.f-rn«HMt,hi4-.tttJ)tUii-; iíozsony
megye sok más helyén a kár még szembeötttíbb volt, 8 a mint értesültem,- a magyarországi sík
faldöra btreánTáfas a gubaoajWgjr,miatt több-vágy kev-ésbbé rossznl ütött ki. j ^
A bábok, aratás elö\'tt és rfazhen a földre hullansk, réizjwn a tarján maradnak, s ezeknek csak egyrésze temettetik el a tarlószántás által, miután ez rendszerint a közönséges tarlőszán. tásnnk nem sikerül. Augusztus hó második he-"téberTa babokból ismét legyek fejlődnek, me-lvek okozzák ezenfártalmas rovar őszi efeza-[.orodásátr^ .
Kunek következtében a oeoidomya de-struotor fejlődési tortéqeto jgtMim kílTÜtkcrtl:
1. A rovar egy év alatt kétszer szaporít s bábu állapotban telel ki.
2. Az ő«zi nemzedék az 6_zibnzi.vBtést a tavaszi pedig a kitelelt buzavétést rohanja
jae_L___
..... 5> Ajajzis ideje aa időjárás Jgerurt vagy
apr; vége, vagy május hó" közepe; mely időben tojnak is, a pondrók kikelésök után négy hétre pupává fejlődnek, s ily állapotban maradnak amr. hdvégéig. ¦
4L Anguaztus hó végén és szeptemberben, s leginkább .es utdbhi -hd ehtíí felébon van a második nemzedék rajzása j a bábuk fejlődési Iromaka szepíembor 4i október, luvvíik második szaka; mely october hd végéig tökóletefen kifejlődnék s \'ily állitpotbarrTelelnek.
5. fíovar állapotban, t. i. mint légy, érzékenyek, különösen eiö- és nídves időjárásra, elteníerTmTtitiJábok imvul és hideget-kibirnak, mintozt az 1863—64-iki tél bizonyítja.
így egy és ugyanazon .búzaföld a gubacs-légy két nemzedéke pusztitásainak-van kitéve, megjegyzendő, hofy a tavaszi nemzedék pusztítása jelentékenyebb. Lényeges mégfasonmeg-jegyíésT hogyne rovar valdazinüteg csak a busánál mutatkozik; itteni tapssitalatok Sserint rozs,árpa .8 zab vetések mellettök elpusztult búza ^nfláraisépenmaradtak.E rovart tehát évenként kétszer kellené_iriani, s osak a búzaföldeken.
\'Ajánlható a késő őszi vetési1 Az október elején vétett bnza nálunk soha sem lesz pusztítva a gnbaoslégy álral. "Fájdalom, ezen mU-«íe^te^sag«és^iedáabaa-liem nlknlmazhntó, mivel az ..őszi foTdrAnnka hoiszabbridőre oszlik, s már szept, hé elején tTezdoaik; kora\'vetésnél nem tehetünk egyebet a rovarok rajzásánál tett észleletek folytán,
A fÜaíJteron horákolj *--"\' Uraik — fölyilr nyála; -B^jr-ifTi csak hallja^-höf s- zbj Van a Kellnerájba.\'.: —
Méregrejiattan legotíi
-Ifc már VéaőjKérke-eU, - esakvUt le»U.t láthaL
-E1keaéliiirIi!ii5on 1\' \' Mi telhetett tőle?/ .:n<«(gyöt, OtDtt.Ökléí el.
-*t««»«virl Bsenalf^\'hrx. ; .^ní^ rt»^\'\'^J«klu!l fátBé, Égi tíMiaenj.\'
- ¦ -Jai^yajimkltml MtaW -¦> _ Reá siyWny, r "^_i\'_;
- - - . BttdJ-g\'j.monal. látuö, > í!~-"\'
Hír rriegveszr rasgának •A, boldogtalan.
Sima képpel luit keosegtetsz,
Mit licvetnz felém?,-Kétes étvágyat geríesstesz,
~ -17. Mindig-én telem.\' ^-
-Maradj a boltosnak^ r Biztatdm-valál,
Hittem íiépsiavadnak, ——Még is megesalál. . .
Asttalomjvendéggel ^_ - _ Végig Ülteted;.. ." Es mielőtt ettekf\' " \'~
_ Mindmegwbktetéd: ~Ezer bulaláasaF-i:- — - -— "í.
. .Szórtad a vigaszt, _.Aii^e..péEmMíeréa^7f^ r .\'Nem-adta meg.;ast. -\'
GÖBdetatim-rnúideji léggel—^
Mint a\'fttrgB.-Toéh, I^k^dtet a friss étvággyal " -_ -^feltajtálrjelé... .V. _ Egy.Iuárismertem ;
¦;":Etvágygmnakmégr " SzáprtíifríSiiTilyét-kértem, ; ^ 8 nem,adott az ég.
Oh, á\'ízép,\'frissKjemlyékr ¦\'• 1 \' .Elszáradtának! ^
¦ Vendégim, átvágyím,
Mind elhagytanak. \' A mint ketté vágtam - --
—-----A-bolét-egy4iek,-.
Olyan barna ypltj mint A ezigány,gyerek!!
Ily-en olcsoHmsa.mellett í "
"Arlai^-niikéntTiy; ¦¦" A polgár is oly tésztákat
\'8ttt,~élfnjhát"é. tjsak mi esiunk aragan r-—\' _ 3irfiri_e]eiLen..téjztót1-r:
—ftimtha-4pp«n_ágg_l---
Upnánk aa álét I.;. \'\'
Hagyj el oi, sttfamány,-
-,. Hagyj el engemet,.., Mert ez akenjénységp"
- -ügy-is elteméi. ~. - ----
. Érzem; a méregbe . , - ^Étvágyam athágjr; "Drága pénzem szépre, / • in.; -Gyomritmrpeatre vágyl.
-Hekem a cjdp^\'as^tjtilien^r"\',\', -J5«einlye rpssjjnJ.suU.; -)
¦ Reggeli, ebédy. vaisora,
• Minden öaM^Ulff,,.
mint a biir-ar^iliiltet juhok által legeltetni. Ha a bwavetpf, n.iudezek daczára ligetes í_r bolt --¦gára^őyhiujjcal megrakva volna, april vége eliftt mélyen felszántandó, erős megboronálás és hengtrezíH mellett, hogy a bábok földdel \' oltemetteabenek. Mert feltehető, hogy a gyenge légy e&y hüvelyknyi vastag földréteget sem képes áttörni.
"A búzaföldek meglegeltutése május elején történhetik, ha a légy gyakori rnjzása tapasz-taltatik, de mindenesetre kevesebb sikerrel, amiiií\'ÍSEzel.JEE időszakban a buzavetések már nemcsak bokrosodnak, Hanem olyYej 1 üdéme"k" \' indulnak, hogy a bábok kiirtásátrTmltr~~caak aratás után lehet megkezdeni. A gyökeres kiirtás egyik legbiztosabb mo\'dja: hofszu gabna szart hagyni, mely száraz időjárásban és kedvező széllel júliusban meggyújtassák. A leégetett tarldföldet ezután mélyen felkeli szántani és ismételt boronálás, hengerezés által lehetőleg kitisztítani. Hol alapos félelem volna a tüz tovább terjedése miatt, ott az eleség lehető rövidre arattassék le, hogy a mély — vagy a mi még jobb~— a kettós.szántás által a tarld égiszen alá kerüljön, s több hüvelyknyi mély földdel borítva legyen. Ezen rendszabályt minden búzatermelőnek követni kellene azon tájakon okkor-, -midőn a gubacslégy ^mutatkozik; nem kétlem azonban-, hogy egyes birtokok magán tulajdonosai is előnyei használhatják ezen eljá-
-4 11»$» \'
IV. Nyitt levél.
Bíidn Kdlmúix urnaí íjzabarban. A Lcleíl mnrftnvéVz derében.
Sok ember van, ki lelkéből r.-izkódik meg, ml-
dÖn egy ólctveazélyca beteget lát kínlódni á halál dermcB^ő hldoR takarója alatt; fél egész valójában, midiin végTonaglríaaiban hullja, mint szakad kettó léleké* lest j keserves. könyeTtot araszt á halotton; midőn látja, hogy minő \' hidegyér őséggel szóraük hant után hant a fíjld gyomrába eresztett keresztes koporsóm és mégis midőn -önmagára nehezülnek mind ezek, joegbivatja ugyan az orvost, hogy segítsen sorsán, még is egánx könnyelműséggel tndj
»«rpt 17.• in-.Ói. «ZC|.t. 22/. 8544. daefeaiaW 2$.~
lü. lí3$U^J8rVi~akJou. -.28: WtoFi^WMi -?2622. kiámok nlali kiadott ra^t\'tvteT&éllöl\'TMia?
rn, melyek ogylöl egyik a fóhli cxél é.ér4»0TóvaoüS-É .
irányozva. ¦• - ¦----v=r:
el--
vetni mogátil a joXinicsliriTiaTells^^ nagtóeiu közt ií alig mond egyebet, minthogy megü-löj^ „xn-vae vala!- —________________________ ___
Ily rc^elstek.életbfl.léptQtéjc mellett nem ma rad egyébb bátra, mint azokatannak idojélTeii"aisags u^gsziiriöíqh-lTifnr^^ elvetni\'
Láaaak eaak, hogy mint tápjuk szét az egyetértés kötelékeit a vész köz epei te-s RJát^óU Ittak -\'TöidIjo7"\' lására, s raunnTire terünk t_Ta~jozapaágTSt^ B&~~ofcoi----
a tényálkdóknak, elősorolni mindazon Isflndí-k-
rást, mintán a.gubacsle\'gy nagy ¦csapatokban-
toWbb repülése csak akkor történik;--mint
ujszak AmBrika egyes helyein tapasztaltatott — ha roppant mennyiségben elszaporodtak. En — mint már előbb megjegyeztem — mindig csak a bnzanövóny alatt, s nem felette láttam a raj-^zást^ Legalaposabb irtdja a gubaeslégynok — hallomás szerint\'— á nyerges "bogár Oe-raphroa-destrnetor; mely végre ugy eUzaj 0-rodik, hogva gubaeslégy bábjai csak ki* részben fejlődhetnek-fci.
É^MaSalan kerestem őzen nyerges bogár pdnaroit a Ceüidomya destraotpr pondrúi-ban, azért ezen kártékony rovar—eltűnésére a közeli években még nem számíthatunk.
• Neoicsívk -a- -gabncalégy+ hanem a rozsbo-gár (ChlorepB lineta 7) ís nagy pusztításodat tett vidékünk búzaföldjein. Ez az árpa, rozs és zabban is előfordul. Töjjb év óta legvesz?1 ye-aebb pusztítója elesegeinknek.
melyekre alegfeUSbb hatóság -által utüjítva vagyon 1.. . . \'• afl0z képest, hagy miként és ra-nnvíl teatünk ©fl-
ttű7Köaunk, felütik, es aifunk, raidön & vosacdelcm_____^ » ~ ——
még maat ér, é8 La sajátunknt .ojtja, közönyöaek tu- ! Tiwtelptle! " \'ISW&SüZXX.~\'
dunk lenni, riraáükodtnik, ^kérjük ugyan az Isten
mindenhatÓBág3t,~Epgy"Biügttnen mjtuiik, de még-swa- —
hallgatónk a baíóaág rendelte allatgyógjretidőft LJtab-
ványokra, BÖt b& nagyobb csapások érnek i?( készt-b-_
bek vagyunk & szidalmasásokkal mlat som önmagnnk
iránti arcreletQnk kífűjtéaóbcn. Napokit suimitunk
egymáaubin mintha a holnop mit som rejtene magiban, do mi ünmagaiik mjtaem Tagy csak flsínben te*
Bz&nk valamit cank és ügjy ha nálunk a szuronyos
fegyverek árnyékai nyagneznak, J^plg, azon nagy
vesatcfie^ek^JnidyeUei^oi^Uato^cme jiueztitó ny. valyájancra eaak az cgj\'eB közeéguknok, bnnem-cg-est vidékeknek s így iíölvctvo az\' öaizea nemzeti jólétnek okor., BZÜkaégeBté teszi, hogy nnDftk oUő fulliln-tekor kellő OKÉlyrs lépések téteaacnek, mert tpvább tcrjiíiiéBC csak is Cc által korhitozható éfl szökubb határok k<jzé »r«ri hrttó. Kezünkbe ailntott nz lillnt-gvógvreJidiíxséxi.. BznJjViiru-j h^p* B^gitln t-sü ? 1; magunkon, mert nnnyi pi\'dig biaonyot, liogy munn"g ink iránt! jöimhilftt nélkül raég as Ifllen keze Etfin segit, annál kevecebb eredníénnyel segíthet idegen cnibcr1 kéz éa éaz. —
a gesdaaagl egyeaület földessét! asaboaaialya.
Az allntgyógyrcndSráégnok czélja oda irányozni minden intézkedést, hogy 0 keleti marhavésznek Baját hónából bostánkí betolflkodáBii meggátolta**^ és hogy a beliurctölt véizsj-a^ily-minden clŐBeglt5 és clhordó CBakÖzcinek mcgBomraisHéac által oly hir-telén T^jnt-^ftk—Uheíj—alfqjtflKai\'Tk. ^ibez -képest a
Jegfensöbb hatóság « SltaMette njega_kcílB intörke* déseket, hogy okszerű utasítást adott kezünkbe. Éj ea,-azJÜUtgyóiiyrendőri szabvány. Kern mondhutjnk tehát, hogy » legfensíibD hatóság kisárt fi^yelmó.bőli_ ;
-« -celüak^\'"it «P™ törődik. "Nagyobb hileléra áflítá
leli mafTiavéBz ügyében T834-lk évi november 13-án, !7250; —1835- Spn ;"===4Ö3V-ju».-í5í:
^ Ez már még- is rtttsírtÖ dol-ig kiáltja níme-lyikjnz iáéu" küvesübbtsTniM-tn^aly, m. .t Tő p<dig mindig folebb száll, igy olkrll vesznünk ! — Már jnnat kérdem: k\'t tndna as-embert\' kielégiteni \'í mig néhányan hálát rebegnek a sakíéU áldáfiárt, litA-annyian meg átkot szárnak az áldó kís/eU^ig/ n^ri csődig bd Iston tajtó csapásokkal látogat meg bBn-nünket, mint cs a vidáküükön nutatkpso marhavcFr áltaWijilatkoKÍk. \' *" "\'
-máitá\'t^...^^ Helyin íflfí-iT.
Csak igaz ás, h>gy os ember oly^sajátzja-törmí: szotü, örökké -elégedetten, .mlusnntitaQfaggjr.-vm^sr tudna kedvére mindent jól olmléani, de m4g « lilén Bó«egitiiat ki mindenkit pgyaránt. Szintb\' kellenu; Icn.bsnríiraA t gyakorol a leiekig^allvla a Bép css-felon KQguIóJisát a heti váaiíokon,-hogy nriert is áldja meg az éa a ge4án<ike,,-aa--& terjaényaket ked-v^z^^bagjaé^adbatják-^k A pórn&p^gqpdpjkpzas-mo"djat semmTkSp se egycBÍtböti ösezí , ilögy.. .titSfy ilyenkor egy mérÖ tiíjlabaziiért 4 frt L0—30 krl ka-poHí-moüt pedig-ragy ép&a-eonck-J^levngy méjjk-q-vesebbet\'igér a vexü.
A marbavésí cííexí^igyáxAtb^I/boary UkeHlUij; meggálöllaiiák, az Itjejú títo\'bÍ hatóiig nébíny nnf
filött raegtiliotta a dunántúli szigatbuí a nena s mar-hikiilKBÉIUtaiát, TnrTeÉmk-Dés»e"oly naVsallo-körfil-mény miezerint ha e tilalom sokáig tart, mivel a írd rft» i«kflnBÍfty-;i&bbnyiro mind tai a íalgetben VAn,-a jy aTosbAn Tev ő^aüatak. élői mezese; angTörténhetik-
idékea-ksü maja Julcsi cázr; ti _ AojiLAJtassegűi. tacarmanyt megssrrtfinu Tr65ösrtWtort^k«xdték meg n.álitnk áy\'Iai^saa^axLjncJnj^
Színtelen, lágy kiflik,
-Tésztáaitelek; Zsemlye, czigú^perecZj, Isten veletek!.. ¦
ROBOZ.
A harmadik
emelet kellemetlenségei-." — ¦
AsJ)]»5ü&«l«t«ii:Ti«Bai4E laktak; s épen ahla-bnk alatt állt ki egy kio tornáca.a falból, hová este fcU-a megnevégett oaalád kiülni azokott. Tiazainó-
" nak agy gyTóyc^tt-fcairya-voltr-IrAnj-iínflk. atépségét « bájaitjoirni annál kovésbá nem._ftknrom, mart ez irat oaime kellome^onseg. Ha Sándor levulet, vagy bokrátát akartlrennekátádnteBtaa-Bbrakon haji ti be; de minthogy a kutyádreaairoaó ualoi reíndig ki" voh. lak feo»ÍtV«| abban fönnakadtak,!a Bsobájába-eaott,— m4r t. i-\'-aem Sándor,-aem a katyíprofessor, itao^ni a vagy bokréta. ^ 1
...:.-^^.L»í=;Y^*y>ir»r - móljuknak haaaviteleéxt a honiár
-aa^-hawuasaíWfiíL-ŰaMegét követel ta —küldött, as oa dobott aserelme tárgyának Sándor. Ezórt-mohdá aa öwg«, BWTiMy«o koiulBi*k a virágok.
-VBl»oút*tó«ÍEalD»caátnnnk. -
- - Kern tu^ak-már^ do annyi igaa, hogy Smji
""Altfouam legíokább betadá magát furm, a básmcí-O* \'llteyWa6 • kegyébej B ennok tnlajdonitbatjuk, arigy mait uod kérebna, mioaerint a naktSéndürtól Irfa^a^Mendo^ átadni WvalelretakntyadreBai-\'"reaftoob vtgye le,« bérdéjéWaotjrálsiaiioljft, hogy itt
a harmadik emeleten egy gyönyörű kiiniaxoüy"lfikik,
— az ki a levolókot a virágos ok rakat neki kttldeat
szokta. .________ ^ \',..*""\'\' i!"
Sándor, mint azerelniesek asokták, soha sem irta alá nevét-a tövéiben, — miből nztán azon nt-rencaétlen eredmény azülemlett, hogy az «reg ur, a bazmeaternétől U biztatva, a romanynyel tápláltatra _Az-aJgyolek írójába szerelmes lön. - ~-
yfirrnyan megfejthető,.hogyj^a ltj állapot "Boki-iK"nem hiiaódhaHBTrSáadoT/e^dea^oua-t^r^^ háameatemé kiasakBaléaat^ti\'i. a kutyadreenrpiór nál. A terv a-következ5 volt. Házrauetérné azt monda, miaaarint írén aem adha^a .nif a"hon meg, teWt feljö. a itt Sánder_s«erelinetvftll.:né1ri_— ba,-tatsrik? DeÜindornak férfiraháfat féfFetáve nStt kell Bllnj, valanriíit-bafigjiUíjlyánra. változtatni, leheto.-ltg-jobban. Sauli ugyan eaVraondata cl a aMmeBwrnévei az öreg urnák. — "Hitedig hogy s ki.aa«ony na-ffcuirazaa magátpr* elbnjunk. ^ -—--------
Eljött * nap\'.r- ütött mím, ad^wwrífc; nie»ekagymttValkmi^hoUpg^rfl«íkatél^andIi > Alkonyai *ol^ arajto-raegnyilf;T egyiiBBí alak meglehetős karosn, feJlikJ magit * kétoa-boinalybóL
— Paatt — iatt. , ,
- - _pgli;t4-w- wlt a válaaa, jnojyaanqpra»k
nyira mint egy hordó,\' dobogó kebla eí?ipp"enloorTaT dott. ¦—Mlajelazó? ¦ - : .¦
— Iréü t- \\- \' _ ~__
- Te-vagy-kfldveaeia 1 -f 1 ; \'"¦iT"- ¦
—Igob.
Un 8ánáor ¦¦malltK.. Wy»» fPgW4» öifllylianíic.fldyaB
- /
nagyaád engem réiiCBÜstti líígujaljbaii a Tende:~ou9 .-taegnycrÍBOTŰHin IcedTM-btedeliBetéb^stték berfcee^i miszerint vaa egy ki. ttr B>ÍTebsn,,mt:lyeE én vagjsiv
bet:;It«ídö. -~ -- .....
E» exeíniIÁii Sándor mondi etaig/an eiekot. Feriaa nagy Tolt TconfiuiA. figy»»erro"lűTonák fiitjUikalr—* ito^bijaik 1\'^ Toltak leplezve, nem agy mint. képaolet ecaetu z*ri ¦ -ic9t^n\'H»l<< E jillanalhtn rlflagmtl_5ajji, j_i->.6t
-Ticr^rmei-Wé-atl\'rarckkiBt.B.U.Ti-b.ltkrt «pt.»»-__
nak: -lis Sándor, itt miUtom 65 neked Tiroi fren kiaámonyt, — 1 Vbell nr, el itt «m Snnek tia-rolmn._leTeIe4.iirO btíulnlg,;.jr"-~i-—~-
-HU» e»r-^.li_b^:íb_«lL-i._, • _
— C««kki. Mmttíá, — egea-iti Al8üü — maat e.nmne-j>V^Bn bkaUt«Jlrtain,--ktTtm ^droejot^íiogy.i-j-i-uTarjon,érj: p«|yt*if»l«_eTi; o -Ht válaa* lUr^gy-^\'^n-utr™16*^1 »»Tar rajtuk.
De at aliralo caallaktUt-tt dllbtSI
reuketBJlBngen Vnwai-^-----.......
.-^-_.— V«e»r,ur-^.tUQaá^:1iiWVai»rd»« lígtabV. oaal*dia. Ka Honok ftty-i-M U telre pa-n-a_fcod«i. Sándor — iaaa joW>aor-«TOi4T*nl-on, —> Tm iméntíroko.klU tett 1o II»_»1CtB«íM«,R*_Í?--»_.
"Ur\'f\'U"^~" B^Titli .fflr«t^ MyT^-MlntirjSiieV..-
iktaba
v:r„ \\,t \'.i^.,-:- . - ! lea» «JMtáMkjfcliW-Sl^fflil MU" \'
... ._—a^t^ivjtoafcp^m^^
; épW»^ iBoMgfl» ti*k» lb* *eoi vagyok -beavatva, i ——~ffö~«§gftro -hogy.aa-a twppaot—-
- roppant n^ftV frttHB*nT3"**3T ""dj"! .t ímpssimusuk.^ - ölenként euk ngy egyszerűen tnlylgaiaJ a Daniba
fordítok, hogy ekkép n víz .szlnéjg,_íiagy jnintcgy _ —RjAwf*»e. kőd] ük}—»s óhajtott czeloflk-Tnegfelelnc. ¦ * aÉa-tpjkr-iiiBT^tidoloiii^^ partipítéata szint 80
azúr forintot eaak haszontalanul, a. tíz be-dobják, a
viratA\' AtÁtl «Jany.egBlelL.-ve«áJyt5lr-08he»on.menti
-........mog! ooakfi viHalkocónak o tárczája Jog bíionyo*
¦" ¦.c«i^g?l^r«iio*iÍ. KU.GYBRA.Yr
. 120 t>
beaült \\aeg.
" "•AV^J** fiulc vigadjunk." czimit magyar dalkünyíecskö jelenik meg rövid idő alatt, JKajdits .\\j<Si5ííf bizomán-y ábnit. -\'R-negy-*wr%fr lommal szerkesztett mit vet bátran ajánlhatjuk
a_t. közönség jjgyejménfl-____-----
_ A E lapok kiadója ajánlja ugy a helybeli minta \\icíéki t. olvasd közönségnek, kétezer kötetből ijl\'o kölcaön könyvtárát; melyet minden t. lapkíinzetfí féláTOii-haszndlhat.
--^-M^gnyngtnhf-birtíl «olgal, hogy az
egfea - kgV pornakr~j árasban- a keleti marha véss I megszi;atnt*k tekinthető j-mert-as-egész kerií-l\'letben ciak\\ét beteg marha létezik, [ - = jRégi tréfjíjok a bécsieknek, hogy az I egyTígyu Idegeneket-b béjisi Jozjseftérrc bolon-dfydkT_.th hitetvén vei ok, fcugy déli 12 órakor, mídőu harangoznak, Juzsei császár lovagszobra m^Ws^lv^ti-for-dirbrr. -Kzzrl-rrkar^-nk Tászedni a naplókban "is egy fyrolT egyllgvfi lárászlot;
Hirek és események.
——- A A-nagykanizsai országos- vásár nzizra-eliták ünnepei miatt, egy héttel későbbre lm-
( lasstatott.....
^_ A Szeptember _hó _ utóján T erőa dörgés s
villámlással párosult záporesönk volt, tubb he-__ly_ÜtL.jég Ja eaetL .í
— -------~A A* ősz^ beállott, s miután az olaj még
mindig-drágább a petróleumnál — azért a\' té* le^a^mr^aí^etöbbTeken ^ ohíj lámpák melr lett ballagunk a sötétségben; tehát sokat, s tud fejvd a falba.,,
I7.^rA.8íepetnclii\'>Jíádár az ottani erdőben
- felakasxti magtít-i s csak egy hét molvn találtatott meg;-öngyilkosságának oka nem tudatik.
- "A "Bentsch Betti k. a., ki igen j*5 hanggal birv kiképzésre hangverseny adatutt a földia" vendéglő teremében többek -közreműködésével;
~- iiz előadna sikerült, a (iszta jövedelem" — J«r szerűit —7neháiiy,»záz;.fQrintra rug. ^
-------^r-A^lgári-egylet nj bérlőt ¦ kapott, reményijük, hogy nj életet in hozond a már rég álomráíhtíí helyiségbe. Fiatal ember, ha Ugjes é> pontos, jmegfogja nyerni a közönség bizal-mátt igy azntán az-alant kezdődő élet, talájj m -etaeJetre ia íyWivírog^ helyes lenne- már ott is
kiaaé tomolyabban gondolkodni, mrrt W,*,nr. nynn valamint a.Yiro»bíxin-Ur-»p-y"íírtüklíor megkér
• - ......... - dSdík a zene n gymnaflíuni\'clötti téren V, G-íg.
Az Oniipnc\'ly nnfJSn oktubrr 5-én. ReggíHi-5 óínkor IQ mozsár lúvéa jelenti nz fln-"nea "aj»jáfé» kcxdelét nyolez órakor, ngy 9 "órakor
meÉJrgyjH;i.döt hogy a ruszedok kolomposa egy gazdag Jiék vult. A tyroli legény megjelent a Jqzítfieren, vj.rta a drh linrnngszút s nkkor a s?obor megiordulaa.it, de mikor az eaak -nem fizepa i iStaVt-megfordulni, olt hagyta azt h e szavakkal bncsnzott el a vicsogtfpékmetWertol; „De hallja Kentek, ncin fordul o« már ma meg, mert épen [azon gondolkodik, hogy a mostani álIdutt eszten-jdőben hogy lehetnek oly kicsin) ck azsemlvtk." \\A korulnllok mind neveltek a tyruli legénv ter-piészetes élce felett; csak n ti.Bztelt-j*ék \\\\r nem nevetett, l.i azőta mngn loit a bécsi cici-lök cl\'I-Uabliíjn.
Jfnono^tjukI..Twgy;pa^g--ott az életj sajnos, W3^T)v:n^tndji)L.fogni a kor ígáiijeU^JSpt-tent keli!.-.rKft^nem törHSnik — ugy végkép "«WMH:W.tt^ egy tőke vftn
ntJt f^éa caáltri-a trtrl-adalmi del, inely-ná-. luak-^gyanbsak szonioiu lábon vnn, előmozdít-tatnék.
A A Tegyve\'r eltitkolásukra "vonatkozó -rendetabalyt A-hfví-€urgönyí\' írja.OcT(-Itir.
4P0«M>)í-EeWge, --r f. 1é.vi;_augustúá"28-diki . legmagaab.:\\cYh*Ti(f9«á»«exd:jdt
Utottt|{ogy fl&i tfojtioifí BaranVg-rTe- i-
k n p o 4 v n r. A kaposvári gymnasium épületének ISO4 évi október 5-én tartandó Jelavat \'si ünnepély-rendje.
Az llnnepályt megelőző napon vagyis okt. i\'-cn 3Suían. V, & órakor-G mozaftr.j&vjaaol a- habogok-4»I~ tüzetnek a gyninnflium epülete homlokán ós :i két szár-
A* iittnrí BEúlgdlnt vügvztovclfonnehb/ilBttdLít rerdben, ?3 a már a bemenotnól.,kijelelt sorfalaiké.
f!§a5k ;;küzLle«*-a Rymntísium ópületboi via8Ba.y0Qu ds, — azon m.OEJcgyzcfl»el, hpgj a^ÜJgykoaxorn ezpn ünaepóíycs kivonulás clÖÍÍ a róssóre kijelelt bolyra rnír "eltdvfizott, n vií«asávonujás Ideje alatt folytonos raozadrlövés, és < küor már n gymnaainni olöttt tÉreu senejítték U.
A.z épület advfir/.bnn .elcipelvény-ioas "lelil-Ütva, muly.-nemKcti * megyei lobogókkal agy maa-kó. t te fefdiszittctik — czoíi oz Í*azgntó-válaastminy foglal helyet — Jobb- és bitlfelöl a .megyei hatóság, Clcrűs, tisztikar, külJÜttségck ath. vesznek hely>t „2 ezek kozt felállítandó asztalnál nz íjrazgató-jiUait-máuynj-ii^HzemkÜzt pedig Kaposvilr elöljárósága.
Az épület emeleti „pitvnrain jobbról ós balról ög\'y a mennyire szükség lenne az épület nyngoti rá-sxén s nngyterem eliitt a_ hölgykoszorú éa kisórctti foglal lieiyet a Bzáinnra kiosztott jegyek mellett; a földszinti pitvarokon nz emelvény szomszédságában jobbról és JDalról.a,1tanttlQ iíjuaág—tamlraik felügyelete alatt, — a többi küzöuség a hovᦠTamsi cseh tagjai U csathikozlifttn.ik — a gymniiBÍum -épületének udvarán helyeztetnek el.
Ha azonbfta-az-önnepélyFeolyflagy asámu kö-jíi^DgTjTűTülElü^TSogY^
alnera volna helyezhető, és az idü kedyetue, — az ünaepély ezen utóbbi része\' a gyinnasiam homlokterén fog fentebbi rendben megtartatni.
Mid ön ezek ekként clIiclyezLotnóirak as igas-gtitó választmány elngkc alkalmi beszédjét megkezdi, -melynek végével hat mozsár lővéslétotik. Következik oaiiiáq raég két asónoMnt -melyo^v-nioz^riöTéaek zárnak he.
A szónokiatok ví\'»eztávelji gvmEasjum belsejében kijelölt helyen az emlékkütétetik le a melynél a közönségből csak bizony db számmal vehetnek részt, BcvégüZtetvcn nkkónt t\\z épület belsőjében! Ünnepély a rendezők ifrködéso alatt elsőben íj 0 hölgyek fognak kimenni, b- azután a vidéki küldöttségek tagjai, továbbá az ünnepélyre niegjclont közHnsag, Maiin a tanuló- if|iiság város mint-lTrf^rhrrj--í3WaB, kntonrt tisztikar incgyeliiitós:íg és utoljára nL igazgató vi-rasatmány.
Mcgjcgy^ztetil;, hogy nz emlékkő lotételét követő mo2sárlLÍ\\éa után a?, épületen kívül felállított zenekar fog játszani mindaddig inig n kivonulás tart
Az ópütetbSli teljes kivonulás után \'jeladáara tiz mozairlavés történik.
E2tntű mozsár lövcsok.
i-.-^I^&y^1 kj>gj gym naálü in, igaggaiá-Taingistmá--nyA:J^. niftÚjuip.ünneiiélye^-Bmlelee^itaptöndir^Wtví^ \'hilitniái\'yi-iiltare a gymnaaíura téremobw^qiszcT
xáaaal toafaU-mi*)i^,,l3f-ik Osikko &tehné* 1)611 Íif^^^^^oÍ;ÍA^liB^t\\} réwéröl
fugra áltól
Ul bttntetísn méltó 0M.lekinLni ekre it It 111 9
s= 4« flWi alótite petrelcammnl m vi pfa egBjtij, •^^^mtggjbnfidi, . mint i^átB
gyíl, uialy :Llkaloinmal a ktiTdüttaéguk Ingjaii, ven-dog-jket tcBtUlctnojjig)\' cgyénilog elfogadjn
lósig képviselői n" kik a vííaMtmany állni néyooott clfugnatotni fognak, uniton a templomb.i rnsnot fog \'clrontlostotni, és p«dig> ¦ ¦\'- -
¦^—A^tpnijaBaC ügjaf-iltalképMouaS -.Srfál Ji&Bilt -^li* t«iIi-a»"«nnep*l]reirpIé>it-v56KaBtí-^" áí;5ÍS"J«1ítt!!,WJtort meg mMI iím-
lój» alall, é. a lanwiku Teietím" mellfti; \'i- Üiana •1íWa-KXran\'M>ira igaigaU-tálatítminTr. »it nrom^ bairtllTet1k-»oiili.gyinCgíei latiiig képii.oHr/clc rw>lonu liíitikar, ílattnj.aoniMéainegydbal, Unin(éxetakt8t TánMaakMI:oégjolenencl3 EafdolUé\' S*k.r»67,!By«^\'asi>k, e.Btln-Ttnro.ilaníc.. At eion -""\'.WIm\'U" ax atmepra megjeleni közilníég.
- - Eick igy Ll«nile.lolT«w,ilO órakor bar.oro.iU ¦«;™.^fl^.*IH»\'n\'lik™;Ii»nirBiEí«litik«daiít --Ti? frT. k"*l!" m»n»l C»akií eiaa
\'^i-mn-TA íamploaih* 4rí4n jobbról »
.-T-t , vvcV^*»ao«-a» igaz^tovaTajsiraárivT a
kaJdatljeí, vegro lapoBVit ¦liílj^g.íi*. balról ahblgykoazorn, már aWanláa- ei6ttÍl|BtB helyét alfogíalván, az ezeken k^e^öJieipk; a 4. KöSOníéir rrfBxére-MMgilnndnSar.\'-\'^rr .. r^T^ J_ B
¦¦¦¦¦¦/...A menet alatrbljrunoe\'iiBxrir lövé* wndjwi.lpfUdita t««^mt aeinta leaanek mokoár lö^
—J3élniáa_cg^vóíakur4iat-.iiiOí«iir -lövés jelentí az ebéd kezdetét.
Ebéd alatt a fclküsiöntést és áldomáoozást aa ígnzgntó^^aBztmány elnOka kezdi mog, melyet hat üdvlövés fog kövutni, ugy nz intézkedik n további felköazöntésck fülyaiüáról is valamint az üÜria ISrté-nendíi felköszöntégekrcit OdvJöjcaekr^l.ifl, ^
\'itt vagy a- BotatóTtt\'n zena és eéts." "
— Estvéli G órakor pedig tiz m"znárlövéfl jelenti-,ezeu:ÜRnepélynck bofejezós^ét. ^
Exon ünnepély folyamira az igazgató választ\' mány bulkarjokou riomz\'etl Bzallagot viselő rendre ügyklőkröl clevo gondöBkodik — nz ünnepélybeni réaztvevöktűl cBnk\'just kéri ki, ós várjaél, hogy azok intájűSraifigyeiní szíveskedjenek,- j
-; f_A kaposvári gymnnaiam épitéii-költiéfftrinek nörcléaérr bftalay Györgj^döíi &tfrVo*reTl&&laEít xeléaro pedig ujabban adokoctak, és pedig: Tallinn "Pálnii 4 db. os. aranyt. RiraftDÓczi-Fere\'JicznÖ 3 frí, faraodioB Albertnb.l dhí-ca. offlny, Qracaány JdíUlóo 10 írt, Graoaányí MikfösnÖ 6 frtoi kötelefivényr. Gra-csány Qynla X frt. Viola Józnefftö 30 dbi haaua. Ma-zey ÖyuUnéS frt. Thnasy Gy.^j frt. Gytalassy\'ietván áa neje 20;fft.^-- : ; \' :J - -.. i___
*TLz évljon már annyira megtz>/ktnkil vihari* hogy ha ugy vóleltenül megrohan, meg somi lep... E hó 22-én délután ismét hatirtaiaa aipor^mUa, vil-lámláa volt; a monyköcrapaaokazoaban ea-alkAionf-jnal mégia-tlmnradUk.\' As"eflö avat épen jiöm tjattlv ^ ¦égus, annyival inkább.nem a zápor, tniatáa akakít ricza.. hajdina nem érhetik, a bsow pedig 4ret}Bita4ga daczára is íwLyiWl^ötkaddaiiak^Bdultj Ao^r agiiadák - ^ kényteleDok-savanytt/muatot-aettrei.— - -.!7 ;\'
B A raarhavéSBbála naégnakt- raegyáaii egész területén azflnö félben vaa^caik\'sauÉin vigyázatlan aág, kopxsíaigtijra bo-n8_pIániiyák.-_TI
^P^eaettas^tgynevaaett lalgetrk^Tjlrá^ran.--W*ihoa-taFtofc6-k«tl»»j a napokban virigiiabamiálló 4tn!vafit leheta UtqU abAny^|[9? nyoljaáí idöt,at évetl. KéUeor virágzik, s ogy*$Qr sam terem.,i. 1 - "~ \'
..fed
letvéiiy.
(2-3)
; «W«5«»«t ».MeMrt«l Somogy rttoc pólg." lOrTSnv-
.^iken.iptísJekklij.yv.h.tiB.grÉ.rérBl közhírré tétetik, hLl oSfilÜS TotkEorraíí íUail kertíetéboD a kielégítési végrehajlis nl*Uiin»k a Kanodéról re.^t-aVM^Un T 2003.-2006, 2011 4.20131*1.%*. ^(fe^Sök ¦^jS**^ .tH1^?-?1^",^4n M 4>v«ré« föltételek . a kielégítési s„Pro„d -BegallopUáuJsiinJeabol hitelezőknek tárgyalási határnapul í. évi Oclnlior bó U. napjáaak regigeli 9 6raja feilusetik; mire hitoiezOk ami hivatnak meg Wv mce nem jelenéaBfc Molóbcn a fennebbi ügyletek biróilag fognak megiUInpitntni.
ígyosoramind [elhivatnak mind azok, kik a kijelelt birtokhoz iEé„vt tartanak, azt a fenébb*- határideig ido bejelenteni siessenek. Kaposvár August hó 20. 1864.
öoniooymuoyí Wrvinytzéki mint leííifejnyn\' iolóido.
Si/"
aerisi hirdcfniéin
(2-3)
¦ Somogy megye polg, törvényszékének, mint telekkönyvi hatóságnak réflfcér&l-közkirré tétetik, hogy Gazda Burbála likoni lakóínak Mpcrcssépc alatt jlMJkSTCnc* éq .heje tikost lakosak clfcnikövetelése fedezésére lezátogolt és a Tíknai _kjJBség 27. száma tclekjcgyztikönyvében I. 1 — 2 od. számig foglalt és •bíróiIng 905 frt kr. o. é. becsalt !ng.il.nnok Tíkos" községben a helyszínén f. év öctober hó 8 napjának reggeli 5 óráján — mint az chö határnapon — ejár.\' vcrexletnf fognak; a második árverési idő, ha nelán a*\' cUön vevő nem Mái konnók, f. évi November hó 8. napjának reggeli 9 érájára a helvBzinérc kitö-
Immr fiklrnr Fon th»Ii1i trünlfilr !m«<ll>t\\nl.- n lil(j] ifi <?! Ildit ni
«rési, hkaetmémj-,
bomogy megyo polg. törvényszékének, mint tclekJtönyjl-kalAáii|rn6k réazérul közhírré tétetik, hogyTVtty\'Imrq Kaposvári Ukósa&k felpröBé^^aalF^ -Enidrovica György és neje Kaposvári lakosok ellcnT^övetcJóíO fpdrj-éjéra }«á- " Ibgolt é* a Kaposvári, kozseg 300 számú, teUgjfc^zBtori^ - -K*niig Foglalt és bíróilag öüOO -frt.. ¦Vr.r1*^ íb#ca\'ftU4íigBtlaiiok.jKntfoBvár községben a helyszínén f. év OctiAor hó_8. napjAüRk Teggeli 9 ór**jiin~— mtntna-eloö határnapon —" elárvezietmT^gm1t^^a~nTiSsl^k-^vW
claűn vevő nem találkoznék, f. évi Noreraberlió 8.jinpjáoak-régge)i 9 órájára a kclyuBinéro kitfizetik, anal hogy ekkor fennebb kijelölt ingatlanok a bee sáron alójjr-eladatni fognnk, ¦
k* ti X^T &rTe™B\' i\'fcít"tt\'10^" & TöTvaBygzék:drodn^hsjtr^iBaenkor-^ifé^ts-.......
Kelt Kaposvárott Aitguszt bó 3>.»áa 1963.
íSomogymegys lütrinyszík* mint tetf3dLnypLhai<hág. :-
rctik, armi bngj ekkor fennebb kijelölt ingallanok a bocsa fognak.
kínthctÖk
^Vz -árverést—feltálalok—a^Jöxíi^yazéVTrűdSjában mindenkor megtelik. ~ - -------
Kelt Kaposvárott Angnst hó 30.-án 1SÜ4.
Somogy Elegye tGrvénuizéhe
lini telekkonyri hatusag.
YCUJ.
\' Kovács Ferencz hitelezőinek összehívása! Somogy ra^gye pnlfT. törvény-
széke mint telekköryvi hatóság részóról kOzlltrrélétctik, hogy Vertnek Aimánuk ICoi/áca Ferencs "elleni keresetében a kielégítési végrehajtás utóbbinak az Andocsl 00. "az. ti j. könyvben 1—5 rendszámig bej egy tett birtokára elrendel1 tetvén, árverési fcltéletek s- tr-4.iel égitest sorrend megállapítás a (.•kintetébó\'l hherezöknek- t:irgya4áBÍ-határnapnl f. évi October hó liO-iiapjunfilrTogrrpi; 9 úrájn kitfizoíik ; mirn hitelezők azzal hivatnak meg, lmgy meg nem jilencbuk esetében n fenebbi flgyl\'-tek biróilog fugnnk meg állnpíttatfii.
Kjryazcrsmnid felhivatnak mind azok, kik a kijelelt birtokhoz igényt tartanak, azt a fennebbt határidőig ido bejelenteni aíesaennek.
KupoBvár ftüg.Jió 24. ÍÖÜ4. (2—3) Homogifnieyye iörf-énytréte mint ItlfkkVnyri hníóeág.
le
liávnrka Jósoef éa ncjo íiciaor Térés hitelezőinek usszcbirnsn! Somogyin egye polg. törvényszéke mint telekkönyvi hntosag re sí cr 51 közhírre íoleijkT—bogy--í*órincz Jlurlíinnnk, Ilávorka József és nrjo ^oisor Terecia olleni kci-psotében a kielégítési vegrcliajtáa utóbbinak n Kaposvári 30. fi. t. j. Iülíyybö"n_L"l^inrcndarámig-hcjegyselt birtokuk clromlultulvRii, nz árverési feltételek-b a kieUgítéoi eorrnnd megállapítása tokinteteböl bitcloroknuk tarpva-lási határnapul f. évi beptember bó 30. napjának reggeli órnjn kiltlztitik; mm; íiltoleaBk\'jíZzal hívatnak fcaog, lmgy meg nem jetcnéaök esőiében a fennebbi Ügyletek bíróilag fognnk meg allnpittatm.
EgyszersmiDd felhívatnak mind azok, kik a kijelölt birtokhoz igenvt tartanuk< azt a fennebbi batáridőig ido bejelenteni siessenek.
~$et.pööváS\' angaiift-i^__22c ?$$4* » - _ --. - .
-™ -(8—-->- ¦¦)¦¦¦ isouiofjymegy* törvényszéke mtni ^tsbtókyrr ItafueBg.
Cznkor, kávé és mindennemű fűszerfélék leszáiliíottáfon kaphatók
......fto^eiiteltHSaltlUa^^
szinte "ott . : ; _
legnagyobb vúlusztékban, kaphatok mellyet az eredetPgyári. árszabály pzerint adatnak. K lámpákhoz vald- YizfebérsfgUTe\'trölenm fo\'ntoám
mázsaEzám kaj lLald. 2_íl .. .. „-^--^—:-~-——--¦-.
Barcs J.-r
------ -...... hitelezőinek ysszokrvánal Soffiegymegye polg. törvény-
Tt-rAWr-HT^tt—t^UL L^^ygLJ^atABíig r^Hv-ArSl VSabírré tétetik, hogy\'^BoBeplwrg\'
J^j]_____»• H_^_ ___H « _ I I______kj.\\___. l.l.tiJ.ri:.\' "...ili.?__»-
ab
n kiclé
rerési
¦ SaniQgTni^iryo polg. tSrvonyaaókőnck( tuint telnkkDn3vi hattiGugnnk r4eiérvl kOiWrí tétetik, liogy (iagmiU bindor Kapottari lakosnak felpci estopo Diati Caap4 látván ki Vianyei lakos elleni követelcsn fedeiesoro leaalognlt e» ifi- AIsó-Vi«nyoi_kö»s4g-23 ca-418 sxámn telekjegyzökonyveilwui^oghiU es lnroilng 37p frt. • 1 kr- 0. 4- becsalt ingatlanok A. Visnyo ktízseghen. a helyszínén f. ev yeplQthb&r bo:21^ftapjdnak reggelt 0 orejan — mint az oIbü határnapon — éLir-voToatotht fngtmk ! a misodik ácrerétl iil4, lm netín aa elBön vevő nem tilal-feojB«kj\'»V*íTOUÍol»r ki S4. iispjajiak regnali 9 orijira, a. hclyacinero k itnaelik, naul hogy okkor fennebb knelólt ingnlUnok n boesiron aldi is eladatni f.ignak. Ai árverési feltétotok a lürvénysi4k irodíjiban mindenkor nipgtc-
k««k#UBft v-.init-ii-u.»
Kelt Rapoavirőtt nugnstua hó 31. 1804. : ,
^3^3^ " ööniooyiHíoys (ünrfnyarffcB wilH íeleitonjrii A«ío«iy.
•Val
llf1ilféj|i
¦ Pap Jánoané DomonkoB Julii hiMexSinek. ttnschiráaa! Somngymcgjo |»W:ÍíifTfiiVélare mini tdokkönyvi hatóság rószórfl. közhírre if ten k, hogy DobmkM Jíaoanak Pata JaWrt Domonkos Jnlla ellent kereaeteben a kie|«-citétö ye%eliaiilk utóbbiBale a Kapna mérői 16. az * \') kon} vhen 1 rcmlsz imig U^ti^idaDdcIíetvén.jLS árverési Ibllelelek a ji ^J0\'*?1^ ~
^ *J&X*i*^itíÍ.i^ljA. >rt i.:.-i--Kt^t\\t^BU«i mlárnhHül fróvi October hó
1*™--ITU"\' ti^tae^T—luingfig TPHv-HT-flt gflgriirrO IBietlg, DOgY IVOBeDOerg
ineenak Barüfi János -elleni kereBetébeo ft kieJéjgUésL.v.égrcíiajtáa \'utobhrnajs jerronczei 42". éz.\\. f. k\'inyt-ben l rend számig Wje^fselíSr^SH^mÉgíaHatvany" n kiclégilcBt sorrend mcgrillapítása & a vételár felosztása tekintetéből hitelezőknek tárgyalási, határnapul f. évi September bó 30. napjának reggeli ÜLÓrája kilözLtík; nrir\'o" Inteíezök" mcglrivirtnfik.- - — — - -_____ -______
Kaposvár aug. hó 24. 18C4. ---
(3—30 ~ ~8imoyg,M<!i)ye- -törvényszéke tHiní telekköntfri Tiatástíg.
MáRSCMJi JÓZSEF, és ZOTTL GYÖRGY, ~
__ asztalos iárpitoa
nsstaJoB- é* tíarpitoo betör rakfámufcat
~_~h-ttrpi&i&fr-tmiHitutt Jiiwi. ..^-l- .
~. A U rx. közönség orra figyelmeitetik7~b"ogy~minden "máa raklieíyen -03 én nevem Zolii alatt ilkésxtTlt kárpitos munTík nem mlaTirit^itfllíekT-^
Ügy ssinte található nagy inlnératlségbcn cíkésifllt........... __...
a lcgjobbakból és clválaltatnak minden o sxakba vagó javítások illetékes áron;
OTT Lakilsunk van a 3fagyar-uiaa elején 7G0 és 763 na- nlatt a
^_^EH&fn^ v_^é^^toelében^^. ^ ^ .^^^^^^
YJta.kerc«ke3^..\'-:-.__:
enany mmimr
AiuÜrott vas. és nerinbergi kereskedésébe nekiiry tanonca, ..kik . gendö iskolai ismerettel hirnak kedvelő felütelck melktt fclvctetnok.
m;Bífl&^»«WllUtét»lWteleaSkn«^lírgyaUsi^^
a. napiának-reteeli 9 órnja kitllattikj miro h.telcaok ass»rhT™lnnk mTjiJiW rrfii.\' R.t.\'U»JbM\'abluía «-fannebl túrvlctck bíróilag focmk m"g allapitlaloi.
Au. napjának reaur," » «»*\'J» »,*"»t,,-i-\'-\'*w r ^1 , - .11 ¦ í.í\';i"
tú?? nemieteneeW«aetohon a-fannehl ttgylelck \\uroilag_ ^S^V^Vi .
-: ^- \' \'^^J?«>SJlllIl4^ialb^v-a-tTtRk-mlnd asok,
tRvlnnnl. n««~n fbMnffUtl hntándmir ido bcielontO
____,_____.,_____________, kik:. Mkyoleh hirtokhoajÉenyt
tartinák ftMnebVi határidőig ido.bpje|optoni aipasepok.
(3_8) \' ¦ ••. \' AMWíWÍKjys Wnrfiiyarft» print laiakfonyt aotiiido.
BlxbayZbH hsT&l^cmiistWtian patkányok, egerekj_ poloskák és
•ncly^««Y^irt4klirkeii1t * L*«*fia8n8ég Sptl-miú ajínlanL. AlaliOaa^aJalUlilt IrtMiemlA slkerr felöl kapu, ngy-magáw*ok, mint «"W\'t
aicok által kja^U-ara^JOT^^awi rí»Sí3|r7
Afa egy hHiga.clMlcri..^ m?í f ¦»«^^.^«itltw^Sl^lr^ vb, magiar «"*a^«*\'ta»Wr\'»?*t*!: j .... .
BXESS GÜTTMATíN, Tcro-íiE -H «i»badalom-tnUjdoBCa. ±_
Wsjdita Jí«»ef kiadd Up- és nyomda tiil^aono» N^-Kaniwí».
rtlilJAtofftfc jKato^gTy Ki»oiTjrrfl.J_ _
:~TXŐ4krt™ I»Ímö*»ÍegkBatlebb szert nim hil«I«i!tt»tb«^ KoMvánlog, mert-B-raérnöti munka mág beférő ^iiioi ; tdej« voliu f U cgyoicr
*\'¦ - * A nagy görög-dínnyátet még folyvást hora-"¦-¦jiku aiftiidríl f*ikr*ro*unkb», holott innan~onnan a .yiacson/núaipi ¦ dér\'; tökTasoabaa vani elég, :—¦a.afcahidau ^iWnrr^——:-"
~ BÜKdl/ii^p títítB AÓ\'iffiilulam tfpffletófee tesai át: Cask a*»án o n;i\'t Iwlyon.U doboloLno kt-ljon; „leaíék vennF Aranyt (pe« k5rmCc*iO f Beraienyit, Kiaf.t-
—WilH^-jr^ " --
ElájLba aa ember mci nyíl essik 11 * A nsimoa beórkeafl JBTélbjH ugy latjuk, rai-V*p u okL S5~6-Öíl-gy»MBiittm-.toMpíly *p oly fényei mint nej»i loosd. Minden előkészülni meg van \' «to> náp euMkttrteoa* tételére; aa OBnepilyi. }fgraaiÍtt Mtndro ját_rgméítgt bicsak a* 1J8 f e» a
l__ZT^^^T^H*ni9k\'"f «m^*-^»^a«TTHnr láp L délntán -1 áraiul liUd. 300 iMfUkH, .wtTTT^lfe ftftybi Vt=~
gilom Tótb-J, fogadd* termien, ba ugyan leás kedv
— bokáeni.
< -* L hí í3-ift lelt feUftenlelre a bolybeii zaídó-küzin,y álul épIteteU- templom, a- megyei katonai hü-tói-ig a a város-taí ódon oastaUyából üBosese regiét t a*gy közdnaegJelvnUtáfon, As egéas nertarUi Ünnepélyesen -folyHe. jLi kett kfllflnOagn omejntlnk a
--belj In;ii~Tabbi~Ktitfi^ Salamonnak\'«pT\'ffiy alkaTom-
¦¦¦erfl. mint «xép btaonUtokfrangaaáag_bcsiédc^.m<Lr.
-trtraTfatinfia ielaséat kínért. _
"II. ÍCaak, V«kk»> BaJatt^K aMOa.iit.Jett in «org-a!ma
aTOályi \'AtlJ I«w, HOe-nl ftlJí*. -
J.-M:-Jú ***»*-:"*a*lr jCalri-tairA.".-.. u4m1 elKaatflek. •
V Sa—St. ét) Sí—Fr i aojjaifftoh höldetnSnjAl kBaa5nt>«\'>l Trtíflti tOldjuk UdTÖjleíüDtct. .
A .Tuuif—talán olpanMBoljui, hanem díbb be»*él-
»WLkdl\' lí!»JtTil^r-M«JBa^ta^tf»*t.......
K~ Á-aak, Peat: A* tíoTrajtok munkában n^ynak , tau e» ir ulStjinweí fognak jelenni; cI3r* is korjÜk 3a beess* ÜetcI-mtt, LífffeOiclebb ninffia ]«Tf!ít irunt
D-ny j-nck í Lct«IcI Tireni 5nt51. —~—8. P-nákr^HÍKFISgTn^^r^jnr/tliiÖian míg uon lr-
JitíaÍk_ni^4^bel3I^BkLhÍLk8ji?íá!»........
.TÍrdJrBÍSBy ¦ ¦ JvefaSlTJó. - T.. T-nak, Bi- L-ón: Vjra elhallgattil I »cia lerél sem
HUdcminy. , __.\'~ _______
B; K-pak ; Esconel jíI?Dljük,\' hogj a Pitatonparll rídft-riR Snjsnuqt 5oo«e köt tétéiben nem ?11 inpimhfaal.
rLgj maodArin bűne*. Ha 3n a nagyon Is cr3s Tpni»ok«i kljSTÍtJ&; s manktrai, — eirogaTTjnk.
S. B4-anak: Ib basa pSa, kérjük bocaei Igdretrfuek bcrál-
Uaii.
.Sdjfttnl l iaUnolala.* AaocL»lls*j.g5i?5.biW3J3fc> nidöIL-a tarjaiul wg^rkaTikr niryan-^.mag^rkB»jk t ^tpju\'ínV así~ÍB aUandi ¦xlnoatat\'
B^nlndi} caokál/ saanit), hogy egy aitando sxiohizal fenntart\' kanon. Ha ai fp/Iet firlipittstník (TJ la, kai Teooiak bele al-lasd4 pablikuniD! * ? 8:ip csínra, da meg. nom tíb:onjalnklioar alkat matlwli
Felelős szerkesztő: B0B02 ISTVÁN.
----------^a^dííságL tudó\'sííasök,
danopei miatt—¦ csendes na üslot, b gobaaiÍTak Byo* raottnk ; eraclkcdtSben. Jövöro bővebben.
Kvp«u«ár> Sjíopt. utíljÁn; A gyakori o»0, bQ. vuB;linriDnloa éjjelek megkaadaltek tg lünk a uir,, tut, ii AEÜllö nagyon ia rotbadTáni borunk nrtn u lcaa. Kukoricaár hajdJMn^WBB^rnekjTaag ]e..
alább ketrlitrg nem aseretnénk dorat lální. Aa ol=. aógar folyJony_»_an_alant áll j a kera»k*d3k viBBBatan. ják magokat, bmig alantj áron sem oreaakedttofe al_ kaba. Jelen napokban lűgmttgaaabb ára van a sováijj-aortTÓanek, sok hizlalni való, olcsó me^ iovéa 7—lo frton akkorákat veflBüek, mint ogy jó koastyű. A snir iVríi ia még mindig magasan ; itosójo 60—B2 kr, " "------- - — — - -(ra.\'p.)
Hagy-Kanizsai ©leség-piEöt! Srak:
, - - okíob, 1.-én 1864.
EirilyUsit ZicmljcUBil KcnyéilUst . „ Kokorlctalisit ,, Jfafhahna . font BuriúbuB . ¦
-f)r*zR<r**±<—. —p— IriíTaj . . „ Lodaalr . UcEflje talonba . . font
\'-^m . . . „
Dora-kisa . „ AazaU Dii\'.va , * a 8o - -i ¦ ¦ >.
Vaj . Hal .
Sajt kS :ijtujcgca
ltCM
Bargonja .
Alma \'", ,
Wó . . .
Ssilra . .
Köle* . ,
«J r ¦ ^ Lad >UoU .
Lnd BOTiay t^
Ki-Sa . . „
Polyka"-r-r Tynk . .
Caitka . „ 4 lojaa . . „
Dőre eset , lícsáje GyíIiaSlefljjocoi „
pai—----
ril Inka aaÜTa „ PAUníft Í3raí«7 „
ú Mrdeanény.
lírr.l küihirré titeíik, hoEV Oroinl Antal Tabi lakóinak"fclporesléga alatt ün-
Üjaaíg.UlS." nipn t«i»»hj«gnmi»nim<il>«n-WI6 l»a. «»<-tilirtt-fogl»lt it«-birtih _ _ 100 írt0. A. Wifljt inyátúnok Zich kölnidben & helysúnén.f. év Nov. hó 3 nap"
__ __[i^faftJair^nBfst arilsff^íllArfiipSir— aUrrarcaiefai fognak; a
. ^máaftdíkSírerfai IdoV-lia neUn\'aa étiön verC ireüv találkotnók, f. évi Deca. Ló 3. iBapjfulik W^SU 9^Íjáfa~BrhoÍT«íoíre Kitnaetikj aaaal^hogy ekkorfannebb ki. jebll-iBfaUqsok a. faflfiairoa.aloVia* aladalm- fí)LnB&.
Aa drvflf4tL. falMialak- a-torrónjaaék- irod^áfaa&.mindpnkor incgtckint-
kclífc------.: ¦ , ¦¦ -¦¦¦¦4
TKtllKaníaVirottSiept. hó 10.éo"18C4,
(1-3)
..íTPíVI!• ¦ -. ... , ... -
--,—r 8«tt<(í*é^ p^^^^éi^Híkinsk; mint UiIekkraT-ti lialóaágnak rí-axarSt .kfialiirrf lÜefilQ -loW_8a0i«neca Janoa, Ssamnl .lákóanak felporcsaego alatt Ut^-~By&fo\'MÍpiiáwl\\dk6$ elleni kOTatelójnrfcdezéaórft\'Iczdlo\'gnU és a k«poara>l a*i~»agWn;Lil\'Jniu-fera^
tag iflOO Irt a, aTba«tlU aTBIIMa gapniTar kBaiagWg-a Bfllyc4n<n f. ir üktob. La ír ««|j^»Hjjljfr1iftrt?i ^¦Vtifi\'"\'— mint aa claü baUninpon — elárvereztetni * ay a_inaa^A^^j|Hjft, Tuimtánraxelagg, wzg nem 4alálkiianék, f. óvj M l& aaf(HlíÍTfr*ei^©4rajdra a htlraalní rt\'kitüxeti k,\' aar.nl, hogy ekkor fctwbb.kyablt1|ngaiht:-alt^a. Iienaáraa alól ia eladatal fffgnak; -•-^^foiar»«r*\'"\'- \' \' -------\'"-----
ig" "**"»*• * büczílt \'/i iejil.ötTc%Mia4|^2\'awt^TnimK ótnoV.lií 2. napjának i- reggeli 0 óróján — mint az.alaS- határrtannn — \' alórTeraBta*al^«--^a^gad»cdis
\'arwahj«l|a<ál«^» Itr^yaiirirodaja^ ¦r^l}aí^a^LMft.h4 UjialíW^. \' .
\\ "\' SWatfmilji^iSolf. ^forazókáok,Mutai teUkkflarTi Uatóéifaaak ró-atarSl tzhUrí* Mt»B»/Tíow\'.VtW*rraél \'Zlclit\'lakóa eTfini kBvetaóaeíederé.
feriali «QgsaavU anft-nHegMIl t^ii^asinenfa\'eT^fctrn^ aggeli"
flai^aia^^5^,^^,^«» kijajjll in^ | jMraaV.lyaruióft<Vi«i^\'ik í«SflíBWeWíklKia^to«thdínkor\'mogl«Hnl Wt-tilwirottSaept. W-lí-ón 1864. ------
Árverési, ip4fIpény.
(1-3)
^droögymogye pntg- Wrvónyjjjfing^ raint vélekkQDyTi natóadffnak ró-szérBl kOzhirró tótqtik^ hogy Haoaner Ign4cziiak_fjilperéaaójge.a^|.PaTftn latrán OtTÍ«rí6ziíg 21. izinia^telckjBn^attonyTóW AI. aUttfojlaltío Dir4ilsg.8C»
írreréai ido^ ha netán az eltön TeTCmm-fariilkoznék;f. óvi Jeuz; hó 4. nazdiaik regrali g órájára a helyaziaóre kitűzetik, azzal hogy ekkor fennebb k^aailt la-gatjan \'/» telek a baeairoa alól la eladatni fognak.
— Ar/ árTcróai feitótolek a tOrvényazék irodájában mindenkor rnagtekiní-belök.
Kelt Knpoüídrolt szept. Ló 17-én 1804.
--. ---Q. -
(1-8)
Somogyinegyo polg; WTÍnj^zíkanekStoiat\'léRkltSitirTl hatóságnak ró-¦xórSl kOzliirr* letetik, lingy Bananer IgnácxhaVf — Ukóanáklélpereaiága alatt Kati Mihály QtT«ii Iakóa tllentkSTaUlÓH fedeaáaóra lesálogslt én 01OtvOsi kOzaág 16. azáma tel«kj»gjz<lkanyvóben lm; az. alatt foglalt «a bíróikig 400 frt o. é. bwalllt tzSIleje OtrSa kSaaégében a helyazinón f. ét nov. hó t. napjának reggeli 9 óráján — mint az el<8 hMJrnapon — elárvereztetni fegia_)o4e«dik_4rz_ -veríal iűS, ha netán az elií vevl\'nem találkoznék, fa ivi deca, hó 3. napjánál: reggeli 9 óráján a halyszinire kitOzetik, azzal hegy ekkor\'fennebb kUaHIIJa-
g*t]anJ>.UHaamB alól;lo eladatni fognak,^----- —¦—- —
¦¦¦ .....A* árverezi fellótelok a tOrvónyazók irodájáháai mindenkor meíSablnt-
hetok. ^ .¦ . ^ ^, ..............._____ ......^ . -
Kelt Kapoavárolt SzepL hó l7-ón-18Gi J: !-í » . , :v ,/,
Somcgytugyt tínfnyiziit* mini téUtkönyn iatitig.
erósi. hirdetmény.
(1-3)
&.TL7"!0P? ffíí- t*M"7«ókónr.ki njinl-2elíikiiÍBÍvi hatíáágBak r<-
I\\, J I !****\' i \'•«K/TKl.lo.illge, ÁdiranakTferperezííaa alatt li«ai.j.„ yáo ütvs,, lakóa elleni kovotelé.o fejezó,ére lorálogoltia a. ütvij. kSzoeg 2Í.
zokllnyviben A J-alalFJoglalt é..bÍkiUgiJH)0:rrí^iÍ«»llUW, [ben a helyazinón f. óv novb. kóS. nniytíjpáVr\'ággefí\'9rnra-
jazánia
találkoznék, f. óvi\'deeií*n? \'s.\'napjának rfiluálLS:órár. kra«aaHH>gy-nkkor femnsir* ---M • •
áfveríjliílfe\'í
W alólT. rfadatSHogn^ ^JISringrtlanA ab.M-
Röllik, 4""é,! fo"««kk " lörvenyazík" IroíUjában mindenkor magieklnt-Knlt KnpoBvurntt_Szcnt. hó I7-ón 18B4. - - ~ 1
szépirodalom, kereskedelem, Ipar. g&iűászat, taűomáuy és niBvészet kéréMi
Megjelen e lap legalább egy íven jaliaii hó 1-től kezdve minden bó 1-én 10-én éL20-án- Elöfizetésj ár poaUn BxétkaldéascJ^M^bexühazl^ 6 frt j félévre 3 frt. Negyed évre 1 frt 70 kr — Minden előfizető" a tulajdonos Öartcaön könyvtárat ni eddigi fenntáltó feltételek mellett fél ár üti knasnáíbatja, — Nyilttér egy Petit sorért 10 kr. — Hirdetések négy bisátöi-petítsürért tr^rVkr,, 2-orttkr.Tarodén t^váV^; U^W^UrJ^ ^ ,- n an.Írr_ ^rb-^P.
A beiktatási díj, a a lap késelését illető minden tárgy a kiadó hivatalhoz Nagy-Kanizsára; u lap-szellemi tartalmát illető közlemények pedig, ugy minden tűTtlek
"bérmentve a szerkesztőséghez küldendők Kaprrevárnti
Előfizetési felhívás!
99Zata-Somogyi Közlöny"
október-^eczembéft följlJMára. Klőja^efcé^i űlj: 1-frt.\'70 kr.
Addig ÍSj míg gazdasági egyesületünk vég--setí ngyeirfíl- n rendes jegyzőkönyvet közöl-nŐk, —• adjak ez előleges értesítést:
A somogy megyei gazd- egyesület Marcza-iihan, f. évi szept. hd 26. éa 27-ik napján tartott igazgató választmányi s rendes öszi közgyűlésében a következő érdekesebb határozatokat Aosfca:
Pál és Igmandy Benedek ^k elnökök jelentése folytán a jnagán kertészetnek\' emelése s a nemettb gyümölcsnek a nép közti terjesEtŐBS asempontjából, 200 ft. 6.6. jntalmat tfig ki már a j\'ávü évret osok Bzámám ""kik "twfény\'^Tytán\'li^rül^iják: hogy 5k a fóldnitívelÖ nép kíízt legalább 300 db. nemes, egy éa kétéves gyÍUnölcafái, akár ingyen kiosztottak s azt felügyelettel kísérték a ezzel a nemes g^totiloj^erji^téae körül, magokat érdeme-;
2-BSor Paiss Boldizsár atatisstik osztály elnöke beadván jelentését, tudatta az egylettel, miszerént:
a) megbisatása folytán értekezvén a ssak-oaatállyal, ssükségeanek látja, hogy a gyűlés felkérje a megyei föispán 5 méltóságát, mint & megyehatóság elnökét hogy a Kaptja vár Marosali egyenes posta összeköttetés visszahelye-
zését, a szekér, de mindenek előtt a-le^él postának szinte é vonalrai áttétélét-kieszközöltetni méltóztassék, — " \\ ...........
b) benyújtjairá&ban kimerítő\' véleményét, a megye főispánja, ő&iéltóságának felszólítása folytántöksrékma^tárnlí érdekében.
A társulat elfogáoja a szakosztály vélemé-6ay^íy-meÍy^ a nap köztpelitll írandó takarék mag-
tani állásában s a nenuetgazdaTSzat jelen fejle-
ményei, közt caélszerjjrek többé, nem látja? e helyett inkább-hatóságilag rendezendií segélyegyletek felállítását .sélemépyesi, ajánlván a tek. hatéságnak ezen indítvány figyelem bevitelét;
c) ^gre ngyan f zen -oastály jelenti hogy Somogymegye statisztikája Össze állításának kísérletét megkezdendő/^; minden egyea tagjától azon iglrefet vette, hogy minoTegyik, minden Ö3szejÖ vetél re, Bgy-egy község és határ szabatos leírását hozandja magával.
A társulat a munkálkodásnak ezen gyakorlati megindítását Örömmel vetto tudomásul, a a közgyűlés Rv-ámn* rngjn ff^inte kötRlpv-frfí magát, a jövlT tavaszi közgy T&síg, bizonyosmegnevezett határok leírásának benyújtására.
Végre ngyan e gvliléében, a társulat közlönyéül választá a nZala-SomogyiKözlönyu-t, melybe, qsaíáa»r^&%*aflf^\'t^^^^^^^j^^ű^i\'^-r ^
Nem kivan, e nap ._emléke. hasábjainkon sem nagy szavakat, sem dicséretet, de^-kutcleooégückrt teljesitjüx midőn, az önzetlenséget, a való érdemrt utódaink saent "emlékén?k"átadjuk. • • - • - — Az a napi ünnepélyről ~izolva7 öztlogjuk cee"
lekédni^- .....^
Elkészülvén az áldmtalra mindig kcu botnopy-megye pártolás* alatt épttleint keidetl gyra sasiam, mely futólag legyen flaondva, Kaposvár lejrdjst?aebb épülete, maTreggcl tara«k-Kvéaek adták tndtnnkra, miké^i városunkbán a^megye Ünnepei.
Reggel tr u as ískflai- válnflztmány ngoa í>oia-^il-or cliwkUta-alaU-aa-(tjdon iskola tereg>*ÍWa— rpvtd választmányi ülést tartván a nap emlékére, ennek ¦vcgei.tevel a asomssed megyekliöl- és UnföU-
jeg3ízöEBn^Tei,-s i^itózjneny ei-
± vandé^t-ket elf--gná
közönség-éa taracxk darrogatáank\' kiíéretécn egybáiba, hol it\'aMlaadó Irteai tisztelet megtai--t&^ván, lobogók-e-a-tawodai ifja&ág boaaxá aorai kőit a vendégkofi^>rá az intését épületének udvariba vonult\'
iloftt kezdődött a való megnyitás. Soros lob Pál— ur egy ez alkalomra készült tribünre lépvén ákea oravakban, előadta a gyranasíum BO évea^tortónelnaét nü^jónk:é«Uiaiicikaiafl&^U^
htrnert szónok esés beuáde is eaak jelei volt, olvn-oóíok legköHlebbkelÖa kLadaabanélvezheük. A zajos éljenekkel befeiéseU beszédre a hclyfa«li tanari: kar igazgató tagja Németh Ignies ur Tiíaaaoit, mlra iámét nagy-bajomi eapere?tía»víeT|^rfrirje1w^i="" a són választ kiérdemelt—éljenek kfiat. adott. Vé^ro raegemliteodő mégí-a^y~ie««édr-a haljbali tanoda egyik ntép reményekre jogosító \'""\'¦^j6! "által, a kö^ni^-meglnpotoaéro Eyonyör&en elöftdro.
\' Eantio a« alapki 5ai azo>aW aaeréat egéaa in-nepélyMséggeí lét^etvér, a diiin halgyköaadrt a nagy s aa egéss ünnepélyben résstvevó kőftönoég el-oaslott.
TJeíatiiiíl" órakor taracsk lövések adtak jelf, hogy ss áldomásra grülekexnck.
jjaptravág\', október 6»ént864^-..
Nem szorul a szép dicséretre, legyen aa physi-kai vagy moráltí ssép, est akarva vele cselekedni szerénységében, sértentík a érdeméből vonnánk le-Ilyen ssép tettet ünnepeltünk ma, L i. a: kaposvári gymnaaium felsaanteléaét, illetőleg felavattiÜ, minek astán a morális szép körüli érdeme beláthatlan meaaae kíaagárzik.
^rakhamar taegteTl a terem ar ftanap-kftlgyel: l és íerfiaival, i u átélek felhordat van, a aaikrásé ] poharak toiislBft-1tIŐ^Jt4.a kedélyeketr nea ma* radv^n-al-newaeti joÜagttnk, a toaatok^
LegeUobea ugoa Somsiob Pál ar emelte fel -poharát 6 es. kir. Apostoli Felségéért a Ugmafuabb nralkodó caaládjiérl FelfcoazÖnté további aa lUpi- -\' tókat, végre a lelke* bölgykoaaornt. Követte p«Wá>át Tevely Elekagyréd ttr, poharát« elfttea*Ató"í?«-aea hasafira. a airadjknl Somogy diaaáro aöoea-sicbokrfl emelve. — Moat egymáaotáa kövatkaatak a flcónoklfltak, kalfinBeen kiamelandő a pécsi fira-
TÁRCZA.
Ki soeretP.
De b• vetem est a hitvány világot,
¦Mi mig benne éltem: annyit mart rágott, kiröpültem, min t-a madár fisakéból. Llasakadt$m, mini gyöngy, a aárfanékröl.
Ilikém dalol, mint a madár aa ágon, Mint koronán a gyöngy: Dnivem ngy lángol. Igy lett úgy ímeb^világ, ja. ói>ilÓgoci!
Jöflje^etflra e^t^hit?^y yihlgot. ______
fiU miff henaa éltam,\'»nnyU mart, rágott.
Karesatfll járt. daauvmgdalt saÍTamen , Lattá, hogy a hű ooerelemratUrera.
- Ökl ugy mondta; egykor Jf\'ia.Bzeretait.
S^virágbóTnem lá^-tztáat mini osemetet.
"6 még ea ölte, még\'es Vágta •aívamet.
Szerei, azerel a világon mindenki 1 N-A iserelem sugarait BBÓíhinÜ. A hltvaby Bzlvf hitvány marad Bogarán. Ea,nem.érti, mt as ifja, mi a lyány?
J^ogyAars e r o t a tt — nekem soha ne mosdja 1 A gaz is kap fényt: de azért nenvróssa. Coaka-gyomnak elyirág»ott karója...n-—
Ha legázéhbeb ragyog a nap angára: A tavasznak-, nincs annyi nyilfvirága, Mint a mennyi szép érzéa kél lelkemen: Ha beönti fényével a szerelem!
Így aserottem 1 JgyaseroDoen kl ooe-ret, Ifly lát egy nj földet, napot éseget...-lae vegyo atkára e azent-narDt. \' .. " __ CSEPELI SÁNDOR.
Nem teremte tánesoUara . _ ^ : léten iia ember fbgáL_ -
Hej azolcili! kosmad a fátl
Tégy hamar a kályhába... Favd aaeg-Mt, hegr s> melegség —" A-teatokait táplálja. m
Ts meg Mto ki. Mgyilom
JSjj aak kfinslebb lio&tim, Te bossád ii rolna nikeni
o —<-r—r--j~t mwftitb:
SsegftBY Bnren
-Ménl"-----
• ¦, Oly hideg vtm..\'.
Oly kidig von, nujd/inegfagjrok...
- DÖMÉST JÖZSHfi
124 §>
aasssfc.
» mii sua :
Vim temperatam di q«nqoa.proTehunt- -In május j — mi nrégezt tesszflk-»Jios7.il, rácabái
Bo-
iate tY~é^de; rati kedéJyel cgj a tal magando k szcrény-
Zavartuk a koselédB estély „
ded eÜ.mejLrtBkkei^ esak-ugyan^
tadmntí — ait,^ Somogyban Ttt.t4domanyoB«ígTia-\'k <\\
.«j^sbuék, aa j^TO>»-J>Ist»»abb-alapokra fektetek,^s - es-Soinisich Pál vaia. Hogy ígazak-szavaTnk, Un uja
-aanak-ama tömeges reaxTét, melyet tannaitottak, nií-dfiri\'s; bekBTMk.gett=BT»tig-TAr| ¦ esttel .a varns-fcrv-ria^-gittnUan^Jít fáklyás aenévormegüsztedtik, s nz itf\'iz-
-gaio választmányt-^
dbtájbsn. városunk világi éa katonai hatósága, M minm rangiPéu ronda polgárai fta,0
Igatéaagot kSn^yók/^Xíjditütt beszédbeniySH
ty^PW. épűIetlíH. B*bbi drnafc.egan minden -fésűé\' ^tfllbexL-remek Tbéazédében 2 pont" viliAoyOzta küToirtJ-"sen fal a-bailgatosAgofc-Ao-t?gyik, midiin e hazat mint a búfeltkebel menhelyét elragadó salnekkal-ccfletié s miaik, midőn szózatát a dód véneiha» intézé; int-.vén^-bflgy-3fe—viffvik a türvénvtdfce faliét\' (Tüórát) as tf tempiombófalFaíblraípn^
hogy ők a tapasztaltak aa iatcofclelcm én tisztelt!tbeu •H^yfJÖtpnok ialauzai ós lobogd vi voi a .fiatalságnak. Erre a~tanulű iljaságvev dísamonetttHtídltá^. melyá
" gyrnp; a}i.rn{ y Almaim Any-Álpn fogad ta Ule-rik liasánkfia e tisztelgést, pzerényen meghatottan ~be~íxélf,\'s~mit nem mondott da joggal elmondhatott Volna ml idézzük Horicsbé!:
_ExcgÍ jmmumanramaoro peronmus, - —Hegslione sita pymmidnm\'nltiuB;
Qnod non ifflber edax7non Aquito impotens Pouit d.raere, aat innumembilis -¦¦ Annoram^erfa^aringartei^i^rffBT"
- :—¦ ¦—-——-- —~ Tjatnine aaperbTam Quaeaitnm "tnentis, ot mibi~Drlpliica Lanro cingé^rolena, melpomciie^ cumam.
-
ífjaság.-i
Zsoltárok ehsengésc mellett bz uj tomplom knpuj
tanwlé-leanyt magyar-bcszé dbe n-cifagadtA--pe-kt-iUny-tyttái^ a tcmplomot-inint a-tanodának kiegészítő étr sarkalatéi* rcizét adá elő. Elöljáró, a köz tisztel étben lillő-Kfínigsberg\'Antal ur, erre egy kerekded és_csinos -betfled-faca. bz egyetemes kozeegmifc iUdosalkésraépafe:— át köszönetet >zavazott, és a: arfculanságot képviselő kezekből a knjcsnt atveve.
~ JfuTtáruliak azután nz uj tomplom kapui, és bo-hullámzott a rang, rend és fcliíki-zot küldöttség nélküli n gy küzOutég annak fényesen kívil.ígiiott, virágokkal dúsan földiflzííctt belsejébe. Legott a gyermeki énekkar zengedezte as üdvtizlŐ dallamokat, Éa in^EOd Izboa lőpett Jí^bU ur A f-zót2t!krö és ékes szavakkal n tejnprom^eTeutÖségél a" b?tlgaliSk szívére kötöttéi a vaüásífvssilgnok, a tdrandfiTmi életre is jó-tékMiWbifolyását-fcstvén-, d» as"n fattyú növ^óaokru is fi^y^raesteöEE, nielyek f_-rŰe felfogiÍBibőf, éa ápo-litrttjlj a tlazla valIilBinasag ep töriséböl könnyen kicsirudzbalnak és melyek esnk nz librjnJoBBág bzö-[ lemépyei,--Fénypontját e-b^axeiinek képeié á beftjea-Ö innfc,: tt—aráldaaat éa-tajnaazat kfi.n n7 f^gn^k a díj soen uralkodó császári Uiísra; nz országra ca nngy-
Teldstetes Szerkesztő ur I
\\33lt" nerencsent ¦4apja-tt*iturt itözönBéj;t-1 n "str-mpgynwgyei takarékpénatáti intézet megnyilánnról annakndejeben tudóattani} — azóta négy hó folyt 1-r ra«l/\'«attwÍTitfeet^Brfn}^n^ük"Odíky— van txerencsám a négy> bnTi credaiényTöl ia l\'tastull-: kDaöniégct é^caiteni^~^-&-liogyrin\'-Asi ív nitii nfti>oit —tartott nagy Tilaszíraácyi üléíéuon felolvasóit liivn-: taloa jelentés tasoaitja; —agyán js:
_____, Mai napig befolyt, ásassa bevétel, v agyi a a for-
galaii öilet 4 hóban 7],2&2 Frt ?9 kr, / ebbBl «b Siatfia bevétel tess 40,617 frt)
befiKtett riaavónyek nliri 18,240 frt )07377 ftG31tr-
UtóUpábai í520TrT)
r hossiaWülarTrtdn elöJígckért" —befolyt . ÍÍBOifrf) 9,m f .
>a»rtnrkei^\\i^, ^it^htrjak^SF1^
diaiÓBágaif 87-a-feíiaség fűn&írb-ttaattiltiltiJ-cuilttett olüliiirójárji minta templom julópitlietéseért
üaTcadntlanul farutt^zőra; az üsezee clöljdróadgra; az adnkdzúkra és tiz ETíBííib-kílza^gre. Végre saját magára, mini az iBteniszölgalnt igetiyt-ilen inunkálújúra.
____E beszed bcf-jeztevel, mely alkalommal több
r.oTabílLtüta s kö\'zIQk SunissiL-Ii l\'al fi nsgn, 11. urunk tijtezesiit élőszóval, kífüji-zic ; a azainbaü imát nz enckknr kieérotében továtb folytatták caTl. urnák szóiioklutai du egyátalAn nz egOsz Unncpélyebscg bo-
130-4 ft 8G kr."
.Sellye, (.Somogy) okt. elején,
7-TükítttetesríizQrke8ztíí ur! MulaflStballan köte!:-TnomnektertonrTÖTiden tadóaitanr" mindenrBI^ uli vidékünköntörténik, ngyis ritkán látni lapjainkban
DrAvaraeltékéröl tadóaításokat. TTnl kezdjem ?---
Nem mintha följegyzenda tények aokaBáeja miatt k5rdezn5in ezt, lmnem"inkább mtvül noiiéz kozd\'-tii, a hot nincs, — A Dráva, kúiradt, bizony ám a s<tk .tlBBzéÁ-küXEtk^elé.bíín, b ojy annyira, hogy rcvIIriU-nél az átkelés teljns Ldi« tétlen , mi Jobb- a kiJicl Aa.ffl;i L^aAjii^iiea^eat^Aiaa^^
íuagyubb fotdWrlökfia bém~aiHutf* ehef" "mnk u^znszorultnk, az emberek falttímaazTit csol-menjrell ingaHni^—nem képe* ¦feles.X\'ges pénzüaz- nakáznnkj eleinte kűnnyt-ImiL\'üi aeroglott a"lflpiilyok\' szegeket báf^iÜTre-li bebaant,a kQzépoaztalyl^-r \' náF-SsaiBö\'a\'péi\'nép a a még eíckély, de mindig no
„ ieíatt mai-nap^
• „ " •• jj. \\ . .".Omkubd lL26ZLt4Skrt
- . . v-ejryfls^tekii.tetboaa ídeKtórra«».MtányBagál a
- magyében,—* rendkívüli elemi csipásnkaL annak wvMeBMi ^tíben-^ra-to\'rmenyek njomoTt árat,
• -ntinjpi penzwflketi - az adót - ily "körül\'
\'^^^^^^^^\\_m^^e<isJ>M^^ M-e*
-altri»-«fc*r\'»Kfewfea«»^a\'tl.n UaúiAi,
. kire » b etán__
"ttnliWeiltliWliijf!
-3*W!^i^Jrtrt.k41«4w.»n_kí,«t.Iiil, hogy
K|5VACHICB."ÖSZI1ITL. \' -«8T»tUleltlltkíf.-
TéUnti^&f&SWtA. tori
ag*«rtfcifrletóetó».k évklhiiwlfccn-GriMkot
Kitn * •.eljrboll éa »ÚiSkl ré»lvar8 kíiSniií\'.. . .. .
4U>1 negvriurta jal«-0lMeel ívért Qunapél».^?. li1*"\'
nyomásai, ugy a közönBégirt 1 bás. ajtaján kül is elkísérték.
t egye
eket a szent
i^^^.^j^txben^ala\'Wtt^butqrkalult, nyttfrtkrct fögtilk-miként] Btb. mig aa áradás komolyabb szint nem öltött s nug bT sebes folyam" böazültjiallámni a töltétien-rést nem nyitoltak^meTrt\'ekkoivmár Üvohvo rohanTa viz^min-debfeU s aa ott Mitkil&knak monckülni0 kellé. Ma-«?11 taiwiU-\'valék a* olvuitnancltj a széna boglyák ^ibelykéBt hanykddtak a viz fölött7"a Tíflseli-bázak lakói\'a palliara. azállásolák\' magukat s várják a tör-tenundBket Ily árad-áH a Drávánál hallatlan va-
tíaeretnék kí* szellemi euriosumat is közlcni, ^a _~ sajnos, városkánk is tán mondhatom vidékünk ebbe_nojyiAE eg^ ny, hogy hangyaazorgalommal is alig lehetne e tekintetben valami feljegyzésre móltóf, íisz-. saekeresgélni, legfölebb <panBsskedhatoin/ liogyTn^: s»\'anllaml tiplálékakhoa is a legkésőbben jutunk, jgf p.+ ;,Z.S.iÜtelany^-tG— 7 nap alatt knpjnVmég. "Höt~srblbt?~=L"ntm toidomT"—¦ "Mennyire Örvendené--nek/ka írhatnám: van könyvtárunk, olvasó egylelun.k atb. a miután cz tőlem megtagadtatott :JU-V Mindennemű tarroó-
az anyagiak mellett időzöm.
nHFr™*^i^^^-^^ft\'k:ért^°^nekí idat^tká^kapank.^iizüretönk már elim.lt, d« nTm\'
í n =1 í í1—\' C8ak- a I(,Vfl Jut bota .k.
\\ á \' f^\'^^k taknSn.Wn
dékflafafSif de.^ek4ny Vorvti t«Hott már cl, rendre .bajnk^ezáartiapaczal.* lakhegy neui „^„\'i
jKtSa8n~^rkaiett heraiaV
kilaefe^A^ am^lg^skónt logycn.
Y. Nyílt levél.
Báán Kálmán urnák "Ssabnrban, A^kcletl niairhavésa ftlgjéiítn.
Múlt levelemben fölemlítettem, miszerint az állatgyógyrendöri-sasbályoknakíczélja az,Eogy a ke-Jeti" njiHmposfii" Bajáfiöpiibólivuí-m; Oroaz^Oláhor-azágboí, HoídáviábóíTiozzánki íctnlnküdúsa meggd-toltaesék és a bcburczolt vész.a ragály minden elöae-flitö éá elhordú eszközeinek megBCramÍBittéBe által oly hirtelen, mint csak lehet, elfojtaaaék. ______
E levelemben bővebben kívánok 0 tárgyról @zól-lani még pedig oly kép, hogy kitűnjék betulakodáaa, cHOteben továbbterjedésének cs eifajtliatdfia nőhessaé-gének oka, mert e nélkül a vésznek, ellenébe sohasem leszünk képesek elegendő véderÖt kifejteni. Szokás mondás: „megszűntével aa oknak, megszűnik az eredmény is." Erre vonatkozólag tudni kell, miszerint ;
-„ A« ansztrioi cHa^árXibij^3omHba*íflrtozá országokban aoba eredetileg nem támod\'j mindenkor as Oroszországból, Muldávi^bolj és OláhorsxágWI kereskedés végett bebojtórtfáíkás: átfcali vagy^íflSrflaéli helyaégűk boni barmaÍnakako]atikfllfőldiekkeiiQsjze-koveredéae által hozatikjbe, da bm"egyazer aaorsaógba "Bcirosatult, n kórfolyam .alatt kifejlődő, a beteg állatok minden rés^e*be2^á"fcflekeH Tovegöhffs-s; ások borkigözülgéselhíz tapadó ragály" béhatáM" áltál a boni marhán hirtelaa elterjedt s a fertőzött marhának egészségéésil tiaií\'eíöveíefe e ó^^lnSeTelí^-köatl for-gnT»m 1ŰM, a kiknek ruháihas tapadt, valamint a beteg állatok törmelékeinek elhurezoláaa által, foljtoa tovább vitetik , hacsak elharapódzilaának, szigorú rcnJtZ\'ibályokknl korlátok nem tétetnek!
Ez utóbbiak czclja tehát csak oda luliet irányozva ;
1. Hogy a járványnak saját hónából hossánki betolakodiiBü mcggátoltaasék: . \'
2. Hi gy n bcburczolt járvány a ragály minden elősegítő éa elhordó cszkőzciuok mcgoBiumiaitéap által oly hirtelen mint caak; lebetségca elfojtaosók."
Ezen most említett czéluknak, hogy megfelelni leliDascn, a m. kormány Így intézkedett :
Az 1 czélro néiVo: -
ÜruBz-, Oláhorsság-ée Moldávia ellenébe, élet-^\'gytiglan tartó tiUenörkOdést gyakorol, mely abban áll, hogy nz nustriábft jövő vágómarhák egyedül ogy m^ghatárűzotL laMp^sOUlöjajason bocs Aj tatnak át; hol a folátlitolt marhareutégvaklókban tíxtai 2l napig k\'A\\ YüBztogelniökv a szerint t i. miként mutatkozik a marlmpeatis,1 i» állhatnak fertőzési gyanú alatt a hajtott marhák. A járványnak nagyobb kiterjedése eseteben a hajb»tt marhák sommi szín alattam bo-
caajtutnak ut a hntáron, ~*........
A v^süÉeg helyről cgyodfll igasolási jegygyei
azaal a"Tn^Kftgy^iaIpü\'ögy aze^je^"nélka|Íek7Wínt becflempészettek rajtakapás esefoben tüstént léíartóa-tiiBEanak éa feljolenlcssenok.
A mnrhahőrük, jmarvak,kQrmÍJk, fnggytf, nyers TTos7 tmiit állati Termekok azinte elővigyázatta! kerül-hétnek f-trgalom alá. ¦• *
~— I1y^e1eirj(S~Ié-ptötettItiálIs rGnűelflt_Tnollett a kehit, marbftpcatle- csakugyan ugy tolakodhatik \'hnzzivnk Avulntlen által; mely hftaonht ahhoz, miként n legréduttebb gyermek a leggundosbb szülői elövU-gyázat mellett is"tnegbotolhat.~T.„r
Láthatjuk ezekből, miaserint a-m. kormánynak minden ebbeni intézkedése oda van irái>yosva, hogy rt járvány saját honáböt hözzánkTjFhe töTasTödbasaek.
A 2 QK\'él\'rgl tfésvec, pt Tií \'
Állíitgyógyrendőri utasítást adott kezünkbe mint már o mii tóm, hngy a behurczolt Járványt a ragály inindon eloacgitő eszközei megsommísithetéae által oly lnrtclcn , mi\'ot di&&í\'JeaalacgeL elfojtbaasnk— Ennek foganatnáltAsa__ceánk marhatenyésztőkre éa morhatartókra lőn rnhdzv*, s méltiti; !mort ki ís védhetné /nog-ea Ügyet\' legforróbb hévvel annál, mint a kit nz Ogy-legközelebbről érdek 0!; voltak épen a miírlmtonyéBzlÖnél;" inatkatartonii. J5 ¦ fognnftloeí -állatgyógyrendŐrl szabvány a 2 i^c^tra Vomríkoz ój-lag igy szól; \' . .
„Mihelyt-ft pestis a belRtdr« "toIaTiodot^ Q maf _ haldtazám azonnal jegyzékbe veendő/ "iqiitFourlPend-. szabály-,: melryrBnrJ c"Bjy*r^kwína^Pá4ágok~CftB^^fy : kílzigazgatási torQ.étőknífcafeftozésvesaÓtyeolWo
biztoaiUsára utolffiL1\' * __1 ¦.\' .
A^niarhákTétiBámának nyllvántartáaét\'a réűd^ mindenesetre megkívánja^iu\'ert\'aaönkiv&lykogjea a fertőzés veszélye étlen v\'édőteg ikolgiX. tbég\'* mA>-Uálopist is nehezíti, mennyiben hela marhák, lélazáma I.kelletén nagyobb,, rajta kapás történhetik » igy a ^}kfitieí"tervényt,flzigor»1aU eahétík, holott eUtmkeiff"
r
csatban mi. J . íortözófl, mint pedig a. lop««, veszélye könnyinef.lí 0* clfise gitté Ők.
E rendelőt jótékonysága, ellenében napirenden" vannak a mulusztáflok, mennyiben az öbbzpb marliak" létszámát nyilván nem tar^jn egy község is ez ország Ezélca e turülotón. \'"Ma--szólítsunk fel egy bárminő rendeseit\' községi hatóaagör hogy mutassa, föl a marhák ííbbzcb létszámának nyilvántartásit,bizonyára nem fog képes lenni, a hafiíímutatand Ía valami féle Biadett Vett jegyzékéhez szentül nem fog megegynzni n valóval, a kísérletek legalább ezt bizotiyíti.tták be jnég eddig nein\'^SBk iuid5ir~U\'" keleti„marhavésztől mont volt az ország hanem akker is, midőn javában dühöngött. .
Ily könnyelmfl-jnalasztáa mellett ha a bekur-\' czolt járvány eloaegittetik óa Bzéthordatik, biz Ist\'-n nem csoda, caodálkusni lehet azonban azon, hogy meg is ezerén vannak, kik a terjeszk^üTTvéaz laimi, késedelmes mág^üntelhetéaé okát á^föhatÓVágok részvét-K lonségében és mulasztásában keresik ezeket szidalmazván holott nz forditva épen és egyedül az cgves községek elöljáróiban, éo a marhala rló luJnjdíriH)sokban rejlik, mert mint mondám : a főhatóság megadta az utasítást, foganatosítását Önmagunkra ruházta, kezünkbe adván a védelmi eszközt, telyhátalmat ruházott reánk, bogy megvédhessük magunkat.
Javaslom tehát, hogy az összes marhák létszáma évekről évekre nyilván tartassék, mert oly szabály mely tiztonaágára szolgál barmainknak, vagyenBÚgi ngyv-mint egéBZBé_gi.és ó létbiztonság! szempontból.
A 2-ik czélra vonatkozik: „aa ojdon vett marhának azemmel tartása, B átköltözéseknél a kellő vigyázatnak szükségessége, melyről majd később hozandó levelemben. Addig is. •
Isten önnek TERSÁNCZKY.
A szőlészet köréből.
%\\\\% kell lenni október hónapban?
Kezdíídik s végződik a szüret. Most gyűjtetnek ÖBazo a télro eltcemlÖ fürtök,, legjobb ezeket ugy levágni, hogy a venyftgébÖl egy pár hüvelyknyi meghagyásáéit. A huaos, ropogó, azép, ép fürtök legtovább eltarthatok.
A szőlő Fajokat, külön kell szedni és szüretelni ba külömbféle bort akarnnk nyerni. Jobb izü és ne-meBebb a bor, ha a szőlőszemek lemorzeoltatván csutka nélkül kerülnek a présbe, mert a csutka sok csoranyt, — tannium éa aavanyt tartalmaz, éa igy a bor savanyu, fanyar leszen.
Ajánlhatom e czélra az úgynevezett „mor-28oIó • a z ő 1.8 m ft 1 m o í,ü melyről majd máskor többet. „??1^
A n^^^&imt leüllepedett, másik tiszta bordóba éeondo- s" nogy ezt" teljesíteni lehessen-,, arra kell ügyelni, Imgy minél későbben forrjon meg.
- Szüret után a karrók kiszedendök. és száraz helyre rakandók. ............
A levelek lehullásával kezdődik az Őbzí bojtáe.
Ha a* időviazonytagsága engedi, o bó végevei mogkezdbetni a dBntéat éa fíidözéat,
¦ Trágyázni ifl lehet, ez -azonban a tavaszra is halasztható, bárha emez amannál kevesebbel ér.
TERSÁNCZKY.
12L> turnén Lajos ; Kneaók Lajoa ; Kozma Sándor; ^oknlay D. Igmándj Boncdok-,,DQrnay István,-iópzáftkor-mányzó. (Hát a KacskovicBDU hol maradtak ?)~Kaldí,
ro; pétiai-gymaaeiiim .\'ktUl.jltjé fl igwgotó a flzónok. Ktíiive.Alajos, H.-kanizsai igazgató; Dolmá\'.\' nyos György tai:ár, — mint küldöttek; Vngroaic^ AhuI-esperes; Berki József esperes, Zöld Hándbr"j~a-CBurgói gymnnaiumi ignzguló tanára; Nagy Jánoo pUuánoB; Deviea Józaef; TaT.ibér György; Máer JúzBt-f ;^LaVáti .-iuid r [lébánosok; atb. stb.
^ * JánoBBy Gusztáv, kit a szépirodalmi lapokban mT^P.hi.ftt szépkTiltomcnyeirvl ismer t olvaBÓközüa.-eégünk; kí a mily hivatott irú, ép oly jő műfordító — ICapopváira júrén gymnaBÍumi tanárnak, bírjuk Ígéretét, bőgj- lapunkat ia felkeresi becaea mttVetvel a szeretjük hinni, mikép állandó munkatársunk Ieend. 9 Az ifi jó bir ránk nézve, hogy n Kaposvártól
Méröfcló megkezdeit, Klinkerféle tjJvjibb^j^Bé^ _______________. nrf r. _ . ^__
Jielybenhagj-^íni magas kormány,-•"•egészenrtsp^j&föi- ^njra íi^^lj^^íe^^te^f^^-^^nstlupi^^íezii-malomig. Hisszük, hogy évi-itként továbbhaladunk faggatni; míg régre a fiab^jUlja t^UeL_BaarcEkodya r. .„ .... " - • vá^ BznvábaazöregkorsikaíjbjigyirfilaflánBkkÍBzSní
aranyait, dflhÖsen_meg ragadja "fiát a ösazeköíözi, egy
e vonnllal N. Bajnm, illelőlpp KatiizBa felé 1 a ha már raí-*jt oetn Bsellteti át FQ^g-yeívk^t, i-galáhÍLÍeBZ, Klín-ker utunk, s a l-^groEGzabb itlustakokban is, midőn a sár tengertől hetekig nem bírtunk mozogni, Btálllt-batjuk termékeinket. Mi tjrrcékoinkktl Eanizsa fvlé gravittilunk, b illő, begy lepvi-n egy biztos utunk, mind közgazdászán, mind ipur b kereskedelmi te-"^inteben. Hasznára leend ez; gazdaküzünBégüliknek hasznára a kereskedő\'; iparos es fuvaroa osztálynak. MeBeziröl kelletvén n terurJJktivet hordani (egy kubik Öl íde szállítva közel IOŰ frt-, zt égetett tóglábóli-Bt eem kerül többe, b ezt nem kelr minden évben köve-esexni, foltozni b — homokkal hintetvén — raégia tirlikóB. Az építész, kiben mind szakértelmét, mind anyagi állását tekintve —elég caróntía van, a vál-Inlkuzó szellemű derék Sztmheitl Fcrencz; kinek & székváros ngy a vidék már Bök szép épületet köszönhet, e ki jelenleg a szék városi gözmalmct is épiti- A fentebb emlííclt Elinkéren mar erősen dtdgntpiik,
* Rényi Rgí.6Ö, lapunk szorgalnias munkatursa „La Valter berezegné életo" czimü történelmi művet fordit, melv külön kútethen f-g uiegjelen~DÍ,~hn tiiob-toha iclónkheti kiadói talál.
a, Október hó í-án tartatott a kegyoar^ndück templomában a helybéli tan. tó ifjúság ünnepélyes _VenÍ Í5aDoto"-je.
Egyrészt Örü\'iünkre Bi^lgált, hagy as idén a körülfekvő megvt-kUil oly nagy Biáminal sereglett üsazc a tanulni vágyó ifjú nemzedék, hogy kisded gymnaaiumunk minden osztálya tsufolva van; de másrészt elkomoriiott, hogy midőn annyira éreti megyénk a szomszédos megyékkel egyetemben egy terjedtebb oszlályn gymnasíum szükségét r mirfdRlnellelt még mindig csak ábrándaink közé tartozik égy oyolcz osztályú gyinnftBiumnak létesítése vagy legalább eaak a régi hat osztályúnak vlsuoáUitáia. A lelkes Somogy m?gértve korunk igényeU, BBszctetL.VÍUakkal, férfi karral nyúlt egy alapjában uj gyniiiáslam felállításá-hoz,óarnTt-e^yeBeknem:eflíköiíölli^nének,airM^ munkáló megye dicséretesen végrehajtotta"E» mi történik nálunk? itrt&táa nem-fogják- W «-koF-iutaaza--vát szellemtel-\'n, elr.ny*giusult kebta*\'k az\'cmb-tek, kik az áldozattól risBzan-ttennek ? Nom.nera hiányoztak nálunk sem egyesek, kik az aimyiazur megpendített, de ugyanannyiszor elbukott «-6*mo kivételé-hez áldozataikat nagylelkűen megajánlották és nem hiányzanak mosl sem — de míg Som ojív nak Tolt egy
egyetlen bonasztó ítélet, mely agjermokrBzaretetbÜl
Tnagát.teláldozó finn végrehajtatott * ..... -
1 í J^. TJjonczozíi: Az T8C5-iLlnjoXsíza«rinétr előkésEÜletökraarnktoberJiivAban-kezdüdnek.OíBze-
TRin tigy mfnt-mult évban-j-ac egéaí birodalomban" 85,0<JO-njonc eoraatalík-bet-A katonai váltoig-bér
18G5-M Is 1200^ftban-illiiptttetott mejp ---------
bzigoru aya. Egy Korsikiban állomiaozó frftn-czia ezredből megszökött epy katona, Töbkkatonát küldenek ki keresésére, Sek egy pásztorfintól kérdezik; ez tagadja, hogy látta volna; igérel, fenyege-
; tés raitfiemkagraá!jj*lratonák-tov^^
-egy közülök visfliamegy-a^ubozB 5 aranyat matat j igér neki, ha megmondja merre van a azfik^véiry-j- az aranyok fénye elvakítja a fiat s njjávalöBziklikfeló mutat, hol egy hasadókban a azoké vényt caakogyan megtalálták. A fin apja megülöd re veszi észre &a BBokatran Örömét s kéoőbb,-hogy pénzét ujra_ eoeg
i-nlmini-i. h^r^y, r j jj-ftfyr T í tnmmi]?"TTnd, A jmrmTrn-nokhoz siet, térden-kéri a szökevény megkegyelme~ zéacért; mind blábal_kér\'é6e megtagadtatott-* có bát mulathatjátok, mond, nílnt hánik el a koraikat aaját fiávnl, ki esaládját s hazáját m^ggvalázta. Hirtelen távozik, azótlan megy kunyhójába, kihozza lőfegyverét, fetóldja fiétt-eivooezdja; a"tettbelyre, hol a 8iük.evényfeláriiiá,ittlelérdelnipárancaoll aztj fején lövi keresztül golyóját, miután megvelŐíeg dobja az 5 ar nyal caboltléatéxe, mondván; „itt van gyalázatna áruláaod bére." ~
Hirekt és események.
^Láöánitt. olvasói^kérjük-az előfizetÓBÍpénz ~roicl9bbi l>oltflldfei\'écor hugy a-iry<amandó ^példányok BzáraaÍránrtájékozhassak magunkat, az eíőnzctési föl(Stel^aÍe^ambkan^lvMhatófc. —
- : -&ÖrvendBfeB"iadómia^ Somogy-"megye gazdasági egyesülete, lapunkat hivatalufl orgánumai választás B most még erBsebb bizalommal vagyunk ajö^B iránt" ki vén : "hogy a jók és nemesek buzgalma éa kitartásunk megmentik vállalatunkat Sajnos volna, ha* Daaántuli.két nagy megye ez "egyétleiTlapját is elcani engeJné......-................- _ -
8 A kaposvári gymoastam epiteli költBégeinek fedezésére ujabban adakoztak: MataBÍcs József 20 ft. Kozma Sándor 10 frt, Martín "Victor 10 frt, Ravacsik György pléb. 20 frL Nagy György, győri káplán 5 ft
- AYeliiwia»?^^ _BálLÍ}áBpie>^B^pe^~^eDá«, iivailtci József és Ajer
Mihály 2a frt. Bpanj&tQttsatávnS 10 frt Botka An-talnő 2 db. c^\'árany. Öbt* Kriaaonics Mihály nő 10 ft Kriiaonka Józaefnő & frt Vueskica- latvánnö 2 frt, Bárány Gusatávnő G frt.
»¦ A felazereléBre eddig begyOll; 1404 frt CO kr o? á; d-dbr 1 frtöa ¦ 43jlh, esŰathuBzaa ; 2 db kek ftpa. • • ^e^rdfeMj^ajcj^yr^--^^^^^- •
^ Agyranaaiam felavatási ünnepély ón jelen Voltak a tabjuk költ; -Öomeaich Pálj a két gr. Som». -^Ioh,j4nir«.i--Sómoaiok Jiörincz- Jabkovioh XáHzlOj TállláírLázár kanonok, mint a káptalan küldöttje. ¦ Kövess János; FeUft-kOrai prépost; *) Zichy Antal; P#iii.BoldiH*>ír-KriU-i-VuiOseB Coépáa Antal: Polák József esperes: Bittó. István; Taltián Tal; B. Mnjjbényi István;, Bernáth Józaof; bvaetlca József (a ook SvaatiosbÓl maga) Kiaovica J. ospores ; ICelc-
\'fKinafc feliik iSatóifll a rlvMokon MvM ogy db. níi« ii ^ koazorasta. - ......<-------• ""*" \'—, .. .-...........
^IkQl^ánTg ar eszmé>Yölt «gyan^gyliis vezve, hisszük is hogy valamely jegyzőkönyvben tintával roeg ia Örökítették nevöket — du a telt? E szent Ügy, melynek, nom szabadna haUsata^t szenvednie, ugy biirazük- még--ft^k\'i-BQk4 fog-kíábá életér-t-esdéni.
^ Lovardánk íe volna —áB elmondhatjuk hogy a külaö-íálványokban gyönyörködő pubfikara megelé-gedheükí társulat egy két-tagjának a gymcaslikai gyakorlatokban kifejtett bámulatos ügyességével; do a lelket nemesítő, Bzelleraie\'bb élvekre vágyó réaze a publiknmnak az idén kíelégittetlenül hagyatík: mert a Bzíni társulatok — e T.ándormadarak elkerülték váTosnnkat,-mint valutni aord_tájat -_
...................^-Therezia-vásárnak, aaly egyike szokott a_
legnépcssebbeknek lenni,fülyóltó lT^énfognnegtax-iatni. Reményekkel altatja Tároaunk magát, hogy talán1 a\' üundenütt érezhető pangásba némi sürgést forgást fog hozni.
~ r Keszthelyen e hó 10-én a c*. k. IV. dsidáa ezred lóversenyt rendezett, melyre 5 ca. k*f*1c<p elsÖ nyereményül egy nagy értékű -zsebórát arany-lánezczal kegyoakadett kitűzni; ezenkívül mégibbb nembeli, szép \'összegekből álló nyereméhyek ia
Yannak.~ - _..; . -,-
"J A EmUrtdettitfiél. alidon KorsiKa líenua lia-tálmában volt, a gánnaiakolfogtákCaBanovaUop.árd flltábornagyol a Baatln Ixirtónóbo hnreaolták; ceab szólcálójátrak volt usbad aazükBéges ételekkel meg látomtni: Legkiaebb na Autonlo-föltette magiban atvlát mege^áhaditabi; a bu"rutvábl.t rövid f>«.,aUtt megtanulván, a szolgáló ráfiájiba^ItaZott^bekö^ főjét V-izokiabi kendővel s ótkekkeK telt kosárral fején akadály nélkül jutott atyja börtönébe, a,¦«««»«-látáa örömei után loborotválá. atyja" mbUt is baju-szát/íáadta a szolgáló ruháit * .az átesettkosárral fejéL Bzerenctósén kijutott bürtBüóböl; —^aa apa helyett a fogházban maradt fiaV a géttual törvjiyasék halálra itóltor az emberiség djojdretéra taláir-ez aa
T V-Kak : E:en > iati folt már Jó elSrs fojia\'m, mért nem lehetett ; ha túladsi rajtdt, feűlS ; ncm JökAra ™.fl.»in/ levy
lei imaí. \' ~~ ~ ~" ~ " " " \'
\' \' \' K.\'-»3a írltesrtt! - - ¦¦ - ¦•
íí. K-ti&T : rAr ebéil -fe-ett.\'-Ig\'fl.^A fm-iw^J- ia jobb f.rí
elhaHgntunck. , ..... --
.Ii\'.áli^;." Kein aiibftti.
Hoiiica ~z ; A fogn\'.ifl r»ak c-c fug »ikái^ tarL&ol I I. Íj-cui. Tc&s&a ^iid&si^i ígfktLct furd^lai. Pécsre : vtrjuk a levtl t.
Felelős Bzerkeezlö: BOfiOZ iSTVIB.-
Gazdasági tudósítások.
^ .^QSJ-Koaissa, Heti TitírÁlnk miffTíaíttdijr kovés.é iátagRtottaX tieDraonjtK & termurok mint a Ter&k hiányosnak. Oftbop. nUn .em tadakozidik. Mintha csak lopta Tola.áa ft .géginy RnhArTinylátrafi partékaját, Biépenkcll peU künjoísgpl-nig^^AlkV— íik valaki, kl G frt « krt ad lartt^. G^«mkjkl-mMtfe-=.Z8lj\'.*M*t ,«tT»iym>P. M^\'-^^^^faMUt ftrt rgyünk. Paradicíóm ni^«MlDyTiigfen.-KÍpíuái fit .a^pat I^p* vwnni 3 rrt?.rt rélML^-_Qnj»CB kt-rr.ntt árt 7 írt Hí 20 krírt aaireion me^reiilk Mi-..áját. — Kerubbá ráa;jnnkraf^linülc.n.k bdribaa B a mi van", as ia kevés kivételrel a gyernrekekben talál fugyaaítókrs, Hí örökká tartó osoaésak kövöl-tertében éfetíeDQl é. aamat^>«lEul pínriul;ván. — Ra-runk Icasr ugyan, — de Biily.n,? — Ha monö^ak^ -bogT-minAjiJiiaig- caak.ttgy mrrefetoájaaá«itEf% .
tank I86üki bsrink^mino.égé\'S^A1\'\'0* *aadiirjr. fennhordják orrnkai," . bat furibrtrt nak olyan bort vesstegetnek, a ai ki«é jobb a lőrénél- NaveMbb hegyeinken 10—IS frteil faadii áa alkat. — Idtjé-rásnnk sslras keHemetlen kontert~fütndgp plBaaiftt. -banvirjik* WlMlWt. " ¦-. —-
~ Egyréulv kíluricia--boriia, .aisitiaj-T.téa, miarésat p«dig as iaTielitik ünnepei végttt a gabna saalítáiok igán gyérek voltak, CHaíl- és Angolhon saámára nryan boaa-koros*eük, d. mintán a tájék-bell nom elég airgn, «gy a biaiti vtaaroltitk, hor kivitelről aié aesL lobit, mintán nagy az ára . egy külrólai sem fizeti 7 írtai,:k3vBtfcB*Í! árak jogyea-tettek. - ¦ ^.. -
Bnaa S frl"6Ö7irflf,:S frt .5 kr.
Kó«. ÍM SOkr^ífn. . - ¦_ - -
7ab 80 kr, 1 frt 10 kr. . ,.i \'
ArilfrtSO-Se-kt---.- -
tjj pedje 2 forinton sra adatik. " r 6-7 frt
BSr
att
dina ». w— v-----" . —t_j
y.Jiif. abbi tormékhes kép«t m árpa » legfca"-settebb a egyHtron M » wpial Ifi f^y-g^S*^ . logiíühb bnwr: HctA-fOkt;**:* burgonyi^lff^írkr/Sertéí: raég ¦]^.<<fKK-,\' Jntt-aokJtajtstjtapiacira; la^tlm^A, 3 Bttv ta tartanak egy darabot, eaak : laivan a kl Éjszakánként fagw, _ _^„ ,
elkiáltl1ate4^üV-•s«l^S»^-otoo^J^OT máasája.
_ -*J 12(3
tjluk ¦ * kielégítési sorrena megálUpitiu mj*iu»civwi .........
léiiJiMil kalara.zwl-1866 Jaanar b*S-ik napjának reggeli 9 órája kl-tgjetlt; ni» hUeliiok MsslSrwtnWniFg, hog^nieg nem jolettéaít enclibon n-
EgyszOTmriod felhívatnak mind azok, kik a kijelelt birtokhoz igényt tlftnlV^. *.t (TT""!"*1*** fc.faii-iilaib; ida bejelenteni »ie.scnok.
¦=rrr- IUp«Térír«pt«mb«Hi4-16T 1864. ----
(1^3) thswgymtgy* IDrviitysiéíe mí«í loukkGnyvi haíotag.
Árverési iura&umenj*
(3-3)
- ¦¦ ¦ Somogy ~tn>gye. pólg. tönrényazókónck, mint telekkönyvi hatóságnak ¦¦—Tiíra.^1 katehirrt tétetik, hogy FoHy-fmre Kaposvári lakosnak felpereaséga alatt Knidrovfcs György ós neje Kaposvárt lakosok BUoni-kövt\'t^aa-íeiieiéfltiro lesá-logolt ós a Kaposvári község 300 azámu te IcfEJogyzököny vében I. 1—4 rend számig foglalt és bíróilag-5Q00 frt. krf-«. é, bwetllt mgatianok Kaposvár
- kŐsségben a helyszínén f. eV October bó 8, napjának reggeli 9 óráján — mint az elaff iiatámapon — elirveztetni fognak; a második árverés ídö, ha netán az
- -tifrCu vevS nem t^kWnékvf^v^November-bó^ napjának-r&ggelibórájára a
helyixinére kitaaetik-ezsai-bogy ekkor fennebb jjjeUtjt ingatlanok a beosáron ttlóF is elailaini fognak.~r \' ~
\' Ab ~árveréfli_fpj*étfrlftk a törvényszék irodájában mindenkor megte-
¦-¦ kmtibetok.----------•
Kelt Kapón,írott Atrgaaat hó 80.-án 1963.
— _ Somogymégy* íQrványtzíks mint tdekkGnyvi hatdtdg*
ÍBRiEéBL- hirdetmény.
&mogymsgy« polg.
"Ljhogy Gtqbi
törféoysaakének, mint telekkönyvi hatóságnak_ré-iuI Aot " \'
nirBl kfaliirr* 4étetikr-"hogT Groanl Antal Tabi lakosnak^fetporeasógo alatt Hu _z=8lÍ>_^^4slyín^ÍohT laKós elleni követelése fedezésére lezálogolt és a Zich község ^l&iy. száma tclnkjegyzökönyvében 137G hz. sz. alatt foglalt éB bíróilag ^.i\'PCJrt-OyJ!* becafllt ingatlanok Ztch községben a helyszínén f. évjiov. hó 3 napjának reggeli 9 óráján — mint az elifl határnapon — elárvereztetni fognak; a ~lbisoáifc e>»eréaUd$, ha netánaa eliön vevS nem találkoznék, f. évi Decz.\'hó 3. TjaswánaLzHge^ ekkor fennebb ki-
EetökT
liexía^inalóVlBelBdatni-fogtiflk.
ItíV-aiorxányaxik irodájában mindenkor megtekint^
~ Kelt lUpóavarott Szept. hÓ^lO^én 1864.
-. 8fa6gjfm*gyrt8rv(nytiz4&is mint ie&k&Snyvt hatóúdg.
(-3)
Somogymegye polg. törvényszékének, mint telekkönyvi hatóságnak ri-,e^!3áflnr_Szetncfli lakosnak falpercssége dlenl követelése fedeaésérg-lezálogolt éa-tr e4elrekk&ayv*hoBr-2o43^bely, az. alatt foglalt bíróid lag 1600 frt o. é\\ becrtlt laStUlje Ksptmr községben a helyasinén f. év októb. -"hé:16. Bsg^toek-TrggeU;^ órá^Űn — mint az eliB határnapon 1 elárvereztetni ¦ fognati ai niapdlfc ár f.éaUdfl, na netán -aa^elfiön vevff\'nem találkozó A, f. évi norWko^U^ napjának nneU94rájára*fit)4jazi&ére kitOzetik, aszal, hogy ekkori TeurtbVkyekll Ingató is eladatni fognak: —"—
. A* errera»* feltételek a törvén yaaék irodájában muidankormcgtekint-
^rKafMTáw«JtapLk^ --:—-,-—
\' -~-R«m*qifm*üy* WrvtHytülai mini idekjeönyvi haUStdg.
hirdetménj,
Bomogjaegj. polg. 4JrrényM«k.nek, mint telakklnjryi baióiágn.k ré-kfiabirre íiiatik.^koigjr\'V\'elaa Iaraal Zichi lakót elleni kSvetaUaarfedeae-10, Jtairao-tale\'kkSnTTÓben I. 1—S rend iáimig a belTMinón f. év Oki. b6 2S napjának" reggoli
: «fa» la»»Utol> «i *.7.it& kJaaégJO.juAma-fade\'kliSi
^WjM»aJS mia* aa alaft. kaiarnapo. ^eJáETereatetni foeTt.k^^-\'máaodik^aTVB^ -rtattfejiarluMáa) aa^bto^T«TJi n.ni Ulálkomék, f. éti Hot. U 21._aapjinak imB&&lti^KMp&faiV»at«li%, aaaarhogjf ekkor fennebb kijelelt in-
>J \'^-*Srí*r«ríai .ieltétiOek *^ta4njj«ék irodájában mindenkor megtebint-
irt
\'étije
(2-3)
-Tóti Forancs biteleaöinok MihEItÍw! Somogyimcgyo polg. tBrvéay-aaike Ohlt Mlokkönyvi bntosáffrfilaérWMaliireo-tétoUkr-Wy ^1 Jlojoonak Totb Foronca elleni keresőiében n kielégitéíi végrehajtás ntóbbinak a KapoamérBi 79 sa. t j. könyvien T 2003; 200«, 2011 éa 2013 baa sa. alaltboiegyaott saolak-böli résabirtokára clrondoltotvén, na jlrTeréii.LeUóÍBlak_s a kiclégitéai sorrend megállapítási tekintetéből hitelezőknek tárgyalási hatarnaput/.révi October hó 17. narjának reggeli 9órája kitüaetik; mire hitoleaSk aaaal bivntnak meg, hogy mog -nemjelenéaök^etóbea-aJiMneUá^ylateUirjffl^ _
Egyszersmind folhlvatnatmind aaok, kik* ki)ololt birtskboa igényt tartanak, aat a fenebbi határidőig ido bejelenteni siessenek. Kaposvár Angust hó 20. 1864.
A\'oHtö^ywlíoyfr í3rcénysjeLouhu/ íaukküiií/ui hutótdq.
Árverési birdelméoy.
(3-3)
.-UlflJrlBM.:
Somogy megye, polg, lörvónyazókének, mint telekkönyvi hatóságnak részéről közhírré tétetik, hogy Gazda Borbála tikoai lak ósnak-fel peres sége alatt Vld Ferencz és neje tikoai lakosak elleni követelése fed esésére [(jaáiogolt óa 0 Tiknál község-27. azámu telekjegyzökönyvében-!." I—2 od. számig foglalt éa biróilag 3ÍXD frt. kr. 0. é. becsült ingatlanok Tikos köss égben a helyszínen f. év October hó 8 napjának reggeli 9 óráján — mint az elzÖ határnapon — elárvereztetni fognak; a második árverési idö, ha netán as| elsőn vevő nem találkoznék , f. évi November hó 8. napjának reggeli 9 órájára a helyoainóre kitü-zetik, azzal hogy ekkor fennebb kijelölt ingatlanok.a becsárnn alól si eladatni fognak.
Az árverÓ3Í felfelelek a törvényszék irodájában mindenkor megtekinthetők.
Kelt Kaposvárott Auguat hó 30.-án" 18Ö4.
üomogymegye tOrtényszéke mint telekkönyvi hatósdg.
(2-3)
ény.
Somogymegye polg. törvényszékének, mint telekkönyvi hatóságnak részéről közhirré tétetik, hogy Housncr Ignácznak felperességo alatt Darab látván tjtvüel kBiség SlTsíAmu tílokjegyzőkönyvében A I. alatt foglalt és bíróilag 800 frt o. é. becsült \'/4 telek Ötvös\' községben a helyszínén f. év nov. hó 2. napjának reggeli 9 óráján — mint az első határnapon — elárvereztetni fog: a második árvcréil ídfi, ha netán az elsőn vevő nem találkoznék, f. évi doos. hó 3. napjának njggeii-9 órájára-ahelyszinóro kitflzotrk,"azgal-hegyekkor fennebb kijelölt ingatlan \'/t telek a hecsáron nlól ia eladatni fognak.
Az árverési feltételek a tőrvényszék irodájában mindenkor megtekinthetők. l
Kelt Kaposvárott izo.nL. hó 17-ón 1864. ;
SomogyTnegye törvényeseké mint teUk&önyvi hatóság.
iiii Vbsí
\'érési hirdetmény.
(2-3)
. , _______...____j||e»aisws«s=
Bsérül kuzltirró tétotikf-bngy Hnusncr Ignácznak —Uh^shalE falpereascgs alatt Kati Mihály Öfvösi lakos elleni kOVetcléso fedezésére lnffijeVoft és sa Ötvösi község 16. száma telékijgyzSkönyvébon^lifi^iz^az-juatt foglafrfcirlrtitag^ ÍOO _ faj^beeaíltH^reje^vőrTtozsegébon a helyszínén f. év boy, hó 8. napjának ..«»-1: á jt_i:^n________t.n ______ i. ... « . . vr. .
reggeli 8 óriián— mint az eleo hntá~rnapon —"elirvereatetnl fog: a máaoSlk árverési idö, ha netán aa első vovö nem taBlEoanék, I. évi decL hó 3. napjának reggeli 9 órájára a helyaainére kitttzotik, azzal hogy ekkorrfé\'nnebb kiieBlt ingatlan a-becsáron alór IW elndatni Jognak." \'
Az árveréai feltótelek a törvényszék irodájatan mindenkor megta. kint netöks-—~----------~-------------^---------— -\'—
Kelt Kaposvárott Szept. hó 17-én 1864.
8omog<fmegyi lírvinyitOct miat I.IeÚSnyni ilatiMa.
rM Mrdetméii^
(2-8)
i-i-í if\'S\'W^iSí P?,«-\'tll"í»y,»<k<,,?k\' «"™« WekkSnyri hatóaigDhk^S-szíríl kBiUrré IfMtik, hogy Sohle.lnger Ádámnak, felpereaiéee alatt Kiaa Iát-Tin Otvoai lakó. .ellent követelése fedezésére lesálogolt 4a M ÖtvSa ksiute 24. azámu. telekJegvzBk^yvébon A I. alatt loglalt éa MróIUg 500 frt c é. bS^U \'/, telek Otvjls kézségben a helyszínén ttv noyb. hé 2. napjának reffijeli 9 éri--ján--^nt:M.lóháté™.
netán a. .1.?» wí; nem találkoznék, f. évi d«z. .b6J,«aíJtal,tnlg-,l| 9 órájára, he jaainére kitttaetik, MaJJiogy ekkor fennebb kijeblt inB«ülíokStícs-áron alól. uveladatm lúgnak., ..- ** . ,...
, As, árveréai feltételek » törvényszék irodájában-aiindenUor nwetaklnt-
-ItslrKaposvirtr^t Statpt" hó l\'i-én 1884. ~—~ --
yfijüta J«h««f kiadi .Jup. ia nyomda tnUjdonoa NHgy-Koniziian.
iN-Kanizsa. Harmadik évfolyam.
30. szám. löíM.Okl. 20-án.
-3feffl®r©ft©ig®§zfó lap
szépirodalom, kereskedelem, ipaiygazdásfrit,. tadojnány és muvés-zet köréből.
Mwsjelen e lap lejraláhb-egy-ivén július hó-l-tói kexdve mÍndan..JiD 1-én lQ-én_.éa:..\'JÖ-:in.- — ElőSzeiéni ár postán szótkuldéBS\'-l éa hflyb^n hár.ÍH>z liordvs egész évrfl 5 frt. i félévre 3 frt. N*-gyrd évn- 1 frt 70 kr — Minden előfizető a tulajdonná -kök-sün könyvtárát az eddigi FenntilUö fdtpt :T?rcrTm-Jír-» r é4*wHMmwwáliiiI/a. — Nyilttér i.*gy Petit sorért lü kr. — Hirdetések négy b-iBáboa Petit sorért 1-ör T kr , , 2 or G Ur. éa miudfn további brikfcrtásért ú kr. a.W\'lvgtlíJéft Sü kr. fizetendő A beiktatási drj a ft lap kes<dé«it illutö minden tárgy a kiadó hivatalhoz NagyrKaiiizsára: a lap szellemi tartalmát illetu köz-U-Tné-nyek tp*lí^-, »gy minden It-vrlek
bérmentve a BzorkeBztosi-gbeí küldendők KáposTÚTra. ---- - - - - ~ ___ j
A somogyi gasd. egyesület igazgató választmánya, Mercz&liban 1864. Ssept. 26 an tartott tahacskozmá-nyan&k
Jelen voltak: Jtvnkovich I^Uzlú elnök, Ühkev 1 József, SuDiasicH Pál, Puizs Boldizsár, Bnán 1 Gáspár, Somssich Imrej Cséj.án Antaléstöbberr. \'
Elnök ti tultga üdvözölvén a magjelent, válnszt-railhyi tagokat, f«.-ikéri a faináL-ekozraányt, hogy n bií-érkezeü jelentéseket meghallgatván, az nzok fnlvtán felmerülő elvi-ket éa indítványukat elökéezitöleg a. holnapi nsgy gyűlésre," határozatikig formulázza éa állopltaa meg. Ennek folytán olvastatott:
1-ÖT íromBBÍck Imrének, mint a szátnadüB vizsgálatával megbízott küldöttség elnckcnck, azon jelentése, mely sierintna egyt^Bülcttnekpénztárafelett 1863 okt. 6-iklél lBC4*níoJuB íli-lg a a kiállít si fiókpónztárról 1863 okt. ö-tühji.. azon tv 31-ig vezetett pénztárnok! számadás Jgtl||Llj?nnak s helyesnek lenni találtatott.
Tup%p^o,l vétetik s aj>énzt^rnokj_o számadóét illetőleg féloldalik.
2-or Hnmasicli Pál és Igraandy Benedek, mint az egyesült szöllŐFBeti s kertészeti- szakok elnökei, az idei tBrménykhUlitás rendezésére nyert kiküldetésük nyomán értesítik az cgyesületetK hogy a kitűzött kiállítás rondprésót, a megyében minden gyümölcs termést meghiúsító időjárás, részben pedig a gyümölcsben gAzdng vidékeinket sújtó jégverések miatt (v fölkért saakértők helyeslése Tlicttctt, abban hagyni feény-tclertitcttck, s e lépésüket igazoltatni kérik:
A társulat helyesli a kiküldöttség eljárását s-a
_3-or Ugyan a nevraPtt egyíBÜlt szakok elnökei beadják ii-ásbSn foglalv abbéli javaslatukat, melyezerínt a viszonyok b nz egyc*üIet*pénzerejo nem engedvén meg azt, hogy\'"a kertészeti szik kozpéldány kertet alakítson, arra hívják fel a- társulatot, hogy a magán
kerté zet emeléséhez b kz esen téren található el.\'nvk ösztönzéséhez járuljon.
Ezt-ped4g4eg4o^ább~*léJíictut-sLlUE^iz állal, ha a BArBtttaTt"nevezetgsebb dijazáTOkWl~Beg4t»g4i--cv^n-kint szokat, kik a földművelő prirn&ztsng kuit cvm-kint nevezetesebb mennyiségű nemesebb gyümölcsfák tenyésztését ierjeaxíik a azokat felügyelet mellett a nép közt mégis honosítják,
A társulatteklntetbe varén azon előnyöket, melyek a nemes gyümölcs7 tenyéaztéae a álla Iában a kertéazet terjedése álul crkiJIeaTteg,"an"yági\'li\\üf ugy köz-mint mng&ny gnzdászatí szempontból a népre a pgéss rtdékekre haramiának, az indítványt elfogadja; s aa íBotö gzakoajtályaaU 200 frtot utalványoz roíöden két évre azok asá mára kik verflenyutján -kitüntetik magukat a nemea gyümölcsfáknak a nép közti elterjesztésében. Az első díjazás 186G tavaszára tűzetik ki s versenyezhetnek mindazok, kik a parasztság közt ingyen-vagy eladás Folytán, legalább 300 nemes fát kiosztottak s axt ket éven át ápolták s megtartották. Ezen verseny még o jörö tavasz előtt kihirdetendő Icsien.
4-or Olvastatott Somsaién" tár-lnciT földfiBEefi szakosztályi einök-Tirnnk jelentése az ez idén Mikében L. Tótiban.a Csurgón tartott szántás versenyekről;
Örömmel értesült nz egyesület azon réBsvótrSl a pártfogó ügyszeretetről raelylyel e versenyek az értelmesség róezérÖI találkoznak- Azonban fájdalommal esett egyúttal az tudomására, hogy a földoépa A fóldéflrct ezen üdvös tanóráiról részvétlenül visszavonul. A társulat"niegném tévedve jó szándékában s kötelesség érsetében a versenyek folytatását a jövő évre is megállv pítja; a szákelnökre bízván n helyek kitűzését s az arrőli gondoökodást íb, bngy czélszerü fel világosiiáfiokkal körözésekkel a nép is arány il\' lágere részvételre birassék. \' \'
HLaf7~ U g van _a^Tö!3 é bzoIí~öaYlsiy ~e iri bk^tr^yernTrtniji Haberlacd- tftnáes magyarra -fordított értek?íését( a \\ megyének ez idei bnsnterniclését ogyazólva m(!gsem<-misito gubacslégyröl, benyújtván az értekezésnek több száz példányát s gazdaközönség közt leendő kiosztás .végett.
A társolnt inJ-p-lég-áéi-cii^li nyilv;ipítáíáv{.l tlJv"Vrlik a Ez-tkj Inüli\'ufiikaf kjjzbatzr.u íbih"-rrtek ilynemű f 1- 6unrréV?vel & lerj-jsetctitvcl,, í midőn ftz íllíitö—elnwk—-tiüííik e i;eg3*bcCfü_ér-
netet mtind e a hyöiütatcTfköltfiéget-4ií fr-t oitl--vinyozza : _pgy-6zprsmind - m\'^kervení rrmlclí _ a nir-gye halósáfri/t n vőpb&íT^ka^y e LiizliaBzn>t tájékozó ért"krtZ(*s példányait n nép közt eltért jeazL-ni aöt abból tndomás végf-tt/rgy példányt a nmgu HelyLirtótanácalioz íb Tt-lkfiideni niél.
túztnsBÍt. —--.......---------------¦ ---
6-or. Beadja a Btníístíkní osztály elnöke Paiss Buldt-EBárj-imv;. 2-í-én Tryirrt ra"gbizá8!t Tnlj-tán n közép so- -mogvi hiányos poata^özTekedés b-ijaínafe mikénti őr-voeíiiffa, — ugy-^—-
A megyei hfiiéfft^ mM^a^4A&^n4ijtiLra.JLmegye i , róispán ur által 4 frt Leiruléb^n figyelembe hozott takarék magtárak BiÜkBÓge s MálUtáBl ftlett —«-ta-nácskűzmany ulján -taegállapitntt tüzetes vélcmény-adi\'.BÓt az osztálynak..
A helyes felfngá\'Bil b Bzab-itoa rrálylyal szer-kcfiitctt osztály vélemény egé eztelíiiely esettet-vén a nagygyűlés előtt egész torJedelméGenTcl\'-,,
- DlvastalnL-:=ren3eÍtetiki--s-a-saakosztályfials. a Slorczaüi Sörnye, Elaposvár -közti posta Ö*a»* köttetíst, ugy a nép kost feldlliiandé segély pénztárt érdeklő indítványa, elfogadás végett a társulat k-Mgyületén*k—sürgősön ajánljtat-ni fog. :
7-er. Jagécai Péterffy Jórsef ur be. a. értealttí a Ur-auUtu^ hogy az eddig Általa jzerkeaziv-tt „társadalmi köxlóny\'1 megszü^éuTsVflieiiByiben a-Mg^lylCÉffííJfí^--ben kivett Saszeg-M illetéken felül ütvén as általa ast Ő a társnlat által segélyzett Bagyarl József ta-nuneznak még hátralevő segély péotcvcl fog kiegyenlíteni.
Az íg. válaezt Péterffy ur ajánlatát elfogadja
- de mtuTia.frB^fraraac^
- , Hg^TítQ yett fel pénzeket a pénztárból, utflaítatíi a pénztSfna^~i\'ji^úÍM&YllU$lp^íWgföfy^?%V!fWíj -—r nffai.Végleges IcntxámnUat-tarUauakj----—
B-or. CÜrnttstik Ba^-art Jóaiof tanon xoak kérelmi az egyeüüluthez elhelyhezéí: vagy alkalmazási ajáu lat végett.
K szazad nagy s_dicső . . . *)
V le tor líago. - -
E.század nagy g diosö, nomes cztíl tízi, hnjtjn, Szent küldetésbe1 jár as e«jmo mindenütt. Á iniTTití embeTiBz^val teltmnnkHzaj, a . Teremtés Isteni sajába bévegyült.
A-város^kba\' benn s künn, a\'mngány blíben. Tejéhes-^- iiiii szopotL^Laz ember hü marad, A atlrgö sokasiíg alaktalan ztímében, Nenízeteket jegyei a iméla gondolat.
"-Avírpad öaBaedölj megmosdik növesztíihely, \\
~al«zik a zendülés^Szebb nap ítmiényeint.----
__HarsnrjSval.a.aejp^ a^vulkán, kúnkövável Rombol, pusztít *löbb,"astán terméken)rir.
\') -E napvuerU Ullttftiáarojrl mntatjuk bo t. munaftürsün
Nagy költök, n kiket megihletett sí Talen, Fépyfppgprt hintenfik ssét lelkeink felett.
A művészetnek ia van völgye, hol szent vizben Megszomjnlt szellemek isznak költészetet.
Epitni kezdik a társai om alá, mely^még ¦¦_ Legkisebb szélre íh inogva tán^orögr"-Agy-erkblcsök helyén, a gyermekek szerelmét S agy ok tiszteletét: e két szent oszlopot.
Háznnk vendége a kötelem—jog sz lőtte — El6*tte s2Ívegen_ajto\'t, szivet nj\'itánk; --—-
Ajtónkra járnak még koldnBok; de szivökbe\' Nincs annyi gylilblet s szemükben annyi láng.;
Hely- zára az igazt, az ajtd7már kidőlve, Örök igéiről nz ember szánitt ?5. Lelkünk a létezók-konyvébe mélyed, tÖle -MihdtfBna^-egy-cgy-uj e«zmét-n^--or-a^világ. -----
Költök! beteljesül ím leikeitek álma;. | Gííz, vatr,\'eltdrli az \'iszonyú"t*drhegetj (Hely még~Ienehczm sulyáTval a világra { S tetőt éa.alApot"Szétzúzni fenyeget f~
A vak atoyagot nz ember raolgavá tettá; Gondol, keres, teremt. Szdlemfuralmival Megráz minden csirüt a némBrlermészetbe\\ ¦•—— Mint erdd lombjait megrázta -a vihar.
No minden éshalad._A percalfnyomokat hagy. Bár fntva elrepíll.Eg^ nagy kor támadott, Ha távol néz a ízem ragyogd partokatiát, . S az ember végzetét: egy tírjás folyamot!
Be-nftgyBi^gdt\' a kor-bár méltrfn hangoztajja_ S__
S e század megvakít fényea sngirival
Tifkon niegbbrzadok: Jézus, szavad viszhajigja
E zaj, e fény között haj! mindinkább kihal!
_ \' - JÁNOSI GUSZTÁV...
\' ~\'^Mldön köEalöSlak mladea moiSuiatiaiml csüit, ucm lehet rwa^ivmi.ve»nt7b*csn( \' s ajBagvágyWl aa ember, egészen odáig e _ egy nüha kis egesBcégea ag*r» vagy paripa-osemlélhcL . - -
Ily élvvágy vitt-TOgem kPa gy tarlósom-— pjsept^417-én d. n; a »s,<pá1i.mi
¦ Tifilo Diái. iit vúIűIiIc\'Íbtagok ügyeiméi*.ajánl-utik. * * _ - Ű
fcer. NyitnimKjH^frjwL jsfeyetuletâ a tárrtlntHoa_a
___Jnk\'^tarmész otl-sjfejlSátó^
/*íh egy ftflagöl.táBt.~~~ A_tórauínt eaeix\'ldtelet az illető szakosztálynak átadandja, alaposabb tanulmány éV» a erez móii y -Trak ki kutatása Y^g6". an,\'Hg iB-áTrfitTsmcg^m: —„ -^gyesaiet"tad«5B itatni fog, a fel&Vhogy S_omogy-* —Jban hol éa_kinek birtokában találtatnák igazi
magyarfoj gnlyák, - IO-cr.~í)lrtiTtBtik Dűmatiitzky DuldixBárnak a mar-lmfa\\iiy^r^^t!]^z^ eJ^pkinek: loküsa^bVJimiifl^.^^—-Ag igazg. Vála""*- tndnmáanl véva jizLji holnapi ¦ ""cagy^gygléa\'elé-türjea^ítiilT." ~ ~ ¦ ~ 7
I liOfí^lJtotaJott^ajdita József "kanizsai könyvárus ss nyomdász urnák levele, -melyboa azon kérelem és
12a- - , .;-"\\ .
Tt^pu^ft vizfio^. hAjáti^flt. És\'bár.a „llalaton göüwjiízitsi\'társulat," ma^RT-kezok által fe-«gejt_yítorKjjtit folyHopoMjtr k_6(ftezg; ?m1« mellett látjuk is_Wztos fBb^7repttlnty-a Jwfr a aiiniiitulî^azJaW
társ- közlő nyihelyetí, az általa kiadott a Koboz István állal szerkesztett „Zala Somogyi Közlöny" fogad* taasekel, az egyesülőt hivatalos közlönyéül
Az igazg. valaBzfmány meggyőződve leven egy
-----ByíJvitOMr-köxiínynek agak-gegeról, máarégzröl
a vidék ezen moat már-cgye\'.Ien lapjának részvéttel! s gyámolitáflat ¦ a társulat Feladatához " i-a-^Zalar^omopyl-KwUnvt-^ orjrami^
--iwiHgtfógadja, s alt tivankint lOfl írttal aop;é-.
_ lyczíj « ezoa-Iap-hnaabjuin mopjűlonS hivatalos közlemények, tudtlfiüiaok, a kiirOz.ven.yck fejé-_= _ lien». A rH-gflyr*"\' j*>*"tiylfig *z. elfogndiis napjánál számítandó, a az ügy a n:igy gyüles de ter-j^astjudö.
12-cc. -Az egyesületi pénztár allaprjtanak-kiirurfcitásn.
Tiidnmaial vatoukr-
valamint n dunántúli viriszellérképezdo érvén) 1 e jutását ia szivünk .egész örömé" vei azeni leljük és-cp ugy Őszinte kedves típjpg elffttitek-g^Du-iiántuli töriéhetkédvelfffclazafiaS; buzgalma ia
— mindezen említettek virágzó" állapotuknál fogva. á"f|nnántnli vidéknek -szellemíts anyagi tevékenységre hivó" tágas mezeiről adván tanúságot — és hübár— mondom ^BoFdólöghdl
-nőtte már ki magát\'itt olyan- me\'dnpa fej, a mi mafg ía bámultatik, — mégis7- ft szelem ?3 ípar isteneinek említett, oltárai mellett ép most hitmubati .füstölgő" „Dunántúli közlöny11 feletti fájdalmunkat alkalmilag el nem titkolhatjuk. Éá lm csnk afelett kellene sajnálkoznunk.hogy egy vidéki lap jutott annyi társának szomorú sorsára ---nem lévén szándékunk epitaphiumot-írni — nem látnók sziikm-gét annak, hogy" e TíÖrtflményt itt felemlítsük: de fájdalmunk el-titkolhatlsn azért, mert a „Dunántúli közlöny"
— a „Zalai közöny" miatt rogyott,asemmisegbe 1 Á.;mtiiden_azép és nemes iránt lelkes Zalamegye hideg közönye miatt!
Az -18(í4-iki évnek annyi mostolinsága mellett a hazai irodalmat és érzékenyen sújtó ro.-z időjárás, komor felhőit különösen kiterjesz-
tettc Zalára! Alig bogy n „IJalaTonfüredi JSap-lrf!^bucsnt_vett a nyilvánosság^*?! követte ezt: a „Dnnnntu^Tíoziöiiy" — csendes kíniutásn.
Megyénk e két lapjának egymásutánt meg-fíiiirtévtl liivnt-rn -ereztük mngrrn\'kat Tgv kissé elméikedni a vidéki irodalomnak fizun 1 an^ásn hnnynthísn, mui.dhntni semmisége felett, mely tnep-yérikbi-n , a vidékén édes hazai nyelvünk virágzását romboló viUnr^gyaiiúnt — szemlátomást fenyegeti.
\\ Szükség, hogy minden míivelt államban vidéken is képviselve legyen az irodalom, — siijnos lenne lm ennek lámpái csupán a fővárosok palotáira szorítkozva a vidék egyrend lak-hazaira nem világítanának! Az intetligentiának a fdvárosokbnni nagymérvű concentrálása mellett nem kell feledni, hogy a fővárost previnciák tereintik ^ho^^tültMdo^l^pe4t-al.aza^>rovÍn--
közlönyök által Ilpzattassanak^nyilványosnág elé, B &z azzal járó ;cazmecserék>34^1 kózmüve-líídéare s nemseti (j^okravhatváh fo 1 y 10 n 0 a "BB^éílemi\'\'\'ii^*UkcM-*«: TryiRSTtnak az
^rTzlTglo^^^l^bjJ^I^&iJií31 ls\'
Nehéz asonbaainekem Uy.^ljísopelt szál-rnábül még egy kis hasznavehető magot vetni c lapoi-haeáhjaiFa. és sokkal inkább constatalt tárgy-ea, hogy sem hozsídMŰlIam feleslegesnek ne látszanék, de mert hazánk jelen súlyos napjait sokan hallgatásuk ál dics őség ével nehezítik, s makacsságuk Önérzetébea Hirjiheayal -tartva
a hatásokat valaki megütötte,, s merfcj-ezeknek szTma legídTévén naponta ériékény hanyatlás- ~ nak indul a közügy és azzal az irodalom,-is-, kell Hogy legyen valakTá kí ez irányban egypár ig\'énytelen eszmét —- ha\'alkalma esik — eg_y-8zeiv 5 t&bhsáör .szőnyegre hozva, azon öntudatban találjon egy kis nyugalmat a jobb -Tíés?: bogy a ki napjainkban ilyen, a liaaonlO érdekli dolgok mellett hangaa szavukat emel a piis2tai)áir,_"az^annyival niégjs többet-iesz a hallgatók és tlirok- légiójánál, ^ogyTiegívliíbb
mc^ntatja a .^eszltenyét 41 piirá:zsbuii éa azt Baját és nem más kezével onnét kikaparni.
¦ Alig Tan megye; országban,: hol felöt-löbb lenne az irodalom elhnnyagolása, nem pártolása, mint épen Zalában. Itt 1-ör a megyei nyilvános életből ifi ismert nagyszáma int^ili-
gentia lakik. 2-oí Itt minden körből buzgó n^üatoJoJat_mnta^atJel nz irodalom; itt talaj-hozunk-"eTo^zbV\'fetk\'T^rcVciÜtík tinnepeKife-vével! ,a szomszédban Somssich"! egy IJerasenyi Dnkni Takács Nedith, — és ismét irt petri\'líé-reszturi Horváth Ádám, Kisfaludy Sándor, Császár Fcrencz ÖröHtet^Jc,. neveiket. 3-or Nagy távolság rt fővárostól ésro."Z közlekedés nagyobb uíZükségüLidéz elü arra néz\\e,bogy a napi eseményeket, s igy a korrali együtt haladást olvasás által tanuljuk meg, s egyensúlyozzuk. El-tekioLvetehátattói, hogy osak ma>t 6? épen mast van ideje nyeTníhlí egyedüli képviselőjét, ez irodalmat nemzetiségünk személye gyanánt őrizni, fentartani a fennebbi okokhoz még azt adjnk: hogv Zalában az irodalom nem pártolás vétke azért is kétszeres, nieTtZalamegyóben ez irány-
Hfik-a^rosat csak egjekia\' melegét érezzék ia annak ! Eleven példa a megszűnt „Füredi.Napié" ! és „DnmlntuH közlöny" czimÜ lapok serkenté-pcí éa a „Zala-Somogyi Közlöny" harniadik évi inkább küzdelmes,.mint dicsőséges fentállása.
¦ fT-iti-rj-. irtendö.
33-tji~. Kérdés _té let ven nz iranTTín vnjjba-a-íit!* sxak-"irók\'áTtuT a társulatnak folhíváü a uiogrendclts nél-kűTmegküTnótt röpívek, lajjok könvvekérl kiBÖbb a _.Jv.íU^lt.álíalküvetélt árak kifizettessonek-ií.
Az-íg. választmány egyezer nilitdcnkorrn 1;ije-lenti^ htí»y a több írók álud kovetutt ilvmódou uljúr^ajtengedókttnyBéggol ép«n nem ezandéko-ük felCátoritíiiii —\'ép azért n társulat csak is -"^EJ^ kifizetni vngy" díjazni a mii határu-aaiilag-iuegrandelti 14-er. Á holnapi közgyűlés uopi *kérdéaei végett.
L\'Lisitíntik-a-titkár, hagy ezen poutíikut a bol-. napi közgyűlés elbE felül vason. Ezekutun a jcgvzükiinyv beteljrsitott.
v —---------,—. — K02ilA SANDOE.
_ -- * - egy. titkur.
Kitítö szavak Zalamegye irodalmi
Gobi iaSkelúIüuk, 3II tnaçj-arha aőknű
=5?î«s*Bf€flep—-—-----— - - —
licun\'ís r]r y Ébb nifiintízctí. [rvlllílíkljek cl-gtiTiok.-.dnniintnli Wllaliit-"liHnintlnTT kora sírba. Azóta a ha2iUi»k\'{i szijp és uagy-ré-ttSBmfüktiam- tBrekvía, azenredett — szá-
Angliában nem szeretnék lin nem estik nz ujabb de a régi idöbolisnem nuihitná fel vidéki la[tikat n Brittiseli múzeum. ott n JlancboB-ter, Aagy Portámonthbnn megjelenő lap L\\t uly Jtiíínyt_r;pjD] mint a4öndptiit h egyfórmiin kere-... .... . , rsett iiiindeju^-.mett \'Valamíntatk<abázá\'t"^ilelJu-
awjp^aififtaB^B^^fpni^sjeg^i,,; köte4cÍS|fTfmífos; lap.\'
nak, tip, agy szükséges, bogy a vidúkek Kijiit
érdekei a. aprdbb történetei -—n)%ekre n líí-város lapjai kellő gondot — már csak a politikai események miatt sem fordíthatnak— helyi
latóaági üyömdán kivül még abc-és könyvet Rem-nyomtak volt sehol éa hogy, sa4A.t helyi lapról nlmodnr%em mert mégü legVáltnTéTobb phantnsiáju irodalombarát is, és ha most látjuk hogy Nagy-Kanizsán \'tyajdits J<5zsef"Vállalkozó
inalinorauignnlcj.a^omogyi gmíií. c^lct tagjainak ílvii^rí1 a mijagintira egy kii lóveríenyl Ttait-
^-zolt
.KSgi dieíSwgttuk^ b<iU(éíol u íji homályban,* .^-t;Bcilijliiui^tiudfin.-&-\'ac^-pulí. Jiumokr&-ÂFifiak - mie ./*f!W*k^<l«»i»«|ieI«î: » luttai emléitekfn" raoren-\' .^.B^M* :Aw»nlgn jo&ti: a vtilauii.n aomuiincl.B en nz". .-. in opKma forma^ klffluill,- lubogókfcal- ili«iit»lt piilya \' liela»Mtél»^Tbo^-f6gWlioi, nerioB^SIrfltiÎflett
"\'Olli\'i.pUBt*»el4ttS<l.ixf lil rr.: gauirt-isijui» ci>ni-" - - liatyrtr\'— \'»- vgy ÍÜiíéí zaklatja \'¦ ponvjdl, mintogy
t^=~iin iieogctockr o fa nralopnnl ; "a Wangôis : aeulM^íaÍTOfíítóiMalíIr.l\'al, ki kaj»avíri gyra-nanam ípi.tiaétM egynanot.wtt cl, liuSy itta fiatalok lortfariórtottiigín (tv.............. H "
To-lCOfri-,» mSoaík.Wte^t venti.
\\T8bUló TJTOa-voniaa\'aUn índalt\'Knnd Bela " ^UMM*r\'lWtlw\'*«?."tulajdonn8 ; Sonila alraa kanemaja 3tany,waî.i. | luvagolvn
InktT labi.
j^aXatla^ramlayal-lialadbVtni
ID«U ainnlinn irnyedsi-
aHáttitr* a rgJSicW akitanat •^«iÎJelto^AÎ nuai-foaulé
•gyTonolban érto minjkctiat; most a azoritaii, hajrá 1 •ttstDroi mindkét lova», az őaliiVa Szikra tagit, maradna:: a -az érczlábar-Menyocaka "éljen rivalgás közt, mint elia_roliSiTS óiéihoz.
71°gy^zUn n Slenyeeako mily emberaégnon ró-¦zeattlta a dőrék jockoyt hogy omoltok lo t hogy Araaztak el ndvuiletckkel, aít képzeljék cl önök, kik ilycat-mái- IfllibuzOr ia láttak. - - "i : ifiaodik fati». Akadály voréeny (Stonpol jUaa.a)0 akadállyal; aelica vöraannyol l1/, ang. mf. ----A ™lyair mcgjirlont Kqni-JeDÍ poi paripáfa
Kardoa, ipYagiilia-a-tiilajdonw-általT-trtiirgrtfFor gáeh Antal azttrkéju, lovagolva egy iimerollontiil.
\'. A kazönaíg a piroaaapkáa lovagot HtSzbtt kegyelni, a a bizalom s a fogadás ezt jövendőié jryüz-;te|inck; a a.zttr4e lovaaa kék- aapkájít halvány -arczára lulmzva, i.um Utazott a kaidéi miatt érdekel*. \'Mk,_aam_a -toaág-iáaavállaaaága-felott -moa-ulB. döttnok. t °
L:.y."JS*^J»n»»> • két ló egytierre ér nz ólail a5T«Byh«iIj6ngri.l do nem tiszta] A má.odik ail--vénvn44^i-.^lt.|m-nt.K.—......—.... .. — •...
.^Sy^^tzurke-elaftrTnjráEnr 1ft.szilárd.kDrJátnál31/, Uh^iaOrkeltrepOl; aWiJil^ Jl^ly^^^^^ra^ látja.;
.vjs^iníaTadni. A szürko^most miriűcn következő uk-JpËI luz^blMBT.TeiB. — éra lovas mtlvel Az T% ül árok, a nádkart már"átugratva, — mosta farfnlónil Wn közal a czélhoz a meghajtott\'lé ••Ifi? még eçy-3»/, Libakadály, -.Az ntolsé próba, az ,ntoli6; akadályj, maga o gotfdoTaTmegszffW átalá-
nos részvétet:! Alqvaz ki egyéne aedÍk;?aTÖ8karokkal felveszi lovát Biugyyeti át .ugyszólva.\'á sövényen s a meghódított közönség éljenet közt czélhoz ér. Ekkor tudja meg á népsége hogy. a J.qvab í. Qreavea Rt-hard Esquire, kapitány, ki mint a félojé.angol az ilyes dolgnkbim már nagyon is otthonos.". . - r
JankoYich László .most jó magyarsággal, al— kezd beszélni oz angolnak^ átnyújtván noki a somogyi asszonyságoktól küldött igen csinos ezüst vadasa serleget. Az angol azinto rákezd magyar-t! a deelarálja h»gylT6 éyíg liuazár volt, LrroJtfiriÜQttom-óléraéko-
nyüt^indeln embertkitör az óljeiis a halvány angol naphÜBévéleazla T. sz.\'pali aikón.\' —
Vártunk aztán még egy kis ideig,\' hogy tnikór jíí a kitűzött paraszt verseny —df> fajdalom} nem volt rá jerűntkqzfl. Jó leBz.á.jövÖre aa aazalói^göllei, atalaigaadákat a maguk\' \'nyolyén értesfténij\'^\'hiáo-Thyöuaií nem maradnak el. A pony verseny "kéílÖ azámu .pónyJiiányáWiif-«Me^efearrf
így azttu;a rövid ^uUtaá^üUn-ket^adött a hoBszu utazás, mely T. az, JPá)tótKapjaavárig-ft-föld-nemnek minden talaján kereaztahváöz^kocaiderókba . Összetört* réfens^ szávaira :nUer
Wohn iat kara, dia Rööft i\'et zu Unf7íí^~r"i: \'->-"ri"-
.*> ÓiSmmöf Vettük t. barátunk a Bortil, b bírtitlk, Uv&-mÜTeWel erutinfytkrabbiin mttglopbotjak árilsnes olTasékOE^a-
szellemmé] fiírr>=nlt ipara által kölcsönkönyvtár sajtó ^JhiiJ.^ilU leirt, vajdban meggyS-zÖdhotUnk arrurtiü^v- ezen, múlt és jeíen kö-zütti nevezetes k lllö"m bségo t ürizntlnk njál-nunk fés fíiiüui-tjitiujiu kell. ...........
Es míbls vannak, — nem kevesen — kik az említett két zaltii lapnak elenyészte után jmég a.nZala-Soinqgyi Közlönyt0 — is fóTosIe-gesneic_Jt_a,ri}ákJ S Üres phráuiBokat pattogtatnak a közreműködésnek ezen egyetlen itteni közege eüen! Hyen képzelt Cincinnatusoknak megbocsáthatna aa ember — bár vidékjök érdekeinek közlönyt tartani nem szeretnek is — ha a fővárosi lapok közul\'csak egyet is — kegyelmükre méltatni járatunnak! De a hirlap-irodalen; mezeje reájuk ntzve Izrael!
Ha az egykori megyei i\'let közügyeinek a zoldnsztnl nu-lletti meg\\itatii^a nem egyszer féiívfügáfi ToVcHt azon közönségre, melyből az származott a mely azt lelkesülten hallgatta, ép azon irányban "okozhat "nio*t derültséget egy ugyanazon megye zárt ajtdin bekoptjgtntd, g helyet betolta hírlapi orgánum, mely — habár lángoló hzúnökláti vitákkal nem is, 3e korszerű
íranynau^sTiaTiíeseTiieTTyT" czikkBorozotok--á4tftl-1 í íuu u a . ¦ j. -i , , lelkiismeretesen
legalább- netenkmi; egyszer a nyilvánosságot képviselné! Helyét betöltő hírlapi or-" ganiimot mondtam; b liogy egy olyan léteslll-~jÖn, nagy a már meglevő töki\'lctesen azzá váljék, a2t osak akarni kell !
Nézetem szerint megyénk gazdasági egyesülete lehetne legtöbbet egy állandó" a biztos ala*pr-fl fektetett helú hírlap megalapítására nézve.
Azon egyesület mely ké; es volt C — 7 ezer forintot a haza szűkölködmnek oly diadalmas uton összeteremteni, íw. elég criís lesz arra is; h o *r y meg)\'éje közéletét megyéje hírlapja által k é j > \\ i s e 1 t e s s e.
Zülamegve kiterjed-e az európai térképen akár egy maga-egy országnak is beiTlentk! és ily nagy területű löldön a jolenkor szellemi világának g^^^pft nagyhalai nvassága — a hírlap — irodafcpr&*- fief találjon hazára ?[
Hisszjiki hogy a legközelebbi gazdasági közgy lés és annak a buzgó elnöke consentiálni fognak abban, hogy ni i nden jd gazda k ö-zött uz a. Kig:joh.U gaztta kí az anyagi erőt a szellemivel párosítjn!
Nagy-Kanizsa a kereskedelmi közlekedés ezen concentrált kikötője egy magn szükségét érzi egy jól szerkesztett lapnak , — s oknnk van hinni,"irogy a lelkes városi tárnics figyelem-„.míl-L.e.nd e^cu,jllgy.,m_;á;vt,,.niei-y pgyuttaL ha^aj.
4 129 \'p-. .
Hirejs és események.
A Jövd hu elején Dalárdánk tánzckoszenicfl--kával Össze kíltült duleatélyl renden.\'—EWraia\'ígyrl-mertetjük reá mnlatn^agvó küz^ségünkeL
Hétfőn, folyó hú 17.-én reggeli hat órakor Szo-petneken tüz támadt-Ja négy háa lett a lángok martaléka. Üj^_bzinte^a^nmU hét folytan itt nál.nnV , A liécsi-uíczában egy pajta gyuladt ki, s bngy tovább nom harapódzott, nem annyira a rögtön érkezett segélynek, mint a tökéletes szélcsendnek tulajdonié-ható. Hallomás szerint folyó hó 19-én Ejh-Komaromban szintén néhány ház Tett a tüz martaléka.
Balogh Alajos azinigazgaló a jövő hó elégén JŐ ; ,tfn hozzánk újonnan rendezett asin társulata vak—Ajánl- j
-- —^ -_-_t.i-—------Ajánl
juk a derék sz[nigazgatónak hogy tagokra tegyen\' szert, a daraböBrválttBztásábaahfilyeB ízlést^ külö-nüaon Operetteket. Rajtunk mi Bem malik.
Hétfőn vá8árnn^^gTÍke~vühra"TegTDEHzabbak.. Kevés vevíi, sok eladó. Lang minden, nincs keraaet, nincs pénz.
Az idei dohánytermelés tjÜt jói ütött ki, minSrir Ötven -év óta nem emlékeznek. Egy holdon 25—3% mázsa termett. A levelek gyönyörű-szépen.
f Wusll Alajos helybeli derék polgártársunk, folyó hó 18—I9-ike kósti éji II órakor EgerBzegrÖl haza..érkezvén, elébe aietÖ neje, azon tudakozódásába: mit végezett Egörszegön ; azivélics kapott, g röj
Kap oh v ií, ¦
- .^Megyénkn^k-ujraitnflgkeadÖdtek rém napjai" -\' ¦midőn ajrauurly én.yygm h trióig .._ rZ élet e két- -legn • gyobtT azerrt *&<»¦• -^eii^ytí^tS^nnakr^ídSn " —~ a szegény gnzdn, zakUb.lt i.;,pj_i utin^joem tudja,
tütb~sbp^nh-e~r I t-Tad ? *~-^--¦—---
Azon robló\'bar.di, Gelencsér József vezérlete alstt (testvérjét mar felakasztották) — mely B.irsnjra-.bsfiV ^pölcsáíraTtöríiS máfosr^Tnibül ^-a-ngy - bílííWi -. "mTazta,~~tajíjy^ar-m^
gyenkbe s rtt-eisöbenis a caokonyai • korcsmárosTki-foaztottaj —ha jél .vagyunk érteaftve az időről"— 6-án os apáti-nyugdíjazót& ir*™**^*1 ">l™}H-}i\\Ar$,i\\-^talmfiEsa közt-T—8 kosi agyojífötte a"Dr,"Tiwnást~bi- -gg^t, boiinét BarROV^é"*^Sé«J8galnak tartván-rvU beior-ik^gjL^lgaj^Ltkba, xrennek rulajdimósitt-ndSsb Dobort nejestül együtt agyonlőtték; ifja Dobért pedig és nejét TneglSdOzvón, salyaBun bántaimasták, kák jainte belehaltak^"
A rablóbandát fojyinnosah fildöztíi, de_é-aorok írásakor elfogatásokril mégininca tadomáagnk. Ugy
balljnk, bngy-i^-B^mftlv ág vw.»vonHiitnf-pi^g^f_gQ^tfftM>-_
•l6" rnrimrfjw -Huta-- B4k* ]• ¦^S^Sl^ia^^ fiörtú.\'-^
halva rogyott öbbzc ielkíísmereíeseh vi hamvaival.
Csáktornyán a vaspálya ós orazágnti átmeneteién egy két lovas atyafi át akarván hatolni, a számításánál elébb posta-vonat által lovai ehrodortattak. Az ember ijedtében elájult, azonban azerencsésen megmenekült.
= Hírlapok a templomban. Egy angol-lap megrója azon szokástj hogy vannak, kik a templomba hírlapot visznek magukkal. Erre egy amerikai nzt feleli, hogy ez a szokáa amerikai, hol la a templomi Bgékekep-lapok hevernek a bejövendük—imaz^ náLatára. Végre egy skót azt nyíl itkoztatjo, hogy Skccziában ez egészen átalánoaaá lett, s az istenitisz-toiet kezdete előtt az egész gyülekezet hírlapot olvas.
= Mint i r(Jy. Közlflnyu-nek Bécsből írják, a Bécsben meghalt gr. Károlyi LajoB az országoa magyar gazdasági egyeBölotnek egy magyar alapon és szellemben rendezendő felsőbb gazdasági tanintézet alapítására öj.OOŰ ftot, mint alapítványt hagyományozott olyképcn, hogy rzen tQkétBl a halálozás napjától számítandó b"/0 kamat fél evőnként az egyesület pénztárába fizettessék bo ö es mind addig tSkésit-tessék, míg a boldogult által óhajtott intézet a töke éa kamat szaporodtával életbe léphet. Határozott feltételül tűzetvén ki, hogy, ha bánni okból, bármi kür ül menyekben vagy bárki *W1, akár jnh-tdnp;. jl klímátok, akár nnnnk TŰüjőn maga* sralapíttrtt tötm nem kizárólag a magyar haza és nemztt érdekének megfplclö magyar alapon, magyar szellemben létesülendő vagy létesülendett felsőbb gazdasági tonilíté-zetre .alkalmaztatnék, a kezelésbe aa ország,
magyar gazd. egyesület elnökfiégén és választmányán kivül mások íb beavatkoznának, a Imldtigultnak.nie*-¦daL.ea^aflatiiflnA már mogt .YJAaga.YAPtpaK .kyeleptejt, gégész jiajtjom^yuakutarhe. .aiaLjfelnji\'
-Esekufóna rjWő-gyilfeps ^anan, Gaál Boldizsár lovait befögalla, b Palósfa-felé mentrTjgyanezcn banda f. hó lB-én reggeli 7 órakor megtámadta a Cs. CarN olt, Kagy-SanÍEBa és Iháros-Berény közt;-a fedezetül rajta ülő CBenaíTt"lelőtte, éa a Carrólbír4053Trí o. értéket elrabolt.
Uro ivei több élénkséget-tapilttalhatoi a néífeÜTbQflyt\'-
az ember tartandúaágáérikezélhetnB..Bllf ont- bui*3"Jl-és valamivcl-fölebb vétetik; inzs-2iC-Arpa minőség szerint 1 fL 80 kr. 2 Ft,"20 kr.-ig; zab 1 fu 15 kr. burgonya mérője 60 —70 kr.; fehér borsó 3 ft., tarka 2 ft., kipoast» lOOJ^X 3 fU Határ 5rvidcki_iérdyi- . retü gyapjúnak mázsája 75 frtban--. adatott él; a m&z-vidékU^nsbeü auuyxniint eg^zen"Lrmaraár. -
¦luak; ai ígért letwluket TtíjuK.
BoraulE j K. b». 11 — ta i L\'gran hal m&r&\'.t Sa I E, B-nck: fi. Virad : Bíf roh a Thi*VaA±. P. O-SSV i A ml k&Tfc.í, wm m*r*A.
b. pnredre : örrnnünk » «altf>ai*cívnn ; •( nj brreoflete^
— IhbkzUc — chI clőnrire Irrn\'l n tmry 1" on*r-TDf-k.
S. B-dafc, V>»iprf mbt ; Tudatai rciant mcj#rk*>t:V Cs. Pe»ti OnH°n TaZT-r U ^L1 ¦ "^lí^* ~
rir r*ii "\' *
Dxárap&rti LíI1dMbbiűc : karaok IcLcIv, aytgyik íiiluWji -
a Inl fogjuk.
,ginai Jwgj-.1 E57 gtr-ifa kíhas7is*al, I^űb: tintái: mle!S»h nj-ilatiosní.
pCores&raok." Lfgyen ^-tvel ti érármben Ha. Sajaaúih ?i\\ nrral írtelwair...... ......
S, J-bik : Hóit lepalAblí lutoa tan : a JStSroTnem-iííl-batnnt
- - - íSr. -Ojirj-y aapi tuinóiiiaJ\' Jó rolita talab»d.t-ik elw-
"TJ/^^^TTTOfiiSCT^Tetjtr*\'\'*\'t« *^ 1,5 fc*JTe«il fog még ti jtkca, Ustaa-lmdd MLiQig. A többit icrHhrp. .DalsimM* — Effr\'te«51lKt5. -D. J-atkt\'Bcrjrs mvklt 5n T
¦ egéftica miatánl ÜliuE. ----. ¦ . -
L —J—• ek, N.-Karnisán 1 Be cet msraát-s tollbaa. =J_K—oak? B«t iliWtt lx-»-*lTe tiaív^D boftüa Ujmat-ba ;
- 3^1 I r asV * " ~
- ES (1-3)
. Somogyracgyo polg.Jörrényeiékének , mint telekkönyvi hatóságnak rcsiórGl kBzlirri-é tétetik, liogy" Altatjldtcr Dávid kilitt lakosnak felpcreisige olatt Papni Jinos Juthi lakos ellőni követelése feddésére lezáloBolt és a Juth község 83 szjlran telekjegj-zőkönyvében I. 597 hz. sz. alatt foglalt 6b biróilng 65 frt. —kr. o. 6. íiecsillt 8zUrni*E8zségben ^Helyszínen l^ov Nov.^BÍ 10: napjának reggeli 9 óráján —mint nz első határnapon — elarveztetni fognak; a második úr-voréíi idü, ha Mlan az elslin vctö nem találkoznék, f. évi Déc. hé TD. napjának reggeli 9 ínyifá a holyszinéro kitüzotik, azxalhogy ókkorfetuiehb kljolült ingatlanok a becsáron alól Is eladatni fognak.
Az árverési feltételek a törvényszék Irodájában mindenkor raegte-
ktrLthoJok,_^—-:--,-r
^ Kelt JCaposvárott Szeptember hó 29.-én 1864.
*Üoniogyi»egy6 tDrvénytzéke mijit UUklanyvi hatótág.
Soraogymcgyo polg. tör^ÉnysxéltaadcT - mi"\' tclckkonjTi hatóságnak rézaérBl közhirré tétetik,- bogy Csorba Jakab kiliti Tikosnak felperessífre alatt Molnár János Endrédi lakos elleni követelése feldezésóre lciilogoltéajii Endréd kjU-Jtjg.JBOjizánin telekjegyzökönyrében I. telcrböl illó és\'biröilag .700 frt. kr. n. beosült ingatlanok Endréd közléghen"i helyazJnén fi évi November W 16-na[nának-ÍQJ|gcli 9jtoiján.^=jnint^.elBÍLkatftrnan/>n--rt^laxTSKitetni. fogaak,.v a mitoáiMrverési ídö, ha netán aa ol»6n.»TS nem.taUlkoznek, fév.tDecíBASÍ._ -háiifiViünjinak Tcgxeii 9 órájáranJratTM*"4*0 k"s",!lk> «»«1."gr fennebbkljelaU ingatlanak a becaaroiugjol li riadttal Jognak. ^ . ..
j^n árverést feleltételek a törvénT—ák Irodájában mindfnkor megte-
"/fé
Árverési Mrdejamény.
(1-3)
Somogymogyo polg. türvinyssékónok, mint,-t»lbkkönyvi hatóságnak, ríízérolküzhirré tétetik, hogy Altslidter Dávid kiüli lakosnak MeeresBéga att Pápai János Juthi\' lakos elleni kövotolóso fodeaéséra/lezilogolt és a Jhdlthi kö-zTéjSl.BaánTrnólóKégyzököny vében 1.691 háa «a. alatt foglalt it bíróilag 80 ¦tgC^Sf*. D.-«;-lr>lnlTC-t»W»J« közBégbon a holyjzitién T-PVÍ November hó !(.. napjának reggeli 9 óráján — mint jw ellS halárnnpon\' — elárvereztetni fognak ,. a raásodlk-árvefésl ioTI^ba nnTAn nz ehBnwvfrnejnjalálkomék, í.-pi Docem-W1^7^apjínak*egg»tf 0-órájára a helysiinérakiti^rfjkjTizlol hogy ekkor fennebb kijelölt Ingatlalanok a becsáron alól ia eladatni.Iognak.
A? árvorési foltétólok a törvónyszók .irodájában mindenkor megtn-hintlrctöiL" _ 1 , •
~ KeitKapOBN-jlrüU Szeptemberkó 29-én 1804. —t. ~
Árverési hirdetmény.
(1-3)
kinthetők.
Kelt Kaposvárott Szeptember hó 29-in 186*i ,
Bomogyvugye ÍOTnfayuíte min* taJaktoyM.ialdVis^
\'7.0.
Eirietvéjiy.
(1^3
Kovács GyOrgy hitelSinet Oaif^TsmTvSomogy^Jjrrt^lolg. «rTé,ny-szdké mint tolokkönyvihatóság részéről kízhhri tétetik, kogy Spftaería.raWi-nak, Kovács György elleni kero»elekea^kUUgitéri_végr«^ hatói fi sa. t. j, köny vbai \' 1 1
totvén, aa.árvorési felt\' ^
httaleiSknek\'tárgyalási határnapul .. .....---- , "~ " ¦¦ .f-i.i.
ónysUMufikf nitt kitelwök ajzal hivatnak-laeg.-liagjl m«8:»Mii.jatwt«»i:
esclóbon a fonnebl ügyletek biróilng fognak.meg;allapittatni..,j,!: + j,,
Egyszersmind felhívatnak mind nsok, kik a kijeleli birtökkoz .ígányt^, 7
.tartanak,<azt a fannebbí határidőig ido bnjolanteni siessenek-------- ......¦
. . KanosTár October hó 1. ÍHIÜ. u; . - -
-<a)\' -ISO \'"
.... Brudn Adira hitolealliaok öaiuieKYiiT>^Somogy-mi^T*>>S^tör^ny-. aí.ke mi*l ««lekkiUTTHulstig rearirelköahirré («t.tik, nogjK.l.her Györgynek Braio^ idana ellent k«rwWb»« a kiele)ritéai yé^h.jlie-Bténbiirak a H. MnczI
~6Ti
———\' "\'\' w \'~* "- ____: .Il ^. 7*..l.t_l-^_ • Arditi lnlAin.
IríTűiTéaftWMTfiJía" megillipitaiirtekmtrtthíl liilclo-Srnpal 1860 Jasmarií 2rik Bafuanskreí&enO ónlja kii rasaUiivarnak meg, koaj meg-neBs.^enésok~e*ct°ben. a
, _i .4lYeraaT_.........„......
:j«uiekjá>gjaliai kn44rn»pnl lOMtik; itUreMhrltBk^xaVUiTarnak meg, 1 _/««^%»M»k1**lJ»tfc«D»k Wf állapittalnl
\':-.-jj--j^Sa^g^1j|^a]||jntnk mind aaok, fak-« JMjelelt bLriPiio» igényt
tarUnakTlít iJIgMttSFtoMrWWg i*» iwjefontenHisttraik"--------
- —.- ~lguqáv*> Saptomta bó lft-1864.
-—(pi.Sy^~~L^"-^^- ibmosyatgya <5rrí«y«ttt« miM {eUk&őnyct ioíusdy.
~4rYOTési hirdetmény.
: ^BWgyiiiígya\'polg. tarvéirjasékének, mint 4»l»kk5ayji hatóságnak ró-_ KeVOtkDiUrréUtBHk; kegy Grtsttí AnlsíTaUTsVísnak felpcrességo afatt Hu-Bair_íiíl!S.tye» Zichi lakói elleni követelése fedezésérj;..kzálogolt és a Zich k8«4g 155. aiimatelekj«gT«5konyvébélI-1370 lia. «.¦ alatt foglalt ós bíróilag-_10O frt o,^b^ alt ingatlanak Zich községben a helyszínén f. ér }iov. hó 3 n.np-
sadsedik árverési idS^La, netán aa elsőn Terfi nem találkognékf-fc 4vi Deca. hó 3, napjának rrggeli 9 órájára a helyszinerekitüzetrk,"ezzalpíogy ékk^or fennebb kijelelt lagaAlwokva-becsáiTO^IóHs-elaslfttB-i-frgoak. -¦ A«,irTll.ifl JlJatl.Ufc^tirUnyszík-
hetik. \' ¦ - ¦ - -
Kell Kaposvárott Szöpl. hó ltJ-Sn 18ÍM. --
(a—8)
etmény.
\' • 8»m»g>i^yÍ»)lfr törvényszékének, mint -azéröl k&ebii\'H^tgUUk
Otvosi község 2!. ««
HÓiisno\'rÍgnácziiok félporosségo alati Darab István „ r\'k.Uic-yzökönyvébcn A I. alwt föghlt éa birtikrg 800
St\'oTL\'ieciSu\'/Us\'sk otyös wiaaó|"?".";l"!ly"Iinén /-_í,T_.I!íT;A4. 2: "fJ*"^
— .elfa.vereztotm fog: a második 3. náp^
if in.
Aá_átwcial JeltelélekJüüJvényszék irodájában, mindenkor magtekinj-.
Ífigeli 9óríjára * hdy^ínéro kitflaatik, Wkosy okker fennebb ki. D-atlan \'/.telek » becsáron alól il eladatm\'fngnal,
hetük.
Ktdt Kaposvárott szept.-hó 17-én 1864. . .- _
Somooynisoye ISrtxiiysséic mint isfciío\'njmí iafdsdy.
erési "Mftetpiny,
(3-3).
L -Soi szérÖl tüi
hatóságnak ré-
SoniogyjnegyQpoJg. törvényszékének, mint telekkönyvi k:
.......zhirré tóto\'tik, h«gy Hausner Ignáeznak — lakosnak felpi
Kati Mihály Ötröai lakos elleni kövotolóso fedeséacro lezAlogolt éB bz Ötröai község 16. azáma telekjfgyBÖkórryvében 116. bz, sz. alatt foglalt éa birOiUgiOO "frt o. ó.\'becBÖU ozölleje Ötvös köiségébon a.belyszinén_i. éy nov. hó 2. napjának reggeli 9 óráján — mint 9« el»ö határnapon- — elárvereztetni fog: a második árverezi -idoY- ha netán ftfl-elsS^veva^em jalálk^ju^,^ gapjiaajk reggeli 0 órájára a n^lyazinérti kitflzetib, azzal bogyTakkorierrnebb^kijeijtlrhi-
gallan a becsáron alól is eladatni fognak^------ .
- árreresi-^IteteWk a-t$Fv4n^a^I<^~ir^ájában^D^ hetüké..
Keh Kaposvárott S»epú.k.6 ÍI-én 1864. -
iSomaijifmfjgijQ türr{ü>/$:c!za mint túUkkünyvi hatés4g.
¦ereM^lffietméiiya
(3-3)
erési
itmény*
(3-3)
S0Be^yTnegy8\'Jolg:-t0rvénysgékcnrk, mint^eMvköivygi liatwtágnak -ré-srérÖl köthirr* tétetik, bogyJözemenceB János a\'semori .lakijának fclp.-ivsaéga nln\'t Lenes György knpnaviri lakos elleni követelése fedezetére lczálognU éa a kaposvári Ttöxscg 366i-sziniii telek könyvébon 2843^-k«Jy^-ax- alatl foglalt bíróilag. 1600 frt o. é. becsült szSirőjoJCapoBvár köüsoghcn a helyszínén f. óv oktob. hój&mapjának reggeli 9 orijin — mint az első határnapon — elárvereztetni fugnsk p* második árverési idö, ha netán as elaíin vevii nnm tilálkoziník, f. évi novb;"lni"l&^apjái>nfc\'reggelÍ-9 órájára a helyezinero kiiüzi-ük, nzzal, hogy ekkor fennebb kijelelt iagatla oka Wcaáron alól ia eladatni fagnnk.
Aa trvexísi ftüjetrlsk a törvényszék irodájában, mbdenkor m^gtekint-hetAk. - - -\'". _Kelt Kanösvárolt Stept. hó 11-én 1864»
¦ —---f - ¦ ..... Übmogtpnegit* JBttdnyisíkt mint tehkkftnyri hatuadg.
-—¦SotncQjmcKr* po^g- tttrvéoyM-iltépek. mint telekkönyvi hatóaágnak ré-Bifríil közbirl-e tétetik, K^^VeUa.Izrael Zlehi Ukós elleni kOveteléso fedezé-. séra Insilogolt éa_n Zich kftaaég HOTBainin Telekkönyvében I. 1—3 rend ezámig -ft^U.y-inJjf^Of^F Okt.M 22 nnpjínak reggoli
9 óráján—^"mint\'aa elaS határnane^i\'^ elárvereztetni fognak j a második árve-^ "ájfosnék. F. évi Nov. hó 21. itanjának
6ke*gfeji^j>b^j^^ia^
_ Ím lik.
^Sa^rrer^si^Kítéielek s t6rvLnyesejk frodajábajnorrndi\'hkorjncgtokiuí-
KcH KspoBTárott Ssept. hó 18-An I8W.~7^_ ~ \'
¦ -------- Uomvgymeijyi törvenytzilx vninrttUkkVnyvi hatoséig.
«. - - - (3-3)~
HWetvény.
: T6ik Ftfrenci hlteleiffinek Csszehivása I íjoaaogy megye polg- törvény-» mlnTtorekkanyvTBlo^f ríTsóröl közhírre tit«Uk~h*gy Oaal AlűJoin»k LEcrOTaijHcjirkerrfttér^^kielégilési végrehsjlisntóbllnakaKspojmérBi
!Ílr>inJre--hlteln5kaa^8^ívátMlr>n» fsnnnbbt Sgylutek biróilng fognak megállanlutni. EgraaeTfíUia Mhjv»tnsk mind aiak;\' kile- a kijelelt birtokhoa igényt -tartasaki sartafenebbrkatJTÍdoig tdirbejtlontoni siessenek. \' r ICaraaniár Angttat U 30,1804. - _ —
---------\' - tíomogyntgyt i9ninyntlu-mtvkt tokkkXnyvi kniAeAg.
- üíakor, k»vií
l^nagjEotó irtQAUtfklwn, kajiujtDk melyet aieredeti gyári árszabály «rint ndatnak. RIsfaipálLhof való viafehére^ uiáxtuarL-fm kapniilif. rLf^ - - - -
Snniigymegyo polg. törvényszékének, mint telekkönyvi hatóságnak ré-Bzéröl közbirré tététik, hogy .Sclilosingcr Ádámunk felperessiM^e alatt íüas Iat-v;in\'Utvt>si L-ikús elleni követelése frdezéeére lezálngnlt óa az OtvÖs község 24. ezáinit it\'b\'UJ\'gyzőkÖnyvéhcn A I. alatt ioglalt éa biróilng 500 frt o. é. becsült \'/j t«\'k\'k Ülvös községben a helyszínén f. év novb. hó 2. napjának reggeli 9 óráján — mint az clsö határnnpou — vlúrvereztetní f"g; második árverÓBÍ idő, ha ni-tán az ofaön vevő nem Uhilknznt-k, f. évi dfez. hó 3- napjának reggeli 9 Órájára a helyszínére kitiizetik, nzz:d hogy ekkur fennebb kijelölt ingatlanok a becs-áron alól is i-ladntiii fugnak.
Az árverési feltételek u törvényszék irodájában mindenkor megtekint-
helÖk.
Kelt Kapoavárntt Szept. hó 17-én I8G4.
íioinoggmegye törvényszéke mint teltfikönyvi hatóság.
/¦ai
HirdeiyéBy-9.
(1-3)
Juránovica István liitoltízoinek öBszobivásal Somogy me^ye pnlg. törvényszéké mint telekkönyvi hatóBág Vészérfil közhírré tétetik, hogy Veilar
.Miksának Juránovics István ellőni keresetében a kíelégitési végrehajtás utóbbinak a Zsíbótbi 33. sz. t. j. könyvbén 1. rendszámig alatt bejegyzett birtokára irlrendeltetvóir,iMíárverési feltételük 8 a kielégítési sorrend megillipiláBatekin-tetéböl hitelóiiiíknek tárgyabiaakatAriíapulf.TéviOctobQr hó 31. napjának reggeli
bórája kitilzetilfejújuiro hitelezők azzol hivatnak raeg, h»gy meg nem jolenéflök
¦^fifia^s^kat^^ ^.....
Tf&lett- BlrTökteoa-|gány{
Kaposvár üeptei
. ¦ .stiltl fa. mim tlaiUrt . a I Pá. b
iib-r.hó 22. 1864.
Somoiiymegga- tUrcéngseéke
íní telekliUnyvi ^atósdg
Averési MrdetFémy.
(1-3)
, , _____nyv._____a___
részéröHtözhirró tétetik, hogy Provendár. Antal és nójénnk felporcssége alatt Vebor Antal éa neje Gönczöl lakosnak elleno kOteteléso. fodezéséro Iezálogolt éa
, i, ¦ .*.- . <=>o---— -----. ^.-------^ unmrnapon
^-Decs^ron-elarvercztetm fognak.
Az áTvöreflí feltételek kinthetök.- ~
Kelt Kaposvárott Seplcmber hó Í21-*n 1864.
írvorésí fcltéjcfck a töry^nyazék"...ixodájáb\'on.. mindenkor megte—
MARSCHALL JÓZSEFrésIMf L :GT<MlC%-
«iztaloa ...... káiiitOü......... ......
-j_. ¦ ffTga<igy - ít-ag^ • ^ .:;. _
oastaloa- c\'a kárpitos" bnlor rnUtórnn! at
_ \' ^ ............ « ^aniíil^ríeíríiTiifoíí öVón;... ; -
:.._AiL.^r!;?^!s"Woloioztotik^ hogyiminden más rakhííyen UT
^MK? ¦^¦»!r1"\'^tbTiiÍhfe-»il™ készültek/ ijgy szinte^jajájhatójagy minemu.egbendkes.lllt:. _ ¦¦¦ ¦_
. Wfcjdifa\'Jttfj^ki^dd-lt.p-.í, nyomda tulajdont). Nngy-Kuniiaam.
* SbTkMl ÍS olT41al,,"nl,k minden 6 azakba vágó javítások illetéke, Aron.
, e^^káaunavvaru^agyar.ntfaatíéj,;,, 760 ?8 763 be. alatt o: ns-*®L>&au* vcndiiglli kBzelében. -:-Jt (7_10)