Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu fájlokhoz használható szoftverek - A "Következő" gombra kattintva (ha van) a PDF fájlhoz juthat.

 
3.13 MB
2009-01-26 15:04:18
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
745
4936
Rövid leírás | Teljes leírás (207.31 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1864 031-033. szám november

Zala-Somogyi Közlöny
Ismeretterjesztő lap
szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből
III. évfolyam


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

-Ifimerette^je^O. lap
szépI_r®iakere ny LS mftveszeTkSfMíL
i^1"?.?. bP W*? egyÍ7" J^l" tó í\'151 kesdvo minden hó ^ 10-én éfl - HőfocIésUr poitaa uékkiÜdáMolii fiffioTEfafios WrXigfaa éyro
5 frt, félévre 3 frt. Negyed írre 1 frt lO kr - Minden clüfizctS a tuLydono. kölcönkfinyrtarát\'«iS.e_ddi«i fenntálló f^lak^meUSTfél Sr0B VúsSaUto^ NyilUer Bgy Petit sorért 10 kr. — Hirdeífinek nógy IubAÍjde Petii Borért i-üri kr^^rtfiL^minilim ^
ötnlt-tatiljii dij a a lap kezeiénél illatö mindon tárgy a kíadó lUvauluos Nagy-Kanizsára; a 1,-ip szelW-UrtatoilUUJ közlemények pedig-ugy minden levelek __________bérmentve a ezerkeaztSBügkcr küldendők Kaposvárra.
November hó 2-úra.
Az Önmagába-téréa, imádság és veszteségnek legnogjobb napja.
"Ma mt~ eraünkbe\' leginkább, hogy mily
drága e föld nekUnk.-ffieTyet Vérünkön ~sserez-tUrfk, hamvainkkal nevelek s lelkünkkel világítunk...
Hogy minden végea, a mi léttel bír b végetlen csab-inagá aslsten.
Szent nap ez! .Le/njjuk test linkről a port... belenézünk lelkünkbe ¦— e fényéa tükörbe — hogy nincs-e rájís- szeny, mely nehezíti a mennybekelést...
A testet — mi még tegnap »ár volt — ma imádság lengi át; mintha érezntfk: ily szárnyak kellenek nekünk, hogy repülhessünk !..
Nagy nap es I _i;As öntudat\'ma ítéletet tart a- „tettek" felett!" _,
A megbánás egész évet mérlegelj íiogy . folyt le 1\\Z~
Mfí^ftnt^^kti^rr-^^^ítéi^&iifhsi^lc • s ha mi
véltítílnkg|K oly nehéz
e naprá^|ffirfiet átvinni a másikra....
Segítséget kérUnk attól, ki tudja, hogy: „ÁH én. lelkem as oroszlánok között vág^nYleStt^omXíEyujtogatők _ Tiozfaföly «mberék közölt, kiknek foguk dárda és nyilak, és kiknek, nyelvök éles szablya."
(Zsolt. K. 57 R. 5 r.)
Dniga nap ez!
A hicra, mely. egész évben száraz volt, ma Jíönyet ejt.
A sziv levetkőzik Örömet, kéjt, vágyukat s elmegy odibdübügnirbül vesztesége van—- a "sir alatt." -
Az érdek, haszonibígv, jiyerészkedéa pihennek; ezeknek is van egy napjak,egy évben, midőn az ajkak közimája elÖtt hátrálnak.
Maimával van megleUe föld és lég t mintegy tanúságául annak; hogy minden, a mivel birunk, önmagunkkal mulandó.
Imádkozik boldog 4s boldogtalan.
A veszteség és gyász.
A hitben buzgók, hivők,serege.
De imádkozik a méregkeverő, a rablógyilkos, mert ezeknek ia lehet" egy sirjok , mely eszökbe jut & az emlékeset ily perczekben megtéríti a lelkeket....
A látogatás napja ez!
Özönlik a nép a sírkertek felé, eg-y_ évben legalább egyszer megnézni annak hamvait, ki szeretetben élt, R?.prMgtt^n mnlt fei.........
A merre nézesz, a térdepelők serege; jeléül: hogy itt minden porszem szerit, inert minden porszem hamvakból van!...
Mert e hely a valódi egyenlőség hazája, hol a koldns is földesúrrá lett; a halálban érjük \'ei"&ztpm az életbea lehetetlen volt....
Menjünk be mi is a sírkertbe. Mennyi fény? mennyi láng?!
Minő szén gondolni! kivilágítani azok fe- ~ lett ajirtelot; kinek élete —.meglehet— setét volt.
Olvahsuk a siriratukaf:
¦Mfcghftífr -4L -^vtffn 1cnrt\\tian ¦¦=, = Vi|*4g\' vn^ .íiijf c^k^^jrj^^^tott^jer:-iK^g-^al3t^ a földről, legalább még nem^miyvtc a-fá^dal- . inakat. Az életnek nngy szakát odaadta az Ud-vötségnekvegy pereiéért... "Gynjtsatok felette világot, Imddr-álfliodjii oda lent: hogy itt folytatja az életet....
Élt két-évíg,...
A mennyben éli a többlL- T^kiattZSlfii* magasból, síásd^ hogy a földönökét "Lvrio!Tís""~ van ...