Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
17.62 MB
2021-10-05 08:09:26
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
47
146
Rövid leírás | Teljes leírás (139.83 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1864 022-024. szám augusztus

Zala-Somogyi Közlöny
Ismeretterjesztő lap
szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből
III. évfolyam


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Nagy-Kanizsa. Harmadik évfolyam.
________
Megjelen-e lap legalább egy''ívon jaliaa¥ó-3^tffl Wdva minden 14''ir
3 frL-NBgyed évre 1 £rt 70 kr — Minden oltffiactő á ttH^donos toKÍSaKönyvtáritm eddigi feaniáUó feltételek m«Mf Ő Iárofi bÜn2hatia. — -^yilf^ér egy Petit sorért 10 kr. — Hirdetések négy hasiboB Petit sorért 1-ör f fcr^ 2 ior 6 kr. és minden további beiktati&rtö te^bélyegdijért SO kr. fiiéfcnafl. A beiktatási díj s a lap keaelését illető minden tárgy a kiadó hivatalhos Nagy-.BjLnizsára j a kj^
bérmentve a szerkesBÍ8«cgbe¥ köIdendök K^poBVÍrra, ...... - _/........ --■ — ■_■•■•■■--.....
mIn miKri nűSSiía^^Síná
■ín " fi. \J ft/. XP. úrfi : .i ''t
mmsv
fSzalayLászld meghalt! ETgyászhírszáguldá keresztül szegény hazánkat e lefolyt hét körül; e gyászliirt susogta mindenajak: illő tehát, hogy --e^tegtvénuegye tolmácsa is vegye le honfiai aj-kárólTnégegyszereíftjdalmBS hirt ós Bzórjon, bár későn is, nefelejts^rirágokat nagy hklottrmk-nemzetgyászos sírdombjára. ... *
Muudják^hogy Bonaparte csáládrialT van -egy szerencsétlen hónapja jnlins: dh. .ez -évi — jnlins édes hnzánk anyai Ttáfrlén in mély Kehe
ket-szakgatott föl nem pfllanat n''yíra komcr-rrdt el fölötte egy szebb jövff -reményének tí&zta''láthatára. Nemzetünk temetőjében három uj sír domborul a a sír alatt érdemekben gazdag a nemzetünk háláját méltán kiküzdött liá-
rom magyar szendereg. J ^ 7__'' ~
Ka ne tndná e rragyok neveit?
Szálay László hnnyt el közülök először, még azon vigaszban sem részesülve, hogy édes hazánk virányain tört volna meg szeme fénye j pedig-halottunk szeretttf^hazáját s tán é szere-
lem vitte őt "korán a sírba.
____ ^ifl^IBr öletett Budán,
LóTátyja IgW&tÓsági U^kár ToltT Szülőföldén; éa Székeoenerv^rott végezvén tanulmányait, Ügyvéd lön, de nem maradt az.. A hazai körülmények s hazánk.fölkent bajnoka Széchenyi törekvése fölkelték benne" a közreműködés szellemét, s elkezdett az irodalom'' terén szoK gálnrá hazának, főleg mélyebben tanulmányozva a hazai jogi, állami s történelmi viszonyokat," mely ek őt árhazának felejtheti enné tevék. Müveit eleintén nem pártolta a nemzet, _.elveitgmiynyalJogadta .jiigr el nem érkezett
aratott Elvei a tudománya képeztéka későbbi idő vezéreit. Az akadémia 1836-ban levelező, 1838-ban rendes tagjáviá választotta. 1843— 1851 évek tevék pályájának legnevezetesb korszakát ; mint történetírót ismerte meg öt a nem?$t. 1848. Frankfurtba ment mint a ma= -gyar—iormány ktildöttej 1849-ben pedig Svájczba vonult, j 8 ezen időtől kezdve jelentek meg történelmi mnnkái, melyek reá a babért ^-örSk-időkra tüfék.
koszorút tűzött, volna.. Rajzai nA Hnüyady-ház diadalünnepe," -Eger- ostroma,* „Mátyás az igazságos," „Bornemissza Anna egy drai uralma," stb. eléggé ismerttek a hazában;* velők élni fog emléke kdztünkr. ■-• -
Még leVerőbb voltafájdalöm akkor, imidSa ekétsfrmellé, a harmadikat kellett fólhantolni;. A magyar: irdk nettóra 3?áy^Ari4r á^iúncs. többé. Ötven jé vi munkássága érdemelte a haza méltánylását ^slszeretptétV képzelhető a réBZvétis. melynek könyei öntözik sírját, Fáy András szül. 1786. májas 30-án Kohányon
Zentplcntnegjiében. E század élejétSí kezdve a magyar irodalom-Xölvirágosása-Ugyében^Jlilint mese4ró a mágyar-Phaedrutneyét jiyerte^mmt jeles versiró^humoriBztiknB regény- és beszélyíró ismeretes mihdenki előtt. 1835-ben Pestmegye "rSzéröl nprsz''ággy^fesr Tcbvetté választatóttj B
az országosan kínevezett pe6tbüdai álló-hidi s játékszini küldöttségbe taggá választatott--A Budán megalakult magyar''.üzinházhak Döbren-teyvei >egy ütt igazgatója volt} takarékpénztár? nak ő volt tervezője, atyja, teremtője s mai-
---hapíg tiszteletbeli igazgatója; arakadémí a, sa;
óvj- xDÜvészi Btb egyletek igazg. válv tagja^ré^4 ~
1861-ben PestvároB egyik követe jelent ttlVWá^n jftMlr-^fffegÉ^r. ftzéno-• kolt, de ez ániiyira klaasiknz volt, hogy félejt-hetlen marad mindannyi előtt, ki hallotta. Ezen időtájba esnék ar hórvátügyi röpiratok, melyek senBattót^idézfeBk «l0é; G folytonos munkásaágii'' akadémia kÖHffi fárWbRÍsáy Melynek tit- * kára .Volt .etgiicitótfe^ _f#-
-fiutV s a wildbadi fiirdB iiem volt képes helyrehozni tépett erejét~Hi»ájába vágyódott,'' de 8ahsburgban utjában juliuj» Í7-én szive, mely a haiutetr q]>U drága vol ^.megszűnt dobognK-
^^ri^Wíltóg* fájdalmakat.
rfál a; jdles* fiatal *?«W»«ttnk, ki hazánk őseit
iHáwfilefvi^ B=lh az
b anyagi
Yyámoly-hn^yfőleg a további, kiképeztetós gyíben ''netteke megAilft —. Benne3*If^let
Bzin|velnöke, A kít ennyire megbecsült a nem^ zet, nem lehetett közönséges férfin í''igen.Ljeles. volt s a mi fő — gyökerében magyar. sA-hosz-BZas munkásság megszakadt ez év julius 36-j 7F-Tk évébén"~Pesten. ^
_ Mély ebhre. konyítá ágait a szomorú fűz nemzetünk temetőjében-... roélyebbiíájdalom hatott honfiaink keblébe. Látjuk mint eBnek eí jeleseink s tűnnek el a küzdtérről / pedig-még -Régi dicsőségünk késik az éji hbmályv
létesítésére alakult egyesület szérr kezete.
.. .:.... —.......— .
évr a
62T §. A vÜMstmány f^jit kebeieböl Jb^m
titkos ^STMáa-^otján egy igazgatót vAU^J,
ilá-feg-boesátotiH.
mely v^a»Ztá» msObhjŐTálseyjU
63. fc A taft ^bbSrilMstminy.. mindrá W
ami" * " '' *
etpftkUte alstt gUst tart,-Tnrtyhwn;
* I VI I i ■-ILi.IIiL__üt ..IMMÍA uihütni
.....
^^^íto^iTÖnek "í W; «lértófg»tőmf51
ké ni tett kim^UtváflyBÚ ; ; ^^ ''
Tégrö'' T " V 1*''. .
á) Saflkiée eieiéVen TiU>ttá>ók:ad>to»ki Ervé-VvM"»»kyobb TilaMtmitiíyi batÍn«»tfe«»UUr* a*
''i&tehtMqüWni «>» WlctóMéií flgy^ gokra a. TálMitti. kik aaonfcaa timét
• 67. §• Aa IgíacgátJ vSIáartmány ülea Sápján Li« vatalo&kodó napibiztoc, —^a.merr^''jben. encék tagja -nem rötnoj -^iiídle seárhziltál~t>ir$ tagj V bj akkori ülésnek. :f :;?7 V ^S^lPZz:^.
68. §. Az Igaigatónak jogábanáll^rttáiteJPÜJti
. egybebimL1.; _*.-:.V ..^-c... "'' '' ~ : — 69. "gr. A rála«zt»Aayi Blés yég^sej;
jkíníét nelttiJ, a srimAir. a^aíancíB'' "
szótöbbséggel b<wtttnaki;Baavaaatok cgjenlSaáge esetében azon vélemény fog hatiromtti. emeltetni, mely", -az v }
lemfagn—cem- leTSfcpéfer—kBléfe^aa—yéíeroABy^elket -
jegyzfiköüyTbö iktattatat"
..... 71 '' g v''iVii'' nrifilirr tarfn *
sik a kölcsÖnréilíB váltt leazámitoláí ű^ttterTelett ÖrkBdní, s azt ax intését érdekében y«etni;'' vizs-gá^vs^biráJjá meg a»űa iMtókat," ttfírlyaE^Slcian"
gHA^; ^T^trA ynnftttamtakr figyéletnmel
Tadoniist ««ere^bet mag^nfck tovibbá a hely--srinére »ajit:küebeléí^kíküldeiMlB taHaii-UaCaJttó^ kOcspn&knél biat&sítdkHl -kijeklt-jazak v^édl mi- : benléte iránt^, .-=<r-- •rsz&ZSZT.J^l
jSzfikfrég-esetébea axakértők tanárt Arai jé^-Jni-lyének-a JogfadésoV kewskadök ^b. ssóvaVljXiiBá-mindeír caélHaarft-B»st^tVjáclyét a köles iSnTbíxtosÜ
tása, • ú
YTTgaigatér ó 72. "BT..fSnSk, a köiCTttlöT"4''"**1
-------,------r. ja randazamrok. trtálmibcn
hoiott mindmpemyliatAroaatok rá baj ttja. _
■ -§t AzQA.eae|WnJ -ka aa-igaaga''ó i^5k6abeB megbal, vagy ÜiTataUról lemonáj beJyebe a legköae-^
U]M tát»««titajg p''ii* VélitotmAnyi tag ki aa
utolií Télaaatáakor ; aUoaa kösretlénftl legtöbb s»*-▼asatpt nyeit. -
í . . 74.-^8. AjL ig^agatf ''háUiktwi; kflvrtkMgkra;
* a)~ A nagyobb és l^aagáR TáfesatgiAny elirfk^
bf RendkiTűM ''
-cY Orkddik" kttlSa&se^ ai egyle^ aaabályo_kpoa- ''
k»t fiaetéseiktSl fr>fBggetateni^T»la''«íat il]r»nwk t.A_b*teggskedés -éttal gá»iUTTak beryébea B^g.Hl^

ikedésl aaun^
ban az igazgató a rÜJ^stmáziynak kSteles béielsntani, a mely, ha intézkediseit nem k^yeíeloé, feléttflk a "nagyobb Tilasitmáay-lüitfrtw.^ - - + " ''
d) A titkárt aá elgfordalé lerelczésekkaljaa^-
IjSa.""7'''''' ''''+.-V- -f^f ■>*
, e^-Möjéen köigvflUsneFai in létet illap^biról » ü'' évrfn it elBfortoló tái^yakról jgléntóít teaww. ^Őfi^oaásoL alkalmával » k<f4Üt~la«a
mélyre"*^:
g)T A á»a
Bayaxáa , Í pmy-vagjrTOm B • mol Sön tetík: elT-
azon
vélemény e^ütík bátiKÍ^^y álUIa fogadta
íott -y- - - . —- -,
li) ttia^ elWórdal^ eaefcen aa i^etetlrfp-■ k)^Aa :2ité«>t minden folyój » m^kivaU WttL

o « * 61ií
- g. A Téí^mAnjnla^k^örendben szoriüt kötelwk egyi^t felváltva napaként ; -biatosi mi^SrtgÍM^^öÉűjylet
uloskodéaaík at m^i n ^^-^fe^f^^^ff: roicd.in be|éloli kOnyrecakét, * J^^1 ^ ÍLal-
efeu''tíííSí^
bíek^mint. könyv vivő, saolgák, u
sávai netán wqwgtrodS regéd, »T«gr saotgák, u igazgató válaaztmány kyelelétíní, mely a folyamo-
r^jbrtLss»ki>mej3rtáre néxrir-riaagát-ia-rtmdclbg^áiia-

mfiicf ajegyíőkönyrrc t giefH^ffl^T * a^atárenta^t kiadja. '' ''
—r^——— v^ —.. 3... . . .1 Menagflrja egyeabasBlBtájji — oroazlánvagy tigris —
hallat[áriréjne* concortját, ■ a madár • gyűjteményben iaUéri^dühariaoMaiat^álkQ^apk^itt a.kerloa5n«
ménytad, éá-áa.egylet perea: köyetáléaeinék behajtir: sát7aji illető hatósági előtt eaaköali; mint ilyennek
~apeMtára«k fartoznak-fizetés el ker- kétBxereten meghaladó hivatali biztosi--f^fiitMJ»i'']jéh*|^ií.''.álíaw, vagy hitel-p»pin»khftjí^''
. .-IpÚST aiwp»«égíJirtBkban:lttmatatiu.J____
f8lf & kÖnyTTÍrS viszi á"pínit''ír eir«n5r''aégét-^^jaar^^telL-kB^agoajMt-iaárnlák, valámint minderi __egjébb" aa'', intézet . .Tagforiára vonatkozó—Alkalmát...
▼éayhiavónkint ás fi^ét forgalom rót ki»" mutatást,* ax :érr,régévd vagyon. mérleget kéiiit, -. págtadá»^iuam5ab^ Intnden feléri-zárlat tiUü; egy ''''^""ífíiön;—ra» alapíiat^yök_B5^. §. b) Mn^a* azerlnt e ikflkand& bizottság által letánek megvizsgál
;.....íanttók:-"" .~rr '' ~ .....
82,. gv A pgnatárnok vezeti a naptbevételek és gnztiri jegyzőkönyvet, mely~a. na-
T" ___ . ..........
valamint a rénztári jaküpyvet. ja mely a közlakedö fdek
^P^Í^IlUt^J^ni^i^^l^L^énít sem el nem fö-
gadbatiiiem■ ki-aenradluLt''""~"" .J ''.. ÍJ" ..... í
** 83; A jL-Ccvú^aaolaa tartozik a bivatál"iib.-_
bik^tij»ftttÍg.ar^;Yftttósérör (^ndoakedni a minderi
és lnten eljárni;
ífeécsHevol


.. - ^iÉmvgtí^tí rfl^elii m
bargbo ért gözfogatank. El$bb^g*tiy<w hégyek kfct-Tolytak-élvezetea aétaink, möi», « végsőállomásunkönr dk-Jirekeiryézet utunfc, Laxenburgi első tekintettel
nem oly óneglpjíő^ mint .p. öchöabrunn; tán cáért,
. _ ^ ___^ . ___ü előlünk.
Nehogy YnyagfnlTíálkeiidjflk íaxenkurg* élvezeteim, ket. tegyünk hamarjában ejcr fordulást, ■ keressük Fel
a kert kincaeinv 7 Maga & kerf jóval n«gy<^bV» mint^ ^á-aQ^tatjrttnix, a mig ái mCv^i-fra^a^iáiéBbea
pnmpkílr V^^.g .wt. » tflrmAB«BÍ''n»épg^gé}wih tflnTTf
^ r^chSnbmnnban a caáaáárí palota nyiiiiéran áli,
itt
magántMÍgáia^ökraa>gyátaUn nem.haiinilbató.
§• Ilíltlentbarijririggág, zonyehetetlun-
éhdegoalta mogaviaelet, biratalyoazt^at-Tou l''l.. ,-ni>ga"aiio-?. mftlyat-n '';igaagftt&-elaforAal^ ewtbenr _ckendelvénráz^gugMó-vála«sttnáayaak-«zirásti je^ l—- lentélt tó»ien; Ar e"kkíp elbo''caiítolt bivaUlnoknak
lerttégf fa^^Sh^''-''Mltfe tffrvAny-bfltA-
lentégr-^peí1 y^g-.■>«nyi'':-f^ml-V
ÍHjyíta töcrény-hatór
íbStöéT^''I^eycíU^ fdlytohCSian fl^é^jl''maytoák ^pénaMr'' álIapdUrtfr wUr^ádómial iaéíSBÍ%
t BaéreáVfa ; j,^felétt bogy a
_JZÍi»^JÍ&OBtartawJíaJí7^4ryok; ét rehdtíen rf^ :..:: gák-^SíeWiéfekbr inaJtr^iiailfrté*j}t;biítortágira »»ftktéget inX^kéaitékgOllliÜetg 9top kíe^kij''xtíls^
■—-------V.''. ^ - .iTI^.-
kelíenüéit a Mabad természet nem kissé em«li, Earutón.'' ..... v .... ,
rxm^itm^c KaárLamlitatOdhoa, a-JSáSÉÉpOSSZ ^gy^ in^eBfiátéTaöIntEtrié. meg reánk; tn
—í.^.ííüi.ow. baragiAtj iiten velaxtkr '' - ''

& *
jtk®
Mg________

-hói^l
^ ,,l^oii^a,.é.aeUláo..''m ég
xéíare oiztatik kflltVfty v/nyni V nrérryá-
kir.-Hdytirtó _ ify. kftibaa»nn> ndi ~ A jutal-

> r USj
WíSfM
bmL-

■fífr''fm"T 4
"-"Kjrí Wí.
déT.cl .«tsk a. patako"k _cíőrgésft. t. a toadárkak j c3Icartneke váltakozik. A kert középén változó azéleH-■íégben- a irányban-nyulít egy nagy tó. gyöByörü sai-gefFH, melyről a taxenbarg> vár koinor képe tükrözik
- 4^,- A'' tó pirkányttttánál azámoa ladik7 vewtegtl evezölapátokkal a vendégek kcdrtőltésére ajánlkozva. ArrVár .gaadag kincaü .termeiben élvezete*.órát töltöt-tílnk: A-rnü. vé azet- re me kei ve r a.kQíépkor nagybecsű Bfflíffk eivelJaíálkpHkTíit alátögató/Edé^nTnereng-tűnk ''a magyar koronázási teremben, « felnjllók emlékét a ásebb multaknak. A hababargi ház koronáé aaíjsi í''álétnagj^ágttj''-karrarAi máívány sinbrokhan diazitnek ogy másik nagy termőt. — Megnéztük az éhextetS kemenciétT hová a kemény haidankor az.
moit ?^''miél8tt"felhüz''nák Patkóélwtj -siralom-básjlk ''egéaz lakzi szint Olt f^U-^"— Ebhea-kBial,- földalatti • aötét-máTy börtiJn terül öl, mélynek lakói Ítéletre, a toroby tdagaaába hüiatt»k fol, hol caak fejök állt kj arostélyzaton,-b igy várták a bírák Ítéletet, kik-nck jjyntBni)j<?i tnég r^gV Kölyökitn_álÍB.ak-ugyánT da rólokTnár sem haláig aem "pardon-nem bangz''ik l. . . A tflr^nyból- gy6nybrtl kilátás-nylllk-''á-t^-éa-^ktirt felett. — . --------------- .
A DZŐl
" karr6Hot
gásmenteá iflii^ErpWil -teli -kgtni. nlinélelűbb Kaoiioea me
téig félkeu inigynl mindánféle''azSlömun^val.
-T. S jÖvöterméíre kijelölt azálvesazönek oldalhaj. tásait nem szabad letördelni, mert ezek a necjvke-
ringéare szolgálván, eaaköxlitft meghagyandó CBap;
~nak~tern)ékeDyitásét>... Az eltávolítandó vesazökrsi ezeket károa következés nélkül leszedhetni.
Iel«yilp& -irulmw, MáttUegío^b .«zi a máaietraTbisnir Ugyla^lebnlFB fülÖBle^et tnogától-í„,
Jí hónapban több ízÖTbraj érni kezd, melyekéi7" a szürke Hernyók^ a eíBlömadárak . Phocnix, éiá aaSlBnyalánkok—Sphinr Celeriö azorgnnRn látoeiti
-nak.~~ TÉRSÁUCZKt.,;
Aggályteljes '' szívvel írom e BorokaY, mert a osapáe és mréncaétlctreég,f-me)y. bennünket -mtjlt hó 13-án ért, a jövöra. gondolván aggálylyal tölti el aji-vünk. Ugyanis azt praliíettéra nap déíntánján*5 óra ^bfp^''J^^^^^^^C^^éíÉÉS^I^^S^^^^-nya." gnt-éjszaki részét\ éífféén (ofijiígöt^ A vllláwötcílk" agy czikáztak bennej iaibarangok) azooiorn kongás* sejtettótv<Jünka:mi kövstkezik. ;A^ vihar éjszak-* nyugat és délkeleti irányban .húzódott és., borzasztó, orkánként, nagy oéUSl.érjággel vonult «r''égy. i/%\ óra mrrtvínjltjtttfnk.. Örorgótól kezdvá'' N.-Atád, Se-gesd, Qörgeteg, Háromf^ Tarany, Komlósd, Ujnép,-'' Patdsfa, az a''géaz -firáváig^inmt-.ártáaniTirw'':A«^tt- .
—-A^vjltozó BzelleTtir^lvek közt az idö gyaaan Járt le; a yár óráján már kettő is elkongott I . . Eddig már* leTeai''UHgyon is megpUhitbattákj mrajünk" az^rt a .vendéglőbe, -» inkább ebéd után még egyszer erre fordulhatunk 1 .. ,
- - • A-tálaláa mesteraégéhez nem értak^árlfigfiilobb ftápaíazetiitzközölhetném^ivonatban j—dű. mivel azt ia-füloalegcsnok gondolom, az ublo; d^fióte-t
Itt .elpau»Alom I,. .T. ~ '' " <
r■JEbéd.- otán- a: csáBiiri Ukot jekintottflk meg^a.. fiileágea család jelöniig nem _volt-itt). ^udentiá" nélkül jártunk -a fényesen — de azé rt űem pazarul—
butówM^ríz^kfem vezetBrik Jól membriavat ma-
gyaráztAjw ékszereket. —-^L»chÖnbnűtnipalota t3Bak-
Bzerü éniiél, :de-''énnek
jmo^attajA tó_cs en dei^ fftlűlaiét s imjjnoat *gyazerra áimyrla^át dolgozik/ bögy ázök á^bátBk ia talán oaV
i ÓVJ -J''...
•.ICdön már a-Tá^ijb^lMenrűk, Bközeledtünk -Bpy-nyiU^th^z^SoHsmétaz összéstársaaágegy irányban folytathatná mulattató.Rb"át; egyszerrermeg-e^edVak a; felhők, maljrek csak dél után kezdtek azál-lajsg^i felleitünk. Kihajtott a zápQr eiő.beínnűnke^ ■ á;váir ai^néztükelha^btt^g^|aIílktiS^CI~ na«y cseppektől zaklatott fc
jeii^laatenbargi kéj óráinkatr "mert á á^po^ tzflnhi hénptkafV^ bennftAe^ midőn már. 4távoiát, ldéjéig 4nában várakoztttn^ egészen^ e vABpályáig'' óly lüven káéri^ hogy száraz aligfnandtTtOtfl^k 1. j^f
derünkre bíiru . . . Dg azért é nap bótii óla tű i
• vi, :.-"CV "i I <l -•»» • aii. • • •*•- --• ''''«''•• «•».•.
elfedék előlanV aUüaka^ niely«ken"n5ggtíli utunkban" í7íalamÍír alan.aa- ^ly g^nyörreloaángtank l ^aUmlott, dőrgött, esett
. . ;t:do..min^ea-iíem «adályozta^or»fögatonkat; fe^áE^Uéittnkflhö
iyé^IeUgpn^tabé onj ÓDen ném j^STt-caalc azt elo^dani hoTT;
. .................... ,..... w ... ...... , . , mjtetrer
bémáttttar. Ciák é«y tát TAaTjrfg hátra, ^annyira_Topzó,melyheáköael&dnutJyh£o ób^j-ffnPéöaebb^aaéddigrajlítMteknél,ü« e^máityar-leend- kirándulásaink legédesbihe,"*mí! rt_
"ds tyúkiojás nagyságú Jóg^íaéppUfj ;el helyettünk, 7 remónnyfl kecsegtető vetemónyeinket. Hol tepgori. volt ültetve;, ott tó^iür''hély, éB- psákiónyadtiiiá.'' rai merednek égfelé''. Ujiiépen és BolHíii'' az urPdalmi'' juhjaklok tetejétJedS''ptvén több ízáz;dahib jnbút ölt Lp>eg^Tiígp_ömbejtlLpe4ig „annpm^logy fekssonak.
2í.-Atádon véres-fővel szaladt a nép haza a földekről.-: Ugyanokkor a mint a DráraazahályzA-bUottmány
&z ujusatnrnát vizBgálnár őkqtH[azámr% 74.) a széles csatorna közepén érő Bzél elsodorta b hábokba''temeté. Köztök a-tmsovaezi főbíróié. {Tallér;} Gőrgettígen -Bzinto 2 egyént ■::>•..<Vr
7A jég"éltal''tnegkárosftotfcífc, kik;biítoeitVa va-lának (de -^agyön kevéstólTÍSpétf^etíXeUQki | hogy. Várnk mpgtfrrin^ék. ■''Effisnbon ''ajwroqiwwu btOUg- j "LstaVölt földje mellett az, ki nom^bizlöiiiűtt;"Blztű-." Bitsunkll Ha máa kárán n^m tanullüiik}?tánayank á—-magunkén. ''■--- ...ILV^^vü-^..-.^..''----1 i-^^,-.''-—
A drávataeatén "olyí nagy a vli> ÜPgy a legelőn térdig-állnak erimereseink. .•• • \ _
-- - --—A: ~Viz--"é>> j^ég: ákab-^oközótt ■ kár> gcmdolhatni -meBnyi- lfthat Tavaly a^aársjiág"aa, jdé«rft Bpk i<ng" .
á»-dág-:/o»»tja-me^t51fanky:; pit aaorgtűmunk ntibr Istentől re''méUttPkír^ " " *
dl-''-
;-----J-.i. -.l-l, --..„l
Bárcsak már .yaíiflrAiir^i^ j.ótűrhatnék, de -mindig leyelniiuei... JBiíÓ.-.
13-án d. u. 6 óra felé rbuiant'' nagy-vihar dühöngött nálunk,, ezt axonbaál"fokkhttroaf nagy óeő'' VáltPttk föl'' mély"f."éitiJ8 óráig "Urtott. Nálank a^ vihar--aamm; kárt sé ökozott-p-do igen''Bcegszáit^ ?Bajtrin~
kevésbé m^gsé^ néh''átjy ^^gHáölyídt^idana-; ^ pártPtt pedig1 aá-élőfák!gyökéreratőÍ kí«aaviutottak, • ;ngy, högy:.a kidtgsdaa^t^roéttqrttt fák boamu^ApHÍ-r ^éj«iánefc>ss«gzárdoa,t "fjhj|ry^kiimifál igralpkl:"" Jég hulloiy. t így a t»Eliíhegyeket . plnd ely«te.zAüj'' aratAt nálupkr m''ult hátw vetta ^ézdetát, de nágyon.-.lasaan halad miyel.'' a &lytohdaí. etf- a "mu^káaokiit1 fagyon hátrilUtja. .AJQnnalnsálláaa roppant nogfr -már íb néhány oldalon ..betöri tt* vk a ozigetbe, » »A
...... .....^
at áradás még sokáig''jj^ípgy jóifári^negáaaÁn el
fejüket, hogy as 1diifÍMTMMi^1áte«i{Xk'' meg
időW.vi^onJa-iBfardenékT^rrm mondám,
mjolattatáijbafi ^ naeljiaf nugyar dal^BVAf
JÍ^--.-:
''iSSMMföl a vád alul, mart ha. postán, Magyarország'' fövA- 1
magyarJapót híhu laláInípiBÍI-oftóljnnlE-Bfekbr E -provitjeríákra, a kol* többnyi^ csökio magyar-lajökat hordatnak'' a Ten-: dé^lősökljEeslea nemesák ne előkelő Vendéglőkben de áialán,,minden xugkocsmábau is magyar lajjoi,kellene tartani, mert Ugyan sokszor iu v«tödik a vidékről Pestre olyan ember, k{ azt a „Pester-Lloydot" biz ol nem olvashatja, ea csak azoknak való ott a „Korn-halifl0 körül. KUG-YERAY.
'', '' f,eflt,J864. juliuB 22-én.
"Tekintetes szerkeszti url „Ki, ki a Margit-szigetre 1" — es vdlt a jelaEÓ tegnap a fővárosban.
Minek, tán hogy ott a rósz ellátáajnellett koplaljon az ember ?
.......... —• Nem, Blondint kf 11-megnézni. • -.....-
Donoto elment, elment Lorradini, kit amaz paródiájának lehet neveeni, s eljött a Niagara hÖBo Blondin.
De ki as a Blondin? — Egy kötéltáuczos disz-kiadágban. Sokat beszélnek felőle, a mi közt, rnrnt mindenben van egy kis mese isi
____________Tegnap akkora iveken hirdették felléptét, hogy
mint Genovává^], azt hittem .miszerint csalatkozni fogok. — De nem.
C-j Hajóba öltünk, a a Margitsaigeten kiszállva any-nyl-raeglebetöség volt ott, hogy én maganion kívül levén azt sem tudtam, hogy én vagyek az én,.,
Két oszlop volt meglehetős távnlnyira egymástél leásva, b a&on egy amerikai-fii-. kötél áthúzva. A
azon számtalan bámulandó kOgöl, mely-a-világ több rósaót sokszor mulattatá.
''. Bloodra ar először piano áthaladt, másodszor ásatott a kÖtélenT A kötélre ült, fekMt, fejtetőre ált belecsimpesskedve elkeüde körülte forogni. Valami_ olcsó cletÖ'' einber >á ült hátira, azí ítvíve; egy- TiiFrí állt vele stb. B«kőt\eté szemeit, zsákba bnjt aztán-. ngy virr.filt végig, a kötélen kérőm, nem a. saáraz-
ncukit, JoMttt ma< nK''Űoft Évén-keteezt&tóndennea elUU^ra-olj1
kiképzés- és nevdtíiésben_réiz«lté, hogy a kis árva
Szombathely egyikiegmÜvélUbbs legaaebbhől eré-nyekkel "biró Wjadonáva növekedeit A múlt áldozó
csütörtökön azonban, rövid. betegejkedés.....uUm JuJeg-.
gondosb'' ápolás mellett is 16 evés koriban aa Illetők mély fájdalmára kirngadá őt az élők aorából a haláL Temetése meghatóan fényes Volt Jómagái* kegyes-megyei püspök ő mlga tartott a boldogult léikéért engesztelfflmseáldozatotr - •
^ A korán elhunyt hajadon végsohaját kívánja s kesergő özvegy édeB anya az őszinte hála éa legmélyebb tisztelet hangján ezen pár emléksorban magasztos-lelkű jőievEI iránt nyilvánítani."
enyhítő "balzpimot; a t cz. kormányzó urnák szép—t viselőtökért
th.o. adomáoyáböl ^ irt UDltrl o. /.ifctaliiit "-
Hirek és esemény ék.
A Július 81-én "volt a helybeli várost^mplom-ban jl gymnasiqm ianulj5''~ífjiiság örömteljes: Deum-^ ar— El nem mulaBzth6tJuk"5r^tkalomkt»r"a valóban buzgó igazgató .arnak s a fáradhatlán tanári karnak,"mélynek tánegyes tagjai városunktól buesut veendnek, a legmekgebb kö^zünetet leróni; —jól tudván Ciceróként, hogy semmi nagyobbat a hazának nem tehetünk, mintha tanítjuk as ifjúságot. Kövesse azért károsunk bálija- reményr-ink..ncyébga—aa
tolja az önérzet, mely azon jeleseket éri, kik hazánk fólvirágpzásának oltárára adóztak. —
A Ugyanaron nap tartatott meg- e^kedveB ím-lékü gárfijTngpélv a magasttog intenj-
a helybeli gymnasiami épülut_ egyik tantermében, mdTbcTTTzánros közüntog-rtiii reszt, köztük a hétybeli
mmftütinf.tf.;. - A kny.nTiii*{» aggfagtofa tan Állott a jól szervezett ünnepélyen, melyet az igazgató lelkes bacsubcBzéde az ifjúsághoz s a tanári karhoz cyita meg 8 melyet n pápai bymnus e egyébb énekek s dalok elxongése fölváltva tóbSslkerült latin, német7 magyar" s TranCÍÍS nyelvű" száválmSnyokkal
.4 - —A A csöí
kezelt k e s z t k clyj iIgymnJU>iumtlfjutaág_ is^it--lius 31-én vőftj>uc«üt tudomány"iwntélyéttil mag^-hatva mint üz ünnepéiy^,wTeDffum? —minilíeáig. -jLjól szervezett aárüniiepély által. 5cíjtÓ a!5T kík*^ rült érteaitrény .nyQmin Jd^^vben l22;fahnló kall-gátja áz~el3"áda8>7t:n,Í""Knter Endre igazgaió^ár és . „biUaónok gondoa-4oíarfelet»*latt. Az T-o>»táiyKB.tt volt .38""tanuló, osztályfőnök'' MüTji^T''éret^ a ll.
Jikó; a JJH oaz-"
„tályban 30, oszt főnökV -ggjdky Gjnlaj a ÍV. oix-" _tálybon_20, -fi3aök:^8;Mihály:f tó7Íbb4:;in"inVrea^ dea_ tanár működött Güncr" István} miádöyájair a. premontrei. szersstbök .^Rendkívüli tanárok pedig Ecnecz.JózB.gf rajgtapárr 1 Klüg JózS?f mnpngktanár hlrlák. a tanári izéket—..............- .....
A;<Z alám fgj^benj 1 e tí ■ matha-g
vész jelenleg a küvotk''ézö" k ö"z a "é g e ben van. S^agornaki..kerütuttón u, m. Bájesái^^rprTároD^JÖasÍD/ Ali^Sjíwá," Kagy-Radán éá -Kís-komáró^banT E "közsegek "zAr alitt vannak, azért legyen ovstos minden marhatarUL_nu--—
Ti^gya__m egyehatóiág''áJggeTélyja*^^
"ézUttál-a^Bzárvasmarliák áííapota vap.
Bajosa^ ^^."dArJabr-szárvas marha vaO kifltött a vész janim hó 17 ínT~SEgl>ategült asszesen tö. ön- . magától meggyógyult 27. éldöglött 40. beteg Van 3. Nagy-Badán.350 darab azarvaamarha van. Kiütött a vész juliás 7-én. Az összes betegek letíxáma -^rön^gától^gj^yalt-ljOr —
demdus tanárikart^s fáradalmuk méltó" jutalmát jó- i 1. Dicaérettel keU megemjj^tHmt-Börasöoyi Ferencs-
■ ftnóvwat molv A«nn oarVoé A vi IríW tinvÁnW J . ^ .L . _t ___*Lr_ftT Cl . JiT__a!__a.__il____
siámtartó urnák®vész körüli fáradthatlan tevékeny-
ni iU tnindgh IjAlút&tb^--
a vész
Qel se.__
julina.hó 9-én. Azlíaazea "betegek létszámai, döglött L betejj van A. ve»s _bixoUmAhy igen_tüaeteaen - mOkÖdik. s hiszem", leend is sikere. Kis-komaromban
földön.
Mondják egy angol, — ha ez, ngy magam is láttam, utazik vele, ki fogadott Blandin nrral, hogy egyezer la fog esni a kőtélről. No ez esetbon ácm nyerte meg4őrd iiir a fogadást^ merf hemTjüíott a diaa-kiadású kötéháncaoB.a száraz földre. — .ri'' ÉrdamJ^^éi.,..▼!«M»ak y —-nom tom hol vette
Vo^üftuctáií"Hmdláa, taps, éljen. Néhányan kifordították ssemaik«t üregükből, mások a táverő elé még pápaszemet ia higyejstetiek.'' Soknak pedig nem maradt vala bör bb 6 tenyerén.
A nézők nagy számmal voifek._Jövő mutatvá-nyaTTThó. 24 és 38-án. ;
A mutatvánvokat-KUijátékiSveté, -mely valóban megérdemli, hogy saérvexŐjét megdicsérjük.
- Egy tán ezer t is randestetett, —r no, az nem is maradhat el még Szalay X^áasló halálakor som.
Högy ín mVt szólok "az egéssheH ? —BÍondiu
—mintaaki nsmroel
követett E szavalmányok bátor -a halyea előadása, örötnkönyeket csalt ki nara.Qfg?- jelenlavö szeméből, fdleg e részben jeleg''Volt Balse Ferencz IV^fitztály^-béii -tanuló nnképzitatte meghaló^ búcsúbeszéde i-ta«
n^fi karhoz s a tanuló ifjúsághoz,Ytoelvmég továbbca; is''a kiB gymnásiumban folytatja tanulmányit: A lelkes beszéd egyes részleteit nem lenno fölösleg kevéssel körvonalosni, de a belyssüke est tennünk lehatlenná teszi. A» -ünnepélyt a^^rdomsorozat füloU vasása s b jutalomkiosztás zára be. Szalay József né-haikélhélyi lelkész kegyes alapiTványábdl, 5növendák 5 frt o. é. jutalmat s az igazgató ur.-által. pedig-egy tanuló ifjú egy db. ca. ezüst tallérral jutalmaztatott. E azép-jótétemény ajiejybeli.közönség figyelmébe ajánl tátik, hogy lelkesüljünk hasonlókra, miként ez más városbeli közönség által.gyftkp.rpltat"
1300 darab a-marbáklétszámá. Kiütött a vtUí juliaa 20. betegült összesen 6 db. .ezek közüLa kór-kezdetén 3. db. leuijnkizt^ftttt,^ darab J>edig gyanús beteg-frA helybeliek vészSisottmány erélyességábe''n és ahSpmek .kémiait étMjacBBi&ébcíi nagy idyt/etocthetai. jLax^ -p ov árj>n 70. darab marha xan. Kiüffitt avésa julius 23-án.'' betágült 1. laTa bnnkózUtoít Jelenleg bete^.,. 2 van. AJ s ó -Bajit. A marhátBUzáma 90. Kid-íött á *4sz április ll^"bétegült-összeaéa-72.-df^lűt: 48- gyógyult 19. van-~betegjrDrcsfretBil itélI-iMeg^; emlitanem Sényi urasá^ispinját^ Q-o m b á s: arat,; mart'' szigorú intáakedéséTel még e3dig az uradalmi nagyszáma ■sarvssmarhákat és a juhokat megtudta védeni t- vész ellen, pedig csakujjyan jszo-"rűttgitotr hfilyaclbán ált lolyváat''. ^z«jgiQat vetett ''
jár, miut elébe van adva. (
1863. éviinevember hÓ ,ll-tól"1864- évi julius hó .28Jga kanornaki egéazségiJurüktben a keleti--Tparhavószes betegek öuí ege y ezokből gyógyult .734'' döelött 186: aeronveretett^ Sl beteg vaa 23.
éteaar fönn tárt.~ nttoat-
sem
-Mint «ila3ÍBfl fly trócikAo -eBgfliftnrr4igy nnoat máradtak ela paródiák, mbat nem Molnár készité
ernyedelen Önképzésre hatályosan sejkep
—■•■ A --
B^rn^tottalkaljpoat: fj;
\ Egypáran, —■ hir azennt — ki mentek, — olyan vióúea eniber ek, a & népnek "aaf mondák( hegy Bkín-" din mutatványokai fognak előadni. A belépti dij be-fiteiéae ntán■ azonban a Blondinek egy négylovatu kocsiba ngórva éljporaotUk;^- - . AREOPAG.
• - A A: kiosztott: gymnasrumi érdem sorozat nyomán á helybéli gymhasium ifjúság létszáma ea évben ^pUvl37r azi)Ud osztálybaB^i4r-a 11^-86. a Etl-ban 31v alV-ben 23} áz év elején 144 volCYállásra nézve 125 r. kath. 1 ágöBt.''vaíl. Illír. — Nemzetiségre nézve 1-32 magyar; 3 német; 1 horv. 1 szláv. A tanári ■zemólj|ze^áÍ31IetSleg''a kegyes rendűek i^^tat igaagató maködöU^^yertler Mátvá
H&LanylIvfenltás.
mint tanárok: Balázs Sándor, Koncz Wep. Janói, ^hit-Bsónok), Dolmányos György, Könnye Alajos áldozá-
Ssombatbelf> Vasmegye, jul. 16. 1864. Bzép jtineo, tiagy áldás a gyermek; de nagy, ráfttfBljfrwílLpjlan.aiaaiÜBTfltfdalma is, mldSn a_kér-
lelhetren h&Ul a kényekért d8 családfát kisdedaLkö-rái>5^elraga^j f iatra utáa kol lel ^káVrakftgj^ M-natos özvegy, ti magzatainak jövftjén. oíj aggáíy-tejjea^rzflrettel-á^elJdlk OjiUd vigasztaíástYSlTit holt kezek é4''ááZna ám ja ''körül, tenyésznek az árvák''As ísVegyek^ Baámára"á vigasz és felebaráti
Merotet hervadhatláp" gyöngy virágai I . . .. "
. "" __....... _____-Jfs''^r......... ..."•/
- - a^^F1 ^téittniol^, «síj-
lött Ö eYvnl eifinendertjdván. en úrban, tavegye, szüli Márkus Márta hárem klo,árvájával u VagyonWanság kétté|^Jt0 gyalnWel köiepeti a kegyes főpász
rok a" Janky Károly papniteDdék. Miüt rendki-vüli tanárok Janky-K. a franozia: nyehbBl,: Rolíen-ikal^Antal * müénakbÖl, Saász Károly a rajaolázból.--A kiadott tanodai értesitóe nyomán nem mulaszthat''
w —— —.....—..... -
yogy a íáai^azdák ellen kellB fítflgysiet hiánya vagy egyebb fontos ok miaffSTanodafelőljiróság kifogást tanáe. az ily mállást tartoznak aa i<jak azonnal ott hagyni; vngy az intézettől morváinL". A jövS jak^aT évre aheimtásokáaspt. 28. 29. 30-án fognak történni.
wftftoft-,- ^......._ _____
mlgától ,kapott idönkint Deg«delmert, kanem a legjobb példával elő a^enS kegyeb fgpáwjqrnak mT árvák is
kormányzód
''tanoda érdainsoreaat ki-oZotáCa an"gasztüjf :2-áh történik. Az iQaüg zzáma-a
rV"i>&ztáljrbaa^TőItTBS;--inTnt^ tanár működö tt Nucs»cm "JózAef: • IIL osztAtebea 66, tanár: Pároz ISndre; a
Béczzy-flyörgy i; osatelvHo 219 ,"<egy tánir vezetése~alatt Ujanár,:'' 4 A l^njttfcjoaában IÖ, öÖtZK-TIF ~ ; tanárak : Bőzen^él^Antal ; in?i munvl niye Rosenthál H^V Aa J. enttlyban
Yagner Uikljo.-
Az özzaez óaindkát-
eebbiMnléfcjfníhnr

leend.
A Aug. 8-án Nagy-Kamzsin országoa vnzir
A Egy vigyázatlan anyáról beszílüek — ki ." csecsemőjét ax.ágyra. tévei magáí-a hagyta, a gyermek leesett, s az esés következtében meghalt _ V --
A Miat^alljak^D*lárdánk yik egiéjéu Kuekestáíyl ^üdafteflJ} bUimy,. mtr-
ideje is roloa, meri^pártold-t^ok e hossza ki ma-
fsáfifígen ''-. '' ___
A'' E napokban, egr InvarM Á vásutról
egy hordó rpiritust voirbehcjaandó — a kordó ntk&t-ban ak&cslról leeárén saétpahant, sUrtalmtkifolyt}
a"folyaborult;
rkocslról lééárén szá^áitant, egy^árra menfl ember gygjával " dékot, mélj>e|HrflPlft2R|lztr
vébefi~QÍtmeIe pedig ~ saoaornan hüae
átüssél, -moat

— i ''máz tőlünk nam -


''ll^lM''lillíllll

'' •—......-• jtá A-• J i • _. j
ecett, 8 azért a''ter-talanabbul határozha-íae«r
a MállJtmári, —— -
C i^^v^i^M^^Mi^^BK^gc: Arinyit agón— cséplésj^küTís bizonyos, hogy á tavali''szá- ,

-lentékenyen szefel _
t ésék alégkédve zőbb kilátással kecsegtetnek.
,, i r./>4 í.
Kagy-Kaníxsa, Aratásunk _ befejezte tett. ÍA mi a termést illeti városunk határában őszi-•ektiifl a? termes* koráritsemTtíélégflT, prtíba
, 1 ''"rtl .Ti—r ■ I. '' - . ___(
_ XI évi termést s*m^ tjí^tí^^^W^ennyi -
"Idtttik tar-
^is job- •
jrllek, zab szalmára kicsin, hanem szemre tö-kéletesen kielégítő. Kükorioza, burgonya, átak
jábariTmiirfen- kapáfr növények semmLkivánni_______
valöt sem hagynak bátra. Szelőink elég termés-^pl hÍ7tatnak^a^dljjv^jedvezö időjárásnak kell bekövetkezni, hógy "csak méglehétősrVoít is Bzürbe8«ünkr.de^azért hisszük, hogy a bor ára nem fog emelkedni; - " "*"
o hó 24-én és énféWkorcr-
______: sp grtm tu >'' l&22/)»a ;éa 23i_án ""Lentifep'', jfci. «n
"" mak,:mslmok^^rméféiÍTé»; bafaízsti; jDg?k» ** össaes uradalmíérdökben^a-mAk-knlUtifi, giJmOLtt^i^jT^leggitgtéif jQg,_toyább A Jöbb kisebb s nagyobb fold, "rét^ i Irgelö birtokoknak köaélebbi haszonbér feltételei Alaő-Leadván a fübérnok-" tf lc^Absc-»ectakÍathet8k.„ _ . .; ....■-,. ,...... . .___________
^Alzó.LeBdra jttUus hé 22-én 2864. . ; ''
........... s Xnapthy — -
v... - a ^Kctzittctnek jnindettféle. g^znipzdopy, malom- él_esé]>1ögépek j vizszi-? -vattvuk, »tb. KemkfllőnBon elvállalnak gépjavításokat éa mindepnemfl épületi lak&ta*._mitnEákftt. ííngv-Kanizsán, varasdi utcia 57H szára saját házban.
.....—■ -ITÁnlmircl/l E
/muui
-> WcrfÉriffin-jedé'' Art LocomoV^ny-MtiHjpttlil»uy^reÍMA-^ -_.. Waaűrpumwn_.eoV^iuoKt toiuder aatsrnabuén jedfi llMabinan.-JEteparatar, sa wie? jéclé Scnlosser-Arbéit sa den^eabsuten? Űross-Ksnissa Varssdiner Gsesa
ŐeStosaermjlster • ~;"
Mnsohinist.

e«lidHcörfilm.
nriai^-«gy-2tIftgjaror«ság ■■légféiririákenyébb^pészén "^''^'' ^ Ti^revöJeSiiudomvel^andó; ho^zá-
n^orina? ''éptít^g^st .................._ _________________
goannl tfiko noia igénjeUstik -~ mjtttán leg^bbnyirg s éjjal nappal a nép s''zá*
Alólirott, tisztelnttel tudatom a nagyerdemü közönBéggTl, Eogy Ksgy-Kanizsún, több év óta fenálló
bel- és külfüldnok legjobb és légoIcbóbb,gyáraival, a legkedvezőbb ÖBBzekÖtte-téabo tevén, azon kelifimetes helyzetben ha''gyak; li''n^y daöziVra ft mindig höva-
I.Hw.M hl''^^.ií ^"%-i^- tlmelt vevÖtmot
ar eddigr^igen jutányos árakon kivül
é—10 száztól! kedvezményben
részes!theten5,~éF igy minden fts iráttyban-felmorülo ÜzletéifelülmulamJjja^._ —_—i:
Azon kedvező reményben, hogy az igen tisztelt''köiönségí ógy-árn-calk-koira T&Iódisácáról, mint a Jeliíltö..JegJTláháüyoábh q) árszabályózágomrfil jáiKá- " • marább személyesen iparkodik. meggyCzKdnT, a legpontosabb és legkielógítöbb BzolgálatrI készséggol_ pjánlom.magamat s üzletemet u nagy érdemű közönség •zives részvétébe. .....- -- . " '' " ____ "
——SOMMEft
Icb vergnüga raich, Ihnen hlomit höflicbst anzuzoigen, daas es mir ge-lnngeti íatf für-mnina hier mohrjabrig beatehondo —______
. NJrnfeerget ,... ^
die vortheilliaftesten Varbindungen mit d^ iíe''steh onH billigsten jErzeugungs-
índBeztígsqnellen des In: Ond Aúiilandüa áníraknüpfaáj ttnd aonafeb in ddr anga-nehraon Lnge bín, trotz der stoIgendcn.Tondenz, die Jjesopdcrs. Knrswaaren ver-
Kundon-" vr; .;
selbsí Üeí Wolle und Seidénwáarén
von melnem bÍBher billigst borcchneton Prelsen.nocU . : . .
5 bis 10 pCt. ráliuttireií f r J
und somit jeder ánftauohenden ConCürre''nil^dle^pitzc biéieri zu köDnon.
In der-sugonehmen Hoffnung^dass Sier tóid gefPYérsrtlssBang nehmen . ferdén, sicb^irméinem noum^OTd^biHlgst regalirtea^Prelsen volle Ueberzen« gung^zú verscbafrön,.:versiohere icb Í5ie dor. prómptóated and solidesten Aasfüh-raiig Ilirer goéhrten Auftrüge, in dcrcn baIijigon£rwartrijg.,: .
JOSEF SQ11ER.
paiie^^^^i^Siliii^t rzSFMEiaom!!Í TölTGiUtten BeíorinuBgí
"" pCiMCaFl '' .......
£., hntnrsai határban
lai birtnkot a mely.iestaitMlIá-Hélák-Jföi^
Md^m_öleiL-oaztáiy^á^főiaBf^lD2 JToir
forint jqtáröa anBrtr-k^folyó Wry ú ''ft''-Xá^iw véfabUa. Ditlxiuhl ent- —
évi Jallos 46—l-6jk közti éjjel Bősen-• ^ ^.-^twdeb Gíjon^edei .
bfrg orvosttidör'' hálában elkövetett lo- "ier Lerftihfoij-eine ailberie TAfiia-
pMnitt^séíeíveset. Aseloraott Ur- Mmmt ^ Kaffékannen, die . ^
gyak kö_vétkéz5k'': 4 darab ózOat gyér- 4 KMŐpTen oatMTils E&ase, dia beiden ;
;tyitai''tó.:i:e«ftst tácta,: alján ''négy, go"m- Kannen mitaohwarzem Qfiffe, 1 Zncker-
2 ezÓ8t kávéi kanna, wase-und Zangen, eíne sUberne Qlocke
<■-.?-■, 7.

.. mya^VHly UMJUUlliZVHk J^IJUU UUtUUl^UUlU^ -> •., rL " TTv." ;, ''O ■ '' •" ''
láb gyinínt. ljtis esűst kél, sima nyél-f:lélMozüst aéUrtó; liErern. í.pár ftt-V AOhjp^eliMgé ;»phwars _.
''^SnfBgi&aii:^
Téáüsm^AntikDálmátln kövés-awkny''- Qnóder Oöld-BraofllM:CAatikiúlt Da]- ■ . karperaci -r- ''nehány kö''hibás belölo; i-matitt^tfcíwm^elnlge Stoiirt;fehlenld^i-4^ényes«tt^^setéthania szekrény,^^irattal,TPArSlfl 7poli^Ű*tes^nldbr*ttn«*^,KMti) LimttkendBi'' gyapot csépkévei..Wer.^chen rait^ebriften^ eja, TiW. fiich.»il,
Mdla^^waJLit^at-''''''4 Wr.llirhitzpn''. >In "ieíiWftrT««''^SnítzOa-
- '' "• '' —-■ ■ --. ■ ■•• .- • rr f:1.;''-, v 7*- -■•■f - - ''

Nagy-Kanizsa. Harmadik évfolyam.
23. szi\m 1864. augustusi M I !•
Ismeretterjesztő lap szépirodalom, kereskedelem, tyar, gazdászat, tudomány és művészet kflrébfit
—xi ii.iiih.l»ii>i i i iii im.l 1illl.j _iu_i.jm_jlnmuj .uunji i .........— 11 n ■ i'' —i■ ■■ huil iii i ——————————
Megjelen 0 lap legalább egy ivon julius Itó 1-töl kozdvo minden hó 1-ón lO-en ós 20-án. —• Előfizetési ár postán szétküldéssel és helyben háshoa hordva egéss évra f» frt. j félévro 3 írt. Negyed évro 1 frt 70 kr — Mindon elölizotö n tulajdonos kölcsön künyvtárát aa eddigi fonntálló felt^telok mollott fél A r o n használhatja. — Nyilttór egy I''otit sorért 10 kr. — Hirdetések négy h;isábos l''otit sorért l-ör 7 kr,, 2 or 0 kr. ós minden további beiktatásért B kr. s bélyegdijórt 80 kr. fiaotondÖ. A boiktatásí dij s a lap késelését illető mindon tárgy a kindó hivatalhoz Nagy-Kanizsára} i\ lap szellemi tartalmát illotő közloinényok pedig, ugy mindon lovoluk
bórmontvo a szerkesztőségbe* küldendők Kaposvárra.
Nyilt levél
NotuogytueKye közönségéhez.
Folyó hó 18-án e megyében dühöngött, IsionyatosBágára nézve, emberi emlékezetet túlhaladó, és minden képzőimet felülmúló szél- vihar és jégzáporral összekötött fergeteg, megyénk azon részének földjét, mely épen az idén viruld termosztményeiben a.legdúsabb áldást, és iparkodó gazdája fáradságának fényes jutalmat igére — elveré, a termesztményeket megsemmisíti,— a gazdák minden reményeit tönkre tevé, s a szerencsétlen vidék lakosainak ezreit koldusbotra juttatá. Számtalan lukházak s gazdasági épületek halomra dülledoztek, másoknak tetejük leromboltattak — fák leveleiktől s ágaiktól megfosztva, a zordon tél köpenyében tűnnek fel, száz esztendős tölgyfák gyökerestöl kiemelve helyeikből, s egymásra dülledezvo hegyormokat képoznek —• a jég által a mezőn künn levő és menedéket nem tuláld apró barom agyon- vagy halálig \erve kocsiszáinra szedetett össze — a menekülni nem képes emborek vérig verettek, — néhány szercn--osétlen ember pedig, ki a jég elől —■ a fák _ ólait i.uxow.lt n>en«dék«t; áUtóvel lukolt a terr-méezet ösztönözte igyekozetéért — mert a fát as orkán kirántva letoríté, s ez oltemeté azokat, kik oltalma alá adák magukat.
Ily szerenosétlen áldozatot, nyolozat szárait e keserves nap bús története.
Tollam nem képes leírni a rettentő elemi haroz-okozta pusztításokat, melyoknek szemlélésén minden emberi kobel megindul, s könyökét hajtván a néző szemébe, borzadva osodál-kozik az Isten alkotta természet nagyságán s pusztító erején. , Hatvanhat helység és puszták határa lőn kisebb nagyobb mértékben ezen clomi csapás áldozatja, noveik következők: Szigetvár, Hatvan, Apáti, l''oklosi/rurbékjDomolos p. Zsibótli Itassál, Csertő, Diós p., Czeglédi p., Szent-Miklósi p.y Tót-Sz.-György, Molvány, Pata, Viszló, Henese, Hcdrahely, Magyar-Lad, Né.-Lad, Gyöngyös p., Patosfa, Merenyo, Sznlok, Ho-
mok-Sz.-György, Kálmánéba, Tapazd p., Lajosháza p , N.-Atád, Henész, Simongát p., Ta-rany, Lábod , Besenyő. Hosszufalu, Visonta, Görgeteg, Csokonya , Hodvicza, Tivadar p, Csurgó, Szenta, Csicsó, lliáros, Liszó, Uclozna, Surd, Bükkösd, Pátzó, Porrog, Szentkirály, Gyékényes, Zákány, Tilo^, N.-Marton, Alsók, Sarkad, llerzcnozo, Hobol, Gőrösgal, Nagy-Ilárságy , Magyarlukafn, Kis-IIárságy, Bécz, Mosgó Szulimán.
Ezek közül ist"nét a legHzerunosétlonebbek, Hosszúfalu, Patonfa, és Ilomok-Sz.-György, melyeknek lakosai tavai jeégvén, lukbáruikÁ* nagy áldozattal, »ok nélkülözéssel, és részben idegen pénzzel — ép az idén ost^yoi fedék be — s ezen újonnan készült fedelek, ismét leromboltattak és ösjvezuzattak.
Midőn ezen, szeretett megyénket, és egyes lakosait, legközelebbi testvóreinkot, érte szerencsétlen eseményt k->4yrr<S teszem — mond-jam-o még o bús soraimnak czélját is?
Sokkul fényesebben bebizonyították ír.ir megyénk lukósni, hogy udafcuzás és segedot-m nyújtás iránti fölhívásra tfttiá várnak , midőn testvérei Ínségéről és nyomoráról értesülnek b midőn ezereket áldoztak távotahb rokonai felsegéllésükro; lehet-o egy porozig is kétol-kedni, hogy saját megyéjének szerencsétlen népével, legközelebb vérével, — nom osztandja utolsó fillérét, utolsó falat kenyerét.
^ Hazánkat ez utolsó években érte Jokféle szerencsétlenség s az ezek által sújtottaknak némi felsegéléBO sok áldozatba került — és gitségi tehetségünknek minden forrásait pasztá — ignz; — do ha könyörületesség f.r-eetéből és ttzánakozií»hól, távolabb rokonaink folscg^léséro uélkülözliütioii filléreinket áldó-zánk — inségro jutott legközelobbi testvéreinkkel utolsó falat kenyerünket osztani — kö'' telesség, főkép aklcor, midőn tudjuk, ho>:y azcr.Vf1 kiket mi segitettünk, s kiktől nyomor, .iágunk ban viszonti segítséget várni feljogosítva volnánk, maguk is piég oly sanyarú helyzetben
vannak — hogy alig képsek magukat még fenntartani.
Azért ne várjunk és ne követeljük segedelmet másoktól hanem helyezzük inkább büszkeségünket abba, hogy saját megyénk elszegényedett lakossait, saját erőnkből segítjük, saját segedelmünkkel tartjuk fenn.
Nem oly nehéz, nem oly nagy áldozatba és erőlködésbe körül —ha mindenik, kinek vagyonát a mindenható bölcsessége a végpusa-tulástól megmenté akkor, midőn másokét meg-semmisíté, ezen az iBten irgalmassága iránti tartozó hálája fejében termésének egy csekély '' részét áldozza, akkor szegényeink — az inség és nyomor ellen biztosítva vannak.
Felséges urunk királyunk a kárvallottak-nak pillanatnyi szükségeik fedezésére már is nevezetes összeget osztatott ki közöttük és magas kormányunk is azon összegekből, melyeket mi tavai az alföldi szűkölködő felebarátaink számára adakoztunk, kétezer forintot küldött — mi legfényesebben bizonyítja azon szent mondat igazsiígát „n\x% a szegényoknek adtál azt m a g a d''n a k adtad."
Utasítom tehát o járásbeli tisztviselőket, k''Szségi jegyzőket, és elöljárókat, hogy a jég í''Jtal károsodott megyebeli lakososok számára adakozásokat s leginkább kenyér és vetőmagra való ''^abnanomUokbcn gyűjtsenek, s e g)ilj* tenmfyt as. o» érdemben kiadott különös utas-
lásom értelmében kezeljék.
i . _ ^^fidőn tehát ekkéntbizton reményiem, hogy I fci/irtv 0y megye nagylelkű közönsége saját szü-lŐf-''Mjo szogényoit elhagyni nem fogja, s o » ;6oni erős meggyőződésemnél fogva azoknak, azon vigjuat nyújtom: hogy ha t^temos káriiik pótolva nem is — do az inség és nyomorúság ellen biztosítva lesznok — arra nézve mi elveszett — mit az Isten sújtó keze tönkre tett —- mi a véres verítékkel munkált föld bőségében helyezett reményeket öt rövid perez alatt eltemcté, keresztény odaadással, do a hitbon erős lé''ok felemelkedésével utalom szeretett pol-
TÁRCZA.
Miért P
Miért ássák a bányából Elot-halál közt as érosot? Hogy élvossók a gazdagok, Hogy forgassák as üzérek. Mért dolgoznak éjjel-nappal Vérverlték köst a gyárba? Legyen, hilben büszkéikodjók A kis uracs, a nagy dáma...
Miért töri főjét a bölcs, Miért hordja a but, gondot? Hogy bu nélkül, és gondtalan Ellenek a félbolondok. Miért túrják a göröngyöt Kaáras kenyér, és vis mollott? Hogy csapjanak nagy lakomát Tol t pohárral, kik hovornek...
Miért e nagy sürgés, forgás, E nagy ipar, nagy műveltség? Gazdagoké legyen a föld ... Szogónyokó legyen az ég... Es as igaz guny nevedro Te gyárvilág bankárélot I
Nagy benned a kéj és nyomor, 8 a boldogság sommivé lőtt...
Mórt szorotlok ón angyalom,
Mért ver cnupán órt<cd szivem?
Ezt a rejtélyt nem órlhoti.
Nem fojthoti meg sonki som...
Mi érezzük, kettőn titkon
Egygyó löszünk földet, eget...
Mit ád o f<íld : mogszorzom én I
b nz ég Udvo — szép kék szomed.
CSEPELY SÁNDOR.
Az emberi természet.
(Az aretitme alapjául.)
Lavator J. 0. njroniini Arcopag.
A legnovozetosobb lény, moly figyolmünket fölébreszti, as omber. „Azon ombor, ki az u:nhort s az emboriséget nom holyezi a többi más kő:(!lte levő fölé, megszűnt lenni j" mert b^magát tagadja mog, tohát esztolon, az esztolon pedig inogszünt lény lenni.#) Tökólotosobb alkotmányt a természet nem mutathat fol. „A figyolemro logméltóbb, és a 5gyo-lósro logképosobb. •*)
*) L«T«l«r Thytiognouilk. Nach Otellt lm Ainiujrc, .b''ber dle meuichllche Natur.
*'') Laratori groifo Auigabf. ~
P
Az ombor, mint előttünk feltűnik, érzékek alá eső, physikat lény, ki érzékolval észlel, ■ érzékekkel
észloltotik.
Vannak as egéss emberiséggel közös oldalai, s ▼annak benn olyanok, melyek azokéitól ogéssen elütök. Nóiuolyok kösvetve aa éraókek, mások kösvet-lonül ozok álul vétetnek ésare. Megkülönböztetünk rajt kült ós bolt.
A kettő köst közvetlon összefüggés van, , tohát lényeges viszony.
Nincs organicus lénv, mely annyi élottol blroa mint ss embor. (Physical, érteltql; morális ólot, — ész, aksrat, orfl). Valamit lát, azt kívánja, s lohetölog mogszorzi.
E háronilsgos ólot tán alsplúban ngy, do kifolyásaik egymástól nngyon eltérők. Mlndonike külön holyet foglnl cl, s lm szabad a kitóttcl élnünk külön mUsaert vesz igónybo. Homml sem bizonyosabb ennél, s mégis a legiiftgvobb viták o körül forognak. As ugynovo-zott álUilcselut, a tormószot ellensége, moly mindont látott a ml nom volt, s viszont sommit abból a mi volt, mely a helyott, Hogy as cmborL ésst érsékek alá erü?tárgyakia fordította volna, sfVi«raák*t állított fel, kizárva ozokből az észlelés és tapasztalás által Hzvrzett nlnpignzságoknt, — annyira elhitité velünk tanát, hogy a mit látunk és érezünk, arról is azt gondoljuk, hogy nem Igaa. Hanem oa álphiloso* phia után induluiiK, könnyen rájövünk, hogy az ésa
iok Jób* diosü példájára s annak sza-
J^A* lst<\n adta, as Isten votto ol — diofeértQisék tíjfökro szont neve".
Kait Kaposvárott, Julius 24-én 1864.
MÉREY KÁItOLY m. k.
főispán.
Tisztelt szerkesztő ar!
Egy kii számadással tartozom közönségünknek, engedje inog, hogy ul becset .Jaujábau közölhessem.
G.izdaaági cgyletUnk által óvoukint megyo-szorto tartatni szokott 3 versonysaántás egylko f. hó 14-ón — mint hirdetve volt — Lengyeltótiban megtartatott. Vorsonyzott — többnyiro kösolosö hót nagyobb birtokból — 27 oko. Díjakra az egylet által 30 frt volt utalványosva, mely össsog aaonban a io-lonlóvök lelkes adakozásából,— ido számítva a föld-mivolósi szakosztály olnöko Somssloh Lörinez ő nsgá-nak az idol három vorsonyro ajánlott 46 frtnyi aján-dokd íjából ezon vorsonyro jutott egy harmadot — lf> frtot — is, 96 frtra növokedott.
Első jutulomra érdemesittottuk : Kanos! László csohi, Horváth József longyoltóti. Vincae Imre lelloi, Erdólyi József lengyeltóti bórf>sek 10 forinttal.
Másodjutalomra: Epri Jóasoí mikéi, Hiba turi, Franc/. János sz. györöki, Szabó János bogátl béresek, első 7, a többi 0 forinttal.
Harmadik jutalomra: Harangozó János boglári, Kőmlvcs János eddel, Kontra Mihály csehi, Csismeg Márton györöki, Misota Feronca longyoltóti, lkrta János jnszviiiai bércsok 3 írttal.
Ezen kivűl a lutalmat nem nyerhetett do többé koVéshbé még Is sikorülton szántott többi 13 béresnek is olismoréstil s iövőroi össtönzésQl fojonként egy-egy iorint borravaló ^jándékostatott.
Végül a vorsony befojesto után Porlaky József lonyoltóti tlsztartó ur által ogy hátbarázdolási vagyis szokott kjfojoséisol ogy hátütési vorsony indilYá-nyoztutván, orro Oróf Ziohy János ö mltsága azonnal 1.0 frt jutalmat tűzött ki, moly Ilrodanovios György, Erdélyi József és Horváth József lengyeltóti béresek — uiint 11 versonyzö közt logkitüuöbboknok, arány-
lagnsnii kiosztatott.
i
Általában e verseny — ml a szántásban! ügyoi-íégőt illoti — slkorUltnok mondható. Ugy látszik a saabályszorü s tökéletesebb szántás többé nom tartozik a ritkaságok közé. Lohotctlcn fol nom ismorni n külömbaégoi és hálaadást a csak pár évvol ozolött és mostan között, s alig lolict olvitázni többé — bármint vélokodjenok is a közös gáncsolók — o vorso-nyok üdvös befolyását. Azonban borongó kedélylyrl kell folomlitonünk a hideg közönyt, mely a gazdaközönség részéről ez üdvös intésmény iránt jelenben mutatkozott, pedig a tevékeny ronacsÖk nom mulasz* toltak ol sommit mi o vorsonyt a czélhoz hivon sikerültté tegye. Ott állott a ssakavatottsággal boron-dezett dőrék vorsonytér s alig vállalkozott egy két birtokos; ott állottak a földmlvos nép ssámára feunlmgyott vorsonyssakaszok várra bátor versenyzőiket, a földnek ugy szólva mintegy kebelén nőtt, kebelén táplált gyormokoit, • fájdalom, épen azok hiányzottak kiknok kedvűért az oltár omolkcdott, pedig meghozták reá lolkcsoínk oz idén is kogya-dománynikat hogy as áldozat annal Udvösebb, annál kedvosebb legyen. Mondhatni majdnom üres volt még a nézőtér is ; és azon, hogy a korlátolt fo-galmu földműves nép meg nem jelont annyira nom csodálkozunk, do hogy a műveltebb birtokos ós gaz-daliszti osztály moly egymással szellemi nyereség
4 98 +>
nélkül soha nom érlntkezhetlk — hiányzott s találkozni nem sietett, előttünk mogfogbatatlan.
Ugy látásik a naponként inkább — inkább divattá váló részvétlenség útjában áll minden Udvösebb czólnak. Haldokol a k«z»zollom az anyagiság hideg köbölén s nhics komolyabb törekvés korszorü intés-vényok fönntartása után. Tormószotünk ugy a múlthoz tapadt, annyira a régi, hogy nőin tudván az áldott sommit nom tovés kéjérzotét rezignálni, egymásután hagyjuk eltűnni a napokat, melyoknsk minden jól felhasznált porosoogy-ogy lépés lonne jövondő jóllétünk folé''.
Nohéz napokat élünk, az igaz; nyomorúságos viszonyaink tudata súlyos kőként nehezedik kedó-lyünkro, do nyorünk-o azzal valamit ha a helyott hogy határozottan s férfiassan hozzálátnánk a munkához s a vosztett tér holyott, ogy ujabbnak elfoglalásán törekodnónk: sohajtoszuk a mull időkot s fo-ledjük a jolont; mint élössobor martalékul vetjük rosgunkat a fáidalomnak, kosergünk sorsunk, kosor-günk minden folott s maradunk a régi tétlenségben ? — Több akarat uraim; s kevosobb panasz több tett és kövesebb könyü, mort Kazynczyként:
„Fussd a bajt valamint akarod mogmarkol
orövol,
És ha magad gyáván elvoted össsotspos.
Küsdj vele fértiassn, alacsony panaszokra
Elsségyonli magát s mogbukik
o süllyedi a nagy olt
El
lőtt. SZIGETIIY.*)
*) Ön beeM*'' torai merJirtik heted-hét ors<4*ot, aiírt Ily kltOa mofjelonlK. KírJUk öu toribbl k8,reu>UkÖ<U*4t Bobot.
Mohács, jul. hó-29-én 1864.
Folyik javában az aralás. A szegény aratóknak annyiból kedves az idő, hogy most nincsen oly rekkenő moleg, mint más években, s a hőség miatt bátran oldolgozhatnak nappal is. Nem hagyhatom om-litlenül 0 holyon azon népszokást, molyot az itteni sokaezok követnők. Ha valamely család végzi az aratást, a buza földről hazatérő munkásnép azáltal tudatja ezt, hogy mint a lakodalmas nép gyorsan hajtatják a kocsit az utczán végig. Egy férfi nagy lobogót tart a kozébon, mit a lányok tarka kendőikből függesztenek összO; a többi pedig kurjant, dalol, csak ozórt, hogy a bámuló nép lássa, jnikónt ők végeztek, s hogy öntsék lo őket vizzol. Es valóban mulatságos is azt nézni, midőn utczahosszat némelyik házból gyorsan kibukkan egy markos logény, kezó btn jó nagy kanta vízzel, s az olötto gyorsan olroha-nó kocsin a daloló arstó-népet nyUsobessÓKg*! ugy önti nyakon hogy néha lélokzotük is eláll. Es minél lucskosabban érnok haza a gazda lakására, a lányok különösön, annál boldogabbak. Otthon aztán kezdődik a második exporimentatio. As öreg pa-triaroha (értvo, hogy nálunk a pórnépnél még a Mitriarchalls ólot szokásos) sorra megdicséri osolé-elt, aztán jő a vén anyó, ki, midőn a leányok olötto sorba leülnek figyolmeson, mintha áldását várnák, nagy vizes kannával szitán keresetűi mindegyikot leönti: ezt követi a társas ostobéd.
Érdekes volna az itteni pórnép átalán minden szokásait ollosni, mely bizonyosan ogy kölotet meg-töltouo; do oly szokásaik is vannak, mik a nyilvánosság olött még rojlvék. Kzaloy László halála, nom-külonlvenJfáy Aod«l» jel*S''b*«célyiiriVtdkúnytá minket is fájdalmasan érintőit. A péesi knszi;ió*egylot, mely mindon szép s nemes iránt miudonkor eleven részvéttel visoltotik, Szalay Lászlóért gyászmisét akar tHrtatni. — Sipos Károly színtársulata, moly náluuk igazán megvallva, sokat koplalt, bár ez nom a mi hibánk volt, hanoru részint a kcdvczötlon idő, részint az igazgató tapintatlansága, sátorfáját Zomborba tolatta. A társulat, ugy a mint most áll, Zomborban
X
még kevesbet keres, s osak is ifjabb, jobb tagok gyarapodásával remélhet söld oázisokat elnyerhetni. Halljuk, hogy íuost meg nyomban Pozsonyi szintár-suláta óhajtana Bozdáuból visszajön!, mi tzonbs® nom igen volna tanácsos, mivol most már az a cm. kély közönség, mely a isini előadásokon szokott résztvenni, ugy ki van merülve, hogy 2 hétig ,, pártolhatnék kellőleg. KUGYERAY.
U.-Füred, aug. 1. 1864.
Kedves barátom t
Szomoim annyira az alvásra vágyók; karjaim a táncztóloly gyengék, hogy atoll kezemben ónsalyu, azért no kivánd tőlem a vigalom czifra leírását'', olégodj meg azzal, hogy szavamat beváltottam. Mi bizony szorkcsztö barátom igen jól mulattuk magunkat s volt szép lány és szép asszony elég. Hátha Mayor yondóglös az átalános kívánalmaknak elegei tett volna. 0 tulajdonképpen a vigalom érdokében, fényo omcléséro egyálalán semmit som tett.
A torom a legrosszabban fénymázozva, annyira, hogy a csizmatalpak a padlózathoz tapadtak. A deco-ratioról szó sem volt; osupán a két csillár körzete volt nohány nappal előbb a színkör javára adatott előadás alkalmával felékitett színkörből hozott s kötelekké száradt tölgyfa lovolokkol körülfonva. Az étkozésröl ssinto ily dosporált nyilatkozatot tehetrk, ugy hogy az embert as éhenhalástóll félolem vltU rá as ovésro. Mindosek daozára bálunk kedélyesen folyt lo s tánczoltunk világos viradtig. Föltűnt gyönyörű magyar öltözékéről Inkoy Nándorné szül. Deym grófnő, bájos nővérével Irma grófhölgygyei; magyar ruhában jelont még meg Ernuszt Kelomonné a magyar asszonyok példányképe, ott volt s szeszélyes Horváth Gyuláné is. A hölgykoszorut tevék tovább* Talliáu Glzolla k. a. Vizer Anna, Kozma Irma, Kovács Lujza sat. Tánoaosok is érkeztek ujak, nevese-tősen Nodeczky Jenő, Bogyay Máté és Pista, Tallián Géza. A táncz-rendozö én voltam, mintán senki nyakára nom rázhatám, s a Cotillonban elosztogatott szalag-csokrokat a sziválycs Ernusztnétól, a oooár-dákat pedig a kodvos, s a bál olsö szépségét tsvö Doym Irma grófhölgytÖl nyorém,.
Iston volod 1 *M
Tapsouy, sug. 7.
Ritkán élvezhető Unnepélynok voltunk szomta-nui. As ünnopóly oly átalános volt, mély benyomása s örümtoljoi a népoa«tAlyr«, Uedrca oantéktt n galott vondégkoszonWa, mely a környékből Össseso-roglott, ugy, liogy nom loss érdoktolen azt kettős megyénk közlönyében röviden megórintoni. A helybeli iskola tanító fia Némoth Foroncz, pécsmegyei áldozár zsengn áldozatát mutatábo Alkotójának; ugyanokkor atyja — volt csákányi mestor, beigtatási ünnepét ülé mog. A ssivomolő áldosat a környékből összegyűlő-kezelt növendék papság segédloto mellett fényesen tartatott meg, molynok magasztosságát az ártatlanság díszes élökoszoruja az oltárt környozŐ koszoruleányok jelonléto, nom kovésbbé a jól választott ogyházi nép-ónokok cgyszorü magasztos olzengéso igen növelte. Mint vezotő (manuductor) n. t. Iioronkay helybeli lolkész, mint szónok n. t. Vogroulcs marczali esperes voh Jelen nz ttnnepélyon, moly utóbbi jelos alkalmi bnszédo által incgrololő érzoluiokut költött ajolonlévő ájtatos hlvöseregbon. Mogható volt a Jolenet, midőn az ünnopéty hőse nomzöi fölé torjesztó áldásra kezeit, hogy az Ég áldása ssál\jon azokra, kiknek köszönni tartozik as élotol so magasztos holyzetet. A jelenlévő nép mcgáldatásn után a mestori lak udvarán tartatott a nagy ebéd molyon mintegy 160 személy vön résst, melyet az egymást követő talprácsott toaszlok s kát
n főben, a homlokon bolül, az érzst a szívben, a vágy stb. aa egész testen, különösön a szájban van. Még ogy józan oszü ember sem áliitá, hogy az érzet szóko a fő, a gondolkozásé pedig a sziv lonne; vagy, hogy érzet és ész nélkül tosttel valaki működnék; do még som volt, ki határozottan ki morte volna mondani, hogy a goudolkosó ész a főben, az érző, vágyó és morális ón a szivbon, a működő én podig az ogész testen különösen a kéz és szájban lonno. „A lélok— mondja egy Ismeretlen, do különben érdomdus iró, egyszerű, mintáz óra (dioStundo órteménybon) mely kívülünk cső, do mégis való .valami. A lélok egy bizonyon ntom pontbau, vagy kizárólag a föbon, vagy sehol do mégis van stb." Egyszerű tehát mindon képsorő, mort egy orö van benn; igy amorulórzetek, a testi működés, mind a kép''sorő kifolyásai. Ebből aztán az következnék, hogy mindon osak gondolat. Én is egy tchátot csatolok Ide, hogy t. i. a to követ-keztotésid hamisak, mert a tapasztalás rombolják lo.
Háromszoros as ernher éloto. Egyik a másiktól vagy függő, vagy nom. Élni lohot érzékileg — tes-tilog — mig érzotileg botogok vagy táa, holtak is vagyunk. S viszont, az érzetekben aus physicai botog; éíosclméjü kövotkoztotő érsotilcg és physico tán hp-teg- Az élet o különfélcségoi a táptól függnok. Gondolkozás, igazságszorctot, stb tudomány tápai az ósz ■ átalán az érzolnok is, — mint ital, élol stb a tost-nek. Egy örültöt nom lőhet pl. konyér és borral ér-
zeti lénnyé tonni; mindon maihomatioaí domonstra-tin, s morális érzemény nom tarthatnak élotbon bennünk. A következmény tohát. hogy a lélok és tost közt kollő összefüggésnek koll lonni.
Az ólot háromféleségo tehát nyiltap áll olöttűnk. Mégisya liárousszorilség alapja egy. Epon azon én ondolkozik a fővol, érez a azivvol, s működik ércééiről. A három élet ogy lélokböl ágazik szét.
I
Minden neme as ólotnok orgánumokban létoz«/ hetik. Nincs ólct a tormészoibon, tnoly nom tcstbej/ léteznék, nem annak különsógo szorint lonno külö/-böző, nom avval vonnó kezdetét, s nom avval ér\né végét. így van értelmi és morál élotóvol az ombor- / nok ; mindenkinek megvan orgntiuma, mindenki ez" orgánum szorint különböző, s ovvol keletkezik és ouyéss. (Eddig terjednek figyolósink oredményi; fi-gyelésitikói, — mondom — mort philosophiai gyanlt-gatások vagy tán litoni nyilatkozatok után tudunk, axokat a tormészotbuvár, mint épon ilyon, a figyo-lésro som méltatja.) As omberekon tehát, aa ogész, iniot a rószok, physillai. Esze nincs, Int^llcktuell élete mogszünt, ha agyvolojo mogsértotett. Érzékileg álhot, ép lohot, do intolloktuoll élto nincs többé; a logérr.otibb ombor lcgérzollonobbé válik, s morál érzőtől mognkadnak, ha a tost, vagy főben nendotlen-ség''támad. Vágjuk lo valakinek kezét, szóval sértsük meg testé), érzéki ólotc szűkebb határok közé
szorul, do a szollomi mogmarsd. Mégis Igás, hogy a kottö közt kösvotlen összefüggés van, s a keltő, mondhatjuk cgygyé olvadt. Az étol, ital, álom, erősít; a raórtéktolonsóg, álom,öntud»tnélküllség mindkot-tőrp hatnak. Annyi bizonyos, hogy a vér a ssirböl a fŐbo, s onnét visszatér; bizonyos, hogy a sziv szoros összoköttclésbon vun a fővol as idegek által, s igy M arezon is viRszatükrözödnok aa érsotok. E bizonyos tapasztalati igazság, jolontös s az arczlsmo alapját kóp ozi. A ki az embert ismorni akarja, a physioaio koll tanulnia, s ugy, hogy az élet háromfólosógét jól mogkülönböztotvo uiindogyikel külön, s különösen azon helyeken vizsgálja, cicly legszorosabb viszony s összefüggésben van volo s vógül a hármat ogygjr* csoportosítva Ítéljünk.
„S most — mondja a nagy Lavater —■ njra kérdőm, hogy egy természetbúvár, bölcs, ember, keresztény vagy thoologhoz méltatlan-e, ha az emberekot, az ur remekét tanuljuk ismorni? Novetséges ? A ki ozt novotségosnok találja maga az, s nem ismeri saját tormészctcL" .
zenekar működése fűszerezett. As ünnepélyt éjfélig tartó tfnczvlgslom fejesé be.
Vesspr^nmiegyr, jui. hóban.
Gyász hírnök vagyok. A kcnottoljos szónok, nagy bölcs, koszorúi egyházi iró, lelkes hazafi, valódi korcsztyén, Pap István vámosi rof. lolkész s veszprémi föospores bovégozto földi pályafutását, f. hé 1 én, 74 évee korában.
8sép életidő, beleesik a Mózes által kijelölt életidő határba, a 70—80 év közé____nz örök hanyatlása készített bennünket a bokövotkezott csapásra, és még is oly fájdalmas ez, mintha egészen váratlanul sújtott volna, s fájdalmunkat még nz a fölemeli* gondolat som enyhítheti, hogy osztozik bonno velünk as összes magyarhoni protestáns ogyház, osztozik a haaáuak és numzutuuk minden hü lin.
Fáklya volt az ö éloto, moly közjóra világítva lobogott cl ... . s müveiben hátrahagyott szelleme : o drága él értékos örökség által ezután in közjóra világit. Ilyeu élet felett nincs a halálnak hatalma, mert aa ihletett költő szavai szerint:
„A derék nem fél as idők mohától A koporsóból kitör és egot kér".....
„Ingathatja sírján a vándor fuvalom a feledésnek tttskobokrait, maradhat aa látszólag Jcltolonül, de as élet nem folodi öt, a kösjó lelkes olöharczosát, mit sírja tán nélkülözni fog, ott áll as élettan emlékoszlopa önnön müveiben, saját szellemű emelte föl azt, s as idö — mely csak tostet rombolhat össse, tiom fogja azt soha lodönthotnl I
„Vallási egyesülés ideája" czimü müvo, molyot honszoretö s Jésusi essiuóktöl áthatott nomcs lolke teremtett, s mely ezolött 41 évvel — mint irodalmi munkásságának első s legértékesebb gyümölcse — Vesz prém bon nyomatott ki, magán hordozta a nagy léleknek és nomes ssivnek aaon bélyegét, moly öt —• és munkáit mindenkor jelozto és jelzi. Ez egy munkája elegendő lott volna arra, hogy előtto ugy is mint hazafi — ugy is mint keresztyén ;ró olött feltárja a halhatatlanság templomát 1 Sajnos, hogy az emberét nem értő kor megakadályozta öt o téren a tovább működésben, hol mindenik felekezetnek leg-gondolkozóbb föi (a róm. catholikusok közöl Uuzmios Izidor, a roformáltuk közöl Márton István) nyújtották főié as érdem elismerésnek clöhnladásra buzdító kossoruját.
Igon sok munkája jött ki nyomtatásban. „Természet temploma" csimü mflve meg a külföldi irodalomban is páratlan. „Keresztyén vallásu-a csak az » 1848-kt korban láthatott napvilágot Ágendája mind • mai napig a legteljesebb.
Egyházi szónoklatait az a lélok hatja át, mely a vallási egyesülés ideáját sugalta. A szerető János lelke lobog azokban. Nem polemizál hitcslkkok felett, hanem hirdeti a ker. vallás örök igazságait — veséreive a főtörvény, s Jézus tanítványinak ismertető jelo a s se rőtet által.
Tudományával tissta erkölcsiség párosult. A mit hirdotett az ön életében, mint példányképbon
Xilt látható. Jól jegyeste meg a folotto szónokolt cs Károly, hogy Jézus óta nem volt ember, kiben as emolkedott lélok as övénél tisztább, nomesobb ssivvel, S ovangeliomibh élettől párosult volna.
iiorostyánkosxorut füsött koporsójárk hivefnok kegyeletes óriása — koporsója folett a biblia s munkáiból uuhánynak egy példánya volt látható. Szellemi gyormokei is ki kisérték a sírig.... ott ólma-radtak tölo mért .a lelki szülött nem asállhat alá a sírba. Halhatatlan as, mint a nagy lóluk, mely elöte-remté.
A veszprémi csizmadiák csého mint testület jo-lent meg a gyászünnepen, tisstslstjolfll égö lúinpái-, val övezvén körül a koporsót. Nagy halottunkban .önmagát tisztelte meg a ozéh, s az öntudat azon édes örömo kísértő haza, hogy szent kötelességet teljesített, mikor az érdem oltárára lototto as elismerés áldozatát. \
A háanál költőileg szép képekkel x megragadó és találó hasonlatokkal ékesített szén heisédot s imát mondott Szflos Dániel veszprémi félkész, a sírnál Faa István szabadjai lelkész szólt szívből szivokhez, a templomban Acs Károly riyxoltn élothiven a prot. koresztyén lolkétz küzdőiméit — s n szónoklat magasságára omelkedvo alkalmazta a hirdotett igazságokat az idvczültro.
A távol vidékről össso sereglett nagy gyüloko-zetnek egy narmada som mehotott bo nz ur sz. házába. Nom ujságvágy — inert egy prot. pap tomotésében ninos sommi rendkívüli, ujságvágyat ingerlő.... honom a tisztolot és kogyolot gyüjtötto összo a sokaságot. As áldás — mit kértok — szálljon alá s nyugodjék meg űz elköltözött nágy léleknok sírba roskadt porsátorán. r. I.
Hírek éa események.
A No mondja senki, hogy nom huladunk, no „mondja sónk.'', hogy városunk a civilizatióval kollö lépést nem tart. E métely szülte fényűzés kövotkoz-ténen, a vágyak olérhotéie végott; bukások, rablások, tolv^jlások, visszaélések napirenden vannak. Az erkölcs sülyed, nz omboriség kivetkőzik emberi
4 M ¥
méltóságáltól. Mindönki üzlet, kereset hiányról noizkodik, s a ki legjobban fázik Is, eldorádói ségről tanúskodik. Álmélkodva kérdi az omber: — honnét ez? A konyér, jobban mondva pénakorosot-nok mindon rugója mozgásba hozatik, melynek kö-vptkoztében : csizma talppá válik az emberi arcz. -Mind ezt nem az mondatja nekünk, hogy városunk* Itan ma már a többi között, a fagyialtat talicskában tolják az utczán végig, kinálván, árulván adagját hét uj krajosárért. OI» 1 nőin, mi ctt neiu appri-hondál-juk. Do approhondáljuk azt, hogy mind inkább elszaporodnak az anyák, kik szivök magzatját, kakuk inadárkóut, idegen oinlök, házonkivüll idogen gond-viselésru hízzák. S inig igy a legszentobb, legistcnibb anyai gondokat a divatos jólétnek feláldozzák, addig a mindon cgyébb szolgálatnál jövedelmezőbb anyai tiszt teljesítőjében, n fajtalanságot idézik elö, a fajtalanságra sorkentik. Som akaratunk iont holyünk itt o tárgyról többot szóllani. Vannak osetek, hol a körülmények késstotnek, parancsolnak. De ti a körülmények által nom késztetett anyák, no bízzátok csecsemőiteket idegen cmlékro ! Házon, városon kívül, (e tárgyat holyszüke végott szorítanunk kollett, lesz) még reá idő a melyben egy hosszabb csikkol lapunkban találkosni fogunk.
A A rigyácsi falubirája agyonlőtte magát, roort véletlon sulyós testi sértést kapván kínzó fájdalmai elmeháborodást idéstok elö. A míg józán volt orvosi segélyt nom korosett, pedig f>nap alatt csupán hideg-vizzoli borúngatásokra meggyógyulhatott volna. — Mondják : sajnált az orvosnak 3 o. f. jutalmat adni a jó tanácsért. Ily poltrom az embor, ki hiányában van a kellő növelésnek.
A Fgyik barátunktól halijuk, hogy Szigetvá-rott egy csinos sétatér van, ugyszinto kanizsai újdondászunk is múltkor Kajiosvárott lévén, mogvolt lepve a szép sétatér láttára, llát minálunk? Most, midőn Kanizsa óriás léptokkel halmi előre — midőn lakossága folyton szaporodik ; söt, még a vasúti társaság is Kanizsát szomolto ki — sinhnngergyára helyéül — mely által városunk ismét vagy 1000 omborrel sxa porodnék, most illő és méltányos lenne, ha gond fór dittatnék a város diszitésére. Mort ha ml örülünk a népesedésen, akkor gondolkodjunk, hogy'' városim kat kellemessé is tegyük — pedig i„''en sok még a toondö — s épen mort sok a toondö, azért nem történik semmi.
A Lapunk mult számában, omlitök azon szc ronciótlenségct, miszoriut a hahóti jegyző közét vó lctlon keresztül lötto ; most sajnálattal közöljük, hogy o fiatal ombor — tán kollö orvosi segély hiá nyában — meghalt. , lt
A Tudjuk, hogy vidékünkön a marhavész dühöngött és majd mindon útjaink el vannak zárva, s mindon kocsiról az ülésbon lovö szénát, szalmát ol-rzodik—miáltal az utasóknak kényolmetlonné teszik a további utazást; a napokban történt, hogy egy io mogyi földbirtokos egy idovojó kárpitosnál kivarrt szalmazsákokat rendelt meg. A kárpitos olkttldé a a szorgalommal s csinosan készült zsákokat — do midőn a vészörökhözért a kocsi, az őr megvizsgálva a kocsi tartalmát — a zsákokból kifejtvén a szalmát — elégoté uzt. S igy a megrendolö csak üres zsákokat kapott. Már oz ugyancsak szigorú törvényhüség.
A A vállalkozó kölgy Klónk Karollni üzletét ogy csinos amorikai varrógéppel szApórítá; ugy szinto n lapok kiadója W, (htésot''ót egy fényltö é» ogy irfaif-másoló géppel (Autogrnpliproiio) gazdugitá.
A Daczára annak, hogy kovés szarvasmarha hajtatik l>o, a dühöngő visz miatt — a húsára 18 krról 1G krra szállitatott 1«; csak aztán a tol* fontról is legyen ám gondoskodva 1
= Gróf és bankár. Kolozsvárról örvendetes hirfll irják nekünk, hogy Mikéi Kelemen gróf, a legrégibb magyar családok egyikének utolsó isrja, a napokban hozta haxA ifjti nejét, a kivol Holvécziában esküdött meg s a ki egy ottani gAzdsg izraelita bankárnak leánya. Igaz szerelőm nom tokint az ily aka dályokraj az olöitéletuk jego elolvad a szivek kölcsönös lángjai mellett. Cs.. K
= Őrült költő. Helsingforsban közclobb ogy fiatal tanuló drámáját adták elő. A hatás nagyszerű volt, a darab nagy, azóp ós eredeti t-ihotségről tesz tanúságot. Annál szomorúbb, hogy a nagyreményű szerző, a ki két barátja között szir.tén ott ült cg)'' pá holyban, semmit sem értott az előadásból. Csak néha inormogá szinto ijedten! „Nini, hisz a mit az omber beszól, én gondoltam I" Gondolta, do igen régen. A darab mogiráso és olöadatása között sok idö folyt lo (majd annyi, mint a mennyi nálunk szukái!) s ez idö alatt az ifjú költő megörült. Igy látta darabját, mo-lyen annyi tehetséggel és lelkesedéstől dolgozott.
= Halálos törtéltotok. Dobroczonböl, jul. 80.-ról, irják ogy bécsi lapnak: Városunkat ma nagy iz gatomba hozta a felsőbb osztályba tartaz^ két rabló-
fgyilkosnak, egy ügyvédnők és egy jegyzőitek, mára latározott kivégeztotéso. A bűntett, mutynek büntetése ma volt végrehajtandó, már ozolött két évvel történt, következő módon: A szomszédos ordőt átmetsző országúton ogy rogg«<l ogy férfi holtteito találtatott, ki hátba volt lőve és rajta 13 mély kés 10b. Kiviláglott, hogy a nioggyilkolt egy földesúrnál kocsis volt, ki ur/t Dobroosonbo vitto s visszatértekor két ombor fölkérte, vogyo fol őkot a izekéro. Mindakotton urilag levén Öltözve, a kocsis fölvette őket; dn szíves-
ségéért csakhamar hálátlai lakolt, mert a két ur válőtt éi egy élei csoroszlyával összevliiza szurkálta. A gyilkosok az árokba voték a holttotemot, kocsival és lóval elhajtottak s másnap az egész fogatot eladták. Árulójuk a c soroszlya lott, melyet az ügyvéd egy pa-pírba göngyölve vitt cl hazulról, a gyilkosság után azon véresen ismét azon papírba takarta és a kocii-vánkos alá roitvóu, azt a szekér eladásakor ott fo-lcdto. Nom sokára megkezdődtek u törvényes nyomozások, a ciort>*zlyát a izekéiben iiiugtnlállák : és « takaró-papir, mely egy ismeretei jegyzőinvatali okmányból és G. ügyvéd aláírásával oltatott több fogalmazványból állt, a gyilkosok nyomába vezotett. lls» Iáira itéltottok, ói ma voltak kivégzendök. Nyolcz óra felé, inldőn a kivégzés idojo köxolgctt, hirtelen azon hlr szárnyalja bo a várokozó néptömegot, hogy egyik elitéit G. ügyvéd, hirtelen meghalt. Eléírt'' ámításunk vették, do a hlr való volt. A hirtolen halál okául azt állitják, hogy az ügyvéd<*cscio buesut vévén elitélt bátyjától, a buciuesókkal Ontó belo a szájában ügyoion elrejtett s gyorsan ölő mérgert. A* elitéit néhány perez alatt meghalt. Ocscsét elfogták. A másik gyilkoson vógrolu\jtatott az ítéletet. Végizavai, molyekot a közönséghez akart intézni, elhaltak a dob pergései alatt. A.
= A kasinok, molyok hasánkban, ha romlotté-tésögnok igazán robgfololnok, klválólag a szollemi haladás gyüldéi, Szalay Láialó emlékét jegyzököny-voikbon örökítik ■ nagy haaánkfia özvogyéhoz réiz-vétnyilatkozatokat intézmok. Igy tettek a kooikométi, igy a székesfehérvári kasiuo. Nálunk 4 Casino van, fog o valami történni?
= Polignác grófné végzetes halála. Párisban a mult hóban aj ozsulták tomplomában szi v-rázó szerencsétlenség történt. Egy mcllókkapolim Javítása végett a kftmüvesok ogy létrát akartak odább tolni. E közhon a létra oldölt és r misén jelon volt Polignác grófné főjére esott. As ütés oly nagy volt, hogy a grófné halva maradt. Sz. H.
= Megadta neki. Valamelyik bánáti faluban a jegyző ogy vaddissnót lőtt s a fűjét a földesúrnak szánta, ki a vaddisznófejnok nagy kedvolöjo voll. lltnak indította tehát volo iniudonesút, kínok, mlvol egy kissé gyügyo volt, okképen rágta srájába mondókáját: liontégy a földesúrhoz-* azt mondod neki: Jó napot nagyságos url tiszteli a tok in te les ur • egy vaddisznó fojot küldött, ha nyulut is lő, azt is küld. De igy mondd te, kfllfliibon mogflt a mónydörgős menykö. Elindult a mindones, útközben egyre* hajtogatta mondókáját, azouban szercncsétloniégéro megbotlott egy köbén i a isavak összezavarodtak agyában annyira, hogy igy beszélt a földesúrhoz: Jó napot vad disznófej I tisztoli a tokintotos ur ogy nagyságos urst küldött, ha még nyulat Is lő: megüti a mónydörgős monykö. A.
= Lomborgben ogy napszámost Ítéltek t-»lvaj-■ágért hat évi fogságra, ki még csak januárban s/.a* baduit ki a börtönből, hol egy linsaqahan öt évot töltölt. A dőrék tolvaj 04 éves, polgári és katonai törvényszékiig 21-s*or volt tolvajságért büntetve, a kapott ötszoacn 700 botütést és 18,000 vcsszöcsapást.
Kaposvár.
• Urvondotesobb ténnyel nem nyithatjuk mog
4 rovatot, mi Bili a folytatva közöljük azon dőrék adakozók novoit, kik a helybeli gymuasium folizorclt-si költségeinek növelésére ujjabban áldozatokat hoztak: J. Gaal Kristófné 25 frt. Spiczor Mórnö 10 d^. cs. k. aranyt. Schefícr Alajosnő 4 frt.''— Vajda Pál nő f> ft. F-tlly Iturénö G frt. iLMiiándi Iguácznö szül. llotku Agnos 2 db. nrany. — Méroy Károlynö szül. Nóvák ő niga 20 frt. M. gróf Fcitctlci Dénosnő loO frt. —'' mai napig a felszorelésro befolyt — 1)20 frt 10 kr. ». é. 28 db orany. 1 db 2 frtoi és 2 db. ezüst hmzas. A Zala-Somogyi Közlöny július 20-iki számában Tin-tera Mátyácnő 1 frt hibáSAU íratott a helyett 1 db. cs. kir. arany. A gyinnasium építésére a toponári ezek
5 frt küldött. Kaposvár julius 30-án 1804. lláus-mogyoi János pénztárnok. (Folytatjuk)
* Fentebbi örömünket csalt neveli azon tudat, hogy a következő fiatal ssivoket már is hoviti a jóté-konyság sxcllomo) érnek azon nóvro, molyot viselni mindig büszkeiég — a „honloányi" nóvro; tartsa meg őket Isten a hazának; s a lelkes gyüjtönö fogadja köszöuctüukota nagy közönség novébon. Azon kaposvári t. kisasssonyok nóvjogyzéke kik a helybeli gymuasium beliöfolizoroléiékcz o czélra ina-gányuton indított gyűjtőivoiucn pénzadományaik |ion-tos megnovozéiévol futjegyozvék , s mely összeg L Bácsmogyoi János gyin. pénztárnok urnák átadatott. — Spitzor Itiza 2 db. arany. Visy Jánosnö lUgát-ról 1 db. cs. arany. Visy Mariska l db. cs. arany. Folly Mária 6 frt. Dobor Euphumia & frt. Sumugyi Carolina 1 db ozüst 2 frtos. Habócsay Slari 3 frt Schvaab Katidin 3 frt. Ko^tráiy Gizella 2 fr|. Egy névteloil 2 frt. Kuthy Zsuzsanna 2 frt. Kovács Szidónia 4 db. ezüst húszas. König Mari 1 frt frO kr. Conti Josepjia 3 db. ezüst húszas. Ciánk Anna 3 db, ozüit buszos. Csánk Katalin 1 frt. Feketo Ida 1 frt Nagy Uózsa l frt. Vasz.iry Fáni 1 frt. Striaovícs Anna 1 frt. Pintér Anna 1 frt. Badánti Mari I frt. Tóth Fáni 1 fit. Holl''uiaiiii Mari 1 frt. Szigcthy Mária 1 frt. Kuthy Máthild l frt. Krisztinkovioh Antónia 1 frt. Kokály Janka I frt. Somogyi Alojsin 1 ft
4 104
FOld rét iiíty más kíllííníéie Regáléknak haszonbérbe adási hirdetése!
Folyó évi augusztus hó 22-én és 23án Lontiben, ós ugyan o hó 24-én ós 25én. Alsó-Lendván tartandó árverés utján haszonbérbe adandó különfólo korcsmák, malmok, bormórósi ós halássati jogok, a* i>*«si « uradalmi ortlöklmn a inak-koltátási, gubaos »r.ndési, ós le^oltotésl jog, továbbá több kisebb s nagyobb Told, rét. s Icgolö birtokoknak kösolobbi haszonbér feltételei Alsó-Lcndváu a föbérnök-■ égi irodában megtekinthetők.
Alsó-Lendva julius hó 22-én 2804. (3-3)
Ax Almí-I.mdva m IVrmpthy uradalmak fübrrnftkhége.
Gépész- és lakatos-műhely.
Készíttetnek mindonfélo gőxmozdony , malom- és cséplőgépek ; vizszl-vattyuk, stb. Nemkülönben elvállalnak gépjavításokat ós inind. nnomü énüloti lakatos munkákat. Nagy Kanizsán, varasdi utcza Ml. a/ám *nj.it házbam/
Zákony Náiulor,
lakatos mester.
Ko/Jowsky Ede.
gépéss.
Mascliincnwerkstáíte u. Sclilosscrcl.
Verfortlgon Jedo Art Looomobilen, Mahlmühlen, Drosoh- Maschinen Wassorpumpon eot. — nioht minder uuternehmen jedo Masohinen-Beparatur, so wie jede Schlossor-Arbeit su don Neubauten. Gross-Kanizsa Varasdlnor Oasso Nr, 57 I. lm oigouen Hause.
FeiHüiaml Zákony,
Schlosaermoistor
(8-3)
Eduárd Kozlowsky,
iMaschinist.
Néhai Ritter Aiulnis,
volt hörcsög Batthyányi kanizsa-uradalmi tiszttartó hagyatékához tartozó nildrd anyoabCl épttlt h<lt, ittdlU• i m<ís mfill/UpilUtokktl, i}$tx«ki>tv« «<jy »(><J>I íittrjrd/iU jeí&t/ojH gytlmUletfdkkol beültetett, konyha h eqyíbb velemJnyek aLl is katttuilkató kerttel; az öiökösök közmegegyezés" folytán — f. évi szept havában árvoréa utján a legtöbbet Ígérőnek cl fog adatni, l''.z igen jutányosán megsso-rezhetö, niert a bánatpénz csak *00 frt s sz eladandó ház ós kert testvérok köat is megér 4000 frtot Az árverési feltételek a nagykanizsai város tanácsnál megtekinthetők. (2—3)
(2-3)
y
tiszteli ttol ajálja a n
Schönfeld Ignacz
é. közönségnek a legújabb javítások és vegytani sogéd-cszkösökkel gyártott
E kenőci-gyá
Ilelgial göz-paraHu-Kcnftcsfet
r fönnállásának rövid Ideje alatt már átalános elis
• merést vivott ki
magának, annyival inkább, mivol több házzall összeköttetésénél fogva a legnagyobb niegrendolésokct nemcsak gyorsan végro hajthatja, do rövid idő alatt és jutányos fuvarbér mellett akármely irányban elszállítani képes, llaktára varasdi utcza saját házában létezik. Arak , kötelezettség nélkül készpénz 2*/. pónztárutalvány helyben Nagy-
Kanizsán.
100 dobos* félgörabölyü 1 font bécsi suly . . . 13 frt — kr.
200 „ „ ''/»......13 „ 50
400 „ * V» (i » «
Hordókban bécsisuly 10*/, Th. 25—60 font nr. 100 font Hordókban bécsisuly 10*/. Th. 100-200 Rilfolé pr. U)0 font Olépolaj 100 font.......
13
14 11 11

60
Kain. Königl. öaterreiehische 1864 gor Loose,
Gcwliinxirhung .mii 1. Heptcmber IStik.
Ilauptgewinn: 11.200,000, niedrigsterGewinn 11.135.
Dns Orosshandlnngshaus H. SchollriiMil* in Frankfurt a. M. erlftsst
gegen Elnsendung dos Botrag* in österr. Banknoton:
1 Loot ztt fi. <i, ti l/tót« iti fi. 14, li I/m)m zn fi. fiO. (2—3) Gowinnliste erliUlt jeder TheilneJimor unentgoldlioh.
Ilérbe adandó esirászat!
A szont-gróthl ursdalom 40 dbból álló csirászata, díj használatra f. évi s*pptemb( r utóyától kezdve, ogy yagy több egymás utáni óvre bórbo kiadatik.
Vállalkozók bŐvobb értesítést nyerhetnek vagy személyosan Szont-Uró-thon az urudaliui tisztségnél, vagy lovél utján, moly esetben .Szalabér mint utolsó posta kitoondö.
Kelt SxentOróthon, aug. 6. 180-1.
(1-3) Szent-gntthl uradalmi tintáé*.
MAIINCIIUI. JÓZSEF, és ZOTTL GYÖRGY,
asztalon kiirpitos
Nasy - Kanizsáin,
aaituloM- c» kárpiton butin- raktárim nt
a leijolciúbb Utxdllitott áron.
A t. os. közönség arra tigyolmeztétlk, hogy minden más rakhelyen aa ét* nevein Znttl alatt ilkészfllt kárpitos munkák nom nálam készültek'' Ugy szlnto található nagy minémU»égb>>n < lkésxttlt
g-aDna rosták
a legjobbakból ás elválaltatnak mindon o szakba vágó javítások illetékes árou. I^aktlannk van a Magyar-ntcza elején YCO é» 763 hz. alatt a ,Zöldfa" vondéglíí köztiében. (2—10)
Alólirott, tisztolettel tudatom a nagyérdemű közönséggel, hogy Nagy-
Kanizsán, lóbb év óta fen álló
Norinbergl és aprékclme kereskedésem
bel-és külföldünk legjobb és legolcsóbb gyáraival, a legkedvezőbb összekötto-téslm tövén, azon kellemetes helyzetben nagyok; hogy daczára a mindig növekedő fogyasztásnak, melly különösen nz apró ktliuéro hat, — tisztelt vevőimet
még pamut és selyem czikeknél is
az eddigi igen jutányos árakon kivfll
ü—10 száztóli kedvezményben
részesíthetem, és igy mindon oz irányban felmerülő üzlotot folülmulandja.
Azon kedvező reményben, hogy az igen tisztelt közönség, úgy áru-osik-kciiu valódiságáról, mint n lehető legméltányosbb uj árssabályor^somról mihamarább szeméiyesou iparkodik inoggyőzödni, a legpontosabb és lcgkiológUöbb ssolgálatrl kószséggcl ajánlom magamat s ü/.lntomot a nagy órdoiuü közönség szives részvétébe.
SOMMER JÓZSEF.
Endosgofortigto beehro micli hlcrmit höflichst ansuzoigon, dass ea mir g«-lungMi ist, für moino hier mohrjllhrig bcstohondo
\Qriibcrger- und Kur/waareü-llandluog
dio vortlieilliaftoston Verbindungon mit den bestén und billigsten Erzeuguugs-und Bezngi(|uellon des In- und Auslandos anguknüpfen, und sonaoh in der ange-nohmen I.ago bin, trotz des stelgondou Absatxes,die bosondors KursWMMren ver-
folgon, mcinon l''. T. Kundon
sfclbst bei Wollo mid Soidenwaareii
von inoinem bishor billigst berochnston Protsen nooh r-
5 bis 10 pCt. rabattiren,
und somit jeder auftauohcndon Coucurronz dio Spitzo bloton zu könnon.
In der angunehuien llofl''nung, dnss 8io bald gef. Voranlassung nehmen werden, sicli von inoinem nouon und billigst regulirton Preison volls (Joborzeu-gung zu vorsohalTon, vurslchoro ioh Slo dor proinntosteii und solidostou Ausfüh-rung Ihrcr gcchrtcn Auftrágo, in deron baldigen Lrwartung
(2- )
hochachtungsvoll zelchnet
JOSEF SOMMER.
Hirdetés.
Csurgói uradalom részéről közhirré tétetik, hogy ezen uradalomban aa 180)5. 1860. és 1867-k években ssaporodandó összos birkabőrök folytf ^vi ok(o* brr 4-én. reggeli 10 órakor a csurgói gazdasági irodában árverés u^án eladatni
fognak.
A vállalkozni szándékozók bánat pénzol ellátva a fentobb kitűzött helyen, s időben megjelenni sxívoskodjouok — a föltételek a tisztségtől előlegesen
is megtudhatók.

100 forint jutalom!!! 100 Gulden Rclolinung!
Száz forint jutalom annak, ki folyó évi Julius 15 — 10-ik közti ájjal ltosou-borg orvostudor házálmn elkövetett lopásnak tottosóro verőt. Azolorzott tárgyuk következők: 4 darab ezüst gyertyatartó. t exttsl tácsa, alján uégy gombul láb gyanánt. 2 ezüst kávéi kanna, fukoto fogóval. 1 ezüst ezukor tartó. 1 ezüst ezukor csipö. 1 ezüst haran táozával, az utóbbinak alján háromgom láb gyanánt. I kis ezüst, kés, sima nyéltől. 1 ozüst sótartó. 1 Eronj. 2 pár fülönfüggő, az ogylk pár fokotóro, másika ezüstből. 1 Antik Dalmatln köves arany karpcrocz — nohány kő hibáa belőlo. 1 fényezott setétbarna szokrény, irattal. 1 Dibtt kondő, gyapot csépkóvel. 1 fo-koto csipko kendő, szalag szegélyei. 460 forint bankjégyokben, és 30 darab arany.
Dsmlenlfon, der den, bei Hcrrn Dr. Ttoifn-berf in t!r.-K»nl«»« rerllbten DlebetaKI «nt-dcckt. Kultreadet* Uo(4niU«dfi Vior I.ouohtcr, eino silborno Tasso sammt 2 Kaffékannon, dio ''l^sse mit 4 Knöpfon unton als Füsse, dio.bőiden Kanneuasitsebwaraem Oriffe, l Zuokar-wa»o und Zangon, oino silborno Ulocko sanimt Untortasso, das Tassol vou da* ülocko mit Knöpfon als Füsso, ein klsi* nos silbornos MosSormlt glattom UrifTo, ein Salzfassl»ohklter, ein Modallion , 2 paar Olirgobángo, oiu l''aar sohwara molirt, tlas and ere raar von Silber, ein Oliodor Üold-Bracolot (Antik mit Dal-matin S te inon), einlgo Steino fehlen da-von, oin politirtes dunklbraunos KlUt-ohon mit tíohriften, oin Tibet Tuoh mii Wollspitaen, ein schwaraes öpitzen-Tuoh mit Bandbosets, eine Baarsohaft in alton und neuenBanknoten voufl.450, u. 36 Stüok kait. Dukáton.
/
Bizonyos hal&i Oaalhatatlan irtÓBzor
patkányok, egerek, poloskák svábbogarak kiirtására,
mely szert alulirt bátorkodik at.cz. közönség figyelmébe lyánlani. Alulirt az általa feltalált IrtdHieréufk
í01!''1 m»gánosok, mint államható-
ságok által kiadott bizonyítványokkal magát igaxolnl, minélfogva számos megrendelósokot roméi.
Ezon azer 10 évig U oláll é» niégia nikereson hoszinilhatd,
Kapható Nagy-KanizsAn egyedül osak Fesselhofer Józsefnél.
Ara egy bádoKMelenczéiuk, mi ly HlesH Uuttiuanu névpo, séttel vau ellátva, magyar én német hnaznnlntl utaHÍtáM»al együtt 1 frt 10 kr o i
___________RIESS QÜTTMANN, na.6tl t. „,Ud„lom.tull0don;..
WujdiU Jézsef kiadó lap- és nyomdatulajdonos Nagy.Kanizsiía.

JJegieleneUplegalább egy ivcn julina hó l-től kezdve minden hó l>én 10-én és 20-án. — Előfizetési ár"posUn szétküldéssel cb helyben'' Síri.; félévre 3 frt. Negyed évre 1 frt 70 kr — Minden clőfoctiTatnLtj3önoB Tdllc«mrküiij-vttnít^r.^rtAí;>t-ftmatÁll.V^eltétclak mp1M{ fél áron Nyilttér égy Petit sorért 10 kr. — Hirdetések négy hasábos Petit sorért l-Sr 7 kr ,kr^ éa-miiuliin .toy»bbU»cik1tiitáacrt-&.ir.,aJbfi A jwiktafciai dij 8 a lap kezelését illető minden tárgy n kiadó hivatalhoz Nagy-Kánizsíra; a lap szellemi-tartalmát illető közlemények
............bériuuntsu a szt^kusztüTC-ghez küldendők''Kaposvárra. _ • ......
jagai-^-^ ireleisdg^>''-len levelek
első országos magyar dalünne -pély Pécsett.
Miként minden szívnek jól esik, ha övéit dics-fénynyel körülsugáronva, jólétben aszni látja, ugy
kedves a magyarnak, ha beívo mélyéből szeretett ha-—gáját-caakráímáhsn is a Hintgség én boldogság. jxjI-czán ragyogni látja. Ez indok megfejti amaz öröm-« diadal érzületet, mely a pécsi dalünnepélyen meg-jalent magyar honfiak keblét dsgaBztá. Nem tűzte ugyan taég-es ünnepély barinkra a dicsőség b boldogság koronáját á nem árasztott rá oly fényt, minőit 1 a magyar Kebel hazájának kíván; do igen reményünk tüzét gyulbisztá föl bízni abban, mit jeles Szó-ohenyink ajka rebesgetett: „Magyarorizág-nem^vait, hanem le az.u la marjükmia művészet erejét^im ojs éltető lángot, mely a nemzetet kihalni nem OTgcdi, -mely oB-álm&kba-mály«dt -Hazát tolrázza -a-ncmea tettek tatáré vezeti. Ily "gondolatok magyarázzák meg az örömöt, mely a fönebb érintett hazai ünnepélyen jelenvolt vendégek közt engem is megragadott.
Azon szerencsések közé számítom magam, kik TiiüvulődcsükctTt-kalfoldSn -folytatták s éveket töltc-nek a tnuvolt német honban, hol nz ipar, művészet s társadalmi éiet magns fokon áll. Itt tapasztaltam a hatást* a következményeket, molyoket a,,dalárda-testületek előidéztek, melyek majd minden csek''éty vá-rooban sőt falvakban- íajétesültek, ngy annyira, hogy méltán mondhatja ma gát némethon: „Daa singendV-DentschlaniUaCS minthogyegy üdvös.eszme másokat ~ létesít s a tárwUlm.1 szellem folkeltése összegyűjti - a^lkfltü&^^^Sketj taVtpnt, hogy alig létezik város vagy fa!<C^iffil£ dalárdáuTkivül tornacgyleltcl, olva-bókörrel* tűzoltó-társulattal stb. ne birna; melyek azután Bökssbros, nagyszerű ac nagy számú (a tnvali toriiaogy letek öeazejövetcléiv Lipcsfibcn a működő tagok öaBzos ssámá 2&000-ro rúgott) összejöveteleket
-----voppakiuaguk utánpmelyek hasznos-voltáról főleg
a művészet, ipar a a társadalmi életterén kisem kétkedik. /
Midőn e tapasztalatukra néha-néha visszatekintettem, megvallom némi sajnálat fogott el, hogy ily -táráulntok ^agánkban még csak csirában rnjlónrkj ___mikor fog eljönni a kor — _mer<
f> gnak Fölkaroloi, melyek a művelődést tetemesen előmozdítjuk, s- a társadalmi plet™ frnyt yirtnfk a kizárják n nemtelen szórakozást, mely undorral tölt minden müveit embert; mart mondja a költő: Ott hol édes bájló hangok
Érző szívből zengedeznek, Oda aiesí—iord kedélyek
Dalra Boh''sem emelkednek. —;
Alidon tehát ily gondolatuk után a nagyKerfl pécsi országoa üonapólyen^jelcn lenni Szeren ciéltei lém a a közlelkesedés taimja valók, kiki belátja, hogy örömöm helyéu volt.
Mielőtt az ünnepélyt röviden leirnám — mindenek előtt dicsérettel emlitero Pccs városa lel-kca polgárait a a dafárdata^jnj" t, kik ily költséges vállalatot olvn ag vszeruS'' rehdézen^jal egm a gy nrabh"
Édes hazánk,''kedves dalunk^-Erted élünk, érted halunk. ''
az
" A Tófiatatáson üvül e nap misem történi, énekeatély elmaradt; 15-óu virradóra, .riadó kelté fel Péca várobit katonai z«ueksré»-terse*kdörgéeek által <-léidéztetve: 10 óra ntán történt aa-összes dal-
aznák^segykáaba,
egész nrsrng- dalművel5in<>k-^- esak-''-oel""BajnSljütf " hogy est ném-fővárosunk Te kgzd cm enyOflEf ml több; taég-ez-országnB ütmppélyen n tohln varof-nk-boz képeBt alig képvisellétto magot; b igy joggal fejezhette Arad egyik jeles képviselője az óhajt: ha fővárosunkból-:dalárda Szellemet ki nom hozhatunk, tán jó lenne azt hozzájuk bevinni.___
hol Volkman mis<^~£jeí ö 8 8zes_d alcg''y 1 r% jűnak felszenTelfetéie fülékeBitett .emelvény állotyhol ís fBbbéangri tüztek^—_ és előkelő férfiak közt nngyméítóiága Majíáth a volt országbíró s ncjo Ezüt. biró PrandsU, tnint-záaslóanya vön helyet. A pécsi dalanla elnöke Angyal disíültö-zetcbetr üdvozÖUff''i raegjelént ÍBBzes tcirtületeket-me— ^
Irg r.,■ fiTiVhnn; kit nr nl^ln^ ■fft ffT"'' b^lyfr1''
* - .. - «.r - • - •-*——
Az ünnopclyt raéhán mondhatui országosnak, mort; joles zoneférEainkou kirül a .dalárda testületek hazánk több városaiból sprcglettck össze
aáaU^a^riiy e»írtékiRÍgüák. életi e émodhi s

lós, Nag^''-Kanlzsa^iingos, Dobrecsen, Mohács, Bé-kes^-Győr, Fehértemplom, Promontor, Sopron, Apsr-thin, XjoaoDcaf-Sisoinb.itlLely,. bécai egyetem? dnlánla. ^bócsi Zion, Zenta és Szathmár. Halulr sajnos, hogy -maradtak nagy városok, melyek dalárdatertülctttk-böl csak hírnök sem jelent meg. -is? "
Az Ünnepély mindamellett, hogy a nagy készületek kivitelét föleg-as-elfogsdtatásnál -a-ztrdon idö^ a folytonos eső nagyban akadályozta, nagyszerű volt. Az elfogadtatás £_hó 14-én rolt Mohácsott,Üszögben í Pécsett taraczkdörgéBek s zcn.c mellett, hol a ven* dégek diszjelvénynyel ékesitlrsttek fel s kiki előrp ké-
azitatt-hclycn a_péMÍ polgárnk_házaiban Btállt&olta^.
i.i i '' -i—• i Í''__
i (érco-diatbiliv" állott, melyen lo-bwgók kOzt arany íxitflkbdi a péoBtsteiáfd^-jftlwjra-
ptenk-övetett; uöTofío rx finaef
jefes zenekara,-valamint Jg összes dalnokok éneke, kik BctHoven „Isten. dicsőségét^. éneklÉJC.: Aa itf —'' egyfllt"HéptBmgg-mintegy 10000-re rúgott. —
Délben nagy tártás cbSdTrfisrt^Tite^tttben. mintegy 400 terítékre, melyet lelkes tosMtok s Fábián zenekara
kitEa-ATelköszönté''seltet Csima Ügyvéd kezdé meghat
nmlt.^Ujláth, Angyal,■jL&űnyvlb lölolvasoK-hww
elŐndásban, Grabarics ügyvéd"jBeke Béla-Győrből, Vajna Arádról, Györffy Zentiról stVkövettek,-mely . . 4 „, rJBl . • , . , A .-u . atóbbú humorietikus előadása által tötószörös .táps-
- mhrt^Pc^t üolü, .Buda, £ Afh^latek^felktoatések -RiC—-
-be Anagükit ----------. .
''Ugyanekkor olvastattak föl as érkezett sürgönyök Eszékről az nttanl iövészegyléttól, BrünnKBl ilíéosi -ádegylcttő!,-^Heichenbergbö^ KaarUrubeban -Ssfaft-. gyülekezett ZTmemfiréisek nevében Jtteráényitől, Zsombolyból (Hatafeld) .^.BéMbÖ], öelrekben arf
ünnepélyre ÖsiztgyOlt "daltestfiietek Üdvözölte Étek, s ózonnal vlszónoitattak. A diszebéd utin ünnepélyes Mvnfrintaz ns <»es dalárdatestületsenekisé-
ret melletta várts mnktókdyórs^tyére,h6l mintegy Ib.QOO-nyi néptömeg volt jelenjJtt tí>rtént fölváltvi á vádiseezred zenekara müködöé-által % fSlállitott emelvényen mind összesen, mind fíjl váltra aa éneke-Ifltuláa^elve^épen a lélfas Aradiét aajos taps vl bar kivetett- Itt vese tó fingwsér Mátyás a p^rsl daltcs-
Svastics- Jánoshoz
(omWdÍTt 1861-iki Jvn, 2-éncJc.)
Mint tengerből drága gyöngyöt Ha felhaaotFa búvár, - ^
- Gyönyört lel benn a part fölött,____
-^ ELogy mem vitte el az ár; ■1 Gyöpyírködam én is egyben ... Ha''íátom a koronán
-Mely mint istsnáldás kegyben .... Van a magyar asép hónán,
^ ■ £ korona nemzeteínnéik''i"''~^S^......
8 aj át -ősi aenéje, :_„
Nem.adatott sok nemzetnek
—Ily-korona fejérfc^^ ......................
. A egy_kojrowb~r_......
*..\''Mdyben"Kgyöngy embark.éz,— . 8;e dSÍ nélkül is ragyogna _
''''.''""k''oscorosseoésa. ~
...péTnírt Í5K3 mindon egy dal . Olyaa égi'' hangnyomat ~ Mit Isten jé kedvében vall,
i......
! ''S ha érzelmed e folyéjáu
- -^YarássvonódBlmeirfll^-'' iNe,bámulj a k«It«dalán^--
^rjRi ilyenkörYelhoT«hV-
Eszméid ugy teremnek mint rsillagballSB az égen; Égnek égnek, hogy velők mind A mi kedves elégjen.... Mert ba4»allom-égig érek Mint égjrittaB ériáa, — ;
----Shaclhallgataz; visszatérek,
Törpo vagyok, semmi más 1 ~;.
pillanatban--------
A kinpadra hűrczoló^.. Máaik peresben ssigit, a abban Bózsát öai&i a folyó... -Az egyikben meg ia feszit,
A másikban mégis vált, .....
Minden poklot összeveszít,— Majd meg égre felkiált..« ''f -. __ _ . -
A nótád mint eredeti Valamint a frissvirág; Boldog a ki összeköti S élvezheti illatát_ Ea'' ftzért van ^ hogy mióta. A~ magyar czigányra né?, ^ SvásticS nótát ném huiott ki Soha sómmiféje kéz 1.-.
Ha ezigányok között látlak^ — Merfr azokat szereted— Szemem őrömkönybe láhbad Midőn őket To''-ie-iícU*-.----....^ SÖtétéjjel Örfim lenná __ A szép fényes napsugár l Ugy járjjtt venód szellő mo ... Farkas MisVa Ügyen bár. ..>
Neved egykor fel Issz Írva'' — ■
-AlÖrténet-lafjá^ •---^
Bímred^fognak ráismenat-Zenénk.egyik apjára;.! " fi bár most eaendes magányodb&n Nsm érdekel zaj és tus.. Te vagy kedves nép bonodban, ~~Depöbb"m£gyw^ttuzsikna 1 - -
TÜBOLT VIKTOK.-

A geüie xzának £ ész, termékeny lélek,
rSÍWTeséBé iliű g-" "foriíts^" «5,-5s-
erí; alélok, érzék ^ idé&rmAmr rrájrvs^
sága, melyre mindBn kSnByen bat, r »ely bírtelen működik; teremt^; in-, ▼agy^fenaiv-, r^y lelek-erŐf ^•*"természeterő-öaszepontötóláaa; önmaga-f«-lalti uralom; ható, mely sohasem-hibáz; bensőség, eleven és elevenítőOélekj a láthatatlan0k ?!Wt»A--vagrr»jtéff&7 lél^^sséft''rUn^fitfnn as érge^fc-. nek; leleményesiég; hly raaétiy és saer^ két utánozni neta-lehetvágy neyBid>^
ráí} álgeule^érteményetjfij^ra^l Jütil
He hát ki gen^il A^nsgraa nim L^^^-j" nem "fog^álassoliü^) ÍÜ a genieT jtto a tadomá-jgyokjuunari felfogt " J J
fogalminkat jól éz ol
^.a fel
i tudonaSni
ÍrotSkid ójtoteá?

-eb-MW, tn ié-KS%-. «B í?
aaitrss jso^a,'''' Boasssaa DUÖoaj^e SSM P^
~r
m
.irftjfiiulrö^^ • Vzoreucsá(_
„fa-
1"—^
ter nréaafrténe k p ig.m »g JÉ» **
Ezt
jUpok
_____________ Telist
i." Ipodigén éperi nem aaeretném/n^-aift .akaronijjiogyt"
Moft.ó&j
iltéwm^i tMttói megazt^mégegy okkal,-nero tÁneao*i)6kkeI.—
MéarftpHt tqu • tacácsknzáa a dalArdaKrcmb*;;
annej»6^3íelyirSIj msfyrt Budi
Ven viselni s tettleg ia hajlandó odá hatói, hol a közhaszon forrása bugyborékol, mint gyógyforrás, mely

^yi^^pjaa.tal ólt
Tordöltam én önhöz deréJTbönö éa. jö^uida, mór t Mpml^kétségem,a ffllflÜ/.jiiBzerínl velem. karöltve
népet érteaitcni-a-keleti marhavész rog&lyósságáról agy, mint általán a ragály terméBzeléröí-mintán a marhapcstia körftli: "..........hrytb
i st --a sir.) i .
''. áaöáhah, hógy I ^^koaan nem ,c»elekcdhetik,
a
"•-es
nem ismeri a ra & ki pedig bolon
londot
p.nak azon tulajdonsága, miszerint kő z v e 11 e--n ttl-Va ■ k ö ''z v e t v b?.t ■ g a d To y tt b. '' • ~r-•• marhavéii: ^t ö ay 1 e n-i- f/k r ag ádáza nemcsak az állatok^ közvetlen-érinikógéBe áUal_tör • léphetik, hanem iiündétt ^^^iM^rtg''tl''^ftr-toaó légfcSFállaí ^''x^jjwfcm szoro -
>ac kimutatni leheteUfln, mínthogy eaBP- vál toz é kony -határok'' az i''Ilnti életmüs''ígnck elévonebb vagy ta-nyább munkássága, ugyazínto vegyi befolyások után nagyobbodnak, és kisebbednek. •-... '' • •
Az állati légkör határainak változékonyságára a levegő ia, — kisebb nagyobb''bévmórsékénél fogva .^jiagy befolyással van. -Úgy a szelek. azélroha-molf ÍB Índsszlrc eTvTÜefik n? állati légkör részeit \ Iniierrl^oTmégniagyaráBni-az átragadhatáü távolság feletti eltérő, igoa—k&lö«l>ögő--állitáaokatí—middn t. i.-a ragály-légköri hatását 30t: JépéBrej-" Bokan*"pédig 400—500 lépésre ja teszik.
í''mb«f<?lyá*ának megyéink.töbfct yárósaillaü tesz,; az veszve van. Legyen—tehát szabad önhöz e "" - "" köveikezd aorökat intéznem: -ha ezen igyekezőtem-
Somboruk le tehát "á tii^
z lép- | renesés volton;—ugy jövő levelemben "csakugyan
_ jj!Lrik_aJiátoakinynináhft; Jiogy''h azán k a m
aeg mindent, mi nomei.
"''-'' '' ■ w-J.
^egfogoin-uHtgyarázni—rm é b z b l é t'' a "ke le tL ma r ha véa z>o vjo n a t k o z v a.t
Tisztelettel - ---
- -- - -..... TÉRSaJÍCZKY JÓZSEF.
járáa-orvos.
-I, Nyíltlevél.
wni ai~lííkabárban.
aug. I6.9, A k^Wi ^Barhávégt Ügyében.
tolaó találkoxáaunk alkalmával
Igémer
aen-vcasedelmez nyavalyának ragár
^IjHttBS égw''róf: n^h s ry—ftfdakea—a_cuil-J}xgQk^icniT.nieri-mind akkor Já. muadám :. „al^JMm íameri a~ragály terméizwtót, aa épon nem képes kellő ovatoasigot
körül ^gászaégét. mar-
'' ''-l^ véddmébem^A tapaaztalás legalább ezt bizo-- -wyi^-iM.rt.nap&nkint látjuk alJiPiükTncra-és gönT
liátlau, sdtun kiciapoagó oa közombőscselekvényeket, melyekkel Viseltetik a ragályom íöiség népe akár i:állatftfvqarendőfi intézkedések, akár pedig
A marhavész-ragálynak ^természete ős rtioIaJdonsága.
rv
Környékünkön a keleti marhayesz terjed, mint az Bajáján, ujabban pedig- Korpaváron/ Gclflén, Kis-komArog)ban, Rádán, Berénybsn Btb. mutatkozik. "TöYatblerjedáienek öFát. miP''laH- erélycmek látszó
az. ex
ÜgybÁu mökődő. bbrottmányok iránt A megszorító <uainrvoBren<|Sii intézkedéseket merő bohósái
bBiinnnÜIkflli emker—a-áBatktczáar
z^tisBtüködő
mely a-feUőbb batósá-
______'' .Ulszt-^íitté-
ilyaé» caakia áa^íjr"t«l«etlen etzü Jőmeg Irmlekiaik/Ugy''dő aajnoa, hogy épen ■ ( öziaeg tulsulyít,-. míelylyel ax észnek, a fnrkóabntnak, a hntalnmnnk kfíiHmi kéül
iutézkcdéBck daczára is egyedÍÜ a lüányoa elzárás-nak lehet tul^donitanl,-mert aa- olzáráa el leBZ-ha-nyagolváfTneg leaa csorbítva, mert a marbavéBZ any-nyira ragályosságát sokan kétségbe helyezik, a nem hiszik, pedig azvhonunkbon behurczoltatyán egyedül
caak befertüztetés gs rár''agadáa által terjed. _
okbol czelom soraimban a"5 nlrli a v"é s z-ragályn-ak természete s tulajdonaágá-ról Bzó4rani, mi ugy hiszem t. gazdaközön6égün~ ket érdekelni íb fogja...........'' .
Ezen veszélyes kórnak eredeti kifejlődése olöt-tflnk ísmoretlen, azonban annyi Sízonyoa, hogy''nz
r-Ka-iok. ember volna, ki Ulily
ílonnemu kolcten~fejlődd földi és légköri vi-azunyoknfak azülcmónye, taolyek rószint az Allatok szervezettaégében a kór iránti fogékonyságot, részint pedig_egy^J;őri^LrálléteBÍtnek, melyből a ragály-kór m a_g fejlődik. .*—*
rr''a gá l-y.k.ó r in a.g:. tulajdoosiga».hogy a fogékony állati teatbe átflltettctvén, ugyanazon kórt; létesíti'' mely ezt termelte, bogy pedig azon kórt ló^ tesUhesse, azükjscgea a ragálynak kórmag

"nem; kétljao, miszerint levÓBué áflvégét 1 aínden állalorvos rertd-.
vetkeztethettii-, hogy o kórnak egy bizonyos kórízak--tjr.^ak [lián , egy biaonyoa^szabályon lefolyása megkiyán• más r i^ikv :---—■—-■ - jj__, ••
kőze-
. ________Ezen állitáBt a tapazEtalás igazol, mint tudjuk,
hogy.nem mindena be"t"e"g áTTafF8r vagy tüdő/vagy
v4bb, habár fngíkőny állaga pestre Ulál íb. , a..iríb .hnj^ad.^ kok .a.,k Éttfl-toVt^k tfe k ki-
—"T-V*" •'' Vfc W.''i hüf '' G tr üt i,»—iáxrtALli A!—s—w-.TA.-—... .{.ni __'' m i a a-i. 1 _ • "T7. /V «
a marhaT''á-flárokon, földeken, hatzdlókon, er-dSLinn sil. igát mai''hdkkaU J&zmunkdkon, továbbá.-kötBtMgiltikün, valamint ,kü_zU» itíálóko* atb. A lggg "veszólyesobb ráragadás érinlkezée j>edig. k ö z ő a i^tálóban állbat-bo, midőn talán betegek egészségesekkel öaszeállíttTtnák, hol a kó r m ag-r agá ly n. borta tűdőirigŐüölgéB álul Tfiinfegy mégBÜrÜBÖdik''
a-erélyasebbé Írsz. .......j ------- ., -s
A közvetett ráragadásra az alkalom igén gyakori," B a rflgály Bzánitó tárgyak oly azámo-aak'', hogy azoknál csak a közönségesebbekre Bzorit-
kozhatom-." . - - ......————
__'' A nuar kaa z áTl Itmányek által h-a s-s—
ttárittofcak., ótelési a éjjelezéai helyekj '' ug''y- A ku4ak igen gyakran nagy méj-vben közvetíthetik a ragályt, melyeken mindég vissza maradhat betegtőll takarmány-hulladék, .nyálka, ganéj, hngy, mit-az arra járó marhák, yagykisőbbi szállít mányok fölszednek, s Így a betegséget gyakran igen ÖvoL eBŐ^vidékckra axétbnlcEolváiK,-^ vésa külön helyeken egyszerre — egy időben kitör, mely oaet—^ felületes.kutatás jnollott, a ha a marhaszállitmányok-ra kevés figyelem fordittatik — sokakat azon balhiedelemre vezet m int ha a marhavész — mert többlielyen egyszerre tört ki — nálunk íb eredetileg támadna.''
Gyakran vigyázatlan émtarelTS "FI''-"
yeln Kai marhák
h á i k k a 1 is terjesztik-a ragályt, vagy könnyelműen a betegekk-e l vagy azok hulladétkaíval érintkeznek, b azután ^gészségea kai vagy azok ápolóival közlekednek. _Ha valamely hrlypn-kifli-o marhavéaz, a kfli1^
nyék marhája.— mint veazélynek kffett, s-gyanufl— olcBÓbb-fcsz, mit a mészároaoK fölhasználnak, s vágó marháikat ott^ vásárolják, a mint szabadalmazottak
a VÓBzl Bxóthurpzoljáky---továbbá szabadalmazott
terjesztői a marhavésznek a bőrvásárlók, a nyúzók, natanáilóV.''"■"-.....■.• - : ~r~-rT1:
ződjünk; miként néni zzükségeí éppen a levegőhöz folyamodnunk a marbavéBZ terjedésének megmágya-
mogfejtésére B»ükségcB lesz megérinteni, minő alakltan, mínő eszküzbk által közöHetik á törjed 1 e g''írtrh ny ébb e n « ra g ál y ?
u , Kő s VTS+1 on tef e r 18i t_eié n le g-gya
■ - ;.-^oia pr^cr Dana
Xi^énlel, Béi^é^es,. gondolkoiükrlMMAl, i *e!t-kolt,amig,t^^m^fliaachmoblit,külőnbé«t«tt- -
reait, uk&yetkníet y elöérzi,ad, -wz,ugy,min tha
.fi

- A természetnek milliójárgya van, moly , münket magára vonja, rokonazénvünket: felébreszti maga iránt, .hitünknek erffi g*''reményeinknek szárnyakat kölcsönöz, teremtő erőnket-kiképezi, clme-. ólflnket-gyakorolj a s. a gezrieknetlrízámtalan neme^ I -Wn-jí-B-^átható a-láthatlan világnak minden Urgyá ^Tr*^* "^>.Mre«tiegink ugyan, .elenv-aelynek egyikó^n — >őt néha''"valamennyi-
—vvUg^, orazágábán-uráig á genie. Do bár melyik szakból legyen ír eenio lénye tulmfl;; tüléaz W;(Slote egy^fUt- r villámé,- hatal-
iTTiataBilldtrblttoii-er-''
.a^A^rw^ek luűhatatlan-á^írwmn^

...... Minden, mi a getiie körébe vág, felfpghatlan: az
flfaiafttQtJáijit^Tl.w w r. nk IsiggretfőjretŐtlBafcA^^i— '' nártnlní ritma. n«nt i>»«l*'' Mnvt m!<t^a«''.:''>«>i>ílilll V!
maann evozö szárnyait • nag
nélkül, hogy tudnék miértí
. w bámuljuk, a ;MeitterraÍ4Zetfeletti 1
.G®n fónyei,"Vubatáutív az emberiség
X*tén képmiizi rend, szépség Z(aroztanilag következtetve) sJeremtőerőben; istpn-
-wberek, teramtŐ^ sammi''itŐkf-titok lepleíőkf.^^i
kiSeruaJsteneég küldött, hogy úralogjatok hatalma-aan, fényben; guniekJ-tíróiatok azólunk, s kérdünk .1" jclglt kj titakelf kf emelt-aa emberiség fülé. Jrol ^WlFjelctok.y — -r; Jeleltek''vagy tok, —^.Bkár-inilybíj i.AkáFtjel rBn öenne^ea ístoai jel 1 --T. "
a gehiével." Á"
IwLp^B.a;müytóÉ-:airfai^er^éjaC táUlkbzáafco;
: KMI>t : IIVII11 II blJanitnn..!. I ? '' . '' • < _
pártolni akaró, nem genie: Mert minden isteniből, ki kell tfinnie aiJitOKisógnek. ''"";..
: jgy" pl. Sokratest a genie nem -engedé magát védeni a yértörvényszék előtt. KIopaléckot nem le-hetc önvédelemre birnL 1 ... :„._"...''..._______________
Minden féreg,"mely Milton és"Shákéapeare-en rágódott, hatalmassá tevé őket. mig .tán a-dicséret
''T^1! uuMuuinBBj* »bvb oKPt. mig ián B-(ucserei UBorhltsnFvölna UicBöBégükefc-igy-»ámadt a Bmesoi-ádok" ocsárlói folett e ven t ,i-í.-.''.-: v ....
■''•—^áMagister Duub, mit welehée Wonne
Des Neide»Jcnttelter Űeníel , pl..
* Sroht jedes FÍockchen ia dar Sonne" Und sichtjdie^Sonne sélbérime : *
T A gérne minden jnüve, ntindon .éirifotariaegfog-hatlan a«_ál--vágy «enrgénieknek, mint ívilágoflaág fogalma a vaknak: Az areztan a gei^ie leginkább lengő repüld tekintetű B,minden müvén ecsetét megbaaua-toló BBomqkbcn tűnteti el8^- :i---71'': -;r-r:rT ..
^ v^A-gemonck egész jólleme; ''müve:hatása — La-
^rnfixy m-rnrin f v_ t/'' i .-. T- :■■ -_«. .__
BettW^.; . , , ^ azeny vagy cllen.ioav,tDi^''tÜÍcjie;Sympft»hÍa)v

Hl 103 ¥
alakban rendkívül könnyen ériritkezkctik ai ilU-r rolríölVffr é n«k a a légutak takhártyá-J-tKa-k■--■e-il é ny űilran.
ÚtJíSMJ^.yJ.t^M..a ragá 1 y i ián,y»g» hord oi kevéabbéJbírtüB terjesztői a "ragálynak.*. mivel a icst egy bizanyuit réatévcVér 1 nt-kósÚetnek,. jjncly e> ctlcg éppen a ragályiránti fogé-konyíággal nem bir.,
" Z"; A közvetett rárngadáa biztosabban tehát oly anyagok által történhet, melyek a ragályt közalakban, megtartják, mint a gy a pj u, gy a p o t, posztó, Bzóno, etb.— A mnrhaganójbnn 4—6 bótig bathatóa maradhat a ragály, külseje megkemé-py®3vónj beheje Bem levegőnek sem vi lágröságnak nem lerétt ifeitóve. í.
--A folyadékokban, nriirt takony és vérben foglalt ragály megsemmisül ha az rothadni keid? mi már 24—48 óra^ alatt 16—17 R. foknyi me-
...... légben megtörténik. '' -~
s-i—-" Az állati meleg ragály mint-fris kórmng G—8 nap.alatt fogamzik, ellenben a fogamzás meghűlt —
... régebben felfogott ragálylyal h osszabb ideig.,tar-i^---------
Ebből a az -állati kórfogékonjiságból megmagyarázhatjuk, miért tart a kórkészülteég néha G—8 napig, néha pedig Bzinte annyi hetekig, a hosszabb Id5 gyakran az ídSslTEórraag élesítésére lesz szükségei -EzerHvörülmény fontos a veöztegléBÍ idö meghatározására.
Ga az elősoroltaknt fontolóra vesszük, alig lehetünk elég óvatosak a véss meggátlására, b olfojtá-sára, annálfogva aa nlzárást n szó szoros értelmében -teíjosltsül^a a vészea helyeket ; ar vészmenleb be lyektöl az elzárás előírt szabályai szerint'' zárjuk el, ellenőrködjünk erélyesebben, b ne adjunk alkalmat hogy az elősorolt közvetlen, » közvetett alakban ff-
vész azóthurczoltaBsék......
N.-Kanizsán, aug. hó 1-én 1864. _.r
-------MÁÁR NÁNDOB,
oki. állatorvos.
A Aug. 20-án, Bzent látván Űniicpén a Bzentfo-" be, a vidékekről. Buzatermésök általában''-Jr^Sianl renoziek templomában a helybeli d^Űtrda fQgjárjgkplHiri ; ütött;kj4-féreg, bid«^^kfkárt^k|tg^-^
A Sajnálatra méltó- házasság történt * napok-- béljrok^hol 2—3 kori-szt*!:égy^pí ban,egy-»Mgó«,yehb^nrfiu-i^ eBküviije-frlÖesiéjén egy- ^rsi^nhlinbllnfltntt^ . iíl Vmt n^Hl .aíüilTi kemény Bzivü>tok!|j által minden ruliáitól megföju^ ^csfráronmeg;
—ajxegéi\y Blrvaballagottazeakfixésre. ^ semmib8Íaeia_tsre^^ —" ""
iy szivÜ;tol«|j által minden ruháitól meefösz. olcsó áronm
tátott, _ „ . „ . a - _______________________________ ______ ___________
A A béosi nagjriépünnepre, íelyből egy külön- óriások-; «Jig. birják VállalniiTífSj^yíoly az í
vonat indittatott el, mely. jócskán meg volt rakva mi ís aligha bo nem állunk — iáséjpsaeknék H -mulalni vágyó, közönséggel. —=-.-—.- Szuper jó hira színigazgató társulata még e.

=: A föld elpusztulása olyas volnmi, hogy minden lakóját érdekéim fopjn, mit jövendölnek fulőle a tudósok. Builcn a földnele fogyás általi -clpuszlulásál jöveSöli, mi Igaián és valóban megfog történni — . 90,000 óv múlva. Gruitbuisen a meleg által nka^jai elpusztítani. „Minden slcragymíind ; a föld égve égV miIHó" évig. fut a nap"kgfül j ~éa kiégve "zuhan anyai barátnéjának ölébe." Dr. Qlbers vizbefuláat jövendöl
neki, mivel egy .tSkds csillag tjyPHfofr 3 ffid.
vízét mind nnrgssnr fogja szoritnni, r igy n földet-ul" fogia "meríteni — valami 220 millió esztendő múlva. Melyiknek leaz majd igaza ?
= -Ang<rl udvariassági
•földművelő nép; ilyenkor a mezSn,- sz£l5kben_l&ltí idejé^ a-nincs dráma.-^vagy operétte r_m£.lyért napi munkáját elhagyja. Ke "ez t: Hém^riefiet^rösi aéven venni; kivált napjainkban,~S®gnLd51hátal;ssegéjiytég -
kiált felénk. -------
__* Kóme th Icnáez-kezdőre-teheTség^B-AaUl-
„íTervadt^vlrggok" egim-aiatt^egr kötet szépirodalmi mfire hirdet rlö£zetést; a jövedelem, fele részben helybeli gymnaBinmunk felszerelSsi költségeinek ne-

Kaposváp, aug. hó íl. 1864*
Temetésről jövünk 1 Ma tettük örök nyugalomra szülői örömét— reményét Kovács Imre umnk; 2-Lé.vea, mnat végzett jogáss fiát Bélát.
_____ Mi veszett el ez ifjúban — azt n jövő fejtendet-
te meg,— még is kik közelebbről ismertük őt, 8 legnagyobb Bzerénységbőli rejtegetése daczára is bcpil-lanthatánk tevékenységi körébe — tán helyesen b joggal mondhatjuk, hogy ezen korán letépett virág a hasa jeleseiből font koszorúból raboltátott el.
Oly korBán élt, midőn az embert n tnlezerény-B$g érzete tartós&Mjn attó_l, hogy a nyilvánosság elé "sW^ő''ifjll korában már is tágismerete-Pjlyjcorban todósnak látszatni, — nein ha. állitásom igazolására á Bajtót alig idézhetem : a/onban megvannak kéziratai, — emlékünkben élnek egyes nyilatkozatai, társalgása, a finom arci és észt lehelő szemok — s mindezek tároo-
tályu kocsi n London és Brighton közti vnnalotr. Sze mélyek.: J hn Lnll papa éa.noje. Férj: My dear, ké-nyelmesen ülsz abban a saroklmnlL.liá : XükálcteBen Tliank yons doar. Férj: Lábaidnak bizonyoson jó helyük von? Nő: EgéBzenl édesem. Férji Éb légvonat
09z-~ -velésértt-h^ciíutditvai
K n p os v. n f.
IÍ5Í*
csoda tehát,
8 0-énj déli órákban tüz ütött kt a^papntcsában. A fecbkendük üresen érkeztek, ób egy plnue annyira kiszáradva, h«>gy azt« vizet sem akarta megtartani mit belé töltöttek. A csáklálriB akkorliozattak, midőn a szrrrufnk önmogoktóí szakadoztak. De raegíotto-iBteu, mit az emberek elmulasztottak ! nein vidt szél ób megmenté a szomBzéd,. égheiö h^lékokftt. Két épület égett le; egyik biztosítva volt. Jó lenne, lia a városi tanács „tűzoltási rendszabályt-" dulgozna ki, a nz illető egyének mindig helyükön lenuének a vész perczeibon , mint á jó katona. Az oltásban . magokat kifunfeíök jutalmaztassanak ; Bzükfiég legnagyobb lelkiismeret-tói mindent elkövehiünk, hol akár magán akár közvagyon, véaz, csapás által fenyegetve van.
* Scbnollor László tánczművész Pestről, jó bi--zonyitványokkal ellátva, tanórákat nd-a fogú dó nagy termében a régi s oyahb divata tanczokbólr üéltóy hngy a szülék figyelembe yegyék gyermekeik-érde^ kében. Itt végezvén tnnítáaait, Kanizsára szándékozik. Kanizsa gazdagabb város; mindenesetre több hajlam lehet bonno a. táoczra, miut nálunk.
* Csndálatos, hogy minél jobban Bzáll az eleség ára,n zacmlyók- £a kiflik annál jobban -fogynak ;.,ha igy megy, az elsőket ncinaiikára pilulák helyett lehet használni. Egy jó gyomrú nroletariua fogadni akar,
hó fulytán közénk jő. Bár ő mindig jó emlékekkel távozott körünkből, mégis jobb_ssKetn8k,; ha a téli
idényre j Btt. volna: "
Az előfizetésről jut eszünkbe egy provinczi ális csapás; még ez is a sok csapás "közti.. Az rlfifi-zotögyüjtéjl Ha az ntezán megy ; ha kint vagy va dászaton a bokrok közt, b azt hiszed, a zörejben : ay.ulugrott fel, — bizonyos, Vo^ előfiz^ést gyűjtőbe sem érf füledet nz ablakból ? Nő: A legkevésbé aero^^tlottál meg^-Ez" kleér^béd-elötV ebéd után; mín-daFTTítgi Férj: No ugy hát, my dear, cserélj velem^ den nyotnodban,-még átm^dban, ísl~2iinea4&snekvés helyet. r.- » Jtl '' '' - «• • —♦ «-
e jégcsapás elől, a még csak nem » biatoaitjuk magiunkat válamTíly-bTztoBitó társulatnál?^,- A valódi wghuzza magát, dulguzik
kontár veri a-serpenyöt es szedl a formlosokatl Leg-.ltözelebb majd közlünk ggy .vadjauzsSf^l eredt fel-"hivnat Lyrai aloeval,lnelyernem rég ugratott ki lantjából. ''•-- ----------'' ~r" .
—Ealm—öevű azabómester—nem reg-álliti -fel— műhelyét a Bzékvárósban. Eddj^ la Volt eíég jó~szabó dé -— szabnrvalő ném volt. * ■ " ............" .......''"7"
''.„Azon remény Jiátoritott tettemreí hogy — hn Zöla^íomogy holgyeXlelhelheklölx e^ént^jvel életüket megosztani azéndékornak talán e lelkea hölgyek egyike ide nyújtja kezét és szivét_2gy 23 éves, középtermetű, szülke kékszemű, műveh,50Ő ft
ne hagyjanak soká epedni örvendeztessenek meg rN. B. 340"" goste rest. Babócsa czlm alatt levelük és jirczképeikkel. A feltételekTÍ6—24 év szép, jó gazdasszony jó -erkölcsű.és hű. Szigsru titoktartás-lói kpzéskcdemr° ~ fBe"kűldctétt}-
—^7-±:*...yárhpgyay -Hogyay.SAnd q én me gbalt
-Rohitso&pswvadáaban, GO éves kurálmn. A haza hür fiát, a cBaládszeretetben kitűnő apáf, áxlmdalom egy nemes pártolót n hnrálság pedig^öpiéstetelen, tiszta szí vet vesztettek benne. Hült tetemei 12-jl<i tetettek a családi airboltba,Diósban. Áldás emlékére.
következtetésünket; ki ifiu évei daczára iB 50 darabot^megcszjk. Bjzony-Qaan nyerni fog.
[.■ a 11-:-í----s- ■''__—- - .....----------------M—A .. ■ r -4-rt W>1 —lí-i-rr hi>frrHlHr-npmTfH<''k Pí-V
cóira-lelki fejlottséggel s higgadt férfias érettséggel tűnvén fel, ssende.maga^eUtö által: minden kitől
l»c®ül_vo,éa szeretve volt.:- Magába zárkózottsága
a a magasb tudományok iránti vonzódása és azok te-
.....—réni-iöre&Fése-áltai—a—figyel&moiel szemlélőt azon
remónyro jogoíítá, miként városunk b hazánknak ----pgyhtir''rifsM,''bfliá&g*gg* l^nd/^brándteljeá ifjahbí
de szerénysége o$mJengedé, hogy a- „ Nápk o let" - be n mégjéleni számtalsn ily versei saját nova alatt kőzöl: tesaenek — később zenétzeti szép tohetségei ajándó-kosák a Türf-csárdást; -most-^jedíg-^"joglánulmá-nyok alaposabb ismeretével pályatársainak szigorlati hassnálatul „egyházjogi repetitorium" csim alatt egy segédkönyvön dolgozott, melyből ll,..iy már snjtó alól:ki is került, k még hátralevő parányi részt
itf-1
hona édes szülei kedves körében óhajtá elkészitni — de ííjdalom 1-A végzetnek másként tetszett b szeret-tel köaül 7 iiapi betegeskedés után. elszólító — mort
ea ifjúnál a szellem oly Ugkörfl~vdlt, lfogy"a gyenge
Atrer Lípét,-az ifpr hi%cdtis-Trcmzedék egyik-legtohetségeBebb tagja4 kLlcgküzelebb Eüccdcn nagy tetszés közt hangverBorj''zett, mint halljuk, székvárosunkba jö pár hangversenyre. Előre íb ajánljuk a t. közönség figyelmébe. , ..........._ .''"..
* Az^^rfjuság közül . többen hetenként egyszer táncz#uulatsógot, r-indczncl^ a sctaténni. *4obb lett;
minden köny kevés a sírra. Hol az idő se.m képea-
i__v t i ___■ _„fct._ 4
test a teher alatt roskadt össze. Altermészettudomár''-
-g^oaU&hEalma rovari^ a''sebeket, gyászt a sujtotLBzfliaknél,''-
tkangya^szorgalommalzxer- vig„sUiBánkrini 8rftTainkkal -Béké az aunyi^
aktéi siratott hamvakra. . í* .
* 10-én délután valóságos orkán dühöngött vi-dékünkőm A.eiólröham. fáka.t csavart ki gyökeréből, K''áztotőket rombvlfci:Mintha arra vsló Tolna" as idJT
áítaligazolva-van,mi zett, b ezen évröl évre szemlátomást gyarapodó gyűjteményt majdan a lehetőségig kiegészítve gymnasi-umunknak volt aaándoka ajándékozni. ''[■■}'': = A: bölddgültoakr~é~*^ka tulajdonait becsülni tudó intelligentiája Városunknak gyássns temetésén kivétel nélkül meg is jelent, aa utolsó tiszteletet ''neki megadandó; számtalanoké környezték az egyetlen jó fiu elvesztését a az áltála hátrahagyott gondos szülők Iszonyú fájdalmát.— Aa égnek ira jók kellemek. ... * *-:;-- ""'' • - ....
Kik zokogva borultok a kfinytŐl áaott hantokra — kozzátok kell Szólnunk a vigasztaló szavak hiár. .nyáhan''Flingy.iie siraaaátok, mort miot a német költő mondja:! „Nem alföld —nem a koporsó rdéazkái nyomnak engem —- hanem a~ti könyüíiek-rázfifl-megj az én lelkemet a ti azenvedéatek, fájdalmatok fáj nekem: v^téTen lw .

^ ^jltrek és ©Bemónyek.
, TC: rA Aug. 18-in, mínf ő Felségének születésnapja a helybeli város templomban ttagjy misetart&tott, délben «.Ksarvasnál disEsbéd^rbtt. " >
A gymnaíinm épitése^ "melynek VTsö felsze--relé se oly. azep áldozatokat hnz ujabban a -lelkes . hölgykoszorú, — annyira halad, hogy szeptember hóban megnyittatika-iadtmiáiiynalc^-fetn^csak a tu«-domány és nevelés-nyertük, nyert, a székváros is egy szép, kiváló épületet.
* Ugyan a gymnaBium ügyében, f. hó 20-án délután, nagy választmányi ülés tartatik Somssich Pál elnöklete alatt ''
f Kováos Béla másodévi jogász, egyik remény-teljesebb ifjú rövid fizenvedéa után meghalt hagy-mázban. Hol 21 év volt még csak a hát megett 3 elől annyl xcméuye, vitág^ buldogsúgaTg életnek, — ott
napjainkbanj hogy rontBon — bontson—--pusztítson, mig mi építünk, talárosunk, bírunk 1.... Az-orkánt csöndes eső követte^ a utánna.oly hűvös lett, hogy kiket az előtte való nap leforrázott melegének*-farkasbundát öltöttek.^,,r .; ■•- v ■'':....;,
• Fájdalom, a marhavész mindig^nagyobb métv-beiijép fel. megyénkben sserenósétlenaégen ''kivfll'' ínég nagyobb Bzorenmétletíségáft hogy a kikét leg?. jobban környez a véss, a hatósági élőintézkfidéáéket sokszor félyálróí veszik s toidŐn a véaz már akkor jajgatnak^- Segíts magadon, az Isten iamégrj,
segít i. .. i ''-^-T. íf '' • .....
gőzmalom másadik emelewt^s-felrakták*
jinapókbaitr-tgtfi-^lájÖBha''-Istenls;^ á részvényesek, f. évi október hóban tirűlnijog. '' • lapok szerkeBstője által szerkesztett
inö^i nagy képftsjiaptár" — továbbá^icaposvári kis naptár".—^megy elontelc^ . ((Wdáinkt^TegMomoritik}) hiMk^uknék''
...... — r— '' ^
---- -~Cs-8-naV^ 1''lsLu f-M- A kfixl Hít« »Í- ''
haiinüt''it » naptlriyitkülilj hit njjakst " - . ~ ''
NjárfinakAjiiTEt^S" sasha-bíffoir Tknuk j a^írt k» vípeihettrink ojsübaairt IercTSben tírtíki<»-A talillwsiflaat 6r-
rcaJUnk. -..........-
^ Jt.rfojilffaak.1 Hit a rliWk »-»-------:.......-.-.-1-------------------
M ihiisra; A <lalirtla-íianep^l]rrBl xirjek ön tndúriUsit.
a ttplmi virt ; Csak ejj kii tajttta. A kgpek ii ujjM-Ba^
ltimk iAthau^k. -

ftjaalam. Igértt'' trIj«TK«a vVjak. 6 ittfcoa r«e. .......
^ -----
otnUrtaUt e hó régi feli JSo ; akkor b5r»bUa. A uimrefercm
mcj: les «v kivált. '' - '' " ______
^EpIUnak.* Mir kojj IrbeteB ert tbhÍw ^iral * aeai a i&Utgr, saui akli, sem a LuinnkjaemJák > íflk mTUi ''
^ Ifj: Kp»ilhcljre ; J4i»kxn- i» knrc»»«IL td 5n fassssht levelivel V ^njt is r3vi<!en.
.Befrain egy mottóra* ?
K5s5I ttifojjok.
_________H- g—nak i P»t»int A kSltsafejwlMl kettSt »4&i4ofaak ;
az els8 kiI2n5«n sikertt''t: 5rrea41nk, kóör **f ^t^r^l taHib.»h»u«ik. CsskcMta..
.Hibcn:.'' A Jdk biboruskedtakís,-WkítkötaA. Bictl lerckiíukDakiAdJs earrtdtoiakra, tova üj«ak »
3 TTfy.5]Cnnik:ii~SyMfí Bt mi -
Nagy-IUnlxasi, aug. 19^A gabnaárak meglep .hetőíen a régiek-maradtak. A» esSsések akadályos-aák ássállitist ^különben aiég'' n^yobb.árciökke--nést"jegyeshetnén k fel flarti sem biztat árjavulással. Az árak követkwttrr^Buzar 3—3 ft 49 kr. ^ozs 2—^ frt lO kr^KpfamCTa.S 50=^70 kr..Zab l~frt;4Dikr^j&t;
kr*—21frt. Ellenben^i bórüalétben x^gyo
eleséget piarcsun néfa sí. légnagyubb öiflmére as -i légsáebb buzi p, iunsim k^ftí 1 frt 9Ó kr-2 WTZabl fr^; '' Lencsé. mérSjé 2 frt 80 kr—;
M is méreg

éa-úgyan o hú 24-én és
_ árverés utján liasxonliórho adandó különfóln'' korcs-
■ mák, w''al«úok^-birmétesFéiíaláísají jQgftk, hx összes uradalmi erdőkben, a inak;, kóltaüsí, ^ha.OTrSBed^^és legeTtétési jqgís továbbá több kisebb s nagyobb''(old, lő birtokoknak, kazelebbl haasqnbéj foltételei Alső-Lend*án a főbérnök-alwRteÉTntHotvlT.—^-—-^^Í;:.-fví•• ''.''" . _;.:;•
- - (3-3)
rőbérnükM:gc,

^.^-rj^égaittetaelT mtndcpfclg ggxmosdqnx^ malom • "eisípIS^épok • yíjtbzí-rattyuk^-stbr^Kemkülönbon "elvállalnak gepjaritúsoknt ós mindennemű épületi lakatos munkákat"''íingy-Kanizsái*, varasdi alcza-űTl. szám saját bázB''nn*
^ - loztowsfcjMS®^-
takaua mester. ...........''" " ............ gépész.
Alólirott, .tisztelettel tudatom n nagyérdemű közönséggel,. hogy Nagy-ilzsárT,'' tüblróiróta-fenálló '' __.................. *
bel- cB^lcftlföUlnól^egjobb és legolcsóbb gyáraival, a legkedvezőbb összeköttetés ho tevén, azon kell ametcs helyzetben nagyok; hogy daczára a mindig növo-kedü fagyasztásnak, melly különösen az npró ki-lmért-hnt, — tisztólt vevőimet
.12 eddigi igen jutányos árakon kivül
\rthra
réezesithetem, és Így minden ez irányban felmerülő üzletet folülraulandjn.
Azon kedvező reménybenz hogy nz igen tisztelj közönség, úgy áru-ozík-keim valódiságáról, mint nTohetii legmóltányosbb uj árszabályozásomról miha-maröbft szöinélycscrjr iparkodik meggyőződni, a legpontosabb és legkielógitőbb szolgál.itrl készséggel ajánlom magamat s üzleteimet á nagy érdoöaü közönség szires réazvétóbe. .
3ír> ft< h lnoüggnen Haase,
Zakony,
"Scbtoáaermeistfr ________
(3-3)
31nfecliínist.
. Néhai Ritter András,
■ volt berezeg Batthyányi-" ítanizaa-uradalmi vtiszttnrtó hagyatékához tartozó szilárd anyagból epfífl hdi,''tiiáU4-''8 miU vwUeh-pUlcttkkJsl, Unsreküteci egy nagy kittrpMaU jele^fajugyVtm^Uifókkal beültetett, konyha ét etjyibb cúteincnyek alá ú •- jknriniShB&Ph.illif; aü."Örtffeösdfr4ttjzmegegyezéire f»lvtán — f. évi szept havában - árverés utján a legtöbbet férőnek el fogadatni. Lz igen jutányosán megszerezhető, mert "a bánatpésa csak SötV" frt s az eladandó ház és kert testvérek köat » megor^SOOfr frtotr-&jr árvei ésifvitch-icfe a ttagy-kanisiKn város tanács-........nál megtekinthetők. ..........(2—3)
gnacz
Endosgefertigio beebro mich hierrait hüilickat anzuxeigan, dnss eB mir go-lurg''n ist, für meino hier mohrjlthrig beatehende
die vortheilhafteston Terbindungon mit den bepton und billigaten Eraeugunga-und Bezitgsquellen des In- uod Auolandco anguknűpfcn, und aonacb in der ange-nehmen Lage bin, trotz des atelgonden Absatzes,die beBondors Ktírawearetl vor-folgon, mcinon P. 1". Kundon ---•• - .........
selbst bei Wolle und Seidenwaaren
von-meinem bisher biliigst berechneten Prelsen noch
SchönfeM
tiseteU ttcl ajálja a n. é- közönségnek a legújabb javítások éo vegytani seged-
~ eszközökkel gyártott
E kentei-gyár fennállásának rövid ideje nlatt már átnlános elismerést vívott ki maginak, annyival inkább ,~mível "több házzal! ÖBsFeTcSlicIesénél fogva a legnagyobb: megrendeléseket nemcsak gyorsan végre hajthatja, do rövid idő alatt ós ----~ akár mely-irányban elszállitani képes.
. Raktára Tarasdi "utcza saját házában létezik.
Arak , kötelezettség nélkül készpénz 2% pcnztArutalvány l.elyben Nagj--
r"..........Kanizsán.
_;''lQO_doBosj^^ félgttíntolya 1 font béjsi suly
.iv. itvu .;.• 0 ~n ,.......... •
4QQ ■.. * ~7» » n n " • iHordSldian becarsaly 10"/0Th. 25—60 fnnt pr. 100 font~ nordókban Wcsiraly 10% Tb. 100—200 fölfelé pr. 100 -fontv 11 ~G<püteJJ''10p font -..''L. . .....,-..,15
und Bomit jeder auftnuchenden Concurrenz dia Spitze bioten zu können,
— In der nngcnehmen llofl''nung, dass Sic bald gef. VeranlosBung nehmen werden, sieli von mcinem neuen und biliigst regulirten Prtisen volla Uebörzeu-giinp r.n verechniron, versicbere ich íjlo der promptusten und Holideatcn Auafüh-rung llirer goelirtcn Auftrüge, in deren baldigen Erwartupg
i2- )
frochachtung8voll zoichnét
13 frt — kr.
13
14 11

Csurgói uradalom részéről közhírré tétetik, hogy ezon uradalomban^ 18(i5. 18GG. éa 13tí7-k években szaporodandó összes birkabőrök fulyá évi okío-ber 4-én. reggeli 10 órakor a csurgói gazdasági irodában árverés utján eladatni fognak.
A vállalkozni szándékozók bánat pónzol ellátva a fentebb kitűzött helyen, 8 időben megjelenni aziveBkédjonok --- a foltéíolek a tisztségtől elölegoson is megtudhatók. ..................(1—2)
lOflj^ foilittjutalomlll.........lOftüuWefl Beloliniing!
50
Száz forint jutalom annak, ki folyó évi Julius 15—i-6-4k-közti-éjjol üqbüu-berg orvöstudor házában elkövetett lo-páannk tottoséro ve»ct. Az olorzott táj--gjrnk következők: 4 darab ezüst gjor-
Demjenípcn, der den, bél Hcrtn Dr. Rojcb-b»rg iu Gr.-Kani»ía rerRbten Ditbatahl ent-diíckt, Eatwtmlotc OagúnaUadci
Viur Leuohter, eine ailbemo Taaao Hammífeicánnon,"dio Tassé tnit 4 KnÖpfen .unton aU Fflsse, die beiden
~ ---------- ■---- ''
. '' l.LooiJWllJfcjV^ Tmím zn f. - 14, 11 T/mm ■nir-Jl. 30.
V(2=\?). JGÍBVÜifdisté erhíilt-jed^r Tlialnelímer tmentgeldlíclr*
bal láb gyanánt. 52 ezüst kávés knnna, fekete íögóval. 1 ezüst czukor tnrtó. "iT ezuBt ezukor csipff." ezűsT harang "laczavnt^az-utobbinak alján haromgomb láb gyanánt. 1 kis ezüstkés, sima nyél-löl. 1 qzObí sőtnjtő. l''Efam. 2 pár fű-Íönfflggo,~gí ogyik pár feketére, másika ezüstből. 1 Antik Dalmatin köves, arany karperecz — néhány TttHnbis belőlo. I fényezett sefétbarna szekrény, irattal. 1 Dibet kendő, gyapot esépkével. 1 fe-keto csipke kendő, szalag azei
.wase und-Zangen, eino-silberno Qlocko sammt Untertasae, das Tasséi vOn der Gttuckü míVEjiöpffin aírFltsse, eln kloT^ TiB^iibomorMöíaermitglattena: Qriffo, eúr. tialzfassbehálter, ein iledallion paar Ohrgcliangey" eln Paat BOhváW
sgélyel.
melirt^das andero Paar von Silbar, ein Glieder Gold-Braoelet (Antik mit Dal-matinSteinen),eÍnlge Steine fehlen da-von, ein- politirtqs dunklbraon^s Kliat-cben mit Öchriften, éfn Tibet Tóoh mit Wcllspitzen , ein schTraraes Spitsen-
450 forint bankjegyekben, és 38 darab ''l''uah mit^andbeseta, eine Boaroohaft
arany. ___^ inaltengnd neuenBonknoten vOnfl.4&0,
...........'' - U. 36 Siück knis. Dukátén.-
— —tzent-gr6ffif aradaronr4Q dbbÓl álló csiriszaia^dij hasenáklra S. évi
utótjától kezdve; egy vagy több egymás utáni évre^bérbe" kiadnlik. | arany. __.;.... .rii''l/''.: ^iViUlalkoxAfcUl(vel»^,érl«sit<st nyerhetnek vagy stetnélycsan»Ss0nt-Gr6-tbüa «c-prá3»ÍByL.tÍMtségnéC^»ftgy;.loyél utján, mely esetben tízalabér mlnt utolsó
r6. 1804;i-" ■ j "-v-■ ''
Sxení-gráUit ur a dal mi
^SABSCBALL JÓMF, is ZOTTt GYÖRGY,
«Hstal<w é»-kárpitos bútor rakterűn nt
- : " mm i- ''^I''---
^■ZZSÍÜ:^^ rnklieiyoiTaá
B i z o xry^s h al át o 8 ftIh ft t a tlan irtógzex
patkányok, egerek, poloskák és avábbogarak kiirtására,
mely szert aluiirt bátorkodik a''t.cx. Uőwinaég figycl-mébo ajánlani; Alnlirtax áltála feltalált frtós''séfcének sikeré fettil képes, ugy^^noflok,''mint államhátóságok áltnl kiadott bizonyítványokkal mkgát ]ga2olni, minélfogyn Rzámoaimegreridelésekét remél.
lis^ívá^
;Sy>^Mag^nt<aailEléjén qgiO^ .163 sz^alajt a
i-t:''. - -''.. T-. : T .....
. í ; . ^ Ezen ?jser .10''évig-is-cláll da niégis. áikeréaén liBSzniÜbató, .. Kuph''atfJ Nagy-Kanizsán egyedül osálcFesselhofer Józeefaól.
Ara egy bnd ohnzelcuczének, uitJy Bless Ciutünann névpeL-sétfél van eBIat-éa^íáutejt hasznalati utasítással egyfltt 1 frÜU^r-: apjss óŰT-TMANNr rc^éu ^^z^d^^idonoBJ