Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
3.33 MB
2009-01-26 15:12:23
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
665
4142
Rövid leírás | Teljes leírás (163.72 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1865 001-003. szám január

Zala-Somogyi Közlöny
Ismeretterjesztő lap
szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből
A somogymegyei gazdasági egyesület hivatalos lapja
IV. évfolyam


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

"Ili
t —HÍ/Wr. \' • • r
~ -..ii\'i "".tr <\\ "u\'i^g. • "_-a Jl ,f
gjomogymegyei gazdasági,^gyegulet hivatalos kpjaA:^*
Hagjalm* ka legslibb egyivni janusr h6 lítSl kezdve minden íi l,én 10-én is 20-ín. — ÍBtó«Sí«H»«rtö Wítólifeícl l%t^ filli " "
¦í^cck ;hai kaaihoB Pet^É "eíiréct 1-Or 7-kr , 2-of 6 kr. és minden toTábbi belktoticórt fi v/*-- ü < fcimU lÚTalaíhoa-líflffy-Kanizaira5 a lap osetlemí tartalmát ÜletS kBsleminjslc
IBI ÜELHSMS
- tápunk Jwtodifc-jfflÍTéba fordultával, midőn ennek irányát, múltját ismeri t. ftlyg«*lr<lyY,\'tlgnn:lk, a hmnmip felhívás pumámé* helyett jiines más mondsn-. $4of5 mint szívesen: fölkérni a nagyér-
... dtóftt ölvsajbozönséget, becses párt-feg&álian - továbbra is megtartani !a-
¦ pra^aj.:jfi Mftarleazthik,- hogy « ajdk " nafrterotpmb--gtJCTemüfcBdé8ével siet-lémf pStotatbim nem oaak hogy caök-
-• kehninem fog a jBvSben,s5t emelkedni, H_\'mefanyilie>j-njévtöl kezdve jutalmakat . tfisínk fcf\'pályámUvekre. Hogy pedig _jSgJoW alumn Jelenjék meg, ¦ heten-Í3i)lifSeu<U%#k lehessen, — ez egyedül .Bnitk\'b tt « g ó pártfogásától fílgg . melynek kiérdemlésére mindont elköve-: <aafcv0o\'fiteinetm helyben, ngy min-
e aeii\'csv\'kia, postahivatalnál egy óvre gJMrt,fLl évre 3 frt, negyed évrelfrt
••¦jyo-ta.\'j^jfatflitaL-
- N:-K«ikifc-B«%,2B»n 1864.
"fWlTSJÖZSEF,
»18.»..f>
Néhány hivatott szellem előre tört, fényt mutatott az éjben; világolt, de n nagy tömeg mozdulatlan maradt s nem akart e védtelen gáncsokra fellépni, hol nem vér, csak jó igyekezet, éles tapintat munkaerő, összetartás és bizalom, szer-, tik meg a tudományt, haladást; as irodalom, művészet, gazdászal, ipar és kereskedelem terepi előmenetelt.
Mind meg annyi fegyvertelen, sfahad-ságos katona, kik habár egy- téren csatát vesztettek, az ujhárcsornem akirálr elfogadni, melyet a kor maga b a civil!-satio kivannak, anyagi érdekeink, közművelődésünk szempontjából,..
Pedig nsiugyjuk, hogy mindiga vont.
sekre nem niegvitatott^rett mufiiil i^grffBki s t&bbeo- piene. nejn_esak> esz-. mdjEsi, zannkakedvetnem hoanakjhatiejai Lmagokia stmarsdnak, áldnöfank tartván a kbsügy ért, neháay ménfőidet élr
. kordra egén im t frt,|féismS&L
TrrWftT T*Ttit --rfrl 10 W n- 3 A bOkátiii 4U s alap késeléséi aixt>i cntvB a BsarkefisiaségbftS kfúdoadőli Kaposvárra*
nLoaü^stú: áJlaz^látT:-iztesi^^^i| fari» lalsa^oiálkfarfr ,asaTy _™OgJ
.meghal, de meg nem adja magát,? uem menti meg az ügyelj szükség-Vas áh*-lanosklkesedés, er6és csebre, a révbe
8s<ffl6{ajaink Benjeatéag, aselya»rj«»f»
gycropoddsnnk egyik főbb -jMlosiife.\'.ri=. ;ff!&A«»3& i mélyre a Tjejaes-emji^: -zshy^syltMftldi borpiaeaok! ¦ -oaövü ágyak, M aozél. döntik el egy nejt I \'^Kéimavtiafe én cvárms" tfeélffgferai
- Pest* : 7\' iíx
.¦? A Awásadbdl ismét egy év tant le! , -r.Bölíog, nep,"mely a haladás lobogő-"
--riww-iryDgadtan hajthatja, JerTejéFbs^
.1 jtSelyoek ninos mit félteni, irigyelni * -más népektől, mert.a tunö napokkal lé-. ;pést fcfiyo,jft .nemzeti végoaáljajhos kb-
"aeieBb1 jntott. -^-r—^-—-¦ -
, \'ll^tl^Maaiu>it\'! kiáltliataanj^T elé, \' rnea\'exyBáWsa«ro^tmltldsntban, hanem tóttakkel, sikerrel, melyeket fd\'vesa a t törtáaetnem aemzbiait mez;- i88l;
t ^MrMBpmjI-zjM) ,!!?.1 i-^t,-,-;-.? ,V; •
-"ivrrjjotUnk söinbannlvnldnk.vanT ha : Msazatekmtanir, s mlg:nagyobb agálya-
Mey^l.kOvulnni^ mimbhajdana ¦i i Wnt tlíténeí aisMnyának, midSn- v&z--eaáinSűiii iUrjinV hátnnk jnegett a ro~ -aoplúítr sivatagot, melyeket félépitai, tealtntin elmnlanztánk^, -. \'ffiwriyns tnkinte4l«a-merást-jitéko--- colt\'vagyunk-
nak jbrejétrnagyságit^ELkBlosBs^tí- |ez^S>eIZ ren^ csendes munkásság, rend, szorga* " lom Bokszor többet hatnak a népek életében, mint a hadsexegek. A csatatéren vér foly, a munkatéren erő, mely gyümölcsöt ad.
Kövesse í» nép mindig geninmdt; nak idöt,mid8n aa eke szarva, a ¦ jWIHftb-Bjlmyt S^gpSBaaTi térnél, hsl — a szigora körülmények alatt — hányszor bukfenezet vet még a hivatott i»! hogy pedig annyi legyen a hazának politikusa, mint ahány polgára van, — mentsen aseg/ ^bűntelenül nem
lehet Istent kísérteni."..........C
A- politikai -tárríl -lesconilvánf- már-maga a jézan ész azt sugalta, hogy as anyagi tárt kell elfoglalnunk minden erőnkkel. Izmosodni, haladni, erüsödm, jól tudvánrmikép.áp testben lakik esak
:rab8w1gSjaa -test ?8- BEOlgüoatt effesfc kell lennie11\' — mondja Rousseau. 5; Smégis? ^Könnyen meglehetett számi tani ez uton a bölcseket.
Mindenfele merevség, tétovázás]-
Ipar, kereskedelemre! hatást Scovali anyagi jobblét utáni -vágy, ,jjts ktoayet^is.sirasd a,«ngjd6t!.„... Bem tegadnm, mikép a, nagy terhek,
¦ -j>,ébxkTa;^áUm;z^tunk, mintha lkií^„mAvvVm; ]ne ZZ^Bregy^a^iÖ^ln^aaámiínkr^mely: hP^ZST A v- VH u*Z:k.i.aí. ti A,iu ^Wnn- Hamar Deleairtnns:. A
i&t&etj:haladéi és dio^égdelát.\'éjsma--^iimtBliaLU,^ _ T
f issimi kninsank, féltontvaló kínosunk :rraa .akiidS <{telaaátában, aláhelyestUk \'-•faw Uv<Ui«VfJaskáWaláa elaűjiapjaiban o~»á»U»a^h»>i JfuemThogy ~ e téren. \'" ^\'^rnsffi^^^^\'meffafitbi9én>^linin-
w^ _ pjae^\'aXáTattaljamazt Lyara|mjBJói íj
vai, zainaea esekliol EzsiaeslialA elxSCfa^ bekfildaBa s vifotra nshesall.
Eaek tlthnWnHtftál esaa Így
eHfflíSdvia 1863. érTiaL (lejácb — *»*• várost UB&eikasiiiáiiy ismesvén í \' \' \'
Lhwsjni, — unii U-iskáfak nS^Otf
ttjai ea^áarferT <^-*tö*rSn&r
aa » m pt^syH^ea-asssl IiniM ---tdtt-nÍTU telkAiasauJMhalasa fth«l sáj^\'M roegiTokott «Irti Tjlü tristi fa]
«m-pnfaiI^my^BMkBt elhagyni, két- : s§beeani, tétlennek Jenni akkor.\'midSn vegsí egészítessél is biztosüani kell
tllJM lllllllwllfl
Sa ngy ginnaias. " k gaadasági egyesületnek erSt, jdaia-ratot egyesítve, előrekeU mennie a ve-z^ieszmékben, hogy atfimsg kbvethes&e.
-jBuétílfeü a napot az égre sa, oaH-lajok önmaguktól is megindulnak". ;
-tiiébSl igán eiakály kesdlsots lenne Is, d« 4 to&a
^-^yiiZ: wwMitA»-iltn1 Tnir eies___
óegkéláett kárbUaitiii fcs>tssg,zsttlj 1 \'stjsswrUU Ukiaádiis~asaB Kft fsára ioegit as arődslott fiberls ketanbsriaiuasa-Bftk röfföet efmozditiulSo-ÍEt JLvfani
megiiatalmatottjihQi ssltgas reaez; úrhoz, 280 frt: síig 4ja> isii «-.rtU.aa kslaétak UsstUá
regre; pedig ox urmfilmí kirfoT ny«r«>« iri tstapabU is \'»S$mr it, miden iziDiitsitoJ4etB«»vomajii-^mr-; TAB--n!ev4 vilt r-]ioe*:^a^TS>osf61^i*TvaVas--iegkOielebbcíleg>iüÍbbre»ttKÍaVvE4*A9D : Qdl ritek luamikU: ki»inta«t«kj^H!g««p» sml adatni- ---r- -
i^Sealasleh Pil ur; -kspoiTiri
erg -enyugalomba, léve;
az
s ha egy me-
resa, -buzgó síkra saűlt is, — a füty,
irigység, biz^zsAtla^isa^léaiavaatalil!
Pedig a jd veaér sokszor hadsereggel ér fel: a a tBmeg ^brándozásáhanijé^
lenségében „Istentől : UIla^tte1rH*p««ni
A gazdasági egyletek felsTlitáBáhnz mohán ¦ kaptunk | szinte orttlt aa ember ¦ lelkesedésnek, hrvin: as anyagi ered-meny, elSnyük, kivívott siker egymást fogják k»«a\'íft*parlagoa mezSn. Veafr-nyit uüielettvoto a közakarat, kbserS,. mely^eTtloviteleoen egyesek megbénul-
8 ini aa eredmény? muin^yára^em nkkorarnieaerát^
riamar balcUttmk. A wép eszméket meg nem tesfc^rtttk. A munkához kevés kedv; aAseraeny, mely »ás népak-i nél csadákar szül, .ítnJvó féH»ark«l-teni,-felrázni, kell; mini az álomkérost, kinél léise^l» Vagy úrik esve, aa Bnéb-redés felöl ir. - -
Egy *» folytánJté* Jagy.gyűlés még nem mindenVlÜvalt-ha e/nagy gyttlé-
a gyauissiaBl njeel-le-endS MUsiss megiadittatott volna, » aag^-1 ~ ^í(«a«lest^tkiSés*wS^-
kir^otítól szimitettik volo», lM3.í«día»í virosi tsnicskosmiDvt endStáFf \' deT
dolstibm m<yre«ieiití,deTs>o»iLkir4otOTl\' Utkose melegebb koi«W»e^^*I»»ígg»aia : jsia--gDgeötésrj-s-s ¦égett svfwUit^ay*>:v \'-; Ifaiupjin bitem Hesíiasf Jerfibíl, jelóiti ii s, Kelamea Ltjoi s metffg^-w\'iftr|iiiijsj Bú* - ^
««a>y Tbírt5«, " sUltuTiss %args^a0Céd_.
irtkbol sili kmtott.4g —a^raSíízssto*- -kiamsny által -as tgytAtüvéaSmmm^—--htiS lsvslet nverrts, — Siatyaolhagagr\'\' \' Seby Feresos urioi \'» >^ro«;js>sd«tis*V ^v^nfaskn^Be^^mriy^^^^iiw^élia^
tsttvoüa^viri^bosa* IrtóajJijA^aiiSj^ ptvtl.irieg^i\'1. iiiiiwgMaiapisssaazeamssaBi
rWtxagl-mdilié sW^kezKlata^afJer^
¦ getny Jiuot varosbiri, is 8ealBms Fereaes -urakbil ismét kUdottsezet neveivé í\'ker-cseesige fagyelnetá IWúVsWrtasaWt isi uLsujiieseirt imllnliii a Tirni atssltn lettek, s mert ezen i4wlkdiasiaKÍ*»i
háiaa «bllJlllaiisiiIiii1lliilli»lJinnnyTi«lkal __
\'ssgte asaártavárod tzeaéafai^gmgr Ij^j. faun mstkttiMt*^ «.jrtrtCtiMtt» ^^ImosmUeSSmétflibn^égiti» I8BB. 1 „> hssy r—v héljiat-e|ll6a iSbtl> ivljB^lB^tsrtott^gjméiÉbe^ellBi- , lotta slinutssk kSlUége\'Askiisrvaass ttaaáYC^mianemsiIaQre^ Toets Urlelai. — S>mids»afat \'
tetnsVlOeO frttalj^ia pe&^a^leMiaií*\' "teY>ob«;» volt tüSit sr((8& MHrtaH\'ira^Ht^siiir-lslt^Mafel- . rtm- ^n.» *•**-t-SH T lj 11 idi» ^eirs^aaaVaslskiJsiigiag»^^ .faUm n«ia msadJ, sassi Btis *; tálas \'sssa*;altal?zstaarotoW ht^«aajdtato umnttsig csak ittisra-rA. nrilíáaes tfe etossiz nft»vo tigolns, »1«- briaci ksjrelmo "alisi" kom^&r tlj(esabksseb&,esetiielMeiMbb " ephkStóWyel nyerae, — «W esatris^ fttal 4baltt«iíraW.\' " " \' ;
\'Asaaaaa\'esni ss*> éhájtiss a vintasi, bogy asUTtthL issxguí vilasstaanTiltJ t. berciagsége flailtesiga EsMsrnasfPilW til skitbM teletaek mogoyerite ««^«81-leioszL ~«Sak Isas ebsjtiiek bloott muMdt, ssss»«vsfce»lssMss cmlrsmisksiiiir""-\'-*-¦ot és \'ásattad iaa*artlazUJJ5Ui, ------ ajjt jófesllVas
¦ iiöni liliii» PMiiiHlfsTes <pia» kW Wi>iniilViÍllitKil>ili<iTí1iifl Mi r*»Lit«4i a •st\'lsi^aeeibJtttL.ShM lsrn
pntm lfc«ito«J»li»VililT im \'"\'
tetterei egrUf — „ hifiin _ «w-Bredeljisve-Uli.
AVA taUt ausji ohajktti épitkesiti * * jrrerte vajas, sasi mW a mar tellebb tia trtstsmisi, «teeknek a ni» ál .iT>"~mil e a sviasi farles
niDltTi «©aZS-4iia ás .rlgsáie.t or. floUabiiMélttfl7 tisigilsgnigt;
ori Uri
isnasljb,ir|
iftsUftl.
¦HŰI MTliiaL kik a kaposvári oj nilhk.
9 Dr Gólyái "40 KonWssy Ferencs Ir i-sfmyUrd-Gaspir IS rBelgithy István Bigi Kandel RaérJomM.
31
36,
Buretsk Antal HittJÜM JdMwf-Fotty. Imre JIjnitsJVinira
.Fisékor Lipót ileBlíaigf Pai Tie ten Mitro»
\'Somogyi. Józsof M«r»cflik János lliluUylkJaaseí _ Hagelmano Karolj ÍS^ÍomoÍTÍ KiroUo -Caánk Josef Márlorits Pome
M3\'
.V.
Vi
% V. V.
• Vc V. V. V. V.
•/.
----» Lenta Ojeq
~ 2I BeUanerJtt
-Lftjpeug ActaL \' — J^etbex Karoly Kohl Tamii Oonty Joascf_
5g^Cí"aü*T Imre "~ VniikítB ÍBlv.Án Németh Káíoly Kegy Lajos - _. Dros* János ü ilouliEill IToieuiJi ¦Ss^oxa^aJmiS: _ BcSaaer Mátyáa iitsar Merits
Heídekor Pál-
Paeher Jóssef tjteuubs Ignee» GranhutAbrahára FoUyJéaoef \' -"rfimaBotay József. Saávay Jane» v \'" Hagyar József Törtk-MIklós Orbán Gábor oriikösük Vajda Ponzralz Vilros birtokíWi
gyünk Brímére, haairmiu idegem J8k: píknekisA ^enEé*! anyagi érffk asonJtoaA^lániasaeni, malzM- Utitel-^o^t megszünteti;^ lebontást híggá \'tusi, a frigyet biztosítja nép~es népek között------- • J\' f.jjvJ.C-^JL
7. Aa erkölcstelenség, brigántisag — karunk e\'szcnyföitjsi helyébepníelyek-olyanok a népekre, mint: földre* ren-* gés,—lépjenek aze~rény~és mTln^VeaV.\' „Az"\' esés oskk akkor; fenséges, ha ás, ember erínyível^egjrült esrO^Mohdja,\' Lamartine. > T - ...........
8. Ne legyen több az arator, mint a hallgatd; a jds, mint a hivd. Ha min den ember prédikál,-ki lesz a\'hallgató?
TPTo^ ng^h~soEVKl5Í igft!LSffiJ?!§-\' Tyetmeipl^^oailgaTOuu^ fat^^belt* nem akarunk építeni^ - --------r—
9. Hitelünk, mely kint és ide bent egyiránt meg van rendítve, — álljon helyre. De ez nem elég, mert még mindig azt jelentené: hogy nekünk .kell kér^nnk "Legyünk oly helyezetben,hogy
10
^aishárar^jmárrTnr is- k^lcsönoshessünk-mésoknatlE:^ha sokat nem is, legalább fii léreket; idővel ézTs sokra megyvHiszen dr. Príce kiszántotta: hal^sztus-urnnk születésekor egy pennyt "kiadtak volna ötös-kamatra,~ ar kamatok-kaínatját is számitva, oly töke volna, mely felérne 200 millió föídgolyóval,arányban; ellenben kamat nélkül nem tenne három ezüst
tallért. ..........
10. Azok, kiknek a napok tétlenségében remény volt kenyerük, -rabázatjak^.. lelkibarátjok, hitelezőjük, a való azón: ban sem kenyeret,sem rnhát, nérn adott — lássák át valahára: hogy jobb a munka az álomnál,s önmagunk vagyunk
agprpjrnsénk kovfagfli
rr|----11 ¦ Legyén^meg-JMiapnBJb rendes fénye.
. ~~ Oisseien 32 */i Kaposvár ísept. hó 25. 1883.
Amidőnsvéros-«sMhutLai tettével ¦ válaastmány várak o-
"sását tórsi fdulmelt», » mint aiepito 1000 osatrík fio» alapítványinál sokkal többet tett volna- <— a varost ezen első 1000 ftoa alaptőkéjének megfisetesétöl felmenteni, idt ennek nár felében tett-fizetését visszatéríteni,
olhotaroata, — - "
-fcaptuvar sMngvároaa -TANÁCSA.
=i. tía:a tengereszY^resz-és^mlíátnok . ^Wpártrzvvágy,—tőlünk se.TBddrosz Una folyó é*v ho^valshára a sok há
V^l.rr^^TT\' u , «Uy.h«\',n egy éri-a 1,.
Jiyi^.Wa-deleui,, buuuytalanság-után- -Mnmir^U, vigy-oü-ti^ aüt-mí-Wbb
_szer-lábaink alatt ssiiárdjiont, ne csak
Tfiyány, viz és huBJm!".. —\' - i-Knhaíd-jél\'a mezíít, erdSt bSség-
• 7- tv^T- hogy » gardának is-meglegyen
* örjlmBnthipe; mert ha-a gazdának van, \' -zmnWikinek v»n; az 6 ssebje kötös-
wMiyfjnaké. síért ha hasonlá lést T86+-he»,— 186B-bsn az eV volt azökö, 18CT-bm pedig mi szökünk meg ^ r t Ha már íöld és vizek meg leltnek" ^_üdva. jjd^meg a világot ^nzael is; »
. . . -, -Aon lik
IStaff; men nn> ér sr-tele magtár. ha .,^*akrviIBl nincs? Akár raüksájben\'
4.&aacflnn foglalja d azt a tért, atjjr jatatillati «(, azahad lelkű, müveit Joert hiában Anm áldás, btfság a ^Vvilaxísság JŰrJes!.
helyre állván, efjrsjk zrtbfffim háznak a ^"""^^I^^E^napLko\'i E * test mMk jol|fii^mW.
melege; az égnek harmatja, esője, a népnek\' pedig örömei.. , • :
12. Hogy a mennyi s a hányféle nép lakja a házat,\'"— mind testvér legyen, szeresse egymást. Egy legyen hitben, bizalom, szeretet ésreménységben^ mert mi haszna-.a nTo^iák azámár(;h\'s-.nem egy ,a szív, nem egy a gondolat?>J...
\'liit J \' *. v
< totofiH-«»|jlialia»ni* n .«t fWalbaea*,-ult\'egy mássserkesztö nr, kinek előfizetője
"__pJL—-mint nőm.-tadejZv-hoLnU,
valtam — : nLnpj» \'elég\' tartalmas,:;de"tar-esijt *J{esi" ""tnerkosatöi ,6atlk «kai, mert trisa monkatarsslm a lapot oiak betíltlk, de "^\'tártaarolofartSiMoeklkeUeno betölteni." , - Se szít kívánjak szerkeeíto urnokf r3UIÍ—^ mindent »\' mit ö kíván megéoak; ~|alei :munkatársakat, jobbakat csokolyfié-gttnkaélj astán meg sok Urolroet abérmen-.tatlan-Wslek kfváltásánál o hossánk hasonló vaóT irlkáasok. karozolásaioak betflzéaénél; kitartásba lapszerkesztésben s hogy jutalom évét is megérhessük, a midun aranyban, "osnaloen- fizetünk elő. Szeretném egykor én is azt elzengeni sserkesstdaéged lapjában, roiVXoDipa már-hét áv előtt a V. U. szar-kes&t8jének üdvöaletére : . .„Te, gyenge kis galyat ssnrtái vola
A dalt liget szenes földébe le ; . S mig gondosan upolgatá kezedl Hited sugalta, hogy kihajt aa ág; — Dolgozva, híve som csalatkozál 1 ^lankádra szép áJdáBtadott az ég: 77" ~Tisóv~alaít ojriíltvaiiy nagyra nőtt,
----tarepély élőfa ágait
Virág, gyümölcs oort^J3 gazdagon. És lombja kozt cseng a dal édesen- — Virágozzék, érjéh hosszú időt\'. S ma árnyain fogad üdvűzlotom !!° Végül még azt kívánhatom, hogy a kirá-nátok.toljoDü\'jonek, és aL o 1 i s mo re s Iti-
József. Pénztárnok ; Bottfy\' Károly. -Jeg^a L.Wag^^KároIy. Választmányi tagok : Klein íáte^ Pranger, Halvax Károly, Stoozek Vpnozel, fiartos János, lfantua^Éebs8,4!sfatnlnik Antal, Fas-oiáti ^Bertalan , Barát Tános , Verhás KristőT, Miohel Ighácz, Altmarin, Bada-kovits, Fisclier Jázsef, Simonsits,. Siroz, Gödörházi. — Az építkezési terv kidől, gozására : Varga János, elnöklete alatt : Wagner Károly, fiartos János, Bottfy Károly, -r-^ A nagy kasánóban : Elnök: Guttmann\'H. 8. Alelnök : Eng-liinder Lajos. Titkár : Baner Miksa. Választóján »i tagok : -Lővinger Miksa, Ebenspanger Manó", Rosenberg Zsiga, Lövinger Izrael, Sznkits Nándor, Weisz Samu, Blau Fái, Blan László, Ebenspanger Lipót, Albanich Flórián, Rosenberg Izrael,Lövy Jo\'zsef, WeisH. J. Sohreyer Lajas,- Wiiiser J. Sonaner J<itsef-t Ollop Samu, Spanier Nándor, Walbooh Mór. Segélyező egylet. Elnök : Weisz Snmu. Alelnök\': FisoherJózsef. Ellenőr: EngliinderLajos, Pénztárnok: Bluu Pál, Gutmann Simon, Stern Mór, Richter Mór, Web Markos, Rosenberg Zsiga, Lackeubacli József, Gutmann Alajos, Fesselliofer József, Belns József. Mnra-közy József, HalphenT Lázár, Urünhüt Fülöp, Sommer József, Dobrin" János, Hát u általunk mélyen tisztelt kiadtessk? Mitzky M., Hanser János. ifj. Marsohal ihnTy-eftiiOTTJéfc-áíd^^ Sándor,^aün-iásdó,
gyen -pálmakosaoruj a,
Quos páfoiá nobilis TecrarOm dominos evehít ad deos.-— * (Horac )
Ha ezeket megadod 18G5! ngy nem is sok kivánni valónk marad hátra... R
Látélözések,
- ~.~\'.\'i\'akmsetes Hogy is ssokia-a munkatáraaknak oj\'év-
korbekiiioatsal? — Aha^r- tudom, \'lehái gratnllálokd— Kinek ?„, Mo, ne jjedjon meg senki, Jieoi tartozom a pénzért gratul-_ lilák seregahes,.kik nem oaak hossza man-
- dekákkal untamsky^sTnégiikeUs i ia.kave-telaok azért,\'hagy boldogfl).évet, jü egés»v-aégeljatL^Jaindllá elizámUtni , mit ásat:
- kivannak.. A»l megengedemr hogy én ia •aslasM esM^osaltet sasnak, s -r talán egész
R városnak ünnejiélyes^cscndjétjemhá-boritá ez egyszer a kocsik zorgése-sem.
(.) Nem osak nálunk érez szükséget a népymég inkább-árzi-ezt ahegyes.ator-méssettűl muniuhábbafi-áidett-tartomá-nyok lakója. Kramíbdl csak ngy tódul "hozzánk az ngynevesett „ erdS-pusztitó," favágással keresendő kenyerótTEz azonban\' csak türhetti, dejnit: mondjunk a vendéglőinket annyira elárasztó Wse-
^ri^^i^\'^St^aa\'lM^-i>^1^ hogy-mindih-resoiroxdra há.
ves^^Asart még,i
;Hláttólj Maitn.k-meg^a szelkessiajjoan^ii eUeáJíkodikjroroeiria fegyieréi-el, melynek egy vonaia semmivé tessi a axe\'llemi sz^rny-saalSttekst,: holott saeraoje. Ün egy egész éjen át torte fejét » mellé fél ;dasaine to\'I.t
fogy sax to tt —. nem akarara mondani rágott_<
eUFénst sem kérek a L közönségtől, csak — —;alaéz^.S;« é» ne bántson.mégakkor sem, ha Livius^Horatins\'Cnlssleoliaoa-aett -saavai-; .^jigiinti :,pontem oocapsvit
gvaan- ra-rSTiaWn^tuluitn^aak. Ez*, azért
iMJémelgraj.mai^tartok »ma^|Jt^j. Bmöni
T5"» *t-olf»»oksÍ5n»é«,t . tiyáwrti, hogy
uu**idQ)fi6 nimbi*; Cttk^Kitti-
ˇ « L_Va d l* ; juhi, J» .ct teljeiUu^é ngy
•Ukbmii Jitlanlk meg L üSSm^P^^^ «!«! — ne ftirfungon baaítjttiik erri»,
megindítása óta mindeddig tanúsított méltóan jataimaztaBBék sok-sok ciöfisotSvel, mint maonyi nincs , vűgy mint mennyi betű van nyomdájában, mint mennyit o_ Bazár bii, — íflgy asázad részével ia megelégednék? KiYánok_móg aok tajtpipát, hogy ne csak a gyBjtö uraknak, de minden olöfize-t^^nsk-leíudneflaen egyet egyet, talánjobban megataporodának.
tí most a báróra éves szülöttől — lapnn-k a i küazöntüm ! üyérmek friBBBaéggBl járj be kunybóty palotát; koreas fül szegényt ee gasdagot; portás urat egyaránt, de meg ne fogyatkoiíidl, vagy bétrÖl hétre ol ne maradj, "JÖt viseld "magad mindenütt, hogy ürümet flzorezz a saerkesatü és kiadó bá-calnak.
Nagyobb türelmet már nora kívánhatok, ngy is elég türelmes vagy munkálataink be-fogadásában,
, Végűi min tán" hosezu Üdvözletemet régig baHgaUátokJ nem kérek pénzt, nem kérek aem mi mást, csakhogy mindig ezt tegyétek a egy tia Bíófogadást, — do mostanra köazönöra türelmességtek.
AogtiFó buon capo d\'anno ! S. B.
Hírek és események.
(.) A .karácsonyi ünnepet a legazeíben
r^nSk-azíh-nH-is^- nésetem szerint, az ^^^^S?^^ílfe^le; tempíomamk\'n,go,jvpUtik_elég I °Sy?et éPÍtdseDCm a teíTo]c ha™&
n.,.^l-.»^..-l...ZI-:^w . . ° .. * ... ° . V.nll-n,/n — S.U^_ ^_^l»Jí*.
rom ily naplopó esik ?
{¦) Kanizsai israelitáinkNfclytonrjaan azzal\';vádoltatnak, hogy nem akarnak \'magyarosodni; .Annyi igaz, hogy más városok izfael származású lakóival,mint például afehérváriak- ésTeszprémiekkeJ, kiki\'ktilőnőflea tiszta, "magyar beszéd, magyar viselet által tűnnek kirnem ké.. -pesek versenyeini — tisztelet a kivételnek, Zerkovitz városi kereskedőnk\', ki-e napokban vezeté. oltárhoz jégyeaét; s :zrieghtv«^^yeit^inagyar-ny«tv«n-4r^lde-; szét; eleinte bámultuk, de megszűnt iaemden^,.midőnía \'lapon: észrevettük,\' hogy \'nem Kanizsám történik az esküvü, hanem Veszprémben.*Ezt annyivalinkább méltányoljuk, mert bár napi renden van nájunk^izraeliu esküvés, eljegyzés és esküv«i biyányt-.niagyaz-. iiyelvenfesak "teyei is, még ra ideig ncnvlátjsnk.r, ,.. \'\'•^.(OHint minden évben ngy jelenlegi» s»Lnt Litván napján több egylet Toeg-^rtíVeiényiő\'tagjainak válttxtását. *|
(.) A polgári egylet gyűlésén részt véve, volt szerencsénk mint minden évben, ngy jelenleg ia hallani azon atereo-tipjíá vált szavakat: :— épiteni kellene? — e szavak épen igy hangzanak a városháziul is, a gymnasiam építését illetőleg (\':venkt\'\'n\'. kétszer, de sajnos, hogy ezen szamk tigy oszlanak szét a levegőben , mint a márcziusi Eó, s ez hogy miért történik Ítéljen róla a közvélemény. — A polgári egyletet illetőleg, szakéi-tök altul választmány neveztetett ki,de nztis halTju^hogyagymnasiumot érdekltíleg szintén egy bizottmány van iniir régóta kinevezve s most e választmányok eredménye? semmi; azt mondják — nincs pénz, nem lehet! — pedig ha vesszük, az élettengerén mily számtalan pénzforrás van, miért nem folyamodnak ezek valamelyikéhez ? — A somogyi gymnasium építésekor Bem volt mindjárt pénz, azért a gymnasium épi-tése-még sem maradt el; ha ott megtaláltatott a pénzforrás ere, miért ne ke-
befizetés magasabbra emelődik s minden "tag magának részvényt vesa, e szerint kétséget sem szenved, hogy lesznek oly egyének is, kik nem csak részvényt, hn-nem részvényeket is fóf^aTt\'magnknalc venni és így körUlbelöl 6000 ft gyűlne" össze, ha most a 15—20,000 frtos\' vagyonhoz az erolített bsszegésatoitatnék, ki vonhatná kótségbeszt, hagy ne lehetne GOOafrtot.tHrleaíté\'Bfe fölvenni s az ezután bejóvöéHjjárnlékésinagasabb bér a tőrlesztést^^minalg kbnnyitenS, ilyoténkép. azLegyletjgyjsaép^sagyont a város pedig egy-szép épületet nyerné. Adjn Isten, hogy ez igy.történnék.
(.) Több helybeli polgár a napokban összegyűlt egy^lavBldaiélatbeláptetásé-ről értekezvén. T. Klein Péter-puska-müves néhány fegyvert \'felajánlott: közhasználatra, hogy a nemes\'^csél elérésé-hez igy ő is segédkezet nynjtoon. Kes-dctlcg azonban kicsinyben, pusztán szo->af6gy^erekkel-JiaAáróatf^aa-egTC3ület_ mtiködését-megkezdetu;! \'rJtzon remény-ben még ia, hogy7idővel ha pártolásban részesül, terjeszkedni fog. Tekintve azt, hogy egyeaul az ily egylétekigaaánelíi- " mozditóiVa.Jársadálrai réletoak-B ,6zS!eL_ párhuzamban a közművelődésnek, «sak örvendhetünk.e.\'ke«leinátiyL%e^t.&kiván- -jnkjhogy-nfinól inkábh felkaroltassák, nagy,katiia»ai pléfaáoJáaai líM-dlk évben síOletett; EflB gyertaéhjfW, 8,897 Ír ánV; meghalt *p9 egy ép y:9U férfi, 216 t \' Mzsinltak Itl p\'ÍT.
Kap oo v á r.
Kasatbolyröl irM t. loreleattnk : aa
•Hint
Irodalom- ______ __________. _
laatr tanlnUsát október hó olajon
sylttalal ; PetertT y igna^iaoitlegtözelebb itt Volt, b lakását - már már czius bóbín áttenni balatonmelléb, i városba. Lakatol Sándor táncxmüvéBS, kiit, k(ÍE»egeUgodéH rí tanított, a riap^kbaX-fajijaik Sümeghre, eWnJöfl meg-hívás következtében, hol tanításait végezve, Ismét TTioBaatár, p a nyár folytán test gyakorló intésaatat szándékozik nyitni.
0 Legközelebb arról órtealtnek bennünket Kadarkatról, hogyoda csakugyan jár a „Pesti Hapló" — „Családi kör" — „Katbolikus nep-lap" a német lapok- Örvendünk rajta.
éa asivJüBág g.^Y4)étis:Jliinepflrfflk, — tgy* BzeniníinB ajölanuló, 6"jtivUelaiIQ2E^7 é b T4
jAtBTfllMiirttaBtBli\' legyen báUkö8z$uet, Krisztáiig* aLól ozefc-4 nek: „Boldogok bj: Irgnlmasok^áert Irgalmat nyernek.".E Szűkölködő szegény- gyermekek "feménytelve, szivörvendve várják |T részük re. oly dúsan ..b anyai-sz eret etteL pazar\' jósággal- elkészített -karácsonyi ke^yfido^ mányi, a hálaadatoe szívvel köszönendik meg azt, mire latén Örök juUlmátáraazt.- J6 gyermekek riéj^n^mlókMel^ iolTeleji&e\'Uen elültetek ezen ünnepélyes esi, s ne legyen köröttetek senki a tanulás-s erkölesistrgbcn hanyag, rósz, rest; hanem inkább Ípar,~"azor
r+ Rhrádesi BAr&ny Pál, decz. hó 3t-én reg- galom által tegyétek magatokat érdemesekké geli 6 órakor meghalt Bökönyén, szívbajban, Jjj("?1Te.B kegyeire\' imádkozván éret-
70-jk óvóbon. -Béke hamvainak*
* Bzigethy Antbrusnö nssz. egy drb. cs. aranyt ajándékozott a kaposvári gymnaBium Feteserelésí költségeinek nevelésére,
° Mint Harkányból irják nekünk, azon vidékenIs sok rablás történik. Decz. hó elején Gölöncsér bandájával-tnögjelent egy Vnlszlót jaraelitánál i% kitől 200 ftot kieeikar^ _de_
lárraa támadván, megugrott.
= Sipos Qyilla és Pínterica Pétor rablók decz. bó 21-én kjtél által kivégeztettek Iba-ros-Berényben.
8 A flEÓkvároai nemzeti Gaolno közelebbi ülésén. ¦megválasztottak : elnöknek. Kozma Sándor; jegyzőnek, "Szabó Kálmán, pénztárnoknak, ítótiíigJiLáxjaly^
°-FöiB^nnaror méltósága alt it rendeztetett Karácflonfa ünnepély a legszebben és fénya-aebben ütött ki, Ft Ró mess György capere»* plébános ur, as ünnepély jelentőségét következő be ép b savak biro amelto ki: — Tisztelt egy begy ült ak LA diasea karáesonfn, ily mit egy éva iRj^belyen és először oTy ..űlyesen felvirult, mai estva aa terembon imo ismét Örömünkre megújult. Osszejürénk, hogy üdvözítőnk születése előeatvójén az emberi kegy
tük, kérjétek Isten áldásit jótevőiteknek BZeréncBéa, vidorteljes, hosazn, boldog életére! A nagylelkű kegyes jótevők, b jótevő nőket, s ezek fényceillagát a méltóságoB fÖie-pánnö aBBzopyt Isten éltesse! —Hely után Ü6 szegény\' gyermek ruháztatott fel, tetuiiil talpig, s láttatott el élelemmel, a szem ür.r.c;,! napokra. Még a közönség éljenz<
_...... ....................................... Ü*dm*A&W* \'•
lCflj300 hold szántóföítlet j 68,700 l(old rattt* kr*t A-T*^ ftjgrkrT^nh 1_Ö 60kr,. bab ljfe. ¦
• * M„ftijnj^^/&ldbirtokm. Xaa he. t-szterVány Pálnak1? VaVaa^radaF ma I 532 helység* "A, 276 paesttjá. Jtrnz « földbittók összesen: 1150 hold belsőségei ltflj30frhold szántóföldet; B8.70O l,old ratet, 530 hold szöllött; .73,650 boldü^eloTj 3.Ö0(> \'hold nádast;-329,0Ü0 hold éU$\\; a -így « összei földbirtok tesz • :56fiT,2Í3Í) böldstl tíótd-
^ 9 üj é^LLpi-xa.lifQ lapja lesz bnzánknak 72, magyar nyelven jelenik meg. Lap-lesz elég caak nttao pértolp Is legyen.
"Párizsi hírek azeríní ííapöleori csjl ezílr 4 "<k-m-y»ltúk 1 ld>7p / arany nagyezerü müve „Jnhos CirasBr-élnte1*, leg- \' ~~ "
később 14 nap alatt, sajtó alá kerül.
A franczia caáBzári-berczeg már rudas;:. Legközelebb a császár" a egy vadáez kiaére-tub.jn 3" db. fáczánt lőti.
Gazdasági tudósiíások.
rLgr Kzd*rkatinak.". T^f.^Vr-\'-T*í4JA "o\'(?r^; ^lataJ, S ..aurai- t^Bt>»;aVi,t^.^i«.^:af^ttrt^<yB|. . . ^
"KíStlislTrír A le»TT.ÍICi írW^HoSÍlJ^——\' erre pcdjffjaaif^ííSiLil ttEil-; li*4*tt g
-fl*. íl-wifc Vmiiivn ¦ tTa-^Dt TttöakLtt ¦ ninftfcr
iTi\' nf\'. ¦:T-J*i!^,
mekek arczán lelietett lgtni az ünnef r lépetne örótDLt, mplyatintol, fogét, vekben bizonyára áldáet, crkuloi-ut - -tekét fog nevelni,
* A duni\'inlnli kerül t-t ogy ik jf>l»P»!.t. t..; . / -művésze kinek a tuticzian.tuB tert-n iNiiui-batlan órdemni vannak, Lakaiüs Su.n.l..r it-ir-közelebb kiridjn tauezt-kt .iasi kűt-yvet, mr-lv e láTeíi mindeneiéire nagy hézagot fog betölteni.
9 Earáeaonv előtti i>«pokWn, a zealLCzi erdőségek kost egv sneíTet liitek. Ez íb ritkaság napjainkban. ~_
^—! Jan, hó 18 dn vigalom lesz a megv palo--tájáb^ij a gymoaB-Hini—m&g-.^f rlfrFÜm -L^IIt Bégéinek níjvulésére.
-iL\'vréazi-elmnltak": nz utak, a fagy beáttii- J_ jü^t^.it^itjj\'^ntHife^rr aapotaahiy&$tari*^\\
kufi\'nynbboii hasznaiba tök, do nrinSa-meí-I\' tt azcin élénk kereskeriéa, melyat bekővel- J Li.zui véléok, Bsmmi elüjele, mivpl minden : misitría vásáron a íeRliizább\' kereskedelem ; viílif\'tü ésarc ; e szerint mi ina jegyzünk : liuza közép 3 ft, 3 frt 2ü kr. Rozs 1 fri\'JM kr, \' l2 fi b kr. \'Knkorícza 1 ft 80 kr —2 frt. _4rpa 1
ŰJ-. K-ttbÍ : ferid-erényf-d iti IH~*vtv%\\pir
sa? salta í Irli ¦ t».i<h ----- — . -
I. f-i iVi—8Htr. ZnliTTn TO—TG fer. Kot ce i
1 frt sn-Sö kr.^Bb taTka\'ífrt 75 kr. FebéTT
y frt *já kr tnéröje anszt értékben. ;
Kaposvár. Tjec. bő ?7. Aziinnepek etani : lit-ti vasár eemmi jelentékenységgel sem bír; eli\'tség nrjryon kevés azá Ili tátott, s a moll szamunkban jegy sei t árak
jLnntTí Tériek." Míg dolo^it-ru nagrj lra\'-Rrs ev cfcjsre -Tilt
esős, nnoöE root íct: k\'.-vt-t, az utak javulnak. A:
E l— ff— n»V i LerelSttk eímrnl iiía.Klra ; o t4]ebc1
mití^ííb krrj.uk, mikesUni» Tcpat. . 1\'\'__......
Y. Z j-neki gjjailjafe, Iro^-^e*5a }5nn^pénntíí.----
Ultvítnk. - ...
Dravaparü- raittSotaa\'c: A tfrd*»«^aa nera jStt keíünktt; -í-* Trj*"iii| riTrm ipTn\'iiillinTlJiK\' htíiíi s ti-
r més fwlv-
1 virí.1 kereseltj de a Imi eddig kitartották, nert akarnak áruba ereszkednL {m. p }
v^etz Urjftl5Íá^<-a" tea ^íiiöüreij it; Ab ttblai I\'bqi be tikit A Ifcjioi mi-^rcadtliuti & amtavirfajt kírjak
Fültliw sun-kesitö: ROllOMSTV^H^
Ktr&lyi tett.
Ncgro vize partján ált a magyar tábor, líincsen híd a vlsen, pedig mngyar ártól ... Ki megyeri át legelőször Ki less o\\fuj^jjp6t ?
Ninca\\ammí sáy... caöndea a fulyamnak babja Egy olasa a parton a lovat itatja . . . A királyi* parancassura ~UgT&t a folyamba . . .
Úszik A ló mai* Íb... Ül as olasz rnjta . . .
S mindig sötétebb Icrz a folyamnak habja...
Tissta visét ., . laaou visét —
A ló felsaTarja. . . _
líadi^i^tétQbbJesz o folyamnak ftaTyiv^. Egyre níl a haliam, b vészthoeÓ haragja-Sn^gény olaszt a lovával Idestova hajtja.....
Mindíg sötétebb less a folyamnak habja . . —Uielk-a lá UgyrBj \'-y-tfe-mar mm ül rajta . Egyuagy hnllám a lováról As-ól&Ast-lac&apta. , . -
Hiodig-rflÖtétebb less a Folyamnak habja . .. ÖroTáa -ólaax— esd™, kér- de DenkíTse hallja
fíuHAm kösQ,t_habok alatt__.
Ugy elvess a bongja,. . .
^lindjírf oda less már . . ki megyén utána? S.a ki.tysecegpok —.élén elől alla .. . Ugrat nemes elszántsággal A folyam babjába. ¦ . ,
S bniatta aa nlftgat kJ — n fiilyntn partjára... TiECzer hang otteB —\'felaúgg, és kiáltja -.. „Éljan a mijiagy királyunk, . _ i
Magyarok királya. II"\'
annyi olranójn ia volna, mint a mnnnVi enn- j sorHj birálójn, gnncpolója van, ugy kegvrd ; volna a íwlűitg Iialaníő, isiöTT^tfs áimtttUn- 1 sági beCepBÓpe mellett is. 1
Az év elején majd b-jgy meg nem dii*i!:ü* \\ tr"k ; áz év végén nTígliog^- meg néni düi:- ! gettek bennünket!... j
Tisztelt barátoml ne írjuk ezen észtendiit i oda^ nhol boldog éveink feljegyezvejcaanak." a
Azonban a philosophía "biváBaluifl.\'ezé\'rint, | nyugodjunk meg n bála Jstén meg nem történteken, b a megtörténteken egyiránt. Az év aristökratioe kezdődött, dímneratice végződött, igy tehát némi haladás mégis kétségtelen. f \'
A juvorc pedig ne bántsa a Hidalgóknt a mandttriookat, a hét Bzilvafut, — de nebautca az Sh Kaposvár egykori Búrgormibezének utódait bc.
Nev-esetesen hagyjon - beket a czimtnbluk hteraturájanak; ne kivatrja ön a poesíst a tisztelt iparosok cfinrádt nevére alkalmazni hexameterekben; maradjon az, a mi; maradjon prusal A "kOltglzetüt- nyOTnuzza :on inkább az illető felindult urak egy nemelyí-kének. arjegiyBokeiberij. hol J~,phania»m ma-< í:rmjÍB^BnCT~*Yóí=Hía^^ szárnyalja gyakran a törpe valót. 7 ^
Egyehbirnnt eljürík .azon reménységben, hogy azok, kik nevük trefns Eetcmlltéseert ib ennyire fel bírtak zúdulni, azok: ajÖvbre Bzótartással, pontossággal, tisrta eljárnsso,! a Kundschaftoktól is élvezendik az nlkalniat,
De hát ki íb ez a Maár Gyula ? ezen érdekes, balavány emberV
VÍFtllás "i ff \' *-<Mnp^cAggnr A* t>1 ufi hllnjdplll
síig us axép, de az utolsó még Bzebb.
U&udftlalűfl faj-ez a Comp06seBBi>r npp ! ó
hogynzok által neveik olykor olykor a Itg-prózaibb tituluBokkftl hozsssek összeköttetésbe. Adja-ialenl E» moBt egy sr^t se tiib-bet e komédiáról 1 \' i
Volt Concertünk\'is. ---*.. , , Igen, Concert! mert ha nekünk kápolnáknak van „saísbn "mort^-urik, s az IstenTia 4adjardíűgy_ vftn, — mTért nft lehatna fínntiRr-
lünk is ?
Un nem voi ben. Ugy tstt velünk, mint as ad dm* taksái a űsigánynyal; csak a levélben n]t übj ott, de nem a vaíóságbfnl Pedig e\'Ten\'eny ha-\' gyón szép folt. Igaz, hogy nem volt oly naiv, kedélyes, mint a\' minőket tartottunk k > mi időnkben, midőn szép hazafias Terseket" bár-máaával is deolaroálgattqnk ; midőn.a három-szín máslikkal bontott DelinkoTctBüBszony egy bujában négyszer is elénekelte\' az jón
magyar Joány vagyoku-at; "Nevertgi- Pista jó pajtásnak pedig1 guitarro- melbHt\'iwlotfütyblt.
-4ta bmtioai, ezek a szjfl itWk régíeir multak[már, most ez ujabb\'jg^neraiío és h»d, melynek azollcnai BÜlyadését Jeremiás ibá-tyánk_fnlyTáat_a Íratja..— WagnfittétjBetbo-vcut, Chopint és^ általában- kcUálwt-köYct«l-a >erBenysöVöl. \' u 3 f J ^¦ ^
Maár Gyula; ávoi^eíiytád^^szolgált effélékkel a t. kösönsógnek. A TannhUoser ós a Korma ábránd, megttrepütó BJellindljio--hengrin Cie-moll aonafe/Choppm^JStade-jejo, már magában oly projjreiiTm^mlnőlies^ osnk \'vjrtiiózok szoktatjákíft kíítflMé^t,L.ül j I
t n] i-íirne, c&okönyüífiég tt t\'ziviiisotiu, ¦z-r ellentmnndásbsn feltalálhatók benn". Ezen falusi urak közt, kik nagy részben l okoflkurinivk.
hogy szántottak, vetettek s okoskodtak ezelőtt félszázaddal ajatk; bányszor bukkanik a Bzemlélő európailag keresztül — kacsul müveit ¦vllágfiakra?
^férfiak költ, kik előtt-még gyakran a művészet csak kasza-kapa kerülés, hányszor találunk kiképzett tehetsegeket, hatalmas szeli cin lovagokat.
. ki tűnne például, Jiogy—a ZbcIicz egyik oflendea, elrejtett falniában hnl a jámbor eváb B«p^íacaip6ben tölti *l a Losazu. éIctctT van egyjfiatal gazda, ki elment Berlinbe, hogy eltanulja n zongora, a zene titkait a ki most is naponkent.ha baxaler a gazdaságból, elTegezta n diepositiót,\' zongorához ül, hogy Beik-öven, Mendelsohn^Choppin , tviininann
I r o d a lo m.
henő VnhotBztre >Bn-dapretti e IJ on örf ...cxira alstt, nj évtől feczdie\'^T4zAiiyns--i^űi& "~nera~kötőíí),í társáB^ntííii, kritikai," mavésaeti ÍEmcrrttcrjesztüJüxctekct ad ki. nBgv«fai|ics lap-Mernie11" rovat alatt "a magyar foíviiiea%>-kat4smerteti.\'Ag-el5_6Mtgsi>k2 {agfas éj^n fi frt — vag3\'isU0.faze.tláraJjin^hÍÍlV k#a^v;. kefesk\'éjdése^*, yagy a «M^esxSttiér \'\'HJitnf-dfik. Ar vailfllatot7 ajánljuk L~\'dv*«úköjsön-ségünt fi]gyelraél». X\'^\'n-F^yy^sy^ádoH* nrsz. gyClásí gynrsirő iiŰnUssüfkeMtond^fA . mngy^rgyíjrílr*-\'-^tmff~l*irttp^y^^ ¦ nnárbótói kesdvc, minden hb.Y^mc^k* \\thm megjelenik félty jiyomatnl ¦ «|ry|[t«iryad ív, gyoniriursB^Teg^eL-EBn^rttUljLliÍA^C9ji_-, évre 4 frt; fél érre S frt-oié; m*Ty -«rl afcaa 4-ik-ezv*. lafcé-»wkMs4wéghtt4inld^iid6.--— \'A A jok: tspíotaltal- szerkevitatt s nem " pillanatnyi beeBcselrbiró ^ErdéVarttlapok1\' ez év folytán ís megjelennek. -As ¦ erdöirtas saomoHl napjuBMH, nem ajánlhattnik e téren . _alvasmányi iadkűsmereteBtibbeiipnint fentebb ciniitat^Upokjil^nlTckJcnrfll aculTnüairbtr
,WagnLC ésiLiflst.McJlméj^ljöltse ,e| az éj.....
Svugftlmas falusi éjszakát. " - \' \' — —
\'Akar a rendkívüli technikát, akar a színezés elevenséget, báját.tekintsük, — mind ket- KöltV-íTÖBS (Tt. Bzempontból Maárt alEgfiunepeltebb zongora • - - - ¦ * -hősök küít.illeu aeg_s hely. ís míg a vakmerő, abhavufim tévedt? futások a.billentyűn,
nz űgyeszjntBzóról-íanuakodnak, i\\ddig cnmp\'oajliitmelyeégB eredeüsége^ fct. jlileteft. költőt matatja- be-, ki tneg\'j* iAerg a -nlagtóT" nemjsffiert, sterény.tíeTendkívfiJidTlettana.-Éí^ő-noVa csontunkból tsJo cftoot, es—v^ rönkből ^»15: v.ér," még sem bírt ez idef^ ro e glTteto ^edemekét támasz tan
mSgX iránt,
r műiden gzepet, jeleat és honit- pártolorelJ-~ kelcVisomogyLkoráinknél.\\ :^ ¦ > \' ~. - ~r>Dí te" baj !¦ majd megjö as-is-lai -ként GsakX nem reg- ÍSrtétit, "bogy- HajssáiL, \' táblabíró t^irm Cii-muL tónataa^Ugyan í-lr ssunpyjidtr.do midőo megtudta, bogjr 8 „Vli; ?TÍroió?: fiBtaleml»r-2Ű- maasa^yapju elft-:-5ásav végé»-fáradt" Be-IUp^sVJrrsLjnierüU \'arezczat nynjtá kesil Zseliez orpbéusának? "kibékülve mond ván : Amice 1 dum et quando— legyen-saerencBém ! ¦_ ~ ~ 7\\
Ea MaárQj-ubj^ "
~l5 h sjig ve ís e ny be n szépen ÍDekelTmég~ Korács-Kílmin; Szabó Kálmán pedig Lord fiyr^M?aaji>ladJtW^gftT^
"A kiadótulajdonos könyvkere*ked*sében
Balagb KalcnÁo, sltdianoskar-li
tan, 3 frt 70 kr
2ikkfadás5 kütet á frL: :. Hertwrt. N«pol_eon L*Jös.f«»—l - -téuetí korr^r~f»"l^ták^J*bó-
él Diénes bsjns, a ftbect ira_D0,kr.
EaposvA i*r-
1 Tlsatelt szerkesztő ur 1 l Neháa dolog «e idSseennt általában vala*-: mii so1 «{«ijróiWtrnl. de-nohéa kfilönössn aa önébe._= \'
t^HaöialeJt annyi oliífiaétöjo; nem, ha csak
J De terméetOteflíin oa eBt, sataJWphBsOi i3salrMaáTlXíyolft volt. , ^
:T " I^aiaiCTneg vakmit\'hwrtloiAiewiBcV ról, -m^gitmumaloroHl 1b, tíe megiílftpodom bovfcz^p a harmoniáTal-i- vajha s* Uj jő- i,
venáöiíve"t aszal ny.sbatná:raeL*\\diaiévá* niákban kifáradt tiep^éa; fis^a, mely nel együtt boldog uj réV.efr^lvAn.\'::-4
¦*""WfWjí\'l\'*U.t 7, •!
* \'W\'MULi\'.l\'U1 \'l \'1
--ti-. .-Il "
"1865. évre. Harmad éif<^^ Sa^kesssté Tóth Vineae.
Mtwkodob\' figyÁneztcöii- st.cz. kteöníifeet fenlneveíett dí-¦"JtjhffateJ «3Bhh fam^Tfaynyel^dyi^ka^^tÜiSn38aii » kaposvári
rfroaaja Öyáifósr — .Beköszöntei," köitemíny Fárnek KáknántóL— - - .aJtnugT\'- \'"\'j. MWfr* TdgryincztStöl. — ,Két szomszéd,\'\' költemény -Sdkeyu&OátóL — nA-hű felesig-,". Turultol. — „Keaertl. KataltC^6:
p^-liftltoméjiy névtelen.\'--A tengeri rabldk." beszély Aranyossy
^\'^ÍPá^^Egrk"eppel)7^.A: vakmerő," költemény Kngyeraitol. — »Né"p-V S>k," Kökenyesi Pistától. — ,illu~ste3IF~Eisonlatok- (ti Mppél)r — 4Dani taigány\' (képpel;, költemény Aranyossy Lajostól. — „Hpgy kaphat egészségei ember egyszerre viilti51ázt,u (egy képpel). .Képei anagy világláM,"" photografirozta csntorafalvi báró Hörpentíí Janis. — ffttsznos tndniralók. n. m.: szeplők, májfoltok, szümöcsöknél, napsütött Kffrhnmnnii^ nllpn, Y*flt»t»«1»Tiii«*nn« tudnivalók----
A magyar kir. udv. kanczelliria. A magyar kir. helytortóT tel! ács. M.T-Mrr-föHtahannenté8Í pénzalap igazgatóággá. A m, kir.Ijéteaeínelyea tiH*. A m, kir. itélö tábla. Zalamegye tisztikara. Somogymegyo tiszr tjfara^-Nagy-kflnizaai. városi. tanácB. Nagy-kanizsai ügyvédek. Nagykanizsai öfvöSöfc~Országos vásárok. Bélyegforvény. KamatszámitáaUábln. Hirdetései. • _,.
Azon siker, melyet előbbi naptáraim kiadásai eredményeztek, határozteíá el veíem, hogy 18f55-ik éri naptáramat, nem tekintve sem költségetsem fáradságot, ügyes irók müveivel betöltve, díszesen eszközöljem. Ari a 7 ívnyi naptárnak 40 kr., keményen kötve s írTopokkal "ellátva ^"&y,~Kis"kiadis~2"6~kr. A t. gyűjtőknek minden 10 vevő után J—tjaaistetpáldánynyal szolgálok. ¦:
Napfekamai a t. közönség pártfogásába ajánlom.
¦gíyjy-líaaisáán, november hóban, 1864.
a naptár kiadő-tulajdonoaa.
s » l-^tts ara -3 = íjí.
I > e1 1 -S^S-^-Ö-o =2 1 -gr*-—--g-_ 0^w-g„ ~ — .= n
--¦ . _ •EJS^i_Ji ea Eia
TsaSa-íl-SS.s.g\'/
I
a ~G * - - 2^3 S g
B g ö
Itt
¦ - .S-S I 5-2-
*&3 \'!3 « -e
acao/
Hl
Stephaúa KicSrd bitero-
IDE
Ili.
¦6
mlirt iQfebkSnyYÍ ha4óság róssárfS köabirré„ tétetik, . M^y?r Ábrahámnak Bto^aics BIeWrd elUniks* _ceaatáBea a kioló^itési vAg-
déáí S. 4, j. kfiayvbűQ 1788 leür. wAm »ktt jegjBetí birtakáea elrendel-leBvSa,aa árrsrSai folií telek a & ki*légit4si lorrond meg-ilUsltiM iekÍDtetdbÜ) fcite-fes6ka»A tárgy eA&si k&tárno-pat lHfib. jonöir LL3U-i»pr Jának ragg$U 9 Arája kílfl-M>ík) Birs hitaleEŐk ubaI blra&iftk meg,hogy megnom . i«Jf^4kjf^biBn * ffiBebbi figjrWísk bíróságilag fognnk raeffálUpitatní. \' Bgjwimmini falbjTsbiak miaíf &aok, kik a iky elolt birtoktw \\"*.%éayt tarhnak-, asl a foon«bÜ fafttiridÖig ide bejelenteni liestenek. Sapoará^Bov. 30. 1864.
unitit (éUkkönyvi hatátdg.
(2-8)
______
l(jn~^mrair-Jánor4iitele< affine&&D8sehÍTáB&I Somogy-nesya -iwlff. tOrréoysséke nlnt telskkBnyri bfttásig ráwár&l kDshírré tátstik, kosy Kosma Jánoo ifja ellen
Soppinyi 78^8b. l. J. kösyr1 ben E, 1—n readasámig Uejegysstt rássbrrtökáraeK randeltatvia , aa árverési
feltólelQk, d á üielégítendü sorrend aegállapltásatekin-tatébői ki telelőknek tárgyalási határnapul 1866. február hÖ 13. napjának reggeli 9 érája kiifisetik; rofra nileltF aők qq&^I hivatnak meg, hogy^OJBg nem jelönSsSkT esetáben a foonobbi Ügyletük, bíróilag fognak raegál-lapitettni.
Bgyszersrolnd fűlhÍTttt-oak mind azok, kik a kijelelt birtökhoB igényt laf-tanakj asV-ft-fennebbi határ-132fg~f&0 beiJeíeBteni~BÍBBflB-nok.
Kaposvár deo. 10. 1864. tíomogymegye tÖrtényazéltB
(2-3>
LíraÉSi ÜIROETÜÉÜV.
- -Somogytnegys- polg. tör-veayBaéaének, mint telekí könyvi hatóságnak réaaéröl kSshirrá\' tétetik, begy El-henics Ede kaposvári lakosnak felpereaoége alatt, Balogh Jócoof mennyei lakos elleni követelésé fede-,
lelégitéii végrehajtás annak a Kadarkát 182. se. t. j. kflny v ébenl."!—8. fend;-: Dftamig-VejegyaeU bjirtroara «rrendeltetvdB, as árverési feltételek » a klelégitéai aor-
reild-inegállapitáca tekintetéből hltelesSknek tárgyaláií hstArnapal-1805. február hó li.aa^inak ; reggelid 6riZ jty- kiffaeükt-mire.. bitele-, aök fsüCal hivatnalc mégy bttgj aeg nem jelenésök eaetáben a feonebbi flgyle-j* -lek. Diröjlag-fognak-\' megál-\' Japjtfaltal
: k^aúnunlnd felhivatnak mMtO\'aaofa, kik a kijelelr -!bix4oU«-i«é»yt~tartaaakr, art a finnéből hVurídSig Ide vMeleniani. »|etoenekv__^i 1 ^^pöifirTdeű^r 18647 " —Wmiggmivi i9n4n^MMÍl»f. mh» tthMtifnjfri hatéfítjf .
___ cön
-Flu ]|Uté kltelemSinek »MC2bj3t*j-v LSomogyoegy e polsi iklrv^ayaseke mint ta-lekkflnjvi natóaág^ reeaár6l kfiakirr^ tétetik^ hogy Klein Láaarnakv HW Máté elleor. kareie^ében a klelégttéai Tégrebjjtáa otóbbinahr a T.
geli 9. óráján— mint aa első határnapon—elárverastetnt "fognak; n második árverési idö, ha netán aű elsőn vevő nem találkoznék, 1866. feb--rttát-kfc\'V1- napjának reggeli 9 órájára a helyszín ér e> kitűsetik, azaal, hogy ekkor íenneüb kijelölt ingaUanoY a becsáron alól íb eladsrtni
terekJégyiÖkonyvében "f ^ tcL Ss. alatt foglalt és bíróilag 1200 frt o. é. becsült ingatlan; Kaposvár köaaég-ben a helysainén 1865. évi .Tannar hó 1. napjának reg-
ftignakr > Ab árverési feltételek a törrényixék irodájában mindenkor megtekinthetők.-Kelt Kapós váróit no v. 16.
»1g-.-tltnrinjiitJ-
Wajdit» oiwtt íomI 5, lap. ós nyocndn -trinjdonoaNagy-KAnizs^n
rAflrfrCl BBiUná titetla, Botfr Onn-t k> kttaa-Q/ajilJtti-niíllékl JakAe-mkfclpm^tgft-^u HssMta Irt-TáanS\'lv^Hlrjrrifal Julluut* fljVs-
-fc* fliaiaiáia -layélayal*-1 kr-ti-Gy8aor8» muÜ&k. kBia<%; 11 üáma tdakjcnaBkanrrAbaiiia heljon.*!. aUtt fqtlati éa blrdilag 8OQ0 ft o. i. Vnatlh lagatlutok CMbbt&i roel-Ut-kftuégW* WyiriaÍB í«4.
fchtHir hAJio-tk nsj4aaak7 «fgsU
B-frajfa:-^ nlBt-mi: *W ksiani** , pun «IirTcrertctai fogtuk; *
ml»o41k irrerait Hü, -^-crataa ju \'-«I»8d tctB nem Ulilkonhék, 18U.
mart hí Ao>dlk n»pjáiiak nn«U
9 órajtra a be^jaaiiEárt kítűintl^ assai QJ)L7 ekkor feaiwbb IticelaIt injpiil»w*itr n hvutAnm—n\\M is eIü-dSt&I fognak. :
ozéb iradajlk^s a&Bfte&aor tacete- ~ MatbclSk.
KapoQTirot» _d*cs. hó 9-n 1SÜA.
pomogymegyo t3rvénystíks mint tílckkönyvl fcstáság.
S437/
Boniog7iae^y5~po]g. tnrvénysné-bíjieb raiat tetafakBnjrei hatiadg-nak réásiröl kSshirrí tátetit, hngy Bellnnich Qj-B^fynB felperMaáge alatt Uroider AdAm ba^olai laióa ellout kflvgtaiiBB fedex^Bére és a hiigolnj kBxaíj 141. BiAmn telek-ifffjlí\'kBnyTáben f Bfi8. hr. ai. alatt foglalt és biráili*ff G\'JO frt o i. becsült Ba6TI3J» baffolai kfliflíg-
napjs\\iiak rrjjjjnll fi aráján — miűt S-Ik árVeránB, a rennillé tárvíny-aaík írtelmebea bocs irón alól la Lladnlal íog.
Ab arrenai feltételek a tÖrTÍny-Bx^k indájában miadeakor megto-kintbetak.
KapOBTáiött nov.báíít.n 1864.
SomojjaiQdjro törni nvaiiálic Biial Iclckiüayvi batlsáff.
MM,
/"BBS"" - -
53rdetméílya
lfjn Sára "fatyaa. bltalesiU-nek BsUseHtíaa [ Sémogj ibcq^b pökj. tarTáajfEéks Eafst talokkBnv-tÍ h&tán% r^Bsrftl kBibÍrrá títatiV, hogy Kajdl Baadanaak, ifja Sára
1—3
ffinrlaaBjalff \' ás t. randűsáoi^ bts-JegyseU birtokára alreádcIfDfinia, ax irWsl feHátalek a a bialegi-tíol iorrond nea^napUása taktnte-tibSl altalaBOWb tAfgTalásl bs-tiroapnri9ő8. Wfobniir hó tt-tb
mpjál
-nggútO arája kitBro——
tik v o>in Utalctak utal Urataak
t^^a^a^t^^rügi^tB^^^M8\'" fognak megáHaajttstal. %zjbktb-búbÍ felbltaraak mind Mobt kik a kijelelt- atrivftbofflgfart tárta-
.Jiajelnteni sicsoeaekC
\' -Kapoatir drc*.\' sá T-ta IBffitt. _.. Bamugyiainy ÜW réttj nAi.e—mluL
OT,7.« "7 - r-(j-^»>
Hirdefanény.
-Pap Jaaataa Damcrakaa Ja* Ifauitt* bltdeíBlr^ rkkaalrfráJial
Samogymegjn jiolg1. tSrr^BTDsáko miai Iflhkb&Djrvl baUeas; resa^rGl kSBMr+é-UtBtiViofly - JUat Pálnak,\' Lap Jáaeauá Don«(kj4a>Jail-aHrm-íitleal-kemttíbMi akl^ft- -tíéi rt%rtkailáB \' trtdbfaink a k. raárSi\' lp.,¦ t;J. JUfaa/TdbaaTl
tok&Á .úlraadalUtTeji, oa ánwiil f«ltátalak.s a kieUiHl/d coirrod meslUapMaa taUatoiábBl bltale-a^iJlLti%TaliarbatarB*pTill96S._ febraár há, IS. nacJának. ronttl 9 ^ja^WtftáMaT ^Im hl*ülwi«lr _ ; aaiál.hlráteak m*gt hogj mag na jalsnaatlk eMtáboa a feuaebbi &gj-lítak UitílaB^ftfwa^ aacgáUajtiW -
ii-U&rraaarttidaa éslUTataak raistU < »sok>U(« kAJtldt.qtrtokh^lffftiTt tartanak, «I « foawbbl naaWd^B -tde\'Bajdnteni abaaaiMk. i.t ¦:. Kaporrár dea. U f, 18S&. ^ Sonofjrmaftni (Sra4A]ras«lHi niak -taJekhfltlyTl LatAtAf.
Nagy-Kanizsa. Negyedik évfolyam.
2. szám 1860. Jaaöariua
fl-eV \' ^"-^^
Igmeretté^ézfö" Jap,
saqiSroüalom, kereskeűeleoi, ipar, g&z$kmá?Ué9míü$Mi Wi^eUűtófcőL & somogymegyei fflziliigá^-e^egiSét biva^is hfjfc:-\'\'
^!Í? á~ S-S í-V\'BnpB1\'íi1111S,1Vfi miDTdeD V1**11 l°-én *» - ^gík^ ár postán szétküldései és helyben házhoz luate 5 frt , félérre 3 frtl
kiadó bvv.talho, Nagy-Knnizsara; a lap szellemi tartalmát illető kemények pedft ugy\' Minden levelek Uretre a ,«rkM«tíLÍ^ kütdSut^p^rra. ^
Pamut termelésem eredménye.
Tisztelt szerkesztő ur! Hogy minÖ lendületet nyerne gazdáazntunk az által ha gyapa-tai terinc-lhctnéck- ezen -gnzdiJBznti indákból, de leginkább aajál szenvedélyemből fogtam a monkábos. 1860. február hava 2-án Amerikából, majd később Afrikából kapott gyapot magot, minden kitelhető módon meglio-noaitrni akartam. Leirom tehát öM egymást követő éven át történ\' gyakorin ti éBzleletuni,
—BBuigniváu ^yékosaaní fíotnog^ u liai.nu i iüú"-kékre, azórfis, hogy a mennyire tudatlanság! hibát követtem el a termelés körül, okuljak és részint ukutjanak azok, kik megyénkben e í&\'caJkisérlet.ei akarnak lenni.
Alidon, ISÍjO-ban, egy brémai liajóval posta-nyalábban a magokat kaptam, egyszerű czim mel: „psinutmag," minden kürü\'irús nélkül, nehogy szégyent váljak a meg elöltem tudva nom levő kezelésre nézve, fele magomat — mintegy 1,200 ezernél ól réozre odz-lottaro, 1\'/ rónai nyomban cairáztnttam cserépben, II1/* részt kertbe, voleniónyeB ngyba; rn\'/t r^wi\'"8lSbad\'"m,éaeí. é& erdei földbe. IVVrréMr"torfAVWok fűidbe. VVj ráast pedig jó, do mj^^OTsíilíifuldbe vetettem el.
I-BÖ retemoH^a cserépben kicsirádiott, mint a hajdina, deákét-eséllyel való levelezéskor barmi kénye a átültetéssel llfOszállbÓl vagy 3 drb. eredt meg a szántóföldbe; igy tény. hogy mint plánta nem átültethető; miről a többi években! sapasstala! is raegeröaí-tett, mert sajátsáért!, egyenesen lomenö, első BsivgyOkere még a plánta gyengo kapálásakor in, ba mozdul, asonnal ellankad és elvész.
II. A szabad mesei földben vagy 25 ssáHlikelt a megmaradt, dosanyaru, apró
szántás* mélysége sem elegendő porhanyót sem megkívántató linnaua tartalommal nem bírt, igy belőle pamutot sem -őzen évben, som utóbb nem kaptam.
III. A tnrfás berek földben es évben elfa
forma rosa, sárga erőtlen. 1863-ban 18,000 kikelt magból a szárazság miatt lett 5 lat gyapotom, a, ilyn araMyan ércttségü 1,200 magom. 1864 ben jóformán mind kikelt, de a száraz tavasz miatt íamél megcsökkent, ugy
Bált mi megadni mesterséggel nem birunk, l|Íflárt rs préskor: nagy meleget; miután pedig növelésre 3—4 havat igényel, rendesen nálunk az éréskor bűvöa őszi éjelekpl kap} a egy bármily mesterséggel Somogyban ha-hogy a 8BÓ teljes értelmében egy. de egy blrt_, J^unal nem t&rmcasihető. Fogadást-merek
mondó gumóm sem képsődiitt; a most öt év múlva egy szál gyapotom, a egy nem érett magom sincs.
Itt állok Ioli a t üt évi kísérletem után, minden eredmény nrlkfll, a ne iTbgy aa mondás-TréV,-okB-"B3Jirt tianYHgságoiu —,-aBBck-sHcsé^ bon még néhány észleletén] jegyzem fel, mík-
rá> tennk ba már valaki honosított növényt aitar termeszteni, astfa föld rum nviságen, melyen 10 brt érő pamallorem\', — Limai babuj vdgy vörös cauta ia, amerikai hármas csövű kakorjezáí terroaastve, 10 frt. hasznot fog ~í§yen
gyott; később más ávettben kikeli ugyan, de nyáron veesatt el; így öt év alatt a berekföld agyaser eém vésetett eredményhez. Ab erdei irtáa földben jól kikelt, de már évokbeni ta-paaa tálatok oserint: midőn a növény két. esélyei váló levele, (a bajöTína levélhez hasonló) válni kezdett, » férgek lerágták és
soha sem hajtott mellékhajtás banem klve-Bsett,
IV. A kertben,. j$ mélyen ásott földben kikelt, de késBn érett, felpattant gumó minden bokron noha 20 ie volt, virágsót kaptam egyet, igy kiképzett magot igen keveset és ezép pamutot1 sainta keveset többnyire sárgásat a nem magitól elvat&t, banem széttépni JteJktett. ciak oljran 4—5 féle vágott alma-gcrexd/orraálMin volt a pamut, - \'
V. Magas saSHöfoldben, kötött sárga agyag.
feíazinén fehéres homokkal alrétagben jo irL gyatígyltékkély legjobban díszlett. Termett osaö évben vagy 4000 jó magom, P/s font BBépgyapeíoraí-lSGIrben kovéo termett 2100 kikelt m>gatAa kertemben js saöllJrfBldben 80ií& magom, a vagy 2 font 30 lat gyapátom. 1832-ben elvetettem vagy 30,000 magot.de Je4t oaak 8 font, 23 lat, jó és szép-gyapotom, Wogjegyesv^n, hogy sok kipattan i akaró gumit asiraalo) lesoetéltóin a fsgy elÖl^rffltHt isoblban idáÜ0nül, megrepedesvéD, magom lett HgyaBy dtf7!! gyapot elvan meri no gyapjú
bot kitűnik, liogv egész szorgalommal késeltem a pamut termelést.
1-ör. A növény magja hasonlít az almájó-hos, csakhogy nagyobb s In\'Bazadad, göm-bülyü ; az amerikaihoz hozzáragad a gyapot a tüskésebb, az afrikaihoz nem ragad a gyí-pot éa aiioúbb. 3—t nap alntt, nedves talajban kikel j hüvúB földben cgy hóig cltung, nüt elroth >d. Innen látható : hegy meleg, nedves föld kell neki.
2-or Levele hasonlít a hajdina, vagy orgo-na vírágáiios j kclóakor ketióa~tévete-^íala^ \' don kettős Icvélliajtás köst uj ágbajtáa történik, ni tg a növény az ágbajtást meg nem kapjo, vagyis a kevéssé d&rüsmtts paára Lá-aodni nem kezd. A Ishotö legkényesebb plánta; előbb megered egy földből fslhuEott e újra elültetett tök, vagy dinnye plánta, sem mint a tegszorgatm \'Bobban elültetettgyspotpUsta.
3-or. Agai annál bokrosabbak minél kedvezőbb talaja e as időjárás (mert es af&V) As amexikai pláotábó!, egy j*ól felnőtt bokor océ-lesaégét és magasságát értve, lehet egyet 4 láb tórterülotro ocámitani; sz afrikainak 5 láboti Árnyékot vagy tisztátalan földetépen
már fás, megnürt a metál lést, d& Tnig--bia plánta, cgy levél vesztéseárt is elszárad.
4-cr. Virágja a bibiscunéhoz hasonló, csakhogy valamivel nagyobb; as amerikai vilá-goa rógsavörös, _ az afrikai czítrora aárga.
Mind a gyapot, mind a limai bab és hármas csövű kukoríczából küldök mintát; a ktiko-zSsa felől megjegysem Vs"^e\' "több s liszt tártalma; tüzőa kipattogatni, mint a másféle ^^oricsk^nem^Iehe~t; dacaol, aa-iáö- visaon-" Eagságávat, mint aa idén ca a múlt évben Megmutatta, nem agy mint a gyapot.
OAAL ALAJOS.
É&t&ti&n merengés vagyonta-
Folyvást bajt virágaik, míg a dér meg nem csípi. 8—8 nap tart egy virág.
5-ör. Levele fősserepet játasik, innen van, hogy jobb szereli leveleinek többasöri nedvesítését, mint sem a talajban levő gyökere aa ottani nedvességet.
6-er.-\'Galamb tojás nagyságú -guméi A—&
geresdesek ; aa amerikai gömbölyűbb b na-
gyobb, uü afrikai kisebb, öaücsos&bb; ü n»g^ érésre oserfelett nagy meleget igóoyef^telJBa nagyaágában, nagy melegben felpattaník a gumó két bét alatt; hűvös időben elteng éret lenül 3 hón át, vagy fel sem pattaník, egy gumóban van 7 mag. Annyiasor. kell sande* getoí, araennyÍBBorérlk; áTrikaTgnoiS B—10 afl ^gy-lattilj amerÍkaíi-6—-7 V — ^íg?-?í amerikai többet. ...
Egy-ffigyükere, aazivgyakex^jHihft^
lábig lehatolhat, ott kovéa mellék gyökere van; növéskor száraz talajban caak ung, de nem nő; felette nedvesben kiváss.
8-or. A legelső, dérben vége vai^ mint a babnak; a fagefáhou hasonló betakarás sem segít, kanom évenkint elveaa, dácsára, hogy ssára éven kint fává vilik.
fl-or. És miután a nedves, alanti talajt nem Bzereti, banem a koifitt da-porbanpéa fóWet, mint a gesztenyefa; folytonos hannatot igényelj-Vagy eaütf is mi legfőbb — raelegídW
körűi
.HiAha eík&oslfc oekam batnfini í««tra, fejedilrni Jrintl kflié^rfl, Inni ere tétről, barirelfTil wkktki is, atm biatek Dt-kl M illolkint kípcí Utraks^ral, ¦ raindeá ei-Ut&s BflkBJ a í-U4 JörBadorr hiinl rí rét. Tagy r»ak hiríi U.*
Oruf BiétliiBjl IiItIe. /
Kagy-ívaniafla, deca. 23.1864.— Ha időjárással kezdem én ío ; hiss most még országos fórfiaink ia, ha nem ia a i u-o.Eftiiék, de a luezanapíár azerkoaz-té&óvol foglalkoanak\'r szorgalmasan j egyez-¦ervén a in ti a ei\'IL^TácVö\'n-koOTT"
kat aa alkotmányosság Bsinvonalán I»teu ke gyeiméből jogosan észlelhetnék, légtüncttani jegyzeteink nyomán legalább ast tudbassák meg, édes raerengésök közepett, enyhítőleg vigaBiul ; hogy hányat ülend számunkra a kogotkezö 12 hó U\'gtünrUani órája?
Kedves hazánk termesztő ora zig lóvén, az Balét pangása, n nyomasztó adóreudsxiTt? a pén^orgalom fenabadáaa a munkabér cs ter-messtményi árkelet aránytalansága melli-tt bizony nem is/csődd: jia a birt«ikosb osztály isavagyontalauság mípdinkább gyötrő küzdelmei közepett aggodalom teljesen kutat-
Í^aajfiva titkait) s am USjáfat kedvesdbb arduita vai óhajtaná fcMeritsni lekangult ke délvállapotát.
kasok köst felusxtani küreloz-v é-k, mii\'d poIsartalí nézpoptból, uiatl a társadalmi alapelvek elvitázhatl .n órvwnul fogva a fíjldadót lej ebb szállitial \\alyl*n üdvös volna ! _ . ... . _
Igas, hogy "aa advatatáaí rendszerre vonat. koaólag a torvény előtti egyenlőség **lgi»fál
már maga a tfiatváriség butdogitó koulek^ Ís nágybon enyhíthetné; ámde a nrp tgea nagy résecmeg nincs ttszttb^n a tos^verwg kötelme iránt, mí nélkül pedig a Dviuzcti csület, dtesüseg 4« közjóbil "*B *-Hi*lklMlbe- -tik óhajtól színvonalra & megbomlik a tár-&iulolroi re*wb Xcigj nem-buzeg aéjffiík-Teg^ nagyobb rcBieltcnTs-polgáfi erények semcsulB vére, a-»zó szentsógV teblökben ncÍBV-vart gyökerűt; fncrl a józan es helyes* irányzatú: nevelés fl-oktatás áldá* saiban nem részesülhet lek, asérl
uBdekvénytíí^. it;iv.-vnnrég11gztataisó.kgtfgtgi fakadót van, föczéljok nem h a a s n S"tli i, ha-nem csak v a gy on o a a d n Í. Fajdslnm, jd-¦zan nrveléii irányzatok néíkfil kapMván mog népűnk az el-eliucacrt korazclíem s diratua felvilágoíodáai eszméktől, s tudnlLicMgábaii csak BzütTan" kö veielöv i- uvatiatoti általuk. Nincs vissouvuinkbuz idkaltaaxott cselédrendszerünk , nincs korindnyxatilng mcgállapÜnU rounkabérnnk, dma tormeaal\'
méiryeieket értékesítő kii h kod esünk, nincs péusforgxlom i de van nyomor"és koldusbot, ily vértek mellett a sarat emberül bogyaa álljuk ki ?
vihető munka volna, mit egyes TUtpályavunal -azonnal szentesíthetne ís? — Van vidékQifk-nek Kagy-Kanizaiban piacis, mely a j^yreii-kanizeai j»a!ynVfmaJ megnyiltij\'al, a buda-friesii már év-k óta átadatott aközf-írgalom-nak, mí a jövő nyáron könnyen megtörténhetik, hisz már_csak\'a kanizsai várvölgy -egyréseéa---blaJrysaaV^m^e^^iúltésj IsrseWr1\'*-
\' iedkL__". \' ^......
l"e*Ve *\' p iBÉfrís a Rtexg I ebb érintett FojiT-itkózások melletT Vé r-meutö hazánkban termesalmé-nycínket itt i t csak veasteséggel adhatjuk, el. Ugyan is: kitfln«H>b nexá-. ból egy inérö L» ft 75 kr^rozabAl T frTGO kr; árpnbi.l 1 frt 3ü kr; sabtól l fii; knk«i-
Kíkne\'k batalinuktian áll, na orszaglasi bülcsésaet aranyioUát mfg-megragadhatni. bob jé aaoIgalatoT tennének * 3rága honunk, ba következetes egymásutánban minél gyakrabban eaikkeznének a föld*dó, a munkabér a termcB&tmónyt aránytalanság sorvaastÓ kö-
vetkestaényoirpi JPi_i_——^_ -
A ftldmivolő vagy telkes gazda,családtag-jajval ideSeP érÖ nélkfll is megtehet vén annak idején bb ^íuyélt munkát, valahogy még csak kikgaki theji ^Wauojé\'iij^gft
tanité a anemaet-i
¦atályátképw
czäUl l ft ?0 kr; buigonyábol 75 kr; széna mázsája 05-kr; egy kocsi szalma &—6 má« zsávjilí-írt^ ó borHkTSja 8 M\\ ^Ja*k"$1rir~
A földadó, s munkabérrel ily viisás arányban\'álló crkelct mellett gemkellTea neaaet értülmesVrészét alkotó birtokos outályukv raindon törekvése-daczára a v^gTtajULmság öjjé.nyjLÍeUjeAor^mla,"kírálthaacga1^g-j— járat mnit»basAgá is megroatási tésyeXöfll csatlakozik nyomassto kCrfllményetDkbeaT - ^_
IdŐjsrasenk Lue«
uralgó iRl,k í» untank »iitld kjJíi *• bivi, uítel.\'viltiko^i Uhát-i t«0*« fe KurfoHiulieiSUi-npoklwi 1.tt"UgOMMBt culelatek njrDoAn .inkákb. jLad,M. r-™-" szur-nz évef j&*olkMBnk.
VAJTT.
ogyibb kioobb birtokoí ÍRMk idrjiiroljr l»r mnlUU kt»nuíllT<k H*t» mmtkwatU *!• koliMaiilT: bosy\'<i-UriiOT»tm4n}\'ekfolyi ű-kolelénél fairu-filldajijnluU c^skinekonT TcMteuéggeWdll*ti*k ba. H»imir > füld.dit tormenta hulnkbwi egy.teaMmérTbeakc-vetbitenl cMkngjrBB hbbi lebehie, kgjüabbA ¦upuk, tanitik t oneraiit awltubb ouiáljrát kéJMiS egvib kiiob blrtoWkr« Bitrt, mini kik t«rp«..líl fár.d.lmuk «r.iiil*ny*tt»k.n»»3rif*i»*r» fii". Y*»y«liuti ig7»UtiE ld»-Y.pD»t-kosí izigortintllill M.g«» «mn-
A kohiti awtapatl. ¦ Ziimői k»í«r n.ki jári. cpíw**gi keräictobim,- 18ö4-4fc- -eri deo<Sibn~b4 4-iÄ W«ii«a^ ^irt ¦ ke-rOl.1 te bi 28-iB ÍJ kiielnlrv mjittBU, I \\niHt~kUl feli*.aul»lr«%k m*t elíbbí-tatuammo\' \' .irci *t » pmA ritt < ferUlrt« Wtk» «y»jí"
és Tagadja,-atonlMaA*ölU»tl^\'~Tann!^k¦:¦o.¦¦l^o.,•: .noa<nanUttáa:nak la fokfltevértt ejlenjéget. dkim fliseli
- & betSOTégnek OslalelTlc-tC k»gJtiIÖT voltakí
4tifájf^ttTöúzv9~7i™nykedvetlenség, a -iffite«flek-4e9«4gECsc7 g^akori_íiyr_«áe,J4?j :-.::..:Jk«ke5dTftjU»rtetti..\'lja8Dica68:l.. h*gdogoka_
---Af9r-alMti^nL}nJoÁrÍ á» IWrtfffJa9«:.j^kH^
Va^teg vagy^rgí^graltv vagy-negdögTött, . miként a aorsnftk tcte^sit,,. -yr •• Aanllák iupgnyaui«aAkuLa.Tök"5ny Vaflgjadjk gyPl"»r, fanéa eynlladéarban ca JlSBTyíWiSe^
ka t fedő tak\'tny hártya vastag, kocsonya álló-~ siaaynos-haaónLTnyakká!" ffi3cKdkv"Itt-ötT aaalyadéttk ?1 hártyás hsadra fay tűntök fel. A aaáaréHl pnXxal tartalékát ritkánál talal-
ti \'-do , raol nlpfjusj !1 ís\' njf|cgí
________ ^ ^.......,im túdjáU-o I*bgy
-k^lönÖBon^a iqíu^ möfitoha-óa azpworu köriü-mony okot tekintvvTnás -gyönyör elvM*w ¦alig" van na ifjú snvnok^miniogy társaságoS (áucz, zeno-CElőty, vagy hOs h e ly u H i«i á u című* iataág ? Y^mmrT^tahm^clenleg -kik^megUél^-nök azon liunfaui vagy hnuloanyi kebelt, rocly hninnk sscrenosetlen korszakában még «Ía1c^^(!srTaTkly&Lnának ? Igas;\' nemileg, helyeselhetnóra e veTciücny., Tm upen a m^«-- ¦ gyaivpe UlaLesacd/lajry a--, v iga d, CL. magyar a ~ Wlflniínyt"nó#n^^lenoiirT1cjntatiia- ~ ~ ~ . T*ati érzékeink azért al\'kö.trtav Im-gj ezc-kaf öemÖs aíakéa ni3dokutal isiid égi t&üli. Ha na tVgí-ftjáiidékokhoB^Ice&r.wtt ;hnom tulajdonságokat- pajkos, vagy epon g^nns:
tam kemény, és száraznak, es jobbára ter-mésaatcs állapotban volt, j hol. ellenkezőt leltem, Ott a választó réteget paprika hintc-lékhes hasonló feués láb lepé meg, a finom kártya mindenkor a tartalékra ínpcilt. A tartalék jobbára porlasztható ssárnz rolt. T-A40d8 soknál kitágulj, sötét vöroa és ké-_ . -. -— . _ -QJtQ^fcai fedett volt, a
fslég a gőgrkuxQl, állománya vérdua, n fög-Kai~kákea~ _- aaaV a fogak" ingadozók levén körtlUk mélyedések mufatkástak: A^máj".kinrasTÍnü, nagy a- porbairvó. Az epe hólyag nagygépével tele. ~~A v^elIg\'B^\'vckT^ Hp^twtggcs: sohasem
szándékból elhomályosítjuk : ugy szeműnk a rózsát, a aiogsacbh virágokat, eHénkíJzőkiiek " • " " •"" - üffilL\'k liúditó-
If^^^VuLi^pn^tgai^Jiannm jrkgf^\'í*kik: \\ májffi-VgjjZ«i najrÓ8gén^tjk" (^kibb apr roplők jolés játékának kOeaOnhotni csak, Őr dogoknak lehetne Ökeí neveaniTuton uífé "*""* ~ IéVÉh5mpÖlyö^&r&8ógoD. Aa említett nép-
^Élyí káros eredménye van ; j|||> inár 5 órakor reggel járót -a.^wánják a friss ogésségot, \\lh e^^tal bort, pálinkát, b no-.gP^spÉá^.aKfa szeszes italoktól olöbb-tóLb\\niogfószcgodnek, a pénzt pedig haaon-lón üdvlelonül elpazarolják. Szerintem, ha a szülők oly gyengék, vagy pedig oly egyfl-gyüok, hogy gyerraökeikot de ily szokásoktól vissza nuui tartják, helyén lenne, ha. lehetőleg a néptnnitók odaltatnának, hogy az mlelííbb megBzÜntaíettnók. KUGYEUAY.
volL J
¦A_^éazt a~rcnd5ri BEnhvnnybkbfini kies. pangások s mulasztások tették tujsnlyba: Tapasztaltain, hogy a szabály szerűen ki nem-tíiitümt iflLtllükhan hetek mulra vissza.vc-ácl$nrrrrvííty... tllliíir hagyott "marhák iritiid mcgbclcgdltük • el nem kuliinőzés esetében aHglnarB^rfcrTüz\'étWn\'; rg^szseges csáFrgy . ia-; az cldSglűttnck jirrínx, ha n musik nyakába tctotetl_ cz is mf^lietegült; a közös tLntiis, a köilí\'gvl3re\'" czi-ritáa mellett legkó-sObUin, 8"csak nngj\' yop^leBéí^cl íxönt meg a vésxv, a fardilra.; r\\ kórház.ba vitt beteg marháknak látogatói r.-ptí\'jsen házukba cze-;ltokVragálv^-a un-gfL-rtnatctik marliáikai
látja; fíllunk n izítcmeífcjisíie Imngj-iit kellemetlen fürészkirmánuk hallj.-* b átníiibaji csak a szép természetet gunyolnúk Talán omlrr&ncm Ts fBlöBlegcn, mily kellő mesén hat az ifjú érzékekre a lulkesitö zc-no ? clh?nközüle^ pedig találkáinak olyan !
eáropéa szerencaétlenek, kikro ngynn nzon I igeu azép a helyisége, s miután a zene Büinmí, eíít liühá rosxliatáaEal vau. Ig\'iz, máVszinlJcn látja egy szerelmes a virdgos k\'erícf, midőn mindenütt gyCnyöft, elvet talál, minden kis vinignak örül, mintlia nz «géac--teftnészet osak^vatŐ-ijoldngBágánakÖr-vemleue, mint egy éleiunt\'aarúndok, kinek még Olaszország virínya is azivatugunk látszik, az cict kedr rs TÍd;itn eziv n tttvmé-azetben gyunyort, kíVfl tahtl, Un pedig .itcltüL
i mely község töU. Ti/y. luiet fordított^ az ás állatgyógyrcndriri oziilirdny megtartásában; u előbb ós trJ.Ii ?Leroi>c5Óvcl szobaclult a vésstői, initit nni.iz.
A meggyógyulasr majdnem mindenkor lumlőkőtogbez hnsonlójjörkttteg előzte meg, mely bizonyos jeléül szolgált a betegnek őlctt>cn m\'áradasara. ~~
n remény-éveket: élő halottai vngyunk a m;ir nkkor megunt világnak.
Vannak, -kik a tAn ez termeket; szerelőm tamplumái.ak nevezvén, sima uLil látnak irttbamiyfriit az c-rfeírrcB_römláHArtw A fény éa ruha punipa — Így elmélkednek,Ág clTilcyítú scneT a Fölpiperézett táncz szüzek, mtítd meg annyi stTfvesztő tünemények txz ifja szemében és szívében. — Az állítás i^az, es .k nz abbóJ vont kiivelkeztftés nem Jn.-1 vcsolhctü ; n mellett merész, a azokra nézve inegbikntó ia, kik semmi csalfa vétkes reméuyekki.1, hanem egyedül ártatlan vigkedN\'flség és Bzerény lUataág kedvéért jelennek mag a mulatság
ögy a darabot\'ki nöra\'fatyűl^k; fvagy^po; dig oa ritkábban — ajiarab^elaiBégénoí\'
t naejgrlgy^Wgoátonalig hngj,, Jtátjak\'ol a színházat, ha csak Coresát nem akarjuk élveznj, ilyenkor Bzokott közönség lenni — alkalmas induson okból, mert bámulták- a régi-rómaiak -a germán foglyokat — mert hsm- értették.—
Erkel bemutatta uj opei-ajának néhány ró-Bzót, hanomoien> volt képes oly hatást előidézni, mlnt-nclidny éV-előlt bankbát^\'Aka&r vigasztaljak nmgankat, hogy majd joblmn f»g tetszeni, ka aa-egásset haljukj •— dű-mikor.:? =—As nj4apot-headtált-azAi|evi küflsöntőt-^-n mutntványszAmot_éa elölizeLéai ivet. Tagad-hatlan, Kögy^gji\'ik jül^sebb közülük a „Hn-zátikrca. Külfuld" — minduntalan kapunk uj meg uj külföldi lapokat, melyeknél a kérdést kell fglvgtnünk okvetlon rangunkban, mórt nem lőhet a magyarországi fametszes ilyen. A«ttkeJe:pompásak, ha n rnjeoi Jn-üeíl-tUtfk lesznek, e lap ritkítja párját.
Intézeteink gyarapufuak, javulnak b gun-dolati-nkban rendelkezünk időnkről cltíre, hogy mindenhová mehessünk, hol a főváros Órdtjkqaet._.fog felmutatni. Az állatkertnek igen szép a helyisége, s miután a pénzbeli kclleraetlöusógok el vannak hárítva, a országos intézet lóvén nz adott kölcsön országos gyűjtések általi visszafizetést! romélhotŐ; talán már jövő évben lesz felállítva, A takarékpénztár ópflloláro nézve két párt létezik, az egyik a régit óhajtjaháromemolí-\'toare épit-||fitni, mig a másik a Dunaparton óhajtana opülote-t. Ab akadémia könyvtára nemsokára be leaz rendi " ....
színhelyen, üyen-ga oreny nz, melyet szünle len őrszemek kel Icani kénytelen itvo vagyunk, melyet minden pillanatban elsillyedéatül kell félteni ! a nemes szívű, tiszta jcllomü és müveit ifja, csabiió títkoledásokban nem nlu-CBoni^a le önméitéságátj nyilván lép fel a ] fényes közönség elé, a -becsület őBvényén f "nem romeg n rüágtíSI; á kétszínű, vagy tnlán
OrroMágo.frseuki Bem használt, aszerencsés I százszinü csapodár, betannlt hizclkcdés-- kinJeuetelta"természet gyógyerejc Idézto clü. [ mellett is, gunyszavakkal üldöztetik és. meg--Megkirirtateti..ugjatt jm .ugynavoxűtt.^Sul- j vettetik a ncmeslelkft hölgytől. .^fnretnm^-calcUj0 de es l laon nem osnk hogy I Korunkban n táncavignlmak ugy rondoz-, nenv hasznájl^iaacni ölt ts, jnert volf eset, í vék, hogy azokból a legkisebb homálya íe n kogynaréleléro a halál rugton\'bcallL r Téteknek kizárva , már n divatnál fogva ia
7 ; .Aj^ oltástismcgakarUlk próbálni, do nz ifja Imlgyeink - ktiz mulatságba többnyire \'iníto^\'őváBTwIrek ellene, úgymond: „nem nnyúk";Tngy örhQlgyekr ¦(gnrdo -dea dnráos)
atélyhe ejfiíni-ii m*g-nem\'iietogPl.1* Egy ál- rint tehát a közmulatság n színhely, lioTnz
latgj^gregyetembcn 12-darab szilaj marhán ifjn sziv, szülüi vagy nevelői társaságában
megkísértetett, a marha pestisnek- bcidtás.i, köleBünösen művelődhetik j mert hiszen mi
melynek csjím nz eredmónyo ^ Megbctcgűlt szebb, mint mind a két nemben n lelki azép
..-ai™^7..BLC0Í!glötíj--5 megmaradt. A tanár tulajdonok ? A testi tulajdonok könnyen hor-
-kJfA>iet-^Ua,am»k khrynraozására, ha o . vadhatók, s atostj szépség lólok nélkül ha-
beolMs által A kcrhajlam^caakngyau meg- - sonlitható egy szép/do illat nélküli virághoz,
y\'ffj^r .\'\'gy pceH»et marhának orrátazájat M^t ladjuk aatj-Usnfelt-uzimÜ oUasúim,
ttemeu nJrulaytfjSrV zaohkfcad3vcl, hazamcn> ^hogy^tánczUnTiaa-^ nevelésnek szükséges
¦ véa caial tőrflléVki a von -jj-nek orrát, száját, ¦Umaaaa>.roert minden nevelt egyénnnk"taD-^
és szemeit Harmadnapra mind as 6 loíícte- czortaHüTní szukBŐgos","~nierroÍt íojtödlk az
•SJ ^-J^*P^w^^meaí(iJagl0.tt > idomoa délies állás és járásmód, azonkívül a-
^^AajUlajgyágyrondőri-stabványokirt n me- megkívántató bókok , a mi az -életben leg-
bV^hatéaJg- hivabdor nrganuipa teito élotlíc, szükségesebb, mert be sem tudunk lépni a
könyvek belső becséhez méltó Bzép kötÓBck-kel dÍBzelog. A postahivatal, mint értesülünk nem szándékozik a vároa közepéről elvándorolni, hanem alkalmasint az üxi-utezában vesz vagy bérrí házat. Muzoumbcli lényeges vnl-tozáflokat is cinTegethek. Talán a termcazet-nidományi csztálj-ra nézve ? Bizony elkelne. A nemzeti színház képezdéjét holriap fugjik megnyitni, míg a népszínházát német aiinge-rek vették át.
Egyetlen intézetünk, miről nem Írhatunk jót, az egyetemi könyvtár. Az ifjúság folyamodását a legtekintélyesebb lapok felszólalásai nem haBználtak semmit. A tömérdek irodalmi kincs ötí tőrein,Tg jóformán alig látogatják. A vizvoseték ügyo is bét évi álmát alussza, talán arra vér, mig a DuDavizének Íze megváltozik.
Ugy látszik, hogy a következő év a parti üzletvihtg javára fog lefolyni.^llztoaitó intézeteink, börzénk, iparbankunk moat kezdő* niek javában működni, s az alap mindenütt oly biztos, hogy lehutotlun aggódni fennállásuk miatt. Ily szilárd alapnak kőBzöni szintén a peBt-losonczi vasút..ia oly gyors folépi-tésót; habár ifjabb as-erdélyi torvnó], még is cniiok letmhozatálát gyorsan túlszárnyalta^ s a pénzes világ birodalmát a részvények macas arkoletje tanusitja-
(.-lazinte „boldog üj óv" kivánattal. zárom Jjp-Jcj^mfttgjtzpn i^nrpftnl ^tngy fljnkrnjy.
XAVÉR.
Muhiíct*, decz. hó 28-da-. 18G4. Gaak még nóhdny nap, >-a jövö^v köszö-ben állunk. Mennyi remény, vágy meleg óft$T van nz njérhoz bCtvofn boldog még boldo-gibb, n BzerencBélleTÍi^flűígfl^if-pl^íg\'canlc Uirbíitil sorsotJí#r,-IQtt-wwolmoMÍt-^nóha orcgokU)ogj(mi«tflyMgóiind«Iolb4l -barmi CBokély ajándéltkalloplk meg, a nz obböl ercdíl Orom, azonos nz ártatlan gyermekév\'cl, niely nem az njdntlék értékét mérlegeli, honem a?.
denki orül^.a nem csekély Bzcrópot visz a népazokAaok tömkelegében ie. Vannak vi
Aií<\'il hol nz uj év ol»d napján a középoaz-lalyimR, ha liallk. Itilim, mulaezpiiLhuii} ?1 ujai.
.^««J*JstJ_ISftelmLauljt azonban a Inat-—lulvélt uailaly kOrokbeu, hogyha az ilkdulniu niandékozé azlvjéfégilt. A?. 11J avult; ImtfflyréaitSkre mmtlcginkibb érdeklettckro, azabilyait nem tudjuk, ki vngynnk tévő a "_
±rM*tS^?»"iil«nmjndc^fa»8z5tt.1^iaégben. megazóláanak; alirtmég moat ia aokan VÍV \' m.ms ttlltazliuulUufiill ijiI\'iitiaiB Vj-f n.V a lt.IV ..<..JK.. . ¦W.-ha-i..t„1|1||i||t
-tS^Fír — \'\'\'e>*r\'"tck inee am« iA itidn- faaflíla nCnln,lnTil.t.nlr himiti m-.n „edig.
UUflr^ boWJnaMrcilcaéjovédelinében kellB a leglobblitanjX0tl4nak,\'nevol(lintézi!lilnk-- ¦neorral mttkodúU volna, a ha mélllnyolnl,-beo-i» erdaon. azoritkbziíak amár" nz illőtök -kttUuigTíkezclef, a aaorgalmat. valakiben, arra, hogy &Ungii holgyoiilkét éj ífjainkat TO,"»tM«it la-n-mcgyti hivataloa organnm a limzoktatiabaii\'béavaaaik\', niort iiiiljik T7^Wlm^.tmiuiJ^«tf.L^>iIl*« •««tJ hogy-4-neveléanek ütéro. Törekedjünk un* meg ntolao-1KTozig egyenlő védelmi is azon a mennyíro tőlünk UiloliTelik, a mi * J^-fftiyg\'i""\'-* ^i"*-*^".*""*-*- azép\'éa nemes és a mit a jelenlegi kornak \' -olleSiTO™0 1^!Léi^!?--w-I»*S*»-r_Hefeflva-n , • ezt~gyernfekeinkfiil megno-
ivén.kivtnok Ezek lolytAn^aitelettci jiljrom fel- és _ké
,: nm Wökletraifltöket, atynkST,n? Iiat!y» TEIlSANeZBqf^ --íj*, kihalni Ryerraekelk ifjn kebeléből a test \'-*>l\'™éBé!,\'™ag»ta»tá\\ail,-atia«g«k aíizélnza-a*r-atb:7itlkin;r(rt»d«iitoi3jlijt;--«gyik\'leg
eazkllzt a tán™! tannliat.
^ , gwataclr, dee.. H-ín 18M
^ ^ A^tteeETÓl 6» ieilér«7- j - - .resVJwnar 1-ób. 18GD.
m&p*9^*ty;M- j Olya^iddbaB, »Wa^föalíííindeo .WPftáfí&m&l-.-V^wnek lenni, 9at^
s nsztalm -r: mások nyulnt/^liálat, de szárnyas;áilatot\'-sohai mert az álhit azt tartja hogy aki .az elaökböi cazik, elöro megyén évLin, mívpl o malacz tur, a i-yul és a hol is többnyire előre hat, a szárnyas állatok pedig ;UbajkkiJ.vrsBzafűIéTaipaTaiák °
Azt nem tokinti .senki,, hány ember megyén .flzért^iaazafűlÓ., gazdaságában -, bár rar ojév= első napján szinto raalaczpecaanyót evett, do fz-ákal azért még eom voazlí hiteléi az ősi JZokáj^Jlyjépa7;nkn^BokjiilélLnn-jLz/ hngr-y Apriazcntak^fipjáű^orTnTjW., sőt raeglotT" oraborok is házankint eljái-nak rokonaikhoz -íamorÖBDJkhQi, kiket G—8- vékony galyhól őasáflUleaztett fonadékkal, néha érezhetőn incg^ernekv hogy t>jőíő-évhen hö kellésös, de ogészaógos, s frisok legyenek.-Alig kép-\' zclhctuí, bpgy mily-k^rQí^oMyTíífflnl vannak" az^t-üápflzpk.álok az erköl^Bisógíey-mit nóp-<mnittSk,-csak. egy óvtizod lefolyása- alatt ia ^TÓpatoJi módon gyökorosen megazüntothot-KnőnoK*. Sajnoaan: kollo tfipasztalnom oaak
*) 8-n«MillTe*ila ~ - Bsstk. ?
Hírek és események.
,- f.J ¦RJSg^bel\'gtt\' szokáa Bzerint Bylves-tor ostílytn. N.Kanizsn -minden u.ózdiban zengett n zene, pziímtalari gyermek házról liúzra menvtn néhány uj kraj-czárÓrt czifra Gadentiákat mondani — addig másfelől csődült a mnlafcni vágyd közönség n rnár előre Jikdj^t_dölárr3A estélyre, a néhány óra negyed teltével a aztípen kivilágitott „zöldfa" nagy terme 400 ünnepélyesen öltözött vendégtől diszletí.
Ezen ttvezíífes est megnyitását Bózan-vblgyi és Redl urak kezdek meg; zongorán, niígykézrc előadták a nyitányt i nNabuootlonosüru-bdl, mely után a dn-lárda.felváltva szavallattaí^. bohócz előadással , heg.edu- és zehejátázással a következő vegyes dalokat éneklé: Dalra , WUkommen Zöllnertó\'i ; Hdflkor KrenzertŐl;Pöt[;uirrrÍ7"öi^ea1Utva:^eT^ teles karmester ur által, es atőbbi-é&t-szifsben részesült és többssör hivatott.
Mohos és Silberberg urak nöi színházi öltönyben burkolva, előadták a kettős diilt „Eljegyzés lámpafénynél", Offen-bnch operettjéből, mely a közönséget jól megkíiczagtatta; mondhatjuk, hogy ezen élezés fiatal emberek az ily humo-ristikua jő kedvet derítő behúcz jelenetekre születtek ?8 ha tovább tanulmányoznak, do még nagyra is vihetik.
--^tWkontti^vköken^y-PetőfitŐl, Bza-valtn Ebenspanger Lipót ur, a költemény azelJemét jól felfogva szép tiszijt magyar előadását a közönség szívesen fogndtn.
Mint nap hősének üdvözölnünk kell Rcdí J. arat, ki hegedűjén elŐndá Ben-ótól „Fantasie balét" és Rebertől a „Bölcsődalt." Mit mondjunk Redl urrtílj ki hegedűjének bájos-hangjával -gyönyörűen és kimondhatlan érzelemmel^ enyel- f-gőon előadd mücéazi dalaitT mely nemcsak a műértő közönséget nagyobb ábrándokra ragadd, de-méga logsaomo-TObbnaTrgtrtaTOilBfefath^ sátazUnni nem akaró taps\\-ihar jutalmazó, néküijk pedig örömünkre szolgál egy ily derék zenemű-kedvelő fiatal embert körünkben láthatni, ki nemcsak mint hegedű művész vívott ki mogának tekintélyt, hanem zor^ra_játázásával is el-
ílrju mulattjaim- a szakértíí Vözönságet, fogadja elismeréstlnk mellett azon óhajtást, hogy kivánjulr^Örílnkben sokáig bírhatni és varázs hegedűjének hangját többször éhezhetni.
Agjclöívdást tánca követte
éjfél szakija félben, jó kedvel válva az ú-évfői, de még jobbal lídvöilílve\'aT--!!} évet, a dalárda a HHymnnat" énfkltf n
zene a, „ltiíkóczit" harsogtatá. íniro 0" közöhaég éljen zerrgéeemég jobb kedvet ílraszía, a tánezot újonnan megkezdek s csak négy óra után fejeződékho. A mulatságon vidékiek i» részr vettolí, a köz- I tük tájékunk több tekintélye a füldep ura L is, Idk megelégedéssel, nagy db el a Ű tovmet. . *" I
Szabadjon ez estélyröl néhány ^szre- j vételt tennem, örömmel halljuk7.bögy a m győri, aradi én tobbmagyar dalárdákba I előadásokat tartanak, a működök mind- 1 nyájan tetőtől talpig magyar Ültönyban I jolunnek meg, --— nem lohetae-e az 1 nálunk-ia ugy? — továbbá határozót- 1 tan ki,volt jolontve,hogy helyben állán- 1 dóaiklakó, nem tagok, semmi szín alatt 1 nem yeEeínek részt-az elörulrtjokon és | mégísTVoltalc ai-égyent nem ismerő, b tOr^ lakodd emberek, kik \'ily derék társulat!:í
fVnntnrtiisrirfi mi*gtfniYJsfefilléi ftik-nt dfl
mulatságaira azért mégis oda tolakodnak?; több pártold tag: pedig- azírt érdemül megrovást, hogyha-szabad családi bemenetet nagyon ia ^fólhTtwnálják, 8 odahozzak kisebb gyermekeikét íb, kik még ily nyilvinos^helyre. nem is valók, ezt jtí lesz idején meggátolni, mert későbba gyeföiekfelvigyázd is a családi jegyhez tartozik.
Ritka Öröm bá nélkül, még a teremben mulatott a közönség és Örömmel vált meg b kevés TKíItTogság hozó, de n szegénységet, nyomort," nagyban is előmozdító\' évtől," addig városunkban" szomorú jelenet volt, mert valamely rosz-lelktí gaz tettes. Ben ezek helybeli sertés kereskedő gazdasági épületeit felgj-ujtá, s á tüz daczára, hotgy szél nem fujt még ia dühöngött és az emiitett épületek ] orrá égtek, szinte panaszt kellé lialTanunk, hogy a vész közöltben akntakbezárattnl;, csak a csendőrök erélyes íellépéne után lettek felszabadítva, ez sem igazság, továbbá sajnáljuk Benczek urat,kidaczára nagy korának nem-jfitt azon gondolati a, veszélynek kitett épületeit biztosi tani, ha ily vagyonos városi ember nem akarja a biztosítás jóvoltát felismerni, mit szúl-jnnk & falusiakról.
(.) Dalárdánk nagy álarczos tánezvi-galmát febnmr 8-ra tűzre ki, reméljük,
jftiukL,. .valóban, hclyes-lonrie, a hivatottak részéről a uiogvizs-gálás. - - -
Ka p o s v ri r\\ — EgylielybeH.ga^díigr1zrnelh%8~H(kí- -ütközéb: -nek gyermeke bizonyos bliutényért a törvényszék ]eló állíttatott, 30 darab cs. aranynyal akarta megvesztegetni a megye kormányzó fttiipáujttt, mnlt 5 törvény-
szák elnöItéT főispán Ő méltósága ~a 30 db. aranyat a megyebeli jég állaT károsait szegínyek köztrendelékioeztatni. A idus izraelita pedig, — ki mind emberi kötelessége, mind öntudatának ere--geTTett volna az által, ha ön ma gátol szánja szent czélra fentebbi összeget,- —
nem mostanában fogja ismételni aranyj tmLszÁváftélázis"
ny_ali---meglehet mar — megszokott
kenéseit!!
... s A székvárosban is alakulóban van
hT^TJe^erf^eaebbgn fog sikerülni mint a tavalyi, mely minden várást itílül mait, s több mint 600 egyén vett ré*zt brmte.
(.) A már emiitett lövölde társulat 40
tngolpieljll megalakult.....és szombaton
kezdé meg m iködését; mint hnlljulc ezen társulai az idei farsangon egy táncz-vigalmnt szándékszik "rendezni.
A vasúton szaporodnak a szerencsétlenségek, a helybeli indóházban egy kisebb hivatalnok a kocsik közé került ugy megsértődött, hogy néhány nan mnlvBrkenrény "szenvedések közt kiadá Idkóf,, temetésén jelen volt az cgé>zs/.e-méryzet, meg^B^p^ bennünket a nagybani zugolo\'Sör^kárltöz taták a vasúti temetési intézkedést, daczára, hogy minden egyes-kész megosztani fillérjeit ily szomora alkalomhoz, még is a vezető urak részéről, oly felületessen lett gondolkodva"; "•hogy mennyire van ezen
segélyegylet; — mint halljuk — tíz alapszabályok már felsőbb hclvre fel-terjesztvék^s az eddigi aláírók* száma többre megy hatszáznál. Bővebben fogan k róla szólni kgkoxeíebb;------
* Egyik vidéki munkatársunk következő veraBel gratulált;
„Holdog nj esztendőt, de valóban ujat, | Melyben magyar népem n régit ne fujjad. Évet sokat éa jót c*uk ugy kaphatsz uj^t, \'Hi Önfiri véreddel nem fogaz húzni ujjat. M.inutváo a régi, sorsod is csak az lesz, Mert a régi rozsda nem ujit, banem ess".
üudáiUt tiacljud nz utolsó foltig—¦¦---^
íj i-llüjiBége légy a bugyogónak boltig. „Al!^eiu.u-t nPreBSOu-t szemed floh\'Bo lásson; fíti vodd a killfüldit, lett légyen az bársony 1 Pénzed K\'gycn annyi, mint Somogyban köles, Ivu-kiiriczád^gabnád legalább egy üles. " . II¦.ri.d, (pianturu eatU I és nem olynn fanyar, Mint a to julyned szegény, jámbor magyar! L -átiy,uE vegy asszony menj en sorban férjhez, S/tp párosan élni, oh mily sokat ér cp 1 S \'k káplánból legyen az idén plébános;
hogy a Jancsi legyen immár János. Vitéz ktizomborból" váljék generálié; Magyar kell ide íb, nem valami bália... Minisen meg az Isten kezdő poctüúl, Kínuk vagyon sípja fuzTának rtgábóT* I stb. atb. atb.
* Az njévi gratnlatiokon is átestünk; \' nz még szerencse, hogy ily szili; időben j legalább n „jókívánság" és rsokáig él-I jen" elég bőven osztogattatik; lia a | zsebben nínc* is legyen legalább a szi-I ven! Egyébiránt ezen jó kívánságok j sok „sexarlln-kbc" vannak az ily en; na-
pukon.vi-ver^kbcn, cziíra jegyekben.
¦ ez év első -napjárÉsserrf volt hiány: Jut vhIrIioI az atozán Carambdt\' CBtrrAltíl,-bizonyosaTt grntulans yagy veraosztóba,
t Tacskándi Cseörgheö\'ayaláf Tölt hit. mérnök, f. hó 2-án meghalt agy vél 9~ azélhudésbcn. Á gyászoló-cáalád egy mtnäori Tekintetben szeretetre, málló tag?
ját^a .baráti körölt nemes szivét, a-haaa ¦pedig-egyik hü polgárát "vesztette el benne^Xldá* IsteiiUU-^góíaiíav- "~- *" -
* .Hogy a mocsárok közvetlen okai. iT" Yj^óláznak^jcrmtaga\'a~TlalatPTt l&Wapru
lását követő azon -tapasztaíatt hogy mig I^8G3-ban.a boglári .vn^otJÜlpjn^sijoTvos,
a siófoki pedig szinte 10ÖÜ-et, meTyek meggyógyftásáratobb mint két font kí-nnlra volt sziiksép-T — lR64".hen-4dig
riagy.anYAgNUm} ttkre-li manJcilios égyík gaidankttrl i rési^iaérletAt, mewe égalj al|f mngv*kt>ól, iüfilyM k ettáíúátifé IsAtf^ * küldetett »rmagoftgaadiuaglmUMk~ 1 \\uz briuutafft és Dicpldrálás «e{fett
\' GobJnosér nhlóvuxér.lintrégtAtn tartó tu a megyét, kin*k fejérejetalöm ffeceteH " ~
{vm-őcze fzunistél áKul m^\'lejwtvBjmeglÖdikWe^-^midíÍJi
níngát agyonlőtte, nolt-torte^rwpok>^ ban \'szAHitatPit-berSTBgékvár^b^ Egy
monöfiatnúk: ez volt az.utolsó¦M~_i,-i_. Annyira befagyott a Bála
Saéítiben járnalc; rrijta.^-hnj^B-ftBJrt n
jég alatt nincsen - gerenda. FogaM-még— nemlárrottki
egy-két hideglelős beteg fordult elő a nevezott vidéken, (E. F.^ ^—
8 A szÜkség- mennyire viszi nz embert? Iialaton felvidékről Írják nekünk, hogy B. Kitjár, iCbimae és több helység halá-szai a míg -eléggébe-nem fagyott Balaton jegyén szerencsét próbáltak, s midőn mar a mély víz felett- voltak, ""ax erős éjszaki szél megszaKtS a jeget az éjszaki lialatonpart felöl; a- Balaton kotepón-pedhg nagy ííadás támadváü, — a temérdek halász el volt szakítva a száraz fordtőt, s élet veszélybea EEjüsöi] jégtáblákkal együtt a víz Bzinén ortás szélrohamtól. A vizbehalás, és a megfagyaa-ketiüs része a szerencsétlenre en.- Hidüü- tndó^Uónk lev^lét-jrja^ bár néhány egyén szárazra lépett, a szerencsétlen catuHiuplmnak még nem volt vége.
9 F. Segusdön a FcrenczVendíek SÍT-"
\'royixt posta.
Sz. V-aafc PeiteH r LerfiW"5ríiaíi hontt; mire* TnggbliLaodban ínlgikcdl&nk; adj i Ittfn, \'horj siker IrnTnntiTiíjmiinfc IflrJ*t* ti mngJTi IctcÍ^ imát
BttTánaftk, t¦ SigdvldnTA» aj kttid-m\'-a/t kL*i6. nettel TrttSfc; at igent** várjak; I«L/m t«UM^r
dájához-«aatolt szőllőoske tőkéi közt vn^" don tenyész a gyapot (gössipinm orien-tale), melyet n kopások eddig—minden n^j uicm, ej üBbzuiirni tckiitibs togattnk. MuJt évben sikerült gyönyörű caoproa virágot íióznia, ngy magot is; mind két példányból meglepő, szép"mu-tatvmiy érkezett szerkesztőségünkhez a fenntebb említett helyről. Nemzeti gaz-dászatunk érdekében.,— kivált ily gyapot — szük világban —bár sikerülne meghonosítanunk e növényt, Hsonyára
halm*t miaui »i szabni balidiISr
Üdílíctti rHasgalclag min3 p jüi kiriatuik } kerijiT—
^~T-mtrfeiTiiäinTili|i>i4Efpn)mit —-:-—:
" " * Mw-r". ViUItJ\'"inlllr lkrxj~
íeírt kJsIrfti* * iTdTiíi rWoJtjt II-!, uutl Uam&rt: ter^Blr^lJas«=fee-
ULira. — -----———-¦-------.....-.
EiAfokr*: Ailfíttt »^\'f amn t<\'jnltto\'»H_ -I I-eJt"A DoBAgrntt^-j^TtplK_laté«krf^Ai^fct •
Kaiarkaliaok i A h-ijrírg sere Bem tBg «m, ha%r
dalom »étt irfjrn m\'gwigftiu^ii. Kgyfturfcet t ifs>stsI-_ ia\'.ta 5n :"Sögf riTgakbit grtali klatély, -wnr4«askjr--rwlnll f mmn ítiI *¦¦*•»¦*• bmo]j!j«I Lo-
gfláink a ,b*JTlTfa njgacfailmk4 «*jJtz,.fjoj jíiescil,
kik\' a tinjti t->ks»a — fiik.Tiai^töt3^mS^^--
Gr- IL I-ask, pSeth -n"! *"1oT*ft»« twkot kgwJáJtt; ..» eÚLLttlpkr «jirgak ¦agU A UÖBmaeii üi ftulg~* ÍS- --eítroslma nurad-, pir ucp maira tntgf nagia icv~ Hink. Njg/ b esi rértWl.irl fogadji tailiiiigoi t^rr-i kö-KÖ..e üjket.
T T-niAt Mi tSrtiatYi-trftv-------
Zaclicti VraffáiR#ij Heg ntm kerü {teteti rá mr.
Arropijfiak-i í IT - . ..... _
8i iP-iaalt: Kftg/iigoá b-nsSnk rí-i Ü**t. \\Z}it tili\'ja mindenkoron. A kSarvi ket m greudeUfik; a axip
B. Gj.-a*k, Hj.rfm A Tálust Tirjnk. ^Eatcr&g ItAähA, Vb-UÍh-Ü-h Tintfakn, ekiniL p;
H-J.BL.3i.K- AJ^tsw\'fíeaaslttlc--bL- L-uxlÜt * nn*fsr rafaJUT" rjB^aToMSna^, i a ¦rot kGiSlb«tlna. -
volsa.
L—7-ttk : Kírlnk majia\'erjlet « b»11gaUa ókir .1. .PvikUa-ViXa bistoisuSkeaTflót^l. . ^RajiuluUSL* Hekfiak ntgjon kann [ klráasáfil\';" uért telj-*iTJü.k fjixt rrmSnj n.
TÁRÓ Z A.
La Valiiéi lierae^nő!*lete.
Egy nÍTtolen éF\'lÍÁB-Siü S5ÍnÍÍ>enB me^oípnt Tfanc-la kiadta a<án fordituttn
RÉ N VF REZSŐ.
tehetségekkel som bírt többot\'jnint kcesek kel; ellenben k-vély s nagyra vágyó volt. v. .\'^Aa^tftUbt velt^o.yy^^LÍa-^^kilzo tarto-
;\'}A^másoknát jubban^ísmcrbeltaőt s .\'telessé gáljiataroaeebmjie^ ha annyi saeuvadéí , ^lyésBégetricm ^Dutetctt volna ki, midSnbá^-j
BzerelmelÍBt Titjáhn áUott, a királyt is fel*
szabadítván alóla.
^ Itt a kitűzött czöl az, a király ás fjaTejliére ^kisasszony Biorolmánqk íörtónetít noegiftiiii
úgy
NagyLajcr kivül legnema
kot ámbár mot*— "bj •—»¦¦ ¦-- - , ,
nyátUfc, ellenben aa"is állítható,¦liogytIDobi\' ^;;szívq egész termiszetesságábon «nt"
- ¦•¦ Bcm veszített. A kádja- fel a mlyjilj»pn szerelőin,-melvröl az.egeK,
udvatiasságilbúl mit sem rátok, melyekbe orsaáglata folyamában bonyolódott, a mel^kbölflaerencsi^eilápettki^ ne\'m akadályosák szerelmi kabindjait.
a?ha fejedelem bgsakébb nem volt_s a di-«6a^geiJobbaD nem-Merette-fJe-Bem-is-voíf. -fejedelem siérelmeBobb é» ssonvedólyoiebb-BilTBi nwa skHiihiltTg»a~»»«iTak hCsd -«"¦¦-
ißhb s cz
lyekot nehezen kflaeHthetrincg a szerelem, erSaSdvánr nem tudom mily elvek által, melyek %a»ertüem ostromai ellen védik,\'annyi? ra,~ hogy csmlt-ftagyon nehezen találhat részt q szenvedély. Lp oly szellemdús mint bi -xelgS kulsejQ, mípdéiek fölött ö király: i tohb a*BBh^y Detnererrossék. . —- —-KozhírWírtudjuk, míkip a azorclmi kalau-dok öry variasasaJ bírnak elitté, hogy senkit náláaál johbs^ nem, érdekéinek, a_ámbár-.a nBk fele különös vonMlö^\'mátliájol/mégííim aaeretett sokat kQzOlök. Első "Szerelmét ídatí-cinl kÍBaiazqny bírta, Mazariabibornok imo-¦ ka húga, ki a szépség tekintetéből semmi ajánlatosaal-sem birt, ..„¦ i^Elég díaztele\'n, kövér alaesmiy tormetíl volt, modora pedig cgy varrónőé. Szellőim tob«tiágéifeletrig%ailBmlaabo^a^Wvólartió-nyokj nemélyekazellemdáBnakállitják, ihogy ez lett volnál Íneíye^ji-.kirá.lyt-j megbOvBU j mások ellenben ast: tartju^ hegy. szoUjyai
:\'.\'\'\'?} IltjSIT.\'JjaJfBt érti a morsit. \'¦ ¦¦"*¦.\'"¦¦..
viliig igen hátrányos véleményben volt, t anya királyné egész c rély óif _a biborn ok .min -don hatalmat igunylé, hogy megbontasBÓk s mivel &\'ütnlnoirrtojiT\'~nzt olykép tekinté, mint 6\' f>íl^g* -^íf\'«B"<^iBl\'ir i»Ly al»HYürrii- ;air.aren^ cs éj érc nézvo végzetest, nzt hiszem hogyhe-ly^nlfssurrnl kisHé tfiráhh neazélni,
MruTtán Mazazin~blbornok minísztorró. lett, \'a^ekképUhtngeszánek\' fennsShbsége; által a \' nagyság tetőpontjárar omolkedott,. nem. gon-r dolt ogyébrőb mint urát fái szolgálni, családját pedig ízorancaéssó tenni,,* ea-okhól unoka-húgát Franczia- országba iiozatta^*)-3Iis^Lpcdigj húgát ,a^ijiilv4rjiál;iTg!jraaQkni„ folt (inni n«m a kara engedni 8 hó, lefolytáig Frovettűo-bauiAbt városába telopító le^hogy a tartomány szokásaival kissé megismerkeu--; -JBnB%ntBatttáTr^d1g~FáYlBb^^"oly^ líol" ö em\'inontiája egyelőro csak incognito; látogatta meg. Kipihenvén a húgok utazásuk fáradalmait bátyúk kivánntára Ö felségének^ udvarlására mogjölentek, ki a~BBÍvélyesség-rálndon jelejlvel fogadta. .
Manciní- kisasszony, lehot hogy-a-^bosszu -utazás fáradalmai, v*gy lógváltoaitjaUU,;
¦¦—«)<ATaifff or«4fflÍr JÍMSain ntinl tn^jukslftM «m-, Jota volt. UAsjai l\'lwweíbeaT^rtDxkSauk roDfian b«-tyok mogklviiA fölytioelibB Air, ailúsb-Pirisaa jöttek.
""harcsak\'hamar a^navMbSlttJal töa*Tf<4_v#t^t.|;kt,-.- --í-n\'
-oly roaz halast gyakorla mcgjelonésp -alkalmával , melyet eléggé nem győzhetvén la, nyomorít helyzetbe j-itottr A bibornok, hogy
Lassoig&ou nsssonyt ama-záfdafünőká^ letine_ gondja nerc lesére. MancímV kUsBstoay hely1-1 zetében nem lévín otthonos, s a franczia nyolv sem lévén bízásában, nem látta 5-emi-^ ^sonthtja eléggé szorencsáa ndvarképaane*^ olr rUtU\'csis szellemdútudvarban mini Fran^
«swersziga.
tyfHiHjw j i i?» viiln ti áVa^TMnak.^gSj^|^
__ka húgát 18 hónspohát z^rdá^nuagyta. -
Nevelője annyi űgyaMretetet-fejtetritidiaél--lettefhogy es idő alatt raindaat sajátjává tevééit egy a nagy világban megjelenendő b^tgy-nek tudnia kelL .
_Látván a-bibornok unoka - hugAjL-jhajtot, kípesaógckkel fulruházva rHeardíába, íol bz~| időben^az udvar-UrtÓzko^doJtj^n^ejiályusen. elhozatta, mjgkisorlgndő\'a f3 lováiymeller-
Brthlen Miklós ar. „Történsti omtekrajs* franealából Toldy István kát rész cgy kötetben 12.-r. (303 pag.) árai frt.
"üg b^xede 8: rr^gffiwg.^^trrCO kr. A, MDiaWlHrée^UtBiL Esgíny#Pjiu«n "du ^;Perail Vieamta11 ntaa franóából Bus vi tea 12. r. (Wi pagOin» 1 f\'L
iaáímaa-gr. AJeg.ncsá kápak ama-dárrlUgból S, r. lftar(6ö pagO 1 ft 10 kr
¦ ^gJű; tr.^nV« »IBfiwtAii ám S frt PjO kr.
bczlférjhcí raenctolét eszküzlenií ea aaouban mári\'Manclni kisasszonynak ^nálánál baioab
jtpga HnrtenjiilbE?) levén szon-lnrea e.BÜsstl ¦yá;íeIttl:mU-scm\'aksrt,iallanui..L.^-."ir.:..\\-1 _r.
Ez: fdőtol ManciuL kisasssony^ aa,: udvart, mindig-követte, a a mtly-mérvben nevcláaei által megismerte a jingyvilágo^Tbly mérvl»en-lelt íb abban kéjt, milyet eJdigelfednem Ulylt,
I r o *d a" I o m.
^A\'-A^Pcte Zaigmöna^^rTea-lttde-r-élbi- .... -tHnöénszerkeasteU „EgéssségHanácsadóM^ \' ajánljak t; a WasókösOoségUnk í gyeimébe* AsT egészség eszközeiről és MÜkjégW^lehető" segedelemről aU]MS ismereteket tarjetf tfl fo-lyólrat megjolenik mm3en hó 1-ézf és -Pesfent Ara egy\'révre ^"félévre l-ft. p,.é.
A kiadó. luUjdonoB könyvkereskedő -ítfvetkckö uj mavek\'érkezteki ¦¦¦ .j
¦_ ^\'íUlúbliUaiaua berewgt.S;
-Volé, -Uj fran^sia magyar, ea magyar fran-
caU szótár, UL tetemesen-b6vitette* javX-— —tott-kiadáa L koL ,frapcia maa^n^rea«— ;l2.r.(»l5p^g0aM lfrtWkr. -- - , Öaer. Az áliiláues viUgtőrtétwTTBTid re-. —zérfonala 1 oánytat^ákaxamira éT inagaa-J _ baaanálsTrX &tüdik~JBVitoti kiadás axerins _msgyanaiorditn_8. r: (371_s^)^b.1:1\\
thulogla) kési -kourve. Ormná«lcuBflk s*t> _ m^-M Madik fcindáa uasÜtMsütúi*-U Ü,- (80 ábrásaU 8. r. 1341 pa*>)fa» 5 A|
Tbaly Kálmáo- Bottyán Jámo* 1!. J&O&cxf :
Ferönca" fejedelem veainyHl Cábornokiu - TörténeÜéletraj»aknrtH3VilJgbad3arataÍ-val 8. r-1. füz-Jl-U pag-), «sm zsfi 8 ha- r ann terjedeln fl- f&etbea jelest, meg. Thier» stA. L rlaposscn Baent-Uoms salge-
^-TársfI.ft5AS^#\' ^ii^.^^T-lK . i _ W»ter^-fi«»e3tiabA4 foisUrfa IL ICO i
p^-sW^-^-y-^ ~~\\
: tekintettel ámOveltaÉ^íroaiibím^
Usra-febiá4élcntft napét éXmasjjigJisfr . Cíirm törtanst TisUtbafta lb»edik bftrftetl " Uad^utáTT^a. B. r <b0 pss>) 40 kr, esen munka 10 41 isfet fuatbsB Jbjsbbbbo
éádorí X A ráraadalffm «Oä^paloaV rJ^^g
SJnry-Köarn-rj"". io- J* utaink da-
eaár% is a aiitlltrUokrcwk.remények maradinak él fialwW- aráink mindair-lübbi- raaá-. rokka, martod jn»gn*«.ak. Ai e»Oai«,kccsep:-tel| re-nű&p "öynjta .-ennek .kGvotkiíatébon nllogUr, SioYuk és A Lepsényi mellékslA-raUkiük lennsslCl foutják-urt; piacúinkat : -^s^tf^ n-kcccakeilés csak -lianrajfis-incc-san-* r^\'riCTC-rlK\'Jt}!y»ftnkTrlhn»"80,f»Yl>líI\'S5^ f> 10 kr,í_!•\'¦«» 8—8 fl_« kr:; íipa l ftá»—1 ft W kr.;bal> 1 fl 10 kr.; kukoricán 1 f! BO— _!«) kr.; "t»li fohér 3 fl 50 kr.: rnsmea 2 fl 75 kr. ntorojo. ¦
XX SB X» m-"S° I HIRW Ö-BC.
B-ki- Barjronja.niéruja 1 ft
» fantji 15 -kr. Jahkda fontja 13 kr- fttr, "tíaSin fonija SJ fcr^Uj Bs-Jonna misBoJa 30 fri —. kr.. Z>!r fóiUja 4C kr. Loagiínst niooája ti ft O&^Zi^inle-„, l j^t tiiis«i1JA 4 fri SO bri—Ket^rrtaBi fontja 7 üt. Kn-"knrto?t\'!-a. fontja 3 fcr. Uj bor «caijo- 8 kr. -u bur -Otearjo-.Etrij.gSrUgjeJT j 0-kr. S-alra-pAlinka itcsejo
MTcr. TBrhair-paUiUtn itucje » kr i\'«ím» miuaja 23 1YL — kr. ÖltlÖtt TftgJW11^-1/1--\'OI,\'Ja 30 ftr- ln*f" tolt fouljj* 33 kr. Saappaa foutj* W:ki.
Kaposvár, jan.JiAÖ.-én: Időnk folyvást borus/felleges axonban havazás nclköl.\'etiivc 3—5 fok hideg, nappal gyakran kevés olvadás, Utaink újra helyrejöttek, a mi a szi-
4ár-á^TapbOl teTP--dfr4a4^y^kAklwl^^s41-
litáa, teherhordás azért lehető. Elgaég kevés szTdlitatóH, W arak — leginkább helyt fo-gyosatásokra ilyetén képest állnak: Busa 2 frt. 50-2 fHTSO krig. BozsT 1 Irt. bü—\' 80 krig. Árpa: 1 frt. 30—tő kr. Zab: 1 frt. 10 kr. idei kukarktza: 1 frt. —1 frt. 20 krig.
massiTgl 5—S"7rT
Kgyssekór széna (3-
Egy ssekérbnsa szalma 2 frt. Egy öl fa 5— G frt Pujka párja 4—5 frt. Csirke párja 40 —50 kr. Égy kövér Ind 2—2 frt.r 50 krig. U hor nkójn; 9 —11 frtig; nj boré 4—6 frtig. A kövér sortvés ára alább szállt, (tn. p.)
Boglár, jan. 6. Balatonunk boillt; a ha-Mosat kisebb-nagyobb szerencsével ügetik) a fogast elemelik & yasutun,\' nekünk süllő la csak jé drágáért m«rad. Elea.ég\\Aak.ÜLuai 3 frt. 80 kr. a\'osép roae 1 frL 90 kr. Zabt 1 frt. 1D kr. Kukorieaa: 1 frt, 30—40 kr. Ab é bort Ismét kerueik/do kovés a készlet-le galább vidékünkön, r. 1.
HaresaH vidéke, jan. hó 4--ón. Már megint bnhgOitftnk aaon saokott herékvágásba, hogy hatokig nam látjuk a napot; mindig firthfrk áBHTtAk aa ágat,"s csudálatos ínég sem bír- Ed esaí. hogy a kemény földön legalább biatofl asánutuflk volna, mia gazdaságokban nagyon kSunyítonó fiTfoendőket, gyors rabban, könnyebb erővel végeahetvón fnhnrdást, trágyázást^ stb. Minduntalan neki ered a hé, s pár peres, múlva ismét eláll; hideg nincs, nappal „néha olvad is. Vetéseinket gyenge hólepel borttja, melyekről es időben mit som
jósolhatunk; a favass dönt el mindont! Tor* m ék ke Vés ssátlitatik piarcsunkra; olcsó és folyvást as ár; azután a nagyobb gaadaaé-grokból jtöbhnyiro ismert kereskedők véssik éaesálfitják el a termékekét; "OaegőnyobV gs&dákat pedig már meg lehetősen kimeritek aa adófisetÓP, ndússág s ogyőbb terhek. Ab időjáráshoz képest a± egészség jő lábon.
b°í0 motalliquoa 72.40; notnsoti küloaőn 80.50 ; bankréasvények 789.— hítelíntéseti réssvények 180.90; esüstagio 114.50; londoni váltók 114.ÍK>; arany darabja 6-48.
Felelős szerkesztő: ROBOZ ISTVÁN.
~~23—
ím--
HIRDETMÉNY.
¦StephaiL-a Richard hitelo-xüinék ösazvlíivásaiSotniigy. megye pnl^. törvénysseka
-mint U\'L\'kkOhy vi hatóság rérz^fől közhírré tétetik,
JiJlgyL^fcy^r Ábrahámnak
Íj|epkak-a Itichard elU-ui ks-reseteb\'-n a kicléffttcBÍ végre linjtis^ntoTihliiak a^ToméS" dtítfi-\'i sa. ^ j.^köuyvberT
......JütSS.- heiv\'-J"., aüám aUtt hu-
jegyzett birtokára olrei.dcl-tettén, ivb árva rési felteteitik r a, k t e lécitesi sorrend raeg-\'illnuitása tebintetélHíl liite-hjzuknirk tiírgyalnsn>atárna-pul |f>tíj; január hú 31. nap. . jának-rxíggeli 9. órája kitü-k^iik^miro hitelezők lazsál
\' furatunk-tnCgjhngyiiT\'gtirin jelenésük Haetóben a fe.m*bbi ÍIgytufi?k brríártgilag fugnak mifgáIl.ipLtntni. Egyszersmind felhivntnnk
- rajad "áaiik - kik a kiíi\'lfílt
birtolihoz igényt UrLinnk, azta fennebbi határidőig ide Hftjnlentcni\'sieesenek. Kaposvár noy. 30- 1864. tinmoff^nififjtfa tsrvínxjízíue "I tnifít telcbhönyri hatóság.
JM*/., \' (S-S)\'"
H ÍRD ETILÉ NY.
Ifjn Kozma Jántrs hitele* Őmnk"*a**hÍv\'ása|-Somngy-
megye polg. torvenybzeke mint tefiikkönyvi liatóftág rósaóről közhírré tétetik, hogy Kozma János if}u ellun a Mclénitési végrehaj tiía ennek a Kadarkút 18l\'. sz. t.j. könyvében 1.1—8. rond-Bzámtjr bejcgysetl birtokára ^ljDe^dsllötren^jar _áxvj^si
feltételeké a kielégítési sor-rond\'niegállApitása tekiut\'i-feliStliitelexőkhnk tArgyaiilsi hatirnapiíí 13ü5^ fi\'Kruár íi
tH-SH
-14;napjánnk rvggi ja kitüzetik ; mire hiti\'ie-zök aisnl hivntnnk ninp, hogy meg ,nem jelenésük esetóbena. Cenjíiibbt tigyl-i: t-k .biniibig fogunk mugál-laúittattiil
Egysscrsroi\'"! fVlhivntniik mind azok, kik a kiji-i<lt hirt\')-.h"Z igényt t-irtnivik, azt a fennehiii hntáridőig ulu bejelenteni sii-sn^iek.
Kaposvár dee. 7 1864.
........__mint tfkkköny.ri /mírfaríg.
Koppányi 78. ez. t.j. könyv-íren I- 1 —17 rendszámig bejegyzett réssbirtokárn elrendeltetvén , ns árverési fultélvlek, s n kielégítendő sorrend megáUapttáaatekin-teléből l)itulezŐknck tárgyalási határnapul 1805. február bú .\'napjának reggeli 9 Úrája kitüzetik; mire hitelu-eök » aszal Itívntnak . meg, hugyoncg nem jelenésük _ e»c fetten, -a- fojtneblii üg-y-Lj-tek, biréilag fognak mwgáP7 hipitiittní.
KgvszTsiuind f<tlhivtit> nnk mind azuk, kik a ki-jelolt birti»kh»s igényt tar-Unak, nzt a fmnebbi Iintár-idölg ide bejelenteni fries.se-nfik.
"Kaposvár dec. 1Ö-TÍÖ4\'-Somogytuujy* fUrv^TigiSé\'ké (itíuí tpLtf}Jtönyvi hulóadg.
19/
/se
C3-3)
HIRDETMÉNY.
Fias Máté hltolexőirtck öaazehlváaa ! Somogvmogyo pplg. törvényszéke mint ln-lekkőnyvt hatéság részéről kör hírré tétetik, hogy Klein Láyárnak, Fiai iMrit\'é elleni koresetébc;n n kielégitéai végrebajtáa ^-nftábbinak a T.
nit
(;í-3)
aRVERESI HIRDETüEHY.
Som\'igyjnegye polg. .tör-" vényszekének, mint tulek-könyvl haté»ágnnk részéről köshirré tátotik, hogy El-benlca Edn kaposvári lakosnak felperessége alatt, Balogh József mennyei lakos elleni követelése fede-flénére lezálngnlt, és a Kaposvár község 75. számit telek jegyzőkönyvében t riL »z nUit f..glalt-és. bi-
réilag 1200 frt o. é. becsült ingatlan, Kaposvár községben n helyszínén 1865. évi Január hó 7. nnpjénak ri-g-goli 0 óráján— mint nz első határnapon —elárverezteti]! fognak; a második-árverési idő, ha netán aa-elsőn vevő nem találkőznék,. 16C5. február hó 7. napjának reggeli 9 órájára a helyszínére kitfisetik. azzSlvhogy ckknr .^fennold. kijiilnli ingatlanok - a-beesáron alól is eladatni fognak.
Az árveréaí feltételük n törvényszék irodájában minden k nr .jnegtekinthütök. Kelt Kaposvárott nov. 1 6. somogym&gye törvényszéke mint tclekk&nyri hatóság.
áRVxRÉSI HMDETIÉNY.
vtn-k, niint lulebkilnj-ri hol rJoiCiBt kii liIrrJi^UiÜli, bocy he \'Btr&n GvSiigjrds tss-Háhi laSón-Hat f ty<f Hii]feafa« íííiöítK ISI-" rlaab t . OuJoTitu Julianna liyön-(jySa mcllohi lakiVs elírni köirir-li-a íeíoiivírn le Alogolt a OyBngjfio mollík bSss^ 11 »*Ainii UlokJrfrsShilnyTÍlwDlSh Ij-ena.. nlalt roglalt H bír Utt? 3000"í\\ t. b>c* ill lagallaDOk Ojöngröo acl-l«k k&^Un a belyseiirfa 126ö. fubruoV hó S*«ik napjának npww 9 AtAjan — mint aa HflS határnapon el&rVTmt-tal fognak ; a masmllk ftrver^fli Ida, litt netán & : elaflii títö nem talUkoutélt, 1665. -mart. b<V 90-ilik nftpjioak raggoU
aujil hopy ekkor r>.\'unebb kijelölt ioffatlnnoli a bftitár\'\'n alá! is eladat ot futnak.
Ai aiTe,íaí Mtétrlak a lörvénj-tiéh iroUijüiaa mindenkor roe^ts-kinthi tSk.
Kapoavarott drc*. hó 9-n 18U-1.
PoiBö^jTHFEyp tör-réuT»ii4iT mini t"lc!íktinjTÍ hotísiff.
(3-3)
ÁRVERÉSI H\'RDETMENY.
Sumugf uii-yy polg;- t8rrilnyB-<l-fc uok mint te!ckkon/tí h-toaig-űfli rtliaérol kOafatrní tétetik, ho<ry IlollöDích TIjw, grüö f>tpé\'-epasg7r\' alali Bftddur A dini ba^ol.u lakás dirai kS>«teiéso rpdeíÍB^n- ?8 a bagolai köasig 141 s kin U-Ick-Jcff íokSnvvébun i .1Ú8. hr. aluli fagla t és bitá la- <lt}Q frt a é. becsült ssSliaj bajoloi kö. aíg. bon a he jfííiaÓu f ív di-c*. hó 3 l. napjának redoli 3 órfijin — mint irv»ríaeu, a l\'ennalló tarríoy-s»:\'k irt e lnifbcu fa •< BÁron uidi is . la-Latal r.»ff.
Aiirveríii f.ltítck-h a tirrón^ bx k írodájábaa minti nkor mrgte-kínthiituV.
Kapaat-arolt hot hó 30-u 1SU
Somoaj/mpgre törvi-n^siáke míol ti\'l.-kh-trtyTf jialiiü^jf.
-3
ti
Hirdetmény.
If] i 9á\'a latvan hltelesSi-u«k űas.i lilvAfla ! Samng-y megró poly. t^rrilaracék mint t»)*kkBnr* tí hat. aijt ríasröl kő hitri üv-ü\\ hogy ICaj \'.I H ondo matti iOn SAro latTBo elioni keres.-tében a kislí-piténl TBXrrhaJtia nt\'bblualc a k. WrSl S3, fli. t. j. kiinyTbcű 1 -20. re ni Is.--Amili ^\' rauda^Aml^ bs-logyAelt -bittuhAi a-clrcnilc 1 ietvi u (
At&.t.<rfflÍ relt\'-t.-lrk a o ktílígi-tla! «iirn-ml me;raUapita*a teEiinte-líbol di irle lüknek UrgyalAni határnapul lSGfi. ?tí fobr.iir hó 11-ilr napjának recp-li 9 órajn kltü.o-tib;~mire hi lelo fik ss al hi Tatnak meif. hjffy n>< nem jelpn?a5k rocié bm a fi-neb&l grlrtek bir-<Ua|F io írnak mrgállapljtttai. Íjtjbuto-miná fei hl varnak miad fx x>ti, kik a kijelelt blrt-khoi Ijjáoyt tarla-nokyait a frcnjbhi hátar^dffif Idu beje! aateni ai* noenelr.
Kaposrar drei. hai 7 ?n 1861.
Pomogjc\'^y törrénriisáka mint IclckkSuri-i háti báj*.
*"/.si (2-3)
Hirdetmény.
F&{> JaniBtic Domonkoa Ja« Hnina hite o.Sinek Snjehl áss I SumogrwiCfr-p po g- tSrvétirai^ka mim IrlnkWtlTTi h^tóaiff r-\'sirrjl kBxitrrá Utcük, harf Fudor Pálnak, Pap Jinostié Xroannkoo Julianna elleni ker«**uSbon a kiel\'gi-té*i váffrehajtis qtöbbloak a k. míröi ti. at. t. J. kSnjTÍb n I. 1 - 25 rt-niliiAűilg bejeg/j\'tt bír-takora elrosileltat ín, ai arvercai t ül tál-lek a « hiclégitíei B irrcnd míffaíjpÜAB i .b^teiíb3t Tiltel;-adknek tirgvo,laaJm.tAr napul 1865. febr-iár h<i Ifi napjánotc re^xell 9 ór\\)a kitíkíUk ; m re hitele ők as tol hl Tatnak m gt hogy mec nato jelcBtlBSk CBPtébpn a- TeiiBsbbl le\'nk biriílla^ fog^iak megállapít-IstuL
L^T9xenmla 1 fUhlratnak mind-axuk kik a kJJu elt blrtokknn leiüjt lortan-vk, ait a fennebb! hataridaiu ido bejelenteni ai Bneiiok.
Kaposrnr <]. ci. hé T, 1804. -SamogjrncEJrj tOrrényoseka mint tfUkktin/v; hat^aA^-
Nagy.- Sanias ál.
"Atóhi\'t báLorkodik a nagyi
seggel tndatnirhog
ját, meiybÓl cddig.is t«hb jnu kerüli a nyili koroKoe; jeltffllé^belszei^ezeíerns^öTOía személyzettel
bővite. —késznek nyilatkozik, minden c szakmában vágó munkákat, de még a legnagyobb művek kiállítását is átvenni és pontosan a lehető lcgjutányosabb érért teljesíteni. Különös figyelem, fordíttatott a farsangi táncz- vagy egyéb mnlat-sagi meghi^kra^e^dekrerétlapokTa, látogató jegyekre és nüragaszokra. stb.
-- . T^rabbi ittlBtében/mmdeirközségí jegyzői nyomtatványok, posta-, vasúti-, fuvar szállító levelek, ügyvédi megbatalmazasok, failylézvejiyek, váltók, vegyes nagyságú számlák, kereskedelmi-, ipar-gazdasági irfidákbajnaegkiyátt totó vonatozott «« a-n^üli ko^cT-^Tfiíioiai Csaját-gyaY4EóínagV választókban" mindenkor olcsó áron kipÜatók ^ Tadejumegreiidelcsek postán gyorsan s pontosan teljésittetaek. "
. Kegyes-mcgbi7^8plcatkérve •
¦aKs
kész tisztelettel
könyvnyomda talajdonos.
/J^agy-Kwa^s.-líegyedik. évfolyam."* ~~
ií.jj/iiar.-tiii, í-itisjfn.cfs^,rfíítuiííui-:! tv imádtok.:, a.;\' í*",ji
IP
3. szám 1865. Jcnuarioa StMn.
1
Be^olon Q lap legalj^s& Inn jaimarilS te^rVmindea a\'& l-én\'lO-én^éa\'z-O-jaT-í Hí^ísiáal, ár
pociin saétfttüfcis! ü kelyjbes házias ion! r
Mease*ls«%|a.: — Jijlüür ^/7>M Bérért IS kr. -
b*ftsá*tai (íj l> Jen keaelscci illsIE
Pert.
(Jan. hóban.) IY.
jipen grsícüeíibsn olvasom pár
i nyiltpsiíájilj"-SnelyB&tei\' -m egySSSS iránti kotoMia -áldosat,1 bizalom*, tisa-tálat és epreiéiről akartam irni Bn lcpja. 3sámára.\' ~-
Megvallom, s\'sssíkeisstó\'i ílzenet a _jaaaayiia^M^lflpMj. annyira la_ is-D.»n-Lc!í, E8üjT:JS;r-y^.„J<j3cal!:odLtíi" ellenébe-\'Kánt •--B.yllvBlEo\'- folt az, mely álezs alatt vitáit a jóakaratot meg-riacatsai,-
Tshát-tES -cpik olacáai jellemét igy oitá ba aa idíf cgy ndncly ntódban ?
A megyegyUláGs&en .-r* mult időnknek: -» mágia nőmében as ügyetlen prae-íísjaa iskolájában — annyiszor elhang-sott oranyccavaliaü „elvek tiszteletéről", „cabad Bajtórd!0, kölcsönös egyetértésről*,-stív üy-földba hnlUak ?
Tehái aaori \'néhányfisa, gladiátor, ki a, politikai bAfOukböl, mint erSa kb\'azái tadg fental^t"?3tást-árjában, folyvást otísíva, jtftÜSfsotat ootvo, buaditdlag a vécsbsn} intólég a osoreacsében,—azt éti meg, begy Ukolájában a tanítványok egy rfea a „Esabadsaó" miatt összezör-ren.?!.Nyílt ewaeharoa helyett, álozá-han támad és yídi magát ? 1
A Zichyek, Széchenyiek, Somaichok, ¦ gmmók^jMksfjiM .fejíkovichok atb. ös LÓrakábía ,C5 arriergarde-ofc nehányn zsegretten. q jellem világosságátél s ba-jjd^méá/a iovib a eöíétban ? ^
Hát canyira vogyqrik a még máig ia ámítelt, íssgy jw tarjak s .véleményt ? hagy as ígao ssó sebet ejt ?
h^»y Kí-S^rjUnfaj hogy-ksbás\'inás.ffiáo
a basa boldogítása. S iaidfin BfiSl van esi? ak]lorjbáíí4rfi«.i»ÍBd9a.finérdekkel, ekkor EaUnjélí raega harag a válaszfal; a vesér reeaj:ébeiu\' egyéMís jelentheti ocaka.biatos gjfavlmM. Staioa* lemon-d-So L3 öén?-íollL fíSrsdhataílan bnnga-icsztg-kBsHayérti) ;- , :__ .
"Mö5b o \'BESBeíBvaMaliwBnobogi" caigaaan \'lengiTaite\' katona, ki alája nem tér?. •. ¦ ¦
,-A helyett,¦¦.>hogy .minden polgár ki--mért mankoUBrébenr fáradosnék, opét, gyiliiilságei ont? hisaen, ha annyi magyar volna, anmt a jnesnyi fiiasál ka-
- ránfe-íSWín^BJég^akkoir .ia -jatíia-tán mmdsn atsfearfo flgy-agy. ellenség?! o a.^gi ia..BnmaganhE&.-..i5iByqBK "ífisfi;-díff emécstjBE\'egyinötr--". 7
— Do a hoaSbút,-msly.B sorokat isaljB, "irigasrtalja «ioii:tudat; iogy, imegyéjtik fdldSna3 araslkfidetítleüíU, ép jasO aéwkdbtt s\'íSblwégBgyeíákssíj égyért iberUi < ¦ -q. .i j^.g-.i L; „. .>.• , L
.iSav&íiek higsíBjiiíEok.asámát, kik B -oiíSSatío" ^lüií\'.EíeUano11 raisdonariú-smnak^ ÍMfj/k magfokat a a&ozdulatlandl.\'
pipBXfe^,?^ tí i -a\' _ —i \' i !
3 effiKrküKtSiéghsií iJ-nit.í\'Xc.fmim
" t\'fct.\'
tárgya;
Ki polgártársnak szereti magát hinhi^ de petriLkáltabb nemes m &B velen^ őseinél.
: IG népboldogritának tolja fel magát,-asonban^a-democratia .rákjegyében s^ü4 letett! s ngyaewzeít ^magyar:Jnnke\'fíaj Ág ilyenek gámára^ ajánlok éhjjgyj "médot, az unalom kfizepettc, mely"t81»í bet-érstt-álcüásotS támadásnál s Á^hét^ .tjsnapi kHayvtái*, vaaá\'rnapi njéág: üepirolnk müveiből váloga&eanak kij "egyaJiTosikkeoaSéket. a tartsanak vá-! cásnaponként Tiépsaeru felolvasásokat^ M helységekben. A köznlpneFektorvasi üres ideje, s legalább a tivornyásáa,! korcsraáaástdl. elvonjuk ; aha egyhely-; ségben oaak 30—40-et :nyeríUnt mégj egy ily, érára már sokat tettünk. l^el-{ ntinl kell a népet, ha a2t,akarjnkfiiogy] haasnára váljék a: hasának. Nen^1?!?^-.! szítani to\'llini, hanem hozzáok fc\'^jfaii kell. . , ,I8Í
Bizonyára háladatosabb feladat\' í»-j mintha azokat oldozzuk, ¦Mc*Bdfcfejff jneréss eszmének Colmnbn5ává~lettá?í*1 „Egyik helybeli politikai napi lapunkban, mély kitünS tapintattal geer-j késztetik, következüket olvastam legtB-i iselobb, melyeket ^azinte szívvel áláirak,\'i a ido iktatok : . j
„Kálnnk a középosztály, ámbár mind; tudomány, mind erkölcsiség tekinteté-; ben fölötte áB a fölötte állának-; mégj nemioglalta.el az-Bt megillető" állast, s. elég"Brély tden, amannafecngednTit egé-j ezen a hang adást, Ez libája a sajtónak) is, moly iplább mer a kormány mint a] nemzet egyes osztályainak visszkéléseij .TOR^üijabii.eUeaJd6afflalni. gjBtérta "Hyilván atiért, nehogy izgaHssaSJ-koa-j koly híntéuSal vádoltamék\'\', mikor oly; nagyasttkség Van egyetértésre. Sm3ő,i nrak, erkSlosi javulásra taak i61^\'asilS-j Bég vany-HSHií .egyeiértésro, meri hal Cseg -van-irvc, hogy\'disGbfdöá reama-, simae oitebantui\', nem kev&W igdi-i?" ^sS]
mit\' Bérasnyi iiált t
nMiaden úrsásg-iápásf^.tal^ve . A tiflütn erkalcs, mely ha megvess^ Hema loáal a rabigiba^ü.rbed.\'\',
irtetlsir merengés v^gyonte-j lanBágtm& s Uópae^elésanM i körüL
ivajo.)
Valébaa szép éa áMafiisepies^TATeoaokJirt\' aeméalimi^iiiBaü-ama-\'Wrékvoac; mlainiiut kebaKbSl. MldJJttségatialakÜvaa.M\' negyei; Wyg^nyi^feiiak idaho&stala^éflattJBattátt^éá; BicafenkérglraeKatt.-Ho KecfllEemé^a^agy-; KorBa Sve^ötaráljogooltva\' &eiuk raagaka^ mint hatallaaE VéMIyV** któliiraSn MS; w(eVlnk«Uasi<«"iíQ«a «gyináitél ailnida): tai>M(8k\'<nSá»a«ikrUteiU«éa e tóhdtftoírl elsajití«23i,3il6rl aftshetaeb e=tZala-Ljfr>
llWrfiim\'-lliHiriit\'rr\'lf *** e^ymíantiuJJtl UgyflBÜovn .bocntórKani1
ja|ára 2Li""a.me^ei tgrpéüyss$ket,;;^iaőa"
helyiséget-sem vagyaoltkéfesat^Tagy; JM nem ateink — e!3iUiíini ? Ok, araim, ci.ai&agyeiiitfv^yciűÍEt, ccabhogy- itt le-gjgc, nomádmerííleg aiteak alá ^éajszen* t«»i, vagy aist a >wi4s}jtual& iQaatgot, jajokként ösásti^m?cínV nesí \'1 ahet.
-^^iwal.k^gyak\' nameshika, ;a ae$a«Telés^ ji «TrHni<g;vtiii^|Y«B .j^ti^yjafcalUtf^Bt illatí.lggyea.8aftii»arao-- " \' - .
vaUaaninV azt: mtasarint vixmixsk. kata. vke|Lnaága .ahejyeafín folfogatt-k&La^aal fcor-OKSók fínykSren non fcipis-s h;ziskfcT4-isriáay-elutt cüíét pontot által, hc^- cbüI
.fc -^abbbatéaági tzcnyaaernyamán nápafitohá^ a ftaacsarncíkűkat, nk nam 1 da miíJaaiEs.; .t:^ lift nincs alkalmas Uetyi&égg-risiy _a ta-; -wmi:: kledeáakat befegedhatná 5 ka m laga^bb .tageesltek,alegiágsbonzí^i\'^^x rffimlia---la^k-sgali Uüzüoyán, kiket a végrehajtia a kittel boldogító-fáradalma: leginkább meg-iil^Étd-fiíadménjtelenGl elhangzanak. ,^:^{űgudik a haaanai. saiv. a ioljajdal a. -Es^ei.Lebel. midSn Utja tapű^iztajj&^kogy; -aa^kftlmfli^Qtl; t^TinThkJegbsg^ébbjaikfidi^j mailé tt ío aa ossaezaa/altaíadodsk lálak. éa -fe^ien^flíjrvadGsnflk. r . .... -
J-i%iyk9likíUb.tanÍDtá^e^bjslLnlfi5ii^2-<.&jáj& t.\' na..Kfinnyn Alajos.ar>~klTalmaiDt\' öiődaí, ö siaca or.orT aaareveséa kftlysat* .lsLB,.liagy nomaa vároannk t. ca.. tanügyi bi-; :s({ttasán^ínals tagja lobetaa,. Qmbár:kadTea: ¦ Itasáak mis várűaaibfln aa igazgatok minda-\' .-&LUtáaak,népaevelé«fink fölrirágastataAagak. 4ffdokob«a fenaobb balóaigt. kegyasintéffrá-j nyak-ttyeiaan.még?00. bé elején «xaji««rü válaményovéal ^juntákat jrynjtatt batrajbatt \' érváfiyealtes vágott .namea: varaannk:.takia-j tfttas tanácsa,. B. t.OB. .képviaeUteegAbasy\'Asi Uléto -erek atyai" @>adt>akaaáaa "a «rtokeay -.^jrélyeaaégétal-m^iM várjak; ast,v.ko^ mm^ véleményezési pontok taaiLatarmLnk adld: =aBsjabúi¦• minél¦ d5bb iargyaláa..olá:.váiBB-senek. - - _ . A t. ca. igaEgate., ki előtt egtaaa kaknsoa\'
JeiKáoknak,-niely&k-.elaGii- ^anfigyfiak ailált\' áll&sntár61\'-tnnufikednak4 a tanerők ás tan-jjsakoav okw.és.mml)ályas«i^:bftzeadaaéaft.k$--ívtilmgyan te^ákeny^nsss^omiaal^Lazaaosik; ásv-a\' kivitől jikam rsaeg-taflajfenAklik ások\' huza-voua-^uIitlWjin, kik nAmcöak fia igas-igaiásElts yéieméayea-Jelantáimt r>. hanttá a
^n^^^fefaiTTp\'<.*gyttt«*wJt*™Tji™a»««l íraitAr
Hullai 1 Deák l^tnea, magynaAjaan nsrnak; kik nyavám^ta<a^L)k3r^ vaU
-lagt«yea«aI--mafta»e«)i^|^-Mti tp4|i1éV fai;
&ogy.állana. t»ftt*^s ^CTrnmffinnTTnirnk -cas^-aiapitáal^ejéaek ilén, tifjgj btltaaa Btl?-
. -Minden orÉ^á^titcaaaaá a talpküre a Liaata eikgbaJ^Ba\'afti^\'Viaauutiia^ágaivftlaWiMi--landó\'Acnbéot abnroalD;elB*lal^ fislUrd-kfr\': \'mlsjaaikeilomt^:n)^y«>«tmk;^ elvéaB.ja.jiép. íaUaiiarkabat nereíés éooktatóa-néikal; .jgenayeafláraat bJBteabi eajsafabjjovajatjar--kSleri aiíkroikeU belyeonn^k^íafcnJ-1— í^ltálliatabnli atyai.-«iilyérsyeahí mi .meaéfáémli^ racnUem aa otak.éa. utasak jé* keroae Taíó tflrtÁiia. .
^Hműiogy^nyiivicnB elemi1 fotaTMÜfanlr-a népeaaégbes méxt^lkalmai helybéggel. nem bír,- caoaa-e, ba vároauukbajij kisült a Íi5--apányi ~cBg.t,nínté»at
.öaakufi^^oaSo.: Sff-WaaTeW\'.aiiaV1
iBWaUló^ráánAre;-létesik,.ine)T8kbía Wgy!tajarJttaaaasoaj^. yényaaert. igaajjatí. n. ^lont»^épeBt8tnak^onT
4eH ans vnassteat
•*eüea- íEag--\'vasyíi „. _ iili.ai«v1ii|-r-*r\'-J~\'T-1-rvvi~ Blaaaaasak;
mfe>oaefflV*»»»kialt»rMel^ mlgoáast \'érdeméé: teaieanak_ aem\'énáttoU: nife bt) pedlgllylnté^tellíteBc^Tojrrény-aEeiU^lgaagntna a felügyeletnélfasL,\'melyo Ura4nejt:nétnlaEt fci^1irinysaJaW^i»U«n-. -állnatasn, turnl,>n-tlM»Mom-alBfelvefl»_tttr
\'^^^aiaf^^^f Vr^e|fi!j>iri\' ^ \'jí.\'J
nodalnk a népjiafeéex mért\'ükűleiás hfilyí-iággeínem trmaic, idetáeBeaW\' táretntk á ily sngiatfcetek; - legaabV tnnrfeyMérB: ftf. Qgyeiet rreadea l$&@etíQt& íteh\'iBjil&ki biieá* kittié aVyiaam lbj«<) aSsaJan*.
má^ysaJeaE^caÉiyoaajtfta^al^ Tao8g^6gvBÁ. zankPeen jBSjKtK J a»«<r»a^i»^<;"
leié: ^asirataa. nial^ al^ib ˇaatsik
:E31]g UBSk kasii,savi^ífiyfi 11,-ál
pot elemi taandáik^k.alkalmáéi) ¦ b 0 ? g a d g - ü b e á 1 í a l.e Tünalmtsk, araim, hazánk .ttnn«pe4t-4ta^:;bolaaás^:k6snktaM4-éa ncvaléafigyfink .korol^Talá-taQ&dj^akro
neava ia. k)g?.k;Jj^gtl&4gBAnjatí__ - ^........
Tla ifyVagyank nácaMrelMak aaamilajy^-vai Ha_gy^Lanis4Bj>j. mft anóUultnnk. akkffir^ vidékről, tol — tíaztelet, .^beéalllet egyes laf. keaültebb. kosaégeknek ~ ji szegény tamlté, mint valamely törvényen\' klvoli ogyáobig, isnsiltliulmak..klii^aá^eawMlj^táiitl -sem kapván jaeg, fllatSa, i\'lM jaMtá.vlitll ban. tanítgat caak.ngztasaBt^\'élafét^rrr\'CHi áldott néuatrtlía, jajjetf dattaüraágetl ioti ia, bol a-rntkók áa Ciel«awsáffa4..\'Mt^g.^rrsr déki oly bnjáa aarjadfianakl, . VAJ H. \'
Az egyík OütriWtgHttt&M.
J^ffggg^Tgt ia iijiinípl mjfflrt|j^t\'^aa^^Byi^^|ilBBalrtat*
b í3t fáx-o g^j^jujp)ifgadj;\';\'*^(ftw»i^jt JttoxüAjfr ha& ¦ ..flj-tiinA..^matatjAn1. Tiriiaiiijlfruini "Vttt
évrjmina hóban. QfocleiBsaa. csakr lG6&.tk éri janair ké 10-én jelnaatt be. A azeob
fAila^li chi»teaBlTaa
______lfoLMaaUOC«s*l=
dSglatt.\'Jet dUattOetsc kár bíá&terj
nek eaikrája, mely alemagyoWi vmt_
üggH foknnkent gynl»al«,la»CTa- OnvFSr ¦\' ffém^aasakí Jam aaat igimfl»r cjZfaattal as.-„tatai itafakbu rdaNH«0 fe»ta*i rB*tg tamilt, a értelmű kooaa aWtmtl naa:;
bfilT&éZBSS. ¦ _ _ -J_\' _ ^
^Yágyn éretne nlptten láránarlá faafca,
IBVrt ttlr^3cfiS)B^ tlliUtB •aa^ggjéQjlttaaal*- VasT ~
aégeaekaek, í» ni, tUtva a ban
Itt -ej ejelnkvcay M jStteaa
jffimrtfíh.
WSM-ataVaaat
hasztalan ftrcdalpiajl, teaafeoW.aaafn-
eAgl do^SrfciijtanVÍ ItjaWktaaaadc&feir« Wi>4alB>^ai»«
„ . I.\'.- • \'¦ \' J «)"
. _ Mesa. Il U*U- •»>
~~ - Lda»\'baratomi jttiuim DUMI»
lek Vég eltűntek, nem kerestetik erény,
s«^»««rttMnu)iiyT\'*it«r/«yml
«reca o eaebb javo bitóval UdvoalS kdeonci-¦\':4toveí:; oili^ftíg^- biaalwninal- karies: lel - Jtotfeelre^ftttifis -ftrTondél\'flS valónak, : .hogy L ia_e.gy 6ntbs Iájafl ff ala "kait aa e 1 a 5.
takaró
"aaTkabaletolcz: .. " ** J ~
-A. f. eri jnL lt^avai —rontott roppant Jl|j\' * ia~\'*HlfÍT"" rajnak lehaló. » rr»r»«i»Taitáair«, alig, kan-¦M&^aíaánatí.Kiaiatat, atsfywok aaírbot a4r>tk«\'\'ti\'-~ti3ia1(< a legHkalBíB^ob^jdllBnnt
.g;-hsaw^.-|lWas*Btfre|^
t,Mto]
^"•^J^gi^\'tií^ai^a^k^al^t^ , , > ^jU^]rW:^l«W\'U>hr«4f-laaaj»<itla»,
X5«ajfje«t»SÍa^.Íai«arUlLiBea._^v3a<líiajri;
A UTíTt\'tsaa^-VláW.\'^\'KBWró^ir1 ajwaltar-ai lutei!» aana fcóHeioyo\'k ií<|Miatt>,i ar»««aj ttWfi\'BoVMB k=t-BHii ttfwiő. !
¦tSasVáitf1* ne&an oram"tke*ó~ asSkieglwjelen• TeaírVSir^Jetfel arfg^rfjtiSaap.\'afnaieiall-t4tt&MffoMvka««lfak!öir7nAr«LffksLfrtelanT.\'Q tlVRilíjtlegóbal BCOOhjrrtlett otalvnnyesva i^MBSkea7«4}k iíirtf as«QV«(latt-k^ae^Aki YMttiréilMS? aalyl Walr»y mibot =8jC0O-|rt ! ipeWTf»tilIw4ilMAIt\'lAn*\'l!IOKtTa-(\'\'lt)\'\'fiCisseg: 4Íadtterbélöíe,^alBjítnc«Aftak-ifi^Biint legsu--ryw&b^ttíl*éfcB4B- k&zaaultaak^-\'ariHry-a&e.¦ ifa\'t\'880frljirt»atTÍ.
. ~A:.kálmánjíS8\'ib>ignagrol>b Tasst rafarjnata- ¦ rtlrM \' álla \' 0 Mi Vaui tágjai \'aMiar a hie-^^feWI^^re^Jo^\'Blfányea\'BQ\'pítníref^eyd-: rSSía%^\'oMtn»ki^j|^W. gjUftíaatakkeli "k^ScaSfa^üaraf\'gi-ajja ranca ero sí>jAl el-ajokra, J^|^V**lngf hMT*"^^ táa; >w fAaVa-rán- erti- i TaWiirtlMtaaJlt WíraailtéiOk nélklüttsésók
_ I, majd arala JtfaadfekM,tió>> keket fl4toraaágQkat;w!YatidwMr^al4u7el8 klárargyakMla-aliall, »ljt faJdaÜHa-farfe^ noa aa esst, hogy midiin a nep^aageaya lel-, késaeltaaifijis, pa8Ii^ftTW4|iti,-roiaj«Tr %^6^ti^tMaÚMÍ#QasiánU galiniaipisala--tet-alveaategemi klnysaeror, Javasára aü\'ga-^MinAjá aam aiaj»]^^áte:ákmr^a^9a88au saósaagba ktjnyitílen racgil booy oUfcö 1, mely-\'hol\'a megyénkben, mi&aetf~ig3sarV~tSrv«>oy iöaiinnrofaJeir+éliáliBÍ kasait t/40 aj /tra 3. a. tiiata basa, sai wsha S6—SO—85 d« Bapjaiakbes ia 13—15 roratsentel tana ki) ¦\'Wutttkikararedai\'tsbba ícsptiS naia lován, oi--aaagenyedtk, 5 laaa a-csalid »aay«gU&$ t ex- . \'zél\',karSltvB 8zalt«ai1fa^7\'TBajd-\'t9tmeas«r$a. íölcDaat saanal erkdltiaílé|; aa^geiiy — iiyu^r ^íorttltj\' siagdaakf kOaaéséjtfllr^\' ejryhaadnak. saegyenére, mintlHpofolkaUan\'sarár^ \'
Aiaabaa alilirt lalkiasok falTilagoittTan okvt, bitjry ama -aagély cxélja a randeltetéae! milvléraa s &enr^r.«a-*e4«a lakawág, ciak _ asasjéajei aadatara adatran"; aam air, TagT<
tataaai ajMrt.«j«>fvéfiffttft ftaimtiaabaa;
- i gAi-jsgyedlM JSrodalir.é\'baB egita .méfat-j t^ag^rjiHmfa;jk.jatt?ygfj{taajaii eegéija««t6ami
^4»
iaral
w.\'a:ia;ax\\^a^aaa)á%LLSlÍ-] ^lila^KatitWIaj- IJiip), ^teaffrl afjia •a^RlrtlIi.rai\'
,litni»feWl«a«a*e<ul«HÍwt\'
*attg*»l,c \'«fallaci ráfeaiJi<«|5ir^»iraáaag J^^l^Wtoylag l,k«4.ie5ft»a^
__ \'Wtiliaí^\'ikMU^Wg,^*^—-^"\'
karfto.aajttjrjakjaE-ai.\'ajVidtltéa; 4auak4aaa.
\' bálik iKIUidd&infmai al-
.\'íiohnea, jaaoar. 1
-Aatmondja a baba aia álk\'lt^ lai ¦aailliiaail-
lyea Faa njar kaadatar; olna \' Waa «g«aa<Teglg.í A^poafa\'lBleaatraa&TaJ)!* nani< igán jAL\'iö-i Í!ínW«tb«4»^J«ViiíBa1rbaböBÍa:dtbit-ngy eaiUeglia^áltja a aaavdl» Bam-ígsá\'aa\'áp jövií; va> reá.ADainta^pa^tF=lB^BvÍBniaap-tö&bsytrtr= amlifakr-de-neai. Ssaaevágölaf^ Ugy-fatsafljaa, bagya\'Pec8röl\'6\'h6-l-an alindtilEBaa^dr^os-r tití-án aa ojfél alatti óriklnia D.-?6i.tsle é» Adöny" köat\' kirabollak-/ - a\' poafavaaéoylAt, (Icandactanr) éa poa.tabocaísi -meggyillealták.r Aa az&ia orro atataaAtt \'postdveaanylötc a*r (4pv.iIladékot vkep adX&K.\'eld\'; -L hó 2-an aatefclaagyulazd jelsnlke^eft a -pantdlnt ~paatahlvataladlj - ho^y: a asekár-poatáTal elntaabat-e Pestre-\' A pastameatar azt adván valaaaul, misaerlat a asekérpoatA-Tal eaak egy ntazónak Tan balya^ -a aa.-aa Urea leend agy tovább ntaakat Vagyadra. fcjjban^lam_ét^megjalant:a pMtaaÍTatalbaa aa\' utaa, a nyngtaiatmak.láliaoit,.\'bQgy: a p^gaT mag sem arkexatt mag.\'. Amisi Baiate hallat-aatk, ttabány nap eldtt-vgyan ea ataad FeatrQl utaantt Tolna a aaakérpaataa egéaa; Adonyíg! ekkor stagi illomiaaal.idébb jSandaltaáott TatTatatnL\' A: posta 9^ ín ntan nata >aakara: anagdrkaaatV B mirai Urea hely voli, a jelest-ke»Btt,aataatBliitD.iPimlalan:fel7éUtatk; • \' OJtdbU kttUőlogj.Uliaaan ölBa»a.Jévén,-aauait granara nam adonLekat^.Alig;iaalad^ bateM^amBbaiia^^a^:Blha^yotV állomás
tél-ragy>/,oHig, nmidíccsraile-gyllSSs a%aa«naaguirol, 200 UpáanrlreollerTo-rég-BMi^iatealrAB orrosi vinogálrilboli»Í3<Hiyóaatt ; kiderült, hagy a 2 BsBreneedtlen; aldosat iiive2
lépőiéin egylet.tigjaítogj\'iktirtani őr 1-oÍípitó ünnepet, mely rendaaen társas-. ^bjB^tkm^U^ «• világos reggelen eaaMfiásaT-veg^anrfik; ktiveti fobnaiít! 8-án a daTá?"3^-_nagy álaresúa tánoavi-gahnar melyT^^rendesSkímár ,ia nagy olíSiéssUléíaliet ícSsníiü; \'iúnt. HaíljlÉ kurtaág; nem W kimélse, lsogy a lehotB
leásnék\' tánozvigalmak : a nsgysorház^ WS^olgiWHálilSníitiSn ok élerhlTöKölf
EallBriDffien hol 3 regedéi hnaiár íiaatek magán sanekara fog.játexani; igy osak van ia-pénztolen idüben tt farsang •rigan\'1 tBlÜjetósirbl^intdoakodv^jdis-Birt-nBrrf lehet máskép élvesnünk, ha eaak drágán,\' meg nem fizetjük. Járdáink ismert Í053-. szak, ntainkon pedig tengelyt haladi a sát; bdrkoeaik felállittisáról még, eddjg nincs gondoskodva, pedig hüssUk, kogyi cgj-néhiny-C9ak"megéllietn8 s nem7en-[ nénL. egyest.-ember \'issaaolaBának oly|. annyira kitéve) ^példinlegy helybeli VendégISa k) egy rozzant liintSban ífl-i írat V^fogBÍásáért ^nem-többet osatöti frlot kért, m sakslláa^eseüben na\'gylel-i ktien TI éfag\'T\'fnnntrs sufllitr^lo.j.iíy\' paíjsast már eleget hallánk., jdnak lát-: jnk ezt\' figyelembe ajánlani, nehögyj majd tiibben m ilyj nagylelkű leengedése
később- fájlalják, meg. \'-...........
Al „MTanderer" ez évi 12-ik száma jelenti, hogy p osássárí nyomda egyik" raktárában iOOO másáaBách-félé nyo\'m^ tátott rendeleteket találtak.
— Uertalbndy lmrer neje Ooatprhueber Magdolna, menye Domaninaky Cornolla: laá-< nyíj Antónia férjeaelt Bassenyei Ernü, unp-kaVJaaaaf áa An4ras._jiiveb.en asomorodott aaírvol jelenti ddea fia llletölog a aacratíS fdrj.— taatydr4s atyának tekintető* vin^ dornya laki hertalendi He t t e( 1 a n d, y ít.i b:s i ó folyó ávijanuárius.b.0 lÖ-én reg.\' gall 3T/a órakor a halotti eaeotségek ájtatos {alvétala után„élatánab,aVT,i boldog, hizMid-ganak 11-ik óveben bagymáaban történt gyá-saos kímnltft- A,tboldognltsak hflll letemel jolyó hó] 11 jdikán^iáljttgíjl. ójakor tétet-, tak,av.-laki .sírkertben.örök ínyugalomra( ^.aa.ens;eustel5 ssant miBezáldqaat aodíg folyé .évifebnxa>.hó.7-én.V.-LakVn lces\'Á müido* 3*
~ttntetta^r/B&^{^^ 1 hált, a ke^ta;asáflawa*GjB9fcday,l^^ IS armig alt) ntóbM\'b<amé1ai nomiadott, ho-\' iwa\'vjyaml-ua^attajJio^araUókí ^4n,Vai*f taki;.\'AtattnmnIBBS -JOTáhag gyrmoagák, i : a\' bar*
jscaaabaanasw.-A Ur,\' H^IWA\'^plrm alTtiti-;
Ka.A -irrwl iij il.ngy¦S^.ftmm^iianiwMy ^waaa^ htJ "
\'áoBvt.laiv.«iiiCl aa asja^iUmtMM kl, «ai-1 jbta\'$fee\'tBa>t^aa*insnaJa^ aa erre Yonatkrazó UmaÍBt]tatWilalsA8^wsta^ ^gaataateadgaatt ylWjrJrnistii ; .áriát WtsasaV ^«a^m\'aaaratraataaaaTrtaíaios)rá a]
ii>^aafraljadaralalá^ BB^tdrin^ jetttalaaaj aa extib^ siMritta^ajokatralUttld-Iwaii^mtKaHabbi. aUeaaa^ aWtjádat ai^ mtoiiRml hatonkhit rosaH-é. aT\'.,aaagyea--k»^-reaataU laaeEarpoataj i«^>laiitíatelenaBi !: •-•Jliaajharjiagy aaa. kat^aar<JÍaaakáiMa-~ Iák mállA ajroaea.draaybaa istm niidáltal Altatiáait-
ikatoaa-rodoaatei,- ml Tdtathek.^
aokrabbtanakíliija - «UQTCBKAT/ \'
Il^Myonwrol^rOjBvéV egéaaaégteien MöjárHs; JmnrV ér^bWéle betegségek l^jjafafi^en égfai é^n^sen\'keMlá\'te be :^aJnS;^7Íd^\';ii>ftariau, úi\'iiiél, iapaaer talnnak kell, bogy Bymen kosiornja-
-----------fűi cgyiM, évttaeá cita raokásaá
luSnah^.Tmadsrr \'brvti8-
§.«!¦; -\\l u. él« fotytába\'pillrits *%^Sffir»^\\Ja>a^af;^ okot TB^eheVtamentíM^kti^elmalt WJtegT lwcagiDS id», a diacoaégétt l&icwloik«bi.
STjSaS^S^a^ir^Pa^ai^
"poraira! --_ — ^--- ,
tiegj;.,7MBt 1 (papiróaon), teMf
«^l.pV«^lBal.,,a|/,J.(>)Haaa1 -KtlBasWialg- yása^ tenda mpálva léb^bjja\'isin. fíradotnals., \' j
Ai kiadí;k^yyhybmdájában megt & „Bajta fiak, wgájjjnftk,? féle\'dg}!
A\'Ú) i!MLi\'a .í;-,müj.->! ¦{¦•ir.y uraknak\' jól mervezeit társaláírói gon-
..........Y-6gyelmet as opíuret-
li^U^^lyől azílljtt_ isaUk, hogy>:» péai -légiink nem- tekintve, \' log kiivetni, hogy as rat magát korllnkben fentartbassa.
¦ - ¦ Kaposvár.\'.....
° Sietünk elosslatni — biztos forrás ¦nyomán ©son több korben aggodal- -1 \'n»íig^|efeftCílri{J\'a&»a hazánkfia, J SomwobVPál veszélyes boteg volna Pes- I
e&QlíiQV. I! -" 1
¦> * =^ Facsa vidékén már többen, áldási- 1 "íaileiiek aznj bo^^k;mmT5Sve^"BBk I j"rj^rJeoi^ii^ál.a(^!r|idrM^ |
egéasségre.\' • . á \\
"" =-A"nralt-isvt hidgg-iraTjBfcfeprsYra- | i ei\'dü kürürrkeVv^ntea-aelgosű^>1^3—I
megfagyott. \' |
• Mait szá>onnkban.!.emlitett s Bres- I
niknél agyonlőtt rabló — mint a híva- I
talos vissgálatból kitunt — nem Gölön- | osér volt,hapemíVirkpí3i,©bjüifény9kre ;l^vST-s^tó tírí3-7-&2a^nna]^--^i_íqirite
aággatjr- tfailllh — iriigif. StÜÍlÁJ*.
í6ífo;e|tik;^WB;S>k4ra. mvih-r^-A? .. 8 Lcgkaseiabbi ¦ámrinktenjakapaa-vári iíjdoniigol^éléiijjiol zs aranyos fc-raalitiról van s^í^édásbtíl-páíSBÖka-naradSjsiaÉ.-iitoiod^ísoit igjíÁérjttkiíil--vasni; „nem* fogja többé isméíilni+ie-reskedslmi ahsaonbítleti teletdbün — jiih^fileg — megsqkort kenéseit?.;,;!
*"\'A ésékvárosigíizmalom^^alkéfsülyén, 1\'tT.in1tártotÉák-benneaa\' elad- próbát a hihetíf, hogy\'.jöár nap molva1 megnyílik "a koÉönsé^ \'Bsámára.\'-A negyvönilóerejü gépesét hg;- Sahn blancskdi -gépgyárából
tfald; 1t«11>Ua»^\'>ttlafer^lVj^lj»^a^aA
iSfánkint^í&ímér66;-f!rBllietkBaontóges
derék ^áUa1kt^k\'í\'\'jelex>tngdrS$dSwn minti\'ánya^\'áldosatokát\' htoítak aJs^Sk-yáros és vidék1 nagy koísiín\'ség\'érififcsmü-irbálorái|éjJité8^1^\'Meg\'.;»§yan6 inüa gyátüdvéj hagy a\'\'köiiSdség Bsí\'Trjgtá-nyólni1fog|áj i\'VMtaÚitt wtíJ§ii^iiA-nnfom h»t*>"^ ^H?\'j^?.iT^l\'T)ali?*l\'^i válőját. \'-!\'¦\'¦\'>«••"!•«»\'-. .\'íavíMX.•\'. ü:,j.*i-FlwSegasdrBr -kav^ífai&iwraisiat vettili?: ;|,i^tantaté8\'\'fzerkés!it8! nii=Ma
tefn^%l&ttekl^s%*iya1s ^íuÉaMsMMti I olasz-e a!etóti>e)flW\'*iS»»a,ijBSRtí • I
^grM^\'lijs<^\\i^iaj4^ I
_ - - - • i ;n»\'ndfjnhatói\'%#vávalí"küítetó\'parsm- I
Bnyvecate Uiasea- maliitaaara SÜÍtSSSf ^ötK;aa^as«o^rBÍisrVebaitékr\'Bígy -I gond fordlttatik,ennei; küvetkeztélMn a ineni tndni:homian gyajMtmagbtMarez-mimka-Jaaaabbaor haljd, "miről,a tBbft -telc.\'Btóbb-^íis^árfs^lavel\'léíÉ-bslil-ssáirá rit«iri8\' f.";el8Eíet81t ezennel értei Bittetnéif-"\'•\'--^\'\' \' \'
Vetvtle\'kb^ritlaiiitbil «tU^Mv^lcIttn-
- _. , \'b«Vli\'MB»onVeJ»ISÍehJ,VoW»"\'í^
A AiMpiWiBiiíizOTljyásHrépitíseiiaj- ^^tVRbár.\'kierőaxokoljaino^t aindsn
lad, nébányTió-teltével láthatónk máf "kaviosbordd. kóosikata síneken mozogni, ^dLmeUettcal%\'trOustr, kogyá«áén
¦ \\ A A Qyírbetrtatjbizkodd szintársnlat, mely Temesváry és Drágns igazgatási alattmttkodikehóban N.-Kanizaánszán-dékoznak előadásokat rendezni; bátran , niSndhaijnk, bögy\'^gyjől aaervezett; tart 8«latorjr4g,variink, -teUr^egvklljnkr hogy Ba,«ddig!,benfiunket meglátogató\' -kisabbelt a k-rtsöna^Jgfay^nejjl^gé íi»9^erelőfcnélzllévénrkevéa parfoláabtol ,í»»#ijuléiieli;-ju) megmútalták é váiroki intjlligtpi jeJi<li^hőgy,egy; jól u&ewÍbíLí tíraalotot, aiely a\'kiránatnak- eléggé megfelelj\'tóp^kfentairtariijilyen Solt ^tuzler 8íssemélybSl álló eriiktársnlata\', _™^3Íey™^rt^ hé^liint k^rHlbeiai
hogy aderik igAzgabSI ar^panasaátr hallottak\', Volnai Ajánljuk tehát Temesváry éa Drágns, igazgató
aVaanl l-eMk\'Wlaiajft tavamsaal- áíagyat-tam-meg mit lehetetti€^ők4>n&^»tBg--. sigtt—\'¦ft-földáain alatt \'alterai, xainl a ikotnbTéV-Vé\'gig kihajtjaqBüálait. levelei olyan csicsóka félék,osakhogy Kisebbek. EgyéÜbiráritiíJóp növény. Viri%jaólyan oaomó\'mint\'a> veres !hajmáó><és<f minden síáltfn\' majdnem\' oiBbna;(Ss«lejloaa)";vi-Tág7ínyiHk \'szép\'barKa\' -verea^ Holi^áral\'-mot-!te(rrehér-riédv8t-ad. "Qamdt^Tagy gyapot\'\'takarót. szivar; h\'auensagosi de
hamaráb ártanalcnejci.tiiiot a"uUiti.le jvélnek. ! Virágjátfa .uéheki kalteoain le-ipik;\'4[láb\'Jriá^a^\'Med<iigi,ta\'rF-virig-"íáéa >ás tnerúvyíi idő \'teff crffláió: Jiifejlő-aé^ref-vitéWivátaUdlé^jjÖvőiiSMaiaisal s nyáron Ü fogom lesni és anttákifle-!-lt" tnddabilDiooJr^\'^^Bsavouan fei
nuMtttt análhttl,,hogy aderék igazgatói "urA*i^kán <tartStt.\' wsagoarvifeirank
\'111:% it*tím .tartott\' vctUgt»)<iaaaLr«nk
mégietirtíaárnak is kiosiny -VilüMgaB, aa idő is rosz volt, de az élénktelenségi
Béptejenejgnek-ven egy meg nagyobb oka & kö-olszegányaí&. i -rr V"4r.o^iwJ»jhpp kiizáfehve Sz.-Gál ihadyaégben, <wítWKgyMJtMwSg.\' foglal.\' \'koaSUtja.\'* körökéi, minilunkJírfBl beszel, a lapok ia ináT\'közHltörv\'azért ín c*ak rfvííleh\'akfironv a tériyálindékot előadni.: Payanlz j^vesélt 8zéní-(Jál helység nagy oriüvelhir^izt lopta boldogboldogtalanad miért zárgondnokot rendeltflkr egy ¦ uap>in*icWn akifcttldöttvizsgáldbisott-s%«sy,UtVúlf; megrohanta Bkot a nép botokkalj dorongokkal s a. sárgflndno-kot--Gombás Lajost, ki sllan• már rég dühsin^öU-,ma3t íityzakSnál-fogva hnr--•ezolták- az utcádra,, hol örege apraja fi-és iidrEgyar^oM vurto,"atdsd Isfeslletéig. E^boszaaató : barbárság .ballatára egész szaka^gyalogsá^kuldatost.: oda váró-Bankóéi a má? eddig mintegy í\'él uzízad gyilkos légío várja igazságos Ítéletét a megye ^börtönében. .... . x. 1.
V e g y e e e k.- i —
\'.\' Chinai rendjel. A obinál császár Protet tenfeernagy haláta^\'\'Malflté.T«i\'á tasti Üé,\'. -jzejgálat míltanyríairnrmslytket PnmcjfnV orsaía-a férfi ilnfeláldasáas alur a lW,e«/k ellani1ifriaban"telj«8!tett,í4rkányrii\'adaata-pitott E rendjeibftl darab, tteveieteíía 100 eatbt éa\'ÜLnraay fog a franctiákiak megkttldetnii kik- a," Talpingók ellen! haji-* ratban resztvettek/A rendjel oárga azalanm függ, melyen az sU|ornia taire. »arkány?is chiusi njjíivfn cr fölírat olvasható : „EKíto olhnlványol aa-oroaalán s eloémnl a tigrisi11 •Aa okira) chinai tryelvöB\'van acerkoístve a-Canng Coo császár aUirát&vid ellátva. A legelső, arany rendjel okirattal a levéllel együit * zaMbtll .Protei, tengernagy iSovegyenek kfiUetett ateg, A levélbe* Élsomya jsjuiá-i asár azea megiaérheíetlea asolgálatokat, se-^ lyeket 1862 máj. Il-k4a a Hakio bevételénél megolt Protei as uralkodó háznak a Mirili-sanzionai, tütl."---------------^ g.
* Vaa-papir. A aBmaingbaQ3 Jonrnal^ as utóbbi amerikai yoatáysl Pittaburgból (Penn-avlrania) Yae-legaztgB\'frt levelet kanöti_A^ papír a legvékonyabb vaslemea, mely valaha
Usa^;^oaak*i
agykoaoMigM L~ lett réndki
_.. olyaa. néháá, salat r-Jo*U»apjr,._d» a utU
aek ezred iíÖit\'uiXnzyht^u^^-
tona, melyet eidig ú, tok, egy haveljl "~
OTTO-".
aew^MSota.a«IJ»iírt9ai ít^M ««Stifcmt-. i
C^-e>eak,Fsst^^B^eÍ!ufcMwirf-tófÉ!nr#-í ebeö i*M& Ak^ea ms%t&i&&im: BasassstsÉa-si t- -1 \\
Xi.V-aafc, ¦ li\'-\'^r^jye^l- era» tsájae esí--ÍSrtéffii% SLzí\'^A-* a viissts í y ¦ - ¦ í
? ¦ .A tilt est," ; MegispS, 8s%^i&aíeLáLbcEse7paá\'atI TitelEmJd; &todiial^EihLfl..KBJ4 8a eaaárjs&SaV la \' ErágT --- _______. \'"^ - \'
üVE^tcásva*. A társság BSgTsacsosiByiikQsisSs^íi? tiaasegaagjoa —tlőetSs. 1
K. Sa. totani Samsii a-ntalces esca.a r{á\\iasa T 1
sSlrEágat easa bagtetak dtöSifesai; -Egy@íflMHgm4 BeEoJSarl-SélSittö;1—- r.-. -^-f—^.^"lí.
t7.t--W. i.u1-. t . ,
. n. j-i&ea; Bei® vMsJis, lem mugíepiiiipl ¦ ¦ . |
O^caiiai ATrtlnn-eleical ^sSlss^pdas^draj alTÍi&-
waru* •— bretllajisn. A fut Inát Tabe *«a7.(aJsaU«ta**valb _
Bsi^t^k^--—\'fairt** aifafr •r^xniT a*t akiaUtin faraala/. i Udn ItAemeLB li\'Bl\'Mafcniniweináiir
— Imii BffSTÍS&íaaMíkí1) .
watt ,:i!i!:viiljav ij^ « ,
caln
..sjan.! jbas.
íaltcci tntiliáégö taljcsJMk,asid&i* btesea ÍvJÜÍíf J^"*w*»*íMeréa
-J^nos-,.
.^et«ff|_
orvo\'soa i
, °) Aa a roraitaia MaienES^\'-^M.^V ^wLiaf^
OIHaibordától teresiűéá i :iie^«3D;.^ gymHó, sínt mi. Érésae a-saív aserelmót ~" Dq lelkóba aa órselníot, Mi-úföids\'Si ágbo.omelv Ün^feíkedbSl zá&d boló. . . Igy !öít mcnnj-á a nÖ feobel!
Kioojt csnpán saive dobog, "\'S;srcsán:caak a Tér lángja óg , Siíivbódiíó ucépflég lehet; Kém érdemli a nö nevet. S karitse-ámliiilfiba Hya^ (ér&t • e diadal \' Silány — a\' ssé|rgySselemhes Mit !oík(rnjí^0safjbb liagivTil.
S hol-van iíy^ií? .Ah l mily aotan Mondják n^ksm^a ideál!\' H5-iaÍT^an flinca iú&s éréséi \'A,féiijsgjenyör kiu vágyindl 1 B ki mondja eat? a kt egy nöt,
---a--A-ki egyn64 neia Ismert még.
« Ki iajne^ii ^kar ily n5t:
Stöü4Vnem rlyárok:"~ S lotápjek egy egy virágod
oaeménA köny, lelkea.a fény
"Ili MíVitíUUtfuüatóí«Ír \'11\' \' Mit iamoreki mér.v^^l^\'fín4>^! ¦\'¦
, .\'Ti sS-íh\'Vííiíf-.f-\'.if
.nia vaail^aö, azoraén kflnynyel, \'\'\' iótiíil W^yél\'/aÖr\'\'iáenhyi;\'\' ¦ • Jc^h<Sttiriá(-.!áigoliűt3ll ¦— . Kégy-fnl-köEötl-keli koreonit
ehol legaaebb, ésselcaeit
.\'Uu\'aVtt^AiliBWánt, éf^ííépTlMáj^
Ki által a család, a bon* i:; s^ol^i^ftíebl^nom\'noV"\' A\'nagy vilé{gt-roül6 gyBnyor Lyáoya lehet ^ ab 1 de-nem— n5t-A ¦ttStt^l1^ "I-
" Ha rIi#alefei»ilÉWe»^rrf:
A mi baatig,^ mi csM&tűt - _ _ ^"cemfé ríj"feözUaj\'afm gl"fi3 üy ^—— " \'-ftifjó. ^tudomf asédí t,"vakl31~ " ^
" Kom keU nekem Ilydifidal.
, - 4ti^BBÍvhoa.Íllg f%yyeré ¦ Ssivóra nyílt, éB lelkem Igán,\'"
Kit meleg kap, u tuéa édes ajk Ölelése éa csókja vár; Éa megjEj röpül, mint a uyiló Virágra as cgö snjjiir: Boldog -— de-nem hü aaoretö j Así ne vésik bap hűségnek, Ha-a kis h5s mag oem unja Azt a sok jé édességet.
Ily bö sli&d egyre^-esöf Mig 22 édea boldogoág tart: Ah 1 do tudja aa ég, miért Ad tav&Bskor ia EÍ7atarí? Hog-j a hernyót lesöpörje, Még mi előtt pillaEgó less. . „ Egy kié baj, így riasatja el A rárva várt aseretöket.
De ki keblét minden vésznek Ó aoracnapásnak hün kitartja; \' Ar.t caak asebbá festi a Ung, •S--a-iiéEHa ba-sívjataffJGm -A B3ereiom ily kgsdeltnén GyÖnySfksdirekEslBteBBk. . . 3 a barcsb&n, hol e^éaa világ EUonflnk ... dk segítések!
Hűség, hűségi taennyi erÖ S Qsóp tulajdon vau e ásóban. Níücb nemesebb, mnes gasdagmbb, Mint as a beív, mi így dobban. Ah I &ú mennyi megtagadás, Híly kSsdeJem, mily éidos-ai., . Mily nagy, mi Kép jellem, kit e ; Jő vis a el - laeg-kos saras nak
HüaégfhÖBSgl iövagyas Ón"" Elgyetten egy-értfet^J^em; . YűMsea taisdüai ©at as egyelt Natn Iehei elveaaitanom t \' Szivem sirél iamítheíik, Lelkűa ftJayjiS\' kipííhatjia ; ÍJa Jogy ón;is- haitonv legyek"^" " . Sat nemért jaeg. a világ 1
" CSE1PELÍ SÍHÜOR.
kiaasasatiy kiá)katlea sseasélyea -, ; hű^-ia-kÁhh apacsává kiréimi tenni BiEaí :a\':vi^ág. ban hagyni, hol csak stsfiraneisátteo > lehel, 4\' hogy fásűkíöl kikaek i^dralk^aESnl^EgW okUSáat asm fogná bIj Bflm ijjia^to-^rji^ viueltctik iraa.uk.
A ijbornok enanassokai oly ketseny Jf^«7 ^ dia^aLkijgatBflf- fiaCT -as e Fel siti- kcserSfiég-bá? kit usisi ba \'éjareia veESsi-haMlfSr-esW aetidetttoTbs;.............
Ea idSt8l kesávo hfenínk^aayjásiak -&\\] -^e^ess ssa ?ult-es-élfrth.qTit Tégemiafl^Bg^j^ esett, miután pedig go-káig kasé?griitTO&a, végre meghalt Mancini kisaanitony legnagyobb megelágedéoére. ki eiált&l a ísgBitWgi-f ball énebb arguetél IfUta magát megasabadi tva.,
A király mindennap megíálógatta a beteget, b gyakorta melette, találván Mancini, kisasstaiiyt astkesdé hinni, ho§y~unS szs~ -r^tetra méltó, Ssetiemdua éa voazént^\'ae\' pmastalá, s esie ölöitélstében mindig\' moci"aoÜ neki fuíóieg valami lskBtelezSt, mely nem kevéoaé nyugtatta meg folyton növekedi hasi kalleme tienile gei t, mivel anyja haiáfo-eottan ülíá megjelenését ha litegatót voltak.
Anyja halálával sokkal szabadabbnakére2" voat magát, aeta la löYŐonnaBBal migfr&b> boruok dltál noveliSűl mellé Adott : Veoilisí ajasoaysággal dolga, bátrabb b akaistanak uni kezdett lenni. Hagy kortyokkal \'oyelie mind ast mit oo élet édest it kelletnetei ujtijí-hat; mivel pedig Os egÓBEBég^éfi^ES Qdeség; majd mi&dt| &: lalkl Siégelégcdatlaíigtfil fag\' genok/piind a két tekintetben a legkirinaJ tosb helysethe jntotL ; >
A biboraok hogiin&k palotája gyfllhelyft lett an udvar mioden konnyfi vérfl úd varon-csalnak : es volt !4 hely hói fcedffiVű! t&ltStték.
vet, uaíehetB 1 eghkalm asabb lábőtt ailtTril &kL Ö ámbár terméssetanél fogva e^gékoaioly do fenaflltiéget mégseni iáósett«^_^í^
-^L5=tettfcl iragAbaarkagf^htS jshU t73in Hcakan
ssm volt ett Errcgodtátva 8 Lelcéga Jáláaáo.; mint Műhcini kiaussony. ^ivflTpwlff"S^se* ralena"Bs ast nem értők elStt nevttcége* e&ó-, tmíokban, nyilatkesiik, ugy testvjtütá-fa^kij-rály iránti ragssskodásfi miatt gy&kftji, gn-nyvlták. Végre gyanuaá \\5<át éY sok\'Íáa% kcaarüi ébseiaek tárgyiul^tólgálti ;v:fli; "j71 korop epy advaroocg ki teatftlkaira
Caak Így sseret. Cukik, vogy vjfft V
Ii& Vallile hei^aegi&d élete.
Egy udvtajep ^ )763-fat>ja KSÍnhtoí mtgfolmt l^raacaia ; ¦ ¦ ¦¦¦¦¦•rki*M» ntá& ftvUtotta-
, , , , (F^l^atá^lr, * lg&s, hogyL»éií Örömei as őtet Erankbonba-köffötö,t\'imyj4ni«^^kíUon- nMié^^álUl, ki. •nem)ÍB Bseretto St annyira mint ifjabb húgáig eletteti savartattak.—E "kórlelhetlcn anya-mindig aárva tárta, ritkán ongedvén távosni
anélköl, hogy na kísénió. ___._ _.
asjgiir »ií&gir^ alfiselhotlcaobb rvolt ?&^fa&rmsanyivel: ellEskíjstíbb .hánáoitaód.v hm r^BMQütíeV U^ÓH-jiá. A-Üjdaíotn éa hoMsuBág e Sfllött felíáziták, litván telivé
ioltnak Mtt^ .feiMb^íl^iwatto^l, nanaiigra Takadl anyja el8tf|~aiHmórVh3nyla gyengéd-tele nsácr^t, ^intó-hof^Va^tfiflivére már náli-nál^aabb,Ve«eknélfoV va^ony tUlh«j farudobsa térealíb.helyet foglal ^ amlékeaaie kellene legalább úrra, L gy S M, claMsAUjtt as
Ufc.ki loirftl^aÍiíhoTO el6tt-keoerves@n pűBaBBÍM«Jotía TBbb»k Itfet ont áUitáj hogy a
bas^liloiV ü kírály bos tUnt *\'kiaaistiflúny1 Esemébe, 6 mivel, csak hátairól láthatta, taft -kivé, hogy a ktféJy ^nyitott Vf.mhkiU." után na kiáltva: „oh naegány nnus.?8
A király irántijáén biaaíninAsAyba r:_ gyengéd Bég ée odaangrdirt toan^totty t\'hfgjf
mindent tnía^ i bonéba jítt^mondott, -~---
ritkán \'•JtáláLWw.\'tKtut\' toUastU tílrX
kisaatsony pedift iwlaam v*^ ^|«"«^ héditáftát kovetkaxtethatta .\'v«t^|"áa;j>ejp\'f Bokáig marad, kételyek kost m^^trtftiiViín ~ü udvar FontfllT1 iwBliMnAát-fftMtá^ni! .^\'^|tiffl denflvé kűvetta.; vif atttirtí^n^eU,, Ao^y a kirSy gyfitsli. Igen if^u de elegge nlMmas; irolfi 8\' motr:iiillfliiÍ egy nyelvatilmaly \' *~\' "TiCí5tfeUMl"\'o^fiwbMn _ „
miiíaen ndrAninalc legM^o^bb^o lfflrrted-^ gocnbbbewiaei A mint as udvortmonokaak- iróata-\' tántial-^
caak hamar meggy8*&aea*A -rUt, mert: vén rendeoen- a fajadelmek iajtighak kénwi^ kJpnkatalakfr eiralynBk iktafama&jluati& mii*,\' ttiwgMaa;|á*at?A^ eíó^ ^vBriiioS^ éá1 kiváló h64olátokkoá{. LáAaoldalinÍátritn A királynak n^TwláflMyrpfl^TBwfl ajjM^; kait, epédAaet; ookr^ai^a k^ mlndeDDan. egy, piUn&atig bm& kétkedett to\' Vábbas általa v»%Dyrttt naflyIfa horitorttTOl
aAma&btm
it rcadeun lörtéuoi aaokott.
fd^Lynab«a.\\iUa^i«nu>níteaQjnií3s-— rrcf Maacinf kit^söoV-SATttrál^mfegl*^-íitét e itir kallataK. átok i^tadiik ?!1 teatariraUaüi aajryon saznánif iáaSn ina> res^anasaáf^íJlal^-ejtjiolt J, aa akaja BáT^SiyeabaB Biasásáask* Hekás vnlnti ln-irni MajMÜii^ELiiaaeDy-csrvai\'a4«s megíe&e-tiaéto_Mn-"klb!áTa,-&SíiJ;l^jadjáí 5t
.teas^B]5Talaartt-nflgy(w> *w»Mf }eMa*, jg_ ¦ .......
heiikjmUéakifeJezninem tado^^iiyasaSenyű kin_íehe* antíak elvezete félctL kit-ely ^ys3-,^ea_ss^eiilnfetet^Bj^M&oaeit-«-e»«t- -ben .midin a azívetn nagyra\'T&gySej katározea elea éretni ér. laidüa ;k* aziVriMidataiDak. az ehne"Eezesa. \' r^=?=^~í-— \'i
--HE ro-árai+Mt—r-~..........
A A király Jjtana^flzeffkffefftéaa^alaa meg-JeleaS sPeoti HüJgydivsllapkőt, mely eddig •kedvese fogadta^éaban réaaeauít, saelegaa ajaaljuk i ulvaeo\'ko&faaé^nk "fisboahnábe. Erdeket, Tiltossíí^öSSiJiSJÍSSlo-aifáaai, atátnM meUékleteta a káanlebbnsét-kddStt-.EraeeMiaHara\'hlrályilik^ealHtt
-nagy.altiapja rvauhaai\' me^dnaBlrk^K^par^-
-tolnai.\'--- . \' J \' - \'
\' :A Huanlélág «^Íjokkal«ooWR«aa-kBaünaégfiak á^yefjisiba^^l^diiai a^áalaAB. Hos idágkéct sok /ametaantet, .talpra^aery eietbe-rtpi-eatllkeket: ntmatálaaraÍTs;]i^y \'Igasiljlkipdjuijk^ Daeiakea—,T""—" L—\'\'— :-
^Ks^gat^a%a^L^L?An^^a3I^le^a^af^lLea. ^f^;tm\'SB.)iijaj«ifrt. ; _ _ 1ta>«lk Knat, í Aa i^Aá»Í4%- aágr fcSnyre
ecS^gTa- ^««e»#: flS <f»»aW«H»l. :A. Itat. ^
¦ " .)jk4 »4 \'
\'ára.lfrfc ... ^yT]7iiÍfia«iSUE.\'
¦itoti ¦ \'
IraataS «.a>a>líadia, UH* (SM nne.U
kait HC^aVtfltAaaiA\'WiaV\'t *ra.»<a«.,<.
\'Uldil 8. r.
^to^ra:\'fe ^ pagi-ára ífrt.
voalotok S. r. (Ü83 pag-) i aTflllttaalal\'lrr~fl~j
: jó tanaenok, i látta Foar Imre li. r. k*tv*-tfl|B]g|^ni
*r -
>ö"í....| >¦.\' \'M-i "\'r 1 1 «WJ.
¦ \' hflnt.7 Jffl^lWKT\'í ""\'f-r °",°""*"\' . *-w—1
- 2MoÖrfrt ÉitVl^M-S írt Acp* 1> frt SO—I «:80-K»!tZokl írt 10 kr-Kake-Ticaá 1 fTt-etO—íl IHjEi t»>. Báb Tárlata Jrt
\'^bkqJMlal^l. «I «sa^\'^MkWMr/-}\'.\' \' ja&MtaSaV- kM^\'atlalla-ll WU?»* *- \' \'-\'•1,--^«iil»5tiuJrJfel
:\\enWtaa\'-aBaijé\'i KVSiirfalii t kr./é? (¦> iks\'j» te »r. «• Hlrr\'aaiw-piulife tttój»
«r.;raMr^.^lii*íí » l«-l?»47íTii«J«.ijá - 88 tri. — ariJwtW:P*BjgjiitfrBrtr» fartja 1°fcr. aiar-j tan fturtja star, laaffsat fav^A aa
^InaaaaMaW\'iaaVWlM» mtíataa átH .^\'\'•áiI&BsdUá^^
y*tífl- n«V l:*fr^
-_——______^rl-mál«ta> _
lü, larpiL arila da i\'aWlf«I<^aiaa^,a«:-ett rlattraaílifoW. M-avHátnl í»»g. dbat3aie>s-kaiFía b»toí; atafaik iamit megromlottak; eaft fcM felváltva. Egéaaaágra, \'aahra egy--~—aajTÍrB|niaa hitt. Aa eleaágár ¦\'kfrvalka-
a, a^bamm^tmfi^mkt. sa».
rnS)—SJkr.Idoikokorioaa.lftaO—40kr.| -JjSfí lrr4»»-»"*r.\'-\' Zab Ilit iá>*r. JEgjr! ¦««* "Járgány*\'«--«0\' kr. Beí-\'akija-e\'bor M^iO Ín* .njlőr 4-S/rfcJEE;k,ocií áiiaa, 3 ..j másaival i—-t> fxí. Pujlía pírja 2 frt 60 kttWJ\'írig. Egy_k»wSf ioíljrtW klÜL 3Tri SO krig. Egy el fa B—O\'Srt" Pattetento; &nB» S0^=3S-1tr; Caakor SS—SS fcitA. \'sert-"fii ira lamé! alibb aiillt; aok olano,:ka\'véB! .-vevő. - - - \' ¦ («up.)
> afangstif\'vra\'efte,Jbí."poT4í5hj A-míika-aáa.aavlmk^as4&ata&k volt ía, vége>-Innen-onnan aHg indánk mosogui a\'aáVtvl; .nem lakat oaadilm.-ba-ily tórüWoyokki)ii»4g-kavasebbj afurgalom^ da "------**.-l*
\'.viit oiokk«Í9lw>qi-. Viadal, mí. més^flad
_ _ „^i vatt .vaavjinjarwfa*
Wd,^liuik\'.wÍMja riWjTdsirokwok»»*: ioni » gabBanan-ikre. YaliirkkJ*»,* veraea-riiménwikkBl .Magnak, Wy aaom bafjtSkabtaeea nyjignd» (ehetne f Boaa árai
_„ „,ugodt.|áhetna..—^..^t,^
;,1 írt M-VZfj kr. Xtw l .karíaaaJl-frt 62 kr„Zab-iLrt Br-í^fWg, P koránk kávés, aj még; koíeseba, s raoot ascki is falakadlak"; kevesen kereeifci. Viddki iri-, saraink a lesros=abbnl fttaek-,kij kalniárpk; eladok, vavűki cgyirdnt/pflnaaíikpdnak^^_i i
^ \' _ _ r.L
J^iSwsttelyjaaa; ¦ kó^^étet\'Ea\'afeidf üy; lányiáQrmarad, 6 ail-jaga-voltlsaHaESn-: Kákj-felolvad s a psrtaa lesSr-Tíídig a hali-ssek \'eddig nem arattak vaUt&i baVed. Fiarui drahrk-SoretkwokrBam 2fí 80 kmSl\'a fli^. Bcaa\'S frt 5 kr, a legkitünöbbiknkasiesa 1 ít, "46—60 kr. Zab 1 frt 15 kr. Árpa t frs 68— 60 Kri Ó bnr g^l9ftton-i81/\'-leíinkabíi folsU ¦iií<l,i fcrrefka<)llfc tordjáfc: - \' O.
Vff igééttl, jon\'. 13. Öová jntnilk7 Agab.1 jáaakVa^ríuiítitaiMiJBÍa^ •ígaa / már etitto valli\'níip ja&yltiioanak b ajpgy ¦ tirlajdoaképit.;«wBti;;ivásAiEnak-1ip njoj
,.....,.J(....^V1.S.-. . ...r,i..---,i.nfír-mat|
Tetíseteteka^fanvaMbil afagy. Ugyan \'nép ,1a loi™, 1»aiVet4afínkel Mejjvemisiol ; \'teoe\'alfab^,"\'gabfasUaiJri mag\'yó \'ofoadn\'tao,, oloijuklW\'tavM^llI^\'panaan,\'iliéti3forjjl drTO-kénytelaiHBeíalteas irisana, gannii ~I ,Laaa QfÁpO,k^,j>raM f i^~4f/i árfa 3 fJ SO.kTr j,Vab:i frti pJ:^piori(M ^fftSO\'kjJ burgonya 1 frt. ^ - 1, 1
" SIáí»b,-janj—16,-Bhe.is 8 fri70-*G0 kr-rozs IfrtrOÖi^SS^kri drpai-frSÍS—BOkr EafeVJ&tíö™2«lír}JS6ste!tJfllÖkr. ffl
1 BémL$t$^®&imf®M>$®^Wl , . &°/0 taebttiijáeo \'áerjiatl káloaJa
-IUM j-baaklwfatnfeiyafclM.—, irital.ia(|V>|j
recsvdnyok-180,C0i csaotagio .134.30 ; lcs-1 doni valték H4.80f őrinjClasobja S.43, 1
Feleló\'o s=erkes3t«: BOBOZ ISTVáE
3É3 -01
jB3
^aar-\'--"-
pi-»)"
_Tla«i»aarlTi ailliajlLWI -:aa^«aaWíaalar:ai i~aJA(>jia»ts)ialallil
¦ f-iniaafinwaL B." btJajalTTOllé)
jbA^áq^iuíLt Ariján-i—:
]>#ij*tla&t~\'kí\\<izsilk, tusul hoy?
. BAri SA^j\'i\'J4^/jEÍÍ^>Wiweic — _T„ ____ j SaoEflturisi.( ftnBagyHi^(BWTBöig.;
Jetiit KsptTfTalrott jdfl. S-Q i@ÖÖ.
HIR0ETHÉH7. ;
wíajaxika mint teífikkítp-rl\' haö-:/: siy ri«sárül kSihlrrá/tdtutiat,- faögy !
r.lttjlAj mlaSatllaaF» JaVíS 1»* !
m«atU^i^ttóiBtebM*. U-, mai UníhrA fl^\'^^JtBfi*»«J.\')
Tésí TIfjriiIuijtifl ."oláSEiúalt1 a~Sor— cjelljet Ifi ka.- L j. t^pyvclign BSG
ajaTtiubÖ 3T-l*t Dapjiniuck«gg4lL
sasai bjVaUni}^ we%,1mgSJnt% nem\'
ÍeigfiJtSlt esetiben « fennebbi tt^r-etek. biríüftjj fóg^at_ aegiliapft-
*f í^iti*,^ ^jejait Jiírtoiíhcfl i^tí&W tai^takaJt, tal a í^nucEljr IttitttiidQie
\\T,&<imogjm!tgy*t9ryeaj*Uk\'amtnI
.EtWkh^ibMtt^y : .: > . ¦
¦Jt^Myi^\'^Mmo^meg/ tv*
ttirrénr-ssdtre cUdí toiotUrSnyrl, ba-. tóuig reaaérö! kauhlrrí ,áleUfc;Rogíy -Tcittor J. C-nek Stoptajts-Ríckard
"íiasi^JllaTjtílj^Bílk-a-Sfc ^\' us. t. j. ttanjTében t-^ignferiaiJg
aa irreréai feitóteJíVi» o Sualójiiési íOíTend zTieg^lltipJtiM tá>kiatet>il>l3, ItltaUgflltnelt llrgjaiisl i»t ára apai-
rojTjcli 9 órilja klttot4lc^EiirabÍ«: tnlestTlt azzal hiratatA még\', iogX
f""g ""Tti J"lffTlf\'g?fT >MlMspi_ti_ fg&"
Hobbi ügyletei biráilggí\'agtiafg tBgg° fUlanlttatni. ,¦ ; ;
. Egrs sara mind foDitvatDalt mlod-aEott,lult a kije!élt InrtaEcgost^aji tartanak, ast a fennebbi k&t&!t$Mg~ Uslnydeninij ííenaonclí..
Kaposvár jan. 4. iáü&~. \' """
tclcltkQnjrvi bitósAg-.
J1,v.«i- -
--Hirdetmén.j8 r
nck Gasaeblrasa! Somoffjr megj&-_ polj-. tÖrtánj\'Siielio mint telekMoj-" vi haiJüdít rríaaratÖtiUírfíát**^" bog? Kajdl fí^udormb, ifjn l?4rq IuItío ellőni rieruictáben a &Jtl6; gibSíl Té-rebajtAj utibbinai a k.r mrfr3l 33. a*, t j. kBnjrrbeiv 1—W. njBdSB&mlg i* 1. Kndssárolff be-j^gjactt birtokára elfta^UeWt.11,. as ir«r4st XeltíjtfiJek ¦ akldigl-\' té&I íorrend nieg^JiopitaUa teTdnt*-
ttlftiíWal 1806. ári febmár bLll-lEcv ^Dagijafaak Kggdi 9 órf&JIfctjEek^ ilarr^ín-aytelfii^ assai hivatod*
.tftctíü feaebbi dgriotat ¦tiróilsg\'
" ÉÜn3~ -hUhl Tatcak ,raisd-sse!tj bife avfeijeto"- Mríoibűn igdnyt tarta-tutk, 4wl a fanaebhi határ* fTflig Ida •bélelijkteni siesstflük. .-Szr^Tir díiB. há 7-án 1SS4.
Bgmiigyraflgy 13nrényEgáim bIBb telekkSayri hatóaAff. _____-rf
li/-j
(3-3)
Jffirdetmény.
Pap Jilnisoj Doraonkoo Jg°
HoDoa bilolezSisck Sossebir&sa 1
_SijKlgjrymogJ-0-;pQlg. USrTéllyflrflafl
iiiiat-tfilekkOüyTi batóídff nísiírSl b.3sblrr(5 tdtetlk, ho%} Fodor FtU>\' Dalc,"Pap Jinoaaá Domonkos Jali-anriB elleni fcereaoíitan a JtjoU%ii tésl T^^rchoJtAB utóbbinak a k. míroi Jfi. bs. t. j. kOnjTÍbtn I. 1 —23 \'ffendaiAtolg bojegyBett blr-t okira alrend ölte Ivén, aa ifycréüi fátítelek b a;ldeJégiirííi íorrend mfg&UapitAaa teklntetábol Utolf-.sütniak tárgTal^Lai hatArnapul 19€S.r Fcbraai\'no 16^napjának reggelid. JrdjHT.\'UtuBetCc; mim fiiteioiÖlt "tusai barátnak} meg, hogy meg nem. jelea^aSk esnldbcn a fcmiebbL flgy-,( lletfliv! birrSílag fofruak ffle^iHflplt-\'1 Utal. ! ! ,1
, EjTHíerenünd felbivatnsk ini^4* asoatklk a kljeMt birtokhon Ijrényt tartanak, aat a fennebb, hai^á^mg.. Ide bejeleatenl sleagenok.
-^apjjavSr affisa. h& 1. 18S4.
IWMiiwiTÉia,
gomcjyEWgyo polff. tSrváayoi*/ kér^k, Eiinl tilekkGayrl batcs^. -teaterSi l&ih&nílMaükt Lsgy Casi Sia* PfSaljir\'E^!^ lakio.
- váaaiS aa."ÖaJorii3 Joltiüü^i Gyiiai fyS? melléki1 latisTelííal evetéi
MaeftgyéikSa^Um U E\'JÍycn o l| \'ffllnM fwgialft fa hlftill^ »008 ft o. i. beoaai; isgaHaBok OyüagySa tati. Iák Sge^gbca" a~tiglyi>BÍn3n 1S35. Mm^ifMiM-ÍSts^iimk- .rt^dl 3 rIE^a^ EEjai-aa <sis3:eatáii jaa — elárTWc^ínl fc^Eük , második árrarisl iilH, ha, netán ai eluHa neS laMEto sa efe^4 SSl j íiart- ka ^affi- atóJ4oalr re^ellj O^-íiJáj\'a\'E, .^yirsQaía ifceaatlk,
ft^atiasok & bodársii eldl la clo-j dotál fofsak, *
Aa uxY&rJal folbStelsIi a tSrréay i-^k iwMJ^ao \'mina eaiti,? mejte-
>kÍQtB9t8k. ni ¦:.!í.\'\'
aV-Sa^raTtWoöíá^ítí bS Sia 1B6Í. ^TSötajo^rBisgyti^g^ayij^ko mini telckk^rjyvl bat^-y. , \'
HtflybeÜ«a t^nöVtectt .^ark^^-ln <6b pedty Jtitgfttfc^ Ai^agflfr
iraaeí): ;n\'ágxT fogadót;
.ia rét 1 ; {
i^KW^a.,
» 2d0.feÚÉftotó árral
többT kiflfoldi *6 bécsi nagj\'kercskedő Lá«i]c .álial" jneg-bizattatott^t-r .__u_ii_/; i \' 5^1?,. "i
JQm-ffiP^u ismertebb\' \'\'^»í^^j3SÍ ró
tesi-kölcsonöknek felette., előnyös MÉéiM&IAtÖJlét^ sttéa^ejsaTsi^eTOiíiav bj 1 - j-^"\'^MiiE^flJ^s \'• \'Zfla 0,.4:Badnígzéd \'megyei-.t^.a^\'^ir^i^sMr^faiat\' közelebbi^tadésitást adand Seben Mi JT. i«égl>in>ttani,
restéú jamiár hóban Jl^lSSu
-l l-X ¦- \' MptS fíHf.;f"f^ből eladandó,\' ákáí; "bérbVvecndö. ^i=»g7fí«lir Tfl&jr bas^on^e veDnii-iVínófc.-B-Jéltétötefeet míg-JodbAtját\'alfjfijtott lalráWn, Batdban. " \'1
}4arWr*wdjH|