Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
2.48 MB
2009-01-26 15:13:20
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
626
4438
Rövid leírás | Teljes leírás (182.21 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1865 004-006. szám február

Zala-Somogyi Közlöny
Ismeretterjesztő lap
szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből
A somogymegyei gazdasági egyesület hivatalos lapja
IV. évfolyam


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

«all\' e§ hitcs| et Mvat&to
T^Jfcgj«to»aiaf-legaübb-ogyivoa január b6 1-tal kísdvo mmdsn i4-4-és-4fi^t>-és-B9^ ¦„„jTj.^^,^-\'-——
Javítsunk néptanítóink állapotán!
Ismerek egy helyet Somogyban, hol íiom a Iősség", város vagy falu fizeti a (tanitóíí lak hasat sem 5 ad neki, csak a néhány krajczár didactrum, illetőleg iakolapéns az Összes költség, melybe a gyermekek taníttatása szegény tanító <sgém évi fáradalma, vesződsége mellett kerül. E csekély tandíját is hasról hasra kell, mivel bon mégis mindenki könyeb-ibssv&d, gyermek össsciráaszine alatt í^g^isresníe; ha nem teszi, megtörté--síikríiogy-ísSejannyi tenoncaa sem less a QSpkia rendetlenül egyik év elején, másik közepén, vagy pláne év végén heasák meg a nagy, néhány krajcsárnyi Összeget, kedves FEiesíerök évi jövedelmét, ?3 talán néha egészen el is marad.
Mi több, as iskolaházat természetesen évenkint legnlább egyszer ki kell íi^iogattatrii, meszeltefcni stb., nehogy a <mlLm kösróg^psaére ídö barnította kor-njo3 íülc^^\'jalai végre tető nélkülmmt valami rommaradvány meredezzenek égro a falu közepén. De sajnos, etissto-gatiatásfe-nem teszi oem a község mivel íf B^om építette, nem is akarja tiszto-guitatni; sem n cz ú h, mivel hozzá nem tartozikf sem a kegy.úr, Ö építtette viaolje a község gondját; a szegény tanító pedig- nem evett bolondgombát, hogymaga ssebjéből szurkolja ki a meszelt etést, init gazdn^-í^stliíetek s fol-
íiiííénik? líogy ngy ne maradjon régi ozsnyességében mindenki botrányára as ia kóla ház, lét fut a tanító majd abí-irdkos, majd a oséhmestes-hcs, majd a tbaíaiftóhos, mert különben cselt nem ér.-Végre ia ja lelkész teasi saját zsebé-Hjíílf-vagy -legalább-EOgit-taaitájának gonliniai csomót megoldani,vagy is büsóé-vdjpíi és sok vajúdás után jgy enik meg iakolakás évenkénti renovatirfja. Bocsánat a kivételes évnek, minő pl. jelenleg már két egymásután következő év-bs3Q m kösségegy s?,<5ra teljesifotta ffclho-Ho&é helyen, íán megértók ű csat, a elhagyják eddigi vonakodásukat? Ki tad-jja íasonbao, máshol talán minden tized-ben kerui rá \'* cor? S a gondos szülök nem törődnek vele, ha kedves magzataik elfnladnának is mzanytöl, vngy ha <Sh©Et hal is tanitójok,kire a kényes cse-meléí bissák, csak pénsfc na kelljen ki-adni. Fényűzésre, más hassüntalansá-^okríi.erjé^ papitalisokat költenek, gyer-^aküikfiíüsáumháhajtftfotetilE.mprt cn-iíafeTBíirfntttfrnnisgrkBH lonovde vallá-qo2 nQveltotéEök,Ltzivük képzésére néhány forintot is sajnálnak. Jellemző a
XfiL\'Káudhqn. ¦¦ ........... .....~
¦ •;-\'Errs(ttiég\' asÉ mondhatná valakit elég ¦ ¦hm-ú- lánlíót1 a kegyúr jdl fisoti, .mórt ítaagnűttek a köEaégueliokx\'ia? Osaltídol -keé&mQÍv&ts&T akegyúrnál most a régi
vés geisha, ésfa; ebből a. -tanító tanon-caoinak .szaunához -kópoat al tanítót is
tartson 80—100 frt fizetéssel. Elég ez egy családos embernek mai világban ?
Uraim, ma nem anno 1700-at inmk. Minden halad a korral, csak a néptani-tók maradnak as ó-ban, midőn megelégedtek azzal, ha 15—20 évea tanoucssi olvasni tudtak. Ne akarjuk őket, asokat jobb állapotba helyezni, kik a hazantd-nemzedékét nevelik, képezik? Ke léptessük azokat íb eló\' a korral?
Nem, az nem leheí, hogy na javitsonk állapotukon! A képezdék gondoskodnak arról, miszerint jól képzett, váltásos Bolid férfiakat nyerjünk tanítókul, csak mi ne rontsuk el őket. Erre ismét tán azon megjegyzést tennék némelyek mint már hallottam ja, ép asért nem kell a tanítókat kényelmes állapotba helyezni, csak úgymint régen volt, különben megérjük még, hogy íík lessnek falun os urak. Pedig csakis igy kellene, okkor részesitetnének kellő* tisztelet,be-cslilésben és méltánylásban. Vagy paraszt bérencseket akarnak az ngy gondolkozók bírni? Vagy olyanokat, kik ugyan jól képsetten jŐnek ki, de itt tudomány szomjukat ki nem elégíthetik, egy lapot vagy folyóiratotsem járathatván, mert előbbre való a mindennapi kenyér, a nem haladhatnak a korral, pedig ki előre nem halad, hátra marad, e Eserint durva, miveletlen leag tanítójuk? Igen, mert elrontották. Hiss épen azáltal satnyái el a legjobh szándékú leghivatottabb tanitd is, im Öt nyomorogni hagyjak csak olyan kérésféle fizetés mellett s méltánylásban soha sem,
:T^^^^É}ükrrI^feolájSl:.s4gSS5fe\'^l.íí^^4^.v
családja körében.......mi-^^BdEakQBáaí-^-.-sem:;
talál : gyermekeit foszlányokban látja, neje megevő falat után kérdezősködik, vngy valamely rajtuk történt sseren-csétlenség elmondásával gyötrL Hs szórakozandó kimegy, kellőleg nem. hecsü-s némelyek-alig emelnek előtte, osak a „ssegény mester0 8 mindenUtt. Sehol semjalál nyngalmat, mint az űzött vad. Megelégedésről miként lehetne tehát sző? BelsÖ\'megnyug-vása megelégedés, ö azt néni ismeri. — Attól, ki nincsmegelégedve, ne kívánj nemcsak sokat, de semmit se! —?~ Tegyük fel a tanitó családos ember, serdülő gyermekeit szeretné a nyomorból kieegiteni, gymnasiumba küldené, de hogyan ? nincs péns. Szeretne belÖ-lök más embert képeztetni mint 5, mely törekvés njég mindig jóra matat s di--csérendŐ ki .eiroltöwksü&jy;-^^™?" keinekr-boldogi tásár^do jiem-tehefcL A gyonne.sterségre adja^ felnő s less belőle \'möSteTemberj-dB^láfevaj hogy-apja még ----- \'gjét
Ta-csalc nagyobb nr, jpl lassanvádolni kesdí, nto\'líb- as elfojtott s magába sárt szemrehányásokat elégedetlenség követi, így lesa Jielöle egy második aisereiicséílen:
rad, hiába izzad, mind enösk falun semmi jutalma nincs; megélhetés tekintetéből inkább mesei gazdasága után iát, az iskola^ szenved; látva, hogy igy sem boldogul, másra határossá el magát, meri kénytelek \\ -@iég|áeti@ssé^s afe-^-kedtável égessen ^hanyagolja tulajdon-\'\' képeni hivatalát a népnevelési és less Belőle rössmmtff" —" jiépFoniÖr így lehet úvopx^á á jo* néptánittft.
írparkodnék^PtdegyíkTösség e fes-" lett nyomorból 4&niidjáL kiemeíni^gy Tiasgeiéggdetí "legyen; "akkorÜrömmel teljesíti tisztét s marad népnevelő-, tanitó hivatása mellett.
(Futytsrjnk.)
.......-......-^EU^B^ÉLA^..^
sHa a\'képezdéd elhagyja^a„fiatal ta-nittf,"népnevelő, eleinte fáracT tán, iszad
___,„w„.___ ___..... ia-minden tekintetben, a népvgltfdi vegflr
alípitvány"vím ftnV t. i.40—100 ft kö^-Küjö (nem kolomposa) akarlennr, később
látja törekvésének ^kertelénj^gét, a nép nem hajt ssaVára j látja, ho|Jr hiába fá-
fVégT!.;
11; bajokon, legalább réusbon segíteni, mi Bem levén inkibb bívafva, mint a mag^a kor-.^áöj. ált^ is .erélye] aürgült, a ahnsffUBaerte feltfinedesö takarék magtárak, minélfogva aaon maggj&s&dáabsn, bogy & mmva köldök Bsect caójjával hisoaycaan nem elleukesik a ny^rt saóp ücgólyt takarék mEgtAr alapításával tuegűrükttení, ISd Gaame köseégSnk* ben asegóny mint gasdag által ogyirání ü.d-vCsöIvc
Mivel pedig minden Esengő intésmóny sok gondot, fáradtságot, a Eieíegkeblü ápolást igényel, bo^y mcgssilárdulhsscon: gsuk&á-g-egnek látsfl-pti oly kos«k k&tő Kely«n5. ka-Eelóuitj tselyeknek emberbaráti a -ke-
reastyéni elveknek as életbei átültetése lag-esentebb tíesíSk, íebál\' a helybeli ÍElkési a ¦göndnwfewk vtaétése st-ss eklésaíjí^íölCsyö-
.¦—Sogy pidig-ii^tveziség elve, a köasé-göiikben é!8 Eiá8"\'vallis?BlokeLetüek iránya* Sas, még elfogultság vagy foec akarat sssmeiben se sártessék: a más bitf-ele-kesetüűkráisáre a a aranyfrtra esö öaslet klosstülVott s mlad a mel-lsíí is a takarák caa^tárélTSseiábía a jaáa hitvgl 1 ?3aakaak is, gaját feleinkkel ^fen-löeiTrÓBseaülhetni mioden Jsülöabs?^^ elbatár ostatoít.
-As i^- Bjggállapitoít t^-m. 4ir kaicfeira köretkjwB asabálysatok hosattak:
1. A helybeli gyulakeaat lalkéssénak köa-vétieti felügyelsta abtt késelik a gyülekeset gxj^dnokai; rendes asámlakBnyret vesatván ^róla, s a gyülekeseti eisyéróaágnak ív egy-básmögyei kán. vÍBÍticsóakk évenkénti esá-múlással toFíosván.
2. A keselti gondnokok falelfiaóggíl tartanak a késelés pontossága b a gondos ás folytonos gyümölcsöz te téüórt s minden "BStani
Eanyagnág. gocdatíanság vagy értetlenségből BEÓval önbibájűkból ereár \'
S károkárt.
3, A kezelésért os évi tiszta jDvcdolem 71Q-dB dyjul adatik argondnokoknak. j_ ^. Saoaatatik a gabaamennylség,- minása év tavMsinV aratáaig — tüakárösultakuak vagygégvorés esetében vetőmagban saüköl-kslsknak előbb ia,— ksljball vagyont VBgjr
ínak előbb ia,— hft^ball vagyont VRgjr .wm raCToaoffl^geat-^iffitoslták^Ckiiaatatni- "lámfa Mit^Rnban^éAggfoH^L
képes őnálld egyénieknek; fokíoíettai q vö-^ lódi^nsttkadgra a a kölcjsönvavfl bccflületaa-\' flégire, arköícfiös, vallásos Bsorgalmaa^éíjó-rr«n dlqtárfl. Paearlá vag-y erkölcstelen, ha csak javulást ne na tsnoait, nem rés sas Ülhet benne. . „ - -
5. Boözodondö a"kiouEtott mennyÍB% minden év Basán soapt;- uto\\jáig -mulhatlanul óa ¦pídlg oly BaígoiraljinJBy^ba-kinpoiítíMhvifla* saafiSetóat elmuUöE^a, többé kölP9tinre-J>sá-. mai nem Sartbafi, a hskajtáa- mégiiJ & mepnyi-bon a köaoégblró _hatáak9rót tolalmulná A
cnennyiség, vsgy eréiytekneég köTetk^tt^-bgn be nem hajtaná, — siabadoa válakstksáó • biréaág-ália! conaíaás eaópar tujáü lássís\'ssp* közlendő. - .-
6. A hs^zúavélslért jár caíndaa TÍTp^fe l mérő ksauií, ebba s&iEuttaíváa a kesElési ksiíségi-fei. — _ ~ i. ¦ _ - z-------- -
a-fi^mlaköcyinigj foyatcsaedi^ bvgj k ki-\'g-áialekraLgiggg&fiietések Biadeskar iiíeelá*
aittetkesseaek s igy külö a kötvények és nysg* tákaxám&dást no tsrkelják* 7""S."iSla*,e»\'begj"értare n^f ak&airfbea^-
9. Ha ksíybcltek e0ik mgy mL$ik é^hm ki nata merítenék a EMgtirt, vidákíekinak Is aákaló. kBleí^, 5iDncbbi fultitck ahitt,, ki-tales-birtökiv-ve^y hílybclí ke^ps ccílcíít
10. Ha pedig épen kicek tata kellsna köJ-xs^sk—kdieíesflégöíí—íeea-a-lBíít»tók-aek- &yIU. vjlaoa árváréa, .va^ vét ezásls.-g\'jií&ggi k|» t^el átJ^^Eek mellettkéeSpíiibsa Ls (ágáin\'--aa 6 aeg^-s-atatáa ntáa -oj&t resnu________
11. A kisdia éa boyétel cB&k ste^reatáJs tiLL^ Esaggai történhetik. Rosta kalbaáák a kezelők kárs.
12. Tartilókul a magtár 7&~^° egásga?a-táalg fSotartandé. . .
_ 13. Ajekulegi meany^é^\'ÍIS&* tj*} ciig &00 mérSra Fel neta szaporodik illstbetleo, a keselSk Vic\'döbet krréve. Ba-UBesfessraa 5C0 mérfit eléri azon ral a kaM*t jfived^Um gyfkkcEeti b iskolai ssfkséglstekre kas fof-
14. Ka 10—15 évi fecálláBH atáfj is fíilüa-legefineb ve^y cttéltalannat táncák fol e to-
karék magtár^aa-egyhásmAgya cag^dolmóvsl icaws eiak megtsÜstetWtSs a pibna árért ba-folyó 5«Bseg-takarék-péns tárni Xerötfiadá, esíntán helybeli ssegénrelc gyátüühtésárB.
15. Takarék s^tárl kekísí@Slfe!aj^i6a-íik agyübjkeseS letkéisi laka-^pall#.cfi&túr, e§y Lékjs, oly kikötésééi, hogy a ^^gtár fewfenaik ellég-etetoi bgljl a kiyturgl k513ni j^járánt Téííiííerni. .• • -
Ss alapszabályok « fent kifejteti elvek A 8gy gjnesleével kapcaolatban folte^Qcea-t e tré a a b. somogyi ev. rcf. egykáaiaegTa ?. évi nuv. 15—16 napjain H.-Bajombaa tartott kflsgyQléűire megüresíteti végett, as 65, d»j-k. p, a. ,5föttaael "vette, &c\'egykássiegy9 helyben hagyja a me^erSsIU nTgra\' ábajQá, \\- -koCT->a i BéMabb-flgyMa-kanitigea-kavesBák T e valóban követésre méltó példát.11 .
Hálta volna jnég» — mint kegy a gyalske-Eet íjs Intéakedésejegy igastskm Bl^aant«ad2|K ál tal t a Sargűny 271. d. : esámAhaii, flgyjb tu^esen ferde | b aUpt&lu -kaoon tír^wA kSalemégyekkel •Aapeso^<ban, BwjTQiVaWt, —„ra^féfelDi igaiteiMaafaak: dínfet.tt^Ui o&aa-tér» ttrtva-fan^m^yíii & tím^ft.Wt.^ tant: szabadjon itt a k&Ansé^ »<n ^»lit|-kai sainesat, ttn felekea«ft«aaégi. eUW^U^ff által fáin nem vésetett kodvsstt^ltátóé reményivé, aaon nésetet fajifflni kj^...^, bogy ini vei-kastapasztalat owrini, Mjbgtbe?:^! riség Iflgnagyobb tnnTtá aeeler» a kfayssa-rU3 asüknég, vajba a jelan caspa» fömrajf*--oitaná a magtárak oséíaserOsáfia L?161 köa^.t
Sinlnt, s-aa itt -Bgy-^aint-Siibi- Daaípy^^ Tiaai^LfiS»ágBkbeB^*matóa.- ¦inH^WS^z: oett easme.:A tetemes mérrtj ^ ^*
retssesttlS köffeeeekben, -aaiaön ded^kfa,*»-"
nebéirmank^-mllykönnye© lái*^fi_ _ _,(. ég*. A jelen.osflkaágfln,.u üy^fShM^SiaUl!^ kioastott gabona íb csak «gy «^1*«-Idnben: a kedvesgbb njl \'
aetáa—ki?AlTt5bb évre ow^afej—% éresbetÖ nem klót i ejy ^l&nbnlenne megyénk,, an/«^^( De bjgygytöt.ia eVbogr-fl .wS] crejé\'tafl iPffTen wyé^ Jfmneau. et. «ifeusas Mtfilyk*« nsokott fe8s&nj4&* : valódibb jaTára-4«eEd a aáps
cugodan as isten ii ngy segít meg.
Levelöaósefci
VeespríöTWíae, jan. hóban, SadVtt eierkentS barátom 1 A isárnyalt
- fotélag értesítettelek, fájdalom I a somom va-7 lóság. Gombán Lajos — ki minden aaápot —
jót és nemest oly lelkes un karolt föl, kit a —löBajrr*^t5raöe&<5 .tfy^^tflángolácaal
- beviteti, kiÜdeáatfval egy oltártól aemt maradt el, ha honfiai vagy -vallásos köteleaség-érset követelte as\' áhlutsatot,— nincs többé köEöttönk:-A^felb&ufllt nép baromi vakdd-
- &&nek_«aeJt^ldoiiatol f. hójx-&i délatiu 3 és 4 ö*a között34éve* korában. -.. \'f^mrA^taiáiiiÍM awggdtlásft végett ólba-4ároaUtott 85flát-gáli -erdőnek tár alá vála-la. Fósártartó lett Wllax, venpróim\' k"ös> —pouü Jáfáai-fabiráj-alsittató GomiáiL Lajoi. Ünent-Gálnak egyik logtebetBecbb, erélye-Wbba rettenthetetlenebb küsbirtokos a. SS Itfi^aUuiffóhés tilvsn erősen ÍSontartá r, sáef, « tárén nem ismert még barátot sem, mint oly férfi a, ki barátaiért mindenét késs fóhU--^fiü^rkSieleesé^i nem, ki teljesíti azt, ¦ a attuteleiisége parancsol, még akkor is, -^tá<^m«gkflUei^áattq heloJjk Ely»e első -7oHa aöteleeíégf^in^eii egyéb — még as jtírt js, cflahrerntán kőveikeaett. ^ aajoTái ttttn mingenh étén~esak"egys«rJ tötórls^ütokkranykjünxtatott fa a lak ó-aokaak. B rendtartááWtnak nem tetszett, s a"nép fölér ancsk alsóbb, asegényebb oaslá-iyajffOffQÍ-SJisídoíL As éá ávl flkB faomstia határidejéül jan. 3-ka tűzetett ki,\' e, beflviai-űán^tabbéa" rendeilankadlsli, sokán meg sem jelenlek. S^rondotbuiságtikv — mint oaiDie moa kdralmátiy ia, hogy kilflrS^vargáa előjelei" mntatkomnak bajölentelet: -Vessprám-
hm a fit aárta tónak.__
^JkkBflwmtl fí&irá nem ment ki szeinQíyo---aan a bolya pinára, bánata Kéaetk Imrerjne-. gyű eekadtet küJdölío ki 9 puidurral, oly >ntasitájMal, hogy a rondellán kedökít titasitua \'tren3?#7lü fi-faó 5-én meg ia ^olentSsant-tiá-^loov Eet megelö&Utt napon Koranesy birtokos kásánál a lázongó tömiTi gyűlést tartott. A feeljMH kiró (Csapó Gábor) szétoesláara asól-Iitotta fel a pyfiJéÁetöfcet, d» azok nem enge-dehaeekadtak. Ab evkütt kijövetele ntán as mgjuaTvwtt Uyírö dombon gyülokestsk. — Gombás Lajoa halála- már okkor valószínű-legjel lett bátároEvn.
Gombás-Lajos - vidékről látflgaUsán volt barátaitól bacsót rett, délutáni két éa bárom óva kSsfitt meni a falnháahös. Ut kösben egy barátja figyalmwtítte^aa Öt fenyegető ve-rflaóJTr«**a«lIeisoifeaTtfiDMg fenyéntö mos-dnlaátUra, de Gomba* íhidegen vállat voni* . tea Mmi, m etl kOBlgtte^rTiI vta «pr«~f«-ayagatf veaaáty. nagysága nem voU kapaa Őt ¦ .afkomto&AgJiÖán. fultarióafateL. Valódi ma-^aff,"U Bettid halni, dá-neia remeg -soha, ntig-»kk»r gém, mlkjtfJam\'altatélag. hanem
. Attg:meirt-b^Qoesbdtf^Lajaa^-a-tala^ ""^oaijn Hjirö d^rtnbrótodánódTifra^felbBeadU (B ki Indjo, _ bflgy nem kftaaittatett a titkon mfikidfi » napfényre tán nem !1 biwbató ra-
tatpagéoek esóHraréM titán jnlhattak >olna- ¦ UD__uu. iC
"^^TvSvBÖijrnáTOduagáTal beoent-a-fala líó>- -a-j«e-véd«l
aáM^i ott flfféoara aa eskBdl orra alá tolta ^- tM Mldfln te által a fana5bbaég Iránti UsaL
talet laUes magaritiletre intetett, még tias ke-
totfwéBH tfe, ¦ ekkor aa nkadt paraneaára
_ . ---„_ —fidt a kOa-
wró, koaiígJegyiB, Qiinháa Laloo és 3 itt paódor roltak, UomhAináL rei
_f *lAtJl nlfcur látta, ho«y mlndlár be -KtmtMlhéMápart, OnVédelmtre rírolTCT ?1 nKÍaCl«lLDemertc>eskfld( defl belye-nJBdt Ut Ul6itta a UMat; Oombis b[d<^ út-. rd ttttbvnbn revolT^ret Nem &ak ast nsm rsbm levB Spandnr miért . UstoW^-cuéWr b aiárt t« Tata kalyóre, miért nem utasítják \'*" " \' fi^póp|^f*áii
w hw neon revo
MwnAvtff IBjHiual. ttanem- -tdmfli IHhtUilssk (,-nrdiil-Mr6l la letelt,
HTÍ& \'4Ut HMiiiIrt—BM*fc- A »T
"¦gtilillrt uak\' hrfwnulhl ia faltat
¦ouaMS, a Snmi*m
............^áái
i jnasteatfir
afc;«0 Ur0 iáét
aott vo|n>i-aBÓtaUnttl tűrte ao iasonyu Üte-oaket. á-ii«u fájdalmftki:gyengébbek voltak "leikénél, mert visszafojtotta ti Jajt, nyögéao-ket, B&óÜannl\'ds raegveíflleg násatt végig a ; ffyávánépen, welynom. pirult egy en)ber;ol-tbi*>1Ü nemlf vádit* m»gát ellenük tome*. géa.támadást IntéanL YoiUk i?ök_ la, k}kben_ bb ongyal^ra^ggásfllyedett alá , b kenet? [ lenségükkel tolssárnyalni vágytok a férfia--kat. — A- leroskadótt bCst ott hagyta a,tft>,\' meg, rpcly mintha maga ia borsadaa, q tettaslnhelyerfl visasavónult. Egf-?évüi&-nak: Bognár Gábornak, kí épon akkor érkor satt, a bátran" asóllalt fel a gyáva tömegnek \'emhertglaa alávaló.tfiite_ellen,..cs:ember^. nek crélyea fOllé\'péfla eredményestn nímelyek eaerint E^viBSEavwolást—Üombaa- a a ok éa~ nagy ütések alatt (bár reoplató fákkal verték le) nem halt meg. Életben vessetek be a ffllnkássába. Ott loült a kályha mellé, testének Békességéről panaszkodott, o ágyba lo-endÖ fűktetóaét kdrte. Kéreltno telj esi ttatott á benn~teTÍ& (Caspó Gábor biró, Csanó Jó- -bsbí a rc/orrn. egyaáa gondnoka) által, kik -jó baráta/voltak. A kannibáli. nép kcsdeti visasatódnlni, a meghallván ü-oijibásnak ki- föiEoigH]
hangzott ssavát, e kjáltásBml: „El ára még a knt^a I" nj rohamot Intéseit épen akkor, mikorra biró as akart ártónak várea fejét mosogatta. Cuapó Jóssef egéoa erővel igyekezett akadályozói az ajtónak betörését, de már bevető íit is as ajtóval együtt a v»d csorda, mikor egy megható jelenet fojlBdfitt kí. — Csapó Gábor félbe hagyta a a ebes ült fejnek mosását, a a ssavakkal vess bacsót Gombás-tól ¦ bLate&^aledédt?B LB)cwiiom^.jn^5láldo-.
¦om magamat értedrha bár meg nem ment-hetlck in. Itt e-földön nom látják többé ogy-mást, do tul a airon — néhány pillanat mul-5& qjra találkoannk.0 Ekkor intett (Csapó Jóauefnek, hogy nyisoa ki as ajtót, s a-kÖ2-ságbiró oda ált aa ajtóba, dörgíí hangon kiáltván a TÓrasomjaacaScüelékre: nS!it akartok gyilkosok ? még gyilkolníakartok? ha igen, akkor-iít vagyokán-^ Ekkor a tümcgbiil o kiáltás kangsott; Üssétek ngyon, ca ia csak aiyan kutya" — de cgy~máiíkrirang-azt -kr= áltá YJaüza : „lioasá no nyákotok, no bántaá-lok, mert as bit alatt nzoígiLu L kiáltás is a nép Fólrüvosetettaégóro matat, mint asinto azon körülmény ia, hogy a kezdetben nom talált revolver később a jegyzői lakba csempésztetett bo — mind oly jelenségek,melyek titkon mükiidött Tagókra nralnak viasza, e ragok oera-valtak ugyan ott a színhelyen, de esek mosdatták aa ott ja&kildatt tömeget^ melynek embereit anyagi érdekeiknek képzett sérelme— as erdösár elleni boeasaja különben is bSasQlt — düböngÖvó tette. A bírót da gondnokot sérelem nélkül vitték ki & hasból,"ás már külilnben is iiaasekinaott Qombáa Lajost lábainál fogva földre rántották* s kivor.ssolták a saobából, fejő a földön csusEott! Újra elkezdődött a vorőa — do aa áldosat egy hangot sem adott. Ugyan azon erde létekkel találkoanak-műst ie,-« nem-pi-
Jták e kis lelkek, hogy oly nagy léleknek kölBobéS\'ig-raáy Össaeroncrolí-adrházán újra kesdfék pokoli kegyetlenségeket. Lehetkóp-sernírTniry baromi-volt e UegyetleDBé^?—,
-kál és a haiofla egy iép^tcít ki, a. fej- küldn* fóle irányokitón^olt öaeso hnaitva, a fölt est égessen a lábaaárig flaase volt törve, tnnr-caangolva. S az áldosat még most is ólt. —¦ GyünyBrü ellentétéül as előbb felhőzett, a kegyetlenkedett n3knek — most két valódi B» jelenik meg : ZoebSk Jánosnó óa Brrecz-nó— Bk lépnekjfeí afárfiakkelyott védeni ~ ** aaaáaálian-—v ¦ Vfifaalpnmign "ngánt
csak egy pillanatra sem hagyta meg — gyá-vaságnák árnyékát Bem vehottíi óosre honno a bÖBEtümeg\', s ha aia emberi óraeleníiiok-utó-ssikr^aiskl nom: aludt belliié : akkor a bámulat; dsudálkÖzáanak tisstelö \'^reóseivol kuliéit magálbiift levert nagy elleno elöíí, kií halála Hclhatlanlrort, a kiheo lehajolni nem méltók, hogy vele érintkezsenok. Éroaniök kéllert öntörpeségöket SzemkBal arendkivflU-léleknagysággal, mely megvetni tudta csak »gyilkostömcgsiyda ogyotlen egy sravára ?(jin\'taríoítü érdemoanűk- HÍJoileg halt meg a kesékeajaind yógig ott volt ason ügynek magasra emelt lobogója, molynek vódletére hivatott, a melynek védelmében Önóletói ál-^
á*"o"zaTel. \' \' -^-^-^......
Hajlott korú, de .lélekben még most is fiatal erejű atyái, olsíí nejétől egy fiat s bánatos özvegyet hagyott hátra. Ily kegyetlen halállal íneut asamköstöiikóntas, kit as élet-bes annyikedves kötelék csatolt raégl Ifjan 34 óves korában balt meg, hogy leroskadó földi éloUbalwnelk^djákíai.a.jognak basfl-hctötlen erőssége.
Másnap fi-án a fösártartó : Willáa kösp,
ünnepély. —A gabona koreakodóaben lényeges nom fordult olÖ.
^ L. ^--c OMELLÉKI.
terén elesett bajnokot, fölog ox elaÖ piron ga^a_a_cflÍk:B9láfs.népet1_nieTy. pem átalt móg a hóiVU\'sten-1« kegyetlenkedni— o ime! a sadaló nép csillapul —utat enged a nÖknok, kikjpen.akkor érnek a haldoklójioa: mikor egy pokoli fajsaVelEérdéaael „Étsa^még katya?" fejét emelőnek fejére egy utósó Ötéofc tett > kesében volt esetekével, A rOncsoIt testS férfi6t — kit élAbb" nők ia ütöttek — most ismét nbk, csak hogy amazoknak ellon-fetei fogjákfel, nngyali-joflággal emelik föl földről, ¦ -éíetjeh,"ve v éu benne észre,- el-_keidták_kif«1á vinn.ij a íme az eltorzít
^fóllg.raár meghalt férfi még néhány lépést telt kifelé, de csak hamar kimerülten Öanzo-
roakadotL Ekkor cselédei vették át a nöktÖl, kik épemkkor-érkeztak-öaszerDskiidot-tan.fekJldlkarjaikpn a haldokló gazda, mig eb Ütések amtt MsseSMkadt badájáníak ron-\'Cl^^n/.i^t.le^tflt8ttTjátaSott^\'<bHufiIt
keli kíöírei
_ gva nifmfr ntániuyjttinl no-\', as üldöaíjti -erény\' ritanT- ""
ÖMBetépett -bodának lengő foasíányaírá mn-Vh - tátva, grniyoaan kérdssá • ki ^vess --rongy ot ? \'^^A^T^k^bejaiihhiat_Baj
Hfjilt woTiifi^Tiwghalt^JLeverő, do mégia felemeld, eltoraitó de mégis gyönyörűfk*^ JJ» ."ÍVi?"R?tn,i gonosriság látSBÓlBgóV
Tnfad viWjg Ml, nnmng/t enhti, móg_a lagna^ h^ebb_hörfllményekiözdtt is .meg nem tat1 gadó Mre erényt- A mily szép és köehaalnv -»lt sa-fllss»tfnokálet« folyáia, oly dicsaw m** v4UakMt eaolgdíbató»oli fiáW Férfiul bátorsága, lelkének ereje soha,
több férfit a nöt fogatott és láncaoltatott üaszo, s eríJa fedését alá kísértette a vess-prómi megyeház bőrtönbe. — Kijelenté az Össze hivott népnek, hogy as alzártató elesett ugyan, de ö mint fSzárlartó — fenn fogja aa erdíí zárt tartani — b lakolni fog, a ki mozdulni mer.
Ily oroiyaa föllépés •—¦ TneHó-a-ntüflfr^lkal-masoti fegyveres orö (csendőrük, pandarok, egy asásad katonaság) aligha meg nem aka-dályosta volna,az b^kl vtSres- Jelenetét. "
A kaszinó ópűletóro kitüsatett gySaa-jclfll a fokeia loírogó. E kaszinónak Gotnbáe LajoB volt egyikalkotó szelleme, éltetője éa elnoke. Helyiséget is ö vette Ss ájándóköata a kaszinónak. Áldosathosalalokban gazdag volt aa élet, o löroakadáaa a közügyekre nézve nagy vesztes\'óg. As olbtinythan nem csak Szent-Gól, hanem vidéko —megyénk— az egyházi ós irodalmi étet Íb sokat vesztott.
Temetéae-fr hó- 4-óo délután raont-xéghfl: II va 12 óra\'kösL Ezfirekböl álltu gyássmo-net, a Szent-Gálbak"Veszprőm-Pípaéó"Balaton vidékének értelmiséga által képeztetett. A háznál Kis a Dávid b, udvari rof. lelkész a templomban Csooka Forcncs alsó eörsi lelkész s Laposa Dániel sz.-gáll segédlelkész a a temetőben Eötvös Károly ügyvéd gyakornok tartottak meghatón azép bessédeket.
Pihűny_bókóajxomea kablü barát l Te nemes harezodat szépen moghurcsoltsd 1 Lehet, hogy nem sokára ml — háíramaradlbsjájiid is követni fogunk.
UgyancB&k 7-ón temettetett el a Ss.-Gálon C&t folé Szflos Károly, pópai VIII-ík osztálybeli tannló, ki Város lödön 6-án reggeli 4—5 órá között szíven 1 íit te magát. Egész éjjel vigan mulatott — tán előkészületéről, hogy elhatározását végre hajthassa. Ml indíthatta « különben oly becsületes, jó szívű, tiszta jellemű ifjat o sötét, & öt ben&Sn szeretett asüléiaek ás testvóroinek óletót gyássba borító tényre? — tudni nom lohol titkos fá-,tyol fedeai^U-t^int-a-Bzent-gáli mozgalom ^ogólty..cs ak. 4un,yiLlüito^^f;m|iií bíio^I nyosLállitnlf hogy kcáveíTemhorónok.: Gom-háá~ LajosnakrHerenden ineghallott-gyása esete rá leverőiog hatott, s elkeseredve tette Önmaga elé, do mások által is- hallhatólag é~ kérdést: „Hát csak ilyon as élot?B Mógnj óv clali napján együtt-voltam vole, Alsó Ept^ÖBÖn, kevesen mulattatta am öaaaegyÜ-lekesetE Járaaaágöt, a a szülék "ssömeban ÖrömkÖhyek cnillo^ának. Most mindennek
vége van — as ifjai élet ki van oltva — Sn-maga által. A Isvcgo\'beQ kell valami nyomasztó elemnek-lonni, mely mégaa ifjak kesét ia öngyükoláora irány oisza.
Mint hallom aazont-gáfl bűntény elkövetők közül már 70-nél többen vannak bebörtönözve, B a kotnáromi hadi törvényszék fogna felettok Ítélni. A csendőr laktanya VároslÖd-röl fiaent-GAIra tétetik át, q Szent-Gál legalább in 8—lOóvigállandókatonatarjáoihöly leend. Keserű gyümölcsök, mely okot a sötét bfln fája turmcU q Szánt-Gáliaknak.
v.r.l.
- ^ Bldfob, jan. 1,6. Mi is haladunk l Nom ró-gibemég, hogy Siófok egy szegény kinézésű fohi^völr, |u-ptt ugv-uy omer n víatcó tüntfel-_a_raagasra emolt homok fuvatagok közül, jnolyok a házak eltöltésével fenyegették és: csak anondofl urasági tisztnek aikerttlt-a balatop TioaBaába tett Bzómos faflltotyÓjiyn^ lliol ennek~oloj6í vonni, -mi a homokot meg-~ akadályozza. Külünbon idíircljgy jár mint Pompéy éa Borkulanum , molyoket "á\'Iáva Lae^ 4ültött^UMár^aUroeglehQtaa-aEárau4ak>-ható hai\'vajii itt élénkség forgalonr-nagy, folytonosan hemzseg a nép. Mult-hó 21-én osapott.f*! e faló „mezJJvárossáí\'i Bkkor létta ní. kormánytól engedményezett heti- és or--Mágo^áaárlegtíiMiBpól^aoöbhorvkihipdetve. Dohsaó\'ésIncimiQti -lobogóval ¦ jdft&~m*eEflí-m*pn||», Örömkiállitasokkal vógig\'áz ut\' tatákat, ezt követte egy ló BiteUd,r mely .vidám matatásra adott alkálin a t, koringteg a poharak; éljenek között, igyment végbe oa
¦\'. :t" Mohács, jan. 26-án 1865.
Itt volt Gülöneaór a hírhedt rablóvezér I _Mcnpyi dtoítn^ifíletoB fair , szivfájdalom van a névhez Kotvo. Különös satyjára aa étetnek, dogy míg némely ember korának alkonyán, roidÖD már sanyarnság s a vlaaon-taguágok minden nemével megmérkőzött, éri el-aat-,-hogy nova o világ sainpaddn orkölcai tekintélyt nyer; mig másrészt kapja magát néhány roazlelkü uuhancs, egyejaitett orövel megrohanják nohány bóka polgár küssübét rsbolnak, gyilkolunk, s eu által oly birro vergődnek, hogy még a kóatí utó-kor ia cm-logeti róráes tetteit, néha egy-egy meaéa toldalékkal megbooszabbitra. Honunk tán noha se fogy ki a híres rablófönökök neveiből; alig mul ki as egyik a bakó keso által, mint a ssázfojü sárkány aa örsság valsjaely részén már meg egy másik rabló, garázdálkodik.;— Patkó neve jó egy ideig forgott a náp oaájáo, egyaserre csak eltűnt. Jött "ntánns\'"Bergam, fiTTtyásii-GölöDeQÓr stb. Sajnos, hogy ogósa lajstromot lehet novoikkel betölieai , asi hinnők, hogy Somogy rcogetegjo több roazlelkü embert, mint zamaton aprót terem. Bevezető atavam tohát az vala : itt volt Gölöncsér, do nem rabolni, hanem Ö* kegyelmét öríset alatt kisérték itt keresztül tegnap, hihető Somogymogyn székvárosába a hatóság oló"állitandó. Hállomáa szerint sajátságos módon jöttek nyomára. A kik a rablóvezért kisérték a ténjálladókot ekép_ bessáIák el. <3öT3hcs5r; "kt" ^g^dtársMb^ imnyira kiftr-gyott, hogy már majd caak egyedül caarsdt, igy nagyobb merényletre kilátása nem lévén, Horváib Jóasöf név alatt Somogy vidákócőS K. Kunságban m ónok Ült, s HalMÓ\'n\'lif\' óvro egy juhászgazdánál bojtárnak EsegodÖtt be. Ez időközt azonban irt volna ssöleisak, kik szigetvár vidékén egy csárdán laknak, mely a szigetvári posta állomás kerületéhea tEirío-silí, hogy küldjenek neki pénzt ós ruhát. — A lflvclon ü név feltünÖ volt, eaetlsg egy ottani megyei tisztviselő kesébe kerüli, (t. i. Bslgetvároít), ki is a csimsoltelmágáhoV hívatván, a levelet föl bon tá, a igy a rablóvezér tartózkodási helye kitudódott. A szigetvári főszolgabíró hivatal, részéről asonn&l elindultak nohány s egy kalaua kíséretében Gölön-oaért Halason elfogták, a midőn javában mutatott. Elég sokáig rettogtetta Baranyát, Somogyot, ideje hogy őtetio valahára elérje á sors keze. Midőn itt átkísérték, többes bőszeitek vele, kiknek hajmoraastő kalandjait oly könnyedén olbenaélte. mintha az a 3o-ro rugó gyitkolási morónyloto csak mosó lott volna. Roppant lelki szegénységre midőn egy 26—27 éves ember olylazonya tények vezetőjévé válik 1 SUGYERAY.
A Tanügy. A helybeli rom. kath. tanintásetekben as 1864—5-ikáviL (tanfolyamból a. nyilvános viüGgálsstok kb-vötköBÍÍ napokon fognak tartatni a.ja. "Ti5^d-feb\'rnnV-ö-I^n^i^lEenlWiok: iségftj feágül hívása az. mise-áídojattal Irja-pági szentegyházban. Télutó 6-káa a gymnasiurm ifjtiság, a 7. as elmí fííta-noda nő- ós fitanoncsai & vallástanbdl; 10. a gyjnnamum 4. osatálya, 11. a 3., 13. a 2. s 14. aa 1-sü osztálya a nycí-vekbííl; 18. St gymnRsmm 4. or.-it^lyn, 20. u 3-, 21. a 2-, a 22. aa l-s&egyób tannlmányokbdl; 2é, ea-üc^j-gyEan. ifjúság a rendkivüli tantárgyakból. Télutó 3. délután a leány tan oda "1-sB :<wn-tályflj 15. a 2. és 3. osztálya dálelífet egyéb tannlmányokból; Tolató 8. deleiéit az elemi fdtanoda 1-sö fiosstályn, 15. délután a 2. fiosztály, 17. délelőtt a 4.*s dálntán a 3. fiosstály aa össsoa tan-rárgyakbdl adand tanulüányi nyilvános vizsgálatot. Miről a B. oz. saUlök s a hazai tanügy barátai ezennel értesít(etnok. Kelt Nagy-Kaniasán, télJió 2fí-án 1805. K ü n n y e A1 aj o s a nagy-kanisaai rom. kath. tanintézetek igazgatója. v
2i A kanizsai városi tanács követka^\' sorokat boosálá küshirré: >A keletimar-.bavÓEsnok salamegyébeni me^Untóvel a marlífi vásároknak megtartása megye-bafóüSgilag megengedtetvén;\' közhirre* tétetik: hogy Nagy-Kaniasa^vároaábím az eddig" szokásban volt ma ma vásár jlívííre minden szerdai pénteki káü-ugy országos vásár alkalmával megfog tflpfíitni, Wagy-Kanissán-beldögass^Oiiy-hava 24. 1865.
A Jan. 30. tartajqtt első ossaá^oa vásárunk j[ mely -a"Jfo^nagytibbak\' agy iko; szokott lenni, mind a mellott, hogy a
rég nem tartott marhavásárral volt Össz-Seapc^lvá^^ elmondhatjuk^ —említést b6TO érdemel ,miyel n/<$rgBlomhiány,pV5nz-
asüísság íjrbB? ntolc\'•Bls2omoritilk a BztóflégTjeir teíigcdft iuarosbkáÉ; kik é napotvárva várták, hogy a legBaUksé-gíU3ebb:ifisctiífi<íilLetv mint az adót* élelem, bárt könyithessék, — de sajnos-""\'e "re-" ményt-ikbén nagyon csalódtuk. — Városunkban *>ly roesak az utak, különösen as in&óházfe\\éi hogy egy élezea baráton k kliyetkesö kérdést intézett egyik itteni hivatalhoz: — váljon nem tudják-e mikor ^kesdi meg?a gőzhajó társaság mü-. ködését e városban? —¦ Gondolni leket mocsárral telt ntezáink szépségét.
A Á „Zöldfa termében" következő hangverseny rendestetik táncskoszoru-vaL kapcsolatban (ebruár 18."a Bécsben énekesnőnek kiképezendő Német Bertha k. a. javára: Miitforozat: 1, „Semira-mideu Rossinitúl, négy kézre zongorán előadja: Iby Vilma k. a. és Hédi J. ur, 2. „Dal" Schuberttól, előadja: Darás Betti k. n. 3. „lllnstration de Topéra Blarfha" Apchertól, zongorán előadja: Maschanzker Ida assz. 4.Trio „Hunyadi Lásaldbol", két hegedű és zongorára EZerzé Huber Károly, előadva: Redl J., Hanser János és Horváth Sándor urak által. 5* „Ki voltnágyobb?" Költemény. Tóth"KáinraiUúl- sznvnljn: Kafka Bma k. a. fi. „Nngy gyermek Syiuphonia" EombergtóLA-t. oz. köa-Tannrködök^zTveségböi lépnek fel.
A A Zalamegyei gazdasági egylet tag-j^LEÍ szóra kinyomatott Wajdits József könyvnyomdájábnn az „Értesítő" 2-ik 3sLniíL és á "gazdasa»T \' JégyaŐ ur álíal minden tagnak megküldetett.
A -HnraklJzben-ílee. 30, 4 dohány sik-kasatd, Isik több mint 4 mázsa dohányt szállítottak, Alsű-Yidövecz és Derzsime-recs közt G ottani lakos által az uton meg-fcáraadtafctakús erőszak osan kiraboltattak, xnely bűntény miatt 6 vagyonos polgárt éfl egy a bűntényre indítványozót a helybeli >atonai jyitóajjg elé állítottak a jan. 1T. mk^pájan kötél általi halálra itéUcUekf^Rekintvc eddigi fedhetetlen életmódjukat, hat és Öt évi várfogsággal büntetettek.
A A dalárda által febr. 8. tartandó
álarczOB tánczvigalomra a meghivd-jegyek azétküldettek. -
A Lakatos Bándar tánczrüester ur Sümegen á,lehető legjobbt pártolásban részesült. Fobr. 3-rtn Zala-Egerszégch kezdi meg magyar táuczunk tanítását/ óhajtjuk, hogy Zala-Ege rezegteti szintén oly megelégedetten búcsúzhasson mint Sümegtől,
A Wajdi^Józnef könyvkereskedéséből a Kodólányi féle „Gazdasági zsebnaptárból circa 50 példány keltei, de csak később vétetett észre, hogy a pesti kiadó feledékenységből a havi teendőket nem mellékelte, minek következtében az azonnal mégha zattatott és a t. vevők a kereskedési jegy fölmutatása után a hiányzatot megkaphatják.
A Zalantegye lelkes hegyei egy óriási szőnyeget hímeztek Deák Ferencznek emlékül. E szép eszme megpenditcíje fi buzgó kivivője Botka Hertelendy Paulina úrnő volt.
A A múlt számunkban említett izraelita község néhány ezer frtot jövedelmező kántori üresedését, a szegedi kántor ur csengő szép hangjával foglald el, ki fogadjaüdvÜzletünkeUKZflbadjon üdvözletünkhöz még azon kérést isTiSErtol-nnnk, hogy a kevés templomi teendőin -kivül szenteljen egy kis idofc a helybéli dalárda"emeléséreis, ésaboldogülrGold-stein karmester ur általi veszteséget szíveskedjék pótolni; hissszük. hogy a dalárda tagjai hálájokat ez /*L^n után dúsan fogják árasztani. í1**
Kaposvár.
a A megye palotájában megtartatott 18-án oz első vigalom, a gymnasinm fe-desellen^öltség-einek-pótliisára-iCözün-. ség nem a legnagyobb számmal jelent jneg^melynek okai a végetlen rósz, sáros idő a napjaink szigorú körülményei. Ha még a pesti „vigadd"ban is csak kong a közönség, mit szóljunk akkor a székvárosokban? Egyébiránt a jelen-voltak meglehetős kedvvel járták á tán* ezokat reggeli 4 óráig a fényesen világított, gyönyörű teremben. Mit hozottá vigalom a szent czélra, azt csak a vég-Bzámadáskor írhatjuk meg? miután fentebbi czélra még egy vigalom tartatik febr. hava 1-én.
* Febr. hü 15-én, a helybeli izraelita ifjak szinte rendeznek egy vigalmat Tóth fogadójában^ melyből ben a megyoi¦" izraelita iskola asszonynak ^T. Erisst Jánosnő asszonyság kéretett felekre tisztától ís vállalta.
* Gróf Zichy János örököseit illető 1100 akó neszmélyi bort árvereznek f. évi márczins\'hó 5-én Adonyban. (A borok 1788, 1802, 1,808, 18Í0, 1811, 1822, 1827, 1834, 1841.éa_1846-ik évből valdk. Ilyen pinczébentán még meg lehetne a kedvet találni napjainkban is?
* Pacsáról Írják nekünk, hogy ott egy_ közpénziigyőr magái agyonlőtte ismeretlen okok miatt; továbbá : hogy a ján. hó 16-án Alsó-HaliöEón tartott tánczvigalmon a gondos előkészületek daczára öt táncsos éa kétíánczoBnÖ mulatta magát Burka Bódí siralmas no\'tái melleit Ás illető fogadós aztán pár vendége számára a mulatság helyett — ágyat vettetett! Szomorú farsang biz ez?
a 23-án virradóra, 2—3 óra kost a főutezán levö*cs. kir. adóhivatalba betörtek, kiásván a falat b a kézi pénztárból 24 ft o. é. elraboltak. -.. 13 Január ká 23.-án 4élben volt e tél folytán a legerősebb hóesés, csak az a kár, hogy nem fagyos földre, hanem sárba,
a Megyénkben is megtörtént — mint egyik helységből tudósítanak bennünket ¦— a mi Győrben nem rég; egy iszákos ember 10 iteze borért eladta a bajuszát. Azt hisszük, nem kár érte ügy is — leázott^-olnaidővel!. . .
\' A helybeH neinsetT-GiíEmo w tervez egy tánczngalmat a farsang folytán.
f A -megyének isméi.kéiM fiát vesztettük el legközelebb. Ae egyik : Ka-posmérei Merev József, meghalt Pécsett 71 éves korában szélhíidésben. Az alkotmányos életben, sok éven át fáradhatatlan tisztviselője volt a megyének, 6 1848—49-ben 1860—61-ben első alispánja. A második Antal Farkas, meghalt Köttsén 70 éves korában,\' .a múltban szinte egyik tevékenyebb és több éven. keresztül buzgó tisztviselő. Áldás legyen poraik felett.
* Az érdemes „Pester Lloyd" cgyík újdonság irója némi guny által — s mint
századunk csudáját — említi n?9ii kőa leményünketjhogy-F. Segítsd ön radon
szerkesztőséghez^ megkémlelheti azfrn tókéTeteisen kifejlett B-va3öif tenyésífeft-gamókat, melyek hozzánk beküldettek, s melyeket szerencsénk lesz A legkíW*^
lebbí n>egyer^gasd. eg)lcti gyűlésnek bemutatni. \' . ~
— Gölöncsér J-rabld^sércsakagyan elfogatott. A t. ha&ág erélyea iutéxke-déR^rt-^ó^örreter kell Bzavay.nm\\k;~A háló mésterileg fonatott. meiybe beleesett. Hz utdbüTcat-i!<tro[.hák atáti ugyan is a huramia iBnok e vjteté ningát 2flO-ft o. értékért C.-yiniídniegyébe, azt hívén : „kod elótte, kod után«a-^ -Azonban a-köd helyettTniíidgn\'ntE rtntóság szeme ki&érter-mint árnyék a tes^t, —-Végre^neháiiy nájtja hurokra került; egy csanádmegysi Unyáról. Siyinírjuk, hogy a t. hatósági Intézkedést "H.legki-sebb részlegekig mesterileg kivéve w a „hálószövést" nem közölhetjük. Megkell azonbanemlitenttnkfessn BZumo\'ru tényt, hogy a rabldyezér-rii\'elt tethúben,. gaz-, -eágeíban megyénk jobbmódú\' "jnilgárai, helységek előtjáiói vannak bekeveredi-e kik órgazdáskodtak, s a rabÍóc*apatot titkoa gSaegiték hajmen¦ azuíujUeikbaiu Ssomoraan emelünk tollat néplüik üv romlottsága felett a - megdübbenv-e vísl-juk be : Bhogy a feuésedéj* mélyen el van terjedve a testben, melynek kivágására a IB-ík század civilen*! \'ja,n«velé« és a törvényeknek lpgnngj\'Qt.h gy-ignrát + kell felhasználnunk, hogy a nagy7te*t ép részét megmenthe*ítük. A liaramia fon^N-Ajandala^ált Icövetkezőkbiíl : Soromfai, VerkŐczi. S.ijtos, Vidá. V\\*rkó-czi — mini tudjuk — pandúrjaink üldözése folytán Cem rég agyonlőtte mar. gát | Sajtost maguk lotékagyon altarp-míík statárialiter a nemeskei erdőben. Vida kóborol még valahol, GólÖncsér elfogva, SömnnVi Jiedig bizonytények folytán feli*üuh helyről kegyelmet nyert. így az egész. luuiLi — egy kivételével — meg van Kemnii«Ítve.
* A hírhedt heídtilbergi szemorvos Bodor tanár, uehésmÜtét kü\\-etkezU;l;©\'>
RENYI U E Z a U.
{FoljtatAfl-l T
HöanSnk jfljyáaaákláaei sokkal indulatosabbak voltaki semhogy tartónak ia lehettek votoaT\'A eseröncfco va^y aiorcrom partját fogta; mert a király liAzaaBd^a ép oly birtelan Fdíbe saakadt raintíérvbe vétetett. A nem Tar-tós ós aaeronceéflon megoldott akadályok után
gát a ktEiaflflcony rettegéae tárgyától, a király pedig folytatván mindig ujabbnál ujabbjeleit adni Qsőrelmónfrk, máu oldalról aa anya-királyné is lohetöleg óhiytott becaüléa tinujű-lait adván, nom buiert egyebet mint helysBto bájos voHAft- : ; —:
Aia udvarnak Páriába történt viaaBaWréao mulatságnál egyáb nom volt, a merem állítani, bogy aa soha oem voH vígabb, do Mau-cini kiaaBisony sora olőgodottobb. O folaégo nom akarván, hogy a vigalmaknak ily gyorsan végok aaakadjoD, mívBlasátAlánua kodv-ben" a különlegeset foUalalnl tudta, azt kívánta, hogyTnindanikatAraaoAgban dórjában mulasson. Ef. mulatoágnk melyek cgjpdöll alapja ai ? sorelem vala, tAboroaások voltak, bol nem takinfcveftkcdvcsSthmidöjáráat minden fényűaaü sikerült.
¦ MojjköllVo\'nnom~m»gramlót~^~t^véTo~mu-latsdsokbari tttetóntokofi íoirni, sok idömbo -kermnaa vastag ítÖtötökigvoaetne, mindaaon---dlínS aeia .taptóakodbafiőra^kiötaoínrogy qqo-taéqyfi, mely\' el ággá mnUtta raennyifo udvü-\' rím a király, a mannyi alkalma volt ezt idején tsnaaítnl. Manoiht klaanosony ogykör •*J$m ^yorüftaholadt egy fasorban; ÍTfoWgö; litmM¦ ¦ t\\h^yy^n">f^-\' nyíytmÍ-a.aBÓp"kiaaflBT_ soojiy konlcKii\'kciUfiánák gombja által falait* kdnnyadáuvhagtaiisHntatt, orra egyként bájon ós azoretetro mélt^öraggal kirántja a király
knrdjá\'l hüvelyéből a oly modor éa kelltnnracl niely tsléggé Dcra caodáibató elvété. A király osás meg száz arópet mondott o felett, mii élczcasé tenni, s némán de oly modorban meg-iíólniJiejn ^aiÜek_m_eE a^^üi^llók, hogy S kíSyíO^egSnel^VÜobftn nom. nagy tJBste: íotáro viUrfié\'n kimagao.bati"alt7tiQg3*"ne"rá-galmastatnók?! Híro járt, bogy a bibarnok liagának a kírálylyali ome\' üsosokőttetéstí egész balállal elfojtani igyekazik; u mondhatni a mily ügyea embor volt átáliban véve ő eminontiája, annyi bajába korült est elérnie, Mancini kiaaooEony aa^ukitbaa ringatta TnngAt, hogy nagy bátyja kSveWéB-BJimdj
roDcsok sOtnót, BEivólyessbb és hajlandóbb iránta mint aa előtt ^ de egy érdekeli ín bbo-mély titán mondhatom, hogy mily mértékben ssuretto Öt a király, oly mértékben gyfllölto a bíborpofc, -aűt a j6l 6rtöűültok hitték, hogy as \'udvariiáli megjelanáaét szereti a király, de ast ia tadtákmikóp a bibornok ezfépen nrnn tűrhette.
— -efibdálataanak lünt fel, hogy a "bibornok, himint mondám, családja._eméléséről gondolkodott, oly batároflottan ellene-volt annak ~tni 61 a nagyság magasára emelhette volnd; mert vts minden "látBaaton túl vagyon^ hogy Manci ni t ntíul vette volna a király, ha a bibornok ellene nem ozagöL Egy ea időbeli jeles asersfl írja raikép erra ö eminentiá^át az . anyoJdJ^y^é-tatájoM^tadatváii -jréla, hogy _aJklrIlylunoka hji gáj^tiaWbj^, . ilt kétsé g-kivül Wagától aítaflsitja ezt okvetlen azám-Üüetóira k,Övotnó. De a bibornok. aokkal éflao-lypsobb^ölt, aom bogy fl\' caékély.:o^oakö3á9 uV&l^ilgátTDagfogatni-e.ngsdtB "volna, ültti-^ ^rog;
-"kuitva-at^átazattól.mintha a.királyné tekin tátye órsoteban sojn-cselokedett &; bibornok: ur-kivái»ata-flaorintr-kigyakortá\'-^jiilkBégea.-
¦hék^tartá JJt^ járkálni,.1 -több--iiKMi\'. szemére votvéa.-bogy nom «légge, határosoU, o bogy asonnal oUágyüllrtiiintaiclrály panaaaai nttvo-
gilaLának érdekében cselekedni, mit egyedÉÜ kötelessége őrseiének indokából ftoba séta téti volna. Tudta 8 jól, bogy sok és hutalmiia ellenségei -simnak as onságban, kik csak alkalmat keresnek veettáfűj nens tó veszté, sse-rao elöl^hogy ,C^Ddá-berctte^kj^polgár-h.á-born után típaTiy^!örHzágíi^;raene^ü1t",."léBtS^ caak a kedves5 alkalmat megboazolni magát} sokkal ügyeaebb volt 9,,aemhogy ne töata volna mikép ö fenségónak*) tekintélyes b§. rátái vannak Francsiaöraságba, képesek leven Öt a nép előtt feketére festeni; e nép pedig ig.au ia késs volt már a lázadásra, oyo-
nyoT:t^óTTrMtaTJ"TBarymlr^g^^^ a rálynak a spanyol infansn^veü hásafleágétél remértéETj végra eiilrB^iáttnrsst ;ÍB",hogy 4iem fogna hiány&ani a hír iniazerint S a kösjót nagyravágyásának a 4>raoág&dTét valamint a •királyét ia családja emelkedésének felál* dozzo.
Több évek éta hadban állt Francai a- éa SpanyólpWzTg^égymiBian^Idíndkétton "bele fáradlak már, aa utóbbiak Don Antonio-t küldték Fraccsiaoraaágba a békokfltéare:" A-mint aSnvoy-i hercsegnöyeli hásosság terve megbukott^—"mfnt már mondtaky^ miude-nek szemei a Spanyol ínfansnÖre estek, mert mindazt bivá, bogy as lonne as egyedüli cas-köz a két hatalom k5BÍ folyó\'hadjáratot befejezni ín a keroaztényiiégnek nyugalmát .^Biiiíftdni^^-^^-^^k,^^——¦¦¦ -
Manoini kisasasonyjóttudta, hogy_a_jEe>;. relém rendsserint_a ocemaken át vessi uijéf\' a-Bzivliez^^^g"^!8" mUélét sem vévén.
ber^zegDÖt azérotne^J)^ riBsaölSaael nem sokat, törődött. Amint asonbajaaS^yolinfananS g^^képe^raiicziaorBBágb^iao^érkese^^^ ""n^inégy\'áttosott^gpndolkpaás\'módja,. attéL raj^yoV," bógy"aa^,X^kép^"eTölmet idézhet allía királyban ertKiatija iránt, ba mindjárf az aűyó\'liÍrAlyn,é\\. & bibornok a több állam-
knaahek. Asonban lofíblfloayoásbb okvinely — . „...,:
^ t,i);nfn»V ;^»rt «l^n^éaaattlajnnnU^ Jikí^ain^ötaleznól^a^U^^ hato-valafiigy-látaailE-nem aa vpÍ6, hogysa^- egyezni.- -ját érdéka7-moly a királyéval kapcaolatoo: — ValaLlmtáeoa4 Öt únokaouga olloV uráXsol-1 l
,T CoO\'I! hureipffooic.
Agg^diloinba esett ugyan, de nem aeflot reményleci bhsva aserenc»éjab^ii egyreast, mely hasonlón fcayoggta báliiacttűlMirTaeg-meoteUe, s a mi egyszer megtörtéuhetett as bak,5 y gtkaahetik -pedig. éiKrsv«i^.-kegy^lfi^.idaje..vancJB^ cseletveate~raidraly^i^inf-tJERei:^kipahaiiT -Iására; Iwlátfaj Iiokv © házassági terv ajö-vürjdöfiil~Tügg, o ettöí meg jú t.>ra van a »i-ker^ kültohga-m Ind énbe b a kiráíyn^kilébbí figyelmével találkozott,, latta bngy U felség i nem hagy fel vele,-sornyira hogy as anya ki-. rdlyné éa u bibornok minden, elleiivítéíei. ^ "S illpítt in a rastpi Titjén—\' ugynjíiot io meg 1 itiigátja. :
A bíboraok ur kit Mancini kiaajazony ka-Hndjsi Sgyekaosebbé^tftiek.^íól"tartóit«é bogy Hortaaaia kjassasouy — kit eaulán Ma-sazlní BSSzonys^ejiak nnvcsendank, a ki as~ egyedali ia eealádjából kit igazán gyengéden azeretött — érdeké elleu vnUiniboii réazlve*
gTBn, erért_megbn^yi_Veoe 11 o aasgüaynak .
reá SSQrösan ügyelni. E jó, aíMnQynafc foiír sem akart kGlela*ség» luljeaitfaéban konya-nyagolai,- örökösen kérdezgette míndjnH;^-kit látott-a_ kit rad na szeretni? MivclTeMhon-. ban- Bziva-nem ismeré a azerelmet Veaulla aaasony sem tadoit bisnnynk ítéletet merítnt as adott feleletekből. Elvégre ¦ Mancini kia-u&aeony eazelytetenBége, vagy ha ajry tetatTk kQTC8BégB^.ki aztikarnáJiogy. ha. Q.a&irelAZ— : -cgéaa világ ssorBaoen^ wlTiiWli-Vouellfl sac^~ Bsosnyal, mikép\'AlAzaaln^wíBonya4^«ivé-"6atí_máskép. éraz. -mint aj kai : ny iIat&pL}lBlt*-^ Hosszas ideig \'igyakcytLia- " eg. utóbbitól, " mígtttdnPEsnníSö\'TS az- odva*ban--9ly fér^"-kit misoknál •xiíeseWten lát.
Uoaasin -amonvaag Tacgun»an_eil,tolafco-dást, vsllá *»ekit hogy.n«* Űzött-**** fiatal amber, kjt nam"glál, dc bpazanraidflég ha a kir^ynál jobban^iaíwwuek luteL Hoj-njftWa ÜasAzih a«zAnyai«, e vallotsUlfl ; > Ma noi ni a királyhoa Blet.^ttaak me*3E»tftfl _a fiatar«mbart,4e^«Attielh«^i^6AMgá* nek mnídeat, nem levon oUtto Ulttnbea b eemmi itítkííP^*^^-"- ¦ ¦¦¦¦¦¦ -h \'
--" ~: ~" - (PÍ.lri. ISY.l
.^lftí\',iwie4nynnkrW vakon ^illetőit—Afltfl \\ueu tinrveyl.tgit A leuuv gifr olvánni fanul a megliatrf-jelonet-vá^fliBJ8ttTlMatérir«*lJtell ésrtettvéreir;
i ^Bogy mennyre esakkent as ingit-Jgnírfii? 3—4 év úti, mutatja,.azon kOrtlíméTiy. hogy a város webb 7rís«én «gy-Mi.nu*lj-eí:bí évvel eselfitWSteicr ftért aillíattnk volna cl, 2600 írton kelt élí
. lMfrx filtía. A gyulsfshérrári pos-fiimestorntf, nrig-... férje a szomszéd eao-b\'iSUbán volt, egy eaooMt riss ¦ papírral KlfÜlBtt; npnpirbkbml 4300 ft.baniiS égelteh\' :.
T. V-uab t Aa utóbb Wl«nIJii»*5!Vf <«)to* tArjyra kír-JQtt V4Uaxe4at fiit aialMcfa 1 a &ul<i"St^af .í
Sm róltaale-\' K^rSnk lírelcixt U.
--EET-cnb, Yeaspreas : Adn.Tofjnfc: bcrjab a frlyfa-
titil la, uscii winAl továbbra marod b"slé*c. B. Dy-nák, ffsQmegJbctj-tirt Kö*si-ía eltel ff ttülí ; kór-"Jaa:taráimi* bcea<flí3<r*Ti;.i?U
K-ff»f-T>**»«V bolyra íb Tas oljau. eigalam. k-«y »3_p4t jáVja, egy 3rrjj or pa^ig ícoló tt^sl.* A bcdret nem febei MxtttrtaL aanjiraliaiibb-a s*j!»:II .
\' 1b»i n|-frhi \'itffrP\'Tg «ap**BBrnr-j3it,fafl8nitbo ; eaért «JtHaiaiHsa. .........
n^SíJrat^; Ax apróbb, hlnskat mindig mIviíbao ÍV—
lUabh,; UAffeu-rAraltQiOliícílkifn^ ........
Ur-n i tf.-Kaalatau\'rXTa.rfid ¦ nayyoa hmaJaa.-.tiBáí i urnT ttaunAUutjnk , ^OHíi^tv ftíTuDian adaatonk bjjly. IZSJaínr^\'pir íoUJaE. ¦¦.¦):! l --t
•M- Öy-acS:, DííbIw : taliln töbhaaöí Is btbetno V
i «*k iwnyll Uuhrah, bögjr & kínWact» munka nojtú nUtt v«b.
; n. As ia^rctol varjak) hitüak taraiakat
tfltat.:
F8t«incíií\'. MöaHaa&aa fWttablS VííMt noia kaptanlc; a lewlrt alttl adtak. f
l" ,;Hat.yB_(lila.~KirVótna **** rlr*Te^ k»fbno | Jw^-
kibb tcmesuSfc ot a i [Üdémé ayfc. A..|flRÍiia_Up.Jpbb leoa. vA „pantalló üaaaaiögiAgalt^lsraaitaísol adbatjait. XI. IJ-nek, Klagenfurt A TÜáM — hab&r töaa — elment Qu taim&p^ Sűjaáljali, bogy laveltlniL —neba-sebbcn ceui mehcL Sácgia/ as etLlísaia, msga baraa-foa a — Kf-atrr. " ~ ....... _
MulÉ év ntoía<í havában Kiss Lajos szakácsi köabirtolíos nr, fiíí" számára nálam egyöltözet rnluít rendelt megazsaJ, hogy azt midőn készen fog lenni, a kialkudott 50 frttal o.~ é. aionnal kifize-teníiu
Az öltözék elkészülvén, egy részről, hogv megrendelő urat szavára emlékeztessem, másrészről a jelenleg mindenhol, tehát nálam ia uralkodó -pénzszűkétől
T&iluui k2il8llcli<?rt í ráUaHefrl^^i-t-a—
fjrdüi a sajtúlialú-- 1 \' " r fc-
kényaEerit\\*e f. évi január 2rán, miután a megrendelő ur a ruhát egy péma nőlr klll küldött gyalogbérea által elakűtta viteini f mijreii$_en_óról sodra . következő* — ngy hUaöm — legkevesebbé oem; Sértő levelet intés te ni Tiozaá:
„Tekintetes Kiss Lajos unrnk!
. Ssakácstbcm, Á megrendelt rnha\'kéao, de q mostani körtilntónyok miatt hitelre nom adhn-tuk* kórom Ssbát as^rte járandó 60 frtot megkaldeni-, ón asonu&l a ruhát kiszolgáló mr maradok kész szolgája
Kuhn." ....
Ezen levelom megrendelő nrat annál kevesebbé.aértliatte , mert eddigelé nálam soha sem dolgoztatott; 6 azonban szeplőtlen becsületét fentebbi, soraim által talán ez életben elősaör Játja csorbítva s hihetőleg azért, hogy soraimnak minél további látása őt jobban éa job-"buii ne ingerelje, Ieveimev-&-XlX-ssásad vallási türelmének gunyjára s nem akarom mondani a század — de saját műveltségének és becsUlet teréni órzékeny-ségénok kitüntetésire. — alábbi betűről betűre-közlött sorokkal raegtoldvaTÍBz-küldé:
^Kgy ill«n Isóczoq Zmao ki noJ k-L*m Illen levelet mer Imi, nemésüé-mes arra iiogy szerencséltessem aálo dolgoztató^ — a ruhát teresa m®g maginak.- tíu fiam fcdpes ma-
gánok külöumb mester embeíodl is ruliá t csiuártotaij éa nem csak 50 - irtot iuUXz&ini, de oíyíiii Zondórsak mind Khon ezeresekbui halotti üngöí; h tudna váratni Jü^s m, k. ű)\'í
Halottas ing! —Ezereuokl —
Összefüggésüket csak Kisa urlpgicája deríthetné foli-— n
Ö nem féSt ok néllclll megsérteni bennem as embert és vallásomat ; — merészsége ellenébe én a közvélemény Ítéletében reményiek elégtételt nyerni. —
A tényeket őszintén commentar\' nél- , kül terjesztettem nTnyilványoság eléT!
Á közvélemény ítéljen fölöttünk!
Marczaü Január IS-án 1865.
*) Aa írídcüi ttilam, bár ki h& PSak croíosaiasl t< DeglcbiBÍHeG Stia,
7
Í^Sj\'-EianJaiMJ. jnn. 30. As utnk jiirkat.it-Uno^ga miatt a szállítmányok egészen meg--Bxüutuk i (íly«nnytrR( kögyC^hnapiaczunk Bf>foral_ujn> b omelúi]j> lirnnk uam orveüd, mi raajttíTyuSnlTTHuaJ* 3 ¦ frt j rnss nrpa
-IrfttDttVF; vArhttt iO-kr^knkorícsa,XIrt 8:1 Ur. -
A johhi hIőIkmi örfltigos viUArunkra sz»l-
"litoti iSrüHAikkek-k^yotúoa&log-kcitek: kía-Bubb C8oi«apttpyapJQ.C4 frt>in szivcaon vétő\' tottf a nyers tűr i tt, m. telién- éa marha-k&r másuÁ}* 38 írton; a Juli bör párját 2 fii ÍÜknirt állj;"fabeleti cl ml ni. As uj ?8 ó\'bor kLrdéstilr{ry{;yá\'Beira meltfttott, de ollanko-aölc-g aa ö Siltva pálinka Tikója S0 írtért kc-
\'röaíötítt, hoBOta eaagk noia- volt eludúja. -
Kuliul plaesi &raa: Barjao/a raárOJo 0 ft &9Sr."Sarlia?ita« foiilja »6 far. Johbau fbnrja.10 luf.Srr-Ua&bs (mi}* tO fir. UJ Bzalasna ¦ náflflfjtt 39-\' frt — br
¦ ] ml tuisaija S frl 00 br. Kcn/ériaat Tun^a C br. K»-Itoriata\'isat fou^js 3 kr. Uj tfir Itciijo 8 br. Ó b»r ftoíj.> ia br. S-ir Itoíji 10 br. SsHva-p&üoU it«.je 33 br. T3rbair-pjUlaka.llfiapj3 33 br raisaAja
2iiÜ. - kr. Ölltütl rarygrugycriya-f.injja A0 br. m:ir-to« rjaiji 3±br. Bíoppan fgutja 2ö kr.
Kaposvár, jan. lió 2G-in. As ído ízeszé-lyáaek, ugy látszik-, alig érjük végét Ma kúd coöj Ungyoa tavaszi tfap-, holnap már olyan hó eaéa, a milyet ritkán liittál, Nem is kel! mondanom, hogy ássunk a sárbnn ; ütniük tobb helyen — minden ráfordított gond mellett is, majd járatlanok;-legalább a teherhordás tekintetében. Kevéa gabonát ia hosnak piüczunkra, a n mit hoznak í3,folyváiit-«lanti áron bel; som ross-ídO, oom nehéz suillitáa nem lendítenek áron. Ily körlürtnSnyek kOst könnyön meglehet érteni—mért állnak*
Uniót többen n bukás szélén? Üzlet, kerca-kedelem^ngibbmri- rtemeokára -asnn 52Íp napot iafplpéjjtik, hagy ázilárdui álló keres líedóinkapMfthitelcauűk, Inert sok pénzük— kint bcv^^^iajthattnnal, s Ük sem kapnak liitolbo n \'^^ázaklúk Oabna áraink csekély ImHiimzáBssl igy nlloak : Buzft-2-íi 60^10 kr. Roza 1 ft 80—85 kr. Árpa l ft 30—iökr. Knkoricza 1 frt 20—40 kr. Hajdina 1 frt i!0—3Ű kr. .Zabl ft 10—20_kr. Egy öl fo 6—7 ft K^y mázsa széna 1 ft. A zanpp-párja 10 kr. Egy p. ra. burgonya 00—70 kr. Egy pecaonyo malaca 40—80 kr. Pujka párja 3—5 ftig. Csirke, 30—60 kr. Egy darab két mázsás sortéa 20—31 forint. Zsír ítezéje 40—40 kr. (m.fK) -J
ESoaSiír, ján. hó 2ű. Bnza 2 ft 70—90 kr. Uoss 2 ft. Knkoricza, a melyik asép 1 ft 40 Árpa 1 ft 40 kr. Zab 1 fi 20 kr. Kiahogy! ó-bor akójaO—12 ft
SIóíolli, jan. 37. Tíoztolt osairkecatS er! A rendkívüli, vagyia rendoa rosa uiük mtaH TgurrfcevŐQ forgalom volt. Ea as oka^hogy a giihjDFiiir jobb lábra nem kap. Kiauoub vétőink coak helybeli kereskedők álfial üörSóatsk. —Bnsa-2 frt 70—SQ kr. Sossi frt 10—80 kr. Arpa 1 frt 30—30 kr. Kukoricás 1 ?ri 20-^35.kc-iahJ. frt 1 frt á_krfc. . ......_......
Slómellókl.
Bérsi péti3iárr<í!j\'atJia jaca0 ^0,
5°/0 metaliqnes 72.40; nsmséti kölcsön 80.10} baökréösvények 816.—hitelíntóseti részvények 191.50; ezüot agio 113.50f arany darabja 5.36.
Felelős azerkcdztö: ROBOZ ISTVÁN.
TP
m
"/a»T . "-.(1-3)
nehw^ai^t hBabltti tétetik, hvs7
\' \'.....i<i>JUtW|
¦btrft^>H i. Ufi U* «K>. Wiüta* » iMjaiai* t «ri T4-
:dÜMU: bgiAl a Uk it.
m. taUIbni*, r. M rdnUiU:
. >|HW.Ini Winwltli. .wriliiny ¦tfe >...i*t Mldntfatattoiak
S.U bpwfaoit Ji
^BbwMtr. tckWaT .uh. sl^ fcWMlirTlK.I wltt
""/«. (2-3)
toERÍSi (METIÉrli
It^scb, mint talobian/ri hatiiff-BAb ré*aírüJ Wikirré trtclik. bog-y SpKscr fiiemel Esocsolidi labdának
O.beca3ii{qgatíuob-Hoco<7lad bBa-Mgben a. beJjaálB^n f. 4tI Obr. hó Ifi. aaftf&iifik \'rejjtll 9-4rajia — nbml\'u elad balirnapoa — *1Attb-mtetaifbgukl RBjlaodü irr«-*éal143, ha astia, as claíJn..ttjt3 mm: taMftaaHV, (TítT mirtiud bA ia ^.pji^-v —frrV frinir!) "
Vlj««JJi|itn bitfiivtík, aua] bogy. ¦kh»r f»»cbi.bÜdBlt íagalUflot alól ia eUaatal fagnalC1
^reiiiMifrri.tiiif. tn : t-i t - \' ^aujH^** agcio iJMrwiuina igflnji
_____t uhm«|ii_
«IH* r*. itd Ulrrl llvilh
rni| iwí| iiinmirijiiii
lUlWWlilbtF ___.UubWk
lUltK^MTtaultjMi 5-B-IBS&; \'aM..|;uiw3rtÍ8fTri.vtHk«iiilnt UtliMlá/YlkatffAy. -
ItjUfFTtl fUL
Grtrik W.Ü UWnüIuk\'Iá. tMfel*t«.l fl^wn^vfolg. USr. •4<nika «1^ rlrldtMiviri lútü. Il( rMtfl kfakltri Jtbtlk, 10(7 TlitJrttt*\'fllll.it,\' Ojitik latvjla ^db»Ni«l4kt..kUttittuT<r.
íj^St^ítBr^i«f>te^i-
¦Irltkfc* tkad.ltst.attr1ü Ura*
--------- .kUUgileW M^.
tastatami-
,, —.....jiti toniiniiiii
iMi-ya.. sa c. umnuii itanrir-
""/«-. - - (2-3)
H"ÍÍD\'E,TItÍI.
—BAri KAJíoiijí J6ss«f_hi tel ec Qincb SiOsebiTaía I\' SomogTnjegyo- pol^7 tSrréH/aívlbe mint tqlebiSayTj J13-ÜíSg^rííaaírÍ51 kaaliirra íétetli^hoir/ WIcRÍr \'Hayarnsk, b. Lakbáyl Jo-
. «¦_____r.-^ tt**f torcoctötea-a"Tu\'erégr-
„^^J^jj^^^^ígyjIsLjiaT^ afribUnaltT. ka*.
v « br\' • *» 44"aWt t^«jy»trHrt**
fclUielsb 9 a kielégítői anrirad rwgállspltiaa iebluUULöl Wlek-aOkneb tárgyal kai kaiiraairal f. éri aartius bA ST-lk napjának wvggoYt 3 frLja-UtttzeUk^.zilrg bitg|en6br assol biT&tnab aegT bogy tn^g aem JBlcnesöb cwbílrri. a featwbbj üst-
¦ühír birftifi - - - ¦
i_f»gnitb m^lnpit.
- Egj»«ra«nit«i-fcIlUTTiínak nfnd-aaub, kik a bijelo\'t hlrtöhhaa tjjánjt
14s b# jeíenroni\' e( »/rs<sao b. K»lM)flTÍT, Jml W;8; 1S65. -r_ll«mojyiB?gja torri nya^Sbo mini tehktSajri baHSaftg.
«"/OT " (2-3)
HIRDET1ÉS9-Y.
Sinebiviaal Bomousxtgjv pohj. tSrTAajni«4ln« mlnt^ltbkDajti boti!*.^ r*MÍrfllA8iIl>ri t4tíÜk,boEy TaJaer J.;Cfnk Stepbaltt RJcbanr citealkcre««t{b«BBlúíligitífll ríg-roiajiAfl ntéblfiBak ft Na. DÜJ fiS, ;¦><. 1, J^böp^tibíjo »—4 nai&vLmLg
ai arrrríat ff1Wt*?Iök « abltíligltJÍBl éotti-M HugdltiphiUa taUBteCdbal B8«tMm«ktái>f7BÍial.k«^
teleiSk. axiai hlratoolt iút$, bo^y BMf Mn:jat«afr«ktnUbifti fon-
-as«b,Wiskij«Wt Urt4>bbQa tgtkyt .tartanalr^ml a ffituicbU : babWíaiilj
Jt*P"ttv jut b4
Sáaflaatyu t^kkon/vi
«o»nagjrBUsty« Urmiysaeke 11 lat
A nagy bajomi i közbirtokosság
2—3
- - -<t»4)n3IeiyBé!raz tigynbvez\'ott-"„T?öti&ns-*-fciz- czhnzetí;-nagy fogadd i;8 pedi^ követlsczTnclitítélélc\'alatt-r-" \' _ -
ji) Az .említett nngy fogadéhoz tartoznak : bor- «ís sermérá, husvá-U«s, ezenkívül 70 holdra menő szántóföld és Tét.
Fenntebbi haszonvételek bérbe adatnak f. e\'vi május hó 4-én", Triteiy-
szinén..tartandó ilrverés utjiin, 18(!(5-ik évi jau. 1-tol számítandó 6 egyffliSní követő évre. 1„
A kikiáltási úr 1000 forint leend, a az árverezni kivánók a fizsíeidő haszonbér Vitíszvt tartoznak bűnatpénziil letenni. _ Kiadandók ínég továbbá, ugyan május hö4-én_:
2-or. Az ügynevezett „Czi&a.koresmn" 300 ft kikiáltási árnáS. " —-3-or. 1Nyirfa\'korcsniaJ^2nO ft.A-iltiiiltáHi árrnl.
" 4->r. „F\'Iorián-féle-korosma1\' 300\'ft kikiáltási árral, űrör. jRózsa,korcsma" 150 ft kikiáltási árral. 6-or. „Sürbázi korcsma" 200 ft kikiáltási árral. - ¦ \'--Megjegyzendő, Jiogy a. 2-ik számtól a_G-ik számig kiadandó l!OB3oia-vételek.3 évre adatnak bérbe 1866-ifc év január 1-töl, 4a egyedül bönmé« -rési jöggaL.._________ - . - — .
7-er. Különüsqii kiadntiTc" n \'p\'dbnka ?8 serméréai jog, ugyan\' íenieübi határidőtől 3 évre, a kikiálWsTár 800 ft o. é. :
8-or. Négy országos vásár alkalmával a vásárhelyoni7 bőrmáréfií jog 20 frt kikiáltásTárral. . - - - -. : -
A^áryerézniíszándékozók-a^résalotesfcltételeket minden aap*ataat»>
. .__ki^hetik jy.-I^iomban gróf Fetetétitg Agoatou ur uradalmi Kaaastáijáná!.
Wajdita Jfeuf iMíTlő$:Ja_nfonídk tulajdonos ííagy^Kmizsán,- - \' r-~-1-~-
..\'Nagykanizsa. •.iBTegyedik évfolyam.
5. szüm 1863. Febrnárfns lO^én. :
sgé|lftltlwss_k«reske«leleDi, If»> gaafíssat. tuűomáuy és oíüveszet_kö?á
° egyesület MvaMo
SHegjelon alap legalább egy íven január hó 1-tdl kezdvo minden hó 1-én 10-én és 20-in. — ElSfizctési ár postán KctküldésicI és Ii-lvbcn hízna, honin. ^ i„„ r «-». fiu • „ |Nyjyed évre 1 frt 70 b-Minden otófizetü a tulajdoné, kólcün MnyvtM, « eddi,! fennUlló felelők Lllrt, fel hm^^^^^íSÍ^M^^
jtéiok hat hasábos FotírBorért l-ör 1 tr , 0 kr. é. mindtn további iikuSsért. ilk*.. oélycgágeVi 80 kr/to^TtenSlárt difía l.p\'kwlérfrfll.tí mEdao ,^TJ
hadé hivatalba, Magy-KantzBaraj a l.p szellemi tartalmit IllotB közlemények pedig, így mind™ levelek bérmentve a szerkesztőséghez kflWendiik Kam.SjST ^
ERTESITE.j.
Zalamegye gazdasági egylete által megszerzett Kaehelman nyomható géppel a nyilvános próbaesép-léff^T-ánnártia3 G=kin délelőtti 10 órakor Szent Gróthon mlgos gróf Batthyány Zsigmond ur által e czélra felajánlott helyiségben fog megtertatnij — míröl a t. gasáa közönség ezennel értesíttetik. és szíves részvétre relkéretik. I Zalaegerszeg 1865. jau. 30. I Zalamegye gazd. egyletének földművelési szakosztálya.
B t.
P e
— Február hó B-kín.
V.
A A farsang, mely kezdetben jcedv-felenül a -niagyjoá.is^segéiiyen üdvöaö"í-
tetett, oly ^s-^ösl^l^pka*- 6«S3j <ylj*- sasgy
zajjal jár, hJfiBGAg az országgyűlés Összebi vásárdf^zSÜougd kirek is csak amúgy gyengén ütik meg — e tekintetben nagyon is érzékeny — hallidegein-ket, as erős dobpergés, trombitaharsogás, csimbalompengés stb.közt.
Ki ngy estvóli órákbanlépne Pestre, iáWa a^^ürgéstTforgástf-ragyogtí -vilá-gitásokat, a minden oldalról sengö mu-ssaikát; robogd fogatokat, ékes ültözote-köt,-—» azt hinné: hegyen-völgyön la-
népe — fizet, de azért mulat!
Muzsikaszóval gyógyítunk sebeket!... i Mnssikasztínál felejtjük; hogy udvarunk kapufája kidőlt, házunk csorgat; küszöbünkön Ula szegénység1, földjeink aranyidők után vágynak, gabonánkat
ssissik-eGsi^-----:---¦------.....-------.....—.....
i Do nem akarunk scemrekányást teuni. i Senkire semlcbeí ráparancsolni, hogy kedve ne legyen, vagy ne szomorkodjék; L vérmérték, körülmények és zseb határozhatnak ¦> egyesek felett; s miután pesti -vigaltt2GÍak.^ nzgy ?ésss jótékony üzélokra fordittatik,a még mindig sokan vannak, kik mulatva áldoznak s nem önkényt, — ám rázza csörgő sipkáját Jajjal & farsang, dé van egy, mit el nem hallgathatunk fáj dalom és megdöbbenés oélklil a ez:
A fónyüsés. i Vannak divatlapjaink, molyok 100— 200 íioa vigalmi subákat oly \'könnyek müleg ajánlgatnak, mintha mi nálunk füdestékjyolna fel 1 egk délebb azt a sok iranybányáfrí-s Körmb^t^irtűég^-több-yolna a kincT, mint CaliföníkjjPern bányáiban.
1 Egyik felöl happ! másik fölül — jaj I ! A családok nyomorát felöltöztetjük: aebés sslyí3mnihdkba... A családapa \'j&afdjt odavisasUk ragyogni a csillárok jöáé..; Válttíkon vesaUnknehány „fran-Jirianégyaist*: ftkeringőt „csárdást", A feltűnés. tets&vágy, aokszor^egy. kézszorítás, százakba\'^iü amidőn elhangzik
a muzsikaszó, lefoszlik a fehér kéztyü, hazamegyünk s aa ablakba könyökölve morfundirozunk a 60 \'/„ felett!.\'..
Az egyszerűséget még mindig legyőzi agÖg, önfitogtatás, nagyravágyása 15 — 20 frtos ruhában bemutatni magát a yi-galmakban, szentségtörés a divat és régi szokások eHení\'
Pedig hiába í
Elmultak nálunk azon idők, inidon 2 0 szemet hozott a búzakalász s a gazda sokszor nem is vetett,-\'lianeai csak ní-szántotta földjét a kihullt magra, igv is elég termett.
Többé még Fraknd vidéke sem aranyekével szánt, sőt faeke vei is n ebesen keresi á — rézpénzt!
Elmúlt az aa idÜ, midöti Magyarország földje, zsírt Termett, az eső között tej hullt, a fákról zsemlye és kalács; több volt a méz és édesség, mint most a „keserű cseppek",.,.
Elpusztult az „eldorádó" keritése, s a paradicsomba beszökött a nyomor, sao-
kedvet, ürümet, — ez megdöbbent, s méltán kérdjük : mire vezet?
Visszavonulás ott, hol a szigora körülmények parancsolják".\'
Inkább fél ráverni \'a harangot, mint Á\\mndní a vészben.
Takarékosság, egyszerűség a nehéz napokban"\';\'\' olyan két erény, melynek főbb uraink is büszkék lehetnek, *.=-<<.o
Ezt súgja maga a kor; a józanész s az önmngunk iránti kötelesség.
Türelmesek^Legyünk a nélkü^
Valaliányszor a lapokhasábjain an)\'a^i. helyzet-ünk. legkivált ha pénzviszonyaink merülnek fel"," távúiról sem"\'ak\'arya\'\'az\' ottan felsúroltak valóságát kétségbe vonni, de nem titkolhatom,hogy lelkem mélyéhen mindenkor felébred a gondolat: hogy korszakunk a kölcsön -korszaka, magyarán mondva el-nyiég b hol ge angysl-Hng^&Htmávö^ ^a^ósodd\'6-~-k-o-r-(iE-a-kar-iE©2\'í^így-\'ve*
.^j-,Lms}AlhA^i:-\\Atr\\m }}f^z\'öv6\'dvej-íiapiélo-tilnfcbe,hogy pénzt, olcsó kölcsön pénzt kell eMteremtenünk. Adja Isten, hogy sejtelmembe csalódjak, de c veres fonál keresztül szövődik más gondolkozásunk, tettünk, szóval egész létünkön, fent a magasban ug-y, mint Iegalantabb. — Meglehet azt a- korszak hozza magával; s leend most nz uItid ósv dáE^iromt\' volt hajdan a vándorlás, ököljog, lovagiasság, vallás korszakai. — En azon-; han roinfc-mag-yar Tóldtalajdonoa azon
EtiO&i"2z<zl<2 tto - Zí^rí-as
nát....
Többé nem lo46-ot irunk, midiin az ablakon dobálták be a pénzt, hanem 1865-Öt, midőn még- a verejtéknek sincs jutalma.
Fennt és alant szegénység, nyomor, küzdelem í
Az"ősi birtok idegen kézen, vagy — úszik.... "
Az Övek mostohábbak arra, hogy njat szeressünk._________.....__________________
pusztulnak anyagilag; s ha a föld bistos.alap rr- Mrünfatík-lábunk atöi, elég-e a hazaszeretet magu arra is, hogy csudákat tegyünk; de csak arra is,bogy hivatásunknak méltólag megfeleljünk?
KiUtBtt a csííd, s a jámbor adÓB fény--másoa-csismában vigalmas
Az emeletbén dáridó, a földszint lepe-csételvék az ajtók.
Haszonbérben a puszta, mely sohasem kerül többé késre vissza s tulajdonosa Brüsselből rendel csipkét, Párizsból ru-liát_Load ónból czipŐí 1... :......A-pmczéből egy akó bort 2 fton árvereznek, a egy szálkaméliaegy.arany...
A a vigadd ű-ban pezsgő; otthon intő-ozédula az adóért.
Monaszterli boltját futjuk a rétek és szántóföldek helyett.
50 mértföldre is elmegyünk egy vigalomért, otthonjuk és marhavész. . , .Gázlángok meŰett feledjük azt alán-got, melynek\'o család anyagi jólétére s-boJdogs|gaéfft kclleno égnie. Fényben
toljnk, hogy nálunk földbirtokosoknál, a kölcsönpénz c-aak ^markolat nélküli éles kés,—igaz Ügyesen lehet ... véle működni, de tmnket-földbirtokoso-kat hamar megmecs^-me-rt-nem f or« jra fc b a t mint,áfmgoat_s^.gy Jifi^gfea. dönél nálunk nincs n^ele. Felíe-szem ~T8 62rbén^számított egy -Krtokoa, hogy: évi jövedelme tízed, réssável vigmn fizeti kölcsöne kamatját, & toké noha \' arányba, vagy taTán^nWsTona év\'mlatt\' : még kevesebb jövedelmezélE esskosle 18G5-be, mégis fogadom^ megfelesi jövedelmét -kamatokra.- Nem elméletből, de tapa^talatbój-mondöm^ianfflulyosva -leginkább kisbÍTttrk^s"a~xn1íhoz.
Be nem czélörn ^keserűséget Íit ísmé-telgetni) czélom más^ngyania azon-elvet , "ügyeimébe liöznt az illető lapoknak, hogy daczolva mindegy a korszakkal aVéxcsfonál nriTídenfeor, bármi pénz- " viszony fel említésénél, a tűrés és nélkülözés legyen, mert a nélkülözéshez csak a.karat s kitartás kellr holott as
sok, olyféJe is, miről szállani nem leket különösen tehetség. ~— A nélkülözés megtartja földünk, mi nélkül számunkra . nincs Üdv, — de ki azt hiszi, a Tálság rövid idejű leend és csak a jelenbe^ a jelennek él, annak.falraborsót hánytam; annak ki megakar érteni röviden ezt mondom! os_ak h.e légy»nk.--fcflxBl--"ni\'TJTl e"n e k a ji é 1 k ü i-ö^és b e n, földbirtokaink mentve leend-¦nek. GAÁL ALAJOS.
nyilt^n kimondom reánk Hasznosabb volna, miután az olcsó pénz" "(mr\'Teánfc nézve igen relátid) előteremtése nerö tőlünk fUgg , ha az annyi lap imsábján anyagi viszonyaink felenik\'tésévelasolcsd pénzmem az olcsó köles ön, hanem a nélkü-
lözés, még snjrft TnPgprftUptiSanTiklfal "
__Mire vezet es!
Ám vigalni^zzonjjniulasaonjkit anya-^fu^dfifigÖdíflSrvTOiraííJól- tessi^ ha .ha-Eflfiui kötólyeinek elegot téve, az örüm-negrisazedi rozsait.
"¦ De hiidőri azokat látjuk ma ragyogni, kik holnap mózos zsidd kegyét hajbász-szák { kiknek feje. felett összecsaptak fl habok f"kik adóságon szereznek fényt,
kölcsön pénz nélkülözése tanácsoltatnék; megmondom miért:
A pénz vagyis kölcsön, hogy olcsó vagy drága legyen nékünkT részbe nem is tőlünk, hanem as eseményektől f.\'gg, csak egyet-említek: ha terményeinknek jó ára yagyon,aaasUlőtereiStgnisegélo*-töke 3 százalékkal olcsóbb, sem mint a 4 százalékos, midőn semmi ára sincs termékeinknek, mint jelenben ezen áffitá-som 1862 és 1865 elégg^jgazojja. MajoV feleslegössé ráHk, felernlítem^liogy kölcsönnel, .terhelve a sok, birtokot, azonnal
~ A A^^pfí s^JeffeT)fű^2-áníartá meg alapító Ünnepét; a társas ebédnél -nyolczvanan voltak -jelen s mindamellett, hogy Tőik JÓzséTbérlő nr jmöden lehetőt elkövetett, hogy^ a^ t.-vend^«k a legpontosabb asolgálaMsktes^-gtkekbea
börze értékké válik; igenis csak egy kis., .-falai közé, a kikia a hajnalt, Udvösölva
ntán-gondoiat iell43a pélo^uibárjílcsji kölosönnclyki 1 S62-ben eladósitá-birtoka egy hatodát, már^jelen 1 ftfifi-ik. évban
-ni^á^ul^^jsca^átr-fiielyben-eafi^ek- -ia*a^n^íe*ns^esctleg annyira mégsauT e\'a nnot tapogatnak, veESrkéa után vágynak. \' kült;Ti6gy as akkor BOíTfton óikéit % TGynlánó
urbdri telekárt alig adnak 300 ftot, nem \'/g-űu van eladtfsUva birtokinak, de csak-nwn föle és kölcsöne szabja jnegnyomba birtoka árát, akarva, nemükarvabörja, ?9 kereskodósbeli pénzfolyama szerint kell gondolnia.ortáko folöl, mert mii földártáko s igy vagyona fői gyoplü.száln hitelezője kezébe vagyon. — Hát még lia az.t megfon-
réaze&Ulj6iiek~és-k6dv3k-&zerínt-kklég4t— tessQnek, mégis m elmúlt évekkel hasonlítva nagyon is életnélkuli volt. as ünnepély; szollS-gazdáink versenyeitek
jd hfir.iírlr.1, linrj-y » rliam-a vaniMg kK-
rön minél díszesebb ürüm kedély özö-n5lj»n - végig^j- ^e hasztalan f t— voltak— f&lküszöntésck, azokat a mait é\\*ekéivel-.-nem lehet hasonlatba tsnnllnk; — gya? nitjuk polgáraink jii kedvük sznnyadiV jiLLEste vig-\'tínezkoszoraígyUte.iSsaze,. 200-nil.föllÜ nyomalt a válogatott szép küzünség-a szűk- és roskadozó épület
hagyák-oda- a ssiikr-de-még^öly ottao níasságot-nyujtd re^tE-tarmeeskékoi.: V- -
éa nnofcaja--Katalin-. .ítfiéMtt -bunon ¦
i s ennek leánykája Matbilí—" ¦ügy szintén (üsella, Magdolna ésErzaé- "-bet nevábenTteseredett szívvel máatja feledhetleii neje, illetőleganyjok ?88wgr_ anyjoknak szaletett.\'Vloiis Kanegiinifc\' -nak fuUtl évi jannár hit 30-áai délnidnt 2 órakor életénok 47-ik- éviben -tildévé: .Ik.ii turtLiit pvászos Limnlt.lt.
A boldojrultnuk hűlt tetőméi február hó -2 án (1 luláui 3 órakor tétetted a
.„_.__--._ .,-„«su örök-nyugalom helyin. —: Aa eajeaztelö raent mise-doBfitoiO-2Í-4nGeliián tartatik meg. Békehamvaira) . ¦¦. ~.¦ " A A dalárda áltál rendeleti álarraos. tancsvigelomjMgydisatWfidenSjS^lTáa Űoxások nélkül tartatott; megs; a. vidék -. mmden reezéból jöttek mulatni1 vágyd • vendégek;* terem fényesen világítva, ^-Evkaw^i-litványokkal dissitve, JioLisjL középen egy nagy Bolond- Miska presi-diált.— Hölgyeink a pazar fénytől -^-tündököltek; a:aok.drága^oíekkehel—; -látott ékszer "csillogott és villámként szórtaa snk^ksh-ifcdenlegis-wiutwás» kor a díszes magyarjlltiSny", mi a test szépségét és kellemét annyira kiemeli, a,. - áSSessorábíin igen gyér volt; fájda-........{ómmal keU-tapáralalmink, hogy .az .eleinte annyira kedvelt szép magyar vize. letVmelyet diisS öaeinktBl BrBklénk, je
bo\\a másikba zuhant ugy, annyira, hogy "alovak törés; szaggatás ktlvetkess tében-slgyangUlten- megálltak a tovább-nem mozdultak; a koosít aa ut középen-ott kellé hagyni és gyalog * várasba sétálni, a kívántakat ¦megvásárolni. Mitirjunkity rendetlenségről? ha—Isten-őrizzen — e rongyalott piszok ntozába,; hol az á temérdek szalmás gnnyhó áll, tüz támadna, hogy lehetne oda feoaken-dBt vagy vizet szállitanlV hi_ába,panMs-kodánk.hiábakérénk, nem használ sem-mit, ép ngy hangzanak, vogy jobban
leültig újból m. enyánet fátyolába-bar--koltaíkell, kOndja hol és kiken fellel-Dttnk. — A rendezdk. állítása szerint nem lehetett álarcs BltBny kölcsönzőt " ide nyerni, pedig u ti költségül SOftvoIt ajánlva, ea okozta volna azt, "Eogy oly kevés álarczos volt, ~s ezek is minden ^-elcz-rrélkUlf üa-mindamellett, hogy a tavBjyinál.sokkátezcb.bJ|ény lengte kör. -rül as-egészet, es amasLmégis mégsem közeliié, hibáztak az élczcs, csintalnn, -egy kevéssé gúnyolódd éscipkedö álar-caoaok, 3dk "többeket megkaczagtat\'a\'t, j kiváneai™ tettek-éa sok elrejtett titkot fölfedeztek, mindez elmaradása nagyfeszültséget\'okozott;--a vigalom sike-^
—Tültf^kBrtllbelőr-6eO-arr--ix>ttek—részt-benne. A zene is megfelelt a Tárakc-zásnak.
" ~"^^alo1Jatr^egy"inss"é unnlmnspá viu ^ líkíolyton és folyton a rosz utaklétá-rtfL panaszkodni,_da- mii tegyjjnk, ha napról napra javulás helyett csak^rosa--
szabbuláalJitni, ebből kiindulva.....nem
mulaszthatok el egy esetet közhirré ten-. ni:. A mnlt napokban haláleset kövct-.ke»téb«iLegry.ÍawIi~vTdékr?l nyngodt nri fogattal szándékoztak Kanizsára hajtatni, a végtisztelethcz kívántató eszközök megvásárlása végett, de midőn a fogat a leirhatlan. nyaktBrű, minden figyelmet kikerült, bécsi, utczába érkezek az egyik fél Bl-mélységU. gödör-
mondva vesznek eTa kérő szavak, mint a folra hány-í4>or^á^seme]ir,-X-ha]adáa iít ólomlábon fut.— Had zengjen~erről alább néhány sorunki
-——-A-ttirNögy-Eanízaáa .........
Tipor agyagoí Terhes annak útja, ™\' Nem halad nagyot
Lassan-magy, racgxJlvíf,
E10adatvi6--kÖ>etkcaő czrmü* nagy «pero, mely alig két.év^jdütt világhírre T«rg5diHt^8 »f&Iá tekernmden^inpaáV ^jt^Bta^^fcewdemej bámoltátik
Mindenfelé nes, Van-& még egy btetos hply, Mert BüTyedni kéosr
Dicső vngy Kanisaa, - Hinö ritkaság, Sima fénybea úszni Mind boldogság.
Velencéének méltó,. __- ___
Vaíglytárua vagy, ^
"Csakhogy oít aTengűr ^ Itt a mocBár nagy. sr
Amott bárka disslik, Itt bagaria, -- - OtHr-praro-gyilkol,
Itt..........
Ott a vialen fürdik Kelő, nyugvó nap,
¦ Mi^Mtt-B-sárban, ...............
Mindig foltot kap.
De as Íd3 fogflj — "Mindent tolfrméüzi,\'-
S hajdaokopi fényed,
Mindinkább elvcaz. MerTÜá egy pír napig
Eged nom borul, Porfelhők köszöntőnek,
LáthatárldruL
.Kaposvár. == Ftfiapán ff rntfltÓBágn termeiben e hó 5-én kedélyes zártkörű vigalom volt, melynek óráit fűszerezte azon— íít_va-lóban ritka — meglepetés, hogy a meghívottak nagy része álozában jelent meg. ...... Mngnnk, sem tudjak, hogy az álar-
3—4000 ember is működött benne, kll-lönbfélő hangszerrel. ~ Nálunk azonban most kezd honosulni; királyi és.niezó\'vái\'osok, sttt eg-ésij-niö^"
szomorú durbdl. s a jniujánnézíí közön-" öég: nincs, «—. mért mín\'detr^eraber^jáf-"
szik,---az" idő megáll -röpUlésében\'éB^
maga a néma bámufó,-ránezba szedett homlokkal.-
De térjünk a hangversenyre. - —
ozos hölgyek izlésteljes szép öltözékét .omeljuk-e ki, vagy aa általános vig kedélyt, mely,átlongte aa éj ŐTáit"?
Ittas egyének találgatásában mogza-vart\'a vörös csokrokba szedett, né#y egyforma foketo Belyemniliaelegasitiája; ¦ott egy szépvsngáralak-égszin-kékbenT mely áíczáyalugv, mint áleza nélkül az est fényét emelé.
.Emitt gazdagon ékített rdzsaszin sel-lyem suhogott melletted, mely nehezebb volt tán, mint lengff-urnbje . . . Amott egy- szt$p - gyöngyös - fő, andalusiábdl; nem tudtad, jellemzetos öltözékét bá-"muld^8,.vngy könnyű — szép tánczát.
Erre a fléravilág,-gyermekei szórták a virágot, mintha csak arczokról szedték vülriá; árrá a nodominók alól szel-- -leuf eaked\\* szikrázott feléd, a ragyogá "kedélyű olasz- porleáuyak
Arra egy origináKsaiv-altözött ké-
ményseprő, német orvos higanyszerü mozdul a taival; a harlequinek csörgő-sörgő futkozása; a csemegeárus bőkezűsége ; a korral daozolő tüz és vérrel; a kis fiatal szerb feltűnő Öltözéke, könyü táísnlgásával; aoznkorból való-kertéss-legénybe stb. st^kötötték le figyelmedet
A meglepetés csak fokostídott, midőn az álarezok levétettek, b a tit^oklalylEr alól egy-egy jó ismerős bontakosott ki « ngrött bele a tánezba, mely jd és általános kedv mellett reggeli három óráig tartott. " 1
Éjfélkor a nagy teremben 60 teritékre gazdag vacsopa, mely a vigalmat aildlmak^p-in^b^tefo^ még-
előző szíves vendégszeretetéről tett tanúságot.
Általában megjegyezhetjük: hogy 3 év óta a főispáni termek mintegy tanyái lettek a szíves fogadás, vendégszeretet és fénynek, melyek a farsang idején ép ugy mint az évek más szakában böke-züleg árasztattak minden jelenlevőre rend, rung és valláskultimbség nélkül. S tán nem csalódunk, ha ez áldozatok és előzékenységben a megyekormány-zónak azon határozott akaratját látjuk: vajha párt és véleményktUömbség nélkül mindenkit összehozhatna egy gyu-pontba, politikai ugy, mint köztlgyi te-kintotbon egy akarattal szolgálni a há-
zát a eszközölni az annyira óhajtott kibékülést az~ö^zlályök minden rdtegébon a megyéuek szellemi és anyagi felvirágoztatására.
* A gymnasvam költségeinek fedezésére febr. Hn tartott második vigalom a megyo palotájában, jobban ütött ki. mint az első, a~ményiben, többen vettek benne részt. Majdnem Teggelig tartott 4> táncz; a a mi míg á vigalom után is jó kedvet ad, azon tudat: hogy a két vigalom 5—600 frt o. é. jövedelmezett e szent tsílra.
s Tóth Jánosjfogadósia ad két polgári vigalmat, 8 éa 22-én.
* Már láttunk kinyílt ibolyát. Most olyan idíik járnak,hogy januárban kint nyílik as ibolya, júniusban pedig elfagynak a rózsák bent a kertekben,
"Múlt számunkban emiitett azon újdonság, mintha Soromfai,6ölÖncsér ban-i!itjtiboÍ7~&Sgye]met kapott volna, nem valósul; Ö is együtt ül fogva méltó társával s várja ítéletét.
* A székvárosi takarék pénztárban, megnyitása títa (június 7. 18 64.) január bó_utoljáígJ131,748.frt 83\'/, kr. o. é. volt a forgalom.
""^i. nemzetrÖHginpTigalma ehó 22-én Ififlnd m uKoronau fog^dÓfen.
Tudom;ísuU A kaposvári k.r-alsmi főtanodában as 1864—5-ik iek. év 1-sŐ felében leendő taípvir^álatok követke-aőleg .fognak_jrnjegtariatnij_ieJiraár 15,. és 17-én a Hitfanból minden fi-és leány-osztályban. A többi tantárgyakból pedig 18-án as 1-sŐ fiosztályban, 20-án © 2*-bán 2lén;p-ban 22éni á 4-ben 23-áa az T^sŐ\'és 24-éna2-ik leány osztályban, 2.5-én az érdemsorozut fog nyilvánosan felolvastatni. —- Miről aa illető szülök éa tanügy barátok tisztelettel értesíttetnek. Kaposvár, február 6-kán í 865.:\' Czompa György, helyettes jegyző.
* A szókvárosi nemzeti Casino követ-kező lapokat rendelt meg eíí év folytán:
HPesti Napló." „Hon." „Pesti Hir-nök^^Mrsöny." ^VaBárnapi.ujság.0 „Koszorú.11 „SÜala-Somogyi Közlöny." „Bécsi ffiradó." DÜstökös.H „Füles Bagoly." „Bolond Miska." „P. Llóyd." „W. Lloyd^\'^Wandérer.0 „Neue F. Presse." „Leipcziger IüustrirteZ." „Figaro." „Buda-pesti Szemle.a
~ ElBŐ"^zakííS2T
„Nagy a vlroa-i teher;" Készt vett benne minden házi ur,-háziasi3Zony, házi gyerek és leány —. fagottal, s oly menydörgő hangon,\' köz öa erő és erőd melléi fáták\' hangszerökaivhogy as" idB-\'—es^egyediili kritikus-—
lapdacs, moly nzónban az itteni gyógyszertárakban nem kapható, még recipe mellettiem!..
Mig a felvonás utáni szünet volt, élénk
"kézbeizjiüii^ok^.asBbkendőLröpitésak,;
Tíravulr^rodlyeVro ferkellott husniaiug-göjiyt jótéüt;: h"ögy*a fagütisták^ól működtek.
- Második szakasz:
8o-k a peres, egy se"m\'-fiaet."
^r~01asmou3 zenemu - -egyik-L legszebb melódiájáé szakaszban fordul elő. Klarinéton előadta minden ssékvárosi és pro-vinCziális ügyvéd allegro; az Ügyvéd-segédek kis brácsán kísérve, mig a nagy
lobűt-YertékJiozzá*_^_ :_________
" MinŰeir"klarinétos egy-ogy kiképzett mtivéas, ki nem "cgak a dürEb-özellemít jól "felfogta,"hanem oly mebanikus, hogy maga Liszt is megbámulná.
A fizetési nagy jelenőt, mely jelmezét osoportozatokkal, görögtűz mellett adatott, nagyon tetszett a szemnek, hanem senkit meg nem indított; A szakasz másadik felében előforduló indulót azonban,\'mely igy "kezdődik: „ingyen dolgozunk" — harsogó éljen követte j köny- -^n^je—olragailó, 3 tulemeli as omboi\'t-ív földön. Szövege iűgonio tollából kerlllt; elég legyen beltilo mutatványul o pár sori ."" • t
Mindig megy az instántia,-De kevés a kvótántiaí Ha polgár jő, awagy un-j Egyjiaralát oda szúr, fc / Ez a honoráriumf - -; -j . Cínijla-rárra^diimir... /
/ Itt aztán"^olt koazoruüső; bravoharr sogifs; boköaörtetósl. minden peresfól
fejével biezcsentett, a nem csak a főbb klarinétos okai hívták ki, hanem mig b nagy dobot verő írnokokat is.
Az egész színházban kissé derültebb ^^^^^M^^fuXo"-a-rainpa^bnr:
^rmadik Jsakasz.:—.--------- —......
„NiiicB bevétel jö-n a Crida"— A zene mindenhatóságát lélek c^v, kedélyre, korunkban Roaainín éa Mayer-beeren kiv,ül igy még senki be nem bizonyította.
Miir a kezdetnél, midőn öt divatárnsuŐ — mint primadonna.— kilépett- a deszkaszálra a elkesdte & legmagasabb alt hangon:-- „Kalap, fflsaUgfRSkötŐ, - Fejdias, kendők és ozipő, Mind olmás^nak hitelbe, Egy krajcadr smcsazt^bbé," — Ugy van! igázok van! Halljuk tovább! Bravó! Bravó! helyeslések voltak hallhatók, s&kitllnő hangú énekesnők annyi babért arattak hogy e zöldséggel mindenféle téli disaitést elláthattafcT^"
Mindjárt erre következett egy tenor ária, a legerősebb -mellű éa aangia-bol-tosoktól, mintegy variálva a Sentebbi strófát: _
---a Gzukorjrkávé-inöndula,—.....
ApróssőHÜ, boffsj gyufa, • Olaj, borok, liptai,
-.JJcngerlisst éa gözmalmi, KöSeakásfflí táskása, Megy" tőlünk Contrfzásra,
Így bakunk rcí rakásra" —«--¦
- Osiamadíák, ozipésBok, kovácsi bog-nárj aranyműves s fogadJaokbctl álld, Válogatott Chorus ismételte aa utolsó Bort: ¦¦^7>v "
„Igy bakunk mi rakásba."
,MN"i ^EN PÉÍíZu
Drámai-— nagy-opera 5 felvonásban. Zenéjét Kusné: ösUkség Szerváoz. ¦¦európai nevesebb-Zeneegyletekleve-- hsdsB tsffjajaa irlccdi -a áhenhalási Clnbb"-
Lord Uayarjn.-----:---
. 8a8vegét irta: Syolnor Pongrff<n7 a ^eUnsas%* .rongyban járónk" -— .Dnirenalls erida" eamll hírhedt-re-
sjAorjralrírojs.--------"
- A kait igaagatU: Koplaló Bonifáez, ¦-rtkSlkOdB egyletek, CJomiték, magáik által, ez alkalomra ide- küldött
¦karnagy. -.--
iSutdn ki esreVe iis/LvilrosltBzBnSege" - — \'16000 lélek vetti^ztehaBg-
maga_ jlobotj
hora- Un TaHh Jánoo fogadójában ment Mgoe. El parányi tár «nnyi zenetehst-
itéletet kiáltott
- Különösen tetszett kBvetkeztfquartett: Akkora a fnndnsom, —Hogy-egyszerro-beiszom. *\' S midiin összeszámolok, Rajta árendás vagyok. Öt ezer egyénből álló kar mennydöV rögle es utolsd Bort: „rajta árendás
vagyok*.- r ~~—¦—— * * - ----- -
Bár nyílt téren\' volt az eladáa, Izzadt izemekböl
atecJL Oalizpjd. vah as egén Táros;
Ifckariadén telelt játszott, a város paKj canpsd volt, — kérdik önök: kikből dKt fait a nésSpnbliknm? \' v.C^eiitztgratdoJt világ nrainvítihBl.
- i;HHMdBa, p. o. a londoni, rjárizsi 4imtfBiműŰaLBilb,,k alkaln.a.a • Mft> edtsk fijua-inonstre Có
^esorgott..; Hordoztak hilBitB italokat a „reménység kinjából;" „nern^- bírjnk -T*^trom\'," ^beleveszünk -^5per";és ;¦ „psngrit ^ málna fagylaltokatj" Kény^: szer Flíris.leglore^b csukrásatól,—, mind hiába! á forróság fullasztó vóH7 s Jmár az eWif^vonás alatt _ti)bb ájúláa történt,- melyekre sikertelenUÍ használ; ta,k hioegfí vizet,"moBnszi az orvosok, a tflbb^~[~betegek nem eszméltek.:\';E görcsök ellen egyetlen gyógyszer, a lapóz,^anFXó)
^Nem is kell monjanom, mikép e je-. lénet — hoV.a drámai cselokvény már erttsen fejlődik — szomorú hatást szült minden rétegében a közönségnek "a magok a ezoroplÖkl is annyira, átérezték a darab szellemét, hegy egyramásra könnyeztek.-- - ......... —J ¦
Kia asünet után.uj változásaal a színpad egyik sarkán megjelenik két bar-bély legény, u fuvolával, gitnrre kíséret melleit érzelgii hangon előadják következő magyar rhapsodiát, az 1 frt bnnk-jegyhes:
Képeddel alszom el, Képeddel ébredek, Ah, mondhatatlan az, Mit érted szenvedek." E due&.ábránd futamokkal kezdődik, a utább súgóvá válik, de as olvadosáera késáiíí hanghullám közt is világosan ki lehetett venni a themát, az alapszint: hogy nincsen 1 frtos.
A jól exeqnalt daUnmréazt közfelkiáltás kisérte: „Nincsen 1 frtos. Nincsen 1. frtos." fiiig lehetett látni a nagy színpad hátterében, messze, mintegy köd-burkolatban t ű mint a ezappanyosok, reposetermelö\'k + olajatok a petróleum források mellett keseregtek s énekelték a régi zsoltár módjára: Hogy a petróleum forrásoknál ütünk, Ott mi nagy siralomban keseregtünk. A nagy búnak és bánatnnk miatta, Hogy a petróleum
Üzletünk éa mesterségünk megnyomta.
Es ária után az asszonyok és gyermekek; kezdték magokat fügefalevélbe Öltöztetni b következő gyász induló mellett vonultak ki a paradicsomból:
„Nincs itt maradandó szállás."
E felvonásban életbe vágd jelenetei, meglepő fordulatai, elérsékenyitö dalrészei annyira meghatották a nézőket hogy a bámulás közt elfelejtettek tapsolni.
4-ik szakasz:
„Már. vajukra oem___kapunk."
A dráma^^^kYérty íőTozatosarí ií Önmag áholwluíyetkezetesen halad, emelkedik.
Ugy tűnt fel előttünk, hogy as operának e dallamos része csak „átirat" az nadóslevelek" cziniü másik dalművéből Ss .kség-seneszerEÖ nrnak. .....- „
E szakaszban kíválólág a hegedűk
működtek, itt-ott zongora kíséret meglett. De, hogy e szakasz is megtegye kellő hatását, s a Colosaalis felszerelés minél távolabb vidékekre röpítse a siralmas hangokat \\ -r- földbirtokosaink "mind bejöttek s a nogy brngókkal működtek. ..........y -
Kár, hogy s brugó bangók a városi pianókat ^nyomták, melyet még az is zavart, bogy a páholyokban néhány váltóüzér éa gyapjú kereskedő tobákoí-ván, erősen elkezdtek prüsszögui, a tuor-"mögriír Vömcsen bilel- — „nincsen Credit".
Egy magán brugó ária volt, mely tul-erös baszus hangja, s a hurok rendkívüli vibrátiójánál fogva, méltó, hogy ide jegyeztessék :
„1847-ben,
Az ablakon csak kinéztem, Ingyent adott falu, város; STnga kínált a korcsmáros. Merre üst Barknntynm pengett. Boltos s hitelező intett: „Tessék tnagállni egy széra, 8 csak ugy hullt rám a banknüta." Ingyért dolgozott n szabó. Kem volt adój. nem volt Patkó I S nem csak nem tudtuk mi a folt, Ruha s élet selyemből voU; Oh, de most már nem igy járja\' Hitelező, boltos, Uzér, Az adósát exequálja. Innen-onnan ahlakt ajtón Alig lehet már kinézni Mert azonnal ránk kiálltják ; Bopörlöoij tessék fi~etnL Vtczán kijár, mint vakmeró, Lépten nyomon hitelező. S birtokosnak, árendásnak. .Gazdatisztnek s polgárságnak A hány darab volt birkája, Annyi darab Ezres most adósága !! Ruhánk, ház b hitelünk rongyos, Ha volna mindegyünk drótos, Elég volna bedrótozni, ... E..Eok_ lyukatJisfolt<jsiiilÍ A ki ur volt hajdanában, Négy lovon járt szép csézában, — Csésa, négy ló adóságba\'. És a birtok árendába. Ezer nyolezazáz negyvenhétbe\'. Lnkzi, névnap egymást éne! Ezernyolozszág hatvan Ötben Egy kabátban leszünk öten.\'.1
A solóbrngót Össze-vissza koszorúzták «. játszóját-pedig, ki iületödött hangjával in segített a huroknak., felemelték a tenyereken tartva ferihi. a légben kellett ismételnie a jót kivitt dalt, mig-köz-: kívánatra as égess birtokos -oazliUy-rá^
kezdta menn,ydöTgör hangon j
„Egy kabátban leszünk Öten, Ezernyolczszáz hatvanötben." Bár esti nyolez óra vult, dcegyszerre szokatlan világos«:íg áradt el mindenfelé; visszajött..a. nap-as égr-ű, zíúzni-&LZLgénx-séget diadalában...
Elkezdett eani kint az eső: sírtak a felhők az emberek sorpán!...
Erősen menydörgött: kosba szólt n°gy &z igy tovább nem mehet!... A menydörgés és eEÖ\'t fányea-Esivár-vány válta fel, melynek ragyogó ivein isteni szavak szálltak le a földre: „megjutalmazta k b_e.n.n.^J e ke La.
Eg)\'szerre térdi e onHott n közönség s felimádkozott:
jutalmazz m e g b e n n ii n k e t1!... Lz nagyszerű jelenet volt. Varázsfény ömlött el légen, ai ezon — a hizalom varázFÍénye: !\\+>gy as Isten jelen van és j
¦ Ját- mindent! ....................-j?
ü-ik szakasz:
„Mi U** U*l ölünk?- . _,_.J
A költő — habár fényesebb szemek- i kel néz is, mint egvéb hnlnndó ¦— itt | a juvö tekintetében oly kérdést vetett [ Ít4. nit4v-?o Tiiim böUsé felelhetne-meg-? ¦;
S miután tökéletes megoldása ninc^o j pzakaszha^,a dm ab folytán fcszehnlmo- j_ -Süti ü=üttrcr\'í-mTtlr;- n rnüvrjt acsthetiksi ] szempontból nzérí nem tarthatjuk be- ! végzettnek, müegésznek az összehulmo- j zott sok szép ária daczára sem. i
Mindf-n osztál • ból *eregesen túdnlnak \\ a szinj-adra.s kérdik: mi !e~2 belőlünk\'/ |
A birtokos osztály üres zsákokat, üres ! táírzákat <lob;il a légbe ! j
Az ügyvédi kar a negyedik bírósághoz, a legfelsőbb törvényszékhez apelál — nséLbe_...
A gazdntiszti kar a\'"kérjf épen kívÜTsír, k földtulajdonosok meg belül!... Míg a líelga b egyéb külföldi bankok képviselői — mint résztvevő nézők — fátyolt és vias7gyoi\'t) akut OEztogatnak a vtg-tisziességtételnél.
A kereskedők, mesteremberek, iparosok egy nagy koporsót kisérnek könyes
szemekkel, meíyfe^van-iííítt^EUeH. Meghalt anno.Í850-b*en.^ :
Végrc minden osztály egyesül a^nagy 1 árban. is. lelket rázó hangon énekli" *-
\\égári?t, _
^^gr-^i^i fóldóivaltoaoU^
--------ICél tav4wzt, nyár Ü*st hozottá .
A mornj lópsz^ váltQzá«, v-n. Kg és földön pupz\'ínláff! . Háromszor szántftd-R földet;-"" ÍEég nem terem eleget; "-
. ~ B minden ejgy psem búzára,
BöájSt n\'n^ember tátja; \'
" J Mennyi voUfajdan-ft^feoV- - ¦¦
f-Annyj_mo8t n-bolt-contd! \\ .S mint mezőn a vadvirág,
" "Ugy-teíem bt. ^dúaságt\'——¦--------
Adj vigai-at «h IstenUnkt — ¦ _1_ Dgyan mi lesz belőlünk?... ¦ . \' Az ur, a ki gazdiig vult. Anyagiing rég\' megholtI... Haezöiibérbe a jószág, " ~^
S megettejiz adómig. Gyalog megy, ki hintón járt; A ki bírt két — hárum várt^ Más kegyéből -éldegélj Szive fáj és néni remél!... Adj vigaszt oh IsteaJlnk\'.. . Ugyan mi íeTE^telöímiXT^T55^ Szabó, suszter drágán varr """JG árntütt, moat kapar! ; S még ie alig élhet nieg. Szív, gyomor, zseb — mind beteg... Dactor, mérnök éa ügyvéd* . In gyért gyugyTtrmtr Ts~ v"é3SI A tudomány nem kem ér,
A diploma mit &em éri...__
TennT"slrfaht sitgériyemrrik,-" Ugyan mi.lesz btlŐlünk?...
Tolt elrg bravó í "taps. Kihívták a zeneszerzőt, karnagyot s mire a hangverseny elmúlt olv0.ii árviz támadt§kij-zonség kornx élnd. hupy a remén\\wíg ily feliratú omnibuszán ntenekulneténk: v s z á g g y ü 1 A p.a R,
I- r o d a lom.
^Napóleon JnliuttC^eaarja febr. vega felé ög^-Brorru népj ny-fclvfn fcg mpgje» lenni: franciául, németül iuic>lnl, éa ulaasut. A mii hérrvtn kütotrc tűrjed, mindegyik 40\'— 60 Ívnyi, mihez méj* 3<J lajihúl álló4"öWirati Abroasjimk A „Magyar Sajté*1 ezerintnpitfíy-érdekfl muDka márclna béban Ratb.Mór ki-idSsáhan magyarul js ropg fog jelerni.
G-jjlifc ; Vdijtüt válasEo^at; a mist in. .
ssomiaLEics 7Dlt»K rendelfoj tehát nem. a Jni hlbaaSi. No sokáig várakostása Uvotsdrö.
S-nalí, PoüiJonyban : BaiTfiseü látjufc QiiE: coai ódnál Wbbsoör.
Peatl loTeles6nknok 1 í
/\\ B-nok, Pcston : Kngy bocafl no mi k?aSn jOttík keatlnlibo ! asonaal ft nyomdába kflldtflk; a nm{^3n lerílr a Ja íatéatedtüak. „ffogy állnak a Télomdnj-ek11 ? Erre magas lovílhen TiUas^Dloiilc.
--f^K^gCT^wt-1 T^j ft-hUflft^nlrrm ttTtív-?—------............
S. K-nak : A-obrcfsíí" nom harenalhnijok ; kalan-ben La aaobb sarok ilIeUk St
E—1—nok ; Hogy adhatnánk ti 15 ilyen otnífát:
a8aebb angyal a ÍBldUa nii&? mój nem roll! Épen ily osép volt teotrérod, ki mc^halL Ha j6i-néssülc;iníg" a-napon--b"Van-folti -BOaslce- lehet"boeasá Pest-PÍUn 6b SolL"
líorentíísobbek Itssflok.
ftt-nok : Igon 1 On ajtámira .1» nyitra áll a nnji)l-tir." Erro sím kinőtt sincs priTilcffiama; a bckttldOU aorókmBjffeléljenek aa irodalom mállóságának. ra&-Íjat noha aant esabad osera elöl téTeastratlnk j a aser— kesrtd csak a eajtdhatiaáf irányab&n felelős értök.
- Mohácsra: KttasOaettel xettak.
¦Többen." A Wkep ontó ltot, u^v mini f<jgiilrniii\'a rannak. ml n aliirjnk. Tebai bt-ktusíj,\' UniCttdnlc. B. Gy-nak„- Eccsca noraid Tértük : elíífiicujsiui jau-
Üdvözletünket. ........
„Ruka jár."-BisöBT-.jlr. ím.-iaajá -nnnácn Icptcn, nvöhion.
.SoroogT tognEebb TÍnl^a." Hej- ncbci cxi (-1111011-dani »tt, b»t annji ook aicp virág van \'
A „bálidnüraot" — ha a faman^ falrún l>flj le-\'i ncámára, kiadjuk, ii Alom ozép, bár axiAn a vahi is kOvctní.
*EgT h5s s gárdából." Sscrctaénk, hampriáto,:..
P. G-nak - ICnd a két uzép Iprrled U.iptuk ; nlneg-lepctást nem is kt-Il mondannnk. A kírdtsc» mfivel akaratod nserint bánunk.
i egyikét, kinek mindeneset: ! bet knpoSTar.
j____.l^iul^m.4w^-iUbj?ÍDÍin^ ?s^i
j epen npj\'- urokseg\'i, mint a csGil, biikás^ adó.-; ~A— uag es. jiitslhtuny^- A nyfity pI-p^Iii^ mint ff kard, a jubb.in űt. ramt ft kcz. Maat a 24 fon-
lanyáa, a as egyesek fülvannak mentve a űzáliásclAs lerbe alól.
melyből ItTínnytm fixethet minden .esSd, éa • tooak holvutt ecirakkal lődöznek; esakbogy bakáo néllsul, ha mait nzorgaltna ineg ocei
sok oraber szájábnr. a aíó,Dcm dgyngolyó, baneru cscrcsiiycm^g ; ez rz egy ase rene se !
Teliát liaíljnk a szép eeóe.* ,
Donnt-r Tib-ni? pql^nr m^glinkfitt ; unnki
A napokban benyitok egyik nnjryobb fogadónk kávéházába, s mit kallók? A polgártársaktól rágalmazni a polgártárs!; azok
"") Aa caon rovatban kBsI3l(ekart egyedül u bA!t irányában rállal faleltlsegvt-a
inj tibeta-
ne ni kreditiroz neki; elnyelte as a d óság y nem lehet neki náni egy fakrajcrlrt sem stb. atb.
Eaenjó c;mbervk (akarám mondAní assso-nyok) feledik, hogy ez emiitett polgár egyik legesorg«lmasabb embere a városnak j ki éjt nappala ieas; a nem caak mnga^rdekében Tárad,"hanéfflfmneokat is felmentett tfttibTcel-lemeüeneég alól.
Feledik, hogy ezen embér egy egéss^ra városrészt épített, mely által a város nyert lfgtübbat, mert 2G,000 ftra raen3 épitkezéBei kozt néhány "hét alott akknrn kaBsárnyát^ otnelt, hogy minden itt levu katnn-iság bem 0
VoJnű tu, ¦ „
Mindezeket feledik & rágajmsiÓk. Do est meg mások nena~ íelédfieilk,; bogy " nasók küzt ulwüüük la Vágnak
-kik n rngalraaznttnak tartnanak. Sláa bité? lét akarják as^k ingatni,\'kiknek mög<ifc"ask sincs KiteTr.
fszcreucso oz azonh: n^ lingy aa elssArl a*a-vak nem gnlyók, c^ik uaercaznyomag; sae--reneflfykogy sok nyrlvrÖl a mitst leperngnek ajBsavsk, nzonnftl faitclok\'rt veWtik a kSddé válnak; ha a sok eU\'zórt beó mtnd kö v<lna, ^asegényUonnert már rég titöBiették vplnny-vapy belolo egy" njvárnHré«t épttlietne.\'
TeliáXesak előre idea Buijli5?eüuí a kávéba z luatjébrn aszalt taoVEaig sóim GCta TÍSBitbütja iui-g a szorgalmat- _
¦E gy j ó barát.
" ^aiF-^s^s^febr.iírM^datoellettfbogy - as flgió CEÖkkent, a & nyerő., termény ára oly alant áll a külföld placaiaira semmi, de hazai piacáainkon nagyon 13 óasreveh q tfl Jjenyoraá üt gyakorolt, ataínk roaasük/a"QaáHitáa nagyon< oajoQf aa itteni tormócykövée^iiógia esek ára 5—10 krig Oísillt lojobb—mérBnkdnt: Busa 2 frt 00 kr;—8 frt Rozs 1 ftt.Q<l&r_3 frt. Arpa41rt\'B0—60 kr. - Kukorica a 1 frt 7B— 80 kr. Bab tarka 0 frt 80 kr. Fehér 3 frt 30 kr mérője do alig eladható.
Kan ina a-t píaoal árak: Bársonya mérGja 0 fí 80 kr. Maxhíjhua fooUa tfl kr. Juhhnö fontja lOkr.Bcr-tialma focija 20 kr. UJ ¦ aaalouha maalája JtB frt — br ZíbrfűatJttMkr. LáajlíflSt mám áj a 11 ft 0 kr: Zscdle-írsat máttíéja 9 l>t OO.kr.:: KeaydrlUst rony* 0 kr. Kn-korleialísBt foatjn 8 kr. Üj bor Itciíjo Ő kr. ó bor
iteaíjo ifl kr. SÖr Ítcaya-10 kr. SiilTa-páUnJia iterfju alkí. Tárktlly-pállaka ltcscjo ü kr Pagygya máasája 25 frt. — ki. öülíltt fagyonjTcrlya fontja 40 kr. mir-loH fonffiTSS fcr- Hgappao fontja 30 hr._
iiappavór, Febr. hó 7-ón. Bár a ködös, eadiLidS után fagy következett, "hidogejBaaki axéltelj ölgy aa níak keményedtek, o^keti-vásáron még is alig néhány ember léaengett. A gabnaÁrak. mivel som javultak^ múlt ssám* bani\' túdésháaankr^óta. píacsnnkon ) a as nradalmakbani nagyobb előadások is a ritkaságok kősó tartoznak. Kövér sortvén foly* tonoöan található hetivásárainkon, a as őaz-bes képest nyomottabb áron váaárolt&tík a BBirr dra,--enook;-dacsára **om-Bulyed j Tnég raindig44—pO kron márík itcaójét, Baromfi, tojás, tej éa söldaéggol eléggé\'elvagyunk
látván;vidékről, do meg Is sdjakaz_árát|. nem hisszük, hogy Pesten drágábban fizetnek
az. élelmi xsikkéket.— ---- (tn.-p;)~
Vesg^fféfSt;—fobf—&: A legpompiallbQTTcl1 van: meglehetős joagy bó, jó szán nt, csak kossáillö-hideg ia volna; de cn a legnagyobb-baja^ÉLSsánkósDi BzeretÖknek, mert rendesen - -naponkint délnláu laca-Doea langyidő-áU be s ig^y nincs tiszta idoro kitSTáj. üőd qaantom satis, harRpni" lehelne, van is clógbeiegv^Jö," hogy oa^idttjárásról tehetettisalániltinionii: mert panaszon kivüt ugyan keveset tudnák másról. Iparüaletünk pang, csak soká ra tartson, mert tudora, leagnek ismét rendre-
jinrkaHökj "balosaink raegolBgesznek n tavalF "cBecsé^tJecaékkel, nem igen koll nj kosz stb.-Btb. Jiiinden nnp tobb hás kapuján UtJ
eXii da t i k^ Ae pdó pedig jeniét főiebb Etsal" keiloitjha jól tudom, forínUnkint nebAny — *\' " " !csirraL — iMarJa anthybatt
:Taarni»r8rtts^dd rgtekjgreí-afttete» l n [tányal?faak-voltitk, As árak nem váltoaiak, raiüderjolciő, kiUÜB pedig -ha von is, -vérmes remenyeittk-"épen nam lehetnek, • ^. -r.-b _
— Bírál pénaárfolyatu fefcr.9.
-,5% motfiIíqnűB 172.40: n«unM*lLk8leiiBflL_ 70.35\', baukréssvények BOÍ— Iittelín|??*tí-rcBsvények Í8U80; e&flst agio llg.25!.a?5yv;\'.-; -darabja\'S^O.^T"^ \' ". :: --• -- - - - - ^— -
Fclclo\'sWerkerarfi:. ROUOZ ISTVÁN^ "
• VA.
¦1—3
Hirdetmény.
Dai dj ;p^T Jgáfafm*l*tj«Hj-
Biill PnIWfiuafkr «Wi P»P
JózsafeUvoi h«o«etíb?a a ttl*ld-
- m#rö»«tS<-U* xJ.\'-Wb3«b*.» Ma i siali \'btjfcjjMtt-Uftetfnrdrcn-r~JaiWTJB. kS irrcnal fal tó tifa k a
_________ _ taitaaa.
^ !.. alapul 1HJIH- Avi raArtlua hau-ik nopjioak r-cppell 0 órAJa kit%í tik j mira alide anial hivatnak meg, hojrjmcgMm JoIbbó-nük pictábca a feaebbl t-gylctik 7LIriÜBgjfogB*lt , racgAJUpfflaln..
BgyifT-f ""1"^- B«Í1ittTntwafe mini
a tak, kik a kljolclt blrt\'dtaoB igaiiy t \' tartanak, ut a rcaaefiiM natarrdStg-Ida bejelenteni ílísaenek. ...
girwivta ian^ kóS\'An 18S5.
ForaagjTníffJ tSrr^rjTTiaálio mint ttlekkaayvi hatósiff,^ -
\'(1-3)\'"
ÍRVERÉSJ HfflDEHÉEC
- - mogymfrgy*7p\'n ? gv t rv é n yg ; ó . -Maek, mint tólekltUnyvi, hat aig-
t^^iai kgikjTrf títoUkt&ojz Uo»
VtndeJ fiJÍfítTirl lakisaak IHpc-reaai(« alatt Bertaa MAtyia as!-
rjíívW lakos ellenie ka-votelóno fadatr^ns iesahigelt és ~a ggtTart fci.nw\'g 336. na. tolokjegy-
Bntt!ínjT?fiff, I nlJüaSS tlf. li.
•alatrflji;^1 *a li\'u.üiij AWHVo.*. bccsili ingatlanok UJgetvár kOs^ sigilo » helysuaáa fofy<róv. roar-ÍítM~bÓDap napjának rejgeU
0 órajia— mint az első.hatarna-.p^n—SLsclArv»? íazt?tm— fogBülff—a— misariik- arrecai ha-rrítAa-art cIs3"Q^r(rr3nem ialaTknuiék-, 1885. aprü-ftff V-s3 napjának—regg*ii ¦¦ ö 6rájini a helyszínére kítilxelík, a «voi boj;y ekkor f^unebb kijelöli
.agatlaaok áJiíciÁrjn i riatni fognak.
~ AbTari\'Of-\'ilTiíllAlBitTk a t Bírtaj-»aék iroiUJAbau iiltudowkor inegte-
hi.t.h\'iok _-
¦ KaposvAjott Jan. hó 23-n^lSGF.. = ÉPmogymflgyu-ltfrKinrBiíka miai
¦ klékkBiiyvi íaVí-igv
(1-3)
- ÁRVERÉSI ~
Jiirdetmény.
Somaro e gjr polg. tiirvónr-mikének , mint Mekkünyri hatáságnak rísaSrül kuahirró teletik,
-bü^y-HansriBr Jza...a tv^aL Jskjinak fclpere-Sílég* alatt Fallin SAndor otviísí lakos elleni kUveMénc Te-
Jcaparre......isaálogolt. da a___Szahia
Wiaig aa-íiik-Bsiran tTlcltjrgyaÜ-küayv^b«ü\'l nogyeil telki bii-óUag
TUDÓ i"rí - kr ü\'ó. !jc-»jH iusat~ laöoL ^-Saakíia k\'laS>gl»on a hely-
oslnju f, ív mart, hd \\ napjáuak r<pgelí 0 úrAjin — miai aa bitárnajiotj — olirrerfElotTii roL-_ »ak-, arináSodlk árroríai Jdö. ba .netin aa lh Jn vevfl néni találkoa-¦Twltj—(r-irl-aprii "HÍ~V~ Uaiijaaak-iGjffeli 9 iSíAjara, a hel>fliii»5in ti-tiisotik , bitbI -hagy ekkor Oaucbb kijelölt ingíüaook a btcsáron ol61 la eladatni ll\'gnak.
~ Ab árvereoi fcltJtalűk a türroiík IrűJijülian mlndeiikor mcjteklnt-kitnk. --..... - -
Kell Kaposvárott jan. 5. 18CS-
ÁRVEKÉSI
HIRDETMÉNY.
irgj* pnlgár. tuV\'vi-iTj-iiit telekkünyvi uali-r
í&gaak r^axerOl kQililrri tétetik,
Jiagy UaÚnbr Ojtfrgy bíiocii la-kdonak felpercBtégc alatt Brafiler AilAm boáncd lakía ellőni k^í-
.. tcJ^QB^JVilEXiísira lpsAlpgoit.\' ?9 a-Up^ojósancsi köasi-g- 671 Jl az&mu tcIekjcEysakönyrébati fuglalí, ?8 birtyiog 1800 íl. o, 6. bacBÍilt Íd-gatlanok Baánca küísü^ben a hElr-osinín f. öv aprll hí 29 napjAnuk
"rcjrijéTr 0 "orSjSii — nííut a; tla3 katürnapon--elirrcreitetni fojj-
~nak j""\'a mlsodik 4n-crÍBÍ IJ3, bi netin as flsün tctü nem ialalkoi-nekt f, évi. majun hi 23. napjának rofffjíli Sorijára a hcljB Indrí hl« ttiactik, asxal hojr okkor fenebb kijclűlt ingatlanok a becsirün alól
„ia^cladatni-fog-uak, •.....................
Ae iSrvcitlBÍ fettételük a\'türTény-Scúk ijoilAjában mindenkor meg-tcklnibetűk.
Kapa?varuti jaauir 10. 1BC5. .
/i.bi
ÁRVERÉSI
(1—3
Mrdetményy
kinek, mina trjlckkönjrvi batÓBá^-nak ráasirfll kösaind ti te tik, hogy Jakab János Kadarkát! lakjanak fdlpareaafigfi. alatt Jakab Sándor
"JóaSoC Btráádi lakon ellőni kérőtől 6a e fede&á&ara lonalofjolt ea E» Istvsaoi—köaoáffDe: íaamnlölók-jftgysSkaaj\'vóbaa I. 1—11 rdísám alatt foglalt és bíróilag 1210 ft. oá. becsült infratlantjk Istrandl k»a-
_Ilígbcn a bolTWinín f. év mirtinn hó 1. napjdask n-ggoli 0 órAjia — mint-fiS-ets3 határnapon - qlar-vc re e telni fojnoi ; a második ir-vcrÍBi Íil3, ba netin ai eltön vovö nem találkosnék, f. évi aprii hó !--Ba.napjaDflJt.-teggtli.a oiÁJAtaa.. k?ljMÍiiárfl„fcitajíelík^.a?»al hogy ekkor fenébb kijoÍBlt ingatlanoir a beco Aron alól ia eladatni Jognak.
Aa árvwrósHcl ti telek a tSrrény-fisók i ró dijában mindenkor naj-tekiathetök:
Bomogy mepyo örvínjaaékc mini telekkönyvi hatosig.
SoraogTBiPffTe polff. tBrrányasi-_kiisak EÜnLtelokkÖajTi hatnaAj-aak réaaergl kBaalrró tétrtik. hogy
\' hBI lufaUalraÁfc Mp*wa*tjN>-utalt
GySHk KMh jUCWr elleni kfl-• .VEtoIé» fcdat^«Are_dfl_a JÜJiSiac j. 123- ixama tekkj«^K3kSaj-TÓbRa I. cjf &*sycd i\'Ikj -l—8 rond---«4» ali» Téglia\'t í» bíró U; 600 frt o é. bec*9lt ÍaL&L?oaak JLd kSia\'gbca abeipjxofa t.?»1 Tb-
~roar oá Q. aapjAnat reggeli 9 ors-jio -» Saint oa citi- batársapos — elarvefíaletai fainak; Í2-lk Ar-veresi Ida, kA nstaomi clsSa vevfl \' ^—li^ÜB^tat^t^^ag^fc^ft\'^Ti TaArti na- ILÓ -
napjinak ressi 11 9 irájira kel/ssiiiere- kílaaetík, asiat h»gy «kkw fennebb Wjilil\'.t TQSnt\'anok _ bífíiroa >M ti claaWni fugnak. —- irreriai ftur^tahitra t3mf ti r-, ei^k ir*4ijah*S3 miad\'nkor megta^ kloUict3k. .... KHt KoposvAr ott jaanir kíJO-n •" T8C57 \' \'
Somoj^Tneffva ISrrényaaékcmint lelekUflnyffn .t aig. - -:
"ffüi\'-: 1 (3-3) .
ihiVERESI HMETMÉNY.
a1J!riln«lr| mfat tjfkkitM/JLh*!-^.
-^ iijfáak17 rfeíírin " BaWrnt tdtrtík, kogj Btafró. J&nl* f c^küaai takóa-
- oak fjlp*re«»ég-\' td»U ActaJ QyiSrgy eíoí^ai take» íHeui^k5vete!éíi fe-iea^r» - WailagoU óa a-siaiíotil kfaaéa; 18 tsinn taltkjf jyiBkUay-
- v^tHBfoslatLaUv\'iikalod ta\'.kobi-tüims aéfjfia fri a. O. bwaöll lo-
iiiM-\'fT-Mnif bA-38 B*p-jia-\'xkreftf^i * ^rajia — mln^aa eln3 hatirnapoa. - oiirrormtctil - fvpmk j a misodik AttctícI IdU, tta -"-&«$&L aa «IsSa.xQrS. nem.¦ talAI-k«aa4k,r. ivi atart. 33 napjAcak resrffall 9 4rAI*raft" kelynainérakl*
rok"lrnaijawa blndmkor mezto-Kapoaviroil, jaaj^-n 1885.
""ím (3-3)
ÁRVERÉSI HIRDETHtHT.
-Somogymegje pplff- tarvínyBjó-kJnftk, mint telekkonvri hat\'ujgg.
kBikirré tetetik..Tiogy.. flpicaúr fjimutil ríigffTgl^di lakosnak fo!pem«iff«. oíattT?ni J5a?ef itio-rfolHí lflk^« i-.llfni kgvrtni^gn fc-_ duaiere le:i]agalt ea a MocaolAd kojiiff 12. nimn ttlelijcg7rSk3nr-víben I. 13. c* t8. ngy t 203 br. íí. alatt fú»li]l binila-213 frt o. j.kécallh In ^illanok ÍToRJőráilkSt-pegben aTieíytiinen f. ívj febr. bó la. aapjinafc reggali 9 óráján — mintái tisibalAriiafioa — cütte-rpat*tni fognak i a misodik Arve--•rcBÍ~idö; ba^crAiLM\'clian^VeviJ nem laUlkoEné!;, f. óvi inArtius k-í 15. aapjanak ri-jgdr 9 tsrájára a Selrsiínérfl kitiUeük, assai hogy ekkor f^onebb kijelelt ingatlanok a becjiron al \'Hs eladatni fognak.
A» ir-vcréii l\'cltctcjek a Wrvánv-»íék IrodAJiban -initidoakor mcj-teklnthetuk.
Kelt Kapoiviiolt jan. 5-ri 1355. Somogy nic_iyD tí>rvt*itvaí,\'ke mint IcIckkCnyvl hat6»*g.
3b33/iöi (3_3)
GySrik litván bite4caCinek Gas» ¦Biehlvisa-í\'eJtnogymegyepoIg, tiir. vv"ÍBv«íóke tnlnt ti-lekkSnyxI liatV-_iás; renerai koihtrrí tétetik, hogy\' Taranjl Pótcrnok, QySrék IstvAn ellőni kfreittóbenakielógíícíi reg-rckajUb ntófcbinak a JUi 138 _t.J. ldJnTYben I. nlatt hejegjieli bl tto kára.. clnradglteiva n,~w arvu^ "ÍTbÍ fdtéfalek ¦.^elfpl^iörr r.-nd mcgitlapitáaa tekintetéből hl-fr<l«s9kack tArgyalisL katArnap u 1 jaaTflo 85. napjának reggeli ,3 órSja kitüattlk-t miro litdeiuk -ássa] hivatnak Hlíg, hogy; meg noxn
amkjkib akijeiéit birtokkoa Igényt tsüabak," a»i « bennebbi kataridüis ide bejelcnlaQi aiíssraek, . . --S^o»»a»-^ea. Sö. 1894.— -"Comogrmegy alSrrónvBsika mint telekkgoyTÍ balosig-.----
hirdetment.
BAiJKAkpn.yi Jóia?f kílcleiilínek
__4üvSsiVÍ_&)m:»j-vini-gye- polg.
-tűrvénrB4Aka millt toloklíül^vi 1)4-
lósisiéJSÍröl köabirrótétítik.hoa;/ Wiíinr Jlayeritek. h. Kákötirí Já--*srf—elteot kere«ett>b^n a kioligi— tési végrebajtis utóbbiunk a kvi-«eli~cl 19 üi. t j könyríbsn 850 hf. » ?01 ó* a\'utt bcjcgyxrtt birtokára clr.\'itJultt>tvi*ii , ns ái v fi víí JiUisUííet.-i-a kt«14gtU>si-....a»rn<(itl jacgAllJpiLiia tcltiutí-tt\'biil bitcle-Buknek tArg>-a!i9Í lialArnapnl f, évi martiu9 hó 27-Ík aapjAiiafc reggeli 9 i^rója kitüiotik; mire hitslsaük
i\'ftlt liimtTialr mffj. TT\'g nem.
jek\'iiátók (¦a.-t-íbín a fennubbi üjiy-ht-.-k birCilag fegiiak mcgiüapi\'t-tatni.
KgyíícríBiiHd/flbivatnak mind-íií..k",lik a kijelu\'t birttikhm igényt tartanak, nit n t\'cnnrbbi batAridijiff Uj l.-j«lentctii aie-íenek.
KapnivAr, jtiu. lm 0. lSfiü.
t.lckkCnj
i bal út
_mnMíMtMi.
Slipliaicft Ricliard hiteleseinek BuaiebiriHal Somogyinegye polg. törvényszéke mint telekkönyvi"ha-té»4(t résairol Böahirre titcUthrfgy Ver«er J. C-nek Stephaits Riclmnl elioni kercctében n kielégítési Tég>. rnlujtAH utoLuinnk a Ns. De41 GH. si. I. j- künyvdlicn t—4roniIeiomig bej.-gya.ct! blrteliAtlTElTendelrcti-én, Ha .TTfrefll feUétclelt írn Uielégiíéíi Borrenti iriT^lliirrHKsartelvIiiktóbiJl hitelesoknek tárgyalási hatftroapnl F. én rsArciins h\\ 23. nnpjiiiak reggeli ? órfija kittln^llkj miraü-tolciük nzaal bivntmek meg; hogv_ meg nem jnjenesok esőiében n fen-
•¦ifa!ilili8fe.i ¦
=ílt«pii5i5i= ^^3sgTBji!rímlnd,fclUsatrinkjnind.---asokjHfc n kijeieltblrtOBjhnTÍgCQjt
tartAn&k, mt x |-ennebbi bnUridüi\'r
ide-bej elentenl ileaícneb, --RnposTir jan. hé 4. 1BC3.
Boniogymegye torvénysséko mint tclcii5nyTÍ natóság.-.....
Helybeli az úgynevezett ,Farkas\'\'-hoz czimzett nagy fogadót i;ri pedig kö?etk<.\'zíí feltételek alnlt :
a) Az emiitett Dagy fogadóhoz tartoznak : bor- e\'s Berínérés, hnsvá-gáa, ezcnldvül 7 0 holdra menő sztíutóíold és fe\'t.
Fenntebbi haszonvételek bérbe adatnak f. évi május hó 4-én, a helyszínen tartandó árverés utján, 186G-ik évi jan. -1-től számítandó 6 egymást követő évre.
A kikiáltási ár 1(100 forint leetid, s az árverezni kivánók a fizetendő haszonbér \',, részét tartoznak bánatpénzül letenni.
Kiadaüdók még továbbá, ugyan május hó 4-én :
2-or. Az úgynevezett „Czifra korcsma" 300 ft kikiáltási árnál.
3-or. „Nyirfa korcsma" 250 ft. kikiáltási árral,
4-er. „Flórián-féle korcsma" 300 ft kikiáltási árra!.
f)-ör. „Rózsa korcsma" 150 ft kikiáltási árral.
0-or. „Sörházi korcsma" 200 ft kikiáltási árral*.
Megjegyzendő, hogy a 2-ik számtól a 6-ik számig kiadandó haszonvételek 3 évre adatnak bérbe 18GS-ik év január 1-től, és egyedül bormérési joggcl. o _
7-er. Különösen kiadatik a pálinka és sermérési "jog, ugyan fentebbi
.__S^or^Négy országos vásár alkalmával a vásárhelyem; boméreai. jog
20 frt kikiáltási árral.
Az árverezni szándékozók a részletes feltételeket minden nap megtekinthetik N.-liajoinban gróf JTesztetits Ágoston ur uradalmi Kasznárjánál.
Alólirt bátorkodik a nagyérdemű közönséggel tudatni, hogy 1862. év óta folyamatban levő könyvnyomdáját, melyből eddig is több mifciérult & nyüt körökbe; jelenleg belszervezetét nagyobbitá és ügyes magyar személyzettel ^T^i^Ké™ék^yilíi^o,rfki minden e szakmában vágó munkákat; do még á legnagyobb müvek Málitását is átvenni
i a^le&ető li
l^ttllyo«?bb^áFe^44elje8iteni.-Külö táncz- vagy egyéb -mulatt
#ispolq>a,íátogató jegyeki-e^ésialragaszokra, stb.
továbbá üzletében.minden.községi^^jegy^Mnyomtatványok,-pos.ta-, vasúti-, fiivar\'szállító levelek, ügyvédi m-^hetalmazások, kfitt-lr/vények, váltók^ vegyég-natryBágu számlák, kereskedelmi-, ipar-gazdasági irodákba megkiván-T^yuBQtozoífia anélküli könyvek ^>el-, kfllMdi ég saját gyárából,nagy válaBltólAan\'m-ndeiikbr\'olB^^ teruuta megrendelegek postán gyorsan s^ontogan\'teljesittetnek. \'
-¦ TT—ves megbízásokat kérve ; - \'---- kész tisztelettél
.\'künyvpyomda;tala|donogr^; r. . • 1
I
36iwiiaaA6f-i^ és nyomda tulajdonos Kagy-Kanizsán..
szépirodalom, kereskedelem^pir, ga
i Ma^b^hf legalább egy íven jahUar hó 1-131 keid ve mindén kő 1-án 10-én éa"20-án- — Elffis^&l á^fáMséOiífltar»SF^^ 5 fri-\'fSfévro SfrL -
^7.HQfte4^vre 1 frt-70 kr — Minden elSfiseto a tolajdonoa kulcson könyvtárát fis eddigi fenntálló fedtelek raéüétt-fél áron ImszniUiatjaT^-- Kyilttér 5?Petit sorárt 10 kr.___Eirde-
fr fek^hat br^áboa Petit Borért l-ör 7 kr , 2-or G kr. éa minden további beiktatásért 5 kr. 6 b^Iyegdijért 30 kr. fisetendS. A beikíatáaTdij a aWkeselését íüeti mindén ör«*«\' " Wő bivatalhoB Nagy-Kamzsaraj a lap szellemi tartatmát illető köslemcnyek j»dig,"ifey minden levelek Bérmentvo a szerkeÉEtÜségbez küldendők Kaposvárral
YiíláfeL -ga^toági ¦. egyleteink
" -.:,-\'v :\'~-i.r.teeildöje.
A jköspontT országos gazdasági egyesület, 1ia bár hazánk legkitűnőbb gaz-<JdiL ésááitja io tagjai kÖséV, s esektrfc a ItiííijárálS\'áoyEottlegBzentEbb alíarat lel-keéitT^-giiSffláászaÉank gyakorlati terén CGaíf akkor hathat rgnzán_áldólagv ha anjjsáea egyes megyében niegalakút a goTs~"|p2 a*aságí egyesület, 0 ezek vele $gy organikns benső, szerves összeköttetésben lévő, ugyanazon czélra niüködö egésset képezendenek.
¦tnd\'oca , hogy minden hasonlat sántít, s omna jjimile est dissimile . . , do aligha tévedek, ha a.központi gazd. egyes Illetet a -vidékiek nélkül oly ember-hes hasonlítom, kinek fojo helyén van, gyöngyürü elveket állit fel, denem alkalmazhatja-, nem testesítheti -meg azokéi, mert keséi éa lábai: a kivitel eszközei -/hiányzanak.
" A. központi egylet a vidékiektől nyeri - &gö23.^^d^atX^állafc tenyéastési, kÖ:> gásái^W^^^^kQtjrrielyBk&\'akerá^ mGködéfiéiíS^^lkulözuetlenek, 0 melye-kés csakífJ ft vidéki egyletek gyűjthetnek Ös®2o skUldbetnek be hibátlan pontossággal.
A toaponü gazd. egylet által felállított stalános gazdászati elveket, a vidékiek foésik át b vitatjákraegujbdl, ezek határtesák niegj alkalmazhatok-e azok, a ha i^en, aiikep alkalmazhatók vi-dékjbkoíi,tiss.élvoknQlL_fl.gyakorlati élet ní@sejáE^TÜó_ájt,vitele1 buzdítás, lel kesi-téa, jutalmazás a^az egyleti ta^Q^ÉabTj^a pélfŰval elo"menese általi elterjesztése: [ as fj ieendőjök.
A vidéki egyletek forrásaiból meríti a központi gna. egylet valódi életerejét, mi a Gsenfc erőé, mely se egéss ország gacáasíígH^onyefm^ldón-íiihat 1 haosau munkásaágban nyilatkozik.
Ea as oka, hogy a vidéki gazd* egye-uuletek eszméjét csakrinstnar megpen-dittetéeök után szent lelkesedével karolta felanemzet, ti mikor a közélet tere küíiinbön.iű.2árva."oHal6\'ttet tömegesen Gaateíí a goffidtSssátí térre, fcogy ott értékesítse flssent erőit,7 s esek nyilatkozataiban mutassa kí, hogy él, hogy ereje csak SLmhbaMtv&>TT nem_pedig. törve volt,. _
A gasdászat teréni elöhaladás közvetlenül ngyan anyagi, de közvetve szellemi orajátis nö veKnemzetünknek aa any a-gilag éa Ezolleniileg erős nemzet előtt, olííbbvagy\'níóbb mindenmunkatér nyit--jra fog állani. ; -T"
--Ar"gE2daaági--egyletek"arrá hivatvák,
—feo^yT^ir^^i^^ale^i^g^dáagafr-jely^ nak a gyakorlati éleibe lotadb" átvitele álta3, tegyék jövedelmezőbbé -G gazdá-csat e^ryes ágait, kevosbitsék1 a miivel és lEülli:ég0Ít,ínÖveljékalGrmolííeríit,,\'Slén-Mtcók^a asorgalmat, matassák ki a gaz-4á«air&^nyomasztólag nehezedd terheiket, o as utakat éa módokat, melyeken szák,.elháríthatok —mely terhekhez "SOTosliaíóH as addzási knloe— vámr \'Tinonyolc töke hiány _stb. timcljélc anyagi eríínket; — B lm o hivatásokkal
megfelelnek, akkor egyik alkatrészét képezik azon kősziklának, melynek ingat-hatlan alapján emelhető csak fel a nemzeti nagyság szent épülete.
A vidéki gazd. egyesületeknek jutott osztalékul a nemzet -anyagi--erejénekr jobblétének emelése az által, hogy az ujabb elvek alkalmazásának. álÓM hatását gyakorlati téren" tüntetvén ki, ez által utat tör azon elvek előtt a gazda-osztálynak minden rétegében, s főleg a nemzeti erűnek zömét képező közgazdákat — kik többnyire csak a sUker, által koszorúzott példa után indulnak s a régit csak akkor hagyják el, ha_az ujabbnak hasznosabb tollát kézzel fog-hatólag bizonyítjuk be elotttik — oda édepge\'.i a haladás terére^ — ha erőinek tevékeny működtetése által felvirágoztatja a földművelést, szőlészetet, borászatot, gyümölcséssetet, kertészetet, állat tenyésztést, nemesítést, méhészetet, selymészetet stb., Tia akbzgazdászah viszonyokra jávitdlag matni igyekezik a többi egyletekkel .e fe^lra kezetfogása \' úítáí\'i —-ha\'-terfeg\'Brec gaansggrS^nyo knt tolt be, b a természeti csapások rosz utóhatását lehetőleg enyésztetnvaz általok ütött sebekfájdalmát enyhítem igyekezik.
Ez n vidéki gazd. egyesületek teendője, kitűzött czélja. De hogy a czélt elérhesse, erőre van szüksége, mely nyilatkozzék. Áz erS nyilatkozhnlásának azonban egyik forugója a pénz, melyet Petőfi találŐlag nevez as élet szekérke-nöjének, nélküle csak tenghet, de erő-jejjes^ életet- nem-^untathat fel JLg^zd.
efyîeOTéle^nT^zeiiiif^m^ gázdre^yesíÜeténLk:|Éeilehebirni minta gazdasággal, hol — ha bár kicsinyben — -de felmutathassa as előre haladott gazdászat ujabb elvei alkalmaztatásának hasznosságát, a es által ne csak meg-sse—ast-a—gasdaosstály-alsóhb-. rétegével, hanem egyúttal gyakorlati alkalmazására is megtanítsa, mert gaz-dászati téren egy látás többet ér száz Ieirásnál. Idejárul, hogy a gazd. egyesületnek kiállításokat,, versenyeket kell rendoznio, haladási törekvések keltésére buzdító* jntalmakat kell-kitűnnie-stb* b miftd ezt nem teheti, ha hiányzik a ner-vns rerum gerendámra: a pénz. Ezért: Első teendője .minden vidéki gazd. egycBÜlctnok oly pénztőke előteromtdso, mely képesítse öt erőinek közhasznú kinyilatkoztatására. Be kell édesgetni nem csak a főbb és közép, hanem a kisbirtokosokat is, mint a\'kik legnagyobb mér-iékbén"szükségelik" ás ily egyletüknek áldd- feívilágösitó- gyakorlati—hass-¦nca ismöretokkel-gaísdagitó-hatását:- A ¦ községek testületileg.SapifÖíigöknWép^ hctnéneW be,_as egyes Ha birtokosok rendes -tagokul. De hogy minél több kisbirtokos léphesson be aa egyletbo, e rendes tagsági dijt legfötörjb egy forintban kell megállapítani, mert na.en-nél *magâaa"bbia szabatik, akkor kis birtokost ne\'m ülelend az egylet tagjai közé\' \'eV igy.\'azokra nem ¦hathat* kikro « nemzeti erő szilárditása- Bze\'mpon^\'ábdl leginkább kellene- hatnia. A tehetííabb
Hrtoltosoknak szabadságokban áll na-gyofeb áldozattal járulni e szent Ugy oí-¦tásmoz. A nagy-birtokosok alapitó ta-gokijehetnek, kit isten anyagilag gas-dag^jban áldott meg, az bizonyosan ál-dos*fog; g- a^segényeMjek előtt nem leasjelzárva a beléphetés, lehetővé -téte-iikwájok nézve as okulás,\' a inkább meg-kB^áittetik a gazd. egyletnek egyik fb-esélja- a közbasznugazdaságiismereiek-ne^gs tapasztalatoknak minél szélesebb korfCn eiterjesstése és értékéeitésé, Va-"" lÓKkiüleg a pénzforrás is gazdagabb leemf, mértebb sugárban fog as elöra-lem^lehetőve--tétetvén olv sngsrakibe-
Melyr81 ea előtt emlitést tettem, némelyek áltil knkect nyavalyának lenni vélemeoyeststet.tr mintha a betegség csakugyan börahstti féreg-volna. Hogy tehát megértsük egymást, elmondom 1. mi az a bÖrfé-reg, 2. mint "áll a asepetneki hSrférgéa lovak
1. ABBrféreg. (Malleua faréi minosuí, caohesialymphaÜca rareiminoaa; — Wnrm, Hantwurm, ^VajTnbeiden), a nyirknedv—ve-vegjülétnek betegea felbomlása, mely fi bor alatt ÖQasegyÜlt daganatok, vagy egyes csomók és fckólyek által bélyegsi magit. A tak-nyoaSágbos nogysn közeli rokon, s ugyancsak azon -kórokokbél i» .bontakostk ki. Ritkán döglikTnegbörFárges ló a ^élkü!^-bDgylB^g,\' ne taknyöaodjék.
Ebből látható] hogy a börféreg nem kuka os batsgíág. A beteg 4llat nem eszik o végre rothasztó fá&|—vagy taknyosságban 2. 3. 6 hónapi\'szenvedés után elvész, némely esetben hamarébb is.
KifajlÖdJk magából agy, minf fertözésseli ily kép igen elterjeosthetB.
Azért mondatik h8rléregnek.—Haatwnrmt mert a mondott apró daganatok any irkeáény. "menete aaéfint ^kBvetkelne"k -egymás után,
nénak a bör alatt- -------
\'2. 8 a epein okon a Ll beteg -köjsül a mai napig gyógyult 12, elveszett\'3, a többi nagyonrjavult. ...... .- -• .
Van 0 küzaógben N.-Kanizsáról egyf a he-, teg lovakkal állandóan -és szorgalmatosan fog^ lalkosó, egykor volt katona állatorvos, Há-bori János, ki mindaddig itt fog larfóakod&v még eaak a betegség ls nem gyüaetik- Hogy mit mivel a hetegepkBrÜl, jóJeBa^án^felém-litonem. ..: \\. . ,
O ia.üEon- eddigi véleményben van, .hogy. nóhtt üikorul-ngyan-a^WrTéreg gyógyítása7
de csak a nyavalya alsóbb fgkomtán. Orroa-íás mondja ez :
A csekély csámmal lev5 daganatok&t ssörke higanyoB irral kent szorgalmatosan, bogy ~ez által az eloszlatást el&ogiUe ?3 a hÉgsnyo&k felaLÍ?aiifia által a ftsdvvegyületre mSuitúlag^imsi or,""b a~a2~e1oszfeiSls? "1 ~~&Tsm— fiikerÜÍ^leidizníef Akkor íQxeflvasaaT égeti "ki jssókat j a na^yoÍjTi daganatokat fÁdmetaak Minden magától nyilf, b felnyitott feklslyí piros higany porral kint be, kogy-jóinda-lats gEnyedést iinzzon Utre^ még la előbb as által okosolt kemény kérgeket Biéospclyva -fÜBatéveí-Wrofigattatjs, ksgy \\eúízajmk^ Ila sikerült a nyílt Fekélyeket jó ísdulata geoje-dégbf; hozni, akkor nyers timsóból éa 15 így f a k é re g porból kénzQlt kererék-
"basznál. A eebek mnaáaára még mindig a Ezénapolyva föietet használja. Vesz t. i. 4 lat porrí t-ört ny-era tíraaóXf és 18 lat ¦finam-talgyfainíjpört "Gse zeke verve.
Belső Ezereléa nélkül egyet sembágy. Kap e szerint minden beteg ló, a bet^geég kiterjedés éísez éiTSÍ"ctélkörlifli képesi naponkiol a fekete higany kenetből — aethiops mineralÍB — QueekBÍlber_mobj,-I ^yalogfejiyS és ka-Ima b gyökér porral, egyenlő mennyiségben latot.
¦Ugy tíntjfti„;;^Ky 0 behsereket íe^av-----
2. Ö hétig keli ilkclmaznia," hogy JÓ kiláasal legyenek. ^
A asomes abraknak, az istáló éa lég üaatia tartásának, a Tiszta viznek s a renilns napi ilsztogaiianak nem szabod hiinyesni.
Kiváló gondot fordít pedig arra, liH-ryaba-teg lorak ?8 beteg lovakkal =foglolk<izp emberek mt_egészségQS lovakkal oeiU- kuzretlen, sem kösTotstt érintkezésbe ne jűbesaenek.
Kát megye] foglár "közben járásávalTog-ialííosik naponta, hogy annál kedvezőbb eredményt mutálhasson fet. Kebec&óg tiélküluiccs működése.
Es alksloiaraal -roeg kell emlilenerar mtssa-.
ömláse is, melyek különben nem fogtalr volna ide férkőzhetni. Ha a pénzerő elő
sanüeremtve^ akkor ...................
-iilásodik teendője a gazd. egyletnek a központi gazd. egyletteli benső, orga-nlcuy összeköttetésének iettlegés kimutatása, mely kapcsolatnak jeléül annak alanté tagjai kozé lép, azt életének mmáen mozzanatáról értesítvén, annak
egjis vidékekre vonatkozó határozatai^ ^ilgy.áÍE*ja,„ste^y o belBsereket íegkeyá&bbó a he?yi^k5rHJm^Tíy©kíi®s alkalmasottan " " ^¦¦"^ *
érvényesítvén, ez által is benső egybe-fUggésoket tanúsítja. Az egyes vidékek gazd. egyesületeinek ia szellemi érintkezésben kell lenniök egymással eszméik kölcsönös kicserélése és közhasznú tapasztalataiknak egymással közlése stb. áítal-. (Yéga követk.)
PAP GÁBOR.
voBiásáva l -el eőbeirfoglsi kts^U, hnuyir&meg*~ rontott neháDvat a válaa=tóvizzcH kegyetlen égstéiraei^ bogy rések gyógyításával tSM) gondja Ss veseődeáge - van, tsicit o boriérgé-sekkel. Vonnak lovak, melyeket CBoníig s röfexám égetett. Tortórkodáoi helye aló gyil-.koírnak MolBári:\'-"nevét nem tudtam tudoirsíí-
d@U e merénylet megorvDclátákan is;
A közigazgatási foszolgahírtí Hívalol látás-kedeíi továbbá as iránt: ls, .hogy & f- évi j&>~ nnár hó 30-án K.-KsnisBán tartott orsságoa rásárra. G b«teg- ló tulajdoB08ok~raeg seje* lenbessanek^-a btteg éo látnsólög-egéssségec lovaikkal a ragályos -advart el oe bagybaotak.
___L^Ax^A^odaloaiDaB—lflvS- környéknek meg-
TTyngtatáiídTs Ersolgáljon es áriesitáccm......-"
Január bó_20-án évatoenágból Bsemle\'alá vétettek a tösEomczéd tormási - lovak ia* A lovas katona tisztikar ost veita ésaw, hogy a sermáslak sokkal több gondot Fordítanak a lótenyésztésre a szepetnekieknéL Igaz, hogy Sfiepjjtneken is Igen száp lónkat .lif-. kötni, de korán sem oly tiszták, egéacaégegek uunt o aormáfiiakV ítí még csak. egy nitháa -lóval sem lehetett találni, pedig. kBrÖlb=alöl "370 darab tenyéastetik 8 fél akkora község" -^%-mtnt ama.s. . . N. - ......^ ¦ . .¦-
ii~t»láltaituk biTrféfgeg—éa .taknycí^Uvnk^ , aormáijon asonban nem emlékasma^hogy 23 évi megyei btvatolnBkodé*om4dej« alatt^esak egy oly >ateg ló U lett voloft, melyet bfra-táTooaa kellé flgykeselnom. í - ^Dícaexet tehát Sarmára^ «.*téj^"íej«%--j3Bteér^_da;meg íb látoik--TnáarAíDa^\',#saMi|»a állapotán\'ssletea áldáaa-aiBí » MhjII « Gserjnro l^caóg, bogy ojótmi^sstés hCr3li \'dMrgálBáixt kitfiatetáibw t& m yittHioaean nem ia, legalább ^Uáo*iMMior«a*« rö-BzeüUljoa. TERflAVCZKY^.
___—\' ~ Ihljtllri ~" -~-
BSséZ
^^^^^
•, -A ^lu-Bimogyi Ks.ls»y" egy* fen malitYinir WSi> kbiolr. L»k»tM Siodor-\' uk\'kiidnluindilcoli tiaMtóSayTÍrSÍ, ¦ i«-bfr*ama.a>uUtr4»j>lMfu> «*\'»«ij»iM.J»l» )»•".•.
-éhalom jel mri\'Jrt\'gjftmijftt: pii
nem jrjLgyok r«
¦--mértékeit 8nnak:fejtggvté»ébcn.
;ímok aokíelűkup nyilvanal-
.....~~ nak. Kifejeaik aaüknt az arca vonásaira aza-
vak, ének, Eppe, kifejcst azt a-iájieg íb. _A
• - mV il "m á r a:karesqt tnagat lllcití, s-a kíaáv -.- rólAitíBrfA-keüvDoki mé^podiga magasabbra
Takaródott-jáFctTFnjilf, t$ffi]$$mfTt$m 4%. hU-; tnnk\' soha 8ioraa»>«nabk#íSiáncaolní, áüt.-xnBgá~Lakati>s is, kt.intnt- veterán -.lövész
• ^^raonleíJaHjTa taktatak Bzámáta-legcaűv -—ktíyeMrffirtaaámig, •"B\'mozdalntaEban még
taian ajágeaü icm confandálnér—-mihelyt -—kag&i -kgBogg*tgo ~ vany-Tniouiial. megérzi; w
aacgrátirik a-lábain ia. __ - - - .. ...
~ A táncára való hajlam iítáTan vele születik as emberrel a alig van n\'aloL ember, a ki azt inin Bscretni, _s igy megvan, megyolt as -^Ufdeií pepiiéi. _Az o^nTT^JÓ-EeSz-kifeje-^sKeSf^aljaVait a vacl állapotban levő .era-bereknél, do épan oly durva alakban, mint -mia Hokist vagy tiilnjdo08Ígotr;Dfl:.mihelyt ¦z magá%bb fokára-gmolkedik valamely népa -TT^\'J^eftté^jAff mivvlűdiick szökásai^-íülajd*-^fiaTa\'Tgy\'Tánvzft-Ia.
iiekertö tanító-által ktaelMimwlakole, a hol a gyermskek, étf ifjak kellőleg, ellenÖrlave, de figyeIm"Öl»*l a tanulás altalia eléggé olfog-Ulvo^már jókor.raeg«okjdlí a mis nemuek-kel való tAr^áat;.í;nfifttkyÍfialBte megtiaz-tuV»-»8^leteMgektói[ melyeke-kSiShb M Tviluan! vajmi néha** (.- - - • / E0ekbüUtliV*tk6B4etV«f-a-linos nanaeaak-raintnomsatíségQnk-egyik^rötaljea küladje-
rSSSl^l^\'ín. lenségo kanem mint a "T«»- H«^«tí|í« rajoniró a tinwftA vüi is U fontos argy, a csak Brt hnUiik. ha
\'^T ^^r^\' IjIy-iránvnJrodnlm^tnQnkaosEát Ütni eredni
mwwnr* m«»viuh X mfl.j..iHi t; álpiát a-áinffvar tánca:ml-
cly mÜTásEtSI, ki éleiét Bmngyar :tánea:mV áöíónek azojrtele: - - TÓT fi—VIN C2! E". ~
i; - i. -¦ P a ssopy, január Ko^éjjén. Tekintetes szerkesztő ur! Saokáa ünnepélyes fellépések alkalmával holmi-azék-loglaló\'-beasédeket tartani a hallgató, vagy olvasó közönség épülésére és Így ón ia, mint.7 ~kr-el^2őr vagyok fall5pendö~o lap hasábjain, kötelezve volnék ajzokáa ereje által \'ly ennél kezdeni elazerÓriv pályafuU^ma*
-v-Acttjtea.atonTSan mindig megtartja aaon _
-JuaeEjiiUe^ét, niLdl> a t-k tulajdonba a bln^o-p^^^r^ ^B^S^—^ ° ^" ^tY,
___jttoedttktak (* ív co víaízatkknizik-s reTse hu qk
sajátaágdt mfndaddig, -mfg a tenné33et ellen tdcekvS Jcontirkodás meg nem Karaíaitjfl. - * Tekata táncs pgyik^^CTnj^ánjJLg^kp&k, ~ai"olyeka népeké f,ncni"zc tekéi egy mi a tói meg-külúnböztaük, a ntinthogy alig malik cl va-Jamira -való, nmlafság tunca íiélkfll, nagyon
AzonBan~ón mágffl , nagyhivtL cynikua ndv-draszám elvére támafizkodva, a fűleslegesaeg tökintetóből ezt egyanűsen mollözendönok vélem, nehogy mindjárt kezdetben Üaaseütközőébe jöjjek fentérintett nérelödtlm(általánosan ismert takarókosaági tkeoriájával, — uért ia azonnal tudósításaim clüatfósáriv torok.." \' .¦\' " .
Pozsony társadalmi életében eaíntugy, mint egyéb nagyobbvárosokéban, a asinQgy
filbb azarepel TatíiA * A^wbbt legjenjcaak a váUootoSBág kedvéért. Ea okbórreánk ran-gyaroknrnusyo nö1" lobét kös3i>h8s,;Bogy tánczlnk nemzíirirányban fajlödják. ¦--•Pa fájdalom,.némífly\'liugyogÓB saellemek annyira, re tömi tóttá k mára d<dgot, hogy holmi k\'enngöka tadja az * g még mik által a dél-isíg mag*tartást i-rouj \\q magyar táncsokat jsasnem kUzoriljnk, mert szerintök. aa nera , Vobeí [fi ,AaoiibaHmeg ez mind megtennó, a ki n«öa azeruti, ne járja, aokaae takmáljnk bis a&i aeokira, an már--««aitngyazr bosv--ssantja as embárt, mikor náiáÓlyiFeljdiga a gber* (k5rO de a délezeg magataxUa a. aaaiw-. toa lejtés helyett bosEorkányizerScaoasogiasá
fa}Ujaaa egészet ......
.\\Ilyen ampbibiália eljirií.. ellen küzdött LakaV?9j"ft ni!• gyat.tVn.cz\'jk_maateremindig; a aairtméltán üdvoaülhetjak mtivét.
De lásaqk a tincsei, minta nevelés kiegé;
_uii5_rí«xit,- _ - _ - - ¦-----
*^ Ab embernek két neme van, a habár az ^e^yÍkot>aéha^asfi2onyÍ átlátnak jevesík is, -asórt móg-aöiB IndulQnk-ki-a-flanetí~fikí3öfu-Bok^.kBvatkeztctéaóbil, hanem elismerjük oz
___liájjeHig-ait^hogy n!kát neoa -egy*
.eaáahejB, y»|q:viev(inyn nngy aserepet játauik
¦Tig-aiabgiaég\'^ki\'élwn? _: ._j___
, -^ia^yotthiüaB néxetar, ,bogy_a-kQlflDQemü ~- gfofcgffgtknate ¦cjprmaitál.ttktiBnlMajer
¦www»aátoUft"T"B* -biznnyoaaa1 a k^etaaaídáanr-Ba^ltttrk-^rtrt«*r^^ A ^yarreík-iíjttban Jej-4^áfi3ta»«aiia1 akát-kuLtatjaaz^neljáráanak a.ma^Jötfiauk_\'gyÓAÖd^,-ifogy így, előbb iű
Ab ia kag-aiiintalfáfl, hagy adrótón huao* flaá^i.«M»knU b^kM^ra: tömve, uegyáiil .eaafkiiaaM eaak ia a maa AemttakkelLVAlá láraejgáa alul íjlödhetik azon takélyateo-
,vafa>bc<lpk, - art mára dolop;tarméa»eiében fdkffik, ihlgy AOiAan^üak. ÍMnyiháli;t4h5
figpluun Tii^nk.ntalsay.a^kk^aHíin, boa íbaojurpqa r»ii\' több figyelmet fordítónk. ..jfr HWprti»efeM«bilyaó Uffalgiaakbak ¦^írja«oaemak-T to«j leajaUbb U a kon if-jvaartun Vflf bead^Dlok,mart később w iaasláa yá>UtAlU_B* Cryakra»lál<tnksaánand& e^ya3nakelf kikben ennek biéaya nagyon ia saajfaAl nalh, állnak negénvek, mini nfaorea-A^saák^liB mfanemUekkefkell láisaJogniob-, MP^W^tytaaua asvar, Ugjaik fnaxaltok. .^MrtnU.IWniikh,calnd a^etkaOl Mik ki,
4 JaajfHHb Hwmtelcaaég,-
Páak ,#i«Jéx ntfaai aa, Itt a halon j4 kfflatgát a VAUsJsalvt 10 laVala\'JaW^i^ zoátf Bttari aa ifja -.JUrtí nW>jrnhaa> nil Mpnli tiem aü nJSSmef TlhiU esklt bkaláipk a Mt -a*tftá*» bftlo* naaak, ele K CjTásiafiic aJboab helya. A otÍI-„Htak aaájBiaa i^ntatlIattJAtr jlglWilillllal atkaJmaaak e osálra. Te-anHpafiBttfcátca^ mini egy mi veit.
tosatosaágor,"nitt ¦ ihválffi^SeUwára Alajos DZÍnigazgató vállalkozó szellemének köszönhetünk; — mert 3 a mellett, hogy társulata ^c-lusiírvtístílt éu kültlnoaen a Tomikái tórcn flzáraosjeles tiggalbirí nem molaastel\'egy alkalmat sem, hogy & -váleósatosságban gy-J-nyúrkodőkosonaóg buzgalmát idegen vendúg-ólenkítsei---így
a tÖbbT~közbtt a múltév utolsó hónapjaiban Heergstó mnUtótt bennünket három jól betanított kutyájának raataiványai által alkalmi Bfiindarabban; — majd Qallmayerk. a. vendégszerepelt hó 18-án másod, 28 éa 29-kón fjedig már harmad izben), ki remek mimikai-játékával érdomlett tapsokat aratott, báraz extemporizálvaközbebzöttcancan-fordulatok sahogy aem- illettek- játékának folyamába — fajdalnm, hogy a színészet német, do a vároa közönségét tekintve ^abe-tuilun még caak gondolkotjni.ig. eijy WJS>\'ar aairtésa^társasag^ikereá" í\'élléptö ea látezó-sSrfll. ~ • ~"\'
Á farsang moglghotöff élénken folyik as inaégea idflk daczára. — Folyó január, hó ll-én tartatott meg ns akademmi joghnll-gatók, H^én pedig a tiflztokJbáUa; — mindkettőben, különösen pedig aa.elsöbcn, szerfelett vidám éa aaáraoa térsaBég von részt _még a-fcla5bb-körökböi--ia.-A-kelybe 1Vuj^lag-
festíft éa díaaitelt vigardai (redoutc) te rom tígtereatánczkedvclöket tökéleteacn kieló-gitbetó, aiiutagy a csárdáa-barátokat a jng-balgátok tánezrendje, m^rt a azQnóra ulÖtt
j^^at^lTya^eTferdul r»lftlaWTFTna jfyar caifr^ -4á^af^^TOTmémtagrkp^á^tiazteyka «5"-\' vaT iarhoelégedtek, molyoknek egyik azon-kivfll a azflnóra ntáni aaakaaa yóg?úL múlGa ^áro»akyrttrott tehetett egy-egy tánezoló párt -látni,-volt. —Mindkét tánca vitáimon két-két zenekar ^álssulU felváltfa a legújabb tánezdarahokatr névesateaen a jogászoké
(melyre oz egésr tisztikar, valamint emesára ojs-egéssjógiazaág liivataloa VDlt,ogy katonai Eenekaron ki vöt Farkas János jeles czigány-handája*, a tiazlokón,pedig két katonai zo-nekar. \' . .
, A. pflZ8odji-fiataUág-mindon oatitörtokön, a.helyheH lóvöldében koBsornkat rondez; as elaö í$-án várakoRáaonfflltUfényeaen ós jól eaett Ei; — a. vigardáhan pedig vasárnapon-"kint bélépll díj mellett álarooa tánczvigibrrak tartatnak, terméaa&teaan vegyes közön Béggel; —a harmadik 22-én mindazáltal jól atkerfllTa táraasignak\' nagyöb"B száma és válaaztékoBiágs tíiatf.7 . . ¦/. .JovŐ iebruár_ ió... l-jéra._jigy-^jótékony cselap^\'lír-ikóro ismét egy roialk álarczoa Eil van hirdetvo felemelt belépti dijjal-H-ft. 60jkr.ee: 3 frtr) ml hihetőleg a_a_ alsóbb, rönaü /köaöniigjt-kiáirjicéínrgy: a. társa--•ágot^ftlogatóttftbbA tessI.v~; .^AaekaatimUjogászaáe általán jelen évban_ TaTegatakaU jogásg-aegélyza\' egylnt "javára wég^egy tánoavigalom . rendez te iik^bordpir
------ \'--bohóca,, fobruár hóban 18Ü& •)
ÜEültünk, bVjxem-anJiak, hogy-a& idei (ar-aung alatt a bálok-ósama jó ooomóra otíapo-rodott, bonem. hogy a lágy idíí miatt a góV hnjói ktislokedéa mogkezdíidik." Jött ia.4>én egy HEomálysjsállitó kaj6PaatrQl, a négy darab p^aaiwrr-rakoSt-kr\'a partraj da 2 nap ófa mór iamérúJyéaípöaen a kellemotlon ftangoá dudólaa óaaöSí ásél/hogy njok korinoa arcgji kofa,- kik o§y kosárka gyQraölcacscl egész" nápQftát Ott ólálkodnak a gózbajói rakparton, *B2Íveaen viaasaviazl sátorfáját a kálybá" mailé.
-A Xhina oakány. nap\'óta or5aan_ zajlik, a ha a jelen zord láo^így tart, hihetfi még ter
raóaaoiea hidat kapunk át, mit az idén ara ugy Ja nélklllöanünkJcellgU a4ágy idí> miatt, .ita vÍrradóraTü|fy-kolduf.-(itígni lakóg) s temetB árokban halva- tátáltatott, ki bizonyosan ott megfagyott; ¦ meglehet ozna^an, bogy tán más ok voH halájInakyk^svotitSje, mi as orvosi vizsgalatból kide\'ríllcnd.
Sajáteágos teleink is vannak, nchány év óta^midönTnár javában várjuk a tavaflzt,ntint uszeretií iQu tiltott kedveséiül az plsíícoókotj. okkor rohan ránk a fagyos azél, s azámitá-sunknok.toUvoűós nélkül ia véget válj pcdig_ ugyan Jajgatnák ám már a kgreakedBler TOigy~
felkarolják éa ^oltíaogiti^j_„L- do errÖJ Bzólani csak ábráüd; Merjem ala-ko|;köztUnk is jótékony nöegyíaÉ, mint a helybeli izraeliták kiizt, kihiek fö fel-, adataki BiSíjge\'nyebb sorsú gyermekeket nevobiljiákolássfcatni, ruházni éa minden-/élekóp jáláSökrtíl gondoskodni, a ennok mi as-űrűdiaánye? — az,hogy a fl?©góny alig élhetíí, szülőknek gyermekeiUáthat-Juk a legnngyobb városokban, jövüdol-mezoL szépáUásokat betülterd. — Kinek erdeme" nz ily nevelés? — egyedül aa >JZ.«Li".UtueJsi — Iliért nem leaa utá-nozjpuaa il.y_udvös(el^iráa ? Tekintsünk \' körül, 4\':-:-5°megyéo«íihol akadunk párjára; /nem mindig a mostoha körülmény, hanem mi magunk -vagyunk okai, de a fö\'okát mégis as eltíljárdság--óa-nőpat nevelííkre kell báromoltatnunk;-mart tagadtatbatlan aa ily-egyletek\'íeiálitá-sában tétlen maradj de most- erről Jöbbefc.uem^.,........ ^__\\___^^...^.
áruikat otcsóbbaa száUitaíbatnák, a igy tán a forgalom kovéa lendületet nyorend. Aat mondják, hogy tavaly roaz év volt, de ajolen Üzlet raó(» 30% rosazabb; az igaa, hogy a kereskedelmi pálya, do bármely iparágnak ijavénye moat olyan rögös, miszerint ember lágyon az a talpán, ki el nem bukik. ........
. Kagy-->Sftiiizfift. •
öhajtáa és a 18-ki hangverseny.
..Szóljunk ii?mit a nevelösről> ámbár nem theorisaltam ezt, se nem töltóm drámát a pacdfigdgia forgatásával, hanem mit mondani óhajtok, egyedül a tapasztalat utániégy-iiagy hiányaak íugailata^-Ha nálunk is ugy, mind több müveit honlan aneveléáre oly gond lenne far-ditvasmindeii egyes gyermek tehetsége, természet adománya, ész felfogása a tanítók 6a neveltík által figyelemmel ki-sértetnék-s annak erejét buzdítva szorgalomra serkentenék, bizony ritka szép tehetségek tUnnénkfölanóp kebelébül,s oly mérvli©nT" hogy alig volna hon, ki aiinyi^tí&váaatt tudományob nagy fóV\'mat, egyszóval lángészt képes volna felmutatni, mint hazánk, mert tagadhatatlan, hogy a magyar ember a természettől is könnyű felfogással és józan nézettel yan megáldva, de-ki tehet rdla, hogy egy Diestérweggelnem áldattunk meg,.ki,-a paedagógiánák .obmtaXiggt. mini Kani a pbUosopbiának,_. Shakepcare a drámának, ki képes volt Poroszország népiskoláit fáradhatatlan működése, tántoríthat! an szorgalma, kitartása által^nép. ^a3^^0"^^^^^^^o^a^naLlQÍ«i -liogym -..mttvelt -Enrdpa; egy hona; aem^ kópés csakmegiaküzeltteni. Hnily férfiú volna e.téren ..vezetőnk., ki által a tanítók, növelők szigorúan 0 lelkiismeretesen kötelességeikre serkentetnének, bi-z.on nem vc92ne el annyi genie, melynek
díjjal februárján.
^^ngTArienyekhea\'a\'aintQ nlncaj\'fogyL. koaásunk; —,«ffyíka volt a legaikerüfteb;
beknek a „UvdertaM\' aylvetter-eití hing
Baas évaaakolcbán szokott la nn i; mert cgyréaat a hajóhíd enSöntáaa (á\'íég-BajIáaok mlattj, náa részről a: göztíaflk járatának\' megázna-Hetéee a TJania -észrevehelSlug keveubiti a Járókelők eváttát. ^ " DlOÖÉNlör---
számtalan a a legegyszerűbb pusztán iát napvilágot Nem hiába\'szólánk már többször a népnevelés-, iskolák- vagy egyéb nevelő intézetekről, mivel a jó növelés a mivelödéshek alapköve; hol oz hiány-., zik ott nem lehet nlapot építeni, do még akkor sem, ha a föld\'minden kincsével bírnánk ia;. ¦ mit használ az arany^ha nem ismerjük azt, mi s ha nem tudjuk annak értókét beca.lniT— mit ér egy oly egyén, mely bíborban öltözötten kíván a tömeg közt tündökölni,de a könyv elotteélotuntató undor tárgy, a toll dlom nehezék, mivel kormányát nem ismeri1 3 mi \'ennek oka 7 — a neysléa hiány;—¦ iKüIttnEmjnnos ia ozánrlékom_ej:égLdaU fölmelegíteni r hisz a -t. szerkesztő nv eleget mondott. „ Ar mi bajnnk és sebeink" "féle vezérozikkeíben. úgyszintén t.F.* munkatársunk ia a n Szegénység áldásáról szólló ozikkébenV"- his?* aböloa is mon-dil:...r-r\'mit.ti tudósok.drága arannyal meg nem vásárolhattok,aztédea anyám-tdl öröklém; ~ ez a szegénység fíí ál-.dása, caak legyen jó nópnovelö, ki a természet e szóp\'adományát fölismerje p le-gyet/ekTol^ jdtókony egyletok kik\'aat
-.*) M^\'ghfciott. j-:. 8 sark.,.
Az elübb emiitettek közül egy^esötet kell felemlítenem.-A:boldügalt^a\'rtaester Goldstein József egy helybeli utezában-sétálván, erőa, tiszta hang tevé őt figyel-raesseV oly annyira, hogy a^sóblban honnét ás ének hángzotLÍB^ant, -s ott _ -ase^nységhf n, fll b ^gyátott^iilaDűtb&n egy leánykát láta váró as^nUá^ál.i\'og-lalkoairrf —r as ügyér "nieaíer^Iismerve a ritka tehetséget, jelentést tesz,\'"á a láhy ugy az izraelita nőegylet mini több eliíkEdű^óakawSizr^
nősen a számos jótéteményeiről \'ismert Guttmann asszonság által felkar oltatott oly annyira, bogy a;szQg\'e*ay leányka nagy áldozat és Tköltség|^eJle^yTJSejg helyben taníttatott, s jelenleg Béűaben a legeiser mesterektől nyeri as; Óáekben kiniííveltetését, egy pár ávinulvV a bécsi opera színházban e jelesebb színésznők sorába léphet. Ha ezen nem csekély áldozat — évenkint 1000 frt. — gyümölcsöt hozand, mint Német JBerthü énekesnőt fogjuk a jövőben üdvözölhetni. Ez volt tulajdonkép a t. hő 18-án irtott hangverseny jótékony Célját; mi is a nagyfalragas\'zóVjelentéséMiszerint a zöldfa nagy termében 3—400-ra menő díszes közönség előtt megtartütotÉ, 0 mely nem csak & helybeli\'kriükus közönséget, ki nem\' elégitó, hanem^ég^sÓ-val minden várakozáatfölütmultJÖgyania n Seíniramide 8"- ^8aitüi^l•B_á^^itt?a^^ 4 kézre éfőádák Iby Vilma k. 0; ís Sédl J. ur. A h is asszonynak ámbár rég ném hallók művészi játékát, mégis ennek bírálatában nincs szándékunk ereszkedni,
^líaTtöbb fiív^roabnn éTiflmeíéíE^ ©jmiEott. Kedl J. ur művészetét pedig egymult számunkban eléggé kiemeltüké Darás Betti úrhölgy betegsége folytánnem éne-kelhotett.^filuatratioudoroperaMartha.\'\' Asohertől, előadva a szép Maschanjsker ldatúl, játéka valamint\' kedves" modora tapsokkal jutalmaztatott. „Trió" Hunyá-dy Lászlóbdl, két hegedű éa zongorára szerzé Huber Káföly, előadták Eedl J. Hauser János és Horváth Sándor urak, megvoltunk Tépve midőn hattok, &o^y városunk egyik szerény ifjú polgára, ki a csendes magányt kedveli\' éa kövóö idejét 3"rimulattatására a Banére\'áldóssa, hódolt a kérelemnek és eíŐszor\'l^pettea életben a nyilvánosság teréW, játéka ép oly mint egyénisége,: cstiridóirérzef-lem tölt: áaliöditd, mely különösen finomsága által szűnni n_om_akaró- tapsvi^"-harral-jüráTmazfáTöTtlígy kell nyila^oa-nnnk Horváth Sándor urr_ól_ is, H jnogáL a zongorán oly othoniasnak;4l^Í}:-B.annak kormányát ismeri, figyaiislQtriem as uikorisené\'Bzetíábrándp^ vhHart>^)JDsnem egyedül a szívhangok tanúírnanyosác2Vk" fordítja, s melyeket1\'ő a s&okóU lelek nyugalommal oly kedvesen ad el#. fAs érintettetkfiV egyenlő; tetsfiésben; rááse>> bUU. „Kí volt nagyobb" Tóin\' KálnUn-tdl^sasívslta; tUatán;:érthe(8etf eVV köl-" teinény szellemét jól felfagvii"osongBI hangon Kaffka-Ilma k. a;*,\' mely\'utiaa kttaönaégTcebeléből, zajos éljenY tj^jti
mester vezérlete afett adatott elö a „Nagy" gyermejt S)%ipl>oniatt Rómberg-tól, tizen voltalc kik\'többféle haugszc--ren ezen szép költői míivfet bemutatták, mit ugy előadva itt először hallánk, a közreműködők; Ügyes, pontos éa- ösz-hangzóaia~Í^tBsántík semmi^Javáimi valót nem hagytak magok után; mesterük nem csakis szülőktől, kik először lá-ták gyermekeikéin nyilvánosság terén működni, --hanem a közönség által ia forró kézszorítással UdvÖzDltetett.
Est követ?egy pasar fényűén tündöklő tánoavígalom, mely>oly rendben és vígan folytxeggeü^ráig, hogy alig volt ki a termetelŐbb kívánta volna elhagyni, nem lehot tagadni, bogy a dalárda nagy tánczvigalmávul -vetélkedhetett. — A liangveTBeny tiszta jövedelme 250 írt.
Á\'jótékony czélt tekintve fogadják a mélttí élianieréBt, ngy a rendezők de különösen _a^uimanii--család, min i egy o-düli indítványozókt kiknek ezen estély a jótékonyságot tekintve nem csekély anyagi áldozatába1 került. KÖNYVES I.
Hitek éa események.
A Hogy utolsó lapunk több vidéki t, elŐfise tőnkhöz ¦keson\'-Sr-Kwéit^jrend-kivüU1 hóesés volt egyedüli o-ka, mely a köslekedést több napra végkép megszakítja"; á~dílhöhg5 hózivatar oly gyorsan növekedett, hogy a Kanizsáról kiindult vonal-,"daczára minden erő megfeszítésének nem volt képes az első állomásra Komáryároara -.juthatni, gondolhatjuk métjftyi\' íkéllénraiient^be , -életveszéde-lemhfiLkerültt a ropriant—swUárban-as utasoknak gyalog az. indóházig jöhetni as egéas/vonal kint maradt a hótól ugy szólván betemetve s a kemény fagytól annyira áthatva, hogy a mozdony minek elötenjból elindulhatott volna 8 órai fűtés szükségeltetett annak felolvasztásához, hogy ismét a közlekedés helyére állitassólL Több ezernyi kólapátoló volt
a társaságtól kiküld ve, a társaságnak ezert„clemi düliöngéa több mint százezer írt kárt okozott. Helyben in néhány utcza oly annyira betelt hóval, hogy az ntcza-beliek csak külsőksegitaégéi-cl.jöhettek kilakjokból- Több féle szeren esetlenség-^ TÖl, megfagyásökrdl is beszélnek, de biztosan ezt nem közölhetjük.
A A nagy-kanizsai takarékpénztár L. hó 17-én tar tá-nagy gyűlését éa igen szép -eredményt mutatott fel, melyet következő eléggé bizonyít, hogy minden 50 frt6a részvényre 8 ft jutott osztalékul éa még ezenkívül vzer forint lett következő czélokra.utalványozva : A leendő fögymnasium részére 200 it; a keresztény kórház részére 120 frt; az izraelita kórház részére 80 ft; a házi keresztény-Szegényeknek ~200~ff; "az izraelita házi szegényeknek 150 ft; a keresztény női iskola részére 100 ft; nz evangélikus í*s— Jípla^réíízére 75 frt; as izraelita—ií részére 75 ft. Dicséretre méltó s megérdemli, hogy minden hazai lap ezt köztudomásra hozná, azon jó reményben, hogy üy jótékonyság a többi hasai dúsan jövedelmező takarékpénztároknál is utánzásra találhasson.
""A A nagy-kanizsai lövölde I865-ik évi február 27-én. a, „Zöldfa" nagy termében tánczvjgalmat tartaná. Családi-jegy ssemé-lyenkint 50 kr.-fígycfick részére l frt. Je-gyok "WeliEch Halplicn L. éa "Wajdita J. arak kereskedésében, dólntáni ~ -óí"áig~~éíöre válthatók. Ests a pénztárnál fejeníílnt 1 frt."
k apo s v á r ü t t.
s As élso polgári vigalom legközelebb mégtartatott Tóth János fogadójában. -K-ÖFÜtbelöl 200-án vortak jelen s jó kedv mellett mulattak. Folyó farsangunkban egy ponton 200 embert is összehozni, —-el lehet mondani — vaíödÍ"DÜvészei.
s Az ép oly Ügyes mint vállalkozásaiban buzgó színigazgató Szigeti Imre, marczina hó elején színre hozza Pécsett ,,Az ördög piluláit" fényes kiállítással. A sok költséghez kívánunk fényes sikert.
= Hogy gondolkodnak sokan a né p "íc öz t?
A napokban--beállít: két polgár az egyik itteni gyógyszertárba. a a segéd^ del _heszédbe ereszkedik, -r- A többek közt előjött az alföldrőllraTfiZií. - .
— Hát aztán lett volna maga légyen az alföldön? .....
—-Hogy ne lettem volna, feleli a segéd.
— Ott vannak ám\'csak aram a valódi magyar emberek. - ~ \'
— Igaza van atyafi] .:.hanflm,.; hiasen. Somogyban is vannak —> szól a tegéd.
— Van uram, van — Téléit "aa" egyik pór, vakarva, simogatva halántékát, — van bíz itt is, csak hogy sok Buda alatt — Bécs van!
l_ * A\'közelirbb lefolyt-telekben nem emlékezünk akkora hóesére, mint itt 10, li, 12, 13 éY-i4-éa esett, kemény-Dunai széllel. A helységekben ugy kell ír házakat, szénrrúw szalma,, kn zalakas a~ hébol kiásni; az utakon "száz" és"ssáz ember dolgozik naponként aa óriás fuvarok alól tisztítani az ..utakat, melyeken napok óta mii) de a közlekedés megszűnt A fővárosból hat napig nemláttankhír* lap es levelekei. A székVárosEan ia..&zü-.1 ne tlenüj^ho rdják kLa, -ha^t^xa^wtr-ok,. padlásodról; a zivatar eltöltött minden zugot. Bár a föld. már. évek óta nem ázott át jól, s igy e tekintetben szUksé-jLÜnk volt es- időre; vetéseinkre .ia jól . esett," — hanem a közlekedés, a munka megszűnvén, a pénztelenség éa nyomort" bizonyos Bürökben csak tetősé! . a A Ezánozá&n&k, sir^riw ¦Gsöngöz.és-. nek régenToifolyan divatja,-mint eiuv"\' hány napban. Örege, apraja csuszkái. Ezánknzik; azaz; kinek jénze és luva van, a többi meg — lábán, Különben sok jég van most az életben is; lesz
majd megint elég — elesés, feldűl és.....
* A jótékony czélokra tartott izraelita ifjak vigalma is lefolyt. A „korona" fogadó terme ritkán volt ennyi ízlés és
estima! dtuzUve a^mi különösen dicséretére válik az ifjut&gnak, a?1 hogy na? hány-kivételével; tetőtöt talpig magyar- " ban volt öltözve. JNapjamkbarr mér_fifit : ík dicsérettel ¦ kell euititenJ/lnidffít^"" magiar nadrág, anrkantyufíL&Ízmák&tb< nagy részhen" kamforizálódtak/.. A viga-lom reggeli órákig tartott * a czólra ia jövndelmcző -veit;——. _ *.! Szerencsés fogás;Jfin±"haIrjiik^Ssai ?íea éa Szárszói haladók nenfrégíT—300 mássiíra menő^latfogtnk a Balatorrbsn: Valahára teíiát nera nszotkliiábaa ^_há-ló, Hanem asért mí 50—60 krron fizetjük fontját s fogasnak, níig Peiíen, ~a~ Molnár utczában, 20—3G krron hirdeti
valaki aTP. UoydJ-ban.........
. a fi?.él víd^b^n pgypi»lipf megfagyotV a közelebbi zivatarok alkalmával.
a Ki kell emelnünk-Langpfeld\'f. nylcé-pész jól talált a ínÜértelemmel kéasdtett
TényUépejt, A sok provinciális vándor fényképész között niihden esetre "nyereségnek tekinthetjük Öt székvárosunkban, ki a legmagasabb igényeknek is .kellőleg porrtps m megfelel. Latiunk tőle"egy .nsj^pl^kjfi^J^^ sok., aczélmüUzetekrőlí másolatokat a
legj^ttányihb r^alpt^k\'g j-\'l kjlnvq,-----
Ajáidjnk öt .a í. közönzég figyelmébe.
s A ni Unialanv eddig tökéWtefieiv-meg-felel a várakozásnak; parasztőrlésére ¦már-ivem -egy- dicséretet hallottunk, s s szomszéd helységekből a nélkül, hogy még hirdetve lett volrm- — már is seregesen érkeznek,az- örlökmegiejidbM^k. As igazgatóság szigora a gépek kiiünS-" pége a szakavatott személyzet érTelme a legszebb sikert bízíocitják e mümalom jövőjének. A Lzttám-"őrlé?t iBilrfrtiaa-hó 1-én veheti igénybe a t. közönség, eddig el levén foglalva a^izraelita községnek húsvéti ünnepeire megkívántató li*zt előállításával. 5lig a hirdetés megjelennék lapunkban, addig ís jónakláttnk e megemlítést a t. közönség érdekében.
Mértjainca víg farsang P
A napiárirókhlában csinál ták o ly an Übissü i?MT3iaagoí, asárt bisooy oenki ki nem ugrik
c^Jpaa\'ltJ^igiaiclo (Redento) mcgnyitáadn, EJásí&Dr aa-egáisa fSvárost forrásba hozta ^SÍSJ&, a űadóíf iay, kitönL> vea®, paa&omAn-
agy Usangatta-köBÖnség^"
- Epgy XJm es? — fojtegűtó a rcbaat czar ós ©sor enjbűr. ;
^ ?1 provinesiin tudunk egy vigalmat, hoj^ h.á^)ia páe-Jártá a- — nagyest, és pedig : egy h^lyan óve a orvou , negyvoanyorcs évea fisy^y tnggyecakéval$ ggygasdaaág^ÍKsokj Viídijá — -et vagy ia f "Víola kiaflaosünnyaí svtíegy a ispíaöság fólbo na szakadjon, a ía-gsidia Uilaatáröáirol,
^\'küsöööóg pedig állt; íieateletoe uram;: egy-ponQÍOBátaa4Í9?tviael(5~íi belyaég Jegyzüjo a kát CoaapOBBoasorból.
» Bogy vaa eaT
-J?sj tegetik a pr o vi k k o n «
•\'Mgy mjftijik ^-vlgalomban a- ccígdnyok 6a psníjaórek^aDöaa voltak, a vendégek tizea* háswm; rosa «aám,*,aat jelenté, hogy még ejffll elötfrez B-tarBanag is megfogy: Igy ia Utij morbus egyik nem a-legkarcoubb tán-ugy^batafilt fSsÖdni, bogy midőn \\ii Twmsfymr, tiebea polka után limonádét kiáltott ájultan...vitték kt g-vendégszobába; a költőn giíksroaván ápolni, maradtak a vigadók tiaen, ^-•Mogy vűa-eaP--
VJÍ|apiu\\jtfc mhaáBpfaló.: =
^mlbo kend af ambWjs<mmi sem bü! clamori a^pü^likum minden ^dosOnek hátat fordít éa sok családapa: jobban fél a lanostaramtöl/ mint aa adAflaecnttólfih" ¦ ¦¦ \' :
Hol va^as wjidi}, mídŰn magyarorüságtin Örege-apraja járta a táncsotj aa öregapa rá-kÖQgOátötniára^/elflaQör\' ie, raáoadnaor ia .. ^láa meg^uMJkáJara:; barmadusor ia ... s kivivUág^kiviiradtig tartott a dalidé ?
Ho) Tau-moj! idÖ,= midgn a Ukivérü fmtul-¦*B pár ragyogó naeraért, egy saivdóbbanAa-TSrl l6-^23Ermértfoldra almont-dálidózni, b midőn date,, fdaás úttn leucrott a kociirLl. olkidltotta magát: *
¦ pJto*?WW*i hátim nap, Noiu eléjj q lúbamnak."
Alidon ba a muzaikuB elfáradt, rákezdte a eziterás, ezután meg a dudás ; a ha esek ía belefáradtak, Füttyre tinczoltak ?
Midőn egymást érto a lakodalmi menet; hamvas faaakakál dobáltak a kocsi kerék elé b aa egy fiaemü czigány brúgÓján akkora Bankák lógtak, hogy jnost maga-aü Öröraapft-ía megaímé ?
Ason idöbon volt es (anno 1&47) midőn sok vigadó aa elu3 mtLsaíkus előtt két felé tépta a asázaat ilyenféle szavakkal": „\'Ne, itt van folűj ha rogge 1 ig_fojyv4atimaqd^-tnáajk felót-^ígjg^gg^aajjg.ffBJUtgja is a iárczabSl, liánom cáak. a-m&llény saebböl vetío elli.
A morro léptél re utcsán, muzsikaszói a . merre néatól : ojju-hu !
Ha nászba. montél, lovaid füle mellett olyan -köSdÖk lógtak, most a pulitóroa olmárjomod-baa sincs liozzájok hasonló. - -\'Végig sírták a csengSk ag qtCzákat--B_.a ¦^Gndegnlríkat Fánkkal dobálták.
Es volt as Eldorádó korfl; toj-méz folyta át/a-küasübükct a több volt a lássUs, mint most aa ujkrnjezáros..
Ha messze útra racntéh künyürügtél a issi-, dónak, hogy mentsen fel nz estlat terhe "alól ¦ s válta a ba bankjegyekre. Tubb voli a húszas a ^apaaasgárskban, niint nioaia takarékpénztárakban, midőn ha, hitelesÖídet lecsititaní egy darab nCsorest" oksrsa látni, a Belga bankhoz kell ^rccepisaéa" leveleket írni, s eladnod magadat Ifi—40 óv co !... : ;:vA kedv, mint rósaassin szalag husódott át . am országon, as go rabol ito tt bolöie, a ki akart. "Mily másként áll most a világi--^»As -orisíaoratia nagy része (a hol ha nem oaarranik ía, legalább csepeg a jólét), télro ;ottihagyj.a.^__._pjoyincziákat}. olvonol-az ország b birodalmi székvárosba, vagy elmegy Algírba -r oroszlán vadászatra, s íegfoljobp akkor térj viasza, mikor aratni kclf.^-
^filnnhí;nJa.mBJ!agfCgBTT-ni^g na ídP, mely aaonatályokat amalgamisálja, o nem lehet kívánni sok gróf vagy bárótól, hogya-ka-pCijvárl, marcsali vagy cgnrasegi dalidén együtt jirj.a velaalra--)Ik&Hai kettait";
A kBiépbirtűkoa másfél évtized-éta folyvást „Zaga-ban áll ; mindig fáj a fogaf telo van „viltólá8,1^~ „adóssági rhcuma0— pénz-, aaskór™ a ogyébb napi bctegBégekkeb mn-lyckro napjainkban nem talál orvosságot. A batűg ombornak pedíg^nincs kcdvflj a a kedv, nom is olyan, mintha macska, hogy akármily aiéditIF-magasrófTigarorjé^ U* talpra esik ...
VuBárntip reggel van. Ugy esik, szakad az ceti (Január daczára, a már ez magában elég malheur), hogy egy második Hóéra leás BLÜk-aóg, ki birkájával megmentsen bennünket.
Fenyvesi (réjza alig végti el a reggclizést ko pog tat-nj Uj án ajj aj d u.————=~;-------------------
— Szabod.
— Jelentem ássan tekintetes aram, az ü&z j folytán agy megetto egyik -táblánkat- s ísa- i ksez (gumiEBlégy), fel kell szántflni. ,|
^ jűl..vAn_Jáncsr-cImBliet-f-fukkell-sEÁa--\'j tani/\' \' - I
-T-A-h\'ímloton felbtij ajt-arcsoa-Táncs^ví . |
— Kop-kop.... |
— Szabad J
Belép az Öreg béreit.
— Tekintetes uram, as éjjel egyik eeálts [ikrünk megdöglött, még as estva oerami baja Bem vt.lt.
\'íhtylkt —
— A gyárfás; a béres szeme kimnybe láb-badj. Fenyvesi ránés:
— Rgsz hir Mihály; meg kell fejteni; most jön a dombóvári váíár, majd vegyünk helyette.
Megtörli\'íssadó homlokát a gasdn, és aö-tóten^nés ki a még sötétebb időbe. ^
— Kop-kop.. • - - -
— No, leheti
Belép a helység bírája.
— Kérem a Tokmtetes arat, as adórestAn-tiát délutánig tessék frielyaógUisához megküldeni, mert katonát kapnnk-1^
— Jól van Qynrf; ne, igyál egy pohár pálinkát, aztán eredj Isten hírével.
Fenyvesi előveszi as adókSnyvecakát,benne ürealap... Kinyitja iróaíztaU^beuna üres fiók... Sétál fel s aU"á~ísobibaa j - Oflaláaja mináonl ball ftszomszédban, do nem meri a gondot elverni homlokáról, hátba as ébredés
^lég kéaerübb lenne ? 1 ^____ " •
-Kopp^ksppTTr.
— Szabadi
Tiaateli máJBztram a Jok^.— . — Jól vau, tudom, majd elégséget teszek^
— Kop-kop.... • • ".; : • /
— Hal - mi
Belép cgy-boItosBcgéd a szék^rosból. - ^
— Contót hoztam-fka;lenne|jssdves"n tekr ur Mmíotaip,buDny:nBm^kéro4éÍk,..mert jó. -holyea^van, do hó tatámra sem Itees-.WlJít-ríntot, a nekünk aem-hitelezpek B*cah«u
*" — Még e héten befogorajcflldonív; : - ~
— Alázatos BBolgajBí : ." ..-¦¦¦\'-.
SIoat jön** még a 2í foutas 1 — Két vúlló-biteleBŐ,...
Ezek ia elmonnek, s még jól el aem hagyják ar udvart, bos a pfratiia egy acép piciié tea IttvelöL
L\\ot vabvbára pénz 1
Kinyitja Fenyvesy 6 löVolct-; benná aranyos keretben meghívás a pécsi Caníno vi-giilraira, és pedig cs;ijádjávai.
A - faate bbi . -elS saé nyék utáa tesBák^víga-lomba menni.
.......Táűc^üU-ff^egény- ga5dft~m.i.r cgésydétpMtt~~
oda basrij-RoÍD,- még )^\\Q^é&tm&8°&*&*>&mm?i-2L
¦ magy&f-tls-i-\'---¦.r.-r.-n™^::: —* - -
Csak egy birtokost fentottilnk lo hely^zetá-ben; do ezen képben rá hihet ismerni vttía- ~\' mennyire.
—Tokát a köz^p^birtökös.osátily: e-aci m-ilst-hat, - """""-
Ti Ián a gazdatiflztika,r ? "a^aAp-ae árnak ia lapm a a^ubja, taíty\'elá lehet akkor ezeké ? pedig, "Ürea sseb ta^ltett nem jól hangzik a luttsaikasso s nem -^sa örömest gyántáros a caigány. -
Talán aa ügyvédek? ^~
Még aaon pöpSkért^em-tizetik 5k«t, melyeket megnyernek, hát-még a mit elyaazíenek? Talán az orvosok ?
Azt mondják; habár euk a beteg, az nro&7-eres, de kevés a körmöczi... . .¦-.¦«*--
Tán a korcskedök, raeaterémberek ? . — Ez ok egéaa napokon át - Cg utókat fílxEflk cMroaaeaTakra; felfűzik, mogint-Iavcaím^-s habár a Cuntója rpénz, do azért nem le&at -vele bálba-mamii. ~ - —
Igy megy ez minden osztályon kerpszt&h Ba a gazdának nincs pénze, nincs akksx senkinek, mert ez as egész viügnak;H"W®rt-
heimu-ja. . ..------
A fiatalsága fiatalsága daczára ta érzi Tat-Lain az idők nyojnását j vUszahojuia jnigát mint szegletben a pók^\'asElött nagyobb örító- . mel ugrott as ágyak, ratnt most kés azaia^\' _ z\'ébtt^a"5Baap^eáayQ$:oda kaim várnak, ^p^- * nek aranykapcsoa biblinTTs iraakönarek osfflí-- -lott egy szebb-jövö felé, .m-dy nnHi:o».ik>fJ_^ jiatJtíBomoraeágotj.Saneni gyö^gyS*^^^
ÍS-fld!-^ ¦. ...-¦:.¦:--.-.",:-.¦¦-¦-¦ rfp" \'
tízegény leánypkd.a Íi\'*ágyálűk-*F^t^ ,az oltár — b még es ís meiFxeTnaf ^
Hát a2nfiiil^_midöii,TJ—7 mÜUé mogyéa így kiált feL: üjuthul?.: "\'Til ¦ Ezért nirtcsoq vig farsang I-jrC::...^- "
ijttff«V\'y THVgfcipink-t- nem taUlgfog kéaaL." ¦-¦kíí-:|^4Lt«ift\'tJ{ét«ttk!cttol^\' ktUa>Wey*íh«* kason, nc-
-----,-Q^^B1 nQit; OtüTt frflMJ^ffliTt-Bt\'^\'* tfinrn-onnan-
•¦¦ :/imwgí»«.atfog3nasfc..T ..^¦.¦.¦¦¦; ^ ¦ ¦. ¦
¦ ¦ -martaim*\'\'
¦ tflú5tt wprol m*gkésctt.
-\'iaít®tl\'ötja^aaklíaa- As irffyctíea «aap* raegcratiti-
r|f BoyTeke. útnak .aiatotiukt pár uop
Balaloa maliin Tárjak at.ígéretet.
\' "-n«k::llna7 kimaradi öo as .alirttoíok1^ kőiül \'ff^aÜja 1 *}ÍYtfb*n ulcgvt Icoaínk klTinaiffának.
Bécál lÖT0JuB&akiwki i^rete*^JiJ«lalam —csak. oltttaiak. --——-- - - -
,SirkÍnyfafak,aTila!iolclra8tak.
„tTem kuli riandai." Da kvgT uttn I kinek koJraj-an csak — jArj*.
^eVMal foe-jnk.
_ jjan mit n"ni t"ii, ranfr \'^lg-^\'*gj*n-
llfXra ek-TH ^iertíliink elmem. T -V-tíftS : 1 Kim kapónk rala»st ? ufl v&ralioataBs
sok&ig mapailra, -,---------. ¦—-:—.....-------- ••--------...................
6a. J-aatti Alisamokit f«l a mii tnk.
Moat, miután minden fehér, : Zselícs a Svaic&al ia felér,-. -Fajiyflk lombjain reng a dór, Oív vadregényea minden tár. El fi ál ga tóit a ook kis ír, Medrében oaendeaon elfér. A diatótfil foüctott ágok, SIintba~csals volnának mások, --„-A-ho-rajtokj teajj-ídeggn,\'--; gyomja Bkot lo hidegen.
_33s mindcnj minden némán tür,
Elelunk\'moat csak paasta ür. DccaaUfjífyín a kíkeletl
\') Itt mindenki kBsTlTiiti-verseit, ha soráért S h bi IjepUj frjébea 30 kr. o. -OvSict. Sserk.
Majd, LogyrázEn le a töloí;, : A fényű ismét ozép tJöldon, , Majd a-hó nólküli fíldílnf DiazőL viaaza nyert faágok, Vírnlaodnak, mint virágok. A kjjr"orokÍB oaorgedvo, ..Majd tovább, tovább vergödm Nodvot adiiak e "ajaép fiíldnek," Senkit, semmit megnom BJnek, — Mert a_raarre folynak, övék ! Ilogy áldja güjririi&pr *>* ftg. *— J,?y, ha majdnem minden faltór, : -Bs rvTTOÍnríng"MÍ adest-\'á-és-r T- ~-Loez 0? Zselicz oly rogényes s Mint Svaícs í ^~ Ki magárív-kánycs, Majd megírja a jó tndóa Vonójn
ZSEUCZI BEUGÓI.
ÜZLETI SZ-R-ZXiT&K.
¦\' tafty-&Lttafe«a .fubmár^ID. A napy bócaéa
-kfvetkeiitéban egésaen megakadt akösleke-déaya igy piacainkra semmi aotn érkegatók aa arak a régiek ?9 kővetkezők;
.Haaa S ft. 00 kr. — 3 ft. Rosa 1 ft. 90 kr. a ft. Zab Lft. 5 kr. ^ I ft. 10 kr. Arpa " 1 ft. 50 kr. — 1 ft. 20 kr. Kukoricsa 1 ft. 75 ft. 80 krv Bab fehér 3 a 25 kr.—2 ft 80 krórt aslveaen váaároltatalt.
.KBalatalp iac ii árak: Hargw/^JaérujíJíSl -" SO ir.^uhakta foatjj 1 fi kr. Jahhna fantja IO-kr-9-r»
2HÍrfoaJja JÖ kr. Lingrliffíl maas&}&, IX. íí"ö\'kr. ZactaL-ISat mist Aj a 8 fri 00 kr. Kenyír\'.iaat fontja Ö kr. Kn-knriciaHBjl fju^ji 3 fcr Uj bor iteaeje 6 kr. Ó l>ur
Iiciíj-j iti kr- 3Jr luuij i iú kr. tíaiva-pAüaka it^éja 32 kr. T3rt31j-pili oka itcitjo Si kr Fag/gjn masaája 25 frt. — kr- Üni3tt Ta^g/ngrertya fontja *0 kr. mir tot! foutja 32 kr. Ssappaa fontj i 2fl kr.
Kaposvár, febr. 16,- íj\'ígküzelabbi hetivásárunkon, a jdrhatlan utak, liúfuvatok , jaiattjUig-VűUpjir^bftáakDüfiij.eaeknelLgjíz- j daja ia aznn gondulkodotl : nom jobb lett J vuhia-a DtlUoa Jiiaradni_?,_ily körülininyök j irianydban, as árakat aum je- i
lezbetjQk. Id5nk Folyvást télios; havas, fagy; majd nap süt éa gyengén olvad. Évek Sta nem volt-ilyen asánatuuk/ a kérd^~:\': meddig tart? (m. p.)
K.i\'@3Íhí\'iy, febr. hó 10. Dacsára annak, hogy a fulytnnoa havasások éa exőafagy miatt a küzlokedáa észrovehetÖleg felakadnia termék k ára pár krral inkább alább asálít minlűmulkcdfltt. BaBa"2ft. 60—60 kr: Rozs 1 ft. G0—70 kr. Árpa I ft. 40-^50 kr. Zah 1 ft. 10—12 kr. Kukoricza I fL 50 krA Bar-,_ gatrya 6Ü-—70" kr. A kéroaoUeT>"b ő borok" i
3—4 fi, Kíaebb píacznnk egyáltaláa olcsó de halaä jó pónzórt ia ritkán kaphatunk. J. -
Bérsi pénzárfolyam Tebr. S0.
Ö\'/o metaliqoea 72.60j ncmse\'i k&lcaön 79.50 ; bankréaavényok 807,— hitoiínlésetí róazvények 190.40; esüat agio 11^.15 j arany darabja3.3-i.
Felelős szerkesztő: KOBOZ ISTVÁN.
3E3
—i i j31fitltPflp JésJrf-kitgll\'BMiuBk"
iteaa-hlviaa ! Somogy megye pol;. \' bírtíajfcaí&u mint telrkkBnyTi ha-ré««T5I kJÍEMrré tilte<ittI.kugy Üirdi pxp t^n-encsavk. BArdi Pap JAtÍTf elleti fecrrat^bea a Utiii-fttíti tí^rtftajtia atvbblnak a k. Wrot JiS. b4. t. j. kSBjftbtq 1. c* + aluli htjvgjvell bfi tokáia etríü-
- dcllvtrla, uirrrrirri fdltrt^Iek i
tekfutetébtll -ktUlnekark- 1117711-. li»! iwiinapal lBfift. ovi mirtini ha 6«lk nttj.jaiiak r*fg<li 9 ir&ja tltuiotlkj 0 ire iiteJe.ffk as-al bí-T ataaS B fj. k u?rj nirg-Baw jnlfittf- -o3k~« »clibro a fcncbbl (Tgjlrtak tirCilaff fugttak ntt-íallaplttahil. Eyyisrnmind fal W Tai na t núu\\
- awk,kik«kJjBJdl blrt..kbf>E íffinyt
, tAjtoxi{ű(. a feaiacLbl kat&iítlüig -Ma beje\'.taten 1 Bitssenet.
-.....KB^rtriPjair^á-AJa 1865.
; ;FoB«in;B»Hrr,t!tr»*«y«iäko mlnt_
rV>Br (1-3)
aRVERtól HIRÖETÖÉFiY.
-~S?aek—mltj .ulekUSui-d. katáaig\'- " nak ríaííril kSabinu! tétetik, h%-y tlj-atasi/l^nAcH\'-lpet«!aa-lgo alatt Ha\'Ass FciT-ne* t-"ínikkii]t]riim 1»-kft elleni k3v«tolÍBo CeJeai-slro ti a tHrakkoppAii}-l feftiíís U * ima tL-!tkjeffratfHaXYrll,\'n Á. t SD7i. hr. gj. alatt fug-la t .\'a biri laj ?00 fíü.é.becsült ai5 ÍJ irnSkkop|jAnjr kÖ^sígbon a hetriiiuén f. ári f.b-rwir biS SS uapjiaok rrg^cli 9 óri-Jia .. laial a* f U5 kataraapna — olir»ereaUrtni fussuk ; a, ^-ik Ar-^trifll IJT. "ka netiltt ái SIbHu vutS íWm talájkosiiále, C. Avl utártiu» b>S -*Í8r"MflJ4nak rcgS\'H 9 nrdjlra a b-tj\'iaiDÍrv "WlÖietik, aasal bajr/ ekkor f.-nnebb kij -lo\'i Ingat\'atiik » b^ríiroa njül ísítadatüi híjjiuk.
Ax irreriil MtútcUk a lörvén/-ti<?k intUjábiu] niimlínkor raejtj-Uatbeluk.
Kelt Kupoaráfntt jauuirbi 27-ü 1*Í5.
- 8o(8o^ytn<»-ie irirrfniaiúVcniim 4i(ikka»VTÍli4tBS-.
mr8űi ¦ .(S--9)
áRVEflÉSJ MiBÖETMÉOT.
Pomogymtjjyo ptJ^. iar»ítiys\'á-
kTuMrritétttífcihaCTKois Vcndal Bii^ctvftri lakion al? f>-]ji^-r, sk^RTa alutt Dertta MAtyia Jaf-getvari lakra elli-cl küvctrléiű lelc^cBiro Ie;ilogolt ?9 a tíii-pciyari küi^ff 3B0. bi. trlakjep;-súUonjvíbanAtt ni és 428. hr 11. alatt l\'oglait ra bEr\'Üa; ÍOOŰ ft o. é. b cs ;il iD^al\'anulí 8 igctv&r h\'ái-sídben a he!jfliiiicn foljó ítí mor-tiui tiiiaap 1-sű nopjinak rcj^pli D őcüjSa — mtul ni rl*3 luilírna-pon — BlirTHeití-toi fognak ; a iKdsjilIk ktvaretl hlZ, ba nctia a<
aprít bá -l-fd napJAnak reggeli Q úHljani a htrlfaxlupro kitla*tib, a-ial bajrj ekkor fjnníbh kijei ölt m^nllauok a b--csaxm siói is ela-ilatui f.ignak.
Ai aT»a*ÍBl f.\'ltötílek n türrenj-BxJk Ir ili Iájában mlndcoUur megte-kintheük. ..
KapoBT&rott Jan. hi 28-n 18t>&.
Pfunngymepyi- tfiríány* Jk.a mini
"bVk. . , (2-3)
ÁRVERÉS íj
hitdetménya
B*íkinpk, talní t^lékkanyYi hatö-Básnak réseiül küahírrí tétetik, lupj Hannner I,in. ötvQii lakjanak felprrtfloé^ alali Fiblio FinJnr atrOai lakás elleni kürotelcsa fd--ro 1 íilogolt ?8 a Siahis kr. a\'i^\' 83-dik Diimn tJlukjcgrnB-k\'injvíbou I aepjed telki bíróilag IOOO frt — kr. ». i. bct-ault ingat-Unai Biaboa kHaségben a hely-flíinia f. iv mart. bó 1 napjának «•??«11 U űVlJ&a —""ítfiwt »»"c1»ií boli r napon <— o larverei litui fognai ; a masollfe amjrísi idü, ho.
ntík, f. evi nprll b\'i l\'nanjinult teseli 9 ór.Viára a belyasinire td. tli «tik , aanU hogy okkor fennebb kíj-iiait Ingat\'aoob & btaaran al61 U feladatni fojtiik.
Ab arveríai feltátetnk a tilrrtrfk írolájiban ml ódon kor megtckiiit-hütiJk. _______ --------^---------------
Kelt KapoivArot! jós. 5. 1S&V Sumogjniójiya tSrvas^k» mint toieVkTmrTl batóflig.
\'VibCí , , - (2—3 \'
ÁRVERÉSI 1
HtRDETMÉNYL
-\'¦ SöilSögy megyi" póTgAr. tovréirj" Bsékénck, mint tnlrkkönyvl Imtú-aásnaíf níiiiíriíl kSahirrá; tiístlk, hngy Belsner György, b sane si la-liesnak f IpcrcHíápo oTatt Dralitcr Adira baiaci laki* fttlani kSvo-toléao feduaes^re Ji-aAlofrolt ea a Bog-olaaineai kBaat% fiTlil aiima tolekjígyttökfinyvében foglalt, éa biniltjis 1B00 ft. o. á. becaült in-\' gattanok BbAucs k^aoigbea a hely-SEÍnín, f, iupfíliió 2Í napjának restell 9 órAjin r^\'jniai as o\'.bö batarnapoa — elarVeroBtetnl fognak 1 a második .á^ráréel ha nrtAn aa efeöa talükos-nék, J". évi maJaaJlSsa^ napjának reggeli S ordj&ra a kclyo inlrj kl-trTsotlk, assai Iwjy ohkar fraabb kijrlült IngoÜaaok a becniipn alól ia dadáin! fognak. -\'
Aa Atto (fai feltételek a tömi n 7-Dsék irodájában- miudjukor mog--teklntbetak:--------------------:~- \' -
Küpoarirott jannAr 10.. t&fiS.
......8oB>\'>ai-B\'C6X5.tflctény»3éko
mini tolekfednyri aatrfla^-
\'Van , ; <2—3
ÁBVEBÉSí
kének, mini telekkBnyri hflÍoa%-nakTájs4rfiÍ kiíaMrrd íMeÜt, kögy Jakab Jánaa Kadarkiüti 1la\'sísEak felporességn alatt Jakab Saadör JAsmí ttv&adl lukfiff«tteBÍliav«-taláae fedeitia&m losábjjolt Aa aa IatTándl kűaíég 59. naáirin teleli-jegyíÖltÖnyTében I. 1—llráasám aJutt fjglalt Aa blnilb^ I2Í0 fi né. becs ült imratümok lat-ráadl k3a. ttégbrn a bclyaniriáA á*. Ít martina lii 1. napjáaak JTig^cL a ArAjda — mint ai cbd katAreapon — nl&r-ˇcrcatetal fD50ak ; ara?30áik &r-reríul IJ3, ka netia aa olsiía »ov5 nem taiatboaeékVf. éri.aprít bi t-e3 napj&ö*lí röggcSi órSJAra a k-]ysdtc3rt Klt&tctiíriramai Bogy ekkor fen sbb\'ky elölt lajruÜaook a bees&roa alil lo rladahü fojuak.
Aa ArvörA*! fcltátelok a tSrvéoy-asék inSdajiban mladfokor raaj-tekmtkotSk. -: ,7"\'™ .^.\'í^ Kapoüvoroft JaaaAf 19 \' 186Ű. Soiaojry tnetrya t5r*íora«Ikű mint teJakkSajrvI kísj^i^.
-, grosso ----------
GaitT)YF.RTiOSTTWa
II« miUAw anr fiewmus geaoííB wtrdeu, ffaraiitirt Tond^rltegternrgtlcr TrejeD SlitdLlljimbiir^. ] BihJMuli.\'OnjimVLM\'luiM 4 UnlJon Ö. W.
Kw«tVivrtol\'Ortg^Lo.e lcfl.ien:S; : -„ „:
V^Artt4- , . • » * „ » Unter 19(600 Geffir.P\'.n tiifindcn .icli IlAimt. mffervon M.rk «00,00», 100,000, 50,OU!>;; i SfctrOO, *IO,eOO, 13,000, 7mii 10,00«, 2-iinJ; |»«0. inul OOOO. 4m«I 5000; imal 4000, ! 1 WaulSOOO, Winat SOOO.Gmal tiOO.\'Ci»! IXO\'Ö,* IOSiuIIOOO, 10C.iial aOO.Cmil 300, lOSinal SOO, I I UVul SS Mark de. ele. - : 1
! i Brtrinn der Ziehung; nm 5. kom-
Imcuden Monats;^ -
i»jto*fl b.llcbt.n lirici 4ril.i«Ti9.:
.„ßottßs Segen bekiGohri!":
tjafciál b«tHta itati 4u «roaif I.m .a.iWi*h|t. „, VÉfc^ Afl»»ani|» Jtuftrflpi ml RimraafA in 41 m._Sorlaa-.ffwTaríeia od 1 t rilBHTk\'P filtro4<.1» m\'Iigi-uscIi dna 4«»tr*rat«»Jan Ueffcndin «ronpl nnd Vgir sc-h wI ng-flri ¦^W*udtv-bCeilB4l.ehi> Elevati Il ice n aadGa wína. iitűuAix HfAriaaAJar EaU*bt»4ttiií: an.
Ba&quier ia Hamborg
Oc32aXa*
lAfiTHÁK
\'Ticonyvkerc^edcscbM : Zágrábban
¦¦könyvárusnál : Ilarluiáít r Gyakorlati: módszer a némát nyelvnek gyors, könnyű s alapon megtanulására, Abn-äeidonatüeker tan-"módja ssennt, Tiye lvtan i~] egy sete Itkck ¦ I. folyiiiii G. kiadás „88ujkr"-
Ugyanez, II. folyam 2. kiadás 88 nj kr. ^¦At cntiöefttr^-iT-^rfinmlr\'iteirgtie3S^ termi
^Bzeihiven attnezott ábrávnl keményen katvo 2 ft.
— A háoláHatok n ásóknak Itääsna. Tanulaágooan mulat-v tatA-képeskönyvnz ifjúság számára.\' Minden háziállatok
természethivon-azinesett ábráival, a magyarázó szöveggel, magyar a némefrnyelven7~rvra~l fHJO-kn—- —
— A bis álatsereglrt. Aa ifjuaág raith.ttatása a oktatáaára. ;- A legnevezeteab Q,mlöaáHatolc természethiven azinezett
ívbráival, a magyarázó azöveggol magyar b.német nyelven. .Arai Tt GOkr. ~ -- ; . llaHmáu : Praktiachor. Lehrgang zur achnellen, leichten und gründlichen Erlernung dor imgariachen Sprache nach Ahn: -/beidenatflekerft Lehrmethode. 1. Abtblg. 6. Auflage 50 kr.
— 2.-Abthlg..D. Aoüage 50 kr. "*,. ?;i KtHffa\'K. ä.\'Yillni glaaovi. Tri obljnbljcna a glosbuatavljeno
pjoame za glaaovir : (TQadérsiui.j Bárom kedvelt dal zongorára), . Br. I. Prediyo je ps-ela.od V. Lißlnaknga. (I, aar A-rob átiíöaviaLötb^bi-atnakitttl.)-— Br. 3. PJaé^sa dragoiu od P. Li vad i ca. ¦ {2. as. Ke&erv a kedvea itilntl.-L i va di c a t ól. "-
Br. 3. CliSft oko od J. Pad o v k a,
(3..az. Fekete sseta, P ad-ovo e-LU 1).: — Mindenik szára ára, "ílílíjir. "_\' —\\---
— Poaeska Polka. Polka treakavioa aa glaaovir.\' -(pDiaegl p«Ht«;-Poiko tremblentc^zongorára). Ára-54-kr. —: Xagrebaeka ~ creivorka JugaslavjansEíS , izvor&a &n "¦ gIaaovir.t . \'
(Zósrábi rredfti délsaláv negyed zongorára);"Ára 72 kr. 1—SVaiípvako Kala. Kolo aelako aa glaaovir. . ^NAas4t«lo;vFalnai kőin zongorára):" Ára 42 kr.
~ " _ \' vai
laaoyir, Ajalíikr.