Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
2.18 MB
2009-01-26 15:16:15
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
703
4595
Rövid leírás | Teljes leírás (195.35 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1865 013-015. szám május

Zala-Somogyi Közlöny
Ismeretterjesztő lap
szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből
A somogymegyei gazdasági egyesület hivatalos lapja
IV. évfolyam


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Nagy-Kanizsa. Negyedik évfolyam.
1 :
Megjekn e lap legaUbb egy ivcn jannar hó 1-tfil keadve minden hó 1-én 10-én és 20-án. -^ofiselési ár pentán szétküldésíel & h elvben MÍKt ^7aegft« tttaTIftj félévrg 3 frt" Negyed évre 1 frt 70 kr — Minden előfizető a tulajdonos kölcsön könyvtárai na eddí^í fennttflÓfeltífclafc. melleít-í é1 áronim^llkAtjar.^-^g^^
tóMk hsí hLAh\\Í\\v"vrt ^ \' k5 \' 2\'°,r 6 k\': ft mioda* ÍDVábbi beiktata»«i*=6^r;rWlyegdijért-30 kr. fizetendő. A" beiktattálüij B Wé*&4lle^mini«fi lár«r*
kiadó hivatalhoa Nagy-Kanizsára; a lap szellemi tartalmát illető köalemények-H^í "SJ mindsn levelek bérmentve a szerkesztőséghez küldendők Kaposvárra. ~"
A somogymegyei gaad. egyesület igazgató választmánya részéről 1865. máresios 27-én tartott ülés jegyzőkönyve.
Jeten voltak; Jan^ovich Lászlrfj Cse-páa Antal, gr. Széchenyi Gyula, Soras-aicb Pál, Csepán Jdssef, Pabs Boldizsár, BaánGáapár, Sárfcösy Dánea, Yoröa Antal, YésBey Sándor. Stepniüs Pál Hencs Károly, Ssigethy Abris, P&íss Andor és többen.
í.
Jankovjch Lássló elnök ur 3 mltga üdvözölvén a megjelent választmányi tagokat jelenti, hogy miután Sosma Sándor egyleti (titkár ar más hivatalos dolgai által esen Ülésén való megjelenésében gátoltatott a titkári teendők tcljeaiiésóvel Plaina Andor egyleti tagot bízta meg, — továbbá értesíti a választmányt, hogy t. íáomogymegye főispánja mólt. Mérey Károly af^M/eci szára alatt kelt átiratában kijeién tat te, miszerint a mai napra ki tusi) tt váísaat^ányi-;;üíéa . taegfeúftáea -ellen oommi éa^rűvótelö^^pi.
"* \' "falNsátatetL
Olvastatott aa 1804. évi assept, 21-én Mar-csalibaa tartott kösgyfllés jegysö könyve, önnek Jl-ik ssámaiilatt&soinogyniegyei egyes helységeIrgBEdasági" statistieajának — a? or-.sságoa gagdaaági egylet 186 j.. ?vi évkönyvé-
~" ne^inOŰieTéJwn kösse tett u^rauUtájTsze-rínti elkésaíléaéro ajánlkozott tagíánsak kö-eüI beadják.
Jankovich Lásslój Baán ^M^TfM^, Yj»\'"öX
-.jGyŰrÖ^,-BoaBáh^-Eia-Borény, -Vstya, Ordsy Tar, Látrány, BügUr^HE^j-öllÖfl-Els -Lak áa-5ith«Oyogy^— Boraosteh-jiottircs-és-SsT-gethy Abris arak pedig iJaárd.óaHagy-Bajum községeknek általak asosedititott atattiaíicai leírását. .
A választmány aaiveo kBaaBnattel fogadván a^njnjtottmnnkálatoka^asokat a utatieticai saakosstálynakkiadatni rendeli ason megkorciséaael, miszerint as. egyesület tiastelt tagjainál odahatni törekedjék, hogy esen — megyénk mégis mertotesÓra czólsó-de nrra-etksrülhet-lenül szükséges — vállalatnak minél tőho tatUegesun. kusremÜködö pártolókat asoressen, a majdan amelye Öbabos helységeinek ekként elkéss^ landöleí-rásábáltíoniogyniegyónekro különösen gasdáasatí vissonyaínak ismertetését állítsa\' ösBBO. ___ i
Ugyan csen alkalommal aa dgyasere-totnek tevékenységben nyilvánuló pél-. ¦ i dái: által ia bnsditott ogyietí tagok ré-aaéröl felemlittetvén, hogy tShbűn kik a. kitűsiöttCBÓlraköEre miiködni aziveaon óhajtanának^, — eat aaonban még is a vóglogűa: ÜQE^eállitáaí kijnnyitö éa a táraolat által ajánlott irányelvek sserínt akarván tenni, — eaen ssdndoknk tott-Icgaaltéaébon as oiFogadott útmutatásokat\'nem bírván, akadályozva voltat, minek melUízóooül az ignagató vála&at-mány eIbatárosta>3ffraság09 gaadaaági egylet 1861. évkönyvének lí-lk fuaü-tében SS-ík lapon aa) alatt naa egyes határonkönti kérdések" ősim alatt fog-lalt ataaítáookBt egésa a bb) alatti „átc-- lánoo kórdöaokuma egyleti tagok köEt
----------Umrdo^lasatái^gíU^kínyöiDBaltatn^
eiia körüli,,fiaondÖk leljcuitéoéro Vörös Antal nraí kérvén fel. \'
3.
VonatkorvaaE 18G4. szept. 2T-én tartott küzgyüléo határosatára titkár ar nevében jelentett, miszerint a nemesített gyüraűlcefák-nak a földmivelö nép közötti terjnnztésére irányzott én díjjal jatajmasandá veraenyt lg« mándy Benedfik kértéoseti asakoastályi elnök nr a váioaztmánynak ezennel bemutatott köröz vényben kÖstndomáara_jattattaf b a közelgő--tavaátfTdéiiyrei tekintetből eaen veraenyben való részvétre a nemesitett fák tenyétjslőlt" addig ia mip e réazbon a kertéasett etakoBS-tily kÍmsrÍloérfeaitéuf Kaegjeíennék elaiikileg... felhívta.
Helyealíi tudomásai vétetvén, titkár ur megbisatik, hogy ezen hőrüzvénvnek minél inkább—de különösen a lelkéss, tani tó és jegysok kosöti leendő íerjesE-íöbóí oürgös feladatának lEtaerje.
Olvastatott a vasmegyei gazdasági egyletnek testvéri Egyelőmmel "hoszink intézett abbeli megkeresvónye, miszerint a juhászok juhlartásának mínt a toívajaágot bőnnjitö a így a közerkölcs is!; gr c károaao ható — és a gazdaküzőnaéget is feliette sok baj, kellemetlenség és veszteséggel terhelő szokásnak— mcgsflüntctésóre irányzott törekvéseit egyi-. aQletÜnk"pártolDiré4"erk:5ícsr Hatalmának f. 1-haaanálásával órvéajrejuttatni Bsiveakcdjék.
Nem lóvén Somogyban juhtartuBoa jahászok fúl fogadása flznkánban , cz iránybani tettleges fellópéoQnkre hióny-zik aa ok, do kellő figyelemre méltatva mind ason bajokat és karokat, melyet tndtnnkra Vaamegyo gazdak&sönségc a pánaailott körül menynél fogva azon-vedni kénytelen j Tnegkerea.yénye^aEnn ¦ Sfislnto óhajtásaal vétetett tudomásul, miaaeriní törekvései DÍikcrénck minél elébb örvendhessen!
goa magyar gasdaaági ogyosületnek ns áitivia f. évi juülna ölején Pesten tartandó iub, sertés , - -gasdaságí- ~mzkQ-2r~én gépkÜllitdanak pro grammja
Tudomásai vétetvén, titkár ur megbisatik, miszerint as az egylet közlönyében kösEÓ tenni, s azon kiállításban való réacvétre Soraogymegye gazda-kö-sönségét felhívni sziveskedjék.
Olvastatott a magyar erdészeti egyletnek síVbgb- bs- °--kelt ásón értesítése, miaserint esen somogyraegyöi gosdasági egyesület a magyar erdészeti e^let tagjai kötó felvétetett, s hogy as egylet. "köElönyéi 7 frt o.é. évi dg elvárása mellett ssámankra rendesen megküldendi.
Tndomáanl vóteiettaaon mogjogyzés-boI, hogy as erdészeti közlönyért járó 7 frt évi előfizetési Összeg már elnöki-Icg utolványostátott.
. -, 7. Titkár nr nevában jelentelett, hogy fötíss-telendÖ- tíimon^ViDCEö prépost g^>aa általa sserkesstett „Ousínte tanácsuk a Bsöllö mi-veláat tárgyasólagu nsimü könyveeskét Egy-
OlvaatatoU gróf Pálffy Móricz kirüyi-hely-tartó ö excellsntiájának* ad gss:7bC3- as- ahsíí .kiilt megkeres vény o, melyben méltóságos\' Jankavicb László egyleti elnök nrut felkéri, miaz«rint a Keszthelyen felállítandó orazágon rJIE2lÍiiazaTi a érdészeíí\' tanintézetre égyíénlnk ügybusgalma folytán nyert hazafias ajánlatukról fia országon fckormányiízékci érteei-tení iüeíi%g az arra vonatkozó alapítványi okleveleket a bennük nagj-ídküleg fefejón-iort Óssgegek lejárt kam\'atsívat együtt aa alapítványok Borezámát, kehét éa mennyiségét kirautaté táblával ogjütt a . nagymlgn m. kir. Helytartó tanácshoz m\'mél előbb felter--jesztGni gziveskedjék azon okból, hogy ~s "tett ajánlatok ki tüsutt czéljnikra fordittathae-sanak.
Esen intézvénvre — mintán a gaz-düfági egyesület felezóllitásafolytán tett
; mgjTyphflt.....Iz iÍJf.tJW>B^-ytv}ttirikíllifa;-li<>-\'
gyan o mikéntT használása as adakozóknak Bzándakától "levén feltítelesvo erről pedigj do magáról as ajánlatok
Saivps figyelme őszinte künsfinettél fogadtatván a küldött példány haasnálat végett a borászati szakosztálynak kin-datik egyszersmind egyleti titkár ur megbisatik, hogy a fötisitalondÖ szor-sönek ss illetékes magyar napi sajtó ál-^ ual ia kitüntető figyolemre-raéltátott^mü-vének m«gUüldéséórt aa ögylot kjiasöne-tét értésére adja.
8.
Tal Kán Pál ur egyleti tag boeídja jelenté-net a ci. JS64. évi arttási idény alatt niraj-
falusi puastán működött három darab Mack Cr>rmíg-félo arató gép mankijának e&z-lüleléről.
A gépészeti én fuídéeaeti szAkosztá-1/oknal; jelentéEÜk elvárasa mclU-tt kiadatni rendeltetett.
^ rBl sem teTiei esen ígaagai& rá-^lueztraány pontnB és határozott jelentést azért, mert az aláírások lübbfolé történvén, az ivek még mind be nem adattak, arra való nézve eaan Igazg-itá-válaazt-mány elnöke Jankovlch László, Somasiih Pál B.-íán Gáspár és Vörös Antal urakat felkérvén mini. küldöttséget mcghistar hogy "ás aláirasr iveket össYeásedreni:
Osvaotatoít Baán Gáspár pénztárnok urnák ki matatása az egyleti .pénztárnak
ta ra rí nitpon
éUitáffi -pénfitaíi-----.......
20 db. aranyat a^föpéjvctá.rnak aa eddigelé lejárt, de be nera fiEctett évi díjjak fejében atagokon való követelése
azoknak alapján aa illütíi tdakosnkkal magát érintkezésbe tegye, cgyuftal.adományaiknak mikénti keielese, mi raó don s mi czélra leendő-hassnáláaa.Iránti
hogy ha valamolyjk^mindiBseJ^iMntJ^^^íi^t^ évi május hóban tart-indó egyesületi kös-— gT^ié«Tg--nem"-lly^^?ikcrsnék--ef^D«i jogát, a kösgyüléare ruhásoltnak fog tekintet--ni; — mindesekröl pedig kiküldötL urak a jövő májusi nagy gyűlésre minden tekintetben kimentő jelentést tegyenek midőn artán királyi helytartó ö kegyelmességének megkeresésére es ügyben as érdemleges és kimerítő felterjesztés megfog tétetni; — addig is pedig egyesületi elnök JankovichLászló ur királyi Helytartó ő kegyelmességének jelentse ho azt, hogy a szóban lov5 hazafias ajánlatoknak minden tekintel-beni tisatába bosatala fiz úttal ezen cgyé-Bületboli küldöttségnek felsdatául tétetvén , midSn az f. évt májas hóban tartandó egyesületi közgyűlésre minden ta-kintetben kimoritő jelentéBét-beadandja a közgyűlés királyi Helytartó 5 kegyelmessége által kívánt felterjcsztésfnicg-fogja tenni.
10-
Olvastatott NémBthÁgQston urnák Pécsett 1864. évi juniushó U-én kelt levele, melyben oaan gazdasági egyesületet egy — Pécsett *— \' " " 1 ,l \'jviLilífllánna marha htstoaitó
_ jüaki
társulat pártolására kéri fel, s ennek prog-tammjáí tarjeaztás végettjöbb példányban raegküldötte.
asakoBstálynak kiadatni rendeltetnek.
~" ~ ¦ 7 11.
Olvastatott JagócBJ Pótarffy Jéssef nr egy-letttagnak ilbilk ur ö meUésagíhoa intézett, lovolo, m oly bon 8 mint a Keasthelyen volt „Vihcaéllárképosdo11 vesetojeTíByesUto tünk-
nek, esen. —_as,^rszÁgoa gasdaeágviíitéssilé-tesülésa folytán "megsEÜntj de már létezésének rüvíd ideje alatt ia a kflrnyékhea.\'Jó eredmé-nyabet oko2Ón Víncsellér képezd e u !étreho>a-talaéH fenntartása körül tanusttoff asives pár-.J^láE_áért-ss- áltela az oklzarfi ssőllfl mivpi^a,
Bzöretelés és borkezelésrÖl irtHBorissatíKáté-,i caita a mmikájánakSOO-példá&yát^há^s-tisx--telcte-jeíeöf -ns-egyestthst ""TéEd«títéÉ^?u alá hocáátja. \'-
A -valaEztciáay szívesen fogadván asersö által átadott &CÍ) példányt asokat ^aa egyleti tagok, és kalfinSsert g-néppcl foty tonos enotkezíahen i evő\' lelkész, jegyző éa tanító urak közötti kiosyt b végéit a borászati BzakoBEtalynak kiadatni rendeíte._
JagócsL-Péteriár Jóssef arm&k pedig esen munka megírása által is tanasitott ügvEserelete, éa a fennállott „Vincsellér képezd e körŰÍiJ^rada^a(nakm.elGpylé elismerése jeléül a közgyűlés jováhagyá--gának blziöB peményétsff^Srxrípi sz\'aa ~ kétszás forintní o. é. utalványoz oly fur-mán, hegy e_L;;n összegnek feLs elnSki utalványra jeifnlegj máaik fele réste. pedig a közgyüléí bejy^n^hajyó_határ 1 útin az egyleti pénztáráítal kifi-
rosai
sette es ék.
12.
Olvastatott Somaitieli LSrincs^földésseti s&akosstályí elnök urnák jcfentóso, mely szerint az Idén rendezendő saántás versenyek május 1-én KiUtiben 6-án Mosdóson s ll-án K agy -Baj ómban fognak megtartatni.
Tudomásul vétetvén titkárjitafenn-irt -vereeny batáridőknek ee egylet feöz-- lflnyéboni közzé télelével megbisatik.......
13.
2021 frt^t krt
4626 frt — krt.
b így ösaieaen TlUÓ Irt i Krt.
?8 20 uh. aranyat tess.
Tudomásul vétetett.
14. ,
Somssích Pál, válasctoianyt"lag nr aTia-sánkban de különösen már megyénkben is-as úgynevezett „ön -segélyso" egyletek8 nagyobb mérvbenl alakulására fi gy elmeatetvén,előadja hogy ezen egyleteknek csélsjterüséga és haszna kétségtelen^ — mi-aaok est &s életbe léptetni kedvezményező poroaaoksso-kásai nevezfilesen pedig Schulse Dolitaehnek -nyomtatásban megjelent PóirosaorB^gbaa is . általánosan trányeTvÜl elfogadoUutmuta^ii~
lserintTéEeBeÍn^V\'^eT,^I^^:^ft^ illető s nem ritkán szakemberek hiányával-Blakuít egylelekián felületes B oaak as egy^-Lt primuTv állapotának megfelelő késelési\', rend és alapszabályok asermtiindi^ák-rafg s fnlytiitiAk ^ilWirT^i^ikptj ngy tik wRfttWtfukaU
ros hatásuk kissámiftiatlan anyagi a nagyofl" vaIósRÍniÜeg_eiküícíL károkat Wéo. elfl \' és/ íoj^a-iegi n kább -a asegényebb- sores^-ípáros-Az "átküldött programmok kiosztás és napszámos osstálytkik tökavé^ísnni^obaj-és az alakuló intését minősége felülije^ ^^ottfiliá/eiket legtöbb!*^igg»I^f«ik? lomóa tétel végett az állatlanyósfiiósi 1 kiket erek elveaziésa. legtöbb nélkülözési - • - • - - ¦ - fenyeget, ugytfn asért ilyea bajok meff«ö«-
sénék c^!jábol^Ín^ÍtvÍHyíB5B^^isa^&^* gaadaságl egyesület a megy ében már:alaknlt
i\'iyne m ü" önsagélyső intéaot Sgyiaontéba ma-pninrireteklnTest éí tapaaataUst BBerwnlT netSH Baflkaégléndo-jfiWtaank. életbe Unteti-Béré hatni, vagy jwJig a kartáj* y«B#Irar?
Mai számniikhoi van DötiMfujr. Jdsaefl e!3®seí?al_ fgthiváaa mellébelve.
flrnln«nslt {aoleTfcww leinad felnirn.a
-d«m»iiai3irör»M|Ur\'-- - " ~-
,; . ¦ lLw ladiWüíj folrUn • küíj^JV
. mfljrMlwLI \'mái-: fnan^gj^flpqiK
fesl Mds»ÍT^lD.»Btol^
¦-—ttriltallivaniUtal sJiirioUBehulse . .-HUót^fMéo-BrtkbeU érteWíés elveivel ;öM*ehAianJit»ii{ i enk alapján «* ér-démoni véleményes jelentését tűinél — elobt megtenni-wiMtkedjék.
7 ¦ -__^A\'.-Ufi^_. * ________¦ L._-
- l^iívbüjaM*Lfót,-ito&*&*dnt&gi .sajtó torén méltányló.dicséretéi Ismertetett » álji-;¦ ti\'ifag^CBélwerÜ.nek b^onjuU1\' BOBÍckelm«öR^ ¦ féle nyomtató gép pTdba^Stet végett n* egye-
- nlfrt R1^1 tvanrjgfltassék mag-----------.-^-v
—~—~ <¦ Miutíh eaén indílrany tolyQn tn\'dn-_7mi*rA-jsUy hogy ily BSjaa-gép-m«gyg»^ ben- n^esetssettrnih*^.bárány Pál ur RrSküKÍ birlákábflO~Bögláran mix , ^jtjuidisaati ¦ grfntfr™.i sttknutMlyöaZ. jnegbisatoafe. misxertnf azon gŐp mcg-
---------y -prtV*l \'"tAurfHTtfítn? mi jj*y ¦»« lí^Stg »* r« »t
magokat faaBÜaatft)jLt«lajdüi)oai)kkRl ^r^-T^iú>UB*^^^iaai^g<>dMén^fSl^ó-,- Jeütésüket annak idején beadni saires-• ködjének. ¦¦
- . 18.- .
- — --Qtit SíéthgujLOjuls ur. jw Bjjfa.rfigys.--\' mii eleTfl_\'LeiktÍTJ& testvére\'gróf Ssácheny. Pal ar Aljgl T""grspd<*lt ¦ «^ M"* :
JonJjiiiQá^orkaseDdÖ egé»aen uj.ss<irk»e[Q-amt^ E^p*^ nioTySea-basntiléral tndtara az nintriai, moaarebiában németesen Morvaor-seigWn. mait évben már dolgosiak, elunva *mo g-ép^kf-bogy Iwg^erzftlgTea téren mtn-dtw J*ehé-Még nélkül hassnálható, kevés vonó \' en5l igéjy^l, gyorsan és tiwtán dolgozik. . ^adiMnjlaal-vitetTéo, a. foldc&zcLu : szakosztályok.: jelenleg megMcntnnk, :;—hogy na akérdése* ar*(ó gép raígerkez-taröl fenmisxtell gráf aráiul tndésitvn taendpek, azt annak idejéri-nit»gprábulDi s_ as>h»d)néfiyf öl J4lentésükut megtenni ! saiveakinljenak."
177
Aa alapszabályok értelmében Paíss- Boldi-
--Bsár^arjatsil Balogh Jmre;- -Baira-€htapár-iir
¦r—»U«\\-ftáriuty-Dépes. Henes-Rnroly, ur altat-"CswfM Tik tor arak saját kivánatuk alapján egyleti tagok soriba feWAtetm-ajáaltatnak, : T7 ;A :váhuxtmány as irt uraknak as
----—.....«gylnl-i*gpw-rkd»o. .IremUT-fcl ve telet- a
kuitgyül«aunk.BJA&iaui határozta.
" 18.\' " "
Iadrirénypatathlt,hogy xs.ÍL0(i-\'jó:irAnyb:tri ^A-sosT ¦üEiTralottBdg^rJsa^rlceBzictt „Kcr- „.
•^éraattrfcpgJE". n\'ua& tulyá imtru\'aapgy^m^t -I.-UTlk4JAynl TnPgkqi ^lii •/••|ty:t-i-f.\'ÍK
fizQBlÜll ülő. ¦¦„^5-<
A h> rtéracii ssa..*si.tá1y Jelhivand
- hnKy ei urdembenl vei r menyét tcr|eüxe
eíd. — - -j?:.....iríi: \' ——
19., -
-PAWH-ASDOH. .Jniat fűikért, jegyző.:
Past-
- "- — Aprui.MSI._IM6.-—-—-------
: A imOD\'lottak^l i\'itlüiik , Jiogy a -SÍMifeié^OeliímoSiftte\'eg} letek w iicm —í »|M<mIatt_aiiT. d» crap4n haniiuiúiliöit
víröMtiltnck lümllljrtSénrbefcolett
«tf)ftt Jrékitr, d« a-.ByererfKiSéri nim »Atw{Jlfc-8Vet, mtliblaipAittiklis Lu lon^exeHkTs\' mitít maradiUidiS alapot, a vntík jmnlmJorgaljAJt «¦ pyanyiljiik,;i
¦a ajíarlíkoiiják. nlaqiuiwiiU nem. outu-
mi
J-V; A^oítínkakápteltin veTg^j^^iiják meg
i.hotííroxot-
-\'láh cluteBitjitk; mert kitUzött oíéljukntil fógvwioitt lehetfölttilutuk »o uycrútfikeil-.: níftminsn^t oratögtftm, haaem az egT^nt mint »i»b«rtisw>lni fel.\'fl-lia aü-^•Aii^eid\'^ftjekortfn; istápolni, liogy (amÖUlWntfcUM fúljon íi szeginy-
"gárt\'ásfaffamritk;\'\'. no?y"nE önerejéből., öhlábaln inegállva, ónnak ölelek vd tagja-Jegyen s maradbiisson, tffrJiévó solia...no/ váljon, magát éa osaltídját becsületes munkája _által ¦ fonntartlrnssn, s i^V nr ^ondjdselistolsziniiírjft kitűzött belyéTa . társadalomban ÖnflJOlRgnbctolüi\'es\'se. _l^E?iJgen-"^?i-»-tárgyalt egyleteknek -mngftíEtoH\'ozéljfl*- . -.
Valamint a gondos házi orvos,ki-ugy-\' -szersmind- h\\\\x&tttit ,¦ jMnn-1\\etrnndv szén^n^lyiüvidmv^üientejii iparkodik ápoUjnit ftnyftvalyátt és gyógyítás ke-iervtiüJj. ug-.y--o>^cb.nTtze--fálG intselek -ia clmellözni ea imegeldzrúr.líiviitt}itk a
wypgtfny^ir pnrvnwtlA PVafmíY.ajiit. jókor.
megkezdett takarél owág sidejcljen nyújtott: jntdnyos segelyzusek nhr.f, íbIIííi-rolvnn a hanyatlókat, mig míg nem ké-bíí, Imgy megmeJrtsük ökdt i» pölgnn halúltó], n kuldosbottól í
___Jly-üdvÖs s-niig-y-Jwtíísu cxíUiüik eló-
>é^^ra SoTmltzo háromféle esikozoket -ftjitn^ -eBiköz5k6t-Í\'-mBlyeket^lkaÍBiftava-T e Té\'ren arin.yf-szé*p sikerrel mttkíídöft. Ezen eszközök TiBvetkezfik :-
1) ilyjdenekfelett szorgalom, jdznn-1 akftfékuflüággal párosulva. — 2} Júí-é-vők adományai 8 ingyent szolgalatai.— 3) KölodÖnÖkv
Ismerjük meg ezen eszközöket egyenkint, hogy megbi rá Utasuk őket, s kita-nnljnk miként lehetne körülményeink kozt azokat sikerre] alkalmazni, nvagy tatán másokkal czél^zerubbcn ielo-\'e-
-rélfti, vagy megtoldani. ...............-
I. S z o r g a 1 o m m al párosult józan takarékosság az clsd, és -p-gdi^n él -kii 1b e tl e j^ftj 11 é t e 1 o az egyleti részvényesek képeá-ségének.
A feji rest, iszákos vagy bár mely irányba pazaríöVanBak üzaierxaéstUb anyagi kGÍ-Ulmények kozutt is ritkán yanférrereníiivttíó-pénze, hát lm még kbrüTmtnyei ^aj\'omnsztrik , Fíegény b kttnyteleiLtiiindeiLkiujoziírt két Kezének
,J. ... . i i ____r__ 1. „i.._,__„ IriilitriTinii aTnrrrnlnilul miinkAH fnnbetv
axurgalnuui, -jÓ7jin éa takarékos emue-mk ^féi fink »gy_ mint iiük) ¦ lehgliiuk \' részvtnyesc\'i.. olysn^ hitel egyleteknek, melyeknek i-enztaritba bavankiut toan\'UtktU fitetni azon caek^lyaiJBet
h_gg7,egutíycbb la, .iniy. egfozaégea- L¦» mmtkakéjiea, mégsxerezEereTfélre ia\'té-\' het, lia ejjy hónapnak 26 munka nap-jnifríirTgyetJegalitbbfcláldoi az általam ajiiiilc lidvöa czótTa^ egy oly intézetre, melyjdvSreotetszoruItMlgabnii íatiíptilni, ,beteg»égéb«íigyaiiiurLtaIli,Bzereno_»étlen-aífeiben támogatni fogja. \' ; , í-rSeí-y-M\'iiT-k-rajozár ltavo\'nkint a mi Ti»zunyflink kbzt te volna oly—napy. dij,mb]y biír mily. reegeny, de külon-
flUír.Iket. ¦ lm u epyUibdl ktakarnafc -benOTnnkakí^gyéntkizarna ai eéy.
"-Illu-k—--)éiiMM«én7«Mriit«k-\'Aülb.íl\'; ily Sekífy
SaízegeJ náliSik;; í\'krdölgozní tüdviiég-izétBihei\'Téa^félrt\'ia\' tebbr^akííkárja. ¦f MiKelyt pedig lOÖ-jIjen, íészvényes
tetflrtónlSkTOarí^iz^ien^íejlóyiieii^ kiydll ha: eBJ_kezdet(<n JegaUbb jiííl*
y. J <> t e tj>.n y. i> il a in-á n y o k e»
=Jn gye pvi j.*o la toka miíaik Síg: JeginUbb-felnrágoztato ewkozeí A iyidjJki^iteJfifaelaiegezíS j?g^ ktek\'nok, „ njJUtjokíit a tusUjttbcli tagok, kik
™TÍÜfei,<ÍTaB ^™»«Menkorr»ía» egyletnek 20 inSSit ,™0\' í,ot?L»J<t\'ti*ko,nak"é« az egyletet Ulé-dntiub\'i.a^iu. ^b^gn^e^^ha^rrektriBnlel-
-iSrdekeltaígre ú|.it ia aüúrt belyoipn sziimit, Bmimitiiíiübnnoni osalddik^avagy ninóaeii -e-éideklikbon, a vngyonoaab-baknak, hogy polgártárfaik kBrttlottUk él ne\' Bitgényaljenek eV k«»ii«jmikbezv;»i koUnsok-otilma ne .utaporodjok:?. bizoj hyáraJgen;." mertTlvégfo ía oYeKet, ha ninos magoknak mibb\'l élhetnének, ne-kiklellend ninjd ..elfariani, hogy tehít" ezen- tdlicrt magokról elháritsiik, nem kívánatos e részekről, olyan intézetekének felállítása, melYeknek törekyése az ^elszegényedés nagy- .bajiiriak idejében elejét venni éa az embert mint egyént, -osalddragot és polgárt, megtartani azoh.: 3nállé függetlenségben .jnelyben ioiiki
ládját eltnitflni saját erejível.képes? bi-zonj-áfA igení és.liaaz,nem méltányos-e, JiogY ilyen in-tézeteknok keletkezését -anyagi adományokkal épen ngy^ mint-lifíslcsi kbzieniüUbdéssel is pártolják ? bizonyárn ezen kérdésre is Csftk igennel \'oircnfeletnmik: mert a józan okosság t:iniicsulja,liogy ezt tegyék; de nagyobb "ki-sebb mertekben ezt tenni bizonyosan \' fogjak is, nn által az egyletek mindjárt kezdőtök ben pár-száz 4t>rinttal-gyarapnl-ván, mtíkodésoket rögtön megkezdhetik s néiirr-eredmétrj-ül^rívzTmriaijrnn^ath^ nak fel.
P. o. vegytlnk egy egyházközséget (plébániát) , melyben 100 részvényes egyesül, kik mindjárt az első hdnapbarr;1 40 ftokat fizetnek az egylet pénztárába, jótékony adakozók teg) lik fel ilten 100 ttot ajándékoznak a kezdeményezőknek, így mindjárt miLsodik bo\'napban 140 frt kiadó pénze*leaz az egyesületnek, mely minden hónapban 40 frt betétetekkel,_a kiadott összegnek ütős kamatjával és a Aavonkm^mamitnndóollárásidijjal gyarapodván, nz év véjjén szinte 700 ftig log növekedni,a mi már magában is egy kis jtozségbe nem megvetendő összeg, másik évbou ismét 5—tiGO ftnyi gyarapodás, a-azulán mindig tóbb és többre-ménylhetff, ngy hogy 10 év múlva kö\'-fUlbelSl 8000 frtnyi tíike fog az intézet rendelkezésére állaniT míg több év.tized után oly nngy összeg gytll, rnelyenrazn-tán nem csak szegényeit aegiteni,demás a vidék anyagi éa szellérh^jáyífa s iiyéTnicu o szolg-áld vállnlntokat ia hieg-úiditniésienntartani lesz képes as:egylot
ükris szllltrTfliitartits/éscgy kislígy-szeretet kívántatik; ngynnnzért a tiszteletbeli Ugukerkölcsi kötelességeik közé számitsák_«z intézetet nem csak anyagi-
"peilig teapedni tétlehaégünkben^
Ha p. o. Somogyba 10Q. ilyen \'égyk-t alakulna kbzép\'xzátS; 100 taggal, kiknek mindcgyilce .vsak 40 Jtrt-fizatno aa, »i=k«ait=tadet«B-ii!c- niitéwt-r^ffitta^a^fqaffifor^K-\'-ffnva^
-tápolni -f telletik-tit-kAllHoíiserr mgyeiii szolgalatjaik által, a mi igen lényeges BiajditcnvaélkilluiiliíitleufuUéleleaVéredir ménynek.oly feltétel, mely nélkül siker alig várható.
. Ha a kezelést csak fizetett hivatalnokok válajjíkrcl, hi pénztárnokot, cllon-8rt, djjjnzni kell^^jly terheket egy kis intézet melynek kezdetben mindene alig tesz pár «záí forintot, notn bír eV; azért pártolásra szorul", shaaznoa jöviijo fejébe" egy eldre ingjeni szolgálatot vár. : _A-birtoka3 o.ztály, lelkipásztorok, falusi jegysök, jobb mddu. hasztmbérliik éa -mesteremberek hivBtvák ezen nzplgit-. latoknak liigyoni tolyjositéséro, melyekkel olyan intézeteknek létét alapítják meg.melyek vidéküknek vagyonosodását fogják jb.vfftfl biztositani, s annak lako--saita jólétnek olyan fokára emelni, melyen ninea\'fnger aíílo vétkes osolokodo-tekre,r,_melyek fBkép^n\'i yágyóiiokt:\'^.: nyegetikv- roeTyökre a szegéuység.hyo-moraJeginkábli késztet.
kulttnben szorgalmas, munkáa ombor,--szereDOsétlenségeJnek síorongatásfti közt .kétaégbo.jie e8|tó,M— jobb jövőben ro-mélhessen. ^< 1 V~.
^StjtklC (fr/lel^spásztorok és vagyo-nosabbultré): azámoit Scliultzo, midőn \'ükét\'mint adaVozóÜat az egylet tiszteletbeli tagjaivá avatta, b az intézet Ügyeinek vezérletére felkérte.
Ezekre számolok én is vidékünkön, hol a birtokos osztály, az ur szöllejébc, testvéri szeretettel^g.ymáa mellett isten Jd!os6«j^i^rnítUiK41któi3(liIonfé1c val-lásbcli lelki-pásztorok"kal régóta áll a műveltségnek :egyvon$a fokán, a ezen, megszokott bhzgásággal versenyez a -vaUdsea-va\' tár8ádttWtS:: íökéléléBédésliek nwgasztos czéljai ftái-í»— erős hitem, hogy ha ők kezet fogva, minden egy, vagy hn ozélezerUbbnek találtatik, két három egyeBült-egyháEkiJgaégben-rly^Tt hitel egyletek alapitására-szovétkeznek," afíiker el nem fog maradni, — néhány év múlva meglapő-lesz a egy évtized alatt annyira fog növekedni, hogy az egylet, emelke3ésének harmadik eszközéhez t. i, a kikolesönöiéshfií jsinynlbat.
ILI. A köro-süu-ük ar irarmadik s ntolsd eszköz, melyhez a Delitzsah-J\'álo intézetik oStk íHsra^Bjík;" áíflílQ már megerősödvén, azükebb kSróítből kilépve, részvényeseiket nemcsak a szegénységtől megdvni,*dé azoknak jobb létéPts növelni bátoríodliatnak, — istáT polnak ilyenkor hasznos vállalatokat p. o. gőz-, fürész malmokat, harmadrendű olcsó vasutakat^gyárakat és százféle más közhaszna dolgokat, melyeknek kivitelére nagyübb tőkék szüksé-
geltctnekí------ezeknek—megszerzésére
közvetítőként lép az egylet, felveszi saját -rátolére- a pénzt és méltán-yoa ellátási dij mellett engedi azt által a vállalkozóknak.
.....^Aki ezen jííslaiaiinatsirmea reményű
álmodozásoknak tartaná, kérem pillantson vissza előbbeni\'levelembe, a olvassa meg a Uelitzschféle egyleteknek^ porosz-honban kimutatott tiz éves eredményeit! : Elérjük mi is ezeketjOsak merni, csak kezdeni kelll — i\'^IXirhidin"nt-fai qui bone ooejut habét";de ha llorícz parasztjával ^údigi\'lvánmk » -ftfra—várank, mégja páluk^EfnljjkV^ -ez folyni fog örc^ ^ejgedezLaeibe, mi
A-\'^agyonOs.osztiíryhak ön érdeke, lation, szátnitott Baját biztonsága" tekin-ietéből\'cgéaz buzgósággal kell arra tö-rpkedhr; hogy ax BTltUrnvpzö ínuiíES" népnek, ssorgaímaB takaTékosságá :pár--tolásra találjon, —jn lorBtiafci mapáaai ellen ugy védclmcíeBaékj hogy\' cnndk csapásai alatt~Tegal(lUb le he\' roskadjon. *4jaM"PJk«torok pedtg-mágiiMti>i.rfel»^ Íwkfko«é;liiéltán wrúBátják\'az\'arra? ^«I<í-t»rek»6»t7nogy az .arány a sztjgény-
jnB-ol\\^sd^z----ér*3n{ényfTTsSTt tíí : évi eredményt I — bizonyára maga el fog lawdHlkuiuir-liogy esenrtdB al»,ttegy milliót mégkiizeíitő tőke gyűlne összo n. legszegényebb osztálynak olyan fillérjeiből, uielyek eddig a korcsmákban többnyire erkolcatLleulil tékozultattak el;"
Jían ezaa-anyigi eredményen kivU 1 egy másik, wom kevésbé jelentékeny erkölcsi tekintetben; melyről talán majd -mádkor!
Most csak még árra fcereni-tlszfelt azerkeaztó nrat, hogy a ,,Pesti Naplö"-nak-apnH-r-8-éB 9-iki-g0p8-l-«B-82-ik Bzámaiba_megjelent és-áz orsságos gazd. egyesület, országos földhitelintézet éB a peatt kereskedelmi fkamarA által iis be-lyeselt alapazabitlyokat minóUetóbb közölje mort csekkel kell vidékünkön jól megismerkedniy ezeknek\' viszonynink-hozi alkalmaztatása felett gondolkodni B tanakodni; hogy. BÍkerrels.foHépni s maradandó eredményekéífolniutatniké-
-peaek-lebeaBÜnk. —. —¦----
, Mielőtt Boraiinat bezárnám,-liazafiui Üdvözletem mollotrfelhiytíir^B .bízddál-jiiaaan felkérem buzgó lelkipásztorain, kat ,jnúltassilk figyelmökre^a mondót-, lakat, s találkozva liiveiknekértelmtisb; jcivel, tanakodjannfe\'aiön\'aádbíí felett, miként:. lehetno Vözségelkbeu^íegkony-.nyobbon;:.B..lflg<r;élBíEr1t1rtion"i.ter»niteni nlyen^egylotckcca előre jTárógolilirítTe-szavokat azon buigo"résivétre\', melyei a zsenge mtézetek - ügyeinek keieléséro
n három első* évben ángyon vállalkoznak. 7 " ¦ -
ítészemről május elojún . —. ,fel«ubb cngedolom mellett —¦ a &e1itz szent baíiwip»cbaVjib«,,riri51ját togők te~hní7 elb>fíJ»:s&m6lvAn "tisztelt plébánosunk; a birtokm társaim buzgóságára,\' —fi"n erfisen hiszem s bizton rcmeiiylqm, hogy velUk ,ke*et fogva Sikert araiunk.
Kaposvár városának tanácsát .elégTí-gyfllme?tetn.emre pár Horain^a^k bhso-nyoaan--.. mint -megyénk-. székvárosának elöljáröi^jd^pŐldát nynjtandannk megyénk- többi közaéjgeinek.
A" megyei hatóság pártolása felett nincs, nem lehat semmi kétség, tettek sz~ép eredmények tannakodnal ; lettakl- ¦ ,-- _ - •
A már létező segél y^egy leteknek éppen senimit_Be_f5gn_ak..a. \'Deli tzschféle., egyletek irtani, -ennek- sokkal szegé-nyeb4jt-emherekkeWeBz dolga, mindenesetre olyanokkal, kik nem képesek heten kint 50 kxt élelmezésektőlelvonni-
Bizzuk a segély-egyleteket a magány speoulatióra; Ők egyéni hasznokat hajhásznak, 10—12évekig dolgoznak saját .erej^dkkeh.A SjtrfmkiW\'DaHtzach-fé|e egyesületeket Ledlg\' karoljuk, fel, uu\'n t olyan^maraHáhoM! jó íé^önjriniéze-telt vidékeinknek r- melyeknek tagjai változhatnak ngyan, de magok az jnuS-zeté$c változatlanok ^ b állandó -hitelezői TiépünÍTnlBnicdá össíláiyánafc."
„SOMSSICH PÁL.*)
Lili,
: A be&gft b&nks a somogyi erdő . .; pusztítások.
i 4_________ u. .....;
Felebbkífejeztiik minden kifogásai n-! kát a bank eljárása ellen, most kote-[ le^gíij^nek.tartjiik az áHalános_.ng-gály. tuJságaira, V , a \' vádak alaptnlan-| bligáira kíterjeszketiui.
-iSioropn^jjhjiffiairiak hizonKul Jae. hogy a hanfSpnftnV gyn Ök e, a tudat-\' laji nép jomszemUségével vissza, élt, hr|gy a szerződés szigorát avevclk elÖtt elfmlágtoljak, őket o\\y feltételekkel ke-cségtefíe\'ÉvmelyekiB szerződésben uera _ léle^aeJ^Jiogy^a _Yfiyiíkne.k arany he-j. | gLekeL 8 idöTTel .ígértek,) Azonban le-
íj vast másnak-1 rrfjük fel kaját ¦áUtetotlen-\' Bégünket e-a segélyt első fdkon még | mindig mások speciális jóságától s ne
!4-ndpdukmég-most ia ara-misera-fleba.
e, mely a.tóle .megtagadott jogok JejeV ¦l. ben: Tiúiiat^-ptfrtfogaHDkat igényclliet 9
Nem lettet att kiv*mnr*-magynr kisbir tokostól,^ vag^épeü aköznéptől-^hogy jogi s penzügyi dolgokban jártas legyen, de-igím B*myi^,-hogy magát jártasnak lenni ne képzelje. Ily ügyletbe belo kapni, iTy aieratöftt elfogadni a nélkül, hogy -csak egy ügyvédi közlienjárást is felhívtuk volna, valóságos pulynság. De így van ez jnL_iiáliinkJ_Jj.L nz\'iig-y védet cwk arra tartjákv hogy ha«udjókr vagy czívakodjék. Elég akkor előrántani--!"}
„arakat W -meg rTkigyelmotokel-u-isodit-t--hnpy -A.. nifígkrttt.tt szerződés, alóli felazabaditáBÓrt BÍrya ríva esdekeljenek.
A, nli a" fizetés eVmnlaPztása epctébeni r-rettdlíiV^n p2ígöíiri ,"¦ síit ignzsirgínlnn feltétéi, vádját jlleti,\'arravnéz ve;\'íubiixíi:1 jdeíítés ViimadáBát. megczáfolnF~ngyanr. nedi tudjuk s ezen: pont felvilágosításait: Jyánka tavalyi védelmében is irélkHlbz-tllk; azonban ha jól enilékezUivk — mintán Bzerzödéa kezliiikTiéllinncsen\' —t -valamelyik. -aj-pry.H\'débi pnntban mtg ín ott \'van, hogy c 1 6\' r e f i i e"f esetóbarr1 « jiivora folyó kamatok leszánnttalnak. -Ha ez áll nz Önkéntes elííréfiíetésoknéV, lohetetlfen, hügy ne álljon-oly tlÖrefizeT melyek birójaá^ilag tíKzku-;: zöltettek. E Uitútcl íílátt tehátr-a amcg le nem járt réaületek11 nem lehet niátst érteni, mint n szorosan-vett torleratesi "Összeget, az nz a fó!d ^árűt. Egyébiránt «ly kifejlett jogelvek-mellett, nnaok-aa-osztrák torvén\\liezésLÍ, ninca biro\\ ki az elleiikezot: állapítanámeg-a-bank janíra.
Az a baj,igen najry baj,tagadhatatlanul, bog-y a belga bank üzletével hosz-szn éveken át temérdek pénzt von ki a pénzszegény hnzábóty Bakkal -többet mint a mennyit behoz. Kttségtelenj hogy a: frgnk:nz 3 eJonybV b« nii^ntrá-nypB; helyzetünket- lehetőleg kizsákmányolja.
Dp kárhoztathatjnk-e ezért?
rta^lnmcfeütik"nuntleYi árun vevőre van szükségUnk, lm pénz kell rögtön, ^aak-hogy -pénz log;vtm. viUogaíliamnk e akkor? Ha pedig elfogadtak az alkudozást, kivánbatjuk-e. hugy a kinálat és a kereket khz! a lehető nyereség korlátok kösé szorítanék, ~
Kc; zellietü-e pénzílzltt. mt-l+* vvgozú-\' 1 ni. nem a legnugyvbb ny-tiroségst- -Uüi ki^ s mi magunk magvarok nem vagyunk-e mi is csiik mint udo.sok stv.i-mentalisok, mint hitelezők jicdig^ a U*g-tiirlietetlenebbek ?..
Cunatatáljuk teliát,hogy szegények ,n a.
jiink arról, hogy a gazdag a Kzegény-nek , mindig törvújiy^ szabott. „Dic Lebre Ut Ewig wie die Yr\'cH." S lia mnjd szeretetre mélttf önhittség link nclia napján fojíinkbe találna bzálni—jo\' le?z jerr.üLis megemlékezni a többek kozott. Addig tűrjük fórhasan azt, nut mcgval-
mimi iiemTtelrgrtfipaTkudjunk ukulin |-—-a mtilton és jplenen, hogy miénk lehes sen a jovd.
(Vega k5r.)
-caak-i-tag/í U viharai ékafra-^knm atokr:oBa-.talék nib.1, e caupáa-.az ttzlottTevTleteltével\'\' tarilia.unk Jgényt, n mennyiben az cgyeHÍIl^t .axon évi járulékok a t,.ja;;Cgy.í.tiilBü. azerzü-:déajíkLol, .areíöí \\a%tUtniH^^k. lertvinéra. : vajry a m(ig. tetjoa^. Letéti Jfiku ki^ÍBÜtéBé-1 i re/pénttlwbttnmiszTÍafeitf^ríja:^~---"— ; -.cl hogy a..rendez, tagokitóntott betétiekéin nem as egyeiületi.visionyUól^jíarmaiő köye-tcléaek miatt,: birói-zilogalíB/tü>lom vagy/ véprehnjtai tiírgynl nem iiihúlnnk;
d) l npv cznti butotitbkek, CBŐd esetében is: í?siűt nkkor-foglnitrrtbatíiak B-cayiJlQniLgl)Cti/
i a Vafryonbnkát. egyesületi üig asrej ^.nuq^^ítkíjTcdQnaiJa^^nd^kük rjoUn.islér vagy, mas.egyesalsti tagokért vAl -ldvkí^BEBéebfiíLolyókinLÍi^BtuégríirenézT2--telj\'--B» 1 " -\'
JüíkDjt racgBiünik-az-Efgrcsfll\'-;! laga lanm^
pu legjavárajvan írva, anj.it kövDÍelc^ seit kicleffiipn-í, n f?leslejíel, nz évj awinadá-suk bo/.írtatp.jaro-eamiitíikkalesösztiilfiköt^ kai epyfltt, az ey veg^ja kiszDlgallatjaaüsüd-. tuKi"g kezrloinob.
- Ih:.rAr^k-ü les ö*n ö k r~tH.—
__L1\' fe Az í-JTí\'uSflíit kulcsoneibon csak trgye
aU! U rtiido. tag reazoHÍíiliet-
1^ it. A li-gkisebb kulcson, melyet az egye-¦ \' üt frt.
A kóIcBÜnük jnasipinraa és a kamat-\'lyre néeva nz e^yeeülct a tbrvény-BEabta korlatok alól fel van mentve, idÖröT Íd5rL- nz igazgató h1i"5limtg:á.ítal AllapiHalik meg^-E-lmSfhaa^k^t-Bannbaó Jiilh.denkag-ind^kvHj^otéaJcr4fisztcndüaku2vlabbiköz-! gyülcs elé.
20- fi. A kölcsönök sznbiíivszerül\',gC8ak ha* rom-f cyy hánnpra ailntnak;.de nz. igazgató hiz--ttb;ig engedulye futy tán ugj-anannyi időrc. tüb iBzür in miígtijittathatnok. A raegujitápcrt a kolrsiinvevfi tng a fizntési firtámnp lejm;tai elolt Wahlbb^y héttel tartozik füTraraf,diii.
21. í;. Ase>jyEftll2t CRupsiipénztári Bzekré-trypbin iz-kimnyan eltartliatú éa könnyen erté ¦ kesillt-tö j^earfigra" (p. o. birtfa keletÖ érték-pnpirfikra arany-, üiGst-pénsre fitb.) éBBzeüié-lyee hit lrend.kr.Jcfi.untt-
\'22.3*. A kulcson h.iLlridfje l\'-júrtivíií a zálog annnk adntTliTii, a ki aeriltrgjpgyut vísEsaailja s ft lírt. zist vidfzafizeli.
2-i §.A k..lca Juzi\'-tihiit.iridübijért.\'.va] v|fz-Sía nem v.-.hoit zálr.g a az adósnakTetTTüvíd rTsftz.i vSIírTuT Tinturidd ~nfiTn7~rl5íhiliííTTí 11A^!y" K-Lvt.E a tnrti;zis lovtmlaa ybin not:.Un f^nn-mnrmlt rd^Blug nz sdóftuikűllalndatík. .. 2-lt-§.Caü<l.ctrtrn.a rúlnffCSAk az ggrczfilcü Kuicstin b n Hczefistigi fcíilülezeltBígotljiJI azar-mtiKÓ t.irti z^J-\'k . k-tizetÚEe ntún. adáik klji, oporf tömegnek. Ha o fiz-tée ;tz rgyr*htil-.>t áU:vl kl:0zr>(t haUr\'nlíi nlntl, n mulasztási kamatuk-1 kid ftcyütt, r.ci\\ tcjjrpilti lik.jtíjpi van ax\'g-1^-galú liifc.itUóiriiaUaziili>g >Ul.idiii,nbngy tucijí, s t&üks*-t8í-j-.-s[ti»tik 1-ev*rnft*a títsn í«mmtftrad-uBEieg>.t-flZv)L;iltnrra /irr^södtümPgljrl:.
t&4ytfrt|áfe-^-, r --:
T he Ugy aTzennyes stntluimba lép. A hol nem kell Tnég liajb^-kapni^ött" mnga is elvégai trtettes, a nemxetca nr, meg a biró ts, éa kár volna a a oTyan-;; féle naplopónak,-y- egy egészen ért hot ÍJ ^ egyszerű Siorződéa féléért 2 — 300 frtot m fizetni. :-\' . ¦ ,
&. Az ilyen okoskodás viazi azüln as
? E Uigyérdekaaorok^kísiQlvén, melydk i nipfinkboldníab^Tfljéh^xiftp^ \' nüttketifr.omíny,1kDgy. netjaa ha*4qktiajfi])b.
sztirismegörvendeilct Iwni\'Unkcrbecsca közleményeivel. .Da táplál bennOTIfce\'t nzon röT
m*(*y4«i-hflgy-nii>gjl a-nöp-mef?ert»éR-e-Íeikei7- -eülctttek-vannftJ
has^^ó^aj^oU>mté*anyi^i jélétnok i^itiíit-
ogyÍránT^n^álMn"hnrtfiV szavakat;-^ íifitnr í f«;aj[on-épüíct alkotáséhoz, moly lalLW nki^
.:P*WT«1| » nemes aaivUek aldtMtatéval s jíázi-,
COTSjkjraritjtókeVel épülhet ngyánTel/áoTní-l
épfliyb^ ¦¦AssA.é*\'wrcknek n>uit mn*
aeKeiroTog«m»tcTehit laton akaratival s a
asáaosroV.itgyétértósévol-^ olíirol
Folytatása aCaengery Anfal el(!-terjesatúse folytah7aJil-. Fo"ídlutelTn,t<;zet, M. Orsz,gazdasági Egyesület, s a pesti ^ipar- és kereskcdelnu kainaiiL küldötteinek tanácskozmányában elíogadott 35ÍT-ÖE>l3eLrLlE tervének:
13. §. Az igazgató bizultBégnak jaga vün,a ^tagak betéti tokéinak minél gyorsabban eszkíizlendo kiegészítése végett, nz engode-Jyczott kulusiinüszlclekbul legfeljebb egy százalékot visszatartani, b azt a kulcsünvevü tn-
gűknak-winten-javara-irnii—=—.......-—•
.- 14-$1 iündeo-reWfta ingrbűtéti^iJIetvIeg-b\'HuáiooIA*i:kbíayri!t\'ta"pT malyboaz általa tott
f^yMerrer-Síigett^mteéi—l^oWÖlr-belennva a .látogatatlan,-„Hamleffélc drámákba elufeut ^ör4bg-pilaT\'Tzt?t, Pebrcczen felói.-ftfsxtfvar7* MkfítófeC^épr^de^yp-^4\'^
—ÍSJdaiinn. buírwkWk egyforma)! ^Arti
. .............., , -.¦•¦^^s
Bib. pótolják ^r^\\ii^^^^^!mlí0^r\'_ érlelfTremesit;; gépek &Ái^^Ú:.t^ití^ a ; geteí deai aL 6psTisémfSB^^^±± gí kön^OaJ anojV^agyjmk^^lki^^ -4ráutT b tdmjénezz1lkVtóvárögj^k^*«hU"c r kajjniztstást; az ^rzéki^gre4«fej«--íia-- -kielégítette. -esetben- * vegy^n-^ ^tássi.Uhird^hfLln\'it\'1 ;"^a^-j»ipinpTJt*,\'\'ir^J\' _a JeUobb lé^kbrbol -egász-^ porig le-— ráatAj ,b<j3I^ezságokat^g ~~í:Jt \'¦ -;:v " ¦ Itt -¦van- kOTeíüntben^^agoBrT^áít^\' 4
.....líénj-er «Jy ,.|e&U^a;\'taj;bk)^L:7Ín^i.„
delkezik-^kik; tözül-ei-akL"k8iVki«ffi\\rts \'•
említünk : Ballá, fieÖthj Tarqiii^&répi---:
Ljlnizi-, -Zádorr^armat H. (QcujlÍuü), Slulnámö., SziWgj\'i Teréz, SzUágyinS^ 5zigetk-óziB& (Hetényi Á .^ib-^stlChogX ~ drámát ?8 népszínművet pgyiránt.hátas-paL müigényeket kielégitöleg adttat, & nridonlegk őzelebh egyik 1 égkedvEii czéXli -nepmnm(Ivünket n4tAkr-ft-liOifÍl;^rt*C ^ inel)behl«---^áredin -kivjil ^.ja^lát. i<ink--jtihfe ti»Tifffg^lh\'T3*™jjji^iwff^
ház inájd Üres volt, a Tasárnap daczira; . ha pedig drámát ad, egészen: üres.. —Mit keil tenni hát szegény-igazgató-
k.ilüi
nl Jíngy-XaiiIzsatTB érmt?, -e^jVlyi?nJi hr.liJsiig-, V^sttdot-es egyesek tiszt- Tkedesejt
¦befizotéBok tWüti tükcj vagy annak íojébuíf ^ éaJt i cgfl axitgser a" teljczitoltfiavi-réBabítfize— tésok)^ vaiaraint_.a_, részére tett kifizetések (oazHd&kok stb.) éa levonások (líí. %.) pón-tosun bc|cgyeztetnek a pénztárnok Altul-
!&..§. A-mi a kötiyvlíkbon;a a^-egyeaflteV könyvtubcgi.a tngnk javára vjm-irvn^aa-eg-yflj^ sfiLct pénztárét jzenvedÜleg terheli. Idegen hitrlezítk mindaEáltal, ha.aj egyo«ltfét\'tartn>> záaai fiíldhnítlnák kovetuléncit; a kielégítés" Borrendjére nézva ctühséggel\'birnakazegyo-afllottngjnifalott<^ ^ ... .. - \'
Ö,.A.rendPB tagok bűtöti:tükét,"nitgTiz-álit fgnnáll-biatoaitékal ni dltalüÉ köz.-
m
cgycsfll
vctlcn haaznillt, s nz cgyoafllotnek vagy fiz RgyoBületi tagoknn-k szerzett lníoléi\'t,nz ogye--
fogadvn, az. illető hivakilukb>m . Yitigalaii*l tartv a,_meg elé gedéfl é I :nyiLaiiu ta-;- cy ali-ze -ntvet ib megtiszteltetvén, másnap eltávozott E tongas és befolrasofrvcndég\'nck jé akamta-túl t-s buzgoéiigátül varja virosnivk a kuzle-k"desi utak cztlseerö*\'íteJyradlIitah.sat; az utvám Bznbndnlnmes telekkönyvi intézmény kieazkbzleBet- Elvárjak tohát varosntik ktp-yi6_l*1 5jc-1»It".hjgy ozcti kozérdgkfiJic|y_i viszn-nyiuiVkra ncz_ve kjHIo hipescitkeSL-dtlem ^eli kül megtegye.: \\, - u - ~K •.: . —. ¦•\' ¦:; -
Kaposvár.
0 Eényei J. éaXnczIíé-Gk-igazgatása nriTtil drámn", né>szinmü ír operetté tár-. huJaFmeigeTkeív^BzI^ár^nnkba, st-_kefÜlL-eJ ótxéh.o l^á-Jwáí a^Jífen sé-_ gUnlfet- Minden" teknrnfetben^ör^ratnel kell ttdvőzblnünk?i:e -táMulatötf mely: példás j*end, $zovgalom;^egyxséTkben ki-arra van hivatva.
példás j\'end, $zovgaloi váló_ Jehets\'é\'g^ötál »
jobb netet.vivja.-JirmRgánakThol ¦RjfftrifltüAilp^jdi^líOi-ívÉhiltí
naki1 Szerződtet költséges zenekart, a a -drámir-és népszinmtí hősdkkel neki ront az euröpai légkört elfoglaló operettek-r. t Dek. s njjrálnak kanlizálnakvbohdcz-kódnak, hogy megélhessenek. —Mért as operettek adásánál tele a ház, míg a dráníB -mellett kéíz a^o^dtSbaU^^-W^-.: — Ivét teendő vMr4ehát-4-?agy-feloM--4ani a-legteh^ége«tó-^rBtdat«nak:iÍB - -r a tért tehtdni, melyre évtizedek mni-vft — ki tudja — uiinrJ ujuncTokJépné-i nek az Ügy hátrányitnr? vagy megállni-a sarat, a jobb jevo reminyehen a inig ízlésünk javul, inig" é Veszélyes lázle-r futja magát, pnLijkuniüt rctctiiteni ngy*, n hogy lehu. llost üclLakjespearar^lIo--Here vilag^oV-áthatá^zoj^ Ö5euUacha Kzi^^l&1t^L^ar% nitdmi milliók húzzák diadal kocsiját ne okozzuk a szegény szinéMt,* íia*áak a nJnH-
-Ho^H>^^lka4iBft^ia--^mfigÁt--a-élni akrr.---
Okozzuk önmagunkat t TOplwUr:izhfí-~ -
ailufeeL _ " - _ .-!-\' u-\'! —
"JJényei egy hd jijbIvb ÍF?mét Szombni-helyre- megy; csak gratuláikatarik.\' > •earoa. Jclkes ^-kozoiifl^énejtj-----DadS^ríly--
Hirek és események. —
Veszíer Jmre_.m4JBir hó X*-feji nyitja. meg-^ l_ -rigA1 vádi -iicicliij.it N;-Kjhuzkílu; Ab ép" oly ~
Bií>rg«1m*íí mint ját ? t?«ult Ugyr^det njUiiljub ITpéfesfeiek Gs t:olvasd EUtön-ségünk figyelmébe.
Nyílt pOStBL.
8. P-nat, restia : 2tagr»agoi^- «iimvi a ooiitag naJnnt -na leiíre, tcwék mleaie35T Titlff Vtildjat 1-
b&n lávák u bce»ft«cb elrtttSnit, fc adui fo^nfc; ^p-
^ Fouanjlj* i "V aqok -w.-tg«n>t«l.----- " ~
- (j- K-nak : Mintin ilutr^ nem tehetünk dt—rt-Bar:
A jnnpaa" lelted-és ...mt^7 fc™5 prósiboLled toIu jo~rexm m a TenLSI jo ptéai As mmn mep, nj ; <Je * ratu! a raluif -
fialatonpartrs : nrjzfc _bee»ti ífevrele*_trlie«tú»Lí»i -
Kcsitbclví t- -leTflexíiDlmdu: tanmttiet.
mikynti allMarál kerflBk tnilontuL - -;<
S, Gt-a«k-i-Jíe»-«áfe«tjnk; » künlfttcnyt clcgeW. tok-; bajos volna owI«i kcairatat -riHutüMatfUiki—
.Még-egy.kirie««1-"t«J- Tflbq.* ¦ """""M , . " gr. .\'J-nt>k; LetténHit nx « .Kiafccgri"; ifem Ti-;
-. FJinj-raaietiíorc.V Jó/xsta. ! ,v.
L-T-nek^ 1 Íred :
iímiít "SasmliaÜidvr*-
, ^__. . . t Bborzas"hajuu tehetstÍgeír;Vtrnpi.okfca
-- — ¦¦ - - és-nípszinmtivetet. ^ - ¦\' — ,
.„Biínyci .szerencsés igazgató. Örjiém ~ujonezozott a megyékbSl fülhiváaok.\'lo-
dcáftt«üss. alanizabalyoknak mindoi^öÍMC: J^l^C *a\\-\'±^^***-f*hn SUnyvrTrányomataud\'ű. 7. _< ^Pömwboiii jó »Mt«wtt tjho
\'li; InjyTn\'űg yeauloii-taguk mAgáh hiteíoaöigti^l »"0 kes«. tarsufirtorn;
80 ol
\'ITT^bbk^ntOTnT^erlrolbetil^moly-Ton-
:r.:;E-Bak,rBó«*i!BJjJk. .._____.....^__
¦tvki--t;tgv. aggkat-tstibé nem .DWzanlhatjBkj^^ég: ¦yB~an vcliaá^üttoir! igfiiTbe:\' fegjnk TCBnÍ\'~aait.«É.
Uhcdefekbol .színészekké :felcgap^itt . ^igrf^ mlhjrjf\'irjgm*™^ » TÍU*"t- —7-
\' - - -pr- -JP4wluuJ3ili»foItöaY rónául j."á píax tfinetpcoj-; air
WitatBa .ü»B,niDsy^alirt.irf*--WeUúi*li»?^-——^t^ej-dH~m arTv3— ~ - . — . - ........í^-
velotéfcek4ltalr ltaiiaui
¦ tahetséges ta-r _• nyort meg
dy ipavLki«ei»Elial-n»im7»«ij»k, MsaOrtttar;^ ^irüak, N.H
.Haateálnl fojrfnk-
ki Hiúdra rtrU idan-olrmgü fag aa^—
Felelős szerkcszi
he
33
(l-S)
fflRDETMENT.
k wr xTta«r Orala, r. bai ¦ i%-IperriJff* al«*t BBt»l Feril-aán* <JI«a ; UuMin
1 ,^áiaC»ít ttl a uigvtrfei] feSs»^-37. niOav te)** jejTiStónjTIlwB 1- l77»Há lL-47-lk IriJ*r~Qaani ä ft^i».*"** KrSI% ttOO il o. 6. bocaäh ípynÚanok- . a igetriri -basbíbM 4"5ílywítói ftljA eri JaBJuav-h« ß-lk aBfusaaJc laguri! 9—óaijan- w -nini BS! HttS hadniasoxt — elarrvroBtaitu lag-_ ball r-B-m4*»*.lk irr«,*«, rd3, ha netáa, st ehSa wrfi ne a ta Iáik ütnek, .L 4*1 Julia* hó 8. Bapjaaak lígpH 9 o rigira, a toij-y .iadru fcl-t\'~s*üJtV Busi- boLy ekkor fracbb kiJvlRJt iofatlanot &b«csaraa alul
Ai bnoifti feltételek b fBrreiiy-tsik frodAjiban mindenkor taeg-tfUatfietaic - -
Sapu«T4röii aprii, a tSfiS. 8ö»ngy-ffl \'gjo törvén via e! ka mini tetckava/Ti batwitag.
«"/.«- . (1-3)
ARVERCSÍ HIRDETHET.
, Bemogfmtmro polWtOrrdariBÍ-
"läXrWrüi koBClfrJ tetetik, boo SOOAb 4. boesfill ingatlanak F. 1*5-XiteilBnOrBtgir boronkai Ukiianok, fWpenss$<LLt>-a)on Fécwk Jánoa fal-bS saitfal laSSa cileni kSrataléWfe; _ dasiesáre leiiloffolt és b FckS Z«ilfa~ ~k3flssg 16.0*.telekjeffr»5kSnyTÍben fllO.hr. n. a. ftrgla\'t éVblroxIair ~ ZsilfakST sc g ben a helysiüiénf é ap--^ü^-as^nalíjaiíik reggaliffiSf áljára mimi ols3 határnapon élirro- -raxbetBKbgiuk; a m BffHÜk Ar ref^yT idd, ka nótán a \' dsán tct3 nera ta- : ~TCrLoyicayT"eiJ májna h-í S9. napjának nr^gt\'i odrijára ? helvsjinéru WtSsefiE, aaial hogy ckk« f* n ¦ neíb a^t\'lBl! Ingatlanok a bocalniii alól iäetadatiu fognak.
As arrertUi feldúltok b tnrv.»ny-gj.\'k Lradájábaa mtnd^-niur meflo-klntactoh.
Ki tl KapoBvárott január h> H-n
Somngyowg\'re Wvénvíat\'ke min! tvlekkllnyTl b-iiu*iL.
""/,«,., , (2-3) ÁRVERÉSI
hirdetmény.
• Bomo^mrgywpaljr. tUrrínyHu*-\'kftBrib, mint- télekkSajTÍ halnság-nakf re**aröi ktisbim) telelik, hogy IIorTili István sotcí lak^soak fatperes*^ Blatt Stnckhiti Fe- • rcoea aitml laki fl elleni k&re-^trJíse fodcsáBW loíiliipoii ío\' mr Sora baW? HS-Ik atimn tel.-h-jrgysőkiínTTÍbrti f Iddd hr. bkAid oJait rogt&lt ?1 bir900 fl. os»L
oígíWQ a keljTJsíatin f. évi majug\' hó 1. napjAnnh rtggtli 9 órijia — mint a* eJi3 katároapon — ulár-Tei*nt*lni fognak ;. a qtÉswÜk Ar-ver&ai US, ha-notin sí pI»5h toTÖ a^is talAlkoBBÉk, f. é. jnntiit bú 1-^5- aapj &aa k ¦ r»gg>4í ^ úrijára a klTBSioArt kilSii-Ük, üj al h..gy okkor t\'encbb kiJeRIí hiffutluiioSs a &.>«tárda a!ól is cladarni l\'ognak
Aa arrerá-H fdt^tclr\'k at.irrín/-aiík Ír"Ujában rataJ.-ukor moj-wkint hőtök.
Knpoíririill mártii* "S«*
nüíil tük\'kkőnrTi lia-,.„af
"(S-S)
Hirdetmény.
Ptraerica IfltrÄa \' kitálDBÖJnok
tórrínyssákomint tBlelik!)n/*i lia-tiA^ r^aarfil köihimS títell\\ buf^f LSr^nsohn Ptlrrm.lt , Pongráca litróa olioui kerusobílMin a kiclí-fitÍBi Té?rphajtAa nt.\'bbíiiak ai ÓbiMi 43-aik Bí-nm I. j. ¦ könyv-Iwn I. alatt bt-jeffjseit birlukAia olrenileJtEtnin, ai iryi-eifli ft;i-t^telrkaB kielíffin\'si m.rivn-1 mes-AIlapítÁM tcklatatébüllútf lesüknek tiirjTjulAsi batirnapul 18ÜS. a. majug hi &-Ík napjinak repRcli 3 órája klt\'iietiki mire hitele 3k ai al hi-ratuak me;. hi>K7 "" 5 ne,n sSk CBetáben- a frnuhhi ü^.vlttiik IiifLiIlag fognak tnrfállapitutaí.
EgySKürntninil frlllivalnak mini B\'.<>k,\'kikBkijaleltbirt.ikh<i*i?o»yt tartanak, mia feijnebhi hntiridöig ida bejelenteni siessenek.
Kapoflrár niarliua. hó 24. I3C.[
Pomogjin>\'ej türr^nj-osake mint t lekköityri aatt<flAL
ÁRVERÉSI
hirdetmény.
SötaogjTOéa-yö" "pbls;. tBrTonj-axékenük. mini tclokkanyTi hati-Bignak réiiirÖl kBahirré teletik, hofj-DachiprUór tkoppioyi lak ¦ Mpcrcflaé^o alatt ZanaJosofl.hop-pánri- lakÓB elleni követelése fe-dcx^H\'\'-re luiAlopolt ia a t hoppAuji kü. b^(t 174. os t. JL-fTTttOkonyríboö 1 1 — lö.r. BsAm a. foglalt a bJrülag Ci>n frt — br. o. é. besült inpnt-UnmT Koppány kÜisiben a hely-aain^n f. éri maj. hó 1 napjának repírell 9 óráján — mint tn első határnapon — olirvcrust tni fognak ; a máso.iík árnaríai idíl, ha netán aa eUJn rerö nem találkoi-ovk, f. iri jmii ki t napjának rejjreli 9 órájára a ht-lysrinérc ki-tü étik , aatal hagj akícor fennebb kijelölt ingat\'anok a bccüáron alól ta oladatni ft>)rnJ»k
Aa árrur^Bi rctt^tel^k a t\'\'rvnn1fc iro<láj.lban uiimlenkur m<:ffil.-kint-hftflk.
Kelt Kaposvárott mart. 1. I»fí5. Snmojyme^ye türvusékp niint telekkünyvi hatósáp;.
li sai
(1-3)
- Hirdetvény.
SIuriiDlI Péter nltelesijinok Bat-Bseklrásal Snmtp/y av^jo polj. tőrrinyíiéke mint tnlekküayvi ha-loíáff rÍBídrül kHahirrá táb-Ük
hf>gy Soriurai Jánonoait Monoteli Péttrr űlIeLl koresDtáben a ks~ elí(rit\'aí YÍgrthajtáa atólibíiiak a jAdi 64. be, t. j. kBoTTban 1 — uy rendliámig bejegTaett btrtjknr.t elrendel rőtre a , aa llrr eredi r I-Ictelrk o a ki.%itáoi oorrpnJ ciegnllapítioa tckintetJbSl hit"l<\'-HÖknek táirrjalaai határnapul f-il.ró &ri június hó I-a3 napjának re^i li 9órá,a kltUícttki min hitaltiS«k aiBnl bivalnuk tai\'g, hufry mef; nem jelenünk csehben a foní-bbl U|;v-lei-k hiróiUff foijnak nwg illapit-tatni.
EsTflapromind fnlhlratnafc min.I aaok, kik a kijulrlt birtokhos ig^n vl tartanak, aat a fcannbi hstácidOig Ide bejolentsral ulcosanok.\'
Kapoarir, april hó 7-Jn 18öí>. Somn^y mngye tiírvínyHEéEíe min; tulekkönyri haliieág.
FcBaojysB^jT* poig. tamia ygií^ t.*D>k, nVlot tol«khJ«iT-t kuW-r««sir81 BAttíiritítrtfk, hocrV^l-Wt BnkBBBiia^tTári Ukáiinak f. lp*-> i^BBB^v alatt JaraaaTlcB taLBiigtrt-*arf laftna eH«-ni kirrrttiéira fe<ipzA-aártt. t4*4l9gtHí ?9 a íilffciíSri ki5i-Síff Sia*, t j.kdnyFInenf 187 kr.as. aiart fcgUJt éa bir Ilas 13t» fro, í, bccaail In^laaok Liinóth kűi-ttüghta BvaattxxiB^B folyó ótí apii-lla-aaaajjt S?-tk napjának refill B űBBj&a—¦ «íot_«* f>l«8 k«Urn«-pan — elirrfmit tol ft>jiia.ít i a második árrerífil 1.13, ha n*táa a> cIbSbtctS avo laUlkoiBAk, ltiBS.
BISiIBI ká gflWt; wapjanak- rrjTpll-
9 órájára, a brlyailaera klW«tik, bzbbI kogT skkof fitanebh feijeüili In^rDtiaBok a bccBár m alól i) eladatni fugtwk.
Aa 4r*BTr«i fritítflek a \'lürrény-Brfk IfmlAJatiaa m\\n<i*t>hr,r megte-
-ktatoHSHb ------
i jrjpJB^TrVrBM pM.fi >»a n.n tana.
6«*»ojyc»fT« tórriajíiíko mii t lubkBqrrl hBti\'Biff.
.ra/.33 _ .......(3-3)
HIRDETMÉNY.
6*t. 1-óbercT SiáryiBiiQ hltel\'-síH-ark BnirhÍTÍ*s! Somogym. polg. tSrriBeke mint t. k\'inj-Tj batónág rí-flaíríl kaskirrú Piriik, h.\'g; S i->k->-loj\'Tcráimfc.ii>if i^brTiM Mntyásnö elírni kfrc««trb*n a kii\'lígirííi rég-rrh^jt\'ut utóbbinak k*po«vási SúA. aa 1 j k3nyxéhen t 1 —3. roi.dFÍ. a. bfJi*gyi*U bú tokár:) rllrndBlI\'-tvén, a» áir- ríai felt-telek ¦ a Ifi ¦!éjili,-«Í lurTind niejfrillapltáfla trbiiiteiélnit hitcIrBŰknek tárjjvaLlüi Laiiirnapul fo\'yu íri aprllií h\' S7. napjinak re-rfe 1 9 urája kitfli-tiV ; roira hí-leletük aiial birntaak m-e-, hogy
IWf MB Jr-\'en^BnV-rictebcn a fen-
npbbl ügyletekbir-ilagfognakrocg-áilapittatni.
Egi (HTBinind felhÍT«t«ak mind* aio&.kik a kijelelt bi. tukh»i ig*\'n> t tartanak, aat a fennebbi tialwídüig Ida bej .\'lentin] liuieűik.
KapoBiár mart. 17.1805.
Somoprmcgyf türrunyüntke mint Iclciiiín/Yi batóiá;.
"""/,„ (1-3)
IRHERESI HÍRDETIÉHY.
SomojTm. poi?. tflrT«»pkpnek, mint iplükkfSnyri hatrBagnakré»ié-rül iifiabirrn láteiik, ha^y Giitln-be^ff\'T Ifnáti t knppányj lakó* f-(-prTvttig* alatt B.-kű Jim-f t, kupi-nyi rairoa nlirnl kOvelifear r<\'d--ií-íífa luaálogdlt én a t. koppinyi ki)í-«??27 ai. t-j\';1/ 5k5njT*bHn I. iu/i s t -lek 1 - 26 renda -.ám alatt [\'..piait ia bíróil-Hi 30(K) frt a. é. becsült in-e-atlanok t. koppányi kűaa^ben a k-y«rnón f. ír majna ti>. napjának reggeli 9 úráJAu — mint aa u!a3 kalárnapün — elárTi-ri-strtui fugiiai ; a második árverési id3, h.\\ tieíán ai eloön rrrü nem Lilát-koinófc , f. eri jnn. 10. napjának rejnrHí 9 órájába helyiatnéra ki-tüi tik,a\'aal bo-r eLkvr fnnebb kiji-IKIt ingatlanuk a b.-csáron alul ia el&d^tni f^zniik.
Aa árverési felt\'telek a törróny-Biék Irodájában minduokor uitrB\'U.--
- Kaposvárott; aprii 7 J8íiA. 8uroo(rytn<,í\'j e (íirr^nj wUr mini teiekkönjri b..l> oáif..
,3\'V.cS (1-3)
\'Árverési hirdétIény.
-Soroogyme^ye polg. tűrvínyaaé-ki\'nek, mint UlckkOnyvj bat sálnak reaaáiül kOabirró tetetik. Öngy Kaan *Károly kani sai lakóanak a f\'lpciTHadp alatt Vajda Albertna Xik\'al lakoa rlU-ni karrtpl.ise fe-duéaére lctá]»g»lt .éa a niklai köaaég U-dlk a sani u U-lehjcgy. inkSnyvében I. I — ¦* rendsaátn alatt fogalt bíróilag 3UÚ0 frt uait. í.becaült Ingatlanok a NifcUi kSs-ISgban a helyflalnihi f. ári jun. bó a. napjának" reggali 0 óráján — mint ai elad határnapon — • !;\\rve-ri-itettti fognak : a második árve-r.\'íi idd, ba nótán ax claJu rovd nem tatátkoanó\'t. f. ivi jwliua hó 23. napjának reggeli 9 úrájnrn a h-lrssinérc kitlixetik, aiaal bugy ükkor feun.-bb kijelölt ingaüan..k a br^Aron al 1 la eladatni fognak.
Ai árverí.i feltátelck a türveuy-Siék irodájában mindcuknr megtekinthetők.
Kelt Kapiuc-Amtt aprít 7. Iflü.V
fl^Mityme-r.. tfirvenj-.m.-t- ,« ,.. I (alokllüaj-tri luitódAff.
-^kjMIM gazdaságrigazgaíóság- által
¦ . .. -Oranaep IraS,
Csicsóka eladás. 3-3 ... Kos eladás.
_,:^BgyíEBtűzsálioz közel n paliul Ul\'a- a szent-miklósi nmdalomhoz tarto-(LllultibaB\'G lió iblyíah-2ölf—3Q0 méríTzanaó Moíiczhelj\'i píiszlah 22 dárao CStCSÓka mérőnként u^- mint nagy-"\'p^^ro"ílMttTtfS ^^Éf^ bántók pénz fizetós .Mellett 8Q tói:í .J\'a,San akár P°dig utlin szabad k&1\'
_•Bővebben értekezhetni a tiszttartói
hivatalnál Horváth-Sz.-Miklóson, Nagy-Kanizsához órányira.
Allerneueste
wledeffam bedeutend mit Gewinnes vessaeaipáe
[da1
2 MILLIONEN 677,2501«,
in welcher nnr Gewinne gezogemrerden,
genehmigt und garantirt von der Stadts-Uegierung.
Untor 17,900 Gewinnen befinden Bieb-HTraptreffer von Mark t5U,000,1SO.OOO, 100,000, gO.OOO. 2mal §5,000 , 2mal 30,000, 2m»l 10.000, 2mal 13,500, 2m>l 10,000, lmul S5O0, ßm»l 6O00. 5mal 3750, 3mal SOOO , Snrnnl S50O, 5mol lOämal 1O00, 5mnl 750, 130m»l 500, 245mal 250, IO.OftOmil llf Mark otc. olc.
Ein Orlgiiml-Stnntslooo kostet 7 fl. 0. W.
Ein halbes dto „ 3 V\'j „ „
Zwei viertel dto ,, 3Vi n n
Vier achtel dto „ 3\'/, „ ,
Beginn dar Siebaag &m 5. Hai.
I Untor meiner in weitester Ferne Sat\'liöisaäfra nnd
j hü^pni pI n jnBlX^ticiriCWrhAflc=Dtvtsf r
~\'.......:„i0lte5ig€l4€t-i®S«l64
Imbo ich bereits 19mal daa grosse hft®& nnd erat kürzlich um 17. Februar wieder den allergröaaten Haupttreffer aufd^ezahU.
den enlS^mtcsies Gegenden gMeatspt a, verseibwle^ea o«Bf nnd^aande amalictae-BBehanggaiaSefla-tind CewStgti1 geläff sofort nach der Entaohßidting so,
Baiuptier in Hamburg.
A. Iliwaiirr mAgynr-blstoaitóbank által a helyben alulírottaknál níogalapitott fdOgynölcBegQ a negTerflomQ kQzOneögnok eapnool felajánlja ezen hasai biato-¦iLó.ínleset ísolgáUtalt biatoaitások eszküzléaére ~\' /
El 0 K E li Iá E N
á» pedig DiiDdonrnéyenneveaende épQleteare, bstorahrip, aépekre, óruk- és Kftbuakész!etekre, valamint raarhn, fa, öai\'na, ssaima éa máa ilynemű tárgyakra aaegallogitott, elfogndhatA «> tájtkoaaa vég.tt mindenkor.megtekintbetil foltélclok mellett. . _ KptUetek. rendeaen egy évre leásnék biztosítva, tobb évekről biztositáaak.^azonban tartaímákboz orányositott dtj.elon^cdéfiben réazesülnek.
*Y*«karok,, vagy a biztoBÍiotrípalctoken aogitaégolkalmAval történt megrongálások, avagy, mentési kflltaégok, n károsat.^ne^alapitása ntán azonnal kifiocltoinelí.
»»a exen kaui uj bizlnaiii.ijiézgt ne. ált»la-»«g»l«pitnt« intézvényeknél fogva, a nagyenioraa-kazöinnSgnt minden loflöill lííiüteiiraíűylien- rénaeiittradir—------
, *¦ int»»ttnek 3,H0tl,lK)(l ó. é. frtbél képezett biztositéka, a biztosító félőknek megnyugtató kozosaégot ayujt ttrrn. bngyn társaság elvállalt MtolozottségoiS
tflkew leggyorsabban leljeaítemlí. .-.-\'-\'
AtW.-BJmilaáll, ÍWJ. éví martiua havában. -
A Hnngaria ma^ar biatositóbank Zala-, Somogy és Vasmegyék kerületi főűgynökaégo :
SCHE
ÉS
m
a|díts Jexaef kiadd, lap- éa nyomdatulajdonos Nagy-KanizBánr
Nagy-JKaniasa. negyedik évfolyam.
14. számI8í55niiájns W-faiT-
mm
izéplrödalom, kereskedelem, Ipar, gazdászat, tudomány és ni ft vészét köréből. A soiriogymégyei gazdasági egyesület hivatalos Japja,
Megjelelte, lap. legalább W Lyönja*na* ^ Ejojuetési áf poatóa asétküldésael és-hfiTrhn hazhflt^wWya^ftéa* évra- 6 frW&&wgJK
Kegyed évra 1 frt 70 kr.-- -Minden elöfiaeffi atuTajáoaQAkMc«n;.k^yYttr^ feltételek-mellett fé l áron haTOrtftWo. ^NyÜlIeT e^ÍFetit sorért 10 kr"^—^Hlrae-
tó«ok hat baaáhoa Betítt sorért; Uöt .7. kr , 2-or 6 knl.tenn^dm to^Ul>e1fcSatá^H B kr. a bélyegdijért 30 kr.-fizetendő. A beiktatási dij- a Jm.H**óJéaét -IH^tB-mimiea űrjfr*\' MBd&bJga^éafNi^-aan^árai.aUpBselfeTOi Urtrfmáfei^tír-kösferaeaiBk pedig, agy minden levelek bérmentve a azerkeaztSaégkez kfibWffk Kaposvárra. \' \'- f -
A somogyi gazdasági egyesület ez idei tavaszi közgj ülésének! megtartására Kaposvárott, foly<5 hó 31* délelőtti óráit; a. közgyűlést megefózÖ igazgató választmányi tónáískokást pedig folyó hó SO-ha déltittó óráira határoztam. Miről az érdekletteket tiszí elettel-érttísíéeiii.
Kelt Szöllős-Győrökben máj. 4.
Jankovich Lés sió,
- cgyeBÜleti-élnök.
Pályázati hirdetés.
A lapunk iránt tamisitott részrétet némikép is laér^éraelm", -azt fokozni vágyván, néhány hazaü éa irodalombarát szíves áldozata fontán azon kellemes helyzetben va-* gyünk, hogy 12 .darab . cE&á%&ti-
Eiülietduk ki .kővetkező
pályamű v ekre.
ir^ivánthtjJt egy gazdáazati ér-íekezés a közgazdászat bármely ágáhófa hét megyelieryiviszonyai-boz alkalmazva, moly terjedelmi1 re legfeljebb agy* nyomott iv legyen 1 jsitó!sis-ő-4b-<?ö- - ——
2- Ballada, a hazai történetből; moly mind tartalma, mind külalak-
3- Kgyjjgazjjj-y mely togfidjeíih
ögy nyomott, jv. legyen. ¦ Jutalma, g cIBü^s. arány;
lAsidcgen kézzel irt*.a.n ^eraő; nevét rejtő jeligés levélkékkel ellátott pályaművek folyó évi oci. hó I -ig beküldendők a szerkesztőséghez. .....
.A; pályaművek . érkezésük utáu azomtal köző!tetüek"sörozat szemit,-a mejy^kozlésre^demeaek s csak, nicgjultínésökíiitáa? fognak- a juttd-niak kindittiri\'fl^on mtb\'ekrc, melyeket .tHrsaü^közfc legjobbnak fognak találnia felkért-bírálók.
At\\jrá istene Iiogyamnd t* -olvasó kíizonségjEbikiíelt elvezetés - órákat >0 ujbb\'iősunk^ mind jrodaljnuukat határozott\'becan si flis&to^Ii^ifiti-;-i eklet, gyárapithafisufe. \'-L.« \' í *i
pusztítások,
í.-Aitin^ap^enltf\'-pnflztrtásofcftt -Tlleti, n7r
oly b Hiópiolyben oss egész Somogy léhkzik, A bank\'erre nyugodtan mond-
hatja, hogy „ nbi omhea peceunt." Valóban köszönetet Órdemél-Somógyniegye hatósága, hogya „heillose YVlrtsonaftlíot figyelmére méltatja;
tía felismertetett a baj, biztosak leHe-tnnk~,"lrogy" a~gy Őgyszer ~Ís leT" fog "találtatni. \' . Vigyázni kell azpribsn, hogy ne medicina pejor mórba* ?
Hogy ez érdembeni törvényeink hiányosak, hogy az 1807: 21. elavult, &a mindenki előtt világos.
Erdeink legnagyobb részben elvénö}-tek, rosszul kezeltek,a beflnök fekvü ttíke napról-napra kisebbedik. Tehát nem azt kell akadályoztatni, hogy ki nevágattgi-sanak, hanem azt kell (szemmel tartási, i agy a kivágottak helyett^ henr-térnagj--ságra,de tökeértékre,fatartalomraegyeB-rrtékü s az njabb erdészeti rendszerr \\ kezelt Ültetvények műveltessenek.
Somogyínegye hatósága helyes elji -rásaröl tanúskodik az/ hogy" szextí--miklósi, tirodoloinbmn, xnaly. gazdaságiiban helyesebb arányokat behozandó nagyobb mérvű irtásokat teiini szándékozik! a vágatást némulta be, mintán egy égésien uj s erdészeti elvek szerint ke- ¦, zeli nagyszerű erdei miveláaroT tudo- 1 mást vttt.
Hogy keveredik ki* bank e bajból—¦ nem-tudjuk,-mindenesetre ^otí~ körül-" mény, hogy a miháTdi nagy erdóség sok apid részletekre felosztva 20^30-birtokos kezi^
se nBlkUt, birtokuk "ölvezotéti :i:ct^h1^miffb^ \'képez.
melyaclL mtll lányos megoldj a logávL
deket munkás nép lepi el, a cultura hasznos gyakorlati embereket teremt s a bns csendbe merült határ, mely eddig csak egy névnek kölcsönzött fényt,— számos családok hangya munkááságá-nak, emetkectéSenek s versenyének lesz klizdterévé. Szóval a gondviselés a romj-boláa ntáni teremtésben végtelen bölcsességét igazolja.
ttttíszteljiik a hagybírtokot"mlnt: "T "í11^1^lbl \'Tld?."\'!^«^..15« *y>V
- J - °J CBuot ktrn tag fizetési kepeaaégú ea keBiaége;
a statusban szükséges állandóság! elv legterniészetesebb alapját, — mint
a §^zdászaLi kiaérletek, tapasztalok, reformok terét, — mint
a véazefe idején legbiztosabban szol-gálú takarék raktárakat.
De a haza, a nemzet erejét, gazdagságának alapját\', szorgalmának fokozóját azon lelortztott kisbirtokokban találjuk, melvcknek örökzöldje a dolgozó munkás tulajdonosnak_ycrejtékébÖl..táplál-. kőzik. Mi tehát a birtok felosztását —¦ mozgósítását, iig^asehb^zorgalmasb- kezekbe kerliléset, szerencsétlen jelenségnek nem tartjuk, sót a birtokqsaiktó] elliagyotf, mellffzött urodalmak, ugy a jogtalan uraskodás ea csokouyöa tevó-kctlenség miatt a parlagon Iiagyott kisebb birtokok feloszlását épen nemzeti gazdászati s társadalmi szempontból szükségesnek látjuk.
tusaWs gondosabb, eljá\'rást igényli addig^, míg végre valabára egy juv5 tor-vJnyuozáB..affi líy kényes kérdésekre is nicgfahtlandja az általános kalosot,
^sze&zedtak s őszintén objective elo-!adtuk imnda&tt mit .a nagy; kózünsi\'g vádjaiból a bank ellenében, ngy azt is, mit melletteJkilhoziu lehet; s most nem; várvuazt^-hogy azokra a bank fchnla-f igositást Jiyujtson, vgy, végszóval a:nagy IközíJnsóg érzelmcüiez is íordulnnk s ez -Hiányba is -koczl^Iztatank- Behány—re-ílexiüt.
Valaliányszor a magyar, egy nemes bdl fészket, egy nagyobb urodnlmat a( régi birtokosok kezébdl kisiklani lat — azonnal feljajdul, Mmden QurnLegy egy védvára nemzeHségílnkneVf1 Énie bn-isulnn iniddn tig^ily bástya összedől.
fíyeukor el|lesz felejtvojjiogy a,yéir kaytély-a lakafjajiaáglól megnyarkosu-*~igy.azjuHJvartTs- ts 3cüS2o&ö11 fel
kokban gazdagMagyar-Jjengyel-.Orosz-Oláli-országok agazdászati társadilün n-szonyai felett gondolkozott s aztau
mezei cult úrijára teüeotált :
szúr uh " "*
gööT
Fuly tatiísa aCsengery Á n ra 1 elo-íerjoíZtéRO füTytán.-aSI. FöláTűlénntézet, M. Orsz. gazdasági Egyesület, » a w.-»ti ipar- és kereskedelmi kaTirani^kilfdöfc. te\'mek tanágakozHiilnyálmn táföj^adoU
K^lÖaal: tervénekj
25. %. A személyes bílelre adott k-vlcsöa-
vertd\'tfffi.lío^yaz nródöVffaíífsök fésíi A"82S^fe0SL^d0Ögr -kéb&l rég kirepültek Tültr7l*iígyÍiogy \\ .mm I..- 1 "t-l\';:"v:.r"" 1 iTomoisJíhzLIwvrr^wvo-.kiawűtftka-i\\*ílág folyásából-, mjuluttrch-usztck volüav
A íhcgromlásníÉk a^lpnszTdlS^á töt-íuésaetos vége. De a vútízt itt jiemiskö-vatva-Jialál, hanem riígtön az ujjás\'ztl--letess ¦ \' \' - / i- ^
A fiildptn udvar majd/megnépesedik, az elkorhadt lakok megiípdnak, a 4oI-
lemezesire s az nyuj tan fogadja .azt a *wgy lamentót, mel^et-nbmeLvek,már is-haagoBtatni kezdenek egy mezei proletariátus keletkezése miatt hazánkban.
Mind azok, kik általában a régi pre-dicatumot igen, de jövedelmet nemjgen adu Öw birtokok parcellázása, vagv különösen a belgabank vásárlásai felett megriadtak, — ítéljék meg, hogy a fentebb énntutt elégiái hangulat s az
ollenszenv mennyi részé_t_b^zi_aggó -—
dalraatfeiak. Ha aztán _ezzel tisztába jöttek, akkor\' kérjttk 6ket, hogy az amúgy ia sok baj mellett kagvjnnak fel Ti képzeltekkel. Gondoljak meg, hogy az okok T ssUksIf szerU- ^Swtkezusein meg-índ-nyngödiii az onrndataaTö, s;hogy aa esz lehotíenert.nem küzdi aolia. tHa pedig valamelyik jó :orcg magyar mind. ezért, azt a gonosz ci\\*ihsaüöt ,meg^ a.
ld"kpt nknlná ^ tn^TnR^fJjjt ^fr
;nekirt« azerkeszto j&v. \'Grün- Anastas \'örök.becsű Bzavait r: __^___,, ; .
öchniSlit ilir 81c »o sclipiaht 8Io í^ich, ^_ . ....
DeAii ca Ut "dio Ztit dom "ircUfíein onbesefinebbnen , . , ....... - <-. lllaUo glrich. v.r
Das I\'ainor ist ohno Makcli áaeli-4ie. Sébnft damiC
_ • edd lhr.
Wcnn ilic Bchrift hwt alobt crbínlichaon kana
-^i^aa^BUtt-aafllrí -
b) tavibbá a kölcsön vevü t-ig állal kiaUi-tandó kötvény lf g^Ubb uiég Lgy kéaeaot4 i* aláJraUnd^akiittik nzaiéai képessége, a kölcsönvett Összeg erejéig, BÚntén teíjca biziúj sítékot nynjt,
26. L. A küírény mind az adőa^inlnd a kezes aLiiráfla két tann által biteleslbüdS.
27. §. Á mi pu-dig a kStelesvéiiy v&^y adéa ^eyéí tartnlaiit illeti: abban mind\'iní^íifús, üiufiX pedig n kezes kütelexik mágukaTaxTiíaxgafü" ság által megszabott kamst il/elesére, » balá r zottan kijelentik, Imgy öiikéntjJiVctíknia g ukat az egyeaület ftiaWd l»K^v«lítftiliat jiign n ik és az alapasabal^Mik azon rdndelolcuel r bogy eUenfik^gntóit tnTiTnmffls r-a\'fít^T^ii, \\ Vft\\ -rjhajtas minden elCleg^í per nélkül, elrendel tetbeaadk,
28. g. A fennebbl 2G. ?8 27:|§-ban >í5adott módon-kiállított kötvény afopjájij fizet é»i\'niu lasztaa esetében, azegyeaűlet folymuodatir.-, minden per nélkül elrendel tátika végrúhaltia. éa ptniig taind as adós, mind a kexhá ellen í neonban a kesea ellea caakakkw vühöt3 fog:! natba^ faa az egyelőiét követeT^*ejiz_eo:ejiLa addc ingóságaiböl ki^taderült:1—Addig i-tnjtn}teálbil jogaVafl aa gpyraift-KSTgVJ^L ellen ia brztoaitaat eaakűíölnil
2?. g. A végrehajtásnál a kytía\'ésl m egyesOletut Illett; ÍM^PégrckaJtaaéllfe&ffL mguiagobra intésendS.
_ kor caak aa lik. _. _. ^,
a njabb kot«-lazyeny aláíráaa mf Heti < ly«Etrtik.~EiLjngg^elyeiéBéTt ^-tót \'//kii aaTckig terjedhetü keseléaM^pftmra) vetetik. -
3U_§. Azon^BBzejrerejéig,fflídyj azxatéx könyveiben jaxára vaajrva, minaesTcB^t-tag kcrcsaég nelkQl le igényt tartílsiaáe^i sülét koTcaÜneira^ . ——
32-X Amely t^; egeazen bcfiiett^hetoti-tL kejet, 00 frt erejéig nyer kitelt atiadju koaet-aég-nélkaL
33. §. Iwulcsönok engedelyeaefteiitl, a boFt. aatra nesve, o, foty&fnndas benyi>jta»atiak bejegyiesenek időrendje, a "iry iffitn V-1-Tiynjloll"kfrvények targyalaai sorára öéavi-. a folyamodúk neviíinak betfireadje határoz. Ha minden bejegyzett folyamod*Mm kapb •* a pánxtarL kdasletbÖl, akkor & kisebb Gató"--g.et ker&aek-xan elaobbaíge a felett, a ki na-
¦ gynbb*üasxeget ker, a vetlan aserencoatlenau/; „"Jtfrl ¦njttttlnafc- u.Ul+til ^W^^lj-JHJTttmiTL;
34. §• A& fgaegaló blxottaág nem indokol;\' a kölcsön megtagadását t, cuk a kö*cy«íhi
-előtt, ha L i. vaJanelytktagadakiTatkwta^ feljebb a a tajokibiteHupaasé^ánek Ínegb»L»-. \'naaaában tiem jlfitt tartott índftV^kM-i11*4"-
leg i\'t asoroa kallgaiásra von k&telesre* _ 35. A kölcsönök után járí ka»»lv(t,*V3^-jak a kj)!s>Ö.n6aazeggle t-jnB^lirnirnnt*t\'1"\'F *M-üasregekbol mindenkor előre X;vonatnak. v f
. S. Idefton.tökéky.^- „ j " "
- 36. §.Amenjyiben^aMiA^»8k^l<W^,^lÍ<»-azersett őisiegek a ta|őt"bltfJaaQkaé^e*.^: nem fedezik: aaegi^letáHal in^gsn^k4k-kercaternek, éa pedig-;:!
-)pjn.itih<««>^rffil| ftfi.....lilá^ ám
kgapénaékét knaelS hatóaaguktój waa>Ln tBkifr, peufwekiSl «a aIa|űU4nynkkaÍ ^iLÍ b»töh> teWiöJ, ft* egyíBületca^eaUtijaaÖaíaoaf^^*,.^
tagok
•lem lege* j*5LU)ása •Jajain ki-
») títnbböaiWg^k.AbíiBai takarákpénitt-aknái íjitfkiUu fel lé telek alttt, betéti,köBj€ tra jtijf lapokra bárkitől i^v^pMŰiati Ugroktuiotéű ]
¦gr*«4letnek kUebb-iiBGrcwu ^¦SK\'ffS?*;-1 lrkOtt*D>r«f akar ^^^\'^S^f wn: *¦ Dauegekre WiT^fMOimaPUllDW éti kenyret»v*P7 !»p«t ka p^ttttk, a ugyanoly aonybaa állanak as egyesBletbei.mintaaa) >) pontok alatl érintett ideginek, s a rendes i-fwtáti t5kéikim_ fölül kökaöir adott vagy lettttHBegekt^Ictupáa kamatot követelbet-k, éi osstajékol naui.
f4r§. MinS ^alBaílábrö-íétésMDek Fel oa, geo tőkék; a* f«^«día»Bflnak el * takarék-
rinUaaigaa^ti-l^tlíág bAlir^aasmsgd .Utóm tokr^LmTp dWkoi trTlDkjihJtíMtéJsí
a teitlT^Vi^anva.\'\'t( gyT • —» — ......—-
VaUmlci^a kötvény melktl fölvett WB-tfiWkérttJigj a bankpénztári taté* Ikirt U u~ t^ye^dTvt ncracrok tajtalék* Pjít&Ijla b*iUotLlt részvénytőkékkel-tar a_a_tLiidea tag"k egesa boieu tökéinek ejtoBsoroa östxrgn erejéig, e rendes tagok •e| TBfrj^DBTftl jot alt. - - \\
S^r-A felTettidegen tőkek és takarékpóna-. HstetBlpti hgft-Ij ebbcBakDaromszor a.ny-rá mehetnek, mtu. na egyesület tartalék*, gfibaav-a tagok részvénytőkéiben fekvő ¦m^T"©1***\' Ha.* takarekpénstáríbeté> ik aráhyt felQlL«űdiiáki_jBJa_idegen ék többé nen vétethetnek fel, * a taka-nénstári betéteTck fvlcalegaa legközelebbi tea alaponnvaffTŐ liitelintésHbc tetetnek ti kamatosai vra/tt,
I fj.\'F
- ¦ ¦. X^tTtttI b t e "k a U p.
tl.g. AkGletótiíi jilAUáaWl eredő kötele-Liég nagyobb""bístosaign, s a böJciönÖk i«^6ai^BÍnál elSfordnlbatő késedelemből íbetöuraroVeiftár itass tekintetéből, taxik alap alkottalik. 1. 5. E tártaiéVaUpW folvnak ; ) Ab elaí fialetáv c^ia UAzta^ÜLLdbIioc. italékök a íacoknak csak a máaodik üz-
V Yágitfal aiTn.nak. __........
) A bétépdijrtk, melyek et~fia"elsS üzletév Itávil felTeriidö egyesÜIcti^agok egr-Tft JMLJ Imti réan^tnkrii\'n njtr-rt fiBatnak^ \'el igán? t asiretnek a már fannlgrSJarta. alaptios. EbeléplíTagyTíilvételi díj menyiedét akbagjuJé* "ha tárossá mag.
Öa*^8vedel*jtöltők iVmyideB TTztetév njestável tartandó közgyűlés által megál-ilan\'dó tuMnyps réize, melynek 10% asá-lfcl*1-k«*»uLbaek lenni ujhb leket, L1 X\'U«^l^mÍV<j)i kflMléiaake-iat atAtaiaBw.tuUrnUtJk meg.
a ^5Xr"0iTt*Hk— -
ah^imilM^^ft^Wi: ^^n^ után. taLilBaq*Lfö^^ bkodig
^rrertlei ait^teJTrit idegen. tSkék kama-
j-jaifrj&alay _*aieara kasgyttléaiTeg el-Snfl^ttmilam^ fanni&arad, nini
M éri koltatigreláa megállapítása, • a paiu-tátiKik és eHairir luatáaáiiek áa a llast» ny*--Ya^DjtbÖl^ánna^nt^tnrtalékalapba toeudö rAunek meghatáro»A«ft \' . yt) m igaxgatt bisQttaig\'eltll, a* alapBiaUi-1 aimibta, A<*fcjtt)tUág Tajö! m i^löl Ü tn^ot által feljebb vttt »g>**y QfáfélipMiihilygk mcgrarajuita ( --0 " íVBlopa^háJyot bfiiTtóee ragT módDBÍ-iíí%nóiTe r»gy a» TgBjsfi^b^i»tiaág. vagy legalább öt egyeaOleti tag által iráabsn keiT előterjesztetni!) az inditványnaa:
g) as egyeafllet érdekében tattaB «3í-.tag-ál-tal párttjil biirrielv máti fndiwijiy; ¦ ¦
L) aa -igazgató biBOttság által kidolgasaudd késelési agabályok Téglegea jóvihagjáaa\', v*i|a kezelési/ütjak »4b-aéaedeltin kamatok fzJenhyrségánek os igazgató biaottalg vélemó-n/o-alapján, megállapitá&aj ¦ ^osáriusat^adtiaoktslStBrjesstíise, b annftb-folytánasJ^madlajjrijtagiló küldsttsig {M6.Y-
«al alJlfa Hlftgg\'^l*"tltAlHB )-----
I) as egyeoüloti (agok ki ro ke a a ti se.
ca) aa egyesület feloaslana iránti botiroauiai
...... (Fulyt kÖT.)
dolá mohában az igwg&to, s-a4atto^ II. Rákdiny \'Ferenci foVsíffát; Dalia. (Rákdoay Ferenos fia,)Z4dor (Pater
e^tö közönaégotfigyolmos-a iä a tot pártolásukba oján-
jlűel&Btílű «bau , Ugolaflak, eüHk már fal-lnb^fi»t)tiisrí^ériyl«k>ÍLkeL ¦ .._
4. §^tagok\' otztaiék&t ro^ghatarolásánál ^•imnUiaiiTágéa *oár befiaeloU forintok ^tk^^iUra .krajeaiíok aaíoJyóáT-JeÜla^ÍMáMk;ili*ltl?»éaÍTeL:^
Vh laiaiiiMiiiin lilaiiltulii ^¦>ttMhh»lrtnt;rt..4 ¦taaÍíft~Cl" ¦ Hf nfln-1 ""
sajtiakat alelo4W
¦ .1 »í-A-éíÍg7*J-* ».-ttH^t— t
L I A kftpyOl f«á*attk1nt reiide»« baL«wM& WlvéK nétéb«; axigamtá
«laVelaftiWft lÜrá^ti ;ASt*B( radltJP
\' IrJttrin^iWaiíi itt^ ---------
rttaUHPfiarfBkál-¦fe TtMOTrylafOfitibb
ttiíg jeltttáiiaiapjáiil
Levelezések-
Mobács, april 29-éu 1865. Dalárdánk 0 hó l\'6;an tartotta meg évne* gyedea előadását. Üiótaa axivnemeaitö egylet alakalt, nem emlékszem arra, hogy az eféle resniont olyan csekély számn kSsÖnség látogatta Tolna meg. mint as utóbbit. Igas, hogy
aa clgadáal nannn iJln agy helybali.polgárTtfi-eltenietTej kinek rokonaágaoly elágo»Ptt,bogy legalább 30 dalárdatag abalálesetáltal órintTe vaía, esek közöl a tdraafl öaasejöveteibeii egy sem rett rdszt; mánkat önben meg a pénsbi-ány, lehangolt kedély, minden irányban kirí, ca Ián IUoka anDftk, bogy mindenki viasza-Tonol a caendea magányba. A müködS tagok ssáma bs volt teljes, hiányaott kKstflk rtobány )6 ánekea~tAg; már azt nem tndom, hogy bn esek ja jelen lettek volna, aa előadott dalok kerekdedebben aikerülnek-e, mert bia a hogy énekelKetek, nem tdU kielégítS. Ab ónek-eldadáfit nybmban táncz köretté. A fiatalok eSJ~*gy csárdást lojtettek,de er61 tetve, nem asOÖ gehely-könnyŰaéggel B kBll«*mmnlf maly a táncának chamort jellege aaokott lenni; itt-ott lejtett egypár oly árván, mint bssselaszo-morn _pacairta röpkéd a nagy világűrben, A ¦ötét világítás ia agy illett a komor arezokhos mtntbtt öaBzebeazéhok volna. A nem-táncto-lok meg BEépen aorba öltek aa ölea asztalok eláiegy pobar »dr mollett elttltak bcaáélgAtVa éjféli 12 örmgf-a fliidiía a-muiatoig mogátál oaslott fel, morf a bnrna senésaek bo tadtak már életet Önteni kedélyt vardzalé nylrattytl-jllkkel, ekkor Cnntín maguk tagadták míg a Urcábbi azolgalatot. így végxödött toliátdalir-dánk Qtábbí ávuegyedea elöadáa*.
A meleg tavatjai napnk klcáoltákra földből a vetéseket, a igen aaópon^fölemclkednének ha bár csak néhány órol^ #«4 áltatná meg. Háí vagy 7 l^t-étaaem ixolta mldr*:fHrgek aa eUeteUimgut middtteg kfcairáatiatorik; foleasík, & igy elég kár mutatkozik. Orozágoa folyamunk, a dtma, énüknek találta medrét, innét kilépve, majd av lermcfceny szigetnek, felételöot&ttof Nom Art Ogynbj ha ftjagomjaa
da nagyon hoisza
tíz, mi ft.mmi eietrá huiaoi nem hot.1 Ssogén; Miénk tsyiiUktt tantorai Stik agjon; a fiak m4g falnák SEerteeiálylye], Híint *-MirkA%. ;Jó ,iuod;ak van jir Mra»Blokn»fa, kik Ht könnyei!ón jatank í.lfltea Tüdhus-hos. Lgjd«rsb anj-xajalat SQ— 2!jknin Kár-\' í«il, T«d rémét 16—80 krön l«h«l venni. A :üalá«»a4ra;rézTe ia nagr elgnrt-\'nvall aPuna: arttdiaa. Böreír raegtálnok n kivetült hálok, iiqart ragi kdzmnndila aa :> hogy. aamroiban! j* baUaaiii. A halnak: fonija 16—20 kron kist ] iVfTántl halé 80 kr. A kéroakediü tlilet\'ké. Tárnái «1^4..Tiajla bnaárn,: nbra, Van mS, do-ovak kpyél nwnoyiaégbetx. Xiiatalmaának JníreKA ftt 30 kr_>«,• liba l frt 25— 30.kr.: Egyéb.nugiemények-ntiii. igen fűo dulTintla, árakhatáróiatlaii. KUGYERAY.
_ Kaposvári sílnliaxr^:
—\'.©--tegkBíelebbi •Eámuukbu Bínyei \' Blntitmilata; s a ramliáiat jiitt kW)rP aíSgik op6ret(e4*rairdlimbrido« véle-! dtéiíj1Uikelv-»\\ eieményéi mia^dk if6-
wéUtér-JUA--^
. ¦ \'^AaMlgyes ii lelkiUmeretea\' igaigató, mintán a dráma ét \'nípaíinmUvoira DéíTO-U jeles arSkkel r«ld«lkMiit?-lii maga.sem levén barátja.a .aaemfény-^Tttirtirn*- é^^íomyi káláwk "nak, de meg pár peali,lap mennydürgif hangjára. — EW!-raaárnsjíi elasdűra i ItitUite- a .jpükdst1\'. Bár Tamásit maga Szigligeti ámrirtttfabíta volna iele»>játékáárt. — a vaairnapi k8a%uág *adott 5 frt j8ve detnwt. ... .. : \' \' ¦¦¦ ,.
: Tán jobban iteretik a drámát —^on-
ri\'án -ValBÜnlJ &oafé$ bífd^^ mit ifü ¦ aatg nem láttak ? Adták a „ S e 8 v e t a é-^eaeket\'1 -A szinliás ismét kongott, s volt a deftrit 12ft,o. é.
TaJán Bas idegesek" villanyozni fog? Sardon-t megtapsolta egész Párizs s mért ne Kaposvár?, Aztán még Sziget-, kosi adja Martean\'4," K\'siallitíS tehetségével a társulat „jobb keze." Beödi Caesart; kiben a Bt\'éptahetségeta acer-jgalo\'m értíkesiti. C^leaz sjsönpadon a fiatalság kedvenose, a „szent-gytingyvi-rágos" „kaméliáa" nép Szilágyi Torka, (Mari.) Btb., mi kell még több.
De volt is ám taps, nevetés, bravó; még n karzat is demonstrált; csakbogy ezekből nem él meg a szinéss, mintán aa esti bevetői 7 ftot tett kii ¦
No, most már látom, operottezni kell, gondolja magában az igazgatd,s beállit a költséges nagy zenekarral, s a „Dajka" operette-el a szinbizba. Bényei-né — ki Offenbaoh röppentyűiben — a színpad valddi lelket e^yszerTe bédít, lelkenit, tapzokat\'wat, kesztyűket tesz tönkre, s n fagyos közönség, melynek lelkesülése s drámánál 0-an állt, egy. szerre lépveaszb\'n. A zene hangzik; Bé-nyeiné trilláz; ngy foly ajkárdl a dal, mint a selyemszál — Ballá (ki jeles drámai erö) kéményseprő ruhában ugrál, bblosdben fekszik — s kész a hatás — a tapsi s o?ak ez? Nem bizony, hanem a pénztárban is van 33 forint. Áliá! tehát operetté! Elo „Choufle nri". Kern is volt roaz gondolat, mint ezen estve 42 ft volt az aratás a tapsokon kivQl^ melyekben szép (Choufleuri), Bényeiné (Emesztina) stb,, osztoztak.
Ko, most mintán benne vagyunk a kerékvágásban; a kttzOnség a lázban ; a lelkesedés ugy terem magátél, mint makk az erdffn, jertek egymásután gSzemkápTáztatások" — dobok — verklik" .-— -„idegei-csiklandó, zene" — „f3t kábité rövid, ritka ruhák, —Cinkánok" !
Tfeg is volt a hatás és jövedelem. ~A 7N 8 n ö veldea 1íÖBotf85Trt\' jövedelmet. „Tizleány egy férj som." 135frt. „Varázshegedu" 38 frtot.S ajjPn^nanjin", mely algtt az erkölcs "*\' -űn^^aji névellaneKltörtaaaQtl
sepép a ajkposyárott Béoyoy J, éa Lsoakö Q. iftUWáMaWt tactfoW«<lMná^%aainmU
éajólBaervesatt operottü titraulat hossánkér-kftsaná; e falSL^Swk vagyunk a nagyérdemű. deíMlonOaeii k- "*......."
^•m |p(áy*<\\
<lvÉi\'\'rilb megnyíltak, van holyo uüji!!É9mlll\'C í& \'e^on UúLaa.
* aro%an iffigy^BWTBtlCQo, hogy Kanizaa szép malauS kertekkel bír, mert van legalább hely. hová — as annyim szemet óa tüdőt gyilkoló porfallegektSl _ menekülhet a liüzünncg. Saj -noa, hogy egy oly váron, moly 14 o±er lak6si •aimiVnom birja kioazköiölni, hogy Jegaliblj föutoaája, hol annyi porral legkoyéabbó Bem barátkáé nfjitaslgtivaii^rtflnonta, — dokü lönoaéh BseleVuto alkalmival — falOntostot-nék. —.HUsem, egy üzletkezelíi aem vonna
taet^gypJiSrfJráírtaBnak kivételétől; eaak InnHTányozélogyen.
¦ ~^*Ma.rakflsben Domboraban,egy sajnálatra méltó eset adá magát elö; ngyania egy anya 6 leány-és-^gy figyerraekei közt vagyonát egyenlffaakará felosstani; a fin mint egyedüli tobbat {sivánfr, mi as anyaáltslinngtagadtatott, miért is üssaekmaieauuiSij tortdul-mj-Bnyarés kösötto olyannyira, hogy a figyermek fejnzét ragadva anyját ngyiöbe vágta, hogy as-ason-nal földre rogyott, de életjelt mutatva a caa-páatiemétlé mely ntán a szegény anyakiadá lelkét. A tettes ah&téság kezébe került, bánat nélkül bevallá borsaaztó tettét.
Ka >g> vár. S\'A máj na lHJt igyodvüzli Bolond Miska.\' „Klvirltott tehát ez ia
flgép májnanalg wláfi napja,
A U( je\'illattal telve, . A peeairták énekelve, A bimbók meg; kifakadva.11 Mi meg Somogyban igy köszönthetjük
pedig nem porádiából, hanem valódi szomorú
affeseaal :^ ú\'.\'.\'/:.:.:: r.,:.
„Bui, gyászt hozott tehát ez is, SzépTOájos másDdik napja. A lóg Bóbai ü jajjal telve, -A gasdünk köhyet\'ejrV\'e, Fa a asellöbünbók lefagyva !" Vagy ia proaábon mondva: május másodikán virradénungy megfagyott nálnnk, hogy még bent a városban ia vastag jég boritá, udvaron a vályúkat. A gyümölcsfák aokat szenvedtek a fatál ss8Uoka|lás<ik lefagytak. Tohát aa ldo márfélla/niegszüntelt bor és ffyümOlca-ben. Hogy üy folyvást ssárag, aseíeáVfljsBaka Eüvös, nappal pedig.aokazar tikkaasté meleg napok mellets as ététesarol sem leheti v^teim jót reményleni, aa Igen természetes. Félünk, hogy a nem-régi alföldi s#mora Cafastréfa moot íaeg nilojik iaolétledik. A faldssins asisélkemény] « roaa már ssirbaji i burgonya és kukorleoa hevernek a földben. SaoDaom Silátao o jövőre. :r ,
0 FelaO Segfladröl, Buvári munkatárounk-tól következő aornknt vettük: \'.:
Nem vagyok pomologdc, ámbár barmMcá és "kitéve ártoaV VHelc a fáknak; gyalroröFJlá a fa nemeeitéa minden módját. Bátor vagyok mégis ojintaill Valami megjegvaSsre méltót. — Minamatt\'aávtap^sisitám^éa magam is\'ugy
. sahogurni; a szemérem megborzad I elpirul, ei i~fét)röagWrtt7-ki\' tóit a beparíllrairozott—szemét,— elsfi est™ 124 ftot; második estve 8G ftot.
By körülményeit közt.mit tegyen a szinésa?
Szolgálja-e a közönség hajlamait, vagy Üres székelt elült drámázzoji. :
Ha élni 4» fermtálTm -aknr,-: rajdaíom as elsüt kell követnie; a rotat tártnlat ánvbömoljék, xnzzfTsaétT^ \'részvétlen-, ség; de a melyik-_erSt. hord magában ; hívatva-van -a nemzeti ügyet, a nyelvet szolgálni, — as a lehetőségig — tartsa fenn magát ajövünek, miga\'dráma és népszínművek\'napja1 njra •felragyog, a mi tíííjultan- lépunkrki ások salakból.
: Hirek és események.
A, A .májas eltS.— bóbarmatoe — reggé., ^éírégi szokás szerint ntczal zenével és mo-Slarakrdarrogtatisival ndvtfslik.\'9 órakora viroiftetaploiBban berezeg Batthyányi Fülöp lu^vOr^péirtdl^UHiarUlött^IEamiia iaindaTT rendű és rangú lakói résst vettek. Jól, esett hallani ez alkalommal a szent misén a ta. noló ifjúságot, kjk. Grünbatrm aenekaríanok kiséretével igenkitfluBen énekeltet—A„K»-niziai Dalárda3 ¦ sz. Fenracs renddel: terop-IsWb\'ti az jisp szintén azt. misével ünnepli meg slakuiáaiévnapiát. — Pelben a berezegi tisztségnek1 diszebéd\'rendesíetett; mely alka-lammát.hisaztlk , hngy- relköazenlések sem blányoztatj. |
/yXitít"" híJnorfi ismert tánezmttvéaaj" ¦jelepTeg«sargón igen nagy részvétben része-solten mük9di>. j , ,
AJJi\'lffsan értesitteténk, — bogy ebóko-
dé nem él oly na^\'Jas\'jiemkosi olyIk-vm^sa\' nlatttfgy^triolciiStj «y i^vaátago4tk\'to^a fa ngy mint saját nemében/ §af bebb3oay|Mlid^ megemlíthetek egy, e körben\' sokak általbá-mttltJiogykajsirfat. Sogfladön * ia. Feránoa reQdlekflur^ében f. évben |á|atott ki a.tias-teletre méltó aggastyán, ntintán ötven évig aszú korban- tengett,\'és végre elhalt. Tövénél terlméjetleenSarom araszt volt. Elfflréasel-tetvén törssétöt ennek átmérője hossaabb.ql. . da!árt-báromUb^«.é^h«TeJTk^ pyelib része két -láb nyolasbavelyk.i Legkevésbé sem volt korhadt, korit gyűrűiből jól kivenni nera leb^tet^j. 4sae§..olvastem >mégia
H TllfyM^^"\'^\'***\'\' számosak.
Tübb aaakirlö^vüatkosott \'ésen: :fa lelett: min^^r^1».léttksidan oltva. Aa átfürésae-lés épeia az óltáá-beVyé\'á tgrtént, és itt kida-rOh egy tanult erdímeotar mondatának valódisága: Itajait a.tttMi^CMpi, szála, tömörsége, Bzine( Ize,* ugyan aa Tévén.
Bátor vagyok eaórt minden fatenyósctuaok, és ki kortje díszéül,: konyhája éooíjatsla ia-letes cse\'megéjeaVka)ssi fával ülteti be gyfl-atolóíoaei Bswbay részét, > ajánlani: aaedjé meg a niagoVaaatasoknttjnódon. elvetvén Somai ló\'ioldbe,akOvetkjesö nyáron sseme&ae-be és\' " bárom éves korában \'Ültesse; teendő helVére. Olyaa fálinyerj raolybea egy hatalmas hálaadóra taulaaa tls\'év saalva, végét nnokál sem élik át. A M^ina bó.3-án adatptta szép tehetségű,
..........-------- - " \' dofedijéfeíil Q
lerette. A saln* íkivül kossorn
ét virágétokrokstdobált\'Alaaseréilil kedven-oaének.^llabivajlva Van pályájára, o hota-
saorgalmaa^ialtieíi.Balta jutaloS .Dajka" éa^Varáa^begedüj\'^peri bíztelve;i a kbaonségTtipWif«•
uayalrlgy, Ifatad küzt fójg áUóTa prpylhcsiaa, kikből, \'fasmaet^ szlnhár.unfc\'azokott ujonczoznl a kidőlt ajsle-Bek" helyére.
Boldog kinek.,.
Buldog, kinek nínoaen Ogy tenyérnyi földje, Legalább as adót nom fizeti tölo. Boldog, kinek nincsen gunybója, vagy hasa, Legalább a tető nem pzgkad le raja 1
Boldog, kinyik niucaen kint ook Ulkc pénze, Legalább bőszed ni nem szorul Ügyvédre. Boldog, kinek nincBen pénz a tárcsájába, Legalább ívt útját senki el nem állja.
hittem el, bogy még act ia megérem, i boldogságban léasen ennyi rötssem!
DÖMÉNY JÓZSEF.
Az én fecaegóseim-
My bouI la & fadlnff eoat, thai aey bc r«-kiiidleá by Iha broath of a puwcr hLotbI
Shelley.
„Lelkem egy alvásnak indult oson, melyet í?gv fennübb natalom lebsllete iámét felesit-haiu — mondja Shelley; a — lelkem issó parauQ, melyet az események folyton élesztve hamvadni nem engednek ; — mondom én.
Es eseménytelen korban a párasának valóban kell ís világitooii kfllmbeu aa eseraé-nyek a látkör aetéí űrében felmUlhatlanok 0 a parázs, nem nyerve áIoa*tLit, hamvadt öij^^fSon^éá aleiySa^ világa. Pedig as enyessél Bsoraom t&nemény nyilatkozzék bar ham vadasban, bervadasban, DEetlemí vívmányok aölyedáaóben, — akár tetashalalban In, — Tagy \'végre — csak aa Íd5 mindent fölemésztő vsa foga köaött. — Kcplegeaen a jo állapotot, kedvező víasonyokat mondjak jó idíínek ; — cs mégis: ha mostoha időt— kort — élünk, fáj aa idő tünéao, fájlaljuk korunkat. Egykor egy saellemdús iameröu-ném est irá albumomba: ,minden váláe bánatot hord méhében,\'— a nagy igazaágotirt.
Ám caak most vessem ?02re, hogy komor reflexiók tömkelegébe tévedtem mídön — estmem szerint — kevésbbó komoly, kedélyéé dolgok kostáiét sejteném. De ki tehet róla, ba gyakran a kedvező vagy kedvezőtlen tárgyak, melyek elménket nappal elfoglalják, álmainkban njolag kedvebebben vagy rösaeooöboii obyíteaek j— éa bn. na Alojm as aa óberUtr^^H^\'noeais. horisona, honnan easmönyihfteálflUlátaunk, — a valódi, életre: könnyen megfogható? miként na eaaményi .abatraet\' ruganyos baraony kerevete helyett a rideg ,concret\' valóaág^ pnaata földén találjuk magunkat, " " \' > "
Ruganyos. keravéU legkényelmesebben értem magasapha^pii^tókenkarav^tredÓlya aaivar moll&ifc olvas oh, vagy ha jflmerőalta kösSl egyik —.mialk meglátogat6. relök éjfél nt&nlg^f^etScyélg^teEf. \'lamBrSiin azeí- • lemdúa ?9 tiszteletre) méltó férfiak) de legszívesebben \'vagybk\'as éntnUBiaatákkaLZa-
inö"M&órt^nBllíOT^nefflTSa tan^cafí
mm
a külhonokkal párhuzamban állitva, tniveit ¦dri álUjwtunjtftl • mé.g Itt-ott található Feu-daíis fogalmainkról. ÁBokaa^Aspnban^min-dig- terhes rnekeia \\} jvafaytönt magamnál agy másón^Mm\'^r^ helye*:
lem as ^fftttóW^ bará
dia w, mim "
tali fogadja éj, raínöiet. s«yéa\' aaimmál bír, mert a sok k^ajitt,könnyen találkoHbatík áruló.; — a löbbV kikkeí T^eniO viesonyban nem áll, caak iamecŐíeY- JBa aa angol nem\' keveabó Tondégazerétö minv a magyar, de eazélyesebben ildomosabban as.,
A farsangon PsáirSÍ lérdztdnlt honnám egy francala ionierjWBnfj ^»^iaipe*keani íaaéndé- -kőzvén ,honi proYJmciaW életünkkal. — Kedvéért\', nrint nbkSioba egyébként, gyakrabban mentám.vele társaságokba^ hol mint-
hogy németül épen nem tndott — igen nagy öröm érté ha esetleg valakire talált, kiba» zaja nyelvén bármi csekélyét értett. Aa ilyentől ,avec empresae ment\' tudakozott mindenről a mi figyelmét magára vonta; gflsdaasatról, aociaHa viazonyaínkrél n kU-íünÖaeB-aa Irodalom rók M<jgrótt bennünket ősért, hogy hasénkban igen kevés helyen talált oly könyvtárt, mely coak pár évtized óta ia oonservallatnék. Pedig — a mint < helyesen megjegyzé — ennek nem lehet-oka szegénységünk, midőn aactalunkra a öltözékekre annyit költünk, hogy felényi io elég volna bőven ajeloacbb irodalmi termékek évrill-óvro való boaaerséaóre. Megrótt bennünket legkivált azért, hogy aa idöaaaki folyóiratokat legtöbben csak alig negyedévig oonservéljnk ; a ennek okát épen nem Íróink allényságában, de igon , a köimÜvelUcg alantiaágában vélte rojleni. Hiába! igat.ami igaz: nélunk a műveltség ncra raindenrispT kenyér, következve as olvasáa som képezheti napi asűkijégleteink nélkülözbetíen kio-géaziltl rénaót — Megmagyaráz tata magának & kezébe került hírlapok, könyvek irányát, tárgyait; nálam a nKoHzomu-val megismerkedvén, kérdá tőlem : gazdag ember-e az a Jean Arany, kinek a „Családi kor" czimtl költeménye, magyarázatom után igon meghatotta? Kérdésére Aranyt illetőleg aztán öseintén elmondottam, hogy bizony aa gazdagabb ember is lehetne, ha véletlenül francaianak aaületik vala. Elroondottara.hogy legnagyobb költőnk öanzen raonkái 18&7-ben jelentek meg elöesör a még máig ooin értek második kiadást; a miért nevelési rendase-rÜnkfiLAlIitá hibásnak, hogy ae.rd.ulo korunkban nem igyekeznek saivünket a lelkünket a jó ós asép Iránt fogékonnyá tenni. Pedig — a mint monda — már Salufftiuu beismerte, hogy ,dax atqae imperátor vitae mortalinm anima eat." — S valóban — nálunk as olvasmányok iránti kösönynek legfőbb oka abban fekszik, bogv a leiek fogékonyságán kivül, az értelem Folyton mive-léflóre aera Fordítunk gondot; nem igyekszünk annyira müveitekké lenni, hogy nem csak aaaktárgyú, de müveit közönaégrs számított szépirodalmi munkákat \\&, melyek tirg)"a eszmél lereml, írányl jelöl o nem épen hlu idötöltésra, vagy triviális mulatta-téara asÁnt, — élvesheBsünk s teljes becsüket méltányolni — megérteni tudjuk. Ha ol-vaaank ia, korán sem lesBZÜk "UzT íjiy mérv , bon,miLyeia haladó kor miveltaégéveii lépéstartás igényelne; Így aztán ha mór elmaradtunk a kortál: meglévén aknrUunk a jóra, ¦asaiatianaéíjunk közepette legtöbb mii éjdei-b eteti ennek — ungenissbar —- tűnik fül, inert a kor aaelleme, eantaói, vívmányai, igényei fejlettsége, baladása mögött roeaaae marad-tnnk. — Említett ísmorűsöni több ízben igen megdicsért midőn beszélgetés közben noat blami.roBtam a külföldi holycat, s nem voltn
aancapartok eröa tartalékot kfptavén az ut oly tömör hóval lett eltorláaEylva, miként a pá> hétig fennakadt közlekedés miatt a batáron át dohányt asálllió svibok nem mehetvén tova, tele asekereiket as nton kagytik, oaak lovaikkal vonullak meobalyro: — Igen ter-niéazetda — az óUimea lakosoké körülményt elönyükre\'baBanilták. " \'
¦-Elvezettem barátomat egy Üejyaég bíróhoz, kinek épen hozzi érkeztankkorcBináltakia-bfró nplaisBnterieü-t abból a kötTia „bulin"-böl, mit a vihar requirált. — Házi gaztlünk a bsqb dohányból azonnal aprítani akarván -döhényvágót hozatott la a padlíaróí. "Ily űrt-hányvágót barátom aoha aem irttő^ nem iu tudta ezen azervzam rendeltetéiiét;..de a vágó kés megmondta figyelmét n*élénk rnvidité"s-val cflodálkorra azólt hozaám :
,t^uc de monde ! eot —cela pent — tre uno guilloitne pour les mécbanía enfaEtla?
A 1 instant gyokorlalilag megtudta hogy mi az ?
¦ E doh^nyjyágó törtéaetét elmondom, hogy " azt birtokoBáló! haliam. — Kéoo igen tinóm acztl volt. — Midőn a puskák, kardok felsőbb rendelet folytán beBzedettek, e kés je-lonlcpi birtokoaakegyeletböUűjnáU Eiegvalni netne&i kardjátót,awn kardtól mellyel oxinte írhattak pár Bort Earópfl történet könyvébe, melynek lapjaira a magyar nemesség emléka karddal jegyestetett fel. A tulajdonon tehát — hogy ne kelljen esen ősi ereklyétől teljesen megválnia, dohányvágót csináltatott belőle. E duLáuyvágóra én rögtön a következő epigrammot kessíLattem :
elfogult a hasai boly telén írási; .-^ miért — iieUemea baráto_m, — Társalgás tekin
.raonaÍDcére ami1 — caak esi ma a ti, a hitelem, k&vfltkeatéban roaaokkali vitáiban. jnindig-oompromlaanfi birónak\'kért ftíL .
Arany fönn említeti költeményével megismer kedvén, Igen nagy ked vejött barátomnak a néppel ia megismerkedni. Én tehát magam*
Lnvan már a magyar iiosssu pihenéeét a kardnak, Melytyel előde a hont védni csatára kiszállt;
hs bcgT ót hat iá|rdEt el nc felejtse örökre;
Síf-l.jtiLi nagy karddal sárga dohányt ^ Golobicn.
Kivittem barátomat egy bálba is, mely egy falu feöz&fl vendéglőjének teremében, illetőleg legnagyobb sxubájában „fényes táncz-ví-galom\'\' czim aintl tartatott. Elemeit tekintve e -vipalorn tokább cftölnditts -Sfiifresetel ví»eít, mégifi az npróbb ambítláklól nem vott ment. Idepen barátomnak nem engedtem frakkot ölteni ; egv dzaekket kölirsönüztera neki a helyett. A pflt;talon nem tett k-ülombaeg*t-; eszel ma jnar lehet magyacembor balyett LÜtérozni. Kemzctí táncaunk igen megtetszett neki, de as nem tetőzett meg, hogy a lánczos-nék — mi táncsunkhox különben Bem czéL-Bsérd — szerfelett hosasu ruhákat\' viaelnek, melyeket gyakran legázolnak, vagy hogy le na gasojjanak, felemelni koll, mi által a kecses piskóta lábak igen gyakran elétüoteték egóss parányiságukat. „Comme bí elles al-I&icnt\'prendre un bain de piedb" jegysé meg
iz^^fi>\'tfk5:T^I^6kayfe^ ^wsa-^^^feaio, IteakpxpiitogySJtoiL
nlmrtoltww>.^:^^r?it«¦ > 1 »¦ együtt dobányoatnnk. Midőn egyasor a paaatán voltunk a mindkettőnk pipája kiégett ű njro rétöltenl akarván] dohán yca cakóm at kóré tőlsm; do a sacskó átadása helyett én elvettem t&le pipajé^előbivámasoreg béreat s átadám neki: ,Jósai töltae meg\'.
As én. barátom rám mereasté nagy kék 0 sem ét, gondolkozik, —a caak midőn zavaréból kiocsúdott kérdé tőlem:
,N\'aves — Tons pina de tabao our voua( ?
tetében & itt égessen elszigetelve volt; sem 5t nem-éxlék^aem <*> n»m érté fima gralipark , bókokat, melyekkel\' egy busák ere eked öböl faldbírtokoffaá dogradalédott arsslán, ki & kékvérüaéget annyira negélyezi, hogy aefét estve is jó napot kivan egy imént feselt rósaa.bimból m n 1 a ttn to . ki a ek réasietesyo
ca «tur rannlnm. 1 lwtmlfnw níriarh irmtífrnet .< .1 >3j \\. ,. , . i ,i
liliöEjbói—b^r^gn^^tt njjr**7~*J*lftb?>^tj*Kía^ta^- -faragott fogait, ében fából szálonklat paőtt hajcatát, kökényből-4eti\'azemét, hébéiolvasatott karjait, esedmhokból nőtt bibét napot rejtő keblét, csalogányt repítő hangját, hoid-pngarákon rengő járdulatáL Sainta sieretem, hogy idegen barátom os ily a eféla badar Bzóhalmazt nem értette; igy megmaradt legaJibb-jó snppoflitama sseHemes tdrastgéai kénességünkrőí. Ha érté vala minként t\'n, tudom oaatotta volna véleményemet midőn
„Dóidén al encdtb sra moia —-mondaniil-m-gomnak felkiájjték : Oh Kafeel jövd ia
neki — „mais mon vatet de fenne en d\'uno meilleure qnalité."
,Comu39fit oelapeat "ötre"?
„II en a contra ban de.\'
Erre aztán átvevé béresemtől a pipát a jó ízűen ásít la;
A dolog ngy törté nt,hogy-a magasan felhányt
balőndalj meg, mert igy írják le a raí egyszerű; tar{héaaetes, jellemes és jó hasi asssonynak: termét! leányainkat, nevezvén vala es izet-ienaépet Ülésnek, azt a ki leírni meri szet-leodúsnak a azt a mit U\\t azór&ko&títókedé-lyéa cacvegésnok ; ai ón fecaegéseim pedig mondják esjt\'m i a ra á a a n k. — \\ r \'r ¦ ¦
Do már öl Is fáradhatott ön,TkBdvBs\'sBar-keostŐ, a baUgatásbapj befejezem tekit fa-caegéseimet azon Ígérettel, bab ogy »firkál nem bassnélja «1 . ödihnonak,. a(,Bf efk^aatüi . küzpipába : rövid Időn JsmétWsem^iása-tasomirt. EozomoKj—időkben-ugyan kellemetlen a fscsegéa; d« vannak ennél,reokkal k^llemetleaftVb^dolg\'oJc ia,. Jnikén váUostat ni nincs hatalmúnkban.- .Selyéaén mondja
Ooethe
Kfl vr.-)r Zu Tail
Az :
Mar
n ejt»;) «od vergablípb, Wabgeo
ine lí>:wegte Rad der Zöit. ilö mchcrjck gyümölcse még th5n2,-ae&-
* 18G5.
ÍVHUAOS PETER
V egyesed.
— Nőeladiis. UngyarrpUirják a nP.H^u.;j3pk, bogy a Sserednye. mEÍIétti^\'iarté^Bg\'Teg^Tgg ungvári gymnasLumból fillAvolitott ifjú bele-sseretven er*y paraezl menyeeabébe, ast aJkn sserint férjétől 100 frton megvette, n erjSl minden kellékkel eíláMt BzcrsÖdést áítítőltak kt. An ifja éa a bö, -egy-máa be Ív cégbe kol-töxtek, o csendben íb eítek míg a dolognak hire el nem terjedt. A f*lafli nép, a raíul ea ügj mibealétéröl érteailTt, TtdiBdult e a meny ecakét eröoEak kai hotta vissza a falába. As ifjg aftBoigabiréfaoB-ntM panB»asa47-bogy »sep-södését érvényeaítBej de a ssolgsbiró termé-esetesén elulaslrja, b mirOiaza^ifll^TQlfiíí a falu biraja udvarára érkesikj ott a menyecskét éppen énékenyen büntették. A fiatal ember ktst;ragadptt b tszel akarta szerződését érvé-nyesiteci,daa késtkitaavarUkkeséből s moat törvenystét elfittáll.
— Seoraoru eíct tdriént Trierben a Pál templo mában mult hó 24-én délelőtt.
Epen asnn pillanatban, mid6a aa elafi ctna-rannióra berendsit leánykák a hitvallást elmondták, azon égő gyertyák egyike, mely az elaö commUDicalú állal as egrhasnak áldozatul hosatott tt a legtöbb tempíombno felszökött állíttatni, leesett, ta\'.egy. leánykának, fs-\'\' bér rohájöT mLggyüjloitta;-:, mclyíí aüidyí lángra kupoU, a küzel lérdclö leánykák ruháit u lángboritá. A feJlobof;ó, szétterjedő láng a templomban körréroületrt » zavart Idégfttt eloV~melv nagyobbodott, -midSna kia-líHásokra kívülről ^cfolé s belülről klfélíTB-* r tkedett a tömeg hatolni, a ezáltal a templom BEük bejáratát eltorlatsnita. A férfi segély, melyben a lángoló rubis línykák részesültek, a tüs.terjedésének gátnt yetctL Több leány oly jelentékenyen (begsebesült, hogy kénytelenek voltak"\' Ökefa íöséli p«lgán^Őruaéba szállitant s egyikíljük égést sebei mratt élet-vészé lybcn forog A lelkész azonnal a koródába ment, hogy a súlyos beteg- leéjivkát as nri Bzanl, vacsorában réo&etteüa«r T3bb«dr kik atötultii körül működtek, égési sebokkel ke-"zaikwi táToiztark eh ~ "
— .Nagy tüsvéas. Grétsbél apr. 29-ről a következő tudósítás érkesett: A piacs s aa ad mon ti bencsiaek klastrom a & templommal együtt apr. z7>d&o óta lángban álL Majd
7vygiBJbn^-yp^g-Ag1T*|—~^fritl^\'^*Tt\'T,ffrff™\'* -Í^*-f u frfl **
véss áldozatául esett; megsebosölés igen sok
\'^OTtfittf "igy IratOri; a;: m Ügy 5jtgroé^,*\'^rőr^~ gnna, izét^vsnna\\ rombt^Vs. A könyvtárt tálán még^ag^Wtét~vinz*pmjL a Jtár í-Qp^n»nJ nagy a eddig fel sem asdm*tíatfl<\' --^p^-iffl-1 — Tizenhat éves ifjat-askett^k fel ügyvédnek a mult hé végén Páriában. Neva Richard Emanttet. A taryényssékj elnöknek ea aTkadommid tartuti beszaáeböl kitűnt,hogy a ritka ifja, 12 éves korában, már baecalaa-reatas vüit, 18 éves kordbfln -a bresti-tengerészj*koUnak volt tagia,de útöíib a\'Jogi ta-
dtHBioyok- 4n&nti bajtanbét ns^ayAdt-pá^ lyára készüli, a t&-dik évében nyeré el a diplomát. - -;.
— A BTobostlói t-ét. iskaUnak Tory Sámuel teTn^sTirMlgyTÍdfSíKriVrtrTélirtt kSSyvg^lJ-tcméuyt ajándékosott Utászáét érdemlő példa: - J • *
O. P-Mk, Hareuliba : A kaslbrs etint mB aiárt nem jülonhetól mm^^aa~asafflua^baa," n»SÖ aa alSV\' ciilket oagybíuí öó^AlvaftkM aaaaiptaJ.\'-\'r Aa Míaooflorríl 1«WL wijfeíTioSaíítaalt; aa~tia-1e-
kall k&sdsDtlak " pV^t ^aüjaűiofai -pinos kod-^^AUÜ^atiA^UruS^Á^t^^^h^ min. dog,, tekiatetfaea__mcgtiróyafc Bn ir^.^Po-y-i»fh**\\ l*. hotaílon jSaale, « {iBiIáio s* olflSff^aTíufjffiy$í«*
taUlkosub A, kpat Degrenilaltak s kiráot aelrrfe e;G aatt \\ BífediTágTT < " i f« "*
vágnkg aijavibhi -kuqralobua,e«ániJt»aK. - !. ,.t. Bf. T-lhasrBisLb és Jobb timl srdaraolna. ...
gyümölcsfákat
f|Vj KHiat<1.\'I>ác«atÍ v. E5sU9nel-a u*gBB)iaesBs6H: „Alig várjuk^ saabsa sii>n7ra kd4itH, hagy mflvoi-vei ÓrdQkcBlarflsptttAflt. -Adaif fa \'valamit Babban oMtuiuatt,, j, j
j. Oy. Jdtén lapuAkbí daiotjiüitu
Kuloisvárra t A Upot biALan lndliniuk ön utáa, UalönBseu ka alibiül uhJ Is olvoaaa — mi min Ha
Mfftftláljs
mlrOl tu-
najd -falndénksp másba] van ; a levelet elvárjuk s a másik ig4ret tsljMltáaii ii. D, H. Győrbe : Elküld tat-
WarUjergns : Kérjük & KüldOöjínyre ^bscaes - vals-ssit.
n6somoni ndta". Kivált na igy fújják,0
^ Mélyén fid etelt olVeíiA köíi^nség..^-. ^fiaomora eseményt biondok cl, mely meg-infli^a azokat, kik éraö szívvel bírnak egy a uonj ós eiabarektöl egyformán -megrendített •én air be teü Öavegyöő iránt. 1 ösv. Ksizndr Jánoa kereflkadrmüa45óven dttíaatíilőt, becaülot, jó bír éa] rövben^fennállt RoisApr coaled utóda nlnra fbbTéT"i vele együtt odotg Bzáp-bizalommal övedzett ke-raekedáaeJa me^afimmiaDlt. dzegdny fáradd
/
r As 9 rovatonn koolllttek-kt egjcdöl (.aajtébaté-aig Iráayában vállai {siéi&aíget a
hatatlan legjobb anya, testvér, rokon éa barátnő, ki crnyodotlon szorgalma és páratlan munkáaBágn\' áltni egy kis kereskedésben iparkodott kivívni Kit, bogy a jó hírben áHó család nevét és jólétét tovább iaieHntstthaa-saj-1 bftt gyerroakét becsületesen felnevetni; tanitatnl, ^, ra ágasabb iskolákba járatni.^ Aa: jateni- segriBegtőrrssorgaltun, lulko párifogór, jó barátai és könyörületeB testvérei iiagjtsé-gÓTÖl még ts annyira vitt*, -hogy bár-ioí«-csönpénzen Uzto kereakedésól, fiait kitonj-tstta, s lányait ferjheir adta, egy fia,maradván szárnyai alatt, kinek.kereskedéaétszánta öhl:do e oemea akaratában egy sátán alakba öltözött ember meggátolta és sőt ármányával életet és reményt lönkraTett! —Irigy ecem-mel nézvén egy kaposvári keresstény kereskedő ékla kereakédéajSfpIvamátéa tránfai nagy bisabn&t, alattomoa^ lelkptlfln ármány:-joyal odamüködött, bogy ¦ nemus azivtt özvegyet míelébb mogdönlbesse; rat-fájdalom, elkerült ia nokl, mort\'alááaó Bzörnyt«ttcÍvel türt DEOgezett os ugy.u betegágyán fekvő nBV
ssivénok, nyogaliBának, ki\'rövid.aranvedés után bú és utvftfjdalorobsir meghalt folyó fr. april hó 29-én reggel 10 órakor j kereskedése pedig es napon besárstotL A koporsét oly n«gy résztvevő tömeg kísérte, minő etok\'pa-mea asiret éa kialndt éla^l stokott jelenli-tirél megfljandékocui.--Eiégyen k^osOret érta Ub e^éss g^itsoló család-nevében. Te podiy -kedves halott, klveJ-\'B-teitvér ?ó^\'ÍTtXLH együtt neanvédett tart; danolt ssftyéftyséyés nyomorral, nyugodj.iw.rfg qUi>ima;éaJ^amK= -teid könyei, aldáaaTttainblati^mfi^ gyottaidoak adías, ég^ara.Tii^áilkrans^ka-nyőani « a eaJjíLBoklHM\'fa31\'SS4|!tíB4 \'jforu&r z
felett; -o ki padig tuMj^ityttatat jasw U*
tejjeaedlk « aaaiü Vo*ryv:ííuj^i^i%; , .
timt&*ftvdt* 9 tol
— —-!---tBitetiwlaffsVk é* tujod-
nyájáu ri4 ronsBssiak,* \'
~SlfI*">V-LlJ ,Jl~" ¦í-\'rf-J
\' • ^^iMBjj\'^ti. 9 A. esobtánj\'l ^t^i^fir^\'i\'!*1\'* enelWtek .-B"*
1 frt 30-kr. ztukorleaaí—S fri HU krvfj
\'0op»i?\'ónmí]. hé 0. Egeo» megyénk te raa»MrM,\'aM\'a-ez«aizaé<I megyék, Baranya és Zslábél,\' TomabéL:» Jagazoaioritobb, gazdáinkat ralóban -iovsrir Inremk erkeanofc. A S-én Tirratlérar fagy roppant karokat: tett mia^aflfs^Tiggl-^ftMtAn^HzgUghegyekbflni --------- kikéit
41, b&nsBt & mar kikelt tavaszi ;
5aÉE
i\'4r-.ii >.-7ri;iatr -jjij.T^hrrTrr r-.^:rrtrrr;t .....¦ ?
,,TUeg^ny«kWit Jv«r^
-4da> wriírg^lnl kt\'iíduBok. Jkln mep;<neijtelég . Wpia, t baneni-a..tsam*a&& ia lujtjaiurnie-; j Ifitek^ Megyénkén a. ro« niár nagyj-ésit. ¦zárban van/aoly ritka, hugy majd; meglehet k^ráam^«ir«~mtrr. nőm BokaaTÜLsariál oa «nö; -Így van *a:ftI)cá*A éaSló mentán;.a ZmIjc*-Balaton tliléken. A bnaa jakwd oaök-kennl; & klkcJt tavaszi vatcmónyek nembogy gyarapodainak, nőnem fogynak, sárgulnak; több g^doaágban már ía a telesántáarol, gctű-dnskodnak. A kukonuza, bnrgony&jtb. még *tsaáras:fííídben j mikor kel? s kikel-o? A T(jt?tt^tak*roiÍDj:oli aütamirn aem-monnflk. Hn még pár hótjg igy - megy aa Jd§j4ráa» os
-táveto le^sBermicrattieTiqbb öveink kUzé fog; ^ak sorolni. Nagyon tartank tJJle. hogymoat tttcg nn. lessünk miegea i»ép, lia ottak az in-.ia\'a--vjilami.külun6a ^iton-meg-nem-ment bm-nttnkut. l^Hcakr_ijas&k<keldtni>k^ Fakvtí »so-löínkben n kár nogyou \'aokíiatal tültélolt, a A kadarka faj lefagy vb, melyek hnj falában voltak. Hogy a Uraobb bimbóidnak ártott-e a bideg, pír nap múlva uh 19 elválik. Kiknek eladó ó boraik voltak, 111 dr ia vtesEntartjak, pedig pár héttel oaal&tt rangok kínálták atn-Líjdonüaok- Még- a lapályos rétek\'som mennek semmire-; a parragrétekan plnn& vége a BgénBtcrmégneik. tiaávai: jelenleg a merre EÓ3ÜakT asjügényaég, UEoniöTliBág- e» csapások
köBEöHtöfiek. Az eluaégárnk egy hét óla emel kedtek 30—50 krt, kilánkéni ! legkereaütiobb a zab, mdy tlföS 3Ü—20 krob vétóit: műríín-
Uóízt.
¦ifa- p.)
Ilee&I péiizárfolyniii íuiíju» 3.
b*!0 motitliqueu tl.OÜ; nemzeti kölcsön TG.— ; bankrészvények 001.— liitelintózeti réazvények 1 4.—; oeüBI agio 106.00; arany darabjn 5.14,\'s/i8-
Felelős nurkeuztü: UOtiOZ ISTVÁN
te»*, «io. «Wiíarri aal *Ss-,Maj^rflls4uri«aa. \'"ír
f^lffir atari\'\'Tajaa AlWitai ¦ílBal II0W íBnJ feScKktf. A. aaaaaW I. «.«Ili fc ra aiklai aaiaaz VJIk : Tuina i Wkl
¦HVM fo^JHi^WSOOOrrUMit. LSnaffU ta^atfittieka Biztat aSa-Mstata as^trazlaáa f.,An j«a. faa S. aaaiauk meati S erajia — atat ai ctriaiHjaafcn —^l>r.e-
>.:aftli,IT.|U.liF\'ainji M U.-,4t«lü, ¦>:
\'ajMVJil,jalifa »*
> fckariW _
a acCTJW al \'II» riiwl.tni fogma.
k|A, lra4ajaa«4. mlaaeakur bw?\'-»HatS«tSk.\' ¦ *~ " S^SatAOinH vfrill. 1SSS. !ff^as^aiBe7«tilrTeara9^ffemtat
IlVfftSSt HiMKtlÉíiY.
v« ^laiijp^ aoiff- lilrri*j4ttiroB:. rcuM l^Blti*a7TI katuaU^nal: ré*-as-H*] >«>lvirra tatsUk, iKkgV Galfta-Waw Inaiai t Iwrt^jilaH. fel-pertW^e al tv» BekS Jot«r L kvpl-i. jrtai» att-nl kSr^Irko fWri. ab» la^aAJa^kéUaLstomaajiB^ ^Attiri ^»I5*k«»JJyi4 tniTx. A— S». raaaaiia.. alatt foflalt
^u«?daW»oo ma:e.t«,!nirB- "
htf«>«{Sa-rá C Bi*JtU !8a.Ba»-jaaakr^i;í.-W^ ^jaiDlM eÍbS [BBsa^mfftB, ^, ei*rrrreat»tai roaaiBkt a BksW4!E irrarttal Itti., &»
¦aawraríi "
••Ili
IbaiÍB ,-ff«^}*a. taoietU l-a«áJBta • Wnúir« hi-
beiaaUtaifernaJK. .. aWni^vtsUt^ztelsA^H^ila}1»
\'a^cr^.rrVit t;T*aa;.....
^SoaWW^aWvBuj^.aalal-
hÖB&p S8-dlki BB^iaimlt \'ratrg?!i B órajifl _^mint ; tv» rls3 hatirim-pOB — elarrenMt itu fognak ; a :
\' \' Bt&badlk irrareal) tiliJ, h ucUa "a. \'ebea Tcr6\' Ham tiüilkoxuók, iSrii. .iaJlas bó3 L6^k rtafjlnkk n^ett kúrájára a. WIjS«t»*re WtilwUtt, assai Iwo ekkut, tnaaebb kijelÜIl
. {bsbUbbob~ b bocliria aláj 1» eta-rtafni iotfuk* -
Ai ?rvorr-Sí fellft»rcrr a Cirrin/-Ja^ii^4Ajahaa] ntiudcohot raagts»-aÍBaaetft. \' * - \' ¦
\' &po«TBíaöBpr. ha ta-ttiws.
MrJtkoayvl Kot- t_Jg.
"*/.«• (2-3)
ÁRVERÉSI HiROETQÉHY.
k?üek mint tílekköDm bat&aag-oai T^nínil kiíahlrrí tdtclifc, Ttogr
B^gbcii a- oelyaaiiirín f, ?tí taajaa hó L napjAjififc re^gtJi 9 ?iaj?a — miai a* eli3 hatimajion \'—, elar-rerTstetut fognak ; a maaatUk lr~ vprr<i MO, db iiütAn aa elaSit tp»S arra tslÁJkuantílt, f. ?..jtinttia_hú 1-od iLapjAnat rrg^rt\'U tjróftijdrp a tJírítflo é.bMSŐItIngatlanok P. I«ű- i IicljsiiotSn- kitüzctib, aasal hopy
(2-3)
i (2-3)
ÁRVRliríSL. \'
HIBDETSrENY.:
8r*mpgt OTorry.ijjolrjAl-i tiírrtiflj-
lickrkivaU pint tcii kköiiytl ItAtu-•apniX r<~tu.-r». a^jhlrtí títotHc ir^j-TaBiujr n»nla f. hüi la-btb f\'-tper^as.1^ alatt BCbrl Eertli- ., aaod olteai k3Tctt\'WM M^rrD IciAlojnít-íi a Sinp«tTiH afaai-g-. . ST. atxamn teleír jt-pjíSk3n«5b«n f l.ft-att ti. 4i-ik brtjti aaam B. t05t1.lt ste blMtlag 2S0O ft. o «J. hi-wiUt- bmtlsiKik 9 t^-trArr kíiuégbru a betviainéa f» yu eti Jonirrr-hri -fclfe ItapjAnaV n\'p-, jft-.r--ff diajáa-""—• miat a* o\'»3 BAtimapna — etarrr-ri\'itt\'tui 1 o^-Baki^a maVV>dik arrrriUI iiVW t-r cptio 11 ulioit rt\'Tti oeia talaUbui-uet, Liii jalioa hu fc aapranak rcgfrli 9oM|Araah4n (uér. kí • t=aetlk, aual hosj . kknr f<-ncbb aJj.lfilt tnyatteunk ¦ KaeaVou al^l jj aWIatul fbfBah . A* arrttttw.iell^tcIclE afÜCTafiir^
ta jmmlbian mind okit aiv-j-
lkapo»r4«H apnl. A> 18S8. I
8"mnffjt m"ffjTi türvearBBf^B t mint tatckElpv-ij Uat- a%. ._
r*naiti»nGjvrgj->ífrt>nkst lakonaak MlicrBSít\'rfo.alalíPqcB.-ii j\\bdm ful-m"! niltar Iáin"\'" elleni kÜvotoKacTt-li^aw IrsalttffOlt e* a FeÍÉLL«itfa l^ta^gTS, eLttlekjfgra\'ikönjT\'t\'bon ¦í 410, be. «a. a. fpfflall va hiro.lag Zutlfliü ¦itgbeaAJtclr9aInenLt; aprít hü ?9 nai.jinni regfBÜ 9 dra-jara niirnl ol*8hatftrnapoii e.arrr-p-iUrni t\'LsBPsUi; a miawlik-iVrcr^\'l jtin, ka aclán a < bIbuo ti-tíJ nmn in-lilku \'hik. t i-n rhájni li-l 29. uni\'-jina« rcgirtU ffd.-ajan. a h-lj-BaÍD?rB ifraxettKV BJaaTTíújj fktnt-nebb kijelölt lrtgatlsaoat abecaarua -af—t—irt f Imiii101 tognafc
áa arrcrási ÍHtiitcliili a t8!T&,*-~ ¦ 1 k irxnlajjliati miBtioakor mcjle-bJutbLtUk.
k« It finposTiiott jaJirjir ho 11-u lfliLI.
Sorongyinpírj^ tr>rTÍij)rts*aq mint
tilfkkllnyTl tLAtuaaj*.
""hm, , , (3-3)
ÁRVERÉSI „
hirdetmény.
kraek. ni Sut Uli-kkQn/vl hat.xiy-aak renarSi k<iahlrt4 t»-tetik. líopy HuítíIí UlvAn aonii lakunak rrltn\'res-*gr alall Ptuekhin Ft:-il laxt& elleni. kSw)-- -
ekkor iertf-bb kiJclWt Ingalianoft a tVenAi-im ftWI i* biadatili rtj^Dok
An irvcnííi rojtdterrjn a tBrrénT-flaék Iniljjiluvn ajindontíw me*~ Icklutiwt&k.
KapósvÍrott mArUun 3) (tifla. svaopj rapffTe tiirTátyfc^bn mint ItflokiQnj-Tj hat-sAg.
U39/
failéae fcJi-aó«-r" knilugolt aa bum biliaig. 148-ik mnUzm tehk-]\'gf*355nr\\*b-n i IGSf! tir. «lita alai! fiiglnlt fair •I\'bc 900 {Vtmf. érl b«ealllt iti(taliaauk Som b3b-
(2-3J.
Mérési metűéít
rtnmngjiiíjfrja--pa]j}V-t5e?TlS Bfr—
flaiSkiSotiJí, tulut triekkuny-ri liat \'-aárjTrak rémarflí fcösbirrá ián?ttfe. hngjIiacl,l"tUort.kopplnjÍ lah « íltlpcreasstge alattZaaaJoffieí*t.&op-p&nrl lakna qllefti követel éne fc-UasAsL-xa 1 lAlognU én a t. koppAuji kflj.íg 174.« X Jtíffjaökuorváboa T 1 —16 r ixim a. forfJalt i btritlap 600 frt — kr. u. i. bwaalt ingat-LaoaiT Koppány kCas^ben a hely-B3ioín 1. ín rnaj. hó 1 napjaimat rrgUvH D urajan — mini aa ¦ !»3 halArnaiiuu -~ ulirrcrvatctnl fos-link : a mAsodiít án-rjríiii !4., ha netán aa dana vr-vQ nam talAlknc-ník, f. ÍtI juu. ívi l aaujAiiak regjüli 9 ünVjiia a aflviii.ii.-rt ki-tü eük ax/ál bojrj ekknr fr»nnpbb kije In It Ingistianok a boeaaroa alal ia cladalsi fuffnak.
-----Aa Arv\'iriíl leltilelpk a bímcrk
troilajaban infu\'lcnkur racffítkiuí-
Kelt KapflivaroK mart. I. 180a. - ftumuffjnrrosyo tpr«>adttc-dlul tolofckuijj-vi. bauaag.
Hirdet a-éiiT.
Jblnraali Fcfet bltclesOIdoS Gas-
teitiva.»
tnrvÍBj-»iíkp mint tplpkkónj-tó^a^\' rissarvi kiiahirré ti-t tik, lioffy Senaeai Jánosnak M^ncnqü Peter cileni kertuMit&eri a kJ-clégitííi r^r-rrbajtaa utaUuaBR tv jáili &4. ai. t. j. künjrbaa l—iü renila iámig\' VjVg^aett birtwkSra í-inendoiterréo . as ArTerVüi f I-télcluk. a. a kiüsgitJ*, natmtd THC^dlifljjítöa tukinU-fíbÖl híuie
síiknek tnrffy aliai batan]apiii fut jó \' 1-ofl napjAnali reffgelt
rvl jani *f*4o--Iti
>ua! LiivBtnab meg, t>0g7 mf-g bps
\'------"L ">n..\'bl.í-ös
tstsh
Epyasrrfnilnd fnlntvataák minit ások, kik a kxjclrlt hlrUktiQa\' Ig^bjt Wtanaü. aat a fcaebbi hatirimíq íd« bíjckntiiiu sii\' 11441141«,
KapuATBTJ aprii ho 1-ta 1866.
Bomoq-j- rn.cya lflr>inja iékc miai ti\'lekkuayvi liatúsAg1.
"•%«. C-S)
áRVERtSI HIRDETMÉNY.
8»moffyme!rye polg. U>rvAnj-a<?-k?Q«at, mint tulvkkÜDjTi bat. sAg-iiak rftierÖ4 tóablini tilb\'tit, higj"
EoTftri Jafftr) (nppeh laioíliatíi\'i-
urtrcaiégv alattit ichard Kerdinauil
CStsoi\' Intrór Tritoni hlUotoldo" f*\'le-
íaeita loaalagolt da B kntts 1 kt>a-«4aj.Lt. mamii tt-\'lt-kkjo^aanaaj- -Télien t 1 rruiji>*?m. alatt fot\'Mt
0« b.róila? 35U frt o. t* bvcsaltu,-jratlauuk kattse köm tt-ben a he\\y-Miaán .1". tv jau. tvi«l. uopjánofc \'« -prft 9\'.írijan - noi.t as bila-nnpuii — c1arT,T«tftui f„t--nai i a inAatnlüc ArTErtsi i.lü be cián tu dlafla^Timi a*m talillt^s-n«5k, I*. ívi j„l. hl, 31 na),ja„^ riTWli \'J orijjira a hclrsíin^n.. ti-tfltftik tusai, li.ijry ekkor fenn*bb kíjolBIt ingatlanok ft becsiron B|ul U elaHatnl fognak.
Aa árvt ivsi mti-t lei a türv-fTi t-Mk irmiijabaJi miBdonio,. meííJ\'0. kiiitbotüh.
Kelt Kapóirarott aprii bó 21.
rVimbfijrJar..« tjjrreayascl» mjni teifJtkilayvl hat.-a%.
L"ft!»a=------<i-8)
MÉRÉSI Kttlf,
U-Ufc biroíluff fotjnak lat-g. állapi^Jkéiaib^ raiat-MaBisSayvi í»tua%. *"*^" \' aak risair31 k3 iirró tátetik. hu^y
Tiíhclni Pí-lír kapoiTari lalrónaak
fíjTper.Híégo alatt Vidor 8s!ai30! MtitWnsoS kaposvári lakos elleni kavetclúae lVaV\'ies\'re leaííogait ép a kapós viri k3»stsg 331 fa 533
ÜtAüin fcK-lr^gTBiikBBTTrtb n ^ 1
rtnt.lasatn aiatt -íu^ialt ía biróilup nona frt o. Drcsult in;*atlano5i Kapaarár kütarghcu a h-lj-oainfín fnWu tv Jan. bo 8 napjAnak nrg--goiW ur5J5n -üiínlUi elati batár -napoli — rlinrerestetnl fojTiai ! » niísixtilí ?rvitist i 43, ha net in as oí eÖa To»IJ ütni ial alkon riti, f. ért jal, 9.,napjának Tt^gBlt 9 otAjára a belj-Biin^n; kl tute tilt aisaJ, bogy ekknr fennebb\' kijcl3)t ingatlanok a betairoa al»! la aleaatat föjjnaíi AaarVarciii Fel tei dak a tarrea;-OítSk IroilAjUtaa mlnaanlior magto-
aftBlBRlSlE.
Költ Kspop-ráfott aprii bo 2í tcirüköiiyri bal**o^g-
iHtMsi limi
límjntl\'lakaüBj-
II kalíUi, a\'atóSr UatUrtí tí-iiWi<an»rk«««a/s«
ilial\'IIJJ.IaaJI
artst. fa. u j. kaajTTHa i
------------SSSaATOllXlUÉSi\'IÖazliSa, Sii
DAEWiM FÜRDŐ
-iiii^ifflO-Jieft-me^yiitatifc"
¦ 3 ita
Eíen vaissjt 30—a-f R. hévviiek rég ismertlld-vBs pyégyhntissül bimnk, Általános gjiflBge^gafeM *"• ¦ ¦ »ví^Hr4«réí™wir«T«S!öíX,k^Wges^^^
íjnéJLj tnorMIiaépnél. -«tl>.TJJiibjar— sjiajoaaiárj.-- "nsSW ^2^^— l-méiuroHisnél-stb,,
üMuaw:
. /^.j. ¦ ^ .. ¦ T ts."n\'l,<r."ka,:" .aautSU|ar»<S k&StBsr OOOO IH -a. í. l-erttrta|«lUlK,k OjrSiijíSí-\' baaiaiar.
k.iaML!a>aW
áB^ÉSauSiysfittir.
•¦ z»»jj»IIH aaaba^W f. ári Baj a U so-ik aapjaaak teJiBjir í tii!t aHaitfkjalnail.bWllia.aiS s-\'^aank aiaz, knirr p«x sfatHea^* ÍSk MettW a Hm»aU taj|<:Ukil- . - aMI^aVfaattawtaSasMalai.. , >^rMGaaUBdf\'*lk|yaliiaa mlHÜ á ok,)1!kalIJ.!.)ll,imkH!,l|íí.Tt\'-\' tirl.iai- ul.P.^kU k.l4rt;«« -^taaJ»l>»irtwaTlt-a» avaejT-,-K.|,..rfi,.»yrjl,k., l°..I.M|t : Buiiiajraiairjr.ttrvíttr.^l\'ektíat
tl-3)
JS0BtuS7ianrj« fals. t"rT—"J"*^^ :**»!! Saul MhakÁarriltatMslri
z*k rb <trsi, kí Jűtri iH k»tr MraJ Ki k^nVtil Uüiaak1 r»l-
"\'"a^íé^^tóiBfi-l^íiií-.
— " — \'" .!»«»^1|^a*zWlaVaz».V4aaW%a«i \' \' i.ajiajaj
Íefruise alatt ftouls Ja 4^1*\'ía »e-! fíBl^sTr-ficmtKtljy «limi ,kSVe-u t<HwMílWf*l.ik^ta,\'a<aa4 .1 BM«aVa1ek««aa tfl. ,»>: Vjfty-
aaialflmara^njari. aímf.^J ín»rw,>ü. U)4 iaall tv*. ^SvU-jS\'aiajia^— mlai.aijel^l.lU7( i tardaaoa — A!Hrv.ra.a^iu Twnaiki< «-lítfc5v aV.,M.ni»i la ÜrtaW lui "«iAiw»i»«TnaaiM»iíw*k,<f.:<a .^LiH bn.ss.aeiJaajkirisgM t.a
Mm,iajrpiLj7BtSn#a7S«ilu:mlaS~
Die beste, leichteslé uud reatabclate
learííöttö.
tatnál; idtljt burÜMtjokouL; kitllndenliatnak az issap-fQnlök^ooisoB és kóssvénycs bálitalmaklian jií sikbe^ relfrAsznAltattiakTclgés Urúgyígyniúilnl a liBiellévlí üpgiki iblanyos fUrdu\'nél mindennémd ásványos vi-jtak késsen, tHrtatnak. —< A Tcrezováoz.és Yeiücsén , keríratill aDráviSig jdl épített urszágut könnyíti a klrilckedést. A^\'önyUrB türdii tuMc könepette állóV¦¦ cíétszerten fblssDi\'elt é)Wllctdkbcn kényelme* laklie1\' ryík kapjiaítlk. NniIonÚ\'uti zene.,, lanczvígalmak El-randnliuok a regényes kornyékbe kellemetes sziíra-tctnistvny.Hjtanak. — áxbrvuslfelügyelőiét S1 ege] tanár «r kezeli. - — , ,.—a
- Ai arod- fürdö-Sgaígatósag;.
Zeitangs-Inserate
ManiiiTiss
_ Alla ^andoi-QD Luitei-itin gebea lange niebt ooloho oCt wiedcrbolto und tiberbatlpt (ang« niebt so v i 0 1 0 Gt> .winpatchancen, tvIo dna Satieii \'Sbatto.
1.:..... alaine leiokt ftuBtlcfad/ aU:\'KSehsr Yort bollii aft
s b-o w Hhr te, ge\'no^m ofipielrfYQinbTnaflon ietdor Sthlflo-zel, anitloiatat blerzii das ATl»Ht*Te>riS«Oll!efe8SP7 waa man eich nur dentea kann. I3edingungaweise theilo ich" a,olbo gogen eine verhnltnlsamiUtig geringo, Ents«hadigung anch ferner noch oilt ZaBclirtftfli. Refi, Pi\'aiioo nnd tloutaéli. — 50 kr. in Zotici nitlKeen fmHicgqn.Antworterfolgt nnfran kirt.jodoch orat in e^:lrf?e,n*Til^^li..,, " \' " AdreaBO far Driefu btxti maeben an;
Ingenieur Aff. Bold\'-P-artioulicr
. , ¦ p-T. Hairiburg a, d. Elbfi.
WARNTTXa. Hit etrrnifren Bnnllclien Annonren bhno nseine toH" fiamcna-UutorBchrift «tcke ieh hi par kdner Verbindanp, man peba
Tarden ULi_alIe.TQ l.Cttt?r ialler L&nder dtirch dw
^ ESrpeditiOn far ^eitunijs-Aiiiiojiee^
¦22 €L
\'Mnlien iu Oauklurt a. M.
—«IpIttTc^^^Sjfiln^^mfaT-:
1t^ir^.tót,j VliíS\'etaallal
r«taak.>, ——I J -2a1t,jH-ii:i/.É.
-xs.InMialMfaMafiraaaa^, ........ .... ..„_______ -u, , .....,............__________
aJUruytaha. na^al^er^aagjg., ^ grosksrajl Al/lrilme, deu„t(blu:bcit «abati.. Balegblillter
u«k:ia. i ¦ -v^ ¦ „„rden J;elrefór),^tatjtnirTOra^Ari1i^^
Till A*.JIamM *....ilt flnnr lirani;j«La« » i— il__é__ta__Il . ^»r_ 3_____
lUnler iWyTIuitlig\'njcb.iJen\', ÜU?iuslproiaén aleta ! prompt . sind/^uvírs^ ^eaaraJL jQM]}f resjl ljiétet donT. T. Insofen-
7l^^r«l»5r\'S^,i5"0/\'(|i-ns4 °w ililiewalning, such bo).,.-
Jii-^ji.
.^AMflag«n»eh-deii.r.íiuíWiScben cjgg~etretonen Verandcrun-ge&\' wbct^ert- u\'ni^averyerlatttndigt grati» nnd franco.
szeroafie?
Kn])osvártól fél óra járásnyirűi szabad kácből „eladó nzoniuil a nyíren titilli 300 darab.tleíi
es, ipo attya Jnb, vagy kikriek,az igy tet-szone\'k 20O darab anya.- «Ss\'\'"90O; darab ürű. Stádt^Wollzeile Nr. 9. A játok flyajvju t<g fajra nízve kítün6lc,-a bár-
l^llale v.-Háa««Mi.t>lii-*^i«iri\'liiir»miia^ gaznla^ajjoafc"\'díszúré Tiiinak-
\'Aky anyajúliokra niízTB-raíg azon gazdáinkra il "estro vitltjban azeréiicaés kürillmíny cralitendfí, ¦\' \'||r^Í:t%bbB)tia«:iÍ(a3ttt1geaV«dleAek; ttz id<Sn is
Értekiezlietni iniudeii napon a..tulajrlqno8-
nSl, garközy Büfeláanal. \' "\' "„ 3-
^apJüí\'Jézsaí\'kiftrlá, iiip. és nyomda tiilajtlonos NaRv-Kaniíeén-
Nagy-Kaiiizan. Negyedik évfolyam.
01HO1P
15. szám 1865., máji^, 20-Ün.
IsmerettlgeMtő lap...\'
.\' a
szépirodalom, kereskeüeleoi, Ipar, gazdászat, íudományJ^ mBvészet köréből. A-^^jmogyme^ei^^^itöjjgi egyesület Mvátata lapja."\'
aLegjelon e lap legalább egy ivén "jamwr-hé l-tfjl kezdve míndea hó-i-én lG-én-és-20-áih-^- Elö&setáaLir-p^tii^eétkaméi^ ér^ryben háaftot hordva td. ,________
Hegyed évre 1 frt 70 kr — Minden előfizeti) a tulajdonos.küldőn könyvtárat aa eddigi ftantáUó feltételek mellett fél áron használhatja. — .Nyilttér eg/Petit,.sorért 10kr*_"Hirdetések hat h-wábos Petit -sorért L-ör 1 kr , 2-or 6 kr. éa mindén további-bciktatíaért-5 kr. % bélycgdijért 30 kr. nze^db\\ A benctatsir^rj-s-& lap keseléíétillető minden"lárgy n kiadó bjja^lh^a Magj-Danisáéra j_ a lap szellemi tartalmát illető közieményeK* pedig, ngy minden levelek bérmentve a szerkesztőséghez küldendők Kaposvárra.
ama házaló gabnakupetzeVnek,kik nem ritkán \' hamib koholmányokkal- az, ára. kat leverik csak -azéet, hogy annál nagyobb nyereményre szert tehessenek.
FARKAS MIHÁLY.
A Döbszán tartott GzSütSS-verseny. ^ ^
" 0 Pobszán, a kegyes rend 50DK>gymc--g-vgi birtokán •& hó íí-áii tárlataitjueg a
P&lyázati hirdetés.
A lapnnk irint tanupitott részvetet némikép íh kiérdemelni, pöt azt fokozni vágyván, néhány bazári és irodalombarát szíves áldozata toly-tün azon kellemes helyzetben vagyunk, hogy 12 darab császári &r&íiyBfc tűzhetünk ki következő - ..... pdlyamüvekre. -
1. Kívántatik egy- gnzdászati értekezel a közgazdászat bármely ágából a két megye helyiviazonyai-
-<boz alkalmazva, mely terjedelmére legfeljebb egy nyümott ív legyen; jutalma 5 db cs. arany.
2. Ballada .a hazai történetből; mely mind tartalma, mind külalakjánál fogva megfeleljen a műigé-nveknek- Jutalma 4- db cs-* arany.
3- Kgy beszély, mely legfeljebb ogy nyomott ít legyen: Jttfealma
&dbjgfejMaraiiy» ¦ .
A^^egen kézzel irí, 8 a szerzó\' nevét rejtÖ jeligés levélkékkel ellátott pályaművek folyó cvi oct. hó l-ig beküldendők a szerkesztőséghez.
A pályaművek erkezésök után ozonnaí-fcözültttfcnek-gQro^t szermty o melyek közlésre érdemesek s csak megjéletlésök után fognak a jutal-
kefc társaik közt legjobbnak fognak találni a felkéri bírálók.
Adja Isten, hogy mind t. olvasó közönségünknek élvezetes órákat nyújthassunk, mind irodalmunkat határozott becsű s díszére való müvekkel gyára pit hassuk.
A szerkesztőség.
Hannibál snte portás, qtdd
s..:v.,epniUUP::..
BJitlŐn még agaiig mult szomorú emlékezetű 1365-ik év csapási alatt sinlö-dÜnk, ügy látszik, üjáibb mostoha időnek nézünk eléből Víszrfs időjárásunk részben oly réseket ütött számításunkon,\' mely okét már helyre pótol ni lehetetlen. Tavaszi gabnavetéscinkhcz nincs többé Tcményünk, a folytonos szárazság és szelek annyira mejrosigázták, hogy jú termésre alígliA számolhatunk; ffszi vete-
lenok még, azintdn aokat sze-nvédtek. Lo. yerük a vidéki tudósítások egyátalában, a panasznak se hossza wet vége; majd. nz
-ecÖhiány^-majd -ismét a -kártékony íovar-xAig-Küdl meg dézsmáját m amúgy is
, osikár véleményekből. S hogjr a}>aj tetőzve aa keserű pohár csorduttig telve
-legeli,a7 toájrifl2-án,viiTüddra bek {isi ii ni fngy-wég^azŐlbinket ia tönkro tctio; ú igy tohít e földlparág, mely ama yész-
teljes 1863-ik évben még mmi reményt nyújtott az elemi csapások tol sttjtott gns-dinak, most egészen kiesik a számításba — \'
Mit tegyünk tehát ez a kérdés\'?
Jóllehet az idő már annyira előre hj$-ladt, hogy njabb veteményeziseket csák is koczkáztatott sikerrel lehetünk; de azerí mulaszianunk mit sem szabad, sor -inkább megkisértem-Riindazfln gazdasági növények termesztését* melyek helyiíb táji körülményeinkhez képest míg czél-ezerüeknek mutatkoznak; s ezek közé tartoznak. |f }f
l-ör. K ö 1 e s, különösen géptörések iszapos aljú földeken, sot még a korán letakarított tarlóban is, mint másod termés sikerrel tenyészthető\'; szintúgy a hol a-tavaszi igen silányan mutálkoznék,
Ha visszaemlékezünk ama vészteljes 1863. évre, midőn minden Tzérra -éV-sra}-mábúl kipusztulva barmaink nagy részét az éhség borzasztó nyomorai megpróbálták ; midőn a gazda ez utolsd reménye ia jóformán vefzendíibe ment. továbbá ha meggondoljak, hogy a már érak-óía--dühöngö járványos séss mily roppant kárt okozott-s mennyire megapasztotta marha-nllománMinkat, nem lehet, nogy" eleve előrelátok ne legyünk a nemseU gazdászutunk ezen jelentékeny ágát "a mennyire lehel, fenntartsuk.
A közvetlen táplálékunkra szükségelt gabna^élelmi szereket szükség esetében ha valamivel drágábban, de pénzért megszerezhetjük : nem igy van ám a takarmány dolgábans a szállítási köhségekL sut nem ritkán a szállítás lehetetlensége, TtflegyŐzbetlen "afc"adálj-ként raTyosodlk~ helyébe a köles még biztostermést igérne. | a tenyésztőre, ngy hogy legtöbb esetben
A tarnszit, a garda belátása szerint akár -szénának kaszáltatni^akár pedig nlászán-tani lehetne- Különös figyelmet érdeméi a köles „.szalmája: tekintetéből Í8i mely ha ozélszeruen fölssaritratlk, egyike\'a legtápldlóbb taa-ormány-eaaltn rfknak. Vetésével június közepéig nem késünk, egy holdra \'/, véka mag elegendő".
2-or. A tatárkát hajdina vagy pohánkát szintén egész jnnius végéig elvethetjük, korai rozs vagy takarmány-zabéabükköny, Bzintugy árpa után vethető, homokosabb és silányabb minőségű ^földben" is kielégítő ~ termést "Tidy frrss: trágya után nagyra fejlődik ugyan, de csak kevéa magot terem
"%t*sí^fijmiOT^aT-n«í^^ "háta ten^rrv^elSa^b^kTe^meTrni^ a korai fajokból, mily e\'uek "ir feiréT ho^ mok vagy juliuai, a sárga cinquantino pótlólag utánvethetők. Kn-koricza k3zá akár besavajiyitani, akár sütni való vagy takarmány-tököt szintén niég előny nyel vethetünk.
4-er. A spaszul y nak (vulgo bab) minden faját május folytán bátran lerakhatjuk; gazdasági tekintetből holdszánira termesztve, az egyszerre érő sárga vagy fehér gnggon ültf válfaj érdemel eUííbb-séget Jó erőben levő meszes alkatrészÜ tan^\'án igen jól fizet, a friss trágyát azonban nem szereti, — Az elfagyott szőlők barázdáit előnnyel lehetne még e veteménynyel berendezni.
5-ör. Ha a télire elrakott burgonyákból maradt valami,egész májuson át elvethetjük ; tulajdon tapasztalásomból mondhatom, hogy a májas végével elvetett burgonyám mind nagyságra, mind pedig jóságra nézre bármely korai ülte-
^éssel-versenyezettí-t--------- —;
Ezek volnának tehát azon vetemények, melyek mint. közvetlen tápnövények előnnyel termeszthetők; áttérünk immár a takarmáhyfajokra, melyek a netalán bekövetkezhető^ sxénahiany következtében mint segéd- és pdtnövények helyt állhatnánftk! ^
nem marad egyéb hátra, mírit olcsó áronelprédálni jószágát ,raelyet oly nagygond-viselésaeT s annyi fáradtsággal ápolt -és növeli,. Hej pedig mily keservesen. esAk* ha tObb úvi íaradozasainak ily jutáimat
Azért tehát használjunk fel minden alkalmat, mig idejét nem multa, b azon legyünk , hogy idönkinti caélszerü takarmánynövény véleményezése áltat \'é bajnak elejét vegyük s legalább marha-ál lomár/yiinkat fenntar{va+^yarapit^uk.. .Azon. takarmánynövények, melyeket _ . , _ még egeVgmTTh-tm--BÍkerTcl-^elhetüuk ^ 4éaére. mindent e\\
aa^ntájivgri\'Cíiy.
Mbidenekelütt meg kell emlitenilnk a versenytér fáradságos rsinnq fpl«v.ern-~ lését, mélyet az említett rend áldozatkészségének, b derék jóízigkormány*znja -főtisztelendő Dornay látván fáradhatatlan ,buzgdíntézkedéseInekköszbnhetünV.
Sajnos, hogy a 30 t-kTre Yé*zÜTt liüzd-térén csak 11 vas és 2j\'ceVe jeleni még.
A polgárok közül többen jelentkeztek ugyan elébbi nnjjokbím.ítzon boldog reménnyé] kecsegtetvén -magokat-,-hagy egy jó esö, a ezárnzfág következtében majd márvány keménn\\ é vált talajt roeg-íÁ^zy ii^uidj«>. Aa üuií.&Xm&p&áXt do almaradtak a polgárokr iajx már.;mí>et nem tudjak, azon okból-e, hogy a kemény parlagon, jószágaikat erőltetni és szerencsét ^rébá\'ni vonaködmk-í~rtt&/ ¦ h>-deg közöny tartotta őket viasza, mely az alsóbb osztályban még mindig annyi embert tnrt lekötve ott is. tol saját boldog-kágavftnyngi jóléte éi jobb jövfije eme-
kővetkezők :
1. Czu k_o r-c zir o k vagy oz i r-k Ö-
E éü^vBzcf "Időhén ^íut"
kaszáljuk X^fi ~"^ mügssaaglían} meg-
sarjat is ad.
2. Akukoricza sürün szórva vagy sorokban mivel ve jó földben nagy ter-; mást ad, zö.\'den etetvede fölszántva is igen becses tápláló takarmány. Lehet egész július végéig vetni.
3. A mohar eléggé ismeretes, szárazabb légkör mellett is előoynye!"termeszthető.
4. A köles szinte igen becses takarmánynövény, melyet még tarlóba vetni is lehet.
5. A t n k a r m á n y- vagy b o kros r o I s "silányabb talajjal megeT?gszikj ha sz. Iván-nap körül vetjük, Őszre egy. jó vágást ad; a későbbi vetések kora tavaszszal a takarmány hiányon segite-¦nek. Ajánljuk különösen gazdáink fi* gveimébe , Részletes tenyésztését s maga\'idejében adni fogjuk.
G. Jó- tar- és ugarle^fij.3t ad-nakra\' ^behur-^ -a -szeradeUar-a fehér ltíher, a sárkerep , ezeket is tehát a fölszabadult tar-, vagy ngaríoldekre szórva s vasboronával leboronálva, vagy pedig a gabnsvetések fölibe: ja-\' vétíietjük.
I^gyílriklakafékösak mindenben, különösen pedig ^a^nn-^sÍK>r^^éfeln-ket el-,ne prédáljuk ktinnjí.eJmHeD, ha-nem-n\'mennyire^ lehet: tartsuk meg", hogy legyen maja nehezebb időben mi-
hez nyalni; legkevésbé ndjunlT^üteít
tály, mely Öt telkének urává,jogos, bir-tokassává tette nem rég. Li\' firfa^migaiiéD^emMwrtu^s^ \'
^émt^ff~Bn v a^l,,j01éténéte;;^p^ \'rwfníprf"
tüátlau omntd\'aiuk iránt, kiknek-\'Csak "Ebizone 1 t^artozík^s]§krók5ön ,
jtoldoptni akarják,-—addig-az BÍtalános jólét és boldogság bajnala^mi^zemarad a küszöböktől I... ¦. _
Ft. Dornay István ji^ágkonnányzd, Hegye5sy Antal,Termea György rendezők; Csépán Antal, Dnohon Jóiaef és Kruj iczer János biráld_tegok felagyelete ^arrktívetk^r^HZQ^a^bkW^ 11 yaseke^ v«r^y^»lnlÖ*ínT akfcora darab hautokathasogátvá^rarklakeiiLény földön, miut«jyregy,kápo8aiis.kő;: J^IÖr^g^^rjffkír^— ~ Vya*eke-
2. Tarnóczáfól, -grSffiiiL^.\'. T^">: _chenyi FerencaeV ^ s ¦
3. Aranyosi pasztáról ugyan. ,
ezé . . . \' . • • 1 r n
4. Eajosháxi pusttárdl grrff- -,- -
Sxéohenyi_Dé!neiá , 1 , ,
5. Kálmáncsáről, ngyanfiar;: v »::.\'
6. Ílolványhidról,Kovic8 , , ..¦
——t-^t ¦¦ baszoivb^rlőe^ ~ 1 a a
7. Dobásáról a kegyes rendé . 1 „ 9 S.Szigctvárró^b.VeinkheimB^ 1 B i
9. Szent Miklóflrul.n^anazó_.. 1 „ e
10. Tttrbékról^rmwyftlB^ t^s _» \' 11.-Homokjfc Gvörgyi^.gr«;~ -.~-
_ _ Sxéchenyf Déifctó.¦¦L c1 V" -
tek kövrtkeiő ^Igíwfe;i11
2. Botyta hstvan, ttgjan«oniiét_
^Ht-Hogiolt *^í*,\'r(tY>i - -
.a. ijijoftia", ^ » - - ~
¦4t TinWcwi,-- ~ -i - —i
\' S. Kálmáwaai A:,. _\\_ : ~__—
—gTDuSwni gnldaJgWi bérteek.
Aa elufl ígyfunuín »iíntó «g>énT kéuí 13—tífrt u-i. \',- "
A második 7 Ital; Harmadik 6 frtot ¦ igy alább egy-wy fi"\'; ¦ minthogy az egyleti dijhoa a jelenlevők ia adakoztak aj\'ataliiiakanjiij\'ttlniwdeu tórw kapott borravalót ía.^.:-—
ATind a kii f»»k\'a tnUjdono|»-.jatal-in .zva"Ieif; éa peJ^i^ -fierkaa btsjhjwalijiailttlQtt lOfritel, \' Holyka látván pedig .~ . B írttal. -Díl«i4ii-egJ\'-4r»koirrn3h:BS.^béii 54 ériekre, a kegye" rend Haiti lakiban, lioLaiiBloB^biitik 5i vi3ör~kedv mellett sgyniást érték a-felkBazontéaek, melyek, hek eorárFt.Dornay latrán kezdte meg, iwharat emelvén aíbldéajeti szakosztály ;lnuk«éit, ki a tattmjwsámátta a nafy Srdema^MéraeV+irtokilt^IehB^kt. Mithé >ninyil*lkáai írott a derék és hazafias, ottskben kitllnB ezerzetért stb.jilb,\' a .wtonú mellett lelke* .éljenek" han-
^OBiftk-i
A fenntebbiefchez még egy kivánsá-
fuák-vaa;:— ¦—----- ----
QáxóWgi egyletünk által rendezett ^i)ta*wrz*nyekT időnkéntilükt-ésjer-oányJdlHltáasIr^gyUiSBteaiatenyeiitéf tb. Vajha megértetnének magsa ozéljok-lan. tinnt oly JnJé»Vedétek. melyek a negye azelletofé* afcysgijelvirigoztatá-itra, í egyesek ngy, mint a nagy kBton-rg-érdekeiért-azentelvék.
\' c) « penatánibk éa cllflmir^ hnotesénct ja-vaalatba hoaHBa a kösgyUloaen;
\'\'üt) «.lliapltaAgl t«gak-a»»Büra[t halváinak, a latttabbi 4S.-*a-67. §§. érteimébei\', jjoiglemr betbluleej f\'__ - , -
•-¦f)-aí^áabaB^n>ujlottTaalc«üiAérvéay»k,
~**^Uag*n takék SoloaOBoa jótállás mellett: JaTrétele} ,
\' b) a kOlesOnoasseg maximálnának és aka-matlábnak koronkéntiaegíataroBaáai
i) a késedelmi kamatok--is kosclAai d^jak -(nroviaiok) megállapítása iráal a közgyűlés elé vélemény terjeBstéao \\
-k).*. pénatarkaaeláa-és. könyvvesatóa asi-gorn olleníniéio,abi«ottaáa;Ml»í,m4g aa egyesülőt makSdéflónek megkezdése elölt, kidől-goaaadé péntftari utaartársserinti" " ly a\' tartalékalap kezeléaét Ulotő rendaza-baly kidolgoíAaa, í»J4v4ha|yás végett szia-téuirkoagyllléa elé terjesztése. -"^Oí.-gi-As- Igasgaté biSöltsigküEteíifgi Tavibba felügyelői, hogy as egyesületi tagak havi illetékeik, aax adósok járandóságaik éa a toka vagy 4őkerÓ8sIetek TiaBsafiiutésában hátralétben ne maradjanak;-* a hátralékok kellóeshtorrales pantoaeaggal behajtassanak.
63.$- A biaoltsaghatjroaal folytán :l>°ey8" aületjifljcóhaiLéa-Csaga akit kiállitandó mia-dennemu okiratot, írn-ly aa egyesület tagjait kütasODdBea éa agycteraleg-aaeo kötelesi, aa elnőkvagy alelnök éa a bizottságnak a kíiagyü -léa által eregeti külónüaen kijelölt két tagja Írja alá.
_ .64. §. A U.«HwlgnnW jogában Ail n caég^ nlálriaára kijekll biaotlaági tag..k egyike ha-lyett, akadályoatatda eaatében, ideigteneaen
--helyeltoBlnuvaaui ki.
ríó. §. A biaottaúg tagjai, a koh-BöniáflokbíJl eredhető YeBaíeaégiikra cérve, caak aa aUp. aaabáiyafiyküstílési ntaaiíások i\'S küagyülóai^ hatíroaatük meg rom tartása eactoban tartós nak kártéritéBBel.
~r*ntyTaíá?S aCTbenger"y~ÁnliTéT5-erjeutéae folytán,taf. Fit\'.dliitelintétet, L-Qraa. gatdaaági Egyealllet, i-a pesti :«f éa-kereakedelmi \'kamara klÜdbV
aiMk- _«M«4a«koBBr^y4b«av:^Uog*á«ts-
*iri*rnrwiiTllr tni-ntnnl- -
¦ b)Igaagaté biaottaág.
63. Aa igaagaid biaottaag. taggal : aa elli, riletnokj jjéoalarnok, ellffiif áa öt bitóitól tg, VlVnek aaoabaa aaiianl a ktagytité-¦aftkaégbeít képaat; USkoabam a barmikor, Un >St kil<sacan U MaotaUnna a a kik ko-li,. ha lakai, JagaUbb egynek a BBrrényekban ¦—¦r- éónftSal bianle. —
EBaremUkődése mellett, egy hangyer-senyl aűaud, miro aa illotií mllkodveld-kot ktllönöson figyelmeztetjük,\'.. ...
Li Egy ritka esetet- koll-megenilito-¦ nUnkt Mult napokbait. délután a holy^ béli aUrhaa mulatd kertjében ogygyb-\'nyBrU éa bUSako erdíf-kiraly jeleni.mog, -egy fiatal siarvaa bika; —alighogy észre vétotott, ember , kutya noki rontott i UldöiÖbe vették, de aa állat nem BBgcda, Ügyes könnyUdaéggel ngráhí át aa ölnyi magas kerítéseket, az üldözök szaporodtak^ ni illat elgyengülten iézre került a egy pinozér. 4Íltul késsel lesznratott. Ezután következett ni igazi lotás.farás és pörlökedés, mivel kergető^ lefogé és lesrnró mind magádnak akará "indni—a—prédát, ewwk— kü\\etkeztéb^n kénytelen ruh n városi Tanícs fuiítJSE 1Ü krért kivágatni és az összeget, mely érte bejött a szegények cassájiiba tétetni.
A Helybeli kereskedük, kik I.-Beróny-ben voltak \\ásiírun, következei esetet be-Bzélnek: nz ottani nraságnak két kimustrált lova vult, melyek közül az egyik 30 frtrn tartatott, pgy jó módú jn-gár ember *3ii tVtot. igéit érte, ezalatt megjelent egy nyoruurult állapotban !é\\ö zsidó és a fuldefnrtiil 20 frtért kére a lovat, mintán íi fUrdöben készUl nincs több pénze. A nemes, keblű
(Vége kőv.)
Hirek és események.
&4. ifli* lg*1
. . rlgagaté ttioMaigérlntaK tagjai, a InataAokol ia altaatrt ki>I>e, kik csak iel-ig, nalaaataa Tagy képeaaéghniBy követ* aartlhM\' láoadltlataataVli ari hlTttalakból,. ^éT^^-rá^aatat-iak, dj m indannyUaor ajra
Jf JIinAÍi IglUatliri1 HrlTr^ff naa B.BJ-f-a—lll.a.-Jtfilejga a Baabalyok pontok alkala-aaáaiért
— ~ — " " —-AsthBMBBlI
jEaok-
¦láiUáTartril Hai^Jld»r«>h»-.léal leoa a
Meyűléeoefcv-r———.-.....-...... \'¦ "\'
6«. í,Aa Igatgat* |i«otta/g hetenként «Rr-m\',. aaSaáig \'antaJl.l|ÍbbaaOr fa Oléat tart, »jtyr» airiitf ann--laaaj; ttrnjm eaetbea, tnia-mHi- UaraaaMgf tag. b-ly^í, a ki a hali tli-ittbtt IBhb iaftaat iliBarad, aa*lk»l, ingj el-\' ftitttt ai ahok •Ud ala-neau ^aaolua,
TaaUlha i fV-gftoa<deW-Uh^Uaa-i
af f - -• —
AT. (. Aa idlkeabés Bea-halt bbultaági tag
7^Hu>zái\'György k.-komáj^orrüesperes -tsr^rrrrn^rornáW göZBTücri egyik ositá-lyában Bzéllités követkei-tében meghalt.
A E. Ili lQ-én délután dörgés és villámlás közt oly jégesőlátogatá meg Ka-, niz-sa vidékét, bogy némely helven la--patttur-lehctD a jeget hzúríü i- balloujáa szerint nom nagy kárr-okoaott.
A Ugyanéba 16-án délután a harangok tűzvészt hirdottekttt,deszerencsére az gyorsan-elnyj-matott, niáekép-^rtént -Keresztúr- és Bakonakon, ott a tűzvész több házat elhamvasztott.
A Haláleset-, jégesS- és tilzvészrol már-tevénk-fent emlitést. de sajnos,hogy ajaWásr6Jj*kénytelenek_vag^nakszj51fl--niyugyaniaGrünhnt helybeli kereskedő nr irodájába betörtek és elkezdték holmi "vaaeazkŐzökkel aWertltcim féle kasszát
r-^Uaaai-p-rU--iBJndBa--4^a^^ ^trS&TÍlrarr rralitrínréTISfélt ofgázdasi^
de 5" évi börtönre kegyelmet
¦al laTaaUlha á tö-fc -)WV a«H«t« ittSa. _ alatili * faTndM Ua-aí BtHattlr
k «-Tenvea-eigora, aUaalvüvaWkOa kivOl^
Íalább három liiiglliigi i.» J.I.-.U». i. ál, awaatTaaaltohWgBŰTaw^aÚTUei-fe-i • ¦ ühuak aaáariuabrk - S^iíafgAar. n wUMa-jb^aldsBiltbija^ila^cbD^^^ J«aacitTir
HP.
^saMr^ftn. ci^até^bJ-«4kfl.lfc^
vevö\' fizetés utitn távozni akart, pánze vinszaadato.tt+ kügy gyúgyil-assa: maciit, -a igy—pé-RS-éfr-kf is-^o\'tr Az üy nemes telt megérdemli a njilviínra hozást.
A A helyboli piuo2on már caeresznyét árulnak."
élelmezte. A»\'itélel.cajta>vágrv iaimj-tatoit déleliJtti Orúkbnn.
° Kötéláltali Jialálra ítélte a kat. rüg-tönitélö biráság,Horváth Int\\ánt. ki 1\'. .Czefrléden saulatett, a Sikatai punztáii kanászkodott, (gű-éves); - Ugy Fark»«rJ6iBefet.káliiiánc»ni hzUIv--tóa, 33 éves, Sikálni kanászt, mimJketttíl bűntettesek el&segélénét rí GüIbnCdér rab-ldná!. Az Ítélet végreis hajta^ptt 18-án, délelőtti órákban Farkason; Horváth István az akasztófán kapván kogjelruct.
A E> napokban kagyattdja sl a Bujtó, e^-y küny vöcske e Ciim alalt: „Oenelugia" azaz : iráitytaáó kftlituz a aziilleaantben, aliazúnk-ban mivelqi asokolTsziillÖf jóknak caaláiljuU BzOrínt lcendÖ randazerra. aaatály<»s.i.ittí,aára. trta Tcfáánczky Tózaef orvoo N.-KBnizaán tSCÓ. Ajúnljuk a ezíiílömivei} üostaly fi^yel-mábe.-iiiort miként elölugtinen vólt-menves-hetni. igan megfttg felelni csaljanak. Tölb rajzzal és táhliia kiinutaliUsal bír, melyek arra Bzolgálnak. trngy a asöllíiraivca as: íama-r«-tlen fajokat könnyen falininerllfiaoa. Vajh^. már pgyBzet tiflatálra jöhetnénk Bzölltifajaínk iainore.eUen, bojy e nzefinl a gi\\íd;:i-zal elü -nyére képtiaok luunónk kiviliiHztatiii, a l-g jobb fujokat a UxöllÖmivelea nuvoz-*.tja eló ryére.
* Tekinteten izcrkeaztSoégl Biütoa katfÖk-l>Öl ludva azt, bogy becatra lapja által már két pályatársam révbe jutott, vagy is férj-I. .lózsef ur átengedés ..lovat, midőn a-J $\\pntj n^m. yj>wi 5n nm néTcn;-ha én üj
E a p o ft v ó f. * A „Korona" vendéglői bz imn^t uj "szobákat s egy nyári ebédlöt is ópitenek. Mind az UletÖ tőbérnök, mii:d a szorgalmas fogaddá ínéltán megérdemlik a küziinBég méltánylását, ez ntolaó mín-\'déat tlk\'dvetvé\'ri, mit szállodájában ké--nytltm éiMjatn tek in tétében csak BlkíJ-vetbet, vendégei kielégítésére. - * A kát. rögtönitéltí "biróság több halálos ítéletet hajtott végre e hú SL, 11, éa 13-án. Kötél általi haiália ítéltettek ugyan is, babocsni BzUletéali, bolhói ka-náUz, Lengyel Ferencz 21 évea, egy ia-vágdn elkövetett rablás m\'iatt. Putica Mária3erzenczérŐl; llihaldineczGyörgy ngyánonnét, Csucai rnblúvali orgazdaság miatt.— Kártí"(Fttrkd) Gábor, Túrh szent Györgyről,Gölöncsér rabldvezér-nek Pest megyébe! szállítása b orgazda-ságj:égett; Nemeskei Simon János szinte
:beljébe lévő -pénzhez nem fér-heltek^aá írd asztal Bókjábdl.«került nékik etfy vég vá»*t.atéHegy,^iaoíél-r krajotárost elorozni. — GTÍlnhut szive^\' twn -jatalmaxza azt-meg, ki a tolvajt felfedezi.
. A Fortuna meglátogatta\'a helybeli fiatalzággt; a pesti mtlegylet képkiaor-uláM alkalmával a 600 frt értékű nye-remény tWagiicr-Károly, kipebb nvere-\'ttket ped:g-Bohtrtz orvó* és Wót-haim Emfl _arak" -nyertek.,..—r_LA kia -lottoriámzia _törtéiil_Lgy.__n^.etBniLiiy1 ugyanU Ch. B. nrimk 1400 írttal gazda-
Álamét felkérjük a yároBi tanaosot,
nit/v.lt^j^V ff fwi«1 li»gy ttliMyltpli^kul-
(tnaok ngy mini ezelŐtfláttazdanak el -^"jagygyelib a vidékek ataaittassanak ki; az Üzletek Lveren^Ji?nnok, « igy na-
Hektói ,ngy"*o"vonja me^ Kenkía fillér ¦ , A Ehú.fl--»5naüay Me vendéglóTien; Twjtí inddháa-niBlletv— tUz ütvén.ki. tánextermét 4i*nie lék i«tíUójrU nzétrom* ¦J»iáífbw|psitvaTien. vtflh"^^- "
Cuke.Sándor hazánkfia/a9 ismert-juptü heg ed tlm 11 vére éa mUitész fk ijitdbbi tdolwn aok iTik^rreTBa^ái^tte^\'OdeBsá7 ban ég ift^b/Tteletj fffyárpg^an hangver-
miatt, nyert,
A pzókvárosbani tagosítás nem-o&ak befejezve valahára, hanem hitelesítve is van. Ugyan lesznek-e"még olyanok most is, kík földeiket parlagon hagyva, a sok ál-üteget esnek T szdszátyárságnak. engedve, önkényt rohannak-a-^oldaabot telé e k»lómben íz nyomoruságou idd-ben? Ha sérelmeink "vannak r határt azenvcdttlnlc az lirea h-fign biztatások, feltUzclés, bujtogatáa< \'á soha som nyújtanak- biztoz orvonüágot, hanem törvényes nton folyamodjnnk az igazaághoz, 9-itteldbb-titübb gydgyulnttnk"káríala-nittatnunk kell.
_ A Bényei Bi-intársulata e hd lG-án költözött el azékvárofUiikMidl Szumbat-helyre,ítt hagyvajd emlékét maga ntáií -a magával vivén közönségünk beüriUlé-, óét;\'Annál biztosabb njáuíd én útlevél nem kell egy színtársulatnak, ha a közönség bcoaülésében-részeöm. A ezók-4.*4ro*-ily— aany»iu-idíiben-4a-bebizonyr
Tutta, miyel tartozik azok iránt, kik pft-lyájokra\' hivatva vannak, a nem dojíögi-j. ke rUl éhből lepik a desz kaszaiakat. ; :.* \'üény.erszioígazgatd 1 ff 38 kr.\'o.é. IcTÖüötF be höHánkí- mint a megyíeí^kSr^ ház javáraadott „S tern Izsák" tiszta yöywlelmét. \'Jll^hclyén .^JgálUltiik» .\'jPnbaJuli, apáti IakoBnŐ a kat. rög-
zenyezett, ;.jttvi5 : vasárnap\'Ke zzthe-_ ál talajai Iáira ítéltetett, mivel Sajtos és en, a*ottanioa/Ji^katünai zenekar\'^jidá^rabldkat pinozéjénól rejtegette, a
felkeresem becoea lapját, * q kis bíridtó&t belciktatatní kérőin, de ne ám a kirdelének kozéjjiii^a azerdabeTyi juhok brilliroznak-BeÓ a mi bzó I asdrajíaág jár rannt narn csak a vetésokrű, hanem a házaBadgra ia köny-oyebb egy arauyhnlat f"gi.i, vagy tcritíjt nyurní, mint egry TÖlegéi.yt nyeruí a moutani lititalaágból, moly agyon k-nim"tiaálja martit a tarok lián a egy preferiocr játék\'it nem nd 10 móringért. Tehát a dologra 1
Nwvem-1- Nem-tartozik a^dotőgra; de annyit még is mondhatok, hogy 4^ előtt a mi ua.du-dunknnk ía niog vuTl oklovT-le UutyaKörOn. Lakiflom? A Dráva mente, Éveim? 31 éven vagyak; oltár előtt wé% fiirtivai üomálltam, caak muHt van iuAndtj-kombi\\na .
Termetem ? magán; p;tr irnnfc étj iip-\'ny mondta roár eaidrusnak i?, da én io!ia a^iii ámltuttam magamat; olyan, a milyunl
tíaomoim ? oagyok, a ti Iát kékek ; (*gy pir imádó hullooaillagnak mnndtaf azonban nem a csillaguk hulltak U, hanem az imádók -hulltak el aajái küiönyöm miatt
Ilftjam í gazdag, fekete; aaját phantnutílitiB ízlésem azerént viaoíam a nem mnjmiilnm a divatot; egy guitarista urlyetűnek állitá, p d\'g ruhiliu aem volt noha selyem, holott olykor Oíak Vflhettem-volii*;
Értékem ? iíít olvasaAk tndom legtöbben, tahat n »éí«kktinyv uznrílfiTtdBTrotn : van bő bold jó azAntófűidéin közel a Dravahns, jó karban; hat hold rétom; I hold beUöeégem, xaindülyeí VkkJib^CT^ieJódliáB^ftl^^ vul, ágaktVny^3^^^^s^^~^^^^3iMaSil„„ ^isr^ífiüü^^\' mm Ja_a eCre 7 b^ó^l&v a_GQQ ft-Arí addiiag. ,=T" 7""~~
-Egy »3rog éd-Q nnyánr"VHn;ki Bsetneiriviliiga D kit inJndéirBB^eTTCSétti éö BZDraÖraaágomim -vclotfl akarotvlunl.^íarlaai.
A többit személyesen.
S Ríván almaim ? íme elősorolom.
Oly egyén, kit ha nemességnem ia, hanem saját érdeme és t-\'ttui tették nemessé. ,
. Özvegy ember ne legyen, s legfeljebb 38 évca. .
Barnának eluSsegfi van a aaBke felett; a magasnak, az nUcaony felett^, aammi hibit \' nöm" tOrök teáiban ugy lélekben; ,\' .
Mog kell fogsdnift, hogy soha mást n?in szeret » njimljiit filedart a múltból.
Hosy bizamlioa caak maga Jön* -y&gy ba, én anyámmal bt>Bxá_ mejyak, caak- hárman^1 tuazönk. Juun értioloo \\ nbort ritkic elvesző. ~ A szelídség elsSbCsé^gul bír aa Indulatos, haragos felett.
Érte\'aTei Vagy állása ? vagyiegyrá legalább annyija anyagilag minrnekem van; vagy ba -annyi fütnbírtokA ninos. lugalább Is ispán a gaza. pilyin j vagy-hú. a*mogyénél aaolgáS l^palibb második aljfgvaít, vagy szolgabíró, ügyvéd, tanár.íírömfliit latolt vendegük, fenn-tebbi kellókekkjU
—A bérmunfoo levelek elftpok-ozwkeöatőjéhez caíratendők, melyekbe efl tllel5 pb*>tog-raph aroskíp^t belyzze; a a-oaerkeeutd ur szíves lesz-azokat felbontallonn), nekem kés-beattoni. *) A levelekre Ily estim írandó. L. K—t—M—uak. KappBTérott, ."__
dogaágit Írja «L
caak boi-lasrk,
.T-i 1 ola.
Az én fecsegéseim. rí.
Kék as ég, sold u fold, tavasz ran) X.épr jÜnk as Inten templomába : az üde természet ölébe; agy la oly rövid ideig éldelhetjük acw^ logány dalét a láthatjuk a mezők hullámzó söldjót, mit a forró nap sárgára aszal. Toll\'miaunk szél a reményazlnü rétek tarka virágain ; mert tán pár bét mnlva fényes ka-aaa-él oltja ki a tenyésztő életei, hálátlanul kopáron hagyva a fald kebelét, ratnt a valódi érdemet as elismerés, vagy a jelen álmait a ozomonrjövö. Szép étmngnsztos a terméssét ily ünnepi pampában, miut a biílceö dagadó párnáin alvó kisded álom képe, kt osak tá^ volbÓ|_sj-m estinél mégji_fir6.kQr__inii!ikavi-
harairól s nem tudja, b^gy a csalódások ki-ncríi Borlegébffl innia ketl.— K.i a szabadba! es az egyhangú közóbaj. Hisz oly szép a meioi élet, oly éd«aek az idylli egyazorüaég nrtntlan örürnoi 1 Rtggel a munkás pm-nép a kelő nappnl egyazerro jelenik meg a mezőn a. est azzal *gyssprrt! ia hagyja e\\. A vidám dallam esetleges Harmóniája hua Ttlatos légbe wiíH a forró íjknkTÓl; csak a harangszó némítja el, ünnepélyes csendre intve a tájat, hngy- a vett jókért hálás ima tisztán juaaon l«Vn trónja elé. —S valóban Isten a termé-ozetet nlkotVn mivóhen s szabadságnak cnyé • nell\'e^\'femptiVradt é~prt*-H~; és az "ember, a tarméaset királya? — Chommo est ne libre «t partojrtJl^eLljÍBTiiifia.fexa_^^ lábol UoaaaeaTi,; ma igaza-ág és természet embere. —
Miff q 8?ftbar. hAjalnnk- aIbA *M»T»t»n p»-gamythg4-glfugódáe-4blet- titlti íne^^Eeblön-ket : később aa tlilet lazulása után: itt is ra*g-t-.rülja a gnndolkozó elmét Bzásadunk anyag-clv4ea Bisellema —- anyag, elv, szellem ? — melynek kéjelmetlen rezgése elöl menckü-lengők néha szabad akaratara bocsátjuk a phairtnsiát, bngy a alaktalan világában önal-kotta képzeteit saját eszményíaégökbenaaem-lélvH az alaktalan vnló enneret tüneteinek tnecbanícua let eléret f.\'ledje, melyek sólya a keblet megkövtti, clfáaUja. — A hutámzó vetések, lpgelész3 nyájak, gulyák látatra fíllyetik élénk gnzdászati vlaznnyainkat, fuj. lettségünket; per analógiám eszünkbe jut egyik másik nemzetgazdászati kérdés, ko-resked-jlmi -ügy-^koz-lekedéet-\' ea zközemk, ügyelek állapota Intézménye -stb. -Lmíg a já-veteg lélek azon. veszi észre magát, hogy kéDzehnáa-jggflfapl* világot bebarangolt miként kószOTBpsT virágról virágra rondcsve a berket beiiflfngja,-¦—--
líltt, melyeknek színvegyülete avatott *a jjondoB kézföl tanúskodik j és nemcsak, de mellettük aa omTékwéllKná.iftktalAiitf^nvIral\' tájakéi már-már kontár müvekké sBlyednek, bajerazo s z 1 v-tt n k pártjnkra nem két. — S ba a ..tényezőket fürkésszük, melyek e-vidékeken a föld{part kifejtélcTaU : rnlíij alaptényezőt fogjuk elismerni a gazdái zat fül virágzására kizárhatlanul s leghatásosabban\' Wfolyó azon körülményt, miként a tp_cgojz-lott földbirtokok detailokban mivBléae aa or-, Bzág prodnctivitáaát nemcsak gyarapítja, de a kereskedelem, gyár — a egyéb iparágak fejlődésére is tegruganyosabb emeltyű. Eszr metáraulainál fogva eszünkbír\' Jnt itt Anglia bérrendszere a hazánk ispán —wirtbscbaftja, mely nálunk a gazdászati előretörök vés pro-metneiÍBz — köve. Meg furdalnak elménkben a1ionBzeret«t zenithjéröT képzelt eszmények a.jüvöre, hol az „embarras, de rtebesso" üditő káprázatát elovo érezeük
BGKLYÓS PÉTER.
lHi~nmgysroknl~még f.-lyváat ás tán — sokáig a földipart — gazdászatut — tekintjük nasánk f5, éltető forrásául, ez ama fénypont, melyből aa egyetemes tudomány és iparágak szlvárványszerfia kisugárzónak; s ha elfogulatlanul,aVígnaságjzenrívegén nézünk : ^p ct aa"p nuk, jnely nekünk éddígtan-leg-kevesebb fejtörést okoaQtt, esj azon téri melyen a korkivánnlmáhaz képest. legbátrabb vagyunk. AlKlásnnk mellett érvelési okból nem utalunk, A^liár^ ^ ^gt\\B4áazati alá ha-
__^wm^nyjlBÍtJíliUr*. ^-^in-h^atkp^OHkJo^ rosBorszAgrtt; Hol^-iS gazdasági egylet és
ugyan roindan 11 VaQ]n»fJ.ierüIet*íq egy működik, melynek öloÍQmfd területén 7 told hitelbankja, 8 felsőbb gaxdászati, akadémiája, 22 alsóbb gaxdáaxati iskolája, számos különböző gazdasági oktató Intézetei, minta-g«zd&eágB|l42 meteorológiát staüója a mindéhez 17 millió lakása, — tehát kevesebb mint a maicyflr királyság területén — van; de ha a ki Bécsből vaapályán vagy a Dunán caajk Linzig t« utazóit és a Dana melletti tereken figyelemmel széttekintett kévét éisit* lés után föllüntietett nvkí, miként itt a ke-Tcabbá háláA. talaj a un a tcnyésseira hátra* nyoaabb climaliouB viazonyok dácsára la \'pusztai. aTttíTöi terményekkel bevetett föl-deJtxftlt&ko*_ás-a.*flrilrroDrlaeere8en cnl~ tivált erdőkkel — mik legkivált a nehezeb. ben mivelhutö hogy eket, hulmukat a lejtőket\' értékesítik — oly képokef tárt föl szeme
győződve, bogy semmi kellemest sem mondhatunk egymásnak. Yiselje el le hát Sire bogy szabadságot vegyek magamnak elébe
-,r----, terjeszteni, mikép-ön egéswpell.e.nkező.uípn
^^í^jj^v^g^noBeá^ ^ladjjainj. n^lyr^^á^n^r^^rjjyk\'" X^;-* *~ JLdeané/; bTi-ápqirra^dt^ áll-
ásjnost inkább mint valaha átengedi insgái.
tíelynok, melly diós őségét beflterv-
I,a Valióre herczegnő óletta.
Eg-j nAn-itleo ío 1708-ban K&laben m->pjíloot fraticsia kíadÚB utac forütetta
BÉNYI BE Z íá Ő. l^\'uly tatás.)
Kem tudja a öaint Jean-i találkúBítt folud-uí, mmilyet mint mondja, vérének árán kívánt volna megakadályozni: „Egéazea meg-nyugodtan már— Így folytatja levelét a bíbornak — azon biztosításokban, mellyé kel folségo nyújtani keg.yeíkedett,valamint meg-kezdffmnaga vlBsfrötében IfiTazlTiittuin való-"báiijliQgy nem gondol egyébre mlnT\'ázbn eszközökre mollyokkel házasságát buldogí-
.ély urává 4-áük:-ATPn-bon igen érzékeny fájdalmamra beláttam, hogy ezen Bzoicncsétlen látogatás után csak roBZSzap-buí^seltílíTzik-mint azoIBtL Ee míud nem aaolgálbat arra, bogy a dolgok más állásba helyeztessenek, est ép ugy tudja ön mint én. ítélje meg ezután, van e nálamnál azereneaétlaDűbb ember? Hévvel dolgoztom hírnevének emelésén, fegyvereinek dicsőségén, -országaboldogitásán, *» mindegén fá--_ radáliaaim után keseregve kell látnom, hogy családom egyik tagja azon pontra ért, brrn-nan minden igyekezeteimet megaemmi»iti, hogy ekóp felséged vesztenek oka legyen, ba ön azon szenvedélyét melyei iránta viseltetik nem fékezi. -
„Ha vissza gondolák — folytatja a bíbornak — mikot Un nekem irai kogycn volt, ba mind azt élöaxóvai kfiaöiJielte yoloa velem, lelki álapota felöl teljesen megnyugrandot-rlifp) eszembe jitt, hogy ez ggy hoi
-tam, t w
3almaaB%á"E4^égb%":" ejt5>~\'"ak^OTybzvan engem felségedet követni, s pnr&acsa alatt működni, megnyugtatandó lelkét, s oly hely zetbe juttatná fclségndat, hogv á világ legboldogabb fejedelme legyen. \'Most axonhan félék, "Hogy mind^ennek 6" végéi vetette.
¦egy azonvei * , ¦ Y nyesi és ügyeit lerombolja, ön igen tud maga ffflott uralgni, sőt a tettetéaben mióta szerelmes nagy előmenetelt -tett, de mindezekkel még sem tudja azon házasság íránü ellenszenvét fodüsni, melyben jelenleg ügyködöm. Viseljo cl, hogy/kimondom mikép Azon méltatlanság felett, mellyet országa iránt tanusit, még a világ szemrehányásait U kiérdemli, s bogy ás laton haragjának te-iú ki msgát,. ha._ülly_b.erczegDJvfil kel egy ba kit nom szeret, azon falté tollal, hogy vele gonoszul bánjék. Gondolja meg fiira, ha ily-kép cselekednék, az Isten elébbutóbb megbüntetné, éreztetvén önnel annál keményebben hmra|ya sutját, mennyivel töoTTkegyéveT részt-Bité eddigelé. Elárulnám kütuloa a egemet és tartozó hűségemet sérteném meg, ba nem kárhoztatnám felséged magatartását.
Szerencsétlenségének eszköze egyedül fd-séged maga, mlveía helyett, hogy^lasaaiikint mlndmcgkezdé, BBnkíl^á axűn\'liatekÖtieTéat, mely akadályul szolgál az áluUm szeraendS bázaaaág érvényesítésében,nrtg hikábiiTBO=-rosabbon és buzgóbban újra megkelte, anélkül, ^°M7 jegyesének druTmajptekfntétbe venné a meggondolná mlképtatsenV lenne e neeáQ-léenél^lŐbyösebb saját-ügyeire-nézve, 8ir«l ön kegyes volt mondani, hogy afőlodok, mely ttnokahngommali nőszüUsre iiatározza, as lenne egyedül, tudatni a világgal, mikép nem tudván szolgálatimat megjutalmazni ezt ekip akarja tenni; ezt azonban oly modorbankesdíj hpgy^ntneq elnTíérlíí élibeUTiB^ÍRt^t a iww-lem kicaapongásinak, na tolajdonltná nem pedig elismerés indokának. _
„De feltéve, hogy a felséged, ez indokból cselekednék\'üelyés votnfiLe"ha én Begédfegí"et-nyújtanék? ha elvakítva Ily nagy szerenesá-451 annyira -elfeledkezném masniról, hogy felségud hirneTéta magaméért feláldoznáig.? Kem Síre, ebez én sem alég nagyravágyó, sem
elég hilátlair nem vagyok. Ulbatja-fetBÍgödr rmára miue éi-pan most bogy von okom félni, visszatérni as udvarhoz \'p* l -L küv )
mert valóban nem tarthatnám ronesra viasza \\ ü i ¦)
tarthatnám magam viasza felségedet oly modorban mulattatni, mely tetazését atíg pyerhfftn^mpg, nrm n*Á rnil ir"i kívánok, de még komolyabb dolgokat ia hévvél elöterjp.arteni. ítéljen, Síre, ha nem kell-* zavarba jönnöm: nem tudom mi lesz belőlem, s nem látom át mint fejezzem, tw ön házaisági Ügyéf, érezvén, hogy mit cselekszem éa \' _rBk_az_n.em_való+ b r-nütt ^gy ítu\'Mpp* felséged hajlamát valóban megérdemli sze-repcflétlenségén dolgozom."
Ezen bosazadalmoB -ezóváltáa után figyelmei te tí a királyt, bogy térjen magiba e kirí nyíloEkozzék egéazen őszinléo; elébe-tor-jeezti, h«gy inkább mindem félbe mfettut
a királytól bugy turhére vált* jgérvin mikép;: jövöbeu^ezt nem \'igaiakaat-, njanaai i
iütiat a"bíkét\'éB hUamifolmt&Ml 14__,.
után élte utulsó nspjoh ott téltssBái^ovAYt\'
TfBdainl fagjs, eligtéteItti sa^tvAirr«af|rÍ asjjipgy.sxflrencséxe volt a boUogolt kb^tyt; aOévigMólgátni, üfeiaégét^odig akép, bogy teuagy«íb«mhadtdIea^S«ág«ne»eaor&^ltak, -végr«^éri hegyeven meggy^*M«t felöli hogy bár ozomoru sorc varsootrtik reá, sdodig l*ghiv»bb és Ugbazgóbb kajáinak égjike marad. * - .
Egy alkalmilag Irt a királynénak Í$, begy mlkip a. kká!y_JSbi4 JRi^UnaBaaT -»Iaoa-íránto-f-hfjgy-ő-f*lsége leudelete-f*4y-— tán a házassági és békeazerződéat megköti, ekép őzök tarbétúl is megvs&b^dulván, — hogy ba as Itten igyekezetét m^áidan<l|a-Bi király e világ fvjedelm-inekleguagyflWálka és legboldogaiibika leend ; bogy salvo annyira "elszorult.mikép lobbet rruTkiptclé» i-K4rr«\\ ~ ktrílynét-ímádkítznék erotte aa Istenbe* merlT soha sem mit több szüksége ai I&teq oltai-
kivilunay s t»lfvtíui-L^y -imájáratot, moly a kereazténységoek .^Italában a az országnak külunö&en azerencaétlenségévé váliik, mint oly hazaasi\'g^ eszközölni, mely részére kétségkívül szomorúan ütne ki, atb. Féljajdul végre a befejezésnél mikép misem képes el-Kárítni a feletti keservében halálát, ha látná hogr egy Bzeroély ki oVyköznl áll boÉíá,TE5öyÍ-roazat ub-sn* ö^Telségének mint a mennyi fót á -new tufaatett egész szolgát a t-i dejs -aíatU-A királyt igen keftemetienüt érinté a bír. bomok levele, kemény választ adott reá, — tuWágQBjuik neveEván--ötj-flseméFe veti, begy felöle oly balvéleménybeti van, hogy Uento-_ xán&k nexi, misei az«k után miket irt mindig ugyanazon tárgyat haazontalaoul isméttÜj végül reá parancsol, bogy a házauágh és a béke szerződést trjá alá.
E b4náj.aiö^feJe(t,a.biiwrnok miv«J«ddlg mindenkor legnagyobb kímélettel találkozott fekttább-csodálkronit.Jo^gal hlna art; far>gy
T. Grulának. Pl Fthtrrif ; Ui^ia leveluni- mrs?
La.-V-oik, PeiJm : ÖrroaVaénk, ha ew d nínrfet-j játnál; jöjj a paradíaamba, ott hiíanjo»an uiilko-toak; a4dlg ts fognád advn^cttaaeL
l-nek, 5. B-be f Ugjan ui jjeajtüc , K. L. Bícs : Ai, igf-rrtet rirjak^ a- lijnüLiiibál már n ér&ea aEf Töw- walaöii, .l_ -~Z\'-\'.. , _B.. P-nek,^Op krela aieriar-fatfBaedttna } haaMa hx epes nem letetne, ?lz _ kürflimínymkMk faxlajda-allBa.-neljBkrt csak -nd*al aiowDistB\'ÍBk eL Vájat -a-felytttaitt bog? miaatt \'^87\'« kl*r.Ü ^alaiai; \'qp- -
-aSaaégflaíark aa--fcadtaa ^ gaJéga. \' ~ ~_
T. V-n*t • MeddJ; rarniii még 7 J-sak, Domborio : Tndaad TclQas. bora büWjllttk áriamdra_ 10 aap táait^^j *Qc|-g> IffTtiet &-n*k : Teaaék orraai Lipbi kflld^aL B. G^-BB-t, Éa-ta : SBptaruak nÍtizApí Vfr^Ti% TB--
lamil OntüL - —:"¦ ¦ ¦,.--
, K« mfarjrképgm.* Svat ja. - - - ~
E-aak ; A lapot_rgciamiitak ; ha míj nia kapca
4b. tejitk Vrffiak twiítmL.-------=• -
D. P.\'S H. nraksak > a aérrcl B<ia uolgtUaotaa ; jiA nik hsüantsik, a»?r natiai tMt.
fi BBk. Qr—fTB1 -\'r*""*" \' kérlQak\'r toveird tíjj^-
.Tíaxoaf ^raljot1 &I titr enVflo po^daatja t^it Ba mohban.
Z«cIIcii Bro^raak T EEre ü~tn*Uíajnk-r ba—Wh---
hm ObI ka>»tB>k, -taatJLr kénen Itronésk; 4* Eajda-lom, caak krajcaireokfat gr ülik.
DráTsparti TÜiukiiaak : EEuxni\'ai íai^nk oak ttralrairs alir kez&nküBn Irrfr la rtt^ot Iát.
T. L-a : 5*gy»Í;o(l kJTÍn»ifa sükfiak pan»»| aantaal rcai«lk»xt8uk ; le^faljvbti S nap alatt ««Wn. ¦A. kolibrik mir la U UikaÜk. ÜeVSalBUakBC.
Harkaarba.: Ai ntaU Wrtüd aS*r4sü«^«aal )ir-
ín dókái iránllga zsígos alb fog lenni, amivel Ő csak kötelességét teljesiti anélkül, hogy a tisztelet hitárait átlépte volna, mivel a körör-ségesnét több bátorságot és szilárdságot ta-nmltoltj s végre mert meg volt gy&t&dre, hogy nem ige\'q örömest fogják giaván, vissza Felséged közeHéte-azavarlia hor, mcgluvéu t^lépéi\'ét\'eraeaJoipg; azt válaszolá a király-"
? \'k,hogy sohasem kételkedett azon, ba unoka-bugáért nem, ngy-biaonnyára -másért ftrg-fel-átdostatni; bogyköszönetetvirt nem szigort, m>vel aoh-A sem volt pgrei^iemLieJótt mint
^6Ti^leBi»TOÁleTTorka-fite1ii^rbaiü ~
^sl altatta volna f de 5 az igazat mrmdta ki midőn aat ir^A,-iiftgy akirily ixen fice iinoka- ~ huga iránt akadályozza Őt ennek fatbáit felta-mertn; — hogy na egéii-vtlág nem .képe* vele elhitetni mikép e nő barátságos-indulattal viseltetnek iránta; hogy ft mindeneknél jobban-iaraeri, B Hogy a király irányában! modora sem hagy fenn e felett semmi kétséget ; hogy ha a király neheztel reá,mint monda bárhová tcUnk parancsolataiéimrgy, hogy haragjának jeleit elfogadhass*., • ai élkül, JiűgjLJfitatjia, fejmbangtin hlrdctepdi mikép~i urának igaza van és 5 a bünös^-^de \'sokkal igasTljágosabbiutk hiszi, sem hogy-képes lenne szolgálatainak jutóiméul 8tbecaQletét5l meg- _ foiztani akarni i_elégTia már élete veueLa-mtndene mie e- vílágon-Volt, bár aa isteni éa emberi törvények^izerinTtfyort szabadaága," családjának minden tagja felett rendelkezhetni tőle nem ragadtatik cl; bocsánatot kér
.^-.T-ttW—y-a.frt4 4^rY^-»*--alá*ráaBBt «y lavafet kostánk, Bol^ek nytlTaihakkil kca^jf malUl " eaók babtU Utbitnnk, hogj- W»O0J n{ aBf *\\&>~b p±e*i takái*\' Irta T msrt ás Btolaá Iraatudof Íb ~jw/bh -keljsaíroBBk tartjuk PíeatH, aaial ara Oj ákan-bá-kamot Hra«fai* b*m* I Hát ka uif azt Blawaéjak t k«c\' lasíak a Ji^aaaa\'lwr-rfa^aTlaaFl
karra l^fUrá ^ria*%íűif ~k_ ~
itiet BBBBk nífT kdaaliB norult
atert «n Batggk tárBBlata aaVréokiai 88—afi üm.«m. be, itt pearg~Beff&skott Jaam tadaak MBBUt « b_B-~kácroT) Bearel tírrolata. ICelfitt t*rLir4 Bjaifaalraa, ojáatjak aaklt^«syB-b« a mal k^I*bjt.B*#BViSB«.*fti t.....l.
fa Tél™,, ¦ ifegBteto-^^
oa»t:B*a«l^-ta3aa«a»BIt^fcr-— —
Bjitéka -auatt éa eHöcytaai.
xagjok BBcUar .....
rglriaIM fial *—--
L¦ ai «a ssiTBm. «Jhafj» ¦
P«y il vajioa ésöteet. Vai uil vendéglőm tán ezt enne leégése alkalmával a véla, bőrül líbbaknek Unualtotr szorgalmáért nyilvános bálámatneoa mobtaat-hatom el^H^Mkeld^avMpaJyaj^insa)» nnkoknak.kik k&xfisen étrtVeeaétyjL&ar^lsU. elnyomását aujiyíra-eleVgjmk, ngy niotta ifjr Quttmann, Lublitz~^mCm__ÍsrL!^hnB«aks _ Atdráa^raknaktkik- ts fagitájá^kája-togo^-
d etem et......
Nagy-Kanizsa tnáj.-16.-1866..^
BAY GYÖRGY. - Tendigli tulajdon/*.
•űr\' Z L B T X Sí I 3R. W O K.
ft\'agy^lSöalöftQ, jnájuB lflj UtoUó-kBzle- [ nézni. Árpa,asbéa takarmány vntéaetnk mind menyem óta bég fuiyváat nagy a szároxaág i Joliban BárguTnak, fogynak, a oly hibáson kel-
és hu eoő nem repj^g bennüuket, fájdalom, nagy «BegényaégneK.^aáuk elé, A nagyon gyéren ide érkezett tor meny njból I ff^l&k rjg. "\'emelotldu. rai wá^^xpnÉ\'^Btea\'SVrt 30— (K^krig; Bnoe "
i 2 frt 30^eO_Vr|g;j ArpaU frt &0—SOkrig. «Ul/rtao—Wtrvi\'aansu\'steM-.2 frt H)-80krig.
~^ Ko^onVÓrrmUjos I7v MtitCtudáaltáartnk ^*-ft-e»üggedé«, a»: aggodalom* ceaJFx&t^Tn^ ptAn mai\' napi gii nem hogy crsRnk nem Toft^, babom örflköe szél, s rekkenő hőség perzseli . -VJtaWnkft^ rátolnkat-l^éti a SBabadbancBé
fölmoíeÍDg Toltalo én 20^21 fnkrltótsv-r- ....., ____-----
_jéjelrikiÍatg-rnA\'irván némek-kl-j-a buaatá-b^-Wrmaipknak-pUMtulnl-kell, ---.---ttUfT\' "--
___________ül_nMgrtyug-
\'. vaat, n«lyek gftadng földben, a tavas.eIÖbcn mir erüoak voltok; a többira- ízomoraság
tek, hogy több helyen felkeli szántani 5 igy teeinek-a- kukoriczával is} nngyon -líibusan
kelt, s a táblákat ne~n>árdcmea ig;
midőn a kikelt szálak _mesizirő> kiabálják oank egymást; sok JtárLteaB a vétoményben a hingya, kjikac»,"f egy=éBpJrérgök1.^ielytík inindfg bőíégben Vannak o (zárazságok ideje ¦"alatt. Parrag rétoink ngy néznek-ki, mintha La^onr^ctzd^c^Tnl^ "koTü.kliJa pttrz»ölTe~Tölha leTíket.;: vttnnák he-lyirk melyeket mégsem lehet kaszálni: még iBpálynBhelyűken is rí lka a fű, hogy máskor
, száradván ajá aratnanlr van ¦ (WUntalwnifcwaIBr--bélig- kjgfcíjtíbb — "Baji
iBpályns rf .
^íegel*\'is-aa-ebb-Toltr-\'A— lcgölöferirliitö\'lo^
•ülve j mi lesi még odébb 1
löm~leb«\'Uégea^^laí\'reányhjáty iuIhIL ¦ KuTjamkban^ttéadíogyiíl a siz;_iiaváras, majd ihatatlan, némi saerenose még, hogy a tél
fulytáa sok nedveiséget kapott fe föld s alant IegaIábh-BémiIeg--tápllálkoinak a gyükereV; k ül untén mar mindenünk kisült volna; A. Tízes malmok állnak; A patakok}, források,
egy kia eső, mely kevés; I _ _
"mékekre; sStjégrlI is tadintasak oesmankr^v moly aaa6llÖbegrekben^-rgy kárttatti igy a bObony el ->egy et ii.megvágta- kg^még kát ^
Anr.l.lévéirjóesöukazétanem\'áaDtt raegaföld Tiá^faii^a^rtílat oly eafi^ságiwk vés jblebe, ., 1 igy,-?* mikor e sorokat ifjak —47 napja^., hogy nBin_ bogy - adójokat mbtij fogják qoksT--
bzöilőinkben nagyoneojc kart tett a niártin* mejgftaetht^iu, hanem «gélyrt\'aaorohtak Oti-tílctt fHgy; több gazda^tcrHiéae felét, ~r*átok~:rfel^táaok;-árdekét»aaU Káps«ljek^n«g:tth-Vi nvajd V. részét sirátjákj^gmöjt^mé^^iftsrt^ana^
szomorú esapáajikatf^—^ _ketoen va^yank I\'- "
. ^_ _,.\'k; ffy!
JíagyuLtlB^ft, ba más-vefzedeleiv. neméri.
Hem lehet csudálni ily körül menyek* köat, "bogy agabnaárak emelkednekf főkep asanban
a zab ára. Ham\'nagy szer enea e, mintán ke-
a nyár folyoáin? I ve*gazdának van már márTeles! ege*, lerméka. ^tf\'fff. liaykrfai rirnytfntiT—rsatt
rimm^-áViítiU---BarsnyTiyTSEaTZibJéB Veszprém megyék- riüriurok l 4__- áaflat qgiö^ftj
máiiyhiáty iuIhIL, hol ¦ ap.M judAi_l(_rtnJttk Is wlnd leverBk; J-y-hi-l ift ..-f-. .v- yy^r^r^7
mindenütt a saáraaság uralkodik, a a kőae< labbl felhás napok alatt is csak itt-ott volt
Pclclffs nerkomaő:
fiOBOÜlBTVm
-vt-
JŰJ
;--sflffirftíJ*M»«t.
KjtrnUoÄ-elltDL krrweiaben. **í<-
rtniíwiiaig <v> /• fjt\'tt hu lokaT* e-l-adott* trtn.M irfinbi ieit:tal,k, • b\' t iflííjlftW mir. írd m r grill api-ttJ^V^*»«^Hiltel^kook^r-
- gyaUarhaUároapal fotjV **i ana;.
- In M-iMif Jiph-BF\'* a a*i«l* kilő—
wf tr^lwEr WC B™ je\'ew\'aok
ftJífi**:BM*5Í tapinata!. " ;Kgy.sr-r*t»U«<i fclKITAiniiV miiul-
WUBÍ5^*a *Ttfaaebbi lubkríam? ufe befrlr ¦Inti ¦irwrnrk.
Ectpot-nix-ajH. tó. tSO. - 8onjOgrMi<TO « tSirea^ui!Itt Coiot .tclckktiujTfi UatüaAg.
ARVEKESl
Hirdetmény.
gatw?y tm-gya pria;, t8rT?BTBa?" kíoek, mint ^¦Iritktajvj bal .tágnak k«*l>Ird tá\'otik, hogy Poncjc K«(na kapowárl l*ka«a»k fflrwrt*u%j alali Z -ka Jó*a--f ka-ptwtari lak-W »lloii. &Bt, t<d<lta fe-
»5wífj 181 námu ulckj ¦gj\'-\'úkoa/*-b t St" kr. ¦ Am alatt faji* t
a-alfa.ok kin^t^f küaa^gova a hal/a IbAu f. «tL;h.iíili S3.a.pj4-nik j-ggrli 3 ir\'.jáa — salat aa ÖTÍ5" &aalrnap-»a — bILt* rajtot ni I\'flffnaJi: a sU»oiiiU avTTífitl ifi, ha a IAjj a eltAa vovä md talil-koanak, f. á«-l jaiioTi Sl twfiV.sk re^y-lf 9 írajir.1 aWraelBÍra fcl-t ix»tik, o-i áilragy okb\'ir frtimsbb kijelöli illjralliuink a bcrt-aároti alul
At »rTer,*l lelrftplrk a nj-víijy-rs>*tr Irodája haa raindcuEör toí-gie-VathstSk. --
Kopna* Ir ís;t"1 h^ 2X i3tlS.
ho.inu.rjjnc-v.\' iiírvtiu.. «unke mint —tPlckküBfri hm\'-nAg. ¦------
"A.
(1-3)
Hjrdetmény._
g»>giogyai\'*tjf polg t«míBya»ni-a*J*t litJíktoityrTi híiaaáff-nakrta&if\' k^hmi tat-Ük/hogj Vanka K >r >]y tup-iivArí lakoma ^ fetperooájij al«tt Fel\'Íretek Jakab kaPo*j*4ri takiii »ü>n| karatalW-m áaic !¦ff laaal *j
ki TXfiitáa a-fcaftaavart k-VaaJe; HUataam t>lrkjOBjnSk9aj-1. tM asaca aaM foffl*!* 4* Uriálaf 4O0O T.to. *. b «alt blaa. ksp^aric b\\ lifbj» a kylj-- «\'h»fca friri Jnriat»a--aapjiaak ~i«T:tl|-r3|aj«Br—TBtirtJtvtrt iim*aii iUi wiaatmai n^iafc. a-cBtawiii «rvt i 2, aa aal <a aa
«:•«« rattl Min «*JéHka«Bdk, 1^4*1 J ITaa 17. aapjaaak irgirq*t.í ijri--Jírt • icI/KÍBÍro kMUiettkj, aitaal hngy tíkar ftanthb krj«iMi lftrfnT-laa»k a Ikíf^röl. alul ia rlodatni iofnak,---.
rfk [rodaSDan mindenkTjr mcgfc-laikíílí*. ^
^ KapoaTir n)Bi»rt.,bi?l, l««a.
l*M}i>sjiiioírf^flí»*jrjrWkn mini »¦ rt-kk^ri lUtraay. ¦ ¦ . ¦
iRVERÉSi HIRDETEJÜIY^
kínek^jrtint telftkk5ajTi_ kat ííjj" _nakjrr5tríról feöíhknL télílík- ho^jr ICaae SAroíf kani tai lakomák a tálpriTSségo alatt Vajda AiUrTaá SIVal itUsáB fllínl kOTctcJiaa (V doiis«!rc luiiiOffolt ia a nl&iaj UiatUs Vt-dlk. axaina tclBftjíffy. -attViwrAan----!.- 1 — t rendatAm alatt nl|ialt bíréílap aflOO frt ont. *.Bccaall ÍPgall«.n,oka Sik!aÍ k9a-dájbon a helrsainJo r. írí juo. hi 8. ttapJAnai rtiyTroll 9 áriján — mint u al>8 halArnapoii — elirre-íMietni totruai : a második «:\'»• r.\'il iia, ba uatÁa as eUJn totJ tvc-m lalalkoinók, T. é-vi jnlios W ÍSi Ba^j&aak rrggíli 9, órijira a híimúaiih WtOiíÜk, aisal kug/ akkor faancbb kijelölt iapatlamik. s bwaAron al\'l is ti adatni fo^aai.
Aa irrereri fellilrlek » yírtíny-*iik fodájibaa mindenkor me^f-KttfBliurűk.
_Kt1I Kapotrrárali apri! 7. 1&&5.
SamügymegJ* tirTtcjsti\'iit mint laiBfefcflnjTi hatóiig.
. .... 13-3).
áRVERÉSf HIRlETJÉrlY.
öorao^jm palff. turnsékének, nitol trir-kkftoTTJ hati\' ailynak rija.A-rül\' BnHrTTJ tétetik, Jwj-y OartÜn-baripiT IfaiU i- ltuppanriUkAa fJ-p- rH>c[v alatt B kJ Jo».-t\' L. kopi-nji lakoa eilnni körruldti>t t**l-*oí-sírrj inilo-^lt éi » l koppan»lkiií-»?^47 aa. tJ-yy/iiktJnjrab^n I..fí^i fl tití>k I- ?6 ronda;lm alatt/i>B;!alt is bl-inlog- S0O0 frt o a bciísüM íti-Fatlanok t. kap^inji kuiiV^\'a » b-j\'»«.ín*r( f. *t tnajii I0. f"»f>-jinik rc(r?t>U 9 orajia — mint as flifl hatArnapon — nIilr»\'TBaIi\'tni fognak ; b (náarulik Attit^íí (dö, ha "Bétán~~m"\'rl»tnr úti) nm tatü» komik . f,Mi ian. 10. [lupjanak ref*cIT ff "órájára a brl,"íÍB\'irt! ki-tüi. tik,atiai ho^_t ehttur f nuebtj kXj-|J.l» Iui-atlaauk a tx\'Caojan alul U rladHtnI raifnak.
_As áTTarísl felt telek n WrTÓny-
eaak irodájiVban mindenkor mefW-kiathetók.
IaB«a^«rtt,*prii T. tStW.
SotoOfJin*>{i a t&rria) íiáke mini (clokkÜnj-Yl hai-slg.
" —_ - 9—«
liWEtóSl HIW)ETiLMY.
_flamo(pEjt3gjn pnlgAri tÜrTia/-iwSkiaek, mint telekkSnvTi hat&-•áfajak >4a<reK}] kft hlrra ttitptik, lwry-Ca«>k» IitT*a fr3njíj*a mol--JJJÍ-^aa^raV-tVp \'
¦* gT- taollíii laU* Hin»! kitt
87-
Wki \\Sx»ég II ¦lAoin telek-
-alati foglal I rá birilUif 1)000 frt o. é. benUll InjraManuk QySagyQt mellík köas^glmn a h.-l/ sainíu r. ÍtJob. k«J8. napjának rcjrgali j árájAoT— mint ai eisil flatirnapqn — elirr«rastetni fvgaak; a nuVáo-dik ar\'ar^bj Íd3, ka netán u olpűo t*Y(T kiaká taláHwsník, f. 6rTJuV biffl. napjának rrgireU 9 drajüra a My—laén kjMntik, nsrai hojj t&lMt feimobb kijelölt iop^tlomik a-kecaáraa a Jul iafiladalui iutrsok.
Aa irrcríii lei tételek a tSrrSnj-nitc imdíjában mtndtnkur me^-toklatiot&TiL.
Kaposrarntl. apr. 19. I8G5.
Öamugi Q3cp7e •QrTV°7»»l1k\'^ mint tafekkunj-i-i haMaí^;,.
™"/ib t2—»)
ÁRVERÉSI fifnDETMÉNY.
kini.\'B, mint telekk<inr>-i bat\'-o4r-.cé^irSi korliim.1 iát> tik,h\'>uy a tmi-prúmi lakar^kii^uítiniak í* ]p-r t-s-pi alalt K.mtraMv K i uejí- Ri^ai Josi-ra kapo.i Uk.\'"i fU--oi fcHv^ic-|í*ofea-ft^ni Ici^opott í« a ki-pűiYSrrköit^s IG"1- ¦iimn töiek-jrsfTagknnyTÍbr\'ij I. 1 - ii romlíai-mig fog!a:tí*bir ila? 92.400 fr o. i. b\'wllt intrarlanok Kapo*-7ar k5-.-eígbon a BelTB3Ín-"ri l\'olyó évi jnn. hoaap -9-dik f napjának reg^rri 9 órajaa — mint ax határna-piin - elárvreít tni fugnak ; a misoilik Ar^iTTp.1 j.l.t, Ka netán rírfu tPTfl neix lalilko.nék. 1B6S. inütn Uó 5S-ik napjának reggrli 9 .írójára a h.-lv».iin*ri! kiiiielik, aisal h»Ly okkor luuiuibb kijalült TnKaTÜeioS" a bccsárin »151 ü cl«-\' datni f\'ipnuk.
AS ictif^al f- liíii\'lc!r ä tBrvínj-aiék im .Iájában niiutk-nkor niegt<-kinib.-t5k
Kapuivipitt apr. fió t\'j-n I8RS.
i^iia.>líy\'n%-.Y« Mt-bkiinyvf hal aíf.
Ndfacti íatraoaó.GaJotic* JiTTaa-
,53Vk.i» (,3—3)
ÁHVF.RÉSI
HIRDETMÉNY.
S.tm*|rr mr^y,- pnl^\'irl tBr-réiiT-ssékánek. rolni ii-likliűiiyvl haiii-lA^nak reurrdl blihirri táCoIik. hnjy Tfiassy Gyula T bUi lakás MpiTri»j{rp alati B.ibel Fenii-nind elleni k3TctcWta rrd-\'iís-íri) Ipsilogoli ff B silp^Uiri krraatL?. ST. síinni táluk J.-cyiakiiuj-t^ben + 1. reati aa ii-ik krtjil «am a fi?(*(air im hieAtiaf Í3<ro rt. o. i. btniílt íacattangk f ijolrSri k5a*Sgbcn a hűlyiainín folyó eri jnnina hó G-ik napjának reg-
határnapon — elirrersiletni Tog-nak i a tniiodik irrrrfsi Idtl, h i nutan ai ri tön nrS nata tala 1k 03-nik, r ári július U d. napjának regffoll S órájára a hrlj-B\'in?rí kl-IfíwHk, anal hojrjr pkfcnr f^nel>b r^itifH IT.sitlaaiik-ra; IreciíírnBriESr is eladalai fognak.
Ai irniétl feltételek a törrínj-Sfák* Irtda/iban mipdrokor mag» trkIRtbetSb. - „
KapaariiTjtF aprii. S, 1856. „BoBiogy mpgyo taryÄnysaiiku mM tolikkíinyrl bat. »ig-.
""Mm-
(3-3)
Hirdetvény.
Hlmk IffaiOfl hlta!ea51nuk Oaa-nrhíriial — Somogy"nrpye polgári torvácjueko mini trlokkünj-tí hatiSaAtf t^ssérSI kitihirr.\' Ic-tEtik,hog7 Arra/LAaalúnak Ilirarh Itrnáts rllenl kére»vtebcn a kielégi-tási óhajtás utóbbinak a bit. ai-ki 13*. aa. t j. kanyrbon f 1 — 3 rciidsEam a bej egyseit birtokára flirodoJtoíTÍo, as irTsn-Bi frltítc-lolt u kielifitíal aorrcud megál-lapltisa tehíntotiibííl hitH« öknvk tárgjalaal határnapul f- a\\i maj;ia b<i 30-ik napjának rej-;c!i D Arája kitüiotik ; mire htteU\'L\'ik aual hi-VralimIt maj. boey niesr m-m j. 1\' uJ-«iik rsetében a H-ncbbi ¦¦gyl.-t.-k-bi* róilng fognak uiepillapiltjtdi.
Etjyaseraniind l\'-lhi* al»ok mind a/ok/kikakijelrltbirtoklm- Icényt turtanak, ml a funfbbi hatiriílöiir ide bejelmi. ni «i"is- n -k-
Kap^svAr. april h - l>i. JS\'J.\'.
telekk-ínyri h.itÓHá-.
ÁRVERÉS) HIRDETMÉNY.
Somugymxye pult:. i.ir».-u;ní-kínek , miut t.-UkkönTri hatúaú^-nak résíérül koahirrí t\'t\'tib, hogy (?ara J\'fttf k.•marul lükónnak í\'oi-ptrcsaégt- alatt Honig Jó;s. f ós ni— j^ Bi-rgír llettl (EliiJ ell( ni ll)tr-tcleia fc<lúLoaéro !csílu(ralt s a ka-¦p7anno"riiI kOnrfg 132. *i t. J\'gjr-aÜköoyvéboB I l- 10 rda imitt" +
-T^-J rílüi. TC fíljfoTT -\'"lyTriCTTajf""
frt. kr. o. á bi-csalt ingatlanak K.-mírttkií »lgbjn a h ¦l..»íi-uon f. í\'r jnn. hó SO. napjátiafe rf(r-gall 9 óráján _ mint n elnii ha-tárnapon — elAr^prozirtiii f.i^nak; ¦ a máaodik árrrréfli idit, ba iii tku m el»«n tovö nem laTAlku-.it^k. f Ari jnl. hr. 20. napjának rwgpi\'li 9 orA-jir» h h-lvaiin-ír* kitiic^iik, a:iol bogy eickur fennebb kij Ulit ingatlanok a odron alol is dadutui
Ai ArTcrííi faltiHfltt a tSrf^Uj->ii!k irndájábon niín.lenkur niegte-kinthetík.
Kapmrirott april 20. 11GY f-omogj-mcíya tij"rT4nyS^-k.: mlr.I telekkönyvi hatodig.
aas^gj. (^3_3)
ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY.
HiiiBOgj\'iii «gyn pola/. ltlrT?ny»aá-krneh mint tclokkotiyri hatóságnak réssirül kiiahirré tétetik, hojrj tiOOflQ ó.bceaiUt ingatlanok FrluS-
hrisitianŰyurgy noronttaí lakúsriiTT MpereaaígD alatt Pécs<k János felső isftfal lak\'\'\'« elleni kStmtalóae fc-deiéeiro leaálngolt 4an Ftleä Zíltfa. küsajg IS. as-telekjeg/jsÜköttyTÍbin f fltO. hr. n. a. foglaít-fs birf.lay ZBttffl.k5\'íBÍgbontthetyíi;In?nf é _rlT-h? "2!T na^JAhalTrcgn7t]i 9 iüa-" jira miad cliíl hnlárnaport e!?tra-
ro* telni fuffnak ; a második árTaidii I<ÍQ, ha nrtán na elsiln tgvS nonj,Ut-laJkainík, f Joiailjua h.i S9. náp-jauák\'roggclíOdrajára a h«1yaaineru kittlaeUk, aaial hogy ekkor fen ¦ tiobb kJJolSít lügatlanok a bocsArnn alAI ísjladrttni IVgnok,
A a-a ricreai A-) Id te Itt a türviny-¦a<ík troiíájaSaa-njinilentDr meg-to-kinthoiök-
Kolt rTapoBVurott januAr.ho U-n 1805.
Boaiogyatanye tPiran/sarka mint tslekkuftj-vi haiúiAg.
\'V\'/.as . (1-3)
ÁRVERÉSI HIRDEHÉKT.
Somogy megra polg. lürrtínysit1-Wotk, mint tulekkÖnjTi hat\'iaáf-nnk réssóröl köahirrii U>tutik, hogy Bárdi Pap Jóasef k.rair/Ji iakiWk ielpcreSfóge alatt it"j. Dojtua litván kap„s bj\'akl lakos elk-ni tuive-tílíse rodcsásírii IciúlofroU tt k. DJlakkliBBÓg 35-i"k oaiina^l. k-ji^yiökönyvíbcn + 1 —13 lenilSíám alait i\'.\'pblt birotlagSOO ft o««(. órt. \\ ecnUU in^-atlannk k. újlak Itni. ai%br.n a tifllysiiuáu f. ivi május li« 30. nap iának rrpgflí 3 óráján — uiiut a* cL\'ö hatirnapon - ¦¦l\\t-
p. itutni roifnak ; a második ár-t, Hó. Iia nctAn aa elp3i. toyJ
rr^m la^tkosllrk , f. c, jitrifn? hó napjAnak regéli y úrijAra a I. 1v>iiu->rr kitüirlik, ai\'al h-ffy ekkor :t:ncbb kijelölt íncatl-mok a h-csiron a)ól 1* j-lndntui fuenak
Ab Arrrrt>iÍ Mtíl^li-k a liVvím. ai*k ir\'-dájában mindenkor mc--tekjntbotük-
KaposvArott április 23. I íils. fomojTT mcg\\ o tárván va/.íko mint \'telrkkonyri hát * ág.
ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY.
.........- Pomrigyraggra—aolg»..-i3fréay-
űiLafnelt~,_n>íni tHlekkftnyrl kató-aA-nak r^acárfll fetshlrré tí\'etih, bogj Düchi r Mór t.koppAnyi lak B fulpiTvoaígtf alatt Zonn Jojirf t koppanj! lakófl flüooi kÜTütelásc fe-detÚHero 1 -sAlogolt ás a t kopp&nyl ko.ahg 174 be t. jegyaükdnyiébon 1 1 — lö.r. osArn a. foglalt 1 birJilag B\')0 frt — kr u. í. licailt ingal-lanaiT Koppány k<íi«<;gbun a bely-aslnín f. o»í maj hó 1 napjának .Z*LXL\\t y \'iriján — _inlnt as fltü határnapon — elixveri\'atctni fii;-na*; n—irrasodlfr íirvpríai irtU, ba netiu as elsio w-B nem találkoi-nók, l\'. évi jaii. bi I nniijinak r^sgeli 9 órájára a hrlyínníf* ki. tu ciik , aa\'nl ho^j ekk,,r fennebb kijelölt ingatlanak a bi ciaton alól is eladatni fogtuk
Ai árverési loltéteKk a |ilrT»ík LrihUjában inludonkor mogtckint-hrtök.
Kolt Kaposvárott mart. I. 1803 Somogyin ogy o türvaiike mini telokkilnyvi hat >Bág.
/isi
(3-3)
Hirdetvény.
MncBoli Poter hlMwBloei ng«-»selilvasol Pomigy tncgyo polg. lUrvaüya*inu> mint tolekklinyv^ba-
hrigy Se riti* ti Jánosnak IÍpuckoIí
eKgUfaLviigrt.^táj (gbóbbifi.ii „ JA.U f>l. ni. t. j. könyvben Ii„ rondaaamig -bi\'jogjr.gtl birtok*™ l-lraiidvItetv^u , as árreri\'si i I teteink s a k^-Jegitiai fl,lrrr„,( mnrrátlnpitáaa t.ikii,tit-bci| hiitl... aÖkook tirg/alaai baUrnanni ,:,u~. tri JuaiOB hil-DÍ UAnjáaaJ. ipit,.\', ü
aiawl Iii tatnak tn-.•(?, hucy m E n, ,„ jolenÍBok BsctAVh « fjn.hldQ-. l\'-t^k bíróilag- fi^aJi tr^g AlUpf.. látni. ^
Kgjraioraniiud f-\'liUntnak ni „j oaoh, kik akijí\'irit liictuiho, [,..„ . tartanak, asl a ft-nebbí batáridő-idn bijelrntoni síraaotiék. ^
Kaposvár, apfii U> T.rn Simogy m;-gya tűr-* ikiv„.j,. mint t.iekkönjri hat-\'sAj.
ha,
ÁRVERÉSI HLRDETÜÉNY
Sumogynjcgye patjj. tilrréni-«ir-kén^k, mini tolrkkOnyrl hai\'i.\'f-uak rraa^TÖl kfiahiiró íjtutik, h.igy Kovi\' s János cncppll lakosnak i-l-
perMűéyo alattR Ichard FcrűiiiHji.i kÜLKci lakún elleni kn, et^|^B ú,.],.. cáiáns lesáloffuh iwak^lts i k\'a-ndg ti. irainrii -TOREt(j-gfs3S3[i r->ében t 1 n-udüsára alatt loplaN d« bíróilag 9SO f I o. i, ha^ült ingatlanok uÖttse köia^gbea a he ¦ sinín f. ó. jan. h-i 21. napjak rea-gi-)l 9 éráján — mini as rS, batá-napan — clarveroitetnt f.,,--nsk ; a második árrerrai ido , ba | etán as elsón vaco u"m t»!áU^e-aik, f. évi jnl. hó 31. napjának reggrli 9 órájára a hr|y*iin\'tTr ki-tQletlk aisal, htyy ikbr fauiirbii jJjeUlllapillAaak a-bvetáfu nl^l is pIadatni fognak,
Aa irvrríitl feltít-lok a t«rv;n«---OaAk-lrtKlajahAn minátfuitui mwjr.- -IrínthatSÍ\'.
Kall Kopnav&rtilt ni.ril tnifll.
Pomftgyn Bj re tarviiu^i uéka mml teUkkÓnyri nat-\'aáj.
UVERÉSI HlÍDETiÖl.
kének, nünt t !d.li\'iii/v[ ha\'^.V nők w.s\'twI kn hirn1 líti\'tik ho,-/ TTTfiolm F\'t^r Tcnposvjn Uk7sn«k r-)r..JW.c.. ü\'hK Tíctnr Siüliuui
k!*™t.>!5so iiíttia\'n loaiUc.golt r. a k.p.„rLrT k6iw:ff 3íl i\'-M naAmn tcl\'kjegysökínTWh 11 f 1
9ooo Trt ú. & b<-a«aiL Ingatlanuk Kaposvár kB^St-^hen . hnljs -inóu folju *t Jun. hu 8 napjának rec-^.11 ff vréJAn — mint at •>).& hat.r-napnn — .lifrumitatnl fofpiak , a m&áoáík arv-TÍfl idn, ba ni-lon a. olsua revS natn talatk.uiík. f. i\'vi juL 8. napjAnak ngff\'ll 9 cralAra a
\'í^írSTrrTnimFBs-íííaT; tof,
ekkor frnn.Lb tí^Wl )na;allanui. a haciaraB alnl li pladatD^ foirnnk Aa nn-créaL foltotolok a titkai -palk íntil&Jabáo ralndonkor mpgta binthetBk.
Kelt KaaaBTarotl april ho \'9on»0(^meEy« tilrTon^a jTíi tzlukkOajri hatosa^.
\'Jl
jiiTíkjntéKÖgégétőL—czi\'nnel kozliirr"\' tctpíiV. hv)iy iigTBtf?ft"t3atnivi>ri urodalumliua—tarto¦
^aniló többféto kfrátyt-hasMBTctelek nagni=zta9 3rín .nyilvános árvenís utján, különösen a da-fflTáTt-(lUr^hteiy^witty baníázi, koncsaiiicai, Hjirácsi,- badljeTÍnpij dcziínovnci és szigetin lri*ebb, Vfnde\'gliik mipt n járt uton fekvők, kftebb defíres; épnlctckkcl a dnrnviiri nro-rWini- In^bari haskonbérbo ndatnnk,\' hord n ~J3M^nWrfe"^Hn<lekosidk megjateuni tisztelet liijkrí^hifkr !^ . (1— 3)
---.... .i ... . . 1. W. ; r--r=r-..
.Árverési liirdetés.
"^^Mt^lí^gflkigróf Jniikovies Gyula\' dnntTiiri ^j»wAJnfiÍ»fl«Bge>i.l.. ezeaúel küthiné tvíetik, ~hogy a. retjóta miír fei^-állci hirnevezete»-mínefjebiil lerzAllitia, küvetkeztiíben a szií-,tnoa fbirittr darabok—-nyilvánoa Ärvere« utjiiu ^cBufip^blt^dnitlk.:;"kíllBrioscii 2 db ó.<)adör, -jTa~ÓByífciái.gpl téklTiir;.a másik nngul ftíl vt!r, "jnTffiiral» tony^ myn, Iriilirelirközfil aliati^ aMjl&ak «cki!i- ésüta«, lovaknak haszmílhn-\'¦Tték, 4_db btHitaihitt iuita« Jo, -t db bctauit.i\'tt "SSgf.M nft.knrezakTÍuk.--
j, .?"AaJryenSu Julia -í 3 fii^pIrrüTaröft" Sl uro
lefog tartatni, .hová n »m*a*i ftíaáűcnmoli megjeleóniAtiszteletfei fel-
- (1-3)
május-"JtPen megnyittatott.-
Ezen vasaa 30—37 * Ií. hdwizek rég ismert Ud-vös-gyágyhatáasal birnak, általános gyengeségnél sáp- és görvély kórnál; az ivarszerek gyengeségei éa betegségeinél, meddSségnél stb., ideg bajoknál," —méhgurcsni\'J.-rirb., a nfáj, IffjP is- mirigyek daganatainál; idült borba jóknál; kitűnően hatnak m iszap-fllrdcík omizos és küHzvényes_bántalmakban jó sikerrel Itasználtatnak,e1o\' éa ntdgyógymódul a klizcllévS lippiki iblany-Qs fUrddnél mindonnémü ásványos vizek készen tartatnak. — A Tcrezováosés VerBczén keresztül a Dráváig jál épített országút könnyíti a közlekedést. A gyönyört! fllrdif párk közopotto álló czélízurilun foiirzirralT ipillétekben"!;ínyeimes" lakhelyek kaplintdk. Na; onkinrí zene., tánezvigahnak ki-rándiilárok a regényes kornyékbe kellemetes szóra-kozá»t liYiiilanak. -—Az orvosi/elUgydlotet S i cg el
tanár"ur kezeli.
r _ Aporod, ftodő-igazgfttöai&g,
y\'jdHu-Jtort1 kiadj, l»p- éB\'nyomda\'\'tu)«jdino8- Nagy-Kanizsán
aere
"Kapós?üríS^i^-<Si^-járá8Byira, sáabü<f kezbő! eladó azonnal a nyirés\' után 800 dnrab ürü
éü ioö anya joli,. TogyJd]aiBfeass.Jg^ tetszenék 20O darab anya- és 200 darab oxü. A juhok gyapjú és fajra nézve kitűnők, s búrmely rendezett gazdasúgnak díszére válnak. Az anyajuhokra nézve még -azon gazdáinkra -Xuézve valóban szerencsés körülmény említendő, hogy többnyire kettőset ellenek; az idén is 333 anyából, 117 darab eltett Jtfttőset.
Értekezhetni minden napon n tulajdono--nál, Sárközy Miklósnál. 2 - a
^eitöiigs-Inííerate
-werden In allo BI & tt er aller Lindes* du re li die
Espedltkm für Seitoogs-Amoncsr.
Stadt. Wollzeilo Nr. 9. Filiale v. IflooHcnafoin §i *Vog)ftrla DUamoüsEPg ucad (blln
Mnlien In Franlkhirt &f ffl. un*er Borochnung nach-dec- Originalproiaen oteta j>ram[it und diBxrct besorgt. Das Bureau bietät ddp VI T- Inöor«n-te» Ersparung den Port» und der MfihBwAlitlbg, auch bei grdBacrcn Auftritgon den üblichciv B&hfttt- .B«Ug)}lättor worden: geliefert .EeSäuiiijNvcnieleliLnjQMe-iqiiJeder nouen • Auflog«viiaoU den inzwinohen eineotretenen.yerändoFUa\' gon yfcrlwMort\'qhd vor voll atünd igt- jf gqjte tiqd gVikitcli.