Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
2.35 MB
2009-01-26 15:17:06
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
715
5117
Rövid leírás | Teljes leírás (220.8 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1865 016-018. szám június

Zala-Somogyi Közlöny
Ismeretterjesztő lap
szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből
A somogymegyei gazdasági egyesület hivatalos lapja
IV. évfolyam


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Nngy-Kunizsa. Negyedik évfolyam.
ló. szam 1865. juúiua 1-éiu ©0
Ismeretterjesztő lap
s/épirodaloiiijkereskeüeleni, Ipar, gazüászat, tadoi
jyei gazdasági egyesül
iao} es
si Mi
kvészét lif alos lapjí
Mogelen e lap legalább egy íven jairnnr hó l-töl kesSvo minden Ti4 l-ia 10-éa él HWir. - KlöSlStéti ir pdttáo SíétkOldéiiicl és helyben U-W Lordra egéiK évro 5 frt. 1 Mórra Sfrt Negyed évre 1 frl 30 Itr — Minden elöniMÖ a tulajdon."" hfiltsdn kSnyvbu-At ai eddiifi felnilálló Wtótelet mellett fdl áron haoinilhstja. — Nyiliitr egri-Petit sorért 10 kr — Hirdr-té«»h I.M bwibo. Petii .„rirt 1-ór 7 kr , «•« 0 kr.- áa mindra W.ibbi b.tkt.U*It*kr. I bélyegdyért 30 kr. SzeteüK. A heiktatá.i .dij . » Un kntlélk illatú miÜmUm a kiadó luvutnlhoi ¦Nüsy-KantznáJln.B lap szellemi tnrtetai4UU<Ud-sa8l«méi>yA -pedig, »p minden tert-Mi bCrmenlT. t .íerkesEtöaúghei küldendCk lUcoí-íirro.
Pályázati hirdetés.
A lapnnk iránt tűnusitott ruazvétet nemikép is kidrúeiiiehii, sőt azt Lor kőzni vágyván, néhány hazafi e"s irodalombardt szives lildozata folytán azoQ kellemes helyzetben vagyunk, hogy 12 darab CSfeSZÉxi arányát tűzhetünk ki küvclkező ptílynniüvekre. 1. Kiviíntatik egy g-azdaszati er-iekezés a közgnzdászat bármely -\'ágúból a ket inegve hulyiviazonyai-lioz alkalmazva, moly terjedelmére legfeljebb egy nyomott iv Jegyeu; jutalma í db cs aranya
2- Ballada n hazni föríénetbíil; jnely mind tartalma, mind külalakjánál fogva megfeleljen a míligé-uyeknek- Jutalma 4 db cs. ^jaay.
3. Egvrbeszély, mely legfeljebb egy:^^Métt\'1\'»-\'-hjKyeir.""JWtelHl^ S dírri. arany. ¦ "\'""^AéiúégSh kt?zzéT_ifírs~a szerző" nevét rejti! jeligés levélkékkel ellátott pályamiivek folyó évi oet. hó l-ig beküldendők a szerkesztőséghez:-----"\'"
A pályaművek érkezésük ufjín azpanaí kfeöjtfctpek sorozat szerint, á peljjk kösléare ftdaraesek s cgafc
mak kiadatni azon miivekre, melyeket társaik közt legjobbnak fognak találni n felkért bírálók-
Adja Isten, hogy miud t. olvasó közönségünknek élvezetes órákat nyújthassunk, mind irodalmunkat határozott becsű s díszére való művekkel gyarapith\'assúk.
........---------A-wort<wtflBég.-
Pesten 188S. május 19-őn.
As oly jelesen szerkesztett sPester Lloydbao" jelentékeny-csikkeket olva-Qanlr-borászatHnkrdl általán, melyeknek TÍWíd kivonatban) ismertetése, a szífló-Bzetet annyira kedvelő zala-somogyi közönséget bizonyosan érdekelni fogja:
- — i - - -
Mintán a német vátaszövctiiéggel legújabban, kiitött szGrzitdgsben nem sikerült az angina! birodalomtantertpolf borok bevitelére igon kedveződért kivívnij jövő július 1-BÍÍ napjától kezdve oz-aus-iriai birodalomban termett minden akó borért^.moly a nevezett szövetség toriba Vitéijk-D frt vámot lesz kénytelen fizetni n>oeytyff.
\' Ez\' ig^n;sak! -r-- közönséget boraink ^T5Üa\' Ttíízép ¦ finomokénak 100 perczentje es,-—ily vám niel-
-iStíatiSTreltri\'
lett mely a kereskedelmi czikk árút meg-kétszerezi, különösen a mi geogra_ híai helyzetünkbe, melyből csak drága köz-lekedúbi eszközük által hatolhatunk ki a nagy világ jiaezára, — Franczlaj^-szaggal, ezen liatalmae, és a boráaz#S tertn oly igen előre huladt mólyta!?-Bimkknl nem versenyezhetünk í
AtáÖSbftn igen neh-\'2franC2Ía őrsi ággal, klllönöaen Bordeiim vidékével a versenyzés! — A Bordeanxi"Lloydnak opril 14-fül kelt hivatalos árjégj-zélle szerint, az odavnld caékéUy^.vagy,uiíaí ?tt n^veaiii Bsoktiík —kis vsgy parasgt boroknak (\\*ías petita, vinv paysans) tonnánkénti ára 225—300 frank volt, ez_a tai merffkilnk és pénz ldbnn\\ra gj^-mitva akónkéntliordóvaí együtt 5.50— 7.50 krukat te^s; holott most Budiiíi egy akó, — amasoknál valamivel jobb bor, 6—9 írton kel, — b ha bár ma níí-lnfík az árak a rendesnél kissé emelké-dettebbek Burdeiux vidékén pedig <±t<\\-valyi igenjii termés .küv^keat^baji Odrét id^&b&W^&ifö&^vÉfy^f felállíthatják ; hogy oly féle magyar ve-TC9*l30rt)k, melyei: "a girondi 4-ik 5-Ik osstitlyukibborokhozhaaonldkitt helybea Buda-Pesten ép oly árnak, mint min5 áron ezek helybo Bordeasba kehú szok-t&kja— ________..........
De Bordeanx, — mely a gáronnak tengerbeni beömlése felett oly kedvezőn fekszik — Buda-pest irányában oly kv-tllnd előnnyel bír, miként e miatt Ma-
versenyezni lehetetlen.
Ezen előny a könny ti és olcad E?álli-tásba fekfiz-ik*.-! .......
Neklink, a tengerektől távol be "\'fekvő országoknak, alig vjm sejtelmünk a tengeri száIli tásoknak oloaóságárdl; azért tán érdekes leaa egyúttal azoknak részleteivel egy kissé megismerkedni.
A legntolsd ssáÜitá<á árszabályok sse-rint ugyan is, — april elején, fizettek
OSStrák értébhft Hmjiujtv^-—^-----------------
Bordeftoxből Londonba\' 61 krt g Hsmbnrgbá ; 60 ^ -jf „ EigAlá\' 65 0 Sientpétervir 65 n „ Konstantinápoly 98 n „ Uj-Yorkba 66 B üj-OrleansbanO B „ Rio Janeiróba 150 „ Még mi Buda-Pestru\'l Bécsig vasúton közel 70 krt fizetünk, tehát e rövid íávolságra töbfret mint Bor-dfi aju 11 ó l S s o n í Pé te r v^ f i g f vsgy Új-Yorkig!
Rendes viszonyok kttzött tehát Ma\' gyarországnak okosan „arra osak gon\'-dőlni se ssabad^ nogy cpekéTy boraival FranflziaországgaT valaha versenyez-hosdon; — különbon is igen olcsók ősét éa alig jutalmának meg a torme-líínok fáradozásait, — nem is ezeknek kjvíteléhííl (nohaezl,000,000a\\atmeg^ halad) takarítja a franozia boros gazda valddi TiycreBogflit; hnnfim $nnrn kösép finom borokból, melyeknek tonnáját GOO—i 700 francon lehet értéke
sitni, — ezen másod és ünrniftdrendíi borok nynjtják azt nekik valúdilag!
Francziaorazágnak virágzó borkereskedése leginkább eféle borokkal foglalkozik, 1863. 3.608,500 aktí Ü0.000t000 forinton adatott külföldre, a mi ako\'n-kint 24 frt átlagos árra mutat,mely árral minden magyar termelő daczára .a. sante négy— forinttal tlrágább -vitelbe nek megfogna elégedni.
A birefl Chiiteau féle terniései Bor-deanxnak (Lafitte, L-itoar, Margeaux sat.) jAnleg tonnánként 2400—6.000 frankig vagyia akíinkinL GŰ—150 frtig fizettettnek. E nagy ár mellett sincs azonban ezen boroknak annyi jelentőségük, míntéit különbeniliíiuii ssokták. Hiteles adatok szerint as ilyen kit\'ünű nemes borok dvenkimi összege ritkán haladja meg a 7500 akót, melyeknek mintegy fele, tehát legfelyebb 3750akd megy külföldre; a mi alig r\'15 résie 82 Összes franczia bor kivitelének.
A jó finom és közép finom borok
geojs ordinairea)tehát azok, melyek Fran-czioüTBzág virigttf bor kereskedésébe leg-nagyobb. meunyiséggel & legtöbb haszonnal szerepeinek! — 2.600,000 akó, ily-féle borok, 28 frtnyi átlagos áron ssok-tak éveqkiirt a külföldnek eladatnia 1 "\'JegyexxUk\' fel ezen első cziknefc ezen figyelmet érdemlő tanúságát, még majd gyakorlati baizna következtetései felett elmélkedni lehet alkalmunk.
Tiíja&elí- eserkeartö nr! Uem ffloias&thafom elj bogy^a nagyli.ijomi ssAntáaveraenycSI—1^ a fömmiveléaí szak-mzúiri elnök araik aa egyesületi nagy gyü-lésro benyujtaluló hivatalos jeleDtéflébSl ba-. cses lapja erre oésva börebbea, » tÜsetevab-bea értwfllre leend — előlegesen oe tadó-eitsam.
A verseny fTaó 10-oa tartatott, a est illetőleg mondhatom kellemes csalódáson estünk körasztal, :a iffaPh^lfaBriSiHifr a~T^r&erijx5k -mÍDdaoéxÖ kOsoo&ég gaAeia Tárak fa ásna kat nagyban tti »ghp lati te -vn.1 ahÁrn körfiakbcn láttak a földmiree népet is ibdeUettirt mint veraeo^x&t i násftt"egyoránt, s így a mi ntáia oly -hfln^ ídrár^anlci mí es évenkintl Verse-nyék iftjiüflgicmíljAtB mintegy alapeismíjít képesé, némrréisben elértök < teljéiültc Üt-taS. JeÍBDtkéEStt 37 egyén 27 tm- íb 10 fa-ekável, s esek k&s&l a. nagyobb birtokos nss-tily 19 a föiatnivea nép pedig 18 ekévfel volt képviselve, jnindangsetre feltftofi azám arra nésre, hogy ~e versínyi népeőségénél -fogra eikerflltnek mondasBeak. r^^^^B^^égétói-athaiuti leUes Löilííu-ség mint eddig ngy most ís meghozta honfi adóját a mennyibea kfigyadominyA ilul as Qgyletí 36-/orlntavÍ dijOssseg 149 fV$Ö krra növekedett, a ea által lehetSvé lön, bojjy részint as
ssint\'azoL „ „ ^
résríntp«di& hogy\'a^ü11***1^ nsmírdemd ¦alt TSTsenysSk Is — jövSrei SsztO\'nsésal — némi ajándékban.részeíGibettek. -
L«tt- tehát mindTvssr\'mind a fsakékkel TeraenyzBk siámára kfll6n*kfÜ&D négy-négy dy 4lbpitva,rt8.. 9. 6.és4fVtUt( követks. sttkép on b>tott ki n. m.
Második díjra: Sznlíoiin Jiízief ftoarüi fúldmfi-í-cB polgár 9 frttal.
Harmadik dijra : Kgri Júzaef béres, gr"f SomsBJcb Itp|*e in;kri rjav.fty,|LífffipM 6 frtlnl Kegyedik dijra: Halász Uyörgj birea, SaiDBaiüb Pil nrü eagvsága űsgy-bajoml bir-
tckából 4 frttal.----*
1L A faeke fel re-reenyzüknél-: EAaÖ ájjra érdeiaefiittflteUlúlb Janira nagj-ibnjoai ftfld-
tatm 48 frttal.
Máuedikra! Garaó F&reuez nagy-bajamt, földmivea polgár -Ü ürtial...., _______ . . —a------
Harmadikra: ília GrOrgj\' fiourdi íuLdmi-vea polgár 6 frttal.
Negyedik díjra f Pesti János nagy-bajomi füldmivcB pülgír 4 frttal.
Erén kivfil a résrtvert de jutííö&ifa Ti*m crdemesülbetett tabbi 2? TersenyiSnck ia Ju-\\Sfei Qa^tijcré»til fn\'p-pk^nt «Yrt, "o^y"a"tér falBLerelésíoél fúradosott caelrHlségTiet öbi-82eflen ? frtWkr. ajíndÉköztatott, —"a mLft f ennloiaxAdl 8 frtnyi összeg pedig a jűv-öésf versenydijnk Eznporitisira félrrtételnl Tata-rost atoll.
A B^nntát, darxira-a-talaj k&t&Uaég^oek, daczára a nagy szárazságnak nagyobb té*i-ben jol aíkerÖlt kivált a vasékekkel, melyek biitalmafl/^rTís\'íierkee^tököél:fogra agJ esik --^iBAoctpi&fitáÍE iBbjLe fnja^iihftit OJ%- Miiít vt-saoDöguágaJ alil-
A versenyíarf — msíjct fnidzs. ás&ko&ai. otnök nr aajit^őltBégén BzsMlyssorstieg « a bió valódi értalmében dnreocn ícU&ar«UctcU — Some&ícb Pil ur. 5, nagysága engedólyezé, kl mint a tár birtokosa-bem -elégedett mrg atxaL bőgj sgálláat adottba k6sJ»Üci&aks _ "szebb jövendőnk Egyében fáradozó apostolainknak, hanem 8kct a velSk együtt a récit-veTÜ raűveltabb kGsönséget la, osztály kü-löm beég nélkül kián s asabadbata egj a?Tel -senytár mellett i5li%alj^kból kittiutt^t 1q-
a, .wkevel Tsrsenyzfik&él: EUö dijra érdem"esittetatt-Örbán Jósief tamócaai Uras gróf Ssécbsnyi Ferénca <srfédj« lS-fprinttal,
meg Es vendegeié. Éi Volt jé kedv) ttriggttgj az áldamálT)kT^l~Pw^Byiwt^l?ÉflBa^i*
taével a jó keáTéVeT a koipoly VBTSfnybSI\' népiinnepet rögtönaött^rÖvlíli\'gJTtn^ dé^Brm.ul4tia% oti^amsgas^aS ga*3* sá-tarbelf vendégeivel egyfitt dé! tttinlöi érakor szétosilott, magival vivéo kedvei emlékig s aopnak, — kedvei emlékét a céTiieVj\'niJyct a mnlrinw és jelenbea egyirizt ékesitíl nónfi-eréayek megyénk kfizös kiaesévé i»T*»ek, * melyről már megszoktak, hogy b* ssi; Bár-niély TÜIalot megnyeriMté, megnysré Telé a TTgikert^r^^gdtai emlékét Bzuu"ai^Bff"~ meggyöaBdéin^ mlizerint m\'egyéal birlo1 köB^mttallebb ocxUlyanaiazaítnik-meg . folyviít «Óval ás^ttttetka 6re leanf á jftí^ flgynek mely, trgyaii-egykor esjéatfw ? vili ara nju^óéotti\'^-lBrmiie-fen^^\' sinakjnindsn fia.joggalü\\SUi\\MÜfa&^\' 6 sorakoz^Tsa rnílÜn-vsIrÚJ^fci\'VMtJf-tei^ hogy-si TnÍDden fórfilméiiyia*. ^^^i csendben és rtharban egyirint aixó fsgterí-settebb s legsemesebb; irtelmá>en valóban, közöa ia legyea. - : ¦ :
A Kflposváii g^mn^ tartatott \'tanácálÜéaébeB ^oi^t batáw-
1 *É7ÍB_tl dija^naa^obbiöaÜiaJt&k^-ri^- --,—-.-— ¦ / zt-/tZT
:oY^U^jándökdrjakÍs csalóitattak, . neveaeU gymnaainm aj <pjjMíiii.W7 ámtási kbltaégíirW teámytóí^^ mUen^\'sViviilc Év^^ik^^^^ú
Mely bivatalu ntssitás ^ftizfa^t\'a \' kiránt kimutatást Ide xt^;
iSlîjSirr^^sisM frtTO \'/t kr. b) avbnk: Időközbeni
olarégiépalel uráliul tfrltá»^»ar«aiaág »VJ««
nsan, >
dlTaélaTslt peUok aro a) naáltáaágo. foispaa -áttaMMSi-éTbeo "üt-steMt tajra-mnla-mlg *t* javadalma f) aféa;:&\': oeni Ssetett látatok
9Wfrt,B8,i/a kr.:
68» M--kr.
U «00 — kf.
1000 frt--kr.
ggfrfrt—- kr. fttliunnJlíM {rlüü.-l kr-II. Kiodáír: \' ¦ ^_ \' »f iftlt Milli-
eltervelt-kéaaitéjeert rajzért¦¦¦¦ ¦:\'.¦ 160 frt — — kr:
n) építési falagyeleeir 000 frt---kr.
d) éplté» ataK rsükiri-B.ek matatkaaett t»üb-Kwtwfctiuiiimiii »»ei int 4930-^^^*= kr b) anre költségek ki\' iwk ; . , ¦ 2SB frl 68 Vi-kfr
Üuzeaen SW.IUÓ In tf/, kr. III. Egyben h Zsorrl i tea : Kl»d4«. . ^>0^fr« H \'/, kr.
Hiány tíli frU\'J V, kr. MtiH fl 407, komoly ogaaeg IBC6.évi ewmbcr Btoharnâpjibi wlntadóBBag; terhe ím épéleW ;* ujabb adak«*a.nk ée na alet tfiv^tdrooT^F-aiak o tartijLáóT15i-
isteni. Esen felül :
I.
Be folyt még a nagyobb réaa-n a Bsép~~nem által as épület tlsA fnkzerelésére kűlnn ado-anymwtl 50 db arany, 43 lib Sf) 1», 3 dl 1 ftoe és 2 db 2 Trtna fiat péBa, . melyek fetvfitftatYttn, k feleaercleai pehetar ré\'kóro igyeaen fidotnanynsnlt bank-Ejakneanaazáadatvanőassesen I624ft55kr. •IjWl :
II-
Edelgelé UUaWéle kültaé-
8" Hl\' Frt &4 -kri-" 1011 frt 1 kr.
I egyes4l«t"~ltj>vul«*éaeitt » ullttiiöm a pónntár-J_nnkolA pénztári-multai értelraéhen.
XIV. A a egyesülőt f a loss 1 á ¦ *. VM. §. Aa egyesület fslosslik éa leaaimo-
]i^>*Qj#Mritteth»Hlkr ha blteltaöi által a> errata lati vagyon b.s tagok réaavénytö-ikéMfhm a ttrránye* végrehajtie sí kereti* Ql JtWr_M«tt.mesv = . > ~ - -
\' 76. fl, Ak elÖbbl L>b&n foglalt ebeién kívül csak különösen e végett Caozehivandá gy% léson, s a megjelent egreífi.otl tagok kétharmadának egyező Baavasata által Wtarua* tathatik el aa egyesülőt, foloaalásn. •
70. §. lla na egyesület feloszlása, akár tör-vűnve»ukinfakirbfttárOji3tilag kivan cmndva: mindén kQonfóvő követeláiwi as egyesületnek .rendre beb&jtatnak, s mlndofiek előU as ide-gr;tr követelések elégittatnek ki éa pedig olö-osör is a tartnlékaJapbol, aötánji tdgok róa^-¦vétiytükőibül, s ha mind e fofrámk nem elo-goadŐk a terhek tlaatáaásárai akkor a 11. éa SS. ft§ bnn meghatarosött Öaaaeg erejéig, a kölc&Öuös jótállás alapján, as egyes tnguk bármely más ingó ragy hn^ftlan vagyonnlból. 9> Hridegen torhek nínosdnek vngy a 1 tori ti la Kalap fgj ftttarfllifil ftüflibirP11: a tnr-\' tálé ka bp, iltüt/íleg annak fts ídfgee turhuk f^4«éao_.nUn.fönnmaradt..réssre, yngy egy hasonló tcrméatetü egyesület avngy pénsín-tésr-t alnpitására vagy gynrfipitáaárr* fordít-tátik, vagy pedig két réasa oastatik, a két-hnrraíid réssben, betéti tőkéik beüseteM rÓBa* •ányJngTkicsatatik a* ogyosfllotiag»-jaiköst; egy liormá^irefla p^djg^bözségi: jótékony csűíra vagy csélokra adatik alapit-sányképen- . . _....._______
XV. A a egyesület kiváltságai. T9, §, Aa csycaOlatnflk aa 1^40.10. L caik
értuhuéban vésetendő könyvei, ssámlái. a esekuek aa inlésgti elnök, pcDstárnok óa tllunőr által aláírandó, s as egyesület pecsétjével ellátandó kivonatai, saját tagjai Irányában, a türvény eló\'tt tcljea próba erejével | hirank,
10. §. As egytíaalot általa tngok vagy essk keacoei ellen intéskeditt régrehsjtás sefelfo-j lyamodia vagy soromiségi pnnaas^TO pemjitáa
¦ Ijrr af«RQOsrsdi>tt ríwlnl aa «pfllB| M.
•Píléaár*, rásmlnt pedig^ aa litóal párotárUk tdelglepta
II Kafwvárottmij- 8-áa 10*56.
gAtsíteotei JÁNOS.
iskolai pénstártuik.
íj«aLí»8 fulylán.üM. Földlii tel intését, - Ont^^ubaági Egyeatilüt. s âTpesti iw- eV kereakedelmi sTismara kQldöt-îw&k tepioakmnniayába^ dfogadott
rHHirtferJty.- ^----^ -
la^j|«e&TÍ*raÍafiás atttoW, áiem. Jrt.SBg^i injába is U?risdisaeg>e-
I:<HfrUi>i:K alMk tájit fala*
«VIA
ikfatqlBaég. •
t«i»Íályll»SU«j»íM«b6n. \' í k fc^pataoUU \'_.
•Aí) Pínitirnok- _ \' pénsUmok ¦ binltaág AltoJ négy wtMl kötelet lotofant.
.led ba c befolyi piáéi riunoTTff^fc:»Boi-IraaMl ebitítnh*t*t «Uhnlitla kiaaUnkxl. \' ,<JA To»et(, ¦ péDitari af-
*lrrllat,ij ggtaw
<lSaatl(kaí«l4
vagy egyéb perorroslat dtial meg oem tá* maaható.
80. Aa egyesflldt könyvei, ngy az áltjila w liaalviitelöj éa t&fj-.ii, mi ti I ilyenek, által aUlrt kötvények, nyugták atb. bélyegiucn-teaek.
- ^SW§. A» egyeaöletj^ aa|a++a|f j rra. ayab in, a tdrréDyea kamatláb alól fel Tan
^BkAntrc. ¦ ---------- —
63. §. Aj- e^yeiflletnek jeg. van na élttin enged el yeaett k IctonOk útin keaeléai dilakal ^pruTiBiokalJ aaedni, ugy.asintéi
, a fiaatési
határnapok lejárta ntan^ë naetéaoel bétrama-radt laajektíl kéaedolnii kamatot kSvetelnl, Liaelv\'-aa-agjeoalat által vett rondea kamatoél egy laiaalékkal naguabb leket. "W. 5, Ai 52. 8- e} pontja uerrni egyodal -aa-egjeattlet küagy Dleaul HIptTén-antlaplaa-bályok, keaeléai iitoaltáeek magyarázata, ha a tagok koat vagy a tagok éa aa igaigaté biaettaag kSaStt « szabályok, 4b ntaaltUaok
értaltneséae felett vita támad, e vita minden- ____n „ r.....__, „ ,v...v.-.
eíik eT^nTinaen nalóe&gi éa torrenyea bo-aTaikoaaa.wgy-p&laawléa klaáriaATal.
XVT. EllenBraég. " 84. "g: Aa egyesQlH az. kir/vAroeükljan a vinai, egyéb Tápunkban éa kfiaoégekben n megyei hatáság felügyelete alatt áll, minélfogva aa eoen batoaagnk által kinevetett bli-totaak Joga van a kAz^) oMaeken lenni, aa egyeaQlet könyveit, pénakeaeléBet bármikor megtekinteni, a kOteleaaége aa abpaaaUlyok aaiaora msgtartaaa felett 6rk5dnl. "
S>. Aa egyertlet fgaagatiaága féléven-rktó=ttrttilkuWlan>aoík6^JeanLa!iveg^i vnlet öaletkirautatáaát.
\' XVTI.FOggeUk.
laTalattal, raak aa oraaég. k8«őontJánr Peetao. közakarattal \'falantaaak.egy képvlaelSt, ah-hoa bekOldik atabályaikit, keaeléai atuiti-aaíkat, a\'kamalláb, a kölcsön maxi mama éa ntblmoiBa, s nia fontosabb tárgyak fűlött tíorbl.Uö>a boaott ltataroaatökat ernyedés és ért dalat-kimutatiaaikat, s aa érintett képviseli azokat idlsaakifnként a legtf bb elöfiaaltt-Tel Mr*, peatí Űrlapban meziamuted. -_ 87. J.-MUiefft "Ba oraaigban tia egyeaalet t-aJaatil.-rz-t^\'--^ mMnii«i hrtintijiiat 1 a feviroaban tfaazaJSoek AJ égett:, J \' ,} aogj tanaaatalaiaílut egymáBSal liülceö-Vrioa.n kioaeréljékt ¦¦ ., ..\' ^ - .. .
- ?b) Hogy - siu»lrttapaBztaUláikal.: koronként "Eöaott atatlto nadaíaUlyalkJjajilaU^nhlá-
jele»teMilíki)»lé« s a kalfoyiünpnló egye-afiletek Baervmetéoek, niükMéaépek laionr-tetiae.végntt. ajgyy-e1«nte aVoea^n»denlieiitf-"i4"i ÍurVo.Dk*1ii Vagy (ryairaltaa ía.megje\' kü Upot alaklUnakypeati^AlWé kii ISjSk aVerkeaalé te alatt t
VIDÉKI TUDÓSÍTÁS.
S-oEtiersBen, május hó IS: - MiuLin megyénk egyed öli lapjában a ssók-váruaból JtjVeÜit^r rég nem f>lTaaáok,osIvea-.^^jáksMrkusisyW. oda aiáküiLnl, hogy a Borgk mielébb nípvllág itUHinssSDsk.") K hó 7, és 8-án\'tarfeltört mrr ojtókvárreankban a -Bosdasagi. gyi]Iés^_miuyben Buttka M. és. Ölavins Lajoa betegsége kOvctkcxtóbun as íeliiűklatre aa egylot atyja Oorterbober Jóbbi f kÜSHkamttal kéretett f«t a miután e nagy-tiastdulű megyénk &a aiinto gyengélkedő t, Sümegi Farencs vette át aa elnüklutct.
tíraatica Ucnó egyLtÜkár felöl vasa a ssak-OBxtAlyi jclcntóaekot és as egyJetnek anyngi állását, mely ntán ea évi gyütnőlcrj kiállitá-"Bára, valamint a\'mágyében több helyre való h&esnoa intéskedésekre bisonyoa öasvog ha-tiroatato.L .A tettekben, síkerdús gyttlés makOdését & Balom egy ni értesítőnek 3-dlk oiáraa bővebben hosandja.
Valóban kér, hegy a megyei saékvároa egy mutató kertül nem bir, hot a mulatni - vágyó fiatalság oatvéíl Caieserí so ne kara mellett Jó kedvben. tJíltfaotnó; de igy aa ott tartóskiMlóy csak -io- Csifrák kávébnai ebéd-lüjéro aaoritknzik, hol többnyi-e áldott jókedvű vendégknasoru Üli as. eol érát, a kik által megiameriiot.d a jó l;.ü eríia éo sama-tos salni, ábmhámi bort, külunbféle mfjQci jó boruk küxlll a marnk\'.sí is képviselve van es éti t-a tj« oröa bor, a ummköai lakóanak •épen-sllenkesője, mert-a bor-édesen csal és éntSleg snjt; aTaköaság pedig bQazkén fo gnd éa edeaen voodégol. Da Caifrák sem marod áin bátra ; ii in kapra nyufcs félő megyei bort előadni, melynuk jóságával és sn-mntjával nom minden megyei vendéglős dicsekedhetik.
Hajói halottam a városházán iaképvlaelő gyűlés tartatott, novesutea arról, hogy egy t uri egyén — nem Cicero — Igen bölcs beszedőt tartott, melynek mérge aa-volt, hngy-os áldosattiil alnkitott4-ÍU elemi os&tály tő-rOltűSflék el; ballud-q..LS.ti 10-dik ssásad 1 ? bizony jobb lett volna szónok ur, ha arról értekcEetí volnn, hogy lalietric a ío utcsábnn nagyobb rendet és tisztaságot Baerozni és azt a msotiyoa pArnfTin kigőzfílgéeO folyót az njonnan késsűlendö vendéglő melletti vnaá-rns bolt előtt azngtnlanná tenni, hogy a "aerdői 6" [fjiiaág ment legyen a generálta náthától, mert a szogény tanuló gyermekek szőlei mind nincsenek oly fónyes állásban, hogy a1lüB"li»pás"zTalatu-"megyet föörvöshoa cegélyárt folyamod houaanak.
A\'varóíBan sem IcBlonDa xanJatságpnt. sera pedig aétának alkalmas helyet nem tníálva, a nsfl hadban vágytam.-.-,-.-
Elaö utam voíf Kassahására, a régi jó öreget t. H. Vilmost meglátogatni, ki valóban
a lehető legjobb magyar vondégBseretettol fogadott, a kedves hasi nsssnnynyal és Gájoa leányával, Üif.rnrael motaták meg a osép és <Uryeaon kexc-lt gaadaságnak minden részét,.... lülvciettettBra a hegytetőre, honnét szép kilátás nyílik a csendes és a terméitsottöl annyi kincsesei megáldott vidékre, s tnég«&emoim a terméBsetnek májas havi öltönyét bamulá, ,
a^í^Ll^^
Vr«?\'roÍ^U*letÍTÍWöVbo
Valóban mnndhatom, oly jót hatott reám a vésTtt*f»8aépöltí tiás, • ssép vidék,\' "hogy Po-tűíTkélit etmuncTbatára :
----- lla- Egersseg Isten kalapja
Ügy Kassahásabokréta rajta. Innen utnra a Tangóktól BÍpasstitott Beae-nyére vésetett, hol egy fény képé* a barátom fogadott és tik. Lás8ló lakában vusetott.
Itt 4 tuirnogy kirt tett; évsk f .radidauít adah&ngŐvéss egy pillanat alatt feleméaaté.
Dörgés és -villámlások kőstjáránk be kertet ás meiőtj aegssaiDléldk a gudoságot és kértQk, hqg^^iljaaak.mEg saég csatul kielégítem m ssáras ás ssontjad főidet.
FelfriBsitft atán visesa tértem a székvá-rosbat hol-bnaansírtak a harangok ; könnyes twei«ekk«li-bánat ás rés*véltei kisértek egy ifjat, ki alig-élt A tavasat es a*ölöknek egyetlen reaéayá volt; Hangos Alajost, ki a tánoísteremben megbűté toágát s tartós és kinoabutegeskedés atán a sirba szállt.
líipdég fáj hallanunk, midőn as élet tavs-Bsán egy ifja oaiy törik meg7 egy virág hall le, egy coillag Maik el, mely alig nyílt és legyőzőit r:-r r :
, A fiatalság dissfilttfuybenr kardosao éa s lakosság nagy ssámmal kísértő os ulolaó
i lakkot. Nyngqdjansk békében poratr--
KÖNYVEd JÓZSEF.
A DrtbúCtiUy Ci>i>rfry liulybv-li .\'iro«i
fííjegysíink beadutt leinondiaa fúlytáu l-t*í,( jiiliuHtól mint Llgyvt\'d kezdi meg möítüdtsít, — figyeliiii\'ZU\'tjllk öt a pij-ffíía fo^knuk. ^
A E napok Van két nevezetesebb ha-lőtt bilit teteme vitetett nz űrök nyugalomra. Ab club\' Plosszcrné »zül. Magyar Teri-zin kinek L\'rdemuit áldják bálás gyermekei, mert ip.ir áltuli keresettből fiait oly neveléi*bfn rónze.^ité, liogy jelenleg niir.d köz!i>ztelelbin, tekintélyes állást viselők, mint e*petes, j lébánus, Ugyvi\'d, mérnök eV g-azclatinzi HÍrarják az érettük németien kUzdd.,szeretett t-des anyját, kit az ég, gyermekei orom\'; re 73 évig éltetett.
A 2-ik Neu.-iKillerntí, salll. Werner Klára a bel) U-li „Zuldfa" vendéglős neje 43-ik évében lumvtel; szeretett fórja 10 kis köm gyermekktl kísértő öt ntolsii lakához. Béke liamvaikra.
A Fcsselhoifer .Júa-*el nagyobbszerll fllszerkereakedt\'iu.bt-n N.-Kauiziián, mindenné niU friiw ásványvizek érkeztiak, lelkiismeretesen njánllmtjnk az ezeket használóknak.
- . R a p o » v ó r. .
* Füredről irják nekünk, bogy a Balaton vizálliütit annyira nőtt a túlen át, önkép n hidog fUrdÖk épen ugy- basz-nálbattík minden kényelem molett a régi helyén, minr a legkedvesöbb é^sakban. A balatonparton, a sétatérhez mintegy harmndl\'él holdnyi nj teriilet réndestetett, töltés által, melyet Ügyes kertésa kezek vettek ápolás alá, b egészen a hullámok szomszéfLuigAliaii lehet élvesni _a jó léget, a vidékelírei igéző kiláláat. A in-kör innen-onnan t-gésztn eliténi.111, melyben a nyár folytán — hihetőleg"— llé-nyei társulata fogja mulattatni a füidő-közÖnBéget. Tiz pereznyi távolságra a b fürdőhelytől cpy Tea>tb»le YiIuiob félő kéjlak késztll, a legnagyobb fénytlzéo és belrende?éBsel, Aa anícsj villa szinte uj átalaknlá-st ért, egy béoui család által mefrvá«Lri>lía*vái,, Loaa tehát vigsaiaon, csak jó idő iSa —pénz legyen, sngy ne
kasbundában jártuk Jnlinaban a sétatéri; ha pedig ezt letettük, egóss napon át esernyőt keltett tartanunk, ba tJÓtáini akartunk.
—? Bűntettesig ^lŐse^élésebüntvnyeért kbtél általi halálra Ítélte a kat. u-ligtunitéi ő birdság*, kaposvári születésű Kollár Imrét (37 ávea) és Tdtü Imrét (29 éves) " **" -< - el.roe^
Hírek események.
A-^j"" hi. gj).fín tnrtnrt pHnfc
t-rfiiáfUttk".<>ly^ gyét tpUt hogy valóban említést uem érdemel.-—Kern csak, hogy vevő Dcm volt, tje eladd is kevés, — sok iparoa kifárad, az uti költséget sem
pt^g,a^ii^lftt--v<%i^l^taJMt- raájna htV 20-án délelőtti arákban. v
s T\'isztelottel kárataek\'lsrtn^gyTjtol!-\' létén lakd mindazon t. os. i\'gyvéd nrak, kik feíakarják neveiket vétetni m e lapok szerkesatője általjövő évre eaerhess-tendŐ naptárakba, hogy neveik én lakásaikat f. évi junins ha\\-n 20-áig a sser-1 kesztőxéghez, Kaposvárra beküldeni esi-ve&ek legyenek.
télleli halálra Ítéltettek Vámoarasületeaü Simon fatván^8zép) G7 éven; a salában felaknrtott 8aép Ferkó rablónak áfyja, pogány BBt, péterí kanáss;
Kuruca János (KakamaoSK) aísoki születés iháros-berényi ökörpássíos-, 80 éves; mindkettő bűntettesek elősegéllése bűntényéért ^jGöItincsért éa bandáját ruházattal, élelemmel ellátván. Az ítélet rajtok végre is ltajtatott május hó 26-án délelőtti órákban.
—B Oolünta^ér J. nbltímdrt éa tán,át Csuoait a kat. rügtünítélő bíróság ktttél általi halálra ítélte. Az elstf 3 gyilkosság, a bárminczliárom rablásban vett részt. Aa elitéltek május hava 27-én rcg-| gel 4 árakor erős katonai fedezcralati N.-Bajomba vitettek, a az ítélet, rajtok ott végre ia hajtatott ea nap délelőtti órákban. Hogy e veszélyes rablópár éa bandájából Somogy a_a azomazéd megyék megszabadultak, a t. megyehatdBág
O\'ugjiimejtroífr^ Bzámta^ , ........ „ , „ -,
mégis bú éígond közt ő#z(ií.
niozáaanak. tulajdonítható ; Qölüncaert min de h elleutálláa, vérontás nélkül ejtve" trtrlifl
Xr-&öngelmeR.
... Huoro utiu jnijrulti.;!, -I.
A bornistng....
A iiftrraatoa zaengo rózatx, Melyül ón neked adék, Ai éj édes madarának Kia k\'-dvencze vak rég. H.-ldfénynel ns gyuknui függütt Halványpiros szirmain, S minden levél ugy reszkctrtt Aa ü anilaj dnlftin !
Oh, tiisd fel o zsenge rózsát, Hagyd toldosnt éleiét, Htjrcsríil porcsro kóloaénDzvén Kdes ajkad liíi luhét. Mort a míg bua keblét álul Llgy dalaid rezgőnek, Azt hiasí, hogy a csalngány Udvarolgat nóki még!
TAMÁSFt GYULA.
Ás éia fecnegéseim. IU.
T áramlat mi álettluknek ninca egy mozzanata, a hol egy, caak egy( esetben ia közotf raplekraóny merülne foi. Értik a kor tjulvját táfdiidaltni tóoyeEÖlnk, egyleteink, a kor igé-?yéh.-s mért haladás aobul sem tapasztalható, inert Bocialia állapotaink megrögzült fcüzo-nyóa egyhangúak. MidÖn egy érdekre egy irányra egyeaííés nem fejleszt testületi szellemet : a íársaiora tempély fiija helyett caak BséÍBBÓrt apró caerjék léte-suck, anél-kül,bogy kinövóeeíket nyeaö kéflit-laná avagy tenyéofléaök ápoló -kés által «4üs$gfl tétnek. Politikai fejlottoégünk, mínthngy e nemzet életének ezred óvón keresztül folytonosan birtükilban völl a folsógjogok teljességének, in tét menyeink jó róseta kizvéldményun alapulva ennek állandó kifolyását képetvén, oly magaslatra juthatott, mely Európa legelső namsoteiévcl paritntivus. Mindes azonban bár legfőbb-nemű, de mSgís caak egyoldalú haladás, mclyoajf asótáradiaát as alkotmány saaktera-fME^^^t^Utosik\'; a így \'"lön aaon napj^^^Qp"^ a^fJBt^°S~-roeűség, de. ennek korigényelte vívmánya, ntán as egyotemes nemzet la több mint másfél évtized óta nálkűlosvéu a tdttlegtp jog-élv esetet : a politikai műveltséggel iker he-tarogot, kostnflvelSdésbao nemcsak as öansea nemaet nem^^gyarapödo\'lt, de aa alaktalan
jüvo bonná a meglövi) világot ia cl homályo-ailá. IB48 uj aerdt nyitott a nemzet életében; Igen természetes, hogy a társadalomban is átmeneti korának ot alkotott : itt éá\'ott bomlásnak indult minden létező1 viszony. Ily átmeneti korszakok vajúdásai valamint aa öaz-beco társadalomra, ugy as ast kópesÖ atomokra : minden oastAlyra, egyénre relatív órtéktl bntáat, befolyást gyakorolnak, mit ugyanesek szerencsés let olyasa emel absolut becsre. Nálunk a cataetrophe igen trogice liílt befejezve. TujekozatlnnaAgr.br.ti sehonnan irányt nem kapva társ\'is eleiünk kénye sze-rint, fftUliti-r, pusztán a gondviselés őrködése alatt fejlett vagy te-ngr-tt mint aordÜTÖ gyermek, ki czélz«tt pályájára rtlkalmfla ob-Utó híjén van. Állapotaink ilyetén nbnornii-táaa arnos eredményt szülte, miként & társadalmi npprir.itiv irányú coi<portnzat"k, mint
a züm elemei küzoB hcély által viuzonyla-goaan .nem vonzatva, al kntrészokre osztottuk éa ijry méltányol .tlan maradt a hatáskör, mely különben az eszmék jótékonyon kiható valósításában gyümolcsóEendett. A nagy pol-garsnl medrében zajló oszmék árjának hab-györüseíe minden egyént, osztályt verdea a tárán lom emos alkatrészei bármily kemény burkában lepyenck a szenvtelen közönynek, elvitii&batatlrtn tehát a társaim! ere lélcséoe 3 áldásos hatása a fe-itre. Slidün osoubon fóldönfütva repülni fulnttc kéjeitaetk\'P lóvén valamint az önBEeoiteit erö asuraz ; ugy aa irinytalan czétváltaág fezt, képződésre hlva-tatlan koránkban nemusnk a kösasellem hatályosabb vívmányai nem tűnnek fel, de a tétlenség parlagán nö:t burján, dudva n magán, egyéni élet terén ia elnyomja aa életet termS vetemény!. Ki a tárartdák mozzanatait comblnativ figyelemre veszi mnltat jelennel ÖBBzehaeonlitVH : érezni fogja nemcsak a bizonyos dulgfrkhoE, tárgyuk iránt ezükoégca entboziasmuB lohadiisát, de az individuális mnril liizulttrágát ia. Indtvideolio morál alatt nem értjök egyesek vnlléa erkölcsi gyakorlatát^ lelkük rajtái de értjük igen is a tíaata üntudnt létezését, melynél fogva a nyegle sülejtcaséguk, jellem-álcsiv, bítorlótt bccstlL-t iránt társaa köreinkben türhctlensé-get éreztünk.
Nngj- hibája társadul inunknak a kötöny Bzépírodalmunk iránt. Kulaca Laczi barátunk a vernek dí^iisását ma ia bnBzonUlan dolognak tartja, mire csak ükkor BZorul, ha reat vadáanatra menni vagy ebéd után ez un y ad ni akár-Éa skfizOny fÖoka — baróazben nevelési rendagerOakhon íb^—li^fökópkétíágkivül saját niágnnk olbanyagfiUoibanillminc-aruDk \' által. Kínco maáraékaök, mfidrteTnanE a agéplroit1*!\'"\' olynAmAnyjik^íLb^Aétfi.tfofjnij megérte ni, méltatni. Nemcsak a Férfiaknál, kiknek hivatása tágoBabb terű, do a nőknél ia, kík\' tett kflrűk képeaaégök gócsát a sziv világában vélik letetni, kevés fogékonyságot, a műveltséget tovÖ szakértelmet találunk ^o.-B-sépjnqateríégiokhcSa melyeket mi a asiv müvóaxuténck nevezünk. — Hazánkban rit-
kán tapasztaltam azon érdukaltséget a szépirodalom, iránt, mt ezt a hasán kívül napi szÜknégéré tes&í mindazoknak, kik vagyuoi állásuk a foglalkosáoTjknál fogva fölemelvék as emberiség legalsó rétegébÖL Ott a müvelt-aég áll fülQt a vagyonon : nálunk pedig ellenkezőleg. — liogy-as elcaondottsk alapna-ság&t igazuljam, utalom ss oívasót, ám viss-^ gilja meg hazánk ajltéljtiakatt polgárt elemét, mely idegenekből araalgaraiuklódatt honivá, ATaBBfl magit krjreikíie : mennyi \'gyakorlati érlclm\'l, jwF.nn fülfogást, irodalmi ssnkmüvvltaegirt, hevélyt nemzeti ügyeink iránt tapasztalnád ilt! — Ue legyünk méltá-nyouak a Vörbüüzy.-populaBáböifölaarjadtoit ifjú niTtnz\'idék iránt in; — gúnynéven hét szilvafás ripok sereg éa iamerjtík el nyíltan, hogy ez ia bir egy értékkel, mit mi konink .útlap., tál ma. ki-pest CBiBaolatkn gyémántnak nevezünk, ilir ugyanis a bassazerolct bnsgál-mával, bevólylyel a köz, hassí, nemaeti ügynk iránt; coakbogy esen bevély és buzgalom — be minden liaaunlat nem aánlitna — olyan-saerü mint öntudat nélkül a kia gyermek lételenek tudata. — As úgynevezett magasabb kóreiükben találunk bővebb ismereteket, al&poa műveltséget — bár mindes itt gyakran euftk „routine," caaló külaatn káprátata; mindezt azonban paralyínlja a casmopoliti-üUfl Uűsűny, melynek fagyán a specinüű eepa-rát irány melege keveaet olvaszL
K.örra;zokat vázolunk , asertecaapongó düettarjtisinnBBal érintőnk oly dulgokart, — hisz caak FecsegeBeket írunk, melyek a főbb érdekeket képviaelÖ "hnzat anjtó bánnely-orgánumában nyílt vitatirgyak. CsalhaÜanflA-got nem arrogálunk : nézeteink avat\'ittab-bak által detuumirozbstók- lehetnek. Cauk keblünk Hu^atata után [ulmácjsaljTik Kms fee-nyomáaukat, melyeket &z érdeklettünk tárgyak o!>jcctÍv azemlélelén éreztünk. Firkánk 1 réaiimé-jét f^léggé kif^^zendi c Franciia szólam tapaaí^! iti valósulá^a : .njouter sa fautu c eot la réparer."
De most már igazán belefáradtam a tudókos reáoxiokba; elkesdek teliát a vallott csim szerint fecsegni mon ön meg ÍB Bokal-1 batta az időt8); mert ms idót használni kell: „limes is monpy" mondja angol; mrrt nla tiaturc ne noua a rien dnnné dc plia préciáux quo le tempe, maíű la main (jui nous le donne.nous le ravit au mime instant" mondja & fraucsia ; éa „mily ricset nyelv es.u mondja ön.
Nem télietek róla^ — ragad a szokás mint _ .^t kullancs.
Eddigelé semmi ^armásgcttndoroányi értn- . kesÓH — pedig Sraret (^mlával a nagy tudományú fiatal akadémikussal ia barátságban vagyok, ki Bsülöfölde tudtán kivüi a tudomány terén oly nevezetes carriércí csinált—
•m-tiMÍ-tm ! f»B3\'QÍ termésS\' tlud^mnny kezéa it^iu ing ilbait* meg ralláaua ttíteosel aa iránt, hogy as ember Iat$u_teremtmártya s _ nem majom azárma^ék,, Itost azontian Iáivá némely bikficsek gentleman majmoláaál, i-_. tem ingiidoETrr-kcsd. Vafi itt & Ujékoo, i&\\ éa • tartóekodoia, egy "pár lákeslsiaás bagaria "rípSk, kík nem annyira aiftlalé&ök ,,mft7aU-aégök mint vágyaik, híos4gák atáa Ig*n szeretnének —a aogy ssagsk mondják; —* magasabb kErrírkfe fülvétetSdnt." Ezea \'majom-emberek — -7agy. víajgnii — ilyeílsíké-pen cnnveranlnak egymással; ^wuileaöia-rair kliolbáss\'n nna kbápnazt\'n gebeo;** nBíe gíngon apaiieiren .In der köldvníg(n — vcrkHuft zeine BkSr\'a and biváltn* alb. Item a pzokás ragad mint a kolláoca. »legffn^]ii~k a jó umknak, miként as tga&í kék vér ina már, ba nem any layelvénj hát franciiául bceüét Ezekre ia eí lehet ran&-dani a verset, mit hajdan egy országgyűlési követ frizurájára mondtak :
„Ostoba beszéded már maga muUtjn, Hogj- nem vagy egyéb mint Drieftrurer fajtatja.*\'
Ceinoa gororaoaság, de ilyesekeí elmond-hatunk .liÁzi tüsbclyBuknéP — Btv ir Mad-cben uLter uiia."
B0KLYÚ5 FKTEít.
*• A» ifr/jxcüeimhia -fecseglek raellftl irttnitlg
K- A-o.ik. EÜtóbaa: A leríj jön iapQaklwui ; a
Hoai. ZsÜbuk i fiz. kááü ia, el sem .marti
Zi^fepnf ha ; Tessék hf"ik Eaníl nrámHJi E^s\\r\\ -iád ulvtsii d EitgíJiláJJa.
C\'n. S-tutk, PeLi*!i i Mái—raajfáa IctcIcI U irtütib Bzitaűdm, tnrj U késik a tbIaii t
riiUi frősMre , hn-gr a Ikreid ulj cjjtn Irta, ki bce íffeo jártas Icrtitibea. Bein "rdítefe.
B. Or-bek : A kért kOöjvckrl ntnnk iadüírtKík ;
kíllJiílk Qn Eximirüí a «Ft!aa» Gnxdát* ajiaij^k. W-hery4«« : KÉrjak Bn bsÍtcb rilniWBt. TBbb L a- el5a»et5akneli: Tetőik a clmaradl síiraokal a küulünil recUuaálui , bÉfroentctlca njill
T. QT-aak, et-Fcjérrirotl: Egrünk caajd Grae-
írnberjTbíil TalaBÜl.
S. T. K-tuk : A JAkíe Arái " egyéb teisMiáiiktA
t«xkrdol foipujk.
M. Twui: Httfrank *em tndjuk íiiiaoytt*aa- ml-hjrr tiratík s B*akrit**i*&l, tia ugj hM bit Btslrs 1 B, P-oek, alaaiaAbaii: A IcyatAb\'bl kfiidao^a/
uj^i^itti^m B \'eiitnnkbaa la kI&>sWs3 klrtar^git Uletí t-úébh bteknafink kell a kiadirfil, un tm terhoíi; ha «a4k Uheb* , Bn n» cbHa kBs841 ?0 bli«-njin. A tagokat reelua&ltxik ura bltonyos kdjr*, ¦ pár "«p sutt ott Inzank. UrjBh b alafl tSl-WiIlrí Ulilifríist, bőgj taindij Wpffl Tclamick Bntül — re-..serxábAB. ____- —.....----—- —- ----------
*Ö" S L SS T X
NswKRBIsm* május 31. Utolsó tudósi\'
vsíöel^nttre~Ioj@&^s^litá--ojb«l SBomea áruinkat7 10—15 krrsl roérönkénl, mi ma jegvzflna : Basa 3 írt 30—40 kr. Rosa S frt 20—30 kr. Árpa 1 frt 50 —80 kr. Zab 1 frt 20—30 kr. Kukoricaa 2 frt 10—30 kr.
Pünkösdi évi vásárunkról nom igen ked-voaSn írhatunk a pénzszűke miatt, ugyanis & nyers tepíüéoy a íenntebbi áron kelt, donagyon kevés érkésett ©vásárra.
Őrvidéki gyapja 100 másán, mázsája 16 forintért vétetett meg.
Borjú bör, silány vétel mellett nagy meny-
nagyobb fordulata vásárlásokról nom írhatunk.
Ka^ofevár, máj. hó 26-ázu Midőn as üdítő eső már tagnap megyénk több határát megmosta, valahára 55 nap után meglátogatta székvárosunkat is. As éjjel 1 órakor eröa mennydörgés és villámlás közt, ssélrobsmmal sebes sápor jött, ntey l/» óráig tartott. Béggel S órakor iömét elkezdett esendeoen esni as esö, és déli órákig hol lassan, hol záporként többax3r hullott — kevés szüneteket tartva. A lég égessen átváltosott {pár napja 24 foka
melegünk lejón)j a remény axinát mutatják,
B^iXoalg---jpLí -n-m fTFíl*\'^^T>™fi IVHfl H \'"^ ["ft^-nF1^
pasait tekintve — e pár órai eaöra num iűkeí valami nagyban ujonganunk, de anftjttjaaT\' is elraondhütank, bogy es éhség és kosss&k-ségmegyénk területén elvon háritva-Barákra, tavasai véleményekre még jókor jfitt; knko~ ricsa, burgonya asinte áldáat adhatnak még. Megyénk több helyéről kaptunk kedvező tudósítást as esösésekre násve; a kabar futó, de jótékony eaők voltak. Blég ugart ugyan nem szánthatunk, de már is kSn&yebben lelöknünk. A pincsi árakra ifl\'nágyfean"h^tott aa idövdltosae; aa árak 40—60 kt a&lyedtek
arabot Mrt^=r59-kp@_- fooLw^M^J»^ tökre la ^kjsrjBttraj^; nátáifeg" itt ia vi-gflflatalva vagyunk.
i .... - (tn, p.) ..^
®é®g| pémarttelfaM mé$m ^O*
5*/, metsltqueB 71-16: atsssetí kölcsfin Tü^SD \\ bftnkréaa vények 80Ö— kitelintésetí réasvények 1 3.60 j eaüst agio 106-507 arany darabja 6-17. - , " .
FeleJös szerkesstő: BOBQZ ISTVÁN-
.pngana magyar
mi
A fflínagarl magyar biztosítóbank által sító-intéset asolgálatait bktoaitáaok -csskösléoére
helyben olólirotUknál megalapított f6ugynökaége a nagyérdemű kÖsSnségnök esennel felajánlja eseo feasal bisto-
B
*• I>"í>g imfcdoa-Béven nevejoffJ5 %ffleTeTire7^nIőiro6ra7 ppe&re, iraK ti gainaUulcIfkre; ntuulol marha, ni, ssÉaa, asalpa is aia djyml tórgyakra megállapított, elfogadliatA ó, tájAkosáa végett-mindankor megtekinthetS feltételek mellett . ^ -»€ .• \'
Épttlotef réndonon egy évre leissnek biolositvo, több éTetrei blutotitieok UonUn tartnlmukhos arinyonitott dy-olengeííobín riraollfilasí!. .-
THakarok, vagy „ biatoaitott épületeken aegitség olkalmáVaí JjirtÍDt megrongiliiob, avegy menté,i kSllaégelr, o -iireMriaeRabpltiiiB atdD süMBol Mferttstaet-lügyaltalaban essa haaoi iij biilooitó-lntexct aa általa megalapitotsintéiníéDyeknélfogía, » nagyérdemű kOaSmieget niades l«bet3 feedv«n»BríJ«o r««smteafli.
As latéaetnok 3,000,000 o. e. frtból kópoiott bktoaitéka, a.lUiJnlló /aloknek niegnyugUté kúsMÍget njiljt Jtu, hogy a_iáraa»i^lyia»ll_k»W«ssBae^ej» . lahetg leggyorsabban to^eaiténdiT ¦ " ^ ^ " ^: :.-
ffagj\'.-Eíaislgflnra, 186B: évi martias Tiavában. —
A Hongaria magyar .biatositóbank Zals-,_ Somogy és Vasmoeyék kertűott
20
tus
áMuTiiláiJi lök rio--
r|^jif|iiia<l xVlhi Tatnak: bihmI- ; . tartásÉVuf «iStmAU bUrtdft
idd brj.-lt.-nlt-lii Ui\'WWk \'-y-
iti* «jirt.au-jaci:- ~!—
i8i0ki^Y>V;,v;wí,ícu,lu
_. . . . KftttMéOt^uai fta^Uki}eMt*tn*w-
laavha. ktKiAraaíaliil-** el*d»Uii
loguaki.j JU. ÍxtmtÍií f llíUJck a. UUrínj.
:Kapoarar martini. 14 SI. 1865. * Pomogyni\'-rj- törrínyaxífc* mint fthkkfiiiyrt hanijf.\'-"
•MiTYBViriitid talilklinek,-1M3:;. ;Jk1ím Jti-BtMfc aapjauaki **ffff#U
iiul bugx akkor. f*n**kkrkljamit IsgmtUaok azbticairw» alilLla-ela-,
a«taííiííiuk\'-fi-- , "v
Am Irriti* MlAeti-U tarrtt.*:
- a vtk Ittd ajibaa nMoknr-nugte-kinilwtfik, <(- / i -t^UphhrsráU kjtf.. IB-* ISO&. ;
- r-B«wfr«Wj« ia«T*itj*J*» »1«
^cjekkünj-ri bal t\\í> .
hírdetnieü-Y.
______Wf|y**x
_kÍBL_ku_miM VUkHoj.ri lui-nijf-»ák AjAfarMial1** UxU^bosf tWa^^ri^AkjapOTr** !«kai&Ák_ ftlnrrtjanjp i.itl I-kaJpxrf huT \'
dWaér*\'1« ja**«J* A * UpMi rari kü i»ífS9l-«aiaw tot:- kJi%T±3\\&vy-.-rito B-t Aia Ur. ¦ illa AlairfögT* I U kWflafr iPO frt oVeVb. wülLJWr. biüaiwk Inpovrmr kasa-gb^-a a
heít»tltl*tt f. ÍTl jUjtMtS. BApji-
uk reffffHI 9 ófj>4«----mlut ax
cito aaiírmapun —- alirYirJxtatai ..fuifraftY*\' felsőik" amriiild\'\'. h*\'n-tAir ¦ iiliiki iniii iieta-tilil-
AttLátttakdl^altrfM ki-t-laat*,-:**:«I tmt/f\'MMr--f^tiSIrV . klJntaH -iiipaiáJ<.kja W*inm al^l
ia ol«áátaf1l*\'pialt.-------1 "¦\'
.ATai^«ríiÍl:liVlP»tetík-s tarréajr-
ktntt" .air- - -
8amogym*>gj» prtlffW-Krrény-
• ?1.511. k, -mint tMokkfiajrri katú-íiguA nJ»*er31 kSíbuni tátjtik, Ivíjf. ti.\'ku latria gjrfnjcyftt Biöl-t -hl lak ttiak íVpe rut^c a\'-aU Krn\'Ui *tvana«.líal**le» Jatí*a-u fyrweHiki Ukia cJI*ti;k\'3*tt^-lésa feJa é.-írrr ItuAJugult Ét a gy. u.trllíki kaj^_\' II axAma lelek-jeii-»5kUnjTsb n 13. li i^r. »i alali i\'.i^a\'t i* LjniHa^ ÍOOŰ In
Wll rk iroj»d^S«h7 a h-ljr Mi&4a f, ér Jm«. Ii* SS u»pjin*k MggBÜ 3
* AJiO^i Julnt-aí *lM-bB{ir.tta|>ui
_>— el^CTcreatetnl íojpiai-4 a ütáao-*dík-*r*w.\'J idörkxTiBllTi li ölion wvl Jí-in lalaikujiík, f. Jut.
SS-. na-iáuak rfggrH 9 érAjm ¦u W~\\j*x a\'f e fclt Tactik, uul hójy - ckkurftnwlib. kipa-oit 4iipaí. iui->k a bfrctiroa a.öl I* nlulttni iVgua/i.
Ai i\'Tor#«íj^lt4uflol( a t.ír*ihy-•u&k irrdyüiaa anudcukur aiej-
Eaimf tn«nre l3nnSj«sulu> mint
(3-3) ¦;. ÁRVERÉSI
liirdetniáiiy.
"PoBt^jnjczja púig.-iSitinjrí- ii» -J tfark, mint ielekköuyvi hatt^Aj-- -^«ílkaiI,ttPÍtiltiikia»iryftTtii-yt^toi taka|UiiJuUnnk f-fp^irs\' iwiiirxlah JCSntfiiij- F" rnyr JUSÍ Ju4*fa kapu*! lakó* ellfnikürHe; lriM réOA^ra #t * kai"
-pinyári ajn4r. 18\'. aifcu« tiluk1 . j^ffyaiílpinyTéqeo I. Jmd4*o** míg f<7^*ltiibrr-i1aff «iDO fro,i. kTaíU Jnntlanok Ka^iVCIKf-\'
nónap. TB ¦ dik]j^apjanak r«nail »4f4J6\\—"mint u rM UUroa-
(3-3)
Hirdetvény.
- Hiracfa Tgnicr-Mte\'ejiafttek\'ga:-id-kjvaBal ^.SJiaojyrjwto-opol-- j4fj LürTánjaaeka mini ("IckkönT-
vi katn% xtMCrSL k3ahirri "\'ictikj kozj-Arrar^Ii«ixl"Dak- Híri.b \'Iffttiti fn-\'i»i líírwrláben a kttíéfi-léM t^ifr.\'lujtií ufübbioak a. ka.a^-JtLiSl,. a*. ^.J^kiin/TlMo -f-í_ -8-jcjitl»«Am a lnyegjaett turtjkitJ >lr.^eltolvent ai-^Tjrt\'li foltát--lek ¦ a ííoHjííl\'sI »o?m)>í ineffil-JaprbUa I klutotólíB\' \'hitele Sitxk\' tittxyt^tiJtaUruKpal f. ad mau liu JO-ikoApjaiutk n^r^clf $ &thj* kltfl-etik ; hilclox&k nial hí-
raínak mell Lojry me^ Hfiu J-Ipuí-í9k c»olét«r b LL-a*\'l)Li fljiyl.iuk hi-n\'!íni fognak mef&lUpIIUtui, t E^jíjcrínitiHi\'fflh«Tstt»*k Diint a ok. kik a kljei. It birtakhoíi[íei,rt
ijc bejeli-oteiii íl?a« nnk- -r-KapoiTir, april.kVIO. 18<JS.
------Sanw/y-mejjc
kli-hktnj-Yi hitófti-.
hirdetmény/
Soningym fyta.polg. türrenjöa-ktlliek , miül tHikklojTri lialóaA^-nAk .ir2F kBililr™ tHMik, hugj gaiaJ asLk.riuetgL1nk.imnk f.|. perrsiéjfe alati HüiUjr Jóni/iíit nr-y IWfrrr lleUHEIbtHólIcn^kSy^-tetáíe f d^^ífru leiilugoll ¦ ff ka. p"»míri3] kfltnáj 132. ai L Jogj-lükíar ncJjJit J 1 —1Q-nlxáaiiff-i t-8 nl»<. a. fi*B\'l»it. Ét., híróltas M80 frt kr. o. é bi wfilt lüffatln-nnftTí..mírü kB l\'gb;!! a h)tj*Ii-aán iT?rfan. h\\8tl. aapjtnak rag-
gull í) orAJi\'ui — mlut a» «!•& k*-taruapDB — el/urarutcla] fojpi&k ; a.Miaodjk i>reré»i Jda^kmagm
JuJ. ka 10. napjának\' ngplrTbrKí jAra* tulrauiu^ra kJtBaatQi,\' aisal hagy phknp ffiinnabkij itHll ingül
•BiaaiTdTk\'arTw^Bl \'idtt^ kar—taa aj"
Abyeiuísi , . ¦ liirdetínénT.
kijjek, mint í-kütkSuyi-i Jut íitf-nak risiifíl küihirrí tiplik, bngjr \'BárarpM JÍa»rfik.WrB|4aVi\'itíak>\' felpprtísiffa alatt Ií|. B3JÍB11-ttrua" kapu» vjlakl Sak^i\'i cIl«iiiJc5ve-Icluie leiJi^íÉsifl lexiliigüíl a k. újlak kuí»»jí a5_rj.li sjAlqu. L 1 k-
olall falait it bir^ita^SOu tVo*ti. ért. bctitült .inatlanok k, újlak kflí-^ aéclf-n a h •Ifdagn-fLexLjiídm L-3Q.napjinak n-frp-lljí nrAjia — Bilnt St clí3 hatirnapoa ulúr-¦rpr^stctut fojuak ; it második ir« Yfreti l.tü, ha i.vtA\'t-u ol»5« -ruvü nem tai\'koiuék, L. i. jimus bo "30, BO| jionk rcprrli Ü úrijára a hely«xlllt!rt kittbetik, aiaaí Ii->iry itkkör rtuibb- kljdiajtl ísraitííiiuk n brcsAron alól 1b eladat n iocaatt
ujk u-\'-lAjotian uimdaukor w-\'0\'-l.klü?lm:ük. KspoíviVott oprTlífl 29. Pc5.
mlut loletköúj vi Uat sAg.
Hirdetyéiiy.
-. Gyulni GiU PA1 faltiPsOlttck ¦ icuítAsu I Sorm^y megy- pó\'-*. ti-rv<in-»»Jkit mlnttprehltnnyrihi-t.ia« rAíJrűl kn,l,iMŐ «1 tik.
\'"gj* il-mJiink—Uy laj
Gii i"41 olU-tii kwíCJvbrn a kj-eléjjit\'sl yigr ÍioJ üd ulubluuak a. gntnlioiS. it. t. j. k.beiiA—f 1 — 6 reiid«7Ínuf bfjepysott birUikAra rtrendnliefveu , aa Arrerj»i f l-_ lílch-k - a a ki liigib\'ai wirDnJ nicyilliipitaía tukiutH-131 Uit*l>--iukuck*tárgyalási hatA\'-n.t.ml HjIvJ (n jöniníliá 12. imjij-uirJc rjpr»Jí
O-AraU klIB.ot h , mí....lllal
kl uirntn-k ni");, b *fy m g ueiii J3lpní»ak esrf\'b-\'ii a r ii\' bt.tHgv li-t k lilrúil.ig. fokiak mrjSllapil-Utnl.
Ejya\'.crflrQind fii lih\'at&nk uillid atolt, kiknk!j\':l< It birtilkm lglUj\'t tartanak a.xt a TcpL-bbi bnUridulg
Bak /éitírííl kJiUíirl iitvük,^gf;^ ¦KokAci Üíno* caopsll lak^anfitt^t^,
Gratula aIallKlIchariIJtVrdIaBUj tmtí Ukúa^llct.1 kBvetalíio fodc-^i»in !náieg«tt á" «. köt tari kn«. tig li. ixkud telflkk^cjy«BkBuy^f váLail f 1 reoih^iol -alalt foghi)I* 4ftkifúU*ff>SBO ftTo. í. becaö\'l.iu--Ballano* kfittH kSnigteu a bdy-*».wfn.f.fí, jun. W Sl.\'napjiuak rejgíiH 9 3rijAn\' — mlut a»-i>IiS határnapondorvrreitetul fj^-Bak ; a iaav«dtk Am-rrsí Idü , lia ¦ etán oí etaua tctü u^tn Ulilkaj-nik, f. ?^1 J„l. hJ SI. uapjauhk Vcggi-U 0 lír.^.iriv s tielyssinér-\'
|Í1m-1iV ^Efll, ^\'fy ¦¦kk.nt i\'elui.ti!,
MjalQltinTatlauak a L.caArüu a!u]
is i-lulaüu tugnai.
_ _AtAr.TcnÍBi lelteidck a t-lrvíiir—
B^ík inidnj&Usu Oimd uhui utcjjt -
klnlbetök.
Ktjt Kapo"TÍrott aprir bú 21.
Pnmofíyaiest\'d lur*í».> »a«be mint tdekkíliiyvi bat"aA_;.
ÁRVEUKSI
Mrdetméiiy.
Somogfm\'KVf p il^ t irT^nyiisokénak, iiiint t l«kkr>n>vl WúaAg: nak réU^röl kii blrré trt.-lik, bo^j VriiJlm Pítur kaposrAri lak/snníí "Yu\'pcráilígö ilaít Tlelor 84ÜI13al Ulklosait k&pair&ri Ukos cl 1 uni
a"feapiiivirí küiíiig asi fi" Eia.
¦sAtnn tcK\'kjegya3ia5nvTéb n ^ 1 r«aJa»ipi alati tojrralt it blrűl HOiM) fit o. á. bacjg\'t ia^aüanok ^Capoavir kuiae^bon a Ti lys IHíii " Jaliü-fiXjmi^la. 8 napjának re; Lelh3 otéjín — mint a* rlflü UatAr-napon — cianai rest ctni fuSD&k ! <* iDÍ*rtdIk irr\'rdsl iJ3, ha netAn m ols3a ro\\5 Dunta\'alkb níE, f. úri jal. 8. napjának «ffgjll 9 orajira a ¦"lic!jw3(n*ro ™HtnK.tlfc a«al, liüfy ekkor feam-bb kjjtlBlt Injillaauk ab.^uaron alul Ír c!adata| fi^rnjk JTuirveráíl tiltútdck a tírtlnj-.^lík lro<U]úLin mlntlcakot-mcglB-^
klotbftSk.
KftBKapoífrroJ( ajtítíö S"^ " Ppinajyjuajryo t"rtíbya /ke mint
t lekkSnyrl lintuí^.
t) JeVutúlil etrsiiMiélt. Sgmiryr tu\'p\'ya tünáayi :eka
: Unok « kacsáivá alol^li cUiatiiL
^ A^lVrerént relleWek k Wrtaa\'-
klnthetak. —-
Kapoararatt aprii SO. l*n. Bo«nityar||^^rrJrBj«apkc mint
t*)-kfci}Lfvi-1
- AUVERÉSI
Mr.detmény.;\'
-keock^-ailttr t»l> kkrmyi-t -hat^ag- .
HIRDETMÉNY.
_ . ._ II l t o r k n J il.*__fl_a.f hüelea^infk SíucbirisaiBomivy-toKgyo pu\'ffiH (Irr^tiyMéka- mint t..j»kkSuyTJ bntojfa, rfa^rai: k««-
Jiirrí tilt lik, hoíy J&r&ayi, lalrftn caUtQnMfrenck H a t o r k a 3 waef.. bHrbí . krmetíban a kii I-Jgití#r vJfrrebBJtla ntvbbiiiiik a. Knpoflr&r SO^lkbaataaLj. ka»yrJ»«n_.Íl—8 rca<i«*aalz b^jígyaclí _ ilrtojuik- -clrrndilWtrjn.-Ki aTTtriiijfeilflUk-Itkf »kjal*fltjai aorrfuit mgj...:
plUu »okint«tíböl ¦ blUflMÖkn*^
iJtüietik ; rnilru\' hítila.uit klijituak.iiirt., lio^y mrg n. u MA»ak (.\'aftíbell ft fvllebbj ij . .W^Uw^íWk.MrBUlnpiui,
Ug\'vMorslnlnll fi?ibÍT(Huui-a uk, kíka kljeU\'U biri.ikboi L tartauok, *x\\ a fi-ucbbi luiá, Ide bcjclr(it4ni BÍcsBCUek.
Kaposrúr laoj. 4 18g3.
IcKktBu.Vrhatí.A-.
"\'VwjL...... \' .M-3;
Jiirdétiftúnv-
aiiut t \'lokki>nyTÍka\'.< íiuriak rv«iv-r«l üaliirrá tinik , hogy Kullv -Ijare knposTárl lakSínak fel -ptrwífigo alatt Kradronnt üröiv-¦JLj*.\' "".^nJ küvctcléflq ,led.!aL;-aőro Wnlogult Ja. a kapaarAri k-iü séj; SOO Bi. t. je^j-íükany^b-n tolok L 1—4 reruls-fiirralatt fi-g-\'nlt éa bi - iLif 60u0 frt o. é. bccsfl.t iii-patltti.ok k\'apoafJri k5salgt.o a licTyixtuen f. év nug. 13 uap-jAuJs repüli 3 óraJAn - mint ax tlajj ti vtinjapoa. — olar»er>-xt\' fugiiuk ; a miaodik árrerrai idü. b l np-áu aa claön vtrü oiia tili:-Soxuek, f.\'^iiokt. 1.2 nupjiuak rűjnrll Ö órájára\'a hclysxinrrj ki-tüx .tikta-sal. hogyekkus f^ia«bb J4J>-lö t íníutlouok a becsiron nlúl ia i lad itni fajnak. _
Ax árTeníal ftiU\'íclek a tCrreny-axik irodijlbaa minileukor m«*ti» "Knikriuk. " - ¦ • :"\' ¦ "~
io_ryriiosj o torrénj axékcminl tclíkkanj-Tlli.t sA*
/ibi
Basxrbiriaa 1 Bom >gjm _ryo polg. -tüíTÜiiíSisakémiat tulei.köirr\'-i \'i >" lótAg rrtisíröl knabirro"t>.tetlk;t)>)?r Frle -t**lyére)aiet ZJnukövI hJü-roly alléul kercséléb-n a kleléjri-t«sl víffrcíiajtib ^"Ojbruai; N.-Hajai* 20. 27". »»5m t. j kBayTÍBea + 1—8. a 1, i—asáan)rbojvgjnrttliir°
sorrend
megallapItau.teklutQtébitt Jjjto\'e-a0knek:tarf).alial kUarnspnl f. \'oH janíaa^bó 3l>-tk- pspj&uftb-y«gg^ll .B.ííy* kliaj^hi jairo.lütukxük •iDtaal níyaTnak\'iaij, ko^y nwíg\'nem
lítnk-birüUag .fognak aieKÍllá|«l-tatnL,
\'•" *E§yixrrimtrd fuIhlTatnak mlod-«.)k,klk alijalo\'t ülrtoVhOí Igényi
"UfUaakj aata fM>nflbki hutarlJÜlg id^>-j4tfcnt0al MetMneb:-: Kapoarai^ luajfl*6. ,
•^ltókkaayTllutú*.^g,.\' \' " ¦
rxAlleraeiieste
2ntl ricrU~ ~3tö
i<tHmt»l.....lúj»úi>
"*Hlo"
ÖÖ» Ifitfitl
. Soni KMIOO, 2n»l 14,000 Xml 10.OOO, lnuű TSOO, 6n»l
. ipaO.imJ HU, ISChul 400, H6a»l Í60Í 40,0(>(W J17Jbrk «e. -lo..
\'": Árverési hirdetés. - •
Méllósigos gróf Jaiikovícs (Jviila ilanivúri
hogy a- régitta" - Ti»4f ;f\'eiif-illi) kirneTOzefes-\' m^HegdbCl^yleszállihlg:k8vetli«ct<R>«ll.i n szá-
eladandAk\'Ieendoek : „\'kiilönüscn 2 db - csífdö^ aa egyikrangól telivérj a mási kai tgol:fc!l i\'vftr 12\'dárob tenyész-Büiva. melyek Aüssiil « fiata-lsEbfak. tízekát\' ds^hátás loVnknak lmazmil{ia»^ tók, .4 rdb i betanított juitasi lú, 4_<lb bctanitoit_ korin"T3i"ifr 17~rtb i:.korBznknnk. —:...:_Li^~...........-
der Siebáng ara Í3. Jaoi.|
WPil-iter Férne brfcaaatrn nXSiH
BÍtariSüfl^i/\'iriitf.rt\'gifirf.Íi\'
.ed, fijltr» tofrielbst nach i\'prauipt n. vrrwbwic«M
niffitt Porafegarihp^y^tjen fog torta tnl, hovii a
t Veuni száqdékpziSk me|íj«leui)i tisztetettel /eTx"
. Liiforlsiij
\'_ Mmrán^íértóaWrilban rÖVid rá&g itfch
cau fciixüuí4s<J/» Iwfií ffiiadeuj.fogoETüBi-iniiit^\'\' ¦ tek es^rídé^ fogak; bérakann jv.;jjoritogatf\' \' \'iryan&iriiirtifiibefű ainfiroftik -nltahligyiírint" Ogyea fog egy óra alatt Hat. -
____~v:clS:S ^-^i\'H^HáSi^ 01
Ittnfó^ joVéaasqtBflitaMI. ¦
vBh gjogyhsti&al liirnkll, illaUnoa^gyeyfeségnél Fi(p- é» grö^-ély tOrnSÍ^Iaa ivarflBöreW pyengeaögei beWgaégnnél, meddösígníl Etb., ide^ bajoknál, méhgőrwmél stb., .a-:maj; lép- ég. inirjgyjek dagaca-•-tsltrft; Idillt hSrbajqkmíl; kilüu3éh hatnáí ns- ísaap" ""fardBk csnios és kSszrényeabántalmnkban já \'siker-.rel-hasmáltatnnk, eiit^gintógyógymódul a kilzallévl! ülippikiiblanyoa fürdőnél, mindennémti-\'asvinyóB ri-¦iffk-lírron tartatnak-—-á-Tweaováoz és.VerBtién kereaztttl BrBr&rüfríJl-Riett DrwAgur:k8nnyUi n ktaWkcdást, AgyonyilrlLfllrdii pirk kJteepetteiíliiS ciólazfirüeiLfölazerel t é|iUletekbe9-kényalmeB l^Iihíf-. Ivek kayhoUik. NoponkinlLzene-, tilucívigalmak kl-" \'Vj JWyli a regényes környékbe kellemeteB Bzórá-lozáarnynjtanak. -^As orvosi felügyeletet Sregel tanír nr kcleli. ^ ... . ;
3—3 .^u. Aá~arod,;ftod6TÍgazgatásfeg
.:: ^ •• ozerdaJaelyeii, -
KapoRvártúl fél óra- járásnyira, sznbnd kézből \' clnd$\'a»nntdi, a nyirés\\\'üt4a 300 darab; ürü (!s 100 atíya Joh; iagyi kiknek az így W ,,Bzenák;2O0idanb, anya?.<k ,200 darab ürü. ¦ A^jabokgyapjit feftira iiéOTC kitűnők; á bár-irrely-rtndeMtt^gaidaBágnak^drBzére, y«ílnak^ •AZ\'ií".y"JIíílPi"* inSf^^^^^a^~n ~gazdáink|« : nézve valobaa szerencae^s körübnédy emlitendü) \'^KSéy^ébbnyire kettöaft ellenek; az id<ín \'ia 333 anyából, 117Jarab ellett keüösetr— ". Kutokczhotpi mindep napon u"tuIajd(>naV
WajqUB J(«eT kiadd, lap; it nyomda tulajdonos Nagy-Kamuin
Nagy-Kanása. Negyedik évfolyam.
17. szám 1865. június 10-én.
00
szépirodalom, kereskedelem, Ipar, gMlpwi. tidoBáoy és átvészel\' kór élit" 1 ^gyei gazdn^ágj egyesitet hlvatato 8jtj*jgiu--:
Mogjelon o Ím légalibb egy íven janaa^^^
Negyed érre 1 frt 70 kr — Minden élSnseto a tnlajdonoa Mlcaon könyvtárat aa eddigi fennttlliteltátelak mellett fél áron kaajnilíaSa. — Nyilttér egf Petit Borin 10 kr -- HWe-íéitok haj hjjaáboa ffctft \'aorlrt .1-gr 7 kr , 2-w 6 kr. éajuludan további betktatáaart 5 l^bélyegdyért 80 kr. naetandg. A btilctaUal dli b » T>ii tiiiliiB U áriad*. tOry a kiadó bivatalhoo Nagy-Kanmaára ; a lap asellemi tutjMBHMMmfcaafaT«k bsüjj, ngy minden levelek bérmentve a-EiarkesatSaégbea kalaendSk EajSavárra.
Előfizetési fölhívás!
Közeledvén jul. 1-je. tisztelet és bizalommal kérjük fel azon t. előfizetőinkét, kiknek előfizetési ideje lejár, hogy azt megújítani szíveskedjenek. Általában felkérjük lapunk támogatására az irodalom és ügy barátait,
A sserkesstős óg.
Stímogymegye gnzd. egyesülete f. évi májas hava 30-kán igazgató választ-mányi, 3T-lLn pedig nagy gyűlést tart-Tán,"itt közöljük as ülések jegyzökönyvét, az elnöki jelentéssel együtt: -
A aamagyi gazdas. egylet igazgató választmánya 1865-diki májas 30-dikán Kaposvárott tartott tenácskozmányásmk
jelentást felolvasás s határosat hosatal végett a nagy gyűlésre átteszi.
&-ör. Ujbol tagokul ajánltainak Hef na? János, Jankovicb Aladár, ifja Sora ni oh Imre, gráf Bomnsiok Posgrács, Gaál LMdo, Festetlen: Pál, gróf Festettek Andor, gróf Inkey István, Rz\'ú Reasa, Kund Béla.
A holnapi közgyűlésre elfogadásra ajánl tatnak. _
6-or, Pé na tárnok beadja a mait 1884. évről szóló osámadáflaií egyúttal jelentését, mely szerint a jelenlegi pónstári állapot 2314 frt. 85 kr. áo ?0 arany.
A számadás visagálat véget gráf . Somaich Imre,Ceépán József és V&sdinnyoí Béla uraknak kiadatik.
A pénstárállapot tudomásul vétetik. 7-er. A folyó évi költségvetés követke-sflleg áttapitaük rayg:
1. Titkári Esetés és Iroda 400 frt
5. Hivatalos köslöny 100 „
3. Évenkénti szántás versenyre 108 n
4. Kertészeti verseny-dij 200 „
6. Folyó iratok, könyvök s
egyék 150 „
......JBgg|j
.....--^3$
Boldizsár, Bittó István, Somsioh Lürinca, gróf Somsioh Imre} Baán Gáspár s t libben.
Jankovrtíh László elnök áválasztmányi tanácakosáaban mQgjelentckgt üdvözölvén, bemutatja Ö mga a megye főispánja levelét, melylyel aa egylet kitűzött gyűlése engedélyestetik. Esntán
^.•^^^biaQlt:tDsrt. 27-kén MarcEsliban
könyv felolvastatván: h i tel oo i tetet L
2-or. Ülvaatatik a múltkori Qléaben a nmgu. helytartó tanács tévele folytán — a keszthelyi gasdas. tanfnIásátra o megyében folajánlt alapítványok rendbessodéaére megbízott kuldDtt*ág véleménye \'/• ahitt
Aa egyesület ig. válaastmánya sajnálatát fej esi ki, hogy ezen alapítvány kérdése még most aem volt egészben tis&tába hosható. Midőn es okból a küldöttséget* a még továbbra tervezőkkel ujabban megbisná; fal-kéri íiBEtelt elnökét, hogy midÖö most előlegesen a nmgu helytartó tanácsosai a tőkék jegekét lírÖaUn^l.^yuKal .& társainak n^úh^atár^Saiar1r«lr^« " *
gyűjtött attpitvánvi a tok beszetu
»gy-«
ok kezelését, biztosítását, knmatokbeosedeKét, s a kitÜBÖtt ccólra leendő ptmtoakiszolgáltatását as «gyesület saját Joga éi kötelessége gyanánt tekinti,
A szoros érttdembeiT\' vett társulati
alapítványra néxvo pedig as elnök és a pénztárnok utasíttatnak, hogy a társulat szükségleteit számba véve, sa alapítvány-nyal egymA^Om 9000 ftról "szélé fifld-toho r denteai tea i kötvényt mielőbb vegyék meg, s e végb&lyka kait a kiállítani pénztárból ia kölcsönt vegyenek.
8-or. Áe orsaágos magynp gasd. egye-aülot folyó év jttníua hó-> olejéa tartandó réislotea kiállításra..egyepaletOnhet már.
elóíil* megkíván;. *" \'____
" Áo tg. válasstmány oa ösBaeB.egyeoflíet, bacíiea figyelmét egy küldöttséggel viono* noaa^\'a küldötlségi tagok kinevenéoéro a holnapi kffsgyaUit kérvén fal. s 4-er. • Heveimegye \' fgveá- egylete által a belga bank raOködéie feUtt nyilvánított - Tig^odall«1rTSielvrt8fá1 ásár& kiküMötl aia. Usti kai ontály benyujtá véleményét i 1
Aa igazg. válariitmány osstván a meg-bisott BBakosatily tárgyilagos bírálatát a
Ös&seBen 96b n anaa kilencsaság ötvennyolcn frt.
......l^JtHSfc W- *- .1. ;
kdsgyytt&re a f.^.-taarl ST. éa máj w-án tärlötll ig. vátáosTmanycab "inegérBaitón\'aT vógsáaeit a holnapi gyalésre jelentés alakjában adja be.
Ézsol a tanácakosáa olosalott.
Kosma Sándor, titkár.
A somogyi gasd. egyesület f. é. májas 31 én Kaposvárott tartolt ta\\-assi nagy-
ceLt esak arca kötél esi tagjait, hogy idfinkénS bisoDyoa helyek gazdáéba ti Jelenrujsat ké-esitsék el:
E osarint már késa mint egy 40 helység R^ttUtikája; s ka es igy folytatódik, 3 ér ~&Ü« oly adatok leecnek feesaínk ít&xt melyek e^y oreságoa gasdasági Btatiatíka, vagy egy n^gyal nagyobb mérvű raanogrsphiiba meg-t^aalbetlen asy&got &m>lgáltatand.
A többt EsakoBatályok kösSl a foidés^tt-folyta^arendesen évenkinti próba Hántásait; mely a nép emelkedő részvéte meUeUlebe-."ttM&a, ho^ ason lássa, de folytonos n&gy haladás niAet as osa&ea gaadáazati átalakulásában keíFbogy tegyen — eloresegits".
Egyéb nevozetcflenh mozzanatot fájdalom «a idén oem jeleshetünk. Kétségtelen araim, bogy müködéeünk laaau , sok tekintetben pangó é« csüggedett.
Vem tudom ason körűimé cy, hogy koifllÖDk orcttágszerto raíndanQtt hasonló as eset, vi-gass legyen-e vagy elleokczSleg aggass tó..
Magunk igazolásául ml, raiot a Lorvulat kö-Slgeí — caak asnyít mondkatunk, k^gy ott bal aa egyes tagok részvéte, áldozatkészsége t&eHemi kösremüködése, nem járul oa Ögy-liCa — ott aa ilynemű társulatot a k&aegek ijLssándéka font nem tarthalja. —-^yűtr^teüö^nidtat, a téístlenség ^-^afikiajaleaaége-általánea ; tokát Ba-íp^t *~ nak sem lehot réssletesnek tennie. Éppen eaért most, kQasöbán egy jobb reményekkel teljes időnek higyjük ast~t«, hogy nemaokara cljÓn ason kor, melyben gazdasági -egyletünk — nem le&a hiányában képsett QgysseretO goiídákiiak ;gyakorlflti omb^fwkn^k, pArtnló botóságnak ,kedves3 anyagi viszonyoknak szóval mindáson feltételeknek, aaelyek as általános vagy arés&Uiea felvlrágsásnak moi> katlan szükségesek.
Jankovích László.
Jolenvoltak Jánkovich Lászld el -nbkT Baán Gáspár yénstárnok, Paiss Boldizsár, Somsich Imre gróf, Csépán Jdzsef, Igmándy Benedek, Kacahovicli Igtiáes, Knnd Tincse t Tevely Elek, Komess György, esperes; fb\'t^ Dornay iBtván, Folly József — és többen.
Jankóvioh László elnök a közgyűlésre számosan megjelenteket Üdvözölvén, a hatósági- engedély felmatatása után tanácskozást megnyitandó elnöki évi jelentését nynjtabe. ...;.__,_„
1-fir. Hely jelentés felolvastatván, így bangáik:
Elnöki jelentés á somogyi gazt\'a ági Bgye8iiletb.es 1865. máj. 31-én.
Tiastelt Egyesület. Ismét egy óv mali el, mlóti tavassi ülésünket itt megtartottuk; s nekeia-ojra aa a ieendCm, hogy mint asalSlt egy évvel-moaS isegy pH 1 antant vetők &?eFnlytár mOBBflR&fcüras figyelmekbe ajánlom önöknek a jdvöt
As el null évhetf gaitdasági egyesületünk ason terve kivitelében m«dyet a.távar^-1 kfla-gyülés egy Kaposvárott tar\'andó gyümölcs és termény, klállItásboB csatolt, os kedvesöt-lon időjárás által akadályosva lett,
Aa igasg- válasetminy, o as Lbs! gyűlés ezen hiányt pótlandó, egy oly versenyt rendeltei, mely a magány kertéssetro okvetlen kedve&B befolyással leend.
Aa essme mely már programmoserttleg el-f ogadva B kQs&Öntetve Is -tön — sasai, hogy a nsmss gyümölcs termelést a nét> kBst el6-roósdit;a nem csak a kertSoastB^ email, de emeli a néps»5rkölo»i ársotét la.
ftláslk neveseteoebb lépést a statísttbal osctály tette. Es abból áll. ~- hogy in«c-
Ás etiyettértö helyealéaael fogadtatott.
2-or. Olvasta a tilkar as egyesület íg-válas:stmánynak folyó éy mártius Sí, és május 30. tartott tanáoskosmányalban hozott s jelentés alakban össze foglalt h^támsataU, melyeket elfogadás végett a gyűlés elé ter-jeast a válanstmany.
úgymint:
a) A keszthelyi országos gasdaságí tanoda alapítványára vonatkozólag
A válasstmány véleménye helyeselte tik: b a társulati slapítvAnyro azöksé-gcs összeg utalványoztalak
b) -As országos gasdaaáfi egy-esfilet által f. é. Június hé elején tartandó kiállítás-a egy küldöttség nevezése hozatván javaslatba
aa egyesület a javaslatot ~eifngadja, o küldöttakai S mlga Jankovích Léssló ur vagy enne,k akaérályRstatán isutáre Feotelich Ágoston gróf veaetáse alatt Zichy János gróf, Kacskovich Ignacs, Sséchenyl Gyula gróf, Zlohy Antal, Kaeskovícs Öándor, Boronkay "Károly urakat kinevezi.
EaerrkOljtöttBÓg megbtzatíkjhngy osno cs<\'lrv,hB O Pebiége es alkalommal ÍLÓ* reto orerint- haBánkot tennék fuvárnaát legmagasabb jalcnTátóvel ssnr«-esélter* né: akkora nevesettek mint mtigbUotiak csatlaknssanak azon bQldöttséghez raejy\' nrank királyunknak es nrsságbaní ÍQfg-\' jelenését mint egy jobb jűvendfT legelső aalugnt a haaa nevében nyújtott bódo-íáttal vbBOrtoaandja. qV Á keszthelyi vinosellérképozde meg-BBÜntével állását b ess,el eszel egy egész ó\\i keresetét vesatett Jagóeaf Pétarffy Jós&ef ur segélyesésére vonntkosólag. ^
A nagygyűlés holyazli sz lg. rálasst-
easel aa orszá^s tanodának K> ¦ th>?ly ti leendő felállít isa körfii\'Üflmdhatatlanul sokat fáradosott PétertTy-Joziíf ^roak a
200 frt utajvány^StáfiST /^n
d) A etatlstikai osamlyaak a hoveai gasá. pgylet felhívása folytán atwlga TaldbiisJ Ós iparbank jaSkodéte F&lettí ^lenöse felöl vastsSván:
A Bomogyi gsadssági egyasfilel es. üi-leietveTlijAbban már mttgyáőkbcn la fellépett banqa.fi dd credit fo^wr et ÍBáest-ríel mSkoaését figre1etaai«r kisérvén, sajcPSSB gyfa8dg*t"tB«g a felSl, hogy a HBvezatt intését M\'itHwBg -tAmsjH~nlfta.-matlanságra, panaszokra, eljá>á$áviilön-maga nyujtoÜ ürügyet éa okot A so-1 mogyi gazdasági egyesület alapos dán-járás éa bírálat után leazljegytokSoy vbe azon kijeleatáséí, hogy a bank ason várakozásnak, melyül megjelenése c hazában üdvözöl letett, épen w m felelt cvg; a & péni,melyet Imigyen befektetet — üdvös berak ásásnak, haxsa&s idegen tökének — soha sem lesz tekinthető.
e) Az igazg. v^laaatzoány által eaórfolyamában felvett-ts^ok nérsserint:
Balog*^ Imre-, Bárány Dénes, Csorba Viktor és Hafner János, Jaokovieh M \\-dár, ifj. Somsflio\'i kora gróf, öomaaich Pongrács gróf, Qaál LVincB, gróf Fes -tetica Páli péí" Festetics-Andor, Inkey István, Kttil B^saÜ, Kund Béla rendes tagckul elfogedmtnab.
aa az Idei szántás vetaenyakrÖt telí "jJaSáflíffr* feblvaststváu:
Ürömmel értesült aa egyesület arn4. ; hogy aa idei háro»kttlawb6aa belyeatar-tutt ilyuemQ vansnyekaál a fóldaép nö-c«WÍA_AnIaUt^I-^ il| |, m, ^tMflrr ff sükerért füldá-seli saak elnfikfaok s js egása osstálynak kOssSpetét feiezi ki a társaiéi.\' egysaanaíod aaon okajtását, in kifjezt, oogy esao nagy horderejű versenyek a jövőre Is míaéT esáUserüb-
4-er. A jelen évben mulalkosó randkí-vüll apsjíly as araiás. rosa eredmácyét márts Bajnosan sejtett, hogy a setaláni szttkság eaetöl helyiségei felett " a Társulái magát tájékosbassat
tísstoletteljesim It^szeo megkeresendő n megye hatósága, b*gy a husa&a beér-kesondS aratási táWlUk eg
egy példányát
- a társulattal annak idejében kö&ül-
tfQSO.
&-flr. Olvastatott Békés megye gm*d*a, egyletének as. alatt a Sváéi vasat Irányzata, s a sasbad kereskedés értelm^beiitféikiváfla. A somogyi gaadT egylet a kos fanén yt ~küszSnetleT veszt s jS abban foglalt
elveket helyesli.__. __^
, G- F. Indít vínySsUfotf, ader^k-Baán (?0 • pár ál&sl, hogy a gaxdaaágl egyeaüiet regys tekmtétbe aaon tüneményt, mely zaeriat különösen a Balsionban — a viai. rendortég tel es hiányában a minden ésxsaerflaégg>-.l ell-tkezöenűzöttbslásaat folytán,ahajjt«ny-nytség évenkiat eaakályebb Jrsz, még usafg oly uervbea, mely a birt«Jt«foitr» s a bála* Bsntból elS ssagéaysbb né] sjgru köanyotvko-müly csapássá válhatik
Az egyesülőt- az imittminy fontossá* gát égessen7 méltiayulja, d« miaittu a _júigyttii: Safran gyakerez^tt bzJBak caak -ebb euköaftkkal laarntDú^eiejét vea-Bily^mikkel ^^i^aaegyfsttlet remr -delkesTit nem bír; nem Ubét egyoLot, mint hogy azügyet egypázsbea ¦ aa ei-méleti kérdések4eklűt6tél«l» rfi.ág^ gudaaágí egyesületnek — a readoVsági »Zern pontba] pedig a-~magy« katoaág "u^-j«n a nmlgu Hwyturtjmáca figye&sét ben nnjanlja j Zala ea^ezwrám
- süteteil pedig liaaottl*-, tejTázrs ba san Felkérjev¦:-^ \' v7- - —=. ¦ ~7~T —assmdáUn ss ssjeaalft M BetfaÁI"
egye-
pusztiu s:ísaiMiy«saaB«f^sws^»vs.-ruk-äf*«ftt Ugi^pUaaeíMobb Irti*. - ssempootjabol megkerasó a etegyaliaté-ságnt4tapa kéms^l^Jiagy-aa emberfiák:
<¦ cMtura.uk k«ll«me« ,*¦ basíhoa énekli madarak oktalan pm*titừt •
, • elliltu.
* likai oiunka befirkaxtet ne Tar"\'---- T
rinjr, Qamii\\ Faj»a <«:J ~
Tudoiaiaul tzoJuUel lelnök u njabbanratall Gaál GuíüUt, Ea«a; I
--T-i>p«iir;.V«Jd» Pongriol. - - cae, Qálosfa; Fülly Józáof, Boldogasa* B*»nyfa, Iterner Jóaaaf, Gyangyöa és t/dvarlrely, grjf Sehomííloii Jdiiof Hold, Újlak. Bittó litván Dr. fok, Turbek itarkioa.JIaíy, Lajoa-jSieidalialy.. Ko-
rtd, Jatfti dalom "leiri 9. A pénztár
Llí* k»Wtok\'l\'ewnté«6ei«tódím «it,
ril gjoai^gií táíztlátít.\' BOgf "*« *3-- dlgt IHaTOtt1
lakok, nulyoket (liaaua kiizDnarg foglalt . lobogikkal ca aiöm-rgekkol Valinak disBÍIvo. A kitttaítt Tona)on clvonultában iUroiéjippL üdíllzlé a>ép U FolBOgéi, b nagy fOnjegW kisírta át Budára, hol a várpalotában, mog-sor 8Í0-
; kati io\'olf.
r állapota, I hátralék, kimuta-
ket a leKkawlabbt üm najj
¦ "unfgiseTaalíT
_gv.9Uar-0
.. ----. ,-Hon haladék
1-1 Mejkar • ^Jertek .eVondiih>Miik A i--.Vk|UéWeUj|ieryW|e^uil95Llrrtban ~~ \'«fy>5jt»6k\'« n^ViBT^i.Ulik,; Toljb Ufj^aVnaiy «fflii.nikLr.cm leven ntin^n\'g-jgtffifajniTT-friieicjBfeira TfiagL rWra*aVQíöVgy B^foíétyigBjrkuieYeztotteK vftuis^as élnok islvea üdvöz íiHa utá\'o az alés elossTittt." ~ \'¦" j -
JkOKMAÍjANDOR
nyel»H-^- j<5, rósz, fehér, foketo, késül korai,\\ö88ze\' vissza keverve plénfaltat-nak. — Ezen hibát Magyarországon
majdjöindenllü, még leghíresebb axb\'lö- ¦ -......-------, -
iMgyemkberTia egVafct feltoljuk, es ! érkezte után, a torvrajaban kjalö:
- fGkv&i y
béaaKarSbtt\'
kozáflzer\'qf és____
ízürhetilnk, hatap»fjp,\',\'\',\',:l1 advoabRén ( rendes időjárással Magyarországnak" je- \\ ~. Felséges Csáaíá*. a Apostoli király le.etíi-beö-?jn a ^Mfrl^íH^Wl^í9<I#W§é!,!\'!l,b Uronk!
Legmélyebb B őszinte liódúlatoe szerelőt éraelmei liHUirUlan ürümrx lolkoaítnek ben-
gjobbrészt júfekveaf-\'Mbb síöféfrSi pedig jé finom bot okút lehetne nrndig
-*» Boraink érdekében.
pJüafiyarnroHy taaaU, —-Egy-Lulytatju av^U\'1 Jjklyd*-^-^mintft"ti geogra-[Atan lielyzotéiiél fúgva^1 nilitny \\agy
vyrieiAyeinitj ,innti inkibbt oda vnn utats\'a, hogy ezek.iwlyeat\'ijeles éfl\'ko-aiygtiBai bataokat\' tanoe)j«rn dl/\' meny -nyjataytwiiVmétlnytt: kttrnj-fllmériy ei kbzt\'. lernifcliue &aak leh^p^^i. t ( ^
nak,\'JiSetjít iJ»Urafé»- oUtal ca netoesitéat mm-
aibur;.^ Á i néhiet" tttJrt eTmeléa** hiel v aaaji^ha^klV/nehéMígíVk^^Aíd, e teVinUtSe^j^e^^Bnas^ea; jiébjsi elót-tn^^a^VkkaTlwdyqaSbb\'.korUlmé. nyék tti»lTinfik^tír»MBjnF%jWMiM) ia ¦[
hogy a girondéi borok o^ztáTysatair T>
S°JfÍíU sJ#ífchk«M*»(aotirgeo.« »n,»fir«ftrí)iJ, jeUMtía Sdaraat »s-j\'. \'v. ^S»le ári rlílg*«WÍ t^b-oftri
.{vins
Pi^W^iíla«eiltiaj*ekély
BÍai(|Briii^i(Ui^|t^tr1i^-\' zjL\'l*»lv^-\'a1törrJ9(>lrTáJMliú Ehüü^
._4^ ^ö4a^oí«6öaítiBtM\'«l \\ e,
így a rosz ssó\'Ilíj töröl ^b^Jíöi-^.Jüu_iö[
\'g qjekbífl\'\'csak\'rqsa bort leliet szedni, i : \'1^^ majd mindenütt ke-
ver*1 Ültetvények divatoznak, mely kl>-\'ffléii)1 H bOTOfelílTÍtJsé\'gTre igen HAríi^j
" Alpn 20-r-í)0 MU fajok —-melyeket grőlóinkbe keverve illtettünk — m&jd aíndegyíka- h ü 1 ün korszakban /rifeLrr. iTSögtlotntr s 7akfí5 szóI^T aaguazteutían — n Qúliér vagy,lkjor Bzeptember eje^ jé/i, a m&es, Miét, axeplemBeTííköicpéiit már teljesen megértek;\' niid3n á.Dinka nemiiek,1 kadftrknk, páTfehér stb. rATo-frer ktjgcp^re nvjlűdlietnok csök a teljes-, aégnek azun /ukára^jjrelyeta -,jd boj*e2o-rillithatiisíj-a uh vétlen bevárni kell, -
Ily "külíinsfg melletti mi még ia mind e*cn fiijokfrt. egr^zerre szedjük, egy kitdbii\' íapownk, egj hordóba satlrjUkí
Hogv IflifHR\' ebből azuUn jelea^jd. TuiOni bor7 — mTiIÍI), az éretlent bz érettel, ti rotlindt wílldt nis egíaTséges* ael bsase mnszolviln, ezeket amazok által líflígkéjjeii megrontjult. L bajon pedig mindaddig segíteni naiU-lflliet., ni/\'g.n fajuknak-keverd illte-^ té«ée meg nem WíllntetjUk; mert Gliidzvo afenf^bbi^biiorruitiJaiíiLib\' (JJiei.yenj.akT . bői miír ciak azírtsolohet kitüno finom burl uWtUlilaiiimórt 20—50 fíle kzu- 1 lóbtil Áll and u jellemű, nemeetariiatn.fta-jatilíatn, ejyetiltí bort csinálni lehctet-1eíT;nmert egyik évben az egyik, másik évben a untaik faj diatlik inkább. c& es«rCngyan,.niUJiiLegynek termén) e is itziikáégkéjicri évenkiat-yaLtozik a we-nnt, a mint n« egyik-vagy nnísik fajnak .Tan bovebJ; vtigy csekélyebb termékeny-sé^e. —
^cg^nehány—l^r]élesebb^ftjKt ;-g azokat kttlötí ültewilikr-mtcetjUk. \'& szűrjük, hogy kítílníí jeles,]t-galábbtEnomjo bo-.rokat-ternielbesallnV.
Jegyezzük fel eten második figyelmet érdemlő gyakorlati tantíságüt.f. -. - \\
SOM8SICH PÁL
Jíagy-Kanísma janias 9 én.
I >Az oriwlgUan áltaiinot a lenagjobb órdo-*elUÍgÖ1Fpl»Lg^lc^m*jiub LátogntAsii iránt.
**ÍSLjJatogiU^&t^.nhaj^ar hogy » UtBCmlAt.
iilI^nttl-.vzai^ljaiVMr* ni^r<>.<miasarizit a liüft-A. ren^ex^lpn teapcdil tUlnpot turhoi míil kíjrétetrin, iHu»Un4ny94 jogail.a a oonck kkpCA^b&n\'li^iU^i tJofllJ^ 4cvűkuiíj8opa On-\\ínyeibe ~ Tiiizaálb.UlB^ifL. - Átírt, , fugva » uíy nftgy sa.erdekeUBtig.frlcgniagaBli lutu-p^fln.jpftfunxlaJri^tjJ&f okból mi i^tictönk.ii t olvAP^ k6^0ű»é&i3t aípvotk\' \'?5
ÍÖRt6«teÍpl^I.,UlctoJlÍtqk(r:^í t . —
1 :!Ö Fé^ge VAWsplu** 15dtl0-i?fbt ii. i A peitl pályftudTnro* 9íór»?lQ; parca-*oll, \'mi km-- g^ifvarr k^ldan^aa ipjA* Uírobiigo 11. Q TrTitig^VraúaUukQr # ^u.wi r t V jbk, 3 hbijT ft^árincinok. -fpgftibi,; egy tiMlelgii ;i»íU^rtftl,.n^/iii^r^TkTiTttT«naatrák nep-?hynna^.jiLUz.(a..A. snna«iiiU>A^n R«;ellép\\ méfc.^PtüíÜhíwUíí ¦ O.íeliAgfltrki *B"gyw< tábornoki kAlpaguL-v^J.^?0, ajelonlavSk AÜWHW) k&*V b^f.ftgata- ttdyari kocuba
inkkOaelgö tolj esed és ének biitoaitéka. Miéct ia KeUég^DeliirtiiiiUDki Mylenoa.BaQEetete,-a EajUWttjl Wttíiíett Jtcgjrchneinck uagy: vqjta öröO^laVa, a,törkötlt3a.ragaflíkodióra.felhív,
^ Miért ia cfldeklüDk FelfligedoBk, miaierint kegyes l&gyen bitini, tögy 6 to«jedolmea basának valameiinyí fiatFela^g.ed trén^a iránti hflaégakéí ffl.veasedelroekkel fonyegetösB viharok közepötto is kimutatni, namcsak, de
Mtí(j azon állomok ia, a meljoUbuu u gyárijioréa koroekedolom túlnyomók.ralndcia npk a^ftldmflv&IéS \'omyiÁgúröj\' mert aiiáS \'györÖiTve, tiogy\'ez ogjtii
oe államalap orejónok. "folytonoa hanyallAariak ak ia rüvid idÖ mulvdu
. hol a földművelés Dn-hima mind egyesekre, \'e, mint épen hazánkban Mi helyzetünk és viszonyainknál fogvu nz ipar és munkásság éten ogy ágára vagyunk leginkább szorítva. Népünk legnagyobb része földműveléssel éa de eszel közvetlen knpcBo latban álló iparágakkal foglalatoskodik. Ez ndja kenyerét, ez teremti elÖ azon orüt, o. gnelv.oélkíil, m ^lbj^.f^on-,nem állhatna, a p:gy(gLá»B& iáiátf^MáiéááWlisönyoIi küiÜU jólétét. Magyarországot^ a földművelés hn-3r?^f^l«#tené, hanem majd hi^MföMv^m^nME. fontoa tok in tulok Jjtrtak^,minkRt?^Juy4n^e^M0tfl^^oJgacai.t arrn, hogy egycaü\\iftuk.a gasdaazat minden igainíik tÖlÜi^kitál^ii^meSáérjrQ,
Á tért, hprfíldrniyi^nSptink\'iTiüködh^ megadta Isten tágas térmékeDy rdnainkon, JilJmkiiíkpn. ó.s. erdgs .Véycaqinken.
Da midÖn más gazdagabb népek elősegítve gyár iparakjolpf óWi^Skijk ai[tai,éq. kif e^leiiebh órtalmtfég^jaávÉabb^tW^ftépy1 Jgl^in ia nagy eredményt idéztek elö, s minket a gaz-dáaaatbah- tulasámyaltak, nekük sam volt
noitro." tettel bebisoD^it&BÍ késsek
Kérjak ia ¦ mipOnta a mindeii, jónak, adójatj hűjjiaa u mindeShAtú korj a.oitalmassa Fol-begedet, és a mi boldogitÁaunkra eoáUA tü-mkvéflQiliüialasEtjval ápolja, fl tütajtott ered-
mépp-voL horopiaaB........
Hód«^o.tiastalQtünkQt mély.abiiaattaJ lábaid hoz lőtéren, obaj(xaífi,-íwgy Felaóged népeinek áldásai küzt boldogul óa aokáig él ion 1
O F-olí egösezenüdvözlatraküvetkesüleg válassoU:
Örbmmel üdvözlöm királyi Elbdeim ős hftjlbhalmn kedvelt Magyai"OJ"83íE-fíom ennvi lm hait, a kedvesen fog adom nzon hódolatot, mely et Eminentiád mindnyájuk nevében kijelentett.
Valamint mindenkor, ngy jelenlég ia elliatározott ak aratom, mugyar kdrbnám népeit rmívden tekintetben, a lehető"eégig kiüljtg_iteni a urna bizalom, mellyel
keae^kedik-Ai*r61, iiugv tl é k »i ni ot h el y öaan f el í og.já-ki 8 annak folvtiui mindnyájan egyreóléTiy-\' teljes jövőnek núzhetunk elátie.
A logrti\'videb b iddn mária meg"-nyitando"m"*liz országnak ama t e r t, hol egyrészt amink tbr vényes kép-\\"iseloitöl a lakoíság igazságos óhajtá-, sairól értesülhetek; másrészt pedig azorí kivrin?agnimf melyektdl a birtrdalom iliaU^tH-i^áiU^tv^i^ttiöal.G t-ik., jog tl(!U|lín, laj.ra\'. taJdib aínakp Üügy ¦fíkkú])- itíkolciionoB jog-ok ?8 kotcin-.ck keJiu figyelembe, yétcléveh mint wzintén, ,n..k^^lí^jbtt.jnyzonyok helyes felemé-( Tjével „ kijzeledjüjjk azon czél .felé,-\'anelyre mindr^ajantoraki^ürik, b mel^t <gé?avbErodaJinaiJi jólététüniegezil^r^i;; ftnaát bizijOsitam képes,.— rjepicsa^k jla { mivel k^lcgón^ibrmlmQii ¦ aWd^két-B^gep]tivúlibistoiítaiú.foLjais._f : ^K^.ttáa.brum[nűJ fpggk aímtánismét Öinbki kof^ben megje.lenni( íiogy .ama, íinnepólyee alkalomkor,melyre- a. meny; nyeigondviseléa Eminentiád életét tarlsa jn\'e^t \'^-hfó\'gM t*n:\\ ffkJth ^k\'om^ázX, 4ot-már_jelenleg__itiJioiiaíyai obajíáWm-
! ^.t^pa Jtftt<^i;to^fcl«4JT-iJküUk, tea- M<i&W«t\\)c W <3á&1-l*lmp4:j4b>& a>eg A nép«ég- Aa ab- toinakiWi Urtan^. i
\' (Mniden\'\'8i!ftl:&a«nálJ lelkesedés.iád él-jcnxóa.) - \'
Bein tán pontban i irakor csiíjtair 0 Jfel-Bég«-\'>kdttba. fogat*- fedett udvari kocáin x&: gig-kaabidwa. a királyutcsán.a lobogókkal jIb a bejáraton lombfQzórtíkkel díszített várobU--^eti J^tónyqa^.-rnflgorkczoUagaztlaoájj^ egje-BUbst helyitíg^bf.. * i
1 . A> idfi, .mely 11 orakpr esoasó vnlt, ekkorra f«ftíf teitiséa.:Mzéynapfény kedvesrtt- A Szemlének, ti...,. ......
^r^-fogndta^p íolaég^i a gazdasági "egyeiQlot ígRjgajáaága éa vála|ílrnánya\'(5léri,-a a\' b^já-Tftton beltít feláll it ott \' aátbr ulá\'yozcté, hol Jtüvetkezö bbazéddel Üdvözlő ; - . \'
F^lfíg«ft-C8aafto> ?11 Apoflíok Király, |;
y Legkft3T«íaie«!h," Uram v i.
lejB\'Uttentilc oiwág.fc mUvalt YÜagoojnuly^
Termékeny tér éa munka nem valának elégeDdők arra, hngy másokkaí ;vorBenyea-heeattnib EgywOltflnk tokát, éa-igyakcstünk öassegyüjteni hosánk gaadástaQ-é^telmiaé-gáÍ|hogyjfgycaaltorBvBl kbzremüködheaiiünk; taenljuiik egymástól, tanaljank a kfllfaldtbl és íz értelmiséget, azon szolLenu kincoeí, mely egyedül képca életet és értéket adni az anyaSnaltítáa mnak^yik^\'baaáiikbaD ia ter-jfiaztEcaaük. ííeliáz idük, nynmAa?.!^ körülmények és a sorának temetett csapásai sokban gátolták iparkodásunk sikerét, melv ha nem felelt ia raeg óhajtásainkne,k, s talán reményejnkiick som, ologendd mégu arra: hogy ne csüggedjünk a tétlenül no várjunk mindent egyad ül a anr sn a k- k ed vasas éta L Do valamint a nemaet a legnehezebb időkben ia Fejedclmétfil várta éa reményiette bajainak orvoslását, ugy a mi egyesületünk ia F«lse-gednek pártfogását tekinti lcgÍ3bb tárna-szálfák.
:,rEngedje Fclióged, hogv-ason legmagnab {kegyelmet^ rnclylyel hódoló és ttoztelcttcljca
ÖnVk éyfgljül Me«<Sb\'emb;ctta\'d^P*k,i rjplBhl6t*vel sMiOTtóólÚlnTteáhoztaiott, úgy iedik arról, liugvÖnuk atyai: B&án-t] tákíntboapaV, minlzálqgát legmagasabb pán-
fogSaihak Btnint^blEtooitekit annak, hogy
fstdiAt^Teló\'&üakel\' Folaagedi i&:a hasB-legnagyobb kincsének tekinti s engedni soha 30tn Fogja,, tjiogy aanak felvlrág^a más. pillanatnyi érdekek ff tekintotok miatt föláldoz-itaati\'ék. ^TldSn tehát c ei erény €s caokély tefjxídolmü kiállitfraJUnwly * felen.nyomását* UCrütmények köaött lorjedelmesabb^ncm lehetett,; Felségednek hódoló tiimleloltcl bemutatjuk. Sui bizalommal kérjük, fogailji. legmelyebb-halánkat kegye lm ca. mepjolcnü-
iFelségedct hazánk javÍ7^i--te)iaílíi-- ttiíndon ílépéseiben! - \'-
Mire UL; aa. kir- A.p o o ío 11 F e 1 oé g<? mngaB;éö oeiíthetfi hangon itualtázEatott 1- g*. kagyiilntcacbhaa- kinrotkezőleg; .válaszolni: i Teljesen méltánylom neon hazafi na ftbrekvést, inelylyel na egylet az ornzág gnzdászati a aszni ósezeköttetésben álló iparok emeléhételó\'müzditni igj-elcszik.
ázou fontpsBág, melylyol a polgári jtevékenyaég ezen ága t& íáraníjaloni jó-[létének felvirágOEtaEására, B^ea i^lQil as. átaláno* megelégedeti -últfidésé&ére bír, :—-nem ketlllte\'ereddigelé 8cifl fejedelmi i^ndjaíiuat, .
i ^^uamit^tj teliét üriimrner fogadtam az "jegyiéi -meghiviaiti; ugy, megelégedéssel i gy üzíidd nl meg fflostozoni érdekeltség rbl, \'mely4yel az általa trendezett kiállitilfl,— mit ezennel megezemlélendd vagyok — az ország minden osztályú lakossága réssérííl kisártetik,
HiiladjanakÖ.nok tovább ia a Jtíttbbtt fontos czéifeló, a legyenek.-meggyÖsíídve \'jdakaratoinrdl fi azon Öszinta atyai uzándékrdl, molylyel onaéj> Uuztij v&Ia-minfcküliínönen az egylet-érdekeinek I előmozdítása iránt viseitétemi-rBhiBzem* * bogy-a kedvező eredmény, mire a Min-dcnfmtd ájdáaít kérem", Ji ijr^aradní bízó -
nyara nem.íog*;......>.¦.: .,.-i,ii,»r?-> t---^>n
Ezután az* egyoBület eíaoki*\' egyenként bemMtatv^D"az eaylot jilelnöjL^i\'XáiLy a í Chibort éeXo ri t m i o B.LáqalótJ -veldky VB-kra^tft*4MJrbau tlauz-ál-lol/WEö t»üD, TTVák, ho.mAioh Pál ón Csir*ky •Unps-rgriffal koKU^bb ideig Ursalgott,.....
Melynek végi*ztévi!l körutat tett a kiálli tiabaii. Megszemlélte nz\'-allatókiir, gépéket, melyek \'muködéBbunl vsának,\' részietek Iránt kérdezősködött n kiállítottál állatoknál\'a felfigyelő juhászoktól J és több pbbfhn elleni erdői nyilvanitbti: A gépek \'közt felállított Fnnda ás táVsat^Féle egyesületi nyomda, Ízléssel kiáljilöt?1 következő" nyomtatványt vtmt^e/yjttórt^St a jelenlevők .fcötti\'^ *
nÁz \'Örséig;;\'mely, n\'feg\'y Jéye..\' faXtMtu megszólal ism,él, s mjnt a beszélni,kesdö gj-ermakj Felségedet é 1 f c í y é nf atyjrt nevét ojU^vítt.á.SBéÚlan fák, A.lni^áJacrV«.kt n íűrméYiiét, émb\'eri kéfí éa, ga^d^uság1 .pjfivet, mint réaztvénni kívánnak.i^B^rumbcn, mi-d3n viazhangDziíák :, . ¦.
É Íj en -a Király 1 a Hasa a tyj al
A remény, moly ajkainkat megnyitotta, uszai a bÍBslomnial tbltl bb sVlvémK^t, bogy ez Örvendetes" nap "emléké ^ánám^o\'tttnkben megtalálható\' mély nyomokkal lesz, jelölve .ü
Ezután a kiálíiláabol átment gyalog a.jé távollévő CBJiy.félo\'tebpiiéBzetEca, a inmm Yj S-kor visszaindult Bádárá. \'
A kíálitáson müiatdaá Alatt a>, jelenlevő nagy Bzárau közönség, 0 Flgét a Icgssivélye-sebben Üdvözölte a Ö Flgc megjelenéae áia-lában a legjobb benyomásthagyta maga után,;
A gáEdaftagf kiállítás megtekintéséből Ü Eelftégo a liosszu utczsBorokst újra ellepett nép ezreinek örömkíáltásai közt akudal várpalotába viissatárvén, következett a királyi ebéd. Mintegy nyolczvaífnn voltak Bzoreneaé-Bek meghívatni az egyházi a világ! fo\'mélló-aágok s a.hatéságok főnökeinl kívül ö Flgc OBstaláboz, ¦közöttük k. kelyUrtö gr. FálfTy Mór,\\a\'Hbornök bgypriraás, hg. LichtínHteln fBhndpárahCfnok,. gr. TölOk Bálint országbírói hclyettesj Lonovies József érsek, gr. Andráa^y György, Lipovniczky hétszcmély-nök, gr. Barkóczy János 5 exciáík, hg. Eaz-ferhásy MikhSa, Lávay Sándor püspök, dí. iá.cbopper egyetemi rector, a városi két főpolgármester, több főispán a még^ szarnia egyházi, polgári éa katonai tekintélyek. Asztal felett egy katonM/zenakar^éá 0 Fígo. Kívánatára egyik jeIea"Hiagyűr népzenetdr-ssaág rauláttntá a magas Vendég! kört.
Ebéd alatt a testvéxfováríjsAk minden osztályú, lakoásága r várlak\' -köaelébe sereglett, hogy ü Felségét a regattához elinduláskor iámét Ir-gaUbb néhány porezre szinrb\'1 színre láthassa: Ő Felsége nz> ubiin a várlak kergén- -dt-gyalog vette kísérötével wtjdtj -ff lent aihidjtí^bfljórá szállt. MibdenfelRl tóp-jiant nópá^^g\'-tiaregiott «lé, b midőn Ő,F4ge a, BBdtfí|í|í^orönalic rc^eg" hevet visel ÍJ göa-Imjó fedélzetén "megjelent, a regattáról Telin-* dult güsüsöket, a n főváros partjait ellepett nagyszerű embertömeg, melyből még á házak tetejére ¦is jutott, partboBszant -sortüzként terjedő riadó\'éljénekkel tldvözlé. Ezen röp-
Írant omberaorokj aa uj paloták és-kikötök Dbogódlea és a tintán kiderüli ég, mely saép -eaeaBy«g^téfe-vottft--«g--flüDgpélyeS ^bIb " netre, magasztos látványt gyújtott. A hat ssámfa terjedő yorsuay bevégződvén, a göz-bajéksenessóval a margitszigeti nngy ceó-noJvdo-ijixüe^lyp^. indultak- 1^1^ jtajüjfl ^s^j —ajk öVéSSI pá rt hdf-"^tTíjfÖTl ölftfSMFnl iTra iT& ö"-" kai. -iarteti,;.bcl a ;-b-ajóval párhusa felfolá húzódé^—naptömeg mindenüttTiadö éljenekkel jelöló u^ját.
-Fél kilencs órakor jmegkezdfidött a< testvérvárosuk kivilágítása, melyet Bnda-Peat lnkossdga.ieliiyomhatlaD\'uromeractóben léte-Bi^Qtt^bárr.\'f. kegyesF.elíégannakelhogyatását világosan, obajtá.
VIDÉKI TUDÓSÍTÁS.
¦ --Siygeife, májnautoljáTj-i8C5r"
¦ liaatelt isaerkcsatö urt Nomiíudom^vol-tak-o ca^ancfláaok. utsls4 lUvelantBekFaorai,\' becses lapjának basábiain helyot talállmtni, nem tudomt mert itt IogjQlentákepyebb.napi: lapjainkkal isidig találkozom, annál tevéabé-pedig egy kölmegyei hppal. Azon reményben asoobaoj hogy a sorok nely< áljettak, vagyok oly bátor újra szavamnak állani, a. levelezői; tollamat felragadni és költőies, lelkesüléssel írni — világértBGnjhzIgcthröl, mot*t itt apróhar ib rémk^wa-^-lehetne mondani hazajáró lá-lek. —\'¦\'Nesa tudom," osstozík-o mindenki yá-lemónycmte^j marpgy hétig voltam és vngyok bzigethen — de^lyben még egyszer aom^ röulutlam. Négy-Vendéglő liir pgy\' kávéházzal, és ez egy teTreasa^allal: a^é\'tókessitalnnk vnn egy-hat golyója.ugy hogy.afl émbér épen csak a nSgy.^srthfet játszhstfa^^Jiáv-A ka-olnaba msgVmfélö tökálctöBon ídagflo,; kinek ft-váróeban egy Ismer^Bű nincs, -^Themjüthat^ riörháaílOb.errlír-ne Is Biáljiiní.Máé ímb^r" kl egy\'kla íztéseelbír — bo Bem mégy^ mert a tor rendkívül rnsz: Sétánya 5tígétkqck y>n ögywr,1 mefcnyibea a jtlarrsta\' tanoda mOgl/tt. cBy.rft.aor3«ith:cgy keríi ülczában, \'haiiéin a HzáraBöí^ ép fargekv\'cznrhi a levolókét inind1 .lorágták.u—M^g . taroplómba sem méhét "az ombar- r«-Már1al«^etf^ltitiwt «\'niár\'"«gycbeta; hogy BtíroTjáfc, árrfortn. ihinjnl
í-gvéii kii-jHli-se vl-raciiyl halad al^ipit v»r..BÍ peatl bazilikáéval, s\' na" oláli\'.\'tpmplum egész nap be van tárva. Az utc\'zákon való járás pedig réazínt köbögiÍB, résiiuttyúkszem Íiajoh embereknek inom njáiiUtaa.
Pauaszom ugya,c át itt lakó (kevéfc). magya-irokra nem terjed, mert itt ruég; szokás mgre .patria a vcodógBzaMjtet,.,d&\' egiaz aob mia-denkiidplgii otáű: megyén.,- mert tía iga tkon-az oros&okaMs olákokot kivéve esalciaa jác, kinek, hiyfttfilfl. van, vagy kii nurgöü dolgok tar-toztolnak. A zgidökról megfeletkez em. Aa itt annyi van, hogy az umbor azt gondolna, már i5;.rüááap\'ál hurctdltntla ide Aeavria helyeit. Már öltözékük ch magavísoletüb ilyesmit Hej-tut. Képzeljen t. azerkeazlö ur, egy lehetőleg ronda fürtuB hajat, mely elöl be van fonva: a fej«aájü^yíkezréksnpf^i,-pjtostet e^yiudár, alattabugj-ogó Teliér (ilyennek kellene Látszani ha megrnonm\\k) íehér haría.nyával éo lebetií legrongyosabb czípö. Ilyen n zsidó Szigethen és környékén, b pedig oly számmal, hogy csodálom, miszerint egöez falvak nem viselik noTöket. llegj^^zendíí , hogy rendkívüli Ügyességei fejtegetnek ki ozégtábláik kiálli-láBáoál. Jgy Tecaön van egy" tábla, melynek egyik felén áll: Mermelatcin Jakab, a máaik íulón pedig Márványkó Jdkab; Özigetheu pü-dig egy Bzabó rebuakénl irta nev_ét ée álbi-aáta mennyibon egy zöldfára egy ollót akasztott, B mellójtj irta, hogy JuBűp; ez annyit jeleni: Grünbaum Józsof, BíftbómeBter. Szigetb . még egy nevezeteBaággi:! lűt, t-i-asóorsság-Qan lévén, helyben aeltol aót kapni ncra Irtiet, ha caak Szlatinárn nem akar kirándulói, mely egy félórányira fuka&tk a vároalóU Itt is ot fou-tonként inérik^séna minap egy tlakturát aKarván kéBxiteni, éa^bhűB egy lat sót szük-aégclpén, kénytelen voltain kihajtatni Szaunára éa. út font eót vásárolni A károsnak íng-fcljebb is azin érdeme van, hogy egy megyés lap szerke&zlüaégü van helyben. Azel&Üfizám kitünóiűg vnn vezetve, s remólUutü, bogy a nagy várakozásnak minden tQbbí Bzám is meg fug f elelui.
Ax inségrül ia tudnkozódtam, hanem n milyen Ínség itt van, olyanról egéss áluvit Ma-gy&rorBzitg psnaszúlliat ( mert azt tartanám iuBegnek, bol a paraszt akanut dolgozni de nem bir, üonem itt megfordítva afl a dolog; Urna dolgozni, de nem akar: roerl clégli, ba tiz garast keresett, rniórt egy bélre máiéi veBZ \' éa lof-akaztk aludni. Pénz must achöl sincbj tehát itt sem, & megvallom, hogy ezt a népet . únokozta Ínségével szánni sem bírom, niorl vau a megyében munka elég, ,-do mint mindenütt Ugy. itt is: jobb a bült voréb a szájban, : tsínt vsa- cluven trjaotr a \'fcazal T^gtóbon 5" fn&n> gcsukuek mondják magokat, hogy pónsaol Bcgélyezzü a szánakozó emboriaig é& ne kelljen dolgozniuk.
..... XAVÉR.
iiz áldopat-azpnjjaa .Urilván egy Ohdnn-kon át akariak kelni, de nlig érék «1 a Bebe« -folyam küE^pé^-a CBtSnnk-f&lbo-rult ég a rajta. levtík;.közlll ö nö,\'1cét leány és\'egy fin lett,"ft víz "áldozatai — szomorú és megrdváii4<>:. Itugy ily gyakori eset után riagyobb figyelem nem furdittatík as átkelééekiiél. ~" ¦ /
?1 A helybeli tirU-rög|Ön jtélü bird-uág megszűnt, az itt \\^ Ö Jmdbiró váro-eunkat már íe elhagyá, dliajtarrdg, liogy reá többé szükség ne l«íg}:cn{ erzön sebet csak ugy lehetne orvuuulni, ha az iskolákra, népneveiéire nagyobb gond fotdittalűéTt," rdivel"Iíá az clvetemldtek névlaJBtrcrmát rnegtekiiitjük , kitűnik
tiogy azok1 mmáert iskola nélkülr, fcla-^ jwUnkbftrj, jyejn nk-gTiasöniáar^oUffiiat
--------Hirek- ós ősemények.----
A lJüiikögd napja, a rózsák ünnepe ismét reánk virradt. Aa-elsö nap reg-^^örtlen köszöntött be )n a ^na-T pön" áTTrn\'íierpert5\'\'e9" vöfT\'at1 egész város;
a hírneves homokkomáronii bucanra, hol keveset számítva 8 ezer ember volt jelen, forrd imáikat a mindenhatóhoz küldepi s ír után fohászkodni á sok sebekre. Távolryl gyűlnek oda.bozgcjbi-v&k, s a bevett szokás szerint vesznek viobsból kezet, lábat, ssemet, bsivet, hogy áldoeatal q isten házába -s-ihessék. Más nap azaz _pUnkÖsd hétfőn, jótékonyan ható csázéa kereste fel akertek-és mezbket uj éle terűt adandó.nekik.
A" A napokban kísértük\' öröknyaga-lorara hosszuJ bfiteg^keJ&\'^i\'tiín\' Káííá\' Uniát, életének J._8-iL "taviiazibaii. Stifr, mint korán letört virágot is gyászoljuk ot, bátha eszünkbe jnlnnk a tapsok, melyeket jótékony czélu hangversenj\'ekben többször aratott^ hivatott szettemével? Ő felhlemelkedett a napjainkban még mindig saqkásoselőitéletektmjh többször megjelent n -deszkaszálAkan, ha öt a jótékony ozélok oda szóhtdk. A tííbbet közt gyönyÖrlLBn szavalta egyszer Tóth K. „Kí volt. nagyobb?" költeményét, bzóval ott láttuk öt mindig hol aa erényeket gyakorolják. Daloljuk el\'sírja felett Lmartino-al: • ¦ -¦ ¦-
...... ^Szépségűd, mely., oly SEÓps-azuhíl,
i. Aa égbe fel is követett^
¦•¦ 8 szemed alig hamvadt cl
3 Uj fényt nyert a felhők felett.^
y A Erddáfáról szivrázó eaetrtfl értesi-teuokfiigyanisomiRn 22_ Áhítatos egyén a bisztríczet bnoauheK\'re* sziTiuLlíoaA-án.
kon, pusztákon baromként felnőtt Mja& egyének í fiajnoe, hogy azon bitorló - feleselek kiirtá&áüoa addig fiem- 4eket reményünk míg a falukon, pusztákon i\'le s tova kóborló gyermekek bizonyos ideig iskolázásra nem kérryezerii-tetnek. A tanítókat éa népnevelőket illetőleg, ezint&n figyelem-fordittassik s csak í3 oly egyénék bízassanak meg, kik !1 népnevelésre hivatottak ; hogy, pedig nnnéí több jeléé népjiev.elöí Qviil nyerhessen a nép, illő, hogy asokrdl a lehető legjobban gondoskodva legyen, hogy nl- kellesen néiáek kupát, kassát kezeikben ragadni a\'nap konyíjr megkereséáe
A Egy helybeli szolgáló leány szülés ütá&ffiec^ímiijét egy ssákba várva a izemét helyre veté, felfedezése a véletlennek köszüiihetÖ; a ezolgálo\' a hatóság kezében van.
Ha jól liallottnk n helybeli vadász társulat epersiliretet szándékozik a rd-rua erdejében rendezni. A társas ebéd tslkéhzitésével Tóth József ígyleú ven-_ déglos bisatott meg4 hiBsük. hogy ez ejíy frzép és mnlatságoH nap leend, mely n társulatnak dtsxAre. vilik,
A Múlt szimban emiitett &rlinhul fólg Wui tlieita-yajlffit^kafr-a -jéh ihrkbdö g)-ííri rendőrség elfogta, és vjSssa"sáál-litotla, két helybeli kocsis volt.
A Lakatos Sándort Csnrgón lelkesedéssel fogadták,különösen a tanári kar, kik tudják, bogy a tánoz a nevelés kiegészítő része_és famtij^Jfjripág-« téi-p.nL
rendéztetrrr.
ATlomborun, N.-Déden ismét nagy tüzesetek voltak. — Szobban egy számadó birkást, Kís-Kanízsa és Szepernek kürt pedtg egy jobb módú gasda embert verekedés, vagy boszuáHás követkeáté-^ ben vertek halálig, — a tettesek a hatóság kezében vannak.
A „Magyar Sajtó"-nak írják Piris-
gÖBmozdonyokial kötönséges utakon. A konnánygépezet, mely a mozdonyt igazgatja, jobbra-ballra teriti,megálHtj», alóTj-ahV de hátdBÓI íhozgaitetik. Az ¦¦egyik kísérlet- Parisban,Vmáaikia vidé^ ken történt; mindkettő teljes, sikerrel. Ak első St- Cloudból, valami másforma gépet bnrra, bejött a fövárosba s itt a temérdek kocsi között szépen elhaladt a strassburgi boulevard-4g, a hol szin alá* kerüit. A másik Jísntes és NiortJtoEÓtt,-nO kilométernyi (í\'í/j franezía, mintegy 4\'A gtí0Sr- mértfidd) trtht, menet 2 ára 16 perczkor, jÖvéT 2-óra alatt tett megj a húzott \'kocsin.számos társaság foglalván bolyét. Nagy jüvcndtyü találmány.
Valami Récsei .György, (gjua fep-miaum\'?) a n.-kaniW dalárdát mají égig magatttttló^egyeőköftyvi kitonfc. tor küldöttbe-* ftZendsz«tí lap" Sfrdik sz5mdbaVrmelyben elff^van sofoívafhogy a dalárdáéit tett (háthaazjj.elmonrlani, nüt nem tett, a mit pedig kellett volna tennie ?...)í ínely.¦ jegytífkönyvi"kivonat bizonyosan egy töjásbdt csflk mpst kelt
lyricus^lolíjlbd\'l-iiyQrfeete^. éktót, mert igy kellőd^: vKlltí]eélazlélet,--éH pedig folytonos küzdelemtf.. Az ám, de a mely küzdelemben nem ilyén jegyzőkönyvi kiízliarr^osnákBynjtjáka babért. E jegyzőkönyvi kívohatDanlappnkra is czélzáa Igvén ily KsrvaJttal.! fc^injSg,. ia helylieU Jieiila[>-(?!)-bajt^megjeJeilt góá-csoíó kfizl©rnény«k\'nek ;Btíini" mké\'rlÜt^ái-lúrdártk nrííködíí tagjai\'kzízt a ézírth^-kol t meghasonl"áa;^-s451d^^r^ azt visgzautiísÍTjuk." "Tla niegfiaaónláat akarnáiik előidézni, bizonypsaiinsmíigy emlékeznénk a dalárdáról, :mini< emlékeztünk IM&áík étf tiov. 20; ^éoz^flfr. lBGó-dik C\'vi jan. 10. fébf. 10/sVb^s2|- J
hanem igen is azt akarjuk: hogy a daltársuJat élén )11k iienje-re,-
t.#s feusgalöm éa hi v\'a^q&ibtig^ gal párosait gs a k k-é-ríse t-t s é"g őrködjék; szeretet ott. hol forrasztani keU.eró\' éa tekint^-ly^ hol a társnlnt neve ésj^övoje forog kérdíaben, serre felügyelni különösen kötelesség link akkor, midÖÉ holmi pelyhedzó Bjkü fceheláliówo^ L ii z-TializaT Viúl dfc^néV\'aTntöS^ a társ\'olat iirnrája alatt ránezba ssedeti homlok és affektált ulentmíirnaljíi ha komolyan megltezkt^ed. alig ismeri a hangjegyet!. .
T e "h á t h ti z a fi u i b n z g a t o m \' — szakképzettig! — s,ze>etet és e g y e t-ér t é^iUiiu .^edig: |egyzííköny vi phrajig évs — szcltofiki
A kiadó n\\ onidajdban egy tanoncz, vagy gyakorr.ok, mely olvaeni tökeleteEf-n tud magyarul éa néir.etul,ajscdészetbLzjó feltételek melleit fül vételik. Jelentkezők tze mély eseti, vngy iratilagakiadú hivatalhoz Forduljanak.
Kaposvár. [•j Hogy alsóbb néposztály mik erkölcstelenségé, "SünTjesUlyeSése iSeg\'ljríy*g* zöbb foltokTííil legyen tetézve, ax»-n n:i-pakban, midőn akaU rögtömtélü bii. -ság itélatc fuly-tán majd egymást éite w főbb bűnösök és orgazdák a"kasztiLsa. kó-vettetetf "el isníúl egy liajrieresstfí t1 ri , mintegy világos példájául annók, hogy már a büntetés legmagasabb Toka a halál sem rettent. A tény ez: ____
Bellai Járt oh (20 éves) b Jakab János _(2Q ^-^Jiadjtfkflti-bvkoflok, f,-év*-Eaájn^\'¦ hó 2G-án détnbíní órákban a ciÖkli-jákói haiárküztl orsziígnton haladó, s a kocsiban bóbiskoló, bizonyos Keiner nevii, asmegyei GíüCig filinaárnlót baltavágá-
neveléaöket is szivükön hordják:,: igyekeztek a lábmllvészt a jöy\'3 hóra is biztosítani. , , ~
Mint halljuk jÖvÖ hó 13-án. Csurgón ----—-\'^faanáJmzV^atoW^g^ö^
értéket elraboltak, ntönállássHT JlároWlk rabldgyilkoRáfigot "követvén eT. Á" fefle-sek azonnal elfogattak snyolezad. napra, délntán fél öt órakor, kötél általi halállal kivégézíÉttek Kiularkuton, a polgári rögtönitélő bíróság által. Dicsérettel kell kiemelnünk a t. polgári bíróság mél tóságteljes. tan ícskozását j . a köt-vádld tíotí\'fo^yé«zféáatna:k «ferkölcs-telenség és bunbesülyiedést festő vádbe-
bólí- E napokbaa kis^rletók-történtek---azédét^aíjgy a megye" egyik 1egtekip4é-
lyesebbalegjobb nevű ügyvédjének,Te-velyí Eleknek véd-lmét. Az ítélet végrehajtásánál "nagy itéj^meg^voft ^eíenr ^F^dVífran Q^Tt^^padba^éf«r; ü.nhe"p^et rendfiiEe^a^suá^uíki^^^ jótékony czélra, mely lo ümmárfBttz>. tn>wil leend egybekötve, «tve pedig tfts/ játékkaU- Ezért hépünnep k5ltségeín"Bk* fedezésére Pünkösd-más napján déluiSu egy kia népmnlniság tartatott (Laétatért wm, melyben 10 kr. belépti <Ej ineaett: 4—500 ember vett résx^ s 63 frt & kr. o. é1. jövédélmcze4L-A belépti díjon felül ..adakoztak:_ Ft. Kdmess György, esperes és plébános ur lfrto.é. Hitqsa-hoffisr 1 frt Mondák 1 frtMfpmk^ kr.\' Rosénfeld 50 krt. Fogadják^J*Tr _ nevében sxives köszönetünket. . . f_ Alig végződött %j#Üeii muía&á^.
esti lw:6v*\\Xűfrfr^nk--v&tcaá&fa*taL\' egész" napon .it borult\' yblt^feir*%l megye több pontját niegástatá. Kefett. ír újra a nagy Iiöaégre jjiömaly napokon 26 fosmyflBdee^»j^Az tttíruűn .M*.*-. vösTbofuIt iíK. " -\' - J-~
TÁR C ZA.
Pálya. bér.
\' Légy1 badveaér i magaastalják híred neved H»**erfctpártolod, ¦ gyöngét vered. Síig lesgegy kar, mi aaét tépni vágyik fáttcss.t: JK-legféoyesb ecerepet a b*ioök játaráit 1 S még. van fir&nr, van borostyán, van órdemjel
^Ánaak, kJ Ily kitüntetést megérdemel!
tégy bsfoa, tudós o halhatatlan leső emléked: Ha javadra has eh ál nd a oetétoéget. ~ *"ff a.tiltott gyftH»dlca-ntí.n less ki vágyik:
ront
i
Misa tiJ Eladhat
&$jara kígyó mégftüHomáavit S mig as élet édeséből ki vaséra!: Ha bar fnlyva&l ssomjaaik itt nem hal éken!
Légy etneo, mintak:gyó,eaúsBB,Ü8dfÖlfejed Ott a hol kell: na eserenaae moaúlyg veled. Míg ]i4oa ajit kapat a aá^_:boId|E^sá^hj@_L ^GyUjtalpánat a leső ki boldognak tart a meghál ványoa-
Sok a tövis, de ha cxélt érss es ösvényen: Dicsőítnek, i« már csak elbukni négyen t
Légy áldosó, becsületen, alásales. 0 es is, a kit föIeaeltóL — alátapos. SsereBa klven^ s sserelmedért kinevetnek. -Öra]|7hámég sstvcoV — biffiii^ elrepedhet. S ha Ie-cakadss, mint gyümölcsfa terhe alatt: Ssélyeltáptiek, e sirodon csak koré marad!
CSEPELI S.ÍMDOB.
ír* zöngeim ek.
— Huui-e otia angoUviil. —
IL
He ajeaa még . ..
Na-siess-még; épen most órája, Midőn a kéj, mint aa éj virága, Moly megveti BJiemét a világnak, Nyilni kösd ofi éj lánya a fiának, Kik epednek a asép hold után. Áldandó ag-árnyak-eme perese, Melyet gyönyör éa a hold gerjesste \\ OyÖngéiTbiji szépen tündökölnek, ÉífogyárJB pohárnak, időnek. — Uh, marad/, maradj 1 tlem füa öröm ily láncsot gyakorta, —Mimi méjj^f-mmjntk-tA*, kÁr so\\it% Bsélyel törni szemét ily korán t .,.
Ke síess.inég; a kis ér, mely esőkként AmnoD arnyán által rég időkben,
" Nappalodjál-bár-hidegen tatte,
Mhat vidámság leibe égni-kesdt^-----
Ha as éjnek értté lépteit* S így anS\'u ssivében, özemében, Mint a téli csermely hideg délben,
-SiOd-legyen hőbb, mig beáll as éjjel, A gyönyörlaa kéjes ingerével.
Mikor. Itaault-UoJnalftiD aa égeD: Lelve ilyen síép bvernéket ébren, Mint a melyek mnst szikráznak itt ?...
C:- . TAMÁS FI GYULA.
nálunk^iTDaereneaétlonra gúnynál egyéb várna f aiVeliikloti erény is Megvetésre talál, de ©aak akkor,. lm senki iránt nincs txötalo-aettrége; ellenben baeskükfiti: ellfirik, sőt tOmj énei telik. E viasái állapot ftsámoa aae-rcncséUen eset kútfeje, mdy be naponta hulljak áldásotok. Ily szomorú áldoaatról érte-sittetenrmidCn e sorokaUrom.
Valahol — a helyhes, *s«mélyhes semmi \'kosiak — lakott egy asegény aorsn, do mi-velt, becsületes; aserény, aaorgalmas, ason-kivül igen szép leány-, ki erős kísértések, aséditő caábok átán botlásának követkesmó nyót keble alatt hördá. Ágyarióságában magáról megfeledkezett sserenc&étlon, emberi Bzánalam helyett gúnyra, Üldöztetésre talált midőn vétke tudatinak aulyja, a magános tért őnérsot easmöletei ía eléggé" marczarigöliák a kísértetek győzhetetlenaóge miatt ssótsanott szivet. Ily körülményekaalelkiisTmeret mar-doaáaának kínai ijesztő rémként elüsók a szánandó teremtést asfllei házától, ki kettős élettel a Balaton habjai kosé temetkezett. — Náhink — ssomoru valLáatétel! — nincsenek ^ly^intésetek, hol a gyailőkra menedék, gon" doskodáa várna, aSt előttük a javulás utja is elzárva van, — minélfogva as ily lélekrásó esetek itt gyakoribbak is mint egyébbütt- — Midőn a szerencsétlennek boldog sírontult kívánunk,, ssomoru végzetétől meghatottan idessük Hugó Viktornak a könnyelmű nÖk tévedésére vonatkozó orOkssép reiralnjét:
0b!V rnsultea jsmsia une fémmé qnl tömbe Qui aait aons quel fardeau La pauvre ame auccombe.11
Gyermekkorom óta mindig valami sajátos báj vonzott a BaUton-vidéhéhca, mí benaöbb hatású volt rám annáJL_mit a táj termáaaell nagyasorüaége indokolhat. — Ellenhatása volt es a jövőnek- — E vidéken boldogított űlflö — a tán utósó — a se re lmom hü visso-?oatatása. s ugyanitt aemmísQlt meg aa eseményeivel — ábrándjaival: a aziv érzelem
— csirjait — a jövő virinysandott meBOJét itt önté le forró lúggal & végset köfiyörtefen kese. — Itt volt nekem egy jédeakeavea\'rokonom, ki nem kevesebbet tön értem, mint hogy erkölcsileg megöljön. Ha — mint Se-neca mondja — 0vita sine Httera raors est
— miaRllttera helyütt a „jellemet állíthatjuk oa élet, Haine-qua-nonjánaku , — mert „a tudománynak oaak erkölcsös jellommel páro-aaltan van hitele11. — Aa ón „tartufe" rokonom tehát midSn jellomre tört életemet akarta kioltani; vagy ha a triviál gloas&ák ......ilfih,
Sind Dlamen dia im Sturm bestehn, Sind Sternlein die nicht untargehn."
Moffiaikeaarün b&Jmoatuk öasse & tárgyakat, mik elménkban wpéle-méle*elótaníek, oaját oaivünk nugalma. benső meggyösfldó-sünk fflserinl^ a nélkfiT, hogy BBaerves egéiat kögitheténk.8 Höst midőn ön füle ügV, mint as én ssijam etfsWsdt, ha tánylflg önnel Bzen-
(köst lünék\\a coóeeuss-flo, londröszre gyújtva, távoanám öntSl blasirt nonchalänee-al mondván : „a rovoir jó napot" I
BOKLYÓS PÉTER.
Aí én fecsegöseim.
ív.
_Vaa facekem fgy jellemes barátom, ki Sri5l^~*4&-év előtt saolgatiro voít, (raeg-jasjfaalaant á^»n>j^naffl-Saert besafi harátotm da saesrt jalbunos fSrJu) ¦ ki.a ktUnTmkadsst Mkeafili b^TlyeMöml-késtrea a-Jéffe--nus farfi benélte jekem; midan egy jttlé» •ett mtmft fsadsáá»3 efytetnek nem tudom már asiSMdst 42 tago* keHvéa- válaastMi/ a vALuiUk Cisi ,iwgyvenegy«n jelentek ssBf.f) tljr\'aecnaií honsterett uemBregéa násvo. valOu
Tini, ferbli nem ÉVgjmilt tMg idol ura,\'
hntljte. TVhfcf«Wla^rVaP3Íni rim»l^, Vitft_m}pita_ dlín«_1E.mii-v^«4i
Wafclsilni kliapfea CtlttirMlbit wnoüi\' 1 Sa» Ifóatg ria -ieof>b<ÍlóVÍö»iUgU •]-nfirKaáeiür «tóUiib«n: :p}(a qu\'on «taa na DnC — V«bb»n, s hfin
irodalmi JtanghA-a íirflWf \\\\Ai oly mérges sebet akart űtní rajtam,\' mi ment-hetleoül halálos legyen, mint veaaett eb marása. — Engem rehabilitálni fogas idÖ, igazságot, ad részemre a megtisstalandott kös-sscllem réaarehftilatlau ítélete. O —bár apai öröksége felét korteakedéare költé, míglen neve közforgalomra asállt a hir ólom, lusta ^árnjain ; bár_ajakárí_l^_BBÓí..mint —^JIq-mer szerint — Hermessáröl, méaként folyt, azolgálatkéas—saóvnl, Ígéretekben saivea vala mindenki iránt: mégis saját magában, cselekményeiben rejlett Ítélete. Sommaíre: Nem magán bnazn hevélyú öoztörébol foly-. nak tolluakból -e OBavak^ was-jág ajn\'mjbbc . , gunk által tapasátalt példavat\'akarunk^eí-, ~k?pesnL Példái Idéshí akartunk, mísaeriDt a kevéssé ok fürkésző, circumspectna kösvéle-mony mi könnyen csa lat kosba tik, ha a paj-táskndáa — f rare et cochon játszástól o egyéb selaj tasségek tül engedi magát inspiráltat ni, melyek mind u társadalmi kOassellem lazult^ aágának hátrányai, o melyek a népaserüság-nek, az imádandó Igas Isten helyett, oly gyakran arany-borjnt emelnek bálványnL
ilombad&It ssivvilág, csalódás szülte mi-santkropia a egy gyermekkori kedves játszó társnéra airja. aaon ssomoru emlékek, melyBk
i*Wsnas ktWedd, tateo is Irgalmas iránta i eiska^iWí sélsk. Bltka eset as, bo^y
rultAnjLdnak lelkenaben, saiTemban eajnenak TjdAkiBVBBor a Balaton „ímpocant" vidékire jotok.— . . _
Y*y. „nono rraio ad ¦ forflsBlmam11: ; mart a nynly O^jét,-irodalmunkat hiszem é. ~Váltom taemaetflnk\' eletelíxirjéoek. Ugyani, van nekem «gr divatárura" iimerltaom, ki oanpan mnakája ntin i\\, laorgalniaa, baiiu •rkslctoe; aaoval — in Dl tarulekgondola-ton kiyül aa iparoanok valnaalt eeamiDyenek tartani. Es as ép iemerfiaom- nly ügyesen tadja idejét beosatani. bogy aobol a\'mnnkéra forattottop-foifll nemesek Bétéra, mulatságra, d* qnkéna«ar«4e maradt neki annyi; mennyi aboa kellfjksf y valakinek nemei, asépre, jóra fugékonviTasiTB ¦ meglehetoa maveltsége legyen. 0 a mankajá arán: megtakarított fillérekből nálaját lerovandó", aa otvaeda \'által neki -jotot! éleofényekért iAjnk Iránt, u iréi segély egyletnek tiaeaöt forintot adományoaott. E tényt la {e^egyeabefi mOVeltaégojik törté-netírojí: aaónban ía adakD^ó nevét! nem; mer* fülfogasunk Baeriit valamint aa érdem veaitbecaébol, ka birtokot*ia wjí felőle: ugy •»-jé<a*<>oíaagt!» WWB* \'»irigrJn«ly"B: nyflvéno«4g»nepvU»ga-.ievitol eVonynyad, AT*j^yVhiaaig faeme árt.meg neki;\' - h
v a ^»^&kUba|en atHl p.pd rein gégében; -ÜiidyPoáen dje im Orabe lében, -"~
La Vallőr© herczegnó élete.
Egj aúTtolea EGlahun mtt)rjdli<at ímocsia
aladáa ntaa foroilotta
B É NY I REZSŐ. (Folytatás)
ValóasinÜ, hogy. esatán máa lovoloket kapott, melyek meffvigraastalák ép nyugtatták mert ugy látosik, nogy csatán nem irt többet a királynak sem unokabuga sseroimórCl, nem saját kétségbeeséséről, melybe a ín löt monda, jqtott. Lehet, hogy megelégeli a cselekvést, ezentúl égessen a királynéra bioni, hogy magát a béke és a házasság ügyletének Qsentelje, es utóbbi felett a eseraödóa 1669. év november 11-én íratván alá, reményiette mikép as idÖmident helyre hos.
Épen as napon midőn a király hásasaága és béke feletti ssersÖdás alá Írattak, 6ram» mont&Iarachalkit a király as Infanenöt megkérni küldött, Spanyolországból Isi dés Jai-sans- ha érkezett mint a tárgyalásokra kltttaött helyre.
Mancini kiaasasony lelke bár, mindig hi-selgett magának, hogy as idő valami változást szülhet, telve volt keserűséggel — és kétségbeeséaael. Ha a király felől roaaaat hallott felújult, s kérte Masaain asszonyságot testvérét, hogy olŐtta a királyt a Tehető leg-nyomorubbnak fesse; a ámbár megvolt gyö-EŐdve,hogy a király még mindig,aaereíl mégia kétségbe esett a felett, hogy a trónt valaha bírhassa. Levertsége rendkivüli volt, mig Károly Lorraine hercsege, ki őt gyakorta látta es időben, s ki csinos éa érdemes ember volt — sem fogadtatott általa oly kép mint
remélte-. .......
Alig, hogy a béke megköttetett a a király házassága létre jött, a btjborook azonnal as udvarnös csatláltoaandö Bnrdeanxba utasott, egyBseramind irt Véne! la asszonynak, hogy unoka-bugáit vigye vissza Páriába éa ea; időre esik, hogy Lorraine hercsege ManclnT kisasszonyba oacrelmaanek látsaott lenni, ennek azivo azonban legkeveóbbé a.em volt hangúivá ujabb Bsenvedély befogadására.
A királynak június havában történt házassága után\', augusstna hóhan as udvar Fontaine Blotm-ba vonult, ő eminontiaja elhozatta anokahugait, hogy aa uj királynénál tiasto* 1 égjenek. Mancim kisasszony asonhan érea-vén, hogy ezen megtiaatoltetéB erőltetésébe kerül, UrŐmeat kivonta volna magát belőle, >teHUéréoafTeK6~veln^~H^ \'
eF/e-épjén ml DSÜkaégo sem volt;- inkább nem akarta\' látni a királyt, mint ¦ látva Őt kitenni magát annak, hogy-allg hegedt sobo\'felssag gattasaék.
Mint minden keserv midŐoa lelket elfogja, agy Mancin! kisasasany is mindent fekete színben látott, fájdalma csak nagyitá a dol-gokat,akirályt maga irányában kösőnyőanek képselé, mi kétaégbeejté, minden peresben megbánta, hogy Parist Dlhagyá. Ha a király nejét dicséré, Manclni kisasszony e dicséreteket mint megannyi tőr döféseket érzé, melyek oslvót-irnwg\'áthasiták. _a legroasabb volt mindezek közt as, hogy kénytelen volt érzelmeit elfojtani; mert S Eminéncziája ha-,tárűzDttan meghagyánekiy-eat-Biótlan csele-keüní. Kém haasnálván tehát a boasankodáa\' a szükségesség-sem osolgáll ily azorult helyzetben\'egyébbre mint mira.elméje azon időben, hol kegy vesztésének elejét vehetvén,mindenkor szenvedélye aserepcsétlen áldozatának" _tekinti mngát. honnan némi erőlködéssel szabadulni Igyekezvén, okokat keresett, hogy szivét megronthassa; ámbár mindazt képzelte, moly képus luhetett a király iránti ellenszenvet benne falkőltvni^négía e fojodelmet, szerencsétlen Bégére, csak nagyon is szeretetre méltának találta. A világ a az udvar egy iránt gyülöleíesek voltak dőlte, nem is lépett ki színére ha csak kénytelen nem volt. -^MJndeniupkŐBolédniéreBvén halálai a bi-bornok;-*zivesen vette, hogy Culonna ffilo-váazmeatar unokahuga ketét ismételve meg-kéríe. ManóinÍ kiaassaonynyal közöltetett e terv, kit is kegyveastesemegeseliditvénnem ellenzetté; mert nemhogy beleegyezett hanem ^ínfcábVkérto Prejus^pflköt^högy beaséloe e felöl ö eraínentiáíóval és siettetné a dolgot A bibű^noknaklidőközben bek¦!vetkezett halála aykíaaaesonyt kellemesen lppé meg mért fiyirének midőn es vele\'e l^irt kSzlá így nyilatkozott: hala egaejc.hogyjtelford.nlt.
A bíbornok halála nom tartá vlassa a h.i-rálylv hogy as elhunytnak hágait no látogsaaa meg, d hogy Irántuk barátságának Csernyi jelelt adja. melyeket mában M&AÜnL kis-ássapny hidegen fogadott, türelmetlenül vár ván a lniaaasá^í sserződós pontjaival me~_ érkesendö_fotárt. Végre megérkeaott ea !3 a sMrtartások me^ta^sttak_a Mancini kie.\' assaooy elntaaását maga sürgetó. A király kiben csak nyugodott de nem holt ki & Bsenvedély nem bírta magát el határosul, hogy Qt távosni látta: végre hoassu kóaedelmeesóK után elutazott. 0 Felsóga most több figyel met tannaíta Iránta mint valaha, esernyilo kötelesőt mondott neki, azáa meg asáa bizonyítókat adá hajlamának aßt konyulnék aem maradt ura^ Sirva vésette a klsaasaónyt ki n • tajáhos, ki ia baasáltában fájdalma éa keserűsége legyöayÓD. oá inkább- aréltnak mint élőnek iátssó királyhos kedvesáhes e Qaava-kat tflredejEÓ. aÖn air, ffn király, Ön sseret engem; de én szerencsétlen vagyok a távo-som.B Esen "elválás követkestéken mélyen elkeeeredett a Mrály2 de miveFaa Idő mindennek végére jár, s ő Felsége !3 kora virágzó szakában volt, lassan lassan vigass-talódott.
Es időben aa udvar tele volt hölgyekkel, kik Bzerencsájuhet várván ha aa egy idejű íróknak hinni lehet; nem voltak épen kór-lelhetleaekv -MiaS öaon ember, ki egy asám-talan virágokkal ákeakcdö kertben látva magát, egy meglepetésből másba esik, ngy a király ia. annyi ssépség környezetében nem tudta elhatároaoi, melyik fejé hajoljon. — A véletlen hatíroaett, la La Valiéra kisass <• asony, kt különben a szépség tekintetéből semmi sjánlataazalsesa bírt, győsőtS a többiek felett. — TermétSreiiáavé eléggé kösépsserü éa gyenge, járása kecs nélküü^iaaé bicaegö, arcsa halvány, himlőhelyes, baja asöke, sse-raei barnák, tekintete epedő, aaája nagy ás korall veres, fogai legkeveóbbé ssépek, nyaka rövid, melle szikár, teatének egyéb részeiről nem a legjobb ajánlatott adván. Gyakran igen vir, de mindig szellemdua és élénk- Beaaéde kellemes; nem la nlánysanak nála ismeretek és aaerényoég; olvasott nagylelkű, hőkeaü, és érdek nem vésette, őszinte, a tetszelgésnek nagy ellensége mindenek felett igenje saive lévén, barátait a lehető leggyengédebben szereti. —
La Valiére kíaajasonyTouraine tartományból való. Ssárrnflsáfla Igen vitatott, mert némelyek nemesnek állítják, mások pedig ogi tagadják. Basal Babníín ön maga mondja; hogy Meaanban hercaeg megígérte e hölgy atyjának nemessége -okiratait taegaseresni; aaonban bakővetkesett halála akadályosá asaváfc tartani. Én besséltem to urain lak kai, kik aemesságét erősen, álliták, aaaal ugyan hogy aa a nem legíégibb; hogy egy elődjét kit Veauleard uraságnak neveztek, 0 ki igen ásón _e^^t solL^. külfinöuen jól ismerték; asuTei mielőtt a kiaeeaony as udvar hos került volna megbuktak, — hogy Veauleard urnák legelső hivatala volt aa Anjoun-i sóhásak igazgatósága; hogy végre szép jövedelme lévén, hasúiról ia a kincs tárnokságot .vette
mtüdlg jnégmáradí. Esek saerlni ugy latsaik nekota, hogy nemességéi nem Igen lehet vitatni. — " \'.
Ki hoaía aa advarhos, nem tudnám megmondani, sem idejét meghatározni, mikor jött Ida. Legyen elég, hogy nsorleanai hercaegnő Henriettö-Máría udvarhölgye volt akkor, midőn a király megaserette, vagy jobban mondva, midőn ő eseretett a királyba; mert annyi bÍBonyofl. hogy a királyt annyira ecerotte, mint még eddig, soha aentít^alíTOÍsiíip ia, .való, hogy néhány barátnéja előtt nyllatki-- soU{-Eiikóp ébajtsná, faagy-tsrkirály-ne lenne király. — Est tudva gnnyolták iaőt. A király nem lóvén elégedettnejével, időről időre Crolbnnára ^gondolva, gyakran meglátogatta BÓgornőjét, hol ia több hölgy jelenlétében pa-naazkadotl, hogy aalvénék mi foglalkozása aíncs. ÁmWrjvoltak a társaságban oly nők ía, kikkel e nyTlntkozat bántott, még ia jó aresot vágtak-ehes, igyekezvén öt mint a többiek lehetőleg mulattatni.\'\'
Egy nappji ltoquelaure ur,~as ország egyik legkellemesebb férfia, elkiaérvén őt Jüjgor-nőjéhoB, hogy a keseredettnok látaa6 királyt álmodozásából felébressze, clöhosja neki, mi szenvedélyeién szereti Őt La Valiéré^ eaután lefon tó est a királynak a különfélét, mit a kiaasasony valóban elejtett, elbeiaélt — Bókokra teíjeaen kiképzett éa igen óleoelmü levén, minneseket még megie toldotta, assal fojesvón be beesódót, mikép La Vallóra kia-asBMny nyilván!Iá, hogy a királyt lelkének Üdvőssége és.ssive nyugalma takjntoióbÖl látni sem akarja. Esen nr n^indesekut igen kellemesen ad?án elő, a király őrömmel haU gfttta. tetszettek tréJfái. s Lá Valiére kiléte -felől tudaknsédott. —• A társaság ía igen jól mulatta magáig Hoauolaure nr besaédoi felett (mért minden jól fogad ta ti kr mindenkori míö -anagytvk Jénák találnak), mindenki magtette a maga.éazrevételeít aaonban mintán a ki-
elléklet a „Zala-Somogyi Közlöny" 17^ik «ámát©K^
riily o hölgy Iránt nom nagy órdekoltaóget matatott a dolog elejtetett.
Néhány nap múlva viazonzá a király oó-pürnöjp látogntáaát, e a mint szobáit elhagyá
ooiuoa hölgyöt látott elsuhanni, , miliép asiroaen
lolgyol
! lévő Huquolaurenak azim megjegyzéat aairoaen venné, ha ez l<Tine az, . Kofiuolau.ro fel világoBita, hogy es nem az. Ez ahitt kilép La Valiéra : „ez a M rJ j.-l<inli Itoquealaure, ujjal mutatván reá, o fitrufna Imngoii mindenki bnlUtárn megszólítván ro.ndá : „közeledjék tin epedő azeraü Riéu, ki caak fejedelmet óhajt." K gúnya lunnaosonyt oly anvarba hozta, hogy alig jöhetett magához. A király iparkodott zavarát eloazhuni, mélyen meghajtá magát a a világon legleköteler.Öbb modorban mogszóllilá. Azonban elvógro aora talált bonno valamit, mi tet-azéoét racgnycrbotio volna, mind amellett megtiltá ez ügyben a növel tréfjlni. Igen tennéasutes szeretni azt, ki által szeretettünk, így a király ia egy napon azt nyilvánitá (rniBclio grófnak, hogy eiiatneréeü! La Va-lieret egy mKrquia barátjának akarja nőül adni. „!Mru válanzoh a gróf — azon marqilis asoreli a azépet." Igna válaszm! ft gróf — La Valiéra nem nzóp, de én megozépitoua azon javakkal, melyekkel elhalmozni akarom.
Ot, hat nap malva iámét találkozntt e hölgynél, é* jn két- órái -iáMnrg^tt vele. Eűlttnö-aon m«gvotl elégedve táraalrráflával, akkép, hogy mit eddig elismerő alibi tett, azt most Bafcrototböl kotídó cselekedni. Egy pillanatra belépet! eégornője szobájába a azután haladék ? tíiket! távozott.
Aa emberek mindig cuak ombetek nyaradnak, a a királyok sincsenek kivéve a szenvedély-le zaarnoksága alól, a termt-ezet legelaÖ Jtüzdelraénok már meg keli ezt ismerniök, nom tudván ennok jogát megtagadói. Azon meggyőződéssel távozott a király, bogy La Viiliéra Bzprelméra-iinm énlomtelen, b csak uj kedvesével) gyakori találkozásról, valamint növokedü Bzarelinének táplálásáról — ruetybon boldogságát képzeli feltalálni — gondolkozott. Mtvol pedig sajt Ütni nom oknrf, mit aem talált jobbnak, miül sógornőjét gyakran látogatni.
V a Iában oly sűrűn tevé azt, hogy miedonkí hitte, mikép azerolmos Ü fenségébe, BÜi-mon-d\'ifik, hogy ajerjodö hír épen nem volt kedve ellenére^^c^^ett több rendbeli alaptalan roo-sék is ralpptnk . Tdbbok közt hiro volt, hogy a király fivére felindulván a hireken, félté-kénnyé lett, s aa anyakirálynénak panaszt tevén, kérte öt, bogy figyelmeztetné a királyt. Aa nnyakírályné időt vévén magának, mag-nsjUita tehát e miatt fiát a királyt, ölébe terjesztvén, hogy a sógornője kerüli.
Udvarlások" roaz~magyarázatokra nyujta-nak alkalmat, hogy a roez akaratnak fennen hirdetik, Djikép sógornőjét ép i>ly Bzcnve-délyeaen szereti, mint egykoron C\'lonoa nejét; hogy nom hecatclenilhoti meg testvérét, aaját booaiilotónek sérelme nélkül, b hogy nem- ©lóg^a-roaMat -íágaea- -viouiy-baacm^a.-gyattut ia meg kutt előzni. A király mindezt Bzótlnnul hallgatá, a nem lévén többé függésben , silgoru srczczal röviden válaszolt: „ Asaznnyom — monda ö — ön az egyedüli c világon, kitől legkevesbbé sem szabad hallanom kaannló természetű megrovást.u A királyné kínom vala kivételes — mint mondani szokás — as emberi nem gyengeségei alól, ily száraz és határozott válnazrn raitoem tudott szóllnni, de Ideje sem volt, mért a király hirtelon magára hagyta.
Annyi bizonyos, hogy a király ós sógornője közt vélt szorulóin csak látogatásig tur-jedt, moly nzónban egéBseit La Valiére érdekében történt, a ha n király ö fensége szobájába lépett^ csak .in illoo^Iejabfil, tevé a azért, hogy "kedvese felöl tudakozódván, elbeszéltessen magának mindent mit felöle tudtak. — 0 kJrájyi felsége mindost egyelőre Roqnelaur\'e tréfaTToIytatásának tektntó s különben is jó társalgó levén, a királyt is örömest mumttátván, készséggel válaszolt minden tudakozódásaira. —¦ A király gyakran találkozott La Valiéro kiaflSBZonynyal, a — hogy caélját jobban eltakarhassa, néha, néha tréfás modort Öltött. Azonban óazrevótetett, mikép nem- akarta\': hogy guriyoltasBÓk a kisasszony, ő el-éggé mutatta arcza, ha valami kedvutlonthaflutt^liogy azt nem helyesli. Néhányszor a terembe -hívatta, s ilyenkor vígabb b lelkosQltobbnjsk játásbtt mint a kisasszony távollótóbep.—E folyton tartó látogatások egy-4ióifsrpoirFelüI terjedtek, mialatt mindig történt idooként valainl^gi a királynak La Valiéra iránti szűrőimét elárulá. — A .király sógornője azonban még mindig kó-tfllkedettj üo rövid Idö alatt, meg koU gyö-eödnio. A király t t. Gulche gróf, kíséreté-bsjn\'^gy látogatást tevén nála, La Vallőre holléte felöl (udnkotódott. Némelyek azt álli-ták, hígy..egy lásbolog barátnőjénél lenne. Erre a király aonyira felindult; hogy rögtön fölkelvén, ön maga, mant-a kisasssonyárt.
Guiche gróf mosolyogván e feletl, ajierózeg-nöhéi^- igy szólt: Válóban asszonyom, ha a király nem szerelmea, akkor ai ország leg-tiszteletre méltóbb embere."
Ő FenBÓgo, kinek eddigelé nagy reményei voltak a király szivére, nem tudván bosszúsig nélkül elnézni, mikép e hód\'tást, melyei bizonyoBnak lartut*, egy udvarhölgye előle elragadta, nom tartbatá viaaza rostálását a caodálkozásaból boBzankodáBigju\'ván Guiche grófnak és iíontalol klaaeSzonjnok, kiben toljeeen megbízott különfél»kép n;itatkozott. Egy napon többek kitzt ö felség- a király, La Valiérét a terem egy oldalába* mulattatván, mlg a gróf éa Montelct kit.ttszony ö fenBege körül voltak, halkan de tly hangon, mely megindulását éa azivéneí es varit eléggé elárulta igy azúlt: Nem tudom, ba aokáig szolgálandok-e mindczckick örvűl; nem nézhetem pir nélkül, hogy oly magas állásboli, ily alacaony éa nemtüleo Bsövetsé- ! aég\\ getkercí; nem tudom falfugni; mnt niicc-haíja le magát oly nagy kevélység?!
„Aaüzonyom,, — válaBzolt a gróí, ki ked-veaen fogaűá O Fensége boazankodását, — 6 saápfnaeé* kölönféleBÓge Bobaoers volt a asürelom gátja. A kifály azive ípen oly gyurmából készült, mint máo emberSj a ha a beorelém eLoglalja minden nehézségei elegyenget, mindent egyesit s egy piianatban eloozíit minden aggályt. A király senkit aem tudna országában a maga állásából valót szeretni, a igy kell, hogy leszálljon vagy kedves nélkül é\\jen, minthogy pisdip itt ke-vbb az öt lokött-lezni tudó herczegnó, Bsük-BÓgkép példájára királyi elödeneik, e\'gyaserü hölgyekhez kell fordulnia.
„Ez mind caukélyaiSg — válaszoló 0 Fen* sége bngBzusan — de agt tartom : m;vel mind király kezd szeretni, jobban kellene fenntartani a királvi luóltÓBágof. Ily nagy bukás CBak Ezégver.lft\'-B Iphet, Nem lartlia-tom vissza órz-imeimi\'t, melvok a király iránt Biümben Puha st\'m éltek, b meg vagvos pyöaÖdvD, hogy van az uJvarban több nemes ber, ki Dri{»y-rbb it-lkü, a kinek bííve job-
ban helyen vagyon. Nyil\'an beezélok, próf ur — foiytata — mivel ..nl nemei lelkűnek ia merem, k Mont a létben minden bizalmam helyezem : tehát minden tétova nélkül kimondom, hogy a király magához illőbb vA-laaztáat ia tehotue.
„Miért ütközik m^g ezen Cotm\'Íq\'J a irály ön irrfnl miii.Hu* \'i^t-Litcl viseltetik, La Valteré caak akkor veti szemeit, midőn -már Önt látta, b ha mi vele mulatni szerel, Önl5l fÜep. Végre aistonyom, meg vagyok győződve, bogy a király soha aem viseltetett iránt oly érzelmekkel, melyek ünl érdekelhették voItttt. A FunnTTipiRtoart-i -uIbetIe meggyőzött ong>\'m arról, mit ön ma lat, a n királynak L:\\ V.ilit»rel ugyanott történt k,t rendbeit tartós tárBalgáfla után nem kételkedtem azon, mikép a király e nöt azenvede-lyesen szereti. Ez az épen, mt engem boszánt ".v^J&fizolá. L^.feUóLfe^;^k-^^dffi jftkAJcja^ B valóban csak napyon"7a" BikerüTTFekik.11"
„Ne érdekeljo uia^át dolgaikban fénaéged monda Mont\'ilet, a 1in ugy caolekBsík, rauid oz mulalságánl szolgáland.
tiuiche grót ezek haltntára Ürült, ö a her-czognÖt szerette, hallgatása és udvarlása eléggé tanuaitákezt ö felségének, ki nem oly ügyetlen, hogy mind ezt nem értette volua meg.
Guiche gróf a királyt gyakori látogatásai miatt eddig félelmes vágytáranak tekínté, de a hnllottvik után fölvidult, mert remélnie lehetet^ hogy nem sokáig fog jntalmRtlanal epedni; Ugy un Uhetett-o örömét elnyomnia 1 Eaen kedves eazroék zavartan rohanván át a gróf bolsejón, felfQggesztÓk kevéssé a t ir-sáTgástT Nfim "tudom, ha nemT)ántB-e meg a herczegnö azt, hogy igen előtört, vagy a grófnak kivAnt elégtételt adni és uloBziatni minden gyanujút? Annyi való, hogy a mily" indulatban volt, imént, oly hideg vérrel válaszolt Montalot kisasszonynak
„Önnek í^azu van- Mtnr nok veszt»m nz cgéBsct, látJmlóhig mi (sem fogok tudni róli, a n király kedvtöltesét aem nézendem\'fnrdo azemtnel; oly jól fogom játszani szorűpcm, hogy a király sohasem fogja észrevenni, mikép viaalote bántott. Kevéa-ael * asszonyság viszont tátogatván ü felségét, a mint belépett La Valiére jött elébe, ez kórdezé öt: ha nem lalálkozott-o, egy kisasszonyai, kit azonban cgósz röviden nevénél nevezett.
„Asszonyság kulimban íb igen kényes lóvén az illem dolgában , nem talált elég tiszteletet La Valiéro kérdésében, mely rokonát Ób barátnőjét érdekli, s ezt ü felségé-\' nek megpaiiftSzlottB. O fonségo ámbár kll-iönósjiok lé\'tri as iiBBzonyBág pannnzát, azért mert.La Valiéro rokona nevéhez a „kísnaa*" Bsony.*1 Bzóoskát nom begygy/azté \\ mégis titkos\' ellenszenve, csak hamar talált óbbon okot L& Vnlíéret megalázni; nyíl vánosun
rendreutaaítá tehát a lehető legszigorúbb és legkeserűbb modorban: többek közt azt monda: hogy egy ido* óta beszéd tárgyának teazi magái, de megakarja őt fenitni egyszer mindenkorra, mikép közte s hölgyeinek leg-utolaóLlja közt iu nagy a különbnég. La Valiérc ezt annyira azivérc vette, hogy keserű-Bégében taún moghalt volna, ha ezemei szivének segélyére nem leendetíok. RcBerii-eége nagyobbodott, midüu hallá , hogy a király iránti asenvedélyeért kinevetik.
„Aaszonyaág meréazlelkü éa tatarozott jellemű lévén, mindennek fölényét és uraságát érrztetvén, igen méltatlanul báni vele, a azt monda többek közt, mikép La Valiérc Bzerelmében, anoyira mogyt bogy a Palais ltoyal featvényeíLe ia beleszeret.
Még beszéltek La Viliére felül, midSn a király derült arczczal éa oly modorral kei-lemmel, melyet caak Ö birt, belép. L derült-nem sokáig tartóit-, mert La. Valiére ÉfizTövebetG levertsége TeteTí a "feírSty rnryá" bairany, majd meg vérveroa éa ismét hala-vánj le«.La Valiérehez lépett.éa észrevévén, bogy ezemei b gok airáBtól dagadtak , éa vérben úsznak, bogy részvétét eltakarja — ha tudta volna; — tncnolyngr-a kérdé ked-vetlenaége okát. — Gondolhatjuk; hogy nem kétkedett -azt megvallani a kiiasssony, bogy egymáaután sietett elbeasélni mindazt, mit más érdektelen személy előtt titkolni, erejébe került. A király attól tartván, hogy botrfiDvkosáaát oam fogja fedni, eltitkolni, caak nsraar távozott, de nem maradt el | sokára, mert este az anyakirályné a több ! udvarhölgyek kíséretében ismét vieszatért. < A király&ön egy igen szélea gyémánt kar- \\ perecz vó%( milyen eddigelé még nem volt ) lutható; az egéez igen ékefl és gazdag vala, j közepén Lukrecziaval kis feetéaben, mely | mü vaióban remek, foglalása éa caodálandó i s jelen voit büi^yok rigyaltutk fölirgy-& v-oii. J Némelyek közülük, kik nagyban képzettejt ; jogot iarthatni a király szivére hízelegtek 1 maguknak, hogy ez ékszer nem csúszik ki j keséik közül, nem xs feledtek mindent el-kovttni, tudtura iidandók i. királynak, bogv nagyon kellumee n>egl-c(retésí terme, -a kar- : perceset nekik ajándékozván; —azonban a k(-vctki\'zée megmutatta, mi rostul Bzamitoltak. A kiri.ly fugtA r. karpereezot cs eo^gornöje . míndeji udiarholttvíuak um^uiuiana : h-Q-lönőaen l>a V\'aliére falé iutézé Szavait, mondván, mikép ez urníik itt mindnyájan -¦eéruncsé féni\'k (ártanák hasonló ékszer olr-hatását, kérdezó mit gondolna e felöl? — La \\aliére valanza eléggé epedfi éa Szerény vala. A király caak szenvedélytől tanácsolva, a nélkül, hogy Boka gondolkoznék a királynőt legkomolyabban kertu ~ez ékBserrvelo * megca«rélni. Látván a királynő, bogy kedve tolik benne, rögtön oda ajándékozó art a királynak. As igényképzö hölgyek a madarat fogva hitték már.; éa mintha egy más . arany almáról lenne bzó türelmetlenkedtek
\\ \'"Veresek.
- — Ez is krtriomim.EBrjéltftn egy gier-
kesztőnek a városkápitány égy megrpvrj czikk miatt -25- botot igért. — Eddig ugyan tudtak, hogy a sajtó-viszonyok nyomják a BEerkesEtöTcet, kanéin hogy üssék ia, — ezt most halljuk elöcrör.
— Portngalliában nmra\'va^majfn A portugál király jsártias faticéXJeSTÍ* irattal nevezett országban- a vasárnap megunnspelísének kötelességét megszüntette^ megengedte, hogy ekkor is. dolgozzanak. Elég szomoHtí^
— Kolambns Kristóf szentté avatása, tervben van hogy Amerika felfedezőjét Kolumbas ICriatdfot szentté avatják. Egy -isisért ^lasa- w^Tí^eírM*dels^Le®áfeer— ment, hogy ez ügyet a pápa ügyeimébe ajánlja. Mint állítják, a pápa hajlandó is volna e kívánatnak engedni,
— Kenyérbe sütött písztoTök. "KéMay nap előtt egy lembergi péknél, rendSri feljelentés folytán,hásmoWLáct tartottak. A motozás azonban eredménytelen Tolt b a rendőrük már elakartak távozni t midőn egyiknek véletlenül&lülnt egy nagy kenyér súlya, a mtá^na pélc &z% ^adni ~ nem akarta, megvizsgálták, s találtak benne egy kétcsövű pisztolyt. Ily módon nagyszáma kenyérbe sütött pisstelyt fedeztek fel.
— Bchofka időjöreDdöléseiböl. — Schofka tanár az 18 65-Ík évi időjárási j&-vGndaléseifaeL4egtgebban kiadott függe-lékben azt mondjarhogy az idei esztendő határozattan száraz le®, s hogy csak nagyon kevés esÖ fog kielégítő hatással birní mert egész „Közép-Európa a aze-tctyc5 étlen -tOTzáritásoksCTdÖpasztitá«e4c f o! y tán ,mindinkább aszály osabbé "válik.u
— A drvzdai nftgy dalárda ünne-pélyro már cdd^mlnfcgy 70 úalárda jelentkezett; köztük egy Angol-, kettő Franczia-, s három Oroszhonbdl.
— A pesti lövész-egylet ö Felségének tiszteletére ünnepélyesdíszlövészetet rendez, melyre az ország minden lövészei hivatalosak.
E. Pálnak V.-be: A becsn kfllá«aiínyekéi t»p-tak, i fel fugni hmnrnjí)ti| s B&ptárakbsc ;
kérjai torábbra b kötrrojűkfidiiii. A. kesflatüíen
\'tah\'dji
Midőn mindenki visszavonnlt, Bűhercseg-nő udvarhölgyeivel egyedül maradt-vissza-tórt bcBzédébcn a korpereezre, mondván, mikép annak, ki ez ékszert ajáodékttikapja, nem ruez oaztatyréaz jutott.La Valiére elpirult, mit aem válaszolván, csak hamar távozott. Ö fenaépe éazrevetta zavarát, s egy udvarhölgye ált-»l csendben kiaérteté. Alig érkezett La Vnliére szobájába, azonnal a karperecéét szemlélgetni kezdé, több ízben megcsókolván, épen kebeléhez Bzoritondó volt, midőn a háta megett leakeledö hölgy látva ezt felsikoltott: La Valiére annyira -megijedt, mikép nem lévén képea az ékBzert meglepetéaében elrejteni, magit -elárulta.
La Valiére felfedezve látván titkát, az utána leselgö hölgybea őszinte lett. — Kisasszony — igy szólt — ön a király titkának birtokában van, mint látja, a dolog igen kényes, b ha ön Übz nekem, erről meg fog emlékezni többször is. A kíBasszony mindent "y-misfép-
meg i gerti . , .
tSrtéi.l mindf-z. La Valiéro engedett kivonatának, azonban helyét látta a történtekről értesíteni a királyt ú, a asé\'r\'t Írt neki rögtön" egéBs kalandja felöl.
Kyugodtan alndt-o a király vagy nem, ezt nem állíthatóra biztosan. A való az csupán, hogy másnap délben két óra_körül sógornőjéhez ment. La Valíére-rel majd ejy óráig táraalgott indítványozván neki, hügy C fenségét útjában kísérje, ezt azonban a kjsaaz-Bzony tennt-íiem. akará. — Hogy\'\'8* fenjenek megmutaBaa a király, mikép nem kivin többé titkot csinálni, advarhtilgyc-iránti érzelmeiből\' azt akarta, hogy La Valiéra felékszerezve lépjen4f<rmóbe. Ö fensége ily fényben látta udvarhölgyét kérdó : hol vette -mindezen ékességet. — ^n ajándókozim neki — Bzólt a király hevesen.
(Folytatása következik.}
t>. J.-ntlL. K. B.-ber KOnÖB«ttel TettSi a VOHe-ményt, illrto beljíütcn íethissBilJTik. Ai id5 nagron noiuoni mosi arra & btsenj-oí Bejre, tic e^uia atán jobtiiaj inefrj: ^ asiadeni (IkSTCtflfli. On trdekiWn.
JtrcopaiToak : A Hllrttgiiiiyi kBuSqjflk; raihcljl lehet, TTsioBottu faljak. Vártmk BctCl taási U ; kir -volna jt térről rúnalípni.
.Többen" — Veszprémbe : íjgytlemnitl ítolrM-tuk. ¦ * tchtfUtgct ff Ütni értük, Ae a Viadiít érm, ax ep«« mQrct keÜfM Umank, c*ai *kkor c6Diamink bo=i Ee7*hbiril11 annvit -elŰro U mondhittmk: ,ron idCk jAmak."
S. j.-nek: Hassnftlni foejnk: * kertet tímm-küliliflk.
Zseiicsi BrúplKwk: Zirüai rilatst niább irt JemHfckrc, "
_S__E^»ek: 10 a baj f
D. JI. A lcrél Bftaron me[tkí»ea. mi érdeke %emr,-¦xilttft-mAM ^-wr-irgalmatim--iw-^-a-Jap**-iauik a-"KaaJiiű mecrcnTíUiL "
J-nek, lijrib: Ön Birmely ea. pirtaÜTZtalnal elűáreüiefí *\' föltételek fi Up homlokán orraaharfk.
Üécsi leTaleiSnkol* kérjsk uiwfl 15*«!«»™»-
kellK
.Pletrkaaarcs.\' Uég ewk ilvet köiriliwak, - — ,
K. H-aAi SaCTágwt lerelgw latézkejtfak ; mi a~"tcrdí*e« kBBTTcfcet Uleti: agy ftiatsS*. i^íjobb ld.BliliTISrtöTr* kérdeH dÍTatra--M*--íeIeIjak i igán! fogadja fldvöiTelífflkttt.
B. P. Kaptak; do MÍg elolraaiaira nem Tolt ídŰnt; nem lehetett votaar röridíboea. " ..
Gj, R. SL J. B. L. naknsk: A ^aépftMwp* * IfllaV^íeaB ; bim fató Mamarakbél eaakngyaa *to-retnink IntllL : -.<-
H. Oy-nat Karas^Dj\' Kaefsárf l«*«MiiketT ha leenkírjOt Tálaíspdat,.. . - . . ..
B. cLpak B^Urz-As " l«TJÍft-írHft\'*B5" " ni i méiTTÍnket & tólwrtaztéá\'TSSb Tatéfc*B tr-- _ w_________i^^mlk »>*f 3n5k
deklü ¦ hasznua tlgvben. cem a caikkeeéjlT - \'¦ \' -
*** Kapofvir! Ax Ráz^SjSŰ- ém lenArH.— ka a .harmónia" kiyifcetil, gsDO^^ WtWf.*; HA"7 práha volt mir, é» aikerjoha.Jem.rolL -
B*. g.-tvak, B\'-bal kUarf,-^tk«et--
\' hivatott máaalk U töhhe. -OB^kba^p^wadtí mladen tekirteltM wf as****** neir-AnEitlíoJébKiie*01 - ¦\'¦ 1 *
Gazdasági tudósítás.
WlÍT iftiiliWj ]ini\'~~ Q w- A beállott uoaáa/melv a. tormáit illetőleg ssép remény-nyal kwae^ btanflnkst, o* árakat 14— l&j bür i^iXimfiStnáríukint: mi ma jegyiünk-f Bbw 8 a 90 kr.— 3 ft 60 kr. Boss if fuAQ 1 ííít\'W\'kr. írp» ! ft. 50 kr. Ift. w ImlEnkorieBB S ft —2 fL 30 kr. Zab 1 fL „L0:krv —1 fV30 kr. marója.
-(LS«U asámósk e rovatában a gyapjúról ^Öfi^tt^^tflkibaként felcoeréloííütt, t&bát a«mbfa saássáját nem 16 ft., hanem 61 ft.-mák oSVaaandó.J
tavasziakra —-melyek móg:;egósaón töokre nem valtak tévő — eokAtkaaanáH; a bttaa-taklákraaa^Uo; ugy ámár oéB eleit lekabsált rétekre^ » ^jöVö sárju termóa tokin te tóban B-kén esti Í0 óra tájban.újra esstt nálunk ^fagy-két éra hossaát, mely után oly htlvös UtVaogy még a téli ruhát 1* altflrhottOk. Tavasai ve te menyein kan es ismét sokat segített; kukoricás* bdígonra, takarmányok etb. ismét növésnek indultak,, r a rovarokat is jól iepusstitá vote menyeinkről. A mint most állnak a mesök, őszi és tavasai termést ösa-ssevávei e vidókoa azt mondhatok!l bogy kösönségor közép termésünk less; _ue móg messze van fta_aratás. A ssSÜS nagy résst
.. ._ ____________ . giviragnuU, "pb7 pedig Igori^kadvegS idotoT;
iv&r. janlns hff la A maU up\'\'an _a-fflrJQk nfím lipptpnnlr és bfépfln tísutnlribk; a&feásakra rögtön oly rekkenő meleg azon tőkék kosták is jót, melyeknek a fagy ¦ \\a*L~ba& arftid pár nap^rfsmáMwSzá-7 »em ártott. A bór ára fsméT vissza .esettine-Woi vult nap, moWen 26 foknyi mele^ volt; hány krt; igy az elesége is. Mayánkból mely as wrb aségsanyart növényólétre nem több helyről tudósítanak bennünket jótékony volt kedvez*. Hanem asért nem mondhatjuk, esőzésekről; néhány helyen pedig olyan sá-gregy ao aai ml hasoonnai sem járt, rneria-- porok -voltak, hogy a szöHSföIdet lehordtaa
víz 1 \'ss dóságot leverte, és a laprétokot víz ültő napokig; Ab \'élelmi csikkek elég drágák, a piénassCksaghes képest kfllönöspn msgas
\'áron keIhikáhízottsertásek,assit\', szalonna, annak daraára, hogy a hizlalók olosó eleség, gel hinlalbattak. Ab erdők lombjait néhol ugy lepusztítja a. hsrnyósereg, hogy 40—50 holdon-ránca \'annyi kis árny, hol a jószág meghúzhatná magát; lehet képzelni, ily or-dŐKDea \'milyen aztán a legelső; pedig gazdáink leginkább as ordÖlegelokro vannak utalva, lol a nedvet tovább megtartotta a föld, s m. árnyékban jobban nőhetett a fti. Gyümölcs, alma, szilva sokkal több lesz, minta fogy ubin reméltük ^oseressnyo piano "annyi vin, hogy innén^niian: ingyen adják.
----, --t>H^—
Jféeai pénaárfolyam június 30. 6% metaliques 70.60; nemzeti kölcsön 75.35 jtankróasvónyek tíOO.— hitelintézeti róssvóníűk 1 1.—; ozüst agto 100.75 ; arany darabjao.16.
NYILATKOZAT,
Mely. szerint alóliroít köasógi jogysö ezennel 1 köztudomásúi .jutatja, hogy f. 18G5-ik óvi június l-j6n,T>öutsoh A. fakore&kedö ur részéről nyomtatványban Nagy-Kanizsán ós környéken több falvakban szétküldött Intést neve aláírásival as okból semmisnek lenni nyHvánÍtjn,\'míbserintíícbak egy olisnicrvóny t adott ki a kezóru lefizetett 10 ft. o. értékről, azok részérő leendő átadás vógott, a kik a fatolvajok nevét fcIJóTonlík.
Azon czim alftft pedig „Intés" SzÖrcaölív jegyző ncvot bármily eöütro nézvo el nem ismert, s az ollón ideje bon óvást teaz. -BsentMi klóifJtm !0" 5 - k Sri" r8űÖ.
Ssöroaöky k. jegyző.
\') As o lorat Jilatt kGiIuttckórt csak a sajtóba ti flit; irányiban vállal folelöbetágr t a ií» rl
íelelfia szerkesztő: EOBOZ ISTVÁN.
hi*ietb;éb..
Ksj*uanwtaj«*ainek
jtelgael tSiTsieka. rri hatóság résaérol t; aos7 %ncz Bfls-¦tat-ttaeja QOncjSt Kanttá* aUaai k*r*a*tób«in a kis-l^gM^av^ajtts-uUMúaak-fei-mfiti m stvtrj. ksorrbefi í—a tfsutbssariebft^rött blrtakin bi-I«a2dta4w,\'u^rrnsiil fcllJntlck am.VM^HmmTatarmd nMsálLapI-;taBfJisJati<ias1 setstesskaek Ur-srattat aatÖBapnl í*i ing. bás lufiknak nzz>aU 9 órája Sriíü-fiatik{.mí» hita^tt&taaxallutataalt bhffi bógt °*fl áúa je\'ea\'tSk rfin-Ub*n a feaaebbt Bs^letak MK-IU? foggafc-aagtiltplttatti 1 ¦
Bmrt»MsmIa4 MkUaiaak tniod-awrtqUkrstn>l«ft blrto&äez Igén/t tsrtaffak, aaz a aw^fy^hi oatáriddí^
Kaporrir apr. SO. 1SS3. BBnoajtSttgy ISrrénTizeka mint faáeaaflajri katóif.
""/m._(3-3)
ABVEBESI
hirdetmény.
feiuusjimff* folg. uxrriattíó-bAtwk, mbks tolakkbctyrl t»fa^. ebsj issasttA^assalrr* ulatfk, hogy
M|fw Saasas aUtt TKta J4«wf ka- : m«i lahas bÜibsí kSnt«»«« fo-li ihln lírffarahfa akzpoitirl
ssäsig (u »>án tatamatjtiskbdt-i«bta f-bll *- -\'-u urmiat wo fh o.\'i, booÜt ln-gtithnnh-bgba^-bto^a a
eliű katlmapon — olárr ruxtítal Cognak ; a második árrer^il Id!, ha aetin ai.elsSn tető nom talAl-ko»űét, f- íri joUaa 31. napjöliüt regéli 9 óiiifira a oulTaslnero ki-Kuctik, aasál üofTj ekkor feaneljb kljclult injfatlanok a.Wlácsn ölöl ia eladatni fugnaY.
Aa mterial folrildek a tSrrény-irik lrodijabm icisdenkor rarsi?-
Eapotrar april hó 39. 1S65. ¦ \'fin inogj auajc törreajaa^ke mini i^tt^kStiyti bstúdlg.
,M,/.u.. (2-3)
Hirdetvény.
Grniai GUI Pü hiteleiéinek 5si-uehlt&aal Som^y tnegyu polg. -törria jt»íkVíishilTeí»6Lírd yrT&a-tú*ÍL liíiÁxüL fc"ihlrt^ tdti-lih. hogy JaoIcaAri DSménck Gy lol Gál PU elleni kereioVbcn a ki-alé^itííi regre hajtád ntábbínak a gombai 8. aa. t i„.kJb«a A—+ 1—fi rsndasámig bejeg-rsaU birtokára -elrendellctrén , bj irtnreai ful-"tilélék a ft kicUslÉfíT umni] jaegillapltiM toUnletAbSl bitsls-iSknek tirgraiíai h*iArn«»il- fol jó é>i u 10. mm^j^-j- ~tB-i:
b őfija Uta««fiJc;~bürd fanerosok azsa! hiratnai mtíff, aqíry la\'g num jalcaásSk esetábea a fanebbi ügy-Ic^ik btroUaf fognak meg Ulaplt-
EgTasersmlnd felhívatnak mind
uak, kik a kijoltU hirtobhoi Iff^nrl
- ¦ ----:"6»uaaaig
\'lartanak,\'iut a íencEbl b
¦ itta bajaitnttntuegrnb
KapoBTir, majna hó ll-jn 18S5.
Bomozr siegTS t3r»énjs;áku mint tel eJtkDoyvt haXúű&g.~~
AHVEHE3I
hirdetmény.
Simog-Tmopy* polg^lorváajsae-kúuek, mint tolekkSűT-rl bstaaAg-nak rósl-nQl tóihirrá Wteük^íogj Vauka KSruljr knpoflíáxITrkósnik reiprresadgv alatt Feldraich J^ab Ttatmanái-lgk^S glrenf katotalíao fcd\'j^súrrlEzalop\'lt daa kapoiiAri koia^g ISasilma UlekjagvaSkSnT-Tébeq + I, rw\'azim alatt fogrlalt és biróilaff SOOO frt o. é. b?csilll háia kaposvir kö-aígben a heiy-Siínén f. ívi Janioi 10. napjiaak nggeli 9 úriján — miat aa elaO ba-tiraapod — íiirroreateU^fognaki a második arraráai lilo, bánatán a i olaün vevfi ncm-talilkoanák, f. ívl Ji.lins 17. napj inak rcjrgall 9 a ti,\' j4ra a hi\'lyiilnoro kltüietlk, asanl bogy ekkor fennebb kijurctt-ingat-loaok n becaárgu alul ia eladató ingnak.
ai irrertiil Mtátek-k a türrány-E iák irodájában mindenkor magio-kiathetök.
KoposTir martlufl. hó 21. 1885.
Soraogymeuy 13rrinyasáko mint tslokkiinjti hatúaig.
(1-3)
Hirdet vény.
N.-KouUso t&roo isaiiko réaii-rSl kSihlrri tétetik, hogy. HorvUh Ferencs éa tí^a llfrilto FiUppIna adósoktól lefoglaltatoUH;Kani sin a PéctÍntc«AbanS98i sx. alairfűlt-
^Onrrtrm W«l»t- fnlilb!^!^!
kis 1855. ivi Jnlina 30-in d,
nem igértetnik, 1866-ik évi aag. d. a. 4 órakor a bocairan
alul ii Bjilránas arrerda ctjin c!--älüaaT tifT" Mélyre á ronni k"Tvi-" uók olrho a a indással hi tatnak tnog Logv binatpén«ül 175 frt elöro le-fiwteEiB, a többi árvon\'ai ful tó telek p.-dig a tiirvsseki ImMarban clorolg betekinwihetnob. N.-KaalxBa, 1805. jmüna 1.
A -rii-usi t33iik által.
imW -
HIRDETMÉNY.
Havorkn JJucf hitulii^iiaek Qaaichirá&a 1 Soinugy-m^gyo polgSri töVV^Uvsaíks mint U-leLkÖnyri hatáság réiaérffl kiia-birní tútitík, bogy JarAnyi ktrin csödtamegánek HaToriii J.^sef elleni krreBetóbcn o kivi ági tón i vígruhajtás utóbbinak a Kaposvir 30 -dik b*imn t.J. kSnyvbea ti —S rundaaimlg bujegyoett birtokok elnnc^ltetrén, ni irrarísl feltáUk lek s a kielágitifti Borrend mesiUa-pitiaa toJdntotébűl-- hitolo^flknu-lirgya^isi hatámapul f. éri aug.
S-dik napjinak rugffvll 9 órija kitOii-ük; mire hih-lo»8k a»íal biratnak int-i;, hogy meg nem j.rle-rtkmtk Kwlúbeu a Tenebbl Ügyí-tek hin\'iüag fognak mogillapilatiü.
EgTflBorgmind fel hivatnak mind b-.ok7kík"a klJeldtblrtoliosTgenjt tartanak, ast a fenebbi botiridlJiff Ida bujcl"nt«nl siessonek.
Kapoírir maj. i 1865.
Somogymegy a tOrTínyoiáEto mint tuK\'kkSnyVi hatosig.
/bg
(3-3)
ÁRVERÉSI
yMrdetpeíiy.
Somogy megys polg. tdrrfnyHí/-kenek, mlut telekkönyvi hatáság-
nak rámiírol liÖaliirnS tetetik, ha^y Bá>7npbp^\'ai\'e7XmJr3i Uki\'ínak fulptTcasígu alatt ifi. BBJtÖB litván kapui uj\'ívki lak\'fi elleni kúv«-ti>ldae fudi-siíatíro loiálogolt ilí a k. nj\'lak kosáig 35-lk aaima t. l-k-j-gyaL5k«nyvéboii f T—13 iend»iám alatt foglalt ó« blriülag B00 ft. amt-4rM)a«0Ült JiigntloBök b^ajíak kíí*-sigbun a biilyasimíii L. éxi májua hó 30. napjának rtggeli 0 óráján— mint ai uijö haLiriiapoa — elir-vercstdtni fognak ; n második árverési ldü, ba notin aa el (ön rais nem lalálkoanék, f, é. jnaia» ho 30. aapjiöak reggeli 0 órijira a ImIy*8Íoérg MfiiPtlIr, aaxal hagy okkor fenubb kijelölt ingatlanok a bi-csáron alól is clo4ar.ni l\'oirimk
Aa árverési fulliteltja a tBrvéuy-a;ák Irödijában mindonkor megtekinthetők.
Kapoavarott április 28. 18G5. Somogy megye IflrvónjBí^ko mint telekkönyvi hatosig.
(2-3) ÁRVERÉSI
hirdetmény.
Somogyin, polg. tUrvssékénak,
nlal t»l«hlihoyrl batosao^iali rtn^é-
r3I \' Bsbirrá tétetik , hogy FoTIy Imro kaposvári lakáanök fol-prrcaaego alatt Kondruvics György B ncjo elloül BBvrUlésii fr-ilDHé-Bere leailogult ia a kap orr ári kSs-BÓg 300 aa. t. jegyiHkanyjraboa telek 1.1—4 rendszám alatt foglalt ia4>(Vilag 5000 frt-o.-4, b#raífiU in-gatlauok kaposvári hűib%ben a neryszirién—f>- űv ¦nTnjr:~la^-uap^" janik reggeli 9 órajin — mint az ulad határnapon — oIArvcrostctnl
lógnak i a második ár vertig J ijü, lia "netán\' aa els3n vtvä nvm taü!-kosnólt, f. ívUkt. 13 impjAiioh reggfli 9 ófijáraa beh-sainírv k -tüs-tíh,n iái ho^y ekkor fenneLt> hiji-\'lo\'t in -iitlauok a bvcsirou ai>.-i iSílttiitni fajnak.
Aa -árverr\'al fuií!telok a törvóii^. ősik lrwl*j*ban mindenkor nra^> kinthtitük.
Kaposvárott, májas 10. 1B05 Bomog7mpgye tSrvénj Baóko mint telekkönyvi íi..tiaág.
HIRDETIIII.
Draskovich Kiruly hitoleaoinel; BpsL. kivasal Somogymegyo polu türvduj-asáiio mint talakküayvi h .-táaig ressiröl kőaklrró tétotik,hi>g/ r\'rio tcslvereknel Uraskovivb iia-roly elleni karenatábrn a kielégítési végrehajtáa uHibhiöak M.-Ba-Jom 2C. 27. sóim L j. k3nyvábou f 1 —S sl.r. nőimig bejegysstt birtokára elrendeltetvóu, as irvurífli f.-ltituiofe a a- Wtdiffitifli aorn\'iid nu\'gAllopitása teklntetéb"d hita\'^-..aQknektArgyolasiliatAruapi\'l l. ew juuiuo hú 80-lk napjAiiait rom.\' 1 9 >\'rija kltOsotiki mire hit-" ousal hivatnak meg, hogy m g i- m Jo\'.endsUtt eaatdben a fcnn< bbl U lutek bln\'llag fognak megál"|mi-tatni.
Egyssimmlnd felhivutnaV miud-aagkjíik a kijelelt birtokhoz igduy t tartanuk, oxt a fennebb! határidi) n; ldo b Jolentoul afe-Donok. -j- Kapna rnr^majua-G- 13 &5.
Somogymi\'gyo iurvi5njbs\'>ku niuii telekkönyvi hatosig.
dését, mefyben a -iegjutányoőöbb áröü-ESvét ¦
aJtgfmmuAb exukor, kávé, orosz thea, rhwn, porczel-tfa * bém Eardtmtíihfíte edények, finom tajtból k6-
Kaphatók még továbbá: ^xer e*>*sül *^ ktUtefHe efaoehttlailf.
Yalódi ii^s^ji maccaroni, rizs, árpa» kSstL, pűatLhengennEliDi dara ^ liszt,
Ztgjűébgni-, ementáH* é$j>armai sajtok, ttmQeWrömpw&k; BzegBXÁtdi, baőBi, BOBúBÍ, badwaonl asatali, tofeai, EQpxonU mézwfllasazuboro k.
VaJiisUPAGllAAO MÉÜP f>«bajtá axer). .
KORNEUBURGI -MABHATAPJALO PÓK. »
NJSUWJfiUTH-fóle budai keser&Tla,
pUnttif pusWtUéméSMiűfiíibitet ásvány. -XMafc* Ktte «s Jó Ttihtemaavanyóvlz.
JPäEP anatherín szájvize.
ftttftf^^hflföfliiU g^rttmölcanék, hólyag helyett. (¦waSf C^InfeavnUS bier; J
i*Sj^Sl\'lmo8.ő szappan.
2jnnnflatiuii eqiu). BELGIAI PASAFP1N KOCSIKENŐOS.
Kereskedésemben egy
¦ -......-------------------jól- nevelt tanuló felvé-
-•* tetik.
BéÉe lÉilé lakás*
N.-Kauizsán az íván utcza 480-ik száma -hásábaaegyiaEia, melyben jelenleg a — tóv-Bürgönyíö hivatal létezik — szent Mihály napján bérbe veendő.__á lakás áll\'3_ntezai- s-fl-udvari"szoba-7 -konyha-, étkamara-, padlás-, pincze- éa fakamaráből. Bővebb.en értekezhetni e lap kiadó hivataliban. (l_3)
;:;;Jirdet-és.
Méltóságos grőf Jankovies Gyula dnnivári javak intézőségétöl ezennel küzbirré tétetik, hogy ugyan a daruvári urodalomhoz tartozandó többféle királyi haszonvételek augusztus 3-Sn.nyilvános, árverés utján, különösen a dn-riívári (fürdőhely) nagy basítázi, kobesanicai, szirácsi,: bafdljevinai, dezánovacj rén szigolbi _kis.ebb,_ vendéglők mint a járt uton /ekvflk, kisebb .de téres --iSrjületekkel/ a- damvárí uro-dnlmi irodában\'¦haszonbérbe\' adatnak, hová a haszonb^be,szSií61ókoíók_"megjelenni-tiszt6lot-rfjel felkéretnclr. "~ ~~ —\' (2—3)\'
törosse iellfcrksiiif
in-weleher nur GeWinnste gezogen werden,
garantirt von der Staats-Regiemng.
Ein Qriginal,Stsat8loo8 kostet 7 fl. 8. W.
.......Ein halbes dto „ 3% ^ „
Zwei viertel dto „ 3\'/, „ „
Vier achtel dto „ . 3\'/, „ „
Unter 17,900 iäeWlnaoieo befinden »Ich Hauplroffor von Mark MO.VOO, 119,090, ia<r,U0Ü, SU.OUO. imtl t&J»Wt, 2nul SO.UUO, Smäl U.UUU, 2m>l 19,500, Srnnl llt.OOO, lnul 7500, 5mnl SOOO. Draal 3750, 2mal SOOO, 85mal S&UO, unul 125(1. r4<)5iml lt>00, Om»l SOmil 500, ?46raal UO,
10,050mal 117 Mark etc. ctu.
i@f iaa i©F Xiehang gm IS. SmL
Unter molnor in;T woitestor Fama bckounit\'ira und idlstuitln beliebten Qearhüns-Itevlsc:
-s,fi«ltes§egesilel Colli"
liabo ick bereits tOmal das .grosse Bjoob und or&t kQrg-lfch am 20-ston April wiodorura &0,000 Mark ausoe-aahlt, - \' 1 . ... - - . .
.j^ Auflwiirtigo Aufträgt) roitRimasson in nllon Sorten S*a|ilerKuld odor u->ofiu«rken, fübr.o ich selbst nach den eutrunitesten, Oogondon prct^ipt u. verschwiegen ans, und sendo;a|ntlichv ZiehunKHÜuften und Gejyinu-ffoldtffTBofart-nftcb der Entsolioldung au.
.* ^¦„¦.j.^- ;¦, Baiujuier in Hamburg. 1
N ngy-Kanizsn. Negyedik évfolyam
18. szám Itíiiú. jimnis-20-án.
oo
kereskedelem, ipar, gazdászat, tudón
igynegyel gazdasági egyesül
áif és művészet köréből
\' ™ÍYatalos lapja.
Közeledvén jul. 1 -je, tis2telet és bizalommal kérjük fel azon t. előfizetőinket, kiknek előfizetési Ideje lej (ír, hogy aat megújítani szíveskedjenek. Általában felkérjük la-puuk támogatására az irodalom és ügy barátait.
A szerkesztőség.
3omogy vármegye Foispánja, m é 11. Kaposmérei Mérey Károly ur egy, a minden fő- és alajiolgabirúhoz intézett kiivetkezÖ körlevélben adatja tudtára n megye minden rendű és rangú lakosságának, Ö cs. s Apostoli királyi Fel-f"*(ít*. legkegyelmesebb Urunknak, hazunk testvér fővárosában legközelebbi személyes jelenlétét.
^iudj^^^-éa algsalEiUjk-Ó urnák I A mfn^már eddigelé a repülíf szárnyakra kelt mngán a közhírből is tudomásra jött, ő os. h Apostoli királyi Fel-ségo legkegyelmesebb Urunk legközelebb Ódea Hazánk testvér fővárosaiban személyesen megjelenvén, essen küzörö-mot teremtő" Ünnepélyes., látogatásival egyszersmind az egész Hazát ía boldogítani méltdstátott _
Ugyanazon ünnepély alkalmával ö ,p3. a Apostoli királyi FflUéjre^az,.glébg-
eí^^nngy^KÍrnT\'. örBza^\'TSászI&HÍn ak~, s főnemeseinek Országunk He|czeg-Primása Bsbornok.Ö Eminentiája által ékes szónoklatban tolmácsolt hddolatá-ra legkegyelmesebben következőleg válaszolt :
„örömmel Üdvözlöm királyi Elődeim ősi hajtékában kedvelt Magyarországom annyi hü fiait, a kedvesen fogadom azojj hódolatot, melyet Eminentiád mindnyájuk nevében kijelentett.
Valamint mindenkor, ugy jelenleg is elhatározott akaratom, magyar koronám népeit minden tekintetben a lehetőségig kielégíteni, s ama bizalom, melyei önök e végből személyemhez
fbrdalrrakr atyai szándékaimat helyesen fogadják, a annak folytán mindnyájan^ egy reményteljes jövőnek nek nézhetünk alébe,
A legrövidebb időn már is megnyltandoni ás országnak ama tért, bol egy részt annak t ö r v é-¦~n y^-e-s-Htépvisel fíkől-^laké^tság-igaz\' ságOB óhajtásairól értesülhetek; más részt pedig azon kívánságaim, melyejr.-töl a b\'t\'v oda lom hata ím i ^XV^B^..t^étalffltQt|k,J o g o.b inéi-, tánylatra találhatnak í-hogy ekkép a kölcsönös jogok ^8 kötelmek kellő^fi-gyelembe vótqlével.miqt szintén a köz-
benjött viszonyok helyes felismerésével köseledjUnk azon ezél felé, melyre mindnyájan törekszünk, s mely egéis birodalmam jólétét, s megszilárdításai biztosítani képes , — nemcsak, de mivel kölcsönös bizalmon alapul, kétségen kívül biztosítani is fogja.
Kettős örömmel fogok ezután isijét Önök körében megjelenni, hogy azon ünnepélyes alkalomkor, melyre a meny-nyei gondviselés Eminentiád életét tartsa meg, — mogsEenteaithes-b e m a a t, mi már jelenleg is honatyái óhajtásaim egvik fő c z é 1 j á-6 fc é p e k i."
Utóbb psdig Ő cs. b Apostoli királyi Felsége, előtte az ország minden részeiből roppant számban egy besereglett nemes s egyéb rendű polgártársainknak szinte Országunk Prímása Bíbornoki Eminentiája ált ni előssónoklott hódoló
válaszolni :
„örvendek magam előtt látkatni^Önc-ket, mint megannyi jeles fiait -s lovagias nemzetnek.
Azon ontály* melynek Önök tagjai, mindenkor kitűnt jeles honfiai erények* ben, s Fejedelem iránti hűség- és ragaszkodásban. .E^n^jr^ény^k-álnpk.Jtéteégeji, kiyttl.
Midőn kedves Magyarországomat, hol Örömest töltöttem volna több időt, elz hagyom, magammal viszem a nemsokára visEzatérhetés kedves reményé;t,högy akkor azon .örvendetes müvet, melynek mindnyájunk szivén kell állandóan fe-kiinnie, ogy, miként azt megérkezésem napján ünnepélyesen kijelentem, befejezhessem.
E részben Isten óta!mába vetem bizalmamig, b elvárom minden hÜ magyarnak lett-erős gy ámolitását."
Ezen az országra oly örvendetes a leggyengédebb atyai indulattal visszatükröző szavak — kell — hogy megyénk minden egyes polgárénak az utódokra is átszálló tudomására jussanak ; mert valamint azokból *gy részről ő cs. a Apostoli kir. Felségének hoz-, zánk kegytaljes leereszkedéae, b szeretett édes Hazánk iránt tanúsított legjobb .-_ .fttya-l flr.rtnflékftinftk legjelentékenyebb fényes bizonyítékai mintegy kézzel fog-hatólog kivíláglanak; szintúgy nyilvánul abban más részről.Felaéges Urunk Királyunk iránt Hazánk minden rendű lakossága által mindenkor hiven ápolt azon őszinte határtalan bizalom s hódoló" ragaszkodás ia, mely mini őseinktől öröklött nemzeti jellemünk Ö Felsége atyi szivében a legkedvezőbb indulatot költé fel, b biztos zálogául te-
Űnökben is.
Bizton a különösen elvárom tehát Önök hűségétől és ragaszkodásától, hogy a legközelebbről életbe léptetendő, az ország közjavának előmozdítására Czélzó intézkedéseim sikereaitésénél kösremü-ködendnek.
Legyenek egyébiránt meggyőződve azon szíves vonzalomról és Őszinte bizalomról is, melyei Önök iránt viseltetem s melyről Önöket, mint mindenkor, agy ezúttal is biztosítom.e
Végre Felséges Urunknak ezen kegy-teljes nyilatkozatait mindegy koronázzák Helytartó ur Ö Nagyméltóságához " \' a nemzethes intézett bucsu
„Kedves gróf Pálfy!
Kedvelt Magyarországom szivébeni ídtízéBem alatt a testvér-fÖvároBok lakosságának valamennyi osztályaiból s rétegeiből, mint szintén az ország minden részeiből folytonos jobbágyi hü ra-
gaazkodásnab meleg b- -félreismerhetkm---
bizonyítékait tapasztalam.
Meghatva azon szívélyes bizalűmtdl, mely atyai szándékaimat legjobban visz-Rgatiikrági, meghagyojBL.gnnak^jBJsze-rint mindnyájoküak őszinte köszönetemet, s teljoV hajlandóságom WtoBÍtását kifejezze.
nagy ^ feladat megoldásához is hoszájá-rulni, melyre a közjogi ügyek tekintetében Ő Felsége közelebb várható legfelsőbb intézkedései folytán alkalmat nyújtani kegyes leend.
Ugyan azért utasítom t. Uraságodat: hogy mindezeket a járása yterületén létező lakosságnak örvendetes tudomására adni s felhívni szíveskedjék, hogy Felséges Urunk Királyunknak —ki a béke galamb-olaj ágával a politikai láthatáron tornyosult felhők szétoszlását s a ragyogó nap felkeltét fennen hirdeté — szeretett hazánk szivébeni ily boldogító s nagy horderejű megjelenésének emlékére, szíveikben, a bizalomteljes
odaadásnnlr n1y Anyég«hp.tlFn nCTlnpnt.
mely a megyei egyesületbenfényesen van képviselve—korántsem felejtkezett meg as érdekelt vészes idő -alatt kötelességéről, mert mint tíz említett egyesttfeT^egyzükönyvei mutatják, megtett mindent, mit köre engedett, felajánló erkölcsi támogatása mellett segétkezét, sőt a rendelkezése alatti pénzerejét is. És hogy az egyesül ere zen köréhez- tartfrsó közügy iránMigsta^é^g-vétből eredett intézkedései csupa írott malasztok maradtak, as ugy hiszem a felhozott adatok szerint neki fel nem rdhatd. ~" " " ~"
De még ezek után sem szűnt meg ¦ as egyesület a vész folyás tát figyelemmel kiaérni, s mindannyiszor a terjedés okait kifürkészve, lelíő helyeni figyelmeztetését megtenni. Ugy szinte nem szűnt meg módokat keresni* minélfogva a forgalomra mindenkor hátránnyal járó egyes egész vidékek" etzáralSsal és ft vásárok átalánon betiltását módoaitni lehetne, miről tanúskodjanak az egyesűl«jt jegyzők Dny veinek küretkező kivonatai: , 1864-dik évi ang. l-jén Keszthelyen tartott állnttenyésstés^földniivelóöi és gépészeti egyesüWti-azakeeztályi gyűlés jegyzökönyve. Végül aggodalomtel-jesen rajzoltatott a marhavésznek me--gyénk-beit—folytonos—dühöngése , urft nagy részben a vásárok töttb helyeni ¦fölytonöa"" meginrtiisanak tulajdömT "a Esakosztály, mii\'rt addig is, míg a kö-xelben ülésező igazgató választmány
kinthető^ annak, ^ggy^az orssa^^sszes^.
emeljünk, — mint mily erős és ingatlan talajra — a nemzet hűségére és ragaszkodására, épité Felséges Urunk Királyunk is, magyar népébeni bizalmát,— hogy így mind Ő Felségének atyai szándéka, mind az ország hő lakosságának óhajtása teljesedésbe menjen.
A főispán: MÉREY KÁROLY
Válasz
Tertánczky József ornajt!
--------111.----~-
Ab eddig felmutatott ndatoltMl:
«gy. hiszem meggySzödiítf ön ia, — hogy zalamegyei üottcijyéaztí^ osztály
je%nU>?6 egyesületi elnötraratfelkérni, .hogy Bispányi helyettes nraW nuu-ha-vásirqk a marliarész megssünreEg Taegye Bzerte leendő betiltíiaárs^sálltm fel. — Ezt követe"Egenaegeii tarto^ igazgató rálasztmán^-i gyűlés jegyzökönyve.
A fentebbi gz&kontalyf munkálat fonalán, a megyében ujabban ismét t8bbféle kiütött keleti marhavész csapása hozatván szóba, mintán a véss fenyegetése az egyedüli sikeres tfrszerfll felismert ekáraláinsk oly mddszare alkalmazásit teszi ktvioatossá, mély által a gyanos vagy részben szenvedi? állatok mindenki által könnyen föliBmertesse-nek; inditványoztatott a már Kémetor-anjgbnn digntnzo" a«nn rntétlrwlé»nnk
a megye hatiiságnál leanda javaslattá lefele, hogy oly közság ben", hol a marhavész kiütött, minden a kor fertőzésinek alávetett állat egy jelentéV kényen feKsfler1iSt8~.Br; idósb álatoET számára; a borptknál pedig más alkal-helyre sUtendS bélyeggel mtg-jelöltessék; és pedig a raarváretítfepett" állatok dögbélyeggel, zftghM azon koz-sTgbelieE peég vSSKlyeggel,•.,» m eddigi megbélyegaett aUlatokaak* k»s-ségbfil v4Üő kihajtáa aaigoru bnntatéa alatt eltiltassék, mindtiidig roág azon k»zség_a marhavész jyandjralál hato-iagilag lel nem mentetik. A felmentes Tiián ^TjegmaaMlott fa^rfambiljeggel s jegyzett állatok ellen jegyeztetnek\', J az ellenjegyzés «gy könégi bizonyitváoy
Altul kUlUtiBscn is igaaolandii, hogy az ily Jegyzett állatok yáaárrft vagy más-koppi~el»disr»községből kiboosát-taasanak. . !?..1
Aligazgató válaaatmánjseaen UJ-dltványa kö^elj,eslé»at4_fog«totv*nr határozatra emelte, s aískbrdUrt intfz-, kedéanekéletlielápt«)<<vMnnAM.ÍBkábJ óhajtja, mintán ez ejjárassaj a gazdasági Üzletre ésahnskeroskedelem Fzempontjá-_bilazo^szeslakiissagtaegyarant;káros,de egyébként nem mellőzhető vásárok eltiltása csak a: igen elterjedt marhavész esetérojSs vidékeire szoritnihatók, ugyanazért BiTg."vilasztmáiiy_czen végzésének a mlságos megyei föispinyi helytartó\'
5 általa-az- Jjlyüdvösnek .vélt módszert országosan UcndŐ foganatosítás végett a nmlgu m." kir^ialyta/f&.tan;ío$koz is fel terjesztetni kén*).J
Ezzel bezárom önnek a közUgy érdekében hozzám intézett tisztelt leve-\\r\\r* Trf^n^pmnt, axon biztositáaam. mellett ~ Hogy válaszomnál "szinte, és csakis egyedül a közügy vezérelt.
Adja a mindenhald, hogy ily szomorú körülmények közölt ne kelljen többé találkoznunk, etan-a-téren.
L\'dvö\'zli barátja
EAÁN KÁLMÁN,
VHfcÉKI TUDÓSÍTÁS.
— -Vcssntéaif hóban., Mnlt hóban tartorftTa. veszpémi reform, ogybösmsgye fulvti övi - dikán »z egyh. kerületi gyűlésre cíökóazltö ké-pvisoleti gyűlését Pap Fcrerna segéd gondnok b Oláh János esperes ikercinökletűk alatt. -
As aljegyzők raegválaastására irány-Eott jaavaratok felbontatván, kitűnt, hogy VÍlígT ~aljcg;yi"í7fi.ó \' Körűssy Lajos, Ü gy V é d-lolkcazi aljegyzővé Pitp öibur, otjcrénvi lelkész választatlak\'!.-].
Kóxérdektl tárgyai voltak a gyűlésnek:
1. A pápai főtanodai convictUBboz szük-régea fölszerelés,- mélyre az" egykáz*megye iáját piaztilrábót rmt sem adhatván, ^egykor aindeukorra—egyhaxankúini BBgóly-^yÖléat -cadelr.
2. A föl. tgyb. kerület véhnuényHdiHrfl isólitotta - Tel az oryh. megyéket ns iránt: ,TijItái*éT:Q"..aa\'énekei-könyv-? ka igen — ninö mértékben ?.Csak a szöveg-e, vagy a gne^ii .. ~. Azokt. kik mint lelkészek íoltak" már tanúi a jelenleg-liaaanálatban evo énekei könyv behoaataláTiak, ¦ az akkor ^ImDrflltken^mitlensaartódaéoknak-j:. fól-réa aa akkori botrányos tamát.&.J.stiil, ellene.
roItak^as::.iiji táaok.Jül ismerté le, hogy sofe qkÍDfcí5enT BsQktégei .as ujítáa, do. inkább QegtartaEdáiiftk vélWk a jelenleg használt Wfltwi-kÖDyTct, mintaem a híveknek vallá-oi ..békéje -megiavartaaiik. — A tflbbaég
if^4t^ÍLLMirja^.t«.ttJ _ _ _ yB^ttjitáTjjj^^ _
teneF^ta^^iBat\' Uí^leg^azvubaa a JfceSb" eaeket megtariiuiü\'óaaky a -néhány .ujjal nUasdóoak válolmesie,¦¦— mert ha a zenei ártalmat íe egenctr^ja alakitaaúk, akkor a :yülekeaetnek felaövekedéit Jéaae megfosz-ottak—«- pratcsttnv utcai tis^tolot egyik ftzryegei alkaté réa»eben: bs éneklésben ifsatrehetéaböl.
3. A Támoei Ogy a fut. tgylK-kerületrc oJebbAteték, .winak. jj4letbo»ftiiljMg a va-aoil leik óni állomá* betol tedehUl maradván.
dÖUrtiimra lYéghely Jwre kozbirtokes\' a gyh. tn^eiuhibk, » Kectkemathy Karoly alatti felkél vaUntattik «1. ...
^idatágí iMmnontbólvidAkflakrdlciBk wnwri^ dolgokat irhatok, April.i éa jpijus ivAra^VafllVzlmoft j^kken&_maleg_^--niajd Mnlt BÍHrtlH idojáráiti\'vúlL ?ély" ^Maalt ; páaataa ead, de ott éa-\'anntvkL ataaéi-U-aaAraató ;es«t.és rek_kenS meb^ asy^.bldag ,j*élréiMk Wmmíiiték. ;meg. l^.I^40-ÍQ:delataihpia«koiJö]4 felbök )i^«odiákdéhiyirtotrit,\'fl)bár kigyévoDa-riHw\'D^eg^k^a^\'vidékBnkÖtr e felhB-tmé&BXcírt* i-to,^:.- im r T]lUmUi itóíotéton ko*«» eio7aa i» jéngel keverve ajtói. Aport un vorte el. E f«lüo4onjf^ ik teljen romboló jégtarcalmal árasztott írta bort
*mB hsmÉot ft. Sb. p. Kpiit;\'vidékéi.
Mfri^iitutoU rftokéx « pápkáaai-ée-a^k^HlTDAaU vágta meg ./ég. 36-iii
n. tír. helytartó Unieí\'által ** ^ wwflc* felttfdtttl-á
Egy^lf|rrnteVh«de« it
nl Farkas
Jlíliúly . . - csak as a baj, hogyha a fűidet jól ilncdvesitü eaü oetn lesz, akkor raaknt ia hiába vetjük. Jalonleg nura ia vethetjük ott, hol a földek moosárt&nnéazetüek, mert ások uicgwtáritáaa leboteüou.
A gabnaárak tetomeson emelkedtek. A bazn köble 7 Ft. roisó ó ft. — 5 ft. 20 kr. -_árj^i\'fK-4fckr_...— tfingerié ü 11
Bor akójtt G ft. O bocü 10—lá ft. minőség Eiorint. V.—r. — 1.
Veszprém, jan. 6. E hó 1 jón jó csöuk volt, mely a mocsár fülUokW ia -két iiüicelyk ciélyon-lobatntL Ulánna miianRp oly rukkrnÜ hö-Bég, hogy a vizes fold égeiií raeh\'gségíi volt, a tavasziakra igen kartókmryan, pnnao-lön hatott. 3-kán vi-türú aiántoltak aokaa mnhar ntá. do oly ilühötigu szélvész Uiniatit, mi a vetést lehetleninijullj, a azúta a fútsián-t-ttt f«ltl vftaileti bever. ForyvÚBt azehja-liidog idűjaráa van, mi a méhekre — főleg a még nem Urtliatott aj rajokra igt;n hútranyoa. A saüllijba ia aok kárt Ltisanok a dQüiingii azéi-vészek, leszedvén a mar nyuladé- — de még mpg nem kötüztotett — -vesszőket, melyek pedig a jelen vessző ezük világban kétaz^ro &eti f.rt^Wg-lf- iCerti vetenjé-ivyei&k K^íöl a :uly 1V5 hónapi alváarTunih most küzd ií. A aéaka, petrezselyem, murok atb. még mnat sem kel. A ctukorbnreók silányak. Ez évről is elmondhatjuk Petőfivel ; Nonr Fnghjk odaírni tégedet. Huz-boIdoB- óvBÍm fuljegyezva vannak. _____.....:........ _V—r—1.
líarkány, jun. 14. Jclunleg itt 5 mond Őt uri vondóg van, köaíiDségofl 18, esek is fáznak, dideregnek.
— Arról Írjak
Dgyán2 Vagy mint rontja i-levegőt tobm h tio^Bza {lauaát ^rf^\'qeiiejare abajaiozigány?
JJaiaíftek ?^Ea már_raagamra ia unidin&Eij rbinok in untatqék vele máaokat. F-.>: ;po bi»ony(van valami, miről irhatok!
VciBpf3or*«roBban ieen jó esö volt, de nom Ht«UDO*=3i"m1^vídéküí,köti ópon mait — TOifcÓPHj^örökat-iroiii-— e«ik aa első megio-Uetösusöl... . barg^yá^knak áatengirina n6kf ritka, boxa vwaiShBI öimBföJ huv.6 TirámratjüvÖgahnafokiwkmég hUanálrl» a^ *^-(l»ttÍa?tet Vworéin njLgyábui íwgj « „IrtékbeívJarniaeitik^ » taiansi veléjek
nagy réexéra t^vai»\'«MM»cU..r.ucer?iliilr2 _? ,, . - •
om vagy rosszul keltek, a .kikeltoA;i.> \'/V - baorkeejtil urnák 6 elo „Bgyrésw lesOlLAbabvotósek földkebéiben " " ™" T""",". "m,rt"ft"
várják a oairába iuditó: ^St A_ föld anagy: esáraxüHgban luegrepödpsett, a meBŐkleflÜl-tok, a Likarmányvefósek ki sem keltek, a réteken ritka é« apró a fii! A azőllö kevés fflrtŐt hoij» fttökékkok.éHö hajlását olvette-a májna hó\'e!ojiin.roiiibolt fagyj MuüicnÜlt\'a-puBituláfl képo — nincs sehol ÖrveudcztBtÖ.
unatkozik. ca őt
érzete volt, midiin a farltna bundát emlegette ; mert bizony ini elösaodtdk. 11. delétől 12. estéjéig rettenetéé csonk volt, a lóg nagyon meghűlt; meg aztán derekns ezeliik ía járnak, bunda tehát kell, ba másnak nem, legalább békéi hagy o milliárdnyi szúnyog az omboruok. A pÜnküadl bilit elmosta üjí cati. Különben ís levén ott líü mondván hufizonüt ember. _.. —felw^VttlanlH - V.—r.—1.
paszuly kölni.
Puttsta Ható, május 17,
ülnhúes, juniua hóban. Mártíus 20-ka óta ft napokban ázMt meg a szomjas föld \'i—3 hűVelyknyiro azt lohot mGnd-anl* elöazör,- m^rt cz idükiizbec 2—S-apnri harmattmz hasonló eaö csak olyan volt, hnjy az utczaport kevősaé leverte. Küzs, zabnak tán kosÖu érkezett már az eaö, tengennak -hfl-aanáI4>^l, i\\ rt-ttrícTr th^Jótc-kuiiy üdülést hoz. A Ddnnazigelban, hol a tavasszal a kiszáradt víz megállapodott, dtí-rókig érÖ fü leng, inig dotuhoa helyeken, valamint a vidéken is alig 1—2 arasznyira nőtt fel. A Bsölükegyi:krt3 nézve oz oddlgi "panasíok Itétaégbcejtülcg hangzottak, a mél-tánj mert a május első napjaiban f.igyra ininilcuki IcmoitdoU reményűiről; b imo, uwiy wíoda; a tőkék gazdagon vannak für-tökktíl tetézve, ugy hogyha jég vagy elemi csapás küzbe nem jő, meg bÜ azüretut várha-uu;k. — Aradi Lrerö siinűsz-tárBulata vagy 2 hét óta mulattatja kőzíiiiaégflnket, azaz, többnyire az üres padokat, mtrt a közönaég jülouleg nem igeo Óhajtja a mulatságot, annál kevésbé oly mulattatókat, kiket tízetni kell. Már vagy 10 előadás rendeztetett, s egyszer bo füdezte a bevétel a kiadást, My kevés volt a közönség, a társulat .gondolt tehát uly eszközről, mely a hiányt kipótolja. Aradinak sikerült Kliashnigg Edo jeles pan-tumiinikust 2 előadásra megnyerni, ki mint majom szerepelvén, a színkört ugyan tele-OBŐditte közönséggel. A KHschnigget majom sserepóbon játBzani nem látta,annak fogalma ainca arról, hogy tudja ü a majmot természeti ÜBEtöriobaii, szokásaiban, minden ogyea rapz-•dulatában hűen utánozni^ Első felléptéül "adatott a „Majom 6s vőlegény," később
Tokiót, arerkesijiíí ur! — \\\'alamint as i nNóma és majma." Utóbbi Bzinelöadásban a
embernek, ngy az álatuak, Bőt még a növény
nómát Kii aobnigg m in tegy 13 ó ve:a, Jeány káj
nek"ls"visre-van Bz111né^vktrehíterB""egáaz- " Kldóra"a3\'ta. Oly Ttedvjb jelenség volt a kia Bégét akarjak fon tar tani. — Qh de mily -lányka a színpadon mint fiu szerepében, az BaüTiSge van a. vízre mindennek kiválta a künnyüaég mozdulataiban, azinpadi ottho-mostani mostoha időjárás mollett!! j noaság olyaajátjai, mi mindönkit bámulatra
Do hogy na vótkezzek-nomkárlioslatom i ragnáott.— A kedvelt lánykának bizonyosan
a gondviielöt aa es3 hiánya miatt, hanem in---kaab-a-pazda kw5üngéghez~Bzntlok nnnyi\'bTrf
a mennyibe hstaímank van vizet teromtoni,
hatalmunk van^ süt kütelesíógönk uz állatok -egéazaégót, a csaknem tökéletesen clault,
meiőkön jó, elegendő fría vízzel elősegíteni.
^luvróp vh\'izam&radt, ingoványoo helyeken
^iíze^ládáit- bériére^" b e á imcaanröF jöyÖ, éa talittfatttáruiikoii la áíTatöpatakncffkn lábbal tiprott zavaros pocsótájára, a ne elégedjünk meg gazzal; ha van birtokankon, vagy a kezűnk alatti birtokon egy pár kut, mfrt a nyomorult -jószágban , melyet pásztoraink
-nem-eresatenek , de- nem- ib ereszthetnek vízrefmikor szomjas, több, kUrtvnllunk, mint a mibe egy pár, a legűlökon fel állítandó kutak ásása kerül.
Ugy is tndom, h,qgy feleletül kapom ^könnyűn hoazél, aT kinek pínze^van, vagy
TT-hol—arfülii kirakás nálkW ÍB\'inegónja az ásásfjjjü a hol a fökl homokos, pénz, téglára nincs, álháija egcaanyáron, mógia kéntelen tttrnit_-.hogy a vetemény elhervad, a jószág pedig sxonijazik^
¦¦_.„¦, Igax kedves olrnsó — kutat ásatni, azt.
/építővel téglából kirakatni^.kuar.aru, sróf, izálvas, léts á« még-nem tudom-mi a-pixis-hoe, annyiba kerflT, hogy mire egy pár kut eUtéarfll ninca rá ázQki.eg,\' mert a jósziigot a knt csfodlláaért efkell adni — azórt, hogy ne kerOljíín-aokba^calaiUaBBiuik kutat Peat-, uiogyek-acBifibél. aa itt potűmiárórtkapható
w nálunk 1804-ben ,faét,téglakut_^aO—300 ftba került, mely hogy az idén megmaradjon megtabitoltam a robottal tartozó molaárokat kutat fából csinálni, mégpedig a vizbo azá-
-Eftdokig (artártölgyfából,, óa csináltattam két kiFUtj melvn^k ogyikrf 10, a máaika-H-láb vizet tartalmiur.-i b keráűtegyik 30 gyalog
-lO^nmlnároapazámha faj 6091-padlódcazkáhft. ^\' Do tmgy iái hsditolt ennek közlésére ? épen nem as,: mintha kitaégbo hoxDárp\' a gazdakuaon^g^éiaága-irAntLífigyelmótj\'ha-
. nem tobb urak. á csók, látták azá^áot, b neiu \' hhték, íwgy be 15le knt legyan ós midőn lett, Weiaséliiaílanr~ftrköaléséro — j> gazdakosítnrág a1á»tai wólgáji ! . KOVÁCS ANTAír.-
stép jövője loend, ha n aainl-pályán fog ma-raanu~ mat ázinlapon a n?arázahegedüu hpnrctte van hirdetve, mi elég merész gondolat oly helyen operettet adni, hol ae vig, BO szomorú játókra kötéllel ao lehet közönséget fogni.
Hlfek ő& események.
-, A Az urnapi körmenet, hol városunk minden rendű és rangú lakéit annyira jellemzi! vallásos kegyelettel láttuk, igen kedvező húvos idííjérás mellett tartatott meg csütörtökön. A roppant serege a hiVÖknek, az összes tanuld ifjúság harangok zítgása, mozsár- és katonai diszlóvések vegyületével vonult végig a\' zöld galylyal Bzegélyzett főúton-, n fölállított oltárokhoz, holis a fehérbe öltozótt kÍB leánykák angyalként szárak szét^a-vir^gokat-gyenge-keaeeskéikkol kis kosaraikbdl: ¦—_Kár, hogy a^ bevett
szokás szerint GrUubaum zenekara nem mUk-ödhotctt ez alkalommnl.
Iwli^yoígáytáret
ünnepély alkalmával folníndiilt Pestre visszatértekor a~budai indúházban, még koIrtthrnVhiter^lratyorrtt odább tekfntó ^valami kolános fogdmeg. Jónak látjuk teliálr utazóinkat figyelmeztetni, hogy az indéházakban figyelmet forditBanak hólmijokra, mivel vannak oly Ügyes szárnyul-madarak, kik ugy eltudnak azokkal röpülni, hogy soha még űaak -nyomukba-Bém-akad-nz idegen utnH-;..Lj,.Brnnner Ignátcz, helybeli ügyes és szorgalmas épitőuk,-múlt vasárnap levé föl a kis-kanizsaí templom tornyára a keresytet^ melyet miután fölitlcfiztett B^k^"-vxerinti|kÜHZŐntést mondott s az\' -^Uctt poharat a\'légbe dobár mely visa-"szacHtékor épon maradt1., a joleulővö\'k
/
nagyszáma éljen kiáltassál tiszteié nu-g n bijttor építészt.
A Azok.Jtik e lap kiadó hivatalában váltottuk a pesti műegylet sorajogyoiböl, -9zdv*skedjenek^mUegyleti ké])et átvenni és aorsjegyeikerTnegujitani.
A Vígan forgatja már a mozdonv a-knvicsbordd szokorek korekeit a K. Kanizsa-soproni vasutakon; n nmiikn gyorsan halad clore, e remélhető, lio/jy hároin hó tullével azon utón vándullin tunk f\'nl Héc^be.
A A niult .számunkban közlött Csurgói zártkörű táncz-vignlom, nem lö-ún, luinein e hó 24-kén fog a „Daru\'-lioz _czinizatt nagy-4^HdéglŐben megtartani; ajánljuk Lakatos Sándorunk, hazánk v jeles tánezmüvépzónok tapintat teljesen .vtndezett mulntságivit a nagvérdemU közönség figyelmébe.
f Mai uaji kísértük örök nyngalonirji WidnkovitsFerenczet. éltének 79 évében, kit özvegyen mariul; neje, 11 gyermeke és 42 unokája sirat.
Kaposvár.
* A legközelebbi esőzések után, éjszaki szél mellett olyan hideg napok voltak, különösen 12. és 13-án, hogy a hévmérö eatve és reggel G—7 fokút mutatott s félni lehetett a fagytól. Az emberek bunda. bekes és ködmenben gyűjtöttek, forgattak a réteken. Még azt is megérjük —-a mennyire az időjárás kiugrott rendes kerékvágásából, — hogy niídon gyűjtünk, hó esik s midőn a hónak kellene esni, nánking nad ragban olvadozunk kint az utczilkon.
* Jól és rnpintatteljesen szerkesztett laptársunk, a „Felvidéktlben 20 db e^. nrany van kitűzve jutalmakra. Ajánljuk a pályázni kívánók fig} elmébe.
* Mint hírlik, lovartársulat is jÖ a székvárosba; bizony rosz időben kopogtatnak nálunk.
*.A Öalatonpartrdl tudósítanak bennünket, hogy a mennyire neki estek a fürdésnek sokan május utolján, midőn aokszor 24. 25—27 foknyi bőség melegítette a Balatont, most legfeljebb az ablakon át, békésben hallgatja az ember, hogy silvít az éjszaki szól s korbácsolja a homokot a rét és zöldelő vetésekre?
* A mezei gazdák első dijat Pesten ismét megyénk polgára (aszalói Biró I.) nyerte el kitűnően futó s társait mess-
gárok már fevek-,-áta- -i]hi«tf>H--ftga.faisrji.-
járrifk .a .pesti -gyepre. A Feszterics Czindery , Gsapody stb.töl; a lótenyésztés terén kifejtett erély és álaWatok még most is termik nemes gyümölcsöket, mely serkentő például szolgál arra, hogy a jelen nemzedék hasonló szorgalom és áldozatokkal tartsa fennt a mnitból nyert eredményeket, s egy még szebb jövőnek vesse meg alapját.
s Mit nem .tudnak megabéösi lapok ? A budai várlakban f. hd 7. tartott disz-ebédnek a „Blorgen Post" szerint ez volt étlapja: Le Potage á la Polignao —-Tíadeira — La terrine_ ele Strassbourg
-á-la-gélée —rLafitté — Les petites bou chées á la Béchamel^ le eaumon álahol-landaise —¦ Hochheimer — La piéca_dfi-oeutbraTsée á l\'Impéríale, le puncli fouetté au vin de Madáré — Le sauté do filets de poulardes á la Célestine aux trulTea — Champagne — Lés aspergea en brajicboa, aauce en bearre, les jeunea canetoris á la broche, la saladé mélée, le pouding á la Wellington aux abricots —¦ .Le fromage de Gorgonzola, les glaoes au péoheft, café et ananas, les frnits, biaouits, les snoreries^ Malaga, Hqueura.
4 Folly József hazánkfia, a nópünne-peu kijátszandó n8elyemkoaL", mely a programmban jelentvo-volt, ajándékba adta a-flzeht^zélra. Vwgyjö"." érte forrrf k^sz^nellln\'kel azlígy névében.
Vi r g i 1.
Magniva ah Inlegro aacclonim naacitut* oráo; Jom redit ot, Vltgo^. redeont Batnrnia rcgna; Jsm nova progeuieo coetb tleiaiHltur—al(o. Ta modo noscenti puero, quo íorrea jmmum Deainet ac toto sürget gcos aurea mundo, C&sta fave Lucina, tuus lant regnál Apolló.
EcL IV. 5—10.
Virgil angyallá lett latont dalolj -gyakran Érthetetlen csudás fény ragyog-adalbani-Mert titokban arról álmodott a lelke. Síi-általunk már rág fölfogva, megletva;
Dallá-lett-az-álom sakkor-zengett ópen-y-
Ilogy Jézus airdogált Mária ülébon. S nem tudva ü fa a lelkek egyike lett, Kiket titkos\'fény nyel ragyogott be kelet A_válasBtott szivek közül egy, melyekre Krisztus kelő nspja sugarát vetette. ...
A nagy Isten csudás akarata vala, ¦ - _T> ¦1 \\em; pirosló hajnala,
Mit az ember Fia gyújtott a föld fölött Először ía Koma homlokán tündökölt.
Hugo Victor után
¦JAKüSI GUSZTÁV.
Csak egy néhány betű. . .
néhány betű, csak alig egy két sor
Csak e: Itt
S tölo még is szivem, te árva szív, milyen \' Búbánatos levél;
Hogy-elolvastam, egysserro megakad! Vérzőm dobbanása.
Azután meg mint a kriáradott folyam Zágott egyre-másra. ^
Aaóta arezomnak színe, mint a virág Ősszel, hervadt, sápadt. Elborult reményim napja és felettem Sötét felleg támadt,-
Oh4iogyr-rly-kÍB-is van , mint az én-kinóm raoBt,
Be Boha sem hittem 1
S magit azt,\'~akí e kis levelet irta . =*" Áldja mcg.azj^ui . ,;
\' BALOGH GYULA.
rályt alaUvalójaként-láitfl lábainál.—A aze- miklp m.*An« bMitrirág^ clhagyi relmoBck neme átiifitÓTTiflrTi Icrtll íötant tr«i. ! «rfif *í« [-..«iW . . -if-V^.L ,
eret Vettmagin/a amint csak izirelemmol tett szive engedé,- a leggyengédebb nyHatkor
n ár
.yj^ont^iíeV:
relmoeck szeme átható^nem kell tehát kétkedni, hogy n király kedvesének zavarát -.....______ö___, _¦_BWWÍI!1„1I „
észro na vetto volna. Okát kérrló nallgatá- 4 zalokat- teve- -kedvesének; *gész é aánnk, s o végett fájdalmasan felflóhnjtotl: szeretni ígért?, kérte/adná jelét tísbu„uw,„-obt jól látom, hogy.-ün azért .hallgat, mivel :.«lméaáic, biatoaitá, jntkáp. nem vssjolíatnak nem tud éretni, • ha igy van, ugy in felette j_ kielégitéjse yégetrklri kegyeit,\' mint mis em-ft*ánandó fagyok ; mindegy, éo önt imádni • .berek, kik vágyaikhoz kötik, minden ked ves-aksrom/ha mar szerencsétlen vagyok, b ön kedéseiiket s udvaríásaikat.kanomhogy öröme gyongédtelon, lehessen ama-meggyőződésben, mikép-yaló-
— Crjak nagyon ia gyengéd, ós órzö va- j ban viszont szereti/-aterenesésnek cr\'zvén gyok hajlama iránt, Sirc, — válnezolá La - ina gát, ily hódítást tehetni, mely hz eddigié-\' Valiére — 6 ha Ön valóban akként mondjn, ; kei mind nagyságra, mint dicsőségre nézve, Bzüm axt -hálásan fogadja; nem is leend okn, \'\\ fölülmúlja. A kisuBszony jól tudta,\'\'hngy ily hálátlanság ób hidegséggel vádolni. De tudja, \\ kénynralmi fejcdelamfégben^mirrt ITranczia-Sire, mikép nevetségesnek akartak ön előtt \\ orBzág; a vak -engedel_meBjjé_glx^Jm_enjUellen teira^, mivel régóta béejlflörn; ámbár egy "t KotelcsBÓg, nom r^nnrlnláj bngy^felaég sértést kírálynálj csak koronája jo tekintetbe, melyet | követ el, különben-ís koron Ls*ked vese-csak egyedül kizárólag-, s clvonva-zzcTuély^töl-? kellemes" dolgot "kért töle, "éalsökkallekole^ halmoznak dicaérctekkel, mindamellett ig. lezőbben szóllott semhogy -viBszniit-wilh-Btó,
tflrefme-ezt \' bevár*!, hanem, lóvá** tilt, ás Chaljot-lg nyargalt. A-kkaÍyno\\tfroyni lát- _ v*d 8t,. visssosfearta tárW, eTIéavatfaakot . távé ; da fl viiizftäsUtÄ, piegb*llg.bil-aBiD
akarván.
(.Folytatása köralkoxlk.)
e szokás* elhagyva én iint dicsértem, s nzt, mit öuben dicsérendőt találtam. Hf» mo&t\'fcl-BÓgcd ezen alapon nzi. hiszi, mikeprn-em les nehéz engem rászedni, a hogy mindazt, a mit beszélt komolyan fogadom, engedje mrg kinyilatkoztatnom :\'Tz~iiLm~Vü1aa" királyi téuy. A becsületesség, és igazságosság, .azon erények,, melyeket fetró^á-bw-v;ifftri-tVUfe-|-lwv--p<»--
Xift Valiére herczegnű élete.
Egr névtelen ía 1708-ban Kölnben teegjalcct francija klad&b tititr rorditűtta
:R É NY I RE Z S Ö. ___^
(Folytatás) ¦ őfensége elhallgatott, felte vén magában, hogy InszaságátaTkirálynŐk elfffPUrlfl ki; La Valiére-1 eTöttQk megalázván
-rAs;o^v«r^z9n-^«ra»iiw\'^^^sieflÍ ff=V=^-:-ri^Jrii^yL-kívá»aAg^«t^ c .IT
vela tartson- O-fensége kedvesen fogadta az alkalmatpmelybenXa Valiéra ollen a király\'-" nok elÖttí^ervbe vett megsláatatását fogana-tositní vélte. A király e közbon szerelmét elannyira nyilván űzte, hogy egy napon az udvar elökolö^hölgyeirel sótán-lévén midőn hirtelor,_eeö jött, keiét nyajtá-La Ysliáre\' kisassaonjnak/s kalapjával önnek fejét as eso elöl be fed é a többieket pedig otthairyá a faképna _ . . , ..: <
Eddigelé minden a figyelem, ajilndók és gyengédjég határai közt -marádt^a-király-nem nyüatknautt még világosan, de alkalmat keresett, i elhihetik olvasóink, hngy ta-lált ia.;. merteit nem taiilhatnah-meg a W-rájypk. Lsen nyilatkozat a-Vfitsaillesi-keM-ben megtörténj-azon nyilatkozat mely a király ssivét kösel:*gy hóig«lfogJaTts. ¦ --j;
A szerelem k^BnoLViMozásókat vJsz^Óg--heajkirályok nivében, \'épen ugy-mint: más
-omDflrekénen._\'~A"kulOnbbta bátor,és vallal-
kosó fejedelem oly félénken fogott szeralmi ügyéhtja, hogy különben is orÖsen rázkódott azive» ÍD^ts^isvljnodQ^iJ^lcjin^gÓBií--rtgir, majd sTedVctleoiáge elten fakadt pn-nazzía. La Vallércrréut vett a lóhctfl leg-gyeiigédebbea. Ahmnyjó OnkisaBszony;— szólt erre ¦ király mennyire Jekötelc-aettjo-_vagypkI hogy egy:Vas>bncséUen-faje-Jelem, sorsán,; részt, veáz,; klrkqliiiiofln satn . ajánlatos-s kiért semmi osotbén.jQta lahet érdekel va, minthogy önt szenvedélyei szereti- ~ > Eleiem, ogésssagom, nyugalmam \'egyírífll Öntfll fflffg r^-folytiitá- savsrrnj; es •Ösiaefflg-— gűtlenűl^melytöl a kedves \'elbájolva voltj:^ s merem\'alHtnf kliasssony, hogy\'ön az egye-\' dülf, ki BDTsom.felett határolhat. La.-Valiére\' el hal ványait,-s annyira zavart \'.lö,Dí,hogy;lor, h eteJ^_vabA.ajrihM^^
monlepeasék. Eraé, hógy szerettetek^ »ya o>o|c:a^l«k\':még\'\'0(\'«-\':felÖly ítlCu
dig olyast vennék észre, mi véleményernet meghazudtolná, szivemből elitélném felségedet, mint bár ki mást, feltéve, ha senki aem lenne, kinek bizalmasan nyilváníthatnám mikép erényei sora tiszták...
— í^zép, és nemes gondolkozás — válaexolá a király — b becsülöm, lift a gonoszt bár hol találja is, megvetni tudja. De igazságtalan Füz, s én Bzanandó-, Ti\'a gyanúba vesz "engem." On tudja, bogy a dicsőséget mindenek felett szeretem; tudja nzt íb, mikép kívül, belől, megszerzem ezt mapamnnk, ugyg^-tui d4c§ij-:_ ség háramlanék reám, ha ügyes csalónak tartatnám, ki ez ország legno"rnesbl>B Icgháj-lóbb leányát ráBzedni tudta? Kcm, nom, kis-aeazony ; vegye BzámiUisbn, hngj-királynak születtem, b az vagyok, lélekben ugy, mint testben. Hn nem szeretném Önt igazán, n világon semmi sc bírna rá, azt mondani önnek ; miután pedig kimondtam, ugy vegye, mint bizte-siték-át annak, hogy szerelmem őszintesége és állandósága kielégítő lesz, sohasem jidván okot megbánni, bogy engem szeretett. Azonban kisasszony Bzavaimbúl azt gondol-liatüi Valaki,- hogy"már boldog vágyok, leheí hogy BohaBem leszek, s talán uly hnjthatlan-
fog. — A jövőről nem felelhetek viszonza La Valiére de azt h^nv^^ak^mOBdkatoma bogy asivéTn"nagy_zavarban van, s félek, mikép sok szomorú,perezcim oka lesz, ha e zavarom tartás Teondv"— \'
A kút szerelmes nem. maradt volna meg e mellett, há egy véletlen időváltozás nem szakította vnlna meg1 együtt lételöket. Annyi sok*mondani valójok volt, hogy mindamellett, míkóp társalgásuk elég hosszura nyúlt, tár-^a.ka*^>eak-?clulctesen"ériirtétrek". Az egeTt" udvar-észrevelfe, hogy La Valtára igen móla, s a király sokkal nyugtalanabb mint rendesen.
Ha szerelünk, csak szenvedély fink: tanácsát kövesük, kivált- nkkor, midőn szeren-js.é^bjnjyojJtÁfi4^4g^^ A.iki...
jályaz-emborok-feglürelinetliinebbíkc^ki Icg-kevésbbé alkalmazza m ágiit valamely bizony-: talán helyzetbe. Az éj minden óráit számító, s.a mint nap lett azonnal sietett La ValiéreV viszont látni, vissza vezetvén Stn lefolyt nap
- eiern
lenne. Megadta tehát niB^átf-ktnyitatkózlat\' váo, liogy mit gyengédsége is najyrnbecsü lésének ajándékoz , .magas -állásának nem ndná- bogy koronájának soha sem áldozott vnlna. Végre mínden ezertaJ-Ltsosságon, raí-"tei hasonló körülmc"nyek kUUt a szép-^iem mr.gát felmentbetonek nem hiszi, keresztül Te5vénrá"gv"^"\'karjgíba omlott, kérvén boCiá-
tana meg gyengédségének. Soha Bem volt a BZTelemnek oly szép áldozata, s ez sohasem volt tÍEztább és engedékenyebb.
A kedvezmények rendesen a szerelem sir-jai; azonban "RT-nem "Volt ez aa eset; inert n király oly szenvedélyes öröral en nszoit, mind ezelőtt még soha. Száz és százszor ölelte átkedvesét, & biztositájíogy megajándékozza
szívével, mifsém tagadhat meg töle, még k< roná)ót_ aem. Másnap"tsineT\'\'mpglátögittá, s Itt törtónt, hogy La Valiére kcrt\'j 5 felségét, J^nne.szcr.oljni^\'-lUDkf-mivel 5 fiíisEg^iJtí^ ráiy BÓgornöjtrozT"IíÍbeÍj:"á"kTrály szerelmes belé, s e hiüien nem kell megingatnia— Jíwndják mifi%> erre-aürál^ u^y líyilttkoxott volna, hogy sokknl nemesb lelkű, aejn bogy rászedni akarná- — De ha én kémérni — _nzúlt La Valiére- —Valóban/—^v4gzonzá—a-király — igen meglepne ün, de tekintve a dolog állatát, én öné vagyok mondám, a ha ön jógával élni akar, ugy nehezon védhetem meL magim.
bzcrclrajseinknek gonddal örz5tt_ viszony a nem sokáig volt titok. Felfedeztetett
Vegyesek.
— A pengő pénzre sziílld.baakjcpyclt-bölrdHCzáranznzuk l)elinzásaÍrántLj858." év óta több izben kibocsátott liirdetm^-nyeknekimég mindig; majdnem 3 mfllitf
frfnyi össxeg, ar. 1858, ivi JftniUtcJrf I-ról keltezetteläbbi fonnájti (\\\'drosnyo~-m:itn) 10 oTíffrtöslíeliivoTt binikjepyek-böl rerlig- köfttlbelöi tág 30 nimirTTTrT-
van forgalomban. Mintán ezen n\'-k-ioc* rLlfotel fcltllnd késedelmezibt a".IhIiícou
baakjegytík^íilííjdünffiiai s örzoireiiézvö hátrány oá kcivetkez^HÍny\'ckct voiibat ma^a nUln. Tneriaszabadnlnmzotrariszr-
ríai^iPmzftti-ltrTnknnk a -lipírji^rt—Itank^
jeg-yek be vagy fölváltásáríii lröit4czett- -ségsyR.még furrralüinbrtn leWi pengű pénzbeli bankjegyeket, illetőleg már.
1868,iévirjatmáP-lrínv:Rz, 1B5.8. évi jgn.--------
l-r5l keltezett előbbi\' forniájn (voTöi . nyomata) 10- o, é. frtruí szritó baukjíi-. gyekre vonatkozólag ]>edig 1871. é>i \'október l^n elenyészik. — EnnélfíigVA ^ár-rhftgyar Ür, ndvart-4egnezrií;tria eg-y -
legrjjábVmn lpt»rkez.eifrgeiidelefteí-i@ülcA<;^___
gesnek bíttn.ii Bt". -1. rr, lielrtarlüTáttác^ot . oda trasiíjini^ miként at ea:lí^l1i|i;nk9-jpgyek VféhüBásiírfl vDnatkozöadnVokTiak TrlelictÜ-JegTirtgyobb mérvbeiiikoznirré^. tételét és \\ fcdi^ nemoitak ltirdetménvezé*
előtt gondoltak volna,minek következménye Jett. hogy. tflbbó titkot sem csináltak belőle.
annyira szerelemből, melyül a király iránt — «aiint mÓnd5tík,.^Lviseltetett. mindinkább, azért, mert ez Ismcrettség saját palotájában Ttöttetett. As irigj-fiégnek íb- részé lehetett ebben, mcrl elv^gce is Való az, hndy n.nnk azon Béreimet, mely szépaégüket-érintirijem bocaájtják meg, azért be panaszlá az egész dolgot a királyníínok, kinyilatkoztatván, visz-Bzatetszését afölött, hogy . v^le-olyatén-sze^ r epet-játszót taky- saját yjaloUiáT^váTazztván "liásobló viszony letrebizisa helyéül. A három bTcrczcgno lannesot tartott B határozatba ment, bogy La Vnliére fejét raegmos»ak. Kern volt. -rnuat már szó cgyébbrfll, ininTfdkaimat lalalni, raelyro nem-is keHtfttHrárakozniok, mert a
¦Tr^T^rmiittTi a-fc^lyj^^lj^fli TTaifTirtartutojiigj-guk-cló hivatták" XinVaüérel, s a világ te-gf" BzigoruLh es legkeserűbb modorában rendre^ ntfl»itak^_—-_Egernyi üértésBcl illeték; z any»"\' nyirn mentek, hogy kétségbeesésében meg-
ge_k,Í4ánem nz áfáttas liAt(jAÍ4-Dk:La..kiix-. sége"k ntján imahelyérköriHítTejiiyethes szabandó s ezé]irányosnak--nmtatkozö módon haladék nélkül eszközölje s úta-tííbíin akként iméziíedjéti~ii(\'gy enics "adslök a lakosság minden oszráTyaj ^ozt elterjedjenek, r í\\ kérdéses bankjegyek "rctőx-áltaVidejc korán eszközöltísséjk. . x . , _ :
— OngSilkoRságüTv\'. \'ífinj^KoLüírSl Ti\'Ják, liogy^ott a gyufá\\*nl való öiigyi1-_" osságdegesz, di ra 11 á v4ll, Közulebbníl -mintegy heten gyilkollak meg ily mddun mflgnkat. Az atulsó itlduia^cgy szegény,^ még^tal^czjg^\'^eHny^\'vqUr\'JCaljrolikia Tévén.-az.illttd plébánosnak Tieqi állóit
tárBalgására. Minden ugy mejitirmárt kívánni j szakítva szerelmét elhatározá magát zárdába
lehetett, b a király oly megelégedetten tSrt_J léjoní^ott, vegzínd5_be_életéL;_....._._
vTTsza, hogy kedvesének egy pár aranyjffll- ) . Ugy latszik/hogy & kisaaszony kedvesét e
bevalót, melyek értéké 60,000 tallér, küldött ajándékba. Néhány nap múlva egy Iánczni és órát, melyek értéke majd -fizetctlon volt, "Ajándékozott következő kézirat kiséretében:
Kézirat:
„-Minek sokat tétovázni! "kísasszonyl\'én szaró te m ont, s ezt roárbeVnliám önnek, nem
-elég? Hiiláliiuiut-klránja ? tirro\'ts kész -vagyok, hogy eleget tegyek Önnek, fia kegyet-len^OT-lfagyjon epedni...AvÍlágrboldognak
ríusz-enguiii; mundják, hogy a holgyolc ted
v«mr»t kerc«itf, \'^"ttwnV ^hj n-lfrfir^ \'
__ . sr
bot szeretem, hogy ön az én búm. Adja tehát vissza elrablott nyugahnnmat,\' nyilatkozzék kérem az égre, a legyen olyJtfljsyiU^BT^nttrr\' .kseruüitre méltó.11 ^
¦ : As brBm, melyhez könnyen jntnnk értékének felérő száll. Ezt La Vallóra igen jól tudta, és aszélyus. vnlt,.értéiét akadályokkal, növelni; de oly királlyal volt dolg^íti a huzavonát, nem sseretto,\' ki épen oly türelmetlen volt, mint saerölmos s iki külllnbcn megvolt\' gydzddvQ\'aYrál/.hog.y^más nő íb szel-lomdás,-* hogy a ezélt mielőbb elérni jobb, s .hogy ez történhessék,- merésznek kell lenni, iiogv-raindont nyerhessen. r- \' ¦¦;
j«;:|Elha^raz"á, tehát íl felségírLiaVflliérotmeg-jlátjDgatni, nem nyugodván meg cz ügy jelen állásában, alig jelont .meg .akirályba ;L» Ya-^ llérO\'nélievüJiülpvelcazonnal-tAvogták. mft~T flökra hagyván.n-királyU-La VsliéMt; Ofolv sógo elég bá^rsá^gJH\'blrpmindJ-riQlletttar-p íózkődva fogóit a beszédhez, 1ccd vese láthattS^
határozata felől erlcsltéj azonban meg sem t-itte,\' lehet bogy kétságbnesése okoskodásait akadályezá, vagy hogy -félt, "ha a-kírály határozatát megtudná nem errgedné teljesülésbo taenní,: vagyJIeíetséges^Jiogy a három her-czegnötoTtartott"; clhatározá a kísértés elöl, kitévíii s így zárdába vwulni. .
Bár mint volt is 5 a Chaliot-t zárdába vo-rnaltB alig érkezetnél r*j bAyarknTnttj én ultent-
állhatlanhl kokogott,.........___......— . ----
Míg.ennek -híre a királyhoz órt,-»ddig^s-SnanyolországbŐl érka»ptt köv^tokft fugadla^ Im-r-Ut-követkeiik az etfemény menete. Kern ¦szükségesj ölvHitílhknnk elmondani, hogy a hasonló szertartásokra.kitüiöt^ noly egygac-" dagon hnr\'rrfltnift t^rrm,- mn^ybi,n rw "jina+p KTnny ReBzletelc a legdrágább bútorok va nriflk. kirdlitva, h^ogy bsionló Ünnepélyesoégck nagy számban vonzották ide az előkelőket^ As ekkor jelen voltak-kSzt- Safnt Agnan herceg és- Sounlis roartjais ÍBftahiltattak, kik a ki-, rály szomély\'ébasPjgeD-kQzel álltak. As igen Ibbsu hhngon folytatntt rövid társalgás ntén ÍJoürdia .marqaU-meglepetve, emeltübb-hangon szólt: Mitll L*Valiére zárdában van? 1 A király csak-La VaHére-nevét hnlls,- ason-.nnl oda\' fordult, Vmintha ¦ egy- villámcsapás, találta., volnn, izgatottan kérje rj^mast?aniE beszélt La Valiéro felöl. Aíerqseg\'áTvotto a szót, ielonlvAn, hogy La Vnlióro achafioVK zsrddbftn._vjig^f»4i.-A:kó^tokrizeTcm:scj^ bevégezték beszédffket^;s.ex -tgon"i-idojén, történt, ;mert.a kirítly;annyira izgatott vala, hogy mi Bem leendett vokvnrkap<\'s-..v issza tarr t#rtatní,-hrngy a köVeleket-Jiirtelun elhagyja-
hatalmában egyházi \\szertnnasuti -ella-. - -metnI.rE^eiyete breg aESzonyok é:iekel-
tfik ft-lettg, K n knporsut rrrirron^\' gj*tii*b^r_------
kísérte. ^ :
Hrudál JÍllílíniTíík 7** Í**D" do"ni^^ifn€e fACT\'OiA riag es- mintájára. E«-irodával fény ke péste ti m&etFm i$ Icrzv egybekötve, hol nz illető yérde-zosködífk Reumára az njánlkoxúkfény-
kép5ÍikéHZÍttetnck:eLL—;_____ " —-
. .-—Számoló gép. Privigyénv Polesr-iy ák_JJflnn4 szániülú-gú| t-i tjilált lol: E gép annyira egyszerű cs-kéuyelnTes-nQk mondtitlki liogv rajta egy 9 évej-fiU Í*T_
.rg\\nrrF-Trt*rmBtfág—-aíáiv. gyorsan— öKsaeedm különbőz? összeget^ , r—.KoastrikrLajosné,. fiul, Mcazlényi...
Znzsánna, hosszas betegeskedés..-iiiÁn,--
mogh»lt.v Kyngpdjanak békén.porai a —. távolban,— "——- ----A-Iapokbim—egy, bxür^"H" fest«»v
(Jllirnm^rrirP^ njiíi linirk a kÚZCn Jjynk-
ran támadó szemölcs és a ty ukszem\'ellen. -MrnVi>iatŐR értesnlés:-.nyosnán-irlatjaki •e «tor« nevezett kin&vé«k;tíJeuhMZ- -: nármgynn. dekezeléae annjt&E^Syly.el, -V;\\n. kapósulv*t bogy^flnrmk-oJkal-mnzá^4t .épfn jtein. ajánibfttjnte,,. \\ittjgtiiT-. -í
i ;ftkarí\'g^tff}\'itnni tyukBzeméCv B«aihím > ^ -rnerr c aierosak folyós^ap^bárj1ma*> 7j nálUtó,-a^fblyadák^jmi ,* JegM^odJbj: i"j vigyázat mellett ífl^roégfSrténliCtifc, » " tyakwn kÖnflx epés»ég^ heJyrjp » : l«ft)lyt, a eüb61-veiy *afrtfáwkty4ufy^ _&hg \\ogv félév mnlva Wt meggyng) it-hntu gondos orvosi kcutlétfiUtnl. Atolán \\é\\c e Inpo^ban gynkrnn nj.LúrDtt mc^" nkhuB nem ixabad uynliiaak-fillAfoti 1 iS\'élon.ydtpa;í.L
y;
. Gazdasági tudóaitás.^
* mTekííiöéjr
fdai knéinc nenfWiíWjr Mní , de jjb-
járaV nagyon-Jo ístáiHl v*tt reajok, mt ír 1*« nAgT^BÍ&nrtl Miatán a. kttlfMd
Mami kérd*a(iie«Jo«_ier«eny felöl, bia-toMk Iehotfl?kv-l»0Kf \'B«dt«d»Uk ¦ a lery
mfaj&r*kT--minl-Baaaata**t * nem csuda, hegy ily >öiillm*DTek as Őrleti fortélyt a frígében szorítják: - ^Mi jegTsank: —
Baka fontós^fL^Ö kr^RoBn-S fU ^ifthrlcir^a\'ATpa t ít 50 kr. 1 ft, 80 kr. Zab 1 fL 15 kr. Bab fehér 3 ÍT. 50 kr. Tarka A ft, 20 kr. ^ ..
Kapnsrár, juiu-bó Ifir.Ismól jó esőink váltak, és pedig nem egyedül a tiékvárpsea vidékén, hanem megyénk több postán, melyek jótdkonyan hatottok, kalöoűaen a tavaasi vele menyekre.. As esQ után azonban éjszaki áré) meileUolyan hüvöa napokjöttek, hogy mHdflni^gtYn fakadt 1h gugagda, nem
érifoiajnéiiii csapás jjgy által-Wlík 13. 14. ni í5-ke rgyik hidegebb nap a másiknál, s
nlig Hamisé, rólunk a téli ruha. A munkások kiut^maaőki^BPniégtaür, kddtven és bekca-ben l»> dideregtek-; . egy tadéelténk tdaoe dérről irt 14-én viradflra, mely a mély lapokon megp^iVralte itt-ott a kttkoflösa és uborkát A imIm, -aord .?0-7- mikor e sorokat írjak ii — tart. Zab, *irp», takarmány Vets-űrények, tárttól n&jíc**, burgonya és kukö-rica* réflaben-reaabeá* ée> "szamoa helyonjó reménnyel bUtatnak", álalLhan_2—3 hét óta aa\' Bgalyt elbánták gaxdáiak ¦fíömlokárfll. Ennek kövotkeatóben az eleaégár ia aQlyedt a legszebb basát lehet kapni, p. mórönkén. 2ft. 60-^80 kron-Aroza:. 2 ft. -10—20-kr; rab; 1 ft. 20 kr. Egy akó ó bor 2—3 éves 9—10 ft; tavali í 5;—7 ít. Egy szekér sxéna •(6—fi másai) 6—9 ft A fggelók-nagyon keKooQtt éa^éf fisetertvTnfutáira SaíTökcBak most kesdonek süldőima kápossta pnlántinók 50 kron is megfisetík szárát. Bab, lencse _BBÍnt& drága,, igy— a-wi>^m^ry-&6~kron~knl rtcséoként. A napsaám azonban olcsóbb, mint a rault érben-; ekkor magad hivtod anapazá-most, még-sem jött; most maga kínálja magit, áa bisonjos .-napokon ogóaz csoportokban" doasol as nteián, munka és kereset nélkül. \' (m. p.)
Bécoi penti r folyam jamSma tö. 6% metaliquea 70.15; nemreU köicaon 75.-30; bankráas vények 800.— bitelintófletí jéasvények 189.80; osüat agio -107.DO; arany darabja 5,19.
:e^riM posta.
K. J-nak, Győrben: Ssireaen engedünk tárt Ön nok lapunkban.
J. U. Vesíprím : ttusEOnettol vettük ; a találko xiának ?lGro öncndOnk !
J. A-nitk Deliciin : A küldeményt rniclebl. n.lni fogjuk: * régibb kéziratnak kérjük ujabb beküldését, mert mAj-Ttiacs meg keiüuk kH-íltt, talán menni f»g\'\' Fogadja nagyságod Bdrosletunknt.
F, Q.-nak ; Eáflsrótünk kiaór lietugségetiben ; Isten gyá^TtöOü a lisjuk ocrcdet minúlclúbb lapuuk ba-
^ E. K. Olvaaia cl 3n & pályAxali birdttíat. .Inna halála." Kerfi" lclict 1
J. F.-iiét: KeiünkLÖE íílteicü ; a magánlevelet la átadtok.
P. J. Wartb«ni: Önnel aemcfl ríflxvotírűl irodal-mank iránt meg voltunk gy3iSilvtí ; rajba a nnlp pítJAt többen k&Vctnik, KDiíPniflk a fiírjeunet, 9 ai Ugyct iyáinjnk lotáhbra is bucíes pártfogásába.
B.-üalr, Fcsi : a mint ^rkosik tln, tudassa relSnk.
S. O. ugy tndjnk, bőgj- a k^rdoaott a hetekben hou leend.
„BucaaeHIadAfl iu nsefriaBatani a köaQciséiiat ¦ «]<\'.. volt obbSl a Talddit látni.
„Édna álum." Ad(il f&iguk.
TBbb Ipvíln) : a kírdííoa návrel dm) otgljriUlia tunk, tittikban kel) tartnul; tcaaók concnrráltii.
tlarkáujba: Nem mi lagruuk oka, liUgr a Ufll Jötlok kilííllhoüenok Toltak ; ttj(&nk tínjnkot.
"iKlöntfltt a Drárn tíio." olág e&utnorti.
Ojt. S.-nak i Mire On a le»*lot knpja, niin.1«.i teljesítve lem. AJlff mcbetllnlt.
Mindazon jó barnt ée iamorüa, Ui forrun aserotett-Mária leányunk betogeakedéso alatt ugy, mint haliiU utón ia annyi rész vél te! viaeltotott iránynnkbnn, fogadja kobiQjik mélyéből hálául, forró kössőnetdnketL
Nagy-Knniksa, 1805-dik jun^ havában. Roaonzwoig Mária. Boaunzweig Jánoa, oa. k. Ömagy.
\') Ab a Torát alatt kGiJ3tlakért eaak a SaJ6íhatio% íráayAban tíIUI fclolÖSBÍ jet ft a a a r k
Felelős ezerkesztö: BOBOZ ISTVÁN.
™U (1-3)
HIRŰETiÉMX
Píniír 8-»bó János ói nejr? Tdhi-iar Jsli* fclttlpiSlBek SusekITinl SoiaogjiBe^i) polgán. IBrrU&a ¦iht tdA"iaBTTl a*l6t*c t*Wt51 t&ikSrrí tétrtit ho^rSut» JAwf-
tar J ül* elleni kcrcKtébdn a We-égjlftiWsrriialtfa .wtfbKwiifc har-•ilknti il a* konjTbou 1—4 íödlüjule ÍüftffveÜ "blrtolalrra :1 n uiio.ta tTgir, izTíHai fettÉWi;6 " 11 kiíléffíbísi Bonrnd sreffUlapt-áia IckintctéWil Kitclaaöknek t?r-;rali*l faatinapat folrxi tri jal. ,\'• lt napjánakre?gvt!9orája kílS-*tik; mire MtclexSb azsnt aíraliuik °*m jl-\'eníflflk <-ao-ibra a ienntblil Bg/ietek biroilag i\'^nak ucgállajiitlatnl.
EyiaaenTcrfml foialTfttaal miö5-löí.klfe a kjjílrlt hirtoUmi l^etlyt d-tanaV, ozi a fennebbi "batícridüij; lo WVIralcni tkiscn^k.
KajKMTir máj. 19. 18«.-Soraogjmegjo tBrrÁajrasika mini J.-kkOaTTI hatüiág.
•V.» JJ.-3)
ÁRVERÉSI
hirdetmény.
Evuosjnkf gr* wols;. tSrri^wi-ttitk, mint b-lekkShTTl kai dtg-
>A/rq kfliliírri tértik, ko?-lelnLLirL saeaajqi lakasaak IprrtM^c .Uttn^ MiUtkbp-
•titin ItiUojoH i* a t koppáaTÍ 58«?j 73 ¦ -Jubv tet^kJ«ertilk&BT« \'bra II— ITriii-af Ird*»...foíla!t
ateaskt. kuppiBy kSaaifbea
hcljntinín f. Ítí jnlini 3Í. napjA-tuk ree^vti 9 úriján — mint ai rl»j bataitiApun — jjUít reitetoi fottuti i a mii od !k il Ttrisi id?, ka nrtán ai olafia rerS nera találkáinak, f. ari atjg. 31 napjának reggali 9 ?rafára a holjiíiaárn ki-luicl.k. ai^l bf^t ekkor fennebb kijeJŐlLJnrallannh n hmiriT*-aliH ~it e 1 «daini fcftiak,
Aa arroti! fa Ila rei ei a fSrrény-tsO. Irodájában mindenkor megi«-
- EapusTár "majos hó 31. 1865.
PomogjmejjB ttirronjru ?ka miai telckk5njrrf hat^itij.
1KV,i«. (3-3)
^-Hirdetvény.
OjnlsJ Oáál Fái hltcleiSinek 3«s-•aekirátal Bomo^y mepyo polg. tSrWtJTiieke rolnt tclekk.luyri ha-LUlff ríiJrai knahirre tík-Uk, hogy JanicaAil Dumiark—G/tlai Oál Pál cileni kerefcVb>-n a ki-tlijiW»! TÍfr-najtAji alábbinak a
jimbaia . ¦ t j. kJ«b-a—r-t= «
mAMlAmlg h*JBgy*atl KIHoJiÍf*
elm&ltclTTU ( aa irrerr-*! f I-látdak ¦ a ki-Irtg-itéil tonviid oogálUpitila tckli<tet4b5l bitclc-« Üknek, tárgral áat határnapul fulró i»I fraina-bá II. napjának rr^jcU küfttrt-.k r-nlra klUU.Ök Qxftal ki Tatnak m^B, hogy m-j nem jotB^ök e»*UlK-n a fenébb! Ugy-let-ik blnSiUf fognak awtf Ulaplt-tetaL -
KSTtfcnafiad fftíkiTataak mta4 aaak, kik » lojeIr 11hirtolihojjglnit --tanaaaR, asl a lenebbl határid3lg Ufi t>"-Ja!eotani «Ii-«annok. Sapmrir, majuflhá lU/n lSOfi. ff/- BfcéjtT*" tSríéaya^kö" ¦Int telekkSnj-tí kotúsá;.
*?"/.« , (1-3)
ÁRVERÉSI
hirdetmény-p
Sűtnogjtnejre polf. tiírriSnyísí-kének, mini tuekkan^Tl haUíi^-nak r»l»iár^ kusktn^ tétetik-,- hogj Wiener Ignáci nlklal Irkósnak friperesflág\'* alatt Stifflor QrOrBJ-marcaalil lakáa olleoí kSrctclcia fed^síiéra leiilogölt áa a, marcjaJii tB*síc 39 sxámu Isleíj&gyiZküny -TéhenfA f 34. hr. ssám a foglalt h bíráilag 430 frt o. é. b csült ingatlanok ilarcaali ko^ságben a h-^lj-¦xlnán f. &rl jnnini SO. napjának rrjrgell 9 óráján — mint atolsü bs-tárnapon — clárrerealotnl fognak, a második irreráai IdS, ha netán n> olsün tuvK nem lajálkonnék, f. eri jdlinfl 31. napjának, reggTiii ö orá-Jíra & belytirniro kitiiietlk, aiial hagy ekkor fennebb kiJole.lt ingatlanok a bee sáron alól is eladatni fognak.
Aj árrerfil f 1 letekU a türTány-• Jklwdáí" kintfaetSk.
Kaposvár májns. 29. lSSü,
^Bomogymeirj Wn-énysseku mtnl b-h>Ua»j.t Lmi\'.\'^Cg
\'m"/.i«- (2-3)
Hirdetvény.
N.-Kauixso Táros taaáke r*»ií-r&l kRíklrf* tétetik, bog? Hortiik-Ferencx ít nej a Hrnlta Flllpyina aASwttól lefoglaiUtottH^Kanj_aa_ "B rífildlc tában Ö337li. alatt fek"-_ tO b 5800 frtra hecsillt fuidailntoa háa 1886. ÍtI jnUna 30^h d. n. á ^rakor^» htt-ckknra bacaárun. falfll
ipírtotwík. 1965-lk ?vi .qff. 31-ín d. B. f ?rakor 4 "bocaámn
alul I» njilvánna árrerea utján eladatni fup;. Meljro a rennl kívánók f>]j hnnáadásaal hlíálnak otj bogj bánntnániOI 175 frt elÖns Ic-flielcndS, a többi árTerrtfli feltáte-lek pedi? a tHrrsiíki irattárban el oto il betekin telhetnek. N.-Kanlmat 18ÚS. jqniits 1.
A yiroai tazok által
ni
/\'flS
(2—31
HÍRDETJ É H Y.
" "H a v o r k fi j ó s b o f Ulcloifliuek QasieliiváBa ! Soroog.T-meg7-o polgári ViriúrirBiékp uiinl tplckkBnj-rl hatiiiá™ résiciSl kOa-hlrré tálctík, hogy Járáuyi Istrán csítiltüraegének H a v o r k a József elleni keneetdbea a ki<legíu!ai v^grjhajtáa nk\'bbiuak a K»pu«»ir 30 -nü"»iima\'LJ. kiSnyrben ti - 8 rumi »iá ni is; bxjcgjsett biitnknk elrendiltetváo, ai árreráai teltetek lok b a kielégítési forrtad mo jilla-pitáBa tekinteUb<fl hitek\'.Öknc-tárgva\' áa i^^atám i fii Y-dlt napjlnak kitüxrük ; miro hiti\'le tök niro! hivalíiat tneg-, hogy nem jrle-náaDk esetiben a funebbi ügjb lek
Egjiiereinind fel hl Tatnak mind a-ok, kik a kijelelt bírtakhoj ifránjt tartanak, axt a funebbi naüridÖig ido bejelenteni BÍeaBenek.
KapoflTár_maj. 4 1BG5.
BonaojrjTnegyetörrínyaióke mint telrkkOnyri hatáflág.
__határnapul f, b*l ailff. " k reggeli 9 órája
10/
d-3)
ÁRVERÉST
lűrdetmény.
8oM0gy megye pulg. iarv?njsi?-kinek, mint U-lekkiinyri [
nak ráíiiór3l kiiahirrá öletik, lio^y LoronBohn Péter leilei lakásnak folperennígtj alatt PonjTáci István Bl. feh^rrárl lakáa elleni követelése fodcscsáro leiálogolt ta a Uoeoolád küsaág l-s3 asámn telek-jegyíSköorrében f I—! 8 — 11 rdieáraiff foglalt is bíróilag 800 ft o. i. becdUltíngatlanokMoBelár k8a-séghen a belysaiaán f. ári június hó 28. napjának reggclíS éráján — mint ns elsfl határnapon - clár--rercatetni fognak; a roiaodík ár-vrr&ai idö, ha netág as olaBn vérű nem találkoanék, f. é, aoguat hó 25. napjának reggeli 3 \' órájára a holyssináre kitÜzetik, aiial hnfy ekkor fenébb kijelölt ingat Lmok a becsáron alól i* eladatni fugnak
Aa árreréai feltételen a türvány-aiók irodájában mindeukur megtekint botlik^
KapoBvirott oprilia 24. tSÖB. Somogy megye Uir^\'íovmáka mint telekkönyvi hatáság.
13—3)
ÁRVERÉSI
hirdetmény.
Somogjm. polg. t3rTi»ekánekr ralnt U-JekkPnyrt hatúfrágBak rfszé-rSl * ÜBhirrá táteUk , hogy Folly Ifflro kapoíTárl lakáénak fel-pcrcaaég« alatt Sendrovies György b neje elleni köVotel««o fedési-, lóre laaáloffoll áa a knpoajánJtSi-i aájT SOO írjegy/SkBnyTÍbcn
telek 1. 1—i rondaiám alatt foglalt ía bin\'Ilag 5000 frt o. é. becsalt lapátlónak bapoflviH kó?ahríwa.a "hely* tini a f. áv aog. 12. napjának reggeli 9 óráján — mint aa
fognak ; a második árvcr.\'ai idil. lui netán aa elsüa ror5 nem t-a.Al-komák, f. Óriokt. 13 napjának reggeli 9 órájára a helyflzinérc k.-tQsotik, amal hogy ekkor frnurbb kljelSlt ingatlanok a becsáron alál ia eladatni fognak.
Aa árreráai felölelek a tör»en.t-Bidk indájában mioJenkor mugii>-kinthctSk.
Kapoaí-áíoíi, raájaj 10. ISiSi Somogjmagyo tflrnSnrHaáka aiui telekkönyri nitiaájj.
"""Ara (3-3)
HIRDETMÉNY.
Draakovleh Károly bileleaaíuek ÍPBifhiráaa ! Somofymegye puiff. tórsáiíyejáno mint tciekköaj«-i bi-IóbÍ^ réssárSl koabirrá tétetik,h»gy Krio; tsatréroknel Draakovich Károly ejlent kereaetóben a kielégítési Tégrohajtáa ntábbiuak N -Ua-Join ÍO. B7. flsim t. J. könyvdbon ¦i 1—3.flUx.eoi)2i%J>oje^ysetlbÍí-takárn elrendeltolván , aa árreráai feltátelok a & kielegltáai aorronJ megttitvpitAM leüutatíböl hitolD-aSkoeb tárgyaláai határnapul f. Ari jonina hó 80-lk napjának reggeli 9 or&ja kltüaeUki mire hiteleink aSBát hlratnak á»g, hojjy mag nem . je]enáo9k ecetáben a fennebb] ügyletek bíróilag fognak megállapit-tatnL
EjTTeoerainlnd falhlrntaak mind- 1 asakTbik a "kijelel, b\'lrtokbOB igéoyt tartanak, aal a fonnabbi határideig Ide fiejetontsnl sUsseook.
JTopoáTár, majái ö. íáflB.
3onn>ffTm»gr8 tQrrenjoaakomlnt
ján^a ^-rvanizeán dúsan felszerelt keteske-lísét, melyben a Iegjutányosabb Hron küvefc-kezo mintleaféle áruezikkek kaphatók u._xn~. : \'U^momabb entkot, kdoé, orosz thea, Thum, porccel-Ín~ i bécd BardtmvihfSe edények, finom iajtból ké----- ---MtSÜ-doh^njftó Mérek u KrUdrük.
Kaphatók még továbbá : _
AIkt Astttall *UJ4 UUA^le«haelMSafie.^-
Tvióai nápolyi maccaroni, riza, árpa-;áffl, pesfi hengerm^liiu^sto
urja^fiomlai, badacsoiil aszcali/ tokai, Bopronly nénéd nsszuborok.\'
yatáü FAGLIALO Si RI P (haahajtó saer). á«Mi-Tíl« aftWvy Itqaeor, gyomor rájásak flirta.
ivAndi, ^ic^nber^ márienb&^ ". jfriM Ó.TJ6 ndili^toyanyöviK-
rOPP anaíbieriii szájvize.
gyflmBlomel^ hólyag helyett, • leWTö. Wgy««lS>.rir, ^ 1 -
-----JalMlhavratfr far.
¦r1fl»ÍMlMluiirculS tirr.
KORNEUBURGI MAREIATÁPIÁI.Ü PÓR.
©tteaítlterr\'lú. filé esö "eltieaí ír
(linimentum equi). BSLGIAI PABAFF1N KOCSIKENŐOS.
lif" Séréákédéseniben pgy\' \' jól nevelt tanúié felvé-
-------—^rvérési- hirdetés.
Mdltíiaágos gróf Jankovica Gyula daruvári javak intezíisiSgdtíii ezennel közhirrí tétetik, hogy a régóta mar fent dlló hirnevezetea mt\'neBáliöl lotzállitis következtéjén d szá-moir fölüt ti darabok "nyilvános árvereT"utj4n ..eladandókieendhek : különösen 2 db csődör, • az .egyik angol teli ve\'r, a másik angol fifl v<ír, 12 darab tenyesz anya, melyek küziil a fiatalabbak székár da hátas lovaknak használhatók, 4 db betanított hátas ló, 4 db hítanitott kocsi ló ós-17 db korazakuak. — . , iái árverés juliua 3-án Daruvárott Slavo-niába Pozaega mcgyében~-fog\' Jtartatni, hová a TS^uni szándiíkozók megjoleDfiTTtiszteletfel fel-¦káretnekrv \' «->»>-—\'¦ .(3^3) "
_. Iléfl© iJiiiikJslfe, -
N.-Kauizsán nz Iván utcza 480-ik azámu házában egy lakás, melyben jelenleg a — tár-sürgö\'nyzö hivatal létezik — azent Mihály napján bérbe veendő. A lakás áll 3 utczai- s 2 udvari szoba-, konyha-, étkamara-, padlás-, pincze- éa fakamarából. Bővebben értekezhetni e lap kiadó hivatalában, j (2—3)
Ezennel kBzKrrí tétetik, hogy .aíófirotnak a kötaei határban tekvö, 200 hold tagoaitott BzántófóldbŐl és 20 hold belső funduaból, azől-lűből álló nemesi birtoka, az ehez kapcsolt mellék-jövedelmekkel épületekkel, száraz és olaj malommal együtt, szabad kézből, vagy ennek nemaikerüléae esetében, — jövő juliua hó 3-kin itt Kötsén a helyazinén, nyilvános áryeréB utján; vagy örök áron eladatik, vagy pedig 12 évre haszonbérbeadirtik; ^-yalamint az eladást, ugy.a bérletet illotrf feltételek Bzin-tén a tulajdonosnál napöhkint megszenilélhétők. — Kelt Kötaéí}\'t8omogyban Kárád mellett jun. hó 7-kén 1866.
Wajait» Jízief kiadí, lap- ís nyomda-tulajdonon Nagj-Kaníaán.
i
1.—3.
~ Fojér István, tulajdonos.