Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
2.05 MB
2010-01-29 13:45:18
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1187
4988
Rövid leírás | Teljes leírás (176.94 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1865 019-021. szám július

Zala-Somogyi Közlöny
Ismeretterjesztő lap
szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből
A somogymegyei gazdasági egyesület hivatalos lapja
IV. évfolyam


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Nagy-Kanizsa. Negyedik évfolyam.
19. szám 1865. juliuu 1-én.
íeretftéijjesztő
LCjtáeui, Ipar, gazdászat, u
ígyei gazdasági egyei
>niáuy és művészet lűréöől
tíet hivatalos lapra*
Előfizetési fölhívás.
Közeledvén jul. 1-je, tisztelet és bizalommai kérjük fel azon t. előfizetőinket, kiknek előfizetési ideje Lejár, hogy azt megújítani szíveskedjenek. Általában felkérjük lapunk támogatására az irodalom és ügy barátait.
A szerkesztőség.
A keszthelyi országos gazdte-erdészeti tanintézet.
\'\'Minél mélyebben óhajtó az ország hazai művelésünk okszerű fejlődésének érdekében, a mi gazdasági viszonyainkhoz alkalmazott gszdiíszati tanintézetek mielőbbi felállítását, annál örven-detesebb, hogy ezen méltánylásra érdemes óliajtások égy részben már a való-suláshoz közel állanak.
A Felséges Urunk királyi nagylelkűsége líltal 1857-ben adományozott ©lapból az" oSM^ban három gazdasági tariintéz{^^TAllitása határoztatván el: Keszthelyen, Debreczenben, s egy a kárpátaljai felvidéken, ezek közül az első, t. i. a keszthelyi még ez évi október elején bizonyosan meg fog nyittatni.
Ezen tanintézet igazgatója már rég ki van nevezve, a tanrendszer megállapítva, a tanépületek ugy a mngastrgaz-dáazati tanoda, valamint a íoldmives-oskola számára már teljesen elkészítve a felszerelve vannak. A 200 holdnál
velet alatt Állj—s minden" gazdaságrépü-letek az intézethez méltólag fel vannak a kiea keszthelyi határ egy kellemes pontján állítva, hol a földműves-oskola díszes.épülete is áll.
A felsőbb gazdasági tanoda benn a városban egy díszes épületben van berendezve y birand könyvtárral, muzenm-mal b vegyészeti mühelylyel. Benne határozatlnn számban nyerhetnek a belépő ifjak elméleti s gyakorlati oktatást kélévea tanpálya alatt a mezőgazdászat, erdészet, szölló\'niüvelés és pincze-niesterség. minden\' ágazataiban, valamint haszonkertéBzet és gyümbicstenyésztés-ben-is, ¦ melyekre- nézve az intézet jdl berendezett-síöllő s gyümölcskertje híí alkalmat nyujtand; de itt van helyben a sok hires balatonmelléki sziíllö, — itt a város, de kivált az uradalom jól fentartott erdői, erdészeti tanulmányozások végett, — itt az intézet iránti becses részvétét nagylelküleg tanúsított lelkes gróf Festetics Tasziló ritka szép juh ásza tat s marhatenyéBzete,—itt pon-toaul össze okszeriHeg rendezett nagy mezögazdászatat_ melyek mind ^ugyanannyi becBcs módot nyújtanak az inté-" zeti mrntá\'gazdásznton kivid in gyakorlati\'tanításra és tanulásra. "A felső tanodába oly ifjak vétetnek fel, kik a folgymnaBJumi, vagy felreál-ískolni tanpályát bevégezték a vizsgát tqttek, azontúl pedig egy évet már
gyakorlati gazdaságnál eltöltöttek, — mert az itteni tautárg\\ ak alapos felfogására szükséges, hogy az ifjak agazda-sági tárgyakban némi gyakorlati ismerettel a avatottsággal birjanak, mert a czél az. hogy as ifjú t ki ezen intézetben két éven át alaposan képeztetik a művelt s okszerű mezÖgazdászatban, g annak minden ágazataiban, —- az álottanban, géptanban, földismáben, gazdasági mértanbán, növénytanban, erdészetben, szőlőművelésben , borkezelésben és egy mii vert mezőgazdának szükséges jogi ismeretekben is oly alapos elméleti s gyakorlati beavattatást nyerjen, jelleme, erkölcsisége és megbízhatósága annyira rocg szilárd ittassék, hogy tanpálvaja bevégzésével akár saját maga gazdasága okszerű s hasznos kezelésére, akár pedig egy hü. tevékeny s okszerű pnzdatiszti ál lom ás hasznos betöltésére alkalma? legyen.
Óhajtandó tehát, hogy e nagy földművelő ország reményteljes itjai közül minél többen e díszes és hasznos pályára nyerjenek kedvet, mert habár csak elismerést érdemel, hogy a jogi pályán aránylag oly számosan törekszenek keresni jövőt, de hazánkban az első vonalon álló mezőgazdászat! érdek is az eddiginél nagyobb figyelemre lévén méltó — kívánatos, hogy Ujaink közül többen a gymnafiínmi pálya bevégezté-vel a " gazdasági tanintésetekben tere- j kedjenek a haza hasznos polgáraivá : képezni magukat, Nagybirtoka főórák- j nak előnyös alkalom nyílik ezáltal, j
A keszthelyi gazd. tanintézetmdsik fontos részét képeziaföldmives-iskola, mely az intézeti gazdatisztnek s egyszersmind., a földmives-iskola tanárának vezetése alatt állami. Oly ifjak vételnek fel ebbe, kik az elemi Iskolát jdl bevégezték, irni, olvasni tudnak, éa a számtan elemeit ismerik,a I~7 dik évet meghaladták, a gazdálkodást próbálták, a becsületes magukviseletét hitelesen beigazolják. Ezek is két évig tartó elméleti s gyakorlati kiképeztetéet nyernek a mezőgazdászat, állattan, told\'isme, erdészet, szö\'llü- értborkezelés, gyümölcatenyész-tés gyakorlati részeiben, s ez által rendtartó, engedelme?, okszerű kis gazdákká, vagy derék gazdasági \'cselédekké gondosan fognak képeztetni. Az intézeti mima-gazdaszatnál minden gazdasági munkákat ok végzendik, hagy gyakorlati kiképeztetésük annál sikeresebb legyen, s a gazdasági csinossághoz, takarékossághoz annál inkább hozzászoktat tassanak. De ezen gazdasági munkájuk megállapított bére a napszámkönyvbe javukra fog bsjegyeatetm, & élelrríeztetésük költségei egy részének fedezésére fordíttatni. A földmives-iskola terjedelmes csínos épülete a míntagai-dászat s gazdasági udvar közelében van, s olv berendezést nyert, hogy húsz földmives-tanoncz bennB elhelyeztethetik, fl tiszta, egészséges szállással "és élelmezéssel -elláltal-hatik, — folytenosart-a földmives-tanárnak ügvelete alatt lévén, ki szintén-az épületben lakik. Ér teljes ellátás lehetőségig jó 9 jutányos
dösködrnVs á koz\'ép-biríolíos osztály is csak utódai jólétét állapi tan dja meg, ha gazdaságra szánt fiait előbb ezen íntézeLben képezteti ki.
Keszthely, a kies Balaton partján kellemesen fekvő csinos egészséges mezőváros, suk tisztes polgára van, kiknél a gazdászati tanulok illendő a jutányos ellátást nyerhetnek. A tanári kar minden igyekezetét arra fordhandja, hogy az ifjaknak a tanórákon kívül is vezetője s baráti oktatója legyen. A tanpénz mérsékelt, egész évre csak 10 ft,, a mi a múzeum s könyvtár gyarapítására for-dittatik. Van már eddig is Felséges Urunk- legmagasabb kegyelméből négy iskolai Ösztöndíj engedélyezve évenkinti\' 200 fttal, a legszegényebb sorsú, de legszorgnlmasb tanulók fölsegélésére. Főuraink ismert nagylelkűsége s a gazdasági érdekek iránti nemes áldozatkészsége reményleni engedi,, hogy általuk is még több hasonló ösztöndíj fog alapíttatni; sőtvárni lehet,hogy a hazai gazdasági egyesületük, —követve a zalai gazdasági egyesület nemes példáját, — kebelükbeli ifjak javára hasonló ösztöndíj-alapítványokról fognak hazafiasán, gondoskodni, akár a megfelelő töke letétele, akár az évi járadékok biztosítása által, mi a nmlgu na, kir. helytartótanácsnál, melynek íöfelUgye-Iote alatt ezen intézetek állanak, leszen bejelentendő. - ,
kertészek , vinczellérek , pinczegaadá, lesznek használhatók , mi mmdenfel" állapotú gazdaságnál egy nagy hiány1 pótoland.
Megemlítendő még, hogy az intézet* nél k5t segédtaniüri, valamint as intézeti gazdatiszti a egyszersmind földmivea-iskolai tanári állomásokra pályázat van hirdetve, s f. é. julnts 17-ig lesznek a kellő igazolványokkal felszerelendő folyamodványok a nmlgu m, k. helytartótanácsnál beadandók. Valamint Örvendetes reményt, sőt bizonyosságot nyújt Felséges Urunknak örökre emlékezetessé maradó legmagasb ittenléte alkalmával kiadóit E nngyUlktl wfyai gnndrm.
kodását ismét tanúsító kézirata, hogy a már engedélyezett debreczeni gazd. tanintézetre nézve is a tárgyalások haladék nélkül befejeztetvén, az szintén mielőbb meg fog nyittatni, s mindazon előnyöket nynjtandja, melyek fetífebb érintettek, hasonlóképen a kárpátaljai vidékeknek szánt gazdasági tanintézet ügye is kiváló gondoskodás tárgya Ír-vén, annak valdsulása sem fog sokáig haladni, — — —.
évenkitít 50 ftnáí alig Téend drágább, " mihez pótlékul az általuk teljesített munkabér járuland. A téli időszakban inkább az elméleti, nyári időszakban pedig gyakorlati kiképeztetésükre fog ügyelem fordíttatni. Vagyonosabb kis gazdák nem tehetnek nagyobb jót fiaikkal, mintha ezen intézetben kiképeztetik azokat jóravaló gondos gazdákká. A nagyobb földbirtokosok pedig, kik tapasztalásból tudják, mily nyűg és baj a tudatlan cseléd, hasznosabb s okszerűbb dolgot nem tehetnek, mintha ezen intézetbe jóravaló közrendű ifjakat küldenek kiképeztetés végett, ögyis az vala fdczéljaaiöldmivea-iskola felállításának, hogy ezen átalános sajnálkozással érzett szükségen segítve legyen; mire ime, itt j a kedvező alkalom. Bár az uradalmak s gazdasági egyesületek nemes példával mennének elo! Ezen iskolában is van O Felsége legmagasb kegyelméből négy Ösztöndíj, négy legszegényebbje gitz-datanoncz számára alapítva,-mely éknek elnyeréséért majd az intézet megnyitása után az igazgatóság utján kell a nmlgu m. kir. helytartótanácshoz folyamodni.. A legbuzgóbban kell óhajtani, hogy nagyobb birtokosaink minél több ily alapítványról gondoskodnának, -miszerint a jól képezett becsületes gazdacselédek száma az országban szaporodjék, hiszen az itt két éven át képezendő ifjak mint jó \\ arasztgazdák, cselédek, haszon-
G&sdasógi állatjaink adfea-ve-vésénel előforduló törvényes kesessegi vagyis jót&llAsi hibák s bajokról
Ki caak némileg figyelemmel kínén 03 -söSSgy^p^if^S^ögÍHöi jöíon állását, tapasztalhatja, hogy as nálunk a gyarapodás
kik olegendS igyekezetet, er6t s képességet fojtbettek Volna- annak művelésére s gyára-
fitAaara; n jelen időben ajnidgo-basánk eaten létező állatgyógyintésetéböl év«nként 30—10 kiképexett okleveles ál lator roa lép a nyilrinoi hasai állatgyógyáasat gyakorlati terére, annak térje Bitesére 0 gyarapitaaira irányzott tcnkvéseÍDkbea igen lok an állnt-orvoBok hianyábin bevett Bzobaaokat, eljárásokat, a akadályokat, mint peldaoi a még itt-ott isokásos karuiBolást, a gyógy kori csóknak (Carschtaiede) kérödsS álTatjaiok orvoslására felbassnalását eth. kell feküz-denünk, hogy aa álUtgyógyáixal01 kell5lag _ gyarapTÍHüiuk b maveKeBaük.
Lseo érinteti körülmény küretkezéso os !8, hogy álUttenyáattü ?8 tartó L kücdncd-gSníc gáxdasSgrállarjatnkason &sgyabbréBátr=~j orvosolhatUn hibái, ¦hajairól nem bir ela* gendS iamerc tekét, mely bajokat torrénjeínk
— türviaves keaeaaégi, vagyia jótálláai hibák -6 bajoknak megbatárosott meri aabk állatjaink kellő liaainirtatását gátolják, ki* rsBitják, wert azon hibák a bajok ittál ¦dia-* vereseknél « rovok igen gyakran, a igen ár- . xókényen, megkarofiItatva találják magokat
— nem bir keliS isineretekkel, hogy á megvásárolt illatnak öly-törvépyeo jótáUáai hibája leket, melyet a Bf víny a vátel bizonyra hatiridS alatt lefolyása alatt viasza helyesi, megflejnwUiÜ.,
Minélfogva Biándékom állattenyéBstö s \'tartó t. ko^Sgaégiípkkel azon törvényei keséiig égi vagyis jótállási hibákat * bajokat Vd~ aölní, melyeknél a vétel törvényeink érteimében TiBBzsheryfttteUiejti.b megBemműit-^ hetö u. m.
I, Minden baj, mely eladás a tán 21 6rs le* folyiia előtt jx állatnál beáll, ha\'nikjLzrit a vevő.nem okozható. _Lr
____1J.\'A-1 araknál yUisaadhatáii határidők
kÍTetkeaAk! 1.CMra, buto-oilri, (DummkoUor) Ito nép\'. ------- - -5; M8klta«t«<ti;r\'B»k«>i!M(t
Gyanue mtrig
— 3g»P-ttte-innd Boln.) J? "P- • —j, -kévonbb német lapát hordat. „Peetör tlojS^ -•<rHBT.n hknjo\'Mig. ^ (Aoot«r BoliJ .^\'4 .Dehette* 8 It .Kikérik!" lik
\'V/Íolledoza., .sáraz kehoiiég. — (Dauvpf)-16 Dap.
S:~B&téng. — {Hanlwürm) 30nsp.
T. H»»ÍTiikt*grkATÍhiljr«g lyukhiryóg. — (Honalblintheit.) 30 nap. =¦¦¦—¦ ar J-akéMctátTiigf«iriHitanlgnt9<:hw«rt-—nor-Stoar, Scbonblindheil.) DOjap. _ _
Hí.\'A te.h.tnoknél visoaaadhanisi b»-iirldtk ¦küTÉ>k««rtfi-^^-^^^f--—
1\'. Francaié kértig. — (Frnnsoaenkrank-—i#it-} D« eeakuon a*«.tb«ij ka a tahin teja-- ,.\'^T»gy-ionyee«t««re Títeielt 30-nap\'—
IV. Ajnheknál vUszeadbataai hattr-
_idíklk8Telkaít;__
.1. sUjméMly, májféros;, májrothedi.. (Le: bancal, EgoUenclw, Leberfanle) 2 hónap.
í. Bab, kim. — S-abie. Kreatie, Rendé. 8 nap.
8. Jidlhimlö. (Schaípocken.). 8 nap.
Y. A^dlssfióknál Tisaaaadbaíaai Batáridők kovetkeallk:
USonoka kórtFinneirkrenkheit.) 8 nap. "Hogy pedig <*\'n hibák 4a bajokkal a vétel - -nea\'nelároaoll natandüban haM-\'-"-- •»--
Tűnve, on viaeaahelyezbeto\' légyen, szaklégea a-magráaárlou hibagyunn állatot kii állal, orro. Yagy grófTvkoTáca illa], « mcgiiatiro-xott áIUtoryo«i elvek esorint megvizsgáltatni, ¦ a knrnhnéjiyru\'l a bírái atjáráatiua .^Skee--ge. hiteles okmányt kiállíttatni. . A tárgy eaen felfiletea érintése, az na a jótállást bioák é. baják megnevezése után, hogy ások.eUforduló eeetekben fellsnierhetSk ja tegyenek, alkalmilag aaok alakját, lényeget termésaetét fogom t. gasdászali küaönaéggol kitolni. \')
Nagy-Kanizsa aprilia 12-én 1865.
maáb nandor.
_______\' |------..—.1- it-tljtlrtfcn». _
vidéki tudósítás.
. Inka, juniua-bó tf-in 1868.
-Tekintetes axerkeiztonr I A minden.szép—és "jóra—Kr*kT0~ őzéinek aattkaégce, hogy annak lde]éban~egy nagy lolkd partlögoja^ia legyen, a mechanikai tí-üg pnduUr halUdáaanekünk la megengedte, aa annyira emlegetett gózmalmi mozdonyt a napokban megrontatni, malyiíorr-aag«Bk-pértfoga.a-Hm konbenjáráea folytán Tattá látolái , a IjU^ h.;íijh „ln.lj. .i. nél la Inkább érdekei, mintán aa utóbbi, pesti. —JP^kljniNaan mjnl.anayyar. kaaaitméay.rar. ~is»7«i«li,-hl»Ma3preáyszMényebb oajtálys klka tikkaaató nyári A*pókban nálankHSbb< _ \'ff ""
íera patrié — egésVsDráráig ránaaorogni, Jegy eaen. kegyes: tettérThála koaaStwtet :JagWT^^MeiaTlítattBbaB-nméayttnk,hagy ._ e-naidnái ngy f ogjn forgatni niagatée_ koroké, oiaaarint aa általa óhajtott euvéa pár-totóinat: legnagyobb megalégadéaéi irda-
. kaagaTUT r ----— - _
H. 1. .
_ Habiea,jnntnl bé 19.
Aradi aaintáraalata íl dhiiaadntt a kap« fta^nagyrán hátra Jn oaomé.. :_Nomtoidoni TaJJon kTotoltTobban aa alyilaanak, a aai-náaiak Tagy a Ukoaok, ntékbUk- amngy ia
MUlV. luanr egy nyűgöt Unat, leráa hatlak tr/aknkriL, Caak kanyarra legyen olegondo
tynlátét, elUbhi aaárt, hogy meghaU , TaJJon ránt Tf gyenek-e a mlkodö . —anyiaatna «ir«.:tíir«tett:p«aU \'"MII aejajnnapahroá, nriir a daaálné rntrtlM • JítO féU»l hírlapuk árr-rrat ttek ¦L A dalárda réraáről mágia bnlaroatalall
WfikiBigToaakaii ooi/tjnk, nuaLrbrKa ¦atF aá eajjriei néhány (uoi efataalak u oly •*"!*» afiaoupélyra, hogy abból kavéa J»JbjrhaHon. %. U a rénlTevS tagpk t alkalmilag aa rgylti jarára
\'faiMlllkwaék ...
., -...t a ml laml tárgyak imte-OjUg aajoaan • igen nulalaágnaan
ItStetkttfllt « .Bolond Mistu"
¦sinto félciUp; 0ÜBtUkÍiu-nek :
elkelkelt 1 ft 52 kron.-Ai —v—- ^-^ tflWt JíoWown 8 krfftl ix^bb mm ériéfeé. m.niá.ltóo^^ki^k.„PostL
,........„ -S»pWu olkoh" 7 K"IöVím; „FwUHIröök*
_^TAkk>jiB>4g..«*kte6^,-r.pi»fc^M**.: -5.fL^polítílul hetiUp" »L!.• 10 kit, „Oritig (StvügkaitaStatiiffkajI). 90m\' ---t Tflfa»B 3 a»kr. Kemoílapok igen n«l.a----- 1 rigjr. éi ukDy^áa>;(y«íl?l»-.r .)Jffu .........-
i"Uláltak vBTfit*, rniéHii jövflrtjaa tsg jlat
10 kr. A jövő felóvro elmaradtak e lapok 1 j.Bécii Hiradó," „Wanderer." A „Bndapesti Saoffllí" mint. Állandó beoafl olvasmány a katsiao birtokában marad. — Ma országos vásárunk van. Az es3 javában eiik, mi a váaároaqk nagy hátrányára szolgál. Ela4í» majd kétwer annyi,- nnnt a ToToUSzarvaí-. marba, iertéi o»gy_ »iánjmal van. As árak" határoatlanok; BsarT&smarhák igen okion kelnek,, mig a iértések oly drágák, kogv. slis; találkozik zájak vevfi. A sip kdst átm-Unoi elégedetlen lég, pacKM, lenangultlflg matatkoelk. —
KUGYARAY.
Tapaany, juniuB hó utolján^ . Tekintetea ncrkeBatő ar I — Mezőről jövök, a szerény falnii élet szabad panorámájából ,- b mivel sslnházba vagy holmi mulatta 16 estélyekre nem készülhetek, fogadja rövid soraimat külső érdekeinkről, melyekben a miinkáa gazdák kőzfis reménycikro a változó időjárástól várhatják áldásnkat vagy reazteiegüket. A Miodflnható végre könyörült rajtank, a aa égotő forróságra e bó ele-ján műgnyiLi fölhöcwtornáit ar ktszáradt föld-, epedő nuvényeÍnek..A pmztitó Bsároz-ság mármár kétségbeejtő lett, midőn az ^nnyíra-okajtott «»Ö-egy njraáledés mosolyával pggogalmaiakat efoaslotá. Az őszieket kivévg vetéfleink többnyiro helypcálltnk; b ha bő aratásra nemia, kuzecszerure biz011 yo-bqd számíthatunk- Hatdnmk, hála ns.égnek\' mentes a kártékony férgektől, melyek hnl> lom Ab " szerint több vidék terményeit már tönkre tették. Knkoriuza, kolompér, bab, melyekről nlíg hittük, hogy kikeUhessenek, megelégedésig biztatnak oennűnket. — A mi a szőlőt és gy Omoló áfáinkat illeti, -cseknek leginkább látszik kedvezni az időjárás. Cfleresnye böv-en termett; ha további csapás
és azilvn ia ezi-pen niuLakozik. A miijnsi fRpy egyedül m utóUbiakcak ilrtolt. A azöllö nálunk szerencsésen elvirágzott. Még n ¦zomsxéd helységekből saJDOsaiT\' votttlk a hírt, hogy egy legközelebbi vibaror égiháború alkalmával a jég azt tőfcb helJéB^nieg^ roncsolta. Ennek is éroztttk hűvös szelét, do azóta ismét derülj napoknak Örvendünk. ffl »em mnlasithatom ezúttal községünk-1 dicsé re tteT kiemelni, hogy^öiplíímunk~ ~ csinosan reperáltatik. Annak végeztével pe> dig_a mnlhallan saflkiégea két elemi osztály építése kesdetík meg. Ez Ügy pártotóT fogadják előleges kOzőnetfinket a fiatal nemzedék
íí-r*
? I. M.
Tébenl S adja I.ten^ogy e buagé példa- \'üvy] megyéinkben méltó kÖTctí.ro találjon.
---- . —------1—-HAJQATÓ-8r-
pozzau a Uazni müttlrtóiielombeu á ia-: gyogú fényo a haza határain tul is* szétáradjon ma tjiélból mogalakult Unno-pély-rendezK bizottmány: a az általános kBavélsméiiy óhajtása folytán, annak vezényletére világhirli hazánkfia a korunk mUviSszeti buszkasege Liszt Fo-renoz hívatott meg, ki o m.eghiváat a logkászségesebbeii el is fogadta.
A tervezett zenettnnopély határideje szent István király Ünnepét megelőző hétro tűzetett ki; jelesen pedig augnsz-tna-SO^ánt^-rSjr ISiéa. ngy Js hazánknak legnépszerűbb országos ünnepe — a tcstyérfSvirou összes dalegyleteinek kBz-remil kBdésévelegynagyszerll dalár-elö-adáa terveztetik nyilt téren s a szabad ég alatt.
MidBrt tehát a pestbndai zenede éa bizottmánya at. oz. dalegyletet az ezen országos Ünnepélyben val<5 részvétre általában, különösen pedig a dalár-elö*adás-ban válő közreműködésre egész bizalommal és tisztelettel felkérni kedves vendégszerető k&telességénok ismerné, biztatja a remény, hogy ebbeli meghivását mentől számosabb mttködíí tagja megjelenésével fogja viszonozni.
A fenntebb kijelölt dalárünnepélyen közösen előadandó* énekmiivek e következők lesznek: 1. Erkel Ferenoz „Kölesei hy nrn nsn." 2. Lisz t Főre noz „Hiir-czi dalai."3 Mosónyi MiliáJynak B*J-egli Zolt\'ittv „Ébresztő\'1 ozintU kulteméayéro, oz alkalomra szerzett fúrlikarn; és 4. M e n d e 1 s-sohn B. „A ni U v é g z c k li e z" irt férfikara.
Hogy fcdig a bizottmány mielőbb tájékozhassa magát az ezen L előadásban résztvenni s közreműködni oiiajtó dnl-cgyletek azok képviselőis működő tagjai s7.;Tmn felől nzukniik ugy kellő elhelyezése, valamint a vasútisgőzhajói utazás föltételnek is lehető megkönnyítése felett elove intézkedhessek: tiszte-iteUséretik, a t. cz. dalegylet, hogy a következő pontokra nézve legfeljebb f.. június hú 25-igabizóttmányt következő czim alatt: Kuroz János Ügyvéd urnák mint ápestbudai zenede jegyzőjének. Pesten, belváros kigyd-utoza 3. sz. a.— tudásitáni szíveskedjék.
1-ör. Minő alakban óhajt a t. cz. dal-^gyletek-rjéaztveuni az-oisxágüg zeueün-nepélybenj Tnint működő, vagy pedig rrjjKtf mint nntgift képrjseltető lesüllet,
A-Méltéságós Skublits Gyula,-zaja-megye főispánja f.é\\-i_jun. hö"I9:énegy. kTSriratott hoWtottközre,mely" öcs. k. Apostoli Felségének a teatvér fSváro-jiokbani látogatását tartalmazza. " — A BZenéaz"éli~Eayök\'^aTra-honi-dalegyletekhezköietkezBfelhívást olvasunk : A pestbndai zenede országos ze-nettnnepély-ríndező bizottmánya következő. Jelhiyáat "intézeti ¦ a magyarhoni dalegyletekhezVmelylyéíkulan hivatalos levél alakiában is minden dalárda clnök-•égét.megkereste: Tisztelt ¦ Dalegylet! A piathnHei liang<la...»gylAli » f
1865-ik év Tolytán fennállása és mükB déae negyed azázados évnapjátfogja meg érni. Ezen ránézve nagy fontosságú na-
{löt minden tőle It ítélhető mddon a lehető egfényesebben s a hazai zeneművészet további fejlődése é» emeléjéjro jrtézve a le^redménydtobbalakDajloTIfljtjBmeg-Brokiteni. -
\'. ^JE-rfélbdl, de főleg a művészet érde-
-kébenr-azBvetkez\'ve_a fövároB legtekintélyesebb ma vernéi- ésr mgintézeteivel,-vBÍamint ebbeli-törekvése támogatására felkérvén a főváros azámoa bnzgd és
:Wy-b«*>jyie"L műkedvelőit polgárait: elhajározta, Jiogy^-ükalmat egy —
" hatétikhan wldigelé JDigJnamJétozett^ oiroágo* nagy zeneürmepély rendezése
¦Bogyptáig es már magában véve ís ri\'k^\'írdelío ünnepély •minden tekintet: ben forduld s messze kihald pontot Eé-
tott N.-kanizsán lakd Ha bor le álhit gydgyász felügyeletére bízatott.
K.-i*kanizsán is kettő szúratott agyon, mert az illetők hallgatagsága folytán a hatóság figyelmét ki nem terjeszthette. A -kdr fokonként terjedt; míg elvégre ragályoB - tnknyossággal következvén, meggy<5gyithat]anr?á vált. ^
A kejlő állatgydgyjendőri intézkedés azonnal\'foganatosittatott.
Ha tán azt kérdezné valaki: ezeket is Haberle gyógyította? annak válaszul mondhatnám, hogy: - n e m. T—y.
^ E\'napokban látogattuk meg Jaok Frigyes barátunk díszes fényképészeti njüintézetét,-csinosan kiállitott-fényké-peit ajánljuk a közönség figyelmébe.
A A zalamegyei gazdasági egylet által kUzra bQqsátQíi .Érte*BSg" |-ik száma a kiadó nyomdájában megjelent és rövid idő alatt az egyesület iránijából minden tagnak megktildetik.
A A t. előfizetőket és a dolkedvelö fiatalságot bátrak vagyunk figyelmeztetni, hogy a „Bajtn fiuk vigadjunk0 féle nemzeti dalkönyvecnke július hó első napjaiban megfog n legdíszesebben jelenni. —
A Wajdita Jdzsef könyvkereskedésé-ben egy nj szállítmánya T&lődi angol növény papir érkezett — befőtt gyümölcs eltevésére alkalmas — rőfe 30— 40-kf.
(Kaposvár.)
9 Mindenek előtt kötelességünk megemlíteni a mai mostoha viszonyok kőzt az irodnlompáitoliíst illetőleg nzon ör vendotes körülményt, hogy gróf Festetics Ágoston urnák, Somogy inegye uradalmábani öt^zi-zeA gazdatisztiknra megrendelte lapunkat, élén ügyvédje, Vajda Pongráczal; így gróf Festet\'o i Dénes ur tisztiknrából is többen. A lelkes gazdatisztiknr átalában hazánkban mindig ott volt, hol az oltárok segélyt vagy áldozatot vártak.
* Miután n nemes tettek olősorolásá-ban vagyunk, egyntlnl közöljük a derék kegyesrend egyik gazdatisztjének, Kemény Pál kasznárnasTkövetkező szép levelét:
„Édes barátom! — Becses leveled, illetőleg megbízásod folytán teszem a mit tehettem, de minthogy én csak ^yáJLpaiser-dnmeslioua.vag-yok, kirán-duláaokát ritkán tehetek, következve n siker sem lehetett kielégítő. Hej rosz
\'torf-H*--mr<tT\'-D-rtk«^< Hiltllil elnji |
résztvenni; hány taggal, nevezetesen: hány olső és második. Lenoriai sistával fon; megjelenni a oz esetben a közös előadásra kitűzött énekdarabok az ó 1 a m-p éld á n y a i b 6 1 mennyit óhajt magának megkUldétní,"Vvégré:
3-o.r: Melyik, napon fog megérkezni a fővárosbau ?
A pestbndai zenede és bizottmánya egy .olyan nagyszerű országos zeneünnep megtartására vállalkozott a magyar haza ttsőségc és-a- honi művészet—omelése-
érdekében, hogy nem kétli, miszerint törekvése a haza min\'den részében a\'leg-melegebb részvéttel és pártfogással fog találkozni. \'
Midőn tehit t. cz. dalegyletet ísmótelvo Telkéria bizottmány a fentkijelölt pon-pontokra Bzolgáló válasznak mielőbbi beküldésére: hazafiúi tisztelettel vagyunk. Pesten, június 1-én 18G6. A zenede Uunepélyrendező bizottmánya nevében: b. Orozy Béla, elnök.
-^-TöbbpanaísJiallatára-kénytalenit-tetünk-a városi tanácsot figyelmeztetne hogy a vnrasdi utoza szélén levő\'vasúti korlátot, mely gyalulatlan ágas fákkal
rvan\'kerítve éa ai arra menő nők ruháit .eTtépdeli.a társulat által megmásittatni.\' vagy szabályoztatni sziveslTetljék. " " ,[ »*» Szepetneken, a 41 bőrférges" ló" közül; n-(eggyi5gyuH 36, agyonszuratóíl.
(b. Májns-hó Sl-töl cgygyel szaporodott, azonban^ez is tlgyösségét olíggó tetiuei-
_-W^*aaa»-u.ll.ai-llinajll y--"\'-JJ\' .nt;i i.a;a,ij hLOl - r ---- ----O---- ~J----
vagy áltaMlran-mog foE-e azon hivatalo- idők járnak, a sexerek\'Is elhagynak
^^f. ¦ .n W C\' ___—lt~1.-C _J- . ... .11... . .1.1_____
_bjmnUrjkeJjnárej^t-L .tatoklfit^iaholnBj)^ 4
nyed :nk! de azért ne hidd, hogy i no- T
m"e« czélok elősegitését nem iparkodunk -filléreinkkel fűszerezni, íme most is ntdő
helybeli plébános, jegyző, gyaláni éa j
fonói ispán urak is, a helybeli vendég- i
lös szívességéből a pilyatnnnkik jnlal- 3
mázasához 6 ft. o. é. járulunk, fogadd .
szívesen nem a mennyiséget, hanem a ^
nemes ozélnak megfelelő törekvést, |
mesy jövőben is jellemünk fénylő osil- •
laga leend." . ^
* Egyik szorgalmas munkatársunk, j
Dr. Trsánczky Józseftől következő czimü munka—jelent-meg;- „Oenologíar-azaz irányt adó kalauz m szőllŐmUvelésbcn. Ajáhljukraddig is a t. olvasó közönségünk figyelmébe, mig~ jövő számunk bővebben fogja ismertetne -A mü kapható K.-Kanizsán a szerzőnél?
* A juniuahd 18-^ra tervezett nép-ünnepet elmosta az eső, s 25-én tartatott meg, több mint két ezer ember jelenlétében. A lófnttátásban az aszalói . polgárok lettek újra a\' nyertesek, a pesti gyepről—már örazágazei\'le-híressé-^vált- -lovaikkal; részletesebben jövő számunkban szólhatunk: az ünnepély befolyása-ról, e .sorok írásakor még az nnyugt -eredmény tndva.nem -levén. A tflzjáték, jafily estve a -rögtön jött viharmiatt meg .nem gyjytalotti más-napon a~Iog-szebhen sikerült; s\'o tekfrítetbon ki kell einclnUnk az utazó\'Pullánoz mUvészosn--ládot, s- ajánlanunk a vidékek figyelmébe^ a merre megjelennek. *
T ARCZ A.
La Valióre herczegnö élete.
Etfy ndTtoJoaí* 1708-hM Kölcbeo meg-jolont franciía kiúUa Dt&n fordította
RÉNYI REZSŐ.
(Folytatás)
A jó királyné aszal elégedi tt meg, hogy spanyol komolysággal felelt-\' valóban, tiire, ón legkisebbé som ura szén kedélyeinek. A király bosszúsan pillantván reá, válaszolt: ha szenvedélyeim ura nem vagyok, aaezo-nyom, rományiéin azoké leszek, kik rajtam cainyt tevéinek eí.
Egészen follievülve órtChoHot-ba egyenest a sárdába megy, a La Vaüóret hivatja, ki csakhamar, a mély fájdalom minden jeleivel megjelent. As arczán észrevett változás oly éraékenyen hatott 6* felségére, hogy könnyeit vissza nem fojtható. — Miután kissé leesil-lapuit volnH) felszárítván könnyeit, hácalos hangon szólt; valóban kiBaBszony, ön mit sem gondol azokkal, kik szeretik Ln Valiéra válaszolni akart, do könnyeinek osöno el-fojtá. S ca így vala rendén, hogy utánozza a hÖst, s mint az, ugy ö íb kiínnyütvel ismer-i;aso meg szive hnllámzáeát. Nom kell kételkedni, hogy ajó apáczák, kik nem szoktak meg egy fojodalmot könnyearo látni, kivált ily nngy fejedelmét, no vettek volna jókora réest a kflnyversenyben. Roqueloáire, ki mindenüvé eljutott mindig, a ki most ia kuveté a királyt nem tadá, mit tartson e "nynipbonia felől, nem lévén pedig azon emberek Uüxüi,
kik egy időjén jött élezet el nyomni-tadMiiak- -hogy La. Valiéra kénytelenittetett a mellété egy közel álló barátjához azt augá : bec&ülo-terűre oly gyönyörűen Bírnak, hogy kedvet kapok, feletlök kaczagni. Jíljúisaván a szarnék szerepeiket, szerelmeeüink szivei meg-künnyobültek és beszélni kezdtek. A király kóró kedvesét, hagyná el a zárdát, ez sokáig ellőne mondott, minden okai oda mentek ki, hogy 6 felséga igen ki^yeiícn volt iránta, jövőre a rósz bánásmódot féli. A király bíztositá az ellen, ismétel ve kérvén, hagyja ol e bolyát, A kisasszony végre cn- " gedett, s mélyen felsóhajtván így szólt: — Oh jaj mi könnyű győzni, ha a bzív ugy íb hódol, mi gyengék vagyunk, ha szeretünk \'¦ Ezzel elliagyá a zárdát, a a király fogatába, mely id^gadb^-megérkezett lépett. Bolópvén a ntrrtöbiu^dpijntjTOTi; nnu cz a legjobb7 kezdet ells^s&goím kezeibe jutni! — Mitől se tartson—válaszola kedvese —király vagyok fogok tudni parancsolni, b jaj azoknak, kik elég Baemtelonak lesznek önt ke 8 érit ni
Megérkezvén a király, La Voliéro-t ö fenségéhez vezoté, kérvén azt hogy lenne gondja reá, mint oly hölgyre ki elténél kedvesebb: ö fensége szárazon viszonzá — Síró Űn azép feladatot Ttti élem; cselékbcínT fogom mit felséged parancsol, b a kisasszonyt ugy te-kintendqm, mint oly hölgyet, ki Öné. A király nem bit szőtt megérteni akarni e kétértelműséget mit sem felelt. Ezentúl gyakrab-\'"boTTTOTglitb^wS^ir^Vahcr^ "^^galasait\'
fensége„ssemoJittíra ugy szólván, tömérdek gazdag ajándékkal knd v"k*df*M neki. Foly?
gyakran sir ő felsége; de elvégre iu jóságának jele. Egy előkelő asazoiIyBág ki épen joiun volt ósürovovén, hogy a királyikönnyü-ját eltitkolni akarja fennhangon szólitá „na rejtse el, BÍro az\' egyedüli orvosságot mely meggyógyithntja a királynét." Kevéssel ez-utáa Vérsailleehan beteg lett mBga a király ivcly kellemetlen nyavalába jutván, mely lázas állapotot azült. Folytun kedvese felől rajongott, s ez viszont BzaknSatlciDtrl\'róla gondolkozott. La Viliiére igen kívánta volna látni a királyt, azonban az orvosok ezt nem tárták czólflzerünck, attól tartván, hogy jelenléte növelné a-kirúly.haját. Midőn pedig j\'ob* ban lelt La Vnlióre u kéziratot intézte hozzá:
Kézirat.
„Végtelen keserűségein re tudojnáiomra jutott, hogy ön igen betelj; adja isten hogy ez no lenne cgyébb ellenségeim meaterkóló-sénél, ki e hírt bánatomra koha!lík,"6B mt drága nekein kedvesem étete, örömest adnám érte a vítág minden orBzaga.il, ca&k bátorság\' ban tudnám! Ha ugy szexet mini én önt, nyugtalan lenne, hogy nem lát. Parancsolja meg tehát nekem, hogy kereBáera fél, mert különben tovább nem élhetek."
A szerelmes bzív örömével olraeá e levelet a király ; és másnap moghugyá tíaint Ag-nan berezegnek, hogy hozza el kedvesét. Ezen ur nem vesztegetvén az időt, elment Li Va-liére-hei kit igen szomorúnak talált. Mindenek előtt a király egészsége felöl tudakozódván, válaszul azt nrvré: hogy jól vud, raikép látni akarja s azért jött, hogy hozzá vc-zcBae. Rögtöd elindultak tehát b usak hamnr Vrrsrtilles-be érkeztek. A királynál nagy tár-aaaig.volt együtt, a terme annyira tetve volt,
tan ..sürgeti egy külön palotábani lakás rn, sokáig ellent állott kivánatdnak La Valiére, mig végre látván, hogy a zaj éppen nem leez nagyobb mint ám ilyen az most; miután-min-deiikriameré kalandját — belecgyett, csupán azon kilátásból mint monda, hogy szerencséje Iehosson ő fenségét fesstelenebbül látni. A Bizon palota tehát átadatott neki, a király személyesen bútoroztatta, s küldött oda mindent mi legszebb és leggazdagabb lehet; hogy pedig minden pompás, és újnak lát-aaastékaat kívánta, hogy bútorait évenként négyszer yáltoataas*. La Yalíóro kisasszony szerencséjének faira befatyán az o\'rBzttg min-, den részeit, fivérét as udvarba vonzotta. Nem a legjobb hirberi álló volt, semmi sem ajánlotta őt —_ mint mondatik — csupán hogy egy nagy kíréíy kedvese nek^cBtvé re volt: e^ azonban mind- nem akadályozi, hagy egy\' ezép és jövedelmező államástnyerjcQj shogy a király ne házasítsa össze egy gazdag ürükős-¦sel, kivel egy berezeg is mcgolégodctt volna.
A királynét férje szerelme igen érdeklé: amily Bzcnteakedő volt, épen ugy nem kell hinni, hogy a* ájtatosság, elnyomta legyen benne a termésest Imózzánatoit. Nem volt azon PoVJei megindgjét-nélkQl eltOrpé, hogy egy ssiv raegoeztasBéV vele, melyhez égész-bon jóga vöU. Nájgy aajtHUÖU. Sírt, keser-gett, panaszkodott^ do a dolgon mit Bom vil-toztatQtt. Bánajái Fuontö biargais-Bal aspa-\' nyol király kövotóyol bi^lD^«i közié ; de zen-ur a-halyett, .hogy -vigaaEtaliiA-=azt mondai . ^Ko csodaIkogzék eztin asszonyom
TTisz ke.
iz ön sityja, és a király ugyan ezt oséler-idta. Amnban annyira legyőzetett fdjdaí\'í ntitöl, i annyira- it#ngl^é7Wgáriiitnflü( és
féltékenységének:, íiogy oolo hetegedett; A király meglátogatta, b ugy mogindult bofog-ségo és binaWn;>uhogy sirt, ktilönüa, lu.\'gy
ezoiában várakozni : A király amint íiaínt Agnnnt hiiinyzani látta , azonnal gynniti, La VoUérüiick közel kol 1 leijüj, uiivilpiidig igon kívánta öt látni, erősen óhajtá, hogj-udvarlói kevés bed jl\'Ii rk, annyira hogy egy perczet sem akarván lIv^özIvhí, azt raondú testvérének, hug_v egy efuraagot Uajiváu kénv-telon annak tartalmát elolvasni, e nem mentheti ff! magát, hngy arra asonnnl ne válfl szóljon.,
Ez elég volt a h^rezi^\'gcl tudatni, hogy a király egyedül kivan mnradní. Asonnal távozott tehát b a többiuk követték. Miután mindnyájan eltávozlak Snint Agnan haladék nélkül bevezeté La Valiéret. La Valiéra-a vihieon leECcycncódebb és ]eLascaredélFft-_ schÜHU kOzeledett~B\'kírályhug.\'
— Mily boldog vagyok — így kezdó beszédét — a Bzercncse a szereién: visszaadják kedves királyomat!
— Igen szép gyermekem! — viszonzá a király — hogy önt jobban szerethessem mint valaha. A szenvedély külümbfélét mondatutt vele, megmutatta levelét melyet szivén ret> regefctt7 jclentértóbo ¦csóbohi\'TnTíg--ttrt:.Síár meg százszor. Megvallá, míkép a Kedves levél egéaszen felüdité; hngy életét adi;á vissza, b jelenléte kedvét éa tatjes egészségét alliija helyre. Ezen édelgösekít más érzékiebbek
-&kir&lyJfÍsaaa^eacttbajábaarnagyobbveszély^, ben "fiirogvón mint ezelőtt. Az egész u_drar_ zavarba jött, de La Voliére _kisaÍE*ony_ nai gyobbn mindenkinél, mert e látogatásból, szép reménnyel tért vissza a Bizon palotába, b ki-leccs hó múlva egy leányt BZÜlt, ki későbben BIoíb kisasszony neve alatt fog megjelenni, b kíröJ c munka végén iObbeHeBzólendünk;
A mily erővel támadta meg betegsége a királyt oly hamar el ia mnradt. Vissza nyervén tehát ő feUége elébbi erejét és üdeséget La Valiéret berezegi czimmel ruházáj"el és. udvariasabb sőt szcrelmcscbbvolt iránta-mínt valaha, mivel pedig a fejedelmek tettei me-lyek-.ifllvényéfll az udvaronezok caelokedctei-.
ssolgttlnak .-— oly Örömest utdnoztatnak^ eenkisem volna az udvarnál nemi kölÖnbBeg nélkQl, hogy illőnek ne tartotta válna kalandos viszonyba lépni. Nem volt ott szép nS ki no számolt volna a király szivére, s nó iparkodott volna értesítésére adni. UosBza névsort kellono közlonOnk^ha beszélni akarnánk minde"zökrőlr^Elég legyen étal ában mondaiyinta nélftűljTirigy^neveznénk valakit ¦ hogy niindcn^igyekezetüTc.hasztalan kísérlet volt. L ja asszonyságok arra BzámláTnak, hogy ha La Valiéra asszonyság — mert jelenleg már herczegnő, nem Bzükségcs tehát öt töhbó kisasszonynak noveznAnk — oly kevéB szép-\'*&KS?\\ síkort aratott^ csak megkell jelénniOk a kir..ly előtt, hogy jav adatmai káti gazdagít -sák, s egy La Valiéret kedvesétől megfoeBzák kinekbnnyi bájt igérhetne\'k mennyivel Ö nem rendelkezik, azonban csalávfkozt^k^ mert k király legktsgooW som volt. érdekelve, sfli elbcszéló: mindezt .köJvesó^flltl^I"^^ totf felettük. La Valiéro asszonyslg maga
réftzér&l-oly kevéaaó volt féltékeny, hagy, nom kétkedőit egy magsa állású vetélytársát meg-látogatni, s ezernyi barátság és isivességben részositni. A király ezt tudta^A/ez elégedetlenné távé; panaszkodott Íb/ oiaihtt elég kcseiücn.
— Uh ! asBZOuyam — monda — cz annak jeíe; hogy éppeii hbtd szeret, mivel-uly k«-yéftsé, iéltékeny.vHQgyfln IjJistpe szeretni, b féltékcDynek nemTcnni. "* —
— Engedje meg, SireL nyilvanítaom — válaazolá La Valiére — hogy én a szerelem dolgában e világon legkényesebb vagyok; azt hinnem Igazságtalan volnék ön iránt, és saját érzelmeimet sérteném, harképesnek hinném , unt .egy..szobrot szeretni; mert azon herczegnÜt ki Bzóban forug tn annak tekintem. Ün sokkal jobb izleBÜ felre, hog^- egy nő, ki csak. a szemnek tetszik, Üe a fülnek nem, meghódítana. A király ki -e pontra nézve igen finnyás ezzel mégsem elégedett meg. Többször vissza térté tárgyra h nem a leg kellemefihea nyilalkazák. r
— Valóban*; isire,,— vuszonsd többek köat La Valiére, a-tiflztelt:l előidézte féltékenység", mindígr oTömet okus, mig-elleahen-az. miLa-bizslmaüanség azöl igen kellemetlBn^*!r. i-IpÖ --kellemesen nyilatkozik, a másik JiiíonyoB keserüeéggel tör ki, melyet nehéz elviselni. Ha hibásnak érezném ma^snriríítélnéro ma-
fámat; mivel azonban szivem mítnem vet-et szememre," nem lehet visszatartanom, hogy_ne mnndjam ki Xeiségcdnekj. h^gy un féltése a semmit érinti, e ön megismerteti velem a gyengeséget, melyet iukább tilkülma kellene, vagy csak ia idején elő tüntetni. Sire, én szerelem önt annyira, mennyire cs^k bsc-retni lehet, vagy jobban mondva annyira a mily szeretetre méltó: sokkal inkább becsülöm minthogy bigyjem változékonyságát, azon hyrezegnőt pfdig. melyről nekem folyton be*seT, már 6olikal kovcebro becsülöm semhogy féljek, hogy oly nemes és jó Biivet mintáz öné tőlem elidcgenifheBBen; következésképpen aggodalom ób féltékeny-sép nélkül "nyugodtan nlsznm.
Ha ön crigOTi annyira becsül mint moBüá, jobban félné vesztemet — v\'iszaczá a király — nem möp, — fulytatá — ennyi bizalom, i\'Bfkely szerelem jele, b ön nein követiakyl-!crr.e;iyt melyet egy napún idézett:
-Midőn szeritünk____
rlU\'tnegés fogja cl lelkünk :
r Arait biztuck az legdrágább nekünk
„Ü est elvesziteci csak rettegünk."
— Valéban, -&trer v-álazaoii Xa Valié re, minden tartozó tisztelettel legyen mondva ón rnrrszul alkalmaz egy magasztos eh-et. Ha azt képzeté felséged, hogy a szerelem oly nemű Őrjöngés melyben az egymást szeretők egymástól szakadatlanul gyötörtetnek ugy nincs ecyébb moadani Falóm, mint az, hogy én a szerelmet sokkal kellemesb szempontból fogom fel, s nem képzelem, hogy bizonyos nemével a nyugalomnak^ öEBieae fér-heBsen. Továbbá bira, ne képzelje, hogy egy B«rctS_nü ki igen is tud sseretni ily nemű nyugtalanságokat gyöngédség jelének tekintsen. A szerelem csak azokat agy fogadhatja BzivcBen ha nem gyakoriak. Míg ellenben
-ha hngy liiiMinlA pvurnlc gyakoriak és tartó-
eak, csak a Lélek keserűsége és badsroíságinak tulajdoníthatók, mindenben bizonyoB határokat kcH t3rtsT5t>-\'QgT-8 flsereUtnbon ir# különben nem vágyónk eléggé esxélyesek.. ,-BármiIy J^r,9^ ,v(o)tak .oknskniíiaAi.még;
sem nyugtatták meg a királyt mindig viBsza. tért panaszára^s ámbár mit sem válaszolha-tott, még sem mnhuztá kinyilatkoztatni, Tiogy szerelme nem eléggé "gyebEsd, mivel oly találékony panascalnak elhirkásában; b erre visszavonult. E csekély szakadás egy hónál tovább tartolt. La Vulíére kevés türelemmel viselte azt A Tégletekig jutván elvégre La (Valire Vincennesbe ment, sírt és panaszkodván elmandá a királynak, mit és mennyit szenvedett. A király oly tekintettel fogadta, mely tannsitá, mikép élesen van sértve, elvégre is engedékeny lett. Midőn a király kiment, Bellefrondt orral találkozott; hirtelen megállott vele mondván : Mi boldog öQ" öeHefrandl, isak a dicsőséget szereti 1 A dicsőség Siro, — viszonzi Bellefrondt — kényelmetlen kedyesr^°^^c^cerfl^~míole8y" szépnek szolgalata. Minden állasnak meg vannak saját kényelmetlenségei. Azonban Yenna diadal\'jelv ényei nekem-mégis kedvesebbnek látszanak, mint Bcllonoét, t éa az öiébbi hiveit sókkal boldogabbnak találom mint az utóbbiéit. —- Alkirály egj- sóhajjal. válaEzolt\'s távozott.
Néhány nap molva egy nem kevésbbé szellemdus, mint szép ndvarhölgygyel.találkozott. Utánna ment sok szépet, kellemest mondván néki, soliajtk\'ozm tetőéit, mindent elkövetett, mit elLövetni kell, hogy szer*!" muáuHk láttmtslik. A hfilgy anyja, H m yalónok fogadta, megfodotte-4eáoyiírmire\' ily nagy király szerelme ellenéheji hidegon viselte -magát .járassboby,:-kí b^onnj\'al-embarségesebb loendott volna leánya hely-..setében,- Jibv. arra. őJEeiés tarjn^lénflkjJiBztQT Menaégo ajkaimat nyújthattak volna, Tegben-l8b1r~bftTátnmr"-egy.begyfljté, hugy luáuyát
izra hozzák, s hogy mádot^Ufiajiak viaz-tHMinh-ft- leány k(aiiaydad—fcggáJyjat-
.míatt elszalajtott alkalmat
(Folytat ása \'kovotkuzi k.)
+ Vegyesek.
lün mellélete jan. 27-röl * következe : foiiios közleményt íiozza r ^Nádasdy és Zichy gröíok, clbo^i)tSmÍLB^-c^g-~.\' Unpták. Síiyldtli Gy. 3 excellentiája mfL" Kj\'nr Unnozellární neyeítetett ki, 8 az esküt ma reggel 10 őrakor Ő Felsége keaúbc Jefette." A „Hagyar Sajti? magán Uváui-g^nyB-fizerint pedig Rniher fuherczeg pedig leliösztínt a minister elnökségről. ^ennsduiSF imyiiszter elnökké Tie.vez\'tcTgti1ci ."A -LÍToflidiüi\' "ÍEngca tagjainak köreiben erősítik, hogy Ple-n^r, Schmerlirig. Lasser. Hem, -Frank .-éAíJIecsíry izintéri beadtak lemondást!- " kaCförlife; hogy Belcredi lesz állam- -mimEzter. " ¦ _
._. fl Hogy már nemcsak a tüz éljent hh^ to^itiís eszméje terjed népünk között, ltanem az élet biztosításé i*, ""M^\'jn w?-\'-i-tény, mikép Kissiig, nraz első in. illt.i-lájios biztosi td tártaLüg közj un ti fi\'-Bgyelöjo néhány nap alatt G0,0Cf0 ftig terjtdübiztositáfiteraiuizölt, b KeszthcK -f lyel együtt többet 100.0Ü0 ftnál. HaMjnb Örvendetes tény, bogy nn\'g azok közU többen, kik idegen társulatokudl biztosították magok vagycáaiiídjökat visz-szuléptck. é*i magyar társulaimilndl biztosítottak.
• Teriben vanv.-iaindcn C v lam^püTt.-\' kötd m:u>nai)j;ln nngy ldverFenyt rtn ~ rendezni Kaposvárott 40—50 drb arany díjjal. Bizonyára nagv lendületet udiui q lótenyéFztévnok.
* A takjLréEjnjigjtirük ErdéljLen ör-xeniktesen szapor-odnak. Csak Küküiíü megyében már ti z e n ki lé n cz faluban van fölállítva.
— (T7~6y.^) Az~íszáköaság ja\\ithatlííTí rosz. Uj-Yorkban egy gzérencáétlen iir-hölgy, kioek féijenem tagja a n.ér-tdkletességi egyletaek, mindent megV -sértett, bogy öt ez utiílato^ lúbábúl 1 i gydgyitsa. Utoijára pénzzel ?8 bfefolyá.sua egyének segélyével o.da.vitte a dolgur, hogy holTr-éazegcn férje az orrosi boncz-asztalra kiterittelett. Remélte a szegény nÖ, bogy férjeött elrémTŰve, gyalázalös Bzokasával örökre fel hagy and. Midőn az borinámorából fölébredt, felkönyökölt
kályha melletti Ul8 a ezivarzÖ embertvett észre. j,Hol vagyok?" kérdéT " Orvosi bonozteremben," feleié nz.
itfk.." wF^banczoTtafiea: ^ogsk meö^a ön ezt? ¦— -Aftnil-fogvn^ minél-ön tegnap bolt—^ala, -t. i. holtré-6zeg"s mi önne^d5gtMtói;Jde"iroztTit, mintán nejétől megvettük, kí Itelyesen: cselekedett,, hogy nekünk azt eladta, ez levert ax egész"" imBum melyet önbtH eddig vehetett. Ha ön többé nenxjiolr, az nem az orvosok hibája, ök íolboja-czolják önt élve vagy halva." —Való igaz-e a.mtt ön állit"? — Hindcn frizony-nval és pedig egyszeriben." —Szenitit dörzsölte most és gondolkodott ki.sí.
aztán egész önátadással; „Ugyan, bará-tom monda; nem esxVöiöIiietne nekem—. egy ital bort , mielötf -a mnnkáhor fognának?" . . .•; . "
— A magyar országgyűlésről a aBécái Hiradd", mely állítólag a Scbmerlmg
irja; Az országgyűlés összehívását-ille-\' töleg következőkről értesültünk. Az udvari kanczelláriának az egybehivástillaCw javaslata a mÍTÚsxieri.gyÜ^seiLVíÜrojuit ¦*r-f-rannl keresztül aaBVéftrO I^elaége leg-
ieUtibb júvniiagyáw aift terjcszteteríT\' ErTo~nézve Ö Fela^iTJegmagaalí elha-tárotáfla (Reaolutiá) Yöríd id3 alatt vár-
hatd. — A kanoelIárlaL\'-javaalat. értei-méberua legfQlso^b^tároxfttJűterjesft-kednék az ofszággjqUéa ^behiváA--nak bizony os napra hatá^»áB^;kiyülaz_^ orozággyuléV hal vé>a a - válaaztáai modo^-: zatra, s a válasstáwk keresstulviteltóok: -mddjára. Azegybohivás ^nKirs-Víg^Te^-T fogna .történni;- A jnegnyitáa.^faö?l*r^
jSepa »Tvígt>-,alt»t volna -i-Arhatd «üggjUU»4ml}\'e-Pe«t; más \'
tttnlo&ftn 4iót>* Bem hozatot t. J----
8^"n0o»*t<»ofc kíniMtlllvi\'félére hi-•tott^Sfialláa biaottmanj\'ok válawtí-(ra megyei k^yOlíaakadhoo egybo-rV»» fogna ílrendeltetn,. .......
-^önkéntelen mérgeiéi. DömíBdön kBueg.ha\'aanal > kísbirii.utináobak. •r, » lU\'ede»ek,-ee-«sy mindenes, egy-i«rre megbetegedtek, s küittlök\'Eárom legKnlt. Ait beaaélik, hogy"önkéntelen iéjLe»ö.okQ«t» jaindaietegséget, mert niiiMleneiTbetegeége hIrU bevallotta^ így egy i\'eben pOTkültetTüiriveii veTíj iii isiben eg^ csomag gynfa esett ac elhitr\'^\'^ ***lr\'1\'*rf1\'\' r""\' \'*""•«\'.midiin
¦![¦-¦ gyufit jTfjfi ieinlA SujnitlU almit
dobni nem i« emlite tintáinak sem. Így megmérgezte 8feet; ile magit i», ert meghah.\'_______-
Gasul^ági tudósítás^
, IVfiü-ttnalnSB, június-hó 30-án. Wöjárá-mnk TáhdóiiryakűrLeiő, «Wn» bd*eg vagy *iól illái, »eTy»l«TÉgot ilhüti, lálogatla-tonk meg. Tartnéieink siép-libon Állanak. •Aaj^Agárköretkcaö Pum 3 -frt 20 kr. «6*i2frt. 00 kr. KnkoricíftSfri. Arp*1 fVt 60^00 kr. Zab 1 frilö kr. Bab fehér 3 frl 50 kr. Tarka 3 frt 20-kr. .
.....K-»a J »»juLplacil iraki frirL°OT» niírűjo 0 ÍY
M kr, ataraaJi»« fontfa U fcr. Joaho» fontja 10 kr. Str-J4«httfjeajf* t8 kr. Uj aaalonna miilíjn L8 frt — kr Zsír fontja 38 kr. LiagUait milUJn II ft 0 kr. Zjemle-lltit mis**\\f*8 fti 00 kr. K»rér1I»l fontfa 6 kr. Ka-isrjoáUnt fontji 3 kr. Üj bor jtc_*í[« 8 kr. O bor ifaüJTií kr- SBrlksijs 10 kx. SsIlTS-pCiaka itciíjo Ji-kr. TSrköl/.pAUnka ítaejo 15 kr Fagy^yn májuajs 10 frt. — kr. ö\'ntStt fajjgya gyertya f°nUa °* kr. martait fon^^ B»ipp»S^iÍíj» 33
niány tb te menyek tán helyre ütik.ugy asar-juierraós aat; mitag elliatonábán vesztettünk. A röaí erőien szöfeulj a innén^pnnan aratás-n»k neafl,nkelóbí;.© tekintetben már elmondtuk Yólemény4aLet. Á*elesé&r" jelett-leg kövítkesokop áll: Busa 2 frt 70—85 kr. Ko**"2 frt 6 kr. ArpVl frt 60 kr. Zab 1 frt 20 kr. A rosí elífsaána termés dacaára-bo köt izállitanak hetirávárbkon ; a esegényembert mindenfelől- ixoritják, i jnost eladja azt a rétrot, mit wajü a jövőben— meglehet — drágán a padijáról kell megvennie. Kukori-cza, burgonya^ burgundi répa jö Ubon dll kivéve üDDiTbolyokothol sok kárt tott a- mult havi bideg és fagy f raert.vannak_ölyan lapok, hol janias hó közepén egész földig elfagyott a kakoricia. ra. pA
KapwvárT jnn. hó 27-én. Boras^ nap<?s, hÜTÖB, majd esSa idők váltogatják egymást; tökéletes májas; májasban meg átéltük jn-linst, a forróságot értve.; Tavaszi véleményeink jól EHyro jöttök, kUlönösen^a takar-
Bécsl pénzárfolyatu junluit 30.
5% metaliqaes "69. — ; nemzeti kölcsön "Tî.— ; bankrészvények rib8.— hitelintézeti részvények 177.70; ezüst agio 106.60; arany darabja 6.18.
iPO\'yW; posta,
F. Edének, Kewrűie-lyon i-Jövfl saámtmÜ h osai fogja; kérjük heati mafcOdését torábbm is.
T, J u\'rk, N.-KajtUiíii : A Wtlldött kOnTret ar.ui.h.tl iilplö lielyáry aiiUtlotiiik ; tnlkor moiog a. toü i
Bt. Nísaornák: A 8rrrtöt\'kBs^onoUol rettilk n «1^ cuit nervbsn. ,r—~"
Azokusk a\' hácuulauddknftk :
----------- - levplckcl WjIipb
JutUIlifk{ ml lesx u orodméiij-? nem tr,ll|rik tag* J. Sándornak: Elment lavelOnk j többit
. T. V.-nak-i „így mnllk «1 ffjuaigunk". . . KOretkwB íaliffíjü piljarnüvokot megkaptuk i
„Ninw re vesívo , kit egy némtet tzWéhe t« met eL"
„Tardltatom grafitato."
„A ki magái megalisaa, fctmAKfiíEiíittutik-
S. T. Nincsen aiokból a kQDjrokbíil.
E. L-nak, FOredon i Tán fl. ragy l-én ?
Q— J—*nak i Hágjon sallangoa, hooiieú ia.
.BientgjOrgy Tiragok". Nem jók.
H. P.— K— L—on ! CnafolatAt fetíflk: kirámiáiíiíi teljesítjük, B
D. Q-nak : Neto jan a» igírt i aíoratnínk már
ojTjat járnovetaL
Sa— L—ra: Lapot rendoÜQnk ön raámára } többi a kiadd éa On--doÍg&
Y. P-nak, KáposVár; É—L. RAd ; V. M, BghaajLu K. J. i*\'- JJogdt; K. K. BöhOnye ; Cfl Gy. N. Bajom ; B?J. Füred; V. J. Terobcad; H. J. DiTodt S. P. Taaair. V. P. L-faa.; K. J. CscrtŰn ; E, M. Oyalác ; D. J. Mcrajo, Ca. K. Toponár. — Lapun tat megrendel lük 6nflk asámára.
Felelffs Hzerkeaatö: ROBOZ ISTVÁN.
E3
(2-ií)
HIRDETIÉMY.
^laUr &t*h& Jlmom i* arju Tom-¦ JaUrbitelfitftBfk blKkiraMl Mâf^gfP^tW tBmttta tl P«Ukko«rfi katAsir r^aarill ^ttoUaYhocr flxiU.^r-; Platir-aaab^ Jiau s E*La Tom--JnH«rélirai ktnaalrtra-a kic-\\lft\\ ^fftbajtlâ\'vKUIaak hir-kitli 41 a*. Lj.kaa/rtwB 1—4 uaaan^HkF>Y7a«tt~-kirtokBkxa rndahelWa, Irrrriat frlUielnk
kWl^cikWi MRttd w-fallapl-k trllBtei<b9 WfaU»3kt»*k tir-Uiir-fcatkrBarat\' tMJp:"4tî.ioX\'# 14 »«pj>aak"r^pr«U-»or*JakJta-Lki ¦^abitelvattjuaaAbiTatnaH r, boçr twr ae« j«)<ofaBk rt«* ta a^Swfchi, OjjUtok kirvilag nak n«gi:]apItt*ttU. lyr ¦aeragiinij. frlklrxtnak mfnd-«r,Hkakij«ietrWfWkaJ«-tfLtiiil anak, ait a fenntbll haiâtulSi^
bpj-1 - n tm1-alr«*p nr k, :âp«Tir waj. 29. IMS.
kk&a/«l Jutáais;;
/«- .(2-3)
ARVIBRE3I
liMetméiiy.
oMcjtarfjr* polgv Wrréwysae-ck, jatii» J*t^ka*yrik*tt4C-tH*M testina UteUk,t»fr": "-------- AliWinaL;
iHMllaaairfatt «W U&tl L\'köp-. jl iakV t\\ltôt_ UriteUsë f«-saéra fráifafoJtéa » V toppa ari : î?jc; T& aiJaDstaWkJf^ijraiaony» " r*7»Jai..tWaa.».rotlalt
, nfi*H %_ttkjti,~\'.«tot a< } JariáinapvB atirr wrietal «ak *,,\'»" násgOHk. vtáaa.elsfeB w»a«tal4lv-mik fini wuf %\\ Baejáuk? fil S «a|áa a MTsalaJn kl; •I k, aaiai Taot7 tAvi fennetb
iVfii \'-r----- -| ¦ iwiéiiialil
ladatdínj^aV. ____
iiirmhl fchttrirk aUrriB?-k InxtijAtap sahetoBkBr avito. ikftKk.
i^KMtaraftJuBoSt iau
»1lgJ»|JI Ut i Mjafha^Hit-
Utsttnl hasrsag
» Jk iradajabati miudenkur megte-
kimhclSk.___
RapoiTár mAjoi.bóSa. tB05.
lc]ekk3nj-Ti bal\'ug
fi—3)
ÁB VERÉS I
Hirdelvény.
\' H.-Kaatiaa tAtoi tasáks ri*& rSl kSxkirrí tértik, bőgj Horrith Frrtnap* nejs Ucnlu, Filippina a4fottfcril Infialai lato tt H Kani iáin a PeWintQtiban 80S: •*. alatt Ok-*G i UOOfitra b«L*liH fdldiiintci bla 1835. ótí juílaa SO-in d. n, 4 vrakt>rf»ka ekkora ben áron frt Bt nem ígérteinek, 1885-lJc irt ang. tt-^dto. ttT4 urakor a bacairon jj alni i< nylÍTáaa) arreréi nt/in et-adata\'l fof. Meljro a venni kirá-. fajik olj komiwlaanaj hlratnaa meg hojj binatpáaxill 175 frt elörí fi«*fcnd3, a tabbt ATveííil P*Ilitc-jpfc poUij a nm^ki- ira\'iArbau gle-Te ít StkkJatciketnak. H.-Kaaliaa, 1845. jnnlna 1.
. A TinMi Uick Utal.
liirdetmény. ^
Somogyin, polg. t Orrai ékének, mini tflíkkanjTihatuiajnakréi/ó-rül1 ilahirri tétetik, hagj Ferencit Jnnoa jA<li lakóinak fflpt-rca-tía* alatt Mahcseli Pétír jAíti laka ellem kíireteléaa fedné-aire ieíá!o~olt éa a j A i i kih-H *». I. jegr 3k«cyT^bfn I l -t*V rends itu alatt fu^UU
éa binülag 1200 frt o. é. becsült ingatlanok Jidi kSna^hon abcly-iilnón f. I? nepnio 2i). nop-jinnk rcRg^-li 9 óráján — mini oa r!aö nMárnnpOD — nlárrerrstrtni Ingnak ; a második árverési idü, ha M„l.áR-__íW ?!s3a totü nwn ulál-I tainék, f. éviokt. 30 napjának I reíSfli 9 arájára a hclysxinér^ kí-! tűn tik, au»l hogy ebkor faoriebb { tdj&lalt inEoilanolt a bccalran«Ut
la rladfltni fognak-j Aa ArverÍBi füIWtelck a tdn-óny-: i»«k irodájában mindenkor megte-\' kintb\'-tök.
Kapoavirott, jnniaa JO 18tifi.* Somogymttop tarvéni ajék*mint (rli-kkonyrihTTais.
<3-3)
H1I-KTIL-|T.....
H * « fr-a-k a J 6 t.* « f bitoUifilaek SaSMbiV 4*a 1 Bomogy-Mpgya polgirl tBtT«nytaA«- aalnt trlvkUttyTi katialg raaájrfl kbi-Urr* ttttUk, hojy Jarinyt UtTán iJtoBwi^ilrHsvorka JJtüer " \' 1 iirtn - a kfoUgif -
TÍjrrchajtia aVJbhlaak a Kapovrar aO-dik Biáaiu Lj. kfinyvbcn-tl—2 t^BdliAaüg-^JJCitTiett blttokak tlremlfltetvén, ai Arrmriii felte ki - lek aa kfelAgítfat aorrend atfaHa»\'^
ajiínljn "X.-Tînnîzsdn" dúaim" felszerelt kereske-(K!st!t, inolybcn fi lcjrjutányo.sobb árun következő mindenféle :iruczikkek kaphatók u. m. : a tegfinqmgbb ezukor, kávé, oro« - thea, rhum, porczel-
lán- s Mint\' ffunléiiiii/Ayi&o etÁftiypfrr Jmt/m tajtMÍ \'
szvií dcfhâiiyzâ szerek és sorteái-iik. Knpbatők.még továbbá : Altér aaifall olaj, kuldlifile «hoeliolmlc
Valódi çapolyi maccaronî, íiz&j-árpa-kásn, posti hengenualmi duni s liszt.
Legjobb grot-, enientalí- És parmai sajtok.
ABVKBUI
lird^mény.
«cr Bate iftiil.bkii.mik maatoaUt Surfer OrfW, írull bU. rilnl khalk.
hIT^B mty, Vayf m.. m^. J.l^
lilfviUc t^V^ "^y*»T\'\'-""\'---
:.--Xffj.ur.njbd-r.lhlr^tuk níut • .k.Ulc.MJddtUrtokknlribrt. terbuk, Ht.lViMbDl haUriWg U. tcjrlfnlr.l limrwi. .
KapaiTirm^^ 1848.- . .
SuaMTiiit\'r/atürTenY.zekBvilnt Ulikki.jTHili.lff.
ÁRVEíBÉSI
hirdetmény.
\' nlnt uUkkft«yTÍ (UJ^aia;-wMH kÖaWrr* líUtik, lwc7 -UrtkMHm-Pítor-lelWi -ItMnuk
fVnrW laJu\'s; elleni..kara-
~ktVaoUi oUliJaf atáilktf^leiéig! j naSkinvi^bn f l-l M.a-11 .d* tanig foglalt és bírt nag 8O0 ft.
«^.b-nft k\'^uiaéB r éTÍLJinitaí~ b» M napjának r»sgch 9 6 raj ín — mint Bi *M haUrupn — •Ur-rrr sirUl fofaak, a maJoaÇa^ar-i\'frfai US, ka ¦alán aa ¦UBo\'»a*3 orni UA1ltoáBi4t f é -anfiL«ap&~ - tfr BauJawaS, fccsrli 9 érájiiaj-fir|j*iitafre kilDaslik, aai^lwfy -erkkar tetvbb kijelölt fTri^üW>k
Aa árnsooU Alláietal. a »«*•¦*- -
—Külön fül^ külföldi pezsgők s szegszárdi,— budai, aoimttl; ^t^a<TOnl aszenj i. tokai,
ITriári *TpH ^flzujSorTTkt
Valódi PAGtlA\\(XSYHUP (hashajtó ezer). DaubJlj^fífc nttveny UqutufT gyomor rájáauk el I-n.
~NEUWERTH-féle budai keserűvíz; alapi, ivandi, gleichenbergi, marienbadi^ pilnaij paradi,seltl óa flaidBchitEi ásvány-vieekrí\'rüffl és jó rohicsi savanyóviz.
"POF^ánatherm szájvizer
R«lMer Itole li&ryvuiiâ D>aplr. Xaiprféië ^rosfcaV«*itft~ucr7 ~ :*
— - PORTTANb^eEWEiVT.- -
..................Jérfe€-iiiiiM^Sitís9
N.-IvauizBác az Iváu ntcza 480-ik azámu hiziíban egy lakils, melyben jelenleg a — táv-sürgönyzö hivatal létezik — szent Mihály napján bérbe veendő. A Inlni.q ?11 3 utczai- s 2 udvari szoba-, konyha-, dtkamara-, padlás-, pincéé- és fnkamarából. Bővebben értekezhetni e lap kiadó hivatalában. (3—3)
Hirdetmény.
Ezennel közhírré tétetik, hogy alólirotnak a kötsei határban fekvő, 200 hold tagositott szántóföldből és 20 hold belső fundnsbói, szől-lőböl álló nemesi birtoka, az ehez kapcsolt mellék-jövedelmekkel épületekkel, száraz és olaj malommal együtt, szabad kézből, vagy -ennefc nem8i|[iTíilé»p papféhpn, —.jüvCjuliaa hó 3-kán itt Kötsén a helyszinén, nyilvános árverés utján; vagy örök áron eladatik, vagy pedig 12 évre haszonbérboadatik; — valamint az eladást, ugy a bérletet illető feltételek-szintén a tulajdonosnálnaponkint megszemlélhetök. Kelt Kötsén SomogybnnJKárádmellett-juJ\'--
hó 7-kéu 18G5.
Fejér 1st Tán, jtjj[hj^gnqs._
írverési ^iirdetiiitoy?
Néhai Staugel József kaposvári lakos özvegye szul. Matkovics Katalin hagyatélához -tartozó alábjegyzett-ingatlan-földbirtokok, választott bíróság határozata folytán, — alább kitűzött napokban, _a-hely -színén nyilvános^ árverezés utján — becsáron el fognak ásatni.
1. A kapoBvárr"T52." szimu telétjk. ibr. _az^-B]att.Btaugl József öjreegyeszül.Matkovica
HILLV, IHULLU S FAGYU GYERTYÁK. BiKióBi mona Bg&ps>Bja..
. KOItNEUBUllQI MAUIIATAPl-Ar-Ó PÓR..-
Otteareiter-i*. féle esi&x eílrai ír
___ (limnwntum equi).
BiairGIAI PABAKPÍITKOCSIKERrŐCS.
jen esr>
jól^.ra^dtlamilóMvér_ "tejRk~ "
Katalin nevére bejegyzett azöllő,présház, szán-tóföld, rét« ü-Itouiii«-l»gyenrt«rUlete" 2 hold, 11"70 négyszög ölf. é. július 9-éh.
2. Ugyan l-sö;pontban hivatkozott tkjkv. -7.-lirAJzi-6z,-alatti-»aöllá-pEéíhá«r8ti,*Biá^d^s-rét az ivánfai szüllőhcgycti, tort\'üeto 5 hold 17 négyszög öl július 16-án.
8. A városi határ, ugy nevezett papsára düllöben fekvő 7 hold szántóföld; 1 hold rét juiius 23-án.
----- .4; -k kallói berekbén fekvő 2" hőid rét, ju-
lins_30-áu._____..4 . - •
Mindenkor 3 órakor délútánT ¦ ; , _ Az árverezési feltéteUJV alólirottnál-batfl-Tdnthetök>Kapo3vár I865.:i"anig-I8. • "-\' Koyaöhi Oht ősíinte"
1—3,\'-" |(tk:vűl.o.zt:biriB«giti>g.
Nagy-Kanizsa. Negyedik évfolyam.
Zala-Som
20. szára 1865. július 10-én.
ismeretterjesztő lap
szépirodalom, kereskedelem, Ipar, ga?dászat, tudomány és művészet koréból, A somogymegyei gazdaaá^i-egyesület;irivatales"fifjiu-- ¦"
Megjelon o lap legalább egy irón január lio 1-tiil kezdve minden hó 1-én 10-én es~20-án. -2 Elí&>etési ár postán Bíétkaldésscl és helybén házhoz hordva egész évro 5 frL • félévre 3 frt Négyed évfe 1 frt 70 kr — Minden előfizető a tulajdonol kölcsön könyvtárát az eddigi fennlállóJeltételek mellett fél áron használhatja. -^-Byilttér egy Petifaorért 10 kr — Hirdetések hat hasábos Petit sorért 1-dr 7 kr , 2-or 6 kr. és minden további beiktatásért Blkr. s bélyegdijért 30 kr. fizetendő. A beiktatási dij s a lap kezeléaélilletS minden tárgy a kiadó hivatalhoz Najry-KanUaárp¦, alap szellemi tartajmát iUetii k6al<anépyek,podig, ngy mindenleTelek bérmentve a ssérfcesztSségbez ktUoendSk &^vírri.
Előfizetési fölhívás.
Közeledvén jul. 1-je, tisztelet és bizalommal kérjük fel azon t. előfizetőinket, kiknek előfizetési ideje lejár, hogy azt megújítani szíveskedjenek. Általiíban felkérjük lapunk támogatására az irodalom és ügy barátait.
A szerkesztőség.
Nézetek földiparnnk . körül.
emelése
Gabnaforgnlmunk lanyhasága ?8 a terméscsekély áru, előbb vagy utóbb kell hogy gondolkozóba hozza feldípa-rosainkat, hogy ne csupán a gabnafé-lék termelése súlyában helyezzék bizo-dalmukat, hanem oly nyers termékek nngybani előállításával is foglalkozzanak, melyek a piaczi ár ingadozásainak kovésbbé kitéve, biztosabb jövedelmi forrást TE^^MtBiméíönek, aitt elfiít-helyen ^^KrraleniHtenaib\'nck az iparos keresl&aelmi növények tenyésztését.
Mondhatjuk, hazánk kedvező égalji fekvésénél fogva azon szerenosés helyzetben van, hogy e tekintetben a legjelentékenyebb forgalmi ozikkeket a legeidő est legjobb minőségben előállítani - k^p«a; 9 ha-értelem,-tí8zt8r-lelkiismerctcs jó kezelés nem hiányBÍkr bátran kifogja állani ft versenyt a continens bármely országbeli termesztményével.
^^H§^y,,.gj^jjjjiv^^
-REon—gyáripari njúrs \'teFméketee\' lyek maholnap mint kiviteli tárgyak a világ piaozán szerepelhetnének s .a termelőnek jelentékeny jövedelmi forrását képeznék; e következők:
Kender és len. aa előbbeni sik alföldünkön, az az u többi hegyes fe t bő vidéken előnynyel termeszthető; — a dohány a fe*tŐ<növények nagyfésze, milyenek a csülleny, festő mályva, fogas-rezeda, bu-zér-éaszekliczesáfrány; szintúgy a fűszer és gyógynövények, száraz meleg egálnak, szabad legyen még itt különösön a paprikáraflmlékeztetni.fljeleshonifií szerünk napról napra keresettebb lesz külföldön , b re mól he t ö, h o gy idő ve 1 az i d egek JÍ3^Tnokr&^\\y^á\\Tté^my^~ható Indiai
borsot a-forgalqmból végkép kiszorítja, e^ért megérdemelné, ha nagyban termelését megkísérte nők, csakhogy aztán téglaporral meg holmi más haszonin-lansággal ne keverjük, különben ez is azon sorsra jut, mint több efféle lelkiismeretlen kezelés által elrohtottárucikk, azaz termesztőjével együtt becsületét veszti! Az-olajnövények nagybani termesztése szép hasznot igérŐ vállalat; áruk Itevé ab éjng adózik, mint a^gabnáé, s ha tiazta_ Tvmag1-T«n^8Úríftt BáiTes vevőkre. is akad) hanem* ezeknél se csupán a tepozebe helyezzük bizodalmunk at, hanem kisértsük meg részben a biztosabb termésű nyári olajvotemé-nyeket is. Ha-vájjon nem czélszerübb
volna-e, ha az olajat m-igunk sajtolnánk ki, s a mag helyett olajjal kereskednénk; külföldön? b igy nemcsak egy hasznos iparüzlet adna munkás kezeknek fog-, lalkozást, hanem olajpogácsa is meg-: maradna 6 termtífoldiiuk javára eBnékti Nézzük csak, mit tesznek az angolok, e számitani tndd, hangyaszorgalmú nép. összegyűjti hazájá\'ban a continens elszórt: kincseit, s nagy mennyiségben szedi össze az olajpogáesát, a csontokat, mint; hatalmas tárgyanyagokat s termékenyíti vele földjét;—de hát fteküíik neav lehet annyi eszünk, s ki ne tudnók"; számítani, hogy a mi egyszer hazánkból^ kiszivárgott, az vagy soha.; vagy csak1 drága pénzen hozható iaoiét vissza? s; ha már nz olnjat el is adjuk, tartsuk; meg legfflábÉ - a- nog-áeíák&t, hatalmas^ trágya az, akái közvetlenül a vetésekre\'; alkalmazva-®aLár pedig clöbb-a marhával etetve.
Bortermelésünket abban hagyni nem" szabad, sőt inkább azon kell lenni, hogy-
oly tájékon és fekvés mellett, hol aföld| minden egyes terményezikkek beji ujabb ültetvényeket is alakítsunk
. Kisebb belterjes gazdák hasznosabba aligha fektethetnék tŐkéjöket, csakhogy mind a\' fajok czélszerü megválasztására, s ha lehet, jeles fajültetvények alakítására fordítsák különös figyelmüket.
Dea borkezelés módja isalehetölegna-leggyobb vigyázaliai&traz^.tttrtánjé\'rr, végből igen tanácsoB volna, ha minden bortermelő közság külön társulatot alakitana, s a termést egy közös pinczében
egynemű bö
ís nagyobb mennyiségbea előbb akadna vevőkre, mintha mindegyik boráfcJúllö-nösen a maga feje szerint pancsolja és rontja.
Legczélszerübb lenne ezen társulatokat részvény utján fölállítani; mely egyszersmind Bégédforrásul szolgálna a pénzdolgában sokszor megszoruld termesztőre nézve is.
Jól rendezett-gazdaságokban a szarvasmarha- és juhtenyésztés nem csekély jövedelmi forrását képezné a földipar-^ak^íéj»iftt\'4raifcr=^ pedig gyapja termények ben, csakhogy |
ftot kapunk mázsájáért a gyapjúnak, a felügyeleti költség mindegy, de a nyereség felt nöen változik.
Oly tájékon hol juhtenyésztéssel kisebb gazdák is foglalkoznak, kitilnÖ tnlajdűnságnjcosok az érdekelt gazdák közköltségén volnának beszerzendők és ápolandúk.
Miután az egyesek ritkán vannak, azon helyzetben, hogy a legjelesebb mag, vagy pedig a fajállatokat költséges uton Dt-szerezhetnc\'k, nézetünk Eze-rint a gazdasági egyletek különösen e részben tet&eszthetnék áldást hozó működéseiket minta gazdaságok fölszerelése, becsesebb fajnövények és állatok beszerzésé által alkalmat nyújtva a jó és hasznos S2cmlélhetésére és terjeszd
tésére. -------
Nehogy pedig termelő közönségünk egyesek nyeremény vágyának, s a lelkiismeretlen alkuszok sáfirkodisának áldozatául essék, szükséges volna egy bizományi ügynökség felállítása, hol
kitéve lennének; a az ügynökség az eladd és vevő között mintegy közvetítő intézet működnék. Evvel kapcsolatban egy kölcsön-bank is összeköthető volna, mely a nyers termékekre előíegezéské-pen pénzkölcsönöket adna; hogy mi nton volna ezen bizományi ügynökség "felüllitandórs mily alapokra fektetve, a Begélybank létesítendő, közelebbi fejtegetésünk tárgyát fogja képezni. ~
(F. G.)
Népnevelésügyi közlemények. III.
Javítsunk néptanítóink állapotán,
• Tudnék felhozni oly helyet, hol magam hallottam a tanítótól, miszerint Ő tökéletesen megelégedett , fizetéséből megélhet aggódás nélkül, anép becsüli, tiszteli, szereti, de mégis várja viszont a legnagyobb jpontosságot s „én — mondja — örömmel teljesítem kötelmeim et, örv^ndye^^egyek^skoUmbaj meri méltányolni tudják
ezt is, ha biztosan jövedelmezővé tenni akarjuk, egész más alapokra kell fektetni^ cz áljainkhoz képest a tenyészt állatokat-megválasztani, és nemesítve a tökély minél nagyobb fokára emelni, e mellett ozélszetU gondviselés és takarmányozás által a termény mennyiségét és minőségét fokozni; a szép hízott jószágra vásni a méssáros foga, s a -gazda biztos lehet benne, hogy a vásárról többé vissza nem viaiiTmig-aPharatr hét sovány ökrével pelongórre teszik! magát, a örülhet, ha bőrének árát mégkapja érte. "v Bo hát a julioknál itt sem közönyös ám/-;ha -¦\'¦l_l/t vagy 3 fontot nyírünk egyről, szintúgy, ha csak 70 Vagy 140
szülök fáradságomat? hogy figyelemmel vannak ¦it^ta^-szeretem, legalább-jobban-kí^ tűnik erélyességem s a nép mindinkább becsülni tanul. Örülök, hogy nem minden népnevelő sorsüldözött, vagy ná-lamJti vételt tett a Gondviselés." -
Ha igy volna ez mindenütt, bizonyára^ sikeresebben haladfia .előre--a népnevelés ügy. De miért ia nem lehetne? —-tán gazdagabb nép lakja-e községet? Nem; vannak - a- népnek értelmesbjei, kikre föltétlenül hallgat, ozekvt-keU" oapacitálni, hogy a tanító igy nem elitéig vagy uj iskolahtlzra\' volna, szükség sat. Ha pedig csupa lehetetlpnség-csat aa ertelmesbeket is rá venni hasonlóra, ugy kezdeményezzenek az urak, lelkészek, vagy - Jia nincs a falunak lelkea. fórfia, a járásbeli tisztviselők, A népet szép vadul lehet leginkább lokanyereí-\'
tií, ha erre nem hajt, fenyítést keTl elővenni, majd használ az. Igen jól emiékezem, egy év előtt bizonyos német faluban uj papházat kellett volna épiteni, az anyagot uraaáguktól készen kapták, a nép mégia csak ggolgah\'^i b^a^tko- -zás után nyúlt az építő pzerekhez, mert látta — nincs menekvés. ~~
_ Végre is ha itt tndnak áldoEnj tani- -tójok fúntartásám, illő díjazására, mérném amott? ítTtán a pénz ngy terem mint a körte? vagy magától repül be az ablakon ? Fáradtsággal szerzik azt mindenütt, csak jóra kell fordítani. — Es nem hiszem, hogy bárki ís, ha egy jól rendezett iskolaházat lát^xsinos külsővel, na gondolná; derék becsületes nép lakhatja e falut, a templom után is-
kolahár a legszebb. --------- -----------
Korunkban annyiszor szólnak a nevelésről, annyiszor emlegetik e szent "ügyet ~s mégis amrlegkevesgbbgt gon-dóinak, a mi egyik fő. MegelégtsziiL- .. bzzal, hogy rende&.tanitdképezdék állitattak, pedig remetéakedésre ott Ftn
tekintsüíiki-s-refortnálni kell TLtt, mi elévült, mi Öö—100 év előtt alapíttatott megtoldani t. í. a néptanítók fizetését. Élni megelégedetten, jó fiakat nevelni, saját gyermekeit képeztetni, hogy születéshazája díszére váljanak, igy, ily ál-lanotban lehetetlen. ..__i_
Minden javításnak van alávetve, csak a tanítók állapota változatlan? Mindenütt győz a jobb, csak ez ügyben maradjon a rósz?
ki állapotát, helyzetét, ha javírni akar-juk s er volt czéldm midőn e sorok írását-kezdem, leírni mindent ugyTTmint tapasztaltam.
Emiitek jó éa rósz állomást, tessék_
meggyőződni- a kettő\' közti különbségről. S hogy tanítóink a köxpénzfarból vegyék fizetősöket, arról mir e lapok _ f. évi-I, Bzámá^á^fizolottam-rmei^en^-— kevésbbé van az is befolyásai, ha a tanitó maga kénytelenittetik én járan-j^ ~~ dósága beszeddsgre; de a-küzpé"iiztárba -fizetvén, alig tudná mire adta. Ily hely-
tartósági rendelettel is_-bírnnk, melyfan--------
meghagyatik, hogy a^őmaikath. görög
-egyesült és görág nemegyesfllt, vala-__
mint m ízradiU, nemfaÜSiiiwn azevan-gelikus ele^Unitol;fi«TéMÍ,mO?tantól kezdve nem maguk a tanítók ál tel, hanem a községi elöljárók áljáig és pedig a községi pótadó behajtitoJcor/egvwerrO\'" Bzedetnek be, s a«~411etö-^nitóknak községi pénztárból a szerződésben rpeg-határozott id6T>euvpu4iUtfaUlatfBfrrftktth—=
adattassanak ki.--Már egy eV eltolta
után biztos tudomást . aMreshettünk1—- ± volna\' ^körmúnyitémd\'mXéfvteyít^*\'.. ^ -natbavó tel ének üdvös eredményétől,.de fájdalom, sok helyén még peffigi|%n sok-hfilyenruajdtBrést-«nfflvedBli^^ némely tisxtviselők. leheistlfflmek iart-.-ják vegyes hitfelekezeWi^^a^y^JUm^ községekben enoakr fci?ihe»5ségát.^flA ^ el mai asá tjük ily felsőbb rendeletek fo* ganatositását, a-inagijedOok a kivitriAr
i\\^^g^BÍikftd#vöktill, Akkor óinktól ^i.ylitt^.ibgttnks jiSt Jétco; *ni?, — *- _ t - ^
Ü.HtÍ»-*.riEti9 Iegyttnk rajtftj *°&y (itiink^bb-ánapótbft hdjn&*t*asenek. pjűnkteltátraiföl,ha a.nép nem aka* .nUmagátiíl ,;bii*Jitauk MÓval,-te^tel aaa haaínk-nepneveléa .Itgvénnagyot íájtótUnTüZOsakia ugy -fogunk, jó ta-ókköz juthatni, kik megelégedetten »lik terhei hivatalukat, mégegyszor f -lelkeallHen.\':nyulnak a darázsfé-skbeyfüeuak a népnevelés nehéz mnn-jáhoiQ^Jl végeredménye mindennek: jtiía, munkás, vallásos, igazai! fclrilá-?sul^gtdnemzedéfc^"~~r—~. ;—-~ SELLYEY CEbá.
éhány szó a t. közönséghez.
^As átl kérdésben,Ivgyap-a tovább is lapja mogy Zalának, mely érdekeit Tcépvlseli? jdalom pártolásáról, aa ügynek hozott áldo-Ufól"iéir• tanúságot?\' vagy föladjuk as dig nyf»rt *<*rt «. ntfpgVrtTmi.Ány rólunk .l& t hangostas**.: a laptrö"d»lomuak bmiTba-ttja yan, a „Zala-Somogyi-közlöny." Ettől-, utam « előfizetési fölhívásban : Uraim f Zala-,, Somogy, néne 1 engedjük L^ri-^agAinknit-elia^d^tat-? Hagyjuk -a_ izTéleményt ngy nyilatkozni, hogy két
ígész^án^
ián aamlaaiíok megegyesal, remélhetünk^ riawobbaknárjflbUt?í,*lröii BiemAlyeB ér-tlijkkBl.-a kö*r« kell gondolnunk l pKikj alkosson amivel * amennyit tud; A hazafiság edeVköJelrait.— mondja Kisfaludy" S. — BLivTel/iTiBKil. értékkel tölthoijük be. Hi* romJ^r boldog, akí mindj. hárommal áldoz-haTtHdromMDr átkozott akiraiud a há^ rommal bír éa egyikül sem cacbkszU ^
vidéki tudósítás.
Kim-§z.-S2Íklús> június hó utolján. Midőn o sorok aikló tollamból alá futnak
^^^.^ffitoLv^h^^eT^u^uT hónak ezám szorint 15-ik napján. Porapáa időjárás! — martina, április, május hóban rekkenő hőség naponként még esti 5—G óra közt ia — — midőn a fénylő" nap három negyedrészét mát as Örök mulandóság homálya fedó — a hóvtnéríí még mindig 2G fokon álla; három bénapon át — daczára a légkör boltozatán úszkáló fellegeknek :_alig egypár üsopp ésÖ hullott szomjas földeinkre; véleményeink ÜazáradíáXj gabnáink ritkasága, a kinőtt üreg btizafejek.\'a kopár homok fedte siva-tagok —: mind meg annyi ijesztö\'képoi a ré--meft-eginboa- fölénk k özeIgS inségsa időnek, a Kiskunság borzasztó Jövőnek néz elébe !..
.ak-fcehlét vallásos iSFaulmii--a aa Isten
emez intő keze íelemeléséra szent félelem tölti el, rebegve kiált fel: „Utenem rai lesz "belölünk ta Igen igy «ped a valódi kereszténye ám de e mai elfajult kor korca gyor-mekoikik álmüvelIségÜk"gőgiT8 érzetében pirulnak Istenhez felfohászkodni, a inkább keresik a csapszekeket, a bÜnlepte parázna\' ság bűzhödt fészkeit, mint az Isten szent haj léfát — mit törődnek a közelgő rémes idővel, nekik kijut a dús Iakómározáa, pónzök a -szerencse asztalon — melynek látására őrü-Iésí roham környezi oz Űrea zsebO bámuló seregetj — a fény — pompa két szarvú ördögeit tömjénezni törekvő bájos nagyság, a tánux, mulatság, érzési elvek, a egy egy csinos ifjú mosolya után sóvárgó divat lepkék ^r-^kik-nck feltognyoBulá gőg- fészkük roind__ megannyi czégérei a negély, tetszvágy, büaz-keBegTlöggyakcaljbáh pedTgakfillö képzett-Bég a női gyengeHérzés, a megkívántató ia.-mereti--&~ ¦ dtalábaithonleányi fciiteiraok. iránti, fogalom hiánynak — fultollazva hord-"ják rejeiket, a jaj"atTnatktta terméBzatiuüa-toha kezo kovéabbé piperózott fel borzaa fürtökkel, kit elfeled ettclBgonsndvarló férfiuvA-teremtoni, vagy kire arlíányatló kor redős barázdákat füzÖt>. van megszóhts, gunyka-oznj s otromba jelzés; — mit aggódnának ezek az éhséggel küldök nyomorai folotf, nekik alább valók az ily haszonUlanBágoknál
Igen is: a pesti ov. ref. thi>l. dalárdának élea &gyalmót boiu korüllietá kLjíitbi- aaöit körülmány, hogy mi minden szép, no mes ós hBi»iTiDf,;i>"ánt Bovárgva bővülünkégünk, ugyan-azért- elhat árost a a o z i mz ett^r^y-hi á r korábban c»élba vott ezándokát mogvalÓBi-tanii a nálunk; f. évi 8-án-a vdrosházn nagyteremében .iangversenyzölí; előadattak általa: „KarénBk" BethowentÖi,, „Csata dal" Sohottól. — „Esti dal", a szerzi! nom neveztetik meg. „Induló" Bcckertöl, és néhány népdal j köahon történtek ssavallatok: ilyen volt tv„MnnkltC8Í rab", szavalta Komáromi try,Egy férj & fiivároBban," szavnlta KpvácB F,„Hölgyek panasza" szavalta Kálosi „Holló" szavalta Tamási F. — Előadatott még zongorán a „Fóthi dal" Wilmera szerint játszta Csepceányi, és fuvolán zongora kieérettcl egy népdal HíinkovBzki áltii!. —Altalában-az előadás -sikoriiltnok mond^-ható, do külön kiemelondőnek véljük Bet-howen magasztos „Isten dicsősége" cz. karénekét, mely vallásos szempontból tekintve méltán megérdemli a babérkoszorút, a ktízo-nyöBBég tehát niélylyel Togadtatolt: a roüér-tolom éa érzéki Ízlésben kcscsaudtf, — be as oka, hogy Becker Indulója — meJy inkább idegfeszítő —"\'sokkal tübb tapsot aratott. Csepesányi zongorán szabatosan játszott, a nom köznapi tahetség számára kidolgozott műnek Bzellemct flzépen oldotLi m-\'g, — adjuk \'meg kinek kinek ns érdemet, ő sokkal több elismerést érdemeit volna az egy két elhangzott nem magyar kifejezésü „bravó !" nál; ugy szintén Har.kovszky S. is fuvo-
láját jól kőaoli^ q1
A hangverseny látogatott volt, sokszoros örömtaps -éa olégedóttséggel ha-gyá oda az összegyűlt koszorú a\'fényes termet.
..Mint halljuk Lang és Czeke urak Balatonfüreden éa Rohioson is szándékoznak hangversenyt rendezni; — szép Bikert várunk.
A Vörösmarty Mihály hallhatatlan babéros költünk Fehérvárott felálli-tandó-szobrára helyben egy rövid nap alatt 40 ft. o. é. íratott alá, mi szép tanúsága a kanizsai közönség áldozat készségének;
Az uláiráshoz járultak: Belus József, Plosszer Ignácz, Vng-er -Káre4y-f Haiiaer—Jáiws v--Vtasatta-Antal, Bernritter József, Cavallar József, Themleitner Gellért, Kntín Vilmos, Fár-nek Kálmán,Szép Károly, ICaán Károly, Aienti György, Halvax József, Többen, Többen^ Juhász GfyÖrgy, Darázs Gusztáv, Bottfy Károly, Angyalffy Imre, Sperlak Dániel, Fábián Zsiga, Tóth Ferdinánd, Tóth Lajos, Iiáoa Antal, Plichta Károly, líegedüá József, Tóth István, Mihályffy György, Mihályffy József, Limbeck Rudulf, Veber Samu, Oberrecht Mát\\ ás, Bokányi György, ^yánits MenyrTéi-t.\'Knrlrczky Zsigmondné
ipát^ ogy^íapo^Wr^féntartHni ? —• Félafink iíldns e megbélyegzéstől, pirulnunk attól, ig^y-*-Danáotal s-úgtennákenyebb « talán itran. elmoDdhatjnk leggazdagabb vidék ryetion lapja megbukik! Ha aomogyíak éj líaistk nem pártoyakiha mi nem fizetünk 3, hqnné^ kiktől várjon tnhventiót? — E p cénpin két megye lapja, ezt homlokán i*eli, bennünket érdekel leginkább b a idókit- éppen nem, vagy igch kövöisé, a ennyiben közérdeküoket is tartalmaz. Mert jzAtni pl^fgy\' Eevbainegyei a Z:iU-^ombgyi 5zli">r^yt, mídSa\' ugyanaz árért őt jobban ór-¦klíl\'lnpot „Egert" megyéjében talál? A „Zrtla-tíomogyi Köz^önyl1 bukásából a Jzvéloménynek okvetlen vagj\' azt kell kö-
tpheitás, kik lapjukat órdekea közlemények-íTeltarthatnák, — vagy azt, hogy nlnei etég inxűnk4„—ÉB..bflérjalt mi azzár, hogy felö-. mk ily télemiar fog uralkodóvá lenni ? — igajÜ-00 hM. tQU*J). kt grflj érez _hasznbs io^va|Ót~ka»öIhelni! Ktjyeasek Sorasílch" *l Ur-Ö utfíx példáját, kinek czikkci legkö->Ubb-érdekaallák a V^ráéici lap-Urtalmát földbirtokot arak mennyi sok népet ir-kláának^\'liaBOoIóképpotr ?r"ég~ gaidáataüit «nnyit közölhetnének tapasztalataik dúl irháiibél i ml IetennSk kÜxdSt-totlankat, Ía» Orflmeat_tannloftnk avsttiU czikkeiktfil.
bár ez ia lehetett "Volna lelkeBÜltebbíj-^-Ar szavalok közt Tamási J. ur fogta fel-legín-kább ar általa, előadott-k^ltaraóny szellőmét tőle a többi Bzavallók sokat tanulhatnak. —¦ De nom\'szahad felednünk~r^buer"D7"kafvé-zénylö urat sem, kt szabályoa vezényletével lelkét adta meg a müéneknek; ki egy kar-vezénylőnek feladatát felfogni képes, az tőle az ügyessóger s szakértelmet meg nem tagadhatja.
A hangverseny jöviidtílmezatt 90—100 o. é.* forintot. \' „
no na "kArolv.
Eiapéirs dolgát UUtíj igai hogy nem bankó falevele, da asért & frtos előfizet és még
D« I*Un tudj* mért iá ninfia cs Igy. Talán Bierkesztö ejjontván falakinek kifogáia ?
a tnílűt asztalok, az ölcjbek, a parádés eociíb, a négyss fogat, (néha azonban két gebe is ¦gjárja) üz eátélyokj a selyem ti ganék
; ^__r__.i -- ....
Hírek és események.
A Sürgöny állomások következő he-lyekenléptetÜdtek életbe: Pistian(Tren-csén mellett) Freiburg (Morvaország), Csakonya, Ráncsknbin (Horvátország) Süohlnokennu (Ojchornaitfr.)
A Ismét szerencsések vagyunk városunk fiát, a kölni operaszínház\' elsÖ baritonistáját Lang Fülöp urat falaink közt Üdvözölhetni, jól esik meggyőződnünk, hogy ezen miivészi haladó korban, egyik fiatal-barátunk-oly: .fokra emelkedhetett, hogy a művészetet ked-
fránczia kalapok atb. — ők vigan kéjelegnek — mig amott egy 7—8 tagból álló családapa
-rLinek.iirány-a tartalom és tehetsége van; átakV hogy iiem Ír job&ikaLj— Tehát a ki-dó hiba*? — Neki évenként deficitje van ipja miatt, de remél-aJildoaaltal Urtja fen ; lindennap kén Upjáf maa cilnoaabb alak-•a klitHlant,- kéaa bett köxlönnyé válloz-itni, esak tlég előfizetőjo legyen.
Ml magunVyaljak meg.5«intént egyedüí hl somogy é« tataiak TBgynnk okai annak, togy -egyetlen lapunk ia -maholnap- bukni Aaysi«rffL-:TegTftn\'kugy miot mái megyék-A aBWotetben álló tekintélyes egyének ----* \' iköi
ie«TénaUpj«(Degüo«aUlát míndon kö«íg *k ajanljáL V«gj nem érdemh est -meg ? -Eg^yJf^^malyjiak^esAljor. „kífclh ctö^. BS/ápoloi a ¦tépet, J6t ós nemest s a szellemi tapniVeTfW^luileoi ason írinyban\'mely-fiú haláJwm*hwim( "*ffy m,l^p gy^~ •Ln*job4»m maradhat el; asóral, lendíteni Aamfivaléafink, irodai műnk, közg.izdiíza-Bnki «ßtAn * buigók,^IfiTatotlak éa jók sé-
dedéi éhség kinió fájdalmait, de nem segít\' hetr cBak nyog sóhaj t — Istentől várva a vi-. gasxtalázt, _ meri az- emberek elfcUjtkettok rólav Ez a szegény, szerencsétlen egy nagy h\'trfi embernek lett áldozatja, ki elég szívtelen s pogány volt Krisztus példája ellenére, a keresztényi szeretet a béketűrés gunyjára csnpa személyei bosszúból egy egész család tátongó sííJÍt-i»HÍ-meg)---míndennapi kenye-rétöl megfosztani és vógnyomorba\'iökni ki; d& mit had araszunk .aa Üres légben, •— az _A3ár düh megtermé~"a """SSga^ythOTlttSeitr ^.inely példa Larra,-. hogy a* embert -csnpán Stnysgi résmek tekrotaük; a Szolle
velÓ külföld"löblJ" jé 1 eTébb~äzuihazäTBan é rde mb zer in t kivívhatta magának a tekintélyt és küzkedvaségre eme 1-kedhetett. Érdem nélkül nem adják
\\Lang nrnak erős és csengő hangját dicséről cg tudja méltányolni, —- ugy kötelességnek tartjuk ezennel a pesti nemzeti színház igazgatóságát ezen sze^ rény művészre figyelmeztetni, ki nem szokott az ujabbkorrbevett szokás sze* rint menydörgŐ lármával útjából megjelenni; hanem szerényen és* csendesen, bízván abba, a tehetség felismertetik, a ^ valódi mii vész nem szórni vásári lármára. ~ "
Lang nrnak n szülővároBbani meg-
Zathnreozky Paula, Vehofsits Adolf, Vésey Mártonné, Keményffy J.
A Fehérvárról beküldött részvétjegy kö7Ül fi darab aa-aláírók által megtartatván 4 drb.\' Fehérvárra viBszaklil-detett.
A Az aratás ideje itt van, vigan foly a sarló dolga, ének és kedv közt gyűlnek a szép kalászok egybe. Tájékunk középminŐségU torméssel köszönti a gabn a tárakat.
A W»jditR Józspf, möegyleti Ügyvivőhöz megérkezett, és azonnal közszemlére könyvkereskedése kirakatába tétetett az 1865. évi mülap próbanyomata, „I-síi Mária királyné és anyja Erzsébet," kényszerítve Durazzo Ká-rüty koronázásának tnnui lenni, Lajos sírkövéhez menekülnek, Székesfehérvár, 1385." KÖrnjz Engerth Vilmos ha74ii művész által, győri Liczenmayer Sándor. eredetí olajfestménye- után. Müegyleti jegyek 5 ft. 25 kr. válthatók az ügyvivőül. , .
A Bertók Sándor cz\'mbalom mllvé-rzTlnTcTtönTrikTjéinö^zvén,!^ szándékozik rendezne Reméljük, hogy az egyetlen magyür_ zerie^4iáratlan_mU-vésze kellő pártfogásban fog részesülni.
tenni. Felkérjük a vidéki "közönséget pártolásra. -
(Kaposvár.)
\\**Mult számunkra már nem volt időnk a népünnepet, mely székvárosunkban tartatott, megemlíteni- részletesen, tesszük azt most részint kötelességből, hogy számot adjunk s megköszönjük a nagyérdemű közönség részvétét, részint buzdításul, hogy más vi-rlékftken ia rendeztessenek ily ünnepé
ész — mely^-kormányozni képtelen, csak -Alárendeltje aa érzékiségnek, innét van: y.aok ofllcs.gy^krJin-aJejBiinrnlHí arnkilhh szívtelenségét követi el
Do. ai időjárásról kezdtünk-boBzélni, s
némaly~éízli át, igy.vjiiLax
lát, mit látnia_ ___
_, . • - IdojárMnnlt teHát nagyon czifra\'komédiát
j^.ol^ls^TirlgimqmogTmegvei játszik;liáromjió fclforgása ntán voltkörül-.egyMfllrt liLwatMlDrt.^közlOnye, j belől félnapig tartó esőnk" Juníue hóban, erre UW már bArom küzdalmes éret Wülettel sántán megérés.té sagó szárnyait a dtthüngő
^101, mesmuUtla flela r.U ^ . ni.gér- .zelrfcs - . egy egé.a hétig nyargalt aszály fglL » liarUá:t (U.k alul-¦IchBljak^Yaría-TfMmöm-^vidékünk kopár morején, ™J?™ • * két megye üerere iiMriiJnintviT^kosaM ,,, i-ASPöKVi^S0* sem Volt elég, hanem Hogy Wm^BidteB|n irménvek táplál- a végrflaehyWnyi aiikrájalií.kiolláiaét JW*"" w*rk Tii»i*ir/Brhete^ ~>ohÍ^okb8b
JIn.siüklé(,flnklence megyei .fordított fagyos: snbájával, i ahóll-koóta «»claime«sarénf, merthlsa | téli \'rnhába sétálnnk pórlepto-jtfiiAiiikon a
Jelenése alkalmat adott egy ritkán él vezl^etőhangversényre, a melyben |Gzeke "Sándor^—Tnártöbbizben enalitetrhäzai hegedűművész — Steiner, i
, Lnw uUbbdimyirr, aiidCa uinvira rtikdkt fog-B.ln4.6kll, hngj mi isru ik a
lOgT B
lj jJlbn -tgj él.I<| laíuroatak, "mart . légtől >, nwgboklilni Ifin , ><MWlUl jtn>* légte.thw. ilűíb altdíékM \' li.Iljron UMpAufííiSnk! —P« »<rt nilü|k|»
. „ , bécsi ope-
ss e, Redel
5 ZZűút^^ ?VéB \'f.^™. -k^k^k, . mely
........... -jTuras-l-jén tartatott meg.
Az egybegyűlt mllvész oralt oaatia itt ritkfin dvezhet\'ú\' classicuH zenére fekte léit figyelmüket » különösen remekül adik .cla Mendelssohn BártholdíiD-dnr
négyesét. : ...................
—Lang- nr hangja és éneke, minden várakozást felulhaladott; Czeke és fiedel Jelű- hegedőseket dfosérSleg ismeri kö-uiumn a "-**nBÍBUnIS>\'\'° StoiTíír urat kell kiomél-^¦MrtJ; -Rlin\'(i kinek igéretét birjuk, hogy váru-spnkat minden évben legalább .egyszer meglátogatandja, ki mindenkor szivesén látatferfendég leend, mert. játékítr3Tí51~\'
«birnaJlrlmoDdhatl.iiok —\' eiek a yirigcb Sguraiu idegen iilé.nok —TSind a^gilóba\' [f :Higyón~C!tp5s. I íllóbl • K
halten» aii
Jj^|»r^4 floorwre .mbltlo- Jalíit majaaknakWjlü.iélToMtel«mini , .,. .. - ......____=
neiakl.puni, d. ki. jó«aclraet. niitani \' JLJ ------
lyek, melyekben örömmpl vesz részt a nép, mert Ttevés péuzért xhez és mégis áldozik; íiiépttnnépnek mindenesetre fénypontját képezte- a lófnttatás,-\'melyben- minden jatalmat- Aszaló polgárai nyertek, a pesti gyepről is már annyira nevezetes lovaikkal, s az ia nagy érdeket gerjesztett, hojry az idei pesti lóversenyen egyik nyertes Id megveretett, és pedig valddi diadallal, 10—12»ülnyi távolságra maradván hátra a ozélpontnál. Sokat \' nevettok a szamárvereenynek, melyen n fél vérll, rakonezátlan időjárások erős kiabálások kjiz8« ¦tUskéneki bokornak vitték gazdáikat,* többnyire .ezek nélkttl értek a ozélponthoz, útkoz-bon leliáuyván azokat. Iit aztán lehetetlen volt rendet csinálni,"kitűnvén, hogy a szamár mindenUtt csati — Bzamár!\' Volt gyalogfufá€ís7különbféle altdzotU
^megmniatta azt, hogy a mllvészetra i rnliiilihan ; fnmászás: akrobatikai játé-" \'képes-haUgízereje.l meg^ kok; já czigán
vatvayvai
lyzeno, dudaszd;~ pecse-nyefUtö sátor; oznkrász és báboB laczi-konyjia. Egy árnyoldala levén a nap-
\'naiVí^kögy délután.Xára_ felé jött erős ViKafTTiagy\'^BZiSnia közönséget^zétri-r aszta, sa tUzjátékot másnap estvére kellett halasztani, mely. általános tetszés közt fogadtatott és sikerült. Az ünnepet
— az ingyen nézÖk számát is ido ért vb
— háromezerre tehetni, s a tiszta jövedelem lett 223 frt. 83 kr. o. é.( mely a helybeli egyház oltárainak kijavifósára az illető kezekbe szolgáltatott. Belépti dijon felül adakoztak íenntebbi összeghez; A futtatásra gf. Nitzky György egy db, cs. aranyt- Fodor Pál 2 ftot Kiss Zsigmond 1 frt. Egy volukí 1 irtot Cz.
kr. Szobovics Nándor 1 frt. Szü-kics J, 10 ki*. Vajda Pongrácz 50\'ki*. Szalay Gy. ae^rrKeeb^-SO-kr^odor J. 10 kr^ézly J.20Ur. Hunig J.öOkr.
Hátra van még köszönetet mondani a nagyérdemU közönség részvétén kisül altek. megye hatóságnak, mely segédkezet nyújtott az ünnepély kivitelére, avárosi tanácsnak, kereskedo\'ksegyébb magánosoknak,luk egész áldozattal tettek meg, mit \'tehettek, a szent ozél érdekében.
s Az általunk kitűzött pályadíjakra Fodor Pál Ügyvéd 2 dh. cs, arany*! s Szobovieh Nándor 3 frt. o.é. ajándékoztak x_;v«g^ék_Bzive8j^ azokkal együtt, kikmár ugyan e^zélra hor-
záhk szíves adakozásaikat, beküldőitek., neyöket.. jfrömmel- emliEvén fel .annak idejében, ha orfe felhatalmaztatunk.
* Mult napokban itt egy cseléd felkötötte magát a szöllöhégyen, okát nem tudjuk. Elég^Bzpmoritd,hogy az öngyíl-" kosság vidékünkön is mindinkább terjed.
^(Rsz) Az élelmi szerek- b napszám ára a IV.n*zázadJúan. Be sokszor halljuk emlegetni azokat a „régi jó időket?-- — s^ önkénytelenül is "B panaszra nyílik ajkunk: j,Nem ugy van most mint volt régen, nem az, a nap s\'út az égenT" Jelenleg mindenki csak nz élelmi szerek drágaságán s a napszám felcsigázott árán panaszkodik. S mégU voltak idők, mi--diín sokkal nagyobb drápagág-nralgotr; -—pnj.
mint a.mai „czndar világiban. — Ve gyük csak szemügyre a Történet lapjait a tekintsük, "a keresztény számítás szerint, a rWdik sziÍzadot4 s nézzük milyen volt az élelmi szerek s a napszám szabott iíra Diocletian császár idejében 301-ben.
Egy középszerű fáczán ára (jelenlegi pénzmérték szerint számitva) «0 frt.; egy hizlalt ludé pedig 6l frt volt. Egy font marhahús rendes ára 3 frt 30 kr. a Bzarvas, és Ösz húsé 3 frt, a dí?znúlmsé p;d;g 5 frt. Egy font vajért 3 ft 30 krt lizuttek, tJgy fúni tmóiirt 2 fit 30 krU
Egy véka zab 9 frt30 krba került; egy v^kaJiah-gBgy^..bQrflé.lJiLfi4bo. a lencse
32 frtba.-Égy czlironiért TTfrt adtai élelmi szerek roppant\' ára mellett épen nem csuda, ha a lnpullutsi ebédek oly mesés ÖBBzegTOJmgtak. - ,-:
A napszámosok a mesteremberek-ek> kor élték arany korukaf. EgyJiÖmÜves napi dija 18 frt volt, egy szobafestőé pedig 22 fr.t. Egy nevelő\' havifizetése — kik pedignem Voltak szabadosak, hanem -rabszolgák, — ha-csak olvasni és irni tanitotta tánezosát 17 frt yolt^—- ha az aritlnnetikára, 23 frt."r ba -pedig a latin a görög nyelvre, akkor 64 frt.
r MauruB Scaur us:
bizonyos Daphnes nevü, sok nyelyiHme--rettel biré rabszolgát 56,500 írttal díjazott évenként. Cicero egykori tanítójának. Rosgíus hires színésznek évi javé-. delme 40,000 frt volt, (V, ÍJ.}
* A knpo5níri algymnasiumba a roá-" sotlik félévi vizsgát jül. hó 18-án kez-. dödrén osztályán ként föl v-áltra tartatnak meg u. a. Uó 20-ig, me!yekre__az illető szillok, gyámok s nevelés ügy barátai tisztelettel meghívatnak.
Kaposvárjai. 1-&65.---A gymnaztum igazgatója.
-FarecQ^jdonBtig.
^pok-effy.hét dU álIvtfflC
be, u snTson csak július 2-a körül vette kezdetét. A vendégek, leginkább e\'nap " dta "érkeznekdöhiában szemléljük, várjuk a közép: birtokos, oaztüyj, mely eddig-eíy-Jzépen volt képviselve; alig: van pir család belőle. Fényes tantuágt* annak,mely osztály vanleginlál>bfU!^tya ^ a körülmények és anyagi csapások által.
\\ Július hii 7 és 8-án 2í>—SOibknyi * volt a lég melegségej aBalaton-vií^— 21—22 fok. ^
- \\~X~ventlé*g VűfWT\\á&jrYmakzzgf:í_ Eszterházy V&t- csatáujávalí *gf. Zichy ~ Lipdt családjával; gróf Miggtízzi; {rró*f 7/xfhy KÁTnfy- Suhalaa: Gaál^akaJe^ "
mikns. A „Bolond Miska" szerkesztője^ Vannak lengyel, Oláliorsjíág , Sservia és Amerikábóí-is. ~-.....:%_Váriákvendégekül: SomssiehPált f--
JíaTJnárfáít^A ^zi?TP^maTty^alg^f^!g^ Kálmánt.
.% Estvénként a vendégkoszorű sürü
Tömegekben megy csolnakázni s élvezni a Balaton legét, mig a parton a-szegedi banda húzza a nép dalokat. 8-án kiráji-duláa volt. a aKisfaludyn^ Tihany .felé. A vendégek száma 500.. ¦ ""
T áJIJlZJL
^, Egy barátomlioz.
— Ki a trappistát kfltc lípeit—
Tia rain tö sö-ugglo — letnis perish young Lire aa Have Uvod ; anil lo^o as I íia»"e loreil Mo dust ff I return from dust I s prung, "Xbi ihen Bíleajtcüiy heart can ho- er ba-mo^od-
DjTOB.
Jó testvér íbeotivq. vnla a véez haragja Egyik sziklától a másik felé ragadja
•— " Hnjónkftt; a »ihar Slidőn mL>gÍHd«la4 fülverto a hullámot H kÍflcsópía|^9CÖTal tn8|y Orvönyakci vrfgotf
H>jódnnk végre is könnyitni kellő terhén Keliogy azátsázzA őt a szél sziklára vervén
Vagy elnyelj!}ii hab. , t A mid volt mindened tengorho kellé hánynod: Szabadságot, gyönyört: szerelmed éscsai -----------------l^ltiraftíd h lantodat.___
S most mégy magad, hova visz a habok sse-ssólye f
Hugo Viktor után
JÁNOSI GUSZTÁV.
Lesz gyümölcs még...
I^eoz gyüroBlcB még tán a fákon?
Less még rózaa rózsaágon *,
Az én szivem rózsafája.
Is kifakad nemsokára
Hajnal hnc^Uára-l-:—.-_
SxSke/bAraa; lepke csalfa! Mitsa hajtokmár ón arra. Legyen lepke mit én bánom? Hej csak itten, itten szálljon Meg e szTvvírágönT.. ~
8sép a csillag, do nincs lángja! Ezt mondjátok ti a lányra. Am as eget-kérdezzélok, . Vajmi máskép beszól"néktek! S én ii agy boa tói ck ...
Itt a lányka atúverá fölött . Vgy mosolygok^ogj örfllök t Szivem lobban nagyot dobban, Virága van fakadóban, Ki is fakaH nyomban I..: .
Kassa gyöngyöm, lelkem éke, \' • "^rnlvilágnlk Udvüssóge; Twt^islvédro, itt a rózsád, Tógod Illet: -ápolóját Te saemséd, te.:ojtád.I.r.
TAMÁfíFI GYULA.
Kaposvár, junias 30.
¦Taut le műoác feni Ottcjinu\\}<;.
C. TL
Tek. Szerkesztő nr 1 Az egész világ mi-Ihfril akar. HzWankre tevén kezünket valljuk meg mi is, bogy saoretünk néha kúoy veinktől, irÓHÉilalunktól meneküTvo as etet zajába vegyülni, élvezve tarka oldalát, melyet~e%y-Kiljókáí jtUaDctj t?gy ^elloraea dallam, egy gondjait üönFelejtett nmlatí csoport siemle-Ute nyújt. Siettünk tehát a június 25-
ao elé te pulié n\'esi done n mie coterie, ariatocratio quelqaune.
Ce n\'est poin^a naiasancc
dezett népünnepélyre, hogy mí ia mulassunk. ö miért na ? Mulatságot hajhász mindenki alattunk, körülünk ób föIÓÜÜck. ílulauasaou az irodalom: ez az mit egyedül követelünk tőle; adjon matattatú képekot, a történelem ugy mintapiperés divat köréből; adjon sors--jagyakot,. Jrflljja». agjr jn (jL^yp kfllnrH>ti_hj\\jk|)-tütüt, KendQt, czipfit, litionaise-t » mellékletüí -pár Fonson dn TcrraÍ^féIe-í\'óm-rflgénytí mely egy óíoHBn körvonalosott ábrándos erkély jelenettel kezdődjék s első rendű Öngyüko-iáfisal végződjék, kí ezen magas követeléseknek nem bir, vagy nem akar meg-felelni, nem é)etre_^aló_, vongljon félre, bnl-jon meg. — Mulatni -akarunk — mulattasson ¦fl szinbázr-Pár-éve még a ueinitili -drátaa-
tgekig ragadott — most oly émelygős a tra-godia adjatok lapOB prózába öltöztetett, gya-
füleziezomázott bohózatot. S talán jól van
\'St~ ta\'íjfinlevertu qui fait la differente, i alaS értsak-LttLttcatÍon.BÖ meg van a
Vortu
socíété polie. Ezek atán feleljenek meg az avatottabbak van o nekünk ily société po* H^nk"? Ugy laiizjk íüí még közeledni sem ^akarunk s engedjen^ meg kedves Bzcrkesztu ~ar itt kissé kártyájába tekTnienem, übnek"
Tgyik mellékes czelja a nepumi epek kei hozni kisaé közönségünket. S kegyed büszke lehet, czélja gyíinyörüen sikerülj!. Tán nem csnlódunk ba azt mondjuk, hogy ennyi a üy szép küzün&égct, még nem látott a kaposvári sétatér, mióta egyik faubourg-ja lakéinak pásztororáira tarjeszti ixnyaa lombjait. Di-: -»«lmi-iai»«iil-« lalc, nr uámira j örvendetes bizonyítványa a nemes rósavétnek, mely a szent czelrk.fi Ic.WBt. költségek után 223 írttal járult. Áldja meg az Isten tekiir-tetes urat fársdtratlan buzgalma, tevékenységéért s bimnlandó türelméért, melyen még a daczöi elemek setn .foghattak ki a küszö-net, eliimeréi MlM ré^\'éról, kik: ráiKyéttflj_ kiBórik minden jó ügyért tett lépését.
Alég aa ünnepélyről. maginSI kellene-azél-nom, mely azqn rendben ment véghez, mint az elmés hirdetések jelentetlék. Természetes frug) légnagyöS6 érdókelfeegg^tfclSvaraeay^.
retni, ha másárt nem juért mert épen nom, vagy igen- rttkft-leflg»-megtartjnk-*kknrEA azt mi ajkainkra nem a vastag hahotat, hanem a kedélyes- mosolyt, varázs Iá, melyről Plinius mondja: antp ouadra gesimum diom nufli datur — nogyveíinap előtt a csecsem5 ajkain seni jelenik meg sed flet animál ceteris imperaturum. Az operettet fennebb készakarva nem említettem; nem is helyezem a \' Í^-\'jV -r .„ . „_ *í„i^iAt-^»
aiapasztabis megtanilotti -bogy—onnét e^e-kintetben Sokat no várjunk s megérjükazidőt
pen itt csak második \\öa. Ki végig nézte a Tultalás fiAyamát, mig kedvesen s halálával emlék*sik_ víbbu - azokra, kiknek Somogy" " öicgye íótonyésztésB^ annyit vágy "mindent köszönhet, lehet Un, hogy azon óhajtást ne táplálja: bárjetevenitnék fel a jó emlékű ló-v.erBenyekét^zok, kik e tekintetbea legtöbbet tehetnének s mig — korántsem ócaár-
aBónyei ittlétekor átélt -kellemes c"Btékre_s nem vagyunk hajlandók \'korunk hibái közé Bzámttni, iio\'gy a közönség szívesen Etet az -np^rpttft nlKn^itawlrra. Híbk nom-a mi találmá-
nyónk s még; csak ron ialéat sem árulunk el általa- 1071-ben Parisban a királyi szín-
padoDj\'á kiralyní töblT mngáa rangú és bzcT? lemü vendégek jelenlétében- adatott elö egy operetté, czjme volt: Psyche, BzerzSi Moliére és OpmBiUo külömbség~csak az) hflgyí^líéro és CernoiHázhelyett Offenbach és Sardou neveket olvasunk a mai operettek alatt, s ba a szöveg becses ara ároknál is sokkal hátrább áll .zenéje csakiölülmulja a17-tkiizázRdboIit
•s Bztvünkct. kellemesen .-érintve,. ajkainkra kedólyefl nevetést csal legtöbb esetben Ügyes
¦paródia, -r- Jelenleg színészetünk nincs; a válódiirodalom-k^véB-siBivheB -szólj do tar--Bfts életünktől is caak várhatnánk valamit. ErrBl\'már Bok"eIviltréTréjM.mlwd*"áV^ van is (ugy hiiBzflk) ¦qgyneveaeU „Sociéló
-polic.nk,B de ali§ hiuem, hogy értelme fetSl igazán tisztába-volnánk. Due fos azt. monda : „Közmondás, hogy ft játék ós szerelem tor-jasztl legjobban ac ogyenlSségaL Biztos vagyok, liopy a szellemet (resprtt) csatolták volna o kettőhöz ha a közmondás azóta-készült. volna, iniótft a l\'esprít saenvedélylyó lön. ^A
játék egyenlővé tesz; mert a magasan ájíót megalázza; a szorclem, mert az alsóbb rendűt" felemeli, éaa sZQlíomirintirvjyl\'válódÍ egyen--löségét: a Bzollemok\' egyónlosége szüli. La
hogy ezen eszmét is azoknak kell felölelni, kTk-ilk^^ n ""Hi-m TTuigfgén Kzerptik er*e-
¦joket pTÓbilni s nem négy, de két lovat a cm ^hajtoitátmég WiLÜetükben,_____
S valóban nem áUhnfns-e aa %y-éiora i* \'kaBÍnónk, melytől jelen helyzetében, csak szépet óz jót;várhatuifk^-mott,—midflio-éWn-. oly férfiú áll,, kiről a nélkül,- hogy szerénységét aéríoDÖk, elmondhatjuk, hogy a jobbak teljes bizalmát birja? Na-várjuk másunnét azt mit magunk,js, megtehetünk; annál ke-veBbbó miután azon~örven deteaTTado m ás bir-"rbkíba jutottunk, hogy mit sok Eafalmaaok százakkal élnem érhettek, a sajtó képviselőjének (—- úgynevezett irkász) kezében egy. .*>anjr elég voTfirra, hogy Somogy jobhirértt lovainak két gyönyörű példánya jelenjen meg a kaposvári göröngyös versenytéren, üly jelenség, me4y-bá,r parányi,- hitflnkot-eV*— siti a jBv&re, Adja Iiton, hogy scjtrlmünk égésien való ne legyen, hanem bárhonnét jöjjtin aa impulauB-aszillsfási a órtelmi-*ris-Jokrátta kecel fogván álljon minden jo- és nemes ügy élére. Tisztelet a nagy na veknek, melyek\' máig Ugratnak a nap-^történetőinek könyyébo. Varassá mindig volt é» lau ná-^ lünk avhmngsatosb novekpek, nem iaaaorat-nök, najralaha Magyarorjs4gűn^B^íreketne -mondani Maístra bon mot-ját; Nöa comtof,
;d"-"n Ua tftrmpt^/ jrttcmblffnt a dr» -ö ¦nteaT.—" - - —-
_A lóversenyre k5"vatkezett szamár- és gya-log vetseny-^ajulatságos inteflatEzzSkkaly-.-. majd Polláns bécsi mfivész (?) ^römalat^ vioya. A természet azonban mggaokalta a mulatságot egy\' naprí| á"1enyBg?l3 feÜiBk szétriatzVottak bennünket,boj^y másnap"bel^ főn Pollincz tüzjátéka iflrül n-ulekenfins: i hiimiljBV ^gyPB»4g-nK ia^lylyel_a_iu^i(Jiet-_ dat csillagokat varúzslá JüJCapoaTij hfilgy— küazürujáuak bódulatul a bálául rtazTÓtoérV— -moly mig jobbjával «t nftArra Talrta a^nTná-nyát, neki és számos tagból állÓ-caaládjának baljával kenyeret nynjtott Tűzjáték utAti táncz és derített- aBztaí-var-ta a mulatni_yjUl, gyókat Mi pedig azon óhajtáasat hagytuk cl a sétatér caendba merülő fasorait\': Vajba- t. szerkesztő nr buzgalmát ne csökkenten-1.k as itt ptt felmerülő apróbb kéllemelténsagek s\'évenkint legalább egyszer eznfia i*,ioaná Össze.ily ünnepélyre Kaposvár iakóíít, kik paxSrSrk^tlcmeseu tultrén pár fi I lértjrirvrz san áldoznak bár mi jó erétfelsegélyaéaéra. Isten áldásA velünk. *)
La VaÜére herczegaSTSIeteT
RE2J YI ELZSO.
terjessié leinya ele, hogy a^StnTt^gyBBrfl-ségc nlneien töhbá nokáiban, ¦ ezt azon \'tDÓrvuvajnegiazzokták a mily ín érvben így e- -setekrlettek; bogy régé a t* a* egytxerfl ndvar-lis is bűnnek iartaíotf^j egy leány nem is-rneró Ukodalma napjának előbb a-iaeralmat: de mai nap es már nincs így; mert átlépnem lukkal finomabb ér bánkatóbb, s-bogy egy szeren c a és" ráltoiéssal^aMreJejn_mtn-denüró behozatott. L kedves leánynak több hasonló ostromot is kelleti kiajlani^de_.a*^ utolsó voTtlegerosebb. Egy űregasszODyság, . kit nem nevezők, és ki nem volt éppen*légiiig orabbak egyike, ki nem ís volt ismeret:
Tea a\'mai kor ud varbiaainak fogalmáTml,-fel-~ emelkedett mondván: —JGt aK*r ön ki sas-asonyszópségével művelni?-aatJbiaú-&r&kk« -fog-íartani, s egy nagy király sxrva érdemetlen önhöz ? A korona fényével fwtartoti érdem és swelem képea^egyT-nj-Lakw^át--legyBzni. ön téved, ha a szerelmet valami borzasztónak hiszi- Mi nincs édesebb.
mint szeretni-; mert nélküle minek is 1 Lelnénk, _ ; " \' : _^
Kegyetlen a természet\'ellőni helyiét, «zt ba eddig olé nem éraó- majd ér ami fogja* b€fogja_látni( ho^-lgaxsigtalanDk is hóW tosaka férfiak^ ho^Mv^égM^waület.tar--: vényeikkel oda vezetnek- im\\íáp~Tiwl«fao? t ségftnket ugyanaiaavfoixi*ban küüí ÍwzbÓ^^ Bk diciősegüket mariUlbigan-Brflltok lannái -aek-ebben^egi^a g^ttT^^W^*^^ gyen a törvény, ellenkfláflleg TelmjnthcSttfc magúékat alóla. ,• ^j.- - - •
—A-tarméaiat gyenrgéd.»ívatadottZMŰcBakt— "tebál miért ne worftnénk-? ^Wte^yi..., mitBomteremteHcsél^Iaa; • mirőlolfugy
- •} OrQiBi&el lsSaok.ezatav ia, Bfl^tahÄtSkfla BjfiüL érdakaaac parányi arfnkksLÖBt f*&g aztia.ua HOtk..V, tShbüor is SrrwidíaWB^ef ,^al=^íAM^1 -
^fSeMlmrtáiiámnwl látott eV bnBnanket, leg-1 *«i;liofre.le,geá>clteji * lm: nem. tiutok, Mni-ísdlbkaaikat kell MörtlnÜnk, kik mit^et_L^i^^l»l«jiAég4jnet Jól teljesíteni, miUem
T"S5Ls)í:--^------ - - fCmnUHlDltMi, hogy nagy szerzetre érdemes
^ V^öbiibkkalaaebbkiaaasaony sömhogr^i\'iA vlagyok, nem iiragyokarrnérdenrtelen : mind
^\'b\'aJÍa^Lne-kWB«n á légroni.ön-aiulnd- * mellett minden szerelmes\'kost vtJam tUn;
OliVtyf^^ikBiópekWiíjA Mgytok m^gyfi. nak legroBBaattml, níncs >¦ itt Mudyárban
—fW^hoBTMon^eff^ímsly-swnyrgró ki ne Unna mérbellonfll üoitíogaW
flratetik1 \' r ""- " "\'
klktfLi
W lö»Ok
TaTra^da^!^^ kosnük, inlübb "W^Í^1 ^"f^tf^^\'^H
a Wa Mariién* ai. erényekjegnagyobbika, *"* * ,,,, *\' "n"n*tn
-\'^njrTSn s^Mum-fog aa eríny qfjaról letérni
--^ "ll . .r _ It,__-t. f___A__1.
La7 sugallata a tán cieloksiik. Esen tanok ^-ˇalóban oly egyedüliek min|_maga a beszéd " Pa igen \'érdekeiT"aaönban a~siSp kIsa.s>zony líem^hiiínilU, "tekintve a király? miveT másntt kereste, B_fel is találta szerencséjét •ftorfrjank TÍMtaiaeTfllmcseinkhea.
"A^öTtBTsIeTetlteactt^kíJyaidegsegnem "akaoatyozá a királyt, dwyy La Valiétet ne Iá-
—(Sgaaaa "meg naponként ; azonban rlégo-dallen arezot mutatott mindig: aa időt mali sir V»gy o íratás ni ülte, a majdnem szó -ftílktri táreaott. 1 Azt hitte már az egész világ, hogy szakig Róttak, vagy hogy legalább ezt tenni szándé-kvznak. "Csak két öreg róka-volt ki nem ~hitte- ezt-, mindig "állítván mikép ez csak esély éa szerelmi háziárt, mely rövid ideig Urtand..
A királyra ezalatt *á ismerni sem lehetett nem mént vadászni, nem nevetett csak--is kelletlenül; s mindennap volt valami képzelt baja. Saint Agnan berezegnek megvwá, hedmilamágo nkit .-~ Saját Agnan — igy alóla\':-Én-a le^zerttca^tlenebb-ember va-
-gyök, mmdcngU-nmim «.Tgaai, mit-sem te-¦xck-kedvvel, jníodcn boaxant, süt von idő u^-aU-koronA is terhemre v«n; szerelek, SaintAgnanőTy forrón min t csak BzérctTri lobét ¦ nyugalraanL_rovására csak nagyon is tudom
-hegyTie&ftzerettefenií-vagy épen-oly-kevo-
R király" hasönHthatlnnul jobban szerette mTot-eaélSltaa* aövuUezSkbÜl kitűnni fbgv Befejezvén Saint Agnan La Valiérfr felotti dicséretét, azt válaizolá a király noki, hogy kedvesít leghívebben akarja Bzerotni de mélfányoSj hogy viszont szcreltésflákí
A test- ós lélek oly feltűnően egycsülvék mikép jehetlen, hogy ha cgyík szenved, no szenvedjen a másik is. Voltak is a kicaly-nak kűlömbféle -apróbb bajai és elvégre is íg^al^ossDkkáirettek mert oly erös főfájás támadta meg követve erÖBzakos hányásoktól,. hogy aa *gés» udvar mozgalomba jött. — •Saint Agnan ennek okát ismerő elment La Vallórober. elbeszéld neki mind mit a király mondott, La Valióret megismerkedtejto vele, mí ártatlan Sardologban, 6 hogy mily találékony a kjrály maga kínzásában, hogy képzelődésci gyötrik öt csupán,a ok nélkül z.v varog; végrs hogy nem batározbotámagát cl oly hiba jóvátételére melynek oka nem fi vala; mi nem íVhiba csak is a király képzeletében az a hogy inkább neki volna igazságos oka, panasszá midőn 3\'felségének éppenséggel \' oka ssm-.íettfiifr--oTTe_taval
a király csalatkozott ba azt hívé, hogy azért iparkodott volna ne kitetszeni,\'—mtvat király, hagy mással is kitszerctne akként cselekedett
Volöfll
(Folytatása következik.)
^"Gs?stasági ..tudósítás.
-r. Nagy-Ka nlaan, július hó 9 én. Az aratás idojo. elöttunk/de a mint mutatkozik, nem a legkiadűbb-a"termény. Külföldi birok, után, melyek Franozia-, Angolóráiig éa. Amerika-•bóijőnek, nejű utalnak oda, bogy a termény ára emelkednék. Gyéroni átállítása a tavaíi terménynek-kö>etkeetí i ........
Buza 2 frtvSO kr. — 2 frt. 25 kr- Epzs 2Jft. ^ 2 frt. 25 kr, -Árpa 1 frt 50 — 1 frt 70 kr. Zab^frt20kr. Kukoricza 2 frí. \' Kania»alplaoilArak: Burgonya mtbÜJű 0 fL -00 kr. STarha&na fontja U kr. Jubbui iWja 10 kr 8er-tcahus fonUs_18 kr. Uj sxalouna máisája 28 frt — kr Zsír fontja 30 kr. lián $Hs a ^mázsája 11 fl 0 kr. Zsoml?-lBítmiaíajaSYrtoakr. • Kenyáidat funtja 5 kr. Kn-toricialiMt fonya\'3 kr. Uj boritci^jfl 8 kr. Ú bur iluija 10 kr. 83r Itcíájí 10 kr. S^ilra-pá:iaka itcsíjo 3abrrT3rk3lj--pilÍnka itciíje S5 kr Pagxgjn mAsioja 10 frt. — kr. UntStt fa\'gygjnfjrcrtju funlja 36 kr. mir-to« fontja-as Siappan fontja 20 kr.
A Batalonpnrtról. Időnk majd borult és hűvös, kivált esténként, majd clyun forró, bogjrelolvadnunk kell ;\'"tt .BZé.t ózonban űlig marad oLegy mipról is; ugy látszik, az időjárás mult évi juIíubí szeszélyeit követi. Itt nálunk az aratás javában..foiy, s ugyancsak mostohán fog kiütni; a mí termény állásunkat korán eera lehet & Dráyaraontóhoz hason-litani; különösön arozanratés nagyon roszul ütött ki, kevéssé! jobban a bubáéi, a tavaszi az, melyben még némi reményt helyezünk; minél tágabb, homokosabb a föld, annál jobb lenne a termény; az agyagos, nehéz föld sok helyen alig odjarrmeg-fl-mneját. Von olyan-hely ígen sok, bogy holdja alig ad 2—3—4 keresztet rozs és buzáGan, ez Íb teló gazzal, s uly alacsony, alig lehet letakarítani. Atalá-bajijtt e-vidékek .nagy része- mostoha ó-vnok néz elébe.-ElÜBzéna nem sok lett sarjura több kilátás; i\\ tnvaazi repeze is ritkn gazdának Üt bc7 pedig ugyancsak korosili a kereske-
dők 4—5 ftig mérOjót. Még a fagy titdn is jobban bíztattak flz011őinkr mint rágtáa után; kovés borunk lesz általában -fiatal tőkéink lefagytak, az. Oregok meg elrn-gyáztak. Gyümölcs, különösen szilva annyi hogy sok kert és azöllííbon mário támogatni kell as ágakat Egész tavasztól alig lévén egy jó osíink, aok .gazdinak még mosTiB vau
_ugaxi^Üan.;fuldje-,.............. Gy. Pr-1,
Bécsi pénsárfolyam július g. , 6% motaliques 69.85; 6%, nemzeti kulcson 74.95; bankrészvények 795.— bitűlintézoll részvények 177.50; ezüst agio 106.75: arnnv darabja\'5.24. J
O.-nak Kassán: Becses lovelöt meglmptnt • a* iUetű helyre asorusal el is utasítottak; fogidja öa siítci DdvÖHletünket. Ha a CHerepéldiay Wanyo«an külJctnék, kérjük ssivca tudúaitaaát, hogj IniástcJ-bcísDnk. ^
Ci. K. Sem kaptuk.
fl- P. Lígy*o MivM IrTcleit pár hétig Füjrdr-!
Jí. P.-nak VflSEprvm : LegkSactcbbi sEámai;ik eerikL-ben megjelenik, mim on kivánti ; kérjük lo Tablira ia becaea köironinii^dvBéti
J. M-nak : Ugy intíikr-Jtnnlc, mint in-a vuli aaon litíunyos ugj-On j.\'lenlcfi tartiiiltodáuí helyét urui tudjuk.
llrcii lpTc!cn"nkni-k ; R.;(r hallgat ftn.
J. A.-mű : Várjuk o kert müvet aroa hulvr". a hova irtuk mit.
J—cs J.-nek: Sflr«;^j< tudatai ralónk rolna r^v* de nem tudjuk bova cntuetni a ]«<elet.
Q. G-ualt Kaposvár, alagan lerelüuk e!íneni «n brimára kapta-e? fcérjflk a rálaaii.
T. K.-nak N.-Kantsaáo ; ilikor kaptink ar iir...
,«hín _ .
•**Péearp: Stlholyt Itaaaérhegflnk, ttsonna!.
------ ,\'tflnkrt köJdjUk,
áloj:sLa) ne késsél sokáig.
„Ssomeidre. ho$j ha nejek," Nnem adbatjttk. .A mortbba.\' Talán ! Keszthelyre: Mást kOrOok.
r\'Drnil. K—a I—itali a nyomdihóL A lámában R?j ppdic mint caikk kíI*ítltcsoék : A üienhaiodi l odaad lionnnkian. He— Ir V.-tél.
Felelős szerkesztő: ROÉOZ ISTVÁN.
\'VW\'- ¦ il-3)
-•HirdetvéHy—
Oiál Jinoi kiteleaSiaek Dii-aithlráaa t Sozmgj megjyiT\'polg. =Tm*#jt«ík" mIn>taT«kkÖiiy»Í aa-t<U4g ríaJiGl"a/nhlrré trVUk, lati W « 1 * »_ Y i * a a n «Tt O k A t J á a o a allrnl lareaeiébeír a kí-aUcÍt4aUféBna«jtaa ruékUaak a. TJ1 gat Ojaifjl W. H, L L JlSWT
•IroAlUtr^a , aa árrmai M--kbMflUal
aSksak.tarfyaUai aatamaotti folyó éri BVfnafna-!!. napjának raffvtt • étá> Utfitrtiki min kluladk -aoad UTBZuk saag, hoc mf nam J«WUk «Mt«««L.«_r«aabU Bcr-IM «rittaf foguk náfUtaaiU
IjjiaMf iail tMUvaiBBfr-Bliiá ¦éék^UkaaiJalrTtBirtokaos Jf^ajt \'Uftaaak, ma aJtatbM- battrittic
-^Xapoavár, jvnlo ké 18A5.
rYájBg^JÉ«it..<
"írre D ET MÉRT.
¦• Tfcy M^i-Tlk. ..... J iL. ¦
Bi.t
tU\'^MitiJ. krtu Talmit njgyi ~ MM: •¦ ^liJtfiMa UrteUtü-
lik • .kW%UW mmd niill^ 7
ilW Uhwlf. fel m.
- ~M*^.lBnénuiJbr .isi
HllOETyLRY.
h*» M napjtnak"re7re*Í3órLjn kllö-s-tik; iuir»bit\'\'lei3k miai biTatnak örgt bogy meg nro j-len\'n5k r»r-.lében a Innorübi iig-ylrTck""ETrÍTTaj" fognak meg állapíttató!.
E griifr» musei fr Ibi Tatnak, mind-azox,kikakijelcltblrtokhii ijányt tartanak, a:t a feitnebbi batáridüi^ ld« bejelentről siesfeork.
-KaptrtTir tnaj. SO. IBCJ.
taltkkanrri halaaág
r -.(3—3)
AII VERES I
Eü\'detmény.
FomoyymPgy* poi?. tSrTÍnytji-kenak, ml üt telekkönyri kafciaig-inakríí-rfiWkBabtrré t4*eyk,hoíT KleiaUxlrL koppaayi lakolnak
JMpfrrst^Tfl ilf.H t1iyWtet.ktin-
paayl.lak»* ellcairkovtttleK fe-^daa*aé>B luilofnit «• a t. koppAnyl köaifg T9.»t»mn.t«l<ikj\'i(rrxök5ay-" ?g lr=-lTTfl«rniHrdii.atnig;a*r
¦ Uáütg 1400 frt c í. b?caflit ÍB-
Etanok U koppanj \'EJzaegben
el»3 hatánupon — alárr rp ite tol fognak -, a B^oáik irreríal Íd5, IU-jBrtaa mi Hága ref Orncni tatil-
>aanik, f. íiPaaf. St napjaaak
;.TaaaTU-ff «f¦{*» »-k*lysiÍnéro kt-t3«al.k, ma-*1 hojj akkor fenn«bb
. kܫlSlt iafatlanokja becairon..aliil U eUdatai Tagai&. . \'7
Ai arraríil felOreJík a tCrrény-iaék indájában mindenk»rm«*t«-
/kintketSk.
— Kapairár majnTká 31. I8ü5. Fom^gjm m gja tő n ú ny é ti k a m i n 1 teltkkSnyri katóiAg.
.(2—3)
ÁRVERÉSI \'
hirdetmény.
Somogy mi-gyí pulj. l3rTéayai\':-kének. mint Ulekkclnyvl hatóiig-nak rí«iéiöl klnüirré iét(tíkt hofj
folprrt#»ígT> alatt Pongráca lütrán ¦i. f.tHrrári lakúi elleni k&vc-tilía*jtwleaiiira leiáme°U j»_ HoMutS3aT3í»áj 1-ío laama t<>Iek> ^eáyaökSnyTBbaa 4. 1— I ea-6—13 rdazatnl^ foglalt és bíróilag SM ft - o. j.bcc>UltingallaniikUoaElárkiu»-¦igben a helyazlnén f. éri junlna ha 36. napjának reggeli 0 irfjin — mint a* eliö hatirnapon — c\\kr-• Ytf réiUinr fa^akTTTnntiSal Ttri«l IdO, hanclinaa bIi8q Tcro nrm talilkoinék, f. é. angnat hó apjának jcggcli. S árijára a
BElyiilnerB tltflierifc, uial hnpry ekkor, fenébb kijelölt ingatlanok
ai (3-
ABVEUKSr
-3)
hirdetmény.
- 80100271116170 polf. tSrvaayKa^-Unsk, mint taltkkönyrí halófágnak nfiíAröl köxhirr^ tátetÜr,hoB7 -yHewrr—ísn*rw niklBi-b-kninikr-fclpfraaaéfa aUtt fitífler-OyCrty rotfcaam lakói allnl koTBÜlín f^irVra iSilfiffoU é*a"marcaaJU kJaaJa; 19 ixámn tafíkjüsyaSkSay-TÍbeo^ i M„n>. «iám 1. foglalt ét -blráflaf 480 fri O. B.bceaült ln|-»t-lanok Uaretail kJí^gbm a hely-¦aiBán f éri^\'janlBl 80. napjaaak *Vcr**»B orajáa"— mliiríxelaü h»-tánaaMB —alirraraalitnl fncaakt • 8tav4lk ál IBIBJI JdBt na Bjatán m % •Ma ajm taUlkssaik, f. «t! jiUt-iai uM>|<aak T^nre\'iBorijára a hal/saikár*- kitjWik, aaUi \' lHi(7akksrfena«bk lijoloU lafjat-l«awk a haraarea alnl is ¦
trík irúdájába&-inind«nkof tncj-teklntbelgk.
. Kapásttróll apriiia-H*- LBGfcV \' " . GonogTi-stcgTc t^rényij^ka mint telikkSoyTi aatóaáa;. -.
ÁRVEÍÍÉSI
hirdetméuy.
Biimogym. polg. törTízéhéaek, jnitlt trlíkkanyrí hatáságnak riísii-röl\'SahirrAtctutlk, hogy Fexcuc i JA=»-. jU^i. Uaau*li Mp*r~-Bégo alatt MenciDÜ Pdtrr já.li lakús alieni koreteléau CaáPtt-re leaalogolt és a j á \'H köz-lág 64 ia". t. Jejy. DkOnyTÍLen I. 1—10. rondítani alatt foglalt él btrolla; 1300 frt o. é. becsült lojr&tlauok jádi künkben aholy-ninÍQ f. i<t iicpt, hó 2d. napjának reggeli 9 óráján — mint fta el«3 határnapon — elárTercatrtni fögU»k; atilaTddlltárrértial Idd, ha" netán, aa olion totO nem Lüál-koníejt, f, ÍTiokt. 30 napjának iggaU^a^oiijárag-bclyaiin^ra ki -
lÜ*.tik,\'áiaal\'T6gy etSÚFT.-kijelölt Iniatlanok\' a becs áron alól
. .^li^^Lwlirfwl.ifiMirTfiat-t-. J.^.-H|..MJi.^1.T.f -
négyszög Öl JftliajaC.l^raiL.----
üik irodájában mindenkor ine kinthetök. „* z.:.Kapoitároít,Jttnlna^IÖ. ifi^a. - SomogyintBrrényascLemint teidűüJayvi batúaág.
. - Elveszeit sorsjegy,
Nagy-Kanizsa Tárosáunk k<izt!p utczáján julioü (5-án egy „Duna gíizliajózitsi1\'. sorsjegy 5219. szám alatt elveszett, n megtaláló kéretik jutalom\'mffllntt Wnjtlifa .Magi-f l-»nyv1f prnal.-n-
désúben átadni.
-ffirtetés."
Al iirkM I. JMMeV . Untt,}-
kUtUttk. - ..: .\'\'. \' . -:
Méltóságos gróf Jnnkovics Gyula dnruviin javak iutt\'zösu\'gé\'tül ezennel küzliirtó tétetik, hogy ugyan a da\'ruviíri uradalomhoz tarto-zandú többféle királyi lmszonvételek. augnszlus--3-án uy ilvánoBTirverefi utján, kiilönöseri a da-.ravári (fürdőhely) nagy baztázirkoncsanicai, Bzicáosi, badljevinai, dezánovaei <!s _szigethí -kisebb,\' vendéglők mint a jártl .utori \'fekvők, kisebb de téres épületekkel á daruvári uro--dajmiiíirodában haszonbérbe adatnak,\' hová a haszonbérbe szándékozók megjelenni tisztelet-\' tet felkenetnek. (\' w (3—3)
Árverési hirdetméiy,
Néhai Staugel József kaposvári lakos özvegye szül. Matkovies Katalin hagyatékához tartozó alábjegyzett ingatlan földbirtokok, választott biróság határozata folytán, — alább kitűzött napokban, a hely szinén nyilvános árverezés\' utján — beesároR el fognak adatni.
1. A kaposvári 152. számú telekjk. 4 lír. sz. alatt Stangl József özvegye sziil.Matkovic? Katalin nevére bejegyzett szöllő,présház, szántóföld, rét a uGoma" hegyen, területe, 2 hold, 1170 négyszög Öl f. é. július 9-én.
2. Ugyair 1-scrpoutbuu lúvutkuzott tkjkv;-7. hrajzi sz. alatti szöllö-présház, szántóföld és rét. «7 ivánfai BzüllOlieyyoh, területe 5 bpld ,H-
düllöben fekvő 7 hold szántóföld; 1 hold rét juliua.23-án. -
4. A kallói berekbén fekvő 2 hold rét lius 30-án. ,
llindenkor 3 órakor délután.
Az árverezési feltételek olólirottnál kinthetök. Kaposvár 1865. junis 16.
Kovachich Őszinte
2—3 _ kik.Tál.osst.l>írArógitag.
J\';-
bete-
. EzenneHcözhirré tetetik, ho _
kötsei határban fekvő, 200 hold tagositött Bzántóföldböl-és 20-hold-belaft--fiindnsból, szöl-Kiböl álló ncínesi \' birtoka, az ehez kapcsolt mellék-jövedelmekkel épületekkel, száraz és olaj malommal együtt, szabad kézből, vagy ennek nemsikerüléBe esetében, ^ jövíLjuliu* hó- 3-kán ittrlíötBénT Eelyszinén, nyilvános árverés utján; vagy örök áron eladatik, vagy pedig 12 évre haszonbérbe adatik; —valatniut az eladást, ugy a bérletet illető feltételek szintén a tulajdonosnál naponkint megszemlélhető]:. — Kelt Kötsén Somogyban Kárád mellett jun. hó 7-kéu 18C5.
Fojér István, 3.^-.3. ¦\' tulajaoiiOi.^—..
\' \' \' " ------ ¦¦• \'¦
Nagy-Kanizsa.. Negyedik évfolyai
ra.-
21, szám 1865. július 26-án.
Mád)
eretterjesztő lap
széptfodaTom. feeresledeleii, ipar, g«zdászat, iilomáij és művészet HrMl
Á gomogyroegyei gazdas^egyegitet hivatalos la^ja.- 1
Megjelon e lap legalább egy ivon január hó 1-151 keidve minden hó 1-éh 10-én és 20-ín. — ElB6iotó»i ár poitin-siétküldéssel és helvben báiboi- hordva 4™, r, r„ . ,„
Negyed érre 1 frt 70 kr _ Minden előfizető . tulajdono. kotesön könyvtárát a, eddigi faanUUó fellételek WlleUtuToTha^SuSa. - AmUre^^ti^rért^ÍJ^^t-
~:----------faafekiv»MhMjÍ^-5a°^raxa kp aseUem. Jajjalmát WeHi kSplgménye^paUg, agy minden levelek bérmentve a .^rWWaognez.kaTdndtk-giforrtig^-S-^
181 BaaB^a-r HongyalésneË: belye «as ía-tüj ©g-yzés-© ;
A hongyütés helye
PqastasEerCsongrádbi Eáztorgam Tolna Csanád Fehérvár ©*
fi
0 7 8
9 DOmUfl Kastore Vi; lOJFehérvér 11 12 13 14 15 16 1" 18 19 20 •21 22
ázegazárd Fehérvár
Vencadlo Szabolcaban Tarcsal Zemplénben
Arad Fehérvár
Bada :
37
89
1 42 43 44 46 40 47 48
-49 Buda 60
51 Pest
62 Bnda
63 Fehérvár
54 Sseged .68- •
17
80
PCBI
Bnda
m
57 58 69 60 81 02 CS 04 E G5E oc 67 68 69
70 Rákos mezo1 71 72
73 Fehérvár
74 Rákos mezo 76 Boda
Prjssölíy Buda , -
Tolna
78 bao
Boda
893 1016 1035 1042 1045 1068 1060 1061 1063 1063 1074 1077 1080 1092 1099 1100 1114 1132 1174 1209 1222
1231 _
1241
ISfiS
1267
1298
1299
1301
1307
1308
1S09.jun.16 1361
1384; . 1385 1387 +398-1403. HOi 1405 1411
1435. mari, 8.
1437
1439
1440
1445
1446
1450
I453.fehr.6.
1454
1455
^58. Jan. 1. v.G-a
1462. apr. 25. 1464, mort. ?9.
bufejezéa napja
kezdet n. 34. nap
1465 1466 \' 1471 \' 1474. oet. 2. 1478. mart. 29. 1480.jnl. 15. 1481 I486
1486. jan. 25.
USO..--
1491
1492febr.2. 1496. apr. 24. 1496 1497
1408 apr. 24. 1500.:•, » »604.. IBQDjfepf. 29. 1506 ,1 1607 aprii 24. 1614 oet. 18.: 1615-
1618 --\' 1518 — 151!) 1621
kezdet 11
kesdel u. 24. titán 20
tartáa ideje
34 nap
Arpad vesér ?sent látván
Aba Sámuel
Péter 2-!a uraik, alali
1. András
Salamon 1. üejza
I. vagy Bsent Láesló Könyves Kálmán
[I. látván
II. vagy Vak Béla
III. Bála II. András
IV. Béla
24 nap 20 nap
kezdet 07. 32. nap
32 nap
kezdet a. 40. napl40 „ után 15.
". » "S kczdíK5116.
kezdet n. 33. nap
Ki által hivatott egybe vagy kl alatt tart iteti
Buda
89 90 . 91 92 93 94 05 90 91 98 99 100 101 102
111. András
Cseh Vencsel
Boj.Otto riea-Tainiji roil in
Róbert Károly
I. vagy Nagy Lajoa * Slálicr*-• Kia Károly Zsigmond
Albert I. Ulászló
Elanysdy Ján. kormsó
SsIUgyi Mihály Corvin Mátyás
II. Uláaxló
nap
15
ip 15
33 nap
II. Lajosa ti
A hongyüléa liei ve
vau Rákos mező Rákos Tokaj Felierrár Poseony
Has oa PoEBorv
Fehérvár Be be terez e bán y a Pozsony
Beszterczebánya Nagy Szombat Possony ÍÜ3]Nagy Szombat
105
kezdete napja
apr. 24.
ibS2 1523 i 524 1525 1526 1526
" "ff>2b BOT.
1626 «oí. 1627 1628 1630 1532 1634
1536 nor. K>37 jan. 2». t538 -1539
1542 febr. 19. 1542 nev. 1. 1643 hot. 19. 545 febr. 2..
1546 jan. 26.
1547 nov. 25.
1560 jan. 6.
12.
befejezéa napja
tartás ideje
Ki által hivatotlegybe vagy ti által Urtatoti
il. Lajna
Veri»5«7lfltjBiiaoi7 Istria U Lajos
Zápolya János
Mária éa Ferdinand 1. Ferdinand Zápolya Jánoa
tV é g e következik.)
Hépnevelésflgyi közlemények.
-------..........------------.....--------JCY»--------........-..... -
Még valami a tiuitók állapota javításáról.
lyásu a népnevelésre az, ha a fcani-ttínak mondhatlan -kevés fizetése van, mert ilyenkor más hivatal után is sóvárog, jegyző .lesz, vagy még más módon keresi családja fentartására az elkerül-hetlen szükségeseket, mi által az iskolaügy hátra marad. E részben mára gyógymódot U közöltem t. i. hogy tanítóink a kispénztárból vegyék évi illetéküket. Talán as is jó volna, ha helytartó-ságüag meghatároztatn\'ék aminimum^ melynek rendes befisetésére aztán aleg-szegényebb kiSzaig is kütelene lenne;
tanitd-állomás e nélkül nem alapittat-
natnék. Ily teltebb rendelettel birtnnt már as 1735. eVnow-gJ-rol 24,567 sz. alatt, mely a minimnmot 120 frtra tette, ezenkívül földei munkáltatását is a községre vagy^kegynrra. rója. — Ez. kfizel egy ssásad-elfítti rendelet, azóta minden változott, minden nem csak megkettőztetett , de megnégyszereztetett, ches mégis anélkiŰtliogr tudnák biv^n ragaszkodnak. Akkor szépen mcgéllie-tettazemberes összegből,mely elöttilnk csaknem regeszerDnek ttinit fel, most a nem épen du» iparosis egy iíltőzet.TAgy egy-darab- niháért is kiad aniiyit,-tanitónak még^m jut.
Az iskolahál jó karban tartása v. a tanügyi klll érdekek fölötti őrködés a község iskolagondnokát illetné. AneveléMet-éVtanitás nagy-lehetnének azok, ha mindenben a tanitdk jobb keséi Tolnának. De közönségesen
nagy-előnyére- -éresniBS
art sem tndják, mi a megválasztott iskolagondnok kötelme, annál ke veibbé tölt-hetik azt be -, vagy lalldpv* & korUfokST avatlan készei nyúlnak a szellemiekbe
« csak a tarritrit hátnüfarjaV i b.lnrlfta
zásálnak \'mégbllnlelese, vagy ásóknak minden módon iskolára szorítása.-Tel-meszelésen, ~ha: est a gonn^öVelnanya-golja, a szegény tanítónak kell féHéptn mi áltaralegnagyobb kellemetlenségeknek teszi ki magát. Épen igy ül as a vasárnapi iskolákkal is. Aztán meg as iskolagondnoknak inkább Tan jof a tsi-gombb fenyítéket hasznámi, mig a ta-nítdnak ezt teniú nem is ssaiadj nehogy a 4anonösok Te^bBgre :td&rduljsniiűCs6Sá.* A gondnok és plébános együtt pana-aeHiatják bajaikati a népüMfüség ftt^
vesitésfélelmemktt —nmeseredraénye nerrLorvoso]tátik. A tamto as&varapesnaj - -épen nem -hallgatnak falen-bir^siTay. mék. Mindazáltal a hol jó islrolitgonsl-nok vanx ojt áttanítanak táa^féliamyi dolga és nehésségí-sines," mint a hol egészen hiányzik, vagy tisx té t b&lnl fogja fel.
De tekintsünk szét a_nagy^TÍlágtmni hány embert Utónk kinek jttaytjbaén minden megvan, mit esak öhajt, inesrtSi^ ténik—-ti sttégis elégeetólraf:Ixa«on-lóképeu van taniÉÍ ia,"k» mr^lnhwtfis \'Sah -tes, ownos\'-lakhái stb. nroflett aárrattfejj-elégedve. Ésmlérf?— Heitl^Tziksi kivatalsaHrtfiat. PtdjgJisii siarejllnk.^assal foglalkozó oWzo^íílsij beszélni s*rn dbjütrmk. |á^" tátaAan -amit sseretttnkLaSils4MttriÜtÍBk »Xlj lelkrörömet kellene: \' \' "*"\'" órrkoralet!
találkozik a gonótpűra bisíitttaii.-^-gyérmeksBreggel. A mely .taaiW atfr»-
fej.nam bir; as a tanórája
______j&WSJ&&r~i írf»ll»n-»non-\'
<>isdt gyvtVossúnak tartja és elégedoüen less mimi»<!glg, habar nyakig nsssélíiea kines*Mwn. ~ .
HéVt lépett FeatalOK\'i e iövisea pályával" Mert strH vtmwtta; -Vagy gWdoIjöoT,"suv nélküliaTBEánáiotofí TohiBJLttép nyomorúságán ? Pestalozzi-Tal «jpen eiak a ssiv kedve!tette meg a néptanitdhivatalitt^sert ssive-sugta neki: wg7S~»TffépTiyömoráD;éi"B-hallgatva a asóaatra — tanitóíá lett Jj lelkesítette is hevítette 6t j^jingj^ennek élt, eséri baltlneg.\'ÖeíanyarfvannakkorHntbari
A üzenSatodlkTszAzad hontrak 1»n:/ tiadomSny\'oB" \'mtTrelisöfl ¦¦^r-\'-r- — \'-Bieinpontljol.^\'
í randáit. ¦ tájt «»Siiau]a totlrajiré Wv. pi >¦» aílilUm\'te^l-HarVaasjrff" JJI8»»%j!í; , S
¦• atá »»m>aét untai Ma t>«r «a*í«yr-*a«
\'énat, i>»lr.<i. mlndaabta; naftjTa^aro Wf Narj éwttmikbt ISb-; *Va aoau.F aUadoU (lnL V ~ ^ SiüigTi\'ljtTáa, V;
: BíruTmt tcbjnTsüt o százat^ jakár hadi _akAr- iunmnányns_-muvelljógLsxcmjiontbdl,-dacsara as egyeaetlenaég apolta zavar való-: ban aggasztó korülményeinak elblnté magvát a következő araiadban teljesyu-ágzaanak_ -indalt nemzeti irodalom fájának THeboe tel--tekbeir^aem—áll elülte nz utána ktlvptkezo-századok egyike aenTTT mert \'olyTertifika* ^Saint: toaonczy, Jariaíta.tisondy, Zrinyi, ^Dobó, kik nemzetünknek a harcai dicaSaéfi
sínt olyanokat oktatni, kiknek lelke lyan mint a tiszta rapir,mely amit ironkv tt altttrUlhellenul megmarad; olyan lint a lágy viasz, melynek alakot adni illik függ ?-. Lehet-e édesebb munka miál, mely harmad Íziglen is hirdeti al-otóját? Lehet-e kedvesebb foglalkozás, lint kiosinyéket igazságra oktatni.\'a veraekíkbaíamgyaiokat, keblökWU írnyanságot. képezni? „... a kik ao< lkat igazságra oktatnak, ragyognak^ ,int égen a cailltgűk,mindig ésTOSké." lan. 12,».
lilndftnakaíott hivatalazeretete oltani l^anileVeíkT nivében,ftnn?\'fóreladalaa
ite inflat, caritas sine scien-rtr^alvbé r a y ix i t n t i a c n m-e a r i-ite aedifieat," (S. Bernardus lib,
Liknál « ai indító ok s pályára lepni?, rsgy hányan Tannak, kik a nérrboldo-ptjWM\'taowk-tanitóvá? ^jeljen^az élet," a tapasztalat.
Hány tanltd Tan, ki erre hivatást érez? ki-ásért-teis, tanitoVmerte rjályálMieg-kivántató tulajdonok toljes birtokában Érzi magát? ki hatáskörét tökéletesen be_töl_thelni Téli?.— -Jgsjs., -hogguinnáL _
ki ugy szólván mintegy tanítónak született, az iparkodás könnyen lohad, ia ntjában Bkadályokra talál, de még is dSnyoaebb a szükségből lett tanítónál, ti már más hivatalokból kikopott, vagy innál, ki azért less tanítóvá, mert itt egatemarabb exélt? ér, legkönnyebben nrgSdik önállóságra és leggyorsabban rvegBázaaodhatik. Mert az előbbi leg-JáefeHtiig- a esalmatlls tartott volt jú ilküameretes Uni\'.d, holott es egy per-sig sem, s :hirataloskodásának ideje Jatt több kárt s hasznot hajtott, drán-
énl emberek boldogságát játszotta el. dsady Tamás az újszigeti tanoda igazgató
jivá Erdilavt rendelte, kit neki Mclnnchton
l^iidolják-megatanilók,l.ehet-eszebbe »j4„|utt). jjzek ezaporodtával vagyis tulaj-. . .1 -. i.:t—1. i~ll.„ Jfll]kep a proteatuntiamna elterjedéaóvol az
idfgen eli\'in ia (rlterjeazTctott. Kaaaa magyar ajko polgárai |D65 táján panaszkodnak a német p,ipnk cllcn^ kikelnyakukrahoztinak. Ez volt tehát fgyrcsxról oka a magyarnyelv nehéz élohátsűáaénak; (noha másrészről a mint alább UUrldpik-aprateatantiamna egy ik-rórogójíi volt a naagjaniyolv kimfivaléaénck.) ITem keveaéSfe kárára volt a mairyBrnyolT
ilisrvadlatltfn: böroBtyan~fcoBzBroj-4t szerzek" meg>-caak a tizenhatodik azázad szülhetett.
T ¦ \'
Aizerencjétlan rooliacal öttözb. liBn. Lol Dalinady Gyösötíéii. a Magyaruknab : Mí^ssakad a bíív votéat?, Ajkaitnak fogyott pirja^ Éí o.caenduen etrek gj-Aaia Nöheiült a sffrét aikra, h túdomanyólí hajlékni is, nz Ukolák, mpg-foiítntván a fúIÖtte ürködö és okot segítő jótevő kezektől —a török liataltnonkodáBainak lö\'neV^aTtaleYaivá. Igy 1541. a budai, nem Bokára re;i a vácti, easlergomi, pécai, atb. ífkoliik romba dülven, a tudomány szomjas i^ak kénytelenek voltak külföldi egyetemekre iin randától ni, hol Bzírük epesztő szom-_ját kfeligilcní rcmén^lették. Megiamerkcd-veu kint, tolanöaeu Vittonbergában, éa Baselben aj. ujbit tanaival ?8 követőivel, ezokot pÁtífPgoikrinfc ajánlották, kiktől pftjii vagy rektnrí bivatálra alkalmartatlak. (Igy Ná-tanodi
¦ Juhász vagy Meliua PatefePetoecKnben 16C5. adta ki i-náiniual ?1 a királyok* két kUnyvat.*^ -
\' fetegjUal TamAi -w-tij fla,üve||ogCt Deb-rcQxOfiben ÍÖSC^P ; :,. *. VAgre K»roJ»UOüpAi gonoBi, ref. pnp,J«:. Ic.^rdltájét^gyt^fa^^ irásnitk. J.-., ^
\' Db nem csak k.jr^ foglal-
koztak, hanem egyik vagy, másik vtillisának jgiiraágiirolellenfB\'iát m<^g^gemÍ^riy<Hnti-i4te-
gyors--ekerjedé>ü csakhamar lahetségessó A&tt. Igy~tebói7"a vbIIAbi vitatkozások közt a hittudományi munkák egymást értók. Ko-zűlök nevezetesebbek:
- ^tfonofizlói Andráfl-öAl^^SÍAj0* N-Szora-bat 15B8. rAz fldvljHriggr0i iat<Tkt^nnkn«>e tiflx-. telotlrfil való_iga^tnó^oraáiiyíl u_. 1589.-
A» szenteknek hoxano vaíö segeteegekrűl hasznos könnyu az keresztyenéknec ignz
-hkb4hft-A4á-^r^et^^ --------~
„As Isten malasetyáról az szabad akaratról 6b az Istenneo akaratydról való Tudomány" u. o.- 1CÜ0. Mind a fent idézett szer-zötül.
Twlegdi- Miklós egybáxi beszédei, melyeket Bécsben és Nagy-Szorabatbnn 1577 — 1580-ig 3 kötetben nyomatott ki ily f \'im alatt _Az Evangeliomoknnc, molyeket Vasárnapokon, és egyéb [anepeken cazteuduc által ns anyn szentegyházba olvnani és predicalai szóktanak m»pyitriÍEtitja.a
Öynrmali Miklós hermeci prédikátor, Mo-noszlói András ellen ily ciimÜ irata. „Felelet
Monoszlói András..... kBnyve elten, a
melyet irt: Do invocrttiono e voneratione sanctorum" melyet 1598 han Üebrcczenben adott ki.
f?óvári 8oos Kristóf „PoBtillfl nvagy n vasárnapi innepekre való Predicatiók" czi m munkája, mclyot lÖÜT^artfán nyornalott ti.
A nyelvtudományban -a füntebb emiitett ErdBayn tivUl megemlít emlők még : _ -Peali Gábor kanonok,VeránczFaustaa pécai püspök, ki Dictionarium quinquo nobiliBsimarum Europae lingnarum, latínac, ital Ica?, ^¦irmanicne, dalmaticae ct ungnricae" cziniü könyvet irt és azt 1695-ben Velenezében ki ia nyomatta. A történet tudományban
tartlialott FUrednok, buneni F.EUrafelé vánszorgott, szemkllzt o vtlianífl, mely rövid utat harmadfél óráig tette meg. A Balaton-kÜKepén^mcntüosolnnkút imír tis8zetliri(ík a hullámok; nz tirbocz felöfj réazaJflfffifidetelt a csak a lndegvórli kapitány léleklDérmHÍge. higgadtaiíga, jdr-t»H8iigíi, s a LajdsszemtHyzet erÖ megfé--gziíésn mpillpft narhatott bo-BrgfíiMía-FU^
*Il49rJwzle7éneL1«r w»öadban aw.-OögT^a-lil Vflü»r<jfc juit msöT idegenekkel töltettek meg, kik & nemzet nyelvét nem ériven, a tatint kexdék terjeszteni. Továbbá a meg fcnnltTŐ Ukolukbíin a latinnyelv lévén a főelem, n gyenge hajtásnak, a honi nyelvnek elkeltő fonny»dm«-"-Aionban ily ?1 ebea hasonló több körül meny ekt valamint a belviszályok és duU«nk kB»t sem enyésztek el a tudományok, wnetyck"~cWrflTHnltaiara,\' jt^takony twf.tTyá\'sBáf voltakna uj egyetemek éi iskolák alapi ti sa r-agy-*Y plftblttak fellesitéai>, a könyvek és mOKTncsak .gyfljtéaef-íi mélyebb "kntatáoDii éa búvárlatok, melyeket a bit újítók én olle*
kitűntek ;
Heltai (iáípár ki a többi közt egy Króni-Jtát is irt n mngyarok dolgniról.
Farkas Andráa.Verses krónikája 153S-ban Ernkóban nyomatott ki.
Borsos Sebestyén pedig Erdély krónikáját irta meg.
Itt a helye, TTogy megemlítjük IaLfáníTy Srritlöst, kfo "korbari élt, munkája azonban csak bafáU után 1G22. láta nnpviíág)t Kölnben, Pázmán Páter bíboros főpap UükezÜBé~ gén. Sajnosj hogy latinnyolven-van írva.
(Vége követkozik.)
red nld, esti kilenczfél iírakor. A bajdn voltak: Mélt. Jankovich László; elapok szerkesztője j Somogyi K. pápai Ugv.v^d s egy izraelita orvos.
A Siófokról irják .Bekünk, hogy 3 hajdanahomotbuozkálí közt fekvő* igénytelen helység, mely jelenleg jueaöváros, n yagnt elk^PZl11^ ftkkfrra hnlr.dr\'nt -
A A (.Hnjta fluk vlBadJunk" fíle iua>
rélyeíi^kítátasD^^ ..... -- ~ lent, es -ophnto a kiadó könyvkerenliedé-
Uasereteiet fli^eni lenne a fötwútok
ud^f^mtnaének. így fogdnkjfl iSr^* "tólíMÖ* éVhi vatíaAt nusretö jűtíta 4ay«^ kiknek ha a kttulgek iegtájik¦iuti ná ¦ m tivékó: hiviUaJ ím-4ft ta%»S»»^uk nem ertkken b marad-j & mbSbrt&g oljan tanítók, milyene-
«t ciA glmJtonL " ____
^^t^Mtottam még sxUlcBégesnek, íadkéV féssn; k\'Osaég éa tanítóra vo-nkwdiig,- alObU etikkeiinlies kiegé-itéattl; trantaadnr. * Ha a kbWgtbl j6 c^te\'kSVáannk, adjnnk\'¦ nekik jrf tani-fctt fpff >ásr" nmt aa ^rlekexéuinihea c. Kcllnar CLF\'fecdagopík in der
aagdoniketsék. A városok: Bárt fa, Boroszló, Beittercze, ;~Iiöc»r*j Yox $ onyj S nrisTrezJ üaisrváros, Békéi, BTcio, Lippa, Zitgráb" 8«pron, Movon, 8b, Úarton, Prividjaj^filynm, lőtt
Tolna, Bre»nar Eger. N.-Bánya/ N.-.Várnd^ Oalgüi^Néraet-lipcse, Jlozenberg, Zolom, Há-rospaUk.-tisobon, Segesvár, Kolo<svir. K^-B\'e-b ér vár, R.-Enyéd,\' SeljíT «tb. vetélykedtek ra tmlonidnyos intézetek pártolásában, kilny v-Urot űTtiinyvnyomdák fulálli fájában; végre JÍk»««gn^\'««td»tQ^ nlg a t«dfltf*ny"Httgit a ifljlé rOgiSnt rerT/cíéie; mart 0 korban mintegy 2G nyomda léteactt, melyek majdnem mind magyar köny víLnyom"UU»áváLfogLj,l-koatak. Aa írók rétsben maguk ia pyiomdi-
_ 1. a. -"nJHcltai.
áruval, AUvrtitu tarrtn.lr.iUíCdúVal ^ & ^
tudalnl hollétőki-l.
-~A -E lapok-szerkesztője, -a 15-én fitt dáról indult kéjvonattal Triesztbe uta
A kOlfoldl \'•gyetcmekríl hazatért ifjak TCllJtkci/sBUlhes ^kagyzwlkU-iatgnyn
in/\'déí faSTWett ^magyar vá ltasnak.Y.okatiiskoláfc SBürüjös;¦ i. ¦- T•>• «S-.l;»» .nyorodasr^onilIUiáravioaaldnüíléirJir*:\' m^s^nsmen)jBle«"mUTÓ\'J ijuititolt fel esy nyomdát Uid.Upim^ _ I Dj-B«igelen.l!liWll keiuhfflTo4nibon;Erd5ay :
sain» Tan ssnksége az isko-: i J*n»" vagy . Jpannea^ylvesterí) Bibliája o uiklKOépnektenern^einek,.iaivre \' "im alatti j^y Te.tárMntum^sg-.r N\'efvé-n - 1 Tl*TT..Pf. . A\'. --iMi^-iL~fta^astJs<aCTWMt «»¦ !»ls»,atlirWri»iBs».iW-•sUsjaiMoi s^rsjtíl^^oi^ttliaw^j^tu hít^
—"-"-yoiaorél-bft trm Mr. fflegtBrni való iptnlesere"; itt Jelent-miig as elsü ma-a)sett zWgrmilsitja assegény gyainöilvlan* ts; melyot azinte ErdSav irt Tnáentbertjk nem rsTVedill\' InSflben. UcenUrts-Jordtts.áT.1 JoglaTkoz-.ianatn mi. elSelt is\' -»»^^-?*«« ¦»» "i»»W®m
v sut nicgballgiimif de 16SÍban Kr.kóba\'n. „A. tent Pasi leveley
* IBorsos és Doctor7 országszerte jó hírben álló fényképészeink rövid idő múlva KnposvKrra érkeznek, több ideig itt maradván. Ajánljuk előre is őket t. olvasó s a vidéki ugy- székváros! közön-»ég figyelmébe". ...... .—.
* A doliánytermelöket különösen figyelmeztetjük a Pesti biztosító intézetnek lapunk mai hirdctésiköztolvashntú 4e^l^\'ásársv-és-pedig-annyÍTal-is inkább; minthogy nz idei dohányvctés\'ok gazdag eredményű terméssel kecsegtetnek, a mi azonban az ez idén —fájdalom — gyakran\' ismétlődi jégverések által fölöttébb iéhycgotve van. Tekintve, hogy n biz \'tositási dijrík dohányra nézvo aránylag olcsók, s a dijait: befizetésére a dohány beváltásáig terjedő időhaladék engedtetik : o szerint minden mezei gazdára rilfzfvTrneg van könnyítve a tudd, hogy a biztosítás jótéteményét idénybe vohesse.
" E hó l.\'-én akkora _vjliarxTolt-"
"BSÍi?*™^?_KflCEyatLBenedck,J!ienlíál Inveleltadta ki BalatonjmenLén, minőre_még riem enj-
blfiualoac tle i^tlda*or 1 Wbsn fiécabro nyomaU ki: Iránt- asWKtet a {*JU T"^aT}^ al-o
lió^.atóaHmiMj | fordllou munUJtt. -
•) A. Tlllesbaril Itlakola ;>fyB>kSinábe ekip Ina \' ~ .s^-JaaaW. ^ fzití rt,
MMea^ai>||Núsla^^
mntnt mind házépítési, mind népesedési tekintetben, mekkorát tán egy Balaton melléki helység sem. Egyremásra épülnek a házak; piaoza élénk, a a gabnn forgalom jelentékeny. Á Sión 4—500 akdnként hordják fel a szegszárdi jd borokat. A „Kisfaludy" gőzös mindennap kétszer kiköt nyáron, hozva és víve a Vendégeket. Az idegen fürdővendégek száma, felülhaladja a 100-at, kik számára mind a Bárány fognddban, mind a .mezővárosban kényelmes szállások vannak , b az étkezés sem felette drága. Azért mint jd, és kényelmes fürdőhelyet is ajánljuk t. közbn&églank figyelmébe. Az itt mulatók még azon, előnyben is részesülnek i^hogy vnsntállomás van, a közlekedés gyorsan történhetik; sürgönyözni lehet s mindennap nj lapokat olvasni; a pesti reggeli lapok már itt d, e. 11 órakor olvashatók.
A A tapasztalat bizonyittatje. vélünk azt, hogyha valamely áruczíkk nagyban vétetödik, s ára keveset emelődik, ngyanaz kicsinyebb vevésnél aránytalanul fölszáll; de ellenkezőleg, hogyha a nagybani árué csökken r annak kicsinykeni eladása változatlan. Vegyük például a szarvasmarhát: ára bámulatig leszállott, mi azért városnnkbnn 14 krért veszsziik, holott faluhelyen. 10 krért árulják fontját, ós igy 40szá-. zalék különbségv- A bor akóját midőn 8 ftórt adták, itcz\'éjo 14 kr. volt; mihelyt 10 fira emelődött, lett itozéje 16 kr; jelenleg ára csökkent 3 fttal, s alig akad vevő, ki 7 ftért venné akóját, .azért, itcr.éje—még-is—m*ip;4arijfl—l-fi^k-tv-árát. Ifit szóljunk a kávéházi italokról; ott a különbség pláne .driáai. Midőn a ozitkor— nrázsájit 40"—4ü, tr kávéé ^ 80—100 frt. volt egy findzsa kávé
-lekésnek az emberek. A-villám több .helyen levágott,\'de minden kár nélkül; s mind halljuk, B. Kajár határát es nap délutánjárt elvágta a jég. Af^Kisfaludy^ ^ő.zöi.^rncílii^kí.mostaTábanT^Kor; thz i
Tessálvl"; mintiis napon, fllélotán 0 óra-^-náegindalva Sídfokrdl, as óriás hul
Jaflokrés-»rkín\'-miatVeg/ene«en nem
-de^nzért^káTJéházi Ára tség sem csökken\\ ebből azután láthatni, aszázalékotvéve, mily borzaszfó\'nTnrlOnbség. Erre több vendéglős és kávéfl azt fogja mondani, hogy a kinek drága; maradjon otthon, mi meg ellenkezőt mondunk. Vegyünk egy ily várost mint Kanizsa, itt a népség egy ötöde rajok van szorulva, mivel hivatalnok-,........segéd és JotttsiS^ttem
tarthat szeméiyo fönntartására lakán , konyhát és cselédet, e silány kereset-befolyású időben. Jdnak látnók tehát, -hogylia^-méssáros,—vendéglős—és^káTés" a fentérintett árak borzasztó szásalékait nránylngositanák!..—
A Szomorú eseményekről kell tudomást tennünk, j ugyanis Kapornak^ és l\'ácsa körül a. tűzvész-szaporodik, és nagyon sajnos az,\' llogy bitang merényletek által támad. Közelebbről Sándorházán 88 has minden melléképületeivel a tüz liamvasztottja lett, ezek közül kevés TolU-biztositva; elgondolható a nép nyomora, kiket egy pír év előtt a íling mindenéből kifosztó, s:a:be nem heggedt sebet jeleniBg-njbdl föltörte; vidékükön n termés is mostoha- Fájdalom,\'kemény a csapás. : A Közelebbről Tlienn György itteni polgár házát tolvajok látogatták me(r,_ lle -szerencsére, midőn a vasráasőaatot kezdek az ablakból kiszedni ószrevet|ék, s czélt nem érlek,\'-Halljuk, hogy a" hossitt.ujju-ritéiokrTisaporcídnak^éjje—
lenként több nblali.ot meglátogatnak, s a init kapnak elviszik. *
A Uj SUrgönyillomilsok nyiltnkA Facset éa Udvarhelyen (Temesviír) mellett, Szezawriioao, (Leniberg), mellett.
A Gvásihir. az élet víriigai
közlll horVadf ol egy xózsa, a láz Horváth Mihály Jg^véd urnák 15._e.vea Sidonia leánya. Nyngodjanak békében porai e gyöngéden hervadt virágnak, ki sajnos; hogy zsenge élte 15-dík tavaszán itt hagyÁ jó Biillöi ée 8 szerető testvére fájdalomteli kebleit.
A A katonaság leszállítása észrevehető , majd mindennap jönnek liaza Olitszországbdl. Bár csak oda lehetne
boc-ájtottak foglalkozást nyerhetnének,
mivel Lesorozáa alkalmával üeíyök\'efr -M, aasz. a nemzeti azinliáztdl, Szigligeti
*\' napoklian^inpett.ijl feLHirlling
tesztek, a a jelenlegi pénztelen KömöriT helyzetben a gazda nemhogy szaporítaná cselédjeit, hanem a helyben levőkből íh kénytelen elbocsátani.Tehát mit Tegyenek azon azabadságoíak^-kiknek sem vagyonuk^sem kora^etük ?
t Lapunk bczártával vettük azon azoroora hírt, bogy Spaiiicr _ Nándor közÜBZlilülbeo álló 80 éves nggastyána vároeonknak elhunyt. A boldogultoak tűit tetemei jolius 21-kén G órakor tétetnek örök nyogalomra.
Füredi njdcmBég.
D Újonnan érkezett vendégek : A mély
"egyík\'koszorúzott darabjában, a „nff nraloraNban ; elég tapsot aratott, a tiíbb-BzÖr hivatott. •\'
12-éh, estve nagy lakoma volt az aré-_.nában, vagy 60 teritékreriJényei azin-"ig\'S zgalo" aUla" á~TLák"tít~ vagyis paszTtar. j Volt számos felköszöntés, hazánk je\'e-seiért; a müvéazet éa irodalomért, ugy ennek képviselőiért.
* A „Kisfalndy" gözöa 13-án nem járhatta a Balatont a vihar miatt, a az uta-, eokSiúfokon várták a«z4pido%Bár4ny fo-" gadójában, Bizai malaczbandája hozván
líráojnfflP^.uJL^
\\Ínni a \'figyelmei","liogy a BzobÖdaágra Pál és jTerencz; Jankovich László.
* A lövöldét még mnig sem nyitották
megí o napig Íjul.-IÍL-) egyetlen intvett**— tély nem volt,ebből láütat ják t. olvaséink. -nnly mnlaUág van az idén Füreden.
* A vendégek Wei ssáma hatszázra megy; u^ysztílván semmi kirándnláa
-márazon^rjiply máskorit. nagy Bzokáw- "
b_a_n volt; ftlig Ütni rg-y <yy fogára, --
csengős, czafrangds fogatok elmaradtak;
...a. J-özéphir-okoa f osztálybólalíg-Mtni néhány osaládot.-Ez is kiálté»jele- orsaií-
" gos szegénységankrj.ek; Jlóst nem repltt- . neka százasok, mint Kajdán; efiViáradt a Ferbli, e_karté.,_jnég LgL?Lgy arliisztasz-tal jnel-é sem ígeolehet fogni műkedvelőket Még azt ia megérjük, hogy a
^^e^íefetis-rongyoían .megyiliik^mnr t. = i. a betegek.
Pénz, s riicBősóg.
A kebelnek, szive, lelke van-n vagy nincs?
Nem kérdem én e világtól. Van dicsőség a léleknek, van pénz, van kincs
A asivoek, a miért lángol. Van két líd orca : a dicsőség fönn az égen ;
A kincs lenn a földgyomrában : Ki nagyra tör, e kettőért, ám hadd égjen ;
3 higyjo, hogy itt boldogság van I
Nom tagadom,üogy van lelke, mi fülrágyik,
Hogy van szive, mi lesülyed. Kinek o két fény festi be tündér dluiit,
S áldozik q bolygó tűznek. Vált aaebb idÖ, mikor azok voltak nagyik
Kik babérért küzdve éltek : Most as anyag vonz magához, a gazdagok
Örvendnek a dicsőségnek.
Volt jobb idö, mikor egy szép vezéreeillog
Ragyogott a hős szemében. Ezért éltek, ezért balták ezért vívtak ...
Ez ácflíTtag vezet engem 1 Szivet, lelket, ea tesz e67gye, cz olvaszt, dd:
ElvOj-bal vb^ eaí követe m. Aa életnek hervadatlan szép tavaszát °~
Te4eremjgd meg, azoreleml
Kincs,ará|^^ral,azcbben ragyog aeziv melyén
SSugárodon, egy szál virág. A hü lélek, egy könye több, mindon pénznél
ilit bálványoz ez a világ. Mig szivemen.ily virág lesz, mig lelkemen
Ily drága köny gyöngyi) ragyog: A dicsöség,cjakároy,.a pénz csak füst nekem,
Szeressék a törpe nagyok I "_
A ki nem vak: látja, hogy két vezér csillag
Vezeü a szí ve tjeimét. A dic8Öa.ég,_B. _a péaa_L ezért cpcdf exci t izzad,
Ez gyújtja fül a kebelt még,
-^----""Aar-gyjtTa már vagy esztnle.. 1" Kék csillag a sötétségben : ah 1 de nap
- özeraedbatr^goaak ttzerofen].
Eo magáin is dicsőségre, pénzre vágyom,
L keltőért élek, balok. Da nem mikéntosztogalják e világon :
Csak agy miként te adhatod. Kék szemeid ragyogása égi fénye
- Boldogságom~ diciSségém. Itt a világ mindon kincse, mindon pénze,
Ssfivad czübt csengénób<m!
CSEPELI SAKDOlí.
Az én fecsegéselm.
Im Athemholen aind sweierloi Onaden. Dio Loft ainaÍBUen, sich íhrer entladon ; Jenes bedrangt, dieses erfrisoht, 8o iranderbar ist daa Lében gamísoht.
így beóI as életről Goethe.
öoksalnQ, váltosatos az élet, jé és hal eao-monyok^ ballámzata ; földi pályánk rózsa ágyon pihenés tövig takaróval, vagy a hitrugo Horaklea útja, mely göröngyükön viazen a boldogság Örök arányú berkébe. —Mindegy! fölöttünk a jelen nralg. \'ennek ár«g«flk ólom " kcaeTT" \'
A valón kívüli világlít csak fantom; — Csak a jelen1 súlya alatt jajdulnnk föl, ennek torhir-nebezedtk .szivünkre: j(ivünk-képén a retuény művészi ecaote munkil. Egy mozaa-\' natban halála fültáwadáaérzato.- -
A\'teljaa boldogság minden időszakban csak ködfátyorkép. Épre vonatkozólag elmondok Annekegyt parabolát, mit nekem egy német
merüsttm bagaélt. Vult ngyania-valaha ugy
Íámbor halandó^lcl oly pjllanat után .vágya— oaék, melyben magái .egészen boldognak nondliaisa. Hogy vágya-botolók tnnauslák okii-kereiMn^egy-tükélyciaíi boldog «m-J
bort, kérje el ennek ingét, viselje azt, s aztán majd S is boldog lcnz.cn. Ment tehát; felkeresett fl pompa ea nyomor küzt fekvő minden állaputot de cici talán. Ot! azt mondák neki, n fény ceak káprázat: itt nz objectiv 8zenilél"t mepcyüztí\', hogy a tt-lj^B b\'-ddog&ág csak fugtilum. Végre — kereaéeéucn eljutott opy begy tövébe épitelt vlBkúhoz hol egy pásztor likuit csaladjával. A bórczen öa fe-tiyüerdö setét óröktuld lombozallnl, n morajló hrgyí CBcrmnly ŐrOk zuhalng, a volpyben [raz-dig piízflitú lt-gclö s bovór lelrétHíetrfdn, rsé--val ft táj ídylli kép vala. — Na, i\'.L a boliUg-aág — gíinduiá. — Bement teliíít, B kérdé a kunyhó lakusál: nboldog-e?u Boldog vagyok, fíjlolo a páfahT; de e válaEBzcl iialantíúnk UiCgsera érhetett czL-lt, mert a kérdüttnek — nem vult inge. — Azt hiszem, eme kis parabola tanuUágn valóbb mint tárgya.
Az emberi kebillel, mi emberi gyarlÚBá-guiikon alapszik, vtle született olúgodet-lonaég a sors rendes folyásával akkor 1b, mi dön az nem végletes kiáradáeu. Hatványozott e hajlam vagy ÜBztún rendkÍvülÍBégck Latiaa alatt, minők mostanság példánI gazdáizati állapotainkat veszélyesen funyegetik. Nálui.k — mondhatjuk — kizárólag a termelés, g°z-dáfizaf azon szak, mely után hazánk él ; gyár ipar és korcBkedelcm nem böurti hányók, e midiin a mostoha időjárás e téren való eredményt tcszen tönkre: méltán \'aggódhatunk a jövőért. — TáreBaírói foladdannkon kívül esik gazdáezati állapotainkról szaktárgyilag Bzélanunkftqkmtülegjésxleteson eyBet^nflnh a nyomort, vagy a a&orongást nii a reflecláló elmét elfogja; és nemcsak, do az avatott beseóláshoz szükséges adalékok ÖBazaállitá-sára EÍDce érkczéBünk, egyéb elfoglaltságaink miatt nem lehetvén „an courant des affaircB" j csak annyira érdekeljük o tárgyat, mennyire a tárcsa szerény hivatása igényli.
Mindaz, ki honi viszonyainkat ismeri kevés combimttio ntdn meggy őzödbe tik\',\'tníké\'iit tyarg- időszak—Üíob-osa pasaival megzendíti a nemzeti közvagyont bármenynyire legyünk is eszélycsck.
ElóxkesetLji moT*"""t, malyb^n—as-apák— -mulasztásaiért lakolnak a hc,tcdízi unokák. :;^^=iÍ^.\'^l^^áife^tóak>^eg^or r^eóró^go* r-;;mn^-k^y.etkeztében "Vényar fölöttünk az idö Bzeszóly szerint ad kincset vagy-kohitrabolut kelünkben
Az nralkodű álalános oazály nomcaak jövcdelmüiik\'et csökkenti, de gazdasági állatainkból is kipnsztithatj mely körülmény jövfire kihntó hátránya, mert fönnakadunk a gazdaság folytatásában.
Mondottuk fünnebb, eznttnl szaktárgyn értckűzésbo bocsátkozni nem föladatunk; csak mint cataetrophális eseményt érdekeljük az mizályt, mely erősen megzilálja létezÖ gazdássati viazanyainkat. Jotcn hivatásnak : fölbini az iÚotékcB testületek figyelmét, egyeseknekagy mint át&Iában a zömnek taka-rékoaságot ajánlani mindenek fölött, s óvatos-körültekintést a tájékozásban niidön álla-pötatnkrá "rcHectálunk, — » végre; a jehni-tanulságát följegyezni a jövőre^ „L\'adyorsité "TjaliiDUs flmende"döít nous-étro prócieuao\'*— mondjaegy franczin irÖT V —
Legkivált "óvakodjunk n csüggedéatÖl, mely a kétségbeesés elB& etadiumh, miként a javulásé a bánat. Erkétségbe esik, az elveszett; mi nom veszünk M, ha nero csüggedünk. Csak az eshetik kétségbe, kinek már nincs* vcazteni való. Nekünk még mindig van sok voaztohi valónk.
-Tngadbatlan ~a hagy mórvfl csapás-_meg-rendít La aziklnk&blet íb ; do a vallás embero áhítatoa \'megadással vallja a nagy költő szavalt t .
„Du danko tiott, v7onn%er>fiUch prost, Und dank ibtn, wonn or dich wiedor
—----.entlast." (Goathq) —
A aorsedzetto lélok bülcsolni magaslatra azáll, — moly rideg ngyan és aanyarti — do» neki adhat onyhületűt éa philosophi kcdély-lyel áiérat-BüukeitbülüB i^étl - "
A korszerű élelmes — gyakorlati — ember, ki a Bzátntaui ténycizÜk közt nem magánáüó zdrus, kineli Biivére nero vont áthall an baskírt kövült kérgéből a közöny a nsjiangfi-panban di-bop , mint a haldoklóé: szinte Hücker! oiok UecíQ bzbyiíí szeriot érlékcEiu jel--i-ét : .
„Dein Verganteiicb IbL nur Traum l\'ítd dein Künftiges ist nur WiuJ. llnaclio den Augeublick, der ibt üiviflchcB den B\'.-ideß^ die nielit tÍLd.J
Kik vépre q vázolt kép^k körrajzain kivDl állnuk b ft ki-iliit.-lt&ág önteltségével „líhc-tDtlenfcégn\'!11 B) vítvarciritenBek &kor kuvell ¦ níényeitier v <to aTk\'almazkodűaában, a köznapi trivinlitsríj ralijai mcnthetl^nülclveBzuoU. A .Iiftbidáfgátl\'ó ceöUTiny- Őnliitteéj:?, a „jul abmkolt benvőség"sokkal inkább„c^iniátre" BCmlingj- ^ietentiáját nz énjeen kívül magasabb érdekből is becBCBnek tartaná, ilyetén gyuraíu eraben-k mindenben áldozatai a kor bűnének, mert a léteire szükséges ön-aralora hiján vonnak. Magával sodorja őket a letűnő cataBtriphc. Mzánalmas látt>mány, midőn Rangost pjiva nagyaáin külcaőn-péo-sen vasáruit drága baterájn robog el a Pchnut• sé\'-cn, mert o köl\'í?6{Hi megrontja vagyonát a a csativd nem bírván valamely kesy-é^pálya azakisinoreteivcl, véginségrü jut, Valóban ilyenkor philantrop szánalommal sóhajtunk fél az elhunyt tángclinfl Heine szavaival:
0"NVcnn ich dich so fahren aekj . That~\'éY mir Im Herzen Vv*Btr; Acb ! es wird dich dieser Wagen," Nach dem Hospitale tragen."
-Sommázzuk tehát a „jelen" lanolangát, hogy az a „jövőre" hassonliozó legyen; tanuljuk a fogalmakat élesebben elkülöníteni; g>>ngolkozxnnk\' időszerűén b ne dugjak be fölünket a liaxai.Jiapi.aajtó szavára- (iundol-juk meg, bogy az ősök verítékein Bzámunkra ¦fcunfartorttagywpat"kOrgte"aTégek is hárultak ránk a hon iráot Tartsuk szemelölt teiiTdenek fölött, miként á" TarsülalP —-Toroz, mig a megoszlott szétyonult mindig \'veszt: —- bogjja rjrenren-1
— Ignarns állapotunkban önt-.kérjük meg kedves szerkesztő : tolmácsolja nekik Wfcckemagclnek a munkához intézett Hilh-
Behlagját:
Kalzc sleh di« Haodsebtrh sns, íí-jnaten fingst-du keínc Maus.
Un — a-jtjük — trl Tiyebökct mert má\' b.scclt Velük.
,.Yuila dr>a bruRaueries et dea injnrea conlre noQsí —* éerierit — 1U.U — Nem gnrnmbnaág, esak B\'adinag:", — gaUmb-csipéa; — Tűiért igen kár lónne — ha csak -gazdászati tekintetből a szárazság vllensze-t^röl nem -^ppl\'^\'dnig est ntrlojüe -parti! hasábakat ialaiwink— epés vitatkut4mrkkáí \' n Mött, bogy a káli mis la varjn: sas. Elvégre ezt agy sem hinné el sonki.
Szavaink hátterében szivünk ez-ereteténfik m^l-\'ge rejlik azon ifjak iránt, mit azoiinal rájuk árasztunk mihelyt korszerűbb ¦portban látjuk Őket ténykedni. Ha egy csalédképezde létesitéBén, vagy a scTyemieoyéaxtéB meghonosításán, népízfirüaítéaén, avagy egyéb időszerű rétM iVtotuortt" -alapításán éry.ényQl hcvéJyea tntTvágynk : mi leszünk elsők kik hossannáral fogadandjak őket
Item, az Irógcnínaa; az egyéni inapímtín; éa az irók világ* detaocratictu míndeutKt.
Utóirat. A" netalán tívesen képull w.p-mélyí sértésekért kérjük kizárólag o B^fk 4f4ját, sdliceti magunkat kérdSro vonálnt.
Megtalálhatók vagyunk Erdélyboh~Ara-nvos- Mardthoa,
Körtéi május. 20~IfiS5- ~ -
BOKLYÓS PÉTEH.
Könyvismertetés awöUőmive-„L_ lósrőL_ _
— E\'napokban hagyta el a "sajtét TerstitiTzkT ~ " \' aaSlgmivsléeről -irjh-^^
y minden sebeket meggyógyít. Tekint-
inöF^täfsSläi keletkezik^ ez olg^jotrierken-köti f^okMk csaj i
tésül azok "\'\'fiinnatlMBMk^\'közM \' batásoi eredménye. Végre ne legyünk jogorvossag-gal .(JUchthabBrei) öobittek, de legyünk eszélyesek, mindenekfölött becsületesek, éa bízzunk önerőnkben — min magnókban.
„Honnan mára e doctrenaire bangnlat?8 — kérdi ö.Oj ki hannem tin könnyű vérű
— r . rr,—.— ¦---v j , könyv: rilsö mbzb a iw>ii«BraB»wwt w
embert sejt vala, kirőU franczia mondaná z^jr&mmism^^
ÍT"^Ar^ 7 gyógyUni és vegytani s«mpö*tMt«a*odik
része a azőllőmivelésről szél. Harmadik réna a borkáaiitését és kezeléséi, ilhrtÄleg a Pinczo Easdálkodaiit^aalB.Ewk stána
— Jaztan mi a sajtóról igon uacoauua iu- ( h/TOBt^\'\'tKto..Jitv-i.M.n,.t fíCl^^ol: ¦gaimakkal bimnk^-oom-fogiBk-^eílrtrjeflen ^^g,\'^ ^4 utUa kimaiatáá a safiUtfa\'
„il a le dtäble aa cofps.a;
Nem tehetek róla; — az író geniusa egyéni Inspiratio*
—Aztán mi a sajtóról igon bachanna fo-^jhnakkal bimnk; nem fogjuk fclbery**«r hatásköretr-Sa-oktat: nem hallgalnnk rá
„WortnjdieBO* Welt\'war* unsro fosto^6täl|e;y 1 Wir dürften klagen,-dajs sia hart/uns betta.
Öio isi nurjinaror Reise Nachtquartier.;..,......
W^TucKet laaosboquemliűkkuiten\' luor,^ \'
ha ktdlíotT "lürbeüenék"^vTgynnlc iránta; íBt , ha siblnyságaink. Bgironettoíl-jó_v6__nejn alacsonyul, annyira „sensitif-ek tudónk lenni, hogy a azerkesztflsé\'g scháteanjának fegyvwl-Íb azogezünk. — Dyesmire-Bn is emlékea\'io^ ; tik Bzerkesztői virágba pályájából midőn egykoron a néhai boglári BmexynUenx*f-JMJekui_ bon zsizsik mágnások —.kelyl típix^íáráB szerint) a nagy áazáíyra\' lapok hasábíaln oly vlzonyÖs reclame-ot-irtak" Eszterág Ivin-olíen, ki eaetleg a napnál kisebb planétában -izületek vala. — Ha értőnek a kaviár stylhcz elmondanók eíen pár mol^y^nrnak^Meci kovás sn va&nak, a e néhány megemlítés óné! la tisztelet megyénk minden szép és jóért Ungoló natalaágának.) kik lefekvéskor pisz--tollal lövik el a gyertyát, czuke\'rli gyanánt patkószeget, csemegeképen ezukorba vont vereí frakkos sijwlyt, mozsolya.helyettaszalt
ngy a jonrna jiak dolgok — tárgyak, mikhez kaztytíakéa. xel íiynlni nem lehet., ha eredmáoyre jatai
Eterea osstályosnaiásárá. A Xagy-Eánizaán léteBiténdő főgymnasiam javára. Irta Ter-aanczki Jozt-f orvos. X--Kaniziin KlSbb Markbreiter/ most Fische! F. nyomdájában. Ara 1 ft- o. a. fegssereiheto^ltagy\' Kanizsán a ueraßnel él Fisch! F. nyomdájában is. Három részre van osztva aa egéaa könyv: Első része a iißUotaraeazotet tár-
joknaTT-családyak¦ laertul leeud**T^ÖM\'/8*** föliamerhetéBire. Bír mig 16 fametazvény-cyel is, melyek a izöllöleTeleket é* a tzoIlÄ-Biemeket Ábrázolják igenjei találTa, iamdl azért, hogy a fajokat koBayen lehaaaen fellelnL - " ~
A könyvnek tartalaa-iannUágö*, kaátH-. tása csinoi,-ä*ert méltán aj4nD>atjttk a s»6lr6-_ mive« osztály: figyelDnébe^ . esrytészrol éa legiikabb iáért, marfc^^ar sÄdig\'tnegjelftnl nftvekaftk aaon .egyik*/ »ery «äkagna Irány t ád a hazánkban mJTslni aaokett annyiféle-fajoknak caaládjttk^awirifltkallS, «nd-széres oszhŰyozhaUaaia, bogy TalaWrm ba-. tánkbao miTelnl szokott fajoknak BmTk*J«r; gén keresztül vwgWbeastlnk, e«akn^hábeB elnevezésében tÍBattr»-»lie«ttBsc é> képen s le»lkalinaaabb f»Jb»,»n«gf*ia«»t-i. hassuk • a ^ll8DiiVeléatn7TÍ!rap4*
hL »gy i jouS.li.«Wh.l> «ínla.W Í*7W » kaprai . irtnWBTalét tert.,, ¦ ¦* \' * melyeknek J» töltete re
»....- , i-.iíi.—. ina Inni naUC*"
i Urg^m^Iteil » H-cng/u fejlettTrínek. min\' oMUlyn.lWp.M^mmk^rte^
^ 1 ^ iiuUfluftU-K. kejííéfjeeliiilunik meg a jáságos ciBl#keda»
^-yet»^.rr|i.^ raak- lik-swtrteinrházB oltáránál, »e no/iben •
-\'\' ligyutytt&fto könyvscakijét -¦ * népnevei*!, illetőleg ¦
"¦\'-JtMléÉotf.\'.ÍlíillÍlÍTll--l. UH\'1 iwTlT -f THh\'r-f-^ffy""**1\'"" j«**»Viítai----.----— "¦=-":
-i *n»I$iU«<leen4 » b*Ö 11 ora Ír oldanék és\'"bora- lilén. mgitsen minden Ily nemes.Igyeke-
•¦.\'m»tíBm^k^m\\^\\^\'mÍ^réÍEw^\'ÉMÍri i«í • meri. Mtttineniiat rapaitaMt,- Irogy nemiét ós baja
~ennokM|*ete*be»-oa^k „.nr.... w
viDcinntokotV^ep^ - BARKAS. EDE..
\'¦\' ; kivánatői; iá .Tnlna, bogy -TIT falna i Ii koU-. Bjg.—-=— ¦, : ____"..v mi i
rtfUaiBHrtt ne caafc~ a nemen a^Jm^UjíaítL
nyúizteare tanítanák tanonciaikatT^iftneni o könyv értelmiben a ssöHüraiveléire is, mert - -Jif/r—j^^essiftarr*-dulgol—B—aaSll8nnrelét jutndenkornilo^y^iflblLkBnyérkereietLaaak-maja a munkás oaalájynak. Tegyük mejr aa egyiket aa na mnlaazzank el ajniáiikat. Min-4laa:n»nér törekrés közelismeré• ro méltó, _J)atÖBlÍtin legyen rétiéi a szerző is, mort alig; ranli egy érer- GÖO o, é. Ttot ajánlott a _y»yy*Kiniaaj-n UteiijanűŰ fB^-inoBimm ja-
titani fojnja 18 kt. Uj u-Jonna mássaJ4 88 frt -j ít. Xtít roalja>S4-kr. t^gli^tBÍ_u_4J»^ÍlJM^J---Jnle-tiut aai»aja 8 Fn PUkf. k«ayt>li«a[ !baU- & *r
fcB-^.B»--* » fc- TTJ VSr lWff« ^8 fcr. Ó Imi,\'
Itaiája IS kr. SSr it«ÍJ* 10 kr. Siilr»-pOTBÍ» -heaéja SS kr. Tflrk.lr-pUlakK Iteaéje »4 kr Fnjry&Vu [taáaiája 16 fti,.— kr. Öatott fijTWLnffr-rtraiuntJfl 3ft k>. mir-tott fontja .3 Sjanpao fontja SU kr.
• (iazüasiigi tiMosítas.
L _A"a5y-K«lli-WÉi: jal- l^AtL aratás jóformán befejeződik a azt vesszők észre, bogy né- I mely termő boly annyi magot aem tüntet elö, mi a-t-a mennyi bele vettetett. Mi jegyzünk: | -: Busa- 3-fVrr-OO- kr-. -— 3 frt rO-kr.-Rozs j .affrt.— 2 frt. 10 kr. Árpa l frt 40—-1-fVt-f -fiOkr, Üab t frt"2Ö kr. Enkuricza 2 ftfc-80
Dérsl pénzárfolyam julíus t&.
5% metaliqnes 70.10; 5%nemzeti kölcsön 75.I&; bahkróHavónyek 790.— hitelintézeti részvényok 177.30; ozÜslagia 107-25; arany darabja 5-24Vío-
r.ak: Unnroafaműfűje 0 ft. I
T^-Tyilti posta.
G-nak «Caparrar : -jagánlovelet irtunk ;
30 kr. Shirhalms fonica »* kx; Jafahca fontja 10 kr. Brr- j H.-nak Pécsett) B-c.es megbízását telj esi tettük ;
i Lappi m.|nbd.ltak t mluil .aa e] Bűz etéot, mind I tlrdeUal Jltakat vtaaaák annak IJaJébna a kiadd ki 1 TaUlFoTlcflláanl. afáakor is "Sírjak ntvei Hsaimat ot S«7 *> ujat •S-ráBkiben. -
&. PaUraeki Aa Ó la jönni f0ff; a Upot mo~-rendaltSk On lijbnára.
- 9 K. P, 8,-nab! Balráa jShattek Sldfakra ; van aaáTTaa | a fogadúban J3 cllátáa, aa IdU is kedvea a rardéraekr legalább a^aapökbau.
It, J.-nok Kapoavár í Kaptátok a lerol^.? né.. le a letatár átelleníbeiű emeleto* hiába; návD-taíuH-"
ket kfll-jflk............... .................._...........
~~~üf. P. -Kc-ben: atibe!-t hazeárUnk. asónnal tifljesllre toas ; megblaása mogörrtndcstelott.
J. Á.-nak Bellcxin ; Aa utóbbi koldemíur ia kMÜnkhOj ért, jLeoaitottak. Várjuk Unt a paradi csomba,
B. L,-nat : A cjikt nagjon liossio, a nem is idői. erű.
*** Pesten: A virágcsokor 8 h& H-én elment gondolom, méUii POred-tea; a kltfluő aaép ét jó diny arJi kOasonjOk. Aa Lrtakal mind rae^ifrtak ii lg lésére
P, O.-nakt Hogy -agy.\' ébajtra Tfirj-k sorai dal,
FeleTtTa Bzérkesztíí: ROBQZ ISTVÁN,
3E3 T
rB/ii».- _ (3-3)
Hirdetvény*-
Giál Jinoa kllcIcaSínak üai-rseaiiaíal Sanig-j Bierre potfr lírcíaitjílljr nftit MlckkSarrl aa-lótag <r4f*ar3l kSahirrí ttlrük, k.>ty W « 1 ¦ i « 4 ¦ a ¦ a ¦ k G » 41 Jtioi elW kafTMtibeB a ki-
JiSitAaL T^jrJiaJiaa vtáttoüiaa: a Tél Bit Qju>j7i *é. t. j. kjwa fvcfkU- a-c-ri—Ul*k-* airtakira «lr«*a*lWé« , aj irrtreii f 1-Utaiek * a ki- lagítéal Mtrmd
"SvIiaffWilS-. IC íapJAsak T*rff«ll 9 orila kya-*tk, min kltalaük aisal kiraibaak mef^totor nrf Beta jeienea&k aaalftra a, fewbN B«y-lit-tk Uf4üijprafa*k_a»ei? illaplt-talnl. ~" . _..
E^jinarimiad f«lktTato*k ntnd aw*,kik»kij*l.hbíftokk<ii ír\'ayt Jartaaa*. aat a faaebU kalaritílg - Íá^>r>l«taBraí«aaaa<k. .
Kaposvár, juaiaraé U-íff 1845.
t trlikkün,
iyri katúai;.
(2.-3)
HIRDET tatRY.
Ortfl i-t lTt-i- Já-a »r-||\'
j-T a v l7t-i-Já hitel ¦ jglaA Baas iki rá— 1 mrjp* polfirl Wf^aj-aaiaa—aiint fc-Uak&arTi aatíaif rauirftl 10a-. -WíL* títotík, \' " " \' "
hó z4 napjiaakreffReÜaóriJa kitü-i«tiki mire luleleaflk tuxa! Liratnak mep, bogy meg nem Jn\'cD^iSk t»c-líbca a tennrbbl fljjlciek bl^\'i^j fo^uak mpgiÜBpittatnl.
Ejfiit\'r»niiöd falbiralnak miri\'l--asok,Tuk a kijeiíii btrtokbii lzxa/t tartanak, ait a ftnocbbi bíliriiüü^ ido bejíleoteal ilntcork. Kapoirár jal. 7 I9SS. 8onogrni»gre Un curvili e mini
lelekküB^ri faatoaag.
kiiB/y íIbIíihÍwb\'I-
lt«t.J. Mn b«1jdtívd
_____ _ .tSo4»T»Ukí mist
""/¦^ , \' --(1-3)
H1BÜETÜJIT
HIRDETMÉNY.
Pap J « i » e f DilílcaűlD.k faltaival* t éVM\'iftTW-\'tT" P°\'k-törvaaytaakn adat teUkkűotTJ ha-tóoAff ri*»i»röl.kd»liirre |«|rUk,hnc;/ W a I s ¦ Ignicaoak Pap Jöttét aHeni kareaeteb-n a íit\'íjl-táal TaffreiajUa HV.liflluak N.-kor-pidi 37. iáim t. J- kaayroban t°%-
tokára*-eIr»>leltetT^u, aa irrerdaí frititelek ¦ a kie\'jgitíal mrrond tw-fUISpiUsa tétül tu Ubai kite!e-i5kaíaOIrj7ataanialaiTia^t-*+4-aofiiiiÍHlj"i3-ik napjának ngf«U 8 árija UtflaaÜki >iJr» kJl^aSk assai hi vati ak aaaf, kofjr. atta lauuéaolt aactHuaaftnathhl B*jT ibk UMlaf fafnak artHJ!apit\' iaL
Efjaatraaüná fdkirataaV mina-;jk,kÍkakUd«\'tblrtokkoi IfJayt tertaáak, ast-s, r«aaebh[ kiUrldüijf UeVJaleataal s(«iBeaek. Eapocvar, jullaa 1. tVftS. bnotya^BV* WrvaajaaJkp mint talakkonyvi halosaa;.
Mint
rSl t-oabJrrétitetlk; horr Ferenc a" jáaoa )it.t laUaaai-^Iprw aéfa alalt, " lak%
Árverési •Ürietméiiy\',
Niíhai Stangel Jó^ef kaposvári lakos özvegye skül. Matkovics Kafalin\' hagjate\'kdlioz tartozó alábjegyzett ingatlan földbirtokok, választott birósiíg határozata folvtún, — alább \'kitűzött napokban, a hely szincn nyilvános árverezés utján —becsáron el fognak adatnTT
„ 1. A kaposvári 152. számú télekjk. 4 hr. ~ a?.. Hlntt Stangl .Trizsef üzvegye_LzliL Matkovics Katáim nevíre bejegyaélt szörltr, prísbiíz^-szán-tóföld, rét a „Roma" hegyen, területe 2 hold, 1170 négyszög ötf. é. július 9-én.
2. Ugj-an 1-sö pontban hivatkozott tkjkv. 7. hrajzi sz. alatti szőllö-présház, szántóföld és rét az ivánfai szöllöhegyen, területe 5 hold 17 négyszög öl július lG-áu.
3. A vátöBi határ, ugy nevezett papsára diillöben fekvő 7 hold szántóföld; 1 hold rét július 23-án.
4. A kallói berekben fekvő 2 hold rét, ju-lius 30-án.
^Jindenlcor 3 árukor clelutiin. Az árverezési feltételek alólirottnál bete-kinthetök. Kaposvár 1865. junis IG.
Eovachich Őszinte
a—3 lik. vál.««zl. biróeági tag.
FőIMvás biztosításra.
fe«tirbi»towU intéiot nktliTMljrynmcségénelc" eunnel van iterencséje tudathatni a. t. dohányter--meltikkel! müurínt-:----............ -
dolaaacaar döslc&r ellen
BoTrfcea\\,mrtnypen-"rt8ieBltlr\'nla»eriht tzefcTrtl.
=te.»o^.rnggfi.iotnii ._ SíSíSl^ÍE\'íííh- .Ide-vonatkoid bevi
»h< Ittilogum. . Jíil. kg..
1. I-IO. r—*Ja .Utt fofúlt ¦tt Utétíf ltflO :M o. á. UaOlt iMdMafc vaj Ma^fa-ildj.
JUAnnd íjb^U -aUta\' fldl-Jii ily i| lil — «Urvcnstctoi ftlT^ki «jIhIIUttot^U», k. Mila u. •tata^jwB.vBfwft»W--kogsik,. r. hi9^ua±wMMMÍL
l*(|rfl_.~oiáJkim»JlMjhj«|a*r»ld^ i»«»n ip ajai---u ¦I.J.l.rüü««k>=
- utu (bt SibfnMt. tlittUn ¦ «lnlililliMl.TCw»»l Mt4AH
Aa (Utlfia uAk [ifillUaa .nladeakor mia. < kUlhegk. ___—. -
tln«tfjuilci»iiit
Mgaa Tarosának közép utczéjá\'u Julius 6-ia egy-.Daaa p)zhniózási- sorsjegy .. B81ík «*á^»jKteTrasjs8tt, a megtaláló kéretik \' j^lWqgB^feWajdtta József kbnyvkereske-
bevallasokat elfogad az alólirt ftfUgynúkrég, valamint ennek minden helybeli és vidéki UgynBfce.
1-4 e. a-e-t t, 18C5. julia hóban.
A. Pesti biltositd-intézot. Pécsi ÍSilgyníikgége
HIRTEIAHH ABTAL.
\'ttf ~tticzct~ 49.-.\' Ki—1-
PEÜT[ BIZTOSÍTÓ ÜfTÉZE
.....Ezen legfelsőbb helyen -engedélyezett
—3-Basziatl> o-^aortAictzlToraii.\'t -
nlapíökéyel bíró biztosi tó-intézet biztositásö\'-" kat eszközöl: .¦ .
~ &).iaakárOk ellen lak- és gazdanági épületekre, gyárakra b ezekben . foglaltató ingó javakra, úgymintgépekre, gazdasági és ipar-üzleti szerelvényekre; bútorokra, állatokra, stb.; I továbbá míndenn\'emtt mezei termesztmények-töl álló keszletekre/ akár födél alntt álljanak beoí, akár a szabadban, kazalokban vagy. asz---íágokban^...^ H \' B^toaitás eazközöltey k hazbérbeni vész-teajgiflllen- ia, amennyiben ez-az illletb\' éptl-j^^te^snrásjJ;üretkeí^l)eu|támaahBtiia;
b) szárazon vagy vizea szállított javakat érhető elemi károk ellen;
c) jögkarok ellen, mindennemű mezei termesztményekre nézve, a megállapított kár teljes értékének megtérítése mellett.
d) az ember életére és pedig mindennemű töke-, kiházaBitási és évjáradéki biztosításokat illetőleg. Az enemü biztositások azonban csak később kezdetnek meg.
Az intézet, jelentékeny alaptőkéjével és a biztosításokért íjefolyó díjösszegek által tökéletes biztosítékot nyújt, valamint biztosítási föltételei is lehetőleg a közönség előnyére vannak összeállítva.
További értesítések adására, biztosítási föladmányok elfogadására s megfelelő kötvények kieszközlésére illetőleg kiszolgáltatására készséggel ajánlkozik.
A „Pesti biztosító intézet" pécsi fő-ügynöksége
HAEHAKN ANTAL.
Az eddj^ Somogymegyében felhatalmazott alügynök urak :
Kaposvárott Lujpczig Antal
"SaigiSttáfott Salamon Ovnla
gyögyaaeréBZ. lleteascn Vikár János ref.
lelkiz. DomtottToTT^utlr^li\'Sfencz"
állat orTos, N..Bajom Hordoasj. Eodr«
jegyző.- ...
lürokkoppiny Koob Fereao
Xátrin^HalikoXaazU luniií _Tea6nár.Háto»KárotJ«CT\'«8.-
"Karáa Jobazt GyOrgy gyógy* .....^^zeréaa.- . -. .=-----——
Szili Kremli ir B. kereakedü. ¦TaUb Szfloa János jegysö. Lengyeltóti Marlozs-r Ántat
gyógy azerász. NómetLad Blan Igaáoz ke-
rezkedő. "TJeTlő Ueb«nlaDimnd.jogyLr Jgal Matisaa Jánoa jegyzü, Marozaly lati ?4ndpr ke-"teakedS.
Réthely Fanok H. kerco-.BarflB.iCphuth Bama gyógy-SboIob: Froklich J. jegyző.
AUptoke 3 Bslllió osz. ért.foriat.
A fentnevezett bi?tositó-intézet alülirt fő--ügjUölmégB biztositásokat eszközöl:
a) tűzkárok ellen: lakházakra, gyárokra, bútorokra és mezei termesj-tményekből álM -készletekre, valamint
. házbérbenl veasteség ellen is;
_b) szárazon és vízen szállított javakat
•érhető elemi károt ellen; _
c) jégkárok ellen, mindennemű földter-mesztményekre nézve. ^
Az életbiztositasi itztef később fog mog^
kezdetni. -
.A biztosítási feltételek lehetőleg a közön-Bég előnyére vannak összeállítva.
Bővebb értesítéssel szolgál éa biztosítási :\'¦ föládmányokat elfogad \'
a „Pesti biztosító intézet" pécsi fóugy-
rtrökségo.......—-------------------_
. HlBTMtWH kUlkL
" Iroda :\' ttagy vtaa : ... - (1—6)
ISy»j^a»^^JkUdd, A.fr ii nyomda talajdoiw^»gy-&nIMan/