Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
1.99 MB
2010-01-29 15:13:04
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
597
3819
Rövid leírás | Teljes leírás (185.79 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1865. 022-024. szám augusztus

Zala-Somogyi Közlöny
Ismeretterjesztő lap
szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből
A somogymegyei gazdasági egyesület hivatalos lapja
IV. évfolyam


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Nagy-Kanizsa. Negyedik évfolyam.
¦Su»!
22. szám 1865. augusztus I-ón.
Ismeretteigeszt© lap
szépirodalom, kereskedelem, Ipar, gafdászat, tudomány és művészet köriből. A\'.soipágymegyei ^mámá^ egyesület hívatalos,.kpjaJ \'
Megjelen c lap legalább egy íven jannar hó 1-tÜl kezdve minden hó 1-érr 10-én éi Negyed évre 1 frt 70 kr — Minden e\'"~ tések fiat h\'naábos Fótit sorért l-Ö
kiadó hivotalkoz Nagy-Kani
18TL Magyar Hongyülésnek helye és idöjegyzése :
(Vege.)
145 Posoony
146 áúprbn
147 Póaiöny\'
148 „
>« „.• 160 „ 151 ,,
153 "
154 Sopron 156 Pozsony
156 Ssicaény Nógrád m.
157 Ónod Borsod m.
158 ... .. 169
160 — 161 162 168
-484 ---------
165
166 Pozsony. 167 168
169 Pozsony
170 „
171 Buda
175 Pozsony 17! "„ -174 „
"6 .,
176 „
"7 ... „
\'12* " 180 Pút
, Bads
1625 sept. 8 16SOfebr.2 1684 nov. 30
163Tilffr21 1646 maju» 1 1649jan.Z6 1655jan. 24 1659jolina 21 1662 május 1 1663
1681 aprii 28 l687oot.l8 1705 oept. 1 1707 maja» 6 1708febr.S9 171SzpriU0 1714 sept 8 1733 jun. 21 1728.maj.a7..: 1741 maj. 14
t75Tapr. 16 1764 jun. 14 1790 Junius 6 1792 május 20 1794-nov. 6 1802 maj. 2
1806 ocl. 13
1807 apr. 15.
1808 aug. 28 18H aug. 25 18S6 Mpt. 11 1880 sopt. 8 1882 dec. 16 1839-jnn.il IMfrmaj. 14 1841 noT; 7 1848 puliul 6\' 1861 aprii 2
«BjnSiri-íirf
december 20 május 24 február 15 mártiűsSG~ 1847 július 17 június 3 !ulius 3 deczember 4 szeptember 19
docombűr 30 január 25
dögvész ált. mind-kettofélb.szakadl
QUÍUS 10
június 9
1729. novomb. 20 October 29
sugusztus 27 martius 19 martins 12 !uniuB 26 december 10 October 31 novomber ,7 december 15 noTeinber 5 1812. május 20 18B7.aug.28 december 20 1886. május 2 1840. május 13 181CS5W-t3-1848. aprii 11 1849.\'augi 18 sagnsisji\'22,
109 111 78
Iév78 nap
127
160
136
U2
236 99-
272 350
6ho-4Ji, lfi8_ 131 Z68
34
182
25
240
70
270
!érllh.l7n. 102
3é,4h.Kn.
846-
t-éTÍióV-f* 5 hó 5 nap lévlhóSn. i bó 20 nap
UUaclo. - Rákoi m. HJG. V. Lásalo. — Bada U53 Currin Miiyaa. ¦ Eákuo Mt\'9 U Lláflilú. — Rákoi 1534 .íptemb. B. U. Lajo.. - Bada 1537 oet, 6. 1 Fenlioaod — Buda H7Ü Coma Mátyás, — Bada WTj buda ra Iiak.ua lílC H. Lajo». — ^í^re aj at. LtQ1?h Badái] tartatott
Július 25-én. Hogy áll Somogy-megye?
-Bárran elaionáhatjnk: hogy csehül. A tavasz folytán beállott nagy szárazság miatt rettegett éhség lla be nem áll ía, de már kétségtelen.-iiogy megyénl&nngy része egy mostoha megpróbáld évnek leend kitéve. Midőn június hó folytán pár eső megmosott bennünket, azt hittük, ha az őszi vetemények nem ia, hanem n tavasziak helyre Útik a csorbát; s az esők után jBít njra akkora hőség és szárazság, hogy ezen reményünkről is le kellett mondanunk. Az ősziek nagy 1 észben kifiliUek.a tava*-sziakat is sok helyen vagy fel kellett szántani, vagy \'4\'—5—6-od részben
A Dráva mente elégíti ki némileg gazdáinkat, vagy is körülbelül része Somogynak olyan,hógy a mostoha időjáráshoz mérve azt mondhatják rá a .Yerejtékes..szántóvetők: még hálalslen; a \' V« részen nyomor, pnsztnlás s ha nemis inség. hanem mindenesetre a leg-szigorítOD és csapástéljesebb ev "vár reánk.
Kimehetsz 9 — 10 ht.ly.teg határán
keresztul,"mig egyet találsz, melyre azt mondhatod: ez meglehetős, a töb*"
III. Ferdinánd
IV. Ferdinand L Leopold
IL,Rákóczy For. \'.. József HL Károly
n
ataría Tberesia
II. Leopola n
ForeuCB
I.Far.J»rak.V.F«rd.
Ferdinand
L\'~Ferencs Jóasef
ajíffl^ .Ut&ipmtUUaelvifat bS-\'asBiaok^esea. lSorHiffErtUii, — a.io.íoíilW már fel nam Tetottalü -^1 t. T5lWBt„S 1ÍS8. Ir. y»CT Kim LitiIJ. — Dala U01. ZateTnonar.-i Sai» 1«S I. UUaalii/— Boa» HU
is a földben hever, vagy itt-ott hibásan kelve, fel kellett szántani.
A tavaszrepeze (gyapjú után ebből szoktak előre pénzelni gazdáink) szinte rosz, bár jó árért megvennék (5\'ft mé-reje), mig aiáb eleséget alig keres most is a kereskedő.
.ElSt&éna nagyon kevés lett; a vetett takarmány rosszul tttott be, tehát a jövőre nézve mig az az aggodalom U be-^IrHwgyTnrvEheieltsmak? "
Szem Itevés !-
Takarmány kevés!
Szalma kevés!
A munkás jószág, a rideg gulyák; a ménesek , jnhok, serléiffi Mb. mivel lesznek kitelelve ?
Többen már is árába bocsájtják marháikat, lovaik és juhaikat, de vevS még olcsc^pépgérlaemralálknzík. mert pénztelenebb időszak nem volt Ádám apánk tita\'.l ¦
itj^r>tt^gazaiunk_máíla szeoetilc a fa-galyaWi,~hogy némiíakarmanypoilékul szolgáljanak-
^"^WHtBtnek el gatádmkP..
Miből elégítik kj s cselédeket, me.4-
teren^ep^etí.., " _____ _
Hiből-fizetik a roppant adót?.. IGbol tartják fennt a családot ?.. Miből fizp\'rik annyian a múltév jelen -tartozásainak kamatjait?..
_^ed^^ ha előre akarunk menni____
gazHíaxati tekintetben — nem elég a tartosásokért eleget tenni,^hanem foly-tnnomTi he V»n J^b^i.gitmliLiiJrjnVK.,
hogy a jövőben .hasznot meritheajünk."
\'iir méltd aggoda-
Jésaágnnk egygeaaát Itell—hangyán TrevB akad reá •— dcao" pénzen elpaaa-
pedig ez szokta adni leginkább a jövedelmet — mostohán Ütöttek be.
—Egyik 4 ov . __
elvetett 480 p. mérőjőai eleséget e léit A kőzépbirtoTcos osztály¦ puaatnll
neki 800 kereszt termése; és ez még\' A haszonbérlőt.— kik néhány éve
meglehetős áldás! oly mohón estek neki e afotfcvatáffiidr. A másik elvetett 140 p. mérőt, b lettr^a Tjérletnet, — futnak TaJkSsra, otT
neki 95 keresítje; tehát (17 kévével számítva keresztjét) Tnég-BTnagtrt-^Bem adta meg. * . _
Van olyan határ-számtalan, hol egy 1200 négysz. Bles hold"2 kereszt búzát, vagy 3 kereszt rozsot adott. De van olyan Hold ia^^jry~asTarattJk ott hagyták, mert>nn% a kasza alá sem volt deme:
-lédjelfneki állította, lett rajta másfél .kereszt; ennek is feje olyan, nem érdemes as elnyomtatásra.
E csapás húzódik, végig a megyén Kja~EorpidtdT\'\'fel egész a Sióig.
Egy darab ideig reményvoltreá, hogy a tavaaiiak ielyre ütik Bizonyos mértékben a azerampsétlenaeget, mint mariéira^ tebb emlitettnk, — ezeket is kisebb — nagyobb mértékben tortkrfr-tette-a-ropJ pant hiíség, Ezárazjág. _
Mig aránylag a zabtáblák legjobbat; árpa, knkoriosa7bnrg^nya rosz Elátáat_, nyújtanak. Megyénkben nagyban vetik ft hajdinát; ebhez is semmi remény, in> ntin ezt Szent Iván nap körül vetik a ^ldbe^^bér^é^idíieken: alóta-egy csepp e«B hu Volt; a rüBg mig-maig
tjátzcse^ -méj^ eleséget-cdakajaz artnatuni, ]
hagyják a bérleteket fizetni képtelenek
lévén!.. —------7- \' ¦ _
Nem^csaira pnlitUtal .leg^yüraorV hanem a mezei gazdásaat jelene és jövőjének aláásva,nézünk a sanyarú jövő
felé.____, C\' \'\'
A mostoha termés daczára as üalet-pangás nagyobb, xmnt valaha f\'litrpár
pénzért süvegelned kell a kereakefístj még a rvan" mellett „sinos* I
Nem les» meglepő, ha megyénk területe nagy részény tömegesen folyamodnak az adóbeszedés elhal átadásáért; vagy -h4_\'mostoha anyagi heljti4ttt]zk ktiU^ ligyelembe nem vétetik, egTináitt tó az exekntidl,. A bnkáa!..\',-7
így áll jelenben Btíraogymegye nagy része-t----- B. -¦-
Jk^izeuliatodUc esései toraink— bén mtlvélteégl: aaanpOBBttíL
(V4g«.^._"
A. torrinvhi«sokb*r avMetaUieodei;^., _ ^"Verbooay, .Veras, W líO^yaeunejej^. ben adtak\'VarlitaTlatTánzaJUÍitBaaUBy- ;
vet ily .ralrá aUtt: -Mwir Pooretum kyt, Ww* HattjÉ^e**^™*^^*"1- W>r-bewoay I-t*an DeorthtoiaMi magyarra for-, 4lUMt^ioyábbi=KBrmaiiai- Bak»l»rdUvUi. ftféreí. , ——J.-
Aa orvotok kosttl kitflnteki .
Meslsv-Blendrádá, y|tth;;íö«libgrWHii>^ ~ri.de». ~~
Itélttrc-srtmitaiidofc-e-kor- tadóeá.-köa* míg YKovHáöfcsy, Farkas, Dtríioj, V*Ha,. LafkyrFórgioi Fsr, Líssthi János, Dávid Per,, Kulcsár György, Olih Miklós, Somogyi, "Gyöngyösi Gy 3 rgyy Tubára, tfsrabttcus, Zala* héayylUlbu*. itb. - ¦ _
Midőn floyásael fenyegeti a nemaelet, mi* tlim.a belvlarily megvár újra elhintettek a vér aaJaltt^kQn^^nJto, hogynfttgk tiflüaeflX men.Bék-hon ónkat, hogy ftte kot még fakadó ultrájukban-ktljékvköltffink. nemaeti tárgyú kóit*miaj*kM*ni*it vilaaa.tik ellaamé rg*!, •iíimaguk i4d_bb«k la nemaeiTnyjjtveiTsen-ptk el szivök, sugallatát. Hin^MrtiJrefcvéY .¦da^hHesott irányzottnak fenni, hogy * nera-F«trkül!^Mtrt\'iíj alapra fektessék, így jst-tuk Utn-fr:áÍY*ih*-+n*akMVtni^ -vagy. türléffldiní énekok. De lás\'sunk "egypár pél Ait, ilijőn itt első helyen a has Tkury György l\'tilQUnakl552-b«n höa megmentője éi Ka-nUsa végtár parancsnokának o gyönyörö verte:
j.Zölditiétek egek hamar a mesSket:
Hnyy ¦¦¦ Alt-l..»«iii«A-tiiAr-njmgp» fegyverAn-
\' ketl
-Ellenségeinkre egysaer hogy kikeljünk, TöiStk-pogányokkal Tlgan megttIköMÜnk.
_DéiopL Mehemetflt 1otíiti1_ ökleljük.
Hiszem, ex-magyarok mikoron kiülnek: l^ginyr ellenségnek bátran szemben néznek,
Kik hattiar"~>lBtt1lnk futnak vagy elesnek — ¦H^ar-feay vérétől.lantra felctttmek-
Adjad nagy nr Isten vitési tettekkel Yéguázunk kérkedjen sok pogány fejőkkel t
4 ¦?ffprlTf*,"1i\'g "«>»aJ hnnunkban tod mfl-vclliégi uempootbóir
KiksmDBlTéim törnek, , V--^ KjeWiik ilkeralhetem J. ITa nem »raak\'4aláo uNemVaólhataek wám,— \'lg> kedvök beWlthetem."
Többet folfi*l«wr—idáao _ kflffemánybűl ís^Utbeíjnk "éa raVgfD\'öaSd^ . ¦létünk., hogy Balassa Költő rolt, oly költő ki nemcsak a tizenhatodik ssásad költői koszorújának ritka virágjául tekinthető; hanom a 17 stSt 18-ik századnak ia díszére vált volna oly kdltÖt felmutatni mint B a 1 a i s a.
Balassa után kösvotlen Rimái János- áll. ki bárBalaisáúal aa3rl^k*pzeh teT szóval a költői kifejezést tekintve jóral hátrább van; de_a_haj Mac retet mindkettőnél ragyogó lényben Tündöklik. ~ —
iíogeralitendö még Sebők deik vagy Tinódi S-ebetteőn, ki akkori történetünket,-izo-kásáinkat, beszí^iinj^s^raebUünk módját -sxakavatottan tárgyalja~^üwmkájábaii.tl=r. __L Oyönyöraek s sorok,~mel:yekben a magya- \' rakat a török- hütet!enaég4rt\\ figyelmezteti,^ magákat pedig ax-&gyesiégre serkenti, igy Írván \\ !
„Boldogság töletok fejaakiní magyarok ~-•¦• "otjá" \'
T^fSk álnok hitét megnem gondoljátok, Noha csak tőlem is sokszor hallottátok, Sok fejedelmeket mint csalnak tudjátok. Tudjátok magyarok hitesek valátok Mig nagy szeretettel egymást jialgattátok
^Bg-mibelyt kaatotok ti n¦?gr?naonlátok ..._
Ottan országiakban im pusztaiatok" stb.
Hírek és események.
A Hazánlc nagy ím Deák Feronoa juL h& S^iv-Sis.-Liszlóról „Edírioare ^Zalatueg/e) utal ott. ~~ -JoIin» 3lVi.nltorfHtorJLa Jid^be]j_ város templomban-, ft tanuld ifjusítg dísze- „Te-Deum-a" molyotj az ifjuaiig dalárdája órzÖ flzivből öuilcdezií énekkel _kísért,ezatátrlobogójok élén nagy számn vendÜglioszorutííl övedzetten vonnitak a „ Zölíffa termében " Eurllnnepálybket megtartani. A jelenet szokatlansága any-nyira nbvelte a kíváncsiak számát hogy H íeretu-öaákJiámar megtelt a zsnfolásig és a számtalan sokaság nagy részét ki-"rek észté.
Sime csakugyan díszes ünnepélynek voltunk szemtanúi...
Gymnasrami ifjúságunk zárünnepé^ lyétmegiepöleg tartotta meg.
Alighogy a terembe láptünk ft. igaz-gnttí urlelkeg-szdnoklattal nyitá raeg az Ünnepélyt, melyben röviden kitmelte az egyházi s világi elöljárÖknak az ifjnBág iránt tanúsított buzgalmát, melyre a vendégkoazoru „éljen "-nel válaszolt, s s-ÚYJüigbjSLíüzbU ü^beszéd helyett — miként maga kijelenté — az ifjúságnak
Ennyiből állott a zárlinnepély. Egyszerű do mindazáltal oly magaaztos volt, hogy o ItallgatJaág szemeiből bőségben csalta ki ns örömkbnnyokot. És kezeskedjék fenségére] t
Azonban igazságtalanok lennénk, ha
Az vegittíleknek Esrtid tűig erejíken II"gy pogány, yárábea-mártják-fegyTerekért
Ai eier atiaáiban ás^ ma negyven nyolcában Ének"li Tburj György yérnomjuaáaábanJ\'"
Mily gSrdOlákflDy, mily tinta, könnyen érthetS versek, mily jcllemad sorok. Mintha msgát a ho*"t látná az ember a suroarn~a~lÍ*t-
-lira. ¦ \' ~ ~— -—;-----:——......
Deniflrijflnk. tovább 1ita«k a korábos ké-
. prst.nigjtndományn bnjdoaó Bala»aSI-:~......
.Boldogtalan vagyolc
----MffrrklnainT
Beborah ifitiaá gom ^ ankailaa dolgot
Járulok elSd.hen. sifirelmgi. Jázuaom ^Sx^torkQByűrgésembenj_ Ne nézd undokságát én sok bűnoimnok: Fogadj be szerelmedben I Mert csak benned vagyon, minden reménységem,
Hallg&ta jneg kérésemben j Te vagy bffneim\'öílrdíágtt áíádiííja — ~ Jnitass Atyád kedvében."
As egész\' mttvön mély vallásosság ömjik eT,~uanbaV~niennyivel -hátrább"áll BalaBsa költeményénéL a ki átolvassa csak ogyszer ~ 3nCKgy5»*dMstr*la-_;
—^VdaaŰBt-egTéb ngyr*
tia-a- borongó
D«Lleb^_e »t««tegyaa«rtb^taavabkalés mágiakolmibben festeni, mindext ü- második ^ verabta leírja:
~ „~ ~— ,0«^ barnai után, . ^ ^-VípaviBDtOT-aaéfa—- —
Fím űllxailu DTomél BAnl Ifi bt* tál*
ra^^kíajsiíirji HEöT7Si_ _____,
atífti < Utri itiaV Urlhriuk P«lWjn«k Hm inlii<iirt ii#»|.ii<r..
A uortdik nnbut^ktábfgJ: \'
Immár bovflggjtkr
Mi/o htok >«ctát«f I H, miaí bn*4l «bk* — .
^AkUk tvm 0fB(éd_k*M>T TOal k«.
>- »Se«ri cjMnUnnul . ¦
Vtvt «oii*I U Ubbel
OllMt-knkMHinriyhy"- \'"
,ÍV-\' -L-\'-lbatnlUulnakalluinq."
Temesvári István deák is irt több verset, f enged helyet, hogy az legyen tolmácsa melyek kös&l megemlítendő a kenyérmezÖTŐl | túláradt szivórzeményeinek, ir\\ ^í"310,ÍB* ií0*"1! vo"?ü \\ "Hiflt0- Az ifjúság pedig fényesen megfelelt a
r vánrkozástiafc.
megJIátyás király idejében Báthori István Br-
déTyí TajSa-* király hadával és aa erdélyi és [ A bevezető besiéd utan, 2 6 ifja kísér-
magyarországi hadával AH béget|hatvaiieser törökkel Erdélybe a Kenyérmezején, mikóV ron imának H79- ss. Kai inán napján.u Vég-verse következő:
„Ezeket versekben a ki berendetto" Temesvári István doák aa ö neve, ífügy TclegJen liknék scbola mesterségben \'Eiörötaídz hatvan bilencz rsztendöben."
Irt még egy könyörgést ven szaka ez:
is melynek ^laíi
Hazai tárgyn jimes Tersekben irtaíTmóg Bicai^Kagy Mátyás, A vités Hnnyady János-
tette meg szárnyai erejét a Bzavallatban^ Gyönyörű volt szemlélni, midőn a kisebb; nagyobb ifjak gyermeki egyszerűséggel iparkodtak zsenge áldozatukkal a circa 400 tagbdl álld hallgatóságot megörvendeztetni, melynek kedélyét vnldban any-nyira felvillanyozták, miszerint az minduntalan liangos n éljen "bc! a- tapssal nyilvánító helyeslését.
Hogy pedigafolytonos szavalat a vendégek figyelmét próbára ne tegyo^-inin-den 3—4 után a szavaltatok tárgyának megfelelő dalok viszhangzának a gymn. dalárda ajkairól nég^ea~hangban.\'
Névszerint a következők: „Nép hym-nua" i „Pápai liymnub", s Járjatok be minden fürdet0,„No nxenj_rőzsám a t^tltfraV ffKis kertembon kivirult a riíasafa*, ^Ezerszer légy üdvöz «rdökkiesiazájaü1 „Tied vagyok, tied hazám", „Igyunk as _ j^ber _gj^yjz^r_éljiKitárom reszketH.
ról^Bogáti f^aekaa Miklós, Mátyás királ hdolgairől. IWay Táler\' ^HT^IBJfifg^ _j tt—-------GosárvárI Mátyás, • rigtaagyaroknak első
karom, Mi fItatölög ott # sikon távol. ji íirm lwn",,Foll f»H társak itt a perci" végül
dalt sriinni nem akaró tapavibar köve-
JgjMkJ^^le-dt^kfekigU- Hnrp-i^a kB»t mngyorrf na^ygiya iégésS
niÍ4ok, kiket itt eUloroloi lok volna. Azon< -h»n ikllvttkerf . »rd»kw_liegwiüa ipgkbBl
_____________ „„„ ^tet t. Letlingor Károly buzgalma nyá>t4_
¦ptt tciwt falmataal nág »vm totenr fal*;7 "a\'vandJgko»ioHinak,-^»^«>aihágot=a»g. »í».aBk: ----------¦ - -imoerff Bzorgalommaliparködó^ta2.~ix]ü4
iSseraioiével as kinek...van frigye ünperodik aniiak nMffi 1 _ E«t én aUm faár minden, ejhig-yjq, Sőt negprAbált ígas gytnint vegye, Wüd.en mngnuje^ja, — iiiváben Miegye, Ej-ej, laerenetáneE támad lak irigye 1" 1-D«.láieak-iováhDémS. á.«. ».e.«j;
„8iáp~iilnt aratai Góoi3 nindraekben, AUialoi mini brku Vemnben; . /ArtgMtaháft.;, alnoa máu negyében —
•orek, De belé 01 viak Iiaujai ui fimben—--
*«8s7Í" ke*«intlben--árkot át. elődben,
Ej-eJTnegkStB. elleaiég képében.
irtbeBBa a* é kováts, r ember^tán haUaz j
Tariunyát ráa eUtted miót lováu, _
H» mit veket Wled 1 aaoa kórgáu, Mrű kuiil caikán — te aaursdüm rikáu... sj-ej Jé btradbtn mlatmérget pék megnyílt.*
V ¦yégil 1 áiycrn aa -ily átkilédék fldvlli-•étéreIraerotlenttertí 9-ik\'ver»aika:
jAétííbaiiki^l\'táiily ravata ~:_
ForgaUgel haluoo rád « Uvata, HájtdJeJnrkájyoii aa tamata,_ Vibkoljána: agaaasa ái kavati, ^
TMfcfcairtoke oiagata —~mert htmítnr mim-
¦¦ .......^jtíí^t-:^—r—^\'"dassi^—í—
\'AhaJr^aM-aW/\'Uto.tanl\'it rígáli
Iteátkítédni otak Bhaknpeare tudott: .A*™ "-^^\'Wlrtdalaiörik a >«..k a>Ja*ra,aa 6t elntomal akarj el-"\'
ÍIBÍjkod<ilö:t«Vl>é4Í(<:
t. .S1??^ S3irffi61",l>ogy_egy ulibb \'nem jeaw> el Uérj.-, BEMETE PAL
aágot a mÜvéaiet eaen ágában iá fcj-képeani._^- Fogadfa~le°nné\'lyebb hálá-
¦ elismerései párosalt koraBnetdnket
A szarallatokat 6 ilja megjntálmazássr követte, mely ntán n vendég-kosioru valamint az ifjúság közt kiosztatott > tanodai-értcsittény. Ezután Orossváry-Gynla 4-dik osatályn tanonoz^jól sibt» kesztett ét helyes hang-s4aglejtés9el kí-jértJmcsnbesiídát_»dta • e_18.^Az_ Jfjn szdnok UdrOiülte ntdljára a vendégko-»«ornt,_ azután .kliazbnejet szavazott az igazgató valamint a toDÓüinár uraknak,
a jelen kürillmények között, mídön minden szíves Ugybarátnak az~~ifjaság nevében hálás köszönetet Bzavazunk, megfeledkeznénk arrdl.Tri az egész ügynek mintegy rugója volt, s ez főt. Könye Alajos, igazgató ur. Erdemeit nyilvános tettek hirdetik. Az elemi tanodák szervezése az ö müve. A gymnasinm ügyében & volt az nttöroYa zászlóvivő; erélye nem törődve a kezdeményezés nehézségével , rettenthetlen bátorsággal haladt elő a rögös aton, bátran küzdvén az akadályok folyton dagadó óriás hullámaival míg végre állhatatossága meghozta a \'kívánt gyümölosöt! Ugy hiszem mindnyájan ismerjük. Ö létesité a jelen záritnnepélyt. Mindezek oly tettek, melyek elismerést követelnek.
Vegye városunk polgárainak hálás elismerését,
- Adjon Isten városunknak többKönyét, ki képes azt a vészes tespedés karjai kö-zül kiragndiu, s benne mindenmagasztoa iránt vágyat költeni s foganatosííani 1 A Jdl esik hallanunk, hogy a helybeli dalárda is készül az aug. 20. tartandó bndai-országos zennlinnfipélyrei. .Qhaj_-_ tandó volna, hogy ez alkalommal a.da" lárda egy uj erő és lángolóielkesültség-től érezné magát áthatva, hogL ezután magyarán érző azivből hallanók zengeni onnan is a but gyilkoló és jó kedvet előmozditó hazai dalt.
—-A ssentgáli gyilkosság- Olvasóink emlékezni fognak azon sajnos eseményre, melynek a mnlt évbenSzent-Gálon egy oda való erélyes ember lett áldozata. Ez ügyben összesen ÍM ottani lakos volt haditörvényszék elé állítva, s az Ítéleteket m. hó 5-én hirdették ki Veszprémben, melyek szerint a leginkább terhelt 33 vádlott halálra, a többi pedig résziül hosszabb vagy rövidebb idejű börtönbüntetésre lelt ítélve, részint kegyelmet kapott. A halálra a hoaswbb tartamú börtönre ítéltek az Ítéletet föl-leílbozték.
A Balogh szintársulataSíófokontartja előadásalt.
Molnár — » VolTMptilűlíái igw-gátója Keszthelyen vendégszerepel,
Szuperjáranlatánál.
A üglt; ho ZH-án hajnalban vihám és
Jjííségben hallott, hogy felhő szakudás-\' " \'" itLioInA^jlBiktjntíeja4_tSb_b kereskedés és píncze megtelt vízzel, ab-lók-^a utozai lámpákat rombolt s temérdek-más kisebb és nagyobb károkat is okozott, A főidet rendítő vihar után őtozá-ink portól és sártól ugy magtlaitultak hogy rég nem láttuk\' városunkat oly tisztán mind azon nap, melyen &&.éltmK laszrnffat « tflrménflt tfltt_jo^aWJUUikép -van ez utozai lámpáinkjtal^igaiif-líogy vissza sem emléktzUnk mikor voltak meggyújtva, de hiszen .kár >¦ lett volna \' >k ve^M
s végre szíves megható azavakban vált el kedves, tantársai s az ifjúságtól, szívökre kötvén egyúttal kütolmök lelki-iuaeretea-teljeaitéaét^Szavalatát éljenzés és tapuvihar követte.
Végül főt. Könye Alajos igazgatótanár bezáró beszédét, melyben mintegy számot adott a szüléknek, hogy gyermekeiket különösen Isten", király," egyház s haza iránti kötelmeik pontos teljesítésére buzditni soha -meg, nem aattnti-j-hogy-eaen- *i^gyea- irány lnhel-gett mindig szemei előtt, valahányszor terhes igazgatói tíaztjétteljesitette. Végül azon óhaját fejezte1 ki, vajha altanodánk roiaél élőbb _ iőtánodáyá válhatnék lt ^zz<l a^tiflégeknek valamint a gondja -tii • helyezett ifjúságnak, minden jót ki-vánva/távozott.
vélük vesződni, mivel at urn"yi~va»tBg piszok miatt üveg oldalain a nap erBs -s^igarai-sepi-lial tolhatnak ál, hogy hatol, hasson —. ez olosó petróleum világítási időben — a pislogó olaj mécs? — Ez újból egy tündöklő képe városunknak. . A Sajnoaan kall említenünk, hogy a főutozán több kereskedő\'boltját fölverték és nagy mennyiségű értéket loptak el tőlük.
A A helybeli izraeliták egyik érdemdús tauitójok, Mdzes Henrik nr, julins 32-\'fn, éltének 55-dik évében halt meg Varasdon. 38 évig szolgált .az itteni isr, Jíözségnek, s_e»en bosszú idő aktt min-dég fltalánoriÍBz telet ben és tzerototben. részesült, a mi leginkább azon nagy és ŐBzinte részvétből tünt ki, mely halábi. nak birére nyilvánult. Mint hiteles forrásból tudjuk-a^hitközség in telkedéit teend, hogy a hátramaradt őxvegY élet-, fogytjg _váló ellátása biztosítva Tegye n;
A kUiiyürUletenie^aelekedote által ohaj-ják .fl_ szpnxorkodé családon az elhányt tanító bokros érieméiért való hálnda-toaságukat leróni. Béke és nyugalom szálljon le a boldogult luímvaira!
A A közszellem mel haladó, no mos.
és jóért lángoló Csurgó városából következő meghívást kuptnnk: Meghívás a csurgói és vidékbeli műkedvelők által f, évi augusztus hó 1-én a Csúrgó-ó-vároBÍ „Daru" vendéglő termében egy osalád segélyezésére tartandó zene-, ének-, eza válla ti és tána-eatélyre. Müso-rozat: I. szakasz. 1. Hyranua Kölcsey F; Zenéje Eerkel F. Énekli a műkedvelő férfikar, 2. Nagy ábránd, Rossini „Mózes" czimü operájának dallama fe-lett. Szerzé* Thalberg Zs. Zongorán előadja; Fekete Ida k- a. 3. Szavallat. 4. Induld Bechertől. Énekli a tanuld ifjúsági énekkar. 6. „Mátyás anyja." Arany J. Zenéje Mosonyi Aí. Zongorakísérettel énekli Tóth K. ur. G.Szaval-lat. 7. „Edes lánykám !" Lévay J. Zenéje Haber K, Énekli a műkedvelő férfikar. 8. „Seprík a váradi ntczát.J Ábránd Záob, J. Zongorán előadja Pásztor Bol dizsár. 8. Szavallat. II. Szakasz. 1. „Dal bor, lángY*~Lévay J."Zenéje Hubert Enekü az ifjúsági énekkar. 2. Rögtön zött ábránd. Chopin Fr. Zongorán elő adja Fekete Ida k. a. 3. Szavallat. 4 Névtelen induló, Egressy B. Zongora kísérlettel énekli Tót Károly ur. 5. Tavaszi dal. Mosonyi M. Énekli a müked-\\\'elÖ férfikar. 6. Szavallat. 7. G^lgóci emlék. Palotási J. Zongorára átírta
Mosonyi M. Előadja Pásztor Boldizsár. 8. Szavullat. 9. Szózat Vörösmarty Zenéje Egressy 13. Énekli az ifjúsági énekkar. Ezt" követi u tánczvígaluni. Belépti díj 1 frt. Kezdete 8 órakor. A ULstlrgönyzÖ állomás nyilt: Igló
és Tapolczán (Magyarország) ; Jasteno-vooz (Ziígrábmegyében.) \'
Füredi újdonságok.
Az ujabban érkezett vendégek között vannak: a Vörösmarty család; In-key J. h Boronkay K.
*m Gr. Zichy Károly elutazott Stájerba.
Legközelebb adatott a szép színkörben Radnútfáy, a nemzeti színház intendánsától fordított .KisértéH11, melyben Hirtling Mária assz. átgondolt,szép játékával élvezetes órákat szerzett a közönségnek. Kilépésénél virágcsokrokkal fogadratolt s nicgúljeneztetett többszörösen, ugv ti páholyban jelen levő műfordító is; ki Füreden létében ismét egy uj franczia h telvoniUus drámát fordít „Les panvres de ParioJ czim alatt, Brisebarre t.s Nu-t-iííl. melyben liatásos és -erejökhez méltó szerepek varnak Egressy, Tóth József,JókaynÖ és Lend-vayno-re. A durabbúl 3 felvonás már készen van,
*e Július hu 20-án volt az első táncz-estély , Boronkay Ív. rendezése alatt, a tánczfUzérben ki kell emelnünk a Vörösmarty testvérpárt; Kopácsy M. és Ne-deczky kisasszonyokat.
*a Sajnálandó; hogy az arénát még mindig—leevesen—^tttügatják-y-a- Bém ei társulaL kitűnő játéka mellett is. Ugyan\' meg-lehet olvasni nzok számát, kik a hui madik trombita szóra; önkénytesen vo nulnajt be a muvészettemplomába. A
müvésztet- csöjcönyösókv^eülg Bizaitól ugy orátióztatnafcjixpJöadibiokro^Azel-jarás ilyetén formán történvén: Bizai kezébe veszi kia háromszínű lobogóját, mig balkezében az eladni való jrgyeket tanjn; felugrik az-aaztalra, & elkezdi az oraiiot : A kinek tömve van bugyellárisa, mint itt nőkét látom; kik estvélire körmöczit esznek, reggelire láz&iást »ib. stb. b még sem mennek a azinkúzbn,
azok nem emberek,"hanem —--¦--
Ekkor aztán rá*rátnkmáregyegy jegvet, arra, ki az oratio alatt meg nem-szöktHt^ s olyan is van, a ki sirva megy a színházba\' ezeresei mellett siratja az —egy frtosttt! . . . Fájdalommal irtuk le e sorokat, de az igazat irtuk.
% A lövöldét — minthirlik — 2ű-én akarják megnyittani; haigaz lesz? Kir-ner nem jÖ le Pestről szél és gőzért.
*ö A mellbetegek reggelenként egész exportokban állják körül az ngyneve-"K*tt „Savókutat mig.a-inrdtr r<ík orvosa, Orzovenczky főorvos és Hn-rav osztják a sétatéren tanácsaikat. Örvendenünk kell annak tudomásán,hogy Füred — mint gyógyhely is — kitiinŐ hírre kezd vergődni birodalomszerte, annyira , hogy a legtávolabb, vidékekről, a legkitűnőbb orvosok küldik ide a mél|betegeket, melancholiában,
idegességben stb, szenvedőket;1 Két ií-tisztnek-voUunk-tanúi ykikA mnlt-áxbbn-vulóban aavóazínben jöttek ide "kiig-tán-\' torogván lábaikon, a most már javában fütyörésznek a parkban. ..
% Gyümölcs annyi van a Balaton vi-
Hckéii, hogy meg Füreden » jó véka barnezkot leliei .venni 60 Jciér._i5gy_ílb. füge 2 kr; a sárgadinnyét már László nap~őta eszik itt; Ijanjjm^izeznejn_igen olcsó. Az inyenczek azonban a drága árt is megfizetik. - .
®e A hőség majd kiállhatatlan volt; 20 és2l-én, 29—30—31 fokol mutatott a hévm.órö 0 felett {Eszerint); a Balaton melegsége pedig 24 foknyi volt; a mi ritka évben történik. A mult július 6--á^ittimmsfltLjnLaÍLmBg^lYaáV7aJeg^-soványabb ember-isr—aáat -n-háj;—Aa időjárás hasonló az élethez, túlságos változataiban; ma farkasbnnda, holnap réting ; ma bankár, holnap földönfutó!...
°» A „Kisfaludy" balatoni gotöaröl most már elmondhatjuk: tisztán áll; minden adósságát kifizette. S igy a vállalat kezdetén, hiába szórta egyik bécsi lap gunynyüait rá: hogy ez is megfue ¦bukni mint egyéb magyar vállalatuk 1 kpj-plr^ ft l-i^.Hnség rén7.vét;
"megmentette a jövőnek.. Dicsérettel kell kiemelnünk a hajó személyzetét; a derék, lovagias kapitányt, Málnai Gyulát; a hajó ellenőrét, kik valóban a legnagyobb -udvariasság , előzéke tryaégg el vannak mindig az utazók irányában, s ezeknek kényelmére, biztonságára mindent elkövetnek.
Rom.-n.cz
Bérezek- mögé bukott a nap, Kom játszik már a babokon ; Eltjjnt os alkonyi bibor, — tíQ\'t«Jáffrti & Balaton.
A%Írnar&ng Tihany felül Mogooendüléa oly édesen Röpül síró szép hangja át A sima tükörü vizeal
Kis csónakszál a hang után, Fövegteleu as evező; —
— * p^r*\' j"g^ny^1r "\'f1**____........-
Kia lány susogja: ab, ez ö !...
(Ssegény_b_phó leányka te, — -
— Felefeek rá a Jögööyék, — Hiába váras, ö nem jön el,
S hozzá snban, mellé terem A kié leány midőn kiköt . . .
Ssép c-B-illagíik móg jobban é^. Teljes örüm &2 nrezokon ; — — Bocsánatot kérnek a fák, S & tüoderlakta BalatoD ....
TAMÁSFI GYULA.
Ugy..elszorul kis kebele, — A sárga lombú Oszt fák Reményíelyett szívébe a Sötét kótaégat suttogák.
As alkony és az éj között Egy pillanat csak a batár, Letelt, aa esti szflrkfllot Az éjbe átolvadva már.
Hiába néz a kiB leány,
Nem látja már a csónakot, —
.--l-JTéTéjeriart-e még avagy............
- Egy má% ujabb irányi kapott?
- „Jobb volnatán már énnekem
- ^halnjy-minfra-fált amott?B------
óhajtja 6b a fák fölött JMosplygni lát egy csillagotT....
A csónakos evez, evoa> — De tündérek veszik körüle jMiért sietsz? — szólnak reá,
Ha ^tm"átadBa inkább őrül I —
\'Miért siotoB ? — azt gondolod Epedva vár?;—He, oli ne hidd\' 1..
Iránytűje á aatva csak S megbomlik M as is legitt. —
pJobb volna tán már énnekem — — Támad" szivén ily gondolni, —
E tundóret"honiban itt .....
A kék, a mélytbabok alatt" ? 1..-.
~S a\'aélyüabok alámerül 1
Elkomorult tekintete, -i-« a mély habok alól felé
Egy esillag fénye reszkető ...
Egyet ránt — és ím partot ér, Ledobja most as evezüt; —
La Yallöre herczegnő áiete.
Et-j nírtelea tí 1703-ban IvSínben m»pj*leot frunttis kiadíií nlAű TonliUitta
RÉS YI R EZ S O".
(_FolytatÍB)
A királynak igen rosz éjo volt: főfájása és hányásai legkeveflbbó sera csillapultak. AHg
lérTéHt érbeísgeégSriokliírö, már ttfíBmipTeg--gcf aa egéss udvar látogtásra ment, mivel azonban a szerelem okosta hajók nem tartóz-nak a g^-ogyitbfttbtaerk—kffgéj g^ong^iiradésfr as éj folytán szűnt ós egészsége roggelre
^brroáUt. Eu időben akéjérte^asjeek
azért bövon foráultafc elÖ a király betegsége fölött. Eltávozván az ad varlók tömege nyugodni hagyandók a pihenéstazükségi5 Királyt, azonnal Sain Agnanért küldött, kérvén Öt látogatná meg kedvesét, tudatná vele betegségét, s egyúttal mondani meg "neki, hogy ennek oka egyedül Ö lepne. Sainl Agnan La Vatiérét igen szomorúnak találta, ki kesére* dettebb lett midőn ez küldetése okát előadta. Végső szomoraságha esett, & nem is tartóztatta magát kinyilatkoztatni szörnyű szenvedését. Visszaküldő Saint Agnant következő levéllel azon karolom mellett, hogy azt a lőhető leghamarább kézbesítse O felségének*
Kézirat.
„Miért nem gyógyíthatom meg önt éltem .áránl uem lenne ngy soká betegrs alkalma
sáp sokkal cszeeebbek voltak, hogy sem a két EzeretÖt egészen magukra ne hagyták ttjítih. Visszavonult tehát tiBzteletteljeBen^fir
volna meggyőzödni^nogy szerelem. Óh jaj I mert hasatalanok a sóhajok: Felséged akkor meggyógyulna, én pedig nem volnék vigasz-Ulh&Üan fölötte 11 A he rezeg La VftUére rendelete szerint atadá e levelet. Midőn 5 feliS-géhes belépett, a királyné éppen a király ágya felett állott. — Mióta a királyné itt van igen elgyengültem, Satut Agnan — esdla a király —^ s biztosíthatom, hogy jobbajretgyengültem mint gondolja. Nem tadom megérté-e ezt a királyné, de azonnal vtsBzavonuTt* A\'király legalább azásszor elolvaaáLa\'Váliére levelét,—dioBérte, a ugyeljaeeteté-a berazeget e csodált- levél kettíis. irányárft, tudniillik a szemrehányás és gyengé3 ségrnj uiaryat~aorar~ tahellek. ".. ¦
\' A* egy miben e szenvedélyes-szerelmes raagfltkÖBÖtt a kifejezés .Felséged" Volt, s esi nem tflrhetél Még akkor is falemlttá midőn La Vnliére egy előkelő hölgyei megír kőzett, kiÓB^ea éjjeli látogatás után nagy kegyelembe jutott. A herczegéa esen assaoy-
terem liátteróbc hagyván őket «sfvök-örömét- -élvezni: nem todatik ha ugy volt légyen-e mert egyedül voltak; mivel pedig méltányosak is voltak, soba&em beszeltek felőle. La Valiéra a király "pfingy\'ötSban\'f a "fel
vesz figyelmét ez nem kerülc ki, BÖt tetszését nyilviniti. ,.. .
Folytonos béke a szerelmet higgaEztja, csekély viszály pedig éleszti, hossza volt szerelmeseink viszálkodásának tartama, ¦ mond* hatni, hogy mindketten igen irülíek axon, hogy a régi kerékvágásba jutottak: de a\' gyanú a távollét és keserűség okozta bajokért kárpótolták ts magukat.
— Ah 1 Sire, ~ szóU La Valiéra ft^°j»\'
veszedelmes ember ön ? I s mi nehéz az embernek magitön ellen védenil — E szavaka-, oly- epgd^n^píy-gygngédeg^-adta, hogy a kit
jobban biztosítói. A jövőre nézve óvatosságra határzik magukat szükségeinek tartván pe-díg egy mcgbíahntá barátot La Valién
7SbJ~ ?isonyösiá lett-\'mibép e "nö szivének mindig ura lesz. Nagy szenvedélyek mindig
aJSrályr. szíve annyira ellágyult, Sogy CBakT összefüggés nélkül szólhatott; mert annyi-szor-kárt bocsánatotyannyissorcsókohkmeg szótlanul kezeit, s annyiszor monda szenvedéllyel — mi szánandó volnék, asszonyom, ha nem könyörült volna-rajtami Ot óráig voltak együtt, s ez idö alatt ezerszer és exer-s*ftr Jjsmétlék egymásnak mint, szeretlek" 1
k ia tsagoDvra-kit tniotlig külüBÖaemsegetatt gondolt. Jobb választást soha sem tehetett volna. E kisasszony RUgyaÜ ííép~vnft,v-ezeTi felül a termáazet oly jámbor terméazpltel ™eg, tmgy azcrelmeieink v ^ roit
^em\'gondolvs tstüdrD "sggAly nélk\'fll f"Í*-nié.....-
tében is azt művelték mit négy szem közt cselekedhettek volna.
Térjünk el itt kevéssé Busái hitelének rovására, át pillantsunk egy e történeten kivfll nenv,álló. eseményre, melyből Utal lógjuk, hogy az emberi lélek yáUgsAkopysignak van alávetve. Minden böígyik között, kik a király szivéhez jogot tartanak, egysem volt ki annyira irigy lette volna La-Yaliére ize-ranpséjét mint^oIssoBa grófod^ GoIonnaíB-
tettelre er&sen figyelt, nem kerfilván soka «gy alkalmat sem hol St ntegszdlhatUL Ha
egy zzeméryt~,glfognÍtair
hibát találhatónk benne. Téíjfijok-a dologra. Soissoiis asszoBy»ág_^^rk^r^ éstreyettc mi\'
_.r__ _ saae _
^ ^edTcItp^^Hu-UmeatWa^abt&bbaágBfcigé^ nyelfj éztm ^nBywsr-rae^bptránkoaotf, hogy V^nUd^ar.herczegnöhSz elég hangown^szon megjegyzést tevé; mikép étzrevetta, hogy Li Vahére biczegöö^ö-axt nembirtí*, hogy vak is. l»a VtíJBTO-ert^lég viblgosan bállván igen találva érezte rasgát^ — Megpanaszbl a - királynak^ * mind azt mit^ a betzniág: egy
mi igazságtalan vagy, hogy nem hiszen [ »6^« nőben sugall eibeszéllé 5 felségének. \'szerelmemnek 1 mag&iethetlenön szive; van i gx rémítS karagra gyúlt, hogy Buzsikéot okunk elégedettnek lenni, szeressük egymást : flZöljak mit iimmUUsított elkövetni kwaBB__ életünkön ál; — és ezernyi más szívélyes- vigasztalására, midőn távozott így szólt, sig^el-ny-ilatkoztak mindkét oldalról. -KQ\'-^-Seóljon- szabadon-asizonyum-, mitkirác, hogy I\'Bnben csakis a kifejezéseknél maradtak 1 megbosiultajBék ? aaon kií*esesések mellett t. i. melyeket a , Szobában jelenlevőknek elhbinünk kell, A j -kHr*lv-má«inip-f*lkelVmeglátog*ltaWv«#ét | és egész nap Tele sétált. Itt újra egészen . egyesültek, m^ritrn^ryén pjbél, bogya SZB-1
rőfem földön tüll Örömöket nyújt. Ha az em- J =^==^_ „ . , ^
ber szurot — szólt a király — nem óhajt s-p—f^HL. vBffY686K» nem keros mást, mint szeretete tárgyát. - T Oi7
Ah Sire> — visxoníá La Valiéra epedő, ékesen szóló a szavaknál többet kifejezS szemeket Vetve reá — honnan van, hogy oly gyönge vagyok s Jiegy szivem hajlamai ön felé vonzanak 1
¦JStáH\'-Wlr1 ^
(FolyUtáaa következik.) ¦ .
i^ppiny^agn^\'^ertüt ej^\'raaílyffl. bajikóliamiíitó társulat két főnökét, K. rajztanító ós W, kőnyomda -iaemé^^ — Ennek, oka az, hogy ugy szeret mini -lyében kinyomoiiii-. Aa-ttbC mattsette
kell — sióit a király az éa-gyongéd tsere-letem $n haj Lámát ás Bzerelmét találja. -
— Bizonnyal ugy vagyon Síre, válaszoV La Valiáraj-óh egyesüljflnk naponként, ugy -akarom,-Szólt a-királyp-do- kérem ,Bat-»a-•B4kitsunk. soha.Lsamf: mert .azt dfágia nzel.-\' ném meg. - - • .
A nap lígkeHBme.ekben folyt 1«, mlndT -fjik fölülnalnl skirtn ön magit níríteto Unu»iU.ábán. Soh_» lem Tolt kiMMh éde-BBblrbDldogabbr~4i iuliMem-Jp*rkuul*l t.a-relméiek ktllMBnSi" írailotok felMegymiit
lemex&ket u egy- » Ml forint-sok síimíra, a misik pedig1 abaít-js-;
-^1 V. -nOnlnűinA nagynn wffihvTOO-
BtkBíül hetek nk^l ed_ta«!rttte-vi csak a hengerek .festékek ?1 aajtó, ianm ^
a kit iemet*»gjib niOiueruam i» mog-tahUtnfcfrt, mélyek már » városon fcfcnl
tekinliUben nagyon rikerultnek mondha-_.,jáaCa_pemniiaV velinari aoroiatáinamok, harmri vitnyoniattal 1» eT vannak látva
—-^»ito^ciinko«t»riralílt, nyonoKlMlk T\' —Egy nj találmány mo»t egy egén ~ lröffilíi\'es: c*«áryr tea ft)l»»lrgBMé7Tie. . -^-vneteaén - a\' kösaörüsíikre esntán nem t lt«JnUka«%T nrröTán egy végvési oly trowt- \'talált- fel, mellet ha vasaal és •czéllal -regyitnek, a* cbbdHrfszttrt koattk auha-aem vwaitik el dlüket. Eien T-érez; --^r.im3nt mondják igen olcsd, b eiérte bajra nem igen fogják elmond-
nem is gondolnak a\' nojülásre, míg a) fiatírholgyok isltüaetukben, áélotnuSd-rjnkbán mái háiiasabbmodort nem Bitének fel. A fiatal emberek a íú^ogó drága tailettek aai-oly-»okbakerlllK henyélán mogasUnteténSt követelik a hölgyektől^ Hm-^a^aMnáaddig-nem akarnak no*BlÜnirraig-mely I\'ett-Undáy háziasabbak ntm lennek. -^=fti—— . fcengyel—kirí
elgett
Johnson elnöknél, s kijelentelte, hogy -2%eeé^ámU^tt\'Jeng5^} (Siajt ái Egyesült-államokba ^ivándorofm. Most mindent elküvetnelr, hogy a lengyeleket Vir-giniábaJetelepitheMŐkr —— A négy évi polgárjráibprn^Aineri-kábaiv,a had gyminiszterinm mostköaV zétett jelentése szerint, következő áldo-satokat hozott, egyebeken kivül-esupán hatm_ÁJtöszorilaBirf maj(Luira. nsa^-emheTeíbín. Meghallak Bebsitr^nTüstt s
veszteségét holtakban és sebestllte\'kben csak hasonló* üRsiogre teázunk, az ame-rikaKnégyévi haroz-elesteiéa setresUltei száma\' korlllbelö\'l három milb\'u. Legújabb birok szerint JéfíWson Davis megörült - -—-¦—. - .. — - _
. k8at»ru:
.;:r— Marseilleben furcsa stríokealakult. A városon a nagy terrain belle.de Mni-n, hat ezer fiatal ember gyúlt össze, s ünnepélyesen megígérték,"hogy mindaddig
korházakban:\'325,000 ember. Az éj: szaki hadsereg sebesülteinek Ö3szesszáma egy milHó é8 százezerre tétetik, éjszak halottainak és sebesUlteiitek.jzáma tehát összesen 1.425,000 ember. Ha a déliek I
Gazdásági tudósítás.
Nagy-Kan.ua, jul. 3Í. Miután a tarnlyi termény körnjékflokön majd mind szétlipr-Matott ós az idei még nora aíállittatutt bo, kü-- votkczölog jegyzünk :
Baxa í*-frt. 00 kr. — 3 frt. 1& kr. Ro=8 2 frt. — 2 frt. 05 kr. Árpa 1 frt 50 — 0 frt 00 kr. Zab 1 frt 20Jsr.:K-nfcoricsa 2 frt.
Kanii.alpíaaai árak: BürjrtjBys méröjo 0 ff. 90 kr. Marhahaa fontja 14 kr. Jrjhhns fontja 10 kr. 8fr-téihus fontja 18 kr. Oj müoiina mAxaija 26 frt — kr Zsir fontja 30 kr. L.ánglirji. DiÁíSiJa 11 ft 0 kr. Zsömle-Ts^;piÍ3«4J» 3 frt öö kr. Kenyírlíiat fontja a kr. Kn-koriciallíírfdnya" 3 kr. Uj bor itcifjo 8 kr. Ö bor itcséje 1G kr. 8tir iteiájj 10 kr. Siilra-pálinka itciéjo 32 kr. Törköly-pali uka itciijc 16 kr Fngygjo miasija lfl frt. — kr. Öntött ragyg^irprrrtj-a rouijo 36 kr biít-tott fonlja 33 Ssappna fontja 80 kr
Úrral prn-cirfelyau Joifua 31.
B°/0 metfllirjuoB 00.55; &% aemeoti kulcsán 74.00: bantráiivériyek 783.-^ hiKlinTfiselI rÓDUVÓnyok U6.60: esflat beid 1O7.2&; eraov
A. űynlin.k, J. B-ben: AOal fojak; kírjtlk to-ribbra is- boeiei mflksdiját l*(iank laimllra. ^J. O-nak : Kírüuk flntBl rilXmít Upunk n&mixn. \' Ss. T-nak Farodén; Ha Tálam! njaonaág volria kérlok, ftilrr tndttrtikrA
Ca. 8^naa;-PBitoű ; ml oka hallgatásodnak 1 \' P-nak : A leveTot otn «dhAtjak ; naoa ost kivánjuk mi lovolesíünktöl, hogy a .reaiatS napsugár mod4iff BÜtött a luffosgn ?1 két kcavnans" — haaoro: hogy aünak a knkoriczák, burgonyák f hogy fisat a bum és toesT mennyit adott egy hoJrt fald? stb.
B—y—nak; MtSltóíágrjd aiirnira megrendeltük a lapot.
E. L-nak : Haíoolákép,
Gj—K—nak ; 8. T. ü. U. KapoffTárott Tárjuk a kaídeméiijeket.
I. Á—nak, BelltüÁa : u a tolj ót U megkaptak ; kár bogy reriihitb nem jBli u égési, mert sararra adhat okoU OdvOtlotünket kflldjök. Kírtlnk máat is a paná-saea és poroa okiratokbóL
Felelőa azerkeaztő: ROBOZ ISTVÁN.
L3
UiT/m (1-3)
—EKrdotmé&y
G«l*Ot«irI«r«kÍte]riSiaek Ű»i-aieUráis I PumojjrarjTjo poig. töTTrojurke mint tclckkBojTl --W-W^T^^tJl kaikirrA-UUÜk^-
k«ar TaUu KMljnuk Gelrnciér LmicslLmi. iím\'.lÜwn a kie%i-Ilii r*LtYluJtii ^bblaak a t*-íiiri T4. «»r tjkBnj»ben fájlalt I. aUttí vsx»tíX*&- laki birtokara i litndaltctvaR *c irrtriil feltóta-TeVaj-Uctft.tfel «rrriid mayil-lap!tiaa-Ji kícfctíbffl kitrl"ieki(k t VgTaUii fc-**«*a«sw1 C. btí actLu>-ta» W1?. naplio^k rv^lt 0 jrijn kitŰHtikv »tn fcíViaJJl acui kiTateakmcf. kofy m-f nera ^. lenfrok wtebra a fcnH*üi hjjj - Uldt UtSllaf fuftiak. m<xW«I\'\'t-L-.rnI.
V\'jj^:«r«rnlriJrtHiiTatnak micid-a .k.kJk aMJeirtt birtflkioiíjríDyi ImrtkMIk, a taf.nJwljbl batóríitői( id« t jrl, ntanrulcwitck,
B.lut UlahtiHajri twlaaaf.
-"•W"- " " -(3-3) -
—rffirdetvény.
Gia Í4m UtolnSinkSn*
ta-TJaraik. arisi wkkMervi ba-—tUt.-il-«in ¦«¦¦llrt-KattUv-hnl.U. II>.•«»¦« O t a\'
Orbia Kerencs hitele SuiíhiTisat
-BamogTfliegjs polgári iSrm^ke mini taldtkcnyit .aahii&g rf.i^riil
J4a. a alkat bf»41a.a a Ii-al<(ilaatT<(>tk4ÍUa alOUaat > nTUa^artTtM- ¦¦- LT Uia feláll mv3 »;li» Hffaia.
r-aasaj UVMfeaVZHf7B«|7 Wf mav Jalaaiatk aaMta a <Sa>UTlcr--laaAlfaUat ftpiikiianlllaHW-
«** • M ^
wSKfialllalillMrtlttTT fl*rr
-IdsUJáSitoalllt Ttpulgjaml.
alatiSaStk^lal
fllflOETIÉBT.
Ai«f Hm « A libilo ¦
kóiairretetctik, kogy uoii Jóboi"-nek Orbin Perinei eHehI kerrau-
tib^ilwilkói^a\'l n. t.j.Wyv-bcM fog)-Jt riisiix cs TI rfy njoi-nad tcli-k, ufj f 568 22T|69 hr. ¦«aa alatt brj$gyxett Urto Lira \'-»)reatU31»tT<n, inrriii felli telek aa kl*l#glttkJ «nirpnd mejtrlapU Liu trkintelabOl hitalejSknek tir-alili hKL&rnapol foiyo 4ti aiig. hi 34 oapJftnakreggtiiSóraji kitU-\' IcrfkaiMlhITBtaaV kff, bogy mrg ntm JeTeniis8Jc efp-lé ben. R fdmrli.ljL fl^ylclettiirviiaS" fognak megallapittatah
Egjaicr»mi ad-f«l ki-Tatsak.. "iind-uok.klkakijeMt blrtokki! ls&nyt tartanak, att a fcnnebbl hataridOig
Kapmffcrjg.. SawofymefT» IBn-enyiiéka mini Irl.-naojTl ható»iff.
HIBDETMlHI.
Pij J aaafl f kitel»aiaek S«BHltlTIaaJ._Som0fTne{TB _polg. Urrinraaltn mini telvkkSnyTi ki-l*«4r tMtVI kSaklrré tf t<rtIk,bojy Wall. ! falca a « k _fa
if aUnl k*rM#Ub*a a-^rltl^l, ~ital |*||.*»a>*a atrtlma-aJ " #UL SÍ. tain t. J. kBayrabaD follali M(y«d klU t* f a. aamaa tir-
p g FI1*"!
Mpk Urillaf faroak aaiUtepli.
¦artaaak, asfi faaabU bafaidUr U. VjJotfm|ri«M».t.
EapMrar, Julia, a, -IW6.
BuMBBJiaiaJ. lorTianafkaniat «amarri >nlM|.
~7~ (3-3) .^SVEBÉSI —
MrdeiMény.
_Marnanti* t^t\' ~ *""l*á.
.Oat toUkWrriWaaiaaktiui-
Hirdetvény.
V*gh fttTin KjuUr\'mti laWa Jii-telc-ainak SMichirasa !
Somofy mrfjje piig. tön\'íny-¦rfko mint tplcfckflnTTi batoaag
ri^xWHWiirrí léírtik, hflffy Dávid Andris föl pere s^ge\'aTaít VígB litván elírni kr réseiében a kielé-fftteíi TÍ|Tf hajtia utübbinai a kadar kn ti 91. -i. t-j. könyrbenAT alatti három nyolcud telekbdll rriibirtokara elrendeltetrén,as 4r-ˇíríil fölvételek!akirlétiilAii Bor-p-nJ mcgiTIapiUM Ukintct^bSl bi-t<-l.-taknek tár)jyaJA»J határnapul (. ívi »ajruJrtoí hó 25, napjának \'reggeli S Arája kitüaetikj mire hi-_ta!arük a*»a^ hivatnak meg, hftgy ni»p nem jelemfiuk eiatt!ben a íV-"neblií Gf}-I»l^i birüilag fognak nn-pMlopílUtnl.
.JÍffTiieranaind falhlvatnak mind a»ok, kljTalujcTmHTtöfefcDi^géríjt tartanak, aat ft fennebb, határideig ida b\'Jíleateni íiej8ea«k."^\\
[jaJImUiíS.lsaSr ... Bomog7trjc(rj\'o IBrrényiiekémlnt tiJekkSiiyrl bafeÜáfj. \\ - \'^
IS/ /fii
(1-3.)
Hirdetvény.
KGuegf Károly Ubi lakrSa htto-tuÜiaek ftanehlTia* I
"Somogy mogyn poly, tCnftiny-néltD rtUaerul kDibirri tiitatík, hogy OyaLiy Ijrnáea falpgreiiJee alatt KBÍuagi Károly •UanT kera-
atábbüuk-a ksridi «8 fa. t. j. kflnyrben A I ím 71 nípujntim alatB aaaíIiJTMrtöKb^H Jtfiibirtn--kin. - - - ¦
_hj_ir,
g. J"a««tik_LVire klfala^Sk aSxal Urátsák roog, hegy tatg atm jalenáiOk Metíban a fraebbl flgy. letek\'biniflag fognak mejiÜapit.
tatai, - r .__-.............
Egyasartmind fevhirainak niad-uok. kik a kijflUlt birtokkor igényt tartanak, ut a famubbl ka-tnrirllllf ^ajalaataat .ieMen.k.-ZápaiTfr J ali tu ho 1S6&. .1 BoBOCT aafy» Wirinyiiéka mint ff-y** ^rt^\'ág.
(1-3.)
Hirdetvény!
mű hitelezőinek D
Somogy megye polg. tnrv.\'ny-eiúko mint telekkftnyri hatiiíig rSa?r"1 köahirrS tétetik, bogy Jtoicí Ensebetnek Mezei JánosnS ellvni kr-rrsctríben a kirlepitósi véffrehajtás titrjhblnak a Bílcgi ö3 sí, t. j. küovvben alatt bejogysett egy negyed telki ré^Ebirtokára elrendnltet^ún, ai Arver^ai föltételek a.a kiölJgitiííi sorrend tejrin-tatíbfil hlteloiltknok tárgyaláal határnapul f. é\\i fi«pietnber bij Ö-ib napján.tk reggeli 9 órája kitQiotik; mire LitoleiCk asxal ldTatnak merj, JiDgy—tnag-^Jtwi^oúaOk- tumtúbcn a fennpblii öprU-tclt bírótlap fuf*-TinfeTnu jrüia j > inain t.
Epvszeranúud felbivatuak mind anik, kik a kijelelt hirtoküoB ip^iiyt tartanaki aat a fennebhi határidőig idu bejelenteni liea-
Kapuarár Julina há SQ. 1895. Somogy megye torvényaicke mint telekkűnyri hatosig-.
""•/.= " (1-3.)
Hirdetvény.
Varjra Jánoa hite les Gin ok Dn-BiebiviBa !
Somogy mrjyír polg, torrjhur-.-atíVb mint telekkönyvi hatoaág reaaerűl kBahirrú tétetik, hogj EcTieib rioldiiaártiakr Virga János
Tégrabajiáa otábbinak a Mo«*oladi 44, bj. t, j, kOnyrben A I egj ne-gyed telki ás 100 hr. «a. alatti rfnbirinUn /¦ImodelMtTJo" ai árrorésl -fcltí-telek a A klelcgiteai •orreud megállapltau teklnt«táb8l
X^iTL^Eepkmber 5 dlk_ napjának feffffell - Ö íríja HHlietík ; mfro bitJilerr5k~irr.ral brrttriAk agg,- b o gy Meg nem jelenáaSk aaetábeii a feuebbt ügyletek blréüagij\'ognak -ma (pUbap ittatai,
Egyiienrtnind felhivatnllk mlnd-aaok, . kik a kijelelt birtekhoa iffínyt tartanak, ast a fe&nebbi bt--tlriJliig ld* bejelenteni tif-wriMt Kapoarár, Jslia» bd SS. Somogy - raegya tfirríny*iíko mint telekkOnyTi hatdiág.
filézett sorsjegy*
Nagy-Kanizsa városának közép ntezáján jnlius 6-ín egy „Ifana gőzhajózási" sorsjegy 5219. szám alatt elveszett, a megtaláló ftretííc JQfcalorn-raetlett^ajdits József könyvkereske=— déoéhtnátadni_•-_
FigyekieztotéSo
Folyó év janius 14—15-<Srr egy utazó a „keszthelyi-Amazouu-boz-cziiqz«tt veudígltí-ben — egy teli magyar-felöltőt ott felejtett, a ki tulajdonának ismeri mai naptól Bzámitva 3 holnap allatt jelentse magátj- a megnevezett vtíndéglfl {Spinczer Matits Józsefnél
Jlely:hirdatAl olyiÁp errjJnyea, hmaiU«j;ff
okosU bebizonyítja, hogy fflajdoila^tatariben. mftgimflnik minden követelés.
Tfeszthely 1865 év Jnlitui 25-én.;
PESTI BIZTOSÍTÓ INTÉZET.
_E2en^egfelsöbb-hejye& engedélyezett
alaptőkével blrö bSztOTitri-irJtezSt~blzto8ÍtiÍHo-— kat eszközöl:
a) tűzkárok ellen lak- és gazdasági épületekre, gyárakra s ezekben foglaltató ingó jnvakra, úgymint: gépekre,gazdasági és iparüzleti szerelvényekre, bútorokra, állatokra, stb.; továbbá mindennemű mezei tennesztmények-böl altó^készletekre, akár födél alatt altjanffk azok, akár a szabadban, kazalokban vagy asz-tagokban.
Biztosítás eszközöltetik htabérbeni veszteség ellen is, ajmennyy^ essz; iÜletfi épület tüzkárosulása következtében támadhatna;
b) szárazon vagy vízen szállított Javakat érhető elemi káxokr-ellen;
? c) jégkárok ellen, mindennemű mezei termesztményekre nézve, a megállapított kár teljes értékének megtérítése mellett
d) az ember életére és pedig minden-ncmTi tőke--, kiházasitási és évjáradéki bizíösi-tásokat illetőfeg. Az enemü biztositások azonban csak-később kezdetnek-meg. ..........—
anm=íáa. jatézfifcpjelflate^eny^laptökejév^l-é». 3 biztosításokért, befolyó díjösszegek -által töké--letes-biztosítékot nyújt, valamint biztosítási föltételei is lehetőleg a közönség előnyére vannak összeállítva.
További értesítések adására, biztosítási föladmányok elfogadására s megfelelő kötvények kieszközlésére illetőleg kiszolgáltatására készséggel ajánlkozik.
- A „Pesti biztosító—intéaet^ pécsi fó-
ügynöksége
HAEJMAHH ANTAL
¦V Az cddig-Somogymegyében felhatalmazott alügynök urak :
Ssül Kromnir B. kereskedő. Tubh SeIIcorJánöi\' jegyoS. XiongTeltití Merícsay; Antal 1. \'gyogyMaréM. -NametLad filan Ignáca ke-. Mikadí.^.\', —- -Lelle Ha^aatamNándgegTB. Iffal HatUa^ Jaaoá JagyaS. Marcisly, I»Ü Ödndor -he-. rukoaé.
Bétherr Panelt H. Inrai-
Kopmvirotl Lajpoiig Antal
kereakedS, Salgetvárott Salamon Qyala
grógyuerin. Heteaeen Vikir Jánoa ref.
lelkéas. Dombóváron Hödl Ferenoa
állat orvos. .
N.-Bajom HordÖBBy Sodro
jegy»8. Tarökkoppány Kooli Ferino
:.rjátti«yBa!tkíLáialá liniK-TopoitárSatoa Káról JagyiS. KarádJobtitOjöVgy gyigy-rnoriai.
~3irsrKghaUi-Saniii gyóay:
\'•aaraea* \' \' -SaulokTrotilok J. jegyiS.
" (3-8)
Nagy-Kanizsp. Negyedik évfolyam.
23. szám 1805. augusztus 10-én.
<>So..io!jy.
Ismeretterjesztő.....lap
szépirodalom, kereskedelem, Ipar, gazdászat, tudomány cs mövészet köréből, Á:J9emogyiiiegyei gazdasági", egyesölet- Mvafafös lapja. -
Megjeleli e"láp legalább egy íven janttar bű\'lvtul kezdve™mlD^én*\'b"5T\'\'\'^\'XD^n"e\'B\' Negyed évre 1 frt 70 kr — Minden előfizető a tulajdonos kölcsön könyvtárát as ed
íéaak hat hasábos Petit sorért 1-ör 7 kr , 2-or 6 kr. és minden további beiktatásért , _ ______ - __________ —.______________™„
kiadó hivatalhoz. Nagy-Kanizaaraa lap szellemi tartalmát iilotö közlemény ek^pedlg/ugy minden loveJel^bérmentYC n szerkesztőé éghez kfiTdendök Kaposvárra.
Augtuszttis hó 5.
Mélt. b.Vay Bélától a hazai közügyek egyik buzgó elŐharczosától, mint a ti-pzáninneni helvét hitvallású Superinten-denrianak, na proL egyház kölcsönös biztosítása" ügyébeni küldöttsége egyik lelkes tagjától véve ezen bizottmányt jel entést, sietünk közzé tenni,^ az-alapszabályi tervvel együtt, azon óhajtásunk mellett: Vajha a testvér - haza Összes "píoTéibina egyháza magáévá tenné e szellemi éa anyagi tekintetben egyiránt nagy jövőjű szent ügyet
A protestáns egyházi kölcsönös biztosítás Ügyében kiküldött Miskolozon Összeült bizottmány
Jelentése
a íotiázleletii tiszáTijnneni Sáros-Pa-takort 1865. jnlius 9-én tartandó egyház kerületi közgyűléshez^ FőtiszteletU Egyház kerület!
Megbízva a fő tiszteletű egyház kerület által arra. hogy egy alkotandó egyházi köl-cadnOB~tfla ellen DLBtositó^nvéu--egy4etrölj^
tend^^tbikC1^!!^^ Veform.
ogybáz k^rfll$|3pauakozaodókl«inónek, véleményt nyilvánítanánk és hogy azon csatban ha ez létre jöhetne árranézve tervezetet dolgoznánk ki, annak folytán ezennel vau szerencsénk e tekintetben nézeteinket a következőkben előterjeszteni:
Ugyanis gondosan megvizsgálván, a különös bixtoai.iBiiakeBaméjót.aaon ~raeggyő\'
¦ ¦ ggdésre JutoUuuk, bogy^té-dntvB-az egyh-l-zak helyzetét, ásóknak összes biztosítása czéUserübben sommikóp sem esiközöltethct-__ nék. mintha afgtÍB»t«flHffl figy*1*" Wwrftlwtftfc a
megjegyezni, miszerint számitáounknál azon i kulcsot vettük alapul,mely a külömbözfi bii-tositó intézetektől az egyház körűiéinek felajánlott árakból vola elÖBZerezbetü, és a valószínű az eddigi tapasztalás szerinti kárukkal hasonlítottuk azt öBFze, hogy ngy a lelio-tölcg helyes credményro juthassunk.
Mi o tekintetben ugy láttuk, hogy a logol-CBÓbb ajánlatnál ia kevesebbe jön az egyházi biztoaitáa, hogy ka a kültiftü_nöaaége.n alapuló ü,nA:édegy_Ut elve. elfogadtalak.
A kiszámított díjjnknál az njánlutt bruttó-dijai yqttük figyelembe, mert azon engedménye-melyet a kezelésért, az ügylet gondjaiért a társulatok ajánlottak, éa melynek caak igeo csekély része lenne félre tehető, miután maga a tiszántúli fütiuztületü reform, egyház kerület éB az ujánl ..tt
25%-bfil
10% kezelési kiadásra és esak lu°,0-tet fclreteendöiiftk uatároznU furái-tani, kiadásba tettük ée fíkkép mérlcgezlünk.
SianiitáBtinknt egyelőre csaka ref, hiívnl-Iúbu 4 egyliai kerület éghetöségeirc tettük és a biztosítási érték meghatározásánál minden adntok hiányában más alapot nem vehettünk, minthogy a Magyarhazában tudtunk Bierint a legkevesebb m-e. 1700— lí^OO"protestáns rcf. egyház van, ide nem értve még Atajípdai éa más külön álló egyes egyházi testületeket. ^
ny ugy íb az ügylet Mtar-íozben félreleendünek volt külúti
ajánlott engedi táaárn és csak
szánva, mely feltártáéi költséget pj kiadásba tettük.
A kérdéses díjazásaink tehát
Caerép Zsindely, Zsu-p.v.Nád
I. Városokban 20 ke. GO kr. 80 kr.
II. Falakon 25 kr. Gü kr. lüO kr. arai átlagoBan 1 CK> ft^t atán 58~dLyat teáz,liánom a tömegességnél küldőitBégiteg nwgál-lapUott és elfogad hatónak ajánlutt 75 áltagos dijjjat.
""^nj rgformainb egyház¦Vt&bzES^í&sSLi hátlenne caak 8 millió forint után átlagosan 68,-krral.
"""1,400 forinL
tűzkárok ^iBcámitápálj.-ui következőleg jár^Bnk í-1, Mogtvóatfik Dienfliil lUüfciii. az L\'lsSmagyar bizt társnlnt ri\'fui—. egyházi égletóftégekért a legutóbbi években, mely
régett kölcsönös társulati Bzövetkezésbc
Nem tartjuk ezükaégespe\'k itt a kölcsönösség elméletéről bővebben szólani,általánosan ösmereteeek annak előnyei, tüzetesen jollo-\' meaie azokat B ftlcV famkjiköamánybtó h aitrá" te nedel me sb- ért ekéz és, mely é "tffrgybáh f. hó SO-an választmányt Qiésben fölolvasta tott és épen aaért caak: annak kiderítés éra kívánunk storitkosní, hogy as egyházi kölcsönős egylet k8imyeu^flIálHtnstó,fe.lt&rtb.ató és ugy jutányosság, mint biztonság tekintetéből az egyházakra nésve legQdvössebbnek nevesbetfi.
Legyen aaonbnn saabadimiel&lLe^réBalelB-. zézbe bocaajtkoannk mindenekelőtt megjegyeznünk, hogy eljárásunk alapjában számi-tottunk-m fOtintaletfi egybáakerttletek azon jó izándékára, melyet részünkről ez Ügyben eddig típaaataTíunt -é« rtraéljtlk , mikép tflkiqtreaafigymagaBatosaágátde különösen aa-egy házBkraVcbbol ^járuló ^tekintélyes előnyöket^ bel kezelés bű n annyL közbenjárást, zoindenetfetre elfogadni szivesek lesznek, mennyit valamely tömeges e^atUkozás esetén, valaB&ely fennálló társulattalí szerződés alkalmával felajánlottak, mart ha bármely más biztosítási módnak elfogadása mellett te a késelés" bájai ugy is aa egyházaknak maradnak terhéül, —¦ an erre fordítandó erőket, flgjlmtgalraat, manbásaágot miért jio .lehatna inkább igényb^^eab^-okkar, midőn nem egy magány vállalat érdéke, hanem a tisztán aa egyházak előmenetelére csáfaó BBŐvetkeaé* társulás java eszközöltetnék ál--tolaW
: iA_ifilintBlflttt: "sups rintendenti iktól^f ügg-e gyed ül akarják-e vagy nem az egylet meg-BJbetáaát, mart az létre hozható, s azért hisz-zzükjbogy a Ukln tétben., nézeteink-pár toláa=. ra találnadnak. . -
-Az«nb*n-\'«aB\'flgyT!ek—gyaktn-htr—oldalárn
térve, mindenffkelBtt ssükségesnek látjuk
hogy tekintve az egylulzak templomait, azok szinte legtöbb helyt biztosítandó belső részeit, a tornyakat, paplakokat, tanári lakasokat qb nz iskolákat, mikép egyre-másra minden egyházban van 4000 frtnyi éghctöíég, mi 1800 egy háznál
7.200,000 ftot tesz. A nagyobb épületek na-nagyobb városokban . _. ^BOOjÖOO-fttr*;-Tena^fiky-eaenCelal-BB íieB-szes "Harangok es órák íb megérnek. 1.000,000 frt s igy volna.
kncl szoktak kiváltkép az egyházi vn k érdekeltetni, mint akár az döbbeni, azótai években. — Rendisi aránynak a m .gaHság miarr^nég" ee\'"sein volna itö! \'
uuj?*e»>». _ _ w . ő h> öjuagy a r biztosító társulat mellékelt
\'NomVsö^bwÍnní ekkép ba^lnona^al\' ^taflolatiaa szerint ref. egyházi vagyonért
Maradna az egylftt évenfmti \'\' \'
nyereménye f. 2».000.
mely tőkésítve a roagyarországi 4 reform, kerületnek 20 év alatt.
f. 779,854 56 kr. biztos nyereményt r>ynj tana, sőt talán még egyssnr annyit, u-ngy ha a 02—G3-iki, száraz évek nem ismétlődnek, ésátlngirsjin a mi megtörténhetik caak annyi égés le&2, mint volt 1P6J ben.
-Ee|- fötÍ6ztgletQ~eg?4iaakcrfi!et a krilcaöX;_
nösség! (i ra u, mely egyedül a közérdek javának elömnzditója, és ez az-me!yet fájdft* lom az ujabb kor elhanyagulni jónak tátott, ^zért-ígen tieiyeagn j^gyezteTagg-gTiapftkhan\' egy nagynevű hazánkfia, nndSn \'-a-^pPes ti Napló"-ban megjelent nyílt liTelében iHró Kemény Zsigmondnak azt irta, mikép sa\'játkép Caak a kulcs ön ősség
b i z t os-í-t, é b a b-t s t o a 11 6—Vá r > q 1 a t--
nem egyéb, 3ti é r de k ve zL r I e t ta kysbonj árénál, mely a lebetp\'.nyere«égt ben leli ffel kielégitéséj. ^_
__ ______.............._______ _........_______A fKtinTt ^BTftnfn^j jtgyTiáy kerület e t^rgv-
r— 3-ihi bzSt&í éveknek jönnek terhére^ ^bsiii értekezletei alkalmával, — mely tulij-ekbcn2-í3^or annyi tömegéé égés volij- \'dDnképakiíndnláai-páDi vol^.LaDyay alm-.y- -_i i i.í_i. \\ i hért ur, az általunk ja vasratba hozott dijjazai -
meUert.25B/Jl-tet, vagyjfeegybáz kerfllf*\'"-^ egy, évre
SQOGTft vlsezA&zctést hely esett kiUtnnhn. J>fl _ebbSX iSasxleletü tiszántúli egjház_a
60%-tet az üzlet feltartáaára hatLrorntt fŐruTfam, álgy csak 40% vagy is^
f. 1200 — forintot, takarítana meg éhenként rgy egyes kjerübit .:
A kölciónöBségnél ml az üzlet fen tartásra. ___
C9fi0 frtot és 2836 frtot számit oltunk Q7Űti frlot összesen és még is lepkcveachb g, aiötrot ki fiafltéir-
mellett wüübati kérjük figyelembe venni, hogy az abban kimutatott [flzknrok fölep az
kifizetett tüzkár-pátláBÓTt;
f. 10902 08 krt IRGl-bcn. \' n 51 „ 1862-ben.
, 8894 33 „ l8G3-ban és már csak _ » 83M 08 " rB64-ben.
S32U9 — frt öSBzesen 4 évben, s igy átlagosan egy évben 8302 frt.
Valószínű, hogy ezen kívül megégett egy-" "vöTt biztnBirvá,
azt liisGzük, hogy 1864-ben okulva, jx clöbbeni évek Bserencsétleneégein, már majd
n\'in minden protestatt
8.700,000 frt ref. egyházi vagyon tüz ellen bax — és pcúic akkoron más hazai biz tosi tó
Í^pM^a^^ji^MTArJlMJ\'lü:fe ji*léic .____
visclőmeEbizlositandó ingóságait^ mire an- társulatnál vnll biztosítva^ — De lebel a mL nok idején Szinté Visszatérni bátrak leszünk, nem valószínű —"\'"h\'ögy;™\'cYeliíIy""\'\'m^\'rtékben\' As eddigi tapasztalás esorrnt igen kévé i - más külföldi biztosító íntéz~etnéTT8völt re--ogy^ág-vol^^hbeg-^ráTtybig tetjeg^árték-bsn--; föran^egybázi vagyon HfftoitiRi^a "melyért biztosítva, mert-gyakran az ügy félre értésn.j -valamiazinte kifizettetett, de annak Qasxcge-ís, az alacsony bocsüj előidéste/ de^ legtöbb rendkívül csekély lehetett, esetbon, a fizetési összeg nagysága miatt a Ide mellékeljük egyik előkelő triesti tár-oióságos érték csak részben lŐn biztosítva. { salainak „a triesti Assecurazíonl Uenerati
^0,000 frt maradna i fcr
után évenként, mfbol minden kertüetr*, t 1200 frt, helyett..
mbllett, hogy a legni éltányosa bb és legigax-
Ezen azonban a kölcsönöz önvedegytet által segítve leend, mert jutányossabbá tétetvén a dyjazás, könnyen és megerőltetés nélkül fog.a valódi nagyobb érték összeg be vallatta tnh
: "Dö-inFar számítás könnyebbségéért nem veszünk lobbot
8.000,000: frinál; Jássuk tehát, hogy mi lonne az eredmény még azon esetben is, ba -őzen fiiéiba vett szövetkezésre az ágostai hitv. tüstvér-egyház kerületeket megnyerni szarán esések-nom lehetnénk.
A díj számítást az olsu magyar biztosító társulat által tett ajánlat szerint eszközöltük, még pedig annak engedményei leszámítása nélkül.
LehottUnk volna julányosabbak, sót kellett volna lennünk; de11 éppen azért, — mert a kölcsönösség alapján .vagyunk meghízva tervezetaf"kidolgozni — fogaStuk elkezdetnek az ongedmenyek nélküli dijtj raertr«lő" saörex már is annyival jutányosabb as eddigi dijjazásnál, hogy .annak fizetése" könnyen elviselhető; másodszor pedig azért, hogy még azon esetbon is ha a normális állapotokon felül nagyobb Bserencséilená
minö|i
-első ÓTeknen^kovetkeznélrbe.-ne ketlessékra tagokai ntánfizetéBBol terhelni; a IegkOzar lobbi 3—3-ik évben ugy is bekövfitkTéZvén már - azon" ídÖpontF a melyben-^ragy a dyak-lesznek még lejjebb szállithatókj vagy pedig egy nagyobb fölösleg felett lehetem! rendeK
kezni, egyébiránt &z egyes társulatik által
van azon lehetőség, hogy kevesebb ifix&él " talán 2\'alinyTTolSBleg^
EIönyeTteEataz alak\'nló Saváaegyíetnek; brgy-nífndejiekjűStt-egyrffllawfc-etr^esáT lehelő vc, azon erkölcsi czél kivi hetesét, hogy minden__tgyiiznak kell biztosítva lenni, és hogy élckép: másodszor a mostani magas díj lejjebb szállíttassák, végill, hogy a ma-gyar prntaáiákia egybác.rr^rid Wfr alait oly helyzetben jöhessen, mikép k&noyedén ái-dozhasson bármely nemes egyházi vallásos czélra nevezetes ösízígéketj-írjabb Cootríbn-
nat? 1864 kf kárfizetési összeírását^
E szerint kifizetett e társulat összesen 3.500,000 frtot és ebből Uagyararzsigban
600,000 frtot, de azért kimuUtasaiban, egy „ , .
^•stlat^a.&jrm. .egyhez nrm jön eloV-miot- tiá nélkflj^ jjh^é^j-^ec^har zair-jttankiá
kárvallott-Mi \'hsonban mind emellett minden eshetőség kikerülése végeit,- azt vettük, hogy a
fonntebb kimutatott átlagos ¦¦¦__
8302 frt mellett még roas 8302 frt s igy összesen
^lfifiO^-^i^ett-vqluaai-iBfuiuiHiKvbá* kuiü-ietnek-as^évenkint kifizetendő.jcárugrege.
Tegyük már most fel azt, hogy a beveendő díjbél adassék viasza
10% az egyei egyház megyénkben felállítandó egyház, de egyszeramínt egy-
--- letl-kép viselőnek........- —¦¦ -»—-
6% fordítass ék az egyház kerület pénztárának javára a superiutendeutialis = őrködésért, régész számítás kövét7 kezötép fog állani i «-^"^r"
Brnttó bevétel évenkébt 8 millió értektől 58 kr. átlagos díjjal - f. 46400 —
kifizetendő kárakra éa viszont biztositial dijakra praclimitál-
¦ tátik..¦-. .16;604^ ^ -
aifentebbi^löVo as"ügy te- ------
zelésért . 6.960 —23,564.
-Maradiis^BZtftJSvedelemeven- ."
kint.\'-- 22,836.
kell elfogadnia, az tisztán az egyUü~értlcká-nek clümozditására történjék.
(Folyt, küv.) _
_Vonbak még Te-ebből központi kiadásokra
-peet, ang. 5.
TiiKtelt Kerknctü ur !
Alig nchánj n.pj., bogjL megérte.tem marraaro.i ntamból i. .ietet b«.«-figycU-mcitrléiének eleget lenni, unii !. ilikabV miatan ol^ dolofrról úh.jtaofrm Wce» Upjft olmSil érteülecl.\'aíl/jílerJeg . lífUot, de főleg a bortarmelü Bada elokcISliti pclgi-rai ált^terTelletik. A lírrelík egjrlkí k*rt fel eqgem a k5jle«.e,. _™_t \' . _ _----, "
BBud.peati b.rkere.kede.1 tanaiét" -at«L--al.tt Aldia.y AnUl^Toltbod.TÍroaik.piliaT l\'i Kidler Janoa, a betti .biulhileart" egjik Toll direktora (jelenlejr:- pe.U na^^k^p-.^ . kedB) legelSeaSr prnditekjiieg ;•»\' iaditra-. lymlák uon TÍILalalít, mi^eusatgaadáin-Tünk egj-ik föigífa l.J. a uoUeMt»-Hta*l*g -Ixjrásxntrs né.Te nera oi^kély oefclyaw*! é.— borderSrel. binut • (A.Jelkel,.WilTtalo»4 . urak aa illelS engedaly. iépOi folyamoí*-, »i»k»t.a m. k. kelj&rt* t»n*«»n*!:-«aí». b«.:if. > rrrnjtoltak.)" t . . _ ¦¦_ ¦ :
J5 BSéj) es basano*\' ViUl.kt.it vlij geudi>Uta
JjJSU^Q^Juu^ldjLaAUb^apsaAbályok.itfün^nmct kicsalrih-Eőleg- cite
7?r^ r H1?/\' ÍÜ\'IÜ V tétben a gyermeki gyöngédséggel UsBtdtnagTkerakodô\' urtél «s*^»^ . W u .x„*Í^*a.í Rj.
ÜistelVnagjki
A\'VráUvUltagJh
.lat iMgYobbáserakJ vitel* — a I
egy réssel arrs_ fordítaná j\\ társulat, hogy. vuwawtMaif de különösen finom\' magyar borokat (fixlot Baji végett) egybe vásárolna éa -Bijal~pJâcajtte\'lë?a)iil p*. 1 \' •\'~ltlliBiifa",,-*,^>^fc,» borâ>"Llegniabb éa l«gé*a«asrtU>b~elrei «aerint a lehelj legjobb keselésbea részesülnének. E csélból a tár-» ólat a leflkJtfln5b~b píncíem&aternket (kik_a fjaomabb ».ea"feléi éa,Jelesen, a- borgailEfaU minden tiía^bXk iÜöaUafln" Lëavai vakja külföldről twtabtaT^KDkiTal minden ierpeW, l»ltai-^IÖ-ftggí-iisa«.yWg^-pa«ja4rArawít 1« ai «tintait plncsékbe lerakathatná; kot ások a társadat. jótállása- mellett, hasonló finom és énaserfl késelésben réizesittctnének; -a-aaalCSôro&i^ tiraaíig îgyckéa^d
a lohefS lefrjntanyesabb irón — bizonynr saisalék mellől t — a termelők nagy. hasznára eladni. As érintett pin esek ennélfogva a-oi agyar borok mintegy p i icsA | képesnek. Ëlerakott borokra a társulat, ha kívántatik, bizonyos ¦/» nwllett előlegeiéit ii nvajUna ; ¦ erre lenne a töke legnagyobb réase fordítandó* De mindenekelőtt a társaság első és legfőbb teendője Tolna as, hogy a magrar termelök. i a kfllTúLd küat miiitcpy kSabcír* janit képeane. Vagyis fflfiilsdaLiu. füxné kt nagi-s* n ¦n»py borukat-^alfulddel tiazju ¦tén-megiseaortrlniés megkedvelíetni, lernm* bolt hiteltlkat ismét helyreállítva. Külföld--âôreliiiafiei^^BdOiml ti .tatba tcc&ajtkosni b esáUal a magyar burok értékét e cicini. E csélbél b társulat a kfllf&ld legelső ügynökei éi borkereskedőire! késlekedésbe és kereskedelmi viszonyt* lépne, mi as utóbbiakra néavö is ktraontlhirtíanal caélszerö ás ké-_ pyeltnes volna, minthogy t. í. a tir sasa g bzU gcrnatt-becsnletes eJjárasárol biztoiilva levén, _aa. iJeotaaas fár«ü»Ag-A(ól, költségeitől és *gyéb kallóméi]en«égeklül fiilm öntetnének A UirgaaAiV t; i. a boruk BzéUüldésgtísnia-gara yiJTttlptt. EBonkirfl-I. a sxrjban Forgó ciél ínég Ustosahe elérésé végett — as ícmfeU nagykereskedő or ssakértS vélemenya sio-rîrtl, a tarants! a budapesti anyakereskedé--sen. ktr&l-a-kül&ld nevesetesb pontjain, mint Loftdon, New-York, ssosskovr,. Pétertir-ban- tat. MJai_kesére-Lók-boItokat .is nyílhatna. Ai érintult társulatnak kfllfüldön a magyar borok jésags. és nemessége cllea lé-tcsfi, a «nraasl rat csalót-és borhamisítók sttsl elöldéaotf; másréast mjLgvk^a költőid bortawHH által"; saját erdekakben UpláU «loitéletok ¦•ftllaa mintegy harcára kellene \'ssallniaT s e^harcabaiv.gjtbiiL fogna, mert a jelaso, pbectoleteaség s aaigorteljes lelkits-mBr-rtestég-* lenne aAsilrtjAiu-lflrvj.-AjnQn^ doU*in>ol^Liiariîk,^högy ss~ny-Tmlialat már magában véve- is aiép, keahassna és jótékony l«iuiftr..t»wtJbaraink^{mik. egy parlagon he--reteraway ^yéhM-hssonlitanak) érvényri--¦itését UUné ki fa cséljául és ha ea becsaló-
*mJ\'""
^ivasaAgB^-4sjnjau^étsé^ -h-e-tna."
mas"valt.ft veinltigok szeméből egy pir ttitekin-tol-
mícsoU rövid bnoanbflsz-íd érdeme} m-SgeroJiteVt melyben Ropcnllml Mán Rendek alnnitük fáradpzoíflátírt ÍlübZÜ-ietot fejeictl ki, ftuta»nlótársakiáL pedig gyongtd axavakbün bucaat vett- -A. szép siker az oly ropjiDiit számq tannlőifjaaág ellenében részint n kevésszámú tanárok fárad ha?. Ah m üködéi érBI nynjthaífogaT
StaLai^attiDaraJetenneni a tollat, t. szer-iktamfB nr^TMB* ***c *Mg vejrt,cpvja/_aarnxmrt-rój a port; tteteUje ~T~"™"—!—=; - -_____________ XAVÉR.
:üzintfelIubejinllukQtalegiiagyiiIib köszönet kifejezésére: — melyet as Ünnepély helyszínén Bartoa polgár nyilvánított kí. Ugyanes alkalommal sem felejthetjük eV igazgatunk gondos és erélyes működéséről bábtsan dicsérettel ^megemlékéznT; valammt Bézsarölgyi énektanár tapintatteljes fáradozását sem mellőzhetjük dicséret nélkül.
A^Gyenuelc rablás. „Zemp, HiradtíJ1-szerint egy verseezvidéki Tóldmivesnönek \'már régebben eltűnt 12 éves leánykája. Unit hé 18-kán az emiitett asszony a fehértemplomi vásárban egész sor nyomorék és vak koldus mellett haladván el, egy elszárndt koldns leánykát vett észre, kinek kezei hiányzottak, & ki nagyon hasonlított eltűnt leánykájához. Megszólítván a nyomorék leányt, két. ségkitülilett, hogy gyermeke. Arszegény irft-jL. lelki megrázkodds következtében elájnlt. Ezalntt a kUrülötte ÖaszcgyIliteknek ^ikertilt n leánykára felügyelő koldust feltartóztatni, kí a zavarban menekülni akarUDaozára a koldns azon nyilatkozatának, hogy a leányka kezeit egy sertés harapta le, a 6BÍvteTen-^neg-« csonkitét és gyermek-tolvajt a bntoság-¦nak szolgáltattiík át. Mennyi igaz e történetből nem tudjuk. Nálunk ^ ha--gymiJelliiniS^-a koldusoknál temérdek, csonkított gyermekeket láthatni, hisz-szük, hogy szigorúv^sf^lattf^ tíjtix gaz tettnek akadhatnánk nyomába,
A Zala-Eger&zegun egy Mondáéin V. ne-vü fiatal kereskedö,fürdésalkalmáv&l a Zala vizébe fhlt.
A VllighirÜ zenemüvésTtink Liszt; Ferencz f. há 8-án vonóit át a vaspályán, hihetőleg Füredre vagy Pestre.
A E napokban egy orvos hivatott a fö-utczábfi bizonyos beteghez; az orvossal csak a házszám közöltefett. Nag-y
minthogy a száratáblák csak ritka házon találhatók , igy hosszas Uázrdl haara- %*alé- keresgetés után akndhr.iott
rél kezdve, míg végre egészen elönyé-azett. .: •
A TávsUrgönyi iroda nyílt Nagy-Kár etyban-7(Magyftrország)1 és - Einsíe-delbéh (Csehország^ de mindkét helyen ..keséaji küzleketlési ^_
a betegre. Városunk e tekintetbenmeg-
,mintáit m\\ _ lelhetők- meg a számok
rokért, nem csak a színmüveknek sze-
miákat" fltb.^ melyejt-a teremtő szellemek -mélté megbántására — a hÖség
^^Eddig a rendes panasz volt, hogy ________________
iMegényedÜnks ma Jiíár. bistonzelmond^ és-Uathiághan lepotyogott bajass és ssa
^hatjuk, hogy valdban szegények va-gyünk. Hogy ?11 megyénk, lapunk előbbi _ Hirtó te «sjen*ényofc- -Bzámai hozák, ehes^nost még azt caa-
^^i-?!^\'¦óniutpg)•b1eti ümhird \' <oU»tjuk, hogy az elemi csapások nagy ir«4;^f81»biap>iqk ntán—angt 18-án mervben Wtogatjik meg tájékunkat,
¦tetá^i^ümág^mé.-^ kint levő
lapok izefin*. okt. 20-án ülne össze. A terményeket semmisíti meg, hanem az "-\' 4—* - - péptlletoket is megrongálja, embert s
L ^igj-éAlfttokat ie-agyonverti-rsly, j^gemni:
.Hon* ejflbb virja.-
. As-A mennyire égetü KerdeT" sónkban -sv gyíraiiaknev»íé« ttgye, oly BrülümélToltnnk jelen folyó hó 6-éti taj1atotth^yb^íre1emi^*r leányt amoda tJEfflnnepélyén; ¦ \\-alrfban a ízép siker igenmeglepettbenntluket; mondiutrjnk: em.tWbaiJUüi nag) obb előmenetelt tettek slAvtsmtftkeks, mint eddigelé tubb.évbvn
pusztított- a közel nni*okbini Göcaey nagy- részében—fékép Gql«- vidékén és Késztliely egész környékét elverte^
A E hó 11-én városnnklian országos vásár-leend.
A Ritka természeti jelenet. Folyé hd 3_és.4-ikTcÖztij^eJLf/4l2 érakor az ég
edySltvére. A iWTgAl<miinaVktBxitett ¦ boítotat délkeleti :részén épen a szélen W^es^itíáTutott mindennemű nöimnn- ségi^elRörben egy gyönyörű srivár-aaflatoV\'DÚod * kányk&k swrgjalmárdl - vlány^átHZütt. Nagysága megközelité
^inImUrÍbA, nind pedig a tani*óti5fc faiM&6bta B^eagéRérg. tőnek tanú--bjtium^BÍgot. A záTÜnnepély^ melyen a , fantemijien^aazeOTflltfnindkét UsobbeTetot ôiëuiQyirianunexok vul lak -JÖSStíf*^" Kfljsy* Alajos igazgat
rendes-nappalit, de hiányzott Benne a színezet r*hanem \'fjabér ésJcisaé ibolyába; átmenő" Tblt.*^A délt részen sokkal jobban és tovább kivehető Völt^iiiTnt a keletin, ElŐszíJK puszta\' szemosalddásnak véIlUkrde-a-/elliíík mind inkább Össze
Siyítf i^jstrik^OTk^ves^nokt agyöCrT^ tömöd ve rémítő-ieketö lapot_képcztek, ,-Un^ísTe^^éTŐ jvendegkoexoca I mely ben / mint ezttst szalag,^látszott Klítigó»\'éljejibeii tSrt kT. Eegé« fél oriig a azivárvany, \' czntán -Ext Ukntt as ének és jtzarahtr núnd-pCTiBld alatti ídhtt\'fsHeli lolal.ván — $KR8 • Usjotban «ikerUIve elég alkal-
7x?;s :
Kaposvár.
• * Mintha egy \'uj Californiát fedeztek volna í\'el székvarosunkban, az égető liő-ségü napokban ugy jön körünkbe a Bok mü- és bűvész, áz akrobaták, tttzjdté-koaT kengyelfutó stb. alig hagylak el bennünket, jött Lakatos tánozmUvé&z; 9zBrényi István daltársulata Pestről, üres padojc elStt játszván öt «gyénböl álló társulatával, kik közt kiemelendő Szörényinö jd hangjával, ki szép dalainkat szépen énekelte. A daltáraula-toknak ití nincs jövője, legalább ily „ kutyanapok M-ban nincs.\'Pár nap maivá meg itt lesz Nagy Jakab tilinkés. Nem hisszük, hogy a kis bodzasip, bármily művészileg kezelje is gazdája sok 1 frtosat bűvöljön össze. Bosz napokat élünk! Bent hangzik a tilinké, kint meg az adiít zaklatják, százalékértexe-k\\-alnak; iiem csnda, ha izzadnnk az ngy i« forré napokban.
* Lakatos--tanozmUvész. e hdJ5-kén kezdi meg tanéráit.
31 Mnlt hó 25-én ment végbe Perozel-nő, szül. Zöld Anna assz. már is kittinö nevet vivott nőneveidéjSben,. a második félévi vizsgálat, föt, Kdmesz György esperes nr, mint yizugáló elnök jelenlétében. A Bzulfik, a halgatóközönség, mely nagy számmal jelent meg, örömmel .győződött meg arról, hogy az intézetben nem csak lelkes magyar höl* ¦gyek, szorgalmas házi nőkké képeztetnek a növendékek, hanem sok oldalú műveltséggel hagyják oda az intézetet. A hittan, földrajz stb. kivül német-, franczianyelv, minden néyen.Hflsexendő női,kézi mnnka, zongora, ének, tánoz-ban nyernek oktatást az illetőit. Székvárosunknak rég szüksége volt egy ily tanintézetre , melyet lelkiismeretesen ajánlunk a helybeli és vidéki azltlők figyelmébe.
* Az ügy nevében nem lehet nem roszalnunk bizonyos színigazgatók el
(angol irónö.), Honslman, Richárd, Owen Wambéri,ErkBvjsaz6ntBLatolna,gf Lázár Kálmán, VadnSy K.,.Tolnay Lajos stb. atb-. A-lap-megjelenik minden hétfőn két nagy negyedrét.ivnyi tartalqmmol. Elő6zetéa5^ára ogéaz. évre : 12 frt. fél évre 6 frt, negyedévre 3 frt o. é.
" Záporeső következtében a Kapós vize megáradván, egy tannló fürdés közben belehalt. A hullát osak napok ntán találták meg. Egy nöi hullát is találtak ugyan az áradás alkalmával; hogy a szerencsétlen nő hol falt a vizbe.s honnét sodortatott ide, még e sorok Írásakor nem volt tudva.
* Az „országos magyar gazdasági egyesület" kiadása s ennek titkára SIó-rocz István szerkesztése mellett megje. lent legközelebb a „Gazdasági kis tli-kör", falusi ifjúság Bzámárn, ötödik kiadásban. A néjry elsőbb kiadás 20,000 példányban kelt el, n ez utdbbi 30,000 példányban nyomatott. A mostoha irodalmi viszonyok közt, midőn alig akad néhány vevő még jelesebb könyveinkre is, már a részint elkelt, részint e nagy mennyiségben nyomatott példányok száma mutatja; hogy e könyv egéss lelki kincstár ifjúságunk Bzámára. Melegen ajánljuk azért a t. lelkész, iakolata-nitó, jegyző urak éa a helységek elöljárói figyelmébe. Minden téren nevelni, oktatni kell gyermekeinket, hogy áldására váljanak a nemzet és jövőnek. S végre itt az ideje, hogy népünk alsó osztálya is levetkezze azon schlendrián eljárást a gazdászati téren, melyet a múlttól örökölt: hogy csak azt tartotta jdnak, azt követte, a mit a körítésen belől hallott és tapasztalt. A mi beillett 1835 vagy 45 be, alig illik be 66-be!.. 8zö*voH tanulnunk kell, éa máskép fogni meg az ekeszarvát. A könyv 256 lapra terjed, a kemény táblába kötve ára csak 50 kr. o. é.
* A B.-B\'Uredi Aünarvignlom, más évekhez képeit szegényül Ütött ki; o oolonne-T3án~\'án|f\'talVosólta-20 pár afran-oziát, midőn roas években a nagy teremben alig lehetett mozogni, sazelsőfran-csiát többnyire niü<S helyében\'\' járta az ember, az az ; csak mozgott, mint az óra ingója. Kitűntek a többek kösött : Vörösmarty testvérpár, Kopáosy és Far--jár&ult, kik-5—e" -taggal -barangolják kaa_kjsasMjinyok,A».eg^i_ban<lahasta
láb alá, melynek ssarolaBEÍ ellen általa-nosan panaszkodnak. Mindig leabenáli-ták, hogy jön-e ni vendég ? ha jött, rá-lluztak éjszakának idején, sok beteg há-boíg%táMra. ífc^3 daji, mely,drágéjb_a_: került, mint gyógyszertárban a flhinin; a ha akadt olyan egyén, ki ns éji lene utáni reggeli reqnisitióra, 2—3 frtot mert adni, a magát már is ÍB-ÍB vajdá-
nak-jte^elfr priroáaiinTt, ^—ssépén^rism----
azaküldték!.. HisaiUk, hogy aa erélyes felügyelő e zaklatásnak nyomára jött eddig; orvosolva van a baj s a jövő évre felmondja nékik a — szállást.
° A kaposvári gőzmalomra jó idők 1 járnák^ a förr.ó, száraz napokban ©. vi-icsmalmök nem liirván\'inég—1^Votyog-ni sem —\'"^mint mondani szokták, —\'
be. a-províheziákat s a közönségnek zsebéből majd a szánalom, majd a kon-téraáx nyegle hangján kivarázsolt gexe-
káll, az időronosolt sárga és lilaszin costum-ök mellett atb.- 8tb. idétlen komédiává devalyálóonák: a nyikorgó desz-kaszálakon a megrontanak ^minden mü-Ízlést!... Kérdjük: használnak-e az ilyen bottal csinált apostolok az Ügynek? Nem! sőt ártanak, mert a jó ne-vü társulntoktól is sokszor megriasztjik a közönséget. S valóban különös neme
kasza való kezébe, be áll idétlen „Hamlet" vngy „Don Caesar de Basánu-naki jls helyett, hogy hajlamaihoz mért mnn-kntéroii, érdemlett dijt nyemey mint a kontárság ujonoza, a könyörület fillérein rágódik. \' • \'•
\' Felliivjuk t. olvasó kozÖnaé^Unlf
Uj Korszak"" csimU, a tndományoaság terén páratlan, a nagy hézagot pótló heti közlönyére; melyben nem csak hazánk, hanem Európának több eliamert nevü tudósával találkozunk. Melyben legközelebb TóTdy Ferenci — iroduU.
-TmtTiV^nngy. hftmn^JB—megST-nlnU;
az irodalmi-történet-iráa:terén e valóban legnagyobb tekintély. EmlithetUnk még a jeles iroTlfösíosrnbó) követi éíft neve-Vét\'¦}• .Biedl 8zendeT Brehm, Szifády Áron, Dr. \'Barai éa Pólya József, Almásy nek növekedtével fogyott éapedig-atüt^"] "Balogh Pál, Hónai Jáczint; Míbb S. G.
-*+enyé>kere«etnek,mid8n, kinek-kapa- folyvást elvan áriéval foglalva, n ki-
vált 0 lisztjét áltálában kitűnőnek állit-ják. Még is érdemlik a részvényesek u aratást, kilclly^éTízMiriríilágban7ügyan osak mélyen belenyúltak a tárcsákba.
= A aéUtéréh hotonkint zeneestélyok rendeztetnek. Bizony megérdemelné e . _ «2$pV árnyas helyiség, ha a megye en-
ngyelmet a fiatal^tatTuTt&h^nSrGyTila ,1 gedelmével valamelyik vállalkozó egy \' kis-nyíri bódét (ha házat nem is) állí-
tana fel benne, a tartana-itt-raggelen-ként ásványvizeket; jó „kávét, délutánonként hidege iételeket, italokat - stb. Kifizetné magát. Ez as egy árnyas helyünk van, hova a por éa meleg elől menekülhetünk, » ennek jótékonyságát sem élvezzük. < >
* Iámét el kelne egy jó eső, mert a forróságban aföld kiszáradt, a lég olyan, mintha befűtötték volna oda kint; na-ponkint 25—2G-^Ü8 foknyi forróság_0 felett, K. szerint. i
* A helybilí nemzeti - oAaihó* niár ful-hordozóakoofptt (is entelotho, b nemsokára elfoglalja saját helyiségeit. Ugyan a „Korona0 fogadóban rlivid ídö múlva mcgnjitják újonnan átalakított, & berendezett nagy kávéházat.
• Nt.Üagy Mihály püspök ur öOéve^ örömünnepét ez évi Baept. hava G-án Ulík meg Komáromban. Az ünnepélyre meghívattak a hg Pritnáa, Erdély s Magyarítón minden prot. püspöke — a szebenit kivéve —á fbgenefalis curato-rok, TiBza Kálmán, Tóth Lörincz, grtíf Nádasdy LipóVs gróf Nádasdy Ferenoz, egéss Komárommegye s a város kath. éa ágostai hitv. intelligentiája. Nyári Pál, Thaly Kálmán, Jókai Mór, mint város s megyebeliek.
16 A várt eső megjött 4-én délutón, oa-Ba mennydörgóaseL Estvc 10 óra után jött a második roham délről és pedig sebes cápor jéggel vegyülve, mely bár aprón esett, mégis a szöllökben, véleményekben itt-ott tetemes kárt tett, A
lég egyszerre úgy át hültf hogy 11 hév-mérő 24 fokról 5-én reggel 10 fokra sülyedt, 5-én iu eaeü.
9 A nyiresi puszta (hg. Esterházy Pál birtoka),-mely jelenlegTrevBtHdiler föbérnük kezén van, 4-én délutáni diákban leégett épületeivel, eleség és szénakészletével. A kár tetemes; mint halljuk a magyar általánOB biztosító társulatnál volt biztosítva.
19 Megyénkben is mozognak már a leendő követ választásra. Ujabbnál-ujabb nevek tűnnek fel a enyészik el sok egy pillanat alatt, buborék-ként. Időeíöttí-nek tartjuk még ji nevek elösorolását,
* A györvidékt gazd, egyesület f, évi oct. hó 5. 6. 7 és 8-ik napján általános termény, bor, gyümölcs , gép & egyéb házi ipartermék- kiállítást reudezend Győrben. Az általános termény, bory gyümölca Btb. a megyeház termeiben, a gépek pedig az ugy nevezett fáczán kertben fognak elhelyeztetni.
n Eddig következő határokról hallot-
tuk, hogy a jéft-ii-ü-én elv-érté Uiat-bb- I nagyablí:mtírté*k1>eti: Kaposvár, Szenna, ¦[\' Sziliek, KapOKinóru, ÍWed ,-A*Zítl", | ílornye, Geszti, IC-Alberti, Bogár, Mo-csobíd, Vadé, Fiad. A zivntar_é?i zápor- _| í^aí jött jég sok kárt tett nliajdinák^ zab, kukoriczá és s\'zöllöhegyékben. Voltak-e biztosítások, nincs tudomásunkra? Mint halljuk a Balatonmelléket is meglátogatta a jég és zivatar; n villám löbb helyen levágott, Így Siófok közeiében is egy vasúti Őrházban.
9 örömmel látjuk a csurgói helvét, hitvallású köz ép-tan ódából kiadott értééit vényből, hogy a lelkes én buzgó tanári kar vezet-e tilatt mind szeUcniileg^ mind anyagilag eléhbre halad r* tp.no-dánk, s 4000 darabot megközelítő könyvtára gyarapítására folyvást történnek adományozások. Az 186Vi tanév végén volt a tanuló ifjúság száma 118; és pedig 73 helv. hitv. 8 dgost hitv. 19 rom. kath. 18 izraelita.
a Nagy Jakabtilinkó-müvésznek 7-én
e^tve voRbangvw gadóbnn válognToltTtÖzÖnBÓg jfclenlélé-ben. Közl*ftmulat jtiaóVip y éa -, tapswk\' fogadták a liiüvéax minden fellépését, ki Imtórfalmr technikát fejt ki oj kis-bodzafn-*i;jion 8 népdalamkb^~Sjmyi\'*leí-~ ket és varázst ön^ mennyit elŐlio »en-kínek sem Kikerült ilynemUjEtApgaiaureii. Legjobban tetaaett B Repülj fecském ablakára a b „ Velericzei CarrieváT- "ja." Többször hivatott. THoBéreffel kell env literiünk a kíséretében levöBoaenbcrget. is, ki zongorán szépen játazla *-,F«vq- \' ritát." Mint halljnk, a trlinkófr egy s*ép albumot íb kapott a trieszti podesxa, Carló Porentátál, a R szegények háza" javági ^rlpTu^gWKenyejért.. 7
" * íáiófokí plébáirőrLs esperes nt. Ko-zarics urat szélhtldés érte? életéhez remény van.
* Ns. Somssich Pál ur, az emsi és B. füredi fürdőkből hazaérkezett — Simonfára.
A U becsületetek.
Csif ra ruha ti nálatok, Kom töri fel a vállatok — r}s a szent ezö : becsület. .. Állandóan benne járni Assal kelni, azzal halni Nem osobAatok ; — bár lehet-..
Ceak nagy Ünnepen hordjátok, Máskor szegre akasztjátok. — Kár is lenne viselni — A kUHzöbön ha kiléptek Csakis akkor viselitek Hajtatok lóg — dÍBzlűni...
Hamis hang e ti nálatok, Akármilyen miusalkátob — Nem a kösepíböl jön... Csöng, oeng ugyan e hang^Ssinte,
idióta .a fogás... hamis tón...
DÖMÉNY JÓZSEF.
Bada-terieostl társas út az ás JuL 15-ón.
Kom kétlemj bogy-fi-ti-olVasókrközül sokan ismerik ason tájt, melyen koreastül a boda-trieasti vaspálya átvonul: de meg lesznek tán olyanok io, kik érdekkel fogják olvasni o lirsaa utazás rfásletea leírását. A kéjvonat Budáról o hó l6én esti 8 órakor indult el
Sz.-r ehérváron sajos éljennel fogadtak bennünket, o hol Bzinte vagy 60-en c&atla-koatak hosaánk. 16*kán reggeli 5 órakor értünk PeöBanba.bol aa ottani vad ász-zene kar „Hunyadi" indalóval fogadott. Ili reggelim állapodtunk meg. Volt saj, zavar, mindenki enni akart, a mivel a fogadósnak nem volt elegendft Bsemérysete, a szolgálat nem volt kielégítő; est neheaité még azón körülmény, hogy a fogadós as ételt csak a fizetéi után adta át, g Így némely utas sietett a pénzt átnyújtani, de as était csak nehezen kaphatta meg. Pattantó! egész Laibachig a pálya mindkét oldalán a leggyönyörűbb panoráma kedveskedik a kíváncsi asemnek. Említésre méltó a vonal caa klaa fekvésű a szép épületekből álíÓ^Hi^riaban-, tirt oly "váltásos még a nép, hogy vasárnap délelőtti 10 Órn tájban érkezvén oda a vonat, as utazók közül néhányan a városi vendéglőben itali kértek, mit apinczéraBonmegjegyzéBselmegtagadott, miszerint az istentisztelet alatt a BÖr vagy
bormórós tiltva van. Cyllitól tovább már éreztük a nap hovót, mely fokonkint emelkedett ; de a kik orro még nem utaztak, minden kellemetlenséget elfeledtek a kies vidék bámulásában. A vaspálya egész Laibachig mindenütt hűvös völgyekben robog cl, két oldatén emelkednék az álperí bérezek kisebb nagyobb csúcsokkal váltakozva. A mi oly kedvessé a regényea színezetűvé tessí e tájt, azt a völgy két oldalán itt-ott elszórt laknának teázik: Itt 2—3 has van egy-egy vén kőszirtre építve, vagy 10 pereznyi távolságban iámét két házat latunk gyönyörű korttel S gazdasági épületekkel; fi cs a sajátságot elkülönzött társas élet vagy 10 mértfóldlg tart.
Templomok, kápolnák fiürüen vannak építve, de mind a bérezek homlokára ugy, hogy a sűrűn körülfonódó fenyüfák lótejéből csak a torony emelkedik az óg felé. A táj szépségétől ígen elvalék ragadtatja, de bámulatom közepette kettőre gondolák szorult szívvel: ha a vidéken a lakbázak ugy ol vonnak szórva, bogy se város-, se "falu-, se pusztának nem lehet nevezni, vájjon hol van itt iskola, hol a gyermekek legalább á a iegsBük&égesebb elemi tantárgyakban részesülhetnek, s hol az a termékeny föld, mely a lakósok élelmét megteremje 7 Iskoláról itt alíg is lehet szó, s ha van íb, ngy a gyermekeknek oda mindennap Legalább \'/s mértföldet kell gyalogolnia, s cx nyáron még tűrhető ia lehet, de bogy télen ugyan ez tör
hőségben sokat szenvedtünk. A ki az ily társas átázást kéjutasásnak nevezte el, bia az igen rosszul tette, mert ily alkalommal -tán minden megvan, de a kéj hiányzik. Trieszt vidékén legnagyobb benyomást tett ránk a sík tenger tükre. As egyik oldalon az Adria buliámai, & másikon meg" a^iagasan emelkedő bérezlánesoíat, melyen fügefák, téli zöld, ssöllölugaaok, a uyári kéjpaloták gyönyörkedtették a kielégítlen szemet.
Esti 6 óra tájban (vasárnap 16-án) érkeztünk ^iesttbe. Itt c&ondcacn szétosznlrunk, ki ki B^lUsra vergődött, Trit Bitnél- fcih.tftje a számoa hajókkal igen meglepi az-rdegent, de a fuUaazió büzhes is szoknia kell, melyet a ronda viz bocsát. Ignn kellemes látvány as is, midőn a tenger tükrén, bnl a láthatár végződik, időnkint egy-egy víiörTas^TiajŐ bukkanik el3 a távolban. Eleinte csak egy fehér pontnak látszik, s csak lassan fejlődik ki.
Triesztben két nap s két éjet töltöttünk, de sem mícdoiiDyiaii,\' mert sokan nz érkezés utáni napon már elutaztak a lagúnák városába, Velencsébe. Hol nem egy as akarat, ott nom egy s esdi. Igy, ha egy akaraton vagyunk, a Lloyd-gözhajó-társulat akart Bzámnnkra egy külön gőzöst adni, a leszállított áron utazhattunk volrfa Yelencsébe ?9 vissza egy nappal előbb, mint rendesen menni szokott; do mivel sokan a vaspályát vették igénybe, igy a kübjn gőzhajói menet elmaradt. Dicséretet érdemel azonban
;r"íi. . t x.í---\\PJ ftTíj .m * .1 elmaraüL LUcseretot értlem el azonban a
ténjéklfezt kétlem. Mi a földet .UetL az tán_ ^0yd.wrBuIat. hogT árlesxáüitást engedeti amijij.s.mcB.jnmt m^iiálimkmárknk^ Bzéléai: líifflU|feft - B :gy TrlesxTBBr VelenaéTe,
Velenczébe,
mely G2 tengeri mértföldet teszeu, 4 flórt oda és vissza utaztunk. 19-én reggeli 8 órára Arkexeit hajónk -a velenczgj partokra, -A kí-szálláfl kevésié kellemetlen, mert a hajóbóf gondolákra fcrll szállni, s ezeken történik
műveletlenül, parlagon bever. Laibachtél egész Triesztig még szegényebb n vidék a termőföld tekintetében. Itt mutatkozik a baTTtaTBUreg bérez Ők Töróhen 2—3 ülSyi lér,
mely a müvelésre alkalmsSj ez már minden- ulluv,„»,„ oí->iiiji a C4,s,BiCll tvl
-. ^^SaÁgntoj^ei. bajra flhrjT^
szorgalommal, hogy parányi földszem se vesz- .... -
ason el használatlanul. Hogy as állatok a Vctqményekben kárt ne tehessenek, 2 lépés nagysága tér is kőfallal van bekerítve.
De sok magyar példát vehetne itt, hogy mini Itcll megbecsülni a Tóidéi, mely élelmünket nyújtja. Laibachban fáig lOpercznyi ideig állapodtank meg csak, hol a vendéglős ugyan csak sok csibét d réczét öletett meg azámuukra, b mivel utazási programmunkban a delelés AdeUbergbe vala meghatározva, a vendéglősnek elég boszuBágárn megmaradt a sok étalkéazlete*). AdeUbergbŐl d. u. 3 órakor indultunk\' el, s Triesztig as iszonyú
, *) ftiíftalmrylui^, frnl ph/.^aUnnlr, Bt attanLJiiny:
-rcaekár fagadotl bennünk el, d« le^meglapUbb vala ax, hogT a mint aa abédlS boljiiigbe lép tönk, a plnciír e ndral OdrOali Tendígoit: .Iitan boxta a* urakat!" Ea-nlttíitáMdÜg neai hallottonlc magyar aaóf; ISpselíietik, bogy mennyire dobogott Bzi-rUnk a magyar Isi hallatára, A asolgálal ím Ítél bia elíff rosz volt, de ennek a rendiig-1C» volt u oka.
város, bol ulcza jóformán nincs, hanem csak vízcsatornák, kit ne lepne meg! De koránt" Bem az a Veloncze áll a szemlélő eljtttLmelyet elméjében lát v&gy olvasmány atán képsek Nem kétlem, hogy hajdan, a dogek korában, midőn a kereskedelem java idejét élte, teljes, virágában volt, de most, a régi nagyságnak csak as elmosódó nyomai látszanak. A tisztátlan kormoB falak elfárasztják a szemet ugy, hogy a remek faragmányokat a paloták oszlopain is csak közönyösen nézi az idegen. Önkéntelen. U eszembe jutott Pest, mely nyüó lÜjpm_Vejenczéhei hasonlítva, a ha még ide gondolom azTá Bzamlalan^undok külsejű gondoliereket, agy nagyon hamar falhatok Ve len ezé tői. A^tmhan nnm tza-megtagadni e hirzteres tengeri várostól azt, hogy oly műkincsek birtokában van, milyenedet tán as egész, .világon látni nem lehet. Qs nevezetességei közi tartoznak a templomok, hallomás szerint 89, a dogek palotája, mely a sz. Márk templomával köz-
vetlen összefüggésben álL Sz- Márk lemp-. loma igazán páratlan s nagysserü a maga nemében, ezt caak bámulni, de részletesen leírni lehetetlen-; Belseje 3 hajóra van fölosztva, melyek áríásí osstupok állaMcipcz-tetnek. A falak, a totő (belsüleg) moaalEkil van kirakva, » küluöféle asonl alakokat tüntet elő, de már sok helyett -hulUdognt kezdenek az apró színes kayicaok. A dögek palotája nem kevéabbé nagyszerű. Wídön a tiaek tanácstermébe léptem a megpillaniáin a lépcsőkkel körÜlSvesetl trónsserü emelvónyt hol a középen ülő_doge körül számtalan ok fölött a halálos Ítélet kimondatott: hideg borzadály futotta végig tagjaimat. Ajeuuiták temploma, a dominikánusoké, názáreti Uária, (Scsloi) templom mind ely sntík nevesetes-aég, melyeknek nincsen párja. A Bfohássok hídja", a „Rialto hjdu (ez utóbbin 24 bolt van építve, közepén egy, a boltok mögött pedig 2 átjárással szinte barna Latra ragadja a néxöt Triesztnek sokkal emeltebb kereskedése vaiij mint Velenczénok, ott kétsaerte B&gy»bb a Szorgalom mint itt, s a rai meg naai fogható, as^-élelenrmel fogva bármi is kéUaer drágább^mini V»l»n^«*^Mi- Mi a. n^p^taéggt illeti, ez mind a két helyen megegyea abban, bogy az idegennek majd a bőré Hiúzzák le. A kés" mindig a szebben legyen s osztogassa a számtalan bornmüét; sőt Veleno&ébeB a szemtelen Bégig viszik. Ha köifllftnk valaki vagy utcza vagy kereskedés után tudakozott, bár ez tán 50—60 lépésnyi távplaagn volt, a kérdezett nem jgasitptt ntby hanem a gnrfoÍattt~mTitaíott( melyet ailáV^nsan kellett megnzetni. A kereakedfik áraikat iszonyú magas árra tartottak, agy, hogy jnjnk, kik_lgj^tg1eg_ftju»tbMt itH>^a»^gyHak ezokvs7 azl se tudtuk, vájjon mit ígérjünk a kérdéses tárgyért LegtaBácaosabb volt, bog-
kért 8—U frankot ígérni ;b a vetö bizonyos lehetett bense^ bogy a. vdondö áru as 6vé. A mennyire lehetett, körvonulozám útazá-sunkat s éleményünkeL Saáríntum «r legnagyobb haszon, mit ez utazásból msritheiflsk a»j hogy népeket tanultunk ismerni 1 8 végre is azt mondom, bogy áldottabb nép a magyarnál, bizony e földön nincs több, de áldottabb ország sincs,mert mit használ a esi fra tányér, ha étel nincsen benne. Igy-huenlitea Össse a távolban látott vidéket; a eatn, din, külső simaság megvan, de kiányzik o- v«lo, t, i, a kenyér. Bátran elmondhatom tékát koszorúi "költőnkkel? ~ 1 ~ " „A nagy világon e kívül y.incsan saámodra hely;—
\' Itt élned,
jíidjnn vagy verjen söre kfize: Itt élned, halnod kell> -
KUGTERAT.
ÜZLETI
J=r X 3BL ¦ N Q».
Nasry-I^Bzhuui, Jul. 9. Habár a külföld semmiféle kiasállitáflí hírrel nem kecsegtet, piaeznnkra mégis\'a mindig mindig azállitott uj busa, és foss gyoraan_vavÖrcakad, mi mn küvot kesől cg jegyzünk: .
Busa 3 frt. 20 kr. — 3 frt: Sí) kr. Rozs 2 frt. 15 kr. — 2 frt 25 kr. Árpa 1 frt 50 — 1 frt. 60 kr. Zab 1 frt., — l frt. 6 kr.^
Aaárpa^tepyéBstéoaikeretlenüJ^rQ^ftlkrizilc, mivel aa eddig beérkezett azállitások roppant soványak és csakis abraknak basználbatoki
KaD_ia\'flal piacai árak: BurgonyaindritjeTD rt. 00 hí. Uarfwhna fontja U kr. Johbbs fontja 10 kr. S«i-táihng ft»nt)» 18 kr. Dj ixaiouns miiaAJa Í9 frl — kr Znír fontja SBar. Linfliail miaaijo 11 ft 0 kr,_Zífltntp-
liaxt mixsaja 8 frt 00 kr. Kenyér\'.Iait fontja B kr Kn-korlesaUHt fan^a S kr Üj bor itciéjo 8 kr. Ó bur itca^Io Ifi kr. H5r. Iteaéja 10_kr. Siilva-pálinka itciéjo 32 kr. Törköly-pAlink* itcsíjo « kr Fagygyn ;mix»íja 10 frt. — kr. öntütt fttK7gyngy«rtyft fontja 36 kr. mir-tott fusija 32 fljtappon fontja 2ű ki
Kaposvár. —Aug. hó 6-án. —\\A nagy -bőség után rövid,ideig.tartó, de sebes esőnk, volt, mely a még földben lovirveteményckre, sarjura, BzflllÖkre, mindenesetre*jó hablssal volt, o kót utohó, ugy a legelők íb kezdtek már lesülni. Több vidékről jégesésrŐl tudósítanák bennünket, moly kisebb-nagyobb mérXókbcn károkat tett, ki^áltképeu a szöl-
iöhegyekben, melyeket ngyf is eléggé meg-dézmélt a tavastí fagy. Általában megye-jzörie kérés borunk leBa; a minőségről nieg időűlötti vólsa Bzéínnnk,
Már nagyrészt betakarodtak gazdáink, könnyen be takarodhattak, sok pajtán keresztül lehet látni, mint máskor tavaszBaat. A termést mind boza, mind rozsban — minő-Bégre nézve — jónak_mondják\'Ajnehnyiaég azonban még a tavaly évitől is messze áll, pedig cz sem volt még jó középszerű tor--mésü som. Az eddigi próbák szerint a búza 6b rozs keresztje, 17 kévével ásámitva ke-reBztjétj megadja as 1 p. mérÖt, hol*gésa-séges volt a vetemény; vannak helyek, hol
n kaszált eleség kereeztje caak Ys P* i°é rőt ad. _ - _. ¦ ¦
Jelen evünkig rt •—- legalább nagy részi gazdáinknak — hiaban sóvárog a kirítt után, mert ngy sem lehetne\'mitkiia&m<i-bá elvethessen, adóját kifiz^fheate, IÁ mester ember és psisbMekci, sokan- méjr. meket-t vettbS) póiojják. . ¦ " ¦ — -.
E mnstuha termés daesársnaiaes ára a ter mékeknrk^ még<«8k_taera: Iskerealk, bpj"l a termelőnek miwlermíp-péníre volo» szük ség3, fedoxní temérdek kiadmaát, napssáiav slb. Piaczunk élénktelenebb, mint vabtbsv -Kik monart, kölest vet Mtek, ráaalat e ts knrmán^.-k számira kfil ínÖian-kéaiitjt
lat cserben bagyoi^.rgvéh n m6bM nZiAft.Van
______t U1í«íí*toak_»Án^nTil, meljek mép.
lt>Irt..8ulma orr IwféaneU, bogy m ittni legjobb fcaaafla*i>k ama mentik fel latokaTlt-iittn«^1|«Do>I\'KMt Cinkor, nlkrfpftj Viikarfesa ée bargonya-niég be-r«r Htfc^kbaamoat mégi legalább jól ttlt. ,
flyAf. gyfanfthl, fi—, VAH™ a«i.™ ath-_ nnuti fagjokboa- merre, sok>a].t5bb, mint aajjre rw4ttTttnlc -roltv TétruenreB TLyU-Em • isj Ibbb,-Jegfoltíbb -un \'kertekben, h/vk a tulajdonosok kBlÖDoa gondjai alatt
JattTkeréT^^baca még kevesebb ^La_ Sas rosa: lees sr-knkoricsa-, burgonya-, iiaa termésre, n-asir ea-asakmna ara még
dragilbbrleaa, mini moaLjioJott a* olslít moflt
t^Mprrrr^^
fünlunltlht> 1
, A sertrés---kivált kövér— méregdrága^
éllanbon a uo^vasmarba, ló kínálva, oteftó dron som tetetik ] orsxágos vásárjaink alog^ nyumorültabbakj sok ns eladé, vevő ritka-sigVlSöjarásTtffk oTy"rendkívüli, mlrifft már ^íok éta tapasstnlnnk A kenderek áluliftvu.. nagyon ssépek. Mák kevés, magöTte a gas.
- (m-P-)
_. ai^t^U-ppHsárfblyatu aogaaBíus
5% metaliqaes G9.3Ö; 6%, nemzeti kölcsön 73.90-i b.inkróssvények 7&2.— hitelintézeti jésavények n3,7a,-ggtlgtr-Bgia IÖ§^ «W3F-ílaralya 5.23^ .
J. J.-nnk, Bécsben ¦\' Magánlevelünk tnujr.
K. kirílak, Wohaca: ElküMjyiDií kapta-©, ín! i \'pécsi. tTlBvolsirliikirr¦¦JtírJOk, tudiJritaViUt nllitdlff X\'arJ fi. 15, U-6n küldeni.
8s. Fehérvárra: Megkaptak.
W. K.-nak : mólt már talán van Íd37
lUviírnakr Mlndeu hóban kérünk legalább kél tniÍuiiláil.v
.A klriivi Oetcst" neIn ballada ; niég csak vers
Sem.
-g. T,-uak : JltJGn ílti flornft kaptuk, már okkor uton volt a ki vaut. tárgy ; liissxuk, hogy eddig keiben van.
L -nefc, Füreden : Megkaptuk ; ön aiámira egy csnniagot tettünk a postára.
8, Bélának : Ba a folytatái nem jön ; küldjön öa mftili—¦--------------........¦ ¦ "----
„Uradalmaink hsanonbérioto." Elébb beasélnŰBk kell Onncl ; naután íjroa !
P. G.-nak: talált ni ár lehel.
T. Oje.-nak, F.-otl t Síerottiétik a hűltem ínyek Bjívül máanemüt la üutOl.
B. ffolouavár: A kérdéses egyín nincs: aeou hbíu-társulatnál. -
*** Balgotvárf A rooigá* ílcl jfclo i ook In i bi vatutt; nem tudjuk, kl losa majd á válaautatt 1
S. T. Cécobon t E torok Iráaakor voég nincs Itthon, banaiu rárUk ; a blmkbCl mi ia annj-it tudnnk, mint Öii ; oiinJt várunk valajnL bisDnrcat.
S. K. a. B. Meg lat* OnOk klráajiiga rOrtd ttlű múlva, de a nísirít ia maradjon cl.
Cs. V. Tcs.ík Katusaira iral ; nom a ml dolgunk,
Arcopaa : T ? í
A kerrskeilel«m is Iparkamara claökoíffínoli, Sopronban : Kaptuk a kQldűmányf, a jövő űcámunUbaa emlíkeani fognnk nlla.
L A-nak Dclicrán t KOniOnottoI TottOk ; űnauna mcgkeiiljak kOiléjít; folvtatájtit kórjuk, máat ín annak idejében as attak kO=QI ; n régubbűn beböldlllt moat ran a „Criuis" alatt.
Felelős szerkesztő: KOBOZ ISTVÁN.
T3T
- aas
"A.
l»—31 7-
ürdetniény.
al«a«aártair« altalaa&lack 6n± iváaa I &Qmofjmexi* P^If-ánjSasBa^vxBla^"~ iebísa9s^ ^ !¦ »% T*ufeol kSaalrrá Utetik, r Takata Kinljraak eetaacajr r aV«f brfMtíbfu a kloUffi-Wfnkajtáa BÜbUaak a U-E T4.-S*, rJfcSajrvbfQ r«fUlt sW •p—fjrvj MM Urto kára MJyjgtrfaaaJxTTTM feüsW i a UdAfkisi sérrraa Bril-
li r««Ii\'9 cirij»
taak s«e, -aefy-Bive;- d«» >-itt Wbw» fcBB«abj 0g7-i-^UtéŰaff. &gaak n»«f41tafH-
nát«raaUa4 fatÜlTaiaalt niaj. !>tt»U>l.lfWrtekk«ic^Tt BMkv*aafaa«&bi i ^ \' KJrjxvámL SÍCM«Mk. apMTlrjal. 1JL 1S6S.
LtaUkfiajrrl aaHiiAf.
Bjir1 Ha*w »o^tf|ú»» itai fct**\' ama kU-WaSl»k E««_U,
i • H-
¦Un ILMtM^-JWM.
MillH|pl|"\' »l| iniiir
(1-8)
lltlETIÉIT.
t TrtimH«.Po.n>.i JJU^
ralid ¦- t i,i 0— •liti ali. HMnU mí
.fikakyddttliteUal.
"AH ta-«l_\' UMETtttMl
afesirT^títrUk, Wj G«W Jo»f-Bek-Orbia Fcjrnca -gltem kVftnc-
nraSeSTREIípnal \'vlgfebajlfta" o-tóbblnaka jiktM 21 »j t,j, k5ny»-ben fogíall I ryéM ti II tfy a vol-ciaj telek, ujet i S63 Sa7|a2 hr. iiim alatt brjígjxett birtokára
^Dju^b9tTSB, árranru fdUJiolok ¦ a ki«líjri(ftri »ortrni] nTf^álUpi-tita trkintftóMl bJtelcaSknek tir-traliai botám&pQl folyó ári sug. ba 24 napjánakntgKeii 9órája a*tjk; mlrn bitaleaSk aual ki Tatnak meffi Sogy mrp nem js\'eníiSk <"tc-iJlww. « r,nnr>,Xl fl^ylatalr Ki^Ilay ro§úk mésillapittatni. Bgywramlnd feli
-asBk^kakájdtltfelrtoktiaa Í{ánrt tartanak, aat a ferrteMri"*oatáridaig
^díVjíiínteBl ii<
Kaporrir jnl. T. 1863. Somogympgyo Urrén^íséko mint telekkQarrt batdtás.
mV«, 48-3)
HIRDETfiÉHY.
P a p.-J-i* nf aiteleaüinek Swekíria* t Samtfg-rsieaTe paíg. UrTánjaaeka níot tolekkönjri b»-
Wsii a Ta-nácinak Pap Jó-"utf dl*al ker«ntcb-n a kieiiglr tá«l TágrehajlA* ntóbbinak N.-kor-pádi 17. aaim t j. kBajTátan foj-lalt negjad telki íaf a. nemnt bk tokari-ÍGÍ^
MUUUb- a. a HaliffitM wmnd -iMBálUpftsaa tttiaMtsaat-MláTa^\' sAset targTaUal aatárnA^nUUrl aonuitua ís-ik n*p^aatrr*tff«ll » 5rála kitg«tik: min altaluak
usa). h~iTatnak tot%, hogy neg- aam jalaseaak aactabni a faoueUtl.UgT. . W«a_ürolbj^r_iagTi*k ai*jáll*pít-tataL -
¦Kajwrtmír-J ftlhlratnalt-inlnd-aawa, Uk a kjjelaU birtokába í irányt taW, ut a ftmnebbi aaUríd3ÍB; ita VJSlsnUal sáamaaek.
Hirdetvény,
*¦ Giaejrl Károly labi takós hitc-Icaőinek QMicbivása !
SotooRj nie^ro pulg. tílrvt-rty-txih.0 ní»*;rúl kOibjrrú tútítilí.
---bugi ílTiilay fonaci TpIpSríaségo
alatt Kfiiiegi Karolj Alleni kerc-«teben a kJclcpitiii vó-p-ehajláa utóbbinak a kari dl 04 ia. L. J. kOni-rbon A 1 éa71 népsorsrám alatti fiellérbírtoicbtili rísibirto-kára elrendéltetres,- tu árverési f*lUwl*k_jl a kielégiiéii mmul mejrállapitaaa tekintptcböTTiííőIe-löknek tárgyaláji határnapul f, ivi Septombcí hő 11. napjának rep^PÜ 9 órája kitOsetik ; min hitoIeiSk aaaal hívattuk
Mo^i bogj* meg nem jeleneink eiétiben a fenebbí Ügy-leiek bíráilag\' fognak m egállap 11-
Lg7nenmind felbírálnak mind-aaok, kik a- kijelelt fairtnkhoa ijfrinyt tartanak, axt a fennebb i ha-tándÖUg Ide bejelenteni ateaienek.
Xapoirár Julin* hó 1865.
Somogy mojrya tflrvényatéto fttinttelekkBirrTi batuaág.
--BOfTiBetja tSrréOYBiéko aunt
talaaatBTTl Utili*.
>VMU (2-3.)
~Hirdetvény-
Uaiel JinaiDETniteleaűUiek ösi-aaabiváaa 1
ÁRVERÉSI _
leSSSiyr
I. límiílioek, \' DiMrrfliHrtlt^liarT Satini—
1 aiUwpl
"b«fj«r Ifn. jHiroaaadl Ükóanak fcl-pemsig« a BeJ5 JJaaef fc-keppa-
Sl lakos stleal aJrntteléaa .federi» » l*sál«toll tat-loppinyl kns-... sé^ — W r,~ Bs. . t*-J*ffJx*kfliij lébeii bfldlA I-dÜtitO B4pnr niB
tnmtaiMiif uo"fto.4.-i>»alt
bfMUnk t-knpiii.fi küíjWn -* k^r-ui^a t. 4- -u.pt. 4; w> M~k«f«»U • 4fA(4« — miai u 1 " \' "--ritÉI94f----
... . iaWlklmiMIII> .amim M cl.fc. wtf .Mii Már.
..¦Il I MlitiU^ilntl\' tbrUk,uul Uür ikknr ftanU \'" \'-Itbii^WA . ktntra,.^
Aa árreiMl /.ititela. ttniar. K.pMTifoü, tag ]. i8a&.
2-3
Hirdetvény.
Istr|aIjXádaLVirt( Lakás W-
B*t7* -polf.. tZrvJmj^-^Bséka-aUat tflekafiarfr Utóaia; - rjMB Usbiiré títrtík, bWy D*-:
asitU-
fifrsBSl^atábUaaka ka-\' B tU sa. ti, aaa^bsaAI -Us*m BTaWad ttJakböll "\'** slmtasTtnVao>gar-:
rrrf»i fellelek ia kjrleffílísi sor-rend megállapitáw t"ekinvt5b8_l h[-IftlrtBknek lirjc*!?*\'! "batirnapnl f. éri anffUlitui b> 25, napjának Tt^Kcil 9 érája kitüíuük ; miro bi-laleaSk anal hivatnak tuvp. hágj-meg nem jelrnívik eletében a ft*-aabní tl^rlet^k blrciUs fognai\' mrg^llapíttatni.
Efj-nercaiod fjlbiTatnak mind aaok, kikatíjelolt blrtokboa í^njrt tartanak, est a fennebbi batáridőig illa bejelenteni ¦i\'-jsenfk.
Kapoivár, jnlíns bí 55. 18ÖÖ.
So bő yym egye tarrá n va^ákamint ttlekkön/Ti batJiig.
(2-3.)
Somogy mejjja polg, tlrvény-" »nt telekkQnjTi haiáiág.
asiite mint tBlekltOnyri liatiíáj; réssáríl kOabirré tétetik, bupy flTiaar^gW\'adh Étnek- Sroti íJánÓBaű allrai keresetében a kíolégiti^i vcgrrhajtij utóbbinak a Hclep 03 aa. t. j. kOnyvben alatt bejegyzett t-jzj ncfrycd telki réiabirtuknra. eircodflltetvÉn, at árveréei feltételek b n ktelc^itéiii norrentl tukin-tetébŰl hiteleiűknek tirirynláaí bn-tirnjipiil f. úvt September hó fl-ik nnpján.ik rojrseli 0 órája kittlaeük ; mtre hitfleiGk nsxnl kivatnak meg, bogy meg nom jelenésük esetébon a feanelihi ügyletek biriiiiag tagnak m c fi! lap í Itatni,
Kgy*iRr*mínil felbivatnak mind aiok, kik a kijelelt birtokbűi i [Tényt tartanak, \'azt a fennobbi -hátáriáSip-;iSw imj^icatsat utca-\' serek. \\
Kaposvár Jülins hó 20. IB66.
Sumojty meiryc lOrvánvtiélto mint telokkönyvi bot óság.
Hirdetvény.
Varsn Jánoa híteUaőlnck Ügi-ss ebi vasa!
Somogy megye pulg, tOrvcny-aseke mint telekkhnyvi batJ»ÍB réMrŰl kliiblrrá tetetik, hogy Scbeib Baldizsárrrak Varga János elleni kBTBTOtőben a kUlégitáai véjrebagtia utóbbinak a Moeioladi 44, as. t. j. kOrr/Tben A I cpj no-gyod telki ás 196 hr. as. alatti ráasblrtokára elrendeltetvén, as árreráai feltáteleJi a a klclégitéai aorrend megállapítása tokintetábol biteleiCknok tárgyalási határnapul f. Éri Beptember Bdik napjának reggelt\' 9 órája kitüsetik; uiro luteleauk azxal hivatnak aiepr, hogy meg nem jelenéi Ok esetében a fenebbi ügyletek btróUaa; fognak me^állapittatni,
EfT/nenroind felhívatnak mjnd-naftk—-ktk—kÍj»laIT M^H.ni. íirényt-tartaiialt, ait a fennobbi ba-taniISig- Ide bejelenteni aleisenek. Kaposvár, Jnlíns M 22. 186a. j Somogy megye törvényiek o
"Tő
Kzeo legfelgöbb helyen engedc\'lyczett
-alaptókéífl tiró. biztosiLá4ntézet biztositdso-kat.esricöíöh-
, > b.) t&zkarok ellen lak-és gazduBági epületekre, gyárakra: s -ezekben foglaltató ingd JHTakrav ngy iijíuln gepekre, gazdasági ds ipar-Ozleti pzerelvc\'nyekre, bátorokra, állatokra, stb.;
ívibDaTrítndennemtl mozeí" terwesztmériyck-böl álló krárietekTéi nkiir tödéi alntt álljanak TíZök, akiir A-í<zabaclbali7 kazalokbUtTvagyasz-tngakbnu.
Biztosítás eszközöltetik hazbérbeni veaz-teség ellen is,amennyiben ez az illlető épü-;let-ttiíkárosuluga-Tíövetk«ztébentámadhatna; ¦ :--b);gzdrazo\'nrVag\'y vizén BZéÜlltOttJavakat eroető elemi karók ellen;
" í) jégkárok ellen, mindennemű mezéi tetmeaztményekre nézve, a megállapított kár teljes-értékének megtéritéjé: mellett
7.\'.d) U ember eletére "éa pedig , mindön-nemü töte-, kiházasitási és évjáraddki "biztosításokat ílletöleg. Az enemtt biztosítások nzon-^ ban csak-később kezdetnek meg.f i
Az intézet, jelentékeny alaptőkéjével ós a biztosításokért befolyó díjösszegek által tökéletes biztosítékot nyújt, valamint biztoeitási föltételei is lehetőleg a közönség előnyére vannak összeállítva.
További értesítések adására, biztosítási föladmányok elfogadására s megfelelő kötvények kieszközlésére illetőleg kiszolgáltatására készséggel ajánlkozik.
A „Pesti biztosító Intését" pécsi fö-ügrvnöksége - -
HARTMANN ANTAL.
r__, * Az eddig Somogymegyében felhatalmazott alügynök urak :
Kaposvárott Lajpűsig Antal Szili Kremsir B. kerookedíí.
korcakcdO. Tahb Ssüoa János jegyző.
BzlgetTárott Salamon Gyula Lengyeltóti Moricaay Antal
gyógjBBerósE. gyógjoserész.
Hatosáén Vikár János ref. Német Lad Blan Ignáoa ko-
lelkész.
Dombóváron Hodl Ferenca állat orvos.
N..Bajotn HordoBsy Endre jegysO.»
Tlirökkoppany Kocb Foreno jegyiS.
LátrányBalikóLászló tanili
Toponár Hatos Káról Jegyző.
KarádJobsst György gyógyszerész.
reakedij. Lello HebcntamNaud.jegyz. Igal Matiasa János jegyző -Marczaly Isti Sándor ko
reskedő. Bóthely Páneli H. kereskedő.
Barcs Kobuth Samu gyógy-
BBeréss. Szulok Frühlicb J. jogyső.
(8-8)
áBBatbiztoalíó-bank Bécsben.
A bank efőljáróságúnak van aaecfincseje kőztndo-másra jnttatni, hogy a bank végleges törékenységét Folyó
mogy-, Toln-a.-éaBarail-yain-egyéir ssámára af3-képvisolőséget Riagy-KaDlasán Lolnnoréa Nenbor-í»r uraknak"adta át ujj, bőgj a szabályok 13 8-ában kő-rttlirt joggal írhassa alá a biztosítási jegyokob....................
. . íaaTilc lotmtoomm %
Szarvasmarhát, lovakat, őssvérekBt és szamarakat mindon veszteségek ellen, melyek
a) bárminemű dőgvéaa,
b) egyes (sporadisehe) nyavalyák,
c) rögtöni sserencaétlensógekállal támadnak. Kelt Bécsben 1865-dik évi ápril bávában.
. SjB\'a^aat^&\'feitit\'iAHt tanéwa;
Gróf WielUDbarsj-C-rM., 3 excallentiaja stb. olndk. Dr. WkdaaMé E4e, alelnök. -Dn-Khm-V.; tanár Beholeze II. l„, igazgató, % a bank elöljáróság ttg)al. Saitáiirl.Vllmaiiii Láazlú,) Gatllleb 8. (Lippmann fiai), llnuler KárpI)\', tanár.. Mayer Brarik (Stametz J. H. és társa), Riovnrb. !Ipgor főtitkár, R<«ea tcauiez. .>r
Sailniayer^el^______...................-...................- \'
FQTITK JL Hegep\'Bmll.
Voaatkosva\'.a feneobi hirdetésre, bátoikoátutk a t. cz. mezőgazdákat és ilattulajdonoookat szántdaan leendő belépísttkre oly küelealés.mellstt oáegblvni,hogy íltalnnk . <s„az aUltnnk rendelt BgynBkségek álul ingyen. o"a leg-nagyo bb készséggel adatik utasítás. . \'
Nagy-Kanlzain 1865-dik évi július Havában,. \'
liEINNER ea NETJBÍBKÖEB. Biziaultaial Iroda t flutcaa 414 a. ^ 1—$
¦Wajdib) Jézaef kia^ó, lap- és rfyomda rulajdonos Nítgy-KaniMán.
Nagy-Kanizsa. Negyedik évfolyam.
2-1. szám 18«;». migUMíUuf 20-úiu
Zalii-SonuM)) i hö/lon y.
Ismeretteijesztu lap
szépirodalomrkeceskctfclem g-ftzíászat, tud-oniáií^-\'és művészei för^őfe \\ A mimgfmegjei gaaclagági egyesftlet hivatalos JíqjjíL
Megjeleli e lap jegahibb egy ^ hé 1-tül kezdve minden hó 1-én 10-én és SO-án,. -"Elüfizpt^i nr "pnTt^ szétküldeni ^-.Íj-ben 1,..,J|0A bui Jva. qréiii évru 0 frlifélérre & frt,
» . „ , — H n , otö5B?t0 n íu^J«I"nü" bölcsön könyvtárára! eddigi fcnntílló föltételek mellett fél áron hrwználhatja. — NyUttér egy Petit sorért 10 kr. — Hírde-
hat hasáboa Petit sorért i 1-ör 7 kr , 2-or G kr. és rnindou további beiktatásért !5 kr. a hólycgdijéri 30 fcrr-fizrtcndo, A beiktatási dij a a lapT kezelését illatú.minden tárgy a kiadó hivatalhoz Nagy-bjraizBára ; a lap SKcllcrai tartalmát illctu közlemények pedi-, ngy minden levelek bérmentve a eierkcsstílséghes küldendők K-iposvárra.
A protestáns egyház kölcsönös biztosítási ügyében kiküldött s Miakolczon összeült bizottmánynak alapszabályter -ve,egyházbiztositási önvédegy-lethez.
Az első magyar btxt. társaság velünk közlött ajánlata ellenében van azonban a verseny nital—előidézett" jutányosabb—üjAntnT\'lB a „Hungária11 biztositóbank cxímü 2-ík magynr to intésottSl, onnok fcUé^Lj 1Q%. tul
_______ "r"*- ... .
jutlnyosabbak az oiaŐ ajánlatnál, ilyen még az „Adriai" moly hasonlókép jutányosabb nz elsB magyar társulat dijainál, és azért a tömeges csatlakozásnál -ok-vctlon Jigyelombo veendők lennének.
i>J}o mi a kölcsönös egyletről lóvén hivatva, véleményt mondani, kénytelenek vagyunk kinyilatkoztatni, hogy ínég ezeknél ^is több olönyt nyújt n felállítandó önvédogylot.
A „Hungária" nettó dijja átlag 35, 100 frt után, a f c n n t n r t á b i költségeken k 1 vttL_ ~
Éz tehát kerülne n mondott eljáráfli kiadásokon kívül 8 millió után.
f. 28.000 frtba.
Ennek ellonébb azonban legfeljebb csak f. lOGO-tfrt, kára van az ogyháznak.oj-igy
_••• dnyádegy^t\'-cHenébe^--"-™\'
f, ] 13nqjbh|By\'t5bbo kerül, még ezen ju-tányoBab^efatlnkozÁB íb, mint rz egyházi önvédegylet, kevés külümbséggol ugynn ez az orodmény az „Adriai" nottodijazásánál is.
Ezekből a fíitfsztoletü egyház kerület íb kétségkívül megleendazon nézetünkről győződve, hogy tokintvo egyházaink különben is mostoha körülményeit u fennforgó viszonyok mollettn kÖlűBunöl önvédogylot felállítása nevezendő legkívánatosabbnak ós leg-czólszorflbbnokí minélfogvajegy orré kidől
kczhrtíi vcsrtcsígrsck egyébiránt a réfzvénv-tórsulot ép ugy alá van vetve, mint a kölcsönösség ölvén alapuló önvédegylet. A szándékosan megszüntetett tisza-raelléki eUö Uz évben évenként átlagosan ; 2viu millió forint az erdélyi 7\'mo n n értéket biztosított 10 éven keresztül egy éven által;-a igy a ref. *ígyhá= kerületob Baját egyesülése is mór" több éa biztosabb alapú érték képvieelést nyújt mint-ezek bármelyike, melyek e kia Jőkóvel is. racgtclictÜHén mozogtak. — innen küvetkez.-tetvo jelenthetjük, hogy? még azon esetben Ins az ágJBLii hitv. toéF"\' \' ~ ~
ilb-tíleg életbtxtt
gyűlési határozatnak tartatván fel. — Az egylet ezt elérendő az ezen alapszabályukban érintet ügyleteket hatósági és a Sup^rintcn-dcniinÜB f u-i ugye k-t és oltalom alatt gyakorolja.
Az egylet ezime: -Magynr protcatans egy h.á zí kölcBÖnösen biztosító ünrédegy-1 e t"mely váltó tr.rvényiizókiltjgbejepyzendü. _Az egyleti czég aláiráshflz égy választmányi ílag, cb as igazgató aláírása srükEégeltűtík. ;A bulkezelégben éa kötvény kiállításban cl-
gozott alapszabályi tervezetet, ide csatolva terjesztünk be, n főtiéztalctu egyház kerület bírálata elí. _rn i^irflilBpJiHialiiilrVrtnglfrW\'^W—b
bocaájlkTozniTlSÜkBégtelennck-tnrrjuk, minthogy az ugy is pontonként fog megvitatni; de még is kell, Logy annak főbb vonalairól " ¦ itt ÍH_mcgonilékezzttivkTT^_________
Némelyek, ugyan is szüntelen arra tűre-ködnek,;, hogy-íiópBzcr üti enné tegyéka köl-csönöBBÓg alapeszméjét éa azt akarják, hogy az ujabb idő ezektől figyelmét teljesen elfordítsa. — Ez nem helyes mert Európának legműveltebb országaiban Jiol a biztosítás rendszere, szakismerettől kellőleg \\kezelvo van ós a szükséges támogatásban részesülnek virágosnak nem egyházakra, dobármiro alapult kölcsönős intézetek. — Egy-tekintély szörint ki a^köTcsönŐsaégí biztosításügyében; MftgyatorBságban Irányiadé ason nchbeségot a luollyel a régebben alakult külcaönüa egy-, ^tötöknek kezdetben küzdőni kollelt, ma már könnyon^«d]ák elháritanirft midőn a:knUiL : fölszerelésre és at cIbö evők nctáht szük&é> goinck fedezéséről ideiglenes alaptőkét előlegeznek megkívántató törlesztés mellett.
De ha ngy volna is, hogy a részvónyegy--letek a kÖlosönöSBeg\'cTvéiL, alapulók felett nagyobb népssorüseggel bírnának,czaz idők nnyagt IrányuiaJtjanyéréB^ és as utAnaás-ösatünénok, nom pedig nzok ¦nagyobb-életkópelaégiriinjfc\':- vagy gykkörla-Ül)b voltának tulajdonítható. -
A díj pótlókkal is idcggnltlk a közönséget, pedig ez c\'ásk akkor ÍordufbátnaoÍö\'f jinigen szerencsétlen év következnék bar
Ily díjpótlék még ajs^rdélyi.kölcaönösnél n tasbistoBitásban, nemfordnlt clő^deatübb itt mükódő társulatnál isj azttapaBalaltuky liogy nem osák bogy roá nem fizetnek, a tos-bistosttasnAl, de még a jég biztosítás segéd-. tőkéjét is ebből gyarapítják éslia ez.\'mégis itt-ott történik, azon csetbén iTrószvóny .társulat ia felemeli a díjjnr.ást; Ezon bokdvet-
óhajtott csatlakozása nem sikerülne is a négy rcftirm. cgyházicerület önniagában íb UljcBcn prosperálhatna.
Az alapEzabályokban kihagytak n Bzí-lili" lyet, műlynek meglmtározjUa aaefeü közg-rü-lésnek tartatik fenn, ps-jajiUözhcxIonhok Lvt-nók, hogy hn obligát minden egyházra Fugád-tntnék -el, a teljes értékbeni biztÖBitásnak kii telezettsége az eghotÜBÓgekre nézve.
A belfiü ügyrendet órintetlanül bagytuk, ez a incgválflEztacdó igazgatóságnak hatás-- korébr tartozik. "
A 7 § ban felhozott kezességi alap a 2í\\ §j. tartalmával vnn összeküttetésben, melyek módozji\'jainál a társa láz elvét gendotnéíc lcgkivÍLiCtöbbnok éa csak azért legczélszu-" rübhnok.
Aa Ügyke2DÍéaT-Ss cgybazak MtTnóTai vol és\' nem o teljca CentralÍB működéssel ügyekeztünk üsbzo egyeztetni, ób szerény vcloményünk az^.hogy az évi nycFomény bi-zonyDB meghatározott tetomesb öBEzcgnck gyöjtóséig parczcllázható egyik vagy másik különben jótékony czélra-no legyon.
Itt Bzüksógc6nek tarjuk még végül megjegyezni, hogy a tartalékot minden társulat a megmaradt Tólöalog díjból képezi, és hogy ozou -tarísléktöko Bohasein rug Többre mint az óvenkint bíztOBÍtott érték I°\'0-jóre. Wcningor Vinczo tanár Vy^.\'-tet mond
yház kerületek íögcdüraz igazgató aláírása.
engcűónok s okbép\'a 4 reform, egyház cin véd egyletének 20.000 frt kellene tehát
kcllcns-fordíianíj de ml óppen n kuTc6öni)é-ségnél fogva l",n vottQnk azt kiclógitönck.
Ezok azok, miket röviden a megalakítandó egyházi tüzk^VTT^ienitínTéd egyletről clmond-^batunk/és\'felkérjük n fotisxtoletü egyház kerülőtől, hogy ezen nézeteinkct-bjrdlni és magáévá tenni méltóztassék. —=r~
Benflölog átvagyunk hntva, hogv ennek ajánlatával csak egyházaink javát mozdítjuk | elÖ, és azért számolunk részre linjhiilan itóletro.
Végül még arra kérjük a,fótÍEzTeletü egyház korülotet, engedje meg, hogy n 25. §-ban
íitásrág, rgy későbbi kCz-,"l tS1 feövctelteBaák-e, és hogy ez esőiben ezen
alapkamatja képezzs a károsodások kifizeté- -sét, vagy pedig az alap-gyűjtendő 20 évig és akkor történjék határozat a nyeremény hova fordítása felül ?
10. §. A tartalék készpénze, a) Allánipapirok vagy más érték vagy ipar-papTrok .vételére vagy azokra adandó kölcső-nükTB fordltlifitö ftz cfsö-években azonban a
készpénzek föiyó számára nly" .pénziiiiéze-----
leknéÍT pl bely^zentíuk\'buTln ind önkoron felvehetők.
. bl Váltók kszámitasára is fordítható ké-sÖbb, melyeknek azonban 3 brztpsnak ismert egyén aláírásával kell ellátva lenniük,
c) Fekvő javak szerzésére a mennyiben ilyenek a társaság üzletéhez asökségaltetné-nek, vagy a mennyiben ilyoket visszkereset-^—y
ntj^niVl nyopt c^gfötifijKmilc janli>n meggjuini------
kénytelen lenne. *
(Végo k&v-.)-
3. ^. Aa egylet Fzékhelye — — — — •és az egylet fennáJlása 3U évre hatámzlatik. lL fennáiláfii tartam ne tár, i mcgbpsBzabbitáaa,
az tfititben^iOlünüsenösEzeliivandó kúzgyÜlÓB bainri-izfitátél és as aTí^in igazgatás btlybcn-
-bagyáeától Füg^. ----
II. F cj czV\'u \\ A társaság czélja és tlérhclésének cez-
4. Az egylet czélja a íiazaí prot, egyházi -Vagyonn-ik, n. m. -templomoknak, agrk-bdaa- -szerkezetének tornyainak és harangjai, órái-iiak, továbbá paphikjainak, tanárlahjainak és Iskoláinak, gazdasági épületeinek lüzrészr Jellöm bizlositásá oly" módon, hogy a m^galn--^pstott -előre telj esi tendö dijüzetés mellett,
*" "" IgbsiBst^xTlJttaeHi
ezen egyletaéXJíizmBitáT^ végböT a "s»
cgőtt bejelenteni; gböl a superintendentiák az ílletŐsé* gekhez tarjozó kerületben cgyház-kcrületí közgyűlésileg .kútulüzőleg kimondják- csatlakozásukat.
D. §- Az általánaB biztosítási feltételek,csak hasonlók lehetvén az eddig használatba lévő t1 u engedélyzctthez, nzok az ezen alapszabályokhoz rekesztefben fogadlatnak v\\.__
-—0. Aa gikalmaxAHba jijvu tlgszabály oly Bzinvonalra veendő, hogy az eddigi, nz cgyhá-zaknálí tapHEZJalisok szerint mutatkozott tSz-
rozs a jolit nyisóg azonban
tiartvÍBolői, nz egyletnél fiásonló kedveznie nyékben biéío»ithassítk, to-váhbájbogy n íüi-biztoaítáB ha lehot, miolöbb egyozeramint n. Jolkészi és tanitói kar nyugdíj vagy élctbiz-toaitáBÍ intézettel ia összeköttessék I mpUií?-tüssúlTezt eltogndni és az ágoBtni hitv. tefit-vérok valaíninl erdélyi hitrokonaink csatbi-kozásnii folhívásat elrendelni. _ UelyckutdntíTstoletünkkifejezése mellett maradunk Miskolczan június hó 27-ón 18GD a fötisztclotü egyház kerület.
alázatos szolgái"\' - az egyház kerületi küldöttség.
Alapszabály terv, /
¦Egy alapítandó egyházirbíztpsltá&í\'Onvédegylethez. \'
I. Pője-zot. -
__ Ál^ános Jjatároiatok..
J. g. Ezcn-önvódíjgylet feladata n magyarhoni és ordélyi.ösBzcs protÖBtans vagy külön n\'
veszélynek in;iximunj.at, legalább íb mégegy-bzer meghaladja. — \'Ha azonban ozou nora
mcgTrbiprtn 11-Aij.;iaTOtei~flr-^^*feaT^ei^g nem fedezné,;...joga van az egyletnek a
liiztosiL\'iB különbeni megszüntetése mellett V ^ ,
uáftyketMg ntte^«WjK;Jco> 1;iJjji.ij_mgl>_.-| .^^^|^^ggg
nzonLan a b\'wL érlek l%j°riél többre nem emeltetik.
7. §. Az egylet kezességét képezi ekkép as évenkiuti beveendő díjösszeg az ebből képezni Bzoköíílártalék és esetleg a külcsünüí-ség elvéből folyó után fii ott cthetéfii jog.
8. §. A dij-fizetés következőkép határoz-tatik meg.
Az éghetöaégi veszély vagy koczkázat ?élynnnk flrAnyiihnnj n TÍdéki "
I^UPfSisJ^iJa^nokri-^ETh^ iÖk^«uÍTaT* 0» pedig
Iiet.fi an Ilii n. nm.tn.nai h.i.nl. • _
100 frt után a kcvcEbbé tOzvcazclye
ecbbnek ismort helyeken, mipijnek tekjaTej Caörúp 2Q kr. aiptltJy 60 kr. pad cb gsup
........______r________,_nJ_____ 0i;.-Ez lopnó mintegjf 80(000 frii vagy^o-
Jielr. hity. prűteatana-egyliír.nak yalmnijiU- diff ne egesas tlsita, jöyeflolem 10"L»yíg töké
lolkószoi ca tanárai éEb(.tfifiQ\'geit^fl kwigsö-rPÖBÍtóg^nlapjiln tüíkür elíenrbÍKtöBitint.-±-az -ciicl -nctj.n ^üflSzvekűp\'cBoland^ nyugilij
\'Y .___..
_ -kr. a tűzvésznek inkább kitett bL-ljeken milycneknok a-lLÍBebb városuk s fuluk Jikin.-
tendtik.
Cserép 20 kr., Bindely C6 kr., nud D6 ZBup 100 kr, egyébiránt nz igazgatóságnak fennmarad c-jüg7-ezon-hatarain belölTirsM.réeiidő^ rnírBt. tapasztalatboz képest ezen osztályozáBban raódositásokai éB kedyczmén^k^tejeibolép1-ictni-, ifllönösen^l^^zíg^nyenb cgybitak iránti tekintetbe!.Béljeges\' adétóT a ktíl-csönos_ egylet tarmOBzeténél fogya mcote-Bitva yap. 1 \' . k
í).^. A tartfllóktb\'kpABÓyenkinti tiszta nyo-\' reményből leend álákitand6,ucyhQfry az évon-kfn-tf1iBzln-Ey_eromoriy\',y,~dó fog orro fordit-Wt^minaSíliiig, migaiTaTbiztositott értilcl1\'/.-JSt miptAkaJQ^dáafflTnBTiinnmát-mcg^cin, _
ittetnUogi ekkor fogyán azociéfttl «««y.. -J*rt! ¦ pn -l, ¦¦ •¦ti|-fV
InvandÓTondkiTnirgyttlSs l,.«M.nT. felelt, .ieí* kl ~ V_ „. yalljüii toyábbi dijlizetoj aa-egyea egyiaxok
Hogy áll Somogymegye?
- - " r.
A szórnom képet festjük toydhb ;nem-tartozván azok k-üzí, kik a bajéket agyonhallgntissaj nkarpfk gjüJpyilaiiL; kik, ha a letrni^lvcbb "i^fj j; M\'Wj\';-,.
záfct ftgt iiÍRzikj mindpnt^rnegtntte"irrrytu g^níasira.
Egyik HözelcbbiBzriniunVban elmond. tak, Itogy U\'iStt ki uifgyénk\' nagyobb " ráBzén az aratás ? (Hány tudósítást kaptunk azóta, niclvck irjáfc : bizonyos helyeken nsm_i». arattak, cpv nylittík ki
.az-sksigeij-—__-\'.--^-
.....Most, Timttnn már n c-éplés, nyomtatás javában áll. nézzük,.hogy fizet » lt-amtolleU-ég ?
Abban általában nierjegyezTvok gaz-
hez hnsonlit ; a meny-mint csekély volt
lyebb szemre.
Egyes batároknt, táblákat, melyok tán- éipen szerencsés időszakban ine^ ¦kapták, Mvltut esőjökét, nem ÍHBk WBT
— mert ilyek is vannak megyénkben,
— hanem az általános teméfefizctésr«l szólok. ¦ ". : .-¦.\'.
Sok vidéken a btiza keroigtje. 17 kd-t számítva ~egy keresztbe, *hn tinzta volt a gaztól s aratott, adja meg nagy szűken a p. mérőt, mig.a.kotuUt, kaszált kereszt alig ad 3 foldntBt (.\'/, Ji.
mérőt icanu i ruiüiiti^.
A bui 13 kém«l rakják a kis kereszteket, tollát 26 kéve tesz egy nag-y keresztet, és aratott,.-r- od fl—6 iolontSt; a kaszált — igen sok szirtin — egy p._._
________"cg Köresztjével, ha kaszált,
«d*ft-íi. mérőt; iia nagyon jó^volí^ Bialmiirn és aratölt^\'Lndja-Jmeg, esak a> -egy kilát. ¦-¦ - " --^:.r_
Kis keresztjével ax_aratorf rozs-\'W ¦ valamivel többét 1 p.^tnéronél^a ka-sxáltj VrftVUuUttWjr-y.itJBlj«W^---.r^ Tegyünk most egy kis száoiinUt \' k gazdn hárcm«zora-megs*ántttta » btna alá\\-aló földjéti-a^rom^sx**--.^ egy holdra, ^er l.ft.20 IrVQ.é. lioldja^^
sjz-ki-=-3trí btr-Kr.-oT-H. A vctSmog1 nbb in nz idílwn kelt 6
-T-^TtWrttrohlBgr Müba. 1200^ H00 l_J BKvil holdja,— egy" kila yolft\'migot i7fFJg<n>«í»án-, kellett bele S frt \'50 kr. 3^;3«>í<lt«t;<elBW\' mennyiségre"" "
Egyjliold elfognsolitza s= 60 kr. o.. 6. ^lft^n«_»ilí\'.t_.tiijiUldkot - fizet holdja
lltrrulyk üiélyiegrotB fűidben soinntí nedvéa-ióg nem találtatott. lRtorlalok nvoroáaa alél • Iréaöá szabadult földek, ha öazi. vetéssol ^ljz^liöYet™^9_T«tói_Lejlud4idL=Jmkr<iT.. fodátat lehe.tetleniték, -mert oly kemények voltak, bogy-hegyea vaB is alig járta meg, még kevésbbé vehetett belliié táplálékot a.
¦ rnlán kijrtübeliil S0--80 krig. (Somogy-•^JAegynben.1,0357336 cn.t. hold\'fan meg\'
növényeiét^ -Tavaazi vetés alá ao voltak
• teserenr
jllajltólí, mert. azáutalU
jnegyében.0,035,336 nat. hója Van meg- rl M B-k,rlsi haazoálni, de az
adottal vaT 10S,6IU h. liaBxonvohc(etlep\' -iko
meg nem jártsVsőt.tengeri rakáskor még
s fiiét á raegye^gyenes adó, rendkívüli - *«¦.».: ^u:.....rnatr\\nxinÁr.T~An+t t>"<™
¦ b orsadgos pótlókban Összesen 1,030.\'9&7 JcL3(Htr:^. értéket.)
A-ftiídbe luIiáxuU lükukuuiaLju üJJt*-- Csak czeCsíámitástal ia, minden-búzatermő föld holdja vaiC á gazdának -événkint körülbélöl 15 frt 20 kr, oszt. --áriákéba. ^
Sai termett egy ilyen holdon ? 2—3—4—5—íi kereszt buza f* —-^-Hány gatda^ág-vatti melyekben ánP ~ fordított költséget" neiri- fizette meg a fÖldí hol vau még- a cseléd fizetés, mes--~: terember^-csiliíd fejjniiúrtasc?
"Miből lennek;. fedezve_a részint már a nroltból áthozott terhek, -részint a —ihöajtaniük, melyekben napjaink epen ¦ nom fösvények?
Pedig a munka és szorgalom ntiín neni^ pusztán"annyit várhatnánk, .hanem olyan felesleget; melyet hasznosán be-
n többi föld is annyira megkejnényedett, hogy as oko asztal nagyságú hantokat forgatott fel, B-Vjól kGlönben som tarthatott marhák egészen letotnluttak & flzihtiís idő alatKAz ArpaVeté* Jiégy különböző időben kelt s fejlődött, ugy is odaveszett a földbe vetett magnak fele. A rozs vetéscs táblákon mesz-Bzehb állották a gabnaazénik egymástól, mint ritknlfr tőkéjű BzöUah-Qgyeinken a tükők. Annál több vortafehórvírágu, béka kásának, nevezett gaz és a vetés-tüske. Búzáink még
ruházbatnánk a gazdaságokba. ^Jgy rag, unk aránylag a rozs, árpa, _— repcie foldekkeh
Itt még — kivált egyes helységek határairariézvc —ninwrége-a csapásnak" t— \' T\'r"
Midtín minden reményünk amSgiold-benlevö tavasziakban, itt-ott a szölltík-ben-van, — jön pár zivataros nap, (ang. hif 4—A-L^nph.tny körmös felüli és a megye\'\' egy részét a jég végig veri. A kukoricza Összevissza rongyolva, más-
mely által Fel váltatik." Á már száradni koa- HÍTÖk ÓB eSOmÓnVek
datt késői mohar Ypléauk azonban kpzdnnck.----r^/tntr IS^Tri rV^>« J,;- * «\' i- r i
élénkülni.... a korai moharvo tó sokbon «,ok . ^ }°\'^ ü **: *ir- Apostoli fel-
Wt_tott.a-jógIi-0gysziatft-a^onjgar4liar., -kár^p45WJt-mÍÜfité8.^apjto a városi tomp-
" \' \' \' lomban nagy mise, az izraelita zsina-
gógában pedig isteni tisztelet tartatott, A Mtill héten szép érett szőllőt láthattunk a píaogoor-4tem^lhotjükv hogy
pofiztában, bakony kiirül a még lg nom ka szilt árpa és zab rotésokbea.
Biirgöttyánk. az esdzés -Után, jé törméssol kocsogtot..... a jég,által megrongált tongori iBg^ljTJblrttozfipBzérü lei\'méfli adnnd.
Dű hagyjuk a gazdáezat szomorú torét, lépjünk át a ize Horni térre. Somogymogyé-nek egyik községéből Csurgóból szép ajánlatot tett a holv. hitv. egyház a dunántnli ev. reform, egyház kerület fölállítandó tanító képeztTSjére (ta"nTerinok, convietua helyiaégei, tágtia óléBÍár, pincse a ebédlővel, itjóIiob, aely-mószoti faház éa ha kell: istálló, sertését
felállítása és beszerzése a gazdászat teréní gyakorlati oktatáshoz, — tanári fizetéshez 6S0 fri-^azon esetre, ha a tanítóképezde* Csurgón állítaná fül az cgy-h. kerülőt, mely ajánlathoz a b. somogyi egyh. megye ia legjübb reroénynYeLbjztattak^n f^wnlr nrAnyl. _^0000^Lpt-iftmatoíó-^tíífcét ^liTitbettél^íen, lag, ment ezek is alól álltak a középszerű- földekbon ff ignzgatótanár szállásában, "ío Bégen, június hó elején jön meg a várva várt bzídÍo aion ltikötÓBscl, hogy a tanítóképezde eső, vidékünk jun- l-nek éjjen, s 11-én (eröa helyéül Csurgó jelöltesaék ki. — A ft. egyh. égduxgés s sflrfl TÜlám-bullá* mellett) ázott l kerületnek Szilaa Balhísi gyüléae nem veté
meg. De ez es8 sem hatott mélyre, a a 2-án égetett rendkívüli hÖBég, s & 11. esőt fölváltott hideg — mind a kát esőnek jó hatását "nagy részben lerontotta.
Aldélag csak is az akkor teljesedett rozs éa buzaszemekre hatottak, mert ezek szépen teltek után nők, a ennek köszönhetjük, hogy buza éa rozstermésünk jó minüségü; telt aeiéloB, Bulyos szemű, gazdag liszt tartalom-
i_ i\',„ i r i . . i t i_ lo é.u\\u uuzií j—u cBomu ineuoi: mm -haUönkre^Bí^ég^titíLjíalvé8 ^,1 rafüíának egye. részein
—hajdin
nel^
___± szöllöben mondhatatlan ká-
T^ok, nem oTaTl^Jiirtökben, hanem a vcszszökben is, mnT évekig éreznek a
. lükék.! I.............- .
Aítmondjájc: a -jég ver és nem tesz szegénységet;1 nem ám országszerte; .,hanLm mtnttu egy hosszában 12—14 határt végig ver a jég kisebb-nagyobb mértékben a epcrTottvhöl már az öazí aratás is rosznl ütöttki,—otf a vidéke-. ken aztán megérzik ám és pedig^annyi-
rVmegérzik, hogy ns anyagi csa\'pást -sokan egész; életokÜn%
Hely«RetUnkhez nagyban hasonlít Veszprém-é« Zalamegyék bizonyos vi-dékeíé7melyet~mai!
~eg)1k érdcines levelezünk.—~
Keresztje (2 csomó) a gabnának tflrhetÖD fizetett. A Foz~i íereaztje?—3 mórö, búzáé 8 mérő — néhol 3Va-et. árpáé: 4—6 mórö Cl—1 Vakilit) adott. A rozs .fisntotlc szerint 1 mag után 0—21/,.... a basa 1—S\'/i, jé helyeken 3—5, — sas árpa 1/1—2\'/a maggal. Veaz prém megye déli résíének legnagyobb részén több volt a termés, VeszprTSm, "Ösí,^ Vilonya, fűzfő stb. Bzóvaf az, a pár helység dloBokedheTik csak máskor ugyan középszerűnek nevezett, do a jelen mostoha évben jónak tartoTFförméase!^, melyek áldozó csü-törtök előtti napon az es5 áldásában részc-Ifllick. A mádkor, oly jé termü Vámos,Xitarr -Sz. látván, Boyéirgnek oly áldait vidéke mösT a legrosazabhnl Czető határokkozé sorosvák. As aratást vállalt szegénység cgyrésze le-(ndött sz aratásrólj azok — kifeTle-nem indtak~\'bLTmtmktak, merts gazda által
. orvosolni.
-^.VIDÉKI ^TÜBÓSITÁSOK.
¦¦¦»\'- "~. Vrazpréui. augusztus hébac. FélUe Bsakasaiuia a hosszú hallgatást. Bár gyengq erflvel —- de írok; Kurwe^ — mert
onklméléB erkölcsi ktiteksség ott^hol a.fú nyrgfltntt élcthes egy családnak, cxiitenüija lámf iikTniiaT
mai. A természet nem éledt a juniuBÍ esö után, a legelők lesülve maradtak, a növény-élet tenyészete nem indult meg, oaökkenteu maradt.
-—Eljött ai aratás. .Nemcsak Zalamegyében sok, hanem Veszprémniegyáben ia több helyen gyomlálni kellett nem csak a tnvaszi, hanem (a mi vidékünkön hallatlun) az össi gabonát ie, mert ritkasága és-a szárak rendkívüli aprósága mintt Ham aratni eem kaszálni,uetn lehetett. Pdrhelyaéget kivéve (melyek Áldozó caü-törtukof megelőző napon "részesültek »z esö áldásában) a termésJcereszt azámra igen roas. Rozs lett 1 holdon 0—5 csomÖ (egy csomó 13 kéve) buza 3—G caomé (néhol: mint
Fűzfán : 8—43 csomó----. da nz ilv Imlyetr
fohét-holló ritkaságnak); árpa 1—5 caomó.
nem ugy vette meg a gabnacésttj hanenr-nronkajáa kivül még rá " VbajavssrOmora-állai SzUllÖhegyeinken is nagy a romlás. Nem tmlitve b mait évi csapást, mely évekre hat ki, ntavall szárazság által meghagyott tőkék előbsjtiaait-a május fagy lesanyarta, o késfibbi hajtás vesszőit a szélvészek megtizedelték, a fürtöket a szárazság leégette, a későbbi hosáa gyflmöloBét olragta.... i moat. — Bttg. 4-éa estkor — pro-coi^onida — racg-
.btcjásnil nagyobb, nü— rfin és tartósan hullott, darabjaival a balatgn-mellékrBzöllBhegy«)ketB.-Für«atöl Papvásári iáig olvágU.. ... BŐt-hir iierintY-W. *, "
mérlegbe es ajánlatot Fdpdnatt elönjeivel, s mielőtt végleg határozott volna a felöl, álli-taasék-e és hol taujtóképcxde ?.... oly ata-sitáaaal küldte vissza ez ügyet a kebeloboli 9 egyház, megyéhez, hogy körözzék egyházaikban a tanítóképezde elnyerhetéBoért a versenytérnek minden egyház előtti nyitott-aügát, s a legközelebb Róvkomáromban tar-tandó egyh. kerftleti gyfllépin nyilntk^zuniqlt: akarják-o hogy önálló tanitó képezde állit-taaBék fel ? . s ha igen ... hol akarják azt fölállítani ? ... A veszprémi egyh. megye f. évi július 2ö-ésMartott gyüléaóben kijelentette, hog^. igen Íb akar, de kedvezőbb idők beáltávaJ, njerl jelonleg az egyházakon fekvő súlyos terhek raiott ezeknek ujabb terheltetósóbo nem egyesbetik bele. Canrgé ajánlata szép, de nem olyan még aem, hogy anaak alaníán as egyházakra rovandó ujabb teher kikerülésével lehetne a tanitó képezdét felállítani.,-., e igy jelonleg Csurgóra Bem szavazhat.
Tah\'itöképezdei helyiségül csak ia azon versenyző egyházat jelölné ki most, mely ön-ori\'jével — az egyházak terheltetése nélkül njánlköinék^a ~Tt.~egyh." kerület aegisft alá helyezendő tanitóképezdének fölállítására, yomggy lelkes &n\\ bb leányai -felekezeti különbség nélkül meghozott áldozataikkal pár év olŐtt helyezték ronditbotlen alapra egyik iskolájekat: o lelkesültség forrása még nem merült kí, tfloyóiatő cseppek koríllnok még ebből a, nemzetiségnek védbástyájául s előőrséül tekinthető csurgót iakoltt"8z5mára ís 1 "a minthogy "égyea "frfigykslkTT IronffalrXniina lelkes üomBttioh stb.) lo is tették mér ea oltárra is szent áldozataikat 1 Öbszq- koll gyűjteni a_ tenyésző cseppeket, a a honfiúi és honleányi adományok B. íijmagyi egyház megye ós csurgói egyháznak inár is szép ajánlataival egyesítetten megvethetik azon alapot, melyen az öniHóTamtöT E2nez"dónot dicflö épülete olkészülond. A oaurgói iskolá-nak szinte felekezet kfijöqbség nélkül leendő pártfogoltatását —^je|k^rfínnfAniit RntMLty—
megyének házalás_szellőmü lakosságától
annyival inkább várhatjuk, merlrninljrbolaü
__ lily^Dg^^^^gf^^^Sl?* dletl \'gyolés elé terjesztett praeparandiai tervőneTt egyik pontJSBan kmmelva van: „Csurgónak, mint a nemzeti elem egyik szélső báalyájának -missiója a müvelÖaéat felvilágosodást s ezekben a nemzelTBéget a kaza,..Q\' végpontján nem csak áttréhetlenül megszilárdítani, hanem a magyar földművé-traknek^jelénleg már-nagy raérvfl "SlaYöniiba költözkpdésí csatornáján, a mint már gyenge erőnkkel mágia kezdtük — ide íb átvinni, s os által nem csak ogvh. kernlnHlnknek —
hanem a nemzeti művelődésnek is.hátálmnB
ségót lehetetlen, hogy föl ne ismerjék, mis siójának megfelel he lésre lehetlon, hogy erőssé tonni ne-igyekeBBonek-aBOn lftl^as hazafiak
jobb bor fog szöllöhegyeinken teremni, mintsem n rault évi mexikdi — a mint nálunk általában nevezni szokják, vagy máskép megszökŐi.
- A Kororiban, Muraköz egyik ismertebb városkájában kápolnaszenteli-s^cl t, mely után víg díszebéd adatott. Estve pedig borzasztóan szép illuniinátio volt látható, de nem az egyszerit kivilágítás alakjában, sem a fök mámorában, hanem a meggyuladt pajták égésében. Ugyanez alkalommal egy rendkívüli botrány eset adta elÖ magát, Az ott levÖ szolgabíró a csendőrök által rövid időre elfogadta a köztiszteletben dllö szepetneki plebánoat. Az Ügy—mint" értesülünk. — felsőbb helyen már tudomásra adatott.
A Nem rég Gelsén bucsu volt. Szomorúan kell jelentenünk, hogy a vad szokás, mely ily ájtatosságra szánt időben nem ritkán jelentkezik, értem a nem-len vessekedés, -nrost setrrhiányzott; sajnos, idén oly mérvben mutatkozott, hogy a bíró (?) fia áldozatává lön, — agyon veretett.
A Liszt Ferenoz, hírneves művész hazánkfia csakugyan Kanizsán vonult keresztül a vaspályán. Érkezése, ha csak kevéssel is az elö*tt tudatott volna, városunk műkedvelői bizonyosan lehetőleges fényes fogadtatásban részeltették volna Öt.
A Folyó hó 14-én (mult számban nyomda hiba volt) történt meg vásárunk, az aa vásár lett volna; de igy a vevők aránytalan kevés vagy tán semmi volta kétségbe vonja, vájjon vásárnak nevez-zUk-o azt.
A A boltíelverések nem akarnak nálunk végképen elmaradni. Folyó hó 15-én éjjel Weissmayer helybeli ruhakereskedő vásajtnju boltja hátulról fel-tÖretvén tetemes,összeg vHelaÜL..eh — Bámulatra méltó, hogy a helyiség tőszomszédságában, valamint az első emeletben észre nem vették az erős zárok fölverését, mely, csakis mint a kifejtett erő mutatja, nagy zajjal történhe--tétHneg;
A Balogh Alajos színtársulata Bogláron tartózkodik. Slolnárné szintén ott TTOTdégTtzerepet. "
A (Hires Csáktornyái.lakodalom.) F,
legíifpessebb és.legfényesebb mennyeg-zöinek- egyike. Az ünnepély^az azt
-tnegelüzö hetekben___oly annyira be-
fizéd tárgyává löir, hogy elmulta után vidékünkön csak mint a „híreset" emiitik. Hétfőn délután 6 és 7 óra között vezelteteit oltár elé, a csáktornyai or-szágfelügyelö tek. Horváth ur hajadon leánya, boldog jegyese t. Vaszári János ur által, iUcgvagynnk győződve, hogy
HHSoIgálatöfr Unnl^-Csurgónak-»-je4«!>toV J^áktorn^ía^rnág^ddigele^ily^nyej_ün-
. .... ...t_„ ..... . ..... rjepélynek tanuja nem volt és a jövő-..
titka, ha vajon leend-e. Eltekintve mín-
den külBŐ^pompától, nnalynek" nagyaee-rüaégét kifejezni szegény a sző, kedve-"Ben-megrepÖ tdI t 1 átniTntifcéirt-hsla\'d" a boldog arapár a falnsi népség sorai és ujjon gátasai között 150 személytől páros rendben kitérve — kivévén a még azonkívül oda csatlakozót tata t — és mikép varázsolja a nagyszámú és jó indulatú falusi nép falusi Öröm rivalgása* által- mintegy diadalünneppé az élet a legfontosabb és talán legkedvesebb perczél. Fényes és szivreható beszédet hallottak a jelenlevők az öfiszo eskető rokon, esztergoiur főtisztelendő, úrtól, ki szép\', szavakban adá elő életünk ^j-pontjánakJontossígáty-a^Kzás-élet-terheités gyönyöreit, kötelességeit n boldog házaspárnak egymás és szüleik irányában és szívből fakadd áldását adá-•reájuk. Az Ünnepély végeztével ugyan-
tiilliv- Füreden belső Zalábo*vj-.a vörösbe-rényl hegyektől észak keletre a sólyi, ugri, a FésBhftn — 3amái kiiibb"ifl<i\'túkJiuu — &
Hircim Btomaruak. 11a "gaxdástati-ssem-: pontból esehQl állnak Homogymegjo t«rmésK?_
: toi. -mit nroDÓj tk akkor a veaaprémraegyei , ------- -. . _ ______ _ - -
- tarmHitBkrírt . — ;> (kötél lévéa vidéki le- mámai, papvásárjai atb,SBüllöhegyek«n i*. Ez- -b. aomogyi-figyb. megye, ón hiszem, hogy a
éa honleányok,.kiknek lobogójára a kBlltt-nek o szavat jegyozvék: na haza mindenek rloty-"- "Csak LeademéuyazzTnr-ÜBnTgán-ir
t TeJnLfBin k&zpontjébos Zala- mit mondjak ialagaxdak&iiíDségéről)?Itt mindenki : levert éa balig itag. A csapás nagysága és ;aokoldainsága aonyiraelaémitotUas ajkakat, ük hoÉj Bt kfllöoben olr>»I«poB\'. paoassra sem nyifBatföH - -
EbS««b%í1 helyeit volt rooát hideg aaelcs
maja égelC melég-aprilíinnk. Hüvo»vmájrii helyett CagyUl&,miijus. aclyaak slaje-osaae*
tt^fMttti m ktttonD>m-b,-gyengén fejlődött llfcní.ryBe*Bt, • réiabon meg ssQrstelt Hid\'eg, _ SiirsBai6B»élviUzek\'fsiiagy o^cgTálUkoz-tak.,.. esö é. harmat nélküL A-^öldliőI
«^Let^kUsira^^g9^il
Bfiítsk, a fnrrdsok kiszáradlak, a \'\'"Slu, A takaxmányoövények (la-fl)fffi aab, mofasr stb) magvar Itttttk , •» ittfirbailen kéménnyé \'.ftldbera. Laishaltunk több
utóbbiak különben sem hoztak, mert & mult évek Bzarazsága által kjmerittotvén életere-jÖkfa\'kevés élőtŐke-^VoBBzöjét is alig^volt képes növelni. -fflrtDkrf\' vagy- nem\'bozolt, v. a hozpttakat js el rágta. Do az aj sEŐllöaltct* rényuk,-! az életben maradt tőkék hajtásai-nak-meg- s részben levágása tetemes kár.\' -..-..tfnl^g&án F-28-án n»gy,fjilUB«akBdá--wkrS^Jíek voltakrmelyek-Bzinte-flofe%árt- . .okoatak,, -^utóbbi ipuszlitó erejével á"Sá-tóth-, Veszprém-. Nagy-V-ásEsotty-j koazthelvi vonalon robant__végig, sűra villimhullás, iszonyú dÖrgÍB^. í^lííbb helyBQ-jégesŐ kise-rétében;- - ———-::-
Mult hó. 20-ika Óta többszőr van usö] de üditö batásajiánL oly mérvű, minünok ennyi \' eBbsáfl^utín lenni kelUne. "Termékenyítő, ,étte(8 üjji^BSüHT erejét clreui most a nagy meleg; rekkenj hőség.... majia-hideg azéj,\'
hazafiúi szent lelkesedés tilmogatan.dja kezdeményezőt s. legyen a kezdet, bármely csekély,nagygyáfogjaaz magát kinőni, mert Isten^-a Haza(ÓBaNomzotÍBég nngy nevében-kezdetik cl.
íöbb érdokűs^tárgyais volt a gyűlésnek minők VámÓBnak az "egyházi azetflélyok ezÜBt^pénzben-fizétésót elrendelő egyh. mo-gyní h kerfllctt\' liatárjatok:.el&tti-megliajoláaa cTsch O\'ábor arácsi lelkéaz elválaaztatásával lett betöltése, — tanítói értekezlet, b tanítói gyimplda felállításának engedélyezése stb. \'stb..-. .rdn most ezekét mellőzöm.
Ha hoBszür*i.3Mg"iiönVÍceTB^^ föl p
kedves kttelönyt—ttrdóaitAaómma], möncson ki a szerkesztőség előtt az arról -való mog-gylízídéB. \'hogy: nálam^a lólök kéaz, do a \'^BUrÖteíon.1* ¦ • ^ \'
• J /. - V - v. rA.
azon lelkesültséggel kisírtatok haza a-már férj ős il& mint 11 minővel az oltár elé a""boldog~Lra~pár. ÍT t\'s 10 óra között megkezdődött régi jó magyar mődrn tL nagyszerű Jakoma, melyben ^ÜQjiál "többen, vettek részt éa mely alkalommal
rfeBszlrtittfklBVftlttíra^liafr
hatók. Igen j^l eshetett a fényes tár-sffBlíg" korosbjainak midőn a lakoma végeztével a vígabb kedély 11 ifjúság tánezrn kerekedett, bebizonyittinrló, bnn-y— gyar lakodalom", a legelső csárdás tán-o«ot V* óráig járta. Részint dinom dánom, részint táncz között, buzdít tátva a vendégszerető háziúr és boldog apa által mulatá el a diszes vendégtársaság az időt-reggeli 9 óráig, minekutánna reggelizvén érzékeny hiiesnvétpil és ilflv-kivánatok között lassankint oszlani kezd©" és boldogsága osztatlan élvezetében hagyd, a BittlÖt és- gyermeket, iíynjfsnk íni ~ÍBr"UdvkivánHtunkat az ifju házaspárnak!
A Helyben a szünidőt élvező felsőbb osztálya tanulóifjúság műkedvelői színpad előadásokat rendez, hogy a mulatsághiányban tespedő városban némi kia
élvezeter szerezzen mind önmagának, mind pedig-^JnáaDknak^ugír 17-én-ada--.tott elő i ^fi-iff- terzlInV vála^kHTtuT egy devecseri műkedvelő. Csak is a jüLgJii^Uak^4«Uettek- részti43elépti jf"^y^ nem volt, a helyiség a „Zöldfa" ven-
ada-- deir "ki
deglüinagy terem. Jövőben bővebben fogunk hozzászólni.
\'KapoHviír.
-_*4Mcs^BödPögh -megy ban hogy énekelnek a dalárdisták? Rátörnek a lapszerkesztőre, érdekes állapotban levő nejével együtt jói elpufál-ják fojtogatják s védelmére használni akart fegyverétől megfosztják. Á dalárdatagok fenyitÖ törvényszék előtt állnak ^haíalmaskodáBu---és „erőszakol rablás" bűntényével vádoltatván. A Bajtó szabadsagot Zomborban is sokan furkósbottal Üdvözlik.
— *.....Az "ixtőjegyzők a azázad legmmele-
gebb napjának jegyzik az ez évi jul. 20 és 21-két. Bombayból tuják: mikép az indiai félszigeten emberi emlékezet óta nem volt ez évihez hasonló hőség. A forróság miatt nyilt tengerről a hajók
kikötőkbe ineiiíikUlnckr-^iíalában mijt-hvarr^pCTl^lv^^meieŐk\'r ppTzTir
sivatagokhoz haKonlítanaJr^azárt Indiáiban a Choleraris, fölióntabennszUlöttek
tották\'ííUt pénzeiktől. A rendőrség ktiv-"TuTjeTtík"\'e^
* Némely helységekben—:mintiJuiU-u jiik — oly g;izdagon_lH be~B szHvater-
k-ozt nagy pusztitáaM\'iazA-égUöz. Auhz- nié«j iio^yrí^iivirbS^itva^iálinká^fb^a^ tráljábanfolyők száradnak ki alttfuégben. itplc nézíietUii.k elébe, mLannaXjobbkor_
~f A „Jtolvjaek" írja: r urlangos csa- ~yin, mert ngy ír kevés horunfc lesi, tei Itat -vitt véghez e napokban Arad mel- némileg pártolja a szííliu Óa leértekre-lett két nő. Ugyanis két vidéki fóldmi- | fordított költségekefc^Izraéliták járiSíT velő, mindegyik saját Bzekeron, bazafeló , itt-ott a-helységekben, s egyesaz^vafák
Tőre
Tiájtván, (jajban egy. korcsmából két nőszemély feléjók, azon kérést intézvén-bozzájok, hogy vegyé^ fpl őket szekereikre. A jd emberek megtették) s az egyiknöszemély az egyikTamásjk .pedig a másik szekérre—ült fel. Útközben a nüszemélyek egy butykosból itallal kínálást elfogadták; de utána nemsokára mély- álomba merültek. A lovak egy
ideig mentek, később azonban megál- ^___ __
íottak. Az emberek felébredvénr-körül^ ^eg- nyelét kerülő pCoriolÚnffkrV1 —
néztek, de a nÖszemélyeket sehol sem
termését előre lefoglalják, BŐt roegia veszik, természetesen jóTölcajLÍa,: .a-szegény népnek pénzre lévén szüksége.
.."„¦ Színészeket ia_vámak;. még meleg vau színházba járni{^asaison itt^nov^ -1-én "kezdődik, fi a székváros lelkes kü-zönsége mindig megmutatta, hogy bír .és" akar áldoziúTakkör-éa ott"" midőn a j fársuláíbt mmdeneaetre Örömmel foga-dunk ngy október ho közepe ntán," de" .Xiejn..-olyftnt, melynek tagjai a kapa me-
KAvébázfUstjén aszalt „proletár — Harii-
látták; tárczáikhoznyultak,ezeketugyan lettek-" Mezőről, mezővárosokba pzegn-
megtalálták zsebjeikben, de a pénz hiányzott belölök. A gaz nőszemélyek álomitalt adtak nekiks aztán magfosz-
dött „Tartnffe" vagy „Sylock".ok. Szeretnők újra Bényei társulatát látni.
ir-zöngelmek
(Moaré után ang-olból.)
-ÖL—
Jösste, jersjje vélem . . . Jöszte,"j ersze v é lem A tengecpa szépen. Üdvön" vészen áltat az enyém! tlAz idö ellejthet-De a hü lelkeknek
Egy azon láng ég mindenölt egén. —
Ijesszen ránk a soré, ha mi cl nem válunk;
így élhetünk elszákirvii vén balálunk.
Jöszte, jerrze velem•
A tengerre szépen.
Jöjj, a merre szél hajt tükörén ;
Aa idő ellejthet,
De a- bü lelkeknek
Egy azon láng ég mindenütt egén 1^ .... ...»
íleniJ^^^fitfik^e " Szaláajpfrg részére A tenger, csak lánczoknak a föld Y Rabok-vagyunk" -itten, --Do a róna vizcu . Szerelem7-szabadság szárnya költ. Szem nem-öriz-ottan minket, nyelv írem""" Ivérez,
Föld feledve, mlridütt csak az ég környékez,,.
"Jöszte^ jersae.vélom..
A^lengerro-izóperi,
Üdvön, vészen által az enyém ;
_ AiOdg^nejtbét;-- ----
Do a hü lelkeknek Egyazon láng, ég-mindenütt egén 1 .
lett nem állapodni meg, s meghagyom ön-
nek ózonnal Soíbbodb grAfnöhrm-nvpnrMÍ megmondani neki részemről, hogy én kitiltom az udvarból. Mk ? Mivel La Valiére asz-szonyt szeretem azért ez közmegvetés tárgya legyen ?
— Sire feleié Soint Agnan — átgondolta
é joTaz" óHolf parancsot V A szenvedély mindent nagyit; b gyakran megbánjuk azt mit haragunk hevében elkövettünk.
— Semmi okoskodás Saint^Agnan — vi-szonzá a király félben Bzakasztva-öt r^--én ongcdelrocssóget követőiek. B-ha elég^erőfl-nek hiBZ engem egy nagy királyságot kor-jnányozur higyje megy hogy egy szemtelent íb, ki megbánt öüntetni "Hépes va^yokj anél-
klll, hogy veszélyeztetnék yalaniii. _______
Uü, Síire, ismétlé a herczeg— gondolja meg, hogy ön e nöt egykor becsülte. — Csalatkozik Saint Agnan, ha azt hiszi^ hogyén, ezéreííeni, mert gondolom ezt akarja mondani, s Uahár ugy lett volna mit sem akadályoztatja azt cselekedném mivel La Valiére asszonyságnak tartozom.
—-DejBIre, engedje mondanom — vifizonzá a herczeg"— hogy egy nagy család irántte-kintettel—kttlleno lennie, t liaragjának égy réazét feláldozni Mazozin bibornok emlékének, ki nagy bátyja, s kí oly jolca Szolgálatokat tett felségednek. ............
__^Üo^emTsmerTSaTnTAgnan — válaazolá
5 felsége — sokkal jobb és gyengédebb szivem, aemhogy sokat gondolkoezamuzon fó-
La Valiére herczegnő élete.
Egy BJTtelfti\'ts lTOS-kaar^filnhcir^cgjatgnl—franciíii kiadás ai&B fordítatta
RÉNYI REZSŐ. (Folytatás! — Síre — válaazolaLa Valteré — mit som szabhatok szerelme elé Ön tetszése szerint hasznilandja azt, b ön a büntetést irántam bzo-rclmo szerint méri. Elhagyván La Valiéret-a király Saint Ag? - —nannal taláJkozott-elbeszéllé -ennek az~CBD-ményt a boBsaság felismerhető jeleivel. A kerejseg látván a király harapj át elhárítani
legnagyobb légköriStlanabb fejedelmének? Aa én dicsőségem itt^érdekelve .yanT^rténj
__ jék bármi, de ezt nem fogom" tűrni, Saisson
wkartft afltt*fc lcnyfttkptiTnénypit, mkal laUn - assauuy bűnhődése szolgáljon Inasoknak ÍB nem volt érdektelen előtte agrófnö,vagymivel például. —
attól tartott, hogy a király hevében messzire ^ E kn^yv^nTt^B imjt ValtAit-flT|-^\'l\'mrTnH—
monne. De ssdboz -nem JüThatott, tnert alig kezde szólni már félben szakitatott.
— Ncm> nom^Salnt Agnan — szólt a király — elvagyok határozva, e panaszok mel-
^lenT-feletVTnely\'aZt\' érto kit Bzeretck. ií király vagynk, s ast nem tűröm, hogy tekintélyem büntetlenül sértessék. A bántalom jnftly±1ggn™tti.mgl tír\\ t-oAm: flitIlf_g,EBi nagy lépés a szcmtelenségbon g^-alázni, ki fejedelme szeret, E" nő máskor bánhatóbb V4J.it,_.-Hojipaa--j^=J^aü^
zaivetLa- VaUércnenrér-anny ItaiqtMancini? TCBQHálknznm, hogy—SaiseÖB-BBBzouy kit az udvar loyagjaili^zxoXk.éz^adnak,-ki nagyon^ is érti a-Bzűrolmcl; nem" muúlia^uieg^aiilt: lumbséget, raí végtelenül érezhetőbb a bántalom ha olyat ér,.kii szeretünk, mig azoké kikhez személyesen nem\'ragaszkodunk, ke-vesbbé érdekel. Igen BHöinorulenno egy király állása, hn nem Bzeretheftie, csak azt kit __ez emberkék engednének. Nincs ax országban oly kÍB nemca embor, ki kedvesét alattvalóitél tiszteltetni nem akar oá, s nekem ne -lenne hasonló - kiváltságonh nekem a világ
La Valiérének ez tudomására esvén levelet irt kedvesének Soisson asszonyt a büntetéstől\' felmenteni. Ez megis történt. nVárom Önt jöjjön korábban mint rendesen, Isten önnel
PTprB7f^r Triplámig7yrflmrfl.-
Tége,.
Ennek vét ebi vei a király azonnal hozzá EÍetett^
A szeretet mily jeleivel fogadták egymást, azok képzeletére bízom, kik tudják mint teaa-az gyengéden pg^mtntj nr. ndviir rrmst Sftínt
Cloudo-ba ment. SaiíBön" asszonyság egy napon a kertben sétálgató királlyal találkozott. A_király ez alkalommal temérdek ud-
voriaí^iBágot moDdott=DekÍ,Jmcly darabos---s:
sngnak ib beillett volna, ha az egy magány-
zótát BT.iinnny.irtt- rnlnn. VAlulny y\\ar. nirrtva" La Valiéréhez ment délután b utiuau. caak 4 órakor éjfél után jövén vÍBBza, n^jétChevre U8 0 asszonysággal együtt tnlnl^ BfnTiŐja^aríj
egysz^ü--lílöltÖirybeTn Híg nom feledvén el azon bánásmódot, melyet a királynő La Valiéróvel éreztetett, s melyről már szállottunk, Liilegen. kérd*zé^ mért-^virrflsz-tott 4íy-sokáigl irert vártam Önt feleié a királyné.
—-On kiteszi-magát inraakliogy gyakran fog várni, viazonzá a király. ; — Nem fogok csodálkozni fölötte — vála-szolá amaz — mert jél tudom, hogy jelenlé-tem nem vonaza. b bogy jobban szereti ellen-
ségeim társasagát.
A király szigorú BsempiUantást vetett-rei. s a rosszalás hangján szélt — asszonyom,ön igen bölcs; ki TokozbattsÖBténnyire ? Ezzel
visszavonulni készülveú. útjában monda---
Feküdjék lo asszonyom—jól fog ön csele-kedn4 Ea nlenBl^áf a. flfla
dolkozík azon eBzkÖzök felől melyekkel helyesbítheti azotat.
A királyné hasonló vábiszra készCletben réu, ucm kiithécBmlálküZOtirajtasánnyira" megilletődött, hogy a Bzobában nagy léptekkel fel b alájáró király lábaihoz borult.
St-fríírályí
\'^^Aztbögy önt mindig he wel fogom tze7 retni, gzok_da«ára jármit ellenem cselekszik. ^Je^azjvü^szonp^iOTSajő^^ — vi-
szonzá-a király. Igenjeié gedett vagyok, hogy ön szeret engem, Ttávol attól, hogy ellenezném, élni fugok szerelmével. Azonban ha tedvez^T/íkáTnékém, nem ad többé Saisaons asazonyságnak engedélyt belépni, s Navaillea aaBzony meséit nem fogja meghallgatni. Ez utóbbi Bzinle fecsegett La Valiére felöl, s_ezt CBolekvó naponkint minden kiiíátkozó alka-lommaL^-V-annnk rtly kf1lÍ;TTiM\'ri^_I?l1\'\'f"\'t\'ri hogy oly kevés kőztök* rokonBzínv, mikép ¦soha egymásBal egyezni nem tudnak. Nava-_ i1T»n *b r.njyalIArá ajaaonyságok épen e hely -aetben voltak. Ez utóbbi soha sem talált amaz jrént hajlamot, sem most sem ez olőüj igy intt-höm kell csodálkozni,.na a király flava-
illés ur és neje iránt bizalommal soha Bem viseltetett "a. .-
Néhány hó "múlva azt kívánta őfelsége, hogy La Valiére-t a -királynők foga\'dják,
-lássák,?
aaoByaág volt en-
;nek.kívitelére megbbrva, s a király rendelete szerint a királynőnél kellé mflködésTt megkezdeni. A megbizntás kényes voltjí« nem kétkedem, hogy *** asszony ne ö>(flt— volna, ha a kirá{y-e-tÍBztelert5l-megklraélÍ.^-
fejedelmi dolgaiban mindig biztosítva IgyeinT\'\' nem tartá czélsz^rÜneklngadazQÚÍíelkereste a Icirálynét éa belépve házzá igy\'kezdé be-Bzédét: Egy küldetéssel van meghízva a«z-azonyom, mely önre kellemetlen hatást fog
^yaternlöjí-RBrestem múSorbiégraíb^dalni -tőle, de a király parancault. Rividenlíliát asszonyom, a király azt kivánja~~ fogridja el
\' réflzefiülűí, hogy felséged iránti legalázato-aabb tiszteletét kifejezhesse. Nc fárazzsza magát asazonyom, — válaszoLi a. királyné — 4tt-bagyuÁm St ~a faképnél e-Bkoteleaségatn lenne jreztetmyAle-Jk_gdjeilagajg^nj-^.mg--ry~et méjjeblne*ie oltatna. Kérem igen-fjlsiT-_gedet_=^xiszonzá. *-** azszony— ne Vfgj-o roaa néven szavaimat; n király «zimit.itt önre, s Igen meg-illetődnék másként ese-lekvdve. sötelkeserjtné. Vép^rff ín mfnpjmq, ha a király e nőt szereti, önnek hídégvé^a t5le--még nem vonja cl,;a5t oka lelictn^inég nagyobb szerelemnek j már az-emberek igy teremtvék. Ugy tetszik nekem tehit at»co-tiybra^ míkép Mgyflbb\'íicíÖBégiehhXISrB "A*v*.A^J^.^g*^&^*"niba- Lr.rliIva, a
^tfály- kiyánatának áldozatot hím, utánoz*-" váu több fejedelmi nőket, kik hasonló körülmények köxthaaonlóképcseleksdtek.Tovább beszélt volna, de a "királyné félbeszakíti.
- riol a lehetőség eltűrhetni e nő jelenlé-\' Én szei
k\'ilmat felbaztnálta éa "távoiotL ~
Három nap múlva- a királyné egy kis Mórt szült, különféle észrevételekre adván eaáltal alkalmat, mindenki _a maga módja szerint Ítélt e Jelett, s .az esemény, mint rendesen különféle okoknak tulaj doni ttatntt, azon szerint t. i. a mint a királynő l«lki állapota egy .vágy raásknrnyil*lko»olt.-Mi" után mind_ az, mit e felett beszélnek, nem tnrtbatét, s "jwl—«flU*Vn«tt«tnjj-4m -gj»y^ esemény okait kercsBÜk, mielőtt kikutat! ók bjt-ninca-c része benne valami c.salird»ig-nak; Jiem szflkY5ges~az e-feletti fculánfó^O^ vélemények részleteibe hatnuuk. Elég le-en mondanunk, hory » téTr^lynA » lad^.
L21
pódzott vagy valódi szülötí. felett balábra vilt._ _ ¦¦ ¦
{Folyt kövO ,7\'
Gazdasági tudósítás.
Nagy-KnulsM,:aug. 19. Eheti országoB vásárunkról, mit—•forgalmat véve— még egy jó hetivásárhoz Mm hasonlíthatjuk igen keveset írhatunk, a,nyers, termény bövon szállíttatott ós, az. Üzleti fortély következtében meglehetős irón vevŐdött, ngyanis jegyzünk; \' 13uza a^reS0-fc"r.-^3-frt7ÍÖ kr. Hozs 2 frt 20 kr. — 2 frt 30 kr. Árpa 1 frt 40 - - - - i frt 5— 1 frt 10 kt.
"Ezenkívül kevés, borkő is volt raínok-mázsája 25 fiion kelt. Gyapjúnak mázsája lOO-r-120 frt lIái"nagyobb üzleti forgalom hiánywott,: de nenTis emlékszünk több ily
\' pénanélkülí országos vásárra. ____.
K ¦ n i a ¦ ¦ { p I a-Q-al Arak: ílatgaoym, mf rujeö ft. 90 kr. Biartfahos fon^J^TTkr. Jobhui f»nlj»J0 kr. flar-"tiihui fontjalSkrrUJ i»4tomi» rai«ij» 83 frt — kr
Zsír fontja 86 kr. LAaplínt máaiija U ft 0 kr. Zaemle-ÜMt miaíAja S frt 00 kr. Kenfirliait fontja 5 kr. Ku-\'kDriecalisat. Lm^b 3 kr. Uj tor ttciíjo .8 kf. Ö bur ItciíjB 16 V._Sar íiasijiL10 kr. SÍilrt-pMiaka íteiije iia:kT. TörkSl^fliaknliciiJo »5 ir \'Fagy^ju (miisija 16 frt — kr. ÖntBtt\'faByerujrycrtj-a fontja Sökr. mktr fölt TonijXaa Baappan fontja 26 kr. J ¦ - - .
Kaposvár,*\' nug. 17. A forró napok—az egy 15-ét kivéve — midőn\' hqxnBr--éJ8zaki-, szél~mellctt hűvös • nnp volt — egyre" tárta-nafct;a- hóvraórö most. ia .22—24—2G fukot mutat, A :8afju^— moly szép kilátást nyújtott^—-ha eső nem jö-raég hamarjábaj — saintBindm fog megfelelni a várakozásnak; a léglapályoBabb rétek íh jaólpek. A szöllö nehezen .^rik-WhrcflÖl \'vár, -ugy^a legelők kinra még földbon"-lev&-tejjnénvek, Nynm-
latás\'— cflépléBÜnk javában folyíkj^e hamar vége íb lesz. A busa kitűnő minöaégre; a .86—88 fontos bnza most nem ritkaság Somogyban; 2 frt 80^90 kran^kérikxda-nam. :mflrnök állítani, hogy nsgy quantamban, arra még mindig nincs vattajkoiój, illetőleg vovo, a külföldi lcgrznmoruSban" hahgeó" gazdasági terméktudósitások daczára. ís> A azép. tiszta rozs 1 :frt>89 kr. 2 frtig.. Z*h
i ifrív" - - - ¦ ¦• -¦¦
ezükorf-ápa — bcre^öldekbejT^ő termést igér.^Rnkortcza és hajdkia is javaid falt, hol ajég megkímélte:. > (m. p.> •
¦""TTWécBÍ péniarfólyam auguaitjaa IS*. *
-\' 5% me^!ÍquDsv69i30i-BV0-nemaetÍ^tesö& 73.95: bankrénzvéhyek 784.— hitelintézett rósavények-nO.SOrezüstagio.lpT. !25 arany ^arabja 5.18.
Nyílt
Q.-nak: >Tr.s2önclteltpttfUc; f«ten íyf^riUoi,
K. .k--nek,K-oa:-Oda trt a \'EnUemÍnyf^*Íf nem knpmiik .TáUwt^.—j---^n^r~. —- ...
Xavérnak ; Kif^iktw. pihenni,. mJdönJ^«bbet leSrtne imi"e?dckea UrayakróL
B naptar»Tc»t aanjüc~idgjihen ^fllijQk—. ____ .
Doiauak. ElfugynÜ a paprika-^_. ¦
no%^Bii^kf,-Mi eáak ejccj ^ kaptánk aa^«tihbi
noiöbal;-mastemi ia^tógOTjajilTM «-.»*dátót.v ¦ KaniaaabcíkT: Bigén Tánkozonk, -.; T- \'U jejavűbn..vWlls****;^2«.;^^
^aadüiik saru.-:ICá&riwJmlf 1"1^\'ii!Fí^Bjm|j^
- _Feléli
Ss szerkeszd: EOL\'OZ TSTVÁEf
y* mrdíetmény.
-^\'fli|»MÍIl Tran HwWüatHg------ - ^ -.i_r._.
i^rOT U-hlrW W^Uk,
\' -T\'; alatt)m*ewT*d telki Nrtolara
- lek ¦ ¦ UiWtBBl-tJBwaw^^,
--ijfflga \'j^nt^bM" hiteleiknek
faltMnr«f*-BM »I*ttJPI*rt«\'lv -?»110« tnifttiAH Ukpí\'Slrnl. k3roUlí*«
-l^iIDze>értJc»11og-o.-tír aTJalbóth.
- «««ey - 1 l8-ajt_?aimtí .W<ij>gjr—-iBkUnyrtbeu At 3S3.hr Mim alatt
-fügUlt ?1—hiriUfcg 1000 frrint: 0.\' é Trtcaült ingatlanok Zcitwtfc J&a-ígton-hcl^finíiizrúlíu
-f*.r»~~Sráj4a — mfniJii el»fi ha-
".\' ltlck Iliim íuBiuJtnnígtn^iV?
total*. ---_ _
R*-nt«trtraiad rclbJTatuak mind.-k a kijelelt birtok bornia Ti
tinn\'rj"i ^^tlAi^rarettptHÍfogTiag; L~ - fc-m<»^k~irT3rt-«i7aa-ban.cUn.ax
—Ma bijelralmi wtwaek. - •
mini tetokMayTr hU"**g._A —
""Am- \' . _.. .«-3
fiördetvény.
_(í*JÍbjm hiRtesSiBek. Ütxne kl-
B«T^t>Ut BIIi3Siii8 ft-tacreivej-p ft. " dliLBI•••tt>*AaMhcP| * ki-
tlWtfW¦«:J^W»^yn«k-r -^XTvU^^I tT-koppA^" fMr-^W ^Utt^hoAVfc-ÍSiioa {, vmIíO. cjlcui köre lei ?8« Ic&aaV *en lcmaloffolt» at.-koppányl köz-»<5*^ST. t-ijegyzBaBnyvflbcn .foglaJtA I alatti 90 nöptor í*Am-
V" \'¦"«li tntffirv, iMft-ad-
,._______rutti, talAJkosník. f. At»
Ott... heL3, Mfjibak npgcll ». or*--Jir»"» lieljmijnérTj kitai-clik; assiT bogr fkjer ftnncbbKÍjjtalt ingat-
cl^téai tt^nlwjti* utóbbinak & VKl^tJ. W j^LjpfcbflftAf 5? hrafi : "TÖi^piörix. a- b >JejyitM i**í-h^wklraeljíi^lTHVfTr.iiir-Terctií frltétoUt a a Uriéctifei aamBa _newUIaaitifa tsküttcaLli<H kttefa^ - tfhrtk Ürgy^tfat tolAraapal foljJ -i»Tt-«if^ffltt_iy jwrj^3^ rrtselL ~« kföirtik, nira\' hitéletük -
.aw] -KnL*s^"*t\\ h*í7 m^R 116111 jelea-eaAk ***t>lbrt, a fenebb] iizy-
\'tatai.
^B&ttvnmmi fulbWattwk mittd uok, kik a kijeMt Hrt^klvaa Ig-ínyt UrhLa^aat.a^Mt^^ ide UjelcDlenl »Íe»*fca#k. - ILapoaTarTI8a5. Puli a* h&
isélt Irodában-mindiaikor mt-^tc-kintlvetSk.
-«Vre-5----tt-i "
HIRDETMÉNY-.
P»p Jino>n3 .vs:-I)flrnfiko! JnUa^ hitfll«*ü\'uek íiiiTfh.ri^"! \' megje püípSrl HtoHtrB-f"n-\' minr1 -M«kkSB;vi b»ló«á-"ré»sárwl kör\' Jdrrí WteKlt, hogy Kii*fintoricli
.....\'"-VPap J.n5«».Moniok. JuIL
elleni fcercsttŐbcn jLcrlrfaJjigtEtái
_^14,\'m. t. j, kYbín A-l-ar-lö népsor ¦í-U>ra ¦ ho* 4 Urtosá 3J30 tdki birtokAra eIrrBcMtaít*5i~ irreríai aSiclícítí»; lorTCDilniog-. =^njpt^Mt**n^b«Wwlö»^öF" tlrcJalMl SSÜtnapul IV évi ang. WíS-iknapjiiittt rcfr?> II 3 úriija
kaiaíWgbirií.laB; SOOOfto. é. b~rclli.lt.
—jiaalcr*ggííi"5 ufljia — mint »s cla3 hatimapoa ¦—- darre re at ebi í
nel&a aa cl>5n tvtü nem tal Ál-ktrtB6k,-..f. ffti. 6kt. 4. nupJAaak rcfffcH 9-4rajára-B: belyssiníro Iá-tÜBílik.a-Ml io;»/- ekkor fennebb kyt l"4t-nipttanpkrB" bcí" ja flai*atntfugnale. -—íf-SHxríliicItítclek a tuíTiSny-iíikTiroíiajabftii mindenkor u.cgtí-tínthetök. KapotmUott, nnp-J^lSoS.. -
t e 1 ci Kayri-terti! s Affi
¦¦-\'"íííiscgi KArolr bibi\'laius Mie-^siriiiük »BAii;hi,vAaft I....... - 1- _ .
TKoiiioffT taogyo polg. ,tnrvt!nT-_ .
ftlatrKüsiEjíí \'Karoly elinti kerc-m;U<1icu a tTeK\'gitífll ; végrcliajtílí utiibbinitk a karáSi 58 n. L j. kűnyi-bcn A I «s 71 nepsorezám alAtti Esellérblrlokbúli rvsebStu-hiin "t"™i\'T|i"**f t<*l *~—irrtresr .fűltflclek b a .kicIJffitiisi Korr~nil m r^l^i\'Ttaja"-MkigtSi45t\'l -¦¦-hiftáe-r \' zülatek LnrsjitUsi-Iiatiniaptil Avi-ScpIcnibiT lui It. iinj\'jáii-lt re^j-vli 0 órája kiinzcblc: rtiiri* 1iit.-Ti-fiTk asEolbivatnatmpg, lio{Ty-iTi<íímenr-jet™í-rik trsetiberj a füHcULUlsy-Iclck bnrúUng fogunk mpgillapit-
Ejvaoramlii.l folhiTAtnak minil-it," 1:1k n kTJelelt birlotho-nyt tirtaiAtv~szt a funnobbl ba-Jariilífg-iíö- bejeienicuTsícssTOElc. JÍTijtosrár Julius M 18Ű5. Ponw^y- m~sj-c tnn\'únTíiL-ke mint fiJi-fctiínyvi bati
liitill^llk ; taírv liiti\'Tcj.~k nzT-at htratoak m.-g, hopy mennem ÍpIp-
MfAilat IV|jiAkjn\'jlllapitalB><---
Egyucrimimi JlUnivatHak miai ¦ tokTtika kijeleltbirtokhoi igínjl tartanak, ut "Tfenclibi balAriiluIg Wa bi-jclentcoi •icnoick.
—g^niTit Jul. Si 1B05:--
^B»*^*tűrn!ny»ííko mint tglckkSnjrd baióni^.
HIRDETMÉNY.
Vt»jfh Iitran Kailar\'cuti lak\\!s bi-telc^\'Jiack öíi:cbivas»I
SoBiogrmrgTTr poly. tJrvviir-sxéka mini tclckkűlipfi LntAí/ig ré-*»irül liüshirrá tít.-tilt, hng* Dá-rlJ András rölpoicasígű MattV.lgh IstrAn elleni krreBctdbcn a ki
G7.5
3^3.
Hirdetvény.
intési TPgirh.iJLi- iitíblínrafc-í ka-.. Jarkdtí Dt. sa. t.j. küny-bmAl STálír "bSroiü njolcaa-\'l tplckbüli rcaibirtakira elrtjnilcltctnín.aa IcrvUiícltütololtTÉvkWéfTllesr tinr-rt-iig mpr^nayllaiati-kintllt^bilLhU.^ gjjfcngh, iJrj>-aU»l_JiaiArn~piiL 25, tinpjauoU
f. evi an ^ti a it hí In reszeli Ü árnja kitfl«Uk.i tolciulc aizal biratnalc ntíff, hn^y Hi"jr íicm-jclciiísSlc csctobon a Wbhl -flsylstck\' biKilag fiallak ¦ tnr^sil i api ttatn r—
Eg^-j«cvmnind-íi>thll-tirBtt a^tklkaJdjcloltbuUkhoa i^nyl tartanak,- oit a l\'annebbi ImtiriJ.jls Mg b.-jclcntcni HleatraPk. ^—— KapntiTilr, j\'JliHB-ht H5.180S.
-BotmcynecTo lörvínysíi —talekkünrri batisftg.
i Jánvait- Ititele:
iek 0«
¦ ui\'iut tElttkkrmvTi Iiatftsag r.Tl ""Tirtílilmí taetil:,t bogy L Era»űlu\'tuek 2Iciet JiímienS klolttgitóri
véjTreliajlas utóbbinak aBoTcgí 03 -T^-t^j. könyvben alattbjyEgyxctt «\'ir>" ui\'iryeil telki rísabirtukára ekcniliilwtvín, a» ArrcrJsi reltéte-líík h a kieU\'glti\'si tioTr-ncI tekin-
tiriiapul C jlsi-fiaptombetvliA fi-ik ii-ijijiliiak rejígclí 9-iíráJa kitüíetik; niirt bltuleaűk rtnal TúraEiak meg, dugj- nioff ncr/l jeleuús5k eserúbun * ft-ímcbbt üjrylctok biróilaB fog-
irali nicgAllop[»atpl. ...........
"Típviizlítiumod fclluTatnali jmnd-asoíif" TtTT: a leijeiéit - birtokhiiE íjrunyt tartanak, azt a fauncbbl liatárittŰig itio bejelenteni bIcs-
Kni
ivar Julius hó 20. Itiiiu. megye tarA-iinj-niéko
mini tcleklíilnyrl liaiösng
"~ VarciT-JAimfl hitelezőinek iiez-s3"Bplriifla[.
Sumog-\' megfa p»It^_JjirvOlrr^.
resEerol kOzUIrró—t^tetlk-,- bogy Schcib Thi lilt eb árnak Varga JAnoü elleni keresetóbcu — a~kjt)íptésl yi!grainytA.i utiíbbtnak a Jlocsolnil!
kOnyvbcn A I egy Po--ís-TOC^br. Sci alatti . _szbirtoknra circuii elte h-en , az arTcrcs!-itol&STötete a a kícTúgitesi -siirreml megílbpitnaa toktawcSbCl liitelez"knok tárgynliú határnapul Lr Avi- 5eptwnber "di fc uajijAualr-reggell 0 drája HxtlicÜk ; miro latclctűk ansai btvatnak meg, bogy meg- -nom julehuíök e«etóbín a fencbbl tlgylofek birúíiag- fognak
Eirc-JsersnTlnd felhívató tik mlnil-nank, kik a kijelelt^.birtokhoz i^énjt tartana);, ait a fennobbi ba-lAndöig i>lc beíelpntcnl siwenek.
Kapo-vár. Julin* bó 22. 18GS.
mlntttrlekkílnyví hálósig,-
a"\'V.Bi - \'"1-3
HIRDETMÉNY.
Foilnr JAtBrf boss.tifalul lahis biteles\'linok őBSíchir^ía.J
Somogyraegyo polgári tSrrBieka mint tolckkbn)*ii batósAg r#»terül \'-"sbirri tétetik.jur:/ O^t-M "ti-
Hirfletvény.
Sardineu Já»*i_ bodraiul ln-;na hlt(dCa~lil«k S>szehir4s«l\\ ajmogymcgyo.polg. tiirWaji ¦kiFuitattripkkBay--öl kŐEblrr^ wUetlt
logy He-«f1IIs JAuo^nak Bardinees JAaop bodrid t-x&I IhkH elleni feureaetdbfcB. K ki-jJégitíít TÍgrrfjajlii alábbinak a bodvcczal 2-ik ás. t. iegjiük5a\\^~ -bcnAJ-oiftltt hél ncg>°J tcIkTblr tokara clrcndeltolTAn, as irverósi Jiiltitelnk ¦ a kleligltéBi Bsrrotul -.megitlQpitiaa tekXatctobCl bhelo-EÖkiiok tárgialAai határnapul f. i. jappjember hó S7. nnpj^n^^ TCg geli alfája, kitüsetik ; alte hltc-leKÖk asrál hiTatnak m»g, hógy mcjr nem joleaÍBÖk eMtíben a fencbbl ügyletek -bíróilag fognak
ni o gállap ittatoi, _, -~ "~~.....
Lgy«rfr«mlnd fcthfráfnak mln3 aiokjkik a Hj-lcltbirtokhnxiffe-uyt tartanak, nat a funnebhl batAiidülg ide bejelenteni "fessenek. Kaposvárott, ang, 1. 1S05, EomoL_i;iiicgye tSrríuyiijiíJcíi mint _ tBlefckSnyTl hatóaa5l
1—3
Iiüt Potior Joíatf elleni koresotébo nJtiEliffitew-f^grelKtjtAíntobbÜlük a lloasiufaln 22 aa. t. j. konyrben A 1- alatt Itüt negyed lejek |birtokiir»-olrcndoltotvén, Arroréii feltételük "•^rWelígttiar Ji orrr nil-me gaTTapT^-t^IiintetébőHritolesakuek tár- " gyuláaí btttűrnaptrf foljo é>í s/ept. bá 27 napjinakxegccliaerdja kitü-eotlk; ciiro hitelezők nizal hivatnak meg, hogy meg nem jelenesük fac-tóbon a. icnaobbl-:DgjTetek btróltag
fognakjnegiljapJttaLiL^_____
EgvBicraniiBil fo I hivat nakmrnd" aaok,kik a kijelelt birtokhoz igdnyt tartanak, nii-a, fuunebbl bnHti-iditíg— Tda bejelenteni siesaonrk. Kaposvár nug. 1. 18Ö5. Sojngjo:mes.yo- tUrvonyiaéke mint tclukkunyri hatóság
HIRDETMÉNY.
Hagy JanoíCaSkoli laifis hitele, aüinek oaaaebivau t
Somogymegro polg, tarrány-sxéke mint loleStönyrl hotóaig ré-asíröl köihlrró tetetik, 6on;y Beleh I ganci unk Tfagy Jknoi egüköli la-
-^nW^llenj-kereaeícSen a kielígl-láai vágrohaJtAj.. ntAbhin&k a ffn-Jeiao. iziat. J. tönyiríben AA \'\' alatti\' egy egAas IíUd_.birtokA-Ta elrcndeltejTÍn, na Arre risi feltótelek- .a^—a—kiölffgjtéii—aarrctiü meEJjlafJtAAfl- teklntetéli51 hiiale^ söknek targynliathatírnapul f. iti ¦s.-plembcr 28-ik napjának regguli a érája kitEUctík-, min hitelezők assai hiratnak meg. hogy meg nem JDlencatik_e5erfbea.a-ftnnebbl Ügyletek bíróilag 4«gaak megAllapit-tarnt " — \'
ÍTgyBicrsmind folhiTatnak mlnd-as-jk, kik akijclcUbirtokho»ig4nTt_ tartanait, azt a fenn ebbi hatAridUlg ide bejelenteni sieieenak. KapoarAr, ang. 1. 18C5.
" \' Somogymegye tSrvényaiihomint t lekkOnyTi hatóiig.
j _íl[idtóJiirdetittéixy,
Alulírott, Souiópy- megyiibcn kebolezott.^ Gomba körsügbcíi 55. sziímu egiisz köböl c!pült, oser>!ppcl fedett, 4 szobn, takarok tlizliclyca
könyirn7 \'kiiiriara, fblyosd "s 150 tikó bürrn pinczéliBl, — további e mellett.: egy zsiippul fedett 3_Mobo, akofljbü, 3 kamura, 16 darab marhára iatillá-ca félazerbCl állő lak-épületait:;. ¦hui^á tortok 20fJtv iic\'gjHaiOg bl kiterjedésű ¦ nemesvbelBSséggel .egyUt^^ízabodikczbö], ju-, trfpTos áron kedveztt f«?|».\'t-lnlr mpllptt: claűja.
A-t. ez. Tenni szánddkoziSk úxtckcKhctnck e társban levél játtal, ^e boreb^eii liolvbei]
-„AP I
^_ nllaMílztonltú-bauk nécsben.
.......— A^bMilc-clőljárŐBágánat van szjyajldBójo körlnilo-
nrisra,juttatnirhngy ü bank-TÓglogcB-taTáíenyHŐRét folyó évi itprit 3ián tnogkerdd % a iDagynro.rsKagt Zala;, So-
-Tirttg^pTo 1 u a- áT"DlTFa n yli m o gy\'ó^"Hzámará a T8-kúpTiaclüségot \\agy.KaniZNnn\'L o 1 ti no r 6b ^oubor-g c r uraknak adta-átnjgy, nog>" a.BsaUályok 13"§-Aban kö; rülirt joggal irhaaBa alá a MzlonitáBl jegyeket^
TiL&i lamimrluU, lovakat, oazvéroket éa-szamarakat mínácn
PÁNI JÓZSEF.
JgyiUIS JOISEF kSnyvkereakedgsebcn lent éa áltá6i;jninden hiteles köny,váj^ig-
- .BAJTAXTOK VIOADJUNK-
osztcBégok cllon, melyek
-, ------a) bárminomu ilügvóaz, i
:- h) cgyea (aporadlBclio")-nynvftlyák,
a) rögtöni Bzcrcncaőttcnaégck által támadnak. Kolt Bocabon 18C5-dík éri-ápríl liavában.
jCr6/__^Í5|?lll>arK U:_al.Trür"rxciillóntiajá
tnyiílihii minfleaaamft mcaet termesztményok-bül álló kíszletekre, nki\'u- füJdl alatt álljniink azok, akár a sznbadbnn, kazalokban vagy asz-tngokbnn. •.
liíztogitús eszközöltetik házbérbeni veszteség ellen Is,amennyiben ez az illletíi épület tüzkárosulásajcövetkézte\'ben támadhatna;
b) szárazon vagy vizén szállított Java-
_ kat érhető elemi karolt ellene—---.--
c) jégkárok ellen, mindennemű mezei-termesztmén^kre nézve, a megállapított kár teljes ériékdncIcTnegtéritesc mellett.
d) az eínber életére éB pedig minden-
tásokat illetQileg^Az::enemü-biztoBÍtáBbk azon*
acnftld" HdCi\'-alulnijk. Dr. Kinn V., tanár-- i \' ¦ \' \'
S«boleie-II. ÉT, igazgató, i a^bank clöljár^aág tagjai. SiltígyMJIIninnii Lásilo.í
XioUllM-B, [Lippmaiili llar)^-¦ *
lleeikr Károly, tanár. —. —
Majrer Henrik (StamcTz.J.-II^ii-táiaa), Aloyaeh-llugo,föfítkár;.-j__ Bonén: iKnártjvv
Sallmoycr Aa. , _ _____ _. __
Ben kiállítóit könyvecske jó izleV mennyel őefOTiillitva adatott ¦jeltaii\' foi-dittatutt a legnjabb, ik\'_
jtyomtatnHbnn incg nony jelent inn-jfcrn, őgymint; honfi dalok, Indn-eszet éa szerelem dalok, vegye- -nSastfalok, egyvelegeit, dalmfi\' .dalok.
,uk minden dalkedvóló honfitársimk-kiadésban raegyolent és csínaa.b0n-l(ooyvn*ki-t 7 Irli\'rl, dl-, k.álli-uíatul éh jinuiyu/iill lábával
.nkuaalbflküldetctír: és Bsonlem-* Lr-,/iljL\'y(i ttvar4y\'VSncze 3 kötetbe, 6-0, S fit A azcrzS sajts^B.
FÓTIT K AH: Hegen Emil,.
tkozva-a-fencljbl hii dclézro^ .•bdtQrtadank\'a i.~ oz. racaSgozdákat ét úlattulajdonfisokar azámOBan icendíl\' r!;5clépMflkrpraly^knolpptéBTinellelt ipi.-ghiyilijl|"gy általunk usaz alaltunferendclvQgynöksógek által ingvftn^-a a_lcE>-iiagynbb kÓBzaéggol náatik nlnftitáa. —t-.- ^. ,. - - ¦Npgy-IKanizaán-lSG5-dik évi július havában.
: ... XEINNEE - és. NETJBERCrER.
^Dlzln8Ítá»riroda : föutcza 414. az. a._ 2—G
-------Ktbau csak Uésöbb^kezdetnetoineg^
~" Az ..intézet, jelentékeny alaptőkéjével éB a biztosításokért bofölyó díjösszegek által tökéletes biztosítékot nyújt, valoinint biztogitási ibltételei is lehetőleg a közönség előnyére vannak összeállítva.
További értesitésok adására, biztosítási foladmúnyok elfogadására b mogfeleltiJtötvé-nyek Icieazlcözléséie illetőleg kiszolgáltatására készséggel ajánlkozik^— ___
A „Pesti biztosító Intézet"-pécsi f3-
[ök&Sgo \' . 1. —~ ¦"\' \'
H ARTM ANN-ANT At.
Az eddig Soniogymegyében felbatalma-
zott. alilgyuök urak,-.......
KnpoBvárűtt \'Lair^igJijitar:,[Szill Krcnair\'B. kereskedő*.
•FE^TI BIZTOSÍTÓ INTÉZET.
, ¦ Lietf.legfelBÍ)bb hclyen^engedélyezett___
3 rnl\'llto o értéltíi rorínt
rmfirptotóvelsbird-. biztesitú-intézut biztosításo--\'kaLe*z"k8zöl : \'\' - \'
ak="és gazdasági éplí-letck-co,. gyárakra s.ezekben foglaltató itígó: jayakra^gngimint:: gépekre, gazdasági és ipar-üzleti szoTelyénycfee-^bntoroWrá, állatokra, stb!;
—-—
kcfrcBkcdiX SzigctvárotHJSlnraon Gyula
gyiigyazerdfli.^ •.. - -r" Hcíosacn Vi kár .Jánoa ref,
lelkész^ DomliovAron IIudl^Ftírenea . - i\'íUat nrvoa. .... .
N.-Cnjora„ HordoBsy Étidre --.;.jcgyzíí. ..." ".\' "T-"
-^Ftikkoppa ny^JÁ^kTtJl*önDr
Lítriltiypalikó László tanító -\'[Topqniícrititofl ICiml JegyiÉÖ.: Karád JoljíSttGyíirgy gyógy-BLeréB^. - —¦-
.Tabb Szflcfl Jánoa jegyző, Longyeltóli Jíoricray- An (ni
gyógyszerész. Német Lod Rlau\'TgnicB ko-
repkedő. :i\' y \\ ~ Lolle neb^^níNiinH^j^sv . lg al Ma ti sta Jánoa jegytli -Slnrczaly lati Sándor ke> r\'enkedÖ. \' : \'.
KétBely" panck kotoí1 Nkedö.
Dnrca KohutliSBmU gyógy-- stferÓBB.
8*ulok Frulliteli J. jegyző.. .
¦—Ti.
- ~ WsjdítB Jdtaef kiftdtí, lap- ^S-nyomda, tnlajdonos Nagy-Kainisrln.\'