Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
2.04 MB
2010-01-29 15:14:04
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
625
4593
Rövid leírás | Teljes leírás (192.18 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1865. 025-027. szám szeptember

Zala-Somogyi Közlöny
Ismeretterjesztő lap
szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből
A somogymegyei gazdasági egyesület hivatalos lapja
IV. évfolyam


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

SMliltfttetoii^lsFesketfeteii, Ipar, gmáhmiU tudouiány és iiiímsmI Jutóból. - i^qmogymeffyg^azdasgffl egyesfllet hivatalos lapja. -
Hegjelena lap legalább egy ivon január bó 1-tol-kezdve minden hó I-K 10-én és 20-órí.—^Előfizetési ár postán azétkaUlé.ad éslielybcn I.izbóz hord Nogycd évre 1 frt 70 kr — Minden előfizető a tulajdonos kolcsijn könyvlirát az cddiKI fenniilló felletelek mellett Ti 1 áron haszn.ilhatja. r— Nyilttor tósok Lat hasábos Petit sorért 1-ör 7 kr , 2-or G kr. és.minden további beiktatásért 5 kr. s béiyegdijért 30 kr. fizetendő. A beiktatási dij i a 1
irdra egész évre 5 frLj félóvre-3 frt-, iltlcr egy Petit sorért TO kr. — TlSJe-
..,....,,„ „ . . ¦ , „ . , „ , -------------r J béiyegdijért 30 kr. fizetendő. A beiktatási dij a a lap kezeléséi illető minden tárgy »
kmdó hivatalhoz Mafij-Kjuuzaára ; a Up azellauu tartalmMjUnloUtf.aleiaények Jfdig, ugy rain.Wfaelük bérmontro a izorkesEtiiaégbíi küldendők Kspowárr*,--—
_ Lapunk szeptember— deezemberr folyamára előfizethetni vidékre postán küldve és helyben házhoz hordva 2 írtért o. é.
A somogyi gazdasági egyesület ezennel utoljára hívja fel azon egyleti tagokat, kik még InösOs több Svre tágsági dijaikkal tartozásban vannak — hogy hátralékaikat legkésőbb f.é. szeptem. 20-ig B aán Gáspár pénztárnok úrhoz Boglárrá annál inkább beküldjék— mivel ellenkező, esetben tartozásuk bíróság u^ánr^iTel-feg^ajtuk megvétetni. A társulat határozata
^^^"Jankovich L&szló
elnök.
Pest.
— Aog. ha 24-én. — A Nagyon helyesen cselekvé ön, mi-^őrrlapjának két számában—tór-kiter^ jeszkéoett Somógymegye tennákállását UletBlegj
Igas, hogy a journalistikai közleményekre még nincs ráütve a „hivatalos
hogy legközelebb^. Bécsben jártamkor figyelemben TészéBultelr mátrBaiTi:
kmtetnél tog.va is, hogy pesti nagyobb lapjainE^^Tré»tt-dtVEttéte-^= -
Ha minden megye\' hasonlölag liiven featetetívolna anyagi .helyezésében, — nw lett volna nenéVtájékozni magokat, a kormányon álló egy-némely férfiaknak (ha ugyan akaratvolthozzá) a J8v6 . teer«18k,ai anyagi terhek arányos megosztásában.
¦Saeréntem mindig figyelembe volna veendő*.*. a nép bizonyos .helyeken mi-
- csoda-teiuiés»6l-van: megáldva?
Vannak-e kereset forrásai ? —¦— Mennyiben—érlek—egyes—vidékeket-sors én elemi-ozapások ?
Ipar, munka, kereskedelem mily fokon állnak?, melyekből egyesek ngy, mint tömegek számára, ha nem is nyereség, hanem legalább biztos kereset, a megélhetés biitositva van ?
Mert hiában taeaarni akarni ott, hol a források bedugul vák.
Hot ax-elemi oaapasok egymást érik..
Hol az ipar és kereskedelem pang; a munka szünetel, «zával:_
Hol a szegénység é\'a nyomor kiáltó*;
- szavai hallatszanak.- - -
Az experimentum megjárja pár évig, de keaervesen bonnija meg magát.
$ aa államoknak -soha Bem Hl érdekében az adózásra képtelenné (fenni egyeseket ; hanem imm is, anyagi helyese.-tét figyelembe véve, minél többkereV
seri forrást nyújtani számára ; kereské^f delmet, ipart, közgazdászaíot lehetőleg i emelni, hogy saját jóléte mellett bizton j a önön romlása nélkül fizethessen.
Hogy a provinczialis ¦ lapoknak igen is rmg van és pedig nagy hivatások, 1 most újra ismétlem ; és pedig
Népnévelósi közleményei. V.
A mag j,-ár népnevolésügy külföldön.
Sokan, vannak,a talán épen t. olvasóim közül is, kik azt gondolják: bíránk ta-
Legmélyebb figyelemmel kísérni, a nitóképezdékkel, raint a külföld és van
-nregyg.tii liláé,, hogyan ütotfc-ki a&-4vi—el^g.-mindeniéís-.
termés? elég-e a megye közönsége saá-mára^ vagy kivitelre, is .marad ?
MÍGseds4ielyeket értek elemi c^apá-
sok, a mily mértékben? Honnét és "mí-,~n*$L sok -njiíás-, Javításnak kellene
rbekÖvet^Ezni, hogy népn-j veíesün k^ iülfoldévti, különösen ÍTéiÍ6Íórfiai—
kép várlintó a segély?
Sürgetni és pedig az alsóbb néposztálynál ia a gazdászati gyökeres rcfor—g«gy azinvonalra^osson- Ds igyitéínek^e mokaí s útmutatásul életbevágd, hasz- faiök, kik csak egyes elkapott hangokból nos eztkkoket közölni. . ... ^.
Búzái tani a takarékmagtárak felállítására, hogy ha a mostoha évek jönnek, készen taláíj&mtk. "
A tliz, jég ellen s élétblztÖsitáara ser-ientenL. . - .
Mindenek felett pedig a ne vejéét h &z iakollikat kiilöijös ¦ figyelemmel üséroi.
A marha és ld tenyészt és re kiváldgon-dot fordítani, mely ne egyedül a maga-Babb éa gazdagabb földesurakat illesse, hanem a tehetősebb polgárokat is, kik 48 xíta — hála az égnek — anyagi jólétben erfisén gyarapodnak.
Meghonosítani az évenkinti lófutta-"tástpmtíly\' a"\'li5lüiiyérjzté: tönt és ingert ad slb. stb.
SsÖllÖmivelést főbb teendők közé Borozni, mely bányában sok a kincs, de a jövő kiaknázására vár,
nják le
kintik egészben véve a. nevelés Ügyet, Thanem igenis elég bátrak még""alaptalan ráfogáao\'kból is Ítéletet hozni. _
Eegkiált óbb a tanítók csekély f i z e t é b e éB ¦az^gyne^ggttL^m^xta^: ¦var?y tanyai taokplák liiánya. És
; utoLáa-xiea......oaal^an^rj^jk&t,tartják,
hogy legjobban ez aó^tott és adhat is még mindig okot külföldön a magyarhoni nevelésügy bal megítélésére. így .ni. nem rég került elő\'- egy német lapban, a magyar falusi néptanítók anyagi állapota oly silány, hogy Pesten közű. < IBk többen a különféle hivataloknál kiváló ösz- létező hivatalszolga, állásáért fulyamod-tak. Ez már csakugyan kedvezőtlen
¦hfit.JagfldRJy, / .-Sii^f*! í^minisPír mrrfmhiti)
a megyét (me.rt_ azt Jiem.is kell mondn-nom, nogy nagyohü lapjaink, melyek
havonként egyszer kondulnak meg
eg^rrmegy^kr^l-i- Mt-a^isBiefc4elkÍifl— ^ÖD=ealUtjabfi]
méretesen nem végezhetik), hogy azt tükörben lássák.
Mi a haszon ebből?
Fcnnt ha belenéznek a tükörbe (kivá-~ natos, hogy ez mindig híl és igaz legyen), látják, hányadán állnnk itt és ott a megyékben; s ha orvosolni való baj van (b hozzá akarat), —.orvosolják. ¦/ Lent mindenesetre hat a jó példa; az igaz sz&Vfixr-Ösztont adnak a munkára, az egyetértésre. A jó tanácsok nem hang»airek-el-üiábai-----
Kívánatos tehát\', hogy a megyék tehetségei dolgozzanak aztUr szöllöjében 8 ne hagyják egy pillanatig is parlagon a tért,,melyen közerő, egyetértés és kellőtapintattal párosult tudománnyal csudákat művelhetnek.
Egy lap mindig .kincs a megye kezé--ben, ha azt czéJszerUleg, az idŐk-Jcivá-nalma szerint,-higgadt és?--oVfáradhatatlan Bíűrgalommal felhasználni \'kívánja,
mint külXöldönTtehátnépnev-eléaügyünk
& külföld fiiüli.....éppn riPm itllhnt rns7.
színben. S részben igazuk ~yixn, ámbár
ézetünk,, gok vanT -nekem kevús, méri-ne ^vésnék-—
jellemzésre szolgáltathat okot oly kül országok előtt, hol a tanítók már régtől fogva jobb sorsban részesülnek, hol
letni nz „enyém" és -?Ttic?•, közti kü->. lönbséget.A meitín nevelieíí-én, apjátót éFTokonnitól tanulja ama két nthéz\'" mesterség-éti. nyargalni és lorat IppnL Az öt fulyíon környezp_nagyari fényűzés saját nyomora mellett irigygyé,_ bosszúállóvá te^zi. Okoskodása, mint íermíszet fiáé ebből álli-a.szomszédnak.
efe az (ívéből? \'Hg-yan siejs tapaszta--4atóÍEflt szerezhetett magának az igyirái^ német Tó 1 dl>irtokos, talán csak a waggon ablakaiból ismerte megLAífiAr-(1 a i tanodákaty mely\'ekrpV ^rty -bölcseit-— ^Emlékezik ? Ji^alft1A^s^l^T^y"öSíySt hn7nt1.vr.tlna fel, de neki jobban Jutáéit &~cb Sr da, hsz elfg ok. Ebből is látszik," -miBEefínt annyi fáradságot sem fordított — jeles tnpaaztalatai gyűjtésére, hogy azt tudná, mi a csárda? Aztán meg,"kik
IVrahp.y pynmnrnltflV, nprn hs^OnloluípL-
gondolkoznak-e? a\\iigy.melyik csárdán
^eay.ém0 éa „tied" közti kütönséget?..Ój <í, hirhedt-alapoMágl - - .
Vége k5^"
Egy\'kia felvil&góslUs az iUetőlchöz.
A ltapoBVÁri knirinó-tiritilal flgjeit roo-dcxendS, Atö lépáseitiél mindjirt »1 tagtop díjak nsgy hAtr^lókftvul InUIkonoll. Míndtfi
— ¦ h*tarosatot hgto^a Járattlj.t^c^y pgra^án
Jdnthptnék egknyomoaisftgosnnk ? mKlontl^fa^r^nttttt7*kafáii.iiton fcito jölitfaatiiw
a fagyna nrnn?rtr«\'rítg ja nj tnrr.lnyJTivai>v
latában a falusi tanjtókfizetésére
U- említve a fokózatos^íQéptetéseket-illetéke szaporodása és nyugdija tekintetében. Igaz, hogy nálunk is már 70 év előtt t. i. 1795. novemb. 27-idki 24,567 számufelsőbb rendeletmeghagyta: atani-tdk fizetése 120 frtnál kevesebb ne legy„en_ sföldeit a község vagy a kegyOTköteiés munkáltathi. Mi különbség vah70 evelŐtti éa jelen tanitófitetés közt? aránylag Bem-
mí, vagy tálán még azt is ellehet mondani, hogy akkor jobb volfc De ha^yjn\\ezt, -THEgelözö^rikkéinkbeiteleget szó lőttünk már felőle. A mi pedtg az ugynevéretf puszta- vagy tany-a^iskolálcat illeti, szerkesztő ur engedelmével jövő közlei: menyünkben adandjuk. És most, felvett tárgyunkhoz hívek akarván máradni, a "külföld ítéletét ismertetem:
A ^Neue^íréie Presse", magyar-fa oni-ir wa d áislt tin k rb* 1 hozza,, egy német földbirtokos, jegyzeteit." Nem akarom soká függőben tartani; azón^ r. olvasóimat, kik ezt még nem olvasak Megbocsát Ön, hogy. újra igé_nybe-j azért ezennel közlöm nevelésügyünkre
veszem a ily hosszan e lap Kaaábjait; moripossnm, sed tacere norrpösAom.*)
- *) ÖrDm rolt>t.
lét rirjuk a .nagy beuQ IgáratM éa
vonatkozd hazugságait, melyekbSl végre is osak az a dediotio „hogy a magyar nemzet, alsd osztálya nagyban .és egészben vöve rest ás\' Tunya." DeUstakí mint
következik. \' .. ^_ [--
"a) „A osátdáján nyerttanodaf nevelés -r--irja — nem kápes-vele meger-
reodtartáa fogalroiVftl ellenkezCUg, 2—3— 5—6— Seréi tartozások mutsttsk ki, ni.id pr^-ik jn^jil máxlk- -alakulási t&tatakról !
szóval Dagj volt« háztartási zavar. _
Eanck vntlkira vígét vetni 6kajtvaa, SJÍ
yiuLÍirl allsyuluL
A Tágibb hitrajikoagk^bátlMperelltjtiifci. ¦ Ehez joga volta^rjSUteak kétMgKlenai. . t\'ordnUiatoakr ngran ePS t>Jy ttíitmtÍ\\onté^_ gek^kojy ilvenkor oíyÁnok "is mefideztet* uek, kik idökiiben, egyik vagy ziaalktór-saUti kivatalaoktiil már &Mttek;4o exeaat-ben épen a- panáixlott javára tSrtéaik u izm-zolii, ki tuol a további uklaliitál > dijak relhalmozóiáaától végfcgéáen inegazabadnt, ¦ Eáltségci pedigAtiraSUí által \'egiax kial\' ség^er megtéríttetnék.
A társnlat ily Toyalis eljáráa mellett uj-nilkozáiial írtesOU arril, togjf ezen tar*
meaxctea
adáaok résiáröl < a
t.tntt flHtjryflt n min^t. wfl.^W .mlirifli-s nc.m-járhalók. A táraulat Jlyenek. álul mm "engedi\'magát megzavartatni. Ajogna kove-tclesefcsgésa szigorral befognak kajtatni, el-j4ráaonkat pedig ezennel > kSzOnsig jizaa-
itéUtíra bizauk. .---.-----
Kapoivir, 18S5. ang. 2S.
KOZMA SyiSDOR,
taranlati igazgató...
VIDÉKI TUDÓSÍTÁSOK.
\' Boda-Peat, lSfil\'ang.-SI. í-" TisiUlt aaerkeastS ur¦ \' Csak az ünnepikét vigál_rirUm ke, Ugy ¦, -leVBlez5rkbloleaa*gomnek-eltorel tegyek, íz-7 becses lapja ptomaóLval megűamertwaemvMpn reveaetesUgeket, ^elyjkjlt íttfordultak. Már bitlon fellttiflretett a.vawi aleaábaa tálinak u olt fal>ea alájár*:t«me6^»j=-; ml ngynncaak mtg előjáték. Tolt .járassa^ . nek- lla" az oraber Samerítávet találío»S^ már n.ni_Mrde.t*lű.rHofy vaaí^L^*?-" lycn, h«n«m „lalli e mar Ualtel" mlBlaa
«liTü MeobjiIUiií, >, kiknek, mint ^ttigtf gr<gBt^\'nny)rjÍr(la trrahr
\'ar5l MlnreTlltotní ^ n*B7 maestro Ittlét*\' ¦ioklt..-eépek^Wtnei gall* * Mcáltrltknel - 00-h.n-TmT óin "-
meggWUSdbetuj, hogy m iil.mkep nuBno»
uferonejak mlrstr
...... folo-i
jen, T»gjr » kiknek Merenertjak Tolte SÍT . foidon Ulbatni ,~B«»J»o
asoniitasokAt tőnek YtÜtoasMr"Ti3t.it i egy salvai, Lini e hét embere, éi ha¦*-\'¦ok ünnepélyek közül vá--lusitani ukuttanfc,-*»! ¦ kérdőt tptttlfr, olt
- len « Liszt ?m dfloíí/(díj. A lapok ntkitoit /böLSkkcI köx^tók ^Ttív h mélt^a l^lürttit
Í*LVTÍInokajuk^J)og^tok bajuk lesz ftizcdök-leimig eaek-eJMoemak-a-ritkiiotlaaedéstő^ még alisei trÍTialis-^rteJtnében is. -\'" A kedd. urs{uriam u Ünnepélyek nyitány*, valóban mélntayliiiry ; ÍTnÜitíisijk és a mQ-urlii kiirfnk^gv-ÁIuracrik.\' hogy Liszt itt m r^yixerAenjaAgasxtost ffüvén, minden mox-.-zt.il ínTuolegfogóit fet"; ami a fogadtatást IUeLI^-CilJfyedelcm-iem igényelhutto volna szebben.-A. J*p« öt ;p*rCBig tartó volt, és ¦Liartüt juleg a< indította pieg, hogy nemcsak -•rtJsűtőHicf, hanem\'yö\'"raütií»Io^éneKokV\'tíöt U\'gjelestiti. müvászeink is ültek, élénken mcgtii^sulÜl^ErkoLDúx8ájAb61 is hallottunk r-gy dsrajbot, da a~~fóxeDeigaxgtUD ur épen-oporajának azon sajátsága látszik lenni, \' liogy-örm11o-rjasáekBan néra képoa batní, kit-lönoVn Dóriitimája gyönyörű kivitel. A kü-lönítfg, mely betmiötto egészen a nagy re-dtmt to.rniűt, igenmégetégedvQ távozott ; nom ,\'iigy a zcnésxck, kik egy nappal ezelőtt a főpróbán hat fira hosszatgyakorolván magákat, -\'mégTs^-féj tek^ a{wl^nogy az el »ad á*ban--fcn n-¦^aksáát^iJíZ-^iTicrt kél űtci zenekar ingndozoít, éa csak Liszt erélye.
birillo nj-triánj."7\' ._ __________________
-ijxwdán sokait találkám jötlnk a zugligetbe, ni olyról azonban nein irhatok, mart utagttm künn nein voltam, na újságok nem
szóltak róla.. .........
A zenedei flhnop központja szerintem csütörtök volt] mert a bangversunyben legjeleslj hazai művészeink, és a zenede növundékci in u Ut tik ha magukat.
- - Árterem-magint mogtclt, habár a csarnokok é»~karxfttokou lett volna még hely elég, a páholyokban ott láttuk legelőkelőbb csali-
_ ilainkat, éa köztük még a BfllÖTr párt, kiket néhány mttvésx vett körül. A zártsiékekct KiljnB holgykosxora, ayáraos egyházi férfiq
(lakán az abbé. kedvéé rt-)-é*-sok iróTfaglaltaT el. Ott láttuk Braaaait la. A hangverseny a
, JgJkejjUiw fogadói t-darék Votkmannak axép
-ünnepi nyitányával kezdődött. E» befejez-\' tetvén » fcösönaóg igen aürűn megtapsolta,
\' \'éi csak az, hogy rögtön abtna Sapphója kö-Tdkcaett. tartotta vissza a közönséget,hogy h jeles morésa nyiUnyit jto tsmétciicnc.
CaiiaaJEmma, közkedvesarga énekesnőnk, valí&n. jeleseq és auk taps közt adta-élű a. awntnflTaaa t^ti-máiHUmeretea darabját,-s-hrtgy a llOlgy-uiTasAkuftk ia e.egwt *agyfl»k, liLaazin rnhílban vob, muly-mngyaroBan volt . diszitvp/ fezében pedig szép éa nagy virág-
~ -csokfönaflort. - - . "~~.. - ------
- dalok siierö 1 te4t", 4ci-váU a nógy-*?gj4ittaa,~ mfr lyoket "Krkel vezényelt. Lrgjobban énekelt az aradi dalárdn, mely jaitalmul ul nyer ti) nst, ^r.gyjöTö. évre Aradon lesjs BgyOHieLy, log-rntzabbul a pesti nnio, n budai dalárda, moly tQlűnbon oly t.-tplníat tcljeaűn aaokntt oljiirm. ezúttal li-iliás válaezt ist tön, raagdn-négyoBt aiiatviin clu. A^üzjiilwk, -tnely a? elííadáfll követte, gyötiyörü volt, nem kaföüten az cgiíaz liget kiyilágitápa. _
Pénteken és vasárnap Dudán ft városmajorban is volt népönnep.
"Ezi rírt\'iiíedcii az űnnöpi hót története, ha néraikép hiányos, ne rójja fol nekem a t. flzorkcszlS ur, hanem botegcokodÓaernnük, mely nem ougedett-mindenben róaat venni; ,
Ben^&y\'Vfil,- a kis maca íróról, kit lépés-
\'tare-tnrMiL-hir küvot, és ,01 elvnek; 1 aainoa a^várt f üotudatot \'réinJén\'HffliTtni^tetyt^Vaff\' ^^aní^lki 7rtWiÍTOtjnr^lwgr T)ryTO^nit^tnt~mIndigf~ —tttlbbalmns a^Szootag irányában. En mag -.vallom, hogy "*».- alkaJomfA mást vártam láinl
t nj jgyorifliagAréL**
^toiyoJá fgl^eyndu KgyaltaftWrtHiwy^faBi1 4IS~>h la gyÖZŰdve. -Ü laelUtt aJda_ImafiatXD nem todtaj ¦ ntijl«g van-a-ia teremben .vagy hidege mert bamajd fulgombofia magit, iíogj^dr, kit «¦ tttcsan ia jnegszeretnea ek - sokan :élJono»BÍ. StTiariány éljen fogadta éa,
kiaárír, aat aoDdanom aera kilL ¦ ~ vAJEniiwTatoriua Handol He-
-L tiiaánalc7anölujaJAt aóTCaTTlBTlJBSzavagoijíf de liaMa\'aélkfiL lio>a.a zcDcdeí flnnépre való A JtsHttta^^ látszott
lik •sAkaas Liszt „DanU^-jonök SlyciblwB-^ Danlo" komédiái ának" képfaiéTláagAaxios «7 mfl. do nem éjvea~nu^a~Mratva ennek méa^Iráláaára, oftik-^<aon> bonyomiat. akarom feljegyezne melyet raam Aa a .legtöbb hallgatóra tetL
Láttak magink elött ason tájondreg^t, hol öriik Vmra fsának a vétkeink kárhottAtVa, éa láttak baaM ai ecrea aannredé* mazza-, nőt kaL Itiu ma^1 I s-l ia inraden ttteuy TerAtfité! félfajjel emelkedvén^ís képét ki--menátTén olltiHigy varázsló Tdézte eió ax iijalihfiál" njihfe) kApakct. Aa:jrt5aaást laroé-tdnlkeUi-\'toU, om tassi igen aftg vnli indulva.
A harmadik stafcaasi Mosón jri\'^aoaat-it-ixaU Upesiaj likürtcljcs éa alkalmi .mö, ali, mUlaU b\'derék «me, rCT"kgaTTáil*oH szokó tr^TőliO! m Hollöaj CncnelUt illétffi
f kár, hatáloa vétek; Ily ! toIOhk. Tud«m>bogy R. olt\'tmíDdea éljtrnj padig TvlfeyéjrSI a BlKAczí átirat jött, 4aycit Hágható akezeler.
„_JMlttÍÍiL-(a- bán^ircrseny .U/^ig^Jartott^ abéd-ralt a lövöldében, 0 PaJaége legkegyelr TqqaTfat^l^nkr^qÍBtéa7Tapja-tia«^tén\'>- ht>y a lnroaegprimáa, föUrnok meater,W«oraéIy: ndki Lisst éa még sokanjroltak jelen. Estve BíaÉ-llstlá Tiiá^Dgeiben nlsotí, háUrvalauf readkivfiH-filágltásI képak nem látwQttak. \' . ^ráátekBsefeggol a vermeagn .^ngyaaerP:. b^Mrd Uaztelgííi vala^mTTpoiff\'f1 űiIírk^_ \'votettj • melyet heroz"egWJnuíiunk B omlnon-tiajatartott. Péntektől kdtf&igzAaiIók lobog-tag a város legtöbb- abUkaíból. w^
A asnnfoati rlipzobédrCl és jelos toasztjalrél mint aiamtann noin Írhatván, miután roszul-iát tatínUJ^Ttzay.:Jlttérck a^aa szer-
tartásra és nép ünnepre.
— Béggel üorónkor-miigkoQduIiak a harno-gok é» ÍLt&sT néptömeg mozgott Gs\'BüdA vár ross (ösl) teuvexetén felvés aíí^ki szerencsés \'yolf ablakból néztttni az QnnopéTyt, méltán ösazehasonlithatin e> tömkeleget egy hangya-balylyal cbÖ előtt. Az ünnepélyes monot dt-szcBcbb voitftniirf előbbi évokbsirpn menetet vezette a horczegprimás, és óf nj"brabon kö-vclta Liszt, egybjlx. ru)nÜ>an. As egy linzi kardal, melyet menet hojJion cfSqTitak, En-geB3CTt&t"VöÍT, éa pedig uj^ A trá ^foiiinict crliPtte, igen meghatott. A srortartás végtrrel n dalárdák PeBten a redoutnál összegyűlvén, -a nngyhnl- és királyuczsn. át-n bimbóJiazhoz mentek (városliget) hol közebéd. Két érakor már csődült fi tömeg;""és üioet az eddig oly jl\'Icb m.-igiint.irtjV8U rendezőség szégyent vallott. Meg ntl-gy órakor n padok kc&zon nem voltak,- és mi, kik drága pónnért (XTtért) loüllűnk egy ingé bingó padra, oly roszul lettünk ellátva, hogy se jegyeinket el nem szedték? se- őrizet alá nem helyeztek, ugy, h-crgjT n harmadrk dnl vegével klsTorittuttnnk: -íítrra-kÜlíJnben a páholybeliek ! 1 LiazTjolcn vult, és hová lépett harsány éljen fogadta, A
igás tiaztelOfp
XAVÉR.
. A hazai dalarünnep Pesten.
A n.-kanizsai dalárda ia mogragadá lobogóját, nem akart hátmmaradni éa lfibajnok-{31 k«ar^e^^ -falriödult- ax országos- dálár
TTtínepélyre. Mimhogypédlg az utazást, völa^ \' \' " " t körűimé
mbit az QnncpéJyt Eörfllménycaon leiínfh hely Bzttko nem engedé, azért_rövidöh ciak a kavctkezökerjegyexzfik Tel. Elindültank éa a fővárosban meg ia jeleníank, a hot n ml aajnoBjayártfogjdtajáj^ij nem ^r^a^"nfl^Ínk^ÍoÍ
dalárdáit, a azokat felulálván-^patvérürg; -nyajUak—egymásaak baráti- jo&bot-r-ht.gy-éloterőt adjunk egy leatttletnök, mely tgye-^flll;er8vel:knzdjöo-á mflvéaaatét-t, láng-djun -ft-azep«rt; Jóér^^^elfogVá á^al^iöllemőt, haliüjon cl3wvlwgy_a«-é»tizedek óta fdnálíó .Itulfötdi vetélyUraakkaV bátran klállhasaA a versenyt, a hogy megmutassa e téren is a mQvcIt Enropának-éte\'erajétés ezáltal ktérde mcljo azt, h\'iigy Hagy irorazág a dal hazá-jánik nevestessék.
AzegybggyQlt dalárdákkal-circa negyven szebbnél szebb lobogóktaTéVYltatónal zenY-karrsl völiultnuk ki a városligetbe, hol a rcn--déglök terített nsilalai izivesen- vűrtak, "ÍB*giylBiÍ..nhj
hrtgytuk oda azokat, mert bátran elmondhat-_jakr hogy a babyluní tnrjny_épii^s«5pél «n
lehetett nagyobb zavar ezen ügyedén rendelésnél. D: erről kíméletből caak ennyit: Délután Ö órakor kezdödGlt a nagy euK-lvé-nyen előbb azr üsazes "ézHcézÖbb^az egyes dnlárdák-mngány dalai, yiclyek kŐztil Aradot. L*éüacT"i\'B-(T}-ürt kell kie\'mglnflnk-| d>r-kfrloT nősen diesa re te t_ éa elsőseget - érdemelnek a pozsonyiak, nreTt.\'sz\'nbátnsah éa rnindan to-kintottien inuvá^zitinomaággal adákjjlííszóp ttjil.-ukat: Az ----—:-ti_i\'-^i"rr\'t .1
?ZűaZ inogj e lent "dálá.rdak a\'
kuxetkeySk: Apaljn, Arndf\'B.:\'Gyjá>mnt, Bé-kéa, Bicske, Dehrcczen, Eger, Eperjes, fisz-tergom, ILiyar.H.-BöízÖrraény, H. M. Yáaár-" hely,- Jáaaberány/ Kjsoakemét, Kia-Mirtíin, Komárom, K. Sn,. Mikiéi, Linci, Líppfl^ibo"-jRnSöZT-fcogos.- Miakolca, ¦ Mohies, N.-Bányü,= N \'Kanicaa. Nj-KflVőt, N.rözombat, Nytregy-háza; Ö-Buda, ^-áncaova, Pécs, Pozionyj-j.-. Promontor^Saegazárd,^ Szentéit, Szombathely, Várasd, Variec, Zirnony^^otribot\'- és Zaom-rbolya; ezek köaöl magány-daU\'caak negyed-rósxo ada elííAilAr^ralóbdn nem dicsérjük azon hazai vároaokat, melyelúa ily őrssé gos~
an_uo|iéfyek_ alkalmával nemcsak hogy kül-döttaéggel nom tisztelték meg na egybegyűlt -üalárdákaly de_ még árdemesBek aam-tartot-ták, most a midőn már minden mttvolt nemzet kis városainak, sőt falvainak\'ia van saltai, éa lelket felvidító dalárdája; est caak -alakítani la ; a Ilyenek 1 Sx.- Fehér vár, Vcsz-prém^.KapotLVJÍr^ KcíStliqly, JSgerazeg atb. üü~nngeiljék- remélnl^hogy~a jtfvd évbon a derék Arad varoaaban megtartandó\'dalQnne-pelyre ök ia ott lossnek lobogóikkal és vidám dalaikkal, melyek hazánk jobb körülményei-közt hangoz has sónak élénken éa szabadon.
KONÍ\'VES JÓZSEF.
Hirek és események.
- ~& Deák -Fureíroz^oiigy hazánkfia a; szünidőt Sz.-Lászlón jd egészségben tolli, és tbbb látogatásnak örvend.
A A liivatalos lapok szerint ismét megyénként főispáni Változás leend, mely álláara méltóságos grdf Festetics "Gryürgy, eaT kir. líarr5arús lett kiffevezve.
A Síírgöny jelentése szerint minden újonnan épülendő ház 15 évig adómentes, ezen ni/ignsb kegyteü engedélynek méltán örvendhetünk; mert reméljük, hogy számos fukar tö\'zséreink, kik eddig eer-berusként őrizték tőkéiket, most csak megtörődnek és városunkat csinosbitni fogják uj ízlésU épületekkel.Be.mélbetö, hogy városunk elöljárói éa a polgári egylet vezetői is felébrednek álmaikból, és előveszik rég a pornrtlc átengedett széjittKi terveiket, felhasználják a köz^ mondást: „üsd a vasat mig meleg."
A Csurgón dalárda van alakulóban, I.-Berénybeu pedig milke4veló* színtársulat, ezen nemes és szép utáni törekvést szivböl üdvözöljük.
A Ismét egy vérfagyasztó eeet; Kis-Kanizpán egy gazda-embernek éjjelenkint érett gyümölcseit lopogutták házi kertjéből, ó\' tehát boszankodva ezen, a tolvajokat akará megfogni, kinn töltött egy éjt; de másnap reggel agyonverve találták * néhány gyanús már TÍb is fogatott.
A Xítttpczig Antal; kaposvárr"keriesíu: kedŐ folyó hd 20-án vésette kedves aráját Fesselhofcr Anna kisasszonyt a sze-petneki c\\-angelíkus templomban az Ur oltárához, forró sziwel óhajtják,-hogy frigyök a megelégedés, Ürüm és boldogság. 01 tik menhelye Jegyen. ¦— Al-4t«lomt^ev4iUg^Uáláno3^Uajná\'k adunk-^kifejezéM; midőn kívánjuk,hogy amind-iÍn.k4hh__Í9gIRt^oz^ házasság kötések. él3inozdÍ!áuái\'a városunk kíházasttó egyleteket tervezne és valósítana. —¦ Máa-
«ffi^aKfefeK!Bi^ idö dta az
fényűzés ellen, a napjainkbari Iiazítnk
irrosaibaTr4*ke*ü4t^nyu> leni társulatotL városunk is honosítaná 3negr-3Lvgre= Tmg^n^eiviíntrioa^-lCTneT hogy mindeíTBzUlŐ eleve gondoskodnék arról ,^iogy a napjainkban oly\' nagyon igényelt vngyonállással leányaik rendelkezhessenek, melyre alkalmat nynjt-hntnnk az élet- és vagyonbiztosító egyletek. így társadiilmí tlotUnk fölurágoz-TáTiudra fontos lökcröt kölcsönöznénk.
A nítilt hó 2G. ismét-oly nagy zápor látogutta meg kegyetlen villámok közt városunkat-; hugy—noTnery-\'trtczáibarr
akár csónakázni lehetett volna; ez már
Kaposvár.
A F. hó 17-kón n az ék városban egv vogyes bízottmárry ült Össze, mely felkérte — haaáük testvér fővárosa s több megyei aBékvjSroa példájára — a t. közönséget, hogy Ö os. k. ap. Felségének tíicaö _a."lUj!tésjiB,pjft űltítti est vejét ugy ünnepelje meg, hogy a várost világítsa kí. Bár nincs vnlami nagy örömben a nép; ott is húzza a nyomor,szegénység, hol nom ia várta. . . a katonai exekutio most is a nyakán van, s ezek daczára önkényt, minden hivatalos befolyás nélkül, a bizottmány kérésére kivilágította ablakait, nagy reményében, hogy a nem rég Buda várában, országunk azine előtt mondott fejedehni szavakat tett kiséri; mintegy annak tanusitására: hogy a nép sebefnefc-orvoslását a legfelsőbb kezekből bizton várja és hiszi Később fáklyástnenéfc volt, mely a megyeház előtt megállapodva, . élén a városbíró kérte az erkélyen megjelent \' s megéljenzett megykormányzót: „ hogy jutfássa a legmagasabb trón zsámolyához Kaposvár közönségének legmélyebb hódolatát b ason szívből jött jó kívánságát, hogy az Istfen sokáig éltesse Ő cs, k. Apostoli Felségét szegény hasánk boldogitására." 18-kán 9 órakor isteni tisztelet volt s utánna a város küldöttsége jelent meg a megyeházában, főt. Kómesz György esperes és plébános ur szép szavakban mutatván bc legkegyelmesebb urunk iránti legmélyebb hódolatát a^ közönségnek. Esti 6\'/a órakor pedig az izraelita egyházban ülték meg az ünnepet egészbuzgófiaggal izi álltáink.
• A Bnlatonmcntén még télen is sokszor vagyunk olyan helyzetben, hogy elébb eszünk drávai vngy dunai halat, mint Balatonit. Oka nem csak abban rejlik, hogy midőn a vasútvonal megkészült, a fogasokat toyaröpitékelőlünk, s egész nyerészkedést tíznek véle,hanem abbaai is: mert a mujt évek,bcn sem ideje sem napja nem volt a kalászatnnk. Mindegy volt tavasz, nyár, ősz és tél. TgyföEmáh "mászkítltaií~irvizet és. Jeget; halásztak, szigony óztak; Bokezor olyan volt a Balatonpart n luüásznéptől,ahal-lescn állóktól, mintha vásárállás lett volna. Ha a vadászatra nézve meg vannak az illető törvények, miért nem alkalmazni a halászatra is? Milyenek itb^átnotését-gUr-göInl^^Uőbb^ hatóságnál r\'Zála^ Somogy-Veszprém megyék vannak hivatva gazd. egyleteik által karöltve, mint a Balaton birtoko-A somogyi gazd. egylet már szo-
0 liótan mnso3szb"r~tl5vtérit7
A AJ,ielybelrboltfeltörök Egerszegen kezdtek müködósöket. König kereskedését felverték , honnan meglehetősen ^ímoltívk^-de^szcriiiicaéson egy. jd.nuiujír:-Imrokrn ker lt, . reméljük, Jtogy most napfényre jŐ több gaztett, és kiérdemlett Íilinfcté>ükct:"eliiy erendi k. — A -Gelsérr-29-kén éjjel egy házban villám*sújtott le", holia
irtózatoTlialpusztítást, eXözelebbi g\\ Ü-tdítvány is tetetett, a bajt orrasolni. Bár mielébb hallanók a ked-^stó^r^méiiytj inert cgysgeruHakarrn, viradnnk,. hogy" az egykor oly hálgaa-dag Balatonban nemcsak fogas és süllőt nem fognak, hanem még; gardát sem. mely a múltban sokszor felhőként lepte cl a viz színét, a a halászok lesve a kedvező alkalmat, rajok mentekbe csak ugy breyi-mann lapáttal merték bele a csol-nokba. ~~
* A népbankok eszméje bizonyos vi-dékekait a mily mubón kapták, uly könnyelmüleg- felhagytak vele; vágy kíviteléT^ TiHcl^tSllffi tálc. Igaz, Fok helyen olyan nyomorult helyezetben vannak egyéí helységek, hogy nemhogy a készből vnlamit meg-t^karitson-a^üvilnek, hanem Végig járod pár osztrák frtot nem találsz ösz-szcsen a. ládafiákban, húsra és flóra! . . -Itt lm kedvezőbb évro várnak, nem csodáljuk j íé~vannak vidékek, meglehetős anyagi helyzetben levő lielységek, hol a
több váanti _ _ ________________________
jnunkás feküdt, közülök egynek életét nápbankoknak, felsőbb engedély niel C"r"" \' letti feiállitáBát elhanyagolni bÜnt Jö
i*0B2lá meg.
__Illunij;nz.íqH....Mult lapunkban az ujdon-
aágoir\'lcözt küztiíít íjhírVa^BáktorriyáTíako-_daramu féle- Jiir Órdík sorában olííforduM BrflZBgfultigyulü helyetti; nJószAg-folttgycIíj" ólvaa/nndó. f \\\'\' \' __.-
¦t/riV"^\'^--\'-- \' ¦ ¦ ~ , ••/ -.
hetnek c8ftpáaQ8v. nehég évek_LjnidUn A megtakarított filléreknoknagyonis Wi-
ruít fogjuk.venni, rnolyeket itt-ott tübben kBnnyelmtlleg áldoznak" fel egy pir vnnúniapi délután.élvezetért. JA takard-kosuiffegyik RSbb erény, melyet gyakorolni haiafini kötelességünk, Ha-
suulók\'ép ajánljuk i\\ tukurékmngtárak fehiíljtiisát; ad Az lHten_plyan éveket, midőn a -fbli5sl$gbb\'l lm nem csordul, legalább csöpög. A hét kövér esztendőben soha\' se feledkezzünk meg arrőT, hogy két sovány követheti! .
* A «ig,Jiá 4—8-iki—jégverésről mindig szomoritóbb híreket hallunk. Vannak helységek, hol nem pusztán a kulsö hiitárbnn tette tünkre a hajdinát, zabot, kukoriczát stb. hanem ugy elverte a szüllühegyeket, hogy a fiatal tőkéknek még vesszeje sem maradt. A megmaradt vesszők is temérdek sebet kapván,egyremdsrttkezdenek«lBnáradm, Ez aztán olyan csapás, melyet csak 4\'—5 év alatt hozhat helyre a gazda uj fáradozás és költekezés által. A tavaszi fagy is sok kárt tett n tőkékben, ily körülmények közt el lehet gondolni, hogy ez
éY .folyjál! nőni vítkmi jsl) éa nsépcn. néznek 1d szSliahegysiiik.
* A Rajnávidéken ez évben oly korín\' értek a szöliafUrtök, hogy sok helyen már -jd ideje; elsíUrtik a mustot; ™bízö-" nyós szőllőfajokbél.
—*Am«pokbáu kisértékJw-Hajleo\'^vagy Fenyő Gábort, Csanádi lakdst, ki a Ga-lönosér-féle rablásokba nemcsak avatott, hanem a felakasztott rabldvezérnek legnagyobb orgazdája volt. - -----
* A provincziáról következő szinjelen-téstvettunk; „Műkedvelői előadás. Boglár, szombaton, aug. hd 26kán. 1865. Műkedvelői urat szíves közreműködésével, Molnárné-Merényi Laura felléptével adatik: „Szerelem és örökség" eredeti uj vigjáték 2 felv.irta Szigeti Jozgef.-\'SzenTŐiyakr-Uáturi-.Hihály, Bosnyák PerenczurrGeröfiJános, kapitány;
Rinhmer Dieuea ur. Fiára, ilolnárné,
T.ídi, ifj. Árváink y.nrrfnrlW. ^slÁglmé
Árpád, Szalay. Imre uK. Győri, liérozi Kaozér Tamás, Kichmer KibuánJjiL Inas, B. IgnáosVTeloivasís közt: „Ki a legény a csárdában" magyar magány-TáTiíZV^loídvirBalogh Alajos álul; Zi-tadékul; „Utolsó alamizsna" Petőfitől, szavalja Vezéri Ödön. Helyárak: számozott hely 1 frt. Álléhely 50 kr. Gyér--mekjegy flQin-.
Nagyérdemű közönség! Bosnyák Ferencz, Szalay Imre, Bích-mer Dénes, Riohmer Kálmán urak, mint műkedvelők a m ü v é s z e~t i r4 n t i ro-konszenvből, a kedvezőtlen anyagi helyezettel küzdő színtársulat javára szíveskednek fellépni.
. napokbau kísértek be Hajku vagy
lüuGrtér.félu -rahláftokhagnem; aaakbawFB.\'-tnitjlianpm n Hnkn^TfTTtt\'rttbloTeiérttrkT" legimgyobb orgazdája volt;:"" \' ;\' r.| ^JMr a mitv:éazetiráatiro]u)nSHn.YJifcm_ abban nyilvánul, ha itt ott kgkevesbbü művész s nicgbnkott társulat segélyesé--séro Kilépünk; de miveia mozyás mar \' magában az élet jele, szívesen üdvözüljük a Balaton-melléki ifjúságot a .mozgás terén " azon ¦ reményben:__ hogy n mlivészet iránti rokonszenvét lrgkozg-lebb pár hangverseny vagy rszavalati \'estélyen is be_ fogja bizonyítani, az\' ífyi vagy BZmésznyugdijmSzSitb^js™TÍ==
* Annak daczára, hpgy az ifjúság flagy része szabadságon van, Lakatus tánczmüvéaz olyan pártolásban részesül, hogy még 3—4 hőig a székvárosban
"Fenyő- Gábort, Csanádi lakost, ki a Gö-
fog maradni s hinél megkUáskOwélkejk tében, egyenesejrGyőrmI e^egy.
TÁRC-ZA.
Vigasztalás.
BdeB ívnyám, édca anyám — Mért orozod oly bÚB halovány ? Mintha volnál Öazi felhíí, Moly a tavaszt siratni j3.
Könytöl ragyog a két azeracd — Uab&r, titkon törölgeted, Látom minden hulla cseppjét, Szerelmednek drága gyöngyét.
Szived Tiefeg, ájfcnd néma, De Bok.aéhaj, beszéd rajta. Azt susogják néked azok : Hogy én nagyon szegény vngymk.
Az fáj tudom : nem tehettél Oly boldoggá mÍDt szerettél. Éjjel nappal bánt a titok, Hogy tinénTfl aofcartürök. . .
Édes anyára, édos anyám — Ne gondolj a könyök után. Hogyha néha szenvedek is, — Rózsa-között uö a tövis.
Piros öröm rósflafija, -• BinajLBSelo fújdogálja. * "T&lló árva levél ° jla annyrvigaflzt DEflzél.
Édes anyám, édes anyám 1 Ne aggódjál fiad során. A hol a nap- ily szeretet^ Soká ború nem ís leheti
HAJOATÓ BAXDOIE.
Balaton füredi tárczalevól Kaposvárról.
(Nádai eBU8tö8neb,Baoh-koral>eli belügyminiszteri -gyalog-buszámftk í jelenleg a „ Bécsi fcira.dó" tárcsa nélküli tár-czászának. az én kedves jó akarómnak, Pesten!)
Ha Pestről égy jÓ barátom meg nein kUldTa derék DUé<MÍ Hiraddu-nak azon r^r azámat(mert itt a caamóbán elcsenték), melyeitben sebes eszednek Btylisti-kai-bonbonaít szórtad felém, füredi utadból,— netn is tndom, hogy élsz a világon.
Mert lásd. rég volt az aa idő, midiin Bécs mnkadatnicált j4rdáin f jén mint falast garda, a ,levélezo*k
cgyHze.rH
nagyja", te pedig a Buchreviaorök honi üopatliioe mért rangfokozatán cain-gaiódzkodva, — együtt sétálgattunk ;
töprenkedtünk minden jóról, minden roszról.
Te kezet szorítottál velem, üdvözöltél j én a port rázva békésemről, azt kérdeztem : hol lehet beváltani az úrbér kötelezvényeket, mert már otthon megesz az adó ?
MidÖn-tollamat dicsérted, s én készakarva arról beszéltem: bizony rosszul, néznek ki a vetések Somogyban.
Midó\'n műfordításokat Ígértél, b én borjubfír Sub linire mutattam ezen szaval kai: nézd-Dolfi, én kint fordítom a rendet rétemen; nem vehetem én hasznát az olyan féle fordításnak.
MidÖn este sóhajtottál, én puncsot űzettem.
Midőn később ujongtál, akkor meg én Bohajtottnm! ...
Hejí rég volt ez az tde. Te daloltad :
„lelt habc mefne Snch auf nichts gefltellt, D\'rum ist niír so wohl in der \'W\'elt.\'\' En meg:
„tíjncHfirr\'flzéhn, nincsen abrak, Édes lovam agyon csaplak." Hej, rég volt eg Dolfil ^Aztán meg mikor azt a szép levelet irfgd hozzám, melyet moBt is ereklyekent Őrizek ; ugy agyon tömjénez ve, hogy most is érzem még a szagát! Más világ volt akkor Dolfi! Szemérmes kis bajusztalan legényke; egy ijc: keae. j^gP;^-b^egJrTJdjálodlio3^ry-k jg vers, a másikban tárcza, s benne száraz rozmarinés majoránnát dl fogva minden neroíi vii^TmireTflkedve5\'Tálépett vagy nézett. Merő idealista; egy"Schillerféle
petíjfikál^ ve/fi>_........—^. r._.
-8-mos>?— -
Alig ismerek rád. -___
EgéBien levetkezted azt a sáfrány arezot; theldsilág-ot többé meg nem ugatod — Petőfiként — legfeljebb „ha-zabotorkálásraa használod.
A szelíd finbdl lett „képzelt üstökös11 mely név nélkül ront keresstUl mindenen, hogy saját üstökébe ne kapaszkodhassanak. ~
Miután Kákay megaranyosodott, szárnyat alatt mért ne esüstösödhetnél te meg ? —- gondoltad nugradban, — s jön belőled a „Bécsi Híradó\'\' ezüst paszo-
mántós gyász vitéze! -¦ Többé nem csillagsugarat eszel, ha-fiém emberTiiifltT^iiem harmatot szom-
júhozol, hanem álcra alatt "(hogy viwza ne buzogányozhassanak) vért, mintegy szörny — .Shylpck. . . mintegy Hl-dík Richárd, kinek „fogai eltbb nötek szeménél."-; Ki „nagy hó\'s volt és nagy bűnös", mig te kis hős vagy és „nagy irodalmi bűnös"!. . .
Lásd. édes Dolfim, nekem többször tetszett az a génre, melyben a „Bécsi hiradó" tárczáját nzp]gálöd;~níaganT is ily modorban Daguerreotyplrostam egykor.
" Dlyan jól esik az enibeniekj midőn a képzelt „faítöröket" lerántja a magasból. , .
Midö^ a mit sem tevésnek kaszab-kapát ád kezében.
A tehetlennél az aristokratai bűzt azel]/5ztéti. . .
alázza s- földhöz sújtja ások ál-Sámsont, kili a más keze-lábával járnak, tesznek. Levetkezteti n szemtelen verebet, mely
pávatollal jár (mini-Le.....is a Grabenon
egykor) stb.
Ez valami felséges öntudat, - E:
kedves Dolfi! Csak az nem tetszik,hogy midőn a magad neve nlatt dolgozgattál, a más munkájával traktáltad a publikumot mint sajátoddal— b most, midőn kissé összeszedted magadat, a résaben tulajdon portékádat mog a más ríeve^ -alfltt-ftdepatod el.
Micsoda megfordult világ ez? De hát még az, hogy engem kíesisér ^get két három lapon által~Tneghordoz-rass, mint aranjsörényes oroszlánt; a
a non plns ultra hazaöság-ibpenyébeii:
ki a sdspereczet csak azért nem e^zi . róég lehet hpIt\'nVd valami, ha^ atyai tig
meg, mert német bó van_iajtalL
-r Hramé^-e^mí^emlékí ségemre?"és tőled kedves Dolfi?.. KT reggelenként Jdkai és Bolond Miska csokoládot eszel, üélben Radnótfáy-rostélyost , Kubinyi-garniranggaií- -estve pedig Bnusai éa Gregnss-paprikásat!..
Ki bizonvos -Ha cliqne-álén, dobszóra irod a pesti chroniqne scandaleuse-ket.
Honnét ez emlékesés Dolfikim? ^ Aztán annyi ügyességgel keult tol-lal? azt hiaari\'át kíteöngégTmerő^BrSmM
mint különben ís dactor — az. emészt hetlenséget. . . Hogy annyira- őrülttl azon Borok írásánál, csak ugy rágtad a habot, , .
Te kis dühös oroszlán, te! te élő Vezúv, ki czukedlikban pöködod a gyűlölség éa haragé láváját. . .
Bármennyire menjek viasza a-m altba, csak okot tudok arra^hogy engtm is az aranyos keretbe foglalj/a megénekelj oly hangon, hogy inind a ketten sírunk bele, csakhogy én örömemben. "Volt --
egyszer
eoi lekezel kedve*
Dolfi — volt egy szökő év, anno 1^5^ emlékeaelrlda Dolfi? . . Midőn té mások szárnyain berngtattál az irodalomba; csak ngy folyt bÖgyö<lböTa novella, mint búgó galambéból a kendermag; elöntötted velokoBNapke1e"tet.H ^HöTgy-A Hbiínak fthfyt gynjt-; a gög&t-fflfg— -futait," Pot ulczáit-s- -a-prormezrát.—
Tombolt, prüszkölt alattad a szilaj mén ; már azOljTnp olajával kented halKntr-kod, s knezérkodni kezdtél a íél-i*ie n°ikkH, "iid-;\'i "gygTtfi- rnár rflm trnl».-.—
te in a sokat. f5d kiáltottam a kfiznnsi.V rfött: szálj le Dolfi aTiidparipáról ké-mtJigyes -szakilc ¦ betálalsz saját készítményedként, Paul de Kock s egyéb kitűnőségek konyháján főtt. Szóval: Dolfi! csentél. . . irodalmi bűnt követtéLel 1 ! ~
Más okot nem tadok/leedves Dolfi a .meg^l^k^-srrrrrlerez elég ok lehet rá! Egyébiránt kcdvEsr^isrHyáTmi^oiy-
tasd ezután is-a genrét, melyenhaladtál, ez végedenUl tetszik nekem ; de kivá-natoB mindenek "felett:
az emberek iránt légy igazságos,
TJ kijftiirWa} ^Ty-lfri- -
tünö^veíér^ftlstt; " ~
ben röptödben irtad, nem is- gondolva rá^ogy legalább tjz évtífljrjüitBtt epét kevertél az alizarinba, a adtad be —
jg^t_rni^nLfl_dpd^BPaal do Kockj-^á^— -fígv^z^tes^g^lr^íjlíeméa magad
neve alatt nenr-árulod. . . - Ha Albaoh szavait követed: „a földi élet oly rövid éíkeskeny+innál maga-aabban álljon az ember benne." _ .
Ha — ki annyira imádtad JstóxeaT tanát, a tíz parancsolatból legalább a hetediket megtartaadí—riovottátnelopj.
Mert lásd édes-nádai! .igy lekopik rólad az „ezllst" s mit szólsz hozzá, ha Pfjsflfn_járvat wmflrfimímmfll kpITiflllnk
és refrained visssakiáltjnk :
Hol van ^ ádai _r^eres_? l,^. ^ t_ " - -"EOBOZ ISTVÁN.
Gazdasági tudósítás,
IVlW\'-tiaftIt**, aag. 31. Csekély szillítáa következtében a termény Igen kapós dru-eztkk, de mindamellett mi csak ngy jegyezhetjük áraikat, mint a molt asamban:
Buaa-3 frt ifö kr. ~8 írt,40 kf._Hoza 2 frt 20 kr. — 2 frt 30 kr. Arpa^l frt 60 1 frt 80 kr* Zab 1 frt 6 — 1 frt 15 kt. ~
39 tr. TSrköljr-pálinkm ifaaéjo 16 br F&grgyn [missij* IC Tri- — kr, Öntfitt fagTgjngTwtya fnrvtja 36"kr. Jflir-tott fontja 8.3 Bssppan fontja SS kr.
"UQlcr, UarhshQi fontja U kr. JohbnB-fonlj* 10 kt. Ser-, téihoii fontja 18 kr. Uj s»ata*iu mirtija 28 fri~— kT= Zalr fbnlja 86 kr. LangÜiJttmaailja U ft 0 kr. Zsamlo-< bsat mtuajft 8 fti DO kr. KinrérUsst\'rantJs 8 kr^Kn-toríDiaJint funtj» * kr. Uj bor ílcíájn 8 kfT^Ó bor itciojá IS kr. Sör It^ijj 10 kr. Búiv.y p~S\'i.ika {(GiJja
GCnpoByár. sag. 26. Fár napon át jó esőnk Volt; a lég átkait némileg, b most kellemes, a föld pedig eléggé átáaatt. Kakoricss és burgonyához moot már—ha korán hidegek nem jÖnek~— nagy reményünk van, hogy jl\'terr mist adnak. A aarjutjavábankasaálják; aok bolyén több lesz aa elössónánál. Aa eleség ily árak mellöttkélyMéjrbnsa 2_frt80—95 kr. Közönséges 2 frt 60^70 kr. Ross 2 írt 5—12 ~krf"Zab 1 frt 6 kr. .Arpa 1 frtfi5^-40kr. Kn-korioaa 2 frt. 25 kr. Égy saik burgonya Idei 1 frt. Egy metszeni való borjú 4—6 frt Egy öLfW 5—6 frL Egy akó 6 bor 4-0 frt. Egy moro saliva I frt 20—40 kr." ÍJtíjvcr lud párja
4 frt. Cairke párja 25—40 kr. Sovány liba párja4-ftr Réoae párjt40—50 kr. Kápoeata-fej szárara-16—20 kr^A lapkertek U ká poaatatermést igémek. (m< p-)
Bécsi pénzárfolyom ongusztus 3L 5B/C metaliqnea 68.70 ; 5a/, nemaeti kölcsön 73.05; bankrészvények 776.— hitellntéseti részvények 174.40; eiüHt agio 101.25; arany, darabja 5.16. v^
UohÍc*ra-í -As\'almeneteU Tfleüea kUralmíiiy gi-IdIl*-, ^ajniljnk, hogy-rtUít nom vehettflnk,. _
á 8,-nik: Ax-Uénetat Vettak; huonlJu ktlld-jflk fldvoxietllokBt í a merrojjir fla. * ler«lekr51_.pn feledkeuSk. ~^ ~~z~~r~^-
W. K,-nak : ÖrvandŰiik-\' * „raíniTra kol&fn." Úlat Irtok ti, mart mir Ulán rmn tdl*.
/i-nek: . Kern tndjnk A leráel kara <
Peti Ya^r Lícj T _^ ^ . ---- - ¦-
_ 3 .atX ¦ Ax nloUá U kijBtt J motf BbBb a »or.
E P-sak, K—en : A mot bisapyal .tathiak, -kOxOlaí furink ónnal; «nTajáa»g«tá«aia «HJ—htnk
1. JL-uk, B-á<: Ksptak aa ntoW atUmfajt Uj majd Luoan, laaaMU Kiítflak a rfttajpteffl mát ia, a mit kOiBLhotank—-A- K—i etÜÖ *tT P*^ *°T miatt kialk; ka. aaea jfcfltíutflak, b«7 J^«Ui«h fim fof; ¦Ecretnénk Snnel ttemclTezíeii Ulükooti. - - ts-
y. ü—¦ uaár uruk: Bur^B*ak Qtuiek ttmltt Tat, rwn^HUíiUnk T .— .__--- —
.Egy elBadia," Kagjos rosa." A mfl ¦ l»e**rW -KUtmi. miadiiua «aen>arlj*l ihUAcAb,.a-rs»-*d-.. fBeissal: A">ÍTéhl*i-JEhiBsf -rtTW« »*a*jafc""----
8. T- KolaiTTar: A Uril ctn»m» anf. l»-kia; mi mtt nitMm kaptuttk.-, .. . ,
W. J.-nak : S ptóú-1»!^ SíimnBk hona.
Felelős BzerkésítőrROBOZjÖTFÁN.:
se
L3
JE3
a**, Aita/ Linlu p. kovfeal- la-VI>lMin»Hc"ftutnr)nkk Ijnlo - • la»\'a all.»t ka—lwlfaa
I " ÁRVERÉSr —
eueasrw™.*™ ^ I ¦ MpIRu^ *t.M<Bla»aik JAwa
ai/getrari hkds ellenT htfvrte.efe
sfe. lU. ••ima l»l«k >1V^Bl tAm Hlraefa Ignie» « MfíXi ¦«¦». 1*al neVn AfNl beik"*
4S& bui, * 161 nap far ai. bis éa 5508 hr. -b.- ssAn\'efUId easlnro-»Vla dilién foglalt 4a birotlag ¦ 490IV.* d- bcct01ti*ffMt!M»LBu-. - nifc-k&siiffb*» l\'Mjnipb f- ivi
____rl*Bn rrr& ne a»
atk, tVít i noYimD. hu 8. Bánjának rcmli » or^&njLbeljs luertvki-tEejatik," aasal iOfjr. ekkor fenébb -ky»**.» Ingatlanok ¦ ¦Mraarnn alai; , la eladataj-fegaak.
AVarntesi feltételek « tfrreny-
tralntaetea. ;¦ ,
KapeavfcAa jwg- IT. «5tr — Somee^-W-gje UnriajruAkB k1dI teiehkonyrl hat-\'aif.
"¦/,„,. - , »-3 ¦
HIRDETMÉNY.
.ZJtsjt* Jl«»t4i*T4*W^*eT Mar-sxallbaa bileleaaHoek Ceaue bi-«rata I Fooa-*Ly m*fjw—pelgirf uniamo mim Ujlekkanyr. ha- <
jÍH^Uitl ? indonni felnereseege ».
S tlt **p*>r BSju^J<-gystU ri«i ürieÚre elrendel let\'e»,»* Irrercai
rjtfiaa s-a taríjgatfar
Sotaogj-ni^fjo polff. _«rrenyss*-r kenek\', mint IrlokkSnjrtl katftaag-
Cd.ixe\'eereleiaJogolteB a Zslbd.b k5(aLg llS-dik asfcmu teUkJ gy-i&onyrí\'Wn A t 28* hraiAm «fall fuglalt et hiröilag 1000 fonót d. é tx-a&lt iugitianSk Ztiboih -"Braigtajj-ii-talywIníaToIrí *Vi eieniember aóS^dik
k mpjtiukk nf uJg^ax~etsB
nfgálIapiláM teUetetebo. bile., aokaek tárgyalási nattrnaeW ftl/i "iti anrtfnb. 19- napjIo»WetfelI B uti]* TütttMijJU mi»3 bltelaiBk a-ta*raTámaa~mc\'g~ hogy larg; ne n ~J«IeBceoVe«etr>en iTtcnt a^rflg/i Rt;k UroJUjT*ffn*k av-g állapíttatni. ,
Eejaicruqliid fo\'bíráinak mina ^*»k,klka.kijelFIlWrtoiiko* ip\'njt Urtauk. ¦>! s frtrbbi k*Urii»lr Ua-bTja1rat«l)I ile»Fiiwk: ¦ kijkrttir.lsm. Jaltua b*. *T"-f^ ""TT"\' - tón 4nji *ika
k tabuik iTr.i^n^kíMt*0"
«H(aTaiS imm hlt]k«u>A. f. *\'i or t. IwS. upjáaak r#ffg*H * őri-Ura a aelj«ain*n kStŰMÍÍk, ataal hogy ekkor fennebb kijelölt ía^at-l^nok a becairoa al«4 Íj ;Udatai
I»guk, \'.S.. .......
Ai ii^íWftltíti-líi atarrúay-¦i»k inxUjibú mindonkw BMfta* kialketAk. ICxpoaTiratraTtf. 1. 8om<iLfBicz7e tómiiiytiike mint teK-kk3a]rrI hálóiig.
ÍBaAo . . 3-3
HIRDETMÉNY.
Pap JiaoinG ix. Doroakn Joli*. kUelualnek ö»itlÍTÍM I Somof 7 -aacgja po\'íirf 0r»^a/nrt» mini telekkSa/rl hatóaif rWítW k8i-hlrré tílíUk, ko^J Krü itinkorlck AnlalQak Pap.J^g iKPomok. Joli. . ellent kwaetében a . kírléji hh|i
.Oyrahajrt. tífc.tihlwfc ¦ fcaJktUm.ip\'i^
15. mí. t. }. kxbeu A l*-Jíjiip*Qr ix. bi raibo> i WrWSJWtílíl blrtakftra-rlrrailFUfltTáD, arruJif teliaUkaakirl^i[\'\'i
tirgri\'ijt- halimapal f. ?«1 art,-. r.V SS-lkaapjiiuikxeg^li 9 úrija kitai^ti aipi hi|fl«\'9tc anal hiTatnak raep, nopy meg-nem jele. aétók riftíbenarfcaebbi tigTlrtek birvtlag fognak mcgillapltalál.
Sf^uartiniad fclhÍT*taak mint] ltok,kik a Ujrleltbirtakkoa I|4dj1 tartanak, ait a fí-nebbi batiiiáSIg M« k«jeIrnl*BÍ-tíe»aetieki -
Kapo.rir jnl. 3-4 1866.
Soraogjrmfíj\'e tSrt^ayiiíke mlat teU-kkonfTl haiótjff.
Tudar J&tV Mtat«ÖÍlli*fcwbÍT4aa
mlat Utíkaün/Ti batoaig riaa«tfl kSiWrrí líftlíV.hogr OhoiaoBt Ml-
^l^laSr^Wi^^taA^tSaT . .Hoiftnfalu ttW^ t-j-köojTT^A I »IaU kit Mgjmi lelek jhirtokar» : alreadolratWn, a>wr**T feltít*lek \'"¦» kidiglfcíai xTrimd-mcgillapt-tiu tekinUtiUl HtéTcaSkuU-TJU-Eraliai bataroapanoljo iri aropt.-hí I\'T napjinak-wg**!! 9 wija UlK^p iMlk; mire hüeJa»ökax*«lhÍT*ta<A \' j \' meg, hogy tnfg nem jeTca^aSk libro • ftawWiJ-OfylBtak-blrDilaa;
lirx«ra>tatBl íagnakl~~ptb^aJk_B^itlBbiuarBÍ.
Egyftatjinlfnd |»WTmtaak Jnllrf--a»ok,kik a kU*I«lthlfWklwa Igon/t tartanak, aat a ftnnübl aattridJUf 14« bérien tea! attweDek. \'
KapoaTir aug. 1- 18«5. -Bomogj taagje t4rT«ijiiike_mI&t_ talekkftajri batfaág;
"¦""-TMí------í.-—tl=T8) -ZZ-^H^. *»—O
-Í«YERÉS! HIROETMÉUY.: IWERÉSf HIHDETBÉRT
_fltimogymcgjq noi». tgrT^nja»g*-
iWáaazratint telrthaariUaatóiír-n.k r7iter3l kftxhhrí iát.TjW, h""B SíJtA JttaaeXbBbOnyei Uk4«uak ftl--Mreaiém alalt rjotír Sjatwl JAnqi^ nrje UorVatKQU takAS^-1tlfnI~ kÖretolíiB ftoexíiireJííiliígült éa » HorrAlanJ krtanitf 41. iiiüu te-ískkJpgraítkBa/Taban A+ öO, 67 ¦ lOT-artsim alalt foglalt íi blnil-
nok\'1Hcirritkut k5*aígben a bíly-Jnán f. é. nor. hí 15. napjának -pjli-S-irftjan\' —- mint-Bi-clíő--bati\'Uapan — Glarrrreitetní fog-
S—3
iphit firlckkiíriyribali\'rigtukríi/éi »51 föaídtr* tetetik, hogy Knttun-
. berger Ign. porosaadi laksBoak ful-penawirB a. Bcdfl Jnaacf t--Voppi-
^njriaJtíi elleni kttfretelí*,- ftdeaé-airo leallogoH ¦at.-kDppinyl\'kai-»ig IT. «a. t. J>gyifikffnT-iben follali A I «tatti SO nipior 11 ani bla alligali tartoió fi|8-a4 telki JcfUaBaeg D-iroilag SOCH^fl o. a. bertütt Ingatlaaojc t.-koppinjl Ituss^bcn a halj «lineo f. ir nept. i, ntip-
jinak reg-gill 9 orajan — m\\nt «a elfit határnapon — e linr create tal
ÍRKBtSUflKlímtSf.
Fonagynagfa.^ polg> tBrrtny-tiibinek, niol trIekkrtn/TI hat aigsak reWriSl kSMni tát e Ük, hogy EpItaerJimiMl OrSkoad Uo-rauUdilak ittak felperetiíje alatt Balog ifíhÜy íi Bimnel moctoIaU lakóa elleol kSrttelise Ma*i%in I-»AJogoU" it a noi^uladi kS.iig 37 ia 38 n L jegya3küDjr«ít>en p*-dig Balog ^iiaoclack 3Tjb nipior aaiia a fjlb«l»8.«g a koíti tartó 10 negyej tclk> k ItCilgg*lT. blrvllag ICT\'ftm becigli Balog Mlhily
aak 37[a »ip»or aa. a. fflbe!ig«jg fa boaxi^artoM negyedlalk] kul-•aalggel bir-Ilag MO fri 0. é. bere Ut ingatlanak U caoliil kWg-ben a hetynlntn f. i. ocL ho -tusp-\' ~J"
hatarBapqa — olarrer^ fognak; a miluOik arreré»! [d3, ha netia aa daJo t«t4 netn talilkoi-nek, f. *t1 dov, h> 3. Bapjanak f«ggeli órAjira a-heJyseiaJre-ki-tiiiotik; aa^al hogy-ekkor fenacho-kljetait ingHtlanok a bceairon aldi la eladatoi Tugoak
Ab irroriti felb<te)ek a tiimiek irudijihan mimlenkor megtekjnU h=lflfc. • _
. Ke!t KapoirArott aoir. 17. 1865.
Somojymejje t3rruek« min) teiefckuoyri hataiag,
¦alia ai olafla Te tu B\'xd talilkos-aak7L-nYI-d« ..M IL nanjtnak , reggeli 9 «SriJAr* a Uelyaxineni kk | „
fognai • a"miso"diJrirVorfii id3, aa
netia «a
t&ietik assai, bogy ekkor fennebb UjelSlt Ingatlanak a be diro n atol li eladatni fognak.- ~*
¦jrftinrfijiban mindtakor megtekinthetők. _
Kelt Kaporrirott«ang. hó 17.
Somogymagje, IbrTonyasike mint t«I<«kaaj«i hatóéig. —-:
WWA». (1-3)
ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY.
Somogy&iegye polg. tarT^nrasa-kJnok mint telekkBnyrí hatóiig-aak rifie>31 köaUrrí ti te Ük, hogy tktt* Ssmogymegya bÜntetB tfirr-¦jekéaok SOS|SU 11. alatti yagséa fnlytin Kia Istria e* KIa>kUrtoa tiakal takáaok #ll«ü köroteíoa*. fo-fjen^re leailogolt ?1 aTaaka kBa-
tig 16. ix. te lakj egyagkanyr^ben A t&73 ar^ a*. a^aaöllIrcKglalt fi" btrditag SOO frt o. i. btcalilt ingatlanok TiakakSia^ghaa a haíyial-
kámr&l
IJ3, ha nntin a* eli3n Ver8 nem ta-1 I.Vko-ník, f. érioktob. hd 13. nap-jinak reggeliOdriJira a helyaainerv kitSsetik, assai hogy ckkoi fen-aabb Hjclűll Ingatlanok a_b«;csaroo alól ia eladatni fognak.
As irroroai feltítoltík a törreny-•ilk irodájában mindenkor mogto-kiDthetSk.
K»-U Kapoa\'irott janair hó U-n 1805.
Somogyinegye diriajtíika mint -tslekkunTYl hatiiaag.
ilaoo rcr3 nem taíal^ nupjaaalr reggeli 9 Orájiraa helyaaiaeroki
tHi*tikraqal bogy ekkor fvsnebn kljeiait infoilantik a b«ciiraa alul la eladatni fognak. -l^As fcveiJjl femtelesnrtanéay-;-aaék IrodaJAban mindenkor megte-klntbetök.
Kapoarirott, ang I, 1805. Bomogymcgye tfirT^nrasékatDinl ~Ul*tt&BtyTÍ4«h*<le:.------- r
\'"•/.« (1-3)
ÁRVERÉSI HROETktEllT.
Somogyinegye polg. törvény*lekének, mint telakkonfri hat»eag-nak riasarSl kSahlrre ti te tik. hogy Jirinyi litrin taödtimege relpo-rcaaige alatt Hivorka Junef ka-poiTiri laköa elleni kSreteleaa fe-aeaoaera leialojoltéi aJcapoaviri -hgaaéiJO-aatlk.1 JegyaSkanyreben Jt4IUgjLhr.11. a.f«ffUlté« 1000 ^r&baesIÜta>B118 ugy -f- 3044 hx •¦rilátt foglalt (a» irrerei napjio b^cafllandöl axintórdriTiCaDoiTax kSaaegban a1 helyaiiaon_Aj^oslfltu.-lö. napjlnak reggel! 9 drajía — tnlnl aa ela3 határnapon — clirre-reatetni fognak : a miaodik 4rTo-re*ll ldöp ha netán ax eUan tovö nem taUlkosnék, f. ivl oot. W 18. napjának reggeli 9 órájára a helyiiinéw kitöaetik, axxa] hogy okkor fennebb kijelölt Ingatlanok a becaifon aJúl is eladatni fognak, As árverési feltételek a Wrr ínynek irodájában mindenkor meg-tekintbetök.
\' Eelt KapoBTirolt ang <B. 1865.
Somogy melfJfetörTé nyaiíke mint telekkonyrl hatosig.
8-rS
Hirdetvéuy.
k*\'B hitolmSínek O.B.ablyiga, kP mini tel.kkBnyYl h^lg ^b, "
JAno.nAk Sarflnec J«no. bodr^ r»].|«k,la rllenl kor*.etébBn n k] clígttil «Ubbia.» .
bo.TM.lI.Ik ... f.7*e,.afca„ "
b.nA I. ké, Deeíi.j (t|t| {
tokára elrendcltelván, j» A™,^.,
UtWc uul Ixnliat mrg, boir mnr nem jdín sok uetdben . urbbl ngjlu.!, birillo, f0„,,k mcffall«pitutiiL
Kjíjb enimind felhiratnnfc talad aíokTttk . BJcISlblrtokbo.lEíu„ l.rUo.k a,t a fanmbbi h.U tdSíir ilo bcjelcnloai aicenok.
KapMTaroU, auff. 1. 18G5.
talakksbrrl bátorig.
HIRDETMÉNY.
. Nagy-MaÖB csaköli lokóa hJtole-
BÖlaek Qs«aebÍT&aa I \'
BoműjymegyB po^. tflrróny-iaeke mint telekkSnyrl hudaág ti-•lérQl kSeLirrd telítik, hogy Eukh Igniiunak Ifogy Jánus raShBli lakot elleni koreMtéb-n a kialjgi-tá*i Tigrebajtaa ntóhhluak a fajai- 16. Hámt-j. tényrebea Ai alatti egy egees—lolkL birtosa.-ra elreBrdeUetTén,aalrTtireai fcl-
^níégállapltáaB- tekluteteadL hitel o-aőknek Urgyallal hatirnapai f. é*( aseptember 38-ik napjának reggeli 9 órája UtOsotik; mire hltaleiök nxxat hÍTatnaí nieg^ bögy meg nem JeTenáaBk eíetában a fennebb! ügyletek hiróilag föjtlak megillapil-tatni.-
Egyiiersmind felhlrattlak mlnd-sadk,kik ¦ kijelelt blrtakhoi Igáayt tartanak, est a fennebb! tuiiridáig Ide bejelenteni aiessonek. KapoKáz, ang. I. 186fc-Somogyneirya tSrTÍoyaiv&lumliit lilekkonyTi hatöíág^..
•Hatbliioalló-IXDk BceabH).
A-bank-elöljáruaisauiak tod ^••arancaéjo küxtudo máan-jaiUtn^-liAB? a\\\'baDk Téglftffea" taTekenyaaRÓt foiy& ért aprii 3>anmegkesda la mB^nronxági Zala-, So-JttóKj.; Ta\\n-**;Baranyamagy.ik aiimir» a.fö kipTÍialSaiMt Nigy-KamtaBan Loínner e» Ve»üe-r-|tr nrakBak adta at agy, kogj a axabályok 13 §-ában körülírt joggal irhaua ala a blatoaitiiai japjrekaL
SaarTaimarliál, löTakaí/Uaafíl
- vetateaégek ellen, melyek \'
zz.~"|-. tüYiibbATOindennen
böl áUó készletekre, akár födél alatt álljanak azok, akfo a szabadban, kazaiokban vag-^- &az-
a^-bármlneiatt tWgwgr-
bVegyea^aporadiaolte^-nya-Talyák,.......-.....
c) röglont aiereiu»éüenaLgek által Urnádnak. IIH1 UHaa
tagokban. _
Biito.iitúfl eszküzültetifliAzcierDenl veaz-tesóg ellen is, a mennyiben cz az ilUetíi épület tüzkurosulúsa következtében támadhatna;
b) pzárnzon vagy vizén BZÜlitott java-
_^t^ritieKLeLemLkarQls_eUen;
i) jAgtuVrolr ellfln, jTiindeunemü mezei termeszünt!nyckre~ udzve, a megiillapitott kár teliea értekenck^me^téntl;ge~nícllett.
d) az ember életére és pedig minden-
A bau i eloljaroaaga.
.Dr. WW<«Wáf«le>, alelnök.
Dr-aiaa V., tanár . - __--_
Sfsfoléat Oi I». IgaagaU, ii bank elsljíroaig tagjai.
BiKiarl CUnmaatlí LAinJaiJ . -- _ ^_
CartUlcli B. ffippmann gal), a**satr líáraly. taaar. Baj^lBejTrik (Starnata J.-U. éatiraa), -al«va^*ilaarn. fillilkár. - —
a«i^ foiio- - . » T
SaBfaarer A4. - - ^
\'TI TKAS : Bégen EmiL \\
y^tkoava a fenabbTrlnrda^ aa. aBeaSS^a^\'a*1 AUHulajdono^lut^aaAmoaan^^leend^
<a aa alállMlk Mndalt ügyníkaégek álUl ; Ingyen, a n leg-
¦^5agy-Kanla»áBl86lV4it"éTÍ jaliuahaTaban.
_--r_UBOTNEB óaNEUBEBQBB,
líráim r l^ieaür414 aa- a.
"8—6 "
PESTI BIZTOSÍTÓ INTÉZET.
Ezen legTabSbb helyen engedélyezett
aSpUŰieVel bírd biatoritó-intéaet-jbiztositátíó-kat ogEkBztÜ: -\'-
a) ttlakaVrok ellen lak- ti gazdasági épü-Jetskíe, gyárakia 8 ezekben foglaltató ingó
tdsokat-illetőleg. Az enemii bizloaitáaok azon-
~ az intézet, jelentékeny alaptökéjével éa a biztüsitásnkért befolyó-díjösszegek által tökéletes biztosítékot nynjt, valamint biztosítási\' föltételei" is lehetőleg a közönség előnyére vannak összeállítva.
¦ További értesítések adására, biztosítási fSladmánybk elfogadására s megfelelő kötvények kicüzközlésére illetőleg kiszolgáltatására
" készséggcI_ajáulkozik:
A „Pesti biztosító -intézet-—pécsi fő-t=tt?ynokaége^
A bécsi pénzszekrény gyfernok
W-eríheliD F.Js üfséB&L
^"t, arjg, 13.
tirabót toK 4. asámn pénzaaekrenyt iolTerni, de es nekiek sebosy nem aikerfllt •
Mintán értekeink bántitlanul megmaradlak, nem mnlaasthatjak el, as Önnek gyárából csélaserflen- kiállított pensasekrenyort, nyiírá-neaan elismerés linket nyllTiaitaai
!115 tiasteleit
\'« cö. t. ba«.-mlUlö«i ceukoravár-1-3 _ _ .JjaMér----
legújabb rendkivűll előnyös
~í \'iTTOL ~t. nytrtnUny ékkel tetemesen iss porti-? I i
HARTMANN ANTAL.
P!Jtz-er3dig Sompgymegjéberi felhatalmazott alügynülc urak : v . ~
¦ A-a^aTLÍ<^I^^|-jiya?^^ p
""viroiT boi*mqöy*Q által. .
" E{0" áTIjídalníI eredeti sorsjegy ára S firt 50 kr. Or- irt. Kát Hl . » . 3 . 50 . , .
Négy negyed , H. . A , 50 . . „
Syoleinyoltaad , á » S w W> ,, „ ,
i*,0W nyerreny kOsíJtt fSnyerriityflk mlrkokhaa :
500,000, 100,000, 100,000, W.OWr, 30,000. »0,000/lB,TO0t7-er I0.OW, C-taer 800Ó, S-saer 6000, 4-saer 5000, 4-asar 4000, |8-esor 3000, &0-«r 9000, 6-aor IfiOO, 6-aior 1300, 106-asor 1000^ 106-eior WO,.6-mob 800, 106-bsoiSOO, 8930-«« or 92 márka atb, atb. ,
" /^A husá» kesdeie BiepUmber hő
A TiUg legdroUbb roaaein ismert át ittalinöaan kedyelt flxlaU jeligém alatt : -
: „Isten aldasa OhonnalJ"-
. a fojiyerTényt eddig mar ^(huoL^ettaa, ki._,,__^----------
" Kfllioldrűl irkeiS meghUájokat, nelyakhea a sorsjegy árt bár-~—mta8^1alyd~pTpirpensben yagy bélyegekben a legtarolabb helyekre UtaktarUaaai és gyoraan hajtok Tágra j_é» a UTataloa^BaánJegyaákakat
i.---------........ ,iía tttáa\' "
aCapoiTártftt: Líjpcairr-Antal :
karaakeJa.... _
öalgetvirott Salamon Gyula - gy6gyiiA>\'éiXa ~ Hflteafen Vikir Jánoi ref.
folk*». V: :, lvv -Pomtorirún Hő dl Fereuim. " áJJ&l nrvo»2j— _ _ H.-Bajomrtí<rrdo»ty ^oíce
~jegy»o\\ —----
: TOrtkkoppfny K«fcFcre,nc-
\'LátranyBankoLftaaló Uniti . TöpohirHatott Károijegyia. ; Kar^d JotíiatGyör8ir gy&B7
feaill Kremiir B. kereakedS. Tabb BztlaB Jánoi jegyaS^
Lengyel to"tí Meríccay AntaF - gyógyaaerÍH. üamot Lad Blatt Iguáoa kereskedő. . -Xfllle Hebejníamjtíánd.jpgye, _ -Igal-Mattk-M JAnoa j\'egysö -~ Martaily: lé ti" Sándor - ke-—ceaked6.
r^étholy Fanok H; . korea-
\' kedft.. ^ Boréit Kohnth Samu gyógy- \'
—vserjíiz;—~—:— -------
JralOki Fröhlíph J. jegytŐ.
i-rferenéuj péiilekel ax bissai
-aaaaail magkaiafttc-_Chah I.áii Wáüiwony
bankár Haiabnrirbai
lgy~fflagyar.no, mely tökéletesen beszéli
Wajdlfa Jíiaeí- kiadó,lap-^iFiiyDiBaa\' ralujdonoa Nagy-KaTijuán,
a magyar-, német- s franczinuyelvet és Inagyonjó
iván mint nevelőnő vagy társalkodónő egy uri családhoz jutni. Bövebben\'gffékezhetni t. Wajdits József úr koriy*- és műkereskedésébon Nagy-Kani-zaán, Zalamegye. .....
ABYLKLSI hirdetmény.
_ \' A diurgói qreáalooj-réiairill kőablírt«tsllk,_hogy amen<uradalomban helyeaett erdokhenl-:pa.ak k^laraiea klaaebb-s nagyobb reaaleteklwn folyó AT-^aepItTmber tl.an reggelir9 órakoraíiarjoi gaadaaígl-i\'ídaban árrerae nt-jín kib^elletni fog. A Tallolkoani aaandekoaófc tiaalf le-l -löl-megfctTateak.----— — - \' 1—l -
ls]iierette|esztő lap -
szé^űJúiMjjLwwküielm, Ipar, gsáéM&UMMmhn¦ és művészet köréSŐI, A sqM6gymegyei_gifafla^p egyesület hivatalos lapjai
Megjelan e lap legalibb egy íven jannar hé 1-tSl ker.i
TB 1 \' ""
*ttj»i *m. I frt 70 kr — ifindon előfizető o tulnjdimos köh-jni, könyvtárit »z eddigi fe:
lések hat hasábos Petit sorért l-ör 7 kr , 2 or 6 k ___
kiadj MvaUlho. Hagy-kUniiaara; a lap .icllemi tartalmit! illoia\'közlemények
föfizötisl ál" postán JtíérkQldéaSei én helyben háthoz íiordrá*egews évro 6 írL ; ielcTre á írt.
________ . „--____ó feltételek mellett fél & r o n harcnálnstja.., — Nyilttér egy Petii sorért 10 kr. — Hu*de~
cb niiinb\'.n további beiktatásért ö|r. a béiyegdijért 30 kr. fizetendő. ff-bciktAtiHÍ drj 8 á^ap kezelését illető" inínden\'targv i yek fíig, ng ¦" ...... ......—
ngy minden levelek bérmentve a szcrkeazlIJBéghez küldendők Kaposvárra.
A Somogy-megyeí gazdasági egyesület őszi nagy gyűlését f. hó 26-kán délelőtti órákban tártja,meg üarcza-liban. 25-kén délután pedig az igazgató választmánynak leend gyűlése.
Jankovieli László
elnök.
~Högy feli Bomogymegye 9 III.
A knkoricza és burgonyatermésről még mindig csak hozzávetőleg szólhatunk: attól függ, milyen lesz az fisz?
Május és június hő folytán e kapás-•nOvények is elszomoritották a gazdát: meK a burgonya a nagy szárazság folytán sokáig a föld"alatt hevert, s kikelvén, semmire »em ment. A kukoriczákat pedig^a jnnina bó fagyok alapokon egéa^n tbnkre tették^ i
Tczihegységek közti völgyek jönnek; a Balaton és a Sióniellék.
Előszéna, állalában véve a megyét még a közönséges szénatermo évekhez hasonlítva ís, nagyon kevés letf.
Egy tudÓMtás lek»zik elöttUnk a Zselic? mellől, hol 30 holdon, 1000\'Q ölé-
el számítva holdjátjett lAjriánv-szémw í\'^^i^jae^ifeij a ^ratyJ^s-iri,I,.í! „•í^ifcí-V^r^ "ÍZ™1 va.aiyi,-MT55ortoban kaldendö ausztriai
helyen —
Ez ntblsák, a legközelebbi kedvező időjárás következtében ugy neki vették magokat, mikép semmi kétséget nem szenved: ha szép meleg,hosszú őbz lesz, jó ktaéptermést várhatunk, általában -révéj mért vannak gaaaagább talajú IbloKkT, vagy pláne berkek, hol gasdag termes\'leend.
A burgonyával nincsenek gazdáink így megelégedve mostanság, mert álta-- Séban 0»*^»sMlk*p«fry=8 sovány,- mint- -g^jflf
a gazdag szárak alatt — ntns-éVelchez képért — hevét h,«|irorira Burgonya.
\'AiTIsoWJnípQssfiöyj^ egyik HStír Bem-termék megyénkben a ,hajdina; melyre különösen nagy súlyt fektetnek o mennyiben kásának használjak; abraknak, éa hizlalni egyaránt kitűnő éa a sovány fűidben ia gyakran bővenL teremi ára majd nem egy egész év! folytan helybeli piaozokon a kuko-riocáéval, sőt sokszor drágább is, mint a múltévben tavaamal, midőn 8 ft 80 kron is fisették mérőjét.\'
"Most levén java virágzásban e növény is, szinte a j8v^~napöi határoznak fe-
utóljarii, és a legközelebb történt eső-., zéaek folytán, a legnagyobb reménnyel kecsegtetnek.
burgonya éa hajdina jól beütnek, ellen-Emlyo^zák-némlfeg--azon hiányokat, melyeket az őssi-termés okozott. Eladni való kevés gazdától kerülvén, legalább a házat kisegíti a a teleltetést.
a gazdászat egyik legfontosabb Ágit, a takarmányt/illeti; számos vidékről jött, összehángzó tndósitásokból merítve, küvetkezőkot irhatjuk:-J 1 - Valamint az őszi eleeégben, a\'Dráva vidéke Wdt ez évben aránylag legjobban megáldva/— a szénatermés ia ott ütött kij^gazjlagjabhaii. -Ezutan--a-»íe>-
10 mázsát számítva egy-egy edényre.. Különben kitűnő fekvésű s jő erőben^ lévő rét.
_ Ugyan innét 15 Vi holdon 7 edény.. .
.. A Dráva, mello\'l irják: jó lapréten C7 holdnyi ter klen lett 95 urasági tzekér elöszéna: n rét holdja 900 ? ölével számitandú; egy szekéren 15—20 mázsa.
Ugynninnét: 22 hold rétemen termett 41 koc>i jo* széna.
A-Balafonniclléken vannak gazdaságok, hol a|iiir-rag réteknek 2—3 holdja adott egy szekér takarmányt a kitűnő Japj-étek holdja egy jd edénynyel. (Természetes, vannak egyes gazdák, kifenek pár holdnyi rétjükön itt-ott kitűnő ter-.
BWTUK^a*»^t^.____-—
ben, b komoly egámitásba nepTjöhet).
iómelléken: 1B holanyijo imnoseg-II-és talaja réten =5 szekérrel; 9 holdon 7 kocsival. 132 holdon =104 edénnyel 14—16 mázsát rakván egy edényre.
Egyes vidékeken, pár jókor jött eső elhatárzó vojt a jó vagy közönséges termésre, mig .máshol hire sem Tolt a
tást nem tehetünk; de tán nem hibázunk Jutazt mondjuk: hogy Somogymegy e előszéua termése, általában véve: a, közönséges termésnél -sokkal alan-
A sarjutermés már jobban\'tttött ki; iMri.niind-julius-hí utolján, mind-aug.-hd folytán gyakori és esők érték a réteket, melyek a fdvet gyorsan nevelék. De midőn két szekér takarmányt exá. mitank egy holdra, boldog években, a sarjút csak felére tehetjük, — igy ha gazdag sarjukalássok voltak is, az elő-szénábaui hiányt nem fogják pótolhatni kivált hol a vetett takarmányok is cserben hagyták a gazdákat.
gffBlfP» nagyon is kávás lévén, nem a leg rózsaszínűbb telel te tésnek nézünk elébe, s itt megint nagy kérdés: beütnek-e a répatermések? mert különben sok helyen a marha, KTéa juhnyáj oa--magát eszi fel a tavaszig!... ^^S-1-
Hb még ré-a-tél hosszú és zbHJesz, — kiazánrithatlanok azon malhenrök, melyek aTegszámltóbb és renflezettabb gBxdaJtatiaoBtoro^m\\ pusztítani fogjak.
K.
Jegysőkönyv^ ;
_ a soproni fereiiedelmi .éi-jparÍof»aro 1866. évi juiiut 31-tn tartott ÍUdinot
------ rvnááíaetérel..
El8ttISi HiUobrand Tís^, kamaraisl-
¦* i. kero«ied«Iml mlnlistorittmnak kos-lése sisrint, a kövelkezaiiallitó retésotekj ». nt-a btí-krsasb-. DSn»-gísk«j6iási tirsu-
latjCfl~.lt! szab. déli vaBpályatlrBiibLtjacfl.t.ai. caeh-rjjrngatí vaspálya, a Ferdinánd-éjBtaki ¦vaapálya, a BrttoD-Iú»aitcaí vaspálya, aa elafi magjar Pozsony-n.-BEombati vaspálya, az AnBBig-teplícii raspálya, a Gratz-kQfiaehi vaspálya, a BascU-tickradi vaspálya, as ousL államvaspdlya, a dél-éj szaki német übbZc-kötteiéai va»pilya,-ttssai vaspálya, Erzsébet-
... Jya,— as (Jportoban __ kiáÍHtósi javak Bsállitáia iránt agy«»8cn kedvezményeket engedek, raelyekljen aDal>-lín és Stettinbo rendelt kiállítási javakfé-Bsejteitelt. " ;
Tudomásul vétetett^gyszereminT további közzététele elrendeltetvén.
2. A Dagvmlfra m. k. helytartótanácsnak azon felhíAa folytán, miszerint * baifti-
jelyemtMyLxtttéaiietjlöműzditásft Jigyében, e kamara oly megbízható aclyemtenyésstöt hozna javaslatba, ki késznek nyitatkozik a magas kormánytol bnBEefzett ns^yobb meny-nyfs\'egO legjeleaebb fiija japáni selyemhernyó magból legalábbis 50 latot tojásezaporitásra átvállalni:
a kérdező iratok azonnal- ez-éi-- knldnttftk.__________
3. Olvastatott a nagym. m. k. helytartó-tóaágához\'intiaettV ia\' ¦ Kamftrííttl\'"íajai kOrdbeni tarjesstés répett közlött azon rezt-deleiL, melylyel-todatja: mikáp a peogS pinzre isólló bankjegyekből, dácsára aa 18&3. év óta bevonásuk írást tdbbflzörözen ismétlődött hirdetéseknek,még mbdig majdnem 8 millió forint, agy szinte ft\'10 ö*éj_&"» Bfólló előbbi formája (veres nyomata) behívott bankjegyekből mintegy 30 millió forint van forgalombajj, A szab. nemzeli banknak beVAtliai kötílezettsége a behívott es peng6 néuue núlló bankjegyeket Illetve 1867. -Mn, a 10 frt o. é. 1858. jon- X-tól kell«Mtt bankjegy eket illetve pedig 1871. oku l-éa megiz&stk; igy tehát b pengő pénxre sxólló bankjegyekre serre,, már közel áll oson
íj bank-aUpmbaJyou. irwl"- -
tis esetiben aM-tt^_______ t
mébea mulkstlsattl irt: apeagSpinirenollo JiaBkj*W^i^i»«»r4l^t-inir-tr\'a\'baak-iffasgfttosagboz kell irisilag folyamodni, a kéraéses\' 10-frtoro. e. TeresnToluntú baok-jegyek f. é. september végéig miadaa bank-pinitirnll elfogadtatnak, okt l-töl aunbaa ezeknek beralliis is csak a bank igasgmté-íágihos intéiíH folyamodtany nfjia less eszközölhető.
A keresk. kamara as általa képviselt kereskedői és iparos osztályt késedelmesség által magára vonható károktól megóvandó és általán v azon. exélból, hogy az érdekelt .k^nség^ajibankj! _ . Dehrvásának lényéről a-szükséges liiilinnáatiijiiiiliiiiinii nynmntntthir
a kamarai kerületben ntegjelcnő-lapok; ngy nyomatott jegyzőkönyvi kivonata utján figyelmez- . temi határozá,- egyuttalajietán kikérendő\' egyéb erkölcsi\'támo-, gátasra, készségét kíjelentvin. 6. ftBjnihnL_iniftkrlo „ A mtr.__ jnrrnnolr -igylété^^ion^felaivást taté.i s. kamarához, ^* -hog^ minden rendelkezésére álló eszközök-tel, egy központi kezaáludoi é. JparoaJzos.* legnék a birodalom sserves.tibení életbehl-vására moködni szíveskedne. Mire ^Tálassal jdaihjgrbstafctt:
~ A kereskedeljni és iparkamara *~egy a birodalom iparkamarái számára létesítendő központi intéz-\' menynek haaznM voltát és szűk-jségét elismeri; mert a. tapasztalat bőven tanúsítja, bogy a kamarák, működéseinek fel és alá kellő súlyt adandó valami hiányzik. E kamara már régen felismerte ast, hogy ezen hiányt osakűa kamaráknak egy-maskozti tanácskozása potoltinija, nrly rgypd\'^i ncfkw-f-nrlni nmmk;
hatóságok utján eszközölni határozta.\'
4. A bécsi ki- és baviteli tirsalatnak.aU-pitó választmánya tndatjt, miszerint Oci. k. Apóst. Felsége f. é. jnnios 23-in keltiégfon-ssbb elhatirozaaiTal ¦lspszabaljsit Jegke-gyslmesebben .hélybsnbsgynizméltéztatottE
is kéri a kamarát Kogy a ksrakedS világot.^^.. m«ía-i»»iasa: vilUlatanak fdótossigifrtgyelméZtemT éu 7*Lg*Z?g&3&; .gyébkint mOködését pár^tolni ssiVeskedjen. ™™...................
" ^tmára" ezen:; fállálátwrjyi\'
fágiereskejelmünkiégyakörblhát fontosságát; e&nnervevitkereAeaS-ségermegkeresí társulatnak létére
hogj^as^«gjréf.u(y wiaztm ugjben egymással homlokegyenest ellen-^it«g vélemények a, közérdeknek megfelelőleg tisztuljanak\' és , egymással kiegyeztessenek. Esti felismerve, e helyről mar Jobb alka^otúr mai a kamarák közoltanáfakniá- -sának Ugye-pártolólag indftváuyba .hozatott.;. de_ezen inditványzinál —más caélt szemelattnemtsjthaUiU, -mint egy ausztriai kereskedelmi nagy gyülisnek (Handelstag) léte. Bitesét, azon köteleztetéasel, hogy asan a kamarák magukat kűldött-^ T^aM-JréVrffleitemii luttuisiiutáVr"" mely gyűlés -egy as előterjesstmé-nyek elkészítésével Degbtsan4d válasz tmátsy 1 ilhiftitAdHMr.\' ^-.^pfiF. egyletekés g^r^^g*****^^^^ ezen --tanáeskozásokbui réasvéte," természet szerinti volna. Ha. megkeress egylet -a ksmsrámik es irányú törekvését részéről belyea-lendőnek tartja, e kamara bzizgd támogatásáról biztositTa, lehet, a mint e kamara alkalmat időben ez érdembeni javaslatát a magas kormánynak előterjeszteni it-jí
irtssttrinye jkserint^a-ítazsarsaak 1864-r. nHI"-J"J\'» iiTÍmrilt.triii| n«li<i«nat_
taUlálntott; egyutad leérJctsMLaJ daUnisainiszisrrttnatákszamTrrBosa a faltsrjai
detményt kibocsátani, és ennek a kereskedők éa iparosok közti kiosztását, részint saját levelező bi- air-«iim«JiU, melyte^" - .
17-réif^ píd^Tfeizr -kSv.tke.ik hirlspilag kt^tttotnnanáel;
-.-Z-aT-sz^ma4á»-^\'\'1íi^7^\' a soproni kereskedelmi- öípvkejnara bevételei és kiaoíásairol as 18f^ ív>en. :"-":\'."B«i1IKleSs- ^ *- - — Lgyenk^;- .Öskv.
frC kr., f>í. kr.
régivel - IOW8Í1/,
vélss\'ifékiB«sek^é>-T" \' ^—
likjai
Takarikfinxtárl beiites. „.n -lek kamatokkal egyill_ dszvm bevitel
,-Raateaak, nnpdll.k IródaUtiadáaok - Nytta>tBlráltyftk r
- Egyen ki—-Q \' "rrkki-. M kft\'
Ktoj
kanVrkoJol munkák
Fülét ......
ViUglhi. Poata-Ur
\'86830
151 0S~ 198 65 22 14 1SQ_—
ííF-»~r*JU.rr. Prowe\'-bSl idézendő
*» l) *A. magyar nemzeti kormány !yesatrBegiiGtt.ii bajan77Miudenök\'cltfi üéjisk ol ák javii iísr ?8 szaporítása kiv -tatnak. A«- iga»,"hvfy^l86l
—Jegjek «¦ uiiutaklajáli-om-- — -
aiaiert 49 88
-Nenrvélt Haoaaok , 330 — BMO 33 tlnii 18647 «>ivégévul
MqUtktffó^nsiTrfnra\'\'\': - ......
radiaoy -3603-11\'/,
OeiTeg egyenlő a bevé--\'lellel -tij ,. 9243 04\'/,
h"i5nál több gyermek jilrl iskolába.; di szám csak képzőiéiben ?1, mert legi gyobbrészt aj-gyerinekek csak. egy ] téli holnapot töltenek iskolában.
—¦:e krrö—a 1 1-a p o r:
l.e-.k, v u~ Hlu-.lakw kamaraj pól-; JKkatc.\'-.; ¦ . ¦¦, JltattatLmarnjlTány-.l&űi.. ..
.. ér vegerel. ,__
Ütarea vagyon 1864. év végével
_ (Végo kov.)
4418 133,\'
3602 .my.
8020 85
"Népnevelési közlemények.
—A—magyar n fi p-npv pl fi « n gy • " kOlföldön. (Vfgt.)
iÖe csodálhatni-o ezt valami ujdon-dápz-féle inftál, midőn egy Pr, í, n f f 1-e-iy érdeniKeresztes lovag* saf. „Ge*chichte des-Pférdes " ez. mtl vében Mngyn ro rszág legszebbxaénaseit „]iezochegies,Cabolna éa-Badanta Bukovinába" leszi, vagy to-_ váubv midőn Pécset franezía lakos.«úgá-val Magyarhon teljes közepére helyezi B níiue\'t nevll (FUnfkírohen) falanok mondja^lovainkatpedig forspontnnk naveai> mely csak basordtt a lóhoz, s kutya ^nagyságú. Ilyen egy némot Dr7 [tudur)alapossága. Azért mint-mondáui nem. caodálopuaz, alábbit,- Vizsgáljuk >»onbau tovább a „Neue freie Presse"
b) „Ha egyaser aztán a bün útjára ^pMt^glibe-méga_b.Un,tetésiöli félelem wn téríti le arról. ili tán képtelennek tátaaík,- mindazáltal igaz. Ha a bűnös ütanádam megmarad aJbUn ntján, a jo-late^ptfg\'yfcl:-lhzrtonBágT-BzerTezet-folytáii taz^öbíoyirfl-btmtétlen marad, mi több,
néha csak egy páV napot. 1860 ut nem igen BZaporodott e szám, miután
?a német nyelv kiküszöbölésével az !$1;
"láuájárás haszna nagyon alászállt." Sa a mi azój itt már találgat az ipse. V{
látszik, jegyzékeinek koholt része tal
ldbb~és több igaz ml bltina, mint a m!
i BiUtiira, hn feladják,
vagy TrUubánólsg önmagát jelenti fel wuitiogyTMtfTBléa lettel ^ngjavitanák, bz«>Smj«bkévT^bórtönre ítélik "a t a t a -ntján. Ily körülmények kört ter-
láaa:-Vegyük még ehea a magyar o a Ő-.
t^ttargaanaTiaa
„: krmagykraa httilniv- <te iemeii jelenségetv ~.hogy az MefeJKt^paJÍ távból akaatílyokat, OíltTtSkrt atbrirelpertBelik." Ea még w gjroljb mrkllaní ígol írni e»a»e!«bbiníl, magé ii; képtelennek tartja azon elég gytmyoVtl állítását, hogy a magyart még ?Un-ott¦ eam k/jieB-a\' rosstólelriáaztani. Ml Utazik tudni, mi :*»:«-»ta.+Birijim • tusain italr* A\'Btatariom jelentését Icdjg/\'tMaWgyBn tndhatná egy ország Teul&fbb. -aélUI-nr flOt-a magrartj* tataftrhl Ü »»kl«r6skodife Kastólyain-M^feBg. V&Wtffar Tnimi .sdnláTal fj^l^^nelLláita a ír aggon ahlakaihol, wwjti l*lán míg onnan sem, csak as la»gÍl»»gi(TTánrke ntin fecaeg, meri ku-ISabtalelierxflni lem tudnia, hogy kas-MrJIeBtat "tít nem ^Jy-kDnnyÜ élháín;
Tawatd." .......... ........
.ifceawmek jut Pwr»r, ki .L\'lmeraal *\'Pwl teliAttudomanyoá\'mán. Sln^linír«jtalnTrlS«al iémerteircDBD--iwiftyi iBL& roagyar nyelvemlékei"\', *jj*j%rszág primtaai" éa Va-
auya ^iCntliy lijijriB\'
-Hiteítuéa -események. •
-A. BiztoBjndpmtis\'szerint város bírunk 4SseSs^JnrarF^^^^^^jmwI(gj^^
mint halljuk a városi hivatalnokok rfaiztiaaHfója>ríbg.-farténnÍ7ae-azt nem
ieitél legényként, tt Vn cie nWTUSrt Pcnlioe Vineze-em-v* ím > PreBBéje-hea u«„,to "^Bukni Jtómályűttn látnak UBHcmlhegCDáV Álljanak
utazásaiban lapasztnltnak mond.de liog a "inSmot nyelv kikUszrjbölesfiv-el
ezt én mondom paradoxnak,
Egyébaránt össdntén el kell ismer liUnk, liogy a népnevelésijén mindéi hiladiís mellett jól hiítFa vngynnk, di nem áll ngy a felsőbb, illetőleg\' kb* zéptanirittízetekre nézve, s hivatalos ki mutatás szerint e tekintetben Németor uziíg legniUvélíebb állama mellett sen azfcgytíllitóljllkTHí.gunkát. \'Ugyanis Tö roszországbnn ltíG3-ban volt 18,274,80Q lélek; Mngynrorsziígbnn feáXg IHST-ljeiT ^tehaTlmt évvel előbb numnnál, még n ^HHi-^ill ö80-U p-rfit;lyi iV-^^k^n ft ^t"\' raköiön kívül &,5tí0,5rti. Amott 143 gymnaaium, iU 87; első helyen a tanárok siáma . 19.77, másodikon 864; otí 41,724Álonk 13,277, és 228 magán-tanuld vöir: HTíüáhkba.i a gymnaBiuníOrí száma nngyobb, mert míg ott 127,190 lélekre ei-ik egy gymnasium, nálunk már l09,4tíő-fe j8\\egy._ l\'oroszországban azonban a gymiiusiumok népéseb--beky-méfMiiig ugy porosz, ^.yinnaaiüm 292 növendéket mutathat íeí, nálunk -0gak-155 tanulót egánilák-Vtil nálunk^ ?gy~ gymimaimn-íaoic í?zám"irra"^*ezve" eTtfny\'ben a .„poroszoknál, tehát az arány kedvező. Bár qgyaneat-mendka.iiuk Í&kul#ni-atol7*ííi^ 6ebb nevelő intézsljiúnktöt\'is, bizonyára nem kellene \\iy baíítéletekét olvasni-fin-magunkrúl! . ________. _u__;
BELLÍEY bélíl
¦tfiHjükTnpgy váljon— több város pél 3ája szerint — megfog-e .\'szdnni a rendezett tanács?----annyi bizonyos, hogy
_városnnkra teherként áll fenn ," mivel ^osakis perek végeztetnék ahelyett^hogy "a-, város jobbleteroI^ondosK7oua"nojníüak A Helybeli gymnasiumunk folyó óví november hó 1-én fogja ftázndos Ünnepét megtartani; cí alkalomra hisszUL, hpgyia buzgó igazgatd, ft. Könyd Ala-joaíir közreműködése által egy bhtott^ p>íby:; alakuland "és .oda mükSdend,
_ ezen- ünnepély miplél-magBszfosab-
ban buiaasék meg. ,
_ A Beszélik,hogy nálunk is ekzekútid igénybevételevei akarjá\'k- az\' ádiít Be-^hajtanrr-- eien k"emény^ljáraa-nfplint t5zt végtelen sebet fog ejteni ,-D\'iivel olypónz.sMgény^Aogy \'Bzámtalan>osa-Iád ahg képes a naEÍB»Ukséglétrc,olcsó íron-megTOheté élelmi Bzert; megvásárolni. "
t: A:A\'1^nit^boprqnyrvaapálya.el8of.
ttj?»yr81-ér« délntani-oratbah\'érkezil; ide_\'[ -lífcén.\' peduj~aa eliS -próbamertet, mely-nWn nemsokáfa a kozdnaég liasz-íaiátára megnyittatik. Adja Isten ,"hogy honiuiLra éívidékttnk\'re minél erpd-^ÍB^djbMibbTégyenj;". ^ ^ _ , Á_A%Jhogy aítólí\'fí :éíni Tfikd, a
a köznép máris jzUtetot robosgot"; erre ^zt-igen-kedyezti voln«Lr kagjjik^a
........ _ ^ jóJbizonyitYányakkal clIátvkA magyar
Krííliaterniíi mecvék olíUiirdr "kémény latuírhoryát":és szeri} nyelMcét jól b* . . . . . i( uk..„ki. " r„l..:i.i___rn.i-.ji..i -
tilalma^ booiájtanának ki meghatároz ~nák"a"8ztlfetiaejét,annyiból U, mivel az-éaz októberig ells-: hot halásztani\'aatat, mert ha mennyiségre kevesbedne, jóságára dúsan hatna.
_A keszthelyi gazdászati tanintézet
f. évi október elején megnyílik. A tan-folyam ugy a gazdasági mintHz erdc-szeü szakra két ésig tart, b osnk oly tanulók vétőinek belé fel, kik a gymna-siuniüt vagy afelsíJ reáliskolát bevégezték, a kik azonban, az erről.szdlló.bizonyítványokat elSníntatni nem képesek, nz intézet tanárai előtt vizsgát kötelesek tenni7~melynek-eredményétől \'függ vételök vagy visszautasításuk. Lakásról éVélelemröí a tanulók magok gondos-j^ kodnak ; a- tandíj -10 írtba van megáHa-pitvn évenkint. Ez intézettel gyakorlati földmives-iskola is lesz kapcsolatban, melynek növendékei földmivosek gyermekei lesznek, magában az intézetben laknak és kapnak táplálékot is, melyért évenként összesen 120 frtot fizetnek ; ezek az intézet példánygazdaságában 4olgoxni-is kötelesek, melyért azonban.
az illető tanyitványnak 70 frt beszámit-tatik. ugy hogy éz által évi befizetése csak 50 Írtra olvad le.
a Muraközben a .Zálamcgyei mezei gazdászati egylet4 az október hó elején megtartandó gyümölcs kiállításra többféle előkészületeket tesz. Ajánljuk a közönség figyelmében addig is e szorgalmas egyletet, míg alkalmunk leend bővebben értokezhetni felőle.
a Mult napokban egy 20 éves izraelita hajadon a barátok templomában megkereszteltetett.
A E hó 9-én vittek egy helybeli iparos legényt az örök nyugalomra, ki mint szabadságos -katona .halt nieg—ag-
itteni városi-kórházban, a- díszes gyász?
\' .1 i. i_ jr_l.i_i. . ul.u-n.t leánykákkal indult ínég, ntközben találkoztak a szemlére kiküldött tábor-uokkal és a lielybeli majorral^kikr midőn megtudták, ho^y szabadságos katonát temetnek, a menethez csatlakoztak és megtevék a boldogultnak utolsó tiszteletét.
Kaposvár.
Q Mnlt számunkban az újdonságok és fárczába több hiba osuszottbe,melyeket -ézMUBl^lyteig^itnafa-^íffjkd-^ifei^ orgazda neve kétszer forduj elS hibásan, az^igy kezdődd: sorok: . bár a művészei"
iránti, rokonszenv" stb. a bogíári mlí-kedvelöi előadáshoz tartoznak. A tároza 2-dik -hasábjában, lí^dik sorban „snb linirc" olvasd: Btiblimre. A 3-dik hasáb 20-dik sora kezdetén ^libának" helyett olvasd; déhának. A 4-dik hasáb 9-dik sorában a .csak" szó után kimaradt e szd „egy," n 26-dik sorban „készen" helyett „hiszen." AzöO-dik sorban „megtartsad" helyett olvasd; megtartod. _^ Folyó hó 3-káji délután egy^rakor nyitották meg aTökóozy-indnló\' miilett FreyBtlidtér főbérnbk\' által épitotett és TOth János fogadós "költségén bu" torozott és rendezett ujlcávéházi helyi-aégeket a „korona." fogadóban- Akár a tágas, valóban szénmtrendezett, s a fővárosnak ís~diTzéro "válB kávéházat, akár az nj ebédlöket nézzük végig, örömmel gyffzSdUnlc meg róla, hogy mind a föbérnUk, mind a fogadós szép áldozatot hoztak a székváros! közönség -szániáraT-Ittíaztán-rel-lDhet mondani: minden kényeiom ?8 -kivánni .való meg vonj osakcmbor;éj_pénz kell! Estve 8 órakor a: nyári ebédig lett megnyitva"
zene, fényesi\'vrlágitás"melíett, nBgy közönsége jelenlétben. Szivünkből kívánjuk: hograz illotöifogadós a^ókfárad-ség é^ kölljség ntíniarasíon is. ;\'*%y-i»kyUkátíégz«lt, fiatal gazda-linztkirán alkalmazást nyernibármelyik
ifradalom\'," vagy kisebb gazdaságban is,
széli.i^BBvobb felvilágosítást adhat lápekBzarkesifilsöge.
-* A- jrothadáanak indult bojor miatt többen megkezdték a szüretet; hogy o bor még jó-nőm lehet igeutermészetes; s nem tudjuk,-az által veszt-e n gazda többet, -ha azon néhány fürtöt veszni engedty -vagyr-az-áltnr, hogy roBz mnBtot szűrvén, borának hitelét rontotta meg ?
* Nem rég Knrád- Köttse- Csepel- Szo-lád vidékén akkora felhőszakadás volt, minőre -éltea.emberek nem emlékeznek. Az említett helységek alatti völgy egészen tenger alatt állt, s miután a leg-bb földek itt^-annak a kukorÍGsa, burgonyában sok kárt tett; a sarjuter-més pedig egészben használhatlan. Egy gyermekélet is áldozatul esett.
a*B Miután megyénknek egyik élet-szüksége a jó utvonalak,-melyeken a biztos és gyors közlekedés egyedül lehetséges, mindig örömmel emlékezünk meg minden kis mozzanatról, mely e téren történik. Így örömmel halljuk, hogy az álladalmi vonalon Kaposvártól Kanizsa felé, Böhönye és Terebezdközt ismét 3000 öl hosszú utat építenek, s pedig Klinker-mód szarint-E. tárgyban az árverezés e hó 4-én volt Kaposvárott, az áfhtdalmi főmérnöknél felsőbb helyről jött utasítás folytán. Ugy halijai, hogy a kiépítést keszthelyi jár. vállalkozók nyerték el, mint legkevesebbért épitök, s Sonheid F. mint megyei Eűin-ker utaink rendes építője, ki már közel 8000 ölnyi bosszú vonalat beépített; ki e czélra téglaházakat berendezett, számos munkást foglalkoztatván folytonosan; kinél az építendő vonalra nézve elég anyagi garantia -van a biztosítékul foefni tartozott 7"/,-en kívül is, — elüttetett az építéstől, mint kevesebbet igefő, ki a ozélszerüleg és biztos jó épitést az elütött áron, veszteség nélkül m ucui vallalttata. Ha az állx Kérdésben: kí épít olösóbban ? nincs mit hossá szólni a dologhoz. Da ugy hisszük, as olcsó építésen kívül más is áll kérdésben, mintán "biztosítékul lefizetett 7-\'/0 messziről sem elégséges annak, garan-tirozására, ha az ut rosszal építtetvén, a munkát újra" kell kiadni s kezdetni-az államnak, az t. i.: taii-e^lég-aCTfccTtfr lem, anyagi biztositékTaz illető váilal-kozóknálaletett,7V„-enkivUl? ha igen! ugy Isten neki; ők lássák, ha megbuknak ; éz esetben a közönség legfeljebb ldöT=^raílf-Tambar" í^li ^ggíTBiSös\' ránk nézve, kik termékeikkel ez ntvo-nalon-Kanizsa falé gravitaljtnk^Ssmé-
nyllnk van, hogy felsőbb helyen ssokott szigorabb figyelembe veszik aien körülményeket, mielőtt az építési árverést megerősilnék.
< * A fényűző hölgyek ellen Magdeburg-ban a fiatal emberek között rejtélyes öaazeszBvetkezés létesül. A mult héten ott a legtöbb fiatal ember összejött S „tizenhárom tanácsát" alakitá, njely Msgdeburg b ennek két mértföldnyi vidékéről összeír minden fiatal nőt, nem tekíntya;1kellem-/vbgy azemélyeá-tulajdonságokra, egyedül a hölgyek fény-ülése ízolgál yáh-íloalSbwveíéfiránynf. E névsor a „hét tanácsa" aUterjeai-tctiktbci mondja ki aiiagy. vagy kis átkot. A nagygyal sújtottak azonnal a vénTleányokTiSTUzatába igtattatnak-bo, « kis átok, melylyel azonban csak igen fiatal és igen szép bűnösöket saabad sújtani, csak egy téli idényre, hat,\' de ezalatt az illetőtől visszatart minden tánezost. Az erényes szövetség-minden tagja a.„héti1 törvényszékének faltaidén engedekaosségére varilekötelez ve,A ghét neveit" csat a „tizenhárom" elnöke tudja B-a „tízenhárom" közUl a szövetség tagja csak/azt- ismeri, ki a „bét" törvényszékének-parancsait szolgáltatja át neki. . \'
OsQfctv
........ — .Ballada. —
(Ela 8 p il jam a.)
Tho méxt dearest t leasing that Henyén cad ( Is tho prida of thus dyn_.
Marne.
,Hova ol«toa i majd elfáradni, Cd óba-. Csóka I\' 0_ünt kérdfishet máma ilyet, jó any ti ka ?"
,Hojh, futásnak ta i ért ere dsn Csóka, Csóka ? ." „No kérdessen sommit t6lotn, jú anyóka \'.-
Gondba mélyed a kÜBsöbÖu j<5 anyóka, — Fut lihegve Budavárba Bzcgenv Osókn. —
Kapu ital! fiit a legény, — sicpfitiy úrra : jó anya ka ko nyékiről né= utaua.
LélűfchAf&iiff mtava vix ki a toronyba! ; Booa elfjjel : éraürta bclckondul ) —
Kereuitet vet jd anyálta itt marjára,
8 eofifbfl jut: Cstlka mért fut Budai árba ?
Tipíatkodik, recsegnek ai firog ciontok ; Hejh, moal vinsik vesstöhelynj vitéz Kontut!
36 anyéka haaadi botján útnak indul. Csóka ott fut a vár kongó boltjain tul.
.Helyet, helyet, Já órabérek, cmlrc k^rte-k I* Hajó, kOanyenS Cióka el El mind kitérnek >
An Criaet cárt Borin mefry, npj tör áltai, Ssolni kíván utójára jó urával.
Bátran olt lép a vil__ nép, Kont előtlM.. Mind arecában, járáaibsn m-lg a lűiv\'.l,.
VlűfiŰt Gfcei aicnt György ,gY___o" piai iára. A busa ember, saaniok kita.lv páram;-\'*.-ím.
Mirmir majd a bús piacslioi rl jutának. MidÖn Csóka ér nromiba )á urának.
Megkapja ott jjcreau\'t ai Uh ^nyenek,
B lölfiokojrva mógcflúknljd - a hfl t.-l.\'k.
Báesut vanno, ha lehetne ; agy rKpíig f^l Neme rája, hogyha látna ca^i-iró kftiiviül.
Kont nyájasan nyújtja kesét apnuljanaV.. -Megragadja, s egű konya rája árad.
6 hejh ol sem ia bocsátja axt mind a pereiig, iiig jd urát bakdkéson el naca veattikl
fot a vérpadra Kont a hitor; , a a királyi fleijamsitor. —
KOrÜl tikiul, lábainál harminc a tárta ; Dacxoaan Int sord bakónak, — dolgát láiua-
¦ tjjrv sikoltás 4o a oésük BEÍMienéao ; — Hejh Kontoai la. a, jónak U régé, vége \'. .
FSlocsádit AjoitiháX árra. CaJka, _ S odarohan, odaborul vitís Kontra.
áviltu tírdoií a vitás nrnak, Vérpeaétes öltönyére? könnyet kdlaí-
B oly lélekbe nyilaid bus, vad siralma,
Letépeti a holt totr&l és elébe Állíttatva fogadja, Ct nagy kegyébe.
Most
)Bíegoarsttenr nagy Iröséged jiegeny árva, éa e perestől Ím a király-vaaa gondjába.
Aprjjdim fcflBt lessen helyed Uja, néked, ¦ Eaimhtf ejrv-ldra jár kt a hópánsed.1 —
\' -FSHmelI fajét Csdka, s asdl [Dkiépen : sDitaa; pánxért netn eladó a hfitégem.
Nem líd! i/énitiT, dpój IfFÍttffffyod, tartsd mji^üJnair: Éa nem kellős*.\'te, cseh diatnó — íu nramnakl-
F5lbCa.nl a kirity cm\', b liiiío.\'.r..
Viulk szeg&iyt, viliik Oaúkál jinlln* .\'lr<-.^_
Sújt a hólicr" odaroRyik, flll.l ttínétn, B urálival elegyedik Osam rOre. . ,
Itt érkesik repedt botján jó anyóka, Kermitet vet, aoliajt eeycl : "xcgúuy Caóka! ,.
Baiístoa-Füredi t&rcza-levél.
V. D. Tanár barátomhoz.
Balaton-Füred nug. G Nem rnJom agyán, hogy a szünnapok kedve a pereseit liol 3 merro töltöd jelenleg, —¦ de iamervén telked nemes Tápyaií nem kétlem néhány napot töliftttál Sx.-Mártonban Íb , — eikopsolíim lelked, hogy utt clin\'rcngtíC. Pannónia ama hármna ormain, mely lánglelkü Czuczortnk szavai BZBrint ni*"ináli nemaeti lélürrk em-lékszobra gyaniot, honnan dladalmaa örömben nézte, uj orflziigát, kaczagányoa (áraival Árpád" — honnét a magyar pulgár«j8odáfl, keresztény müve) u Jen és vallás arany napjának melengető Bugyrai elsőben Ömlöttek azét szép hazánk kies halárain! — Iliddel k. b. e jelentékeny turlénclmi eient helyhes \'6 óv fulyamán lenjlutt Buk kedvea, éa ke-gyetetteljee emlék -.p^tt^l engem ia • — hol aa elvítáahatlan érdemek oly gazdag aknája "óty"dtiff\'hBltDBZa Tí!J-tí^~kÍ VálTSÉgOFTCl , nek !.. . mert ha áll ama történelmi igazság, hogy a harezok zajától megrezzent múzsák a kolostorok csendes fjlai kött kerestek mindenkor menedéket, ügy áll kiválóan eme fi. helyre! —¦ melv boloüiijp, dajkája, ístápja volt mindenkor ai i^-vz mdoraátiyoknak. — Avagy nem hullattak o zokogva bánatos könnyeket n tajnm:inyi k öszinttj barátai akkor, midőn a jir»ephini smus vad hydrájfl julca rcodetek élo torén is hal ilcs a ¦•bet ejtett?!
— oh igen!.. De a f^jedvlini kfg^* csakhamar mogörv^ndLiteté a ludonianyok nemes barátait, midoa ellórlüft rendetek uj életet nyprteraepnrírcs Ri^vnk közt „doccte." — Ks barátom ez "ulti óta j el ?a rendetek a nevelés azent CB.ini\'ikabiin a méltó órdoraek mily méltó Bzinvonnláii áll, felíslegeB volna bosz-ex.\\san bixonyítgatni: — iiiaz a fiatal neaw-dóknek, a haza eme biiszko romérrj-einek kifejlett értelmisége -nré+ti bálát rebeg Cíért mindenha I
Ftírodan nobány n\'-<pot tölték én la, mtg ott-valék a kedvezőtlen időjárás miatt ndm Butát élvezbettünk; — dű máskónt Ís hídd el, Füred minden szigorú erilica nélkQl nem csekély kiránni Talót hagy még maga ntán. Különösen rosszul esik tapasstalni aion tracteufi egyedáruságot, mclynál fogva kény-BEerfllvo vannak a vendéget drága pénzári egy vendéglős kénya kedve szerint tánczolni!
— ott hol-annyi ven dög fordul inQg-é-wjnkini, szükséges leendno, bogy álversenynek tágabb tér nyittaasókl — egyébként legyen elég eaoo rövid kis vonatkotat, raert hidd el ksliemailen T és érdekbe fltközö dolgokat soha nem jé hoBBz&s&n venti 1 lelni l
éppmi nrcgytsi gaidaaágt gyüréB-tártatött. R> b. &n nom tudom eléggé Üdvözölni az ily -stHrociátiok-^flrH-iri t\'&améjétymöly"\'Által a cultura, induatria, a tökély azon magaslatára emeltetik, mely egyedül nyuj\'t biztosítékot a népek anyagi jóllétének 1 . , . Innét azon óriási erőfeszítési.. innét azon eokszerü ujabb s ujabb találmány f mint megannyi vívmánya korunk szellemi b anyagi produc-tiv haiadásának I
IsmerBs ugyan to K. b. hogy a cséltalan po-
lémiának tííítít bftTáTjn nem-TKÍLk. Azdrt nem is ezén inci.lonaLol , hanem minthogy pevem firmájáTtor. ¦ n* I. -f. 4w*4bjaJsJ-Kt -Üzabú Iinre ur által oly ptilinkai maxim* ^vttetjJc, melyet itultotora a jiuliltkuh életben, vpgy nz irodalmi (éren m.ég soha uom Fof-~ muÜxtam, aiállittatván.üttlT hogy az ín elvem szaiiaLJá íb egészen .yárő héjjzHbe^iGszí
twla íjra t^tâ^fSg^^^^ytTvttijv úr}t<A;n.\\\\: n h-ríafyákal, képyÎBelBket TÍklt> tmikj olL sziÜrd_rjoíItIkai me^gySiSdés ét híggndt ji«litik^TSlvéTíEeT"bTró qbsTiBcáh jcUemea: fáí^a^-viláBituhk, kikkTziróla-
.... -, .-------1 gosnu — 3o ildomogao — a liaxa távét éa
w«gii, jónak én korizerOnek-çéleru tehÜ a ToMo^gát JiordTákiíenreB siítakön ! kik jelenlegi politikai constctUHók közepetto nem politikai arflpliibíiuiiok jnegtudi
ezen nevemhez kölöttel votbonczkes alá venni, éa cBzmecsorekcnt vagy ha ugy tetszik caz-moftiltaiáakónt főt, tiz. l unuk megmondani, bogy mire _nézsa teasem. éa magam váró helyzetbe ! ¦ \'
K. b. A nagyszerű kezdeményezések után — mülyak tagadbatlanal lörtéBolmflnk év-lapjain örökre- n\'agyttiertl korazakiű.rlíép^ea--nek. — Várom én mindenek előítjSÍogya majdnem két évtizedig tartó Üdvtelen, s aa erüket kiiaeriiö esperiujeuLátjuk után vnla-iiára™fhmta-kijaFijB egén nz alkoturányög élet tiszta napja j ana ét teljes fényében fug ragyogoi d& nyíltan kimondom r.it íb, hogy
-eredrocnyLkri3- hej.
nézve, még nam vagyok képes mag&mban egészen Elfojtani azon Boepticus érzelmet, mely nzerint nemcsak nem tudok egészen optimista lenni, hanem ellenkezőleg inkább peaBtmtsta vagyok ! — Lám" barátom ilyen reaz az emberi kebel, mídön magfásul a hosszan duló viharok nehéz csapásai alatt! — Igaz ugyan, hogy a aJJgó fájdalmak mérges fullánkjai enyhülnek azon fejedelmi magas kegy által, mely minden tekintetben
tagadhatlanul páratlan a 300 éven át tartó uralkodásban !.. . Ig-az ugyan iimj* halhatatlan költőnk Berzsenyi állit. n^laz még álaz szeretett hazám ! nem dölt még alacsony porba fejed.4 Igazak — a legnagyobb magyarnak ama íhletteljpa azavaj ajjjr A tOjf 0 e á g nem volt, hanemlesz."
Igaz barátom mindez! de hasztalan! midőn a bü|| caalattatások nehézkes küdfá-tyola borowg a lélek nyugTiimán ! — melyen erűt vett Chateaubriand raomoi reajaiban olvasható ama életböcsességgel teljes nyilatkozat nHors en religion je n\' ai aucune croynncc ! — tndome bogy te erre ama fen-Bégeaon bátorító szavakkal fogaz válaszolni, melyek a háborgó tenger zajló hullámai közt. hangzottak egykor „mit félsa ó ki-, o a Í n y h i t Ü !J — ?sam látod-e proprio nota a bölcs ffjeűeletn niíly szöní^s igazságoa érzelmet, mily atyai Ticgyea indulatot tanúsít irányunkba?!... Nem látod-e mily szilárd és rendületlen akarattal létesíti mindazt, melyen a nemaet jogos igényei, várakozásai, még az oly mesterkélt intriguák, és cahallák közt sem szenvedhetnék töblio tAJAtíSréstl. • Ez érdemben egészen ign&ad van barátom, nem la nttél tartok én, hanem félek nemzetünk életén ama pusztítva rágódó féregtől, nz átkos viszály éa egyenetlenségtől 1 mely setét vonalként húzódik át történelmünk évlapjain 1 és rafily>. Hazánk gyá-bzob--Birjái megásta" ítíobácsnál ia*!1;. Várom én azért n különféle politikai pártok össze-simuláBiit a testvéries egyesülést és egyet-értéstl mert _megxagyűk_győzöíive,^kogy. nem ^zctiilált, szétforgácsolt, hanem egyesült erővel lehet csak alkotmányos életünk
-Vironr-mir ér e 11 ¦ <g1 \'tu kttl. vuiij-.-Miriflf nlhotminyoi élerflnk ifiu haj-
pbibíttmok jaegtudráD^lní vízen és szárazon «gyiráut 1 kik nem ixálka-kasnk, hanemmegingathntlanol kavetkesete-
sekí nem ha g^Ví\'rg m" vilrflii ¦^pMJilíknnn •_
sok, holnap pedig ka szükség iateiiitSi az absolúlismuanakj az élSttcsuszÓ mászó állatok ! kik rajongó, gyermekként íiérheüen -ntopCáic- atán neai^aövirogBakl ^kik.^na torábbon _tul nem hajtanakl kik nemjesrik .. a haza sorsát merész koczkára! kik minta nagy VnacbinglonnalCkateanbriaDd mondja: nem játszanak könnyeItuücti awaí, mi nem ük \' kik ftiiü-j ¦ eübtiH^nulftikua eUckkpT1^-tulsataráivá nincsenek 1 B azért mint ílamat
Bteneí nem is akarják a világot egyszerre
=lárni! k4k-s;
ViiEOnttalál-
fóFmán dobogjon, iclkank egyformánirezaen akkor, mUlön az orssig ezredévea^ogairól,
»h«. k^joÉ T.wMEjajk "»^^Ji^i^7iin*a."^^
van «ió 1 mert rég msgmBDiiiilott már, íioct koiitig I larílöa---
minden magában meghasonlott ország el*
PTárom bölcs Fejedelmünk kamuitott ke- UJLAKY JÓZSEF.
gyeaségeyB jó indulatának szilárd ernyedetlen tartósságát, nem különben Ö sjs i n t ó n kibékülési szándékot hazánk összes népeitől.
lemmel felismerte egyensúlyt tartanak a józan éaa po&tnlátumat, a az érzelgo bzív t n l z o 11 kivájialrnai-közöit 1.
Barátom igaz ugyan, hogy a politika ai exigentták tudománya, da azéjt eí kell találnunk azon arany hidat, mely előttünk az igéret földét feltárhatja !...
Vámco, hogy midőn jHirlantcritiria étetünk uj diciB korszaka megnyílik, a Honatyák
B&ümu -elült fognak lebegni &a űrök igaxaáy-------
ajkiról lehangzott ama fenséges szavak ^adjátok meg a császárnak a mi a czánáré, éa i&tcnnek a mi az Isteni!3 — E szerint felU-merhétő a Btátos és az egyház közti f Iszony ! hogy valamiül a «tituaoasV.^^az^yiáz-
nem kívánja a státustól, ugy a alá tua se kívánja soha az egyháztól elévűihetlen axent jogainak, intézményeinek^ itteni elveinek, igaz érd-keinek könnyelmű feláldozását I
Várom "hogy nem fogják osztani Mirabeau azon veszélyes tanát, hogy\'„a p o MTíTTá* -tv-vk nincs moráljai11 — Várom hogy aa állibefáhfinHi8--vaa>tftg~Srvo alatt a-oalta--sok szabadságát, a paritás elvét nem fotrják v ó g-4-a to k i g hajtani !... a felebaráti szeretet a vallási indifferenüsmna szrilemiJjtJ} magyarágjii_?_ —L_Kem__fpffDak azok kt»zé lír-tozui, kikről a nagy franczia egyhaznagy Dupanloup azt mondja. „Vannak erabrr-\'b, kik a cul tusok b-ntár talán szabadságát, míJ--dert Hzáud, mtndco oeraxet, egyeterrtr-v, »b-solat, és köteles eszményévé akarnák tenni.
Várom a i8-ki tur*ények-41d<5tOM r*YÍ#vó--
ját I a megyék meging*tolt autonómiájának integritásit 1 mert itt Utak én legtöbb gars* -liât, ősi alkotmányok megőrzésére t i aséri ,
nemis tnjok ^ir»«flitSjarma^iuwt»lAW^iwiiiit-!-a[--
mindenféle hajhászva keresett ujabb b ujabb zamata kormányzati ichabloneríaknak 1.
Varok éjn_tnég iok máit isi — ?0—talán ugy Ts hosszura nyúltlcvélem — légy an tehát egyszerre ennyi elég! egyébként hidd el kedves V, D. barátom, ha csak azok val6-Bulntoak Is, malyekeí azílárd mEggySiBd**^ hol ugyan, de csak. röviden per tangente m
minyos eleiünk fénylő napg
najjjánalc jötettony sugarai álált"vTrulnr feg"-tmrjaâ»7 bí aaeni--fts lídvfl^TL\'rtfliiáraf niavft1.^Tîgr^irrifflrattl
G&zilLBBági tudósítás.
ftbgy-HaBiTtusi, tzeptómb-ar 9. Az eddigi kecnegkettt remény a terményt órdcklölog megszűnt, ngy a kQlföld mint hasáfik piaczain Íb. A vev5k igfin-gyérflltpka as áraltrir5—»10 kml tűlyedtek mérőnként:
Busa 3 frt — kr. — 3 frt ,40 kr. Hóra 2 frt S5 kr.—9 frt 30 kr. Árpa 1 frt40 — 1 frt 80 kr. Zab 1 frt 10 — 1 frt 20 kr.
_ Sunlnaalplasal árak: Burgonya mérője 0 ft. tVO kr. Maraaktta fantj* Uir. Jnliims fontja 10 kr. fier-tdshnu foatja-rtírTÜJ, simloBna más&JJa S8 frt — kr Zstr fan(ja S6 kr. Uatfint miiai^a 11 ft 0 kr. Zieralc-llmrt-nasiâjs 8 frt OO-trrr KMyflrtlsat fontja 6 kr. Ku-koriezttlisit fontja...iI.a^.TJXI»Mi^JBT..I.Iciv Ó\' bor itcaóju 10 kr. S3r ítaajja--lo^to^fcn-w^M^^ Ht-rtfa kr. TBíköIy-piUi^ka Itadje *&-kr Tacrgyu ^áasájft lejH^- ^r.;Ön^tt^f*gvo;yufyertya fontja 86, kr. mir-Jatottfont 38 Baapjiah\' fontja 30 kr. ; " _____
. íC^PP«vár^sioít. hó 4. Ma tartott orsaá* göli^uárunW legnépflíebbuk közül,
. ániiaki~aáczáraíJ"Hogy q napóp a megyében többfelé i a.voltak TáBirok. A kalmárük uiajd egymásl-érték; ,a marba- éa lóvásárnak véga-
hossza alig volt. Nem ia kell mondanom, hogy a már maid megssokott mostoha anyagi kő-rfllrflépyek közt vevő alig akad\' valamire\\ a a ki elhozza portékáját, elhajtja Barmait, azon" módon hazaviszi és hajtja; azt sem mondják naki;-hozott Istan ! mollotto egy-siép xmpot vagy kettőt is elmulasztott, hiába 1
Ha még sokáig igy megy, országos vásárjaink -egészen hetivásárokká alaesonyu Inak s arra jutnak a kalmárok és egyéb eladók] idtiiiL AimLlíü?8.0x0STj uüg) csereincB. relnek; kenderen foghagymát; borjún caia-mát; eleeégen ezukrot, kivét tstb. mert a pénznek még hírét sem hallják sokan, nem hogy látnák- Ha komolyan fígyelemro vész-szűk: aggasztó körülmény cz; kereskedelem, ipar pangásban; a hitel aláásva s hiában fárad a gazda, mert termékelt, vngy.nevelt barmait—,ha csak elpazarolni nem akarja —nyakán kell tartani, senki meg nem veszi. A bzprgfllmat törekvést kedvet, Ösztönt tönkre teezi-ft-f angái, csókkent hitel, pénztelenség-Ily. nagy lümeghon láthatni ü ttép elkesore-dettségét Bzomoruitrcüát, hallhatni panaszait, melyekot orvoalatlanul hazavisz a kunyhókba, _xejninvt^bizalmat veaztvo. EzokjalőrebMlá-\' táíávalaa árakról küvotkezőkct irh&tjuk ;
A legszebb, b fiatal igás szarTaamarhApárj. "kelt 200 frton; direz ritkáiig Toltr Tettét párját 160, 140, UO »5t 90 frlon i». Ktt-narom ereiTTIaio" párja keh tiú—6^ fnonr JJégy dreaek*: 90—10jl.Jrton. Ajiéajar. iafibeliti;lii\'nni1rabj»"íiOfrt..I)eTrttrki16.ftlnl.
egéaa 60"frtig jó éa aaáp teheneket, idBaebb korból. Esztendős borja 12—14 frt. Metatelrf
Taló borja : &—ö—G frt. ----- --— —
A lorak hasonlókig alanti áron mentek ; iüt ctchbSl in -gAp korcsot adtak j1. 300 frtot érfl lűTat párban, keTetet littnnk; adattak eUovak pirostól 24—35—50—65— 80 fttól egész 200 frtlg. Jó nyomtató\' lovat lsbetott-renni darabját 10—12 frton. ¦Egy fojBs kecake 6—7—8-^9 frt. Kövér sertrés darabja 28 frttól 60-frtigí.a BOíinjé 5—9—10—12 frtig. ~- A kavórlnd párja 3 frt 4.frtig; a rnerió 1 frt 20 krtól 1 irt 80 krig/ Csirke párja:
2ür-4ü krig.-----~ ----iT^T"
A zsír iczójo 40=r45 kr. Síappafi-fontja. 20^2tír. " - _ -
XJyümolcs, zilldség,nagTon iok.. A iiilja p..iTndroie 80—90-krig kelt. Kiirtyéjé l^t_ "10 kron; aimJS 60^80 kron. Görögdinnye
darabja 10—W kiig. Káposzta feje 10 krtól 20 krig. _ .\' .
Egy,f-gas foghagyma^Okr. Vartahagrig. TirfÍ4 kr. Többnyire • Dana, méltói nallilri.
NTersbört\'ViTéaat twlak; » " t»»kkent_
áiuu keH.~ETeieg MÍute_ Lo|»s_keMtifcW»— cinnkra, a ménje, — eléboi jelentéaínkhe. képest 15— 20 torai alább kél • bulinak; . TOisétiS krial, ¦ \' ^ ..... t"-t:l;
Bée.1 péaiárfoIyani-Biepteiab. \'•.,~
b\'l, metaliqnet 68^0 j S\'/e nemtetí kílcaon 72.75; bankréa»3é^TetJIf^3ute^0léM»r-¦íéaiTények 175.ÖÖ! eílUti_lo^0fiOi«MT darabja-5.19. ^ ¦
It D^Bffci JlaMiaalaaLaísijf^Si*^^^-
Wolríak\'\'TkluSloa^Í*^í^»L* k»**^ itb. rtb.
p.,—v. m-j— ImtflraaaUTánt
mes, — sa &em jaija-.
8. IL-aik- KliWyoU » nata—V, ul tVuk > tü« adkatntlk, addig pedig.
\' B> Hm lyttad a. kaput,:. * Ha BlUcrom « fahtt." .\' ;
). sak B4<atb»«~AjOBrial elknldMfc ; Tárjuk as etasls«s»irfi ajlhlfcb*»idt, buUiTU: ..\'
B^HitA i- A« Utilblilt la kaptuk^ -mogfog jolanní, S; 1,-a-naki Biztosan nem válswöIhatunk a „kol rf.y-nrylrirt~TBt.aM.^— 1
A-nek t A iLIIi35aak nagjron megBrfll.nnk.......^_____^
~J Gyakrabban^WWjto- .Öiíhasonlú *
i kodé]
idéki kGslemenyeket.............___---------
0». S.-nak, Pesten! Valahára! KössttnetUsl vet-^Mtt^iaHííiFiVrtti^itíkr^ TiAanMarynK-
tal* minél tflbbet. A lap — tudtunkra — folytonostuT jár a1 kiránt helyre. Egyébiránt rután*.. néíttnk-\'aiou-lui; KBlo^Bk OdvBslcIÜnkeL \' ~ "
„Kassandrai dal.* A kih« vau a dal. e*«k kihagyásával t jarUjUaTjO, Igtuf 1
. Mohácsra : Jíir nein volt .boly a küldeménynek,
........- l^rhándy- B-^nok, v. A. lVá"*-: -famáY nvixmív-
Tüük j ha inosl sem lai slksicV leiiők ai annál vetünk
D. -M.-naki I^rfkás^ volt? A. a^yeiT-* jó »ftp Isten,- olyan ajjiga3f liteu.
„Zenénél." A seno jó -T«lt, do a vor» rea*. P. A. Szíllban " \'
•Xllbánaki. HUsen csaJT aiílk\' IdGk no járnának, tudniuk ml Méggó - méltányolnLOn érdemeit; „Oruv már.Ji ItUaflftf tNto^okAt* 1 avulói lnih& • a kiváui kilgaxiUi>okat.iwgtattftk. j% ¦ ~
-----Hr^irmBiiAiakT-Ih>,B#rfnytr*lfi TJecicV IsYelét a
45 frf.~öMtr. értékkel megkaptuk, s a* illet 3 kosokba \'szolgáltattuk. Mlttón *s lfjuság_ aB ¦¦kóla porát mit ,le—n«m.-.rÍ3ra m agáról ,• mar ily tárén bnagólkodlk, „hal, alkot, ^(ryarapiL " a kaim liU\'ouyárn fé>y«, derül. iíp levelet jOvö számúnk bonni fogja.
.SE
áRKRaSH
BatÍMlX * ~~
, mini lalafcaHnyvl hatd-alnak rft^rB s*Uirt~tfleiXk.: kM? AVijr Liado p. kovácsi,U-tíéiUpnamitpt aUM HWeU^na*-
ikiiailiil li\'-f-**rBnasikk»x-da-U4=«aa.»i, >IA ^íWoy-Ttbaé }Hiw± Tanie» ¦ n^e Kraaaa Ua. .rBten A t ttl-lw.W. bdlwrt •Sfrknai, ¦ lsr«B>>»r az. ala ?1
490 et, ¦o:*, b*«»ait:i»r»»1»n»fc D°-
aaakkBckCf^niaM^iii^i r «ri Mtnlte : M-t ii- linrrj1—V ¦—TL |pdr>^Miá«v-^ műi u «laS kaMrmrr- —. rfirr«f*»<**«. foff-aak\'~aT miiofik ir**r4ií idS, ki Mtaá a(-eft8a v«tS wb találk03-aft, í. tri tti>raral>. U A. napijaik HtffaU 9 wAjara a klraxiiMtw ki • tPwtík, aoal Wtf M*or r«nahb kolj«4ait layatUaok a baeaaraa »U It aUdatal ff*^, _UirreiiaLftlIatBlek alÜrraar.-l^k irodaiiWv mia4<rak«r mei-aaklMlWWkv ..
lapzárt** a«f, "írriha.
miai talekkBa/Ti asUWif. _
" (*-»)
a-paif^
^tty«
kcstik, bísri tal^kteyri MtV Mk rfeaitM kBabliTt tétetik, hogj Jariayi Uiran t^dtSairfa felpr-
WBrt4*Vatr~Hawlur-.JJ* i»f-»»-
TKr^AkiakiW-rlW k9nl*l*fM fe. áiiáwlii liiifillifiill it ¦ kap4«\'tWi kfiafécn M. It jvfTalkonyteben Ai_UOSkr,ÉJi a. f«fl*J,í« 1WW Irti» baeaalt a U18 ngr + aOal kr ka. Kfatt\'ioflalt [aaarrbit>^iapilt\\ a4«Mll4Bdi) >aáBtvf81á\'Kap«avir kiia*Bi««»^lMt/a^>Wa-r. tT «rtno, lS.-tepjiaak r*«Ali 9 *f4j*a — mtnC aa aliS batarnapaii — elarte-rr-a*p*ni frfBak-r ¦ r,l"Aí^ írr»- \' TM~t4trfea^ltffltr-U\'1 tlf 8vr y*v3 : na taUIkcnák;:^\'wr^kAz 18. naftiinak "raffili, 9 5r4iira a Mjraaiüln aJttaVrlik, aaial kory akkor imurtft VfUm latatUaok ¦ kwÉTm ak>>la aUdaxal fafnak.
aaék iro«lijib»n. taiöäanktjr mag-
Jeltinthatöfc ¦-•
loltr Xapoirártlt aaf >8. 1865. - SóiuojijiueiyulBr réttj;iaík*mliir t«Ickk$Bjrvi luti*i(f.
ÁRVEKKSI_______
hirdetmény.
~ SfliuSgjmrgTT poljfr tiírrtínyaaa-kinak, nUattclckka^Ufatoii?^ nak rJ»^rSl kSahlrrJ¦ ^tf*^. h°E7 ->\'il|i»p %"incie*it.-í>orb4il-lkk"»Ii8Í frlp«rebaafe~ aláír Bluaek Jíboi \'•iigítTkri lakói cIIíbí kSrrtelaaa feojiiaJro Icaa1%oU-ea * Zalboth
iihseff Hitük «iAm")j ttlckjcgy-aBWnTTÍlwn A t 883hr l.im alatt fígtalt ia. .ílréilívj 10ÖO" forint o. a kaült Eagatlanok Zílbotk kB ligbcu a h»ly**Iii!e»-fiilyo íri ¦icpleiobar h>> 9-dik n*pjtnai n-p-geü\'9 órijaa — mint a* cljö" ba--tAma|wn — plirrcrrifrini fofrn&k; a miaodik7ixrtti*Í Íd5,aaáetin aa o\'íön reto" nein találkoinék, f. ?^1
bo á. napjaáali rcpgrli iT-jira * hdjaila^rB Mtg.e.lTc, oaaal Twgyekkor Icnnobb kij -lölt ia%*i-lanok a bccjirva alól is eladatni fo{rnak. !
—at aderiti-fajtdlalak a tärtiaj-tnUc irotUJtban mindgriknr pjcgtqj
kJaíheta: ^—--
KapoiTirott ang. 1. la&S.
Ueaok\'aaaal biratnmk »•«;, bofty | rejgdi 9 irájin — mint ni eliB \' litcg-nem JalcarfOk eMWbeh * fíf=—j—bali-Tiapon — darTrroxtctnC fog-netbi tiicrretck bíróilag fottnak | nak; a mftspillk Armeni 1.15, ha
^oJIaphtaüT
Kgya^eramind fűlHiatnat Mind «sekrldk-a kljeleltbirtokhoiig^uyt tartanak, att a funnrbbl bata.\'idilig ida bojclcntoni sícasenck. — 7 " Kaporrá ro 11 ."ääg. 1.1866. ~
SomogyínCpyo t5rr4jiya^áki\' iniat-- rtelekkSnTTi hátúig.
BBll/
a—3
tílRDtTi ÉFS Y.
Nagy J4ao»cs5Jtíi!i lakóa bitéte-jtBínek..Gfütchita4^ t
Somofywegyo. poig- lürrény-h&íp mint telckkönyri hitósigré-«iír5I kiiahiiTo íétetik, hogjr Eelch Ifnicanak Kajy Jiwoi ViökBlt lakos elleni keresciáb-n a kJeligi-lésl TÍrjrehajtla ntahinak a gu-Jel Sü. iáim t. j. kSnyTében A. t al&tü egy égési Irlkl birtokara elrjndcltPUeu, oa irrereil feP játelak s a kit-légitííi joirend mcgállspitaaa Jekitjtníiböl hitnle-^ff%p>k-Hrgy»Hii hattmapnl f a*l-
ptí-mber 29-lk napjinak rejrffoli 9 i\'nVja kiffreükj mfre -kitaliisSk saxal hivatnak meg, hogy még Bem jelenesok eict^brn a Fennebbl Üjy-leU-k bín-ilag fugnak raegilUpít-talnl
níl^lhÍTjtiaaV mlnd-
"Hirdetvény.
Sardiui-es Jan»* boírec\'al laki hitel eiüluak Ssushlrasa t
Öjmí>jjmcgyo polg. turreujaia-lo wlíii telekkíiiyvl haiójaff rffié-ri^kiiBbirríiétflik. bogyH^o\'Üi .Tl.»iii«iiatf Süiiínecx Janó* bodre-raai l«k><a «-lUní knrauUben a ki-cléfitiil v^rékajtaa utóbbinak a >-lfc L. jggyillkflnyr---b«irA t^ilatti két negytd telki bir--tr.ir4«TlT»mvl-ltrtrTtfir w irrerísi feltételek ¦ a klclígiWíl, aerrend negiUanitaaa taklaUtóbül bttale-xükmk tárgy aliai halarnapnl f. í. aaaptenbar hi;v. napja^ii teg-
aa^k.kik a kijelelt blrtokhoa iyénii
tartanak, aat a fennebb, hatiridaip íd) b\'jelenieni lieucfiRk.
.KipT"?^1*! ""S- *"• 1^G5.—. ........
Somogym-ijye löríányaaákcmint t-IekkoorTi hatriaig. ..^
r^ (2-3)
ÁRVERÉS! HIRDETNÉM.
"Ő.>niogyúlFpTB" pul|g. üjrv^uyiiá* híni\'k, mlQt telvkkönyvi hatóiig-nak rímírSl kSihírri tétetik, hogy - B;ita Jiiuef bBhönyci lakosnakfel-poreWge alatt Pintér bi&bi J&aoi n^je HorrátkatL iakannk nllfnl. kflvetclí*o fedexéaére laáiogrjtt él a Hor«4tk«t k5i»íg 11. naina Te-lckkjf gysBkanyrébfln A +60, 67 ¦ 10? bmaia alatt foglalt éa bírói\' lag 400 Tít o. T. Üeciint iagairai nofc Horvatknt k8xí%bea a hcly-f, é, na»...fc^ tS^ajíjjtoak;;
illan ai elsőn rorö unm talAlkoi-nLk, f. Arí dee. hí. 15. >napjanak reggeli 9 or&jYira a helyeainéru kí-. ttlictik azaal, hogy ekkor fennebb kijelelt ingatlanok a becsaron ~a1öl -is BladaloH"osn«k;
Aa Árverési ftíltátnlekra törrány-Biéfc irotlajiban mindenkor megtekinthetők. " ¦Kelt KapoSTarotrang: hé 17-
¦KékTrmhrt-
—Pmnngjmaffju törve. teltkkSnyvi oatúsAg.
- (2-3)
IRfERÉSrURDETiÉHTr
BomogrmegTo polg. t3fYíiiyaaí-kének mint telokkBnyTi hatóságnak résaérül küahirré tétetik, hogy tktta Somogym^gye bünt..t3 törr-stékének 202)f=fM ív alatti régies folytan Kis Istrsn és Kis Márton táskni lakiíok elleni kSTotcléso fe-dciés^ro leaálugolt ós a Tálka biíx-#^giC sa.,teIekjeg^-aük3nyWbgn A •f-673 hr. ss. a. isiilIÜre foglalt it ¦ -SOQ-fit. o. ?1 booiült in-
iró;lag 2< gatlanokTáikakoiségbenahcIysii-nén sept. 18.napjának rcgg*U9órá-jára mind első határnapon olárTp-reatclnl fagnakj ji maatidik ánrbrési id8, ha netán at e!fl3n rcv3 nem ta-íilkoinék, f. érioktob. h.i 13. napjának rcggeliOdráJáraa belysxinéru Htii<fiHlj~ ntTal hffgy plílíor. (¦ rt\' nobb kijnlütt Ingatlanak a bocsáron ujai isrladiitnl fognak.
.....Aa-árxecislfjJlílejük a tBrjrény-
azik irodájában mindenkor megS-~ kintbetók.
Kelt Kaposvárott jannir hó lá-n I8B5.
SotQOgymcgye tilrvénysaíko mint taltkkanyri hatóság.__
HIRDETMÉNY.
Fodor J&-s<f honin falui lakos liE tele sitinek SissehiváfA 1 —Soaogywgye- polgárj-t5p»stéka -
jnini telükkunyvl hatóság réaiérSl köikirré fétetik^kogj Ohraa-bt Mihály Fodor Jó«i f cllcn^ koreiotábo a kielégítési régrebajtás utóbbinak a lt6Sl»»ra!n23aa t.j.konjrrboaA 1 alatt két negyed telek [blrtokárk
-clr»»4ftl|otvjpT -árreT^«J. faltétclalt—
s a kielégitési sorrend megállapítása tekintetéből hitelesüknek tár-
. hí S7 napjinak reggeli Ö órája klto^ sBtlk; mire hitoleailkaiaal hivatnak mpg, hogy rarg nem je\'enÍHÖk csc-tébenta fennebbi ügyletek bíróilag fognak roogiUttpltttttjU. r -Lgyitser9ii)ind felhívatnak mind-aioktkik a öjeldt bi\'tokh»s igényt -tartanak, ast a fennebbi határidSI^ Ede bejelentéül skssrnrk.
- Kapo»Tár ang. I. 1965.
Somogymcgyo tSrrcnyazéko mint telekkönyvi ü a lóság ~ " \'___
\'"•/¦« (a-a)
iRÍERÉSHllROETiÉHYr
tek-SomogymegyB bantetö törvdn*-siákénék fetpensságn alatt 1866* - áY_marc Ins. fl.áa-kelt IBB-aránig Tégsése folytán, Kovács Gábor tot-lientgylirtryi lakéo, elioni hflvete-tóso fedezésére lezálogult és a tóth-s":ontgyÖ>gyi köiaég 1 SXanra tv lekjegys3kBnyvében A I alatt foglalt 1 néppor száron hái és holttá tartósa n<>gy.\'d hmtelck foglalt ?0 bíróilag 60Ü frt o. é. becsült ingatlanok Tóts entgySrgy k3iaégbon n h\'iysginán f. á. acl 33.napjának — ffliniflielaö ha-táraopoti — el árverést et nl fpgnak( a második árTbréatidB, ha Hetin a i el«3n tdtü nem találkoanek, f. évi SS. napjának reggeli 9 ori-
SonogyniegTa pol5. üJrvény-Biékiock, mint telekkGnyvI hatáságnak rési^rSi köshirré teletik, hogy Spitaer ÍJámnel ürÖkGii\'i llo-esoládi lak>ísnak frlperessége alatt Balog Mihály éi SámaeJ mocsolaill lakói elleni követelése feiezéséra leiálogolt és a raccsol adi kiLíJg 57 é« 38 sa. t. JegjiSkÖoyvóben padig Balog Pámnclnek 3t\\b népsor , szám a. fdlbeliSség a hosiá tartóig Tynl Inlki Viiiiri\'rfrt, blréilag
400- ftra, bcrsQH és Balog Mihálynak 37ja nipsor sa. a. félbeliSség, 59~hoiiálarto2Ó nr-g-yod telki k*ül-Üiéggel birL\'Uag 640 frt o. é. becs ült.ingatlan ok Mocsolád k5xség-ben a hslysalnin L. é. oct bi 3 napijának reggeli 9 óráján — mint a* elsíí határnapon — oiárrcrcatetnl fognak-^ a második árverési id3, ha netán aa elsőn vbtB nem tal ál kos-„nék^f.- éri nov. h\'> S. napjának jcggeli 9 órijlra a aalyaiTrSra kl-~: tlitotik , asxal hogy akkor fennebb kijelölt ingatlanok a be csajon alól ifl eladatni fognak.
Ab árverési feltételek a türvssék Irodájában mindenkor m égte kin t-hetSk.
KeIt*apöavárott ang. 17^1885. fiomofymegyo 4Srvsséke minj tolebkaDyvi hatéság.
—^Vtö------- (Í-3>
AEVERESI
Mrdetmény.
BomagymAST* palg. türTénysaé-kánek(raiita teJiiionyTi-hatoság--.Pak-xi-üi^rJiLkSihirr^ téjutlk", Kftgy
jira a bclyszinsre klttUstik, atial hogy ekkor fiamobí kijelelt ingatlanuk a bocaáron alul la dadatni fognak.
ai árverési föltételek a törvénr-ajik irodájában mindenkor magte-kintbetBk.
Kapoarár ang. hó 31. 18Ö6.
Somogymegy tarvényfiséke mini telokkSnyvl hatóság.
1—3
iRfEBÉSr HÍRDETfiÉaY.
Somogyin\', polg. tSrrsaékónok, mint tri e kirí nyvi hali Ságnak ré a -rönSahlrrsí tétetik, hogy Petfl Mihály endrédi lakosnak felpeiességo -a. Őj=nffyi-IntYáiibürűflhegyi- lafi-rti elleni kSretelése fedéseiére le»á-logolt a a kSrosbecri község 103 0*. t, - JegyzBkonyTébea a + 3S0 helyrajsl u,ási alatti ssántófSld és
381 hj.\'iB. a. plncie és-siSUöTofr-lalt éj-falróllag 300 frt o.á.\'becsült Ingatlanok Kőröshegy iSEs!gben a hely Halnén f. évi oct 3. napjának reggeli 9 óráján — mint aa qIsŐ na tárna pan — eiárrczsstatnl fognak; a második árverési Íd3, ha netán as elaön rfívfj sem tal átkosnak, L, eri no*. 8. napjának reggeli 9 órájára a belyulnéraki-tüxctik, a:ial hogy ekkor fennebb rkQeToltTHffnflaHoi a beciiroa alól
Ar árverési feltítaleSa törvénynek irodájában mindenkor megts-kinlnetffk.
------K«po.ri„»U, »off 81. lSflfl.
~ BomogyuiegyBtflrninygsébn ml a t |ql*ltk^rtyvt hatjaég. ...."
magyar nő? ki tökéletesen.beggélL.
agyon jól iongorál, kivan mint nevelö-?5 vagy társalkodónő egy uri családhoz
m^.kBriyv- éa műkereskeddsében Nágy-Kniii-
l6bh:helyjeBzenaedélyegett-írT
alaptbU/á "birtSÜiitoaitú-iotéret-biztositáso--kat eszközöl:
a) \'t&ZK&rok ellen lak-és gazdasági épületekre, gyárakra a ezekben foglaltató ingó javakra, úgymint: gépekre, gazdasági ea ipar-Ozleti sseieWényekre, bútorokra, állatokra, atb:; tuvábbá míadennamfl-mazai—tormea^iuiiuj «k~-ÍOl álló keszletekre, akir (ddél alatt álljanak asojk, skáj a szabadban, kazalokban vagy aaz-
tagekbán." ---- —
• ¦ BJzt^W>egzkd^ltetikbasberbeniveBS-_ 1Ss^\'tBléAria>ameDnyibon ez aslUIétÖ épD-^t\'iOaUniBlilaaa kiivi-tkiytóoen\'faBüdhatöa; <r bj szárazon, vagy vizén asalUtott jaya-
^^eraetd^eleml karok ellen; " -_:
c) JAgJntrOk ellen, nindonnemü mezei tertne^amá^etre\' nézve, a megállapított kár lÖjeéitékénék megtentése mellett. " \'L\'.- $ *¦ ember eletére és pedig minden. naM ŰBb^, tdoáaÍBÍeási éá\'-lVjáTadéíd biztoBi-tiaekat illetőleg.Az enemti biztsaitások ozon-ban esskkésabb kezdetnek meg."
áiönt&rt, JBlöíitékÉpy alaptókéjdvofés a j&gbr&feokiftt befolyó illj\'flsHzegekráltsl töké^ tBEMJbtStoiHdknt nyajt, tabuiunt biztositáai lip lohetoles^ a koaenség eldnyéee EoKseálluva.
:_¦ További értesitések, -adására, biztosítási fbladinányoE eirogaíásüra j-megfeíelö kötvények kieszközlésére illetőleg kiszolgáltatására kt\'szségfrel ajánlkozik.
— A sPesti bistositó - Intézet" |>écsi ío-ü^vnüksége
HABTMANN ANTAL.
Az eddig Sqmogymegyc\'benTeihatnlma-
KjtposTárott Lftjpczig Antal
"kerebkedb,— ¦ ^ haigcttirott hiüamqiiiiyttlil
~mn«ibcn ylkir- Zinat ref.
lelkéiz. . donlooviron Had] Fcrencz
állat orvpi. "N.-"Bajom" Hordoaéj^Endre - jegyaB. . ¦ . . ^ Tftrökkoppány Kocb Ferenc
"jegytö. ." -.,-------
-LitráBjÜaltVóUnU tanító ToponárHatol Káról jagyiS. Karád Jobaat Györ gy gyágy-aseráax.
Szili Kremsir B. kercskedíi. TapVSitgca Janna jegyző.
;LttngyeitötlJVtííriczfiy -Antal-¦¦\' —győgyazeréaz. ~Kimct l.ad Llau Tgoacz ^ö-~ raakedO.\'
LpHp HjjbeittamUápd.jegys......
Igal Matiasa János jegyxü -"Mafczály lati Sáodor ke-
rüakodS, Bithaly Fanek H. keres-
kedS. - ¦"¦ :.
rzkaror Kókntfa Samu gyógy.--aaeróaz. * Suilok Fruklich J. jegyzS.
(fl-8)
^ ;.A. bécsi pónzsaekrény gjrarnok
Meiiheíi F.ls .lárjsáiafea
Pest, 1865. ang. 13.
Augnaxtus ll-én é^el raktárunk fölveretett; — a rablók min-ia- p«gknBael--megkii4rHek- as ^"gsWibstit késifllt ás terybenlTak-tárahól vett 4, számn pénuxekrénTt fölverni, de ez néHek eehosv nemi jikorOlL
Mintán értékeink bántatlannl megmaradtak, nóm miilaflBtfairjiafc " _ cl,-az Onaek-gy^b^-«wa*B«űan^ nosan eüsmcres Onket nyilvanltsni —
U16 Un teleti
2—3 _____rjaMár Peptea.. .
Alázattal bátorkodom a nagydrdemU kö-- zönségot\' értesíteni arrÓl^ ilogy \'Kaposvárott
-~I0zvelM1a1Ílt|C1oYaiiite^ - ¦
nyitottam éa ottan ugy mint helyben mindenféle nyerstermóny .éa gyapja megrendelésének elvállalásával foglalkozom, továbbá meg--bízái^at.marha^Ákonyhasóralegiiagyobb készséggel és a nagyérdemű közönségnek Jcé-jiyelmére.megteszek. ~". -
- Megbízások pontos \'éa_gyors-teljééitéaértil es kiszolgdltatásáról Biztosítva,-száffioa meg--rendelésért esedezve, maradok Boglár, lfifi5.jiug. 30. (1—B) aUza\'tó^tiaitel.tUl
BO>)ltoyiItZ:A,
ismét nyeremim/ikkel tH*ma*en a s a&o r iftt t
Mgy\' pia^stisorsoUs
melyben cs^k nyervenyek huzatnak,
blstoaitva Hamhnrg BanhaJ város ilormóaya Ql(mfl>
- Egy alladalmi eredeti sorsjegy ára 8 fit 60 kr. o, ért.
Két fát „ „ » 8 „ L0_ n , - >_____
........,S*gí:.n*gyBa . u .. , ~"...„.,.V"-,8...,"-.ílO w . ¦ "
Nyolcanjolcsad K „ 8 „ M w # » "^r—
18,600 nyerrány kfiaütt: találtfrtsak fSnym>áv>^ maritokban : 900,000, 100,000, 100,000, BO.OOO, 30,000, 20,000, 15,000,\'7-« 10,000, 8-stwr 8000,-ÜHiar 8000, 4-«er ^000, -t-sset 4QpO, 18-Mor 8090rAO-cr
mw)i-6-mvt »00, B^Bo< 1100, írjsV^ör^oooTióg^aw wo, ö-sua>
300, 106-ssor SOO, BOSO-ssor 98 márka ftb, etb..............
rAT^njLgTegtavöTaBb-^ jeligém alatt: ¦ .-y-^-
y,Isten áldása OhónntU!"
a fSnyervónyt eddig már XO-nor^ifito^kLll^i^—......^- .......
- KBWldrCl érkeiG megbízásokat .meíyekhes a sorsjegy ára bdr-mlnfl farrá papírpénzben vágy \'bélyegeden 1 a legiátfálabb^eTyBkja Ufokuiiáwal Ai gyorsan-hajtok Tágre. és ^hivatalos saásnjagjBáWVet és nyereménypétuaket u eldoatás~ntán asonnat negkaldflin- : vr f-r
Chon Lés, gámooB,
8*— 1 bankár J^ambnrgbtaa.
erestetik egy tanképesitett tanitó mintáén ellátás és 60 o. é. forinf kiköttitjt - fizetéssel, két gyermek mellé nevelőül. ^Jb\'izetőse\' asönfiaiv\'^egjíoTJövédelmi Igákkal is össze van kötve. Az"~OT^Ügybeni\'j)énnentcs levelek 0 lap^ Idadó-hivatalihoz legfelejib e 25-éig, intézendtík.
N.-Kanizsa, sépt.\'hó 6-án 1865.
Wajdití Jázaef kiadtfjlap- éíjiyorjuk tulajdonos Nagy-Kahluán.
Nagy-Kanizsa. Negyedik évfolyam.
ZülílSoiIKMIvi .
27. «zam 1865. szeptember; 20-sn.
szépirodalom, lerpkelfkit, lp:ffr^
1 8om#^me^e^ffl^
MegjelonBkp l«g»Iibb egy ira J.nn.r hé 1 -tíl kezdve minden hó 1 -ón 10-én ím 20-án. - El5fizeR.i ár postin szétküldéssel é, helyben hajhoz" "horfvüiíü éír. S frt., félévre S frt. f Negyed Svre 1 frt TOto— Minden előfizeti a tulajdonos kölesen könyvtárit „ eddisi fenntilló feltételek mellett fél áron használhatja. _ KyUttér egy Petit sorért 10 ki - Hiraí
Meik hat hasábos Petit_ sorért 1-jr 7 kr , %at 6 kt-é. mindég; további-heiktatiaórl.D lg. .-bélregdijért 30 kr. fizetendő. A nélktilA.! dü a \' \'----- • \'-*
-taiaó hlvatalhoi tUgy-Kaalzailra-, a UpateUeml tarlalmteiUeKi küakffiinyek pétiig, ugy minden lavdeir-WiTaTOtTe^atrkiiaaa^efllii
ggfF* Lapunk szeptember— deezemberi folyamára előfizethetni vidékre postán küldve és helyben házhoz hordva 2 frtért o. é.
Hogy alt Somogymegye P ív.
Legközelebbi számainkban a lehetőségig híven számot adtunk már eddig be takarítóit termékeinkről. Ezekből láthatta t olvasó közönségünk : hogy egy ^yen év magábanvéve is ehíg sajtó epon agy gazdászati viszonyaink , mint háztart ásónkra.
Ha itt már vége volna a bajnak ?
He. csak az volna a mi bajnnk, hogy ez évben rósz tormásunk volt, melyet majd könnyen kiheverünk , ha 4—5 boldogabb és áldásos év jön ntánna ?
Akkor még azt kiáltanák; hála Isten!
De nem igy van áni!
Hár említek egyik ozdkkunkben, mi-kép a\'hml^röz^nniniiö*^ ter-heiét^^Skat/melyekbeí á mostani járókán, osak sulyoBbitá azt a közbeteg-séget, melyben — ngy szólván — valamennyien sinlödUnk, a — szegénységet
Hogy a patriarchális régi gazdálkodásban^ földünk termíferejo kimerüli s itt-ott — a snlyosbald terheket pillanatig fedezeni— erdőirtásokhoz nynltak, a nélkül, hogy sokan aránylag ültettek volna is, — ez tényként áll
alflttUnk.
A» ay WnysU ajknáiták; de -a—rrjgieket" -afad_3BJl=ifivAH^tBf»45astea, Jmkí. javítani itt-ott el is feledék, a többen —n@ra4eheték! ez is bizonyos. Ifiírt?
"Mert nem volt soha elég pénzünk, \' kellőleg bernházni.
Hát >iem U kaptunk a való fejében?
Nem ám! mert e másfél évtized agy aláásta a hitelt is, hogy még az sem bír pénzhez jntni, kinek vagyona tisztán áll a tehertől a telekkönyvben.
Aztán meg, ha megnézzük falnszerte a kiueKb gazdaságokat, ngy találjak, hogy as az> jnstraptiv\', mefy-esejo\'ct hí— 10 év vei—íroK-e-- vagy-ama jószágon, a haladd gazdásxati törekvések, reformok éa igényekhez mérve, nem hogy növe-Icedett volna, hanem inkább fogyott; sok helyen meg egészen — elfogyott! . Okozzam tán tapintatlanságnnkat ? Testsegttnkst ? könnyelműség vagy pazarlásunkat?
Nagy ¦ tömegben ezekre is vannak példák, de a nagy rész önhibája nélkül veszi kezébe, a koldusbotot!
Itt van egy 600 holdból illd gardáiig; a boldog időkben volt rajta 24 jármai Bkör; 6 db ld 800 db juh; jófo-jöa tehenek. Most f«Ie_b&be_ van; felét
pedig toJajdotiosriBri-morja 6 sovájfy --lehBt^sakJiBtalimis-kwnány^--
okör ás két még soványabb-gebével I
Ott egy azaz holdas gazdaság; volt rajta jd hat jármai ökör; négy ló; pár tehén. 3 most a birtok nagy részét felében művelik, a gazda pedig két
rósz ökrön maga is meg fogja az ekeszarvát. ,
Emitt egy nagy gazdaságban ngy leolvadt a marha és birkastatus, hogy a gazda alig nyavalyog. Vége a czimeres ökröknek, a selymes birkáknak.
Amott híre bíucs a rideg gulyának; a Bzép^tinóknak, melyekből aa ekék mellé fogtak; a ménesnek csak emléke van meg!
Erre, a bajdani négy lovas két gyük-henczet ostornyelez.
Arra, as egykori két lovas Bzamdron jár! . .
Itt, a ki két tehenet is fejt; most agy kesskét fejeget.
Tudónk községeket, hol a marhastatus 12 év alatt, jármas ökrök, ttndk, tehenek stb.-ben, 400-rdl 200-ra apadt; 240-ről 160-ra. Egyes pusztákat, hol 60—40-ről 10—12-re-szállt!!
Tudunk gazdaságothol a juhtenyésztésre a Bok legelő éa takarmány miatt fő gond fordíttatott,— s közelebb a birkastatus nagy része , Uzérkézre került; nemes juhok bliktri pénzért! . .
így vagyunk sok vidéken.— kiYőve a vasút mentét — az ingatlan vagyonnal is.
10—12 év alatt legalább 30\'/„-et esett a föld értéke. Hol 4.850-ben 60— 70 frt volt egy hold föld, ott most meg-vebefsd_a0—40 írtért. 14—15000 frtot érő vagyont megvehetsz — sokszor árverezés nélkül — 6—7000 frtért Kincs eononrrens! üresek a zsebek.
Az igavonó marhák száma évről-évre
föld értéke is csökkenik; a kellő javi tásokra senki sem gondolhatván.
Ez főbb oka ozikkünk elején már emiitett hátránynak ; Jiogy sokan a régi, elhasznált földeket nem javíthatják.
így évről-évre fogy a gazdászati tényezők három legföbbike; az alap, álló és forgó tőke! . . Önmagunk vagyunk-e nkai ? Oh nem!
Oka: a birtok termőerejéhez,az ipar, kereskedelem és a kereseti források áJUásáhos aránytalannl kivatatt adóztatási --------------\'-.......- \\
Szóval: a rendkívüli adó^ s ehhez egyéb terhek is járulván — eszik meg az mstractiót, mely egyik hézi szentsége a gazdának, mert ez után adja a föld „anyagi mindenét".
Ez az oka helységek és egyesek elszegényedésének; melyet azért tárunk fel, panaszlnnk el hiven, hogy lássa a jelenlegi magas kormány a bajt, s mivel szilárd akarata is, gyógyitsa a sebeket rajtunk.
Olyan mélyek e Bebek, hogy tovább nem ignorálhatok; ha igaz az: hogy szellem és anyagilag hatalmas népnek
Jegyzőkönyv
a soproni kereskedelmi és iparkamara 1866. évi július 31-én tartott általános rendes üléséről.
(Vége.") _ -
. 7. A magva cs. k- kereskedelmi minisEÍe-siam beadván .Páriában aa 1867. érban lar-tand6~rilágtárlatnak öHrtáiyotási readaierfil — határostatott:
(Miszerint a kamarai kerületben > léíesÖ iparosok és gazdawokjrnjotn^ \\ tálasban klsdaBái^elímni^stí^iaT \\ moB| figyelmeztessenek, ezen kiállt-! lásr^. azokaí egyszersimnölfelsicí* litváPf hogy eten, \'
és Vesiprémben aUkolébíiTi lév5 ipartárBn-ktokalapiiabálj\'airtltjel^attetT^iiJentésel: (E jelentésekben foglalt &ítüi?" vételek és javaslatok Jtatárowiti emelteEvén, azoVértelmében tvnm. ma^y. kir. hrJyUrlútaTiiodhox intézendő felterjesitések elkésútleini éa felküldetni határuztattalC
~lŐrÁ TUrryirn riíle»vtmif,y ti ¦«..iliiYamTf JTÍ Egerága kBxségének Tá«áreng*délj miítti ioíjam odrán ja felett azon ré le menyét tez-jeárti elS/mikání BélláirrnlU ulllelff-aejryé-T6jt5gagí feiferjéiitga lndufalt t tulfKBSO&ir-^fötségnek\'egy erenként jni im ixiritaB-íiBr73 Margit napján tartandó orssdgos Tásárnak fngedélyezére, egjed&I « Biezögas4i»ati n^g^^^\'Tl, ^M^^^^n a rnarjfni nrii**gtn kor*
és fóldmivelésünkie ^ff^ágf "kSÖS^eLiShW^viS \'
versenyben minél aiÁmomhba^éa terjedelmesebben réBzeslilnének termékeikkel.) 8. A Tisgyméltóságn mttgr. kir. belyfartő* tanács közli a kGolaj (petroleam) haiználata, eibelyesese, raktározása és szállítása iránt, ^Bt~v&röis lánáoBá attal késritett a helybfin-^agyotiBBabályiatot.ttrdoriiáséa lebetSAasa* T0<%1 végett úlyjnegjegyiésael, hogy, őzen tniatólysaí 7. Jvának b. éa c alaiti jaeítjai, továbbá o 9, 10, 11, 12, és lo-ikg-ok miután azok-a1 k^lkérciksáizrt • érintik, uuLíjkI. a birodalom többi tartományaiban, körié tétele Btökséees lennd. A bivatkoxott §-ok tartalma a következő - A hajó vezető vagy tulajdonos köteles:
7. g. b. betű a baja (mely t i. tisztítatlan kSolajjal megrakva) mindkét hosszoldalán t&röí flgjpnel bemázolt fatáblát alknlmazpi. melyen legalább 8 hüvelyk magas és világosan olvasható fekete betűkkel a ssó „tüivo-Bzélyes" küecndö.
ű. betű a kapitányságnál arról jelentést tenni, hogy a hajó vngy uszAmii tisztítatlan
Peatrr5_szá!litapi fogja, mely eaciben annak mennyisége Íb bevallandó. •— A gőzhajókra nésve magSHl értétodíkrtiőgy\'\'a\'lt6ölaj csölí a teherKajókra száiltthatd. , r: ; ———-
9. §. Tisztítatlan kőolajjal megterhelt vagy megrakandó bajókon tüzet csinálni, gyertyát gyufát használni vagy dohányozni nem szir-bad. Oly hajók terhelt leveleiben, melyek kőolajjal megrakvák, a terhek mint kőolaj különösen megjelenendő.
10. §. A tisztátlan kőolaj szárazon szándékozott Bzállitáu külön teherlevelekkel történendő, melyeken a az állítmány nerae kdtS--nősen kicmelend5>
v 11- §¦ A tisztítatlan kőolajjal megrakott táraiekerekre más gynlékony vagy eldnrranó - -tárgyakat felrakatni tU<
í^y-némely báösi oentralista nrak annyira elárasztottak beBnUnket oehAny év alatt tó alkotmány malasztjával, áldásaival, hogy tetőtől talpig koldusok vagyunk !!..>. ^
12. A tisztítatlan kőolajjal megrakott társzekereket befödött terekben~vagy fészerekben feláUitani nem szabad, s ily szekerek szabad ég ós megfelelő felügyelet alatt hagyandók, a mindkét oldalon vorŐB és ..tűzveszélyei." feliráan czédnlákkaí ellátandók.. Ily tárasekerek vezetőinek, a az azokat netán kísérő embereknek a szekerek közétében nem azabad dokányozniok. Ugyan ezen rendszabályok: a kőolajnak hajóból azekérre vagy raktárba való átszállítására szolgáló gozko-cbikra nésve ía érvényes.
13. §. A kőolajnak vaiatoni BzilÜtiaa ca\\k jósáig- vagy tebervonatokkal engedtetik
ellátvák,
eg; éjjel meginduló vonatoknál a ÜBttíflan ttoíajat.oly kocsikrap melyek lámpákkal ák. felrakni nem azabad.
pdomárol vétet-
TÓn, ítaokriak-a nyomatott jegj\'afí-könyvi kivonatban való további köa2Ítótélö elrendeltetett.)^ ^ 14. OlrBBtattak a kebelbéli iparoa azakr válaaztraanynak — a Ródönben, Pinkafőn
jÓBftk. mert a Jccjxzafl ipar ama vidéket! alig van .képviselve, nagyobb iparé* váaárok pe-
dlg^\'^Mohátíaon, PácaTáradon, é« Híklóaca amngy ía tartatnak^ éa jnert Egefágb. község elszigetelt fekvése, éa a vidékben" r» az közlekedés soha élénkebb forgalmat nem -remél tétnek,
Eien *löadfc-ány-fekU. kífajlatt vxtatkoiásban kiemelve lün. bogy vtáÁrök engedéiyüzése cwiV lí " i-Sa JWetikedelmi sztm* pontokból léván pírtoinatJ: miután pedig a jelen esetben a forgalom -emelése nem reménytlbeiÜ, tárgyalt kérvény tagadd véietnénny«l lenne a magas országoa kormány* székhez --asWzaterjcsztendSj\' mely
néxlettöbbaégileg határozattá e^el-tetik.
Szinte-csen válaaztminv. Lég rád mezővé* . rospak azon kérelmét illetőleg, melylyel . vásárjának Bzaporjtásárrt esedezik, jelenté-
j^Lhr^axyfl^egr^kai^ f ütyiHawl*^
község 8 Táaárf* való-«abaűnlmat snnigy bírván, éa mi tel a mégis kért 4 orizágoa
váaárt — a m int folyamodásábaa_jarto zkodáa
néjkjli^fclmimdja a.^aaé^JgTe^tunnek^ emeléBe cze^jáoéT óhajtja kTnyerriíreely indok a közforgalmi éa kereskedelmi^érde-kekkel aenrmi közösaégben nem áll; — BT kérvénynek megtagadása lenno anagym. m. k. helytartótanácsnál javaslatba hozandó.
Elfogadtatott, — és az ez érdemben teendő fölterjesztésben mégis megjegyezni haiároztaiotl: njisice-" sajnálattal azt tapasztalni, hogy a> kereskedelmi, illetőleg. váarari_for.* galom iránt mindeddig helyes fel-
fogás népgazdáazatí szempontbdl a csalás ki nem fejlődött Vásárok - Ezaporitasa okszertirieníll gyakran oly községek részéről kéretik, melyek sem forgalmi, nton nem fekszenek, sem pedig a vásár tartlmtááv nak egyéb kellékeivel nem bírnak. Tapasztalás szerint, mint azt bárki könnyen szemlélheti, lnrncves piacotok, a közlekedési eszközök szaporítása érdi* ez által vÜtozoli kereskedési irány miatt, jelentőségükből miad. inkább vesztenek; kedvezőtlen fekvésű y^aatrok pedig1 _a külgazdaságinak nemhogy .eloV nyére, de inkább karára vannak, a mennyiben t^í^Tevír a kívánt és keresett czikketnem talájja^az elsdó pedig"ániít ísatgytiíeti ét-*? tékeisitheti, ds igy mindkt*t¦réarp-^.
\'\'tBÍllld-1-n"TT1 -¦¦\'^"¦t-\'*tlr-."ff,jrnrli.B].a^ I
: vitatni a kedyezS fokvósll és a\' ^ ~kivántatótTelSrel tét^tM^: piaca oknak a vásári furgaioinra jttvtf-- -tente gyakorlandii (je^enttféégfo dp
otak^\\^tljllggaXjé8_^^^ -jMgUdhatd fwJadatűt-kdpcx^ —¦¦ Xo=-béljwIititMrGyÜr^Marczniy^Pápa,
ép aaőrsS^j>n^atoMg*d^Jyez^k _ nél nagy óvatosáig" Ié^jailkséges, / nehogy as országnak, nyújtandó \'-. elunvok-hely^ttfh^kb^g*zdászatot ¦^^HryytjtfS vjsronyo kJdéziesaenek elp, 17. Ifmét" A\'VBgyoa választmánynak*; Ba-wysraegyei h**Mp ktiiiég vásár engedélyt frfr folyamodványa" ferett felolvasott jelen-a^odaiiyiUtkogik yhogy, miután t. Baranya egyénék az érdombeli f. évijuoiua 11) .ev »42. aa.\' a. kait, éa a\'helyzatet érdemileg éltányle"felterjeaatéae a. vásároknak a iga dékeoi aaapori falsat azűkségeanek nem ottdá, é« igy a jelentést tovö" rálaiztmányik még inult évtjulina 24-kén^a ügyben 4> ^fejfetÉL~féIeinényé»el egyetért; -t-rnéjjogva folyamodó közaégnek kérvényé-II almozd Utalását véleményezi,— azonban Baranyám egy ének a I^askón már tartatni kokott váaárok egyikének a nyári ídényra > UHa aaándékolt áthelyezése- iránt kifeje-rtt aésetét pártol hatónak tnrtj^. zíATáaársiji^ritástérdekléJ tagadd vfleméayeliűgadtütQit,dG.a\\-áíárok egyikének áthelyeiésétilletvevíöbb oldalról ellenvélemény; merült fel, . kUltmtisen kiemeltetvén: hogy a ""tr^Ö^ai^Usxat iexmékeinek forgalma tavasszal és ffsszel, mely időszakokban Laskón két vásár . wk,-legélénkebb éa a nyár ez
~é relémben"esekélyebb jelentőségű, nem tanácsos tehát akár az egyik, "VakáraPaiaalk vásárrakráttevése; — inelyiiéileta többséget kinyervén, határzottá lőri,—-elnök urnák azon : "kérdésére "pedig: hogy nem volna-e talán a nyári időszakra egy harmadik vásár javaslandó? — egy-hangulag tagadó válasz adanott -43- Mag ia olvastatott- ugyan a vegyeB Uaaatmánynak, saUnwgyci Kannscz köz-ignak viaarUrthataai engedélylkér6 Lulya-lodási iránt adott aaan vélemény jelentése/ agy azon oknál fogva, mert, mint a t. Zala-leftTai hatóságnak ea érdemben totnölter-^ tssdéaaoWtrkiamvltetí forgalom
ma vidéken — a Keszthelyen, Szánión, si.-(Írotton éa 21 .-A pátiban tartatni izokott aairok-álUt kellőleg számba véve van, jlyaaodó község a "kért "joggal annál ke-éabbé lenne felruházandó, mivel Kar nincs argalmi nton nem fekszik, kereskedése éa
_KörmeiidrSárvAr--áa Molnáriba ki. ¦" küldetniliatiíroztatott, azon utasitás-salTmiszerintexenhelyeknek-jelesbb
.s .kcjrebkedoivcl\' ds egyéb a iorgalmí ^viszonyok iránt folvilágowídst ad-, hátd\'egyénrsjégekkol értekezve, a —sBámszerinti-adatokát kinyomozni igyekezzék, s ezeket érett megfontolással megválogatván, feikUldeté-Bériek eredményét jelentésjleg be-" "mutassa. Egyúttal neki meghagya
fart^raagát a Ichetfo»ég-Bzeimt az illető vidékbeli nagyobb földbirto-kos osztálylyal érintkezésbe tenni,
elnököl ennok akadályoztatása) caatóben as ¦ aiölni5k, éa Ha e» ía akadályoztatnék,, akhor-ftiOzgyüJőa által megbízandó ogyík válaazt-jnányi-tagj\\)gjtaa^fqökót holyotteaitoni. A jegyz^ktlnyret a társulati toll vivő vuzeti. Az elWk.vejxeti a tanáoakozáat és rondeli
el a azav-axÁsti—.___
I A liatánizafokáltnláuua mótobbgéggcl ho~ Faatnak, mit szükségképon Bznvnzatok által kell. conatattrozni. Egyenlő* szavazatok onotd-bon azon nézet emeltetik határozata, melyhez
as olnök járult. ------------
A köagyöléa körébe tartoznak minden felmerülhető, tárgyak, különösen na ignzgatÓ választmány jelontéBének tárgyalása a mfír-lag és Bzámvltol mogvizsgalásn. Ez nnvos ki a czélból egy 3 tngu számvizsgáló bízott--nrdrryt; mory-jelenfeaét ajlivii kbzgyttlésnalt. terjtJBrii be, továbbá cz-t iUeÜ az (úapssabá-lyok megváltoztatása, ^ fölösleg fölötti rcn-
Vidéki tüdOBit&s.
ez nton is becses fehilágjoátásökul remélhetvén. 20- Bofojozósül ekaök nr kövotkezÖ iráa-beli indítványt ad elS: Az 1850. mart. 2G-án kelt ideiglenea kamarai törvény azorint, nemkülönben o kamarának feneöbb helyen meg-eroaittetútt választási rendjében képest^ a a kamarai tagok felo minden máspd év végá-val kilépvén, helyats bj válaaztásdltal pOtol-taitk. A jelen kamara 1864> január 26-án alakulván, a hivatkozott Bzabály értőimében tagjainak fele f. é. de csombor végével kilépne, éa addig n pót választan eszközlendö volna. TokJDtve azonban, hogy a kebelbéli hivatalos személyzet a jövS évben készítendő iparos atatiitika, ágyaz 1863— ISÉD-diki időszakra ^eggd^^gia^EonylafaiB fiijuleutésunk kimnnká-Ua\'átvaTa jelen éa jövő évben teendakkeljul-halmozva leend} — ennél fogva ö azon_in-
ezeBi jog. A Közgyűlés választja meg az elnököt és-\'a vá|aszt:i1ány tárgyalt, ez szabja meg a~tövetonáÖ iqínyt, az eljárást a kezo-- ^ásra; neki van kizárólag .joga az évijáradák meghatározására, s notalánkivctésóro. Elébe fellebb vitt Ügyoknál intézkedik, dönt vagy ítél, ö határoz fekvÖ vagyonnak vásárlásánál ós évi jegyzökönyvét mindnn okmányaival minden résztvevő egyháznak .megküldeni
C E vélemény helyeseítetvén, a nagy ml gn. m k. helytartótanácshoz i. zj^endff jelentés ezértelembeB^fol-r. ~ -terjesztetni rendeltetett. 19. Véfins olvastatott kebelbéli titkárnak
a?|plBäiiakLmt^AU»p
í\'sMriirt ~as "adäl«ffc iaüJ^tt^iaa rvegutt aVgk«r«»ett 30 kö^é#jbAl-«a»k-Iii vilaaault,: A"risbái^B«^edir\'mk-kW riojidokT^irmr<^flr,Pápsv>rUaTOsaltfl,- Sár-\'a>,^Karmeiid\'\'lIoh>iri 1 »k váalaasiTai még iitra van^-.a ml a kérdéieaugy fontosságát » kordérejé L tekint ve,-Tinnll ssJDálatoaabb, B«rt^jgTTráfta^
¦atetsAi miribm ásókban-a kerakeaaa jelen-^4a; jeltatyetg^hogy eaen pjagtokoni \\\'M twgaloUiTÍ«*i»yokat iamlerve,
\'á^^^r rorg^l ora^kely os k lazím 1 tájára. Az 3ojgí adslgyl\\Jtéa\'nek e"gye3fllrr«redraénye; ¦ffógj aa-»keceK Iratok jnrtrínt-a-szö-^ca%»aozott termát altalánoa helyealé«b«ir aWsflt^s hogy a Uéfainak Ualóabativá tétele rt4rt(BJsolDánig — mely ?ióbhi boly a;Hop-oat-kaataaai vasat vDnaluak^-m«gnyíltával ILntUUi hélyo leend — nem esRkrkiváoatoSf laoBm á fargalom éa népgiiadaaaatra nagy •UtVjrB Isjanof és bog/ a hajóahatóvátótel aUb fltb ^tUniig i» leható Mirtl.podig •Srp&métty a nagym. ra. - kjr^heiytartó 1 &yert mqrtiialqlg faMsrnak rnr|r cwtelnl^t&jaaatlLvaii\' o k^nja-„ nlMUln lépéaektt megnabnírmelyek •w^^UilatokaiakbeazerzéféreTBxcaaenek. " -~ goskomainy
a^ermbb eaTinLCrcro uUnazon fogva* mert ismételt jncakűra2Uűk alig eredmé-nx\\\\v&niB ol-eri, éa m rt ^VLa^^ntrtaBaganaJ f«^T» ^taíitoknAkkinjomoBfísa
8—ezek vezotik a-tár sasig
Tffefffil****" —*ÍT*~ oruieos kormanyazéki
______
dirráuytaazi míkéut a kamara határt "nagyméltóiágn m. kir. helytartó tanácshoz intézendő oly felterjesztést: hogy most tuz-tolt magas kormányszék a jelen óv „végével kilépendő tagoknnk poJLváíaSztáflát elhalaBz-\'•Hani, éa a kamarát mostani ösBzeáilitáaában mínd addig meghagyni méltóztassék, mig a fencmlitctt mankák elvégezve leondonek, éa így a rendszeres hivatalos személyzet képa-s ittetik, a választási munkálatokat önerejevoP teljoaiteni. -
(Ezen indítvány elfogadtatván, az illető felterjesztés elkészítésével a kebelbéli titkár bízatott meg.)
A protestáns egyház kölcsö-
dött s1 Miskolczon összeült bizottmánynak alapézabályter-ve^egyhazblztositási Önvédegy-letüez.
-............:"- (Fnl-rtatás.)___
imFojeaet Az egylet szerkezete. ¦ 11. §.Az egyletet a kSretkezS közegek név-aiorint:
A) aközgyttléa
_ _ ^zgyűííat aa abban azeraélycBen
réaztrevö tagok alkotják ez áll a kövotke-
zekbolr--— —--;-=-=-^
_ Egy elnök, -—-Egy^-alelnök; r -\'-Egy toÜTivö-; .V ^ -és a minden egyház kcrtÜetbSt o czélra a központi hivatal aaékhelyére delegált ta-
gokbói-
¦-—-Szavazati jog caak személyesen vagy erre -meghatalmazott megválasztott más kerületi\' kápviaelö által gyakorolbaté.
13. Rendes közgyűlés éven kint egyszer
Hóban ... : . ;• . napon. I4.§.Rondklvali közgyüléat a válftaztmány ¦~ többsége—tarthat söt köteles ezt öazvehtvni valahányazor ezt aa.UletÖ "hatóaág-elrendeti; Tagy az igazgató Baükségcsnck talilanája, Vagy valamelyike az egyház kerületeknek
vagy egyháa megyéknek írásban, kívánja.......
. 16. §. Ugy a rendes mint; rendkívüli közgyűlés öaaaehivaaa 4 héttel ctöbb a tanács-koimány tárgyainak közzététele mellett aa~ egyház éa iskolai éa a magyar htvnta-loa lapban: közaélétetett- hirdetmény utján -történik^jsiegyaMramint aa illető ható aágnál ia bejrlentendfi. •
¦ ~M6.- §. Hogy a-köxgy&lés jogérvényea háV tároaatot hozhaBBon, X szavazat kégea tagok Teamábak fele része kell,\' hogy jelen legyen.
szám élnem éretnék* akkor 5—6 héti HdSkozael dj^ k^y4ltéB:Tn*gÍírláis: J-e n5Ö^ lendőíjtl. E^>^^tnáso4iaben ösBsehivott kJ&gyttle>s.pek {utárasott.iiosataií kép\'ossogs Diooaen ¦ kemmlnemft\' faatárösott azámához a ásatásatoknakiltolve," mindaz által csak olr tara^a4fcfelo*t*hoaatliátikhatAroaat^Jnelyek a BUra%bÍJirogTsiirabu.^ voltak, " ~IT.-%\'. A.toagygses^n\'aa\'alnak egyeiTflote
dclke:
köteles. A közgyűlés ált^l hozott határozatok minden tagot egyaránt köteleznek, akárjelen volt azok hozatalánál, akár jLom. A társalat" elnöko éa-alelnöks 3 évre válasz tátik meg. IV. Fejezet. ^ \'A választmány, 18, g. A választmány az egyletet kifelé és befelé képviselő közog.^Es a közgyüléaok-toljhatalmazottja mindazon jogokkal, molyok-hez különben különös haíalmaaványok kivdn-latoak-megi Ea-foganatoattja-a-k^Jzgy ü4óe minden határozatát. -
A választmány vezeti az egylet ösazasv ügymeneteiét a főfelügyeletet gyakorol as Igazgatóság és minden hivatalnok felett.
E végből köréből egy 3 tngu azukebb-vá-laaztmányt naves ki, mely felváltva az-igazgató mellett van folytonosan ugy, hogy szükség caotén az igazgató azzal értekezhessen éa hogy annak viszont mindent je-lcnthefljen.-A választmány tart havi vagy 6 héti üléseket, előforduló esetekben intézkedik a Bzükflógea kiadásokat elrendeli, a havi ^8 -óvi axámadáaokat elölogoaen meg^ vízagá\\ja, a pénztár fűlött őrködik, a annak deiglenea gyümölcaöztetéaéröl intézkedik.
Tagjai az elnök, alelnök a titkár vagy toll-vivö^ az .igazgató ^a 12 választmányi tag. :. A vAláázlmányV.tagoknak vagy az egylet, székhelyén, vagy annak közelében kell lakni.
Érvényeaea határozatnak hozatalára legalább 6 választmányi tagnak jolonléte szükségeltetik.
Ez nevezi ki b választja a központi hivatal taJTJait éa felvan jogoritYa-^okn^krelmozdr^
táaára ia.
A választmányi tag hivataloskodási ideje szabály a\'zerlnt 3 évig tart. Minden 3 évben G tagnak aorabazaVliTfán ki kell lépni, kik azonban újra megválaszthatok. Belső ügy-rendet a yálaaztmany maga határozza meg. ^^^viJ^ztmáby\' tágjai saját agyvilelflkér.i mint minden más meghatalmazottak fele -Üaefcr
A^válaaztmány mint legfelsőbb kőzegadja választmányi ílgyágazfttbanLa-j;ezény|3. feag\'*-\'ggUnTttaTTriztiteségBa Tttaaitnaokat^sr knlönös^ felhatalmazást és vÍBzb*iztoaitáai ügyletek clintézéaéhez. " ~^
A válaaatmány kcbülóbíll külön megválasztott 3 tagú alb\'izottmányból hotenkint fel-váltva az egyik a felügyelettel megbizátik és kötelessége az Öbszcb ügymeneteit Bzakadat-lann-1 azemmél-tar>aDÍ s-a veaénylő-jgagptté-nnk aürgőa eaetekbeh segélyére lenhTT"r\'
Minden az egylet czime al itt kiadványt a heti felügyelettel a mogbízott igazgatótaná-\'ató-tr-aU.———_____i"^"-\'^-;"\'"
V. Fejezőt: ( --------Az- i- gitg-tt ój-s á- g.-----
19. §. Az igazgató mindennemű biztoaitá-soknak végrehajtója s a társaság Összes Ügyeinek közvetleu vezetője. Választja a váÚaaitmán/t, amegcrüflitéBt a közgyOlósnek fenntartja. 1 \'
Ab Igazgatójnint\'az administrativ ügyvitel feje, ntaeitáaait a választmánytól kapjaj 6 közvetlen főnöke ahivatalnokoknak,.ügyoU-köknek éa aaolgáknak, kik as d ajánlaUra alkalmastatnak es kiknek elbocaájtás&EjiJt indítványozza..- - -
Az igazgató terjeszti fel határozathozatal végett az adminiatrativ ügyvitelhez tartozó ügyeket a választmápy-Ulésoibe. A neki adott hátaim ásványnál fogva b* van feljogosítva, éa egyazersmint köfuleave iaaa" i nt esetet biatö"-aiuai peres ? Ügyeiben-a-.4örvéoyaséknél kép-vise)ui. v" . -
\' (Véga követk.)
1-
•\\- "IhároB-Berény, azopt. 4.
\' 1\\ BzerksBBtő nr 1 Az jtssi sapnnápokra hazajött tanuló ifjú. ság egyetéttveí a-halybclí ifjuBággal mult aug< hó 19-kéncgy:BEÍnelöndnBÍ estójyt rcn-"dezeli, "advilTa rfi érj ngy órára" és „A föe-vóag*1 vig darabokat minden belépti drj h^IkuI. Öíkorülvón pedíg ezen darabok előadása, a .műkedvelő fiatalság azon azép gon-dvlatra jött, hogy csokély tahotaógeVel talán valamely jó Ügynek íb hassnálhatna, a többektől buzditatva, do különösön a helybeli kegyes uraság P. Inkoy József ur ö nBga által nnyngilng is pártofva, egy ujabb azin-előadéBÍ oatélyt rondezettj öBaz.ekötve táncB-estélylyel.. Ezen estély f. szept. hó 2-án a fantnevezett uraság Iharos-herényi angol kertjében as orre igenalkalmaa flve^házbanT
a kaposvári gymnasium javara, nagyszáma és diBz.ee közönség jelenlétébén megifl tartatott; adatván 1-azör „A vígjáték," vígjáték egy felvonáeban, irta Kiafalndy Károly, — szereplők voltak i Udvardy fiL, földesor: gkopal Perenoa. — Elek: Qalinbich Dénes, Klára: Rnbasnczuk Matild, Udvardy gyermekei. — Váry Klára kisasszony: BaQss H-Btm\'.D, — Váry-L^ kapitányi Bauss-Sándor-—:.Pólt: Skopal Róza. — Kapitány inasa: Skqpnl Andor. — Tamáa, Udvardy inaaa • Bbubh Ferenc a.
Ezntán szavalt Gallubich Dénes, a Karfi-hauBiból-egy töredéket. {15—18. lap.)
Ezután adatott „Mátyás deák," vígját ók 1 fölvonásban^ szinte Kisfaludy Károlytól. Személyek voltak: Upor László, fSiapán: Balia8~SandöT. — Örzai, leánya: Gogl A. — Kántorja-Váry. Elok.. — Kiabiró: Bauaa Ferenea. —• Mátyás deák: Hajas Péter. — Egy paraszt; Vadáazok. NéprBelépti
dij 60 kr.f gyermekekért 20 kr. osstr. ért.
Ennyiből állott az eatólynek .mükedvelői és mondhatom nemesebb része, — igon, nemesebb része 1 mert látni az úgyszólván még gyermekarezokon nemes kifejezését azon örömnek, melyet leírni nemis,liansm csak érezni lehet akkor, mikor aa ember valakivel jót tesz, éa mikor az ifjú büszkén kezdi sejteni magában azon .szellem fér Őt, melylyel a szükségben szenvedőnek már ö ia néhány fillért adhat éa majdan egykor hazájának boldogságát segíti előmozdítani.
Vége Tévén a aztnelőadásnak, föltdrattak aa ebédlővé alakított tarcm ajtai, melyben Ámbár csak hideg ételekkel éa italokkal, do a hely báli gaadatiaztaég által efijeaült erővel gazdagon megrakott asztal kínálkozott &a er» meghívott és velo meglepett 70—75 személyre menő vendégaöregnek, mely a vidék InteUigenJiájábál állott- — As satabéd vígan folyt, kőz szeret étben álló plébános unk. T. CBászár Antal ur mindenek előtt poharat emelt Nagyságos Pallini Inkey József úrért, kl mínt minden Bzéprt_ek éa jónak általánosan elíamBri^ b^zgny^artoTaja,. wnttal\' aammn-
lasztá el ezen jótékony czáln eatélyt anyagi áldozattal ia előmozdítani, és a kinek úgyszólván egyedül közönbe tjük jótékony czé-lunk kivihetéaét, — érre hangos és szűnni nem akaró éljenzés tört ki, s mit csak is
pitott-1ö, ma^wn pobarat-emelt\'.kedves Somai éhünkért mint a kaposvári gymnaaium Taremtgjaért, mTr\'e^njrá ér
Végre következett a tánca, tartván világos
r ed menye pedig törekvésünknek caak ezen.45 frt, melyet idemellékelve a tktetcs szerkesztő «msk azon kéréssel küldünk be : legyen szíves azt a kaposvári gymnaaiTiia pénztárának mint az iharos-befényi ifjúság általnynjtott segélypénzt átadni-; csekélyaég ugyan, de mindenünk, mit adhatunk., v , \'Ái\'iQüá^iifiTéb^b*)..\'.. ; . . BAUSS ZSIGMOND. ,
.____Ajárs-á
A vérhas járványkép uralkodik s nem ki-. mél-scnkitrca&cBemőt,-élemedettet-egyiránt megtámad. A ki ma vigad, az holnap a has-.menésről, holnapután, pedig a vérhaatól lépethetik meg. Még a pipere aaztal- körül id megfordul S így a legszabbekst hozza moz-gásba. ^ ^
A meghüléa^az életrendi hibák, különflaen a rosz éretlen-igyflmdlcanok , az ugorkának, a dinnyének, a rosz tejnek, rosz sörnek evése, íváaa, indokául szolgál a vérhasnak. A bőséges epeképlet ia egyik fö tényezője.
-Tapasztaltam, hogy a mely é.vben-B gyü-möroSj.a dinnye és ugorka bővezrdlozlik, abban a járvány rvérhaa-n^em marad el. Sötmég
") MidBn a Uistclt. levflir^aak kSssÜáetat non-^tüoánk, Bra-iHnlsMtbátjtalr-aVtn^W\'^offliBflaJiet nyllvánltaal annak j tn&táa r-mikip mtgjiak. tíitoa jBtSre rofllifldÖ iíjoaigmí—ró\'ffi ¦ munka, ótánt fiba\'\' nesTe~^tanVsaannaVokat:iá.airaÜawnáljaíal, hogy a navelja lígjintk bwgi áláoaatot tegyen Is as oltárra. Nemeién lojji tnag ¦ pthiroés Idejét 1 Ajánlják o -jí pildát miJBjiinilflűlfis*al«áffn|ik figrelmé&e. HciaajL .Urei láff vauj maJjet ft-ji flgr&ek ssáát iiols*l»tok= Lkal érUkaattaatOnkf a p^nst TÜöW fcesekba cadt-ffálUttuk. - flterk.
bs la vérhaaba esett, a ki aa érett gyűmölcs-fcÖl jwponto oőkat evött; Biokdfl mondSs": meg-sabált, mert loltorheltctvtin a gyomor ?8 balok a mondott gyümölcs savval, ez a. bél hazam takonynArVyáját*aj átszúr Ü, beteges. Íz-cadmányra kényszerűé, rucly alatt bo ?11 Sí kóUka, a véraa, fehér, vagy zöldes aztrjti takony kiürülése vagy a puszta székletre! kényszer.
6 naptól 6 hétig, IiqLíIqb esetben ritkán tart 14 napnál tovább. Sokszor a legóvatosabb gyógy Átjárás mellott ts elceúesik a beteg, mert nagyon szereti a belöket keresztül fe-kélyesitcni, faoébe, rákos—elfajulásba, ge-nyedósbe, flsükülés- éö máa cféle életveszó-ly«8 utóbajokba ejteni.
Könnyebb a bajtól óvakodni, mint a már kifejlödöttöl megszabadulni. Tanácslom e szerint, hogy a fen említett meghűlés és életrend BllBai_hibák. szorgalmat ooan kerulies ¦ aenck i 83 e_Pa képzés pedig szoritasBék korlátok közé limonádé élvezetével.
Nem akarok én itt as olvasóból ön orvost képesni, mert es nem vezet czélhoz, és annál kövesebb hasznot bajtanQj mínét bizonyosabb az, hogy a vérhasnak szabatos orvoslására egyedül képezett és jól gyakorlott orvosok alkalmazhatók.
A roBBLul"BlkttlmazDtt, kártékony házi szereknek és a botor gyógymódoknak szórnom következményei birtak arra, hogy figyel-raectetöleg Bzóllaljak fel 8 a azegény vagyontalanokat tudassam, miszerint ne irtózzanak os orvosi tanács igénybe vételétől, mert mi öaaaéa kanizsai egéaaségi személyzet bizonyara fogunk annyi emberbaráti részvéttel viseltetni, hogy díj nélkül is tanUBÍtondjuk segélyezési készségünket s a hol szükségeltetni fog, még a patika szeroket is dijraen-fiesen fogjuk kiasotgáltatni a megye pénstár Cos-hérc.
Legyen es elegendő zsinór mértékűi. %eU Kanksán szeptember hó G. 1865.
TERSÍKCZKY JÓZSEF. * járáo-orvúfl.
Hírek ós eseményed.
A A „Zalamegyei gazdasági egylet0 elnöke t. Bot ka Mihály ur, következő levelet intézett megyénkföispánja mltgoa gr. Festetics György úrhoz a Csáktornyán f. é. október 2-án rendezendő kiállítás Ügyében:
... Méltósága* EfiinpAn ar-l ........—
—jjrjfe" tisztelt gráfi . BátorqígoT veszek Zalám egy o gazdasági ogylate által f. é. ootober bó 2-án Csáktornyán a OBÖllBeset-, kertésiet- éa Belyraészet-körében rendesendő kiállításnak program-\'át igás tisztelettel és aaon kéréssel megtoldani, hogy azt, Méltóságod hazafias és hi-vi&1a1os pártolásába venni kegyeskedjék.
BéBRfflrÖl/ meltÓaágodaak ellukíírotását, hogy a megye kormányzatát elfogadni szíves Tolt, a sokat ssenvedett polgároknak jobb Borisat elBidéEDqt5 korszak kesdetóal üdvö-oöive, — bizalommal várom, hogy aa egylet nevében tett jelen kérésem meg fog h.alb,
fi
jelen kérésem meg fog hallgat- , . . \' . .
aek pártolása ia^ melyeknek kívánt eredménye a politioai hatóság határozataitól fflgg,-\'"ESen ügyek, melyek a népesség jobblétc emelésére és különösen Jelen nyomorának enyhltáiéfo iriuyüBváTsr: — jelenleg csak ősért nem tűrj észternek Méltóságod elé, mert osok hazafiúi meleg részvét ipolAaával nyar-hetrén sikert, bútorttatniok kell, hogy akkor tátessenek-a politikai hatósághoz, midőn már Méltóságod a kormányfiStöt tettleg átvette.
H& esen -r-_ogy yél_em,..a iaaafini reményeket aaerencaéBon érinthető eset bekövet-ke&ik és as egylettudósitvalee^d^ülőiifóle "nek felterjesatésói kOtelamégemfil is
mérendem: — kí haaafini tisatoiertel vagyok 1 i____uzx~*jt,u\'^l^L***-
árnak\'Zala-E gerszeg 1866. szept. 12-én — BlásattHr-szolgáJB Botka Mihály m. k. egyleti elnök. — Körlevél. Zalamegye gazdasági egyletének t. űz. tagjaihoz: „Egy rend-kívüli közgyűlésnek megtartása több egyleti tagofc által szükségesnek találtatván, —s ..L. é. szeptember hó 26-in wgg«li 10 órátZala-Egerazegen az egy-Jetí szálláson megtartandó rendkívüli közgyűlés határideje Hl kitűzöm, a arra az egylet- t..cz. tagja.it tisztelettel raeg_-hivom." Kelt Z.-Ege>szegen 1864.aept. 16-án. Botka Mihály, egyesületi
elnök. \' 7 " " ---------^~
¦ Afioprób-Kanizsai vonAt f. bó 2l-én less a-kttzlekcdésnok átadva, a mogálla-pitott menetrend -következő, BéasbŐl indul a vonat míirden reggol 9 óra "30 perczkor, Sopronba érkezik délutáni 1 óra A perozkor. Nagy-Kanizsa 7 óta
27 perozkor. —_ Nagy^Konizaáról indal minr^B/inop röggel 7 óra 6 pórázkor érkezik Bécsben, délutáni 5 óra 25 peroz-\' kor, A poHta-voriati rend TiíenzUol Budáig megmarad mint volt. - Dewcsw -k^r-nyékén- egy ftiíffof szUleLéull 30 éves dzsid,is kapitány vadászat\'alkalmával véletlenül agyonlőtte magát.
A Méltóságos gr. Festetics György zalamegyei főispán ur, a székvárosbán még nem írkezett meg.
A Keszthely és L.-Tomnj közt, egy földmivelői ki, kts fiára] egy kocáin a malombői hazának tartott, egy gaz uton-állótól főbe lövetett, a tettes hatóság kezeiben van, ha jól értesültünk Keszthelyen n rögtön itélö birőságtől kötél általi halálra ítéltetett.
f Theodorovits György városunk tanácsosa rövid idei betegeskedés következtében éltének 53*ik évében jobblttre szenderült.
A Borzasztó tűzvész Kis-Kanizsán. Folyó hó 18-án dálelött, fél 11 óra tájbanharangok zúgása zavara meg a csendes városi polgárságot, mely a Hű-kanizsai tUzvéezt jí-lentette. A tUz oly gyorsan terjedt, hogy alig tíz perez alatt kt-t utcza lángban volt; b veszélyt nagyobbította a nagy szél, a mely egyik távol távol eső utczábn vitte a sziporkát és ott is csakhamar 3 utcza a lángok martaléka lett. E szerencsétlenség oka alkalmasint vigyázatlanság, a melynek körUlbelö\'l 144 házszám ide nem scámitva a csűröket lett áldozata éa több 200 családnál a legnagyobb nyomorrn jutott. A kárt pedig körülbelül egy negyed millióra lehet tenni, a mely értékből biztosítva nem volt semmi.
A jelenet borzasi-to volt, 2 óra alatt az utczán éa udvarokban valódi híva volt, az élőfák leégtek, a nyomor leírhatatlan; az anyák jajveszéklése gyermekük után és viszont, az állatok bőgése, a félig .süit szárnyoa állatok ide s lova futkózása^ eltürhetlen volt , száguldd katonaiovak vesxeU vadként rohantak a lángokon keresztül.
Azonban mindeddig teljes bizonyossággal nem tudhatjuk hány ember lett a lángok áldozatja,hariem háromnak látták midőn kihúzták sérült testét; állítják -többenrhogy gyermekek is égtetfbBniiey De borzasztóbb látvány volt.midŐn a munkától haza futott népség őrtlltként rohant a tűzbe, és lángoktól körülvéve, eszméletét vesztve rogyott a földre, de di-
nak, k4k vizes ruhába burkoltnn $iet-tek a tűzbe, a már fulladozó embertársak
A FoíyáAxó^én OBtcsóhani"ogja az Ib.-BcrcVyi iíjnajtg a „ríérSk," czimU v^igjátékot Kisfalndytól plőadqi éa-ptdig a}-ttvpBtni tüzkároBttltak javára; a nemes czélt tiszteljük.
--------KipoíV áf.
* A Bzőllfí javában érvén, már annyira a Hzékvárosbanis mentünk,hogy 3 krért adnak egy fejet^ alig hisszük, bogy drágább volna VarBÓtan vagy Szt. Péter-várott, hova Kecskemét vidékéről fzál^ litják más nemes gyümolcsesel. Éj en ugy vagy unk vele, mint télen. a fogaasaLj.. ítt fontja 60—80 kr; Pesten pedig ugyan akkor 30 — 40 kr.
9 Arról a boldog mezŐföhlröl (Enying, Lepsény, Kajár, Sz. György, Botok Btb. vidéke), melyről a közelmúltban egy ismerősünk azt állitá: aligha itt nem volt a paradicsom hajdanában, — következő\' Borokat vettünk, mel)ekmutatják,hugy ott sem állnak jobban a gazdászati viszonyok, mint nálunk:
„Újságunk kevés, mert hiszen á nyomorúságot nem lehet újságnak nevezni, ec mindennapi! Termésünk a legroözabb volt, ugy annyira, hogy 2*/t-el sem jobb, mint Tiszavidékieké volt lö63-ban. Különösen sújtva vannak a kajári, lepsényi, az.-LYürgyi T boz&uki, enyingi, l.-komáromi, h.-komáromi stb. határok, annyira, hogy volt olyan magyar hold, nem adott 13 kévénél többet, annak is fele gaz. Enyingen trgy fél telkes gazdának nem termett több 7—8 kila buzájáná% a ka-koriczák, burgonyák, mohnrok ea kölesek jők ; nekem olyan termésem volt, hogyha élvetek", marad semmi! aZ addt csak az Isten, meg a katonai exekutio tudja, miből fizetem meg. de magam még nem tudom.
8 Kőrösmezőről irják a „Fclvidék"-nck: Július hő 26-án déli oráTfí\'án, a Lazescsena telepít vény fölötti Bűben nevű hegyen, továbbá a Sztéona lelepit-vény melletti Bilej clireszt nevil hel)en közönséges Jégeső mellett mindkét helyen 5—6 darab 60—80 fontos jég hullott le , melyek ágyugolyóként a földbe firddtak. Ezen óriá*ijégdarabok egymás mellett zuhantak le, b a légben esésök alkalmával ugy tűntek fel, mint valamely sebesen repUlo nagy fehér madarak.
—^^írrrt éi lehűlUuL, a kapo8Tár1"s^g-gty^ egylet alapszabályai felsőbb helyről megerősítve vizszaérkeztek, melynek közlését e,z ideig azért\' nem kezdhettük\'meg, miután — fájdalom— többszöri kéré-
tokokba. Ugy hisszük, hogy nz egyletnek időnkénti működése, mikénti jflláaa s az
aikewel végzett SiklÓHy aynlartneg.yánk_ egyik lcgderekabbbirtokosifjá^Lagyeii. áldás a2 ífju szi volc»zö vétsége ni;-
megmentés ésére, e_ tekmjetberi-Jiegemr lítést érdemel Altmann ur és segédje. Az oltásnál különösen dicséretet érdemel PHchts Károly, Lettlingert. éa a nagykanizsai fiatalság, mely észrevéve a szél fordulását, egy ház megmentésével egy egész sort mentett meg, azonkívül a kis-kanizsaL lelkész ur ^ ki.....egésznap
fáradhatatlanul dolgozott hol a hurczol-kodásnál, hol pedig a tüz körül, több "lelkész" \'urak és paphövendetek is eré-
Szegény nép, a legnagyobb éhség és nyomornak van kitéve; mert-már minden bevolt takarítva segyedül csak még á kukoríczaéBSzőllő termésből várhatnak egy kis segédelmet; de mégis némileg segítnek a szerencsétleneken, mert az elöljáróság közös adakozásra hivta fel az egész várost, és nem is eredmény nélkül; mert már 19-én reggel szekér-szám hordták ki az élelmet, a nti isméi ¦mindkét vallásbelinek \'felebaráti szeretetét tünteti ki.
Egynttal felkérjük^ tisztelt környékbeli urakat is, terményükből adakozásra.
A"mint haUoltnk^azJtydüzöBzintár-sulat a szerencsétlenek javára előadást ad, mi köszönjük a "tisztes pártolást-éa dul eredményt remélünk. *)
\'•) Uiatán k rártu át k&myékii aom nrnjthat olo-g«nd{) •egáljtr—kárernflk b lapok.1. s/orkcsitőí o ná-ronc*it]BiLiJp"Telíafoli!raís..«gjT1ttaI a legvlvsot Tol* Wváaám. ^ - -
^Inpg^^Tynlfnnl; Inji^ ^tjájll_k\'"J=l étté-
• Gazdasági tudtösltósT"
^n^f-KnciiMa, szept. lG.Utóbbi izáwarik-baa az itteni gabnaárak CBÖkkftntét köslSk* dö jelenleg még azt ís melléje • fttzkftjöfc, bogy minden atinztriai piacson aülye^t kivált
a jjabona 1Q—16 krig mérÖnkénU . * . Boza 3 Trt — kr. — 3 frt 30 kr- 2o*a 2 frt 20 kr. — 2_/rt 30 kr. Arps 1_M 40 —T. frt 60 kr. Zab 1 frt 10 —A frt I& k?."
Kaposvár. As idö folytonosan szép ossjea, nappalj mig aa estvék és éjszakák oly hflvö-sek, hogy dértől lehet tartani. Aknkoricsák*-hajdinák, sokat értek p&r hét óta de: ífiég legalább 3—4 heti jó idöro van szüksés;, hogy a várakozásnak tökéletesen megfeleijenefc" A azQretet — fájdalom — már eok szSllöbc-gyen megkezdték-, a bajor azÍDe alatt szedik a nem bajort is ; ij*y áriánk ön magunk boraink hitelének. Kik halasztják b ajÖretet hasonló kedvezS időjárás mellett b legjobb minöségtl borokat remélhetik; tübb tudósítás van késünkben a Balaton partról MarcxaJi, Baglyaa," Zákány vidékéről, honnét irják, hogy igen jó minőségű — habár kovéa — bort várnak. Hot a bajort megssedték, 4—5 fton veszik akaját; pedig bisonyos helyeken olyan, hogy bárom ember kell a pnhirhos;--egy a
ki ; Vnft^j a tf j ss ÍTÓt f^gjt , . r A*
Bégirt igy jeleshetjÜk: Szép buta-m. 3 frt. Közönséges 2 frt rjO— 60 kr. Eozs Lftl 80 krtól 2 frt 20 kr. .árpa 1 frt 30—40 kr. Zab 60—S0 kr. Egy saák csutáa kuborieza 60— 70 kr. Egy zsák burgiinya "0—75 kr. Egy kocái eséna 4—ö—6 frt. egész jó lábon.
CL p.
Kfivetktíő eairofl éi ]elt^rju pálvamQrck — csiat iiBsBLhelltnek viuxaTehetűk a tierLeiri^i^grCl i
,A taríiu.\' ,A ki XQO^it megaJá^a. fcliaacaaa-to!tatik.~ jeligÍTel csak as elejo DoveUa, al nlolja Talúaápoí lemic«iHrajt T
tB^a:onj:flniáre.\'\' ^ijga.. vjtjolii lirrn* j*lip*vftl-nosi \'novella.
.pBCrclrm íi bosíin\' — .Romlásnak indult kaj-
ilnn rn\'i mfiTTa-r" — jelig^vfl
Továbbá Í0velkLiC *.»lti>rf>lr: ^Franjrppáo* — .üonurct eskfldfitf^Je^eVeL BVilágMrrár" — .A diwük* jdiféreC^^ .ilmoi\'—.Énekéljünk répifkTŰl* ezimfl JdlfáveL I_ AVnik: tnenelraítílaa gátolta, m«rt mii
laslts ítinfc JitkOaetett, tol G3vtátUM» E*»«Íi«Ük.
ÁltflláMn JcáijOk L Tn1^^v^*»\'^^^^\'^1\'^\'*. 1—It,i"UiVm.
hoCT eC7 köUrniinjt 3—1 lapba u beifildeai, ha fiih
nagy fanto««áLg*l nem bir, nem járjál
A .Faluii gaLda< érdemei MerkeaitüJÍoek i a
küldein ínvt kftsiBnetiel mrgkaittuk ; a Wvtlbea irtak-
boa tartjuk májunkat KJÜdjük i^ivu OávSüataBkaL 13. P.-iiak: várjuk a vilajxV. ,
D»ba: lm luboa ; asulán kiába j^nnLL
^ElrepíUáL- Jiág c »ak «xatáa rapfll al t -"" " ZnTge?üí|T« !~Teriit a klaáohox taráalfii, naáí
rainkat OleL
T. V,-«»k( Ba. L.-áui Uir rí^u várjuk-
3et; mi a baj T
Venprámba : LáaLa: ávkexatt; ml caak -Artlank
es „űj -viJifon" ;"-anja-a»- ég, ho^j »okáis lartooa. L. L.-nak M.-Kaalwán: icailii***! adaa^uk;
vei több haszön~Ienne;tóve az ügynek, mintha azokat a por lépi bent az irodában. Da még a joumalistáknak kötelessége figyelemmel kísérni mindazon közügyeket, egyleti működéseket, melyek iránt a nagy közönség érdekelve van.
""Egy jó házbóli ifja, ki több évig ÍJg. Batthyányi Fülöp enyingi uradalmában szolgák, jó bia ellátva, mint Uprfn "aibalmaaáiíl kivan" nyerni. Bővebb tudomást nyerhetnek az
illetők e lapok szerkesztőségénél.---
* öreglakból beszéli egy jó ismerősünk: 600 hold réten lett elöszénater-més 300 szekérrel; sarjú pedig 500 szekér, mely azonban messziről sem pótolja az elöszénábani hiányt. 100 hold irtáson lett búza és rozs 120 kereszt ösazvesen. Pamnk,&amás,Osztopánstb. vidékén oly gabnaterméa volt,, hogy sokan még el nem tudnak vetni a polgárok, hanem venniök kell a vetömagat^:, számtalan-családnak az évi kenyeresem termett meg/Ha hasonló jó időjárás marad, kevés bár de 34-dik évihezhasonló minőségű borok: ieremnek * Balatotv mentén. Egy ínég használható paripát ,14 frton vettek s jó, mnrikalpyat Lehet venni 20-r-25 fton párban; " * AJeiki e^-Teat\'i kellemekben gazdag ViMyLMatiska kisasMon^t- á napokbarr jegyezto.oj az orvosi tánnlinauyaiB\'kittlnó
Pár flsxinteszá üart s láySr^v miiűz. --"Oa htuamös 13a óta, valahinyaaor nsv\'e-* mat emliteni hallja; engem a legkfnélatle-n.ebb, ítt egyátalán elÖ nem sorolhaló kifejezésekkel balmoz el. Akár szulgáltattxm okot reá, akár sem, as ily kifej esésekkel! élés nton, atfélen, semmi esetre, sem íflfl kortluk raüvelUégéhéz. Kéxetem sverint, kfilönOion Üdomatlan kifejezése a személyei bositrnak^ oly egyént§I^ki— arai 5irx^ JtarfltttnfcF\'-olly állást foglal el : kibeá iiivesen IitnÓk^-egyik irányadónkat. Mindezen sár?5 kifejecé-sek aeQnb*n -oaspán -ttemélycmre vonatkna-——
¦van! le^okosabbnak találta.^ a tokai- h\'tdeg--
megr»tésMl fogadni. — A UgulábM-Wfcben. ssonban Ön,egy váddal illet engem^mit én, egy el Bit atn haUrtalin lUaUleifccp-áUó ¦ iff~ második önt legköielebbrSl érdeklő egyéni^ ségek irányában, 6n áUitásasaerint, nyilFá^ nos helyen elkövettem. A vád oly minden kifejezésen alóli, hogy én lelkhsrnoretera ^uitaságiban, eaennel szent s múlhatatlan^ . koteleaségemnék tartom önt nyilvinosSBi hivni"s Vagy bíionyitiabe ellanem a píaakoa Vádat, s ea esetben foganatosttsa rajtam a a méltán nUgárdemlett térvény. astferáV -vagy eUenkeaS esarD*n-kÍjelentorHl5nekvré-Uint bogy eantán ís aaon egyetlo* de1>Tila», fegyverre] védem magamat Ön jrinyában, mMynekJiordereje UdvÜzi\'Bnknek *»» s»-lid mondatában rejlik, midőn igy kiáltatí; „Megbocsátok nektek, mert bbb ttotok-, mit cselekedtek."— — -Eriiéit: h^íTr"**-magánt fgaa^laaanl elmögdjaült, Í.-Kuniisin, 1865. saept IS^án.- - -;-- vFAmek KAlmifl.
•VAk a roraibán MilStUkirt (lik a wjlíkaŰiíí--.,
iránjában viUal ÍBhJffwájrt.a ^_ „B_S
FeleloTaMrkewtíi: ROBOZ ISTV^Ífc\'.
Je sai, Bi«TuiAJ«T»ft»v
1 «OmBüwb Tgoioj t MjaXrsM «Uni esrinA f 941 kr. «s-btdksrt c 4*» ba^» I»l-B*p aar s*.-aA* *s •« hm kr. bsT W«**fiW «tir»-.
"¦!¦\' cm o.a. I-Kault. UgntUaok Bn-
^w«"^"\' - t-Jj-a-t-Jei r eri je****hí t-lk ub^mT
T »\'mWik irrere« US, k*
-— tueL»1. 1«**j*» « !
: t6s**k, usai bógr akkor fea«bb , kUsttt^snffathBwk a feesaraa alól ¦„,*, ^aJatai fagaak, .
taft tr^sjiau nünionkor meg-
HatKStTántt «äff. IT. 58*5-¦ aKgye tfirrtnjuékn
, aslai talckkjforri k*lótig.
lira a
m.M kitömik. »M-i hogy
a h«esirau alól la. Biadata! fvgnak..
As irr-re-l feltétetek s tftrréuy-»zek ÍrodiJib»n nilntietikar _meg-
KeílÍapöST4rt>tt»tig 18. 1865. SoBooKjmeg/eWrrénjr«íiíktmlnt talekkBayr. tatásig. ¦ ? ¦ ¦
\'."»U (2-3)
finVIRESIHIROnrjEfiY.
- S«»ot7n«t7« jwlff- torrÉnyasi-hSosfc, mint Lalekkaayri ha*\'***-- jtek rianiril kSskirr* tetetik, hogy Jiriayi Islvi* ttWBmifi fetp»-
ntatft alati Xivorka: iWrsef ka-: WMTftri lakis »llsni kSrrteJÍM ff ¦tssiadn luibfvlt ás « kaponirl kSM**»_s^_lk_ Jes7»A$BTTÍbtn ....... a. ÍWlaliea 1000-
A + 1U8 ar. u -fr*f*ke« ¦ —
; alatt foglal Ma*irr «rea napjia becsWeada) ssintófolá XapMTir kSasejOSu a helysxioín fü 4- octnb. lST.aajüinak. reggeli ff őrajla — Salai ai elstV mtetni fo|_ rési W, a> netin ** ebon y*t5 sta Ulittosnak, f. ari bot. W
«*/... (3-3)
ÍRVERÉSI HIRDETMÉNY.1
-fl^Mogfim gjft-p»it. .tgrre\'nyaa-kíook,mint tal^kUlarrl hatósig-a*JTií*SÍ»«H*HrpS tikiig hogj g JfclKsseTfaOhSayef lakisnakfal^"
t BTS kr.\'aa, a.n»l)ArfAvUH.ás biiállaf iDO frt, o. becsült In* g*tb*a«w Tto*«a«W|fWn a-Mj-aai-
aía»pkA?JÍMÜ4n»lí_r«SÍ«II9il4í. ^ireTndiid el*8 kiUmapon alArro-nitctnl fagnakl a milodik arrercii ide*, h* nctan aseliihi tilkO\'liAk-.firUkiot tinArcsS«lt»iirajára*l>e]TixJ^ni sáluaeUk, aasal bőgj ekkír fVn • n*bb kijeialt Ingatlanok a becsiroa alól íi eladatni fognak
Át IrretUl feltételűi a tBrréajr-nék IrodAJÜHui mimlüakor mogte-klnthetüt
. Kelt KapflSTirott jannArW 14-a 1865.
" ¦ ~it-
¦ árverési-
Mrdetijiéity.
muigt alatt Piatir Saabi János vj« Borritkali lakútok sileni UTrtel^M fadea^aén Icull.ogolt ia áHorrálknt k5a^ag4t. ssimn te-UkkfcfHBkBarr^ban A t.5pL «7 S löHrniairitr ftig-í»li~e7 birói-iäff4O0frto. "fc bewait laffatla-aok Horrátknl kíjaígten a bely-Hiwífl. f. *. nov. W6 15. aapjloak
"La^ttapoB\'— crárrcraitetní FoL-a*k; asiiaoáik armati H5, ha . tUn aa atiöa rvTÜ sun tolilkox-ník^f. ifidéi, tó 15. napjinak örajara a helriaioéro ki-laavtlk assai, hofj «kkur feaaeb» kijtWt |ü|r^l«""it » WaAran al«l ia filaH\'1"\' fognak.
Aa arrecai feltételek a lárrény-iiek irodljibon mindenkor m*ffU-tdnta«tfik.
Ktlt KapösrároK anjT. hó 17. 9om«7megre iSrrenríiika mint takkaSn^i aatoaic----
m1Vms-
MÉRÉSI HffflKTÄÖli.
kenek raibt WlakkflnTri "kstóaig-aak réaaerül k5xniir< tale ük, hofj tkÜM SomocrmcKl« bO&teUI turr-salkiaektOSiSMj*. alatti TÍgie. fblytáo-Kii- littl«Lea_JÜa_ Máttna táakal takúaokrxinnit\'kfltetelBva fo» á*ií«4r« líiUopolt áiaTiika k5a-tig IS. ix- teJflijígjTÜkSaj^íbca A\'
""/.« (2-3)
&RVERESI HIRDETMÉNY.
ssíMa«k, mlfil telakkSByrrbal^"
aagaak rUreM kloliIrrA «leUk, id IwJt Spltwr Slmiwl 8r8k3»ei Mo-
-wH 9 órajin--aslnt-«x-eiafi_ _E*flUdi.lake|a*kfelpereweg*...alatt
^~ ti i i r B*log Hiiilj- fi SimtioJ BOCJoUlll
lakoi elleai USrcUleaa feWsen Ic«Alogult *» a inocwUdl kBiaif 57 A» 38 ai. t JegjaSkwnprébea pe-dlff Balojc fiimaclnea S7[b népaar aaim a. fclM*5*lg a no «a tarlo io neK7«d Sdki k \\iZiigge\\, airv\'tla; 460-ftra btciHit i» Buio? Miliilj-nak-S7|a nJpiot a. ftlbelsflséff H hoail^rtoió ncffyed. talk! kal— aaaég-pl bifnlag M0 fri o. t. be-raOJt Ingatlanok Moawliil k3u4p-bea a fedTsatain f. e, uct, hi S nap-jinak reggeJl 9 arajin — mini a* \'l»0 a>tArnapon — ^irrcrratetni
fognAk; a miioűlk ftTTíf 3lTTä3, ha satin u els3a revfl nera Ulilkoi-nék, f. irl nor. h6 8. napjának regjeli 9 őrAJSra a belrsilnire kl-tgjetik , tu isti hogj ekkor fennebb
kljelSIi iagmiUnok a-bcciiron alír la eladatni fagxak.
Aa irrcráái feltítelek a tünraiek (rwüjibaa mindenkar megteklat-
lwtík,.......;______________^_ _
~ ~ ~~ . \' it^ag^W. 1S65-tSrriiékf aiint talebkönr*i hatóiig.
_____phXI .
tck-SomojjmejTP b^ntatS tCrrinj--liíUnek lrip-re»*í?e alatt \'BffB^ ír marc\'lnt 6-AaJteIt 188. aiitnn YÍgaiaa fuIjtfc^KoTáeiöábartof ¦ienttfjtfrfjyi lakói alleili iSvato\' lése fed^MM lexiloffolt í« a tótk-¦íentarv8rg7í H*»*ff taimix ¦ .ts-
alaS
fognak
hkiinibpw i—,- Blarrertirtitril ak i a niaodik irrerest IdS, ha aetan «l-Sn «iTa netn-Ulil— ke.nákWr^ao^- »> »»RÍ*»/k retgulíí M4trm a belíialnira kl-tüaetik.aaaalhoyy «kkor_feanflbb • " " bfr«ax»» «-\'?1
Aa irreréstfeltitelekatarvááj-asák IrvdAjiwa mindenkor meglöki nt be tSk. - —
gap^vfabw, «ng »¦ tam.
(joiuógyracjye.jarv \' -
ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY.
lalt 1 sffpa?r.a^«a..h*»,fai)\'"^ í "SOnMg^e^^^árf\'Ürríny.
bírúíL«fiJ»M0-=-^ beafiU Jnjral^ lanok Tót*2«mt(rjírg7 köiMgben « helrsilainf.Ä--«* SS.napJaBar-pgjríU 8 áriján-min»a.eli3 ha-jtKSaaöa\'\'^ elirreresletal fojnakt n iná»odilcixrtrí*! Iri8. na netftiiai ^toTe^iwÄtalilkoinik, f.tt! hot. SS.Uspjinak regg^t 9. ori-jitra a be!j?sli**« WlüictUc, arai DM; ekkor fenacbk-kijelelt ingatlanok a beuirou alni is eladatni fopnak.- \'
Ai irreráii feltételek » t3rrén<r-ttik iro-lijábaa mindenkor megte-kinlbeloTtí
Kapoarár äug. hd SI. 1835. FonogTiaegT tSrvinvneke mint telekkfinrri hatosig.
} sagnak feaairt w hogr ÖpItaBr-A| kúiJUfir-felpBre
Árverési hnetheny.
BoaragjB. pelff. toryixökánsk, mint VlekkSnTTlBaUsigaakrésxi-rö) köabirritátettk, Hogy PetíMJ. hal/ aadridt lakainak frlpereaieffe a, Qjrngrl Iittia kDraahcgyl takóe elleni k3Tetrieae fedeaeaern leai-loBoll a a iürú»heg7i küiség o63. ¦a. -1-^agTxBkBnyváben A f 360 helrrajsl uim alatti itintófuld éa 381 at. as. a. pláne éa nCH&fog-lalt ín Mróilag SOO rrt-o-órbtcsült in]rat\'ft>Tlf u7\\tAíít;*^ ia^áSffW^ a hely azinán f. ári oct. 3. nap-janak reggeli 9 órájáa — mint aa
IrBl-köifatírá\' TSTfUE, tsr\' Itlpít JEcsopri la-jajufkr-íelpereiaéga alatÍPaal Jakab 5«TTgy& EoaenyíaKB elleni kSTTTtqlfoa feértlntr* l^j^gnlt w a> KcMHy köiaij 4»3 (iScia te-lekjcgjíakBnYTáben A T 3M br ¦lám ajattförogliegyl itSIlS prés KAisal foglalt ea bíróilag ui* frt o. é. becsalt-íigatlaiiök Ecsenj-kBiségbes a helTsdoén f. é. oct. hó H napjának reggeli 9 drijaa-— mint u elaS határnapon — el-irTtrcz(etnl fognak;- a második irr rési Íd3, ha netán aa alaün TerS nem talilkomek, f. í. Bor. h>i 74. napjának reggeli 9 órájára a hcljrsxináre kitQsetik, aasal hogy akkor fennebb kijelSlt ingatlanok a beciiron alól laeJadatn) fognak, As irrerásl feltatelek a törvényi »ík Irodájában mindenkor
me^t»Vl^< ly *Sjt,______ ____------
Knpwrar aoL 81.13S5. Somogymegje potg. tarWsTSiáks mint telekkSav-vt hatoaig.
_ ""Aa________._______l—3_
ÁRVERÉSI HIRDETHÉHY.
Somogymegye polg, tOrrenyaae-kínek ,. tniul IclekkSnyri ható «Agnat riiiéfűt köihirri Vlm|k,ingy Pcheib Bo!fli.eSr, ecaenjrl lakosnak folpereíaéffo alatt Schmidt Henrik ocsenvl lakás elleni köreteid se
Adesáaefa brtilofolt SS^H .EcfiB Maaég-l»-a1k Wton teUkj.f7»S*
Majf^^AJC=i5}aMli3t*4ffS*s*~ aaimn-anllirhÁs i$ i alatti 868 íí 868 br. ixim si5U0, t}saaqaeá bíróilag 500 frt. — kr. o. e beesHl»
lag.
Emi! Bf—k<ia*gfc*ii
.. j*ga«n a
nalyiilBÍn foljí eri oktoW U 16 napjának reggali fi jSf*J*a — — mint as elifl hatirnapoB — al-\' trreroitetni fognák; á miaddlk ir» orti si Id3, ha netia as elsSti TQTÍTtiem talilkoutek. f. a«T. ho 15-dik napjának reggeli ffWi-. Jim a bel jazineis kltOsettk,, assai hogy ekkor fennebb kijeltflt Ingat-\' Unok a becs irón- alai is eladatni
fognak.——¦----________ \\
Át árrersil fjltátelek atSirosy-¦ iák irodájában mToíenkoi mcfjto-kinthetflk. -KapoariroU ang. 81. 1865. BomogynieyTo K3rTÍnysséka-inlbt "telpkkönyti hatos ágr—..... ; ———
1—3
HIRDETMÉNY.
Somogymegjo\' polg. tarríny* aieke mint telekkBnjTi batiste rá*. Biíröl ko»Lirrí tetetik, hogy Uarl-cmiky Istrin, baboraai lakásnak Earthoi Lajót elleni kereMtibe» a kietsgítéai vágrabajtia atóbbtr nak a adgetriri 903 siisi t. J. kBnyTebenA T. 13i. as il3.hr. ». alatt TeJe^s~é(tbTrÍö?ira «Iren del -tetyás, aa ifrtjásl Taltás^** f » — kiirféglláír sorread. BKotllspitisa tekintőtebSl \'biUlea^latak tirgya-liaihalixnapnlil áriBOTembe* bá S-pik napjának Ttmgtii 9 ittjfi U-tOsetik; mire alf«T»Sk assai ai-Tatnak meg, hogy meg san jatensV aSk eeptében a fgnnabbl ügjUtah
Uróilag fognak megállapittatni, Egyaiennünd felbiTalaak mlad-
uok,kik b kijelelt Wrtokhoo igiárt
tartanas:,\' aara ~fimiifhtli\' hatAri tflg
idn bsJeIe"nto"nT «iesMtjek. KapösVár, ang. 5. IBSB. Somogymegye tOrTányaséke mini
tilekkSnyri hatosig.
.- . A bécsi pénxsxekrény gyarnok
^ertfc-el-B^Fi és társának.
Pest, 18G5. ang. 13.
~~ Angsntaa ll-ék éjjel raktárnak fBlTerctett; — a rablók min-a—CU naJLBssat nt*«ki»Artfk aa Sa gyáriban keasalt tt heljbenl rak-tiráhttl tett I. eiairi p*-— ¦,vt-«ji~fti**rai ] Sn. n aiaiea atjMgy •taa aiiMtatk.
a\\ aM BitMk pirábál eaelaaarSe« kiaUiloU penasi ekré nyert, nyíl ri-
al, sa BaMk párából eael I^al&\'^Iaa^aaawCayttYI
3-S
U1S tisslaleU
an. k. ást-mililósi esa kor gyár-raktár Peatm.
\' Latpajfibb rrfldklTflU «lOHy&a
¦ aagy-^éasIlsaESfliis
B- mwttfi 331.700 jcsaÉLXTsiBii i Tntelyben csak nyervény ek -hozatnak,
blitoalbrá nambarg nxabjj váró, kutminya állni.
ölesön pénz amortisatíókra legjutú-PTQgabban eszközültetik Scherz M. J. által Nagy-Kauizsán, Beuczidn fele házban 1—2
WIENEB CEOTBAL-MAKKTHALLE. An di. P. T. Hwrtn
AiMLsbmi(m,h&niwMMe mii "...7 faűfl«ííer
Der iBblicbe Oemeinderaih der ßUdt Wien bat e Ino Brochure. IS« "osi Tffeien nnd ~3iä "Wiek dar Wls&ar Cantral-Markthalle in JIM* Bsapt-Landewpraeben dar Monarchie TerBffentlieht nnd selbe mit dea Lmhen sireekinSailger Tertfceilang an alle Handelikammeni, land- and- forstwirtachsflllehea. YeVeino tu s. w.-la- grosser Aoxabl
YtraandL _
Die unterschriebtnen Factoren «ini bereit« ali alejenTgo PerUJnHebkeiten beaeichnet, welche berafen sind, dai Hallahgeachaft oatar Controlla der Gerneinderertretnag; s« beTfargen.
Dieaelben erlanben* lieb demnach dia Herren Pro dui a nton nnd TTflnaip^ iirtffiphfa-fTnialaden, mit \'Ihnen geachfirüiche Yerblndnngcn niuiiiiafinrti and «ntchtCB es ala. hBchai wünacbenaKerth, ichon Jetzt mit den-atti das Hallen-lniUtot Hejektirjnden in mündliches oder i_JS.VÜSfe!1.ftJ\'PSPi\'.^SH- "l. *f?*^5:, damit die dieaaUl» nPthigen Ei^eInnisj*a~~~Bul ¦ \'V«I6i^"arrnngeirnoTa^oT"&8BliiBSB Ser\'äsUa\'erleillgt*\'
A j á n 1 -á-1..
Ujsági hír szerint Mosonyraepy dben Pa-rendorf községbon kiütött a dögrész.
Mi reméljük, hogy a vész az érjntett hplyaégböl tovább nem ierjedjde^niadamelletfr
szágtulajdonos éa állattartó arakat ^figyelmez— tetni az „Apis" féle állatbiztositó bank nagyszerű elíinynyel birS ajanlataira.......
Kevés betett pénzzel képessé" tétetett ez intézetnéTa legnagyobb állatvéaz ellen is biz-i-tositamv-^ azért ^-Vlegmeie^ébbTészvét mellettbátorkodiinkaz^rintettintóiiet jótékony eljáriísu biztosításait az érdekelteknek ajánlani.
A biztosítási feltételek megtekinthetők Nagy-Kanizsán a {IS képviseleti iro_d.it A..an"MUtczirir4\'f."B\'i. af \'¦. ¦\'\'="\'\'r \'
80,000, M^>0U, i&,OUiVMMU,UW.: ft&OO, Vwor 1HO, Vaor lm, 10«-mr 1000, loe-uor 600, 6-».r
•*•. im ni» loo, ncwi n Bi>u a 16
A hná» luidcU trmb.r hó V4n. A tIU( Ww.Uk íjul. inni fa <lalliräür>f«»li ori.il
„Isten aldaaa Ononnál I"
Wáat tufo ...hl.ln.limi .w bibinkből . LajUvaübb lwb.kr. tttUMÉMlai oraum b^Uil ttfrt. ét . bina]». n4.j._r>4k<k.t «ia u____l mwjUUUU .
: Uni Lim. S.B1BIHI, .
BOR ELI B-a&-
60O akó lSea-ki termés a osípi ^8 vidékbeü -azCllakbJfl : eladandó. _
Venni szándékozók jelentsék magukat Hadán a«zamtartó- és Rigyáczon Hayden
ÚmmtoLVMEi 8zen\\ed0kQd2ü
aAíSOHBK-JsoZSEP látszerész 9.\'k<_ lefolytával Égerszög, Szombathely- éa at_ iátogataindjs meg, ezen alkalommal
¦ t t5BSnte*glie«, hogy megrendelési ItgmBtnHal «ztveskedjenek odaérkeztéig vá-Alazattal \'-
HáTSCHEI JÚ-Z-SEf,
geoignelen QsMhJUUlenten. . Dta^dlssbesoglicheB Correapondenxen wollen gefälligst an
de_a betreffenden Claasaniactor adrautrt werden. Die Zuae&dnng Ton Brscbaran erfolgt auf Verlangen aji. Jedermann nnentgeltlleh.
Die Foctorea der Centml-Harklfaalle.
Frlsdr^-Bahl. t Eind-.uad-Sflhwrtnfleisdi; gsichlachlete Kslbsr,-* gehnpae, Behweina, Ummer, liee^.nnd. Span-
ferkel ; alle Gattungen g^raaekafte«, gesaisenes und gepBkeltei Fleisch \\ Schinken, Zangen, dann alle Gattungen Wnrsio.Flnas-, 8ee- nnd Meer-ftsehe, frisch, g^lala«, marlnlrt, gertnckartnnd getroeknet. Aastarn, Krebse, BcbÜdkrBttn and FrOeebe,
Zahme«:Oeflagcl, labeonlimd geachlachtet, wie! "^flnaeri^T3Sn*«," E ntsn, TrotfaPhner,\'.. Kapannen,-Tanben nnd Oanilebern. Hasen, Bcbwarawild, Oemsen, Rehe .und Hirseben t ferner al]o~Arten Federwild, Meine\'-"ygget:aad Kaninchen. \' Eier. Batter« f»aeb geaslaen, Rlndj und
aadt. daaie.
Josaf Erthal. ¦¦"a. ttT^lClaasf,
JuliusMft.lL
Bcbwtiasebmala, öchwalnfeä, Ulnsefett,. ripeSE;
........------- .. _ Knochenmark, Klan nnd Topfen.
Kari Granichbtlaten. Aue Gattungen Ohrt, Gtnnusa trnd GrOtueag im
8i, T. B. 8. Classe, frischen, gatrocknsts^.aonjpriaiirton eíngeleflten
» ,und eingamachUa Zastande, ferner Krädpfel,
___ Bcbwkmtne. .Pnanmenmn«, Kastanien, HOtsa, nnd
—........ fiBdfrncbt«; alle Arten iÜHwnfHlchie hebrt"Hl?nr
v (Brein\\-flri*V-JWla^»U, Kttiumtüf. Annla und
- 1—a\\..rf— FeneeheL__\\.t^~~-—-*-------~—x-r.- ¦ ^ ._
-Hirdetiiiéiiy.
¦j". ¦ A varasdi leánynevelő intézetbén -az egész-évfolytában miqden korban lévő leányok tanításra, ngy szinte egész \' ápolásba felvétetnek. — A tanuló év október 4 -én kezdődik,
minS minden t. cz. szülök és gyámnókoknak hjrüTadatik.
; . : ^farascTiBeptember 15-én 1865; ¦¦ _ HaltiB* latria-~~
•- ííitfiaí-olnökBÍ.
1-3
Hencsei ménesem létszámát leszállítani szándékozván, f. évi október hó 12-én 9 órakor Hencsében, a vételár azonnali lefizetése mellett, nyilvános árverés utján eladatni fognak: 6 darab anyakancza csikóval együtt. 19 „ hámos ló különböző korban. -14 „ csikó l1/. évestől 4V. évesig. < .\':_ Marffy Diénea.
ereatetik<egy tanképesitett tanitó,min-_ .denf\'ellStSs és\'6"0~o. é-Tbrint kikötött nzetéaaelTlcét gyermek mello nevelűiüT Fizetése azonban egyéb jövedelmi ágakkal is össze van kötve. Az ez.ügybeni bérmentea levelek c lapok kindó-hivntalához lagfalahh a hó 25-éig, intézendök. \'
N.-Kanizsn, sept. hó 6-án 1865.
Ajánlkozás.
Egy fiatal iskolákat végzett gazdatiszt; ki e pályán egy helyen 12 \'évig alkalmazva volt,r-»- a magyar, uémet, szerb, horvát a latin -nyelveket-is tökéletesen birja, legjobbtizonyit-ványokkal «Uátva valamely urodaloinnálvagy ejyjs birtokóSoknál.é8.jiaszOnbérIőkriéÍi ^í-al-kalmazást keres. —• Tudomást róla e lapok szerkesztősége-adand. . l~2
i^CWapEto Jíwef kiadd, lap- 4b.nyomda tulajdonol Magy-Kaniuán.