Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
2.5 MB
2010-01-29 15:27:28
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
619
4457
Rövid leírás | Teljes leírás (248.18 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1865. 028-030. szám október

Zala-Somogyi Közlöny
Ismeretterjesztő lap
szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből
A somogymegyei gazdasági egyesület hivatalos lapja
IV. évfolyam


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

íkuW egyedik óvftjlypa.
28i szim 186Ő. október Lán.
ttéj^íSlil, keresígííekM, Iptr, griő&ss&t, tuüoináuy és művészet köréből.
\'"A \'so^^ae^t^yafi^i\' ©gyesiSethivatalos lapja. \'
in t^rnss^sstlt^f TffSffrgff.*,\'t<«*i*y^iuMiua^. i,5ivb.n ,**!». hord™ im 6 m.,rété*™ a&
P^lt^i^^rTIjLj^T uV^^t?^ j ^fi^JjlTíL ^I-l ?^jjjjj^u!*?^^^ff^^^ jgellgt* fii ároaka.saalk\'l\'- - Hyllttér ^KBl .őrért 10 W. - BaS "HMH tarMasstlBatB ¦BWlMBfc^^^B^I»\'l«\'\' U»el»k bérramys a Bmrhe»it8«cgÍBs kOUauiBk Kaporvirra.
Ü^piak\' oktejfer áecmnberi folyamára előfi-Mtbfttbi ^Héste poptin küldve Á\'t^Vtaiáliádira-Juiidva
la*
kirzájHozaví? ^Jfegj^w^fe^nyM^M\'Wtrd\'^
zo^kéronáatatá-indylyel
j____ mért igazságos
ét méltányiHfí ugyanazért tartS megoldása , a Merített Magyarországunk alkotmányos jogainak birodalmunk léte a hatalmi állatinak elntasitnatlan követelményeivel leendő Bszhangzásbahoza-Ula iránt,tb ómig rendeiícl és képviselőivel- lanéoskoihfissnnh j üdvös, törvényeket aJkotbasscmk.
E régből, — > a fennebb! előlegei kérdetek sserenesea megoldása után a:
az oV felett taniíosl ami és értekezni ko-íeleeségolinek iimerje1t:)HosstlrSkegréb. iránt Császári Királyi> kegyelmünkkel kegyelmesen hajlandók maradvsin,
foH^birodalmi íBvirosankban Bécsben, Ausstnában, Sn. Mibályho 17-dik napján, Unrnk 1865-dik-értben.
fertőn Jrisifcf, s. kv
Mojláth GtyOrgy, a. k. Barthoe\'JÖios, a. k. \'
roisoí\'Biipánná,
fftf^apoltiir Alajos tiszti fBUgyéswzé, gCrabeBttsIinre nrnr^oxiioszalgÁhirúyá, ^kl^ssprat- s kívánattal egye^öleg ki: n*TOM|gSk-Iennének. _ -T\'BCaBa^^i^VftMihtliaa^^. I- Este_gjni oimeloadáft, a .Ssdzat" ^^wjKwnw* |-eléneklése ntin ^Bánkban1 drámával,
jaagUÉLii méltósága is a nép éljenei
után, i.nem csoda haezojféay. _ nMgyéak asékhely én njabb^ aojosobl
lonazutó anyja, asept-hd i6Jg Bótka IBhfly ZaW megy* gzodas&gi elnöke egybehívta ta-paaili miii n az egylet tagjüb, kik ritka, oaSp eagtttmcl -meg i» jeiastA. Bottk:
aa volt.
Ben kija^^valísmlnf egyéb as orsjág
boldogságnak nevelésére; szellemi » uiéUoságál-iaiadenvteendaibe]
anyagi\' érdekeinek: előmozdítására, a a kösjd gyarapitásárn ozélzóatámosnogy-fontflaakgn, » halasztást nem szenved. hetS törvényen íntéskedésekfelett kedvelt Hagyarorsságunk, ¦ a hozzácsatolt ré-ssek hü rendéivel és képviselőivel atyai esávttnk kivonata szerinti értekesbetés végett íolyd 1865. évi karáeaon hava 10-n eaB advent miaodik vasárnapjára
jsabad királyi Feat viromialsbaJsten^ _varosb«,.— A raegyejiaiáriín, a.ffaida-
kegyelméből saját Ssemély linkben meg-aryitaMaé éa veaérlenéjő kosortiág-
_gyttlést rendelendőnek és hjrdeten-
\' i»n»k elhatirosánk.
-ISm néave Nektek eiennel komolyan parsmesolvin, kegyelmesen meghagy-jnk. hogy » kirendelt helyre és idSre kebeletekből az 18igTevi"V. i. os.alap-ján kihirdetett, yálasctó-rendsubály sie-rint valasstandd:. követeket (kiivetet) béke- « nyuíslomiieretll alkalmas férfiakat-(férfint) kifogás nélktll küldeni Urtoisatok, kik (ki) ax érintett oradggy Ülésen jelenlenni, s ott a lobbi főpap és sásilós arakkal s nevelőit Magyarirssigank és ax ahboi csatolt réitóek rendéivel és képviselőivel, kegyaleaea Mándokankat t eKterjaeat-- fényeinket, ;n)int egyedül az orsság Odvére, fentartására s felvirigoatatására , irdnycottakaf bővebben megérteni, a
tagok egybéfaivásanac __
hogy ai njonnan kinevesett-főispánt gr, Festetics - GyBrgy B méltóságát minél ünnepélyesebb fogadtatás érhetné. A iolhivás nyomán bizottmány neveztetek .ki, mely másnap reggelén as egylet nevében as -érkező vendéget a megye haiarssélén iljtten fogadva üdvözölje.
A gyűlés bevégest»ntán gr.Batthyányi Zsigmond hívta fel a megye éTtelmiségét egy kis értekezletre, melyben a hon jobb létéért fáradhatUnnl kUidg grdf
-kittottjmegjele&ii méltéztatott, ezután : fáklyfemene^ m^y^alkalammal Szabó cBanm\'fvolt orsziggytllé»i képviuslőnk tolmáeíolta a kbzérzelmeket, ugy ltít-asottjgen- megvolt indnU\'a, mert hangja -fátyolozott volt; 6 méltóíága harsány ujának, közt vonalt vissza az ablakt (íl hol mejgjelcnt.
A Sasinczy téren mégegyszer meg-meiVet, aTíotka Mihály nr első-ns Ssab4:Samn mint teondö or>
gyelmatebb -királyi jnegluvá le viliink" B méltoságaTeistoilitr mmilen^gSflíeseif
.íhm hwiflt,.liogy:-a« nflSrap\'ih ai 5
támogatni kiki szent - kötelességének tartsa s mindenki, ki a nép bizalmával találkozva hivatalt viselni Telszdllittatik, siessen azt elfogadva jobbrérzelmével a háta, a megye főlvirágoztatására közreműködni.
Másnap megyénk nj főispánja gróf Festetics György nrőmélldságareggeli 9 érakor tartotta bevonulását a szék-
éig! egylet küldöttsége élén, ahhaV elnöke, a városén pedig helybeli eapáreo éa plébános fogadták.UdvBzlb\' beszédje-ikkel," melyekTe-ő-méltdsága—igen-szU-vélyesen válaszolt. A -városba ezrek éljen kiáltása, staraczk dörgések között érkezett meg, hol a főispáni lak előtt Ismét udv»iöltet»énT<^es8alia--bizaJ-lom megszilárdulásának szükségét fejtegető érdekes beszéddel méltóztatott" válaszolni,
Következett a „Veni Sancte"_ésmise, mely után a nagy megyeházban , a tisztviselők tisztelgését fogadta ö mltgtt, i innen- lakába vissza térvén, Tíz egyes testületek, és küldöttségek tisztelgése ntán,- megkezdődött egéaa^yjlvánogan-a megye njan szervezése körüli tanáos-ko&mány. — Hallottunk szép beszédeket, de melyek taglalása kiv.l esik lapunk szűk keretén.
, - : / - ;
AinwiTjízonyoB, hogy lényeges vál-tDrilsoíit - vdrJxáfnirfc -\'
Défo&U 3 xii-akor ebéd, melynél ter-nténet«kt liog-y azáldpraások ősi EsokíUa :ii.hiv«Í!niegtartatot±. — Ebéd ntánngy e«te Tfilá kezdett ezáílongani a hii, h.ogy ¦Bolka.IKhJly eUS-, __Caillagli Lászld
Xt&j malni keid... s hsttguk egyen-ként balnak el, — de keblilnk dagTid... A kés5 éjben ragyogd osillagok felé tekintünk, a Bcámolni kezdünk bnlndn-tnnkkal... Ennyi a nap egystertt. de fontos és egy ssóp jövöjü reményekkel kecsegteti ^*«mánye^- R^iletekbe^mflaíl -tgyhá*! nem boc?átkoznnk , de hisszük, bogy less alkalmank visszatekinteni a nap jeleBb mozeanataira . . . Minden eset re -öjüJünk^ogv lelkeBftléBUnk kHzepett
Az idegek lassn lük tett-frimBb^eafT t&sté^ \\ ^t^^d\\^rt^s_^jA^^^
ríiltflégre nem ragadnak tetteink.
Addig is niég á megye nj sxerretéaé-ről többet szdlhatnnk. Istentől mindenre áldást kérünk.
Üdvözlet
Méltóságos FESTETICS GYÖRGY nr, Zaia-raegye f3UpáaJátw&.
(1B&&. Bsvpt. 37.) iükint k& *_ord:TÍasj olin u íg ~
- D«itiiü;*%gLa>J\'triá ««áafcBÍ
Am SlttíE tŰÍ{, b köriben íg
LOkiot k nhaak tatét bflrtJaél,
A kegy«l«tBn«la Ifte&l o»t»
Ha raopryiti, höfr hoa«xn íjj-lit
__FillaiÍTft millrt, l^tt pmama :
VQjoí a barn ntia derül e^flui^ Innít » rtiffi aep n^jof roiak; Ejfj finjea ni beriaj rlrad rdünk, B ráJank riral kiíBcnTedoU hftsintt,
0 nS^, tsuLgimtot urat a Ti a* a, N»gj if MgmMstw, mert n n«rt>í*t ÉbrtJSiü ÍBL o es Terlrcaillajft, — , ^ S" f ~mi( «¦ ü, a bon «1 nont Teactt. Sa& Bnntp ax, »iá5n tgj nini ja\'í^rt. 8»ab4d*igíH «ad a nípttfc wí ; ^ iiwatal nem kOxd h»bír- ¦ hírért.
8 eükáat ai UtsnMLBck eseal lacaU, Beiu hirtí Ta»4j tört kirdetít; L\'gy a Birnhu.flBAs frajeo cijalijíj A ü>épefc böldei resérlék.
Hflisdrii ,.. > In a titrctei sriny ;
A hoa, kert — ro«st )iuxt4 gs*^p rsdsss,
-ííslyet -usm-lítaít-tíges a ™tgiF)íffi^. -_
Ve büla kexekra biiu rt^etüs^i
-B aa aj tar"! Tirigpkat imn. —
B La* rügy lei- Ismét népüni, átsiet^,—
FéajriitjB tag Ttfjvgul ttereáeu.
LÍJJ flÖrCEOh, reHjffdj J»;r.nqBT; a Bsgy
?4 aiip jDT&beo, raeljct alkelott
Érxxiudok kfUdeUpe, Iutcza, ragy
Ha keQ, _ t&niti rolni kcű\'ne tSrn&ak rsael.
A püe-nctnek pu«st]^Ki bár: -A gyűnűeEinBk Qrfira-hftJBaÜa,
Vesqtréra,- asept. hóbuu F. hó 11-én 5römllnnep« toU Veaíprém-
mfigydnek éi Ve-BTpréqrváruinnjCT----•-----------
1861-dlk\' írt^fíkikAnttlik m*& FiiUh
________ WiaWn--proTia«jTi«».-
ftUtt mtUok ksljattesitettek majd Ti1ioi< tftk fel — e napon fo^Ulta el ujr* fSispáol ¦sék.L
F. bó 7 éirjött Vtirfif-BarényUjholft-ia Siara Jósjef plebádoi Tvaetise • asABokUaa ; mellett a kÖ»6n«égnek, 9-íb Pip tübor r«f.. icjkéísnek fldTailíie acllett i beír. hit-c
oyerS m odora ral fogadta m t.nUlgfiketra«lCr« boc«itráu, hogy 5 vem — hanem cuk a kC-rülm.nyelc TáltDstak, i ajiÜván & poUtik&i csMlyeiaégcí^ hig^aHtaiffOtr tUrelmftt, &«• bo^y a bjrgrré nyei, do nem ttttij** —
követend u ónixig épiég^ TÍllsMlUa^asirr^ a 5 külöoösveri i gyek ex ni fog u iriByifatao oyil*rintUó bisalomiuk mejfetclat. -
11-én reggel W diiiJogaioo, ÍMl-"tu U»a_> vieelök k5s5t Kon Sándor, Boakar Sándor.
Y^ght-ly lBf« wah mihpÁsmí. KeaanArky _
Jóuef f3-, KltroMy Lajo* aljegyií, Íc«-BadoH4sTélÜraokr-«tb. * clarni képritaUi-kent b Tctta^rémi kAptáUan kar knlddt^a (» ajroii «t bakóarbeli apéfat. vJ3<vX> ttxa-badt&n c«ntlaktratak). A ;J3naaeaÍHE-gr tigjfl kőL^l Walá*t«Ia J-iaoa -Zwhy—lí¦ a*^ -LaramxkT Sándor. F«talwh Pit" rtiíafc.
mesSfu
TlfSaliSböl"
~BaaBKiSBii ysrör
tek a rSitpio tat^l&lalare, kij^ldíAiJÍ
H1<g,t-rn -w^HáartstyAgt/ij ajthalaH * * \' \'
TÜaajoíi/-hogy bár a kormány mhiaiyat-elkSTctend oriugonk épté^a i t6nr«-oyea jogai ^lynillJtiM aa bulouliaaiart, de mert mfikQdeaa nebéa, pályája g&rftngy&t, uáraít a huaaakiámogsti*s>a... a as iatéai gondTÍBoléflt kall kéniattk, hagy saast Jo-g&ierü cehét í^elmM_tttárai>gua« a nam-setet. A foigpasS Iák m(vglnt«rornilt&l b V»- .. Berenyt ígea itip Tom. eath. trape^aa^fco. ihent a fSTipáa a nála ^aatalgeU nraJBufe^M fliiaepélyec iatani tiirtjlai bííj^ÍUjMH\' Vurűi-lierénybSI. Egy mi* a tán robojtA. tiiKelicídni jülí, j mtMt kifiretel káfféA > uraknak diliét fogatai, a a fényw i^fftraal foUpáni-ftTgal aárU he, rixéa M.flni>»|»Aty
tárgyit (jobFjátT^á ri^í_>i rtoko* &oaoi_ _ rionMl) Veiiprtírn feli. SaeplklrAly mahí.—^ -jaröt loraiok jöttek u\\\'mki* aaeftat a -fírapán ele, tÍMÍelatí kU.fr*iai, a-4fl«a4g\' ^aUráii^á-r<w_- kath. aJianiLaiaittba^ a —
~ b«It. Mlr.lelkin Hull- kOsTeliteluígben IdTSils • Hasbsdjsl Ukondg.
Oil.lait 11 ara kUrfll írl_Veuprerabi!r hol aí~ít klrir* ar»i\'ill>íf\'B»1«l»»fc.«»4«\'« (» 8*-k; Ss«Wdj«ii*ciJtli.k°*rttn*katy mggkO^ imli «"80-«t.0roro«i>ii»l freudi » ««iprómi
lakauiE. A fö!»pjii>i Inkon f.igAdla as érlgl- „ ^ ,
-n...j-.;..i,.l..i..i.| . hi>l mir viirakuoll fi s ^Mmmtii-luil^-liagy_átineh-eMttiik^lii-H Innm \'¦Üpüllleki értelinWg- A hivatalnoki k*rl>ol ilrosolil kűxeBnok, no rcuegeisak iud»1 s
--wnK^ém\'vntr.iatb»ié *t«n VőrBs-Beróny Un^aem Veszprémben a főispáni lókon. , Kan Sándor 18til ki *lk. aliapán üJvÖzIá a "megve koz^nséga no vében. A foispárFTiifelyBu átérzett hazaszeretetéről tanúskodó szép
be/sűtet, int nem áldozhatja flil, nem iazuK giflhat ftsokknT7"fcike* a proviaoriura felhass-Jiilt, mart míg a megya-küfiönaégo elítélné, lulkiísmorBiö aera nyugtatná még.B o a 0 tf István, linsasnn fojti\'gote,hogy lm Szigorú törvényességet kívánunk, akkor mfndon törvénytelen tutitól talpig- A mostani álláa
törvényességet, mikor átmeneti hidra van szűkaég. Gróf Zichy Manó 6a groX\'W a 1 Btein István a hivatalt vállalás éa a polí-irka -támogatáaánnk arftksé^rasTTgO"-irroHett utóbbi kiemelvén, hogy haza
beszéddel válusaol^W-yben kiemelte, hogy ! fiai kötel^s-ég bízni a kormányban a hivatalt
hár remélve, sőt tudva, hogy Voszprémmegyo ktjs&Bségévcl s ugyanekkor a réjíi hQ baráti értelmekkai és mariéi veaett bizalommal tar lilkoaflndík, de ezeknek ily nagy mérvbeni nyilatkozás ára nem elámíthatott, a igy ki-raarihatall|li ioegtepatöoo és öröme t moly " ^ry>|tiprtl.«.>AKTt ar-nnbta keaarfl örücnaflepp-kénf-"TBgyfil naor* _ körülmény, hogy nom Veszprém megye összes közönségével, s a megjelentekkel ia nem a törvényei téren találkozhatott, nSil caA az a tudat td-ait némileg, hogy a taUlkozáB oly uton történt, mely a törvényesség, alkotmányosáig és szabadság templomába vésethet Pár pereire figyelmei a tüTtílmet kort, hogy mint Veszprém-megyébe kitett tagya nly korminrnak — mely víaasaütütl sisakkal lépett föl, hogy barátai éa ellenei egyVráot megisraerkedhea-Gjik, mindjárt 1-aö találkoaáakor, működése \'\'kaiáatpöiítjiii leholÖítlse, hogy rolÍMnerjék 4a megértsék egyraájt- közjogi o helyhatósági viszonyaink felfoghatáaa s mcgitólhe-léséért, v-issa** esette emlékrze tűnket a maliba, végig mont velőnk aa eredményié-knflj oaétoaaloU 1861 • kí orazággyülea a a mfgyiftinBk cit k\'ftvo.tfttt faluaslaiáü után a JelenidSIg lefolyt aiomoru, 4 éves provi-soriália kórásakon ss országunk sséidara-bóUaára, jogsink e\\liprá*ára írányiott mükíi-deaeknek Borocatál élénken rajeolá, melyek sólya alatt "haligaCagnn, du mélyen átértVH, hordoatuk fijdalmnnkat, Fflmutasaa Böbéinket, a hallgatásra kárhuiUIott, e aaabatl gzo veaaélye által elnámiwtt aujlót, a esüggedni nem tudé — a tbrórit környező tanácsosok ellroébe egy ré»xröl a király iginsag-sie-releljemáa réBárol a királyi szó ajentségébe hivő magyar tép dyoaatícus ériülmeire tor téjjöü ignzságbél kiindnlól-ig s mini a tapass-taláá igaroltii alaposan 6}>itö egyea hasa-fiaknak fáradbatlan törekvéseit b odairány-eot* orankáaíágit, hogy aa ország épsége, alkotmánya ˇíaaiaaltUtaaaék. As Istenbe
- Vejatt bíaale........
sacDtelt munkáinágot süktr koronártn, meg-Bxentnült a hit, mely lehetetlennek tartotta, Iingy Magyaroratág törvényes királya Sz.-latváa 8 KiinMlo* die*3 koronájának jognt, ^-Tgy alktttmányoa gyormakUbon ingadozó a a ke»é% jSvfija öattrák reichsrath javárn feKIdoaga. Ö« niidaVáráhan nyilvánitá Q iicgy—királyi aikarntn: • bInpyTrur-azágaak.ft UhctÖBéglg kiclégilése. Erűacn baflgánlyoisarft"köTtitWezö aaavakat: „Bnnél többet nem Tárhattunk, mert a ki a lehetet
leiil akarja,-a Dnnaidák hordáját tOUSgef! U* lUláH a n juilik ájá U d 9 <i VTYít r
a^^rt-\'-faMgat^gat^l^ta^r-VK
IUIdÍ. SL\'h. se volt ily rósz éa kényes hely cetben az ország, s most, mikor kecflukbo nyertük a belüjo kijuthatás. vezérfonalát, s oly hflx-ifiak vették azt kezükbe, kiknek jclleméheí, bnnsEcrelraóhex, alkotmányos ér* "Kttletéhcz íjjaiiu nem fér, erkölcsi éa hazafiul kflt(llfl»fl^gflpk p karmánynak támagatáaBwA 61-kí tjsatlkar vlaszahalyezéfiélobajtókielle-nébo.ft rSiapán megjegyette, bogyaválaaz-tolt tisztikarnak a magyar alkotmány azelle-mében kellene működni, a már most ha 5 neki cz átmeneti korszakban fenaöbb nLaaitás folytán ezt kell mondani a tisztviselőknek, hogy a provisoris kormány alatt s igy nem törvényesen kivetett adó! hajtsa be. mi módon tehetné ezt? — Az, a ki a türvény-BréLU van hivatva, kiuek a törvénytelen adó ellen ovost kéne tennie,behajthatná-e ezt? nem jönne-e ellenkezésbe ftlkt-imányoa érzöletóíeL?-Kerkapoly Károly hatalmas, logikailag eröa vértesett, majdnem hozzá férhetlen bo- | •lédében a megyék vissza nem áililhatását j egy feldl as államnak létezése aíapeloraeibűn j meg nem.Já-madhatásával, más felöl a törvényesség Öreiűl hivatott törvényes megyéknek a-larviíBy-talenség urgnnttmaivá-nem telifitó-aével iiidokola. Az átmenetnél nem szerepelhet a megye, az átvezető munkára egyeseknek kell vállalkozniuk, a & türvényía tért ^.BBsafuglalni, számunkra bixtositni torokvö kormánynak og-yesek hivatalt vállalása általi támogatását nem ia mint áldozatot, hanem mínt honfiút kötelességet tűntette fel, mintán e hivatal vállalás oly BzükségeBség, mit jelen helyzetűnkből kiv^iUakozliatáadért, a haza javáért túcckvéBeink irányadójául kell elia-marnQnk, mert az egyesnek a hazáért áldo-satul kell vinni nem csak vagyonát ás életét, h^nem minden törekvését, a még a közvélemény nyomásának daczára ia. Kom-caak nem emelne hát siót a megyék országgyűlés el5ttl reatitutiöjáért, süt köszönetet esavaa a jelen kormánynak, hogy nem állítván víaazaT a megyekőt nma-iaJoíttt -aa^kat aa átmeneti köraaaktúl elválhatlnn ttlrvénytelenaégck orgánumaivá. A törvénytelen helyzetből (melynek aem a jelen kormány, sem mi nem vagyunk nkai) szabudulhatásáért egyeseknek kell teljeaitni a hivatal vállajás haznfiaLkp-tclessé"gcü slb.
hcazcddul — melyet a főispán mai tok -örőnre megkormidíojiTiuk" ncWitéTr, tit~éne-kczlct bezáródott. Többé senki sem emelte fel szavát. A megye restitutiójánHk barátai, kiknek elve tisztviselösééét csak válaaztia nem pedig kinevez0b ulján elfogadni, nem
uté; h»gy a-kormány, melynok\' 5 TaTagja^ & 0üll^^d i élt hőin Ismert h: . folytán i- B" ft\'jedelmt- magas Ígéret alapján vlahattt, ¦ fitsfi teendője as orondg épségének TtanaaJUtisA, ¦ a csakis igy jdrvenyes or-ssaggyQ.Ua uaaaehtvaBfl, mely cgjcdQl segií-bet feaaiak bajain, m\'-lyckct aknrqfosan a t -recdaaereaen idégtek-tl5t flgyeinek mester-ssSgea\'Staaebonyo.Itasa által. E czélra mü-kVdéaay s\'aa átmeneti koraiakkal együtt járó bafak i keltamatlenségeknek Veszprém megyéről lafcatSlfig tivol tartását ígérve ögycl- -^ witniliina-l^ tirtgy miatln Bt«t6Dt^
_aypdrkeié> még egysser (est a izót erősen
- megwynrataj\\flallakbe adta sorsunk fonalát, TJajyiaiHink,nehogy a« njnUg kl.-jtaflk-fefr-
_ >eiijfck&zB..-J*teo áldását kérve rekoasta bo ¦¦apTábaabaasédét,d.a.5órára mngánjellemü
~ éitBknaéara k^rrén fttl a jelen —.^4» éfteke»let-d^á-.-6-Afttkor tttc| Pflrgll Sándorhoz lGGl-ki tisztikar Tlaatabelyttéait; Oaapó Jorsef, főispán áltail koavetitettségben a kormánynak a v4gaM\'leénd8 megkeresését jnditványozta, hogy.-.a,beIadmIniatratiót lilstulcg n megye
; köaöoaége VálaaithasaA szabadon tisztikarát; H:u;nlcAr^6aod*>r kijelenté, hogy itt nekünk aajátíag kelyOnk tincs, elég kijele\'ntcni ma*
. gáorelanénykéxkl, hogy bíaank a koímány-b^~«ig aTSrranycafégért, ntttotmanyoDed-xgankeféasaért kOxd de o kijelentésután ^otittük a bolyrfl,"— Kosos István a praomfsü weltetn fé"HIokét;-eleiünket ál-
—ttasorak^ahonéf^-ha tudnók-ia,hogy-elegttnk
_. *J6MÖ**5^^:oiérr ne Umngníiiók hát lii-
- wúmtt^iüjtoith knrmánjrt, melynek liaxafiuf-cms*kti\'m*r*t>rínk gyötmyc-} .nditra--- "* Em> Band«rtwlc — mint ISGI-kl 1-aQ
\' síék^-a^uurivnl inkább v.fsznölte-\'dhuataaaknal szerepe var." ador. ha-ü basa ngv\'kiyinja, életét -—,Jda -rau aa Metnél drágább, a
IjaMT-pQlinkarnudyzoTnnk _áTtaT;: atdldeiiíU flzQkségesíégről^^iiitíkot — söt űpon rajok
git levőknek, elveik szerint eljáróknak te> kii.tók Őket, ha hivatalt vállalnak, a a tagok ismert hazatiuaága által a megyék visszaállítását óhajtott résznek is teljét bizalmát bíró kormányt tetttegea részvetők által támoga-tandják a hnza épsége 8 jogai visszaállítanának és Bzerzcaének nehéz munkájában. Mi — a megyék víaazaállitásánstrliárátai —¦ bizalmunkkal támogatjuk a kormányt, roig — ha bár a nrienktül eltérő aton — dfl-velünk egy ?0 ngyanaxon czél felé- hitlad^Eb aa oka, hogy a megyék vissza nom állításának pártolóit nem csnk nom kárhoztatjuk, síit as cl
ikraie- i fölvétel idojábtnr"n belyrlagonyok szerint
eges tényez&kké lesz azon az nton, melyen a haza boldogságát lapíthatni !iIszik; — sud hanu venlara s pettmasqne vicissim: Ők se kárhoz-lassáka megyék vissza állitáaáuakJbarátait, -á-törvónyességhAs vns kövotkezétosaéggeí ragaszkodókat, ha hivatalt nem vállalnak B csak ia bizalmakkal támogatására szorítkoznak azoknak, kiknek jó akaratáról megvannak gyüzödve, s kiktől caak aá utón, do axon_. hitben válnak ci, hogy mínt agy szánt és.közös cxóln törokvdk össze fognak találkozni, az nrszág vissza állltntt egységének, biztosított ingainak, e reníithetlen alapján aa eddiginél nagyobb dicafénynyel ragyogó alkotmányossá"íjának szeotünnirpón.
Estkor-a "város kivilágíttatott, a Benyel Yexérleta alatt álló H7ÍntAr«n1*t tHa^lfiadást tartott, a Veszprémvárosj lajeósság nagyszerű fáklyás menettel vonalt a azeretett Jöisi \'
ógben advűzöltn Sf, Adja Isten, hogy a ^ztfp reményeket melyek es Ünnepély nltÚt mindenkit áŰiatot-Jak.-^ mi előbb aí óhajtott valóság váltsa fel
papgíboe.
A protestáns egyház kölcsönős biztosítási ügyében kficül-aőttLalBCl^ölczoii: összeölt bl-zottmánynak álapszabál3rter-ve,egyházbiztositasi Önvódegy-letiieí-
(Vége.)
Ab iga gató minden aa ö vétkéből credo károkéit na egylotnok felelni tartozik. o rendeli el a kár fel-vételeket és easkosli annak kifizetését. Itt megjegyeztetik, hogy az t\'gy-lot saját maga koczkásatára egy osztatlan lümoghen 5000 frtnil nagyobb erteket nem tartb.it meg ennek fölöalega viszont biztosítandó.
A vezénylő igazgató oldalin áll egy titkár a ki egyszersmind gátoltatáaa eaetében helyettesíti az igazgatót, egy pénztárnok, egy konyvviríí, éa azüküégkép egy vagy két írnok.
A vezénylő igazgató a megszabandó állandó fizetésen kívül a tiszta ryeremónyn-k a 22. g-ban megjelölt hányadát hozza.
VI. Foj ese t. Ügynökségek.
20. 9. Minden egyházi megyének centrális főhelyén a világi vagy as egyháa megye által megválasztandó képviselője vbbbÍ fel a kerületéheztartozó egyházi biztosításokat as arra külön szerkesztetett nyomat tátott bevallási íven. Minden egyháa köteles levén a maga tüz ellen biztosítandó vagyonát teljes érták-ben bejelenteni, es aa erre külön megbízandó egyházi orgánumok által és as egyos egyházak hoztájárultával történik, hogy a helyea becs már előtte ia meghntárostntik a helyssi\' nén éa küldi be azokat as igasgntóaágnakl. L3 szedi he a dijjakat éa laítősik\' szt a ssék-helyre rendé? m beküldeni. Esek kötoleaaéga az igazgatóságtól vott lejárati időt, a péns-beküldés végett aa illető egyházakkal a lejárat előtt 14 nappal tudatni, Ha valamely egyház a biztosítása lejártáig as uj időre nem küldi be illetőségét, aa ügynök tartozik azt még egyszer sürgetve ós ajánlva folszó-litani, erről egyaseramint jelentés tétetvén, ugy az igazgztónak mint aa illető kerületi főtiszt, suparintendantiáhak, mely időközíleg fedezni fopja az egyházkerületi pénztárból a majdan vieitatiokor behajtandó illetőséget. Ez esetben azonban obligát kőtelosaég lóvén az egyhás biztosítása, a lelkésa és gondnok felelős éa a kártérítésre köteles az ily időközben történendő kárőrt az égytiáaf kerület Irá-nyában* Későbbi években az évenként fizetendő dijakazegyhAzkerületek főpénztáraíáltal fizetendők aa egyletnek,raely aisokatazegyeB egyházaktól a most mondott módozatokban incaasálja.
Ekkor majd kötelesek leondnek azjegyes vizsgáló egyházi orgánumok rendé non üEh-
mennyíben an
ülne.
VII. Fejoaot: Ügyvitel.
22. g. Az egylet üzleti éve a naptári év. A választmány a közgyűlés áltál jóvá hagyott elvek alapján szervezett ügyrend értelmében az igazgatóság, a pénztár, a könyvvitel számára kimerítő utasításokat azerkesztend és azokat az illetőkkel közlendl. ..^..Aa..«.6ylat mindepncrntLirtéke^pénze tüs és betörés ellen Vistos szekrényben 2 vagy 3 különböző nyílású zárral ellátott pénztárban fog őriztetni.
désben levő tagjánál" vagy aa alelnöknél, másika pedig ag igazgatónál yan. A késs pónzbőT 0 kézi pénztárban 4000 fft Tartotik csak, a tóbbnok gyümölcsöztet ás ér Öl a választmány gondoskodik, első évben valamely pénzintézetnél folytonos fölmondhatáa mellett tartassák; a tartaléktőke teljes fokrajutáaa után pedig a 10. §. módozata szerint,
Aa óv végén decsembor 3I-ón a azámadá-?ö"k bezáratván, a mérleg elkészíttetik, ozon számadási okmány, melyet okadáa-jelontós mellett az Igazgató készít, a kÖzgyülÓB előtt legalább 6 héttel a választmánynak átvizagá-lot vágott terjeaztendö, mely ahhoz mogjegy-BÓaót oh a tol ja.
As évenkénti nyeremény akkáp saámittatik 1"\' hogy H nyert jövedelemből aa összes
nézni, vájjon a biztosítás rendszerint tőrtént-o "és" hogy dtjjTik puuluüíiu befizette ttük-"o ?
2 1- g. Tűzkár esetén az 5. §-ban elfogadott bíztoailáai feltételére lesznek iránytadók azon megjegyzéssel, mikép a bíztoaitáB felvételénél azon érték legyen mérvadó, a
mennyiből az illető tárgy, aaerencsótlenflóg I^^11^11^^ ^jj\\m™ls™>^,t
¦¦\' nnak jelenleg helyreállítása a °Y^^\\ íf ?n \'.^ "\'^ J--*- J • adatni kölcsön rövid idajü. tilrleaatóare.
tiszta ayeroményt, melyből a 9. y. értelmóhön 75 Vb a tártaiékhon oaatolándó 3 % fia alelnök és választmánynak, 2 % as igazgatónak jár, a többi 20 7b Paaig as egyes csatlakozott egyházkerületek közt biztoaitáai értékeikhöa aránying Ioend felosztandó.
VIII- Fojözöf. A tiroBBág foloozláiia.
23. §. A társaság feloszlik, ha 2 óvvel a 30 év eloti, tehát a fenállAa 28-dik évének küz^y üiéaébcn a további fenálláa e! nea határoztatik. Az alapszabályok megváltoztatását a fennállás meghoBflzabbitáaát, vagy as egylet fvtoailását tárgyaló inditványok, caa!: egy külónűson o czélra összehívott kisgyűlés en Uirgya!tatnak, melynél a ozavaxatok 3,\\ az kívántatik meg a feloszláat illető érvényes határozatra, a mely alkalomnál tüzetes gondaakodás taendŐ, aa egylet kötelességeinek teljes kiegyenlítésére.
24. §. Különös határozatok.
Egyleti hivatalnokul nem válaoztbatók éa hivatalt nem viselhetnek, kik caödbo eatek, vagy fizetóseikot raegasünlőtték a nélkül.hogy hiielesölkofi teljesen kiolégitettók volna, e ások, kik valamely bűntett miatt bírói vizsgálat alatt állanak, éo ártatlanoknak nem nyilván itattak. Ha ilyes körülmény a hiv&-taloskodás alatt áll oe, rögtöni hivatalveas-tést von maga után.
25. §. As egyházak lelkészének, tanárainak jogukban van, ha est tenni kiváoják? agy. házi épületekben fekvO ingóságaikat az \' egyletnél bintositáa végett bejelenteni, mely köteles esen egyeseknek mindaaon elönyökeb megssavaani, melyeket a jelen ssabályok folytán aa egyhásak-bírnak,
26. §. A tartandó első vagy későbbi közgyűlésnek tor tátik fonn ösoe jog, vájjon haj-h»Mló-eA\'kösmüveléQ és vailáaoBBág terjeus-téso mellett éltüket foláldoaÓ egy hasi tanároknak éa lelkéoseknek érdekében oson egyelőre tüs-bíatoaitáoi egyletet a lelkészek, tanárok, tanítók életbistositáai vagy nyng-díj-intézető magaaztoa elveível Összekötni-
Azon esetben, ha ez történik, a közgyűlés határozza meg, hogy mennyivel járni évenként a tQzhistoBitásjörcdelmébő] as általános egyházi nyagdlj-íntézeti éa ólot-bistoaitáoi alaphoa.
27. §. Azon esetben, ha a testvér ágootai hitvallású hazai egyházak és as erdélyi protestáns hitfeleink őzen egylethez caatlakosni hajlandók lennének: abba szívesen elfogván fogadtatni mindezen egylettel, alapszabályaival s Jntéaményefvol ős utaaltiaatvG.1 járó nyereményeken ós vesztoségben réssvétolük fluorint egyaránt oozíosnak.
IX. Fejeset. Átmeneti intézkedések.
28. §, A "társulat működése a bistoaitásra nÚEivo a megnyitáskor decaember havában veazi kezdetét; az egyes biztosítások lejáratainak egyodidfijttvó létein aa olaö két é? folytán nz igazgatóság által fog as egyes biztosító egy hasak terholtotéao nélkül oíss-közöltctni.
29. §. Aa előleges kiadások fedeshetésóro 1000 frt, kéBzpóna, 9000 frt mindig folyóvá
-költségejt és kezaUsi dijak a még folyó kocz fáklyás menettel vonalt a azeretett/Öi.pán SlT^fft1 ní?0 dÜ,\'ín? í lakához, s AWáy.Sándörűgyvád általi köz-. ^l*xvllls fíí* "f-"! ^í^\'í vetettaógben fldvözöltn m . ö»J«gö levonatnak a 8. §-ban foglalt dijjaaáa
arányában.- .
Szabályul vacndö/hogy ha as illotŐ tótelek
fontosán nem constatlrózhatok, az nctivákhál nkább kovosabb veendő. Az ekkóp kimunkált fölösleg képezi a
Vázlat & haszoiibórlet; kérdésére vonatkozólag.
Több ízben volt már alkalmunk olvasni ü tárgjyól és ason jelenleg divatosé rendszerről, melynélfogva kisebb-nagyobb birtokok bérbe adatnak. E \'tekintethon nem éartjak fölös legesnek, ha e fontos tárgyat nézeteink néhány vonásaival körvonalozauk; nem asórt, mintha valami oi — még nem tárgyalt — dolgot borhfltnánk fel, hanem mivel a haszonbérletet oly fontoanakés hazánk jó vagy roez jövőjére ofy befolyásosnak tartjak, hogy 0 tárgy még sem eléggé kimeritettnek, aam olyannak nem. nevezhető, mely gyakori nyil-.vánossá tAlfllét rnog n^m kivflnná, hn mindjárt nem ia* volna egyéb eredmény elérve, mint kitűnőbb tehetségek figyelmét magára vonni, vagy hogy gazdasági egyesületeink nagyobb érdekkel foglalkozzanak a nevezett tárgygynl mint jelenig; mert nagyobb befolyással bír az általános mezői gazdászatunkra, mint a legbecsesebb kísérletek és haladás annak egyea ágaiban.
Mindenekelőtt szükségesnek tartjuk ason pontot megérinteni, melyből soraink kiindulnak^ ós ez abban áll: hogy a föld a termőföld osaknom egyedüli támasza hazánknak, és képviseli annak összes vagyonát; úgyszólván egyedüli tökéje hazánknak, melynek" ~ kamatjaiból élűnk. Ezen tŐko vagyis a föld magában véve ériókotlon, kanom bir termy képeoséggol. Az által pedíg, hogy a meglevő^ termő képességnek \'rovására a haszon vét olt fölcsigázzuk, vagyis nagyobb peruzontokot" igyekszünk kiaknázni, a földnek értékét illetőleg a tőkét kíaobbitjük.
Eszszertlnok tehát caak oly intézményt nevezhetünk, melynélfogra a földhon fekvő tőke (Grandkapital) azaz a termékenység
leginkább megmarad. Minden caolekriny, -mély csen alapaxabatyiól *Hér( ktivetkezo-teeeaafuld termékenységéi veti enyészetnek.
Es ellen basztaUn rntnden okoskodás, minden —¦ bármily finomul szerkesztett — de alapUtan kifogást mnrt száz meg száz izomóm példa, sajnálatra méltó tény clvi-t áznatláVbisonyitöa^ vaTősigánaE.
E néhány sorban Tolna tehát kifejezve az eszme, melynek folytatólagos tárgyalása a birtokok bérbeadásának jelenlegi módját, illatölej; annak eltérését az alapszabálytól veszi fölog igénybe.
-Mai világban a birtokos birtokát csak azért engedi át másnak haszonvételül, hogy abból a ki telhet ÍJ legnagyobb jövedelmet kaphassa a íiélkQl, hogy földjeinek termékenységi állandóságára csak legkisebb gondja is volna; és a bórlö a nagy bér s Önhaszon miatt a fuld erejét a legrövidebb idő alatt a mennyire csak. lehetséges kifacsarni szükségesnek tartja; igy üsután ásó som lehet arról, hogy a föld erejében megmaradjon. Ennek belátására — ugy hisszük — mindaancmu magynrázat fölösleges í mert még -az egyszerű pór sem csalatkozik szomorú jóslataiban, habár nem egyszer egész a babonaság határáig terjednek isuzok.
A. haszonbérlőt nálunk többnyire kót alakban fordal elő.
As elaÖ esetben nagyobb kiterjedésű birtokot uradalmat adnak át egészben az ugy-novesett fflbérlökaek (Generalpachtong).
Mig a második esetben csak kisebb részletekben történik a bérbeadás. (Parzellen-pachtnng.)
Aa első esetben vagyis a föbérletnél a birtokosnak csak egyes pénztőzsérekkel van dolga, kiktől a bért egyszerre nagyobb öas-Bséjgekben szedheti be; j Ttlk még azon Fa-rádBa^iÖl\'Tarl^Tmentik uTökat, hogy földjei-
ket kísehh részletekben kiadják, ezen fáradságot a föbórlök mindig aromcst fentartják maguknak, mort nem kis hnszonnal azokoft az járni és így a bór törlesztését is ej által szépecskén, clüsogélik. De épen ezen a fö-bérletben fekvő concentratía válik gyakran a birtokos kárára; mim elég-ny-onnVe péidwil- • szolgál a Legújabb tapasztalás.
Szó sem lebet arról, hogy a föbérletnél a termőföld erejében megmaradjon. Különben ia ..ngy Utazik e téren birtokosra éa bérlőre nézve egyiránt csak tövis és rózsák teremnek.
A bérbeadók, kik biztosan számítanak a bérnek rendes fölvételére és legtiibbnyíro kl is számítjuk már clöro annak hovafurdiláaát, nagy Zavarba jönnek, ha sajnosán tnpasztal-niok kell, hogy biz az nem jö be rendesen, mi igen természetes éa könnyen megfogható, ha a bérlő rósz termesek vagy elemi csapások kövotiwatóbon nagyon megkároBÍttaiik.
Sőt még hitelüket is tökéletesen elvesztik, ha netaláni fizetéseket nem teljesíthetnek. Az pedig már a késedelem miatt sera nyújt elégséget, ha & legtöbb esetben cank szerződésileg biztosított jövedelem törvény utjftn haj tátik be. Ason felül a birtokos nem is tud mngán segíteni, ha véletlen fulineniLo kiadásokat kell fedeznie, hacaiik terhes adúsnágha nem keveri mngát; mert i.z által, ho^y birtokát i bérho adta, megszűnt egyuzersmind annak I korlátlan tulajdonosa lenui. Ea mig némely j birtokos, kt jószágát bérbe nem adta, ha vé-t lctlen körülmények áltni pcuxazüruliságba_| I jön, várandó termékeit clöre eladhatja, mi \' : által az uzsora áldásaitól könnyen fólment-j heti magát: addig egy másik, ki mindenét I bérbe adtn, kénytelen a l.\'gnagyobb türclcrn-! rael várni, mig egyik Vagy másik határidő { -lejá?iés a bérlő 83 illeték lefizetésére jön, ].^.b^Mtcaatugyan. mégis tenné,— asonhan nem egyszer épin az ellenkező eset ndja elö
magát, miáltal a hírtokos ismét caakodajnt, hogy mindaddig-, mig a bérlő fizetnHrtpw loend, szépségesen várjon ; mert nincs egyéb biztolíjték kez?bc^, mind egy darab papír Bzerzfíliáa-filákjáUn. A bérlő azonban a bíz,-t .BÍlvkon Van éB umlkodik kénye kedve szc--ririt ^-mig -tOrvínyür-tTTiCztelCsi-k lélctné^ nek, addig Ü egy csomó pénzt Bzépecíken félro rakhatott; a birtokos pedig megelégedhetik a szomorú tapasztalással.
(Folyt ki.v.y
Hirek ós események.
A A helybeli nlgyninaKiunibím mn oetober l-t\'-n tíirti\\ivrin meg ír „Veni Sunc-C: uic^nwttüitfil; n tunulü ifju-$;\'n:uak ;\\ tuniti\'invk. I-iizgatúal megmaradt az ci\'ilvLtfil i*murctefl t. Könnye íMnjü«, innárokiil alkalmazva vannak t. Dolmánya:- György niint IV. osztály-tiiiüirri t. lll^liiiz\\ Jíiiiuj\' !1III. osztály, a szünidők alatt varuMiijkbíT érkezett t, Menyhárd Agu^tun II. u.-zufly, 6 t. Lett-linzer Károly T. osztály tanára, a egy-Kzernniind énirU.már. A kegyesrendiiek házfünokt n kú-.\'.i-zc rétéiben levő tir.7.1, litrzay Klek. — Az elemi fiosztályokban tanáruk; Nucm/Iz Józ>ef n IV. Párosa
"Endre a ITT Kécaey György a II. Hor-viitli Tál iiz I. osztályban.
A Környékünkön ía megkezdődtek n követ választási mozgalmuk, melyek azotilmn nem hasonlíthatók más megyék f-zeliemi forrongástítrös; miuiiía-\'r megye értelmisége rég el határozta
valának: 1. Botka Mibály. 2. er. Batthyányi Zsigmond. 3. Inkqj Ádám. L. Királyi IMI. 5. Molnár "ÉJQ...6.- Bimon "Fin. 7. TjUmeghy\' Tereiicrz. 8. Tolnay Károly. Kétségünk nincs, bogy valami ta 1861-ben teljesen, ügy jelenleg !a. megfelelendnek köebtzodalmtmktiafe.-- \'< A Dicsérettel kell méjjemféfcmüHl;"" néhány házigazdáról, ;kik nem csak romlott járdáikat hfajp^lőtt kijavították, de még az ártaifeii^át költse^ giikön -beboltoztattrtk. —" Vajha minél több-utánzóra íaláltiána,kí
A ismét több nagyobb tUsvénzrBl kell említést taDDiir^T^meTyek\'k&zelbefr a közinséget növelték; u. m.Sármelléken, Devecserben, Csákányban éa több muraközi helységben.
A SzcHlöhegyeiiikLen nagyobb résit megtörtént t\\ pzliret. — Mennyiségre j kevés, de minőségre igen jy bort adott, j A knkoriwa szedés is folyamatban van, i rég láthattunk oly asép fejeket, mjjii az j idén,fólegukaaizsaihAtárgazdagabban. A k tartos azársx ido ellen
kezdődnek nálunk a j anaszok különösen a munka Uátráltatásajnintt.
A-A városházán nemkülönben a polgári egylet épületén a nemzeti lobogd ktttteetett.
A -c^ak^rarai^yitatócaMiUita^aT7 mely 2-án leébd, mindenfelől számosan-
Zrínyi utolsó imája.
Jelige: „Klocs aa vcsiTe, kit egy nftnict Bzivíbí tömet cl." (Második pÜTamfl.i I.
H«q torhatá tovább & hS beblü bajnok, Rogy kQon c»6r0mpÖíj0a a fíüioldu kpnoli.
Utat TAiT!^fw>\' ^ 0r0^, Diakié^hea. & rár-mÍ*B»a»- ?11-« «lCki««ül«ti -Dráffft solyem asAmolr, ouoo egy feaiUrt, Ott a Baámoly elStt a hGa nője a Unja, Mell«3«Qk Juranlcí s Ubb jeles nobánja; Kii \'otaalt parányi aorcgo iéiiülten, Hely ZxinTi e szavit hallgatja feaiülteo : .Harmlnca-nígy nap elJítt íffiretet teUUna, „A Eielrcet o pereabea boriitdi lettünk : BÉl»t avragy halál latanllnk ke«ib61, BA remény is blbalt magánk erojébCl: „Imái tatok Telem k írj ük Iates kegyét, _
Ssítné? aki lattal, s a ssáaoljra térdel.
Faldre haü mindnyája 9 ijais vesirárel :
n.
|a a íoIűSb táa nidflaor L&ádom Fetuíu«Jet : TlffOBstalá me$ vágíar bátor BiljatvAri nspadstt
Toisd nyortom féaskül a tárt HAllori basca aom Talík, \'Horeaoltam sem flatataírt MeJT og^a eeak iws^raiák. -
ErBt adtátgatotvatni--..........
Hotn parányit, aas uakályt,
MeytaniUÜ Bont eaaratai,_________...........
ÉL Ham rettegne 6 Taaaályt i
Dycn násxB a fa A* agat Zárt falak kort Itt kinn T Ssáa halaHal irti Bab et Bzaggal aa a hosfinn. Aldosott a táa tít4t«1, Hagy napákban rissa Tolt, MldSn bítor élotável ^.
Rnjnf Irlnlmnir CITO toll ;
Jövünk lapján niueum aokflnfc írva ÖrOk béke 8 csend:\'.\'
:-^ft ftfl «filB Ulinfl B"»mgtxl^bfi"fc, ----
¦ Irt t«b*re U köUcdT
Vés; bnámuólkét sió.raaog.t
Ha s Ur dtfnlTtn it, _„Vsdd magadlioi letkam ¦ tartsd meg •A Magyarnak a hazát J | tf —
Árpid ÍÜldjél rahlnaetoromal, CflBnetTo, csak nértlietcm ; Ürto bajra butAlnmiaiü 5tép kirtt nem Tenithetcm. Vad duiicboa Utif (roljótkaJ Rombfil a tűr egyedül -Sloigád Déite lítlfD bókkal UiB 8iiEctTár tOakro dül I — Kapat nyitok sseot hitemben A parányi nép elun. Ilalálbsn v»sy gyÖBoleraben r\'e{:keressük a diciüL —
A ment írtét égl>o Vitl, ImÁa ajka elnémult : Jíini arcsát megtííkoli S a &igy atrtv elindult: Kapat nylnat éJen ?11 ra. Irton nöToban kh-nnt: A taxíegyrar fon ^abüca, HolU élteti o hont. . .
a &n nem vagyou J
Egy nértőién í« nOS-baa Kölnben míEJileal kisdia alán fordította— —
Ste-l-BEZ^. (Folytatás)
?8 egéas udv&r mozgásba jött, 8 felsége felgyógyulásáért nyilvános imák tartattak j as anyakirályné végsS keserűségbe esett, kflnyÖBÖnbea törvén kí & betegágyas felett, kit egéas betegsége alatt alig hagyott el. A király is szomorkodni látszott, de nem volt eléggé erős, hogy La Valiéro-t ne lássa titkon, mindennap adván Jeteit "mínTTeodesen szerelmének ei érzelmeinek, melyekre caak egy Dsenvadélyes ssarelmes képes lehet. A király^ é_azo^b^n^ejp_ lehetett ojy rosszal, hor
La VAliére-re ne gondolna. Ast hívé, hogy
helyzet kedvező lenne, felöle a királ
„Pifitt BTi^l1""\'- P-lhntirnaá i»rntt T^lhnBKnálnY as anyakirályné és gyóntatója jelenlétében mogia tette. Ezen két\' királynőből és egy barátból álló tnumvirittu . La Vallóra meg^ rontására OsszeeskQdvén, kérték a királyt, adja férjhez e nőt. Nom lévén többé dolga a királynak, Mazarin bibornokkul megtanult urkodni, azonban mégsom bírt elég erővel kereken, megtagadni, sem -teljeven bele-egyesni azon kegybe, mit tölo kértek. Azt felelte, hógy\'ba La Valiéra férjhez kívánna menni, nem ellenezné, b hogy szabadsága-^, ban áll választania. Miután as udvar minden" lovagjai felett szemlét tartottak volna, abban állapodtak meg, mi kép nem lenne képesebb ebes Vardos marquianál senki sem, egy üdvan
"neniefljölterniett, jeles udvaroncz, ¦ aiitalmas megsiírettetni magát. Aa indítvány tehát ölejébe torjeiztetók, azonban ez^őlsson gróf-neba levén szerelmes—ki nem gyűlölé Öt — astviazonzá, hegy gúnyt ílznek belőle, Bbogt a hásassig ¦aanUege nem tárgya vágyainak. * A király sógornője, kr mint a/ohalioti
ügyben már láuak, a két királynöliöS csat lakuzutt, megtudván a dul^ot, mogváltosott^ de nem La Valiért íráuti hajUmnUil, mert ezt mindig halaiból gyülulte. 0 ismerte Var-des marquianak Soibeodb gréfnuvcli.viszonyát. Meglátogati a grófnét, a mint jó és szerető barátnéja be vállá neki; mennyire ollonéro volna, ba. kedvese az indJtváoyozoU hásasságha megegyeznék, fclajánU szolgálatát ily nagy horderejű üeyben, ígérvén, mikép Guiclie gróF mint Varae* barátja feladatául tűzi ki a hizasságról lebeszólni. A grófnő megköszönő e srivességet. Miután mindkét részről Bok szépet mondának egymásnak, nyílt szóval kezdenek szerelmük felöl heasilnl, ekkor Vardea ur belépte társalgásukat megszakitá, moly mindkét részről sok báj és vigaszszal bírt, mert keservüket egy hllbirát előtt kiönteni annyi, mint szivünket terhétől felszabadítani. Eltávnzváp ő
felsége, Dé Tardes nyiívihita ti grofnénak., hogy La VaUére-t_ vagyona millióival wm "vénní él.\'Lálhaíj\'á\'"as,BZönyö^7^"\'Tcio bozieá mennyire becsülöm ont, és ne képzelje, hogy ezen elutasításért gyengédségem iráni lokö-toTeave van. Bösianfeödom "a királynák"Lá" Valiór-ell viszonyán. Egy^müliót nyerni jó, a én.nem vagyok atyámnál kényesehi,ki^
volt, mind a mellett, hogy nem aökat gondol küütjtl IV. Ileniiuli-taidvtíbét tiBül v.julI, kl
1 T • l*"" ¦--------......
- -anyám-lett\'- A-király viszonyaj a-helyett, hogy nőszüléseraet\'akadályozná, inkább ingerelne arra; mert nem szeretve őt, örülnék rajta, ha &-<&ls6go mulattatná, öt^éi-kegyoí\' nek bőségével nyújtaná neki mindazt, mit én coaknagyon szűken adhatnék. De asszonyom — folytali a legszenvedélyesebb s a Iftgkihi-vóbb modorban — e szemek, c szép szemek ffgfk, n^y^k nkadálvnznak, a melyek azt okossák, hogy érdemetlennek tartanám ma* gBm u életre, ha képösleu^iék változöjrÖa szivét adta nekem, mit kivonhatok tnég egyebet? Nöm lennék e az emberek legbunös-hlke és legháláttanahh,-ha ftlh»tárn»nJ_tnaU nám magam tetszését elveszteni! Legyen biztosítva, .ho6JL-y\'»*on7utl^ életemnél ked-veaabb}—f-^Hfgy^ohn másra nem fugok gon-dolni, bármi szerencse Ígérkezzék.
Litván a grófnő kedvesót ily nemes érzü-létben,--égessen felajult,-f-míntegy megbü
vBlve szólni som todott. Mivel pedig az öröm gyakorta ép oly halált hozó mínt a bánat, felíndnlása könnyen vógzetes^ahetett volna, ha 8 fensége a király testvérének neje Gtiíohe gróT kíséretében épen azon pillanstbáb be nem lép, bizonyos nemét a szórakozottságnak idézvén elő. A gróf sokkal több bizalomban "rósaepQlt, hogy sb érdekkel ne lett volna teljesen ismeretes. Tudattik velő-mi forog a zzönyegen-a-e négy szerelmes rögtSa véd éa dac* aiövetségre lépett, melytől csodákat remélettek. E tanácakezmánvra hetenkint
rameiBfcfcgp-\' t^..^v-on...^.i».—. ¦ —----
kétszer vagy háromszor jöft Össze Saissdna grófnőnél, hol aztán minden felett határoztak^ «gy napon többek közt, midőn -a tárgyakat \'már megvitatták, határozatba ment oly e«a-közt talalaLfeb mellyel a királyt La Valrei-töl-elldegenitni lehatna", hogy egymással \'lépne viszonyba ki nekik jobban tolszcnókV
a kí magát jobban engedÓ kormányozni \\ mert, mondák^Ők, La Valiére merész és, megközrlithéflen\', s orra ionosé számithalankT^ bogy érdekeinkbe bevonható lehessen. 1 A nehézség egyedül az eazközök körül forgott; mert abban mindenki m^pegyézflt, hogy La Valiére v.axélyes tövis. Külombfela törv-ekoí koholtak, íu^Jyek jünnhan veszélyt hozók.ak találtatlak. Végre aLban állapodtak meg, hogy megírassák a királynénak fuerty-oyibea UaUd trínytcloTjtógaWn a király, remélvén, hogy külúnben féltékeny lelkében e sritrriángut kelt, ¦ oka lehet annak, hogy a király La Valiéret elhagyja. Ha pedig ezek viszonya megszakad, gondolkodni fognak ismét oly osako»3krül)-melyekheb-6- fen— sége ujabban feltalálj* mulatságát L szerencsés eszme felett szerencsét kívántak maguknak annyivitl inkább meri a királynét ezekre egészen fogékonynak találták. Dolog-
"hoz ft.güfc tehát; De Vardes elkészít e a
1^*^...frfr?^s""^riyflH)\'""\'"\'\'\'1\'\'\'gr^ iJM»wyrtlr^
fordította. Leíratták egy ismeretlen kéneL. vagy épen a gróf vállöztalá cl írását ; a egy napon a királynénál levén, ágyába csúsztatta. A levél ckkép vóliTóg^Jmazva: Levél
t4wál^wbqgfTtpgiryff
AtszötiTum! Engedje meg az ísmeretle-oknek kjk ize re tik s megilltrtWézaben részt..
xesinck, aion sLahadsigntt..aieUyal -ebiek,— felaégedniik írván. A király erkölcstelensége, melynek végképp" átadja magit ásta í*J??_*íí!by> ÍU1..előttj_da_leh.et Jiom tadja üa mennyire csapong. Elég legyen mondanunk, hogy szerelmének ét gondjainak egyedüli tárgya La Valiére kisasszony; a önnek hfl saolgai nem néahotik aa\'t nagy fájdalom nél-kQl, hogy oly nagy -fejedelmi nfff mínt ön játékazgrcal aiütgii/oB egy tours»i höig)-eci • kenek. Mind" azok kTk a fenséged érdemeit iim-irni szerencsések, felettébb aegínáalvik önnelí háuáamódja felett. Iparkodjék tehát felség egy pTÜgár ivadékhnr ni lm a lkod ni, há tud, v ---y ba\' akarja megszakitni agy önt megalázó viszonyt." —
__E-lovál^Moltué kimmuiM , a Viiálju-g
udvarhölgye kezébe jutott, ki is a bolyért, hogy naazunyának kéabesítette vulna, a kí-rélyntk fldft át. TnW\'"1 i" -i j-*--*\'"^ t^hál a kiván-t sikerhez, sőt ellenkezőleg; mert a király még inkább szerette La Valíé-ret, mindent elkövetett, hogy a levél szerkesztőit! felfedezhesse, a ebben a különös aa volt, hogy De Vardes marquíbns fordult, megma* -tattn neki a levele^ ¦ kéri tudni kt bonnaa eredett^Ez mindent végVea^.vitt..mít caak lehetett, hogy a király testve rét gyanusitaa, deneiB Bíkerfllt; mert aakft sem lúttaakirary-Őt hasonJó^ajj>MágraJeépearvsk, —l«gf inkább hugonitil saármazhatoU-— tanoda ő felsége — s clég.:toaM Ulkfl, horr ilvg^» _ ¦címrí1í~Közt4 rérjenek^-Ut é*JJavaiUesa*** szonyaágit hthetem ilyes ékre eléggé oktalaa* nak." Dj Vardaa hiedalaiébenlaqcprta o falségőt, minden! elkövetett, hogy raa*ljr** -kutatónak láthassak, i hogy a fetfedeaésba
ré«zej legyen.. .......
(Folyklkir.)-:— _¦ -
-kénlÜnctjZaUlatgye Iámét megmutatja
Siapfr tómÜatiMlliatísinéífl, el«fldil»t fog tartanig _ \'
A- Siepltmber 20-ifn « kia-knniiaai ¦ ttUfcirramttak wgjlyjrn Srnpur Kilrnly is-MgatilM alittti rainé^i tdraisilg liltal niniel!*(Ui tartatván bájritt tísíla .jövedelem S2 frr-<0~kTr fellllfizetésekböl bejBtt 15 frt ^"jfr. lÍTta finag^g iíSií 60 kr. átadatott a iit^y-tutmiroi elffljá-riSságnalt a tttzkftrosnltalí javára.
A Ajirtljnkíssllldk figyelmábe. Pi-ringeríióia nb\'növeldft nyitQtt N.-Kani-ssaTívf.é.okLl-én,melyben a növendékek
Hitjjfe* ferraalí!}K)jUntik nekUnk, hogy iuajiSfySr iidtari iluio^lleV JUjlíüi -GyöTpy ur, mindjárt as omsággylllés knzdetével állomitst cserél b. Sonnyei tárnok úrral, hogy az orsiággytilésen n fel.su iuh tárgyalásait ve7.e3.1e, _a mivel orsiágbiuí rnngra néztö eldbbvaU 8_ tárnoknál ; az országbírói hivatal fgyetöre betöltetlen • marad: A -.Pestt Napid" megjegyzi hogy a „Fremden-blatt" után közlött e hírekért nem vállalja el a feletóaéget.
Kaposvár.
* Szeptember hd 21-én a kaposvári a mabályuerll tantárgyak mellettL ™éfii _gjlnl!laBÍUm igaIg- választeiánya ülést n8i keimttnltikbin, franozm nyelvben, tarl0[t jfBfV5Iigo8 Son.ssioh Pál ur elnöklete alatt. Jelen voltak a többek között:_I\'ais8 Boldizsár; fiit. lvomeaz Gryörgy esperes; Kacskovics Sándor; Talliin Pil; Tevely Elek; Szokolay Dániel; Alatkovics György ; Paiss Andor mint jegyző stb. Az Ülésnek főbb tárgya volt: as innét távozott jelea tehetségű Jánosich Gnsztáv helyett tanárt nevezni. A tanári és hítszdnoki állást, a szinte szép készultségtt Taaler Elek helybeli segédlelkész nyerte el.
* A mnlt napokban Gigében is nagy tüzvolt; 52 épület égéit le, melyek
rsjzolásbanisílveklésben alapos oktatást nyerőidnek-. A hittant egy tisztelendő hittanai, a többi tantárgyakat pedig több EzakértB tanító 1 kiképezett tanítónő lógják előadni. A négy~ósztálybeli tantárgyakon kívlll a növendékek kUlön órákban még zongorázásban ós angol nyelvben is nyerbfitnek-alapos oktatást. Az J, osztálybeli növendékek fizetnek havonként 3 0. é. frtot, IL osztálybeli 4 Irtot, végre a ul. es IV". osztálybeli tanulók 5 oszt, ért. forintot.
-t— Nagyságo* Paliint Inkey Lajos uraság caicaoT pusztáján szept. bő 24-én több műkedvelők által egy színdarab
közül alig vülí biztositva néhány. Ismé-
......_ , L ._, , . telve ajánljuk a tiszteit lelkészi kar és
--^ulaK^.efórmeJynek .Üim^jmmfrhtiF - ^ f,gvehnébe: a biztosítás esz-13 frt .8 kr. a takony, tüz által karc- Jm|/é, a . Ult
pínz fi nevetett hely t. plébánosának kiosztás végett elküldetett. — Á károsultak nevében fodadják a műkedvelők köszőnettTnket.
... .„^Áioraságos pénzügy igazgat óságok — hír szerint —takarékossági ssempont-ből megfognak asüntettetni, a Magyarországon már a folyd év végével meg-.ixünuek*
— A VlJvBtkexfl fontos híreket hozza n „Frtindenblatt": Jól értesült körökben besiélík, hogy & magyar minisztériumok frdjreáííirtatnak az 1848-íki törvénye kebleimében, inég ]eáig_ugy, Iwgy h ^niügyminiagteriDm veaemjeül egy nemzetőrség! parancsnok fog kine-vcitetni, Már most bessélik, hogy báró EpItös JtfyaePfbg CfahasmihUtcrtrHfine.
nek, dó nvgnk a iqimsxTerek Bécsfcen_
napot tölt Bndiíh, ügyane lap írj;
nép között; egy szeren- < csétíen óra egéaa élet anyagi boldogsá- I gát képes tönkre tenni, melyet könnyen meg vallhattunk pár fton. Igaz, hogy i sok helyen az a pár forint öincs, s?on- \' ban ily helyzet bon levőknél is a család- ( főnek \'főbb- gondjai közé tartoazók, mennyire lehető* a családot megmenteni a végveszélytől.
" A követválasztásokrai intézkedések megtétele végett Somogymegye 1 Ö*>\\. bizottmánya október hő elején Kapós-várra.egybehivatik.
* As „Egészségi Tanácsadót," melyet jeien~idöhk íegtamiltabb" » aíorgalma-Bább orvosa, Fele Zsigmond szerkeszt, ajánljak a t. olvasó közönség figyelme éa pártolásába.
* Mit kívánnak Kaposvárott: 1. Hogy a sétatér, hova az ember a
ndán lesz-- por elflí, nyngaíomra vagy -gztSrakozáa ~t
végett menekül, ne legyen országot,
fognak lakni a kiiály Ö Felsége fzb--amelyen targonczáznak, talicskát nyikor-
gatnak, a piaezra hordott ludak és_ma-laczokat ríkatják a zsclíczíek ; hol a
Gazdasági tudósítás.
tVügy-Kanissa, szept 30. A szüret beállta akadályozta a gabona asállitáat piacsankra, do mindamellett tnégsem képes annak ára emelődni; mi jegyzünk :
"Busa 3 frt — kr. — 3 frt 30 kr. Horn 2 frt 20 kr. — 2 frt 30 kr. Árpa, 1 frt 70 kr, 1 frt 80 kr. Kukoricsa 1 frt 80 kt, 1 frt 90 krajcsár.
Mifl öasi termónyoink nagyobb forgalom éa Bsorg\'aftnaoobb osáíJitianaa firveodbetosk. Més a csukor olcsósága miatt 14—lDftért
Tétetik;----- ¦—-
Oobaca a jó id5 kodvestáríl igen jól éa aok tarmett," bécsi Üaérkedíik 7—8 frton Yesaik, mérőjét, nemkülönben; \'Szilvit is 6—6Ví frton. " Mnjt, moly igon kedvezöleg kocaegtot, akijíV 4 frton kél.
iKaposvár. szept. 26, Fnlyváat ssép őbeí idő nappal; eutva éa kora reggel as ónban oly hideg, hogy a téli napokra iaEeillenék. A köseli éjasakákon eröa darák voltak, b a hajdinák, melyek még érésben nem voltak,
, csak Rembrand vonásokkal festhető a ]t1fejezhetö"nlágyötfakt\'aszeinét, fig-yel-mot, erkölcsöt sértik s a szemtelenséget ugy árulják, mint kofák pinozon a rosa gyílmölnsöt; hanem legyen olyan magány , hova a városi fojtd lég elől Ürümre, élvezetre mehet az ember.
2-szor. Kaposvár városának még van annyi erdeje — líála Isten — s tölgy-fája, hogy a járdák melletti csatornák deszkáit kijavithatja, melyeken akkora lyukak tátongnak, hogy nemcsak a részeg, hanem a józan emberek is beleesnek. Mert a Bzegény adófizető nem csak arra való ám, hogy fizessen, s a lábút törje, hanem egészségben és épen mehessen haza csaJádjáhoa a mnnkrirrfl.
3- A csatornák tiszti lássanak ki, melyek a közegészségnek ártalmára vannak; vagy sokan azt gondolják, hogy aá\'ember is olyan, mint a méhe.mel. még a bUzös helyekről is mézet szed?..
4. Heti vásárokon ne állják éa üljék el a kofák a vidéki árulók a járdákat; mert legközelebb is megtörtént, hogy egy falusi szegény rabbi, hosazukaput-jával beléesett egy véka tojásba.
-5»-A mértékek, sütemáayek gyakran vizsgáltassanak meg, mert nem a legjobban esik az embernek, midőn egy font húsban kap 20 lat csontot; egy iteze borban 3 verdung vizet, a akkora fekete zsemlyéket 2 krért, mint egy-egy 61-ik évi bndagombí..
A jövőben -többször ia fözlink ilyen paprikás levest, melyeL most nagyon azeret a közönség.
sokai ssenvoíjtek: lapályos bolyokén el Is -fagytok. így g tekintetben b csalt bennünket n remény. A kukorlcrák is csUkkentqk as eresben, pedig <n — ugy »xólván — majd mindenünk I Nagypn kellene as onB, miután n rég elvetett mflgv*k nagy réasint a föld alatt nyugoaznak óa oúgyon hibáoon kelnek; hangya, egér, nagy asámmal levon, püaati-tanak a veiéflláblákban. A mily kedvesü idíi-járáa ea a azíillüre, hol még nem asüretol-tek, oly roBE a vetegotŐackre néavc. As eln-aégár küvUkeiőlog áll i kitQoö busa, 3 frt.
5 kr. p. mérője ; középozsrü, 2 ft. 60_70 kr
Róza, 2 ft., 2 ft. 10 kr. Árpa, 36—48 kr. Zab, I ft. Egy Esák cautáa kukorioaj^ 70—LQ kr\' Egy Üt fa 5 6 ft. Egy akó mnst 4—6 frt.
(m. p.)
B3*3Tllti posta.
.Boldo J, ki a más kirin tannlluit\'\' jűllgjjfl g-aa-
N.-Vidra, Sa nik : iliheljt elolTaaont , aaooaal mvgy a ȇlaai ; kirjflt toribbra ia bccoea ladi-
VcD=prúta ; Sajnáljtik, ho^r ne cooraag » okiig ljioit. üaffy becse ifrirotdt hórjül:
lapba:
S. ll.nali ¦ koihattunk ; a
J. G_ aak : beváltani.
P. Q.-oai : Sfegkíaett, ás majd miedec megjelent ; do feiedkeiiúl meg.
„Ét magjar ?11 Bada még" jeüg^jQ pályaaÜTt meg-kaptok.
L-y-oek : taár lehotollra rolí csen esámban adm !0 le sí &x bit mikor la, ox orssággjüléa ÍJssuoQUííÍí KössOnjük a. megumltSkesíat.
8. P-aaki Elvirjuk as f^rslaí.
„Boldogság-0 ICSaOlhexlFii.
Barta György nrbos. L lapok legntóbbi aaimának ugyan e rovatában, pár ÖBaintB uzót irrtásák önbös, síií elbamarkodottság o aa\' aaemányefe ferde fel-fogáua ífléaett elö. Most, miatán tökélotceea raeggyösrödtem a folöl, bagv felkorbácsoií tengorhes baaonlitott különben aaeüd, — kodélyállapotom osülta kifakadáara ön okoí épen nem BEolgaltatolt, oürgetÖQ köteleaaá-gémnek tartom, öntől eaoraaer bocaánaíoi kérni, — teljea ssivembül óhajtván, hogy b saenvedély fulbÖBSÜlt asílaj paripája—mely magával ragadott: —¦ csak egy lábnyomot ao hagyjon hátra, Ön lelkületének tükörtiuaía terén.
Jellemek t leginkább megpróbáltatáank közt öltenek aaint magukra, a rnidön bísto-, flitom önt, hogy önnek jelleme e megpróbál A tatás után ia oly aslnben tttot fal, melyet csodálói a snarabü cjxyiránt tudok, egyasor-amind eaaköslöje lett tústoletem kjapadbat-lan forrásának, melynek kristály tlanía kifolyásával Ön mindég éa mindenütt találkosand.
Ssívesen kérem Ont, hogy aserény ásásaimnak kellÖ figyelmébe vétele által, engesztelBdés éa béke olajigának Örvendhessek.
K.-filanUsán, asepL 28-án 1866., ,
.......\'- " FáftNEK KÁLMÁK.
\') Ab o rovatban kÖBlöttahíct cn&k a rányiban rállal felelSaséget a
Felelős Bserkesatö: KOBOZ ISTVÁN
íjtóbatóűás;
Hirdetvén j.
.rFtffssarEínfr ik=4*u™isíőb
"üaÉEi^ttÜBI-OtakkaajTt —hatdaág rLnárffl kfisbiiri lótatík, boL7 Ri»i L^fMnrnk, StaplimirB El,k alleai -kerwrtttae-:^ fci«tfgilfcri
«7. 44, tt. t. J. kSajTboo A t 1743. hr. n. mmi[ ri«birtokárs rlrvadcltatréa, ai irroriti Utii.
-iilapitim;:tektaW*vai_hH»Uri(k-_ owk tíijjmlid katánapal 1 éri lfunabw 4JIk aapjuák-nfivil
-—9~$tar
nm) kljrataak wf, kofTj mar b«k ^t»WS0i MatibÉa * («Mbbiacr-
aiok, kilt a -ki}<4«U bfrWkhu! j,-ínjt Urtms*k, jot « feao«bfaÍ kc> : tlddfllf btk UJalftDMt üfftunak. -
Bomoaj- awgyc¦-: tBrTaajn^ka Mlut-falaUSjiTvt \' * *
1-3.
Faf fatti) Jfrfcf, fcuM^fBt ^fvam^Jkanipd^r«frí«r-
^-SW- \'"TIHl Irtai ssfll. K> «aSBatIto WdlLM-itfllWaMStta ¦ UaUittéai - jntíjMilg« K-UtM , KU-r i.AiürtMI A f alaul
hr. lJ. lcSllgkr<- «IrendettctTen, aa
íttbtísí fcttéttfek • a kidégitül MiTflod teHoUtébül hittleíSkoek
Tombor hó 3-dlk mpjiaak reggeli 9 -irt)* kitíscük; sure Kiteld 3k *ua1 hÍTaloak mou, ho^ m*$ a#m jelené»fik e*et4bea a fenn «fa bi fljrj-Uí*k bíróilag* fognak rnnyAllunfc. tatai.
. Ejjaienmind felhiTatnak mind* aiak,- kik -a—kjjeklt. Ixíttokioa Ij^wjt—\'a*-*»-"\'»—«ai—a- An h a ftb b i-bfttárídSi; idá bejelenUal ile».
lUfMrir P»pt, ki 18. IMA.
t telakkSDjTi kaUaif,
liriSűig ide bejelanUat-aleMepek.
KaposTar Bzépt h6 18. 1866. Soctogr mrgjti tOrríojaieka mint tclekkflnyri batóaiff.
- 1-3.
.....Árverési •
. Hii\'detméay.-
JTirdétvény.
kltalaaClnck 0ewehÍTÍia !
Bomogy negTB polc «(rényirka mint teltkkflnyvt katólát reasírSl kainirrj UtaUk. hogy Par. ««w ignaexaak, Soraffií JLnvt : •?eni karea«Ub«a a UaUgitatl- tig~ \' j«bajtaa nhibbiaaka UÜitlrf 6^4
\'tu. L j^Rtfarrbaa A t MS la «) -kr. ss. alatt bajetraau rinbiito-
~kán; «IrvadfiltetTfo, n irraraal a Wd*jii«_»timae\'
. nafáOapitiu tekialaUbll kitala-
. aSkiuk U^raUal katárBafral t*i HoTambar>4 a, n$tfitnik_t*mu f 6r*> UtflMOk! nbCkUasfik íaaalklvaaukMI, hfj Maf mm CUMiBk aaaUiMViJwbbí tttj-Je^t^WroiUc togaak. wnana|ilt-
; LrriMniBlad ítlkfrateaíí\'^Ud-•Mk, kik t kiíefcJt-^bWaUw, tgfavi.taftaaak, axt a fioaikki ka-
BnMOfTinejrje polg. tírrasíki-aek mint t^lekkÖDj^i batÍH&fnak ré»»4r5I k Sí birri tétetik, kagj KArotrkapoiTirl |íkijin»k fclpercuéga alatt OnleariJr tara taniH Uk.\'i alleni k3*«te]<M Mt--záairaJ aCJUozfli ?1J
74 Bsáan tjkaajnr^baa A I. aUtt foglalt *cyntgjtd td«k b*U5*íf f el bltiuag 500 frt — ir. o. i. btttilli (T.tl.nnl,T.i ¦^Vn.„tgt.ln . i,,!.._ • dnín r. éri ..kt. ké 84-Ik napjának regffvü 9 úriján — mini elao halir-aapon — rUrTcrcstctni fngnak ; a nliaadikirfarrsl 149, ba netán aa aliSa tftS nem tatalkoinék, f. é*l bot. kiS 24. napjának rogpeli 9 éri-fára a heljjiaínirj klifitcilk, assal no^y ekkor foaacbb kijelölt Ingatlanuk a baeair.on. al«l 1« eladatni, fognak.
Aafcrrcrjsi ^I^teltkatömUk Ig*4aj4baa mladeakor meBlaklnt-kátak.
Kelt KapoaTárstt BBapUnbar Ü~ . 19-Aa 1M&.
,¦ SaBWgjmcgj\'a türt.aia*B> alal tatakUajrr; ba^tAf. _
" »"/«. t-3.
UWERÍSl HHfflETMEH!,
... SomogyaUgyo poigp.UrvaslU/
rfaijrol küibírré UteUk bőgj "Btieb Ixrael pi gei lakosnak felp« rratág-e alatt N&jry János csfikSlyi lakos elleni korftelíaa fedeieBÍn leialogolt ía agirei kösaájSG Bíima
tjkanyníben A T. alatt foglalt ngása telek bíróilag S00O frt —kr. o. A. becsüli ingatlanok Qlgo kSiségbea áköTys Ineti f Ítí okti hó 20-dik .. Sapjaaak reggeli OórÁJin — mint alíhflh&tirflopon — elarrareitetnl ^foffnakj a második árTcreal idS, ha netán ai elsőn tbtS nem Ulalkoi-.nák,T. i>I nor. toSO-ik napjáaak órijAra.* aolysslnon bi-\'nflactik, aual hogy akkor fennebb . kljei Cl t Ingatlanok ji becaironalól "U vUdatai fognak.
A* irrtrésl f>ltételek a tiSrr.aiak ibjui mind ff nkor megtekint? betílk.
Kelt Kapri»Írott ssapUmber bó IB-ín 18B5.
Bcmtgymogygr- tlW.4a4k» mini telakkSoyvi hatosig.
*\'"/.«. 1-3.
_ ÁRVERÉSI
Mrdetmény.
¦ Bomogymegya polg, Wrvsrfké-Mk, mini faUkkSnyrl rháUíignak rJiiírSl koiklrr* Utetlbn hogy fiávoiy híísiff irratara felperes^ ftlaU Hímelh Jiajoi örökösei GottUai UlriiDk elleni k&rítaláié Ma*es4ra leailDgalt ei « Gomba kScrfff BO «* »1 s<. t^onyWbea-• A t 487 hr nimn nagy gombai jtSia baca&ra ÍOOO L, L o. 4, agy ai, "A t 134 brlyn sxlmn ríL\'ennek -baestM\'ax irTeréti^BpjU ngyb\'tt-iltgaaaa anltotSlietnl fopf, Ingat-bnok Gome* bBa(«g4bfln á heíy-
BSaÍ vsamunkboi Hl ív melléklet van esafqlv«r.
Hlnin to\\jó é»I október ho 2(Wk napjának roghili B óráján —mlnt^ as halárnapoa — elArverea-
latni fognak ; a második árrerési idS, ha netán » elsőn tctS nem találkotník, f. L nŐTombor SO-dlk napjának, reggeli S arájára a h»ly-aiiníro klta-etik, assaLbogy ekkor fdanebb kijelait ingatlanok a beco-aron alól la eladatni fognak.
As ArTHriíi felteUlek a UlrT. irodájibffA. mindenkor megtekinthetők.
Kelt KsposT&rott aagnsxtns bá 31-4n 1865.
Somogymegyu Wr». aoáko mint tAlekkSoyri hatóság.
""/... 1-3-
ÁRVERÉSI
hirdetmény.
Bamaggmejrye polg. tBrraiáke-. aek mini telekkonyrl hatóságnak ríSiírffl kSihlrré letetik , hogy WelssHoxes tRB.-gyKrgyi lakosnak felpmsaégo alatt Qa&l János tsz.-györgyl lakúfl elleakBTeteláaofade-jéáin lesálngolt in b. Tót-Batnt-Gyarg\'y kftaaég 8fi asámn tjköny-TÍbén A-I; alatfl ^gynegyad telki 4a bWUsg 660 frt— kr o,fl\\ bo-caillt lagatlanok toiGySrgy k5ss4g-fek a hel^flilnén f. ávl oktob. bo >T.-B*PJának rSR^rli 11 óráján — tolat a» aU6 katárnapon — clárre-~reatetnl fognak f a miaodik árro-rfli Lda,h» netán aa eliön reT&Bem Ulálkotnák, f. *rl b«»t. aj aí.Bap-jáaak reggeli > órájára ahelya*!-Bere kltttuUk, aaiaj kogj akkor feondbb kijelölt Ingatlan ok a becs-áron aia la eladatni fognak.
Bek mint tolekkOayri hstonágnali As árverési feltételek a «3rr. irodájában miadeakor megtekiiil-hetSk.
Kait Kaposvárott OBopíoiabor i&a lMn 1865.
Sotaogyrnqgya tŰrv. ssoks mint tolekköayrí hatáság.
"\'7w> 1-3-
ÁRVERÉSi
hirdetmény.
Somogymegya polg. UirTBEiká-nek mint telekkönyvi kstL»egaak TáB*4r8t kfixUn* -teteUk,\'J hogy Galambok! Erzsiket nagT-korpáiU lakosnak Jalnema^ga alatt fireg KoTács Jánoi aagy-korpádl L&koo ellimr-kftveUlaM -fadaaasára- loiá-logolt ét a Hegy-Korpád kSsaég US enima IjkBoyrábea A t alatt foglalt aágy nyolcud lelki birtok, ngyfaSS 604 Ofla 803 éa 1100 V-sí. alatt foglalt ás bíróilag 1000 frt.
— kr o. 4/ beesíUt ingatlnaob H. -Korpád kBiaágben a holyoxlnon f. ári hot. hó 4. napjának rtggoll 0 óráján —mint aa alett hatArnopon
— elárvexaEtetni fognak; a második árreréal idő, hasatan afl elafla Tev3 nem Wilkosník. T irl deea. hó 4. napjának reggeli 9 óráJáiB a balynlnárn kitflaetik, a»al hogy ekkor fennebb kijeleli Ingatlanok n bactáron alál ia eladatni fognak.
.....Ai árveráaL foIUtolok a tSrr.
rroiájáhaa mindsnknr msglekiat-hetftk.
Kall KapolTarotl sseptoobsr hd
ifl-tó\'-wa.
Boraogymegye tlrv. ss4ko Baiaí Ulokkonyvi .hatóság.
Nagy-Kanizsa. Negyedik évfolyam.
20.\' Bisam 1865. október 10-én. -
Zíilíi-So
Ismeretterjesztő h
szépirodalom, kereskedelem, ipar, gaMászait, tudománv. és mfiv^szet UüUí. A somogymegyei gazdasági egyesület Mváiafos~lapja8f
Megjclen\'e lap lpgatábWegy íven január hó 1-tííl kezdve minden hó l-én l()-éu Negyi íóoek
w— j i i r 7 in 1 - " \\p a\' ixr . t • j ¦ . V " "íu " -u"an- S^\'önzotési ár postán szetkü
Negyod évre 1 frt 70 kr — Minden előfizető a tulaj dr.n»s kölcsön könyvtárát az eddi*! Fenatálló /eltételek"raellett íé I á
* " * \' \' L_; l.-te.-IJ_ i -i i___. ^-
hat hasábos Petit sorért 1-ör 7 kr , 2 or G k
kiadó hivatalhoz Nagy-Kanizsára; u lap szellemi tártai
Jdéasul és fiVIybiyi házhoz hordva egész évre 5 frt. jfélévre 3 frt,
, - ., -•%\'.*--------— r" ¦«^*«^« ¦ ^ » ár űn haaználliatjo. —"Ky tittér cvy Petit sorért lÖkK —\' Hírdé-"
cs minden további be.ktaUaért&Jcr. s hélyegdijári ilQ kr. 6^nd^AicauÍtáai-dij - - - -
at illető UzUmeny éjjelig, ngy mmden levelek bérmentve WrcrT
I a a Up keüélését illető mindsortárgy &
^ \' Lapunk október — deczemberi folyamára elöfifr zethetni vidékre postán küldve és helyben házhoz hordva 1 frt Tö krért o. é.
A somogyi gazdasági egyesület igazgató választmánya Marczaliban 18GÖ. év szept. 25 cn tartott tanácskozmányának,
_____._„/ i e- s y » 5rJnr\'iLy\'"iL«h
Jelenvoltak: Jankonch László elnök, Somasich Pál, Csépán Antal, Inkey Jú-¦ssef, I5aán {jáspárr fgmáirdy Benedek, Bíttd István éa többek]
Az elnök az ülést megnyitván:
1. Felolvastatik a mult máj. 30-iki tanács-kozmány jegyzökönyve:
hitelesíttetik.
2- Pénztárnok bemutatja a társulat vagyoni állásának klmutatánátr
Tudomásnl vétetik,egyuttal meg-hagyatik, hogy azon 225 frtos tétel, mely a keszthelyi vinczellérképeí,-- dei ;rr4«^^^»^vonfttkosikt- mint olyan,^M^frŐl a \'tárenlai^a^pez» dének a rendes tanintézetbe történt beolvadásával amúgy ia lemondott: as activ állapotból kiutalványozta tv án, kitöröltessék. 9. Somasich Pál b«adjalraahant jelentését a segély egyletffkre T<*Jto\'i"tag, ngyan ennokfolytáabemuUttatik^aiOD alapszabályi tervezet is, melyet VJsontal irt j a heveai gazdasági egylet elnöke Kovács László eddig beküldeni szíveskedett;
A jelentés ngy mint Kovács
leménye a statistikai osztálynak
----kiadatik vn1omdnyoaóa.^ágett—
4. Inkey József aa erdéagetj "aakosztály elnöke OS osstálya müködésérGi f el vett-egy-aökBnyvat bemutatja, különösen figyelembe ajánlván Kósa-Károly fbardésaésegyleti tag-nak-ar somogyi erdészeti éa vadászatikérdé-Yek7életti értekezéseit, -
Az ígazgatd választmány , az erdészeti kérdések körül kifejlett becsen értekezést helyeali s az abban kifejtett elveket magáévá teszi; el-lenben a vadászati íeridarabály ok terveaetét, mint hasai viaspnyaink-kal t ez érdembeui általános néze^ leinkkel ellentétben álldt, elfogad-——hátúnak s ajánlandőnaknem tartja; melyebbként á nagygyűlés ez érdemben! határozata féntartatván. Olvastatott a BOpríjnyt"kereskodelmi éa iparkamara, felhívása, amelyben a jappani selyemhernyó szaporítása érdekében igényeltetik a taraula* kösmnktáeTtfr "
Mintán a fehiyaahozi hozzájára-lás oly mozzanatoktól fUgg, melynek birálWraoaak tiUeteaebb szakismeret fi tanulmányozás képeaithet, - — flz egyesület, egy-a-selyemte-\' nyéBztéBt felkarold szakosztály létesítését határozta el, a a terv kely-benbngyása s az osztály végleges alakítása a nagygyűlésül*-\'njánl-¦. tatyán.
\' A« oriaágos gázd. egyesülettől kiadott ^gaaduágikiatükőranép iskolák számárai. m«f*Mraiit t Urjesatése indítvány oaUtrán.
határozíatorh hog-y néhány szííaT példány megszerzése a holnapi gyll^ ÍOnnek nürgösen njúnltutm íog. . iíf 7. A kreztliolyi orszagoa gazdasáp tani^3^ tézet f. évi november hó ö én megnyitant^ levén : *
Az egyesület ezen az egész "vf* dékre b a hazára oly nagy fontom ságu intézet avarai TTnnepélyW küldöttségileg óhajtja üdvözölöt, s a küldöttség kinevezésére a tdrs^-luti nngygyűlést f&lkérpnrlí. ft. Egy l-e ti tagoktil Barezs ..Üdxjrr^-^rFi schgr urak njánltatván : " ~rí
Elfogadtotnnk 8 megerdsités végett a nagygyűlés elé felterjes-tetnek.
Mintán ezen megállapodásoknak a holnapi napon tartandó nagy-\' gyűlés elé leeedö terjesztése az ^ illetőknek meghagyatott, ¦— a ta-nácakozmány eloszlott.
KOZMA
A somogyi gazdasági egyesület J8Gő. aifipí, 2b\'-án íoríoír\'55a küzgyUlésénclc7^\' Jegyzőkönyv Jelen voltak : Jnnkovick László elnök, Inkey József , Csópán Antal, Inkey Zsigmond, Somssiob Pál, gr. Somssibh Imre, Somesioh- LÖrincz, Széles József, Vlasních Igriácz, Héhcz Károly, Paiss Boldizsár1 grv Széchenyi Gynla^ Gpjd József és többen." *
As elnök a nagy számmal megjelent egyleti tagokat üdvözölvén, felolvastatott a mult májas 3 l-iki nagygyűlés tanács kozmány ának jegyzökönyve:
Olvastattak ájplgasgató választmány f. é. Hf:ppt tanánaltnyniányanak elflterjcsg-
tésel nevezeteeen:
T7 A társulati pénztár állapotáról.
A közgylllés\' a -pénztár feletti jelentést tudomásul veszt s a keszthelyi vinozellerképezdeU alapítványra vonatkozó -Összeg kiutal-ványozását elrenlíelL S. Kósz Károlynak az erdészeti Bzakoaz-tály által előterjesztett kétrendbeli mnnká\' lata a gyűlés elutt felolvastatván ;
^rt^gyüles-ojolag egész elismerésével üdvözli az erdészeti szakosztály mnnkásságát^nely aczakér-ér telem ilyetén nyilatkozata inak tért .^2 értekezéseket illetőleg azonban agy^Ulés egészben osztjaazigazg. választ&rry^álernenyét s mig egy rélzroTáz erd^Sszefi^kírdés teletti reflexiókat magáévá teszi s annak a társulati közlönyben leendő ki-nyomatását b az országos gazdas, egyletteli közlését elrendeli, — más részről a vadászati rendszabály tervezetét — noha a szerzb\' ismer rétéiről kedvezöleg tanúskodik — mint gazdasági birtok a Bzomé-lyca-jojj viszonyainkkal sokban ollon-keztít magáévá nem teszi. 3.A BDlyomtBnyéaztésl szakosztály felállítása miatt tett ei&erbaazlésre nésvor-
A társulat li somogyi selyemte-nyéaztós érdekében a szakosztályt r megalapítjála annak elnökéil) Vlas-
eics Ijnuczot megválapztván nzt oda ntaüitja, hogy fL Vugronics Antal, Széles Júzaef, Wintersteller Károly ingtársnlínt g tobb tenvéss. íöket magn mellé vévén, a különösen Marczali vidékén virágzott selyerrrtenyésztés njbúlí feUegélé-fiét sorozza í\'Öteendó\'i közé. _____
4. Az országos gazdas. egylet által kiadott „Ciaidasági kistükör" lerjcsztése ajánltatván.
Utasitatatott a pénztárnok, hogy
nieg, magány uton a iágök\' által a példányok ára elűfizetésileg már biztositvajf ven.
A szétk^désre-Tiéz^eJtürüfl Anr_ lal nr megbizatik.
5. A Lábadon működő Wood-félo újított aratógép észlelésére kiküldött birálók jelentésüket csak szóbelileg adván *lö! ——-
Utasittatik az íllerri küldöttség, hogy érdekes tapasztalatukat írásba foglalva adják be, hogy_ a kellő összehasonlítások alaposan liessenek meg a gépészeti szakoBZ-
G. A etntietikat ntaokálatokbdl FütíuL Kómcaz György ur Kapo&yAf, Ignics
Kethely, Perlaki JóaBöTL-^TÍStij JelpQ rajtát banynjtják
küRzlinéltel tndomfonl vétetik. 7. A kcaithclyi oras. gazdaBagitanodinak f. éli nűTcmber hó &-éu Icendü Qanepélyes megnyítáaitB:
A tiirsiilgt -kllldoltaéget perei
réaiíétíel- működött tiraulat aevé-ben UdvBittíje. 8. Barcxa Ödön éa Fiacher látván nrak tagokol\'ajaíiltStvátol
elfogadtatnak. -9. Bemátattatik a gj-üléa sl5tt-e»orbaVlt-tpr által a gubóaköleB — Setacca italica — főrmoratésSTel^tctr kísérlet prébaja • tefnié-ütethan. hitt Kurc» Kiről nrnak eien n3-
Tény taimeiéae körül tetréaireTételei
Mindkét Ugybarat figyelme kö-Bianettel logadtótik, ai ínáa no-Tény példinyainak. megíiemlélé-
------Téte, az érJeklettek felbiTataakrat-
- írtekeiés pedig a f»ldé«zetí «iak-Q8ztálynak átadahdS lésien.
Ezek titán a társulati 3ÖSÍ a jegyzBkönyv- lúteleaitéBére PaiíS Andort 8 Ssélea Jdzsefet kinevelj \' vén, a tBgok buzgalmának méV tányliaa ntán a tanacskoiminyt beiárta. KOZMA SÁNDOR
Hogy alí SomogymegyaP
" v.
Olyan-thema-eí — fájdalom —mely-b,bTnagycm kéaüu fogynánk ku—
A bajoknak egész halmaia ftlettllnk, melyeket míg eléaoíolni i« me«ter«ég, hát gyógyítani ?
Ilfvaxoltura terén nagyra tör3 nép valalia U vott forgatva azokásaibúl^ a szánutra üdvöt hozd intézted&ekMl; -tiirjeániei felfnr^ntva; nr. •Liyptfi j^lftvt biííósitö\' forraiío\'k b€3ngu1\\\'a1 aláásna Mzirt, bogy a szellem röpte^jajneg-akaaztva Itgyen.... Ha=rarana volfnép, melyet. Iater^ OBtorar emberek hatalma egyszerre 6qjtottak,— ngy mi ezek közül valók vagyunk!
Hogy\'statusok ngy, mint _egyjelseí: feamaihassanak, keltora van n.úitKr.
BZUkségBk;
Pénzre s ba ez nincs hitélre. Fájdalom, nálunk mind a kettő egy-
sserre «aiint meg. ............-.........
Elfogyott a pénzünk-? Elfogyott a hitelünk!.. "
A politikai légnyomás, n „mi vii.
hatunk* történetf emlékű szavak alatt -annyira jutottak fent, annyira jatotlnnk alant, hogy egyformán.elszegényedüirik s most nir.es tr.jLs iiatra, mint Ttölc-unoa bizalom utján felépitm azon leégett hidakat, melyek egy jobb jövőbe vezetnek át.á-
Hogyah fogyö\'tt el pénztrak? Erre nagyon -kj^nj^-meg^laiui^faa még annyira tele lett volna ia zsebünk, mint a mennyiro nem volt.
A bány ember, annyiféle kiadások terhelték. Egyik beruházta gazdaságába feleslegét, fagy « bgAtelt
apoje iyba á
arányba állitaa JtlietSségig a kiadások^ kai. A másik ádóságait fizette legalább részletben; a harmadik_beépítette; a negyedik leégett, az^ Wöq^ífiCjéj íöö el — ezek a kárt pótolták stb. »tb —
mely ő Mlga. "Oankovioa ESazlör" elnöksége alatt: Bömssioh Pál, Paiss Boldizsár, Paiss Andor, Baán Gáspár, Ylasaich Ignácz, Szélea József, gr. Széohenyi Gyula, Henci Káról;
"u^kW\'ilhffidrS\'kWdotíi _ _
bizaük, hogy a gazdásiKti-tanmegi a rendkiviili ttdózUtiii\'mély?— egyíBB JVllandtt-ui etitházáli az annak kiadátukkal párosulrsr\'rrr: tokMtorOean iéteBtésén szerényen bárj de teljes^ fel aj haladtar jBvöűelmunket.
... i fí, ..j.... ^=_/ Kyomva volt iparos, kereskedő, mes-
terember, boltos, müTéaz, ird^klk a nyomás alatt mind drágábbért dolgoztak^ árultak minT"rendesen: » mincí ezeket kinek kellett megfizetni? a gazdának;
In-igábban fizetetij mint a múltban, iolott-földje jan tehnttt\'Wblsétv^-tMa-nem kevesebbet — a drágábban sem ^
adhatta el, a\'mije termett is, s6t sokszor _ olcsón sem.
ATsxegény gazdának nyakában Tolt cseléd, mesterember fizetés; kamatok, ~Hrága háztartás, csapások által okozón károk pótlása, adó, bélyeg, saásalókstb. _a nélkül bnyy jüTftilflmi ¦tv*tTi-BJ— Tapodtak volna. Tjíbb -TÖlt a kiadás, mint a múltban s ennek daczára jövedelme még kevesebb. Micsoda arány ez?. Voltak olyan fizetések, melyekét egy napig sem lehetett halasztani. ..„•
Bevétel pedig nem TotC-^ - De-a-psdlás? a górék?-a-magtárak ?--pincíéki hisien itt csakTott^V\' egyszer nem, másszor — eladni yaló, —-
mondják többén. - ^-^9. __
Igen! volt néha^_m»gtarÍx»4Vcb.B tulajdonosnak magának, kettet* háiáhoar kérni a kereskedőt, sziíp levelekkel,
beoamérelle, hjbátíl-íalált "benne » oir hagytn a zsizsiknek, li« csak a gazda elpazarolni neuT akarta^H*FPÍ<M>?r»> küldte, azon módon visszahozták több-¦*a6Y1eTbeikat= a-koCTikj-vafy-4»rke)k>t< rakni a jövő lielivíafcg, » iimdt.bofá-radnü Lehet képzelni,Tiogy«Hbtt kí az
lycneladnW---¦----
I Legjobbborok otthevertek a |inczek-ben ivója elég akadt, do vevője nem. Míg a C2—G3-ik évi termések is suk piuczéhen- oit_nyngoszna."k It csuntéro-.konVpedrg minőségre nézve évtizedeink termékrilkaságai kozé tartoznak. Kós tolgatták^töltögették a. nem vitték !. " ^Hajdani éveinkben — ngy szólván — kincsünk, biztos pénzünk volt.a\'gyapjü; —Mwt\'DttrheTernek-B-zBákok-aJiUi-asliiL, éven át, ha csak a 130 frlos értéket 70^-SOTrtéri rá nem kHlBd valamelyik Uzér nyakára.
Kisebb — nagyobb mértékben igy vegyünk minden termékeinkkel — lm anfuriön :~kérdik,kr» gazdája? n t,van8 melleil.jjWÍncs"-!...
Ily viszás körülmények^küzt aztán kifogyhattunk a-pénzből, habár garnio-dáfctom lettT-olna ís az, ezüst és. a bank. jegy. - De ¦ atról is^volt gondolkodva, hogy m^g „nj krnjezárok a-ban is ho-
nieopathiti\' \\egyBrik~be!
Elfogyván pínzönk*^ a kikeriinicrlen szükségek fedezésérc híreihez kellett nyulsunk............ •
Itt is megakadtunk!
Miért?
Mert még a legrendezettebb gnzdn rcni számithatuft solm bizonyosra, s igy — ha pénzt vett is fel — akarva som ta.rtliatta._meg szavát. -"A pénzembe tartózkodók letteké agy biztosyngyonva ia oly perczenrckre_kbL--Ciöntiztek, hogy a kölcsöntvevti sírva fakadt a pénzolvasásakor!
Hát a vagyoRSwríIritel^en már ezelőtt jnegingntott, hol éa kitől kaphatna kbl-•>8nt?
Es a törvény? Ez csak orvosolja a ¦bajt? ._ ^_
. Ttlrvéiiykczéld i\'tndazgi\'Uftk-Bem-nynjt. kellő garantiát .jdő tekintetében a hitelezőnek; mert sokszor megesik, hogy ~Vlíttc)ozo_aaVlvn.~májna 1-ére felmondott pénzére szüksége, volna; az adós
" pilnHen\'tHj^iuígüir\'-kereB&tUl -npjH.lla.JB, —»-jegiga«abb-^yeti=»mire pénVheT -jiü_.
^ektejratyt ntjibra hitelező, addig «okozor-\' "\'ÍT-aoTe^e\'VfolyTSS^eÍTtriO 20-30-40
_____.50;?/, helyeit ítélnek neki G-Tt; gescheft-
jeiben megakad; számításaiban csaló-
- dik.-Veszt e kiulező4»rmertaiknltsé-—gek liinyuocrreoditik meg a Iegazilár----riahlian álldjagyonjU. _
- ";-jBgy-jlynn JtBtiwnl járt liiteleag Jieg-:
jetontjlázaM rodim pénzt kérni me-—gy^taJcaJliiJloauögTn^ii kopogtat tnnV^ pi*** ftt Wlba. Tniigé^bnjt a pénz .embere. -Hem,
___*M (y^^knáJ van ez igy.
vjuanau ,A^lccvéidc6deaekb«n ¦ i*. A cdta\' ^igfúrihi\'iTÍ ;-"wr igái éa hamis, bukás nrámtaloi, ma nitifr mnsolyug iád a
iMJboij holnap már hivatalos pecsét-van Ütve ai ajtóra.
Igy állrin a dnl^ik, a. kttleS nagy kereskedik aem hüeleinek; csak akkor küldik az arakat, lia a pénz kezekben Vttt; Fenni, kint ulci Ktejezvén, igen tsrntfact«,\\ogy miiem kapunkjiitelre * jftban, pedig; Línyazor-vagynnk oly " " nt hbgy egy faptíltura sincs
egísz helyeégben nem tud-.vau Jtaat rí — egy frtot óuze-
IfUel^tjC seni live», kézzel —= -~- J ik luiigratrhomlok,
ÍMffirieÍL-í\'"
Havatalos^értesitOa a keszthelyi orsz. gftzd. ítf\'erdőszetitan-intézet 8 Tannak megnyitása^ _ felölj ^__
ATnmltgu miigyarSdrályi hclvtíirt»lnnacfl-nak T. ivi asoptoruber 2l>-iin 7^774-b»jíui alatt kibocsátüti magaa rendel vonyo folytán -Bxerenocjc vaft aluhrt igaggníÚBAgnak a t-CíznakbzünHOgörvemtcttia ttiii^iiiasinr-liöfcitm-í-hogy miután a kesztbdlyi üi-sxAgos ga-ída-üzatl ca crdöuzoti t^niiitóret Ian4rai\\ — URT~ mint, as igazgat^D kívül, ki egyszersinintl "gaEdflSágtaui fiit^nár, — aípeltl 11 a I i 8 Árpád gazdaságiam, Túrmay Iíet.i Sltatorvosi segéd-ifinspok; Soób Mihály premontrei áltlozár, a lcrmészelUn éí Ptamtuilominyok tanára; fclBÖ-azopori Tútli Agtíston, a fóldmivea-iskola UnAr.i, a az intézeti g.izdnság kezc-líijc; liomenbsoli ígnáeiíttlézeti kortcaz, ti ^yümülrafHÍibnyós^téfl ós haszonkertészot gy^DrTaTT^éruitntBrtraf líTár +Dgkrgytilma-st-bben fciaeveive vnnimlr, — nt crdöszeL\' roniloa ós scgedt-imlri lilloinások bctöltéítGro uj pályázat In vén elrendelve: az lntöact f. é. novi^iiber 1-SÖ napján nipg fog nyittatni-
Eznn ürvendetea hidóaitásFnl knpcsulritn-ann, kötelcsBégiSnok tnrtja aliilírt ignzg.itó-dág na ititósetre, a a felvételi tütekkro nézvt-iamótelve tájékozást nyujtaci a t. gnzdakö-zönaógnek.
Az intézőt czélj^ : ft gazdasági pályára készfib" ifjnkat, mint leendő birtokoaokftt, bérlőket v.gy gnetlatiazteket, jörondő biva-t ás okra ídyB~zerírilT tudománycb stnkkijizúa-aelt.fl^gaidii»zatban agy, mint nz ordÖazotben nlnpnann nl»lf pkt! Ion í A -rt\\n fitlra ffirmp xr.fi ti
rágott, ft fegyelmi roiuhíabályok egy póldá-nyft kúfboaillotikf melyek pzigorli m^gtartti-¦ira a fölvétel által küMvxYo Van. 3 :"Vizs^ik éa biaonyitrányok. Mindegyik tst&v vá\'gSn vizsgálatuk tartatnak. A pályiv* Tégictt növtjodókok nz elméleti oktntásbül kiállót. ÖTöIí\'Ö ""vüign" liíeitott fcövehrs -« tryakorlatnnk minden rig-lbúl mutitváiiywknt tenni; ezon kivül egy fulndutt gnzdaság helyes elrendezését kidolgozni. Kzck njomán r-riypr ff;rH!^fvti> h a íüiuírvk iiltal aláírt
náll,
m.1 «lek*
gyík kiltinö fclaila-
Lkkcl bir nz ¦ n sioiltimü-
clőnyuknél fogra pedi^ intései köicV és távutabb veléa ffiletéro, Btintén
tánnk ismeri a hazai borászat cíÖmozditásár. lt)lJ6«^&til\'_vlyal batiii ugy nz elméleti, mint a gyakorin ti oktatás utján.
Köfniűgyelct éa igarg ita?. A keszthelyi orsi, giizdáeziti és erdoxzeti tanintézet, n vulei kftjicaolatbau Iüvő füldniÍvoB-iekolávnl együtt, nz ország fukorniányazékénok leg-felaübb felügyelete alatt áll. Ai intézetet kiizvctl-w\'nül ignzgnljíi ca vezeti nz igazgató; olnöklt\'to alatt h.iiJrtis ó» íiúl a. lanari tcLtü-Ietp a tanulók felvét:Ij a n bízinj itránvnk kinllitása iránt, <s a tanügyet ill\'.lii minden iiökfgbjnrp" viilamjitt a fthüuübb fegyelmi cb e tekben.
Tantárgyak és a tnniL\'u segédcszküzeí. Ainnzok: a) az alap éa segéd, b) n gazdá-Biait ti ordiiBzűtr BTnktudömányolc. A- tudó-ányoa ^ktaiás segédeszközei pedig, a mennyiség 6a térthÓBEottani készülékek, n felállítandó végy- éa gazdasági mütani műfa ölyek : állat-, nörény-, ásvány- éa garda-köz és gépgyűj te menyek ; könyvtár.
jeles gaidaságok. .. . . .
X tanfolyam tarlároá kétóvrö törjed ; innét a. tanttáa bMaatátn ia-abbea-vao-arány-o&v-{w-A tanév aa idén november J.-bü napján yesz"i kezdetéin__ A felvétel feltételei. Ki az intézetbe M^" étetni kíván, liclyeaen beigazolni tartozik: a) jé erkölcsi magaviseletét; h) hogy élet-karának- 17-tíitr i,»f,t >ylTilllrf v; rX b^g? a fogymnMiarai vagy a fel-reáliskolai tonnl-mártyokal Bikerrol^régezte. J3 melleft kivá-natoft, hogy d) gyakorlati elükészültaégg^\'l i« -birjun _ lla^űLyaa jxg.Yecdekek- kívánnák felvétetni magukat, kfk az emlFtett egyik -ragy i»aUik44iiu^áixak_nem-miriden osztályát, regeitek olj wek kötelesok a tanári testűiét elöl LaUyíaagálai^lVy^ icx^
méizpttqdpmányi és mennyiségtani lantárgyakból, melynek eredményétől fBeti felvé-
IUUridő a beíratásra és elSvixsgák lclÓ-ttlára. A-felvételi baíratáaok-oktobor 25-én
intézetr\'nklovelet
A legfelsőbb tanintézetiéi k pcs^bitl egy külön tanár vezetédo nluti, a fulJmivcs iakűb. Ea nlatt oly nlsóbb rendii gflzdnsági iskola értetik, melynek czélj (i átuhiban a küznép és kisebb gazdák fiainak alkuimat nyiijtnni, hogy magukat a mezői gazdnaág liulycs vitelében gyakorlati híg kiképezhessék, miszerint rendeltetésükhöz képeat nkár saját birjuknik kezelésére alknlmnsnkká, akár nagyobbjóa^ágokbftn majoros gazdákká, -yftsy ataóbb rcndíl felügyelükké válhadB^nak.
A föld mivea- iskola iránya íu lityomólng gyakorlati levén, ennuk növcndékL\'í nz intézőt! gfiísdngágban és kertben állandó tnunká-¦ff\'ijkui használtatnak; de a gyakorlat mellűit Szintén annyi elméleti uktatúabnn részesülnek, a mennyi elógsé-ieB nrrn, liogy tnükúiló-eeikben Öntudntrn cm<.\'lkodti\':sseni.\'k.
Ezoti takola növcndL-kei egy külön tanár felügyelete nl;itt nz intézetbijii luknak, hol leljis -ollátásban réazt\'plllnek, és minden BzükségeB&el ellátatnnk a ruházaton kivül, mcl/et tiazteaségoa poaztó uhunybon és fe-b^rncmfli\'klten a _üii.yerjdé_k m^gával_liozni tartozik. — Az összes ellátási költaég egv-egy laiioncz után egyé\'föro 120 ftban van megállapítva a főkormányszék áltnl ; minthogy* azonban a növendék szolgálatát, habár saját okulása végett teljesiti is azt, az intézet nem kívánja ingyen, annak hozzávetőleges értékét megtéríti, átlagosan 70 ftot tudván be nz illetü javára, miuélfogva egy-egy lanoncz cai-pán csak 50 fiot tizet évenként.
A földmivcs-iskoUba felvétetnek: kik nz elemi iskola négy osztályát bevégezték, vagy legalább nz iréB, olvasás és azámoláfl7* ban jártasok, és koruk 17-dik évét betöltötték. ^
A tanfolyam itt ia, mint a felső intézetben, két évig tartó, e megnyittatik az idén szintén november 1-bö napján. — A foldmivea-iskola részére Íb négy Ösztöndíj van ongedélyczvo 60 ftjával. A megjelenés és baíratás határnapja október 25. és következő r.apjai. Kesztholyon, okt. 3-án, 18G5.
Az intűz\'J igazgatósága : Péto-fy József,
dáa, .a többi ötödik kerék. Nagy eííínyóro vált^ a társulatnak/ hogy Sxépné Mátrai Laura ^ na szunyt tobb vendég-jdtókra tiieg-nyerbétü. A geniilia kia tücaük, a könnyelmű divÁtáriia\'nÖ („Nőben*1), az eszményi Flóra („Hazntértoku-ben) n szép uiarquiBnö atb. vnlóban ólvoaotoB estéket ezorzett a közönségnek. L\'ióljára „Melinda azarepében lépett ftl, Juleiilrg LJiiiaBay Elolt és Mzép Jótoet\' urak vendégazorepalnok.
K g v szóval, u gy végezve m 0 n d a n d ú ni a t, a h-py eík.\'zdáin, váruaünk élénkül, fukép miuUn v.isuti aJ!\'?ma«r. [igoz, eoak miulogy Vi órányira! és idoiglenea fényképeeac ia vau. Uárom dulgot azonban nem tudok m1?"--magyariizni.
lilöször: mikép van nz, hogy as egész székvárosban, holoH aa tisztán mngvaroa jellegű éa érti\'lm*,B kozönaéggül bir, n-m találhatni egy-két „Zala-Sötnrjgyi Közlönyénél többet ilrettentésére minden e megyében keletkezendő irodalmi vállalatoknak!!0)
MáBodazor: Miért nem csinoBbitja a várca a különben díszéé Bíókeaegyhá\'. bcjárflldlio; vezető ntnt, uj lépcBÖzetet készíttetvén a mur el.imhidozolt réginek helyébe?!
Ks hnrmadszor: Mi okún egyedáruakodik a helybeli postahivatal, a levélbélyegf!;kuj a közönBég nngy bosazuaágárn, mely aokazur órákig kénytelen várni az expeditió miutt booaukntt hivatal-ajtó előtt, holott e baji n fiúk luvél-bélyeg-áruláaok által oly könnyen segitvo lenne ?!
Egyébiránt, ~- latén velünk!.
DIOGENEö.
Kővetvólasztási mozgalmak -
sági itizköz és gepgyűjteményekj könyvtár. N6gy-KaHÍZSáH.
Gyakorlati okmutatásra szolgálnak as . . , . , , .
ntézet aaját gazdaBiga, fnfr«ETö^re-~fcy------A Tninflenkor m[> M ielkea....magyar
gyümölczifl-kertje; különösei, padig Koszt- *"T"n°^K"" — hely urának, mlgos gr. Pegtotíca Taasilo cs. k. altábornagy "ur qngedélyo TiTErhjtrf argyüi-¦nlölcs- cs minden cgj-ób fanemekben gazdag
széliemben működő helybeli polgári egylet alig hogy, az országgyűlésről é\'rtéáiííl azonnal épUletjén kiíeré a nemzeti lqbogdt ezen felírattál:
Kanizsa válnöztd kertllct kópvÍRulöje.
- -A polgJJl-r nrrylFvt - f>1 n ült a Wnl vtcir^^.
zaef ur a napokban gylilésre hivta össze
~......- ^MMBknM^M&m?m&&^-;^.,
A Okt. 4-én tartatott a szent íeren-íziek—fpmiilnmAhftn snokrfgg.il. Ünnepé-. lycsséggel O cs. k. Apostoli Felségének
•oa-tyrifr-tanait b k»TnVtiriiHn1 eHintifc ^agnft^^lnT;ape, n, ^j^nj.^ f olgárÍ
réaresUltísazonigóretteltért visazajhogy_____________________^____
napok-mtil va «flm%ewn^^ "Bí?
Tcasik kesdsnlCöt ;TIz~Elt!vlzig4int-htite^ léro-lE&teleaek pedig tartozóak magukat okt. 20^2?. aapjálg bojelaoterii. /
-Tan- éa Oaatöedijak. Ktsnorii.g.idáauti és -éidoesetrtajlintazflt-nSvaDdéke évenként 10 ft. tondüt 6aeL Áronban minden tíz üzetS \'UnnlA kOafll.aa olyaorkt szegényaégél liite* leaen .bebisODriUní képca. a taodij 6zctéaB ¦JilfelAiitetVeBk:" ¦ -
\'A keaathelyi. tanintézet \'részérő négy esitöndlj -rair^lggkegyefiiieaoliUa . engsdé-lyez^a\':«\'-ktageAc1aaMli .oraségas péasaUp-\' W\'f egyegy-2C»0 ftjíval; ezek eliAóniányo-zása.a taeári. teatoletis igaigaléság ájáéUtK nlfao aa eraaUe; fskorniányaaékének bátia-aarébe tortáik.;.-™.
öaillía éa ételmoxéi.-Aj intézet) noi-oiaé-kek , az«H»»-r:ér., ellátásuk iránt\' magok
Gndoakodnak Keiithelj váratábsa: A tárol LÍinak Jlivea kesuéggal njnjt aeged-keiot, megkereaéa Mrtán, az Igisgutóság. : Fegyeiál rendaaíbályok. Az Iotezetbe fel-Tett norendékeek-, maga miheztartása
roztatott a kerületnek 1861-ikiképviíe-löjét\'Tcöztiszteleíbén álló~ Sümeghy Fe-renca tirat egy küldöttséggel megtisz-^ lelni a melyre Belus József, Halvái Jd-zsef és IlegcdUs..József urak választattak meg-, hogy ezen tisztjét ismét elfogadni szíveskedjék.
.—A. klildöttség szives_ jfjo^dfa^sban_
» képviselő urat körünkben UdvüzBl-
hetni._ _¦____
Mint halljuk n helybeli polg. egyletben tiszteletére, egy diBzehéd fog rendeztetni, a melyro nem dsnlc" nz~egylet tirgjai^ hanem még mások is hivatalosak lesznek.
KÖNYVES JÓZSEF.
Vidéki tndóBit&s. •
Zalá-Cgersieg, okt. elején. A két napon át volt sdrgés-forgáB azék-városankbín, mit ia folliiiLnál«nd6 a szin-tiraulat, ataírngy iafcloincltbíléptíaijakat Blégfeljcbjrrugtstá; de a czél nem UJaelérre, tnerl- a kílunbcn ]t kistér^ nézSliclynek koztfnsége mindinkább apadt. IdejoVzaoban, hogy azinéazeipkrOl ktlcflljnényíiebbcn is azéljak. A Jelenleg .itt :étnLod(i táraulat (MiUdssy Oynla igaigatá\'éa\' alatt) egyiké, azon táranlatokAak, melyeknek mind pályájéf mind mflveaaete mott,lépett.lri a bokaübSl. Mabiny tagnál, milyenek Mikléaay,, Hifc. lóasyné, Ddméné, BzÖUOiy Ilermin ía kOlö-tartása 4n(laen Moaté; Utazik az igyekezeféa hala-
Figyelembe renni kéretik.
Tudonnísonira jött, liogy megyénknek és környékének különböző helyoÍD, több mclegkcblU emberbarát adakozása és gyűjtése folytán bizonyos mennyiségű gabona készlet áll a tűzvész által Bujtott kis-kaiiizsai Ínségesek felsegéld-sérc, mejynek átszállítását és mielőbbi kiosztását eddig uzon körülmény akn-dályozta, hogy a fennevezett nemes lelkületű adakoaó és gyűjtő urak eddig nem vettek tudomást olyan egyénekről, kiknek felügyelete , cllenőrködése da tiszta kezelése mellett szállíttassák és osztassék ki a gyűjtött gabona. ínséget szenvedő híveim felszólítása folytán ezennel késznek nyilatkozom, néhány általam megbízhatóknak ismert egyén közreműködése mellett a t. adakozó és gyűjtő urak megnyugtatására az ügyet magatora - válalva mindent megtenni, hogy adományuk ugy és oda forditassék, a hováésmikép ők azt adakozásuk által
rsKtTtfiitSTktvánták-.----------
TAKÁCS AMBRUS,
kis-kanluoi tclkála.
tisztikar ?8 a 1»lfÍ^".|a^i^l€Mút?"j6* lenlétében. ----- -
A Okt. D-ére hivta össze Zalamegye .főispánja mltg08 gr. Festetics György ur * megyei választmányi ^tagokat a székvárosban, mely alkalommal egyo-BllHen megkezdődik.a megyei gylŰés. — A Alig hisszük, hogy Somogymégyé-ben tartott volna egy> BzTillőgazda is oly
Pál ur bagolaí azőllbjén okt, 3-án,mely ^alkalommal felsténtelé caihoa sveiozi modorra épUH, -7- 16 ezer frtba került — emeletes: présházát. A városböl 20 Jiiiítí Máüití nr2 öOOTTnenöSvendégko-Bzorut, kik kötött többen a távolból ia érkezének a azölő e kiea tájékára. Este azini clííadiU volt, melyben: Blan gyer-.mekéi ia szerepellek; utána síz épület díszesen teritett tá 11 cztermében az egész vendégkosz\\)ni ostíli mellé ül t, mmek végeztével tánczvigalom kezdődött. Min-den oly fényesen tündöklött, hogy nem Bzüroti" mulatsághoa. banem — nagyit áa nélkül -egy uri mennyegzŐHok is beillett volna. , -.
*) Bajnoi" tniadeu Jgrekeictdat daesira *$ja?var gyiink -képosek WVb ,aífl?Biili5i iem a fisókvár6aban, •om pedig Keasthelyen. kaphatal, kUIttnüaen fájlaljuk. m úuíbti\' Tátráiban, hogy inig a caslno is a Tftroai tíüeB aem tariJR, zhq«^esBÍDk egf mr>gy«i bonnssfllstt ét áldoiatiat-tarirtt *i)lalitAt piHolnl, éa ftit raihdln-^kább clSaegHtcnl, högy-keáTB legyen ujabb vállalatokat Ll<jtbe típtfltal. - _ ll I írd ú.
Benedek.
~.Daliad*. — lÜI-dik páljiinitU Jelige: Él magyar, áll Buda i I.
IJÁborilják Kálmán kirátrt, Pxöniyü rémes álmok, A miliőket a jó király Uég íoliitrm titutt,
llost as- Ham. nem. riiipUj*, Hanem ríiiA lelkét... Bagljok repkednek körtllo Nem artuiros lepkék.
Oda kapnak a bhútcIicb Warctanpulják, tépik, Körmeik kőit, karmuk alatt BtÜTe onjog, rércik. ..
13 mond n király — a mint ébrod
mii Athíüeat, Sima fiit, —¦
Éa a UtukuLliaxum. . ... ....
Sírna fia, Jak&jMa\' Tartanak tanácsot ; Magjarásxát fejtegetik -AJdrfI$*--ilin9tr
-L»."
~ T.Bagtyok reukednok kOrOlei í Sajtod Ckct & porbal ,. Ott .01.» k*t ™* bagi.ly » DftmQai kla»tr»mba.
Gyors parancsot kap Benedek. A hoiégoa notga; Éles itat kl a.karúját) -,„ tjljön. hamar lúra. —
. A döifealPfoonoslorittikr Csendül a harangja. Áhítatos éneklőknek Heuss hallih hangja... Zenjr u ínak égbe snáJIií : B6ed libera nos a malo 1"
Kflna U ntnn lódobogás, — Itt szivek dobognak j — filearba atftlnak itt a felkelt, • FSldn atáU Moxaj ; —
8ed~libYr* nos a malo 1
Almos borzig besxaladV ág • ¦Térdel aa oltárhoz, — . Hogy Banaáek oda kapott Villogd kwdjáhoa, — Zeng aa «n«k égbe ixállói Bed Ubera dob b malo t
„Hadd ritei 1 ez Irtán káxa, -- 1tt a-»í"öklj-kírnl r~— -
Villogd kard mlngk idn ? Be ne marj ngy léptű I* Zeag aa taefc éf be saálló: ^ ^T5*d tt5era-noa "a malo T ~
¦Mit bwün U, mii 1 Hitvány barit nekaml _ ... _A király kaid, a ki a nagy — t \' Kern a királj, — kérdem T" Zeag u éuok égifl, 8iáU»J: S«d EVeia tioa a taalo t
VWasád\'rán nagr a király; .* jD* nagyobb aa-laun; — Embert 8)ol, bárki k ül a OH, Soka nam fogva.¦Kcal\'\' 1 , Zeng aa enek ígba szállj i "j..Sod- Ilbws iioi R^malo !.". ~\\ -
iatgcmcreaú Bencíe kardját ; _Eiktlaxjk aa.«gN|:—
Yiuujtm még uj parancacaal,
TJj karddal a kaséba .Y. r
^.Zeng aa ének égba asálld :
8«d libera noi a «sala 1
Lóra-pirttaiTTiagy" haraggati"^ — Hej csak Tlaatntérjük ! " Cri Jurát sax kantja jav " Magit jiHtg a niúrrg . . . Z«»E o« ének itftú Bzilló : Bé\'ü"liliüra\'nm a tüalu !
Bzalad a lú ; — da B Hoiia te t.\'-rt rimsa ... XJJÜrs bukott q ) in árúi. VOtút n (Dld tísjeb ... ZfiiR ai i\'iick .\'gli* si Sta liLcra nos a mal
;dck
!115 :
La Valiére herczegnő élete
\'E-/nívL-limr-s 1703-Uaa. KBlubea m-gjM\'cBt fmn«U kintlAi nt4u funlTlutU
EÉKY.1 ÜJÜZS Ü.......................
(Folytatta)
A h ,l^yek áronban a raignk résziről szinte caeleki dlck. Mii.d.iu nap a Hoisaons palotában iuiij-1 I\'aluia lioyal Gan mulatságok tartattak. i.iyakr«n Tóit részt-bűniiuk a király ia, miuden érdekeltjég nélkül nézta az udvar és az Orazág legezebb hölgyeit, kiket azon czélbol gyűjtöttek olt együvéj hngy fizemM elé kerüljenek; de cz nem volt azoa-mód melyei La Valterétől elvonni lehetett.
De Verdes különben alapjában-vóve e derék ember luvén, kéaüTib viasza emlékezvén
hibájára és megbintar — LobetBégea-e \'~ kérdi Gdicbe grófot — bogy képes legyeaf a
.szerelem aa embert egy pillanatban megvál toziatni ? Soha som biltom-vxdna, hogy.iL-pes legyek fejeJelmömelTgy megcsalni, Ud"a mi történt nem tudom helyre boení.
— Ön nagyon jaggnadi De VardeB — vi-aanntA^a-gréf — az mltölöniíSB böatétiy^— a szerelem ügyében természetét veszti. Mit nem cselekszünk azért kit szeretünk? Ha Toissons asszonyság tudná érzelmeit nem vonné öntül jé néven.
— Remélyem ralasxolá De Vardes — bogy ön vele tudatni nem fogja. Egy bölcs és méltányos barát előtt, mint Ön, a szivet meg-nyítniTient tilos.--
Részemről sóba sem bánom, tettemoi_nincs is okom elégedettnek lenni, a klráiylyab Miért nem hagy bókén bennűket ? azt hiszi hogy a szerelem egyedül az G részére van teremtve Mily csarnoksági Szeressen a mennyit akar, do hagyjün azíreEni másokntjfc
-s- "E keTdcs fptcTT máskor baL-irozmrjk, viszonzi Do Vardes a távozott. "
Este a tjatssons -palotába menyén, az éppen együtt ülő tanács legjobb folyamában volt/a király és kedvese feletti beaaédeknek.Szemla\' alá yették miudkcUŰjökettetStöl talpig, különösen peáig(ra kirár^^ktrŐl igen saabádbii «01 löttafe-O-^eniagfl-:ér Quiuka gróf bjfc
felhevültek, mivel a király egymáshoz! kO seledésőket akadályn^ni aknrá, különfelél mondottak felülő, a Xegsrisebb tartózkodás nélkül. - y
csak találkoztak ügyeinek állása felöl tada-kozára-^r^fo^^ert-ieM^aewHc^fit-éa-fel-tette^nehpgy véletlenül kellemetlen helyzetbe Jasaah^Egy—napon-elég idejSk Uvén-társ*^ logníjí gíóTefteszélte~blírifjinak kalandja minden részléteit, nem hagyván el aapanyol levelelés következményeit sem, azzal végié, hogy azorencséje, felett OrÖmre-fakadf-miveí ea ügyek-fejévé emelé..
— Oly aagy a szerencséd válaszolá erre barátja — hogy reszkedteE-.érte^ Én annyi Örvényt látok—berme, -előtted—éa~ntánnad; hogy az lenne a legnagyobb szerencse, ha" Tjele nem "balcnál.\' líagy szükséged, van vigyázatra, s azért he hagyd magad iur«n-cwéa fényétől megvakítatni. Saaranoaéd nagy ebben, megegyezem, de a veszíly - még nagyobb* — Ha tanácsomat- kérted volna, azt tanáram -valar hogy eléfednélmeg-saeral-meddol, s_no adjad fejed oly nagy fejedelem mulatságainak semmisítésére, kJ iránt any-nyrra--lekdtelezve »agyi-Ha hi»eaa-n«kei ugy azonnal felhagysainindonnel, imun aratod magad oly dologba, melyhez mi kötöd sincs.
Hem ját szül^urad ellen cselekedni. ,— Hisz itt cgyóbbröl nincs szó csak aaa-TelemrGl — -válaszolt n gróf, ki lenne_oly_ bátor,\'mást követni «1, s mit nem tesz az. ember szerelőmből? a király sok rósz órát okozott nekem, éa én kite|z«m érte ollonaé-gei ellen életemet axojgalatábanf de azerelr mét mikor csak lehel akadályozni fogom/ -miv^l S ía akadályoz benne engemet^ Ezen kívül pedig elhatározta egyletünk, hogy-ba-
kedTest, ¦ akkor mt-oistank Jregyelrat ; "* * "..«* ¦ « n vn n.
anDyír* SBÜkíégeiíé fogjak-magunkat tenni, hogy kcdvtolltéioibon semfagsélklliiihetni m*űkat> 8 Igy kovetksiik, hogy a-logtontih tabb Qgyek is keieinkcn msnnak k°n!»ti>l.
mldöa.érezni fogod, s akkor bclilód, bogy" ~-",r-i- = \' *\' ¦ \' Urátid!lrintT:8ak--IbigypnJBiÍEtmrTöltái;
- E\'l, barúlja, cbc kellenov
¦omények aagy^ljnok , Visz elekedni BokkflTmztoHabb\' ?11
ViszónZaV pgn
- Hn. szerensae van yelelck, nagy íir.lehet\' Lelíited, de ha hajótíiréjt sseiiredtek>-tóit leszeaz leendő ? ¦
urökrer elveszteni; eletemnek réget vcrtTtT-dettn trintl nflretuooiiartr; vti resson t-bit engem, édes királyom,eaedwaani érte, mert igen jul érzem, hogy UegaaOnvéa, ------ ti etem azüanék meg; vagy "
iczeeg-___
rútom — válaszolt a^róf — a-szerel.cra azonban Jel sem__yeezi ez akadályokat, aludja legyőzni, nagy vállalatok sóba\' aincsünck veszély nélktH^ i ha az egéaz vilá^" vér-alkatoddal bírna, sobrase veszélyezte In ének semmit is. \' ¦ \'¦ - \'
— Nínca több mondani valóm, lábát, szóla barátja — azt—kívánom, légy mindvégig szerencsés; de a világ legvakabb embere vngyok, ha-BzereuCaéd.Boká tart;
jn harát júv^adt . ____
beteljesült, mert «azrovcvén a király, hogy n gróf tilalma daczára ia jem h\'ag)*ja, fülben Bögora8azonya látogatását, süt egyszer ott nö öltönyben is\'\' feiiamorleíetU JdarBeüla-ba küldte azou párancícaal, bogy rögtön indnljon a megttltá sógornüjcl meglátogatni. A gróf engodelrneflkedett a parancsnak, a tilalinal pedig fel"se vcÍte;miolrendesen podgyát zoi-l6l ment őfelségéhez, a belépvén igy.. azull: Hogy láaaam Bnt asszonyom, tlaczolük a ki-rályiyal s hatalmával. Elragadnak-magamtól engemet, s mi-sinca mi vigasztalhatna mint fenséged szakadatlan becsülése, f-zértesédV* tem-, Vezessen bárhová kegyetlen régzetemr Knm f^lpm-én a király haragjr
ralynökél, caak egy Iiosbiu távollét követ
kecményeitf- - ____—_
~ Mttot Böm keli telnie, GaícLc gróf — vi^. szonzá ö Fensége a fájdulom hangján — Sob* senLfeledcm Önt,^ szeretni fogom életemen
folyi k-önnyöfe—elfo}ták aaavaít. Szemei a nyéTv küleTcasegét leljeaiték, végre is ezer ölelések után elválni ok kellett. Azalatt mig _Ő fenaége könnyeit ^elsgárítij fínielie gróf átázott, keressük-fel-a királyt és La Valiére asszonyt, láaauk mit eredményezett a király ama kétes válasza, melyet á~kéi királyné s a gyúntaténak adott kedvese nöszülésének érdemében.
La Valiére: ax Indítványt oTyüidegen fogadta, hogy a király ezáltal meggyőződvén szerelme erejéről, igazabban szerette mint aaeUtt, naponként károm négy ízben is meg* lálogitta. ---------
L&"Ya])cro panaszkodott a királynak," nogy férjhez akarja adni.;
— Ön azon eliíbbi féltékeny, ki oly nagy izgatottságba jött egy látogatás felett f Hová lett tehát gyengesége [^Elfeledte *vját ted-xemiclL-CzalSfly_eirit, Jiagy a halál végtwle ~..... • tlv ¦ \' ¦
nül kevesebb mint annak tfveaztise, kh _ retünk ? Ün akarja alSidézni, hogy kit elveszt más karjaiba lássa? Jól van ex igy öntől, ^kí azt-monda nekem egykoron, "bogy ilyetén körülmények k&xtakardérméreg törvenres f^fwtffla^-T^b^^Ugin »MiB W\\í TutVTffi azonban mindig -a\'régi -ngyok, i ca *tesx atcrenctéUenné. Inalom, igán jól látom,bogy
nem sokáig lessek szivének birtokában. Az elure látott kegyreaztésok tokkal tarhetŐb-bafct^LroaajtanéS±w^ij*n nngem íffrB^fc bölcsesség filare oktassa elmémet eroret.kogy vigasztalódjam oly fejedelem elveaztése felett, ki nemsokára ugy la elhagy.
—Ahi kegyelem ne bántalmazzon ily kegyetlenül — kiálta fel a király — tagadja meg~Sgy pillanatra önzését, tegye magát lmlyaetaabc^a mondJavizwgHBU-ea^ek^B«-basonló eaetben< A királyné halálán .van, kegyeimül kéri tőlem, üogy öó.férjhez-. adasaék>kéUégbe ejtsem öt, i kíméletlenül kimondjam, bogy akt soha sem cselekszem"?" Tehettem ö" jobbat,"mínl sem igent, senTnemeí nvra mondani ?JJisonyos voltam benne, hogy Pn férjhez-menetelében ne» egyez meg ; én
igazaágos voltam Ön iránt, a ön ellenemben legkevesbbé sem. .Leheúégea volt-e nem biiaom öab^n-min^n^ssárrétének—gyengéd— aégérfil meggy^zOdve voltam ? A bfln mindig bün, ebben megegyezem,de vannak bizonyara körülmények, melyek a bün nagyságát sokban mértéklik, s magboesilhatóvá teszik. Ha azt faleltem volnvbogy nőül veszem- Önt, mig akkor Vem lehetne igazaagoaanilyjaamz. rehanyásokkal-illetni. Ün leendett volna aa első ki elitéi baozarafiooelatatitva a, kirajj-nit, kétségbe ejtem, hogy belobal. Qn.aoai-,
.1.:: :ki _L . tr^TT~_x MTVin *
kai oko|ftbb, somhogy^ivXnnim+kíp a ter-~ mészét éraelmeit-oifojíaam-as^rt-mert Önt steretemj a ha^l moggondolja_ dicsérnie kellene ¦ae.relmomet éa 8«zintoa~&gemet, meg-
azt mit mondottami mWth* ön maga leit vola», tanúja..\'". , ,-; ¦¦" —:
^^^gvagyők gyS»6*dT6 azimoi azóp arány oi felöl, viawnaálii Valiére, ciak ölyv
aaou ugi^ » -----------........nagy legyen ¦•*wdW:bté**^*j^&}*:
LitomTn azt, hogy nom tudod mit tcaz az izoY. Un ódos kirilyom 1 mt,»«ba korllne
elég ervinTTnue taIéCoTIly kcgyetlev >eta* teieget, ezerszer halnék meg naponként* anélkül, kogy.kolt legyek, s végre b^o^dM vegoram, azon perecet éltWlegédvablkébak; "
tartattam, éa airnmbft temetném~afareiig^--"
lg.gj.gg.CBi kegyetlen ajándókáL "
— A legnyomombb leghálátlanabb eadeg-lútazigulil) ember, volnék — ^laizplt a kjr raIy~iucgölelvé~ot — ha ezek ütin"; eg^#a éli temen át nem szeretaem. MiVeLpedyilud^ jót beszelünk ha a sziv^aagall, alkirály ia ezernyi axépet éa szenvedélyeit mondott, a miután örök hűségét ezerazer és eursaar butoaita^.hucsnt vett I2te holnapig^- ~
Valamint a "magaslatok légii kibb^ittlet-.-
ugy La Vstiéru ki a nagyság magasaira einelkidfiti,folyton czi^\'a VcUarágaímaicttak éa i»kálódá*oknak,iné-pedig elokalQ körök-b3It honnan.emelkedését irigy iitamel tét. X.király majd minden iüajet yaté lÖltŐ. s ritka esti volt ha éjfél mán három órakor elhagyta. Minél:"mkább látták növekedni*
ehez im iü kü.Tétke»ik.~Alig távozott loto a király, alig banyiiiaValUrfriUmiijaemeit, ki a- kutyáj inak ug aláaa faléUreazU, De bel-
düg Itten 1 mennyirfr tttgrotr^epelTri, hagy kacaáeakÁja, mégpfalyton- yonit| abUkaJ "
zörgósl haÍlűtt, ^xobáiban pedig lépésak&l. Kiagrótt Jigyaból azoha leinyioak szobájába futott, egészen megrémülve. ílaat lárma, lott jáindcnkr lájtrsrkelt^ egy-rilágot gyajt,Tnáa negkSzelebbr fegyvert ragadja, éa ismét
lett ittr^ltiolrajoiná^-idéjSk vdi eloaonnL VingáiUk-knttaltak utáaok mindenütt, mii-sem taiálhatUkj^ndenkibajUadó volt már. hinni, hogy-¦páni félelem ngratta ki amSjö-ket ágyálöL Lz ValíSra Hitt, bogy ábtalcaui \' zörgéal, aaobaibaniépeaeket hallott.- Megviza- -gál tik tehát ;&zl ablaka kat a ott megtaUltik a kStetlajtór jat, mety e t" aTulÓkT el hagytak.
Ea esemény nagy izgalmat okozott, nem . 1>-kistéka PétiriöülftkirtíyM kedvese látogatására indult, hogyálla la fer-TiUgosixaaaék * merény Talóaága falok La Valiéra megaroaiÜaiiír^miíelíH tfklHAf felcUekép caoditkozott Kígyót, Wkií k(ál* Tölt,\'hol egyre,-hol mázra, mert ntm lodtt kit okoxzqs. 10.009 Lajos aranyat ígért uyü-vánotan annak kl a Telte^Béfat^ttwncL-Tfir~_ mindez cs41hoan<rHD vezetett. Ssflka4|« v»U tehát a jOr&b&aí bistoasig felöl gondolkozni. Ez tolt nka tehit, hogy a király La Valíére-nek test Sröket. éa agy udvar mestert rendelt1.\' :
kinek minden ételéi iztelni köteteaa&tf volt. Sokat beszéllek es.ablak miaiiafsUT. Hm-denki-maga-módja sasríat okoskodott, hIo an Qgyeaebbek ^sm-oaalakozU^ ^s-jól éreat^L -
"honnaiLjüti_a merényi
!m^o^mSlS.-Tfii!iiftre^jU saTe"koholtak caakaMrencaajenek azittrxín"" Uaaxn-azolgált t% ar^n cukSaSk Ütalvros-
bödött éppen melyekkel aliiani. akarták, ez esemény ntait w&fülaf:mégJa^bh\'UBntta -
-bogy szerelmét aa-e^éaa víIAr kinroÖlínak
lenni hitte. Sógornője nem tartózván ilynemű, lelküielek közé"; vigaiitalni ktzdé magát Qnioka gróf-távolléte-miait r moUzott ; mi~ vei pedig könnyen hisszük azt a mit ihajtnnk nem képzel haté, hogy a király ely kfotayfe Ijtgyftn iránt*, mintm\'jy»"11"*\' magátt «ntatta
Égy\'napon.elághiuamos&ii^rsaxozpDin A*Sfy asent közt, mit aem mnUaztott el nüVaikJ-mazaak italt a királyt lekötelezni, Mrén \' -mii wöoeiinem okozbatna^, tia u tlaefogja
leljetitnl, a liugy a király lgeu lakOtelaz.-leaz, ha a spanyol levél sz^e«ztőjéveln»g-is merteti, kit oly nagyon vágyott ismerni. E
-fafitlenség Tigiutokre meut\'A—».--
nsm irulhatta el analknl, hogy magat la Tel _ne ildrrriar ¦« nVnasag éia-erényv.ht angalla-takra hallgat mia gondola tra téritattik^otna. De mire aem képes egy azerelemtfil oatrom-lott, nogyravagyaz ét féllakonyjégjeli telt holgy? \'N __ ; /
Sem tudom megmondani ^lmnnzaTvSttaJifv-Vaxdea-nak egy levelét — ki-nem igta^MMS^ nilUjóra valóbaritja oTinilkenfaert —;. lyot-aaegy.benafl bax*Jjinit"fft,a «*b -elSad^o Wrtéujlet: zaint talaltain" irotina-alavSffi: a kiralyné - kirélytakia tanica oty^ében. vaio. hofV 6 fbnaége a lercie t —. - ———, "bogylkiraly megU tiUTti, fi-til«H^\'«^ ai^eletlgen megle^fcttaMaxqoiz hMenieg» feletl, kit aobjr som saxtoUTifrojM &kfo tottre képeznek*
; (Folyt. kflv.)v
—^a4»-4^kB»«&_-aa enjjáiíly.-Adjon I\'-- =ieí~aWolj-f5rfiakai, kik ezen nagy
. Imimtti tíiiroriiUatUh- khartijsaj nn»iU jtk ni«g_ai.á mllv«lgdé«ne»- ezerlaldilat-t\'ioao templomát minál\'elSbb nyissák ki a*nj Eemaedéknek.
- _A ÉrtosltltUnk, hogy Schreyer-Tlgyes
az rij vaspálya\' lagjain\'aTc orvosául lön kínevezve, -^jáitljuk öt GeUe-is_Szent-Mihafy közbirtokoioinak figyelmíbo. J"¦ A" MuTl^á^k^n\'tórtelybeirpdrnn tsj^giaipirJwi^ritBíSgazaát^sajáfízfil-13jtiben agyonvertek, a gaz bUnüsök a hatdaág kezében kerültek.
--A Suiuogymegj^Türbék kiSaaégébcn
~lev*~IWzsa-CBárdár8i 4 feg^eies labhr -anno/f-lkíbao-ritort, s az ottani osaplá-rost penzétBl megfonták.""
- A Október első" napjaiban tartatott meg a zalamegyei gazdasági egylet által rendezett nagyobbazerll gyitmölcskiálli-L!L!7* Csáktornyái Hattyn vendéglő nagy éa három melléktermeiben, kü43Ágscn r szép és ritka nagyságú mntbközi szőTrif f nagy mennyiségben bovelkedett;Feltiinő f szép mmőségli muraközi pamut, többféle nemesített .borok , és gyümölcsfajok
-r"nítnVti*iiTlitva,akTállitást nem lehetett
fcluttnVfkilí* hazafiság JéHenvkitUno^ tehetség és tudományban egyformán tlludakölnek, s a nemzítet —-ralahára — annyi-féltettíkincséivel a higgadtság alapos tudomány, hazafiság és_ wiázndos törvényeink bő ismerete utján n révbe vezethetik. Mit is mond a „Pesti Napié" ?
„Több kárt "mint hasznot tesznek azuk, -kiknál—nyJUainvalrt a. eraiapslni és feltűnni vágyás, kik szónoklotaikban hirdetik ugyan, a hazafiságot, de annyi BKfehÜdozásra_nem képesek, hogy a szdnokr-visiketegnek ellenálljanak, mi-dön.a tárgy meg nem kívánja. As ilyenek nenr> csak az időt veszlegetíetik, hanem képesek személyes dicsvágyuk -érdekében—koczkáztotni a lggfontosobh
«em a volt Kanizsáihoz sem pedig a Készt-helyihez, hasonlitalli, mégis a maga-néniében katűTnö volt. A rendezők megér-
demlik a dicséretet. ÁldjVI ütLn_e_bzor- ________ . __________ ___i
gal mas egylet müköaTsét, még tova"rni_ valamit az Összes előadás is, hogy megyénk gazdászati felvirágzására szolgálhasson.
Kaposvár.
0 Ő\'-Fenflégénok névnapját ünnepélye* isteni tisztelettel ülték meg a székvár-oshan^ metyoiíl;»:hb?talnoki és katonai tisztikaron kivül nagy közönség volt jelentáhitathiT^g^énazegek urát, Hogy felséges rurálynnkat legmagasabb családjaival a Haza és Nemzet boldogí-táaára hoaarn időkig éltesse.
* Megyénkben \\n megkezdődtek a k.ttyetválajtztá*^ mozgalmak; az ismer-tvkbaa annyi—UJítfmereilcn nevet hangostatnak , hogy szinte kedvünk kerekedik ,vivátot°- kiáltani ürömünkben annaktndtára: megyénkben mennyi ¦jeles és hirptivre mfllrüV száma?
közügyeket."
á. közelebbi és- távolabbi -mnltiortér. nete azt bizonyltja, hogy minden nemzetnél, az országos Cselekvés minden terén, még a deciaráit ellenségnél is több kárt tesznek a hiu emberek, kik a pillanati népszerűségért, egy topsért, melyet a közvélemény tul-lícitálásával, a közérzület tul kiáltásával nyernek meg , mindent képesek koczkástatni; kik elkezdve a választási mozgalmakon hol nem tekintik, minő nton erőszakoljuk lii. megválasztásukat, az országgyű-
lési, .sitiikig nem tesznek egyebet, mint némely Bzinéss, ki örökösen inírigál .azért, liogy egy hálás szerephez jüS30n, merőben ignorálván azt, nyer-e azzal
Mennyi a nemzet-boMogitó ? Van olyan kerület, 7—S egyénakarja nevét benne Johogifra tttftetni;~-hol ha így megy a y^a^^i^^^ve^égre vágyók fogják
Iflnthtv állási ia olyan\'volna, mirrt a* nt melletti gyüm_ölc"ida7"melyTBl"i?gylt
i*vnr^kU tépi, Medi a gyümölcsöt., \'Untila dé wbtijids^-melyet-mindei*kmna-=- =i gátL &Uhet..^Aki ^néhány töäsitot, " djctiót tnegem ésa tett, Bit hiszi, hivatva van aion-állást elfoglalni, melyei a leg-1 Bsigorubb időkben azokat kell megtisz-
kik csvpa
axemélyes megbántódásból vagy dicsvágyból erőnek erejeVelTiülön pártokat akarnak képeint stb. Többnyire nagy vajjal fellépő és lármás emberek — a épen ez az egyik ismertető jelok. — Óhaj tan Jk, hogy a választók ily szigorú szempontig menjenek a hazafiúi jellem megbirálásában.
Kaposvárott a városházán ott leng a lobogd, melyre köztisztel etil S o m a s i c b Pálnnk nevét _tüzto a közvélemény $ ha vnlaba^most, most kellenek ilyen emberek a gátra,kik már nagy csatáknak edzett harozosai... Ugy halljuk, még Ö éüenében ta^akadna- ember, sxOrojnhoa-ván a rlirwŐség forrását? mit mondjunk rá egyebet : szegény tatár! ? , Xengyeltdli kerületben — a mennyire
ződni — Jankovich Lászlót élteti\'a közönség. Egy driáa zászló leng nevével Lengyeltótiban, a nép bizalma\' tűzte"ki számára, melynek érdekeit Ő mindig
T^iiven--\' möncT&nnnk "zelelűT
számára bizonyos "a g) Ö-
A-többi kcrtlletekben ki lesz a gyöz-ily^b»xtort-nem^.tl»at.juk. A bg-Tsmertet^líéveketfele\'^ilitjük":
Csurgói kerületben: Inkey József j-n hajói hallottuk: HegedüsJózsef ügyvéd Kanizsáról.
\'^MtUMzaUJiQrületben.: gr. Széohenyi Gyula; Csorba.Ednnrd; NoBzlbrpi A.\'
Nagy-Atádi.kerületben: gróf So.ms-sích Imre.
Szigetvári kerületben: Bittó. István ; Jakab.TstviTri-rMujzer és Hcpyessy A.
Tabi kerületben; Zichy Antul; Tal-lián Lajos; Dömény József.
Szüli kerületben : Fekete Lajoa ; ívnoskovics Sándor; Zíchy. István Svas-tica József Btb.
Itt még nem fogytunk ki a \'nevekből, melyek as Urnákra vútiink; de nem r.knrpk sair.rfl-hosai csak a&árt is, mert — mint fenntebb monütuk — a koveti-álláa nem déczbundn.
¦j* Borsiazky Antal, törvényszéki tanácsos szept. hó 25-án meghalt gyomor-rákban, LS-úik évében. Nyugodjanak békével porai az ép oly jó családfő, mint emberbarátnak.
• ^Jlire e sorok világot látnak, tán már akkor elkészülnek a ,Korona" fogadó nj ebédlői. Ezek iámét oly szépen rendezve s bútorozva, hogy bármely provinoziális nagy városnak? díszére vál-nánakt_a. még a főváros ily.neniU ho])i-ségcjvel is megállják a versenyt. Az éttermeket gr. Teleki László, gr. Szé-ohenvt _István és Somssich Fái orczké-peik iíiszítik.
* Somssich Pár jeles hazánkfia^ a kaposvári központi választó kerület nagy küldöttségétől a.tö-veti állás elfogttcU< Bára felkéretetfr okt. hó 8-án délelőtt 9\'/a órakor; a küldöttség élén szónokolván egyik jeles ügyvédünk, Matko-vics György. Somssich Pál beszédút — melyet fájdalom lapunk köre közölni nem engedi — roppant s többszörös éljenzés követte. A közbizalom megyénkben fényesebb név körül alig központosulhatna. Az ö neve „tetteken" nyugszik, s ez az az erős gránit, mely* megáll a messze jövőnek.
rad korlátozva. E hírrel összeköttetésben áll az, hogy a kormány a dpháhyegyed-árusságot 3 évre1 -próbául bérbe akarja adni, n dohánytermelés azonban — teljesen szabaddá tétetnék. E hirek, melyek köztlebb a behozott külföldi-szivarokkal a tőrük dohánnyal való keroskedésro adott sok engedményben némi támpontokra találnak, különben természetesen még megerösitéstb várnak.
— Makacs bárbajozdk. Magdeburg-ban egy kapitány és őrnagy pisztoly-párbajt vívtak. Előre el volt határozva, hogy mindaddig lőni fognuk, mig egyikük el nem esik. Huszonhét lövést váltottak minden eredmény nélkül, mig a buszonnyolezadik lövés a kapitányt halálosan megsebesíti.
üríizdasági tudósítás.
ÍV.-lvnniEsa, okt. 10. Gabaa ámiok válta* SfttUnok. M.tfl nntaí termények -követ-keíölcR vét\' t!t-*k a tirtott országos vásáron . Méz 131/, fi. (.fubaCH 8 ft. 25 kr. Szilva b\' j Frt. Xluet 4 ft. ocy akója. Katonai őrvidéki gyapja 70 fton kéretett- Kondér nam kerea-tetett. BórkŐ ftéri fizettetett.
Kapoavnr, okt. 7-én. Valahára megjött — habár hLlcgen — a szomjas földtől várt esii. Két nepe^ át, b néha éjjel némi raegasa-kadáaaaL-Cflcét. Kclkít ia,. miután voltak 2—3 helea vetések, melyeknek alig egy . -Jicgyjylo±^_ll_hÍA io hjbiaan^Tehát végetlen BzükapgCk volt iá. A hajdinát takarítják ; hol a fagy nom bán\'o\'.tn, bö fizetásael bísír-,1; igy a kukoricza U lasann-Iataaii megérik. Aa oloaég ncbány krt majd fülosÜkik árbanf majd leszáll. KhÜaü haza m.- 3 ft. kösönsé-gcsó 2 ft. 5—70 kr. Rozo^ 2 ft. árpa, 1 ft. 30—3B kr. 7,ab, C0 krtól 1 frtíg. Egy Eoák fejcb kukoriuia 70—70 kr. Egy zuák bur-gonj-fi fiO — Só kr. Egy öl fa 5—6 ft. egy nkó uj bor -1 — 5 ft. (m. p.)
Vegyesek,
—! Egy tárczaíró a nV. Újságban," írja,hogy mágnásaink megakarják venni s czéjszerüen átalakítani a gödöHöfkafc tólyt és vadaskertet, oly czélból, liogy , azt Magyarország királyának hódolati ¦rpmflywwn—alknlmam—vnlt ; meggy ff-, aj\'tindnkiil adj»tk ; a nyaraldhely^üjjazon
esetre, ha mint -egy Örvendetes hir susogja: a király évenkint hosszasabb időt töltene Budavárban. A tárczairó azonban nem vállal kezességet e hírért,
\' — A pénzügyőrség megszüntetése. A ¦„TVanderei " pesti levelezője-foljegygi-, hogyBácsből érkező magánytuddsitások m egerösitnk?-azon Pesten^ elterjedt htrty mely szerint a cs. k. -pénzügyőrségnek az ország bensejébeírvald megszüntetése legközelebb várható, a a pénzügy-őrség \'mÜkörtese csak az ország határaira ma-
BJ3rU.-t posta
K»veikc»ő j-tlij^jQ páljaraQvöket me|jkaptulí ¦ „Míg j3ni fnp;, n^órr !5ni ketl." — .Borura derű." — DÉI magrár ?U linda még.*
Kartltflira; „Csillag ragyog." VóltOBUUsa&I Jöhet.
„Fi), fáj." Kora hiiiünlUatá.
Pícara : mef; fognak jelenni, de sorrandat kall tirUnnnk n kQldcménjokbca.
H -Kaniioirii: Upjun est ií«a]0k.
?IstnD vele i" Bok in&s raa a faötiaruényben, dcj ronszul taa kiWve.
Drdviipartl tlllnbJaaak: Tud tónkra oilaak csak ogj jriic_k0ilt:ar«.
8. K.-nak\': a kJrdúa olj calklamliSs, TlQ[jy hamarjában nohei volna, ri TÍlasxoladnk. A kort kOn/vckrűl InttiikedtflQk.
Mohiéra ! Tárgy kai mai nom engodJ taaqjoloaé-Bőket; k?rjük fo Irt ónoson fases» kflsromQkOdiflét,
--------&Za!*Tx&k*~ A—zarél postára tóUUtt, Várjuk a
siemélyca Uldlkozást.
„Élí(rtem" El ám tcrsbon, jgtwán atorcneuisüc. nül.i í,)kkfll jobban toes i ön, h* vera helyett a. nsc-¦gíny valiiban alüfrctí [ripiiiok ssámára gTüjt-
„Boiaokrn-\'\' Kov«a Idő múlva megy yálaainnk.
Vcsiprdmbo : Bemmi hntiff T
n"k, b blzottmányl gyülia r?g«lmtUt- Logjobboak tartjuk a jOtctclt nov, ho l-j?re; termiasetu, jól ren-^pxttt- tarrölnttaíi- - -
Aa öt klnéae-ruak: Amit irtank, mogiriok ! flíírt OnQk nálunk mindig deítdboii látott rend égek 1 estnek. (Sajnáljuk; hogy a múltkor "oT?;n4gy7 inc<nrm-tSbui voltak iít, fláainvénenul eltűntek, A majmokon turul- miit ia láthattok, talán\\) igás, hogjakkqr tllbb majom tolt itt. Kuglerik Is ísoretnik OnDk gja-korl látoEntáaát.____
Felelős szerkesztő : ROBOZ ISTVÁN.
iga
(3-t)
UkiS, lat «watyrt MkJituutimuhiviMatiiaff
ált ftw^Mtn mautst&rwnj--in..t ..lr.^.lr .i.-n-m
" - •luyUa.\'OTZn OOm W-
r.JailavoUai»tAlli-
......._ IWWA-AfUll ti
bttfikcWOfit«. 4-baIll loj.l-
- JaaLÍSUiaáqgifnrU tsttm «- Wrm«ör íL «amwu»i
cAlltalIk\'-aUi^WW. Urna»- \'-dantaaliaíl\'Oiaizi\' a nMU amililiiia. u Mia mV Jjlj M -.r-m^n-,ir. tM«
inp Itati limai Hhlililimi Icük.« tyilni «il u dalKiI
aUlflMUlau ubadUrauÁLs UszWlBb 1
KajanlrHW un. Iiis
»jgawrtitnrit» !agí
*\'/«. ... 3-3
ABVEBE3I
irdetinéiiy.
—^flomOBim. polfT. t3rr«ékíiiet, int t,Uhm..j.i W^gjnirjfc -
rW JJikirr* t?t«tíf7T!iSgí"Prt5 Mihály «Mrfiü l»ká*nAkfelptrY*MÍr,
«lUni turatoUM fedele**» leBá-lofolt i -a kSrSihegyl kSiaíy d5S. I. ItíJtfktnyibeu A f StW--\'héijnjilltin «tatti l«Ai.l<ifd!d íi Ml hr. a-.pine c ét f-Sltt fu»-"" UM i» bir*Jl»c-BflO|Ht>>». bMaflil „Ingatlanok- Küröakogr küaillfb«ii adaia f, iti Act S. napi 1 JaWmkrtfftII 9~órá}4a\\ — mlat as
-mtwAaaaUrniyan--«lárcEnatotal-
f»>rnakt a n&aodik irrarettldB, ha \'TaaUa aa-*l>Sa t«*9 ura lalil-fcontft.* **i »<>T- napjának ^Wfgrfi ÍOriJaaa lwlja«tn*r« ki ?~ tSvtlk,a.ual bojj akkor Tannebb \' _ktj«lílj_ IwaílMot » b,«irt>»fjta fjvtadatitifofnak. . v
Aá U*er**rfel^t«Itka«rt.q7. ajkUc -trodijabaa miodenko
Kapaznárétt, .t^ jj. iaWj fomoggaagr* torranyiiakanJal
4»ÍLBLSU«PJ)LMM5L
Be«at>íjoiiírb polffírf tBrríuy, •likénok, ffllnl teUkkonyti\'5ató^ llgnak P\'i»atgl.^k8Jilrrá-JetJtlk1 nőj/. Bpttarr LIpol Ectonyl H-k?iftj"k felpereiiéga alattPan! J« —kab-t^fry^E.äi^-I.kÄa-e.lcn; köreteiéi* ^dexésiro leiA\'ogolt b *» Lcicnj UotMÍff 193 axamu U>-!*kíeg7?a«5n7»t>ben A f 374 hr •*im alatti Qre$h<:gjl !tulla prii hiíaal fogIali~<« blroilajr-¦¦¦aái irt o. i. -bflCitUt Ingatlanok Ecwny koaatfb«» % aelyiilnitt f. i. oct. ká 14 nabjiaak repelí 0 drájia ¦—^-¦udűi-tai elaUiatárnapon — «I--,ArreT»Bt«^iiI fo^aak{ máíodlk ¦ Intirí«i ÍASr tía neUn u ölig» o>m taUIko»n«i; f. i. noT. "^hi It. napjának reg;pn~B~6rAjaT» ¦ twTyaiTnBrtrkUnietik.-iííaíl l»gr •kkt» femnabk kljalftlt ingatlanok. » faacfiron alólliiladatoLfognak-.
.A*.\'lutriul fel ti telek a tSr-TénjHlk. Irodájában mindenkor .a#rt«klnih«lflk. ,
Ka|hmvár anf.SI^Bí.
\'\'Pfcfa&J* polfcT.t»rtenj«*k« «Injtelakteflyrl kaloiáp; -
81/
8—3
*RVEBLS< hirdetmény.
.. bomojf/n\'g/aJolj^tBrTiinjii kinflkf\'-mtut telekkínyrl untaiig-^atuéttárSI kBakirr* tííaUk,""kogy gcbalb Boldiuár, tcmnyi íakús-
nak relpeKHéfe\'AlaUHcbaldt ¦>n> *-,«Ti riienj karet«,és<1 _J±fo7Íitrr< loálogolt ia aa EienTo k»*ai5pl0-<Uk lairau UlekjcgyirÍ-~ künyViibcn A-T.~aTattÍ S7 .nápanr-•i4mo zjollérhás íi f alatti S5B ím 309 hr. íiAm axüllü, Üaaicacn biróllaff 600 frt. — íx.o.i beciüit ingatlanok Eucny küaígbcn a kolyiaiiiBn"" folyA ívl október hi 16 napjának rrggnli 9 áriján — — mint aaeltS kaUrnapon — el-jarrereitetnl fognak( a tfiásodlk 4r*BreaÍ IrW.Tns netán as cls3n t«t5 nam találka antik, f. ér| bot. KA 16-dlk napjának r*(rgell B orá. jáx«uaU|tU/aaiuára.:ldtuaoUkv a»*4 hogy ekkor fennebb kljs\'lait ingatlanok jl beeaáron" alól-iá .pUJatni fognak.
As Arvcráal fallátrlek a tlírTÍny-¦ták írouájAbatt-niittdenkor meffto-klntbBt5k._ \' r-_ *:
ifipoát-ároUatig. ai. 1HÖ5\'. .SnnwgTinegyo tfrwflyiaafce mint toUkkopyrl hatot
_.^fff^;.Í,5l aiámuBiiliQg Miv mrlMfclei van csatolva
Barikon Lajos eafgctrirl lakét kitelaaSintk SwseaiviJa t
-8ow(og7ineg70:-\'polg; ISrrény-
eaiko mint talckkSnyrl hitáság r?-ilíröl kUiLirrí t ite tik, bog/ MarJ-"BYaiJty IslYltnT\'babof-Bal lakásnak Barth un Lnjoj elleni koresetíh\'q a kJcIogltáal Tégrehftjtit utóbbinak a síigctrárl 903 isám L j, kSnyvébón A 1. JS4. L¦ 412. hr. ai. aljUíftfSjeeyxettblrtokára elrendel-tetrin, aa Arrefáai föltételek a a kiulígitöt aarrund megáliapitáia tíkinteteböl hltelesBknek tárgy a-láal határnapul f, irl nuvember h? S-pik napjának reggo 11 B órája.kJ-tflietfkf. miro ti telei Ük aiial hl* \'válnak meg, hogy meg nenrjelenn-a3k eaeUtwn a fennebb! figylctok biríjlag fognak megillopittatni.
EgybieramInd^/ftlki?atnaV eilnd-aaok,kik a kijeUt blrtokhoa igényt tar^nabvutafeiínebbi hat iddii lg Ida bejelentaai-BleBlcnek.\'
KaposTÍr, aug. 6. JfiCS.
Somogymegye torrinyazíkí mint telekkönyvi hato tág.
01/ -
aas
1—3
MIMIIM Éli
Hunkár István hitalojSinek Siaxehlváfla 1 Somogy-magTo""potffsrriorríisyíbík8 mint telnkkonyvl katdság.ráaairal küx/3 hirre teteük, hogy Biálj Antalnak Hunkár mt&o dleni kero-setíbon a klcligltáar végre haj tán utóbbinak A Gombai fia. ax. t. J. &vb«n A 1 a. 373. áS8. 633. hruám alatt bcjegYBttVrífltbirtokirs elrendeltetvén, árnirisi fcltJtoba.a klaUgjteal aorrend mBgállaplláSzt tekintetéből biuloiSknek tárgya-
Táal határnapul (. éri okt. h6 31, napjának reggeli 9 érája. kitBse-tik; mire hilíloifílí abUl hivatnak meg, hogy meg ben Jeltmáífik eae-teben-a fenebbi tlgylelot blrállag
.fognak mOgállapitaUl.
- Egyficramlad falhinlsak =Und azok, kik a kijeleltbirtokhoa iginyt tartanak, azt a fenéből .határideig Ida bejelenteni oitaíenelc.
KapoiTár laept. bá 18. 1S6S. . ßarnnjrymegyo torTOnyoiikamlat taUkkonyvl hatoflág.
nisgp Mépnaptár
66. évre. Negyedik évfolyam. Összeállította Könyvei Józief.
Az mustrát hasonlatokat a nagy világból jegyzetté mámoros jo kedélyében, a kövotkeső alakzatokra:
lluteliarnntí\'i Jjryáfi liamli.
l: i i k n
Nem iudnak. való a szcna,
</,/ 5 fi X^M-
A dublini l^írSa aldalradai alelnök os tiazícl-
Megnáta neki..
4 %^VXn
Egy lajtántuli jó atyafi.
^XTcói sovány.
Uj divat.
Bátorkodom a t. cz. közönséget figyelmeztetni a sajtó alul most kikerült fontnevezott, díszesen kiállított, igen hasznos tárgyakat tartalmasa naptáramra, mely színes boríték és Bok fametszvénnyel van ellátva; tartalma következő:
Naptárrész, n. m. holnapok, időszámítás. — Á száz esztendős -.fövendő mondd. idöjóalatai (képpel). — „Boldog uj efztendőt" költeméj^ Mecsekhátitól.
— „Atermészetűn köréből" a levegő Basznának megismertetése, Sellyey Bélátél.
— .Zrínyi;* -költői- beszély- Pömény Józseftől, — „Alköltő." Egy keserű emlék Kanims vára véresmúltjából, Búváritól. — „Csikorag hé," falusi \'életkép. Pap Gábortól. —- „Adjon Istenijó tele," „Lakadalom," költeméayek Dömény József, tői. — „Falusi harangkongások," (képpel) a meosekháti harangoiótól. — „Juhász
\' bojtár,1 költemény. —~?A magyar nemzet őrangyala," költemény (képpel,) Dávidtól. — „Illnstrált hasonlatok" (9 képpel). — „Szarvasíogadő," (Meiioóban).. —-\'„Adómák."— \'„Szülőknek fontos tudni való," értekezés dr, Sohreyér Lajostól.
— „Hasznos jó tanácsok." — „Szépitö szereke — „Jó isü étkek készítése." — A mesei gazda teendője," a-réten, mezőn egész éven át. — „A IzőllŐ gazda teendője," egész éven át, TVaánozky Józseftől; — A magyar kir. ndv. kancze}Iária.
— A magyar kir. "helytartó lanáoti—í"magyar k^Matehefmentejitési pénz-alap igazgatósága. — A magyar kir. hétszemélyes tábla, — A magyar IfirV^ítaTS" tábla. — Zala-\' és Somogymegye tiszti névtára egész terjedelmében. Mindkté megye ügyvéd és orvosaink névsora. -— Országos vásárok. — Bélyegtörvény* —¦ Kamatszámítás tábla. — Hirdetések. ~ \'
Azon .siker, melyet előbbi naptáraim kiaflfesí: awMlményagtftlr, hatarostatá el velem, hogy 1865^djk évi raptárarMtjierflJiíláB^vwenr^^ fárad-
ságot, ügyes irdkTistlvBivértetBItve, díszesen eszkBzÖljsm. Ara a f-fvnyT pz^fc nak 40 kr. keményen kötve s irlapokkal ellátva 60 kr. Kis kiadás 24 kr. Á t, gyűjtőknek mindenit! vevő ntán 1 tisztelet példánnyál szolgálok.
Naptáramat-* mélyen t.\'közőnség pártfogásába ajánlom.
Nagy-Kanizsán, 1865. szept. havában.. . *~
a naptár kiadó tulajdonom ~
Wájdits József kiadó, lap- és nyomda tulajdonos Nagy-Kanizsán.
ttatibalca ttrk, «*.-*w^w««
Ut«lW^^D*wblr«A! ¦ -. \'Somogy »«fjo polita tBrrfny-.
litrirfl ktahlrrf tAta*ik.(l hfluy KIm Jj^nakT Stepb-K« Etek aDemi keretiben • kielégitAe, viffnkabia ntáhblruk a na.-d*<U • ÍM. ¦ *• J\' WBjnrhea- A t
IBI, kr. w. W"! rrJxbíriukirs " , ¦ « arruréai "fettc-
MOilftkr* elrtndeltetrén, u >zLTMÍ»i-WtíUlBk,i« a kidagitM Amnd tekintetóh CL hitele. CkneJt
wimbe* kTs-dlt napjinak reg^eU" » órája kitaietikl »1« bitalBaSk juaI klTjtuak wef.hogy megnem jelenésük eeetiben* fennebbl ngy- 1 rrtek birwlag fognak megAllapit-
fcdak s * kielégi t«*» lorrtud m*(t-- aTUpitáaa tvlűntetébii Mleléalík-sak tárgy oliai hatániapul-\'f. TfortatW 4-dik na>jiLak rrmtrli
aaaal bíráinak ueift bőgj meg nera . - iohij^ík ef*tíb«n a -fonafabi agy--l«tak\\ blroiUg fognak weffillapil-
.......1*1*1;--—
Egynemalml felhl»*tn*k mlnU-aaok, kik a- ktfeM» birtokhua igényt tartanak. 0«t a foinebbi ha-UrtdŐLg Ida bcjaleatrnl «ieaaenek.
Kap9«*i>,8.opL hú 18. le«.
Soatogy meLTír tarrénTiiéke ml ut telakk&orri baki «ig.
Hirdetvény.
- Pa* IftWI) JtV^f, kapoarnérvt
Swaofjj m«sy*.-P*tg. WrríB^-uikd nitt l*leTff5il^"tol»««ff "¦afcfl\'^ hBafclwt tétetik,- bop-5,t V.»«l IftUca**, aa*l, K»-
kl4»/J MlWJt>.t P.p rVwtrrli> Já.
ssof ellvnl korfliaaaíb<ii-a aUelesDtoat--T^naajtáa ot<»ibiuk a K.-Merői SIS. sa, t.J. aitirifren Al alatti ¦S7 aegjfll telek ia A-f 2018.
Egyaiersroiiid felhívatnak mindnek, kik a kijelrU bírtukhua Ipjnrt tartanak, a*t a "Tcnnebui batiridGig ide bejelenteni sics-aenak.
—ÄoGW«if-ca--pt- kd 18- 1605;
Som\'cc" mcgy° tBrrényaíeko »ist telekkönyri hatoáág.
I 3R. _
tÍrid3I(E ide bejeientení alesaeiiulc. ^.poarAr Siapt- hd 18. 1865.
Somogy mecro- tonrénysaéko írJnl tdflkkOnjií bslú»arL^
rffirdetvény*
Baragli JAno*. Uth. Iji lakó* Jüleloiüinck OaueliITOsa I\'
e>OBioff7 wccjo poi?, tni-réo)--¦léke mint tel kfcln.rvi hutátat* risiérül kOihirrí telelik, bogv P« ¦ e_i<T I>DÍcinak, 6ampli J4nu« elleni ker*»elLben a kieiií|rité«i rép-rebAjtú utóbbinak a kíthelyi A"-* x. t. j.könjrb«> A + SSa is S9J ki-. *x- alaU bejoímctt i^aibirto-kára elr*J>deltetrcii, ai árrrrr*i felétetek ¦ a kieiégitéai turruiiJ mrpUlapÍtá*a lekintetéblü
_Jknektirej*ÍA*l kalimi ^Stti ember b»i t
ul f., éri,
_______ _ _______„ , re-Rí-U
9 órája kitaaetik; mira EleTeiük ut>al ki«lMk.ineg, bofrj meg nem
jUlOtgPk UIBlI1\'—C^-fttri tlgT-
letek bíróilag fognak megillkplt-\' tatul,
Eajuenniind felbirabiak mind-asok, kik a kijeleli birtokhos iffénjt tartanak, ast a fennehbi ha-
Hirdetmény.
I Somugymefo-e pol(f. törrMÍké-\' ttek mint fcJokkünyii hatöaiznak ; r#aiír3l kSihirri lítetik, bogy T»1t4« Kiroly kapo»TÍrI Ukdanak fiIpereaaíg-.- alatt GcleneBár Imre twatri Uk-\'-í elleni k3retrlésp f do-Hifire lü^Aloffo-t lUaTMiir k&iSL\'g f-r-i^imri-^jk3af Tiihoa A u ¦
fogl jll ecyneffyed teUk b-Ia3eéffgcl i bíróilag MOÍrf-Ttr 0.6. beo ilt \' ini;BllaiwkTaj-Arkil«íegbon»U\'1lí\'-t aanín f. éW ..kt. ki 84-ik napjinak ! irSgoli9 irájAn — mlnlelao batár-napon — elArrnratetni fopnak i a \' máiodik irraríal IdS, ka nctin aa t\'t.\'tt reTÖ nrro talilkoíliík. f. Ari nor 34 napJAnak regpoü 9 or4-jira n betj»*míro kÜÍUetík, »"«1 holryf^Qr ^nnebb kijelölt injrut-lanuk a becs Áron alól !¦ eladatni fognak.
A» Arrrráai fijjétolek a törTBiik IrodAjiban mindeok««- jaegtokint-hdők.
KfU Kaposrifatt Banptenibor M - -t$-4n-r8t>37 " -¦
^-¦-"-"JJ^"[r7" l^r-rai^hif mint
teUkküay*^ b»tá«4g-. w -
~é«érBI k8»Wrrá iátutik, Jjlltjr. ! R,.ich Israel fflgei lakiauak Ripa i ri-aaíffo «1»« JA»<>" caSkblyl |
lakó* elleni k»n tclí-o folearain» | ! laiiWoltéi»«lgOÍk0w^g3aB»ttrnM \' ,jkrlu7TÍbe0 A t. aTatt ^?1*71^:3" [ telek UrAJlaa- 4000 fri — kr. a. o. I beta lt ingatlanok Uipi kÖa»*gbeu abelya inen f íri okL hó 30-dik
I najíjfttiafe^vgB\'^ Bóráján-miat-
mB elsÖ hatiraapon — elirTOrti tetni ¦ fi>imak ; » második irrercel id3, ha I nutiu aj eisdn rorií nem tulilkui u.ik,r. úri no*. hJ20-ik unpjinok rrgtfvlÍ9\'ir4jArna bely**intire ki-ICiFttk. «3»\' hoBT pkfeor \'vi>I":bb kiíűlült iugattanuk a becaáruu abil ia elj^híni foffnik.
Alarvi risi fi-ltotclek a tünr.iíik
IruJájiban i h<»il.V _
Kall Kapi 19.cn 1965-
.indL-nkor
wgt- kin
Tirolt ajj«pÍ3inu"erTiú
Bon:
\'"ÍJ1
teleUtOuyt
löjrjrQ türr airílte i hatosig.
"""/ki 2-3-
IRVERtSI HIRDETMÉNY.
Sumogymegye potS* tSrrasdké-
ÁRVERÉSI
hirdetmény.
Sotnojrymoiryo po%- tiír^wíkii-nek. mini t^lekkanyri hatóaignak ni. e5röl k5«h.i-r« tít. Uk , hogy Sijoly jLsÜ"^Jt BTEfttAra- fclperea-i-lgo alatt Németh Lajos BriSkaaei Gombán Lik- sok elleni kűv^telésa fjdng^aire lmalogolL jj. a Ooniba kÖi^ff BO is 32) Sa. tjkBnyr.\'bcn A t 487 hr SsAtan nagy gomb-ii iiöllö bec*tra TtXWf.t q. d. njrj n a t L34 hiljT. sxamu rét. ennek Vciiíléaa as ai n rés oopjAa e^flitt-legesen esikdifiltctnl Tog, ingat\' lanok Gouica koasígiibea a h>-ly-
aalnán folyd At\\ október faA 10-ík nanjanak regéli 8 órijin - mint a, olaü\'halftr\'iopon — elArTírra-tetnl fnituaU ; n mAaodlk árTeríai i IÜ ka-nótán a* elaön tctÖ ni*in TalAlkomék, f. á. noxamUfli JO-ilik nnnJAiink rflr^H » •\'•raJAro a t. Ij-Minerrkita otlk. a«al,hr.iry rkko, f nncbb kij-IÜ t |tiE»tlau"k a b. \' • Amu alul >a .-lad al ni fognak.
Aa Arrer**i feltílotek & ^rr i „jAj\'.baii niii.d ukur megtekint
AKVERESI
hirdetmény8
nek. püQt tukkkdnyvi batóaá^nak Ah arrerém fultátaieU a tör*. IrodAjabau u.iud. nkur megluklut-lii-t8k.
taj ott oioptembor li>
¦°ff3mrff?\'" pn\'ff\' tiírTgi int telt-kkún.YTi hatilsA; ré teletik
.\'•röl in* M,.^
b.-sr
is. -gyrgyi t\' Ip. r aaígf alatt QaAI JfVnoa ut.-jjrtWgii lak.\'.? ellen küretrlíae fedu-níaére\' leiAiagolt éa a Túi-aient-Gyürgy kSaaíg 30 Síámn íjköny róben A I. alatti egynegyed tílKi ?1 bir\'ilng UAO írt — br o, be-cidlt ingatlanok toiGrürgy küitóg 3tn a beiya>in«D f. éri oktob hó bt. napjának reggeli fl tirajAn — mint bs els8 határnapon — clAr»o-reslKÖii fojnak ; a nilsiHltk Arrö-rííi idüjba netAn aa elafm rcrO neu -talAlkaBBek, T. ivi nnt^hoil, aap-j inak reggeli 0 orájArs a hely a l-néro feituiEtik^ usai hogy ekkor fannrbb kijelölt ingatlanok a bfedirgli alól ia eladatni fognak.
Kall 19-Aii lßlü-
Suinoffymi U-Ukkiiuin
ÁRVERÉSI
hirdetmény.
8 imonyra-pye polg. törra:ékú-uek mint lr-l»*ltkönyri hatos&7nak réoséiöl UTUhirro tétetik, ha^y Gnlnrabolii Erta\'bct uagy-korpiUi lakódnak X1!1*\'\'\'\'\'\'\'\'^ n\'tttt 3r\'E\' Ko\'Rea JAn.ia noK.v-bnrpAdi lakóo elleni kö\'ctcklie l\'edcsésér" lo*i-logo\'.t én a Nagy Korpád köi*óg lŰ BiAma Ijkonyrében A t alatt foglalt nífry nj-olc^ad U-lki birtok, ngyf5\'J8 MV4 0OG »63 éa 1109 br. a*, alatt foglalt ób biróilru; IftOO frt. — kr o í berjüll iuifatiariok .V.-KorpAd kÖia^ftbt-ü a lielvB.inén f. ívj nor. ho 1 nnpjinak rcgirtli 9ór4jAo — mint amlsü határnapon _ elArrireztMtii fognak ; a második árverési !.10 ha nctin aa elafia vct3 nem tnlilkosöéb f. éri deco. b.\'> 1. napjinat reggnli 9 örijiia a belyaEÍnere k.tűíetik, anídl hogy ekkor fennebb kijelcTl\'Tnfftttsnok s becsaxon a.1 ÚI ia eladatni fognak.
Aa Arrrn:si fnltételek a t6rr. IrodAiibaii mli^snkor aegtefcint-hotBk. _
Költ KapoVrííöttflaepto^mbcTSö 19-4n irJGS.
Somogytnegye t3rT. aaéfco mint telekkönyvi uatÓ3%.
Alázattál bátorkodom a nagyérdemű kö-zönBéget drtesiteni arról, hogy Jiaposvárott
MmíU Mái (Comnndlttc)
TTyitattam 6» ottan-ugy mint helyben mindenféle nyerstermény és gyapja megrendelésinek elvállalásával foglalkozom, továbbá meg-biaáaokat majha^éskónybaaóra legnagyobb készséggel és miagyírdemú tOüüiiséguek-fcé— nyelmére megteszek.
¦\'MagW\'rfg;!! pontos és gyors teljesítéséről 1 es kiszolgáltatásáról biztosítva, számos meg-rendaliSsejt esedezve, maradok -Bogiar^l&65_._oHg. 30.
--fO. ._\'-.-^_ftlásfltíULÍÍ4?í«leitBl._
BOHOVITZ
........ WI>-\\KR CEyrlUI.-MAHKTHAl.LE.
_ifl..di6 P. X. Horrea ,
GntsbfssUsBQTa -Landwlrthe und Kauflcute;
r Stadt Wien hat élne Brochure r Wiener Ce Dirai-Markt hallo in Monarchie verfiffentUebt und selbe mit erti, ol long nn alte Handelakaiumcrn, Vereine a. a. w. in r-rosaer Anzahl
imagi
jJjflVurmdfllmi cairáwlb^n nab&il kázbül.ci» aromeW\'ttfil lüüllüU la» ktilinr
~9 ii-*^ *»f «pAIb»t6 ftfj5a tohétfechyeiezi ?8 ke-
__Taart halUgiti ¦aánnflaajq, c^l\'/^éves hollandi ia.egy I Vfc - ^
" ~~ ToTabbi Í7 db mualraTeVéo mr7Btíkb«"haflinalbato. ;~Finirli rintti-JA marbadarmbok n palini cairaietAlliS-; Inni ¦¦pula mg^iiTilnV. flrilrtl, ifflut l1/, 6rüg megekint-
botthj noi exek Ara tsinok i§ darabok es«r int megtudható. ~ fi " 7mUm9i7--dirf«i>B*kf-T«gjF u e lad and (i Q a sz.es
dardwkB&k irta .ap^Bitiroai béfiaettetik, a\'Tett marha Manual elliajtiibmtiBU -—-~
—__: Fa^lia._aaep<8rner g9. 186SU
Der lobllcbe Gemeindorath de Uber das Woien und den Zwoek de den Haupt Landcanpraehon di-: dem Kranhan »«cckinlnaiger land- nnd foratirirtachafüicbci
Die nnterachriebenen Factoren sind bereits als diejenige Persönlichkeiten bcseicknel , welche berufen Bind das Hollen geaebaft unter Controlie der GeroJlndoTortrcüing au bejorgon.
---¦;---Dfaarib«»- ^rlnnliPTt alrh domnach die Herren Prodnaonton
und HSnalar hadlehti einzuladen, mit ihnen gc»cba/Üicbo~Vorbiiidungen anmbahnen and ernebton e* ala hochat wttnaeben*Werth, achun jetzt röll" den asf daa Hollo n-Insu tut BeSekllrenden in mQndllchas oder aienriftliebw Klarernebnien in treten, damit die diesfalls nüthigen ElnlBlPmg«» ™i Voreinbaningen noch xor Ei Öffnung der Halle erledigt werden könnon.
Dia Du lerne! ebneten beabaiebtigen ferner In den Prorinicn löHde AgAUcn nd mar Jeder Factor für aeina GflschAftaabtheÜBnir attfsnatfillan und \'erwarten anch in dicaer Bexlecbang Anträge tos. dazu lelgnetan 0«a&Blftalasten-
Jaa b«0|e^endon Clasaanfoctőr odreiairt Warden. Die Zusendung von Bro«ao«w\'"e*foTgT iüf Verlangiä an Jedermaim unentgeltlich,
^i.nsé=Z>M* FaeiosvQ der Ceniral-SiarktlialSe.
Prl ade^ Bfitl. \' Rnd-and RchweinBeiseb.-gwblaahtatB Kalber\\
1. and CUaae,
SckBpae, BtiwernB, CEinmer(-rZiegfln tmd Bpn ferkelf alla-Gartmtgsn gerisca erte*. priolioDCí UBaA^pahattaasScjőeJt^aBakJB^ajii^ .dann,
alta Gattini gen W Orsi e. Flnaa-, See- nnd Keer-0™\'^--w*»^t<^::]pritnaintft und
Joa\'of-Ert-ha), S. n. S, Claaae.
Ancrfe! Wrdetoény,
sáHaaoaei-ménesem léteaámát leszállítani ván, f, évijioktober hó 12-én 9 urakor Bencsében, a vételár neonnalí lefizetése mellett,
Iß darab anyakancza csikóval együtt. t. .,:19 „ . hámos Jó különböző korban. =. " .14 -, csikó 1 \'A^vestÖl" VI, évesig.\' 7 " \' ; , ______ MOrffyJMénea.
^etrocknel; Anatem, KrabgPj BckildlixCten and lirCKhe. ¦ ,
Ilbiw OiflBgel, lrixtti Qnd gtMUaelital, vis: HOnner, OKum, Enten, TmABbaw, Kapannan, Tuben «nd Quulebere. Honen, Bcftw&nwUd, Oenuen, Rehe nnd Hinehen; feiner alle Arten ; Federwild, klelnfl VSfel nnd Kaninchen. —J-nl 1 n-a*M\'nAL _Jler._ Bntler, frlach nnd gnaalaen, Bind- nnd Ä-CUaa«. ,. Sdiwelnaetuaaln, Schweinfett, GaneefeH, Spech,\' _ - 7 Kne^enmark,\' Eaae nnd Topfen. Karl Orasiebaildten. Alle Onttancen Obel, Qenote nnd GrUnnef Im L, 7. v. 9. daua. frieehen, getroeksetsn, eomprinirlea eingelegten
_____l___ nnd •uaresMehteu Zajtuide, ferner Erldpfel,
. 8ehwlinnie7 FflMmennn(^Kaitnnlen,"\'HSaae, nnd - Bfldfrnehte; alle Arten HfllaenfrBchte nebet,Hlree
-----(BeeU)r=erteir-aWltd^rrter-BUianiel,..AtUiia.^aZ
3—5 FenacheL -
b) szárazon vagy vízen szállított java-kst érhető elemi karok ellen;
e) jégkarok ellen, mindennemű mezei termesztményekre nézve, a megállapított kár teljes értékének megtérítése mellett.
d) B>Z ember életére éa pedig mindennemű töke-, kiházasitási és évjáradéki biztosításokat illetőleg. Az enemü biztositások azonban csak később kezdetnek meg.
Az intézet, jelentékeny alaptökéjével és a biztosításokért befolyó díjösszegek által tökéletes biztosítékot nynjt, valamint biztosítási föltételei is lehetőleg a közönség előnyére vannak összeállítva.
További értesítések adására, biztosítási föladmányok elfogadására 8 megfelelő kötvé--nyefc kieaztözlésére—iHetöleg kiszolgáltatására készséggel ajánlkozik.
• _A_2Peatl biatosito intését" pécsi fő-ügynöksége HAitTMANJN\' ~&38TÉLh. fJ||fr.,^E,eddig, Sorapgymegyében fejhatalma----zott fllügynBk.nrjik : _ . _
EaposvárDtt Lajpaniff A. kreesk. Saigctvárott Salamon Qy. gyogTBav Hatenaon JKkiV J. .rof. Islk^ Dombóváron Hödl F. á)Ut urvo«. N..Bajom Hordossy L. jegyzS. T.-koppáoy Koch F. jegriü. litrlny Ballkó L. taniló. Toponár Hatos K.\'Jegj»5. Korád Jobml Ojt. gjÓRjBi;. Saill Kremair B. ke-reikedS. Tabb SaBcl J. jogytS.Xeofareltóti Mnrieaaj Ant. fyógj-oa. Kémet Lad Blau I. kareik. Lelle HebentamHínd. jn-gya. Iga] Matiasa J. jegj-zö. Marcaaly Isti Sándor kereok. Réthely Pah\'ck H. kereak, Barcs Kohuth S. gyóffyBs. Saulok FrohlJOD J. jagyaa. ¦¦ ~ (8—8)
,-t, t Egy fialtál iskolákat végzett gazdatiszt, pályán egy helyen^12 évig alkabnazva ^tltt,— araagyar, uánetv asarb, horrit s latin \' aydreket tetókólateseti birja, legjobb bizonyit-ráayokkal eUátra valoraely arodalomnál vagy egyes birtp_b?*ökaál ä liaszoiib^riőknél7 — al-" -ISdoinástlitila : e Japok DO. -\'ri^^~--2—3.....
TESTT3^SlT0-niTEZET.
-Ezen lcgfcloőbb bolyon engedélyezett •—
3 aaalllió o. ibtrb&^eXL íorlnt alaptőkével biró biztósitó-intSzét biztositáso-kai eszközöl:
a) t&zk&rok ellen,lak-éa gazdasági épületekre", gyárakra s ezekben foglaltató ingó jarakra, úgymint: gépekre,gazdasági és ipar-Jizleti szerelvényekre, bátorokra, állatokra, stb.; to^íbbá mindennemű mezei tennesztmények-böl tfó kéjetekre, aklríödél alatt álljanak azok, akár a szabadban, kazalokban vagy asz-tagokban„____u .___- ¦ • _
Biztosítás eszközöltetik házbérbeni vesz-tesóg eUen te,am_ennyiben ez az illleta épület tüzkároBnláoa köretkézlebérf tímadhátna;
.etnéiy......
A varasdi leánynevelő intézetben -az egész év folytában minden korban lévő leányok -^aí^Brar^igy-szinte ^géK5-4polásba- felvétetnek. — A tanuló év október 1-én kezdődik,— mi is minden t. ez. szülők és gyámnokoknak hírül adatik.
Várasd szeptember I5-én 1865.
\\ Holter Maria
3—3 intéseti olnSkis.
600 akó 18Ó2-M termés
-a-caapi-i
Venni szándékozók jelentsék magukat
Bécsén a számtartó- éa JRfgyiqmn Haydf n Mihály araknál. T " ^
Nagy-Kanizsa." Negyeidül uvlolyain.
.30. szám 1865:-r)ktol>fer 20-áh.
Zilla-S0lll0(|(VÍ kOAlÍHIV.
Ismeretter|esztő-4a^-
» ¦¦ — ....... ,*
széplroűalom, tóresfeeűeJem, ipar, gazdásMí, tudominy ésniüvésset kőrébfL A* somogymeg^eí-gaadaságl egyesület litvatafes- lapja. " .
üabb egy iyen jannar há-j-töJ-kczdye^ririndTrn lió 1-én 10-én CTffli-itn Negyed \'évre t fri 70 kr — IP
----------,--j----EUHmtfri.tf pn,Kn KctMdiiJnLrBiifljbeii4iiia»i^«>raTa-eg&
;dcn clilhzotü a tulajdonú. Mlciitn -könyvtárai: aa elidei frnntí.llú foltítcluk mellett fér í r o n haKdtlháya. — Nyilttér-cg/Pciii sorért 10 kr.
Hirde-
tését hat kMÍbo. Pofit sorért 1-ür 7 kr , 2-or 0 kr é. minden további beiktatásért 5 terUtyegdjért 30 kr. fizctendS. A beiktatási dij ¦ a lnp kesébbet illett mlad.a tárfy a
» kiadó hiyatalliot Nagy-KanilBára; a lap szellemi jM-tajmát illeti) közlemények p"J§j, ngy miifflcn levelek bérmentre a azerkesitöségliez küldendők KapnaTarra.__
Lapunk október — deczemberi folyamára előfizethetni vidékre postán küldve és helyben házhoz hordva 1 frt 70 krért o. é.
Gazdászati rövid értekezés.
---^ -Hl,..*-
Jolí-tre: Buldog kl a taás kárán tanul.
E rÖvibT mondat alatt „Gnzdászati r értekezés11 lmom kellene nekem mindazokról, melyek a társaságban a gazda gondviselése, munkája, s Ügyessége által je" létvrer^eg-y-ákaluk Bzükoég-fedegtea— -sék, jólét^viriigozzék, fény, pompa és kényelem szereztessék.
Ámde ez nagy feladat, hosszú és terhes fáradság volna, s hiszem, ellenkeznék a szerkesztőség azon czéljával is, melyei a gazdászati értekezletre pálya-dijt tűzött ti; azért ís á gazdászat ezer, és ezerfelé terjedő ágai-közül értekezettem a keskenyebb értelembe
6rtekez1 elrejsxpj&fcozik. Es hogy ¦vna^yo&tUiszielm
zönséget értekezésem valódi tárgyához vezessem: megmondom, hogy rövid és egyazerü előadósómra Somogyme-j gy ét tűztem ki. *
Somogy megye megyéinklegnagy obb-_ J^öj^„twio«ik,JbioD^
vés-, éa természetUföld, a terjedelmes gaadászatok vannak sokfelé ágazó gazdászati re a d íz e r r e 1; r—azért- mig^ezékrSl^rerrrdi-e^zc^fanék7 , béketürését a .nag^érdcmü^.olvasó, ?8 ¦—gazdaküzönBégnetkikéreinT
j_ Mi.a megy
f mogymegyének, — mint—bosazu évek i során megismertem—van szép rónája, 1 berke, dombosabb fekvésű földje \\ és homokja; továbbá többnyire lapály os - rét je és végre hegyes | völgyes erdeje, mely tölgy-, cser-, : bükk-, fenyő-, egér-, és hársfákkal bö-| velkedvén a szarvasmarhának, sertésnek, | és különösen a birkának: _elégendÖ_éa
jójainíísógü legelöt ad. f Moal ao n kérdés: aftévorEeTt^Yöl-; dek.minÜ te-rinésB&tUek? L Természetére a Tőidnek, különösen
) kiemelendő: _.... - "__
| ^-Br. Kdnaföldje, melynek termb\' I rétege, kevés kivétellel, basa és repeze i termő. televény,-mcly illő szorgalom-, s f észszerű beosztással kitűnő hasznot hajt. - 2-or. Berke. Ez évszázadok óta hevervén, felső rétege nagyobbrészt „hu-{ rnus" ; alább, eke által fel nem fordit-"ható „agyag", s mivel/ennek megke-! verése sok fáradságban s költségben kerül azért is többnyire a legnagyobb I --tápot kívánd"tengerivel használtatik ez : ideig.
apró gabonát jTolmltnm benne termelni ós mondhatom, vad kövérségétől megfosztván benne búzám, árpám, zabom, tökéletesen diszlett, mit elő tanukkal is bebizonyíthatok. Mit teltem velő? alább letrandom. \' \'
3-or. Dombja, t-s homokja. — Az eaekoni -g-aa^U^rodá^-máj-bajosi " s nehezebb munka; mert a domb. 6: hot
berkem, tnit sem feléből nem oszthattam tengeri ttiá, vidékem nem l_évén; sem
több\'száz holdból állván a terület\'; tehát
pénz ós folytonos elővigyázat úrtéice-sitlietik ahriyira,hrjgy nz ember a. jelige szerint boldog lehessen.
Én a gazdászati pályán Ttniiltem meg, a szerénységgel legyen mondvn, boldog vagyok ; juerí más kárán..sjjkjit tanultam és ha oktatással együtt járt utn^i-
tásumat bovetlék: sokakat is tanítottam. Mi th\';tt a rétekről, erdőkről, s az erdőkkel egyboriíbglalt legelőkről szólanék : elü\'bb szólok egy párt a gazdá-szatf felosztásról.
Mint fennebb ís, mivelagazdászatnak ezer, ég ezer ága van-4 ^elíjsiiicis meg« nem komolyan mejrfoniöTva, hogy a ie-jdzggálni birtoknnknt * rtgnrán ha- r»1étrn Tn1/.m.nrf«/g tAínl\'At^hfll^ a g*T-
tárbzni el, hogy arr&agazdászat melyik m o k területet nagyobb erü,-több- -ágTalkálmazaudórvagy vjlágpsabban: A" M"i\'í---^-* bafjirrokqnk rónaföld, bün volna ott
julsiazatra, sertészeti, 5zuvaTálla"ttenyész tésre törekedni ngy szinteT~a™h\'agy\'es ewlífi, homokos birtok területet ba-búza, Tejhzo , vagy mis televény es. földet, t
jgM^ÍLJiö^iíüy^ i%m^^
iók|; cz kétségkívül a leghálátlanabb
gondolát és munka volna. Sőt legyen bár a birtok terjedelmes sa megye "azon részén, hol minden tnkílliatd: még akkor Be menjünk a latin ex omjubus aliqnid-je után ; .mert caalhailanul rákövetkezik.ez tot_ó__nUiil^*. Ita-
dászat melyik ága aUialmazhatő: tehát
annál maradjunk^- ^zTa^erlnt =értLk& Bitsük. Igy munkánk, fáradságunk,
pénzürdr^eT"liem veszj sőt aokisoroa kamattal és ürömmel jtitalinaztarunk*T
Én,—::rha-fi-megye- ^^aiá^nr-volTraL;- — -íJOO liold területű raántóftíldein: azt
ny omásu j^tóJau.
IX. nyomású válttkendszer — 600 holdterületü rónaíöldön.
4 S l\'i Hl.i
3.
iseo.
?867.
Eepcia aratíí, J- buia vei
1S6S.
1S0&
1871.
1878.
1873.
1874.
TY-11 trágyi. »árga; rcpcia^ Tetti ara-lZAb vetia, arati»,
JT-éli trlgy. sárga 2,r*iicio Telia LsZab B.laraiáK, í Bivánt.i ti kíp. repete TT1^11
Buia arata*, Cszlg legclú, disi ia ta-
ÁrpaTGtói *i ara-fingig if giilü
ctit, aratáa tig ltgtlő.
¦ iTili trágT. a rep. Repcxo aratái. 2 cierctii ia ara il int buia Tetás.^iíi 2 átint kán
-j—rüpcurrotéíT\'
Télen lőITr." két negyod xab bukk. " L^t-ncgyed t^réoa Ja\\m T«4éa,-
bnrgonya, 1
irintií buxa-* vetíá.
Buaararatáa, Ssiíg legelő t, tarL répa TEtílíllióiícIr
TengerlveUSíjSso-dií. Cm! 1 «aánt.
R\'ou aratás, legelő Cílig, IÍbsÍ ssántásban.
Zab votai, aratás és Icgolő Caxig.
Bau» arntia, oaiig Hepctp aratás 5 legalo 5 ¦xántái-\'niáutásban\'buxa-
össig leg.
ra- ftgaa-áiatJ *, faaig
Tílcn íé\\ tr,. ki uegyed bükk^ ki uegyc\'l ryPa TaET. ~~irgonynl ~r. ~s sxánt. buza ve té*.
Bua arala*. Cari-: leg«15 vagy tari. \' -reti*,- «se-
Tengeri vet., «ic-dúa,.B*iÍ l.aza tásban rozavoli
Titi tr. t.-rspcie rrL. arat., S sxin- Zab-Trtca, orala*, tásbaa-r-kápeflKa-—6*rig-4egHÍöV
Icgeló, 3 eiánt.
\\rpavele«, arata* útM>*aig legalS. I
Télen KI tr. két. negyed hOkk. kft-gTtd r^pa.vacr
bttrg. It.i ««aut. buaa retto.
Iegelu vagy tiri, ¦ipa TctcJ, aneti.
Tcuguri rot, sib-üiii 1 asánt
^ , íTéicn fíl tragj*.
ia.Duaa^arat., C«iipkít-oegyed bdk-gyttcgcl5 vagy urliVvlfSny, kít-negjeá Arpa-Tet^í , ara-- repa-vet., ?0 aae-lrcna Tag; _^lu> "tásáa Sstrgleg.
fsaánt. bEtEB-retés.
Tengeri rete» í*füusa-aratás, Cárig gíiedéí. Sari cgy:legt:Iő r. tarlú-litántaíban, ro*a- répa, retcs «tede*.
Znb-vetisiaratás, ;Rozi-aratáa, Síiig Sssig iegcIS. j leggio. Gazi 11*- \'
legelő , C*xi.._ Baántásb.
Beji a
bau, hu:
tás, ! fizni. káp. ropcie-retéa.
Daia-araUs, Bstig
iegelü S náutáeb- 9iánt-baEa-«Fet. tás;
Arpa-veté*, aratáí Bma-jtrat., tiszig
Télen fól tr. két-bflklcWf
BuiaaritáVtoK5^^^-**1*! "\'^\\.
burgonya 1 vagy - nnt*«b hn-
Tetáa.
Boxa-aratáa, Catig legel5 ragy tarló-répa-vet^* él sxe-dá>.
éa Síiig legelC.
félen fél tr. kít-negyed bflkkBny, répa T»pj bnrg. S tzantásb, bnaa-
-ffltás.
Telvn fél tr. két-negved büki kit-nagred burg. 1" T»gy 9 aaáa-táib. bnxa-rete*.
Tengeri tfL, íib-des, SailXnánL
Buza-arat.; fiaaig legelő vagy tarlá-rfpa-retri m
Hoc»-aratás. 5*aig Tengeri Tettate
áitf Cixil. MiAui.
Swog legelS.
Téli tr. aírga-repcxe-Tetáa. ara-
repeae-vetéa.
Hepcae-arttii,
irpa retis, arai,, Dásig leguIC.
BuLa-arata*rlJtiIg!BtTfcxa-aratás S elB I tsánt. avaataab.Ertua.-v.
TéleB fa tr. kát.
BWlfitr íaag 535^*?^\' lesdí Tágj tarTÍ- í*^g^
^T^^JfSsn&.buaS
Zab-ret«*, arata». 5*iig 4egel5. -jl
TéÖ tr.. »ársa-repeto-yetéa, ara-1 axántasb^ káp. Mfea-veté*.
R ma-aratás, Sárig Rfpcie-arala», S legelu, 2 axánti
Hiint. buu-vet.
BuKa-aratáa, áaaíg legeJS S uáat.
iáiban-bitaa^T et
dév ._____
tásban, ^oas-TBt
B«»ianrtl_5*xígr=L-
Zab-Tetía, aratia, Eoaa-arat. ¦ toig 6ítíg legelt legrfE, SsaTl aa.
[TSi- -tr. td repes e-rete*, aratáí, í asáfitásb,
Bepcae^aratá* I *aánt-bu»**»»*.
rJftV.L, 1 ------
Swi- Teageri rei,, T^ldir, Caxi l-taáDr-
Zab-retáa, aratás, SsaiglagelS.
Tűi tar. trágya, aárga-r«p«s»-rK. araüa, két asánt. káp. npesa-vn.
¦¦ Ezen beosztásnálfellételezvo van,hogy téli takarmányom elég: tereiii, azért is n trágyázásba _vetett .zabos bükkönyt két ízben u. m.>márczins l-sőés\'április 2-ik félében,— vagy. körülbelül hat hétre egymásután —- vetőm s zölden .éTétem." Kekem vnltaAittemVber&khez-hatűnlá- ——Lzen takarmány mennyiségnek el
kall tartani a 600 hold szántuföldes bír tokhoz BZŰkséges 3B dh. igás marhát-,. két lovat, 2 T-v. 3 db.\' fias toTienet;- sőt kedvező időjárás mellett még szárításra
is marad, ha aa illető felügyelő nem züld takarmánnyal almoltat. -. "
Igaí, itt bnzavetésém egy résie, a burgonya sagy .répa. ntán, egy nán-táaba temettetik; a_kapálás, tBlttige-tda felér ogy_Jtöíünségeakeveríf-aEán-tással dü igy nem~veStettem,\'.«oTnyertem: nioTt-a 600 hold birtokon a. GC hold egén és ugyanannyT féltrágya uhtn nyertem: l-saBr^6\'BoIl slír-gB. repoiétT-moIy egydnoBen nyereség, i
mintán a-ÍBld a Upoaatarepeae kedvéért különben ia bevert volna., ~ _ jüsTor 66 holdkápoazíarap01 éL
\'3-or 134 4-jjor 6G 5-ször GG 6-Borr66-7-«zer CB"-_8-sior. 33
9.«ler 33
Iftrs^L rono t.
-tengerit, arpífc
xa\'b\'ot* .. • • •.. bnrgóay<t:*agy " .
répát.—i\\—,~--.
^« Bl djtavkarinspy
^-M0--n6i^6^hplJ-ta\'rI(Jrípíí, melyet TiliisjtjKMÜ \'i\'oitili<ite&Jh:^\'ii«p^liiMffil. Som\' é» \\^gre o ouJídok niagím ¦ aaífc kíglattira fennhagy Ott-« JioliJ kertet, -kender eaiMpoataaliklVMi kiyU| nyer, wt«nrtl64 IiüIJ urld-legelgt, melyT8,Jt» ^^oiSiúédban ttirkiCt riöm kapnék: az
.--fflszédban tiirkíl nom kapnék: iliolíirvrhajtamík ÍOO^ib. tatttH* .zUretfcor, mikor a birkavfigaa ideje cljtln, akármelyik mészáros vagy osétr atyafi Jtipldn fizeti vissza az Urukért ailull péiiieruet,
-Dó_feltén — hátba kevés szem*
^lerroff tiSrw, » igiísaTuiaf "mester-
"Twgw Ukitrináiinyal. vagyok klnytelcn tartani: akkor mit caelekmem ?
-Akkor-a-kBretkezu minta szerinti for-giía. vetzem gyakorlatba.
(FulytJiBv.)
A nagy-kanlzaal főgymnasium agyében.
Már múlt számnnk jelenlétté, hogy a nagy gyninaMura é) ittstire «z engedély »nml,igü magyar királyi helylartdla-nSöstöl idOsuic \'¦ mondanunk sera kell, hogy Hermánk vurosnnk, hanem egéita környékünk ezen alddí-thozjS engedélyt legteínffdbb örömmel\'üdvözli, ;]Ula.aj alkalom nyilván e nagy és "neyea -környék núvelodés nulii vdgyo-La\'alnemzedékinek, tudományt ter-je«pveH, ttazánk-é* ncntzeiünk tudomii-nyoB ft\'j fiait szaporítani és ezen a vüág
—iniívflndt^nek eraeTt oaalujint n tprmé-szet.töl megáldott, éa a tudomány caar-rokában nyert erővel erősíteni.
Félrei>merhetlen azon nagy befol) á9, niellyjr ezen uj muipluiiia a ludumany-nak n}clvtlnk tága&b terjesztésére- és iltahfaos- uilhultse\'gcrje:birn*. mert vámsunk, ha pjUirfjá"rt~ testestől, relkeaiöl mpgyar város te, mégia a uazánkhoz* timuló horvát ajka testvérek töszom-azédtágábanvsgyDn, honnan évtizedek óta sokan jttttek hozzánk édea anya-
—nyelvttnk—elsttjátitásárit, kik közöl többen rRJnálatUl -uagyák el városunkat, - kénytelenek Mirén-felatibb- tanul^rtanyal:. I if , Jtoselcbb magyar ib\'gymnasium luáuyában Zágrábban végezni; mindezen a leendő* nagy gymnasinm segíteni
Imii ta\'mÉJUt .\'¦<lpnYÍf~ litt—" —. A n n t. — m \'
ezen Terek ifjak e\'gész az érettségi vizsgáig\' folytathatják tanulmányaikat, Kzámnkat csakis aaaporitandja. .-• De városunkra ia nagy. horderövel birandy mert eddig a_belkereakedésre
szükségelt tervetfelállitásával IBn megbízatva. - --^ , __—
Igy tehát bátran mondhatjuk, iiogy n nagy-kaniasai1 gymnasiuni terve, mely eddig awkékesazdlások kedvenoz tárgya volt és délibábként ábriindképnek és ^5ŰS4ií«rI!»^biíöny^It~beTró ter«f«tértnek.tarlhatjuk; mert a szép szavak egyvelegét tettek v4ltandjákftl, férfias fearrSFéa vál\'
meg a művelődés csarnokának lobogója hogy as ige mielőbb teattó vallják. — Szálljon iebáí áldás az égből, hogy A ¦niltTiícaérhesfle—és- jröadm»z^íresft-a-ltö-moty eV tán torit hatian. kitartással épit-tetendb* a a kornak megfelelő jótékony inJáMtét.__KÖNYVES JÓZSEF.
Vázlat a haszonbérlet kérdésére vonatkozólag-
(Filytl
Azonban a fobérlet mellett a bérlő is nsgy károkat szenvedhet. BÖt tönkre ia juthat éa minden értelinetsege es szép Üaazeg pénzű\'daczára iem képes magát B"ká fentnr tani, —¦ mi leginkább uunan ered. bogy a berlíi ritkán rendelkezhetik nnnyl készpénz-sál, bogy több ?«1 pagyobbszerü károk, csapások öt le ne győznék ; mart ha elegendő vao 4g-a-bépl3, — ast-bit.o-
nyira uern tartoyalta reaerTiban ; — hanom mindao íiita.ive. egyQtt as attrrair -gajaaig hasonló Tálialalokbii fektette.
VtJáfan mnmnm ilrtlrtg nm) mUffn a bérlfik
— minden ssaroláa ellenére — nem lelhetik fül eajál BsDrencs^jQket.
Aaon naefagdéaek ,- - -melyek- oíy időben köttettek, midőn még a termékeknek jobb árak rolf, mint a milyenné lett és lehel a riasonyok átaUkaldaai álta. oly nagy tőkéket igényelnek a bírtok további fon tartása tekintelébtSn, milyeket a bérlők ritkán toréra tb ötnek elö* Midöu aztán aa ily kedvező tdttaríűlytin a—bérlő minden "pénje a hitulu eirba tíb% anyagilag tönkre jut, s igy kény-leien másnak belyt engedni. A "bérlet tárgyát vagyis as átvett birtokot oly állapotban hagyja -TÍaaxat_JiDgy aizerencaéjien Ptód, ki Biintón caak a folyó árakat éa a bérleti objeűtum nagyaágát, nem pedig annak mlnö-éáeét tmsí fÖleg tekintetbe, szintén elSbb* Btobfa alöde.sserencsétlen sorsában oastosók. A birtok pedig as által, hogy tnár nem egy bár IS Juloll rsj.^koldasbotrarrtrly ro»« hírbe jön, hogy végre még » legméltányosabb\'bér mellett un találkozik ember, ki vele Örömest megbarátkoznék.
Sajnálattal kell említenünk, miszerint a most napirenden IoyS tapasztalatok általunk már ivek előtt táplált nézetek Tslásnlását -Wwnryitták:tw; de ba e nézetek oaak-R^bá». évvel is ezelőtt jelentek volna meg a közönség elStt, zlighariutt volna egyéb eredményű^ mint gnnyos kritikarVagy-izregvétöbaUBatazl A rsbérletnél — azerintök — sokkal ciól
cjjarübb a biásodik á részletbérlet, mely leg-
_........... . _ ... inkább megérdemelheti méltánylásunkat.
szúr alt Yärostmk a vasat hálózat ál [ah ~ltefl~Ttt~fia álul, hogy a bif tokok spróbtr
v Dág-k^rg»kadést,3iviLgáp v érinks^gq én
^ özsx*köttetéaei álUL twak voazólag és eldmotiiilrflág hjUliat a iiatal emberekre és így eaeakét hatalmaz «ni«ltyU által eddigi ilíhiev«t^iem kertí&bé szellemi
--éa ZknysLgi jáUt* ¦ ia tetan.eaen gyára-
\'\'podnák..\' - -—
.Elég példa mnlatja, hogy 1848 dta, ^fcrö érÁkexásrt nem is igen sokat, de ¦ffi*Ukmi^iDUvdö^& iRgTirlbatlannl nzagy mérvben haüa^ éa valóban-ti*z. _^j^V^M^^^^A&^ dieaéntélü fagi^dv«gbb aLtellgpai bizunyUvá^ —:: nyáiri tMl^ln^ haexeii nagy fáradzág-
^^fxi^zadottttsj
tV\\iVu\\yhtoai*toH kedvelt fáradozá--ttfírt*Jegdúaabb áldás kimaradhatlan, . mivel„ ÖrOmteljezen oaOduL minden jó polgár * ktfilobogó aLlá,áloWtot hoiiii, nónl és teltei, hogy ezeá tiicsO easme megvaJtSBoljon.
A tett mesejéra ItfpvjSn, elzfí teendő, volt fellát b Iwttmányt kSafelkiáltánal ~3|rl kíz^eivisent, ttöy-^tegészitéi Áhó I6*éft * dételftti rfrfU»iv>Wroahá« gyOlé^ltmneiberi ba ^fejeriéUtt^ p.le^t^sjfaSkfcé Táxaftk AUjot; Jd«^g4í,\'S*l»i* Jot*fff; jegyiöré D«*fat* zTaj^mcind; pénitárnokká Tóth Lajoi ónk, kik egy • város |^at^l|ősWseU40 Uga bÍM»ttmány ^ 0am tágabb birottmánr-IDfagbót áUttystikebb
egyben való bérbeadásáról miff csak távolban sem lobét sió, nzon^yísertl oknál fogya, Jio^y ^imra_ ígim-i^^ kl pénzét éa tavéketiyaógéj ily háládatlan tárgyra pazarolja. KuKlnben. nálunk a föl- 1 éknek feldarabolt rószlolokb nl bérbeadása a csekély napszám miatt rilkiin Idszep alkal-
mnT.halö. ..........
Ascmíitett kétl»írk\'t köiölt van móg egy harniailik, éa oz az ugynovezrtt kKzúpAscrtl bérlet, muly az előbbi kottdt mintegy kiizve-knTnt innttrig^urrnak— kitei^ jedéaétül íb n lielyieégtól fílpg*, (í ratmíiyiben pedig es egyik vagy másik fölé inkilbb hnj-lik, a megjegyzések annyiban a fentebbiekből mBrittittőlE.
A föld erejének ftíntarKsa vngy kífclhe-tÖleg javítása kétség klvOl minden gazdának legfontosabb fnladala. Ilo^y azonban o cxél a saját kezelés, vagy a lórlciált.il ó csaék
t*\\f nv. n rlnlng liinyfi^Pf.\' np»ra mll.i 1 piry jna-
rad; csakhogy a földbirtokosnak azt mindig szem «1őU kell tartania. Hangra hogy az említett czél a jclpnlegí bérrendszer mellutt soha sem lesz elérvw nz bizonyos^ ós ez ugy hisszük, nem kivan bővebb mngynrázntot. De nemcsak a nálunk uralkodó bó^ruudszor, hanem a saját kezelés melle ti sem tgen érik el teljesen a kellő czélL Mind nncllrtt n<>in tagadhatni , hugy rílkáD találni ¦ ly saját költségen vezetett gAzitanágot, ui^ly hauaak némileg értelmes gazda által kezeltetik, hogy a kívánt állagúitól annyira távol lenne, mint az a haszúiibérlütfvól általános és a dvlog természeténél fogVn szükséges is.
Mielőtt a kárdtiaez tárgy toTdbbi fujtt\'gc-tésóbez fognánk, jónak látjuk, egy oly ember asavaít felhozni, kí mind az elmélet mind a gyakorlat terén nem egyszer adá fényes b[-jchrt BZftkuvatuttsá
részletekre ftlösztvák, a bér többnyire ké\'t-
zwTBzett-g-faabár luéTia^i^y^gyM marad Is, a bevett kamat mégis t^bbBzÖrtft\'en tolEzUdja aaan ősssegét, mely szárloaznék, ha a birtokos saját költségén kezelné t tar* tani főn birtok iL
gsen többszörözőit jövedelem bizonyára ^légséges\'aiTs, hogj a blrtotcos a bírletezj-n mójját elÖnyösbnek tartva, annak pártolására hajlandóbb legyen. —
aázAnbatr mínt mindennek, ügy ,ennek is Btegvan a ntagá írnyoluala {.bogy pedig mily bahstáaaal van ez.ktlUnöaen a birtokosra nézve, azt majd a kavetkezmónyek fogják nwgmatatni.
TI
aonyság
Lteb\'ig Jusiuanalc, korunk egyik legkitűnőbb földvegy tanárának nem rég kötblt czikkjeit, melynek ngj\'azílvdn lenyego a ml vlazonya-ink^4s ftíktttmiizhívtói többi közt igy szól az említett tekintélyes féröu :
Mily szerencsésnek nevezhető ma! világban az a földbirtokos, ki ismeri éa alkalmazni tudja azon eszközökat, melyekkel földjeit állandónn jó erőbon tarthatja, a annak termését éviöl évre fíilebb emölheti. Hanem ismeretek szerzése, munka és rooggöndoláe nélkül azt elérni nem lehet." Eb tovább:
„Nem kételkedem nson, bogy minden földes ur igen rövid idő múlva hajlandó lesz alapos gazdászati ismeretek szerzésére, ha ások lognitgyobb réssé, kik birtokukat nem önmaguk kezelik, véleményük bon nem leásnék azon emberek által megzavarva, kik a n y il vános sli^ el ott Tnlnt tapasztalt- gazdák lépnek fül, kik közül azonban igen sokan Csupa tudatlanságból és rövidlátásból halálos ellenségei minden a~ természet törvényeiből merített fogalomnak. Ezen emberek földbirtokaik haszonbérlői, kik azt hísaik, bogy as 5 érdekűkben áll, minden tehetségüket Baya"ff.rHTlánl, bogy"z~Tinjz^Aib^lro"znttrgag\' dálkodáa sagedelmével azon földeket,melyek nem sajátjuk a rájuk isésviy isgjövedelme-tŐbb módon kirábblbaaBák.
A tudatlan földbirtokos persze nem fogja fel, hogy a bérben, melyet felvesz birtoka - -^ékinnit^y-Ji^ maguk a bérlök sem tudják tulajdon képen, mely oldalról tekintsék hasznokat.
_ kisebb bírtokréasletek, egyes Ublák.~ sőt holdak bérbeadása utak igen népes vidé-k^Uhatzégas:\' hol e» hiányzik, ott a bér a txttenreztúa tiiiny» miatt nem érheti el a kívánt nagyságút, ég azon osekély száma bérlők, kik maguk is birnak némi birtokot, bérelt fölöseikéi foralröaott használat\'által erőtlenné teszik, sajátjukat pedig a bérletnek rovására megjavitják, Igy azután aa első — luibár^TW^^rletid^ 0ly
eaekély bért Igéinek a következőre, hogy Ugföbb eoetbefl nem tnarad egyéb hátra, mint e naabalt bérletrendazarrfil la lemondani. ~1 Tly helyiaüwn aaután az a kérdés mertl ieUgJUl tegyAnkmost a.földekkel ?a Aao-ka* aajiz kaaalés alá vigsiavenpl, midöu a fiindna lutTaaitu elpszzroltatott és o fald ¦ki«afollatottt eaannyHjgnna, nfat többévi jövedelemről Imkényt előre lemondani éTöly tőkének büajdoiftmaává lenni.\'mely a földben több évig. kamatot nem hozva, hever, tsa-*
tőkének büajdosozsává lenni.\'mely a földben több évig. kamatot nem hozva, hever, tsg pedig az előbbi években a rfaalatUrletwL Jer nyert magasabb perozenteket több évi kjusstfoz^z^lb^ által a rendes mír-
tékra rédqcáloL
gr rtlwuuy taw mdyí^^iattiiAiáthuk, ujwi SHUTonVa.
Vidéki tudóaitasa
" Canrgá, oki. 9, 18C5.
Tisztelt Bzerkesztő ur I______________________
A somogymegyei első dalégylet*) f. hó 3-kán megalakult Csurgón. Ez egylet egyéb, iránt, a dalárda fogalma szerinti különös és főczélon kívül más társas-köri czélokat is lüsötr maga elé: általában igyekeavén Csurgó városának i vidékének értelmiségét, mintegy gy ül pontbon összehozni, egyesíteni; a szellemi érintkezést — eszmecserék utján
t azok által fenntartani erözitenr: a nemes élvezet szerzése mellett egyúttal hasznos annlgálatrtkat in tqnni ngy a társadalomnak,
mint a hazának.
A dalégylet igazgaté választmány tagjai a következők: elnöki Mesterházy- János; alelnök: Berky József; karnagy: Richter Antal; Karmesterek: Tóth Károly, Pásztor Bolditsár; pénztárnok: Barla-Szabó Sándor; titkár: Cibor Mór; levéltárnok: Belua Király j választm. üloököki Udvardy György, Verbai István, Nagy Sándor, Császár AnUl. Kroner Endre, Erdély ssky István.
Midőn ezt a hasai nagy közönség tudomására juttatjuk, s es által a^ak most kelet-keséit „csurgói dalárda" t a többi hasai dal-egyletek díiscs sorába beiktatlak: ajánljuk -azt-íöleg a -taatiár-dalárdák becaes Jigyel
lébe és szívesen kórt a ss\'tyeaen tanúsítandó rokonszenvébe.
CIBOR MÓB, V titkár.
\') Valébaa nein näa^^aertT\'vilik s í.nékrartíinak, bo|7 ajT harmaáraada mogyat riroitti. tgf i|j nép SfjM Mállitiiaval mef^lffci.
Hirek ós események.
¦A A fiagy-Eánízsai gyimmninm megalapításának f. dvi novembt-r hó 5-u megtartandó Bzílzmlüs [ím-nep^ljere a hnzai íensöbb tanügy barátait tiszteletfel me^hi vja n iin^v-kanizsai gymnasium ügyi-bizu\'it-múuyn.*)
A Kereskedelmi^zempontbúl meny. nyire emelkedik Kanizsa v.íros.t, h menynyire törekszik a Wlug.kereskedLlemnnil gyorsan közlekedni, bizomitja nz,hugv pár év eliítt néhány sUrgöny drutot ket hivntnlnokkezelt.de ma mái* 14 drút nyúlik a világ több réazt\'re, melyek u asolgákaikivéve, nyoicz egvéittul kezeltetik-
t Zalnbtíri Horváth Mór mngfl és el-úrvnt Irma, Béla gyermekei nevében szomorodott 8ZÍvvel jelenti. f\'eUitlietlen jti nejének.-91etfíleg édes nnyűHnk Ne-deczei N e d e o z k y V i í ru n nsz-szonyságnak hosszas betc{:eskeif<-:íi iuá\'i é. október 10-én Hoaszuf\'ulnlmn történt gyászos kimúltál.
A E hd 12-én órákig turtú dörgés éa llámlás látogatta meg tájékunkat. A A kis-kanizsai__j_U2károsultnk föl-segélyezésére fű* herozeg Emészt nevet viselő 48. bz. gyalog ezred 4-dik z.Uzlé-alj tisztikara 100 frtot, n legénység 18 ffTlSkrlésíö egéas kenyeret. Továbbá ugyanazon tisztelt ezred három el bő záSzlúaljának tiszti kara-a legijiyseggel együtt 195 MáQ krt küldött át, mely utánzásra méltó emberbaráti jó tett. Mint értesültünk , váxo&unk tanácsa által különjratban megköszönve és jegyzökönyveibe megörökítve lett.
A Hogy lesz nehezon g) Tijtölt néhány ezer fomni egy pillanat nhttl a Bemmi-ségbfr qöritve, bizonyítja a czél^zerüt-len utcsifiálás Nagy-Kanizsán. Az indóháztői pgéas- Pa4inig terjedj uton egész nyákon át a koo^ik djntottúk b vizes árkokba a felhalmozott kavicsot a nem jött azrllIeiOknek: tj&zdbo a lábnyi niftg*3 L°rJtelyett az atat kavicícsal ellátni ; most mi\'dBn tartós eső a port folyó Bárrá változtatta , bele vettették bölcsén a kavicsot, mit á\'sár elnyelt s most ott vagyunk hol eddig voltunk. Ez már valóban több, mint a mit tiszta lelkiiameret-engedlifit.
A Zalamegye főispánját méltóságos grdf Featetioa György urat, úgyszintén Kanizsa kerület képviselőjét toktta Sil-megby Ferencz urat, naponta várják
• Megjelen » beküldetett hozzánk a Beermann által ezerkenz-tett és Emich G. által kiadott „Hungária0 elaö száma.
Megjelen hetenkint 3-or; előfizetési ára egész évre 4 frt o. é. ~A A kÍB-kanÍz©ai tflskárosultak felségé-ly esésére, következők adakoztak ; Ilcrczeg Batthyányi Fulőp Í0Ö frt Takarék pénztár .400 frL Segély egylet 50 frt F9 herczeg Ernő ezred tisztjei 313 frt 60 kr. Tárnok Alajos 5 frt. KftáB Károly 5 frt. Horváth Mihály Bírt. Egy valaki 50 frt Sanvébér 20 frt Varga Jánoa 10 frt E. Plnakv l frt. Koama György 3 frt. OszesÜ Antal 1 frt N. KámbaBSelh Tel. Statjonsleiter 1 frt. Qrnlicb ZaL tfenmtaf 50 kV. Wajdits Saraiig 1 frt. Benköfee 1 frt Teufelhart k. k. Teleg. ftn W Knthy 1 frt Scbolüser-Jóssef 1 frt.
^y 1 --_ __________
Dobrovics 1 frt Hanaer 10 frt.Stocsek 1 fn. Kollo Ignácz 1 frt. DöbfőTris Dömötör 3 frt. Belua József 16 frt. Kassay Antal 50 kr. Wajdita József 2 frt és 50 példány imakönyvet. KUnk Karolina-50 kr. Axenti György l&-frt.. Tóth Lejoa ügyvéd 20 frt Jaok Frigyesül- fH. Ábrahám 20 kr. Garaás Kréaa I kr. HoTák JWrtonné 10 kr. Weigoni %• iiáaa 1 frt, Horváth Imre 30 kr. Ékes István 40 kr. -Qunios Mihály 1 frt. Farkas Mihály 40 kr/- Kocsis Ferenea 1 frt Horváth Latos i frt Kriía József 1 frt. Vnsstli Teréz 2 frt. Baláfsovita János r frt. Mzrinlcsné 1 frt. Steiner ft Neiberger 60 krrÁlUnita József Albáníts FíérUn 3 frt^Mentvtg 3 frt. ihály 1 frt 50 kiP^öiskQTics 2 frl-«u« ^ozata 2 frt Bergh Károly ^ frt ^tfríwroly 4 frt. Mtj Károly 60 kr. Gutfreint Gábor 1 frt. Jiöbel Armln 1 frt. ^
\' *) Kiretnefe á bazsi U^ok t. síBrkeaztoV" e ludósitáa^felTéteUre.
Singer Zalgmoiid 1 frt. Fasal fö-robb! 1 frt. Dr. ttyaeuberg 1 frt- Feaiutlioffar József -10 frt. ÜÜIfJcYi\'moö_2_jVt. Vcilor Jakab 1 frt. Lokcnba«l.or Lajoa - fr\'irpolák Fűlfip 2, frt. Suben Luisa 1 frt. UoBCüfeld lö frt. Kuglor Antal 1 frt. Wciszmayer 5 frl. ltotb Antal ÜO kr. Kohn ÜyulA~2 frt. wchzhar^cr Zuigmotid A frt. (ioIil6«hiq!ed 20 k r. \\Viu-turBtcin J. BO kr. Jjvaguí Mór 2 frt. DuuUcb
1 frt. Qütiitfinn Verona 8 frt. Itáki Ftrcuca
2 frt. Prciaburger Ignácé 3 frt PrcBabin-gcr orvod 5 frt. Ilurvúlb Jánua D frt. Rálz Antul urvoa 3 frt. Tcreáüczlty orvna 2 frt. Orrilnhttt
3 frt. Víner Wt-JBö üfrt. MifioUiacb fcalü 1 frt. Atifrícltl Liiopold ü frt. Markbrcitür Jakub 2 frt. ü[»iu J. 10 frt Ol.ip Ignúci 5 frt. Knöpler ?lór 1 frt Miller Júzicf 2 frt. Cliinvopányl Bódi 10 frt. Cilrs Jóiarf 3 frt. ü. H. Chttmonn 40 frt. M. íítau fiai 40 frt. Ncberz éa Euglftnder GO frt.WuUs Samu 20 írt. Zi-rk- wita Zsigmond 20 frt. Gáspár l\'Vrwnca 1U frt. llorkif Ődmi 2 ftt-Maatnyak r\'errna iljü 2 frt. Diíejryfk Nándor l frt. Sóúa Antal
1 frt. Matulnik Anln) 2 frt. Klein Eduárd
2 f»t. Vucftkics J.inna 2frt. Vu,-flkic« Katalin it frt. M. ií. \\V«lUuli 2 frl. Sauliita áalarcon 2 frt. Eoenapanger Manó 20 frt. Ebrlk-h öámuil 2 frt. B ul.racb Izidor 1 frl. !SuM.\'-einger Vilmos 2 frt. Koch igmU-z I frt. Knorcxer Rudolf 1 frt. Weio" Ignácz Fleisclib.
1 frt. MuBgnittr Károly 2 frt. ÜrÜDv:ild Ig-nica b frt. WVísa Zaignwnd I frt. Walbai-b Mórica 6 frt. j4lbanica Elóri 1 frt. Kaiaor A. b frt. Kübu Morite 2 frt. Máaáncakcr M. 10 frt. Sebera ?I, J. 3 frt. Hüfrann 2 frt. Tachaaer L. Lfrt. \\V&Jbach J. 2 frt. Weioa M. 2 frt. Schwars Dávid II kr. Farkaa Péter 30 kr. Bcblasingcr 30 kr. Nemaitaná 25 kr. Vuoskovréaoé 1 frt Ebrlich Albert 2 frt. MáclyS^nrtor 4 frt 25 kr. -Drevűn Antal 20 ki. Ábrahám "Jos~6cT5Ü:1ir. Czápáry Jth sai-frió 40 kr. tíinger J. 60 kr. Itoaenetock
2 frt. J. Db. VY. Ö frt. Lackeiibaclicr Kámiy 30 kr. Lúwy Jóiaef 10 ft. Dauer Jakab 9 frt.-Maróénál Júnref a frt. Zattl üybrgy 2 frl t\'uUervJótarf 1 frt. Nuaetí JArioa 40 kr. Jlicalbcrjjcr Karencz 50 kr. Nuvák Kercncs 2Ukr. iFolytatjuk.\'T
Kaposvár. 0 Jankovich Lászlú ö méltósága — egy ináa fontos és méltóságteljes állóin áat betöltendő, lemondott a lengyeltóti vál. kerület követ jeleltségérííl; b miután e megtisztelő megbízást m érdemekben ősz Somsai oh Miklós Ő mga, sem fogattla éir~~~J^pre,t mósf Kacakorlcü Ignácz, mej^wtnek egyik legkiválóbb szellemi tehetsége; ép oly gondolkodód érett~fl$7 imrií szilárd "jeHcuír Tudományát, külföldi n;ázásában tett bŐ tapasztalatait -etak hazaiisága maija felül. Azon sok név közt, melyeket a napok .áradata magávaljagadj melyek feltűnnek ma mint a buborék, s holnap-elenyésznek , a díosőttég után kapkodó politikai- ojouozok közt as Ő neve minden tekintetben annyi súlyai bír, hogy a^neg9ÉÍfcrS8Ín4í^^^ heti. —
°9 Székvárosunkba nem Szuper, hanem BálögKA. ssíntársuláTa7^Ö*vend~& téli saissonra; reméljük, hogy olyan erőkkel melyek minden tekintetben megfelelnek a várakozásnak^— különben bizonyos a hukásLasámokra,
• 12 és 13-án éjjel foljvást villámlott; hosszú éa jő őszt jósolnak.-Annyi rósz éa keserűség után kell is nekünk sok jó és sok édes,
* A jótéteményeiről, nemes szivüsé-gérŐl még mirHÍ% jó ^xalókQsotb«u álló, boldogiüalBilBte^^ jegyet váltott Rótenfeld Mórral. Adja Isten, hogy a menyasszony, atyjának erényeit
ia örökölte legyen a szép vagyon mellett; igy a frigy boldog leend.
8Balatonvidékrőlirjáknekünk: „Barcson oot. hó 2-án érdekes míikedvelői előadás tartatott Hanny B. rendezése alatt, as ottani építendő kórház javára, következő müaoroaattal : 1- Nyitány, Teli Vilmos Háalmlíbiil, Rozzinitöl, zongorán elöadtik \'Boda és Graagiirak. 2. >,M»gy« Höljry\' — Garojtdl, gyönyö-rUen oiavalta e kitUnö mivoltíégU Eeiz-ner —: Siokolay Hernűn bíbs. 8. „Fon-
Korín előadta Graog ur. 4. , Angyal éa ördttg," költemény 8e4sz Károly tői, szavalta Barla ur; és Vida J. költeményét 0 Bár csak fdeségem\'Toina\'\' egész kedély és könnyűséggel ugyan Barla. fi. Kivonat .Bankbán*\' dalműből szórté Erkel
F. zongorán előadták a bájos I\'ayer Vogel Teréz aaazonyftág és Hanny IJ-C „IlymnuíL," Kölo^eytől, Graag ur_ zongora kiriéréte mellett éneklik ¦— Czon-dor, lielloni. Schuffer éa Fuller urak. 7. „Ábránd\'\' —¦ uram, uram, bíró uram felüttT hegedüji elpadta . Liízert ur,, zongorán kiséré Hanny B. wép nikei itl; tapBok közt. 8. Rákóczy indulót lier-lióztúl , zongorán előadták Buda éa Orraiig urak.
Minden «zfikapzt éljenek ía tapsok követtek, b elmondhatják a t. rnükedve lök, hogy: „térdig jártam a rózsában," mert csak ugy repült számokra a koszorú.
A hangverseny után vigaloiii következett, világos virradtig. A lUztn jövedelem 40 frt volt. M á r Í a Lniza.
" Muhiíc-i t. levelezőnktől kapuik .1 következő* aurokut: Egy ltpcsM.! ismti elüre vng\\unk a pzorgalum tertn, mci\'i követve a számo* j*i jujbliit, váro^nrik is egy hasznos h koi>ztrii kozinl^-zetft szándékszik alakilani.
Augusztus hú 2G-iin e \\t\'gből egv társulat alakult, mely egy takarékpt\'n -tár nlapítdsát tűzte ki czélul, s c-nnek létet*ithetéae miatt tlöleges értekezletet tartóit. Az. eddigi eredmény ft2, hogy a társulat 400 db. részvényt pzándékriztk kibocsátni 100 írtjával . mely öaezeg 40,000 frt alaptőkét adand. Eleve aláírási ivek osstatrröíe-ftséVj az ttkámis- már mog is kezdetett tájékozás miatt, hogy a 400 db, részvényre találkoxik-e majd elegendő részvényes, mí ha sikerülend, az intézel azonnal folyamodik engedély* ért az illető hatósághoz.
A hatósági engedély ntán a társulat alakultnak tekintendi magát, 3 ekkor minden részvény uTan~5Ü frt befizetendő, még a hátralevő 50 frt tartaléktökét képezend. E hasznos 8 háládatos közintézetet, remélem, városunkban mindenki örömmel üdvözlendi, s kitellietöleg pártolni fogja, mivel az nemcsak az anyagi julétet emeli,da a lakosok .érett gondolkozása a nemes szándékáról tanúskodik.
De, midőn alig dicsérhetem a takarékpénztár létesítése körüli eszmét, aggódom a kivitel felett, hogy váljon nem-e ajelen kedvezőtlen pénzviszonyok miatt a társulat meghiusuland; mert sokan irták magukat alá a kőzép-duna-gŐzha-józápi -egyletbe résavérryesektr^-B a befizetés sokaknál épen elmaradt, mig mások alig bírnak kötelmüknek eleget tenni. ~~
Sajnos volna, hogy ha e tniatt taka re^pemHrun^^ég-Mn^^trik^ melynek okozói osak magunk lennénk.
juuii iivitrti nunii—f<8awurm. w —1 u
Pécsett, megyénk székvárosában. Míg egyfelől á népszabadság hajnalfényét látjuk lassan fejleni, leverőleg hat as emberre t hogy más oldalon meg az adóexecutió foglalja el helyét. Tegnap köszöntött be hozzánk az adóhátralék behajtása miatt kiküldött katonaság, mely nem egyes házakban van elhelyezve, hanem az élelmezés: közköltségen történik. Vajha mielőbb múlna el tőlünk e keserű pohár.
* Mind a SsTUi^mind a Tabi küvéV választó kerületben legközelebb érte-
kezletek tartattak.
0 Az alkotmányos mozgalmakban, követválasztások alkalmával mindig terem a nép ajkán dal, melyet kedv és örömmel dalol és sokszor e dalok sokáig élnek köztünk, mint kedves idŐ-emlékek. Esért közöljük sorban, azon dalokat, melyeket jelenleg a választókerületekben- nton-útfélen dalolnak.
I. A szüli választókerületben ez a dal
járja;
Zichy Písta Nágocsról, Leesett a tálasról
Na czirógaad a népet, Nem éras te ootóL révet 1
Kaposvári KováoBice, Ellenében két yoatlea; Hall » dér, kőd össönto. , Hallod-e ezt, O a 1 i n-t eY
A Imi áll VifltÍL-1 Gábor, Kern igen nagy a tábor. Diczkt gyerok a Jóska, .....A-mii-beszélnem ócakai *
Kacskovica to jól f3Eu|r ötorctdnk, da nora gyözM. Szül kerülőt küvoto Éljoo, éljen Fok.a tel
II. A tabi vál. kerületben dalolják :
Drága boltban a kömény, Du inog drágább a D ö m ény. Van ü hozzá sok remény, Ezt kiáltja két Berény.-
-Adándrer! a Talltán, Vágtat Biilaj paripán. Háborog a tíalatun, Nem fo^ nyerni ö Tabon.
Hol Daminák a vezér, <_>tt 11 conta mft sem ér. Kiérett már at eper, Xérnclb, Németb, ^émclli Imre, /{¦kon kivül üeg\\ meeícr.
Derék gyerek a-^Cicliy, Habár n toeto kicaL Esz, tndoinaisy kell tte^0\'jk1 O leás a mi tüvel.üi.k.
1ÍI. rCaposvári vál. kerületben ez a nóta:
Hint a Zselicz begyormán a fényüítál, Egyedül all Kjipf)Hi-;iru(t .Somsaitb Pal. Nagy caatában ilyen vezér kell nekünk, Ki éaosel küad, midőn Uirn^k ellenünk.
Városházán leng a zászló szabadon, Kcaünk, ráimiik tieai4^es--ti*bbé-táíi~EaaLm5 Azt mondta, Ö : rr e m é I b b i írs a
hasával"
MegbosEa tán n^abadeágunk magával "í! ^clj tatjuk.)
Vegyesek.
Zrínyi Miklós 3 Bzázndos emlék-
i\'mnepélyének fényes megiilése tárgyá-ban f. hd 9-én Somogyban Jankovica JL,. és Somssich P. elnöklete alatt értekezletet tartattak. — Az értekezés tárgya volt, — hogy a nagy hősnek jövő évi szeptemberben, halála 500-dik év-fordulafát hazai fénnyel kell megünnepelni. Egy választmány lŐn kinevezve Jankovica i*r-éa Somsioh P./-elnöklete alatt az intézkedések megtételére. A tervezett szobor-állitás a jövő évről csak azért maradt el, mert a colossalis mü felállításához sem elég idő, sem elég pénz nincs. De mindent elkövetnek,
—\' (Angol vendég,} A- „P. N. "-bw.:-olvassak: ©r.D r.rt^rx^bert,-«gy- ig«n ~ jeles angol tudés malatjeletüelgháaáok-brrirjrjrrki- a -JnagyarZf^ö^teS^ráekeo^ UmérietéBeket irt a BHedíeál TXmtMa-ban. Druilt tudor az angol kormán/, megbízása folytén ntazik, s esélja az, hogy- borainkkal kbgete^bro\'lmegUmar^ kedve, szerzett ismereteit későbbi dol-gozataihoz felhasználja. A jeles tndor — mint értesülünk — azon czélra működik, hogy az angoloknál-a cognao--kai készített bocszeaxea borok heltett, a tiszta magyar borJBiJOn^jhaaználatba. Druilt tudor tekintély Angliábna, a -véleménye, nagy sulylyaJírir nemzete előtt, s ha az angoVösztrák vámszerzŐ-dés létrejön, véleménye irányadó lehet sí beviteli vám leszállításában.
bajdüh e század elején harapódzott el legjobban. _Ahban az időben a párbajo-zóknak két oaUálya volt; az egyik kedvtelésből és ] röfessióból, a~ másik gyűlölségből vagy bosszúból vívott. Az előbbiekhez tartozott többek közt bizony us Andrienz báró, ki-busz éves korában már harmfnez embert ölt meg, éa1*\' daczára n szigora törvény éknek, melyeket a párbajók ellen állítottak, áldozatai Ezámát T2-iff fölvitte. Fonterray 18 éves koráig már tizenöt párbajt vívott és kilenczet közölök megölt. A h^rom Binean testvér fogadott egymáaga^hogy egy uukután minden .reggel egy- egyaro^ bért ölnek meg, s minthogy Ügyes vivők voltak, sok Bzerencsétlenzéget okozhattak volna, ha egymás közt össze nem vesznek, egymáaT meg nem ölik. Leg-gyakoKabbak voltak az ellenségeskedésből eredő párbajok. Az emberét*\' egész nyíltan hívták ki egymásT, s a párbaj nemiilkán az ultimUi ás sétány o-kon is megtörtént, és a formaságokra nem sókat1 adtak. Igy például Gníse lovag Luz urat iovárói szórta le, mielőtt ez védelmezhette^Tolna magút. E valóságos gyilkosság elren osak azt a kifogást tették, hogy a chevalier kimé hamar ölte meg ellenfelét. Luz ur n>, atyját megboszulandó, kihívta Guise lovagot, ki Őt-is megölte, de a párbajok szabályai szerint. Erről Bíohelienbibor-nok ezt irta naplójába: „Noha ai ifjú Luz báró fájdalma tökéletes volt, mégis megengedte az Isten, hogy a párbaj
hogy az msn^pély^-annáK-nsgyijge^ üaafin ki,"
legyen s erre Horvátország kitűnőségei is meg lesznek híva.
— Az országház építésével már any-nyjra haladtak, hogy mintegy két hét
emlegetett vasrácsozata is elkészült már. A-n-yrfrai amnagógáhan f. hó ?-én
végbement nagy Ünnepélyesség alkal mával két szabadelvű izraeli tanreform-törekvései miatt heves összeiörrenés történt. ¦— Két személy Gsizmasarokkal agyonzozatott, többen veszelyeseg meg-sebesültek. Az összes zsidó -lakosság nagy izgatottságban van.
— A berlini zsebmetszők a nők uszályos ruháiban jó eszközre találtak mesterségük üzéBére. Egyik rá lép a ruha uszályára. Természetesen.a nő megáll
Balatonfüredet szeptember 13-ig 1183-an látogatták meg.
— Százados pör. Lengyelországban Lipka és Mali&ohew nemes helységek
legrégibb pöre, mely hál sekböl timadt. A\'gyÓstea
és hátra tekint; amaz mentegeti magát, bocsánatot kér, de azért legalább még egy pillanatig rajta áll a ruha uszályán. "Ezalatt valamelyik társa elég ügyes arra, hogy a nő óráját, lánozát vagy amire hirtelen szemét vetette, szépen sebre rakhassa. ~
— Egerek, mint gyármunkások. — Skótiában egy uri ember az egereket munkára fogja be és ozérnát fonat ve-lök. A taposd malomhoz hasonló szerkezetet készített, melybe egypár egerot sár; "ezek fntkározásuk által mozgatják a gépezetet. Most nagyszerű tervei van.^ frakké nak az egereket és czérnasodrásTllietŐ
leg. Egy nagy házat akar kibérelni, s abba 10,000 kis gépet helyezni, minden gépbe pedig egy házi egeret.. Meg van győződve, hogy ez apró munkások 2300 font sterlinget keresnek meg-neki évenkint.
kérdé-
___m-__ ^w :jeferf-1
téktelen ^rdŐrésst fog k*pni7"AJpör .2594 dta tár(, s azóta Ivadékról iTadékrar szállt. í törvényszékeié terjesztett okiratok közül a legrégibb 1474-ben kelt. Szélső itélelel 1824-ben mondta ki a törvényszék, de a végitélet még évekig eltartv,
—• Mifisouriban nem rég Andreaa Dániel glencoei pósta-ígazg^Evóg-azta magát. Hátrahagyott Önvallomásából kitűnt, hogy 8 év előtf megölt egy cali-
-furniai gxeruélyifléget, s 10,000 font ster-linget rabolt el tőle aranybaa; nemao-
kára két saját gyermekét ölte meg, ¦ felesége meggyilkolása is szind^kálMm volt Azonfelül Uvatalának gyakorlata alatt többmör sikkasztott el pénzftsleve-leket Ezen Öngyilkos beeafilfltességeroT azelőtt senki sem kétkedett,
— Amerikai lapok most egv hirdetést közölnek, mely miadeiTtt felülmúl, mi fi nemben eddigpU zaagjeleni. Igy hangzik:: .Felm\'vás a\'né^okbesJ Tí nnndnyá^a együtt és egyenként feM-rekké lehettek lámm taUlt_fel( mely a fcbate^^ enyesateti^rha olym*ú*H yilí^^W^t az ébenfa, kellemes otojwnná-qrihfjfla^: át. A műtét legkisebb tözélylyel sínes összekötve s károm-, egöi hat hétig
i tudósítás.
______ _ BdwnoHstty;
JÍotj«1\'fcia\'*tt k bánéti -terméiirt nem SiUMK felé •¦ilUUoi, TÜtüMtlau még ti • termApy ii*. \' . <
! llttM rí frt — 3 írt TO kr. Boti í*t —
rtftfct. -Aius. » tnoo**i fa no sr-Wirr 4 frt 1 fri ID kr. Babfohér A frt — 4-frt ftfj kr. Taxk* 3Trf—3 frto0«r7 to*rönként, ŐtáV t«roi*áybaI"» BádmÓB 13 frt &0 kr> jH^\'e\'lHTTokKajgna (oUu)-ia frt (50 kr. xaJBiinként v" .\'Mail akójTS\'ftl.&.kr. _^:Á:p4nJ"Bi0krit=roindeTi-DBitáIy ig(»n árai, nem caada, bogy ka a kereskedelem és —ip»rji*g~ r-. ; -~ ,
Kanta iái piacai irsvki Bnrgonya mirfijö ö fi-90 kr. Marh*h«ato5ij* 13 kr, Jubktta fanija 8 kr. 8<r-t«shaa Aaija-18 kr.UJ iialnnaa maaíAja 3D-Jrt — kr JWr fasfjaSS kr. Linglitat maaaája 19 ft Okr. Zsemle-" 1\'i-t mlkilja g\'lHTMIffT\'Kcii/éjimrtüutja 6 kr. Ka-
^>rfo«*lIiit-r»i«ij«^*l kr, "Kail\'ltciiio- 10 hr. Ó bot Keséje lfl kr. BflrlleÍaJWftkr. BEilvn-pAllnka Itraéjo SS kr. TBrkolj-pállttka (tcaéja gft kr *\'*gygyu raaaiflja-
V* hl. — Iu.-óal»ttfajjf7-ofTartjafüi>tj»36 kr. yoBita lOOrá\'8—9 frt.
— a hol ugyan van — akoliként; eíil-G flot ía megadnak nzoknuk, kik.k»ÍBÍln ssflrtek a).
______ _...¦>\'!. ("l-l1-) :
-tfarpri*TiÍT, rifcr
fclkÜí, ciBi napok] noha. kiváló mcli-g idővel, tneljr a tenv.iUsQtot nagyban elíimoEditja. A fűidben maradt gabna kikelt, a kevés bolyon keltett felssanta.nL A veTösek áltnlában "gyárnpodriaiz "ti jSr~n5íiTekT kí. U\'tauik máris romlottak, b a-terénóa nehezebben megy ; tan onnoktalajdonitható^Dgy piaoKuhk a saokott népséggel nem bír. Eleség is keyéa azálli-taltk, h a lr»gkrtynhrhht jf.1rtntA.ftftftkti;iz képett par krral-eaett-mórÖnként, Káposztát még köveset hoznak, az is móregilrá^^. Iv-\'i-ék-róga elég lest; kerti sbldaég kiízé^szrrün. Burgonyát ^ís kezdenek már szállítani 5i.) 4Etjftva4 mérőnként; A«-ujzb«rt-Í>ftin szedik,
Derűi penznrfolyam oUtob\'oril).
5*/r, motaliques,liG.35 j B"/«^ienjEoti kölcBön 70.GU; bankroRtvényok "73. —- hitelintézeti részvények I^5.S0_; ezüst Agio 108.35; arany
trnrtibjn-ü-.SŐ^-Vi.
BJy^Jlt posta.
K — r .I^n.ik. Ili.-iiereiiybe : KöKnojük AkQl.li-monyt; thr mifftHn irrmi tárgy tiu\'í mindig .no umlj bosxám,\' kü*lún.Ti addig ís lííhal.iMturtnk, mig ko^.-.t na esetről stem-\'Iv,-*,-» mt? nem gyí", t .\'"lik. Esen bon, ugy a j<1v"ri» i.t kt\'rcni bixsejKiuibi.iitii.i.-íl.
!.. Q. Veszprém : A si.\'-p dalokfii kOseöujQk ; a névről : ^ ,igvn" \'agy .m-m !" mert i\\*eu otl törlt\'s ran. A nagybeesfl igúrrtot -kfiasonjilk a a jövJnr n Url/nn nn\'u\' «rivi-j cmlt-kt\'Cifit-itt\'it, A f.Tput aioiin.1:! niCíri-n-Miüfe. l\'ir imj. alatt iiiAjrAuluvt-lihik \' niogr.
Mária L\\ii;d::Mi ; naivon mt-?llTett ; 3
taiarm.\'\'iivt Mli-MJináljitlt : liíMink. hngy tóvá.1-;.r, is -u.-^ivtirln\'tjak küiremtiködúaét. M.tgAa levőit-! trí\'ik. i
V. a.—uaki E|rr fonton O^bcn voaioa ilívIU i-lfin levelűnkül.
MocüükliAtiuak : Hova triu,CEEDk an-.aáraira a ]0-ydlctj_.................. ..... .....„!, .
Nllarum ii\'mtl loliugó.* Nnpjon hömu, b nem Is meiry jól kt a .llllCru. 1
.ri\'onupysük." AiIni fojtjuk.
Sí. Uv.\'raklio : J.\'.l vnu-of Kírjftk aa\'igérot U-llo-Ril.-.\'i. lepalát.li ni<Ui>1nttnii Máit Is. ~ _ DácíKc: Iti-tulca lerdczOuk van, im-
It.-ir lokái^ hnllpnl. Saívpacu várjuk a kölJetnínyt.
8. 1*.—tmV : Kírjnk íia^yBát\'ud iflr^Jluviésdt, hogy a kivnnl iit,"fu>u ott k\'lieaonnk.-
S. Il.-lának Vt\'sjjirtiu : Kimárailt a toll?
lí\'-mete Pálunk, njr>-nn o« - Mily érimek alatt küU-jiili n"naptárakat fmnk sxániáríC Válásit vnrnnk.
.Alduinií." A nnirtai iifTí\'aii í-iU-b lehetett, Uanom a t.-.i.-/.t ördöngíia- At-scrÜ : fúlre tt-ttlik egv LdiIvöiŐ alkalomra.
-\\ |\'fír))ajvÍT(51[.*,*Kli;bt) nir<; kiíll (ryílí.Mliinnk, csak aiutíiit iiilh.itnnic nila ; na tráir Fem rekfteles \'
(if S;. IV-nikt Mrti,UA»...Í kiiiimAga icljeaitvo 1\'......I. Aí (1-y állásárrt! Ifgköiflvbb |iuntos tudositá-
Voiult!* szerkeszt.: : ROHOZ ISTVÁN.
J3
^3
*r*/,n 3-3-
.ÁRVERÉS.I
nak, mint fclikkSnyri aatíiísoait t+nitU kSakWé Üt.Ük, bopy BAToly kaaa^y árragra fdparca-
¦fc? aJaÖ-W«ítk LaJQI 6rÖk3»el Go aAanTiak. 10k ri | gpl küVtlcléwü ^ Mt^n kiállít t« a Oűmba ^Bö^rsirii t=r-ia. tjkSnrrébín
— iJHiabitoaf^\'feWf ii>tt, nej »¦ \' A+ Sít h lyr.".riiicn ret. ennek W(If»t az ámíís napjaft cfjiUz i*^gt*cn ~*éí\\Sm\'.trini Cog, Infat-íaSi k- Goni caköuj^ ben a~ krrj~-aafeArt^ryri -*ri njttober iO-ik \'mmIbS Kfg*lt ff or*lí%—StBT as «t*w-aatiniapon — eUrwea- . lutai föffnak j a Uasodikimr^il lia, JW aatan as clrüa nrS bem UlUkn*B«fc, f. i. noTt-B>b«T iO-Aií Bapjinak ra^tU:9 rir4)Ara a lulj-
•iinére kita atik, aBaal,Be«jr tkkír fjButbb kijílSlt ÍnyjtJaook abeii-áron aÜl ll rUdatni fognak.
Ai ArrcrM fi-UíUek a t8rr. li»d)il.baa miadakot megtekint-
hctSk. ^
Kelt KapiiTliDti aagn* tin hí ll-ía 1M&.
Boawgymcfja Hrr. uako mint talrkJtSpyvi aat^g*.
_™/tn 3-3.
ARYEIIÉSI
hirdetmény.
tcvO nem tol Ü Iramét f: irrtdepi. hó 4. aapjAnak rrg-^ti 9 órejiin akrlT»sdnarr k tűn ük, av. at hojry rkk»r frnu«bb kij. Lit ingatlanok a becsáron alól is r láda tu i fognak.
Aa ar»tn\'-*i r,-:iilílok a lörv. . frodS:aban mir.dbj.kor m. gtekini-keiSk.
Kelt Kapós ri tutt iiLptomlcr hi I9-on 1EÍC5._
tulakkSnyvi b-»t -sA-r.
ÁRVERÉSI HIRDfTMÖIT.
Rjműffymfpye p^ip. turrsiéki- \' kinek . miül l trkkönj-n hatóiij-r^-ifSl küal>(rr4 iáutik , bogy Ecích líraet LÍgi-i fikúaaak felt» iii^tu alatt Najj- Jago* esBkSIyi-takút ellwú-,k#T* tehíie ro3ex.l(ír« leiálogo\'t ífajrig^ikürjiígSfjiiAinu tjkanynibea A I. alatt Cogtalt vgátt telek Tfctnillaí S0ö« f\'t — kr. o. ó. Irci Itinjatlanok Gigc Misigbi-n
-rtHiyi .\'aia r art ott ti*-io=atk~-
aapj&oak r\\ g^dl \'J úríj4a — rovet aaelrf hatareapun — elarvere. te tal főútiak ; » nnbodik árTeréfli idü, ha netAnat^lsün tcv3 nem talilkot-
rcKtlIW drájnra a helyfiinire ki-tSartik, aual hatry okkor fennebb kijdolt ingatlanok a becairoa aliíl La eladatni fognak.
"A* arri-ríai frliűlelík a larr.iaák trudajíban oilntlcnkor me^tekint-keiSE^
Kelt KapTttÍrott aiaptambcr hó ID-ón >*«\\
Pomhgraiezj* lömiikB mint IcK-kkBnyrl haíűíiff. -
-BT* MlLriaHStaÖrft-aat4a4i*ak
-kAaklw*..tíMik ;_-:Vír W«lH)l»«*fl taa.-|7firgjrHakíaó«k tAprr. alatt Gail JAiioa tax.-\'
fj»rfjl\'afc\'if eUen.kftrMila«fMe- \'
... arfipiM\'Mlff U ¦ tar ijhia# tCbcm\'A 1. alatti eg7»g7«d lt)U
eafihiagailaaok taaGyörry Unif-
ferdefmé
¦M. sayjásak n*jrli • *t*j*a.— -ntlnt m aW batiniapna\'r—-bUtt«-ktxí fossak uA.ma*odik árrf.
r^aj bB^anatá* aa rlate veri i taJalWa**, ^*ri bqt. U11. nap-
fsBBebft kydSIt lagatlaw>\\alKBa-átM mlM-la atadataiTofnak. . JWk\'maaí talaUBajrl latMaTtak
\' Aa". AfVétW UUWU\'i tSrr.
LO-an issi
»mA.s 8-3.
ABVCEÉSI
h^deímény.
tJiaSMWUl fig, HraUU-¦4 libai iclaMftajii *"rA-1tr-\'\' ratafia WiMnF «Mlk \\atj aMühVMfaafbai «mt^Uvfó laUpHl^pm^* aUU bq
SomojjmejTje polg. ~tSrnséka -Bck-nriat-talakkBnyvj. hatiaagnak-^. _
.Takaca Karolj kapoariri lakóinak filpert*»^ alatt GaTenrieTTmre taatimfkútalUal kűratcleaa f*4í-TaaxiH
asiat\' tüwitnsk ti-^y isi-; nem
jeloiiíflölt pfl.\'ti\'í>.-ii a ÍMr^bi apv-letok bíróilag lukiak ill-T]>it tatui.
KffVA!ersminit fidltíratuak minil-aaok," kik a kijoMt hirt«klio»
tórid\'Siii idu lu-jck-ni.-ui «iPMcneki Kapo-avár Sicpt. hO 18. ItfCS. Somogy mt\'gyo ir-n-ínystcliL-
mint tclckkJjTTI liati\'iBáj.__
i„J rHiiívnlüak mlnd-
,\'c\'t bir\'.-l<Ii,>i irányt ti iVt,,..,-bl-i hatAr(.lóig
Hirdctycny.
Pop (h-irdi; Jó s.\'f, kap«s«i.;ríi lakos hiU\'li\'if.iii.\'k i.«»í.!üiiá*a:
Pumoo" megye polg. tílnríny-wóku raim"\'t<\'tfkIE.l»yvi lia i.^ig "rfsífrul " koibin^ .li\'-U\'lilt, bucy 5av. Vengel IgiiAciuö , iául. K,>-hinvi Mariinak, I\'ap (MrdiiJó-tícf"ellőni ken\'ift.\'lKTi a ki>-U\'iriié?i v^irrüliajtás ni<ibliiiiak a K.-Mérilt
Ili.
L t.i. kö»J
liti
i gy n.\'ffyed telelt íi A f 2073. hr. U. •iSllö\'krt\' elri\'iidcllotvÍM, -is árren-í. fcltítcU-k j a kiob\'-git.\'ai íorrru.l Iekinliti-b.il liitcleeíílinok tárgyalási liatáruapul i. i-r\\ Nu--nrmbtrr W-S-ilik n.ijijáiwk wpgr-Ü 9 órája kitüactik; mire Itikdcaük axral biratnak me^, b.iiry meg nem jclenúaQk esetiben a fninchln Ogy-Utek bíróilag fognak mflEÁllapít-tami,
EgjBiersmínd Mluvstnak ininú-axotc, kik a kijelelt birtnkhoa igényt tartanak, ait a frnnehbi határidőig id« bcjelontcni aics-lonok,
\' \'\'EajloaTar Saepl. hó 18. 1885.
Somogy megye tOrvúnysítko mint telekkonyri butóság.
-3—a.
Tl.ialinn .tjköcyvíben A f. alari\' foglalt agynegyed telek heltStan^ biimlajftOGfVt-kr. o. i. becaült lstraUaB0kTar:ark9»éfb«a a hely-.*-fnaa C ít» nki.hú M-lkaapjaaak_ rfggclIBóraJaM — min* *lau aaUr-napon —^larreratetsl fognai""; a második arrarlai Idi, ka- netán aa *!t5n ttt3 nem talalkosoék, f. éri ¦ aoy. SA ». napjának ren«li 9 6r4-- járaabriyiaiaero kitfiaeti^asaal\' -kafyikkórfeaJtabfi kijalSU -fifa*-.-laouk a beesaron alo! b átadatni fagaakr-¦ :
] At XToraii f«lrite!«k a tSrn|4k. \'reityjáJ-in nJadankor magtaklat-kvtflk.
. Kelt Kapdarárort isept«mb«r bÁ 4S-an 1Mb.
Somo^ytneiye «hr.»»íkí jalnt felakESa/r! aaUiig.
. _ s-s_
Hirdetvéiiy.
«•nfli ilaitj Wtklrt Tiki,
nik.\' mint faItkMnr.1 ; -taWV-IM líWUt>ftr. t"-etrr-l^fnienuk.lSonvH . Jfalsl died knadibni » kl.l^flM TÍ«-rrf^it*i^UibWi«k » UUnlyi V< mUtJ.k«wrt~ A-t .m,jtj»%
kin v «Iroifetetrea; ^ \' ináéit. fdtílcUk .JiJíiirta Ui ¦!wáIlJ!>lliq,-fafc!!itat41>ffl "hHele-••klttk OimUd UUoawlf.<Tl
» »!<)» kiMMlik r _mtt« Jütritiik^ —hli
JHirdetvény.
^tophaaT3r-Elrt,-Tnt-didr lakos-MteloíSínok öasachiváaa ! —gomogy piegya polg, töwny-
rwaa^ról- küihirrá lálctikh.....hogy
Klaa LaJoanaV, ^Stepkalci "Elfk ellent kereseti bea » kielégítési
437. 44, ix. t. JY kBnTThcn A ^ 1769. kr. bz. nemeal ráixblrtokira elrenüehetvén, út áfreríil fcltú-telek ¦ a kidégilísl sorrtnd-weg-"iTlapHá\'it tekir\'MAhlíl .ítltalinűk-_nak Urgyaláal katárnapnl 1. úvl Kareiaber 4,dik "napjának rcggelT 9 órája kliüaeUk j mlrf kiteleaük aunl alratnak rneg, liogy meg nem jcle»e*ok esetiben a fenébb! ügyletek bíróilag fognak megillapit-tatnl. -
L(rynennaüid felk\'rr atnak mind* aaok,. kik a kijelelt birtokboa láónyt UrUhJÜt,-aBt a fennebbl ha--tatittSig Ida bejelenteni liasionek,
-unir, okt- 6. 1M\'Í5
TTTRÖÍTMÉNY.\'
Hi
nk ár la
AnvoíiSi
hirdetmény.
Soni.igy.ii. polg lÜrvíaiiMnek, mint t.-l.\'k\'kitnyvibat\'íiguak rósió-nil ! üxhirrd tót. tik. bogy Gwldjá^. igei marciaiii lakosnak fidperea-
liitclfl.Oiuek gasieiiiváBa ! Sotnogy-mpgyo polgAri t^r\'-^Uküíéku mini Mi-kkilnyvi bat\'iA? réMÍrőt klia-hirré tét. tik. b.igv S.-úly Autal-uak H\'iukAr Mviii rllnii Li-ní-Nt-^wn a ki. logitíííi végre hajt ia uióbbilink A Oombni ü5. sí. t. j. kvben A I a. 4GS. ft22. hrusAm alatt hej egyset t n-Bibirtohiira ir|-ri^nibUetviin, Árverési feltétek a a kirlígilJni snrrt-nd un-gAlIapitiaa tekintetéiül bitel.-/ökii. k lirgya-loai határnapul f. Avi okt. h>31. Tnrpj\'áiiak irggrli í) nrítjn kttüir-lik-, mirt- bíb U-tók airal bi^utiíak ""C, hogy mpp nem j-¦U-nísük - sebben o fi-nt-bbi ügyi-.\'ti\'k bir-iilag fognak megAHu|iitatni
KgvaiersmiiiJ felhivatnak mind aok\'kik a kijelelt birfikboi Igényt tartanak, list a fen ebbi bali r időig Ida bújelcnteni siesaenck.
Kapoivár sicpt. hó 18. 18GS. SomngymrgjL\' törvényieké mint telekkönyvi hátúéig.
. 1-3.113
HIRDETMÉNY.
Drsics György bligetvári lakos hitelezőinek öaaichÍTása. ——íofiiögyiBogjo—poi?. - -lürríny— ¦xekó mint telekkönyvi liMolttg TÍáiirSl kBrhlrrá tétetik, hogy Klaa Oilint felperesnek Dioica Qyorgy enenl^ercaetében a kir-1 égi tési vogrübajtoa utóbbinak szigetvári 507. Bt. t. j. kiiifyTbcn A ¦ * .fiflO, fa^.ia j..,.QiaUltcbial
alatt ÖTtSVTi jikói lakosok olimi klivrtelfsp l*e-drsásóm leiilogolt a n Jiko kiii-ség 21. sa. t. jt-gy.ükünyvébon A I alatt foglall és ÜOOfl 0. & fit be-Bii]I fgésj telki, — ATI alatt foglalt iaiW a í, frt bscsdltegy nyolcad te\'ki, — A t ala\'t fog-
TuTi és 1500 o. é. Frt bnco^í 268 ( in H2 b-. isSmu fnjatíanok I .lAkó kóis»gb.-n a hely osinén fo-! Ivó évi november ho 7-dik nap-jinnk reggvü 9 orájin — mint a= i!«3 bntArnapon — elárverestetni fognak \\ a misodik Arrerési idd, na netAa 03 alaCn tctQ ucxn talAl-koanél^, f. évi dec. 7. nupjinak reggeli 9 órAjAroa helyssin^re ki-tüaftik, aixal ho|?y ekkor ftanehb kijelölt ingatlanok a becsáron la el&datnl fognak.
An árverési füitáteteka tSrvány-aték irodájában mindenkor megte-kintbetdk | Kapós vár ott, ^okt. G 18Ö6.
Sjniogymejjótüriáüt aséke cnin telekkönyvi hatosig.
olúl
lyéro noave elrendeltetrén, ai ir-vetéal-felültelek b » kielógttáai-, sorrend megállapítása t kinteté-
Kaposvár, HzepL bó ll. Is4&. ""flomngy - niCCTo ¦ törvénysiéka mint telekkönyvi katóiig.
napal\'f.é". noTember hd tO. nap-janak—rejgatr O érája kitniotik; mira bt telesük assai hivatnak meg, hogy meg nem . jelenésük esetúbon a fennebbl Ügyletek Tiro Itag fognak rncjráUspittatni. ¦ Egy nera mind felhívatnak mind azok,klkakijcleltl>lrtokboz igényt tartanak, aat a fennebbl határidőig Ida bejoientoní siessenek.
KapoaTár oct 6. (8G5, " -Bo«]ogymejryBpQlff.t3rTonyixék<L mint telekkönyri katoaae;7
iMfifsi iüROETMÉM,
HIRDETMÉNY:
\' Proiti MAtyAa bltelaaulnak Hit-¦lekiTasa )
Somagjmegi? polg. tiirjfény-aaoko mint telekkönyvi batísig rí-tsirftl koakirro tétetik, hogyLaad--ler Joaufnek Prolii Mityia. elleni kernatelHaakletaglléalTég-,rebajUa utóbbinak a Folidy. 2.
wim:t, Jr,k8nyY4bfln.: AJ^alattl -negyed\'telek bírtak Ara1 elrenáel-lotrín. aa irWií fMtáieleki a ^-klalígitéaL lorrend ntegillipi Uaa tekintetéből hltaleailknek: l&Vjrra.
lísLhaiamapjit f. évi nor^mbir hó :tMk nspifcnnk^arecü-s^fája- Vi--tnaeUK; tnlre. kitélckSkranal hi-Tataak toey, IwB^mgjf aem jeleni-¦SkieacULca s fenaebhi _HgyIeta1r ittílúg fognak afegUlapittaini. \' /
Somojíymegyö pojg. tórrönyaáe -kén«k, mlát" tílekkonyri hatáíág. nak rí»iér3l kóihirré letetik, hogy •gOiitrliii \'Marko éa Saucz-Aí
no folp-reaségo alatt Síücr János hoaianl\'alnal -lakos elleni ko-vetéléin fcduiéiéro leiAlDgoítflaDoii-BaUfalli* kÖMŐg 63 í»Anm • tolek-jegyzökonyTébeh A I nlattj foglalt egy ncgyod tolok—birtok blréilag 1ÜÚ0 frt o. 0,-TjccBÜlt ingatlanok Hoatsafala kű/sígbon a helyszínen 1*. é. novetnbor hó 9. napjának reggeli 6 6 ráj in — mintát e IiÖ hq-tárnapon — elárrdrcztetni fognak) B~maa*>dJk árverési Id3, ha nelin aa claSnVefa nem talilkomékj í. évi doc. 4^-lk nápjAuak reggeli D orá-
Í&rá a kelyaainéro- kitüjelik, asxal. logy ekkor fennebb kijelelt iogat-laaok a becsiron alul U eladatni fognak.
Ab árvfiréul feltételek n tiirvénv--"iélrífoilkjában "minűonkor megto-klnthetök.
—Kapoarár olt. Iiá-0^1PC5. -. Somogymagy tHevéuyatéko mint telekkönyvi babusig.
Qrdetés.
Ezennel UOzhirro tiftotik a borsfai ispánság által, hogy f. t:. november l-en a boráfai korcsma ujjomian rpiLett istáló cs kocsi színnel ellátva, nyilvános árverés utján haszonbérbe kiadatik, hova a haszonbérlők megjelenni tisztelettel felkéretnek.
Kelt Borsíán 1865. október havában.
FALST,
1* iapán.
Ügpéöl iroda változtatás
jUTff.gy-ftm.Ti\'lggiiifc.Ti
Alulírott tisztelettel jelenti, hogy ügyvédi irodáját—a ^viros- templenunelletti AXENTI fémházban tette át, hol előbb a takarék pénztár létezett. ....... ".. _IIMVlklOS
_ ügyvéd.
Alázattal bátorkodQm_a_ nagyérdemű kbV zünaégot értesíteni nrrólx hogy Kaposvárott
lösváltő Sroflát- (Oomaniltfé) -
nyitottam éa ottan ugy mint helyben mindenféle nyerstermény és gyapjú megrendelésének elvállalásával foglalkozom, továbbá megbízásokat marha-és konybasoralegnágyobb készséggSUSs a nagyérdemű közönségnek keV nyelmére megteszek.
Megbízások pontos és gyors teljesitéaérfil
és kiszolgáltatásáról biztosítva, számoB ~ meg-rendelésért esedezve, maradok
"Boglár, 1805. hug.130. — ^ (4—6) aliiatos tUctalatlol
_ BOBÓ.yiXZ A.
.. HirdetmMy6" -
-A pali ni uradalmi calrdzatban arftbad késbSl al-adáara meghatározott arak\'mollott van kiállítva*
9 darab használható fejtfs -tehén BchwaicBl éa kevert hollandi Bíármaiá&u, egy 1% étfes UolUndi éa éH" 1% óvea BcbwQÍMÍ hollandival kovort Bzárnia^ása bika.
. TovábKTríTolrinústraíehéii oí^Hékbé hustw|iiwt* Étén eladandó mnrhadarafcok a-palml osirfiiBtáHó-han naponta roggoliloVa órától, délnt^lVi órá% megeklnt-\' ¦— - ———— Ttdhi\'
"kotös?í^iól oxek&ra^ nzámük-íaiarahokaaerin{Sneí*ndii«it6^ Ha valamely darahnaj^, vagy az ela4stídé ösws-daraboknak ára a pénztárnál !bpnso»?tj,k,. 5. vett-\'^isíba:: azonnal elli aj lathali k- \' \' ."\'~\'" \'. • .
Palin, flzoptomor"2í^_18öB. - ; -
Mnf santuwnkhnz fél ív nulléklet van csatolva.
tani ákörniK" a t:Usaafflunrbó-r.- Oly termó-flzctos saüksógoBBÓgo az a nomofl szívóknak, kegy nála nélkül nincs való boldogság.
Száz meg száz szépet ée jót mondott o felett ÓBnuerczeg is M. asszonyság egy erto-lomlien nenTloyeiíf\'Vérom^ doakodtak. A társalgás hosszas volt, a mivel som egyik,aem másik engedni nom akart, a király itéletoro bízták eldönteni igazukat, ki ia Ítéletét a következő négy vorabe foghrlá, melyet egyaszTnlkTiíu ifi- Kebléből "jöttek o versek, vagy emlékezető nyujtá ezt, igazán \'megmondani nem lehet, de ezt tudni nem it> tartűslk a dologra.
Nincs boldogság egyedül L szerelemé.
Un szeretünk mindent reméltünk, mindenben Örömet lelUnk ós minden muaulyg reánk.
Szerelőm tartja Tel a terméazetet Szerelem nélkül ez ío megsemmisülne.
Mivel mindent raH a királyok kénzitnek szépnek találtatik, c versek in eaodálandók-nak tartattak. A feleselők megnyugodtak az ítéletben, de a király M. asszonyságtól ugyan e tárgy Felett más verset óhajtott. iSzabad-kosott raig lehotett, végre engedelmeskedett mily eredménnyel itt következik.
Mily szomorú leone a világ Ha a szerelem gyönyörei nom lennémk Ekor menthetlenül kétség ne eave - Semmisülne meg naponkint a természet.
A király igen megvolt elégedve M. asszonyság cBsraéjével.
— HöbÍ"ÖnőíV\'a tör "berezeg ur — szőtt Saínt-Agnanhoz — láaauk hi ér-e valami! muzBdja.
— íjiro — válaszolt a here se g -— ha maz verseket kell calnáluora , mint jó frar.czia
- lépek belölök kJ, raegláasa Felséged.:
Szerelem nélkül a szív gyönyör nélküli, " S ez jó fraucsitiitl nem más mint élű boh, Kulcs znr~iiclkül, fal alapnélküt, Iláz butbi* nélkül, fegyvertár fegyverek nélkül -
—¦ On hasonlatai kissé laposok líerczeg ur —- válaszolt a király. Ezt kivéve a többi meglehetős lenne.
— Igazán azólva , Síre, — válaszoló a herczeg,— rég ideje,bugy ennyi veract irtani. Az ón múzsám nincs gyakorlatban, fl ezen felül Apolló ur raeg én eoba Bem voltunk
valami jó barátok.
M. aaszonyaág igen jó ísmoró a király t-ÓB sokkal OgyeaebB VoJfcyttpgy e jó alkalommal no hízelegjen nek^^w^
— Engedje megmondanom — Síre, — kezdi az nsazunyaág — hogy felcscléseink nem teljesek, hogy mise maradjon o részben kívánni való, szükséges lenne o tárgyban La Valióro-nok véleménye is; erre nézve pedig azon nézetben volnék közölnÖk vole e verseket.
Igaza van válaszolt a király — köszönöm ez Ötletét, de jó lonno meglepni őt és valami ismeretlentől hozzá küldeni. Érdekes lenno -látnunk mint fogja fel a dolgot.
tgy törtónt tehát, s itt következik mit La
Nincsen édcBobb a tÍBztn lángnál, —Melyet BZiTÜíiikbo kiváló érdem kelt ; $ a világ egy-szörnyű lak íonno , Ha a szerelmet clüznök belőle. A szelíd ódelgésrk vonzanak ; És Hzerolcm nólkül élni tuLajdonképncm élvt.
Bár mint sietett is a köldönez, a király mégis türelmetlenkedett. A szerelmeseknél n legkisobb dolgok is következményeket szülnek; a ha egy nyert vagy vesztett csata / felett forgott volna a kérdés, a király nyugtalanabb nom lett volna. Mily Öröme ^ volt tehát,niiáfln es epedő is szenvedélyes verso-
¦ kat látta? _ - -—----------........----------..........
—vNem vártam kövesebbet — szóllaltmcg , ^-i ha La Valiéra asszonynak valami nem "s ikerüln e7 csodát közfiám. _ — -
Azonnal látogatására mont, hogy szerelmeinek ujabb bizonyítékát adja. Nom találta 8t oly derülten mint óhajtnttn, kérdezó tehát tni lenne oka szomorúságának.
— Szomorúságom okn, Sirc — válnBzolt lift Valíóro —a\'fólűtom, hogy elvesztek egy fejedelmet kit életemnél jobban Bzerctok.
-r~ Nincs ígnza Önnek asszonyom--— afelott nyugtalankodni, mi sóba> sóra történik, vi-szbnaá a király. Mit miVoltam.Iwgy ily hűtlenséget/ tesz fel rólam ? Mif" volt észre-"bennem mi elhitetnóönnolálhatatlánságoraat? \' Ha ön meg győződő tí,tíógyszive mbölBÍe retem,
¦ - mit kételkedik, hogy/zzorolmei
örökkel?
—¦ A-világon mindon forradalomnak-ion aliVetvo — Tálaazolá L% Valiére.— s a szo-rolora-nliio\'s as"ölól kivéve. . \'"SzermoBémböii írom fogul el.\'.lelkem, hogy
Tie vehessem .észre. ürikáp~ «lves»it4ni aaon "kellcmckct, melyek oly flzaksógcBck a azere-lem fonti tart áaára^iDtV.arpedig a szívvonznlma sokat fUgg a szemek kielcgitéaétől, elöTe látom, hogy azt ve csakhamar elfordulnnd ttílem7"iTrart^iTzeraei^TnTndpnü1t szépséget tübilandnak, melyek tetszeni ia fognak. De merem állítni Siro, bogy sehol tökélyc-sebb a érdele nélkülicbb szerűimet találni nem fog.
— Ha fczivenívt kitárliMnám — bzó1( a király, kö\'vTs\'-lrrijIa\'niM"tataTná^on "s^án a válti.záBr¦¦, ngy bogy Bzemrebányásnkat tenno ün,. magának, mivel oly igaztalanul gyunuba voaí engemet. Válíuzzanak meg arca yonáei a mini akarnak, csalt lelkű ne, ugy én Bem változom míg Bölia. Ilol találnám én az ün isteni\' adományait melyek önt ezivem kedvesévé tctlék V H"i találnék én ép oly nagy mint érdeknélküli szivet, mint az öué, oly belyea Ítéletül és emelkedett lelket, raeiy minden netueB keblít elbüvóllWb aeszűnyom, mi digyetlenok gyanúi, a mennyire snjná-landú viilnék, ha asuk oekély Bzeretetének errdinényei lennének! Mert végre ia ndutt bizto5tntE^ira után, feételkcdbetik-e «ív<*Tn őszintesége ft\'lett ? a ha \'on, mint monda, annyira szeret, honnan jön, hogy Baját azen-vcdelyéuek nem bisTon, melynek mégia mvg-gyó\'znio kellene ünt a felül, mi kép én unt urukkc szeretni fugora ? Mindenre kérem ürizzo jobban egy fejedelem nyugalmát, ki íinndja ónt, ki azt bíezi, hogy uíhcb tobb olv aziv mint az öné ; birtokomban levén pedig 0 6z.iv, mit kívánhatok még? Megvagyok győződve, hogyha szerettetni kívánok, caak ez egy bzív az ki szeretni tud engemet. Tudom nem királyi minőségem határozta el ön BZcrotmét, tudöüV bogy tetfeu"téTe~a k0fönau felül áll, br>gy on engem inkáob mint kedvesét ezerét, nem mint királyát; bizonyos vtigyok benno, hogy gyakran óliajtottn, pe. születtem ve Ina bár annak ami vagyok, bugv Bzabadabban birhntna.
Lohetnék-e ilyekríi! meggyőződve,ha már valakit szeretnék nem ;>nt ? Nem leone-e okom ellenkezőleg hinni, hogy nagyságomat Bzemélyemnél jobban szereti. ö,[s bogy a hiúság, lábainál látni egy királyt, nagyobb oromét otosna Löki, mint milyet szerelmem nvujthatna? Mi sínca mulandóbb hiúság mir.t a teát szépség\'\', ezernyi véletlen romokba dmtthf ti, még a lélek szépsége lartt\'iB, b caak ez élettel múlik. Unnék osztályrészül jutott erényeit jól ismerem, és sokkal inkább tisztelőm, semhogy elhatározhatnám magam változni. Erényei, nem pedig szépsége határoztak el ünt szeretni, s ugyanazok kötelez-nek önt Bzeretni, az egéaz életen keresztül.
— Eletemet adja vísbzb, kedves kiályom — Tíssonzá La Valiére.\'\' — Mennyire foköte-lezettg\' vagyok, hogy érzelmein valóságába ennyTrB behat, a miro oly nagy Bzükaégem van biztoBÍtásokat nyújt? Nem, kedveBem, bizal_matlinaágomnak nem szerelmem csekélysége oka. Ha kevésbbó tisztelném ?0 szeretném, nem félném annyira elvesztet. On igazságos irántara, mert megérdemlem valóban,-bogy bigyjo mikép roagaB állása nem vakított -el, -s-nein—azért -szorettem nvert király, hanem mert szeretetro méltó. Nincs önnek azükaége a korona segélyére, hogy szerettessék, személye érdemli azt. a hogy aggály nélkül bírhassam Önt, kit állásának magassága távol tart tőlem, lenne inkább
sokára felismerek szerelmem ígoztalanságait. Megbánás az mit e felett erezhetek, bogy dicsőségének kiesebb ülését kívántam.
Megvagyok győzöd-ve , hagy uralkodni egyedül Ön van hivatva, hogy igazságos ha a világ legszebb, legvirágzóbb orazágobak legbölcsebb f legní>gyobb és legerényesebb ember, fejedelme. A mbar egy fejedelem körül hízelegnek, — válaszolá ö felsége — Önnok dicaóretoi rpógis nagy örömöt okoznak nekem, mível irántami becsüléaépck nyilvánaágos Jeléül tekintem, s mivel azt hiszem nincs nagyobb öröm mínt bocaültetni az által kit szeretünk.
—- Mig oly-lrelyiíetbe "vagyunk, hogy miri-denro vállalkozhatutfk — TÍBzonzá La Valiére — azt hiaszük, mi sincs mit kívánnunk nem lehetne. Az idŐ mindent lerombol a felédékonyBégbo taszit. Ma szeretetro mél
mtígizj^yijilijnngáj, hogy elpirult. A királyi msgU^rlbíai^infTyUvim Ml alnos oly \' mlndozt különösen s berezeg 11« baklövését kellemes,\'gyengéd, oJyTlsiRlelteîlBrts-Bam^
„<---— — —, (p Muugu,ouj bj uiuvfr Bits, mu» luuirHM,!
¦köseUe^í^ia-14b^táky^g^OTéí^mg«= ^egy^zóWjia^gaZjiaiUÍi)
berezeg a feletti zavarát észrevévén, Conty hereaeget, ki raollottö-ült elhsgyá s La Valiéra foló Indulván, elég hangosan, ugy
hogy - -•---\'-->\' —.......... _ *
aolyogva: Igen boldog vagyok asszonyom, hogy o szegényeken fölül áll -szellemileg, csak mindig-kellemeal mondván nekem, iía velem annyi türrtént volnn, mint Conrtenoy iuiriiXJiggel^ bi\'imbnn ?nf^Imlru-lr VnÜérff Bzíntt mosolygra vélaazoll, hogy mennyire azerencBéa viszont Ő íb, ezellemdus fejedelemmel levén dolga, a hogy vigasztalhatlan lentié ha hasonló esel vele történnék. Tároal-gáBuk jó ideig tárta, kik hallották azt mondák, hogy nem lőhet kellemesebben ingerkedni, mint ök ingerkedének a szegény b\'jrczegnö--vtjl, ki elejeiül végig a táraaaág élezeiuek
küjpcntjává.ktt. .....
A király nővére megígérte Crequi berczeg-liöuek üt íjaint Claudeban meglátogatni.. S meg akarván ndott Bzarátíartani, csakugyan el iü menL Ott La Valiére orvoBával,ki 6 fen-Légc_ egyik— befg ujirarholgyél__láiog.alla, meg, találkozott. Eien orvoa Bzellcmdus és derült kedélyű ember vplt. Sliutáo a beteget m-csz-\'mltlte s baja felöl tudakozódott volna, fgy szólt huzxá : ktna&820Ly legy«n nyugodt, jó kezekben van, mindcTT í:llen birok gyógyszert, még a szerelmesek szívéi íb meggyó-gy i to 01.
— Nagy urómüt tenne, ha ily gyógyszert adna nekem — szólt ij fensége — vc-lra vagy tíz-tizenkét botegem, kit meggyógyítanék, ha füveknél többe nom kerülne
— Oh asszonyom ehez olcsóbban Íb juthat. SzóoáT\' többé nem~k"criri\'." .....------¦--------- •
— Szép titok, legyen azives orvoa\'ur, tanítson meg reá.
Az orvost erőltetvén a nsvetég, mínl kirhrn-ben íb tréfáé ember, száz meg száz udvarias-Búgot mondott e felett, mivel pedig mulattatni akarta öt, észrevétlenül La Valiére-re vetette át a társalgást.
— Mit mond La^aliére felöl ? — kérdé ü fensége.
— Hogy & nyk legszerencBésbike, — válaszolt az orvos — a király oly szenvedélyesen szereti, hogy kifejezni sem lehet; most is, hogy megsoványkodott La Valiérc,felettekép félti életét, sót tudakolta tőlem, hogy ily szikársiig mellett lehet-e La Valiére asszonyságnak mfigélni, vagy nem lenne-e ez tobz jel. E kérdéseket oly szorongás és megindu-
¦-láeKal intézte boazátn, hogy meggyőződtem, míkép La Valiére asszonyság netáni halála felett nehezen.vigasztalódnék.
— S míí válaszolt Ön neki ? — kérdd omes.
— Fenséged gondolhatja — folytatá az orvoa — hogy nem vagyok- oly ügyetlen ember, királyomnak valami kedretlent mondani. Biztosítani, mikép La Valiére Bpkáig_ fog élni,\' a ezt annyi bizalommal tevém, mintha az Isten nyilatkoztatta volna kí előttem. Az orvosi tudományt dicaŐitém, s az élet és balálról ugy beszéltem mint bölcs. A\' -király -nagy-pgyelcrom&l-balUgatott, szavaim-annyi örömet okosának neki, hogy Bzerettem volna neki La Valiére halhatatlanságát száz-bzotíb megígérni, állítván míkép a halál ily nagy fejedelem kedvesét nem fogja megtámadni merészelni.
vedélyfls mint a\'király négy «em^koatv-Kit^^ szeret, az előtt mit sent\'titkai, mludeat feláldoz érte: ninca akarata, h âne m ha kad veséé :
ez ögyedüb ember a vílágonr-ki szere tfUacL .
— Hogy bogy ? — szólt a berezegné — fenséged még (iuiebe g\'rófot sem veszi ki?
— Való, hogy hogy szeretetreméltó —
iy^HFB^BI
— Bzólt ö fenaége. — Valóban joggal mondhatni, bogy a szerelmesek vakok. Nem foghatom meg, mí titkos büv ereje lehet e> teremtménynek, mit -sem találok benne olyast, mi a királyt ily szenvedélyes Bzerelemre kötelezhetné. Valóban, ha La Valiéra asz-szonyságnak bájai vannak, ugy azok nem a szemek Bzámára valók, —válaszolt az orroB.
Elböcsátatván az orvos, a két nő saját és mások ügyei felett kezdenek beszédet tartani. Azonban 5 fenségének igen szivén feküdvén La Valiére boldogsága, másra gondolni nem tudott. - . . "
— LátQtt-e Ön valaha a nőnél szerenczét-_ lenebbet? — szóla Grequi herczegnőhöz?
f,— Mondhatom fenségednek--válságott
amaz — hogy ismerek egy valakit, nálánál boldogabbat, s az **• asszonyság, ki a római udvar követét szereti, s viszont szerettetik^
^Hogyan ? tehát a követ \'t ! a szentszék
tónak találjuk azt, kit holnap nem szívelhetünk. Elvégre ís kedvcB herczegem,. egyedüli osztályrétzem, ha önt elvesztőm szerencsétlen lennék, a visBznvnnulás lonno, ha mégis ológ erőm maradna szerencsétlenségemet tul élni. A király megujítá biztatásait, s\'oly szenv-edélylyel szólt, melyet visszaadni képesek nom vngj\'unk.
Alig távozott a király, La Valióro a király nő vér ebez ment, hol az-udvar majd minden hölgyei ogybogyÜlvo voltak, mindnyájan a legcsinosabb lovagokkal körülvéve. Nemsokára megérkezett a király is,oly jó kedvvel, melyből csak nagy elégedettsége tűnt ki. A r«^IcTon~ komoly" MazsrinT höTczogn Ö^Eoquo -lauro úrral társalogván, eiyjek két vágy, bárom ízben oly nagyszerűen naivot mondott, bogy az udvarloknok caak kiaaé Bzorónyobb-jci is szemeiket suták lé, ozon Caurtonny
berezeg is, ki a heroaójgnőűft-cpodt, annyira___
- AVajdits Jdzsof kiadó, Ujj- és nyomd^ tnlajdonoa NftRy-KaniíBán
azcnvedélyes flzererönok,"mfoi ö Fehiégfit ""
Valószínű, hogy az"Üykép megkezdett táré a Igás csak ugy fejeztetett He, ongy az egtBZ udvar megtaláltatott, mert ezt kép\' -— zclni sem lehet, hogy az 5—6 napig- tartó ¦ társalgáa caak a király és La Valiére* vagy a -bibornok követ Bzerelme felett folyt volna egyedül.
Kifogyván végre asszonyságaink a tárgyhói, visszautaztak Parisba, Ü fensége egya-ncst a Loavre\'-a ment, hol az\'udvarmajd minden hölgyei egybegyűlve voltak. Az anyakirályné ü felsége beteges levén, "mindenki . látogatására aietétt. Soguelawa ur, kJ elég dísztelenül Bxakítá meg egy udvari-Völgyei hosszan tartott vLizonyát, a társalgás közben belépvén, a király vitába lépett vele.
— Ah Kotjuelau^ — szólt ö felaéga — Ön könnyelműsége nuKiig_jiapLJíefi5éd__tárgyo. Ón valóban különös ember. Azt hiszi, hogy egyedül a nök iráot nem kell becsületesnek lenn i ? vagy nem másért-Iép viszonyba velők, hanem iiogy azerelmakííÖÍ~gúnyt üzxön ? Ha Így vagyon, a becaületes emberek utánozni nem fogiák. Részemről megvallom-j-hogy ei nem az én-modorom, a meggyőződésem az, bogy a becsületes embernek mindenben mint
\'ilyennek kell tihinnnL Mit? bál ajéillüíiel-
a nőknek nincs egyéb Fegyverök mint a vett Bérelmek feletti panasiok^zÓTtszabad legyen őket büntetlenül sértegetni ? Mitsem találok & becsülettel megfér be tétlenebbnek. Ha eként ^olytatja^ ug~y ünt valamennyi hölgy kerülni fogja, mint valami másvilágba való embert, s nem fog egy grizettet\'találni, ki meghallgassa önt.
— 3ire, — válaszolt Seoíielaaíe-— -gyén..:, taió atyánknak engedelmeflkedni kell, sz enyim psdig azt monda nekem, bogy lelklia- *-v meretem megnyugtatására szakitnom kell.
— Ób a jó lélek ! — kiálts fel a király. — Ün ura Tijit mindtg oly finom ; a végre is-lelki»meretével már korábban tiaztábajöhe-tett volna, a lelkiismeret elveinek megmentésére soha sinca bűntény megengedve.
A király Xolylon siorongnita JkiQUelauro urat, a az mint rendesen csak kedélyes csevegésekkel védte magát. A bölgVek, kik nagy Bsámmitl voltak jelen, Örömmel látták mint védi ügynökét a király, egy magas állású közülök így s\'tólt:
— Valóban dtCBÖségünkre Tálilq bogy egy nagy király érdekeinket védi.
— Mám lennék kénytelen cselekedni ezt, ha minden nő Ön jellemével bírna,—válaszolt b király. Vége lévén a társalgásnak ő felsége vissza vonult, bogy lelkiismeretével -BEámoljojT-ktseé, mivel másnap gyónnia kel-"tgttj—a^ valóban bsgalább látszólag ájtatosza ¦ áldozotL Bubsí_ elég finomul monda, bogy Ő felsége napjait ijarom réazre osztja: Az első as Istoné, második a- oepéj- -s a többi mind La Valíére-é, kit minden mSdon ajándékozf mert valóban nagy és gazdag ajándékotkai
minden lehető jfllp.rvel fogadta, a nem rend-
kivüti gozdagBágok^ íe^tetéből becsülte,____.
hanem mint ujabbnál ujabb jrfíeTi szerelmeié gyengéd érzelmeinek. Meg levén győződve, hogy a király mindent, mi az B kezeiből jönne, hasonlókép fogadná, néhány nap multán a következő kézirat kíséretében egy— öltözéket küldött neki. " ~ —
Kézirat Mily dicsőséget találok kedves fejedelmém abban, hogy a világ legnagyobbfejedelmének ajándékot küld hetek j" de szerencsém ^an meggyőződve lemri, mikép 0 csekély küld e-menyemet kedvesen fogadja, s gyengédzze-relmem tanúbizonyságául -tekinti melya világ minden kincseinél végtelenül drágább—-Ezaz,.mi nekem örömét okoz,\'* elégtételt szolgáltat. ^ K
A király különben is mindent, mi LA Va- " liere-tBl jött caodálattaK fogadta, e kézirat mbat végkép elbájolta a még az nap igy válaszolt.
Kézirat. Gsak ön az egyedüli az egész világon,
jogain felülemelkedik ? Ez borzaBztó szent-.ségtörés, b a nő kiteszi magát a kiközösítés veszélyének.
— A szerelem, neveti a kiközösítést —
válaszolá a berezegné — s aBzentatyaazük- ^ ^ ^___ _ ^
ség esetében meghallgatjíi az ész szavaitÍB- J^edteXVermekorn^ kinek ajirTdékáF öróm-Ha fenBéged mindazon szépot hallaná, mira"\' mel foldom. Az öliösetfel, melyet nekem Bzentszók követe beszél, meg fogna egyezni icoldstt jobban^ megelégsaLam,, mintka más abban, hogy azon személy, 1ti szerelmét tozettbíil Japán minden aranyáTAlJdnálná-megaxorzó, ezerszer boldogabb mint La Va- t-n4^ ryB kedvek tubiezám^önízivét ajáadé-^ lióre. A királynál sokkal szfebb B, kedyeaebb, nekem s ezt\'í világ mioden királysá- "
. szellomduBabh, Bzorelmpsebb, egy^azoralj „ — jnál tg^bré becBÜluniJ^i\'emii lartsa meg— végtelenül szeretetro méltóbb."" ön azt számomraj mert csak ezen ajándék^
végtelenül szeretetro méltóbb.
-----Hogy kedvesebb mogangodem öunek —
viszousá ö fönsége — a többit azonban tagadom. A király szeretotremóltó,-s nem hiszem, hogy valaki szellemi előnyeit kétségbe vonhatná. JEzen- félül gyengéd, előzékeny, s: mondhatom, hogy a király ogŐszen más
teszi a "többit is kedvessé.. fog, az ön.kü4dÖtte.öltöaetbeBÍog taUlni 11 -.- (Folyt Mt.) :
felelői
ej IS « » 1M|*1^ k<^\' JBfll ^ V- - Egy jobb kor. .. . - \' —^-T-mwFar+y^--
Hadárra eiküaiain S o kardra^-in agyarok
~"~ Meghalni akarok. . Do István kormiitfát
~* Csudai y*llaaÍT»J rÖ*a«etari karúra."
Kupa. tciLt Igy szil, 7 Ektíp Krög" tt*ni -B már kesében lobog La^adA* eáaslaja.
Ott balad a tábor . . .
-A poginj daliák Btuogánrt ragadra
Követik tiborat.
__Birioí-TExir Knpa
Kagy hadin axétiekíot — „KéaatÜj latráa király
5 a pogány bad elölt Búlaa Jebajíatiali
¦ sTuttífc kuj taxtjut———------- —- -
Kcrcsrfjen toro jóknak,
Oltir i» ncntegjaú
Honiba áalro bercr. . . ... Veszprémnél már aa ár. Mely -mindent «ttep«r.
-Aá áf jiülAj -ajkán"— """" Caak daetf boaasá rival , -De ott ül már Irttán Kemény baj? okirat
i^rtL emelt akamsnl
KepU fel fohiaaa ,Adj. gjuadnet Uram I
Estinek kiríja.* -
TJQlKg a vezérik vasal ¦ KhwkJBalk lo csillaga í 1
Yáfda, ?0 inm járhat* át
Vaaweünnek vériea mellel. Ki >!]> niírí cHenfOfc-t.
Eajt\'a kar1* erfis w\\jtS»a Tinpa fejőt porba vágja.. . - .. jVflrvj már » aagy. pogány liad
István sergo grücre b.ilail.
Oltár elűtt Istrán " Dmgűn imaákutikl S rcbegC ajaka
lm megnjilalkuiik :
Nq>ck nagy istene, A pogánjoo. gj-űsOtt gieatjiited fepvrcrr
La Valiére herczegnő élete
nirtolca 1703-han Kölnben avgjaluat fraucaia
i IT03-ban Kölnben a-.-gj kiiulAa ataii loriiit.iiu
EENYI REZSU. (Folytatás) Legnagyohb bizalommal viseltetett iránta, előtte a spanyol levél aikal_-
------Ia noakUt in a két tibor,
"»"""\' Htod «"liíH"TÍtíirbítoiv
—-IttaTf i wái <t bajnoHa--
.: TáWÍ \'bnHt.SM.TaaeaaliB.
K«ba», ImtM a-b\'abeV.-
aDat a niit, melynek oldalát ¦ X.fatfbaf H«ta jAda.át;.... —Yenesetis a.bajaflk\'.ngj-áll,
B Xapival atarksanl kiaaall."
mával a 3 nom -elégedvén meg árnláaával, meg becsületes embereket akart azon bűnbe gyaíuBÍtu ^melyet maga elkövetett. Megkérdé tékát BÓgiw\'nÖjéí, ba eze& levél valóban,,De Vardea-d lenne-e ? éa oly modorban beozóll, melyből látható vala, mi jó azivű a király, a azon meggyözÖdéae, hogy o gonoez tettet ha elkövette ia De Vardes ártatlan lenne, vagy legalább bűne kisscbbodnók Miután azonban-minden körülményeket" áívizsgaTt,\' aemmi könnyítőt Bem talált részére. U fen-ségo nem sokat gondolván vele,, fcláldozá mintbogy-Gufche grófját mcgraontBC, felfedő a királynak öoíason asszony is De Vardes marquis ármányait.
Magához hivatá tehát ö fensége a marquiat, árulását keBcrflen szemére hányta és. szám?... Űzte, azok- kik tudják mit tesz az egy kedves barátot kit szeretünk elveszteni képzelhetik &- grófné mély-bánatát, midőn e szorac-ritó hírt-egy-tevéiből, melyet De. VardeB-nák még ideje volt imi, megtudta.
Lovél.
- nMÍ szörnyű örökre megválni attól nsszo- . nyom, kit szívből szeretünk L Fájdalmam ¦véghetetlen, a nom t közölhetem önnel mert attól*\'kell tartanom, hogy szerencsétlenségembe magammal rántom. Mi kedves lenne _n9kem. ma a halál, éa_1mU»ldog--UnBékrha-kétségbe esésem meghoznírazt, hogy azenve-deleimnek\'rögtön véget vessen. Utolsó kegy mít öntől kérak, aaaannjftm, mt- omlékezzék meg egy emberről, ki
- Bwaajlay-fetPf-kaafttsi, Erfi iát astvébaa.
— Eú vedig figyelmeztetőin — Válaszolt a király —, hogy ön oliuéjébon meggyöngüli, a Ug^igej^óUjielcJyiUnó^
s nyeregből HcTncItctnók buvHnliobbr=hoz fülyomodnékl. -
¦¦ A szegény berezvg szóhoz nnm jutott, b Ogyküijésúvel igen elégedetlen luven távozott.
~\'A7inat\'nTyj«rS::kiru1y gyónfátöía, cz ifföbcn oly lépéseket tett, milyet de la Chalao atyja bizonyára nem tett\'volna. \'A királynőt t. í. -folyton BŰrgottek arra*, bogy terjessze olö a királynak, hogy mennyire nem tetBzik nz Istennek a n becsületes embereknek La Va-lióro-el tartó .viszonya. Néhányszor eleget tett 0 kívánatnak do eredmény nélkül. Végre annyira kinzntták, liogy lekötelező magát, a királytól, t-luuceájtáBát kérni, b kinyilatkoztatni Őfenségének egyenesen, míkép törvénytelen szerelme kényszerítő Öt az udvart elhagyni.
A király thatá vissza hfteaftgitgátT-
a jó atya előterjesztése felelt, b nőkért elbo* csatádba, azonua.1 megegyezett. Ö atyaflága kijátszva látván mngát, vissza kívánt volna térni do nem volt többé mód.
— Csak menjen, jó atyám,. — szólt rnono- ; lyogvfl a király, —kercaaenoly helyet hol a Bzent élet, jobban gyakoroltatik. Lelkiismeretem ugy is elég erős, hogy magát fennt tarthassa, b ha valami nehezebb eset adná magát elé, a lelkésznél segélyt találunk.
JNehány-bó múlva az anya királyné vég-
{>róbát akarván tenni, hogy a királyt La Va-jére-tői elvonja. Mint anya, még pedig gyenge anya, akart szólni, s elóba terjesztő ö felségének, hogy o vÍBzony fáj neki, a as ügéaz vjliig^t-l^Wmtpr.- A:király nem., fjqgadván kedvesen {ar rondreutaBÍláaoka»-, különösen pedig, melyek szerelmét illették hidegen válaszolt; Ob BBBZonyonijO tan jobban illenék máshoz mint öh; valamint ón nem kereacrn roít miveinek máBok.tegyókmeg e szíveSBégét viszont"s(>báse taglalni tetteimet. A halottakat szükséges mindig Wlékúkbon Icszóllítni. A királynő ckkép fizettetvén kí, a dolog abban
maradt........
Kato a lárfialgáa némely ájtatos nők felül folytT kik folytan a bünók és bűnösük ellen azónokoltak. A királynak még telve lévén feje, anyjávali beszédjével hangosan monda : Hasonló teremtéseknél tűrhetetlenebbet nem ismerek, kik elhasznált szenvedélyeik maradékával szolgálják az iBtent, s kik azért ké-¦rik-n jót^ mert rqssrat caeltíketlni nem tudnak. Nincs mit bánkódni ifjúságok felett, melynek, igen is hasznát vették, most pedig roidón aa örömnek elhagyták órdomül, róják fel tehetlenségaket, és nom tűrhetik, hogy cselekedjük azt*mit müveltok. Ha megunjuk, as életet ós szerelmet, hasonló okokból mi is, mint Ök ma, botosok leazUnk.
Hallván ü Jó lelkeket beszélni, azt hinnők hogy óletőkben Bem tettek egyebet, mint hogy a bórákat olvasták; Ezek minden kedves hölgyet páratlan mcrósSBÓggol bírálgatnak. Lássuk például ezt vagy azt az asszonyságot és böségesan felsiámiti mind megnovazvo őket.
Hcm.— noná — folytató Roquojnure urra_ tokintvo. — az udvaroltak--- zÜlndcn időben, b vjaieszinö, hogy a-világ Végéig udvarolni
_ „ azért szorencsótlen^
mert önt szerqtl.^Legyen-ertfSj kérem, mert----;—„ .¦ — -, r.,--Mj-. .
r^m ln .llWTldiwiahnn,. .Jn ¦ iiIt rlélnk ; fl ha Tnnnftk ^ - kikrő nemJie^
mintaa öné^-faltÜ-álU^nf-kA^rn^g,^ |} IszéuTnk, — vngv htokba^ y^szjk^gy,BjkgtJ.
Az ember egy rendkívüli Oameleon: szive a-tüa ér jég-forraiarjigy kézzel sebei fiiunk, _» mássaHrt-helyeaünk. orra.—JÉs_ép pejtaa- aa. mito^feniégVakirály sógornője elkövctet;, Elérnlta,Saxjuons grófnét, szám\' űzető ennek .ked+etél, utóbb meglátogatja a keseredett jzerelmést. TigaaztalnTlgyesTsslk s bFílatja, hogyrkodvese csakhamar vísszz tér. E tb-mény kissé lohasztja fájdalmát, de végro is csalódván átengődi magát méltó boszanko-dásának, szemére veti ártilááátrB mint olyan THnek mrstnos-már kímélni valója lázadó\'
-szögének-bevébon-a királybaa-megy,- iábaihon- -rendesen kedveséhez ment. Soha csinosabban " " I
^^BaMaHa-M-s^yasr-v^ssfj^— . I**án jobb kasa nőst sfláp,
rété mngát, a a kis^ tanács minden ármányai^-feUede«tr:HiiMi»"oly boraaasj|é>. kétségbeesés, zmint^ szeielejné. — — "--------
g safli; >i»-bit:nárioa Koppan I*
¦ap fordÜ a 101(7*1 Tártra , Magja* oatjz a magyar vért, atlsal scttS váfr ZTSnl bab Art.
A lárnaar <fl ne«t ¦sssbs Xafa.«Iat>fa «ss natni sTystfaflrisa 9otfaj taaár , JMtaw vaáW" zeasf a vfe.
h.r>^. v salgS béK«i fcayi; oifl -
> - ti Vasiulzi"^ Ubsa kíau ul 1 JJDé, itf-sietsz: vzmlrt*
*LflXq*a Jer
-A grófné látta jój, hogy magát is vessélybíi dönti; dejnegbosiulni akarta magit minden "áröETlTííÜi^göndolt magával^ csak Guicho grófot buktathassa meg.--Ksen -kivánságsr beteljeaült, mert a gróf már száműzve vult, s örömére szolgált neki, látván mikép 8oís-sons ur és neje sem részeltettek más bánásmódban. 0 fensége volt az egyedüli ki a bajó-,törésből meneköTtj-de elvessté-a király bo--esfllését ki ezntán soha sem tOrhetto.
Aa-ndvar még-Bzen ráskódásókr okozta lagalomban.volti. eji4on Hazarin hórczeg Bűtsaens a^otefrlestvérM nSfil veYén, mint a király igen ntLemibere, egy magán kihalga-^rVlílJ*«»*ott:* as*i mindeaJieKzség rn^kül megís nyerte, A-ktrály aztgendolván, hogy valami fontos okokat akar veraTkUslenl
nagTOn^elcs^(koMU,niÍdiin a herozeg-viaiolt, melyek-neki, örrnt\'moidá, nyilatkoztak — ^ejbeaaélte.
-.- rir, A* UtéiriUtelLgyelt&eátetem felségedet r=-i$JM*tir- többek- közi — na nem bagyjf La y«üé»*^\'felim^ataudja az egűsz or\'-** sságotr i
vzgy alacsonBiguk takarja el ökot, ós gátolja
bogy^ráyttk n« gondoljunk^ • -
kirájy olv_ jó k^hré^gn volt, s n tárgy annyira izleso szerinti ,Kögy bcsxé~dót bosszúra nyujtá, nem volt az udvnrnnk hölgye, ki színre nem került, s kit no ostorozott volna meg.
Egy nap sem hasonlít a másikhoz; s az Öröm is sokat veszten0 értékéből, ha.nem zvvartatnék meg. A király mint láttuk, jól mutatott az estélyen, do a következő--.nap egészen máskép mutatkozott.Korábban-mint
gazdagabban öltözködve nom volt. Mivc pedig ilyen látogatásoknál a tanuk. igenal-: KsLmatlanÖk j- aaerelmeaeuak bezárkóztak, és szereltnőkkol mulatták egymást, onnok leggyengédebb jeleit adván: midőn La Vall
ére asszonyt Turteíen a szülés fájdnhnai ol-fogták, dn oly hevesen s görcsöket okozóingt bogy a \'királya legkellemetlenebb zavarokba jött. Legrövidebb ut volt, segélyért kláltnní és a bábáért küldeni. Az "állapot sürgető levén, vesztegetni idő nem volt. Végre n ki-rály^as ab.Ia.kon kiáltott zegőlyért\' il. ós C. asszonyságok, és a bábáért küldölt. Ezek\' roied megjelentek, do nagyon .későn. A király kénytelen volt maga a bába kötelességét teljesíteni. Nem lévén ilyetén kalandra ké-\' szeivszépen kihtmzott gyöngyök éa gyémánt-\'.lal-l^gazdzgabban kirakott mellénye disz-tetenvbelyzetbo jutott s végkép megaommi-j fllt zE-kőkberí-az asszonyságok .magétkeztek: 4 4 királyt nehéz mnukájában Ver ej lók túl ellepve-találták. A\'fájdalom hevében Ln\' Valiére nyakán ragadta meg a Jcirályt ^ mert ennek- felkenett kezei által nem akarta^ magát érinteni engedni.mi közben nyakra válóját elís*KItárhely 1000 tallérnál többet ért. Megkell vallani ez alkalommal oly szol-
a.oz. —-— r......-.......- - - ¦—
gálatokát tett a király, molyok egy nagy fejedelem dicsöségéhez\'nom illenek, hanem
. igfibts cgy-^zenyouélyes-aaerelmeshez.-
Ln Vállérö nsBzÖnyságnngyón rasaztinett s, mídön C. oaszonyság főjét yc^szltvo kiált A „meghalt, ih.eghaltu a király majd\' lerogyott lábairól; Annyi igaz, hogy La Valiéret oly szörnyű görcsök támadták meg, hogy iL
"aTsTonysag Íb hálalStTiíttö, A király oly szo-rongatások közt Volt, hogy leírni sem" tudom.
— Fáj ! Üz Istenre kérem — kiálta a nök-hez — adják vissza Őt egészségben nekem, 9 vigyék mindenemet.
Ila.valnba ájtatos vala-, most blíonyára as volt, vagy legalább oly arezot vágott, hogy elégséges volt ezt elhitetni j mert egész idő alatt mig o tréfa tartott, az ágy lábainál térdelt, mozdulatlanul, legfeljebb .fejét fordítva visaza idő közönként, a ngy bogy mindent i-raeginditott. Végre magához törvén kieaó La Valiére, ezemervel a királyt kereste; M, TiSBZölvyBÍB ezt éazrevevén intett a királynak hogy közeledjék; de ennok szorongása c-tnk nagyobbodott midőn La Valiéra inkább bultau mint élve kezeit a mint caak kimerüluége engedte, a magáéiba &x4>rilá,
A király mellette kívánt maradni, de távozásra kérték, elkcllo ragadni öt as ágytól"-
— hogy ugy mondjuk — b egymásra fektetni, melyen szinte nyugtat nem talált, oly nagy izgalomba volt keble. Végre az orvosuk kötclűBBÓgükct teljcaiték, nyújtván szereket, melyek a fájdalmakat csillapítók s igy fejedelmünk is szabadabban lélokzett- Egy pillanat és egészen uj ar.cz mutatkozott. Az Őröm követte a szomorúságot *, 8 bem levén többé az anyával elfoglalva, nz ujqon szülött felöl k**yd?Upk gondoskodni ; ez egy azép fin volt, kiről máakot bővebben fogunk szóLLmi Ver-rnandois herczc_g nevezete alatt.
Amint La Valiére- asazony jobban—lett, újra kedves fejedelmét kereste, e ennek a lehető legnagyobb elismerését fejezte kl.
— Volt-e valaha jobb fejedelem ? — monda M. asszonyságnak — mit tart ön ?
— Megvallom —¦ válaazolá emez — nom hittem öt ily gyengédnek. Elvagyok ragadtatva jóságától, a öazintón mondom, nem lehet eléggé szeretni ily szenvedélyesen szerető fejedelmet.
La Valiére osBionyBUgnak már csak nyugalomra lóvén azÜkBÓge, az asszonyok vissza vonultak. A király — mint hinnünk lehet
— nagy Bzolgálataik_ajránjjlboj|._mórvp_.kö-Bzön\'to m"g Tiraáalmaikat. Ezernyi hálálko-dásai közt biztoBÍtú őket, mikép\'mindenesetben kitűnő jeldit fogla oHsmérésének &dnt, annyira, hogy okuk legyen megelégedniük. Meg is tartá ndott szavát, s a következés megmutatta, hogy egy nagy király szerelmét szolgálni gyakran Jobban jutalmaztatik meg, mintha koronája szolgáltatnék.
A világ csodálkozott a, Tcirálynak kedvese ágyánál kitüntetett viselete felett. Ez csodának látszott azok előtt, kik is marté k a királyt, s kik tudták, bogy a szülés körül--ményei-tür-hetlonek.---—-——-
— Mi nehezen lőhetett Őt, a királynő szobájába vezetni, valahányszor aa ily körül--monyok közé jutott ? Att-kÍse,hb->^Bgytibb mérvben legyőzhetlen ellenszenvnek kell lonní. ¦ \'
. 1 |y krópr ^koa_kad^Djk-.aio k^.^ik--j^a-yato t^-tabbnk voltak^náaoknál—Elég .volt, valaminek való színűnek lenni, hogy ők határozottan igaznak állilsák. Azok kik az esemény tanúinak adtak hitelt, azt mondák, hogy a szorclora ig~crr megváltoztatja az ember gondolkozását; hogy a tiltott örömnek bájjni oly ütős bűvölettel vonzanak, mikép eléggó -felfogható többre kéaznekienni a kedvesert, mint valaha a bázns társért fenni lehetne. A következés megmutatja-,-hogy. ea utóbbiak helyesen okoskodtak, az előbbieknek pedig nem volt több mondanivalójuk, mert látták bogy a király kedvesét szemei elől nem bocsátja, Imncm nála étkezett, Bötőmogft-nyujtá-neki a levest Is.
Minden nagy ápolása dacsára La Valiére -betegségében sokat\'vesktott. tcicttűltepmeg-sovanykodott, oly gyongo lett, hogy csak rijagy- Ogygyel bajjal tehetettgébány lépést. zóval monuíi \' 1 *
Egy szóval mondhatni, bogy misem maradt benne szorotni való, kivéve astellemét.-Axi.n-ban a király szívó La Valiére^^külsejének idomulásán nom változott, sőt mintáz előtt Bzorqtte. ^
A történtek után aeiiki sora kételkedutt, hogy nőin fogja mindig szeretni, da annyi igaz, hogy a jövőben aokszor csa lat kosunk • La Valiére mindig, a király szerelme tárgya marad — mondának — mindig elfoglalva fogja tartani bzí vét lelkét; s ha megtörténnék | is, hogy n fejedelem másfelé hajtanék, csak i is a vágy nngyának lecsillapítása tégett" \' tenné, b 0 láng csakhamar,kialudnék. . rDo fJi_L a;Bicj!cIcm\'_nem_aLok:életül
Nöliátiy nap raulva a király Salnl-Agnan licrc7,og s M. asszonysággal Ursalugván sok - ídcTg a szerelem.bÜv erejérfll besiéltek. _ — Ninuroly nsgy öröm n világon -^"szílt a király — mint szeretni és1 szerettetnia.. neraíindoin hóva gondolnak azon komor és raőla lulküekjkik e nemes szenvedélyt kiir-