Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
16.39 MB
2019-08-26 16:08:12
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
101
607
Rövid leírás | Teljes leírás (1.2 MB)

Zalai Közlöny 1944 097-121. szám május

Zalai Közlöny
Politikai napilap
84. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

84. évt., 97, »i,_Nagykanizsa, 1944, május 1. hétfő Ára 16 fillér.
ZALAI KÖZLÖNY
lm UadókiYuu: Kó-« í oxam. *¦ klxMUraull aua 78. a.
* O L I T I « » | MAPI I. «
Felette tzerketztfi : Barbarita.. Lajos
KUltxaiM ár»: egj bóo»pf* * penpfl 30 til)4a
negyedévre 12 peaird 40 fillór. K«yea mám: wik"......11« nil., .«imbaton 30 ni*.
Amerikában lg tisztában fainak a németek bataimas nyugati •rajéval és az elftziilés kilátástalanságát!
Nincs szó megegyezésről a SUttinfus londoni tárgyalásairól kiadóit hivatalos Jelentésében
4 keleti arcvonalon moat folyó harci torökonyHóg lónyeséljon
fur nrr(«iíwii ktegt/eneiUfii1, a irf)Hmuló>i utak biztouitátn is ut utánpótlás mrgtserrtzéss az új, nagy harcokra való etőké-\\- snittetekéi sjolqálja.
¦lindamollott kétitégtolen, hogy a m\'-mote-knek fa atóTOtséíjwoikiaik u Dnyeszter alsó folyás* mentén a Kárpátok olótorejién, méjj n KotoI-¦ i\'I i!in.;iiniiU)tt lámádátiai ié a S«OT-li;nl»n.\'i>to:..-;;i\'! Ui t.i I. \'I......Bk ídá
alatti harcliavetésérw. kényaiientotte.
A ÜHú^fÜt fin «*¦\'« in ifi ti n>-íiie/ CJífl/xrtoA és szóiH\'.íségearik támaddxoil megtörni ch .. ír.....I caapatok a l>n|»i>rÍHták
Washingtonban sem bíznak az invázió sikerében
Amszterdami értesülés szerint Uarrimonn washingtoni nagy-kővet az egyik koruskcdüliiri kamarában beszédei mondott- A németeknek hosszú iilö állt rcn-dulkezésftkre. hogy Kurópa pnr.l-
mindon törekvétfpivol s sem ben szilárdan kezükben tartják a kwsdo-mónyoznst. Ami\'a\'harctorok egyes szakaszait illoti, Sscobasstopol vidékén a bolsovistak qsupán liolvi jel-légii támadással próbálkoztak.- tiur-kos a támadásokat a német csapatok minden nehéKséfí nélkül visszam-totték. A Dnyeszter alsó folyásánál a szovjet kötelékek néhány pVóbúból régrehajtott sikortnkm kÍHi\'rrlot után csak gyengébb nrőkknl támadtak.
A Kárpátok i» ti Onyitzter feltS füimisa kSaátt a német . . táma\'oá* tmáhh haladt, hár a szovjet szívós ellenállást tanúsított. A magyar kötclélíok heves ellenséges taaindiW\'kal vertek vissza
jain hatalmas erődöt emeljtyiejt és azokban jól kiképzett nád-osztályaikat helyezzék el. Bizonyos, hogy súlyos és kemény harrok fintn sem fogják megengedni n partraszállást, illetve csapataiknak az. előnyomulás!.
A ^Wllhelmstrasse a londoni kompromisszumról
(MTI) Az SJxohnngo londoni je- i semmitmondónak minősítették. A
kmtóflo szerint Stotlinius mogkia. rolte a közvetítést a longyol emigrant! kormány éa a Hzovjot-Unió kö;:ott, Ar. államférfiak tanáeskozá-^ával nem Hikerüll longjpl-sitovjet köajlodíWt elérni -.joloiiti az NTl.
Ant a koihprOm"iü"n>íumot, molyi\'t Londonban Ktoltiniiis az animi *ál-JiiStiférfiakkiiI megkötött, a Williolin-slraaBO sajtóértokezlotón ogyazorüen
inoi{álla|XHlá}iról kiadott hivatalos nyilatkozat még azt a axökásoa kijt^-lontostsom taríalaiaiiza, hogy a tár-iryaló felek nm^Hyezéwro- jutottuk ae^niaasal. A hivatnloa közlésnek az a i nepáli a p^üiöA,\' hojiv\' az, Angliát érdokló összes kérdéseket lottir^yal-ták, a WilholniatraBHo aisorint csak a szándékot hangsúlyozna é« noni az elért owlményt.
Stett/nius mir Washingtonban tanácskozik
Slockhplmból jelentik : Stetti-niiis az, iCgyesúlt Államok külügyi államtitkára londoni lon-gyol-szövjot tái"gyalásáínák sikertelen lefejezése utan haza utazott és Washingtonban ta-
nácskozott IhiiTÍman angol nagi\'kövcttel. A megbeszélések lűrg\\áról semmit sem közöltek, igy azt sem lehet Imlni, hogy Stettinius találkozott de íiaullal vagy sem.
kötelékeket hazafelé vagy leszállás közben érték, melyek bizonyára nagy százalékul tesznek .ki-
Szombaton angolszász >-ész-rfll\'az ötödik terrortámadási intézték
Tonlnn •¦llí\'ix, mely az eddig lezajlóit és a
Az Kve.ning Standard munkatársának Hadoglio ugy nyilatkozott, Hogy RAvidesen Londonba\' utazik és ¦megbeszéléseket folytat csapatainak nagyarányú harcba vetéséről Londonban 11a-ddglio kívánságát nagyon hftvö-
város ellen intézett terrortámadások közül a legsúlyosabb vett A bombázás \'\\ órán át tartott és károkat okozott a szomszédb* helyiségekben is. A halottak szánva tfibb százra tehető.
Vasárnapra virradóra nehéa néiriet harcirepülőgépek megtámadták Anglia partvidékét, különösen
Pltjmoufh vámsai. A támadás rendkívül heves volt. Unsz percen keresztül szünet nélkül hullottak a bomba* a város katonai célpontjaira
Badoglio Londonba utazik
sen fogadták, amíg vezető angol körök nem tisztáztak\'bizonyos kérdéseket az olasz-angol politikával kaprsnlatban. Badoglio utazásának hiiét olasz kórok-hen nem erősítették meg,
VteH/uwriik Nntitmonál tir eltenswn *ámadánmhat
OlasKOraaágban a nnttiinoi hídfőnél, valmtiint a dótolaaiorBZagi arr-
nialon u nemei <twi|ateli vinH/avr. ték az eJIonfeegwi tániadásokfti A német harci, caala éa nadáaürepülök szorosan egyilttTnÖködvó a német iieliéz lüzérsoggol, Jtodionínál fron-
tfoean Alaizott cílonsé^oa illanókat támadtak. A déli arcronal ozakwizon
h foldoritésen kivül nom mit külft-l.h <¦.¦ .ni ny. Cassi unnál CfaríR hónál, valamint a Tiréni-tenirer pari ján rwiiijihitozdiilatokal fiVvehVk meg.
Vatikáni veazttataHalax 13479$ykáxi férfin a bombázások hatott fa
A Valikánban kiadták az ellenséges bombatámadások kö-velkeztéiH\'ii éleinket vesztett papok és szerzetesek névsorát, mely szerint meghalt 1347 egyházi férfin, közöttük 2 püspök. Castel (íandolrőbnn.a iégitánii-dásn.\'ik" egyszerre 47 szerzetes
eselt áldozalnl. A legtöbb\' azer-zete.s és pn^ !1 palermói, mila, noi. monteeassinoi és római bombázásoknál veszítette éleiét Az ellenséges repn^tk által le-dobott bombalo!:, sebesüli in** I.avitrnno. hiboros is, Palernm érseke
Sztálin türelmetlen a második arcvonal miatt
A Nemzetközi Snjlötudósitó jelentése szerint Sztálin május 1-i kiálványábnn a második arcvonal felállítását köveleli és azt mondta, hogy nem lehel kétség aziránt, miszerint Németországot csak ugy lehet megverni, ha egyszerre csapnak le rá, kelet | fflöl a szovjet és nyugat felől
n szövetséges hatalmak. Nem elég\'kiverni n németeket a Szovjet földjéről, hanem fel kell szabadítani Lengyelországot, Csehszlovákiái és más nyugati népé-, kel. fippe-n azért \\a győzelem és a béke problémáját csak ugy lehet megoldani, ha kelet és nyugat felől egyszerre csapnak rá a németekre.
Nagy német légitámadás Plymouth ellen
120 ellenséges gépet lőttek le ¦ szombati berlini lógltímidásban
Berlinből fetentik: A szom- I ros bombázót lőttek le Ezzel \'i németországi, berlini ler- kaz amerikaiak a hó folyamán
hati
rwrtámadás alteyViíiával a német ígvédelem 129 ellenséges repü-I(\'gépet, köztük 121 négymoto-
1200 repülőgépei ivoszitctlck, nem számítva azokat a veszteségeket, melyek az ellenséges
Yiléü Ráta lené: „A mai Időkben össze ke)! fegnl aioden m*m* éréi"
volna lennie azzal, hogy azok a b\'ékereltélelek tartósak nemle-hetnek és kés/.ülniök kejlotl volna íOtO-re. Kemény; bálor. szi-
A Budapesti RrtesitŐ felenIJ, hogy vitéz Itátz Jenő helyello; miniszterelnök Hódmezővásárhelyen 0 Turul szabadegyetemen n\\A\\ háború és béke kn-loiia szemmel veimen előadást lartott. Mángozlatla, bogy a Iriilnoiu békekötés ulán minden állnmférfiunal; tisztában kellett
-vós és kitartó magyarsagiot keL lett volna nevélnfftk. A mai időkben össze kell rágni minden magyar erőt.
2sidótlanlt«tták a magyar irodalmat é8 a közkönyvtárakat
KoloBtéry-Boreea Uihálv ; koll ssolgálftitni, mtokárt a huUadék-papir áiának inogfeleló téritéf/ jár. A braxolgáltatoti könyvek h papir-misd&ba körűinek. A vasárnapi hivatalos lap közli -ax 1. mz. joffyzéket, amelv zsidó Írók noveil ti\'mMíi fW. A tilalom külföldi zsiri^Tírok mü-tpíto !11 ronatkosik.
Meghalt Hermann Miksa
Az MTI jelenti, hogy rTer-nntnn kjiksa, voltVkercskcde-lemOgyi miniszter váratlanul a tegnapi napon Budapesten meghalt.
Vitéz
államtitkár erélye* kézzel rivall, befő a magyar könyvkiadója és irodnlöni mogi}*ltt(sásán&k kérdésébe, 3 hivatalos lapban tegnap mogiolent a rondolet, amelv Büoriilt zsafó. szorzó Írói mii rét tobliszíimsifeni, fordulómba hozni nem szatwd én azokat,
amolyok eddig-megjelentek, a fcö»-kÖnyrtárakbóT el kell távolítani a znídó szórnák müveit iV a kiadóknál vagy koroskedőknél levő pi\'ddAnyokat -étű szaliad etadni, sem kötciKiriőzni. Minden ojrvesület, iskola, nyilváno? könyvtár ff) nap atatt kimutatáat kőtölon benyújtani könyvtára könv-Toiról. A üskló szerzők müvpíi ív>
ZAÜAl KÖZLÖNY
A magviirországi birodalmi nemetek egyesületének nagykanizsai liókszervezele vasárnap fÜiiHMtdte Hitler kancellár szű-Méséuek évronlulóját, egy-beu niAjus elseje*, niint íinemzeti mtinka ünnepét. nélelutt a Vinosi Színházban látogatóit filiu-m.dinét rendezték, aiiu\'-lveu vaiolatoti kunur-niins\'k kerültek elöudásra. Német hazn-
A birodalmi németek Hitler kancellárt és a nemzeti munkát ünnepelték Nagykanizsán
az fí vezérifire.
Majd Felhangzott u német hazafias dal; gyújtó szavalat, od» Hitlerhez. Az eseniényok egyik résztvevője. visszapillantást vetett u nemei1* esc menyek re. a nemzetiszocialista mozgalom eJ-ílldulásárii. :i nagy átállításra.
V. Hörnicke volt a következő szónok, ;iki gyújtó -szavakkal mutatoli rá a nemzeti munka ümiejíére é.s ezzel kapcsol álban a Vezér születésének emlékezetére. Utalt a hadsereg teljesil-menyeire, Sztálingrádra, Cassi-noni és a német aeétfal többi hősi cselekedeteire. A? külföld azt hitte, hangoztatta. hogy a német nép még mindig a régi szellemű, vezetni a réni lelkiségből valók : de csalódlak A Ue-inet
nem:-.\'isroi7.7/izmus ntgy \'. csuddja az, hogy u /unici né/i hisz H Merhet*, /////,.,¦ hisz a ninni népben, a nemid nép l> csülrlAhrn. a nc-nwt nép his: s.ifí\'it mi-fjáltan
elő német
rüHi
fiiis dalok vezették !>> dást. majd bemutatták iíiosi\'ig-nevelés nagy szem ih»-dáit. hogy játékon keresztül hogyan nevelik it jövÖ feladataira ósJiavei készségre a íiukat és Iftj\'myojíat. Mindenhol a német nenjzvti öntudat sugárzott ki. Jlomutntlák Hímen a hadikutyák *y.olgálírtajl. Másik íiüneii a helyes úszás módszerét mutatlak be. A változatos német híradó fi .német éleiből iifulalolt he kéjeket. Láttunk liarctéri jelene tekét és sok képel a katonaesz-ménv szolgálatában. A jclcnvól-tak között láttuk a város eleit-járóit ts dr. JJegyi Lajos helyettes polgármestert, dr. I.011-taysAhin főszolgabírói és máso" kat.
Délután ;i órakor az Iparles-lűtet földszinti helyiségében jötték össze a iiémcthji\'odulmi.pul-gárok, férfiak és nők. A Termet \'szépen fiHdjs/ilelléii német nemzeti motívumokkal és 1 nagyúr nemzeti zászlócskákkal, középen Hitler kancellár képe. körülötte délszaki növények. Olt volt Ho-henlohe hercegnő is leánykájával Szobról. a rendőrség részé-\'röl Szabő Zoltán rendőrtrmá-csos.
\'Nounenmaeher Pál <-surgói oyáros. kerületvezetö nyitotta mbg a diszülést. üdvözölte a megjelenteket és méltatta a nap jelentőségét Visszapillantást vetett a három év elölt itt tartott hasonló ünnepségre, amikor a ii^met nép hadserege Szerbia ellen vonult fel Most hasonló események zajlanak le a szövetséges magyar és német fegyverekkel. A mi hőseink fegyvertényei hizlosjtiák nekünk it békél De
, neot <;\'éfi (ttaivni a hős totónak küzdelmes harcait, hanem itthon, is mindenki (egye- meg kötelesség-ét, mindenki teljes bevetéssel ó*f bátor fegyelmezettséggel szolgálja hazáját Minden cselekedetünkéi, minden szavunkat, ina Kétszer kelt, hogy mérlegre tegyük.
Minden német ugy kell hogy cselekedjék, mintha tőle Függne hazájának és nemzetének sorsa. Utalt azokra az elenyésző áldozatokra, amiket mi hozunk itthon,\'szemben a front harcosainak és a kjhoinb ázott területek lakosságának \'\'heroikus áldozat-hozatalaival. Aki legutóbb meglátogatta" az agyonhombázott német városokat, annak feltűnt a lakosság magatartása, össze-szedettsőge. fegyelme, lelkisége, elszánt keménysége, sehol sem-.. m\\kishitűség, bátortalanság.Ezt a szellemet, ezt a lelkiséget annak .11 férfiúnak köszönhetjük, kit a Gondviselés a német nép vezéréül kiszemelt. A hála érzelével tekint ma minden német
(istillalatos a német nép ulja. tiiilyenrc étidig még nein voll példa, csodálatos önfeláldozás es giganlikus védelem Meszelt a nénid hidasról, ;i JnéímN hűségről, a nemei kötelességről és ahol valami nagyról, hallani, olt mindig német volt. Iguzság-keresésben nyilvánul meg a né mei nép teremtő ereje Az.emberi kultúra és munka mindéit helyén a német nŐju nagyszerűségé jelentkezik. IíeszéJi arról.
bog)\' május elsején a marxizmus feletti győzelmet ünneplik. Ivs amikor a végső győzelem elkövetkezik, ez a győzelem Hitler Adolf győzelme lesz. Hiller Adolf Németország és Németország Hitler Adolf! A mi hálánk a hűség. Irányzatunk a nemzetiszocialista eszme. lís ez kópc.sil bennünket minden áhlozatra. Nincs az\'.ftz áldozat, amit- mi meg ne hoznánk Hit lerért.
A szónok gyújtó szavait háromszoros Heti Hitler ! követte, majd a német, nemzeti dalok cléueklésével az ünnepség véget ért. I-éhrmann Ferenc, az ünneplő szervezet vármegyei vezetője érdemes és gondos munkál végztstl az ünnepség rendezése körül.
A nemei nép fegyelme, erajc és egész lelkisége ott izzott ünnepi hangtilalként az ünnepség permében... (D. Hl
A hurfa pesti ünaepség
t Inda pest, május 1
Az .egyik fegyverkezési üzem munkatermében Budapest né-inetblrodnlmí közönsége május elsejének megünneplésérc jöll össze.; Az ünnepséged részi vett Szlóiay Döme. 111. kir; miniszterelnök a kormány töhh tagjával, megjelentek a szövetséges és bn-ráti államok képviselői, a honvédség kiküldöttei, továbbá a ncmzeliszocialisla párt küldöttsége és a ntagyaf közeiéi kfválö-ságai. Az. ünnepségen Wcesen-mayer birodalmi követ és meghatalmazol I mondott\' beszédet, melyben -Magyarország szerepét jelentősnek mondta apuist folyó háborúban. (MTI) t
Ilovszky láias a hét végét tölti ktrllatébei
A képvlselé szambatan esik panasznapét tarUtt NaCfkaalzsi*
Ilovszky János, a nagykanizsai j vezetőségi értekezletét, sem a már meg • I lapi\'olt kerületlátogatásokat,
kerület országgyűlési képviselője szombíito 1 Uélutíín 4 óra wlán Nagy-kánlzs\'ra étkezett, aiiol a Magyar Ékt Páiiia helyi vezetősége fogadta, majd kíséretével a Kölcsey-utcai párthelyiségbe vonult, ahol már nagyszámban megjelentek a párthívek, hogy ügyes-bajos dolKaikban a képviselőhöz fordul Iának. Mivel kormányrendelet akként intézkedett, hogy ápr-lls 30-án, május I-én és 2-án nemesik gyűlések, hanem párt-értekezletek sem tarthatók, Ilovszky képviselő nem tartatta meg a pán -
hanem a/o.nbaton este visszautazott Budapestre.
Ilovszky az elhiUsztott programot pótlandó, máj s 6-án, szom\'ia\'on érVezik Nagykanizsára, 5 órakor pa nasznapot Tart, b*4í> órakor párlve-zetöségi u ésen beszámol a helyzetről és 8 órakor a Mozdonyvezetők Otthonában felkeresi a nagykanlzqsl vasulasságot. Május 7 éa, vasárnap pedig a már közölt kerttlet-láogalásokat végzi el az egyes községekben.
Egy német falusi tanító voit.a telefon igazi feltalálója v
Bell csak gyakorlati farmába iltőztette a száz éve született Rels Ffllla találMUavát
polytochnikára aaareMt volna menni, do kénytelen volt anvagi nohéz-ft\'ígoi^ miatt tanulÍMogéfínck menni etry rüKtékli^t^kcdéflbo. Kölnit n/, id(i ulutt-privátórúkid veit jtiatlicmn-tikáliól, kémiából és fizikából és ztergúlyostiúl dolgozott.
Mint kózismorohw, An^lúi és Amerika hosszú iríoiir, bitorolták n tolofon felfodozóHéaok dk-wségőt. Do a kutatt\'in már régen Iwliizonyitotta, hogv u nérnot BbiS Fülöp tiltitotbi fol a vili\'w elsó bílofonját, iniíí nv, amerikai ilnilmm 1VU exak h»c>/.-nálatí tormáj&t ndlu meg neki. /fluffhet profftitZQr. a rfiUi elnevezett nyomdátele.yrái feltwalô-fit, inár Maját mflvmasa xzer\'mt hhrrlctekrt pdt/Mutt 11 /?\'¦/\'*-IHe telefonnak H*U hitaWám
elölt Hz évvel. A telefon eiututu kürül forgú vita mÄr rcg^n lowiródott éü tény u-Lt hojí\\- üfiv eayttorü falusi német tamló l,r.-/.iteu bgelÓa/or ilyen
talájmáuyt.
Ruiw Fülöp liyA\'iinégv éron.kpiú-bun került a Frankfurt, ma Maii\' 1 HaaseliK\'Ua Institut-tui, ahonnan a
hogb « pályaWnot nzíüt4r<ie*. kézüffi/esaéget megezt.rezze. c.
A fostok üülotben bofojozott tanuld idó után Heis a frankfurti1\' t|Kiri iskolára ment, ahol mcgaiületik henno a gondolat, hog% tmmr Urna. amit ker(wztiil is visz. mini tanár aom hagyja . ubW ]$gki<<lv<>.
»ot)l> tnnalnn\'tnyí\'it. Kgv kin jabbfa-tóriumot mndoz lx- rnajnuiak, dör. /Hölt\'wi oloktroinow»u(K»l é» gaJTftho-^)laflrtikáv»l fojílalkoxik és o«y kin gŐttMpof épit.
1860-ban kölÖflÖwn u ludlúoi oszkőzök sajátságaival foglalkozott. Finnél jutott n gondolatra, hnpy út>
ÜltüSttO a h;iiiL:!nillnri]o];;it clcktuTi;..,, tiraitdökÓHekké éa hop így hrwH^ahh távolságokra vezotíírswj.
Bgil régi hnrtlódugol lilvéaett éa CfO\'ik végLai ogj- tilluti hólvimlwl kófl/.Qlt membránnal aárU le. A rmunuránhoz wry könn>en íorjíatható nyój jét%, melynek maxik végű og> noállftháW szerkonotttil elektronios kontaktiiKt képzett. 11«
a dugd nyilasába bnlolíoszéltok, n^v a Im-,¦!\'.¦! hulltímzáHiiiuak mofrfoL\'-lőon lcölotkeiíé)rt a kontaktus ine-/-nyiláaa vojrv\' zárüláso. Küeknt »k lU-ainlÖkceokót Holt
egy drádni kOridrwmrt kötő-lilhe ve.zeitc, 0 kö\'ólii /tálig tgy hegedű lutiiglyvkálm roll dtigui
A megérkező áraui|öké*«k mou^gbj hozták a kötőtűt, a hogodü bolaojtt, mint rosönnneta-felület halott, a
lumpokat hallani liiu-U-U. Hí q mellett ;izt !1 jel nségrt ím fnlhsat-
nátta thftfff » gyom uiáapeaw hatá-
floknak al\'ávnb\'tt vtis hangokat w\\ mngábÓl. Roia kéaŐbb iiiegjiíviuHtá a kÓHzfdi\'ikét, amonnyil)on a metn- \' bránt eiry Bxokrénv toie|étie.>8isonittn| \'méhnek egyik oldalfalára IwngBBÓro volt\'fzendve. mialatt a Ití\'tfwlüt ogr ívHoiiaui-úiHzeKtvnnyel pótolta, lift* szór
egy tsiearii* doboz\'
alulijába it, Így sikorillt mínteu> 100 méternyi távobtá^ra nomcwik luui-üoknt, hanem n szerkéz"! poDtaa tie.\'illitiwikoi kimondott szavakai i» közvotitoni,
1861 qktóbor \'?6-1111 Kois bptuu* 4 tattá ¦¦/!\'! kiv,i\'f;\'-t a fninkfurlí [i/ikai og>\'o«alotnok .mvlynok tagja volt. A találmányt ugyan
érd eke stétík miin)tiittitték, dr min dm firakliku* jéUntitiyH lo-yaetttik.
KlóKzör ogy olőadáea J\'864*bon Ok* aeéban hozott Eteishek oliámaréat.
KeiH el akarta adni a szerkeznb1-kot, melyeket gyártott,\'do n«rn nü-gyim vásárolták okot. Igy eaaJoduttr nnk érezte magát. A \'00-an évek rágó felé Kein taítogöskeílot*, tíidó-veaat kajwtt, molv alig 40 óvom korában olvittO. Halála előtt ifí>\' s/Yitl barátja holt, Üarnktt tanfolQgj\'oláhösi
— Kl\'v nagy üdáhnányt ajófidé kostám » vHágnak, do "miÍHokruik koll bagynom a tökolotxwitéaéi.
1H76-I>an aztán (Irahnm IWOI eirv jobban kidolgozott tolofonl vitt im a philadolphiai vilúgkiáHitt\'uHm, ami nagyon nagv VtrdeklŐdéat keltelt. Egy éwol később a nőmet bimlnloin ¦ főuoiitaiiKmtero Borliubcn folazoi\'ol-U-íte na olaő telefon készüléket.
A. QOüFOKDO uyitva t»i> regg*\' 7 ftratol oate 6 óríug. {Hétfő, Bíorda oénb>k délután óa keddtm ngto* nLkn«k.> Tetnfon- MD
TARjAlH-PÁLfSICS
textilipari 4t kmthtdtlmi vallala! Nagykanizsa.
Qyár: Hagyar-tí. 86. 7titfon: 3-44.
Városi túűzltl: Fő-ut 14. (E4s6 Magyar Bkttslió Méiet palotájában.) Teltton: S-33.
május. 1
StAr \' * 1 KÖZLÖNY
Adakoznunk a bombakáraBuJtaknakl
Mat* alateli tavaiul ti atafeá* . uhi Iteti*
resztét cipelnek\'!
Nem elög jó embernek lenni! Jó magyarnak ix bell lenni, hógy mindenki megértse-: -¦¦ a boinbukárosultitk ntimtannyiun-kérl. !1 hazánkért szenvednek
llrJmbakárosultjaink sok szenedé-4*\', sok nélkülözése a ma üvar túrsndaliMn szivén kuuug-
fut«> jel, lunelyel szünel nélkül hallunk és bal falnunk kell. Ezt teszik é sorok, amelyek alatt naponta sorakoznak fel jószívű magyarok adományai u szeren-eM\'llenül járt. de a hazáért hozott áldozató! acélos magyar lélekkel viseld lest véreink -.zá mára.
hUscje van ...
Sokan vannak, akik ilyenkor tudunk egy-egy kis összegei kihasítani megélhetésük havi osz-szegélM\'íl azért, hogy másokat is segít se neji.
(¦oitdoljmik a humbakárosul-1:tkrn( ezen az elsején \' Adjon oüiideukí azoknak, akik a mi-énlcuél.is súlyosabb nuigyar kc-
P
1531-65
mindnváian kötelesek vagyunk tcliát áldozatot hozni megsegítésükre.
Ujabb hdotiianyok : Kddtsi rrftltötflak MMi Ferenc
UftlprUtimADn cég személyzete W.—
Kr» tanító «I lnnttvAny«l 27. •
Béres Jane« 20."
iihuiim RzabÓ toWái (KoMblntH) 20.—
Toro» Poter 10.—
ˇUtol Kovács Utván *>~
Hoatt Károlyné 50\'—
Honfy Lörlucoft 10-—
Kalmár cég munkásul 15 — Dénes János lUAejl-ute»)
Kettés» János vérosl háacawtflr ifl. : 0«e»»o: 16.&7S.A&
áz ls árdrágítás, ha tabban
Az árdrágító visszaélésekről szeld törvény szerint ártu\'lépést követ el ír, aki közszükségleti cikkért a hatóságilag megszabott árnál magasabb árat követel, köt ki, vagy fo-gaffej.
Ezen az alapon a kúria áriullépésért elitéit egy, hentesmestert, aki az üzletben levő ártáblára a 2 P egységes sertéshúsár helyett a sertéshúst részleleive, az eldalast 1 P ,80 fillér, a tarját és combot 2 P, a karajt 2 P 20 fillér árban Irta -kf. Ezenkívül az üzletben aznap az árak ellenőrzése céljából megjelent csendörjárör kérdésére, hogy menynyiért ad) i a sertéshnst, az ártáblára teljegyzelt árakat jelölte meg olyan ok gyanánt, amelyeken az áru-siiás történik.
Megállapított tény, hogy az illető lientet aznap, miután hústalan nap volt, bust sem az ártáblára kürt,
a kirakati árat maga-írják ki
sem mái áron senkinek el nem adott. A kúria ennek ellenére az árdrágítás bűncselekményét megállapította a következő indokolással: „Nem zárja h a felelősségre vonást az aem, hogy ö a kürt\' árakon senkinek nem adott ki árut, mert az, bogy a meg nem engedett árakat az üzletben nyilvános halyen kifüggesztette, a Követelés fogalmát kimeríti, ez pedig az ártullépts tényátladé-kához elegendő s nem szükséges, hogy a meg nem engedett ártn ügyletkötés is létesüljön."
A kúria döntése szerint tehát az a kereskedő, aki üzleteién a halésági árnál magasabb árat ir ki, ezzel már elköveti az árdrágítást, mert az árdrágítás hoz elegendő a magasabb ár követelése és nem játszik szer pet az, hogy ezen az áron tényleg adott is el a kereskedő árut vagy sem.
Milyen esetekben mérséklik a beszolgáltatást kötelességet ?
Ila a cn«dúlkodó ossy.es Iresz.oUrál-\'.alási kötelessége az WXX) buzaogy-aógöl twin haladja meg n háztartás-tuui éló minden, az 1983 január I. és az 1.045 június 801 nnpjíi közölt .\'zülelelt
gyermek után
-j koriyérgnhmiti hoszolgállnti\'wi kö-mlcfta&et 100; !1 zsírlxwzolgáltatáBi
SZÍNHÁZ
1944. máju> 2-án. k«dd*n •>(• fél 7 órakor
BE6RY1TU ELŐADÁS
az Uj Magyar Szinhéz sláger-újdonsága
VÖRÖSMARTY LILY
az eredeti budapesti főszereplő és
Somkuthy Dezső
felléptével
zsuzsó
Jegyek \' elővételben a színháznál. Pénztár d. e. 9—1 -lg és d. u V^-től.
kéfelessé-rél r>dí? W huzaríTyriégReJ kell mérsékelni. Amennyiben a caz-í
flálkíidi\'i konvéiwilioha liesxolgatta* lási kfteJeájsáim kovosehb tonn- otí Itnn a crioikttiöini. mint amennyi! törölni kell. .jikko(.- » különbözőiéi, mini mérséklést, :t Mirbeszolgaita-tá.si keteleas\'glw, illetve továhbnio-nóen a hu.*. vag> szabad választású le riuéuyekre terjed ki u esőkként ?. mérséklés iránti kérelmet utólpgo-safi lutri juiinifl 80-u után faitják vési re .11 liatósáuok.
Ma a \'m/il -,h,ihiú összes boS80Í-iíáltatiuti kőlclosrm\'-in> :iz TjlVK) laiía-
og\\*sécei nem haladja nteg és -a aáz-dá!k<hló, va«_\'y lrazitiisii_\',\'ili;in átlan-cló\'iu foiílidko/tJiUHt e.saládtiMíjft ;áx 194-1 január l, óh d<?eonil>erY81, között
kstonai szolgálatot
teljesít, a ItOfwoIgáhjBtasi koiéleesoaBt minden katonai a/ol^álatot ttdiosítö szoinély után 600 Ini/.aüííysfsrpol, illetőleg a katonai ^! ¦ -\\ >\' mindon inezkozdött hénnnjn után 50 buza-bgj seggel mérséklik. Nom mérsékel\' lietó n zonhau oxoh a eimbn n/oknak licszoliíáltatiisí kotolenaágo, akik hor-l;Ölelozottw\'\'l\' alapján uOjositenok katonai szolgálatot, vafry pedig lóny-leye.- katonák. A katonai nzolfíáliit eiméti való iiiérsékléat 11)14 do-Céaibor ül-e után hajtják végre sí hatÓHásiok.
Hu a gazdálkodó hki\'uitóföldjénok u~Mi mint ogyótödÓB -
s rendeletben fel nem sorolt termónyt termel,
rtkkoi- 1014 június !H)-ifi nyilvántartó hatósága utján a közolláVifj kormánvliíztostól koYbeti befttotgál-tatáVi lcötelrwaóír>\'.rm>k méri*éklf«flt. A kérelmot írásban koll bonyujtani és »hho* esatidni koll u lerftkítitog iUetéoos gaadasági folűfiwtósag tv-
/«tójénnk ig«zol<i«át arról, hogy a lorméiiyt az 1914 évben a kért\'ínié-twn ntWjidŐlt nagyságú terflloton termeli max Inn 4948. óvok va-
laniiilvikébon lejziiláW) i^yan;?kkör> torüte\'ten tennelt^ htint amekkora totfliet alapján a mért&SgÁ kéri. AniennyiUui a közollát/isf rŐrníány-bizltm a mórH/rklfist oninxlélvo/\'i, 08étk»g köttjUízlioti a gaz(tálk\'<Klój a/ni, hogy a métaókléa alajijául szolgáló t«i inónyból m«glia.táro7,oti \'iséget, mCíílfiitAríMiOtt vWvőikaC iiio^HllapitoU áron a<lja et
Mirséktéc eletnl-tcér dm^n
Az uj IteszotiíáltatAsi rendelet (s lohotÓTÓ Uvízí, ltogy iiuiennyjltnn ;* gasdAIkodót oloini kár érhi, vugy állstolhulláa tóh-otkeztHbep szenve-dott kárt, besisolgtt!tatuai kötelonsóeé-nnk mérsékiéfc\'t kérje. A txwzolgal-totási kÓtetosftógol abban n csoportban rsökkentik, nnielylx\' a termény, timiiusk, vagy aititi tartozott.
A lábonálló szántóföldi tormónyt éri Hinni kár cintoli a heszolgáttatési kötüleawíüet e»ak ablian nz csotíion mérséklik a liaíeaágok* ha a kárt a páhzü;yisia/untóm!\'il\' nsosíáltapitutUi és ennék alapján\' adótörióst engorié lyozett, Ila az udótörlóa egyiiogyed-rusz, kélnoirvodmaz, vag>\' náermuie-gveíln\'-sz kar me|íállapitiisa rimén történt, nkkor a kw/olgáiuitási kiite-losvógot cnn\'k mogfololóon a kárt mzeiuodrtt rőlihészlotré osé bOBSQl-gáltatáin kők^osstsrí foléitűk, hároni-nog>\'edénok magfololóen, illetőleg telic ogészélwi) törlik.
Ilii a rvtel árvíz, jégeső, tüz, vag\\ aszálykár érto, a. lies/.olgáJta-fási köUsloMséget a HKántóföloiokro mo!.r alapított mérték szerint rrtor-
BÓkllk.
Ha a logotót aszály, vagy árviz-\'kái ri, «kkor oson a eimen « lx> rtZOlgáJtatásI Ivólelonséiiol esak i/Mjm
oyésm\'Imii lobéi torolni, nw\'iR pedig <ívii( abban ior eseftfeK, I* á rV^*-UiryignzgiitÓHáa; niogiUuijMtetta, hüfry a louolőt n k^ltssni iwSezak atatt, vagy annak tulnyomÖ re>zébon k> -. h.niwu Wioteít haAxni\'dni (\'¦» emwtt adótörléM (uigexlólyoztftk.
H» a kwratott, v«gy botak\'ariteii 1orn»\'n>t, vagy ráfiáiteoát érte kár, vnfp, ! li\'.\' - I) .ni I., ¦ törtCutt, iiit* ni kórls\'i i ti gazdálkodó nvitvi\'utturW» hatóságától iMwzolgáltatáVi k6Ui|nt*bó~ gónok riiór«6Jtkw\'rt.
H. n köeeótr haUrában kötolosá nyotitáses gazdálkodás folyik ós i\'iníatt -, i]íl:-:/--m-.-ii ugart hiu<yiiikk, it kn.\'--i elötjánWifr; kúrhetí a bAs> oliatasi konuánvbiztostól a txw/ol-
sáttátá«i./kötoU\'sr«\'-« mápfüásét,
A legeltetési társulatok, SteryesoU
fagy szervezéikm birtokoWig tuluj-dmiiiluui |ová szMJitó-, réts logi\'lo-torfliatek alpján mt-gál lapított be-
HSOlgáltatáai ViiU\'Uwsi\'v i^ikkcnl/W^ kérhetik azon a fimon, bogry a szán iiilertilot nuni nuur.őgaadBdiági turmo-li\'s körélieu alkalniasutt sKomólyek részem s/4iií<\'<lMién_vföldül, illotim\'iny fiildfil, vft»v |>eílig a kózStfii npuúlla^ ink takarmányénak, előállítani m sxúltrál.
SPORTÉLET Nagymányok—ZMKTE 3:3 (2:1)
fi Ideg, szeles és hsrátifáfftftlnn időjárás eHóitt\'i"e is szt\'jiszámó kfl* KÖnsóg lúloiratiiii i-l a niii.r\\kaiiizstfi Zrinví-pálvárn, ultol blókofő vendé-ygok h helyet fosdaltnk h blátón \\(li. Rrátítv btvún polgármoster, a yjmntm elnökének társaságálnn, A MAOItT-vezolÓk részérói Angyal I-nronc éíi Ruzsinszky biN/ló fő mórnöVök voltai, ott ^^j-
A rendágek esanats: Veres Wagner, Máté llneker, Loójwld, Baimigartön l<angj Cserdás, K.i/.i,
OrOSz, llonfig,
a /.MNTK: Kov.ii-s II. Tilnuii, Kovács I. Héjjá, PÖrge, Kiss Németh, Mihályi. Villányi. Lyka. Virág li.^s/x-állitásbitii játszik.
A/, olsó uareokben a tendé^k a
kfzdeioéiivi\'/ék, iu fokozatosjin feljön :i /MNTK t\'-s n szélfíhar rlle-
néré is lillandónn támad. A 4. pereben máris vcwtivk u vendének, Ki-nznlmduliuik a? ostroüigyQrubál éa Itonfiii átadását Kizi Kovi\'k-h II. látta elöl hálóim vi\'igja. 1:0. Sok a irólhelyzet az NSK kapuja előtt, de Virág sérÜH lába uóatt nem talál a hálóba. miÉr a lobbi /.MNTK csatárok lóvótudontánvA fölmondta a szól
gálába. Már ;i ölt. percből) járunk, tnidón I léjjii szabadrúgásai byka remekül teszi Villánví elé. uki közelről hálóba talál. 1:1. A SSMNTH állaiubniii ostromol a baéltíhar ellen
is, de sréít tnógiri a zöld íizínokU* jiíthzó N\'SK támadósor ér ol a, 42. js\'i\'i\'lx\'ii. Ixionold pompás lapos labdáival szökteti IJ^ütigot. az apróter-iiietü szélsó axélsehesen )<<rohtm, fu-képnél hagyvu védóit és löWise vfld-hetellen. 2:1. i
A második félidő ..lején rend? xzertelon a ZMNTK e8a)«itji. Min-tlon [iróbálkozaaa sikertolón, a lápo-sini guruló lövéwnkct könnyedén védi Veres, at KHK kapusa. A 14. porc-k\'n tömörülés van az NHK kapuja idÓlt, a kapus és eiryík féídfijátekos is igyekszik mentőin, do n W^lójá tókoe kozéla-z paltanik a lalmla. Nasjv vita alakul a buntolérugás kő rül, \'inig Kiss niyja a H-est, gyen-líén a ka|iu jobb sarkaim, ahonnan Veres pomp\'ís elvotódésflol a vonalon kivül tolja. A 80 perében váratlanul gólt sxereznok a vendégek. Ijuie éw Onts/, veaót nagyszerű tá-niudust !1 ZMNTE kapuja ellen, a védők lemaradnak és a kifutó Kováét" II. előtt Orosz Ikinfighoz, játszik, aki okosan és kÖnnvoiién ualó-ba Kiirit, !1:1. A közónsóg megindul hazafelé, Azonban a harmineharmft-dik porc boa ránitlan esomény állitja a nézőket. Az NHE kapuja felé lendül egy /.MNTK támadás. Kish lÓTéeórO lielvezkedik veres és ponipáaan fogja ki R labdát, ugjiui-iikkor, midén a védők fojo fölött
meghívó.
A Nagykanizsai Közraktárak Rt. Nagykanizsán
1944. évi május hé 9 én aéll 12 érakor a Nagykanizsai tank-egyesület és Délzalai Takarékpénztáriéit, helyiségében
rendkívüli közgyűlést
tart, melyre a t. részvényeseket tisztelettel meghivje
A részvények oz alapszabályok 18. § a értelmében a Magy kanizsai Bankegyesölet és Délzalai Takarékpénztár Rt.-nál 3 nappal a közgyűlés elétt a le nem járt szelvényekkel együtt letétbe helyezendők. Társryear.iat:
1. Igazgatósági tegok válesztása.
2. FelügyelóbizQttságl tagok választása.
3. Alapszabályszerűen bejelentett Indítványok tárgyalása.
ZALAI KÖZLÖNY
\\\'M4. május
oUxiUl a labda Villányi .vlti.ei/.vu itmicnyokJfr\'I rohan a ka|Mi fölé, do Itaimigttrten i\'léjo indád éa két kénnel viaasalöki. i v¦¦ l-\'-íj habozás milkiU lí-w pontra mutat, ottjhe tiltskrxiiás, do lléjiu lÖTŐSQ bombaként vágódik a lw.lwtrukba. 8:4, A 88. tnrooen Kovára II. kapúkinirtaaa átazaV ax Bffáaz tsályán és a 16-ob táján tortégtkudó Veron kéttt^txiMDU Imtrarolianása som <egit, inert Németh .-l.\'M. éri .» labdái éti bdlóba vágja. 8:8. Ui>l.jmn<> küzdoloni !11 thtl inog a írjróabw góbiit, do a/. N\'HK Tudák mindent kitoló vaLd_i-uak i_ vonalon túlra é> igy aw ktfl töíkJaógo miatt egyik i-iupat som tridji mo(p*aoreEui a győzőimet. * A mérkőr-ést - anioly megfosztotta a ZMNTK empatát úri hívóit a bajuoki nMiiényoktol két réáire kell 1.t.uintil.. An olsÓ Télidében még a fölforgatott, (külónéson 1» kél hátvéd miatt) ZMNTK i« jól ¦* okosan látatott, a meglehetősen ITVOfH«fl NSK rodoloni éa fodonttHor pilon. Ilt nyugodtan bnhicbMithntUt rojnu magának u gvóudmtít a ZM-\\ l\'K. IV a ináHÖdik fólidó lélok-ii-li\'ii iiítóka inturbossiciilta magát. Múltban már soks-or hiuigsulyoK-luk, hogy numnyiio helyt-lon va-
_ ár iiapnYf-vasárnapit, caorélgotiii a játékosokat egyik helyről » másikra. A mérkőzés mérlegén súlyosbító
körülmény, hogy egy szfirko NBK \\<«ielom imilk\'tt m\'in tudóit gyórni a ZMNTK, Voros és L*»i»ld, Tálain int a nagyaacru tiunadoaor omnl-Lidtok ki n lci» banyásxetapátho), Kíyénik\'g Vwoanok még határo-xotUti axoroneáéjo iasrolt. A ZM-N\'t\'K-nt\'l Kovács l.*ét a -b&JbkUb teljOSOU lónkretetto. Turáni is inn-
pj volt, 11 rcdocobK)rbatt Kinn [áiéka tttUuntt. A uiiuadósorluMi a sérült-lábu Virág volt u Istfjobb, a tübhi játékos gyenge. <*
Dometor ({sudspeBti kitűnően ve-
/elte a játékot.
-A —n—l-—
3: l-re győzött az NVTE Bonyhádon
Tplofou jelentés y/.mint íí: 1 arányban győzött sa NVTK llt-ló Kó-há, Munkácsy Itogonrirder, NiV-iiioth, Káfalvi Juháss, Frisóh,
l\'lacalaV Tina, Horváth Összeáll i-
i.i.\'iu csapata Bonyhádon » zomáhvr gvAri csApát ellen t>;ijn«ki mérkőzésen.
Győzelemmel kezdték a kanizsai leventék a bajnoki Idényt Nagykanizsa—-Klsiientgrót 2:1
Sxobúe&án Porká, Mujzor ¦ -Sároci, l\'ébir, Ullioi Uaillog, Kniniu, Kekoto, Töpffel őaszoájU-uiau csapat gvézötl az olsé bajnoki fordulón a Iclsszontgroti levontak elkm, .A kaniznai leventék gúljuit CsjlUg óh Tánc ikk) lőtte.
2MNTE ll.-Szigetvári AK5:1
BlflŐ Oflztálva bajnoki, Vezette l\'olgár. A ZMNTE második eaa-ikiUi mogórdemelten győzött. Q61-\' iovők: Szabó (2), Xálosi. Ráos, Ta-kácH, illotvo Tóth.
A Dlgykaoizgai szlabdz holnapi kipunyllása
Ereslmônyek
Csopol Korencvároe 2:1. . KolótSTÚr Nagyvárad \'2:1, Kiapest Uipoal 2:1. Dióagyőr- KloktrouioH fl:2. Dobrocon- B8ZKHT 4:0. Szolnok Kinizsi 2:1.
Ciumma -Salgótarján !i : 2. Tiaza UJTidek 4:2.
Paplr-napok
Májuk It és 12,-e között az egósz országban papír napolt lesznek, A papiros gyüjlök ház* ról-liázia járva fogják u papír-ludhulékot összegyűjteni.
olé. várakoiiáatnl néz - a ráncnak
kultúrál kívánó, szerető, becsülő kő-
zonségo. Saüctt LúkkIő szinigaiigató a mai riszonéok kőzett roiiuutcg akaitátvt kénytelen lekiiziteni, hogy a kauiwwi idényt mogkoídbeasi-, do tieui m;iiI v a nebé^si\'rguktől,
mert érzi, liOgy u s/intarmi lat tal ri\'1« ián a köxöiMég él^oklődéeo.
MIREK
Május havát
a katolikii* egyház áYtfjua Kitüly-nöií-nek. Múff$tror»Tifd Védasz-tMúnydndk HélttcU. A ülőnŐsktp\' ven invii, amikor a nemzet fa ti&i i1* további ienmnaradtieáe\'ri küzdenek hós hoiwideink. Soha-még nem roll annyim t9Ífk$éff Möjiix Kiráh/nójrtiek aegittf.gire artt?<vjáiuik, mint most, amtkor eUcntép dSngeJi a magt/ar kaput. A kntoiikm templomokban megkezdődtek mindrnittt az annyira kedve* májusi djtatotsdgok. Mindenütt feltrati a könyöryi\'n én endö ívhat: a magyar xzivrk mé-lytbtü: -\'Magyarországról, édes liazánkrót, «n feledkezzél meg i-etjé-ny magyarokról...
Aidái tzállfon á tem/dom-kliól, iddát a magyar aiuiák *".* mjgl/ftr hitvesek ajkáról .abtáji a \'tthnirt-ityarok tiizto nziiéfd)!, hogy •< id-tiz inagynr katonák tizóce n \'yei-\\eink fegyvereivel egualt vívják ki a tengely ttemz-drttlkk a <ii- *ő-"ége.« i/i/ózedelmvn békít.
.I/iÍ/un fliralynijé ottát in\'To fiainkat, . .
- (A t«vaitzl hérmálások rendje)
A Toszprémi ogTbázrnegyéhoz tar-toíó tritai OSpOrOSI kerütetókbon május éa június hónapokban leesnek a bérmálaáok. K azerint a paesaí, N\'agykanlzaa városi éa Nag\\l.aiő/>a
vidéki\' onpeivsi korülotokhoz tartozó alábbi községekben és időbop lösz In riniiliis: május 18. Paesa, 10. Dii\'wkál, Özempétoriu-, 21. Zala-ajiáii. \\\'\'.\'. Zalacsány, 38. Kohida,
21. I\'e\'-\'najk, 2a. /íalnh/eiitmillály,
36. N\'eme^ii\'uló, 28, Nagykanizsa Jé/.\',s Szívó plébánia, 20. "\\\'i^>)-ka-níaan Szonl József nlébánia, 80. Üag^\'kaju\'zaa Mtigyaiok NsgyaSszo-uya pli-bánia, 81, MitrakorCnztur. Janius 1. Hahót. 2. KscyrOBSo) 8. PÖlöekofó, l. Kalaszombaláss: 5.
(lolso, ü. Nagybakónak és 7. Ibunyk-komarom.
— (Üzen a henvésh
llomó Józsof flzkv. Ozoni (íyőr MO/VT. hadiitőrliázhől : "Kérem a zalai leányokat, hogy leveleikkel l;o-ressptiok fel ilt a kórházi ágyamon. Soraikra szívóson válaazolok«.
A mngvnr életorők acélOflitáaát
jelenti aa in, ha magyar művészek magyar színházat nyújtanak, magyar művészetet éa magvar szórakozást azoknak, akik a napi gondokban, munkaiján elfáradva idogoik számára mogpihonéflt ÓS lolköknnk oróaiió kikaposolódást korosnek az olkŐrotkozŐ botokban a azinház nézőterén.
- (l-lves/tfit agy tábarl levelet)
ismoietkm feladó NagytAníiiiáii,
mielőtt feladta én riieiieimozto volna. Kgy anál lopréselt virág v.m a kiTél mollett. Minthogy az olroszitctt lu-túI véletlonül ai/szorkosztőségbo került, eznton kérjük cím hiányában a lovél -iróját, vegye át levőiét "FŐ-ut 5. alatt, hogy u vőlegénye no várja tiiába.
- (Takarékoskadjftnk!)
Kid a jelmondatot mindankinok síivébü és agyába kell vésninl Ta-kni-ékosság az élotbiztositás! (londol-jon arra, liogyba élef\'hon minden igyoTivésénok, fáradozá. -nak végcélja i\'SAládjának jnhb jövője volt, I1.1l/1l:1 után sem teheti ki felosőgét, g>er-mokoit a DÖlkülözésnpk. Az élotbis-toáitáfl számtalan módozatát szive-son iámnrtoti az 1857-bon alapitott legrégibb Klsó Magyar Általános
Hiztoditó Társaság helybeli fóögv-nökst^ge, Caongery-üt\' 2. (:)
- ÍAiiyakAnyvI hírek)
Nagykanizsán a miilt háton 20
győrinek azólotelt, tl fin és 0 leány: Sséphási Oyőrgv raktármunkás és Szokót Mánának rk. fin, Horváth (lyőrgy földmüvi*s (\'¦« (lyuricz Juliannának rk. leánya. Vínszák Ilonának liaUaszülotett ioiinya, Molnár Józsof Maort-munkáfl éjt Hári Jo lánnak rk. fia, CeoSztrctr/r .ló/.5ef |k>stai lovélkézbositŐ és Kálmán Máriának rk. loányn^ Magynr István MÁV autószerelő és KÓrtonatotn Saroltának rk. fia, Tatay Antal fog-házór rof. és líozs Margitnak rk. loánvft, Somogyi Forano földműves és l-\'i-anezia Margitnak rk. fia, Szíjártó Peróné naiwzánios 6» Makonvi Máriának ik. loányn, Farkán István raktárnok és Szabó iío/.áliának rk. fía, Varga János Maort-nmiikás ős Varga Máriának rk. leánya, Csiszár Vince kötélgyártó segéd és Török Annának rk. leánya, Szabó János lxn-l>óly-segéd ref. és Orbán KiuÍIÍií-nak rof. fin, Jugovtt, ttiijos MAV vonatfékezö ós .Szokul Honának rk. fin, Veit Ferenc ehieaznioster és lloivViili Gfzelláhák rk. fia, Ikxlrogal Mibálv m. kir. mndőr és Adolf Ju-liunminiik rk. Ipánv.i. Kovács István ni. kír. veiiTlŐr és l i >t¦enés\'-r Máriának\' rk. leáina, Itáes- Jó/sof dra-SOgofl és Balogh ¦l\'dianii\'itmk rk. fia, Magladi lléhi Mami-tisztviselő éa\'Bflmogi Mii; iának rk. fia, Vlnvzo Iinnt Miwirt-mnloi szerelő és Donnán
Apriil, 27-161 fíOZÜÖ wCW«WÍMtf/ május I lg_______ héttőig
Ab idei döntő sikert aratott film: Karddy megrázó és mélyen embert alakítása:
\' hal Alom csók
Eoy őst várkastély halálos szépségű asszonyának misztikus regénye. UFA utlághiradó aktuális eseményekről.
ílőadc\\ok kezdete: }4, ?6 és ?8 órakor.
Unger-Ulimamt Elek vaskereskedésében
sin-, rud- és patkóvá*-, továbbá szeg-
utalványok beválthatók it 6l«íii8l.
Hoffaarr-gepsk, u«t>»*>i, «au>p-uy<*«i e. polyóa
_ o«s>p»q- igényl-a-t •Kn**x«m.
1 llinuniáili
a Llceomba
kftl tözdtt.
A tanítás és uj tanfolyam
2-án.
K reséhetnek rk. fia. I lámsnagot kötött H pár:r Varga József MAV futó és Imrei Katalin, I\'osHáror/ János MAV órabéres é» Horvátb Marin, Skornyák József főldmíiven i\'ís Oyulai Itozália, Hirscbel József koreflkndó és Hirsehel Ifózsa varrónő, Mecseki Géza földműves\' éa Polai -luna, Hánts l\'V;ri\'iir földmüvus én Anek Anna, Simon női Bzábo-segéd és Simon Anna nói si»Mmésvor, *^ Luki\'ws József MAV tisztviselő és Kovács Mrzsebot MAV tisztviselőnő. Halálozás 11 esetben tői-b\'mt; Szontos Antalné rk. 11 ónta, StofanyákUózaof rk. 22 éves, Bzabő László rk. 67 éves, Szokol Foionrmé Horváth Anna rk. 77 óvos, Kelu Jó-zsof rk. 10 hónapos, őzv, Zákonyi K\'árolyné Hnnián ftláriu rk. 81 .éves, Somogyi LajOty 1 napos, Milnofer Jakabnéjwifer ltogma ntr. ÍW éves
özr. Plandor Ferononő Fa ics Anna rk. 72 évos, őzv. Garai Forment l.iivász Mária rk. 76 óvos, őzv. Ikjlf Forononé Rozsa Itozália rk. 7! évi-s, Miwéhler látván rk. 68 évos.
Niplár. Május t. biltŐ. Kom ,<.V l-\'UI. is Jak. Hrnlutáns Hlllop
Kizkauizaáu aa ottani győg^aut-\\ir filílandő tigVfllMfl*-Kulnálat .-t **i »
&PSÔHIBOETËSEI
-una-
tmbhiai vagy tl.t.l Kgidel tclvux w.r.r TMkereskcdés. 4
B,I-r-m-l .Köznapi ellogliltiisr. kckstk. UOilllnIS. tU3
Mctbliható 1...J.Í.J..U íll,nU6 _bl natiira fclv_.Hk, Saglr ul 2S ar. alati.
aytrmekaxerctA mlRd.nvs (föiui nem keli) balalonl vilUb. uil cuMdboi (elviünk. B.ivclilicl Brónyal Divatház, Horltiy M>kM<.m 1432
Jobb ha/Ml valu leányi tanulónak lel-vrsztk. lloivAli ludriaz Pfl ut 3 1431
. fdiiarIMnat Itlveanik. BalHyány-ulc, 3. 1428
üm,«..i prtl.kt tl.atvlielónu
aiUil kciei. s/.t.i-i. megkckseat a kfadAb. kii. 1441
Eov 8yciniek-Ky m.tncc«l cgyUlt elad. Júiscl ioIickck- ni 56. 1430
Mjgkrnmpli is Uígya alada Simon Istvttn liínkí.i.1 Kliuanlziáo.\' 1433
Forgása haptutoSárccz (sivin takercb-ki4l-ntt, Zrínyi MikIoiu. 3« bi. 1349
1 inétct li, l ni. ti. tttlgrfa-o.ttopok, ceaieniciövclf.i sttdtugl ponyva eladó BalihvAny utca JM/a. 1444
zambly nyul-biok tigydmébel Jóval lton alul 2 iíio. nagyobb ts 1 dtb. kiiebb ketrec kuBnyuiaKkfil ti Ibtibféle ho«ával--val elad., bagoiaiánc 132. tlSup.tr 1442
ZÁtllt KCZLQNY
politikai n -i l\'-.-il\'
kííni.i.i: ..KwigoidnaAol H. T. N.myV.....¦ ¦ -
Fék\'IŐS.klfl-o: Zalai Káruiv . Nyomatott \'.a „k.\'!.\'!: .tul R, T. n,kj>i.mimi\'_; nyontlájában NaoykanliMn Nyomdá4rt tolel: Zalai Kar*(y
ovt., 98. sz.
Nagykanizsa, 1844. május 2. kedd
Ára 6 fillér.
ZALAI KÖZLÖNY
jfcttrtowlfWhH i >—ifc—lift.** Mnjiliaflr
ta kiadöh lvaiai : Ke-«t u. t*sm 4a kUdóhivaiali Weld 7K m ¦IM« IrMkAuuu» ilhiiái
POLITIKAI NAPILAP
Felelőt szerkesztő: Barbarli» Lalos
KWHwbUW ára: ««y hónapra 4 punért 30 tfUAm
negyedévre 12 usurf 40 rillAr^ Kityeaazam: hélUxiumiatfli,. *zomi>ut<»B aoti*
Satalin különbéke-tArgyaláaokkal fenyegeti Londoni, ha tovább halogatják a második arcvonalat
Vihar előtti csendet Jelentenek a keleti harctérről
ltorlinból jelentik: Trinan a késó délutáni óráklwn öszaknmoríkni Ixuubázó kűlolékolt a lolhur i ricini lulái vidékrtr berepültek. A Síuir-
V trióit fölött nagy légvédelmi orók boros páréra kónytunritMtték az ol-
leiiséyoa kötelékeket, ugy hogy azok
rörid idöji Imiül visszarepültek;
Szórványos bombalodohásokról érkeztek íolóntóflok. Az osti órákban n li\'iLrvi\'xlolom isméi harcba lioosátko-/.olt a Dót-Nóinótorflzág fölé Ivoru-pült kisobb ellohségos kötolékokkol, Ezek ia elszórtan (lóbálták lo bambáikat, majd olhivnztnk b birodalom lógilorébói.
Lanyhult a harci tevékenység Keleten
Az
listi did I
keleti arcvonalon
Iluda/)cxf, május 2 Újság írja a hadi
helyzettel kapcsolatban, hogy a .harc. i Tévé
kenység lanyhult ós ál ín lá nos vihar elölti csenddel jellemzi a holyzelot. (MTI)
Sztálin beteoseqe rosszabbodott Lordon ultimátumaxerü falhiváat kapott Moazkvából
Az oíh\'ik Stockholmból keltezeti iM.szánioió Szerint Moszkva\'ogyoito-son ultimátum Bzorfl folli ivást intontii Londonhoz, ahonnét mindig csak ígéreteket kap, do tot tokot non».
Sztálin az aiurößkat «i Hznyjot «ifonk zitti szünet ttdósóntl fnnvo^otto mog. Mindig csajt invázíós birokot kapunk — mondja a fölhívás és azt is egyre olhalaszlják, Hu az
angolszász katonák óom b;ijlandók il támadást inoRkozdoni, ugy k\'énv-szerítóhi kell őket arra - ajánlja a Kroinl. Tovább noni lobot várni, mondja :t moszkvai -ériosulésj mori különben n Szovjet f^egyrOrsaürioli különbéke tárgyálásokíir koíd NÖ-motorssággál. Sztálint különbén ujabb várnullám öntötte ol ÓH betegen intézkedik.\'
Munkában a német légierő a keleti arcvonalon
lierlinböl jelentik: A némel légiepö az elmúlt hót végén a keleti arcvonalon sok sikeres vállalkozást hajtőit végre a Dnyeszter menten húzódó arcvonal utánpótlási vonalai ellen. Több száz német harci repülőgép sikerrel bombázta ;i Kővel -lói nyugatra levő szovjet attasékat ós a felvonuló páneélns út« geket. Némel vadászuk a szov-jél vadászokkal folyt atoll
nulőgóp eredményes támadási llnjt\'otI végre a Rovnólnl délre, fekvő utánpótlási oszlopok és raktárak ellen, sőj sikerült Icl-robbaillani egy lőszeres vonalot is. Xéiuet csatarepülők IVosz-kurov, Dtlbnó és Hovnn vasútvonalait támadlak és számos vasúti szerelvény! clpuszlitnlt ik. A l-\'öldközi -tengeren a t>ael:v pnrlnk közelében elsüllyedt egy. ellenséges- hadihajéi IOS főnyi szeinéK/eléwl ogyfitl, ellenséges behatás következtében.
A németek Civita Vechiánél betörtek az amerikai állásokba
Az olaszországi nrcvonulon a | szállási terület.délkeléit és déli
Iában lelőltek 13 szovjet repülőgépet. Néhány száz német re-
ueltunoi térségben, ApriUától délre és Ciszternától nyugatra, ii németek folytatták látiindásni-knt és a nemrég elért erő helyzetet az angolszászok többnapos rohamával szemben is megtudlak tartani. A németek Civil n Veehjánál iH\'tivotnultuk nz amerikai állásokba, kjserődókQt. valamint megerősített őrhelyeket foglaltak el. A január 22 ón ni g-índitott angol amerikai támadások során némel fogságba eseti angol badifoglvok száma meghaladja a 10.000 el. A partra-
részén az angolszászok felderilő vállalkozás a i már a némel állsí-sok előterében összeomlottak. A partraszállási bidfő területén a némel gránátosok zárói Özében teljesen megsemmisüli egy amerikai ezred. Egy segítségre küldőit amerikai ezred ugyanerre a sorsra jnlotl.A Tírreuei-lrn-ger parii.részén némel lüzóvség inegfigvelhelően jól hilf partraszállási mozdulat okai, -f;sapat-gvükkrzö helyekéi és anyagraktárakat.
Jelentós a Varasd-környékl partizán-harcokról
Tito küldöttséfe Londonba érkezett
honiban támadás és ellentámadás vá lakozik egymással, j lenti
Zágrábból a Xemz.clköz.i Sajtö-tudósitó. Várasd környékén a partizánok eredmény lel ón fll ki-
A in-it hírszolgálat jelentése "lapján közli az N\'Ti, hogy \'l\'ilo lálwrnagy kühlőllsége megérke-2elt I.tmdonba.
A horválországi partizán há-
séreltek meg NoVo ¦ Marék köz-ség elfoglalásai. Krro a kézségre nem annyira hadászati szempontokból lelt volna szüksége a partizánoknak, hanem inkább azérl, mert ill van az. Krdödy-uritdulóm. amely kiváló alkalmat nyújtott volna a fosztoga-lá^ra. A .partizánok lámadásail leljosen vérbe folvtották. akik 22:i hatoltál vesrtcllok, Téliesen elpusziult a partizánok lőizs-kara is.
Kelellioszniában esak helyi
harcok folytak. Zverinokonál ;i partizánok 100-nál több halót lat vcszilcltek, Szarajevótól dél-r<- a helyi harcokban 2R parli-zán vesztette éleiét.
Trieslben Heimler körzet vezető tegnap közkegyelmei hirdetett, mely lehetővé tpszL a partizánoknak, hogy akik kényszerből, télnvezeléshöl és hünb;* nalhól vissza akarnak térni, ezt nyugodtan megtehessék. Aki önként jelentkezik valamelyik n6 mel őrségen,. annak éJetél és szabailságát biztosítják A köz-kegyelemben részesülök rövid záriul ulán visszatérhetnek otthonukba és oll fnlylalhalják löghtlkozásiiknl.
A németek és horvátok több helységet elfoglaltak
Horváth és szerb Irgális csapatok áprilisban 12 000 parti-zán foglyol ejtetlek é* nagy zsákmányt szelitek össze.
Az Inlerilif ji\'lMltl, hogv Inn\'. V\'ál é,S német csapalok elfoglallak Eritje. Tarditi!. Tio.sku,Kaza helységekéi: A kórnyékei pedig erélyesen intgliszlilolhik..
Badoglfo elkótyavetyéli az olasz gyarmatokat
fogják rtttyoaüoni, míg az Egyiptom* inal határos területeket Kccyiptoni-mal akarják offyositöni, l.ihiát podic do Oaidlónak itéltv-k oda, ha részt vesz az invázióban. Az uj Badoglio-korináiiynak nincs gyarmatftrrj mi-nisziore, ez inapáhan mefforósiti a gyarmatok ámdására vonatkozó birokot. ,
A VölkÍKidiór Ittiibachlor azt irja, hoi^v Rnrioglio ¦ clkólyavetvéli az ngóez iryaniiati birodalmat és valótlan iu\'azak azok az. elterjedt hirek, molvi\'k szerint tárírvalások frdynak OlaszoVs/áií ííyarmalainak hdosztá-sáról, Angol részről hnngzottnk el olyan kijelentések, hogy az olaszok már AlM\'Ssziniál iítadták volna és azt az nnirol korona in\'urnintokknl
A szAzpengős május 2-án le száz pengőt éri
CMTl) Május másodikán a kö-zöusiVí niojítíyözödhofott, hogv niind-azok a hirek! molyok a százinuijíósök lobtilyogw^rók (-(!yes vánisciliban for üil Ion dia körüliek, teljesen alapterv-
nek. Hlbhól azt a tanulsáfrot Ml mo\'ritenii hogy :t i5vói»n nem ssa-\' lind nieiHle-innadákia épifconí, különösen akkor, Jiü uzt hivHtalomn me-.-afolják.
Vitéz Endre László államtitkár Szabadkán
Vitéz Kiidiv László holütfvi ál-lainlitkár Bzaliarikára érkezett, ahol a város polgáraiestoro fogadta. Az. államtitkár meglöki niello az elkülö-
nített zsidók\' telepét és as elhelvo-zésükre tett inlézkodésok feloU olis-nion\'tóét fojözte ki, majd folytatta útját a következő állomáshely Mó.
Antal István miniszter a magyar nevelés és kultúrpolitika feladatairól
a fanácok és tanítók szooltlls helyzetének javításáról bestéit Mester Miklós államtitkár
liudíipett, május 2 Mesler Milós allain.lit.kart Antal István nijniszler inutatí. be a vallás- és közoktatásügyi mj-nis/tériumbaii megjelent tisztviselők elfílt. Antal miniszter ebből az alkalomból hosszabb beszédei mondott a magyar nemzetnevelés és a magyar kultúrpolitika korszerű feladatairól. A nevelés tudományos és szakszerű kiépítése inellelt a jelletiinc-
velésl larlja elsőrendű fontosságúnak Harcolni és áldozalol vállalni tudó spártai fiatalságot kelt nevelni elsősorban nioudla, KullurpoMlikni vonat-
kozásban a magyar népi szellem kifejlesztéséi kívánja. A inagyar nevelést és magyar kultúrpolitikát hozzá kell formálni a magyar népi közösségi szellemhez.
Mester államtitkár hosszabban válaszolt\'és hangoztatta, hogy mint érdélví származású ember a valláserkölcsi nevelést nagyjelentőségűnek tartja. .Megemlékezett a ingvar lanitók és tanárok munkásságáról és hangsúlyozta .hogy az ö szociális helyzétílk megkönnyitése munkásságának egvik legfontosabb célja.
ZALAI KÖZLÖNY
május 2
28 érettségizett diákot
bocsátott szárnyra a nagykanizsai kegyes-rendi gimnázium
I.--/árultak a nngikanizsai .ke-gv< srendi gimniizitunbaji az érettségi vizsgálatok, A kultuszkormány képviseletében íüiú Lucián pájwtí Szent líened >k-ivJldÍ ginln. igftxgaíó, az inryházi hatóság réwdröl mint elnök dr. Pákay Aruuld tunügyi tanm-sos, a sz-uinoathelyi premontrei gimnázium igazgatója vett rés/1 a víusiíálHÍoküi). l>r.y.túlyfónök Vogele Károly tum\'ir. ¦\'\'¦<•\'
A vizsgálat eredményei a következők :
Kitüntetéssel -t-eu értök: llogilán Péter (Kiskanizmií. Horvátli Mihály, Suráuyi iióla. Varga Aiulrás. - .foloSoü er.it 2: Bogenricdor Jó: Eat\'I. ¦ Horváth Tibor. Jól érott 12: Gróf Benymszky Pál, Iloronkay Oyörgy, Czifia László (Homukko-miiiniu i, Kuu\'ii-*r (\'yörg/y, KorOCSŐ-nyi József, Modai Mihály, Nádai A\'ntal, Nemes László, Kémet), László. S«iób József, Szalunlav Kgnn Telkei- Jo/wf. Érett 9: Báron Fórom, Helek> Jmó, Dalltw Oyöiir*. (.iönibVw István, Németh József, Pádái Káiuly, llóka János. Szabó t ..i-. In. ijnrtoiy Barnabás.
A vizsga eredményének kihirdetése után di. Pál.:iv elnök «zi-i. Uil-teljcc szmakknl uuvÖzölto az életbe -i i- ifjakat, Isten áldását kérve iiululiiMikru^A végzett ifjak nevélion Horváth Mihály köszönte meg a tunári kar fáradozását, maid át-nyírj tetta n kormain kép\\ iselój-nek
és az elnöknek az érettségizőt! ifjak fém képéi, ltuluudi Feieiu- kngy*->-rendi [gu/gató közvetlen szavuk ki-oéretőlien a piaríslu jubilouiu alkalmával kitmi-xátutt emlékérmei mini kititutotéaí- nvdjlOtlii ál íVudán Péternek, Horváth Mihály*
mik, Murám i Bétának és Varga \\i - i • -nak l\'i. Gerencsér 1 • ¦¦ gimnáziumi tanár iiiindou érettsá-uizeituek emlékkönyvöt adott, majd az intézeti templomban üimapéiyns
Tedi-iim veit, limit Balogh l\'eivnr
H ". ll
Vasárnapu diákmise uI ¦ 11 Sziki ay Ferenc k-^yoarviidi tunái btlesux-Inlta a láio/ókul, meghaló Is-széd-hon.
A lUOHt vizeli, émlNégizutl diákok részint, orvosi, gazdászí, részint liuiuii, jogászi, mérnöki. katonin imlyára lépnek. Kelt-ti közülük a piarista rendbe lennek.
<)«tt_uótMi 2H itju magvai léiiett ki a piaristák hazafias kaptárából a magyar, ólol országuljuiíi, u kii/.-\' delmoa magyar életbe\',..
mazi
A Rep-imisgó d] Üíesmetl)*
A nsíyknnizsni Nép mozgó felelős ¦ ,. Mugvar JánOHiié volt.
A mozi korábln tervek ahipjáu elküldte Kuli;.], i . ii/4\'jnvezotői tan-folyamra Horváth Pálnak, a Városi Mozi Voromcztuiél eltűnt volt gé-pészénok foleséirét, akinek hadiözveggyé nyilvánítása moi>l éikozett meg a honvédelmi minisztériumból. Horváth Pálnó » najtokban jó erod-¦ ménnyel leu-lte u buduposii tán-folyam elvégzése után az űzoiuvezo-léi vizsgát és visszaérkezve Nugyka-nizoára, Mag) ar Jánostté megvált május ebu-ji\'-vél a Nép-mozgó felelős üzoiiivezclói ticzlsv-gélől ős azt átadta n hadiözvegy líorviith Pál-ju\'-imk. ICgy hadlőxvegy inogélliotásé* nok biztositátiát szívóson VüS*Í \'a ili\'M imiI Nug>kanizsa közönsége.
Újból alrendelték az általános gyűlés-tilalmat
Éjjeli (O\'ógyszertári Qgvűtct: Ma az Igazaag gyógyszertár Vó-ut 12.
Kiakaniaaau f otuui gyegvaiaj tix illsndó rwv\'«ieteaaeolgálatuturi
A GÖZ\'FOHDO nyitva vau raggá •J\\ Órától oste 6 óráig. tll.\'tfÓ, sxerda paotek délután 4a kad<!«J! ngSai na; Qáknak.) Talefon: fiwt.
A lK;Iügyminiszter a hi vntnlós lap vaséruapi ^/ámábnMi 175.fiUU-1114 I. VII számaaltttl rendelelel adolt ki, runellyel visszavonja a legulóJ>h kell . és a gyülekezési szaí)ads.igról kiadóit rendeletéi, az áltuláuus helyzetre vnlő tekintettel. A rendidet hanj>ozt\'itja, hogy uvinos-tuni viszoMyitk kőzött u termelés fulytmiossáffát és zavartalanságai esuk ininden erű összpontosításával és csitk tigy hítjahiz-lositottmík. ha a politikai pártok és eg^-esülelek tevékenységüket, párt- és egyesületi életükei u legszűkebb körre kor-lálozzák és senkit sem vonunk el munkahelyéről,
A most kiadott rendelettel a bclügyniiiüszler felügyeleti jo-
gánál fog\\-n megtiltja, hogy á
rendőrhatóságok a gyfilekezési jog korlátozásáról kiadott 8120 11139: M. E. rendelet 2. paragrafusában lueghatározüti gyfi-lé-sektv engedélyi adjanak A rendelet hangsúlyozza, hogy ¦ n pártok és egyesületek , rendes napi életéin.\'*, t irtózó : párt v eg^vesületj élet fitlytonosságát biztosító athniuisztraliv tevékenységet nem kívánja érinteni. A Ingok szokásos párt és egyesületi helyiség látogatásai" nem esnek kifogás alá, - de ezek gyűlés jellegét nem Ólthetik és emez alkalmakkor beszédek sem ItnngozlHitmtk el. Tngértekézietek, vezetői vugy választmányi értekezletek sem tarthutók, vagv engedélyezhetők.
Esntái keltőn Is nyitva lesznek aa Hitelek
A hivntales lap közli « korosko-didein- és kőxb\'ketlésQgyi miniszlor
i-eialeletét :i nyílt árusilasT üzk\'tek nvitusi e-.- ::>:n,:i idejűnek uj-iklj fzubályozáiMii ól. A leink-let\' értríluté-bun n nyilt árasitiisi iizleU\'k, élohni--izer -és lflzi4őmiyagkeivaked«Víokr\'t kivéve, ti hét minden köznapján (hétfőt Í- liehvrtvei roggol tt órátój esln felhat óráig, rtzoinliaton ost*\' T óráilí tarthatók nyitva az orsséjj Ogéítz. területén. Az éh-lmisz;\'! - és löW)lóauyiigkoroskodé«ek óp\'pon ügy,
mint odilitr, az illotókea belyi ható-ságok által megállapított nyitvatartási idő alatt tarthatók nyitva. Azok a nyilt ántsitási üzlolek, ainolyok » re.niteteth -u lés/létezett oIsóivihIö kuzszilkai\'igleti cikkeket, árukat íéhl-mis/iT, tüzelőanyag, textil, ruházati cikkek, vasáru s\'lh.) léggel ÍJ órától óí-to fél Ind óiáÍL.r, (élolntiszor- és tíiwlóanyaiíkei\'esk tlésiik 7 óráig), szombaton este pedig az említ-tt valnmoniiyi Özlol est - 7 óráig kötele.-. n\\ itvii tartani.
A K km. hi u S-.ur
A Kárp^tpk katonai móltatása*)
páíok .iiiigy. ke.vkea K>00 ¦.a félkörben lógják k.áöl
Magvai Alföldet. Allugos maga.^»;é\'itk IKK\' -1 mi., tehát magas középhogvm\'-g Jelkigévol liir-nak, igvej csaesaik iiznutiun eF-rik a 2(kHi in. imig)ts»i\'«e>t is.d.ajlődéiűli állaliilmn (lalitia i\'«s Koméuia felé
fokozat os, Mm dek. Völgyeik részlion részlxm Hzélesek, töl»\' iv hogvohlalakkal szegélyé ulnk, melyek löhhnvire Indádnak, sok helyen szók niakk\'i válnak sok vegirhajl.in.lt i
idék anyagi forrásokban szegény és gyéren lakott töröl \'tel képvisel, melynek kevés helvtHőgoi többnviie szegényes házakból adódnak önsze. Hái* az ogyoa gyalog.^ számú ni ab-ziilut akadályt sehol Mim találunk, a járhatósiur, azuz. az utakon kivüli mozgiis, a sürü erdők, a -jvakra!! felázott lalaj és a rnoro-.\'•I, lejtök folytán mégis erősön korlátozott t iiiivel o Kárpábikbnn ertuk aránylag kevés inÜllt van, il tonnószutos utak pod.ig többnyire mélyen la>vágott, mérödok (\'w keskeny erdői utak és ösz.véiutak, a mozgás ¦ - a támadásnak ezen leg-fontORabli eleme - - erősen korlátozva van.
A h\'árpátok tehát katonailitg n-liéz.^ hniyenkeiit twdíg igen nehéz hadműveleti\' torübtot képviselnek, íöleg olvaii támadó számiira, aki magasaid) hca^ynégi-khoz nincs ho\'z-z.ászokta, liogyi "hdazorelíssol éw kí-kőpzősaoí nem ronilelkezik és tóma-dási\'u jöl járható lorületokeii is esuk nagy tömoulwn. vnlaiuiiit tüzérségi tömeglüz es harckocsik támogatása mellott tudja végrehajtani.
Még többszőreit túlerővel szemben is...
felé
Ichkeinek. in- moiej.-k w; igy «z. völgyökben -u szorosokká, mii a lajtaftú\'-igköunv it
lajuk iigyugos, ami bóolvtidiíakor valitmint nagyobb esősek ido a mozgást migvon inegiioimz.iti ménvebh kőzetek esuk a f-Im\'.IiIi ré-Hzeklteii tiiKdhatók. Fodözetők tid nviiuiöaii erdő, földművelés csak »i níncsonvnlib rőssekben fordul c-ló.^ Az erdőn öv felső határa 1800 m. körül moziig, e fölött t.\'iul-ol .a gjophavásők öve kövér légulöivol, moly IPOO m. magaHfi\'ighail azután átmegy a koinvc azikbthavivsok lorű-lotéiss A Kárpátok éghajltitil zord
A KáVpi\'ibikiKik őzen akadélyjol-!\'¦..¦¦ még fokozódik ott, ahol a hogv-sóg még nagy mélységgel is rentlel-kozik. A Kárpátok Övének mélysége ugyanis nem mindenütt egyforma, aminek oka ftbl*n roilik, hogy a Magyar Alföld északkeleti irányban mélyen bohatol u Kárpátok hogy-renosüerébo, -- llusst, Munkács, Ungvár ée Naeymíhály vonaláig ami által a Kar|iátok öve hazánk
ószftkkoloti határán, azaz az Erdós-Ká)|>áUikhan 180 km-rc szűkül "fMunkács- Stryj\'l, inig mélysége Krdélybon 440 km-t (Nagyvauul - -liuzenl és az u. n. Magyar "FolVidé-ken 2150 km-t (Gyöngyös—Kiikő) tosz ki. !g\\ a védő ózon két oi-szág-
*i a Magyar Tartáléltoa Twiek Lap jar-.ui i\'.i-,M Ilui .A Kaip.i ^.iionai mfri-utla-üi* c. clukhAi
Május hó NÉP MOZQÓ Kedtien és
2-án és 3-án — .Z.______szerdán
Megrázó dráma ! Tul/atött izgalom!
A legnagyobb francia színész : RAIMU utolérhetetlen játékával AZ ASSZONYÉRT Csak 16 éven felüliek tekinthetik meg t
Magyar világhírűdé. Xlöadások kezáete : ?4, ?6 és ?0 órakor.
részben, ha a hutáiról vissza k;l-leiie vonulnia, a párhuxiunosun haladó bolső hogy vonulatokon. minr% ujabb és ujabb védóáiláaokat talál é« így a kívülről betört támadó olfimo-málását niég töhlmzöríis tuloiőVel szemben is eredményesen halogut-hatja.
Nem valöszinü tehát, hogy a vörös hadvosotősŐg fótániadását Erdélyen kóressítül akarná uiantni, áai-bár a kelőiről jövő támadás számúra os ielonli a k\'gtormészotoaebli irónvt. MivnI ssonbon a KoletiKár-pábiknak ox országhatár menten húzódó gerinc hogy t*ogén a járhutósáií különösen korlátozott, a mflntak HMinia |>edig \'gén csekély (7 ut WKl km-ro) és ezok is mélyen tiovágutt, tehát könnyen elzárható és védMA szorosokban vosotnek, valószinülili-nok látszik, hogy az. Krdélybe igvi-. kező támadé megkerüli n Knléli-Kúqiátokat ós délkeleti Irányból, Tirassói Havasokon át, fog Krriély lielsojéb:> törekedni, nmoty HO Imi. «zéles szakasz jé tagolf-ágjt folyti\'ui az Krdélyi Hittárhefrység tegjáiha-tólib rt\'-sz\'ét képviseli.
Minden remény Indokolt.. .
. Do bármely határszakimzon át is törne Rrdélybe a keleti támadó, áttörésével még mindig nem ért.- -\\ colját, amennyiben azzal csak a szAnlv medoncéklgi jutott, ahonnan még kÖitol 400 km-es hegyövüii kénytelon magát átküzdoni. A vör>w támadónak nxonban minden on-jér-l arra koll törckmlnjo, hogy minél olőbh átjusaon az akadaiyUílkiitó bogynaitiszer.n, ilU\'tve hogy minél olőbh kijusson a Magyar Alföldi*, ahol megint megszokott harcmodorát alkabnusthatia és ahonnan Kedélyt és Szlovákiát is logkŐrfnyeb-Itoii érhoti ol. Igy a boisuvislák támiidánáliak sul\\ pmtja mhnteii vatósziinisAg szerint a li.izzai-há^ó 6» a TiIteái-szaros között elterülő j csak TílO km. mély Krdőfl-Kin [silók ellen fog irányulni.
A mozgást gátló földrajzi mlntt-ságok Öliben a 400 km. sSei*K halár-özaknszon aotti egyformák. A tánuidő olőnyonuihWirti a legkodvívzóhh szonvoknf a/. Kjgirjestöl őszakk.\'Hro eltet\'iiló. kl«. lfKJ km. széles hat.\'.r-szakaszhan találja, ithul a Itogység olvnsztj a magas köz*\'!pbogyjj.\'g lelle-\' gt\'>t i\'-k al.\'wsoiiv, könnvon jiirható, nyilt l.í-irvud\'-k\'/jelU\'géívl biró I,...-iKulá.-t aljúit (Ihtkl-ii horpadás], inr-lyoii 8 jó köz|ekrak\'*i vonal vwel át északi ól déli irányban (« ut 100 km-rct. Kokkal kOílvezótl:>]i:-hh mar
a mozgás szempontjából az lírdéw-Kárpál<ik határvonulatának az !1 része, amely n dukbd horpaüástól « Tisza forrásáig eltörül t Futár hágóig). Igaz, hogy ezen 11 200 km. szélességű tm ületen ö jó ni \\"/ t át (lalieiidiől hazánk ha, domborzata azonban már mindenütt a tnagas közi\'plmgyHtV jellogévol bir s Így an utakon kivüli járhatóság Ím oivWn koiláuizott. A védő ssemponljáhól ennek a azakBSKnak még az az előnye, hogy a fógoriucen innen a vólo párnuwmbsan a Viborlát^hegj-ség lorül ol, amelyen áttörés eseten újonnan \' vodőállást foglalhat. A/. Erdős-Kárpátok 100 km. Bzélos legdélibb szakaszu már toljeson úttalan és a mellett nagj-on noliozou járható is, ug\\- hogy ezou koresztül noiu igen viirbatő\'támadós.
Mindezt Öassogosve mondhatjuk^ hogy ¦ a KáriuVtokíiak kolbtre nézu részei a védelemnek kedvesnek, nng a támadáal nagyon megnohoz.itik. A vörös árnak a Kárpátokon való végleges megállítására tehát múnleit lemény indokolt.
Tövtsháx\'y Ferjenlsik Ottó ny. vttds.
-\' a ; —
- fMájfil UUnlák CsákiarnvmO
Csáktornyán e forononHek plóbü-nÍa-temfi|omiihuu május hó folyamán minden kedden, csütörFikön, szombaton este \'1 órakor magyar nyelvű, a töhhi napokon hiurajfözí nyelvit májusi utániakat tartanak.
1044. május 2
XA! \'! KÖZLÖNY
Talpbőr és ruhanemű
juttatásban rósxasülnek • Jó
sűlyomtonyrtsztők
A kormány \' a selyemhernyóte-nyéutéssel foglalkozó lakosság érdekei! messzemenően figyelembe véve a selyemgubó beváltási árát, miként az elmu\'t évben, ugy a folyó évben is a következőképpen ál-lapllotla meg:
I. osztályú kg.-ja 20 kg, ig 5— P, .azon leiül 7 — P.
II. osztályú kg.-ja 250 P.
III. osztályú kg.-Ja(hulladék) 0 30 P.
Tekintettel arra. hogy a selyemhernyótenyésztés napjainkban honvédelmi szolgálatot jelent, továbbá, hogy éppen a sflyemtenyésztétsel foglalkozó falusi lakosságnak elsősorban ruhaneműre, textitnemüekre és lábbelire van szüksége, a kormány külön julabmban részt siti azokat, akik a selyemtenyésztésben való fokozottabb részvételükkel az ország különleges érdekeit szolgálják.
Ezért m nden egyes olyan tenyésztő, aki több clsó osztályú gubó! termel. m<nt az elmúlt évben, ai uj tenyédztök közül pedig azok, akik legalább 10 kg. I. etzlályugu-bót termelnek, jogot nyernek arra, hogy s gubóbeváuó állomáshoz legközelebb vsö Hangya üzletben, kizárólag a sclyr mtenyészlök részére kiutalandó készletből hatónAgi áron 1 pár cipőre való, val\'di lalpbört vásárol|snak A m. kir. Országos Selyemtenyésztési Felügye\'öség által a bevalláskor kiadandó utalványokon pedig lel lesz tüntetve, hogy a talpbör vásárlására jogosított sc-lyemtenyésztök a talpbörön kívUl még milyen nehezen beszerezhető közszükségleti cikkeket vásárolhatnak
A kis selyemhernvót és tenyésztéshez szüksíges papho-ta tenyésztők ingyen kapják Az etetéshez szükséges eperfalombot a közutakon és kózlerrken, utcákon álló t perfákról a tenyésztők mindem korlátozás nélkül ingyen sredhetik. Miután a le nyészles a napokban főbb helyen már megkezdődik, a tenyésztésre vállalkozók mielőbb jelenlkeizenek a községi selyemlenyrsztést felvigyázónál, akinek nevét és lakcímét a községi elöljáróságnál megtudhatják. Akik még nem tenyésztettek, a kikeltétől i észlelés tájékoztatót és kioktatást kapnak.
SZÍNHÁZ
1944. május 2-én. kedden este fél 7 érakor
MEGNYITÓ ELŐADÁS
az Uj Magyar Színház sláger-újdonsága
VÖRÖSMARTY LILY
az eredeti budapesti főszereplő
és
Somkuthy Dezső
felléptével
zsuzsö
Jegyek elővételben n szinjiáznál. Pénztár d.e. 9—Mg és d u \'/iS-töl.
Tanítók bsosztási közigazgatási szolgálattételre
Wit<tíipest> május 2
A közelmúltban rendelet jeleni meg, melynek értelmében n laníiás szünetelésének idejére n törvényhatóság első tisztviselője a tankor, kir. főigazgatóval egyetértésben a közigazgatási hatóságokhoz és hivatalokhoz osztja be !1/ állami, és a
községi tanítókat szolgálnttéíet
re. A beosztás csalt a tanító állomáshelyén lörlénhel. Nem lehet, beosztani \'a hatóságokhoz .azokat, akik légvédelmi szolgálatol teljesítenek, vagy azokat a lanitöuökét, akik napközi otthont vezetnek, vagy a vidékit költöztetett gyerekek folüpvelc-tévél inegbizoll tanítónőket
Zsidók nem látogathatnak nyilvános fürdőket
Folyamatban van a nagyobb városokban a gettók telepítése
nom látogathatják a lóvoraonytér
Bv(tapenti május *2 A hivatalos lap mai száma rori-delotot közöl, amely s sárga csillagot viselő zsidókat oltiltja mind-n nvilvi\'mos fürdő látogatásától. Kevés nyilvános fürdőkben hizonvoá napokon mofíonífcdlKJlő zsidók rür-dést!. ha cm\' az a Impali onw délvl ad.
l*j|K*ston itzen á hólon vógrbhajt-jt\'ik a\' zsidók i\'lkülöuiliWít a szú inukra kijelöli ideákba. Az ujpnati gyárakhii az nlóbhi uapoMtan E&nie-¦fpson jolentke/ett zsidó munkások febéjel\'l folübivísifálják, iKihocv nx u knri)s/tén\\ munkássáiT érdek \'it sérteo.
Iludapostun i árgacaülagoa zsidók
hol;
A lii\'lüLi\'vminis/tcr ujabb zsidó <v.;v(?HÖlctekcl oszlatott M. köztük « l\'rn lialestina Szövetséget in.
Munkácson két területet jelöltek ki a zsidó lakosok elkülöiiilé.s-re. Ezekben az libákban 14.000 zsidó lakik most. A körnvékMi 18.000 /^idót a két téülaiívái-i -^•Itólwin lu>\'~ lyrzték el. Kdilií kb. 12 millió ík\'imó értékű örtí\'-kViriíVii! és íVflizt Maltak
A szííQfdi zsidóknak :i város mog-Imtámzott részéi*\' való álUdepitését 8 najXM határidővel ohfndcltók. "Miskolcon IH.GOÜ zsidó gettóba Icöl-tüzt léao vau fulyamatban,
Adakozzunk a bambakárasultaknakl
Minden adornarvi továbWí ós nyugtáz a Salai Eoiloay
Ki«fbbna-\\i.bb ösBReírokbnn napúim után trytilnok az adománvok a
Zalai Közbinv aZítikeaztóaéffélKm a
IwmlwkátTwidták soptólyezósero; Az 1 -2 pengés adományok* szegény omlwrek fillómi bizohj itják min* lionnól ékoHszólóbbnn, mennyir:> a maifyiii\'ht\'iii szívügvo az ellenségí** lé-íitcrr - által sújtott \'verőinken való se-íilé-4. Htzonyitják ezek ll Itl-léii\'k azt is, hojjy a magyar nemzet mind.ii taííjn kemény \'íortneo) áll :> lábán, altnál nr.\'-lo.sahh .orókk:\'l, minél koiniszabbak a módszerek, amivel héi*!í*« ilkosokat küldenek a magyar föld\' fölé ártatlan emberek százainak, asszonvoknak tir>ortrio>-kokn.lv ilptiNZtihuiái-a. \\
Ujabb adományok : p \\
líddigt ByUJt^fQnk .15,573.(15
Hazat iíi/h.hkó tleztv. 18.—
tílaá Magyar Alt. Blsl. Usztvlsolftl 185.--KÓRzetd János m.—
],ux--nt.iif«cr Anikó &.—
Hoiézbelm Karoly 6.—
| Str-- r J*níw (VflRy Ujos versei i ói lOf/u) 5.— , MANSz NaftykaaiiBS , 200--Po\'vArt teAnyt^kol» osurkész-
c«ipsta Naeyk-nizs* 158.—
nt-.\'-i Ulos vendéglős 20.-
Hüll Cilit 6.--
MrtK.vm János aiozl Iflaa^ató 50.-FolyammérnfikaéK ttsztvlselfl-
kara^lapykanlzes ÍM.—
HodfwAny kftzseír 40 —
ld. Császár tnirn 6.— Nf^ykanl-sal I. korgott alfnnt
i\'-w. tnntestülftn éa nltUzlJel 11(3 50
Varga I.«]os Uremví\'zetó 20
óket lep-nként «fgy-egy évi börtönéé és három-három évi hi-vaiai vesztésre ítélte.
Az ügyész IelleblM-zell uz eltérő mjnösiiés\' és az enyhe bün tetés minit, di* fellebbeztek a vádlottak is. A lörvénvszék mindkét vádlottal a védő kérelmére szabadlábra helyezte, nini ellen dr Vargha Ügyész felfo-lyann»lásl Jelentét! be
— A mmgymfmtígi bomba xások látkaték ma é% holnap a Nép mmzibsn.
HÍREK
Napiir. M4|ui hó 2 kedd. Hóm. kai. AthinSi. Protealáns Xaleinniitl
összesen : IH,57S.15
Tegnapi nyugtázásunkból (Kalmár Zoltán cé\'j; munkásainak ujabb 1.1 [x-uw\'i udomiinvn i kimaradt az alábbi n\'-szlelez.\'-s: < (irácz Kewnc 2, IkaieiMí József % |)>M.mÍ (lyör^v. (iorócH János, i lei-f/a\'U^kojon, lié denek István, 1\'avkiik latvánv tísmo-dics Perone, Schroibíir István; Bakonyi lítol, Magytir ííösko, Ilók--
maiin Unna, í^ás Annii 1 1 pengó.
Egy-egy évi börtönre Ítélték a nyiresfalui halálos dráma szereplőit
A nngykitnizsíii törvényszék dr. Ahnassv-tunáeau most lap* tolta folytatólagos főlárgyulásál annak a szomorú drámának, ami a mutt év október 2-áiiak éjjelén a inui\'uközi Nyirésfalu községben történi Magdies Ist-viín gazda eiöszakkal behatolt Triuinovies .lózsef uevü s/oni-sztiljához és felelősségre vonla, inért az állítólag öl^ azzal gyanúsította, hogy tévoftótében lakásábíil lopott. A helyzet kex-detl komollyá válni. Magdics báni fával metil neki Tnulno-vjcsnak.és i birkái szorongnttn,
ti!í\'.\' Imgy :iz feleségét tlívtn SC-
líilségül. Az asszony kifutott ös a kezében levő késsel összevissza Szurkálta férje támadóját, ugy hogv ;iz sérüléseibe belehall A boneolás 11 Jtésszurást
állapitól tmeg a holttesten, A TPininovíes házaspárl a esend-firflk elfogták és beszállították u htigvkanizkoj ügvészség fog-háüábn,
Kihallgulásuk alkalmával a
súlyos váddal gyanusilntt iiá-zaspár Önvédelenuiiel védekezett,
Az első tárgyaláson a bíróság sok tanul hallgatóit ki, de Ítélethozatal rn nem került sor, meri szükség volt nz elhunyt Mag dics özvegyének - \'mint tanúnak kihallgatására. \'.
A törvényszék hosszabb ta-náeskozás után bűnösnek mondta ki mindkét vádlottat, mini leltestársat. erős fclindu-lásliau elkövetett szándékos emberölés bünlellében és azért
(PBspókI fclztesok ktneveiéae)
MindHzonty József tnegjéspiíspiik a lialaluni fürdéheiyek leíkip,ÍH«torí toendói ellátásának fokozott ós intézményes naig valós itass erdőket\' "u püspöki liiztoffokat novezett ki. 1*h-Jatoíii püspöki bizUwok k\'th-k: a díir^patt rtZHtuára ll-nvátb 4ó/hiif fiHporfií, balatoni-Hei pl \'bános, az (\'wsakl jkii\'í számára Oirbícza Antal
|."m balatonfüredi plébános.
(UJ káolán OelnéN)
Mimls/ionly József veszprémi me-ií>i\'*püs| ók (italért József ádándí lősí\'iíitó li-lk.\'szl (ielséif ht-lyezto át wuédlelkészí minöki\'igtjóÁ.
- (Halálozás)
Hybros eryász érte vitéz Bükky Jono nmdnrtanáésest, a niifí)kiini zsai reiidórkapítánym\'tK mzotój\'t. í\'.di\'sanyjü\', Özv. Iliikkv IVU\'rilé az. kökénycsm\'mtbizonli Nomosa Ikirlmla t\'siltas/tuít;v*\'n 74 éviw korában vb*/.-sxaadlH áldott óa luaues leikéi T *-¦> remtőjének. Az elhunyt nayyafwzouy az eszméin i niaityar i\'-d^sutnya i\'-h ik.ií.v.ii iíi\'i \'-\'\'Idijal vab\'imt.itla na\'i; öleiével, Az nltiivozása feletti Jíyus/. Óazínte éizéaéberi osztozik vitéz lliikky Jené laiiáí-soasitl OKósz Nagy kauizKU Uirsadalma. Az nihilnyt to~ meíÓHi (\'HilUt^ltűgven lösz az ottani róni. káth. tttniou) liaktttasháaéból, A/ i-iitfosztelé szentmÍHti áldozatot CHÜtörtök\'Hi romiad .H órakor mutatják \\ú) a nagykanizsai piaristák templomában.
- (EgyháikSzségl kir)
A nagykanizsai Jézus fizivo Egy-bázköz«éí: képvisot^testOlöto májjta 8-án, Mwrdán déluUiu fi órakor a ptcbániahivatal !ie|yísógÓbon tartja évi rendes közgyűlését, amelyen az 10 l!l évi zárszámadásokat í« tárgyalják:
- fBarass kir)
Az élolmiszer- ós trizelóanyagko-lí-skedók kivélelé.wd valamennyi ko-reskislot i\'rtcsitönk, bogy további intézkedésig üzletinket a hét vala-nionnvi köznapján szombat kivé telével n><íií<\'l 9 órától délután fél ö öráifí nyitva kell hosy tartsák ebédszünet nélkül egylui/nmbaii. Szonibatou délután 2 órakor zárnak. Az -élolniinzor- és tütselóiutyagk^rcs-kwlék zárórája" tekintetében a k<»-rabbi n\'iidfll;:\'/i\'\'s.\'k liz érvénvesH;. Elnökxr.y. \' (:)
TARjAn—PALCS/CS
III textilipart ét ktrtlMtlml vállalat Naityhanizitíi.
Gyér: Fiagyar-u- 86. Telefon: 3-44.
Városi ttűtlet: F6ut 14. (Első Magyar /Urtatilo Intézet palotájában.) Telefon: 5-33,
ZALAI K02L0NY
ÍQ44 május
levésték f tat*«l
¦ A bevonté Hírközpont ioloiiti: A honvíVloilut miiMHitpi\' n\'ndolotóre tw. ewMJf országban iiü\'^s^akiloMtik. * iii<\'xőüii>\'.d;iH!\\KJ iiiiiitki\'iwíkl)ól, fold-niiivus ifjitkbói .illó ),vi>nt/x\'H;ii«iiU)k fiigl«lko/.lat:Vsiil. Az ifjúságot fl köz elWáö iinm>n;d»rii vt\'lotték Itt é* iiwxöi munkára idkulmttazák. A vá-mai,\' iakolai, rálluliiti timMi Uvnu jiatok főldmümi ifjait Íf» fi\'lnii\'iiuítU\'Jí » foidalko/.üitiw "dói ón nlyiín csapatokká OHztották Ihi, ahol a kiképzés -./ültetni. A aiiniszbM lendületét min doníitt m>ivh;>.jtol(iik az Mólókon járási ás Tart)HÍ lun\'iiUi}Ku;uirrinokoK. Alwl\'inóg ralaini tirtztázatliin kordé* volna, ott az érdekoItekntík.HH illotó-kiv. ján\'isi óa\' városi p;ir,nii\'ttiiok.Hő-rokhot kell fordulni. A főldművnw leventék olnuilásatott kiképzését a inoauRaadasági munkák Iwfojaalóvol, aratón után, juliUH 15-tól [iótolják.
— (A nikotin k4at4de»c
A Búvár áprili.ti száma írja: Alo-tlies, köniiiflborgi egyelőim tanár, aki néháin eszleintövel íV.etótt hosz-nZuhb időt tóltött Magyunnmtígori, érdokxw kiivrlot\'kkH kinyomozta, hogy hol kóp/Alik a dohányban a nikotin. Az ember azt gondolná, Isigy a Imréi hozza tétre a növény iiikotinUtitaliint. .Molhes a/onhan azt UnaHxtaltn. hogy a puadicsom-töiM oltott dohányban ti.mii kőpxŐdik ren\'iloá mennyiségű hatóanyag. Kor-ditott osolbon viszont még a jxiradi csomhan i» mngjölnnik a nikotin. Kbből (tsl lehet látni, hogy u mér-. L\'ozó anyagot a gyökér termeli. .Mo«-erésiti ozt a dohány-növény lU-dvm-liok a vizsgálala is! A gvökér köze-léhon levágott nővénvból kiszivárgó nedv nikotintartalma nagyohh, mint a inagaaahh ívszekhől származó nedvé. Kgyőbként a nikotinhói mentesen maradt dohain hajtások, amelyek paradicsomon faj löd tok, alapjában véve nem külnub\'izl.\'k a rendes nővéhvtŐI. I*!/. azt sojtoti, hogy az ulkálóiaknak nincsen mindig kinui-líit\'iató élottaní snei\'u;• a nőyénv-hvn.
~ (Mikeslvetak kéns-vo1
Mulmray lOftanér: Magyar \'játékszín oiniü könyve második bővített kiadásban jelerii meg a Magyar Ebi kiadósiíhan. .Mulmray a magyar szollenii színjátszás fáratIhatatlan és úttörő munkása, lívok óta birkózik p." nagy feladattal, hagy meg-li-it-uitso a színjáts/jis magvai- [ormait és stílusát s o MZtlljátszáii tv-síéro érté\'kes és hasznilhaió anyagot teremtsen, íllutőleg állitmm össze. A -Magyar játéksziii" Ili különfél-) 1:11*0, hallada és színjátékot tartalmaz, amolyoket Muharay műkedvelő szii||>adok számára dolgozott föl és állított ilssze. Köuy ve záradékául a mükedvulő színjátszás tudnivalóit foglalta onsze nagv hozzáértéssel i\'s a lénzletokig menő pontossággal.
FIGYELEM!
Dégel— Horváth
Budapestről,
iözismirt siileiimiillst
1-Etöl
a Pannóniában
vendégszerepel.
SPORTÉLET
Csáktornya—Barcs 1:0
\' C.sdklorni/u. május 2 {Tudósítónk jelenti) A CS-ZTK és lliires |,K nagy szélben játszotta le a Nlí III. mérkőzést Csáktornyán^Mindkét esa-pat igyekezett\'szép jáídkol adni, amit azonban a \' szél nagyon luegnehezitell. A gólt Ycrlianccz lőtte itz első félidő 5 percében egy kapuelőtti kavarodásból. Hogy a barcsink nem vittek el legalább egy pontot, - azt a (\'.SZTK Istvánovics," kapusnak kőszőnheli. aki mindkél féliílö-lieu bravúrosan vedeli, pedig sok és veszélyes labdát kapott.
A nagykanizsai levante-birkózék
az elnnill vasárnap Székes fehér-várolt szerejH\'lb\'k a délnyugati kerület ifjúsági birkózóverse-nyén. lírextmények az egyes súlycsoportokban ;
l.égsulvlmn Sasvári Sándor 1 . Szokol Jőzsef 2., pehelysúly-tian Kincses l,;ísz\'ó 2., Németh Lászfő ,\'l. váUnsiilyhan Kovács István (Koiiiánovtes\'i I..
A kanizsai leventék ej>hen n sporlá-hiMi is. mini miiulenőtl uregnni.lutIák, hogy az elsők közöli vonnak
Halász Károly edző mint szövetségi mérkőzésvezető működött közre az izgalmas versenven. Az eredmény uz edző s-zoriüiitmns és lelki isuiereles munka iá "ik gvünrőleJie, aki n iH\'hé\' i\'őkhn ís sports/.erüodn-nilássa\' leM sili iiuzelli\'nül vállalt fehwliitát
KÖZGAZDASÁG
A nagykereskedők adatainak * bejelentése /
A N\'agy kereskedők ..IrsZágos Mgvesűlete a k<i/rltmtlll>an kérdőíveket kühlöll szét az ország nugv kereskedői részére, akik uznkal kitöltve visszaiutlutták a N\'OIvhoz. A kérdőívben a következő ittlutokul keltett bes/ol-gáltnlni : A eég nevét és székhelyét, az ipiii\'iogositvánv szövegét, és szárnál, az üzleti lukét, n bennde/ésé. felszerelési tár nyakal, valamint n kirtikűtok számai, nz 1(113. évi bruttó Inr-galniat. hogy milyen eikkrevau hatósági kijelölése nz illető cégnek, nz • üzlethelyiségek nagyságát és az alkalmazottak létszámát, munkakörei
A kéitlöivek legnagyobb ré-
szei uz. elmúlt napokban már visszaérkezett í\\. Nagykercske-(lőlj Országos l\'^vesőleléhez. Az gdalok feldolgozása folyamatban Van. luldig hozzávetőleg 5000 nagv kereskedő kérdőivé érkezeit vissza a NOK-hoz. A kérdőívben szei-eplő adatok alapján osszeállilüiKlö stntjszli-ku eg>-ik alappillér*\' lesz a nagy kcreskfxlc\'em átállilúsi tmt nkájának
Maiéra
Biar hallgató taaglta meg a UJgaxdálkadást
A Tojtormetök «\'w \'IV-jszőretkozotnk OívziigOs .SzÖvotségtí a kisnhh toi-termolő gazdák részére az elmúlt télí\'idénylwn as orsraig különböző ridökoii)\' egyhetes tejgazdasági ismerőt toqusztó tanfolyamokat rendezőit, kitűnő gazdasági szakolóodök közromüködésévol. A tizonhat külön-bönő holyim\'f^ben megnmdezott tati-folyanwk célja a tejtermelés fokozásának elősíígitéw, annak jövedelmezőbbé tételo, a tej minéségénok, valamint a sziuvasmarhal^nvészbís és takarmánylonuesztés" feji \'SStésO ér-dokŐbon gyakorlati <\'*s elméleti isme\' retek elsajátítása.
A szövotsi\'ig ezeket a l un folyamokat itlén már bote<lik osstondójio tartolta. Az idén olsÓHOiban az. alföldi gazdák résüén\' sz.»rvoztok ilyen nlóadaHHorözalokal, hogy a viszonylag kod rezét le nobb szarvimmarbate-nvésztési, lojtormolési és értékasitésí kőrühnényoink között részükro nz-titon is táinugatásl és irányítást nyujtsanak.
Az elszállásolási, élelmezési és közlokedési nohézsi\'g\'ok ellnnéat) mind a Iti tanfolyam igo" látogatott Voft és a szövetség együttvéve kö-rüllsdül ozor gnzdabalfgatö neszére niiKlorn Ungaziiasági szakkiképzé-st nyújtott. _
Ml újság a budapesti Elelml-szernagyvásarteíepen ?
1044, április 21-töi 1911. április 27-íg. A/, élő- é.s vógoll-baromfi, valamint a tojáspiacon ay. áruk változatlanok. A zöldség- és főzelékfélék piacán i. hó 21-töl kezdötlöleg uj nagy kt-reskeiielmi áruk vannak érvényben : sárgaré]>a és karottu I. rendű 50, II. rendű -10, ,pct-rezselvem és pitszternák I. rendű 90, II. rendű (10, fejeSká-\' poszta (1. rendű 70, Ilv\'réndü 50, kelkáposzta l, rendű 80, 11. rendű (Hl nengö inétermázsán-kint. A többi árucikkek közű^n hónapos retek és n fejitssnlátu áru 110. a sőska, n hegyes pa|>-rlka és az újdonság kalarábé ára 100, u főzötök ára petHg. 100 fillérrel csökkent. A gyü-inölespiaeon a közönséges fajtájú alma áru 10, a nemes fajtáin alma áru pedjg 60 fillérre^ esőkként kg.-kint. >
Unger-Ulimann Elek vaskereskedésében
sin-, rud- ém patkóvas-, továbbá szeg-
nisiványok bevahbaiék is etiMei.
Hott,»i-i--(|epak, gepuij, o^tp*ayfém ém nolyAa csapágy IgéayWgáj elln»*x«ni.
AramKtmUk NwtéM, r»klimlol6k, hlba|>i«ntt>ak, inkáiéra lalvlltgoiitai mlnon villámok k«rd«ib«n tjélolöti H-tó) m*tmtém 18 C»»r>r«ry-ul 91, t»l«*0" 2B4
Bárány államtitkár nyugalomban
Az MTI jelenti, hogy lliiánv Károly. áHomlitkár nyuKdijuztn-Idsál kerlii.
ÉRTESÍTÉS.
Érlesllem Magyknnizsa és vidéke üzemeit és gBzdált, hogy a 606.400/19/14 számú rendelet alapján vasóntvényt piros vételi i(),i/olíVs ellenében tele. pernan kell átadni.
VAroasy Sándor
Ű..KUV.B- i» ré*k.n.k.dj
IinkuSia.ZrlailI.-g.il).
Bizományost
keresünk gezdasóai magvak (lucerna, lóhere stb) bevásárlására, őskeresztény, kellő garanciával és szaktudással bírók jelentkezzenek levélben, Orsxá-goi MigkeretkadÖ, Budipeit, \' IV Postafiók 131. cimre.
APHUHIBOETESEI
ÁUüU
T«H*I4I vagy Halai segédet felvett 9*ft vaBkerestiedés. 4
¦•«yvalAahM perftkt tiazlvltdónó álttit kerei. Sxlves megkeresést ¦ kUdAb* kér. 1441
Jabb iiitrót való IcJayt tanulónak felvéstek. Horniul lodrau Fő ul 2. 1431
F4nyk4p*»x iiifltereinticii egy flgyes fiat vagy leányt tgennapi elfogiiltiigra slkilrtiunék. Vattagn. Csengeryut 1. 1445
JAhéabdl való Ullutóllv aionnatra (él-vételik - Síiklav lílaaeiiidetoB, Eötvös-tér 34. 1453
Komoly iiyulÍB/ok ligyelmibet Jóval irón alul 2 dib. nagyobb t* i dtb. kuebb ketrec kasnyutakks) éi többféle hoixAvaló-val eladd. Uagold.nnc 132. Oiíanir. 1443
Uj, Unom koutBm] tiladé Roagonyl-utaa 3/a. toldatint. 1447
Hí-., /ii.íit\'.l\'. S.u;!,r ut M
eltett 1450
,:y eltiórnmu alfg \'Mii sUlA, löia na»t*«ltOsh«ly eladü Kinliít utca 63. H/ím iiisli. 1442
Ksveiel hasinál), Jó gumikkal, teljesen lakaiban levö. modern gyarmak-asiarl-kaacl daiid AíuAd-H- 47. 1412
KOLÖNFBLH
Tt>gHH|i fsü sí* mély vonatban tnaridt 1 útb világot nftl nfi-jör iá»ka. btnt levA-lnu«xka! e^yfltt. K-iem a bectHietea megtalálót a láiHtban levö cimre, iiio |utaioat ellenében hlildje el. 1451 ¦
Mindennapi leveleiéiből ÖUtcgyujtott tam«a>4lya(|st bélyeggyUJtési céMita M«B*«aiiak* Baibaiits, Zalai Köitöny iseiketxtdsége, naponta délután 6—7 ón kötött, fii a hirdetés mhi.iiu érvényes.
ZALHI KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP KlüdtH ; „Kvioaidaiiol " T. Nagykamiii t\'ülelöfl t.iridii: Zalai KariNv Nyomatott a ,.K0i|iRzdaaáal n. T. Natjykanizia" nyomdálában NaoyknnUsan Nyomdaért felel: Zalai Kártty
évt., 99. Ii. Nagykanizsa, 1944. május 3. szerda A-m 16 fillér.
ZALAI KÖZLÖNY
\'nLITIXAl\'HAflLAf
4a ktadókrnua MMta n. a.
l\'eWfls Hcrkesztrt: Barbarlt» Lajos
KMftotAJ fcr»: ón) btaapn 4 pintó 30 mua,
, o«gy«d*Tr« la penrfl *o fillér, \'K*y«.pixám: hétkftamitiiafw.. .7oml>mrtn 30T0L
A magyar csapatok visszaverték a bolsevisták támadásait és roham-vallalkozasokban térnyeressgre tettek szert
Intnrlnr jelenti: A Krim fólest-gotoni i
Szebanztopol etáttréhem esupan a dólkolnii parton és Baj-Jar-öböl tói északra voltak holyi je-lentoeógü cHatáj-ozáaok. Kzoket a támadásokat rissen verték- a nómot esapatok. Nómot vndtSszi-opülÓk niog-kuiotéjttiBoiüoii métáin adtak ogy txilsovitilft tábori repülőteret óh után-iHrtlA>i vonalakat. A Dnyeafitor alsó
iánál s SbotjH "néhány tárna- | lat.
Sasát vissüa vertük. A Jasnytól északnyugatra indított bolsevista támadások már a nómot ós román ntlá.sok olólorében összeomlottak. A Kárpátok vépnyul ványainál
Kalamea ridékén
csapataink több szovjet előretörést toltok ártalmatlanná. Kgyesitntt nómot éa magyar esapatoK » bolsevis-ták készonlóli állásáig hatoltak elére éa ott szilárdan tartjak az areVons-
A 9. sz. magyar hadijelentés
(MTI) A honvéd vezérkor (6nőke jelenti: Kuthiit.it ¦ fg \'attól északra , a honvéd ctttpotok sikeresen verték viasza á holsntxiók {őhb tátnadáJiát. Vgyancsakeredményeién verlek vissza csapataink a Szovjet tömetdását Kővel térségiben is. Kxerl seembe.n saját roham vállalkozásaink térület-nyerrsighes mzeltek és eközben az ellenség heves támadása elleném a harcok során (4bb harckocsit kilőttünk. A harcokban, ö\' ellensége,* gép semmisüli meg. BnUtal a hadmüve letek alatt mind támadásban, mind védetetnbon különösen kiUmtette maqá/f$asváry Jó:.te( rezérnrnfffj?/ />a-rancmoksága alatt a (ineántuli 18. itőnnpii hadotztály.
Tegnap kétszer bombázták Lemberget
Tcgfiiup szovjet re.pülőgépkö- 1 ismét 20 gép támadta meg telékek Lemberg lakónegyedeit | rost, amelyek közül támadták. A némwA Iégrédele«*- 1 lőttek X bombázógépet lőtt lo. Később ;
Az Europa Press a keleten harcoló magyar csapatokról Az Ivtiropa Press a magyar es;i|>aiok keleti harcaival foglalkozik és megállapítja, hogy
vá-gépcl. le
a Kárpátok titttíe.rébcn \'ésa Hnutszter ftlső folyásánál rlmsartxm (t magyar hadsereg könnyű httcfosztáltfai. harcoltak.
ICzen a szakaszon .U magyarok lőbb mint 100 orosz páncélkp-rsil scmimsitcátek meg, melyeknek tizxHlrészAí közelharcban !msztu.ll el, A magyar csapatok együtt harcolnak német csapatokkal és nem ritkaság, hogy/ ugyanazon löVészárokbnn együtt
1892 ház pusztult el, 3378 ember halt meg eddig. Bukarestben
Bukarestben öíí ollrmaéjaw légitámadások követkéz létwMi eddig 1802 ház elpusztult, 14HS) ház megrongálódott, 103 bolyon lü> ütött ki,, \'.2079 ombor uiÉ«poboault ós !1378 mogbalt. A bombázások naórészö 11 lakónogyodro esett. BIpuss&H as
¦vannak magyar és német katonák. Némel részről különösen a magyar állások tűzbiztonságát és jó el rejtettségét emelték ki. A magyarok állásaikat szalmával és fával ügyesen kibélelve, valóságos kis front-villákká ópi-tellek ki, melyei az ellenségnum Ind felfedezni. A katonák mélyen lúgozott széles csatáriaméban támadnak. A tisztek a katonák élén haladnak és katonáikat kjs síppal irányítják A lisztek mond nem mindannyian beszélnek; "rféiuetül és igy csaknem mindenütt együtt vannak a németekkel. (MTI)
egyetem, több kulturális intézmény ós egy temetó. A hatóságok felhívták a román főváros lakosságod), hosy akik gyormokeikot ol akarjilk költöztetni, abban segita^gükre sietnek.\' Tlirok szerint Temesvárt szántén kiürítik.
Rouenban S00-ra emelkedett á halottak száma
A párisi lapok foglalkoznak as 1 a halottak száma 800-ra omolkodott.
aiwolazáazok t*wrortamadáaftÍTal. » A* angolszáasok torrortámadiVaai
niolyek Trooywiboo 80 halálos áldó- arra irányulnak, hogy Kranciaorszá-
zatot kévotoltek legutóbb. Itouonben 1 got .teljoaon tönkre tofö-ék, hogy
a nzóko«ogyhár, inegrongtUódott é« ; annál köhnyebboii loigaahassák,
EÍpusztítoíta AlaxandrlaTíires könyvtárát és Képtárat a tegnapi angolszász légitámadás
városa. Sok száz négymotoros bombázó és vadászgép több hullámban támadta Alexandriát.
Hómából jelentik : Az angolamerikai légierő tegnap súlyos lerroi<á.madást intézett Alexandria elled, mely « hasonló nevű észukolaszországi tartomány fő-
zatol követelt gyerrkfkfcőt éa
asszonyokból.
« >
Kit i-n."* bombázása utaa most Alexandria Ixunbázá-sáról kel Lm t hirt adni. Mindkét városnak az a riSwo piiKZlult ol, amelyik valósáén!- kinea tára \\-olt n kubiimnak. nOfldéhbe-nóssol koll megállapítani, hogy a nyugati hatalmak olérkeztmk oda, hogv eálpont részükre Pante r« HifbelanpeU» város\'i. Harrnlni á» gyózni kell, különben t^Iavrsz min-drui étiek, amiéri élni éh dolqozni érdemes.
legnagyobb temploma Szétromboltak sok lakóházat, különösen a nnmkásnenyedekben sok rombolást okoztak. Az amerikai vadászgépekről géppuskával lőtték a lakosságot. Kipusztult a BftV liotheka Iticordimento 50.000 köteles könyvtára és egy hires képtár is A bombázás sok á\'do-
Már 11000 repUlögepet veszitottek az angolszászok
Berlinbél jnlontik, bopv a t»-Knap itsti némel lapok a léjii iámadiutokkal foglalkozva moRdllapitji\'dc, hoRy az anjndnzásznk áprilinlian I ftW-ont több repülÓfrépet \\-osztottnk, mint már-ciuaban. Ez as orodmény az anpol-snáazok minden propafraudá jávai szemben bizonyítja, mennyim moe;« növnkedott a német lécelháritáfi sikere. Áprilisban 1903,oUonaégeB t?é-pot lettek u>. Az AngrlH ázörinf az
amerikai lesztesí\'ipik az összrs \\esz-
A-bolsevizmus háborújának kettős cé/j, A Tat cimü svájci lap közli Moszkva Május elsejei fc\'hi\\\'ásál és erről a főbbek között ezeket irja :
A május elsejéi moszkvai fel hívási n konnmmislapárt központi bizottsága adta ki. Ez a felhívás kél harci oélt tüz ki. KlŐször az orosz területek fel-
tóségek.nok «í százalékát beázik ki. A számok vilagoftan hizonvitják, bog) űz an^olflaaHzok hiába kísérlik rang Tadáaztíópckkél megvódonir» haicbaToU\'tt bombázóikat. A berlini Naohtausgabo szerint aj Hn(;ol-szásMik eddig 11.000 ropülónópet voazitbttok. Az, ani(olr.fászoknak ari* a motípyözMósro koll jutniok, hogy a bábom folytatása szem pontjából azok a terrortámadások, molvokról az,ellenség.olyan sokat roméli nem hozták mog n várt orédmónvt.
szui^idilását, másodszor harcol hiiflet nemcsak a fasizmus, ha-\' nem u kapitalizmus ellen is.. A\' kommunisták felfogása szerint . a demoklralízmus és a kapitalizmus is ellonsége a proletárságnak, meri az fokozódó burzsoáziái, annak diktft tu rójál jk>-Umti.
Súlyos találat érte a székesegyházai és elpusztult Alexandria
A krómtól eltekintve, szabályos a német—török kereskedelmi kapcsolat
Ankarai jelentós HZqriüt a német | króm-h/állitnsok leáUitása után ia, és a török koreskedelmi kapi>sída- Óppon ss elnndt napokban eáer valók u króm-szállitásóktél oltókintvo ! gén vasuti sinvaa ssállitniany érko-a rendes medorbott folytatédniik\' A aetl WénietOrsBágból.
Churchill sem hiszi, hogy meg tud|ák oldani az angol birodalom minden problemáiát
A brit hírszolgálat jelentési; 1 alapján közlik Berlinből, hogy Churchill beszédet mondott u I világbirodalom miniszterei nő- | keinek értekezletén, C.hurchiU j a lobbi közölt azt mondta, hogy I
nem várja, hogy ez az .értekezlet niegohlja az angol világbirodalom minden problémáját. Kz* nem is várhatja, minden esetre a legfőbb ideje volt, hogy óazV szejöjjenek a kerek asztalnál.
Angliában sem hieznek mz anttolstáaz l. i\'h-tő „ceodaUvó" ereiében
A News Obroriielé egyik cikkében hogy
keljék az angolszász léiri erÓ hatalmát. Sokan ugy beszélnek orról a légi eréról, irja az angol lap, mint olyan fegyvernemről, amely egyedül j is metrnyorheti a háborút. Az anu<
szász léííioró mm lenHelkozik esods-teró mennyei hatalommal. HÍTmtko-zik a lap az olaszországi harcokra, ahol a repülók sr,árai bomháaték (•redménytolenül a német ;íll.i: o\\-.>%. físzont a répülógép .szcmélyzofce a iryalogsáír pmláennál is wÓdof mosdott.
AngliaJJAmerikatol fél egy következő világháborúban
Egyesült íllamok nem vettek reflat..
IU bolátható idén belül harmadik világháborúra körül sor; akkor Anglia nom támusskodhatik. azokra a támaszpontokra, melyeket most bér-1» adott. Rz napy hátrányt jolont-hot abban az eeetbon, ha a harmadik világháborúban Anglia nlsaitfe-Uúro és nom az KgyesiiH Államok-1 kai karöltve támadna.
Az angol lapok anzal a kérdésanl foglalkoznak, hogy M agy britanni ti-nak kár volt 00 esztendőm bérbo-adnia ec>es táin:iKz|xtntokat az Kgye sült Államok részére. Okosabb lótt volna, - írják ha a bérbeadás nom ilyen bossxu időm szó]na. Kgy nogj\'edszázation Ixrlül Anglia két világháborút ért mos. Az elsőben az
1944. ovfijus ;i
Gazdátlan vagyonok
A inagvar gazdasági élőt «jná-
lfttOB«n To iv-lloni vonását minden idi\'iln\'n u tőku->/A*génység, a vik??-Iii.\'i.- jd lementő, miioty miatt ipa-i«m Klánunk >\'s kBiuHkqdoliinülk kifej-l.eKrtóse ttiuk nagyon lassú Mamlwf) inihdltatott íiiOifTKét tehető*\'-,\' ;\'d|otl • !1 magyar ^üzdusági élőt olőtt: vtUTf megmarad >v.er neliiV-HÓgvol küaködó szerénynek, vagy elfogadja » külföldiek által felajánlott idegen anyagi isj szellemi ¦\'•i\'dekiík szolgalatában álló tőkét, uiiiűlyukkol uj vállalatokat alapíthatott, vagy meglorőkót bővithetett. Siijnon bő kuli itiiiior-nfliik tizt is, hogy űzőknek ;i/ Idoonii alapítású vagy érdekeltségű vallalko-/Óknak, vagyazok vezetőinek ftokkal inkább -a külföldi réazvónyosok érőnkéi, mint a magyar gazdasági éle\' ftd virágoz tiltása lobogott a szőniük előtt. Kapzsi* közeikből kinynl-tak \'minden utált, umi pénzt jolont-botolt u számukra és a magyHzorüt \'liberális világ italéban niugsV.áiidáJ-liátatüimil hordláfi ki azokat ti milliókat hz országból, aiiiolyokéii a magyar -paraszt, a magyar munkás, a magyar tisztviselő & a magyar Uu-inidő rétegnek dok-aok uzer tagja véres verojtuKÓt hullatva dolgozott, fthbőrérl dolgoztatták a munkást, a ii:./.U i>. \'lót üzemeikből!, vállalti"^ Iáikban tt eaak azok. akik hozzájuk tartoztak, azok [Ütődtök u trianoni ^hol.doyU\'keidókt áldásaiban ós éi-voíiiíííífyi* pénz iitimlonbató batalmát. Az utóbbi óvok eseményei kövotkoz-tébun igen sokon o nagyságok közijl elhagyták, vagy. elhagyni kéft>s/.t!-_ rültok Magván a-s/ág területét. Anido ittmaradtiik" hűséges i\'natlóaaik, az áhímgvar jelmezbe öltöztetett, dróton rángatott szánalmas figurák ós (*,- -k Inisi\'tft\'S")! kis/.idgáltt\'tk a meg-fuiotiak áraokoil őü a tőlünk mindig csak hasznot búzni akarók vtigyoltu\' eg.m> gyarapodott, az osztalék szol vő-nyoket sflrűnntututták bo a rállála-tok pénztárainál, IV nom jelentéktelen összegük Maradtak ezeken a bolyokon relvétetlonül is, mivel a .ívszvényok birtokosai földrajzi akadályoztatás, vagy imán ok miatt osz-talék igén vei kt-t érvényesíteni noui tudták. fizok a fel iicm vett osztalékok aztán éyrŐI-évro ott szerepelnek a vállalatok mérlegeit*\'!! éjt nö-sógctten várnak arra az időre, atuikor itiliíjflouosaik egyszer gvőztóaon ós büszkén moirjülcnlii\'liK\'k és a folr gyülemlett Összegekkel meglőni hot ik pénztárcájukat.
A magyar királyi kormány nt*-hám nappal uzolŐÍt kiadott rendé-\' lelélien BüabályQittU, a zsidó vagyonok, közöttük a rész vén vvag von finlv/olél is. Kxzbj kajxsolalbán nd-iítk Tol a\'Ttónb\'^t, hogy nem volnn-o ÍH\'lvt\'f i\'"- iga/sogo4 ktogészit"Ili ezt a rondobd t a magyanirsziigi vállalatok mórli\'goilx\'ii a f«\'l notu volt osztalékok tiiu alatt kimutatott iíkz-szögöknek a iteluxol céljaira Vftló lo-foglabisával kiogészilöni. Több millfó páiigŐro tí\'iwtó. A linzzávetőlogOH hcvuléM szerint az az Összeg, amoly a\' vállalatok mérlugnitien\' évról-évro kimutatott összeírok bői .adódik. Kzt a bábornt tudjuk iái, há a fíx kör-niünkkol és focinkkal is, do niog kell. nyernünk. A bábortibun való réözvótolünk k»méity feladatokat óa óriási tolmrpróhál zúdít reánk. A nap-nap után inogiainőtlőilő lőgitá-iimdásők, a pusztitáf, amit t-zek ukozmik éh ezek pH -néro a tormolós fokozása, a kíboinbázottak moguOgi-
téso ée támogatása, mind-müid nagy pénzügyi kövotolóflokot is támaezta-nyk. KézonfokTŐ tohát, bog)\' a kor-mánvzot minden anyagi oróí moz-gósif u «\'J elói-éaénok erdőkéiben ,&*(•¦/. alót nom lobot kivétel a gazdátlan vagyonként hoveró több milliós Tol nom vott osztalék nom. KÖz-tudumásu,; hogy eiwknok a fol in*m vett osztalékokuak szohőnyei, kiknek, moly \'kitlíöidi államban tai tóz-kodőkiuik\' Líirtokában vannak. KI
onvésaően csekély azoknak a. rész-véhytuiajdonoflokiiftk a aeámo, akjk a magyaraéghoi tartoznak éfi inas olhárithatatlan akadályok miatt nom vették-fol osztalékaikat. Nem történik tohát semmiféle\' jogcsorbitaX ¦ m;iu a magántulajdonba történő állami boavatkozás. amikoi a kor-mány#t "asaket a niagyiaraág áráth kében éa a magyarság javára bur-tokba mzi.
A bisorozttt livinték biosztásánál flgyelsmbe kelt venni különleges szak-kiképzésliket
A Levente /ilrkVipont jelend:
Az újjászületett leventclufézméity egyik Igen fontos eredménye, hogy a minden ifjúra kötelező katonai előképzés mellett Oikéntes jelentkezés alapján a különböző fegyvernemeknek megfelelő szakklképzésben is részesülhetnek a levetitek. A levente-egyesületekben nagy lelkesedéssel dolgoznak a kerékpáros éa rnoloros gyorsleventék, a híradósok, vízi-, ejtíernyös- és vitorlás repülő leventék.
A honvédelmi miniszter legutóbb kiadott rendelete intézkedik, hogy a besorozott leventék beosztásánál figyelembe kell venni rendszeres kiképzésüket és minősítésüket, valamint esetleges szak-ki képzésüket. Az illetékes járási (városi) levente pa-
rancsnokságok a besorozott Uveaték törzslapjait megküldik az illetéket honvéd kiegésiilő parancsnokságnak és a beosztást ennek alapján készítik el.
Ezután tehát a leventék, akik megfelelő kiválasztás után valami lyen szak-Mképzést kaplak, a képességeiknek legjobban megfelelő fegyvernemben. katonáskodhatnak Nem veszhet kárba a szak-kiképzés fáradnágos munkája. \'
E fontos rendelet végrehajtását a levente szakoktatóknak kell megkönnyíteni azzal, hogy a fejlődési, illetőleg szak- kiképzés törzslapokat és minősítéseket pontosan vezetik s azokat felettes parancsnokságuk révén idejében az illetékes hadkiegészítő parancsnokságra eljuttatják. fLHK)^
Az Igazságlgyi Orvosi Tanács
elmebetegnek nyilvánította Arád! Antalt
A törvényszék wegszinteti Arasll ellen a böavádi eljárást, Mert bDatetíjagllug felelősségre nem vonható
Az igazságügyi hatóságokat j-égóríi Ingliti^oztaljii ;tz ug>nc-vezetl Aratli ug.v. 1 gyauis Aradi (A il sorge Antul nyűg pálya mesler. mini városi képviselő-U-stfileti tag, az lii;(7. október 12.-i városi kozgyőlésen napirend idői li felszólalásában súlyos lényeket ál litoti u városi fös/.á in vevőről és kérlo a polgármestert, lingy mentse fel a szolgálat alól. hogy a vádak aló! liszlázhassa magái .IIKÍ7. október lll.-én Arimi vádjait njsáii-nyilittkozatbnn feuntarlotta. sőt k\'ijele.nlette. hogy a/.okul ki fog-ju bővilént. 1111II.\' tiíív. 25.-én Aradi egy ellene inditolt rágal-inazási perbon az eljáró dr. I.n-káes Hrln járásbiró. majd a fellebbezés sorún másodl\'okoir eljáró Miikáry Vilmos, dr. AJ-mássy (Ívnia és dr. Hévfív Andor kii*, törvényszéki bíróról Mi-Ive* kijelentésekéi tott. többek között, hogy elítéltetése u jog-szoHá\'tatás incgdőbbtiítő és ínég nem törhető szégyenbélyegét visoM ttingati\' stb.
Fenti eselekböl ( kifolyólag Aradi Antal ellen megindult az eljárás. Ennek során gyanu-okok merültek fel urra nézve, hogy Aradi Antal n heszámitbtt-lóságál kizáró vagy korlátozó elvneziivtirbnn szenved Qv. Híl-
TARJAM—PALCS/CS
textilipari éa kerexhedelmí Vúilatat ¦Xr Nagykanizsa.
Gyár: Magyaru. 86. Telefon ; 3-44.
Városi főOztet: Fő-ut 14. (Első Magyar Biztosító Intézet palotájában.) Telefon: 5-33.
lera Zoltán városi hatósági orvos a polgármesterhez terjeszteti jelentésében annak a véleményének adott kifejezést; hogy Aradi Anlal nagyzási. perlekedése üUlőztetési és feltalálói nuí-.nában szeiivoU.. A kir. torvényszék jogerős végzéssel elrendelte Aradi Antal ehneáltapoláiiuk m.Cgfigyelését, iunil dr. Desseo .Miltálv és dr. (.ijliázy Sándor tiszti főorvosok el is végeztek. Megállapították, hogy Aradi sem ehnéznvarban, sem önUulatbm-ságban ntun szenved, esolekmé-íiyeinek elkövetésekor akaratának szabad elhatározásával birt és bir jelenleg is. Minthogy a városi hatósági orvos ós -l két törvényszéki orvnsszakérlő véleménye közöli ellenietek voltak. . o törvényszék \' március 2U.-án. el rendelte az Igizságög>i Orvosi Tnnáes felülvizsgálati vé-leinéuvénck beszerzését, ami meg is történt
Mosl érkezeti meg a nagykanizsai törvényszékre az Igazságügyi Orvosi Tanács felíilvízs-gúlnti véleménye, amit Tíakay psofesszor, liiint elnök irt nlá és teljesen fedi dr. Bitte.ru Zoltán városi hatósági orvos megállapításait.¦
A Tanács a perben kérdésessé lelt paranoia l\'öbb j.llegzelessé-gejt ismerteti. A paranoia mely elmolH\'ttsgségnél a lelkiélet végleges Öltével védését legtöbbször valamely neves hangulat változással járó élmény szokta hiegiudUnni túlnyomóan kevert formában mutatkozik. Igv. p.\' o. : a perlekedő téliolvodolt-ság alapját képező jogsérebni tév eszmékkel jól megférnek a nagyzási. üldöztelési, stb, téves eszmék is. Különösen súlyosbítja a körfolyamatot, ha a be-
teg** egyik alkalommal tényle. gesen jogsérelem érte, vugj- egy. Fzben .csakugyan alapos váddal alhatott elő, mert ebből azután kellő kritika nélkül még inkább\' általánosít. A kórosan perlekedj egyén tíz áhított jogrend értlekében kürtöli az igazságot, de önmaga durva igazságtalansággal támadja meg az igazságosan _ ám nem az ő kedve sjxria* -eljárt bírákat Az értelmi csaJó-dusok és hibás jogérzet következtében n iényegVt ósszetévesz-li az alakiságba! és nem bü-liazta belátással saját cselekedeteiben és ezeknek ¦következményeit illetőleg. MiudmneHott az ilyen e^yén bizonyos tör- . véuyisnwrót/\'vel, rendezőit kidsS vjse*lke<lésével, összefüggő beszédével és n kórlünetek ügyt-s bt-kargíitásával (dissítnulutio) a nem sznkcanbert sokszor meg-tévcsztheti é|>ehnéjfisége tekintetében mondja tovább u jelentés. Az ilyen belelek ívntk\'l-lcnes gondolkodását leghivébhen fogalinaz ványaik tükrözheiiK vissza, miielyekbcn esetleg honi-zseRlietník (íz idézetek é-i a sajátos szóké])zések tieophrasÍjt\\ ezekben tr/onhau minden esel re felismerhetőkké válnak a téves eszmék, az ítéletbőli súlyos bol-lások és kóros féktelenség, amivel az elmebeli\'\' az alaptalan vádaskodást eg\\\'iuúsra halmoz-7.á. Figvelembe véve Aradi Anlal .perbeli\', beadványait. líí.TMól jcezdvo, azokból kitlerftl. hogv már altkor lel.szelgídl a purifi-krttor szenmében, amidőn a példatlnnul \' károsan elfajult munkások inunkanéiküPsé é"ék líihusználása miatt panas/.kn-(lik. városunk egndk papja ellen* [K\'ílig nehezen érthető, bombaszlikus kHótolekke\' kel ki. majd n \'városi közutak betömését s\'b kifoffásfdja. később a plébánia és a város vezet ősé-üc közti súlvos rendelkezési jogkör eltérés ellen emel szól HZ ö rtbnonnls sí;ó és nmndnt képzéseivel. A konzekvencia n kán tor-ügyben- ci uü iK\'advánva is a frázisok zag/vvii kevcrékív Az ujsá.-b.in me/j knl nviKdka zalúnaji eme befejezései hor-zulinasun kikészileft Aradi\' Aulai előfizető, részvényes, adófizető, becsületben megőszült |iob "áru n városnak\' stb. színién inkább a nagyzási. üldöztelési gondolkodás, inint egy normális\'
SZtfl HÁZ
Szerdán él csütörtökön fél 7 kor
az Uj Magyar Színház sláger-ujdonsága
Vörösmarty ?111 ?1 Somkalby Bmö
felléptével.
Péntak. szombat, vasárnap
fél 7 órakor, . vasárnap d. u. fél 4 órakor
az Uj Magyar Színház operett-újdonsága:
TflBORNOKIIÉ
Tíríiwrtj 1111, Farkas »tnl, Somkolhy Duii, Tunyoíliy Ftter
[ellóplivel. Jegyek elővételben a színháznál. Pénztér d. e. 9—1-lg és d. u. </,W«
19*4 \'tttájiu .1
7,M\\l KMTAMT4V
^Inugcnnék mellett tanúskodik A közigazgatási bizottság fegyelmi vahisztmányához \'intézeti be-] ad vényéből hu tározóit kőrvöttá-lakkal kiütközik üldöztetés! gondolkodású is. A/, újságban bejjc-lenti a •/ »uj HorbéJy Frankpőtló találmányt, amely minden,bajt leborotvál egy másik\' alkalommal mint \'torradíilimíi feltaláló ngyanoll közli, bogy sikc ríílt lehengerelni az egész világ tudományi, a tudományosan ta gadott ]>erpetnum niobilóvei ami bosoniókéj)|>en a koros iilventoi\'i, nagyzási téves eszme kör jeléül veendő. IV egyes sze mélyes nyilatkozatában som ké pes mérsékelni magát, álla pitja meg a jeíenlés. így 1941 január 7.-én .a törvényszék előtt nem átalja a kir. járásblrót Igaztalan itélelhozataflal és szabálytalanságon I vádol ni. A rendőrség előtt 1043. január 2íi.-án történt kihallgatás;! alkalmával azzal a tapasztalattal áll elő. hogy u halósái> évtizedek óta a panaszost üldözi 1913. május M.-én dr. Bittera Zoltán hatósági orvosról kijelenti, hogy az i-hamis, csaló • körülmények:-! felhasználva, slb /.Állapította metf róla. Hogy ö be nem számítható mániás . majd pedig azért állítja "hamisnak ezt .az orvosi bizonyítványt, mert »érték .;s taláhná nyáj megdöntőitek a feltalálási mázlii "fennforgását.
Az n mis szakértők állal lelje silell ilim\'megflüyvlés eredmé-nyewzerinl Aradi Autóinál téves eszme nincsen, A szakértők igyekeztek öl a perpcttiuni unt bl\'e lehelellen volta felöl ineg győzni és pereskedését il\'előlcg Is jobb belátásra bírni. Vádlóit már akkor kikelt azok elleti nkik a szükséges f"Ivi,á"osíHst neki meg nem adták, a kir. Iáb; Iához 19KI. november 7.-én Intézett beadványában pedig az ö szokásos fruzelológiájával azt az álláspontot ismerteti. Hogy • nem a lel jelentő üldözendő elK szőr-, amiből az tüník ki bogy ti fogalmazványaiban kezdettől fogva vörös fonálként végighúzódó lever, eszmekörétől ínég sem szabadult nwjg..
Vádlottnak néhánv iratából kivett és fenn emÜlétt résztelek senuníesclre sem i.tlé.zhetök el az ö tunulailanságával vagy egyszerű tévedésének i nagy aráz aiá-val, mert Mt már mélyebben székelő lelKi\'elváltozásrö! van szó, amelynek kórosságára a lojrlnk-ból is rá lehet ismerni
A Tanács elfogadta tehát ur orvosi -megálíapilást. mely szc-rint Aradi Antal paranoiában szenvedő elmebeteg és ezen elmebetegségben szenvedett mái a vádbeli időjjvn is, minek következtében akaratának szabad elhatározással nem bír, illetőleg a U-rhéi-e rótt büneselek-uiények elkövelésc idején azzal nem bírt.
A nagykanizsai kir. törvényszék az Igazságügyi Orvosi Tanács véleményét átteszi a- kir. ügyészségre., egvbén ezek alapján megszünteti a további \' eljárási Aradi Antal, ellen, mint akit büntetőjogilag nem lehet felelősségre lonni cselekményei írt..
Ezzel n több mint hét észten-tleie húzódó «Aradi-ügy- remélhetőleg lekerüli a napirimd-vili... * ííi. Il\\
Adakozzunk a hombakárasultaknak I
HUáoi adowteyi teráiWt
Szazán (\'-a szásan adakoKtek már •\'\'. hasábokon keresztül, kanizsaiak éa vidékiek, h liombakárosultnk ré-j szérn. 1«) még o«ron és osre-n vannak, ukik nem figyeltek fa! a kéró Sióra, » magyar teMvóri kötelesség és emlieri könyörülni paranotiára. Most itt van az elsője körüli idő is. amikor a ix\'inz forgalma rondszo rhttl ólónkehh. mint a hónap többi réséében. Kzren és ezren, akik nom érezték még megmozdulni maguk-kin a liom ha károsultak iránti ma. gyár kötelességet, tartannak vizsgáin !oi most a lelkiismeretük, a jó Hzivük é.t a pénztárcájuk körül és a magyar hazafias karitáar. Önkéntes adóját róják le szoroiicséthnül járt magyar családokért, azokért, akik értünk, talán öpiion helyettünk; v-szitotlók el mindenüket az olloimég gyilkos terrortámadása következte-bon, Minden pengőm szükség van. Kisemberek fillérei a hazafias éJdr>-zatban ugyanannyit nyomnak, mint, a tehetős polgártársaink nagynhb ösazogü adományai. Adjon min-
él irigUi a Zalai Kötliay
donki, aki még imim adoll. Adjon !¦.¦¦! nIr-nV i. aki magyar mivvol érzi a fájdalmat, reaívmm il-t.-K-i!.>i.rt.i könyörtelenné vált családokkal, ttzülö nőikül maradt gyermekekkel, ke nyórkoroaó nélkül maradt atmao-nyokknl, aommivé vAIt fariad) tüz helyekkel azomhon.
Ujabb adományok : i-
KdítiKl ffVttjtAaoatt 10,578.15
H«]Dal JinoanA 10.—
«iv OassAr ,Hno«né ?0 —
I Kt\'h ilrlHcIillll 10 —
Varsa Fawio (ntlaionl>o(rlAr) 20.— A n*HvVnnlzaat kir. |&rAshlrólAg
0>rtvl»e\'Akftra 71.M
nfrlovata RMn
n*mrlar BfDÖ 40. -
SznvAry h*0nkfr*,»k\'(irt \'A)—
OfKuasa ¦ ÍHJW ifi Kgv névtelen jótevő Ki méter flanell ruhaanyagot küldött l»e a «zerkeH/.\'óséi;lio\' ;\\ I-otnlmkárosiitt fu-Ittalak rénzére, akik logntóbli Zalában nzonvodU)k iMimbakároAtxliuit. lízl «z adomtuiyt is roddeltetési bolyélX) juttatják.
AMIKOR A MAPTfttt H0H?gD OROSZ FOLDDüJARCOLT
lga»Í mesf, amit bt élet Irt:
Az ezred gyermeke hazatér..,
Az d*é vil- Itáhoru kezdetén né tás katopavon l\'al a frontra indult együtt a többivel egy fiatal magyar legény: Hass Krnő honvéd is. A vérzivatarban i\'lnmka«»n üH\'gt\'dlt-a !«¦-lyét, do aztán fogságba került. Viik-utat ópitolt, kövei\' túrt. bányában dolgozott, \'óvat őrzött valahol a tur keszlání rónákon, de bárhol volt. bármerre járt, mindig ha/a vágvott. A hurh akaratjíból mégis ott kellett maradnia idegen földön. Megpróbált gyökei.\'t verni. Szívós kitartással,
keniénv munkával egzisztenciái t--remtott in agának a semmiből is, bógv könnyebb legyen elviselni a bonváüjat: tnegnÓHÜlt. Családot alapított Oifosszáhan. FekW-gét rövid idó alatt rnegtaititoíUi magyarul lio-Hzélní és amikor töHO-lian\' gyermekük aziiletnlt. a kis Tamás már orosz anvától is magvai- anvanvnlvet tanult. \' ,
S«*a Ernő Ismét huszár losz .
Kgvszer mo-íindiilt a föld: kitört a bál»oru. A liutgyar és néniét csapatok hamarosan ott álllak Odesszánál. Sass Krnőnok, a magyar hadsereg egykori vitéz katonájának nom volt nyugta többi\'- és mj- éjszaka a földalatti n-jíokbolyéról elökorült a féltvo őrzött régi kátonanadnig.
Sass Mrué Ornszt>rszi\'igban gép-kiX\'KÍvozotó volt s most tetieiautóiá-val együtt jeloutkezett a Szovjot
(A m kir. hanvtd liulósílo osztály kfaitnl elli": harcoló öröknél. Ott lovat adlak .-.dájaiJniszÁi". .lett ismét.
¦V I Im/.amcnt olliiirHitzni. sokáig nézett kisfia érb^lroes két s-zéiltéh", de isak ennyit mondott:
Ke feledd el fiam MiluWm, hogy magyar vagy!
KluiK-siizoit családjától, kórU,> asz-Hzonyát, hogy vigyázzon, nagyon vigyázzon az ó ogyetlon fiára, Kiment és nom tért vissza többé, Mlnsott.
A szomorít bir megölte feltW«ét is, Hzületott Kobnpc Nadát.
Az eired ,\'ivormoko
A kis Tamás ogywlül marndt,, de ódosapjn bucauszava a fidélio csöngött: "Fiam no bdodd el soliaanm, hogy magyar vagy!\'> físt oz a gondolat vezette ót további utjain. .Jó ki állásúnál, eleven észjárásánál fogva az ishvHzai harcok után a 41. gyn-logeziedbez került, hamarosan az nzred kodvenwj\'az eurod gyortnokn lott. Ig\\ került azután ka}N\'solatlia törtéi létünk másik hóséfel. Haló Ke-zsö századossal.
líiiló szóziidos nagyon szoioti a gyeimokeket. - Amikor a kin Tamás síd találkozott, szánaluin ős ajioi molegw\'sg tői főtte l>e szivét és elhatározta, hogy !1 kis magyar főiket meg manti a hazának. MagO mellé vette s ollialáfO/U űrőklsifogadiisát három kis gyermeke mellé negyediknek.
Jegyzőkönyv, kelt Kaszatin varasában
Kddig a történőt. Ami ezután jön, az már akta csupán... do mintha lelkük volna ezeknek »z aktáknak. Itt van egy iogyzökünvv: Kelt Kaszatin v.iiosaljan, Sass Ta-mi\'ut udossKoi illetőségű, 13 évos, kiskorú, magyarajka árva győrinek Ma-gvaroszágba való kivitek* és magyar álInmiMilgársilgáusk mogszerzt\'tso\'tár gyálwni.
Udietetloti moghatódottság nélkül olvasni az nláhhiakat; vSass Tamás\' a feltett kérdéHii* az ahihliiakal adja elé:
I. Haza nkai -e u\'-rní Magyarországra? Inon.
\'2. Miért hataroata OH hogy visz-
szalér .MagyainrszáglMl?
Mert az odesszai harcok óta a magvai- katonák olyan szeretőitől votu-k inagukboz, hogy én tőjük már sohasem tudnék elválni. Most |icdig, hogy Haló KnzHÓ százados urat megkértem. Iiogy vigyen magii-vat liazii, szép Magyarországba, tudom, Inigy Így a kis kalonazuhbo-
nyonira esülí^íot is foguk otthon kapni, ha meftnőyök.
3. Vaii-eAmég \\ valami olóadni valója V
Igou. Az, hogy nagyoiij ile nagyon szeioiném, )ia ongonict itthon is annyira szeretnének Magyarországon, hogy nem kergetnének el. mikor elmennek innon a mi katonáink, bahom magukkal vinnének.
ezután beszéljen egy -másik akta: /—
...a gvermok irányjlóia, nőve-\' lője és édesapja helyett apja is vagyok\'és az is kiránok maradni a jövólsm is. ,
...Oiinden eremmel azon vagyok és leszek, hogy * rondtóívül Bzoni\'be-ötlőon jó alaptermészettel ós észjárással megáldott, minta»zernen kő-telessögtudó, munkájában szorgalmas, igon katonás fonŐjJésü győrinek ezen oiényeii nemcsak fenntartani, do még jobban kifej lesszom, .
— A fentiek olén\'-so érdekeljen --addig in, amíg ót iu anyaországiak magammal liazavihetom, szomé-
lyamben vállalok kóWerMWgBt ^rra.\'boií.v nevwMM u^y In-zoknn ém newiloni rtt Vftnn u hadmümtnti asrök*4on in, magam mellett, mintha eWk Sajót Kyftrm\'*bNn lonno. Itiyo-aytw váfryok hmanr, bojry munkám 4m t^SHn trtjrsrlésit nojm^ak ha-Mm, Ó> r»ry már már plVfiSíó ma-«ta, Ktok ördebéhnn som l.-l.. t Wribavató!
\'A gvermek 61, viazt tovább az apa iatC-vérif mafryaf maálomét fia most rajtam u sor, liO(rj\' három fíugyer-innlrnm után nr^ryvidikkrl is ttieg-ajánoV-kozRam hasamat és rzxel tol-JBWrtem #»py hóai halott bajtársam iitolmfi kivánnáftátbi
lar.v wól a brttügyminiszti\'rla\'z in-ttV«vt léri4nT. Hommnntár fokwlo-fiegitin mrar iz Iston Haló lío-Rső pzánadost, aki igazán pt\'-ldája a uiaev.tp katona i>>—«¦»* jiWwrának és sopitse meg sa Isk*n s kis Hass Tamást, hogy hü tudjon maradni élete végéig hóaihatáll halt édösapja őrt ucmawudvfi novolóapja szelleméhez...
Konca Antai haditudtMHiU>
5zlnház
Zsuzsó
Nehéz időkben, a Inban komor ,\'i r nvel.fth.ili nvitotl kaput Kagykn-nizsnn a siínház. Bár maradt néhány üres sor az olső előadáson, mégis sokkal nagyobb volt n közén Ság, mint amekkorára általában számítani \'lehatott. A kanissni koson-sí\'g, ugv látnzik, ura idegeinek éa tudatában van annak is, Iwxrv 6]»non ímhV-z időkben van ¦xítkaógo ido-gs-knek és léleknek a valótuW víh\'igá-ból való kilondÜM,\'sro, a birka mose-nrszág napfónvm doFÜJéro, a nrfi-vi\'-szi szép emtstri enifdkeíletW-p\'-re.
Ai idéiivt Sr-ücn básztó igazgató kedves, kö/.vétlen hítvBztttő bőszééin é« a harcoló magyar honvédről való ine^-mlékezé-n nyitotta nvx. moly utóbbi alatt a SKiubnz közőnsi\'ige
félperces néma felállással tiaxteloett a magyar katona hósi áldozata előtt.
t\'sadó PáT~/,suzw\'i cimü vigjátókti volt a megnyitó ost miiaorán. A /.rtuzsó a szórak<»ztaV> szinpaiii irodalom sikerüli termése, a könnyít
miiraj bőven adagolt vidámságával, hol venként szinb>\' lxdióz.ati lgilyxo-lokkfd. umolvnk nipgőtt azonban gyönge telérként végighuzödik »>\' időazorüaég ík » dípíonTÓHok per tangontein jekmtkezó szociális kéi-flésólKMi. llogoldi\'istd nem riad visz sza a diákosan kedves szélhámosság
igazolásától és erköloaí azempontboi heretvaélen ji\'iró luilyzot alapulvételé tó\' som. Agy jelenetek, viitkózf\'*í>k,
combját niutogatá kokott éa hideg-
FIGYELEM I
Dégel— Horváth
Budapestről,
IgiiiHft mhwM
1-ÉÍŰl
a Pannóniában
vendégszorapal.
&axai KÖZLÖNY
kJ,.uoh huoboload •if^iii natii In**y ¦ ik, nőt Mwn va» » darabban a
mult színpadi irodai ni An «Jk ai-okaé s jrekfcit. iK/ek banimolyát mi Ici»
rendezői . nuit u\'H l.i t \'liipttnai Sa hoinal) f 1 ii-v íiiltal-(!(>,-n wimii tâmr-
ti\'llik HBIlimi\' » .1 ni[-m!nn, e m méf
afta ad MuvmirM * kriitwt-inv .- ktl.Miá *mi »tr WWii - W
moi beta laVtéavétnl izemben. A /.susse mulattató tutta m indette) jli-"i-iisiiül én niiudfw/.il ngviitl ia kétséjftoUn. jó atakiuj/ ikra ad al-krtlmut m »4 in e» ¦¦H\'-!, fu Kük nato Icaro a tűpárna, .lú tigjátéki rave-zájd tan ta ateamanli. csal \'gr-kát joloítutr* i\'a.s c-t iii«iT mű. .Hit na ez
in-g ménóaáffoa pérbtw.nde, valamint a » i\'í-ii rWbáJii Intejtóba lnuifcaa monológjai .<-*,¦ h utániéból, u samesz aaokat io áteegiái a
kif\'uudi lendület holtpontjain. Nnnyit a darabról. • Buirtéaeetak idény elinditaai-ii.k torlódó haborua tiehéaaágal el Ionéra I» a Irjrjobb elóadaatxun hoz-lik m !6tua*ót a kanizsai közenaáfe-nek. Aa egyuttnseai alsó látánra is nnvlattuiki » jó önszejá.t.vtittnáa;, amiből noni vonnak lr semmit az első elóadáannk inét taohnikai nr> hé/átkokból oioda kisebb iiokkenói. A Immii11*!ki\',-.i- mimimi bizoniiyaI ssép prózai mtóket iper komoly minossi mákkal én folkwzüttséggej,
A (dntsaamtbeii iiíMri*nwr.iua Vo-rösdierty Lilit, aki Pelsórzy Irén utall ját**otUi iu;vun<v.t n szerep >t lliidaprvsum nagt sikerrel. Itokon-i-zonviw, saöp kin nzinénsné. ma a asornpántik, tannak sainoi. tan bö-foka a jáfeúkánn k. Holu i , árunk lóti-. Bombiti)? IVasóben régi is iiicióat ód •<.>¦¦ >ll i kani uno i nainhási ¦«..¦¦lu ^ : Kod sok dei utol ön-lutin itii!.¦¦..m állástalan nlosop tot\' bohém alakját, könnyed, meg* nvi\'iő i it- kl.ii Clemeni Imre áe<n jn íoUeadtumor figurái adott as örmí
niéltónái\'onhun. t-snk a Vihar? Hóditól tidó lérdiáték löbb .m alálm-zntlahh u kelleténél. Hajlóit] Mária tori nneic tea kökvotletiaéggel, iái ját-#Ko|ta n méltoaágeri anaxoiiyt, V, Ko-váí\'h A mi« is sok kanizsai sikerre tekinthet már tisasa. R/ekel jrjrara-l a mita Borbála jóságosan komisz vónkiaaassonyának igen slkorfllt sta-kitááa. Vibio-y llódi az olhagyott monvHSHKonv sseropóbon még nom adott ulkalmai a rélaménvatkotáara, -ló toll kisebb aieropéhon IjoöjO\'bI láttán, aa ákaaaréss es Kárári BÖltó, H ssolialáiiT.
Orönniud sxö^naittk le, iKig) a néaótér mar-aa\'flwá pereakbnn asinV
Inloltmll. a rófli kanizsai reaorVált-Iágból ós rÖglKrin »z. olaó nzinházi .-•!«¦ molegon r\'w naaintén baturtda-Um mit, ami jó idény előjelének U\'knttbntó. An olaó osta látotl nfrjp\'üi-!»w én |.it.\'S. után itélrc u társulat a jó i.li\'iiM mag is «rdemelth-.
(bt)
linuli KTogyssertart ügyelőt; Ma a NíoKtáltó gyógyaxertár Krsaôbot-ttr \'?1. saaui. "
¦\\ ¦ 1..HIU.-s"--\' »: ottam tfyóky*"* MLr nilaudá áoyalet<>*tanlirAlatotn«r>i
Árverési hirdetmény.
NRKfkinltial Takirtkpfmür Rl nagy-huniml !)¦:( cíü j-uii.. S-M\'ey Jóm! kliváiadi lakos Uf*. dr. üüilnei Antal UgyKUuditok ellen .>,<i.i V tóke ti több kaveSc.tí tíntlí\'-i.ii (ít)ci.1 a nxgyk.iDliRai btl. jSíJítin -,A : 1944. *Vl ¦INÍ-\'l HZ. v,1-/.Jsívcl a KI 31)5 éi 31« §a «!iip|tn a Viií. 115 §a a rli.i. Iv-.. C)r nd.lt .iv. ügYbaa a mrykaniiial k!r. jiitiulróság Itali Si*niH vegltrtvet «¦ áivrléi erén ú\'eikK-iii léit. »tenv. lakási.i Njrs kaallWi CíifiltjíiV ut ti.Ww.\'.:i aln\'l ln-;i:IA
iinrci.mt.i-.ii-i batlild^Ul 1944 ívl m*Jui hA 18. haj4aak aUUIfilt 12 ótija tUz.Uk
kl. aailkcr íi .....í-;ií itköfit édes
cÚDkiiáial a !<-f.UUir i i^trdtick kéupini-lr:«l-i siit.li -n C> togoii adal A) Mii\' 1 > 11 M E tutniu icmtcUt «^!clniüben wik átok árvmitret c«, akik a ktklittAit ?1 CK)Uiediíi!ít batiatpímiil Icienlk.
Nafijkanlita, 1044. évi ápiiiia hó 2»-én. Elek Láuló 14M Ur, bii. *t*t*t«|U}. "IbI ki klkaldűU
M I R E «
Niput. \\tiju* ho .i -íruti. >íom. kai. Sr. f lelt. l\'roienli"* Um>
(Siffntóra a feraataaekaél)
llolaap, <%5ütartnk relt ö árakor ;i,í*nlói«» a fareiioiek najrjfkanisaai iiUbána-tanipkomálkn, agylien rtó-náei alkalom elnónétatekiTt. I\'énaitien kaadédik ismét nag.vkileawad Jézus flióv* tis/,filatere.
- (Halgyek tMaalaflal elóaslása) A nas\\kaiiizsai Tfae-\'iontoft Mária K .\'in cremali ójának remlezósébon félbaazakadi nói tlioológjai eliadiaok
forytatódnak. Dr. t íenaiesér Infrán
bsgyeNrendi Uuiar holnap, eniitértö kön délután ó Arakor a követkézé elóadánt pro^ramaztirüen m.\'^ttarlja a N\'otrr l>amr íntV-zotlvn. A váron karestftény nó-társatlaluiaból miudiui árdeklódét s* ívesen latnuk, BelÓpÓ-
dij nincs,
— {Pálvázat akadesalal alapítványi kalyre)
y..t\'>.i vármegye alin^nju oiegbir ¦Vttn a pályáaatot a vármofryo tör-
ti-l l> I :JÍ.....által u. í . 11.1( ¦ \' I)í 11 avll-
dómián létesített alapitvi\'inyi holvre a követkézé tanévre. A pályázatikat június I. delie kell benyújtani >u alispáni hivatalhoz. Csuk zalai azü-htéauek pályáshatnak gimnáziumij líceumi, ipari, koreakceolmi vagj uin»offazdam\'us\'i középinkolni i\'ieltsc-gitel. IVítzkiten felt-\',te|ek a Muda* ponti Közlöny folvö évi április "Jl-i számában találbaU\'ik.
Egy perc mosoly
\'UohÁI, kirlth \\te. «./.•!,-•,« ffundvUt trra. hoffff tl st\'k ital neg-léviihti ti; ftéteűttf
f/ál /mitvnt. t\\ittiif)tfif<h, fiuijij nitt i"\'btir bor mttlett offorsobban m\'iild rtz-iítő.
Tanár ur kirnu, trhfi vainiU mtffbüntetni, ha nrm i ártált Mm
Xem. futili.
t/át rn ni ni rsiiinltitiii meg a hasi feladatomat.
Mondd, kértek, lm « /oj tékiíttk
Uánitiimih ninyorahniiür: Ttényire fekete zakói én csíkot lutlníaoi hu-znk. fó írsz az t Jó hát!
— Rs te miben ni.nsz meg atti Szmokingban t
Sem! Vattával a fiUembenf
A magyar belpolitika hirei
.4. Magyar t-.ltt Pértjtt _ törvényhozói érlekezVele ma délután fi órakor lesz s a»on hir szerint megjelenik Szlójay Pöine miniszterelnök és u kor rnány töhh tagja iv Sajté-érte-snlések szrriitl a Ml\'íP-értekezhv Ur a folyamatbnn lévő pártközi megbeszélésekkel is foglalkoznak. ugysJtintén h Ház közeli összehívásával.
.4 pariként megbeszélések áprüis eleje 61» folynak a Magyar lílel farija, Magyar Megújulás Pártja, Magyar Nernsetis/orialista Párt és az Krdélyi Párt között, zárt ajtók mögött s erre vonalkoxó fontos bejeién lést várnak u mai MEP értekezleten. 1\'gy tudják, \\
— \'Internáltak ery Igwádet)
Dr. Wollák Jánon aalaeiTernuvri
volt ügyvótlot a zuliuiípirflzrgi ienn-érkapitinyság internálta, mert nem tartotta nicn a zsidókra nlóiit. ian-(lelkezí\'woket.
— \'Orea a honvéd*
llnrasita Jánon órm. április ?7. kelettel na K. 3öH. táboriiiont* nsiim ¦ u\'l üzeni a /<alni Közlöny utján folonéffénok Sopropba, hogy jól tan. agéalftégea éa a róla terj<eztetl hirek talótlanok. Itűtidenon nRahadsii^ra megy. Inmerónoit udtözli. l^ilenége\'* 3íon>tottol caókolja a vinz.ontlátáaig.
— (a aafykinizsal Váras!
KOayvtári
roeetóaé^s felkéri mindazokat\',
akiknél a Közknnyvtár tulajdonát ké|aizó könytek, folyóiratok és ogyéb kiadtánvok fannak kÖlesönkópiKin^ habulékialannl mlják le a tároni könvttár tozelómsgi\'-jkrl minden hét csütörtökjén délután fél 4 órátöl S óiáig.
a QOZFOKDO nyitva tan renga 1 órától este 6 óráig. (Hátfó, «¦/».-).¦-e4nt«k délután «s kedden niréai nai naknak.1 Talafon: kao
hfífgy a megbeszélések jé irányban haladtak, a kénlés reaile-zése rftvid időn belül várható
ar or.iitififjyúlé.\'i összehívásai május közepére hn-lérozlák élj amikor a kornrinv mindkét ház elfttf bi-nuitatk«/ik Tártfyalja a törvényhozás a imindádmtok, iiiegiio.sszal.hjla sárAl a miniszterlaiuíeson már álmeid IÖrvényter\\-ezrtp|. mett !1 mandáUmwk júniusban le-járnnk, viszont választ ások men-tartása a háború tartama alalt a ka dú iy okba itt közi k.
Minisztertaihict volt ma rfólelőtt, aawclyen a km-mony tagjai ismét fontos kormányzati kérdéseket tárgyallak
Május hó
2án és 3-dn
MEP MOZGÓ
Kfidden és szerdán
He gr rí b6 dráma I Túlfűtött izgalom/
A legnagyohb francia színész: RAIMU utolérhetetlen játékával AZ ASSZONYÉRT Caak 16 éven felültek tekinthetik meg I Magyar világhiradó.
eifíaddBOk kezdete: Í4,,f6 és ?8 érakor.
Unger-Ulimann Elek vaskereskeáésében
ani-, rud- és patkóvas-, továbbá szeg-
niBiványok bcvátlftatók is elíjepÉÉ.
Hothttrr-gapck, gepazij, eacspágyfém éa qotyósi oaepágy Í0Ónylé*sAt oHntéxam.
DRWVOIGYI Sa*ÜS.*Riar
ArarnazamMIK tlzatata, rakiamáolok., hMialatantatatc, ixakazarű !->iwlisí)uttttás mtntJan vlllimoa kérd^ibar mftlauUrtl 8»tol datlsatakn IB u^^.y. C»a>ng«ry-ut 01, f l»ton \'294
Bizományost
KfcresÜnk qezdösáfll magvak (lucerna, lóheie stb) bevásárlására, őskeresztény, kellő garanciával és szaktudással bírók Jeientke/2eiiek levélben, Országos MagkereskedÖ, Budapest, IV: PoHiafiók 131. címre\'
ÁUjU
Taiatsilól vagy tiatat segádet (elvesz ¦bger vaskereskedés. 4
iéhásbdl való kifutóim aiooaalra felvétetik — Silktay fisieiüdetbe. KOlvOs-tér U. __145?
Fénykép*aa materemben egy ugyts Ilit tagy leányt cgcuuapl ellogtattiaRra alkalmaznák. Vaitagh, Csengery-ut 1. 1446
¦lariatuss leányt hossitt atatnylt-vásnyal keresd*, címeket a kfadéatvitslba kirek leadni. \' 145C
Aaaainal felvéstek egy tlszteaségei, aicgbliha\'ó, jnlelktl leánykát, vagv tUUt Civegyaaaxonyt gyermekek mette teljes elliláBsal, akt mos ál tot. Cim a kiadóhivatalban. 1459
s-\'ömörr: in daliéul aiODDSba (clve-
íallnk. Horlhy Mlklós-nt 1». 1428
At\'AjVVÉTin.
\' /.Ilim; clatda Rvigonyl-ini. 1447
Ui, Unum V UK* :i/a. tűlda
forflétik kapható Siiccz Istváa áakeiea-kcalAnél, Zrínyi Mlkló*-u. 3« u. 134»
nJUnmam csirke foly* bó 15 lg elljegyei-beló. tolaikereaktdci, Magyar-a, 9. 145S
Kár darab ablaktok betlvcgeieit ablakokkal, egy ajtóiok ei 3« dm oiajfeitek-kel feltett dlaxtaió vlaal* Harlay Mlkiói-* 14*1
Trénm eladó. Erdcklidnl Rékecabu.
40. is. alaii. U63-
KÖLÖNFÉUl^^
Eivamz.u tegnap délután S-V>4 óra kóiOtt egy dib tttlélkCk Jobbkeze) aől bei -keiilyD e SugAr iiton, Csengery-aton eíglg a Gelaterie, üeciületes niegtaliló ktalom ellenében adja tt Rikócil-u. 4^ alá. 1482
zjilai kozloky
eOLITIKAI NAPILAP
Ktadja : „KÖiaaiaaíáol R, T. Naaykamiaj roleina kiudu: Zaini Karol) N> untatott • „KStganiaiágf H. T. Nagykanli»a\' nyomdájában Nagykunirsan Nyomdaért íetol: lalal Kárafy
84 . ovi., 100. s/.. Nagykanizsa, 1944. május 4. csütörtök Ára 1 6 fillér.
ZALAI KÖZLÖNY
fclllllrfili\'r *• kiadóhivatal : W-at fc. asm Wiarlfl.lat él BaaéMtatalt ***** 71 m
COLITI KAI NAPILAP
FelelÖs szerkesztő: Barbarita Lajos
kwtl/*tahi Ara: egy hónapra 4 p?nRó so ti ta®,
negyedévre 12 pencó ao fillór. tigyea asaai: hétkftOTaoiOrol.. szomhatcm 3o ras.
A Magyar Élet Pártja tegnapi értekezlete nagy lépéssel vitte előbbre a belpolitikai egység ügyét
Rudttpert, május 4 \' (MTI) A Matfrmr fílet Parija víléz Lukács lléhay országa elnök vezetésével szerdán délután értckwzleuet tartott, melyen báró Vny László beszámolt y kormányt támogató pártokkal foly-litlutt lárgyatásuiréU A párt u ln\'száinolót késröj^Uel és meg-uvucTással vette tudomásul és Mkérte báró Vay Lászlót, hogy tárgyalásait tovább folytassa a magyar egység megteremtése érdekében. Az országos elnök ez-ulán bejelentette, hogy rí, valamint Bárcxay Keretté pártvezetö helyettes, valamint a párt alelnökei üsztsógukrfll lemondottak és ii lemondást « miniszterelnök elfogadta. Az ügyek vitelére n párt három tagú bizottságot vú-\'¦ íasztout, melynek tagjai vitéz Teleki Mihály- gróf, vitéz, Márton Béla és Becsáry Dániel országgyűlési képviselők. 1*>. n bizottság a párt Összes alkotmányos szerveinek jogkörét a nemzet nagy érdekeinek szolgá-
latában gyakorolja.
A MEP értekezletén jelenlevő tagok örömmel vették tudomásul a bejelentéseket, melyekben többség akarata nyilvánult meg, hogy megteremtse a mja-gynr belpolilikáhan az egységet, ami a kormány munkáját vau hivatva erősen támogatni. Hogy a jövőben kik lehetnek a párt tagjai, arra egy-hattagú bizottságot választattak, akik közéleti tisztaság ^szempontjából Fognak dönteni a tagságok felett, A bizottság tagjai TCssö Sándor, vitéz Kotozsváry Hnrrsn Mihály, Hunyadi Búzás Endre. Nagy Iván,
Délután 5 uráig tartott
i %Jk& MTI jelenti : *A kormány L^pRjnj. Szlójay Döme miniszterelnök elnökletével legnap dél*-elölt 9 órakor minisztertanácsot tartolt A minisztertanács a mezőgazdasági ingatlanok forgnl-mának korlátozásáról, a 1 vár-
Simon falván és Grassalkovics
Ferenc.
A háromtagú bizottság kiépíti a pórt uj politikai szervezetét a tisztaság és a közéleti fedhe-tetlenség szempontjai Szerint.
Viléz\'-Marton Béla felszólalásában hangoztatta, hogy Gömbös Gyula nyitotta\' ki annak idején a magyar politika ablakát,, melye* halála után olliomá-lyosttolt\'nk. Most minden remény megvan arra, hogy becsületesen, nyíltan és őszintén hnfadjnnk nagy .s^.v.ctségesönk mellett és biztosítsuk a magyarság helyéi az uj Európában.
tegnapi minisztertanács
megyék, városok és községek háztartásainak rendezéséről,továbbá a zsidó rendeletek hutása alól ki vételezett ség feltételeinek egységesítéséről tárgyalt, majd az, időszerű kormányzati kérdések letárgyalása után délután 5 órakor véget ért.
Erőteljes lémet légi ós tüzérségi filény akadályozza keleten és Olaszországban az ellmség támaiáialiak kifejlődését
Az lutorinf jelenti; A bolsevisták a Hzeroth alsó folyásánál támadást imiitoltak, junit s németek a Szóróiktól kolotro fekvő lüaOraéflfi üteg1 ¦ ili.V.nk olóterében fnltartóztattak éa így niés a nemei Allt&ok olötl tÍhz-sitaroriék ökot. A jót kiépített magyar állások mély tagoaötitsága lehelére tette » német éa magyar csalitoknak, hogy * bolsevisták oiloni »tiróoTOíotben megállapodjanak és utal- nyissanak a néniét támadó, mü-
roletnknok. Oldaltámadások következtében több szovjet ezred harapófogóba került és felmorzsolódott. Á fizorotlitöl nyugatra nómot és román csapatok vissza foglalták. -ál lá« naikaf. Ar, embertelen kogyetlonko-désok tudatában, amiket a. boJaovis-ták a román polgári lakossággal szemben olkövotíok, a román csapatok vstlöüiic^al gyűlölködve vetették magukat a bolsevista tomogokrti és a Kárpátok előtereién nagyj támadások olháritását jelentik.
„A magyar csapatok bravúrosan verekednek",
mondja i NT! a nagy szovjet-támadia nyitányáról sióié, jelentéséban
hátÓt küldtek* harcba, melyek közöl 250 sommisült meg a Kárpátok oló-terében. Jellemző, hogy
ellenség a nagy (4menek fel-
A Jassytót nyugatra megindult *\'b két
siorjot táínadáa kétségtelenül nyitánya a keleti caaUierok uj mozgalmának ¦-- jelenti az NTJ katonai liidóailöja.
As alta Ihiyruii.mfl kiaUtkuU harcokról hebisonyotodott, hago cmtpán figyelmet eUerclő had-műveletek voltak. A szovjet a nagy támadást máris megindította.
A iMilHovist«*(-íM»|»tok szakadatlanul wuadták oson a toröloton a német « román álláBokM. nyilván aszal a collal, hogy az áttöréssel elérjék » Kárpátokat, Kb a cél * (jvidoRSiíít 1,1 u páneéloa örök tÖiniHíebóí úlla-l\'ilhatú mes. Do lU^qwlainu liarci-ntpülogépot is vetett hantba a BSOT-Wi inolyoknokia meeaíohordö ágyuk Uoropéi kollott volna átvomiiöl^. A c»sta olsó napján 850 ésovjot bom-
ha*ználásávat *ew Ivdoil méni/t elérni, mert ;t német ós a román csapatok meglepően ollnnállónak bizonyultak. Közvetlenül a szovjet elökósziló ágytl tüzének megnyitása után a ésalaíór Föleit mógjotontok a német harci é« raataropülogépek szíizai, amelyek
megtisztitouák a lövegét a szovjet
rcpülÓktól ós a liolserista iitoci\'dla-sokat bomhaaáporral úraszU>tták d). Mikor a Msovisták páncélos hullámai nekiindultak, a\'kulönlogea né-mot páncélos repülógópnk valósiipos lövetlek záport zuditottak rájuk, A mennyire a vezérkarok jelentéseiből megáflapithaté,
nem biinttt/o*, hogy ez az első
lovászi iKÍtlalkozás kifejlődik-e a minden oldaton várt nagy támadássá. Annyi kétségtelen, hotfy a támadás már a nagy akció nyitányának tekinthető.
Berlini német katonai körök mindeneseire számítanak arra. hogy fo--kozódni fognak a harcok. Figyelmet érdemel még, hogy
a német helyi támadó hadműveletek különöst-n Kolomea térségében ujabb területet nt/eriek, éppen a város irányában. Kttől köz-, vétlenül délre
a magyar csapatok bravúrosan \' verekednek ós a szovjot csapatokat, molyok éket támadták, ollonlökésokkol tíssziito-tették — jelenti az NTI.
420 páncélost megsemmisítettek Jassy vidékén
(NTI) A; keleti ardvonal déli szakaszán, Jassy tói északnyugatra, német és román csatare4 pufók ujabb nagy sikereket ér. lek el a szovjet páncélos erőkkel szemben. Az, eddigi jelentések szerint saját vesztóség nélkül incgsemmisitettek 120 páncélost, a Toíttim löveÁd, 12 pán*, cél törő ágyút, 32\' tehergépkocsit. A német légelhárító tüzért ség 11 sszovjet repülőgépet lőtt le.
ivVour légi 4% fözdraégi er4k aztintelunÜl zavarják az sUensdg alMsorné&i felvonulását
Berlinből jelentik: Olaszországban a Tirrenei-lenger partján tovább tart az inváziqs csa-
Íiat\'ok felvonulási!. Német repfi-figépek és tüzérség anyagraktárakat és be raktározási helyeket lámadtik Cariglionénál, Cassi-nonál és Castel Koriénál a németek több ellenséges tüzérségi üteget elhallgattattak. Néttuso-nál eg>- angolszász zászlóalj hiába kísérelte\'meg,\'hogy a németek által előző napon bombázott állásait mepíjüvitsa. Német nehéz tüzérség fíeitunp unyagrak-tárail és esapatszállásail lőtte, Az északi arcvonalon német csatarepülők eredményesen bombáztuk ellenséges célpontokat és nasfy tüzekel okoztak.
Az amerikai szenátus kfllDgyfc blzettsága nem fogadta t\\
n londoni mejtfilvá\'st
I.\'sszabonhól jelentik, hogv ág amerikai szenátus külügyi bizottsága az angoi\'képviselőháznak i) kongresszushoz mtézeff parlamenti mcRhívásáf sajnálat-fai nem fogadhatja el. A m-.i? időkben erre a rfitogafáára nem kcrufíiet sor í\'í azf későbbre keff ha faszta nf.
latambat felkészül a Uül-\' támadásokra
Isztambul heh-lnrlójn kedden a sajtó utján már fig^ebuezfet-te a lakosságot az esetleges légi támadásokra. Tegnap \'hivatalosan bejelentenék. hogV Isztambul egész (eríílclén légvédelmi és e-lsótéli.tési gyakorlatokat tartanak több próba riadó kíséretében, hogy .előkészilség a lakosságot ;Cgy esetleg komoly Párna-dásra. .
A lógiháboru hírei ma éjszaka lukareatet bombázták
Az Intei\'inf frtesülése szerint a német légelhárllás a mára virradó éjszaka a megszánt\'francia területek és a német hafárvírfék felett legkevesebb 40 négymotoros brit boml>ázöí lőlt íe.
Bukarestből jelenlik: A rámán főváros lakónegyedei ellen bril repülök a mára virradói éjszaka ismét támadást intéztek.
Svájcban trennp hivatalos kftn-loményt adtak ki. moly megállapítja, hogy a mult héten svájci toriiloten loztibant három bombázó az .mpo! lég toréhoz tartozott. A vizsgálat mogáliapitáaa szerint az angol hom-básókat a svájci tlégvódolem löttolá.
ZALAI KAZLONV
1044. m
i, m - halál !
ICz nem johnohdat, nem szálló-íge, nem borttbasKlíkue hangulat-költés a petyhüdt idegek íolfríssi-léséiv. Nem" iiemzoli szalmaláng, nem mugy-ir gőrögtűsí, molynok fof-li\',.;\'i;tnú fénye néháin pillanatra
phoftrfahér zöld szint veid az ¦¦\'¦a-. boltozatra. N\'öiii bofocskondozós, a inely a vért fei|K!zsditi néhány peivre, hogy azután újból u régi apátiába visszaessék. I n.\'in is Korbács, uirtelv a nviijAju.íjoi\'sköz.k-,-hiip piiruncsálíól magát kivonni akim\' éa az egyéni kényelem oi-szágutját járó. az iguz, áldozatos magaráiig tói távul ídlú s/,iljai itún végigsulun-Uuii akar. liánom a lógkomolvsbb valóság, ;! legkeményebb igazság, a való tényállás, a hü képűt iiultetó tükör, u \'legfiii-arázöhli tény, Iélekbe-iniukülú felkiáltójel, a Togriiüsazőblmj elhallatszó riadó, amit uílndénkinek üteg koll hallania. Oitüz. amelynek domb/Ól-dombra, begy tetőről-liÖ#y le-tőre fel kel! villanni ós megmozgatni minden falni én minden épkézláb, embert csatasorba állítani. Mindenkit tel k{\'ll iázni, uki még nem ébredi arra. hogy veszélyben a magvai határ, a magyar hajlók, a bogárhátú kicsi ház, szeretteink, órtókoink, templomunk, temetőink és minden, ami nokttnk nagy és szent. Ciyőzoli\':n, yag} hulál! » Hz a helyzet. Jtt meg kuli szűnnie mMiden bolsó párt villongásnak, minden\',-\'egyéni célnak és lön;krésnek, itt nincs többé iwcsenvesülögo titkos inellékui járás, a wsoid önzés*\'\' hátsó ajtaja, liekigyürkőzés a giizdavájfilttg g\\ engéhb Inliprásá-h\'tz. feltornászi\'is ú dúsan termé gy iimölcsfákra. Itt minden egyéni coll és törekvést alá kell rendelni az egsetétües, nagy nemzeti szempontoknak. Itt CSSK -egy ot járható: a nehtüOt ntja. Csak egy a fontos: az ország élete, további fönnállása, gva ro|KKÍasa, fejlődése. Itt nem lehet illiif iránv. más célkitűzés, más gondolati tmás nmníai. más program és más akarat: mint a nemzet akarata, a magyar néji iLeinzuthüsége, U vértestvérek szétválaszthat illan és
Örökre oggyófoiTQtt egysége. ,lti el koll tűnnie mindannak, ami a magyart elválasztja a magyartól, vagy más, ham is istenek szolgálatába akarná állítani. A magyar szívnek át kell itatod nia H magyar hivatás, a magyar küldetésiéi, a magva r. szereptől és ti magyar vértanúság lelkiségétől. Mórt vértana nemzet a magyar.
Övezetem, vagy Indái!
Nincsen saatuiuikVá más. Véssük i\'/t lííngbotükkoi emlékezetűn klin,
hogy soha egy pillanatra ne tévesszük szem elől. fíjjel-nappal szüntelenül emlékeztessen. figS\'ol-meztossén, hogy váriaállásunktól, kenii\'-n vegünktől, ellunállóorőnktŐI, áldozatkészségünktől, fegyelniozoÜ-HÓgflilktől,- tűrni és szenvedni tudásunktól, mindenokon gyózodel-nteskedÓ szilárdságunktól függ most az ország élete, a nemzet jövójo, az összesség és az egyén felemelkedéso vagy pusztulása, letűnése a történelem lapjairól.
Győzelem, vagy - halál!
Kiről van most szó. Ne áltassuk magunkat hamis képzőtökkel, A magyarság legsúlyosabb megpróbáltatását, éli és eblaíl csak úgy tud hősi küzdeln.éhe.i L.yőzoitelmose\'n kikerülni, ha hivatott vezetői mögé sorakozik, ha nemzeti kormányunk parancsait végrehajtja, ha vasakarattat összefon é- szétválaszthatatlan acélgyűrűt alkot, ha megvalósítja a >>Magvar Anita! -al, amit sem belső viszály, som külső ellenség áttörni nem tud, amit a magyar oró és a magyar izom minden \'körülméiivek küzirtt tárt, >\'irÖlv((siimÍ8ok, vérziva-tiirok és :i \\xj\\m\\ iniMon bevetése mellett, nini tudja, bogv rioin adatott más számára, mint\' gvŐáni,, vugv meghalni!
(JyŐzoíom, vagv huláll
IV a magyar élni akar. A magvar teljesíteni idcarjii hivatását, amivel
a ( Munitiseli\'", megbízta, \' hogy itt 8 tóbbi nép lelke, vezetője; sava, kovásza, Uunaasa legyen a széles Uu-namodencében, ahova u jóságos Tp-renitó állította, hogy az 0 kezében 1--yen eszköze az itt érló nemzetek és llépek boldogulásának. ( lyozélom, vagy lialál \', Teljesen rajtunk nnilik. 11a kis, uoinzet vagyunk is. Ila SZOgénv llúp vagyunk is. Ha vorojtékes, küzdel-inós márlir-élotot is koll ólnOhk,
toso legyen kétségünk abban, hogy a háború légsó kifojliídése javunkra billuuti a mérlogof. Hu mi is ugy
ukaijuk, lk>lüó összeszt>dottMÓggol, londithetetlon hittél és önbizalommal a magyarság erejében állnunk koll a belső frontot mogtngatbatat> lan testvériségben, hogy orősitsük és alátámasszuk a külaó fiontot, aluli hős honvédőink vívják a véres tusát Lenin Ördögeivel é» n plutokrata nagytőke iingolsxász bérgyilkosa íval.
(lyőzelcní. vagi halál! lk! mi ü.vőzni ukarunk, lila mi győzni fogunk, llltttt velünk az Isloii!..,
iu:\\ í:mu /tí\'zan j
Nagykanizsa készül a megyéspüspök pfinkősdvasárnapi fogadtatálára
A Jézus Szive egyházközség képvIsalltestSIetéaek llése
férfiak érdéklődéae azonban Bűk" hl-vánnivalót hagyott maga után. Vip~ |j-_\'n ozérl felszól itassa! fordult uz i-L\'.vházközséy réffitárfládáhtíához, hogy L-lkiik ügyeire is fordítsanak pár órát. "k\'i\'dönösi\'il ma, amikor ujiiidnyájiiiiknak -olyan nagy szüksége Vttll u Mindomiató s;\'.gÍLsé;rére és u rendbon lévő lélek erőjére.
A nagykanizsai Jézus Szive egyházközség képviselőtestülete üléid tartott dr. \\ ájay József psporos-olébános e Inők lése vei. Az elnöki jelentós beszámolót adotl az elmúlt
qsztondő egyes hitéleti és egyház
községi eseiui\'-nvoiiól. Megál lotta, hogy a leik igvakor la toki uök luigyszámban vettek részt,
Egy özveeyasszany 2*000 peagőt adalt a felsetemploaara
Az elnöki ielenlés a továbbiakban i beszámolt arról, liogv özveuy Verbo j voez Oyörgvné \' szüi. Ilajdii Annii nagykanizsai, Teleki- ut ét). »¦/.. n. lakos, kis vagyonkája tekintélyes \' részét. 2Ü.0U0 pengőt adimiánvozott a folsőtÓmplom céljaira. Kbbó\'l építőitek meir a szószékei is, aiuelvuil-
lábla fogja inegörökitoMi 11 iiyi k\'lkü adakozó nevét. A meg pQs\'pok az adun lányért luolegh:
A pönkösílt béraiálás elikészOletfi
köszönetet mondott özv. Verbovecz-uétiek éb hozzájárult örökös mÍBo-a!a|iitvány h\'^sitést-hez. utniből min il.\'ii évben nü&i\'l inoudanak » felső lüiiiplonihan adományozóért. Az ¦:r\\ 1 iá/község képv iselőtóstületa bizottságot küldött ki. amely felkeresi ottbonábonyp/.*. Verhovívznét és kö-.--zéme.lei fog\'moildání az egész ka-(oliktisság íelé példát mutató iócse-!ek"delérl. egyben átnyujlja a ine-
Btyéspüspök köszönetét.
A kénvisolőtoatület a továbbiakba q foglalkozott a pünkösdi h-\'-rmá-lás és pi\'HjxJk- íogadlatá • elék.\'-szüle t-\'ível, .MÍndszenly püspöknek oz les; eminó.-égélieii elsé. látogatása Nagv kimizsán, mieti is az.ogvluizi, katonai és jiolgári hivatalos \'I\'-let, valamim az érdekképviseleti, egvosületi óh iáisadalmi élet küldöttségéi is ;-z ulíal fognak elette tisztelegni, A jiüs|)ök május 27-én délután Sn-inogyszenliuiklös felől érkezik, ü
órakor a papság és az egyházközségi kőpviscdóteslülel fogadja 11 felső templom elélt. (A .város és a vármegye képviselete már a város halárában fogadja a főpáaztort.) Más. nap, pünkösd vasárnap u reggel 8\' órai" piisén ;iz egyházközség képviselőtestület ¦ a iiiL\'gyéspiis|iök kezéből ii szen(áldozáshoz járul, majd megtörténik a bérmálás, utána pedig ii tisztelgések.
AdéAségmentea lesz a Jézus Sztve egyiaAzkaatiég kO!tségvet<se
Ovóry .lÓZSOf ali. Unite, az egy tiazkózsé-g péaztérosn Ixjtorjosztotio az liti:), évi zarszaniadósokut, miii\'-
lyoknek Órvondotes adafait mar kó-
zóltiik e hitniboknn. A kéuviseló-testUlot kószi\'.netet muiulotl ti jm\'-iiz-ti\'uosnal; odaadó, gOlldoa és lelkiis-
leretes munkájáért és köszőiiotet az egv\'bázközség adózóinak, akik katolikus\' szemléltei és i;!V ékezettel tettek eleget az elmúlt eszteudób:-n adózási kötelezettséjpikiiek. Az egyházközségi vezotőseg takarékos es
mindeoí fillérre ügyelő gazdálkodásának és (, Katolikus hívok öntudatos adózó készségének eredménye, hogv emberi számítás szerint februárra az egyház község, amelv olyan súlyos anyagi gondok árnyékában alakult még, iidősságinontes\' lesz.
¦. -.inii.\'.-. Ir bízottaag ji I. in}: aöl Orof János terjesztette ölű. A1* kőpvisolőiestülot a számadásoldd egyhangúlag elfogadta és a felmente vényeket megadta.
A rendőrség szigaruan ellenőrzi a zsidó ingóságek rejtegetését
A nagykanizsui rendőrkapitányság vezetője a imitt betí l\'al-rngaszokmi figyelmeztette a város lakosságai, hogy zsidóktól származó ingóságokat nem fogadhat el. zsidókai lakásába be néni engedliet, síb A zsidókkal kapcsolatos rendelkezések vég-rehnjt\'ísn során azonbun Itiflo-mására jutott u rendőrségnek, hogy voltak zsidók, akik ingóságaikból kérésziéin éknek adlak elrejlés eéljábőt, liogy ítlkalmus ülőben azt visszaszerezhessék Tudnak arról, hogy egyes hely--\' ken még mindig vannak zsidók részén- fenntartott dolgok, amikéi nem jeli-iilellek be ii kapitányságnak l;igyeline/.leli a rendőrség nz óni ekeiteket, hogy há/ról-bázra járva ellenőrzi mindazokat n lakásokat, ahová
zsidó ingóságokat rejtettek cl a leltározás, i1 let ve lefoglalás előtt. Az illetők ellen a lögSZÍgornbb eljárás indul és azonnal ivinl-örliaiósági őrizel alá k.-rülnek. Akinél van, azonnal jelentse be a zsidók tulajdona! líépezö jn-gósagokat.
KULCSLYUK MELLŐL
MINDSZENTY JÓZSEF
ves7prémi megyéspüspök olyan sok és mélyre ágyazott szál al kapcsolódik hossza papi működése színhelyéhez, Zala vármegyéhez, hogy me-gycszer\'e s eretettetjea fogadtatásra fog találni az indítvány, amely a május í l-f megyegyűlésen javasolaj fogja a főpásztor megválasztását Zala vármegye örökös törvén, hatósági tagjává.
DR LENQYEL KAROLY
kir. ügyészségi elnök leánya, Mes-terházy Gyula lüzérsázados neje egészséges fiúgyermeknek adott életet Sopronban. Ez a Mesterházy-család niáso lik fiacskája.

DR..SOMOGYI FERENC
egyetemi magánlanár, országos szociális íelügyeőt az ONCSA első kirendeltségének vezetésére Budapestről -Pécíre helyezte a belügymi* uisder. Eb e a kirendeltségbe tartozik Zala, Vas, Somogy, Baranya vármegye. A kirendeltség májas 1.-én, niegkt-zdte munkáját.
SZÉMAN ANDOR,
aki a Gzüák Biztosító Szövetkezete fiókvezetőjeként hossza éveken át volt t öt kedvelt tagia a kanizsai tarsriságnak, most á kaposvári fiók főnöke és cm in őségben érte központi igazgatóságának kitüntető elhatározása, amellyel hasszu, becsületes szolgálataivd szerzeit érdemei elismeréséül aligazgatóvá léptették elő.
KRÁTKY TIBOR
joghallgató, dr. KrMky l-tván kor-mvnyfötanácsos, polgárme-ter fia kitűnő eredménnyel tette le a máicdik szigorlatát.
MUNKÁSOKAT
tüntelet ki a földművelésügyi miniszter dicsérő elismeréssel és pénzjutalommal, hosszú és hűséges szolgálatúért. Ilyen kilüntetésben részesült Sletnbach Ádám és Farkas Márton balatonfüredi mezőgazdasági munkás és Varró József gazdasági cseléd, aki 52 év óta áll a tihanyi apátfdg szolgálatában. Mindháromnak gróf Széchenyi György főszolga-hiró nyújtotta át a kitüntetést:
m ? z i
Az -asszonyért
Történelmi örökségünk, hogy a nagy dolgokban! az értékos műrészi alkotásokban a lUttérbon az elindító asszonyt kell keresnünk. A kivételes alkotások és teljesítmények rugói asszonykezek lam vannak, Az élet ogyonsiily törvénye alapján » bűn éa a fertő mélységeinek árnyékában is a; iujszouy, húzódik meg.\' Nehéz és kényes probléma
A francia film ebbe a nagy fába vagUl a fejszéjét és bizonyára számolt- azzal, hogy á francia lelkiséget és életei annyira mégsem ismerő magyar közönség vegyes érzelniok-
JARJAN-PÁLCSICS
textilipari éa kereskedelmi vállalat Nagykanizsa.
!
<3yár: Magyar-u. 86. Telefon: 3-44.
Városi főüztet: F6-ut 14. (Első lia-gyar Biztosító Intézet palotáiéban.) Telefon: 5-33.
liHf május I
ZKV.M KÖZLÖNY
«
kei, kétkedéssel fogadja toljmitnir liyót. A film iingedójycziuin körül annak idején nncryohh viharok kulnt. kostök. l)o győzött 11 magasabb he-lálás. Ifijén: az toló van hkőto ikiiuw és kényes kérdésekkel, mnlyiv koi az étot inog\' íh old. A francaik neincaak u dráma mélységeit orozták meg ta\'fön a legjobban., hanem ebben a kérdésben íh ím\'írtidái tik a helye* Utat, KŐt testvér al) s tömben ogy mással. A/. egyik oitoh, aki meg akar szoroz-ni egy usazunyt, a máaik ügy pap, aki az asszonyt mog akarja
nujntoni, fis ebben a küzdolombon
a már mOffinog, felül kereködil,\' imjiiiui a« éffloer, mikor ar, prog misszionárius az igazi papi hinta* útjára téríti ŐS a darabnak\'biztositju a drámai foszültség után " nyugodt megoldást.
A nézóbon itt-ott feltörő olégodol-lonfiég oka nem máö, mint az, bpgv ilvon tárgyú darabot magyar lelki ségbe átültetni nem leboíne. Más a mi ikirendezésünk <\'¦« mások a viszonyaink. Kz azonban nem lohol ok arra, hogy ilyen lehobiségok az éltben no volnának. A mi asszonyaink telke ogéözon más. Kiégendő utalni Petőfi llitveaéro, ki férje halála után férjhez ment és az ogéaz magyar nemzet hosszat időig nem tudta megérteni és motdHX-sájtiuií ezt a tép;sét, A franciák légkom. más aki ezt elismeri, annak a film élményt jelenteti, (vj)
A nagykanizsai Notre Dame leánygimnázium érettségi eredményei
A nagykanizsai Nolre Dáma 1 oá i rytf i junáziu mb mv, amelynek igazgatója tir. Molnár Aulai, mosl zajlolLak Ig^iz éretl-ségi vizsgálatuk. l\'Ünök"volt dr. Sti hajtja Hóberl székesfehérvári cisztel\'Oih) gimnáziumi igazgató, :i kormány/képviselője dr. Tornai* üde muraszombati ptv montrfei állami ghlínáziulmii igazgató. A vizsgálatok elxxlmé-uye : Kilünteléssel érett : Pápai\' V\'suzsi. fiiieSén ér\'elf: Tforvafh Anna Mária, I.chili Ida, llútkay Mária, jól érettek : Kiss Ilona, Maszlner Stefánia, Páhy Mária, .Slrubelovs/.ky MargtU, éretlek : Donnán Anna, Nagy Knliilin. Nagy I.ivia, Knjnogvi Klára és ItomTfls Karín.
Az eredmény kihirdetése ulán dr. Suhajda efnök buzdító szu-vakftr nffezctr;a vcjfzdEt fdfmydk> hoz és figyebn ezt elte ŐkeJ azokra a\' fokozott kötelességek!\'?:
aniíkeí ma a magyar ftaza fölük elvár. Leidl lila a végzettek nevében köszönetei mondott a bizottságnak, a tanári karnak, majd virágcsokrot nyújtott át az elnöknek és a kormányképviselőnek.
Pályaválasztás: Leid! és Hát-, ktíy a gyógyszerészeti. Horvátit Mária a vegyészeti .pályát választotta, Páliv. Mária a gazdasági akadémiára készül, Somogyi Klára iparnlövészeti pályára,; néhányan tanárnői pályára lépnek, n többi még nem választott komolyan, hogy milyen életútra kíván "lépni. Az egyik vidéki leány a legjobbat választolta : rövidesen az oltár elé áll.
Kz volt a nagykanizsai leánygimnázium utolsó érettségije, inert a jövő évben már leány li-eeumi érellségi h\'sz.
A kuHuszininiszléiiuin \' rendelkezése szerint szeptemberben történik a beiratás az uj iskolai évre, de. ajánlalos feívélelre ntár most jelentkezni, meri a Itekbeliek könnven kimaradhatnak a vidékről jövő jelentkezőkkel szemben.
Adakozzunk a bomhakárasultakriak I
Minden adoaaavrt továhkat
. ttaázan rw iz^-.an nrtakortok már • hasnankon kerrwítül kunirsniak f-s ridékiek, h liOmbakatOHidtak linzere, l)n még ezren éa ezrm vnn nuk, akik nem figyeltek fel 3 kérő szóra, a magyar teatvéri kötídessf^ *s emberi köiiyorüleU^flarancHárii. Most itt vau uz elsejtTKÖrÜlí ide is,
amikot a pénz forgalma rendazn
ríni élénkebb, mini u hónap lobbi résziben. Kzren és ezren, akik nem órnztAk\' még megnUWdulni magukban .1 Ixanhitká\'roiultak ..iránti nm gyár kŐtolnsséj;et, tartaanak vizsga latol most a lelkiismeretük, n jó, szívük és a jiénzlárcájnk körül és a magyar hazafiiui karitásr. önkéntes adóját róják lo. azorem-nőtlenül járt magyar családokért, azokért,\' akik ártunk, talán éppen holvottünk o szították el .mindenüket "az ellrnsé-gyilkOs UMTOitámadása követke/.té )n-n. Minden ix-ngőiv s/üksi\'-j; van. KÍMruilierelí fillérei a hazafias áldó
zaihan ugyanannyit nyomnak, mint a tehetős polgártársaink nagyobb összegű adományai. Adjon mindenki, aki uiéu\' nem ndotl. Adjon mindenki, aki magyar uzivTnl érzi
én xyigtáx a Zalát Közlöny
a fájdabnaa n\'iazií^tftt hailpktaJanttá, líejiyi;ii»leniié rálf c-auliMlokkal, b.-.itle nélkül marsdt gynrinekokknl.. k«-nyéikei-esö nAIkúT maradt aaszo-nyokkaí, aemiuivé yűii eaalédí tűzhelyekkel sxomben.
Ujabb adományok: v
Kadlgl Hyiijt^Hnk t<»;en.4b
Kolosy Lá«zló . 2».-
tnlAlt iiénv. a,—
Nknolzanl SankcgyeHlllet 1,0\'ö
ar. Lévay BAla 100.™
fttttsr Perpne M.—
Menedék Ilona 10,— Vldi Ulosné
Krsn4l Héln fl —
KavAcs JSnoa 5--
1/.KÓ Klári B,—
Horváth Kdllh fi.~
rfömetb. SzWönla r> —
Pnöo« lírtith r>.—
(JalOR MlhAly B.—
Nemecz teatv. (Drávátok) wi%
OaszeaeB : í9píiM A f. hó 1 ikl Bsámuikbaa nyuRtAzott 15H pengőt noia a nsityknitlzeat polgári IffAOylHkola oHcrké\'stcettpfvtn, hrt-ip\'in iiiiyuntituiak nz. IskolAnak tanári kara Adomány ozia a liombakArosul-takbak.
Hat bóaapt börtönre Ítéltek egy tóival káaiszolgáf
Abipos.™ pórul járt Bálint József székely i-i masi születést], \' nafíykatti-zs.ii lakos, a\'i ;tz egyik Király-utcai vendéglőben m\'nt háziszolga volt alkalntsí-i ban. Bálint egy napon szemit tartott a vendéglő u 1-varára beállt szekerek felélt, egy sznluiávd leiakart szekér e ölt meg-állt, «zt véglgkytapa és a szMltna ülői két aztaltcrilöt és 24 szalvétát búzott ki. A garnitara finam ú\\-
maszf\'iól voll é*. Bitint nagyon öfüii az értékes zsákmánynak. Mindjárt tovább ui-nt és valakinek megvétel e kínálta, aijii szemel,szűri egy retulórn-k. aki ígazollattí, A köve\'-hező p reekben Bálint már a kapi tánys gon voli és onnan az ügvész-sé[>re.. került. A gyors1 tott eljárás álapían bíróság elé állimiUk M a büiiicíett elŐ:lctü Bálim Józsefet hal hónap! börtönre Ítélték Joger^ea.
Türelem és lemondás is kell a háborút nehézségek elviseléséhez,
állapítja meg a Zala vármegye évnegyedes hilyzetérél széló jelentés
A május 11 -én tart.....
gyei .tavaszi közgyűlés elé terí.-sz-t\'-ndö alÍS|MÍni jelentés megemlékezik a történelmi eseményok fotyn-inafáról. Nagy örömmel ad kíf -je-zést annak n die^\'^.\'-g.\'s ténynek,
ln\'tn h- iiwti-iuK ii nvni. f ba/liir ><tl:l,af r(,\'\'/ii\'t a Kárpátok nzn-rnnai doti fettari\'áztatták vins:awHi -.i\'srci fteni/*Ztiriiik 11 kassánk (!le törő rMvméget. Amíg azOnlian katonáink derekasan állják ;\\7 orosz arcvonalat,\'az angol-szaiizdégttátüadásuk ]ii\'ób;íra teszik a termelés cs:ftijál vívó ittbonmara-
dotUtkat.
Az rltriiné;i iji/Ukus hoiiihtii ih in
• nulli il.-
•ilZOi\'O
meg \'Znl/i me.gyf.nek iftolk-Htn rVresarfi
í/«\'/\\
amely nem fogyatkozik meg a végső
győzeioinlw veled renditbotnÜaii bit l?>n. Az ellenség :i védlelen lakossá-glmk v\'llen intézeti
/iiiimdtíxitiitif 1 xtik \'•j/i/lh\'ktiii\'t-rx\'itja a hetxő éa kiiínii arrro-naia\'
és még jobban\' kifejliszti bennünk az őkszotai bízásnak, az egyináíira-tihtttSágnak érzését. A feniunai«dá-sunkért éfl jövónkért folvó óiaísi küzdelemlsn az Isten hizonyfira meg fogja segíteni szent ór^feazité-seitikot.
A vármrgyc és népéaek mindennapi gondjai a jelentés tükrében
A gazdasági élet minden ágának a zsidóktól történt inegtisztitása - ¦ mondja a jelentés n koreákedelom és ipar holyzotében jelentós változiífu Idézett ólö. A rendeletek
végrobajlása ux-^yeszerte folyamatban vau. /" \\"
A lÍBzU%iti\'i« zavartalan. A me gye területén 690 tagon a Inni szalmát vettek igénybe. Minthogy a gazdák a takarnulnybiánv miatt már a szalma nagy részét is teletették, a további takannányozá* aggodalomra ad Okot,
A lábbeli elosztás torén a kérelmek egyre szaporodónk, da késnie u-k hiányában a türelomnek é-s le mondásnak us érvényosühőe kell a rendkívüli viszonyok kőzött.
A jelentés szól a továbbiakban a vármegyei ás községi közigazgatásban mutatkozó munkaerőhiányról, ami különösen a jegyzői igazgatásban okoz sok nehézséget. A segédjegyzöi állások ogvnogvodo ina is Unlöltetlon.
A közbiztonsági állaj>otok a me-gyt* torűlotén kiolégitőok.
A vármegye báztartéisa íizetési nehézségekkel küzd, úgyszintén az állattenyésztési alap is. A nohózaé-
geket egyes alapokból veti kölcsönökkel hidalt il; át, az állatlH\'szorzé-sekre pénzintézeti kölcsönt vettek igéin h.\\ A lii\'lüiívminisztor a vár-uiegvei nvugdijalan költségvetéséla-n
\'itkf.iwx) jM\'iigé állanisogélybcn ré-
szesítette a varmegyét.
A Mur.:k*z lélekszáma emelkedik, a kanizsai járásé fogy
Házasodási kölcsönt 16 személv kapott 15,000 pongó értékbon. A Közjóléti Szövelkezet 10 családnak 20.000 jiongő házéiiilési kölesönt, s családunk 15.000 jiengó ingat-liuikőlesönt, 8 családnak 10.000 P kisipari kölcsönt fejyósitotí.
A hatósági Orvosi ellátás a hábo-
rús viszonyok* miatt /iz utóbbi időben nagyon megnehezedő! I. A természetes szirporodás legnagyobb volt az utolsó negyedévben a csáktornyái (ÜOli és uz afsólondyai (140) járásban. A nagykanizsai járásban ii lélekkel csőkkent a népesség. Az évnegyed természetes
szaporodása il megyében 700 lélek, !44-gyel több, mint az olózó no- > ryndbrn. UanŐbtl háí-isíiágot kötöttek (180) aa .alsóiondvai tárásban ^egkev«wobbbt\\(20) a na laton-fünMíben. Osa ionon t!lfí*? házáaaág-
kőtés volt. Halálozás 2845 volt, log több m%\\ u csákbanyai, l.-igkeve-
sabh (64) a bata%>nfüredi járusban.
Az ólUte^VszftV^ügyi szolgálat ol-látóaa ogvrr> nagyobb a diézségötbo ütközik, de uz állategráí-A-gtigyi boly zet kiel^gitó. Az utolsó mvgyedév-ben N\'?metoiszúgl>a ílS\'iá döJllb szaryasniarliáj éa h-2 hortéstj, svájcliii 20 dl h szurvusuurhát »ittek ki a megye területéről.
A \'Vármegye nogyodéví ügydarali-rorgalma íöh.ŐH5,\' óbból ui volt 07.44K. az olinVí/eW ügvdambok h/.áma 09.008 volt.
Magyar munka
Hodosányban
Csáktornya, május 4 (Tudósitink jelenti) A muraközi Hodooány közséiiben éléfifc Ütemben fejlődik a magyar 1 let, A közsíg ve-/eiői pihenéstélen munkájb^n fáradoznak a magyar intézmények megerősítésén, <i laki sság nevelésén, érdekeinek védelmén. Mindebben segítségükre van i-s v,n magyar érzéssel a honvédség, amely ahol kell, Irányítást, ahol kell, m,«\'át, lelke-silést, gondosságot vet latba a magyar építőmunka sikere érdekében. Igy létesült a hidosányi leventék sporipá yáp), valaiint lőtere A levente, skiaiás minlaszertlcn történik. Öröm látni a muraközi leventék eleven éh tét a hodosányi levente gyakorlótéren, ahol tedet, lelket neme-siiö foglalkQitatás ion éiik a magvar vetés. A tanítóság s z 1 v Vei -1 él ékkel dolgoík a levente munkában. Moflí szervezték meg az. énkkarl is, amely a templomban az isteníts, leleteken magyar szóvá- zengi Isten dicsőségét magyn honvéiieb.kkel. Most a bombakirosultak részére gyűjtenek a bodosnyi leventék és meghozták erre a célra magyar áldó-stukát a honvédek is. Lusmik FerencVáll. laniló, levcnteparancsnok. valami.itV-iözség agilis körjegyzője a lakosság köztiszteltét és a ma-gyárság háláját érdemlik 1 daadó és eredményes munkáságukért-
Bjioli gyógyszortári ügyelet: Ma a Mana gyógyszertár Király-u.
Kíikarmaíin 4, ovwQi (tyégjaáte-(Át ajilando ÜBYalateaaaotffálatóttftrt
A oi\'í/íkoiído nyitva r*u raggal
órától oate óráig. *\' Hrttfí>, «zorita, .•intők délután k% kendőn ^r«iai nao óiknak.) tVlofon w
SZÍNHÁZ
lég na csütörtökön lel 7 kor
az (Ji Magyar Színház sláger-ujdonságd
zsuzsó
YörÖsmai-y Lili és Sonkathy Bezsö
felléptével. ,
Péntak, szombat, vasárnap
fél 7 órakor, vasárnap d. u. í i 4 órakor
az Uj Maqyar Síinház
operett-újdonsága;
TÁBORHOKHÉ
Vüiusniatly üli, Farkú lóssel, Somkltny ]l-/.m. Tasye/jhy íalor
Jegyek elővételben a színháznál. Pénztár d.e.9—1-lftés A. u. WS-tól.
zalai közlöny
tfH4. május 4
MIREK
Nap«4r. Májúi hé 4 MttQri «*(,
Honivá FWrUn.
\'Klaevexéai
Ki«a I. Jttditk i.a^rUai/.s.ji Not#* Dante tf^mTriiiinújiiami h, kraeua-volési twiát\'t Hiadwníy .l«V,.»j
Y(\'•}-.}»<ím s\'i;.i|tsL a rallái- «0 koc. •ktatá ¦<!-.* 1 tnmiMM honzá járulás*
fúl 104« ofctÓbar alMi: i hatáll-tít
ronda* taaiáavél «aratila tt.
íjeleatkaaés a bAraaálasra)
Mint itunarahoa, Katii/irta winclbá-1 óm pléhait&taaak bérmátandói rá-i/i\'ia nüukaunTuaarnapjnn usatju ki Mindanant| Jáoasr taaa^prémecfbat^ inujO/oi püspök * asontséafot. A ja leiilkiv.!- [. mindhárom rJéhánii* u-tuiitóii jiitviiiüjsthüit vannak. A bér-ninlandűV már most mielőbb jetrtat kc/xonek « hivatalos órák alatt a pli\'-óánia-birataJokbau, nehogy a fcé-
KedolOWB .\'>\'lti:iti.ivA»**i, -.jíü.m\'Uí
okozzanak » bérmáiápi eléke* xöWtrk
: ¦|IVtlliV:i-yl!JU
-Városi kOzgyllés «letti
\\.i\';yL".in..\';.j várne kéjtt inelÓt?-.M ü loténck (x\'maüjrTi bUmttsagv mn délután fi órakor ülést tart. Ah ölén elókéaaiti a napokban öaazch traode képrisolóteKlülnti kösgyüli1!\' tárgy soroCátát
— (Megtarthatók a vallása* előadások)
A napokban magjelnnt ujalili gyie lóstilahni rendek**) mint órteéülúnk, a wdláflfelebwotaknek \'«i.,naiii!;;i\'Mii ralb\'uMw oláadáaaira noni vonatkozik, !10 megtarthatók.
— Őzen a boavési)
1t nun > 1 ni (*\' -, ,-11,- í 11 invv. 1 ámilta 28, keMtol üzeni aa rAfitm. tátwri-uusta Mámról Meaégénok. kiafiának, édesanyjának. rek» együtt nanígalt n ..it.üj íüfii.imui. hogy bála Infcyi-rn\\k egÓHüdógua, nomini baja riúies, órsi magiU éa rotnéli, hogy « jó Isten sogitsagétel "g^eatnen kenuitok hasa.
— (PosiaDgyaékila: Bagfdaaánecn.
A |>o»t»iff,azg;t tóang közti, I logj ^Hooíty rármngyo oaurgói járásában felevő Hairolasáno községben rtiájus 16-án na ideiglenesén snünnlídó I tosta ü^ynükHÓg megnyílik. Az. ügy-nÓkség ollonŐrKÓ Iiiraul» Nagykanizsa, !.. forgalmi köro pedig lÍögore-siLiu! kösjsógro, falatnint a kÖsigiugB-lásilag hoüsátartoKÓ Kinfako.H ÓS
N\'arryTakos lakott helyre, terjed ki.
— (Taipbftr az Iskolásoknak\'
\\ lwnkonniüi.vl>i*to**i.E az iskohis lyerinekok részére talpból\' akciói szerv<»zett. Az i.dlátósl»an eW\'forlmn iiz iskolától tárol lakó tanulók ré-HKosiUnok. Ah akciót, a tanfntügyolö-Miigok utján bonyolítják lo éa tut uudviinynknt az iskolák igazgatói állitják majd ki.
— (Megjelent a .Magyar Múzsa")
iv ..l.\'í li ; í itvi\'ui magnsszhiTO-nalu, kítün.l irodalmi 1» művészeti folyói rátának\', * »Magvar Mussának}K Pi. HZjUna innal hagyta o| a nvom-tlát. A Tankos kötet írói Kóréh\' Perone egy ízes azókplv elboszé-lf\'«aet jelnntkoKott ósutlal), továbbá Illés S-ndor. Tóth László. Domby Ijéui, Török Ottó. N\'ugv llöia ós Kurdoa \\rpad. Uogedüs Tibor (ion-dolatok .1 szinpatimiívcszftrőU «im-mol irt jlosasaKat, (1. Kovács Tibor (jódig az ombor tragédiájáról értekezik, sziupttdtudoniányi tanuhnáuvá-bari; A rohdkivQl értékes kulliir-.aaondo ára Ü pangó.
lll93:i 1044.
Hirdetmény.
Április 27 fu a Csenfjery ut vegtin «Ry darab nangattoa atalac talaltalolt IgnzQlt tulHJdüuuBa AerAbeU a viros gazdasági htvalalábna (i. oai. 18. sa.)
Nagykaaltaai lt44. kftlWa 29.
ni» Polgármester,
30 vagon zsidó könyv kerül paplrzuzóba_ az első begyűjtés után ÍKS^é\\%%
történni a beszolgáltatásnak. A« összegyűjtött könyveket azonnal haeznosilják és pupirzuzóba viszik éa uj papiri készítenek belőle. A 30 vagon zsidó könyvből ;10 vagon uj papirt kés/.ile-urk.
MTI. A zsidó \'írók könyveivel kupesolatos rendelet máris Kzép eredménnyel sszólgái. Illetékes szakértők elözeU-s baeslésa alipjan M) vasuli kocsi könyv beszolgáltatáKái-a számítanak az elsx\'i gyújlés eredinényéút A fuvarosban juHus 13-ig kell meg-
SPORTELET
Nehéz forduló előtt állnak a bajnokjetóltek
Vasárnap három érdekes mérkőzés lesz a bajnokság szempontjából : Nagykanizsán NVTK Csáktornya, Péesatt a PVSK ZMNTK, Barcson Kaposvári Turul- Barcs.
Látszólag a nagykanizsai huj nokjelöltnek, a kék-fehér vasu-tufigárdánnk lesz a legkönnyebb cfofga STégfs azf fteft írnunk, hogy kemény küzdelemre és nehéz mérkőzésre lehetünk elkészülve, mert a esáktornyaiak mindenkor a kanizsai csupa tok ellen voltak a legjobbak és sok bajnoki mérkőzésen volt el kese-ntoett küzdelem a győztes gólért. Az NVTK legutóbbi győzelme bár ezt a sereghajtó Bonyhád ellen érte el • megnyugtató, de vasárnap sokkol jobban kell játszania a vasutas együttesnek, hogy mindkét/pon-toi megszerezhesse a től. Az NVTI-: valószínű a legutóbbi össze:tllitíisl)an játszik így Btxlö Kosa, Munkácsy
Boeenrieder. Németh. Kőfuí-vi Juhász, Frisch, Plncskó, Tura, Horváth lesz a c&lpflt ossz<-;íllit;\\sa
A ZMNTIS ismét sorsdöntő, mérkőzés clőtl áll. A bajnoki tálilózíit ötödik hel-vén tanyr./ó 21 pontos PVSK ellen kelPJát-szania Pécsett A PVSK , utolsó reménye, hogy !1 ZMNTE 1^-g\\özése esetéu még részt vehet a bajnoki elmért folyó kűzde-leiuben A ZMNTK viszont esetleges pécsi vereséggel véglet! kiesik 11 bajnokjelöltek sorából. . »
Barcson nehéz, és szintén sorsdöntő Összecsapás lesz A Barcs n kiesés ellen küzd. viszont a Turul minden körülmények között győzni akar, mert nagyon közel áll a bajnoksághoz Itt jóslatunk döntetlen, bar n Turul csapata jobb; de a h;ir-esi •oroszlúnbarlangbób nehéz lesz hazavinni a két pontot.
A kerület többi mérkőzései a következők: Sitnontornya--Zaolna-, PHTC Dombóvár. Nagynnínyob Pélinonosfor, *
A nemzjeli bajnokságéisö, osztályában a vasárnapi fordulón a kővetkező ellenfelek kerülnek szembe egymással: Kinizsi--Pa-rencváros, Gamma - -Újpest. Kis-pest—-Elektromos, í^sejwl- BSZ-KBT, Debrecen Tisza, Nagyvárad Szolnok, Újvidék- Salgótarján. Diósgyőr Kolozsvár.
A nemtxti bajnokság második osztályánuk a nyugati csoportban érdekes rangadója lesz Szombathelyen a 1 föladás kerül szembe *a győri ICTÖ csapatával..
A-/~
Az NB III
1. KTSE
2. ZMNTE
3. NVTE
4. N.S1-:
5. PVSK
I. PiTc
7. CaZTE
8. DVSE
9. P«lM*astor
10. SBTC
11. \'Zsalu
12. Barca 19. naaviaé
Aajnokság állása
2 4
1» 13 1K 11
18 12
19 II
w 10
32:88 »
Ml:?!. Ä f>2 :34 2* 22
7fi: 4« 55:4,\'i
• ZI
39:49 1" 57 : *a II tj 43143 17 9 27 : 3Ö 14 II) 26 !30 14 12 301 SS 11 1« 22:111 .1
Ml Is tulajdonképpen az IdótárAs?
A legismertebb nénet meteeroliiu-aok niegállspttAPsl stcrlnt az Iddl&isat leltétolek alapelvei inaflábnavéva laea egyeaerOek. Ha pl. fotdunknt egy ,me-k\'ltttógopezelnek" köpteltflk el, ugy annak fQteae az Egyenlítő korai tlr-ténik óh a Sarkok leié a meleg katas eayre csakken. EbbOl következik, hegy tHlddnkat kdlMle Arandat uralja és pedig egy melenArsm az egyenlítőtől a ssrkok tele és egy hldegsram a ¦árkoktól ar. agyenlltflig. la tem cau-
riétD aztlrka teória, im-rt ezek az Aram-asok tényleg meaIli.\'yolheték pl. a hApiiiii lengnrek pawat-szelel Israia-JAban. Az IdÖJArAH lehet nem egyéb, mint eme kétféln Arnmláaok Állandó utxfvn Sijiiom nzonban a ktllönléle termeszeit adolleAirok, tengerek, fölyék és völgyek, a kontinenseken boltit az Irlöjáraat nigymértékban befolyásol]Ak. Kőnek ellenére a meteoroléRucok tA-rndoAgot nem kímélve a kü>onh*zö Atloma*okan vénett megllgyeléarkkel, aztratouatéra re pillérek ke), alb. tgyekez-n»k az irIAjAfAst a leheliaég szerint előre Is megállapítani, Uitymiutén meg-
Unger-Ullmann Elek vaskereskedésében
sin-, rud- 69 patkóvas-, továbbá szeg-
ntalványok bevaltbatók is ilijegyeziiei.
Hofharr-gépah, gép»ij, asapiorfém ém ..ulv.\'.it MapAgy ip*nyltaét allntézam.
DRAVAVOKjYI
VILLAMOS ÁRAMSZOLGÁLTATÓ RT.
Áramszámlák flxataae, raklaméolék, hMatantaaak, axakazarfl lalvllagoalUa mtndan vlitamoa kárdAaban atéUlftt*: S-aó) rlélirtái 16 óráit). C»»rt««Jv^-ut 51, Utoton 294.
felelnak a vslósAgnsk egyel, a » p BíAjrtn élő IdőJArAMl megtlgyeléaek, Így pl a „tagyottazeutek". amelyek (uilva levőlag évemé kt^ebb eltérésekkel pun-leaan meglnméi lödnek. A renaklvQl hideg lelek ludomnnyos tnegtlgyelének szerint « légAramlAsok kÖrtorgAal zavaraim vezethetők vlcsza. (MNK)
Nagykanlisa megyei várai adóhivatalaiéi.
Hirdetmény.
Pclhlv|ük a zsidó hAztulaJdonasok Iákéit, hogy az esedékes lakbéreket mváhbi tntézkedéolg a saldo hAstuin]-iIiiikh tnlöíőktinyvl e/AnilAjAra h vAroxt aaélilTRtnlhoz tartoznak betUatof.
iNajiyknnizsa, 1944. évi május Ián.
m " Városi Adóhivatal,
APHÚHIRDETtSEI
ilUt
TaHuIAt\' vagy tlata) segédet felvesz ¦nger vasVereskedéB. «
F4Hyh4p4aa mílteictnben e«y ügyfa flal^vaay leanvt egéi/napi elloglaltiAsia alkalmainék. Vsitagh, CBtngeryut I. 1445
JAháabAI való kllulófiu sionnalra fel-vtictik — SUklay (nsaeiüzlelba, Katvöa-l-ii H 1453
telve-1428
IFttnAmindenant DTonnilia sitink. Hotthy MlklAs-ut 19.
¦gyaai va.tdhinyt <iionatl Simorttcsné, Ái|iAd.utcs 3V.
felvesz I46.S
Klfutóflut siMonnal fahaat — KrUlAly mvlgvér, «Ii-Alf Htoai 17.
Mái Uxni tudó mindenes aionaaH be-lépéare lelvélellk. Tlbolt La|os, Eötvrts-tér 33 1473
ADA^-VSTÍX
L.Udó tey gúkarban levő gyermek-kr ite ?1 tg, Kycimeksiék asitailai. Tavaai-utca 9*. 1466
Jetiairbasi levő mély, fehír, atepndt gyeimekkotil eladó. Bory, Saekere««lo<»el-atca 7/c. Megtekinthető d. e. ll-d. n.
144»
5 + 1 Siemens rAAIA eladd. Sagir ut 10/d. I. cm, Kugleí, 1410
KÜLÖNFÉLE
TalAllsitt egy dirab bakéiie raW íírtt bőrkeeatyat. Igazolt lulnjiJonosa a m*llk telmuUiasAvai Atvctieti. Cl.n a kiadAhiva tálban. 1464
ElirMvaitl tegnap vigJhtdlól Kkka-nlisa, Muraköil-uilg egy barna itssz-a/alagbil késaü.l táska, amely élelmezési fegycKcl kulcsol éa Iratokat tartalmazott. Becilletra nieglattló Jutalom ellenében «4ja la. Cnu Sztoló Endrtné 1471
ZALAI KÖZLÖNY
eOLlTI KAI NAFILAe Kiadja: „Közgardaíagl R. T. Nagvk«m»a" FejeMs kiadó: Zalai Károly /. Nyomatott a „KBiaairlasflol a. T. Naoykanli»a-nyumdá]ában Nagykanizsán Nyomdáért telel: Utal Káraty
l\\,liiil.->:
«lut :
Eendlakosat :
Talion ptti\'it:
84.
*v(., 101. sz.
Nagykanizsa, 1944. május 5 péntek
A na 16 fillér.
ZALAI KÖZLÖNY
KAI MAPI
<\'¦• kladoaivauu : i-\'ti- m k. mai ?-1 kiadúfalnuitl ( -í.7K i sdndaw MikAuu» atbttaa
f-elelós szerkesztő: Barbarits Lajos
l\'jflfl/«t*«l ara: wgy hónapra « p#nirö SO ffiaaa,
aegyeoevro 12 itengó 40 Iillír. K«rj«aaBám: hétltflmnn 1« 111.. atombatnn 30 fta.
Budapestit bombázták ma éfssaka angolszász repítik
A Maagar Tár-troli Iroda Menti: Tegnap a késő esti Arákban rf«7-nguyat felől xok egyedid izalió ellenséges rtpiÜőgép az ország légiierébe berepült, majd azt álrtjWve, észoki irányban tarosait. Ezek „z strepüXések zatxiró jeUegiiek Voltak. Még a zavaró repülés alatt nagyobb eUc-nsé.y.9 kö\'elekek repüMek be. délfelöl is főbb irányból támadták\'meg a fővárost. Az éjszaka lepte alatt végrehajtoti ellenséges terrortámadás következtében tüzek és épületkárok keletkeztek. Az éjszakai vadászok és „ légvédelmi tüeérség is karéra kcnyszcrite1.tr a meglepett, amerikaiakat éi eddig több cUeoiHcges repülőgép lelövéséről érkezett jelentés, ifa a kora reggeli árákltau egyes ellenséges repülőgépek a3 arxzág légite.rébe északi iránt/bál berepül?.\', a déli határon hagyták rl a: ország területét.
sem tolt ni hatatnál, A laknk valamennyien megmenekültek, ami bizonyítja, milyen komoly vélelmet nynii az óvóhely. Hómba robbant otrvík mipv aiálloda oldalszárnyán, Ili is felszakította a totót be az e.pü-let közepén, ahol kétszobás lakások vannak, fofrobbant, Bmhcróletbeo itt Boni oaott kár. A Szent Islván-r&roaban é.s a J óxaef-Tárosban egyoB helyeken károk keletkeztek. A kofot-kor.\'ett. tÜiekot mindenütt sikerült a húr.(tusoltok segítségévei mogíé-kezni. A pnlatetók nagyon jót kiáltották a próbát, sokszor meg a tetőzet sem gyulladtkift Moholl gyuj-tólapoktól. A főváros pályaudisrai-nak f orgalmában anmtni károsodás nincs. Az egyik pestmepvoi kozsig ben íh több hómba robbant. (MTI) íjuijinjTjiArvTVV\'i\'i\'i\'i\'r\'";"•""\'••*¦"•*¦"•*••* \' " \'.......................waaati^iiaaaafapwMaiiMMaa
A lkiilu.}>esti Btteaitó-jotenti: An-golssástl birrorbombázók a mult éj Kzaka nibŐI ltudapcrit lakónegyedei ellon intézték támadftHokal. Km lakások, kin tinztTÍsolök otthonai, caa-ládi házuk omlottak daaro a terrortámadás kövotkiwstobt«. A támadók nem is koroatok katonai célpontokat, általában legnagyobbrősist gyujtÓ-
bombákat dobtak le. de \\ö rióhány nagykalibörö romboló bomba íh leesett. Egy. nagyobb bérház tetőzetét éjt födémét az ogyik\' homlwi átszakítva három omelobon át, a földszin-ton "egy üzletlton robbant. A ház valamennyi lakója az óvóhelyen tartó\'.kotlott, molvnek boltozatát « bomba nom ütőite át és a légnyomás
Kolomeátél délre éa északra sikerrel jártak az arcvonalMigazitó aaaajyar támadások
(ísütörlökrc virradó éjszaka erős német repülő kötelékek az egyik pályaudvar ellen intézlek támadást és igen nagy vkárokot okoztak. A déli szakasz délkeleti előlorólRm esak kis arámit és helyi esalározások folytak. Az a löbbszáz repülőgép, ame" lyek részesei voltak annak az elhárító ¦sikernek, amit a német és román kötelékek a nagy bol-
A 10. magyar hadlfelentér.
(MTI) .1 magyar honvédveiérkar ffínőke jelenti: Az elmúlt két nap alall az ellenség nagyobb kötelékei csak helyenként in. Mitek támadást a magyar csapatok, arcvonala elten., lízek a fdmaddsok mindenütt összeomlottak nangrészt nuir a kitűnően milkódó tüzérségiünk záró fűzűben. Ot harckocsit kitoltunk. A saját arcvonalunk kiigazítása cellából megindított lámudása-ink ugy Kohnneától délre, mini attól északra sikerrel jártak. K harcok közben ellenséges harci csoportokat megsemmísifet-lünk és /? Uweffei- zsákmányon unit jórészt húsznál Itatn*.állapot Ixm.
Az éjszaka folyamán az angolszász kötelékek terrortámadást intéztek Budapest lakónegyedei ellen A lakosság veszteségeinek, a károknak és a leinti gépék számának megaUttpitásti folyamaiban nan.
Légiharcok Paris ós Hollandia felett
környékén légihareok alakullak ki s csupán ezen a területen 12 négymotoros bombázó zuhant le, bombatcrhévcl égyült.,
I\'lszakanierikai bombázókötelékek tegnapi vállalkozása mely Hollandia ellen irányult, egészen szokatlanul végződött Ami
Uril bombázók n tegnapra virradó éjszaka inegtánKiaták b\'rimeiaország középső részét. Német éjszakai vadászok a légitámadás során !tl négymotoros bombázót lőttek le, a támadó bombázógépeknek mintegy 2.r> százalékát. Nagy-Pária
Hollandia rövid idő
feleli uulva
megjelentek, issza fordultak
Az Interiiif jelenti : A Krim- | sevis|a támad ás második napján j. kor u boiubázókö leiékek ftszak-félszigeten
Stebasztopoi vidékén a bolsevisták tovább folytai-iák előkészületeiket a nagy támadás me.giaditááártt. h\'.zeked a német Itarci és csatarepülőgépekállandóan zavarták, ">
ii Szoreth középső Infvásánál elértek, biztositotlák a légi fölényt. Míg a német és román vadászgépek a httretepeket ismételten tnegtis/.titolták a szovjet repülő ezredeklöt, az, éjszakai harci és csatarepülőgépek szünet nélkül támadták a szovjet készenléM állásait, tüzérség-t, valamint esapatmozílubitait Az eddig beérkezeti jelentései; szerint llfi szovjet páncélost, 11 nehéz roham löveget és 37 le-liergépkocsit és l.\'i légvédelmi ágyul pusztítottak el.
Ukrajna északi részében a harcok alábbhagytak. Kólómra vidékén a magyar csapatok állásaikat néhány helyen megjavították.
és u La Manchr csatorna leiéit visszarepültek anélkül, hagy egyetlen bomba esett volna a földre. A légvédelem fi gépet lőtt le, míg saját maguk egyetlen gépet sem veszi lettek. NTé?rm>f repnlökörökben azt hiszik, liogyí az Észak-Németország felet! gyorsan váltakozó időjárás miatt a repülők nem látták biztosnak a vállalkozás sikerét és el akarták kerülni, hogy olyan, (rtt-darc érje ökel, mint az áprlfi,^ 20.-i berlini támadásnál. \' \'<
Ól anyahajót és nyolc htaéré* haját elsüllyesztett egy német femteralaHiáró
Április :10-án rgy nímet búvárhajó egy eltenségrs hajókaraván ellen intézett s lámadást, amely a Szovjet Unióból jöll és több repülőgép anyahajéból állolt. A német búvárhajó egész; éjszaka, majd a rákövetkező napon támadást intézett ellene. A német búvárhajó összesen öt szállítóhajó! fi kis gise.ro jár.-, müvet pus/Hlot! el a karavánból . -
Páncélromboló repUIÔgépek a keleti harcokban
Jassytól harcokban
A Jassytól északnyugatira
dűlő harcokban a legnagvobb si kert a n éní el pán cél t ö rő re -pülőgépek aratták, melyeket rxr. utóbbi napokban rendkívül nagy sikernél alkalmaztak A
fiáncél romboló repülőgépek ki-, tünneit beváltak a keleti arcvonaton Kzeket régebben mint zu-hauóhnmhézókut alkalmaztak és most iiáncéllörö áffíltval szerellek ffl.
Német csapatok behatoltak az ottovai kikötői áffásokba
Az. olasz harctér déli szakaszán az angolszászok l\'oiytalbik már hosszabb idő óta tartó cía-pat ós élelmiszer számlásaikat, A német messzehordó ülejfék a tengerpari é.s C.ussinri között hatásosan tőttók»az inváziós csapatok táborait és szállításait. A német csapatok Indiátóltftk Oltóim kikötőjében az atnerikni állásokba, Ncttunotól débv.\' Cnmpo Canijllonál az amerikaiak egyik támadása, melyet éjszaka végeztek, a német ellen-
usult. Az anierikainkuak az a, törekvéssé. hog\\T az errlö mellett lévő ál/ásaikatHircjavilsák. s/jjn-tén mcghiuMill (jsfernálól délre egy jelentős amerikai orörl-roitdszorl kél <»lasz katonákból összeállítóit rohumkölrlék tnefl-se.hvmisiMI Kzek a támaszpontok \'Óbb házból állottak, melyet nz olaszok megrohamozlak és felrobbantottak. A lámaszpnntn* védő őrségnek igen1 nagy vesz tősége volt és igen sok amerik;ű . foglyot ejtettek A hadműveletek
támadás következtében megbi. í során fl ellenséges gépel lőltetfle. AssoTtfiágeRsk eráfeszllétének váliápiról asHéll az amerikaihadOjcrninUtter
Washingtonból jelentik, hogy Sljuison hadügyminiszter a képviselőházban hangsúlyozta, hogy nem szabad a háború gyors, befejezésére téves reményeket fá.p-
Nagy a csalódottság Amerikában az olaszországi helyzet miatt WUson ós Alexander tábornokok fnlmontesót követelik
1 tini. I-!z kólöi;..ö.scu fontos a niostaui iflöpoitliian, amikor a háborús pröfeszilések válságához közelednek a szövetségesek.
BtookltohnbÓl jelentik: Az ameri- ;
kai sajté élőnkön foglalkozik Síim- ;
non hadügyminiszter kijolontósoivol, ;
melyet a legutóbbi sajtóértekezleten !
tett. Kszorint na Egyesül\' Altom ok veszteség* a háború kezdetétől, április hó ¦10-ig 108302 ember.
K New York TímoS tárgyalja azt
s haugnlatot. ami az Egyesült Alla- . m ok ban uralkodik. Ifegállapikja a lap, hogy mind Null, mint Ktimsort ahg tud suombeesállni assal a osaíó-\' dottsággal, mely nyíltan kifojozősm int ai) obwzorszáG\'i esrmónynkket kapcsolatosan.
Állítólag Hull külügyminisztert a PotytatAs a 4. o\'nVnn
Szombaton délután érkezik Ilovszky Jánts képviselő Nagykanizsára
iiagykaui-
TegilUp irai érkezett
Ilovszky János országgyűlési kÖJiviseíŐtől. aiiulvlx\'n kózlí, hogy szombaton és vasárnap
megtartja a kitűzött kerüld lá-togfilíísát. .Május ti-ún. szumbu-ton dolutali { órakor autón érkezik Nagykanizsára ós a Központban száll \'meg L\'liínna pii-nusznnp u Magyar fiiét Pártja Kélt-sey-útcui párlheiyiségébcn. nutjd eatv lelfeeresi a \'Mozdony-
vezetők Otthonában zsai vusutusságüt.
Május. 7.-én. vasárnap reggel í) órakor liszléívjgíiyén,: 10 érakor Higyácon, negyett 12 órn-kor I,etenyén. délután fél lómkor SunnVis és ."> órakor Szépeinek községben lesz pártve-zetöséyi értekezlet
A községek mindenfiH készülnek ilovszky képviseli! fogadásán*.
a fa-érlékeiilés és a IIORT Tlztllátásaaak igye a város pénzt:gyi bizottsága olótt
Nagykanizsa város képviselő- | fát. ami iné testűidének pénzügyi bizottsága | város magn a nappkbun összehívandó városK kö/gyülés előkészítéséül tegnap este illési tartott vitéz Bcntxjk íJnjos kir, kormány főtanácsos elnöklete alatt Az ülésen jelen vóli dr Hegyi l.ajos helyettes polgármester és az előadók.
A bizottság elfogadta az ügyi
sitett jogügyi és erdőgazdaíko- Lépll. A bizottság ól eszléndő\'«
dási bizottságnak azl a javaslatai, amely szerint indilványozní fogja a. közgyűlésnek a Szabó, (.iyula íhkereskedővel leitnátló \'szerződés, niegszünlolésél és n
az erdőn van. a fogja értékesíteni. \\ MAORT nagykanizsai leiepének vízellátásai biztosítandó, kérte a városi.. hogy a Práterben furi; de a vízmüvekbe eddig, be nt\'iu kapcsolt kél kutat a MA OBI\' saját költségén használatba vehesse A MAORT gondoskodik vicétekről, víztornyot
ngedély megadását javasolja
A továbbiakban a pénzíWyí bizottság kisebb személyi, szociális ügveket tárgyalt. Áz ülést ma délután. (1 órakor lolylaljál;
Az ország minden városában folyamatban vannak a zsidóság kikapcsolására vtnatkozó intézkidásik
zolgahV
A zsidókérdés oi^\'.-aWos rond\'-zésé-vei k:i|ii\'rttilailiaii odiateli .városban egymás után hozzák a butaságok az httézkodéuokct. antul \\ el; a törvénvos romtól kezéi^ok sztflteméhí-n mozdítják elón- :i giizuWed .V I.ÓV-IH 1-1 jes zájdótaltinitá^iit.
M
%alangt mii\'geit /.siiiótiak hivatalos bejub-inio
iniiitt.
lábtoll pontos bevallást kelleti adnia fognati letolt Imtáridóvul u lak/iHáról, A zsidóknak külön váronrészIn» fölépítése üffyéban Uigriap értflknziol volt » vármegyeházán. A zalaegerszegi zsidó kéinskodök iiiaiigazolvá-nyali bevont ik. a közérdekből sz\'íik-séfléa Qslatak óléra a poltfároioskír ü/,K\'tvo/otót itjndelt ki. Az összes zsidók üsszdrása Ijyfejozőilutt.
KapoHníroti ív/, ottani Ki-ntskedök BgyenülntélNU » zsidó tagokat lünilto nt-t sorából: lolhivás jofoíif mi",\' Kaposvárott, hogy akilr zsidók házaiban laknak, 11 lakbért további intézkedésig a /nido háztulajdonosnak,tartósnak fi-áetní, aki azután B renddetek érlel-inóbor) tartozik » iiénzt leiéli számlám\' liefizetni. A gettó kijelölóso Ka-íwsvArott folyamatban vnn, az átköltöztetések \'legrövidebb időn liei ül megtörténnek. Korlátozták n zsidók piavi vásárlásának idejét is, vala-níint zsidók vondáglŰi étkoaését.
Pérertt
ím folvamotliaii van n -rotto kijelölése; 230 Zár alá került vauié üzlet közül a közellátás zavartalanságot biztosítandó, 8 zsidó üzletet kirendeli keresztén^ vezetőkkel ujra mog-nvitottak. Rzpkot azonban átinonoli-Ior Ujra lo kellett zárni, mórt a közönség abbini a ¦hiszemlaui, hogy ezekbon végkiáhtaitáá \'folyik, moirro-lianlu exuket uz üzleteket óh olvan követelé\'sokkol léjiett fel, hogy hátó-síigi beavatkozás vált szükségessé, A városi hatáság most birdotmény-Ikui közli, hogy ezeklnm-ft* üzletok-boii ia á rendes, mogszabott árak ér-vúnvoeok. A novai pincokoii zsidók csak délülótt 11 órától 1 óráig vú-súrolhatnak. Zsidók- há/nál semini-féle piaei árut, baitanfit som vásá-
mlhatiuik. Koréknárnk .Ii\'ma ii\'iost van folyaipathan.
SzomlKiUulyri. -sidók n piacon c*»k u ninei úrnaí-rá; idejének utolsó óráíá\'mii vásártd-imtnak. Rato 7 órától reggél 7-iti zsidók nem hagyhatják el laki\'isaikat. Zsidók siMjrteaoniényekol noni lálo-gathatnak, moztlui nenv járhatnak. 2:íl zsidó üzletet lattároatak.
üngniratt
a városon kí vili gyüjlöláliorokb-oi lioívezlék 0| az ostizés zsidókat. Azóta uz ungvári piacún lényoges ol-
<\'-óliliodtis tapasztalható.
XagyváraiiaH már niindon zsidót a gettóin köl-lÖ/.tettek, A gollór\'k.\'-tim\'loVes faliul vették körül ós u ffotló-lukásokiiuk it Váios felé néző ablakait hodesz búztok.
: SzabarttiiUi a város 4800 zsidó Jakoaál szintén .a-ttóba kflllÖKU\'tték tiúr, négy sstb-mélyenként egy saobát kapták o zsidók uj laki\'isaikhiut. 6zabadkuTii költííztetilí az újvidéki zaldólcal is. szám szerint 2(KM)-et. A szabadkai kertváros megüresedett zsidó lakásait mmikásesaliidok kapják mog.
Stégeden, mini több más városban is. néhány tinin zsidófanácsot alakított n hatóság és n zsidórendeletokkol kajx-so-
latos ügyekben nem foga ként zsidókat, hanem iiuiáci-sal érintkezik, A
ezzel i-di zsi
dók egy helyit) telopitéap ezou a beton milgtötténik, u gettót máj- jcélra kijolöltók. tízegedon 57 zsidó ügy ved volt, ozok kö/.ül csak egvot nem toroltok elleiifonadaliiii érdemeire tekintettel. \' f
Miskolcon ¦ ; volt tt legtöbb zsidó üzlet uz ország városai közül. Ili 807 üzlnt közül 7."7 volt zsidó.
Nagykanizsán a rendőrség végrehajtotta a zsidókkal kapcsolatos rendeleteket
Kolozjsmtotl mintegy 500 ssékoly leány szolgált zsidó családoknál, hzok legnagyobb része már május obiojo olótt- elhagyta ninnkttbolyét és visszatért Székelyföldre.
Ujpeeiev
is elrendelték a zsidók teljes elkülönítését. I\'j lukóliLiIvükül n váios gyári ÖVÖZotét jelölték ki.
Nagykanizsán u rendeletek alapján a rendőrség az egész vonalon végrehajtóiul a zsidókkal kapcsolatos rendelkezésekéi. Több mint 2000 zsidó került hatósági őrizetbe vétel alá. Kz-zel kapesolatban mintegy 7UU lakást pecsétellek le és ingóságaikat leltározták, Ennek során a hatósági közegek sok zsírt, lisztet, s\'zappanl. dohányt, vfi szón- és cérna-nemüt. ttdpbŐrt, ! stb. találtak^A lefufllnll értékek uagvobb összege! képviselnek, Ezekéi a városháza tanácstér-mébeu még napokon át jegyzék-
i be foglalják és összeszámlálják. \\ Az ÖrizehV vettek részint ti hitközség székházában, részint az jzr aggok házában, a ká végy árban nyertek elhelyezést. A vidékről beszállítóit zsidókai a gazdasági iskolában helyezték-rl. Egy részüket uuinkaszolgálatra elszállították. Az iltmaradottak-rÖl legközelebbi időben történik döntés. A lefoglalt lukasokat illetően a város I;Jí;ishíva!al.-i fog intézkedni.
A rendőrkapitányság vezetőjének zsidé)-üg>ben senkii neui áll módjában fogadni
500 pengőre itilték, mert nen tett eleget a honvédelmi munkaszolfálatra való kirendelésnek
Balázs István zalaszentbalázsi gazdát a körjegyző a szokásos móden bonvédelmi munkaszolgálatra beidézte egylovas szekerével éu mun kául a körjegyzői iroda építéséhez szükséges földanyag fuvaroiását jelölte ki számára. Balázs két Izhea is kapott hásn* Idézést, de egy esetben sem Jelent meg, noha a vonatkozó törvények és rendeletek — háború lévén — igen szigorúan veszik ennek az idézésnek és kirendelésnek pontos teljesítését Mikor hirnmlizhen kapott idézést, Bi láza egy gyalogmunkás,! küldőit maga helyett.
A munkáid felelős körjegyző Ba láz-t kötelességszerűen feljelentette.
Megindult elleste ai aljárás. A kii. ügyészség- az 1939. évi 11. tc. 184. §-ának I, bekezdése szerinti honvédelmi munkakötelezettségen alapuló kircndeléfi iránti engedetlenség miatt fogia perbe. Most tárgyalták Ügyét. Balázs azzal védekezett, hogy először a lo>a beteg volt és így nem tudta telje<Iteni a parancsol, másodízben pedig „nem ért rá", mert vetnie kelleti, tekintve, hogy a munkásokat erre m^r felfogadia
A tanúkihallgatások azonban alátámasztották az ügyészség vádját. A törvényszék ezért 500 pengő pínz-büntetés\'C ítélte Balázs\' Istvánt, aki a bűnösség kimondása miatt feleb-bczetl.
Több mint ötszáz fakásigénylést jelentettek be eddig Nagykanizsán
Az elmúlt napokban, mint ismeretes, Nagykanizsán több^záz zsidó lakást zároltak illelve pecsételtek le. A lakások további rendeltetéséről eddig még Illetékes helyen iulézk\'\'-
dés nem történt. Ennek ellenére eddig máris több mint ötszáz lakás-igénylést jelentettek be a városi la-káslü aialb m Az igénybejelentés.*-k -í elő jegy lésbe\' vélték.
Minden községben telefont, a városokban csőpostát és távolbalátást
tervez a magyar aosta a háború utánra
Dr. Kurmioh Gábor, poatavazérigaz-gato érdékea IsmertotéBt adatt arról, hüjíy a paUü mllyflo Irllonztésl tervekkel foglalkozik. Elöljáróban hangoztatta, hogy MaayÍrországon a posta-kelyek sűrűsége még nem kielégít*, mert az ítsszes küzaégek 61.2 százalékában vilii essk posta és ezzel a lakosság 825 százalékn van portával ellátva, inig n kör.-^égek 88.3 százalékában van (ávbeszélo és ezzel a lakosság 77.3 százaléka randáikatlk távbn azété szolgálattal. A tíirpkvi>4 kz. hngy wlndf-n étrvcs kÖJiséah^n. »fi >;("Hcn
Május hó v 5, 6, 7-én
I1EP ÍIOZQO
Péntektől vasárnapig
Budapesti premierrel egyidőben l Az áthatolhatatlan Őserdők ezernyi leselkedő veszedelme tárul elénk a TRÓPUSOK HŐSE (Germania) oimü óriási filmből. ÜFA világhiradő aktuális eseményekkel, előadások kezdete; ?4, ?6 és /é? órakor.
sBrQbbnn lakott helyen legyen ponta és távkör-lém hivatal,
A városok tekintetben a ffittirekvós az, hogy a munkaerőit géperővel Igyekeznek helyettesíteni. A nagyvárosokban a csopoAtnnzotgálatot kell boren-deznt. A po*taanysg szállítása oéljtból önálló motorokkal kell ellátni a moz-KÓpnutát s igy a vasutl menetrend keidén beim, de annak megzavarása nélkOl n posta a legkedvezőbb szállítási lelietöaégcket biztosítsa. A légi-kú/l.-ki ([¦\'at fiáját poslareptllfigépok já-rrtiásAvnl kt kell fajleszienl, mégpedig kUlon dl] foldzámttása nélklll.
A távlróborendezésekot blcaébbá és modernebbekké kell tenni Szó van arról, hogy a háború után magánteleknél la telsrereloek táv- és géplrókészfljé-keket. Vidéken pedig minden olyna, központban, abol legalább Vb* elotizei* van, nutomntlkus te otonkapcsolást renduzert kíván bevezetni a posta, éjjel-nappal fenntartandó távbeszélő szolgalattal.
Távkáb»lek énltése mellett ultrarövidhulláim) rád lóosazek áttéteseket Is kíván a posta létesíteni, i-ói a távolbalátó »7.olgAlatot ts hozzáférhetóvé ki vánja tenni a közönség «zámára. Etek volnának nagy vonásokban a posta tervel a — háború bele]ezése utánra.
i\'Mi.
májú
ICAIJAI kozianv
Uzsorablróság elé került egy felső-mihályfai gazda
Tersztenyák János, aki Muraköz l\'clsönuhályfa községben latö gazdaember, mintegy 5 kg. másodosztályú, Kgyneveielt szerszámbörnőz iutott és azt behozta .Nagykanizsára, tiony üt »ió áron\' értékesítse. A Horvát gazdának nem volt tzeren-cíí]e, mert amikor a Király-utcában megvételre kínálta a holmit, észrevette egy rendőr, hogy tz atyali a 2S peng\'s bfjrt kilónként 100 pengőért kínálja és azért előállította. Tersztenyák a knpltínysflgon beis-
merte cselekményét és igy egy télóra múlva már az uzserabirótágon állott, dr. Almássy Oyult elnök elöli. A vádlott 1(1 már meggondolta magát és azzal védekezett, hogy nem akarni a bort eladni, csak kérdezték löie, hogy cladő-c és 5 erre egy árat mondóit Dj a rendőr és a tanú eldöntötték az (Igyet. A vád btblzonyu.lt. Tersztenyák Jánost árdrágításén 300 pengőre llélték, a bőrt pedig elkobozták.
Amikbi\' it voroa fiW.knk t<llinlluat-
tak, hossá irtottak. A kulacsán (iá-rom golvó moni iit, fuivki\'i.v.óia\'-ptH ir, «Itala!»* egy. konyőrzaákjálHin\'a krmyór in kapott golyót, dó n maya
,\'r,ak kőnnyobli sobei kapott.
Azt hitlom, liofrv ii(rvi» meg-lialok, mondta, mikor nsliillt -iniiírt ne lantiak a vörösök^ milyen sz,:p ogy lioiiYi\'(l*lialál...
„Azt hiszem, golyót kaptam, (éhadnagy ur.
AMIKOR k MAGYAR HONVÉD OBQSZ FflLD&H HARCOLT Ahol legendák születtek...
Magyar hőstettek nyomában, valahol a Dan partján
A mpülógópok tevékenységét !1 hídút\' leiyanesalt korlátozta, de 11 Don, niőg nom fagyolt 1h> annyira, hogy harckocsik is átjárhassanak rajta, A magyar arcvonal nyugodt volt,, készen minden támitdás visszavetésére. A védőállások készen^ » honvédok számára a téli óvóclkkok már az első vonalba is megérkeztek, volt idő a nyugodt munkára, a körletek hzó-pitésém, n esotidoH l>oszélgetésokn(.
S ha elérkeztél valahová, ahol özeket a csaknem otthoni hangulatú, nyugodt beszélgetéseket egv pohár iúil mellett, a cigaretták füstös, do nielog páráján ál meghallgathatod, megjutalmazva érzed magad, -ló volt . eljönni ¦ ide, mert iltSJegondák szüléitek...
I (onvédőink bajtársinkról hes/él-gettek.
Hol kezdődik az 11 hősiesség, a ..melyből ..legendák szüleinek i1- Alti értékeljünk nagyobbra: a legnehezebb körűiméin vek között való kítar-tásf-o, fagy a liósí hatállV Nem le-
„Do jó, hogy ez\' nem
* Keniénv roll a haiv valahol a Hon partján. A városban már benn voltak i magyar hodvédek. Tüzérségi tőz, bombázás, páncélos támadás,\' gva-\' logos rolniin előzte meg :i behatolást, 8 ekkor jött az cHontámailás. Orosz bombázók, szűnni nem akaró hullámokban egymásután (lobiak le kis-, és középméretű bombáikul és gé|i-iniskatüzzel söpörlek végig az ideákat- ók"házakat. Szörnyű zaj töltötte be a levegőt, gupptifikni\'opógás, a légvédelmi gépugvuk vakkant ásai gyors ogyniástilánban és az összeomló hazak robaja valami [Kíkóli Színjátékot teremtet tok ott.\'*a honvéd főapátok számára. A házak melletti meghúzódna gyenge fedezék volt s a kapuk alá bohuzodás \'sem használt
(A m. hír. honvéd tudósító osztály kézlése)
bet ez. kérdés számunkra, mórt legendák egyik nélkül som születnek...
Itt nem túloztak és nem dicsérte magét senki... !>o végteloitnek tűnő menetelések után azonnali harcok következtek s ;t magvar honvéd megállta a helyét. Amikor először került lüzho. már a repülőgéppel é» a nehéz tankok tömegével találkozott. Akkor i- megállta a helyét. S amikor hosszú súlyos harcban a lőszerlépcső minden tagja megsebesült, 11 nagy túlerővel szombon puskatussal, ajd szinte foggal ós körömmel liaivoli továhh. . Amikéi !II egymásután meghallgatsz, hiteles tanuk Szájából, már magukbán véve in legendák:- vftom fontos, hogy kinek a nevéhez fűzöd-liok egyenkint, híszon mindegyiknek magyar honvéd a hőse... S hit majd egyszer 11 világrengető, szörnyű dft\'gy harc titán uj költőiiőí és íróink toi omtcik\'k ¦ iij magyar mitológiát, gránitból\' formálják niajd meg A le* gendá!; hősének, 11 magvai1 honvéd--n.\'k alakját.
Otthon történik.,
volna sokat. Az egyik bontód, vaia honnan ZalaorazágbéJ, egy fal mellől
nézte :¦ színjátékot. Tudta, do egykedvűen vette tudonnÍMil. hogy itt most legnagyobb 11V n halál. Nem bujt el akkor sem, amikor egy orosz repülőgép egészen alacsonyul azállt, közvetlenül 11 feje. fölölt zúgott el s inig szóll !1 géppuska, kioltott néhány bombát. A ház össz:*otnlott s fó-Inln raomlótl h zalai bakára.. l)o 11 ház* nem voli magas, igy a fal sem okozott nagy robajt, a zalai fini hamnro.-an kiásták.\'
A zalai bajtárs lerázta magáról az összeomlóit bár falának [mirát
1* csak ennyit mondott:
- De jó, hogy ez nem otthon történik ...
„Milyen szop s§y henvedha.il*
Kz is valuhof a Don-kanyarban tőrtónt... Tombolt a liare. A faluba elsőként a zászlóaljparancsnok, a sogédtÍBstjo éw egy fiatal hadhagy nyomult Int. A hadnagy karján fény-képoxógép... Kllenség már nem látszott, óvatosan, do nyugodtan baladlak (dőre. lOhlmu a pillanatban két-három ház pincéjéből ogyazerre, körül 11 toron, megszólaltak a géppuskák. l\'V\'lporo alatt mindhárman tuegselmjsültek. A zászlóalj]hiranesr
tlok ós segédtisztje súlyosan.
A zászlóalj élo azonnal lüz alá vélte az ellonségos fészkeket. S amikor tűzzel lekötötték a vörös géppuskákat, látták, hogy a fiatal hadnagy megmozdul. Nehézkesen fölemelkedik a felső testétől 8 míg bőnvixloitik már közelliarcba kerülnek az egyik fészekkel, fényképezni kezdi a kifejlődő kézituaát. Ujabb lüzel kap, de nyugodtan fényképez tovább.
Szütotó legendák közül hadd említsek meg még egyet, amely olyan egyszerű, mint a halál, do olyan szép, amilyen szép más nom \\is lehel, eattk a iKijbirsi szolgálatban tabikit elérő bó>i halál. \' 1.
A rohamszázad tfhi htidniigyn ott VOlt az an-voimla élén, amikor golyó találta. A vörös aknavetők valőaágoa záport zuditnttak 11 rohamozó hon*-\' tódek elé, de a rottaiuot mogáltitani nom tudták. Az egyik honvéd ott maradt hadnagya mellett s mort látta, hogy a hadnagy zubbonyán egyre jobban terjed a vér, felnyaV** lábolta és kezdte hátravinni a kö-töíóhelv felé. Igvekezí\'tt kihasználni a kisebb tűzszüni\'tekf\'t, a leiep iné-tyedéHöil a bár ö maga is egyre jobban gyengülni érezte magát, hát-ravitte hadnagyát. Két é-s fél óra Irosszat ment, amíg biztonságba tudta helyezni ]karunesnokát s amikor az orvosföhtidnagy azonnal ke-zelésl)e yeszí a seixwulint, feltűnik nekt, hogy a hontécj rendkívül gTOngo s már szédül, tántorog. V - .- Mi lelte magát?
- huseni, gidyót kaptam, főhadnagy ur ...
Az orto«főhadnagynak meg amtvi idője »«n, hogy felfogja az ájuló honvédot. IWektoti, kibontja ruháját ott. ahol nedves foltot lát.
la? sogrtflégímár nem volt.
A golyót (dőlről kapta, nuiskéait nem is kaphatta, vimzafcle rsakiu^m Ivarom kilométert tett acbtwQIt, öntudatlan hadnagyátal, honnan vette aa erőt ehhez az omUirreletti erőfesz itósboz V
Síagyar legendák születtek a Don partján,\'-Honvédőink tf\'-rből é« vasból kovácsoltak luuuuik *\'f nemzetünk szániára uj mitológiát...
Krónikások kellenek ido. akik fol-iee>ezzi\'k, hcgldüwik, akik mogéno-koljék, költök, akik vorsbo saxljék... l\'ankok zörgése, ropiilőgéi\'iek- bn-gi\'isa, bombák rotdtanáaaN xÖztxm, vérrel és vassal irjiUc honvédőink m\'inzí\'iünk tőrVuJolméiíek diadal-miis, W)ldogabi), . aj korszakát...
adakoznunk a bombakárasultaknak I
minden adonteft ttvábilt él iriftii a zalai KöbIöst
A /tálai Közlöny felhiti\'wi tissz-ba;\'. ot tort mindenfelé és ». bomba-káro.-nlluk megsegitéséni vfii\'oHon, falun egyaránt megmozdultak a test véri .magyar szivek. Alantiakban (sgy |h\'i-!;!Í;i \'.rvü)lé*íi nyugtázunk. Kolya-
niapsan van u gvüjtés Kiskanfcmán
is. A leventék több kőzséglmn kötP-tik a miksavári példát és ugyancsak gyűjtenék.
A ma éjszakai aiabli terrortámadás IIiuIhjk\'sI ellen,-" bt adatok még hiányoznak
a számú, akik a hazáért mindenüket elvci.z.itetlék.
Adjon, aki ínég nem adott!
Adion mindenki, aki adni tud!
Akinek kevés tan, adjon keveset, de akinek héten ndott az laton, adjotl sokat.
Nem alamizsnát, hanem áldozatot kérünk. Magvar áldozatot! Km bort szitok áldozatát!
Ujabb adományok :
közelebbi yniui gyüjtéslnk
minden ÖmI JS11OR
... vi -i ¦ tí i- i Sió Jessafoa
uxonnyai az ikiihgibkuel is erőtelje- ! Nyneztal Nándor
több adakozásra serIVnti olvasótábor [ Dunántúlt Oazdnaágl Sieaztlno-
unkát, hiszen hizonv\\tsan újból ezer , mlló R T. Naaykaolzaa__.
neg ezer magvánál \\töbh azoknak i \\ Osazeaeu. íBjmM
18.u2l.ii5 20.-10,— I0.~
573 pengőt gyűjtött a perlaki Baro** Szövetség
TA RJ ÁM—PÁL CSICS
ttxtiUpari és kereskedelmi vállalat ||| Nagykanizsa. I
öydr; Magyaru. 86. Telefon: 3-44,
Városi főüz/et: F6-ut 14. (LfsŐ Magyar Biztosító intézet palotáiéban,) Telefoni 5-33. \'
/\'•¦rl\'ik, május 5
t\'fi-ili\'ixiióitk //<»/(\') A Baross
Szövetség Perlak ós Vidéke szorte-zeti- a bomlhikáiomiltak részére Poriak községben gyűjtést rendezett, tnel.vnék eredménye öT!l .pencő. Az adakozók névsora: "
íítl jn-ngót adott: Dr. l\'\'orintos fléza főszolgabíró, dr. Kecskés -Ionos .körorvos.
30 pengőt: Kerlezsa János toros-k.dő és N. N.
25 pOngŐt: Csonkás István fake-
reskedo és Vasa János községi tisztviselő.
20 pengét: Glavína János liszt-keroskodó, Sztubiesár Ignác gazdálkodó, Misica István bőrolosztó, Vojvoda Alajos jtlóbános, Dolonees
Antal koroskedó,___Lukacsics Klek
vendéglős. / \\
15 nengót:\\Jíovák Inna bontes
(\'¦8 inés/.árós.
12 pengőt: Rálínt lléla hentxM éa mészáros.
10 (tengőt: Glavína Pál vendéglős, dr. Kovács Ferenc ügyvéd, Knt-riyák György koreske^ló, Halonya, István korcsmáros, Monn dóri Tibor azojffnbtrta* Angyal J.ájios közsíffi I ltiró, vitéz Murai Poronc h. bíró, Totnecz " Aittal kOroskcdó, \'l\'omecz Josséf ¦ kereskedő,\' Btomscz Jáhosnú\' kereskedő, llajdinyák Gortfoly vendéglős, Jüdfián Pál kereskedő, Dolon esips József koroskedó, (Holics Mihály vendéglős, Bálint Óvnia körzeti
kereskedő, Dervarics Karoly Oíktfl rl. üzlolvezetöjo, Doladió Dujó ven déglős. 1
n pertgŐt: özv. KomeSZ Jánosné kerosíodó.
Ő mmrót: PosKávoez Lőrinc pék, Iteitkö Glisztávhé korcsniáioh, lía
rancate* János c^azdálkmló, öz,v. Jíer-manuez Anbdiié kereskedő, Poitaki Oseildórörs, Dukncsics Miksa vendéglőit.
pengőt: Mihalotich Béla m, kír. járási állatortos.
2. (tengőt: (tál József esendólőr-
moaier és N. N. ; ¦
1 pengőt: (Jaabant Mátyás községi elöljáró,
Az 5711 i»ngŐ összeget a Harosa Szövetség országos Koz|k>ntjának megküldték.
Az üijifvéHi kamarához tartozó porlaki ügyvédek a kamara-
SZÍNHÁZ
Péntek, szombat, vasárnap
fél 7 érakor, vasárnap d. u. fél 4 órakor
az Uj Magyar Szilihez operett-újdonsága:
r r
Törísmarly Lili, Farkas liuti, Sofflknlhy Deiió, Tuvegliy Péler
felléptével. Je|yek elóvételtien a színháznál. Pénztér d.e.9 -1-lg és d. u. Vi5-MI.
ZALAI KOZt.ONV
hon »r, alábbi iv..-.-.-.;ci l uIiHí-L moff a booiliakftromdtasV nSír^ro: 50 pon-gól dr. Dómján titilli», dr. ivK-n\',. Imre, ÍW pongÓt di-. Hzlaviesok Mátyás, 20 jsnigót di. Koráért Fatene, lfi p -\' i.ni ír. BkJmihoiÍm UytnV. Összesen I6Q uonft-
V HÍREM
Nayiír Mijui ke fi acnltk, Wnni kai.
V. Pilli P ¦ \'Olirlll ¦ ( !¦ <!| J- .
»TÓ.íWert*n fl^Tlilöt : Ma ai fgaeság >¦ vogyi .,¦ ¦ ¦ Kó-Mt 12.
Ktafcauiaaan M ottoni gyógyaitar xlr illandé iV1. »t«tn« «*olr*1»t\',t »art
A QOZrORDO nyitva van ragni 7 órától Mto 4 úrAu- [fátft, a30tú%\\ oántek dálntán te kwhlnu aoées n»t tiMtiMk.) T«lof.»ii- kt"
- íAtbeif«é»»
Szántó rw*o rniiuwHM\'rdtilif\'ij i n 1 a fóaxolgadiiró » stridó-
vúri M^séséchea Jiolvtwtn at hasonló minoaégbou. MuniewurdaJre-Íven jelenleg u segéd jctrvzói ollós ninra betöltve.
- 1 Halálaiéi)
Horváth .li\'i.-.-iH nj . hi\'l.11 ¦. iii« i\'Mini]i ol ebano*. NZontaséki ulnók 94 Óvott korában, bél éviiaodoB bua-gii ó» Istennek lotax<6 i«tm Molgálai
után iobhlótro szenderült. !17 éven át volt it badaeaonyitk lolkipóeztora. ( Itt in tömettél el nagy részvét
mollott » Szent Ikmáí kápolna sir-poltjábí,
ITábori paatacsomaRokfiO
a poeta, mint a luurvkuniMuii ims-lafűiiékaógtél érfcvailünk, még aém vou r. ¦ 3 A tábor pattai csomnglor-.il\'iiii mitgiiuio Irtart ró) nliolyüti ludó-silaui fogjuk » Itósónaégut. ••• ¦Hó.ivHIc Illat Y•¦)?)
A süftgok oBztályoxasn éa. rond-
s/orozéao régóta foulnllínztatjn u/-
élettani é* psxhiológtai. kutatást, l^-iuiabban Ifcnnine, nóniot tudón foglalkozott azzal a kérdésHoI: hányféle szagot lobot nieckülónböztotni? Megállapítása agprini bat alap illatot kell fölvonni, (néc pattig: fűszeres, aromás, (gyantás, kozmás, rohadt és fojtó szagukat. Ilonning a virágillatoktól a penetráns bűzökig összesen tifi szagot ós "200 szagvogvü-l-^tot irt lo és foglal 1 rondssorbe. ICxok sabrln^\' éeeeeaon t>ir> **agoi. lobot ogMiiáatúl mogkulönbó/.k\'tni,
— (Balázs l-f rena: Kög alatti
lUláxa Koronc »»BdS alatt* cium vigóiiTo ». kiadásiam jelent meg a Magyar Klet kiadásáh;ui. Kgy StiKilt s/onvenntl igaz emlsT, egy szinos és gazdag élulü aépnpostol inogron-ililn railomáai oz a kóiiyv. Kgy fiaiul unitárius lolkésxé, aki italától kórral a testében, (|(. 5r0k láabao
égé tétekkel szenlelle élotél i,é[io szellemi éa gazdasági fölemelésén).\' .Miután elébb liejártn a kenik világot, Amorikából hozott asszonyával elvonul Knlély egy kis, vegyes lakosságú falujába. Ott lázas tevékony-sóglw kőzd: papja, tani tója, épitó-moaloixt, gazdasági vo/otöjo letiz, falujának. Tanít, agitál, szervez s az-után néhány évi harc, szonvcxléa, kovésko győzelem, sok esaiédáa után sirba hull. A >Rög ulutt azáinadáa úrról a küKdidemröl, amelyet Ualása
Kernné fulytaloll tahijában- A/, tré
éppoly öszmbisóggel számol be tévtt-déaéirÓl, hibáiról, kiidareairól is, mint sikereiról. Könyve inoginu-latjá; milyen sokirulWll feladatot, munkát ísmerhot fol s vallulhat magára ogj\' pap, aki pi\'is/tora, a|H>stobi. miudoneao népónok. [ialáJM Kenmr élete példa és tanulság mindu/ok számára, akik népük szolgúlatára. kivonják szentelni életüket,
Mytatáa ax I. oldalréi.
Mindennapi ¦ v, !¦¦,,-.|.,m oauegyutlfil tamagbály«(]u( bUlyc^^yiipeii celoktt m*0<f«BX«a. haibdtilb. ZsUI Kíulom aaeikcutoaegc, naponta díluian t ¦ -7 ón kóaOtt. Ei a hintiif-i «iilndiy érvenyes
aajtókongifvizuson élesen ferolóa-aágre fonták, hogy nnkeni lelietaé-gBB.aii, hogy a lakosság sokkal jobban el volt látva a német. mogSsálláe alatt, mint mikor a szövMaégesek niegwzálltúk < \'ilaszors/ágot. Hull báwszetitve volt azt fölélni, hoífj
a szoMteegoaak inkább a harci fel-adutokkal «ródnek, mint a polgári
lakossúg kényelmétől.......,
A Chicago Tribun elee, kritikát gvakorol ée követeli Wilson éa Akiiander tábornokok felváltásai
Churchill és Eéen részlet-sikerekkel leplezik a bizalmi válságot
Ütikát :i hirodttlom rovására\'ve-zctik. A Wilhelmstrnsse vissz» tért az angol doiuiniumok érfe-kezleléi-e és inegállapilja-í ez í/r értekexttjt tu angol vi-táffbirodütom (jucngcsitfé-riek ujabb /V/V\\ meri a donüniumok uálsárjos hely-zethen vannak. Churchill és lülen ennek ellenére ré-szlet-sjkeit\'kkel leplezik a tulajdonképpeni válaágot.
Mértékűdé angol politikai körök figyelemre tnéltnUák az an-fsol ellenzék magatartását A Wilbelnislrasse hirniíípvarázó-jának véleménye szerini az njto.nl ellenzék hrttUlmtó időn bvlnt hittálntas tényé* zíijr lrs: a /tnlitiktitmk. Az angol ellenzék Churchill és Kdén elten irányul. Az ellenzék véleménye szerint a miniszterelnök és a külügyminiszter a po-
Xonrfanftan mm tmdfák, hegy 0 Szmvfat a hákmtu után hullandó « egyMtfmÜktUnt .szSvetségvaeivpl
A Times ehnü amerikai lapban a kongresszus egyik lagja cikkel irl, melyben azl irju, hogy londoni lartózkodásn idején beszélt a bril parlament és a politikai élet lóbb lúgjával, akik egyöntetűen kijelent (\'{lók, hogy a briteknek és amerikaiaknak együtt kell dolgozniuk a
háború után is a világ pénzügyi és politikai kérdéséinek rendezésében, tekintet nélkül \'arra,1 hogy az oroszok együtt <|0lfToz-nak-e majd áz angolszászokkal, vagy sem. Londonban nem lud-jók, hogy az oroszok mit lervez-nek é.s egyáltalában szándékuk vnn-e együtl dolgozni valakivel.
Ax angolszász Mtegtxálié h>táságok ntn g«»losk»dnak lObké az olasz lakeaiág éfelmeaésérél
AuiSHÜ\'rdami mlnntéBok !*> 1 int 1 hogy ékilmeaésérél nnját magúriak IJéiolaaserecáfl lakoáságát »t ángolfe kell gondoskodnia, nom lelaot mindig saáu mi\'gazálló twtóságok felhívták, I az idegen segítségre számítani.
Károlyi Mihály most Tltó partizánjainak árulja Magyarországot
már k(ímpromitálták miagukat. Károlyi Mihály a szövetségesek áHal rendelkezésre bocsájtott eszközök segilségé\\rl együtt kivan működni Titoval a jelenlegi magyar rendszer ellen.
Stockholmból jelenlik, hogy Károlyi Mihály nyilatkozóit a Stockholm Tjdiiingen tudósítójának és elutasította u szakadó,-magyar diplomaták közreipfu-kodcsét. akik a jelenlegi, kormánnyal vagy annak elődjével
Szurkálás, lövöldözés egy muraközi házimulatságon
Oüaktórvyo, május 4 (Tudósítónk fidenti) /.enykó An-
lat tarícasiingj i lakos a tmpokban
lláli uiulalságot ri-ndi\'zett, mort sok horn volt \' és azt nem tudta kellé-képpen éitékesitoni. A inulatsagra meghívta a környék fiatalságul. A
meghívottak kii/.étt vóli Forlin Já-noa 10 ÓTOfl. Vu.lt Korona 22 éves farkashegyi legények és Tkúlet: < István. 21 éve* tiírzóviilgyí legény. Hosszabb borozgatás utá.11 a fiatalság óaszeozólatKozott és verekedni kezdett. A yereketlés Talósjlgoa lo-
C;cnyhúhoriivú akikéit, működésbe óptok a zsebkések, sót pisátólyok
ie. A legények közül ax egyik Feriin
Jánost kapáral ugy fbjbo vágta, hogi az a földre psottj majd a már e»z-mélotlon omborro Tkálee István rohant rá és zsebkésével a jobb la-pockája a lii szart. KöKhon Vnk lövöldözni kezdett pisztolyával fanui|v » engedi\'lye nem volt), sannbaíi azoroncaéto a golyók nem\' taJúJtak. A Torokcdó tárHaaiig raakhamar n/ath-onzlott, míg Feri un), aki réréboa hevert, /.vn.vkn Antal bnszállitotta a (wiktornyai kórháziul, ubol jelnn log ápoljúli. Kihallgatására gyengesége miatt még nom kerülliotott sor. A vorokedókot a drúraváeiarbolvi aaandéraéa kitartó -fás tovább folyik.
Nagykanhsa megyei varas adóhivatalaiéi.
Hirdetmény.
Felhívjuk a zsidó háztulala\'oiMok lakélt, hogv az esedékes lakbérekéi további intézkedésig a saldo «astata)-dtnea ndótókenyvl számlájára a városi adóhivatalhoz tartoznak befizetői.
Nagykaiil/iia, 1044. Avi májas a án.
Hi» i
Városi Adóhivatal.
Textilvállalat
keres azonnali belépésre gyári könyvelésben teljes y jurtassággal biró tisztviselőt \' vagy tisztviselőnőt Részletes írásbeli ajánlatot igény medjeíoléaével kérjük Nagykanizsa l postafiók 69. címre küldeni.
APőOHIBDETtSEX
Taauiai vagy fiatal segédet felvesz Viger vaskereskedés. 4
Fflalaá laslavaat aronnalia sitink. Horthy Mlklos-nt 19.
lelve-1428
aak«r>«aai4af Itaztvlselö állást keres nafiánvállalatnál, esetleg gazdasásba. 400 fix jeligére a kladébn. 1475
F0r«I tadó nlnaenea bejárénak lel-vételik. Cím a kiadóban. 1477
Tanalót, segédet falwasu Tékc vitrea! IViall-iil 11. I4S4
riszleluttel írtcsiijük mindazon 1» t. vevőinket, ahllt f. é. Január z4.|k hibái laméiicedényelkel cagünkork .n.i. i..k. hegy cien frlojllelt lomrti tedények mki,-i runkra beérkeztek «s azok a faluptáars alkalmasnak talált mennyiség ¦ nek matfalalO aranyban oéaOnknél atvahatűk. Mmldón ezen f.-itíjm.u zomAncedeiiyek minél alőbbl atvétalét kérjük, vagyunk m. t. rendelólnknek siolgiUnÜAketzen -
mely Hitélettel pető és Samu viikareskedAk
Nagykanlzaa, Erzsébet-tér 1. Telefon: 695.
VILLAMOS ÁRAMSZOLGÁLTATÓ RT.
Ara». Mimiik IlMtiM, ...klmiáolúk, hHuHmtitKK, mm* t.i«!l»ao.Ht. mind mi villamos kirdi.h... délaUH B-tol Minta» W óráié.
u«ai, tatoton 23a.
Untjer-Ullmann Elek vaskereskedésében
sin-, rud- <•>• patkóvas-, továbbá szeg-
utalványok bevalttatók is
Hoftwrr-aéiMk, gépaxij, OsM|iéa}yférm és ftolyós otuapAnr IdénytsVavávt a>|lnt4Mc«ni.
Napaa csirke felyá hó 15 lg cléjegyez-hc-o. |\'o}ásketcsktdés, Magyar-a. 9. Í4S8
Kéi (Unit) ablaktok betlvegucrt ablakokkal, egy ajtótok cs 36 dib aiaffessék-kel festett álszkaié áladé Hertav Mtk)ó<-¦t M. 14S1
Jáharbaai levo kUIOnléle bátorok *l-adék Telcky-ul 48. 184A
¦ÁZ ÉS 1NÜATLAN
¦éoylakAaaa lile aiölöblttokkal cae-lélheiú. Cím a ki;ijijhival«ii..aii. 14S2
KÜLÖNFÉLE
astsiritan este Csengery.úttól Klskanl-xsáig et;y szegény munkás ember egyetlen kabátját clvesilette A bcaUtetes smk-tilálé lllö lulaiom ellenében a Hangya kirendeltségnél ad|a le. 147S
ZALAI KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP ^
Klmlin : ..Knigaalasáol li. T. Nnoyhinii**" Felelős kiadó: Zalai Karoiv Myoniatott b „Xfizgaidasagl II. T. Nagykanltsa" nyomdájabBn Nagykanizsán Nyomdáért felel: 2alal Kárse/
Felailó: M ¦ évf., 102. az. Nagykanizsa, 1844. május 6. szombat\' Ára 30 fillér.
Cliu: .......
Beadlokosat:____ „,, i Tatorlpoila;T-----—
, -mm :\' mm
KÖZLÖNY
POLITIKAI N « i- i L A
Felelfta szerkeszti: Barbarits Lajos
BMOzvtM átm: egy hrtű&pn, 4 peturű 30 IBMf ne(tye<iA»rfl 12 peotó 4b IllléfX
II Dunán raktak le aknákat ellenséges repülik a tegnapi zavaré repüléa aorán
(MTI) Tegnap in esti órákban-e gyet ellenséges repülőgépek átléplek az ország déli halárul i Allatában és zaknyugall irányban repülve érkeztek és Csepel Magasságáig törlek előre. Egyes helyeken a légvédelmi tüzérség miikőtlésbe lépett. A visszarepülő gépek a Duna vonalát követ lék és a Duna egyes szakaszain aknákat dobtak te.
(MTI) Május 4-én Magyarország fővárosa étlen ujabb terror Jellegű támadási hiijloll.ik végre. A főváros; északkel li lakónegve-iléhon károk keletkeztek. ,V
gj\'újtó és romboló bombák legnagyobb részükben kisjiszlyjse-lőí és munkás I nkóncgyedékre .estek, lá.vol minden katonai VftX lUftti célponlUíl. A lakóhá-
zak légoltalmi őrségei bátran szembeszálltál; .a tüzekkel, így csak kisebb károk keletkeztek. A lakosság ezutlal fegyclmczot? ten az óvóhelyekre vonult, a támadás* után pedig kölcsönösen igyukezetl egymásunlc segítséget nyújtani. A néhány lialoM és aránylag kevés sebesült bebizonyította, hogy az óvóhelyek bi/tonságot nyújtanak. ¦.
Tegnap csak • Szeveth északi folyásánál folytattáli a bolsevisták eredménytelen támadásaikat
i\'NTII A JassvtÓl nyugatra fokvó
toiüloton a hnreók állása nagynhhára változatlan. A holflovislák áttörési kisŐrloto moghíiisult.
A kudarcok következményeként a bolsevisták észrkra vonták öfsze csapataikat és niosf már vsak ti"Szereik északi jotgásá-nál- támadnak. Azonban itt sem érlek el semmi eredményt, inirol csalódtak abhan 0 hitükben, hogy iit a román ős német hndrot zotosóg gyöngébb pontjához érnek.
Az oroszok a bntalmás vosztoségek-kol iárö harcok lefolyásáról nom is adtak ki jolontóst, a moszkvai jóién--té.iok agyonhallgatták ozokot n siker* tolón vállalkozásokat ós csak az líx-ohángo Toloáraph révén koriiló utón joluntették bo n közönségnek a támadások kudarcát. A bolsevisták a támadás gyújtópontján újból én újból mugkisórnltók összevont örökkel
Amerikában li kudarcnak tartják ál
Az egyik észnknmerikui folyóirat nlnpos vizsgálat alá veszi az olaszországi eseményekéi és megállapítja, hogy az a. lény, hogy a szövetségesek Olaszországban nem tudnak elnre juliü,
a támadást, de oz s csata eredményén sommit sotli változtntott. Ls*ak-trkrnjnáhnn, f\'Kokxiii\' a környékéti magyír erők én bolsevista századaik között hevei harcok alakultak ki, n balievisfa támadókat mindenütt visszavetették. Kovoltól délnyugatra, a Tarja folyónál több napon át hiábn kisérle-tezott a szovjet nz átkötéssel. A né-mol cnapntok észrevétlenül mogrö-vid i tett ók nz egyik szomszédos kötelékhoz csatlakozó állásaikat. A szovjet sok Qtogévol lőtto u vélt állásokat, majd néhány lövész hadosztállyal támadási a indult. A bolsevista vállalkozás véres ToszUwéggel omlott Össze.
A középső szakaszon, Vitebszktól délre századnyi orókkol támadott a .szovjet, do nom jutott lul a német olőtorojion.
ollliorsiágl angolnál, ollsu-lvát
nagyon bosszantja az Kgyesütl Államok közvéleményét. A Cas-sitm elleni offenzívát egyszerűen kudarcnak lehet minősítoni. Szeríiilük u kudarc Salernonál kezdődött és Nettunonál fodytu-
lúdya Cassinonál fejezödöt! ha. A hcUunoi kikötő kiesi ahhoz, hogy a. harcuknak., megfelelő nagy utánpótlást .hídjának. oda1 szállítani, nijg a német hadvezetőség könnyen lud utánpótlást eszközölni. i ..
Egyre /abban megnő Moszkva étvágya Lengyelország felé
A Newyork Times egynhoszk-vai táviratot közöl, melybon a Szovjet állásfoglalása n lengyel emigráns kormánnyal .szembon élénken jut kifejezésre. A láv-írat szószerinti szövege , a következő : -Az oroszoknak egyáltalában nem áll szándékukban, hogy lengyel csapatok,,a vörös hadsereggel/együtt . harcoljanak ós hogy beleegyezzenek a Kurzon vonal mögötti lengyel lerülctek átadásába, ós tárgya--lásha bocsátkozzanak a londoni lengyel emigráns kormánnyal, sőt minden olyan törekvésnek ellenszegülnek, mely n fVikóInj4 ezlk kormányt lengyel fftblre akarja Iclcpitenl,* -
RENDELETEK
1. Ipari és kereskedelmi alkui | imzoltak szabadsága
\'MTI) A hivatalos lap inai száma közli, az iparügyi miniszter rendeletét. A rendelet az iparin, óh kereskedelmi alkalmazottak külön munkadíj* és fizetéses szabadsága kérdéséber intézkedik és ilyen vonatkozásban az övi hatezer pengős fizetés határt 7800 pengőre, emeli és ugy wlidclkezik. hogv a fize-lésCíí szabadságot szükséges esetben csak két egymást követő évben lehet elhalasztani. A rendelet intézkedik á honvédelmi munkákra igénybe vettek fizetéses szabadságáról is, amikor kimondja, hogy n helyzetet ugy kell tekinteni, mintha a munka-
adó személyében változás nem történt volna.
2. Megyék, városok, községek háztartási Igazgatási
A megyék, városok, község.-k háztartási igazgatá.siónnk egyszerűsítésére vonalkozö rendelet jelent meg. Eszerint bizojivos értékhatárra) nem kell felsőbb jóváhagyás évközben felmerülő, Köllségvelésheu nem hiztosiloll kiadásokhoz, ha azok lién\'i járnak köztehcr-emeléssel, \'vagy hitelműveletté/, lírtékhatiirral a vagyonszerzési, \'elidegénítésiV megtcrhelósi határozatokhoz sem .k^ll jóváhagyás. Bérlet, haszonbérlet tekintetében is cdy-szerüsitós történt Az érlékha-
tár vármegyéknél 50:000 t*. vá-rosoknól is ugyanannyi, "ha"HS-leks/.tímuk fl :)0.000-et meghó-ladjn. községeknél 2500-10.000 \'pengő lélekszám,- szerint.
3. A felverek
jogi helyzetét hivatalos masvarázát véírkép sznbályoztá. \'fíem\'iniiclo korlátozás "alá nem esnek nzok\'U felverek, akiknek zsidó szülöio is niár keresztényként kötött náziisságol nemzsidó származási! házastársával. \'Msok á fölverek toljosjogti nomzsi-dók még akkor is, ha ók maguk znirtÓHzármfizá\'suvul kÖtnok Vagy kö-löttok\' házasságot. Korlátozott jogú félvér az^ akt. keresxtónynak született, vágy 7 éves koráig/ mogkoieas-ibjltók. do egyik szülöja vagy nom tért nt Vagy\' ckák a házáaságköíéa után, kósóbb tért át koreaztóny hit-
re. Ky. a félvér csak akkor számit toljesjogü nemzsidónak, ha sohasani kötött házasságot zsidó származásával, ,. \' -
4. Zsidó jogosítványok a hivatalos lap mai számában tnog-jolont rondolot szerint a zsidóktuvk minden jogosítványa megszűnik, a hatóságok 60 nap alatt kötelesok a mogvonásf az üzem lioHzüntotósé-vol ogyidojülog végrehajtani..
5 Nök munkaszolgálata
(MTI) A háborús.szolgálat kö-vetkoztébeu n mugsiünt önkéntes nöi munkaszolgálat hMvctt az általános nöi munknszolgolstbt vszotik be. A..azolgálat Itíterjod minden 18— 90 óvos hajadonra, ás gyormoktialen asszonvrn. Az igéiiybovotolt a népmozgalmi hivatalok végzik. Az igény bevetőinél általános olv, hogy a nők esők lakóhelyükön vehetők igónvba, vagy a városokban olyan üzomokbon, molyok lakóhelyük közolóbon , yan. A rendelőt lehetővé\' loszi, hogv ógyo-sokot\'távolabb, vagy idogen bolyon is alkalmazhassanak. A rondolot\'kn-rülirja azokat n foltétolokot, molyok a nőket á munkaszolgálat alól mentesítik. Zsidó nőket esak tostí munkára lobot alkalmazni.
6 Egyetemisták Jelentkezése
l\'MT^I) Az.összes egyetemi;-hallgatók, akik tanuhnánvaikst vóglog nom fojozték bo és állitáakőtolozott-ségüknelc eleget nom tottolc, május 12-ig jelentkezni kőtolésok az ors/á-gns diákmoügalini szervnél, Budapest, V., Klotild-ut 10/c II. ,em. 4-Jelentkezésük alkalmával közöljék szomélyi adataikat, édesanyjuk családi névét és jolonlogi állandó tartózkodási holyüket. Amennyiben a jelentkezésre kőtelozoüok a nyári szünet tartamára, hadiüzemben nyer tok olhelyezkedést, ezt hz üzom katonai parancsnokának kiállított bizo-nyitványávnl kötolosok igazolni. Az orvostanhallgatók azt igazolják, hogy ii nyári szünetben milyen korhézbun teljesítenek szolgálatot.
7. Ingatlanok elidegenítése
A hivatalos lup. mai száma rendeletet közöl, mely a háború idejére a mezőgazdasági ós erdőgazdasági ingatlanok, .ide értve a szőlőt és a kérlel is, cl-idegenílését\'1\' és eladását megtiltja. A rendetet részletesen felsorolja az clidegííriitős kivételeit
8. Zsidó üzletekben levő idegen holmi
A belügyminiszter rendeleti leg intézkj^delt, hogy a lezárt zsjdó üzletekben levő ülepen.\' de keresztény íulajdjpjiban levő áruk es anyagok az"üzletből ;i líntósóg\'közbejöttével- \'elvihetők. Azokról az\'anyagokról .és.\'tárgyakról .van szó,*...Inelyet április 21.-é előtt valaki (do csak, keresztényi megrendelt vagy invitásTa átadott (W <> nem vitt eí. Intézkedik -a\' i^mdelet a záróit cikkéle\'Ikia\'dAsá\'ról\' ís" az iparhatóságok1,\' Illetve az Ipartestületek kÖzTenitlködésével,
fcAL\'Ai K62L6NV
vállalati vezetőket rendeltek ki kilenc nagykanizsai UzérdekB vállalat folytatására
A zsidó üzletek hezárásáról íntéxkedó\' rendelet kimondja, hogy a honvédelmi és közellátási érdekből szükséges üzemekbe, lehetőleg ;i volt zsidó üzlet keresztény alkalmazottai közül vállalati vezetőkéi kell ki-
ndelni és így u közérdekből fontos termelés folytonosságát biztosi Inni, Kvéyhöl dr. Hegyi l.ajos hely elles polgármester az érdekképviselelek uieghallg.i\'ásu ulán kilenc kanizsai volt zsidó vállalat élére rendeli ki keresztény vezetőkéi, Ezek u vállalatok és vezetőik n következők :
Rlunkenberg hajdinában lolö üzem, vezeti Varga Lftjos.
Ideái kötöszövö gyár;: vezeti Koroiupaj István.
Bauer - és Tsa fa- és fémáru -yyár, vezeti Boha György. " Stern téglagyár I\'utöfi-utea; vezeti Huba Ötté cszleregnyei lakos.
Ország magkereskedés, vezeti Roznlese* József.
Reichen fehl magkereskedés és magtisztító üzem, vezeti Schlosarek Mária.
Weisz szikviz- és jéggyár vezeti Schlosser Imre.
Huhgárisi kefegyár. vezeti Úr-bún János,
Szabados kékfestő üzem. Vezeti Hederics Károly.
linél több közép-varosnak keli alakulnia a magyar nyersanyag-vidékeken
A háború utáni ipari decentralizáció kérdése
* _.
Életkar és élettsmpó
Kgy sokat idézett körmondás azt mondja, hogy az ember annyi idős amonnyinek *rzi magát. Ksaerint nem az átélt évek száma a fontos, aminthogy a tudomány sem mond annak a fölfogásnak oUvnt, hogy gyakorlatilag a legtöbb ember fiatalabb vagv idósobb, mint éveinek száma. Az élottuni . szempontból ténylegesnek minősíthető ólaikor kü lönbözó tényezőktől függ és ezek kőiül nem utolsó sorban a sajáton élotlempölől. Kunok a tételnek tndo-mánvos igazolása di. Krischeisen-Köblor asszonynak, a Kaiaer Wil-helm-társaság munkatársának erdőmé. Ha valakit fölszólítunk, hogy ujjával doboljon az asztalon, kezdeti ingadozás után mindig ugyanazt a tempót fogja választani, ügy amint u* eléje állított metronómnál is mindig ugyanazt ti aobosségot fogja a legsaimpatikusabbnak tulábii. Kz a sajátos élet tempó a hotedik-ny okádik életévvel ko/d kialakulni ós altój kezdve évlizodoknn át állundó ma-rud. Még érdekesebb, hogy azt a tempót sem mámoros állapot, som lelki megrázkódtatások, som nehéz Itctogségek, fáradtság, éhség, gondok vagy lelkesítő körülmények üsui tudják \'megváltoztatni. Minden jol amellett HZÓl,**liogv\' n tenipá örök—¦ lódik. Ha mindkét szüle a lassít típushoz tartózik, száz gyermek kö-*zűl 71 örökli a lassúságot, 1i» pedig a szjfiBfc -a gvorsahb lipun képvísa-lói, * gyermekek 5fi százaléka örökli ezt a tempót.
Ezekből a kísérletileg igazolt egyszerű tényekből a növelés és pályaválasztás sjsoinppntjábél máris fontos kőVetkoztotéaeket lohol levonni, Ig7 például semmi értelme sem Ionná egy gyermeket gyorsabb munkára ösztökélni, mint amilyent kolleiues-nek talál, mert gyorsabban elfárad és igy a kényszerrel csak a szándékolt eredmény ellenkezőjét érnénk ol. íla egy természeténél fogva pe-J hézkes onibor fürgeséget követelő munkává vállalkozik, a saját természetén kövot ol erőszakot és a visszahatások nem i» fognak elmaradni. Ilyen oBOtokbon nom akarati hiányról van bzó, hanoin arról, hogy az. illető ogyónísógénok ösztönös lelki tónyozÓívol. jut összoütköeésbo. Az én/ ar. akarat hordozója ugyanis csak egy részo az egész személy 1-ségnok. Lélektani szempontból uz ón az a rész, moly az öntudat uralma alatt áll.
Ebben nz összefüggésben ügyol-met érdemel az úgynevezett état-hullám törvénye is, moly azt mondja ki, hogy az . inbori loljositmények bizonyos csúcspontok körül huilám-zanak. Ezeknek a toljositményfoko-zatoknak a különböző életkorokra való olosztódásu. rondkivül különböző. Zeppelin gróf 4Ü éves volt, amikor a kormánynak benyújtotta a léghajózásról szóló emlékiratát, fluosboldt Sándor, a nagy földrajztudós, aki Juatus von Liegncz, a modern agrárkémia Diogte ram tojóhoz hasonlóan gyormokkorában hs> lároeottan rossz tanuló volt, életa főmüvéhez 76 éves korában kezdett hozzá. Kant 57 évos korában kezdett hozzá a tiszta asz kritikájának megírásához. Ezzol szómban a zeneművészeknél ós oiatematiku soknál, mint például Schubertnél, a teljesit-ményhullám csúcsa gyekjT&n a tiata-labb évekre ősik. A magyarázatot a tudomány eddig móg nem tudta megtalálni, az azonban biconyos, hogy ezek a lohetaógek könnyebben öröklődnek, mint például az írói tehetség, amoly lagtőbbnyire később linókon jelentkezni.
A Magyar Közgazdaság ifja : \' Az ipari decentralizáció kérdései a háborús események ko-zcpclle is állandóan időszerűek maradtak, ha bár ezeket a terveket a maguk teljességében csak iá háború után lehet keresztül vinni. Már is folyik a Magyar Városok Szövetsége és az iparügyi uuiiisztérium közős adatfelvétele, amely tisztázni ki-1 -vallja a legsürgősebb iparpolitikai, valamim ezzel kapcsolatos szociális kérdéseket. A vidéki városok és községek iparosításához ugyanis nem elegendő a gyáripari üzemek odatelepítése, iianctn gondoskodni kell a munkások és tisztviselők számára \'megfelelő lakásokról, a létesítményekhez tartozó . közmüvekről is.
Legnagyobb jelentősége van ebből a szempontból
íi munkaerő telepítésének, meri bár uz ipari decentralizáció legtöbb ceija, hogy a vidéki lakosságot is magasabb életszínvonalhoz .segítse, mégis hosszú időn keresztül csak A meglévő ipari gócpontokról lehet szakmunkásokat az újonnan keletkező gyári üzemek mellé telepíteni.
Kincs sző arról, hogy a fővárosunk és környékének döntő- ipnrj el legét megszüntessük, de eppeu a legutóbbi háborús események, a légi támadások veszélyének fokozódása hozta ezt a kérdési ismét napirendre.
* A német példa ebben a tekintetben ugyancsak tanulságos. Hatalmas ipari decentralizációs terv készült el még 1938-ban, amit azután a háború alatt meggyorsított : ütemben valósítottak meg, ter-
mészetesen a háborús leheiosé-gcknek megtelelően. A minden tekintetben átgondolt telephely-politika csak a háború után bontakozik ki, amikor minden természeti és gazdasági erötó-nyezö gondos iemérésével lehet csak w decentralizálás ügyét megoldani. Általában az a tapasztalat, hogy u lakosság lényegesen helyhez kötöttebb, Iliim uz ipartelep, de amennyiben vidéken egészséges, nupíé-nyes, Kertes luKások épülnek*, a munkások szívesen költöznek el családostól oda a bérkaszárnyák folytott levegőjéből.
Közép*városoknak kell ala kutntu minél nagyobb számban,
löleg azokon a területeken,ahol megölelő hazai nyersanyagok állnak rendelkezésre, vagy pedig az iparinövények termelésére átáhpolt mezőgazdaság tudja
válla/ni a lejiödö ipar anyagellátását. Kétségtelenül a fejlődés már is ebben uz irányban mu-tttts amit megvilágítanak a statisztikai adatok is. lüíJU-báu Nagy-Bndnpest területén találjuk a gyáripari vállalóknak 5U.3 százalékút és a gyáripari munkások 59.6 Százalékát. 1941-ben részben a hazatért országrészek gyáriparának bekapcsolódása alapján, részben a decentralizációs törekvések hutásaképpen Nagy-Budapesten már csak a gyárüzemek 37,1 százaiékát találjuk,\' viszont még\' mindig u gyáripari munkások 53 százaléka találta meg itt a kenyerét. Magától értetődik, hogy
a decentralizáció érdekében a vidéknek is segítséget kelt adni, mert ezt a problémái nefm lehet csak felülről megoldani.
10U. május ti
Részben olcsó és részben ingyenes ingatlanokkal mozdítják elő gyár vállaló tok letelepedését Ugyancsak megkönnyíti a decentralizációt az energiatermelés helyi központjaínak kialakulása, különösen pedig vízenergiánk minél teljesebb kihasználása.
• Színház
A tábornoknö
ltom utálkozott a kanizsai színház hun a társulat uj oporott-ogyütUwv. A Fedálí-opoi-ett, mint minden személyhez kötötten irt színpadi szerep, próbára tette a kanizsai Bzinpad együttesét, amoly azonban a próbái jól álllu meg, A lábornoknó túlsókat is összemarkol mindabból, amit általában a nézőtér egy. operettől vár, ennek ellenében azonban jól mulat a közönség. A darab magyar aláfestése és u kiitoimoszménnywl való
¦¦l,:i!i;;uLi-.;i SZelenCSés ed !iaU
sos. A mosó tálalásában van minden, anélkül, hogy valami skílójjuuíi baléi,:, A »mindon«-bŐI nem mindan uj és moglupő a kilőne, szerkezeti I^Ü eléggé laza képbon, viszont ép-p.n ugorj változatos és megfelelő kiállításban sok alkalmat nyujtope-rcl (színpadi brillirozásra. Hóaóges és szép, valóban fülbemászó muzsika ömlik végig a jolynolekon.
Az. együttesben mindönkit szÍtu-seu láttunk viszont a régiók köciÜ a uz ujakban a társulat nyorosógeit ismertük meg. Kcdák azoropót Mihályi Ürxtebet játszotta. Csak helyenként\' fodákosun s nemcsak Kcdákuál, do sokszor a szorap-uél iu [iululosubbuu, alakiiasbun noiu egyöntetűen, do kltülio képoasógui a más testeié szabott szoropben is sikerrel érvényesütluk. Finom a játéka ,a humoia ís, dorül áraszt h tnegjolénéso. Rendkívül bájos mozgású, kollemos és finom stílusú színésznő Lantos Edit, aki Ágnes szeropébon mutatkozott be. Lengyel András bonvíván szerepbon megnyerő kiállásával, játékával igoro\'tos fiatal színésznők bizonyult. Karkas József a fodrászt alakitottu nagyon mulatságosan, köz-; votlou, könnyed humorral aknazi-a ki annak minden komikumát. Lukács Edo Kecsege Dhnitri figurájával kacagtatta meg sokszor a kó-zöneégyit.
Az ismerősök közül a szóphangu, meleg szívű, lírai Horváth Annát láttuk viszont az ukrán színésznő szerepében. Szívóson üdvözölte a közönség Tuuyoghy rútért, a délceg bonvívánt, aki az altábornagyot ját szotta katonás f érliaasággal.
Vörösmarty Lili bájos volt, mint
Szubrott. Minden mozdulat, minden arcjáték, műiden hang jól all önnek a csiifta fiatalságot, dorüt sugárzó színésznőnek. Sömkuthy JJezso rokonszenves, rutinos játokkal alakította az ukrán ttadnagyot. Kitűnő opizód-alokitás volt Uéin Imre szállodai portása. /
Az orosz unok- és tánc-botét ról külön koll uiegomlókezui, oz a belét bárhol mogállná a holyót. A szóko longyol lm nemcsak nagyszerű éiu>-kos, hanom Vörösmarty Lilivel boszorkányosan ügyos táncos íb.
Meg kell dicsérni a honvédzene-kart, amoly a szép muzsikával főszereplője rolt A tábornokná aik»-rónak Aiarosa színházi karnagy vezetésével.
fijjeli gyógyszertári ügyelőt: Mii, szomoaton a Megváltó gyógyszertár ErzBébot-tér 21., vasárnap a Mária gyógyszertár Király-utoa 40.
jvuutanizssu aa otsaui gyogyaaac-lác auauuo Ugyaiatflaazoisatatoitack.
A UuZ-JíuilDü uyttva van zagf* i úrátöt est» » orótg. lÜéU*. aasxoa, osutok délután ea kaddan agéea nag üíknak.) Talsfon: fi|0.
I\\ Pénzintézeti Központ a közigazgatási eljárás alá vont Hirschler Andor sersjegyféelárusltó sorsjegy-kollekturájának lebenyolitásával a
Nagykanizsai Bankegyesület és Délzalal Takarékpénztár RT.-ot bizta- meg. (
f\\i érdekeltek sorsjegyeik megújítása végett a Nagykanizsai\' BankagyaaOlat és Délaalal Takarékpénztár RT.-nál
szíveskedjenek jelentkezni,
I\' A* 52. sorsjáték II. osztályú huzisi 1944, május 17. és 19,-én Issz.
iMÁ. május fi
KI9KANIZSAI ÉLET
Ifjú kereskodö-nnmzodék
niozduÜ mCtf a napokban kis-kanizsán is, hogy az uj magyar életben helyet követeljen magának. Ezeken a hasábokon ke-rí\'szlfll. mindig közérdekű kérdések kérőitek u .nyilvánosság elé és ugy érezzük, hogy most sem . protezsálni- akarunk\', hanem a közösség ügyéi szolgáljuk, ha az eddig is hangyaszorgalmukról közismert sáska fiaink meU lett szol emelünk. Tudjuk, hogy nem csalódunk bennük; Tudjuk, hogy eddigi szorgalmukat megkettőzve, céltudatos és valóban komoly munkássággal akarunk a nemzet alkotó egyedei lenni. A ma hallatlanul nagy erő feszi léseinek rohanó zajában, minden munkához komoly erőkifejtésre, kitűnő idegzetű, bátor és ügyes nemzedékrevftn szükség, akiknek • folytatniuk kell és értékesebbé kell lenniük azt n kereskedelmei, melyei, a zsidóság az önzés, az egyéni profit mindent és mindenkit kizsákmányoló szolgálatba állított. Tudjuk, hogy fiaink az egyén, a család érdekeinek fontossága melleit a magyar közösség, n magyar nemzet ^legfőbb és mindenkor szem elötl tartandó érdekeivel is össze-egyeztetik munkájukat a szebb és boldogabb magyar jövő kú alakításáért,
Kiskanizsal hirok
Májusi litániák vannak minden nap este 8 órakor a kiska-nizgfl) plébánia templomban. Az igazságos békéért felajánlóit lilátliáknl sokan látogatjuk.
1". Háuás \\. Gyula plébános népes körmenetei vezetett rtKls-kanizsa védőszentjének Hsztele-lérc n Szent Flórián-téri kúpot* uához.
*
Máris jelentkezik az n halal-mns porfclleg, ami nyári jellog-zelessége Kiskanizsa utcáinak. A közegészségre káros jelenségre ez évben sem történt még érdemleges intézkedés !
Meg kell emlékeznünk derék temetkezési vállalkozónk. .láger Sándor önzetlen és áldozidos cselekedetéről, amcnnvjhcn a szomszéd község hősi áldozatainak I koporsót és ugyanuny-nyi temetést ajándékozott teljesen ingyen.

^ A Kiskunizsai Katii, Ifjúsági lígvesfilet (í\'t pengői ajándékozót Ili Segélybizotlságnak. a már ismert nemes célra.
Dunántull Gazdasági Szeszgyárosok SzeszliBomltó BéiKvénytársssága
NAGYKANIZSA, Emébet királynő t*r 12.
Tekfopi: »
Bor- és ayiímöloisiPDifönlB. Rum-*B llkörgyár. Siusirinnykf*rfl*kmlM
Artuiiunk nagyban és kicsinyben: borpárlatot borfoljavllásra és ko-nyakkészltésre; valódi laprfl- és
IfirkSIypillshit ; rumot, HliSrl ét
kontetixpaluikikati flnomizeait és danalaváltaxMSt. 1285
Különlegességi gyártmány:
9*«nl Damonkoi Gyónyk«»arO
Névtelen jótevő 5000 a nagykanizsai
Névtelen jótevő Horváth József nittnnár utján r>ooo pengőt adományozott !1 nagykanizsai Jézus Szive plébánia-templom céljaira A no? niesszivii adakozónak adomán.} AŐrt ezúton mond köszönetet n templom plébánosa, dr, vajáy József éaikivba.
Amikor az adományt ehelyütt » nyilvánosság elölt nyugtázzuk, jólené örömmel állapítjuk meg, hogy n
pingílt adományozott feliitemptomsak \' \'
. világra zinlult szőniyü égr.eagé.dwn, | nmikor anjagi ős erkölcsi erők a, pusztítás utjain szállnak szómba egy mással, vannak még az embor \'örök célja, és rendoltetéso fölé tokintő lelkek és vannak istenáldotta szívok, amelyek áldozatot, komoly áldozatot tudnak hozni a föld javaiból Isten Örök országúért.
Az 1929-es konjunktúra óta tsvaly volt a legnagyobb a magyar külkereskedelmi forgalom
A magvar kivilel értélé 1043-baa 1228 iDil\'ió penröre rúgott, a behozatal pedig 1148 milliéra. A magyar kü-kereskedelml mérlep tehát 140 millió pengő kiviteli -obhlettel zárult az 1943. évi 22«.6 millió pi»--gővel szemhen. Az 1943 ss év rliö liz hónapjában már a magvar kiskereskedelmi forgalom értéke kétmilliárd prngöt ért el, olyan összeget, amilyenre az 1929. évikoniunk-tura óta nem volt példa. Ebbea a halaim- s Oi szpgh\'n termé"ifleitn jelentős szerepe van annak ii, horv az árnivó jelentősen emelkedett, de emelkedett az áru mennyisége ii.
A leglclenlösebb és ItgHwejsahh kereskedelmi partner továbbra is, mint a háború kitörése óta állaa-dóan, Németország és Olaszország, noha a Németországgal való kölcsth rüb forga\'nm már 1939. (lőtt li nagyon élénk volt.
1943. év títté felében a magyar behozotoi 48% a és a kivitel 33%-a Németországra esett. Az Olaszországgal való külkereskedelmi forgalom nem volt ilyen egységes, de a mult év nyaráig ugyan-
csak állandóan emelkedik. A magyar t-eboí"t 10\'a«zorszÍgbóI21%-a, az export 20*/, a volt az egétz kül-kfreikrdnlmi forga\'omni\'k 1943. év fliö felében. A magyar Import 0\'a<zorr,7\'r-hól 1943. októbrrébvn már cvak 7f%-a, az export ped\'f mindös-ze 3 •/• * t0\'t " egész áru-forga\'omnak. A haszonélvező Svájc vob, amelv ennek folytán jelentően foVoznl ludla a Maeyarorsxággal va\'ó áruftrgalmát. Eizei magyarázható, hogy
Sváfc a magyar külkereskedelmi fergalom október havi statisztikájukon a második helyen nyomban Németonzág után szerepei
Svájc réazciedése a magvar külkereskedelmi Összforgalomban J,0 */<-ra rug, ami egy eddig még iiein tapasztalt rekordot jelent Magyarország és Svédország, valamint
Magyarország és Spanyolomig közmii kapcsolatok is az elmu\'t évben egyre jelentősebb n\'értékhen emelkedtek, de megsokszorozódatt a megszállt államokkal való külkereskedelmi forgalom Is. ¦
Ahoqjr a hamorlsta látja:
Ismét népszerű a rádió
Tetszett megfigyelni milyen vágy javuláson ment át a rádió műsora az- utóbbi betek alatti Egy hónap áfa mindenkinek tetszik a m íisofa tirre. lettet kőrrtkesfvhti legalább-in abból a tt\'in/ből. hogy egy Itáliait óta inindniki odaadó figyelemmel kíséri a számokat.
Valamikor — nem is olyan nagyon régen - mindenki szidta, ócsárolta, kritizálta. Az egyiknek \'nem tetszett az opera, a másiknak\' az időszerű tanácsadó, a harmadik Dohnányi minit morgott, a negyedik dühösen zárta el, ha felbúgott t\'antp Katinak mélygigából etőbnrjáiizá csábdala. -
.Mai
Cili, ma egészen más a kiizizlés.
— Nyittatok fel a rádiót.\' — kiált idegesen a ház ura, amint hazaérkezik.
Azelőtt ránézni nem szeretett az
| öreg masinára. Most izgatsltan fi-i Qt/ell, mi van benne.
— Valami zongora — hangzik a válasz.
AzeUÍlt méghoreonffoit tőle. A leg-
MZtvesehbea minden zongorát haltával darabolt vó$na fel. Most azt
mondja:
¦ !\\\'a, akkor jó. Xagyon jó. Jft\' szemmel lál/iatóíag migkóny-iiyebbül. Jót tesz idegeinek a zon-. gora.
Azelőtt m méighegedii bosszantotta, a balettszvitt idegesilcfte, az Esz dur miatt didtjie gnrtdl, most\' most a jazz-zongora is gi/ónyórü és a vizá/lás/\'íiiités mennyei zene.-Megvállozotr~a közízlés, mindenkinek tetszik a rádió műsora én legyeit az vonósnégyes, vai/y hirek vidtifiiik nyelven, egy a fontos —
hogy szóljon!
KISS JÓZSEF
a legbiztosabb hatású porozó- és permetezőszer szívó és rágó\' kártevők /ellen. Emberre és háziállatra ártalmatlan. — Gyártja J. R. Qeigy /V G. Basel. Rendeléseket felves-z a Magyar Mezőgazdák Szövetkezete bevásárló kirendeltsége, Nagykanizsa.
Élet a nagykfenlzeal Katolikus Legényegyletben
A nagykanizsai Kath. I.\'egény-cgyell fiatal rendezőgárdája dicséretes munkát fejt ki, élén a lelkes és szorgalmas elnökkel, dr. Birkás Ferenc htttanárral. Kegutóhh érdekes
hitltárdtirrsenyt bonyoliaolt lo a rendezőbizolf-ság. ahol az első csoportban. 1. Kovács József, 2. Baranya! Lajos, 3. Büki János, n második csoportban 1, Tóth Sándor. 2. Németh Károly, 3. Szűcs Ferenc. Dr. Birkás alelnök ünnepélyes keretek között ajándéktárgyakat osztott ki a verseny után.
Nagy érdeklődés kíséri a most megindult legényegylet! tekeversenyt
is. amelyben sok versenyző vész részt.\' \' „
A Legényegylet idei házlv sakkversenyén több, városi viszonylatban is elismert sakkozó indul. A sakkverseny iránt, nagy ax érdeklődés, mert későbbi ÍYIfíponíhan a" tcflycsülct csapatot alakit és fel-jvesiü a versenyt néhány h*Wt \'csapattal barátságos níórkőzéa keretében. .
mnzi
A trópusek hőse
A német film n«m alftször taaa kiaőrletot arra, hogy nwry ftainnk élotét, vagy tánuhuánvát vászonra
vigye, 10z alkalommal az nfrikaf
álomkór leküzdésének akadálvatt mutatja he olyan tŐkél*to*sé?crel, moly méltán sorakozik a nagy némái filmalkotások mellé.
*A nómetelíot ogv csodálaton eré te*ai nnggVá és hatalmassá. Hs \'padig nem nnWjrtínt az, hogy nam ismernek akadály^- liondithotetlonüi hisznek annak \' moírvaf ősi taxában, ámít maguk elé tűznek.\' fiz. ollón a lobogó hit ellon hiába sorakozik fel versenyt ársn\'fdí í ellonfél, hiába klaérli meg hatalmi szóval elnémítani az eredni én voltot, a földön ii nyesnie kell a johbaak és a tökéletesebbnek.
A film\' azt \'ílKto célul maga alá, ho\'rv bomntatjn egy felfodozóa kutató munkájának minden n\'^alnt^t. Bnnok hravurosaa meg is felel, de emetlftt olyan lonyüeőzó és éitlek-feszitó kájKtt fost Afrikáról, mint aminőt kevés expedíciós fjhplwn láthattunk. A felmiatok megotaáaa e]ól n rendező nem meiMikűl langyos szerelmi törtéRetakke] átitatott talajra, hanoin szombenéz az nkadá-Ivokkal és megbirkózik a n<»hózaA-gekkel.
A lottvágynt, a ma*;ábnii bízást növeli akaratlanul a nőzŐbeia fífm, oin^ly föllebhonfi a fátvlat a diplomáciai éa politifoi eltitkolt fogásairól és meggyőz arról, hogy az igazságért, az ogrmáaoii való so^itésért Atdomea küzdoiu.
^ferszoklub, hogv « németek la-kélotest alkotnak. Kz a*nu gazokós azonban eltompítja az ólét a csodálatunk, melyet az ilyen munka mag-
érdéinél. A film batááoa eszköz arra, is, hogy felrázzon mindenkit .akibon ere szunnyad, hogy azt az om-beríség ja\\«yra és saját nomzota di-
¦ i vi\'-i,\' basznájja tol.
A fihnnmdezó érdetnsl még külöa flinlitéw, aki a vó^oradménvlwn vé-konyfonalu asouiény-soiozalöt vátto-BAtoa éVdokaasóWel, Ukólato* sajna-. mek tohuicaalááábaa avujt|a.
ZALAI KÖZLÖNY
Az egész környéket behálózta a nagykanizsai fekete cukorpiac,
amelynek Ügye most kerüli a törvényszék uzsora-bírósága elé
Nemrégiben cukorral feketéző nagyobb társaságot leplezett le a nagykanizsai rendőrség. Az ügy egyik főszereplője a nagy kanizsai Flsehcr és. Leitner cég chsŐ segédje, Németh János volt. akit 13 társával a kapitányság internált. Fellebbezés folytán a vidéki főkapitány Ki internáltat szabadlábra helyezett, de Németh János inai\'napig is a kis-taresai internálótábor foglya. • Az ügy most kurüll a nagy-kanizsai törvényszék uzsoráin-rósága elé. melyen dr. Almássy Gyula törvényszéki elnökhelyettes elnökölt. A bíróság 35 vádlottat és sok tanul Idézett be, ugy hogy a hntulmiís anyag ini-ntl az elnök két napos tárgyalási tözótt ki. A vádlottakat három ügyvéd védte.
Dr. Ahuássv elnök ismertette á vádat, amely Bereez \'Lászlót ós 31 társát közszükségleti rikk jogellenes elvonásával és árdr.í-, gitássnl vádolja. Bereez László ,a vád szerint Miiraszemenvén 250 kg. kocka- és 10 kg. kris-tályeukrol vásárolt egy ismeretlen egyéntől ós azt a megállapított árnál magasabb nyereséggel adta tovább Szappant is adott el drágább áron Németh János kereskedő segédnek.
Bereez ti rendőrség előtt he-ismerte cselekményét, a bíróság előtt i,em. Kimondta, hogy 1913. szeptemberében beme.it hozzá az üzletbe egv ismeretlen muraközi Férfi és attól vett cűV-rol a nagykanizsai Németh János megbízásából, aki arra kérte öt hogy minden áron szerezzen számáru cukrot, amiért •majd\'jobban fogja Öt Kanizsán Fischer és I.eilnernél kiszolgálni- Mikor az ismeretlen nm> rnközi kereskedő iött, Bereez 250 kg. cukrot vett tőle 2225 pengőért A Nemeihez való szállítás közben >\\Ű kg. cukor eltűnt-, ezért\'100 pengőt Németh le is vont. Németh mindössze 980 pengői fizetett neki. a többivel még tartozik, mondja Bereez, ugv hogy voltaképpen semmit sem \'keresett* ezen az *üz-leten.. Szívességből csinálta ezt
SZIHHÁZ~
Még szombat, vasárnap
fél 7 órakor, vasárnap d. u. fél 4 érakor
, az UJ Magyar Színház operett-újdonsága:
TflBORHOKHÉ
Ttroiairtf 1111. farkán losiaf. B Soiakulny tilló, TonyoBhy Péter
felléptével.
Hétfőn ét, kedden fél 7-kor
Az első
Kereosandi Kiss Merton aitnmüve Budapait idoi legntQyobb tikéra.
Jegyek elővételben a \' színháznál. Pénztár d.e. 9 -l-ig és d. u. V*5-től.
Némethnek. inert jobb kiszorKá-lást vélt tőle ilyenformán kapni. A 60 kg, szappant 270 pengőért adta el Némethnek, aki uzt áruval egyenlítette ki.
A másodrendű vádlott farkas István eszteregnyei kereskedő ellen az a vád, hogy Mura kereüzturon 11)12 október 2.-án 100 kg, cukrot adóit el, kilónként 4.2-1 pengőért Slimecz Lajosnak. Farkas azt állilja, hogy 2 10 pengőt tehát maximális árai kapott a cukor kilójáért \'Ezzel szemben a rendőrségen azt val\'otta, hogy 121 pcm\'őt kapott a 100 kg\' cukorért Most ezt tagadja.
Dr. Almássy elnök megkérdezi löle. hogyan lehetséges, hogy ennyi cukra maradt ? Farkas szerint sokan nem váltóitok ki :i cukoradagjaikai, így maradt feleslege.
Slimerz T.ajos. mint harmadrendű vádlott áHt n hirósá\'!előU Sógorától, Farkas István csztc-rrinivei kereskedőtől 150 kg; cukrot veit át (50 pengőért. Németh kért tőle cukrot feketén A rendőrség előli beismerte, hoev először 150. maid még 500 kilót vett 8 pengős áron!
Kuzimi Héniusz több tételben 750 kg cukrot ndolt el 250 3 pengős áron A cukrot család-iától vonta el. \' mondjn hogv paprikát szerezhessen a pénzen iu* üzlete számára Németh fél kii paprikái adoll 10 kg cukorért
Szabó István, ellen az ;i vád hogv 1911-ben, amikor a ruk\'.;r ára\' kilónként 1.1 i pengő vp)it 250 kg. cukrot 2 3 5 nífngfí-ért adolt et A rendőrségen teli beismerő vallomását most visz-sza vonta,
Sziger Ifermaiin szerdahelyi kereskedő a vád szerint 80 kg. cukrot adott el kilónként 2 pengőért fi viszont tagadja, hogy bárkinek is ndolt volna el cukrot
l\'őkeez István ellen is nz a vád, hogv magasabb áron adott el cukrot. Beismeri, hogv 20 kg-ot csakugyan eladott 2.50 pengős áron. a megállapitolt l.MÍ pengő helyett
Sznopek István több léteiben összesen 150 kg. cukrot adoll el Némethnek 2-5 pengőig terjedő áron. Ú azonban csak nzl ismeri be. hogv kétszer 5 kg.-ol adott jegy nélkül 1.1 I pengős áron.
Hogyan voll annyi cukra ? kérdezi tőle a tárgyalási elnök.
-- Sokan nem váltották ki jegyeiket, tehát összegyűli a cukor — feleli. A rendőrség előtt SznopeV is beismerte, hogv 150 kg.-ol adolt cl 2 -5 pengős áron
Péntek József összesen 150 kg.-ol adolt cl Németnél Csak maximális áron, — vé-1 dekezik.
Újlaki Kálmán ellen az a vád,\' hogy 8 pengőért adott el cukrot Némethnek. Azzal védekezik, hogy senkinek sem ndötl el maximális árnál magasabban
Arvai János helezuai kereskedő ellen az a vád, hogy ös/.\'
szesen 300 kg, cukrot ndolt el í) pengős áron. Védekezésül előadta,), hogy egy alkalommal 100 kg. cukrot hozolI szekéren Kzl meglátta Németh és. 200 kilót röglön levett a szekérről. Mikor Árvái másnap felelősségre vonta ezért Némethet. az 8. söl 0 pengőt kinált neki a cukor kilójáért, de ö visszakövetelte a cukrot, amit végül vissza, is kapott Néiuethtőt
Nátrai Jenő ellen az a vád. hogy 200 kg. cukrot 8 pengős áron adott et Arinyit ismert be, hogv 50 kg.-ot adott el Németh-ne"k 8 pengős áron, Azzal védekezik, hogv kényszeT helyzetben volt, mért lehet elled vo\'l Ariit\'kapni valamilyen ellenszolgáltatás nélkül. Németh első segéd volt Fisclíer és Lollnernél. tehát löle függött mondja.
Halász József ellen a vád. hogv 110 ke. egvséiícs mosó* szappant ndolt el 3.20 pengőért Némethnek. Tagad és azzal VÓ-dekezik. hogv egy alkalommal kérte Némethet. váltsa ki a számára érkezett csomag-árul Németh ki is vallotta, de abból a szappant eladta és" <t0 pengői mint -hasznot adolt neki,
(irácz Béla 50 kg. egységes szappant adott el 5.50 ne»i*ös áron Nagv (ívörgvuek,\\ Védekezése szerint nem történt eladás, baiu\'iu csak ogy hétre kölcsön udtjDfRK árul szívességből.
Szint ni Nándor, majd a többi vádlóit következik ezután Több zsidó vádlott is szerepel.1\' akik rendörhiitúsági őrizet alatt van-uak,
A főtárgyalás második napján dr Alinássv Gyula tanácselnök 31» tanút idézett \'be, A névsor és személyi adatok felvétele ulán dr, Almássy elnök felolvasta a kislnrcsá] internálótábor pti-ranesuokságának vrthisztóvirn-
19-14. május 6
tát hogy a törvényszék távirati idézését későn kapták, igy meth Jánost, n bünper lőszeren-löjét nem tudták időre elöállj. tani. Az ügyész a tárgyalás meg. Indásat\'javasolta, amit » hirö-ság elrendelt.
Először azokat hallgatták ki akik cukrot vásároltak feketén és igv az ügynek közbeeső lánc. szemeivé lellek. Majdnem mimi-egvjk a saját szükségletére vásárolt. Majd a bíróság a nyn. ino/ást végzett fletektivckel h dl. giitIn ki Füzcss\'y Pál csoportv.. zelő elmondtn. hogv bizalmas értesítést kapt\'k arról hogv v Ín egy nugv fekete cukor-front Nagykanizsán. Kiküldte -rgvik bizalmasai " bemondott helvre. nliol csakhamar megtudt:i. hogy a voltaképpeni cukor » központi Németh János Vallatóra "og-Iák Némethet aki ugvláls/ik már nieinieszelte. hogv nvomá-bau vahn rendörsét*, azért ígve-kezeli menteni, amit nirnlhct.lt és bi/onvos mennviséget más-nnk a telepén, a tulajdonos tud la nélkül elrejtett. A rendőrség otl 553 ki- cukrot és mintfffv 700 kg. szappant talált és fog-Iáit le. Némethi\'! akkor örizetbf vetlek.
Forgács Antal. Süle László. 1 legvközi Ferenc dclekliyekct, vé-\'ül pedig Szélcsv István rendőr rölörzsörmeslert hallgatták még ki.
A továbbiak folvumán a vád hatóság képviselője elejtette/« villát több gyanúsított ellen, akik fékeién cukrot vásárollak. TflbbekVt kihágásban mondtak ki bÜnŐSitek és ezérl pénzhün leiéire iléllék őket Hélethoza-lalra nem került sor. a birósá • elrendelte ti ríítárgyníásnak június 20-ra elnapolásai, nmikoá) előállítják az internálóttfborhól Németh Jánost
Adakozzunk a bomhakárasultaknakl
nindsB aáomiínvt továbbit él nyogtá* a Zalai Kíizlfinv
A /shu Közlöny felhivása visszhangot rert mindenfelé és a boniba-kfírosultak megsegítésére városon, falun egyaránt megmozdultak a testvéri magyar . Síivek. Nem egyszer vidéki gyűjteni nyugtattunk. Folyamatban ?an a gyűjtés Kisknnizííán ín. A lovenlék több községben köve-tik s miknarnri példát és ugyancsak gyűjtenek.
A tegnap éjszakai terrortámadás Budapest ellen, — bár közelebbi adutok még hiányéinak — minden bizonnyal nz eddigieknél is öröteljé-sobb adakozásra serkenti olvasótáborunkat, hiszen bizonyosan újból ezer meg ezer magyarral több azoknak a száma, akik a hazáért mindenüket elveszítették.
Adjon, aki még nem adolt!
Adjon mindenki, aki adni tud!
Akinek kevés van, adjon kereset, de akinek héven adott az Isten, adjon sokat.
Nem alamizsnát, hanem áldozatot kérünk. Magyar áldozatot! Emberi szivek áldozatát 1
Ujabb adományok; p
Kddigl -ívlljtMlnk 18,561.45 Nuzsy Stefánia W.~ Tomafdts Gyula 50.— Zatamagyet Gazdasági Takarékpénztár Nanykaalzsa 600.— Zalnmeaycl SazdaaAgl Takarék
tisztviselői kara 565.-
Blodsr Géza 29.-
Petermann Károly 10.-
Összesen : fflSSSM
Felhívás
Gyümölcstermelők Országos Szövetségének tagjai részére a pemie-tezó mész megérkezett. Az utalványokat folyó hó 8-tól 10-ig vehetik át a városi gy üniölcacsoniagolóban.
* í;)
hájus hó
5, 6, 7>én
ÜÉP MOZGÓ
Péntektől vasárnapig
Budapesti premierrel egyidőben ! , Az áthatolhatatlan őserdők ezernyi leselkedő veszedelme tárul elénk a TRÓPUSOK HŐSE\' (Germanta) cimü áriáét filmből. UFA viZdghtradÓ aktuális eseményekkel.
XJÖaddaok kezdete : ?4, L6 ós ?0 órakor.
H I R E H
Naptar. Mdjus ho fi niombal, Rom, kai. János ap. Protestáns Frida Május 7. ysí»i»«p- iv \'i. kai. Cantate. I\'mtcaldna Napóleon. \'
— (Kinevezetek)
A Kormányzó Ür Puskás Károly Iteiüthülyi gazdasági akadémiai tanárt- ineaégasdasági fúiakulai nyilvános rendkívüli tanárrá novezt* ki . a gazdasági gyakorlati hm tizekre. ¦ -A belügyminiszter vitéz Némotli József kosstholyi végzett joghallgatót rondérrolügyotó gyakornokká kins-
vWtte.
— (KIitintetti.4)
A Kormányzó Or a Slgnuoi L*u-díst ti hudiszalagon a kardokkal udo-uiányozta u doni harcokban tanusi-tutt ellonség olótti bátor magatartásáért Bogáthy József t. budhogy, < .Muort-tisztviaulónok, Bqgúlhy István Dozdó ny. fómózdonyvezetö fiúnak.
— iSemedy István rádtóclóadasa)
Nagykanizsán éa szorto Zalában \\f szeles hallgató taluna van mar $M>mody István budapeati ujaágiró, !1 .MTI munkiitnrau rendkívül ölvo-
nutes, aziliuti, 11 magyar vidékeket, injukat ismerteié oszol nonuoti ürtókD kulturiimnktit udjositó otó-utlíisninak. Sumudy István hútfón diluitili ó órukur üudupűst i. Imi lainhosszán tortju legkozolobbi ulo-adáaál u Ivúi |>itiuti-buio/utl)úl, muly-iil\'ii ezúttal l ngvárt ós vidékül járja be a hullgatóvui a mikrofonon u ixjsKtüt ca ihwzoi a kárpáti harcok-
Mll iá.
— (Paly.unt 3 /iiuh gyógyszertárra;
A hivatalos lap tognapi számában jelont mug a pályázat u zsidóktól megvont 115 vidéki és 4Q budapesti
gyógyszertári jogosítványra, A mog-[lúlyózltató jogosítványok között három zalai \\an, a nagykanizsai Moria, a [mcsai Szontbároinság óh a Ionti Magyarország Védasszonya gyógyszertárak.
— iMaaetieitíli hir)
A nagykanizsai MAV állouiAstó-nüksége Közlése szőrűit u i\\ agy kamuimról roggol 7.4ü-kor bzókoaiolkji-var folé induló 1246. »z. személyvonat további intézkedésig obnarad. ilulyulto éjjel 5i.«t6 órakor indul as 1247, sz. személyvonat, amely közvetlen vonat BuUapost-duliro os oda l\'.öé órakor dulolóit érkezik.
Fél perc mosoly
— Mondhatom nektek, kislányok az ilyen férfi, mint én, legjobban érzi magát IS és 20 között.
— De bácsi, hiszen te már régen elmúltái 20 éves!
— Nem ie azt mondtam. Te IS vagy. Erztike 20, ón pedig köztetek érzem magam legjobban.
*
A kie Jani apjával az állatkert? ben. A ketrecben végtelen ttyuga\' lommal hever a sivatag királya, é\'tyideig állanak, de az állat ügyet »em vet rájuk.
— Gyere apám. hagyjuk itt — mondja Jani — ez, agy látszik, csak kirakati modell.
- A születésem napjára egy távcsövet kaptam ajándékba.
— Sernek, \'Es kipróbáltad már!
— A legtökéletesebb jószág. Ha 02 öt kilométerre lévÓ tempSonUor->tyot nézem vele,, nemcsak azt látom, hogy mennyit mutál az óra, hanem még az > orgonát is hallom c templomban. .
ZALAI KÖZLÖNY
Hajdaniban danában.
Zaldi
muzsikusok "is-játszottak a magyar szerzőjének
„Gott erhalte" vezetése alatt Eszterházy herceg bécsi palotájában
Amikor Napóleon, a korzikai Iifiíhóiiitó bevonult Bécsbe, az öreg Riaterházy horcog már paui élt. Ezt -,\\ szégyent nuih bírta volna «1-rlsohu Kismartun örökös ura, aki nek családfájával nom iiiérköshejett h llnnaparlák famíliája.
A hercegi palota, ahol * nagyúr úlutu javát loélto, meg áll Bécsben. Napóleon és családja oltüntek. Európa egykori loigázójiűúl alig bonsél már valaki, ellunbun az üreg Eszterházy herceget ma ia umlugetik. Hi-azon olyan húzat, amilyent ó vitt, som dót te, satu utána nem ismert u történelem. Ami, vagy uki valamit\' számitolt Európa élotáboa u napóleoni korszakban, uz mind megfordult u Fürstlich Fatzterházitfches Palais-bah u csásaárvárosban. lis-lélyoi, művészi ulóudusui, iinwán-¦zinháza és házi xtmukara niallatt oltörpültek Poranc cai\'iszár udvari ustélyoí, fogadásai > ha u {>orosz király, vagy u minden Oroszok túrja UéQsbü joít. biztos, hogy olŐaaor Kszturbázy iiorvognél vizitált lo, ol-lóbbnok vélvén u«t a magyar nagyurat a/, udvarnál ia.
Erdtmit\'ií is vull a horeegnó! lenni. Logpoinpésuhbau hercndozelt kastélyában u modern kényoloni mallutt olyan konyhu volt, umilyöiihoz ha-
sonlót egyetlen dinusztiu sain tudott
mutatni. Ihizi azinbáza túltett minr " -n más színházon iihítószí gar-.dájának tagjait, hu loheluit, ogyyuo-stíl) a [Muiei ojii-rához, rügy *• milú> nó\'i Sni Inhoz Bzoizódtottók. Hanoin hát mindezek fölött volt hiree kis nitirtoni házi zenukura, ufitelynok élén az ottani kántor, Haydn Jó-\'¦zaof, a HÖott ürhullo\'.- Hzorzíjo állott, nonoi zsenit aa örog horceg
fízt
fedezte fül. Vele állíttatta \'össze uz egész kismartoni orchostert. Haydn buulazta fél .Ma^\'vuioiazágut s Ö3HZ.#-sziKlto >a niiilt uzázud fordulóján (17ti5-téh /ula, Somogy, Veszprém, Fehér, Tülua, Buda, Nagyvúrud (itt az öeca;i volt a püspöknél rugóm* uhori), ICgor, Knsaa, .Miákolt ós bzu-g.:d legjobb muzsikusait. Uolyattóaét íj.., .inml. -, 1 brácsttaát ixidijf SzombutbolyrÓl azudto föl. Valami 11 -.;> *i_\'ii tagu volt ez a z^nakur u
olyan tökélptos, hogv agyszer az
orosz\' cár iu oljött, bogy moghttll-gnaun. A horcog Ur han>uroauu liics-bo vitottu 112 ogéaz túrsuságot, uhui sátán busa óyon út l\'áirépti aanai központja h.\'tt uz líaalorházy palota. l\'Jst Huydn-nek - kö3nünln»ttókr ezt tudtu u horcog és inog ia bec-tült* kiirinustorét.
A ménes... vagy a zenekar?
Két büszliuségu volt ne öreg urnák, a házi hangvorsony-aonekara
éî* kismartoni telivér manoso. Hanem hát egy napon bnúllitott Kis-uiurlunból a honorum director a nag.y-eevurenciúval jujontoHo, hogy .!¦ Jjubhyjunuij ium bírja mur a fűin aga s a ág 11 gazda mi kedvteléseit s ha uzonnul nom jón u lugszigorubb takarékosság, hát bizony következik u mm]uestrilin, amit már a féhorcog nádor ur ófunségu !8 incgponditott és ;t kuiu\'clbir -Motlernieh herceg luíjún mosollyal tudoninsut is voti.
A horcog sokáig gondolkodott, do aztán maga is belátta .1 szomorú helyretol és magához rendelte Haydnt. Dolgozó azobnjűhnn fogadta kedvelt karmostorut s hosszú Hallgatás után olnumdta, hogy a takarékosság mogkövotoli tiécai náz-lartnMu fölosztanál s ezért zonekarát, bár majd a szivo hasad Iwlo, mart lunga is muzsikus volt, olbocaújtja.
Minden tagja ogy évi fizetését, karmestere kut évi járundéaáguit alór* niugku|)ják.
Haydn majd üauzuroakudl u hir liailaíáni. Ou u huruu^ iu tdlurdult a ugy törölte könnyeit. Vogra a kur-lueator törte meg a kinoa caitudut: FÖinagOSságU uram, oa loho-tetlon. .Mugumut nem bánéin, lior-lin és Jn]K.\'»o hívnak, do mi lösz nugyvtin uiuzsikusommal?
- - A kozökro járok, hogy olhe-lyezódhoöflonok.
Köszönöm jó Urain! Vnn-a még parancsa szamomra?
¦- Igen! Az utolsó azordóii rendezi inog a bucBuhungvursenyt. Jelen lösz az udvar a csuszár ótolsógé-ti\'I, a kancollúr, a fói>apok, bilKirno-kok, diplomaták. Olyan műsort áJ-lilson össze, amit száz év múlva ín mogomlogotuok.
— Mogloez, Horoagoin!
Magyar séták a „bucaneatea", amikor ,a3(,Qotl~orhalieH szBleteth)
Elkövotkozotl u nagy nap eetélyo. A terem zsúfolásig megtolt. Az elsó sorban ült a hercegi házigazda, a császár, Moltornich, & nádor, 1\'Iobs és Ohls hercegnői, uz angol, porosz és orosz kövotok. Az oiuolvónyon Haydn zonukatával halotti csöndbon kezdte meg hangvorsouyét. Szomorú, olégíkus művoivot Utoljára maradt !1 »Köunyok as.hnféniája«. Zokog a közönség. Haydn és u muzsikusai is. Alig fojozódnok lw az utolsó akkordok, amikor olóazör a fuvolások,
majd a piknhieok oltjuk ol gyortyá kat, veszik zuneBzerszáuiuikat a t»-vosnnk. b!zt követik a csollistúk, bógüsúk, brácsiísok és hegódüsök a végül maga Haydn. A közönség érthetetlenül nézi, mi tÖrtóntV Az-uü) örjöngé tapsvibar zúdul fol s Haydnt, az isteni művészt éltotik.
h\'satorházy borceg zaobkendójé-vol törli könnyűit, majd bír telén fölugrik és szalud Haydn után. A foiyoHÓn elkapja:
— Vissza az ogósz zonokarral! l-\'ubj tatjuk !1 hangversenyt; Srti Haydn1!\' A mónnsemot KTiamarton-ban aludom, a scbwehati gazdaságot feloszlatom, de maguk maradnak! \'
Pár porc múlva ismét meggyid-nsk a í/Mirtyak a a bADgveraciiy hsjnslhasadámg folytatódik. Kopogós magyar nóták, cnArdésok, katona
indulók s víg valcorok kövotík egymást és befejezésül az aznap született »Üott orha\'lto«, amely a császári ház himnusza lőtt, ma podig a német birodalomé. Tombolt a közönség. A horcog boldog, Ferenc császár mogöloli Haydnt s udvari fézonoiguzgutóvú novozi ki.
A zonuknr aztán még sokáig szó-rukoztatta a bécsi közönségot s csak .|mhM>.-jj oszlultúk fel, amikor az öreg Esztorb&zy hoitseg örök álomra hunyta lo szemoit. Az ó és Haydn norét megÓrízto hálás tisztalottol az utókor, két inagyarét, akik uemza-tiik dicaóségéro éltek.
László Zoltán dr.
Amíg Ön alszik,
DARMOL
dolgozik
SPORTELET
Rövid sporthírek
Niihúniúp délelöll ismét vi-szonllóljuk a nugykanizsal levente luhdnrugókut bajnoki mérkőzés keretében ti Horthy Miklós-uli sporttelepen. A levente válogatottunk Zalabér csapata ellen játszik délelőtt 10 órakor.
*
Marcuii esapulu játszik elfl-mérközésl n U. 0. bajnoki mérkőzésen nz NVTE 11. csapata-vual. ;i Csáktornya -NVTKmér-közés előtt
*
A vasárnap Pécsre utazóZM-NTE-TÖl irju n Nemzeti Spuri ! -A nngykani/.suí Z.MNTE három pontot aduit le\' legutóbbi kél háZUi mérkőzésén. A közönség elégedetlen a vezetőség munkájával, meri a rossz szereplési az összeállítás l\'olylqnos meg-változlalásáuilk tulajdonilju. *
A üfi.MiNTK atlétikai szakosztálya nagy toborzó versenyt rendez vasárnap delelőt! fél Hérakor a nagykanizsai Zrínyi-pályán. Holló János testnevelési tímár, szakosztályvezető több at-létikaj számban kulnl elrejtett Lehetségek \\itÓn.

A uugykuiiizsuí Ipuruskórben házi verseny keretében kerülnek szembe egymással uz NVTE és a nagykanizsai levente birkózók vasárnap délelőtt l\'él 11 órakor. *
Országos vidéki Ökölvívó versenyre utaztuk el Sípos edző vezetésével a nagykanizsai öklözök Budapestre, ahol a Horthy Miklós Nemzeti Sportcsarnokban részt vesznek o hadlest versenyén a mi levente hadtestünk képviseletében. Nagykunizsar.il Háez. Kasza, Etsy és Büky utaztak el u versenyre.
Bittern László .\\\'ngykanizs;i többszörös uszóbujnoka a budapesti Műegyetemen mérnöki oklevelei szerzett
TARJÁN-P%ÁLCSICS
textilipari H kareakedwtmi vállalat Nagykanizsa.
TsMun
Vinsi tUzht: FS-ui 14. (Lls» Mf
frar BIztisMÓ Itteni pthti/Satn.) slsfon: f-X3.
ZAJLAi KDZKWV
A bátorságra nevelni kalll
•Sleatermaan örrluid tlr egyetemi tanár fölírni a kardéit: IniaJdODkápen Ml a bét áriig és mlná]árt meg la Mai rá! A katariig A [ellem ihugárzása, aaaelyet i,tc\\ftne\\ lahel hijmi befolyásolni, l!c keii. bogy ai Illető már a »31-MŐból Is hozzon magával vainmll ba-101«.
, SzAmte meRllgyelt eset felsorolásával blzonyllja, brgy a ifujryAvAhh ember la vakmerő lehet. STAmlaiarHZor előfordult már, hogy kimen (Int Imi gyáva férfiakat kilátástalan helyzetbe., hőitek ai eteHények. Választani kellett a biztos halál vasy a majdnem biztos megaemmliUlét között A jtyávák erre gondelkfldáa nélkDI nekivágtak a tehetetlennek la éa kimondott vakmerőséggel verekedtek élelflkérl.
A nevelés nagyon keveset eeiylt a gyáva embereken. Legfeljebb arra ˇInt rá. bogy adr>tt helyzetben iöiiy-nyebben feltalálja mnRAt. A bátor maKavIsdle\', bizonyon. IdeRAM/ipol, amit nv. ember mAr gyermekkorában kialakít magában. Vannnk dlAkok, akik a legvn km érőbb caelekede\'ekben In ré*zt-veaxnek. u vannak gyávák, akik ki nondattan gyávák, Az előbbiek egéw eletükön át Jellemen. azIIArd r-karatá. kemény emberek mnrnaink. az inób-blak pedlir jt tv-áluklg bizonytalan, befolyásolható könnyen aiakilhtiló Jellemek valtak.
Nagyon természete-en «z 1» arenpet Játszik e Jellemvonás ktnl*kfrAaAhan. vájjon a eaalAd keretében ml\'yen ne válást kapott Rl Illető KAi-eglelen, hopy akit uyarDnkkornban íolytODOtán Ijesztenek. meBénhetetlen remmenék-ke) lartottAk, akiket elrArink mindennapi wtmőny elöl, de ezek helyett ttlndermenák btrodnlmábnn tartották Őket, azok m élettel uromben nem valami n.>fiy ellenállást orőt tnnuallnt-tak felnőtt korukban én teíjmon lóve-aen, \'gyávaságukat hókenzereletflkkel leplezlök, Hiszen nem maradt oreJQk semmiféle burára, a nem alakíthatták ki magukban azt az örök törvényt, hogy az éleiben caak megtelelő Jellemmel, erővel, határozottsággal felvértezve lehet boldogulni.
Fentleknek megfelelően na aljlvendő generációk növelésénél ezeket a tntm-pontokat Németországban máris llgye-lemba veszik. (TIK)
Nagykanizsa megyei váréi adóhivatalaiéi.
Hirdetmény.
Felhívjuk a zaldó háztulajdonosok lakált. nogv az .eaedekea takbérsket továkbl Intézkedésig a zaldó házfala]-danas adófőkönyvt számlájára a városi adóklvatalhoz tartoznak bellzstnt.
Nagykanizsa, 1S44. évi május S án. 1(ro Városi Adóhivatal.
Nagyltanizaa űiaaryai varos
polgármesteritől.
11064/1 Ui 4.
Tárgy: i*st atm Tskksat bambák sajtlintéit.
Hirdetmény.
Ifol asm rabbaat vasy esak ráaibia rabban! ellenséges bambákae-z vagy *i ellsaiégss légi hadviselésnél alkalaa-»tt tegyverksa, vagy eariaikss botia-avo\'nl tllea. Aki llysn fogyvsrskat, eaa-kflrtketsth. talál, klteleaeiró! n tíisi iéfaltalml paraaainokához azoDasl 1«-laaiást tonal. Talált bombaalkatráezeket valanlnt általábaa atodeo Ismeretiéi, de vatát7.tnllag az ellensége* támadás bél eredi tárgyakat ugyaaesak a váras légoltalmi snranainskánnkkell Jelenteni.
Nefykanlzsa, 1144. májaa 4. l4W PolEármeste*1
.Majykanizsa magyei város polgármesterétől.
Tárgy: Knárkülönbözet vlssza^ fizetése.
Hirdetmény.
Felhívom mindazokat, akiknek a vároa a bAnokazents.yörltyt erdőftdrid nokBARbox taitezo Oyörerdő II. vagae terOleterol tüzltat utalt kl éa lotétkont vételArat tikettek be, bofiy a vevő javira mutatko>6 fttkOIODMzetet ki zArólaR folyö évi má]Ds hó 11.-én, catllőrtokön d. e. 1) órakor az állat-vaaArtóréo lelvehetlk
A bevA.Arla»l könyvet okvetlen hozza el mindenki mefrAval.
Nagykanizsa, 1944. tprllla 27.
i„: Polgármester.
Nagjtoinizaa tneKy\' vtiroa ]»lgarmo9 torétól.
1104*1944.
Tárgy: A v. kflzkó\'kazban ineg-ürased.tt balgyógyatzlóorvoal 111«, kalHllét,
Pályázati hirdetmény.
Naaykanlzaa maíjol váró, kozonaeiio által lenntartttl Báiiky kllkló; váwl kizkárhá.nál meilrllt • a 901)1913.
¦ II. n. raiialat alaplái »» • k4\'; hazakra árvínye. II 1 o.-ha wrozet MtrYá\'yán lóorvoil álláara\'tályáaatot
"jfáWtl kórvény.k.1 litalMlj; móiya.k a „NíprfaazaíllOcy" fl»« lápban tarlínl köz.átótelólól ajámltolt I ,,p«l«lt hlv.tal.«b.z kell b.nyu anl.
A pályázati karfánJhez eraáatlbea vaiy hllalei máaatalbnn a Jjtaar oyáíájal" 1-12 alAmleíT\'l »la» »I«* Fiit okraány.kat kallaW
K«MZ.I«álnt»an állók a Irlaaro t k» rülmányek közOl azokat melyek a »m-k,„y,I lap., lel vannak tíatetve, ion. könyvi lappal la Ifazolh»t|ák.
NaBykanlzaa, 1841. ávl málue 4-6n.
IIN
PolKármester.
ÉRTESÍTÉS.
Értesítem o n. é. közönvéget, hagy a Szabados-fé\'e
kékfestő-üzletet
mint üzletvezető tovább foly tatom
H«sJ»pIo« Károly
Uzletveietö RlrAIV-uloa la.
LENDVil MIKLÓS Nasrkuizsa, Fáni 14.
Slni.r V«.ró«áp K«pvla«l«t. K<»lmutik» rövidáru Q«l«t«
Vállal: Elönyomtalást, fehér és színes kézi és gép-
hlmzést, betühlmzést. Kisírja ".jyellm.™! Mrakatalmal.
Textilvállalat
keres azonnali belépésre gyári könyvalésbeo teljes jártassággal hí ró tisztviselőt vagy tisztviselőnőt. Részletes Írásbeli ajánlatot Igény mejjelöléséve! kérjük Nagykanizsa 2- postafiók 69. címre küldeni.
III a dó
sürgőstinegy Hoflieif 800% fogas m » JL m% í jjfs. hozzávaló ISePIO* ŐHPbenzIn-motor, mindkettő Üzemképes, javítást nem igényel, a szilazot majdnem uj, a többi felszerelés jó.
Ára 8000 P.
Hajdú József, Balalonkeresztur.
DBaWNMYI
VILLAMOS ARAM-
SäCÖLOAl.1 ATÓ RT.
Ar.mKámMk <luM», r*U.miDlók, hlt>a|*l>nt4»K, iiaktneO lölvIláíjoalláB mltldsn vlil.mo. kOrdéibsn alélalBM ÍJ-»r,l it«\'.<.< án IB óféic,.
Unger-Utlmann Elek vaskereskedésében
sin-, rud- és patk6van-, továbbá szeg-
rsialványok beválüiatok ós elij
Hoffh«i-ik-gé|i«kl o^pkkíj, nupagyféivi es oolyó*
Minden nap olvassa a
Zalai Közlönyt!
Naajkauizaa nuHrrei város polgármesbjirétél.
Tárgy: Bab- és boraékéiE-letek elazámolám.
Felhívás
a fliszurkeroskadökhöz!
A liazerkereakedők a bab éa boraó-kéazletelkról ¦zámadáflakat f, hé 8 án, hétfőn kötelesek a közellátás! hivatal, hoz benyújtani, a a készletekből további Intézkedésemig eladást nem eszközölhetnek.
Nagykanizsa, 1044. május 5. i4ss Polgármester.
áPBÓBIBDETÉSKK
mTah .
8«0éilhi|ay««Íöt ttlveir — Unaai* vaakaraafcaatáa. 4
Flalalsmbav Iradai vagy mit illátt villalna. Címeket a kiadóbi kérem. 1477
FflxVmtnalaaaat asonnalia félve-uitliik. lloilhy Mlklóí-ut 19. 1431
Tanulót, segédei falwaaa Tőke vl^ rada, PcKti-ut IS. 1414
Mlndanaa \' leányt hoasiu blienylt ráanyal keretek. Címeket a klidáblvatalia kérek leadni. 1451
Marcaliba mindenei aaakáoana ke-
rettellk. — Érdeklődni lehet Síéchrnyl-tér i. 1483
Budapest környéki villába kit mládhoi ffiatt m\'natanaa keiettetlk. — Aranv Jánói-utcs S 14911;
. Bajkrúüfit lelveszek Ballhyinyutc*
3. sz 1496
HAHl»arran6l keresek, Varaodlulca 67. sí. Ugyanott 4 dib. soványiíba eiadó 14^7
9 + 1 Siemens rádió eladó. Sugár ul lfl/d. I. cm, Kugler. 1474
ForflAoe kspbatöSárecz Islváa takciet-kedönei, Zrínyi Miklúi-u. 3U ti. 1341
Kavaaat használt tUztl esökfiaeny, csizma és cipó eladó. Cini a kiadóban. 1478
Jnkerban levő külónlele batoiok tildék Telel.y ut 48. 1484
»«Bifui«« Pbltlps rádió olcsón eladd Skedák, Csengery-ul 14, 1490
Lnoarna-. taksráiánybtlkköiiy-, bur-gundlrépa-, cakoibarsó , virAgmágvak kaphatók Tótb, Kirily-u 27. 7
Eladó burgundlrépa Árpád u. 12. 1493
Oaaaaoaiakhat* Jó madtacot mágy és 60 literei boieitbordó oleida eladó Hu-nyadt-utca 18. . 1495
Vasárnap léggel 20 k^.-moi harciséi ponty kertit kimeréire a \\piacon Szivén Islván halkcreakedönél. 1491
HÁZ ÉS níéAiíák ~
Kay gyetmekágy matracéit egytllt eladó Jói&cl löberceg-nt 56. 1430
Eladó 800 nígyizsgOl izánléffild, Mtg (udhaló Klskanlzstn, Sziget utca 2/b. 1489
_KOLÖNPÉIja
Mindennapi leveleiéiből Ösíí^yíiltüM 13magjbfAraj¦* bétyeggyüjtéií céló\'kc mégvssaáll. Barbnrilii, Znlal Ktlilőin iierkeittösége, naponta délután 6—7 ón között. Ei a hirdetés min dl ti érvényen
ZALAI KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP
Klftdjn: „KBzaaidaiáQÍ R, T. Naflykan./M i rl.-!,..! kiadó: Zalai Káruiv Nyaraiitott a „KOiQiudaiágI H. T. Naoykanoia" nyomdájában Naoykanizaán Nyomdáért telel: Zalai Mrté>
Nagykanizsa, 1944. május Q. héltő Ára 1 6 fillér.
I t i fc • i H * ¦> i
Feletói raerkeszW: BarbárIts L.-<|o*
kumlnu4 ira: Üa hrttupn 4 MU9 35 sk K«7«a«sam: haíkíianan\'«ttll.. «z«ir.i*i,.n som.
¦5"
VMm Imréúf Bél* »?ilatk«*oftt a p*rtkö*i tárgya-BAsofe befejezéséről
„A magyar erők összefogását nem tehetjük függővé formuláktól, hanem cselekedetektől"
IfudapCSt, llllljll:.
VitóB Imrédv Hóla* a 9>f»*y*r Mo^piihodás Parijának voz4>Wjo az Ktftl Ujáig munttdáotának nyilat
kozott és többek köíött * következőket mondta:
bafdotwjf liáöüló vozotéHúvnl a löoböégi pártok í-»/iviif«wm irá-
nyuló tárgyalások eredménytelenül lezáródtak. Bnhizonyosodott.\'hogy az időt igénylő\' tárgyalások ideje végkép lojárt és a magyar orÓk összefogását nóm tohetjük lÓggŐyé formuláktól, hanem áz a cselekedetek tói függ. A pártok között fováhhi tárgyalások nom igen loarnok ón a belpolitika
súlypontja a oselokvés egységére óa gyorsaságára helyeződött. Az a rövid idő, amí az óriási változást hozta a magyar közélet minden vonalán, csak azt parancsolja, hogy a kormány haladjon meg orélyosobbon, még oredménye.whbon awwrí az uton, mólyen o
uddig dolgozott. (MTP)
Ilovszky János: „ZaiaKmentea, független, ket-esxtén* Magyarországot akarunk\'*
Stxmi balon delútám 5 árakor ár- | kőzett Nag^aiuasára Ilorazky János •rsz^gyüTóHi Irómitmtó. yogadáaára awfjclöitt dr. Tholway Zaiginond : |.árttozotó, TÍMm Tóth Róla kir. kor-mwiyUnacsou, társkorülctrozoté óa lőbbén, akik a képviselőt olkisértók át jMíll.i\'tyiri.V\'bi\', ahol az ü«yi^j ha. jn.., dolgaikban hozzáfordul okát fogadta. A kópviaol^ érlwRéaénok hírére moffjülont svamon rtartrozettS-vím tag rá változatlan snorototukról, liÜHÓ^ükrŐI, ragaazkodáankról biztosították Jlovaxkt- kópviaotőt, aki ki-.jolfifltotte, hogy a gyüléatilalom miatt nem lolxtt pártórlokextobrt tartani, azért más alkalomkor fogja a iiárivezotÓKegot az általános holyzofr-rál tájékoztatni.
IliiTtizkr rövid látogatása után felkoroetüjc a képviwolot, hogy néhány kórdóst intézzünk hozzá a ii.iiryközönség tájékoztatására, iífy töbli\'k között a logutóhhí nagy boíao. üdoinénvokkol kapcsolatban. Ilovszky képviaolö a legnagyobb előzékeny-Kéggol fogadta a /lalai Közlöny munkatársat Óa kéflMÓggol állon rendelkezésünkre.
hng.
— Az a törekvés
mondta
ben ne álljon magyar emberrel teewbem.
Vannak felelőtlen ambarek, — mon-^ dotta akik olyan gondolatokat hir-dotnek, amikot \'még. aokkat gazdagabb é* nagyobb niKZi\'ig som* tud megvalósítani, mint Matyaiorri/iig, no üljünk íol őzöknek.
A Magyar filot .\'árt ..-ddigi htunkásaágát és órdomoit ~— foty-tatta, még az eljpntúhor som tudja kitagadni.
Utalt arra, hogy a Magyar Klót Pártja hozta vissza Muraközt az anyaországnak ós kifojtotto, milyen munkát véjtrzott otokiníothon\'a fole-lós tényüotmél,
-¦ A Magyar Elet Párt mondta llovnzky kópvisí\'ló a roíilpolítika pártja. Az olot páríja. Majd foglalkozott a farkastorkú omign\'uis Károlyi Mihály ujabb ephiáite-szi szerepével, hazaárulát&vai\', amely az egész ország legnagyobb filhálnrrociásál és döbbenetét váltotta ki,
amikor a szoriáhlriiit-kiaLák ért kom-muninták járuzalairián láncoló liaza-áruló kijcfontctlo, nofrv a róigi trianoni .Mngynrorfzág alapján áll.
niszterelnökót, hogy tárjon viavtaa a régi jot)l>oldali vágányokra, arnelyo-
kot a nzfigodi gondolat inditott-éa tefoktotíítt. Törtónolmi dokumentum 04 a memorandum a Magyar fílet Pártja liolycs reálpolitikája mollott. A felelősség érzete és a magyar hűség iudilotia a MfíP-képoi-xeWtet arra, hogy - aggódással fordultok Kállay miniszéerel-
iiiknőz. akiHil vem kaptmk «í-
kVi_St. " "
NVÍ8Ktt OVmbOs üyuia f«jv<«16 politikájához I"
- /,xidomontAt, foa^ítifeai, kft-reaztény Magyaroffl«ágoÍjalr*jruak — hangoztatta nvilatkozatahan emoUun dott hangon llovazlcy képvíaolŐ az ogyotlon jalmondatunk, i^yetuai " céhink ós minden törokvéaiink áfl a jóvéiK-n is ki Ml tartanunk nnftflow az eszme mellett.
Az országiak okgav wzetÖKéf keli. akik temeteket vezetnek, «fw pedig akiket a tömegek vé~ tettnek.
Az figJhtHít és társadalmi é.lotot mia| kell lifx-flülnitnk, bárki bármolvm poaxton álljon ia és régésze munwf-
körét.
-¦ A íiömbös (tvuU-félo fajvédó politikához akarunk visszatérni, m volt ha igazi nemzet- ós faj\\-édé-politikü. A Magyar Slot Pártja my prbp jobboldali utat akar, :unely»lí-ópiti a ftiggftlen kor*flRtóay Maífyar-orezágot Knnek érrtnkéhen" arra tfl-rokoxem, fojeata bo a kópv inaló mnnkatáiaiinknnk adott nyilatkozatát — hogy-
* wpj/ébrit a jahbetdtti pártok isszefogjanak.
A képviseld látatgatáaakat tett a kOxségekben
Vasárnap reggel Ilnvnzky (\'¦s\'\\kirií!-
¦naggar ember még pártkeret
Egy tBrtéaelmi\' ¦•kumentutn
Isuiortotto llovs/.ky János munka- | némot azövetségc:
társunk olétt aat memorandumot, amit a Magyar fClet Párt 1944 február IS-án /intézett Kállay Miklós minisz-
terehiökkós. amit 84 pártjaboli törvényhozó irt alá (Zalából Huszovazky, llovuzky éa Pccaornik). A boadványban utaltak a szegedi gondolatra, amely, alapja a Magyar Rlol Pártjának 1» a leghfltryobh aggodalomniaJ folomöl-ték szavukat a magyar t»l- v* ktil-iwlilikának balfolé \'tolódásával azom-»n, a szoó iáidon tokra la agitátor iskolák tevékeny réazo ollón éa őzért, hogy külföldön arra akariúk ráhiini a magyar kormányzatot, nogy őrien-, jalódjék az tti.golazAsz szövoÍHégosok folé, mert azok mognyorik a hábo-Jut, egyedül, a saovjet nélkül íifl. Határozott hangon ranttitaíptt a mó-inorandum orro a téve:* folfogáam ás annak yoazélyóro, hogy a jobboldali vozotó* balfolé tolódjék. Például hozta fol az olasz »Badofflio-
^rütotetff. A szláv Imrapófogólwn
wvé magyarságnak szüksége van a
Rámutatott
arra, hogv a magyar politikának balfolé tolódiiaa tragikus lenno az ország számárn. Majd kiömölte a kül)>olitikai bizonytalaiiHáifot. ^ tájékozatlanság, a letargia elsorvtwztja a nemzet ellenálló erejét. í\'elhivta a kormány figyelmét a magyarországi titkos baloldali h/.orvo/.kedénto. A baloldali front n,\'in más, mint az eléggé, iamorojloa anépfrónf • a kommunisták kezében. Az elhilm/ott baloldal felé való őrien tár íó egy \\)á-zsa . György-féle .ígrármuzgalmat íiredményozott u sajtó egyes orgánumai ennek szolgálatija álltak. A MP,P memoranduma hatékony intézkedést kért a zsidóvág bomlasztó törekvései ellen
és rámutatott mindama jolonfiégokra; amolyok nz országot a tönk éx yns/.-tulás szélére sodorták. Kigyolmez-totott nz nnsolbarátok átkos tevtV Kohységéro. Nekünk magyaroknak Ógy erófi nacionalista államként, fölfegyverkezve kell várnunk az onomé-nvi\'ket, azért arra kérte Kállay mi-
rote koniloU\'-nek néhiüty kózségébon látogatott meg tÓbh közéleti vezotő-fórfiut. MegláloKotUi Krizteregnyén Hánfnlvy Jené körji gyzét, llonke István vezetőt, Uigyácon Kálmán János gazdát, IWrselielvon (Jye-
eyina&kv plébánobt, Pofán llnlof: Andor pártvezotÓt, ljolonyén, amikor megtudták Ilovazky rTkoz^ését, soknn gyűltek össze .1 főtéren, do a kéjni-w"\'lé rigyolmoztotto Ókot, hogy a gyü-léstilamm miatt nem áll módjában Ikszelnie,\' ellonlxjn a tilalom folfüg-gcflttéaa után\' nvomhan lejön a ko-rfllofébo, hegy tájékoztassa híveit oz általános li \'lyzetról. llovs/.ky itt dr. dlnreza Bélft járási fószolgaliirót ke rosté fel, majd (iuzinitó Igaítóíót. Sormás községbon töhliek között fel-kíucBte Pitó Lajos gazdát, (lál I*-ióa közsóghirót, llosszti Vazul fó-jogyzót és tölilw-ket. íxilkofion fogadták Ilovszkyt Szepetuokon, ahol
ógrf* t*»ljffl a hók\'o a polRÁrsag kőzött. Ilovnakv meglátogatta Hitfter Gvörgy gazdát, Méazáron Fownc pfébánont, dr. florvathForenc. k*j\'-legyzót, Tihanyi Jáníw OVMW, lelkészt, lígy ót felkeieaó gajídakűl döttsóg olott Ilovszky nyoniatókoaaji hangsulyoz.ü,, hogy olyan jolonaávie-kot* kapott, hogy vannak isméi m varosban halászok, akik a bókot VI akarják borítani ós a viszály cfliráit elhinteni, megfélemlítik * IskíwiAeoi e homlanszák a bt?lsó frontot. Rz ollón óvást emelt és erólyoa inté»k»-dést igért, hogy a bolsó rend ért békés munka lehetősége hiztositva lényen.
Ilovezky még több nnis lielyon ton látogatásokat\'. Mindenütt szére-totlol és ragaszkodáasaJ fogadtak, ami bizonyítéka a ragaszkodásnak, amivot a nagykanizsai választókon.-Intbon a Magyar Elet Pártja iráai viaoltotnok. (b. B.)
Rendelet a níezőgazdasAgi mookaszoJsuiatról
A fökímíivelésügyí miniszter rendeletet adott ki a mezőgazdasági munkák elvégzésére igénybe vehető személyek tekinteté-ben. Mezőgazdasági munkákra
azok is igénybe veh*tők, akik Iluditpeslrííl költöztek vidékre. A rendelet biztosítani kívánja az időszerű mezőgazdasági munkák zavartalán ellátását.
Anglia kommunista polgárháborút szit Portugáliában
Lisszabonból, jelentik ; A portugál kommunista párt fokozott föfaaiaUi munkát vé^cz és tö-megfisen osztja szél a nyomtatványokat lés röpcédulákat, melyek nyMtan polgárháborúra izgatják a lakosságot. A rÖneédu-lák szerint ;i munkásságnak azért kell éheznie, mert Portugália a németeknek szállít Qeh met^és felszól Híja 11 munkássá-
got, hogv alakijának munkástanácsot, a parasztok po^ig kq szolgál fussák he terményeilcel, szabad demokrata kormányt lru-vetéljenek., Az egyik portu(|ÍI katolikus lap azzal vádolta mte* az angol rádiói, hogy polgárháborút szjt Portugáliában.- Az angol rádió adásában állandóan támadja a tekintélyen alapuló portugál kormányzatot.
ÍAJJAi KÖZLÖNY
19-14.
Légoltalmi tanácsok
Nagykanizsa város légo. vezető-aége a varos közönségének a kő-veikciö tanácsokat adja:
A várus vezetősége lapjsztalla, hogy azok, akiknek ninc< a házában pince, viszont elég nagy kert tartozik a hrizhoi, a kertben rögtönzött, fedeti óvóhelyekéi (úgynevezett bunkereket) léteaiiettek. tieknek a rögtönzött búvóhelye knek azonban az a hibája, hogy a bejárali nyílás egy vonalban van az óvóhellyel. Különösen vonatkozik ez Klskanizsára. Ez nem helyes megoldás, mert a bomba ekezta légnyomás közvetlenül éri az ó.éhelyen lévőket. A tanács az, bogy ezeket a búvóhelyeket ugy készítsék el, bogy s bejárati ré*z derékszögben essék a búvóhelytől, Jobban mondva L alakban készítsük el búvóhelyeinket, amelynek egyik szára a lejárati-, másik szára a huvóhely. A búvóhelyet lebetóleg zárjuk el a lejárati résztől akármilyen rögtönzött módon is
Ismételten figyelmeztetem a város közönségét, bogy bombatámadás cselén a villanyvilágítást feltétlenül kikapcsoljuk, a lakások és óvóhelyek aötétségben maradnak. Gondoskodjon tehát mindenki szükségvllá-gltáirÓI vlllanyzseblámps, petróleum lámpa, vagy gyertya formájában.^
Német bajtárs levele a kanizsai magyar vendégszeretetről
Még a mull hé elején több német szövetséges fegyvertárs Nagykanizsán szállást kapott egy család lakásában, ahol igaz magyar vendégszeretettel fogadták a szülői háztól lávól, harctereket járó, hös katonákat. Azóla a kamerádok már mesz-szlre járnak. Ma a postás német tábori posta jelzésit levelet hozott — tölUk.
A cenzúrázott levél tartalmát kivonatosan közítljtlk, bizonyságául annak, hogy milyen szellem hatja át a mi deiék, fegyvertársainkat. Mindennél szebben beszél a levélnek ez
B részlete :
.Valahányszor visszagondolok arra a-vendégsieretetre, amiben Magyarországon részem volt, bár csak rövid ideig tartózkodtam olt, nagy hálával gondolok vissza azokra az érákra, amiket kedves családjuknál töltöttem, főleg arra a közvetlenségre és vendégszeretetre, ami arra késztet, bogy ismét és újból visszaidézzem magamban szívességüket. Éa mint az Ettal-i bencések egykori növi-ndéke, nagyon örültem annak a szellemnek, amit ott találtam, hogy visszagondolhattam kollégiumbeli napjaimra. Nagyon örHItem, hogy messze idegenben egyazon vallasbeH és egyazon gondolkodású és világnézetű embereket találtam, azt a kapcsot, ami az una sancta cathollcá-val összeköt írtam is az Ettal-i kollégiumnak, tanáraimnak és közöttem, hogy milyen fogadtatásban volt részem bajtársaimmal Nagykanizsa városában és hogy ott is katolikus rokonlelkeket találtam. Ezt a választ kaptam elöljáróimtól: .nagy örömet okozott nekem, hogy oly melegséget találtál a magyar városban. Igen, a szeretetreméltóság jellemvonása a magyar népnek. Egyébkent a magyar bibornok személyes ismerősöm, aki Esztergomban lakik: Serédl kardinális."
Én nem fogom elfelejteni egyhamar a kanizsai fogadtatást és vendégszeretetet, amiben kedves családiaknál részem veit sokat gondolok önökre. Obgefr. Georg N,.. Feldpost..
Hírek a magyar varasok zsláétlanllásáról
A magyar Tarosok megtisztítása ;i xsidÓ IttKOfHiigti\'d mindenütt folyamatban, réeibea ekSki\'Yixületben van.
nűiil orról ti múlt héten réazloUMon IgMxánioltuitk. Az elókéaxité intéz-kadémik
Metélt
odúig jutottak, hogy mii ott is inog-kazdödótt a zsidók átköltöztetése a kijelölt gettóba. A pécsi gettó zárt ogysóget képez, bonra) van egy\' tömegszállásul alkalmon raauti bérház ia. B40Ü zsidót telepítőnek u pécsi
gettóba, szobánként ötöt.\'A gettó a ráros i axélén ran, kijelölésénél h\';M-l(\'i!ibc vették eloiiáaszoruen a vasút és repülőtér közelségét is. A kitelepítés május rt-tól 16-ig tart. A rendőrség fog intézkedni, hogy a zaidók a gtittóból a nap mely óni-jükiíi jöhotnek ki. A 20 pécai zaidó orvos közül .. a gottóba költözik, a többi ügyelőre megmarad eddigi la-
kÓHÚtl.
Koloxepároii a iiagykanissaibos hasonlóan kezdődött inog a napokban a város log-iryorMibb Ütemű zsidótalanítása. Itt 18.000 zsidói gyűjtenek össze a* orrú kijelöli bolyokon. Logfoljebb 50 kg. esunnigot OS 14 napi éleimet vihetnek magukkal, lakásaikat lezárják és leltározzák. A kolozsvári zsi-*. i ¦ ¦ ogyolőra ogv téglagyár térülőién holyo/ik ul. dsáasregenbon hu-
sonló intézkedés ratT folyamatban,
KeiiikemHen a múlt hóton kellett beszólnál látniuk a zsidóknak Írógépeiket) kerékpár-
jaikat\'és fegyvereiket. Aa Dalotok bezárása megtörtént, 135 üzletot lezártak, HU üzlet nom tett bpiolontéat, esek ügyében vizsgálat indult, öt
\\olt zsidó üzletnek jelöltük ki ke-tt\'iztény ráJbilati vezeteti Debrecenbe* a Hárgaéaiileuo* zsidók vcndóglólf-
bonl kifőzdékben csak UÍruilan yU-leköt .fogyaoztliatnak, búsulóit w írnak olyant, amelynek készítéséhez zsír nem kell, tésztát pedig olyant, amihez nem kell zsirjegyot leadni. Az ipartuatülut zaidú-rnenüt áilitott ösaxe és a voutlúgló*. szakoastály enak ennek alapján szolgúlliat ki zsidókat, XiinUA kifőzdékből, vendéglőkből élelmet el nem vitethetnek.
Kostáit
még a yettóban lakik az eredetileg ott lakott kuroHztéuy családok ogr része, mert nem tudták kikőltöaé-aükot lebonyolítani. A hatóéiig most folhiVáaaal fordult hozzájuk, hogy mihamarabb költözzenek ki, mert kflIŰnbeil .. zsidókkal egyenlő elbánásban, fognak részesülni, /íipezor Sándor kassai orvos, felesége ea 20 ótos fin nem költöztek bo a gettóba, a Szőlőben lévő* nyaralójukban bujkállak, végül aztríohniunol megmérgezték magukat. -Mindhárman meghallak,
ügyetlen szálloda van, az is zsidó közben voh eddig. .Most a diúkktip-tár szövetkezet vette át a szálloda vezetését.
Egy nagykanizsai kereskedőt motorkerékpár szerencsétlenség ért
Súlyos motorkrerékpárszeren-
esétlenség történt\' out, hét Tőn reggel Nagykanizsán a Petőfi-u teában Kertész István 32 öves kereskedő, Horthy Miklós-ui II. sz, iiltitli lakos, reggel motp-r--kerékpárján a Petőfi-utcában haladt Araikor a II. számú ház elé ért. hirtelen telt»>rulC\'u gép és Kertész hatalmas Ívben kire-
pült az úttestre, nhol véresen és eszihélellenul- elterült Kihívták hozzá a mentőket, akik beszállították a kórház sebészeti osztályára. "Koponyiialapl törést é.s lábán nyílt lőrést szenvedett Az esi;lel jelentették u rendőrségnek, mely megindította a nyomozást
0. városka védelme u tavai) i nagy téli uaáta során bizonváru mindig egyike marad a ieirtümlöklöbh fegy-rortényéknek, amelyeket tUwgyar kit tonák valaha vég lehajtottak.
Oi Ti\'noakája a Dou-menli arOTO-nal közelében feküdt, fontos vatuiti
csomópont, « magyar és német csapatok aUvagkéazkwinek igen jelen-tó* lárolúúlluuiáau volt.
Január elején, amikor mér kétség-tolen volt, bogy a bolsevisták óriási támadásra készülnek s valamennyi szibériai hadosztályuk, valamint em-bm-tartlilékuk Ixm\'ttéaóvcl rnegooni-niÍHÍtó csapást szándékoznak mérni ollonfeloikie: a logfolsőbb német hadTOzotéa — fuleslegos nw-zteségok
élkerfilésa végott ¦ - elhatárostai
hogj a <\'au}»tok»t kivonja * téli ál-
AMIKOR A MAGYAR HONVÉD OROSZ FÖLDÖN HARCOLT
Világháborús öreg katonák helytállása az utolsó töltényig a donmtnti utóvéd harcuk peklában
(A m. ér. henvtsl faaaaM mtáiv MWsmJ
lúsokbél éti \'mozgó védőiemre tér át.
így kerüli u sor előbb a még ott leró polgári lakoauúg, ralamint a fi\'lhulmozott anyag fokozatos kiüri-téaéré és siinúlláaszerü hovanyéBeatt uiegerosltéaéro.
A városka anyagi kiürítése már felerészben megtörtént, amikor a .¦./.(>» n\'i támu<láa l^kÖvetkozott.
Annak olleuére, hogy a védőiemre való berendezkedés eirendoléae, to-lainínt a támadás l^következéao között alig néhány nap állott rendelkezésre, a szinte osak kizáróan ma-gyurokból álló IwJyÓrsóg ¦— amoly hozzá még főként ellátó, egészségügyi és épitŐezolgúlotra bevont öre-gobb koroszUilyu, rilágháborul járt magyar népfelkelők bőt vetődött össze páratlan munkát végzőtL
Eréd-ápltés autók ét repülőgépek roncsaiból
Egyszerű paraaztházftk valósi\'igos erődökké váltak. (rlzétlótt toborautó-kat, lolőtt orosz ropÍilőgé|K!kot szedtek szét és azoknak rázat ékolték bo a vályogfalak mögé; Binekból, TástravorzökJiől buktatókat készítettek és . drótukadáiy is volt bőven. Kgy-ogv ilyen házban, hu volt megtelelő tös Zero, unkáig lehatott véde-kozni. A házról-házra vuló védoke-séat ixxlig futóárkok tették, lohotévé. A Túros szélein a másfél méterre csonttáfagjott földben hároni-négy-.\'ázomőiyes kih állásokat csákányoz-
tunk ki a legnagyobb fáradsággal, aminek során a legkemenyobb océl-i\'sákányok ötren százaléka tönkrement. Minderre azért volt szükség, lioiö adott esotben mogfeloló időt tudjunk nyerni az óriási raktárak és [olbeesüibototlen értékek elszállítása m.
Január l\'2-én már lén vegében mogkozdÖdÖtt a város klüntéso. 15-en, a második nagy támudae mogindukáaakor a bolsovistók eló-nyomuláaa elég közolről fonyegotte a várost. Kiadó riadót követelt 08 a
várohszéli állásokban a -II fokos bj. degbon e«ak a \'lugnmk-gobbon felől. tözTO, órituii ssolmapaptwHoklmn 1». hetett állni őrséget.
Munkában a „kísértetek"
Az olöwé éjszaka nagyarányú csa-patinosgáook mentek, vi-gbe a varason keresztül. Magyar ós német csapatok vonultak a front Te«zé-Ivvztetettebb poutjaini. Különös lát-TÚny volt a boldrilégos éjnzakál»ii ahogy esek a esapatok teljas ttüum-reléaaol menotpltok, bogy néHány kilométerrel odé^bb már a tüzvonalha érjenek. Sehol égy hang nem hal-latszott, mintha kísértetek lettek volna, oly némán montek a katonák előre a legkeményebb harcokba.
Azalatt a városban települt katonaság készült a rédelemre. A város északkeleti szélén már puskázás hallatszott, itt-ott fohérrunas sijárórök tapogatóztak előre » város irányába.
A hideg egyre keményebb\' lett, úgyannyira, hogy a puakábun néha i-aak minden ötödik-hatoilik tövén sült el. A töltényekét félig fagyott kézzel erőszakkal kellett kirángatni a fegyverből,
A Város közei>en a Kákóezi-ul és a Kossntb-utco kjbroBZtozódéséheii a inag>ar tt-rirarancsnokságon Iázna munka folyt. Vitéz B, 11. atez-redea, itérparanesnok telefonon éppen je-\'lontotto u föszállásmosternok, hogv az o-Í pályaudvar jMiranesnoksiigú u berakodásért már eaak fél H-ig vállal felelősséget. Krre tennéKzete-hoii megdupláztak minden erót, Altisztek, sőt tisztek álltak oda, hogy a kiérté késeli h anyagot u vasúti Óllűniáöon vagonokba rakják. Klóké-szülekik történtek arra is, hogvluo-kat a raktárakat, aniólyokot már nem lehetett kiüríteni, adott pillanatban, felgyújtsák..
Nyolo órás lágl peryőtQzbon
Kato 7 órakor orosz repülőgépek jelentek meg a város fölött. fBs egyáltalán nem volt iiisi\'ig, mert hi-szÓit úgyszólván miiKlennapos látogatok voltak, támadásuk azonban ez alkalommal minden elképzelhető arányt felülmúlt. A légi bombázás osto \'7-tól hajnali 8 óráig szakadat-latiul tartott, A legfelaóbb vezetés a városban elhelyezett légvédelmet ekkor már kivonta éti más fonfosabb szakaszra vitte, ugy hogy a szovjet gé|«k ¦csaknem teljesen szabadon* garázdálkodtak. Bgymást követé hullámban pontosan az állomás és » ruklárépülehiket támadták. Négy magyai\' gépágyú kétségbeesett harcot vivott. velők, A légvédelmi tüz gyér volta természetesen bizUjtisán-érzotot adott az ol)onségt» pilótáknak, akik legtöbbször uielyropütéaseí dobálták le bombáikat. Egymás után robbantak a legnagyobb kaliberű bombák a pályaudvar környékén és a vasúti pálya tea ton. A rakódó személyzet úgyszólván per-\' eonként hasalt lo a földre, bogy a kövotkozó rövid időig tartó bomba-szünetben hősies elszántsággal ós vakmerőséggel tovább folytassa a rakódómunkát. E légitámadásnak turmészotoson sok sobesültjo akadt.
A magyar gépágyuk,\' amelyeknek kezelő legénységét a TÖrös \'röpülök nom egyszer géppuska-tüzzol árasztották el, két nobóz bombázót és húrom kisebb orosz gépet szedtek le az égről. Ez iizonban nom sokat jelentett az elujnaégos RÓpek nagy számához képest A folytonosan megújuló .egymást követő hullámok támadásai lassan kiterjedtek a város egyób részein? ¦ is ós ejfól folé már számtalan ponton magasan lolwjiotl • a tüz, oltására többé senki som gondolhatott.
Ilyen körülmények között került sor a német és á magyar kórház kiürítésére. A soboaültszállitó autók zsúfolásig megrakottan egymásután indultak el a bombázott városból délnyugat folé.
Roggelre egyetlen szabad ut maradt
Reggelre megkezdődött a város ellen a gyalogság támadása, uinolyot
Hm. május 8
BAL\'.M KOZLONV
8
liHirkocaikkul támogattak. Három ir-áuyból akailak letörni a városba. A-városba vejietÓ utak már mini) a bírtokuktwn voltak. Mindösszo egyét Ion azabad ut maradt még, délnyugati irányba, amelyet órás aUkula-tok véd ilinezU.\'k.
A vasút reggelre már hasznaYulie-tetlcnué vált, vonat lÖbl>é nem llie-iK\'liftt ki a városból. Azokat az\'értékeket, amelyüket minden áron Ittog kellett menteni, már csak autókon ós. szvkerokon lehatott elvinni. Eb ¦délnyugati irányban mintegy végeláthatatlan kígyózó sor halait kéirkaniván, lőszerrel, téli felszerelésből, űlolmjaeorrol,
A városszéli állásokban ezalatt n< adóikkal, könnyű gépfegyverekké) liáróm napon át tartotta magát hó-atewvi egy kial elszánni magyar ula-kulal. Csaknem 70 százalékban viláuhálíonia öreg *k fonákból állott
oz éa az öreg katonák hihottrtlou lelkiuyugalommat és kitártáénál di-esóségrí^\'n álltak helyt, toljoRÍtotték a rájuk hízott feladatot.
Úgyszólván váltás nélkül, hiányosan táplálkozva három napon át tudták tartani magukat hiányos harci fi-1 szerelemül a szakadatlanul megújuló bo|soritiln i ohmunkkal szemben, fis amikor észak felél a várost már.félig olfoglalták az oroszok, az nlóvédek hősi önfeláldozással még mindig kitartottak helyükön, így tették lehetővé, hogy a várna\' kórnyékén, annak fedezető alatt átvonuló egyik német ón magyar liadomítúly rendezettől, húzódhatott ki az ellenséges gyűrűből s foglalhatta ol uj védővonalát.
A hósi ham végeztétől még oz az utóvéd is Id tudta várni magát az utolsó pillanatban a lx*oritéa voozo-delméból. karóét/ béla hdf. örm.
„Ltrenták! — Blizkio toktat reátok a nemzet!"
A Laveiiíék Országén Paranasnieka megdicsérte a boMbakárasultak raegiagitéién dolgozó leventéket
A Levente Hlrkizpont jelenti: Vitéz SolymoBsy Ulászlé vezérőrnagy, a Leventék Országos Parancsnoka az alábbi parancsot adta ki:
— Európa népeinek az egész világot fenyegető bolsevizmus ellen vivőit elkeseredett harcai közben, világú rengett, nagy események sodrába került nemzetünk és a sorsdöntő pillanatok egész sorát éljük. A magyar honvéd LegfilsÖbb Hadurunk parancsára hősi elszáutaág-gal védelmezi hazánknak az Ősök vérével áztatott szent földjét, a reánk törő bolsevista hordák ellen,. A, világégés Immár gigantikus méreteket öltOlt és az ellenség sorozatos - ter-rortástadásai védtelen polgári lakosságtól is súlyos véráldozatot követelnek, ártatlan asszonyokat és gyermekeket ölnek meg és tesznek hajléktalanná.
— Ebben a reánk szakadt vészterhes és szomorú időkben megelégedéssel vettem tudomásul a napi sajtóban megjelent teijedelmes cikkekből a mindunta\'an kicsendülő elismerést, hogy a magyar levente-ifjúság Önfeláldozó bilorságg*!, fré-fias helytállással, önként váltalt mun-
kával segit a bajbajutottakon. Az iggodalon nehéz óráiban a levente-ifju elsőként igyekszik megjelenni a bomba által sújtott hdyea, hogy a mentés, oltás, elsősegélynyújtás, romeltakarítás munkáiban szorgalmas két kezével segitséjtet nyújtson.
— Boldog örömmel kell megállapítani, hogy méltók vagytok a magyar levente névre.
— Hagyar Leveaték I Büszke örömmel tekintek reátok, de baszkén tekint rátok minden egyes elöljárótok és az egész nemzet, mert Igazolva látjuk a leventeintézmény-bcu működő leventeparancsnokok társít hatatlan munkáját, melv megtermetté nemes gyHm»lcsét. Ti vagytok a magyar katanaeszmény letéteményesei. Nyugodt lehet a magyar nemzet, mert él bennetek a magyar katona erénye, mely a legfőbb biztosítéka megmaradásunknak és fel--vhradásunknak.
A Leventék Országos Parancsnoka a leventékhez Intézett parancsában megemlékezett az első levente hősi halottakról és dicső tettüket örök példaképül állította minden levente elé. (LHK)
SPORTÉLET
Pompás játékkal mutatkozott be az NVTE
NVTE—Clákteraya 4:1 (1í\'Ot
Tnrn egry szabadrúgásból. Yitéz Magyar néhány nagyszert! védést mutat lrc Csatári és Kutasi nagyszerűen láliák el feladatukat. Minden NVTE támadást
Müvüs időjárás ellenére 600-70(1 néző buzdította az NYTK-ct/ győzelemre A hires budapesti játékvezető, Székely Árpád vezeti a mérkőzést és vitéz Zalán vódt újra ar.NVTK kapuját.
A követkéz/\' Összeállításban kezdetnek a csapatok :
NVTE: vitéz Zalán - Kósá, Munkácsy ¦ Varga, Németh, Kőfal vi -- Juhász, Frisch, Plaeskó, Tura, Horváth.
Csáktornya : vitéz Magyar -Csatári, Kutasi Simon, Ler-flol, Szántó Húzás. Kollár, l\'arkiis, Nyers, Korona.
A vendégek irányítják először a támadásokat. 1\'0011)08 és gyors szökletésekkel jutnak le az NVTE kapujához, da a kék-fehérek védelme megingnUiatat lan. A 7. percben rúgja az NVTE a félidő egyetlen gólját. Horváth a kifutó kapus elől gyorsan Plueskóhoz továbbítja n labdát és a középcsatár nem tétováz. 1 .0. Juhász pompás beadását Horváth eltéveszti, n kapu mellé megy a labda. A 13. percben porzó kapufát i\'tig
csirájában- folyta.nak el. Lcrgel állandóan lóg a veszélyes NVTE középesatár, Plaeskó nyakán. A 17. pereben Munkácsy gólhelyzet ben önfeláldozóan szereli Búzást. Horváth remek labdát tálal Plac.skó elé. akt 5 méterről kapu mellé gurit.
A második félidő 3. peréében egyenlítenek n vendégek. Buzásj elkotorja a labdát Munkácsy elől és azonnal Farkashoz továbbítja, a középcsatár n középre húzódó Kollár elé tálal, aki pompás gólt ragaszt a jobb sarokba. 1 : I. Utána hatalmas gólhelyzet van az NVTE csatárok előli. Kétszer is csak a szerencse menti meg vitéz Magyar kapuját. A 11 percben Juhász sarokrúgást ivet a kapura. A labda becsavarodik a kapu vonalára, ahol vjtéz Magyar igyekszik megszerezni, de Plaeskó résen van és a kapussal együtt
a hátúba sodorja a labdái. 2:1. A 16. pcrclien Plaeskó nagyszerű labdával szökteti Ilor-váthot. Az apró termetű szélső kitűnő testese lek kel lerázza magáról a Csáktornyái védőket és éles lápps lövése védhetetlen. 3:1, Most npgjvszerüen játszik az NVTK tániadosor, élén Placs-kóval. A kőzépcsatárt Juhász fossza meg a gólszerzés! lehetőségtől, de a \'12. percben hiába •nyomja Frisch fl: kőzépcsatárt, pompásan tör kapura és máris 4:1 az eredmény,
Az NVTE lelkes játék mellett ötletesen és tervszerűen ját-szoH és még nagyobb arányú győzelmei érdemelt volna. A győzelem értékél növelj, hogy egy nagyszerű csimal ellen értek cl I : l-es eredményt. A Csáktornyái együttes lelkes, jó csapat, csupán a lamndósornak nem volt szerencséje, Az NVTK pedig győzelmeVél a KTSE mellett komoly bajnokjelölté lépett Hő.
a mérkőzésre. Az összeállítás a \'következő volt : Kovács II. — Kovács \\.t Horváth Tálosi, Héjjá, Pörife Miilei, Mihályi, Németh, Lyka, Virág.
1:0-ás vereséget szenvedett a ZMNTE Póosett
A ZMNTE vasárnap Pécsett játszott ti PVSK esapato ellen és egy. II-essél 1:0 arányban elvesztette a mérkőzést. Kz a vereség Végleg megfosztotta a ZMXTK-et n bajnoki reménvektől. A ZMNTE ez alkalommal is teljesen nj csapul lai álll ki
Nagykanizsa-Zolibér levente
7:2
Vasárnap bajnoki mérkőzésen 7 : 2 arányban, afyőzótt u nagykanizsai leventeválogntotl a Vasú t-sport telepen Zalabér csapata ellen. A versenyről holnap tudósítunk.
NVTEll.-Marcall 7:0 (2:0) II. o. bajnoki. Vezette Törökmézet. Az NVTE II. valósággal lehengerelte ellentelét Különösen a láinadósor játszott nagy-szerúen. A gólokat Horváth (3), Poór (2) ésSsabó f2) lőtte,
EradiBanyek
hereneváros™Kinizsi 5 : 3 Nagyvárad -Szolnok 3:1 Gamma Újpest 2 : 2. Csepel BSZKRT 2:2, Diósgyőr Kolozsvár 2 :1 l>ebTec*n Tisza 5:1: Újvidék Snbíóturján 2 : 1 Kispest Elektromos 5 : 1
Leventék birkózóversenyt
Vasárnap (Mielőtt az Iparos-körhen birkózó verseny volt az NVTE és a Natfykanlzsal LE közölt. Holnap közlünk tiulósi-lást ¦.\' versenyről.
Sok tehetsóctts atléta tQtit M a ZMNTE-DOSE toborzé atlétikai varsanyén
A veiwmy vfdtn Hello János testnevelési fonar, szukoszlály-vezeUí oszlottá ki a dijakat, lankadatlan szorgalomra buzdítva a versenyzőket //. J.
Vasárnap tlélrlŐtí fél fl ómkor kezdődött a verseny a nagykanizsai Zrínyi sportpályán és az alábbi eredményekkel zárult.
[fjuságj számok \'14-18 évig):
100 m-es síkfutás : l. Szlo-bodu 12.8 inp.. 2. Csányl 13 mp.t 3. Csobánci 13.5 mp.
¦400 m-es síkfutás: I. Csanádi t p. 0.4 mp., 2. Csányí 1 p. 7.ü mp., 3. Szloboda I [). Í2ni]í.
Távolugrás : 1. Szloboda ."> m., 2 Csobancí I 90 ni.. 3. Cserlók 4,6.5 m.
Magasugrás: 1 Calog hö cm.. 2. Végh 135 cm., .\'i. Csányl 130- cm.
Sulydobás : I. Csanádi 10.32 ni.. 2. Csánvi 0.30 m.. 3. Henkő í).2.\'i m.
Felnőttek (18-30 éviaj) :
200 m.-es síkfutás : 1 Plrdac 24.0 mp. 2. (lörög 26.7 mp., 3. Pálfnlvi 28 mp
800 m.-es sikfutús: 1. Erdős 2 p. 21 mp.. 2. C.örög 2 p. 35 mp., 3. N\'yitrai 2 p. 35 mp.
Távolugrás: 1. Krdős 5.40m.. 2. Pálfnlvi ő.Ofi m., 3. Siklós 4.90 m.
Magasugrás: 1. Siklók 150 cm., 2. Pálfalvi 150 cin., 3. Görög 140 cm.
Sulydobás: Krdős 8.79 m. 2. Görög 8.74 m. 3. Tihanyi 8.73 m.
fcjjeli gyógysaertári üfryalot: Ma a fekete Sas gyágyaaertár Fó-ut 6.
Kinkini\'.\'Bhn aa ottani fryógyaaaz-¦í\' állandó ügyalnteaiaolffálatottari
SZÍNHÁZ
Hétfőn é* koddan fél 7-kor
Budapost azidel kimagasló sz*nzáoiója. — Az Uj Magyar Színház legnagyobb sikera:
AZ ELSÍ
Karaoaaatti Kisr Márton szinmQva Szűos Lászlé ranriazáse
Jegyek elővételken a színháznál. Pénztár d. e. 9 l-ig es ti. u. \'/25-től.
TARJÁN—PÁL CS/CS
tuxuhpari én hmtktjelmt vállalat nagykanlxmo.
<5yár: Magyar-u. 86. Telelőn : 3-44.
Vinai fetilet: FS-i/t 14. (Eist Magyar mztosüó Intézet paloté/iban.) TeleHn: 5-33.
\'/atiát e6.ZL0NV
májba
Mfc Londonban a légi offenzívát nevezik ki Inváziónak addig a német é$ magyar arcvonalakon sorra mtghimulnstk
a bolsevisták áttörési frfoérlelei
f
a nimeí h**iifeUuiés BzefeuotoM altit ijon ere* bolae-yift.i támadásokról számol be, főleg ¦a/. i\'wMki rófleem. a aémnánk a tésna-il... -^knl ida-gd* hullámzó luu-©okban físat^vertéfc, * haiji botöréeoko* «*-ívUwzolWk. m HK)*j«t repülőgépet
lelőttek.
Ja*ivy, l\'szkor r időkén .gyengébb MKorma lániwiáfcok eredménytelenek maradtak.
áfm/\'ji\'f ss&ttafok egész sor cí.iii\'tüirv-uj.1 megjár itotlák állásaikat K-vttk Ukrfcjiuilwu, Kok) loméitól délnyugatra éfl bevetitek l\'votín TÚlTJWut.
ünruiil
tegnap délnlfltf légi terror támadás 6rtu. A polgári lako»*á«f körébon veHr.irwéeev. cs épületkárok kótoskez-tek.
llukartM. hrassi. títlűfóé ellen is történt ujabb légitámadás, Uikóncgyedekm hullottak bombák. Neműt éa román viidáflzok a rámádé erős alakulatokat délromániai terül* felett Httétasórták. Románia felett ü!í nó^vmotorost bdóttok.
- A ¦¦\'¦\'(\'¦¦ ¦ bidfóállánban .«Honaés: több cró-aobb olöretúréMo ó^aívfogoU német elháritótűzhen ragy kówdhareban önazeondott. i
ujbÓl megsértotték, jelenti n >Sréd Távirati Iroda. IÓoíron ropülégépak
vasárnap reggel Malmö fölött ezátl-utk el. a ro\'*d légvédelmi tttaőíBég
működésbe lépett.
alíjaiiur iátian ,i tegnapra rirradó éjszaka légiriadó volt. a lágplbóritó tüzérség heves tüzelési indított a támadó gupak ollón.
Ki«u9t 4m iöhb b*l»evUia azéllltéti ktipmntt bombái tah a németek
Nehéz német bombázó repülőgépek Kiev egyjk rendező pályat|dvarán, valamint Tarno-pol, Sepotoylea és kővel környékén is erősen támadták a szovjet közlekedési csomópontjait mnelyeken nagy szovjet csapat összevonásokat és hadianyag lel halmozást figyeltek meg. A német légierő az utóbbi napokban ezekét » csapa (gyülekezési helyeket és anyagraktárakat el* árasztotta bombáival.
Targa Frumosná! bttxBntelták a bolaeviaték támmdéamikat
Berlinből jelenlik : Az orosz hadvezetőség Turgu Pru mosnál egyelőre lies/.iin tette támadásait, miidán ü szovjet támadó lendülete teljesen ellanyhult. Ennek jelentőségót azonban nem szabad túlértékelni mondja n berlini jelentés meri ujabb szovjet támadások következhetnek 1h\\ esetleg néhány hét múlva, akár a Szerelhnél, \'tikár niá* -suti s a keleti nrevoiialon akkor kell igazán döntően helytállni. K-Jp .
JussyLól északra a bolsevisták egyes helyeken végrehajtott támadó vállalkozása kemény har-eokbnu meghiúsult, Az ellenség a Szereth középső Folyásánál teljes arcvonalszakaszon megkísérelte az áttörést, melyet azonban meghiúsítottak. A négy napon át elszenvedett veszteségek után most n bolsevisták átcsó-portosilják erőiket és az arcvonal mélyéhül hozott tartalékokkal töltik fel csapataikul
Ezeket az utánpótió hadműveleteket u néniét ütegek és repülők eredményesen lőtték
Kofomeánál a bolsevisták gyengébb előretörését leküzdöttük, auélkül .hogy :t gyalogság-
nak b« kelleti volna avatkoznia a harcokba. Az arcvonal észnki részén és a középső szakaszon az eliszaposodás még mindig lehetetlenné teszi nagyobb hnrei műveletek kialakulását
Balfour az Európa elleni légi offenzívát minősiti a sokat sürgetett második arcvonalnak
Sinekholmból jelentik : Balfour, az angol légügyi minisztérium titkára beszédet ; mondott *)gyik angliai városban és kijelentette, hogy az Európa ellen megindult. légi offenzíva mán a második arcvonal megnyitását jelen tel te. Senki sem kótclked-hetik abban, mondta Balfour,
hogy az Európa elleni invázió megiezdodőtt akkor, amikor több ezer angol fis arnerikai repülőgép jár Európa felett. A szárazföldi hadműveletek rniegr kezdésével ^z invázió uj szakaszba lép, mivel a btevezető léai hadműveleteket a szövetségesek már megkezdték. (MTI)
Moszkva az összes európai népekre rá akarja tenni a kezét
Teutonban Ilonriot államtitkár rádióbesaédet mondott, melyhen ra-rntitatoft arra, hogy ea angolssászoknak legnagyobb büno talán nem is az, hoKi\' a fráneia városokat és falvakat lerombolják, hahóm az, hogy BStalin katonáinak helyet ódnak ós. nem törődnek azzal, hogy Kraneia-
orezAgot bolseviaálják. Moszkva nom csak bbíonyos koletourópai államokra akarja rátenni u kezét, liánom aa összes európai népekre, hlfj rióp csak akkor pusztul el, hu azt maga is akarja, A franciáknak szakítani kell minden előítélettel a iréinatokkst szembon. ¦ .—..
Pefain Pariiba tette át szókhelyét
Tegnap délután a francia f óv árosban hivatalosan közölték, hogy í\'o-tain étmenotikíog ismét Parisba költözik. IVtain már a legutóbbi, francia\' városokban tett látofratása alkalmával jelezte, bogy visszatér Parisba és\' szeretne unnak a Tárosnak
| a közelében íarröakodni, majry a leg-\' többet seenredatt. Petatn páriái utazása nem jelenti a kormány n/.ék-holyének áttételét. Hír szerint P«-Uint több énuakfranciuországi ráros l»lgúrmoste» felkértig bogy látogassa rneg ráronukat.
Mélységes fájdalommal, de Isten akaratában alázatos szívvel megnyugodva jelentjük, hogy a legszeretőbb férj, drága jó édesapa, nagyapa, testvér, sógor és rokon
LOÓS JÓZSEF
munkás életének 69-ik, boldag házasságénak 39-ik évében, f. hó 7-én d. e. 8 órakor visszaadta nemes lelkét Teremtőjének.
Drága halottunk földi maradványait május hó 9-én d, u. \'/iS órakor helyezzük a nagykanizsai temetőben örök nyugalomra. i
NagyknniíSn, 1944. május hé 8.
Szereietünk oda la elkísér, ahova
lelked költözött i A gyászoló család. ,
Unger-mimann Elek vaskereskedésében
sin-, rúd- in patkávas-, továbbá szeg-
utalványok beválthatók
Hovharr-gépck, gépazlj, oupjkgyfém éss tjolyóa oaapágy igónyflésót elintéztem.
ORMŐLGYI
sfea\'
VILLAMOS ARÁM: SZOLGÁLTATÓ \'iá.
áramazámlák ttzatasa, raklamáolók, rttbaja<»niu»aK, \'btvIltgoaltAs mlndan Vlllsmoe kafUasban
détalfiH 8-tól műién W Ót4ig. Csansary-ut 51, tsMsdron 2bú
Két Kanizsai gyifyszertár
jogosítványairól történt istézke-dés a zsidó gyógyszertári jogn sltvánvok megvonásával kan csólatban A Ijclügymjniszéer által kiadóit uj jogosítványok $<,-rábah kót knnizsail találtunk :
— uz Őrangyal gyógyszertár jogosítványát Heib Pál. a Páduai Szent Antalét Toöiory István nyerte el. \'
- \'Haláíaz*a>
Az ogés.s megyéiben, sót aaoa rol in sokan ismertek !*oós Jónnefeá, a naítvkanizsai Kőzpont-Hzálloda aao-bafŐnókét, aki évtizedeken (%i bé6\\~ gálta hü^ógeeen a város idogomfor galmát. IíOós Józwíf, aki 6i( éves rnlt, tóljes munkakedvvel réjjjozte tegnap is szokott munkáját, flirtnlen roesaul kitt, szíréhez kapott és percek alatt ki\'-.\'/iiv\'íl.\'ti. I/oóe f.tí\'v\' életét iHwsülottw munkában töltötte el, munkájának és esaládjának élö \'férfi rolt,! aki ilyen n ív [lemben ne-rolto fol CHalárlját. Kedden délután fél öt órakor temotik el a/, ovangéli-kue ogybáz szertartá.sa ít/.eriné. *
A Nagykanizsai Vendéglősök, Károsok, Mészárosok én PineÓTOk EJev-lote értesíti ius összee sogídyegyleti tagokat és az összes kartAtttakaT, hogy l-otis József, az (^yosühotben hosszú évtizedeken át rozoté szor«í-l^it betöltött tagtársuk végtiaatoss/;-réro holnap, ked<ksn délután aójrr; órakor gyiikikeanek a teim<tőben. Blnökség. (:)
ufi.ui. Május nó 8 h6ifŐ, Kom. *.m. Mihály 16a. FrotesUlns G /dl...
Textilvállalat
keres azonnali belépésre könyvelésben jártas tisztviselőt vagy tisztviselőnőt. /Ajánlatokat eddigi működés és igény megjelölésével Nagykanizsa 2. postafiók 9, címre küldendők.
IPEOiiHIETESH
F5aAmlaeaaaat n\'onnsha lelve-izuat. Horthy Mtklós-iü 19. 1428
Mlndenaa leányt bossiu aiienrlt vánayat keretek, Címeket a kiadóhivatallá kírek leadni. I45&
¦BlfadraaKvMaédat ai^nnilra felvéts Ctendflr éi Szabó MAORT bérhix.
Hoilhv Miklós ul I50.S
Miq,t. j í Sic •¦< VocalSt, ¦-¦ Ichr-t Cialt-do la —kcieick. Éideklödnl lehel Centül portísánál. 1564
Ogyaai (otóamatóil, vagy\\ téujkipési-aegéűet keresek fottamatörmuSka BWol«p-záBra. Stábé Anlal iport- é« Intrtiijlc\'r. 150í;
SSagáno«hp> háztarlás vezetésre feltétlen megr>jzh.aló éltesebb nőt ktreBCk. petőfl-at 39. sí. |Öp7
Forgéoa kaptiatóSirccz István laktfes-kedőnél, /riayi MIkios-u. 30 s*. 1349
Luoaeaa-, takarmánybükköny\', bar-gunUliépa-, cukoiboraó , vitágmigvaa kaphatók l.-tti, Kiraly-u 21. 7
Hasait, szólót, tflMcl kftavctlt: Papp, Telekfui B„ telelőm 670.
ktl«a*K«tt a főúton 4 drb. ¦ Qyörgy II miyiiil ufea 29. névie stóló iau ]t;;y. Kfrcm t bíCíllltiei mcRtatálót ad" le A ki\'ti ctmre 15tí> ----- ¦¦.........i " \'¦
zalai kózlony
POLITIKAI NAPILAP
Kbdln: „Kfiigatdaíagl u. T. NaoykRaiisa\' Féléíéa kfartó: Zalai Kártrfv Nyomaiéit ¦ ,>¦< iji..\' =! =i--i fl. T. NagykanUM" nyontdájában Nagykanizsán Nyomdáért felel: Zalai Karoír
Feladó:.
Clm:
BmiUokoxat: ------ 84. év),, 104, sí., Nagykanizsa, 1944, má)us 9. kedd Árt, 16 tlKér.
Tábori pi»sia: ^tmmtmmmmmmm¦HHHai|MM|HMWMMMM........hmmmwm^^h
ZALAI KÖZLÖNY
és kJ*4óhlvaUI: i\'6-ut & «aám. ét HadoUvaiiui tfit\'
POLITIKAI n A P I L A
Felelős szerkesztő: Barharits Lajó*
a«»gyedévr<> 12 r»anó +0 íme*. "-<--¦:¦ > KirVf»iRaiTt: hiMfuVrnie I6fin„ - ¦¦•^ !iitor 30 PJL .
67 pontbél álló tárgysorozata volt a nagykanizsai városi képviselőtestület rendkívüli közgyűlésének
Tegnap délután lartotta [tiidkivuíi közgyűlését Nagykanizsa Táros képviselőtestülete. A tárgysorozatnak 67 ponlja volt. amelyek tárgyalása este K éráig tartott.
I)r. Hegyi Lnjoü lielyctbes polgármester megnyitója utána képviselőtestület köszönettel vette tudomásul, hogy a péjir.ügy-ininiszter ujabban
(!0.000 pengfi fnraalmktdó részesedés etőlfffet eiujodólye&ett, Hossz ablwm tár gvalták u jogügyi éa erdőgazdálkodási bizottság Javaslatát n Szabó Gyula fa kereskedővel kötött
szerződé* atefftxüntctééér*, Több hozzászólás után a kőz-
fyülés kimondta. a szerződés elbontását, azzal, hogy az er-(löu levő fát a közönségnek, mint tflzetőfát, eladja.
Légó berendezések •ŐTjaira u képrisehHeftitülcl 400.000 i>engő hitelt áltapitott meg.
Seentann, városi trdiS-mesfer,
ndömóJTiök alkalmazásának megszüntetésére vonatkozólag a^ közgyűlés ugy határozott, hogy ;i/ rrdőfel ügyel őség ós erdőigajc-gatóság szakvélemény© után — teljes jogának ftmnUrtásu mellett • az ügyet leveszi a tárgy-Mirról. Hozzájárult u képviselőtestület
ff MAORT-üzemek rlüterjeszléséhez a vizmü által
létesített uj vizvezeléki kut írle-j íglenes átadása tárgyában. Nagy lelkesedést kellett a
leámjkrreskedclmi iskola
köstp-
feláHítósának ügye. Eddig 55 növendék jelentkezeti az első, 28 a második évfolyamra. A közgyűlés örömmel járul! hoz:á egyelőre egy igazgatói és két tanári állás szervezéséhez.
A (andijsrkrri
a giimiáziinnnál évi 240, a kereskedelmi iskolánál 300 pengőre emelték. A városi (évente hixpffsún)
tagjaivá választoltak vitéz Dent-zik Lajosi, vitéz Tóth ftélát. dr. Tioda Károlyt.
Tasy Réln városi főmérnök, a vfafisi kpjt4im>^ jéf a VII, fizetési osztályba, ívánkövits Ferenc zeneiskolai tanárt a VITT. fizetési osztályba előléptették.
Kimonrltók ii megszünletelt árvaszéki ülnöki állás visszaállítását
A fauadalmi ellenőrök állásának átszervezésére vonalközé javaslathoz iöbben szóltak hozzá. Különösen vitéz Tóth Róla melegen pártolta ügyükét. A közgyűlés kimondta\', hogy a középiskolával rendelkezőket sr-gédnyilvántartókénl a XI. fizetési osztályba, a többieket pedig mint műszaki altisztekéi sorozza státusba.
Városrendezés, utcák efoevezóse
A Vargha-féle városrondoeési terv I suésny i I vonítása kodban méltatta néhai vitér, dr. Hegedűs György országgyűlési képviselőnek, Kiskaniw» HBÜlotténekj a keresztény nemzoti gondolat langlelkü han-osának, a »Zalat Közlöny* volt főszerkesztőjének hervadhatatlan érdemeit. Kimondta, hogyan állott az ellenforradalmaik élére, hogyan látta el fegyverrel » hűséges hazafiakat. Fgéan élete nem volt más, mint a keroaz-ténj és nemzeti gondolatért v«|6 áj-ko&at. Nem tudja, mi az oka, hogy a Umdo által beterjesztett kérelem, hogy nevezzenek, el utcát vité» dr. Hcgvdüa Györgyről nem került a képviselőtestület elé, de most. már est az ügyet vécére el keli intézni. Nagykaniísa, a nanuoti hűség és a hősök városa, tartozik ezsol nagy fiának, anért indítványozza, hogy noreztessák el *r, Ország-ut Kiskum-zsón vitéz Hegedüíi György-utnak. (Hosszantartó, lelkes helyeslés.)
Balogh József MAV főintéző örömmel csatlakozott az indítványhoz, mert dr. Hegedűs bátor ko-rosztény én manyar kiállásával pél-
két időazorü beépítési részletét már ismertettük. Arról van aró, horr a rl-uti hercegi ház beikén mofffolelŐ tér kéjwzk-rfeék ki utcanyitásHnJ a Hasronvi-utcánA, a Horthy MuYlóa-«ti MAOHT-bérhá* mollelti rósz (Pmnk-háihól) kapcaoliassék a bér-káz területéhez. A kir/ryüléa honüá-járult a polg4rme«teri jovaalathoz. Utcák olnoTBBésn k#vetke«jti, uj utcák nyitása. A tüzrrkaiírÁrnya előtti J>j útit Gábor A ron Mlr.\'iuot,
ífrinyi-spbrtpálya mentén lov* uteát Viráf lionerfok-u^áaak, az 0NC8A-házak fi» a Zrinyi-sporttolep közötti két kis utcát a Tolt egykori polffár-mesterről, Halvax József-utcának, a "naaikat szintén a tolt polgárme«ter-«1, iíollus József-utcának uorozték ¦1. A ilAOKT-telopon a sétatér « elsó rillo közötti utcát dr. Papp nwnon-utcának; a temető &t ¦MAOHT közti utcát Tripammor-ut-•ának, az. oddigi MAOKT-uteát Olaj-utcának noveaték d..
Vítéa Tóth líéla állt \'fol ozután ¦zéláara és a közgyűlés lolkoM tet-
dát adott orsság-világ előtt, Kifogásolta, hogy korábban a közgyűlés kijátszásával utrákat nerezkik el. Vibenty Árpád elismeréssel szól*
a Credo szerepére! dr. Ifagedüs emlékének inegheesitléen tok intetében.
l)r. Hoeyi h. polgármoater\' utalt ana, hogy a kérelem uirgyalásanaV elmaradáaa bizonyára aem tondíM ¦ eióailaan tőrtént. T>o most reparáljuk a multat. - mondta —- róart I logedíis {iyőrgyöt valóban kell,\' !i"-\', saját pátriája me^beetfülja.
Á közgyiilé" ezután aóhai titea dr. Ileyedüs -György emlékétíogj-y liunETiihijí itM\'KÖrökitotte azáltal, hegv K iskanizsAn mx Országutat röla. he-,
Az adóhivatal főnöke nyugalomba vonult
I \'i da i J ówief városi szám vovó, adóhivatali főnök nyugdijken\'lmo következett. Dr. Hegyi h. poigármbs-lér rhnleá urnákban emlékezett meg l\'olai Bzatn\'vovÓ példás tevékenységéről, hocsülotes munkánnágáről, amiért legtoljr-Kehb olismeróaét fnje/.te <ki ii kö\'xgyülée aeine előtt.
Balogh József szeretetteljes (szavakkal méltatta l\'olai rx\'\'ldát adó, lidkiismereUss ve]ÓBékeny, a város éfi an adőíó pnlgáraóg érdekeit ÖJtaz hapírba hozni tudó tisztvÍK!\'IÓ! tevé-
kenységét. Kérte -a nvUgdijíMiáaaal, a közjtyül/ía\' li^teljneebb elismerésének jegyzőkönyvbe vételét. Ez mag is történt.
Héti liiijost, a műszaki hivattat . érdemes tisztviselőjét a X. fizetéei owztálylm nló léptették. Klapper HiktóB városi irattárnoknak és ííiha Sándorné városi tisztviselőnek kíllön nmnkaátalánvt szavaztak meg havi 100 pbngót. Mindkét tiaalvisolé rendkívül érdemes, peldáa Hswh\'i-Iselője a városifi-azRaíásnak,
A lazsnak) szanatórium Ugye, iparosok számlái, kantor-. , körstés ós egyebek--------
A U/.Miaki tüdőbeteg szanatórium közelében levő 1 p hold szántó a szanatórium ellátásának megkönnyítésére 3\\ évre bérbe adják évi 2300 peiigőórt.
Ur. Boda Károly a Keresztény Wíegyfettel kötött, szerződésnek, illetve az elszámolásnak beterjesztését kérte, ami legközelebb megtörténik; A lazsnaki szanatórium átalakításával kap-esolatos munkákra 5000 pftigő hitelt engedélyezett a közgyűlés.
Samu !,ajós kérte a számvevőséget ittosítani,. hogy az Iparosod Ós kereskedők számláinak kifizetése Noronkivül történjék. Felsorolt esetei, amikor egy év mtllva került sor n kifizetésre.
Dr. .Hégjyi h. polgármester ulfdl arra,, hogy az érem másik oldalát is meg kell nézni. Sok esetben a végzett munkák\' nem olyanok, hogy azok átvehetők lennének, aminlt sok huza-vonn következik, ami a^kifizetést is megnehezíti, (
A Vár-uli fateleptől nyugatra fekvő 3200 négyszögöl területet a MAOHT-nak adják bérbe évi 3200 pengőért.
t Németh János főhivatású tanonciskolái tanjló. aki u Szenl József egyházközségnél a kántori teetulöket is végzi közmegelégedésre, a kántori beendökért külön munkadíj megállapilását kéri.
Többen szóvátették a kántorkérdés rendezését* Hangsúlyozták, hogy főliiviilásu Inni tóval nem lehet kánlor-szcrzödést\'köt-ni. Hegyi h. nolgárnuister utalt nrrn, hotíy a kántorkérdést egyszer végleg kell rendezni.
Samu Lajos \' kérte, hogy a kán tor ügyet Nagykanizsa
22,000 katolikus hívőjéhez méltóan oldják meg.
Vitéz Gérócs István tüzoltó-örme.stert dr. Hegyi h. polgármester* dicsérő eliSTtierése mellett nyugdijaztiVk. " " .
Vicénty ÁrpádIjferte, hogy n 25 és H5 éve szolgáló két Ktbi-láns tüzoltónnk is ndjsnak vala-nii jutalmat. A legközelebbi közgyűlés elé kerül.
A tfdrosi fte\'Mészi állási az előd főiskolai végzetlségéro tekintettel kertészeti intézői állásra szervezték ót, Távoaása után elsőrendű .szakembert sikerült nyerni, aki nem vóejaetl főiskolát, hanem kertészeti szakiskofát. Tekintve kitűnő teljesít-\' menyeire, kimondták, hogy fo-kertésszé minnsibjk elődjének illetményeivel.
Felemelték az
iskolai ómdifakat a kereskedelmi iskolánál 15.a*n-gőre. Samu Lajos inditvan31a.ru sor kerül n tanonciskolái óradíjak felemelésére is. A váras pénzkészletei! ismét egy évre helybeli pénzintézeteknél \'elhelyezik aryümőIesÖzTtetŐleR.
.4 lovas bérkocsik
fuvardijait 50 százalékkal W-e mell ék.
Dr. PÓttyondV József tanáas-nok nagy kötaVltekintésli* éa gondosságára vall javaslata.
Lénfi-konyhók felállításával kapcsolatban. Vi-centy Árpád Üt felszólalt, hoev miért nem veszik igénybe a asi-dóknál lefoglalt zsirkészletekéi is.
Majd felemelték
CAJJAl KÖZLÖNY
1044. május g
a temetői dijukat :
elsöüsztéij\'u sírüjcly ezentúl ÜüÜ pengő, másodosztályú 100 és fiurmudosztálvu 50 pengő, krip-tníu-ly 500 tW\' 1000 pengő*.
(\'¦\'* iuy meni ez végig. A képvi-utflőtesiölel lendülettel, .alaposon meggondolva, jiiegtárgyulYH iiie^szuvuzull mindent
ÉpítŐ munkál végzett a képviselőtestület. • (B. ti.)
A Banss Ssöfetség
egyike volt az elsőknek, akik megindították a harcot a liberális gazdasági rendszer, a lörzifönöiiök egyeduralma és a közélet kisajáti tása ellen. A magyar „vas-mlnlsz tsr" nevével zászlaján indultak áttörő uljuki.\'i a világosság feltörő fáklyafényétöl megriadt denevérek szárny csattogásának zajától megnem-Ijedve A liberális berkek és demokrata gala^onyabokrok élelmes lakéinak nagy megrökönyödése kísérte a nehéz, fáradságos munkát és kezdetben — mi tagadás! — szinte lehetetlennek látszott az akadályok Mivé* drótiö.ényén keresztül hatolni, hi«zen kelet népe fajának minden leleményességével ét ravaszságával őri.\'le gazdasági és közéleli pozícióit, amimé sikerült befurakodnia, majd azokat formálisan mrg-iz.11 la ni. Ezek a közélelt hatalmas-sápok csakhamar felfigyelték a Baress Szövetség friss, erőeljes, bátor h\'ítiujára és élezték, hof>y veszély fenyegeti a megszállott g\'zdaságl területe-, a magyar kézből kicsavart éléskamra-kulcsot, a törzsfőnöki széket, a közélett befolyást, mindent, amit vámptr-szivósággal, majd később a pénz hatalmával és ennek révén a befolyás erejével sikerült lábaik elé teríteni. És megindult a gondosan előkészített és megszervezett támadás — a Baross Szövetség ellen, Lélekölő gramafonleme-zcíket szólaltatták meg a sajtóban. Az ö embereik álltak fel a licerálls csőhálózattal fűtött parlamend széksorokban. Uralták a gyárakat, nagyüzemeket, nagykereskedéseket, bányákat, erdőkIteemeléseket. Az ő szőrös kezeiken keresztül jutott a magyar ember hitelhez, áruhoz, megélhetéshez, egzisztenciáim!\'. És aki a liberális orcheszterrel szemben szét emelt: az a kenyér frontján, egzisztenciális életében, előmenetelénél vagy bármi anyagi vonatkozásban „meghalt". A gazdasági bojkott vagy más megtorlások kerékbe-tOrtck. Szomorú és teljesen vigasztalan volt a magyar gazdasági élet általános képe, hiszen egy falánk, mohó ságkahad szívta a magyar élet vérét és fosztotta ki a magyar Kánaánt.
A Baross Szövetség ebhen a szomorít korszakban hordozta végig a „vas-miniszter" .véres kardját" — hogy veszélyben a magyarföld, veszélyben\' a magyar nep. Csak természetes, hagy a baloldal jól felszerelt arzenáljának minden eszközét és furfangját felhasználta elfoglalt teitll ítéltek Védelmében az uj magyar hang, a Baross S-övelség nemzed missziójával szemben. A Baross Szövetség azonban kemény legényekből állott. Nem ijedt meg Jericnó trombitáitól. És mind erö sebbé lön a harc, mind szenvedé lyesebbé a tusa.
Az egyik oldalon a magyarság magasabb eszmél és célkitűzései, a magyar fal védelme, a demoralizált közélet megtisztítása és a gazdasági életnek magyar kézbe való visszavétele, "-— a másikon a zsldószabad-
kőmlves korrupció és a liberália gazdasági rendszer „aki bírja marja" vele vivták elkeseredett harcukat. És mind több és több küzdő váll latnaiévá és eljött az Idő, amikor a Baross Szövetség hatalmas tényezője lelt a keresztény magyar nemzeti életnek.
Ezt az elöretérést nem nézhette fó szemmel a sarokba szoritott^bal-oldal és ujabb támadásával sikerült elérnie, hogy a hűséges magyar Baross Szövetség Helyett egy alkalmi kreációt bíztak meg a keresztény magyar kereskedővilág érdekképviseletével : az ország kipróbált keresztény magyar kereskedő társadalmának felháborodására.
Ara nem tartott sokáig. ,.A le-
ányzó csak — aludt". Az egész ország magyarsága Örömmel vette, hogy az uj neaueli kormány kereskedői érdekképviseletül ismét a Baross Szövetséget szemelte kl és állította be. Az uj nemzeti kormány himár észrevette, hogy uj magyar gazdasági éleiét, teljes gazdasági átállítást a Barass Stövelség vezetése és irányítása nélkül nem lehet végrehajtani. A Birass S.övetseg isméi odakerül, ahavá múltja pra-desztínála: hivatott vezetője és érdekképviseleti szerve a keresztény magyar kereskedelemnek, az uj magyar gazdasági élet ércralának hivatott őrzője és egy egészen uj magyar kereskedői generáció megteremtője. Benedek tezsS
Zalában év végére többlet lesz a termény-beszolgáltatásban
A vármegye klzlgazgatésl bfzetfaágának Ülése
kiutalható
7if:ir!i--rszrff. május 9 Zulu vármegye közigazgatási bizottsága ülést tartott vjtéz gróf Teleki Héhi főispán elnöklése-vei. A főispán megállapítiitta, hogy a lerméhybeszolgál tatást helyzet a vármegyében erőteljes javulási mulat Minden remény megvan, hogv ez év vegéig jelentős löbbk\'t-bcszolgúltatás fog mutatkozni, kivéve a 100 holdon aluli gazdák zsirheszplgúlt-itásút Az erdei munkások részére kiutall 4008 pár bakancsból még hátralévő 1000 párat a íő-ispáu teherautóval hozatta le Budapestről, tekintve ;i sürgősséget. A Közjóléti Szövetkezel utján az ulahálivokiu n bakim* esők kiosztása folvninalhnn van Ugyanígy oldja meg ;i főispán a gyermekcipő és lulp leszállítását Is. , Kö/ölte ;i főispán, hogy HZ elszerződött giizdasá\'ji cselédeknek és munkásoknak; akiknek nincs meg a kenyérgalxma-Jííész-letük július \'H-ig. kenyérg\'.iliona
Az állategészségügyi helyzetű megyében kielégítő. A földművelésügyi miniszter intézkedett, hogv es lleges szál\'ilási nehézségekre tekintettel n megyeszékhelyen hosszabb időre szérumokat tároljanak. I-\'j-re vonatkozó Intézkedések megtörténtek. Zala* égerszögen a Kasztcr-gyógyszety tár lesz a tároló hely. Szegényebb gazdák sertéseinek oltóanyagáról ís gondoskodás tör-létiik.
A közegészségügyi jelentés szeriül a mull hóban \'24x3 személy részesült oltásban hasi-hiigyináz ellen.
Az időjárás a gvnmöleslák virágzására nem voll jó hatással. (11 községben\' 13(18 gaztiának 200 métermázsa kukorica vetőmagot osztották ki.
Április havában n -megyében 7 tüzeset 200.000 pengőn felüli" Kárt okozott.
Az esedékes adóhátralék 15,5 millió pengő, vagyis 40.8 o;0i
Adakozzunk a bombakárosultaknak!
Miudeu adoruáayt továbbit él nyagtás a Zalai Közlöny
Sokan adakoztak\' már e hnsá- ; Itt említjük meg, hogy a
bok tanúsága szeriül a bomba* károsultak segélyezésére De hányszor lö\'ib azoknak a szánra.
kik még nem érezték meg a kötelesség parancsát, akikben még alszik a .segítésre ösztökélő gyitr lelkiisiiK-ret. Mióta gyűjtésünket megindítottuk, már ujabb terrortámadás ujabb cstt-ládi fészkek százai! pusztította el. Még több u hazáért szenvedett áldozat, még több a nyomorúság, n legszörnyűbb nincs, Adjon, aki még nem adott! Adjon minden magyar, aki adhat ! Adjon mindenki." amennvit ad hat!
i király sörfőzde H. T. Nagykanizsa 5000 pengői adpll k\\ Immbakárosultak segélyezésére a Magyarországi SrrtVizök gyes ületének központi gyűjtése keretében.
Ujabb adományok: p FddtRl ayflJtAatlrik 1§,526.«
Nagykanhtaat Sogolyogylot 100.— Molnár (lyutii olpé_t_eater 5t — VAmofl .Toraat J0,~
Unyl Láaalö 10.-
AlinAuy János 20.—
f üzorüleg tisztikara éa legóuyaégo 150.— öav. Oöde Imréné ,. 20.—
Sió Anna tanítónő (Kotor) 20.—
liotrlchter Emma 10.—
Undor JftnoH S.—
Rzfva (mre {Lavjaak) 20.—
Szép György (MlhAldl 5.—
Ow«ii>n \' l9.0Vi.4-,
m,u*jí „ < NÉP MOZGÓ **
10 és 11-én _____y_I_ csütörtökön
A svéd filmgyártás remekműve I Megrágó erejű drámai filmalkotás I KÖRHIUTA
Misztikus, rejtelmes, tagalmas és hátborzongató történet. Magyar világhiradó aktuális eseményekkel.
ÜlSaddsok Hexdete : ?4, éa ?8 órákor.
5zinház
Az első
Kgy ilyen darnb én ilyen idóadáa után M/int*\' profánnak Imt » kritikitt írógépének kopogása. Helyette legjobb lenne esak hallgatni, örülni annak, hogy emberek nigyunk iSi hogy aa ember ilvon széi»t titat adni ua omborook. fts gondolkodni... gondolkodni tmndaxon u mélvséi-ATt, ami felett átvitt bennünket ez a darab \'éa azok, ukik a holt Iwtüket élothíi ontótU\'-k. Uondolkodni azon ¦ hegy miért csinál az ember annyi szörnyűséget szerte u világon, miért van toló az. életünk bűnnel, hatnia-Sággal, nyomoruaácgol, jajjal, snü-kölüsflel, rweméltoí, romokkal, amikor pl u Bxép is a* emberből tolik, omhor lelkéből, oinbérazivhól, Otnlior-kentél, ODlberí tniláshól, omlxiri nkii-
rotbé).
ltc n/. írógépnek kopogni kell, a kritikusnak írni kell, mérlegelni kell és o.h/,túlyo/.ni, a sok szunuszél kívánkozó gondolatot rendszere/, ni. rö-viditirni. l*grövidelil> volna azt Írni: gyönyőrii színházi este volt. K/,. igaz, de uz olvasónak nem „\'lég. Az írógép tehát kopog...
horuosondi Kinn Márton színjátéka: A/, olsé, mai darab. Van mondanivalója és ax a mából fakad, a mának azól, mindamellett igazsága időtálló. Nem Megyéd érzelmi nvv valygáaát teregeti szól három felio-násnyira, hanoin a» ogyéu érzelmi éU\'téimk külöuliöüé változatain ál
hangsúlyosan ránuital a nemzeti közösség nagy parancsára, az ögvénl élotnok is logmólyoblxm ómbbfl ég oiiiherM\'gélxui legazontehb vágyára: ¦— f ii gyortuekre, annak fontosságára a esaládliau. A tói véuvtel.itís.\'g engedményét lels-t éa ko"ll ktfogi\'isidui morális síkon é,t lehet hiányolni a megoldás tuludoukóppOQ.i hiányát, de e/í\'kon lul ék>| m irodalom, .¦ -1t*\'-k és Valóság, uiesi\'\'ló művészet és ábrázoló erö találkozik a daraliluin és mindoK tiszta, bocsüleíos, eszközékr kol, tiszta és érneíkedétt majö\'aráág-gal, nemes értelomhim vott itíóazonV sóggol, átuiak mértéktartó foleléssé-gévol é« ízes, s-zép magyar szóval, A/, életből vett eml>orek mozognak ti szilien., élnek, dolgosnak, vívódnak, szeretnek, meghalnak és írói elhitető\' erővel a lelkiisnipn\'thez is szólnak és l^niulságot mutatnak.
11 Maga, az élőadaa a szó teljes ér-telniéis\'n élményt nyújtó, a társulat prózai ogyüttfwténok itompko. Som művészi játékban, som kiállításban ném marad el részloteibon és egé-nzéboti som a logjobh fővárosi színvonaltól. A rondozés, Szües László igazgató munkája, valótuin mestoi-iminkft, szív Jelek, gondosság ,mü-vi\'iazi folkészdUtség os logfinomubb Ízlés érvényesül minden jelene télien. Külön fejezetot érdomol maga a BŰ In pad, annak l)ftt4tnilis. Ő8ZÍnt-\'négo,
a kpzdédó és lerobbanó vihar valóságos meg játszása a háttér szélri-bálta fájától uss ablakok igazi üvegén lepergő igazi esóese[ij)ekig, uk asztaloninühely tormószetOB ké|»\'-tól a szoroplók élethű mogjelonéséig.
A\' jó darab, pompás rendezett, kitüno öíeropoaztáa u^árnyut adod a színészi teljesít menynek* is. Kifogástalanul gördülő, magasrendű művészi játékot adott oz ogyüttoa és az egyesek is. A parasztnuhól lelt asztalosmester ftzoro|>ében Karktw József minden kicsiny részletében átgondolt .átérzett alakítással toll lauuxágot á?óIoé akáléju művészetéről. Lidi szóropét\'Vihary Ilódi játszotta a falusi madonna-asszpuy szolid, szép színeivel, drámai kii"\')-bánásban is erőteljes őszinteséjj-ul-Kole\'jlhoUitluu alakítás veit Mujláth Máriáé, aki a két férfi szőreimének iiiközójo. közé korült ,.30111 más leány alakját formálta mog a\'diántai mu-véflKOt igen magas fokún, mélyről felhozott\'- halk hangok, linóm arc-
1344. május 9
ivh.bonéeok nagyszerű kitójexeuirrjé-issl. A Hxin loglovegösobb oUkitáaát
Mt\'Uítl*. IW()ffh | MtíTOljébeű Som
l.iilhy 1>)«~Ó adta, Nagy. .fii\'.ó, de nn^írdondi; tökéletes Tolt. Mm dtfU szavában, minden mozdulatú-b»0. Oéní Imre 11/ eszeiét: Hedn báeai\' fipTUi újiívfiI az előadás egyik lotuagyobb sikerét aratta nagyszerű hkíihVízí képességeivel, A kímbb szerének \'S mind-a legjobb kezokUin velUk. V. Koráén Anna, mint anva, Lukács Kdo, a részeges súgód, Soly-inOfli Imre, fiw orvos, llaál János, Kkot\'B Korona, Lengyel András, inog Tóth Károly, 11 kis iuus. mindnyájan tehetségük javával, osztoztok ,1 sikorbon.
Mikor folt, meleg, szép siker. Annál szomorúbb volt a sok ürem«n
tátongó tusélt őzen a* olóadáson, amilyen nem sok adódik egy-agy MAinüdényhon.
A közönségiv és a szinÓBKokre •gyaránt idegesítően és zavarókig Imlotl a közönség (így részérwk áret-Ion xajongúsa, ¦ legfinomabb, leghalkabb drámai ^nlonotokbe való foiytonoH be kiró högés és idétlen tréfálkozás. Hzt erélyesen mag kell
szüntetni tl kanizsai szinliázt kulim* jóhírndvu érdekében, {hl)
HÍREK
Naptár. UAi\'.i.; hó t) kedd. RAm. kat. N. S?. Gergely, F\'rálMUbvl (jerjjcly.
Paul Iván államtitkár
(álTn A Kormányzó Ui Ofóinól-lóságu a pénzügyminiszter eletei-ji-szlésére dr. I\'aul Iván államtitkán eimiuol felruházott íjszíúly főnököt állami itkúrru kinevezte^
- -V
- (Járásidról kinevezés)
A Kormánvzö Ur*Őfőméltósága dr. \\hrúmi Jenőt, a 1 mgy kani sor: kii\', törvényszékre s/o Igái áttétel ii\'iidelt járáshitósági titkári a siklóm Kii\', iái ásbii ósághoz kir. járásimévá kinevezte. Dr. Ábrányi Jonőt Ita r.invaszcntlórincről helyezték Nagykanizsára ,ohol öl .\'N/.tcudóii ál mint a fiatal jogászimm/edék eg\\ik kiváló képvis.dőjo tudásával és fölkészüli-ségé.yel feletteseinek tiMíliaffTObb lüPS
•légcdési\'iie ténykedotl.
¦ (Vitéz Btlkky renáértaaÍMOl
ujabb gyásza)
¦¦Mull héten tömette el édesanyját ( sillagliegyon vitéz dr. llükky Jenő rendi*rtanáesos, a nagykanizsai kapitányság vozefóje, ;tki Tolé ozalka lommal az egész város osztatlan részvéte fordult. \' Ma ujabb gyász érte. Kövérének férje. dr. Jaeob.v hányi Krné fővárosi főgimnáziumi tanár, életének 54 évében/ hosszabb
sfieiivudéa után Hildán elhunyt. Ifol nap, szerdán helyezik pihenőre. Nagykanizsa város közönsisge ószinla egytil(érzéssel osztozik\' vitéz tlr. ltükky romlói tanácsos gyászában.
- (A tirvéayszékrél) l)r.,líojt István nagykanizsai kir.
tfirvéliyaiseki jegyző ,akit l\'aáktor-nyára ar. ottani bírósághoz kirendeltek, Ixjfejezvén működését, vissza tért és iainót olfoglalta hivatalát a nagykanizsai törvényszéken.
— (A Magyar Megújulás Párt játtak Hlvatásszervezete)
felkéri ijnrpa és keroskadf —tkjait, hogy holnap, szerdán oshy 6 óiakor a-\'--Horthy Míklós-lttí párt-llolyi«égl)on saját érdekűkhen |X>lí-losan jelenjenek meg. rOlnökség.
— (Gyermek-zenekar Csáktornyán)
Kanizsán és n moeyélion szerte isrnorik és kedvelik Kiss Horváth ¦lános, koltó és zenész zenekarát, amelyet ntigvszámu gyeiiuekeiből alakított. A xonokar most Csáktornyán vidámítja ígen sikjjjitton h liaiigulatot, estitől töklöl rogva, az i\'ttaui Motropolhan, ahol minden «ísto nagv oá lnílás kÖzönaégük van.
Nők kötelező honvédelmi munkája
A háború s/,iiIn#t^8Mtt^rn kaVetkw!-töbfiii a> nők önki^bti ,bonvédolmi iminkaszolgrilila .pieljoU . májua hó folyamán megkezdődik azoknak non-yéoelmi munkára való kötelező jgénybovételo, olsósorban eeyes hadi üzetm^k rászóró.
Az i^ényhavótel egyolSra a 18 --90 éve." hajadonokat é.s u gyormoktelon asszonyokat fogja érinteni.
Az igény Kávéiéit a hoiiTiidelmi miniszter kikütdöHjdnok folhtváaám a népmozgalmi nyilvántartók fogják olrpndolni. A Imnv6d*tlmt miniszter kikuhlöttjét n kiválogatás munkájú-han dmnttüág fogja támogatni, melynek t»gjiii leásnok a néi honVédolmi mühkaszorvozot Iwlyi bissottságának
képvíselói is.
Az igénybevételnél alapvoté szem-]X)nt, hogy az igényhovott nők megmaradjanak családjukban éis hikó-helvükön és onnan járjanak innnka-belvükrn. Kivételes paetakbon történik Vsak iCféhvhovétol olyan helyre, amely a lakóhely változtatását. is ízükséí-esse toSBÍ. Ilyen esetekt»en a munkaadó kötelén az igény bevett nők elhelvoKéfk\'-ról és r lel me aéaé ró l •nndoakndni.
Az IgányberéloH ugy hajtják vétrre, hogy az érintett nókof n nép-mosgálmi nyilvántartó a bizottság nlá idézi, amely a mentességi okok körültekintő 1\'*? gondos mérlegeli\'rsé-toI mogállapitja, hogy az illotŐ uton-fesaégro jogosult-e, avatry tekintotlsi jön szellemi, vagy testi munkára vuló igi\'uiylx.\'v.\'lelro.
A hizottsá : többek között teljes
mértékbÖP méltányolni fogja pl, a következő mentxwaégt okokat:
a) torhWs állapot,
h) családja háxtártását állandóan maga lájja el, vagy
ol betegségénél, illetőleg hajlott I koránál fogva gyámolitásra szoruló hozzátartozóját maga gondossá, stb., 1
dl önálló iparos, vagy kereskedő, | vagy méllánvlást érdomlő önálló roglslko/ásk folytat,
e\'i olvan karitativ ínunkat végez,
melynek folytatása a bizottság elhi-ráláss i-zorint közérdek,
f) olyan hántaiiást alkalmazott, akinek ilyen ininöségben való elhagyását egyénenként lefolytatott kivizsgálás alapján a bixnttság indokoltnak találja.
\'IViati munkára elsősorban azok
leszHfk kiinlölve ^kiknek nmdea k»-reöoti foglalkozása a lenti miinkm. Keeken folijl L»-;ti munkám iun le kintethe ntimlon olyan ní, oki tanti rátennottaégénél fogva o műnkáru alk\'alniai én általános mürclta*>énél fogva szellemi munkám egyáltalában nem, vugv csuk szükségképpen jöhet tekintetbe. A \'müvolteégi fok olbirálánáhon az iskolai ve^psetteég szolgál aloj)iil, de ezennslüi pikin-tat.be vt\'sztk az ér intett aromély ŐHszegyimiségél is.
Zsidó nők a Ivni i]..-.ím Közlöny 1944. éri 02. számában kihirdetett IÖ40/IÖ44. M. K. sxúmu rendetet folytán U-sli munkára lesznok kijelölve és igénybevevő,
A bizottság olé idézeti nőnek jelentkezésekor magán) kuli vínn»
szeuiélyi okmányait, mint pl. a je-1.\'idegi alkalmaztatást íruzoIó okmány, polgári személyi lap, állandó lakás bejelentési igazoló szelvény, születési anyakönyvi kivonat, iskolai
végzettséget igazoló bizony iivány,
munkakönyv stb.
11« azonnali igénylés kielégiténé-ről van szó, ugy a kijelölt nők ott helyben megkapják a »IInnvé-dclmi m unka jegy í-ot, molyen tel vall \' tÜntotve, hol és mikor kell munkára jelentkezniök.
Ha cink kiválogatás célját szolgálja az idézés, ,ugy a szükségre adatok foljegy zéssé uU\'in a bÍKottaág az illéxott liét i\'lb(K\'aátjü( esetleg ea alkalomnál már közölheti vele, bofy milyen munkára jegyezte elő.
Női honvédelmi munka igénylésé;).\' azok a )H)lgán ÓS katonai szervók, illetőleg magán üzemek jogosultak, amolvok\'a liiida|»flti Köz-lönv 10-U). évi 285. sziVrnában ki-hirtlotott 6.67O/104O. M. k. azamu rendelet rogrohajtáaa során az igény lésre felhatalmazást kaptak.
A miniszterek fogják szabályozni a tárcájuk köréin- tartozó |>olgári éa katonai stcervek, illetve maganüzo-ntok igényléaoinok benyújtását is.
A lionvédolmi munkára igénybo-voll nők szociális goiidoxásáről, egé.szs *!*Óntík és erkölcsének védelméről az ipari hadiüzemekben a honvédelmi mtiiiszler által külön o Bsolgálatra kikejj/ftt és oda beosztott honrédolmi gondozénik gondoskodnak. (1)
SPORTÉLET
A nagykanizsai leventék bajnoki győzelme
Nagykanizsa -Zalabér 7 : S (3:1)
ateglehotŐHOt) aagy érdeklődés nyilvánult meg a nngylrtinÍBnai leventék bajnoki\' mérkőzése iránt. Az oIhó félidólien nehowin indult meg a játék a kauizi-aiak réui-éról, viszont a rendégek (ámaité>sora igyekorett és sokszor veszélyéé helyampo került Szobocsán kapuja, (lóit mégis a gtors éa lel kasén játszó l\'entós ér ol. majd Ach II. egyenlít, l\'lána Tánczo;.. maid iámét FóntéS két gólja jelzi a kaniznai leventék nagv fölényét.
A második félidőben is többel támad a kanizsai csapat, (lóit azonban a vendégek értek ol a ló. porc-1*11. Somogyi saroknigáwi Aes II.-höz k\'piriil, aki váratlan lövé-asol gól-l>* juttatja a labdát. 4:2. A 17. jH-rolien IVler U-ost rug, de caok a másislik lövés;1 sikerül. A pőrében Töpiifcl pompás labdája táncol u hálóban, majd a .17, pp/\'e-bon l\'VntŐs 7:2-ro növeli a gól-urányt.
A csapattoljeaitmények ideaxyala-jiek, dr n kaniznai rMpaCon mégis
látszik n tervszerű és pontos vezetői munka. Sokat koll fejlődőtök leventéinknek, mert komoly feladatok előtt állnak. A kerületi bajnoki oim után hadteutbajnokáág kóvotkezik éa erős, nagy csapatok ellen kell küzdeni az orszi\'igos lovenfelvajnokság-ban.
Kgyénilog a rsupat két védöjáva kosa, l\'erkó és Mujzer nykat bizony-talnnkixlott. A fedezotsorban HámrK és Szabó is megnyugtatóan játszott. Péter darabos. A támadósorban két nagyszerű játékost láttunk Pohtői e» \'l\'öppfel személyében. Kokoto mint jobbszélső csődöt mondott. TánoKos
baloldalon is jól játftzott. Kránitz alaesonv termete allonéro néhány ügyes és gyors testeseiével én átadásával volt husznáiT. csapatának.
[¦\'eliér leventójálé\'kvezető kifogástalanul vezutto a mérkőzést.
A nagykanizsai birkózók háziversenye
Az IjMiroskÖr \'nagytermében koros inni néző előtt tartották meg iiz
N\'VTIO és 11 Nagykanizsái lx>yonto Kgye»ülef birkózói ln\'izivoraonyüket. A\'*ror8ony elŐkőejsitójo volt a jövő vasárnapi nyugati korüloti voreony-nok, amelyen Nagykanizsa mollott Dunántúl niindon nagyobb városá-nak birkózója iómrI vesz. Kovács
i Miklós leven te parancsnok, Tholway 1 Zsigmond ilr. ogyesült-li elnök, Nagv Rezsó úlloiiiásfónökhelveLtos, az NV TH társelnöke, Avar Sándor NVTK titkár jolonlétében Szokol, Városi, Vaska, Korokos, Szakács, Simon II., Sas vári, Kincses, Németh, Nagy, Virág, Halász, L\'erkó, Sealay os Mózsi birkózók léptek a küzdiítórre
és a szőnyegen a sxabadfogásu bir-kózúeon kivúl a görög-róinai birkózás változatos formii jutottak kife-jezesré pompás veníinyzótidjosilnió-nyek mellett. • %\\\\\\\\ .¦
Verseny ulín dr, Tholway Kaíg-aioud ppwftédet ihtéxett a vorsenv-zökhüz. hangsúlyozva a versenyzők lelkes és odaadó munkásságát, majd a .leventeerényekrt emelto ki f\'-s közben megemlekozott az angolszász terrortómadás budapesti, de Kanizsáról nxármuzó olítŐ lovonte hémi halottjáról, Uoroex Józ^ofrél. VégÜ\' kiosztotta » birkózóknak országos TOrsonyered menyekkel inogaKo\'rxett dijait éa oklovéloit. Megköszönte Halász Károly értéke? edzői munkásságát.
I«ventehirkónóiiik noriioa célért rendezték a Torsonyt. Mzért külön oiegemlékezüuk Varga és tlaláaz anyagi áldozatáról, akik a tievételhez tetemei összeggel hozzájárultak. I\'íh-Iwz imák annyi megjegyzésünk van, bogv a közönség is hozzon áklozs-tótíeralábbíá néhány fillérrel, amit a beléje jegyért kell fizetni, ha ezek a szegény emberek 30- 40 pengéket tudnak üldözni.
¦Irálataz NVTE- Csáktornya mérkőzésről
Helyszűke miatt az egyéni telje-sltMényckre nem tudtunk kitérni tegnapi számunkban. A már jelzett összeállítás Bzetlnt az NVTE három közvetlen védőjátékosa közti) vitéz Zalán jól védett, Kósa és Munkácsy nagyszerűen játszolt. A fedezetsorban egészen pompás teljesítményt láttánk Némethtöl, míg a két szól söfedezet kissé halványabban Játszott. A támadósor két. szélsőiétől, Horváthlól és Juhásztól Is láttunk néhány jó elfutást. Határozottan for-majavulást lehet észrevenni játékukon. A két összekötő közül Prisch remekal kezdett, később elhalványodott, !mig Tura egyenletesen jól já\'szott. Plaeskó az első félidőben nem tudott megszabadulni önzőjétől, míg a második félidőben foly-(onss mozgással igyekezett lerázni maijáról Lcrgelt és ekkor nagyszerű labdákat láttunk tőle, kitörései és géljat is dicsérik.
Az ellenfélnél vitéz Magyar a kapuban, Csatári e> Kutasi a bátvéd-pnazton játszott nagyszerűen. A\'fedezetsorban első félldfiben Lergel, a másodikban Szántó játszott kitűnő formában. A Buzási, -Kollár. Farkas, Nyers, Korona összetételű fiatal támadósor erénye a lendület, de a kiaa előtt még javulniuk kell a fiataloknak.
Székely Árpád (Budapest) nagy-szerten vezette a mérkőzést.
SZÍNHÁZ
Ma keddan fél 7 órakor Bidapist azldel kimagasló szenzációja. — Az Uj Magyar Színház legnagyobb sikere:
AZ ELSŐ
KsreM«Rdl Ki.« Márton uinmfv» Szlos LászlA rondezóse
Szardán ás csütörtökön fél 7 órakor
Hont Erzsi felléptével
GÜlBABA
Huszka Jené örükboosít operettje
Jegyek elávételben a színháznál. Pénztár d. e. 9—l-ig és d. u. l/i5-tő|.
(0
LAJUAX KÖZLÖNY
1944". május »
Fontot terepszakaszt és több községet elfoglaltak, minden bolsevista támadást visszavertek a magyar csapatok
Brüsszelt és Berlint bombázták az angolszászok
Ar uj európai liad.n
kezdeményezéseit az pletokbon két *p-ckö jellemzi irju líiilleslobon, u NTl ka.onai tudósítója. Kyv reszt a Szovjetnél; a Pruth és Moldva I i\'i/iin \\ nagy vállalkozása és a -Imvesxier hjmó sxakaaxáa folytatott óléiik levékcAVftfcu\' aktivitásában ismét r>llanyhuft, MáwtdsKor an amerikai bombázó kötelékeknek mostani nappali támadásaiknál az erőn néni\'t OÜláritáa miatt scükségük van &/. alacsony felhóaetre. A keleti aivvo-nal toyékutíy»éf{óbon az idökénti .Visszabaós azokra a súlyos vesstcsé gekre rezatkeiö rísszá, amik«t a szovjet olacenvodott, ott is, abol áttörést roméit. A német, román és
a magyar sikerek kétec eélnsnli elleni uj bar» Kökre vezethetők vissi páncélosokat meglopta német fegyverek
•t\'len a pán-isziiti OSískö-
i. A szovjet a |ülö.n)i%oa é-tíO, az
íirepülűgépck újfajta lövogekkol. KzidŐs/erint a Krim-félsz!«01 délkeleti sarkában fóitonek ki a szovjet csapatok erős tevékenységet, ahol a németek tartják állásaikat. A bolsevista vezetőség itt is azt tapasztaltii, hogy .az ellenállás kemény, sót. még fokozódóit. Nem szól oz, ellen aa a körülmény som, hogy egyik, vagy másik terület, amely hadműveleti értékét elvesztette, az ellenség birtokába került.
11. az. magyar hadljelentéTa
(MTI) A honvédvezérkar főnöke jeletifi: A f\'rut-htól délre hvo arew -utóink megjauihitát célzó támadó üáVathozázaink sik.rrel iúi\'ak. Boy fónic* terepezohuzt több• köznépet együtt rlfnnlaltmil;. A teríttet pífz-nzaezerzezét célzó bolsevista minta módosokat eiuzacertiik, A i\'ruthtál étpakrű az arcvonal egyes szakaszai ttten " bofsrrisfák er&tel/e* támadóét in/Ittottak. Valamennyi fxíinaddst ns ellenségnek s\'tttyot veszteségeket okozna ri.sszavcieltnk.
(.MTI) Az utóbbi napok harcait saját és ellenséges támadások és ellentámadások jellemezték, molyok tulajdonképpen la erővonal kilgaaí-tanával voltak kapcsolatban. A har-*eok horeabk voltak, azokban a ma-«.V«r \'\'^afjatok becaülotoaon álltok meg fíéjmuret. A IVuthtól délro jo-lontóa sikerüket értünk el. A harcokban az uUnosóg halottakban több-
/Ásat vesztett. Foglyokat is ojtottunk\'. Torülot-njoroaegünk \'is jolon-
kemény ellenállás követ kez télien sorra \'meghiúsultak, A IVuthtól •északra több helyen indított eltenaé-(ti.\'m támadásokat\'-\'kézitanával mindenütt visszavetettük, eközben több T !14 és Kw 87 minőségű ellenségbe hareikixsit mnenemm íhí tettünk. Több{
T 84 mintájú harckocsi teljesén sértetlenül jutott a birtokunk Imi. A inaeyar csapatok uj ragyogó példáit szoígájlattálc n magyar ritességnak. Csapataink közül a tiszani."iitíek tüntették kí különösen magukat,
(és. A sduTJot támadások
Amerikai repülik tagum» ezt* Brüsszelt bombázták
Amerikai bombázó kötelékek tegnap ofcte fél 8 és 8 óra között több hullámban Nagy-Brüsszel területét támadták. Célpontjuk most is az.volt. mint a legutóbbi bombázás alkalmával, vagyis
legsűrűbben lakott városrészek és munkásnegyedek. Az okozoll veszteségekről és károkról nitt reggelig nem adtak ki hivatalos jelentést.
7b négysnatoraat lőttek la legnasi berlin felett
Berlinből je\'enlík : ftszakamerikai bombázó repülőgéepk tegnap délelölt nagyrészt zárt Felhőtakaró mellett terrortámadást intéztek Berlin ellen. Német lég-
Rommel az atlanti fal trsjérél is a végslt bzwcsapéstót
Hőmmel Vü#órtábornaLV legutóbbi t partraszállás céljaira jobban kinál-szemleufja :iz atlanti erődítmények koaik, mint az, északi meredek partdéli »zakaW.au folyt In; Ka á fesz ! vidék. Hőmmel kijclontéw szerint
védelmi erők nagy elhárító".csa-lákal vivtak. melyek sorún 7ü\' ellenséges repülőgépei lőttek le, nagyreszt négvmotoros bombázókat.
TARjAN-PALCSICS
111 textilipart in ktreslfdelml vállalat m , Nagykanizsa.
9yár; Magyar-u. 86. Telefon: 3-44.
Vtrosl főtizlet: Főul 14. (Első Ha-gyár Biztosító Intézet oa/otá/ában.) Telefon: 5-33.
Unier-Ulimann Elek vaskereskedésében
sin-, rud- és patkóvas-, továbbá szeg-
otalványok beválthatók is ijepÉi.
hofherr-gépnk, gépazij, oaa nagyfám és golyóa oaapagy igénftwaét elintéxem.
DRAMLGYl
VILLAMOS ÁRAM-SZOLQAL\'I\'ATÓ RT.
Aramaaimlák Haatéaa, raklamáolók, hibap»i«tit*aak, snkaiarű tolvIlágtr-lWa minden vlflamoa t*\'da»b«n délelőtt S-tM atélutata ti. ^traig. Csengery-ut 01, teitaion 2B*\\,
az atlanti fal olyan eróü, hogy » támadók- minden partraszállást kísérlete véres kudarccá válik. A továbbiakban számit..:Öi..némpt katona azivóssáíiára,, mely az anyagcsata .rohamával .szeipben sem törik mog, mivel a német kakma a [tirodalom bn vetett hittel harcol. A német hadvezetőség nem, ismer más föladatot, mint hogy a győzelem erdőkében megkönnyítse n német katona helytállását némesnl; :i tengerein éa a lövegében .hanoin a szárazföldön is. Biztos a siker, mert a hadvezetésben a szellem és uxdinika egyesül a esolekvés irányítására. A régi kipróbált fegyvereken kívül uj fegyverei Ím vannak a némot hadrezotio-ségnok és Kömmel el van szánva a végső összecsapásra, ami ae eUoa-fél számára borzalmas lesa.
Az angolszász I4gi tsrrw támmdéBok uags\' vessteségst is héslsltetik az tnvÚxiét
Az Internationales cimü spanyol lap az aurópai városok ellen irányuló légitámadásokról azt irja,hogy ezek nem jelentik a szövetséglesek sikeréi,.hanem a bombázásoknál elszenvedett sajál veszteségük még jobban késleltelik az invázió megkezdését. Az angolszász légierő vesztesége nz-edjligi terrőrtámadásoír síitán 11.670 repülő, 5570 re-pftlfimotor és. 550 millió munkaóra. Kzek a veszteségek nincsenek arányban az okozott kórokkal. .
aigllákia is ladják, kegy késet ország wm kflzd élalmlAxaHtlánayal
Stockholmi jelentések arról számolnak be, hogy az angolok elismerik, hogy n németek nem küzdenek élelmiszer hiánnyal. Az egyik angol vezető ember kijelentése szerint az európai szárazföld elleni blokád nem sikérült. A németek nemcsak koto-náikal, hanem népüket is eltudják a szükségesekkel látni a háború ötödik évében, ami azt jelenti, hogy azok ütőereje ma is a régi". ¦*"; _ •
i klaeebáiott íéaet iiatitiilu • lererliiii a hinl usuaa
Egy svájci Elia "
ezredes előndását közli a Baseler Nachrichten, Az ezredes előadásaién foglalkozót I a bombázott német városo^ magatartásával és rámutatott arra, hogy nem telel meg a lényeknek az az állítás, minthu a kibombázott lakosság megéreti volna a békére, sőt éppen azok, akik a terrortámadások során mindenüket elveszítettek, a le#-harciasubbak a Németbif\'uda-lombon.
JTaaa nehéz átlátni mz mjtzbb •zmzjst msaurhedássst
A Stockholm Tidnin^en |e-
lentése szerint a Szovjel elvetette a leltétel nélküli megadás elvének alkalmazásáét. F,z azonban nem jelent mást, mint a Szovjel uj mesterkedése!, melyet a tőle nyugatra levő nemzetekkel szemben próbál érvényesíteni. A lap megállapítja, hogy ezzel a módszerrel a Szovjet elkésett, mert az érdekelt államok átlátnak a tervein és még jobban összetartanak.
német légi felél* a erta-misigstm
(mti) A Krím- félszigeten német repülők tegnap isinél 2!)
szovjet gépet lőtlek le. Alacsony támadásban több ellenséges pán-oélost és földön tartózkodó csatarepülőgépet is megsemm isi leltek. Jassytól északra csatarepülők támogatták a hadsereg Iá-madó mozdulatait. Pszkovnál és környékén eltalállak \'és nieji-semmisileltek több szoyjef üzemmtvag raktárt és 5 szovjet repülőgépet lelőttek.
Kerületi eredmények
KTSE-Baics 3: )¦ \' SBTC—Z-oln^y 2:0 PBTC—DVSE 2: I
Itjjeli gyógyszertári ügyelet : Ma an Igazság gyógyszertár Fó-ut 12.
Kukanizaan *» otu-j; j oii«a> Itr Állandó Otryalabe« liolfrálatot tart
A qtyalithdq nyílva rau ra^ai 7 órától este 6 óráig. fHétfő, «iorria, t>ani^k délntán 4* kedden *tr*»»>
OÓkriak.t i\'nlnfon: 8SU
Nagtaaaiasa makrai vhro« fwl gáYm «w te rfMl.
Hirdetmény.
A uldélula]dorjban volf 1 drb ttind-borjut es 7 drb tinót I. évi at&Jas hö Ki íüi d. e. 0 órakor a vásártere* nyilván o» árverésen elsdom.
PíairykanlzBa, 1M4. rnéjaB 9 éa.
itu Polgáraieater.
ÁLLA*
rSafaalaalaMBt atoRoatra lelve Bilink. Horthy Mlkfés-at If. 1438
Oayaa lotóamatöit vagy Iéayk4pétx-«gMet hitesek foWata átfúrnia ka fctaolEo-í&etit. Szabé Antal iport- és totdiilete. I5S6
Fedi vagy afil foriráaaaaaMat, tanaiénak fiút vagy leányt lelvesiek. Kovács fodráai, Deák-tér 15. 1515
t\'lolíil EiejAronO« délutáni ellsglalt-aáfri felvciiittiik. Tcleki-ut 4. 1512
TcleM-«t 4. iiáe atatt aaaUil«a«ap*-
rfat aiKttnil telriBzek. 151/
ArekaavvalAat vállalok. •(H«ket Urcai a kitdéba. IS30
Laeapaa-, takarmányblkkaay-, bar-Rbndltépa-, eukoibonsó-, virácaturrik han-hatók Tóth, Kirily-u. 27. 7
¦apaaaaibék június kóaapbu való áivátcba «IŐJegjr«tietak. Akik mii JegT"-lek, aiok Is juiiius hónapkaa vehetik át. Ponlta Időt Zalai KOilÖny nt|án k«xSI|Uk. To| is kereskedés Magyar-utca y, 1513
KladAi 1 pár uj Ungerli ctfsau, két lltlny kaszáéit fédlmba. - UáU Miset, PalÖtt-at I. 1526
MÜLONfltLfi
TatAltak egy eniénvt. Igazolt tnlaj-aouau átveheti a kladóbivalolban.
Egy fekete-fehér loltos fesaaka elve-mell. Aki tud róla, ártesltae ŐrBawald Eratsét Kiiáiy-utcs 45. tzáa alatt 1518
Találtak a kórhlt előtt 2 darab vas-villát. Igaiott tolaldonosa -áivahetl Kia-f«luáyutca33 Tóth Oáspár cakrataál 1519
Mindennapi levclexújbct ösnegfaaeu t0m»tjbálir«Bat bóiycgsylijléii «flBkra maguaaMtob. Bai bari la, Zalai KBzflotiy ucíkcutÓBége, naponta délntán 6—ff óra kOaön. lía a hirdetés mla«!« érvényt ,
ZALA! KÖZLÖNY
f\'OLITIKAI NAPILftf
Kiadja : „KoiBBirJasáol T. Hswbami Felelóa kiadó: Zalai Karoi> Nyomatott a „Kfli(l»)(l»sa0| H. T. Na((ykani/»a-nyomdajtban Naoyknnusan Nyomdáért telel: Zalai lUrtíy
?82836
i ..l jüi» :
liii\'.i:
Tábori pos\'a;
evi,, 1Q5 %Zi NHqy»H"lis8,1944. május 10 szerd» Ari» 16 «(.¦«.-.
KÖZLŐ
POLITIKAI N A f* I L A »
arkeastófteg «• fciadóbiv«t*j : Kó-ui *» «il ¦rt*tsto»é«l ** lüjuioblviiUH Mólon m , (áajöVJealk itndwi M«ik6«u«a> «Maia».
^ekelö* szerkesztő: Barbarita Lajos
KWHs-*««l áru: mry hónapra 4 jwnKrt 30 ma»
negyedévre ia [tenga *o niicr.
\'wvnft Mám: hetkor.no> 18 (ili,. »/nrn»M<m30mi
Vitéz Rátz Jenő; „Fiaink ottkürm helytállnak, de nem vaggok megngugmdva, hogy itthon is ez történik-e"
ftud+pest, máj US 10
Vita* lláte Jeni minisxtorótnoY-
lírlrettea M aj reáaprémi fŐiapán keiktatáaán beszédet mondott.
A. szociális kiogrooli tód ésrá) nzót-n rámutatott az orowKOnizáíri. nivol-
liili\'xláara, amely mindont lefelé nyomott. Basel asomben a nomaoii-
Hzocialista ca faNcmba\' rondsKor fol-ff ló omolta a nópréa»[mke*. Maliink a mwtott habom nténi viamnyok fp\'-lbeHr.akitottak a szociáliu nÍTo\'llá-liSa folyamatát. Karbon bolokerorod-tünk a mostani bábomba, mikor n VajfryerilitothSs inójr, nem volt meg ín a jiolitikában wm tudtunk még rálwlyozkodni a tinta eeemei alapra. Kmialt nehézségeink sokkal naRTnb-kak, mint máa országok hsn, abol
n kiegyenlítődést mar>s haimni előtt meg tudták osinélai.
SoksKor álltunk sznmbon óriáni ollenfolokkel, mondta a minisr.tor-elnökhelyettes, de aolia un\'1* olyan ellenfél nem dongott* ar, orar.ág kapuját, mint aminő most alt a
Kárpátok inogott. Kpy gondolattal állunk nzemhon, amely mindnn oi-rilixáeiót, "kultúrát le akar hengo-rolni éa vörös tengerbe íutfaaBtani. 10 gondolat me-gtitt olyan tömeg áll, rflnílyon Tíurópa oTfon meg nem üi-\\Tíli mog soha.
— A magyar kormány nntábon
három dolgot károk ebhon a súlyos
helynőiben. 11 itro, cngedelm«tségrti és küzdő áld ok átvállalásra van szükség. Hitre a magyar hiTaitishan, abban, hogy csak magyar vezetheti, tarthatja rendbon est az országot, annak földrajzi ás gazdasági egységét és csak ogy politikai akarat érvényesülhet ebben modaneábon: a mag var.
(sngedelmaeaéget es fogyói mo-xMtséget kérünk az ország minden polgárától, Fegvclnioz»ttségot gondolatban, cselekedetben, a mindennapi életben. Ila mindenki a maga fnje után aknr elindulni, ha lesznek umbemk vagy pártok, amelyek saját
ónzó céljaikul kergetik, akkor Magyarország mit, de nein Insc
Hogy fiaink u Kárpátokon helyi tudjanak állni, ahhoz fegyverre, lőszerre, hrvsülctee. hazai hangulatra és úldoKatkészséKn) van szükség. Fiataljaink ott künn meg Togják tenni kötelcaeégükot. I*e rmm vagyok nyugodt, hogy, itthon i» ez történik-e. A szellem, amely óbban a liru.hlian dolgozott, olornyoszUitt mindenkit. Knnek eiedménye volt az ábránd korgó tés, pislogás az angolok, oroszok felé. A eeendoa asa-holázsok ma is folynak. Apró kis nltenálláKt látunk sokhelyütt. Dolgozni rnggeltól estig ás ost/rtól n\'g gélig nem ignn akar mép; .sonki óbbon a» orszi\'igban. I\'edig csak ugy állhatjuk mog a bolyunkét, ha reggeltől a^tig, minden erőnket öswai-szedve és egy knzns cél irányában dolgozunk, feffyolinezetkx, tangodei-moakedTO ós ráhiava magunkat azokra, akiket az Uriston ma az orsziig rewit/isével niaghizott. . ~ -
Hadészafilaaj eredménytelenek az Európai ellen egyre fokozéáo légitámadások
Berlinből jelentik: A néhány napja igon nagy erőVel fellangnft Rzebaaztopoli elbán tó eaata uj aulv-porrtja továbbra i» a lenjrflrpart dőli, drlkoloti róflKÓbon raa\\, mi« as éor-aki és éaukkelóti harcok üasr.lóaijnyi erőkre korlátocWtak.
Á támadÁtokat a uhuét fs a román védelem axi vf éa megrövidített állának etátt tdstta-verte.
Di\'Jen és délkeleten a ssorjet rohamcsapatokat vont o\'fíizn éa oaékat a főaroVonal ellen indította. A késő twti órákig tartó kemény hs-renkban az oIőkő napi botárófii helyen döntő attrjróat akartak kierŐarakolni. A bol ssriaták emberben ós anyagán hatalmas fölényhon voltak ós nom törődve a IcgérzókenyBbb TiwzteaófrgoJ, amit a nemet tÜBérség okozott soraikban, lörésaoikot harcba küldfcSk. Hendkívül heves harcokra korült sor.
A hétfői harci ottomónyokbőt kót fontos ollonintázkodea válik ki. A német csapatoknak a legdélibb seár-nyon, a tongorparton eeólyefl eltemtámadÚRaal etkeriŰt mtien-¦isereeniitk ofunewielt öie<i rnagaslmteit\\ \'iWynok oldalozásávml a ru\'met oldalszárny jelentősen nu»gorő«ödŐtt. a
német ctapatoh a hmrciterület kisénnó tzakaazán előretörtek éti vtaaxafoglalimk egy hetytéeei éa egy dombvenulatot.
Dél-likrajnóban a Dnyosztor alHŐ [olyasánál nom jolenlonok nagyobb ^lentÓHÓfrü harci eöomőnyoke*. A bzoroth közőpeó folyása mentén, aliol a boisoviaiftk csapatokat Tontak «8iB( főként
Turgu Frumosnél és oltói exzakra hevee harcok fejlődtek ki.
melyek ax idejében megindított el- !
lonlőkésekkol éa üímadásokkal már
a német álló/iok előterében mtv- \'
hiúsultak. : .
líszak-Ukrajnában j
Kolomeálól délnyugatra és nytl- I
yal\'fi n matjyar. ra-ififtttik m tznvji-l két elt\'irelirésénel szem-lifii teret nyertek a bolsevisták kemény ellenállása ül-lonőre. A kolojí arovonaJ töbhi szakaszán viszonylagos nyugalom volt.
24 Óra alatt 184 sllossáses gépet snaaliiteit aeg a sáaet láglsrá
Berlinből jelentik : A német légierő a legutóbbi 24 óra nlntt 18-1 brit; észiiknnierikai és szovjet repülőgépei scnirru sí teltek meg. Már ez n szám is bir.onvÍt-jít. hogy a légi tevékenyseg mindkét oldalon eddig még" sohn nem tapasztalt hevességgel és élénkseggel indult meg. Á szövetsége-
sek légi offenzívája elsősorban a közlekedési utvonalak ellen irányul. -Különösen heves támadások ér fők ;i megszállI francia területekel, Belgiumot, Nyügát^Nőinef-Örszágot. A keleti arrvonnldn a kezdeményezés a német légierő kezében van.
„A néatatek felllkerekeiltak a léglháborubaa*\'
állapította hiuy sx angol alsóház egy tagja
fNTf1) Az uiigol alsóház egyik tagja nzl mondta, hogy a veszteségek, melyeke! u hrité.jszokai bombázók Németország éjszakai támadásainál elszenvedlek, igen megnövekedtek. Ilyen arányú veszteségek sokáig el nem viselhetők. Az angolszászok nem találták ki uj taktikát, melyet alkalmazhatnának a sikeres német elhárító támadásokkal szemben, Angliában i.s látni kell ennek lehetetlen voltát és hogy ehhez Angliának sem megfelelő emberanyaga, sem elég számú repülőgépe nincsen Ha ax amerikaiak nem jöttek volna az an-
golok segítségén\', ezek a támadások már előbb meghiúsultak volna, Amerika hatalmas forrásokkal rendelkezik, de vájjon nem fektetnrk-e több erőt ezekbe.a bomlmtániadósnkbti, mint amennyit gazdasági erőik eltudnak viselni. Az angolszászoknak eleinte nem voltak nugv veszteségeik, de német részről rájöttek az amerikai légierő\' gyengéjére, uj taklikát és uj fegyverekéi találtak ki, ugy hogy a németek felülkerekedtek ésb ámulatos veszti ségckcl okoznak az amerikai légierőnek.
BamhapazarlAst izhttt csak a német vár a nők hnmhárámt
Az United Press fudósjlójn t metország felett vívtak1, valamint szerint az eddig sohn nem la- a Berlin ellen végrehajtott két pasztáit elkeseredéssel folytatott i nappali támadás nem hozta meg kívánI er»
légi harcok, melyeket Kflzép-Né
¦redrnényt, ugy hogy
hadászati szempontból \'* kél támadás bej\'mbapazarlásnak rüailí lel. A kcleli arcvonalon a szav-jel tegnap 71 repülőgépet vészi-lelt, ugyanakkor két német (»óp veszett el. Súlyos légi harcokra ismét a Krim- félszigeten, kerüli sor,
ix ellenség u loTáztá elleni német feirjTerekrol
Az. OI>server tengerészeti szalr-érlöjr írja, hogy a szóvotséfle-sek a második arcvonalra vonatkozó terveik alkalmával vegyék figyelembe a néme,t. le.n-(feralattjáróharc fejlettségét azt n körülményt, hog}* » németek néhány különleges invázió-ellenes fegyvert fejleszíe*-lek ki Bizonyí)s. hogy a hadi-, tengerészetben változásokat hajtottak végre és n tenffpralattjáro naszádokat fürgébbekké tették. lCgyállaláh nem szabad az1 hinni, hogy a német tengeralattjárók az elszenvedett veszteségek kővetkezétrben harcképtelenek, mivel a veszteségeket pótolták és a legénység is kitűnő kiképzésben részesült Tljtler tartalékolja erőit anélkül, hogy berozsdásodni engedné őket
Vazzgdehwfz méreteket 6U m béhewáffy Antillában
A Daily Mail hasábjain \\s. angol alsóház- egyik képviselője azt írja. hogy a brit nép 00 százaléka a nyugalom után vágyódik és ez a vágy minden hónapban tovább nő. A brit nép n háborús idők kényszer-gazdálkodásának megszűnését szerelnél már tárni, amelyben nem tűnne fel egy narancs olyan nagv do Ingnak, mintha :i megfizethetetlen Knhinor gvémántot látná. Vigyázni kell arra. irja a képviselő, nehogy ez a háború az egész Angliát elsodorja a horgonyról és a katasztrófa örvá-nyél>e sodorja.
A Japán cgapatak Baie kötelékeivel lakatoltak Indiába
Tokióból jelenők, hogy Japlir csapatok Bőse kormányánál* kötelékeivel behatoltak IndtáW A déli határvidékről érkező hi-ditudósilás közelebbről nem Jelöli meg a helyei, ahol a japán és az amerikai esapáknk heha toltak India területére.
Japánok híirittzériah SO.éGO kinai katonát
Tokióból jelentik;-hogy a japán csapatok Közép-Kinóhan u Chengehovtól délnyugatra tr.vri hegyí\'klrtm 80.000 osunking-M-nai katonát zártak körül. A japán hadvezetőség a nagy terűiéire kiterjedő szakaszon a tüzérség együttműködésével a j»-Koiytetás a 4. oldalon.
&-JJAI KÖZLÖNY
május iq.
Felhívást a keleti front harcosaihoz I
Hívunk Téged, aki velünk küldöttéi a köteti arcvonalon, muri 1» vagy u bolsevizmus koreiw tanítja, llivtmk Bisórt ifi, mert To fogy.vSr^ ve! a kuzedben küViiüU«,l. De hívunk minden, niagvait, aki valaha fogy-vverrel a koziH\'ii haivolt hazájáért, Vagv honvéd oi buti Bzol^Utu nemzetét. Jöjjetek ét. foglaljatok ül ér lakóitokét! Jelentkezzetek a Keleti Arcvonal \' Buitái-HÍ Szövetség tSzor-v*izC> Bizottságánál (jolenlog a Magvai\' Megújulás I\'ái |j;i székhazában, volt zsidó kaszinó). Hívunk azért i\\ mert Te, aki minden jHjklut megjártál, szédülten állottal meg ido-liaza a békevilág tobzódásában, ahol tenki som beszélt háborúról, senki sem akart tudni áldozathuzatatról. Békéről, humanizmusról, embersze-ret írói Ítészeitek- Neked, aki láttad odakint o poklot é> tudtad, mi történnék, ha e pókul rászakadna hí- -zönkru \\ K/klt Arcvonal Bajlarst J ÖzÖvotséí: társudalmi síkon egyszer ós mindenkorra véget akar vetni annak uü állapotnak, hogy a harcoló honvéd hátamögött rendbontás, or -kölciu kitfaáág «s a lolkíorŐk gyeugi-lésénok naiyészete kifejlődhessék.
Kst a mostani liarv az európai népek és köztük a magyarság éle léért folvik. Minden magyarnak tudnia kell, hogy az egyetlen.helyes magyar ut az ouröpai szolidaritás , utjtt. Aki eltol eltér, az pusztulásba viszi a umg\\arsús!ut. A kelőti au-vónwl volt katonái elég erkölesi tökéi uyitj törtek ahhoz, Imgy odakiáltsák a külön utakat emlogetóknpk: mi láttuk a bolsevista módszereket :-u-ját i. népúkkal szemben azért, mórt nekünk, vugy u németeknek szállást adtak! rSzórt ostoba és gyilkos dolog mt hinni, hogy Sztálin omberei egy \'pillanatig is gondolkoznának azon, bog) \'adott csetoen- velünk külön öibanéat tanúsítsanak. Minden csele kodat üt ikliek a végső győzelem jegyében kell \'történnie, azért az első darab kenyér a katonái; ,u második pe\'Ügiun azé, uki \'legtölitiot tesz a iyoaelemért. A Keleti Are-wnal Ba.i
tai>i Szövetsége nem :iknt edh»\'.;yu tolt katona feíoségükot és gyermo-kéket látní. Akarja-, hogy a magyar munkás Ivfülott"! meg&upjs u j\'iím-gyar kenyérijei szt, ami neki jár.
A politikai kalandorok hagyják végto abba a pái toskodásl. Félre a sze-méh i. ürmökkel és sétVtt liiu-\'*ágokkúI. e sorsdöntő napokban. Akí\'óbbon az országban a hurcoló honvéd \'hátában rendbontást esúiái, az ¦velünk találja magát szomben! A nofnxet parazitái, a utunk*\'\'haszonélvezői, a munkás kizsákiuányo-lói, akik eddig habzsoltál; és élvezték másek munkájának gyümölcsé^ menjanek félre az útból, mert ezután máé nem leltét igényük semmire.
Pártok fölült álló társadalmi szervezet vagyunk .de tudni fogjuk, mi a tótelessógünk akkor Is, ha majd miudnyájuuknuk ol kell menni! Káért szeretettel várunk minden igaz magyar harcost. A Keleti Aicvonal Bajtársi Sztvehég Szervező Bizottsága őene József tér mester
Májas 16-ig gettóba telepitik Zalangirszog és két járás 1420 zsidó lakósát
Zalaegerszegen megttríént a gettó kijelölése, ahova a városnak, valamint\'a novai és lenrfvai járásnak Összesen 1420 zsidó lakosát. fogják május iti-ig beköltöztetni. Vitéz fa-másy István, Zalaegerszeg polgármesterének* nyilatkozata szerint a gettóul szolgáló utcák kijelölésénél figyelemmel voltak arra is, hogy minél kevesebb keresztény családnak kelljen elhagynia eddigi otthonát. A gettó két részletben lesz Zalaegerszegen. Mindjét részt sorompóval zárják le. A geitó területén a zsidók önigazgatási eletet fognak élni, iskolájuk lesz, kórházak, sggápo\'dá-
Íuk, csecsemőotthonuk és saját kelsö :özbíztonságÍ szerveik. A gettéból kilépni csak halósági engedéllyel szabad, A zsidók postáját, szükéges
bevásárlásait rendőrségi Igazolásnál ellátott saját csoportjuk végzi. Keresztény a getló területére semmiként nem léphet. A zsidók a templomukba zárt sorokban méheinek sz Istentiszteleteikre Mostani lakásaikból csak a legszükségesebb íngéaágoka1 vihetik magukkal, kényelmi, fényűzési tárgyakat nem. Lakásaik berendezését leltározzák és az nemzeti vagyont képez.
Zalaegerszegen 137 keresztény családnak kell lakást változtatnia a gettó létesítése kapcsán.
A zalaegerszegi városházán ktlltn zsidó ügyosztályt állítanak fel.
Keszthelyen 850, Tapolcán 830, Zalaszentgtóton í*i, Sümegen 310 zsidót helyeznek gátlóba.
Harminc év ntáa hazakerül Oroszországbél m \'swlal hadifogoly ! ^ 1
. Siünt\'Uy május IÜ Nngy szenzációja van a kis zului falunak. Siutiegprágáuuk. A község egyik régen elveszeti-, nek hiti fia, aki még ttz előző .világháború idején kerüli orosz hadifogságba, most- ^isszuérke-zell ti falujáhu \'
l-\'elker tiéztt onnét vonult he Sümegprágából tíz ezredéhez ttz 1914/1918. évi háború yérzivn-turos uapjaíimn. A harciéren hadifogságba kerüli s már hosz-sZU-husszti ,idej(- semmiféle hir sem érkezett rólit. Hozzálnrtozói ekeiillbeit beletöröli lék abba. htigy liizouyát\'U nem is él már. Alinál nagyobb volt ;t meglepetés 11 napokban, amikor egy ismeretlen, idegen szerűen öltözött, megviselt, megtört, már
iildJ\' órepsorhan févö etnbor alti toll bt u \'faluba; akiről \\\'suk hantar kiderült, hogy nem ide- I gén a faluban, -hanem azonos n ;i0 JS-vvei\' e/etötl htulifng,ság-lutn eltűnt Felkor Gézával.
Amikor elment 24 éves volt. Most 54. Foglalkozására nézve földműves, de Oroszországban hánytatott élete alatt sok minden mesterséget megtanult. Csak hazáját ét feledni nem tanulta meg a szovjet uralom alatt. Min- I clig visszavágyott, Ue ti körül- | mt\'nyek nem engedték. Must, j hogy u németek felszalVmlitották j a vidéket, ahol élt. azok, segít- j ségéyél hazaérkezel!. Soha, soha : lobbé nem kívánkozik vissza u j bohiévista »paradicsomba . j
Több mint 200.000 p«ngsí kár keieike?iíí Zalában április hó folyamait tüzek kövatkeztébei
A Zala vármegye közigazgatási bizottság elé terjesztett jelentések szerint április hó folyamán Zalában 7 tüzeset ftrdult elő. Az ok 5 esetben gondatlanság, 1 esetben gyermekek jáiéka, 1 esetben kideríthető ¦em volt. A tuz által okozett kir 234.730 pengő, amiből biztosítás utján csak 8ö47 pengő, létült meg, így a fedezetlen kár 226 083 pengő.
így pusztul el hónapról-hónapra a magyar nemzeti vfgyon tetemes része, csak azért, mert az emberek nemtörődöm módon kezelik a biztosítást. A biztosító intézetek az áremelkedések óta emberfeletti munkával igyekeznek meggyőzni ugy feleiket az ulánbiztesltáS szlkségca-ségéröl, de ezek az adatok azt bizonyítják, hogy igyekezetük hiábavalói,
Ha összehasonlítjuk országunk többi részének kárarányát a Zalában előfordult károkkal, azt tapasz-
NÉP MOZGÓ S\'erdin é> ------.—_ csütörtökön
fléjus hó
10 és 11-én
A svéd filmgyártás remekmüve ! Megrázó erejű drámai filmalkotás I KÖRHIWTA
Misztikus, rejtelmes, izgalmas és hátborzongató történet. Magyar vildghiradó aktuális eseményekkel. Mlfladdsok kezdete: j4, $6éa ?8 Órtíkör.
toljuk, hogy másult aránytalanul nagyobb összeg terül meg biztosítás révén. Szomorú szint vet ez ránk, zalaiakra. Nrra elég, hogy az ellenség puszlilja országinkat, még magunk Is tegilünk könnye\'mü nemtörődömségünkkel a nemzett vagyon elpusztításában. A magyar nemzet és a csaláati vagyon ellensége az, aki a pár pengőn költséget sajnálja s vagyonának biztonságát a véletlenre bízza. Qróf Széchenyi István, a nemzet anyagi gyarapodásának nagy apostola sitrínt: „Az okos ember nem alapítja létét vak véletlenre, hanem esze által parancsot az elemekaek, gondoskodik elére a lehető szükségről s minden ínségnek elejét veszi."r
Sokan okulhatnának a fenti adatokból. . ila
A főispán Nagykanizsán
Vitéz gref \'fyílekl Béla föispln tegnap Nagykanizsára érkezeti és let-iercsic a városhátán dr. Hegyi Lajos h. polgármesteri, akivel hosszabban tárgyalt.
\'i . Ylajut hó 10 szerda. Köm. kai Antonln. í\'roiMlána Ármin.
Éjjeli gyógyszertári ügyelőt: Ma a/. Őrangyal gyógyszertár l>oák-tér 10. szam.
tíiattamiián \\* ottant gyogyai* 1 ^liaodo öjtvatatea molgálafot *.irí
\\ OOZ\'FORDÖ nyitva van l*«gg* T árától oata fi Óráig. CHátfó; awrde .\\ii*.\'V dólut4n ás kedden «a4a* en-nőknak ) TeWohi fso.
Német birodalmi pénz-tárjegyek beváltása
A német véderő alakulatai mkr-
cius 12. (•» 25,-0 között némot biro-dabni bankjegy hiányában itónioi birodalmi pénatár jeggyel fizetíek Mindanok, akik a jelsott idópontban ilyen birodalmi jh\'jizI.\'U\'jegyet elfogadtak, kélhetik annak pengőre valá btíváltásút. _A« idóvon.itkoz\'ó kőréat :t eimlotek csatolása mellett május 1!. és \'20-a között írásban kóll bo-nyujtani bármely n i\'eu?,intézeti Központ kötelékébe tartozó pénzintézetnél. Az írásbeli kénuemhea minden alaki megkötöttség nélkül bélyeginenU»sen kérhetik a jx\'uiztnr-iogyoK hfeseréléaét. M indon esetre fel kell tüntetni a kérelmező nevét lakhelyét, a beváltani jogosult címlet összegét és mikor én hol vette azt át fizetés eéljóból. lehetőség szerint meg kell nevezni a nemet véderön>k azt az alakulatát, valamint a nevei aiinafc, aki »a alakulatig tartozott és a címletet kifbjetlo. A hírodalitii bankjegv olfogadását továbbá megfeleljen igazolni kell. szátnlákk:il, vagy tanukkal\'.stb. A* több es;:>in beváltott cinttótot eg\\ kémioinniel kell kérni. A beváltási úrfolvam IfH) birodalmi markáért 1\' lfii.20 árfolyamon történik, Kz a beváltási lohotÓség kizárólag ti némot birodalmi pénztár jegyek i,< \\ unatkozik é« neiu jf" birodalmi márkajogyokte, vagy .érntékre. A. megadott hutát idő után a bováltasra uj határidő nincs.
Zbííó Írók 1. sz. névsora
•\'Töhbf oldalról érkezett1 ftrdoklé-di\'ísro közöljük a kiadásakor már ismét tetet t rendeletben felsorolt füna\' zsidó irókat, akiknek müveit nyilvános és kőzk\'énvvtáialihól, könjv-korepkodi\'ísokböl St rokl Irakból\' ol kell távolítani,
Ahádi Imre tDimajoox), ¦Adoriáa • Andor (liáebnnbachórj, Agai Adolf (líosemíwoíg),\' Andoi Krnó (Axol-radli Antal Sándor (Adlor), Italázs Uéla illanni), Üallagi Kntn (llloehl, Barát Kndie (jtrouor), Haita Laj(w. Uarta Sándor, llede Jób (líosen-borgj, Békefi (Békeffyj László ;\'Kaim), Üenemi ísandór (Borgeri. Hernntetn Béla, Bitó Lajos (lllati), Boros László (Bemei), Boross Mihály fWeinéri, Bőm Vilmos, Brétli Sándor, Btichíngor Mattö, Iliik Miklós, liitfl r\'ekéte László (Tnuietl-
(sírln\\nrcz j, Dénoe tlyttla I Kreiroielrl, Dénes Zsófia (Heutneh). Dévény
#1 íézBÓ ( Dotitaeh), Drégolv (labor (l)resaauen, rJrtlós Ronó \' (Kliten-thal), Kábián Béla (Póuorniánii). Pah\'ut László (Franki), Faragó Jonő ! Frankftirtor), Fazekas Imre, Keleki László (Kik\'hm\'l), Fóiivos Jenő (l-\'euerworkor), Fényes Samu ( Feiti* lö\'iiyő Miksa t\'FlyÍRchmann)t Fodor I .uraló, Forró Pál (Friodinanu). Földes Imre (Floutohmaiui), Föhles Jolán itirünf.\'íd,, Földi Mihálv (Frankli, Füst Milán (Fürét), Gábor Andor (flrotiior), (iái Imre f(irünfold), Oárdos Alai-iska (íírün-feld), (Jarrai Andor, ¦ (lolléri Mór (tllüeki, deliért Oszkár (íioltlmann), (<ergol> Oyónő (L\'nger), Oorgely Sándor, Oíszkalaí János (Widdnii. (Kiiidör Ferenc (Knuisz), Halmi Bő-dog, Halmi Jóa-scf. báró Hatvány I.ujoí; (Dotitscht, Hatvány Lili b»-rúnő (iJeuíech), Ignóttis (Voigels-borg), Ignotus Pál (Voigplsborg), Indig Ottó, Jászai Samu, Jászí Osz-
keres azonn«lt belépésre könyvelésben ja?tas tisztviselőt vagy tisztviselőnőt, ftjánlatoka^ eddigi működés és igény megjelölésével Naíjykanizsn 2. postafiók 9. címre küldendők.
19H, május IQ
CALAI atfNUtfN*
k«r (JakuhovicH), Jól) Dániel (7.if-f-,ii), K»hOfj-*K(lti (Uosenborg), Kacér HJúa (Kata), Kfthán* Mózea, KonérKurliinder Kde, Kiaa József, Km.t Izidor, Kóbor ]\'timá«- (Bór-iiuinn i. Kóbor, Noémi. Korcsmáros Kándor (Jtoieh), Kunfi Zsigmond i KoluO, Lakatos Láazló (Kollnor)] I,á/ér Miklós (I-odoror >, Umiyo] Manyiiért (heliovirsi, Lenkei Henrik ftiutmaiin\'i, Lukács (-WürgviLo-winger), Markovira liodíuii, Márkus József, írót ólijow SaUmello. Mezei Hruö (Grüiifold\\ Mezei Mór fOriin-foldi, Meaőfl Vilmos fOünfold), Molnár aI\'íos, Molnár Peroné (Neumann), Molnár Jcnö (MüUgr), Mó-uiiri illés (Brands Le in), Nádna Sándor (\'Neumann), Nagy Unt* (Ki-Mchor), Nóti Kárul v,\' Oawáih Krnó íKotli). Pásztor Árpád (Plcktór), POUJidl Andor CPollúk), 1\'ogú.ny József\' (Hchwartxi, Proppot- *Sándor. Radnóti JÓRPOf (Glatterj, Rúakai Ferenc (KrauB). Hello Pál (líeicli-
inanu), Kérész Dóla (llolli), líévész Mihály (It-Wrl, Kohóim Géza, líobo* Imro, Sasa Irén (Kollnor), Som Ivó /-oltón (Schwartx), Soino-<rví Béla (StoinorVj Snn Kndrc reoHUwingor), Szabó Kivin. Kzr-liolcH; Latos (We-instoin). Szabolcsi Miksa ( NYiiisteiii), Szabinái i Mór íOottlinl.i, Szép Krnú (Svliőnt; 5>asi-láeyi (lóza iSill*arinann); S/nmaházi latrán l Kkun-ir /, Szouiory. Dozaó fVVoisi. Szőke Szukái (GorÓ-Orün-wald\'), IJiholví Nándor, Vudnai líászló (Wolf\'i. VázHonyi Vilmos iWotafoId), Várifai Zseni (Woiaa), Wlltnor Jakab, Zsolt Hála fHhiiiwr) KülfÓUluk; \'Asoli Sehalom, Haitin Viki, Barn-hard .Tristan, BornsUihi Kduá*d, Horiiatoin- Henrik, BetUiucr Hugó; lioch Jcah, Rrod Más, Bnhor Marti, Docobru Maurieo, Lytuov Oáip, Khronburg lllia, Rnttditwangor
Inon, Kroiid Sigmnnd, Kellnrmunn llernliardt, Kun Alfréd. Kisoli Egon Krvin. Körltor Lili. l.astdle KerdinánJ. Linkig Kinil, Msurois Andró, SlarJc Kari. MiaaV.Kubbesh, N\'ordau Mas, Opatosuh Josof, Sálion Kélíx, Schnitzlor Artúr. Szfurin Müiidalc Mosor, Worfol Í-Yanz, Wassormann Jákob. Karok Oltó, y.weik Ottó, /.weití St-fan, Xung-will l/.rard.
lolarkerékpárra vitt arvossápS batsg éiei-aiylana\'b, köabea belartkant a soroapeba
— 1 LeverttAk vasárnapi misehallgatása)
A Ixwenle IIirkÖ«)tont jelenti: Vitéz fióldy Alajos vezórozrodoa, az Ifjúság Honvédelmi Novélésónok Or-.-tr.i\'igos Vozetnjo a bort^nETprimaa kó-ívmtv olixuidolto. hogy mivel az. idei iskolai óv liorábbun bofojozó-dótt, :\\v. iskolai lavunték az- iskolún kiyíilieklióz basonliVm a kiképzrai év végéig töstül ni ileg vogyenok részt a vasár- és ünnopnapi iBtentíaz te le-tokon és a foglttlknK ások kai Iíajk-ho-iatltun tartott vallás.-rlailcsi oktu-fásókon.
SZÍNHÁZ
Szerdán él csQiörtökön fél 7 órakor ,
Huazko JsnS öríkboosil, szép . muzsikáját
Gjünyarö kiallitásl Csodás molodiakl
Kagyogo lelmeni! Hont Erzsi felléptével
GOL BABA
Romantikus nagy operett 3 felvonásban. Rendező Ekeos Ferano Karnagy: Marosa József.
Jegyek elavételben a színháznál.
Pénztár d. e. 9- - 1-ig és d. u. \'/«5-től.
Zát-trnrrszeg, május JO Súlyos szerencsétlenség- érte ! Horváth Józaef zalniígerswegi ¦ Iexlilnagykereskedőt, ftdosanvja súlyos betegen fekszik Nagyka-pornakon, ahol gyakran szokta meglátogatni. A napokban éppen orvosság^ vitt motorkerékpáron uz édesanyjának, amikor útközben vissznineuet, este fél
10 óra tájban nem vette ész na,
hogy a vasüti átjá.rónáf a ao-rompő le van bocsátva és teljes sebe.sséggcl- belerohaht. A\' ae-resketiő súlyos\' sérülésekkel re-pűlt ki a motorkerékpár nyergéből. Beszállították a zalaegerszegi közkórháziul.\' Állapota élet veszélyes. A vizsgálat megindult.
Felakasztotta magát egy nyugdíjas polgári iskolai tanárnő \'
Megmérgezte magát egy nyugalmazott kiretvas felesége
Zalaegerszeg, május-10 Zalaegerszegen két öngyilkosság történt a napokban, mindkettő ha; tállal végződött, mint a zalaegerszegi újságok írlak.
Baum Amália »7 éves, róm. kath. valláBU, nyugalmazott áll. polgári iskalaí tinárnft magányosan élt, a városi bérpalotában lakott. Magyar-német szako- volt. Az utóbbi időben idegbetegében szenvedett, sokat panaszko u tt a háborús izgalmak miatt. Most megvolt az, élettől
l.-\'-ás-m a kilincsre (elakasztotta ma-ím ¦ Reggel találták meg holtan. Tegnap temették el nagy részvét mellett.
Dr. Radó Oyuláné sz. Grünwald Hlldf, nyugalmazott körovos felesége ismeretlen méreggel megmérgezte magát. A kórházba szállitotiák, de nem lehetett segíteni rajt, meghalt. Tettének oka valószínűleg syógyit-hatatían betegsége volt. öl is tegnap temették cl és a kórházi kapóin. Iian mondtak érte gyászmisét.
KÖZGAZDASÁG
A Hangya alaptőke emelése
A *zoroike/eti mozgalom erőteljes fojlódétiiH legjobban mutatja a forgalom állandó omelködMé. A Ilan-"va Központ 1048. évi forgalma az elózfi évi 450 millió (nmgóvcl aaom bon meghaladja a t\\00 millió |xm-göl. A forgalom ekkora mnelkedi\'^o élénk lii/niivsrvgit az anyagi megerősödésnek és a azövetki\'zoti hálózat szolgálatát itfénylók azámlxdi gvani-itodiWtnak. A megérŐBÖdós fglvtán Uvrtk-wetl be, hn-ry a logutólllu 8 év folyamán a Hangya Központ több iui\'»t 1200 t»gHKÖr>tkozotot, azövotkQzeti ház, kitlturhás úpitésót, típus- holt átalakítását és" bolti l»-mndezi\'a felüljavitását segitotte oió. Ezek az épitkeEi\'sek, átalakítások fa korazorii fnlai^rolések. több millió nonipf tökét igényeltek. A Hang) a Központ ezekhez a megindokolt és eólszerü bofektoh\'Bokhoz mindenkor nyújtott sxiveaun támogatást, Szívesen segített:\' ip szövetkewMnket sokoldalú türekvésoiklien, inort a tagok érdákóbeii állónak tartotta a fogyass (ási üzletái: megala|>osását éppen ugy, mint :i szövetkezeti munka inegimlulásál és kifejlődését az érk\'-koHltéa különféle területein. Nyilvánvaló, hogy « forgalom állandó emelkedését csak ilyen előrelátó, Riossxe a jövőbe nézó tevékenység kifejlesztésével lehetőt! bizto-ölani. A Hangya KŐsponl mindenkor fí-gyolemmel kíséri a gazdasági helv-zét változásait. I\'Jun\'l; köszönhótó az ¦ a unkát mondó ¦n-dmény ,is, hogy az elÖzö évi íl millió íKmtrö körüli vásárlási viaszatéritéss^-l szem lion tU-iy\'-han több mint "» millió |>engó vi\'w*árlási visszatéritéat adhatott a üe:s/övetkozeteknek. Czlelré-azei\'rej ¦ feorábbii 6vekl»oz linsnuléan most. Ín Ö százalékos osztalékot folyósít.
A Hangya Központ üzlet rész jegy -ziisi mozgalma oxidén is szép sikert jiíér. Pzlet részeinek kihelyezésévet uj (ókét hoz összo s ezzel tovább növeli majd n forgalmat és állandó-sítja ji Ham; a Központ üzletrészeinek értékét < jövedolniozt^égét, I)n ennok az uj l\'kénok további lOJldol-totósé ía van. Ezzel ás UJ tökével lobot és kell tovább fejleszteni a szövotkezoti hálózatot óm elősegíteni, hogy a közollátáaban niínét több tagszövetkozet kapcsol ód hasson Iw. Azok ;i hitelek, auuslyekot a taínzó-votki-zetek n mai itmdkívüli ídokben
is élveznok a Hangya KözrwnHól, Dia már nem is annyira ar, áruellátást, hanem inkább a tormelí\'tf! érdek\' it szolgálják. A iagBEŐvotkeae-tok annvira megerősödtök, hogy áruellátásukat néhány kivételtől olüs-kinin; a maguk erejéből tudják biz-tositíitii. IIvon kívétiil egy-két újonnan alakult szövetkezet. Kzeknek még nem volt kellő idejük anyagi holyzetiik megalapoz ásóra. A meg-erő\'aödéfl folyamata azonban ezeknél is .jó uton halad. Az uj tokiatok tehát e szötetkezotoklien is«ojBósor-ban nőm az áriiboazorzéa, hanem a lormelés vonalain keli elbelyozkod-nio. .A (ngszörnlke/eteknek kitulotl IriuNlek főleg olyan módon támogatják a tnrjnolést, hogy állandóan rondel kezes re állanak a közellátás részérő lekötött hizlalásokhoz és t*r-ménylieváaárláaokhos. Ezek a hitelek Jennelésí előlóguk alakjálwn a. gazdákhoz kerülünk, hogy a u>rmalé9 fokozásával szolgálják a szövetkezeti tábor és volü a nernaet érdekeit. A szövotkezoti hálózat és a Hangya Központ <* tevékenységével kétségtelenül érdekvédelmi szolgálatot trlje-sit. Védi a mezfiguzdaaági ée ipari munkássá\'.;, egyszóval !1 kiseml>ar érdekeit, ha niínt fogyasztó fordul meg a Hangya szövetkezAlekUm, vagy liy mint ttuniékeinek ola<tója keresi meg a szövetkezeti érté\'kosítéa különféle szerveit. Krdokvérkdniét egvformán kiterjeszti a tárnadalom minden tagjaira azzal, hogy árusit és értókosit, sót ujabban a. lermeléa fokozása céljából foglalkozik a termelés irányításával, a UttajorŐ feim-lartásával í:s a kisgazda»ág()kat hoa-zásogiti a korszerű talajművelő e.sz-közöKhöz, a különféla mozögazdasági gópek esoportos beszerzitaétol. A Hangya Központ * szövetkezeti
hálózat utján ilyen célokra kivonja felhasziiálni íuí uj milliókat, amelyek ^100 -]iongÓ névértékű alapítványi, \'10 \'pangó névértékű rendes üzleti-é-szok kiadánii utján kerülnek birtokaim. A jegyzett üzk-trészekre a folyS évben 20 százalék hoiratáni di) fizetendő, ezt .1 tartalékalap növelésére használják fel. Ilyen üzletrészeket jegyezni kibql minden Hangya szövetkezetben, továbbá ti Hun s:va kirendeltségeknél és a Hangya Központnál Ihioaposton. A lejegyzett Ösawget és a lmirntási dijat a tit07-«s sz. »0zletrész« jelzésű pos-tatakarékpénstári befizotóai hi|Mjn lahot postára adni. ¦ (:)
n írek
- (Személyi fair)
ffegttsm afnV ártesoK Nn^vkuni-awím ¦KÖrrriímd Örökfis várura, Botthyény-Rtmttmaiin lÁazló hor-aeg, vitéz Bonfeav erdótanácsos. And-riskay uradalmi ügyész és Varga aradalmi t!sutrisólo kiséretéhon és ¦ várudvari szállására hajbifott. Ilutthyány-Htrattmann herceg holnap vi-vzatér Körmeuidre.
— (Áthelyez Is—kinevezés,)
A hivatalon tan tegnapi száma közli, hogy a hadügyminiszter dr. Kékigybázv Kalamár\' Vármegyei aljegyzőt, /nía vármegye törvénylm-lósagákól Komárom vármegye he/, hasonló minőségben átbolvesso; — Zala vármegye főispánja\'dr. Dér Peróne várrnogyei aljegyzőt th. vár-mogyei ugyéaaaé kinevezte.
A polgármester kérése
a közönséghez
Dr. Hegyi Lajos h. petgárméster ezútonkéda közönséget, hogy avaros! tisztikar taglalnak rendkívüli elfoglaltsága és Igénybevétele miatt csak a feltétlenül indokolt és haladéktalan esetekben terjesszék elő személyesen ügyeiket.
Dr. Hégyí h. polgármester fcölön is kéri, hogy csak olyan esetekben keressék fel» amelyek halaszthatatlanok. Ecetből délelőtt 11 órától 12 óráig áll rendelkezésre. Lakás- és basanló egyekben, amelyek úgyis elintézést nyernek, ne keressék fel személyesen, mert ez csak az ügy gyors lebonyelllását és elintézését késleltetné. _
- (Aayák laiteeét)
amdeattk a nagykanizsai fonón-aaaek f ehértarmélien nagyszátnn közönség flott. A rendező OUáregyo-nület tagjain kívül vendégeik in sokrui uiCKJelentok, P. fhtlyás Gellért plébános imával éa a közönség üdvözlésére) nyitotta uif^g az anyai oaz-mánv szolgálatába átütött műsort. a1. Tóth Lukács hitoktató az anyai hivatásról, a legdrágább kmesfÓl,, a ryar-nekröl tarüitt lélekkal teHfcút előadást tárgyának megfelelő saavu1-lat-betctek győnvőrködlottók a hallgatóságot. Szavalt Boros Éva IV. \'0. leánygimnáziumi taiv.iló, Molnár Alt tal Invente, Boros Piroska. Egy kod-ven jelenetat mutatott be Urmofl Laeika én »/, édesapja. Herendi .Marika zongorakiserotével édejwnyju ánokeH. Szavalt Ilorendi Rozsé, Magyar fivik*1!. P. Tóth LukácH [tofo-
TARJÁN—RALCSICS
Ili texttltparíéa ImreBhedelmi vällaiat III Nagyhanlzia.
Gyár
ria, 7\'ale fon
•ar-u. so. Városi fóüzlel : Fö-ul 14. (Elsa na-44. gyar Blitoslli Intézet palatájiban.)
Teleftm 5-33.
/AJJAJ KÖZLÖNY
1044. májjus ui
je-aó h/jyjiKaii a fidnétteklaw. Íim dtilv» aduli me«h*fcóao m«» Mtftl
mosol sa édesanya s 20 rote té re, tisz-telotóre, Sr. immtTRiójpj P. Gulyás plObállOS zái-ústavai frjazték hs. \'Zabié orvesek klrtaJelésai A rWüjnriniiitaztrtt\' Viola Miklós «V. orvom \'KoVágóirsre, dr. Kun
!:¦ -j luMonci orvost Na^vkaniznám, 4r. lítíliiwjtai István orvost Sárrnel-liKtfe^ANí, dr. I\'Viod Manó orvosi Xilahalytra nmdette ki honvédelmi munkára a karOrvoíi tmudsk «Ila
rasera.
fKetU* tlna.se Paliaban) l\'aJiu kaaargau*k vasárnap kr.t iia no|>i grőniboai volt r<We. Kzen a iimixjbí járult előuter olaó arentóldo-záshoc a küTH.\'- 18 kisranmistája és Ioli !» KALÁSZ leénjeryla* tagja ló Miny. Ab oIs4 áldozók olókénzi-léáéí P. Kaabo Cirjfik hitoktató káplán regnate. L\'gvancftal i tartotta a KALASZ-IAnjok számára a 3 napon Lelkigyakorlatot, molvm a hi-v"k nagy száma ia eljárt. Ás unno-ixtlyoa BKOotmisét 1*. Gulyás Gellért liÁzfŐnők-pk>báno» mondotta a So mogyi Gyula földbirtokon parkjában feláliitott tábori oltárnál. A« elsé-áldor,óka( P, SeéM Cirjék vezette az ohiruoft, » KA LAK\'/,-lányokat podig öomogyi Bdit KALASSÍ-kör-\' \'zótvoeeté. A szülik könnvnkig hjngr batédva kÍKértóf KyormoJcoilBn kit ..-intui letowuutobb alkwhüAval «z ol-\' lárhOSi HŐMiVvnisa után kŐTotkstett a KALAS/i-lánvok ünnepéi** föl-vi\'U\'lo. P, Gellert plébános butdi-totta éket, huLy legysnak a lelkiélet hordozói a emlődben iSs az ejrósz kó/hógtvii. Az ünnepnegqk után mind az «Ino áldozókat, mind a KALAS/Vlanvokat Somogyi Gyula és osaJádia Iniss vsfldéfÜl szerétrt-
tvggaiin,
- ¦ <Rev«f*»kár,i- uUak Zalában)
Budapest born házasából kifolyólag a hatosig álla! luflritott, vagy ón-kónt átrepüld aafryobbszámu buda--u\'HÍi lakos iK^tockedott i\\l Zalában t . A koszttielyi járás területén 405, a lapolcei járásban 11180 személy h iycudredett i4. A lonti, lotenyei. /ulaagorsiHtqi t!S sümegi járásokban, valamint ÍMUegorseog megym városban pgyelám csak szórványosan élmi budapesti áttí\'lspüldk.
— (Sii léitek két váltókazelftt)
A Iwlatonboglári állomáson egy mosdony kdosRaladt i>gy személy-v-rnat izetelvénvélMi. emberéletben
kár nem ló.b-nt. A v&miti balosét oka hibás váitóállitAa volt. A tör-v.\'nyszék Sári Andor óm Kovács Jó-ZaOÍ vaeiiti valtókozolóke4-lÜO !¦•\' pengd pi\'|!iziuintete>tiii ítélte jogerő -soh.
MEGHÍVÓ.
A Nacykanliaat Kmbarb«rftt Tamatkazéal Kgylat 1944. Május hó 26 án, pénlcken délután 3 órakar tartja
Mii. ifi roidgs kOzíjllésít
a Raigaayt-atcai elemi Iikola (ornalcraie-ben, melyre a t. tagokat meghív)! a
VAlaaatmAny.
HaUrozalkéateleniég eeolén ujabb ksi-K/Utós 1944. lunlas H-én, vaatrnap «?1 után X órakar ugyancsak a Roigonyl u\'cai demi iikola (smatermehen leaz rntKtartva,
amikor tekintet nélkül a meniclcrlek aiá-mar;i, baiaiozatképes Ictz.
TArgyaoroxatt
1. EláSki niCKiiyi..
2. A választmány jelentése 1043 évről.
3. Az l{*43. evl carszámadis, ai 1944. evl kfllttegvetesl dIMnyzal elölerjeiitíae, tiámvluziUV-biiollság évi jelenttae ti a számadók részére a telmentvény meiradáaa.
4 Az alapszabályok 19 $-a értelmében aa ellenornak 1 évre a választmány l rendes tatjának 3 évre. 2 rcadea tagjáaak 2 évre, 4 sóltagjának 1 évre. a azámviis-ciló-k>laett»áK 3 rendea és 2 póttagjának 1 évre való megválasztása.
5. Alapszabály módosilása,
6. Esetleges ii\'dilványok, melyek a közgyűlést mettelözft S nappal az elnOkség-aek ira.bni bejclentendók.
Tagsági kOnyvcl a kttigyltlésre cl kell hozni éB kívánatra tel kell mutálni. ]»»
folytatás az l. sWsiról. " ¦ -
pán pártcélos egységekkel és j kétségbeesett ri1<aflláat ^sUÓ gyalogsággfll\' és/akimmal felöl | csapatok zömére wg^ntaaa&iUÍ Ltnyóimiíl u hegyi \'falvnklia. X | csapást mérnek.
OlaarnrMtág **m menrfarí lé kövei\'etáseirél
Rómából jelenlik: Graziant tábornok a/, uj olns/. fasiszta birodalom niegalokításának évfordulóján beszédet mondóit, melyben kijelentette, hogy ünnepélyesen megújítják a földközilengi n es az afrikai béro-
dalmákra vonatkozó követeléseiket, valamint Róma és a birodalomba vetélt hitüket, ültökéit szándékuk. inonUytta Graziani, tovább folytatni a háborút, bármibe kerüljön is az.
Véres fiuutüzii ixfivetségei katonák k&iiHOIuzorssáftiin
ausztráliai katona életét vesztette. Az összetűzés következményeként nz egyik amerikai ttszt a közelben levő 7G olaszt mind letartóztatta és agyonlövette.
ICgy Kómából érkező hir orról s/átno\' be. Irogv Galabriábau az angol és az ausztráliai .kálónak között összetűzésre kendi sor. melynek kövei kéziében két
4 vnröe propaganda munkába vélte m evéé ifjaaégot
akkor a pártszervezetek: ttré-kenysége igen élénk. Különösen az ifjúság körében élénk a tevékenység és az ifjúsági párttagok száma hetenként 3Ü0 fa^al növekszik.
Stockholmból jelentik: A stockholmi kommunista pártkongresszuson megállapították, hogy Svédországban egyre növekszik a kommunista párt tagjainak száma, mely 1942. óta kétszeresére npvekedcll, ugyan-
SPORTÉLET
Kerületi athletikal verseny Pécsett
Az NVTE atlétái részt veitek a kerületi Hl IV. osztályú atlétikai verwnyéii, l\'éestdl.
k fiatal kanizsai atléta gtír<li már szombaton este elutazóit Pécsre, hogy.\' kipihenve állhassanak rajthoz a jé)képességű kerületi atléták mellett, azonban éppen ellenkezőleg történt. Ugyant* a kerület nem biztosi-Io11a al lét ái 11k részére a meg-rendeli éjszakai szállást s u vonal jóval éjiéi után érkezett Pécsre, az éjszaka hátralévő részét e fiuk szállás kereséssel töltötték, azonban szállást szerezni sehol sem sikerült. A kora hajnali órákban kaplak az állomáson egy kisebb 2 osztályú kocsit s az atléták egy része ebben u kocsiban, a másik része l>edíg a váróteremben töltötte a. hátralevő pár órát. Alvásról és kielégítő pihenésről természetesen szó senUetietett. Törődötten ért ki ;\\7. atléta csapat a Tüzér-utcai PÉAC sportpályám, hogy fáradtan, pihenés nélkül ís sorompóba álljon.
Dicséretei érdemel a kis gárda minden ngyea tagja, meri még igy is rajthoz álltáki hogy \'megküzdjenek a jóképcsségü és pihent pécsi, ka|k>svári, sziget\' vári és a többi \'kerületi atlétákkal. A fáradt atléták által nyújtott teljesítmény a várakozáson Telüli volt s az elért eredmények a nagyszerű küzdő szellem bizonyítéka
Á verseny kimagasló eseménye volt, hogy Groller, u KTSE nagyszerű távol- és mngasug-rója magasugrásban ^861 ein.-l ugrott.
A verseny egyébkén t népes volt, minden számban 8 10 :tl-lóta indult.
Kredményeink a következők :
100 ra.-ea írjusági : .1. helv 12.6 mp.
400 m-es ifjúsági Acs 2 hely, 62 p. 5 mp., Piutarics 3. hely. 65 p. 2 mp.
1000 m.-es ifjúsági: Pintér 2. hely. 3 p. 01 mp.. Mátyás 5. hely, 3 p. 15 mp.
3000 m.\'-es ifjúsági : Dér 2 heW, Sabján 4. hely, Kolaric-s "i. liely.
Magasugrás ifjúsági: Kolorícs 2. hely, 150 cm.. Pintarics 3. hely 145 cm.
1000 m.-*S felnőtt : Kőrös 4. hely.
3000 m-es felnőtt : Sebők 4. hely. H
Levente bajnoki eredmények
Gelse Pacsit bajnoki 2:0, féüdö 1 :0 Gelse javára, vezette Mohácsi.
Pötréte PölöskefŐ 7:0, M-idö 3:0 Pötréte javára, vezette
Deák.
Széntmihály l-\'clsorajk 2 2, félidő 1 :0 1-elsfírajk javára, vezette Lenkovics.
Dióskél- Hahót 3:0, Télidő 1:0 Dlöskál javára, vezette Szpevák.
ÍCgcrarncsa - Nagykapornak 2 : 2, félidő 1 : 0 Nagykapornak javára, (le a második félidő 40,
LENUVrtl SIKLÓS Nagykaitzsa, Főit 14.
Singer VarrőyAp kspvlsalat. - Kéa\'munka röv\'dAru Qgleta
Vállal: Előnyomtatást, fehér és színes kézi és gép- „
hímzést, betühimzést. Hltérjt siyalaHatil kirakatainál.
Unger-LHImann Elek vaskereskedésében
oln-, rud- és patkóvas , továbbá szeg-
utalványok beválthatók Is ilíinpiel.
Hofhe>rr-gépek, géptixij, oa^pécjnjrftsm ém golyósi carapáav igééig léséi e>linrtéxeim.
percében a nagykapornak*.esa-
Eat levonult és ezzel félbesza-adt a mérkőzés il-e,s követelése miatt, vezette Muhr.
Minden játékvezető megelégedésre vezette u levente bajnoki mérkőzéseket.
Alullrattak mélységes fájdalammal, de lalcn megvállozlsthalatlan akaiatá-ban való alázatos meg nyugvással jelentik, hagy a drága jó férj. a lepiobb édesapa, apás, nagyapa, illetve rokon
ADAIEE AMDHáS
élelések 72-ik, aoldog házasságának 47-ik évében, rövid szenvedés után viSBiaadla jóságos, seaiei lelkét Teremtolenek.
Urága kalollunk lobit maradványát talyé hs 11-éa d. u. 5 órakor t»RJuk a lemetó halollasházáboT a róia. kath. egyháx sicrtarlása szerint beszentel-tttnl és ideiglenes nyugvóhelyére kísérni.
Ax engesztelő szenlmlse-áldozatot a megboldogult lelkjtldvéért folyó hó 11-éa d. e. 9 órakor a szentferenc-rendiek plébániatemplomában fogjsk a Mlndenhaténak bcmulaM.ilní
Nagykanízss, 1944. május hó 10.
A Ta |á laiked silndlg kfliBttink él!
. Adnmch Aiiirímii 11. r«nin|! Katalin
iik id.mtk Katalin te). r->lt»ch*r Hit*»*, ^¦¦ik Tarts Ut) PQrtt* Oyrtrftjn* 1*1.,«1 :r Séta, Wnae OyOrgr ¦>(! Lola, Magdii. Kiírt uQoklt
im a gyáaiolA rOkoaság.
Tárgv : Káposita és zöldségfélék árának ujabb megállapítása.
Határozat.
A 701.723/1944. K. K. M. srámu kSrren-delet alapján Nagykanizsa megyei vár05 tertllclére 1944. évi május hó l-UM koi-ctodö l\'alállyal a káposzta éa zSIdség-lélek helvi-legmagasabb touyaaziéi árát a bövslktidképcn állapltom meg:
i f«iáí Sitiit
1, rejcikápusaa . . , 070 SMi\'/kg.
2. Kelkáposzta . . öko «-«0 »
3, Sárgarépa és karotla . 050 t\'40 ,
4. fstraaaclyemayrJkér én
paszternák .... 099 ÍM ,.
V./un megállapilntt árak »7. egyen cikkek termtlii árát nagybani eladás esetében iiam érintik és igy viszonlelarusiték a\' kl-liaaleadö árak tekíntelében, — teraiésze-tesen a msst megállapiislt togyasztél Aratc atstl, a termelőkkel szabadás tgyei-lietaik Bi«ií A jelen. fisUroiatoaJma! kó-isit árak azonban semmi esetre tem líp lidták lul.
Nagykaaizia, 1044. májuj 1 én.
ism Polgármeaier.
"~ ~~ál3Í" » \' - :"; "
YAtaCaalnctaaaat aiourtalra (elve-aallHk. Horthy MlklAa-ut It. 1428
flv!Vs,"p komoly leányt Uzletemtie 1-ivfíiek. b.afiu Antal spór üzlete 1527
¦agAasaksa házlarláa vezetését l\'el-Mtlan ategbUlutó éltesebb nőt kares6k. PítÖll-Bl 19. B>; 1507
AlIAtt Sere* komoly aépkBeel«aaiela>
hoasmbb gyakorlatul, gázBiemS sleméty-Aá teberautéhoz. Kovács Nagykanizsa, Atltla-atca 4S. l33t
ADAaV-VKTEL
rstsatsji, laterna-, Ukarmánybakkeny\'-, bsigundhepa-, cukoiborsó-, virágaugvak kaphatok Tútb, Klrtly-u. 7
KOLÖNfÉtB
TatlAltak egy ersiényt. Igazolt tolsj-donssa átveheti a kladúbivatálbaa. 1516
ZALAI KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP Kiadja: „Kozoaztlaaáai R. T. NagytaaRsa\' falaid* kiadó: Zalai KirMy Nyomatott a „KB/jniit(f>Hfjt K. T. Nagykanlita" nyomtiáfában Nao^ykanízaáji NyomdSért tslel: Zalai unt*
— ~ <»y¦ 6vt., 106. gl Nagykanm.a, 1944. ma)us 11. osUIOrlSk Ám 16 fillér.
ZALAI KÖZLÖNY
aialiaswifo\'M
*t kkoaunufl melos 7«. hl \' hf ikexass étUvtÁU. i
mutikjkl napilac
HeWös szerkesztő: Barbarita Lajos
KumzatM ára: agy hónapra « pen*ő 30 tata*.
negyedévre 12 peagö 40 filter, -. Kcyeíwim: hétköznapi 6 fitt.. s7t»mhai..ri 30 rOL
A Kormányzó ür megtekintette a honvédség félelmetes, n] fegyvereit
(bíTl) A magyar Királyi honvédség wi fegyvereinek bemutatást céljából harci gyakorlatot tartott, melye* niegtckintett a Kormányzó Ur Őfőméltósága ín kíséretével együtt. A gyakorlat aregkezddso előtt két uj magyar fjegyvert mutattak he a
Kormányzó Ur ű fönt él lóságának : a Zrínyi rohamlöveget és sorozat váltót. Az uj fegyverek olyan erősek, hogy a honvédeket teljesen megvédik az ellenséges páncélosok és aknavetők, ellen. A keleti arcvonalon elért eredményeket már az uj fegy-
verrel vívták ki. A gyakorlat megkezdése elfítt az uj fegyver első sorozatát, 72 lövést a Kormányzó Ur tiszteletére adlak le. A lövegek vijjogó hangja már n támadások előtt megtöri az ellenség lelki erejét.
Zala vármegye teljes erejével támogatja a kormányt emberfelettién nehéz feladatai megoldásában
ZafttegeraBeg, május ti Kata vármegye kiagyülése vitéz frof Teleki Béla főispán olnöklésé-toI ütést k*rtott. A gyűlés majdnem teljes egészében az óvóholyon, gyer-ryaféuv mollott folyt le.
A kisgyűlés a minisztorolnök ho-lurfcatkozó karaténak tudomásul vétele mollott javasolja a közgyűlés-neí ,l !<>:.\',jr a\' miniszterelnökhöz inté-Mitidfi leiratban szögezze lo, hogy . megisyugx\'úasal szolgás az or-sZÍg i rím i/i!<i síi,\'in/: kipróbált, «r&* kezekbe, való kerdléte. ¦ A vármegye a míniszterolnöknok kae&nk erdőkében kifojtott oddigí ¦radtnóoyos munkásságában ós abban az ortendotos tényben, hogy a velünk ar.övoteéges Nómot Birodalom vízőrének toljos bizalmát is bírja, tdheletéa biztosítékai látja minek, hogy országnak vezetést h el aratott, őszinte, és egyenes uton fog haladiit és hogy összes erőinket félreértjhe-telfon módon fejtlmtjük ki az ozor-határaink előtt álló külső, vala-. aiint a határokon Üdül laputó bolső •llonség leküzdésem. Az ősi /;ila várrnagro hazafias köznnHógo a mai naiuÍK időkbon nom febtdkozik meg kötulesflégóről és az alkotmányos kormányt ember felett ion nehéz föl-
adatai teljesítésében toljos erőjével igyekszik támogatni. Kivárja a vár-mogve, hogy a kormány céltudatos oróllyol végrobajtja mindazon intézi-kodésekot, amolynk. a nomzotlioz intézett szózatában megjelölt föladatok "én célok megvalósítása érdekében ezükségosok.
A varmogyc közönsége ugyancsak feliratban üdvözli a holÜgyminisB tort, az i;11 ¦ ¦.i ¦ í : elnyomatás alatt küszködő folvídéki magyarság kipróbált hiiicosát, akinek a.felszabadulás, óta pedig « nic«nagyolrbodtitt Haza\' uj határai közöli, kifejtett tevékeny ségében
biztasitéhál látja egy forró magyar érzéstSl átitatott és megal-kurd*f nem ismert,, tetterős belügy i igazgatásnak. A rend és közbiztonság fenntartásához, valamint a magyar jövő kialakításához kért támogatást az ősi Zala vármegye nyílt magyar szív-
ről ajánlja föl. Nem lehet ennek a vármegyének egyetlen lakom som, aki a nagy magyar föladatok olvég-zéaóbez egész erkölcsi és tostí erejét latba ne vetné és szívrol-lólokkol ne támogatná azt, aki azok mogoldását súlyos időbon magára vállalta. Biztosítja a. belügyminisztert A várino-gyo, hogy érojéri fölül is támogatni fogja minden bocsulotes szándékát és a Ifoza sértetlen mogtartáMára irányuló míndon törekvését.
A továhhjaJ(ban a kjsgyüiós iaya-\'sőlja\'ff^iVVz^üTÓBnok, hogy \'feliratban kérjo a kormányt,
mentesítse n községi igazgalánt az 1 adóügyektől és azoknak intézését bízza a pénzügyi szervekre.
I)r. vitéz Hunyadi László főjegyző benyújtotta a
közúti fák haszonvételére és az átmenti fásításra vonatkozó szabályrendeletet.
A kisgyűlés üdvöxölto u fájjpáat bivatuhiuak ujbáll elfoglalása alkalmába:
pedig }*zért, mórt meggyózó
Az ülés végén -.Kenődi Imre (Nagykanizsa) .üdvözölte a főispánt hivatalának njra való elfoglalása alkalmából. A fóisjMin válaszában hangoztatta, hogy \'bolyét azért tartotta meg ,mort egy rónai nagyon Bzornti a vármegyéjét, másrészt és
főkép pedig azért, mert meggyőző déso ,hogv ma mindenkinok wiljr; odaadással, kitartással és áldozatvállalással kell azt a hivatást botöltoni, amelyre a bizalom nzólitja a Iluza szolgálata erdőkében.
Ita éjszaka rottiboló bombákkal támadták Budapestet éa környékét
(MTI) Tegmv.a késó esti Órákban délről és délkeletről egyes ellentéte* eaoaró gépekkel nagyobb ellenséget kötelékek repültek a Dunántúl felől Iiudape.stre,meti/ellen terrortámadást kajtattak régre. Tüzek ée Ipute.tkárnk keletkeztek. Saját és német radáxzkölelékek megbontották a >nisi)diJc ellenséges hullámot és azokat visszarepülésrf. ként/szcritelték. Légvédelmi tüzérségünk \'hatásosan tüzelt. LelöoéseJtrol érkeztek jelentések. Ugyancsak az esti órákban egyes ellenséges gépek ke/H felől re-¦tMieh ba és délkelet felé átrepülve hagyták el az orsüfff légiiére.!, hgyes •Vénséges gépek a hajnali órakltan repültek vissza.
mi bajuk nem cselt. Pestszent
(MTI) Az. elmúlt éjjel a/, an-HoUzász lógj terroristák támadásukkal tijahb lakóházakat és munkás lakások,^ senunisilet-lek meg a magyar .fővárosban. Majdnem kizárólag romboló bambákat dobtak le és csak néhány gyújtó bomba esett. Az ffO\'ik budapesti kórház előtt 2(10 kg-os bíimba robbant. Csupán a kórháfc ablakai törtek be, az ablakkeretek kiszakadtuk, hármán szenvedtek sérülést. Az •vóhelyen tartózkodóknak senv
lőrincen egy robbanó bomba egy kis családi házra eseti, ahol öten tartózkodtak. Négyen meghaltak, az ötödik súlyosan megsebesült. Újpesten lakónegyedekben, kis családi földszintes házakban okozlak kórt. Az egyikben négyen súlyosan megsebesültek. Bákosszcntmihályon családi házakban esett- kár. A fővárosban az egyik rendező pályaudvart is lámadták, de eredmény nélkül.
Jelentós a keleti harcokról
Berlinből jeléntik:\'. A "keleti arcvonal déli szakaszán, az alsó Dnycszteriiél a harcok a bolsevisták belyi előretörésére korlátozódtak. Több támadást a német erők vissza vei ettek. Jas-sytól északnyuga 1 ra a romún erők egy erdőt mcgtisztitoltak a beszivárgó bolsevistáktól. A középső Szereth mindkét oldalán nyugalom volt, liűvel Turgu Knimostól északnyugatra visz-szavertók a bolsevistákat. A Kárpálok elöterébejn a magyar csapatok Kutovnál megjavították állásaikat. A középső arc-vonalszakaszon csak Vilebszkíől északnyugatra kerüli sor helyi jellegű harcokra. A bolsevisták támadása összeomlott. Lángszórók támogatása "mellett a némul
gyalogosok támadása mégsem-misitett egy szovjet állásrend-szert. A Krim-félszJgWen néhány héten ót a német és a román hadosztályok lekötöttek két bolsevista hadseregei, több mint ezer ágyúval. íöbb páncélos hadosztállyal, csatarepülő századokkal. Kzze.l a hadvezetőség résééről kiszabolt céliukal teljes mértékben elérték, tízeknek a had-mü\\Tlelekhelc előkészítése és kérésziül vitele, a. szebasztopoli hídfő kiürilése előre meghatározón, lerv szerint játszódott le. A hidföl csak abban az időpontban adták Fel, amikor az már beleillett a német hadvezetőség tervébe.
Nagy légiharc volt tegnap délben a keleti Alpok felett
Berlinből jelentik : Némcl vadászkötelékek és a légelháritás tegnap a déli órákban a keleÜ Alpesek felelt közepes erőssébü ellenséges légikötrlékckkol. .Jő! ercdmorfnyél" vivfnk Harcokat. 51 bombázógépei lőttek le. közöttük AI négymotoros homr
kbázót. A szám növekedése még
\'Várhaló
Bombázták Parist és nyákét
Tegnapra virradó éjszaka rU Icnséges légierő ismét Parist és környékéi támadta. Különösen heves támadások érték a Seino és Oise megye több városát és Paris két külvároséi Parisból eddig löhh mint 15.000 anya és
fyennek költözött el n legwszé-yesehb kernlrlckbnl A bninba-támadások a fmirsi székesegyházat és a város több más templomét súlyosan megrongálták
Aligha fog megelégedni a Szovjet számokkal az Invázió helyett...
Az angol alftóház fceimapi ülésén Churchill miniszterelnök réazleteisen ismorlotfo Nagybiitanniának a Siov jot-lhiióha irányított nzállitásait és kijelentette, hogy a Szovjet kát én fél év alatt S031 tankot, 0778 repülőgépei. fV) millió fonfenhirlimr értékű nversanyaget és élelmiszert kapott Angliából, A brit r^mrernagyi hivatal jolontéso szerint az egyesült nemzetek a loeiitóhbi hat hónap alatt ngy ét» fél millió tonnányi ha-^ dínnyagot szállítottak az ffinzaki Je-eestengeren át a Szovjet-Unióriak. \\
Stockholmban azon a nézeten vannak, hogy a mostani politikai helyzetben nyilvánosságra hozott jelentések azt a célt szolgálják, hogy a Szovjetet, mely ujhól sürgeti az európai második front [elállítását, figyelmez-
ZALAI KOZLONY
1!U 1. május ij
tessék «rr«. hogy >yjíor*ll igen jelentős részljun az angol-ame-rik^i támogatásnak köszönheti.
Papán Ankarában
Berlini jelen lés szerlnl Papén birodalmi nagykövet kedden visszaérkezel! Ankarába.
Rendelet ai 1944-es bevonulásról
l MTI Az l!N I évi bevonulás icktiionljáiól és körülményeiről rendeletileg intézkedett a honvédelmi miniszter, A szolgálat
elhalasztására általában nem
kerül sor. A kivételképpen felso-rollak közölt szerepelnek v?. egyetemi hallgatok ós a középiskolai tanulók, de ók sem ki-\' Vétel nélkül
Kormánybiztos a Tűzharcos Szövetségnél
\\ M l\' I A belüyyiuiuisstei\' a Magyar Tűzharcosok Szövetségének íe-iult i/iiL\'iii.i-.n * vitéz Kin* Kálmán iiy, altsboinagyot korDiénvbistoanak kiküldte. Az ellenérzés kiterjed arra, he**,? a Szövetség egyes tagjainak tevékenysége foly Ián * Szövetség; nem működölt-o elvan irányban, mely idlontélhen van alapsztt-bájyszerii céljára);
A polgármester kérése
a közönséghez
Dr. Hegyi Lujos h. palgátmester ezulon kori a Közönséget, hegy a városi liszli1 at tagjainak rendkívüli elfoglaltsága és igénybevétele miatt csak a feltétlenül indokolt és haladéktalan esetekben terjesszék elö személyesen ügyeiket.
Dr. Hegyi h. polgármester külön is kéri, hogy csak olyan esetekben keressék fel, amelyek halaszthatatlanok. Ecélból délelőtt 11 órától 12 óráig ált rendelkezésre. Lakás- és hason!* ügyekben, amelyek tigyls elintézést nyernek, ne keressék fel személyesen, mert ez csak\' az ügy gyors lebonyolítását és elintézését késleltetné,
Éjjeli iiyógyazertári ügyelet: Ma a Megváltó gyógyszertár Erzsébet* tér 21. az ám.
Kiiktimafui ottani gyögysuar iái állandó ftjrvalates szolgálatot tart
A GOZKORDO nyitva van regga 7 órától sete fl óráig. (Hétté, issnia pantalc délután ás kedden *e*ai nar nSknak.) Talafon: KSO.
A kanizsaiaknak SBamtrn taiatoágot jelanl a tegnapi httoaórás léglrlaié
Tegnap délelótt 10.10 órakor légiriadói jetzeit a sziréna. A heficásár nagyszámú közönsége percek aluli betiltott a házakba, óvóhelyekre A hatalmas Hrzsé-bet-léri piac a hurmadik ri.isz fásra teljesen kíüröit. A közön ség okulva ti multukon, sietett védöhelyre. Azonban még mindig vannak, akik a házak udvaraiban állnak be és o(l nézik és figyelik az elhúzó ellenséges gépekéi, rthelyétt, hogy az óvó-Iielre vonulnának, iCzektiek okulásul szolgáljon u kiska-nizsni esel. A lőnieUi mulletÜ bu.iesai mezőn dolgozlak többen. Uiuikor ellenséges gépek 18 kisebb\' kaliberű bombát dolak arra vonuló szekerekre, majd gépfegyverrel lőttek rájuk.
.0 közben a földeken dolgozó Ke-loníes Jánosné .13 éves Sziget-utcai lakos, valamint Imrei József 52 éves MAO RT éjjeliőr, aki szintén a Szigel-ttlcában lakik és Imrei Józsefné (fi éves asszonyV súlyosan megselxsül-tek. A MAOHT gépkocsin be-szállitoUák őket a kórházba, de Imreíné beszállítása közben kiszenvedett. \'Fontos, hogy mindenki óvóhelyen (pincében, stb.) keressen menedéket A \'égiriadó teljes három óráig tartolt. Esté 10 órakor ujabb, több mini kétórás riadó volt Nagykanizsán, ezúttal eseménytelenül..
Ma kaptuk nn értesítést, hogy idó-kózbon meirhidt Imrei Józsid \\h h kórházbun.
Elfogták egy kanizsai Internált asszony lakásának tolvaját
Nem régen történt, hogy Burka Islvánné zalaegerszegi asszauy megtudta, hogy Egyed Béláné nagykanizsai lakos internálva van és lakását lezárták. Azért fel kereste, valamilyen Ürügy alatt Egyednének Zalaegerszegen laké nővérét és elkérte töle nagykanizsai testvérének lakáskulcsát, mondván, hogy ruhaféléket visz ki az internált Egyedné részére. Amikar megkapta a kulcsot, Bur-kánénak első dolga vult felülni a
vonatta és Kanizsára Jönni, ahol felnyitotta Egyed Béláné lakását és onnét tekintélyes mennyi íégü ruha-ncmtlekkel megrakodva visszatért \'Zalaegerszegre. Időközben a turpl-ság kiderült és megindult Burkáné ellen a nyomozás a nagykanizsai rendörségen. Most arról értesilefték a nagykanizsai kapitányságot, heg* a zalaegerszegi csendőrség elfogta az internált kanizsai asszony tolvaját. Nagykanizsára fogják szállítani.
A nagykanizsai festék kereskedő házi szarkái a törvényszék előtt
Németh József nagykanizsai festék-kereskedö többször észrevette, hogy valaki dézsmálja a raktárát Megállapítását közölte a rendörséggel és segítséget kért. A rendőrség csakhamar kinyomozta, hogy mig Németh és segédei a déli órákban az üzletben voltak elfoglalva, ezt az időt arra használla fel Molnár Lajos, hogy Andrí József nevü másik üzleti alkalmazottal ax udvaiban tevő raktárhelyiségből 50 liter firniszt és
20 kg. egyéb árut elloplak. A zsákmányt azután az udvaron levő sze-metcsgéalöíbc rejtették, ahonnan később ebilték. A loaolt fiuiis/t Mul-ii.jt 60 pei göétt eladta, és a pénzen megosztoztak.
A törvényszék most tárgyalta ezt az ügyet és a ,!iét tolvajt, Molnár Lajost és An l-l jiVsefot két-két hónapi fogházra, Magasházy Józsefet, aki a firniszt megvette, tulajdan elleni kihágás miatt, 500 pengő pénzbüntetésre Ítélte. Az ítélet jogerős.
lat hénapl börtönre kőfejtő és sz
Ifjú Németh István keszthelyi lakos egy alkalommal arra kérle Pál József keszthelyi, Szenthf romságutcai lakost, hogy bányásszon részére követ az egyik keszthelyi kőfejtőben. Pál vállalta a munkát ca erre 320 pengő .előlegei" kért, amít meg ís kapott. Kis ídö múlva felkereste Némethet, akinek elmondta, hogy már nagyobb mennyiségű követ fejtett, azt el kellene vitetni a bányából. Németh nyomban intézkedett is, hogy fuvarosai elszállítsák a kitermelt követ a kőfejtőből. Nagy
ítélték egy keszthelyi illada tolvaját
volt azonban a íuvarouik i meglepetése, amikor a bányához érlek, mert ott sem kövei, sem Páll nem találták.
Más alkalommal megszállt Pál a keszthelyi Hullám-szálltdában. Mikor reggel a szobaassz»ny benyitott a szobájába, halt helyét találta Pálnak, de vele együtt eltűnt az ágyról a szálloda II mell ágytakarója, több mint 230 penRÖ értékben.
Pál megszökött KeszthelyiŐl. Nyomozólevelet bocs^\'ntlsV M elLme A
Május hó
10 és 11-én
NÉP MOZGÓ
Szerdán ,és csütörtökön \\
A svéd fiImgudrtás remekmüve ! Megrázó erejű drámai filmalkotás / KÖRHINTA
Misztikusrejtelmes, izgalmas és hátbor-
zonmató történet. Magyar világhiradó aktuális eseményekkel. Slőaddeok kesdettt : ?4, ?6 és $8 Órakor.
csendí\'rök elfogták.
Most tárgyalta ezt az ügyet a nagy Kanizsai törvényszék és a ie, tartóztatott tolvajt hat hónapi börtönre ítélte jogerősen.
A háború nem növelte meg a fert$ző beteg-ségek arányszámát
Hegy a taáboru ellsnóre Hem pa«xti-~ tsoak hálánkban járvAnyok, azt aa Or-siágos Közegészségügy! 4utózet és ax egóss magyar orvosi kar táradh&tntiai, önfeláldozó munkásságának lehet kfl-ezönnl. Az 1938. ótn lezajlott események természetesen hátrányos módsa befolyásoltak a fertőző betegségek ita-tleatlKSjAt. A viuszatórt Kárpátalja*, Erdély ós 1-lielet-Magyarország egyaí részein rendszeresen fordulunk elé tömeges [ortö/ó megbetegedések én kisebb-nagyobb Járványok. Grtheté teliét, hogy 1942 ben Jóvut több tertőzé megbetegedés történt, mim az utolsó bokc-évnek teklnlbetó 1H3L as esztendősei, teidatetbe kell venni azt ím, hogy ugyanakkor hazánk lélekszáma kereke* 9 millióról közöl 15 millióm emelkedett.
Figyelemreméltó eredmény, hogy a lólekszán 64 százalékos gyamodam mellett a lertóró megbetegedését nza-tna mlndÖSBze 76 szA/.Hlfkos emelkedést mutst, htiíen köítadomáflO, hogy a visszatért (erületok kezdetleges viszonyok kezött élé lakosságánál arAnylag jóvtil gyskinhhnn Tordulnsk olö h ki-töatéle tertözö megbeieged^sek, Végeredményben megsltaplthaté, hogy a háborús viszonyok ezidefg meg nem éreztették a törtére beiugeógek terjedését közismerten eléaegltÓ hatáaukat.
A legtöbb lertózö megbeteKcdétl 1912-beu a vörheny okozta, ninaodU helyen a szintén gyermekbeteguégnek mondható -kanyarót tuláljuk. Sxorea-csfl, hogy n halá\'ozás nrAnyA éppen a vezeló helyen Allé vörhenynól ca kanyarónál a legalacsonyabb, risbtrozott rosszabbodás imitatka/.lk a szam^rhu-rulnál, ahot a InMAIozáBOk aránya\'ai uiolsó Öt évben több mini kétsioreaöre emelkedett. A kiütéses tífusz ellent k(U-delarnbab nvolo orvos fortözddfltt, kö-.Ülök négyen ólolUkkel fizettek.
Színház
GUI Baba
A szinházlútognló közönség szívesen fogadta n hahgiilalus llnszkn-imizsíkáju Gftf Baba fol-njilásál. pedig1 már jóegy-néhányszor kerüli színre Nagy-kanizsán. De az u kedves báj, ami végígvotuil nz egész ojM\'rci\' len, a fülbemászó zene, a romantikus opercltkcdvelők rlíitt mindig inegőrzi varázsát. Bizonyítja\' ezt nz elég jó ház \\\\ nmely végiifiiézle. A sziiiés/ek igyekeztek jó előadási nyújtani. 1-ukács Kde Gfil llnbájii eredrli, meleg színekkel Téstett. rokonszenves itliikilás volt. HontKi\'zsl Ixdllájából nem hiányzott a sli* lusosság, énekbei i felíidatait könnyen, kifejező erővel, ol-doUa tneg. hajlékony hnugjfl kitűnően érvényesüli. Horváih Auny Gábor (íiákjn intelligens játék, csupa Iflkleto ritmussal és élettel. Tunyoffj Péter Alibnsáta. erőteljes és kifejező. líkces Pe- ¦ (rcne Mujkóját érzelmesen. s<>k derűvel^ formálta. ,fó volt Sulymos! Imre Zülfikárjn és Mihályi Erzsébcl Zulejkája. A löhbí-ekröl ís szívesen emlékezünk meg. Azonban a kar egyes hölgyeinek nem szabad össze lé" veszteniük Nagykanizsát l\'><\'-szcgcpiskolUal, a nagykanizsai színházban a nyill szili nejn alkalmas inagúnbeszé.lget;\',si\'k loly-tatásárn. A közönség n színészek\' dicséreles inunkájúFmelegi htiis-sal honorálta. f 11. It)
Ifm. május il
ka l\'ai umMm
75 feljelentés Nagykanizsán a tej-beszolgaltatás elmulasztása miatt Ntiul Ismeretes, rendelet szabályozza a toj bcskolgáltntási kötelezettséget. Tehenenként évi 30t) lib?r lejét kell beszolgáltatni. A város közellátási hivatala hosszúbb idő óta megállopilotlu; Íi:;g\\ i zen a Uien sok kivinni való vau Nagykanizsán, sok le-liéntarlö nem lett elegei a rendeletben elöirl kötelezéhségnek. A közellátási hivatal most ezeket összeírta és névsorukul á\'l-ictte a rendőrségre, amely megindította valamennyi ellen a ki-liftgfci eljárást. Eddig összesen 75 feljelentés érkezett dr. Molnár Győző rendőri büntelöbiró-lioz. Mindep terhelttel szemben megtartják a kíhágási tárgyalást.
SPORTÉLET
A kaposvári rangadó a hót nagy eseménye
Vasárnap sorsdöntő mérkőzés kerül sorra Kaposvárott a Tu-,vul pályán, alioí nz első helye zett K\'PSK méri össze erejét-az NVTE csapatával. A mérkőzés ¦sorsdöntő 1 ehet a kanizsai bajnokság szenmonl juból. de ugyanez áll a Turul csapatáru Ís. A kék-fehér vasulasgárdü lig utóbbi jálóka ulán joggá\' íiihéíö. iiotty hatalmas küzdelem lesz a bainokj ppnlokéi\'í. mert u Turul Viszont az őszi súlyos vereség miatl. hatalmas erővel fekszik a küzdelembe, hogy Ir gyűrje akkori legyőzőjét és a bajnokjelölt kanizsai csapatot. Ha az NVTE megismétli a szívlelek játéka melleit a vasárnapi ötletes és rendszerre épített játékul, győzhet !<Az erőviszonyok döntetlen eredmény mellett tanúskodnak.
*
A Péesí Bőrgyár csapata játszik a ZMNTE ellen vasárnap. A kemény és gyors játékfel fogá-sti pécsi csapat erős győzelmi réménvekkel indul a csatársor nélkül" játszó /MNTE ellen. Ugyanis a ZMNTE legutóbbi mérkőzésén is bebizonyult, hogy, nincs lövőcsatár, nincs a tárna-\' dósoruak irányítója. A védelem javiilt, de ínég Vannak javítanivalók a asnpntrendszerébcn és játékfel fogásában. Kíváncsian várjuk a ZMNTE vasárnapi i;í-tékát.
¦ +.
A kerület többi mérkőzései: Csáktornya- Bonyhád. Pélmonostor—PVSK. Zsolnái Barcs. Dombóvár Simontornya.
* > !
A Nemzeti Bajnokság első osztályában\'a következő mérkőzések kerülnek sorra : Ferencváros-Szolnok\'. Elektromos Gamma, Újpest Újvidék. Salgótarján - Debrecen. Tisza fCsepel. BSZKBT Kinizsi. Diósgyőr Nagyvárad. Kolozsvár Kispest.
Az Ugetőversenyek
Budapesten május hónapban I iVén; 16-án és 25-ón lesznek. Ebben n hónapban megkezdődnek a vidéki versenyek is. IV-<-sell 13-án, II, 18, 20. 21-én lesznek ügeb\'fvtTsenyck. MVS1
Altaténas érvényű" rendelet Jelent meg a hivatali megszálltaira!
A községek ügyigaxgatásánnk egyszernsiléséről szóló rendelkezés már ulasitást tartalmazott^ arra né/ve, hogy a hivatalos bc-^ advánvokban, fel terjeszt ésckl>cn mel|őznl kell a felesleges udvariassága szólamokat és mellőzni kell a nagyméltóságú1, >méltö-ságos , nagyságosi. \'stb. címzéseket. A belügyminiszter most általános érvényű rendeletiéi intézkedett aziránt, hogy nz ügyintézésnél az elintézés szövegének rövidnek, világosnak, szabatosnak és magyarosnak kell lennie. Minden felesleges udvariassági kifejezés alkalmazását mellőzni kell.
EUünik tehát az aktából a már megszokott »vfln szerencsém tisztelettel megküldeni továbbá \'bátor vagyok felhívni nagvbecsü ¦figvelniéi stb. kífcr jezés. De nem szabad használni
headványoktmn és hivatali ügyintézésben a nagy méltóságod, méltóságod és nagyságod címzést sem.
A belügyminiszteri rendelet értelmében a felterjesztés szövegeién megszóllitásként annak a hivatali állását kell feltüntetni, nkíhez a felterjesztés, megkeresés, stb. szól, tehát Miniszterelnök or. miniszter ur. főispán ur, polgármester or. stb.
Kívánatosnak tartom, mondja a belügyminiszteri rendelet - hogy a tisztviselők és alkalmazol tnk a hivatali éleiben a személyes érintkezés során is mel\'fízzék a NagyméUóságod. Méltóságod, stb. megszólítást, tehál a személyes érintkezésben is a\' Miniszter ur. Államtitkár\' ur. Főispán ur. Alispán ur. Polgármester ur. stb. megszólítást használják. .
Feloszlatlak a társadalombiztosító Mézetek inkoraányzatát
A korinai**\' t ;isrja i Sr.töjay Dómo miniszteremé1; elnOklésére! tegnap mínis/.teruinú\'-nul tartották. A miniszter tanács hozzájárult :i társada; loiuhízlositó ínléjwtok önkormánvzá-tiiuak feloszlatása, egyes ipari (ko-renkodehní) yállalatokhoK vállaloti
vozefök .kírendeloae. valamint cgy^s közrli ^énjArómüvok bejelentése tAv-ajyáhnn kiadandó kormáhvrondelo-tekhez, majd több időszerű kormányzót] kénlés tárpryalÓKtt utón fé|-hcl\'v órakor ért véget.
Adakozzunk » bombakárasultaknak I
BUnden adiaáoTt továbbit
Solton adakoztak már e hasábok lamisága szeriül a bomba-károsti link segélyezésére. De báír szo • lőbb azoknak a száma, akik még nem érezték meg.., a kötelesség parancsát, akikben még alszik n segítésre ösztökélő ma\'.yar lelkiismeret Minin gyűjtésünkéi megindi toltuk. már ujabb terrortámadás ujabb családi fészkek százait piiszlitolta el. Még több a hazáért szenve-delf áldozat, mé^g több\' a nyomorúság, ti legszörnyűbb nincs. Adjon; aki még nem adott I Adjon minden magyar, aki adhut I
és nyugta* a Zalai Közlöny
I Adjon mindenki, ameiinvít ad-hnt!
Ujabb adományok : P
Hddlgt gyfljtőafink 19.^6.«
N agy k animál Vasutas Teát-< odzó ás Nagyksalzssl \'Letelte Egyesület birkózó
verseny tiszta jttvedolms fiO.S*
Halász Károly birkózó eazrt 20.-Nsgykanlzsal Vendéglősök. Kávésok, stb. szakosztálya
koszorú-maradvány 37.—
Pllba .Mzasfae- 10.—
Baglady Béláné 10.—
Habaoht János (Csáktornya) 28.0$ 1IJ. Skleasky Fereno és Sándor 100.
Ocszssen ; 20.22\'z.—
Ne légg könnyelmű!
Bát\'hovn visz utad, minrloniitt e légihombáxá»i a légoltalmi kordősok ósfÓlejr ét óvóhelv körül tAnuidt iu-zetek mogvitatéaa AH oléd.
Vannak emberek, akik nem találnak nyugtot, akik járják u várost, hálátokat, isnioróftökot kétesnek fel és. lópteji-nyouion azt kónkvik, hogy Te mit esinálsz majd, hu csotlog bombázni Tomiak? [yomész os óvó-
hvlvre? Mcil én bizony noni mo-gvék. Már hogy mennék, mikor olt ramszakadliat a hó»! I^sz, hojry n isalAdoin lemegy, de ók kény telének lenienni, mert nincsenek folinontvo k légoltalmi szolgálat idúf. Nekik persze azt mondom mindig, hogy en visszamaradok a Inkáshnn tűzoltónak. Csak nem árulhatom el fé->
lolmomot, mely ohgem a rideg pin-
cóbon körülvesz? Mi a te véleményed ?
A szevohosőtlon kís/onielt áldozat érzi, hogy onnok az emlwrnek mog koll nyugtatni nz idegeit és kényto-lon neki ií;ftzn.t adni.
— Igazad van barátom .ón ís azt tenném! De tudod, ón egy kissé, hogy ugy mondjam, papucs alatt vagyok és a esaiúdi béke fenntartása miatt kénytelon vagyok a esa-ládommal az óvóhelyre, menni; Hiszen ismered n folcsógeni(«t. 0 mindig azt hajtogatja, hogy: »Vosazon húr minden cl. csak Te maradj meg nokom! Es hu inog kell halni, haljunk inog mindketten^\'
— fiát igen, kossónöm |»jtás,
TARJÁN-PÁLCSICS
textilipari 4a kereskedelmi vállalat Naftykaniiea.
Le
<3yár: Magyar-u. 86. Telefon: 3-44.
Városi fôdzlet: Fő-ui 74. (Első Magyar Biztos/tó Intézet palotájában.) Telefon: 5>33.
hogy inegnyugtattál. Most megyetf
Kovácshoz, \'.kíváncsi vagyok nz 6 vclcnicnvi\'ic ís. Szervusál
- - De jó, hogy találkozunk, mondd csuk Örojrom, nektek, milyen az óvóhelyetekV Pince vagy árokóvóhely\'/1 Éli tegnap a knrtlwn csináltattam ogy fedett árokóvóhelyet, közel 2000 pengémbe korült, de hát Istenem, en jobbnak tartom, mist
a pincét, ..... bár jó pincém ven én a
.szakérté mérnök i^ nagyszer unok lalálía, - do valahogy biztosabbnak órzem magamat az "árokban. A családom riszont olleno von, ók a pia-reóvóhelyct tartják bistosabbnak. Ujryé, nokom van igézem?
- Igen, Itát neked van Igtutad, inert te vagy a walAdfé, légy oner-gikus fa parancsold nz árokba a csa-ládodad! fin .nem vagyok Ralamoa, hogy bölcs itélottoi drmtacm el ax ügvf\'t. Bár értek az óvóhelyekhez, do ismerem az asszonyok makacsságát é« icv nem akarok falra borsót hányni. Na szervusz! Neked van ígazad! a
— Jaj angyaloin, mennyire orft-iök, hogy UtlAlkozunk. Délután fel akurteiaa köresni és tolod tanácsot kérni, ismörcd a férjemet, hogy milyen nehéz ember. Fígés^ éjjól vitatkoztunk, morl én a kiürítés mnllott vagyok és* lla törik-szakad, akkor is, kiviszem bútoraimat falura, a nagynénémlicz. Mondd, mit csi-náljak?\'Vin/,ónt a férjemet sem akarom itt hagyni. Do ó nem akar onnan bejárni és regcol négykor kelni. Mit szólsz hozzá?
N\'.\'k"!! vau igazad, drágám! Holnap éti isi felvetem ezt a kérdést, fíii.is kimegyek vidókit! ^olvégm itt nincs az ombor hiatonságban. De nálam az ügy egyszerű, inort aa ée férjem velem nom vitatkozhat, Mo-\'?ryónk és punktum ... Hopp. most jut esmanbe, mégsem mehetünk, mórt n férjein nz irodáját nom viheti falura. Ajánlom, éltesem, hogy \'ti is. maradjatok, hisziui falura is es|iel liondia, iiiinthoíy. .osott is. Maradjatok itt. Az a tanácsom, hogy maradjatok. Pá édesem, csókollak.
Ilyen és hasonló pái\'lwsaédbk folynak iilon-utfélen. Nincs nyugton, bárhova mész, mindenütt elér a tö-mn<ílmzíória, mely » rémhír, a felelőtlen fbcsagés ,a jól értosültség; a biztos forrás utján terjed az egész országban.
Csodálatosképpen mindenki tud valami borzalmas részletet a pesti éa győri bombázásokról. Az egyik óvóhelyen bO entbor lelte horzalmns halálát. Az Ögyik ház telitalálatot ItapÓtt, utolsó szálig mindenki elpusztult. Rgy A\'rokóvóludyen több mint harmincán fulladtak meg, ocy másik árokóvóhely eltűnt a föld
SZÍNHÁZ
Csftiőrtökön fél 7 órak«r
Huszka Jen5 örékboosíl, szop
muzsikája 1 Hont Erzsi felléptével
GÜlBABA
Romantikus nagy operett 3 felvonásban. Rendező Ékeos Fereno Karnagy: Marosa József.
Pénteken este fél 7 órakor Mihályi Erzsi felléptével
1 éiéi assziij
Dráma 3 felvonásban.
Jegyek elővételben a Sii.iháznél. Pénztér d. e. 9- 1 -ig és d. u. Vt5-tŐl.
1944. május 11
•zínéról, .i/i som lehetett inogálLv pitani. hogy hányan voltak bonno: *llnt érdeme* óvóhelyre menni? De-bo;t megyek! fgy kcJetkofcnek na
•volioly biztonságát aláásó, félelmet,
pánikot előidéző rémhírek.
t\\St aiiért tuu mindcei1 Mórt Hit emborok éremnek eRnk az egyik uídalut nézik. Arról nem beszél fcíHiki. hogy azáz óvóhely közül caak a 5 pua«tiiU \'\'1 tnlitulúlut kóvetkez-trthen. hogv a légibomlíúzáfit végigélt lakosáig o^rot én ezrei inétriti c*ak ax óvóhelynek kő^unetik élet-Ikonmurttdasukat, hogy » (hatóságok miúdnnt elküvi¦(¦!!.\'!, u !i . ,-ie ddi si bMi, az ombori élet megmentése érdekében. Mzokról nem hoezélünk.
1. yéazüi; meg már moul, ho*T mi iit a helyzet azoknál, akik irtóznak a* óvóhelytől én riadó esetén a nzubában viaazamaruilnjik:
Kry ívsetIngen légi tón indán megindulásakor, a bombák robbanására, rendszerint mágia leoieiuink aa óvóhelyre, de kércb\'-H, bogy aat még ¦ikerül-e elérniük, mert időkénben:
a) a i..\'i;mii-.m .1 házat vagy közvot-len környékéi bombatalálat érheti, aminek köret koptéban « légnyomás a falakat bedönti, de a/, óvóhely födémé a rumokat elbirja:
a) gyiijtóbomla én gyujtóhnsáb ¦ ¦ hot aa .\'¦].-n\'ií <•.. mi\'lv átütve a tetót éli mennyezetet, rendszerint ii *zobáhan rol>ban;
c) aknabomba robbanása rWében — amennyiben a bomló, rombolóhatása ha épületet is úrí biztos halállal (tÜdoTéríéB) kell számolni akkor bt. ha egyébként a romok raak Béruléaokei idéznének elő;
d) az ablakokon át bointaropeszak és egyéb üzétvetett tárgyak nipul-Iwítnók be, amelyek u bonntajióakn-dókat halálosan vagy súlyosan tw-bczhotik;
o) aérüléa esetében elvérezlietík,
mert niriea wenki,. aki elsősegélyben résaeeíiso,
Amint látjuk, a lakásban való tartózkodás é kjtvossélyoa, tehát:
Vo légy könnyelmű!
N\'e kockáztasd életedet! A boáénak minden emberre Rüükségo van\' Vedd igényim az óvóhelyet még akkor is, ha fatalista vagy!
2. Mi ii bolyzol nz óvóhelyek kó-rütT
Általában minden óvóhely véd. iiujif ;iz előírásoknak megfelelően lett kiépitVo.
A legáltalánosabb a már ineglévó pincékből átalakított úgynevezett »BH« frégiházh óróhciyok, Törme-lék áa\'aXÍIank ellen jól védenek. Énnél jobbak az. ii. n. T(iS (törmelék , szilánk- ós názbizUm) óvóliolyek, mVlvek gáz ellen is védenek és előtérrel rondnlkrtziiok,
A BÖ8 (bomba-, gáz- ÓS azilánk-biztos] tökéloiosebh .de köllaéffnsobb fOJ\'tllája a« óióhehelíilek. KzeK általában 260 :i(X) kg.-os bombatuli-találal ellen készülnek, vastag én kü-lönjMes vasalásii födémmel és oldalfalakkal bírnak és különleges béfén-dozést követelnek.
A vidékiéi lóggYakoriabbak az u, n. »A« (órokóvóluílyek), molyok különösen kertes házaklian haaználu-tosak. K&ek Liónitése a rendolke-KÓsro álló auyagtól és a talajviszonyoktól függ." Sokfék\' módon épit-hotó. Támpontokat nyújt a ^Léjjol-lahni Közlemények". " ennü szaklap folyó évi április 15-i száma. Az árokóvóhelyek ;t .légnyomástól; szi-
binkoktól tömör, faujtós zsilippol ellátva, akiwbombak légnyomásától i« radonok. A teljoapn nyitott
árokóvóhelyek azonban veszéfyesok lehetnek az oda behulló gyujtóosz-közök, rapdesók ós légnyomás miatt, de ogészsVígtelenok is, mert nedve-sek és nülésókot idézhetnek elő.
Altalános méretek: kb. 190 cm. mély, kb. Ií20 140 cm. széles (ha nyitott, 6Ü H) em. sxélos), \'2 a h/(-mélyenként egy folyómétert kell azámitnió. Von.ilvozoteeüköt K 12 méterenként deiékazöglxm, vagy legfeljebb 120 fokos szöghen kohtiieg-
törni. A szomszédos épületektől áiiik kétharmad párkánymasra«stuTának mugfelnlé tárolsugra\' kell építeni; Oldalait deszkával. vc."SZÓfoilíi.ssal, taffy dórongíátal lehet bélelni. Teleiét szigetelő\' réteggel beborított palákkal vagy dorongfaval és felette
legalább 50 cm-es földfeltöltéssel kell sziláiikbiztossá tenni. Kelszeii--léaó: ülőhelyek, dn lehet szükségnyi-lásjót .egészségügyi borendozAtiról is gondoskodni.
- Óvóhelyről minden ember részére goudöákpdni kell, bármilyen formában. Több hasinak közös óvóhelye is lehet.
Pólvi tagosításért és útba igaz itósértj a helyi Légoltalmi Ligához kell fordulni.
Gondolj magadra ,üsaládodra ,om-hertáiwiidia! Mindent pótolni tu-flunk, esak emborélotet nem!
ke légy könnyelmű!
TONSKOK KAROLY
Hl R EK
Nm.iiií Méjus hó 11. wfltnri. Róm kai. H, Ferenc. HioieJutns M»meriu8.
- (A Csáktornyái Önkéntes TO^oltó Bgylet)
Plórián-ünnepélye alkalmával Séf-rén László jjarancsnok kiosztotta a dicsérő okleveleket ifj. Kropok Rudolf, (iiicsál István, Amhrus Lajos, Mavn\'k Klek, Talán János, Sánca Pál (\'« Kodor István tűzoltókénak, akik tiz éven keresztül e-/v tüwwt-v\'l sem hiányoztak, riadók alkalmam! is mindig helyükön voltak. A dicsérő oklevelek kiosztiuá után Wébfr .József egyesületi\' titkár kivette n fogadalmat Járni Bólint, Kolmanicp József, llisztrovics Antal, Kipke István, Mnffdfilénir« Károly, Ititócz Károly és Kolmanicfl Sándor uj tagoktól .:iÜL ezzol ax Egylet müiiödő tagjai lottók, A fogadalom-letétel utón az Bgyesület zonokara eljátszotta a Ilimnuszt, majd az ünnepély befejezése után »¦/. Összes tűzoltókat mngvendégelték a .M(;troo-pol-szállóban, ahol jelen voltak Csáktornya vezető személyei.
— (Bambakáraaultak segalyezáse)
A lliztositó Intézetek OrazRe;os Szövotségo a bomlxikárosultak fclso-gélyezésere gyűjtési indított a kötelékeim tartozó tagintézotek kőzött. K célra eddig, a következő adomá-nvok érkoÉtoK bo: b\'onciéro Alt. li\'izt. Intézőt 7.S00 P, Adriai Ilizt. Társulat 4.2O0 P; Providontia Bis-lositó It. T. 2.800 P, Duna-Concor-diu Alt. Uizt. It. T. 1.800 P, Magyar
íruiiandi Uizt. ft. t. í.öarp,
Astra Biz. H. T. 1.200 P, Haza! Alt. Hizt. H. T. 1000 P, linitas, a Phönix magyarországi életbizt. lebonvoliló r, t. 1.000 P, lífirlíni Viktória Alt. ;liizt. It. T. 40O p, Mm;viii- Kölesiniiis Allatbizt. Társ. 400 I\'. Nemzetközi Balewit ós Kár-bízt, Ii. T. 800 v, Baseli Tüzkár-biztositó Társaság 200 P, Wion Városi Alt. Ilizt. Intézőt 200 P, Victo-ria Tüzhizt. It. \'L.- 100 P, Württom-l>ergi í-s lladeni Kgyosült Bizt. K. T. 100 pongó. Az oddigi bofijwtéwtk összege: 22.500 pangó.
— (Üzen a henvéd)
Pál Imre szakaazvozotó (Gyér ÓI\'J VI. hadikórbaa) küldi eanton üzenetét a salai hiányokhoz: »8aO-Rioru szívvel fordulok a ualaí leányokhoz, hogy amikor hosszú front-szolgálat Után a kórház fehér ágyén fekszem, nzeneKwtnek nekem hazai örömöt és pzórakozást és korossánek fel pár sor írásukkal.\'\' - Kasza Géza tizedes április 26. kelettel a> I\'. 030. tÓbori[)osta számról üzem a Zalai Közlöny utján édesapjának és lofitvéreinek, hogy ne aggódjanak t if, jól van, a rém terjesztett birek aluptaluuok s akkor se aggódjanak, ha jelenleg nem ir. Minnnyájukat
csókolja. Tobiáá bajos tizedes az v, 88Ő. bs. tó bor iims tárói .ú|irílis 30. kelethd üzeni, hogy ö és alóiró bajtársai, akik tárol a liazától, mesz-nze orosz földön bdjositisiuik katonai szolgálatot, szívóson In őrömmel olvasnák magyar leányok sorait, akik aa idegenben lévő honvédekre szeretettel gondolnak. Aláírók: Tóbiáe Lajos tizedes, Bitóén Krnó érr., Szilágyi János örv., Boris;* l\'a}, Lezár Inirán honvédek. Lüké András tizedes, Dobos Sándor tinedes, Ku«ob István honvéd Juhász István él vezető.
— (Köszönetnyilvánítás)
Kanton mondunk hálás köszönetet kartárnninknak, akik elhalt Ixxís Jó-SBOf kartársunk koszorújára adományoztak. A befolyt öaSKog 367 pengó a koszorú 830 pengő. A meginaradt összeget a boni bak áros ultak javára adományozzuk. A pincérek nevében-Yr2ttór\\rg. (:)
— (60 peturé a kutvaadé)
A hivatalos rap keddi naamában
megjelent rendelet vidékun 60, Bu-dapaSten 100 pengére emelte fel a kedvtelésből tartott ebek évi adóját. Ház, nyáj, mezé, ördé érzésére tartott egy fajtájú elielí a/lója 4, ilyen célra tartott nem magyar fajta, illetve korcsebok adója 1014 és 1946 évben 6, azontúl H pongó, kütönle-íTiis célból tartott ebok eví adója lő pengő.
A letenye! klr. JaráabtrosAK. uilnt\'teleklconvvl hatAság.
33-18/1943 ihcz
Mü birdelmfiny-hivonat.
HuBilal Jíiiosino *i Lukícs Ann* vegic hajlaténak Kiss Kálminní sz. Pusztai Anna vcgrtha|ta\'st Bicnvtdő ellen Indított vígrehajtésl ügyében a telekkönyvi hatóiig a végrehajiáil irveóst 1838 P 34 1111. lökekSvcielía éi Járulekát beha|tita végett ¦ TornyltxenlmlblÖK kCise^bcn fekvA n i keTksBzcntmtklótl 230 ilkvi 9()!/a sres. sián|r>nak az Aialai dilidben B 5. alatt illeiosfgíie 220 P. .
ar. n o. 351. Ijkvl 130. brit trAntónak í» rétnrk a Faluval nlllöbcn, 245. hraz lEsnirnnk a Tnskti difiben, 321. hm. Mániának a Dobonaki -iii rth.-n, 426. hriz. ••/íih i; k a Vaiazidi du öhen, 486. his*. tzantdiak a Ké,ulk0zl üülfiben, »96 hrat. s/Ai,Iohh1( bz Atnlii! dűlőben, 9SI. huz. knulerlöldiiek H. 15. alatti Illetőségeié 3700 P,
az ii. o. 392. Ijkvi 198. brai. Bi«nlónak a Nígyirekt dűlőben II. 23. alalli lllclf}-Bégéie 170 P.
az u. o 392 Ilkvi 159 Ina*. s/Antónak
Unger-Ullmann Elek vaskereskedésében
sin-, rud- és patkóvns-, tavibbá szee-
ntaiványok beválthatók Ét
Hofherp-gépek, gépuij, oupágyfém és rjolyós oupégy Igénylését elintézem.
DRAVAVOLGYI
VILLAMOS ARAM-_ SZOLGÁLTATÓ RT.
urr.f..«a,iitík (Ixatéaa, raklamáolák, hltxjalantasak, »«k»srQ tatvllaapattás mlnchan villamos kérdáaban déteISH 8*«6I aMIcrtén M óv-étg. Ctengaryut 81, tf)t«lon 2P4
a Nagylroki dűlőben Ii. 23. fllattí |i|ctö-léüéie 12« P.
m a. o. 454. tjkvi 557 htsv. Belőnek és pintének az öregtirgycn B. 90 nintii lüciíPíKéic 110 P klkláltiil í(.,>att elrendelte s annak TomyUxcntDilktŐa karKtp koii\'ghitiánál leendő meglarlátírn IHI. ávl jaaiaa hí 5. napjáéiul* d. ». 3 éráját mii ki.
Az átverés nem érinti Pueztat Jinoa éa nejt Tóth Anna (avara bekebeletett holllg-tanl hnsíoi\'élvfíril |ogot, tovftbbi Pusihii Józte\'né ai. Luk ács Roiálli (avAra bekebelezel! özvegyi logot, mégla bzr. Pmitii Jőiaefni sz. Lukács Rozálta Jqvára bekebc-leacll Civegyl ]ogol esak akkor, ha txt a logot megélőid langhclycn kleléKltendó terhek fedezett szempontphd! tttlksésci-nek mutatkozó 25.122 P 55 Iliiért a* elért árverési vételár megüti. 1H aaambin ö/v. Pusztai Józsefné n. Lukícs Roiália Özvegyi logénak fenntartása miatt a most náml«avclt 25722 P 55 lll\'éit az eléri ár-vcréil vételár meg nem üli, na árvtréa hatálytalanná válik s a kttdiStt határnapon ai átverésre bocsátott Ingatlanok Ozv. Pintér Jouetné iz. Lukáci Rolálln tavegyl Jogának lenntartá*a nílktn u,ii6l elárveieztetnek.
Bánitpénz a kikiáltási ár I«»;».», amelyet a ma. usnbb Igéiét uK\'ynnfliiiiYl •/•áfa kall kltgénftenl.
Letenye, 1943 éri Sieptembcr 7 én. Dr. Korposs Adáia ak. klr. Jb cln&k. A kiadmány hiteléül: - Balana s k. 1H7 tdrkMarrvsiKA.
Élelmiszer árak Budapesten A Magyar Vidéki Saftóludásltó budapesti jelentése szerint a bada-pesti Blelralazer-nagyvásartelcpen spuli* hó 28rtól május hó 4-ig sz étö és vágott baromfi, valamint a tojáspiacon az árak változatlanok voltak. A zöldség éa főzelékfélék piacin az apró hegyes ? öld paprika ára \'10 fillérre\', a fözótök ára pedig 1\'—- pengövd csökkent. A hónaposretek ára 40 fillérrel emelkedett, a Bóskáé 50 fillérrel, a kalarábé áia pedig 1\'—- pengővel. A gyümölcspiacon az alma ara 80 fillérrel emelkedett kg-kiat.
Köszönetnyilvánítás.
Mindazon JóbarálalnL- é* ismerőseink, különösen a Vendéglősök, Mészárosok é.t Pincérek Szaknsitatyal-nak, illetve Egyesületeinek, kik fele|i-hetetlen drága |ó tíijem. édesapánk, nagyapánk, testvérünk, sógorunk, illetve
\'*""""""\' Loó. Jőzi.f
lemelfsén mciílelenésllkkel vapv bármely más módon mélységes fajdalmunkban oszlóiul szivének voltak, fo>adjik erulen ts hálás köszOnetank kifejezéséi. A SVBBZo]ó 0„|4d,
FtirátMitiBlMUial aioanslra lalva-•ittak, Hortfa Mlklőa-ut 1«. 1428
Bgy Bgy«», komoty leányt flzletembc IHvrv^k. Siabo Antal aporKliletfl 1527
Fedi vagy i 6> fatfr*¦*«•?•¦••, ta-
fJíán* ^u, vaKy te*nyt leivesack. Kováca lodiásr, Deák-tér 15. 1545
¦61aB»bémagáa\'*liatéitiri«l«lHnyi
felvesz DooáUié, üathorhutea 8. . 1538
BajAnónet kétesek izonnatrá. Sngár-
ILÍ6/*-:1\'.*\'^______„ _ __ W2
¦ImdaMaa bejárót, vegy bejá.ó laka-rllonót azoflnal lelveszek. i icgcdtl és tavául leányka-k«bál eladó. Ctm a Uiadrtl.au
u ro."ir*f• lacerna-, tólurmánybkkköny-, burgund (répa-, cukoibornó, viráemaEVitK kapnátok Tora, Ktrály-n
Jókaiban levő mély kék g j a i- ra« <-• n -
hocal etadó Magyat-utce 34. 1535
PorgaoB kopható Sáiecz talván fakeres-
kedőnéi, Zrínyi Mlklöi-a. 3« Sí. 1349
Babafcaiangya eladó Siekeiea Joweí-ntca 73 íz. alatt 1540
ZALAI KÓZI-ÜNY
POLITIKAI NAPILAP
Kiadja : „KdiaazrlaeáBi R. T, Nagykanii**" Felelős kiadó: Zalai Károly Nyomatott a „KKroazda-ttifll h. T. Nagykanlzia" nyumddlában Naayknnlitnn Nyemdá^rt telel: Zalai Kárán;
rolnin :
Bendfnkóxat-. 84« evt,, 107. »z, Nagykanizsa, 1944. május 12. péntek Ára 16 fillér.
Tábori pogia _____L ^^^^^^¦¦¦¦"¦a^aaa^aaaaawaaaaaa^aaaaaai^MMMawaaiaaaaaaaaaaaaaaaaaMiMi
ZALAI KÖZLÖNY
fc.....MliH.
MHJiliift
«ü mutarmi: et-* v «*m ét kww vaun Mct» m .
politikai napilap
nerkeszM: Barbarita Lajos
KWHz**éd ára: ftííjr bAompn 4 penilo 30 tmfe
" negyedi.ro la pengő AO rfiloi. íícyMftxám: hétkdraap \'6 (Dl.. Rzíirvilmi.in 30 KI.
Teuki főispán; „Egyedül hazafias kfttelesség: — a nemzet összes erőinek összefogása a győzelem kivívása érdekében"
Zala vármegye törvény hatáságának tavaszt kézgyOIőse
Zalaegerszeg, május 12 Zala vármegye törvényliató-ságj bizottsága tegnap délelőtt tartotta rendes tavaszi közgyűlését a vármegyeház* disztemió-Jten, A közgyűléssel, vitéz gróf Teleki Béla elnökólt és a nehéz közlekedési vásronyokr ellenére
is szép számban jelentek meg. a törvényhatósági bizottság tagjai, soraikban a kanizsaiak és környékiek is. A főispán nagyszabású megnyitó beszédében cgyo bek között a következőket momltu általános figyelem és gyakran felhangzó helveslés mellett:
Már Kossuth Lajss hirdette a magyar-nómetsorsközössóget
. Vitéz gróf Teleki lléla főispán, nagyszabású megnyitóbeszédé-
ben egyebek közölt idézte Kos-snlh Lajos intelmét a insujrysr
néphez":
>hivmíásomnak lottóm aggódni az oly felbomlás feleit,mely az orosz Itefotyást^ és hatalmat terjesztené- . Kimondom, ntfkép érzetei annak természete* igazságát, hogy a magyar nemzet hivatva van a szabad nemei nemzettel és a német nemzet hivatva van a -szabad magyar nemzetiét szoros Itarátságo* viszonylxm állni is együtt állni Őrt a nyugati civilizáció feleit*.
— A magyar neme* sorskö-zósség alapja, mondta a főispán — változatlanok. A bol-
sevista szláv tengerben, amely hazánkat északról és délről fenyegeti, * magyarságnak a né\' metséggel egyűlt^kell küzdenie. A közös veszedelem tudatának közős védekezésre, fokozott bajtársi együttműködésre kell- veretnie. Minél őszintébb és zavartalanabb a magyar-német együttműködés, annál hiztosi-tottahb önállóságunk.
A németségnek is érdeke a magyar érő fenntartása, meri legtermészetesebb és legmegbízhatóbb szövetségese á magyar.
Mikor rólunk, jővönkröl van szó, az élet nem engedi meg, hogy egyszerűen kiálljunk a küzdelemből és várjuk, mi lesz a vége. Ha élni akarunk, u küzdelmet, az áhlozalot is vállalnunk kell.
A márciusi események okai, jelentősége és felelőssége
— A kőnelmiiltbaii .mondta a (<>rábbiukl>en « Mispán, el akarták téríteni n magyar nomzetot orréi nz. atról. A háttérben működé zsidó-*«*-, szociáldemokrácia, ssahadolvü-séj oselszÓVÓi meg akarták tömi a rttmkfttbon a hitet, * lelki orót, a Iwlytálíáat ée szét akarták tépni a magyar-német fogyrarttrai kapcsolatot.
11 Ssiesen kÜzdó keleti arcvonalunk mögött egyesek veszélyes játfkba kezdtek. Ezért köszöntöttek ránk a március 19-iki események és a magyar és német népnek közösen keüett fellépnie a fenyegeti M-i5 és Kiiinó rUeneiggrl szemben. Ma már niugáll.ipítluatjnk .hogy ha nem így küvntkeassk Totaa a mir-ciusi oseniények, akkor hazánk ma a logáldatlanahl) .Hfétusaggatott álla-potban lonno, országunk harctérré
Mindenkinek meg kell
— A vármegyének is egyedüli kötelessége az adott helyzetben a ¦
keresztény, nemzeti, szociális és fajvédő alapon járva, akadályt nem ismerve, a nimej-magyar Itaftársi ósz-
fáltozott min» és népünkre (alán a megsemmisülés tárt rblnn. -* Számunkra
csak
¦¦¦>»
veszedelem van és ez
a bolsevista veszély, met*/ fetrtt csakis a dicsSségcs német had-sereg tómotjatásával tudunk diadalmaskodni.
A nemzet életérdeke ellen rét minden ezzel ollontétos megnyilatkozás.
- Minden Önérzetes magvar OSSÍnte örömmel ürirözölto rofna, ha a romboló srellemü tényezók ártalmatlanná, tételére hozott intézkedéseket magyar kesdeniényesesre, idejében, kizárólag magvar tényezők haj főtték volna Tégm. f)s éppen az intézkedések eimiilniti\'.tflw es Bgytis olomeknék kihÍTÓ, a magyarság ér dokeirel ellentétes magatftrfiÍBH okozta a mai helyzetet, amiért nz említett belsá tényezók felelések.
értenie az Idők szavát
szejagdsra támaszkodva a nemzet összes erőit egy cél, a győzetem kivívásának szolgálatába állítani.
Ezért mindent el kell követni. Minden vonalon csak a gerinces, egyenes, őszinte, önérzetes
emberek munkájára van szükség. Mindenkinek meg kell értenie az idők szavát.
A közéleti erkölcs tisztaságának megóvása érdekében a Ir.gfegi/elmezetlebb magatartási és a munknerkölcsöi fogom "megkövetelni
és ahol esetleg .lazulás! tapasz-
talnék.\'a legerélyesebb eszkézölc alkalmazására kerül sor.
Magyar jövőnkel a kialakuló uj, nemzeti alapon álló európai közös szociális rendben biztosíthatjuk, amely ellen m zsidóság fiberáljs-kapifalisla rendje vonultatja fel bérgyilkosoktól vezetett repülő hadseregét. Amikor ezek az ugy ne vezeti .kiiltnremberek a halált és pusztulást zúdítják népeinkre, egyúttal a szovjet részére csinálják, a le.g\'jobb propagandát, amely ilyen ese.Iekményeklől eddig távnl tartott a magát.
Emlékezés honvédeinkrői és a befső front hősi halottairól
Megemlékezett a továbbiakban a főispán a dicsőségesen küzdő magyar honvédekről; majd a kegyelet szavaival szólt a légitámadások áldozatairól, a belső magyar arcvonal hősi haJ lotljairól.
Méltatta á főispán Mindazentv József veszprémi püspökké kinevezését és javaslatára a törvényhatóság közgyűlése hódolattal üdvözölte az uj fŐpá"sztort, valamint a szombathelyre kínevezett Kovács Sándor püspököt.
Beszédes számok a beszolgáltatás eredményeiről A jövőm könnyítést Jelent a beszolgáltatás! rend módosítása
aluliak 26.2 millió buinwgyseggel, az alapkivotós 17 százalékával hátra-lékben vannak. V
f?o végéig csak a 100 knW*v mluli gazdáknál várható mintegy 30 százalékon zsír-kiesés, $t többi csoportokban 100 ei\'dzaiékos, sót magasabb teljesítés eérhmtÁ. A jóvó gazdasági órre éreíjiyho lé-jrütt Mindositáaok és a mai vágómarha beszól gát tatási rend&zer naafí-szünéw a helyzetet enyhíteni fonja.
RoSKámolt a fÓispán a közelláUis vármegyei kérdóseiról. f lejei öntetté, hogy a 100 holdon aluli gazdák gabonából \'21 százalékkal többet, zsírból 44 százalékkal kcTCfobbet szabad terményből 2(3 százalókkal kovosebbat ssolgáltattak be, X 100 holdon fölüli gasdák gabonából H2 ssásalékkal tóbbot, zsirból 15, szabiid torményból 14 százalékkal ko-yosebbot szolgál tat tek 1«. Vagyis a [00 holdon felüliek 1.5 millió baza-egységgo), n kivetés 1 saiaalékával tftrjhoj szol«áltattak be, a 100 holdon
„Nincs szükségünk angolkórosokra és Aladárokra!"
Az alispán; jelentéshez a Magyar Nemzetiszocialista Part nevében dr. Arvay István szóll hozzá. Méltatta\' a belpolitikai rendszerváltozást, melynek már első napjaiban a dicsőséges magyar honvédség visszavetette a Kárpátok lábától az oroszokat, llangsulyozla. hogy lelki átalakuláson megy ál a tisztviselőkor és a közönség is. Elmúlt a kót-ktílacsosság ideje. Akik lelki átalakulásra képtelenek, hagyják ej helyüket. Angolkórosok-ra és Aladárokra nincs szük-
< Ovuli
Or. Ifajdi hogy s
közérdekű mumkéra tojjatok
ség. A vármegyének fel kell hívni a kormány figyelmét a szociális reformokra, a földkérdés maradéktalan megoldására. A lulzók, szélsőségesek működése nem kívánatos, ezekfl ffel-világosilással vissza kell terelni a rendes.korlátok közé. Nem st párt kenet a fontos, hanem a ke-reszté.ny^magynr, nemzeti, szociális szejje.m érvényesülése.
Tuboly Aladár kérte, hogy a vártnegye kötelezze a MAORT-ol az általa fokozottan használt utak karbanlartásáboz hozzájárulásra.
/
Vihar a megyegyűlésen
int/\'zkoflésl kért, |
r.iide.U
kik részére és milyen munkára ren-delhotók ki s\'hocy a - földműveseket a ki rendel í\'-s ró I legalább élósó nap értnéitsék. Kainálattal emlékezett mng dr. Brana Sándor alispán ho-togségóról, bizalommal köszöntötte holyettosét, ritóz dr. Hunyadi Lászlót*s a vármegye nevében kö-szönolcl mondott a kormánynak,
amiért a rálsógop időkben a kipróbált erélyű vitéz gróf Toleki fiéla fóin]iiínt meghagyta felelneségtoljetf székében. Szólt íi továbbiakban a rendszerváltozással járó" uj szellem szükségességéről. Az alkotmány védelmé mollott a li-boralizmus elfajult, a szAbadságjo-gnkkal visszaélitek, ami a koresstonv-ség gazdasági f-s orkölwi hanyaifíí-bára Tosotott.
Dr. Arvay István kf>zbekáltánairfl, nniry znj tört ki a roiiemrr-n. a heroa
CAUAi KQZLON.Y
1944, május. 12
szórni t a i».íii-i\'tii« tartó viharrá ové-^tl.itl.--hozMi lltíjdu 0\\nla folytatta bőszedét. A |*,rlamontariziituu olmoszeaedett t-ixjilM*, mondta, uj ás ellenállhatatlan magyar nomzoti és szociális áramlatot kel! vezetni, da ebhez benn az országban rend, mie galom ás (egyelem kell. A belpolitikának a n.mzyti méltóság ás erő politikájának kell lennie. A magvai-nemzet Ikv- úleto\\rjbiu engodi inog, hogy u hűséges neh 1 et sz.övet*(\'gö3t cserben hagyiuk.
Dr. vitéz Hunyadi László a f*d-¦zólnláeokn. adott válaszában kijelentette,, hpgy biztosítani fogja * vái :u\' tvósz tisztikaránál a uiug-alknvús nélküli jobboldali szállóin érvényesülését, (nagy taps.) A Maort-tal az utbassnalaii kartelanl-
tás ügyében folyamaiban, vannak
a tárgyalások:,
„/.fen óv/a hazánkat a pártharcoktól!"
Vilé/ gróf Teleki líéhi főispán lelkes ünneplés közben köszönte iiie;í a iVIéjeirúuyuló me-íeg megértési. Szeretné, mondlu. hu ;i törvényhatósági bizottság minden tagja, az uj jobbolduli szellem ki áradásaképpen, súlyos felelősségének tudatában, tiiin-den pártpolitikai árnyalattól rnenteseíi állna 11 magyar ügy szolgálatúim Iteieientette, hogy tudomása szerint
kormány foyliiikuzik a kistisztviselők httigselétiek bwilásúuqt: A földkérdésben a habom alatt Qtfoha intézkedési lenni nem lehel, nehoqy -akik a hazáért harcolnak, kimaraafanttk a } üt tat áshat. A hátfalukéi-iti-st fokozol/abban faifju érvényesíteni a uterine területén
Isten óvja hazánkul a pártharcoktól ! Fejezte 1«? beszédét a főispán.
Végül az alispáni jelentést és a kisgyűlés javaslatait elfogadták, köztük azt is, mely szerint n törvényhatóság feliratban nyilyáiiilju teljes támogatását a korináiiyelnöknek és i\\ brlügv-mitúszWrnek,
N»pl*r. Viliid ho IV péntek. ftO.nl kai Pongrác. l*roiM\'áhi Pang rati
Éjjeli gyógyszertéri ügyelet; Ma a Mária gyógyszertár Királv-u. 10.
Kiakaniaaáu a> ottani gvógyaaaV rtr 41lan/IA Qa^«l*tsa «>Qlgatatot r»\'\'
A O07FORP0 nvitra tan ragni 1 érától e-« « éráig. fHétfA. oénfíiV déíutáa Ae kedden <>**»» náknek.1 Talajon ¦ san
SZÍNHÁZ
Pénteken «sta fél 7 órakor Mihályi Erzsi folléptévol
Dráma 3 felvonásban.
Szombaton é» vásárnap •sts fél 7 órakor,
vasárnap délután fél 4-kor Hont Erzsi felléptével
Nlgy operett 3 felvonásban.
636 zaHó-lakásI leltároznak Nagykanizsán
A nagykanizsai városi hatóságok a lefoglalt és lepecsételt nagykanizsai zsidó lakásokat összeszámlálták. Van Ösdzasen 636. Ebből a legtöbb az egy- és kétszobás lakás, összesen 490. A többi nagyrészt báramszobás, kevesebb a négy- és Ötszobás lakás. Vau azután ö hat-szobás lakás is, amit zsidó családok laklak.
Hétfőtől kezdve az összes zsidó lakásokat leltározzák, mindenről, ami a lakásokban van, pontos jegyzéket készítenek a hatóságok meghízottjai.
Kérdési intéztünk illetékes helyen, mi történik a távollevő és őrizetben levő nagykanizsai zsidók lefoglalt lakásaival. Azt a választ kaptuk, hogy étről külön rendelet fog intézkedni. Elsősorban a légikart szen-vrdett lakesaág számára kell megfelelő számú lakást fenntartani. Azután Jönnek az ide áthelyezel! köztisztviselők és azok a családos köztisztviselők, akin már eddig is itt laktak és nem tudlak lakástfoz jutni. Ezek kielégítése után jöhetne* csak szóba más lakásigénylések.
Leszúrta a feleségét
Miksavár, május 22 (Tudósítónk jelentése) Halálos családi dráma történt isméi Muraközben. Leszar Pál gazda összeveszett feleségével és ennek folyamán késévet megszúrta. Az asszony rövidesen belehalt sérüléseibe. Az áldozni
egy muraközi gazda
holttestéi u csáktornyai kir. já-ráshirósúg- vizsgálóin rája fel-boneol tattá. Leszór Pált ;v csendőrök elfogták és beszállították a nagykanizsai ügvész-ségre. A csendőrség folytatja a nyomozási fiz ügy hátterének tiszt óz ásóra.
Ismeretien teherautósak éjszaka kiraboltak kit fezért zsidó - lakást Zalaegerszegen
Mini a Zalamegyei Ujtág írja, él-szaka fél 12 tájban a zalaegerszegi lezárt, zsidó Schulz-áruház elölt kisebb teherautó állt meg, abból há-rpm hörkabálot viselő ismeretlen fiatalember szállt ki, felzörgették a ház lakóit, behatoltak a lezárt lakásba s mintegy félórai mipikával 5 perzsaszőnyeget, rádiót és egyéb értékeket hordtak le az aulába, az tán Zalalövö Irányába távoztak.
A Zalai Magyar Élet tudósítása
szerint ugyancsak egy leheraulós társaság dr. junger Mózes zalaegerszegi főrabbi lakásából is értékes holmit, köztük szőnyegeket yítt el hasonló módon.
Á rendőrség nyomaz. A tettesekre, ha elfogják Őket, szigorú büntetés .vár, mert a lefoglalt zaidó vagyon ma már a nemzet vagyonának részét képezi, tehát nem a volt zsidó tulajdonost károsították meg, hanem ,i magyar nemzetei.
Rádió-kirándulás Kárpátaljára
magyar jövendőért. Nem mulasztotta el a névmagyarosítás országos mozgalmát ho*szu, időn át aposto\'i buzgósággal szervező Somody István, hogy a kárpátaljai tanulságok kapcsán ts rá ne mutasson a magyar név fontosságára a magyar érzés, magyar Öntudat építése terén. Somody István sok szép előadása közül is ez volt talán -a legszebb az utóbbi Időben.
Gyényüiü kirándulásra vitte cl hallgatóit a budapesti rádió hullím-expféssén Somody Llván, a MTI munkatársa. Minden előadattál évek sora éta érdeklődéssel és szívesen hallgatja a vidék közönsége is, de a mostani felvidéki előadás-sorozata szinte élményszerű frisseséggel hat és a sorozatban is egyik icgmeg-kapóbh volt a mostani, a Munkács, Ungvár vidékére tett rádiókirándulás. Szinte színekben, képekben elevenedett meg a mlktofonban Kárpátalja tájainak vad és mégis derűs szépsége, az Ungvölgye virágja, sziklája, rge, havas bírce és uapsUlsltc rétje. Megismerkedtünk az élvezetesen siá|1ó szavak éterliallámaln át a visszatért magyar vidék városaival, azok lakóival, kultúrájával, történelmi emlékeivel, históriai szerepével a véráztatta magyar multoan. Hallottunk szomorú emlékezést a megszállás keserves éveire! és felbuzgó szívvel-lélekkel hallgattuk annak tanulságait. Somody István szavaiban a lángeló magyar lélek izzott, zengett, amikor egy táborba hívott minden magyart gyönyörű, istenáldotta földünkért, a német.bajtárssal együtt kiharcolandó szebb
Framco a\' bolaevixmua állani htapopél bevxélt
Franca tábornok rég< fulan^inia harcosai előtt bőszedet mondott én kljnloiiietta, bogy noflt nyugszanak addig, mig ti bókét és igaznágot meg nem valósítják Bjpanvok)rsxágb«n. A lniheviziiiiiN elleni lunv u mürült nemzetek harca a fejlődésért és jólétéit. Siianyolorszájriiak e téren szerzett tapasztatutaí késztették a kék gárdát arra, hogy óbbon a küzdelemben részt nagyon, Azok a siia-nyol katonák, akik Oroszországiam küzdöltek, saját ¦¦emükktd látták, hogy aa urosz nép nyomora és elhagyatottsága minden nu\'lA ország-hun előforduló nyomort felillmul.
Jegyek elővételben a színháznál. Pénztér d.e,9--l-ig és d. u. V»5-tőt.
Mája* hó mep mozgó hJlntekíő1
12-15-ig_______j_ - Hétfőig
Bombasiker/ W.A kényes problémák filmje/ PÁRDUC-KISASSZOKY
Hölgyek számára csiklandozó kíváncsiság, férfiak részére megszívlelendő óvatosság Főszerepben: MargufrltVtby, Ake SöderbJom UFA világhiradó aktuális eseményekkel. riőadápak. ksxdetti ; f4, ?6 és ?8 órakor.
Vitéz dr. Hegedűs György emlékének
A nagykanizsai Credo-ogycsÜlet kezdeményezésére n város képviso-\' lélestütete dr. Hegedűs Oyörgy emlékét piedesztálra emelte, ho^i\' örök időkre tisztelettol ejtsék, ki onn^k a :iszti szivü, il;\'.u: riaagyiruak ncv-4 éf )h\'-lílának lillítsiik az uj norn.tso(tők <^lé, hogyan kell dolgozni, önzetlenül harcolni, inasokért küzdeni, az Eszmény zászlaját magasán lobogtatni a magyarság épületébe./, .léglúkat hordozni, íntvalló Krístofórusiitilc lonni, a magyarsáííot míndenekffv-lolt Híííirotni. "l\'lhból as .alkalomból szenteljünk égy porcét a mi nagy ombőrünk emlékének. ¦ — "
¦Mort nagy ember volt vitéz dr. H0f^üs\\O\\örgy. A nép gyökoréMÍ 1 sarjadzott^ iiiueii hozlp magával útravalóul ok éloífti; tisztánlátiisát. jó-, znn gon/lolkodását. fajszorct(?téL mély viiHaaos lelkületét, hatalmas inunknbbrtiHát, e^és/Miges felfoL\'á^át, diadalmas viláí.\'néziíb\'-t, híx-sfileteH egyenességet. Imrei készs\'-g.\'-t, ;vf. ígazrjághpr. való la.\'as/.kodását. a ciol goisák mogbeH\'süIi\'wét, a/, élet problémái iránti mély megértését, Az élet minden vonalún és körülményei közölt, akkor is, amikor néni volt konjunktúra, hanem súlyos kockázattal járt hitviilló magyarnak lenni, dr.,. Hegedűs ílvörgy egész énjét, szivét-lelkét az lOszjue szolgábitáhu állította és pí\'Ulát adott, hogyan\' kell ezt az áldott, szent n:inzetot egész erejével, tudásával, /ildozat hozat alávsl sznbíální.
Vitéz dr. ilegedüs (lyürgy ft-nép fia . volt. Önerőjével.¦ isáska" élni-akarásával küzdőit:1 fel uiagat\' a-magyar társadalom egyik legbfK\'sültobb férfiújává és komoly politikai Ióuto* zöjévi\'\'. l//ö [iin::\\:ir lelkiségével ör-tüzeket gyújtott és ahol csak tiiog-\' jelent, szép magyar szivének drágaköveit szórta széjjel és építotte mindenütt n hűségesek táborai, ii\'bocsit-l;-!(^s mag", aruk kiseróilnil, innnlvek a UIxm-iífis-szúhadl;éinüves dzsangi\'l-!k\'Ó niiiKluK\'j\'iinnyi vesztu-órlielyoi voltak a ii\'tt ívarsá\'gnuk. \'
Dr. ílegedüs Oyörgy járta a fáikat, a városokat .hirdette u \'uiagyar gondolatot, kanisztránkénl hordozta n keresztel, síkra szállt a néni jegekért, küzdött az elnyomottak felszabadításáért, szociális érzéke és fajszei\'eleU; paniucHi.lölag diktálta Hikra»zállását a . társadajmi. igazságért éá ngvíinlóségért. A parlahient-Ik>ii minden keirsztónv és magyar ügy fi.iiiitíkiin szószólója volt. A >//iihu Közlönye hasábjain a tisx- ¦ tultnbb magyar közélet érdekéhen emelte fol mindenkor szavát. Uü-séges magyar és igazi hazafi volt » szó k\'gneincsobh ,legtiszbU)b, legragyogóbb értelm/rlien. A kommün alatt volt bátorsága szembosxállani a vörös vérelmkkol ófl csatlósaikkal,
iln, az uj világrend Blapjaipak lofektí\'tésénéf, h mi kor a magyarság épülotének annyira szüksége, vna olyan pillérakroj mint vitéz dr. Hegedűs. Oyörgy volt, a tisztelet falsával tekintünk a magvetőre, a kemény, elszánt, harcosra, bátpr, kiálló katonára, a közélet nagy munkására, a nyílt homlokú, tisztokezü katolikus fér/iura. aki mindenek fölé tudott emelkedni és korápuk nagyjaival égy t\'NUlasorban egész sz ivével-lelkével fajtáját Hitolgalni.
Hosszú, bossa.u eazteudök toltok ol azóta ,hogy a sárvári népgyűlés szónoki emelvényén mint katona * becsület hiezéaén, harc közepette hnltiui esi\'tt össze. A kinkunizsai siikertlH\'ii egész Dunántúl mélységes gyásza mellett lfagyarország mi-insatntolüöke, Huszár Károly, » fogy vártára és jóbarát búcsíiztatta a/{ ogéex katolikus magyarság novétnaV
Hohszu. hosszú írek multak ol azóta, kitolódva a magyar társadalomtól, pihent nagy emberünk, mig a niigykánizsaí Crtxlo kietuelto a.feledés homályából é* surgolto oinlé-kének megörökité.sét, Kiskanizsa katolikus magyar ifjúsága ppdig bdep-
4255
VMÁ. május 12
BÁJTJAI KOZL:0NY
loxto arcképét ÓB\'olhatároiita, hogy sírja zarándokhelye loSfl az jfjn nia-gyitrságiuik.
Mo, amikor vitéz dr. Hegedűs György vetése kikelt, amikor a feltört magyar ugaron az úttörők verejtékes munkája nyomán dus búzatáblák hirdetik u magyar munka hiúrősót, umiknr az uj tavaszi liaj-nalnn friss paesiriaszó ébreszti az újjáéledt magyar nomzoti élótot, Ui-liinlMÜiik vissza a kemény, tövjses, ráiíOs tilru. amit a vitéz flegudüsök ii"! niot i.ik. hogy utódaik számára :>lkóvctkozzi\'\'k a •íyütnöhsérés, az aratás idője,
IlKSItMK ItKZSCi
Tul a Kárpátokon..
(vitéz Csikót Jenő kenyve)
Amikor még itt teljesített szolgálatot Nagykanizsán és béke volt és karr.su alakján délcegen feszült ax uniformis, areán a mindönkii lo-h-gyyérzö mosoly. \' akkor még nem gondoltuk, hogy ogyre-máára az irodalmi terméséről kell majd bírálatot mondanunk e hasábokon. Podig az (Hídig megjeleni öt könyve azt bizuli; ltja Jiogy vitéz (\'sikóa Jenő iió. még padig vérbeli, kültó,
még padig ihletett és ujsiiiíiró. még j.\'diir a .javából; ¦ Talján katona ma is (déJROg férfi és lebilincselően kedves hí. Másodszor járta ós járja a .vilúffhi\'ihm\'tik forgatagait\' és tálán it sok\' éhuénj szabad itotta toiuie fel az írót, aki a kard luojloit a tollárai js (inindin lobi sorával Ugyanazt •.zolffálja: a magyar hazát.
Vitéz J&Ükóa. Janó ötödik könyvé s Stádium kiadásában jelent mog Tul a Kárpátokon oihimal. Egy kötetnyi, színes, i\'Iotoji, szint;! a féuy-
. kéj) élességével ható riport ubbúl az iitozi*r kilométerről .aniil tanárt oröss földön. tögv kötotnyí tanulság a Kárpátok lábatél a mosató Don partjáig. A lengyel fül vakban, kis és nugy városokban, az orosz puszta sivár véfltelonébou, mindenütt biztos
. szemmel látja mog n loinolloinzőb-lirit a anélkül, hpgj f elmész tené propagandával .egyszerűen, tárgy i-lu\'.\'osan, do aniud meggyőzőbb orÖ-vol adja tanulságát az élet száz meg .siúz apró jelenségéinek csak ugv, mint nagy áttekmtésóknék. Beás meg száz vezércikk és\' szónoklat nem nyújt annyit a magyar lélok hareíoi éjének, a magyar foladntv&l-laláanak urósítésóhoih mint vitéz Csikós Joliónok ez a könyre. Amellett liejn lőhet letenni, ha az oiubnr egyszer a kezébe vette. Minden sora éraokos és lenyűgöző, mert érezni lehet l«¦\'¦ \'i111k az igazat ós megta-nuhii bolólük a Idrverée tnindon torzításától mentes igazságot. Magyar Hiolgálat öfi a könyv, magyar munka, magyar növelés ós élvezetes, izgalmas oWasmápv.
(hl)
iMttOR A MAGTÁR HONVÉD 010SI FOLDOH SARCOLT Halálváros Ukrajnában
Alulírottak ugy a maguk, mlat az egíii rokonság neveben tudatják, hogy a legjobb apa, nagyapa, dédapa, após 03 rokon
Rákos György
eleteitek S5-lk evében a betegek szentségével megerősítve f évi májas hó ll-én d. u. 5 órakor rövid szenvedés után elhunyt.
Drága halottunk földi Maradványát május hó 13 án d. u. V:5 órakor fogjuk a róm. kat. egybáz szertartása szerint a családi sírboltba örök nyugalomra helyezni.
Az en^üs/.te\'ö szentmise-áldozat május hó 13 án d. e. !) órakor lesz a szenltcrencrcudi plébánlalcinplom-ban az (¦¦.¦ok Urának bemutalva,
Nagykanizsa, 1941.-május hó 12.
Ama. éa Uk. haaesali-a I
Jóiaef, Aanai férj. Kováta Perncaá gyermekei, Rakoi jauefné sz. H*Iá» Kat«Hu menye, KováU P«eno veje, Rakoa 111 fúrj D4i*l UJomé és Mária, Koviu l\'cíauc éa dr KováU Anna unokái, Oául Lajoa unokaveje, Marika dédanekája ás a gyá.ioió rokon.ág.
lamnesot kapott\' ¦«» ezred, hogy
székhelyét tegye át X városkába. Ez\'a varos arról nevezetes, hogy » Tftrös OrvlöTészok kedveno találkozó liolyo. l^ngynl és ukrán lakosainak ólote tiotn egyéb, mint rotteeós az otthonukért, az életükért. Nem is olyan régen rendezett szép város volt, Tillnnytolepn volt, nagy gőzmalma, hatalmas templomai és Özlatnegyo-dci. Mn már mindÖB a múlté. A la-kosság olajmóesossol világit, gúz-malnia romokban boyo/, a templomok puszta falaikkal, liodesxkázett ublnkokkol merednek azégnok. Minden nmsodik ház tövig loógvo. vagy feldúlva, kifosztva. A vörös. orv-Jöyúszok gondnskodnak arról, hogy-a város egyotlon\' Ósz [íópájának hővon legyét) dolga, ftt
a (HuíáM temcihi\'k a rlivaíosak. Vny in temetik el a halottakat
kiiziit családi xirha. Ku is láttam ilyon oipusztitOjft családi otthont.
Á írrfi ó\'!- Igofl W/akkal a /•¦om/Fci küszahfin ,a felesé\'/ / ívi\'h kis iin--tmi\'kévl az á{W-ban }<ldavc!inhia ,co-y kis apró-
Caah vátl".-Iának flyUUn1ár,áimn
Amikor ezredünk ezt a várost ¦ három kilométerre megkőzolitótte, ii tábori tüy. \'•r.\'.ég és -as akpavekt század mintegy 50 lövést tett. Ogyeh tok azonban arra, hogy a lövedékek a város szelőin lakatlan\' területen (v.;i|indjniiul( l>o. Az orvlnvéazeknek .•z ia elég volt biztatásul arra, hogy hányat-homlok ól menekül jenek. A cél az volt, hogy a környező erdőkbe ugrassák okot s itt majd megtörténik n végleges leszámolás anélkül, lm>ív ezl a nokat szénvodett la-ko\'tsá el további tiántnlom érné.
Ugy is történt. Mire előőrseink, feldoiüö járőreink höértok a városim már e«nk iin\'s házukat találtak. A banditáknak nyomuk sem volf. sót a tüzérségi tűztől való félelmében méc :i lakossöíí Ís óhyenekült .a közelben , hrá vasúti támpontokon keresett
Koldusok hada a
Amikor lejelentettem, hogy szobára van szükségem, mert náluk fogok lakni .le som tudom Írni azt az örömöt, amivel ezt ^a hírt fo-gndták. Hogv
magyar (i--:t fai/ \'aktii a háztik-Imn. tijtaguae katonaság n.oára-sukban. lUidták, hogy et számukra a békét, o nörns iosztogatók uralminak n regét iménti. A fiatal asszonyka sujátkezdleg rendezte be Bifohamat, súrolta fel a padlói\' és közbon folyton csacsogott, folyton mesélt, elfeledkezve arról, hogy én talán nom is OgGSKon értem az Ó nyelvét. Addig beszélt, addig mutogatott, hogy végre mégis csak megérettem ,hógy o moSt milyen boldog, hogy ma már ők is idohaza alszanak, hogy nem kell gyalogolni és hajnallian kölni. Apró kis fohér koao égészon kivÖrösödí\'tt a súrolásba, de ő csak novotatt boldogan, a izoine örömtől csillogott, Imszélt, mosóit a végtelonaégiC^
Kesébb körülnÓBtűm a városban. A szomszédos hós egy lengyel mérnök tulajdona. Valamikor
(A m. kir. hsnvéd tudésHó esstaty kettesei
ság pedig a ial mellett « földön feküdt felismerhetetlenségig ÖHSZeroncsolv*. Kölnlto a fohér falon nagy véres folt éktelenkedett. A borondozés iwzdorjává zúzva, lába.sjószágnak se niio, so hanivii. Az épület falán vérrel írott üzenete a vörös banditáknak. Körülbelül ilyen volt a kép, ami olém tárult.
Ide kellene, hogy eljöjjenek a \'hangoskodók, azoknak a kulturnom-zeteknek fiai, akik segédkezet nyújtanak ohhez az aljas munkához. Ifiszem, hogy arra gondolnának ök is, amire én ,vájjon holnap nem az ó szeretteikre kerfd-o sor, ha szabadkezet biztosítanak onnok a gyilkoló liördánnk. Az az állam, amolyik ilven kedvetlen ,minden ombpri méltóságból kivetkőzött fenevadakat tenyészt ki és uszít rá Is\'jkéfi embo-mkre, az szerződés ide, szerződén oda, u civilizált világ megsemmisítésem törekszik, logyon az a világ ma még ellenséges, vagy baráti. Itt fölöslegesek n \'szavak, .beszélnek a lények. Akik kétalkednok, jöjjenek ide. személyesen meggyőződhetnek a valóságról.
•/MJin bátrak az órplövészek
nieívlékoí, sokan pedig a környező falvakba szaladtak szann-széjjel, ür ¦ volt j»n egem vátw. Sötoílw borult házak ,itt-ott még füstölgő ror ok, nagy üroa csönd mindenfelé.
lleggohxí-\'nzonhfln meirváltozott a helv^ol, Valóságos népvándorliis indult\'inog. A\' lakosság megtudta, hogy magyal\' katonaság érkezett vá-rosí:!:ba: azonnal visszatértek otthonaikba. En az elszállásoláskor egy orvos házába korültem, eki kis fiával, feleségével már fél éve nom aludt n saját házában. Bgv közeli kósBóglx) gyalogoltak mindon délután az asszony szülőihez és úiiíb-nap virradatkor tértek vissza otthonukba. Ezt s kényszersétát nagyon sokan mogtették az orvlöré-azektól való félelmükben.
temető\'-városit nn
a heU/heli villany telep főmérnöke, volt, ma mint ablaküvege*, keresi ¦keityerét. Az orvlövészek gondoskodtak arról, l\'Ogy. váron aotétbon maradjon, felrobbantották a yillanvteteprit. Nem szeretik a fényt, a világosságot, eltoló elemük u rejtelmes\' sötétség. Csak- ilyenkor lehet orvul támadni. Különleges iróniája a fiors-nak. hogy ez n mérnök ma tábla-üvogek Bzábdalásánál használja mérnöki vonalzóit. A harmadik ház lakásomtól füstölgő romhalmnz, tee-napolőtt gvujtották fel a partizánok. Az utcákon őgyelgő, rongyoklnt burkolt emberek, asszonyok, gyermekek. Igazi szonvodő áldozatéi a mai véres, kegyetlen háborúnak. Olyan ez aa egész város, mint egy nagy temoté^ ahova koldusok hada telopedott le és várják\' a jósimi adakozót. Az adakozók most mi vegyünk, magtár honvédője ,mert olhonuk számukra a békés életet, a vagyon és élotbis-toimagot . V«d Lajos zászlós
haditudósító
TARJÁN—PALCSICS
textilipari 4» kereehedelmt vállalat Nagykanizsa.
Qyár: Magyar-u. 86. Telefon: 3-44.
Városi főüzlet: Fő-ut 14. (Első Ma-orar Biztosító Intézet palotájában.) Tetet*,: 5-33.
h i REtl
— (Kevács NaRy Pál: rendéraégi szemléié)
Közöltük, hofíy dr. Petrányi (lyörgy Bzomlmthelyi kerületi lend ¦ őrségi szemlélő, .főkapitányhelyettesnek főkapitánnyá való kinevezése után a szombathelyi kupitánvaág vozetőjévé és kerületi szemlétóvó dr*. Iiusaay (léza főtanácsost nevezték ki. A nuú napiparancs köazétoszi, hogy Kovács Nagy Pál rondóríőUi-nácsost, a nagyváradi rendőrkapitányság vezetőjét ,aki hosszú időn át a nagykanizsai rendőrkapitányság vozetíjo volt, Debrecenbe lielyözték át, ahol ez ottani rendérk\'ei ület szemlélője lett.
(Zalavármegye klsgyilése)
elveszítette egyik legértékesebb lapját Mindszenfv Józsof apátnnk |iü.spökké történt kínevezésével. Helyeié a föíspán most a soron következő Krauthacknr Albin stridóvári lakost hívta be. (Áthelyezés)
Mészáros Árpád m. kir. dotektívet u magyaróvári rendőrkapitányságtól Nagykanizsára! holyozték át.
— ÍA vármegyehá7áió>.
Zala vármogye törvényhatósága dr. vitéz Hunyadi László vármogvei főjegyzőt és dr. vitéz Ilertelcndv Koronc árvaszéki elnököt a VI. fizó-lési osztályba léptette, elő. -- Balogh Kndro növni főszolgabíró kitöltött szolgálat után, saját kérelmére, érdemes munkásságának elismerésé- \' vei nyugalomba vonult. Sümegről (i szolgálat érdekében, azonnali hatállyal fjetonyóro helyezték dr. Szutai Zoltán th. \' Molgolrirót. A vármogye elismerésével vonult nyugalomba -14 évi szolgálat után ^Kovács Sándor letenyoi főjegyző. — íízakál Emil zalaegerszegi körálkit-orvost és ííévaí Sándor léteméi községi írnokot nyugdíjazták. - "Saját kérelmére nyugalomba helvezte a törvényhatóság Izsák (Jyuláne zalaegerszegi vármogyei irodnHCgéd-tisztet.
— <Ha1áI«zástk)
Mertolondi és víndornyalaki Ilor-lolondy Andor, máltai \'lovng, volt huszárkapitány, kutaskosmai földbirtokos, 60 éves korában Kaposvárott meghalt. Tekintélyes vezetőtér Hu dóit ki távozásával a somogyi közélot küzdőteréről. A mosszeágazó család gyáázolói közölt van » pálini Somogyi-család is. —¦ Egy salai nagyasszony is kidőlt az élők ísoxk^ bél.\'-Meghalt vésoí 6ív. Véssey básztóné szül, medeczoi Nedecxky Emília. fr> evos volt. Holnap temetik el Felsérajkon. A nagyaHa-¦nonyt a kiterjedi családban 15 unoka, és \'?1 dédunoka, valamint 8 ükunoka is siratja.
— (A zalai járási szeelálls szakellaalék)
létszámában twkörctkozett változások miatt az alispán, Tóssegí Piroska járási szociális \'nKebetéadónak az alsolondvai, Tóth Roailia szakelőadónak » lotenyer-és a íőalaTir-megvei Könjóléli Szövetkezet kötc-lékeoél eltávozott Kilic* Anna szakelőadónak a sümegi járás saociális szakelőadói tennivalóínnk ellátása alól tőrtént egyidejű felmentésével a sümogi járás szakelőadói . tennivalóinak ellátáséval Tószegi Piroska, a lotonyei járás szakelőadói tennivalóinak ellátásával Lontay Heneé ós as \'alsolondvai járás szakelőadói tennivalóinak ellátásával Tóth Bo-zália járási szociális szakelőadót bízta meg.
— (Ken kötelezettek Is jelaut-kezhetnak nél raimkassolgálaíi-a)
Mint ismeretes, a honvédelmi miniszter W—80 év között elrendelte • a női kötelező munkeszolgálatot. Ezzel kapcsolatban illetékos helyen közlik, hogy a kötcltwttak közé nem tartozó .nők is jelentkozhotnok a tiiitidiaszolgáUtra.
ZALAI KÖZLÖNY
IjMj. május 12
Műim mlnlMterelBök nyflatEozott a paribözl kelyzelröl
(MTI) Sztójay Ilunie minise-le netnök a MÉP tegnapi értekezletén időszerű kérdésekről tájékoztatást ailoll a párt tagjainak. Mindenek előtt nyilatkozott arról, hu©-\' a /íiagyni\' kormány-, uak a iVípoliUkas vonalon folytatott tárgyalásai a pártok kö-zőll [i:A;íio/./-;íl; a megfeaVe\'émeg-•Idást. Ma rniudco erűt - mondotta fi xuiiaí«1re«r«Iuük — kő-
ét* a honvédség szükségleteinek biztosításáról
váljék . a társadalom i egységes, összefogása. Ezért „volt szükséges a zsidókérdés megoldása is^ A zsidóság megbénította az egységet és megakadályozta a nemzetet abban. Hogy egységes legyen. Tapadom, hogv magyar széthúzás, turáni átok van. Ez ellen tiltakozunk és be fogjuk
zös cél, a háború győzelmes befejezésére kell fordítani. A kormány minden tagját az a törekvés hatja ál, hogy biztosítsa a honvédségünk számára miml-ozt. amire a háború avőzclmes l>efejezéséhez szüksége van. Csak így, ujaid) fegyveres erővel és minden erőnk fokozott
k ihásznál á sá v a 1 fejez he tj ük győzelemmel a háborút.
fíahy államtitkár:
„Nincs más válasziás: — győzni vagy meghalni!"
Székesfehérvár ünnepi közgyűlés keretében iktatta be uj főispánját, dr. Toldi Árpádot. A főispán székfoglalójában kiemelte, hogy minden ténykedésével u szociális kiemelkedési kívánja fezoltfálni, hogy válaszfalat magyar a magyar közé ne á 11itvon Kontrrd. Utána Homnn Bálilit, a kerület képviselője emelkedett ápolásra, nwijd Bfiky Láseló, belügyi államtitknrmon-dott. beszédet. A mai\'háborúról szólva kiemelte, hogy iii.íW\'s
más választásunk, mint győzni, vagy meghalni. Ma kél arcvonalon küzdünk. Katonáink a keleti harctéren becsülettel harcolnak, itthon a dolgozó társadalomnak kell szilárdan tartania a belső frontof.
Ma nrm a politikai harcok idejét étjük, hanem Összefogásra, ma stukáig,
meri csak közös erővel vívhatjuk kí az életet. A kormány mindent.,elkövet, hogy Ichr^vé
bizouyllani, hogy
ezek a jelszmuak csak a zsidók szétbomlasztó érdekeit szolgálták. A megoldásra váró szociális kérdéscink közül
rövidesen napvitáavt (álnak uzok ai intézkedések, melyek biztosítják minden dolgozónak a becsületes munkája utáni megélhetést. Társadalmi osztályokat nem is-iraerünk, csak becsületes dolgozó magyarokat. Nincs közöttünk különbség, csupán csak az: e.lvégzi-e kötelességét valaki, vagy sem. Ha egyaégesek és erősek leszünk, ki fogjuk vívni a gyüioclmet.
Emberfeletti küzdelem kfivetkexlk a harcterek viharelőtti csendje után
Német légierők nagy harcban 24 különféle hajót tettek ártalmatlanná a Földközltenger nyugati részén
Iierlinbó< joleotik: A hadKttinie-rekon vihar előtti caonH uralkodik. A k *lrti hadar, in tér egyes Bsakaaaain rnég mindig helyi joloafafeógü harcokat vívnak a ritíniet /napotok. .1 luuii jelentőségű események ¦iatf/fontja nagyobbára mt arcvonal mögé. tolódott el, ahol a mindkét részről felsorakozott e-apatok ar. induláa pillanatára várnak. I\'lniber fölötti küzdelem indul inog, ha irRysaor esek a tömegek korszerű fogy verőikkel összecsapnak. A hadiludyzet a szovjetet arra kenv-•zoriti, hogy a ronaolkoséeéro álló osükos érökot hareba vesse* a döntés ktcaikarósÁra. Ami a boküvetkezó Imrcokal illeti,
u keleti hadszíntér déli azmhasza ismét az egyik legfontosabb arc vonahzaktisz lesz. Erre német részről is felkerültök, éppen azért egyre nagyobb jelentő-riém>t nyor a nemet csajntok liolyi jellegű tevékenysége, ami jelünkig a Dnyeszter alsó folyásánál van folyamatban.
Német és román hadosztályok rohammal megtisztítottak egy fontos szovjet hídfőállást és 168 löveget zsákmányoltak. Egyéb ként a némot csajatok tovább folytatják zavaró hadműveleteiket, melyek u szovjet tartalékok és utánpótlások felvonulása ellen irányulnak, ,,
Tegnap este u|ra bombázták BrUsszelt
Hrit ós \'északamerikai bombázógépek tegnapra virradóra n flamand é.s vallon föld külön-ItözŐ helyiségeit támadták. A bombázott városokban komoly károk keletkeztek.
Brüsszel város ellen csütörtök este az amerikai bombázó kötelékek ismét terror támadást intéztek. Az ellenséges gépek a város Inkőnegycdcire romboló és gyújtó bombákat dobtak íe.
24 hajó* pusztítottak el a német repülök a FSléMzU1enger*n
Kémei harci éa torpedóvető ropü- | Földközi-tengor nyugati részében lógépok péntekre virradó éjszaka egy ellenséges utániiötlási bajókana-ujabh uagy ajkatoké* értek el a | vónnal vívott liarcban. Torpedóvető
Unger-lNImann Elek vaskereskedésében
sin-, rud- ém patkóvas-, továbbá szeg-
utalványok beválthalók es oliiepÉlfik.
Hofherr-gépak. gép»xij, cmaipágyfém és golyóa osaipágy Igénylését elintettem.
DRAViWOLGYI
VILLAMOS ARAM-
_ SZOLGÁLTATÓ RT.
Araraazáralák fixâtes», raklamaofók, hlbijaíantések, sxakaxarO falvtlagoartáa mlrtdan villamos kérdáaban délaltttt 8-461 del utam 16 óráig. Cwigery-ut 31, fiion 294.
r*)pülö((épck elsüllyenaknttiBk 50 euu\' tonna űrtartalmú hét tohorgőxöst, továbbá találat ért HG ezer tonaát kitevő 12 Bsállitó és teherhajót éa egy 9 ezer tonnás tartályhajót. Súlyosan megsérüli egy kuaumi cir-kwlló ás íí romboló la.
Amerika katoial hlitttiáget ktlá Tite lékialiiiUisáti
(jeniből iek-ntik, hogy we, Bgya-nült Allamolc kormánva elti&tározta, hojry az angol kormányhoz haaon-lóan katonai bizottságét küld Tito róliadi szállására.
Londoni jól Értesült körök rclc-niényo sstormt Tite a londoni, washingtoni és a moszkvai kormányhoz aasal a kéréssel fordult, hogy l^a \'io;rlio 20 eaer katonát hocsásuon nondelkozósére.
Aiiffol kivitelt renátzabályk Paringália ellen
Lisszabonból jelentik, hoffj \' ¦* angol kormány ujabb megszorításokat léptet élotbo a kúezén kivitel te-kiíiti-ti.\'-Lü-ii. min-! a volfrám nsállitá-sok ügyóbon a portugál kormány álláspontja angol résara uom rolt kielégítő,
Meszkva harchatépésre hzélitoltst fel Mar véglát
Stockholmból jelentik : Raj svéd lap szerint Moszkva valóban azt a kívánságát közölte a norvég kormánnyal, hogy lépjen harcba a német csapatok ellen. Ha norvégon ebbe bcle-rgyezne, Észak-Norvégia terü-lete hadszíntérré válna s akkor a norvégek közigazgatásilag is a vörös hadsereg kötelékébe tartoznának. A Szovjet ezzel a lépéssel elö akarja készíteni csapatainak a skandináv területre való behatolásáét é.s utat akar magának biztosítani az AtlanÜ Óceánhoz. Az orosz csapatok megjelenése új helyzetet L-rem-
tene. északon és egész északot, ugyanaz a veszély fenyegetné, amely ellen Finnországot éven, keresztül védekezni kényszerült.
Az MB III. sajnekság állása
1. ITSE 2» 14 2 4 If u 30
2. NVTE III 13 1 4 66 as 28
3 NZMIE 1!) II a 4 5S m 26
4. NSE 2d 111 4 t U 411 23
5. PVSK 20 11 1 56 45 23
í. MTC 1» 10 1 S 54 39 2]
7. CtóTE ¦20 9 1 1» 56 53 19
i. BVSK 19 7 4 8 .» 48 18
9. PtíMMStor 1!) 7. 3 » 47 50 17
H. SITC 19 6 4 • » 3» ll>
11. 2s«lu 19 fi 2 II 26 41 14
IS. Harca 19 S 1 13 n 59 u
13. 11.a,l,ld 19 2 1 Ifi 21 112 5
NaxyKaniisa megyei vAr«3 odóbivstalaiói.
KI7/I944.
Táryy: Adólliclea Iránti felhivá;.
Hirdetmény.
Nagvkinizsa m. város adrihivalala a K.vK H. Ü. 47. § áriak i3) pontja ülapjlo kihívja az adózókat, hogy *z 1944 évi ¦Aitdik negyedévre esedékes arfóhátra-lékot f. hé ifi-ij; okvetlenül flieesék be, mert e»n idő uián hátralékosok ellen a végrehajtást eljárnál minden Intés melló-zéie mellen folyamatba tesszük.
NagTkanizsa, 1941. évi májua 11-ín.
isu Városi Adóhivatal.
âPlOaiBDETËSEI
FtaCaalndaaast aionnalra letve-laűnk. Horthy Mlklóant t«, 1428
¦filsaaib* aapealakal ét taonlaleiayl felveiz Danitné, Bitbort-utea 8. mt.
OyerMeksieieto mlnalaiiaai (téial nem
kell) balatoni villába mj családhoz felvétetik. Bívebbet Bninyai Dlvatháí, Horthy Mikién at. 143X
Hábaraa kockáiafra ii 111(611640 etetés néphiiUsltéil akvliltléra Időielih tftiko-kat és szerzőket helyben és vUCken alksl-Mizsnk. — Ajánlatok Qardék Btztotlló SaSvellieicte, Deák tér 3, kGldendAk. 1545
Kifutásit*, MsaolaélafaáNv felvétetik. Tóth íüiierflztet, Klrály-stca 17. 7
Pfaoé*>iTaao»oaak (etvennik M eta-ládbéi valé fiat. Vlda vendéglő. 1549
ADA^VfiTÓL
Jekarbaiai levő küloatéle bátorok elad* 1. Teleky nt 46. 1484
Fora*oa kaphatóSárecz Islváa fakeres kcdónél, Zrínyi Mlklóa-u. 3f sa. 1349
Raaio 2-pi-ea eladó Szem Ftónan-ICi M. 1543
UAZ ÉS INGATLAN
Eladó belleiülelen nagyabb báa gytt-
mOlcsOticl. lóuivonalon kibebb bác nagy kertiéi. KÖzvetliő Horvalh Ingatliairodi, Sugár ut 42. 1546
MJLÖNfÉlit
11-él ¦ érakor Teleki-áltól Kóiház-ulcán keresalll a Sétakerllg elveucft ezj plrca kltatt-kabát. A megtaláló |utaloat ellenében a (lerkeiztóségben adja le. 1547
Mindennapi leveleeéabÓl ÖSJUgyOjttia UmagfaélyaBMl bélyeggytljteit aflskra
magwaaaak. Barbaiits, Zalai Közlöny iMiaeiilősége, naponta délután 6—-7 éra lötfltt tí< a hirdetés mindig érvétiyen.
ZALAI KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP Kiadja : ..Sflztjaidania\' T. Naa>*a««»*" Felelős kiadó: Zalai Károlv Nyomatott\' a „KuzgazdasáBt R. T. Naoykanliaa1-nyomdá|ában Nagykanlzaán Nyomdáért falul: 2«w Kirt«r
555154
Maio:
Beadiu.oiat :---------L_ 84. 6vl., 106. sz, Nagykanizsa, 1944. május 13, sz»mbat Ára 90 aller.
ZALAI KÖZLÖNY
politikai napilap
_art.ii.lliU M
lUulóklvoUíl : l\'í-ul s. u.
Feieid« szerkesztő: Barbarita La)o«
KMXhMAd Ira: agy Maapm 4 P«»Kf> 30 <¦*•
noRyedérre 12 petiicö 40 fillér, Btjm Ws&tn: tifttkfizTmp 16 Hit., noipbnum 30 fa
á következő hadműveletek szempontjából jelentős teriSefsáfoltat foglalt el a magyar badsereg
Kolomeátöl délnyugatra visszavertük a bolsevista támadásokat
Oliiszors.áff dí:li arcvonalán a Oarigliano alsó és középső folyásánál heves harcok folytak.
Kzokot ar. olöro töréseket csak helyi\' jsllogünok Icoll értékelni, de fólre-írthotetlonfll az nminlszászok régóta tervezett áttörési kisórlotoinok bevo-/fité mozzanatát képozik. Az elözönlő- csajmtok ar, amerikai tüzérség erős tüze mellett a német előterep akna övezetének kitapof-ntására indultak, hogy aztán ott befészkeljek mainkat. Összefogott tűzzel « németek mindenütt elűzlek óket.
Tegnap roí-pol as angolszászok folytatták olörntörésüket, ugj hogy a
harcok a loghovesebhé fokozódtak. A német előőrsök szíves ellenállást tanúsítottak és a támadást már az akadályok olőtt visszaverték.
Castel Farte, vidékén a harcok súlyosakká váltak, azonban\' ae amerikaiak itt sem tudtál; megvetni libnkai.
A délölnssorasági ínvániós csapatok eredménytelen támadásokat intéztek h nyugati Apponinekben. A nettu-. noi övezetekben nz amerikaiak az April iába vezető ut mentén több ered m én v tolón előretörésre szorítkoztak. Támadásuk négysser egymás után véres veszteségekkel Összeomlott as^eléző napi harci helyeken.
A mai magyar hadijelentés
(MTI) A honvédvezérkar főnöke közli; Kólóméitól délnyugatrs pán-eélofi kötelékek által támogatott bolsevista támadásokat tiissravertünk. A iulvfi* clhárHó harcokban igen fő eredménnyel támogattak a német páncéltörő kötelékek. A saját arcvonalunkba helyenként betört kisebb helyi csoportokat bekerítettük, majd megsc.nmisitettük. A né.met é* a magyar\'kötelékek a sikeres elhárító harcok után elJcn/ámadásrm indultok és az ellenséges készenléti állás okból a bolsevistákat kivetve ujabb területsavakat foglaltunk el. Az arcvonal többi szakaszán a bolsevisták csak helyi jelentőségű támadást kíséreltek meg. amely már zárót ütünk -ben "összeomlott.
(MTI) Illetékes Magyar katonai körök a magyar hmiije-lentéséhez a következő kiegészítést fűzik:
A szombati hadijelcnlés ismét a magyar csapatok eredményes harcairól számol he. Az átmenetileg védelembe átment magyar ¦csapntok-\'ellentámadással a bolsevistákat Kolonicától délnyugatra kivertek és a helyi jellegű betöréseket ellentámadásokkal elzárták ós a* betört ellenséget mindenütt megsctmnnisilcllék, snl ujabb jelentős-lerülclnyere-ségre is szert tettek. Ez a terület sojál állásaink megjavítása
szempontjából, valamint :i későbbi hadműveletek szempontjából is jelentős. A küzdelem szívósságát mutatja, hogy a harcokban a bolsevisták több száz foglyol és haloltat veszítettek. *
A Wiener .Nachrieten külön cikkben elismeréssel méltatja a magyar csapatok teljesítményeit Megemlíti, hogy mikor Horndinin helyiségbe bcnyoinul-tak, 0 nehéz páncéltörő ágyút, 1/tÖbb lövegei, 12 néhőz és 21 könnyű géppuskái zsákmányoltak, a könnyű fegyverek nagy [Omegán kívül.
Jelentés a ma éjszakai berepüfésekrőt
Budapest, május 1H
A Magyar Távirali Iroda jelenti: Tegnap, május f?-én a? esti órák-néhány ellenséges repülőgép déli irányból átrepült a Dun*-Tisza közén és észak jelé hagyták el aZ Órsttáff légiterét. A Tiszától keletre f"0 határon is átrepült néhány ellenséges repülőgép. Bombázásokról jelentések nett) érkeztek. A kora haja ali órákban valószínűleg ugyanezek " gépek visszatérőben, északról déli irányban repülték <!t az ország légi-\'eret. Az át repülések zavaró jellegnek voltak.
Tisö és kísérete a Führer főhadiszállásán
¦\\ ruegbéSüétések k hagyományos* barátság szellemében folytak. Részt fett az értekezleten RjbbentrQp néniét birodalmi külügyminiszter; is. A/, cazmoeam* caak. megoi ősi tolta azt a szilárd alapot, melyen eddig mindkét fel maga tartása teremtett.
Pozsony, május t:i (MTI) Hitler vezér és kancellár féhadiszállnsán május 12-én megje-kml Tíso szlovák államelnök, Tuka «niiiisitocolnok és kisérote. A vezéri j fóbadiSíálláaon raló - Unácskozáaokon részt vett a berlini szlovák követ is. í
üsd államelnök ma vistiaéikoezott
kísérőiével Pozsonyba.
Száaiarnzaft felett megtizedelték ar amerikai bombázókat
Berlinből jelentik : Itszakamc-rikai bombero\'kötelékek tegnap
délelőtt Szászországba történt berepülésük alkalmával egyik legnagyobb légi vereségüket szenvedlek el. Legjobban a Mosd fölé berepüli angolszász kötelékeket tizedelték meg. A berepüli ellenséges, alaknlalok szétverése mái\' a thüringiai határon kezdődőit, úgy hogy az amerikai bombázók, bombáik legnagyobb részét tervszerűtlenül (lobiák le, mielőtt Közóa-Némelország célpontjai! elérték volna. Ar amerikaiak 50 bombázót veszítettek.
95 r tegnap lelőtt amerikai bombázók száma
(MTI1) A május 12,-i nemet
kívül megállapítási nyert, hogy nagyon sok bombázó súlyosan megrongálódott, ugy hogy azok elvesztésévet számolni lehet.
országi bombatámadás alkalmával az amerikai kötelékek vesztesége 95 repülőgép, ezek közül 84 négymotoros bombázó. Ezen
Meghosszabbították az an gel birodalmi értekezletet
Amsterdami értesülés szerint I terebiökeinek értekezletét egy az angol világbirodalom minisz- 1 héttel meghosszabbították, j
Angol beismerés a /égiháború terrormOdszerérŐI
Az egyik angol lap az ellenséges országok polgári lakossága ellen folytatóit háborúval foglalkozik.. Senki sem állíthatja, hogy az angol-amerikai légitámadások kizárólag csak ipari károkat okoztak és hogy
a támadók megkülönböztették a lakóhegyedeket az ipari és ka* tonai\\célpontoktól. Sajnos, ,ál. lapitjmmcg az angol lap, a lé* guámáq ásóknak "ezt \':t sülyus -formáját a szövetségesek a légi^ háború módszerével fejlesztették ki.
London és Washington kellemetlenül lepődött meg a Szovjet skandináviai igényein
Berlini jjolitikai körök változatlan élénk figyelemmel kísérik Moszkva közeledését a norvég emigráns kormány felé, « norvég-szovjet szerződés aláírása céljából. Kétségtelen, hogf a Szovjet kellemetlen meglepetésben részesítette Nagybrítánlát és az Egyesűit Államokat, mivel az angolszászok Norvégiát a sa-jál érdekkörükhöz tartozó országnak tekintették. Ma már bebizonyosodott, hogy a Kreml skandináviai igényei túllépték a teheráni megállapodásokat
Illetékes német helyen foglalkoznak Mackenzie King kije-
lentéseivel. A kanadai minisz terebiök fejtegetéseit német po litikai körök
. vénleges elutasításnak veszik Churchill törekvéséi" vei szemben, melyek az angol világbirodalom szorosai)!) összefogását tűzték ki célul.
Mackenzie King most ismét világosan kifejezte, amit néhány héttel ezelőtt már meg foga Kma-^\'Őtt\\ az angol világbirodalom vtagjái nem tűrik szabadságjogaik* korlátozását, mint ahogy azt Churchill ¦ elképzelte.
A bolsevisták kiirtják lengyet földön az emigráns kormány szervezeteit
Mint Lisszabonból jelentik, az emigráns lengje\' kormány minisz -tarelnöke részletes jelentést adott át StetHnins államtitkárnak, hogy az államtitkár a jelentéat továbbíts* Roosevelt elnökhöz. A JBlantéaban a miniszterelnök a kelet lengjylor-flzivíi területek helyzetét ísmerkjtit triolyetüfs szovjet csapatok iámat áyjgiíáUtak. A jelentéa otmoadji, hogy s azoTJet kormány megdagadta
a felviláfiositást :> Szovjet-Unióba elhurcolt másfél millió .lengyel sorsáról. A rörös hadsereg álba! msß-HiíSUt* területeken a szovjet hatóságok kiirtják a londoni lengyel kormány szervezeteit. A lengyel jegyzék utal végül arra, hogy Kolel -l-ongyeloiipzágbsn elvesznek a la-kcitaágtél matdaat ételmtar^rt, altatót éa gépeket éa minrlmt atagaeuznok * tarülel boisavizálására.
ZAJUA1 KÖZLoNV
Komoly szavak, súlyos szavak
Sok mindent még tudunk ér-leni és a háborús helyzet okozta ídegízgulmakkal és l\'elkiállaput-tul megmagyarázni. Vannak ííyengo lelkek, beteg idegek, ti kedély bábjai akiknek lelkivilága, gondolkodása nz események sodrása szerint hullámzik és akiknek belső beállítottsága olyan, mintegy hárfa, a .penge-lés erőssége szerinl szélül inog — .énjük. Vannak különös mostohát a természetnek, akiknek esappongó képzclclguzdagsájja valóságos szellemi és lelki terhel jeleni számukrn, mert n legképtelenebb képel vetíti .elébük, mini egy eleven kaleidoszkóp, amit lálhatntlnn, titokzatos kéz forgul és ununk varázs-lal:i aluli állnak, nllól, ha dkar-uánnk is, nem tudunk szabódul* (iti, rájuk fekszik, fojtogatja okol. l.olkibuvárok ismerik ezeket a tünetekel. Vannak viasz* érzékenységű, gyenge lelkek, melyeknek konstrukciója any-nyini hajszállinom. hogy minden benyomás többszörös nagyításban vibrál bennük, a képzel egészen csodálatos1 világot tár fel elöltük, embertársaikat és egész körnvczetiikrl egész különös médoii szemlélik és ilé-lik meg.
Az még esak hagyján, hogy ulon-ulfélen találkozunk cinberekkel, akik fontoskodva, suttogva közlik velünk, hogy semmi baj, 3000 japán repülő a magyar fővárosba érkezeit . A másik biztoson tudja, hogy a németek megszállták Törökországot, de a rádió ezt még nem, adhatja le . Az sem zavar sok vizel, ha kedves nöísmerösünk, aki mindig a legilletékesebb helyről szerzi híreit, bizalmasan közli velünk, hogy az izmaelitáinkkal elindult vonat -hol kői ki és mit fognak velük esi-nálni . NyilVán szappanl főznek belőlük..*.
De az mégis csak különös és nem magyarázható semmiféle benső titokkal, vagy kedély állapottal, lelki depresszióval és egyebekkel, amikor járvánvsze-rüen Fúl siet a hir. hogy ómagyar püspökül agvonlulték, mert reverendákat adott a zsidóknak és ők ezeknek segitségével megszöktek fogságukból , Vagy : hogy »a Z....i esperest tetten-érték, amikor éjszaka a szent-\' ségházba rejtett titkos lendön híreket adott az angoloknak . Hogy >a papok ezt csinálták, azt csinálták, ezt köveitek el. Hogy éhben a templomban és abban a zárdában ilyen és ilyén oimborálás és árulás történ?, így támadnak aztán hírek, amelyek több mint valószínű innen belülről röppentek szét a határon lulra, amit azután az el-
lenség őrömmel busznál fel bomlaszt ásunk ra. II ven \'az is, hogy magyar katolikus ellenzéki körök szervezkednek és kohspirálmik nz ellenséggel, vagy áruló emigráns politikusokkal ...
íiogv a pápa -igv meg ugy1\' ...a túloldal melleit loglalt állást, a magyarok ellen. (!) Vagy ahogy -ők mondják utánozha-lullauui lekicsinylő ujkhigy ész-léssel, amelyben benne van minden gyűlöletük nz egyház és a papság ellen ; a pápa ur .
Krisztus földi lielvlarlőiáröl. a katolikus* anyaszentegyház látható fejéről beszélnek így magyarok és sokszor katolikusok, lír balloltunk olyanokat is. akik olyan vádakat hangoztatlak, amiket becsületes magyar embernek azonnal a legerélyeseh-
beu kellene visszaül ásítania. Iu-leliigens magyar emberinek pedig nyomban tisztában kellene lennie azzal, hogy a »Suttogó" vagy >kiabálö galádul1 huzu-dolt*. lelkiismeretlenül rágalmazott, vagy buta .szajkó módjára és felelőtlenül továbbadta azt a lehetetlen agyl\'ieamol, ami go-nosznyelvü. aljas szándékú gyalogjáró sátánok sultogó propagandájának a szüleménye,
Aminthogy nemrégen egy rádió valami politikai gonoszságot mondói I be, amit pap kö-, vetéli el. \\em hangsúlyozta, hogy láma vagy pópa, anglikán lelkész vagy melbódísla pap-volt-e az illető. Csak >pap . Hogy az ilyesmi szándékos és célzatos, a tapasztalniuk alapján mindenkinek tiszlán kell látnia.
Ma. amikor úgyis olyan bo-
A megyéspüspök melegbBBgn levélben köszönte meg Nagykanizsa vaios üdvözlését
ismeretes, hogy Nagykanizsa város vezetősége szívélyes hangú levélben üdvözölte a város lakossága nevében az uj veszprémi megyéspüspököt, Miiul-szenty Józsefei. Or. Hegyi Lajos li. polgármester ezt a minapi rendkívüli közgyűlésen bejelentél te a képvisel ölest illetnek, majd felulvasla a megyéspüspök válaszai, amelyben közveilen, meleg hangon köszönetei mon-
doll a város vezetőségének és titull azokra a kapcsolatukig melyek közte és .Nagykanizsa városa között hosszú esztendők óta tcnnállnuk és hogy most ezek még jobban tudjanak ki-mélyül ni föpászlori szivével, kéri a város vezetőségének és kcpviselötcstülelének Támogató készségét.
A képviselőtestület lelkesen ünnepel le a főpásztor! a válasz bemutatásakor.
A vizsgálóbíró letartóztatta a muraközi asszonygyilkost
Tegnapi számunkban rövidon közöltük, hogy Leszar fái muraközi gazda leszarta feleségét. A miksu-i\'ári csendőrség ogy járóié tegnap Nagykanizsára szállította a horvát földművest és átadta az ügyészségnek.
A délután folyamán dr. Kn&us/. László törvényszéki tanácsolnök, vizsgálóbíró muga elé -Tozotfcotte ós kihallgatta. Ijoezár a u&oudőrök elótt
elmondotta, hogy (etoségévol otthon össíeiördült; Az asszony otérgébon megfordult ós hutát mutatta tűrjenek, aki orré késével beleszúrt és az artéria .\'ómorálist átvágta, ugy\' hogy a Píeronesétlon teremtés elvérzett, beszar azzal védokezott, hogy nem akarta megölni az oaz-szonyt. A vizsgálóbíró Leszúrt beismerő vallomása alapján halált okosé súlyos testi sortés uimén letartóztatásba holyozto.
Egy szepetneki család ráfizetett a termény-elrejtésre
Ismételten foglalkoztunk, a szepetneki Fiseh.-család ellen megindítóit bűnvádi eljárással, amely három nemzedéket julLa-lotl a vádlottak padjára. A nagyszülőket, idb. FischI György gazdát és feleségéi, ezeknek fiái, ifj. FischI Györgyöt és-feleségét, valamiül egy fiatalkorút, akiket a kir. ügyészség közszükségleti cikkek elvonásával vádolt, mert a hatósági közegek a gazdák beszolgáltatásának ellenőrzésekor különböző terményekel találtak elrejtve Fischlélcnéí. A csend-
GESAROl.
a legbiztosabb hatású poroxó- .ős permé-tezöszer szivó és rágó kártevők ellen. Emberre és háziállatra ártalmatlan. — gyártja J. R. Geigy fl. Q. Basel. Rendeléseket felvesz a Magyar rVlezögazdák Szövetkezete bevásárló Kireandaltaóge, Nagykunizsa.
Őrök eiött beismerték\' és cU mondták, hogy mit, hova rejtetlek el, de a törvényszéki\' tárgyaláson már visszavonták * a valllomásl és ugy védekeztek, hogy szükséges volt ujabb bizonyítás elrendelése. A második tárgyalásnál sem lehetett meg-tiyngtalé bizonyítékokat sze-> rezm \' Fiscblék védekezésével szemben, bár az egyik asszony beismerte, hogy elrejtettek egyet és mást, Most egy harmadik Tárgyalást kellett tartani és további lanukaí kihallgatni, többek közölt az eljáró hivatalos közeget, valamint a község körjegyzőjét, dr. Horváth Ferencet is. A. bíróság végül is bűnösnek mondta ki idb. Fisehl Györgynél közszükségleti cikknek jogellenes elvonása miatt és ezérl 200 pengőre, ifjú FischI GVÖrgyőt 500 pengőre, feleségét 100 pengőre, a fiatalkorul dorgálásra Ítélte, mig idb. FischI Györgyöt felmentette ax ellene amoll vád alól. A lefoglalt terményeket, illletve az eladásukból befolyj összeget clkebozAák.
1*944. május 13
rölvaéles a helyzet, amikor mia. den kijelentésünkre, nuiidensta. vnnkra nagyon, de nagyon vi-gyáznunk kell, hogy ne gyújts* . lel a békél, ne rombolja a lej. kekel, ne aknázza alá a belső frontot, amely a harctér táutasj. téka és erőforrása. Az ilyen m>. terjesztő gyújtogató kanóccal jár a puskaporos hordó körűi és nemcsak a belső frontot ke*, di ki, hanem á külsőt is, hös hon véd cink lelkivilágát is befő. lyásolja, ütőképességükéi, ollcn.-álló erejüket csökkenti.) Aki ezt teszi, aki az efajta külső vagy bclsőr- ellenséges hírverésnek szándékos-terjesztője; vagy butu szajkója, bárki is legyen is, nttn becsületes magyar, nem igaz ha-zafi, hanem árulója annak * , nagy és szent ügynek, amelyért u magyar kalouák elszánt lupájukat vívják u legborzalmiisuhh ellenséggel és amelynek kimenetelétől függ további eleiünk és sorsunk ; örök i\'ubszolgaság és. esul halál, vagy felszabad ilás és megtisztult, uj, nagy és boidog Magyarország !
Ezeket a jelenségekéi már egyszer -szóvá kelleti len mink. Tudjuk, hogy tyúkszemekre léptünk. De azok a mindenek felelt álló szempontok, amelyek minden becsületes magyart köteleznek ; parancsolőlug diktálták, hogy a nyilvánosság elötl szóvá tegyük. Katolikus lelkiségünk követelménye és magyarságunk parancsa voU ez. Elég "volt a szajkolásból."" Elég u felelőtlen, nagyon csúnya játékból.\'. Elég mások becsületében való nagyon olcsó gázolásából. Különö sen akkor, amikor olyanokkal .szemben történik a* súlyos rágalmazás, akik nem tudják magukat megvédelmezni és akiknek szentélyét, hivatali állását, stb. arra használják fel, hogy nem csak a tekínlélylisztcletei rombolják szól, hanem megfúrják a belső békét és nyugalmai és jóvátehetetlenül aláaknázzák a magyar frontot. Ha találkozunk • velük , ha lettenérjük »Öket : forrasszuk torkukra azonnal ördögi rágalmaikat, mutassunk rá ott nyomban, előttük, hogy milyen aljasul hazudnak, azután pedig adjuk át a legközelebbi rendőrnek 1
Meri az 1918-os »öszi rózsa* ís ilyen talajban és ilyen légkörben tenyésztődéit ki.
"\'Benedek Rezső
SZIHHÁZ
Szombaton óa vasárnap •mi* fél 7 órakor, vasárnap délután fél 4-kor Hont Erzsi felléptével
Nagy oporott 3 fölvonásban.
Hétfőn est* fél 7 órakor
Ba)láth Bárla ós Somknlhy Hais« felléptivel Caak egy nap I
m nap d illfií
3«lnni0 3 feluonosban, 6 képben,
Jegyek elővételben ¦ azlnhianil-Pénztár d. e.9—1-lg is d. u. VsS-től.
1044. május 13_
Színház
Névtelen asszony
A íino de siocla francia vígjáték-irodalmának mestere, Alexander Bisson, a romantikus drámn mélységeibe nyúlt le a Madnmo X, témájáért és megmutatta, hogy neve* nemcsak komédiával marad mog, a líulturrilág színpadán, hanem azn-inortijátékban is időtálló alkotás érzi meg nerút az utókor szinlapjnin. Mint hohózntoilian, a Névtelen a>z-aKonv-han is a színou mozgó ombe-rek \'jellemrajzán van a hangsulv éa ezek n jellemek az élet alakjainak *]es megfigyoléséii alapszanak. Mos-tore Hisson a jvárlveszédnek, nrnivel müvo drámai lüktetését az utolsó jelenetig megőrzi, még n Névtelen „asszony bírósági jelenetének esküdt-széki t\'árgvnl ásóban is. amolv a darab kulcsjeleneto, kosom vádirat a megbocsátást nem ismerő fórfi-ön-árzot ollen.
Nagyon jó, simán pörgő, jól csiszolt előadásban láttuk viszont a. N\'évtelen osszony-t a kanizsai azin-padon. Pár sseropbon kisobb zökkenőktől eltekintve mogvolt a kellő üteme az alőndásnak és megvolt a ilrániai feszültség levegője a szvv iwdon. Majdnem kivétel nélkül jó volt a szereposztás is. A sikor hóso Mihályi Rizsi volt, aki a <¦ iniszoioívben lélekbomarkolóan élé, hus-ver drámai nlakitást nyújtott Minden árnvalatában művészi biztonsájí öntötté formába a férj szereiül a Tutimé Soinkuthy Dozsó, akié n jó rendezés ésflonio fs. Laroquo alvilági figurájának levegője, zamata volt Farkas József kitűnő játékában. Lengyol András a fiatal Haymond szoropélion különösen a védőljeszéd-jMennttven mutatóit belülről jövő szilieket é.s hangokat, amelvok feledtették a pálya elején járónak még természetes nzöglolosségél. Helyes, kedves volt Lantos Edit, Perissnrd tipikus lÜHSon-figiiráját Lukács lído töltötte mog gazdagon a jellomliu-mor derűs színeivel. Jó partnere volt Sági (iéza. A szin egyik legsikerültebb alakítása volt lOkecs Fo-rencé Noel szcroix\'lvon. Úrnővel Ltván (orvos) som mcgjclonéaébon, »nn játékában nem kellette szoropo illúzióját, Rlotizüen jó volt Gálfiy Anna a gazdaasszony szerepelvén. V. Kovács Anna, Géni Imio, |íárpáti Tibor voltak jók a kisebb szereinkben. Vihar Hédi tuldekurált szobalánya nem illott a környezetivé.
(bár nem a bírálat dolga lenne, do a közönség, erdőkében ido kell jegyezni két dolgot. Az ogyik: — csinálják meg végre valamiként a függönyt, hogy nu ukozzon annyi zavart majdnotn minden előadáson. A másik: — no adjon el a pénztár regi és a aseroposatáanak már távolról som\' nicgfololő műsorokat, hiszen a közönség meg akarja ismerni a társulat tagjait!) _ (bl)
Ejioli gvógyszortári ügyelet: Ma a Fokuto Sas gyógyszertár Fó-ut 6.
Kiakanizián aa ottsui gyógy iteí Ur állandó fitfvaletes szolgálatot tart
A GO&FORDO nyitva van raggá\' I órától eata 6 óráig. (Hétfé. ««erd» pántok délután ós koddan egesi na: nttnak.) Talefon: fiaü.
Internálás után a törvényszék elé került a bottornya! „partizánkapitány1\'
Dunántúli Gazdasági Sgesitgyárosok Szosallnomitó Hósavéuvlársnsága
NAGYKANIZSA, Erzsébet királyáé tér 12. \'— .....— T«l«togi 55.
Bor- es gyUmOlomesífözdB. Raai-ti ilköroyár. SzcMnagykereakedéi.
átmitunk nagyban éa kloelnyben: borpárlatot borfeljavltasru ós ko-nyakkészltéare; valódi aapru- *• törkölypillnliát ! rumot, likőrt és komom pálinkákat i flnomixcnt es daaatnráluuut\' \'
Különlegességi gyártmány: Sseat Domonfcoe fijregykeaerfl
Érdekes üggyel foglalkozott a nagykanizsai törvényszék. Pn-nies Miklós bot tornyai pékmester - aki a jugoszláv megszól1 lós alatt szerb csendőr volt, egy alkalommal többcdmagával ^jó-napoL csinált magának, mintegy 5 liter *imircit" nyakaltak le, amitől jókedvük kerekedett. Ebben az állapotban gondolt nagyol és lUvilorlázolt Csáktornyára és beállított a Mclropol-étterembc, ahol az ogyik asztalnál csendesen beszélgetett két vendég*, Pnnics odament az asztalhoz és előbb franciául, majd németül kezdett beszélni a ké*t vendéghez, amit azonban azok nem érteltek meg. Panics egyszerre é*sak odaszólt az aszlal-hoz :
Nincsenek már messze a partizánok; nemsokára ide fognak jönni, én vagyok a parti-
zánkapitány !...
A- két vendég össeenéeett, a következő percben hanfles szóval kitessékelték a »pnrtizánkn-pltányU, aki ellen megindult az eljárás. Alapos tandijat fizetett, mert nem csak internálták, hanem "munkaszolgálatra is beosztották hónapokra. Most pedig n bűnvádi eljárás folyamónyaként a törvényszék elé került. A tparlizánkapitány* itt nagyon kisfiú lelt. Sírósra fakadt Kijelentette, hogy senrmirc sem emn lókszik már, ittas volt, slb, Azonban n két vendég és a vendéglő tulajdonosnője bizonyi-tolták a vádat. A-bíróság fiírye-lemmel arra, hogy Panics Miklós már alaposan\'megbűnhődött rtt t-hii iéi\'L azért nz enyhítő eza-szakaszl alkalmazta veío szemben és jogerősen ílOO pengá pénzbflntetésrc ítélte.
3820 madárodot, 4073 naddretetót késxltattak, 347,406 facsemetét ft\'tettr* a kis diákok az Idei rövid Iskalaávbea
A inaffj\'ar népiskolák bagvomá-nvos szelleme mindenkor s. fák és növényok ,n> álhitek védelmét szol-pálfa.\'Hazánk agrát\'órszág, végtelen fontos jelentóséiío van annak, hogy felÍHinerjük, mit ielont n fogékony gvormeksaivbeh iaójélmn elültetni a növény fis állutvédidem gondolatát. Az idei tanév tul gyorsan fejeződött be, éppen ősért nom lehetett teljo-son ipogbizható képet nyomunk arról a hatalmas munkáról, ami a magyar tanítók és polgári iskolai tanárok irányítása mellett ehlion az esztendőben is orvondoteson fojló-dött és hagVon «zéii sikerrel járt. A Mairyur Vidéki Bajtótudésitó hu-őeiwsti inunkatársa felkereste a mu-gvar ifjusáiíi nevelés ogyik irányitó-iát,\\iki B következő felvilágosításokat adta:
Negyvennégy tan felügyelőségtől 1c:jI1 m\'o«knpiitmk a jolon.téeckot ;iz iidusáir növény- és állatvédelmi numlíáiáról. Nagyon sok tanítónk katonai szolgálatot toljesit, a háborús viszoiivok miatt pedig tulrövtd iskolaév í.-Vedmenyeit foglftlfiáffúk csak összo. l)o ezért ehnendhaljuk, íiógy az ifjúság az elmúlt évben is nagyon szép munkát végzott. . A királyi tanfelügyelők jelentésűiből kitűnt, hogy á tanítók, iskolák, általában a tanulok ebben az évben fokozott mértékben vették ki részüket a sokszor igazán áldozatos munkából. Mert ez valóban olyan munka\', ami csak a nemzet égve tömének hajt\'közvetve hasznot. A fészokodva-kaí: és etetóházikokat a diákok .ma-gúk készitik. Az etetéshez, szüksóffos olajmagvakat is inaeuk termesztik, illotve gyűjtik. Szüleik háziállatait elsősorban kötelesok gondozni, így minden "szabad időjüket kitölti. n fogadalom, amit a múlt iskolaévbon !1857 iskola 328.927 hallgatója
tett Is.
Természetesen az ejfász orszásban 6294 iikola 7S0.071 tanulóla azen-tolte időjét a növénv- é» áflstvéde-hmnak, R7.101 voadéget látott szirénen ünnepélyein. lev értük el, hogy a bosgódos számoknál imnad-juuk. \\\\Oftx immár sikerült ilven rövid iskolaév alatt is 8R20 mtulár-odnt, -1078 madáretetőt készitonlök, 917.408 facsemetét ülfetníök. "Fa-csemetékét nt erdéazeti hivataloktól, területeket pedig a kössőgi etóljáró-sátrok révén kaptak. Az erdélyiek különösen ki akarják venni dicsóro-tcs részüket a facsemeték ültetéséből, R/.ékolyudTnrholy például külön fák napját akar rendozni korata-vasszrtl a faültetés Időjére. Állatvédelmi füzeteink, könyveink, orro a célra készített Kyormoknaptaraiak, szemléltető faliké}ieink eredményének mondhatjuk azt az üdvös hatást is, nnioly szépségével éa tuuryszorü-séKéval valóban nemesítő hatást gyakorol az ifjúság olyan fogékony lelkére. Az állatvédelem osytk legszebb eredménvo \'foltétion a gveiméd lOva-giaaság érzesénok felkeltése a gyermekszívben, szinte kis kmvnrieslo-. vágok lesznek fiaink,\'amikor az oltalomra szorulók, az emlverhez hasonlítva bizony gyámoltalan nevény-és állatvilágnak védulmot gynjtanák. A mai eldurvult lelkivilágban nem Tíell hangsúlyoznunk, mit jelont oz a munka n nevelők számára, do a társadalomnak is tudomásul kuli vennie, hogy az ifjuság irányítása ogy növénytormolő éa állnrtonyósztő országban\'csak akkor alapos,\' ha a növény és a növény éa állatvédoloin kis korosztes lovagjai mindent mog-kapnnk janü nemes és országépitó munkájukhoz koll — fojezto Ive ór-dokos megállapításait informátorunk.
(2,. I.)
Május hó
1i 15-ig
nép mozgó
Péntektől
-hétfőig
Bombasiker! A kényes problémák filmje! PÁRDUC-KISASSZOXY
Hölgyek számára csiklandozó kíváncsiság, férfiak részére megszívlelendő óvatosság Főszerepben: Margueritfiby, Ake Söderblom UFA vildghiradó aktuális eseményekkel. Slöadá\'sok kezdete;: ?4, & és ?5 órakor.
Toll — nlios
Talán egy kisait furcsáit hat, de vannak divatjamúlt divatcikkek. \\
Például a kamény mmuaclía. Valamikor az »uri ember« «aakia fehér ingót hordott s az ujjenes külön gombbal .kellett hozzáérőiitani egy kikeményített ftshér »kályhac*é-dnrnbot-:, aminek felsőbb vágóban ugyancsak gomb volt. Ezt hívták kézelőnek, manzsettának. Később celluloidból is készült, aminők főleg az érettebb diákifjnság örült, miral később Is lőhetett törülni róla as algebrai és fizikai képletekat, történelmi évszámokat, amelyeket felelés olótt feljcgyozni nem átallották. Ka-, mény dupiagallér som nagyon divatos ma már, ssimplát is csak fiakk-hoz hordanak. Szmokinghoz íijabhan puhagalléroa solyoining nyert létjogosultságot.
A manzsottával éa a keménygal-lérral merült ol a fclod\'és homályában a kéMrokötött nyakkendő ts,. nmolyet duplagallérhos hordtak volt azolótt ugy,\' hogy ráakasztották az inggomhra ós a gallér szélébe is belecsípték kétoldalt.
Sétapálcát is esak idősebb urak hordanak. Ki emlékszik még az agé-azen vékony nyílegyenes vaffy a na-tryon vastag laeggörhitett folsejü bsmhuszbotokra?
Cilindert ma már csak .nagyon ünnepélyes alkalmakkor viselnek, de eltűnt a aokáiit elvan közkedvelt k»-ménykalap is, éppen ugy, mint a nyári panamakalap.1
A »Ferencjózser«-kabát körüll-alül a forenejózsefi időkkel együtt tűnt hl a férfidivatból is. Eltűnt a zsakett is, ma már caak néhol — délelőtti esküvőkön látható.
Általában nom igon használnak ma már a férfiak hajuszkötőt, bajuszpedrőt, mog bajusskafát. Nem divatos az óralánc som — kiszorítja a karóra. Hovatovább a mellényt is el fogjuk felejteni ,amoly a regi francia nomesek diszöltönyének képezte valamikor alkatiészét és megkülönböztető jo volt a nemesnek a pórtól, akiknok .nem volt szabad mellényt visolníök.
Kégohbon sokan hordtak monoklit. Nem divat már. Akikea látni még, azok vagy régi mogszokásból hordják, vagy Iratéban csak az ogvfk szemük rossz. Do keretes monoklit solvemsznlagon már sohol sem látni.
Volo együtt tünt el a porondról a hölgvok által valamikor előszeretettel használt lorgnon is. Egyidőboa az előkolÓsködóahos tartozott. Akinek rosBz a szomo, ar- ma szom-üvégot vesz.
A női divat torén különben sokkal nehezehb divatjamúlt divatcikkekről beszélni, mint a férfidivatnál, mert ami ma divatjamúlt, nz igen könnyen lőhet a logközolobbi. jövő legújabb divatkreációja.
Eltűnt például a régifajta vasab-roncsos hálcsontos fűző, a smiodew. Azután a hosszú uszályos utcai szoknya, a gombos cipő.
E)rjol6ro nincs divatban a konryas hajviselet som és így a hajbotőt, az »oinlng« néven iamort borzalmas szőrhurkak sem kerülnek a hölgyek fejére. «
Nem használnak a hölgyek »ko-bolkrómet« som, ami valamikor ugyancsak koloadÓ divatcikk veit Kiment a divatból a turnür is, a mely annak időjén nom lottó éppen kollouiosaé az ülést a hölgyek ré-aze>e., AJsószskiryát som i^-n vieat-aok wi* már hölgyolak, \\xn\\ig vala-aiíkor uagy Aívat veit a »eeg4 ae-lvemket kaimat ju^h .
ZAJJAJ KOZLONV
1H44- május 13
mozi
Pártfuo-klassrony
A hatalmas tója#ilmanyü «n meg-.¦ ,\'i\'ivivcü reklámjával minden cl-lauállást olaopró amerik»i filmgyár-tátit uh európai pírokról ktaaorította a búbom. Lattaan. minden namaev-nél életi ni kezdőtt v\'uy.i talpra állott i) nemzeti film.
A art\'d filmgyártás h0u még magái) viseli itt-ott a kísérletezés hizűurtakuiaagát, da mái- eljutott olyan fokra, amely már tul terjed oresaguk határain. A komoly, megfontolt svédek neui szeretik, ha a fiauilok olyan bizonytalan és konyítván változó érzésre építik fel a jürójukot, mint amilyen a saero-lein. Italuk eresebb az anyagi alap, a gondtalan megúlhotós biztosítása y c.ialád tagjainál; munkája révén. Kzl ugyan nem laangmriyoxxák ki jelentóségteljes Hzavaklwn, mert a tapasztalatuk már régen az, hogy az a házasság, molvnek anyagi fel-táfc-lni biztosítva fannak, legtöbbkor boldog ís. Kár fölött* ritnt-kozni ,hol bújik meg a« ijpvKsá*;. Mi, magyarok art tartjuk, hogy aki anyagiakért házasodik, annak talán ejtesz életén át pMatnye jut a gyomrába, dr a. sziro kénytelen) a sörény krumplival megelégedni. Mi nzire-sebboii rálasztjuk a rostélyos napi adagja helyütt .i.:t. ami a szírnek jut.
A aréd film éppen j-.\'.í mutatja inog, hogy az él etköriil menyeik folytán megfontolt es komoly srn-dek között sem részeit ki teljesen n szerelem. (Ügy kislány sziláid akarattal töt* colja felé Beintő hz oltár elél rángatja cl a maga számúra a róiegényt, olyan kodre-son, annyi humorral, hogy nem is lehet haragudni rá. Az akarat mindent elhárító erejének hiunnyit^kn a füm\', n-mely játékkal, tánccal és nótával arviiri 1« u fiataloknak ott sírni minaehkor tetszá, öidi felfo-sést. Igoz» rmn ennek a párduc, kisasszonynak : akí szerelmes, ar, nem az escárel gondolkozik. AHiitán pedig majd csak alakul, mert az még sohasem tőrtént meg, hogy valahogy no lettek rolna a dolgok.
A film után esak megerősödött
na a gyanúm, hogy mi, férfink vagyunk a hóditok, mi házasodunk, do ebben á mi el határoz ásónknál gyakran tóbbot jolent a lányok .elhatározása, axándóka fs akarata.
<v)>
Állami sorsjáték
Sorajww arak i «gast 4 P, fél t* f\\
Adakozzunk a homhakáraaultakn-sik I
ffiaáea ndtnaauvl tavAUbll él nyugtáz a Zalai Köxlöuy
Akik még nem adlak,
A bombázások Ismétlődése srra kell lódítson Minden magyart, aki a saját oPhona viszonylagos blalonBBgában él és dolgozik, hagy gondoljon azokra, akik leje főiül gyilkos terroristák bombát már eitoatfték a ledolet ea vele mludoiít, iiml n mindennapi eletük legegyszerűbb lolytatásákoz szükséges.
Akik mig nem adlak Nagykanizsán, nagyon sokan rannsk. Nsgyon aekksl többen, mint azok, akik már adlak. Jómédu, Jélélő emberek ezret nem áldoztak még egy (Iliárt sem asórt, hogy segltsenek a mindnyájunk egyazon nemzeti érdokéért károsodénak segítésére.
Akik még nem adtak, mozduljon meg bennük a sztv végre ée n gytlJtíH ötödik hetében gondolja-nak Ok IS srra, arai ma atBgyar kötelesség.
adjanak, hlwen nem Igaz, hogy ezrek ós ezrek zsebében ne legren még pár penge, amit nélkülözni tudnak.
Akik még nem adlak, mulassák meg végre, hogy nemcsak melldöngelfl Bzavakksl magysrok, hanem akkor Is, ha pár pengón>l bxIvJó-ságot Jolent a magyar voltunk. Ujabb adományok
tíddlgt gyöjtósönk Ösv. Zsigmond Józsefná Gallay Irán Szento Zsuzsika Méger György Szöcs Ferene
Cieh Mária (Murakeresztur)^
P
20,222.-II,-
6> 10.-
Osstesen: 2#,2fl».—
Egy kiskanizsai gyárimunkás halálos szerencsétlensége
Halálos szerencsétlenség történt tegnap délután i órakor Nagykanizsán. Balog (iytjrgy 4i éves kiskanizsai gyári munkás munkahelyén sz egyik gépnél volt elfoglalva. Mnnkaközben fel kelleti másznia az egyik magosabban álló géphez, níl azonban megcsúszott és olyan szerencsétlenül esclt le a padozatra, hogy eszméletlenül terült el. Kopo-
nyatörést és belső sérüléseket szenvedett, A mentők beszállították a kórház sebészeti osztályára, ahol azonnal műtőbe vitték, de. nem lebetelt már rajta segíteni, két órával később kiszenvedett. A rendőrség megindította a nyomozási, nem terhel-e valakit felelősség a munkás haláláért.
KISKANIZSAI ÉLET
Kongva hullottak a hantok
első polgári hősi áldozatainkra pénteken este, a Bandi-kert csendes, hűvös árnyékai között. Néztük az emberi arcokat, sáska [estvéreink ezres csoportlát, akik ti közülünk távozó hőseink sirjöt körülállták. Ncmsnk a részvél Ős az emberi szeretet rn-gaszkodó jósága, hanem valami fanatikus elszántság is reárajzolódott nz, arcokra, midőn rí sir felett áttekintettek az aljas merénylet közeli színhelyére. Hosz-szul Kzámilnnnk nálunk a légi-betyárok ! Csak azért is lesz munka a magyar mezőkön 1 Az ilyen »háborut- n nyíltszívű és szcmtöl-szcmbe bátor magVai\' mélységesen inegveti. Soha nem fognak bennünket -igyí térdre kényszeríteni1 Ilyen, szavakkal eléggé meg nem bélyegezhető terror-cselekedetek után még szívósabbakká és elszántnbbák-ká leszünk ilt is, a belső íran-lem, az áldott, ezeréves magyar rögökön, amelyek Telelt elvo miló légibanditák biábn szórnak ránk alattomos és gyilkos tüzet, mert harcolunk a magyar, mezőkön,, a magyar életért, a ini jussunkért, ősi jogúinkért. •
Nagy részvél mellett, ezres tömegek jelenlétében temették et pénteken délután a szerencsét-
lenül járl Imrei-család togjuit n kiskanizsai temetőben. A város hivatalos képviseletében megjelent dr. Hegyi Lajos h. polgármester, ezenkívül a honvédség képviselője, a rendőrség képviseletében Mórion Ferenc főfelügyelő, a légoltalmi parancsnokság kiküldöttei, Vécsey Barnabás luüsz. tanácsnok, Ve-esera Antal\' tűzoltóparancsnok. P. Gulyás Gellért alsóvárosi plébános, vitéz FÜÓ Ferenc igazgató, a kiskanizsai egyesületek képviseletében pedig Szépudvarv László leventeparancsnolc és Gozdán József városbiztos, levente diszszakasz, valamint a leventezenekar, amely színt érj közreműködött a temetésen. A temetési szertartást P. Bánás A. Gyula Kiskanizsa plébánosa végezte nagy papi segédlettel. A sírnál dr. Hegyi Lajos h, polgármester mondóit beszédet, a magyar áldozatvállalásról és kötelességeinkről. Az felhantolt Imrei családot n város hősi halottjának \'jelentetne kies" áldozatukat a magyar föld szeretetéhez való ragaszkodásnak, a magyar nemzeti érdekekért küzdő, dolgozó földműves áldozatvállalásának. \'
Megköszönjük Kiskanizsa nevében a derék temetkezési vállalkozónak, .láger Sándornak nemes áldozatát, mert teljesen
| TARJÁN—PÁLCS/CS
§ textilipart 4t kereskedelmi vállalat 111
Nagykanizsa.
Qyár: Plagyar-u. 86. Telefon: 3-44.
Városi tőüzlet: Fő-ut 14. (Első Magyar Biztosító Intézet palotáiéban.) Telefon: 5-35.
ingyen adott Oistes temtUsl & ajándékozott koporsókat e/. a\\. kálóimnál is.
—*—n-l_
KÖZGAZDASÁG
Kisgazda kukorlcagórék
építésének állami támogatása
A m. kir. földtnureléatlgyl mlnliztft. rlum a helyes kéBzIetgAzdálkolAt, a terményeknek romlántol ralá megérzése és a kukoricának lehetőleg a ter-nelö gazdaságokban az álattenyésztés utján való értékesQláse érdekében továbbra Is a ssgély nyújtásával ktránja előmozdítani a kisgazdák kukoilcnW>rí építését.
A kukoricagóré-építési sejtélyheD valé részesedés teltételei akovetkozék:
t. Segélyt kaphat e oélra minden löldlulsjdenos, (bérié, haszonélvező 1«) aki legalább 6, de legfeljebb ÍH kat koM szántóföldön gazdálkodik (béreli azánlélöld terllletét is beszámítva) éi akt az AUédunántull MezÓgazdaeA(U fCnmaránál géréépttéal segély iránti keretét Idejébe* besd|a.
2. A gáréépltésl segélyt iRénylö gazda tartozik az Alsódunantull Mstégaz-daBágl Kamarával a segély •iszrgé-nok meRállspltásához Bztlkaégea náa-tekat közölni, szaz nz e oélra rendelkezésre bocsátott „Jelentkezési T.npni* klliiitf ul éa aláírásával ellátni Ameny-nylben vslftkl a vsléságnnk nem mag-relelé sdatokat jelent be. ez a segély kifizetésének megtagadását vonhatja in \'K" ulán.
A karaarn bármnly gazda klvánnA-gára megküldi atoknek a géréttpuiok-nak tervét, amelyeknek építése segélyben részéri Ibe tó A segélyÖM^g csík ugy utslhntA kl. ha a gérék a megadott méretek határai között és az Ismertetett alapépítménnyel, valamint tetétedóauyaggal késxtllnok el.
Az államsegély Összege a ténylegcsen felépítőit ürtartAlom után siámttrs ktibmóterenklnt:
A) tipui inolklt k.:nn\'iivf,iv.v/.tl 14 — P
A) . puhafavázzal 12,— .,
B) „ „ kcmenyfavAzzal lÖ,— , II) . pubala vázzal segélyben nem
rlizesltlictö.
Az egy -azdánnk Jultsthoté segély nem haladhatja meg oz 1400 pengői.
OLVASSUNK! Uj könyvek — uj értékek
Harsényi Zsolt
pnAtluimut műve:
!:ruekes társadalmi regény. A kiváló irá utoleö Írása, a magyar regényirodalom iij értéke. A lialalmas kötet ára lü penijö, kötve 24 pengő.
Fekete István
ilfpftlifll
A magyar irodalom komoly gazdagodisa ez az clbcszéléskötcl, amelyen keresztül az erdő, mező csodálatos életét Ismerjük meg. Ara 12 penge, kötve 20 pengÖ.
Ina Seidel
A „Hívtalak" nagysikert! szerzőjének uj müve. Izgatntasan érdekes lélektani regény. Ara 12 penge, kölye 18 penge.
Kaphatók minden könyvesbullban. Uj Idők Irodalmi Intézel kiadása, Budapesten.
1944. május 13
MI RE ti
Niptár. Május hó 13. siombal. Kom kai Belárm. R- Prolealína Szervác. — Május 14. vasárnap. Rom. kai. líORalc. Proteil Bonifác.
- .Esküvők)
Május 14-én, vasárnap osto .7 órakor a j>écsi székesegyházban vo-Zuti oltárhoz Sziuullncr Margit oki. közgazdászt tlr. Vargha László nagv-kaiuzsai kir. ügyész.
Writna Terike és Takács GyÖnrv MAOHT 01. tisztviselő f. hó 17-0n délután 6 órakor tartják esküvőjüket a belybfli forédcroadi plébánia-tomplomban.
- (Áthelyezés)
Füzosí Pál nagykanizsai m. kir. rendérségi dotoktív csoportvezetőt a belügy miniszter. Nagyváradra ho-Ivezto át szolgálattételre. Füzesi Pál 1010 óta teljesit szolgálatot Nagykanizsán és ezon idó alatt a város közbiztonsága terén nagy érdomokol szorzott. Beamos sikeros nyomozásával elismertté totto herét, folofösei is fölfigyeltek a kitűnő detektív ké-
poBségoiro éa eredményes rendőri munkájára. A. bűnöző világ fólt Füzesi Pál nevétől és számtalan mishez fiu« nagykanizsai »lohukú-sát« FÜzosinok köszönheti. Füzesi Pál távozása nagy veszteséget jelenj a nagykanizsai dotoktívteaiülot számára. Nagyváradra való átliokozéso eddigi kiváló munkásságának elismer éso.
— (Orvosi hlr)
Dr. Majoros János belgyógyász szakorvos katonai szolgáluta miatt bizonytulun időig uom rondol. (:)
— (Halálozás)
Burgics Vilmos ny. MAV főintéző Haliilonburéie.li.. n 71 óvus korában agyvérzés kővűtkestúbon elhunyt. Korábban keszthelyi lakos volt, ott íb, Boréuybon is közkedveltségnek örvendett BzoretetreméltŰ egyéniBÓgévot. Az elhunytban Bur-gicB László nagykanizsai forgalmi-adóhivatali főtiszt, luvataUöiidk-ho-lyottos ódosatyját gyászolja.
— (ZsNIdk hátramaradt kutyái éa macskái)
Az Állatvédő Bizottsághoz egyre töbh olyan jelontés, kóiés .fut be, hogy az egyes vidékekről eltávozó zsidó családok minden gondoskodás nélkül, ogyBzorüon hátrahagyják kutyáikat, macskuikat ós azok kénytelenek gazdátlanul, koplalva ugy mog szerezni élolmükot, ahogy n/.t az alkalom megengedi. Ezért a-Magyar Cserkészmozgalom Allutvédó bizottsága arra kéri a közönséget, hogy ¦a7. olkültözött zsidó csalódok visszahagyott kutyáit, macskáit vegye gondozásba, vagy ha azok guzda nélkül . maradnának, értesítsék az ilyen oí-\\ hagyott Allatokról városuk állatvédo-lonimol foglalkozó egyesületeit, esetleg más hatóságokat, hogy * ludra-hagyott, do értékes allatokat megfo-loloon el lehessen holyozni.
ZAJAI KÖZLÖNY
5x4« minUzttr i
„Az ipart és kereskedelmet megszabadítjuk az eda nem való elemektől11
Készen áll a munkásság pártpolitika-mentes szervezetének tervezete ^
, (MTI) Veér Tibor adminisztratív államtitkár állásának elíoglalása alkalmával Szász Lajos miniszter is beszédet mondott. Többek közölt kijelentette, hogy^az ipart és a kereskedelmet megszabadítjuk nemcsak a
Zsidók a mezőgazdasági munkában
^lII\\,Fj!^2^y ÍJack^En^il, | bői. A főispán elrendelte, hogy
zsidóktól, hanem az oda nem vatóTebBinektől is.Meg kell oldani az ipari munkásság szervezetéi1 az erre vonatkozó tervezetek mar készen vannak. Ennek a szervezetnek nem szabad párt. politikai alapokon tevékenykedni.
Borsod vármegye főispánja ki jelentette, hogy most minden zsidó kapálni szeretne menni* hogy megszabaduljan a gettó-
a zsidók csak 30-as létszámban, katonai felügyelet mellett vehetnek részt a mezőgazdasági munkákban.
Egységesítették a kivételezett zsidókra vonatkozó rendéleteket
A hivatalos lap mai-saáma ron-dolelot közöl, amoly ogyaégositi a kivúlolozott zsidókra Yonutkozó od--digi intézkedésükét.
A kivétolozottok szükobb köro mentesül u közszolgálati, ügyvédi, sajtó, szül- éa filnunüvéazoti kamarai, rádió, gyógyszertári, zsidó va-gyonzárlati ,ogyosüloti, értelmiségi ulkalmazási és jogosítványokra vonalközé roudolotok ogyos rondolko-zéaoi alól.^-Ebbo a kivélolozottségi kategóriába tartoznak 1. az ulőző háborúban arany vagy két ezüst, tisztüknél HL o. vaakoronu .kitüntetést szerzőit zsidók, velük együtt élő feleségük vagy özvegyük ós gyor-mekoik. 2. az előző vagy mostani háború legalább 76 százalékos rokkantjai ikivÓYO, lia az 1089. 11. te. szerinti kisegítő szolgálatban kolot-kozott a rokkantság), volük ogyütt éló feloségük, do özvegyük éa gyer-mekoik csak akkor, ha a hadirokkant 1030 január 1-én éloLbon volt, 3. aki ollonforradalmi órdomokórt mon-lositést kapott (ozokut fölülvizsgálj júk). 4. A jelenlegi bábumban hósi Halottak, eltűntök (nom kisogitó szolgálatban) özvegyei, árvái. 6. Kül
földi állampolgárok viszonosság igazolása esetén.
Mogszoritja a kodvozményokot a róndololiiok az az intózkodóso, hogy 1044 március 22. után kötött házasság már uom montositi a íoloaógot és gyormokokot.
A kivétolozottok tágabb körre mentősül a sárga csillag visoléso alól, a közellátási és mindama ron-dolkozések alól (utazás, lakóholy-kijolölés, stb.) ami a »sárgacsillagos<> zsidók köróro vonutkozik. Ebbo a kivétolezésí kategóriába tartoznak mindazok >ukik a fenti szükobb kivétolozottok közó sorolhatók, azonkívül egyházi személyek, nomzsídó szomólynok korosztény s volo együtt éló házastársa (özvegye), foítóvo, hogy amonnyibon van gyormok, az is korosztény. 1041 március 22. utáni áttérés nom alap a kivótolo-zottségre.
A k ivétolozottok tágabb körébe tartozók nomzsídó háztartási alkalmazottat tarthatnak, do csak akkor, ha a házasságból nomzsídó gyormok származott te az is ugyanabban a háztartásban ól., „ •
& nagykaniZ88i iparosság a tiombakárosultakért
A nagykanizsai városi és Járási Ipartestület elnökének, Mankovits Mvánnak kezdeményezésére Ipa.o-salnk kOzOu is megindul! a gyűj-
tés a bombakárosultak részére. — Sikerűit Is 7000 pengőt gytl|tenlllk, amit az IPOK országos akciójának küldtek be Budapestre.
SPORTELET
Rövid sporthírek
>Még nincs ok a lakodalomra\'. ... irja kaposvári laptársunk, a Somogyi Újság rovatvezetője, az NVTh—KTSK rangadóval kapcsolatban. A Turul játékosai bizakodva kijcleij-leltékj hogy kamatostól visz-szaadják a vasutas csapatnak az őszi súlyos vereséget.
A Ferencváros—Szolnok bajnoki i\\B I. mérkőzést vezeti vasárnap Székely Árpád, aJcl az elmúlt vasárnap kitűnően működőit közre az NVTE— Csáktornya mérkőzésen.
A nagyatádi csapul játszik bajnoki mérkőzést a ZMNíTE
11., csapatával vasárnap délután a ZMiNTE—PIiTCE elölt.
Érdekes sportcsemegének ígérkezik a nagykanizsai Ipu-roskörben vasárnap,- egész nap sorra kerülő nyugati országos birkózóbajnokság. Pápa, Győr, Veszprém, Székesfehérvár, Szombathely, Pécs, Kaposvár, és a többi városok neves birkózói küzdenek a bajnoki chne-kérl% köztük termesze lesen a legjobb kanizsai birkózók is.
*
Holló János testnevelési tanai-, a ZMNTE telkes atlétikai szakosztály vezetője vasárnap délelőtt imczei futóversenyt rendez a Zrínyi-pályán, a felnőtteknek ós az ifjusá^ajknak 2000, :il)0n ós 4000 méteres- távokon.
Az elsötétítés hajnali 4-ig tart
(MTI) Május 15-én, hétfőn az elsötétítés tfi n változás következik be. Az elsötétítés ugyanis hamsli 4 órakor véget. ér. Az elsötétítés kezdete azonban változatlanul 21 óra 30 perc. . ,
- (Credo-gyflléa)
A nagykanizsai Credo fóríiejzycsü-Ict holnap, vasárnap Óélolőtt fél 12 órakor tartja havi gyűlését. Előadó dr. Wobor Elek kir, járásbiró. A tagokat e/.uton ís szorotettol hívja az Elnökség. (;)
- (Megfulladt a kényéitől)
A szomszédos Somogyban, Kehel-hogyen tragikus gyormok-BZoron-csotlonség törtem. Haraszti Gyurika 8 éves Ktiffu kenyeret majszolt a házuk udvarán. Közbon a falat megakadt a torkán. A szülők minden igyekezoto kárbaveszott. hogy a fa-llalot eltávolítsál;. Hívták a montókofc ;KaiH)svárról, do miro odaértek, a Ikisfiu mogfulludt.
- (Anyakönyvi hírek)
NagvkanízBán a legutóbbi két hét alatt til gvormok születott, ebből\'11 fiu és 20 leány: Mihalecz Boldizsár városi tűzoltó és Németh Ilonának rk. leánya, Szerdahelyi György kó-nuives-segéd éa Farkas Viktóriának rk. fia, Farkáé Máriának rk. fia, Varga Perone kováos-eegéd és Ko-ezor Máriának rk. leánya, Porger .József szabó-mester és Cüvoig lbolv-kátiak rk. leánya, Oervalics László Maort-munkás és Kovács Ycrézianak rk. leánya. Diesi József földműves ób Rfurkán Máriának rk. leánya, Feldo íslváli villniiysz;\'relé-iiiestor és Ker-esolicS lOrzsébetneli rk. fia, Tóth András kántortanító eí Antal Juliannának rk. I.üinya, Bognár Kálmán Maort-munkás éa Antai Irmának rk. ti». Bjtubé István fuvaros és Grózner Hozáliának rk. leánya, Varga Ignác bognár és Fülöp .Máriának rk .leánya, Gálosházi Géza líéla napszámos és KoCzor Annának rk. iker-leányai, Tollár István MAV-füló és Fülöp Ilimnek rk. fia, Nagy Katalinnak Vk. lüánva. Csórt .leíváii bádogos-mostor- és Pufai Hozáliának rk. (panya, Giangva Irmának égb. ov. leánya. Pajor János városi ittita-naró és b-ollaricB Annának rk. fia, Szilágyi Zsigmond itostaoJtiskt ós Németh Erzsébotuok rk. fia, ilácz István\'napszámos és Poszavocz Hozáliának rk. leánya, Horváth Adáin napszáiiios és Nóvák Hozáliának rk. fia, Miklós iBtván állami utőr és Kálmán llim.uinli.rk. loányu, Miliői József földműves és Míhálooz Er-KBébotnok rk. fia, Vékási János Maort gépkocsivezető 6n líujtor Kr-zöébotnek rk. fia, Orsós Mihály napszámos és Orsós Magdolnának rk. leánya, Cserjés Károly városi vizmü-müv\'ozetó és Milotics* Vilmának rk. Icánvii, Porger Pál városi kocsis éa Skoda Katalinnak rk. fia, Farkas György kúinüvos-BCgéd és Erdélyi Máriának rk. leánya, Tóth István MAV óroböros és Kővári Hozáliának rk. fia[-Uávidovit\'s Józaof földmüvos és Baj Hozáliának rk. leánya. — lláVasságot kötött 7 pár: Sohroinor Gálmr napszámos rk..óa Szita Margit bejárónő rk-i Magyar Foreno gépkocsivezető rk. és Gálos Mária rk., Pozsgat József igópkocsivozotő rk. és Gyula Irén koivskodó rk., Szép laki János napszámos rk. ós Gön-csics Anna napszámos rk., Németli Károly géjjkocsivezető rk. és Szabó Erzsébet rk., Kutacs Pál villany-tsoreló rk. és liöjti Erzsóbot posta-késbeeitőnő rk. — Halálozás \' 24 esetben történt: Bagladi Péter rk. -1 napos, Szabó Karolynó Lukács Mária rk. 5(í óvos. Özv. Snoff József né Dávidovice Anna rk. 60 óvos, Varga Forenc ny. vasúti munkás rk. 65 uvos, özv. T&káca Jóssofnó Né-moth Katalin rk. 70 óvos, Balaton Edo füszorkoreekedó Isr. fH éves, Bodonek János MAV kőmüvoa rk. 70 éves. özv. WoÍbz Káiolync Weiíü
Amíg Ön alszik,
DARMÓL
dolgozik
r\'rnneiaka iir. 86 area, öir. r!r. Mar-Imi Imránl DéciJ Margit rk. w éves, Sitili Ilona napszámos rk. \'iO áras, Molnár József rk. 23 nspos, lioiclienfeld Gyula kareskedó isr. 86 érős, Horváth Rozália háztartásbeli rk. 20 éres, öRr.Kozári Jánnsná Kollor Hozálla városi szngóny rk. 78 uvea, Wolhoim Manó inagántisztvi-soló izr. ÖINSyos, Hoffniunn Jonó lungáimó izr. 18 éres, Woisz Zsigmond szalió izr. 70 óv©*, Loós .Józsof szállodai nlkalmnzoll ágii. ov. 60 éves, Vári János postnaltiszt rk. 64 évos, Adamok András ny. MAV fő-knlaus rk. 72 évos, Várhelyi Izsák középiskolai tanár izr. 78 éves. Par-kns Anna rk. 1 napos, Csiszár Gábor nupszámos rk. 78 éves. .
Fizessen elő a
Zolái Közlönyre
Nflgykani/Ba megyei város sdóhiv.»hilaiól.
1097/1944.
Tárgy: Adófizetés íránll [elhívás.
Hirdetmény.
Nagykanizsa m. város adóhivatala a K. K. H. ö. 47. §-anak (3) pontja alapjín felhívja be adózúka\', hogy .nz 1911 évi második negyedévre esedékes adóbalin-lékal f. bő 15-ig okvetlenül fftessé* be, mert ezen idő ulán hátralékosok ellen a végrehajtási eljárást minden intés mellö-zése mellett folyamatba tesszük.
Nagykanizsa, 1941. évi május 11-ín.
1044 Vámal Adóhivatal,
NngyVanizH.\'i inog voi rároa polgármesteretek
Hirdetmény.
Kolyó iió itVr W. éa 17-an naponla d. e, ií érától 12 éráig teljen rm-Haitial. m-it Nagyksnltsa város tertlletére elrendelem.
Nagykanizsa, 1914, májún &. is s Polgármester
11.201/194). Tárgy: Sorozás.
Hirdetmény.
Közhírré teszem, hogy a toborzások idején alkalmatlan .és" HBgédszol gáláira alkalmas osztályozást nyert 1009-1914. óvtolyainokbeu született egyének sorozása n Knth. Legényegylet Horthy Miklósul 8. szám aluttl hnlyiségeibeu folyó bő ifi-én, 16-án és 17 én lesz megtttrtva, reggel 8 órai kezdettel.
A sorozásra a városi kstonsl nyilvántartó mindazokat az Allttánkőlelo sekot, kik joleiilkozésl kÖtelezettflégUk-nek a mult hó folyamán eleget tettek, névszerliil megidézi. Mindenki azon n uspon köteles sorozáson megjelenni, mnly napra Idézése szél.
Felhívom azon álHtáskotolrHnket, kik bármely okból lelentkcréal kötelezettségüknek eleget még nem teltek, hogy n kötelességüket a várost katonai nyilvántartónál (Városház, földszint 39. szoba) haladéktalanul tol leültnek.
A sorozáson Jolentkezflk ötwzes katonai okmányalkat hozzák magukkal. Nagykanizsa, 1944. május 5
15»
LERDTil IIILÓS flagykanlisa, Pó-il 14.
jigger V«rrá.«p >«pvl«.l»l. - Ké.lmunk. rtvmru orniti»
Vállal: Elínyomtatést, fehér és «Ines kézi és gép-
hímzést, belühimzést. «lllV|i «oyel.i«».l klrakeleliaat.
Unoer-illltnann Elek vaskereskedésében
sin-, rud- ós patkóvas-, továbbá szes-
otaiványok beválthatok és elöliöjieÉISlL
Hofhajftr-gépak, gépsxlj, tfoapégyffém és golyós osapégy igényléséi •llntéatem.
Polgármester.
Alulírottak mélységes fójdelonimal, de Isten megváltoztathatatlan akaratában való alázatos megnyugvással jelentik, hogy a forrón szeretett drága Jó édesopn, após, nagyapa, Illetve rokon
Gangtar János
nyűg. SjAv l6aa«rtárpiok
áldásos munkás életének 72-ik, boldog házasságának 49-ik évében hosszas szenvedés után visszaadta jóságos lc|két Teremtőjének.
Drága halottunk földi maradványait folyó hó 15-érud. u. 5 órakor fogjuk a temetó halotlashózából n róni. knt egyház szertartása szerint beszentelleliil és Örök nyugvóhclycre kísérni.
fiz engeszte\'ó szentmise-áldozat a megboldogult lelkiüdvéért folyó hó 15-én d. e. 9 órakor fog a szentferenciendick plébánia-templomában a Mindenhatónak bemutattatni
Nagykanizsa, 1944. május hó 13. A Te jó lelked mindig közöttünk éli
Üylmcl János, üylmesl üyula, Oangler hm), Irms, Amália, Ilonka tér|. Mákonyi (iiízáné, Margit gyermekei, Oylmrsl Jánosnö te hVrv&thJullanna, flylmvil Uyuláné Bt. Schnabl Fanny, Oangler lirnőné sz. Nagy Mária menyet. Bakonyi pézn veje, Oylmesl Tibor, Oylmei// Zoltán, ítakenyl Kornél, Attika, (laiigler brnóke unokái és u gyíázoló rokonság.
DBAVOVOIGYI
VILLAMOS ÁRAMSZOLGÁLTATÓ RT.
Ar«m««4ml*k 1k«té», r«kl»miolók, hlbil.l.ntéulc, tuku.r0
(ul»H*UoslU« Inlndim villania» k«idt»ba»
dilal&H 8-t61 riélutin IB áriig. n»«r>K»ry-ut 81, taltttan 294.
Mindén nap olvassa
a
Zalai Közlönyt!
Mi. miiw 13
áPHOHIHDETÉSES
JluM
KUul.Híu, klu.li
lallt. «Ili lí.teil.Iel,
•la.Mi.áaf 1,1,4. . Klrély-alca 17. ?
Rélll vuyv oli foalr.«M«»s.il.tl |,.
nalonak flui vajy 1. —\' tahéet, a.ak.llr J
y leányt (elvei,ek, kthm 1814
IMk.rai. koeklaalra I. klleijedg élet-ét uípbl.leililáí! akvllllféia Mő.abb dlíkg. kit él Mecifikel helyben éi vidéken alkat. ¦ ¦tank. — A|inlatok Oaidék Dletoillo Sriralktiale, u.ik-lór 3. klildciidék. un
Pluaéelnnononaik felvennék lé eta. UtJMI vale lini. Vida vendégig. Ino
Jétigzé \' mlHilaiM«.t azennalra filfau Híiy Llkéigyii. ISII
Hunférla kefegyér axdnnal felvéts ««¦. I.aflr4aua-rnainké.l. 136)
Ridl4 :l + »-ci elaitó S.enl l\'lérleniéi 37. 15«
Jdkarfeu levi klllonléle bnloiok el adék Telekyut «I.
így lekete fárlltfltlny eladó Husyadl-atM II. 1. KltÓ. Ilii
Faraáoa kapható Sirtcz István Ukeiei-kedflnél, Zrinyl Mikiin. 3« ai. ím
Sároardlan 11110 nlgyszttgöles ratea a lütormés cladá. — Megtudható ftóm-uta 2, 1554
Tavasz utca t/a. egy (óksibln love hm. nilt uu.il»>, és egy gyermekállóka elad4.
IMI
etadá egy Doxa zaeaáia. Bucsé Jdzaat\' Huayfldl-utca If. ISII
¦femsekelpS éa ruha ,dadó Jóisel tőkereeg-ul SS. s IMI
LAKÁS. ÜZLLTÜELYISÉQ
Egyháromaaobáaéi egyeiobii, kony-hás lakáé azonnil kiadó Só-n, 14. lr35S
Kinizsi-utca 63, egy utcai szoba, konfba. élétksmra áladd. Jancsi Lajos. IMI
BUTOROZorr szoba
¦Htoreaalt saoba egy lakótári riuáre kiadó Rákócat-utca 34, 1315
HÁZ ÉS INGATLAN
Háaai, szfilöt, löldet kiavetlt : -Papp, Teleki-utB., telelőn i HT0.
Ltiaai-aáa áa haakálá eladd. íu-
itckiidui leket Nagykinlxaán, Petöli-ut 77. szám alatt. 1BI4
KÜLONFtLB
¦awaeeelbakai akik elöjegyeitek,
folyó h4 30-1« lalcufkc.nl udveikcdjenck. Etójegyitat még eltogartok. Tojáskeres-kedés, Magyar-ulcs 9. 1S52
OaHISellklai este a moziban clve-siett egy arany töllóloll. Kérem a becsületes megtalálót jutaloat ellenében adja la a klidáhTvatalk&a. 1MT
Mindennapi leveleiéiből östxegyáüMőlt tdmagbályatjaS bélyeggytljfési cdnns migttusk. Bubarits. Zalai Közlöny ízerketitőségc, mpoata délután 6—7 óu körött. Rs a hirdetés mlndle drvénycs.
mindenki a helyi kereskedóknól ós iparoMkaál siarezze be 1
ZALMI KÖZLÖNY
i\'OI.II llúvi NAFILAP
Klárija : „KCzgazrlasárji u. T. NagykaaiiM\' - -Felelős kiadó: Zalai Károly
Nyomatott ¦ „KSipaidaságl ». T. Nagykanlisa" nyondáfábaa Hugykaniuán Nyomdáért telel: Zalai Kártíy
532127
r»l»ífi;\'
m--¦---¦----- 84. 6vt, 109. tik, Nagykanizsa, 1944. május 15. hétfő
!lüinllotaat : Ára 16 fillér.
Tábori nnitn ¦
¦ ARUwl uval A. —.—. 12» \'
ZALAI KÖZLÖNY
POLITIKAI N A T I L A I
FeWéa szerkesztő: Barbarita Lajos
ÖŐTixaíéa) árt,: «gj hóo*pra 4 pengő 30 nate.
negyedévre 12 penge 40 hilar. ¦ Beryos eeám:h«Kft*n«p IS tili., szómbalon SO I
Üémet tengeré aizeti erök támadó előretörést hajtottak végre ax angol partok allata
Eredmény nélkül folytatják az angolszászok szüntelen támadásaikat
Az Inlerlnl jelenti: Kö/.óp-llfcnijnában a német csapatok isiiét felmorzsoltak efíy szovjet hidfoállást. A Dnyeszter alsó (olyasánál
Ilolüi környékén rredmé-: ni/csen tezárultak a harcok ¦ ís teljesen kiküszöböltek a bolsevistákat az ottani hídfőállásokból, Ettől a területtől délre
Az olasz harctéren
rendületlenül folytatják a német erők összpontosított támadásaikat a bolsevista hídfőállások ellen ís már régóta harcoló erők\' közreműködésével
a szovjet állásokat néhány óra alatt frlrjöngijötitr.llék fs lántudásaikat IrktUdőti ték.
Jelentés a tegnapastl zavarérepQlóaről
(MTI) Teonap fis enti órákban ".\'/.yen ellenséges repülőgépek átlépték ai ország északkeleti határát és Erdélyt, majd a fíénátot átfepillve dél-\' amgtlh irányban távoztak. A vissza repülés a ké$5 éjszakai órákban a srrr.piiléseel azonos útirányban történt. A berepülés zavaró jelleglí volt.
Német gyorsnaszádok lőtlék az angol partokat
A. La Ma ne he-csa tornában a német partok előtt á német gvorsruv-szádok han-bu liocflátk óztak angol fTvorsnaszádokkal. EgV brit naszád aijjulludt éa elsüllyedt, több angol gyorsnaszád súlyos találatot kapott. Nőmet gyorsnaszádok olómlintoltnk 04 ,ui;;u! partok ollón, inolyut több
bolyén lóitok, utána öértotíonül visz-
szatórtok. Később aneol hajók Diep-peüér nőmet gyorsba jókat wínarítak mog, anonban noni órtok ol orod-mónyt.
A holland partok t-lStt tegnap hajnalban némot előőrs hajók folgyujtottakkót brit olóörs naszádot és. tnhhnt megrongáltak.
Igen heves német légitámadás volt ma éjjel Bristol ellen
Néniét hareirepulögépek nagy kdUlékci mára virradó éjszaka igen hévc\'s támadást intéztek Bristol angol kikötő város ellen. A repülőgépék Hajnali két óra tájban érkeztek a célpont lóié és nagyméretű gyujtó-
a n go i
bombákat dobtak le partvidék több célpontjára
Brit légierők csupán az alsó Bajnn vidéke fölé tudtak bére-pülrh\\ A berepülés zavaró \'jol-(egft volt.
Visszaverték a Monte-Majo záróvölgyóben támadó angolszász ősapátokat
k Dólol a szórsz ágból érkező . szerűén, magasabb állásokba a jelentések a Castel Forte vidé- hegyvidéken. A parti hegységek kén partra szálló ellenséges csa- [ és Monté Cassino között a 8. patok tóbb támadásáról számolnak be, melyek összpontosítva a Mmtle Majo hegytömbje ellen irányulnak. A hegy körüli zá-róvólgyben elhclye/ctl német csapatok teljes, mértékben megöleltek hivatásuknak és sikerüli a völgyekben az angolszász csapatokat súlyos veszteségeik mellett visszaverni. A san-and-reai német záróvonal eíött az •unerikaiak támadása ojníott össze. A Monté Majo előtt ösz-s^yüte kezelt ellenséges csaladok soraiban a németek sut
\'.vos- veszteségeket okoztak és éSak a záróvonal harcainak szünetelése után vonullak parancs-
amerikai hadsereg köldökei igyekeztek a német vonalakat tervszerűen áttörni. Kzckct a német páncélosok és tüzérség San Angelolól és CasslnoUSI délre vissza verték. (\'.assjnotól északra é.s északnyugatra Terei-lénél meghiúsult -az angolok egy másik áttörést kisérlele, melyet a német előretörés megakadályozására indítottak,
Gandhi uj ultimátumra kószül India függetlenségéért
A slockbofnii lap jelentése\' szerint (tandbinak az a szándé-1 ka, hogy India függetlensége ügyében ujabb ultimátumot.-lu-téz Angliához. Gandhi ujabb éhségsztrájkra is kész. Eíldö-szerlnl teljes kimeiülésben szenved.
Húsvét óta 2615 halott, 17.500 ház a belgiumi légitámadások áldozata
Brüsszelből jelentik, hogy a legutóbbi megállapítás szerint a csütörtöki bombázáásnak a belga városokban több nihil .500 polgári lakos eseti áldozatul az angolszászok légi támadásának. Csupán Brüsszelben 500 ház pusziul! el és rongálódott meg. Húsvét óta Belgiumban 361*5 halálos áldozata volt\'a terrortámadásoknak és 1.7.500 házi pusztult e| vagy rongálódott megj súlyosan.
A pápa rádióbeszédet mond pünkösd vasárnapján
Kg)\' római "hir arról számol bo, hogy u Szentatya pünkösd vasárnap-ján rádióbeszédet készül mondani
Valószínű, hogy a pápa or, alkalommal [felhívást intéz a hadvisolókhoz.
A Belvedere udvarán a pápa hn-ázódot mondóit é"s megcáfolta azt a
rágalmat, hogy az egyház ifi akarfe,\' sót\' pénzeltö a háborút. Már bárom ÓttoI. ezolÄtt XIII. Leó pápa Re-\' rum Novarum oncjklikajfl a szociális! szükséglótokról beszélt és a szociális < kötolességekot idéztn a világ halai-; másainak figyelmébe:
Zsidóellenes Intézkedéseket hozott az olasz köztársasás;! fascista párt
A fascista köztársasági párt most adta ki első Bsidóollonos intézkedését Firenzében. Az ott lakó 1600 zsidó közül 900-at internáló táborba vittek, a tfibbit rendőri folügyolot alá helyesték. A firenzoi zsidók 500
millió lírát kitörő vagyonát elkobozták. Kgyes bolyokon a kutatások nyo mán nagy ér/ékeket találtak. A zsidd birtokokat lefoglalták. Hdrlig 701 BSidő birtokostól votték ol a földjüket.
Légo-tizparancsolat
\'tihÓ parancsolat: !\'llnó\'étiti"!« aluli vígyáasunk arra, hogy nemi\'sak aa utca, hanem a sV -káe ndra>\' f.\'líí vni ablakait és a riLá\'-gitó iirirnr itblakait if sötétítsük ál. Gonrlol\'innk nrra, hogy már egy ksi fény is árulónkká lálik.
Második parancsolat: "ílyortva, gyufa\', rillanyiísobtampá a hozzáfarfozö legalább két elenunel, balta, laiiát legyon mindig könnyen hoüBáíérhotŐ bolyén elkészítve a ís-kasban, Minél több homok és sok víji Ingyen lakásunk Iwjáráti részéhin tárniv". mert errVJI a helyről kezdődik o| kü/rlflmúrik a hikásba he-fisétt "vujlóbomháklvsl és sz, özek által kóletkrzntl Hbjxet. No torW-¦jfink .•\'zeklion * komoly ió^kbrsii ázzál, hngy :i liomokzai\'skók és a vizes vedrek t\'lesnfitják lalcásnnkat.
Harmadik p ¦nanctalal: i legyen mindig kéznél néhány le-\'pódó, vftgj terítő, hogv ha a iü/. mnr nagyon elharajvódzik, óaokbo köisük be a fehérneműnket, ruháin-
.kat, \\ ¦(•¦>¦ m \' 1 \',l ¦\' . \'s:: II! ! ki\'rp];--::
S7, érrn íiázból idvinn\'i nom tudnánk, dobjuk ki az ablakon a csomagot, melyben hclwnz.uk el nevünket, címünket feltüntető cédulát is.
. • ^\'e^./edik parancsolat: Ha nincs gáttá!arcunk, szőrözzem bo a családunk minden tagja (a személyzet isi » szemet jól vódé, zárt autó szr-müvngot (logtíihb optikusnál kapható), .i\'iii\'K .! azemünketj .Tmcirvédi a füsllől, pernyétől, hótél és töitsi\'lékeklol eredő portól.
ötödik parancsolat: Hu az égő hasból Hízón iit kell kimenekülnünk, nagy síigltséi\'ünk\'m lehet orrunk szájunk élé kőKVtt; vizef törülköző .kendő (\'karton). §>-íilnkct ogy ni-dvp? kartonkendórel KOlNbokötní, téátnitket ogy nédtw Ifpodővi\'l,. vsiry ndflivs takaróvá! kell beburkolni, melyet célszerű bÍ/.toSító tűkkel összt\'tii/\'ni. Olyan lakásnál, ahol kisgyermekek vannak .\'egyen mindig kóezoiilétbon ogy\' kótfülüiu-hakos&r, bocy párnák Kőzött, jól ho-takarvn, abba vigyük lo a kis gyei-mekckcl az óvóKf\'Vre.
Hatodik parancsolat ; . Minden butördarabunkat, mindért értékes holmirtkat. kofforjoinkiít, ba-tvninkai kivül-bolül lá-sauk ol novün-. kot. feltüntető eimknkkol, höajy-Asgi: el ne kallódjanak.
Hetedik parancsolat; l.égi riadónál vegyük legjobb ru ¦ hu 1,1 kai éfl cipónkéi magunkra, do a ruha fölé rogyunk fol egy olvan ruhánkat is, nmed vet kovcflbbó .sajna-lünk. így eleijük azt, hogy kabalánkat előbb-utóbb .levethetjük s ft m©n-» tásj munkánál könny-ebbon njozíjip\'-hstunk és iVtékesebn ruhnnkat in megkimélhetjük. Erro a. célrft gé szolgálatot felici egy meleg pizetirfla., Vagi égy úgynevezett mackérubV. ;Közünkön legyen mindig b6^ÍsRi\\, !Rzekét a nilmneiminket kész^tHfik?el le fekvés kor ágyunk elé, úgyszintén helyezzük el már mogi állandóan az előszobában óvóhely cBoüiagiiri-
ZAUAl KOZLONV
li)44. május t,r)
kai rlogyen v7. iik/n\' pakktiíska. akár hátizsák.
N\'f/olcttititi piiraiiCHo!*! :
A légiriadó elhangzása után ten-íjivulóhik u köveIkt\'/úit legyenek:
I. Tároljunk minél több vizet i. lendrlkozésüukit! álló <V v,űs. turtú-lyokbúil én lürdóluidban,
1. a vizet és u homokot megfelelőéi. lu\'U\'tv.ziik,\' készenlétbe,
!t. A g&x- is villanyórát azonnal sárhik el; V* j
4. a éjtij>kafÜjKÜnjöket szedjük la. vagy toljuk felre, u szőnyegeket jó szorosan csavarjuk össze.
fi. A1 redőnyöket engedjük Iw. A WIm\' ablukokat erősen kitámasztva, nyissuk ki.
6. A rádiót, telefont a főfal mellé » földre helyezzük.
7, a/. éléskamrából] és szekrényben ü knlc.sokut hagyjuk lionne.
>\\ A vizcaapükat /.árjuk el. !l. Auionhyibeeu az előszoba ajtó su)llett olVaii ajtó van. amely ki-- nyitásnál ráfekszik az előszoba aj-Ura, csukjuk be kulccsal, nehogy a Legnyemá* oWan erúsen nyomja eea ezt az ajtót az előszoba ajtajára, hogv emialt se ki. se be nem lehet közlekedni,"\'
sceáik
Foszfor -v
záiépnon járjunk el; A foszt
alzi; . a kövétke-
A fos/un tél múggvjjjlladt i iibát, ha caák lehel, azonnal le kell vetni, .mert a-foszfor átivódik könnyen\' a ruhán.
Hu a testet éri az éj;ó foszfor, akkor ezt az égési felületet homokkal, földdel, vizzel kell eloltani, lia eloltottak, a foszfor anyagot kanállal vagy késhát túl kell lekaparni, meri különben\' újra meggyullad.
Ila ii hajat, fejbőrünkéi.éri a gyu-lékony, fo«zformukkor ti hajat rögtön \\ izzel kell leöblítem, uhui foszfor érte. le kell vágni és a fejünkről a foszfor anyagot le kell kaparni.
Bérült testrészünket Ö rizuaulékos núli iiuiihydrocurbomit -oldatbaii, amij ben 8 százalék mennyiség hydrogon^\' hviK-roxid van, kell n\'üjgs/.akitás nél-kül állandóan iiioügatva addig fürdetni, umig annak füstölgése a levegőit) kitéve meg nem szűut, akkor kivesszük u fürdőbűi a sérült testrészt és "> százalékos náifiumhydro-carbonat-oldattal mártott kötszerrel bekötjük, (hja dr. Ritlop llélu In. kir. orvos-őrnagy.) Ezután azonnal ni votihoz kel! mennünk, mert a font elmondottak csak első segélynyujtás-jmk számitanak.
Tiz&tik pamncitülg!,-
AZ ÚVÓhelV ¦¦ lomlaglttü) 111 i 11, i i ¦ 11 U
annyi fehérneműt, ruhaneműt .csomagoljon lw, amennyit igényeihoz iné\' í\'-\'ii egv hónapi iilaiaara szokott becsomagolni. 1 Ezenkívül csomagolja bw a kévetkezé dolgokat: rrertva igyufa, villanylámpa, egy-\'."éi elemmtl, mindenki a saját meg-
SZÍNHÁZ
Hétfőn aste fél 7 órakor Majlúlh Mária át üomkulby Dozsíi felléplövel Csak egy nap I
Eíy nap a ullűfi
Szinmi 3 felvanásbsn, 5 képben.
Letlér-eaték Kedden és szardán eatc fél 7 órakor
Szűcs László felléptével
Jegyek elővételben a színháznál. Pénztár d. e. 9 -l-ig és d, u. \'/i5*től.
felelő orroBSágút, u legfontosabb halait, ékszeroit ,égy mos konyliakést, egy ollót, eogy alnmiuium, vagy plehtányért, sajkát, evőcezköit, ío-rülköxót, papírszalvétát, két háromszögletű karton kendét, egy fürde-sapkát u fiaes fejkendé ala, lepedőt, kötszeréket, biztoai tót ükei. Az étetnem üeket viz/e! együtt naponta eseteivé egy külön szatyorba becsomagolni.
As óvólieiycsomaghoz ervBiteen
mindenki ogy kispárnát és egy-egy pokrócot, t
Beszélgessünk az óvóhelyen csöndeden, no mozogjunk sokat.
Ne izgassunk, de bátorítsunk, ne politizáljunk, inkább imádkozzunk.
Legyünk segítségére nemcsak halálainknak, de nz idegeiiokoak is.
Ne \'ijedjünk niog, ha szólnak a ssirenák.
Bátorsággal, hidegvéireel, elszánt sággal minden veszélyt könnvon ol lenét barisani. Még a félelmetes foszfor gyújtóbombák* nom elvan ru-fc/élyosek ,ba időjében fogunk azoknak inegsommiHÍtóséhóa és uz általuk keletkezett iüz eloltásához "
Aa a fontos, hogy mindig fedezék mögül (ajtó, szekrény, asztallal))
előbb homokkal, azután vizzel oltsunk.
Ne felejtsük ölj hogy a beiuok és a riz a foszfor és u tüz ellen a legfontosabb védekező eszköz.
Dj erővel folftatla minkálát a nagykanizsai Tfidóbflleg Szanatórium Egyesület
dózisénak lehet köszönni. Az Intézet orvosa, dr: Függi
Mint nyitott könyv áll miadenkl elölt a nagykanizsai Tadőbeteg Szanatórium Egyesület működése, amelynek évtizededen át lelke volt kövesd! Boér Gusztávné nyug. ezre-desné. A Szmalórlum Egyesület főleg a szegény néposztály tüdŐDete-gcit gyógykezeli rendelőjében, orvossággal, élelmiszeretekéi, készpénzsegéllyel is ellátja a rászotulókat. Sek dolgozó szetényember. sok beteg gyermek köszöni felépü\'ését a nagykanizsai Szanatórium Egyesületnek, Bóér Oasziávné elkSItözése mán az egész város bizalma dr. Krátky Istvánná felé ferdült, akit egyhangúlag megválasztottak az elnöki székbe és aki azóla fáradhatatlan ügyszeretettel vezeti és fejleszti az egyesületet, a rendelőt, sőt a lazsnaki tüdöbeteg-otthon felállításával nevét Nagykanizsa város fejlődésének történetébe Is beírta.
A háborús ne\'yzet miatt már két éve, hogy neai lehetett rendes évi közgyűlést lantani Mo-t végre ismét összejöttek a Szanatórium Egyesület hölgyei rcndcH évi közgyűlésre. Dr. Krátky Istvánná clnökasszony megnyitójában rámuta. ott a megnehezült Időkre, amelyek az egyesületre is fokezoltabb feladatat róttak. A vezetőiég minden törekvése oda-iianyuit, hogy a Tüdőbeteg-Otthont átmentsék a jebb Időkre.
Szentmihályi Ilona . felolvasta az orvosi jelentést a lazsnak! tfldöbeUg-otthon 1943. évi működéséről, melyből megtudjuk, hogy ott ax év fo-, lyamán 191 beteget ápoltak, össze len 12.82$ ápolfisl nappal. Agyaik száma 54 vol>, a nyárt idény alatt, májustól-októberig 60, amikor a nyitóit terraszra helyeztek pétágyakat. Az Oíszágos Közegészségügyi Intézet által beutalt gzegénysorsu beteg volt-124, OTI, MA* beteg 10. magánbejeg 27. Helyseli beteg volt 50, a többiek: a helybeli tldöbcleg-gondozó Intézetben aiegej\'ett szűrővizsgálat után, valamint a vidéki egészségvédelmi körOk által beutalt gümökóros betegtk voltak. Gyógyultan távozott 25, haláleset volt 11.
A nehéz viszonyok dacára elért eredményt, mondja az orvosi Jelentés, elsősorban az iafézet alapitójának, dr, Krátky Istvánná elnök-asszony kitartó és önfeláldozó fára-
Ká-
roly kalonai szolgálatot teljesít már hónapo\'< óta, az intézet most egy munkaszolgálatos orvost kapott.
Vegeié Károly gimnázium! hínár gomlosm felépiich titiárj jelentését lerjesrt fte a közgyűlés elé. Utalt arra, hogy 1939 ben vetődött fel a gondolat cg/ tbc.-otlhon létesítésére, elkUIOnilendó betegek részére. A terv kivikre nehéz volt. Sem épület, sem anyagi eszközök nem álltak rendelkezésre. Azonoan rit c\\-nökasszonynak fanatikus hite volt. ElöszOr az orszávoB egyesületet kérte, majd dr. Johan Béla állam it-kárt. ígéretet kapott Is, megvolt a legteljesebb készség mindenütt Végül egy napon Nagykanizsa város megvette kedveiö feltételek mellett a lazsnaki kastélyt és birtokot, amely tüdöbeteg-otthon céljaira rendkívül alkalmasnak látszott. Krátky mi ftgybuzgöiága, a polgármester segítő készsége, johan államtitkár hatékony támogatása lehetővé telte a terv kivitelét. Az intézel avatásán részt vett a - államtitkár éa vitéz gróf Teleki Béla főispán Is. A jelentés ezután ismertelte a tüdöbeteg-otthon éleiét. A mai viszonyo* közölt nagy gondol okoz a vezetőségnek, hogy minden szükségletet elő
teremtsen, Elismerő szavakkal emlé. kezelt meg a jelentés Lányi Láaló, a lemondott egyesületi pénzláros 12 évi önzellen és buzgó működéséről.
Szerdahelyi Qyőző, .az uj pénztáros a részletes pénztári jelentést és anyagi helyzetet Ismertette. Bevétel volt 104.684 pengő, kiadás 109 262 p:ngŐ Az intézet vagyona 65.469 pengő, tiszta vagyona pedig 12.785 pengő. Mijd részletesen li-mcrtcii az intézet gazdasági sáfár-kodását, belső tevékenységéi, munkáját, megemlékezet arról, hegy teljesen az önellátásra térnek át, miért is a várostól kibéreltc< 19 hold földet, ami lehetővé tea-1 szá_ inukra a szükségletek biziosilását (vetemények, bjromli, tojás).
A tagsági dijakat évi 5 pengőre emelték fel.
Gazdasági gondnokul Szerdahelyi Oyözö Állami tmiió, pémtáro.t választották meg egyhangu\'ag.
A közgyűlés ezulán mcgbesrélle az újult erővei megindítandó szervezést és tHggyüjiést, hogy uj lendülettel és még fokozoitabb erővel folytassák a legnemesebb munkát: a magyar dol ozók megmentését a családnak, a termelő munnáiak, a hazának.
A kieső választmányt tagokat uj-bél megválasztották és kiegészítenék a választmányt uj tagokkal.
Az egyesület elnöke: dr. Krátky Istvánná, alelnökök: Farkis Vilma, dr. Hegyi Laiosrié, Morandlniné Fodor Erzsébet dr, pénztáros: Szerdahelyi Gvözö, ügyész: d\'. Hajdú Gyula,, titkár: Vegeié Károly, számvizsgálók : Barbarits Lafos, Polay József, ellenőr: Vargha József.
A közgyűlés ezután Farkas Vilma índtványira köszönetet mondott fáradhatatlan és önzetlen munkájáért dr. Krátky Istvánná elnökassíony-nak, majd ieí-yzőkönyvi köszönetet szavazott a Zalai Közieny szerkesztőségének támogatáaáért.
Uj érövet, fdss vérkeringéssel és nagy nagy muikakcdvvel Indult további diára a nagykanizsai Tüdőbeteg Szanatórium Egyesület — magvarokat menteni.
Nfüalkazat a zsidó lakások és üzletek igénylése és kiutalása kérdésében
Általános érdeklődésnek telt eleget a Zalai Közlöny munkatársa, amikor dr. Hegyi Lajos helyettes polgármesterhez fordult felvílágosi-tásér a megüresedett zsidó lakások és gazdára váró üzletek dolgában. Kérdésüakre a h. polgármestertől a kövelkezö választ kaptuk:
— A zsidókérdéssel kapcsolatban két sürgős és fontos probléma foglalkoztatja mind a hatóságokat, mind pedig a közönséget : a lakás-ügy és az üzlethelyiségek ügye.
Előbbi rendezést! már előkészítés alatt áll, de ez 0 lukasok nagy számúm való tekintettél érthetőleg bizonyos hifit igényel. Utóbbil külön kor-
TARJAN-PALCSICS
V Ili textilipari és herüukedtítmi vállalat | Nagykanizsa.
Qyár; Magyar-u. 86. Telefon: 3-44.
Városi fóOilet; Fő-ut 14. (Első Magyar Biztosító tntétet palotájában.) Telefon: 5-33,
nuinyintézkedéssel ezután fof-ják szabályozni. A legközelebbi leendő a vagyonuk kezelésében akadályozott zsidók részére a belügyminiszter 231:300- 1944! lí. M. szánni rendelete értelmében a gondnokok kirendelése, hogy ez mielőbb megtörtéiihcs-sék, kívánatos, hogy lehetőleg ónként jelentkezők a gondnoki leendőket sürgősen vállalják A jelentkezőket kérem, hogy ebbeli készségükei u városi írva-széknél legkésőbb folyó hó Ilián délig jelentsék be. Ezután a gondnokok j hatóság kiküldötteivel a lakások leltározását illetve a leltározóit lakások kiöntését végzik, s ezután kezdetéi veheti a lukások mielőbbi kiutalása is. Mindennek a leho-nyolitásn azonban (természetszerűleg bizonyos időt igényel, mert mintegy 7 fO lakásról van szó s az ezekben lévő butorzal és berendezés megíelelő biztonságba helyezéséről > is előzetesen ajun-doskodni kell, mert ezek a tárgyak nemzeti vagyont képez nek és megőrzésükért minden érdekeli tényező szigorúiul felelős.
— A lakások kiulnlása kizi-
UHI, május 15
rólug\'az órvénylxm lévő lakás-rundelet mtézkedéset szerint történik. Mivel kellő szánni lakás áll majd rcndrlkerósre, nyílván minden jogos Igényt ki leim! elégíteni\' Ecélból tehát teljesen elegendő, ha az igénylések iránti kérelmeket az érdekeltek ü városi iklalóhan benyújtják, t\'tasitúst adtam, hogy az ügyben eljárni hivatott ügyosztályok minden mellék Hzctrritpontot félretéve, a lakásrendelet lelki-isinereles betartásával arra tö-i-ekettjenek, /hogy a lakáshiány a szociális szcmi>oiiiilok gondos niírlaigélésévél soronkivül és igazságosan megszüntethető legyen.
Rppetl ezért kérem a város közönségét, hogy .a teendő
intézkedéseket várja l>c fegycl-mezetlen és főként mreleiiértcl, mert minden sürgetés és felesleges közbenjárás csak az egyéhttént is rendkívül túlterhelt tisztviselőket akadályozza munkájukban és a gyors e:lintézést déslelteli.
¦ Az üzletek igénylése, valte mini azok áru készletei Peleit való rendelkezés kormányintézkedés hiányéban még nem időszerű. Ugyancsak később a leltározás során történik majd intézkedés a zsidóknál feldolgozás céljaim! visszamaradt nyersanyagok kiszolgáltatására is. Erre vonatkozó bejelenlésck már most beadhatók az iktatóhivatalba.
Három hisihaUtt tűzszerészt temettek Csörnysföldén
nViwÓÉiésíe« Üniiepélrefl hiiesuzüi-i.u színhelye volt a csörnveföldei t«*metó.
A tűzszerész járőrbe beosztott és a frtl nem robbant ellenséges légi Ixsnhál hatástalanítás* közben folyó hó ll-én hősi Indáit balt Pűiach) Richárd, Dolli György és Tóth Ke-ranc honvédok letűnése történt ka-
tlMMli [H.)Hi |)Atm I
A temetetlen megjeleni a* tflxér-OHZtély tiszti, küldöttóége. Csöinye-földe község elöljárósága, !1 község és a HzouitiKÓduti uradaloui vezető .sreinélyei, katonai diszoj-ség, a község k\'vente díssuZaknaza és örínKi tömegben (\'sömyofölde és Vöcsök-nisjur lukousaga, akik az elhunytakat magukénak teKuitették, hiswni az ö ételük biztonságáért lm link hősi halált.
A búcsúztatást rk. leikés/, larUitU, majd a nagykanizsai rcf. lelkész mél talU az elhunytak által hozott áldo-. zatot, melyet" átértünk és tudjuk, hogy ónt nem hiába hozták. A. két lelkipásztor imája után llaguriay László hdgy, a tűzszerész járőr
.....MiLfiK\'ki\'ilt parancsnoka hiu-suzett
hősi halált halt alárondeltjoitél.
.Mt^mulekezelt arról, hogy a hősi
bakiit balt honvédok eaküjükhör. híven, kötidesat\'rgteljositéa köahon áldozták élotüket a hazáért és utolaó pereükig magyar honvédhez méltöaa teljesítették kő te leesésüket. Igéretotr1 tett, hogy a járőr mindig emlékezni fog jókedvű bajtáreair* ée soha nem felejti el mosolygós arcukat, mellyel életv\'eazélypR munkájukat végezték. J A járőr parancsnokának szavai után utolaó útjukra iodultnk az el-hunytak. A i.i -.in-itr-- puskával tisztelgett és a bnnvédék kürtjén fel-csendéit az ima.
Hiillnu a sok virág a három fiatal élot^Duesnztatasánal. A rengeteg koszorú és rirojresokor bebontotta ex emelkedő hantot bizonyságtételéül annak, hogy a honvédség tűzszerészeivel, akik veszélyes munkájukban, amit a sok-aók magyar\' élet megmentéséért állandóaji életük kockás-tntáHiival vizeznek JBgyüttéra* éa mellettük áll feladatuk végrehajtásánál.
Álljunk meg ery pillanatra emlékük előtt » gondoljunk büszkeséggel és szeretettől azokra, akik soha nnm tudják, holnap élnok-o még s csak ejr cél lebeg előttük: »Mindont a luxáért 1«
SPORTÉLET
Nehéz győzelem, kiállításokkal
2MNTE-P8T« 3:2 fO; I)
lémdis fabdarugóídöbeii nem nagv az érdeklődés a K\\MNTK mérkőzése iránt, Az öltözőkben érdeklődünk az össeaéllHosok iránt. A Dőrrviriak-nál a kitűnő Karácsonvi baluzélrÓI kösóprjB kerül, inig a ZMNTE ismét uj cratpattal kísérletezik. Kisu 1. loaz a köüé)xrsatár. Szabó, Istenes jobbszárny és Lyka, Németh balszárny. A legutóbbi PoroncTáros— Kinizsi mérkőzés vezetője, Németh László, sípjelére a köveikozó csapatok szaladnak ki a pályára;
ZMNTK: Kovács fi. - Kovács L, Horváth Mihályi, Héjjá, férjre - Szabó, latonos, Kisi. Lyka Németh.
PBTCs Gulyás --• Korára, Kővári-
- Balázs, Horváth III., Lugosi l.
— Kincséé, Horváth II.. Karácsonyi, Lugosi 11., 1 lognái\' II.V
Már as^első |»rci>on géj^ielysbt-* körül Kiss, de mellé.vágja -
ho
labdát. Bxabó pompás beadását Gu-\'lyás & gólvonalon menti, rtána a remekül játszó Istenes pompás levését rétli Gulyás. A 20. jxjrcbon a vendégek vozotés\'hez jutnak. Héjjá, aki ogéísson formán kívül játszik, csak erőszakkal tudja akadályozni Karácson vit, míro * büntetórugásból Horváth 111. vezetéshez juttatja cse-
fwtói. 0:1. A ZMNTE-közörisóg kó-ritsbari aug Kiás ellen, aki auhogy sem tudja föltalálni aiagát a csatár-
sor tentotrébea. Stoni» áileudóan ostromol a PBTC. Lugosi II., majd Karácsonvi lövéseit menti hol a kapufa, hol pedig az ön föláldozó**. véd* Kovács II.
A félidőben merlejó változás történik a ZMNTK-nél. Mihályi helvét csóréi Kiesői és szinte szárnyakat kap a ZMNTB itámodósöra. Már .a 8. pejrebon hálóban zörög Mihályi lövéae. 1:1. Istenes, Mihályi, Lyka belsőhármas szinte ellanállha-tatlan. >Iiliá!vit ollóba fogják, do a 11-eat Héija "mellőlövi. As 16. j»rc-ban Mihályi remek labdát ad Né-mnthhók ,áki Kovácsot átjátazva, a li\'ihak akit lajxMan hálóba lő.\' \'2: l. Tombol a közönség. latrai™ élveaeSM
játéka valíwággal élményt jelent. A kitűnő fedezel, Kies romok labdákkal tömi a caatáraort. A 27. percben nagy nyomás alatt van a PBTC kapuja, a Hzomfülen Mihalji a láttak között hálóba talál. 3:1 Kinosos mogöklözi Horváthot, midőn a labda nincs ott, de a kitűnő játékvezote jól látju az esetet és Kincséét kizárjad játékból. Utána Kzabó akesu-koffik öt»aze az egyik PBTC védőjátékossal, a játékosok öaszoazalednak a játékvezetőhöz magyarázkodni, minek eredményűképpen Intőimet Ín Icküldik a pályáról. Az eddig kitűnőén játszó Horváth most hibát köret el. rövidon igyekszik hátnuidni a labdát .azonban Bognár csípi el és hálóba sétál vclo. 8:2\'; \\
A mérkőzést ez alkalommal is két nW.ro koll osstamink. Az első félidőben határozottan jobb volt a bőrgyári csapat, nagyobb gólaránnyal is győzhetett volna, h\'orduláa után a sikeres helycsere megváltoztatta a játék kéi>ét. Itt egy pereié sem volt vitás a ZHNTE győzelme.
Egyénileg Kovács II. eauttal is bravúroskodott. A közvetlen v6dej lem jomokü\' játszott. Kováes I. életa
IcuJohh játékát nVujtotU, Soknzos egymaga tartotta fel a vr«zél_vivi PBTC támadósort. Horváth ogyetloa hibájától eltekintve kitűnően működött közre. A fodozetaorhaa gyenge teljesítményt láttunk Héjjátol és Pőréétől. Mihályi kőzopeeen, Kiss remekül játszott a jobbfedezet helvén. A támadt\'iaorban az etsi félfdAhnn csupán Istenéé ötlotm ás májra1 saiiiTonahi jáb\';k» tünt ki, de fordulás után Mihályi romok kösép-csatórjátékával szitrnyakat kupotl ea a sor én ekkor Németh, Lyka, de Szálló tcljeeitinénve ia dicséretoa volt.
A vendégeknél a fodezeteor remekelt. KütönöKen u mozónybél kiota-Kasló Horráth III. kullaneajátfka tetszett. A tómadósorluui Karácae-nyi, míg közé^icsatárt játszott, ultoa-álhatatlan volt, de balszélen Kováé*
I. teljesen nem legén i tetű\'. Horváth
II. Ötletes jat.-kü Uitezett meg.
N ím nit I. (Budapesti határozott, jÓHzeinü játékvezető volt. Brétye szüknC\'geznrü a magáról megrcLeo-kező játékiwokkal azemliun.
—A—í—
Lelkes játókkal megnyerte a délnyugati rangadót a Vasút
Kaposvárról jelentette kikül-dóti sportiminkatársunk, hogy az NVTK sziv-lólek játékával JuhíVSÜ és Frisch góljaival 2 : 0 arányban megérdemelten nyerte a délnyugati rangadót. A méi-kőzésrőt holnapi számunkban részletes tudósítást adunk.
sen Villányi két góljával megérdemelten rtyözötl a kanizsai csapat Naijyatád csapata el-
ZMNTE ll.~Nagyatád
2:0 (1:0) Vezette : Kemenesy dr. Az első osztályú bajnoki mérkőzé-
Eredmónyek
Kei-eliíivaros Szolnok\' 0:0. Dióngyér Nagyvárad 4:S. Kolowrrér \'Kispest 8:1. Gamma Elektromos 4:0. (Jeepéi TinEa 2:1. Ojpeat—Újvidék 8:2. Salgótarján --Dobrooon 5:0. R8ZKRT- Kinizsi 2:2.
Nagykanizsa mezei futóbajnokságai
NDOSE—Zrínyi AtlétikaJ I Görig, Holián, Bődieí 49« mp. 2. Szakosztálya vasárnap délelőtt Keresk. Iskala (Szabó, Szlo^oda, 11 órakor rendezte meg Nagy- | CsiiVvi, Horváth) 508 mp. 3. NVTE, kanizsa város 1944. évi mezei - (Dér^ Kellarics, Sebők; DenesYsi\'l futóbajnokságait a \'Tüzérlaktanya, körüli terepen. A verseny s-zépszáinu indulóval zajlott le 6« ]ó eredményekel kozott.
Eredmények:
1000 m.-es kezdöverseny: 1. Pintér NVTE-Levenle 2 p. 46 mp. 1. Srentcs DOSE-Zrinyl Levente 2 p. 4T2 mp. 3. Mátyás NVTE-Levenle 2 9. St mp 4. Csányi 10SE-KISOK.
3000 m.-es ifjúsági verseny: 1 Dér NVTE-Levente 11 p 15 mp. 2. Ács Nk. Lev. Egy. 12. p. 45*3 mp. 3. Pintér NVTE-Levente 13 ». 12 mp. 4. Sabján Lev. Egy.
4010 m.-es felnőtt verseny: I. Kálovlcs NVTE 17 p. 30 05 mp. 2. Körös NVTE 18 p. 34 mp. 3. Erdős DOSE Zrínyi 18 p. 39 mp. 4. Sebők NVTE-Levente. f
PBTE—Zrínyi-DOSE labdarugó mérkőzés szünetében 4X\'00 m es
váltéfutás
eredménye: 1. DOSE Z inyl (Hóbor,
Május hó
12 15-ig
Bombasiker.\'
nep mozgó "
— - - —nettóig
A kényes problémák filmjel PÁRDUC-KISASSZOWY
Hölgyek számára csiklandozó kíváncsiság, férfiak résxére megszívlelendő Óvatosság Főszerepben: Marguerit Ttby, Ake SISderblom i PFA víldghirddő aktuális eseményekkel. TtlBadúBOk kezdete: ?4, !6 és /« órakor.
mp. 4. Levente válogaioit: (NyWrai, Btt, Szentet, Atü). ^4-
A szép dijakat Hello János szakosztályvezető osztotta ki.
Ml újság a budapesti Élelml-sisrnagyvásartalepen ?
Jelentés 1944. inujus hó r>-től minis hó 11-ig. Ai él«- és vágott baromfi, vnlamint :i tojiís-piacon uz áruk vriltozntlnnok. A zöldség- és fönelékpiacon u paraj, a fejessnláta és a hónaiws-relek ira 40, a kntaribé ára 50. a spárga ara 250 fillérrel csökkent, Tiszont az apró hegyes /.öltlpaprika, ára 30, a fő-zfitók ira pedig 200 fillérrel elmélkedett. A gyümölcspiacon az árak változatlanok.
Bjjali gjócjssert&ri Sj;velői: lia sr Oranffj.al «jógvflzortár Doak-tét 10. B.íin.
Kialcaiii.fiAii !.. ottani KYGüYösHE--5r AlUndű AifvalnteaatolealatottKrl
Ifiziikíniii in
Dr. Lóki József Pécs,
Tampa Mlliály-utoa 4 ».
806556
Színház
Marica grófnő
Jtége«-iógen as volt u divat, hogy a Win hashoz nagy birtok tartozott. Antan fm-diilt aí tuilvzot, hagy lolt !1 ház 1« fulytou iipadt a\' bírtuk. IfJ/.t n felfogás könti külöidiaégeM nJtoaK-/.á ki \' vé^rwlrriénylirti nz n|Uorott, mikor fti .vagyonát vonztr»tt grófot mint tiszttartót \'¦ionibo állítja a pillantó élotü grófnővel. A színház z-ufoláaig megtelt. l\'I/.t annak kell tulajdonítani, íiórr * közöiiwíg rájött, hojry » szinházra szükség van, S,.úk«-Íi*fj tua is, riiikor a/, élőt fe-..lolitaarjtteljewMi tett. mórt 11 színház ur- ii bódító makoay, hanoin sokak-natc tükör, melyben a néző hol itt, hol ott fedezi ml önmagát.
Mont Krzui játszotta a ffasArnpnt. Annak idojóu ez a szerep azl a célt aitolgália, hogy a legújabb divat Uuilctiiiunok bemutatója Ingyen. Ilont Krssi tolmácsolásában oí most nvert a mélyséKébon. Kgy \'boldogság uhui vágyó grófnőt alakitolt, aki nom élt vissza Hzom|WzorÍntÍ vagyona itihotiW-i\'iYiii. Jókedvűen, szívesen játszotta, ki tudja hányadszor, ezt a n/rin|«ii, uuilyho má^ia tudott uj aaint, uj meglátásokat vegyíteni. TáiK\'a finoman disztingvált, m\'AB-ihilata i itiuusgazdag, hangjában őrzik a vágv, óiiukőben h szivo iiiuhhí-kált.
Lantos Kdit rokonszonvoH, hódító Lizája üdeséget hozott a azinpadra. Kgyíke a társulat legjobb táncosainak, haha alig őri a padlót, könnyödön, a lövegében mozog, amit csak fokúinak finom luoxdulataí. Hzero-
pétion köz vétlenségé ben volt a müve-szol, melyet telíteni tudott bájjal, melegséggid és játékkal.
V. Kovács Anna liprcognÓjét a regényekbe] vágták ki. Mogbocsájló, megártó és a fiataloknak jiártjára álln nagynénit alakított komoly nemességgel.
A remény tolenül saerotines CÍ-gányléányt Horváth Anni alakította Kivételes tiidásaal. Az olasz iskolát annyira jollmnzö könnyedség Őrvó-iiyeaül énokébqn. annak minden hzii,gu*dagságn*aJ. Biztos é» nyugodt volt rizoropíihon. Óvakodott a könoyö túlzásoktól.
Tunyogi l\'óter tiszttarlója kiomol kedik eddigi szerepei közül. Bszre-vétlenül az igazi magyar\' tiri fólfo-g&s vonul végig a szerepén, moly s sirva-vigridáahan jut tetőpontra. Tunyogi, akarva vagy nem akarva, — os most mellékes ogy érzést orö-silótt meg a nézőiien, hogy a magyar fóur a. szirévul és a lelkével sobaaem tud óla/akadni a rnagYar fildtól. Miitor ks öreg hajdúval ko-ciftt,\' ugy éreztük, mind a tizenhat ősé vele koviilt. Amikor padig hangfogót kollott tenni haragjára, a méltatlan ningbántásoki^rt, Tunyogi nom csak játp/till, lianem a bhivcvoI in átérezte nzoropét.
\'fii\' ütődött nagytiorcog szoropének mindeú mosolyt- koltó liolvzotét a széles skálájú művész fáradhatatlan •tWtbeségével aknázta ki Lukáca Kde, akit a váratlan helyzetek som hoznak zavarba. Nagyszerűen ki-ogészitotto szonipót a szolon azéleaap báró ssoropében Solymosi Imre, akinek vér helyett higany van az omi-tton. Nehéz eldönteni, u köze. vagy a nyelve járt-o gyorsabban, ilravu-
ros táncát hantos Kdiltol megismétel totte a közönség.
Megfigyelésben és inüvészotlvn egyaránt gazdag alakítás Kkoes Ve-ronc Ifikomornyikja. Akinek már. tolt alkalma OKOkkol a Jan-okkal a valósáfílian találkozni, azok különö-boii élvezték inoses alakítását. Oém Imre öreg huszárja nyugod taligával tűnt ki. Mog tudta érozlntni, hogy élő bútordarabja a koatélyiudí,
Mitr<>sH JÖSBof karnagy" a kis zeno-karból kiliozza a tökéletest. Fogyóimesett vérbeli muzsikus. I\'llsősorban önmagát nem kiinéli és képtw há-roin-négyfolé figyelni \'ogyszorro, MffV az abszolút Űóuűt kihozza. Hüniiopunpi előadássá totto a forró
oetot a gyoraan porgŐ, ssineiuSón gaxdag, itTósee rendezés. (0j)
ti i a e ií
Nífitat. Mjjuft hó 15. Ilé.f•"». ffói\'a Hl. Sall Sr. Jínos, - Piolosüíir. Zsóíia.
¦ \\ • -0-:\': \'.\' • r;: \' - an raggal 7 árától;e9te ftiúráig\'. ((íátíö, a&erd* P*it«lí (jfiüitán «a ked\'lon ríirsjfío \'úh oáknak^ Tab>for> ¦ ,<sr-
— 4Hobí holott temetése
Csáb í»»vnvó in
Orábár Viktor csáktoinyai lakos, aki a keleti \'harctéren megsebesült es a máramaroHszigoti kórházban ápolták, meghalt. Oavegr édesanyja a hősi halottat hazaszállittatta Ceák-torpyárs, almi katonai )>nmpával nagyszámú közöiwég kísértő utolsó tdjára. A tomofcíson részt vett a csáklornyai 7,\'VV,, mert (írábár működő tagja volt a sportegylotnek. Továbbá részt vnttok testülotitog a íodrász-soíjúdok, akik ksrtársukat kisérték utolsó útjára,. A honvédség részéről Kapossy Béla alozrodos b\'u-csuztatta a hőst halottat, a (JsZTK részéről |xjdig dr. Antal Pál járás-birósiigi elnök, a sportegylet elnöke.
— (Felajánlás Május KhőlvneféneM
Kedves egyhási ünnepség volt vasárnap délofőtt a ferenciók nagykanizsai pléb4nia-toin]i!omábau. Akkor ajánlott* f«l magái az Urloányok Mária Kongregáeiója i-s a llanna-dik-rbnd Május Királynőjének, hogy eszközölje let a magyarság s/.imára a !\'TŐ»edsIra©íi békét éás>fU.ve vö<íel-iiléoo ^íagyuromzágot,, viiiosiiukat, házainkat .osalúdiáinkat és iniildon ngyes magyar hajlékot, ahol tisztelik Ot és Szent Fiát. A folajiiníáson ott voltak zászlóik alatt a két egyesülőt tagjai toriee számban. A fol-ajánlást [\'. habancz Medárd. mondotta a főoltár előtt, majd közös szonláldozüsliDit járultak.
(Plébánia hlvatalvirsgálat) Dr, Uoss Jőzsof proláttis, zalai fóosporea Nagvkaniasára érke/í;tt a szokásos plébíinín! hivnlatvízsgálat mogöjtóaéro; Utján dr. Vajay Józaof espores kisérlu. Hsomhaton Kagylia-kónakon és Nagyrémsén, vasárnap a nagykanizsai bárom plébánián voltak, ma hétfőn Murakorcszturon, majd délután Homokkoinárom plébániáján.
(Athélyerít)
Nagy Zoltánt, a nauykanivsai Mo-zógazdaflági Rözraktárak fŐtisztvi-solíjjót áthelvoztók .Szombathelyre ru oltani Mezőgazdasági Közraktárak főnökévé. Nagy holtán több mint •t évig dolgozott Nagykanizsán, ahol niuukai(ságáv«!, közvetlen uri modorával számos barátot éa tisztelőt szorzott.
- (Eljegyzés)
llontay Adél .polgári iakolui Uuijtó és Hadi JonŐ m. kir. flidgy jí^yp-sok. (Mindon külön ártesttéa helyett.)
- (Orvosi h>*
Dr. Holderányi Antal katonai bevonulás miatt bizonytalan időig nem rendel, (:)
lyii van a hivatalos lapban?
Mától fogva P Zalai Közlöny minden nap közölni fogjn az aznap érke/.ö Budapesti Köz-lönyijen megjeleni rendeletek eiineíl. lízzel ölvasóinkal naponta óhajtjuk tájékoztatni, hogy* milyen Őket érdeklő rendelet látott nnpvilágtít.
*
A Dudaposti Közlöny vasáraapi száma közli a közalkalmazottak én családtagjaik baleseti kortalanitásá-nak ujabb szabályozósáról,
a közalkalmazottak és nyugdijaik családi iHitlékáról és árvanevelési járulékáról,
az állatni, megyei, vasúti, stb. tisztviselők, alkalniazottak, honvédség, cesndorseg, vámőrség, folyamőrség, reiidórflóg illótniéiiToioak, éa-vegyi és "árva ellátárii dijainak ms-bályozásáról,
mezőgazdasági bistosttási bélyegek forgalom babocauáfláróli
uj kereskedői mi gyütnölíwnökbba U\'lopithotó gyiiinölcsiajták megálla-pitásáröl,
zsidó i|>art üzemokhex vállalati voze(ők kirendeléí\'éről fiüóló reáda-lotek\'et.
ví»!g&t
- fllalálozás)
Tnigiltun hirtelenséggé\' halt meg vitéz Hójlősy János nagykanizsai nyug. m. kir. alhadnagy,\'64 éves korában. Kiment a nzólóbe egy kie pihonósré. Közben hirtelen rosszullétről patianitkodotí. Sogíteégre siut-tok, do csakhamar holtan esett ossz*. Valószínűleg stdvhüdéfl végsett vulo. Ha. hétfőn délntáu 4 ómkor kisérték
ki pihenőhelyeié a rk. : irhertlie
nagyszámú gyászolók őszinte részvéte mollett.
) 1
Köszönetnyilvánítás.
Minuaion líbarilaink cs iBRteiŐ-scink, bik felcfthelellen drága jó tcr|em, édesapánk, apósunk, nagy-aránk, Illetve rokonunk
JUhimek András
(emelésén megiclcnf\'sUlikel vagy baroil más módon mólyséijüs gyászunkban osztozni aiivL-sck vollak, toiíadják exulon Is kttsionelünk hilcjd\'ésél
A gyászoló csatád.
Nagykanissa megyei váxos polgármestertől.
Hirdetmény.
F. hó 7 en a Cainyl Usiló-utcíbaa 1 drb. sárga-tarka (ebén lalíllntott. Igazolt tulajdonoia átveheti a vátosnAíán ii. cm. 13. ajtó)
Nigykoniisa, 1944. május 12,
tn3 Polgármester,
ünocr-mimann Elek vaskereskedésében
»•"-. rud- p&ikávmo-, tovtfbbá szeg-
ittu^váuyok beválthatók is ÜeilfeÉl.
Hofharr-,q«pak, gépníj, o\'sa^égyfém éa oolyóa oaapaiiy iisénylíaét ellntézam.
VILLAMOS ÁRAMSZOLGÁLTATÓ RT.
*r«m»»4mUi H»l«a, r.uunláolól:, l,lb»|ol.iH6,»k, ...<:,s».-., 0 ,iüuo»lt«« mltnl«n vlllnmoa kiaüal.o.. a*t«iat« a.tal MÍatt* Kt úréi*.
Hirdetmény.
Kolyölii Ifi.. 16. <8 17-éa naponta d. e. 6 otAlol 12 orsltf leljen Ki**«!al-nmt NeKykaDlzsa varos lerflletere elrendelem.
Nniíykanliea. 1044. mAJua 6.
isii í Polgírmealer.
U.20I/1M4, x lariiy: Soreza..
Hirdetmény.
KÖzblrré tenzem, hofjy a JaborzA-eok Idején alkÁliusllsn .és* íekédfi/oi-Kálntra alkalmas osztályozást \' nyert 1ÜOQ-I9I4. évfolyamokban azuleipit egyebek sorozása a Kstb. Legényegylet Horthy Miklós ut 8. szám alatti helyiségeiben folyó hó 15-én, 16-án és tv-oh lesz megtartva, reggel s órai kezdőt (el.
A POrozáerA n városi kabinul nyilvántartó mlndezokal nz. átlltAi>kÖlele-aeket, kik Ificntkezcsi kötelezettségüknek a amit bó folyamán eleget lőttek, nóviuerint megidézi.\' Mindenki azon a nnpon köteles sorozáson tuugjeiennt, mely uaprs Idézése szél. \\
Felhívom axon álittáskőteleseket, kik bármely okból Jelentkezési ktjlelezett-Bflgllknek eluget rafR nem teltek, hogy o kfítelességflkftt a városi katoaai nvü-. vsntsrtónál [VAronház. töldáilnt Sít. szobn) bálsdéktainnui teljesítsék
A eorózáion Ji-letitknzok tfasze* káto* nat nkinSnynlknt hozzák mngnkkHl
Najyyknnf\'/üa, tí44. május 6-
isjs Polgármester.
Hábaraa kociiia^lia li kilerjedő élet-ón népblilatiláii akvtillfóta tdoiebb rflíko-kat es szerzőket helyben és vidéken álltai-mazank. — Ajánlatok Oaidak Blztotitó Szövetkezete, Utak tűr x kllldendék. IMT.
JólfŐzé mlnalaaaat axonnalra tervess
Háry Llhőígyitr. 1KH;
Axannnil belépésre keresek !01 ÍŐ*Ö bejárónőt vagy bent lakót. EWvöivIér 53.
mm. 157«
¦TátswwkaraahaaltVaa ittál felveszünk. Magyar Köitliztvlselók, Bruebet-téí 17. 150»
Keresek haxtartaal munkébsn Jtrtta leányt vagy aseconyt. Varaudt-a. 67. 1581
AD AS-VttTEL
FOrnaDi lucerna-, takarmánvblkkeny-burRundbépa-, cukoiboraó-, vírátfatajívak kaphatok Tálb, jtirth/jL 7
Fornao« kapható Siieci Istvin fikt kedöoíl,\' Zrínyi Miklói-u. 30 m.
fríes-1343
jAharbai* lévő séblis kocsi eladó:
Belczaaf, SugAf-ut B4. 1564-
Két datah uj lupád eliató Kla-ksniiián, Jakabkufi-ut tí. stám alatt. 1372
Eladó használt nöl kerékftar éa bur-Lundliépa. Afoíil u. 12. 1571
¦as-Martlrépa és apró krimiül, eladó. Simon hlvin, Pő ut 24 1575
Karaaak 2000 darab uj, watjy
hMMMMAti almi éi 50 dnrab kup (elöíedö cuciepet. Cim: Muuzcl eseraegetlzlet. 1578
LAKÁS. 02LETHELY18ÉO
S utctal isoba, fnnlŐ»xoba, .esclleg konytiahatznélattal ít, aionnal kiadó. Cin ¦ kfadóban. 1577
BÚTOROZOTT SZOBA
HuWouoU Bnib.-u azonalra keresek.
am: FŐ-iit 23. Taroay. Jgfo
ZALAI KÓZLOHT
eóuiTiKai Napilap Kiadja: ..KŐzpujttasáol R. T. Ntgykinuu\' Felelős kiadó: 2aial tUroiy Nyomatott, a „KSiQBidaiágl R. t. Nagykanlua* flviiiiiiiaj/ibaii Nagykatiiisiri Nyomdáért felel: ZaJal itárab;
Bauli tokotill :________
Tábori posta:______......
84 » ovt-i 110 sz. Nagykanizsa, 1944. május 16. kedd Ara 16 filler. •
.JCrka-atoasei •» UaaoUvtuut M«*m % w.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarita Lajoa
KWnzatési ára: ««7 hónapra 4 pencó" 30 nitt^
negyedévre 12 peacő 40 ífllór. KgymmÁm: hétköznap 1« till., «ioni 1»«ton 30 li». \'
Az eirnnlt huszonnégy órában sem hoztak eredményt az angolszász erőfeszítések a délolaszországi harctéren
A német légierő ma éjszaka súlyos csapást mórt Ports-Mouth kikötővárosra
Baatini katonai kórok, véleménye
ms otase /Wcrér/ti 11 britet éa amerikaiak ;témadásának ;.:>!_,. a néniét liad vezetőség előtt <r»re inkább világos. Ami eaokbon aTarcokban történik, általában csak ¦llgtévesztésre irányul és a tulajdonképpeni angolszász szándékok el-kt dősitésére szolgál. Caesino és a/. Adriai-tenger között viszontjasr nyn-j^loat van."
Az interini jelentése szerint a Krim-féUzige.trnl a nagy szovjet támadások megindulása óta 128.000 német katonát s/állilnttak r-1 felszoroléssel együtt rop ii légé. pókon, inig hajókkal több mint í\'O.OOO német katonát, túlnyomóan so ben ültöket. A bolsovis-táknsk mindössze néhány kisebb hajót Kikerült olsüllyosztoni. A szov-
iet-jolontés, amely loo hajó oiaüly? lyosztéeérél számol Ív, a izokásnf) túlzás.
Jelentés a délolaszországi harcokról
Az I.íterinf jelenti: A helyzet a lingcrpart éa Cassirio között tónvo-tében változatlan. A milyos, mindkét réssfol olkiisoredott harcok tovább tortának. A lielyzot fójollomzíin, bojt a némot csapatok a két sufy-aontu&l, (kistül-Forte, St. Angelonál is Cassinonál nz ellenséges csapatoknak nagy erével végrehajtott áttérési kisúrlotoit meghiúsították és áa angolszász csapatokat továbbra is arra kényszoritotlék, hngv pazaroljak harci erejüket. A nemét harci 1¦ 1 >\\ \\n i > >K M i ut úrnőtől ny ugatra ée QaseínotÓl délre InndülntÓs ollnntá-luadáeha indultak és i«*i súlyos veisteségnt okofctak az ollensftgriok, ¦gyinskkor a biztosító csapatok uj és előkészített állásokat Togfaltek dl az eaiefkédS luígy vidéken. "A 8, amn-rikai hadsereg nagy páncélos oró-k.\'. retett harcba, "molyok minden irón áttörést akartak kierőszakolni, lerliiél és St, Angelonál súlyos har-vekra korült sor. Az indiai csapatok aaejy veazteségot szenvedtek anélkül
hogy áttörést tudtak volr.a elérni.
Az eddigi betörési térségben, Szt. Angelotól délre két kilométerre kiszélesítették a betörés helyét, de sikerült elrpteszel-ni őket. Cnssiuotól északin a ^30 órás nyugalom után mintegy száz, harckocsi négyszer rohft* nioz.tíi meg a iiéVnel állásokat és elkeseredett harcokban az ellenség 24 óra alali Ufi harcko-rsil vesztett.
A neltunoi hidfőhen az angolok és amerikaink támadási előkészületeire lehet következtetni. Alexander tábornok nyilván érettnek tnlálta fl helyzetet arra, hogy az Olaszországi déli arcvo-naínagy támadását; melynek keretében eddig valamennyi ál-törési Ursérlet meghiúsult, a Pontosnál uj t eh ennen te sí tő hajmüveleltel helyettesítse.
Ma éjjel Ports-Mouth kikötővárost bombázták a németek
6s gyújtó bombákat dobtak az angol kikötő város legfontosabb
Berlinből jelentik : A mára virradó éjszaka némel harcire-pülögépek erős kötelékei összpontosított támadást intéztek Portsuioutb angol kikötő város ellen. A támadás éjfél uláii 20 perctől 50 percig tartott, mely idő alfttl nagyméretü romboló
Moszkva már kiosztoüa a Balkán b»/sevizá/ásának szerepelt
céljajra. Német repülőgépek
a Balkánon eredményes, főleg mélyrepüléssel végrehajtott eredményes támadási intéztek a bandák ellen.
A Daily Mail kairói tudósítója azt táviratozta, hogy rendkívül érdekes okmány birtokába jutott, amely a Balkánon működő kommunista bizottságok tevékenységére és céljaira mutat rá. Az okmányt görög, siurb, macedón és mohamedán kommunista szervezőtek irták alá és megállapodtak a Balkánon lőtosi-tendő szovjet köztársaság alapelveire nézve, melyeket pontokban foglaltak össze. A balkáni szovjet köztársaság magában foglalja Görögorsiságot, Macedóniát, Bulgáriát és Szerbiát. A Hiövotségesok keretén belül \' a kommunista pártok tetszés szerinti taktikát folytathatnak céljaik elérésére. A- pártok arra töröködnek, hogy az északi határt még északabba, egészen a Duna folyásáig terjesszék ki, melyet most bolgár éa szerb határnak tekintenek. A Dardanellákot közös ellenőrzés alá ho-• ívesnek éa a balkáni kommunista
köztársaság érdekkörébo vonnák.
Némot politikai körök véleménye Szerint a Daily Mail-ban közolt szerződés élénk\' fényt vet Moszkva balkáni tevékenységem. A Wilholm-strassón kijelentették, hogy a nyd-
v,á.noflsácra hozott szerződést jolenlep tanulmányoseák, ami töhh napot rész* igénybe.
Az angolssási légtterror a jövőre li megmérgexl a világpolitika levegőjét
Az egyik berlini lap vezércikkében megállapítja, hogy a s/.övelséges ájlámok légihábo-rujii és terrortámadásai a bábom utáni vJlágpöHUkai ka-tnszlrófájáuak okává válunk TCz r harcmodor az angolszászok és a németek közölt áthidalhatatlan ellentétet támaszt, amitJ semmiféle prnpiiginuln nem leav képes többé áthidalni
Kié lesz a kisködmön ...?
Egy amerikai lábontótot, aki Angliában beszédei mondott, az amerikai sajtó hevesen támn-dotl. A tábornok beszédében a következőket mondottá\': "»\'Az Egyesült Államok és Anglia ren-dcltelése. hogy uralkodjék a világon.* Csak később fogalmazták át :t sajtó számára ezt a mondától és az uj szövegezésben a Szovjet Uniót i.s liesoroí-ták azok közé a nagyhatalmuk közé, melyek a tábornok szerint a világon uralkodnak majd.
Henégla ¦Ináén\' eszközzel meiaka-dályoxsa a kolievlita megaiállást
Onlóban a narvéa mininsterelnök
beszédet mondott és a norvég nép hevében kijelentette, hogy mindon esr.közKel meg kell akadályozni, bog? a holsevinlák Norvégint merrszállják. Azok, akik a norvég trónörökös parancsát követik, hazaárulást követnők el. Mindon norvégnak csatlakozni koll a közös törekvéshoz, hogy folytassák a harcot a bolsovizmus ollón, r/orvéciát Németországhoz sors közösségi kapcsolat fűzi, azért kell. hogy Norvégia Németországgal működjék együtt ós minden erőjét latba vesso Norvégia szabadságának, biztosítására és a» Európáért folyó1 közös harc érdekében. Hangoztatta hitét a fnémot győzelemben és rs> inuUitott arra, hogy Anglia és az Egyesült Államok nem köpések megóvni fikandinávíát a holsnvizmustól.
Meghosszabbították a keresztényeknél lévő zsidó vagyontárgyak bejelentésének határidejét
tetésl maguk után vonó cselekmények most jóválehetölí. A tielügyminisztcr megengedi az ilyen zsidó tulajdon birtokában levő .személyeknek, hogy a náluk lévő értékekel eme rendelet megjeleséne után,Hz napon belül szolgáltassák he -A illetékes hatóságoknak, amely esetben tettüknek semmiféle káros következménye nem lesz.
(MTI) A zsidó vagyonok bejelentésével kapcsolatban alapos gyámi merült fél, hogy ke-ívsztónyek részben helytelenül érteimezeit felebaráti kötelesség alapján, vagy jogtalan előnyök biztosítása végett zsidó értékc-ket vettek magukhoz és ezzel a cselekményükkel a kiadott rendelkezéseket megszegték és q magyar államot súlyosan Megkárosították. Ezek a súlyos büu-
Nincs megállás
a Megkezdett uton. Ne is lettest f A nomzol itthoni kemény elóron**-nnteléséni\'k ütemét a honvéd kell, hogy diktálja, áz a finn véri, aki a bölwivista tulerőt sejwrte ol a Kárpálok hágóinak olotcréból rs ma\\ már a Dnyeszterníl állj* a inagyar. órséti\'l. De-itt w áll mog. A hü\'sA.-ges fegvverbnrátságbnn szoiossn ősz-szoforrott legondáfi német sasokkal űzi. hajija Sztálin i-örn*. hordáit mind tárolabbra a/, ezeréves hatá-roklől. Kz\' a kerosztí-s l^adjárst mee* mtir a magyar nemzői részére is totális. Nem is Iftfiet más, iii^rt a honizetn\'ok, minf az «gyps énil*rnrk is.csak ogv élete és egy halála vtsrt. Már fi|HÍtff ha totáliíi a harljáratv ugy mindlottót mftratléktalanuf a niérleií serpotiyójéba kell dobni. . Nemcsak az adott sző és a becsület parancsolja czf a totális kiállási, ha-noni a józan Asz .és logika őrök tőr-vénye is. Csodálko»hat-« hét valaki, hogy iltbon, a határokon hr>lüt ír ezek az örök törvények szabják meg a tennivalókat? Nincs és nem is-szabad, hogy legyen megállás a» ta-. tézkodések p*-rgŐtüzében. Minden, ami történik, nemcsak á jobboldali pártok akarata, hunom az Öntudatra chroVlt, az életösztön fanatikus aka-ratábsn én hitében testvérként ösz-szctdliiikozott és vúllf. a vállhoz vetett egész nemzef mindenre elszánt akarata. Xirics és nem lehat fin a nemzőinek, aki no érezné és na vállalná is n folnlósságet. a nhmzos ilytín totális biidbaőllásáért. Ez mit a körömszakadtáig, az utolsó lehnlfr-tig való áldozat és harovállahls a, haíárokon kivid és belül. Sídat* bnlljuk Petőfi lánglclkénok szárny-esapásait fölettünk : Egy osre<Iév a>/, ránk ítélő szemmel Attiláiéi egész Rákóoziig, A sors valóban nem r*-zsákkaf rakta ki önnek a nemzedéknek a» uljál. De düv ezt az utat, drága magyar hósnk, mártírok vért< if- ázlatiti OS szivenüt a porrá bom-házoit. i-saládi fészkek szornvü kéjyi, mos! már egyetlen érzésnok a. ril-niusA kell hogv verje a riadói, mel*- ¦ lettünk: Az élni akarás. Fáni akar a nemzet és abban mindon ilyen harcot vállaló bocsülotes, hÜRé\'gos magyar, ftlui akar és jövőt akar. SzehlMii, jobbat, mint amilyen eddig volt. Kfiresztény-Nagy-Magyar-országof akar. Istoíu, erőn hltöí és azt a fényességes korosztőny civilizációt akarja, amelyért, eser éven át n vére hullott. Jóvöt akar,\'amelv • ben egyedül a bwsülot és a munka lesz a súly- és értékmérő. Életet akar, amelyben a munka- nemcsak! jog e,s kötolcsség tosz, hanem kiváltság íh a tisztos .emberben mélteV megélhetéairet Oeak ilyen jövőt akar a nomset és benne ilyen élete*. Ilyen akarattal és kemény olőr** marsoláshnn w bánja senki, ha olyan eresztékek roppannak össze és\' olyan gerendák törnok. kettéf h melyek nkadúivai a nemzőt utjának. Nem főbenjáró dolgok ezok, hanoin csak epizódok, amelyeknek bokéllott következni. Mindezek nélkül nem lenne ujjáéipités. A bűnös múlt romjainak az omlása sonkit ,ogy percro se állítsanak mog, amikor_ k világtörténelem szárhycsaj>ásai kőz-Iwn ogvotlen üzenetté koll figyol-nünk. mit az üzonotot a gir\'Őzolmoa lövő küldi fölénk.
ZAUAI KÖZLÖNY
A Credo,utja: — a magyarság utja
A nagykanizsai CroaVegyoaülot májusi taggyűlése
19-14. május IS
A nagykanizsai Credo-egycsület vasárnap (arto la május havi taggyűlését a ferences plébánia fehér-termében. P. Királyfalvi jené alelnök megnyitójában i<azl fer-nces szellemben rámutatott a katolikus magyar férfi íokozolt kötelességeire a mai súlyos he\'yzelben. Főleg legyünk testvé/éi egymásnak, — mondta—az íifyházknzség szervezett ka tolikus férfiai adjanak pé dát mindenül! életükkel, magatartásukkal, magyarságukkal. Ez a szellem a !ab:iiiákulumból termelődik ki, átfúrni tlja az embert és átgyúrja a lelkiségét. Arra kérte a férfiakat, hogy a komoly időkben Ők is forraljanak imával és könyörgéssel az Egek Urához, hogy teginje meg magyar hazánkat, katonáinkat, fegyvereiket, védje és oltalmazza földinkel, házainkat az ellenség terrortámadásaitöt, hogy folytathassuk feladatunkat a népek családjában.
A mély gondolatokkal teli\' elnöki rtugnyltó után dr. Wéber Elek kir. járásbiró tartotta meg a lélek és a stílus magsa színvonalán álló előadását, melynek vezérfonala: melyik az ut, amelyen halidnunk kell? A magyar égen gyilkos bombázók atkkáznak, asszonyokai, gyivnieke-ket ölnek A ISrténelem folyamán még nem volt példa ilyen bérgyit- j kosságokra, mint amiknek szenvedő alanyai vagyunk. De rendületlenül hisszük, hogy a jó Isten segítségére lesz az ő népének, amely Benne hisz és Tőle várja segítségét és áldását katonáink fegyvereire. Majd beszólt a belső front aláaknázóiról, okik. közénk furakodnak, akik rém-ftíreVkel aláássák, a1 belső nyugalmat, akik iökét kovácsinak a.ma-
gyar könnyekből és a magyar jajból, mig fiaink kinn a harciéren Teréznek és vívják emberfeletti küzdelmüket a vörös hordával a magyar haza védelmében, „ök" illhun üzleteket kötöttek és örülte*, hogy a magyar faj fog/. És eljött a bűnhődés. Ét eljött a büntetés, amelynek be kellelt következnie. Itt csak egy cél van: hogy ezt a megtisztult origót át tudtuk adni a maga teljes boldogságában a ml utódainknak. Ha verejtékezünk is, csak haladjunk előre, hi valaki meg\'nog a küzdelemben, segitsBk tovább. A Credo utja nyílegyenes ut. A magyarság ma. Mi nem hitzünk az ellenség hírverésének, sem liberális zsidó csatlósainak. Mi tudjuk, hogy a ml utunk a tántoríthatatlan, nic-ingalhatatlan magyarság utja. A Szentistváni ul. A mi liöi honvé dcink utja. Kinn a ml hős fiaink, benn pedig ml tar\'.suk a fren\'o1;ez a Credo utja. Bt az ut felvezet a hegyre, ahonnan »églglekínlheljtlk majd az ébtedö és feltámadó o--Siágot, ahonnan feln ízünk az égre és látjuk a felbukkanó béke szivárványát, hagy leborulhassunk éB Isten iránti mélységei h .Iával elmondass\'uk a dicsőséges győzelem és győzelmes béke alcllutáját,
Pt Királyfalvi Jenő felhívta a város katolikus férfiai I. hogy ne csak a nők, hanem a komoly férfiak is vegyenek részt az imahadiáralbaii a diadalmas győzelemért, majd foglalkozott a pünkösdi püspökfogadtatással, mikor iná|tt5 28-án délután a katolikus egyesületek tisztelgése során a Credo is megjelenik a főpásztor előtt.
Angol sajtóközlemény szerint „terror-fiukat" nevel a leventeintézmény
Ellenségeink a bókéban „kém-gyanúsként", letartéztatták a levente* Ifjakat a elkoboztak a .Levente" oigarottót — most pedig Btkony-bell titkos táborok róm-mosójóvol szérákoznak
A Leve-nle liirkúzuont pienti: .rSumlugos orsa származó hiúak, arról számoltak be, hogy az angol sajtó a közelmúltban a Toren-Wuitézményrúl is megom lakozott. A közlemények a leventéin téznióny célkitűzéseként »vcnoi-fíuk« novo-lósét ós kiképzését jelölik meg » unt irják. hogy wátazóíttg a magyar korjuúny tudta nélkül, do a vi*lú«á$r-baii ua u össtönzéséi\\j partizán-
SZÍNHÁZ
Lehár-esték
Kedden és szerdán •at« fél 7 őrskor
Szűcs László
eh6 felléptével
Nagyoperett 3 felvonásban. Rendező: Szüos László.
Jegyek elővételben a színháznál. Pénztér d.e.9 l-ig és d.u. l/i5-tőí.
egysegekét is képesnek ki helólük s titkos táboraik vannak * Bakony <\'j\'dó.4Ögoibon«.
A »forror-fiuk« fogalmát az első világháború utáni időkből ismori a közlcmónv; A lovnnto intéz meny nemes célkitűzései! és azokat a tiszta erkölcsi alapokat!, amelyre ifjúságunk katonás szellemű iioyelésőt fölépítettük - - nemcsak hazánk, do esess Európa közvéleménye ismeri. \' Nem is foglalkoznánk az angol hírverés groteszk megállapításaival, h« nem ismernénk fel benne ugyan ezt az ellenséges hírforrást, amoly-nók- hírverő toYékiinysóge még a második világháború előtti béke-érőkben nevolségoaon szomorú eszközükkel megkísérelte lo vonto intéz-méiivünkot rágalmaival lealacsonyítani.\' . *
Ki ne emlékezne azokia az időkre, amikor egyik időköziién meg-ssfint — szomszédos állani határ-azéli fórgalmálutn a határt szabályszerű útlevéllel átlóid ifjainkat ál-
landó vcszodolem fenyegolto, mert ennek uz államnak em-ndóraége minden ifjút, akinél leronkeigaaolvánvt vagy jelvényt talált - roazedobiKW kémként kezelt ós letartóztatott. Igen sok ártatlan gyermek óh ifjú részesült meghurcoltatásban, hiuzou ko/.tudomáau volt. hogy minduu magyar ifja loventekikéiizéshen részu-sül, tehát eszel az i-ndokohíssal minden átutazó ningvar ifjú ellen oljá-i óh indulhatott, Arra is emlékszünk, hogy a leventuinlézniény ollón indított propagandahadjárat orexlmenyeképpen ngyaiienuek az államnak [xMizügyőrei még a népszerű »Le-vehto« nevű cigarettát is elkobozták ós bonjaiként késelték.
Kunok az ellenséges pro|)agauda-hudjáratnak ujabb, végtelenül naiv ÓS hazug állítása a »torror-fiuk« kiképzése és a Bakony-boli titkos laborok rém-meséje.
Köztudomású, hogy a kjventeiu-tézinénv a katona szellemű novelús szervezőt/.\' éa egyik legfontosabb feladata Ifjúságunk katonai előképzése. A leventeint-\'zmünyUui tohát lunu katonai kiképzés folyik, hanem ifiu--ágnnk iillaiiij>olgárI. én honródufmi
előkészítése n később Iwköretkezendft katonai szolgálatra. A lovente mint katona éa harcos móg nem alkalmazható, hiszen harokiképzéet n«H ka]K»tt.
Az ifjúság katonás szellemű nsva-lé-e és katonai előképzése ma bd*t uiindon európai államban ismenttsu nincsen olyan állam, amelynek erre a célra megfelelő szervezek; ne volna. Ha púdig a katonai elöképaé. történetét vi negáljuk, mog.kell álU pitanunk, hogy annak ősi haaéjt éppen Anglia volt, azok a köuépii-kolák és egyetemek, a colleggek ifj«-sága nemcsak katonai előképként kt-pott, hanem korszerűen foltegyvw-sett kötelékek Ikhi módszeres kaárrati kiképaéat - már a rilághaWu olőUi békeévekben. Az egész világoM elterjedt, de angol eredetű ceerkéér,-mozgalom első formájában éppé* az ifjúságnak katonai Bog/xlnsofgá lutru való szorvozósóljon latt* eéliát. Az angol közvélomfcnyhck tcliit minden oka meg volna arra, ko«r nagyobb tájékozottságot árulkia si a katonai efőkópzés kerdóaénoa mwg-I(élésében, mint az emlitett sajtó-köskiuiáuyek.
A Zalába fulladt egy elmebeteg fiu
Issieretlea holttestet vetett ki a Mura
rek valószínűleg véletlenül eshetett a Zalába és a vízben lelte halálát.
A Tiioruközi Stridóvór köz ség határában egy őO év körüli férfi holttestéi vetette parira a Mura folyó. A holttest már hetek éta lehetett a vízben. Sze-inélvazunosságát eddifi nem sikerült megállapítani.
Ságod községből tíy.ilog ulnak indult a 113 éves Mfiglj András, egy foldiuüvcs-c.sálád elmebeteg gyermeke. Zalaegerszegre akart bemenni orvoshoz. A fitt azután napokig nem tért vi/ísZn a szülői házba Keresték, de nyoma veszed. Most a/.lóii megtalálták a holttestéi, amelyét a Zala vize sodort parira. A gye-
Szerte a Dunántúlén folyamatban van á qettók telepítése
A z.sidó lüktaaúgriflk eettókba költöztetése országszerte m eltört ént. részbon ínég folyamatban vun a vidéken. (Budapesten még csak az olŐkéázüloUík tartanak.)
Vasváron
JfjO helybeli és ugyanannyi járásbeli zsidó költözött a gottóbu. ¦ 1 fct a mozi ópüloto !8 bele psott a goltó. terülo-tótó, így egyelőre szünetolnok az előadások. A gettŐbön van a Magyar Király kávéház és vendéglő is, amit már kiíelepití\'tlok egy ^volt zsidó házba. A kofoÜzemét ís sikerűit már így elhelyezni » gettón kivüf.
Szombathelyen ¦ a város főterére néz u gettó, pors#é bedeszkázott lejáratokkal éa olsőté-titő fíapiriml állandóan eltakart ablakokkal. A lieköltözés már a niult hét derekán megtörtént, csak még néhány zsiűŐ család maiadt a gettón kiviül, mert !1 gettó teiűlotón lakó néhány keresztény csidád még nem szabadult fel.. _ 1
Sopron megye. területéről négy községbe-költŐztet-U;k össze a zsidójtat, Csornára, Ka-iiuvárra. Cwprcgre és Beledre. Pén-^ töktől kezdve más • sopronmegvei
községekben zsidók nem lakhatna*.
Á gi/óri
zsidókról niéj; csak annyit tudunk, hogy nyáron este 8-tól ieggtd á-ig,
TARJÁN—PALCSICS
textilipart éa kereskedelmt vállalat Nagykanizsa,
Qyár: Magyar-u. 86. Jelefon : 3-44.
Városi fóüz/et; Fő-uf 14. (Első Magyar BIztösMó Intézel palotájában,) Telefon; 5-33.
október 1-tól március 81-ig este 7-töl reggel 6-ig uz, utcára noni lép hétnek én n j)iacon csak déleMM, lü-tól 11-ig. iMitiváaárkor 11-WI ie\\-után 2-ig vásárolhatnak.
Sopron
városában is nlrcndulték. linfj * zsidók esté ü-tól reggel 7-Ís; líki-sukban köteleaek íartrizkodni.
Sze-n tgotthárdon u kasaigyári barakkokban van a gettó, ahol 11 köza\'jghól 110, a járásból pedig Ü0 zsidó lakik. Este 7-tól röggel 7-ig a zsidók a barakkokat . nem hagyhatják el. Vásárolniuk csak délelőtt 11 éa VI óra közt szabad. A/, üresen maradt asidó lakásokat a barakkokban élt nuinkáncsaládok éa más szűkösen lakó családok kapták meg.
Kaposvárott május 22-ig kell a koresztány Ui-kóknak elhagyniuk a eotló területét. A zsidók 4-5 szíünólyenkénl kap- 1 iiak ogy szobát. Szomélyos holmit \' 50 kg. mennyiségig vihetnek magukkal, azonkívül tüzelőt, élelm\'rt, hatósági leltározás alá nem eső vagyontárgyaikat .iparosok (erófoná* gépeik kivételéről) a szerszámaikat, felazei-elttioiket, ágv éa főző felszerelésekéi ,«tb, A kikoiTésstSawaetst-ket a gettón Imiül olkülönitva kall elhelycsni. 14 éren felül a férfiakat csoportosan munkára ki leköt vezényelni a gettóból. A nőket olséeor-biin n gettó tisztánbartásáral kapr/">-lathun veszik igénybe munkára. A gettóból ki vagy oda belépni csak hatósági engedéllyel lehet, A zsidók ügyeit, lH!vá*árláaail zsidó tanács intézi .amelynek bárom tagja kö*ül egy kikeresztelkedett.
l\'icsett
ináig kellett a asidó üzlelokliől. műhelyekből elvinni a keresztény tiikij-donusoknak javításba adott v\'oifv elkészítés alatt álló, slb. holmQát. A sfottó betolepitése ozután mogkoz-
1<HÍ. ttBJjTO 16
lolvik.
Sieketfeliiruir wcttó-kf\'iilúHo íh most 6i\\ ftlük^züAs Siati,
Kr.stthclyen 1(61 részben oldottak meg a öittó-kérdi\'nt. As egyik a fóuteai zsinVibaz környéke, a Mátrix pedig az PgéaB 1 Interborgor-uten. Kői) Kftidú körül idn a rároaWl és « janisból. A g.-ttó vczutójo dr. Kovács Kndre Tolt fcesztlielvi ügyvéd.
I KÖZÖNSÉG ROVATA
Akiknek olrkusz a légiriadó
Igen tisztelt Szerkesztő Ur\\ Hiúba fannak az elrettentő példák, Kiába az újság, a rádió szinte im\'iwnkóntí figyel mez tetéso, még mindig vannak..akik számára a légiriadó látványosságot jolent csuisvn (¦h gondatlan magatartásukkal masoL éleiét, javait is veszélyeztetik.
Ixjgutóbb is kanizsai riadó alkalmával már a irá|>elí bugása hallatszott a főjünk felett, amikor a Horthy Mi|<lön-ut cintóriumi bojára-iánál, inég1» közöli bérhál totóján háuiésskodó, ido-oda mozgó emberes csoportjai hangos mutogatások, ri-intlOzások kíséretében "élvezték" s iflitonzáoióR A város központja üros ilyenkor, de már az olsé mellékutcák Ós Uirok járókelői, fökénb a mindig luindonült található, mert mindig ráérő suhancok hada olyan rondot-lenkfdt-sl, futkárnzást rendez ogy légSr régiritidó alatt, hogy az maga fölhívhatja ogy ollonségos röpülő figyelmét a várna vntaiuul.v részóro, hogy a lóg! terrorfittk tréfás kedve vkIs ereseién ogy géppuska sorozatot. Melh egy hasonló történt már s áddjg, ugy lálszik, nálunk som lesz rond éteren, amíg hasúidé szeron-csót lenség nem történik. Kardlap kel lene özeknek a fogyói mozntlen eirkusslroissóknek és erélyes hatósági »iHWiIés«, mert ha magunkfajta omls-r rájiik szól, még gorombaságot kap válaszul.
Tisztelettel kérőm panaszom köztértét.
Alóinis.
BACAJ
A nyilvános árokóvóhelyek beszennyezése
Igen tisztelt Szerkesztőség! Kaitok\' u-.ikérdésnnk nyilvánosság előtt vsló tárgyalásnlíor félro kell tenni a finnyás ízlést ós a »iinm illik« békebeli fogalmát. Kmlicrélotokről van szó. Mog kell tehát mondani, hogy o nyilvános nicai árokóvóhelyeket lelkiismeretim! óm berek nyilvános WC gyanánt\' használják ¦ amikor na éjszaka aötétjélsm a szirénák üvöltésére az arra utaltak a« óvó-árkokbá szaladnak, olt koll gásol-níuk a szennyben és órák hosszat kuksolni ott. Micsoda állati larbár-ság kell ahhoz, hogy emberek így bemocskolják az embertársaik élot-mentésérn szolgáló helyeket? Bl koll vógro qaipni ogy ilyen gaaembei\'t — mórt az, akárki teszi és ki kob kötni 24 órára s főtér közxmén. I\'gyaneií a panasz a cin tori uni bau a templom körül, ahol » bástyáménál bokrok szolgálnak hasonló célt komisz és elvetemült oniborok számára. Hu már omlierokben nincs annyi emboraég ,hogv ne tegvonok ilyesmit .legalább példát kell mielőbb állítani, de elrettentő póldát, hogy mindönkinek elmenjen a kedve hasonlóktól.
Kérve panaszom közlőiét, maradim..... síb.
aláír is.
Éjjeli fSTÓgysaortárl ügyelet: Ma Megváltó gyógyazortár Krzsébot-
¦r 21. szánja KískanizBán aa ottani gyógy saar-
ír állandó ügyelete* sriolgálatot tart.
SPORTÉLET
Kltönö technikával, sziv-lélek Játékkal győzött a nagykanizsai Vasút Kaposváron
nagykanizsai Vasut-Kaposvárl T«rat|2:« fi:Oi
(Kiküldött munkatársunktól) Góllövő: Placskó; Juhász. NIÍ III. Rqngodó. Vezette: Kemény-vári Hp. 2000 néző.
Vasárnap délután szép napsütéses időben körüli lejátszásra a nagy izgalommal vári rangadó mérkőzés. A mérkőzésen megjelent dr. Kaposváry Ovörgy polgánnesler, dr Mngyaf Fe-rene törv. tanácselnök, a Turul elnöke.
Keményvári sipjelér* a következő felállitáshan játszik a kél csapat :
NVTE: v. Zalán - Kosa, Munkácsi - Kőfalvi, Németh. Varga - Juhász. Rrisch, Placs-kó. Tura, Horváth.
KTSE : Boldog Gvörgv. Ott - - Zsoldos, Horváth. Simon -Villám, Gerelyi, liodis, Kjsáj Tiszagáti
placskó indítja a labda\' szép Vasul lámádéig kezdődik, de crcdménvlelenül. A Vasul uj játékmodort hnsznál. Csak négy csatárral jáIszik, az ötödik can-lára a fedezel sornak segjt. Husz-nos és ötlc\'es védekezési mód. *iKz 5. pőrében Hodis szabadon lefut, *de Munkácsi tbéhl van az akeióban és igv a lövés ercd-ménvtelen. Most Turul támadás kezdődik. Ott táncol a labda a tizenhatosunk előtt, védelmünk biztosan meni. Xaláuló! szebbnél szebb védéseket láhmk. A 10. percben liodis lisztára iát-sza magát, de a kifutó Zalán Iába éri a lalálál és így a lövés a kapu mellé megy. A lő. percben Kőfalví 20 méteres szabadrúgása kissé fölé megy. Nagy Turul támadás indul. Melsö hármasunk azonban mindent ment. Zalán egymásután imitálja a legszebb védésekel. A Turul támadása rendszertelen. Idc-odn tologatás, helyzetüket kihasználni nem tudják. A komoly labdákat pedig védelmünk hárítja el. Vasul lámadás kezdődik* a fiuk szebbnél szebb.helyzeteket csinálnak. Juhász lefut, de beadása nem sikerül. A 4.0. ]>*reben Placskó a tizenhatos táján Frtsehtöl szép labdát kap. Zsoldost kicselezi és a kifutó Hol-dofl f«je felett hálóim továbbítja a labdát. 1 :0. Hatalmas Vasul hajrá kezdődik. A közel. 100 fő vasú tan szurkoló biztatja a csapatát. A 43. percben Kiss lövését Zalán sarokra menti. A sarokrúgás eredményi nem hoz. Még egy Vasút támadást látunk és véoe az első félidőnek.
Ment az öltözőben bizakodó a hangát. Tudják, hogy ezt a mérkőzési meg kell nyerni. Edét
dig kitűnően jáls/.otl a csapat. A védelem ludasának magaslatán állott. Zalán sokat tanult Pesten, biztos és nyugodt.
A második rélidől>en a Vasút uralja a pályát. Állandó támadás. A 10. percben sarokrúgást ér el u Turul". A szépen íveli labdát Zalán teszi ártalmatlanná. Juhász lefut, de Bolgod sarokra meni.-A 22. pervben a Vasút támad. Ki-edméuve a 2íí, |>erc-faea Juhász gólja. A kifutó Boldog mellett a hálóim fejeli a labdái. 2:0, A mérkőzés sorsa megpecsételőd öli. A Turuf csatárok védehnünkön áttörni nem képesek. A közönség véleménye szerint a Vasút védelem melletl, ha inggellöl estig játszanának, sem tudná nnk gólt rúgni. A bátra lévő időben Vasul támn-dás van. Az utolsó |>erc,ekhen Horváth 20 méteres szabadrúgását védi mintaszerűen Zalán. A ti. percben sarokrúgást rug Juhász eredménytelenül. Ez az utolsó eseménye a mérkőzésnek. Vége a rangadónak.
Ezen a mérkőzésen kitűnő kék fehéreink megmutatlak, hoiív nemcsak szívvel és lilékkel tudnak játszani, hanem olynn^inayas jrtléklechnikávul rendelkeznek, amely a legjobb csapalok11áI van csuk meg. Olyan védelmi rendszerrel játszottak, nmelv melletl képtelenség volt gólt lőni, A csapat minden egyes tagja tudása legjavát adta. A Iwlsö hármas és a fedezel sor áltörhetetleii volt A mezőnyből v, Zalán teljesil-ínénye kimagaslótl. A kerület legjobb kapusa. Biztos, határozott. Nagy érdeme van a gyö/.e-lleniben
A Turul játékosai közül Kiss és Tiszagáli emelkedett ki. Ezzel a győzelemmel a Vasút előtt megnyíltak az NIÍ II. kapui. ETbiznkodásra azonban még nincs ok. De ha a következő mérkőzéseken is igV játszik a Vnsut, biztosra vehetjük a bajnokságot
Keipénvvári kisebb . tévedésekkel jól vezette a irtérkőrásl.
Lukátft Páf
esaktsrafi ZTI-Htiykiá 81
18:1 (6:1)
A mírkőzés .gyönyörű időben játszódott In. Már a 7. perében meg-szerette a vésető gélt Benkő, nkí esenkivül még öt gólt lőtt. A 15, uaroben a játékrozotŐ aipjolzúaént a csapat vigyázzba állt é> .kétpeMas fiallcatással emlékezett meg ö\'rapáf Vilcforról ,aki a CsZTK aTctiv iagja volt és akít a napokban tnmotb\'k •) mint hősi halottat. A \'20. percbe*
MfJ°f ió n a né? moz<3ó
16-án és 17-én -i_ i és szerdán
SlaSrangu vigjdtök ! 1000 ötlet t Móka ! SZSRSIiCSÉS SZERELMESEK
Hans W. Petersen és 1b Sohőnberg brtllidns vígjátéka
i Magyar vt^tfghtradő Ml&addsok ksHdtyte : ?4. $6 és L8 órakor*
ismét BenkŐ helyetti a hálóba a labdát, majd a 22. pereben Barnása. A 28. perében a nuidé^empatriak sikerült az eredményt S:l-re aza-pitoni. A 112. | Kire bon tfegla emelt* az eredményt Vorbánec Wa/twabal, majd ismét Benkő lő jóit a 4t. ptivbei) a 16-rwról.
A inasodik félidólicn a bonyhádiak már «scrélgotik a kapust, azonhaa .hiába .inori a gólok egymás utáa reiiuígtetik a hálójukat. A múnoáík félidő góljai az\'I., 10., Ifi., 88., 86., 38., 8». es 44. porcekkbon hatol Bak a bonyhádiak hálójúba. Még , a CsZTK hátvédje. Vampi in ip Utó gólt. (ióllövők: lienkő 6, ÍkrpW 2, Varga\' 1, Urtino 1. VugVniM 3 ás Vamptín l. Istvinovm kapoa asá-pon védatt.
A nagykanizsai ospareskerOlst tavaszt gyűlése
A nagykanizsai városi esperes-
kerllet paatága most tartotta lava-sti gjülését, dr. Vajay József esperes, a Jézus Szive cgyhátkoxség plébánosának elnöklete alatt.
Vaja? espccB elnöki megnyitójában az oltártestvéri szeretet meg-ffözt szavaival köBzontoite a ke-rllleti papságot, hangsu yozta, bogy a papoknak egymást.meg kell becsalniuk, egymást megtalálniuk. A mai vérzivataros, nenez Időkben fogjuk meg egymás kezét és találjuk mag egymást. A papnak ma ott a helye embeilársal kőzett, a ktllanbbzö várta állásokon, a vigasz, megértés igéivel, as Vafeláldozás ere|ével és Krisztus szotlátis olajával a szenvedők és eleseitek mellett,
P. Labancz Medárd feréates taar-madrendl igalgató a lelkek mélyén táré slöadást tartett árral, ml a lelkipásztor teendője a habom alatt, ecsetelte Krisztus ptpjának küldetését : a mai megpróbáltatások és szenvedések idején, amikor a Ita-taliktis pap mlndenüit olt van hívei mellett, velük szenved, vetik él; velük hordozza az Ur küldötte keresztel és a Megváltó balzsamcscppjcit hordozza imndeiidft, ahol \\sienve-dók vannak.
Dr. Birkás Ferenc káplán XII. PÍm pipa legutóbbi körlevelét olvasta f«l a mai kor idöszerl katallkus kérdéseiről és a korszerű lelkipásztori kérdésekről.
Végül belli egyházi és lelkipásztori kérdések kerültek napirendre, a mindennapi gyakorlati élet számára. A tartalmas lefolyású espereskern-letl gyűlés a pünkőidi nagykanizsai hénnálásukkdl és a ptlspflk-fogadtatással Is behatóan foglalkozóit.
P»l*ár
taajrrai váras •attratti.
Táríty: Némát birodaírtil pánt-tArJtigy beváltása.
Hirdetmény.
A m. klr. Belttgymlntsstar Vr ».0»s/«l... 1944 azamu rcndelste nlaplán k«zhlrró teszom. bogy mlndszak, akik 19H mar-chis 19-lko és 2ö tke kőzött a német kato-naaágtál flsetös fejőben Relshskreáit-kassenaohsíneket logaátak el, lotyA bé 11-lka éa zs-lka kSzött kérhstlk ásóknak aaváltátát. A bs váltást akármelyik péiiKtefáselaál Írásban kell kérni. A bsadványban elő kelt adni, hagy a, oéaiAt péuzt kitől, jnllycM elmen, mikor \'" ea .kai kapták ? Uaetfiteg n,eg kall JeJcini a oéotat katonai as«a\\ély (AWrl pattSHsámát la. A pénz BilogaesaáC HDáailával ragy taaakkal, vagy más aiscfalstő mááaa iKaaalot kell. Nagykaalzsa, 1944. május is.
im Polgármester.
KÖZLÖNY
h i r e ri
Naptár. MÍjUK hO 16. Kedd. Köm ¦¦< Nep, Jinna. -i ^rolestáníf Móres.
a litMSVitkDO iivnva ow^7 7 .Arától mUi n óráin, i Hétfe. •arda péotnk délután 44Nieddon nas
«ikn«V) Telefon: «40.
- 1A vArashézáróf)
A katagy miniszter ár. K-reacsy (jfiila oiekói rároai l*iiéc*aokok ag* hf.i;#jil ídótarternra N\'a|[TkaJ3uaa» »«-MHét|»K. ki remiül ba awilgiUtWIelro.
- (HtiBetiin szentelés CtáktarnyAai
rufjásilénk jelenít: Oaaktornyán tegnap •wentolték fel űniiapélrae «t> ntlet Ló/ött a BZögényháK kápolnáját. Av. iinoepeógun ii^\'í/iiun kö i.ilniif nieg.
- (MANSz-nap Pogátay-¦zeatpáreren)
A közöli Pivránvnzentpéfer kAttag khA|i példáját- BRolgálteHl * magyar áldwatké«Mégiiok ét* ö»h/a fogáénak. A Kmdefff ádámné grófné olnnk-tete alatt működd oltani WANHZ uaoport r.iíiAr-nap fart\'ittrt éri kőe-gyülénél, melyen »z országos kr>n-pant résziről inegjoloJlt vitéz lí.\'inó 1 átvenné, aki tartalmas betgedben kdtettitette a nairvazámban megjeleni MANHZ-mvroUt lelkes magvar munkára. IWIutéu a köt fnlekrucoéí iakofa kiizremÜköeéséTel Anyák-nap-jit rendeset! ¦< MANHZ, amelyen •sinitsrab, nzaralat, tánc, énok volt ifíliosaloH műsorban. Utána az jako-liiitan MANfiZ-tea rolt, smelyhos minden hozzávalót a ko/stíglx\'liek adtak nssisfV. Tombola. én árterei utján íb ssép ösazog jött Öaaite. A befolyl öHses a 700 lelket azámláló kiiztéjthoft- mo\' peoKÖ korál rolt, uiuiiioV loguegyobb rcazái a bomba-
káiesultojc Mnlyesásán fordítják.
\'Tábori pOSttil litri a bonredolrnt miainzter májas •20-(öt ojbél angodéJTOf*.tö a tábori (KtitacAomagok felvetőiét. A rondolot •aerint a tábori csomagokban romlandó ós törékeny dolgbfc nem küldhetik. A ciomagok pontoa címmel látandók cl és a eim máaolata a csomagban ollmiyoaaadó.
- (Oyógyszertárvezelrt «iegl>f»!*et
A. bnlügyminiaaUir hnák Hándor iiagrkonineaj lakoa, ^•óp-Baeréari meybiala a neírykanizaai rakaté. Bal jryógya»ortAr vezetéséről. A nála ogeraaogi Manói-patikát Zador latrán zafaejferrwgi gyógyueeáac v*í-
¦etii
- (A Baross StöVelséí" árleaiti koreakodó tagjait, hogy
tuivá hó íh in, AldoaóeaütöriökÓn, eXeteikat egós^ nap tártaik nárra. (: (Oren az otthon) tízokol Jáuosné Nagykaniznáról Qzaui toatróréaek, Plondor Antal atakaszvezetónek as A. 7Ö8. táhnri-pMta számra ,hogy itthon mind-annyian jól vannak, sokat gondolnak reá, flokaeor aioretotbol csókolják toatréroi, u iryerekok ee az óhhobb
rokonság.
Naffkanizaa megrei város polgároicatoratÓI.
Tárgy; A toborzaaok ide|én alkalmatlan aaziSlyozsat nyert allltaakdteleaek sorozdHa.
Hirdetmény.
Asoo áltlIAakfiteleaek, kiknek soro sasi Idezeae t hó 17re ezd\\. kötelesek ¦ wroaas hciy->ii o napon reggel \'M-órakor pontwihn racp|eleimt.
A keaedelmoHrii megletenók elleD aiealorló tulézketl^t teazek tnlyaioutbo.
Negykantzaa, 1944. mtlus 16.
íJotgflrtnesícr
5zlnház
Eqy nap a világ
lOgoiutolkodtató ez * Va-szarv-darnb ós erkölcsi szempontból nirghaló. Magában Tog-talja a valódiságnak minden k*ilókét. MegtőrU\'nhcIctU talán éppen igy. ahogy láttuk, meri Bfl élet !1 húsból és vérből való embereket gyakran összehozz* A színház néma csendjébe, nwlyhe nem vegyült egy köhö-tfós,* egj- durva mozdulat zaja, art bizonyltja az egyén sorsa ma sem köeflnhös a Wsfisség elötí és a háború nagy céljai nem zárják ki, hog>- az egyén, mint parány, egy-egy lépést tagyen a boldogság falé.
Vaszury a szavak művésze. am események bravúros komponistája, aki nem ijed meg a legel-képesztőbb hely»etektöl, azokat [átszj könnyűséggel oldja meg. A darab c\'ime ellen emeltek egyesek kifogást. Ma, amikor a tömeg úgyis hajlamos rá. cini? kus dolog azt hangoztatni : tégy nap a világ*. Eszel a "ádJ dal szemben elegendő felhozni érvül azt, hogy akik a darabban szerepelnek, azok számára valóban egy nap a világ, de illetékteleneknek, arra nem érdé* meséknek ezzel visszaélni nem tehet.
F.gy másik lanusággal fc szolgál a darab. Ssegények, naivon szegények vagyunk mi emberek, mihelyt valnki\' vigasztalnunk kell. A boldogságnak megvannak nz érzései, a szenvedésnek megvan ii széles skálája, egyedfii a vigasztalásban vagyunk szegények. A kopott, üresen kongó szavatoknál tovább nem tudunk menni és az együttérzésünk ritkán őszinte. \'Az orvos nem érezheti át a beteg fájdalmát\' elv alapján, valóban kö-zőnbósek vagyunk egymás szín-védései iránt. Fzt az együttérzést, ezt a kevés eml>erben lobogó tfi?et mulatta be Somkythy Oezső é-s Majlálh Marín egy-egy sokatmondó tekintettel, egy fínouutn hangsúlyozott szóval, halk sírással, melynek könnyei inkább a lélekre hulltak*. Mozogtak és beszéltek körülöttük szereplők, akik pompásan alakitolták szerepüket, akjk elösegi-tettéK- a darab kifejlődését, az orvos, n melegszívű Ssabóné, a pompás nyugalmazott tanácsos, de a két szereplő aorsa ir.ott az előtérben és ez telitette a színházat. A pesti színpad szereplői talán finomabb és gazdngnbb lálaláshnn nyújtották a közönségnek a darabot és annak cselekményét, de Őszintébben nem. A két főszereplőnél sajnáljuk, hogy szavaik elröpültek és szószeruit rögzítve is csak ném a !«• I ti k nia rad n á n n k, me-lyekben annyi gazdagság, drámai feszültség volt, hogy azt
már nem is az értelmével, inkább a szivével kellet megérteni a nézőnek. Jellemek voltak, külön pólusú jellemek, akik a boldogságban égyesfiltek. Haznlias-ságra neveltek puffogtató szavak nélkül és közvetlen f(ö/,el hozták a háborút, annak minden borzalmával és áldozatvállalásával. .
A rendezésben a hozzáénő konioly alaposság érvényesült, mely a sikert ered menyesen szolgálta ($1)
Köszönetnyilvánítás,
Mindazok, kik felejthetetlen draga jó édesapánk, nagya |nk, apósrnn, <|irii.rpam ós rokonnak
Rakó* GyoVg*
teaietéttén megieknésflkkH vagy bátail HI.1S ra<id*n molvsé)it\'« í.>idal««uiík* h;id es/ionii siivosek vulinh, |..ga<t-lak eiuion Is haiAH íö8»»netönk M-feleíéííi
A gyászoló eealád.
Köszönetnyilvánítás.
Mindazon Jcbstatalnk íb isnterfl-¦cink, kulttnSsen .i flllétiai lénokiég-aek, vaaulas katMtuknak et( mind-¦(•kaik, kik fck\'jlhrlelkn di.i.\'.i jé éáe6ipiiik,a|)ófluiik,nBfyapiiik, illetve rokeaunk
Űsinoler János
¦T«ff. b*v. Kai«rHra«h
temetésen aieglültn.\'sünkel vaay Wrml matt raodan [nílys^ges fájdslmunkbaa ontoxni szívesek vnllak, e/ulOM mondunk kálas kosiönelct.
A unnál* *mU4.
Hirdetmény.
Folyó h* 16., ltí. is 17-ón nHpoata d. e. R órától Óráig leije* »ze«Jilláimat NagyknntiflM »á»S íerttielíra elrendelem.
NftKykanlzsa, 1ÍH4. msjua 6.
(5(, Polgátmesier.
10,905/1944.
Tárgy: Légollalml öreégairiiiCB-nakak váiúeból való etktvoiása.
Hirdetmény.
A m. k|r. honvedülnd mlnlstter ur )\'21 4S0je]n, 33 1044. iz. rcnttcleiéról sz alákbrakk)nn MjíkozMloin a varos kSion-sé»cli
Jelenleg is fennáll R légvédelmi kcsttllt-w\'-)\' é» liüilü alaltl nio/íi.V^i sz.3SadBÍg korlátoiásaról srólri HiÜ.tSO/ttn.\' 3f>.— imi II. M-. sz. rcndfleUisil (Bp. K. 1943. évi 285. sz. én Riadó\' 1S(4. évi 1. ai.) foglalt ama leadelkcnés, liogv honi leg-vcaclmf készllllsíg \'.ieján valamely hái-, házcioport 3 pariicíiuiki személye kSiüt lart*»an cnak így lunylialja el a lakhelyéül szolgáló város vagy kfiiaég lerU-lelát, míg kát szemelvnek oll keli »ara4 nla. Mivel a kilUHétl inléikedések aorda szdmoH esetben . iák az flrBénparancsnekl (helyettesi) tlazlsíg akadályozla meg egyea személyek clulazásál, lehelövé kivááoa) tenni, hogy olyan órsCKO^rancsnokok én parancsnokhcIyellL\'scl?, akik ogyébként a kiürítés során el utazhatnának, elhagyhassak lakbelyílkel.
A fentidézeti rendelet szerint tehát a 3 parancsnoki szemelv köztit egy elulan-ttat. Ilyenkor helvettesllesérol. Illetve vél-ltges aótláBáról azonnal gondoske-dni kell. A másik keltő níonhan lokeialpsan ciak \'akkor • utaihat el, ha as első eltáv«zetl után már tétlen érlékil pólláa áll rendet-ke/ésn:, in ha magák helyett erre alkat-naa Ideiitlencs helyettesről lesetkg végleges pótlásról) tuáaak KonS09kodnt. Ext n Légoltalmi Li^iicsopoilnak (tüaollólak-tanval kötelesek bejelenteni é& :u síula-yástioz a Uuacsoporl adja meg az írásbeli engedélyt ¦¦ egyben az Ideiglenes helyettes megtbaláBáról, lljelflleg az ewlt-tell lis/tsitiel véglegesen elvállaló személy kinevezéséről gondoskodik a ráias léxal-talml vezetőjének ISrténö bejelentés utján.
A lentiek szerint változott parancsaokok\' és parancsnokbetyellenck kioktatására! a levállottnak kell uondoskodnl én ókel a .Lakóházak légollslmn" cimtl ötsígp-ironcs-nakl tannegéSleltel (III. kiadás) cifalm. A véglegesen kinevczelt siemctyek IdképzA-sét a 134 500/eln. 35—1012. H. M., illet*-teg az 1939. II. t.-c. 137. §-ának (8) ponl-|ában l«glaitak szerint kell vígrcnajtanl, azonban a kiképzésért [áré térítést az etulazé (helvellesifelt) szemelv az elutazás! engedély megauasakc.r koleles b«-llzetni.
Azon trfegparancsnoknW.i parancBnok-hetyetlesek ellenr* akik a jelen pontban foglalt rendelkezések nu-f-laMása nélkll hagyják el a város területét a 169.Ce0/eln 35.—1943. II M számú rendelet II. I ában, illateles a honvédelcmiÓI s/oló 1939. II. I. c. 187. §-ában foglalt rendelkeaések alaaján a büntető eljárást meg togom Inatlan I.
Nagykanizsa, 1944. május 10-én. hu Polgánnester.
Nasarkaaizna megyei nWea * r^elgármeeterétál.
11.201/1944. ISruy: Sorozás.
Hirdetmény.
KÖzblrró teszem, hogy a (•harza-sok lde|óa slkslmatlao .es\'aegNBzol-gélstra alkalmas oeztalyoz&at nyert 1809 1914. óvfülyámoUban \' aattlotett egyóncK sorozata a Kntli. Lefényejiy-lel Horthy Miklós ut 6. azim alatu belylségelben folyó bő 15-én, IS-aa és 17-«a lesz megtartva, reggel S oral kezdettel
A surozaars a véroal katonai ayll-vAntartó mtodazokat az Allttéakőtelé-aeket, klk^ifilentkezesi kiiitle/ettaégUk-ii\'k a múlt hé folyamáa eleget teltek, iiévaztirlnt megldóil. Mindenki aion a napon kdtalea sorozáson ineg|eieimi. ni.\';v napra Idézése szél-
Felhívom bxoq álliMsköteleveket, kik liArmely okból JeteDtkezésl kölelezett-aégdknek eleset még nem tettek, aoev e kötei^fiORtlket a vArosI katonát nylf-vAatartónál (VArothAs, földszint 33 szoba) haladéktalanul teljesitsék
A sorozáson jelentkezők ösASei katonát okmányaikat hosaAk magukkal
hagyknidzaa, 1944. mAJua S. ia» Polgármester.
ipióiibdetissi
Hnagirla faefegyár azoonal felveac mmm-laQfSvAas-MiUHfcáat. I5A3*
~FBaKaehai>aaa<aSlS-aeVA«la« felvc-aitnk. Migrar Koilltztvlielék, Er«ébet-tét 17. *»•
Keresek liAatairtaal munklbin játtsa leányt vagy assaoflyt. Viraudl-a, ff. 1581
ftaataleattKembe QépsaaakAat
flalvaaaah. Lukácsi aistalos, $xéckeny(-tér 1@ t5S4
ííe«d«b tlut aaiStananeiMk (elve-wünk, Kensnra aStöde, Magyar-a 10, 1582
BSIndctnaa, kllogástatan, laoiáit-vaBfl-lást értő, kereitetlk uri cialádhoi. Jelent-kesnl lehet cbü torták lg Ktrály-a ca 13. sí. tUttt Skill Janóménál. 1593
Vatrraciamha tanaiét (etresiek. — KiUtyánné, Eötvös-tér 15. 1594
Fiatal megbízható kifnlókáuyt felreiz WbulUthuó. réni 0. 1596
fumma, lucerna-, takBioiánybakkSay-, buri\'umilíépa-. tűkorboraó , vlrágasagvak kipbalók Tóth, Királya. 7
Két darab uj aralnpaal etaáé Kis-binlsiáa, JakabknU-ut 6. síim alatt. 1572
Keraaak IQOO darák1 mj, «agy baaanáll ni ma éa 58 éanb kap (etofeóő catrepet. Cím: Muszel csemegeSzlet. 1578
HargAttarf«lauc*p«lá« clailó Koioml-udvar, aazlalotmlhely. ; 1587
Vaainék ii.ik.trban lévé hisinált riotó-teknól, Hunyadi u. 2*. 151»
tit-uísipll kaphttó reggel 8 tél d. u. 3 lg Erdélyinél, Zilnyl Mlklós-u. 44. 1595
¦aaoaeatba eléjegyeahetö utca 9, Tojáskeieskedés.
SUO
Traajlhua kOrtlIményck khím caalád-lát .és vagyona rétiét elveaztett isztalos iparos aÖBtl esi célbél eiutoe kerea tame-rctBégeL „Aiitalos" Jeligére a kfadeoa. 158»
Vatvarnasi délben i Nép noxitól a katonnét régéig elveaaeit egy drb fekete béikciztyi). Aiegtalilój* kellé jutatom ellenében adja t* i iierkeuiéaégbe.-
IB-áai délciétl a postán ai tráaaktaion fetciteltcut aagy feher borítéka levela-ea ai. Kérem a becsfUttes w estalá ló i, mivel neki nem Jelent seminit, JsUlora clleaébeu adja le & kiadóban vtgy a clm-letlaek, 1ÖS8
ZALAI KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP
Kladjn : .,Közos>da?á(il H. T. Nooykann**" i-clfl.m kiadó: Zalai károly Nyomatott a „Kürsaidasáol it. T. Naoykanlzia" nyootdájában Nagykaalzsá" NyojadAört telel: ItlaJ tUrary
relató:
Cli.1 :
Tutori : ...... \'""*•****••****--mniMumiinin........i.....i..............bum ninnir—nrnTr
ZALAI KÖZLÖ
politikai napilap
Pélela» nerkesitő: Barbarita La|o»
Srtójay miniszterelnök :
MKI*Me*\\ ára: efy haMpn « »«ftfd 3o tutta
Urne* k*a:.m>miup1*lUI.. •unbutnn 3« na
„Nemcsak jóindulat, hanem az elhatározás is megvan a kormányban, hogy segítsen a munkásságon"
OlTh A Nemzőt i Murkaküz|>ont küldöttségét vitéz Marton Bála vasetto Szlójay Döinu miniszterelnök elé. VHés Márton Béla. a nomxoti magvar munkásság rn nwzkodását ós bizalmát fejezte ki a miniszterelnök ős a kormány történelmi fontosságú munkája iránt. lamortette a munkásság szociális helyzetét őa nznkra a fcérdáaokre mutatott rá. melyek megoldását a munkásság érdekAÍion kérj, . ./.
S/lójay Döme miniszterelnök vá-laszátmn hangsúlyozta, hogy * kormait.\' minden lehetőt meg sksr tenni a munkásság érdekében. Kz (őrt\'fésseteS ís, mórt egy közős célért iloljM.Mink. Ma a honvédség áll az ulsá hetven. Az ó szellemi\'és* fizikai szükségletük kielégítése az első. A niUllkáuág helyzetét ismeri és a legutóbbi napokban is alkalma volt tel jenit menyükről meggyőződni. A* olotovjosstett kérolmokof tanulmá-
nyozni fogja, morf it kormányban nemcsak" a jóindulat van meg, ha-i nem az\'olhatároiáa is. hogy. a munkásságon segitson. Nem támaszthat a inai időkpön * munkásság sem olyan kérésokot, amelyek meghaladják az állam és a kormány tel-jesitőkápetfágőt. Azon as itten rajaras** Béla:
gyünk\' és haladunk, mondotta a miniszterelnök — moly a szociális állam Colé VOKOt.
A küldöttség Őrömmel és mng-nyugrással vette tudomásul a miniszterelnök válaszát ái utána Hácr, Jonó miniiittorolnÖkhelTarlaat ka-rosta ffil.
v,Rendszabáiyok vannak előkészületben a tervgazdálkodásra vonatkozólag"
(MTI) Jurcsek Méla közélelmezési miniszter nyilatkorntt a moző-gasdasági tormolés helyzetéről. A mai idők legfőbb parancsa, —• ruoa-.dotta hogy többet termeljünk nemcsak mennyiségben, hanem minőségben is. Nem csak az ország termelésének folytonosságát kell biztosítani, hanem többet koll termtdni. A magyar mezőgazdaságnak a ki-
dolgozóit tervek Bíserint Burépában meg koll állania a helyét. A magvar mezőgazdaság jömlolmozóségőt "önmagának kell butositania. Kolra-matban van a renils\'zabályok kidolgozása .molyok a tervgazdálkodás megszervezését szolgálják. Kz tekintettől vau a magvar érdekekre é* a mezőgazdaság kérdéseit figyelembe veszi.
Járass Andor:
„Az Európát kétfelől fenyegető veszedelemben Magyarország megtalálta a maga arcvonalát"
Bihar vármegye uj főispánjának beiktatásán , részt volt dr. Jarosa Andor liolugyminisztor és beszédet mondótl. Bevezetőben hangoztatta, hogy. katonás szollomiségü férfiakra nui szükség a törvényhatóságok igazgatásában. .Ma a harctéren hazát védeni, ólwtot ii áldozni, szent kötulesség, Nétu volnánk családapák, férfiak, ha nem moruénk megvédelmezni az ollunség terrortámadásaitól faltainkat, városainkat, ¦ gyer-mokoiukot, asszonyainkat. Kzt a feladatot : i ¦: ¦ 11 l vállalhatja helyettünk nagy szövetséges link, a némot birodalom, ezt nekünk koll vállalni. Kurépát ma óriási veszély fenyeget j.
Ugyanakkor, mikor » koloti pánszláv gondolat párosult a bolsevizmussal, a másik oldalon az angolszász plutokrata hatalmak a maguk érdekeit és a maguk hatalmát akarják prolongálni a világégésből. Ha 02 a két nagyhatalmi ollcntót egész Kurúpát TOSZélyostoti úu hadszíntér rá taszí. akkor a magyarságnak is mog koll találni a maga arcvonalát ás meg ;ia találta. Nincs történelmi biztonság éi magyar jövendő addig, ámir a Kárpátok határán Katalin hordái Állanak és nincs- ourépai biztonság, amíg az angolszász plutokráeia törekvése oda irányul, hogy az európai állomok megoszlásával \' uralkodjék
Európa felett.
A beUŐ rllruirygr: ,
amennyiben felüti a fajét, leszámolunk, figyelmeztetünk minden magyar embert én családot, hogy aki ma az ollonság álláspontjai támogatja, alci ma ugy érzi ás ugy látja lónak, hogy kötnlosaág* megvédeni úgynevezett rosss sorsra jutott embertársait és nem a 18 ős fél millió magyar érdekébon hajlandó politikát csinálni, az köisöaségot válla\' azzal a néhányszázezer emberrel, akik a magyarsággal >ohascm éreztek együtt.
Már Tito is a második arcvonalai sürgeti a németek* kibírhatatlan balkáni nyomása miatt
Az NST berlini jelentése szerint jól értesült némot körök a legközelebbi idölwn "pántolnak azzal, a \'Széfeth kö-•épi6 toli/ásánál vj nagy kíoc-jet (amada» indul meg. A. bolsevisták ezim a szakaszon erős •ániadö kötelékekéi vontak össze, "Ogy széles szakaszon áttörést kisé-mljonók inog, A másik súlypont Kővel környékén alakulhat ki, hol » német felderítek már hosszabb aloje ¦szovjet csapatok felvonulását figyolik niog.
A délofaszonzági arcvonalon " Tiicni-lcngcr és Oassino kötött
tartanak a kemánv kürdelmnk az snteriksi tí. éi a\'brit R. bádaersg nagy eróivaj. A partvidéki hegyekből a némot csapatokat szívós ellenállás uláii a közWnó Castel Nouvo, St. Angelo arcvonalának rövidebb vonalára vonták viasza íz előkészített állásokba, A harcok súlypontján bőséges fedező csapatok maradtak vissza, melyek az angolssá-sr.ok ismétől t támadásait megáll i-lották .:s szátvorték, Alexander tábornok harcainak súlypontját áthelyezte a parti Itegyseg cm Cassino
közötti torülelio, hogy a <léli aro-
vdnalat ilóntőon áttörj*, előrehala-
dását Bt. Angclonál súlyos harcokban a német záró állások Colótt megállították. Cassino fole utján a németeknek sikerült kiküszöbölni Itelyi betöréseket. A nottunoi hidfó-bsn invázió? csapatok mozdulatai a parthoz közel fekvő útvonalon még mindig tartanak.
Olaax városok egitx torában pnéttUottak ma éftel az anüot-mxász légi terrortttdk
A római rádió reggeli jelenlése 8zeri.nl ujabb légitámadás érte az olasz, fővárost, valamint
több közép és észnkoluszországi várost. Róma felelt és Via Hcg-gionál a tengerpart felől több száz repülőgép támadta az olasz területekét. Nagyon sokat szenvedtek n Po-sikság városai és falvai az ailgolszász terrortámadásoktól. Elpusztult Paduo, Krcmbna, Vlcenza, Ferrara és még több kulim-kincsekben gazdag város, Vicenzában teljesen mcgsrmímísülE a székesegyház, mely Palladío reinckímíive volt. Elpusztult a 18. századból vnló úgynevezett aranyház és más. épületek. Az olasr közvéleményt teljesen lehangolta Trevi/.ó uj-hőlí bombázása, A város már aZ első bombázás alkalmával 10.000 haloltat vcszitetl, s az ujabb légitámadás teljesen elpusztította a 1 fí.000 lakosú olasz várost. v
Tito a támogatás fokozását kéri a szövetségesektöt
(NT!) A balkáni kommunista bandák helyzete a szérémségi mocsaras területeken a Száva áradása következtében egyre tarthatatlanabb. A bezárt katlanból kitörési kísérleteiket a német csapatok ismételten meghiúsították. A bandák eközben sok halottat vesztettek.
A Reuter-iroda tudósítója beszélgetési .folytatott Titoval, je-. lenlik Stockholmból. Tito a második arcvonal mielőbbi felállítását kérte, hogy u.németek kemény és kihirhatalhiu nyomása az ellenük folyatott tervszerű hadműveletekben megszűnjön. Semmi jel nincs arra, niondolla Tito, hogy a németek a \'partizánokkal szf-mhen gyengítették volna erejüket Az angolszász támogatás csekély és arra kérte a szövetségeseket, hogy jelentős mértékben fokozzák támogatásukul.
Megindult Imphal fellegvárának ostroma
Sanghaiból jelenlik : Tegnap megindult a döntő támadás Vo-singpur ellen. A japánok áz-Ösa-szes utvonala kon I ám ad ta k, amelyek Imphalbn vezettek. Az angolszászok ti kilométerre n várostól beásták mngukal, azonban a japánok.kivételiek ököl állásaikból, ugy hogy ma hajnalban inegindull az estrom Imphal fellegvára etlau.
EftÜAI KOZLONV
1944. május 17
KULCSLYUK MfsLLÓL
BÁNKÚ JÁNOS
csöruyefoldi szüle-fésű pró-Itaszolgalaios zászlós a bögola-
:i:Hlft . &LÚipi uLUluilljól VOllult
be, már t942-ben megkapta a MajwarXiíroaz Érdemérmet és 1943. februárjában a szovjct-íruntuii hősi halált hali. Most éppen születésnapján érkezett meg szüleihez a tögtelsőbu értesítés, hogy a Kormányzó Ur Őfőméltósága u husi halolt Bankó Zászlósnak az ellenség elöli tanúsított kiváló vitézsége ás önfeláldozó hősiessége elismeréséül .1 Magyar Érdemrend Lovagkeresztjét adományozta a hadiszalagon a kurdokkal. *
DJÍ. ÁNGYÁN SÁNDOR
tart. főhadnagy, voll zulu-\' cserszegi pénzügyi titkár, nagykanizsai család gyernieke, ta-valy februárban a kievi hadikórházba^ hősi halált hall, ott is temették et. A Kormányzó Ur Őfőméltósága mosta hősi hálóit tart, főhadnagynak" ellenség clötl tanúsított kiválóan vitéz és Önfeláldozó maga tartásának elismeréséül a Signum Laudisl adományozta a hadi-szalagon n kardokkal, \' *
KITÜNTETÉSBEN
részesült két sümegi tartalékos tiszt is. Horváth László sümegi tanító, tart. tüzérhadnagy és Tóvári Endre sümegi magántisztviselő, tarts tüzérzászlós a Magyar Koronás Bronzórniet nyerte el a Köinéltóságu Ur adományozásában" a hattiszala-gon a kardokkal.
* i
DB. VARGHA TIIEQDORICH volt nagykanizsai ferences plébános, a magyarországi franciskánus rendtartomány főnöke hivatalos rendi vizái adóra Nagykanizsára érkezett és több napot tölt a városban. Innét Somogyba folytatja útját\'
*
DB. SZIKLAY JÁNOS
kormány főtanácsos, a Dunántúli Közművelődési Egyesület elnöke, a magyar írók nesz-\' lora (sómrógen töltötte be 80. ..évét; Budapestről a Balaton mellé, Zamárdiba költözőit. Orvosi tanácsra vonult a \'Balaton
SZÍNHÁZ
Szarain , esía fél 7 órakor
Cigúnyszerelem
Nagyoperett 3 fölvonásban.
C«üt«rtókőn d. u. fél 4-kor fis aata fél 7 érakor
Kacaah Pongrác eVMiVoű UyónySrtí magyar iffjUéha
JAtlOSJrlflZ
Péntakan aata fél 7 érakor
Általános közkívánatra I
Ai első
Jegyek [elővételben a színháznál. Pénztár d.e.9—1-lg és d. u.Vi5-töi.
apastalat a nvajsaluiasnbb ea latoni ¦máékrr. egészsége helyreállítására.
*
DB. II ORV ÁT II JÚZSEP*
d nagykanizsai kereskedelmi Iskpla tanára, Horváth József kiskanizsai városi képviselő fia, ezen a héten nyerte cl a háromszoros doktorátust a szegedi Horthy Miklós Tudományegyetemen a magyar történelemből, a világtöri én elemből és diplomatikából.
É
P. KOCSIS ÖDÖN
volt nagykanizsai ferences lelkész, jelenleg sümegi házfőnök, a sümegi ^ária-kegytemplom érdekében u képsorozatok, naptárak, sorsjátékok után most 8 lagu levélzáró hélyegeorozatot adott ki. A bélyegek Szűz Máriát, búcsúsok lómegét, a templom és a község képeiI ábrázolják.
DARNAY KÁLMÁN,
n zalai múzeumi gyűjtemények legérlékesebbikének, a Kisfaludy-múzeum anyagának
gyüjlöj* ts u lauzautn alapítója. <•¦¦¦ óSflKgatóia. a napokban töltötte be 80.\' életévét. A Balaton közönsége szeretettel emlékezik meg az évfordulóról és Darnay Kannán hervadhatatlan érdemeiről a balatoni kultúra öregbítése körül.
b\'ENDBIK FERENC,
a zalaegerszegi fiatal író ujabb vígjátékai most fogadta el a Vígszínház a jövő műsora számára. A darab címe: »Legfeljebb elválunk.\'
1 * ÉRDEKES ESKÜVŐ
voli Balatonfüreden. Milán Mítev bolgár kertész vezette oltárhoz egy kollégája leányul. Ott volt az esküvőn Dimitrov N\'auinoff budapesti bolgár követ, meghatalmazott miniszter a követség löbb lúgjának kisére-lében. Az esketésl a budapesti bolgár követség föesperese végezte. A lakodalom a bolgárkert, melleit lévő hatalmas gyüiuiöl-csösben volt, ahol bolgár nemzeti láncokat mutattak be, de megtanultak csárdást járni is.
A Legfibb Hadúr a Lovagkereszttel tüntette ki Korchmáros-Somogyi századost
.Dalolva mcnltk cialárót-csalára\'..-
A nagy kanizsai 20-as hon-véuck emlékművének felirata és jelmondata. Ezen a nyomdokon haladt sok-sok ezer zalai honvéd,, hős kanizsai fiu, legénység és tisztállománybeli. Hiszen Nagykanizsa a hősök és a bőség városa. Zrinyi Miklós városa. Ez a hagyomány kötelez, belőle varázslatos erő sugárzik ki azokra, akik megérzik, mit hirdetnek a város főterein a hősök szobrai. Hős apák fiaiból lellek a donmeuti hősök és őrzik ma újból a Kárpátok bejáróját-
Ezen a nyomdokon indult el 1942. április havában Nagykanizsáról ezredével Korchmáros-Soinogyi István százados, csupa erő ós leltvágy, fiatal katona. Mintha csak onnan, lépett volna a hősi emlékmű ercalakja mellől, kemény ököllel, acélos elszántsággal. Ls Korchmáros-Somogyi százados, mini annyi zalai hős az uj tüzpróbának, megmutatta, mi a nagykanizsai honvéd-virtus. Kalonái ugyanebből a vasöklü nemzedékből rckrulálódlak. ök is, mielőtt bu-esut vettek áldott Zala földjétől, még) egy tekíulclet vetettek a 48-as bakák, a 20-as honvédek ércalakjára és ezek emlékének parancsa szerint indultak el küzdeni a kis bogárhátú hajléktól, családtól, a magvar föld minden rögéért. Mentek és tudták, hogy máért kell hancoíni, miért IobII vérezni.
így indullak messze ellenséges földre. Így. harcolták előre magukat bof szuronyaik hegyével, hol kúzilusával egészen "a Donig, ahol Korchmáros-Somogyi százados egy napon Kos-tenki községben az ellenséges túlerővel virott hősi harcok Közben súlyos sebet kapóit. Kemény, nagyon kemény harc j" volt és sok függött a magyar
helytállástól. Rorchlnáros-Se-mogyi számados egyik ulcái a másik után foglalla el emberei vei, közben egy dum-dum golyó szétroncsolta a bokáját. De\' u község a\' nagykanizsai ¦ magvar honvédek kezére került. És vele sok-sok orosz hadifogoly, hadizsákmány és egyebek. Az első mülélet a sztarioszkoli kórház- * ban végezték a fiatul századoson. Később Budapestre szállították. Hétszer operálták, amig ortopédiai kezelés után a margitszigeti kórházból visszakerült, haza, Nagykanizsára, ahol most a kilencedik operáció előtt áll. - -
Korclunáros-Soniogyí István m. • kir, .honvédszázadosi hősi fegyvertényei, a harcok minden helyzetében- tanúsított hősié.*, helytállása elismeréséül, amivel példát adott honvédéinek is, ;i Legfelsőbb Hadúr elé kitüntetésre terjesztették fel. Most érkezett meg a híradás, hogy ;i Kormányzó Ur Őfőméltósága Korehmáros-Soinogyi István m, kir. lumvédszázado.snnk n Magyar Érdemrend Lovugkeivszl-jél adományozta a hadi szalagon a kardokkal.
¦ Nagykanizsa magyarsága a legmelegebb szeretettel köszönti u kitüntetett hőst ebből az. alkalomból és büszkén vallja öt fiának...
A 48-as emlékmű, a 20-as honvédszobor érchonvédei büszkeséggel* tekintenek a méltó utódra, aki most csendes kanizsai otthonában, családja köré ben várja teljes felgyógyulását és mtm kába állását.
Legyünk nagyon-nagyon büszkék a iqt\' honvédőinkre !
(B. it)
Zsidó tulajdonosa felgyújtotta a galamboki téglagyárai, azután a kútba ölte niagät
Ma éjjel 2 órakor a galamboki posta hivatal órtesitetle a nagykanizsai tűzoltóságot, hogy a csendőrség segítségül kór nagy tűzhöz, ami az, ottani Grüufcld-l\'éle téglagyárban kilört. Csakhamar kivonult a nagykanizsai tűzoltóság az úgynevezett »Glöckncr*-rel, u teljesen zárt uj oltó-tankkal és fecskendőkkel. Gyorsan oda ertek. a.. lüz színhelyére, ahol akkor már hatalmas láugtengert talált a tűzoltóság. Olt volt már u galaiu-boki tűzoltóság mellett a kisko-máronú is, teljes felszerelésével. A téglagyárban\' a téglavető szin, az égető, a pajta, a raktár egymás mellett mind lángokban állott ós félő volt a nagy üzem teljes pusztulása. Megnehezítette at oltást, hogy mintegy kilométernyiről kellett az oltáshoz vizet szerezni. A tűzoltók minden
TARJAN-PALCSICS
[| textilipart 4* kereskedelmi vállalat Nagykantzaa,
Qyár: flagyar-u. 86. Telefon: 3-44.
Városi tiefer; Fó-ut 14. (Llső flammt tlWgfiiniif Intézet palotájában.) TáJs-torf! &93.
akadállyal megbirkózva, órákon keresztül viaskoíitak a vészszel, mig sikerűit annyira megfékezni, hogy az nem terjedi ál más épületekre. A kár jelentékeny, t^égetl a nagy égető tetőzete, a gépház egy része, a szín, •a pajta, a raklár, szerencsére kész anyag nem pusztult el, A rendet a csendőrség tartotta fenn. Heggel ü óra volt, mire a tűzoltóság bevonulhatott. Nagykanizsa és a falvak tűzoltósága isméi derekasan kitüti magáért.
A jelek szerint gyújtogatás történt. A csendőrség széleskörű nyomozást vezetett be annak kiderítésére, mi, illetve ki okozta a hatalmas tűzvészt. Az első nyom, amin elindultak az voll, hogy hiába keresték a tűzvész ideje alatt a téglagyárost, . a zsidó Grünfcld Ldét. Ma reggel felé, mér a lüz eloltása után találtak rá aztán a holttestére Galambokon, u vész színhelyéhez közeleső egyik kut fenekén. Grünfeld alsóruhában ugrott u kútba. Az a fellevés .hogy ő maga gyujlolta fel az üzemet és azután öívgyilkossúgol követett el. A további nyomozás fog fónyt deríteni az ügyre.
1944; május 17
Ml van a hivatalos lapban?
A Budapesti Közlöny tegnapi száma közli az egyrs ipari és kereskedelmi vMlalatoHloz vállalati vc-;elö kirendeléséről,
egyes cikkek tekintetében kötelező szabványok megállapítására vonatkozó rendelet kiegészítéséről,
egyes személyeknek állampolgárságuktól való megfosztásáról szóló rendeleteket.
ZALAI KOZI.\'fcNY
Színház
S^. CÍ(ánysMrelem
Lehár Ferenc világsikereinek egyike it Cigány szerelem. Operett, de már - mint akárhány Leltár-alkotás közelebb a vigoperához. Nem rozsdásodik, nem porosodik be, mint a mai operettek közül már a tavalyiak. Szép volt tegnap, szép ina és az marad távoli nemzedékeknek. Elsősorban a muzsikájáért, aminek szépsége nem avult el hj divatokkal. De a meséjével is. annak regénye ss égé vei,, ami iránt semmiféle korszerű irányok nem tudják kipusztítani az emlierszivekből a visszavágyó vonzódást. Mindig szép marad legalább emlékezni arra, hogy az irodalmi, művészeti igényeknek. Ízlésnek volt egyszeregy lehármuzsikás világa is...
Parádésan szép előadásban hozta szilire a kanizsai társulat a -Cigányszerelmet tegnap este. Parádés volt a szereposztás, a játék és ennek megfelelő* voll a nézőtér hangulata is.
A Józsi cigányt Szűcs László igazgató jelszollá. A nekivaló parliturq és szerep a nagy énekes és kilünö színész legszebb sikereit idézte vissza. Töretlen, érces szépségében, könnyedén, sokszor bravúrosan szárnyalt a hangja és plasztikus, hus-vér szerermi mefisztót alakított a kegyetlenül öntelt, cigány férfi-ideálhól. Szűcs Lászlóval együtt és megérdemelten egyformán jutott ki az őszinte, meleg ünneplés Horváth Anninak, aki Zorika drámai színekben gaz-. dag szerepét szívvel-lélekkel, a hclfllrŐI átfutott művészi játék minden szépségével alakította, Gyönyörűen esengő. zengő hangja, jő ének-tcehnikájn, \'finom elmúlása, szén kiejtése pompásan érvényesüli, éík kelten nyújtották a kivételesen szép, muzsikával tele színházi este maradandó élményét A hódító megjelenésű Tunyoghy Péter és a tenyperamentum.«s oldaláról is bemutatkozott Mihályi Erzsi legjobb operett-szerepeik és legmelegebb síkereik egyikét könyvelhették el ezen az estén. Lantos Edit és Gálffy Anna két sikerült alakítással vette ki részét a sikei-bőj. Mulatságos voll Ekees Ferenc Janó figurája, a második felvonásban Farkas József is, utóbbi a többiben kovésbbé. Lukács Ede jó vofl az öreg Dragutin szerepében. A rendezés kifogástalan volt. Örömmel és tapssal Üdvözölte a közönség ismét a honvédzenekari és Maross. karmestert. az est valóban meleg si-. kertiből oroszlánrész az övék.
(M)
A nagykanizsai törvényszék megkezdte a zsidó vállalati igazgatók és felHgyelő-bizettsáfi tagok törlését
Az 1540/1944. ME rendelet 10. szakasza alapján a nagykanizsai törvényszék lorülctén levő minden részvénytársaság, kft., magánintézetnél u szellemi foglalkozásúnak tekintendő zsidó igazgatók, igazgatósági- és felügyclöbiznUsági tagok törlése ii cégjegyzékből megkezdő-dőlt, amit dr. Béres János kir. törvényszéki bíró végez.
A törvényszék ezzel kapcso-
latban a Nagykanizsai Közraktárak vezetőjeként Feldobó! FII-szár Ferencet, a Wetaz Ernő üvegnagykereskedő cég vezetőjeként .1 nhász Tstván Bu-dnpestről, a Hoichenfeld-féle magkereskedés vezetőjéül pedig Sehlossarek Margilol és a Bnucr és Társa vasárugyár vezetőjéül Boa Györgyöt vezette be eddig a céglajstromba.
Mérgezett fémszálat vett lel a fildrél az ntébki replrótánatás után eg? nnrskozi asszony
iliksavár, májún 10 (Tudósítónk jelenti) Minden fölvilágosító hirvorös dobálás ollonéro még mindig akadnak, akik az angol röpülök által ledobott tárgyakat felveszik éa ezáltal s;tjjil testi épségüket veszélyeztetik. Legutóbb, a csütörtökre virradó éJBzakán ugyanis Muraköz felelt is (lehaltak lo az angolszász röpülök mérgezett staniol-féihssálnkat. Poszodi Jánoanó dráva-magyarod! asszony talált a mézén n)\'t;\'ii:i|i egy ilyen fémszálat, felvette éa mo\'fíiié/.tOj hogy használható dróVo. Miután vokonyolta, eldobta, (In alig ért haza,,ujján vörös hófya-
gűk keletkeztek, majd egész keze megdagadt, ugy hogy azonnal orvoshoz kellolt mennio. Dr. SsészardíCB Imro körorvoa azonnal megkísérelto, hogy közömbösítse a gyorsan ható mérget ,amollye! nz angolszász légi-terroristák randái módon védtelen asszonyokai és gyormokokot mórgoz-nek.
A síiméül határban
robbanó töltőtollat talált Miska Tst-vi\'iu sümegi lakos, a leletről azonban, még mielőtt az valakiben kárt tehetett rolna, űi\'toaitottö u hatóságot.
Egy plllastás migrar farosok gettóiba
A vidéki yárpsok hatóságait or-száóssorto a zsidók elkülönítésének
kérdései, a gyakorlati, megoldás köz-bon fölmerülő problémák foglalkoztatják. Általában megállapítható, hogy megold hatotton .keidén aoliol sem mflrült fel és a zsidók tolioa elkülönítésével sem állt hlog flohol az élol a magyar vidék egyetlen városában ,közsógólx>n som.
Pest lármegi/ében a/, alispán kijelölte nz ÖSSSOB járásoknak azokat a •községeit, ahova a gajdokat telopitik a rármogyo torü-lotéröl. A logtöbb járásban, egy, nagyobb járásokban 2—4 községet jelöltek ki, amelyeknek ogyos utcáiban (do nom tábgrokban) lakhatnak a zsidók, Vagyont árnyaikat a ívndolnt szerint magukkal vihetik, a visszamaradó holmit az elhagyott lakás egy helyiségébe kell Ixnnklározni, lollározin én lopocHÓUihn. Az átköltöző május 22-tól 80-ig tart. A kiürített zsidólakások jogos igénylék részére kiadhatók. A/, alispáni rendelet figyelmeztet 11 iviidololnek erélyes, do durvaságtól é« .túlkapások-tói mentes végrehajtására.
Szegeden nom egy tömbbe zárt gottót jelöltek ki, hanoin zárt zsidónegyed helyett n zsinagóga környékét, idiol eddig is többségben zsidók laktak és egyes nagvobb bérházakat jelöltek ki zsidó lakásokul. A hatósági rendelkezés indokolása szerint ezt az intézkedést városvédelmi szempontokból hozták,
hogy esetleges légi támad ás veszélyeit a zsidók is h korosztónv lakossággal egyenlő ihértókbon visoljék. A másik házcsoport a laautáUotuéfl körevekén van. Igv igény b:\\vottek a fóvámhíva-fal épületét is ós a vasulaaházakat. A kftU"> között lévő keresztény házakba csak a tulajdonosok önkéntes felajánlása esetéit lolopilenok zsidókat. Külön épülőiéi kaptak a kikeres/tol kodettok. A főispán rendelőié Szerint a zsidók minden holmijukat, ami szükséges és elfér, magukkal vfholik ,a többi raktározásáról pedig a zsidók ötös lanáoaa gondoskodik. A kiköltöztolett keresztények tisztán és kifestve kapják meg az elhagyott zsidó luk ónokat, költségei kot is a liatóság, fizeti. A kiköltöztetés csü-lörlökön kezdődik.
Kaffy váradon mintegy 4000 (!) zsidó lakás üreseiéit meg. Kzokre it fölszabadult lakásokra eddig, IH00 keresztény igénylő jelentkezett, lóhát több mint 2000 lakás még a gazdájára vár. A gettónak 80.000 lakója van. A nagyváradi gottó élelmezése népkonyha-, szorüon történik, A szükséges élel-
met a városi hatéeéf a lefoglalt
zsidóvagyorrok terhére vásárolja mes. A férfiakat én a lfi-80 év kör.ti nőket niuaktar.olgálatra ve.sr.ik igénybe. A gettóban eaidó fiatalemberekből megalakult mar a rendfenntartó osztag.
Debrecenben ; a gettóba költöztetés nsgyrészl>on befeiozódött, csak sok baj van a-i onnét kltolópitett keresztény családok elhclyozesővel. A gettó két részből áll, 2.70 m. magas deszka]«v-lúnkkal veszik körül és a két részt elválasztó utvopal felé nyíló ablakokat papírral ho koll rogoaztani.
Zsidó iparosok a gettó térülétén kívül lovo niühráyoikbon gondnok ve-zotésével ogyelore folytathatják nikftt. Emiatt a gettóból kitelepített keresztény iparosok jutottak nehéz helyzotbo ,tnort nom tudnak helyiségoltliez jutni. Hajdú vármegye S Veronának és 16 közsógónok zsidóit 8 gettóban helyezik el. l)oh-rooenbon 10.000, a megyében 5609 a zsidók száma.
Szabadkán á kijelölt gottó keresnők bizonyult a nagyszámú zsidóság bofögsdáaára, azért a napokban polgármesteri rendelet ujabb házakat jelölt ki. Szabadkán som egy tömbben van a gottó, hanem offvos Összefüggő városrészeken kivül qgves épülőtöket is jnlöltok ki Midólakáaul,
A zalaegerszegi golfé tegnap ontó zárult bp, \'Pognap. még koesisorok lxihozták az egor-szegi ,novai és lenti járás községeiből a zsidókat, éa este lezárták a gettót. Onnét n zsidók csak nuinka-liolyükro. laivtTflárlásra és hatósági intézkedésre léphetnek ki. Postájukat, ujságjnikat kiküldött veszi át és ósSsa Szét. A hatóság csak a zsidótanácson keresztül érintkezik a gettó lakóival. A zsidó tanács kiküldötte naponta mogjolomk a ixwid-érségon ós átveszi az intézkedéseket, átadja az esetleges kívánságé-
K
\\ /tapostatott
szombaton kozdőriött meg és^2S-án fojozi\'xlik bo ti zsidók Iwköltözködése, a gottónak kijolött városrész 1h>, I3z-zol knpcaolatban 80—40 keresztény kereskedőnek kollott- kitolopednto, ozok olbolyezését azonban sikerült biztosítani. Még üresen maradó zsidó üzlotbolyiségok is losznolí. A polgármoator nyilatkozata utal arra, hogy bizonyos bujtogatáa folyik Ka-posrárott á gottó területéről kiköltöztetett kisiparosok é« más kérész-\' tónyok között. [Széket a hdtőságok ollón ígyekezuok hangolni, holott rt város rézotőségo minden\' kérdést a lehető legjobban igyokozett megoldani ugy, hogy senki korosztény a kiköltözés miatt hátrányt no szon-vedjon. A polgármester szigora mog torláai holyoz kilátásba az izgatókkal Hzombon. A kaposvári, zsidóknak május 20-ig 1» koll szolgáltatniuk .összes zsír, neelonna és füstölthua i:ószletoikot.
Megtörtént az első óvnhely-megáldá» Nagykanizsán
Nagykanizsán most áldották meg nz első óvóhelyet. Vitéz Bentzík Lajos kormány főtanácsos, a Néplakarékpénziár tgnz-
Má/us hó 16-án és 17-én
ÍÍEP MOZGÓ
Kedden és szerdán
Elsőrangú vígjáték t 1000 ötlet ! Móka / SZERENCSÉS SZEBELMESEK \'
Csütörtöktől- vasárnapig LEJTŐN ÜFA világhiradó Előadások kezdete ; +4, ?6 éa Órakor.
gntőja az intézet óvóhelyének megáldására kérté fel P. Gulyás Gellért plébánost Ott volt a megoldás egyszerű, lélekemelő ünnepségén nz intézet egész tisztikara és alkalmazottai, hogy fogadják az áldást mindazokra, akik az óvóhelyen oltalmat keresnek- . .-
Budapesten és az ország több városában történtek már hasonló óvóhely-megáldósok és országos mozgalom a »Jéznsbui!, irgalmazz !¦ kép elhelyezéséi-e óvóhelyeink falain. A katolikus lélek ínténhez menekülő hitének ez a szop megnyilvánulása bizonyára\' Nagykanizsán is követőkre taU\' az oKo [íúU-.i. a Un.
ZALAI KÖZLÖNY
1944.
A somogyi betyárvilág
(OÖnoiI Koreno kílnyvo)
Szerző többévi kutatás s tanulmány után, 1ROO éyig visszamenőleg mVgirla a somogymegyoi lto-tvárok .Yörténotét, Gönczinek u hépr cájsíl- irodalom torén ismert ¦ novo vni), Muraköz, és Népe, n Xalamo-gyei Vendek, a Nomngvi Gyermek s\'külőnoeon Öftesej cimü nagy munkája értékes és megbízható kulforrá-sai az ethnnginfusnknnk.
Szorzó nemcsak n somogyi, ha-nem a szomszédos magyar vármegyék levéltárait i* átkutatta: mert mai ezekbe is át-átcsaptik a garázdálkodtak b somogyi betyárok.
A híresebb betyárok közül nálunk eddíg- esők ttózsa Sándorról s félig-mmldíg Sobri Jóskáról jeleid meg; Biámbarehotöhb életrajzi ismortotés, A többi hírősről : Angvsl Bandiról, Zöldi Maróiról, Bogár Imréről, Patkókról, Juhász Andrásról. Séta Pistáról, sth. csak töredékes, néha nagyon kiszínezett közlemények láttak napvilágot egyes lapokban s folyóiratokban.
Do nem is könnyű ezekről á sz.-r-
rozelt csavargókról tökŐlotosobb élot-rajiot nyújtani, mert róluk, különösen ma már,, az adatuk nagy részét szint* lehetetlen össz^szodní.
N\'élia igazi vezetékneveik sem hámozhatok ki,
Szorzó n somogyi botyárokró) amonnyi adathoz csak juthatott, ösz-szogyüjtöltn s azok alapján irta meg o könyvet.
I\'lhbim megtalálhatja az olvasó, hogy kiket is novozhotünk betyároknak, kikből kerültök ki. milyen bűntényeket követtek el, milyen volt szervezetük s rablásuk rendszere. Mi segítette elő, különös in Somogyban, az országosan hires botyár-életot és r akösbátorsága hizlosítá-sára időnként miféle intézkedéseket tett a hatóság.
Ismerteti a könyv a lietyárvi tággal\' Összefüggő csárdákat, pandúrokat a a »talpon álló bíróság- (statárium) szigorát stb,
Szerző a botyárwzérok s bandáik telteit, rablásaik időrendi ogy-lieállitása s megismertetése után, a híresebbé váltaknak életrajzát is bemutatja "bigénycikkehi együtt,
A betyárok jolontéktolonobbjoit, akikről keveset. vagy semmit sem. lehet mondani, betűrendben sorolja fel. Jóval több .mint ötszáz Ily betyárt sorol fel. Külön emlékezik inog n betyárok közé kevorodotl s volük \'együtt csatangolt s rablásaikban is résztvett nőkről, kiket majd-nom egytől-egyig szerelmi viszony kötőit a lielyárokhoz.
(smertoti a szerző a betyárok alakjainak a nép lelki világában való szereplését s kimutatja, hogy az három Irányban nyilvánul meg messze, az átlagemberek fölö helyezésében, költészetben és nép (pásztori-művészetében.
K könyvben nemcsak hotyártette-ket, életrajzokat találunk, hanem a/, okozatok okainak kutatásait is. A szorzó értékes megállapításait bátran elfogadhatjuk, mórt azok meghízható szájhagyományok s hiteléé okmányok összevetéséből szűrődtök le. Gönczi könyve nemcsak ngyssorüon hotyárhíslöriák sorozata s a botyárok othnugmfikua rajza, hanem az akkori erkölcsi és társadalmi, valamint gazdasági ,s küxbislonsági viszonyoknak is több irányban hü tükre. Kg> igon érdekes koitörténati adalék.
nájus 17
á balatonszentgyörgyi és tanyád!
aalálos szállodai ciánmérgezések
Ügyében a tábla helyszíni vizsgálatot rendelt el
.\'¦ Még h mult év áprilisában törtónt, hogy Malatonszenlgvöigyön titokzatos körülmények között meghaltak u vasúti szállodában Winktor Adolf és fovandofsski Péter huda-|>0flti lakosak. Kein sokkul ezután történt, hogy Fonyódon a bMagyar Tengőig szállodában ugyanilyen titokzatos körülmények között halt még Uosso István kaposvári soffór és Juhász Józscfué ugyancsak kaposvári asszony.
Amikor a szállodai szobában felfedezték a kél halottal, azonnal értesítették a csendérségot. amelynek egyik járőre megindította a nyomozást unnak megállapítására, hogy öngyllkosság történt-e. vagy pedig ciánmérgezés áldozatai lettojv-o a szálloda vendégei. A felmerült kor-
dos tisztázása vágott u halottakat felhoncották éa azoknak bdlsÓ részeit a budapesti rogy vizsgáló adomáéhoz megküldték. A vegyvizsgáló Állomás megállnpitotta, hogy a halált ciánmérgezés okozta. . A szállodában a ciánozást Szabó Zoltán budapesti vegyészmérnök és Fisehor József budapesti ciánozási vállalkozó végozték, A ciánozók ellen a kaposvári kir, ügyészség négy rendbeli gondatlanság által okozott emberölés vétsége miatt\' emelt vádat, A kaposvári kir.* törvényszék di-. Magay-tapáesa Szabót 8000 l\' pénz büntetés re, Pischert négy hónapi fogházra itélto.
Pollobboüéa után került nz ügy n pécsi táblához/moly a helys/ini vizsgálat megtartását rendelte ol.
Német haditudásité az öt nap, öt éjjsl szakadatlan harcolá magyar honvédek kgzött
Az aMbbl tudMtdxt Otorg Pansch, egyik nemet fttid/í imtAsihumtiity bco<H\'-l\'j<i irta a mtl; yir hudseieg orosz-¦ orsrágt hátairól
Már rég elhagytuk Nudvormit, u magyar páncélos hadosztály első sikereinek szinholyét. llarecsoiHU\'tunk két napja szakadatlanul harcol. A l\'ruth völgvélxm nyomulnak előre keletnek. Vaunak nvugaluias napjaink is, olyan najHik, amikor olpi-Ik\'ii valamelyest a harci lánnii, do ezeket a napokat sem a százszázaié- j kos nyugalom jelleiuzi, hiszen az itt l liarcoló eso)k)rlokat lelkük legmé- I Ivéig átfütöllo a bolsevisták elleni J küzilelcm tüze.
A bolsevisták ellenállásit itl is kemény és szívós, EgyoS jelek arra mutatnak, hogy az ellenállás aroje napröl-nupi-a növekszik. Kz azonban nem akadályozza iC honvédokéi, akik minden erejükkel küzd inok a bolsevisták ollón és falutót-falura hódítva a környéket már mélyen benyomultak
a keleti niknágha. lizok a falvak meglehotóson közel fekszenek Ögyiuásnox, a hogye-kot már elhagytuk, moss/.í hálunk mögött a l\'ruth. Ennek ellenére érezzük még a hejvi vidék »álihísáK rendkivül sok orrotolé a tavaszi vihar. Az eg^vik tartalék sorogrész most van előnyoinulöban. Hondkivül sokut birkóznak a sárral és az időjárással. Klónyomulásukat nzonbnn
oz ^om tudja megállítani és
a.r egyik\', éxzákról érkezett ham rxaport, Irkiizdve minden nehéz xétj>:f; ördögi.gtinnakdggal lepte
meg a.: ellenséget. Ma reggel meglehetősen süni volt a kod, Órák hosszat tejfehér páni gomolygott\' u völgy felett. A táj csak lassan bontakozott ki. Már dél volt. mire kitisztult Sun égés az előőrsök nekiii.Hlulhattak J. faluból. Még most - sem lőhetett Miért tisztán látni.\' az ég szürke volt és a tájon zöldeskék fátyol hintált.
Ki&yett házak, metjssencsedett i iskók, csonka Iák, gazdáitan állatok
- - vigasztalan kép, nniorro a\'szem ellát.
A távolabbi falu már lú ellenségé. A házak csöndesek,.teljes a nyugalom. l)o ki tudja meddig? Talán megint tigy járunk, mint tegnap? Tegnap ezt a falut támadtuk meg, amely ugy festott ugyan, mint a távolabbi, \'még ojlenséges kézen lovó közsi\'g. Páncélosaink foltartfizlathu-latlntud nvoinnltak az ellenséges állások közé. Pompásan harcollak. Pedig a boTsovisták lognoli^ilili páncélosaikat, a T 84 jelzésű harckocsikat vetették ellenünk harcba. Támadásukat tüzérség, sőt nehéz tüzérség és gránátvetők támogatták. Minden méterért meg koll harcolni. A honvédok azonban logyózték az ellenállást és bizonyságot tottek,
Minden nap ^ olvassa
a
Zalai Közlönyt!
hogy ozok
az éppen ntasf kiképzett patt\' célos alakulatok értik a mester-• ségükt-t és ugy verekszenek,
mint nz oreg harcosok. Két és félórás harcban, tökéletesen felmorzsolták a szovjot erőket.
A támadást egy péncélos-főhad nagy vezotto, aki C30j)ortja ólén Italadva rendkívül ügyességgel és bátorsággal toljesítetto feladatát. IV dig köd volt és esett aa asó, ugv hog)\' néha negyedórákon átr semmit "Bi\'m lehetett lábú. A tüzérség színia felszántotta az utal és így a páncélosok nem egyszer az sgvouázoti mezőkön töitoftok céljuk folé,
Xéliány harckocsi a vasúti linókon át tőrt a cél felé. Az egvik páncélos megrekedt, de nem az «!-lenfél rongálta meg, tudniillik a magyar harckocsik remekül kiálltak az ellenség legnthesebh
fegyvereinek tiiztt is. A falu fölött most már sötét füstfelhók gomolyogtak. Klórtük-a házakat. A honvédtüzérség remekül irányított tűzzel az utolsó ellenálló fészkeket is kijiörkölte. A falu jóformán teljesen oípusztult, de a páncélosok elérjék céljukat, amelyei orro a napra kaptak: olfoglulták j falut. A magyar honvédok most szállnak ki a liarckocnikból. Az arcuk piszkos, borotválatlanok,- hiszen öl nap, öt éjjel frzakadatlannl harcoltak. De most már vidámak éa gondtalanok, hiszen legyőzték ás megtorlók a Br.íyÓssn védekező e|-lonsé^ végső orejőt is. - \\ l\')gy óm múlva ismét támadni fogunk. A kővetkező falu van soron.
A fi\'Otlt néhányszáz méternyire bu zétlik tőlünk, onnok ellenére nz egyik paraszt már bofogja ft lovát és szántani kezd..mintha semmi sem történt volna. Az élet megy tovább és néhányszáz méterrel az arcvonal mögött már megint szánt és vol a paraszt, követve azokat a százados birvényekot, amolyok ehhez a földhöz és munkához kötik-
KÖZGAZDASÁG
Pomológla
(Általános gvümölostermosztéB!
Ponti cím alatt negyedik kiadási wn\'* jelent tneg berniczei Kmoskó Sándoij kitűnő szakkönyve, amely-sok ábrával és tartalmi físzel is bővült uj kiadásában. A könyv általános gyümölcstermesztési uliivulatú. felöleli az e tárg>\'kÖi-be vágó szükséges ismereteket rendkívüli hőségben, irányt ad a minőségi fajgyümolcsők termesz tése tekintetében Ős gyümölcs ismertetést is tartalmaz. Korszerű újításokkal és hasznos tudnivalókkal szól a minőségi gyümölcsfajták neveléséről, nemesítéséről, szaporításáról, a termés fokozásáról, annak védelméről, szőlőfajták kilermelé sóről és jövedelmezőségéről, éghajlati és talajviszonyok figyelembevételéről. Több évtizedes tapasztalatok és ujabb \'kutató sok eredményei alapján ad tanácsol a gyümölcsfabetegségek elleni védekezésre, házi ¦védőszerek előállítására, az elemi csapások és állati kártevők elleni védekezésre. Kiadta .a Magyar Közgazdaság c. szaklap kiadóhivatala, , ¦
191 i, mijüii 17_
SPORTÉLET
Birkózó eredmények
A K agy kanizsai Vasutas és a Nagykanizsai Levente Eűyesütsl aZ jparoskör nagytermében rendezte szén -számú résztvevővel a nyugati kerületi II. osztályú egyéni bajnoki Szélit László birkózó versenyét.
A versenyen a kél helyi egye sóleten kívül részi vetlek ti pécsi Vasutas, Pécsi Levente, Szigetvári Levente, Kaposvári Levcule, Székesfehérvári AHAK, Szombathelyi Levente, Veszprémi Levente és Tatabányai Levente egyesületek.
Eredmények u következők:
l.égstily : 1. Halász TSC, 2, Páva PVSK, 3. Csaba KLL.
pehelysúly : L Jákobí TSC. 2, Tóth VLE U. Lába SZLE.
Könnyűsúly ; 1. Farkas TSC, 2. Salamon PVSK, X Sümegi VLE.
Váltósúly : 1. Szabó KLL, 2.\' Kalauz VLE, 3. Antal AHAK.
Középsúly: 1. Közge PVSK, 2. Jcnei TSC, 3. Buduvári KLL.
Félnehézsúly : I. Péter SZLE, 2. Perkó NVTE, 3. Tóth VLE.
Nehézsúly: 1. Szabó PVSK, í liimanóczki VLE.
Nagykanizsáról Mó/.sil, üyí-mesil és Pétéin, mivel u mérlegelés idején nom jelenték meg, ¦a versenybíróság nem engedte indulni, indulásuk megukadá-Ivozója iuleg a Szigetvári Levente Egyesület intézője voil, aki egyúttal versenybíró is. Uu légióképpen hibás a bárom versenyző,] akik sportszerűtlenül, amikor helyben van a verseny, nem tud níjcgjelcmii a kitűzőit jdöre.
Verseny után dr. Tholway Zsigmond levente egyesületi elnök osztotta ki a győzteseknek a szép kivitelű bajnoki érmeket.
Milyen mérkőzései vannak uaira a három bajnoK-jeloltneK?
Feszült érdeklődés követi hétről-hétre az N13 111, délnyugati csoportjának niérkozoseil, anol két kanizsai csapat mellett a kaposvári Turul csapata is baj-nokjtílőltnck számit. A hátralevő mérkőzésekből olvasóink kö vétkez UiUietuek a legesélyesebb bujnokjelölt helyzelóre. Lássuk csak, melyik csuputnuk lesz könnyebb dolga a hátralevő mérkőzéseken i Zárójelben a mérkőzések lejátszási helye.
NVTE-nek: május 21.-én Zsolnai SE (Nagykanizsán), május 28.-án Dombóvári VSE vOombóvárott), június 4.-én
JÁTJAI KÓZL6NV
ii. *m Pélmonostori SE (Pél-
monostoron).
KTSE-nek : május 21.-én Bonyhádi /TE (Bonyhádon),
május 28.-án Csáktornyai ZTE (Kaposváron,), június 4.-én.sza-badnupos, június II -én Zmlnai SE (Pécsett).
ZMNTE-nek : május 21.-án Simon tornyai H\'l\'C vSimontor-nyán), május 28-án llarcsi LE \\Nag\\\'kanÍzsán), június 4-én XV\'n\', .Nagykanizsa), június* 1 lén Bonyhád (Nagykanizsa).
ZMNTE—Kereskedelmi mérkőzés a bomba-karesultakórt
Csütörtökön délután érdekes mérkőzést rendez a ZMNTE labdarugó szakosztálya a bombakárosuitakérl. A Kereskedelmi válogatóit ellen látszik a kitllnö NB Ill-as c apat a nagykanizsai Zrínyi-pályán. ErtesU-léstnik szerint a ZMNTE legjobb
gárdája játszik a mérkézésen, viszont a keicskedelmislák kOzstlt nem kisebb hírességek játszanak, rn\'ni Tura, Juliász, Virág etb. Eiös m t közéi leír, valószínű dttntetlen sred-Ménnytl.
Mérkőzés Klskanizsán A kitkaniiiai labdarúgópályán már évek ói.i nem játszatlak mérkőzést, mit; dítiioiiükon újra láthatjuk a Itikt Ltventéket az NVTE csapata ellen baiátsagos mérkőzés keretéoen.
Az NI III. bajnekság állása
1. NVTE 20 14 2 4 ti! :3b 30
2. KTSE 21 l-l 2 5 56 : 36 30
3 /.mXE 20 12 4 4 lil :28 28
4. PVSK 21 12 1 8 59:45 25
5. NSli 2Ü 1u 4 6 03:49 23
6. PBTC 21 10 1 1U 50 : 42 21
7. CZTIi 21 10 1 lu 18 : 54 21
8. DVSli 20 8 •1 8 ül :47 20
9. Piimonstor 20 7 3 10 47:53 17
lo. SBTC 20 6 4 1u 30 : 42 Ili
11. Z.olnay 2u r 2 11 29:43 10
12. Uarc* 20 5 1 14 39:81 11
13. Bonyhád 20 2 t 17 23:124 5
A vatikáni rádió nem közvetíti a pipa beszédét
Rómából jelenti az NiT, hogy a<í a jelentés, mely szerint a vatikáni rádió közvelitcni fogja pünkösdkor a pápa Iwszédét, valikáni körök szerint nem felel
meg a valóságnak. A rádió vezetője kijelentette, hogy ebtxan az irányban semmiféle elökáezü-lelel ucm tettek.
Népművelési célskra táviratilag lehat kedvezményes rádiókat igényelni
Ked vez monyes r á d ió k a l ig\'é-nyclhetnck táviratilag péntekig a kultuszminisztérium felügyelete alá tartozó hatóságok, iskolák^ tanintézetek, muzeumok, tudományos intézetek, in-ternátusok. Csak hálózati készülékek\' igjényelhctők, a táv-
iratban az ár árufajtát ós volt-számot is közölni kell. — A földművelésügyi miiriszlériujn hatásköréi)* tartozó iskolák, intézetek csütörtök délig távirati lag igényelhetnek kedvezményes rádiókészüléket.
M1REH
Naplar. Május hé l •. erds, Kőm. kai. Paskal hv. - rruicauutt i\'.ciK.H. — Májua íö. Csütoilök. KOm. kai. ÁlduzócsutÖrtök. ¦ 1\'rotchUns Alii".in :,iiitiii...-.
fijjoli gyógyszertári ügyelőt: Ma, szerdán a Mária gyógyszortár Király-utca 40, holnap, csütörtökön a Fokuto Sas gyógyszortár Fó-ut fi.
Kísk«nisssaa az ottani syógysser-tár állandó ügyolotos szolgálatot tart.
— (Ksscap litván Üaneaély)
A n agy kani Bt*í Jézus Szive ogy-hárkönsóg Kaazap István, á szout-élotü magyar ifjú tisztelőiért) május ltf-ún, AldozúcsütÖrtökön délután o órakor a Katolikus lxigónyogylut nagytermében ünnepélyt rendes. A gazdag é« változatos műsor korotokon 1\'. Kndródy László 8. J. fogja ismertetni Kassap István ólotót, inogrenditó szeiiTodétuit ós halála
után közlwnjárásáiiak ttiUjdonitott legújabb csodás gyógyításokat, lolki kogyolmekul és foltüuó imamogliall-gatásokat. A rendozóseg niindonkit szirosen lát, belópódíj nincs.
- (Háiasság)
Kálovics Ilonka ,és Altaí József MAV úlloinúsftílrigyázó folyó hó 18-áu lu óra üli puickur tmrtják eskürójüküt a Jézus Stire plóbáni*-tcmplomban, moly na as egásx rokonságot, barátokat m iamwrosök«t >u-ratetUd várják. (:)
— (.BaaibikáresHltak
segélyezése)
A BistotitÓ Intézetek Országos Szövotségtj által tagintásotsi kösött ineginditotl gyüjtás lorúljbi oradmá-nyokép a körotkesó adományok érkeztek be: tlazdák Biztosító SsÖT«t-kezeto 8.100 pongő, hilsó Uagyar Altüláuos Biztosító Társaság 7.400 poiigé, Kloini AlUlános Bístoaitó H.
Tisssiviselöt
felvesz azonnali belépésre Háry MMörgyúr
T. 1000 iiengú, Köxáiieurúpai óa Minerva Általános Biztosító lí. T. 600 pongó, Kisbirtokosok Biztosító Intézete 200 pongó. Ezzel az előbb már kimutatott gyűjtés 30.652 pangóra •mi\'lkadatt.
— (Zrlayl jwalaaak ltHá-re)
A Vitézi .Rend Zrínyi Csoport-jáiiak vezotőaége a magyar nemzeti ős katonai eszmény szolgálatát én ezen kürosztül a honvédslom érdo-koh legjobban olőtnbsdíté müvekru nz 1044. éfro is pályadíjakat tűzött ki. A pályázat 10.000 pengőt tűz ki tudományos munkára, 10.000 pengőt regényre, 10.000 pengőt színdarabra, 5000 pongőt szoborra vagy festményre, 10.000 pengét nagyobb lícnemüre (opera, induló ,nyitány), 80.000 iiüiigót filmie. A jutalmak össüogc mindegyik tételnél 8 részra osztható. Csak az 1044. évben könyv alakban, sajtóban inogjolont, előadott vagy kiállításon bemutatott alkotásokká,! luhut pályázni, kéziratokkal, tervekkel nem. Csak magyar állanipolgárok pályázhatnak, zsidók
nom. ítészlotes fölvilágosítást nyújt
a Vitézi Rend Zrínyi Csoportja Budapest, VIII., Koviczky-u. 4/b. ,
— (Pestanftvendekek felvétele)
A in. kir. postáhbí 2(X) iioata-növepdéköt vesznek fel. Négy középiskolai végzettség kell, 17 évnél liuin
Idősebb kor. Csak férfiak pá^v/.*itatnak. Bővebb tudnivalókkal szolgál u nagykanizsai 1. sz. iiostuluTatul főnukaégű.
— (Üz.ea a honvéd)
Tiszai József Őrv. a C 464. tábori-pösta számról május 7. kolotlol üzeni Nagykanizsán lakó szüloUiok, lostTŐroínelc es isinerÓHOÍnok, hogy egeezsógos, jól ran. sokat gondol reájuk. Kéri .írjanak minél löbbui, mórt ez a legkedvesebb szórakozásuk, ha hazai híreket olvashatnak. Mindnyájukat sokszor csókolja. — Bankó Peroné órv. az L. 878. Ui-horiposta. számról üzeni május 7. kelettől küldi üdvözletét a nagykanizsai rendőrség összes tiöztjomok, az őrszomólyzot minden tagjának, Tavasz-utcába Ijégrádiéknak és ösz-flzefl kanizsai ismoróseinok. Hála Isten ogészeégen, semmi baja nincs. Kéri, írjanak minél többot, hogy muszka földön tudliassa, mi újság itthon. — Stángli Korona honvéd a Z 0Ő2. szánni táboripostáról üzoni májua 0. kolotlol szülőinek Ródicsr©, hogy jól van, égészséguuk örvend. Lapjaikat megkapta és kéri, hogy továbbra is szorgalmasan irjaiiuí;. Szerető csókjait küldi szüleinek, in-meróeeit üdvözli és kéri, hogy ők w Írjanak.
— (Áraseszlaet)
Folyó hó 21-én, vasárnap roggol 5 órától óráig teljoe áramBBÜnótet tartunk. Drárarölgyi.
— i,Hegkosazabhitették « vasút teheráru kerlátezást)
Megírtuk, hogy a MAV korábban májua 15-ig korlátozó rondolkozént léptet«tt álütbo, muly szerint csak olyan küldoinúnyok adhatók fol a rasuton .amolyet közellátási célt ¦zolgálnak. K/.i a szállítási korlátosáét moat május 81-ig meghoeazab-bitották.
— (Bttlrők egy volt zalaié lakásban)
Csáktornyán iemcrbtleu tettesek botörtoB éjnek időjén a Hákőczi-utca 12. szám alatt lezárt volt zsidó lakásba ós onnét több holmit elvittek. A nyomozás mogindult.
k QÖZ-F0ED0 nyitva w i T őrfttól aate • órái«. (Hélíő. iterda, pánWk dálután áo kedden agása u«B aákuerk.) Telefon: mi . ,
ZALAI KÖZLÖNY
1944. május 17
13.S4S/1944.
Tárgy: Zsldóhlkáiok Igéfiyléie,
Hirdetmény.
Mindi?-*, avik zsidólakást Igé-nvclni óha|fanak. ígénvflket Itfiké-ifibb folyó/ hó 20-íe jelentsék be Írásban a\'Taká^hivalalnsk.
Az elkelve beny.iiteU ifi nyék a lakások kiutalásánál figyelembe nem vétetnek.
Nagykanizsa, 1944. május 17. i«ci \' Polgirmeater
Naajylóaniasa megyei ráró*, polgármesteri W1.
13.619/1944.
Tárgy : Zsidólakáeok lellárezása.
Hirdetmény.
Mindazok, akik a zsldáhkások felleltáro7ásab3n résztvenni Óhajtanak, jelenlkezzenek a Városházán dr. Pálfl (Gyula v. fogalmazónál (I. em. 41.° az. allo.)
Nagykanizsa, 1944 május 17.
imi Polgír ^SíttT,
lftlgrjáeniiia. marnai vár** noifárinaaWrittl.
nakak városból valé- elilvaiása.
Hirdetmény.
A m. klr. honvédelmi miniszter ur 121 4«0/eln. 35 1941. íz. rendclelétíl az alábbiakban tájékoztatom a víres Urt/íin-segélt «
jelenléti la fennáll a légvédelmi készültség és riadó alatti mezgáfl szabadiét korlátnzáaáról sziló jl69.ttfl/cln. 3».— (943. H. M. sí. rendeletben (Bp. K. 1913. évi 215. sz. és Riadó! 1914. évi l. az.) foglalt ami rendelkezés, liogv hont lég* védelmi készültség idején valamely ház-, házoitport 3 parancsnoki személye kftiül\' tartásán csak egy hagyhatja el a lakhelyed! szolgáló váras vagy község területét, min kél személynek olt kell maraa-nia. Mivel i kiürítési Intézkedések során számos esetkén csak az drségtarancsnvkf (hslyellesl) tisztség akadályozta meg egyes sziinélyek elutazását, lehetővé kívánom teanf, hogy olyan órségparancsnokok és parancsnokhelyeltesek, akik egyébkent a kiadtál strán elutazhatnának, elhagyhassák lakhelyüket.
A fenlidételt renddel szerint tehát a 3 paranasnaki személy közül egy elutaz-inl. Ilyenkor helyetlesílésár*], illetve vég-
Karády Katalint rendőri felügyelet alá helyezték
Karády Katalin pályafutása befejeződött. Rendőri felügyelet alá helyezlek. Előzőleg néhány hátig őrizetben voH, mig egv nyomozás befejeződött körülötte. Mult héten helyezték szabadlábra. Ugyanakkor a rendörségre kisérték és nemkívánatos tevékenysége mifltt közigazgatási el-
járást folytattak le ellene. Ennek eredménye >n rendőri felügyelet alá helyezése. (Egy zsi-d,ó zsármazásu bárónő rulett-klubjának jutalomért vendégeket hajtott fel. Idézésekre nem jelent meg. a pénzbüntetési beküldte. Zsidótörvény kijátszása miatt más ügyben eljárás volt ollene folyamatban.
leges eóllásáró\' áronnal gondoskodni kell. A másik kellő azonban f"k*7at*san csak akkor utazhat el, fia az clco eHávozatl után már leljen érlóktl póllá* áll rendelkezésre, és hn maguk hclvcll erre alkalmas Ideiglenes helyettesre\' ícsclleg végleges pélláftróll tudnak ücndoskednl Ezt a Ugollalmi Llüaciopartnak (lüzollótnk-tanva) kOlt>esek bcje1enl<ml éi az elutazáshoz a I.if>acsaport adja meg az írásbeli engedéM ". egyben ar Ideiglenes helyette* mcgbizalá\'áról, flít.-f-"¦>r.¦ t- az említeti lit/fpége! réglefettn elvállaló szemelv kinevezéséről goadaskoitik a váras lénol-lalml vezetőjének tlrténO be|e1enlés itlián.
A fentiek azarint változott parancsnokok és parancsnakhelyellesek blakfaláiáról a leváltoltnak ketl gond«5ka«lnI és nkel a .Lakóházak léfallalm*" cimtl Iraéipiranef-naki tansegédlettel (III. kiadás) ellátni. A
véglegesen kinevezett személvek kiképzését a 134 900/eln. 35-1042. H. M.. lllefi-leg az 1939. II. I.c 137. §-ának í«) pántjában taglaltak szerint kell végrehajtani, azonban a kíkértzésért táró leölést az elutazó (tietvetlesitett) személv az elutazást engedély megadásakor köteles be fizetni.
Azon őrségparanctnokok és parancsnok-hrlvet(e<ck ellen, akik a jelen pontban fnglall rendelkezések megtartása nélkül hagyják U a város területét a ifiO.CfO/eln. 35.~t94fe II M siámu rendelet II. Iában, Illetőleg a honvédelemről izőle 1939. ]| t. c. 117. gában foalalt rexaelkeiések ila»ján a büntet* eljárást meg fagon indítani.
Nagykanizsa, 1#44. májua 10-én. hm Polgármester.
Az Outályaor»]$ték huzrisH (MTI) Az osztálysorsjáték mai húzásán nagyobb összeget a következő számok nyertek : Negyvenezer pengőt nyert » 75.934, tizezer pengői a 96.82«. flteiier pengőt a 23.827 és a 95.404, kétezer pengőt a 11.987, a 70.629, számú sorsjegy. ,\\ velünk közölt számok helyességéért felelősséget nem vállalunk
Unger-Ulimann Elek vaskereskedésében
sin-, rud- é« patkóvas-. továbbá szeg-
ntalványok beválthatók És
Hofharr-tjépek, gépsxij,, cupégyfém 6» golyós osapégy Igényléaét «J-ntévam.
LENDTál B1ELÓS Nagykanizsa, Főnt 14.
singer Vai-rőgép képvlBalot. - Kézimunka rövidáru o"»l«ta
Vállal: Elönyomtatást, fehér és siine? kézi és gép- v
hímzést, betühimzést. Kl.ír|« flgyelemnal kirakataimat.
nDlUAUni fi VI VILLAMOS ARAM-UWWWtWULUJS szolöALTATÓRT.
Aramaiámlik tlutéaa, rcklnnáolók, hlbii»lanM»k, uaktnril Islvllagoaitáti minden villámon k«rd*al»n «W B-tél alélHUn 16 óráig. Caonfry-ut gi. tejgton
Könyvnyomda, kínyvkötésíet, vonalozö intézel, üzleti könyvek és dobozok gyára
a „Zalai Közlöny" politikai napilap szerkesztősége és kiadóhivatala
Készítünk :
mindenféle kereskedelmi, ipari, pénzintézeti, ügyvédi, gazdasági, egyházi és .Iskolai nyomtatványokat, árjegyzékeket, rnttvckcl, meghívókat, eljegyzési és esketési érlcsilése-kcl, gyász|clentésckct, név|egyet, falragaszokat, körleveleket, röplapokat és mindenféle Ízléses kiállifásu nyomtatványokat.
"| TELEFON: 78. j"
Gyártunk s
(ízleli könyveket, Ügyvédi naplókat, jegyzökönyveket, zsebkönyvekéi, bevásárlási könyveket, rajzfllzcleket és lombokét, mintazacskókat, zsikcédulákal, naplárlömböket, lali-naplárakat, dobozokai slb. elsőrangú kivitelben és legolcsóbb árakon.
yomda, szerkesztőség és kiadóhivatal Fő-ut 5. szám alatt.
Ha
JÓ í IlliÉífi llíöfí
akar beszerezni, vegyen vagy rendeljen
sOmeghy gyula
mtbutorasztalos mesternél
Király u. 8. Qzem: Klnlzsl-u. 14.
AriÓIHDETfiSIE
\'-~HB-
Haagárfi kefegyár aionnil felvtic laaQfareaiE-MiHHkéat. jsm
raaxatr\'fcak\'Aa.ka.diS-aittqAdait felve-
¦z«nV. Magyar KÖittszMsetík, Erxtébet-ter 17. 11«!
Etendei lini • Matta novena k fr\'ve
isünk. Kamuin sBltJde, Msgyar-u 10. m?
AaxIatosCisMnihe gepmunktUt felw-iisailr. LuVícst aíztaloi, Széchtnvl-_ 1584
Fiatat b«já re net délutánt tlfogtatf-ságra fctveizünk. Teleki-ut 4. 1512
¦•Ia«ibó lagédeket azonnal íelvenz Donátné, Bálhory-u. 8. 1M2
iq, luctrna-, takarmány bükköny-, répa-, cukoiborao-, vlrágmagvak
rllmn
blir(;UlltJlíL(,„ , ,
kaphatok Tóth, Klrály-u
ForaAQs kapható Sárecz István fakerca-kedönél, Zrinyt MJklóa-u. 3». aa. 13«
Jekatrlinn lévő séblls kocsi eladi. Beleznai, Sugár-ut 04. 15ö4
Kél darab wj gyahapad eladő Kíb-kanlsián, Jakabfamt-ut 8. siioi alatt. 1672
Burgund (répa és aprő krumpli eladd. Simon litván, FŐ nt 24 1575
NspoKoalha) elŐJegyeahetÖ Maeyai-utca 9. Tojáakereikedes. 1«0Ű
Héleeaoba bútor eladó
Radio 2-fl-es etadó Szent Flírtán-líf 27. 1805
Egv permeteafigép eladó Rákóeil-utca S5. \' una
kOlönféuk
u Rtí?\'"^ \'-7 kl1 lucernát a város halálában. Hofer, Korona azáH*. J5V7
Mlndeanapl leveluáaből ösazegTüjloii Mmagbelyagat bélyeggyUjIéai cetIVrs megveauieli. Bai barite, Zllll KöiKJny nerkeMtőaége, naponta délután 6-7 ón között. Ea a hirdetés mindig érvényes
ZALAI KÖZLÖNY
eOLITIKAI NAriLAC
Kiadja : „ Közgazdái agi R. T. Nagyk,ar>tz«j FcluJóa kludó; Zalai Jtúroiy Nyomatott a „KízniidaaéQl R, T. Naoykanlzia" nyuwdájábafl Nagykaniisán Nyomdáért felel: ZaJaJ Kárai?
560654
99
folaMr
ilio :
llmnlliifciwiit :
. Tábori poma:
84
¦ éit., 112. sz, Nagykanizsa, 1944. május 19. péntek" Ám 16 fillér.
— m- \' mm mm
ALAI KOZLO
éa kiadóktvataJ : Kö~«t k. mám. ^m^Mrmt«ii kJ fifa,
Feketóe itterkesztő: Barbarita Lajos
KH>n«.i&>! Ara: egy hóaapc* 4 pongo\' K> t
negryedévre 12 peagó 40 ífilór. mgye* reám: hétkömap 1b fin.. «wmhmon 9M
A földreformról, az egykamarás rendszerről
és más időszerű magyar kérdésekről beszólt vitéz Rátz Jenő Tokajhegyaljón
(¦tíl) Vitós IUta Jonó minimi-¦arilnökiwlyovloM Tokaj-llagyfdján h\'*-iuij) pro)jmmbe«Bédot mondóit. A Kwpit-niodoncóhon élé népok ogy-«ége mogköTotoli, - - mondta hogy
erén a főidőn csak egy politikai akarat é.rvé-nyeiiiljön. A p»rÍRHÍ bókokról megállapította, hogy azok mturukbtvn hordor.ték ar. tij háború csiráiét. Turmcfir.otes tolt, hogy jönnin kotlott egy uj loszamo-Idanak, bár mi, magyarok iu koroa-li\'ik az uj utakat. A kommunizmus tHikáaa után inoirjudiiH Szögödről az uj özollomiség, moly mar akkor in ontituwmita, IíWAIih olleiuw volt. Eszel
mindenkit megelőztünk az egész világon,
Tonnéazoteflon ogv maroknyi nép nom tudott.ujai alkotni. Mivot hzo-gényok roltimk i\'w a jó való tolok hM kizsaroltak bonnilnkot, nlóbh-utóhh •o kollott adnunk a doroktmkat. Bizony csak koroHot tudtunk át-¦umteui azokból ar. cazmékMl, mn-lyokoi ma in Tallunk,
A földreformról szólva megállapította a minisz-Ferclnökhelveltos, hogy nem rtz az igazi földreform, melyben nyakló nélfcűl hirdetlek u \'földosztást, minden földbírtokrefor-niot az jellemezzen, hogy ha valakinek földet adunk, abból meg tudjon élni a családjával együtt
ós öreg napjait biztosítva lássa. A földreform kérdésénél figyelembe kell venni n szaporulati tényezőket. A földműves csatád harmadik, negyedik gyermekének már más elhelyezkedési lehetőséget kell biztosítani A magyar életnek van igen sok más vonatkozása is, mely \'felülvizsgálatra szorul.
Az idö rohan, a technika hajad, a szin percről nercre változik. Az elavult parlamentarizmussal nem tudunk lépést tartani, sürgős reformokra van szükség Most nem mint ntinisz-tcreluökbelyettos beszélek, hanem mint a Magvar Megújulás Pórtjáiuik tagja. Csak
cgíjfainmrás orszáfff/ifítlr.srn no/l szúkstcjiink Az rai/ka-marás képuiselfiliásttt nmt a"mai választási rendszerrel akarjuk mcyalakitqm.., A nemzeti szervezel képviselő] képviselik ;i politikai akaratot és ennek képviselői jutnak bp az országgyűlésbe. Másrészt az ügynevezett hivatásrendek képviselői, akik a politikai akarat mellett a szakszerűségei képviselik, Kzeknek az elgondolásoknak megvalósításával nem az egypár! rendszer nicgvalósilá-sái\'a törekszünk, hanem vala-
mennyi erő összefogására. Az uj politikai szervezettől, tevékenységet várunk és a minisztérium esak irányító szerv .lehet.
Hiába mondja valak tattá vitéz Kátr, Jeiifi ¦ hogy oz. a
foly-
háboru nom az én háborúm. Akár nkartuk, akár nom, obbo a háborúba l>olo kollott korülnünk.
A mi országunk nti/an -\'Hadak, útja\'-, mint a Rajna vidék, vagy a °Po sikhág. Megállapította, hogy a magvar honvéd sikórtolon harcainak líl-i!) ószón a hiányos felszorolés volt az oka. Ma in kint áll a hadseregünk óa nagy szövotró-gosünk, a Nórpotbirodalom jóvoltából mog vannak ások a íolszorolé-noink, molyok a mattban hiányoz* tak.
A iriiniszterohiökholyotfea vó^iil áttért
a megboceájtás eléére.. Ma minden magyar ember összefogására van szükség. Az a magyar, aki őzökben a súlyos napokban nem találja mog a másik magyar kezét, árulója a hahómnak. Cank oa»rw-fogott őrével ós rnegfoszitott munkával tudunk holytátlani a nagy oró-prJóbában. Ha nom tudunk mindont megadni harcoló fiainknak, amire szükségük van ós ha a vörös ellenség át tudna törni a Kárpátokon, akkor Magyarország csak volt, do soha töbKó nem loss.
A bonvéd csapatok megállították és kiliduló állásaiba vetették vissza a napok óta erősen támadó ellenséget
A dólojaazorezági arcvonalon az angolok ós ifmorikaiak nagy támadása nom eaökkouu hoyossoggol to-¦ váhl) tart. Az clloiiségunk olkosoro-dott \' harcok, a IcfíBuIyosalih veszteségek árán sikerült Pormiánál a némot állásokhív botórni. A német ollonintózkedésok folyamatltan vannak. A nottunoi liidfólx>n folólén-kültok a harcok. Ciatornától és Viktoriától dálro\' a németek visszaverték m angolszászok etórotöiósoit.
Cassinot az olmult éjszaka a mínio-(ok harcok néjküi kiiiritotlók és a hátrább lovó rotoszállésokbá vonultak az örök fnkar^koHsága. (\'nlokól)on* A német Jiíircifr/inok őrös kötelékei mof,\'fijíyolhct(^)n jó orcdmcnnyol hombázták az ellenség kóazonlóti állásait és iitáujMHlási vonalait. Amo rikai bombázói kÓtolékok támadást intéztek . lílba-uzifreto ellon.\' A tá-iuimIó gépek közül a németek "171-ot lolóttok. • \'
A maf magyar hadijelentés
Az MTI kőzfi a magyar honvéd
Kolomeátóf m/ugatra érbe szovjet gyar Jutdscrcg arcvonala/-. A honvé náloe kötelékek i\'zivóe m kemétti/ el fásait megállították és kiinduló állá hat. Az ellennég vesztesége mind e télyee, A honvéd ctapatok arcvoiíalá és tüzirtégi tevékenységet, jelenten erővel támadó tzovjet vállalkozást
vezérkar főnökének jelentését: kötelékek támadják napok óta a ma* d csajxttok és a német pdncélö.1 grá-hárító harcokban az ellenség tamásukba vetették vissza a bolsevittá-mherbe.n, mituf anyagban igen tekiti-nak többi szakaszáról csak felderítő •k, amelynek során löhh zászlóaljnyi vetettek vissza.
Churchill ós Eden vereségót jelenti az angol vilóg-birodalmi értekezlet
A Wilholmslrasse az angol világbirodahni értekezletről Kiadott hivatalos közleményt rendkívül fogyatékosnak mondja. S«n a hivatalos közlemény.
som a különböző résztvevők nyilatkozatai nem kellették :izt a benyomást, mintha sikerült volna az angol birodalmat ma széthúzó erőkel összehozni, A köz-
leménynek arra a kijelentésére, hogy az értekezlet nem foglalkozott !1 hírodülom alkotmányos szervezetével, a Wilhehutrassen rámutatnak arra,- hogy Churchill éppen ebből a szempontból bivtn össze az értekezletet. Az Exchange közlése szerint Mackenzie Kinti! győzehneske-delt Churchill tervei felett. Német politikai körök általában jwy látják, hogy Churchill , és. Eden tervei vereséget szenved-; tek, mert nem sikerült a biro-V dalom szétfeszítő erejét összefogni ós az amerikai érdekekkel szemben megvédeni.
Pánszláv kongresszus lesz Londonban >
Londonból jelentik ; A pánszláv bizottság Londonban május végén pánszláv kongresszust szándékozik összehívni, melyen Titon kivül a bolgár és lengyel kommunista párt micRhizotljai is részt vesznek. A Szovjet megbízott csupán megfigyelni óhajtja az értekezletet.
Képviselőtestületi építőmunka
Aki figyelemmel kisérte az utolsó huszonöt esztendő várospolitikáját Nagykanizsán és visszatekint a lefolyt negyedszázadra, —- sok minden véglevonul lelki szemei előtt. Látja a régi, sokkal nagyobb képviselőtestületet, annak ölszeiételét, egyes hangadó városatyákat, akik a maguk egyéni, anyagi és adózás szemüvegén nézték az eieményeket. Akik akkor is, ha a kö>e!e!ményekf a polgárság tehet hím képességei, a lehcöségek megvoltak, a maguk szak látóköre utau Igazodva, nem tudták felemelkedni a modern vá-rosfejleszié-i kevetelményelhez, nem tudták felfogásukat a kor követelő üteméhez Igazítani, meglátni azt, amit az Idő óramutatója a városi kultúra terén^diklált. Nem mintha ellenségei lettek volna a váiosnak, ellenkezőleg: — szereltek Nagykanizsái és mindazt, ami kanizsai, az embereket, az utcákat, a házakat, az intézményeket, a nagykanizsai életet, de — nem vollak képesek a régi vágányokból kizökkenni, nem szívesen vállallak áldozalot a város boldogulásáért, nem szivesen engedlek be u| szellemei, friss várkeringést a lemaradj város életéoe^s igy hosszú időkig élte Nagykanizsa az egyhangú, csendes, zökkenőmentes vidéki városok patriarchális életét, l-\'j;yi)fn azonban mind egyek voltak Szerettek bejutni éi bennmaradni a váreza\'yai székbe, amihez azután görcsösen ragaszkodtak. A közgyűlések azért nem vollak mindig unalmasak. Voltak erős, sót éles felszólalások, heves viták és Interpellációk, — de a várospsrla-mentl élef vonhloll, csigalassú, nehézkes volt, egyhelyben topogott, a vidéki, szürke változatlanság hétköznapi légkörében.
Később kiszorították a jó BUrge-reket az ilt letelepedett és meggazdagodott zsidó kereskedők, vállal-kozék, Ügyvédek, stb, akik a. vagyoni cenzus, a pénz jogán szerzett tekintélyükkel csakhamar szóvivői lettek a város parlamentjének, magukhoz ragadták a vezetést a városi önkormányzat, várospolitika labirintusában, mindenkinél fokozottabb mértéiben vetlek részt a város közügyeiben, anélkül, hogy a város közönségének nagy többsége észrevette volna, hogyan csúszik ál a vezetés azoknak a kezébe, akik az anyagi eszközök fölénye révén vin-dlkalják maguknak a — gyeplöt. Ezs velt.ar az időszak, amikor a liberális elemek csatártánca és összefogása döntött el sok esetben nagyon fontos köztigyeket, városi problémákat. Visszaemlékezünk még, amikor ez a folyamat az egész városi parlamentre rányomta bélyegét. Tőlük függött úgyszólván minden. Ahol zsidó érdekről volt szó, ott nyomban összeállt a liberális-front és ke
_ ZALAi KÖZLÖNY___
Titéi Imréd? Béla májas 28-án Zalaegerszegéi beszédet mond
resztül harcolta, amit akart. És ellene nem tudott tenni senki semmit.
De változott a kép. Lec6ökkenteit létszámú városi parlament. Uf, értékes, komoly férfiakat látunk az u] nemzedékből. A munka emberei, arcukon az élet kemény küzdelmének nyomaival, ók Is sieretlk vdio-Bunkar. U|, s mai Időknek megfelelő meglátásaik vannak. A választóközönségnek tett iRéretükhöz hiven, fele\'ősségük tudatában, mind\'nkor csoport-erdekeken felülemelkedve, a város egyelcmességánek szolgálaiá-bao Intézik a városi ügyeket. Tudatában vannak annak, hogy a képviselőtestület éi a város vezetősége egymást támogatva tud csak célt elérni a város fejlesztése és a polgárság Jóléte érdekében kifejtett törekvéseiben. És ha olykor erélyesebb kézzel Is kell belenyúlni doigokbi, ha olykor fron ot Js kell alkotni egyes kérdésekben, ez is a köz magasabb szempontjainak meggyőző-Sásén alapszik. És tisztul a horizont Fejlődik a város. A szociális szempontok még sosem voltak annyira a figyelem középpontjában, a város közönségének áldozatkészsége még sosem nyilvánult meg annyira, mint amikor Nagykanizsán is építik a magyar Holnapol, a jövő nemzedék boldogulását*
A mull heti városi közgyűlés ismét pé\'dáji vo ( annak, milyen, a közéit hevülő magyar lélekkf), megértő soisközöss\'geel intézi a város képviselőtestülete Nagykanizsa Ugveil. j Felelősségérzetlel és mégis emberi érzéssel boncolja az eléje kerülő ügyeket, figyelemmel van a város tisztviselőinek nagy munkájára, ju- , talmazza az édemeket, hóna alá nyul azoknak, akik arra rászorulnak, nem zárkózik el anyagi á\'dozatok elöl, ahol ezt a városfejlesztés kívánja
Magyar építőmunka folyik a városi képviselőtestületben, amelyből az uj világ szelleme, az uf világrend hangja, a mélységes szociális gondolat csendül ki.
Keresztény, magyar nemzeti építőmunka.
\'Henedek Rezső
Mi van a hivatalos lapban?
, A Budapesti Közlöny szerdai száma rendelőtöket közöl:
a tüzifavám folfüggoszUVinok ujabb moghoaseahbítasáról, \'
n tüzrondéazcti 180.000/1086. sz. rendelet 64, JJ-ának módosításáról,
a gyümölcsízek forgalmának aza-bálvozásá.él szóló 88T8OO/1089. ss. P. "ni. rendeletet módosító 518.618/ 11)42..az. F. M. rendelet megnősz-azabb Kásáról,
a vármegyei .városi .községi liazt-viselók .alkalmazottak állásukban viaszatartásáról,
a^ mesterséges étolzsir és marg»-¦ rinsajt gyártásának és forgalomba-hozataláról szóló rendelet Kiegóezi-tésérél,
a zsidók jogosítványainak megszüntetéséről szóló rendelet végrehajtásáról.
A Budapesti Közlöny\' csütörtöki száma a következő rendelőtöket közli: i
a tejüzemekben alkalmazott munkavállalók társadalombiztosítási kötelezettségéről,
a hatósági légoltalmi szervozetek-ljyii iénylegos szolgálatot teljesítők (tartós szolgálatra igénvlxivoltok) ol-látósáról,
zsidók szabadalmi ügyvivőt j»-jositványáinak visszavonásáról.
A GöWfÜBDÖ nyitva van raggá) * érától «aU 6 óráig, (Hétté, isardav pántak délután áf keddau agáaa oar vOtomk.) TaWdoo: 610.
Vitéz hnrtkly BéJát mindkét zului város. Nagykanizsa és Zalaegerszeg is díszpolgárai sorába iktatta annak idején, amikor mint Magyarország miniszterelnöké bocsátotta a köz javára mélyen izzó mugyarságát és rendkívüli képességeit. Vitéz Imrédy. bár a politikai közelmúlt az ellenzékiség tövises útjaira kény.szeritette, sohasem veszítette el azt a megbecsülést, sem azt a szeretetet, amivel a zalai városok öt polgári közösségük diszéül magukba fogadták. Éppen ezért várja örőm-
A nagykanizsai várősi és járási Ipartestület irodájának jelentése szerint az ipartestület Latsl romában Bejegyzett több nunt másfélezer ipiirosimjesier közül Nagykanizsán 1 lő volt a zsidó, mig a járásban* összesen "csak 25. A bekövetkezell ezeníények folytán Nagykanizsán, valamint a járás 36 községében ezek a zsidó iparok megszűntek Törlésük az Ipartestületi lajstromból akkor \'kö-
rnél Zala vármegye május\'28.-áf, hősök vasárnapját, amikor az ősi zalai szókhelyen, Zalueger-szeg hősi emlékünnepélyén vitéz Tmrédy Béla, a Magyar Megújulás Pártjának vezére lesz az ünnep szónoka. A zabd* városok díszpolgára ma újra irányító tényezője a magyar politikai élclrtek. letéteményese a kibontakozás nehéz és felelősségteljes munkájába vetett bizakodásnak. Zalaegerszegi beszédét érdeklődéssel várja az egész Zulu vármegye magyarsága. 1
vetkezik be, amikor -az erre vonatkozó rendelet megérkezik.
A zsidó mestereknél volt tanoncok szerződését az Iparles-tfilel a törvény rendelkezései ér* leimében felbontja és igyekszik ezekéi a tanoncokat más mestereknél elhelyezni, azok a-tanoncok pedig, akik szerződésük idejének bizonyos részéi már letöltötték, segéüi vizsgára mehet* pék. Erre már vannak jelentkezők is. , ; f fffM
_^_1944. május 10
Kiderül, hogy örömében sir. Nom kell kint tölteni as éjszakát az ardá-ben n nem viszüriV el sommijükatt som. Krro még magyarokat nem is láttak n rotv is csodálkozás kellé mórtékbon. Mikov podíg a fénytó-|b\'/.ú és filmesgép is előkerül, már retekednek, hogy ki legyen rajt* a képen. B
Beezálláeoláe...
Hamarosan megyünk tovább, a követkozó faluban éjszakázunk. Ea\' a beszállásolás bizony egy cseppet som hasonlít a magyar fjlmokeai
látottakhoz. A azázad parancsnokok a kijelölt .falui-észt szétosztják a szakaszoknak. MI is bokorülünk as egyik házba. Egy asszony és három gyorok fogad Ixinnünkol/ Földhöz ragadt szegények, de amijük van, azt eeimen osztják meg velünk. Mikor a gyorckoknok néhány szem cukrot adunk, barátkozni kezdenek. A külső szoba u niíonk. A gerendát u kezemmid elérem, az ablak pedig akkora, mint egy újságlap. Az éghajlat hatása «z. A fehérro moszolt falakon f(inyóiigak. néhány fakó fénykép ,az ogyik aaltiklian az ol-maiad hatatlan ikon. Kezdtem a kevés holmim szétcsomagolni, közbon valami hasai melódiát fütvnlgottora. Csodálkozva vottem\'\' észre, hogy a háziak ájüitonan votik ilyenkor a kereszted). Kiderült, .hogy az ukrán házakbán nem szabad fütyölni, mnrt akkor megjelenik az ördög. Most már nzt ís tudom.
Zsúpot rakunk a földre s hamarosan lehajtjuk fejünket á megérdemelt nihenína.
A non védek egy részének azonban csuk most kezdődik a legkomo-lyubb szolgálat: s> falu békéjére ós a bajtársak életerő vigyázni\'. A falut körbeveszik ezok a kis hiztositá egységek. A fél éjszakát kint töltik s négy-öt óra alvás uhui kmdódik újra a menőt. Nagyon óvatosnak kell itt lonni .inert sohasem tudja az ember, mikor és honnan ront előre a garázdálkodó orvlövész.
Kemény fáradalmak, állandó készenlét, lelkÜHineietOH kötelességteljesítés vár itt minden omberro egyaránt. Na]), mint nan lankadatlanul bolyt állni. Kz jollnmzi a gya-logságot. 8 az a teljesítmény, míg eljut odáig .hogy olkmfolót mof-sommisiteo ,oz már egy győzoleui: győzelem saját magán, o gyenge emberi testen...
Tósofíff Elemér zU.
Napttr. M.Vu< hó 19. Péntek. Köm. Icai. COteaalln. - Protettáru Ivó.
Ejjoli gyógyszertári ügyelet: Ma az Igazság gyógyszertár FÓ-ut 12.
Kiakanissáflta ottani gyégyszórtai- állandó ügyolotos szolgálatot tart
SZÍNHÁZ
Pinteken ásta fél 7 órakor
Általános közkívánatra I
Az első
Szombaton este fél 7 órakor Vasárnap d. u. fél 4 órakor és este\' fél 7 Órakor
Hont Erzsi felléptivel
Nagyoperett 3 felvonásban.
Jegyek elővételben a színháznál. Pénztár d.e.9—l-ig és d. u.ViS-töl.
Úttalan utakon Ukrajnában...
Ahol még a füttyszóban ia az ördögtől félnek
(Honvéd hudltuáótlté osztál})
Mint haditudósítók már néhány napja egvütt monetoltünk a zászlóaljjal. Volt ugyan gépkocsink in. de az hamarosan lemaradt tőlünk. Oku volt ennek. KlószÖr is borzalmasak az utak és nem utolsó sorban az a tudat, hogy gyalogos bajtársaink teljesítményét csak akkor tudjuk kellő inertekkel mérni, ha magunk \'s teljes egészében részt veszünk benne.
Mint valami óriáskígyó kanyarog a zászlóalj a dimbes-dombos irton. Csak emberekből, kocáikból és lovakból áll. Az élen kétoldalt néha-néha a biztosító részek tűnnek fel, Mindenütt, do itt különösképpen elemi követelmény ez. IX* nicsak: megállt
az ól. Csak nincs valami baj?
lliimarosan hallatszik hálni a kiállás, amint adják hátra az emberek :
¦ Arkássszakásis előre!
Mindennapos eaet tárul Bzómüiik elé: a hidat leégették a vöröa orvlövészek. Az üszkös cölő[Hik egy-
kedvűen meiedcznok a vizbou. Az árkászok hamarosan olőro érnek, lorakyi\'ik fogyvv.\'rüköt és máris csattognak a csákányok a kőkemény földben. N-.\'in síéinek, nom ia lankadnak, (.¦•iiijKwan, hossáéi^éasel ke-zűlik szerszámukat. Nemsokára k<«z az uj feljáró, a zászlóalj folytathatja menetét. 1
fgon, az ellenség mindont megragad, hogy mozgásukat lassítsa: gödrüket ás, erdőben fákat dönt lo, hidakat éget fel. Kzzol nyor ugyan kis időt, de a mozgást mog nem
bénithatja,
Iíilonség nz ídö is. Kgyik nap olvad, havas eső esik. Boloszivódik a ruhába, Imkuncsha. Még aitoesisok is gyalog mennek, hogy kissfi kimo-logeílnek. Másnap reggelre azután tŰKöisíináru fagy mog az ut. Elmber, állat félannyi ut alatl is jobban kimerül, mint egyébként kétannyi alatt. Mindez azonban nem okozhatja azt, hogy a kijelölt célt el no érnénk.
Menekül a lakosság..
Faluhoz közeledünk, még Uiláu két kilométerre lobot. Dombok szegélyezik s már mosHzirŐl látszik, hogy oz is olyan nyomorúságos, mint amilyen százával található itt. A távcsövön most érdokos dolgot Iátok: Szekciók vágtatnak lóhalálban az erdő fölé, van, aki néhány tolio-not terel szintén árra. Vájjon mi lobot ez? Hamarosan megoldódik o itijtélv. Menekülnek a faluból,
mort nem tudják, jóbarát, vagy ellenség közeledik-*. Pihenőt tartunk n faluban. Egyszer csak mugjelon-nok a menekülök: a kocsik toló ágyneművel, bebugyolált apróságok pirosra csipott arccal, kíváncsi madár-szemekkel néznek ránk. A\' nagyobbak a kocsi mellett jpiinök. "Egy fiatal leány szemében könny csillog.
—- MÍ bajod, harisnya? — kérdi az egyik honvéd ukránul.
Tissztvi&elöt
felvesz azonnali belépésre Háry IHcőrgyőtr
Naoylcanixsa.
Nagykanizsán és a járásban megszűntek , a zsidó Iparos-műhelyek
19898582
1944. mAjus 19
ZALAI KOZIJ«NV
Színház
János vitáz
Petőfi öiökiHíCHü romokmüre, inolyhoz Kacsónak a magyar földből sarjadt muzsikája párosult, lassan ogy évtizeden át korült aa operett színpadról un oporába. Hogy kön-kincs legyen belőle, arról a azinhá-x.ou kívül gondoskodott a rádió és a film. Mindenki iámon .mimlönki flKcretí, mért megtalálja benne a uuwa gyönyörűségét. Nagykanizsa közönsége* mindkét elóndi\'mon nu>g-trilfötto a színházat.
Ujon kösismort darabot csak jól, nagyon jól szabad előadni, nnhogy a közönség csalódjék. Ezen a téron sem hagyott kivonni valót maga után az együttes. A legjobb szerep-oestás, az illúziót keltő diazlotok, a R\'iidozés biztosította a szép eredményt.
Horváth Anni Tluskáju tnlo volt az ártatlan háj és szoliuség lelkot-inditó odaadásával. Egy ilyén Tluska szerep bototdzését jelentheti a művészi teljesitménynok. Üdén és tisztán csengő hangja, szóménak nézése, a sírást mosollyá változtató szorol-moé árzése élménynek bizonyult.
Hont Erzsi francia királykiaasz-SEÓnyábdl a jxinVzsló tűz, a mindent elolvasztó vágy áradt, finokévol mag-hóditobt, mozdulataival jarancsolt. Többödért a kőt zsákocska aranynál, mint amivel a közét éti a rá adásnak adott feleországot megváltották.
Oálffy Anna gonosz mostohája amuCc á bizonvitéka, hogy a megírt szerepbe életet a művész önt. sági
Oézávül való jolonoto a talpraállitáa-nál aratta az ont legnagyobb és leg-vidámitóbb síkorét.
Tunyoghy Péter Kukoricxa Jancsija (ondulotérol, hódítóit. Szorol-mce jolonoto Iluskával a loteritott subán gyöngyszomo a színészi tol-íceitményiook. Tunyogi fölényesen biztos a Bzeropoibon, biztos az önökében ÓS oz alkalommal is uz maradi. EroztÜk, hogy csillapítja indulatát ós mográzóvá mélyíti jo-íonoteit.
bakács Ede Bagója a pesti színpadokon ís dorokasnn inogállanú n helyét. Szívhez szóló ónokén az eltitkolt azorolóra vonult régig észre-véllonül ,do meggyőző orovol. Szo-rojiét előtérbe tudta állítani éa azzal Horozatos nyíltszíni tapsot aratott.
Karkas JÓzsef francia királyát a tudatos humor jellomozto. Gazdag bőkezűséggel aknázta ki a lehetőségeket és királvi bŐséggul szórta maga körül. \'
(iuál János, Kárpáli Tibor, Lengyel István, Zsánkui Margit ogéssi-wtto ki még az <>sl szereplőit.
Marosa Jozsof a komoly tudású zenekar élén oíeinébon volt. A szé-ixtl szépen lulraácsoltn és nagymőr-
téklien hozzájárult az «st sikeréhez.
M) ¦
Nagykanissa megyei város ]»lgárinos terétől.
miké. 1944.
Felhívása hentesekhez!
felhívom az összes bsatsseket, hogy tolyó hó 20 án. szombaton dáll 12 óra-ker valamennyien jelenjenek meg dr. Potlyondy tanácsnoknál a városházán.
Nagykanizsa, 1944. május 19.
Polgármester
„Kereszténység és magyarság mindig egyet letentett s azt kell jelentenie ma is"
A jézus Szive egyházközség Credo egyesi) le léitek májas! gyűlése
A nagykanizsai Jézus Szive egyházközség Credo egyesülete tegnap tartolta május havi gyűlését a Horgonyi-utcai iskolálran a tagok szépszámú részvétele mellett. Előadó Horváth József hittánár, a kanizsai katolikus élet fáradhatatlan és sokoldalú munkása volt, aki »A mai katolikus férfi kötelességei, címmel mondott a magyar katolikus férfüélckuek szárnyakat adó beszédet Beszédében kifejtette, hogy a katolikus férfi mai kötelessége egyezik a mai magyar férfi kötelességeivel, amint ezt ezer éves történelmünk is igazolj;!. A katolikus férfi, mini családfő, elsőrendű alkotójn e sorsdöntő napokban nemzetünk boldogabb jövendőjének. Kötelessége a keresztény hit és erkölcstanainak érvényt szerezni
egyéni, családi s így közvetve a nemzeti élet minden terén, rniert enólkül talaját veszti űz Örök magyar lólék. metypek további összetevői a tettekben mégnyíl-. vonuló hazaszeretet, a kiolthatatlan szabadság utáni vágy és ezek érdekéién minden áldozatnak büszke vállalása. Hős elődeink méltó unokái vágyunk akkor, amikor napjainkban készséges őrömmel teszünk mindent édes hazánk oltárára, hogy így biztosítsuk utódaink szamára Szent István szabad és keresztény birodalmát. Amely nemtzel fiaiban nincs meg a hősi elszántság, az nem remélhet egy boldogabb jövőt. Az érdeklődéssel hallgatóit előadás után több egyesületi ügy került tárgyalásra, majd a gyűlés imával ért
Betörők jártak több hatóságilag lezárt kanizsai zsidó lakásban
Zalaegerszegen és tőM> városban is megtörtént már a kö zclí napokban, hogy ismeretlen tettesek éjnek idején behatoltak a hatóságilag lezárt, elhagyott zsidó lakásokba és azokból különböző értékeket vittek magukkal Nagykanizsán ís voltak szórványosan hasonló esetek. Legutóbb az áldozőcsütörtökré virradó éjszakán egyszerre löbh ilyen betörés is történt Nagykanizsán. A rendőrségen mái is
több őrizelbevétel történt ezekkel a betörésekkel kapcsolatban. A kihallgatások folyamatban vannak az őrí/.etbevettek szerepének tisztázására és a Imutár-sak Felderítésére,
Minthogy a lefoglalt zsídó ér-lékek a nemzeti vagyon részét képezik, a betörők a magyar nemzetet károsították meg és ennek\' megfelelő lesz büntetésük
SPORTÉLET
ZM NTE-- -Kereskedelmi válogatott 4 :1 (0 :1)
Kiss II. remek kSzépcsatárjátékkal mutatkazett be
Barátságos. Vezette : Németh. Csütörtökön délután a bomba-károsultak javára érdekes mérkőzési cendezett n ZMNTK. A mérkőzésen kél kitűnő csapat állolt szemben egymással és pompás, bajnoki színvonalon mozgó játék alakult ki n két csapat közölt, ahol az első fél-időben a válogatott szerezte meg n vezetési \'Púra gőrjával. Fordulás után Kiss II. (Pocki) irányításával pompásan játszott a ZMNTK támudosora ős Kiss II. kél remek góljával, valamint I.ykAi és Istenes lövésével megszerezte a vezetést
A két csapat összeállítása érdekes és meglepő :
ZMNTK: Kovács II. - Turáni. Horváth Kiss I., Pör-ge, Tálosi - - Szabó, Istenes* Kiss II.. Lyka, Németh.
Kereskedelmi vál. : Nagy Győző Virág, Holló Bogen-rieder. Kovács I., Péter — Juhász, \'Púra. Polav, h\'enlös. Horváth.
TA RJÁN—PÁ LCSICS
textilipart és kereskedelmi váltatat Nagykanizsa,
Qyár: Magyar-u. 86. Telefon: 3-44.
Városi f&űztet: F6-ut 14. (Első Magyar Biztosító tntézet palotájában.) Teleferr: 5-33.
A mérkőzés első félidejében a Kereskedelmi válogatott, ahol a ZMNTK és az N\'V\'PE kitűnő fiataljai játszottak, szinte állandó fölényben voltak. Fordulás után megváltozott a helyzet és a ZMNTK támadósora, különösen a kitűnő belsöhánnas nagyszerűen játszott.
Az egyéni teljesítmények közül ki kell emelnünk a véde.-, lemben Kovács .11. és Horváth nagyszerű játékát, a fedezetsor-bon Kiss 1. jó labdáit, valamint a támadósor tengelyében játszó Kiss II. pompás góljatt és nagyszerű csatár játékát Istenes még jobban játszolt mini az elmúlt vasárnap.
A válogatottból Turn élvezetes szép játékkal a mezőny fölé nőtt. valósággal Válogatott formában játszik a fiatal NVTE csatár. Ezcpkivfll Nagy Győző é.s Kovács II., valamint Fentős játéka érdemel dicséretet .,
Németh kifogástalanul vezette a mérkőzést.
Eredmények
Mint illetékes helyről értesülünk, a ZMX\'PK vasárnapi sors-
döntő mérkőzésére a követkézé csapattal utazik el Simonlor-nvára : Kovács ÍI. - Kovács I., Horváth Mihályi, Héjjá, Kiss I. Szabó. Istenes. Kiss II., Lyka, Virág. Tartalék ¦ Németh és Pörge.
. Magyar Német katona válogatott "2 :2.
Magyar Kupáért: Ferencváros—Debrecen 5:2. VI, ker. SC tóvidék 1 :1. Gajiuna Salgótarján I : 0. Kolozsvár -Nagybánya 5 : 4. Dorog Székesrehérvári MAV A : 0.
SZF.C- CSÉPEL 3 \\ X
Ba\'fnö&i eredmények: Nagykanizsa Sármellék 3:1. ETÖ Komárom\'l : í.
mgzi
Lejtön
A lejtőre az asszony körül, aki megunja a csöndes, egyhangú falusi boldogíágol én vágyik o változatos, felszabadultabb városi élet után. Az asszony el is indul a másik után. - Hogy az ember óloto mikor keröl a lejtőre, ezt megállapítani önmagunk a legritkább osotben tudjuk. Mintha bekötött szemmel járnánk én veeszük észre, )iogy lépésoink mikor kozelodnok BZJuowlék felé. l\'nak egy léjiés ,egy olhajíáe, hogy bolozuhanjiink a szédítő mélyeégbe.
Nem a vógzetezerüseg nyilvánul meg ebben, moly ellen tohototlon az ember. 0, nom, hanom oz maga a jövő, amely mindenki előtt födve marad és csak késén van módunk és alkalmunk annak a mogállapitá-iára, hogy hol hibáztuk ol az életünket.
" Annyi élotigazságot lo ¦ tudunk szűrni, hogy bárhonnan induljon el\' wz ember és bármorro koreeso egyéni boldogsága^ az ut, az utolsó ut az Istenhez vezet. Isten nélkül a/, pgyén élete ís csak homokra,
épül ,molyet a legkisebb vihar mégtopáz ép halomra dönt. Azt ís vallanunk kell ,hogy az a kereszt, melyet Önmagunk rakunk a vállainkra, sokkal nohozubb, mint aiuolyíket az élet szánt nekünk.
A inozgutó oró a fiiraben az óm-bori szenvedély, mely évoztedek alatt alii; változott. Megnyilatkozását tatán enyhítette a kultúra és a társadalmi fejlődés, de változásról beszélni nem lobot. A francia rógény-téinti sikeres magyar feldolgozása óbbon a vonatkozásban újszerű. A regénynek már meghatározott osc-ménysniozata a filmet Íb mogköti, ha azon változtat !3 a rondező. fjn ift bukkan elő a szerepet alakító művész nagysága.. Mort a darabosa olyan omborok szerepelnek, akiket a néző megért, akikbe bololát, akiket valódi omberoknok ismert meg.
Hogy saját magunkat mogjásouk, tükörbe koll néznünk. Tulajdon életünk tragédia és komédia Vonásait Íb csak akkor vesszük észre, ha azokat megmutatják nekünk, néha nagyító tükörben.
A Pesttel ogyidébon futó film aniiak bizonyítékká,, hogy. a rnozí <rm-zotőségo súlyt holvoz arra, hogy a közönség komoly ellonértékot kapjon megváltott jegyéért.
¦ . M)
SOFFŐ R-IS KO LA
Államilag engedélyezett gépjárművezetői tanfolyam kezdődik május 25-től.
Toisioa: Kelemen autóüzem Nagykanizsa Teieion -417. Zrínyi Miklós-utca 13, szám. 417. - j 11 i -
iBalaU KOZL\'ONffl
fi I RE H
fAthciyeiéeek a pénzDfy-Igazgatóságon)
A [«¦\'¦iiHUsviiiiuta/.ti\'r ItorsoK Ka-reíp .-.niMJítvi titkár, foliladónyitvan-
knr\'tftsi lu/íüst a komáromi pónzügy-ijrsz.citó^aL\'lól ii zultKsgorszogi póiiz-faflgazgatoSághoii, Molnár -láuos II. e-ütálvo állftmpónztári tisztet ltodig; a szolnoki 111. kir. adóhivataltól a natrjkaeizBaí m. kii\', adóhivatallu*-. koboz te át. A pt\'mzügyiu misztérium t\'BBúIgilál érdokí\'txm dr. Bów rane pánzügyóri biztoat Xalasfier-
tw^ról Apatmba, dr. UéWtérOi Alltat pénzügyért biztost I<*>titÍIkII lloaa
teroérc, Suba Pál pénzügyőri foi-öflrolŐt Zalaogorazogról Xomborha. Bonkc .Sándor iM\'nzügyóri fölügyelőt Taiiolíáiól /jHtaoüorszccre. liner Mi-háJy rónxflgyÖrj fölügyelőt Konnt-holyrŰl \'l\'auoloira, ur, Miklós Porom \'pénxűgyÓri fébiztoal Hogyos bal ómról Keszthelyre, Karácson Kálmán pénzügyéri biztost Baktalórántházé-ról Lentibe. Magasháxi János pénz-ügyóri fÓaKomlaejit Alsolonaváról Budnposlre, Mándli (ivein roTÍgyá-eót Póriakról Bsombatliolyro, Sélley Iniro főviiryázót l\'iuwaról liimnsxom batlm, Szabó Béla, fé^ifo\'azól Biirta-pcetról Nagykanizsára. A/.anger Zsigmond fóvipjózót I n lapátról Nagykanizsára, Simon JÓZBOi ÍÓvi-ayázót Komáromliól N agy kani imára, Kűrium Sándor I. osztályt! vigyázót Cfiikflzon\'dáiól Znlaegornzogrc, Ilo-ríngh I.njos 1. osztályú vigyázót ix*-qig Caikssccrodaról Poriakra lic-lyozlo át.
\' \\ rendérgégréh Mcazáron Árpád, 9 nagykanizsai rendőrkapitányság uj dotektív cso-itortTozotójo ma orkozott meg Nagykanizsára i-n átvotlo liividala vezetó-séfc. Mészáron iwnort, régi nyomozó, akinolc a z ország különböző kaiii-tányaáiíain rég«m munkájáról íQ-lottuBoi a logtbljiwolili olíamoréfl hangján nyilatkoztak. Mó«záVos ír-ipád méltó utóda lonz Füzosi Pálnak, aki "26 Aron át teljesített odaadó és oVodmé.nyoe nzolgálnt után, az ogt\'fiz város mogliecaü Jósétól övezve In\'t főn utazik el uj ál Idrű ás boly rie. Nagy-varad ra.
— íLégó-beosztottak szentmiséjt)
Benaúeégos oaomóny Bxinhplyo volt ma röggel Ü érakor ft nagykn-niz.aai Jesus Bzivo plébánia-tomplom. Ma loptok szolgálatija a tartós légoltalmi leosztottak, akik oliliől az alkalomból Vocserív Antal tilzoltópa-rancauok ós Tóth Perone áll. tanító, pooastott tiszt rezetésével zárt sorokban vonultak a Józom Szive pló-liánia-tomplomlia, ahol Vajay József ospóros-plébánoa tartott számukra
fizfiitiiiisét ós sxentbeesédet. Bőszé-débon vázolta szent hnzafuji kötr-lesBégükpt, majd a szentmise a Himnusz olfjnek lésa voi órt végot. Isten óvja dorók férfiainkat, akik a mi tosti ós vagyoni ópeógünk felett érkóónok. 1
— (Felhívás a lábbellkészlté learosekhez)
A nagykanizsai Iiwirtostülct ol-hökéége folltivja az osszon városi és járási lábbolikészító iparosokat, hogy a január bari piros utalvány-nval 48 órán bolül jolnnlkozzonok I uska Kéronc ipartostüloti atolnök-nél, Király-utca 2«. szám alatt. (:l
— (Arntuszliiiet\'i
folyó hó \'21-én, vasárnap reggel 5 órától U óráig teljes áramszünetet tartunk. Drávavolgyi.
— (Anyák napja Perlakon) Tudósítónk irja: Nagyon stopon
sikorttlt anyák-napját icndítostl a perlaki állami olcmi iskola tantoa-tOiete a községháza tanácsUn-mólion: Az Qnnopeégcl másnap mogismé-telték. Kiles ós megható volt (iluvina Mária 1. osztályos tanuló (inilógja. av. iskola énekkara magyar nótákat , adott-oló nagy aikorrcl.\' í\'lngvII-.Mter Eva gimn, tanuló szép szavalata
utan a* elemisták és a Poriakról középiskolába járó tanulók hároni-felvonáeofl stindarabot adlak oló. Szépen és tisatán zongó mngyar ¦Karukért a tantestdlot is dicaorotot érdomol, hiszen a szoroplÓk nagy-réBr* muraközi anyanyelvű. A bzui-daroh rondoziiae nagyon jó volt ós ÍMin nagy sikort aratott. A nagy-ázámu ós hálás hallgatóság szóméból sok könny is hullott a« olóadáe alán. unuily ás adeeanya raHménjét fonta glóriába.
Köszönetnyilvánítás.
Mindazon jóbarittintt és ismerőseink. kSI6»0sun a vibuIis kartárnak, kik husi hilált halt felejthetetlen driga jó fírjem
Varga Kelmét*
MÁV moideirvtictd
temetésen mcüjelentek vagy bármi mis módon mélységes gyászunkban osztozni szívesek voltak, losadlak ezúton is hálás köszönetünk kifejezéséi. J Ozv. Varga KBlniánn*tsgyerinekol
Nafjkaniasa megrei vároa
polgármoöteretŐl.
10.985; 1944.
Tárgy: Légollalml őrségparanca-nokok városbál való eltávozása.
Hirdetmény.
A m. ktr. honvédelmi miniszter ur i2M«ü.tin. 35 1944. iz. rendeleiéról az alábbiakban tájékoztatom a város közönségét i
, Jelenleg is fennáll a légvédelmi hMzüJI-ség és rindó alallt mozgást siabadiág korlátozásiról szóló fo9.C00/eln. 3fl.— 104a II M. az. rcndetelben (Bp. K. 1943 évi 285. sz és Riadót 1944. évi 1. sz.) foglalt ama rendelkezés, hogv honi légvédelmi készühaég idején valamely ház-, házcsoport 3 parancsnoki személye kfzlll tarlósán rsak egy hagyhatja el a lakhelyéül szolgáló város vagy község területét, mig két személynek ott kell marad nia. Mivel a kiürítési intézkedések során számos esetbea oak az őrségparancsnoki (helyettesi) tisztség akadályozta mes egyes személyek elutazását, lehetővé- kívánom tenni,, hogy olyan őrséEparancsnokok én parancsnokhelyettesek, akik egyébként a kitlrtlés során elutazhatnának, elhagyhassák lakhelyüket.
A leniidézett rendelet szerint tehát a 3 parancsnoki személy kőiül egy elutaz-h*t. Ilyenkor helyettesítéséről. Illetve vég-
Eár félezer kanizsai tekéntartét jelentettek tel a tej beszolgáltatás elmulasztása miatt
Nagyon sok panasz volt nemesek ngvesok, hanem fólog gyermekes családok ós » botegek részéről, hogy nom tudtak Kanizsán tejhez jutni. Hová lőtt a toj Nagykanizsán? kórxlozték olkcaorudvo az, emborok. Krro válaszol a város, közollátási hivatala, amikor egyre-másra tpezi meg a foljelcntóeokot azok ollón a tobéntartó gazdák ollón .akik a kö-tolozé tojbeazolgáltatienák nem toá-
tek ologot ós akiket most ósaaeírtak és névsorukat beadták a rendárka* pitányság kibágáei osztályának. Mai luipig tóbb mint 600 tohéntmrtéV gazda ollori érkezett foliolrmtéH í« valószínű, hogy még több feuz. Jobbára kÍBkanizHai gazdák a fbljtiba. tettek, akik ollnn már a leglioiKk\'hhi napokban kilwrójtják * Watstfi-IMirancsokat.
A Szentgyörgyvári-hegybe vezető uton összeesett és meghalt egy lengyel mérnök
Sokan ismerik Nagykanizsán Saski Stefán lengyel mérnököt, aki unnak idején mint internált került Nagykanizsám és itt Ke-nedi Imre mérnöknél kapott alkalmazást. Több mint 3 év óta élt Saski mérnök Nagykanizsán. Fizetéséből tartotta fenn Lengyelországban élő feleségét és gyermekét is. Nagyon rendes és használható munkaerő volt. Tegnap Saski Stefán két társá-
val, egy mérnökkel és orvossal, szintén mindketten lengyelek, a temetői uton a Szcntgyörgyvári-hegy felé sétált. Útközben Saski Stefán hirtelen rosszul lett. Orvos barátja hiába próbált rajta segíteni. Holtan cselt össze. A rcitdöri hullaszemle szivhüdést állapitolt rrueg. Holnap, szombaton tömetik el, távol hazájától, családjától a nagykanizsai rk sírkertben.
leges pótlásáról azonnal gondoskodni kell. A másik kcltfr* azonban fokozatosan csak akkor utazhat el, ha sz eltŐ eltávozott után már teljes érlékll pótlás áll rendelkezésre, és ha maguk helyett erre alkalmas ideiglenes helyettesről lesetleg végleges pótlásról) tudnak r< ndoskodnl. Ezt a Légoltalmi Llgacsoportniik (tűzoltólaktanya) kötelesek bejelenteni és az eluia-záshoz a Ligaeseport adja meg az írásbeli engedélyt s egyben az Ideiglenes helyettes megbízatásiról. Illetőleg az említett tisztséget véglegesen elvállaló személy kinevezéséről gondoskodik & város légoltalmi vezetőjének történő bejelenlés utján.
A fentiek szerint változott parancsnokok és parancsnokhelyeljesek kioktatásáról a levilloltnak kell gondoskodni és okét a .Lakóházak légoltalmi" cimU őrségpurancs-nokt tansegédlettel (III. kiadás) ellátni. A véglegesen kinevezett személyek kiképzésit a !34 500/cln. 35-I94Z H. M., illetőleg az 1939. II. t.c. 137. §-ának (8) ponl-jában foglaltak szerint koll végreliajlanl, azonban a kiképzésért Járó térítést az elutazó (helyettesített) személy az eluta-zisi engedély megadásakor köteles be fizetrii.^tBJSWMí^,; t(U .
Azon őrsegparancsnokok és parancsnok-
helyettesek ellen, akik a jelen pontban foelall rendelkezések megtartása nélkül hagyják cl a város területét a 160.0M/ehi. 35, 1913 H M számú rendelet 11. S-*ban, Illetőleg ..a honvédelemről szóló 1939. II. t.-c. 187. §-ában foglalt rendelkezések alapján a btlntctŐ eljárást meg f»gom indítani.
Nagykanizsa, 1944. május 10-én. im Polgármester.
Május hó
18-21-ig
nép mozgó
Csütörtöktőlvasárnapig
Budapesti premierrel egyidőben! Különleges téma! Pazar kiállttást
LEJTŐN
Főszereplők: Szilágyi Szabó Eszter, Timár József, Greguss Zoltán, Fúy Béla
UFA vtldghiradó Klőaddsok kezdete: $4, ?6 és /fi órakor.
Unger-Ullmann Elek vaskereskedésében
sin-, rud- és patkávas-, továbbá szeg-
utalványok beválthatók és ÉiüpliÉl!.
Hotharrr-géipek, gepsui}, CMpégyfém és qolyás oMpégy in^nyiúsét olintöxem.
DRAVAVOLGYI
VILLAMOS ARAM-_ SZOLGÁLTATÓ RT.
Anmutmlik flutti», raklamtolAk, hlt»|*l*nté»k, oi«k»«or0 (•IvlligoiKti mlndtn vlll»mo» ktrdt»b*i> délsl&t< S-»ól «Mi» IB óráig. Csüngary-ut SI, f Irton 284.
Köszönetnyilvánítás.
Mindazoknak, kik fclcilhetellen jó (érjem, illetve édesapánk
vitéz Holló*. Józsaf
ny. ni. Ml. iillintliiii|;y
temetésén iLszlvettek és fájdalmunkat bármi módon enyhíteni szívesek voltak, különösen a megjelent Honvédségnek, Vitézi Széknek és mindenkinek, akik osztoztak mély fájdalmunkban, hálás köszönetet mondunk.
vitéz Hollósl család.
APRÓHIRDETÉSEK
AJ.1Á8 VfiTOL
Fflmeo, lucerna-, taturuinybHkköny-, hurgiindlrépa-, cukorborsó,\' virágmagvak kaphatók Tóth, Klrily-u. ?
NapoHoaiba elfijrgyeihetó Magyl,(-iitcn 9. TajaBkcretkedés. I6U0
t Jóksrban . Cím a kiadóban
lévő «a>ataiaaxhaly
1GI3
JüUi.cíiasi lévő mély Kyumekkocslt vennék. Clm Peti Jinoa, Ualambok. 1I1S
tíÜLÖNFÉLE
atéralnék egy kts lucernát a város határában. Hofer. Korona szálló. 1Ő9T
Traalkus körtilmények során családlát és vagyona részét elvesztett asztalos Iparos nősU\'ésl célból cmton keres ismeretséget. „Asztalos" jeligére a kiadóba. l!>*3
CuüiOriokan 1 dib barna bőrkesztyű a sétatéréit elveiiett. Kérem a beaQIctci megtalálót Jutalom ellenében a kiadóhivatalban adja le. 1*12
ZALAI KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP
Kiadja: „KÜzoazdasioI ft.T. Naoykan\'r*)\' Felolóa klsdó: Zalai Károly Nyomatott a „KBzgazdaságl ft- T. Nagykanliii" nyondájában Nagykanizsán Nyomdiért Telel: Zauü Kiratj
992136
l\'eludo:
Dira : -
Bendlolioüat:.....______ 84-. óvf., 113. sz. Nagykanizsa, 1944. május 20. szombat ára 30 fillér.
ALAI KÖZLÖNY
POLITIKAI HAFILAP*
as«k>?-iut*i*g te ktadölilvatai : P6-öt ti. bjü AmV <2td»6ci *» tíadőalvauül t*lefan 78. «.
Imrédy Béla:
Felelős szerkesztő ; Barbarita Laios
KMÍk-téei Ara: t& bóaapnt 4 pengő 30.nWe
negyedévre 12 ponjíó 40 tuler. BCTMSzim: hétköznap ia tiu.. Bzomtmton\'30tna
„a belső front szilárdságát azokkal az erőkkel kell biztosítani, akik fegyverrel a kezükben megálltak a helyüket"
4 MOT fetonti: A Keleti Arevo-vonal Bajtársi Szövetsége alig kát hónapos fönnállás:! ahítt az orosz harcteret niógjárt férfiak tizozroit (^¦üjtötto táhnráha. A szervezetnok központja megalakult én most mér országosaii megkezdte működését. A Szövetség alapszabáryszerü közgyűlésén egyhangúlag vitéz Imrédy Bela tárt; századost, a keleti front frontharcos katonája! választotta\' meg elnöknek. TiazMgö küldöttség kereste íol vitéz Imrédy Bélát és felkér to, hogy tegyen eleget a Szövetség kívánságának és fogadja ol
az országos vozotÓ tisztségét;. Vitéz Imrédy Béla válaszában ezt mondotta:\'
— A Szövetség célkitűzését iamo-rom 6s szókkal magamat azonosítom éfl készséggel ologíit toszok a közgyűlés határozatának. Mikor Ma gyarország saját iÖTŐjéért küzd Európa élot-halál luvroában, a Ixilsó front szilárdságát azokkal az erókltoi
kell hogy biztosítsuk, akik hosszú idén át fegyverrel a kezűkben ia megállották a helyüket. Ezekből » bajtársokból fog kiemelkedni jórészt | azoknak a száma, akik Magyarország vezetői lesznek, akik minden áldozatra készen vállalják *« uj. Magyarország felépítését.
Szerdán, ütést tart a képviselőház
(MTI) Illetékes helyről nyeri I folyó hó 24-én délelőtt 10 óra-értesülés szeriül a képviselőház I kör ülést tart.
A Dnyeszter alsó folyásánál és Moldvában visszaverték a bolsevisták minden támadását
Az olaszországi hadszintéren kudarccal végződtek az ellenség ujabb támadásai
A keleti arcvonalon n helyiét, mint*¦Berlinből jelenlik, a legutóbbi 21 óra alatt nagyjában
nem változott. A bolsevisták Bútortól nyugatra az össze szűkített hídfőjükből elkeseredett hévvel támadlak. Német vállalkozások (tfrogUopoi szakaszától keléire ujabb előrehaladási értek el. A német egyesített fegyverek felmorzsoltak szovjet páncélos kötélékeket, melyek német retesziftllásoknt
kíséreltek meg .áttörni. A Kárpátok előterében a magyar és !,1 néniét csapatok sikerült vállalkozással saját állásaikat megia-vilolták. Viteh.szktöl és Nanatől nyugatra a bolsevisták minden vállalkozáása meghiúsult, Osz-trovnál n bolsevisták a délutáni órákban nagyobb erőket vetettek\' küzdelembe, de az újonnan megszervezett német vönálgkal nem tudlak leküzdeni.
Jelentós a tegnap esti és hajnali zavarórepülésről
(MTI) Tegnap.a késő culi órákban délfelöl egye* ellenséges géppel és kisnhh kötelékek lépték át fltnyya rurszáq határát. .illatában a Duna Tisza közén észak fele. repültek, majd észak és északkelet felé hayyták e-á\'i területét. Horn házasról ne, 111 érkezett jelentés. Az átrepült-* jcV.rgU volt.
1 kora hajnali órákban kelet tetőt egyes repülőgépek a fekvő iégitej-üle.tct átrepülve, \'[f\'jeU hagyták el Magg
az ország területét. Bombázásról zavaró jellegű volt. .)fa a k
kelet-TA flikw,." \'¦<¦¦,/.....¦¦¦¦ ;,;.\'
leHUctét. Fellehető, hogy ezek a re. piílögepek a átrepült ellenséges gépekkel
Dunától jarprszág \\ak valtak az esté
Keleten visszavertek, minden szovjet-támadást
ség minden támadását. Bessza-n\'ibia, középső részéből nem jelentettek jelentősebb eseményt.
Az N\'TÍ jelentése szerint a Dnyeszter alsó folyásánál és .Moldvában a német és román csapatok visszaverlek az elleh-
Megakadtak az ujabb angolszász támadások az olaszig országi harctéren
lierlinből jolonlik: A déloláazor-Hzágí arcvonalon uj és uj angolszász esapntok hárc.havotéso ellenére eddig egyetlen bolyon som sikerült a rugalmas német hálózatot ál-szaki-lanr. Az angolszászok rendkivid nagy vérveszteséget szenvedtek.. A I i rronet pa rt i szakaszon, Kapor ia környékén elértek ugyan kisobh térülőn" nyereségeket, ozuknok hadműveleti értéke azonban sommiképpon som áll arányban az áldozatokkal.
Majd aszal próbálkoztak, hogy nagy páncélos örökkel Cassmotél nyugatra lerohanják a német vonalakat. Ez az öffenzivájnk is Összeomlott. A tirrenoi partvidéken megszállták Foriglio holvsé«ot. de az a szándékuk, íiogv az jsoiniai magaslatokon áttörjonók, véresen meghiúsult. Osz-Bzeomlottak az Aprili» elleni amerikai támadások is. Az angolszáftS csapatok a san-olivai atvonal tuoniteli utána nyomultak a némot el-
szakadó mozilillatoknak, de siilyoa veszteségeik következtében ezt" iá abba hagyták, t\'gyanaz s helyzet
s. casainoi harci területen, ahol á reridkivul súlyos veszteségek után
ismét páncélos kötelékekkel kísérelték meg,S nénietek srcvonnlát iueff-ingstni. de a páncélosok s németek
tüzében már messze a német állások előtt megakadtak.
Teünap délben Martint bombát-túh, 7t angohzésn gépet lelőttek
(NTI) Tegnap a déli órákbnn északíuuerjkai repülőkötelékek nyomullak előre a német birodalmi főváros fele. Német légvédelmi erők Osiiahrfiekuél, Mesei környékén. Mcc-klonhurg határán az oda és víssznrepütés-kor, valamint a főváros területe felelt bevés légi harcokban erősen megritki tolták az angolszász kötelékeket, amelyek romboló és gyújtó bombáikat (din? deu válogatás nélkül dobták le A bombák különösen a lakosság körében és a munkásnegyedekben okozták veszteségeket. Az angolszász repülőkötelékek ismét jelentős veszteségeket szenvedtek. A legújabb jelentós szerint 71 angolszász gépet lőttek le.
Válságos a csunkíngkinal csapatok helyzete
Az Arriba című spanyol lap munkatársának nyilatkozón Csnugkaisek, Kijelentése szerint a csungkingkinai csapatok helyzete válságos, A lap szeríní a tökéletes összeomlás már előre t t\'olytAtás a (3, oldalon
Adassék tisztelet
május holnapi vasárnupján, a tavaszi virághalwrulásnuk, az élet meKáUithatatlan áradásának ezen a szép tnagyar ünnepén a magyar hősöknek. Az idők sodró forgatagában elfeledkezhetik a széleseid) társadalom sok régi tavaszunk sok szép Ünnepéről. jEszre som igen vettük ;i nVagvar édesanya ünnepét. ITirét is alig halljuk már madarak és fák napjának. Meg sem hallottuk a nemzeti munka ünnepévé tisztult május elseje zóldbchivo szavát, madárfüty-tvös reggelének lelketviditö muzsikáját. Dübörög, örvénylik kő" rülöltünk az élet, gyilkos villá-inokkul terhes a levegőég, a föld szive ríndjtan ver és szörnyű dobbanása földrészeket ráz. Kevesebb lett az idő üimepelni. Másra kell a karok1 ereje, más gondokkal tele minden agysejt, másra kell a szó, másra az érzelmi világ értékei. Ma minden testi és lelki, nnyngi és szellemi ,ep5 egyetlenegy célra kell, nz egvellen. legfőbb magyar ügyre, az egyetlenre, amit nem lehet halasztani, amitől egvetlen m;i-gvar sejt, egyetlen magyaron n-d\'nlat erejét sem lehet elvonni v!s ez: — n bábom, a magyar győzelem, a magyar holnap, a nn-gyar élei. Ennek az egyetlenegy legfőbbnek érdekében történt és tÖrtériík minden a belső front\'on és minden ezt szolgaija ottkűnn, «i1íqI a magyar honvéd fegyvere vigyáz a magyar földre, a magvar otthonra, a inagynr családra, magyar oltárokra, magyar eljövendöi-e. Ezen az egy ünnepnapén, a bősök vasárnapján nem maradhat egyetlen magyar lélek sem, egyetlen magyar rög sem. egyetlen magyar teraJp-lom, hajlék, egyetlen magyar szív sem, amelyben, a ma minden fíi\'lö gondja közepette, a pokol dübörgése közben is helyet ne kapjon a magyar hős eszménye. Ennek ünneplésére kell lennie időnek, kell rá jutnia gondnak, kell minden sziv mélyén megmozdulni ünneplő ér? zéseknek. Mert ez a nap a hősöké. A magyar történelemé, ami volt, a magyar sorsé, am;i lesz. A legfőbb .magyar erényé, ami ezt nz országol magyar fin- . zává lette és akként a földrész""-^ viharkatlanában \' mindenkor fenntartotta. Egyetlen magyar ünnep, amiről a ma véres, köny-uyes zivatarában sem szabad megfeledkezni, amiben egyetlen szintiek sem szabad elfakulni, egyetlen hnngnnk sem cdszonil-ni, bárhogyan döngeti is a hfl-lántókokut a ma. a holnap gondja A tisztelet, amit ezen
!?ALAi KÜÜLÓNY
ián május 20
a május-vasárnapon adunk a mag)**)\' hősöknek, még im-sőbb, niég példáimutatobb Ir-gyen] mini volt a békeévek tavaszának minden ina.vh.il biztos gyümölcsöt igérő májusaiban. Ma meg kell tanufni eltol az ünneptől, hogy hősként nemcsak meghatni kell, hnnem hősként kdfélni is. Hősök kellenek ott-künu és hősük Itthon. Hősük vérhuHatásbau és munkában. Hősök hitben és akaratban. Mosok helytállásban es lemondásban. Hősök fegyelemben és áldozatban. Hősök a/, ellenség acdlszörnyelegci élŐtl és hősök a pulyán élet minden \'ablakán leselkedő kísértés és gondok árnyékai előtt. Minden.. minden, ettől a hősi erőtől tügg ma. Adassék tehát tisztelet u nősöknek, de.legyen a tisztelet kötelező parancs is a legkisebbtől a leguugyobbig minden magyar számára : a hősi halottak millióinak áldozatával megszenteli magyar tőidet ma 13 millió hősi ólu tartsa meg az uj törté* neJeiiuiok! (Íí/;
Kaszap Istvan-emlek-ilnnopely
GdvÓs gondolat volt a nagy* kanizsai Jézus Szive egyházközség elnökségélöl, hogy korunk szontéletii magyar \'szerzetese, Kaszap István tiszteletére em-lékiumepéiyl rendezell a Katolikus Legényegyletben. Olyan sokan jöttek össze, hogy egy ró-rész ük kiszorult. Most lenotett csak látni, mennyi tisztelője van csak Nagykanizsán Kaszap Istvánnak, a szentéietü jézusiúrsa-sági szerzetesnek, aki nem egészen 20 éves fiatalsága dacára olyan életszentségre tett szert, hogy sírja zarándokhelye lett százezreknek, ahová rengeteg ember megy évente segitségót-és közbenjárását kérni szenvedéseikben ós ügyes-bajos dolgaikban. Az anyaszentegyház most azon van, hogy oltárlisztcletet szerezzen számára, hogy a szentek sorába iktassa. FzTelőmoz-ditoni voll liivatva a vasárnapi Kaszap István ünnepély.
Az ünnepélyen megjelent u plébánia részéről dr. Birkás József, az egyházközség részéről vitéz Fiié Ferenc világi elnök, a lelkószkedö papság, a piaristák,
SZIHHÁZ
Szombaton aula fél 7 órakor Vasárnap d. u. fél 4 órakor éa asta fél 7 órakor
HétfSn éa kaddan oslo fél 7 órakor
Bemutatói Iltelönürl fljdoaságl
Vtírllamarty Lili é» íiomkulhy Deleli felléptivel
TACSKÓ
SzfnmO 3 (ölvonásban.
Jegyek elővételben a színháznál. Pénztár d.e.9—1-ifl és d. u. ViMől.
a katolikus vezetó" társadalom élén dr. Ahnássy (iyula törvényszéki, elnökhelyettes és számosan. A \\otre Daiue leányinté-zft növendékeiből alaku.il kedves, lelkes énekkar llácz Alajos vezénylete a latt Kaszap-énekkcl nyitotta meg,, az ünnepélyt, vitéz Filó Ferenc elnöki megnyitójában utalt arra. hogy ina már milliók tisztelik íi szeutélolü magyar jezsuitát, akinek ullárra emelése vövid idő kérdése. Utána az énekkar n fáradhatatlan Ráejt Alajos karnagy vezénylete ahill ujabb Kaszap-éueket adolt elő. eseményszáiliba meni P. Bndrődy László szegedi jé\'.us-társasági főiskolai tanár előadása Kaszap Iství\'mról. aki mi-niatürképel adott nagy, az élet; szentségit jezsuitáról, az ötgver-mekés postatiszt viselő család sarjáról, annak ifjúságáról, életéről, réudkívüli szenvedéseiről és feliuaóaszlaltatásáról. Az előadó szivet-lelkéi \'adta előadásá-
ban, amely\'sokszor könnyekig meghatóit* hallgatóságát. A
(ionzagák, a Herchmansnk, a Margitok liliomos éleiét élte Kaszap István, aki 20 éve dacára a magyar katolicizmus égboltozatán léuviö csillaggá magasztosult, életrajzát számtalan nyelven ismertetik : vigaszul a szenvedő emberiség számára. Az iinameghallgalások, a gyógyulások, csodalatos segítségek ezreivel imtlalta meg Kaszap István. mÜveil kedves 0 az Isten elölt.
Minden Kaszap Istvánra vonatkozó tudnivalóról szívesen ad felvilágosítást a Kaszap Ist-ván-titkárság, Szeged. P. End-rődy előadása leiiyügűzle^ hallgatóságai. Onódy Mária és Kovács Margit leánygium. VII. o. tanulók szép szavalata követkézéit, énekek és karének egészítették ki a \'élekemelő, vallásos délutáni. (/!. R.)
Közel egy millióval emelkedett Nagykanizsa város költségvetési kerete
78% a pótadó és 6% a keresetíadó kulos a polgár-mostari javaslatban
dnkok végigvonulnák az előirányzat összes tagozatain.
Koudkivüli szükségletként van be állítva: népfürdő létesítésére a Prin-oipális-csatornán 3095 pengő, -feriózó egyének elkülönítésére öjíüUít létesítése a közkóiházban \'-100U P, a loányközépiskota elsó borendo1\' zéso és felszoroléso 2000 pungó, hozzájárulás a Jézua Szive egyházközség templomépítés! költségeihoz ötXA\' [wngó, hadiárrák és hadirokkantak támogatására 3000 i»ngö, • város rendezési torv koszi téso tílQO pangó, - a Magyar-utca burkolatának átépítésére* fölhasznált konjjótégls árának megtér itéso 1100 pengó, - ¦ a városi ingatlan vagyon kiegészítő loltarozása 2000 pongó, & gimnázium Sugár-uti homlokzatának kijavítása 0000 pongó, a Viktória téglagyár köztartozásaibói a varasra háruló lőhet* 700 ixmgö, igásfogatok búszorcésfi 35.000 pongó, —¦ uj crcioi üzomtorv készi-téao 80.000 pongó, —¦ a loányköxép-iökolai épülőtök átalakítása uOOÜ i\', légoltalmi létositményok 80.000 poligó, összesen 188.896 pongó.
A jelentés további folyamán rámutat u polgármostor arra, hogy a város háztartáeának egyensúlyát a közelmúlt években inkáim inagun-srazdaaági bevételek tartolták fönn. Btokot a bovétolokot a tavalyi átértékelési folyamat azámottovőon nem érintotto, sót inkább rögzitotte. Másfelét azonban a még liáboru-olötli szinten állott közjogi eredetű város j övedéi mokot kormány rendelőtök és a képviselőtestület határozatai jelentősön folomolték: nevozo-toson vigalmiadó. bor és szoszfo-gy&Sjitá&i adó, italmérési illoték, vásári éa piaci ]belypénzek, marhalevél kiállítási dijak, vágóhídi dijak, ésatöbbi.
A városi vízmű szükséglete \'?08 ezer 610 penge, fedését* \'258.017
Atiiia)) készült H és került u a sajtó nlól Nagykanizsa város 104*1 évi költség.-ló irány zata. A 208 oldalas füzet réetlotesen foglalkozik sz ogyes :ilu[>uk adütairal es tiszta ké|H\'t adju a városgazdálkoihisnak, \'
A polgármesteri jelönién inindo-nokolott kitér a háztartási alap szükségleteire. Az alup rondes szük-BÓgloto 8,746.284 pongó, rendkívüli Biuttéglót 168.896 luengo, tobát az Összes szükséglet íJ,UIi&.179 pengÓ. i\'Aiv fedozot !l,4.15.ÍJ7l) pongó, tehát a hiány 400,200 i«ngó. A hiányt 640.000 penge alapra kivetendő 78 százalékos potadó fedezi. Az általános kereseti adó változatlanul ó szá-salék marad.
Összehasonlít™ az elÓzó óv kölfc-ségrotésével, a retidos szükséglet a folyó csztendöro 81)3.125 pengóvsl, a rendkívüli szüksóglot 101.1>U5 peu-
góvol, az összes szüksóglot tehát 85.120 pengővel) vagyis közel egy millióval emelkedett.-A. fodozet üxkoI szombon a folyó óvbon 848.11-1 pen-
f;óvel több, Ügy hogy u költségvotéai liány csak 87,(XH) pongóvul na-gyobli a tavalyinál. A pótadóalap ÜO.000 Uongörol, a DOtedó kulcs 3 százalékkal lett magasabb.
Indokolásában kimuUitja a jelöntés, hogy a szomólyi kiadás ar. illet-ményoknok kormányrondolot folytán történt emeléae következtében 27Ő.181 ptmgóvol, a dologi kiadások podig a háború okozta drágulás folytán 010,705 pengővel emolkedtok. A kŐlcsöntorhek 10.284 pongÓvel omolkodtok.
A város intézményei általánosságban ugyanazok, mint 1943-ban. Ja-vadahuuk azonban jolontekonyen alulmaradt azon a inértékon, amoly-ro normális szintjük fenntartása céljából szükség van. A mogfololó dotálást nem annyira a pénzügyi helyzet, mint inkább ac anyagi éá munkaerőhiány korlátozza. Ezok as in-
pr-n?< méri\\ iikf
Itt a tflbbizÜksóglei illot-18.742, dologi
TARJAn-PALCS/CS
™textilipari éa kereskedelmi vállalat II! Nagykanizsa. |
Qyár; M&gyar*u. 86. Telefon: J-44.
Vámsl fóüxlet: Fő-ut 14. (Első Ma* gyár Biztosító Mézet palotájában.) Telefon: 5-33.
lés folvtán légletekre pedig 1.8.888 pongó] A vizdijtételek változatlaáok. Anyag lifszeizési nohéwswek lehetetlenné tossik a beruházásokat.
A városi csatornamű szükséglete 100.533 pengő, fedezet 166.628 1». Itt á személyi tenor 10.478 pongÓvel, a dologi Bzü^raéglot 1400 ponirg-vel oinelkedett
A vánwi földgázüzem szükséglet*) 272.000, redezelo 200.195 pongó. lüzidószorjnf a Király-Serfózó, » Dimántiili Szes/.finouiitő és az Os-terer-imdoimiak szolgáltat gázl. (iáz rezelék hoSZOrzÓSO loliolctlon, őzért a további fogyasztók IKikapcsolúhu egyelővé iizünutol.
"A városi gyümölcsórtékesitó és közix)iit i azeszíózdó szükséglote 1.224.01X1, fedezető 1,232.475 pungó.
A közkórházi ulun szükséglete 760.1800 fedozoto 700.180 pungó. A betegforgalomban nem várható yúltozá*, őzért a szükséglet többletét csak az ápolási dijaknak arányos, mintegy \'33 százalékos eiiielésévol ¦ lehet lődözni,
A levente alap szükséglet;\' 20.264% pongő, ugyanez a fedezete: *
A közidlálúsi alap szükség loto 1,560.182j pongó. iigyiuiaunyi a fo-dozele. A\' közellátási igazgatás költ-BÓgoit az állam luegterili. A közszükségleti cikkük Iwszorzéso ogyfo nehozobb U város részóról. A sertés-luzlalást valószínűleg bo koll szüntetni.
Utal s jelentés a lovábbiak során arra, hogy a bortibázási program utolsó fázisa volt u tóli gazdasági -\' szakiskola, amelyet a inult év Ószétl adlak át rendellotésónok. Nagyobb-s/.erti ujabb beruházásukra azóta nem nyílt ulktilotn.^A MAOIIT lol-js-s erűvel folytatja vidéki központ-jáiuik kiépítését városunk hun. a bo-ruil\'ázási munkát a MAUH\'I viUtv ál és ezzi-rjelentós inertekben szot-gtílja a város fejlődését. A .város szerződése a MAOKT-lul, amely a gázolosztáat megszerezte szamára, beláthatatlan közgazdasági és anyagi előnyt jelont a varos jövő fejlődése
szempontjából. Tervszerűen (qgfal-íozik a város a liáboru íttáni átme-not^azdálkodáa nehéz kérdésoivol.
A költségolóirányzatot minden vonalon annyira rugalmasan álli-tpttólv össze, hogy az olórolátús ós rcalitÍLS biztosította korotok között u város nyugodtan nézhet a költség-votési esztendő ölé.
A költségvetés már legközelebb a pénzügyi bizottság elé körül.
(IS. R.)
K Q0ZFOED0 uyiu* «m roím*l .ti«k.l T.Moo: oflfi.
PÉHZ
¦ |M....r.itt nyugati5
Ilmiii.SlteoitlífflÉseieÉüp
50.0U0.— av. P.
Húzás
június 6-án.
Egétziorejegy 4 P. Fél S P.
i 1944. május
ZAIfAI KÖZLÖNY
Ne légy Ideges I
— Hógy miért kellett ezt a riasztó szolgálatot elrendelni ás a* ombor éjjeli nyugalmát elvenni? Eddig iog-iilalili éjjol volt nyugalma az" ombor-„ok, most mog fél éjszakákat kuli virrasztani csak azért, hogy mán nyugodtan elhasson, És tógelább igazságos lonno a beosztás, fingom például éjjel 2-tól e-ig osztott bo a házcsoportparancsnok, a szomszédom viszont az esti érákra tiui beosztva". Panaszt is tettem a Ligánál, niert a protekciót iiom tűröm.
— Tegnap összevesz totn az ogyik lukéval, mórt szerinte a szolgálati idom alatt a rádióm reoaogot ós nagyon bangóéra volt boállftva. Rn rádió nélkül nom tartok szolgálatot, olvégro, ha már fonn koll lounom, ozt a kis szórakozást megangodlto-tom magamnak. Pláno, ha uz egész ház ér;dokál>on tartom a riasztó-síolgáliitot. A jövőben meg jobban fog szólni a rádióm, no aludjanak ók som; ha nom tetszik nekik.
*
Hullotta nagyságos asszony a legújabb hírt? A Nagyok kamasz fin nem tart az éjjol riasztó szolgálatot, mórt a fogorvos kihúzta. a,hí-üát és állítólag lázas. Holyotte orjgo-tnot akartak beosztani, d\'o ón a lá-Immra álltam ós megmondtam a házparsnesnoknak, hogy én nÓ va-ijvok, nom holyotteáitok fogfájós Matalomberij, Mert az ugy som tud aludni. Neki éppen jól jön a szolgálat. Hogy ón mindont kifogásolok, inog hogy ás uram is sokat pöröl vetem, Panaszt fog tenni ctlouém. Most már az uram helyett som fojt gok virrasztani.
Mit csináljak uz urammal? Mióta riasztó szolgálat van olron-d.dvo, az ogéaz ügyolot alatt iszik. Tegnap is az éj folyamán 10 órától 2-ig volt beosztva és reggelig le som feküdt. A szomszéd lakó. Kissné volt 2-től soron, annak is ó vállalta ;i szolgálatát. Drága szórakozás. Két liter bori ivott meg. I>o meg a Kissné szumtelensógé. .Megmondtam neki, hogy ezentúl a férjem-helyett is én fogok szolgálatot tartani, ha li\'lehalok, akkor is. Maga nem fogja a férjem fejét elcsavarni, jó magának a nyeszlett ul-a is.
* .
Képzeld el barátom, micsoda parálS voszokedés volt nálunk u légó-szolgálát miatt. A házcsoport-parancsnok gyűlést mndott el n riasztó-szolgálat mogbcszóléso vé-gott. Nom tudtunk megegyezni, fin családonként javasoltam a szolgálat! beoajitást, mint legigazságosabb módot. A család ossza Ixi egymás között és kész. Erro nekem támadtak, hogy könnyű nekem, mert két lányom ós anyósom1 van, do ahol csak ketten vannak, miért legyenek azok ogósz éjjol fenn? Szó, szót kövolto, nom tudtunk megegyezni, végül is voszokedés támadt abból és hogy Simon-uó, a házcsoportparaucsnoK kíjolen-tette, hogy a nők távozzanak, ó majd a\'férfiakkal elintézi az ügyöt, (\'sok oz kollott a nőknek. Hogy ők nom mennek, nekik is joguk van szavazni. Erro Simonná nekünk, férfiaknak támadt, hogy pipogya fráterok vagyunk, hogy nem tudunk az asszonyóknak parancsolni. Mi som hagytuk magunkat ,aminok az lett az oredményo, hogy Simonnó tisztségérőL leköszönt és maga, ho-lyott az anyósomat, mint a legharciasabb nőt ajánlotta. Ennek meg én ittnin meg a lóvét otthon. Azóta nem beszélnek velőm.
* * *
Csak ogv-kót virágszál a csokor-bél, de elegendő ahhoz, hogy ráeszméljünk arra, hogy monnviro ido-gesok vagvunk. Hogy minden nlka-lom mindön szó nézeteltérést, összo-lüzóst, voszokedcBt, a családi béke \'negbontáaát enxltuóuyozi. Ka miért inindea, mikor ollonkozótog a kölcsönös mogórtésro, egymás sogitósóro, líyámolifáaára van szükség, mikor
mindönkinek Összo kell fogni, raert mindnyájan ki vájnunk tér* a háborús vészedéi mokhiök. A logyérosehh háború idejét éljük, mikor a harctéren dőrék honvédőink ójjol-napnai hősi küzdelmei folytatnak és védik
hazánk határait, mikor az\' ollonség légi erőjével a legkíméletlenebb támadásokat intézi országunk ellen. Értsük meg egymást és no idogos-kediünk. Hiszen egvmásra vagyunk utalva. Ma egy légitámadás ongem tehet koldus szegénnyé, holnap te voszithotod oi hajlékodat!
A riasztó ü<rve]otes szolgálatot éppen azért kellett ismételten bevezetni, hogy a dolgozó lakossá? éjjol nyugodtan kipihenhesse magát, hogy csak egyesek, az ügyeletesek virrasz-szanak, hogV a légoltalmi szervek erÓi légiriadó el rendel énekor kípi-honion álljanak készenlétben\'. Hogy á csalódok éjjeli nyugalma biztosítva,
legyen. Horr a lejririadó esetlegéé
elrondolésekor eeakít se érjon vArat-
Innul egy esetleges légitámadás. Tdót nyerjünK az Öltözködésre és az óvó-holvre való lovonulásra.
Végeredményben a riasztó Ügyeletes szolgálat mindnyájunk érdokót szolnál ja. E szolgálatot minden egészséges embernek kivétel nélkül önként is vállalni koll. Anyólmak, hotegeknok .nehéz munkát "végzőknek legyünk ségitaégéro. Orvosokat és éjjol is hivatásukat végzőkot lio-lyettosítsük.
Az ollcnnég tdoghábornt hirdet! Éjjeli zavaró ropülésoivol nomesqk a légó-szorvekot, hanem a lakossáírót is zavarni akarja nyugalmában. Ki
akar bonnünkot fárasztani^ idogoin-ket akarja folö runk Ite!
nőrölni. Nom ug-
Nem leszünk idegesok!
TÖMBÖK KÁROLY
Adakozzunk a bamhakárosultaknakl
Hifiden a Isaac vt tovább!!
Az ellenséges légibetyárok óllal haji oktalanná tett magvor véreinkért, földönfutókká vált magvar asszonyokért, gyermekekért, kihomházott, kenyértelenné vált munkás családokért szállt szerte az országon q kérő szó. A magyar társadalom a testvéri részvél meleg és áldozatos érzésével fordult n szerencsétlen áldozatok felé és a /alai\' Közlöny kérő szavára is több mint 20.000 pengő jött össze erre a célra.
Még nem zárjuk le n .gyűjtést, hiszen sok. nagyon sok olvasónk van még u városban és vidéken, aki nem adakozott hombakárosultjaink megsegítésére, botoli anyagi viszonyai
és nyugtai, a Zalai Kosion?
megengedték, sőt hazafias kötelességgé tették volna, hogy mindenki meghozza anyngi viszonyaihoz mérten a magyar áldó? zat \'önkéntes adóját.
Akik még nem adtak, adjanak !
Nem szaluul magyar eraíber-nek kimaradnia ebből a magyar testvéri kölelcsségleljesilésbŐl ! Ujabb adományok: p
Rddlgl fvaJtAfllhik .\' M.28S.-ICavflcH Ovörfíynő ».— NaRV Lajos í.~ A naitykantzaal városi zeneiskola taa&rl kara 1S5.— Bsrtla Adotton S0.~-Tomastta Ferene 26.— Sohtosser LAszI* fuvarexAal vAtl. SOS.—
öi
Rendőrkézre kerültek a nagykanizsai zsidó iakástk fosztogatói
Tegnap röviden már közöltük, hogy egyre-másra érkeztek a jelentések a nagykanizsai rendőrkapitányságra, hogy is-merellen fellesek ~- valószinü-leg a légoltalmi elsötétítés idején - betörtek lezárt zsidó lakásokba és onnan különböző dolgokat zsákmányollak. A rendőrség nyomozói nagyon szép munkál fejlettek ki, a lettesek már mint) lakat alatt vannak és a legközelebbi órákban átkerülnek a kir. íígyószségre.
A gyamisjlotlaknak tudniuk kelleti, hogy nem a zsidók lakásait foszi\'olták ki, hanem lefoglalt nemzeti vagyonhoz nyúltak, amiért a legszigorúbb büntetés jár, nem is említve, hogy ha rájuk bizonyítják a légoltalmi elsötétítés alatt elkövetett betörést, " rögtönilélö bíróság eló kerülnek.
Szerdán esle történt,, hogy nyilaskeresztes párttagok egy csoportja a párthclyiségböl hazafelé tartott, amikor a Mogyar-ulca 1*1. szám alatt dr. Schnüdt Imre-orvos házának ablakából világosságot Iáitok kiszűrődni. Tudták, hogy az orvos lakása hatósági zár alatt van, Így abban senki nem lartózkodliatik. Zajtalanul beléplek n nyitott kapun, majd a lakásba és (elten érlek kél alakot, amint nagyjában csomagolták uz orvos Ingóságait, hogy zsákmányukkal odébb álljanak. A váratlan látogatók a következő percben ártalmatlanná lellek il betörőket, rendőrt hívtak, akinek n két "éjszakai betörőt zsákmányukkal együtt átadták. A központi ügyeleten aztán kiderült, hogy az egyik elfogott ember Lakatos Lajos, aki néhány napos sza^
Május hó
78-21-ig
mep mozgó
Csütörtöktől-vasárnapig
Budapesti premierrel egyidőben! Különleges téma! Pazar kidllttás!
LEJTŐN
Főszereplők; Szilágyi Szabó Eszter, Tímár József, Oreguss Zoltán, Fáy Béla
V ÜFA világhír adó_
Előadások kezdete: f}6 és ^8 órakor.
badiágál főltt Kanizsán, a másik fiatalkorú, aki segített neki. Kihallgatásuk íolyik é*s a nyomozás még tart
Hasonló betörés történi a Te-IcUi-ut (ifi. szám alatti Kasztl-fólc lakásba, ahol kiderült, hogy az éjszaka lovagjai bárom Ízben is\'- fosztogattak. Innen nagymennyiségű ruhaneműt és egyebeket vittek el
A \'detektívek ezuUál is alapos munkát végeztek, szinte órák alatt fogták el a díszestár-ssaságot, amelynek mindenegyes Ingja már zár alatt van. A gva-nusiloltak névszerhit a következők : Pintér Károly, Kukoly Ferenc, Miháesi KrnŐ, továbbá egy fiatalkorú, akik mind a papkert melletti gyümölcsösnél ta- . lálkozlak, este negyed 10 Órn-kor és innen indullak el Híjukra.
Betörés történt Kertész Béla mérnök házába is, ahol szintén lefoglalt és zár alá veit lakásban járlak a betörők. Itt a nyomozás még folyik.
A Király-utca egyik zsidó lakásának padlásán kél .bőröndöt rejtettek el zsúfolva mindenfélével. Egy felnőtt legény és egy fiatalkorú éjszaka felmászott a padlásra és elvitlék n bőröndöket. Gazdag zsákmány volt bennük. Sok értékes ruhanemű, amit egyrészt Nagykanizsán, másrészt a pesti Teleki-téren értékesítettek. A detektívek azonban rajtaütöttek és n tetteseket elöállilolták. Most nyomozzákaz orgazdákat.
A lobbi esetekben tart a nyomozás.
A betörések letteseinek kinyo-mozásánál nagyszerű munkát végzett Porgách Antal, Hegyközi Ferenc, Kovács Rudolf, Sűle Lász-ló delcklivck ¦ és Szélest reiHUírfölőrzsŐrmesler, akik* úgyszólván órák alatt kózrekerl-tették az egész lársaságot zsákmányukkal együtt.
Nagykanizsa kirándulóhelyei
Irta: Holló János testnev. Isaar
A mai súlyos időkben fokozottabb\' mértékben van szükség idogoner-giára. A sok izgalom, «• megrövidített alvási idő mind fokozottabb mértékben veszi igénybe nz ológgó megviselt idei;rOndszert. Ennek a szolgalatába állította a modern hadvinoliis a» u. n. )idegbáboru«-t is, amit napjainkban annyiszor emlegetnek.
Ennok az cllonsulvozására i»nn alkalmas oszköz, ha idén.kéat. a gya-nyörü szabad természet idogmeg-nyugtató varázsához menekül ünk legalább . pár órára. (I/doktanilag sem jó állandóan a bukapcnolt rndié
mollott izgulniI)
A városlakó különben is eléfífé
Mi-vetőn alszik,
DARMOL
doigozik-
ZAiJAI KÖZLÖM?*
1944. május 20
oltávolodott a tormészetos életmódtól íl maga kiíróngetegoivol és raffinált tochmkni vívmányaival, amikor a eó-|»k gombnyomásra sok munkától is megkímélik a itiodorri ombort.
Orvosi megállapítás szorult Íh, u természethezKÖznlohb álló falusi lakos-sáp sokkal nyugodtabb, mint a városi.
Sajnos, a karnisai közönség még nem íamori a tor méazot járás hasz-.\' nát, mert városunkban Tormészot-/ járó iCgvosülot fíurísta) egyáltalán licin működik. Pedig Kanizsa kör-nvéko igen szépnok mondtiató ós megtalálhatjuk bonno « Dunántúli Dombvidék minden báját és szépségét.
Igen közöli kiránduló helyek pl. a 2—8—4 kilométernyi környékben elterülő szőlőltogyck: Kis-líagolai-liogy, ^íagy-Hagolai-hcgy, Sznbad-hogy. Szentgyörgyvári-lisgy, kissé távolabb: Ferenezi (»Förhénci«)-töójfcv. fjj-hogy, stb.
hancot oliiagyva, a müut mellett omelkodik a környék legmagasabb bogyó, n Látóltogy (212 mA ahonnan gyönvöril kilátás nyílik ii vidékre.\' Különösön szopok o bolyok májusban, amikor a gyümölcsfák virágzó pompájukban vannak.
A bagolai bogyók lábánál van a Itót-forrás ismert kiránduló hely. .{ A Szentgyörgvvári-hogyon található " a Komlpftvár híres hely.
Kedvenc kiránduló helv még llo-mokkomároiü búcsújáró boly szépon restaurált te;ii(;!omával (7-8 km.)
"Majdnom a város széléig húzódik Nagykanizsa in. váron kh. 5000 hold ordoje is, ami a város nagyközőn-aégo részéről .turista- szombatból. majdnom teljesen ismerotlon. (Pécs pl. természeti szépségeit még üzloli szomjKuitból is kihaijzuálja: a .Mécsokon Szállodák, üdülők, inonodék-házak, zöra-vondéglök stb. építésé-vol.) A Ilomokkoiiiároni faló vezető nohézut melletti ordőlxm található a tnhbszázévos \'dtákóczi«-fája. \' A tavak közül közolbon vall a mórichclyi és n pogányazontpétori, távolabb a pati halastavak.
Horgászni vágyók számára logkö-zoleblr van Murakerosztur ("vasúton az olső állómás); A Mura vize vad-legényos tájak közötti folyásává! kiválóan alWnias volna a vizisportok, különösön a kajakozás meghonosítására, de cz csak még a távolabbi idő zenéje.
Kissi\'\' távolabb esik, do vasúton jót mogközolitlictó kirándulóhely tormészetoseu a Palaton .amolynok különösen a somogyi partja alkalmas a gyormekokkcl való fürdésre. A különféle vízisportok, evezés, vitorlázás Mokkája, a Balaton fővárosa: Keszthely. Mollotto.van Hévízfürdő tormészotos, kissé kénes mo-legvizü tavával (!13 (\'). A -Balaton zalai partja mentén, húzódnak a gyönyörű\' vonalú balatoni-hegyek romantikus várromjaikkal.
Kanizsától kb. \'20 km.-ro van Süjtör, Deák,\'Ferenc szülóholyo.. Nagyon szép vidék a néprajzi\'szem-fontból is nevezetes Göcsej, Nova közéjiponttal.
Varosunknak tehát nincs oka panaszkodnia, hogy a tonnészot nem áldotta uiog kies és szép környezettől. Ezt azonban értékelnünk koll és nagyim hasznos, ha egészségünk szempontjából is" felkeressük és kiaknázzuk az ohojtott kincseit. A tonnészot megnyugtató és felüdítő bnksamirja többet ér mindenfajta állató és idegcsillapitó orvosságnál! Többet ór annál is, hogy egész nap a kanizsai utcák aszfaltját (és saját cipőnkot) k\'optatjuk, különösen vasárnap.
Mindönki tollát saját érdekében csulokszik, ha él a roussoau-i jolszó-val: sVissza a tormészolhoz!«
I\'ijíoli gyógyszortári Ügyojetvmá, szoinliaton az Őrangyal gyógyszertár Deák-tér 10.. holnap, vasárnap\' a •Megváltó gyógyszertár Krzsébot-tér \'21. szám.
Kiskauízsán az ottani gyógyBzor-túr állandó ügyolotos szolgálatot tart
Barangolás a háború dübörgése közben \' a római katakombákban
Róma, április hó Bár a frontról csendes időben, kivált éjszaka tisztán hallod az ágyuk dörrenését és alig midik el nap, hogy nagyobb repülőkötelékek no zúgnának ól Rónia fölött, n római templomokat mind tóbh és több hivő koresi fel ,do sokan zarándokainak a katakombákba, hogy orőt merítsenek. Nem érdektelen tehát, hogy emlékezetünkbe fölidézzük a római katakombákat, amelyeket CBak az 1925-ös Szontév alkalmával több mint 25.000 magyar zarándok kereste fel.
Mindenki előtt ismoretos. hogy a rómaiak mostoroi voltak útépítésnek és világbirodalmuk olyan úthálózatul vonták 1», amolv a fővárost a legtávolabbi határokkal is összekötötték. Rzok között az utak királynéjának noyozték a Via Apniát. a mely délre nionl Nájwlyon korosz-tül ogészen a félsziget legdélibb kikötőjéig, a nmi Brmdísi-ig. A Ttó-mából kiinduló utak mentén a városfalakon kívül voltak a temetkezési helyek, mert a térvény megtiltotta a falakon belül való temetkezést.. Jgv a különféle utalt, elsősorban a Via Appia mentén részben ma ír fönnmaradt siromlókok omol-kodtek. Közöttük Tan alig kőt kilométernyire a város szólótól ez a 20 méter átmérőjű .korok sí romlók, a mely Caocilin Motolla hamvait őrzi és amelven ma is olvasható a fnl-
iraV: "Halandó ne uyulj q hamvakhoz és kíméld n védő Istenek lmjait!" A jámbor föliratot nem mindig vették tokíntetbo, mert a római belső viszályok idejében, a XIII. században á síremléket részben ei/iddé alakították át én m-odoti alakjában csak V. Sixtus pápa állította vissza. Db ígv is sok része elpusztult, amint elpusztult a leglöbh része a többi pompás síremléknek is, igazolva a latin költő szavait: »Mpra vonít et saxís«, még a korotokét is elpusztítja a halál.
De o Via Appia mentén nemcsak ezek a pogány síremlékek vannak, hanoin az cIhő keresztények temetkezési helveí, amelyeket közös néven katakombáknak ismerünk. Ez az ol-nevozés ii völgyhajlatról ered, ahol az olső ilyen temetkezési holyot ásták bo a laza kőzetbe, Ezok az olső. keresztények évszázadok lieszélő tanúi és nagy jelentőségű emlékek n keresztény tanítás folytonosságáról. Első rondol totósuk az volt, hogy nyugvóhelyet adjanak a kereszté*-nyéknek, akik szakítottak a halotthamvasztás pogány hagyom anyával és halottaikat kis, a laza kőzetbe vágott sirkamrákba\'\' holyozték el. Idekerültek mindonok olótt a vértanuk tetemoí. amelyekot n hozzátartozók, a barátok, ismorősök a vosztó-holyrŐl elhozták. A római törvény ugyanis minden tometkozósi bolyét séntotlcimek tartott és őzért n mártírok tetemei évszázadokon keresztül biztonságban voltak a katakombák mélyén.
IX* azután jöttek a különböző betörések és bár a hadak nem tudtak .magáim a város belsőjébe benyomulni, legalább n város környékét pusztították el -és a katakombákba is Ivonyoinultak. Hogy a vér-
tanuk tetemeit megkíméljék, a |>á-pák mindjárt az ílyon olső bolörések után elrendelték á sírok kiürítését és a megmaradt ereklyéknek a római templomokban való elhelyezését. *
A katakombák azonban nemcsak temetkezési bolyok voltak nz olső keresztények számára, hanoin mo-iiodékhojyolc is az üldözések időjén, sőt tovébbmenölog, az ístontisztelo-lok helyei azokban alapokban, amikor a szont ceolekményokot csak ítt lőhetett végezni, azon a- Irjlyon, a melyet a hagyomány és a törvény sértetlennek mondott. így aztán a föld alatt különösen novozofesobb mártírok sírjaik közelében kis kakilnák, sót kisebb mérotü templomok is alakullak ki. Egész tormészotos, hogy az istóntisztolotnok ezok a bolyéi kezdőitől fogva művészi díszítést is kaptak a^ sírfeliraton kívül. Ezek részben jelonotek voltak a vértanuk életéből, de jelentós részlten a keresztény hit titkokat ábrázollak és az írott feljegyzések rool-lelt a legjelentősebb forrásai az őskeresztény liturgikus és kultusztör-fénotnek.
*
A legrégibb képek között megtaláljuk a különféle Krisztus-ábrázo-
lásokat és ezok között ott van a 12 éves Jézus, amint a templomban az írástudók között ül, aztán ott van nyilvános életének sok mozzanata és formószotszorülog kinszoiive-désénok ós körosztásiamnak, valamint föltámadás ának ábrázolásai, Do ugvancsak ott találjuk a katakombákban megmaradt képek közöli nz Isten Anyjának számos ábrázolását, ariii bizonyítja — a legrégibb liturgikus miscszővogoken kivid az ősi Mária tiszteletűt. Mái ábrázolások a sz^ntségokro vonatkoznak és mind a hét \'szentség részben ~képekben, részben szimbólumokban .részben folíratokl>an kimutatható. A szimbolikus kó|»k közül n logtöbb az, amoly az Oltari-Bzentaégro vonatkozik és a katakombák legnagyobb részébon külön sz.miségi kápolnák mutathatók ki, amelyekben az idevágó képek, szimbólumok és feliratok találhatók. A régebbi időkltö] csak a szimbolika* ábrázolások maradtak mog, amelvok\' nok értelmét azonban az olső keresztények nagyon jól ismerték.
így tohát n katakombák a mai napig fenntartották az első korosztényok hitét beszélőén kifejező áli-rázolásokltnl és a BSOntifás és a/, első századok iratai mellett a legfontosabb tanúságai onnok a folytonosságnak, amoly a mai kereszténységet az isloni alapítóval és tanítványaival. Összeköti. (Magyar Kurír.)
KISKANIZSAI ÉLET
Egyetlen határozat
volt, ami Kisltanizsál érinti a legutóbbi városi közgyűlésből. !)r. Hegedűs (íyörgy fémjclzell neve kerül a föiiteánk névláb Iáira a közeljövőben. Nem akarunk ünneprontók lenni, sőt kérdezzük. Íi0g>\' niiéii csak most történt meg ez, u határozni, amikor; évekkel előbb kelleti volna már határozni ebbeii az ügyben ? Mégis azt kell panaszolnunk, hogy esak ez az egy határozat történi Kískani-zsá érdekében, hololl meg kelleti történnie ennek is. de ezenkívül is még egynéhány fontos Határozatot vár\' régóta Kiskn-nízsu. Mosl újra írjuk és esak az égiek íudják, hogy hányadszor — miért nem történt határozat, de még esak felszólamlás sem. a legégetőbb közügyeinkben Napirendre kell lüzní a kiskuntzsaj főbb utcák elrettentő és szánalmas állapotai, a járdák kérdését és ,. még sok más halaszthatatlan ügyet. Az általunk megbízott ős megválasztott képviselőinket kór-\'1 Ok. hogy említséle meg a közgyűlésen és verekedjék ki ennek n kérdésnek megoldását. A közbizalom kiválasztott helyi vezérei bizonyára velünk együtt tudják, hogy a borzalmas útszakaszokon egy-egy összeroppanó kocsikerék mennyire nem kö-zőnbös ügye népünknek a mai viszonyok közölt. Tudják, hogy a sártengerben levált ctpőtnlpa-
a legbiztosabb hatású porozó* és permetezőszer szívó és rágó kártevők ellen. Emberre, és háziállatra ártalmatlan. — Gyártja J. R. Geigy fl. G. Basel. Rendeléseket felvesz a Magyar Mezőgazdák Szövetkezete bevásárló kirendeltsége, Nagykanizsa.
kai nem lehel pótolni, lís még sok mindent fel tudnánk sorolni, ami a mull mulasztásaira mulat. Szép, szép a virágos Kanizsa, nem irigykedünk a 75.000 pengős fedezetén sem, de nekünk is vaunak fontos és súlyos problémáink ! A nyári baeiiust terjesztő porfellegek egy dolgozni ukaró, derék városrésznek :iz egészségére törnek és ez még talán a virágdísznél is fon* losahh probléma. Bizony esak annyit Irhajunk: -- valóban inoslohagyerekek vagyunk, de még mennyire mostohák !
Levente-temetés
Pénteken délután kisérték utolsó üli ára Szokol László 1029. évfolyamúé\'! leventét n levcntetársal Kisknnizsán. A fiu-tal levente gyógyíthatatlan betegségben szenvedett és az elmúlt napokban rövid szenvedés után meghalt. A levente díszszázad Szépudvary László Ic-\\*entepnrancvnok vezetésével mondót l utolsó Islcivhozzádol :i fiatal leventebajtárs \\ sírjánál, míg a leventezenckar Wcckl karnagy vezetésével néhány gyászszámmal működött közre n temetésen. A temetési szertartást P. Malmos Fortunát végezte.
Dunántull Bazdaaági SxetsgTtroiok Szeazíinomító BéssvénTtáraasága
NABYKANIZSA, Erztébet királyné tér 12. ¦ ¦-.....¦ ¦¦ ¦.....T«l«lom SS. \'
Bor- ás pyQmoloitiuifáidt. Rsat-é* llköroyár. Szeszaagykeraikadái.
Átuiltttnk nagyban és kicsinyben: borpárlatot hodoljavltáara és ko-nyakkeszltesro; valódi Hprfi- 6*
lorhSlypallukát; rumot, llkorl ál ko-aer>x-p4liakákal t liaaawont ea \' d*M t arál Usont. 1U9
Ktllonlegeeeégt gyáitiaáoy: Satant Damonkva Gy4gyka«vr>a
19-14. ímSjus 20
ZAUA1 KÖZLŐNK
ti
HÍREK
napiir. Május 30. S ombal. Horn kai Hemardin. - I\'rolesláiis farnál. — Május 21, VasAinkp, Rám. hat. bxaudi. ¦ Pro" tesllili Komilanlln.
— (EápereskerQletl papi gyűlés)
Pénteken délelőtt tartotta * nagykanizsai járási cspcrcs-kerülut tavaszi papigvülésát Niomctz Sándor Inthóli plébános, kerüloti esperes elnöklete alatt Nagykaniasán. Az ölnóklá csikji\'os megnyitójában üd-rózúlte a toljus számban megjelent [Hiúságot, uiujd utalt a mai időkre, amelyek toku/olt muukaluljc-sil-inúnyt követőinek KiíbzIub egyhazának\'papjaitól is. .Majd részletesen beszámolt á keszthelyi asberesi gyűlésről, amoly a megyéspüspök rész-vételável folyt le. Labóczki János zalaözenlbalazBi káplán Xll. Pius pápa legutóbbi körievetét olvasta (el, majd á hői-múlással és püspükfogud-lutassal kapesolatÓS ügyek kerültek
le tárgyalásra.
— (Kengregáclós hlr>
Az Urloányok Mária Kongregációjának Uigavatáaát a puiuVösui ünnep kbüll SlhulsZUUt) József VeSjZ-
picini püspök fogja rogesni Nagy-¦kanisáán.
— lOrvósl hlr)
Dr, Tardoa László orvos Sugárul 12. sz. ulutt megkezdte reildeiáaét
ilélolótt lÜ-töl 12-ig, délután 4-tól íi óráig. (:)
— iVItézek, hadirokkantak figyelmébe;
A bősök holnapi ünnopúre a nagy ksaizsai vitézek délulótt 10 óráig gtulokozuok u felvonuláshoz a vitézi nzékházban. A .hadirokkantuk, hadiözvegyek .10 óráig gyülukoznok a liadírukkautuk hivutalos hulyiségá-ben. .- ,. !
- felhívás a laboellkáBzltö Ip.iroüolilioz)
A nagykanizsai Ipartestület ol-h ::-!\':;, ¦ (elhívja az összes városi ás járási lúbbolíkószitó iparosokat, hogy a január havi piros utalváuy-nyai 48 órán bőiül jolontkezzonok l\'uska Forenc ipartastüloti nlolnök-DÓl, Király-utca "28. szám alatt. (:)
— (Elmarad az áramszünet;
A Nagykanizsán holnap, vasárnap reggelre liirdotott villanyaramszünoi ol marad, az áramszolgáltatás tehát egész nap rondos lesz.
— (Qyégyszeréaz) kt.endeiev
A belügyminiszter Dóri Józaof volt nogyluuiizsai zsidó gyógyszo-részt kírondollo u sümogi .dogváltó gyógyszertár vozotésóro honvédelmi munkaszolgálat korotébon.
— (Pestaügynikség RIgyácon)
Június 1-tól poBtaügynökség működik Kigyácon, naponta egyszer gyalog küidónccol a\' nagykantzsa letonyoi kocái járat hoz.
— iA boinaskáresultak részére) mint porlaki tudósi tónk írja, a
-Magyar Mogujulás Nemzetiszocialista Pártszövetség ottani szervezete gyűjtést indított a eddig 144 pengéi gyűjtött osaiío. A gyűjtés tovább tart.
akar beszerezni, vegyen vagy^ rendeljen soheghy ovula
műbutorasittlo. mesterié! Kirúty-u! 8. Üzem: KlnlKl-u. 14.
Fogházra Ítélték a horvát csempészt, aki meg akarta vesztegetni a magyar határvadászokat
Meg sokáig fog tartani, nüg a horvátok megértik, hogy a magyar hatáfvadászokat nem lehel lekenyerezni és szigorú büntetés jár annak is, aki megkísérli a megvesztegetést, Ezt a leckéi kapta meg Mihaliueez Mihály 25 éves, Szivéeszk-i horvátországi legény, aki 10 kg. rézgáUccal a csomagjában megkísérelte, hogy jó üzletet kössön magyar területen a keresett por-lékálékával. Ezért egy ulkuloin-mal Jumbrovits János nevű barátjával szerencsét próbált. Jumbrovits ugyanis felajánlotta, hogy megmutatja a biztos utal Magyarország felé. Első ízben, át is csuszoll, de amikor vissza akart menni u gálicérl szerzett 00 kg. magyar liszttel és 140 csomag magyar pipadohányával, egyenesen a magyar határ-vadászok karjaiba futottak. Jambrovíls ekkor nzl ajánlotta társának, hogy kínáljon pénzt
a magyar határőröknek, talán elengedik őket zsákmányukkal egy üti. Meg is tette. Mihuüncez felmutatta a százpengőst. Vesztére tette, mert a magyar határvadász válaszképpen lefoglalta a csempészett¦ árul és öt magát bekísérte u iriiksuvarj őrsre, mig Jambrovitsot. akit arrafelé ismertek, szabadon engedték. Mihaliueez igy. került megvesztegetés és tiltott határátlépés miatt a nagykanizsai törvényszék elé. MihaRnecz mindent barátjára, a hcgyen-v&lgyön tartózkodó Jam-brovilsra kent, de a kihallgatott három határvadász • szemébe, mondta, hogy ő volt az, aki elővette a százpengőst és jelekkel mulognllu, hogy engedjék szabadon Tolni dolgaival. Mihaliueez Mihályt, mivel még mini volt büntetve, egy hónapi fogházzal büntették. A lefoglalt lisztéi és dohányt a törvényszék,cl-kobozlu.
SPDRTfcLEl
Vasárnap Simontornyán dől el a ÜM.vlE bajnOKsaga
Vasárnap látszólag csendes forduló lesz. Ez viszont csak papírforma. Emberi számítások szeriül az NVTE hazai pályán sím ni legyőzi a Zsolnai csapatul, a K\'tbE pedíg hatalmas gól-arány u gyözchnel arat a sereghajtó Bonyhád ellen. A ZMNTlá helyzete a ieg veszed elmésebb. Simontornyára kell utaznia ós otthonában kell kétvállra fek-tclni a kiesés veszélyes zónájába került SBTC-t. A ZMNTE vezetők és játékosok mindenáron győzelemre számítanak, hiszen utána újra felcsillannának a bajnoki remények, mert a ZMNTE-nek a helyi rangadón kívül, egy ellen komoly mérkőzése a simonlornyai. Érzésünk szerint hatalmas küzdelem lesz Simontornyán, döntetlen eredménnyel. Az összeállítás még nem biztos a bajnok-jelóll gárdánál, de minden va-lószinuség szerint Kovács II. — Kovács L, Horváth ---- Mihályi, Héjjá, Kiss I. — Szabó, Istenes, Kiss II., Lyka, Virág ösz-szeállltásu lesz a ZMNTE csapata.
Látszólag könnyű mérkőzése lesz az NVTE-nek. Mi is ugy ismerjük a kék-fehér vasutasgárdát, hogy nem szoktak somi"] elbizakodni é$ simán nyerik néhány góllal a Zsolnai elleni mérkőzésükéi. Minden valószínűség szerint viléz Zalán Kosa, Munkácsi - Varga, Németh, KÖfalvi , Juhász, Frisch, placskó, Tura, Horváth változatlan ősszeál lilásban,
A kerület többi mérkőzései ; Bonyhád --KTSE, JJarcs—Dombóvár, PBTC--Péhnonostor, PVSK--Xagymányok.
Atlétika
Az áldozócsütörtöki nagykanizsai labdarugó mérkőzés szünetében megtartott atlétikai számok eredményei:
200 ju.-es sikíiilás : 1. Erdőé (Zrinyi-Dose) 21.2 mp., 2.\\ílo-dán (Zrinyi-Dose) 21.2 mp\\ 3. Ilobor (Zrinyi-Dose) 24.7 mp., 4. I\'állalvi (Zrinyi-Dose) 25.1 másodperc \\
1500 m.-es síkfutás : 1. Pintér (NVTJS) 4 p. 15 mp., 2. Körös (NVTÉ) 4 p. 51 mp., 3. Erdős (Zrinyi-Dose; 4 p. 53 mp.
Súlylökés ; 1. Erdős (Zrinyi-Dose; 10. 15 in,, 2, Görög (ZVi-nyi-Dose; 10.20 m., 3. Pál falvi 10.15 m.
llániiasugrás; 1. Körös (NVTE; 10.50 m., 2. Erdős (Zrinyi-Dose; 10.35 m., 3. Csáiiyi (KISOK) 10.30 m.
Diszkoszvetés.: 1. Erdős (Zrinyi-Dose) 24.80 m., 2. Gönög (Zriiiyi-Dose> 24.60 m., 3. Körös (NVTE) 21.00 m.
1x100 m.: 1. Zrinyi-Dose (Hodán, Ilóbor, Erdős, Görögj, 2. NVTE (Körös, Pintér,, Sza-Acs),
Csáktornyái ZTE—Zalaegerszegi válogatót 8:6 (3:1)
Barátságos labdarugó mérkőzés, amelyen a zalaegerszegiek szép és gyors játékot mutattak; azonban vezetéshez nem bírtak jutni. Az 1. percben ugyan megszerezték a vezető gólt, de
FELHÍVÁSI
VIKTÓRIA QÖZTÉGLAQYAR Kft. Nagykanizsa, felszólítja mindazokat, akik 1942., 1943. évben téglára, cserépre lefizetéseket eszközöltek és azt még a gyárból nem szállították el, hogy folyó év május 31-lg a gyár irodájában jelentkezzenek. A fenti Időpont keretén kívül Jelentkezők követeléseit figyelembe nem vehetjük.
ne, Igazgatósán.
ugyanabban a pereben Benkö kicgyeiilitetl. Góllövők : Benkö I. Yerbáncc 2, Vugrinee 1 és Vamplii) 1 (45 méteres szabadrúgásból). Az c\'sö félidőben Isl-vánovjes kapus nagyon jó volt, azonban a második félidóbim vitéz Mugvar mindent elrontott és 1 gólt chgedelt ií hálóba.
Levente bajnokság állása
VIII. ctoport
1. Nagykaoizsa 9 8 — I 32:11 16
2. Keailhely 9 7 1 l 3l: 12 15
3. Zalibár 9 o - 3 26:31 12
4. Koiuaiváros 9 5 1 3 23:21 11
5. KUbzemgról 10 4— 6 15:26 8
6. Sármellék üt 1 ¦- 9 7:31 2 7 Újudvar visszatépett.
Hősök emlékünnepe Nagy-. kámzsán holnap délelőtt
.Holnap, vasárnap ünnepli a magyar nép llösyk vasárnapját, hogy ezzel is kifejezésre juttassa mélységes szeretetét és megbecsülését , bonvédhösei iránt. Zrínyi Miklós városa mindenkor különös melegséggel adózott hőseinek, az idén azonban az általános helyzetre és légoltalmi intézkedésekre való tekintettel, egyszerűbb keretek között, de annál bensőbb érzéssel adózik hősei emlékének. A dr. Hegyi Lajos h. polgármester állal kibocsátott meghívó szerint vasárnap délelőtt í) órakor ünnepi szentmise a Jézus Szive (fehtö) plébánia-lemploinbnn, léi 10 órakor a ferencesek plébánia-templomában, ugyancsak 0 órakor az evangélikus és református templomokban. Utána a hősök emlékművének megkoszorúzása következik:
- (Idejekorán kell feladni a Jégoizteidtadt)
Fontos, hogy a gWja oleuii.csapások okozta károk olteuj-biztoflitáK utján yédokozzók, a mostani súlyos idok pedig egyenesen megkövetelik minden gondos termelőtől, hogy\'a biztosítást igény bo vegye. Minél ülólih jelontso bo unndon gazda termésének jégbiztosítását, mélynek dija akkor som több, ha a biztosítás már kora tavasszal kerül feladásra. Az Fisé Magyar Általános Biztosító Társaság hulybcli íóügynókségéiiük cimo: Csongory-üt 2. \'
- \\Tiios a naptár-kladáS)
Rondölot jelent inog, amolynok értohnebon a naptári részen és küz-érdokü tudnivalókon kívül más (vallási, politikai, irodalmi, tudományos) köz Ion lény okot ia tartalmazó naptárt kiadni tilos. A koreaztény (előkezelek hithűzgalmí naptárai megjeten-hotnék. A tilalom alól csuk a minisztérium által kiadandó Nmnzoti Kalendárium és a Sajtókamara kiadásában megjelenő egységes naptár kivétel. .Másik rondolot a ponyva értékhatárát az eddigi 3 pengőről 6 pongór« emelték fol.
szép villa te lek, meglevő összes anyagból 2 s/ui>.. ¦ ^-Konyhás villa saját ízlés \\ szerint azonnal ráépítve, "TJO.000 P-ért eladó. Bővebbet
Breltenbaoh d, fürdőígazgalónál, Balalonfcnyves.
1411
j
ÍBJJ, május 20
A fíxüvjct flrlsae i letíKeríKoresokat,
I ha TOrekorsin.tr ránt vem
Berlinnél jelentik: A szovjet kóz-iáraaoágok balkáni uniójának mog-totyrátesevo) kajiosolatban egy nemet köalpmóliy rámutat arra, hogy n legutóbbi nrosz-téwők megbeszélésen felvetették n longoríizorosok kérdőiét. lem>zik. hógv a Kzovjet loaz a teiigorBzoroaok Őriz dérol mog bízva, abban áz esetijén, ha Torok-ország résztvenno a bábomban. Kzért egyezett hole N\'airyluitaiuiia abba. hogy BodogUá átengedje a Szovjetnek az olasz flotta egyhur-inail restét,
Nagykanizsa magvai város polgármos tótétól,
12,964/164«
Tárgyi HiiciierU éleilövéjzel.
Hirdetmény.
A hely\'rscg csapatai folyó hó 24., 25 , 26. ez 27-én a tölgyesi harcszerű lőtéren éleslövészetet tartanak.
Az ott tartózkodás lltos és életveszélyes.
A Kiveszel robbanó lőszerrel is folyik, miért is a fel nem robban! lövedékekhez nyúlni életveszélyes, Ebből eredő bitesetekért a honvéd-kincstárra! széniben semminemű kárigény nem támasztható.
Nagykanizsa, 1944. május 17. idd Polgármester,
Fqlytsta« az I. eMalrál. j.
veti árnyékát. Maidnem lehetet- | egyidlmnkŐTlése lenne szüksé-
irja
l^^irn^^kitaü- t &*. Moszkva pedig.nár nem áll gatást nvn Ihassanak, mert ah- j flsangknisck oldaláén, -hoz a Szovjet Unió barátságos 1 a spanyol lap.
A német hadiipar ma is többet termel a hadsereg szükségleténél
Az utóbbi belekben lórlént, bombázások a német hadiiparnak nem okozlak említésre m<el-tó kárt, egvos kisebb helyi jelentőségű veszteségeken kívül Ezeknek az egész német hadigazdálkodás szempontjából nincs jelentősége, állapítottanug a német lartalék hadsereg parancsnoka, mint azt az NSi
prágai jelentése mondja. Kijelentette ínég a parancsnok, hogy Németország hadi-termekbe programszerűen emelkedik és nemcsak fedezi a hadsereg szűk-sóglcleil. hanem annál többet termel Ez pedig a német nuu likasoknak és munkásnőknek köszönhető.
Eayre lobban eltávolodnak a domlnlumok az angol birodalomtél
A tokiói Sin Bum foglalkozik n most véget ért londoni értekezlettel és azt n brit birodalom lássa pusztulásának tekinti. A birodaloai tagállamai nem vállalkoztak az Angliával való szoros ogyütlniükifcleare. A domiuiumok minisztorolnökoinok mugatartásából inkább arra lehet kó vetkőztetni, hegy távolabb igyekoz-lillyi " \' \'
: jutni á süllyedő anyaországtól.
filz arra vall, hogy Anglia elvesztette vezető szerepét a vilagb.rodA-loinban és a domiuiumok egyro jobban Amerika felé tájékozódnak. Az értekezlet, melynek az angol megerősödést kollett vólnti szolgálnia, csak azzal az eredménnyel járt, hogy a széthullást még jobban kidomborította, írja a tokiói Sin
Bum.
LESDVAI BIILÖS Rsgvksilzsa, Főnt 14.
gintar V»rr«nép Kapvlaalat. K«ilmunk» r»vldáru Oalata
Vállal: Előnyomtntést, fehér és színes kézi és gép-
hímzést, betühlmzést. Kli»r|« «aynl.»mi1 MrihiUlmt.
soffOr-iskoi.a
Államilag engedélyezett gépjárművezetői tanfolyam kezdődik május 25-től.
Toldom Kelemen autóüzem tlagykanizsa 417. Zrínyi Miklós-utca 13:. szám.
Tolofon 417.
Nagykanizsa niORyoi vároe polgAimestorotól.
ríznsllcutalvrtuyok nzct-MStáia.
Hirdetmény.
A eaerlől én nz ihadhegyl szőlőhlrto-kosok: \' rózRAlloulalvAnyukst a he-gy-koiaégl elnökftknél Átvehetik.
A vAros terlllotén, tebAt Ciarlfl és Siabadhegy kivételével, lekvő szőlő-területen birtokosat rézgAHcutalvAnyt n v. gn7.da.sAgl hivatalban folyó hó 22., 23. és 24. onpján Igényelhe-lnok. Az utalványok Átvételékor a vArm. hegy-
klÍ7KÓKi tanácsi j\'mil.H.nt ho kell II-retBl. A Járulék OeSiege néiiyszogőlen-klal 04 fillér.
Nagykanizsa, 1944 mAJus 13. is s Polgármester
Pk. (747/1943. »z- 1943 vghlól 242 ix, Árverési hirdetmény.
Dr. Vlt l\'uenc m^yhAnli*st ügyvéd állal képviseli Pondéra Á»H*uoi U,*lo»iló Intézet hpe.lt cég Javéra 2142 P 42 I. töke cs löbb köteleiéi iniulúbBi nejéin a nagykanlmi Vli. piJit)lf*ai; 1943. évi 1206. Sí. ÍCÍ-. i«léVel elrendelt kielégített vé^r^liaitAs folytán \\o.\'K-lu|\'SM fzenvedítő 1ÍÍ43. évi de«ml«r In 13 la leloglall 7400 P-ic becsiül ini\'.i\'srtj\'ckifl a nagykanizsai kii. jiítíthlrOsli; lenit siámu vészeiével az, áiveré* c icnde\'lctvén, PöKétén, az ura-un lomban, i liieielt öaiug tevonAitval lenidA i"\';,^!! ,ii i hatAi<ÜAUl 1944, 4vl ]..„!..» I,/, 2. napjaiiak délelőtt 10 órija lUiMU kl, SBUSOI a il laloglult Icnmek, 10 szekér ¦ tgyéb infjósSKokat a legtöbbet férőnek kéupénzflzetéi mel-lett, esetleg btctaroa alul Is el fogom adni.
Nagyksnltu, 1944. évi majua bő 6-án. Etek Laizló
Minden nap olvassa
a
Zalai Közlönyt!
Unger-ülimann Elek vaskereskedésében
sin-, rud- ée patkóvas-, továbbá szeg-
utalványok beválthatók ii ÉjepleÉ.
Hofharr-B^P*>tt gépsttij, oatapágyfém én golyóai , osiaipágy igénytéavét eiHntóxem.
VILLAMOS ARAM-_ SZOLGÁLTATÓ RT.
AramicimUk fbuMu, raUamaolók, hlbal>l«nUa«k, aukaiarll (•Ivllágotltéi mlnd»n villamos k*rdésb«n déUiatt 8-46! déiuUaa 16 óráig.
Csengery-ut B1, fiaton 29»,
APBÓMIBDETfiSEl
tíHuuwf In 1 Inda mrghlihflt\'S Hs/lvlsc \'őt avnnnaH betépAsre ktreaek. Tutv.lv -La(os. Cvnffrvut II. 1821
tr*p«ah*i3éeBan ff m*i^o*\\hbtr, IFVaVerolf klnkaTe^adA Iranv tlxlelhrn k|. uroMtónik apnlkotlk. Clm a kiadúh\'v*. latnán. 1638
JUNt»lee**a*delcet felvesiek -Lukáesy asztalos. 1631
Fiatal bc|srőteányt (elveszek, Clm R kiadóban. 1624
HAKtfaaalHnSI keretek ssonnalra 25 t* 38 év troröttl TeAnyt "brv (gyílEII l|ln öívfgvamonyt, Qurdo", Petőfi ut 35 1641
ADAS-VÉm.
Foroioe kapható Sírecz tstvaa faktren-kedöiiét, Zrlnyt Miklós n. 30 sa. 1503
ifürn««, lucerna-, taksrmAnybllkkőny-, \' vlrágmigvak
burRundtréőa-, cukoiborsó-fcaphalők Tóth. KirAly-u
JAkerban tévő sóblls íocsl e\'ad^. Beleznal, Sugárút 54. 1564
Nvpeeoelae^ előlcgyeihetö Mapv^r-ulea 9 Ti-|*skire\'ikedés. 1600
1 Mímélye* "Irhai-el, siíp mirvínv emlékkel eladó PetÖll-ut 4. 1620
Ety fAHIke>ie,kp*i> lőminóté^U talmikkal eladó HQithy M.-ut II, I, fi. 1617
KitanB rill\'potbsn levő bArniHs mahic eladó. Ctm Slrdl OérAné, Ba|iau, 13. 1623
HevoAaxfel»M«raléa eladó Koionn-udvar, asztilotmfibely. 1633
300 llterea bükkfa hordó permrle. zéshes eladó Zrínyi M-t). 44. 11340
Krumpli kapható ol\'Í-z héten teced 8 tói a. u. 5-lg Brdílylnnél, Ziinyl MtklAn-utca 44 163»
Két taiefcrany és éjjellsitkrény eladó. Clm a kifldoi.nn. iG\'ii
Komaly nvuUszoknak ketrecek eladók és egypAr duplatalpa 4*-aa IAHI-oalama. Utspir, Bigolasánc. 1037
Trágya eladó Msgyar-otca 32. 1630
j6 allapOtbai léVŐ MrltkarAkpAH
vesiek Dr. Orosxné, Horthy M.-ut 2. 1842
EladdburgundtrépaAtpád-ntca 12 1632 BÚTOROZOTT SZOBA
BwIoraaoH szoba kiadó egy fiatalember réizére Rákócal-utcs 34. 1626
HÁZ ÉS UNÜATLAN
Elaaló 3 siottta u| adémcates hat kDloiiuióteii. Pap IfigattaiikfcveUtő. Telelőn G-70.
Elűüó kertes hiz, szép házhely. Megbízóit Horváth, Sugár-nt 42. 1629
KÜLÖNB&LÜ
HAralnék egy kis lucernát a város határában. Hoftr, Korona szálló. 1597
Ma délelőtt 9 órakor plaoaai elvesictt tekele nŐliátka Kérem a becsületei megtalálót az irataimat ét a benne levő dolgokat a kiadóhivatalban vagy Rákóci<-ulca 27. lulveakcdjér leadni. 1634
Mindennapi leveluésbőt Ostzegyllitóil IOm«Qbély«ioat ljélycggyií]lcji célokia m«o»eaxak. Barbarlts, Zalai KöilOry ucrHcutőaége, naponta délután 6—7 ón között. Ea a hirdetés mlmiiy érvényes.
ZALAI KOZLOIsV
FOLITIKAI NAI\'H úH
* Kiadja: „Közgazdasági Ft T, Nagykam, Felelős kiadó: Zalai Károly Nyomatott a.„K8igazdaaágl B. T, Nagykanlna\' nyomdájában Negykanizaán NyoradAért fetal: Zatai Kirab;
Felad) t.
Clm:
Iwitokont;__._ 84-. avi., 114. u. Nagykanizsa, 1844. május 22. hétfő
Tábori posta: © ®i ®&
ZALAI KOZLO
A- POLITIKAI - A P I L A P
iiii>inl«i»l fcmaMMraMI: ÜKtl i. wtm KWIIz«tfal fam: «
t»»)r».tM»i «. umMUmuu Hfafaa m «. Feletö« «rerkesztfl : Barbarita Lajo« nW«ié»n
¦MHiUft MtkiWH* Ululili Key™ ...vi.,,: hétltíj
Ára 16 fillér.
fa UaltUWAl: Fi« i nte. fa UuKtUvotnil kWa n. <
FeleKSf oerkesztfi : Barbarita Lajo«
KMnwtfai ára: «gy hóoapfa 4 ponlííl 30 iro*A n«gy«dÉTTV 15! p«nírő 4P lillur
Sxiéjay miniszterelnök beszédei mond szerdán mindkét háx illéséi
Egész hóten tanáoskozik a képviselőház — Kót lontos miniszteri nyilatkozat hangzik el
a hót folyamán
iáaaójay Dömo kormánya szordán mutatkozik bo a, törvényhozás olótt. Batójay Dömo mi ni az tominők mindkét ttáa ülésén boszéxkit mond. A képviselőház ogósz hóban folytatja tanácskozásait. A napirenden szoro-|;-y| több törvényjavaslat ós tőbb samzotközi egyezmény boeikkolyo-
zéso. A törvényhozás munkájának legfontosabb pontja a képviselői mandátumok meghosszabbítása, mivel a képviselői mandátumok június tejárnak. A minisztorolnök DOSZÓdoin kívül két fontosabh nyilatkozat .hang ! zik még ol oson a háton. Az ofjyik vi
Szász Lajos iparügyi miniszter nyir-egyházai boszéde íosz, melyben az iparpolitika időszerű kérdéseiről foglalkozik. A másik Rats Jenő mí-nisztorblnőkhelyettee boszéde, melyet koddun Zomborban mond el az nj főispán boiktatásán.
SsSSSjr^rVSfSjSWlrSSSfSsar^^
Sem á keleti, sem az olasz harctéren nem vezettek eredményre az ellenség tárnádé erőfeszítései
(NTI) Qyengébb ellenséges va-dászköte ékek repültek ne tegnap a déli érákban a Némelbirodalom területére. A mintegy 120 egymotoros gépből eddigi megállapítás szerint 38-at lelőttek.
Az északamerikai\' repülőgépek ezúttal is so\'\', nem katonai célpon-
tot támadtak. Előpomeranla körzetében kis magasságból lőttek egy személyvonatot. Ez egy
külénvonat volt és gyermekeket szállított vidékre az egyik kl-ilrtlelt városból. A támadás alkalmával tobb 8—13 éves gyermek súlyosan megsebesült.
Zavaró repülés volt tegnap éjjel Magyarország felett
A Magyar Távirati Iroda jelenti; Tegnap az""esti órákban a Duna-Tissm közén nagy iávközakkel több ellcnseues gép dél felől északi irány-hsm átrepülte az\' ország légiterét, liovtházásról eddig nem- érkezett jelöniét. Valószínűleg ugyanezek a gépek ma a kora liajnali órákban ugyanazon a vonalon észák-déli iranylujn repülték át az ország léyi-teréi. Ats átrepülés zavaró jellegit vetít,
A németek keményen tartják flontecorvo-t
lyot szállítottak !k> és hatalmas mennyiségű hadianyagot zsákmányoltak, amolybon néhány páncélos ís van. A ínég fontmaradt szovjet orőket a Dnyeszter-hurok ogy erdő részére zsúfolták ősszé, amoly most
Berlinből jelenti az hderiuf: Déj-olaszországban vasárnap tovább folyt a nagy harc Montecoivonál, mely ellen az angolszászok naphosszat intéztek összpontosított támadásokat. Erős tüzérségi ttlzón kívül középnagyságú bombázód repülőgépek támogatták az angolszász csap dókat. Bár a támadók hatatalmas számszerű fölényben voltak, a német megszálló csapatoknak sikerűit Mon-tecorvot tartani és a támadóknak szokatlanul nagy vérveszteséget okozni. Az InvázTós erők néhány kisebb harci csoportját, amelyeknek sikerűit átmenetileg a várasba behatolni, megsemmisítették, \' ;r
A örloi\'olHiil bekerített bolsevista erők vasárnap sem tudták áttörni a német gylrfit .
(NTI) .Vasárnap a Dnyeszter alsó fuiyaj» mentén ürigoríopolnál csak fcolyi harci tovőkonység volt, tobb-«üáz hadifoglyot ejtettünk és nagy-momiyiségü habanyagot zsákmányol tunk. Közép-llesszarábiában és Mold váhan nem történt jelontós esemény.
Aa íntorínf jelenti: A Iwlsovis-ták vasárnap ísmétolton mogkisérol-ték, hogy a Ürigonppolhóí\'nyugatra selujrito.it szovjet erők gyűrűjét széttörjék. A nemet kötelékek jó onJd-ajónuyel folytatták ezoknok a bolsevista eaoportoknak a mogHommisité-»4t. A nap folyamán többsaáz Tou-
is 7t —német ütogok Összpontosított tüzében áll. A keloti arcvonal többi részéről említésre méltó harci cso-lekmónyrŐl nincs jelontós.
lelentés as\'olasz városok kultur-értókelnek vaadal pnsxtitáiiáról
Az olaaz. vezéri főhadiszállásról ujabb jegyzéseket hoztak nyilvánosságra, az angolszász repülőgépek áltól az utóbbi napokban véghezvitt terroron iati ásókról. Az angolazász bombázógópok támadásának újból sok polgári lakónegyed, tomplom éfl értékos gyűjtemény \'esett áldozatul, bivornóban elpusztították a 16. századból származó székosogyházat, pu-lyoe találat ért egy értokoa gyűjtő-ményt, moly a középkor élőjéről származó okmányokból és iratokból áll. Pannában teljesen elpusztult n kormányzósági palota, a hercegi palota, az állami levéltár és a Karnosó intézet, Forli kőzelÓDon az nngol-száez röpülök több kísobb helységet támadtak és az egyikben olpueztiíot-
tak egy tüdőgyögyintézetet.
38 kiló befalazott aranyat találtak egy pesti zsláé ftgyvód lakásán
Az uj kormány megalakulása titán a belügyminiszter felszámolta a régi polillkai rendőrséget és Halm Péter kormánytanácsost bfzta meg annak újjászervezésével. Az uj politikai rendőrség feladala a még meglevő baloldali szervezkedés likvidálása, a kommunista agitáció mrgrókezése és a zsidótörvénnyel kdpcsolaios rendelkezések ellenőrzése. Ehhez tartozik a zsídóvagyont rejtegetök leleplezése is.
Néhány nappal ezelőtt közölték a rendörséggel, hogy Keleti ErnÖ ügyvéd a lakásán az :im;o! rádiót hah-gatja. Detektív ment ki az ügyvéd lakáséra, ahol az ügyvéd felháborodva mutatta kicsiny készülékét, hogy azon Londont nem lehet hallgatni. Az (Igy el lelt Volna intézve, de s detckllvnek feltűnt, hogy a kályha környékén uj faifestés van. A detektív vésőt é6 kalapácsot szedett elő és kibontotta a kályhát, mely-
ből 38 kiló szinaranv, nagy meny-nylségü bnlliáns és platlnaékszer került elő. Megállapítást nyert, hogy a németországi imrkaromlás;Íde{én Berlinben az Ügyvéd potom áron 33 bérházat vásárolt.
Mikor a magyar és német kormány közöd megállapodás |ött létre, a házakat eladta, í>zok ériékét birtokba fektette és amikor a földbir tok értéke magasra ugrott, azokat Isméi eladta és aranyba fektette.
Különös figyelmei érdemel, hogy egy nagyértékü festménygyültemény is kézrekerült. Csánky Dénes a Szépművészeti Múzeum Igazgatója, a zsidó műkincsek kormánybiztosa kijelentette, kogy eddig a Szépművészeti Múzeum a világon a nyolcadik helyen állt, de ezzel a nyü;lemény nyel, mely Weiszfeld Alfonz gyülte-ményéoői való, sokkal előkelőbb helyet tudunk a múzeumnak biztosítani.
á moRka honvédelem
Sztójoy Döme miniszterelnök már egyen gyártóbbak meglátogatásával én a munkássággal való közvotlnn érintkezéssel bizony sását adta annak, hogy ugy ó, mint kormány* hon védőiemnek tekinti az idehaza folyó termelő munkát, fippon ezért különös gondja Van arra, hogy ez a munka, amelynek lóTOlmre^áű célja a hadsereg szükségloleinek biztosítása,, zavartalan legyen. Do gondja van a kormánynak árra is, hogy az idehaza dolgozé munkáíi megkapja termolő munkájának azt az ellenértékét ,amt neki és esaládjának tisztes megélludéflt biztosit.
I-ogulól.b a Nemzeti Munkaknz-pont kötolékébo tartozó munkások küldöttsége tisztelgett a mlníszter-ojnőknél. Sztójav Döme ezt az alkalmat is megragadta annak az álláspontjának kifejtésére, hogy az íttnon folyó munka szerves alkotórésze a lionvédelemni\'k. Knnek n munkának A biztonságot azok adják ,meg, akik a fronton védelmezik az Őni halárokal. Mindenképpnn jóson tehát az a követelmény, .hogy az itthon folyó termelő * munka méltö legyen honvédőink teljééit-mén véhez.
Hangsúlyozta a miniszterelnök, hogy a kormány minden lehetőt meg akar tenni a munkásság élot-nzinvonalának emelésére. Kz a tö-rokvéfl terinéazetes is, hiszen mindannyian egy közös í\'élért küzdünk \'$s dolgozunk, a kÖZÓS munkában tohál egymást támogatnunk kell. A kormány azon az uton akar haladni, amely a modern szooiália állam irányának és kívánalmainak megfelel. Bz podig annyit jolont, hogy mind a inunkat, mind podig a munkáét kollóoQ értékelni tudja 6e akarja is.
Hála Istennők régen lehullottak izek a mesterséges válnaztófalak, a melvokbt a levilézlott liberális gaz-dasági rend állitott a munka ea a tőke. a munkás és az államhatalom közé én amely választófalak alkalmasak voltak arra, hogy egyesok a munkásság olégedot lonségénok felszított \'tüzénél siissék maguk azá-mára a pocseiivót, Uj szociális világrend hajnalát éljük, nom lobot töhbé szo arról, hotry az orősek kizsarolják, kizsákmányolják ¦ azokat, akik náluk gazdasiígüag gyengéhbek. A kormány éppen ugy; mint az öntudatára ébredt nemzeti társadalom tisztában van azzal, hogy ngy a munka, mint az ember, aki uvl a munkát végzi, mélyen megbecsülendő értéke én irorvos alkotó rés/w a nemzetesalád nagy közösségének.
Nincs többe oka senÍKinők arra, hogy osztályharcok fegyvereit ko-vácsolja és ilyen harcokra szervez-kodjék. NtnCS oka .tehát joga .nincs
hozzá többé, A magyar nemzetesalád keretén belül egyenlő jogú édestestvérek étnek, egyik kenyerét épugy biztosítani koll, mint "a másikét. Ez azonban azt is jolonti, ¦ hogy pgyiknek vállát éppen olvan felo-lósség és kötelosség tnrlteíi, mint\'a másikét. Különösen ma, amikor a nemzeti létért a magyar jövőért vívjuk súlyos harcainkat. Ma a
munkafegyelem, a rend és nyuga?
ZALAI KÖZLÖNY
1944. május 22
lom, amelyeket a miniszterelnök hangozta tud. mindenné) foiitosakb követelmén vek, mert özek azok a tényezők, amelyekkel áll vagy lrikik az ország.
Azt monduttii a ni.imaz torol nők, hogy ó kormánya mindont mog ttkarnak adui n termelő munkának, amit a muj/keietoklton megadni 1c-beiteégosM» hgy a kormánv, mint a harcban álló nemzet joggal elvárja mindén fiától a felfokozott munkateljesítményt. Hiszen ma már a frontok mögötti lógivoszély ia bizonyítja.\' hogy mindnyájan a nemzet katonái vágyunk. Aki idcliaza dolgozik, az ti nemzet munkahadHoie-géuek tagja. Odakint fegyvorokkol. idebent a munka eszközeivo) kell győznünk.
(\')
Ml van a hivatalos lapban?
A Budapesti Közlönv azombati, 1.18-ik Száma a következő rendeleteket közji:
a Sajtókamara felállításáról szóló rendelet egyes ieiidolkezé»>inek mó-dositása és( kiegészitése,
a rotációé és íves nyomópapírnak! könyv, naptár, füzet előállításán, vonatkozó korábbi rendeletek módosítása,
naptárak előállítása,
könyvkölesönzésnek iparengedély hoz kötése,
zsidók réazéro kiadott egyes ipar-jógositváuyok megvonása,,
zsidóknak n vendéglátó üzemek látogatódéban való korlátozása,
xHÍdókiuik nvilvános Piórakpzóhe-lyek látogatásától való eltiltása,
ipari egyesületek, szövetségek, ós ipartársnlntok bejelentési köteke-
gazdasági kötelek legmagosuhb árának megállapítása,
a központi illetményliivatidnak a ténylegesen szolgála állami alkalmazottak, nyugdijatok, slh. illotményDi vol kapcsolatos \'\'ljárása tárgyáb\'an
kiadott 1100/11)32. P. M. rendelet kiegészítése,
a zsidó vagyonok bojolentéaé ős zár alá vételo tárgyalton kiadott 1600/1944. M. IC. rendelet végro-hajtású,
a zsidék értelmiségi alkalmazásának megszűntével előállott munka-erőhiány pótlásával kajX\'solatos bejelentések és igénylések.
egyes időszaki lapok mogjelenésé-
)irk OOtiltásu.
A Budapesti Közlöny vasárnapi, ll4í számában: ¦
a zsidók iuaii, kereskedelmi te-vékonyBégének további korlátozása,
zsidó kereskedőknél foglalkoztatott eemzsidó alkalmazottak szolgálati viszonya mogBzünésónek bojelontéao.
SZIHHÁZ
HéHőn éi kadden asto fél 7 érakor
Bemutatói Itt ulflanör I Ujdouágl
VUrJiuiai-ly Lili é. Somhathy Dti.i
ftlléptival
TACSKÓ
Színmű 3 felvonásban.
Sx.rdin és csütörtökön •sts fél 7 érakor
Lesénybucsu
Jegyek n elővételben a silnháznal. Perutér d. e. 9—1-lg es d. u. V.5-től.
Hősök vasárnapjának ünnepe Nagykanizsán
Nagykanizsa lnigyomá nyúlhoz, méltóim unncpi\'ítc vasárnap tti flősöknapját ŐS adózott a magyar k a I o n ne s z i u ény nek. A középületeken, magánházakon ott lengett u nemzeti zászló. Mindenütt ünnepi arcok és ünnepi hangulat, A komoly időkhöz mellóni. tee gy szer usile II kül-sőségc\'kkel, de annál bensőbb lelkiséggel íumeixdte Irinyi városa a magyar hősöket. Délelőtt 9 és fél 1Ó ómkor u katolikus és protestáns templomokban ünnepi istentisztelet volt, amelyen
megjelentek n honvédtisztjknr képviselői, a hivatalos város, a közhivatalok, testületek, egyesületek vezetői, stb. Ezután a megjelentek a katonai és pnlgáji vezetőkkel az ólén a 20-as honvédek, majd a -18-asok emlók-müve elé vonultak és azokat megkoszorúzták. A honvédség nevében lloltz Iván m. kir. ezredes és Nagykanizsa város nevében dr. Hegyi Lajos h. polgármester jelmondat kíséretében tették le koszorúikat.
Semmi sem uf a nap alatt
A matíyar jogtörténetem és a zsidók
A liberális viíág Inába akarta elhitetni, hogy a zsidóság kirekesztése a nemzsidó közösségekből a markor emberének »ferdo agyáhók seülotott No menjünk tiiossze. Vegyük közünkbe a magyar kirténolmot s lapozzunk bonno vissza egészon Szűnt Lászlóig. Azt látjuk, hogy a magyar törvényhozás mór közel ozor évvel ezelőtt ismerte azokat a veszo-dolmokot, amelyeket a zsidóság jo-lehte\'Ü nemzőt ünkro s a keresztény világra, I)o nemcsak a fölismerés volt meg, liánom az egymást követé királyok ctrélyos intézKodésckot is foganatosítottak és olyan rendelőtöket lépteitek élotl>o a zsidóság ollűh, amelyek lényegében nem is különböztek a mai törvénykozéstói.
A keresztény nő védelma^
Kezdjük mindjárt \'Szent László uralkodásával. Az ó királysága ulall (1077—1095) rendolték el, hogy ha a zsidó keresztény asszonyt vosz el
élettársul, vagy valamely keieaztóny személyt tart magánál szolgaságban, ol koll vonni tólo s vissza kell adni neki szabadságát. v
Kálmán király (1095-tól 1114-íg uralkodott) dekrétumai olsŐ könyvének 75\\ és 76. fejezete azt rendeli ol, hogy fcstónki a zsidók közül kó-
/leszténv csolédot vonni, eladni, vagy magánál szolgaságban tartani ne merjen, akinél ]>odig jolonlog- van olyan, ha a tnogongodott ido alatt tul nem !«1 rajta, voszitse ul«. Továbbá, »akinek u zsidók közül mozis,
.gazdasága Yag>\'on, ]>ogány csotédok-\\a<\\ lássa ol azt«. Zsidók folytatja
a 75-ik számú dokrőtum —, -ha módjuk van bonno, vonni bírhatnak ugyan mozol jószágot (földót), do őnekik sebol másutt, honom csók püspöki székhelyen legyen szabad lakniok.\' (Annak idojón a katolikim püspökök világi halalmot is gvoko-rollok, aminek folytán ellenőrizhették a zsidók működését.)
„Két vagy három pénznél natiyobb* kölcsön-üzlet keresztény és zsidó között
Kálmán király, akinek a krónikák szerint nagy szellemo századát messze túlhaladta, . dekrélumaiiudV 11-ik könyve második és harmadik fejezetében a zsidókkal szomben cgy-éb rendszabályokat is hozott, b monnyilxJii a keresztényok és zsidók közölt való ügyletkötésokol is hzu-bályozto.
»1 In keresztény zsidóknak, vagy viszont két vagy bárom pénzt érő kölcsönt akar adni ¦ úgymond a második fejezet —< a kölcsönadó zá-legnt vegyen a\' kölcsönvovótól és u zsidó tanukon kívül keresztény tömik is legyenek jelen. Hű pedig ogVik a másiknak három pénznél nagyobb kölcsönt adatul, ugy a pénznek summáját, mint a Utunk neveit Írassák lovélbo éa azt ugy a kölcsönadónak, mint a kölcsönrorónok \\to-cséljévol iHXísétoljék meg«. A liar-inadik fojozot pedig: »lia zsidó kereszténytől vagy korosztény zsidótól
vásárol, nemcsak zsidó, hanoin nieg-bihotó kemsztény tanuk olőtt vása-rűjion s mind az árut, mind a tanuk neveit trasaa lovélbo ¦ h ezt
mindkottó itocsótjévol orósitso meg, hogyha valamikor ezen vétóiból tol-vajsaggal vádoltatnék, a hála megismert lopott árunak urát adlváasa. Ha pedig a loix>tt áru eladóját oló-állitani nem tudná, a pecsétoe Írásba beirt tanuk hite alatt szabaduljon. f\')s lia korosztény tanuí nincsonok, do moghihotó zsidó tanukat állít olö, azokmik a zsidók törvéinyo szerint lótott hitük után fizesse meg o lopás bírságát nógvszer«.
Második Endre Birály 1222-bon kiadott úgynevezett amnybullájának \'21-Ík cikkolye, a zsidók köztíflst-ségvisclését illotóon, azt a tiltó rendelkezési tartalmazza, hogy pénzváltó kamarai iHpánok, bókumurások és vámosok zsidók no loliessoiiek. Amikor hétszeres volt a zsidó házak adója
Az 1578. évi második törvénycikk harmadik jwragrafusának rcoiaoléso szerint .a zsidók, akiknek házuk van, avégből, hogy minél előbb kiköltöz-zonok, kétflzoroe adófizotósro és to-herhordozásra azóritattnak.
Harmadik Ferdinánd király 1647, évi második dekrétuma 91-itt cikko-lvénok 8. paragrafusa pedig inég-eréeitvo II. Ferdinánd király 1630.
évi 15-ik tőrrónyoikkét, a zsidókat, mint akik az ország jogainak nom résxesoi, bütlonok és egéazon lolki-iamoretlonek, a vámok bérlésétől oí-tiltia.
A 171. évi XXIX. törvénycikkel »a csalások és borltamisitások miatt* a zsidókat a borkei-eskedéstól tiltotta el.
Az 1791. évi XXXVIÍI, törvény-
TARJÁN—PÁL CSICS
textilipari és hmresksdalml vállalat Nagykanizsa,
Qyár: Magyar-u. 36. Telefon: 3-44.
Városf fŐQzlet : Fő-ut 74. {Első Magyar Biztosító fntézei palotájában.) Telefon: 5-33.
eikk a zsidóknak a bányavárosok-, hon való lakhatását tiltja inog. \\. 1840. évi XV. ós XXIX. törvénycikk pedig arra kötolozi a zsidókat, lídgy állandó vozoték évs lulojdoe. novekkol éljenek születési anyak<~int. vet vezettosnenok és okmányaikat huzai éló nyotven szorknaszék.
„Én N. N. zsidó esküszöm..."
Mellőzve ezúttal a zsidókra, vonatkozó többi ós leginkább adósáaukaá szabály/izó n\'rgi törvényeik íflmerW-
tését és megemlítve azt, hogy az 1580. óvlxui kiadott erdélyi tftrvéfty-gyüjten tény lton olőfonluló i^yntlea különleges, u zsidókra vonatkoaó 83, az. odictum, a zsidók lokholyét kizárólag Oyiilafehórvárra (tehát azi«. tón püsfKÍki szé\'khelyre) rögaiti é* jogállásukat a zsollérok jogolláeáral azonosítja. Mint érdekes jogtörténnti adatot] azt az esküt lobot megemlíteni, umelyet a zsidóknak kereaa-t*\':ny ellenében (Werbőczy Ilárnuta-könyve 8. rész 86. cimn sserínt, inágára rövid köntöst, vagy kaftáat öltve é« fején zsidó kalapot viselve, a nap föle fordulva mezítláb állva és a törvénykönyvet, (amelyet llézea táblájának\' rovoKnok) kezével érintve és tartva) oképpon kellett letenni:
»En N. N. zeidé esküszöm élő Istenre, a szent Istenre, ¦, mia-donhutó lstí-nro, aki az eget ón földöt, a tengert és mindazt torom tett*, ami ezeken éa ezoklnm von, liojf ebben oz ügylxin, amellyel engem m a korosztény vádol, teljeses) ártatlaa és bűntelen Vagyok. Bs ha bűnön vagyok .nyeljen il a föld, umely Dotlumt (ís uebylont elnyelte, fts lia
vótkofl vagyok, lopjon meg a szélhűdés és bel|»kloHság, moly Kii kérésére o üziriaí. Naumant i\'w
süt, lílisous szolgáját meglo]ite. ha vétkes vagyok, érjen engiitiie. a nyavalyatörés, vérfolyás és ítirtelea gutaütés é« ragadjon el n véleilee. halói s vesszek el teatostól é« lelkid-tói és vagyonostól és sohse jussak Ábrahám kobotébo. fis ha vétken vagyok, aommisiteon mog Mózes törvénye, amelyet iu>ki a simát hogyon adtok és szégvenitsen ning minilita irás, amelv Mózes öt könyvéltr« van irva. fci lia oz. az osküm nem való ós nem igaz, törüljön el Adojiaf és az ó istenségének liataima. Amen.<(
Eddig a Wrténéleth. A fenti adatok Ókosobbon bizonyitanok minden politikai szólamnál.
IVíi újság a budapesti Élelmi-szernagy vásártelepen ?
Az élö~ és vágottbaroiníi, valamint a tojásrjdjioon az árak vóltozatlnnoK. a zöldség- és fő; zoléklélék piacán a zöldhagyma ára 20, a kalarábé Ara 4% a spárga ára 100 fillérrel emelkedett, viszont az apró heggycs, zöldpaprika ára 20, a sóska ára \' 30, a fejessaláta áru 40, tölteni való paprika és uj termésű kalarábé ara 50, a párái áru 60, a hónapos relék ára 90, a kehével ára 100, a karfiol ára 200, az uborka ára pedig 400 fillérrel csökkent. A gvümöiespiucon u nejnesfnjtáju alma ára 50 fillérrel emelkedett kg.-kint. (MVS)
HOvelyeaek felvásárlására
kijelölt körzeti kereskedőkkel
összeköttetést létesítene, őskeresztény helyi megbízottakat keres kijelölt országos kereskedő.
Uradalmaktól közvetlenül is vásárol:
BUDAPEST SZBK8SFÖYÁ80S KÖZSÉGI fiLKLHISZBRÁHUSITÓ ÚZBKS
Bmlapsst, IX., Sorsktírl-ut 58. siAk.
11)44. május 22
ZAJLAl K0ZL-6NY
Gelse ős környéke
(lelao; csupa virág dk a kis falu. A hegyről is csupa virágillat áram-lik lo a kin falu utcaiba és a?, illat megtölti az udvarokat is. Gyönyörű irtoat n magyar falu. Az cső, amely az ulmult napokban inogontoaio a
magyar földel, aranyakat órt a batárnak én szinte nap-nap után szebb és kedvesebb a vidék.
Bstoledlk; jön haza a gulya, fölveri a ["írt é*a szorítja a por ki az illatot a kin utcákból. Igon, a por, n magyar faluk átka, ha osó van, akkor mog a sár. A por ell-n még csak lehetne védekezni Ogv öntözési rendszer hővezetésével, \'ltoméi j ük, hogy egy jobb világ jön és magye* falu >n.»lópik egyera egy kis kénvo-lom felé.
*
Nagyon kényes pont Oolaén a vágóim!. Ugyanis OZ a falunak a kellé* közepén van és nyáron, ha ti ügy * meleg, BOkszor kibírhatatlan a bűz. Rgészségi sxompontból is sürgős megoldani való a vágóhíd kér dése Oolsén.
leventéink megkezdték a gyűjtést jv l>oml)akárosultak javára, amely anépoil halad, Az adományokra még visszatérek-
A Belsői leventék midt vasárnap Pötiéte csapatával játszottak bajnoki mérkőzést, amolyot l\'ötréto oaape,ta nyert meg 2r0 (2:0) erodménnyol. GóijövŐ Kis (2). Qolso csak a második fólidóbpn tudott méltó ellenfele lenni a bajnokcsapatnak, amikor is a Vozólxm volt a kiogyohíitéa, de a csatároknak nőm ment a lövés. Igazi rangadó volt. A mozŐnv legjobbja -iMolnár h., jó Kis, ííseko, (\'ser II.. mig Gelsébol Bolina,\'Bognár és Nemes játszottak jól, A mérkőzést .Mohácsi vezette.
*
A golsei levente otthonban tartót -ták meg az ifjú vezetők vizsgáját. A vizsgán üolso, Kilimán, (íolseszí-got és Pölöskefö ifjurozotői jöttek öaseo, hogy kó)*\'sségoikrő] bizonyságot tegyonok. Magyarszéky íóaaof b. Iüt. Körzotvozotö inintaoktatáet mutatott bo, közbon az ifjuvezotók kiváló eredménnyel vizsgáztak, Alin-don ifjuvozotÓ SZtnto érezte a felelősségei, amplyot rá lesz a vállaira ez a szó, ifjuvezető. KülönÖsoii ma, amikor ég körülöttünk o vüág és közöl u batáraínkhoz állják a harcot magyar testvéreink, ma különösen srükség van igazi jó magyar lonaito ifjuvozutőkrtt. Hogy ifjuvezotőink jók lesznek, arra olég, ha olyan előadókat láthatunk az oktati\'isokon, mint amilyen Gerencsér István piarista tanár, aktnok liatalmaa olóadói tudása szinte szuggesztív erővel Itat az ifjúkra és érzik ők is, hogy nekik la Így koll ólon járni a leventében, mint ahogy élen *jár Gerencsér István Az rljuvozotOrt, sot messze az iij magyar élet uj vezetői között.
Az ifjuvozulői vizsgán közremü-ködtok még ltendvai Gyula \'(Nagykanizsa), Sáliján Dénos (Kolsőrajk) éj. Horváth László (Palin) ifjuvezotók is, okik már az élen járnak és utat mutatnak.
Meg koll még emlékeznünk Balázs György gojsoi lovontojmrancs-nokról, aki igazi odaadással dolgozik a fiukkal ós időt nem kiméivé harcol minden akadállyal, ami akad bőven, hogy »z ifjúságot igwd magvai\' leventékké képezze ki, )
KUiinén: A lövellte ifjúság ssin-olőadásn. készül pünkösdkor. A tisz-la bevételt a bombakárosultmk ré-srére adjak. Az előadás iránt nagy az érdeklődés.
ÜŐrMönee: A kézségben a közel-mulflmu volt biróváJasxtáa. Az uj laró Gyurkó István lett, akinek eddig Is\'jó neve volt a kis közaégbon
és iiagvon sokszor segített a hozzáfordulókon. Reméljük, hogy a bírói U\'*iykcxléeo alatt csak fokozódni fog sogitó készségo és, hogy igazi, immea lelkű ea ige^aárgOS bírója lesz a falu-
Dr. Hegyi Lajos h. polgármester nyilatkozata a zsidó lakások kiutalásával kapcsilatban
Mint szerte az ország városaiban, Nagykanizsán U hatóságok és közönség legégetőbb gondja és dolga a már szinte lürhetettenséglg fokozódott lakáshiány problémáinak meg-odása a megüresedett zsidé lakásokkal kapcsolatban. A közönség — érthelöleg — „adj, Uramisten, de rögtin" módon szeretné a kérdés rendezését, a hatóságok azonban igen nagy felelősség és rendkívüli munkatorlód ib melleit, bár éllelnappal dolgoznak, a hatalmas munka lebonyolítását máról-holnapra nem végezhetik el. Megkérdettük ezért Nagykanizsa h. polgármesterét, dr. Hegyi Lajos főjegyzőt, aki a kivetkezőket mondta a közönség tájékoztatására:
— Nagykanizsa etéren soVkal előbbre van már, mint más városok egész sora, hiszen Nagykanizsán szinte első helyen toriéul meg a zsidókérdés Hkvietálá-ta, mialatt más városokban mée csak most van fo-Ivamatban a gettók beköltöztelése. A kan|zsal közönségnek tehát éppen ezért legkevésbbé van oka türelmetlenségre Természetcsen a véitclen-ságig fellohotott igények kielégítésére nem lehet számítani, hlsicn
akkor pár hét múlva újra jelentkezne a lakáshiány.
— A kanizsai zsidólakások felszámolása fjlya.natban van. A lakások jelentékeny részéhez a gondnokok kirendelése részben megtörtént, részben folyamatban van. A lakásigénylések határideje szombaton lejárt, de még utálagos igénylések Is történnek Vasárnap mintegy 70-80 lakás bérlőjét már kijelöltük, a határozatokat a napokban kézbesítjük. A közönség várja be türelmese* ae Intézkedéseket. A feldolgozandó aayag elyan nagy, hogy heteket vesz igénybe, amíg a végire lehet Jutni. A sürgősség ser-rendjében történik a lakások kiutalása. Elsősorban a kislakásigénylök ügyelt rendezzük, azu\'án a hadi érdemek alapján jogosultakét és a szociális szempontból sürgőseket. Ezeknek az Igényléseknek elbírálása van soron elsősorban s azután jöhetnek csak a nagyobb lakások Igénylői, ezek is természetesen a szükségesség sorrendjében. Mindenki nyugodtan várj. be ügyében a döntést. Minden Igényt ki fogunk elégíteni, természetesen az észszerű éi lehetséges keretek közölt.
iegalaknl Ia§ykailzsán a aagáullizMaelők hlvatásizervezeie
A múltban már történtek a magántisztviselők megszervezé sére irányuló lépések, de nz eredmény vagy teljesen .elmaradt, vagy lényegtelen volt. Gólunk a jelenleg még szétszórtan szervezkedő vagy egyáltalán Lesem szervezett magántisztviselőknek egységes szervbe, n hivatásrendbe való tömörítése és ezen keresztül a magántisztviselők helyzetének, élelszinvonulónak \'megjavítása, Icultúrájának, szellemének kiművelése, szociális érdekeinek megvédése.
Elengedhetetlenül szükséges, hogy minél sürgősebben meg-
alakuljon a magántisztviscMk
hivatásszervezete, merj. ebben a magántisztviselői társadalmai összefogó érdekképviseletben oldhatjuk csak meg életfontosságú, sürgős problémáinkat. Ezért kérek minden magántisztviselőt, hogy a közösség és a saját érdekében jelenjék meg május 23.-án, kedden este Tórakor a Magyar Megújulás Pártja nagykanizsai helyiségébjen\' az alakuló gyűlésen. -
Fritz György, MAORT mfísz thztv. az előkészítő btzttfsdg nevében
SPORTÉLET
Gólzáporral győzött az NVTE
NVTE—Zsolnay 8:1 (3:1)
Ciekély érdeklődés nvilvánul meg a pécsi és a kanizsai bajnokjelölt csapat találkozóin iránt. Az NVTE változatlan Összeállításban szerepel, de a vendégeknél sincs tartalék. Bihari budapesti jstékvezetG sípjelére a következő csapatok kezdenek:
NVTE: v. Zalán — Kósa, Munkácsi — Varga, Németh, Köfalvi —1 Jükász, Frlsch, Placskó, Tura, Horvátit.
Zsolnai: Bárdos — Valcz, Kincsei — Zelda, Kiss, Gulyás — Tarai, Ámon, Tadics, Horválh, Oa]csi.
Már a 10 percben {árunk, mldOn a fölényben lévő NVTE Placskd fejesével vezetést szerez. 1:0. Kezdés után a vendégek rohamoznak és
csak szabálytalansággal tudják megakadályozni a kitdnö belsohármas gólratOrO szándékát. A 16-osra leállított labdát Zeida remek lövéssel i bal felső sarokba juttatja. 1:1. h. 16. percben gólllgéró támadán Indul az NVTE Jobbszárnyán. Placskó, majd Frlsch IOvI kapura, Illetve a kapusnak a labdát, végül Juhász éles lapos lövése a hálóba talál. 2:1. A játék Irama nem valami nagy. Mindkét fél sok gólhelyzetet szerez magának, de eredmény nélkül. Tadics kerül nagy helyzetbe a 36 percben, de folédurrant. A 44. percbe, elóazOr Placskó, ma|d a visszapattanó labdával Juhász t*r kapura, a jobbszélíö játéka ezúttal
SOFFŐR-15-iKO.LA
Államilag engedélyezett gőpjármŰvazetől tanfolyam kezdődik május 25-től.
Taiefon: Kelemen autóüzem Nagykanizsa. reieíen -417. Zrínyi Mlklésutca 13. szám. 417.
szemfüles. Feltalálja magát és szép Ívelt átadását Horváth vcdhetcllcnül a hálóba vágja. 3:,1. ,
A második félidőben negyed óráig gyenge játék mindkét részről. A 14. percben Tura végre félfordulatból lövésre szánja magát és a labda védhetetlent!! hull a hálóba a bámészkodó Bárdos mellett. 4:1. A 21. percben Friseb pompás szabadrúgása köt kl a hálóba. 5:1. Néhány perc múlva az élénken játszó Horváth átadását fejeli hálóba Frlsck 6:1. Vihar kerekedik és a közönség kifelé Özönlik a pályáról. Az ulolsó percekben megered az eső, de ez sem zavarja az NVTE csatá-tárokat, mert a 41. percben JuháBz. a 44.-ben pedig Horváth 10 gólt és a végeredmény 8:1.
Mint hétközi beszámolónkban is. megjegyeztük, nem volt komoly mérkőzés a kél csapat találkozója alkalmával. Az NVTE félgözíel Is köay-nyen\'nyeri. Ha egy kis lelkesedést is mutatnak a kék-fehér Játékosok, akkor az eredmény kétszámjegyű. A Zsolnay csapata gyenge és szürke jálékosgárdából áll. Csupin a belső-hármas ér valamit. v
Egyénileg az NVTE-nél vitéz Zalán a gólról nem tehet, néhány jó hódat véded. A hátvédek közül .Németh és Munkácsi kitűnően játszolt, mig Kósa teljesítménye gyengébb. A két szélsöfedezct egyenletesen, a fámadd sor lefékezett irammal játszoll. Horváth és FriscJi, néhány ló elgondolása érdemel dicséietet. Juhász erényekkel ós hibákkal, PlacBkó nem a legjobb rajtértékkel játszott. Tura Ismét fölöslegesen cselezett.
A vendégeknél Bárdos gyengén védett. A védelemből Zeida tetszett, mig a támadósorban a belsöhármas érték.
Bihari játékvezető különösebb hibát nem csinált. *
~k—n-
Egy góllal győzött a ZMNTE Simontornyán
Az elmúlt vasárnap Siniontor-nyán játszott a ZMN^rii bajnoki mérkőzést, ahol Kovács II. — Kovács L, Horváth P$rge, Mihályi. Kiss I. _ Németh, Istenes, Kiss II., I.vka, Virátfőaz-szeáliyásu csapattál és Németh gólljávnl 1 . ()-ru legyőzte a helyi csapatot. A ZMNTE támadó-sora váratlanul nagyszerű védelemmel állt szemközt Viszont a ZMNTE uj védelmi rendszere is tökéletes volt és hibátlan. Mihályi kulianesjátékávat végleg feljavult a MN TE vcVfohne és a slmontornyat csatárok ro-lií:mait gól nélkül végig küzdötte.
NVTE II. Sáska L«V«nt«
6:5 (3:1)
A sáska csapat kapus nélkül állt ki a barátságos mérkőzésre és így is csak nehezen tudott győzni a kék-fehér vasirtas együttes. Gólokat Szabó (3), Both (2), Molmár illetve Milhaf (2), Horváth, Férhczlí és Herceg lőtték.
Dösttentetlen a Koszthely—Nagykanizsa íevonte bajnoki rangadó
Vasárnap a nagykanizsai leventék döntő mérkőzésen kerültek szemben a keszthelyi leveji-lékkel a bahfionparti zalai város zöld gyepén. A kanizsai csapat Szabocsán — Mujzer, Perkó — Fekete, Páter, Sárec* — \\ " •
KA15AJ roZEPNfr
19?j. május 52
WUacs, Tőppfel, Kránitz, Fen-tős, Táncos összeállításban 2 :1-cs helyi vezetés után döntetlent •wlcttrtak ki és ezzel megnyerték a baüiókságot A kanizsaiak góljait TöppfeJ ás Táncos, a keszthelyiekéi N\'énudh ós Kertész lőtte, A mérkőzést Mohá-*m, vezeti* köztm-^Iógedésre".
Eredmények
Nagyvárad Ferencváros ö;l. Dkffreben—UfMssl 0:0. Sreinök BKSZKHT 7:0. . I^vádók Eloktronros 15:3. Kispest Diósgyőr 1:0. Gamma KolozsTár 2 : 1. Tisza Kinizsi 5 ; 3. Ceepel Salgótarján A : 0. ETO KHAC 3:3. Haladás: Alba Regia 0 : 0. Pipa MAVAll t :1.
Kerületi leventeleány-vez«tÖÍ értekezlet
Szombat helyen tartotta Király I Tán né kerületi tevente-leány-vezolö első kerületi érto-kczletőt, Sopron, Vas és Zala vánnefíye leveuleleány vezelői-YCl.
A szép számmal megjelent vezetőket az állomáson Tokody Ilona kereskedelmi leánv- középiskolai tanárnő fogadta az iskola leven tele anyaival.
Az értekezlet n kereskedelmi leány-középiskolában volt, ahol iiMJ^jelenl, a kerületi vezetőn ki-vüt az iskola igazgatója, vitéz neötnes Mártsa Sándonié, dr. (láyer GyuTáhó, Tokody Honn uaapulTe/.etÖ, Barthu Annu muraközi vezető és felügyelő és a sok lelkes és buzgó vezelője a .mozgalomnak, akik önzetlenül, fáradtságot nom kímélve álltak Isten, Haza és ;i magyar közösség szolgálatába.
A kerületi vezető 22 pontban ixmiortette a vezetőkkel a lovából munka menetét, u nyári szociális sznlfjáhitol a levcnleleány csapatokkal, aminek\' gyönyörű példáját adla már több levente-le ánjr-csapat a kcrületl>ÖI.
Ismx\'rtetio az egységes levont eleány csapatzászlót, ami nlá mindig több és több Ievcn-leh\'áhY sorakozik az üf, a szebb, a boldogabb Magyarország felépítésére.
Az értekezlet táviratilag ü{l: vözőlté Kokas lisztért, a leventel oá ny ok országos vezetőjét, majd egyöntetűen kérlek annak a kérésüknek a további!ásat hogy a leventefeány foglalkoztatás\' törvényerőre cmielkedjék, hogy még eredményesebb munkát fejthessenek ki.
A kerületi vezető záróbeszédében köszönetét fejezte ki> a vallás- és közoktatásügyi miniszternek, aki lehetővé telte, boxry az értekezlet anyagi áldozat nélkül. megtartható legyen.
Elsatétitéshez
papiros kapható
li
Leszúrta az apját és az öccsét egy zalacsébi legény
Zalaegerszeg, május \'22 Farkas József zalacsébi földműves legény részeg állapotban haza-térro a kocsmából, összeszólalkozott 57 éves édesapjával, aki szomro-hányásokat tolt neki. Farkas József dühösen rontott as apjára, mire közibük vatotto magát BO évoa Öccse,
Farkas Géza, hogy édesapjukat megvédje. Farkas József ekkor bicskát rántott és markolatig Öccse hasába döfte, maid mollhoszurta az édesapját is, aztán megszökött. A két sebesültet "élotvoszélyoá állapotlian a zalaegerszegi kórházba- szállították. Farkas Józsefet a csendőrök korosik.
HÍREK
Május 77, Héttő. Proteaidns Julia.
Naptár.
JOlíl bk.
Ejjoli gyógyszortári ügyolot: Ma a Mária gyógyszertár Király-u. 40.
Kiskanizsáii as ottani gyógyHBor-tir állandó ügyolotos szolgálatot tart
i GŐZFÜRDŐ nyitra van reggel t érától est« e óráig. (Hátfi, asarda pAnt*k dálután ás ksddan óan?
L) (Marín»: Mft.
— (Székács István sir. Wldhlrtek«t)
szombaton iktatták bo Gyulán Békés vármegye főispáni székébe. Dr. Székács István régi békési család sarja, akinek mégis vannak zalai vonatkozásai, amennyiben dr. Székács Sándor nagykanizsai városi orvosnak, 0\'1\'llA főorvosnak az unokatestvére.
(KIrjegyzÖl kinevezés)
A belügyminiszter Víolányi Sándor községi segéd jegyző, ko\'tori lakolt a tüskészontgyörgyí körjegyzőséghez körjegyzőre kinnvozto.
— (Zalaegerszeg polgármesterének)
vitéz dr. Tamásy Istvánnak leánya és Tóth Dániel m. kir. tüzőr-fólríulnagy tegnap kötöttok házasságot a zalaegerszegi foroncOe plé* bánia-tomplomban.
— (Eljegyzés)
Andris Mátvás in. kir. \'rexdőr ol-jogyezto Novait Torézkét Nagykanizsán.
(¦•mbakáresultak segélyezése)
A lüztosiíó Intézetlek Országos Szövetsége által tagintózotni között megindított gyűjtés további orod-ményoképpon a következő adomá-
nyok érkeztek be: Trieszti\' Általános Biztosító Tanúdat 6.400 pengój Turul Magyar Országos Biztosító Intézet It. T. 1.100 pungé, Az Ankor Alt. Bizt. It. T. 1000 ixmgó, Danu-bia Alt. Bizt. H. T. 600 pongŐ. Magyar fílót és Járűdéjcbizt. Intézőt 600,\' Európai Aru éís Podgyászbiz-tositó II. T. 400 j»ngó, Mannhoimi Alt. Bizt. Társ. 300 pengő. Ezzel az előbb már kimutatott gyűjtés 50.252 pengére emelkodott.
— (Őzen at hanvéd)
Gorócs Foronc Őrv. a ü. 611. tábor ípostaazámr ól május 1.7. kolot-tol kéri kővotkozó üzonoténok közlését: ¦ »Ozonem feleségemnek, fo-loségom szüleinek, édesanyámnak, testvéreimnek .hogy sokszor csókolom ókot és no aggíkljanak .ngész-séges vagyok, jól érzem magamat, szabadságra rövidesen megyok."
- (Szabselé jegyzés pflakösdre éf a ayári Idényre)
Az IBUSZ felhívja a közönség figyelmét arra, ha pihenésre van szüksége, biztosítsa szobáit idejekorán tÖbbok között Lillafüred, Soii-ron-LŐ»ó>, Siófok, Balutonföldvár, Balatonlollo és Balatonalmádi szállói banf mórt a szoljaolójogyzésok már eddig in igen nagy mérvűek. Felvilágosítással az IBUSZ összes budapesti és vidéki irodái szolgálnak, ariol a szolxujlójegyzeflno vonatkozó igényekot a lohotoséghoz képest kielégítik. (:)
- (VáBsaa Kálmán: Jerky András kalaadjat)
Most jolont meg a\'Nomzoti Könyv tár 130. száma. A füzetet .Vámos Kálmán írta, Jolky Andrásról, a kalandos élotü hajai szaMlogónyről, aki a XVIII. század közor én ezer voszodolom é* különböző bonyodalmak között vetődött el Ilollandkelot-indiába s \'magas méltóságba is ju-
Felhívás.
Felhívjuk a nagykanizsai és járási lábbelikészitő ipnrosságot. hogy a még be nem váltott január havi kontingenst) piros utalványokat május hó 31-ig váltsa be. mert azután a jegyek érvényüket vesztik.
Nagykanizsa, 1944. május 22. ...
mi Qyorgyák ós Parragi talpelosztók.
Unger-Ullmann Elek vaskereskedésében
•In-, rud- és patkóvas-, továbbá szsc-
Qtalványok beváhhatók
Hofh—i--a*pek, gépazli, oupégyfim éa\'nolyáB oaupigy IgényUaét elin«é»m.
nPiUIUtlI fiVI VILLAMOS Am.fn-KW „Yllg°yíl SZOLöALTATÓ í<T.
AramaxámÜk fettésa, rektamáotók, hibalalantáMk, azakiierü fehrHáaosltáe minden villamos kárdáaben stthilAM 8-tói rfélartAii W 6rélfi. Caf nf ry-ut 01, t»l»ffoh 204,
tott, A Nemzeti Könyvtár füzeid
hetenként joleimok meg. An ífe
írók müvei Uiollett az elhunyt f)
csaknem elfelejtett magyar \' iróV
munkáival is mogismorteti a nagy,
közönsógot.
— (Öagyitkosság
Báron István ny. Őrnagy kosul-liolyi lakásán fohik«jHxtotta* magát Másnap találták meg holftostét* Több búcsúlevelet hagyott hátra. 6a évce volt.
As asterlkal koomiunlsták Htioít\'velt jelöiíaégót támogatják
Az angol hirszoigáliit jolonii: W«shíngtonlmn az Kgyeaült Álla-mok kommunista pártja\'.közgvülé-són elhatározta, hogy nom állit ellenjelöltöt, liánom Kooserelt újraválasztása mellett foglalnak állást, mert az elnök távozása szoroncsét-lanséget jelentene az Egyeéült Alin-mokra. Ivoosovolt és a kommunisták viszonya ezzel még (Szorosabbá vált.
Haokesxle Kbtg sem nyilatkozik loideal tapasztalatidról
Amsterdfinból jelenlík a brit hírszolgálat alapján, hogy Mackcnije Klng, Kanada miniszterelnöke Angliából jövet Ottavába érkezett, A sajté képviselői elölt kijelentette, hogy nem mondhat semmit londoni tapasztalatairól. A londoni világbl-rodalml értekezleten sok olyan kérdést Is tárgyaltunk, mondta, amelyek nem Hlggnek össze a háborúval.
Nagykanizsa megyei város po tgá rmes tu) rélő 1.
Hirdetmény.
A zsldö tula^dooban volt 56 máit-cssládot és lalszerelásőt !. övi május hó 26-áa rféll 12 Órakor a v. gazdaság) hivatalban tartandó nyilvános árverésen eladom.
Az árverésre kerUIő méhek és képtárakból 8 drb. a Vlrághegyen lövő Oeróos BZŐIŐbea, 48 pedig a homok-koiiiarouii AIsőoslngal-hegyen tekinthetők meg.
Bővebb felvilágosítást a V, gazdasági hivatal ad.
Nsgykanlzss, 1944. májas 20.
h Polgármester.
M«oblatiata löiő intndenCBt éi Ryci-mcbleányt telvcii klskanlzaal postahivatal. Clm Karapné, Galyatető. 1B43
Ma>ji«réaK vagy iakatoa segédet ét mtiueresz tanoncot aronnalra felveszek. Donát nifisícréií. 1645
.OMM
kedónál, Zrínyi Mulós-u, 311 ai.
ttapa»o»ia« előjegyeihetö Magyarutca 9. Tojiakereiltedes, 1600
Kél aattltréDy éa éjIcHsaekrésy el-adó. Clm a hiadOb.m. 1I3&
Egy Jókarban lívő aiavxlaltaafaar
ctadó. Clm a kiadóban.
161
19
1 személyes alrkarat, e«*p márvány emlékkel emüó PctÖll-ut 4. 1620
Angaraltvnál állandóan kapbaló, an-góraiaőr feldőldoiáaát vállalom. KUkanl-¦sa, Hasyndltár 18. 1*46
ZAUII ITdZLÓNY
(•OUTIKAt NAeiLAI-
Kiadja: ..KIJiaaxaaMol B-t. NsgykamiH Felt\'IÖB kiadó: Zalai Károly Nyomatott a „KSigazdasagl R. T, Nagykanlua\' nyoa^ajában Nagykanizsán Nyomdáért fele)-.Zalai Un*

da:-;---__ 84i«ev)., 115. sí. Ára 16 fillér.
Konfllokosiit: ,_ Nagykanizsa, 1944. má|us 23. kedd
Tatari posta:_________,_ mm, m fit
ZALAI KÖZLÖNY
»»•rkeaztöSeg es kiadóhivatal : Kö-nt 5. luaii. SMricesalosegt én kisdóhtTatali tol oro h 78. se H«f jeteaUt minden hótkiiianp dchtttU.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarita Lajos
¦füzetes! Ara: egy hóaaara 4 penge
aeftjedevre 12 peBBfJ 40 tillér. Mgyta szóm: h6tköznáp 16 llll., szombaton 30tftl.
Szász Lajos miniszter : ,
„A zsidékérdés végleges megoldása a magyar gazdasági életben nem fog előidézni zavarokat11
Szabolcs vármegye törvényhats^, i Meg" kell szervezni a munkái, savi bhwltaágának rendkívüli köz- hogy azt termeljük, amire leg-\' 1 * \'nkább szükség van,
pttUián éa ílmránsakT Pál uj. í6-i5|>in beiktat iiBán felszólalt dr. Ssáaz Lajos iparügyi miniszter. lieijzédé-bon a következőket mondotta\':
- A ma magyarságának\' kót kö-k-leseége van, harcolni ós dolgozni, í\'sak a kottő eredmónyo biztosítja a ryózolmot, melyre énibhotjük a jobb magyar jövondőt. A harcot az ési magyar vitézségi orényok tisztaságával folytatiák fiaink ós teljesítik kötelességüket az orosz fronton, ahol nagy szövdtecgosünk oldalán Karcolnak órtünk\'ós védelmezi^ ezer Éves határainkat. Nekünk azonban dolgoanunk kell, hogy az ó\' hi.;cuk eredménj/os logyen ós az országíiak mindost ol kell követni, hogy mindazt meg tudja nekik adni, amire a harchoz szükségük van.
Leket és fokozni kell ennek tíz országnak a termelését, elsbsor-hun a mvnka megszervezése te- ,
Nem azibad .fenntartani a liberális gondol kod ásnak megfololó szaluul gazdálkodást.
Senki som kívánhatja, hogy ma a békobóli idóknok megfelelően logyen ellátva. Ma csak ofryotlon dolgot lehet kivenni, azt. hogy akik kint harcolnak a Kárpátokon tul, mindazt megkapják, amire szükségük van. Sokan azt hiszik, hogy a lor-molő uiiinka kerdesclxin jelentós »zere|>e ván a zsidókérdés folyamatban lovó mogoldáflának. A zsidókérdés megoldása nem annyim a termelő munkában, mint inkább az üzleti kérdésbon jelentős. A zsidó-kérdés véglogos megoldása a magyar gazdasági ólotbon nom fog előidézni zavarokat, de nom is idézhet elő, mórt nekünk a termelés folytonosságának fönntartása még a zsidókérdésnél is fonlosabh. Altalálian a zsidókérdésnél legyünk tisztátlan azzal, hogy senkinek sem célja a zsidók bá utalni a zi\'isa, vagv sanyargatása. A kormány mutdozideig egyotlon olyan intézkedést sem tett, amuly onnok a látszatát keltette volna. A zsidókérdés megoldásánál nem lehet irányadó a gyűlölőt, bá-
nom a szeretettél áthatott fajvédr-lem. A zsidók ügyének megoldass, még nem jelenti a zsidókérdés megoldását ís,
KI kell intézni az úgynevezett strohmannok, zsidóbujtatók ügyéi. Csak ezeknek a kizárása, ragi/is a magyar gazdasági éleiben a keresztény erkölcs és a magyar tisztestég .kérdésének érvényesülése jelenti a .tsidn-kérdé* teljes elintézését. Nagyon súlyos és nohrz kérdések ezek, mert ozor ós ezer ággal kapcsolódunk az életbe és éppen azért össze kell vállvetve fogni mindönki-nok !1 munkálkodásban. Célunkat ,igy elérjük, inert azok,\' akik ma sem tudják megérteni a miigyarság életében az illők szavát és mégopy-azor Mohácsot akarnak előidézni, azokat el fogja söpörni ez az ország. Mi pedig tovább Imlulunk azon az ulon, moly hitünk és meggyőződésünk szerint az egyetlen célravezető ős amelyről loterni nem vagyunk hajlandók soha, fejezte bőbeszédűt dr. Szász Ijejos iparügyi miniszter.
A jugoszláviai tisztogató hadműveletek egyre több vidékről szorítják ki Tito partizán-bandáit
Az egyik angol lap katonai szakírója foglalkozik az angolszászok sluszorazagi offenzivájára!.
a németek borzalmas erejil, ellenállhatatlan elhárító filze miatt az angolszászoknak vetid-~ kivitt nehéz a helyzetük, —- írja — míg a némot csai«itok-uak a» olasz terepviszonyok elegondó védőimét nyújtanak. A katonai szakértő kifojezí csalódását amiatt, hogy még mindig a néri völgyben folytatják támadásaikat ós a völgy kót
oldalán lovó magaslatokat még mindig nom tudták bovoru i i. A légi fogyvernom som tudja pótolni a gyalogság támadásait, igy N az előrejutás az olasz fronton csaknem leküzdhetien nehézségekbe, kerül. Az angolszászoknak oz a csjgaszorÜ előrehaladása alaposan rácáfol Chur chillnak arra" a kijolenlésóro, hogy Olaszország a szövofeégQSok részére a háború leggyengébb pontja.
Ma éjszaka üjra bombázták a nemetek Portsmouth kikötőjét
vező időben Ős jó látási viszo nyok mellett. A ledobott boni hók gyorsdn terjedő tüzeket okoztuk. A német harci repülők 20, percen át nagyméretű gyújtó és rombeló bombákkal árasztották el a kijelölt colpontokat
A 17. partizán hadosztályt kiszorították Boszniából
okoztak az ellenségnek, A harcok során 860 halottat hagytak hátra.
A horvát területeken lövő harci szakaszon május 14- -20-ig a partizánok \'280 halottat ós 850 foglyot vosztottok. A zsákmány igon jelentős.
Det felé szorul Tito szóthullóban lévő bandáival
vaunak és Tito délfelé igyekszik menekülni csapataival. Szerbiában és Görögországban szintén felbomlóban vannak a partizán bandák ós szorosabb együttműködés egymásközötl már nemi lehetséges, Tilo most\' nemzeti jelszavakkal igyekezik híveket
Berlinből jelentik, hogy mára virradó éjszaka német harci gépek-rendkívül súlyos támadást intéztek Purtsmouth kikötöbe-rendezései és más fontos célpontok ellen. A támadás éjfél után fél órával kezdődött ked-
Zágrúbhól jelentik, hogy a némot és szövotséges csapatok ujabb sikereket értek ol a partizánokkal szömben. Harem kénvazoritottók a partizánok 17. hadosztályát, melyot kiszorítottak Boszniából. A fogyvores SS kölclékoi az önkéntes SS kötelékekkel ogyütt pagy wsstasegeket
Zágrábiról jelentik: A legutóbbi horvát tisztogatási akció, melyet az adriai partok vidékén hajtoltuk végre nemei és horvát csapatok, nagy eredménnyel járlak. A céltudatos akció következtében a horvátországi bandák szélhullóbnn
toborozni, de. nem nagy sikerrel. Délkelet-Európa népei álláttnk a szítán és jól tudják mi vár reájuk a Szovjet győzelme és a Balkán bolscvizálása esetén. Kiél felett lelőttek 21 amerikai bombázót Az Intorinf jekmtőso szeri ni azokból az északanierikm kölr lékekből, molyok tegnap a déli órákban terrortámadást intéztek ,a kiéli öböl és Kiel város ellen, 21 repülőgépei semmisített meg az eredményes légelhá-Titás.
Észraknmcrikni ropfllőgépck ismét Bombázták Iíoulogne városának lakónegyedeit. A vá-. ros lakossága közül sokan meghaltak ós megsebesültek.
Tömegsírok jelzik mindenfelé a boUeviztdk atfét
Varsóból jelentik\', hogy a bolsevisták Köveitől nyugatra levő területeken, de sok ukrán faluban is borzalmas módon halomra gyilkolják a lakosságot. Az egyik helyiségben éjszaka törvényszéket ültek u lakosság felett és az ítéleteket azonnal Végrehajtották az áldozatokon. Az egyik faluban 280 lakosnak a meggyilkolásai állapították meg. Megtalálták azokat a sírokat is, melyekbe n bolsevisták áldozataikat elásták. Az egyik sírban két aggastyán holtteste volt összetört tagokkal és \' kicsavart végtagokkal.
Ez az igazság i
Mt. nagykanizsaiak soksror szokatunk utalni Nagykanizsa figynew-zett ^aranykorára." Szeretünk hivej-kodni árokkal a srégl jóidőkkelw, amikor Nog\\,kanízsa hiros kenwloV dobni gó<;pont volt, szinte Hans*-márkál kapott, mert nemesik a magyar városokba, hanem rr&eaaa idegoh orszácokha, aóí tengerentúlra is pzállitották innét a mag)*ar gabonát, a macyar terményt. VonatoV ontották a kanizsai k\'oreskíylolení árucikkeit « szélrézsa különbőz* irányaiba a kanizsai állomásról. A sok nagykereskedő, vállalkoző, gyáros, cég sok munkásnak adott kenyeret, sok tisztviselőt foglalkoztatott, akik polgári jólétben és riwg-ftécrd^lt-flógben töltötték impj:iikaa. Kr a mai nehéz idők iámbérai ée folillofos avatatlanjai az irigység és elégedetlenség érzésével gondolnJvk vissza Azokra \'» holdon idők ma, Nagykanizsa tfénykoráma, amiker mindez n fény és trazdasfság Í«V-sroii fajta kezében volt.
Igon, sokszor szeretünk ezekre az időkre hivatkozni, velük kérkedni és rámutatni arra. hogy milyet i boldog, megelégedet f és szerencse.* roll akkora Nagykanizsa ós lakoe-sánra. Szinte szomorú arcot vágunk, ha arra gondolunk, hogy milyen egészen ¦más. milyen mostoha sorsú »a máí« NoírvKamzaa. .Trianonról nom is l>eszétünk, mert hiszen a vesztéé hálionmak terméiszntes velejárója volt, hogy vfizottünk» kőny-nyel. jajjal, jeiiaráeióval és miegye-lwlíl;cl ;i \'írvi\'zlns¦< állumoknak, a uielvol; a mi Kánaánunkat kifosztották. i
Azonban feltettük-e csak egyetlen egy esetben in a magyar igazság, b józanság tisztánlátó nzomüvoget és inegnéztük-0 olykor azt ifl. hogy milyen árnyék vau Nagykanizsa\' arnnykorszdkának kulisszái mögött \'i Hogy olyan volt oz az aranyborjú előtt megelégedetten táncoló Nagykanizsa, mint egy tragikomédia, a melynek mosolygó arcú szereplői, lm levetik az álarcot, ha lemossak\'a a rizsport <>n festékét: ott ált előttünk a szegény, kihasznált szollomn és kizsarolt orojft robotos, a csunva ját»:Klio/,\'jó arcot vágni kényszerült »színész«, -¦- w keresztény magyarság?
Foglalkoztunk-e komolyan azzal, hogy imkkor* búzták At fzépen lábaink alól a gyékényt, Jiogv sakkor^ velkőztetté\'k ki ezt a várost koresz-téuy inivoltóból ós etgj- idegon faj kiszolgálójává alacsonyították le?
Mort iga«,-í hogy -az aidogonek<í jólétet teremtetted Nagykanizsán. Ile kérdezzük: kinek? Maguknakt Egyre-inasra építették vagy szetw-ték a házakat, a földet, a gyümölcsöst, a szőlőket, villákat a Balaton-mentén. A város fóteién, a fő utcákon* ¦- nézzük csak végig - ¦ kié voltak a logszebh otthonok, a logfé-nycsobben liorondozeit lakások, kik tartották h imgj\'szárnu csoléílsi-get? Az »idogenok!«. Kik ctazdagofltak, kik furakodtak bo mindenüvé, kik Bzorilolták ki az óslakót, a beimszü-löttet, a város gyökerét, a korosztéuiy polgárt addigi pozícióiból? Kik ] csempészték bo n város Őslakói közó
ZALAI KÖZLÖNY
1!)H. május Zi
azt ii szellom.-t. amitől Nagykanizsa, népe egyswr csuk azt volto észre. Iiogv ügy idogcn fuj formális éte\'teljrtr\'mo^sVdlása alatt nyögés n városban e.suk az tört^\'-nik, amit «fif. idegen. hóditők<< akarnak éskö-yetelnck. Hogy Nagykanizsán ^\'fl zsidó az ur, az diktá1. annak yozÓ-tói ragadták \'"agukhoz az irányítást az egész vonalon.
Ilizoiiy tngy ára volt onnok « »fénvOfl \'és boldog\'-- korszaknak. Kilopták a magyarság lelkét, átformálták az őslakosság bensőjét, fehér rabszolgájává lőtték\'a féktelen mohóságuknak. Idegen arra lott /.rinyi Miklós városának, a bősök és a hűség városának: Nagykanizsának.
Es\' Nagykanizsa, oz a jobbsorsra érdemes óé nagyra hivatott inniryur város keresztény lakossága nem látta, hogy őt csuk egvHZorüeii fci-szinpan lottók, jármukba hajtották, nekik diktáltok. jjiuanesoltak. velük rendelkeztek, engedelmes, vak füg-vónyei voltuk idegen akaratuknak. idegUl szellemiségüknek, amelynek neai volt som hu zaja, aejn országa, esak üzleti terv, amit uddig IkjobuU, QnVlK ki tudta liusználni.
Nem áll uz. amit a zsidók és szociáldemokrata. szabadkőműves zsoldosaik hirdettek! hogy a zsidéik rakták tő Nagykanizsa arany korszakának alapjait. Történőül) 1 tény, taníről a városi levéltárban rém iratokból, jegvzókonyvekből, okmányokból .bárki uiogg\\özödlietik: Nagykanizsa an"!ókorának ulapvc-tői. téglahordözöi. if.íngyuszorgulmu építői azok a becstUetca, keresztény iparos mesterek. kézművesek. 1111111-kások. kereskodők voltuk, akik teszi nt boiiszü lultek voltak, részint máshonnét telepedtek le Nagykanizsán és munkájukkal. szorgalmukkal csakhamar olyan hirre-névre tettek szert, hogy Messze vidék kereste őket. a vásárókon elkapkodták 1* nagykanizsai árukat, sőt ogész Horvátországban oli\'wzo re tettől vásárollak kanizsai portékát. Hz a beesüje-tes keresztény munka és szorgalom hozta meg az anyagi eredményt, a boldogulást, a megerősödést, amim a város kéjsóhhi életit felépült.
Amikor Nagykanizsa városa és né|H! leveti a múlt liberális köpenyegét és szivével-lolkévol Ixdekau-esolodik a nacionalista világroni)T)e és annak épitömunkájába. no fo-lejtso el u mai ivomzodúk, hogy kik voltak Nagykanizsa aranykorának utászai.
Mert - ez az igazság!
\'Benedek, IlezsŐ
Master. Málus • 23. Kedd Kőm. thl Dexiő pk - Protestáns Denő
Éjjoli gyógyszertári ügyelet; Ma a Fekete Sas gyógyszertár Fó-ut 6.
Kiskanizsán\' az ottani gyógyszertár állandó ügyeletes szolgálatot tart
SZÍNHÁZ
Kedden este fél 7 órakor
vörösmarty ltll éa somktithy de»0 \' felléptével fí
színmű 3 felvonásban.
Szerdám és csütörtökön " ;Ü»té fél 7 órakor
Jegyek elővételben a színháznál, Pénztár d.e.9—Mg és d. u. Vi5-től.
A nagykanizsai pUspökfogadtatás háromnapos ünnepi rendje
Püapökváró nagy napokra készülődik egész Nagykanizsa kutolikus-bágu. Míndszeniv József, "az" uj veszprémi fpüspöx ezúttal először lép ohl»n a méltóságában az Ősi zalai város földjóre. A főpásztor mindjárt eme első kanizsai látogatásakor o bérmálás szentségét osztja ki mindhárom kanizsai plébánia te-rülotén. Kunok megfelelően itt tartózkodása is háromnapos lesz. Fogadtatására szeretettől Ítészül az egész város. Az egyházi és világi hatóságok minden előké-fizü letet mog-telU\'k és elkészítették a püspökfo-gndlatás részletes ünnepi rendjét.
A főpásztor május 27-én. szombaton délután autón érkéz iR So-mogyszentmiklós felől. A város határában, kii. 0 sörgyárnál diadal-kapu várja a mágus vondéget. Itt fogadja Őt a, város nevében di\\ Hegyi l*ajos h. polgárpioetor ós n város közéleti vezetői. Innét a felsólemp-lom elé hajtat a kocsisor, ahol a Jézus Szive egyházközség növelten vitéz Kiló Feii\'iif világi elnök köszönti a püspököt. A templomban elvégzett liturgikus imák után a főpásztor Szállására megy, a Jézus Szive plébániára.
Vasárnap reggel 8 ómkor kezdődik u püspöki nagy mise. A szent-
beszédet a püspök mondja, majd kiosztja a bérmálás szentségét. Utána fogadja a Jézus Szive plébánián
u tiszudgó küldőtiségekot. amelyeknek összeállítása most van folyamatban. A püspök látogatásokat is üwz, délután 1 órakor pedig u kórházban megbánnál egy kisleányt, a fityo-házi bombázás egyik sérültjét.
llútfón reggel A ómkor a fópá.sz-tort a (\'intóriunl bejái-atánál fogadja ünnöJJŐlyosoii á Szent József (Egyházközség vezetősége és I1. Vargha Theodorieli rendtartomiinyi főnökkel uz élen a foronces papság. A [tüspöki mise éa bérmálás a\'.foroneos templomban ugy történik, mint előző nap. Utánn a megyéspüspök tisztelgő küldöttségeket fogad, majd maga is látogat ásókat tesz, nstn 7 érakor podig a ferences templomban elvégzi az Urlóanyék Maria Kongregációjának flnnopélyoe. tagfelvételét.
Keddi>u lüskanizsa fogadja a fó-pásztort az előző napokéhoz hasonló, szeretőt teljes üniTO]K*lyo8Héggol. ldo Iá bekíséri a püspökéi dr. Hegyi Lajos h. polgármester és az egyházi és Világi vezetők. A püspöki misé itt is H órakor kezdődik, utána bérmálás, tisztelgések, mint az első két napon.
A yillpyszerztiiis és az wiiíp>:dálkiuhk több bevétele a városi pótadá leszállítását toszi «ehetové
A pénzfigyl blzaítság ujabb, átdolgozott kBltségvetés beterjesztésére utasltetia a számveViséget 1
A muli napokban ismertettük Nagykanizsa folyó évi költségvetését, amelynek alapján a j tolga meste p-az előző évivel szemben az ifién 7H százalék jK\'ttadót és 6 százalék kereseti ndőt javasolt megállapítani.
Tegnap défútán tárgyalta a ih\'íiiz-Ögyl bizottság a város 1U1Í évi kQltségeléiranyzatát.. !>r. HosVi Lajos h. polgármoBtor felolvasla dr. Králky István ptílgárniostor már is-merített jelentését a költségvetés-sei kajtCHolatbnn. majd ilommort Károly száiuvevós<\'gi föHapácSOS ismertette annak h\'-Udoit.
Tritili hozzáazólás lötV-nt, főleg a Városi Oazdasági Blokk tagjai részéről. A pénzügy] bizottság végül in a Blokk javaslatára ugy határozott, hogy a költségelőirányzatot ót kell idakítaui, mórt a bi/ollság nem tartja azt korszerűnek, a polgármester által javasolt 7H azázalélc pát-
udónak 70 százafékra való leszállításai tartja szüksé\'gítftiM\'k, mori a megcsapni! ri t jövedelmű ház tulajdont akarja védeni, viszont fönntartotta változatlanul á fi százalék kereseti adót, hogy ezzol a kispolgáron segíteni tudjon!
A i>őűidó leszállítása folytán előállott különbözetét a pénzügyi bizottság a lírávnvölgvi áltat befizetendő kb. lÜÜ.tXX) \'pongóból éa a városi erdőgazdaságnak körülludul ugyanakkora összegű tÖbblotltovéto-léliól kívánja fedezni. A pétádÓ lo-szállitása U\'bát lohotst\'gos, a költség-elöirálívzat egyébként is rugiilmuS.
Az ülés folyamán a bizottság sok tétolt törölt uz előirányzatból és ujakat állított bo u szükségloteknok mogfololóon. Végül utasította u pénz ügyi bizottság a száinvovósógot, hogy szordáro már átdolgozott költségve* lést terjesszen a bizottság elé.
Négy felnőttet és négy flatalksrot adlak át az Igyészsépek a kanizsai ssléólakásek \'\' " \'fosztogatása alatt
A nngyktiuizsui remlörkapl-tányság bűnügyi osztálya, miután kihallgatta a zsidó lakásokba történi betörések gynmi-sitottjait, űzőkét letartóztatásba helyezte. Négy felnőtt és négy fiatalkorú suhanc került át á kjr. ügyészségre. Miután a nyomozás megállapítása szeriül a betörésekel nem a légoltalmi el-
sötétítés Ideje alatt követték el, a kir. ügyészség vezetője átadta a felnőtteket ,1 vizsgálóbírómik, míg a többiek a ffatalkoniuk bírája elé kerülnek. Á törvényszék vizsgálóbirája a gyanúsítottakat hétfőn a késő délutáni órákig kihallgatta, utána dönt további sorsuk felöl.
TARJf\\N-~PALCSH~§
textilipari ée kfíreshedeimt vállalat jjj Nagykanizsa. \' j|
<3yár: Magyaru. 86. Városi főűzfet; Fő-ut 14. {Első Ma-telefon : 3-44. gyár Biztosító Intézet palotájában,)
Telefon; 5-3$,
Virágokat kérnek
a hősi sírokra
A nagykanizsai hősi lemelöt hősök napjára minden esztendőben rendbehozza honvédségünk. Ez az idén is megtörtént. Ugyancsak minden évben kivirágozza a hősök sírjait a Keresztény Jótékony Nőegylet. Ei most pünkösd vasár napra történik meg. A Nőegylet kéri a város közönségét, hogy erre a célra szíveskedjék virágokat küldeni holnap, szerdín délután folyamán a Roi-gonyi-uteaí népkonyha helyiségébe, ahol a koszorúk és csokrok kötése máris folyamatban van.
SPORTÉLET
A kanizsai atléták Pécsett
K )»\') 20.-:in a t)()Sl".-Zi-Í!ivi Ls uz NVTJi uíWAk vüzcfciiklú\'l .1 kí\'sii éífelt oi\'ákbuTi örkt-zU\'k Pécsre. A posii :illclál< szíill,\',-salkrá níciivr. vasA\'rnnp haMntl fél 2 órakor .\'Isfínok vcück\' észre egy nagy lüzet é.s jelentették a mulőr-séjínék. SzAllAsuk az előzetes lwjclenté* inélletl is --az cgyelenií tornalereinheii a tornaszőnyegeken volt, \' takaró nílkiil. •
A verseny, amelyen Duntflllul leujoblíjai vetlek részt, vasárnap ililckltt 10 órakor kezdfidőt! és a katiizsiiiak a kővetkező-eredményeket értők el:
401) ni.: 3. t)ér NVTE-I*v. 57.3 11111.. B. tjólwr I)OKE- Zri-nvl-l.ev. r>8,íí 11171. \' 1(10 ni. : 5. HóíliCS HOSIM.ev. 12.7 mp.
110 111. (i.\'drntds : I. Osilnvi DOSE-kev, 24.9 mp.
S00O 111. : a Sellők N\'VTR-l.e.v. 18 p. 5t mp.
liannasiif^rtts: 5. Csányi 10.30. 111. II. 1.
Győzött "a Turul Bonyhádon
Vasárnap délután 1: í arányban gvőzte le n bajnokjelölt Tii-rut a Bonyhád csapatát
A kerületben Pécsett mindkét pécsi csapat győzött. A PVSK l:2-re. A piifc t : 1-ré győzte le a Nagyinányok, illetve-a Pél-mouoslor csapatát.
Barcson a (tomtióvári Vasu-lan csapat 3 :1 arányban győzött a helyi csapat ellen.
Az NB III. baJnokHSfí állású
4 ^b:S6 32
5 .62:37 32 4 H2 : 28 30
6 s3:47 27 10 60:43 23
7 65IÍ3 23
8 64:48 22
10 18:S121
11 48:57 17
11 36:43 16
12 36:61 16 15 40:61 11 18 Í4:131 5
1. NVTE
2 KTSE
3 ZMNTE
4. RVSK
5. P»TC
6. nse
7. »VSI-8 CjZTE
21 16
22 13
21 13
22 13 22 II 21 10 21 -0 21 14
9. Pílmonoilor 21 7
10. SBTC 21 6
11. 2(fcln>v 21 7
12. Barcs 21 5
13. bonyhád 21 2
Hüvelyesek
kl|elölt körzeti kereskedőkkel
összeköttetést létesítene, őskeresztény helyi megbízottakat keres kljelslt országos kereskedő.
Uradalmaktól közvetlenül Is vásárc-j:
BUDiPESr SZÉKESFŐVÁROS KÖZSÉGI
EEL1ISZERÁRUS1TÓ ÖZEDÉ bud.po.t, IX., soroksirl-ul 98. si4m-
1911 ffliiju.s 2.1
ZALAI KÖZLÖNY
A magyar baromfitenyésztés jövője
86 millió pengőt Jövedelmezett bókóben a baromfi kivitel
A síakmaboliokon kivül csak kövesen tutinak arról, hogy a jelenlegi háborút mogolóző években kivitoli mérlegünkben milyen hatalmas tételbon szerepelt a Imromfi 6a tojás, pedig órtéknon a második helyen áll. A kiviteli rekordot »z 19111-os esztendő tartja, amikor H6 millió pengő értőkben szállítottunk külföldi-e szárnyast és tojást, ele a há-Ihjiu kitörése előtti esztendők átlagosan 60--60 milliós eredményei is csak árban jelentetlek csökkonést, nom pedig rüannyiséghan. Ka a ha-tnlmas oxport tiilnvomó részt Anglia és NémolOrszág felé irányult. A/ olöbbi országba főlog tojást, pulykát és sütni való, csirkét szállítottunk, míg utóbbi a tojás mellett inkább a lovestyukra ..hizott kacsára és libám tartott igényt. Eléggé jelentós tojás mennyiséget exiwrtáltunk még Svájcba és Olaszországiul is, Itongo-teg szorgalmas magyar gazda jutott ózon a réven mogórdomelt haszonhoz, de siijiios, tatán még busásabb milliókat vághatott zsebre a zBÍdó közvetítő kereskedelem is.
A háború természeteson alapjában megváltoztatta baromfi és tojás exportunk helyzetét is. Kivitelünk főleg a inormövokcdott Haza azük-séglote miatt ,dó egyrészt » kereskedelmi kajíCSolafoK megszakadása, másrészt n szállítási nehézségek miatt is, .erősen visszaesett. A háborús evőkben csak Svájcba és Svédországba exportáltunk .akámot-tevóbl^ mennyiségű baromfit és tojást, főlotí devizális érdokokbŐI,
A magyar baromfit és tojást ki-válő minőségű tette kedvelté a külföldi országokban. Az évek során szembetűnően fokozódó minőségi javulás pedig elvitathatatlanul elsősorban földművelésügyi kormányzatunk érdemo. A földművelésügyi minisztérium irányításával megszervezett tervszerű báróin fitenyésztési akció tőbb, mint másfélévtizedes miiltra. tekinthet vissza. Mit már az egész országot bohálózó, hatalmas apparátus kezében futnak ösSzd a magyar baromfitenyésztés szálai. A célt elsősorban egységes haromfifajták ki-alakilósávu\'\'ígyokeztu»k elérni. A te-riiluti adottságok figyolomIk\'vótejével éa gondos kísérletezések alapján 3. legfontosabb baromfi, a csirke \'tenyésztése- szempontjából hárbm-iiágy körzetbe osztották fel az országot. A Dunántúlon a sárga-magyar, az ország északi és keleti részein a kendermagos-magyar, az Alföldön és a déli országrészben pedig a fo-bér-magyar typkfajtók általános moghonosilAsóra törekszik a minisztérium, inert ezek ajs\'ok, amolyoktól a logjobb tenyésztési oredményok ¦várhatok.
A magvar baromfitonyésztéa foi-lesztósénók és a teu vesztett állatok nemesítésének szolgálatára \'1928-ban kezdte ol rondszoros tenyészállat akcióit a földművelésügyi minisztó-dum, Ettől kezdve elsősorban tény észkakasokat osztanak szót ővr$-óvro főlog a kisgazdák között igon \'kedvezményes áron \'ós hatalmas mennyiségben. A gazda azonban, aki Ilyen fajkakaat kap, köteles régi\' kakasát lovagni, a len vész kakassal pedig uj tulajdonságú vér kerül az állomáiwba és niegszüuik a dogono-Tálódás ToszélvrV. Átlag 86; 40 ozor l<\'iiyés/,l)arotiifií;!oHzl!Uiák szét évente ar országban, köztük torméazotöson fnjltbákat, kaesákat, pulykákat és ttyöngytvukokat is.
I9í3í>-ban létesitetla a földművo-k\'.sügyi minisatérium az első keltotó központot, jelenleg podig már húsznál is több működik azorto az. or-"zágban. A koltotó központok dórom bortól szeptemberig vannak örömben ós eddig évonto átlag egymillió napos csirkét osztottak ki az igénylő gazdák között még az ön-
költségnél is alacsonyabb árban. Az idén a torvok szerint mintegy másfélmillió uuposcsirku kerül ,már ;ki-oeátasra.
Döntő fontosságú küldotÓHt tölto-nok 1» a magyar liaromfikmyéöztéa fejlesztése botén a különböző fólvilá-irositó és tanácsadási akciók. A gödöllői állami kísérleti tolopon túlnyomóan okleveles tanítónőkből °gy-éves tan folvámon liaromfitonyésziési tanácsadón\'ókot kópozott ki a földművelésügyi minisztóriuin. Több, mint 80 tánátsadónő működik jelon-leg az országlmn. A téli hónajtoje-ban 6 napol v ánd oruin folyarh Okát tartanak országszerte. Az idén 878 téli tanfolyamot tartottak.
A silány baromfiállománynak ígon sokszor a liolyteloii olliolyezós a\'s a hibás gondozás az oka. A ba-
romfi gondos kezelést követel és .mindenek olőtt igon fontos, hogy a lábasjószágot megfelelő ólakban helyezzük el. Ennek a kérdésnek a megoldására is igen nagy sulvt fektet » kormányzat. Modern óítorme-ket osztanak* szét, sőt, aki ilyon az etóiráaiuik megfelelő ólat készít, annak költségeiből 50 százalékot, illotve jolcnleg maximálisan\' 1000 pengőt is megtéritonok.
A nagy nemzeti fordulat következtében erőteljesen indul meg a barom fikeroskeofetom koresztóny kéz bovótolo is. Biztosra vehetjük tubát, hogy a háború utáni \'időkben meg a multat is messze felülmúló orbd-ményoket érhetünk majd el vUag-szerfe öregbitvo a magyar baromfi-tenvesztés jó hirnovőt.
(T. I.)
Árdrágításért hét hónapi börtönre Ítéltek egy garabonci kereskedőt
Érdekes üggyel foglalkozott a nagykanizsai törvényBzéic uzsora-bírósága Dénes Lajos garabonci kereskedő volt a gyanúsított, aki most másodlzoen került árdrágité visszaélés miatt az uzsorabíróság elé. Egyizhen géliot adott el a megengedettnél magasabb ámn, amiért a bíróság jogerősen hat Hónapra eliléltc. Most pedig az volt ellene a vád, hogy c}>y alkalommal belért InzzA az (Izl Ibe egy Csörgei István nevű községhe.i la«os Tótli Károly gazda kíséretében éa férfHngck után érdeklődött. Dénes mutatott is ingeket és ezeknek darabárát 120 pengőben álfapitolta meg, de hangsúlyozta, hogy még érdeklődik az ár után Nagykanizsán. Csörgei el Is vitt két ilyen inget, anélkül, hogy kifizette volna. Dénes később érdeklődött vevőjénél az ingek, illetve
a fizetés dolgában. Időközben azonban a vevő megtudta, hogy a vá-sorolt ingek drágábbak a maximális árnál, mert Ilyen Ingekre akkor az árkormánybiz\'osl ár 6410 pengő volt és ez az ár besíöve állítólag fel is volt tüntetve éz Ingekert. Tény, hogy megíndu t az eljárás a kereskedő ellen és a klr. Ügyészség bírását: elé állította árdrágító visszaélés miatt. A tárgyajásoh\' Dénes azzal védekezett, hogy Csörgei csak megmutatni tfllle haza a két inget, eled s és vétel nem történt. Az ingeket Nagykanbsán vásárolta maga is, „számla nélkül".
A bizonyítási eljárás után az ügyész fenntartotta vádját. A bíróság bűnösnek mondta kt Dénes Lajost árdrágításban és azért hét hónapi börtönre és három évi jogfosztásra ítélte. Dénes fellebbezett.
iz millió pengőre becsülik a nagykanizsai zsi^ő-vagyont \\
A zalaegerszegi pénzügy igazgató, klr. kohón szky .1, Jeüőmi-hiszleri tanácsos nyilatkozott n Zahtj Magyar Élet\'hasábjain n zulai zsidó vagyonértékek felbecsülésével kapcsolatban. A nyilatkozni rávilágít ami, hogy n zsidók állal bejelenteti adatok nélkülözik felértékelés tekintetében a komoly alapot, de ugyancsak alaptalan a zsi<h*> vagyon tekintetében a milliárdokkal való dobólózás is a tulftilött képzeletű közönség körében. Zalában tudvalevően Nagykanizsán élt legtöbb vagyonos zsidó. Hozzávetőleges hivatalos számítás 100 millióra becsüli nz itteni zsidó vagyon\'. lielcszámltva az összes ingatlanok (ház), berendezés, ékszerek, nemesfémek, pénz értékét. Feltehető, — mondja a nyilatkozat — hogy ez nz étidig egyetlen komoly számbeli értékelés is kissé derülátó, de mindenesetre támaszpont arra, hogy a kérdést tárgyilagosabban Ítéljük meg. és várjuk meg :i statisztikai feldolgozás eredményét.
Tapalcán
inegtArlőn! a zsidók beköllözte-tésé a gettónak kijelölt két utca végéiw, ahova a tapolcai és u balatonfüredi járás zsidóit is elhelyezték. A gettót 3.20 m. ma-gös deszkakerítés zárjáéin külvilágtól. A zsidók postáját n főszolgabíró kapja kézhez, cenzúrázza és azután* juttatja ef a zsidó bizottsághoz, A szállítmá-
nyozó zsidók és egy zsidó fogorvos engedélyt kapott a további működésre Tapolcán, ipert póflásukrtt nincs keresztény. >
Nem 38, hanem 83
kilogram aranyát és ékszert találtak liefahtzvn Budapesten egy dr. Keleti nevű zsidó ügyvéd lakásén, mint azt legnapi számunkban jelentettük. A számbeli tévedést ezennel hclyreiga-zitjuk.
lilittnf íreden
Nagy Jenő zsidó kereskedő divatáruüzletének készletéből több vég békebeli anyagot elrejtett a veszprémi házában. Rájöttek, nz árut lefoglalták, Nagy Jenő ellen eljárás indult.
A OOZffÜBDÖ nyitr» t»q reet"\' r órától este 9 Arát*. (ÍU\'ti, Mnrd* pintek délután éa kedÜen ne-
aeTrnale^ \'refkfon: KiÖ.
Fölhívás a Szent József plébánia bármálundólhoz
A SzXínt József plólyánia tcz-uton is ^tesiü á l^nnóluiH^ók szüleit, hogy béi-niúlk(>zó gyermekeiket szerdán, esütörtölói\'íit ós péntekeri .délután ti órára küldjék el az alsó templomba oktatásra, Az elemi iskolák növendékei páros sorban lesznek n ,te.mplnn\\ba vezetve Ezért:
a Magyaj-r-, (larai-, Árpád-, Sikátor-utcák bérniál ondói .gyülekezzenek délután 5 órakor a Mapvar-utcában á Hákóczi-utca elején Az Ajcany János- és n Báthori^utcaink utcájuk elején csatlakozznhajc hozzájuk;
a Sugár-. József fhg.-uti, VI-rágb pénedek-, Kinizsi-uleni bérinálaudök gyülekezzenek1 n Kinizsi- és \'Rákóczi-utca kereszteződésénél ;
az Erzsébet-téri, Hozgonyi-ul-cni. FŐ-uti, Király-utcai hérmá-¦andók gyülekezzenek n \'Pírie-/ téren ; .
a Csenperv-, Habóehny- 6s a Hajcaár-uttőr l*reié eső ut"ál< l>éí*málandói trvü\'ekezzenck a Cspnf$cry- és Vécs<\'y-utcák. ke-resTteKŐdésénéi. A Kisfaludy- ós f^senfíerv-utcák kereszteződésénél csatlakoznak hozzájuk a Kossuth-téri, Hatthiáuy-, Kisfa-ludy-«tcák Mnnálandól; ." \' a ¦\'Csányi-, Szemere-. Horthy-, Szent Imre fíig-uteák bérmá-lamlói gyülekezzenek a Ciitkto-rium elején; " , *r a Zrínyi M.- és n Zárda-utcák lié.rmálandói gyülekezzenek nv templom előtt
A gyermekeket ezen gyülekező hclyckrfjl tanító- és kánián urak fogják a templomba élvezel ni.
A polgári- és középiskolák növtendéjcei valamint a felnőttek egyénenként menjenek\' el az oklatásra. •* "\\
Színház
Taoakó
Valftnúkor . Tökmag cinwn láttuk ezt a kétíves, viílám, szerelmes színjátékot. Bár az átalakítás nem mindenben yojt hasznára az eredetinek, mégSs maradt abban annyi mulatságos, annyi szellemes, hogy élvezetesen el tud .szórakoztatni és meg tudja mutatni a iaüvejt társaság torz tükrét, á hazug formák fonákját, a romlatlan tisztaságiin -az fcnz eiijberí erőt, szépségjet, a vnlődi érték Őrömét, a szerelem különböző arculatait négy\' ember derűs históriájába sűrítve.
Az előadás nem a legszerencsésebb szereposztásban hozta szinre a Taeskó-t, a siker mégis teljes volt, m«rt a eimsze-repben Vörösmarty Lili és Tito szerepében Soutkuthy Dezső a történet életizü szineavcl e%iiw;-Icgével töltötték meg a szmpa-dol minden jelenet Ükben. A kettejük kiforrott művészeiében
- j -. íj, y-
SOFFOR-rSKOI>A
Államilag engedélyezett gépJárműva^etSI tanfolyam kezdődik má|us 2S-től.
Tíi.ton: Kelemen autóüzem íiagykan/zsa rsLion\': 417. Zrínyi Mlklís-utca\' 13. síim. 417. "
ZALAI KÖZLÖNY
1044, május 2.í
helyén van és biztosan van helyűén minden szó, minden hangsúly, minden mozdulat. levegője és dimmonziöju vau minden alakításuknak. Majlótb Márta az énekcMiö-h.\'irnlnö szerepében egészen gyenge szinvonalat képviselt. ¦Színtelen volt (ínéi JénpS a férj szerepében. Annál jobb volt :i (eleség*, Mihályi lír-*«élj«t lípizód-szerepét, a ta-¦Jtó eltorzult figuráját kitűnően alakította (Jóinesi Imre. Jó volt, Lenivel András aszfaltbetyárja Lukács Kde. a pincér figurájával erdemei dicséretet. Az összjáték némi kívánnivalót hagyott helyenként maga után.
A nézőtér hangulata jó veit. ¦eui voltai; ritkák u nyíltszini tapsok sem, jeléül annak, hogy jó* mulattak a széksorok, mert wfcal nevethettek, itt-ott meg is hatódhattak és sok jól jellemzett és jó\' iit^gját.szolt színpadi alakban \'janze.rnettek rá nz élet figuráira és helyzeteire. (bl)
h ir ed
(Kaalzsalak a soproni kamarai -Mekezleten)
Máj na 26-án, pontokon a soproni keieabxlelmi és iparkamarában értekezlet tesz. amelyen ríwA vissz BK IPOK képviselőiében Mikii János kormánybiztos is. Nagyknnisaa és járásának íparoetáborat Mankovits
István ölnék éa Bazsó József VQZB-tójegyzó képríselik az értekezleten.
\'A v«r««b*>.*>ót>
Nyorky László nagykanizsai városi lIBslvisolot annak időjén Újvidék városhoz azáu ielle nő rré kinevezték. Most » belügyminiszter Kvorky Lászlót járási nopmosgalmi ellenérré nevezte ki a nagykanizsai járásba. A fiatal, rokonszenves, lelkiismeretes tisztviselő visszatérésének bini ürömöt keltett egész Nagykanizsán, ahol már el is foglalta uj hivatalát. — (Eljervzé*)
András Mátvás m. tur. render ol-j\' ifjwto Nóvák Téréskét Nagykani-
— (Ar Ipartestület ölesei
Május 25-én, csütörtökön csto a nagykanizsai és járási Ipartestület elctfareeága májas havi tilsáét tartja
— (Baross- hlr) < Tisztelettel értesítjük fűszer és
vegyeskereskedő tagjainkat, hogy a pünkösdi ünnepekre a város közellátási .hivatala diót bocsájt a kereskedők utján a fogyasztók roudelkczí\'-sére, Kérjük koivwkodó tagjainkat, hogy a dlé (héjas) átvótelo végett viWz Tóth Béla eukoirolosztónál sürgősön jelontkozvonok. Emökaég..(í")
íElsttéíltés it-ker)
A napok hosszabbodásával az o1b"ő-tétitós kezdető újból ogy félórával kitolódott. Most már osto 10 órakor koll elsötétíteni Ós az elsötétítés reggel 1 óráig tart.
(HŐsftk ünnepe Csáktornyán)
Csáktornyán is megÜnnopolték >i Ilösiik-napját. Az ünnepély már olözÖ este iko/.iliVtött térzonévol a templom előtt, amelyet • a tűzoltózenekar adott. Vasárnap delolótt 10 órakor a ligetben tábori iniso volt, amolyen Bzintén a tüzéltózonekar játszott, közbon\' l.omosiU Pál zenetanár proludiumokat játszott harmóniámon. A tábori Bzéntmiéo után koszorúkat helyeztek ol a hősök szobránál, tnajil díszfolvonuláa volt a Zrinyi-téren. Az ünnepélyes bc-ezédek a vihar miatt elmaradtak. A riisampnotben a tűzharcosok, «¦ levimto ifjúk én a lovonto leányok voltok részt.
KitUne\'en sikerült a léfjó-flyakorlat Nagykanizsán
Nagyszabású légó-gyakorlat volt Nagykanizsán. Egészen ugv, mint n katonák gyakorlata. Teljes felszeretéssel, az összes uhiktiluiok. beosztottak bevonásával, in nagykanizsai légó-ym-rancsnok vezetése alatt. teljesen harcszerű feladatot kellett megoldani, Minden alakulatnak, minden osztagnak megvolt a maga megbízatása. feladata. Hogy seiumí ne találja, készületlenül u várost, ha bánni tá-
madás érné. fia n nagykanizsai légó-szolgálnt minden része nagyszerűen oldotta meg feladatát. Nagykanizsán d polgárság nyugodt lejiet: hivatása mA-
gaslatán áll n jól kiképzett légégárda, ununk minden egyes embere.
Köszönet azoknak a férfiaknak, nkik Nagykanizsán a légó-szolgálatol szinte emberfeletti fáradozással és >ÜgjybUZgÓsággal vezetik és irányítják.
Salyos aatészfirencséüetiség a sléfoii orszogntui
Siófok, május 23 Már esti sötétségben Siófok felé igyekezel egy személyautó a Tab mellett húzódé országúton. Egy fordulónál az autó egy lovasfogat kerülése közben az árokba fordul!. A fogat, mintha misem történt volna, tevább ment. Az autó utasai, Lösi-ballt Géza 55 éve« ny. Irodatlszt, lahl lakos és Horváth József 40
Két lengyel egyetemi lengyeleket fosztott ki
Kaposvár, május 23 NavrovBzkl Mihály és Mulzia-zslnszkl János lengyel egyetemi hallgatok 1941-ben jöttek Magyarországra és azóla itt folytatják tanul-mányaíkat. A kfit egyetemi hallgató megtudta, hogy több Budape. len rlö lengyel állampolgár KadarkuPa szándékozik utazni, hogy az ottani lengyel táborban lakó Ismerőseiknek és rokonaiknak pénzt és egyéb holmikat vgyének.
- tSzobaelöjegyzés pünkösdre és a nv«rl fdénvre)
Az IBUSZ felhívja a közönség figyelmét arra, ha pihenésre van szüksége, biztosítsa szobáit idojoko-lán többek között Lillafüred, Sopron-Lóvor, Siófok. Italatonföldvár, Balatonlollo és Ualatonalmádi szállói ban, inert a szohaolŐjogyzések már eddig is igen nagy mérvűek. Felvilágosítással az ffttíK/i Ő8SZOS budapesti és vidéki irodái szolgálnak, anol u Bzohaolójogyzésro vonatkozó
éves labl sofflr érákhosszat feküdtük sz árokban eszméletleiül, migf egy .arra haladó német autó elsősegélyre Siófokra vitte őket^ Az íródat Isit agyrázkádást és fején súlyos sérüléseket szenveded, a sof-fömek keze, Iába iltört. A székesfehérvári kórházba vilték Őket súlyos állapotban.
hallgató budapesti a németladi erdőben
A két egyetemi hallgaté, amikor ezt megtudta, leutazott Kadarkutra és a németladi erdőben vártak meg a Kadarkutra tartó lengyeleket. Az erdőben aztán rájuk támadtak be lakkal, mfre a lengyelek elszaladtak, de két bőröndöt a helyszínen hagy lak. Az egyetemi hallgatók jgy tsak a bőröndöket tudták maglikkal vinni, amiben apró Ingóságok\'voltak. A rendőrség a két lengyel egyetemi hallgatót elfogta és letartóztatta.
igéoynkot a lehetűséghoi képest kielégítik. (:) — \'Rn^fietekl
ltotok látván !12 éves tótszenl-máptonl gazda szekerével hazafelé ttított, amikor ogy zökkenőnél leesett és u szekér kerekei keresztül mentek a lábán, leszállították n nagykanizsai kórházba. ¦ Bálint Vendel ö4 éves kiskomáromi gazdának lábán szintén keresztül mentek a kocsi kerekei, ó is a korházba került.
májusjón*. hép mozgó á
23-24-én------és szerdán
Budapesti premierrel egy időben! Csak 16 éven felülieknek I VÉGZETES ÉJSZAKA (Ártatlanul...?) Magyar vildghiradó
XI fiaddá ok kandota : ?4, ?6 6a ?8 órakor.
unger-ullmann elek vaskereskedésében
sin-, rud- és patkővas-, továbbá szeg-
utalványok beválthatók és ilipziié,
oavapáSfjy Igényletsét elintéxetm.
ORMÖLGYI V,LLAM0S Aum-
SZGLOÁt-TATO RT.
Aramszámfák tuteteaa, razlamáolók, hlbajelentesak, tisaziivaru tat világ osltés minden vltUimoe kárdásban détsSatt a-tól cfálutési 10 óráig,
C«#jiKsiry-ut fii, t«kfiton 2^4.
Nagykanissa megyei város polgárateeterétfl.
891/kö. t\'.H\'i
Tárgy: Wévásárlao.
Hirdetmény.
A cukor árusítására kijelelt üzletek-bsn bolnap, szerda dőltül kerdva mla-(len DaRVkanUssl Iqgynaxtá nremé-lyesklatv </i kg. diót vásárolhat. A d\'ó ára kg.-kint 6 pengő. A vSaárláskor a vevő a e«aládi Igazolványt felmutatni tsrlozlk; orról a kereskedő megállapítja, tiogy hány cukorra JokoouH tagja vsn s cinlrtníiink s legfeljebb snayl-sier íiíi kg. diót szolgáltaikat kl Kevesebbet (eriueezetesen vásárolhat a vevő I A kereskpdő a családi Igazolvány elsó olüalADsk ,,/sirjügycit meftkapts" ]<¦]¦ zéfltl vlzu/.iiiti\'H «ora 1 ph kookájAbs tintával egy „II" budit köteles beírni; kötele* (ovásbá ejry külíln jesyseket vezetni ax eladásokról a vásárló családi Horszáats óh a kiszolgált dió ineny-nyl\'áge rovatnkkat a ezt a Jsflvzáket a HnstszámadAa benyajtásakor azáai-adáskáot he kell sdnl.
NauykanlzBs, 1014. májúi 22.
t\'otgármestw.
Tárgy: Margarin kiosztása.
Hirdetmény-
A Mlrjegyek májas h»vl ntolnó, 4-es elrésü szelvényeire 10 dkg.- margarint, vagy 10 dkg. étolajat kell kiadni
B ttzelvényekr* zsírt kiadni még akkor sem szabad, ha az Illető hsntes-Üzlstben elfogyott volna a margarin. A hentesek ert a hirdetményemet Üzleteikben Jól látbatő helyen kifüggeszteni tartoznak. t
Nagykanizsa, 1944. május 22.
« Polgármester.
áprúhlhdet&sre
OyarmehaMaraia fiatal leány, aki a klscserlfil BiŐlöhegyre biioant, gyermekek mellé felvitetik, Clm Varga QMmvexetO.
Jötíu klfutánsk felvétetik. Bérezi Jóiul, Eruébcttér 2. Hiry hai. 1*54
Katamaomlba dfijegyethetö utca 9. Tojssketeikedés,
Msgyar-1600
Ffltn«Bi lucerna-, lakaiuiánybflkkOiiy-, biuguiulliupa-, cukotborső-, virágmagvak kaphatok Tóth, Klrály-u, ........ 7
Bútorok ¦ ebédlő, hiló lOmlndséga eladd Horthy Mi-lój-ut 19 1650
^UTORÜZOTT SZOBA
Nagykanizsán keieteic auli4rl«lbo kith. mi családníl téregiueates, vlllgoi, kisebb ezobtt, télen esetleg fűtéssel, ebeddel, ágyneművel, leroploztnox, vendéglőhöz kiucJ, Kiós, cgycaúlalfő nőnél előnyben,! Tetléiy Jinoine, Kapuvér (Sopioa ractiye)
líli ii-sz Auuila.
A halAaaati borgásut Kis- éi Nagy-kanlisn határában szlganun llloj. Simon István haláizaiijog bétlöjr, Klskanlzia. — Ugyinott érett trágya eladő. 165t
Mindennapi levelezeiből Osizegyultetl tömegtiölyayttt bclyeggyUjtétl cáldkiB megv(3»«öh» líaitJíiiits, Zalai KOílöny. ucikeutősége, naponta délután 6—7 őia köiött. Ls a hirdetés minally érvényes.
ZÁLMI KÖZLÖNY
rOLITIKAt NAPILAP Kiadja: „Kö/nazdasárjl R. T. Nagykantw Felelős kiadó: Zalai karoly Nyomatott • ,,Nfl/|)Síilí!i;\'!,tl R, T. Narjykanlna" \' nyonUáJabin NaDykanizsán 1 Nyomdáért telel: Z*ui kir^>

61n : Headlokosal •
Tábori poüa:
84
¦ evf., 116. sz.
Nagykanizsa, 1944. május 24. szerda\'
Ára 16 fillér.
ALAI KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP
Szeriieaztoaög e* kiadóhivatal : l\'o-ut fi. Bzam. SzerkeealŐsoKt és kindólitvalntl telefon 78. Megjolenlk minden hétköznap délután.
Felelős szerkesztő: Barbarita Lajos
F.ifiü/etffit Ara: orv hónanra * pengő 30 fillér,
negyedévre 12 pén«ő 40 fillér, ligyes szám: hétköznap 16 1111., szombaton 30 fin.
Sztójay miniszterelnök nagy beszédben mutatkozott be ma délelőtt a képviselőházban
fírntanest, május 24
(MTI) A kApriBolöh&a mai ülőm iránt rendkívül nagy órduiklódéa nyilvánult mog. A i diplomáciai páholyban a Budapesten akreditúlt követők foglaltak nolynt.
Negyed 11-knr nyitotta inog as ölést xaenádi Nagy András olpök.
ttetójsy Dáma miniszterelnök bö-jelentette, hogy legfelsőbb kózirat érkezett, A kóprisolóbáx .jegyzője felolvasta a Kormányzó Ur kési rátát a Kálliiy-kormány lemondásáról é« ás az ni kormány kinnrw.éaóról. A képviselőház lelkesen ünnopolto Ma-lyarórsség kormányzóját.,,, . fizuién Sztójay Döme miniszterelnök ismer U)Uu tusukat •> körülményeket, melyek két hónappal ozcMtt a kormány változáshoz vezettek. Moat n«m Ijcszédro, hanem cselek vések re vau szükség, —? mondta — kormányzati törékenységében a magyar népre és a képviselőházra kivan té-inaaxkodni. Honvédőink kezdőimétől fuga; Magyarországnak nemcsak jo-lone, hanem jövójo ia. A honvédség számára mindont, amire szükségük van, biztositanunk\' koll. A sorsdöntő küzdelem határozza meg » kormányzat minden politikai ténykedését ós célkitűzését, oz irányítja az ország belső rendjének átszervezését, mert itt a lét, vagy a nornlét kérdéséről van szú. Győznünk koll és győzni fogunk, mórt külónlxm elpusztulunk. A küzdolomhon nom állunk egyedül. A Német Birodalom oldalán harcolunk, melynek oeojo törhototlon. A magyar kormány\' külpolitikája a háromhatalmi egyezményhez igazodik. jLz a viszony világos, őszinte és becsületéé és félre nom érthető.
A miniszterelnök részletesen kitéri nz elszakított területen élő magyarság sorsára, kiknek helyzetéi figyelemmel kisérik. Szólt a meleg barátság hangján a ten-gelyállamokról, így Bulgáriáról és Romániáról, nuijd a ncmfcc-fiségek kérdésénél leszögezte, hogy iránluk testvéri\' érzéssel vagyunk, azonban az egyenlőség elve alapján nieg köveleli, hogy a magyar állnmeszjmféhez hnek legyenek. Tiszta politikát kivan folytatni, de tiszta légkört vár a nemzetiségek részéről is állampolgári kötelességük teljesítésénél.
Egyéb belső kérdésekről nem beszélek, mondta meri cselekedni akarunk. A kormány messzeható intézkedéseivel ¦ n kormány uj külpolitikát és belpolitikát kezdeményezett, mely lényegesen eltér módszereiben és stílusában is a régitől. Politikánk* tisztán keresztény alapon \'Wugszik, jobboldali ós fajvédő. Ugyanaz a politika, amelyet Németország a nemzetiszocializmusban és Olaszország a fasizmusban valósítottuk meg.
A ¦miniszterelnök hatalmas bc-
szédébon foglalkozott a zsidókérdéssel, a népnevelés kérdéseivel és több más fontos kérdéssel is, melyről azt mondta : .— le fogjuk küzdeni az útban álló akadályokat. Lendületes szavakkal szólt a ininiszterlenök arról, hogy uj magyar fiatalságot akarunk nevelni, mely spártaién férfias, katonai tekintetben áldozatkészen helytálló.
ftzólt a munkásság- kérdéseiről. A fizikai és a szollyini, munkásság helyzetét ismori és tudja, mik íi tennivalók. M» egy a- fontos, a há-borut meg koll nyerni és meg is fogjuk nyerni.
Az ország bolső rondjót minden körülmények között biztosítani fogjuk. Az államhatalom kérlolhetotlón szigorral fo? eljárni azok ellen, akik a rendet csak megkísérlik mogbon-
Vitóz Imródy Béla -- tároanélküll közgazdasági miniszter
tini. Mindenkinek a szomo fordulion a Hasé első embere folé, aki katona volt mindig ós áldozatkészen vette ki a részét a munkából és a köiolcflségvállaláshól. Vegyünk [>ól-dát az elsó magyar ombortól, az olső magyar katonától.
A kormány programja nagyon rövid, mondotta a minisztereinek, a háború győzelmes bofoiozéso. Ilo-OBÜletes Összefogás onnok a célnak az érdekében, hogy iSáróna népei-\' nek ós a müveit nemzetek társaságában méltóképpen ólhoseünk.
Lolkos taps fogadta a miniszter-1 elnök bcszcuét.
líövid szünet után n miniszterelnök benyújtotta az országgyűlési képviselők mandátumának moghoe*-szabbilósáról szóló törvényjavaslatot, melyre kérte a sürgősség kimondását. Legközelebbi ülés csütörtökön lesz,
(MTI) A Kormányzó lTr;Ofómél-tösága a minisztorolnök előterjesztésére dr. vitéz Imródy Béla m. kir. titkos tanácsos, ny. miniszterelnököt, országgyűlési \' képviselőt tárca.-nélküli közgazdasági miniszterré nevezte1 ki. Vitéz Imródy Béla közgazdasági miniszter a hivatalos esküt tegnap délben tetto le. A Kormányzó Ur az eskütétel után vitéz Injré*dy
líólát kihallgatáson fogadta,
fllotékes bolyén közlik, hogy vitéz Imródy lléla feladata a miniszterelnököt közgazdasági tanácsokkal segíteni, a \'minisztérium tagjait gnz-rJaságpoljtikai tanácsadással támogatni. Bkon felül a felmerülő szükségletekhez képest ft gazdaságpolitikai feladatok ellátása is ügyköréi*) tartozik.
Súlyos harcokban keményen védik a németek olaszországi állásaikat
Az Tnterinf lierlini jelonCóne szerint az egész keleti arcvonalon-nom
került sor Jelentői harci caolelcmény-
re azon kivül, hogy
flJil erSs szovjet harci csoportot a Ctrifforiopoltól nyugatra levő Dnyeszter Kanyarban mégsem misiletlck. A bolsevista öröknek az alsó Dnyosz ter kanyarban történt mogsommini-lóse a veszteség és a zsákmány-adatok végleges mogállapitása után most már jolontós taktikai ered-ménynok könyvel hotó ol.
A bolsevisták n Dnyeszter kanijornktümn lefolyt nstffy harcokban összesen lJó-30.000 embert veszítettek. A bolsevisták előre törése n Dnyeszter kanyarban nemcsak taktikai müvelel volt, hanem messzemenő hadműveleti célo-
kat is szolgált A német hadvezetés szétzúzta fi rigó linóitól nyugatra, az alsó Dnycszíernél megindítandó nagy szovjet offenzívát
¦ ¦
Berlinből jelentik-: Az olaszországi arcvonalon az angolszászoknak a\' kora reggeli órákban megkezdett támadása várhaló völt. Már vasárnap sok felderítő vállalkozási hajtották végre Littorin és Oistcrna vidékén. Erős tüzérségi tüzelés sejtette, hogy az áprilini liidfö keleti részén nagy vállalkozásba akarnak kezdeni. Hétfőn és kedden heves pergőtűzzel támadták, a német állásokat A német csapatok jelenleg súlyos harcban állanak és keményen védik állásaikat.
Az angolszászok nem tudták döntésre vinni éjjel-nappal folytatott olaszországi támadásaikat
szukba léptek volna. Ezeket a támadásokat egyrészt a támadó arcvonal tekintélyes szélessége, másrészt a szokatlanul sok ellenséges páncélos harcba vetése jellemzi. A támadók állandóan rohamozzák a jól előkészített német védelmi arcvonalukat
Berlinből jelentik, hogy a délolaszországi arcvonal nyugati szakaszán a bekerítő és a nagy elhárító támadás, melyet az angolszászok május U.-én indítottak, éjjel-nappal nem csökkenő bcvcséggcl folyik anélkül, hogy a hadműveletek döntő szaka-
„A magyar szellemi élet megtisztítása"
cimmel a Világnézeti Akadémia sorozatában a magyar rádióban olé-i adást tartott vitéz dr. Kolosváry-Borcsa Mihály államtitkár, kormány biztos, a Magyar Sajtókamara elnöke. Az előadásból közöljük az alábbi részletekét.
— Hosszú harc végkifojlésöiről, kell ma beszámolót mondanom, ami- , kor azokról az intézkodóeokrol beszélek, amelyek ogyszorsmmden-korra "Kiküszöbölik a zsidóságnak a magyar közszellem kialakítására gyakorolt vé.gzotos befolyását.
A botüt. mindig tisztelő magja* közönséget őzen .az oly hirtelen örökre \'elmerült* tegnapon ol árasztották a napisajtó termékei, amelyek arra tanitolták, hogy a körülöttünk kavargó lángfengerbon érinthetetlen sziget vagyunk, kUlÓnösképpon akkor, ha szövetségeseinkkel, nltalma-zőinkkal szemben nz ellenfél felé fordulunk hódoló .áhítattal és heca-ilelen árulásra készen, Rgységos iri\'i-mdtásni olönlötfe folyöiratnijikat, rádiónkat, propagandánkat valami BZÍruposan líigacsos, orótlon és tartalmatlan magyarkoíiáfl, rtz uj P3u répának mintegy \' tagadásaképixm. A gombamód szaporodó könyvkiadóvállalatok, élükön egy-egy délceg Aladárral, a háborús papirniány hivatalos hangoztatása közben, megtöltötték a Könyvkeres kod ésok kirakatait ornyodt \'humanizmussal telitett tötszotós kötetekkel; amelyek magyar, angolszász vagy akár kínai cégér alatt egyazon vílagszorhlélotet nópszUrüsitötték; Magyar lányok, magyar feleségek, a magyar ifjúság csalogató csomagolásban kapták szellomi táplálékul a léha élntfelFo-\'-gást .az éjjeli mulatók stílusát a színházi sajtóban, amrlv ideállá magaaztositotta a feslottéiotü, lokálokban, próinok és ékszerek között freudi ingereket keltö félvilági női típust.
A sajtóügyi kormány biztosságnak megaclatott a mód annak a programnak .teljes megválóéibísára, a molynok organikus kezdete volt még az Imrédv lléla \'kormánva által, 1933 vegén a 410, közötto ii30 zsidó Bajtótormék betiltásával megindított laprovizió. Az uj laprovizió soráii mogszüntok a. lil^ráds szollemü, népfront agitációt űző pontikai napilapok a fővárosban és a vidéken egyaránt. Osztották sorsukat azok a szépirodalmi ós társadalmi jellegű folyóiratok, amelyek óvatosabb vagy átlátszóbb módon bofolé osztályhar-cot, ellonségoink irányában pacifiz-inust hirdottok.
— Megszűntek mindonokolÓtt a magyar közerkölcsiség megrontói, a színházi újságok. Ennek a műfajnak a maga hányayoti jampec hangjával s a művésznek és álművésznek intim ügyoibon vájkáló modorával soha többé nom szabad feltámadnia, betiltásra Ítéltettek végül a folosle- . cos, közszüksóglolot nom jelontó, elburjánzott sajtótermőkok is. így megszűnt összesen nyolc budapesti és hét vidéki napilap, egy fővárosi hétfői lap, valamint 11 egyéb idő-
ZALAI KÖZLÖNY
HM), május. 21
Bxaki lap. A további átrendezés; o niogmui .11 li lujHjk megfelelő vozo-tésénok és irányításának biztosítása folyamalbun van.
Talán még ú najtó unúformá-lásánúl is jelentén\'lili kérdés volt a, /Miln szépirodalom kik\'iszöliöIéHo a Magyar életből-A mégsem mis itésro itéli\' könyvek szerzőinek mintegy eyúy.husz magyarországi és harmíne-Öt külföldi zsidó szerzőt folölolő ,olsj& névsora tormészotosou nom az űRiIm) lísta. A punh malom folé vezető uton követni fogják a most még nem szeiuplö többi zsidó írók is az első rsojiortul, amellyel uz idegen szelleuiisédnek esak az utolsó évtizedekben közismertté lott legkiválóbb képviselői tünuok el.
Tökéletes munkát azonban így som végesünk) ha nem siót segítségünkre a magyar társadalom, Tízért \' kérek minden öntudatos magyar embert, gondoljon családjára, gyermekeire, huzzátai lozóira ós semmisítse meg a tulajdonában lovó zsidó könyveket, vagy szolgáltassa Ik> u ksidőkéidést kutató magyar intézetnek.
A magyar szellemi élet hadállásait végű) a sokszorosító ipar toljes zsidótlumlásávnl tesszük meg-ingathatatlanná.
\' .if- - Ennyi az, rövid és száraz ösz-Bimfoglalááában, amit.ma a magyar szollemi élof megtisztítására a lx»tü frontján ew4eke<ltünk.
Könyvégetők\'\',. .¦ rikoltják u vádut ;iz ellenséges rádióban s jki-pirmálomliu induló irodalom szerzőinek világnézeti és vérségi hozzá-tartozóí. Igen! Könyvégetők -vagyunk. ilogValÓHÍtjuk azt, amit »/. utolsó évtizedek nemzetünk sorsáért mártír hittel és meggyőződéssel küzdő magvai\' szellőméi: (iöinbös Ovu-la. t\'roliászku Ottokár, Wolff ííá-rolv, Moholy Lajos és névtelenül sírba szállóit töbni bajtársaink követeltek ...
.Most utat nyitottunk a magyar sajtónak és u magvai- könyvkiudás-nak. hogy magyar nyomdász Ízlésével é-s szaktudásával, magyar könyvkereskedő "szorgalmával mindenekelőtt magyar gondolatok, magyar eélok. a magyar literatura istápolója legyen.
A magyar iró, u magyar újságíró sorsa sem lesz többe a megaláztatások .megalkuvások, a háttér-boszoriltutás, a szellemi és gazditságj kizsákmányolás kálváriája, egv ösz-szuf-artó, reklámmal és,pénzzel gyó-zedelmes, idegen kisebbséggel yem-. ben. Ismét szabadon vallliatja i ró -öuiban az egyetlen, szent irányelvet, amit Széchenyi István hirdetett meg száz évvel ezukelőtto:
».Mindunekelútt áll előttem a hűség fiijlánthoz!«
A magyar szellemi élat megtisztítása őzért ebben a jelben történi. (MTI)
lagvkatlzga város táviratban HsvártHe Imréi? Bélát ¦Intuited klnsvezéss alkalmakéi
Tegnap este mondta 1* a ti- I lése frfMiien Mlalt H»M dió. Iiogv ¦> FaráSttSWtauJür alkalmából \'profink k/irimé-a Magyar \\ gének biíjplantlel/eii ragnazkodd-«íí tolntácsalum (s .feleirmé;t-
v\'itúx Imrédy Bélai, a Mngy — Megújulás Pálija országos vezetőjét liíivnnélküli közgazdasági miniszterre nevezte ki.; Dr. Hegyi Lajos. Nagykanizsa megyei\'varos li. polgármestere ma reggel már elküldte a város üdvözli; táviratát Imrédy Bélának a következő szöveggel :
».!\' metflijhoitotl imiwar <f!iz-duMgi élet in\'fzlittniies k(é/ii
SZÍNHÁZ
Szardin is csüiörSdkőn osie fii 7 órakor
Pinteken este fii 7 órakor
SÜT A NAP
Színmű 3 felvonásban
Jegyek elővételben a színháznál. Pénztár d. e. 9—1-lg és d. u. Vi5-tól.
teljes működéséhez ti Mindenható áldását kérem* ...
Nagykanizsán különös örömet váltolt ki vitéz Imrédy Béla miniszteri kinevezése, mert hiszen személyélwn Nagykanizsa város díszpolgárát, helyezte a kormányzói bólcsoség n magyar közgazdaság ügyeinek élére.
Vitéz gróf Teleki főiapán válasza Nagykanizsa üdvözlésére
Közöltük, hogy ti miniszter- \' elttöK a kormány változáskor szokás szerűen lemondott vitéz
gról\' Teleki Béla i\'öispáiil felkérte tisztének további vállalására. A főispán n magasabb hu-zaftos szeinponlokni tekintettel elegei leli a fetéirám uló bizn-loinmik KbbŐI az alkalomból dr. Megyj Lujns h. polgármester köszöntötte :i főispánt, Xngy-.knnizsn "Varós közönsége és a maga névében, Vitéz gróf Teleki Héhi főispán > most levélben ku-,sz6i)te meg uz üdvözlést.
A főispáni állásban történt megerősítésein alkalmából n vezetésed itliilt álló tisztikar és Nagykanizsa város közönsége nevében hozzám intézeti ¦ jóleső megemlékezésedért fogadd Őszinte köszönetemet irjn u főispán. A j ö vő re ti éz ve It i 1 á-tásba helyezett támogatásra Maion számitok, hogy Nagykanizsa városának a megtisztult légkörben felépilendö boldogulását közös erővel vármegyénk ju-vflrn minél hatékonyabban bíz-tosithassuk.
Kilenc szereplője van a nagykanizsai zsidó lakásokba történt legutóbbi betöréseknek
A nagykanizsai törvényszék\'vizs-gátóbirájn maga elé vésottelto a nagykanizsai zsidólakások betörőit, névszorini Pintér Károly 1!) éves napszámost, Kukoly Koroné Óvos asztalossegódol. Horváth Károly ÜO éves napszámost, azonkívül ¦"> fiatal korul, akik mind Ifi éven aluliak vollak és keii\'skcilőseged, segéd színész, napszámos,\'\'kiftitó foglalkozási űztek .illetve Itatok volna: lin a dologtalanságot nem választotlál; volna clóhhrovulúiiak, mint á iioesü-letos munkát. Lakatos Lajost (do genoixí nlíaiszi U), aki szídmdságát löllötto szüfÓvái osában, a ieudörs.\'g átadta illetékes hatóságának, l\'gy, hogy összesen t) szerepleje van n legutóbbi zsidúlakás-Mürésoknok. Kzekeii kivül még az Arany János-utcában elkövetett ujabb * betörés ügyéboi) a nyomozás még folyik.
Hatalmas anyag volt ennyi bű-
nöző kihallgatása, ami több mint másfél nnpjg foglalkoztatta n törvényszék vizsgáhibi ráját.
A Teleki-uti Kastor-lakásba háromszor törtök 1», majd a K^rf-sz Béla mérnök Htiriyadi-utéaí lakása, a Király-uteu 84. sz. alatti lu\'iz padlásáról leomolt ruhás bőrönd, majd a dr. Kchmidt Iniró Magyar-íjteai lakása következeti. Mindegyik bevallott mindont ,ugy hogy a vizs-üálóbíni elótl teljes é*s tiszta kép áll. Lakatost kivéve, mindegyik tagadta a rondőrségon, hogy elsötétítés alatt követték volna cl a.betörést, do ol-isnierlék, hogy a zsákmány ohulá-sábél szorzott jhuizíjii szórakoztak, mulattak, jó napot eainállak inn-gukmik.
A vizsgálóbíró Kukolyt, l\'inb\'-rt és Horvátból letartóztatta, inig uz öt fiatalkorút u fiatalkornak bírája órizelbo Vette.
Érdekes hírek a gettók világából
Amíg Nagykanizsdll nz itl Összegyűjtőit helyi és környéki zsidók eiszá|lilásával geltÖ-pon-dok nincsenek, mert egyetlen zsidó sem mahtdt u városban, addig más városok gettói sok gumiul okoznak a hatóságoknak.
\' .1 pécsi gettót, amelyben 3400 zsidói helyeztek el. szom]>nton este zárták ,le és fonatos kerítéssel vették körül. 120 zsidót a város er-(tőniunkáni álliloll be,ezek napi ¦IliO j>ciigöl keresnek. Az egyik bolgár kertészei öt) zsidó nőt
kéri a gettóból, napi 11.60 pengőért. Sok zsidó nő háztartási alkalmazotti munkakönyvet váltolt. A gettóban egyik nap n szegénv zsidók messze környékre hullható zajjal fellázadtak a gazdúg zsidók ellen, azokat okozták sorsukért.
SzGtnbaltieiyen refítfcl fi ómkor rajtaütésszerű razziát tartottak u gettóban és minden házat pincétől padlásig alaposan átkutattak. Több mázsa élelmiszert, elrejtett ékszereket és- textil anyagid lefoglal-
TARJÁN-PÁLCSICS
textilipart 4» kereskedelmi vállalat Nagykanizsa.
Qyér: Magyur-u. 36. Telefon: 3-44. •
Városi főüzlet: Fö-Ut 14. {Első Magyar Biztosító Intézet palotájában.) Telefon; &33,
luk és elviltok. A razzia késő eslig tartott. A hatóságok korábban megengedték, hogy a rendes pi^ri hlŐ után az árusok a megmaradt zöldséget, stb. a gettó bejáratánál árusíthassák Most ezt az engedélyt visszavonták, inert a jiiacon már visz-szaesett árak az engedély után újra felszöktek.
Sopronban vasárnaptól kezdve zsuhVinik nom szabat) kerékpározni és hnmnrosnii rendelet jelenik meg a zsidók tulajdonában lóvő kerékpárok beszolgáltatásáról, In-ternáiásj eljárás indult több esetben Sopronban, mert zsidók a zálogházon keresztül kísérelték meg vagyontárgyaik átjál-szásál keresztény kezekbe.
¦Kec^entf.fcn mosl fejezödölt bo a zsidók jelentkezése a városházán lakás adataik összeírása végett. Az összeírás alapján nyert stnlisz-likából fogja n hatóság inegúlln-ptlani. liofr\\\' mennvi hidy kell ti zsidók elkülönilés\'\'\'hez. amire vonatkozólag ezen a héten történnek Intézkedések. Kecskémé-" len a zsidók 32.5 millió |>eugÖ vagyont jelentettek be, a pénz-ügvifíaziíatósá(S egész területéről 110 millió pengői, amiben a kecskeméti is benllfogíalütlik. A kecskeméti geltó ;i város három különálló részében nyer megoldást. A zsidó üzlolek. üzemek sorsának eídoltélg is a hatóság váUnliilí vezetőket reiuh\'l bel ki közéi-dekücn foulos üzemek , lovábbvilelére. Kecskeméten kél ilyen közérdekű v;íllal:it kapóit keresztény vezetői eddig. Az egyik egy sirkffitvár, atnély-riék élére CÓV tanár, Szoíirász-müvész került.
Dfbn\'cniln\'n megszűntették a gettónak azt az engedélyét, hogv lakói naponta 11 órától -I.óráirt bevásárlások vét\'Oll kimehetnék h városba A zsidók ugyanis ezt n kimenői nrrn használták fel, hogV régi lakásaikljól tnétr sok\'mindent el-hordjnnnk és tömegesen adlak fel a postán elkendőzött tártai-nm cSomagV)knt. A debreceni gettóban már Ideiglenes korház is van. ahol már egy mnléte.t ís hajlottak végre. A gcltó kórházát véglegesen a zsidó, gimnázium épületében hclvezik\' el. élelmiszert a batósáifi szervek adják be a gettóba napopta ős szétosztásáról a zsidó wlhács gondoskodik.
Kiskunhalason kijelölte a hatóság a getló helyét. A lakosság azonban elégedetlen a kijelöléssel és emiatt halasztást szenved a zsidók átköltöztetése.
Kaposdároit eddig 18IU zsidó lakója van a gettónak, de még 800-nak az-elhelyezéséről kell gondoskodni és\'cmialt a gettó végleges lezárásának határidejét báróin iui]* pttl, május 2Ö-ig meghosszabbították, hogy a támadt nehézségekel ii hatóságok addig áthidalhassák.
A GOÜMfÜRDO nyitva van i \' Órától écte 6 éráig. (Hátfe, asaroa, c4nUV délután u kedden agi*s uaa nákiutk.i n?»ii«fod: san.
HM 1. május 2 I
ZALAI KÖZLÖNY
Mi van a hivatalos lapban?
A Budapesti Közlöny keddi .száma a következő rendeleteket
közli :
u munkakötelcsscg teljesítésének biztosiU\'isu,
!1 társmlnlombiztositási ügyek-beii Qljárrj bíróságokról,
h\'/ ÍÍMI. május 20-ig kitermelt és lel néni használható fa-készlctek bejelentéséről,
nz 1941. évi termésű burgonya forgalmúnak és felhasználásának szabály ozásáról.
(1z 1944. évi termésű ujbur-öfláya árának megállapításáról.
A pallni kápolna kérdóse megoldásra vár
A régebbi kanizsaiak emlékernsk még azokra az időkre, amikor, mintegy 35 év elMt, a palihi kastélyban kápolna is volt, ahol vasárnaponként kanizsai papok misét mond ak és azon nemc-ak a katdély ura, annak családja és alkalmazottal hanem a község népe 1» részt vett Amikor a kastély Eek Qéza tulajdonába iutoil, egv Ideig még nies-maradt a régi szokm, de később abba maradt, Most. a pallnl kápolna kérdését meg ke\'I oldani, hogy a palini magyaroknak abban lehessen rendszeres vasárnapi ízenhniséiük. Most indult ebben az iránybn mozgatom Hisszük, hogy az illetékes hatóságok is magukévá teszik. A főpásztor pünkösdi Kanizsára jövetelétől várjuk, hogy a kérdésben megoldási hozzon.
A Panama-csatorna harminc éves
A Búvár májusi száma írja; A Panama-csatorna rövidesen immár harminc éves A csatorna elvágásának első tervét Anglia és az Amerikai Egyesült Allatok 1850-heu vetették fel. A tervzö két állam a csati mára vonatkozólag előzetes szerződést kötö\'t, mely szerint a csatorna környékén egyik állam sem szerezhet birtokot Az ¦ átvágás előmunkálata ezu án megkezdődött, de mérhetetlen áldozatokat követelt. A mocsarak lecsapolása közben a mun káaok egész tömege halt meg kü-lönblzö bdegségekben. A tulajdonképpeni épilőmunkára csak 1901-ben kerüli volna sor, de Anglia ekkor éppen háborúban állolt a burokkal Dél-Afrikában és az Egyesült Álla mok a szorongatott \'Angliával uj szerződést íratott alá. Ez a szerzö-\' dés, módosította az 1850.1 megállapodást és a csatornát amerikai tulajdonba engedte át. Az Egyesült -Államok a szerződ\'s ufán saját tervel, gazdasági, politikai és katonai szempontjai szerint építette ki a csatornát Az első viztjármU 1914. május 9.-én haladt át az óceánokat ÖBszekötö rövid vfzluton, de az ünnepélyes megnyitás csak ugyanazon év augusztus 15-én zajlott le. A csatornával az Egyesül* Államok tengeri ereje megkétszerezödöft. Amerika nyugati parttá\'pedig <*2#0 tengeri mérfölddel Jujolt közelebb Európához (egy tengeri mérföld 1855 méter).
Fiatal fényképész segéd
falvetetik, mókába léphet azonnal T3E&
K O V A C S fényképészeti műtermébe, Csáktornyán.
Kanizsai kfildlUség adja át Páriáknak az országzászló!
A perlikl hősi emlék tu* H erszágsáislóavatás pregramja
Ismeretes, hogy Kiskonizea ma-gyursáu-a nrszágzászlót ajándékozott a visszatért Porlak járási székhelynek, amely IwschÜIo lesen "kitártéit magyarsága mollott ós az idogon megszállás alatt is megőrizte magyar hűsegét. Kiskatiizsa hazafias néiKi testvérül fogadta ilymódou a derék perlakiakat ós orra a célra gviljtést indított, n városi ist hozzájárult és BÍkorült nagyon szép or-szágzászlót boszorozril, amit június 4-én. a trianoni papirrongy aláírásának évfordulóján fognak\' a hósi erTilékmüvel együtt ünno]>élyoson felszentelni.
A hósi emlékmű vörös műkőből ké\'szült, négy oldalán márvány lapokra kerül a 164 porlaki hósi halott neve, az emlékmű rúdján az országzászló. A főtérnek szépen kiképzett és parkosított részén körül az emlékmű fölállításra.
Poriakon most állapították meg ¦a június 1-iki hazafias ünnep sor-
rendjét, amikor a hósi emlékmüvet és orazágzászlól felszentelik éa átadják rondol tetősének. Porlak vozo tősége B zászlót hozó kanizsai küldöttségül a kápolnánál fogadja,\' ináén történik á felvonulás az ország-zászlóhoz. Délelőtt 10 órakor tábori szentmisét mond /.adravocz István ferences tábori püsiMjk, majd a nemzeti imádság oleiwlííéee után Kecskéé Gusztáv levente vitéz Csikós Jenő versét adja elö: A 20-os bon védek«-ről. Pnnepi bőszedet mond vité-z Horváth Ferenc oraxággyQlésI képviselő, majd átadják a kanizsaiak országzászlajat, az avatóboszédet /íadravecz jiüsjMik mondja. .Majd egj szavalókóniB botétjo következik és dr. Sebestyén .Mátyás kir. közjegyző ál adja a bizottság nevében az országzászlói és emlékművet Angyal János községi bírónak, végül
az emlékmű megkoszorúzása következik.
Bivld Időn belül megoldódik a nagykanizsai iparostanoioiskola épületének kérdése
A nagvkanizsal iparoslanoncisknla felügyelöblzoinága ülést tartott, amelyen behatóan foglalkaxatt a tanonciskola régi kérdésével: az önálló iskola elhcly zésének problémájával, amiért az évek hesszu soráH át artiyl küzdelem folyt az összes fórumokon. Az ttlésbőt kifolyólag kérelemmel fordultak a. város vezetőségéhez is. kérve, hogy az uj iskolaévadban már tegye lehetővé a régi terv megvalósításit, az önálló, szak-
irányú, főhivatású tanerőkkel ren• delkerő iparostanonstskola megfelelő elhelyezését.
E yben numorandummal fordultak a főispánhoz és a miniszterhez Is ebben a kérdésben.
Ötömmel |elen!het|Uk, hogy a váró* vezetőségének megértése lehetővé fo«|a tenni, hogy rövidebb idSn belül az iparostartanciskola megfelelő elhelyezést nyerjen.
Pénzt és személyi okmányokat vittek el az óhidi körorvss betörői
SDmegcsehlben övegvágóvnl
A stlmegi járásban már több mint két esztendő óti napirenden vannak az éjsrakal betörések. Az eztn a vidéken garázdálkodó betörőket mlndezideg nem sikerült ártalmatlanná tenni.
Minap éjszaka dr Juhász József óhidi kltrorvos rendeltjébe törtekbe és torra féltőitek az orvos íróasztalának fiókjait. Ami készpénzt talállak, 1300 pengőt, magukkal vitték, dc elvitték az orvos személyi ok-
dolgoztak az éjszakai hetCrél\'
mtnvait is és több kisebb holmit.
Ugyanez Időtájt Stlmegcsehi községben, az éjszakai órákban, tlveg-vágóval kiemelték Osvald Gyula és Farkas Vilmos gazdák lakásának egyik ablakát, bemásztak a lakásba és mialatt a két gazda nyugodtan alud\', kifosztották a szekrényeket. Több mint 4000 peniö értékű holmit vittek el, közte lábbelit, alsó és feisö ruhanemtleket.
A nyomozás folyik.
Leszúrták az elsStétttési ellenőrt
Zalaegerszeg, május 24 Bak községben megszervezték »z éjszakái elsötétítés ellenőrzését. At elmúlt éjszaka Lsczkó nyula festőművész az ellenőrzési szolgálat ktz-ben k»r»t|át végezte a községben, amikor 11 óra tájban észrevette, hogy a nagyvendéglőben teljes világosság szűrődik kl az utcára. Laczkó felszólltotta\'a vendéglőst, nogy azonnal sötétítsen el. Ebben a pillanat-
ban az ellenőrt Ismeretlen egyének vették körfll, ütlegelni kezdték, ma|d egyik közutak mellbeszurta. A szúrás nem érte el a szívet, mert az elli [tőr zsebében lév* vastag notesz a szúrás erejét némileg felfogta. Feljelentésére a-vizsgálat és nyomozás megindult a hatósági ktzegnek szolgálata ktzben történt durva bántalmazása miatt.
Május hó
23- 24-én
MEP MOZGÓ
Kedden és szerdán
Budapesti premierrel egyídóbenl( Csak 16 éven felülieknek I VÉOZBTES ÉJSZAKA (Ártatlanul...t) Magyar vildghlradó
BIOaddBOk kezdete: f4. f6 éa }8 órakor.
HÍREK
Napiét-. Május 24. Swrda Hón- kit, Ker, segíts. - Prolcsláns tísíter.
Éjjeli gyógyszertári ügyelőt: Ma az Igazság gyógyezortér Kó-ut 12.
Kiftkaniiíöén az ottani gyógyszertár állandó ügyelotes szolgálatot tart
— (A Buresa Szlvetség)
tagjainak szövetkeznie most tartotta évi közgyűlését HiidajKísUsn, amelven a szavazásra jogosult U72 tafíból 26(> jelent mtig és ehlió\',26$ szavazat jutott llovs/.ky Jánosra. Az tijoiulan megválasztott igazgatóság egyhangúlag- ílovsaky Jánost választotta meg három évre elnökévé. - Ur. Oomokos liáazló ügy-vozetó igazgatónak és dr. Hzarka István fotitkánuik n Haross Mzövet-ségjioz való szolgálati viszonya meg-sziint. A Haross\'Szövetség ügyvitelét a koieskedelom éh közk-k idésűgy i nuniszlériumban szolgálatot teljesítő Dcrfinvák Gusztáv poataigazgató, látja ol.
(Pén/tlevl bizettsági Ölés) Nagykanizsa váron képviselótestfi-lotónok ívnzügyi bizott.\'ágn ma délután folytatja ülénozés,\'t, uniolyiwjk tárgysorosatán »z 1041 évi költségvetést és az 1041/42. évi z_árszáma-dásokat tárgyalják.
— (Egy kfspllóta hőst halála)
Ónként jelent kőzett ugynovozO^t kispilótának, rnjiüló műszerész tanoncnak a IH éves Viola (tábor,
nagykanizsai temetkezési alkalma-y.<j},t fia. Viola Gábor most a köte-lességtoljosités Iiőkí halottjaként költözött szolgálati helyéről az örökkévalóságba. A Haza szidná látónak akarta szentelni fiatal élotét ós\'a Haza szolgálatában lelt*\' halálát, A pápai temétólien temették el katonai (is z telel adással.
- íA bombakárosuttaknakl
segélyezéaére Ilorhás Mihály 10 |XU)got, a Vörös Kereszt javára ugyancsak 10 pangót udományozetl.
üien a honvétt>J-
Ottmayér Kálmán honvéd a (1 ¦Kii. tábóriposta számról ü/eni. május 14 kolott?!: sŰzononi a felojié-!_\'oninok óh összes f ürdö vendége hunok, hogy meg vagyunk mind egész-ségi-son és üzenjük o távolból, hogy mi itt szívóson harcolunk és ha koll, életünket is áldozzuk, csak drága hazánkban no legyen bábom és ne Biigolódjanak, mert amit itt látunk, ők azt ol nem tudják képzelni, azt a nyomort és flzenvedést,«
- {Rakéták a jégverés elten)
ltégcn, amikor áz omborok még liitt<>k a varázslatokban, a parasztok kilőtt ágyúgolyókkal próbálták a viharfelhőket szétkerjr»dni. Kz n fel-hőli\'tvöldöjwis még ma is járja egyes hegyvidékeken, tenné«zeUwen minden\'különösebb határi nélkül. Kgész más a helyzet azonban a Némotor-Bzágban sikerrel alkalmazott, u. n. u. n. »jégrakéták«-k:il. Olyan röp-ix\'ntyük ezek, amelyeknek a hegyé-Ikmi rolibánótöltést helyeznek el. A röppálya legmagasabb jmntján a robfwnóanyag oxploó!áj » jolenü\'w rést vág a jégfolhőn, amelvbe n szél most már bele tud kapaszkodni;
A szél azután széttépi a felhőt, í?ni-elött inéig más vidékrx^ swlorhatná.
Így a rettegett jég helyett többnyim csak ősé hull alá, sót\'a rakéta lia-tásáni a niár eleredt j^WTSs rendé* esővé szelídül. (MNK)
— (Tábori pástéra táviratok küldhetők)
A különböző tábori ix».staszániokra címzett magántáviratok, mint illetékes helyréi közlik velünk, az eddigi feltétetek mollott újból föladhatok. Ugyancaak kQldhotok a tábori posta-szánmkra magánosok által csomagok is.
ZALAI KÖZLÖNY
1944, május 21
Katonai munkatábor vár a munkakerülőkre
— iíhh Sehleli Az egyetlen ul)
Ina Soidol ogyíkto az uj nemei Irodalom logiímosaöb tobéteégé{nek>.
Kz a regénye e-Tészon inas, mint nfiay történelmi regényei; bolyonként olyan izgalmas, mint egy de-, toktiírogeny, Csetoktnénye bonyolult.
sokrétű. IlősexOgy Andreas Mivrtiua lióVö híres tudós, A tudna professzor imk a»op, fiatal, folotíé\'go van/•& kitt ká gyermeke. Ab asszonyt ifjúkorától fogra művészi törekvések fűtik, gyönyörű hangja tan. A házasság nőni\' boldog. Ah asszony elhagyja fórjót, Amerikába szökik. A kitt gyermek magukra marad. íítairtm, néma elszántsággal védik a maguk kis világát, mindenfelől fnnyogoté beavatkozás ollcn. Egyik .oldalon az anyai nojrvnziilók, a másik oldalon a boldogtalan apa ÓS az ö anyja. A két gyermek felesonorodík, a* fiúból hlros hegedümuvésK hisz, do idegbotogi búskomor ombor. Annak a bizonytalan exiaatenöláiu férfinak a roaaz befolyása alá korul, oki szerencsétlen anyja életében nagy szu-rppot játszott." A leány sokat aggódik fivéréért. Végül is 3Z eisö világháború kitörése oldja meg; n> már-már reménytelennek látszó holyzotot. A lélekriijzhan az Író mürészutn ax idegorvos jxmtoH aaaktudásával olvad Bzereneeóa összhangba. (Uj fdök Irodalmi Intézet kiadása.)
Fél perc mosoly
— Hj-ni/e, (te jó fejszéje tan, Gergely boctit
— Meghiszem azt, pediy már hatvan éren. Még a nagyapámtót kaptam i
— Ilijnge, pedig olyan, mintha aj lennej
— Pedig régi te-emám. ez, öcsim. Osak a nyelét cserélték két»zev,\'no meg a vatát hdromtzor.
L- *
— Sok az idén a hó, gasd\'uram — ngg-e?
— Sok bizony, nálam is, de a szomszédnál még többi
Hogy-hogy? ¦ — f-\'ffy. hogy az ö telke tíiéffegy-sser akkora, mint az enyém. . * -
Pérj és feleség éoÓdik, A fér} megkérdezi a: asszonyi:
— Mondd csak asszonykám, szerétnél férfi lennit
— fin Igen — hát te t
HOvalyesek f el wásárt ására
kijelölt körzeti kereskedőkkel
ŐsszekÖttelést létesítene. Őskeresztény helyi megbízottakat keres kijelölt országos kereskedő. Uradalmaktól közvetlenül Is vásárol:
BUDiPiST SEÉÍBSFÖTÁÍIOS WM\\ KLIbHIS/.KKAKUSlTÓ ÜZEME i
Bariiaut, IX, Strakiárl-al 58. tiim.
_________!__
Pk.l704-H762/I944.sz. 1944. vgtitól 52 si.
Árverési hirdetmény.
Dr. Föredy .JenÓ sárbogárdi Ügyvéd Ügyében/ Ossz. 385 P 98 I. tóke ta tObb követelés Járulékai érijéig ét 144 P 48 f. vhaju\'i dl) a tirbogánli klr. Jaiáibtioiág 1942. évi 2745, 224, 388/1944 sz. végzetével elrendelt kielCglieil végrehajtás folylán végr< hallást aitnvedótő; 1944. évi máidat ho 13-án lefoglalt V5O0 P-re bccsUlt Ingóságokra a nagykanizsai klr. Járásbíróság fenti oiánm vógiésével az átveréi elrendeltetvén, Paca*-Andorhálán leendő megtatUaara haliridÓUl 1944. évi Janiul U 2. B*pJáo»W délután 2 érája lUtctlK kl, arai.ur a bíróilag lelogUit juhok • egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek késípítutjíttca melleit, esetleg bectáren alul Is e> fonom\' adni.
Nagyítani, iá, 1944. évi mApaa hó 8-án. Elak Uazló
MM kii. bli. ré*t*blJW, mlsl bttiiígl klkaldCIt
A BudápCSÜ Közlöny közli :i in. kir. minisztérium- rendeletét, amely a hadiíizt\'ini termelés fokozásához fűződő egyetemes nemzeti közénlek szolgálata coljából lehetővé leszi, tiogy azokat, a férfiakat, akik a vállalt munkatevékenységek indokot útion megtagadása, szándékosan hanyag teljesítése, a honvédelmi munkakötelezettségben alapuló Felhívással vagy kirendeléssel szemben tanúsított engedetlenség, közérdekű és halaszthatatlan imm ka vállalásának alapos ok nélkül való megtagadása megrögzüli munkákéra lés vagy általában a dolgos éleitől való vonakodás miatt egy korábbi rendelet rendelkezése értelmé ben rendőri hatósági őrizet alá helyezés (internálás) után az erre a célra létesített munkatá-
t
borokban katonai vezetés alatt munkám szorítja, a honvédelem érdekeit szolgáló fokozott hatfiteramdés előmozdítása véseti rendőrhatósága őtfzetbehe-jyó/és (internálás) nélkül is közvetlenül be.lehessen állüani a termelő munka folyüírrsalába. A rendelet unnak biztosítása coljából, hogy a munkahelyükről önkényesen távolmaradó hadi-üzemi alkalmazottak meglazult munkafegyelme helyreállitassék, elrendelj azt is, hogV azt a hadi-üzemi alkalmazottat, nki n munkahelyét önkényesen elhagyja, vogy omiah eltávozik,\' a vállalathoz kirendelt katonai vezető :i vállalat körélwn szervezett katonai \\-e/etés ahitt álló munkaszervezetbe ossza bc, ahol a béutoll személy a katonai büntetőjogi és fegyelmi szabályojc
hatálya alatt katonai vezetés imdlett honvédelmi célú munkát végez és onnan csak legalább egy hónap eltelto után lehet elbocsátani, ha kifogástalan,, magaviseletei tanúsítóit é.s kiemelkedő szorgalommal erechnlénves munkát végzert, (MTI)
Egyetemi hallgatók igénybevétele honvédelmi munkára
(MTI) Az egyetemi és a főiskolai férfi hallgatókat június 2-tőI honvédelmi munkaszolgálatra vészein igénybe, — mondja rendeletében a honvédelmi miniszter. Elsősorban igényim veszik azokat, akik még végbi-zOAiyitványt nem kaptak a jogtudományi, n tapárképzö, gyógyszerészeti, a kereskedelmi iskolai tanári szakokon, aképzőmü-vészeli főiskolán, a színiakadé-mián é-s a nemzeti zenedében. Nem jönnek tekintetbe azok az egyetemi ós főiskolai hallgatók, akik már hadiüzemeknél dolgoznak, vagy állami hivatalokban, vagy szerveknél közreműködnek. Honvédelmi munkaszolgálatra nemi veszik igénybe á zsidó hallgatókat. Akiknek egészségi állapota nem engedi meg a munkaszolgálatot, kötelesek lakóhelyükön az illetékes, hatósági orvosnál jelenttoe-zni.
Nagykanizsa megye! város polgármesterétől.
Slífc\'kí. 1944.
Tsrgy : A Junius hónapra aidló pet-rólcumbeszerzéil engedélyek kiadása.
Hirdetményt
felhívom » petróleum árutltátlval fog-lalkoté Oisies kételkedőket, hogy a június havi petrólcnmbeiieriéai engedélyéi! május 25 én a KözelUUsI Hivatalban |e-pintkesxenek.
Nsgykanltsaj 1944. máin* 23.
Polgármester.
APRÓHIRDETÉSEI
B«]ér>«tNt felvétetik a déleláttl órákra. Ctm a kiadthtva tálban.
Qyaipm«iha*i«r«tia fiatal leány, aki a klgcBcrlól saólöhegyie kijönne, gyermekek mellé lelvétetlk. Clm Varga Uiemveíetó, Szfiucrc-utca 4. ft48
aHaataréaut vagy lakatot aegédet éi miszatéaá Uwoacot axonaalra felveszek. Donát mftiicreu. 1845
FBiiBiMlndaMaal elaejére felveszek. Jelentkezni lehet Kossuth tér 14 Brand.
1659
AOAs-vktm.
ForfltVoa kapható Siiecz István (akeres-kedőnél, Zrínyi Mtktoi-u. 3«. si. 1503
Fdmatfi lucerna-, takarmány bfikköny-, burgundbépa-, cukoiborsO, viricmaavak kaphatók TÓ4I1, Kirtly-u. 7
Kamaly nyuláizoKnak ketrecek eladók ás cay pár duplatalpu 40-ea férlIesUma. Oáápii, Bagolasánc 1S68-
ZALAI KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP
KlfirtjH : „KSinazdasáol R. T. NaQyftantiM-Kei"IOH kiadó: Zalai Károly Nyomatott a „KGrgaidasáQl R. T. Nagykanliaa\' nyo»dé|áaan Nagykanizsán Nyomdáén (alól: Zatal Kiraáy
Alulírottak mélyséoes fájdalommal, de Isten megváltoztathatatlan akaratában való alázatos megnyugvással Jelentik, hogy a drága Jó édesapa, após, nagyapa, Illetve rokon
id. Wolff Lajos
életének 90-lk évehen, béketűréssel viselt hosszas szenvedés után folyó hó\' 23-án este 9 órakor a betegek szentségével megerősítve, vlssznadto jóságos, nemes lelkét Teremtőjének.
Drága halottunk földi maradványát folyó hó 25-én, csütörtökön d. u. 5 órakor fogjuk a róni. kat. egyház szertartása szerint a palinl gyászháznál beszenteltetni és a pallni temetőben levő családi sírboltba örök nyugvóhelyére helyezni. »
flz engesztelő szentmise-áldozatot a megboldogult lelki-Üdvéért folyó hó 25-én, csütörtökön d.e. 9 órakor a szentferenc-tendlek plébánia-templomában mutattatjuk be Mindenhatónak. Palin, 1944. május hó 24.
A Te Jó lelked mindig közöttünk él!
Wolfl Ilona fér|. Kaszab Lslosné, Wolff Terézia fér]. M*„iényl Károtyné, Wolff Lajos, Wolff Emília férj. Hronek Ernóné syermekei, Wolff Lajesné sr. Plchler Mária menye, Kaszab Lajos, Majtényl Karol*, Hronek ErnO vejei, dr. Kaszab Mihály, dr. Majtényf Zoltán, Károly, Hronek Ernő unokái, dr. Majtényl Zoltánné sz. Birtok Livi* unokamenye és a kiterjedt gyászoló rokontág. .
SOFFÓR-TSKOLA
Államilag engedélyezett gépjárművezetői tanfolyam kezdődik május 25-461.
Mm, Kelemen autóüzem Nagykanizsa T.tal0„;; «7. Zrínyi Mlkliintct 13. szám. 4n. \'
LENDVál MIKLÓS Rssfkaiizs., Fd-nt 14.
\'ginger Var ragé p képvlaalat. — Ka* Un un Ka rOvldaru flalata
Vállal: tiÓnyomtatást, fehér és színes kézi és aáp-
htmzést, ketűhimzéet. Kltérji flayBltHa! kirakataimat.
FELHÍVÁS 8
VIKTÓRIA GÖZTÉGLA8YAR Kft. Nagykanizsa, fels/ólitja mindazokat, akik 1942., 1943. évben téglára, cserépre lefizetéseket eszközöltek és azt még a gyárból nem szállították el, hogy folyó év május 31-ig a gyár irodájában jelentkezzenek. f\\ fenti Időpont keretén kívül jelentkezők követeléseit figyelembe nem vehetjük.
ice Igazgatóság.
ünger-Ullmann Elek vaskereskedésében
sin-, rud- és patkóvas-, továbbá szeg-
atalvanyok beválthatók és ilőjepöBl.
Hotharr-gépek, gépui], oMBégyfém és golyós _o.ap.Qy igénylését slintézsm.
Fui: li):
«In:
llouilliiKuxal : Tábori nos\'n:
84« éivl.,H7. si. Nagykanizsa, 1944. május 25. csütörtök ftr« 16 fillér.
ZALAI KÖZLÖNY
Szerkesztőség éa ki adó hivatal : FŐ-ut 6. imkm. Szerkesztőségi ón kiadóhívninll telcíoa 71. itr.. Megjelenik mindflé hétköznap doluta*.
POLITIKAI NAPIU!
Felelés szerkesztő: Barbarita Lajos
KléhVelfRl Ara: egy bónapra « pengő 30 fillér, negyedévre iss pengő 40 idlcr.
Kfrycs nzAni: botkiiznnp 16 MI., ezombfttOO 30 fili.
á Sztójay-bormtaBy ma mutatkozott be a felsőházban
A képviselőház a bizottságban egyhangúlag elfogadott javaslatot tárgyalja a mandátumok egyéves meghosszabbításáról
(MTI) A .felsőházban rirn délelőtt Ixífmitatkozott a Sztójay kormány és4)Cinutatkozását meleg űnnejüéssel* fogadták. A2 ölest z^folT\'padsorok előtt nyitotta meg nz elnök, majd, amü-kor felolvasták n kormányzói kéziratokat, azt állva hallgatták végig és zajosan ünnepették a Kormányzót. Ssítójay Döme miniszterelnök kijelentette, hogy !1 sajtó Utján -a felsőház tudó-mást szerzett n kormány programjáról, majd nz általános por Irtikai helyzetet vázolta\' és lé-
nyegében vévé ugyanazt a beszédei mondta cl, amit tegnap ar Képviselőházban- Beszédet gyakran szakították félbe éljen-\' zé.sek ős helyeslések.
A képviselőház ma délelőtt színién üló.st tartolt. A tárgysorozat első pontja az országgyűlés mandátumainak niieg-hosszabbításáról szóló törvényjavaslat volt. A javaslatot vita néllfűl általánosságban elfogadták, azután szünetel tartották, A szünetben a bizottságok tárgyalták le a javaslatot. Az üj\'ro meg-
nyílott ülésen az előadó jelentésének beterjesztése után kérte a sürgősség kimondását. Az elnök holnapra lüzle ki a részletes tárgyalást.
*
A képviselőház illetékes bizottsága letárgyalta az országgyűlés niandá-1 innának meghosszabbításáról szőlő törvényjavaslatot. Antal István miniszter felszólalása után a javaslatot egyhangúlag elfogadták. A javaslat szerint ogy év voi hosszabbitjék meg nz országgyűlés tartamai, mivel háboríts,idókbou nen) lehet megtartani a. választásokat.
Akár less inwáxiéj akár nemy a német védekezést fel fogja váltani as erélyes támadások stratégiája
A koloti hadszíntér déli arovon»-. Iának egyes Itolyein, a középső sza-kuezon, valamint az északi részeken a holyi harcok iitegőléiikölésót a német ruhán icaapat ok tevékenységű kiézto olő. A német csapatok őgytw helynknn olóro tortok, hogy 7ő herei •tilosaikat megjavítsak. Afl alsó íJnyosztor vidékén tovább tart szov-jot részről a csapat és hadianyag összevonás. A bolsevisták Bútortól nyugatra és Origoriopotnál akarják kialakítani nagy támadásuk\' súlypontját. Bgy másik ilyen súlypont
a közép Hznroth rwzaki nW/i lenne. Egy harmadik szovjet csoportnak láthatólag az a terve, hogy Tarriopol - Hródy szakaszától nyugati irányban, általában Lemborg foló törjön olóro. Kegy a bolsevista nngytáma-dáa egyszerre indul-e meg, vágy fokozatosan nyomulnak-e olóro, az legalább részlten azoktól a tárgyalásoktól függ, állapítják meglíer línhen ¦ ¦ melyek ezidószorint folynak Moszkva, London és Washington között, az l\'itirópa ellen tervezett nagy támadásról.
Tegnap léci ütközet volt a Fertő-tó felett
(MTI) Néhány ellenséges repülőgép tegnap az esti órákban kelet felől berepült Magyarországra és délnyugati irányban Uvoztak el. á3 ellenséges gépek egg másik, kisebb csop orlja déli irányból berepülve, északi irányban repülte út az ország légiterét. Valószínűleg ugyanezek a gépek a berepül ém utvonalán ál visszarepülve hagyták el az orszt\'tg légiterét. A berepülés zavaró jellegű volt. Az> Alpesek felől berepült ellenséges alakulatok a Fertő-ló fölött légikarcokba bwsátkoztak.-A légvédelmi tüzérség íi perc alatt 3 négymotoros bombázót lőtt le,inHyek. a Fertőbe zu-larntak, t
A németek az Appeninekben kiépített állásaikba vonultak
(Interini) Az olaszországi súlyos harcok következtében a német csapatok az anzioi hídfő ós a-Tirréni-tonger közötti sávot kiürítették ós az Apnoninokbon lovó kiépített átlá-B&ikba vonultak vissza. A németek teljes sikerről meghiúsították az angolszász gyors caepa^knak azt a szándékát. ,hogy megzavarják had-
műveleteiket. Különösen kemény harcokra került sor rontocorvo.térségé ben, Piedimohto mollott, ahol az amorikaiak orŐs gyalogos és csa-tarepölógéjxik kölolékoivol egész nap tárnadtak. A támadásban 800 ollon-séges páncélossá! vott részt. Kzek közül a németek 50-et megsemmi-siUitt.sk.
A német nyugalom mögött nagy erők feszülnek
liallensleben, az N\'Tl katonai tudósítója » német hadvezetéssel foglalkozva megállapítja, hogy a németek nom ínfűidig fogják a védekező módszert alkalmazni. Mihelyt arra alkalom! és mód kínálkozik, azt azonnal a ráJnenő. támadások módszerével váltják fel. Akar lesz invázió, akár nem, mondja « katonai tudósító, a német nyugalom mögött feszülő erők van-
nak.
Csakhogy belátják I
Amsterdamból jelenük, hogy az angol légügyi tengernagy tegnapi beszédében kijelentette, hogy Németországol \'nem lehet bombázásokkal legyőzni.
Churchill boralátémn Héti meg a balkáni helyzetet
Lisszabonból jelentik, hogy Churchill tegnapi, az alsóház-
ban elmondott beszédéhen elismeréssel nyilatkozóit a madridi nagykövei tevékenységéről. A balkáni helyzetről már kevésbé derülátó szavakkal emlékezett meg. Hosszasan próbálta ma-Tvarázni Tito és Mihajlovirs jelentéseinek indokolását. A szerb parasztok sok gondot okoznak, mert Churchill szerint nem lelkesed nck a komimi ni/imfusért. Nyíltan bevallotta, hogy Anglia a kommunista irány megerősödését várja Tito köreiben.
Hatalmas légi Stköxet voli tegnap Borila tlétt es a bécsi medence felett
¦¦ Berlinből jelentik : Tegnap a délelőtti órákban a néniét légelhárító vadászgépek súlyos harcokat Vívtak az északi parimenti területeken és az Alpok Telelt. Berlin kapui elölt nagy légicsa-la zajlott le, egyike a nap legjelentősebb harcainak. Az előretörő néniét vadászrajok az északamerikai vadászokat valósággal lerohanták. Súlyos véréi ség érte az Alpok ós a bécsi medence felett -támadó ellenséges kötelékeket is. A németek sok bombázógépet • sem/míisilcück meg, mielőtt azok bntm/báikal ledobhatták volna, A tegnapi légi harcokban 102 északtunerikai repülőgépei sOnmiísitcttck meg.
y
Hall limoni!, — alóda Stettfntns
Washingtoni jelentések szerint ottani diplomáciai körökben arra számítanak, hogy Kuli külügyminiszter legközelebb lemond ős hivatala\' átengedi egy fiatalabb embernek, aki politikáját tovább folytatná. Állítólag ezt az embert Steltíniusban találta meg.
Magyar egység
Aki ma sem tud á másiknak kezet nyújtani, aki ma is azt keresi ős azt élezi ki, hogy mi az, ami esetleg elválaszt bennünket, nem pedig azt, ami egybefog és összeköt, az szörnyen vetkezik a magyarság és az ország érdekei ellen. Ezt mondta nyíregyházi beszédében Szász Lajos iparügyi miniszter és szavai az «gész nemiét szivéből jöttek, A nagy viharban egymás kezét keresi ma minden magyar ember, ami any-nyival i<t inkább érthető, mert hiszen a legnagyobb megesztó erő, a zsldósíg eltávolíttató* a nemzet testéből és most már igazán nem le-h-:t akadálya annak, hogy a magyar rátaláljon magyar testvérére.
Egy megosztó erő van még csak: a személyi érdek. Erre nézve is megmondta azonban Szász Lajos: aki szemflyi érdekeit nem tudja háttérbe szorítani a közérdekkel szemben, sőt a közérdek rovására egyéni érdekeit kívánja érvényesíteni, az ma a világ legnagyobb bűnöse. Ma nem arról vap szó, hogy ki kerül (Ön a ha".-dómra, hanem arról, hogy a Kárpát-medencében meg tudjuk tartani az. egész magyarság, hatalmát, életét. Ma nincs helye az egymás elleni lusáknak, a régi rendszeri! frakciózásoknak és még kevésbé a hatalmi téríetésnek, mert most az ezeréves történelem legveszedelmesebb ellensége, az orosz IkiIkcv.zihhs rl\'en kell küzdenünk ugy ifiben, mint kint a fronton,
Ennek az egyetemes nemzeli köz-óbajnak, amely a magyar egység megteremtésére irányul, erőteljes haneot adott B rsod vármegye közgyűlése is, amely állást foglalt a magysr egy párt rendszer megteremtése melleit. Bornod, az egész ország egyik legfegyelmezettebb vármegyéié arra kérte a kormányt,, hogy foglalja sz\'\'árd egységbe mindazokat, akiktől az ország érdekében a legc&ekélyrbb hasznos munkát is joggal elvárni lehet. Kérte, tömörítse a politikai pártokat egységbe, vezesse be az egy párt rendszert, megszüntetvén a többieket, mint ezidö-szeiint teljesen feleslegeseket éa szüntesse meg az egypárton beiül az árnyalatokat, klikkeket, tőrletése-ket.
Nagyon fontosnak larljuk a borsodi határozat utóbbi szempontját is, mert hiszen azt sem lehet megcsinálni, hogy a nemzeti egység jegyében valaki felvételi magát az egy-pártba és tovább folytatja ugyanazt, amit eddig: küzd a hatalomért^ tehát az egyéni érdekért és a párton belül mint frakció, vagy külön árnyalat, u)ra széthúzást teremt, béka-egérhatcokat rendez. Akinek most nagy kedve van az efféle harchoz és aki túlságosan vérbő, az vonja te izgatott idegállapotának tanulságait s menjen kl Önkéntesen a
ZALAI KÖZLÖNY
19-M. május 25
Tiz százalék pötadó-csökkentést eredményezett Nagykanizsa város költségvetési tervezetének átdolgozása
Tej-nap tfliuláll ült jsniét össze Nagykanizsa város képviselőtestületének pénzügyi bizottsága, hogy a számvevőség tUtitl az előző nupi ülés huliiro-zata átdolgozott 1911. évi níárosi háztartási kölségvelés előirányzatot letárgyalja. Számos felszólalás hangzót! cl\' az ülésen, főleg ;t Városi Gazdasági Blokk tagjai részéről. A felszólalások alapján 180.0(10. pengő összegű tételeket, mint, nem szükséyese-kot. törölték az előirányzatból, viszont 138.000 pengő!\' állítottak he olyan szükségletek céljaira, amelyek nem voltak beállítva Mindazok a városi tisztviselők, akik semmiféle pőtillcl-tnényl nem kaptak, rendkívüli segélyben részesednek. Frre a célra nagyobb összeget állítottak be a \'köllségvetésbe.^ö.UUU pengöt állilotluk he rend kívüli segélyre, a mil a pénzügyi bizottság még pünkösd előtt szeret ott volna n szób:mforg> városi tíszl viselőknek kiutal la/lll, azonban a technikai lebonyolí-
tás minit, esak ünnepek után kerülhet rá sor. Végül a hizoü-ság a Városi Gazdasági Blokk javaslatai alapján, a túlterhelt háztulajdon fokozott védelme és megsegítése érdekéhen. a polgármesteri javaslatban 78 o/o-rn megszabott városi pótudút (!8 f,vru szállilotta- le, annál is inkább, mert a Drávavölgyi és erdőgazdaság fokozottabb kimunkálása Fedezetet nyújtanak erre, ugy hogy a város folyó évi költségvetése teljesen reális és biztos alapon fog nyugodni.
A pénzügyi bizottság ezután tárgyalta ;i Városi Blokk tagjainak az üresedésben levő városi tisztviselői állások betol lésé re vonatkozó előlcrjeszlÓseil. Kimondták, hogy rövid időn belül betöltik az üresedésben levő állásokat, .hogy . így módot nyújtsanak a tisztviselőknek az elöl éj lésre.
A zárszámadások tárgyalását mint most még nem Időszerűi a pénzügyi hizottság későbbi időpontra halasztotta.
Nagykanizsai férficserkészek a bombakárosultai\'ért
A nagykanizsai Féri (cserkészek sorozatos előadásokéi tartanak ii környékbeli falvakban, hogy bevételükből H bnmhakú-rosuMaknák segítsenek elviselhet többé lenni veszteségeiket, Műsoruk kulturális célokat is szolgák Állandó műsoruk: Císl inilgyár népdalok\', tárogató szólóit, vidám jelenetek;-, hazafias versek és \' mandolinzenekaruk számai. Legutóbb MíháUt községhon tartották meg k ti Hurdé I alánjukul Balogh (íyula parancsnok h. vezetésével. Jövedelműkből 198 pengőt a boni-bakárosnltak felsegélyezésére l\'ij , zéttek be, a fennmaradó tiszta-]
jövedelmüket Zenekaruk erősítésére, hangszerek vásárlására fordították, hogy mpsorukut, --mely lováhhra is u bombukáro-sultak fclsegélyezésére szolgál, kibövílhessék.
A közeljövőben Nagykanizsa i mnitatkoznak be. ahol inösorukat még Kocsárdy Dénes >Mer-rc felé cimü párie\'cneiévél bővítik ki. Szeretettel kérik Nagykanizsa társadalmát, hogy támo-i nssák cserkész szőreiéitől nüta-. loll programúkban, ihelyriek egyetlen rugója u régi cserkésztőrvény : A cserkész, ahol tud, segít.*
Internálták az zalaegerszegi főrabbit
Irontra, ahol majd a bolsevizmus \'ellen könnyűszerrel levezetheti felgyülemlett harci ambícióit és világ-néze\'l energiáit.
Idehaza ped\'g legyen egység, ugy, amint azt Borsod várnvgye határozati is kívánj:!, egység a vezérletben, egység a hatalombsr, egység a fegyelemben és\\oaz engedelmességben
5zlnház
Legénybüosu
A régi operett-iskolának tárgya
\' ban. mescszüvéaboil, \' szorkezotlwn
tipikus, mindig szép riéldájii, apáink, vag\\ talán méirinkabn anyáink opo-rettio, a Legénybtiosi\'i, Aki ast mondaná, hogy meséjét kissé belépte a por, annak esak a/l válaszoljuk, liogy nézzen körül » mai szinpadl.\' é« filmtörténetek világában, uhui még mindig u bonyodalmak Igén jelentés száza léka « szomélycsorék
helyzeti hllinoráu alapul, esak ma legfeljebb nem !1 kocsis esorél BZOrO-|K\'i n gróffal, hadéin a soffór a vezér igazga tóval. A l^ogénybüésu muzsikája pedig - időtállóan\' saóp és fülnek, szívnek kollloinos, Meg kell \'niondani, hogy igaza van a kanizsai táraidat igazgatójának, amikor mint mondják: >sok a műsorán a régi dantb«. Igaza\' van, \'meri özekben több a divattól függőt Ion szép és érték, mmt.a maiak igen nagy részében, igaza van n direktor-ntik müsorpulilikájával azért is, inert éppon itui egy uj szinliu/.i közöiiHég* alnkul ki a szemünk elöli, ríalalokból ,az uj idfík uj kidtur-szomjáhól. akiknek esak most adatott meg a Icltetóség. hogy színházba járjanak és akiknek éppen ozérl sorra meg kell mulatni a színpadi irodalom előző korszakainak értékeit is. lOzek az értékek hiányoznának U megtisztult igényekkel lliosl épülő,
uj magyar muvOlodésbél. Ugyanozl u frissebb szinházirodulmi termés nagy részéről nem fehol,olinondani. Hogy i>eilig a legfrissebb színpadi irodalomban sem mindon aranyár-tédíü, aZ nőm az uj szellemi tisztulási folyamat hibája, hanoin az életünk minden síkján mutatkozó háborús zavarok velejárója, Nincs tehát sajnálnivaló sok tegnapi és inai újdonságon sem, ha lemaradnak a műsorról a kanizsai Edényben, Umig helyettük az iilók Ítéletének rostáján helytállt régebbi értókokol kapunk.
A Legénybúosu tegnap, esti Dió-ádásii vontatott, széteső volt, hiányzott .az ütoái, vezető azoit)|tlók is
láthatóan küzdöttek ¦ sroroptudáa-sal és ax összjáték zökkenőivel. Igaz, u nagyon gyönge ház som tudott ösztönzési adni a színészeknek, do u színészi teljesítmény sem volt alkalmié* a nezólór liangulutáiiak meg totem tértére. Ilont Krssi a grúf-kisaaszóny-yírágáruslány kettÓH .azo-repében gyöngyfényű Rangjával é-s kedves mosolyával nyerte 11102 inkább a közönséget, mint londülot-• tolón játékával. Helyes volt ozuttttl is Vörösmarty Lili, mint űdo. friss színfolt hatott az cgyültosbon. Tu-nyonhv is bizonytalan volt szerepében, lígészségcs humorii, sikerült alakítást adott Solymosí lm te, u kóosié-báró, A rutinos színész köny-nyodségévol aknázta ki szerepe mindon komikumát Lukács Kde Baeh-inayor ur figurájából. Nagyon jó volt kisebb szeműében Kkoes Fe-ronc és V, iCoyács Anna, Bághy Oóza Muki bárója ogészitotto ki az egy.flttest. Pöazérope volt a zenekarnak és karnagyának, akik mindon olisiaei\'ést inogurdcinoliuik,
(bl)
Éjjeli gyógyssertári ügyalet: Ma az őrangyal gyógy acertar Deák-tér 10. asim,
Kiskanizsáu as otluni gyógyszor-tár állandó ügyeletes szolgálatot tart
/yiloenerurrff, május 25 Dr. Junger Mózes zalaegerszegi főrabbi arra akarta .rá-hirni Hajós Klemért, aki ré> goblK\'li kikeiTszlelkedeU, hogy térjen vissza ti zsidó vnllúsiM. Rábeszélés közben a kereszlénv vallást és !1 közérdekei sérlö, gúnyos kijelentéseltét Udt. A rendőrség a főrabbit internálta.
Varga. Ferenc zalaegerszegi zsidó, volt fnkcreskcdö árdrágítás gyanúja miatt áll eljárás alatt. A közérdeket sértő maga-1 ai*lása mintát a zalaegerszegi reiulőrkn|)iláii.vság öt is internálta, r
Peruikon a zsidó lakások ingóságainak leltározásai befejezték; a lakásokat pedig a főszolgabíró khtlaj-la. Dr. Siliger Jenő volt ügyvéd
bélszobás lakását közcélra, vet lék igénybe. Dr. Schwortz Jakab orvos lakásán nagymennyiségű békebeli gyógyszer féléket talállak felhalmo/.vit. A perlaki, leltározás gondosságára mulat, hogy még 11 lakásokban talált űits upróüvegckel is számbu-vellék és gyógyszcrlári felhasználásra értékesítették.
Kapottikirott ezekben a napokban folyik u gettó betelcpitése. A kaposvári ügyvédi kamara 51 tagiát most törölték, töröltek ezenkívül 5 zsidó helyettest és 7 ügyvédjelöltet.
A OflZjrORPO nvit"« mn rskztral \' 6r*tél nsta 6 óráig\', fBsenta Hélut&n ái kad\'U.. ^is. ua«
¦ *V.«V í T«Ufnn - MÓ
| Öív. Krátky lóziefié |
Ozvcgv Králkv Józsefné, szül. Kurlz Viktória, dr. Krátky István kormáuyrőtaií.-U\'sos, polgár-mester édesanyja tegnap este 8 órakor visszaadta jóságos lelkét Teremtőjének. Már hosszabb ideje betegeskedett, mig a halál megváltotta szenvedéseitől életének 80. évében.
Özv. Krjátky Józsefné az egész Nagykanizsa tisztciciét és szeretetéi érezte, szemelve körül, nemcsak imcVt- n polgjármester\' édts-nnyja és egy szép és kiterjedt család nagyasszonya volt, hanem önmagáért, ndnres és jóságos szivéért, szeretetreméltó egyéniségéért. Hűséges kongre-gnnista volt, áldozatos scgilöje a Szociális \'Missziótársulat szervezetének, választmányi tagja a Keresztény Jótékony Xőrgvh-t-nek, !1 Magvar Asszonyok Nemzeti Szövetségének és több más egyesületnek. Mindezek munkájában szeretettel és buzgón vett részt,- csak az. utolsó években, amióta egészségi állapota megrendült, vonult vissza a maga /csendes életébe. Csalódja, kis unokái, dédunokái voltak a lassan kilobbanó életnek legfőbb boldogsága és leglis/tábh öröme • Ravatala körül megilletődve áll egész Nagvk-.mizsa. nhol az elhunytat mindenki becsülte, szerel le A város lársudnlnri őszinte együttérzéssel osztozik a család gvászáhun és részvétté] veszi körül su\'vos és. szomorú veszteségében dr. Krátky István polgármesteri.
Ml van a hivatalos lapban?
A Imdnpesli Közlöny szerdai, íll). sz ámulni n rendelet jelent iivog:
zsidó tőzsdetagok törlésénöl.
a közgyógyszorcllálásról szóh\'í 999/1942". Ii* M. tmidclet módo-sitásáröl,
könvvkiM\'eskerlések kőnyvna-|ii zárÖrájáról,
n zsidók jogosít ványainak megszüntetéséről szóló 1380 1911. sz. rendelet végrehajtásáról.
1911\'.¦\'¦(5! évi termelési" és hcszolgállalási kötelesség meg-álllapításáról,,
. a gazdálkodó személyeknek változása esetén a beszolgáltatást, kötelezettség megosztásáról, egyes időszaki lapok megszűntetéséről.
SZÍNHÁZ
Coűtőríökfin «<• fél 7 órakor
Pénteken este fél 7 órakor
SOTAJIAP
Jegyek elővételben .a színháznál-Pénztár d. e. 9—l-ig és d. u. Vi5-től.;
TA RJÁN—PÁL CSICS
I textilipart 4t kmtktdtlmt vállalat % Nagykanizsa.
Qyár: Magyar-u. 86. Városi főűzlet: Fő-ut 14. (Első fia-Telefon : 3-44. gyár Biztosító Intézet palotá/ában.) Teletop: 5-33.
ZALAI KÖZLÖNY
Tegnap egész nap
Berlinből jolontik: Angolszász ro-prilőkötoléknk tegnap egész nap Honin környékét cu a/, tinik városba rosato utvonalakat bombázták. A dóíi órákban to1>l> repülőgép Itóina nojvárosn fölött ogószon afaoBonvra szállt to óh n gépjárművöket, vii\'la-milil a járókelőket gépf-ígyvoi-okk;*l lóitok. Éjféltájban ujabb támadás ,\'rk\' Kómát, melyei az ellenséges .röpülök- előzőleg vüágitó rakettikkul
bombázták Rómát
megvilágítottak.
Svájci tudóaitás szerint Rómában már nem lehst némot katonát látni, Már a némot sebes ül tok is eltűntek a/, olasz fővárosból.
Angolszász bombázók kedden ismét támadták
m Orloans v&ro&át.
A támadás alkalmával elpusztult a város híreit székesegyháza.
Anglia Délkeleteurópát átengedte a szoy] et- érd e kéknek
,\\ Wilhelm atrasse tegnapi sajtó-órtekoz-lotón, arra u kérdési;., hogy Anglia \' m ilyén magatartást tanúsít n . délkelofourópai fojloményokkol BKOtiibon, rámutattak a \'rimes ogyik cikkére, mely nviltan npgáljapiija,. Iiogy » Snovjot-tínió politikai, valamint biztonsági ukokliól érdekelt a
délkoleteiiró|iai országokban. Arra a kénlésre, hogy Anglia miért engo-dékenv a Szovjet-Unióval szemben, a Wilholmslrossén azt mondták: Anglia eleve hozzájárult :i Szovjot-Uniónak délkeletenrópai minden be-avatkozási kísérletéhez.
Egy üveg ttkallt lopott helyre Iparkodó
Tegnap délelőtt Nagybakónak községből Nagykanizsára jött . bevásárolni n szerdai hetivásárra Iván István, jómódú guzdu-ember. A 30 hold jó lermólöld tulajdonosa beiért a Tcutsch-féle üzletbe, különbőz,\') dolgukul, vásárolni, A segédek kiszolgállak a jóképű gazdaember!, amikor hirtelen megszólall a légiriadó szirénája és a zsufoll űz-\' lel közönsége sietett kifelé a/, óvóhelyre. Iván ebben a pilla-
a drogériában az óvó-30 holdas gazda
hatban leakasztotl egy üveg tokaji bori és ellüntetle kosarában. Am észrevette ezt Boros László számvevőségi lanáesos, ttki figycltnczletté az üzletben tartózkodó eégfŐnököt a tolvaj-lásra. \'Teulsch odatnenl. kivette kosarából :t tokajit, azonban az üveg közben ellöri Mindv azonállol a t selekmény megtörténi, azért u\'iulört hívtak, aki Iván Istvanl bekísérték reiul-örknpít ány ságra.
Egy vizbefult balatoni halász képe inditmtta el Benczúr Gyula pályafutását
Srá? 4v /i*fíte(ett a magyar feafő-titdn
hoz/tt!artozóinak, ismerőseinek iire-kéneivel. Három éves korában csodálatos kompozíciót rajzolt » szo-llújltk padlójára. Az omborj élet három nevezetes eseményét rajzolta le; a keresztelőt, esküvőt és a tömő-Hat esztendős korában már
:\'Nógv évvel il magva)\' szabadságharc kitörése előtt. tR44-ben született Nviregyházált, a Nyiínég szín-iHimiMis, áldott ti\'vegőj\'-h\'n llmi-zur Gyula, a nagy magyar festőtitán.
.Ugyanabban az észtondóbon látta
meg az Isten csodaszép világát, smikor a legnagyobb magyar festö-itiüvűaz, .Munkácsy Mihály. Az 1HI1. esztendő tehát felette ltokcnO volt a magyar nemzethez: két olyan hatalmas\' művésszel ajándékozta meg, amilyon egy-egy ezredév alatt is alig akad.
lioneziir Gyula csodogyernlek volt, aktnek(ímüvéHzi liajlaiua már ogé-szen kiH korában megmutatkozott. iSnkan jósoltak neki ragyogó jövőt. Már egészen kicsi gyenik-k 1;orá-
ogo 111
nok kt
lian füzetei;,\'! rajzolt tele szülőinek,
ügyesen festegetett. Klomisla, majd kassai-, középiskolás diák korában már sikerei is voltak. Vizeknek hatása alatt elhatározta, hogy festő lorw. Családja hallani söúi akart arról. Nagyapja mérnökét akart nevelni belőle, do ettél Benczúr Gyula irtózattal fordult el. Nem vonzották a rideg számok, az unalmas hivatali munka. Végül is győzött a kitartása és állliatatossúga. Nagyapja beleegyezett, hogy elutazzék Münchonbó
Elëazbr a román királyi palotában voit Menctur kép
A bajor fövároslian a híres Piloty vette szárnyai alá, amikor pedig elkészült ölsö nagy kőpővol, a »Vizlx>-lulí balatoni halász«-szal, a mester* felfedezte lionne a zsontt éa legkedvesebb Janitvánvává fogadta. Piloty •vezetése alatt fordult egész érdeklődésével a történeti festészet folé. Mgyütt festették meg a müncheni Miiximilianount förténoti freskóit, \'liuijd utána Benczúr egymásután h\'Stotio meg hatalmas történelmi képeit. Kzel; közül a legsikerültebb,, volt a »rlunyadi László .búcsúja^ és a :díákócz\'i Ferenc elfogafásii«tA Kzt az utóbbit az éppen Münclum-licii tartózkodó roman királyné, aki* niint irónö Garaton Sylva néven.
Carmen Sylva ver zekét Írt
C\'itrmbri Svíva ogyébként valóságad rajongott a nagy magyar festőért, annak nagv művészeté-ért, Mii-íjyar Huixmsiiok nevezte-el, verseitől dedikált nekí és ha Budapesten járt. soha nem nmloswtotta ef folkorásnl műtermét.
Müncheni \\ sikerei egy-kottőie ¦európai hirüvé omoltok a kis magvai jaktor novét. Kgy ideig még itt élt
volt ismert, azonnal megvásárolta és Bukareatpe szállíttatta a királyi palota dísztermébe.
A gyönyörű köpet nemsokára újra megfestette Benczúr Gyula. Knnek pedig az a történőin, hogy egy amerikai milliomos is meg akarta vásárolni, de a királvui\' mén időzte. A milliomos most addig rimánkodott Benczúrunk, olyan magas honoráriumot ajánlott fel. hogy a művész végre is nem tudott tovább ollont-áthii és újra mogfoHiotte Rákóczi Ferenc elfogatattál. A megoldásnál azonban egészen más formát választott, nehogy az azonos tárgya két
\'köp teljesen hasonló legyen. a magyar fettémáv4*inek
a bajorok (ryönyórfi fővárosában,
ahol meg is nősült. IHJÜ-ltan folosé-gül vette Max Linál, .\\lax Gábriel festőművész leányát, líttól kezdve nagy sikor.es osztatlan szeretet vette ki\'rrül a miiidjebbau kitoljeaedó nagy művészt. Maga II. Lajos bajor király is személyes barátjává fogadta és sokszor látta vendégül nvrtndó kastélyában a starhoniborgi-to mel-
A müncheni ,szép nál»k alatt ogyik hiros váaS\'na a másik után keszülLc-l: a »Bacobánsnö«, a »XVI.
Lajos és családja-*, a »P»ikos Amor*,
a. wForrás tündére/\', -"XV. ljkjoe Dubarry lioudoirjában« és egy egea:* sereg más nagyszerű festmény.
irályok baráffából egy kh hudapnwti hketla. tanára
Az Tzoróvea fennállását Unnoptő Magyarország azonban hazahívta ezt a kánra za losan nagv értékét; líeuczur.Gyula Trafori Ágost nagy kultuszminiszterünk hivő szavára ott hagyott külföldi sikereket, nagy iövddolmekrtt, királyi barátokat és hazajött, hogy művészetével szolgálja bazáju kultúráját. Otthagyott mindent, amit nagy szorgalommal íelépitoti, hogy elvállalja a budapesti Mesteriskola tanári állását, amelv után hizony csak gyengécske javadalom járt ki. Rs otthagyta a hü feleség sírhantjai is a müncheni tomotóbon.
Kgy év puliva már az iskola igaz-
gatója, volt Bonczur. Kkkur újra megnősült. Boldizsár Kata Piroskát,\' a budapesti állami tanité>kéj>zÓ tanárnőjét vette féleségül, akivel ezután sokáig élt boldog, zavartalan, házasélotet.
Idehaza, Budapesten;, egészen lte-lemerült a milleneumi légkör témavilágába, rígymásiilán festett\' meg a\'magyar (örténolom nagy alakjait és hiros jebnoteit. "Vajda megkeresztel ésow, sBtldaváV visszafoglalása" (\'?4.000 forint tiszteletdíjat kapott érte!), a »M illen"umi hwoloU és más nagy festményei bcaiédos bizonyiu\'ikai voltak roluisztus tehetségének és nagy magyar érzésének.
Vira királyuk fretti*
t. F.
•\'onme Jóxaof királyt is* több ízIhmi mogfostottó n luiiw művész. Borra megfestette a ferencjózsifi Magyarország egész arisztokráciáját, sok közéleti kiválóságot ,8 koronás fők közül Krsaébét királvnét, Hezsó trónörököst, Kerdiiiánd bolgár cárt, stb. Néuudyikot tölili izbon is, számos alakban.
A koronás féknél elért sikíü-e\'i alapján egész, Kuróiia feHtövilága csak ugy ismorto Benczúrt, mint a .királyok és fejeil\'lmek festőjét^. ¦ A nagy festő mindhalálig serény munkása volt az ocsotnôk, a vászon-nák, a szilieknek. Mimica) délelőtt, Vag> délután, najiontii I 5 órát dolgozott inütormebon. Kőtolceség-
tpdö, alapOS, lelkiismeietes munkás
voll. "Még haltlla előtt is öt\'napiul a műtermében dolgozott, uíig csak ki nem esett az CCsot a kezéből.
A monarchia össztyiinbtaa neki, aki a feranejöa^ofi világban gvöko-
rozolt. irtÓHatOS Caapáa volt. Kassa, elvesztése\' letörte: ott élte boldog gyermekkorának legszebb éveit. Most már érzékeny lett, visszavonult a világtól éa félt mind.íii Itirtól, umi a külvilágból jött. Csak dolbányi kúriájának négv fala között, vagy a kortlien érezte jól magiit, felesége társaságában.
Itt érte a halál, hogy elultassa örökre 10*20 óv nyarán. Dojhányón ma Hetiezitrfalva tömöttek ot, szejet.\'tt kertjélK\'ii, kedvnc fája tö-vélx\'ii. I\'écIiii-lTtirrú\'li flrzsú
HÍREK
Niotír. Májtttt 25 CstlIÖrtölt Bőm k^i" VII. Gergely ¦ Protestáns Qrbán.
— (Tanítói elismerés)
A ¦ Julián Iskola ftgyosüloi. elismerő díszoklevéllel tüntette ki Baranyai Lajos perlaki tanítót, az Cgycduli, még Muraközi) -n rnüködó volt horvátországi Julián-tanítót. Hossza évek szorgos és lelkes mun-luijintuii 0 ledmémv a kitüntetés,
- (TanltógyOlés)
A kiskoiuáiom-nagykanizsai egyesitett róni. kai. tanítói kör június 0-áii tartja KiskomároinlMUi i\'-vi rendes közgyűlését .Muczer Boldizsár körelnök\' elnöklésévol, A közgyűlés reggel fél D-kor BZOnUnisévol kezdődik. A közgyűlés keretében Horváth Lajos korocsonyi, Beno Vendel ho-mokkomáromi, Baeza IW\'la. guraboiici és Keltái Hona hahóti tanitók tartanak előadásokat.
lEtkflv*) , Pü n kösd vasa rna |> délután fi órakor a Jézus Szive templomlMin, Nagykanizsán, vezeti oltárhoz Virág Edo nagykanizsai kereskedő Gvöngy .Marikát. . ,
— (A SzeelállS Missziótársulat) kéri a szervezeti tagokat,\' hogy
tagtársak, özv. Krátk->- Joasofné te-nieléséii holnap délután 4 órakor minél nagyobb számban szíveskedjenek niegjelonni. GyülekizéH a temetőben, Kérik a holnap reggel í) órai gyászinisén is a feronei\'s lenip-
lomluin h tagok megjclenési\'t. Elnökség. (:)
- \'MANSz-felhlvás)
A MANKYí \'nagykanizsai vezetősége felkéri tagjait, hogy tagtársuk, oxv. Krátky JófSofné temetésén holnap minél nagyobb számban megjelenni szíveskedjenek. Gyülekezés íiárotiinegyed 4 órakor a temető ravatalozójánál. > (:)
fl3 éves anya)
Mint ,/aIaegersztígrÓI jolontik, az ottani kórházunk nagy szenzációja van. Kovács Kafoel kustónszegi Maort-ntunkás 18 éves feleségo, aki söjtöri leány, a kórházban gyorme-kot hozott a világra. Az apa is csak 21 éves.
— {Zászlószentelés és Legénynap OresztOHyban)
Lelkes ünnepe volt Orosztonvnak zájus 21-én. A BKÓpon működő Kalot ogyosttlet zászlót avatott t^s a környék ifjúságának bevonásával Legény napot tartott a magyar népi kultúra visszaállítása érdoliélien. Délelőtt tábori mise volt, majd Labor\'Miklós osperos, Rioffliiig Alajos plébános, Csal) .Antul körjegyző \\v>-szédeikben arról :t hősi munkáról beszélte, melyet must kel! végeznio a magyar falunak. A legények b»-azéde, éneke, szavalata után Kaiudi Korencné zászlóanya kötötto a csók--rot n szép Kalot zitszlóra, mélyítek nyejéltou a község és környék mindén\' e\'gyitsülot;1 és negyvenöt pártolótag ziW.tőHzego mellett a íogBaegó-nvebb nniwzámos zászlószego is ott volt, joléül az Összefogásnok. Egy porcos csendben mindenki az elmúlt és mostani világháború hősi halottjaira gondolt, ós n most értünk harcoló honvedekre. Délután szabadtéri színpadon nópsslnmüvol, körnragyax, toborzó, seprű, sapka, balta, kaniisz-tánccal, szavalatokkal, vidám jelenettel, nótaasokorral szerejieltek a balatenmagyaródi, zalamonmyoi, zo-laszabari, orosztonyi éa korecaonyt legények és lányok. Az igazi magyaros v(\'ndégsz.í)ietot nyilvánult iiiog, midőn az orosztonyl legénvek leányok vendégül látták vidéki testvéreiket. A rendezés munkáját Kaiudi Ferenc kántortanító, Kalot világi elnök végezte, akinek a pártoló-tagul; lelkes segítői voltak. A \'ntigy-száinu közönség nemcsak jól nzóra-Itozott, hanem az egész napot Ikitöltó műsorból erét mentett arra ft munkára, melv a magyar fűldmüveenóp felomolkodésót és a. magyar jövendő kialakítását célozza.
ZALAI KÖZLÖNY
I9N. niiijiis 25
SPORTELET
Dombóváron dől el az NVTE bajnoksága
A bárom bajuokjelölt\'közül a kopó; . : i Turul otthonában fogadja a Csáktornyái együttest ós valószínű minden nehézség nőikül tiKoszarzi a\' győzelmet, a ZMNTK Barcs cUcn játszik a Zrinyi-pályán, mjff nz NVTK Dombóvárra utn/.jk, A dombóvári mérkőzés sursdöístö lesz az NVTE (számára. Ha itt meg-tizerzi a kót pontot, akkor már nctióz lesz tőle elvitatni a bor üokságot, mert ax utolsó két mérkőzésen nagfvon Indcívküsr.-. m\'k i\\ kók-l\'ehcixik. A dombóvári vasutasgánla jelenleg min a legjobb fonnában van. Csupán a lámudósorlxui vannak biztos pontok, de a vódelont könnyen sebezhető pontjain hamar rost ül a lelkes* ós gyors NVTK U~ wadósor. A két vasutas együttes találkozójánál NVTK győzelmet várunk, de a körülmények más eredmény kialakulásához vezet hehwk. Az NVTE valószínű yitóz Zalán Kósu, Munkácsi Varga. Németh, Kőfal vi .Juhász, l-\'risch, l\'lacskö. Túra, Horváth összeállításban játszik pünkösd vasárnapién.
A ZMNTK végre hazai pályán igyekezik visszaadni azt a vereségeket, amit eddig a * barcsi oroszlánbarlangban\' elszenvedett. Rrzé-sünk szerint napvon kikap a rossz formában lévő barcsi csapat a ZMNTIMől.
KÖZGAZDASÁG
Jelentősen emelkedett Európa textilellátása
A/, európai textilellátás nagy ülőről ml adásáról u egyik svájei lap igen figyelőmre méltó adatokat kőzöl, amelyekből kiderül, hogy az európai kontinens fokozatos $fe>xil oiiolíáliiH.\'ira irányuló eröfossit *ek milyen nivxlméjiynoitk. A legutolsó ln\'keailatok szerint az ourúpai kontinens, a Hxoviot-líniót nőni számítva, kereken rifi.000 tonna gyapotot, 177.000 tonna gyapjút. 171.000 tonna mÜHolymot és !(00.000 tonna tuÜanyágot termelt. A háború okozta súlyos nohézségok ollonéro a tcxtil-nyorsanyaifgal való olláláat azóta lé-nvegonon kiépülitek. Külonöwm vonatkozik ok íívapottoriiií<lé.sfF( amelyet fÖk»í a llaíkánon torjosstoltok ki nagy mértékbon. Jelentós emelkedés t»|K\\Hztalluitó a gyapjuolóálli-tás torén i». alig a háború olőtt az Ögéflí európai szárazföld csak Htl.000 toniui gyapjút tormolt, most ejíviwliil h tUlkén 88.000 tonnái állit\' eló, Számottevő termelőként lépett elé Spanyolország, azonkívül Svédország. Kváje. és főbb délkeloteurépai oi-szág is a háború alatt fnjlosztotlo kí nagyobb aránylutn a mürostgj\'ár-tast. Meg kell mé*^ említeni, hogy a rostnóvényók torrnoléao is orösen megnövokoacrtt, így pl. ogyodül Hol-gium a kondor vot*\'-ile.rületel 15.000 hektárral einollo, KrumüwiiV.áií pedig a legutóbbi évljon már 50.000 hektáron termelt kondort, llulgária gvajKittormó területét 51.000 hektárról lOO.(XX) ImktÁrm omolte, lío-mánía 20QO-ról lH.000-rn, az egykori -Jugoszláviához tartozó terül^iok 8000-rOl fiOOíí Imklárra és (iürögor-azág 72.000-ról 70.(XXJ hektárra, A ííyaj>otU>nnulé.s Lugmu^yohli arányú megnőve kei lé aét Oliwzoruzásí mutatja tel, ahol 22.000 hektárról UXXJ.OOO hektárra omolt\'.k fel a gyapottóro-lotot. Albániáién padij- nz\'olmult ev során sikerült az eddig \'2f>l).(HX) lw>k-tárról 800.000 hektárra fülemotni a gyapot vöt és területéi.
Mélységes fájdalommal, de a gondviselő isten akaratában való alázatos mebnyugvással jelentjük, hogy drága Jó a legiűbjf anyé
édesanyánk,
nyós, nagyanya,
dédanya és rokon
öiv. Krátky Jóisefné
szül. Kurtx Viktória
hoss2u szenvedés után, a haldoklók szentségével megerősítve, életének 80-lk évében* folyó hó 24-én 20 órakor visszaadta Jóságos, nemes lelkét Teremtőjének.
Drága halottunk földi maradványát folyó hó 26-án, pénteken 16 órakor szenteltetjük be a róm. kat. egyház szertartósa szerint és kísérjük utolsó útjára a róm. kat. temető halottasházából.
f\\z engesztelő szt miseáldozatot f. hó 26-án, pénteken 9 órakor mutáljuk be az (Jrnak a Szt. Ferenc-rend plébániatemplomában.
Nagykanizsa, 1944. május hó 25-én.
Szeretetünk a síron tul Is elkísér I
Dr. Kráiky litván és Kráiky Oyörgy. gyermekei; dr. Krátky Istvánné Lajpezlg Jolán, flzv. Ifj Krátky Józsefné Zrínyi Jolán, Krátky Oyörgyné Breyer Erzsébet, monyéi; Berlin Ágoston. veje; Krátky Mária és lörje
Lúgos István tüiérs7fl23ílos, Kráiky Tibor, Krátky Éva és Krátky Nóra, unokái; Lúgos Ildikó, Attila és Margitka, dédunokái: továbbá n kiterjedt rokonság.
Alutiroltak mélységes fájdalommal, de isten uiegváltOítalhalitlati ai-ura-Iában való alázatos megnyugvással jelentik, hogy a t«rrón szereiéit drága jó hitvei, leányunk, testverünk, tó gornőrtk, illetve rokonunk
Badsvlts lánosné
¦x. Harskovloa Braaébat
életének 22lk, boldog házaibágánsk 3-ik évében ilvid szenvedés után Budapesten visszaadta jóságos telket Tért mt*| ének
Drága tialbltunk.ii Nagykanizsára siállltiuk és lolyó hó 26-án 4. u. 5 órakor fagiuk a temelé halottasházából a rom. katn. esyház szertartása szerint *r«k nvugvohelyérc kísérni.
Az engcsztcló szcntmlae-áldozalot a megboldogult lelkiüdvéért f. hé 26-.án reggel 8 órakor a jézus SfiVft plébánlalemplombsn fosluk a Mindenhalónak bemutaltatni.
Nagykaniisv, 1944. május hó 2i
EMlékidlt íirökkó szlviinkho /írjuk I
Kadotlli Iíqoi ui|>. fli* rcliA Abelnt \'¦ - shovIciMirlulífl. 11«
Alulírottak mélységes fájdalommal, de Isten mcgválioztalhatallia akera-lában való alázatos megnyugvással jelentik, hogy a drága jó férj, a legjobb édeaapf, após, testvér, nagyapa, lllelve roken
id. Kapóst lózsef
Myng. BtAV. ffipályanmter
áldácos, munkás életének fi3 Ik, bol dog házasságának 33-1 k évében rövid szenvedés után vlss/audla jóságéi*, nemes lelkét Teremlójénck.
Urága halottunk fóldl miradványát folyű hó 26-án, pénlekcn d. u. f/ifi órabor fogjuk a temető halottasházából az evangélikus ecyház szertarlása szerint ör»k n.yugvolielyére kísérni,
Nagykanizsa, mt-l, május 24.
A Te
)ó lalksd mlndls; öxMtQ \'
Köxötlűnk éli
Ö/.v. ^a|hi