Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
23.03 MB
2023-01-09 08:18:20
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
32
60
Rövid leírás | Teljes leírás (604.12 KB)

Zalai Közlöny 1878. 035-043. szám május

Zalai Közlöny
Nagy-Kanizsaváros helyhatóságának, nemkülönben a „nagy-kanizsai kereskedelmi s iparbank”, a „nagy-kanizsai takarékpénztár”, a „zalamegyei általános tanítótestület”, a „nagy-kanizsai kisded-nevelő egyesület”, a „soproni kereskedelmi s iparkamara nagy-kanizsai külválasztmánya" s több megyei és városi egyesület hivatalos értesítője.
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap.
17. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

V 40Y KASIX84,1878. május 2 kn.
Tizenhetedik érfolya»;
^"^''üóflzete»! ár
. . 8 frt \
H
l''él rtvre negyed írre
Egy mám JO kr
Hirdetések
4 h*«ábn* petirM»rL>Alt ^..»dszor fi s mi'' >ii ''•„rabbi sorért í> kr
nyílttkkbkn
„iroiikén» 10 krétt vétetnek fel Kuic»táii illeték minden Vegyes hirdetésért külttn.f J 30 kr fizetendő. í
Iai.
f m»»i
előbb:

Up szellemi Tinit illetG krtzlemények a M«rk«Mt8hfiK, anyagi réséét illet 5
kÖElemények pedig •
kiadóhoz bérmMtr« inténendök : NAGYKANIZSA f, Wlasslsskaz
I
Bérm«nte<l>*n levelek ! csak ismert munkaiár- | . «»ki.''il fogadtatnak el
^Kéziratok viasza ns küldetnek.
\.-KHiil7fiaTáros hely hatóságnak nemkülönben a „n.-kanixhal kereskedelmi s Iparbank«, „n.-kanlzsal takarékpénztár«, a „xalamegyoi általános tanítótestület", a n.-kantzsat kÍH<l*Ml-ueyeIó flgy*sftl*ta, a „soproni kereskedelmi s iparkamara n.-kanizsal kftl választmánya** s több megyei és városi egyesület hivatalos értesítőié.
Hetenklnt kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap.
Neveljük a népet!
— tiisó közlemény. —
Sok papir, sok tinta fogyott már el ily vagy ehhez hasonló eziraü czikkek raeg-irására, de a siker legnagyobb részben még a jámbor óhajtások ködhomályában téveder. E tudat azonban ne csQggeszszen el bennünket, a hón óhajtott eredmény messze és soká késése miatt épen ne lohadjon le tettrekedvűnk, ne lankadjon el bu/galmunk, ne törekrésünk !
Biztos sikert rögtön s rohamosan nem érhetünk el, nyomról-nyomra. lépésról-lé-Iursre kell előhaladnunk azon utón, melyet magunk előtt látunk ; csak a mindent görcsein keresztül szemlélgető legvirágosabb optimismu^sal állitható az, hogy dicső, nagy czélokat, másként is mint kitartó, ernyedetlen szorgalommal, — erős igyekezet s nehéz munka nélkül csak ugy könnyedén is elérhetünk.
Hogy népünknek m/g most sincs meg az a műveltsége, melyet a czivilizált világ fogalma szerint tőle megkívánnánk, annak okát az e fölött csak fólületesen gondolkodó is beláthatja ; párduezos őseink mint elhagyatott árvák jöttek Schythia mérhetlen pusztái s vadonjaiból, már az ősidőkben folytonosan — mint egy vadászok által körülvett oroszlánnak - a fön tartásért, a létérti jogért kellett küzdeniok, melyet elleneik, minden igyekezetüket megfeszítvén, elvenni akarának; nem volt a magyarnak nyugalma, nem pillanata, melyben a vad harezmoraj-tól elvonulva a tudomány, - a szellemi i-melkedés némi magaslatára is léphetett
volna; Atilla örökségéhez jutása óta soha sem nyugtathatá -aMtgát azon öntudattal,
hogy ho3szu időre félreteheti a messze villogó rémes csatabárdot, azérczkapukat döngető rettentő buzogányt, a népek rettegésére szolgáló vérá/.tatta szablyát, hogy leöltheti harczi mezét s csendes, békés foglalkozásra adhatja magát; majd a beözönlő idegenekkel gyűlt meg a baja, kik a föld ezen második Kanaánja után vágyván a magyart vérrel szerzett tűzhelyétől elűzni akarták; majd az átkozódó és szitkokat szóró futó Salamon király e szavai teljesülének rajta: „Meg nc békülj soha tenfeled-del!" A viszályok szelleme hinté kajánui az átkos s vészi hozó egyenetlenség magvait a miből támadt testvér harezok illetlen szentségtörő kezekkel dúlták a szépnek, a szent czélnak nagy fáradsággal összerakott kisded épületét, mely pedig roskadozó állapotból, felemelkedve egykor a világ által bámult nagyszerű épületté válandott, de eme kisded iuudamentumot is a pártviszályok zavarai szétdúlták ; valamint másrészt az utána ránk tornyosult gyászfellegü epocha mindennemű leudületnek útját vágta ... Oh de nagyon hosszú időre lekötue s itt időzhetne bennünket e szomorú thema . . . s különben sem lévéu szándékunk egyrészt felszaggatni az alig behegedt sebeket; másrészt nem is ezen okok kutatása s felderítése képezvén jelen cikksorozatunknak fó-czélját s feladatát: általaban s összefoglalva abban véljük feltalálhatónak azon okot, hogy népünk neiu birt még a mai czivilizált világ fogalma szerinti műveltségi fokozatra felvergódni, hogy: n á 1 a k e z-
gi
6-
dettől fogva csak ftjtt^nJ& e r ó fejlődött s -t m
lagaz fejlődik most is; a szellemi erő pedig nagyobbrészt még parlagon hever.
Az állam pedig csak akkor lehet boldog, ha az alsó néposztálynál is megvan a kellő szellemi előrehaladottság, há ő is szert tett bizonyos lelki műveltségre, mert ez fokozza a népszellemet annyira, hogy a legválságosabb időkben is bizton megállhasson s saját józan gondolkodását követve, egyes
— e legszánandóbb állapotot saját javukra vagy gonosz terveik keresztülvitelére kizsákmányoló — szédelgők tanácsait elvetve önlábán jó irányulag résztvehessen a politika s közjogok gyakorlásában. Alig hisz-szük, hogy volnának kik kétségbe vonnák, hogy a foldmives osztálynak is nagy szerepköre van az állami életben; a társadalom ezen óriási gépezet ugyanis csak akkor igazán tökéletes, ha a kereket, orsók és csavarok mindnyájan mozognak. És ezen mozgás minősége el- vagy összevalósá ra tételezi föl az állam előrehaladását vagy hátramaradását
Szükséges, égető szükség tehát a népnevelés!
„Elvész a nép tudomány nélkül s szabaddá nem válhatik mig lelki sötétség fogja körül — hangzik az irás szava.
„Szeretni az emberiséget: ez minden nemes szívnek elengedhetlen föltétele !*
— figyelmeztet bennünket jeles hazánkfia Kölcsey.
A következőkben, csak röviden merítve ki a felvett tárgyat —elfogjuk sorolni
mindazokat, melyek válaszképen állanak a következő ~ hexameterben foglalt kérdésekre : „mit, ki, mikép, hol, miért, mikor és mily eszközök által."
BERKOVICS ELEK.
Nyílt levél a szerkeaztöhez.
Potréte apr. 24 én 1878.
Kedve* barátura !
Azt tapasztuljuk az életben, hogy valahányszor várakozásaink arany tornya össze düi, általános reményeink annyi szép virága pedig elhervad, hogy mindannyiszor lelkünk mélabús gondolatokba merül; a fájdalmakat, a veszteséget a csalódlUok mindmegannyi bajait mi orvosolhatná ilyenkor leginkább, mint ha kitartó é* edzett lélekkel rendelkezünk ( Azonban, hogy lelkünkben a szeretetnek, a ki« tartó reméuynek, szilárd hitünknek alapja letétessék — szükséges, hogy a majdan ily érzelmeket tápláló sarjadék már ifjú korban ápoltaasék, szükséges, hogy a lejt'' dező mázsák kiképezéaére annak idejében kellő gond éa figyelem fordíttassák.
A jót pártolnunk kell, — igaz, hogy e tekintetben sok nemesen érző lelket bir édea hazánk is, — egy ily férfiút van saerencsém t. Pálffy Elek zalamegyei földbirtokos úrban üdvözölhetni, ó az, ki a szellemi téren hiányt szenvedd községe részére, azok képeztetése előmozdítása tekintetében oly sokat tesz, — ugyan is : nem régiben épült föl Polöskefőn egy csinos templom, mely pantheon az ő szívélyes közvetítésének köszönhető! Ott látjuk a múltban oly nagy nélkülözést szenvedő felekezeti iskolát, mely épületnek rendbehozatala, belszervezéae mindmegannyi okszerű intézkedés az ő fáradozásának gyümölcse, — ott látjuk a jó akaratul felruházott atyát élén az iskolai ügynek buzdítva a tanítót a tanonczczal az előmenetelre; és hogy e téren siker koronázta nemes
T Á RCZ A.
Te tudtad lányka — — —
Te tudtad lányka, hogy imádtalak. Megmondani mégse'' mertem azt neked A hízelgőket én ugy gyűlölöm ; Sok ember csal ha csúszik hízeleg. Mont, moat beszéluék sokat én neked, De már moat késŐ, minden hasztalan.
— Szép vőlegényed enyeleg reléd — Hiába már most minden oda vau.
Midőn elmenél, az az ▼ittenek,
— Mert vőlegényed mint sxél vitt, ragadt — Ugy fájt, hogy véled nem szólhattam én; Keblem a bútól majdnem megszakadt.
D« .nost óh hiddel gnny fll ajkimon Megsiratom én sokszor enmagam
S kaczagok, hogy én oly bolond valék--
Hiába most már minden oda van.
Élj, élj leány — csak élj te boldogul S ha hü emléked néha engem ér, Hiddel szivembe neved megmarad A. tors bárhová «Írisz elkisér. Imádlak téged mostan is, de fáj, Hogy visahang nélkül *l»»áll énekrra — — Ha — ha — ha — olyan jól kaczagok én Kgy ily bolondos dalou, éneken.
— 1878. február 27 én —
SIÓ
Bécsi sétabotorkálások.
— Karczolat —
Borzadok, ha innen, a pazarfényü „Hotel Metropol" ötödik emeletének szédítő magasságából szétvetem tekintetemet a hizak belát-lutlan tömkelegébe. Mindenfelé, amerre csak a szemem ellát, kémény és torony, torony ée kémény kapaszkodik a magasságba. Alattam
olyan éktelen zsibaj, lárma van, hogy még a magam szavát sem hallhatom tisztán. Ha szememet lecsukom, ugy tetszik, mintha óriási méhraj közelében lennék. Ablakom a Dunára nyílik, melynek haragos hullámain lomhán mászik el immár megunt helyéről egy gyarló gőzhajóeska. Önkénytelenül is enzimbe jut a bpesti Dunapar;. Mi ez ahoz képest! Irt a Duna partján nem láthatni egyebet, mint gyim gj-omot, gyöpöt, a alig szélesebb 10 — 12 ölnél.
Az alattam robugó ezer meg ezer kocsi igazolja egy barátom azon állítását, hogy hősies elhatározás kell ahoz, hogy valaki Bées-bsn sétára adja fejét, mert számit hat arra, hogy vagy ugy összetapossak a lábát, hogy két hétig se veszi hasznát, vagy pedig a kocsikerekek horpa**tják be oldalbordáit. Argusz száz szemére lenne szüksége az embernek, ha ép kez láb akarna kőrútjából hazatérni. Hátad mögött egy comfortábel rúdja készül gyöngéd érintkezésbe jönui veled, elől a lóvonatu kocsi fen veget letiprásaal, jobbról balról pedig a négye» fogatok özöne vesz körül, s fülhasogató füttyentésekkel adják tudtodra életed veszélyben forgását, és ha a kocáik e kereszttüzéből esetleg szerencsés« n szabadulsz, azt csupán gymnastikai Ügyességednek köszönheted. Ha valakinek útjában állsz az illedelmesen „par-don''-t kér tőled, aztán följogosítva hiszi magát kíméletlenül lábodra hágni, és könyökével odább taszítani. Te természetesen kitérsz ellőtte, ét% mire eszedbe jut egy kis „hímmelherrgott donnetvetter" t megereszteni, s utána nézni, hogy ki volt ez a szemtelen, az már belevegyült a sokaságba, mint egy caop víz a Balatonba.
Lépten nyomon kínálgatnak virágcsok-
( rokkal. Eleinte nem is hederítess a virágárus lánykára. De miután az félóra hosazat elkisér, csakhogy lerázhasd a nyakadról megveszed [ tőle két krajezárért. A ház szegletén ismét kínálgatnak. Mutatod, hogy már vettél. Ámde mind hiába ! Ha nem veszed meg, elég nagylelkűek gomblyukadba tűzni. Odább egy némber vitet árul. Szájacskája valóságos .mobile perpetuum". Akkorát kiabál füleidbe: „frisches wasaer, eine Qlas n u r 6 kreuzer", — hogy szinte belebódulsz. Amodább meg ezukrot, süteményt, ezerféle gyerekjátékot nyújtogatnak feléd, tág torokkal dicsérvén kiki a maga portékáját. Ha nem veszesz egyikről sem semmit, az is baj, mert úgyannyira eltorlaszolják az utadat, hogy képtelen vagy egy lépést tenni odább>ba pedig veszesz, az is baj, mert akkor meg mind azt akarja, hogy A tőle is végy. S mig ezek közt vesztegelsz, észre sem veszed, hogy egy csizmatisztitó gyerek ^tlvenek minden utczaszr''gleten készséggel fölajánlják szolgála tukat) tükörfényesre puczoválta saruidat. Jól össze-vissza szidod szivességeért, s miután kitomboltad magadat, morális kötelességednek tartod a furfangos eszű ficzkó fáradságát megjutalmazni.
Egyik bolt ajtajában egy vézna férfiú, hirdeti művészetét, mely abból áll, hogy 20 krajezárért 10 első és 10 máaodpercz alatt ]00 névjegyei állit ki résaedre. Ezzel szemközt egy gyönyörű boltkirakat tündöklik. Ez a bolt arról neveretes, hogy amit csak a szemed, szád kiván, mindent megvehetsz benne. Ez egy egész világ en miniatűr. A patkószegtől kezdve a legfinomabb selyemszövetig, s a száraz haltól és a quárglitól kezdve a gastronomia netovább jáig mindent föltalálhatsz.
El ne felejtsen az ember gyakorta erszenyéhez nyúlni, mert minduntalan találkozik olyan nyomorúságos, ravasz kinézésű, problematikus foglalkozású népsöpredék kél, mely ugyancsak megbámulja ruháját, s azon édea meglepetésben is részesülhet, hogy mig szemei az ötemeletes palotákon tévedesnek, azalatt az ily enyves kezű suhanezok köpenyét is leakasztják válláról, s mikor be akarja gombolni, akkor veszi észre, hogy volt, ninc».
Mikor a .Hotel Metropol''-ból előazör kiléptem, azon kérdést tettem föl agyamban, hogy vájjon a szélrózsa mely irányában menjek bele ebbe a rengeteg világvárosba? Határozott irány aélkül megindultam. Alig léptem néhányat, egy domború német atyafival máris kellemes konfliktusba jöttem. Ennek oka as volt, hogy én a város szépségeinek szemlélésébe, — ó pedig a tubák túlságos élvezetébe merült. Miután fejünket meglehetősen öaszekocczintot-tuk, kölcsönösen .pardon"-t kértünk egymástól.
Ilyes kellemetlenségeknek folyton ki van téve az ember, mert ezek a német sógorok se látnak, se hallanak, ugy jönnek-mennek, mint egy egy gőzgép. Mikor a kocsi már majdnem elgázolja őket, nagyot füttyent a kocsis, ámde ők est föl sem vessik, egész phlegmaval mennek odább a kocsi előtt, előrántják burnót-szelenczéjűket, s egypár hatalmas dósiat as orrukba diktálnak. Van bennök valami aZ angol hidegvérből.
Belevetettem magamat egy lóvonatu kocsiba, s kirándultam Schönbrannba, megnézendő az állatkertet. ErrM nem sok érdekeset irhatok, mert még az idő állandóan ki nem melegszik, addig sok állat el van zárva a közönség elől. S igy ami megemlitéare méltó,
tizenhetedik évfolyam
z
ALAI KÖZLÖNY
rfífV"
MÁJUS 2 án 1878.
kehinek óhajáf, — időnként a tanonczok részére na^vobb mennyiségű iró és olvasó könyveket, imákönvveket irónok és tollak*! sat. vásárol, melyeket a jobb tanaink kőztelismerésejeléül k ¡osztogat: egy ily sikerült falusi iskolai vizsgának voltnak tanai folyó hó 22-éu Pölöskefő községben, hol az ifjúság sikeres haladása csupán P.E.urintentiójának, jó hajlamának köszönhető.
Kedves barátom, miután tud juk azt, hogy a természetben nincs, avagy kevés r követke-fAtlenség. igy mondani sem lehet, hogy a magyar pór nép gyermeke hadjárat alkalmával oly ügyességgel, gy<.rpasággal ne bírná magát tájékozni a hareztéren vagy a térképen, — nnnt a porosz, bajor, hanoveriai pomerAniaí, «at. — csak azok képeztetésére oly figyelmet fordit mnk, mint más nemzetek, — és a már oszt-rák részérói ekkorig tapasztalt számtalan har-czi veszteségek mán akkor nem Írsz okunk azt
rebesgetni, hogy e vagy ama győzelem csupán azon nemzet k valitikátíójának tulajdonítható sat.
Legyen előttünk e téren példa t. Páltfy Elek ur, és ha ót követjük, ugy reményünk, hogy nemzetiségűnk, értelmiségünk, polgárosodásunk, önállóságunk, szóval hazánk szabadságának hajnala majd hamar pitymallani f«>g.
N.
A Keszthelyen ápitendö aj torony alapkő letétele.
Említve rolt már e lapok hasábjain'' hogy Keszthelyen gróf Festetics Tasziló ur ó nagyméltósága kegyes volt h már pfSr száz év óta fenálló gyönyörű góth ízlésű templomhoz az eddigi bádogtorony helyett egy egészen uj torony építését magára vállalni. A torony épitéaéhez — melyet Laskai Ferencz ur, jeles tehetségű s szakképzett keszthelyi építész épít •— már hozzá fogtak. A torony «;lapkn-letétele húsvéthétfőn delelőtii 1 1 órakor a legnagyobbszerü ünnepélylyel történi meg. A város főntezájáu levő házakra nemzeti lobogók tűzettek s pontban 10 órak«>r az üonepélyeB nagy mise kezdetét tnraczk lövések jelenték a közönségnek. Az ünnepélyes szertartást íiocsári Svastics Károly, hahóti apát « keszthelyi plébános ur ő nagysága végezte fényes segédlettel Az ünnepéiyen resztvettek: a cs. kir. 4 ik huszár ezred helyben állomásozó tisztikara, s a Keszthelyen levő tisszes hivatalnokok. A* ünnepély alkalmával egy műkedvelőkből alakult dalárda énekelt. A következő emlékirat, mely egy ólom szelenczébe zárva, az alapkőbe letétetett felolvastatott:
Emlék irat.
Melynél fogva Keszthely mezóváros nagy községének birája és tanácsa emlékezetbe adjuk mindazoknak, kik valaha ezen emlékirat birtokába jutnak, miszerint ő szentsége XIIÍ-ik Leo papasága alatt, — felséges I. Ferencz József ausztriai császár, és Magyarországunk alkotmányos királyának dicsőséges uralkodása 31 ik: magyar alkotmányos apostoli királysága 11-ik évében, — nagyméltóságú és
az két szép péidáisy z«iráf, két ritka nagysága elefánt s egy orszarvu.
itt volt alkalmam tapasztalni, hogy menynyi sört bír ei a német has. Láttam p. <». a többi közt egy öreges urat, ki asztalom mellett 1''/, óra alatt 13 kriglí sört lenyomott minden megerőltetés nélkül; másikat, ki ugyanannyi idő alatt 10-et bontott. Hogy minő hatása lett rájuk nézve, arról nem szólhatok, mert mikor én eljöttem, Ők még ott maradtak, s bizonyosan fogyasztották kedveuez nemzeti italukat. Mikor a német sört iszik, akkor a hasa Danaidák hordójává változik. Soknak a hasát annyira megdagasztotta a sör, hogy beválnék tisztességes urnapi dobnak. Ezeknek fujtatását már 15 lépésről meghallod, mintegy intőjelül, hogy : „kerülj". Hane^azt meg keit vallani,'' hogy mesterek is a készítésmódjában.
Ami az embert elragadj a, az a — egy festői park közepén álló - képtár, a művészet e temploma. Milliókat érő műkincsekkel van elve. A világ leggeniálisabb művészeinek isteni ihlettel készült erede''i fösteményeiben gyónyörködhetel itt. Leonardo de Vinci, Michel Angclo, Raphael, Guilio, Romanó'', Corregio, Tizian, Rubens von Dvck, Rembrand. Murillo, von Eyck János, Cuido Reni, Cranach Lukács, Holbein, Hemling lángszellemek klas-sikus föslemenyei beszélnek hozzád a néma falakról.
A múzeumban sok értékes régiség van összehalmozva, de a bpesti muzeummal korán-sem állja ki a sarat.
Húsvéthétfőn a Práterbe rándultam. Isten a megmondhatója, mi minden látható itt. C>rkus, panoráma, „r i n g i * p i 1«, lövölde, stb. stb. mindenféléből 8 - 10 példány. Mutogatnak egy mesés kövér asszonyt is. Ha nem adna magáról életjelt, azt hihetuők, hogy viaszból van. A lába olyan lehet, mint körülbelül
főtisztelendő Kovács Zsigmond V-szprém-egybázme^Jénk püspöke, valóságos belső titkos tanácsos fópásztorsiga alatt, nagyságos éa főtisztelendő Bocsári Svastics Károly hahóti apát, Keszthely mezővárosunk lelkészének pásztorsága idejében történt, hogy nagyméltóságú Tolnai gróf Festetics Tasziló ur, c*á*zári királyi kamarAs, altáV-rnagy, aranygyapjas rend vitéz«, a Lipót s több jeles rend nagy keresztese, a c^z. kir. 2 ik dragonyos ezred tulajdonosa, kitűnő tagja egy magát századokon keresztül a haza, a király ás az egyháa körül szerzett érdemet által nagygyá tett hírneves családnak, a keszthelyi és balaton szt.-györgyi uradalmak birtokosa, községünk és környékünk atyai jótékonysága pártfogója, helybeli romai kátholikus egyházunk és el«mi tanodánk patrónusa, inditatva már sok izben tanúsított kegyes szelleme és kegyúri jótékonysága által, Keszthely mezővárosunk kebelében évszázadok óta fennálló romai katholíkus templo inunk ideiglenes, csak a tetőhöz ragasztott fa-tornyát legzedetvén, e helyett templomunk napnyugoti főbejárá«ához illesztendő diazes uj torony épittetéAét kizárólag saját költségére kegyesen elhatározta; határozatának keresztül vitelét nagyságos Csesz nák László kir tanácsos kormánya alatt levő uradalmára bizvón, mely is az építkezést immáron foganatba is vétette. M-ly építmény megkezdésével, annak »lapköve, h mai alább irt nApon, a délelőtti órákban ünnepélyes egyházi és polgári szertartással valósággal letétetvén az ünnepélyhez mi is tettleg hozzá járultunk.
E''en nevezetes torony műszaki építései rt.-isl Mór, nugy-k snízsai építész tervezete alapján Laskai Ferencz, keszthelyi lakos, építőmester vállalta el és indította meg.
Az ufókor számára itt emlékül letett lapunkbsn följegyezzük niéij azt. miként méltóságos Unnéoyi József, es. kir. kamarás, Zalamegyének főispánja, Boc*ári Svastics Banó, Z »lamegye alispán ja, Sipeki Bálás Árpád, a helybeli magy. kir. országos gnzdasági tanintézet igazgatója, egyszersmint a négy rtu, négy leány és -*gy közös osztályból szervezett községi elemi népiskolánkat, kél osztályú felsőbb leányiskolánkat, éa 6 osztályú polgári-iskolánkat vezénylő i.ikolanzék elnöke, főtisztelendő Sailer Ármin, pri-montn-irendü kanonok, a főtisztelendő csorua-premontrei prépostság által fentartott helybeli rom. kath. algymnasium igazgatója, Stoeker Antal, magyar kir. járás-biránk, Gombás Antal, magyar kir. aljárás-biránk, Göde L^jos járásunk közigazgatási főszolgabírója Gyulai Giál Miklós segédsr-olga-bírája, Kugler Nándor, Keszthely mezővárosának bírája, Schőnfeld Károly, községünk jegyzője, Grőber József, Nagy Sándor, Szeglet Mihály, Beck Kálmán városi tanácsosaink buzgó hivataloskodása idejében készült ezen emlékiratunkhoz államunk jelenleg forgalomban levő érezpénz nemeiból egy-egy darabot, ugy mini: 1 magyar kir. aranyat, 1 darab egy forintos, 1 u-b. 20 kros, 1 drb. 10 kros ezüst, és egy-egy drb 4 és 1 kros rézpénzek- t hozzácsatolván, azokat az utókor emlékezetére szinte leteszszük.
N
az én derekam. De. minthogy olvadóm ebből még nem tudhatod, hogy milyen vastag volt a lába, tehát egyenesen kimondom, hogy az én derekam éppenséggel hetvennyolc* c-utimeter.
A Fráterban van az aquárium is, melynek sötétes termeiben tömérdek tengeri állat eviczkél.
Egy merénylet is történt itt e délután. Ugyanis Thurn Taxis herczegre, a király fő-lovász mesterére két lövést tett inagánboszuból bizonyos Wild Bernát. Tettének indokát mel lózöm, mert az újságok úgyis elég bőven foglalkoztak ez esettel. Ezt csakis azért említem, mert e vérfagyasztó jelenetnek szemtanuja voltara.
Visszajövet alig bírtam áttörtetni a roppant nagy néptömeg közt. Da segítettem magamon. Hódolva az általános szokásnak, előre „pardon''-t kértem, aztán egész udvariasan jobbra-balra lökődtem a czilinderes német sógorokat.
Ilárom napig időztem Bécsben, s ez idő alatt egyetlen egy magyarral találkoztam, egy nagy atádi paraszttal. Kímondhatlan jól esett lelkemnek, hogy végre valahára édee anyanyelvemen beszélgethetek egy nemzetbelímmel. Kért, hogy vezessem el a város szebb pontjaira. Mikor a szt. István templom mellett mentüok, kérdezte:
— Ez a szt. Estány templom?
Nem győzte bámulni.
— Igen szép ez^a templom, adta németje mit tud. Majdnem olyao, mint az atádi — dünnyögte magában a szegény egy ügy ü paraszt.
Bécs most is óriási világváros, és hogy még idővel mekkora és milyen le«r, azt U«het következtetni az építkezésekből. Egyes régi utczákat mária döntögetnek halomba, hogy h-lyökön a modern építészet követelményei, nefc megfelelő díszes paloták emelkedjenek, •
Mely emléklapunkat azon óhajjal sárjuk be, miaserint azon építészeti mii felséges Uru-tenünk engedelmével éa áldásával, lakótársainak és az utókor örömére sikerrel be u fejezethessék, mit Istentől remélve, kiállítottuk ezen városunk szokott pecsétjével ellátott emlékiratunkat, Kenzthelren, Krisztus urunk születése után 1878 ik év Szent-György (április) hava 22 ik nspján.
KÖGLER NÁNDOR, m. k.
váronbiró.
VÉRTESY IVÁN, m. k.
városi k#pri««»lf».
SZABÓ GYÖRGY, m. k.
váro*i kcpviaelX.
GEYSCHLAEGER JÓZSEF, m k.
rámti kápriaelfí.
LÉNÁRD ERNÓ, m k.
vÁro*i tiaztiQsjá^x.
REISCHEL VENCZEL, m. k.
ráró«» képriseló
A postai közlekedéssel
nem Liró kiktfyek által, vagy azok javára be ha jtott adópénzek elszállítása iránt.
Az adóelőírás helyén kívül lakó adózók adóhátralékainak behajtása iránt 1877. évi január hó 24 én 288. sz. alatt kelt rendelet kapcsán, a következők rendeltetnek: ,
1. Postai közlekedéssel uem biró községek által vagy azok javára behajtott sdópénzeket a behajtó község azon esetre, ha azon köraég, melynek javára az adópénz behajtatott, vele egy adóhivatali kerületben van ; a saját adópénzének havonkinti beszállítása alkalmával, egy e czélra kiállított külön napi jegyzék kíséretében a kir. adóhivatalhoz szállítja be.
Az adóhivatal n beszállított ös*zege'', melynek átvé eléről a behajtó községre''^ hivatalos nyugtát szolgáltat ki, az egyt-nes adók segéd naplójában az illető előíró község javára bevételezi, és a számfejtőkönyv illető lapján elkönyveli, megemlítvén a jegyzet rovatában a beszállító község nevét. A beszállító község a nyert hivatalon nyugtát az általa ily adóösszegről vezetett függelék-adófőkönyvhöz csatolja.
Midőo az előíró község elöljárói adó szállitmánynyal az adóhivatalnál megjelennek, sz adóhivatal a behsjtott összeget az előiró község napi jegyzékében, a behajtó község által kiállított napijegyzék hozzácsatolása mellett, mint adószállilmány t bevezeti, és ugyanazon tételszámot jegyzi fel, mely alatt az illető összeg a beszálli''ás alkalmával az egyenes adók segédnaplójában bevételben rlszáraoltátott.
E napi jegyzék alapján az illető községi közeg az adóhivatal által felvett és nyugtázott öszszeget tartozik pótlólag a községi adófőköny v b^n mint lerovást bevezetni.
2. Ha oly község számára szedetik be adópénz, mely más adóhivatali kerülethez tartozik, azon esetben, ha ezen községben adóhivatal van, u javára beszedett adópénzt a beszedő község a helybeli, vagy ennek hijáu az adóhivatal székhelyén levő posta utján, a hivatkozott 1877. évi 288. számú rendelet
-59S

Talány. *
írmerek egy irzi-ptcsi Csordát,
Hozzá csinos, mesterséges Járdát.
Oda owp^n ven lég
Tér b®,
Nem is fémek tnbben a «dk Tírbe.
Al At egj is, h* egy per<*tig Volt ott,
Iro''t mindig agjetlen «gj
Kortrot.
Actán megint gyorsan tova Nyargal Posta nótát fnjván tomp» Hanggal.
De csakhamar tár a vendég Vissza
S iszik njra, ajra mohón Ússza.
Hej, mert sfitéf jó bort mérnek Benne,
Bár • bornak jobb keletje Lf-nne !
Ha ily borral iloe nr és Siolgt,
Akkor volna hiiánknuk jé Dolga t
Nos hát, Lacii, Feri, Olga, Polda!
Hol a eaírdas milyen vendég Volt a''?
WITT FÜLÖP
bi''uzkéu hirdessék a világnak a müveit német nemzet előrehaladottságát a szellemi és az anyagi téren.
VIRAGHEGYí.
értelmében közvetlenig a községnek készpénzben küldi meg; ha Azonban a községben a hova a pénz küldendő, postahí\-atal nincs: a községi elő járó a beszedett pénzt posta utján ngpi jegyzék kíséretében azon kir. adóhivatalnak küldi meg, melynek javára az adópénz be-azedetett. Az adóhivatal ez esetben az átvett péns elszámolása iránt sz 1. pont szerint jár el.
A kir. adófelügyelők ezen rendeletet a közaégi előjárok tudomására hozzák, s ügyel nek, hogy ennek intézkedései megtsrtassanak.
Kelt Budapesten, 1878. évi mircziu« hó 24 én.
Tárgyaló-terem.
A nagy kanizsai kir. törvényszék bünfe-nyitö osztályánál a f. év május havában a következő bünperek vétetnek nyilvános tárgyalás old; ugyanis:
^Folyt. és vége.) Május 9-é n.
1. Szalay Oyörgy és társai n.-kaaizá»i lakósok elleni, hazardjáték irán''i perben vég tárgyalás.
2. Borkovíos Jakab kóborló ellen, betöréses tolvajlás iránt folyamatba telt bünpar-beu — ugyanaz.
3. Jakabfí Kis J ¡nos bűnügyében II od bírósági ítélet kihirdetése.
M á j u s 10-é n.
1. Spitzer Lipót és társa gelsei lakósok ellen biróí zártörés iránt folvamatbau levő bün perben végtárgyalás.
2. Selufter Simon nagy-kanizsai lakói elleni sikkasztási ügyben III-ad bírósági ítélet kihirdetése.
3. Herki Juli nagy kanizsai lakóa elleni tolvajlási ügyben — ugyanaz.
Máj us 16-á n.
1. K-tjky Miklós ós társa f. rajki lakósok elleni, hamis esküvés és csalás iránti bűnügyben végtárgyalás.
2. Bonnyay István zalavári lakós elleni súlyos testisértés iránti bQnpnrben III ad biró sági itélet kihirdetése.
3. Ujlaky Balázs és társa szt. máriai lakósok elleni sikkasztási ügyben — ugyanaz.
Május 17-é n.
1. Leveli Lajos éa neje puszta-magyarodi lakósok elleni, biróí zártörés iránti bünperben végtárg válás.
3. Vadász István zsjki lakós ellen két rendbeli betör, tolvajlás iránti bünperben — ugyanaz.
Május 23-á n.
1. Zelenák Pal éa társa nagy kauizáai lakosok elleni, ha miseskü vés iránti bünperben végtárgyalás.
M á j u s 24-é n
1. Kohn Simon nagy-kanizsai kereskedő ellen, haraisbukás, csulás és hamis esküvés miatt folyamatban levő bünperben folyt, vég tárgyalás.
Május 31 én.
1. Horváth (Mecsek) József és társai nyilvános erőszakoskodási bűnügyében végtárgyalás.
2. Tálosi János garabonczi lakós elleni erőszakos nemikötösülés iránti bünperben II od bírósági itélet kihirdetése.
ZALAY LaJOS.
Heljrs m«gfejt3k kört rgy k 5 n y T
loraoltatik ki. BekflMé.i hAtáridő május 10 ike. At eredmény „ Zalai Kflslöny" május 12-iki számában í kösöltetni fog. 8wk ¡
Bfiiiilgyi tári8;yalá8ok jegy/éke
a zala-egerszegi kir. törvényszékiül.
1878. évi május 3-án.
4G9.B/878. Sz. 1. Öazterreicher Gáspár tolvajlásbani bűnrészességgel vádolt elleni ügyben végtárgyalás. «
Ő13.B/878. Sz. 1. A utal Gábor és táras nyilvános erőszakoskodással vádoltak elleni ügy b-n végtárgyalás.
671.B/878. Sz. 1. Lebók Jótsef ujjonci állítás előli szökéssel vádult elleni ügyben v(ig tárgyalás.
783 B/878. Sz. 1. Mohós Pál sikkaaztáí-sál vádolt elleni ügyben végtárgyalás.
909.B/878. Sz. 1. iQ. Szalai József és társai súlyos testisértéssel vádolt elleni ügyben rég tárgyalás.
954.B/878. Let. Horváth Lizi és társii tolvajlással vádoltak elleni ügyben végtárgyalás
974.B/878. Sz. 1. Tegyi József éa tár«»» tol vajlással vádolt elleni ügyben régtárgyalá« Május 10-é n:
1023.B/878 Let. Kanta Farsang Jáo<* tolvajlással vádolt elleni ügybeu végtárgyaláí
1044.B/878. Sz. I. Németh János tolvajlással vádolt elleni ügy ben, végtárgyalás.
1048.1091.B/878. Sx^i. Kováts Pál » tárcái súlyos testi sértéssel vádolt elleni Ügyben végtárgyalás.
M á ju s 16-án:
834 B/878. Sm. I. 8kerbentalátván és társai emberöléssel vádolt elleni ügyen kir. t. ii® lethirdetéa.
tizenhetedik évfolyam.
ZALAI KÖZLÖNY.
MÁJUS 2-ia. 1878,
B/878. Sz. 1. Soós Jáuos tolvajlással vádolt elleni ügyben, kir. t. italét hirdeti.
1003.B/878 Sz. 1. Vágí Péter életbizton aági vétséggel vádolt elleni ügy beu kir. t. Ítélethirdetés.
1Ö13.B/S7S. Sz. 1. Fitos Farkas József súlyos testi sértéssel vádolt elleni ügyben kir.
t. Ítélethirdetés.
1014.B/878. Vörös Péter súlyos testi sér-
tfi<5Sti| vádolt elleni ügyben kir. t. Ítélethirdetés. Május 17én: lOtJl.B/878. Sz. 1. Bulim Lőrincz hamis .-HUvés bűntettével vádolt elleni ügyben vég-
tir.r\ alás.
in93.B/878. Sz. 1. K»j Mihály tolvajlás vádolt ellőni ügyben végtárgyalás.
M á j u fi 23-á n : 834 B/878. Lei. Kuu»z István és társni tolvajlással vádoltak elleni ügy bon kir. t. ité
lethirdetés.
SG3.B/878. Sz. 1. Pollák Gyula hamis bukással vádolt elleni ügyben kir. t. ítélethirdetés.
88Ó.B/87*. Sz. 1. Kocsis Korponai r ereucz öul.-os tcflii sertéssel vádolt el le ui agyban kir. » Ítélethirdetés.
H02.B/87-Í. Sz. I. Kohn Vilmos életbiztonság elleni vétséggel vádolt elleni Ügyben
kir. t ítélethirdetés.
IOS0.B/878. Sz I. Farkas Ferencz súlyos -.¿riéssel vádolt elleni ügyben kir. «AbUi
ítélethirdetés.
Kelt Z. Egerszegen, 187*. évi április 2lJ-én.
MUZSIK KÁLMÁN,
irodn i^nr.^a:«''i.
— Meghívás. Alulírott tánoziskolájá-
nak növendékeiről f. évi májas hó 4-én. szóm« haton a fögymnasium tornatermében zártkörű tánozkoszorucskát rendez, melyre a nagyérdemű uri családokat és mindkét nembeli ifjúságot telje« tisztelettel nieghivja. Belépti dij egyénen-kint 50 kr. Kezdete este 6 órakor, vége éjfélkor. Az étkezésről szinte gondoskodva lesz. Nagy Kanizsa, 1878. évi apr. 30. Maroasy Lajos, tán oz tanár. ^
— Kővetkező sorokat vettünk a helybeli tiszti önsegélyző szövetkezet elnökétói: „Tetten «zerkeaztö ur! Becse« lapja f. évi 32. Hz&inában a holyi hirfk rovata alatt egy egyleti tag által közlött megjegyzésekre nézve jó nak látjuk a kővetkező soroknak becses lapjá ban leendő szives közzétételére kérni fel a tek. szerkesztő urat: £ lapok 29-ik számában a szövetkezeti tagok érdekében nyilvánosságra hozott — az üzletrészek pontos lefizetésének be nem tartása esetére kiszabott s a mulasztott érzékenyen ugyan, — de a közgyűlés által elfogadott s hatóságilag jóváhagy ott alapszabály ok 5. ^ ának foglalt határozatok alapján — sújtó jogkövetkezmények szigora ellen kifogást tusnó egyleti tag ur nem látszik tisztában lenni azon körülmény iránt, hogy kellő szigor alkalmazása nélkül a szövetkezet fennállhatásához okvetlenül megkívántató rendel nem érhető. Példákkal szolgálhatuuk, hogy — habár ily szigornak is alapszabályaink — az önkényt felajánlott üzletrészek behajtása többször oly sok oldalú nehézségekkel találkozik, hogy nem ritkán 2—3-szori irásb li felszólitás is — habár erre az igazgatóság kötelezve nincs — eredménytelen marad, sót a felvett kölcsön törlesztése körül is egy pár esetben oly közön-bősség mutatkozott, hogy Írásbeli felszólitás daczára nem csak, hogy nem tettek eleget kötelezettségüknek, hanem az alapszabályokban körülirt módon való rendezésre sem gondoltak és egyátalán minden válasz nélkül hagyták az elnök felszólítását. Már pedig, ha tekintetbe veszszük, miszfrint a szövetkezet tisztviselői, kikre törvény szerint nagy felelősség nehezedik, teendőiket ingyen végzik s néhány kötelességéről meg felejtkező szövetkezeti tag miatt bokros teendői között még kellemetlenségeknek is néznek «''lé: ilv szabályok nem csak, hogy szükségeauK, de azoktól a szövetkezet létérdekének veszélyeztetése nélkül eltérni nem is lehet. Alapszabályaink világosan szólnak s isrv azok semmiféle magyarázatot nem tűrnek. A mig pedig a közgyűlés ezen határozatokat meg nem változtatja, az igazgatóságnak kötelessége a.okát szó szerint alkalmazni. Különben, ha a szövetkezet tagjai az alapszabályok valamely határozatával megeléged ve niucsenek : az üzlettöke 7,o részének tulajdonosai Írásbeli kiváltságára egybehívandó közgyűlésen a czélszerünek látszó módosítások még mindig keresztül vihetők. Beküldő további fejtegetésére nézve még megjegyezzük, hogy ha az első ízben kötelezett üzletrészek teljes be fizetése után még újból aláirt üzletrészeknek egyes részletei nem rize:tetnének be pontosan s ez utóbbi mulasztásból származó jogkövetkezmények hatását az első ízben aláirt s teljesen befizetett üzletrészekre véli nem kiterjeszthetnek. azon esetben beküldível egyetértünk, s nagyon termeszetes, hogy ily esetben az alapszabályokban körülirt jogkövetkezmények v:sak is a másodízben kötelezett üzletrésze kre terjednek ki, mig a korábban már teljeseu befizetett üzletrésze kre nézve aláiró jogai sértetlenül érvényben maradnak. Nagy-Kanizsa, 1878. april 30 án. A nagy-kanizsai tiszti önsegélyző szövetkezet elnöke Oprisiu Péter.
— Nyílt kérelem. Alulírott, Wajdits József kiadó úrtól, egy ujabb felköszöntő (to-aszt> könyv szerkesztését elvállal ván, egész tisztelettel felkérem e lap t. munkatársait s álla Iában, mindazokat, kik bármily alkalomra és alakban irt tréfás vagy komoly hangulatú felköszöntésekkel rendelkeznek, szíveskedjenek azokat vállalatunk számára, bezárólag t. évi május hó közepéig beküldeni. — Köszönetünk melleit a tiszteletpéldánynyal, annak idején készséggel szolgálandunk. Kiváló tisztelettel. Nagy Kanizsa, 1878. máj. 1-én. Hajgató Sándor.
— Hivatalos. M. kir. pénzügy miuist. 1878. évi 2422 sz. a. kelt rendelete a földadó nak a kiigazított kataszteri munkálatok alapján leendő kivetése iránt. Tapasztaltatván, hogy a mult 187 7. évi február hó 7-én keit és a „Pénzügyi Közlöny" 7-ik számában megjelent 60 357. stámn körrendelet III. szakasra a) pontjának értelme számos esetben tévesen fel fogva alkalmaztatik, miheztartás végett kijelentetik : hogy a tagosítás alapján mutatkozó adóssaporulatnak vagy apadásnak a múltra való kiegyenlítésénél, nem aa 187G. évtől visszaszámítandó 5 év, hanem a tettleges adókivetés évétől számitandó 5 év veendő figyelembe, be? leszámítva a kivetés évét is, ha a kivetés as év folyama alatt, tehát nem a rendes kivetéssel együtt törtéoik. Például, ha az sdó kivetése 1878. évben eszközöltetik, annak beszámításé-
Holyi liirok.
— Kovács Zsigmond megyés püspö-i. ,nk ő txcellentiáju 100 írttal » veszprémi nőegylet alapitótagjai közé lépett. A lelkes ; jjap jószívűségének egyik fényes tanújele ez is.
Farkas László főgymnasiumi igaz-• aló urnák természettani harmadik előadása a városházi nagytermében diszes közönség jelenlétében mult vasárnap délután megtartatott. A befejező előadás tárgya a te''egraph és a telephon Vk.lt. A legnagyobb feszültség és érdeklődés kísérte folyton a remek előadást, melyet könnyed élczeléssel fűszerezett. Fogadja az érdemes tanár ur őszinte köszönetünket nemes imxgalma és fáradozásáért. A „ Társas Kör" báazke lehet rá, hogy ily szép és hasznon előadást létesíteni el.".segíthetett.
_ Guászhir. Baán Piringer Mária és
férje Baán Mihály, Zsdubánszky Piringer Klára és férje Zadubánszkv Lajos mélyen szomorodott szívvel jelentik forrón szeretett anyjuk illetőleg napájuk özv. Piringer Mihályné :zül. Zellinger Rozáliának folyó évi április hó :.''7 én reggeli 11 órakor végelgyengülésben eite 77-ik évében történt gyászos kimultát. A boldogultnak hűlt teterhei folyó évi april 29-én délutáni 3 órakor a nagy-kanizsai sírkertben levő családi sírboltba örök nyugalomra té-i -ttek. Az engesztelő sz. mise áldozat p-ídig t,.jyó hó 30-án reggeli 10 órakor a hely-i>eii szent Ferenczrendüek templomában ar. írnak bemutattatott. Béke lengjen hamvai felett! A boldogult jó nő anyai fájdalmában \ eáztetie el szeme fényét, midőn a magyar sza b.idságharczban részt vett fiat Hamburgban el-lógtak s Bécsben a hadi törvényszék kivégez-t-tte, efeletti mély bánatában sokat «irt. Temetése nagy részvéttel történt.
— Az ehdüh tekintetében, mely leg-többoyire tavaszs^al szokott beállani az sllat-t-i^észség rendőri intézkedéseket szabályozó rendelet szigorú megtartásra figyelmeztetve kér-|tik a városi hatóságot. Szomorít példákat olvasunk gyakorta az élet eseményei kö/.t a dühödt eb marásának következméuyeiről, melyeken megborzad a lélek s a megdöbbentő tény ek igazolják intő szavainkat.
— A nagy kanizsai .iparsegédek be tegaegélyzó egy let"-ének húsvéthétfőre egybehívott közgyűlése a tagok majdnem teljes számú jelenlétében a „Komlóu-hoz czimzett vendéglő termében tartatott meg. A hatóság részéről jelenvoltak Szakonvi József városi főkapitány és Maninger József tanácsos urak. Választási eredmény a következő lelt: Elnöknek: Doór István, egyhangúlag ; alelnöknek : Németh Simon, egyhangúlag; pénztárnoknak: Mürz Mátvás, egyhangúlag; ellenőröknek: Novotuy János és Dants Kálmán, egy hangulag; jegyzőnek : Tóth István, egyhangúlag; orvos uak : Kécz Antal, egyhangúlag; választmányi tagokul egyhangúlag megválasztattak: Briller Albert, Schőbinger Ferencz, Kazinczky József, Kanász János, Czimbalek Károly, FTell János, Czangel József, Stróbl Hugó, Varasdi Ignácz és Hirschler Mór; a választmány ba póttagok ul: L>urinyi István, Tóth György, Bteier János es Kaán Mór, egyhangúlag. A felvett jegyzőkönyv hitelesítésére üdvardy Zsigmond. Krausz Sándor és Stondra Ferenci lettek kiküldve.
-- Novai plébánossá Tornyos Gábor szombathelyi ka», elemi tauoda hitoktatója neveztetett ki.
val még négy évre 1877-től 1874-ig foganato- | sitandó a visszahatőlagos adókiegyenlités. Egy- j szeraiuiut figyelmeztetnek a m. kir. adófelügyelők, kogy a fentidézett körrendeletnek czéija az volt, hogy a - munka egyszerűsittessék ; ha tehát a közigazgatási bizottság határozata a fentebbi körrendi leteknek megfelel, ezen határozat elleni fellebbezés felesleges, mert ily fellebbezés e pénzügyrainisteriumnak csak czélnél-küli munkaszaporitást okoz, a mennyiben ily esetekben a közigazgatási bizottság határozatai különben is mindig jóváhagyandók. Buda* pesten, 1878. jauaár 13 án.
— Hivatalos. M. kir. pénzügyminist. 1877. évi 60.364. sz. a. kelt rendelete a tisztviselők illetményeinek adóvégrehajtás utján való lefoglalása iránt. A ministerianács mult évi deczember hó 12-éu tárlóit ülésében hozott határozata szerint a fizetések, nyugdijak és eyyéb illetményekre vezetendő végrehajtás korlátozásáról szóló ¡876. XXXI. törvény czikk hatálya az adó régrehajtásokra is csak ugy kiterjed, mint a birói végrehajtásokra. Utasíttatnak tehát a kir. adófelügyelők, hogy az állami, törvényhatósági és községi szolgálatban lévő tisztviselők és hivatalnokok, egyházközségi lelkészek és segédielkészek, állami, községi és felekezeti nyilvános tanintézeteknél alkalmazott tanárok, tanítók és tanítónők, a véderőhöz tartozó személyek, hivatalszolgák, börtönőrök, közhasználatra szolgáló gózmozdo-nyu \ asutak hivatalnokai és szolgái, végül a nemzeti színháznál alkalmazott igazgatósági, művezetési és gazdasagi tisztviselők drámai és operai magánszereplők rendes fizetésére, illető leg várakozási illetékére, s/eméjyesln>üködé*0 és kárpótdijaira, valamint ázeralitettszemélyek-nek, vagy ezek özvegyeinek nyugdijaira, vagy kegydijnira, úgyszintén a nyugalmaztatás folytan járó személyes pótdíjakra, valamint a lelkészek aggastyáni fizetéseire, az 1876. XXXI. törvényezikk korlátozása szerint vezettessenek adóvégp-hajiáat s minden olyan esetekben, midőn az ekként lefoglalható fizetés e^y havi részlete az összes adótartozást nem fedezné, a végrehajtást az illető tisztviselő egyéb követeléseire, ingóságaira s esetleg ingatlanságára terjeszszék ki. Magától értetik egyébiránt, hogy itt csak oly adóiartozAsokról vau sr.ó, meheketaz illető tisztvÍH<-ló fizetésén kívüli jövedelmei után tartozik fizetni; e szeriül a fizetése utáu kirovott s netán hátralékban maradt adók annak fizetéséből feltétlenül le vonandók Budapesten, 187*. január hó 14 én
— A hivatalos lup e fontos felhívást közli: „Kik műegyetemet végeztek« a német nyelvet bírják, 6<JÖ frt. évi állami segélypénz-zel ruint a hajóépitcazeti növendékek, ha a gépészetet végezték, vagy b)mint tengerészetitüzérségi uövendék vétetnek fel. A folyamodványhoz melléklendő: 1. Keresztlevél. 2. Katonaorvosi bizonyitvány. 3. Iskolai bizonyítvány. 4 Erkölcsi bizonyítvány az illetékes ható ágtól. 5. Apa vagy gondnok beleegyezési levél. 6. Néhány oktatási rajz, tervezet. Benyújtás határideje: május 15 éíg a „cs. kir. k< zös hadügyminisztérium tengerészeli osztályához." Két-három évi szolgálat után 1000 frt fizetéssel és szálláspénzz?l III. o. mérnökökké uevoztetuek ki *
— Az „alsó-leudvai női egylet" folyó 1878. évi május hó 11-én az alsó lendvai nagy-vendéglő pOasino" helyiségében tánczvigalom-mal összekötött jótékonyczéln hangversenyt rendez, melynek míisorozata a következő: 1. Nyi ány „G. Teli de J. Koasini" 4 kézre előadják Skublics Imréné urnő és Bogdán Lajos. 2. .Alpe«i hangok" Böhrntől fuvolán előadja Horváth Feri és zongorán ki->eri Zárjeczky Gizella ui hölgy. 3. „Morc-aux de Salonu J. Aschertől zongorán előadja Tr»vnik Irma úrhölgy. 4. .Magyar ábránd és egyveleg" zongorán előadja Bogdán Lajos. 5. „Krnani" Verditől 4 kézre elősdják Trtvnik Irma úrhölgy és Bogdán Lajos. 6. .Grand roorceanx de Concert sur La Favorité de Donizetti" zongorán előadja Skublics Imréné urnő. 7. .Morceaux dts Sálon" Briccialditől fuvolán elő adja Horváth Feri és zongorán kiséri Zárjeczky Gizella úrhölgy. Az alsó-lendvai < női egylet. Az előadás kezdete fél 8 Arakor. Belépti dij 1 frt. Fel ül fizetések köszönettel fogadtatnak és a vidék közlönyében nyugtáztatnak. Jegyek előre válthatók Tomka György ur kereskedésében és este a pénztárnál. A tánczvigalom alatt Kontó Sándor zala egerszegi lakós zenetársulata fog müki>dni.
— Tik* volt Keszthelyen nagy**om
haton este közvetlen a feltámaditi ünnepély bef-jezese után. A tüz Polgárváros főutezáján egy i égvszögbe épült háznál üiött ki s az épü letek felét hamvasztotta el. Nincsenek ugyan tüzoltóiuk Keszthelyen, de az ácsok ás kárai-vetek oly ügyességet fejtenek ki z tüz oltásában, minő bármely szakképzett tüsoltócsspat-nak is dicséretére válhat. Ez alkalommal is as égőháznál oly ügyesen védték a tűz tovább terjedését, hogy tapintatos ügyességük által nem csak sz égőházhoz ragasztott szomszéd épületeket, de a lángokban levő épület felét is
megmentették. A legnagyobb elismeréssel kell ez alkalommal Niebaner hoszárhadnagy úrról megemlékeznünk, ki is a ház tetején faradhat-laoul dolgozott, ugy Mester János úrról is ki az égőház közelében s már-már égőfélben levő házat egy földm¿Vessel együtt a lehető legnagyobb ügyességgel védelmezte. Az ácsok közöl különösen kitűntek a tüz tovább terjedésének meggátlásában : Kenesey Sándor, Montag Sándor, Horváth N., Pintér s többen. A tüz által károsult szegény lakók részére Keszthelyen L. E. ur többekkel együtt gyűjtést rendezett, melynek eredményéről a jövő számban szolandunk. »
— A zala-egersxegi olvasókör ügye, mely a mult évben oly éles polémiára nyújtott alkal mat, a budapesti kir. itélő táblától vissza-jövéu,a zala egerszegi kir. törvényszék felmentő végzése elvettetvén, a vádlottak nyilvános erőszakosság bűnténye miatt vád alá helyeztettek.
— Rövid hirek. A múltkor igen heves földrengés volt Törökországban, különösen Is-mid és Brussa sokat szenvedett, számos ház és minaret elpusztult. — Londoni hir szerint Beaconstield lord minden áron háborút akar. — Sulyok Móritz a temesvári ügyvédi kamara elnöke agyonlőtte magát. — A csanádmegyei takarékpénztár bukófélben van. — A lipótmezei tébolydában egy elmebeteg a másikat agyonütötte. — Lidy Nándor derék minorita-tanár Aradon meghalt. — A rustsuki postahivatal működését ismét megkezdette. — Bukarestben 300.000 láda, 12 millió rubel értékű élvezhet-len élelmi szert semmisítettek meg. — Liptó-Szt-Miklóson nagy tüz volt, a város nagy része leégett. — Maros Vásárhelyen pedig az állami gőzfürész gépépület égett le. — A britbirodalomban tömegesen alakulnak az önkéntes hadtestek. — Az államvasút megvette 7 millió fortért a vágvölgyi vasutat. — Baján egy 80 éves agg ember felakasztotta magát. — B;kalján egy juhász füzfasipokból orgonát csinált. — Szórákon egy gazdaember 14 szer nősült. — Miklósy színtársulata ,Szombathelyen május 4 én kezdi meg előadásait. — A győrmegyei Ecsi község rom. kath. templomából minden ékszert, még a misemondó rnhákat is el raboltk ismeretlen tettesek. — Millióinkba került bosnyák menekültekből rabló bandák alakultak. — Plotikban egy leány azért lett Öngyilkos, mert nem öltözködhetett oly szépen, mint mások. — SzaszuÜcs Vera, ki Trepoffot agyonlőtte Párisban kitüntetéssel fogadtatik. —
— Csehországban egy házaló neje összenőtt ikreket szült. — Halámoson a káromkodók fogsággal büntettetnek. — Debreczenben .Vidéki irodalmi s művészi körc alakul.— A .Ranol-der album" a párisi világ kiállításra küldetett.
— Klapka Párisban van. — Philipopolisnál a felkelők keményen megverték az oroszokat, 1000 foglyot ejtettek s 4 ágyút vettek el. — Báró Lo Pr*sti Lajos meghalt. — Kossuth Lajos atyja sírjának rendbehozására eddig 554 frt gyűlt össze. — Biharmegyében a mult évben 7 oly egyén halt meg, kik felül voltak a száz éven.
Kinyert?
Bfcs, apr. 27 én : 74, 4, 14, 17, 6. Oráct,, . „ 62, 83, 25, 81, 21. Temesvár, „ 40, 25, 26, 63, 27.
Irodalom.
Megrendelési it>BaJaton-Füred gyógyhelj és kirándulási helyei, képekkel illusztrálv» czimö műre, mely a f. é. fürdő idényre fog megjelenni. A födött sétány és gyógyterem — me* lyek közül az első már az idei fürdő-idényre kész leend — építése által Balaton-Füred, az európai leghíresebb fürdők sorába emelkedett. Fekvését és helyi körülményeit illetőleg Balatonfüred eddig is páratlan volt, mert tudtunkra közép Európában nincs fürdőhely, hol ily nagyszerű tó mint a Balaton Ásvány forrás, szőlőhegyek, ily bájos vidék sat. együtt léteznének. Az emiitettem építkezések indokolják, hogy létezzék oly kalauz könyvecske, mely a t. olvasót, a tényleges jelenlegi helyzettel megismertesse. E könyvecske nem fölvont szemöldökkel irt tudós munka, hanem szereny, bizalmas társalgó — kalauz — kiván lenni, mely a t. illetőkkel röviden, ha lehet szórakoztatólag, de azért mégis hiven ismertesse meg Balaton-Füred helyi viszony» it, s azon kirándulási helyeket, melyek bájoló szépségük és érdekességük miatt megtekintésre méltók. A mő tartalma : Czimkép : A födött sétány és gyógyterem. I. Szakasz: A hajdani Valéria tartomány egy részének s a balaton-füredi gyógyhelynek történeti vázlata, a jelenkorig, a fürdővendégek személyszáma 1839—1877-ig. II. Szakasz : I. A gyógyhely fekvése, hélyi és ég-alj. viszonyai. Az 1877 iki fürdő-idény alatti légtüneti észleletek. 2. A gyógyforrás és kutjs.
j ^Képpel.) Az ásványvizek vegyelemezése. 3. A balatoni issap természettani sajátságai, alkatrészei. Az iszap hatása és gyógyjavalatai. 1 4. A balatoni hideg fürdők, képpel. III. Sfft-
TIZENHETEDIK ÉVFOLYAM.
)
ZALAI KÖZLÖNY.
MÁJÜS 2 An 1878.
kflss: I. Hivatalok. Az igazgatóiig, orvoaok, fürdóbiztos, távírda, postahivatalait. 2. Fürdői rendszabály. A fürdők árszabályai. 3 A szobák ára: az uj türdőházban, n:igy vend<$glfibt*n sat. 4. Boltok, fodráBZ műhely, a piacz éa mészárszék. ö. Közlekedés Füreddel kis vasúti tér képpel. IV. Szakasz : A fürdőhely bclköre vagy épületei részletes«''ii. L A kápolna, képpel. 2. Kisfaludy Sándor uj szobra, képpel a a régi szobor leleplezési története. Az uj szobor föl -allitasHk''or nem tartatolt ünnepély. 3. Az uj szofcorb.''i heljezntí emlékirat szövege szóról »•/óra. 4. Kisfaludy Sándor rövid életrajza, u. Az uj és legújabb fürdóház, képpel. 6. Nagy-vendéglo, képpel. 7. Eszterházy szálloda, kép pel. 8. Kisebb uradalmi vendéglő (Katona-féle) en hz izraeliták vendéglője, képpel. ''.». Fényképészeti iroda, képpel. Magán épületek. 1. Horváth-ház képpel. — 2. Fülöp-ház. — 3. Talián-ház. V. Szakasz: Nyaralók. 1. Eszter házy László nyaralója képpel. 2. Écsy nyaraló képpel. 3. Jókay nyaraló képpel. 4. Halász nyaraló képpel. 5. D.''ry ny. képpel. G Hu-ray ny. képpel. 7. Lonkay ny. képpel. 8. Horváth K. ny. képpel. 9. Dr. Rund ny. képp«i. 10. Szües-Cséry ny. képpel. A fürdőhely bel kórén kiviili nyaralók: 1. Urményi József ny. képpel. 2. Teasdale ny. képpel. 3. Molnár Ala dár ny. képpel, sat. 4. Kovác* Zsigmond nya raló, képpel. 5. Ranolder nyaraló képp''l. 6. Petheű, Ch.''pely. I''ftp. K uesaej sat. ny VI. Szaksai: Mulatság, szórakozás, hajókázf. sat.
1. Színkör, zene, tudott sétány, gyógyterem, tekézés. 2. Hajókázás. Gyalogséták: 1 Szeretetház képpel. 2. Arácsi völgy, vagy Barátla kás. 3. Malomiiget vagy Kék. 4. Falu Füred, vinczellér képezdei kert. VII. Szakasz: l. A Balaton képpel. 2. A. Balaton lakói, u. m. Fo gas sat. 3. A Balaton ttiudére : — re^''i» rz ás-ványiorrás és tihanyi viszhangról. VIII. Sza kasz: X vgyubb kirándulások a vidékre. I. Tihany képpel. Az apátság alapítása, rövid története. — Az apátsági templom. — Könyvtár és a tihanyi CYd--x ismertetése. — A tihanyi vár képpel. — A viszhang. e.sucs és nyárshegyek. A remete lakok 3 képpel. 2. N<»gy-Vázsony. 3. Csobáucz képpel, és Kisfaludy Sándor hason-czimü regéjével. 4 Szigliget képpel. f>. Ba-dacson hegy, képpel. Szt.-GyÖrgy. IJ egy esd, Sümeg h képpel, s egyré^z K. S. idevonatkozó verseiből. — Tátika képpel, s hasonczimü rege ismertetése. Rezi képpel. — Keszthely, Csáktornya, s Zrínyi a költő rövid életrajza. Kirándulások Veszprém felé. 1. Nosztori völgy Csopaknál. Fölső Eörs. - • Veszprém — Vár-Palota a Waldsteim-Sztáray kastély, és könyvtár, — az ódon d<- lakályos Zichy István féle vár. kép pel. — Puszta Palota vagy I. Mátyás király unk vadász várának romjai. A Zichy vár képpel.
2. Somlóhegy és vára képpel. Versek K. S.-tól. — Kis Czell. Kirándulásaink leírását egy érdekes úttal zárjuk be, melyet a Bécs és Győr vi-vidékéról jövő t. cz. vendegek jövetkor vagy viaszul Uztukban tehetnek meg. Az ország más tájairól jövők ha ezeD bakonyi érdekes utat, s nevezetességeit látni óhajtják, 2—3 hosszú nyári napon könnyen mindent megnézhetnek. Ezen ut: 1. Zircz képpel, a cziszterczi rendűek tókolostorával. Ennek rövid története. 2. Ba-kouybél képpel. 3. Cseszuegh vára képpel, s 4. Pannonhalma képekkel. A történelmi jeien-
Hirdetés.
'' tőíégü hely é« pannonhalmi sxl. Benedek r. fő-'' apá''ság rövid története. A fányeaen restaurált székesegyház, könyvtár éa vár. Etekből áll röviden a könyvecske tartalma. A kiránduláiok-
nál, a fürdőhelyektől jó távol helyek is em-littetnek. Ennek ok* az, hogy : csak az utóbhi 5 évet vére, nincs hi említettem helyrk közt egy se, melyet a vendégek kötül többen meg nn látogattak volna. A nvolczadrét alakban meg jelenő 9 körülbelül 44 képpel illusztrált köny vreske ára 1 frt 50 A t. megrendelők szíveskedjenek megrendelési szándék uk*t minél előbb
tudatni. BaUton Füred, máre?. 30 án 187*. Jalsovics Aladár.
— Jóta Kornéltól .Néhány szó Magyarország nemzetgazdá-szata érdekébrn" czimü érdekes röpirat jelent meg. Ára 20 kr. Kaph »tó a szerzőnél májusig I>écsben, Tuchlanben ti. ezután Kőszegen.
— Üj zenemil. Táborszky & Parsch urak
zenemükereskedésében megjelent „Promenade-polka" zongorára szerzé Dvorzók Ferenci. Ara 50 kr.
— Soproni kereskedelmi és iparkamsrá nak 187f»-ki statisfikai jelentésének első réaze igen szép kiállításban megjelent. A tartalmas és nagyérd-^kü munkalatra* visszatérünk.
— ^Körmagyar'' első magyar társastánc* Szőllősi Szabó Lajos derék hazai tánezmüvé-sziinktől, tinitók és tánezkedvelők v?zérköny-veül szövegezte, rajzolta és metszette Balla Károly Ára 40 kr. Nyomatolt lVbreczenben Kutshi Imrénél. A szép magyartáncz terjedésére szoltráló eme hasznos könyvecskét ajánljuk az illetők figyelmébe.
Vegyes hírek
— A szfj) Kózct. Schmidt Róza, egy hajdan tekintélyes f«renczvárosi polgár leánya a harminezas évek elején egyike volt a főváros legünnepeltebb szépségeinek. A szép Róza, mint általánosan nevezték, csak hamar magára vonta egy a mult évben elhuuyt főúr figyelmét, ki rávette ót, hogy vele Párisba szök jék. E szöktetés akkor általános feltűnést okozott. A főúr Párisban legmesésebb fénynyel vette körül a leányt, kin^k pazarlása azonban határt nem ismert ugy, hog^ a főúr csakhamar a faképnél hagyta. A szép Róza egy gazdag párisi gépgyáron karjai közt keresett vigaszt, ki szintén rövid időn reá unt s egyik hivatalnokához adia nőül s azzal együtt viaszaküldle Pestre, hol akkor épen tíók raktárt nyitott. A nő itt se tudott lemondani a pazarlásról, mi tönkre és őrültté is tette férjét, kinek rövid időn bekövetkezett halála után a nő a biin karjaiba vetette mngát. majd mosó nő lett, a budai mosóintézetbf n, legközelebb pedig koldulásból élt. Nemrég egyik krisztinavárosi szóllóben találták meg hulláját s bonezolás végett a kórházba vitték.
— „Qitart Béla." Furcsa haláleset történt mult héteu Komáromban. Mint a „Szf. és V." irja, Márkus Ignácz ottani mészára kedélyesen tarklizgatott egy kávéházban. .Terez!" kiált a partner. „Nem ér semmit, az enyim disznóig van! vöröset!" „Ütöm. No hát most mondom ki a terczet !" „Lehet — bátran. Hívjon ki!- „Tököt!" „Micsoda, maga aduttot
H I
hi? azért is beütöm!'' „No azt ugyan okosan
tette, megkaptam a negyedik kilenctest. Négy kílencz !'' „Bújjék el vele. Négy felső, quart Béla ! Au** \u E pillanatban Márkus elhala-ványul, » kártya kihull kezéből, s a következő pillanatban székéről a földre borul. Mire fölemelték, rnegrolt halva. Csakugyan pau*z- volt.
— Jtm/t egy eredeti tolvnjláui mdd. Morvaországból irják, hogy ott két gazember eredeti m«»don síkkasztott el több vasúti állomás \ r*ktatából különféle tárgyakat. A tolvajok
| egyike egy szilárd tartóba záratta magát, » táraa
I ugv adta Őt f«l, n:int málnát a vasútra. A mint a raktárt a déli pihenés óráiban bezárták, a málha gyanánt feladott tolvaj kilépett rejtekhelyéből, azt megtöltötte különféle áruval, be zárta, ő maga pedig a belülről kinyitható raktárból elszökött. A tartót a lopott tárgyakkal a tolvaj társa egyszerűen átvette azou :tr. állomáson, a hová czimeive volt. Sokáig nem tudtak az ily utón véghez vitt lopásnak nyomára jönni, és sok ártatlan állott e miatt gyanú alatt. Ez idő szerint azonban már biztos helyen vannak s körülményes vallomást tettek, melyből többek közt az is kiderült, hogy egy ízben a máihának feladott tolvajt egy állomáson,daczára a ládára ráirt feliratnak „nicht stürzen" a mérlegre megfordítva tették fel s ott hagyták egy ideig, minek folytán a gazember majdnem egy félóráig volt kénytelen tején állani.
Papírszeletek.
— Hallotta tuár szomszéd ? A vömet kineveztek a pénz«igymisteriumhox osxtály-tanácsoinak ! |
— Ejnye! no lássa ! gratulálok! Hanem sr uj»ágb&u ínég nincsen semmi róU.
— Pe igen! már három nap elStt, hisr. én magam kfihltem
— Pedig é>n szorgalmasan átnéeem a lapokat. Risonyosan egésxen hátul a balesetek és elemi csapások kört volt Axokat pedig nem szoktam olrasui.
*747. L. V. Szombathely. A kSnyret kéth^i-tettem, de még nem történt intézkedés.
S74S. Kr. Kollori. Helye«!
2749. .Fogd a |»"hárt . . jÖrS «zárnunk ho»«t. A példányokat megküldöm
2750. Dr. T. S^lzhorgi leveledet vettem ■ , szerint reelekodtem.
2751. Zala-Egerszegre Csak rAviden eiaiit-j(Ik meg.
2753. Szent-GrAthra. A tabhit kérjak.
2753 8*. Bécs. StiT«8 ¡ntA*kedé»edet várom
2764. Tisztelettel kérjttk lapnnk munkatér«airi hogy minden a lapba szánt közleményt „Zalai Ko»'' löny* szerkeaztóségének Nagy-KauÍ7.»»a, WIu«icshái ezimezni ir.ir skedjenek, nehogy a szerkesstA üí-t« alatt érkezett közlemények a párisi világtárlaton léte alatt felbontatlannl heverjenek.
Van-e már iskolasaékök ? — kérdi ax iskolalátogatóul kinevezett b — i körjegyxS a ca— i bírótól.
— Igenis nram van ! — monda rá ez — ajat csináltattunk a mnlt héten — Hm I — sxrtl ismét a jegy*5
— bány tagja van iskolaszékeknek ? — Hány ? , . hát négv, mind jóféle diófából!
Vasúti menetrend.
Érvényes május 15-tfll 1876. A buda-pesti idótmutató óra szerint,
Indul Kaulisáról
Vonat hova :
szám Ora P»ro. Id5
206 Eszók, Moháes.Domborár s Kiuméba 4 48 regg»|
215 . „ „ . 2 30 Hím
2l2 Bnda-Pestre........ 4 59 regg.j
''202 ........... 2 6 4él«i.
204 ...........il 30 ««tv*
313 Béeiibe (Szombathely, Bé-s üjhely felé)5 Ő reg|(| SOI „ .........II 48 sstr,
315 Sopronyba ........S 31 cU\tc
203 Triesztbe és Pragerhofon kérésztől
Orácz és Bécabe ...... 4 50 rsggsl
201 Tnesztbe és Prágerhofon keresztitl
Orácz és Rérshe ......t 4T délat
Érkesik Kauiunri
honnét :
216 Eszék, Moháes, Domborár « Fiúméból 1 41 délut. 206 . , , «1 11 "tve
203 Buda-Pestről........ 4 20 reggsl
201 „ ........2 5 délnt.
211 ...........9 44 eatrs
314 Bécsh5l ^Ssombath. Bé<-s Ujhely)fel5l 10 27 eatve 302 „ ,, „ . 4 5 regg.l
316 Sopronjhól ........11 53 délel
214 Bécsből Orácz, Marburg, Pragerhof
felfii ......... 4 12 reggel
20? Trieszt- és Bécsből M.rburg, Pragerhof felSl.........1 21 délat.
204 Trieezt- és Villachból Prágerhof felfii 11 —
kíarbnrgba c.iatlakoxáa Villach és Eraneeefsatbs „ „ . Piancezfeatbó
— A kevélységnek négy ueme van, mondotta Swift dekáu egy praedicatiójában : a sztiletée, a vagyon, a sz<-p«ég és a szellem. A három elaSről akarok hozzátok szólani ; a mi a negyediket illeti, nincs senki e gyrtlpkezetben, kinek azt sreonére lehetne vetni.
A kis leánykáknak meg volt az év elején egyszer és mindenkorra moudra. hogy a tanitánét , liebe nénia-nek bírták ; egy kis tanítvány azonban, midőn kérdezték tőle. ki tanitja ? egész naivul
azt felelte :
— A liba néni !
Egy rettegett tanár kérdé a szigorlaton «¡y orvos jelölttől :
— Ön látja, hogy én meghűtöttem magam. Ha most <>n lfnne orvoeom, mit tanácsolna, hogy tegyok T
— Legelébb is megkérném tanár urat, hogy ilyenkor ne méltóztassék a szobát elhagyni.
Felelős szerkesztő: BátOrfl Lajot.
Szerkesztői (Izeuet.
2745. M. E Déd. A lap apr. 1-től kezdve küldetik a kiauó hivatal részéről.
2746. A „Csónakos"-t köszönettel vettem j szives üdvözlet l
Férfi szabó üzlet.
Tisztelettel ran szerencsém értesíteni a n. é. közönséget, miszerint bold. férjemnek a Wlassics-féle házban most is még fennálló ft''rfl szabó üzletét a legújabb divatú friss kelmékkel szereltem fel, s Így azon helyzetben vagyok, hogy minden ezen nemben! megrendelést elfogadhatok, s azt bármely Igényeknek megfelelően, pontosan és a legjutányosabb ár mellett teljesíthetem. Minélfogva számos megrendelésért esedezem. Nagy-Kanizsán,
Özv. Mattosh József né.
* E rovat alatt köalöttért felelősséget oem
vállal a Saerk.
A baltavári urodnlor.i birtokát képező, a Zala folyón levő úgynevezett pakodi mömalom a hozzá tartozó föld- s rétekkel f. é junius hó 2 á reggel 8 órakor Baltavá-rott a gazdaság irodában f. é. october hó 6 ától kezdődő három egymásután következő évre a legtöbbet Ígérőnek nyilvános árverés utján bérbe fog adatni.
Bánatpénzül a kikiáltási bér 10% tendó le.
Bővebbet alulírottnál.
Baltavár, 1878. april 25.
é
Ai verési hirdetményJ Árverési hirdetmény.
»523 | orn.
(596 1 -3)
Kropf József,
urodalmi tiszttatrto.
Gseules tereslel
egv 8 lóerejíl Clayton Schutt-levorth, vagy Robey-féle góz-cséplő gépre, legújabb szerkezettel s kettős t is/.titúval ellátva.
Dorning Henrik,
okleveles gépész.
P o 1 g á r d i, Székesfehérvármegye. (690 1-5)
ni. «78
Zslamegye tttrvinjrhatósági hizdttségának 1S77 szeptembfi hó 3-án
•''»V I
~nr«777 ala,t ,",z''>tt »''AtÁro/ata fuljtán kftzliirré (étetik, misze-
rint ZaUvÁrm. jtv talaj doiiát kíp^rG a tapol. zai 97 s2 tjkrh,M». A f <62. b. r sz. ». tVlv*tf As 15,000 azaz tizín«tez^r frtra bertült lskhár. a hozzs tartozó udvar ós k*rtt8: 1878. ¿rí május 20-ik nnpján délelőtt 1" órskor a helyszinéu a tapolrzzi szoljfzbiróaág hivst.ilos helbiségé-ben flnkenjt«3 árverés foljtán következő feltételek *Utt eladatni fog :
1-ör. Kikiáltási ár ir>,0o0 ataz tir.enötezPr frt beosár, melven alnl a birtok nem fog eladatni.
2-or. Árverezni kívánók tartoznak a* ingatlan beczárának 10°/0-át keszpénzbpn vAgy óvadékképp, papírban a kiküldött árverező hatóság
kpzebp letenni.
3-or. Vevő köteles a vét^árt 3 egyenlő részlptben és ppdig : at elsőt árverezés „tan azonnal, a másodikat az árverezési naptól számítandó ó hónap alatt, a harmadikat ngyanozon naptól számítandó 7 hónap alatt minden egyes ^telári részlet után a birtokba lépés napjától számítandó Gfj0 kamatokkal együtt a megyei pénztárnál lefizetni.
A bánitpénz ar. ntolsó részletbe fog beszAmittatni.
4 er Vevő a megvett ingatlannak azonnal birtokába lép, annál-togva a megvett ingatlan ha«zna és terh«í az időtől őt illetik, tartorik azonban a jelenlegi bérlők bérlési jogait a szerződési határnapjá.* va^v 19 folyó 1878 deezember hó végéig épségben tartani.
5 ör. A tulajdonjog bekeblezése csak a vételár és kamatainak teljes lefizetése otán fog megengedtetni.
Az átr nházási költségek vevőt terhelik
A mennyiben vevő az árverési feltételek bármelyikének eleget nem tenne, agy a megvett ingatl.n a bánatpénznek és lefiretett retel-»n .resxletnek elvesztése mellett njabb árverés alá fog b-rSáttatni
Kelt Zala F.gerssfgen, 1878. april 21 én
(594 l—•)
Svastics Benó,
alizpán.
3526 ni 518
Za''amegye törvényhatósági kizotUágának 1876 évi október 2-án 7209-7236
- szám alatt hozott határozata folytán közhírré tétetik mi
s-.eriut Zalavármi''gye tulajdonát képező és a szántói 49 száma tjkben. A f 56 hr. szám alatt felvett, és 13 000 friutra becsült megyei épfllet a hnzzátartocó ndrar és kerttel egyfltt 1878 évj májas 21-én délelőtt 1U órakor a helyszínén, a szántói megyei épHletben önkénytes árverés folytán kSvetkezó feltételek alatt eladatni fog.
1-ffr. Kikiáltási ár a 13,000 frt becs ár, melyen alal a birtok nem fog eladatni.
2*or. Árverezni kívánók tartoznak ar. ingatlan beesárának 10°]4 át készpénzben vagy óvadék kópés papírban s kiküldött árverező bisott ság kezéhez letenni.
3-or. Vevő köteles a vételér 3 egyenlő részletben, és pedig : as elsőt ix árveréskor azonnal, c másikat ugyan azon naptól számítandó ''t hónap alatt, a harmadikat ugyan azon naptól számítandó 7 hónap alatt minben egyes vételári részlet után a birtokba lépé« napjától szá mítaodó 6 kamatokkal együtt a megypi pénztárnál lefizetni.
A bánatpénz az ntolsó részletbe fog beszámíttatni.
4-er. Vpvő a megvett ingatlannak azonnal birtokába lép, annál fogra a mrgvett ingatlan haszna és terhei az időtől ót illetik.
5-ftr. A talajdonjog bekeblezése csak a vétalar ás kamatainak teljis lefizetése után fog megengedtetai Az átraházáai költségek vevőt terhelik.
fio r. A mennyiben vevő az árverési feltételek bármelyikének eleget nem tenne agy a mpgrett ingatlan a báaa pénznek és a fizetett vé-inlári részletnek elvosztése mellett ajabb árverés alá fog bocsáttatni.
Zala-Egerszeg, 1878. april 25-én
(695 —''
"N
Svastics Benóf
alispán
Ftlytitát a mellékleten.
TIZEN

Wajdits József
kftny vkereskedésében Nagy- Kanizsán
következő uj regények fősetekben kaphatók n. m.
A Oalyarab vagy a vétenczei rémes éj. Irta Brükl G. a
filzet 25 kr.
\ házasságtörés drámái, társadalmi regény. írta Montepin
X. a füzet 25 kr.. Ha boni krónika a filzet 30 kr.
Pór ós mágnás vagy az njkor rabszolgái. Történ. regény.
Irta IV. Rafael a füzet 25 kr. A Kalóz király és gályarab Marinelli Marino, vagy a ve
ipufzei Bertalanéj a füzet 25 kr. Az ördög fia és a három vörös ember. Társadalmi regény.
Irta FévafH\ a fittet 25 kr. A7 ördög asszony Vagy a* élve eltemetett: a fd*et 25 kr. S/.uleika a hárem gyöngye, tagy a Sztambnli fekete leány rabló. Irta Brükl Gr. a füzet 25 kr.
Minden fentebb regényhez 2-3 diszes olajnyomatll kep szeles aranykeretben a melynek értéke 10-12 frt csekély utánfizetéssel tartozik az utánfizetések minden há-tnlsó ordalán látható, postai rendelések gyorsan eszközöltetnek.
Továbbá megrendelhetők még ugyanott.;.
Münzer H. lm Wiener Genre „ 30 kr. Ksulich I Jenny Potáa: franrV^ kr.
Immer Grün Polka-Mazurka 50 kr. I Masken Polka 50 kr..
In voller "Wichs. Walzer 90 kr. In der Waldmühle „ 90 kr. Minnellicder - „ 90 kr. Vis a vis Quadrille 80 kr. Knslein K. T. Touristen Marsch GO kr. Zimay L. Rhapsodia magyar népdalok felett l frt 20 kr. Wolf" M. Potpourri ans : die Portraitdame, Komische
Operette 1 frt 20 kr. Mendelssohn B. Märehen v. d. schönen Melusine 4 ms 60 kr. Hochzeitsmarsch 18 kr. „ Rondo Capriccioso 30 kr.
Andante & Variationen 4 ms. 72 kr. Ruy Blas30 kr. 6 Kindenstücke 30 kr. „ Frühlingslied 18 kr.-
Beck Polka de Salon 00 kr. Beliczay Valse capirce 1 frt 20- k-r. - -Drescher Der junge Herr Marsch 60 kr. Farkas Árion Csárdás GO kr. Fan wetter A. Quadrille 60 kr. Bausch Octavcn Emden 90 kr. Wohl A. Aus Liebe zur Kunst Walzer 80 kr. „ Klein, aber herzig Polka francz 50 kr.
Építkezőknek Mos 11
f «
APRIUS 28 4« 1878.
- A
CT
í Sümegi szikla-mész
SpsfaiaaiL
(

res
3
''S
CG
xQ « 1
GO «

O
fc V7 - V l
Alázattal alulirott bátorkodik "már hozzas évek óta ismert legjobb minőségű meszét ajánlni, mely hazánkban páratlan
midőn
Gyógyhely Tárcsán.
"» ír /
(Tatzmansdorf.)
Kitönő vaafürdA létezik Szombathelytől a magyar délnyugati vaspályától 4 órányi lávolaágra.
> d JV éf • ** *
Az idény megnyitása május 19-én.
^ • •, •. > . •• • \ • /- « (571 3 — 8) A gyógy-igazgatóság.
1 meter mázsa mész oltott

alakban 10 köblábot ád
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ■ ■ ♦ ♦♦T

o
'' Ü •
II
.-mig elieaben kőszénnel-égetett mész vagy homokot tartalmazó " kóbóli csak 5 - 6 köblábot ád.
A jelenlegi faárak által oly kedvező hel)zetbe jutottam, bogv ez áfbéft ol- ■ 2.3 esőbbért szállíttathatom a meszet, mint megelőző években. **
M inden megrendeléseknek a leggyorsabban s legfontosabban megfelelhet, ogy mint az árakra nézve azonnal, válaszol (588 3 -5)
;íf Az „Azienda Assicuraírice"
Epstein Vilmos A.
Sümegen.
Különösen ajanlható ez evben kőfejtőmben feltárt
Mindennemű irodapapir;
1 rizsma finom irodapapir csak . . . . - 2 frt 20 kr. 1 r rovátkos, duplán enyvezett . . . 3 „ 10 „
1 w fél minister . . *.....4 , 20 ,
1 „ egész minister . . . • 8 — 9 „ — , 1 o0 nagy negyedrétü lenboriték egész név és lakhely ki
a birodalom legrégibb biztosító intézete
aiakuit 1822. évben.
alaptőkéje: 12 000.000 forint.
Biztosit:
tűz-, jégkárok ellen és ember életére.
Ezén intézet Európa összes államaiban 56
éven keresztül kárait gyorsan és a biztosító » közönség teljes megelégedésére íizeti.
Biztosítási dijai minden társulatokénál olcsóbb.
Jég elleni biztosításokat eszközöl: a kalá-
- repeze 2 írt 25
Umrath cs Társa Prága ba n.
Mezőgazdasági góp gyárosok
ajánlják a szilárd kivitel, kttuyfi járAv nagy munkaképixs-.g, és tiszta c.sép éléiről legelőnyösebben ¡»mert, agy lánián áll/;, miut
kerekeken járó
kézi ós járgány-csóplőkészületelket
1 -tői 8 ló, yagy ökör erejéig.
Továbbá késritdnk kfllr.nféle nagyságú é* elismert jó minőségi«
tis?tito rostákat kukoricza morzsolókat ós szecskavágókat (580 7 -20)
Képes árjegyzékek ingyen ég díjmentesen.
szos növényekre 1 frt 75 kr. szŐllöre 9 frt.
Felvilágosításokkal készséggel szolgál és felvételeket eszközöl
(586 4—6 )
X.-Kanizsán. 1878. április 18-án Az Azienda Assicaratrice főügynöksóge
• S6HWAE62 & TAU38R.
♦ ■ ■ ■ ♦ ♦
VAV

Onkcnytes birtok-árverés.
Néhai Chernel Olivérné oldal örököseit illető gőgánfai-nyomisával együtt 1 frt 10; kr. 600 példány 2 frt őO kr. f zalam€gyei községben és határában fekvő 229 V, 1200 □
ezer példány 3 frt 40 kr. Havanna papíron 1000 példánynévnyomással együtt csak 3 frt 50 kr.

A leggyönyöiübb
I e v é í g. & p i p o &
öles holdat tevő tagositott első minőségű földbirtok, mely-bői 3 Ya hold belsőség és 10 hold rét- a rajta fekvő értékes lakház és gazdasági épületekkel, az örökösök és a
20 levélpapír 20 botiték és tokkal 30 kr., szines monogram- . .
mai csak 50 kr. - 50 levélpapír 50 borítékkal csinos tok- Zala-Egerszegi kir. törvényszék által meghatalmazott
ban 100 színes monogrammal együtt 1 frt 50 kr. — 25 bifott3Ag| é mája3 hó délelőtt 10 órakor és ha ak-
vélpapir 25 borítékkal gyönyörű arany monogrammal di-
kor vevő nem akadna, másodszor f. é. junius hő 16 én ön-kénytes árverezés alá fogja bocsájtani. A kikiáltási ár 23000 frt, mely ősszegnek ''/,« része bánatpénzben előre leteendő. A többi feltételek Sümegen tettes Cseh László urnái bármikor megtudhatók.
Kelt Osab-Rendeken. 1878. april hó 22-én.
levél papi i
szes tokban 1 frt 50 kr.
Végre ajánlja
3000 kötetből álló
i
- £ j> *(
magyar-német >
köIcvSőnköny vtárát.
Olvasási dij havanként
kr.
IL St"
. c.

(592 2 -2)
Barcza Sándor s. k.,
a bizottság elnöke.
s. l. ^s Társa
rőfös és divat kereskedés
A „menyasszonyhoz" Nagy-Kanizsán
Deák Ferencz-tír tak.nrékj)én*tiri épflletíbcn.
T. cz.
F.zcnncl van srerencKÓnk bectos Indomására hozni, hog^j ar. utóblii herá>Mr|n»aak alkalmával, .1 többi közölt egy egé»* raődtnmejrft átvettünk 0» azon kollenirs helyzetben vagytink tisa-telt vevőinknek előnyt nynjtani, m^ly minden várakozást tnihalad.
A csüdtömegtúl o>egvásár<»lt árnk a következők :
4 < ssélea bórvászon, elnhb 30 kr, most csak 17 kr.
Cretan és percalin legtioomabh elűbb 3t>—40 kr, mo«t csak 20—26 kr.
Cádfx legnj mhakelmík elfibb 4ó—60 most caak 30— 3f> kr.
Faille fekete tiszta selyem előbb 2 frt 50 kr. most csak 1 frt 30 kr
Sttne* rászon rs^bketidők legfinomabb Ar.t. előbb 12 frt. most csak 5 frt 50 kr.
*/A svélea gyapot ripa minden ninben előbb 2 frt 40 kr. most caak 1 frt.
*f4 saéles finom chiffon előbb 36 kr. most csak kr.
Oxford finom férfi ingeknek 36 kr. mnat csak *2 kr
Féífi napernyők rngonynyal előbb 2 frt 20 kr, most 1 tr.
NspernjPk selyem 8f> krtAI keedve 1 frt . 1 frt 20 kr., fit 2 frt 60 kr. 3 frv
Selyem osS ernyők előbb 7 frt., most c»ak 3 frt 60 kr.
Női ingek előbb 1 frt 25 kr. most c«»k 80 kr.
in^ck finom himzéssel edőhb 2 frt 20 kr. most tsak 1
frt 20 kr.
Corsettik előbb 2 frt. most csak 1 frt 10 kr
Chiffon alsó ruhák 2 frt 60 kr. most cssk 1 frt 40 k.
Pongyola ruhák vászonból nsir.es himréasel eífibb 7 frt tO kr. most csak 3 frt 25 kr.
A fenntebbi árak természetesen csak addig tartatnak fenn, míg az egész törne; elámsiita''Ott, tehát mindenkinek érdekébe van vásárlásait minél elKbb esr.kflaőlni.
Nem mulaszthatjuk el egyszersmrnd jó hírnek örvendő UzletOnk ama tárgyaira figyelmeztetni, a melyek mindenkor daa választékban szilái•! ««olgálat mellett kaphatók:
Knmbuigi, hollandi rreász és fonál v»sznok, grádli, cbiffan, csnavász, ángin ágy és asztal teritők, butorBeövetek, függöryök, szőnyegek, ruhakelmék, fekete terno minden szélességben 4s n:hiőségben, percalin, batinzt, psmlagok, mátrázok, ingek, nyakkendők, szallagok, kesztyűk, harisnyák, gallár és msnehettá-k, ké«a női és gyermek ruhák, kötények mioden nagyságban 4» még több száa tárgy. (673 5--S)
Hinták küldetnek.
HL1»


- f-tp-
a kiadó ItptuJajdowM Wtjáttff Jóstef sy<xwu&>iáu.
1878-ik
35-ik
TIZENHETEDIK ÍV FOLYAM.
ZALAI
K ö Z 1/ O N Y.
_ . ^____——
w

r-r

MAJU3 2-Sn 1H/«.

11V-* J .
IIIII MARGIT-FORRÁS
legtisztább szikéleges ásvány viz.
Hazánk ezeu vegyi összetélelénél togva nevezetes gyógyvizét a lélegzési'' emésztési és húgyszervek idftlt. hurntos báutalinainál, ''orok- góg<: légcső és hörg-b.-tegíégekben k''iváhi üikerrel haHználták és használják : Dr. Korfcnyi Frigyes, — I)r: Koráts Sebestyén Enüre, - Dr. Oebhárdt Lajos, - Dr. Navratil Imre, — Dr. Poúrlmre, - Kétly Károly, - Dr. Bnrbfcs József egyetemi tanar es közkórházi főorvos urak. — F.zen tekintélyek nyilatkozatai szerint a Margltforrfcs nemc«ak méltó versenytársa s Seltersi - tileichenbergi - UleshÜbli - lUdeini - Vkhi — Emsi s hason összetételi! vizeknek,banem gyógy hatásban azokat több tekintetheti felfii is múlja A Margltforrás gyógy hatását igazoló bizonylatok kivánatra b.irkin.''k megkü''detnek.
K.>rr»l liMavnálva a legkellemesebb és legegészsé^eao bb italt nyújtja. (f>őti O-IÍM Dr. Karfor*%ky utóda f(>rrA*-4ffaz(jató*ü{ja.
f Kizárólagos főraktár
Edeskuty
m. k. udvari ásványvíz szállítónál BUDülPBBTB]^, Brzsétoettér X. a: KaphAtó minden gyógytár és ffiszerkereskedéshen.
Mezőgazdasági gépraktár tulajdonos ''
BUDAPEST: üllői ut 12 ik szám „köztelek". — BÉC8: Pragerstrasse 13 „Sotsl iiungaria".
Képviselője és vecérügynöke
Ft. Hornstoy Sc Bona (Gratham Anglia) és számat hírneves bei- és kfllfeldi oazdatági gepyy ár» soknak,
ajánlj* a najiyírdemtt gardakörrtnaégnak R Hornsby 4 $SBS Altaláaoa aimmerésben réaceafllt éa a lejkeve-tsbb tilzslí ssysgot fngyaartő firoszdesystt, kivánatra azalma-tflztis kíaztlUkkel valamint a legkevaaebb prttréateket igénvlK gízosepiéflSpelt. fmelyek legutóbb »« 1877-ik érben „Chriitiniiban" tartott nagy nem-«•tköxi cnéplSgóp Tír«»>ny«a az slsi <Íjjal és a tagy srssy srsansi lettek kitüntetve"» rendeletre bitton«Agi
önétetS-rel felszerelv*.
Ajánlja továbbá atLiárd aterkeaettt é< legkeveaebb Ton*röt ig^nyiő .PaTSfM" kSSZáW |Sp*it, (melyek a iagotóhbi''az angol királyi p^yeatllet Által .Taantnn''-hati tartott nagy kaazáló veraenyen, az l-atf, miso-dik ¿a 3-ik dijjat nyert«) tnráihá a , Farm Le*mingron--b*n 8 napon át tartott aratógép versenyen Rrintéii &z 1-iK, máaodik éa 3-ik díjjal kitOnteteft , SprtafbsiaasC srttí gépsit — melyek a Franezia, Belga, Hol-l*nd éa Svédoraxágban tartott legutóbbi nagy versenyeken a „ParagOA* kaszáló gépekkel egyfltt aa eljö érmekkel lettek kitdotetr*.
Valamint Hollngswsrtt ogy «intén S ««Mart nmerik»i gépgyárosok .$«ifcy* kési emeltyilv.l éa „Ti-ft őnlerakó a«erk»«ettel ellátta": (593 1—6)
szénagyüjtő gépeit és gereblyóit.
Árjegyzékek kívánatra di|mence«en *s bérmentve megküidetnen.KOLLARITS JÓZSEF és FIAI
i
legelső
kész fehérnemű, vászon, asztalnemű és szövött áru gyári raktárukban az YPaiLAIVTI lioz
ItiHlupestttii, v&ezl-utc/a 1 hz. alatti áruházban ,
kaphatók
mliideiinpmfl kész férfl-, uói és gyermekfehériiemüek, tászuak és
n h z t 0 I ii e ni ü e k
:« legnagyobb válatztékban *s kiMn". mlnóaégben a legjutánv •». ár*k u
Férfi ingek, rumhurgi, hollandi vagy Irlandi I ingek madapolamból 1.3r, 1 8<J, »xineack
vászonból, darabja 3, :».*>»». 4.50, 5, 6. 7. j 1.65, 1 90, vAazonb I 2 irt 40, 3, 3 60,
S, 10. 12 írt. g*ty*k 1.56, I.SO; 14 ¿veteknek in-
Férfl ingek. hímzettek, madapolamból tnelie madapolamból 1 M Ki. 1 90. szio''-
váaxon. darabia 3, 4, 5, •!, 7. 8, 10, 12, > 75, -''.10. váazonb .| 2.65, 3.15, 4
14—20 írtig C»tyák 1.66, 2 frt ; 16 é v 6 e k i. « k
Férfl mndapolan-ingek. darabja 2, 2.50, 8, madapolamból I 6o. 2.i•». »z.uesek 1.76,
3 M), 4 frt - ''"» vá«tonból 3. 3 60, 4, 4 50, gatyak
Férfi »zines Ingek. i.ftO 2, 2.50, 3 írt. Kh | } <í». 2; 2 20.
kflllln pallérral 2 60, 3 frt. Kész fehernemüek leányok azamára, minden
Férfi színes angol oxford lagek, daráb a ua^yA^ban é« miuőaégben. ugyazinto
2.60. 4 76, két kOlfln gallérral darabja 2, e*»'' »>• k «zániara, melyekről kivái.atrn
2 80, 5 írt, árjegyzékünket bértneutesen beküldjük. Férfl gatyák. magyar, fó''maíyar vagy fran- Tov;í»,bá ajánljuk nagy raktárunkat vászon
czia azabáar». pamutból 1.20. 1.30, l.ÖO, asztalneinüekben.
váa».onbiM 1.50, 1 »'',0, 1.75. 2 frt rum- Rumburgl vászon, 42 méter (64 röf) vége
bnrei váaxonból 2.25, 2 60. 3, 3 Irt 50 23. 24, 25, 20, -.''7, 28, JO, 32, 35, 38,
Ferfl feherbarlenyák, pamutból fehér 40, jj 45. 6f>, 120 frt.g
*aine« tnrr.atia 4, 4.50. 5. 5.50, ''». «50 Hollaudi vagy Irlandl vaazon. 30 méter (60
7. 7 r,o, 8—14 írtig, márnából, fehér tu- rtff) 28, 24, 2», 2tí, .30, 32, 34, 1
czntja 3 50. 4, 4.50. 6. »!, 7, 8, 9 írt. 14 "l0. 45. 5o, lOo írtig,
írtig. félharisuyák, íe''néritctlen vájzonból Hollandi vászon. gyermek-íebémemüekre éa
varrottak, turzat|a 4 50, 6. 7 frt. aKyi.en.dokr«? 32% méter (42 röf) régé
Ferfl zaebkeadők, fehér vászon tm-xatja 3 1?» 20, ül, 22, 23, ¿4, 26,
3 60. 4, 4 50, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 írt ^8, 8", 60 írt.
«20 frtig • Creas vászon 28''/* méter >30 rőf) vége
Férfl zsbkendök, vászonból, fehér azin<-« W.50, 11- 11.6U, 12, 13, 14, 15, 1«, 17,
sxéllel 6, 8, 10 frt. ballsztból azlnea «»él- 18. -¿0. 30 írtig.
le) 7 írt 8 írt 50, színes pamntzaebken- Lepedő vaazon egy azélboa, 29 méter (38
dők dbja 30 kr, 3r> kr, 10 kr. pamut ''Sí) ÍJ lepedőre vég* 33, 36, 38, 40,42,
batiaxtiaebkfiidSk színen «»éllel tocxat- 46. 48, 50, 100 írtig,
ja s \rt. Fehér panutcsiavat, ágynrmüekre, 1 méter
FérH gallérok, minden formában, legtíno- 38, 4ti, 4W, ÓH kr.
mabh lexatja 3 f" 3 frt 60. Madapolaa» vagy Chiffoi». vAge 40 méter
Férfl kéíellk, tucaatja, 12 pár 5 frt G frt (61''/, rőf) 9.20, 10.40, 10.80, 12, 13 í»0,
Nfll Ingek, rumhuvgi ráaionból, sima, <lbja 14, 17, 18, 21.
2 26, 2.50 3, 8.60, 4. 6 frtig, »Imgflt Szlsea kanaváaz, 287# méter (30 röf) 9,
3, 3.f>0, 4, 5 írtig fraocxia mel|varrá»8al 9-50, 10. 11, 12, 13, 14, 15 írt.
¿a l.imaettek 8.60, 4.50, 5.50, 6, 7. 8. SzlMt rohaporkálok, dua Tálaaatékban 1
15 frtig. madapolainból aima l..r>0, 2 írt ''"át^r 3»i. 38, 48, 50, 52, 64, 50 kr.
a|ing*)t 2.60. Váatoaziebkendök, hölgyek 4« urak atátuá-
NÜ háló-oorzettek, madapolambAl egvaze. ra, lUcxatja ".''.50, 3, 3 50, 4, 5, 6, 7, 8,
rllek 1.30. 1 50, diazitett 1.75, 2.25,'' 2 50 ihJO^-JO írtig.
3, 3 50, 4, 4.50, 5. 10 frtig. TÖrlIkÖZok, ti«ita váiüou toeaatja 6.80, 6,
NŐI labravaWk, rna.lapolamból, aima IXP. 61KJ, 7.60, 8, 9, 10, 20 frt.
trélyxett. dbia 160, sUng.iHl.5iO, diazit^t» Asztal kendők, tiizta len, tu-natja 4, 4 60,
2 20, 2 25, 3. 3 50, 6 frtig. . 5, ó.ó", 0 W, V, 8, i1, abroaaok ti, K. Ntfl alsóazoknyák, madapolamból, akí-gHlyek1." 10. f?. 1H, 24 ««mélyre, darabja 1 írt 90
kel ¿m diaaitáaael, darabja 2.50, 3, 3.25, I 14 í.t<L''.
3 50, 4. 4 50, 6. 15 frtig. uszálylval 4. 5, Dama«t asztali terítők, ti eiemélyie 6 50, »;, 7. 8, 20 frtig. 7. 7.50 9, 10, 24 írtig, 12 aae-
Ndl harisnyák, pamutból kitűnő minőségben mélyrf) 12. 12 50, 13, 14.50, 16, 16, 18,
tu.xatja 6, 7, 8, 9, 10, 11.12, 14, 22 ío- 20, 40 írtig, 1» személyre í5 23, 32.
rintig aaineaek pamutból, párja 75, 80, 48 írtig. 23 sz«-m«''lyre 32,34, 40, 50. 53,
ítO, kr. I 20, 1 80. 1 50, 3,50 krig. 75 írtig.
NŐI zsebkendők, fehér vásxouből, tucatja, Xaveskendők. aainm és fehér, darabja 3,
2 60, 3, 3.60 4, 5, 6, 7, 8, 16 írtig, an- 3 60. 5. 6.60, 6, 11 útig. caemege-kendők
irol raéruabat.aatból, fehér, 4, 4.50 5, tí, tucratja », 3.50, 4 50, 5.53 krlg.
7, 8, 80 frtig. Csipkefüggönyök, l ablakra 3, 8.50, 4, 4 50,
Női franozia derék fHzŐk. (Mieder.) dbja 5, 5 60, 6 60, 7, 8, 9, 10, 16 frtig.
1.30, 2, 30. 2.7$; H. 3.50 4 ín 60 krig. Áfyteritlk, darabja 4.50, 6, 6, tinóm lipt.
Flu Ingok. 6 évaek ''tárnára »adapol*mb<M, bői 9.50 a a x t a 1 t e r i t ó k 8.80, 4, 5
dbja 1. ) 40, a«in«<*, 1 Irt 25. 140, vá- frt, rlpaböl 7 írt 50 kr.
azoobál 2.10, 2 40. félmagvar gatyák 1 10, A|ypokróozok. 4.50, 6.50, nagyobb ft. 6.50,
1.20, 8 éveseknek ingek tnadapo- 7 60, 8 50, 11, 14 íoriot 50 kr. Meny
lamb-U 1.10, 1.60. aalpeai-k 126, 155. j asazouyi kéaaletekkel 180 írtől
vás».onból 2.20, 5.45, gatyák, 1.20, 1.40 ; J 1800 frtig rn feljebb, k«ax fehétufinft éa
10 éveseknek, iwadapolambAl 126, t vászonban a k<gaaebb kiállitkabai. »«öl-
1 95, nainesek 1 CO, 1 75, váseouból 2.30, 1 gálhatunk, ezekről árjagyaákfli.ket kiváu-
2 60, gatyák 1.36, 1 60, 12 é v e a e k n e k, 1 ságra bérmenteaei. ktlldjük
• • .
Az aruk le«jntányo^bao szabottak a ha valami a megvett vagy rengeti tárgyakból akár mi oknál fogva t-tazóarn nem lenne, 14 nap alatt, l.a aa árt tok ényUnkkel el vau lAtva, neUK''ak faivesen kioaeréltetik, de kiván»ágra az érte fiantett öasaeg ia >i8szaadatik.
Levél általi niegrei,delések még an nap, melyen érkeznek, ktilünös tigyelemmel éa pontosan eazkőz^hetnek és csomagolási dijt nem azúmitunk. (56o 6—•)
Nyújtsunk Krzw a szeiTiicsének !
375,000 birodalmi márka
vagy 218,750 forint
loiiieramtnyt i.ynjt k<ilvexf> esetben a legújabb nany peazklior kOláf, mely a magas kormány által jóváhagyva »''t bixtnaitva van.
Eicu nj tervezet előnye abban áll, hogy uéhát.y hónap íeíolyása alatt 7 aoraoláahaii 49 600 nyereménynek okvetlen ki->or04''láa alá kell kerülnie liüxlilk <<5etlegfa 375 UUO bir. márka \agj 218 750 frintnyi í( nyt i eniénynyel o«zti«k értékben, réa-z-\ leg pedig :
1 nyerem, a m. 250 000 I nyei á m. 12 000 1 nyer* III á m 125 000 23 ti)er á m. IU.000 l nyerem, a m. 80 000 4 nyer á m. 8000 1 njerern á m. 60 000 31 nyer. á in. 9000
1 ny< rem. u m. 50 000 74 nyer. á m. 4000
2 nyerem, á in. 40 000 200 nyei á m. 2400 I ny.r''H, H rn 36 000 412 nyer. a in. 1200
3 ny- n m á m. 30 000 t>2l nyer. á m. 500 I nyerem, á m. 25 000 700 nyer. á m. 250 6 nyerem, á m. 20,000 28015 nyer. a in. 138 6 oy^rem á m. 15.000 atb. »tb.
A legközelebbi fis,", az állam által bi/to«itritt nyeremény-Imaáa pénz kisoralAsa hlvataloian van negallapltva éa a k0\et-
keaü <''.*>aegbe kerüli
1 egéax eredeti aor^jegyiiek á>a c«ak márka vagy 3 frIÖOkr. o é. I>
1 íál . „ , 3 . , l , 7ő „ 1 negyed „ „ , „ 1 I, , , — , 90 .
Valamennyi meg!,¡/ás az őszzefl előleget) bekülűese Vagy pootaulalvjny mellet azonnal >''•* 4 legnagyobl. gou.ldal eczknai.|. tetik, mindenki magát az állaoi cxilllitrévol ellátott eredeti kors-jegyet kapván tőlünk kezéhez.
A megrendelésekhez, a megkívántató hivatalos tervezetek •lij nélkül mellékelteinek minden hnaáa után pedig Mazúlitáfl nélkül küldjük részi vevőinknek a kivatalob huzáai jegyzéket
A nyeremények kiliaetésu m mdenkor pontoaau az allam Jét állása mellett törtéilik s akar kü/.vetl»n megktlldéao vagy kívánatra érdekeltjeinknek Ausztria minden nagyobb piaczain fennálló ttseaekliltetéaeink állal k'' zhei, iletl.eiik.
VállaUlunknak mindenkor knhexett a azorencio, tok «06 tekintélyes oyeremeny közölt gyakrao az első fönyoremenyekaok
Urvetidven ax, melyek ax érdekelteknek feöavetlcnüi fiieltettek ki.
Ax ily a legazllárdabb alapon nyugvó vállalatnál, előielái-hatólag mindenütt biztonaúggul a legélénkol b réazvételre ixámit-hatván, kéretik, már a közeli huzés Miatt la minden megbízást minél előbb, de mindeueaetre f. e. nájaa 15-ike előtt kóavetlonul alulírott bankházhoz intézni.
Kaufmann & Simon,
bank- és váltd-üzlet Hamburgban,
beváiái laka és eladáia mindennemű állaaikotvéuyek, vasúti réaa-vények és külcaünaorsjegyeknek. U. I. kosr''inctUnket fejezve ki ezennel irántunk eddig ta-nrtaitott bizalomért, (elkérjük aa uj kis<»r«olásnáli réazvételre, fő-törekvésünk ezentúl is oda irányuland, mindenkor pontos éa szilára eaolgálat által tisztelt érdekeltjeink telje* inegelégedéaét ki-
éulfmelni. Köntebbiuk. (587 I. 4—5)
8&P8KU. £ IFJl SÁti. A hölgyvilág
álul mint fólAlaniilllrftfao bŐlfluomKéezer álulanoaan elismertetett a hivatalosan megvizajáli, kflfHő, artaleintiaa, valédi
0 : KA V*1 H''Xy T E
ÉL E J a N H PárIsbúH.
Kzen világbirü bőrtinztitó szer valamennyi «r.é-¡szer ktzöU legbiarlaaebb éa Ughatiaosabbnak »nyúlt azeplik, kIMllfiléa, tusiul, »árga follok, a mini minden >Őiti»ai4t)a»»8>g biatna »Itávnlitá-i. A */rV»«AÍITK az arpáazumek íeltttníen saép .ány r«>aa*azinü bársonyba«!li fiatal üdeséget ad, ör éi kezeket gyoafédekke te»«i, a lég behalaaá-mefővja. a «J^ng«4 bórt «zerea a legkéaőbbi gségig. KHpbató valódi minőaégbotl : v-Kailzaan. Pragor Béla ur gyégyazertirában. k iőzeef gvógyaa Bii.ál, Szegedea Kovaoa Albert aa Buroaay Károly gyófjr***''^* »raknál.
Eredeti tivo,tok ára 1 íit 60 kr. KUvpnntí ! raHtár Hodapeaten Schwarz Henrik nél Mária Valetla nt< za, 9 a»
(689 8—20)
Y-KAS1ZIU, 1878. májas 5 én.
ér
jwtféss • 8 ftiX fíl é»re . . • • | -
• negyed é*1* • " 2 * - - -jd«
U it . «"1
HtrtfitéMfc
b petiteOfban
7 i. .¿•»•«UsorS A minden :«vAbbi »őrért 6 kr
SYH- rT^RBRN ......i.K^ut 10 krírt ré
:rCll»k f*l KitM-.iárl Illeték rmad«u ri hirdetéeárt kttH
« 3o kr t5*eT#ndfí
kUJftflf 4
Tizenhetedik évfolyam.
4 - » I I i
el óbb: ,
I KOZLÖ1V
g A lap síeliomi réwét f YilleCS kösleménjsk a V sserkosxtShSt.
anyagi ríszít illető I K(Scl«mények pedig a |. kiadóhoz bérmentre jj ¡mérendők : NAŰY-KANJZSA Wlassieikáz
; Bórmentetien levelek csak ismert munkatársaktól fogadtatnak el.
^Kéziratok riirn ns küldetnek.

>.- KhmI/hhvftroH helyhatóságának nemkftlönben a „n.-kanlz*ai kereskedelmi a iparbank*, „n.-kanizsai takarékpénztár", a ^zalamegyel általános tanítótestület", a n.-kanizsai ki*de<t-n*T*tó a soproni kereskedelmi a iparkamara n.-kanizaaí kiilTálaxztiiiánya- a főbb megyei én váróul e*yeftMet h iratai oh értesítő ie.
Hetenkhil kétszer, vasárnap- s csatortflkon megjeleuő vegyes tartalmú lap.
Neveljük a népet!
— Második kAxteroény. —
Voltak és sajnos még uia is léteznek olyan emberek, kik iinigy vélekednek: de minek a népet valami tnlságo* művelésben részeltetni, hisz az által csak a szeme nyilik ki a oly vágyak fogják el, melyek eléréséért kész miódeut elkövetni, szóval: veszedelmünkre leend."
A 7. ily sophismálókra nem vesztegetünk szavakat, mert elmerjük mondani, hogy azok, kik így gondolkodnak maguk sem müveitek.
kíilőuben rosszal értelmezik azok » a közranvekséfet, kikennek létrejöttével rftkéletes egyformaságot gondolnak fttnállan-dónak főúr és földmivelö között; rosszul:
Mert a közműveltség soha s sehol sem zárta ki s nem zárja ki a rangkülönbség fogalmát; inert mindenkor egész más nevelésben részesülnek a főranguak, kik első sorban 4« vannak arra hivatva, hogy a népet veressék ; mert a nevelés lényege: mindenkit a maga köréhez mért, és azon állá^oz, melyet a társadalomban elfoglal szükségeltet/» műveltségbe részesíteni.
Mivel a társadalomban legnagyobb erő és hatalom a. műveltség, mivel ez a boldogság előteremtésére a legfóbb tényezó, mivel ez van hivstva felkarolására s kifejlesztésére mindazon kötelmeknek, melyekkel Istennek, az emberiségnek és Önmagunknak tartozunk, azért láthatjuk minden jól rendezett k''ultur államban a társadalom minden rétegét a maga köréhez mért és .szükséges, - a kül- és beléletet egyirám s öszhangzatosau felkaroló s a szó leg-
nemesebb értelmében véve emberré tevő, a tiszta gondoMcodást, lelkiismeret és szír hangját helyesen vezető, kapkodás, egyoldalúság és tulhajtás nélküli — műveltség után törekedni.
K törekvés igazán szép és üdvözlésre méltó !
Nem kivánhatunk népünktől józan gondolkodást, Ítéletet és eljárást addig, mig fölvilágosodott nem lesz; mert igaz, hogy sötétben nem lehet vagy bajosan megy a tárgyakat fölismerni.
A népnevelés a közmunkásság föl -ébresztése által is nagy befolyást gyakorol az állam életére, fejlődik az ipar, virágzik a művészet; mert kellőleg müveit nép felfogja ezek becsét, megtudja érteni jol, hogy valamely nemzet csak annyit halad, a menynyit előállítani, produkálni képes s e tudatnál fogva szót fogad a költő figyel meztetésének s hat, alkot, gyarapit, hogy a haza fényre derüljön.
Neveljük tehát népünket, csakhogy lcgyeu nevelésünk oly irányú, mely fel-ébreszsze a hit, igazság, becsületesség, hazafiság és szorgalom ne^ies érzeteit s a minden szép, jó, nemes és önzetlen elérésére törekvő vágy-tehetséget.
Csakis ily módon nyerünk szeretett hazánknak munkás és becsület szerető, hü polgárokat; csakis igy (rajtunk áll, tőlünk függ minél rövidebb idő alatt !) mondhatjuk a legnagyobb magyarról: igazad volt vezércsillag, nagy ember, ki czélul tűzted eléd a bajok orvoslását, periclesi munkálataid mellett ezreket hozál a haza oltárára, igazad volt, hogy: Magyarország nem volt, hanem lesz ; csakis igy valósulhat a költőkirály reménye, hogy:
• .
Még jönni kell, még jönni fog
Egy jobb kor, mely ntán
Buzgó imádság epedez Százezerek ajakán !
J3ERK0VICS ELEK.
ZalAmegye
törvényhatósági bizoit:«igának folyó J878. évi május hó b''-án s Jolytatva tartandó rendes közgyűlését>en Jeivecndti tárgj/ak
sorozata:
Alispáni jelenté« a törvényhatóság álla-po tárói.
A nagyméltóságú m. kir. belügy minisztérium folyó évi 3793 és 4824. az. alatt kelt rendeletei, melyekkel Puazta-Magyarod ós Szent-Lei zló; továbbá Szécsi-Sziget, Tormafúld, Kia-J,ak<>s, Iktód, liördöcz«, Kerka-Teskánd, Ker-ka-Tótfaju éa Vélyem ; — Felső Szemenye, hI-só-Szetnenye , Kis-C*ernecz, Caörnyeföul éa ital Ka ; — Liap^-, Szt. Adorján, Erdőhát, Ma-rócz, Lasztonya, Kányavár éa Keretye; — Csehi é* Szt.-Margita községek elöljáróságainak járátti beosztásuk módosítása tárgyában beny uj-tolt tolyainodványait tárgyalás végett leküldi.
A nru. vallás éa közoktatási m. kir. minisztérium toljó évi f>424 ar alatti határozata néhai Kulhy Antal szentbékállai volt r. kath. tauitó f«vf''gyének uyugdijazáaa tárgyában.
Nm. m. kir. vallás és közoktatási minisztérium 22156./1877. sz. s. k-lt leirata Leányák Márk alaó-vidoveezi volt r. kath. tanító özvegyének nyugdijHzáai ügyében.
Nm. in. kir. vallas és közoktatási minisztérium 2567fj/1877. sz. a. rendelete Cseh Pál petrikereazturi voil r. kath. tanító özvegyének nyugdíjazási tárgyában.
Nagyméltóaágu vallás éa közoktatási m. kir. minisztérium leirat» Márti József jakabfai volt r. kath. tnnító nyugdíjazása ügyében.
Nagyméltóaágu ru. kir. körmunka és köz-b-kf-dési minisztérium t. évi 1637. az. a. kell leirata a Mura lol) ó szabály >>záaa tárgyában.
A nagyméltóságú in. kir. belügyminisz-
tériumnak mult évi 46673 az. a. kelt intéamé-nye, melyben a magyar történelmi társulat ré azére alapitói tagsági dij fejében a mait év-május hó 7 én a folytatva tartott bizottsági köz gyűlés által a megyei házi pénztárból kiutalványozott 100 frt viaszatéritéséc elrendeíi.
A nm. közmunka és közlekedési m. kir. minisztérium rendelete, a mult 1877. évi XXIV. t. cz. határozmányai alapján a f. év kezdetétői fogva a megyék közlekedési éa egy éb épitkezési ügyeiben műszaki közegül működő m. kir. ál-lamépiteszeti hivatalok tisztviselői részére ily féle ügyekben történő külfoglalkozáauk fejében járó költségpótlás és annak mi módoni fedezése iránt.
A nm. m. kir. belügyminisztériumnak mult évi 431U9 sz. a. kelt readelele, mely mellett a megye törvény hatósági bizottsága által mult évi május hó 7-én s folytatva tartottkös-.gyűlésből 3012. 2Ó94./37. jk. sz. a. a körorvo-sok éa szülésznők megszüntetése iránt az országgyűlés képviselő hátához intézett felterjesztést visszaküldi.
Zalamegye főssámvevőjének jelentése, mely mellett Skublics Zsigmond m. főpénztár-uok ur által Zalamegye házipénztárának 1877. évi bevételi és kiadásairól vezetett számadását
felterjeszti.
Ugyanannak jelentése, mely mellett Zalamegye utépitészeti alapjának 1877. évi bevételeiről éa kiadáaairól vezetett számadását bemutatja.
Ugy anannak jelentése, mely mellett Skub 1 it-a. Zsigmond m. főpénztárnok ur által a be tegápolási alapnak 1877. évi bevételei és kiadásairól vezetett azáinadását beterjeszti.
Ugyanannak jelentése, mely mellett Skub-lica Zsigmond m. főpénztárnok ur által a meter alap 1867. évi bevételei éa kiadásairól vezetett azámadását felterjeszti.
Perlak község folyamodása husvágási illeték szedés engedélyezése iránt.
Nagy József szolgabíró ur a zala-istvándi malomfó hitelesítéséről felvett jegyzőkönyvet beterjeszti.
Zalamegye közigazgatási bizottsága bivt •
nwf
TARCZA
Fogd a pohárt —
Fogd * p..bárt f*l, idd ki hahirt n«»d*<t M»1/ agy ragyok mint «i^p laánj neme, Hor Uáuj *»indk#tt8 ra^agUU, [Jé Ft hrfebb as raalfa, win« Up« -
A lAajna* roA»nr ca^kja bódít sztAn P.tko''lra dob, midin «i«jéf«t« . . . .. . F«lejtsd a búr, fogd M kopld s igyál Ne félj • habzó borban bíiic« l»áojr.
tíotor valék. 8ser»»tel®k ¡» efrknr Táf«d kükebltl, «clvUlen leány ; Peílg biábs, nem tnd« WSierstSl Ajkad ba«adta wit s sr.ó# csupás. E bor í babzó a^lkjáa m. ,
Sukkal édasb, mint a lAnj ajskA» ... .. . K.lejud ábut.Tofd fal kupád a if) 41 Ne MJ e habzó borban níne« ieánjr.
Haing »olt ajkad, midón csábítóan Ho*zA<» slmntva adud csókjaid, Haznf »olt karod kAjes öleláse,
anfárz, hamis mindscjik-Éa 4n botor ant hiUm, hnjy «»«ralmed Cíak u «oyHn, caak togeta boldogít.. . . . Fdsjud a bot, fofd fel kapád a ígjál félj ! • habzó borban nincs ieánjr.
Miért tarád *ct lásy, ««Óíf, volt »kod? Vagy «tak ÍWlvarná rágjud ssiTomet, . Pa t''elaavarní bánaton, a msljnek Paattító árját t* nem ismered Oh lAnj 1 a férfi kinjs nem oly moh». Mint art kOnajetaia ti képzelitek . .-.. < Kb l fogd a bort, felejted a. bat a Igjál ¿ie feij ! * habeó borban nin<*e leány !
Y. 8ÍRKFY IOÜÁCZ
• t
. i
Mesékről.
A tudománynak taián még egy ágában sem jött annyi nagyított — nem igaz és mesés tiolug napféuyre, mint éppen a természet-országában, ésa dolog körülbelül önmagából megfejthetó ; mart oly tudomány ban mely tárgyait a világ mind az f> réazéb^n s a természet mind három országából keresgéli (>asze — mi nem minden tudomány dolga — hol tehát a gyűjtögető a szoba talaj közt kénytelen az utazók tudósításait hinni, s ezek részint hiányos ismeretek, részint túlságos buzgalom, elbeszélési önhaazonvágy stb. miatt könnyen lul mehetnek az igaaságou, — nem lehet tehát csodálkoznunk, ha oly sok hazud-aágra bukkanunk. — Azonban mégis bizonyság ac ember igazság szeretetéről az, hogy ezen mesék legnagyobb részéuek némi igazság az alapja, miből eredetöket megismerni lehet, s melyből a túlzások származtak.
Mert ha valaki egy vidám órában utazá-aaiból olyan eseményeket beszél, melyek csak agyában történtek, p. o. hogy Szibériában a medvék hordanak fát a lakosoknak — vagy a szarvasok fejébál cseresnve fa nőtt ki, vagy olyan agarakból, melyek futáa közt borzzá válnak — vagy, hogy a bicaka kinyílt (virágzott) a zaebjében, azokra lagfölebb egyet nevetünk, — mert a hazudság (igazság?) előbb kisül, mielőtt valamely természettudós fejében gyökeret verhetne.
Közleményem bebizonyításáért végig megyek ily mesék közül néhány I égis méretesebbeken, mint azokat a kóz nép hiszi, s mint némely természetbúvár könyvében álltak.
I. A Patagonok Amerika déli
csúcsának lakói, ezen népek az európaiak előtt óriásoknak tartattak. Klső hírt hozták felölök Magellánnak haza térő hajói, ezek csoda dolgokat beszéltek ekét öl ma^as emberekről. Száa évvel később egy hollandi hajós ki szintén ott volt 11 lábra szállította le magasságukat ; 1711 ben igen boszankodott F r e-c i e r ezen nagyított tudósításokra s igy irt:
,A z ugyan természetes, hogy a hiányos megemlékezésen segít a képzelem, éa hogy aszellemi szemnek saját lát-szertanja van, hogy a tárgyak távolban ahelyett, hogy kiseb-bek legyenek, mindig nagyob búinak; de azért mégis mindé nek fölött az igazságnak hódolni kell, a igy a lelki ösmé rétes utazáairó a Patagonok nagyságát 9 —10 lábnál többre nem teheti."
Azonban F a k n e r téritő (mission&rius) megmutatta, hogy a lelkiismeretes F r e c i e r magyarázatában szintén tul ment; a mennyiben azok a 2 öles óriások csak 6Ya láb magasak legyenek; tehát hozzánk képest még mindig szálas emberek, e mellett széles-vállu tenyeres talpas legények — a tiszteletet gerjesztő alakok. Óriásokhoz ugyan nem hasonlíthatók; de mégis elég magasak annak bebizonyítására, hogy a hír nem egészen légből kapott.
2. Az európaiaknak nem kevés tréfát okozó újságot a Keletindiából jövő utazóktól hallánk. — Ezek L i. a kínai partoknál levő F o r m o s a szigeten, mely a lakosoktól Tsi-Quan nak neveztetik, — megne ijedjelek művelt honfiak — olyan embereket akartak látni,
kiknek farkuk volt! Embernek ily állatiság áttributumát adni — testvéreinket, s ha mindjárt csak kinai mostoha testvérek volnának is ily ördögi függesztékkel felruházni! Itt meg egy más „hiteles" utazó jön, ki bizonyossá tesz bennünket, hogy honában szarvakkal ellátott embereket látni — semmi ritkasági Igy hát a megtestesült Belzebub áll előttünk, és ha kalap vau tején — frakba és caiamába öltözve — rá sem ismerünk! De vigasztaljuk magunkat már az első tudositások gyanúsak valának; mert az egyik ló a másik kecske a harmadik meg épen diaznó farkhoz hasonlította, és midőn kanonok Breydenbach Lenhárd aző „Reiss ín das gelobteLand, Mainz 1486. Foiio" munkájában egy fametssés-sel jött elő, melyen ezen emberek hü ábráját adta — azonnal észrevették a tudósok, hogy a kanonok ur a szakállas majmokat (Simia Silenus) távolban embereknek nézte. — De egy edinburgi lordnak ezen emberi meghosszabitás oly ínyére volt, hogy ó erőnek erejével azt állította": „ez az embernek tulajdon-képeni eredeti alakja, éa mi ilyen toldással jöttünk a világra a teremtő kezéből éa mi mindnyájan, ha tulaott művelés által fé1 poazáták ká (halbe miasgeburten)nem lettünk volna ezen pótlékhoz igényt t a r''t h a t n á n k." — „D e" — felkiált végreélénk szivbánatjában — „1 ehet-e a természetnek rósz néven venni, ha oly ajándékot visszavesz, melyet a háladatlan becsülni nem tud, melyet természet elleni nadrágj a
TlZr.tflTETF.DÍK ÉVFOLYAM.
Z A íi Á^K 0 tn* Ö N Y.

^ í. ¿é* tfitr
talos hatalommal való visszaéléssel vádolt Kol-lai Hók08 volt szolgabíró ellen hozott 1, 2 éa Jj-ad bírósági ítéleteket átteszi.
Ádám József szolgabíró ur Csákós György dszútúi volt r. kath. tanító özvegyének nyugdíjazása ügyében tartott tárgyalásról felvett jegyzökönyvet beterjeszti.
Csesznák József szolgabíró ur Marsits Károly domborúi volt r. kath. tanitó özvegyének nyugdíjaztatása tárgyában benyújtott kérvény; a felvett jegyzőkönyvvel beterjeszti.
Káptalanfa, Hány, Bodorfa, Gyepű és Kajántöld községek iolyaraodványa, melyben a körjegyzőségi közös kózg/ám választás kö telezettsége alól magukat felmenteni kérik.
Szent-Gróth község folyamodványa, melyben a körjegyzőségi közös közgyám választás kötelezettsége alól magát felmentetni kéri.
Szabó Gyula és Farkas Ferencz andrás-hídai lakósok folyamodványa, melyben a községeket mezei csőszök félfogadására kérik köteleztetni.
Caesznák József szolgabíró ur a Jurcso-vecz községet illető bormérési és husvágási jog bérbeadása iránt kötött szerződést jóváhagyás végett bemutatja.
A dám Jós3ef szolgabíró ur Lesencze-Né-metfalu községnek a nemes vitai körjegyzőségből való kilépése 8 a lesenczetomai körjegyzőséghez csatolása iránt benyújtott folyamodványa tárgyéban jelentését beterjeszti.
Ádám József szolgabíró ur Hegy esd községnek a kapolcsi körjegyzőségből való kilépése, és a Diazelihez csatoltatása iránt benyújtott kérvényét, a felvett jegyzőkönyvvel beterjeszti.
Nagy József szolgabíró ur Lenti-Kápolna, Bárhely és Kerka-Szent-Mihályfa községeknek a baksai körjegyzőségből való kilépése, és a lenti körjegyzőséghez csatolása iránt benyújtott folyamodványa tárgyában jelentését beterjeszti.
Löbl Ignácz alsó-lendvai lakós fellebbezése a községi képviselő igazoló választmány határozata ellen.
Kovács Sándor ra. bizottsági tag indítványa a köiség bírói fizetések szabályozása tárgyában.
Ugyanannak indítványa, a sümegi kir. járásbíróságnak telekkönyvi hatósággal való felruházása tárgyában.
Ugyanannak indítványa, hogy a községek a tűzoltó szerek és eszközök beszerzésére szabály rendeletileg köteleztessenek.
Kastner János és érdektársai nagy-kanizsai lakósok folyamodása a városi árvaszéki ülnök és előadó tanácsos megválasztása ellen.
A kir. tanfelügyelőség megkeresése, mely mellett a zala-lövői községi iskola épület kijavítására engedélyezett 4l60frtnyi államsegélynek az iskolai vagyonra zálogjogilag leendő bekeblezhetését megengedő képviselő testületi határozatot törvényhatósági jóváhagyás végett bemutatja.
által kuszának,nyo moréknak Üti le? Furmosábau nem viselnek nadrágot s azért a természet mégis hagyta nekik a tarkacskáka t*.
3. Az emberi nem egy más korcsfaja Grönland — Lapphon s más jéggel borított vidékein laknak. — Ezen embereknek mint mondják „egy" lábuk volna, mindazon áital nagy sebességgel iramlanak, a jég a hó sizon ! A megfejtés könnyű: A sarkvidék lakói a biztosabb s sebesebb menés végett igen nagy czipőket használnak, s ha az emberek távolbél nézik — a czipók uagyaága mellett s a sebesség által — eltűnik a lábaknak felváltó mozgása, s a néző egy lábu futászokat vél iátni.
4. Hogy vannak népek, kik f ü I c z i m-p á í k a t mint valami nyakkendőt körül hajtogatják nyakukon — ennek czáfolatjára ugy hiszem nincs stükség; hanem hogy találtatnak olyanok — kik vállig lehúzzák - • az bizonyos. — A hottentotta nők hus kötényeiről nem akarok beszélni, noha ez is egy bizonysággal többet szolgáltatna.
5. A m o r g a ez egy csinos kis állatka. Kóla szt tapasztalták, hogy magának füvet szaggat, azt megszárítja s lyukaiba czepeli, s mivel őszszel tóbb nőstényt láttak csupasz háttal futkározni, azonnal készen volt a mese ; t. i. hogy a nőstény hanyat fekszik s a többiek a hasára rakják a szénát 4 lába szolgálván oldal gyauánt — ekkor a kan elibe togná magát s ezen eleven szénás ssekeret farkánál fogva hurczoluá haza. — Azon állat is csak ugy veszti el szőrit, mint minden más állat t. i. ved léskor és ezen finomul kigondolt szénás szekérre korán sincs szüksége.
G. A lidérczdenevérről ( Vespertilío Vampyrus) Byron mily szépen veisezett. hogy a fiatal nójegyesek vérét szopja ki, s egy ily áldozattal éltét egy évre ismét meghoszabitja, mely — továbbá minden arezot — minden'' emberi alakot fölvehet, melynek sem golvó — sem kard nem árthat! Eredete e mesének azon
Tapolcza mezőváros elöljáróságának folya-modványa, melyben a vágás alá kerülő erdőrészben, egyszerre 4 évi fordának kivághatáaát
megengedtetni kéri.
A pacsai szolgabíróság felterjesztése, mely mellett Bucsu-Szent-László község képviselő testületének a hetési 85 ssámu telekjegysŐ-könyvben A f 3 sor és 710 hr. számok alatt Bohár Péter tulajdonául fölvett ingatlan megvásárlására vonatkozó határosátát törvényha tósági jóváhagyás végett bemutatja.
A salamegyei kir tanfelügyelőség átirata, mely mellett a kacsorlaki községi iskola fölépítésére engedélyezett államsegélynek az iskolai vagyonra zálogjogilag leendő bekeblez hetését kimondó képviselő testületi határozatot törvényhatósági jóváhagyás végett bemutatja.
Küldöttség! jelentés a Zalabér galam-bokí megyei útvonalon létező és a Zala-Apáti urodalom által fenntartott vámos hidak megvizsgálásáról.
A zalamegyei kir. tanfelügyelőség meg-keresése, mely mellett » botfai községi isko Iára engedélyezett államsegélynek az iskola ingatlanaira zálogjogilag történendő bekebelez-hetését kimondó képviselő testületi határozatottörvényhatósági jóváhagyás végett bemutatja.
A zalamegyei kir. tanfelügyelőség megkeresése, mely mellett a bajcsai községi iskola fölépítésére engedélyezett államsegélynek az iákola ingatlanaira zálogjogilag történendő bekeblezhetését megengedő községi nyilatkozatokat törvényhatósági jóváhagyás végett bemutatja.
Grabant József szepetneki községi biró és az ottani képviselő testület folyamodványa, melyben a kis pórházi dűlőben létező 220 holdnyi községi erdőnek felosztását megengedtetni kérik.
Vcsel Simon letenyei lakós folyamodványa, melyben még 18G3-ik évében épített pákai hidak után hátralékban levő összegnek behajtását kéri.
A megyei közigazgatási bizottság határozat, mely mellett Écsy László füredi gyógyintézeti igazgatónak, Arács és Balaton-Füred községeket összekötő országutak nak fasorral leendő ellátását czélzó jelentését illetékes intézkedés végett átteszi.
A nagy-kanizsai kir. törvényszéki elnök megkeresése, mely mellett Keszthely városnak a nagyméltóságú m. kir- igazságügy ministeri tárezs javára kiállított pót kötelezvényét jóváhagyás végett átküldi.
Alispáni jelentés a megye tulajdonát képező tapolczai és szántói épületek és zala-eger-szegi megyei fáskert eladása s a befolyó vételár iránti intézkedés tárgyában.
Tüskeszentpéter és Aranyod községek képviselő testületeinek — Tilskeszentpéter-ből a megyei útvonalra vezető községi ut és kijavítása czéljából segély: kérő folyamodványa folytán a mult évi május hó 7 én s foly-
denevér mely Dél Amerikában csakugyan tartózkodik s a lovak s marhák sőt az alvó emberek vérét is kiszopja, de e vérvesztés csekély s a seb sem veszélyes. — Oláhországban a Vampyrhoz egy különös bibonahit van kapcsolva. — Nehéz hideg iázakban azt hiszi a nép. hogy a Varo-pyr a helységben utoljára meghalt ember alakjában jön a beteghez s annak vérét kiszopva — megöli. — Ilyen esetben — aztán már megtörtént, hogy az utolsó halott kiásatott — sszivébe egy karó szuratik, hogy az éji látogatásoktól vissza tartóztassék ; gyakran a halottnak még véres szája van, mi persze az embereket álhitökben megerősití. — A beteg — aztán, kinek e karó kivégnés elbeszéltetik gyakran felgyógyul vagy jobban lesz; mert: ,A képzelódés nem legutolsó gyógyszer s nem leggyöngébb méreg* ! A véres száj pedig valami közönséges hagymázos lázakban a nedvek feloszlatása és rothadása mellett.
7. Egyébiránt néha megfordítva is valami mesének tartatik, mi azonban természeten alapul — s igaz — t. í. mesének tartják azt, hogy a Czioik (Tantalus Ibis) midőn hasreke-dés miatt nem jól érzi magát — száját teli veszi vízzel s azt természeti ösztönénél fogva — mint természetes allövetet magába fújja — pedig ez igaz! Ezen madár a hajdani egypto-miaktól istenileg tiszteltetett; mint a Nilfolyam kiáradásának — növekedésének s apadásának jelképe; mivel ezen madár megérkezése — költés ideje — elvándorlása cpen ugyan azon időkre esett. Ezen madár a megtiszteltetéseket, még nagyobb mértékben érdemli meg nálunk a müveit világban azon fölséges feltalálásért; melyet tőle a figyelmes ember eltanult — s később, hogy magát mondhsssa feltalálónak — háladatlanul mese dolognak tartották azt e madár felól — tiszteletet érdemel az egészség ezen fegyveréért — mely némely szerencsétlennek testéből a merengést, fejéből a rosz szeszélyt kiűzte; tiszteletet érdemel az üdv > ezen forrás vizéért, mely a szenvedő emberi- |
tatva tartott közgyűlés áltsl kirendelt küldöttség eljárásáról szóló jelentése. ^
A megyei közigazgatási bizottság végzése, mely mellett Bakónak község képviaalú testületének — a bakónaki 205 ssámu tjkvben 1. sor 432 h. r. sz. alatt felvett ingatlanok eladásához engedélyt kérő folyamodványát illetékes intézkedés végett átteszi.
Csesznák Jóssef ssolgabiró ur jelentése, melyben Hajdinyák Gergely perlaki laköz állandó választmányi tagnak az állandó választmányi tagok névjegyzékében hib^ssao felvett nevét kiígazittatni kéri.
Krób Pál kir. tanfelügyelő ur megkeresése, mely meneti az ttj udvari községi iskola épitéaére engedélyezett 3000 frt államsegélyről kiállított kötelező nyilatkozatot, a bekeb-lezhe''ési engedély megadása végett bemutatja.
A megyei egészségügyi bizottság határozata, melyben a megye területén kórházak felállítását véleményezi, — továbbá as orvosi és szülésznői körökre vonatkozó véleményes előterjesztése.
A stridói és a Il-ik hegy kerületi községi bírák folyamodványa, melyben a mult év végével hátralékban maradt kösmunkánsk folyó évben leendő leszolgál tatását kérik.
Á magyar kisbirtokosok országos földhitelegyesületét létesítő bizottság átirats, melyben ezen egyesület alapításához a megye hozzájárulását kéri.
Gráner Jskab, Cseresnyés Ferencz ka-szahási birtokos és érdektársaíknak folyamodványa, melyben a zala-egerssegi és kaszsházi határban fekvő nekeresdi és fekete éri vizár-koknsk kitisztogzttatását hatóságilag elrendel* tetni kérik.
Bsnelly Sándor Perlak város birájának folyamodványa, melyben Perlak községre az 1878. évben kivetett országos kösmunkánsk a drávai védgátnál leendő fsihsssnálhatását engedélyeztetni kéri.
A megye közigazgatási bizottság határozata, mely mellett Pakod község község képviselő testületének a Zala folyón át építendő hid köl''ségeinek pótlásául ac 1S78. és 1879. évi közmunkájukst átengedtetni kérő folyamodványát illetékes intézkedhetés végett átteszi.
Dobronsk, Renkócz és Turnische községeknek folyamodványa, melyben Gánícsa község határához tartozó vassiezsi erdőszélen lévő zuggónál sz elmosódott folyó partjának vissza-állittatását kérik.
Bókaház község elöljáróságának folyamodványa, melyben az 1878 ik évre kivetett közmunkájuknak a dióskáli útvonal helyett saját határjukban, Gétye községnek pedig a bókaházi határ helyett a dióskáli útvonalon leendő leszolgálását megengedtetni kéri.
Kohn, Mór, Neubauer József és özv. Kohn Ádámné gógánfsi lakósoknak folyamodványa, a gógánfai községi pótléknak kivetése érdemében.
Sümegi járás szolgabirájának jelentése, == B^g^ge;
séget még most is felüdíti, a külvilág ezen első benyomásáért, mely gyakran éleire hos bennünket, és mint hü kisérő még egyszer részt vevőleg ágyunk fölé támaszkodik, hogy utolsó kiömlését bennünk szétárssszzs, ezen a gyógytan minden szolgája szerencséjének , alsposzlopáért, as egesség ezen müszereért, melyet most az elválasztó pillanatban, midőn azt fölfódöznem kell zavar és elpiritlás nélkül megnem nevezhetem : — az allövetet. — Már aeve kiejtésénél is sülyedes buzgalmam, melyre hasznos volta ragadott a leghidegebb prózába. — Igen ennek feltalálója a híres Tantalus Ibis madár volt!!
8. Más tárgyak még most sincsenek kellőleg felvilágosítva, hogy azokat b » z o a y-nyála „mesék" vagy az igazság országába lehetne állítani. — Így nevestesea as egyszarvú Buffoo idejétől as élők tarsaságából kiutasitaték. — Ez mint tudvs vsn ló-alakban homlokán egy sssrrval ábrásoltatik le, alkalmat adott erre a Keletindiában lakó Antilope Oress. — Különben ujabb ntazókegy oly egyszarvú állat lételét bizonyítják, mely tehén nagyságú, és Nnbiához tartozó Merve szigetén találtatik.
9. Hasonló vita uralkodik a syrenák vagy habnok, azon kegyetlen csábító énekesnők fölött, melyek félig hal alaknak; Homer korában a hajósokat énekeikkel oda csábították, hogy astán őket a halálnak áldoaaák fel. — Esek a jelenkorban örülhetnek ha ábrándaink-ban, költészeteinkben nekik ott egy kis helyet adunk; mert csak — ide tartósnak. Ábrájukhoz a rozmár adott rajzot; miután a nőstényeknek elől két nagy emlőjük van. — Azon körülhordozott s mutogatott habnőkre nem lehet támaszkodni; mert az embernek nagyobb a haszonlesése, mint igazzág szeretete. — Londonban — mint olvázám — egyszer egyet mutogattak, mely elég ügyesen s észrevahetle-nül egy majom felső s egy hal alsó testéből volt összetoldva.
BREDL SÁNDOR ISTVÁN.
mely mellett Zalamegy^^vén^haU^ zaittágánakmuU^vi inájus «-én T0933./17. jfc Ssámu «égafeérel Bódis Gábor és neje Ko-váis Katalin dabronaki lakósok folyamodványát, hiányok "pótlásával betesjessii.
Ugyan e tárgyban ifj. Bódis József dab-roncsi lakós folyamodványa, melybe«» a dab-ronczl község tutajdonát képezett és még 1875. évben nyilváaoa árverésen megvásárolt ház udvar és kertről kiállított adás vevési szerződést helyben hagyni és másodisben msgsjtstt árvarés miatt nevesett kósség elöljárósága al len á vizsgálatot elrendeltetni és Bódis Gábor ugyan dabroncsi lakós által benyújtott kér vényt függőben tartani kéri.
Dr. Lukonics Gábor sümegi lakós folya-modványa, melyben orvos tudori oklevelének hirdetését kéri.
Győrmegye közönsége az orosz török há UrU^lloteUto. , j, Úrik, ftod.lom ¡a.,g-ritásának fenntartása iránt a nagyméltóságú m. kir. ministerelnök úrhoz intézett feliratát pártolás és;lytf0A pselletnben, ;ralé intézkedé« végett megküldi.
Arsd sz. kir. város kösöaaége az orosz szövetség elleni tiltakozás tárgyában ét az an gol szövetség, vzlamiat Románia integritása mellett a képviselőház elé terjesztett feliratát pártolás végett megküldi.
Gömör Kis Hont t. e. megye közönségé nek átirata, mely mellett a kösadók kezeléséről ssóló 1876 ik évi XV ik t. cs. !8-20 ssa kassainak módoaítása iránt a nagyméltóságú
m. k. pénzügyministeriumhoz intézett felterjesztését megküldi.
Borsod vár megye közönségének átirata, mely mellett Deák Ferencz dicsőült nagyha-sánktia arcaképének ünnepélyes leleplezés« alkalmával tartott beszédet megküldi. .
Torontál megye közönségének átirata, mely mellett a pusztító bnsa rozsda elharapod zásának megakadályozása tárgyában a képviselő hásboz benyújtott feliratát pártolás végett megküldi.
Somogy megye közönségének átirata, mely mellett a birói felelősségről ssóló 1871-ik évi VIII. t. cz. módosítása tárgyában a képviselő háshos benyújtott feliratát pártolás végett megküldi.
Veszprém megye közönségének'' átirata mely mellett as orosz hatalom ellen küsdA török nemzet réssérs fegyver segélyt ssáUitam szándékolt erdélyi honfi társaink szabadon bocsáj tatásának kiessköslése végett, a m. kir. minis-ter elnökséghez intézett feliratát pártolás végett megküldi.
Helyi hírek.
— Hyinen, Nagy-Kanizsaváros tekintetes polgármestere Babochay György ur má jus 2-án délelőtt vezette oltárhoz a bájos és ■zéplelkü Egersdorfer irma úrhölgy ő nagyságát Zágrábban. Kisérje boldogság a szent frigyet I
— A gö*fürdői részvény társaság közgyűlése mult vasárnap tsrtatott meg, melyben a kilépett''választmányí tagok ugy aa előbbi tisztikar újból meg választat rak : Elnök Eperjes y Sándor, titkár Ploaier Ignácz. As igssgatóság felkéri a részvényeseket, hogy a még be nem váltott régi réssvéhy eket ''ü>ÍWlti(*«érétni ssiveskedjenek, mely a délsalai takarékpénztárban eszközölhető.
— Ki§''Kaninm városában április 30-án volt a tisstujitó választás: Városbiróvá Haba József, helyettes bíróvá Gozdán Antal, esküdtekké Dolmányos Lássló és Anek István választattak meg.
— Hymen. Bán fi Alajos ssakkéDiett tanár és sümegi rsndes tudotósiek húsvéthétfőjén váltott jegyet a müveit lelkű Trexler Lujaa kisasssonynysl néhai Trexler JLáBQ* győrvároai polgár kedves leányával Győrött. Esküvőjük május végén lesz. Fellegtelen boldogság kísérje frigy őket!
— Sümtgh város ismert jótevője saját költségén a városból kivezető utakhoz díszes táblákat állitlat fel a következő feliratokkal: 1. Bazsi Keszthely, 2. Istvánd-Tomaj. 3. Tapolcza Balaton vidék. 4. Ukk Jánosház» Kendek. 5. Mihály fa Zalabér. 6 Reudek-Dsve-ezer mindegyik fölé még Sümegh m. város. Tervben van minden egyta utczát is táblákon meg nevezni, tán ezt is megteszi a szívélyes város atya.
— Sümegben april 28-án Hock Kosa szakácsnő felakasztotta magát. A szerencsétleu áldott állapotban volt.
— A ceAkt&rnyai dalártagok az idén is megünnepelték május elsejét kora reggel gy Ulekestek szokott gyülhelyökre: az elemi iskolába. Innét vonulta^ végig a főutezán sássiójuk alatt, dalolva, szeretett elnökük lakása élé, honnét egy dnl eléneklése után kimentek á zöldbe, Szt. Ilonára. A dalárok a szép helyen vígan töltöttek el néhány órát.
— Lapunk mult számában emiitett s « Keszthelyen történt ntüzB-ról irt közlemény Ünk-ben érintettük, hogy L. El ur s többek a szerencsétlenek részére gyűjtést rendestek. A gyüj-
TIZENHETEDIK évfolyam
ZALAI KÖZLÖNY
i í- r. •
MÁJUS 5>éi 1878.
tfc követkextáben begyült 22 frt 25 krt a leé-¿«ti hát né^J azegény lakója közt mult vasárnap uettották ki L E. éa*; P. urak, m^ pa-ücf ugy, a lakók kozitl egy öreg csipet* kapott ő frt í>T krt, egy Németh neveaetü áoa, kőfaragó ¿a egy öreg özvegy asszony pedig ^nkónt & írt i>6 krt kaptak, j ,. y; j
— ^ Balatonbani halászat tudvalevőleg még e ^ó végéig be van tU**»« felhív-juk az illeti Iga bírákat, hogy e Wvény* r illetőleg szabályrendelet áthágóit a lehető leg-ufteynbb «igorral szíveskedjenek sújtani. A p,,nty ¿a keateg ivarzáai ideje ép most van a fi ven kor szokták a halászok a rendőrséget éa a hálá<uatra vonatk''iaó szabályrendeletet (^mint eit u mult években oly sokszor tevék) ki-jA''aztini.
— A vHéwina fürdőnél mult évben uett> méltóságú gróf Festetics Tasziló ur áldozat-kéaiöége folytán építtetett kápolna oltárképe e uapokban érkezett meg Keszthelyre. A* oltárkép Bpeaten keazíilt a az illető akadémiai featéai jelenlétében tog e napokban az a hévvizi Kápolnában ieltétetni.
— Igazgntó-tanitó és színigazgató.
Csókás György,» kőszegi polgári ti-iakola igazgatója mint ezt a „Színpad-legutóbbi számában olvassuk — 1879-ik évi virágvaaárnapig szóló színigazgatói „ n " « d é 1 y t nyert. Amidón e két külön-bi,tű állás ósszelerhetlenaégét kijelentenók, vattai azon reményünknek adunk kifejezést, hogy a fentebbi hir tán téves ia lehet, mert nem »karjuk elhinni azt, hogy a nevezett igazgató tanitó, kit jeles tehetségéről van szerencsénk iamerni, a két igazgatói állomás öísíetérhetlenségét felfogni képes oem volua
V. L>
— Miklosy Gyula jó karban levő színtársulatával Szombathelyre érkezett a itt előadásait tegoap, szombaton, folyó hó 4 én küzdötte meg. Mtklósy, miut hallottuk, Szombathelyről Keszthelyre megy s a nyári évadot iaméi Keszthelyen fogja eltölteni.
— Rövid hírek. Ribáry Sándor ministeri tanácsosnak ő felsége a Lipótrend lovag-kfreszt jét adományozta. — Deltáról egy keres-kedó segéd 20 000 írttal megszökött. — Dánia éa Svédország aa angol-orosz háború esetén semlegesek maradnak. — A mohamedán töi-kelók már 60,000 harczoat számlálnak. — Páribban jelenleg 5Ő00 szálloda van 130,000 szobával.— A torpedók kivitelét monarchiánkból n kormány betiltotta. — Ötven éve« szerkesztői jubileumot ült nemrég Skót országban dr. Carruthers a .Courier" szerkesztője. — ^ »ah Bécsben hosszabb ideig fog tartózkodni. — Hobart pasa a török tiotta tőparancsnoka Londonban van. — Treprtff tábornokot megoperálták hogy Szaszulica Vera golyóját kihúzzák, ami azonban nem sikerült. — Az angol kószőlő-déare a törökök is vérszemet kaptak a megtagadják Sumla éa Batum kiürítését, bár az oroszok legkomolyabban követelték. — A Brassó-
rj j
ban levő katonai foglyok műit szombaton az örséget megtámadták, de csakhamar megfé-keztettek. — Az a hir, hogy május vége felé i-áapataink bizonyosan bevonulnak Bosniába. — B, Sennyey Pál uraz. képviselő állásáról betegsége miatt lemondott. — Haynald érsek beteg. — A népstinházi alap javéra engedélye-z«tt sorsjáték huaáaa f. évi junius 17 re halasz-tátott. — A berlini földrajzi társaság május 1 én ülte rttvríu évea fennállásának jubileumát.
— Üj Zéntmü. Magjelent Téborazky és Panch arak nemati xenemükereakedésében »A falu roatx*" Tóth Ede pályanyer tea népszínművének ösases kedveit dalai, énekhangra
zongorakísérettel alkalmazta Erkel Gyula. Ára I frt. Kapható Wajdits József könyvkereskedésében is. . ,
i K \ á á i ''
— Nemzeti künyvidr cziin alatt Aigner Lajos (Budapest, vácxi-utcza 1. sz.) egy rendkívül olcsó vállalatot indit meg, a mely méltán megérdemli a közfigyelmet és az általános pártolást. — A vállalat május közepétől fogva havonkint 2 — 4 füzetenkint fog megjelenni és minden füzet 6 ivnyi tartalommal, a nemzeti könyvtár a magyar remekírók munkáit akarja elterjedtté tenni, s a kiadandó müvek sorába Aigner eddig Kazinczy, Bacaányi, Dayka, Horváth Ádám, Vitkovics, Bessenyei, Földi, Amadé, Kádsy, Zrínyi, Berzaenyi, Kármán, Csokonai a két Kisfaludy, Kis, Kölcsey, Mikes, Fazekas, Vajda müveit togia fölvenni. Egyes füzetek ára 30 kr. lesz, de a kik 10 füzetnek az árát előre küldik be, azok a füzeteket bérmentve kapják.
— Ax „Apolló* zenemüfolyóirat legújabb száma egy érdekes, nagyobb terjedelmű zongoraábrándot tartalmaz, melyet jeles fiatal zene szerzőnk Magurányi József Verdi „Aida" dal müvéből vett dallamok felett irt. A zongorázok és énekesek számára igen ajánlható folyóirat előfizetési ára egész évre 6 frt félévre ''ó frt, a jelen szám ára 50 kr, mely a kiadóhivatalhoz (Budapest vár oéozághizutcza 94 az. a.) leg-czélszerübben postautalvány nyal küldendő be. Még folyton előfizethetői az egész évfolyamra. — Kívánatra a lap utánvétellel ia küldetik.
ez ét ez a gép vagyok és es vagy ama» 41Io-má«on megállok," vagy „kisiklottam a vágányból, küldjetek segitaéget." Aa aeforon amerikai találmány, a a ssakértAk jelenlétében azzal vég-"* rehajtott kísérletek fényesen sikerültek.
Czleti szemle.
I • . í . Mafy-Kaatita, 1878. májna 4.
Az idfijárá* lefolyt hátén, néhány nap ki-vát»láve). m&s ¿a htlrői tolt. A vetések állásáról aalndadiig, könnákflnk minden vidékéről a lef-ki*lágit3bh hírek hallatszanak.
Az dalét e héten azflk keretben forgott- A kedvező hirak, melyek a vetések állásáról, nemcsak birodalmunk minden tájaiból hanem kfllf&ldrSI ia beérkeznek, egy európai dua icr.nést tesr.nek koátáiba K kilátáx befolyáaa alatt bizton jelentékeny ár-lejtéaek következtek volna be, ba máiréazt a mindig jobban bonyolódó politikai viszonyok allenkezŐ hatályuk által nem egyensúlyozták volna az arányt. De épen ezen bonyolódottaág, mely a jövS eseményeit sőtéi fátyolba rejti, laazi a helyzetet kinoaaá, és eladók mint vevőknél oly via«zatart.''zkodAit idéx eló, mely az Qzlttaek eaalr kárára válhat.
Raxa e héten gy*egán Tolt kínálva, árak fen-tarthttaák magokat.
Koza kicsit jobban volt kérdezve, árak nem vál toatak.
Árpa éa zab cl voltak hanyagolva, utóbbi rtikk esak belfogya<*tá*ra vétetett multhéti árakon.
Kukorirza. mely ho*»rahb id^ óta piaczank legkedveltebb czikkét képezé, Unybatágnak indult és csak uehézkéaen kelt el.
Minőség arerint:
10.50 — 1150--■— kr.
180 — 8—----,
9--9 80----,
í I ''Ö 80 — 7----^
t 8 — — 8-50 -
Vegyen hírek
tírliriu máj
KI nyert ?
1 - én : 82. 4
Irodalom.
— r Adatok Zalamegye Történetihez*
cziinU kiadvány V ik kötetének II ik és lil-ik tílsete egyszerre jelent meg ftu^uaztuaban fog kiadatni.
— Egy hnIáira iUU UvsU anyjához. Az újpesti roblógyilkoaság bűnténye miatt halálra ítélt Róza a látván, a börtönből a következő levelet irta Gyula öcscae nevében ia az édes anyjához s egyszersmind testvéreihez: „Szere tett kedves jó anyánk és jó testvéreink éa jó ángyunk! Na vegyék roaz neven, hogy bátor kódunk ezen szomorú helyzetünkből tudósítani ezen pár rend írásunkkal, bocsánatért könyörgünk, miut nagy bün elkövető szerencsétlen két teatvér. Nagy pénzvágy miatt történt rajtunk ezen szerencsétlenség; kedves jó szülőink éa testvéreink megtartjuk üui köteles aégünket, a mivel tartozunk, tőletek bocaánatért folyamodunk, kérünk benneteket jöjjetek be hozzánk egyszer legalább lássuk egymást éa bessélheaaünk; ne busuljatok nem fogunk ugy kimúlni az élők közül aaint a mint halljátok, jó az isten megsegít bennünket. Hála legyen az istennek egéacaégesek vagyunk amit nektek is kívánunk. Tartson meg benneteket a jó isten egészségben a magatok szegénységében, — jó az isten megsegít még bennünket. Jöjjetek bátran bármily időben ide a megyeházhoz, mert be szabad mindenkor jönni. Együtt vagyunk egy szobában. Éa Pali légy szíves valamit behozni legalább még itt leszünk, ne foledkezzelck rólunk, és ha lehet mind valamennyien jöjjetek el hozzánk. Ezzel maradunk kézcsókoló fiai mint Pista és Gyula." E levelet, mely a halálra itélt saját fogalmazása minden módositás nélkül adtuk a maga egyszerűségében. S o^ak azt jegyezzük meg, hogy a szeren-ciétleu anya ínég nem bocsáttatott gyermekeihez egyszer sem, mióta fogva vannak. Legközelebb dr. Gombár Tivadar védőügyvédhez fordult, hogy eszközölje kí neki az engedélyt gyermekei meglátogatására. Különösen a halálra itélt István után vágyódik, u ki amint mondja, mind a hat tia közül a leggyöngédebb arrretet-tel függött rajta.
— A telephon i$ phonograf le vannak f^ave, az aerofon vagyis légbeszélő által. Ezeu uj találmányú kéaaülék által, mely a mozdony-A IV-ik füzet | nyal köttetik ösaze, a gépész a vasúton képes
lesz mértföldekre észrevehető jelt adni, pl. „én
84. t>3. 28.
Buza . . Koza . . Árpa . . Zab . . Kokorieca Bnkköny
K. B.
E|y szaatftftaté rstexiél- Veteményeinkkel ez ideig nem dicsekedhetünk Zalamegyében. Aionban a bnta, ha nem ts a legjobb állapotban, részben még is kielégítő. A rozsok éa tfleg a korai ősziek oly hiányosak, hogy azok alig a belevetett magot fogják megadni, okát leginkább ósszel volt temérdek egérnek résaben a rozs roaz cairképeaaégáaek tulajdoníthatjuk. A tavasziak árpa és zab is pásztásan kelnek, mit, ha májna még kedvezft időjárást fog nyújtani, ugy helyre állhatnak. — Kívánatos volna valóban, hogy az annyira aojtott mezei gazda közönségre egy jobb év következnék be, ellenkező eaethen tartanunk lehet egy népforrongáatól, mit nagy mérvben eló-iilér. a folytonos adó emetéie, hozzá a rotz érek termébe, produktumaink kétszeres megadóztatása éa ezer ilyenféle helyzet-, melyhez hiszem, hogy egy adózó polgárnak sem kell commentár. N.
Utazók névsora
N.-Kunizsán, 1878. aprü 16-tól 1878.— május l-ig.
A .Koron á''-hoa ciimaett szállodába: Weller 1. Bécs, Stera L. Zala-Pgerneg, Hirachman ft Csáktornya, Slesinger L Cslktoraya, Perlatein 8. Bpest, Oranitr I. Ceáktornya, Kohn M. Pécs, Sztan-kovitj N. Sopron, Fejér i. Csáktornya. Trenk A. Fér», Móricz N. Bpeet, Teiner A. Keszthely, Perli K. Béca, Koosz L. Bérs, Udvardy F. Veszprém, Fíolczvaj-ter M. Losonc«, Loibb O. Kaproncza, Yerly A Perlak. Fi»cher M. Oy5r, Hübrits A. Bécs, Schvarczenberg N. Péca. Berger E. Qrác.z, K!ug F. Sopron. Kohn F. Béea, Vésey N. Dencs Stern I. Bpeat, Walter F. Brünn, Molnár N. Caáktornya, Weiler B. Bécs, Goldscbmied R Pécs, Gróf Orsica Grácz, Kraus P. Bérs, Kraus M. N -Bajom, Nader 1. Űyör, Pollák 1. Oráca, Tamás F. Letenye, Kráger F. Grácz, Fogel A. Bpest, Ekstein N. »«.-Mihály, Fürst A. Bécs, Lange I. Prága. 8chvarcz M. Brdnn, Openhofer E. Bóca, Leogyel N. Siófok, Dr. Gréaz Z-i«iger«f.eg, Kulimul N Kaprori''ca, Klein I. Bpeat, Schvarcz 1. Bécs, Klobucaar Cilii, Puk M.
Bpest, Pollák 8. Prága, Kohn I. Prága, Friach A. Sopron, Amertin A. Berliu, Hoffman N. Bécs, Kchvab I. Caáktornya: Werth ü. Lipcse, Schvarcz Zs. Bécs, Sotter D. N.-Atád.
A „Szarva s"-bo* caimzett szállodába : Gouibáay F. Keezthely, Fehér A Venté n, Wogel N. Bpeat, Scl.ertz K. Bé«-s, Scbvartz K. Bpeat, Szabó I. Pécs, Pauluax Gy. Arad, ttemicz K. Bécs, Leopold I. Pííga, Krei^aier P. Bpest, Weil L Budapest, Spit-ver M. Zágráb, Klein i. Szegrárd, Bluni J. Becaehely, Sohr K. Pécs, HeiaaJer N. Kaposvár, Kern N. Lipik, Pollák N. Bellatincz, Danenbrrg K. Bica, Horváth H. Bpeat, Kronfeld N. Bpaar, Klein M. Bpeat, Kardos N. Szobb, Krauaz A. Szobb, BeUelheim F. Bpeat, Kohn I. Bpest, 8tern !. Bpest. Hlrech N. Bécs, Bognár F.. Kapoa, Laszter N. Bécs, Schvartz N. Kapoa, Horváth K. Bpeat, Cháodor N. Pária, Molnár E. Caáktornya, Klem I. Bpeat, FriUcbe I. Bécs, Mandln E. Bpest, Neuher M. München, Jelenek F. Bpeat, Zakál Űy. LetenjS, Uálics N. Letenye,
8ibertz F. Klagenfnrt, Inaeln I. Kaposvár, Sshsrts Z. Boglárd, Schvartz N. Bpeat, Kerarich N. Báos, Kögler N Becs, Kohn A. Zágráb, Szommer K. . ^éráb, Jüeia M. L.
K. Trieszt, Bogenridier P. Barcs, Spitssr M. Bpest, ManoviU F. Bpest. Fiacber M. Györ, Tablaczy L Pécs, Béles L Caáktornya, Rott I. Bpest, Bulovazky 8. Pécs, ChrUtof B. Péca, Walgo L Frankfurt, Steinitz 9. Vsazprém, Nagy &. Sopron, Wesaelly A. Arad, Faics 1. B.-Szt-GyOrgy, Naubauar N. Báos, Mltzky M. Szombathely. Zakál Gy.'''' Wenye, Löff 1 Barca, Báró Fzagedi N. Acsád, Weias I. Bp»*, Btönnfr I. Bécs, B. Szegedyué Inke, SonnSubaff f. Prága, Keserű i. Siörcaök, V^eül 1 frankíort, Kohn M. Sssgaárd, tJehvarta 1. Bpest, ö. A| Lendva. Hartman Q. Prága, Balfm 1.* Záfrfb, Szeaí-mibályi N- Hahót, KOrber F. Bpeat, Fiacher M. Bpeat, Taadl N. Bécs, Hirschler M. Domború, SchQbert A. Kaaaa, Frankfurt N. Bpeat, Pofák N BeUatincs, Braunn A. Sopron, Gemfely G. Bp«at, Manovili fi. Keszthely, Stern A. Bpe«t, Stern A. Székeaíekárrár. Guasman F. Béca, Kohn M. Béoa, Oberlinder F; Bpeat, Naubauer N. Győr, Haaaa N. Béca, Schrarta ,N. Bpezt.
Aa „O r o a a 1 á n"-h®z czimzett szállodába: Gr Un H. Bpest, Hoffman E. Keastheiy, Gaaa L Sopron, Weias S. Gela«, Holzik F. Bécs, Bndner M. Béca, Weias A. Béca, Wolf B, Landva, Klein A, Kaasa, Wolf I. Bpeat, Renker M. Bécs, Dorosi I. Zákány, Mihalek J. CsilU, Wiener Z. Prágs, Forvells W. London, Wildberg A. Trieszt, Teibeta M. Zombor, Lovag L. Orátz, Atler A. Brüaael, Piacher Za. Béca, Krebs I. Bpest, Keller E. Grátz, Lakács B. Caáktornya, Szántó P. Letenye, Wtáaz A. Bpeat, Spitzer A. Béca, Lakics G. Kaposvár, Nagl I. Szigetvár, Sehmidt I. Kraniksfeld, Milotti A. Triest, Fink K. Gráta, Billiaky D. Trieszt, Golner I. Béca, 8chweigsi L. Bpest, Kohn A. Komárom, Hollltz I. Prága. Alüauer S. Marhurg, Klein H. Bpeat, Sehmidt K. Báca Ramsaaer 8. Sormáa, Hirschel I. Bakónak, Szyáró P. Bpest, Szekeres 1. Bakónak, Molnár P. Keszthely, Weisz I. Viavár, Roaetti A. Triaazt, 8pitter A. Bécs. Maréé I. VOlkermarkt, Grflnbaum I. N.-Atád, Weiss A. Dinje, Trinat A. Béca, Böhm K. N.-Bajoa, Fiacher S. Bpest, Szommer K. Gelae, Mahner L Prága, Stern I. GySr, Hagár iá. Székesfehérvár, Hoffman M Keezthelv, Knaua L. Bocio, Hoohatst F. Boglár. Pollák l.''scékesfehávrár,
Szerkesztőt üzenet.
2756. A rHi«4óra" irt ismertatáa politlksá lapba való, mi nem közölhetjük.
2756. A háro« talányt kOazSnettel vettük, ds csak később közölhetjük.
2757. „Zsidó lány a szeretSm- igen jó kot-temény, de megvernének érte, ha kiadnók.
2768. Sz. S. Sziget. CdvOzletünk kísáratábea megindítottuk.
2709. Dr. T. Stuttgart. Azonnal ezpsdiáltnk.
2760. Kr. Kottori. Megkaptuk.
2761. „Száll a madár.'' Gyenge vera.
2762 .Hová hová''... szinte.
''3
Hó-
5-tál aájus 11-1« 1878.
és heti- Katb. éa prot. aap naptár
18. A jó páaztorról. Jánoa X.
Ö, VasáraM F 2 Miser
6 HétfB Ol. f. Ján
7 Kedd Szaniacló 3 Szerda Mihály a. y Csütörtök Gergely
10. Péntek R. Antal 111 Szombat .Baatriz
23 A 1 Györ. 2* Zakzr.
25 Márk ev.
26 Baail
27 Simon
28 Jázon ,29 ÍJ vértan.
Felelős szerkesztő : BátOrfl LajOt.
''''V ß v. - -v
rvryiitL^ör.^ Férfi szabó üzlet.
Tisztelettel van szerencsém értesíteni a u. é. közönséget, miszerint bold^ férjemnek a WlassJes-féle hkzban most is még fennklló f^rfl szabó üzletét a legújabb divatú friss kelmékkel szereltem fel, s igj azon helyzetben vagyok, hogy minden ezen nemben! megrendelést elfogadhatok, s azt bármely igényeknek me£fel&KÍefr, poctosac és a legjutányosabb ár mellett teljesíthetem. Minélfogva számos megrendelésért esedezem. Nagy-Kanlzskn,
Özr. Mattod Mueíné.1 \
E rovat alatt
villái s
kOalOttárt feJeitiaséget neia flzexk.
H I H.
ümratíi és Társa Prágában.
Mezőgazdasági gép gyárosok
ajánlják « arilárd kivitel, k«Sjyfl járM*. nagy munkakápesaég, éa tijata csépfli''-sr. I legelőit) Osebbeu ismert, ugy rámán mint
kerekeken járó
kézi ét j^y^M tf^-csép lő kétz ületeiket
l-töl 8 ló, vagy ökör erejéig.
Továbbá káeritünk különféle nagyságú éa elismert jó aiafiaágfl
tisztító rostákat kukoricza morzsoíókat és szecs-
kavágökat. (580 8-20)
Képes árjegytékek ingyen és díjmentesen.
Hirdetés.
A baltavári urodaloni birtokát képező, a Zala folyón levő úgynevezett pakodi műmalom a hozzá tartozó föld- s
rétekkel f. é junius hő 2 át reggel 8 órakor Baltavá-rott a gazdasági irodában f. ó. october hó 6-ától kezdődő három egymásután következő évre a legtöbbet ígérőnek nyilvános árverés utján bérbe fog adatni. Bánatpénzül a kikiáltási bér 10% tendó le.
Bővebbet alulírottnál.
Baltavár, 1878. april 25.
(59G 2-3)
Kropf József,
urodalmi tiszttartó.
szépség. IFJÚSÁG.
-A. hölgy világ
által mint filUlaiHlbstlsn Mrflssaltészer általánosan alismertetett a hivataloasn megvizsgált. kitUoá, artalaiattss, vaiédí
RAVISANTE
J>r. LEJ O S S E-tol Párisban.
Kaen világhiril l»<?rtisztító szer valamennyi a«á-pitóa zer kOzOtt legbiteleaebb éa legbatáaoaabbnak bizonyult uepiök, börklütéa, rezeaaég, sárga foltok, valamint minden bflrtisztátlanság blttoa eltávolítására. A RAVISANTE az arezazinnek feltűnően szép bálvány rózazazinû báraonyszerü fiatal üdeséget a<, a bór és kezeket gyöngédekké teszi, t téftaéátUá2 tál aie^évja. a gyOngéd bórt azerea a legkéaöbbi öregaégig. Kapható valódi m i n6aéft>«a \ *
MUafcsáii, Práger Béla wr gyégyszertárákas, Bsdapsstea Tirlk iézstf gyógysa. árnál, Szefsöes Kavios Allsrt
ét Barosay Károly gyógyazeréss uraknál. Eredeti üvegtok ára 1 frt 60 kr. KOtponti fÓraktár í, Sohwarz Henrik-Sél Mária Yalería-atcza, 9 az. __(589 4-20)
TIZENHETEDIK ÉVFOLYAM.
közlöny.
'' május 5é d 1878.
Határozott óvás hamisítás ellen! 27 éven át kipróbálva! Dr P O P P J Gr.
cs. k. ndvari fogorvos Bécsben. (Bognergasse 2.)
Aiinllicrin-príiparalmnai.
Üres fogak kitöltésére
iiiu<» hatályosabb ¿a jnbh mint fogónja melret mindenki
kflunven *» ujiiaI''im nélkül belehelyerhet odras fogaiba. mely ■ xr*n % t''oifrríaekkpl éa jngho«aal teljesen egyesül s a f.-giknt .1 tfivihbi elromlástól óvja s a fájtjaimat csillapítja.
Anaíherin-sziijviz
Svefbta 50 kr ., I frt-. I frt 40 kr a legkitűnőbb «^r,
fog fáj dal mákban, gyulladásoknál, a foghua dagau.1t.1i és «elieinél : i''rtlolTasztja a létező fogkfivet éa megakidályoiza annak uj krpt>''i Jéiít \ aa. iugó fogakat .1 foghti* erősítése álral szilárdítja ; s midőn a fogakat ¿1 foghiiat minden ártalmas anyJlftfSI tnfft ■ «7t»t j» , a »tájnak köllemes fna»es-get kölc»őnrtz én már rflvid hi-*nálat után eltávolítja .1 kelleme ti» n srag-.f
Anatherín-fogpasta.
F.zcn kéaxitmény a lehelet fri.sseségét éa tisztaságát fent artja rzonkirUl a fogaknak hófehérséget kölra«~n"''7, iz.>k romlását meg. akadiryoE2A ¿3 a t''oghnst erásbití. — ára 1 frt. 2*2 kr
Dr. Popp J. (í. növtwiy-foirpnrn.
A fogakat oly sz»*pen tisztítja, ''''">?>'' aMiik naponkénti használata által nemcsak a kííxilnaéges t''ogkrt eirivolirtatik, hanem a íogak zomán.-ra is mindinkább fiikéleteabRt. Kgv d»l"»z in k o. é.
Popp aromatikus fogpasztája.
Sok év óta a lej hiitosabh évészwnek »''••* íiiA* ellen a legkitUuőbb «sernek vau elismerve a izajtireQ * fo^ak ap« tájára t* fcntirtáaára Egy db. ára ''15 kr
Figyelmeztetés!
Előforduló hamisilsSok kf.Tetkeztébcn bá'' >i v,*Y.,k a • ez kőaünséget tigyelmeztotni, h»gy minder. |>il.ir/.k az ó*á-«jeg\ kirlll még egy C2imm«i : tfl y g e 1 é.« A 11 h t h e r i 11 p r X-partTQmai) ellátva van, moly egy tisztán átlátható víz nyomáson az ál ami s.iit é* a étimet mutatja. V''».''J I ''.'', -10.
Kapható: Nagy-Kanizsán : Práger Béla gv«''gy*7fiurnái Roionberg és Fe''jplh^ffer .József fUir.rrk*rejkedr*ükben — Pá-pán : Tic''nepen J , éa Be.rmftller .1 ,-nél — Keszthelyen : l''líizte rer gyrtgyixerész. — Zala-Bíversz^geri . !«.''•«''. F. fcyógvsre, é»z — Kaprouoián: Werli gyógyszerész. — Varsádon: Malter gv.igysc
— Sümeghen: Dorner Kajet. — Szombathelyen: Pil!i< li Ki»r<»iie* n Rudolf gyógymer. — Határorvidéki S/ <i\org\ ön ''. Ki''•!«• E. (.
— Veitpremben : Tusxkr.n Tár*a. Gutiiard Tivadar rs Halnál, ngy Ferencar gyógyszeríai:. — PrékesMu-rvárotí : l''.r.mn .F., Itroaz raann, ét Diaballa gyógya« — Loraa-Ber^nyUen : Hei^lcr pvngyaz-
— Kalórián t ITorváth K. gy.''.eysr.er^ar. — Pakaon : Flórián J
— Körmenden : Horváth .1. .Somzenrend gy''gytze réi?. — Kaposvárott : Kohn J. .Sclirüd«»r r* Darán ey.''gvax. Sr.eg szárd : Brahaay gr^gy — Honvádon: Kram"liii .í. — l''aíán : Michitarh ÍJt , Herrfrld fiai. és Bőszek gyógy>/ Pécsett : Zaal-uay W. Aa F... Zách, Knnz, Kovába, é* Sipórz. gyógy<7.. K.-í
rádon : Zadaliánszky gyl.ya*. — Marcr.alihan : Kits gyógy«*. _
Tolna : FIchtl 9 gy^gyaz" — DnnafMdvárott : Lukács* gyó^y«?
— Szent-Györgyíiu : Nnthig. — AUÓ I.endrái. Kím gy ''gyv. -Hohonczon : Simon gyógys7.eréar uraknál.
lOLL SEIDLITZ ■ PORA.
f^ - I- o L-l'' 01» vnl/wlí m''n,i,*n lapján a saa
LSUK tiKlvOl > <110(11^ ¿„ t>>kaaor»aitutt rx^ru *a«i
lenyomva.
Bflnfftö hii/iaági itélftek iumít-''lteii c«in«»atnlták caégeni éi véd- : jegyem meghami^itfatá.«át; azí''-rt óva inteni a kfiznnsÍRct itc ilyen hami-«itványok vá<árlá«a ellen , miit ti« ngy aznk ciak ámiránra vannak
az.imitra
Egy lepecsételt eredeti doboz ára I frt. o. é.
Valódi mimWghcn az x el jelölt rzógeknél.
crahczia borszesz sóval. h k
A legmegbixh.it >bb r.uueifély*«''» »«ere .1 «envedo emherm-ínrk minden bel»«" é« küla.". gynlladáanál, 1 legtöbb betegség ellen, min-"lonnemil «ebeallléaek, fej-, flil- é« fogfájás, régi aérvek és nyílt *ebek. rákfekélvek ii|iök. axemgytUladás, tnindeonemít hér.nlás »''-a sériUéa atb.|i atb. ellen.
Üvegekben használati utasítással együtt 80 kr. o. é.
Valódi minűiéghen a +-tcl jelölt crégeknél.
Torsch-halmáj-zsirolaj.
Krohn H. és társától Bergenhen (Norvégiában\
Exen halmáj-zsirolaj valamennyi, .1 kere«kedelemhf 11 előforduló f*j krujott az egyrdOli, mely orvosi czélokra hasxoálhaló.
Ára egy üvegnek használati utasítással I frt o e.
Nyajtnunk ke/,e( a szereméinek!
375,000 birodalmi márka vagy 218,750 forint
fr.uvereményt nyújt kedvez.l eaethen a Isfujakb SSUy pészkllor-tolás, mely a magaa kt.msy álul jóváhnsyra éa b.zfoaHva vaD.
K«en uj tarretet »loaye abban áii, hogy néhái.y hónap felolyása alatt 7 soraoláaban 49,600 »yere«é«ynek okvetlen ki. sorsóláa alá kell kerltlnie, kőztük esetleges 3/5,000 hír. márka vagy 218,750 frintnyi fúnvereménynyel o«trák írtékhen, rf»7. leg pedig :
1 nyerem, á m.
1 nyerem, á m. 1 nyerem, á m. 1 nyerem n ni.
1 nyerem, á m.
2 nyerem, á ni. 1 nyerem, a. m
3 nyerem, á m. t nyerem, á tn. 5 nyerem, á m. G nverem. á m
1 nyer. á m. "3 nyer. á in. 4 nyer. á in 31 nyer á tn 74 »Jer. á 111. IÍÍM1 nyer. á ni. 412 nyer. á m 6!íl nyer. á tn. 7iA) nyer. á m.
á m.
Bth.
¿átllíi nyer
12.000 10.000 8000 5000 4000 2400 F20u 500 250 138 «tb.
Valódi minGaégben a "*«.il jelölt rzégckoél.
Raktárak : N.-K .1 a i z * .1 (x) Práger Brla gyógy, (xt) Boaenberg Jóxa. {x) Fesaelhofer Józs. Roaenfeld B*rcs (x) I>orner S. Csá k-tornya tx) Göncz L. v gyógy K a r á d Bernaitky A. gyógy. Kaposvár t,x+~) Kohn .1. (x) üchrr.il.-r Sándor gyógy. K a p r o n r z a ^xi Werli M. gyógy. Kóazeg n*) C*a«ainoTjc* l«t. gyógy. (x*> Knttel l*f. gyógy. K ca T. t h e l y ^x) Sohleifer A. (x) Wilnaeh F. Körmend (xt) \\ liátx Ján. Szombathely (xi P.lleh Ferenc», gyógy. 8opron (x < J Mczoy And. gyógy, (x) Molnár 1.. gyógy. V e r «"» c 11 ^x*) Bee» J. K. ; gy ógy. Bánó k-S 7..-G y ö r g y ^x) A C. Fibie gyógy. Zágráb (x; Mittlbach S. gyógy, (xi Irgalmashoz gyógy, (x) Hegedős Gy. gyógy. (x*\) Perklet .Ián. gyógy. S r. .1 lónak n^ Srhwarz Gnar.tnv gyógy. Kar ad (x.) Kochlitz Ist. <x) Bemátzky A. \:">G8 ö—40;
250,000 (25.000 80 000 60.000 5A.000 40,000 36.000 30.000 25.000 20,000 15,000
A legkfizetelrbi el»«"», az állam által biztoaitott nyerem^tiy-hnr.áa pént-kiioralása kiVltalO''lN VSB neftállspltvt és a kttvat-kezö ii«szegbe kerül ;
1 pgéaz eredeti anrajegynek ára e«ak »í m.4rka vagy ü frt fiOkr. o é. b.
1 fél , « , 3 „ B 1 ^ 76 B
1 negyed „ , n - 1 1» » » ~ - 90 »
Valamennyi megbir.ás sz iizzeg slö!e«cs beküldése vagy postsutalváiy mellet azonnal f>* a legnagyobb gonddal «,zk-illtetik, mindenki magát .17. állam rninierível ellátott eredeti «0r«-Jeflyet kapván tőlünk kwtéh-z.
A megrendeléarkhez a megkívántató hirar.iioa tervezetek dij nélkül mellékelteinek minden hnzáa urán pedig fr-lszóiitás nél-kill küldjük réaztrerűinknrk .1 kiratalos huráai jegyzéket
A nyeremények kifi*etí«e mindenkor pontoa»n SZ ÉlflH jét-áiltSS mellett türténik a akár közvetlen megküldése vagy kirá-n.itra érdekeltjeinknek Anaxtria minden nagyobb pUcaain fenn-álló öaaxekíítfetéaeink által kézheslttcthelik.
Vállalatunknak mindenkor ke«lrerett a »r.erenrse. sok MAS tekintélyes ayereaiény között «yakran az Ha4 «ayereaiéayskaek ürveodrén az, melyek st érdekelteknek kőxveflenal Siettettek ki.
Az ily a lei szilárdabb alapon nyugvó vállalatoil, előreláthatólag mindenütt biztonaággai a legclénkehb réaitvételr» izámit-hatván, kéretik, már a közeli huzát miatt ll minden megbÍKá»t minél előbb, de mindenesetre f. é. májas 15-lke eiltt l«tver!en«i alulírott bankházhoz intézni.
Kaufmann & Simon,
bank- és váltd-Uzlet Hamburgban,
brvásáilása éa eladása mindf-nnomll államkötvények. va»»itl rltn-vények és kr.lr»önsorsjegyeknek.
U. I. kHa*ötietünket fejezve ki ezennel irántunk rddig ta-ntiaitott bizalomért, telkériük az uj ki*or«oIáanáli réarrételi«*, fi''-törekvésünk ezeniul is oda irányuland, rnindenk«»r |w.ntos és an-lárd stolgálat által ti*7te|t érdekel-jeink teljes megrlégedését kiérdemelni. Frtntehliiak. (5«7 I 5—5)
Az „Aziemla Assiciiralrice"
a birodalom legrégibb biztosító intézete
alakúit 1822. évben.
alaptőkéje: 12.000.000 forint.
Biztosit:
tüz-Jí^karok ellen és ember éleiére,
Ezen intézet Európa összes államaiban ."><1 éven keresztül kárait gyorsan és a biztosító közönség teljes megelégedésére fizeti.
Biztosítási di jai minden társulat okénál olcsóbb.
. af-
.lég elleni biztosításokat, eszközöl: a kalászos növényekre 1 frt 7.; — rencze 2 írt 2o kr. szullurc* 9 frr.
Kj>eu inost jelent meg a ma^a nemében ofretlen mfi
„AZ Ö N S E G É L V"
lifi cs meghízható tanácsadó a nemi részek minden bete<r«ésr<»iben Dr. Ernszt L. Iiasonszenvi «»rvoaiól
K. mű mindazoknak oktatást é» segélyt nvujt, kik kora it''iuiáffiiklian titkos bünr vagy tnl-ág«.« kicsapongasokat követtek »1. * ielonieír gyöngeség-, es szétbomlott idegrendszerben srenveí-t.ck. korai tehetetlenség által vannak utolérve, »agy ennek kn-M''ü beküvotkextvtrd tarthatnak.
Azok »*, kik híjhullasban. börkiütesek-, bujasenyvea köszvény-. hólyag bantalom-, nebéz légzés ét emesztes-hiaaybaa s»< n-vednek. vagy, pedig kiknek te,to tulaágos higany készitmény-a.laifoia''« által el vau gyöngítve. szenved«:sRkhe«i teljes gvAgvu-lást találnak.
K.7.in könyv ugyan minden könyvkereskedésben 2 frtért kapható, do azok. kik" annak értékéről meg akarnak gyizödnl, abból kivauatra tgea erdekes, kepekkel ellátott kivonatot kapnak tőlem ingyen bekdldve. (ft8í) 17—*)
Dr Ernst L. Budapest, kétsas utcza 24.
Solnae vesse ma^át alá a beteg semminemű orroai gyAgykraelte-
Háziasszonyok és szállodatulajdonosok ! ! figyelmébe ! !
Bulor-politur-fénypasta
a legbiztosabb szer öreg bátorok megifjit&sára
Nélkülözhetleu nu''nden h/iztartásnál.
Mnglopó gyors síkor egrs^rü kf7elé«in^l
raktár
IS.
Kzen Bulor-|>oJItlir-féliy pastii az pgyedflli. mely minden a koreskedclrinhen olőfnrduló fajok fölfttt jótállás mollett legnagyobb hatást mutaihat fel.
Egy BlepDúó egy teljesen bülorzott szokára.
adag: étra 1 frt so ltr
használati utasítással együtt. Ismetefadók százalékban részesülnek.
(''sak azon gyártmány valódi, melynek czinilapján a? (507 1—3) alólirt neve ¿11.
Tornay Károly,
Siebenhirten, Liesing mellett.

.-."t—i


Felvilágosításokkal készséggel felviteleket eszközöl
szo
lííál
ff,9«.


.V.-Kanizsán, 1378. április 18-án
Áz Azienda Assicaratrice főügynöksóge.
SGHWARG2 k TAÜBKB.
DRKHER ANTAL sörödéjéböl
Blankenberg Vilmosnál főtér igabona piarczi Kaiser-féle házban.
C)
-Mindennemű sör 25. vag}'' 50 literes hordókban és 25, vagy 50 palaezkos ládákban a legjobb minőségben kapható.— üefybelt palaczksőr megrendelések, házhoz szállítva, mindenkor jégbe hűtve és különféle minőségben esz-i közöltetnek. (425 40 -*)
Gséft IMűl ■
egv S lóerejü Clayton Schutt-levorth, vagy Robey-féle góz-csépló gépre, legújabb szer ke-
ettós tiszti tó vALeUil
Dorjilng > Ueurik.
• • | •• ,
okleveles gépész.
P o 1 g i r d i. Székesfehér-vármesrye. (&90 3-5)
Nagj-Kanizsán, nyomatott a kiadó laptnlajdonos Wajdits József gyorsMitó^in. .
éS^Kam


NAGV-KANÍZ8A, 1878. május 9-én.
Tizenhetedik évfolyam.
1

rn
8 írt 7
Előfizetési *r:
^ ¿Tre . . 8 t''rt.j
tél ¿>re • • • * » u,íy«-d évre . . Ü „
/•V/l/
Hirdetesek
h.Kíib"» petitmrban 7 w.t(fid«?"i * miti-l*»i» sorért .''> Kr
.SVlLrfÉKHKN
„uoi-k^nt 10 Krért *é-
leUiek Írl
Üuir»tári iiieiek mindeu birdéléiért ktlltfn 4 00 ki fif.etendő.
%7\a
* illeti
• •
Mt r
>k « í

lap aseUami ré>«ét tű kötlemények a
«zerke-setííhöi:
anyagi rétiét ületti }«ftiletnények pedig * kiadóhoz iiérmaufTt* infér.tndök :
NAGYKANIZSA Wfaasfotiiir
B^rmeafctlí-ii lfvelek ónak mmert miuikatár-«akt^l fogadtatnak el
}Késíratok visaia no J küldetnek.
£25^^====
előbb: (Z AL. A"SO MOQYI HL O Z L O ]XT Y/
v.hHiit/NavúrftH helyhatóságának nemkülönben a „n.-kanizsai kereskedelmi n iparli«nk<*, „n.-kanfx»ai takarékpénztár", a „zaiame^yei általános tanítótestület«, a n.-kaallSftT kisded-neveló egyesület", a ^soproni kereskedelmi s iparkamara n.-kanizsai kftlválasztmknya* s főbb megyei és rárosl egyesület hiratalos értesítene.
Hcieiiklnl kétszer, vasárnap- s csiHörlükon megjelenő vegyes tartalmú lap.
/ttlrtiiM''ííK íiirtjus ti-Áu hlrdetelt
kifagy iilé»e
ÜYrnényi József főispán ur <3 méltósága által H) orakor a nagy számban megjelent képviselők jelenlétében megtartatván, főispán ur ő méltósága a megjelent és az ügy iránt érdeklődő bizottsági tagokat üdvözölvén, kérte okét, hogy a hosszadalmas vitatkozástól lehetőleg tartózkodjanak, és tárgyilagos fci-szúllalásaikban megmaradva a sikeres megoldást lehetővé tegyék, ezek előrebocsájtása után a nagy gonddal s teljes körültekin-téssel irt és a megye állapotát hiven elótük-röző alispáni jelentés olvastatott fel, melynek részletei igazán a valódi helyzet megvilágítását eszközlék, több javaslatot is tett a jövőbeni teendőkre nézve, ezek egyhangúlag fogadtattak el, s igy folyt annak felolvasása a legnagyobb türelmes végig hallgatás mellett.
Az alispáni jelentéshez hozzá szóllott Nóvák Ferencz bizottsági tag ar, ki meleg szavakban emlékezett a jelentés egész tartalma ugy a részletekről, beszéde zajos él-jenekre ragadta a bizottságot, elismerés e veterán bajnoknak, ki annyi érdeklődést tanúsít a közügyek iránt. Hozzá szóltak még Skublics László, ki a jelentést az állandó választmánynak kiadatni akarta, és csak ennek véleménye meghallgatása után tárgyalandónak — Besenyey György ur ezt mellőzendőnek javalta ; miután pedig mint maga a jelentés bő és alapos tartalma, mint Nóvák bizottsági tag ur körül tekintő fel-szóllalása az állapotok tisztaságát tüntette elő, igy a jelentés tudomásul vétetvén, ki-nyomátni rendeltetett s az alispán urnák, ugy a tiszti karnak elismerés szavaztatott, ezt megelőzőleg Csertüu Károly árvaszéki
elnök kiváut még az árvaszék tárgyában ielszőlialni, fájdalom azonban a bizottság a felszőllaiásnak elhatározását mint a napi rendre ki nem tüzöttet elodázta, pedig nagyon jól esett volna hallani az árvák ügyében e derék és fáradhatlan tisztviselőt.
Ezt követte Puszta-Magyarod és több közsé azon kérvényét tartalmazó belügyminiszteri leirat tárgyalása, mely szeriut a minisztérium véleményt kiván folyamodók kérvénye tárgyában; ezen kérvények és miniszteri leiratok a gyűlést zajossá tették, az állandó választmány mind a novai, mind a letenyei járások rendszeresítését hozta javaslatba, miután azonban csak li) járásbíróság ajánltatott, igy a felett folyt a vita, hogy a mnlt évi októberi gyűlés határozata fen áll-e vagy sem(?) erre sorakoztak a szónokok közül — Besenyey Ernő az octóberi határozat mellett — Balaton József. Besenyey György, Skublics László, Pály János — ellene Ujlauv József és Tuboly Viktor, végre szavazásra bocsáj-tatván a kérdés, miután 20 b. tag névszerinti szavazast kért, az elrendeltetvén
— az octóberi gyűlés határozata mellett szavazott 7í>, ellene 123, e szerint 48 szavazat többséggel az 187 7. évi októberi gyűlés beosztása elvettetett. — Most következett a második kérdés, elfogadja-e az állandó választmány azon javaslatát, hogy a novai és letenyei szbiróság is felállitassék. itt kézfeltartással történvén szavazás, túlnyomó többséggel az allandó választmány határozata elejtetett. Következett a 3-ik kérdés, Letenye vagy Nova maradjon-e székhelyül ?
— itt többen szóllaltak fel e kérdésnél — alispán ur, Nóvák b. tag. Molnár Pál, Kper-jesy, Hertelendy, végre majdnem egyhaugu-
Iag a székhely Letenyére tüzetett ki, — ezzel a tiszteletbeli járás orvosnak kinevezett Smerd Rubin kihirdetésével a pót tárgysorozat felolvastatván, a gyűlés l ''/2 órakor szét oszlott.
Mindenkire örvendeztetóleg hatott a 48 szám. mely győzelmül jeleztetett, hogy most midőn a haza sorsa netán koczkán volna, ismét a 48 as szám mintegy önkénytelenül tűnik eló, de hogy ez mit jósol? az a jövő titka !
EGY JELENVOLT.
Az arany gyapjas-rend eredete.
Ili. Fülöp, Izabellávali házasságának örök emiékeül egy oly érdemreud alapításáról gon-do-k''»dott, melynek elnyerhetési föltétele ue a jó barátság, vagy a közeli rokonság, — hanem mellőzve miudeu személyes indokot, csakis a valódi nagy érdem legyen. A rend elnevezését és jelképét apjáuak Jánosnak a törökök ellen viselt egyik szerencsétlen kimenetelű háborújából kólcsöuözte, melyben vakmerő vitézségé daczára a törökök fogságába jutott, s csak roppant váltságdíj lefizetése mellett állíttatott szabad lábra.
E háború sorsa a hajdani Kolchis mellett dőlt el, azért is kora tulcsapongó phan táziája kapcsolatba hoata n hadjáratot az ókori argonaulákéval s a regehőssel, Jáaonnal.
Noha e had|árat épenseggel nem hasonlítóit az argonautákéhoz, és semmi hasonlóság nem található Jáuos herczeg és Jáson közt, az uj lovagrendet mégis „aranygyapjú" nak(,velio d''orou, „toison d''or") nevezte el III. Fülöp.
A rend ar egyház védelmét én a törökök elleni harezot tűzte ki czéljául.
Négy főhivatai volt e rendben, u. m. kincstárnok, kanczellár, titoknok s hírnök.
A rend legelső mestere maga III. Fülöp volt. A rend symboluma pedig tűzkő és aczél. Hogy mért lüzkő és aczél, e tekintetben szétágazók a történészek adatai. Mégis legelfogad-
hatóbb és legvalószínűbb valamennyi közt egy tranczia törtónéaz következő fejtegetése: „bizonyos Asztgoland nevezetű jós megjövendölte János berezegnek, hogy a török birodalmat azon utóda fogja végleg leigázni, aki mellén tüzet hordozand. Ennek következtében választotta III. Fülöp rendjelvényéül a tűzkőt és aczélt,*) melyek hosszúkás lánczot képeztek, a erre volt kötve az aranygyapjú. A rend szigorú törvényei értelmében e iánezot éjjel nappal mellükön k- llett hordozni a lovagoknak. Később aztán a lánczot a díszesebb piros selyemszalaggal cserélte föl V. Károly, Burgand örököse."
A tagi k száma kezdetben huszonnégyra volt megállapítra, de V. Károly esek számát huszszal gyarapította.
A rend főünnepa mindig november 30-áu turtatott meg.
Hanem, ugy látszik, most már nem kizárólag az érdemet szokták vele elismerni éa megjutalmazni, mert ujabban számos nem érdemes four s nem főúr is fölékesittetett vele.
Németből: VIRÁG HEGYI.
Hasznos tudnivalók.
A hernyók igeu nagy számmai lámadják és pusztítják gyümölcs fáinkat annak daczára, hogy a hernyó fészkeket a maga idejében leszedettük és ez bizonyíték arra, hogy sok volt a gyűrű hernyó tojás. Kikelvén, roppant számmal árasztják el a galyjakat, pusztítják a fák leveleit és gyümölcsét. Ebből következik, hogy a hernyó fészkek letépése után is át kell vizsgálni a gyümölcs iákat és pedig uaponta kétszer, jelesen a reggeli órákban 9 — 10 óra előtt és délután 5 órától kezdve mertezen időközökben mind össze • tömörülnek és könnyű azökatgyommal összeroncsolni, a galyjak sudarait velük egy ütt leollózni, össie-gázolni vagy elégetni.
A ki nem néz utána, hogy gyümölcsfáiról a hernyók leszedeasenek, az bizton számíthat
* Abban az időben még nem ijinerték a gyufát, tüzkflbSl ütötték ki a tüzet.

TÁRCZA
Azt a csokrot---
Az,t a «.-«okrot, * mit atirál N«ui leplem ¿«i Uuw, n«m in. A lezajlott mult idtíkböl,
Mint flrSknitf legyen enyíin.
Megl-trlom rn mint eiuiéket, Me!yh«7. 8<ik, «ok köt le «ngoiu. £t<-«it»e e haroz utáu Kai ¿rrlemjel fá.j¿> kebUm
S meg i* tartom min«lörökrf. S ha egykor kii !ele«égem Ait kérdi a szir/idt c«okr.»t ilArt »zereteiH, mit ér nekein
Aít telelern neki 4n hojjy,--
Ha ai ajkam S7.''.hu« jönne. De uéma le»*, mfrt elnyomj» rabb«l »7.Aló »vernem könny«
blO.
A csendes ara.
Haia.
KavaValra helyezték a legszebb magyar l''.F.ben hajával nomjátszh^tik toiibé a lenge
sx«llő. szemeinek megtört túz sugara ueni bi-liucü«-ii le u hala ndót, ajkai nem nyiluak szóra, "«rn mosolyra több»- soha! Ah. mily, rettenetes <-*t szoknak tudni, kik kiirül állják ravatalát » elmerülnek szent ahitattal annak nézésébe, földi léte.ctak szenvedés volt! Szenvedés? Nem e vu''.t e^vk<jr boldog ő is, — ő ki teljes szívé-bői, minden erejébíil sze etett egy oly férfiút, ki ''•¿en magasztos szeretetre pillanatig sem volt méltó Eljött az id&, midőn meg kelle ismerni
az angyaii lánynak, mily fekete szive van annak, kit ő mindenek felett becsül és szeret. E biztos tudat meggyilkolta őt. Panaszra nem nyíllak ajkai soha, mert sokkal nemesebb, sokkal magasztosabb vala íenkölt lelke, hogy sem ezi tehwté. Oh mily rendithetlen igazsággal zengi népköltészetünk halhatatlan királya, hogy :
— Nem tesz föl a lány magában egyebet,
Minthogy leged csalfa legény elfeled,
Addig feled, addig feled, csak leled
Mig a szive bánatában megreped. —
Igen igy történt itt is. Hajh de jól ki goudoltáii már kezdettől togva saját részükre az alkotott törvényeket a „teremtés urai." — Mrrt ha valaki bántalmazza, vagy megöli beszámító állapotban ember társát, arra van büntető törvényünk, — de ha valaki szivét rabolja el maanak » azt gyilkolja meg csalárd -képmutatásával arra nincs! — Mert hál miért olyan bolond valaki, hogy egész szivét, lelkét adja cserébe *gy olyannak, ki ezt viszonozni kép-teleu. Igen ám. ha ezt fértias nyíltsággal ki mernék mondani, de olyan nincs! vagy ha igeu talán iniiliók között egy — nem repedne akkor meg a leány szív bánatába, (vagy a férfié ha az a csalatott,) mert ha Vuiaki igazáu szeret, akkor boldogságát nem hatra, de előmozdítani óhajtja az illető egCMZ önfeláldozással, annak kit szeret. Tud lemondani az életboldogságról csak, hogy a mindenek felett szeretett férfiú boldog Ingyen, ha uem is az ő, de más karjaiba találja lel életboldogaágát. Dd ezt még nem vették gyakorlatba a „teremtés urai.u Hanem altatnak, színlelnek ott is, hol egy cseppnyit sem éreznek, — de tudnak is azok érezni?!
. Kalmár lelkükben arany betűkkel nagy fel -, kiáltó jelek között áll, „a pénz mindent pótol na pénzt nem pótolja sem mi." Nem a régi arany mondat vezérli őket a köteudő lépésre, mely oly édesen hangzott a régi jó világban. Ejh dehogy ! Ez és csak mindig ez, azért aztán oly igen helyesen tudják megítélni a mai korszak fiai a nők műveltségét, mely előttük annál magasabb polezon áll, minél nagyobb számú az összeg, mely kormányukat képezi. No ae hagyjuk ezt, hiszen a nőknek is vaunak o téren telhetetlen igényeik, hanem hiszem mégis aránylag csekélyebb ezek száma, mint azon férfiaké, kiknél vagyon a lényeg.
Evek előtt az F — i társas körökben tiatal lánykái mutattak be, kinek hódolni sietett mindenki, mert oly páratlan szépségű volt a lányka, oly magas műveltségű szelleme, hogy nem egyszer hangoztatták, oly kritikusok, kik boncz kés alá vesznek minden szót, hogy egész Magyarországban nincs hozzá hasonló lény.
Csakhamar körül rajongta az udvarlók egész serege, ezek között volt egy kiváló szép szőke férfiú, s a leány csak ezt az egyetlen fér-liut látta, az egész nagy tömegben, mit érdekelte volna őt a többi, midőn at az egy viszont őt szerette egyedül magáért.
Hogyan tudták meg ezt, ki tudná megmondani?! Első találkozásuk alkalmával, még szót sem váltva, tudták, hogy egymásért teremtettek ?
Imádója a legszebb szőke férfiú, gazdag előkelő, tudományosan képzeit ifjú, kell e ennél több, hogy azive lelke fekete volt mint az éj ... ki tudta volna azt megmondani V!
Nem csoda, ha egymásnak tetszettek a
társas estélyeken, ók vitték a fő szerepet, mindenki méltóknak találta őket egymásra.
Rövid idő múlva ott forgott az ismerős körben az eljegyzési hir D. Gusztáv a fővárosi körökben is előnyösen ismert fiatal nagybirtokos eljegyezte a báj és szellem királynőjét K. Ilonát.
Elérték azt, mit szivük óhajtott, ünnepélyesen voltak egymásnak lekötve az örök életre . . . Ilonka korán el veszté szüleit, nagynénje helyeselte választását, nem is volt egyéb akadály napi rendeu, mint a néni azon megjegyzése, miszerint esküvőjüket csak egy év múlva lesz 3zabad megtartaniok, előbb semmi esetre sem egyezik bele — miután Ilonka még egészen tapasztalatlan gyermek, a gyakorlati életbe, ennek ez egy év alatt, úgyis szerfelett sokat kell tanulni az apró-cseprő házi ügyeket illetőleg, mi a régi magyar háziasszonyokat oly igeu szépen jellemzé. A jegyesek is meg nyugodtak a néni határozatába, mi azaz egy év, — nem-e várnának szívesen egymásra egy hosszú életen át, ha olyan ok forogna szóba, és azután nem is laknak egymástól oly távol, hogy naponta ne értekezhetnének, vállniok nem kell, édes lesz igy is az élet, hiszen a menyet sziveikbe hordozzák, csak egymásért fognak élni. Ha, ha, ha, mit uem tud szinlelni az ördög mikor szőke !
Fél év múlva változást vőn észre Ilonka jegyesének egész lényébe, gondolkozott hosz-szan-hoaszan, mi oka lehet erre, de nem tudta, kitalálni, hogy ez mintegy jelzé az utolsó felvonás közeledtét, s hogy ezt követő függöny is legördül nemsokára. Szegény leányka, hogy is tudta volna ezt!! Nem volt még fogalma ar-
TIZENHETEDIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖSL''ÖNY
.iíjí-fll '' ''I •''ftjÜtisfa&n''ttffe''
hogy gyümölcse nem lesz, de a szorgalmas elővigyázó szomszédnak kárt okoz, és ebből az következik, hogy ne csak magunkat noszogassuk ahernyó pusztításra, hanem ösztönöztessenek a gyümölcstermelők hatóságilag is, mert elég van olyan, ki saját magának is rósz, hogy mulasztása által mások kárára ne lehessen, szükségéé as ilyent dobszóval neki lódítani a hernyó pusztításnak.
A furdáncsoly átkozott kukacz, mely egjiránt pusztítja az élő és a holt fafélé-ket, magát a készbutort, épületfát is. Elég szomorú következéseit tapasztaltam, mert igen sok szép gyümölcs fámat elpusztította, zongorámat darálgatta, épületfáimat rágta füréizporrá. Ls kitaláltam pusztításának a módját. Terpetén olajba mártott pamukot dugtnm a fa lyukába, és ettől azonnal megdöglött. A mely holt fa terpetén olajjal be ecsetel teli k, abban megélni nem kép.-s. Olykor a gyümölcsfát terp-tén olajjal kevert mé*sz»l kell bemeszelni, ilyent a furdáncs nem szeret, n«m sérti aem nyul, sem egér. T.
Helyi hlrok.
— Zala-Egerszegen » zalamegyei \»zabadelvü párt május 6 ki értekezletén a
kormánynak az ország érdekeivel ellenkező működéséért elégedetlenségét főzvén ki ; kimondta, h«»gy ujabb párt alakulást lát szükségesnek és julius 1-én evéseit közgyűlést tart.
— A székesfehérvári «»rs*ágos kiál litás nagy bizottsága apr. 28-án tartott nagygyűlésén e lapuk t''.''Mős s?erk<-»rtőjét egyhangúlag kültagjául választotta.
— Kérelem. Tisztelettel felkérem a hazai írókat, művészeket s általában mindazokat, kik a köztéren működnek s érdemeket szereztek maguknak, hogy életrajzi adataikat, müveiket, ezek megjelenését, szereplésük főbb mozzanatait velem közölni szíveskedjenek. Budapest ^Kerepesi ut, 68), 1S78. május 3 án. Somogyi Ede, a „Magyar Lexikon szerkesztője.
— Lapunk irodalmi rovatában egy nagyérdekü raü felhívását közöljük; az első füzet tartalmassága, olcsóssága biztos következtetést nyújt arra nézve, hogy a „Magyar Lexikon" széles körbeni elterjedést és méltó pártfo gást érdemel. A derék szerkesztő, városunk szülöttje Somogyi Ede urat, kinek lapunkban számos czikke s költeménye jelent meg, üdvözöljük e téren.'' Munkás törekvésének kiváló sikert óhajtunk !
— Marossy Lajos tánoztanár ur múlt szombaton este tartotta növendék tanítványaival a tánczpróbát a főgymti. tornateremben szépszámú érdeklődők jelenlétében ; valamenuyi táncznemben meglátszott az ügyes Unmodor, melylyel a derék táncztanár ur rendelkezik, de különösen a nemes lejtésű „Kör magyar" zajosan megtapsoltatott s ismételtetett. Általában nagy kár, nogy e szép magyar tánczot annyira mellőzi nyilváuos mulatságokban a mai fiatalság!
— y£eteorologiai észleletek a nagykanizsai főgy mnasiumnál 1878. évi april hóban. Közép légnyomás: 743 91 millimeter; legnagyobb iégnyomás: 751 0 millimeter 15-én reggel 7 órakor; legkisebb légnyomás: 732-7 mm. 1-én este ü órakor. — Közép hő-
ról a képmutatásról, melyről uéha beszélni hallott, nem is tudta elhinni, hogy egy önér zetes nő vagy férfiú annyira tudjon sülyedni.
Istenem, tehát vannak látszólagos eréiy.-s önérzetes lények ie, — kiknek szive, lelke üres, sivár mint a Sahara sivatagja.
— Gusztávom, mond kérlek mi báut té ged egy idő óta. — Kérdé Ilonka egy alkalom mai nyájas szelíd hangján.
— Semmi — feleié a raegszóllitolt kö-«önynyel.
— Semmi? — és ezt nekem mondod, nekem, ki szemeidből, homlokodról olvasom le a borút ? ismételve kérlek, én a ki még sohase kértem senkit, mond meg mi bajod ? — vagy már nincs bizalmad hozzám — s alig bírta vissza fojtani a lány előre törő könyeit e szóknál.
— Ilonk ám, hogy beszélhetsz te így — te kit jobban szere''ek életemnél, s ha csak halálom által bebizuuy ithatnám irántadi érzel memet, ugy megküzdenem száz ezer balállal sem volna nehéz. Hanem lásd életem, vannak dolgok, melyek jegyesek között sem jöhet nek szóba.
— Ezt nem hiszem — esék szavába Ilonka te kerülőtakarsz tenni, — de szavamra mondom Gusztáv, hogy az utósó találkozásunk, ha fel nem deríted azonnal, mi bánt, mi aggaszt téged. — Hiszen ismersz már engemet, hogy a mit egyszer felteszek magamban, azt ki is vi szem, tudom nagyonjói, hogy szivem rn-gtörne e lépés alatt, de véghez vinném, mert kimondtam a nagy szót. Most válasz!
^Vége következik.)
I mérséklet: 10-8"C; legmagasabb hőmérséklet:
J 22.6°C 16-án délután 2órakor; legalacsonyabb hőmérséklet: 0.4°C 3 áh reggel 7 órakor. —
Közép páranyomás: 7.38 mm. — A levegő kö-«ép nedvessége százalékokban: 7660/0; legese kélyebb nedvesség: 39% 16-án délután 2 órakor. — Közép felhőzet (O-tól 10 ig számítva): 51. Egészen derült ég (0-val jelölt) észleltetett 10-szer, teljesen borult (10 zel jelölt) 15-azör.
— Közép szélerősség (O-tól 10-ig számítva): 19. _ 90 észlelet közül jegyeztetett összesen 82 szól, és pedig: északi 14, éssakkeleti 8, keleti 13; délkeleti 4, déli 24. délnyugati 13, nyugati 2, északnyugati 4; szélcsend pedig 8-szor. — A légköri csapadék (eső, hó, jég) havi összege 72 2 mm. — Eső esett 9 napon, legtöbb csapadék (18.1 mm.) volt 2-án, havazott 1 napon. jég osett 3 napon, égiháború voh.Snapon, fagyott 1 napon ^2 án), dér volt 4 napon. — E hónap átalában rendes lefolyású sa növény-fejlődésre eléggé kedvező volt. 25 ón este 7 óra után üyugatról húzódó viharos felhőből a város környékén kevés jéggel vegyült zápor hullott, de a nyugatra eső közel vidékeken errta jégesés volt, mely sok kárt tett. F.
— Hymen. Május 6 án vezette oltárhoz Varga Lajos köz- és váltó ügyvéd ur bájos menyasszonyát Sulyek Nina kisasszonyt < sák-tornyán. Az esküvő alkalmával zsúfolva volt a nagy templom, este pedig a meny asszony szüleinek házánál tartott gazdag lakomán □ agy számú intolligentiajelent meg,Csáktornyáról, Kanizsáról s a vidékről. Lelkesitő pohár-köszöntések sem hiányoztak, de még Csicseri derék zenetársulatának öszhangzatoa kitűnő jó r.-néje mellett az ifjúság kivilágos kiviradtig tánc7olt. A boldog pár másnap délután Grátzon át Bécsbe utazott. Sok öröm s boldogság knérje a szent frigyet!
Ttarthődetazky Emil Zala egerszegi kir. törvényszéki írnok a szombathelyi kir. járásbírósághoz aljegyzővé neveztetett ki.
— A zalaszentgróthi zenetársulat Siandi Sándor szombathelyi zenetáraulatával egyesült.
— A vallás és közoktatásügyi m. kir. minisztertől. 7280. Az 1868. évi t. cz. 1. í^-áuak értelmében mindeu szülő vagy gyám köteles gyermekeit, illetőleg gyámoltjait nyilvános iskolába járatni életidejük 6-ik évének betöltésétől egész a 12 ik, illetőleg 15-ik, betöltéséig az eaetra, ha azok a háznál, vagy magán intézetekben nem oktattatnának. Jóllehet a törvény fenebbi határozata világosan azt ezé loxza, mikép az állampolgárok gyermekei, a amennyiben magasabb kiképeztetésük nem szándékoltatik, a népoktatási törvény 48. ában foglaltakhoz képest legalább az elemi iskola hat évi mindennapi és három évi ismétlő tanfolyamot teljesen bevégezzék, mindazonáltal tapasztaltam, hogv a jelzett t. cz. íennebbi Jvának végrehajtása, alkalmaval több hatóság a tankötelezettséget ugy értelmezi, hogy a miatta törvény említett intentiójanem csekély mérvben illuaoriuasátéteiik. — Hogy tehataze tekintetben mutatkozó szabálytalanságoknak el.-je vétessék, illetőleg azok orvosoltassanak, nzükséges-nek látom az 1868. évi 38. t. cz 1. $ a érlel mezésére nézve a következők kijelentését: l) A gyermekek tankötelezettsége idejének megszabásánál mindig az iskolai, és nem a polgári év tartandó szem előtt. — 2) A tankötelezettség tartalmának első éve az. melyben a növendék éhe 7-ik évébe lép, utolsó pedig az, melyben 15 ik évét betölti. — 3) A tankötelesek össze Írásánál tigyelembe veendő, mikép csak azok tekinthetők tanköteleseknek, kik a 0 ik illetőleg 14-ik évűket az összeírás alkalmával polgári év szeptember haváig betöltik, önként értetvén a közbeeső évek. — 4) Azok, kik a mindennapi iskolában 12-ik s az ismétlő iskolában 15 évóket a tauév folyama alatt töltik be, a mindennapi iskolából az ismétlő iskolába a tanév befejezésé előtt át nem lép hetnek, illetőleg a tanév folyama alatt tartoznak a téli hónapokon á.t ismétlő iikolába járni.
— Miről ia a közoktatási bizottságot tudomás és miheztartás végett ezennel értesítem. Budapest, 1878. márcz. 31-én. - Trefort.
— Az igazság ügy mi nisíer a követ-k*zó rendeletet intézte a törvény balóságokhoz: A belügyminister ur folyó évi február 18-án 5878. sz. a hozzám intézett átiratában kimondván, hogy az 1877. évi XX. t. cz. 20. és 1 13. t^5*ai értelmében a gyámhatóság a kiskorúakat érdeklő örökbefogadási ügyekben csak annyiban foly és folyhat be, a mennyiben hivatva van az örökbefogadási jogügyletek és érdekelt kiskorúak részéről birálat ala venni és kijelenteni. hogy azt a kiskorúak részérói jováhagv-hatónak találja e vagy nem ? Felhívom a törvényhatóságot, utasítsa az árvaszéket mint gyámhatóságot, hogy a kiskorúakat érdeklő örökbefogadási ügyekben hozandó jogérvénvea határozatait, az 1872. január 30 án 309 1. "sz. a kelt bel- és igazságügyministerí rendelet X. czikke értelmében végelhatározás végett a vezetésem alatti kir. igazságügyministerium-hoi felterjeszsze.
— A muraközi tanító kör t. é. május
hó 23-án d. e, 10 órakor a csáktonyai polgári igfcoU helyiségében kösgyüléet tart, melyra a kör tagjai és a tanügy barátai tisztelettel meghívatnak. Tárgyai: 1) Elnöki jelentés. 2) Tisztújítás. 3) Pénztár állapota. 4) Valló Vilmos ur: Természettanból (gyakorlati előadás) 5) Majhen Ferencz ur : Elő sövény kezeléséről. 6) Gerencsér György ur: B. ée ért. gyakorlatokról, 7) Alezeghy Alajos ur: Peterfy S. által megpendített Szt. Gellért társaságról. 8) Indítványok. Kelt Csáktornyán, 1878. május 6-án. Jeney Gusatáv k$r elnök.
— Hymen. Tatarek Lajos, gróf Feate tícs György ő nagyméltósága uradalmi főva-dáar.a folyó hó G án vezette oltárhoz VVolf Irma úrhölgyet. Wolf Frigyes, gróf Festetics Tasziló ur ő nagyméltósága uradalmi titkárának bajos szépségű és szellemdus leányát. Áldást és hosz-szan tartó boldogságot kívánunk frigyü.cie.
— A keszthelyi lör észtársulat 2—3
évi szüneteié? után végre ismét kezd magáról eletet adni. Az oly szépen kiállított lövöldéi helyiség e két év alatt sok rongálásnak volt kitéve. Elismerőleg kell a részvényesek közül különösen Vértesy Iván ügyvéd úrról megemlékeznünk, mert a jövő vasárnap, az az folyó hó 12-én, délután 3 órakor, a lövölde helyiségében tartandó közgyülésöszzehozásán az oroszlánrész egyedül őt illeti. Mi nem osztjuk néhány részvénye» azon nézetét, hogy a helyiség, melyet a boldogult emlékű gróf Haczfeld Szaniazló oly áldozatkészséggel hozott létre, el adassék, sőt ajánljuk annak fentartását és kellő rendezését is, mert ez városunknak minden tekintetben díszére válik. Hogy azonban kevesebb kiadás legyen, nézetünk szerint elég volna egy szolga. A lövések bejegyzését teljesítő egyén állása legyen tiszteletbeli hivatal, vagy pedig ruháztassák ez át a titkárra. Ereket óhaj tottuk a közgyűlést megelőzőleg irni. A gyűlés eredmény erői annak idejében szintén értesitni fogjuk e lapon igen tisztelt olvasóközönségét. Végül óhajtjuk még, hogy az érintett közgyűlésre a részvényesek minél számosabban jelenjenek meg.
— Meghívás. A zalamegyei általános tanítótestület központi választmánya paedago-gia szakosztályának t. tagjait a szombaton, f. hó 11-én délután 3 órator a szokott helyiségben tartandó ülésre ezennel tisztelettel meghívom. Tárgy: A III. egyetemes tanitógyülés Budapesten. Nagy Kanizsán. 1878. május 7 én. Hotifmann Mór, a paedagogia szakosztály elnöke.
— Halászit. A keszthelyi halászok, a halászatot oly szigorúan be« tiltó szabályrendelet ellenére ia el-ellátogat-nak a Balatonra s ott éjjelenkint egészen nyugton fogdosnák a halakat. így a többek közt májua hó 4-eu, a gyönyörű holdvilágos estét jónak látták haláazaink tétlenül nem mulasztani el. Kívánatos volna ezen orvhalá szokat, a törvény ily megszegőit a lehető leg-szigoruabban megbüntetni.
— öngyilkosság. Galadarica István keszthelyi polgár, volt szürazabó tolyó hó 2 éa 3 közti éjjel, saját szőllőjében felakasztotta magát. Az öngyilkosság okául a szerencsétlen folvtonos buskomorságát emlegetik.
— Rövid hírek. Az oroszok visszavonulnak Konstantinápoly alól. — Sessler Mór gyáros Nagy-Szombatban, Tichy Ákos egykor gazdag ur öngyilkosok lettek. — A phonograph feltalálója Mr. Edison már 157 találmányra kapott szabadalmat. — Rosaini hamvait Flórenczba szállítják. — l''esty Béla derék magyar 3zinész Sopronban meghalt. — A soproni ügyvédi kam.ira elnöke Dr. Schwartz Miklós lett. — A magyar kisbirtokosok országos földhitelegycsülete javára félmilíó forintnál már több az aláírás. — Philippopolis-ból magán hirek azt jelentik, hogy orosz tisztek több török leányt elraboltak. — Az
•oroszok 30 fólkelő hegyi lakót akasztottak fői Gromnje d igheatani várba s 3500 at pedig Szibériába dop rtáltak. — A pápa azon tervvel foglalkozik. h.">gy egy nagy lapot alnpitson, mely az egyház érdekeivel foglalkozz, k. — Tisza Vezsenyen nemrég annélkül temettek el egv halottat, hogv előbb a halo''tkém által megvizsgáltatták volna. Gyanúból fölbontották a airt s ime: egypár ruhadarabon kívül semmi sem volt benne. — Pécsett nagy előkészületeket tesznek az ott megtartandó orsz. dalárünnepélv érdekében. — 1820 óta csaknem 10 milió német költözött át az Egyesült államokba. — Néger négyes érkezik közel, bb a fővárosba melynek dalait nagyban dicsérik a prágai lapok. — B -Csabán juniua l<>— 1 1 én lóverseny és állatkiállitást rendeznek. Hnynald érsek egészsége ¡3mér helyreállt. — A kiegyezési tárgyalások Bécd><»n végetértele; egészben véve mi huzzuk a rövidebbet. — A jó öreg „Están bácsi" íPa*ay István), a forradalom bajnoka, ujabb időkben szélsőbaloldali volt követ meghalt. — Kelet-Indiában avadállptok és kigyók által mult évben 19,273 ember öletett meg.


Triét Linz,
Ki nyert ?
4-én: 90, 37, 54, 72, 27, „ 46, 79, 89, 24, 64, 30. 85, 61, 23, 99,
Irodalom.
— Előfizeti ti felhívd» a képe« dal-játék és üdvözlő-gyüjteményre. Kobány Bácsinak ,Képes dal- a játák-gyüjteménye* óvodák, gyermekkertek elemi iskolák és családi használatra, három kiadásban három év alatt 5000 példányban ment szét, mi eléggé mutatja * munka kedvező fogadtatását s f«ljogosít a hitre," hogy ez egészen uj s egy ívvel áremelés nélkül megtoldott miivec8ke az előbbiekkel hasonló pártolásnak fog örvendeni. Különösen ajánlhat«) a népiskolai végv izsgákra kiosztandó jutalomkönyvtil, melyre caélszeríibL könyvet gondolni sem lehet, s a mi egy igen üdvöa cz.-l elérését aegíteudi elő. A könyv tiszta jövedelnm ugyanié a'' budapesti ujvásártéri kisdedóvó-egylet javára fordittatik, mi hitünk szerint a pártolást még inkább elősegítendi. A könyv a« előbbi kiadványoknál egy teljea ívvel bővebb lesz — tartalmazni fog vagy 150 dalt, játékot s üdvözlőt — s igen diszes aranyozott kötésben május végéig azét is fog küldetni. Elótuetési ár 50 kr. Iskolák részére Tömegesebb megrendelésnél kedvezőbb ár számíttatik. Megrendelések az egylet titkárához: Kobány Mihályhoz, Mária-utcza 916/1. sz. küldendők. Gyűjtik minden 5 egyszerre beküldött megrendelés után 1 tiseteletpéldányra számithatnak. Kisded és népnevelő-társaink szíves támogatását kéri. Budapeat 1878. april. 23. Az ujvásártéri kis-dedóvó-egylet.
— Mfigyar L^rikou az öaazea emberi ismeretek tárháza, külön''»» tekintettel a magyar viszonyokra. A magyar Nemzethez! Nemzetünk Bzellemi fejlődése s irodalmunk gyarapodása minden ágában égető szükséggé tesz oly müv-f, mely az ösBzea tudományokat, a társadnlnu életnek kiválóbb kérdéseit, röviden mintegy dióhéjba szorítva foglalja magában, mely uiínden konkrét kérdésre feleletet, minden vitás esetben felvilágositást ad, oly müvet egy szóval, mely az összes emberi ismeretek repertóriumát nyújtja. Távol áll tőlünk az e téren eddig megjelent munkák érdeméből valamit levonni. Szivesen eliamerjüfe mi s velünk mindenki, hogy ency klopaedikus müveinkből sok jóakarat, buzgalom s szorgalom látszik ki; sőt valljuk meg azt is, hogy egy ideig a kor igényeinek is megfeleltek. De míg egy részt nem feledhetjük, hogy mindé müvek már évtizedekkel ezelőtt jelentek meg, tehát nagyon hézagosak, sem a tudomány mai állas-pontján nem állanak, aem az njabb történeti, statisztikai atb. mozanatokat nem ölelik fel, másrészt mind tartalomra, mind alakra nézve annyira távol esnek czéljuktól, hogy a jelen munkát e téren úgyszólván úttörőnek kell tekintenünk. Egy másik, örvendetes tényről sem szabad- megfeledkeznünk. Nem sokára teljesülni fog a magyar nemzetnek egy forró óhaja: hazánk legtudósabb férfiaiból összeállott egy társaság, mely nagy ency klopaedikus lexikont készül kiadni. A magyar nemz'' tmély hálaérzettel tekint e férfiak működése elé s óhajtva várja a pillanatot, midőn enagy nemzeti ügy az előkészítés stádiumából kilépve, megvalósulásának indul. De mikor fog e pillanat
megérkezni? E kérdesre nem lehet hivatásunk
t '' f " •
megtelelni, de óhaj:juk, hogy'' mentül előbb. Azonban kötelességünknek ismerjük kijelenteni, hogy a mü, melynek szerkesztésére és kiadására mi vállalkoztunk, nem akar az érintett, készülőben levő nagy lexikonnak versenytársa lenni; sót ellenkezőleg; egyengetni kiváuja számára az utat s érdemünkül fogjuk tekinteni, ha a mi füzeteink kíváncsiságot fognak kelleni a magvar közönségben az idővel megindulandó nagv iexikon kötetei iránt. A p Magyar Lexikon" tehát azük korlátok ktizé szorított tárháza Jca7 az összes ismeretek n<>k; fel fog ölelni mindent, a mi a társadalmi éle''.bf-n kérdés és vita tárgyát képeehetí; ki fogja emelui a lényegest, s mellőzni fogja a iéuy»»gtelent ; jelszavunk : „Meutül többet mentül rövidebben." Megjegyezzük még, hogy a nagy anyaghalmazból, melyet encykiopaediai munkáknak azem előtt koll tartaniok, semmit-sf»m hagytunk ki: felvettük az ö9szea természettudományokat a azok gyakorlati alkalmazását a kereskedelemben, az iparban, a gazdaságban ; különös figyelmet fordítottunk a törté nelemre, a földrajzra, az államtanra s egyes férfiak életrajzaira ; statisztikai adatainknál e tudomnnyág b-gujabb megállapításai irán) adók ; nem teledkeztünk meg az iparról a a kézmüvészetről sem g különösen ügyeltünk arra, hogy minden, nyékünkben még oly kevéssé használatos idegen szó e műben meglelje helyét, kiejtését és magyarázatát. De a mi bennünket e mü kiadására főként indított a miről egy p^rczig sem feledkeztünk me^, az, hogy e raü magyar encyklopaedia akar lenni. Czélunk nem csupán a német lexikonokat
TIZENHETEDIK ÉVFOLYAM.
Z A L A I KÖZLÖNY.
te.nni, hanem oly müvet nyújtani, „teu hnZHtias szellemével, r nemzeti érdekek Hl k arol áaávai íjrarkoáik wx koménség - tet Mtését
megnyerni. Magában forrja foglalni a magyar törttMUMonuiek össze« kiválóbb Riakjaif, tel fogj* vt oni hz <>5sz^s magyar államférfiakat, irókat. mii részokot .8 mindazokat, kik a közélet terén érdemeket szereztek maguknak - a legrégibb i«l<*któl íugv* a mKi ^napokig macában fogja foglalni az «''i-sszea magyar helységekéi, a legkisebb falutól kezdve hazánk fővárosáig, sZem előtt tartva az uj területi beosztást n a legujabb statisztikai adatokat. Somogyi Kde, a Magyar Lexikon" szerkesztője. Az eg«;»/ mii .X) füz"tre van tervezve, mindegyik fiizet
4__f) jv terjedelmű, a l-gdiszesebb kiállitánHal
3 öpró, de mégiá könnyen olvasható s a szemet egyáltalában meg nem erői telő n^oinásHal. Mindegyik ttizet egy-egy értéke« mellékletet tog hozni; igy nz «''is.''» füzet melléklete n fold iisuzes hadi é.-í k''-reakedelmi lobogóinak színezett képe lesz. A következő tűzetek mellékletei: Afrika és Kgvptom térképe; «7 összes Államok nevezetesebb rendjelei (színes kép); az emberi test ; az összes államok ozimerei stb. Egy e^y t''üz^f árát 30 krban állapítottuk meg: ily olcsó árt, mely magyar könyveknél majdnem hallatlan, eaupán azon r«-ményb<-n szabhattunk, hogv h magyar közönség, méltányolva jó-akar««iui»kHt és hazafias buzgalmunkat szíves .i.''fii.i.-^baa toi; bennünket róá-rebiten i. Min
!

Jen hónapban megjelenik két fiizet. — Eg) -egy kötet tiz füzetből áll. Megrendeléseknek a
*Magyar Lexíkon"-ra minden • kßuy*-kereskedés. szintúgy az alulirt kiadó is mindenkor készséggel tesz «•Üget. Kérjük a tisztelt megrendelőket, hogy gyűjtőknek és ügynököknek semmi esetre se tel jesitßenek előleges fizetéseket. Mutatvány füzeteket a kiadó kivánaira kész-aéggel juttat kézhez. Kautmaun Frigyes, a ».Magyar Lexikon" kiadója, Budapest, korona-berezeg utcza 3. sz*
Vepycs hírek.
— P Arisba menők kónnyebbségére min deiwn''inü felvilágosításra és Jakás szerzésre ajánlkozik Bureau de la cnrret«pondauce ]fi-ngroUe. 1. Felvilágosításnál az elsfi levél .''i franc — 1 frt 20 kr. eziistbeu küldendő be. 2. A lakások díjtalanul szereztetnek. Az ez ügyben való megbízásokat — a t. megbizó felek inkozitn''-ik pontos megjelölése mellett — legalább 2 héttel előbb kérjük beküldeui uz alábbi e/.im alatt Bureau de la corre-^pondanee Hongroift«: Paris ölj. Boulevard »le Strasdburg.
-- Az ellopott aranygyapjú. Ananak idején már említve volt, h- gy Don Carlos spanyol trónkövt''telőtől hz Kraiívgyapjas rend aranylánc/át a gyémántokkal kirakott rendjellel együtt ellopták. A t-ties Boet carlista generális v«>lt. B''»rtt P''dro most az olasz törvénv-szék előtt áll. Az ellopott arauy lánez a gyé mán! decoratiókkal együtt körülbelül 300,<XK) líra «:rtéket képvisel Ezt az olasz rendőrségtől visszakapta Doo Oarlos, de 29 meg n«m került
1 gyémánt darab hiányává], a melyek ¿>0 ezer , lira értéket képviselnek.
— Nincs jhírja a kutyának hűségre nézve. i Mint egy husz éve, igy beszéli a rHund". hogy 1 Krüger ur Seedorfból Kottbusba utazott. Ut-| közben éazreveszi, hogy üreg fürjész ebe. mely
ép akkor szoptatott, a szekér után szalad. Hasztalan volt minden fáradtság — a kutya nern tágitott, s Krüger el volt reá kénziilve, hogy hazajövet a kölykökuek már csak emléke lesz. Mennyire meg volt lepetve, midőn azokat legjobb egészségben találta és megtudta, hogy a inama mindennap megjeleut kicsinyeit táplálni. Akulyának»4 és egy fél mértföldnyi távolság mellett naponta kilencz mértföldet kellett négy napig megfutni, s Íl£V anya azereteté-nek és gazdája iránti ragaszkodásának egy tüst alatt eleget tenni.
— Egy szörnyeteg anya. Parisban a seine et oisei esküdtszék előtt a mull szerdán egy zordon arczu, óriási testalkatú nő állott, ki uj szülöttjének kitépte nyelvét, a?után megfojtva egy kőhalom alá temette. Rousseau asszony roaz esont volt már az utóbbi időkben. 1870-ben vette el-Meségiil Rousseau cdiziuadiamed-Ur, de entoek korhelykedései a nőt annyira demoraliiáltak, hogy elhagyta férjét s az erkölcstel^neég posványában kereste mindennapi kenverét. Nagv cfapáduak tekintetto, hogy e helyzetében anya lett. A csecsemőt meg akarta fujtani, de ez olv életerős volt, hogy csak a legvadabb kinzás folytán adhatta ki lelket, melyeknek hallatára az esküdtszék
MÁJCS''9 éá 1878.
hajszálai ég felé meredtek. A tigris anyát 20 évi kény szerfogságra ilélték.
i-
--í
Papírszeletek.
— Honnan van - kérté a b.ik.i az át-
inaairnzó Haller huszártól, hogy kenteket * néo mindenütt tán karokkal fogadja. minket pedig ha I hozzájuk kvártélyoznak. ^«"»rbe szemmel né« !
Onnan, tfcaéni ! mert uii a «zivesség felét nem szedtük be adóexekutióha.
Kilopták * pamutnak a lorát s elment lől-jelenteni.
Midőn hazatértekor felenégét a frrlntt még '' ninitlig bánkódni látta, igy rigasztalá rNe sirj . asszony ! majd megingják a* urak dróton !" '' (T^letrraph.i
1
Kikiáltja inagÁt valaki éjnek idején az utczán : „tlU van". A toronyíír félálmosan anélkül, l«ogy a kiáltás alapos9áp;áró? volna"'' elkezdi a
| iiaraugoi konKatoi. A tii/. .-lAonban néni akart mutatkozni. A torony <>r már-már szepegni kezdett, hogy le«z mAjd ne innlss3 az ilre* harangozásért a I ahban akarta hagyni a kongatlat, midón* a láng egv heljnn csukugvan fölütötte magát, mely. ek Uttara a haraugozá megkönnyebbUitdn kiáltott lei ; \ „No hála istenitek, csakhogy mégis* ég" !
— Ezek aztán a kövér diezr.ók ! — csodál-k.-.^ik egy ritka elhízott nr.
— Ez méjf »emun, — ir.ond a kaiiá«z — at ólban kétszer olv kKvér iii57.n<^k ii vsnnak mint az nr.
Felelős szerkesztő : Batorfi Lajos.
I R
rofos és divat kereskedés
A^menyasszonyhoz4 Nagy Kanizsán
Deák Feren.v-tér takarékpénztári éptlletébf''O T. cz.
Ereiutéi \an szeroi.e«étik ho.-s» tudomására hozni, hogy ar utóbbi hovásHríásnnk alkalnui-. al, a tóbhi k">zütt ogy ogr.íz rsüdtíimecet »tvcttilnk és a/ou kellemes liclyv-etbeu vagyunk tisztelt vi vőiuknek el~nyt uvtitani. mely minden vá^akozáit túlhalad.
A csodtr.megtól megvásárolt áiuk a k-tvetkezTik : 4 , széles hórvi-iion, el<rt»b kr, c<»ík i7 kr.
Cretan és peresíin el^hH '' — -f*> kr, mo<t
csak 20—25 kr.
Cádis lpgni rnhakelméíc eííbb 4&--SO in.vst c»«k 30—ki Fiille fwkete ti;zta selyem i lobb 2 írt f,0 kr moM c^nk 1 frt 3t> kr.
Színes vászon zsebkendék legtinomahb d/t elí''bb 12 :it. most ívsak f) frt f.O kr.
á7élos gyapot rips minden színben olöhh 2 trt moar csak 1 frt.
4 <zéles finom eh irton előbb ."j''i kr. nio»t csuk 2*J kr. Oxford tinóin féili ingekuek Jó kc. most ca&k TZ kr F^rft napeinvők rugonynval elöld. ? irt 20 kr, most 1* ír Napernyők selyem 3f> krt«M kezdve 1 frt . 1 frt •_''•''» kr. frt 2 frt 50 kr. fri
.•Selyem eső" ernyők előbb 7 frt, m«>$t £rak Ö frt fit) kr Női ingek előbb 1 trt 25 kr most rssk 80 kr Női ingek finom himréssel előbb 2 írt 2«> kr most fsak 1 frt 20 kr.
Corsetták elcjbh 2 frt most csak 1 fit 10 kr Chiffon alsó rnhák 2 frt HO kr. most csak 1 frt 40 k. Pongyola ruhák váaaonbél szn-e» himzéasel előbb 7 frt JO kr. most csak !5 frt 2.r>
40 kr.
kr
A fenutebhi árak természetesen csak addig tartatnik f. nn, még hz egész tomog dáruí«itUU>U, tubit mindenkinek erdekebe. van vásárlásait minél előbb eszközölni.
Nem mulaszthatjuk el egyzeramrnd hirnek örwndő
ilzlwUlrk ama tárgyaira figyelmeztetni, a melyek mindenkor diis választékban szilái«i «zolgálat meliett kaphatók:
Itumburgi, hollandi ereász és fonál v isznok, gi ndli, cl tT.>ti, canf.vá-sz, ángin ágy és asztal t.*ritők, bútorszövetek, fiiggíii yt''.k szőnyegek, ruhakelmék, fokete terno uiinden sz.''le«aégbeii eí miiiüsé^ben, percalin. batisst, panilagok, mátrázok, ingek, i vak-kondók, azallagok, kesztyűk, harisnyák, gall-r és mniehettúk. kész női és gyermek- ruhák, kötények *f:inde:i nagyságban «''•• m>''-g több száz tárgy. '' r''"•-> ''*•
Miutak küldetnek
x Építkezőknek fontos ! ! : :
a ■ * '' cd
= | Sümegi szikla-mész: :
• JápstaiRaáí.
V *
Alázattal alulinot bátorkodik már ^ T bbzzas érek ota ismert legjobb minőségű kv T meszét ajánltii, mely hazánkban páratlan • ^ T midőn
N +
.í t 1 motor mázsa niósz oltott
tí +
o
alakban 10 köblábot ácl
tfi
■A
i í i s
/
mig ellenijén kős/.t;nnek«giDtett mész vagy homokot tartalmazó yliöftőli c^ak .r> (> köblábot ád. /
A jelenlegi faáruk által oly kedvező M helyzetbe jutottam, hogy ez évben ol-j" esőbbért szállittathatojn a meszet mint megelőző években.
Minden megrendeléseknek a leggyorsabban s legfonto.cabb.m megfelelhet, ugy mint az árakia nézve azonnal válaszol (fíHS 4 - r>
CD
<
oe
a>
tv-ce

IM CD
''c Cö 3
Dî- ^ I —• ce
i3 »
CD
43
CD
a
-s—
rTi
__CD
« 2
ü
3T CT
• CD «
ce
CD OB
: Epstein Vilmos A, ± |
■ 8ümegon. T 5
Csiisxú)
kizárőlagosan
kiriUyUan.
í ^ •: ,
szabadalmazott
Különösen ajánlható ez evben kőfejtőmet* ben feltart szlkla-m ősz.
3
CD
H a j-i f j i t ó-t e j., 4
A ^Puritas1 ii&ra hajfesték, hanem tejnemii folyadék moly majd - i Dem ason r»odálato« liatásgal bir, hogy daz hajakat ntogifjít, a*.tz lassankint még pedig legkéa&fcb tizennégy nap alatt ama <rint ri.<-»r.aadja. ra»ly!y^l eredetileg birt!
A FPariU»u nem tartalma« festékanyagot. A haj tetnzé» *t»»rint Ti''ttl mosathatik, lehet fehérrel átvont rúnkr.son aludni, és RÖr.fdrdők.''t ''''»»rnnlni, a festéknek nyoma *em vehető észre, mert a
"ein f^st, hanem ifjitja és pedij a le-hoSs*abb és legdúsabb n«"i hs.j.''a ,ftt éi « férfi haiát és szakállát
Kj^y tivej^Nrltaa" ára 2 trt. (pWtai szétküldésnél jilirral tMbl. " készpéur.zel va#T''utánvéttel kapbat- fr«BCZ Ottónál Béoa lUriahilffr-
»traue 38. nám. — Nagy-Kalßjpfn val&i m.n5fég||n "rager Béla
íyéiyazeréiijrááli: ,600 i-25)|
SZÍrSÉU. 4 IFJUSiCL
-A. hölgyvilág
által mint fóliifmulhatian börfinonitoszer általánosan rli-mert. trtt a hivftt^lossn megvirsgáir, ki üuo, ártalmatlan, valódi
RAVISANTE
J>r. L F. ,1 O S S E-tol Pávishan.
Kr.eu vilá^tiirtt bortisziitd szí r ral&ir ennyi szé-pitósr..»r körött lpghittlesehb és leghatásosabbnak bi/.onyult szeplők, hÖrklDtés, rezessé^, sár^a foltok. \alainiut mitnien bíiti?7.:átlanság biztos eltáTolitá-KÁra A KA VISANTE az arcra^iunok f«ltiln«en s/.tp halván; r.''zs.iszinfl bársonySzei ii fiatal ftdeség''et ad, a bőr és kezeket iry-''t''cédokkp teszi, a lég behatásától megóvja, s evőugéd bórt szerer. a legkésől bi öregségig. K*|>h.nt6 való ''i minőségben :
Nagy-Kaaizaaa Práger Beia ur gyógyszertárában. Budapestet Tőrök Jtfzaaf ey<^gyar urnái, Szegeden Kovács Albert
•• Barcsay Karoly gy gyszerósx uraknál. Kr«ded iirc^tok ára 1 frt f»l» kr. Központi f"raktár Budapesten Scbva^z Hearlk-Sfl M»t:a Valéria ntexa, 9 s*>
• - (f>89 5^-ÍO) ,
Ajándékba adjuk
mindenkinek
n Iftgszafcség.''íiei/u liáztartási czikkeket, úgymint: kk-és evő-kanalakat, késeket és villákat, fitb. btb.
A liern ié>; »iiogbukwtt na^y un. i>. Ifin.H-e. iix -gyár tö-megg.)ndnoksá^« \ital meg lettünk l»i/.v •, ! «•/» • Imn.-n iyi s álunk raktárban lev.S rzflst britania-árnkat a .szá''litási kí>.: • .• a munkabér '' 4 részém''k e«eké|y megt«;ritésc m Heti e''ajandekozzuK.
A szállítási kft!riée;eknek Vngháiól Bécsig, valamint a munkabér e^y csekély részének iuegtérité»e f^jébon, a tá.gyak mr.-llett IrvÖ «t-JZfgnek b. kttldése -¡igy utánvét ! un-liett i-j, a következük«?! k ■|>Jn mindenki
1 n
yen
<; dit.
frt 2.35
3 40 1-30 I 80
biiíani i ezilst evó k .nal •"> .rb u^v is»..l ¡111 ka-ves kanál Ösv/.es«in 12 >irl> , tnolynek ára eliibb t> frt volt, m..tt mind a 12 drb együtlveve . . .
<> r I>ritaiiia-e7.üst asztali-kas. angol arz.''lpengével , «*> „ Hgyannlyan villaval. íi.sszi''sen ilib, melyek .íra
«■; hb ^ íit v<ítt, mos1 mind a 12 drb együtt eve 1 . tejszedó-kanál. uelii''Z tajta, eiTíbli .''! frt. most
bruan a-ezitsthöl, előbb, 1 1Y1 moM.....
Kzi-ken kívül »''¡egHOs .nztali gyertyatartók, pároiikint 1.— , 2.f>(), •">. -: o.ié/.,.«''k : r.0, 7.r>. 80 kr. 1. , l. Jti; kávé vagy tlu-a jt-uinái^ ''•''•■ . —, í —; kar.»* gx.Mtyatail.t |..H,Mikint 8.Ő0. H»..''.i>,
l-t —, - '' -j«. i-/.nkors7.''!.Mii''7.ek ''J . ''2 h''» 1-—, í>.''•[.<■ ''7—; er.uk»!-hint.''i t»M 7", si), |. —; er/et .»Injj 1 nánv •_''.:><). ."í S<» 1.2"». »> — ;
• ai*,el«ii< r.v ;•:''» j 7ti, ''J mi, .( 2f», ; kézi lámpák darabonként ■ ii.) íx» kr i s 1 ii t. é í >.7.ámlalun in < tárgyak.
V Különösen figyelembe veendő.
• > ''irii asztali kés, iegfin. b: ititiia-erüst nyél, a»g.>l acr.i Ipeugével, ii ilri*. ugtaiiolyau vll a. dr''r-. n-luv. k:rü¡i>> evőkanál,
ó <irb. Ug> .innlyail kavés-kanai vle^. bársou vtoklcm rViittvéve tltb. uu-iyek azelőtt tok uélkill 1;> tVlba k--riüt.-k. un-aiani áruk a tokkal együtt i-s k frt 6 40. H tárgyak a IfgSuomahb bntaiii.i-^r.üsilx"»! vannak készítve, s a val.idi 13 litos czii.ittól tn.''g öt ^vi használat után seui kiiloa-buy.t "lli.''tök ; f.-hér.''n maradásukért e-^yébi áut irá-beli kezc*-<ég vál ilt .tik.
Tova'' b.-i kot.-lezir.ük in-ignnk.it inind.''tii.ii..-k a pén/t vi.-z-
s/aa in!, In a- rv."-eszk;»7.:;k vagy kau ;lak fek k
sárgák (59p 1 —12)
lenneoiik.
í'' z i 111 :
1) r i t á n i a-e z il s t á r il - r a k t á r
Bée», Babenbergerstr''tsse 1
OOOOOOOOOOO

^ Sok orvos
sis egyenlő Ítélet.
A fehér niell-Nyrup G. A. W. Mayertöl Horoszlóban
sok mái* közölt & kii vetkező orvosoktól ajánítitott, í.idelte-tett és lcgkiutnöbb nkerrei alk.-^ui líia. ott Dr. Kalnto. li Dres-dnhan, l>r J N Auerbach'' ftitknre>ti>en.'' I>r. Webcr Halleben, Dr. Léhrs, kir. kerületi orvon llirnhaamban, l)r. Finkcuistoia Horosxl. bau Dr. Kürner Wolgastban, Dr. Kosrhate Boroszlóban, Dr. IIrssler Rönigswartban (Csehország.) l»r. C.T.i-rs''ao.ker Osi-hatzban, Dr. I.nng Sohwarzwasserban stb
Valódi minőségben N''.igy KanizS''m egye.lHl Práfler Béla gyógyszertárában kapható. (?,32 VII. 3—*)
C>
o
s
o o
)0
lùgfçjç^jçôïi Scinit^le^orth, TagfRob^-^jc gó^épló gépre, legujalb s^i k€-zettelskettós tis/.titóval ellátva. DORNING HENRIK, okleveles géj>ész P o I g á r ti i,
Székesfehér vármegye.
Für eine renomruirte Lebensveraichernj^p, G.''sellac^aft wird, eine geeignete Person, gesucht, die «ich damit'' befassen känn, gogfrn ein Fi^um und Provision am hiesigen Platte mwl dessen Umgebung neue Ocschäfle zu acquiriren. Nähere Atukunft ertTÄÄt He.rr JOSEF SOMMER in Gr.-Kaniz«a. (598 1 -3)
TIZENHETEDIK ÉVFOLYAM.
Uimatli ns Társa Prágában.
Mezőgazdasági gép gyárosok
•jánljAk A sn''Jird kivitel, kílnyfi jár.li. nagy mnnkakép^a jr, é« tiszt* r.ifpel£»r&l legelőnyösebben ¡«mert. njfj rámán áll«\ mim
korckekcn járó
kézi es járgány-cséplőkészületeiket
1-1 öl 8 ló, vagy ökör erejéiff.
Tovihbx ké*xitiink különféle nagyg.tg.i é* elismert jó minGiégii
tisztító rostákat kukoricza morzsolókat és szecs-
kavágdkat (58o í> — 2<>)
Képes árjegyzékek ingyen éB díjmentesen.
XXXXXXXXXXXMXXXXXXXXXX
HELFY A.
arany-, ezüst zí ékszeresz Nagy-Kanizsán főtérén
«i „Arany Korona" átellí''iiélieii
ajánlja magát mindennemű aranyinunkák elkészítésére:
nevezetesen:
Teniplointársjak
gyémánt foglalványok zománezozások. aranyozások »-s ezÜ8tÖzé8ek (evőeszközök lo évi jótállással.)
Ajánlja továbbá nagy ké /.letét a pünkösdi finnepekre
Háziasszonyok és szállodatulajdonosok ! ! figyelmebe ! !
B ii t o r-p o I i t ii r-fé n y pasla
a legbiztosabb szer öreg bútorok roegifjitásAra
Nélkülözhet len minden háztartásnál.
Meglepő gyors siker egyszerű kezelésnél is
Ezen Butor-polltur-féliyprtsta az egyedüli, mely minden a kereskedelemben előforduló fajok fölött jótállás mellett legnagyobb hatást mutathat fel.
Eh adag eieseuáö cn teljesen bntorzod szobán
Egy adag ára 1 Trt 50 Hr
használati utasítással együtt.
Ismételadok százalékban részesülnek.
Csak azon gyártmány valódi, melynek rzimlapján az
(f>M7 2—3) ál ól irt neve áll.
Toruay Károly,
Siebenhirten. Liesing mellett.
XyujtHiuik kezei a szerencsének!
375,000 birodalmi márka
vagy 218,750 forint
főnyereményt nynjt k*drer.fi e»efl.en a lefujabb Hiny péR2k»«8r
••lát, mely a magas ktrnáay által jóváhagyva és biztositva van.
Exen uj tervezet előnye ahban áll, hr-py néháoy hónap fe folyása alatt 7 sorsolásban 49,600 ayerewéayiltk okvetlen kisorsolás alá kell kerülnie, ktti-.tűk esetleges 375,000 bír. mArka vagy 218,750 frintnyi fónyereménynyel osr.trik értékl-en. leg pedig :
250,000 1 nyer. á m. 12.000
(25000 23 nyer. á m. io.oeo
80,000 4 nyer. á m. 8000
80.000 31 nyer. á tn. 5000
50,000 74 nyer. á m. 4000
40,000 200 nyer. á m. 2400
36,000 412 nyer. á m. 1200
30,000 021 nyer. f a ni. 500
25,000 700 nyer. á m. 230
20,000 2801 f. nyer. á m. 138
15,000 >tb. Htb.
alkalmi a járulekok ul a \ vóvetkozó tárnyakban
Arán)- lánczok 24- - 1 00 frtig.
Arany szelvények- 12- -ir»o
Arany nyak lánczok 7 — -is
Arany érmek- 1; r»o
Arany pecsét gyürük ;»
Arany plaque érem 0 ''/, 1«»
Aranv női gvflrük % O V •> 1 • 1"
Arany karperecz 4- 00
Arany koszorúk 2 12
Arany fülbevalók 1.80» -18
(iyémánt gvflrflk 12- -10(J „
Ezüst ékek- 12 >) -.>.» r
Ezüst lánczok •» 12
Zománcz gyűrűk 8Í) kr
Gránát-szerelvények 1 .30 kr.
Korall fülbevalok 2.50- -4
Zománcz fülbevalók (csavardad) 1.10 kr.
Az „Azienda Assicuratrice"
a birodalom legrégibb biztosító intezete
alakúit 1822. évben.
alaptőkéje: 12.000.000 forint.
Biztosit:
Iflz-, jégkárok ellen és ember éleiére.
1 nyerem, á m.
1 nyerem, á m.
1 nyerem, á m.
1 nyerem, á m. ] nyerem, á m.
2 nyerem, á m. 1 nyerem, á ni
3 nyerem, á m. 1 nyerem, á m. 5 nyerem, á m. f> nyerem, á m
A legkttzeleltbi el«£>, az állam által biztosított nyeremény-hnzás pénz-kigorslása hivatal«*«! VII nefAllafltva éi a kKret-keiö üstzeghe kerül :
I egész eredeti snrsjegvnek ára csak »> márka vagy o frt 50kr. o é. h. 1 fél , „ * 3 „ „ 1 „ 75 „
1 negyed „ „ „ , l''|, . » —
Valamennyi megbizá« az ÍtZZ8| CiHegta fctfcBIdéll V.sfy po»tt«taJvaay Mellet az*aal éa a legnagyobb gonddal etzk.iröí-tetik, mindenki magát az állam czimvrével ellátott eredttl «tri-jefyet kaprán tőlünk kezéhez.
A megrendelésekhez a megkivánUtó hivatalos tervezetek «lij nélkül mellékeltetnek minden házi* után pedig felszólítás néi-kni küldjük résztvevőinknek a kivataloi huzáai jegjzéket
A Dyeremények kifizetése mindenkor pontosan az álla* jét-mitása mellett történik s akár közvetlen megküldése vagy kivá-naíra érdekeltjeinknek Ansztria minden nagyobb piarzain fennálló ttuzekilttetéseink által kécbesittetbetik.
Vállalatunknak mindenkor kedvezett & szerencse, tok mát tekintélye« ayereaéay klzitt lyakraa az tUl fínyerwnytknek r.rvendvén az, melyek a* érdekelteknek kHevetlentll fir.ettettek ki.
Az ily a l£|SZÍIártíabb alapon nyugvó vállalatnál, előreláthatólag mindenütt biztonsággal a legélénkebb résavételr« számit-hattán, kéretik, már a közeli hazát Miatt lt minden megbi*i»t minél előbb, de aMeaeeetre f. é. Májas 3l-ikt elitt knrretlenai alulirott bankházhot intézni.
Kaufmann & Simon,
bank- óa válté-üzlet Hamburgban,
bevását láta é* eladáaa mindennemű államkCtvénypk, ra«»iti rr%7-vények és kolcannsorajegyeknek. U. I. kr>««önetünket fejesre ki ezennel irántunk eddi* ''*-nu.ifott bizalomért, lelkérjük az nj kisnrsoláanáli réarréu-Ue, f^-tttrekvésünk ezentnl is oda iránynland, mindenkor ponto* é» lárd a*olgálat által tisztelt érdekeltjeink teljes mrgelégorié''ét kiérdemelni. Fönt^bbí«k. (587 11 1—5)
intézőt Európa összes államaiban fjfi éven keresztül kárait gyorsan és a biztosítój közönség teljes megelégedésére fizeti.
Biztosítási dijai minden társulatokénál''
• *
olcsóbb.
,, || « i*i * / i , i , ,/ A baltavári urodaloni birtokát képező, a Zala folyón
Jog elleni b.ztositá.Moknt eszközöl: a kala- |eTÓ USVnevezett pakodi múmalom * honi tartozó ffild-s szos nüvAívckre 1 frt 7"> —
Hirdetés.
kr. szőllöre 9 frt.
Minden arany-, ezüst és ékszert a legmagasabb árakon vásárlók. Mindennemű javítások a leggyorsabban eszközöltetnek. Fiilrimpát gyorsan és fájdalom nélkül géppel lyukasztok. '' ,582 f> -6)
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
repeze 2 írt 2;> rétekkei f. ó. juniui hö 2-án rcQflel 8 érakor Baitavi
rott a gazdasági irodában f. é. october hé 6-átéi kez , , | .. , dédő három egymásután követkozé évre a legtöbbet igé r el világosi tusokkal keszst-ggel szolgál és V)nek nyilvános árverés utján bérbe fog adatni.
felvételeket eszközöl (f)36 c_6l Bánatpénzül a kikiáltási bér 1«% tendó le.
.. IV»vebbet alulírottnál.
a .-Kanizsán, 1878. április 18-án
Baltavár, 1878. april 2.r>.
Az Azienda Assicaratrice főügynöksége
satíWARaS 4. TÁ08KFL (;"/90 3-.1) urodalmi tiszttartó
FEÉ MIKLŰS
Mezőgazdasági gépraktár tulajdonos
BUDAPEST : üllői ut 12-ik szim „köztelek". - BÉCS: Pragerstrasse 13 „Hotel Hungaria-
Képviselője és »-ezérügynöke
FL. Hornstoy & Sons (Gratham Anglia) es számos hírneves bel- és külföldi gazdasági gépgyárosoknak.
«^•»»kö.önaégnek R Hornsby 4 Sons általános el^meré,!,*,, r,Wre,nl» .-t leokeve'' •tbb tüzel, anyagot fojryasató gfeoiudoayaJt. kívánatra ,z*lma-tr.2elS ké.ziilékkel ; valan.iot a l-tkefe.ebb pótré.,.eket ,?4nyl5 flOZO«eplőflepelt (melyek lep.Ióbb az 18T7-ik évben „CbristinUban" tartott uaKv nem-
önéretav''effeUztreivr"1^ " " diÜtl " 1 ^^ eremmel lettHl kitflnt«»™'' ronJeletre bÜionMf!
Ajánlja továbbá axilárd »r.erkexctr. én legkevesebb ronerűt ifínylő .PtrtflOB- katzált flépelt, (mclvek a l^tóbbl az angol k.rályi ogye.niet által .Tannton^ han tart.,, nagy k«s,á)6 veraenyVn S 1-.S, má/o d»k ¿«^.k d».yat nyerte) tovább:, a „Farm Leamington"-ban S napon á: tartott aratógíp versenyen S7Ínúén az 1-so mWUk ég s-ik díjjal ki.{intetett „Sprinflbalance- arató gépeit - melyek * i-Wzia. Belga. Hol-land 4« Svédoraaágban tartott legutóbbi nagy versenyeken a ,Paraflan^ kaszáló gépekkel együtt az elaű érmekkel lettek kitüntetve.
Valamint Holinflswtrth agy szintén Stoddart amerikai gípgyirosok ^SBJky" kéri emeltyűvel é. .11-ger (Jnlerakó «zerke*ettel ellátott J 3 2—«
szénagyüjtő gépeit és gereblyéit.
^ '' i '' H kf k kivánatra díjmentesen és bérmentve megkílldptnek.
-FDKKAS
legtisztább szikéleges ásványvíz.
Hazánk ezen vegji .iwzetétflénél fogva nevezetei gjógjvizét a lélegzeni, emfoxt&i é8 lt 11 gyszervek idült hnrntos hánUlnuifiiál, torok-gége Jégoaó éahftrx-b-tr2»é^khen kiváló sikerrel haaználták éa haarnálják : Dr. Korknyl FrlgJM, — Dr. Kováid Sebestyén Endre, - Dr. Uebhárdí Í^jotí, - Dr. Navratll Imre, -Dr. P(K»r Imre, - Kétly Károly, - Dr. Barbás József egj«temi tanár é* kr.tkór Iiá/i fóorvoa urak. — Kten tekintélyek nyilatkozatai szerint a Margitforrfrs n''mc»ak uiélto rerseuyUrsa • Seltersl - Olelchenbergi - üleshubli - Radelnl - Ylohl — Em.sl A naaon öaaz^tételrt vizeknek,hanem gyógyhatásbau atnkat több tekintetben felni is mnlja A .lUnritforrás ^ró»jhatáaá( igazoló bizoovktok kivánafr. húrkinfk n»«;jfkii!(l«»tnek.
Borral hanrnálva a 1-irkellem^bb éa l^egégzaé^esebb italt ujujlja. <:«>♦; 1*1-12) J)r. Knrlov*zf;y utfkfn fórrá*-ignxqntónáqa
'' Kizárólagos főraktár
Edeskuty
m. k. udvari ásványvíz szállítanál BBTHX, Brz.étoettér X. az. el
Kapható minden ^yógytir és fŰRzerkereskedésben.
Nagy-Kanizsán, nyomatott a kiadó laptulajdonos Wajdits József gyomajtójin.
IMfiV-KA''WMA, 1878. május 12 én.
T 7 0
J x gjj i /^ LA
3B-1K BZá,m
Tizenhetedik évfolyam.
- ^»TÜflS
ár; ^
Elíflietesl
Jrt(¿3Z őrre fél évre . . »egy«*! ívre .
F.fíy tzá >>t 10 Arr
8 frt i
4 ,
o
Hirdetések
fi l ,-jiKbrn petitSOrhan 7. ,i ,*<»<lsror ti & mi''"!«n • .i aMií sorért, í> kr
SYlI.T I''ÍIKBKN
.,.. i.KAiít li) krért vé-
t.''l|;rk fol
Ksfc''i illerék minden efryes hudet^súrt krtlftn''" I 3U ki Ürítendő.
• tv^r—s —---
ITT.
Up szellemi réisát
. ill.-to közlemények a
szerkesztőhöz. H
anyagi rógzét illető közlemények pedig a kiadóhoz bórmentve intótendők : NAGY-KANIZ8A Wlassiosfeáz.
Bérmentetlen levelek csak ismert m an kitár-•aktól fogadtatnak el.
-«ílas
^Kéziratok vissza ne küldetnek.

nemi*
előbb: ,Z A L A-SO M O G Y I KOZLON Y.''
s -Kanl/Niivái oh helyhatóságának nemkülönben a „n.-kanizsai kereskedelmi s Iparbank*, „n.-kanizsai takarékpénztár", a „zalamegyei általános tanítótestület", a n.-kanizsai kisded-nevelő egyesület", a „soproni kereskedelmi s Iparkamara n.-kanizsal kölyálasztmánya* s több megyei és rárosf egyesület hivatalos értesitéie.
Heleiikinl kétszer, \asiiniap- s csütörtökön megjeletiő vegyes tartalmú lap.
Neveljük a népet!
— Harmadik közlemény. —
Hogy magyar népünk mennyire sűlyeil el a nyomor, inség gyászos ösvényébe; továbbá. mily gyenge lábon ail az őseink által olyannyira tisztelt és megtartott erkölcs ós rcligio. s hogy egyáltalán ujabb időben nagy mértékben demoralizált: arról könnyen meggyőződhetik az. ki hivatalánál fogva közte él, vagy körében többször megfordul; és ha már 70 — 80 év előtt nem volt szükség nélküli azon dörgő intelem, mely-lyel geniális költőnk Berzsenyi Dániel nemzetéhez fordult, s mely e nagy szemrehányással kezdődik: „Romlásnak indult hajdan erős magyar! nem látod Árpád vére miként fajul?!" mai nap bizonyára még 1 elketrázóbb intésekre volna szükség.
Akárhányszor követtetnek el napjainkban az alacsony fokú műveltséggel biró nép által a vadállatokéhoz hasonlítható szenvedély ártól indittatva oly velőtrázó tettek, melyek miatt nem csoda, ha még csak néhány évtizeddel is ezelőtt a barbárság fekete heh egével jellemvonásolták külföldön a magyar népet.
A tudatlan s hozzá még erkölcstelen ember az 6 tetteiben nem gondol semmit, avval váljon azok másokat, vagy talán a iia/.át is nem döntik-e veszélybe, hanem isak megy sötét indulatai után, melyeknek .. rabszolgája ; ilyetén bűntények tehát legtöbbször s legnagyobb részben a műveletlen bárdolatlanság és a minden finomabb és íiumanus érzést nélkülöző vastag tudatlanság, sötét neveletlenség szülte morális alásiiiyedetiség kifolyásai. Ép azért a bűnöst elitélö törvénv teremben is tekintettel
szoktak lenni itélethozásnál az elítélendőnek műveltségi állapotára, midőn a fontos állását minden tekintetben teljes mérvben'' átérző s felfogó védő ügyvéd, mint enyhitö körülményt kéri tekintetbe venni, s betudni az illető szerencsétlen botlónak neveletlen-ségét vagy műveltsége alacsony fokát. És mi abban a meggyőződésben — vagyunk (s szeretjük hinni: nem tévesen,) miszerint a »legnagyobb magyar" Széchenyi István azon ismeretes mondatát, hogy: nálunk még az apagyilkosnak is meg kellene kegyelmezni, nem csupán és egyedül arra irányuló tekintetből hangoztatá, hogy : nagyon kevesen vagyunk s minden rokon nélkül - idegen jellemek közé ideszigetelve — mi magyarok; hanem a népnek — kivált azon időbeli — szomorú műveltségi állapotát, csekély emelkedettségü neveltsé-gét s egyáltalán elhanyagolt, rozzant lábon álló népnevelés ügyünket érté, s kiváná értetni általa.
Azonban sehonnai gyávaság és nyomorult kétségbeesettség volna nemzetünket ilyen szomorú (s igaz! minden honfiúi szivében aggodalmat keltő) állapotok mellett ma már veszni indultnak vagy elpusztultnak hinni. Nem, nemcsak nem szabad feladnunk a remény várát s honfiúi fájdalmat szenvelgő bus ál-pathoszszai feljajdului, hogy: bizony, bizony mi is az egykor oly hatalmas Roma sorsára jutandunk! (mint ezt olyatén papucshősök szájából, kik bepillantván a történelem könyveibe látták, hogy nemzetek vesznek, s nemzetek lesznek, valamint egyes emberek és családok is lesznek és vesznek — gyakran hallhatju k): hanem vállvetve s egyesült erővel kell törekednünk, hogy az eltűnt vagy csak a költő
fehér hollójaként található szép erényeinket és tulajdonainkat visszaszerezzük ; existen tiánkat veszélyeztető „megölő betűinket" mint a gyümölcsfán rágódó férget kiirtsuk, mint a tiszta buza között burjánzó konkolyt türelemmel felpánczélzott jellemszilárdsággal gyomlálgassuk: népünkben a józan szellemű felvilágosodás és közműveltség megteremtése által!
BERKOYICS ELEK.
A nagy-kanizsai tiszti önsegélyző szövetkezet igazgatóságának
mult hó 30 án tartott rendes ülésében hozott határozata Bzerint van szerencsém a szövetkezeit tagjaival tudatni, hogy az eddig szokásban volt szövetkezeti hivatalos órák f. hó 10 dikétől kezdve oly kép módosíttattak, hogy ezentúl minden hó 6 első uapján, valamint a hó 8 dik és 10-dik napján, továbbá minden héten egyszer és pedig csütörtökön foginspectio tartatni, de n e m mint eddig 1—2 óráig délután, hanem délután ti órától 7-ig.
Ezen időn kivül azonban bármikor érintkezhetni a szövetkezet elnökével, akár lakásán (Battyány utcza) akár hivatali irodájában (távírda igazgatóság II. emelet) úgyszintén a szövetkezet pénztárnokával is ennek irodájában (^távirdahivatul I. emelet)
A fürdőjegyeknél f. hó l étől Hirschel és Bachrach fürdőintézeti bérlő u rak 30%-ot engedvén, az uj kezelési beosztás folytán ezek elárusitása is modosiItatott, és pedig fürdő jegyek ezentúl kaphatók: Sokál József szövetkezeti pénztárnok urnái (távirdahivatal I. emelet) Tersánszky Gyula urnái (^törvényszéki épület) Tóth István tanár urnái éa Simon Károly postaliszt urnái (^posta hivatal).
A gyógytári tárgyaknak 2y°/0 árleengedéa melletti kiszolgáltatására Práger Béla helybeli gyógyszerész ur is felhívás nélkül ajánlkozni sziveakedven, értesittetuek a tagok, hogy meg-
rendeléseiknél ezentúl tetszés szerint bármelyik gyógytárhoz fordulhatnak. Mig azonban a kiszolgáltatás ellenőrzése keresztül vitetnék, czélszerü lesz, ha az orvosi rendelvényre (recept) az illető neve „tiszti szövetkezeti tag* megjegyzéssel iratik reá.
Minthogy pedig egy vagy esetleg két szövetkezeti orvos felvétele iránt a kellő lépések már foganatba vétettek, felhivatnak mind ások, kik ezen előnyös feltételek mellett létesítendő intézményt pártolják s a felhívás netán kezeikhez nem jutott volna, ez iránti szándékukat az alulírottnál jelentsék be.
Egyúttal felkéretnek a tagok, hogy a betétek és előlegek lefizetésére nézve a kitűzött határidőt pontosan tartsák be, nehogy a kezelés rendes menetében zavar okoztassék.
Mult alkalommal hozott közleményem kapcsában még figyelmeztetnek arra is a tagok, hogy az anyagtartozások rendezésének ideje a mult hóval lejárt s igy azok, kik azt le nem fizették, kötelezettségeiknek annál inkább tegyenek eleget, minthogy ellen esetben az ily tartozások mint rövid előleg fognak kezeltetni s azoknak természetéből kifolyólag a kamatok havonkint fel fognak számíttatni s ezeknek pontos be nem fizetése esetén az anyagtartozások esetleg per utján fognak behajtatni.
Végre közzététetik, hogy az anyagkezelési osztály feloszlatása folytán még hátramaradt anyagok mint rizs, thea, szappan a szövetkezetnél folyton vásárolhatók j ugy szintén ezen osztály részéről eladó egy tizedes mérleg egy anyagtartó láda és egy bádog merőlapát; kik ez utóbbiakat megvenni óhajtják, azok ára iránt bővebb felvilágosítást nyerhetnek az alalirottnal.
Minthogy az eddig közlöttekből is látható az, hogy a tiszti szövetkezet sok mindenféle előnyben részesiti tagjait és minthogy az igazgatóságnak minden törekvése az előnyöknek minél tágabb és különbözőbb térre való kiterjesztése irányul: szövetkezetünk, mely anyagilag is mindinkább gyarapodik, a pártolást méltán megérdemli.
Felh ivom tehát mindazon állami, városi, megyei, vasúti és pénzintézeti, rendes évi fize-
TÁRCZA
Kancsók előtt.
Úrökszomju tengerként, mely bőven Ulry* azomját szakadatlanul; M tttU.V/.zék bár *zá/. lorokkal, neki Suhi-rn árt meg. le nem ittasul ;
Ittam a bort ; lelkemet gyakorta Mf-gtUruiztém habzó lángiban. Még se szédült »oh» ö>vényekbe, Mint szabad sas égre tört vigau
Kadvhullámon ringatózui gyakran A hányt vetet? sr.ivank jól e«ett •, Wegyógyili e gyönyör a fájó ml ékezet vágta sok »ebet.
Feledtem és üj reményre gyuHam . . É* a kéjek habzó serlege ■ Valahányszor fenékig Britéin, r»-a *ya>tóbb lánggal Ion tele.
Íme most is gyöngyöző nedvével Csordultig ¿11 a habzó pohár Az .steni világszabadságén Killrtttai hév ajakra vár.
Oh szív, ob gziv, mért vagy te most beteg ? ! Most érzem csak, hogy rabod vagyuk ; Mint orvosom kénye, mely lelánczolt, Kínjaim ''•» oly szörnyű u&gyok......
Kr.er mennykő, félre a recxepttel ! A tudós ia mind csak tapogat Ionom kell, mert szétveti már agyam A benn dul6 lázult gondolat.
Ide tehát azzal a pohárral :
Hadd kiálltok át a • irhaián !.....
Halld meg szómat Kosciusko népe ! Lüktet benned még a vér talán?!
Térj életre, te félbolt oroszlán, És zuzd széjjel azt a ketrecsat, Melybe egykor nyugat söpredéke,
A kancsukáa zsarnok — gaz, vetett !
. j'' < ''
S magyarnép, te komorképil lelleg, E világrész óriás egén! Ne nézd némán", hogjr az egykor dicső, Szabad népnek rablánc* csttrg kezén !
Nemzhetél már sok exer villámot: Zúdítsd le a rég várt zivatart ! Ónkebledet dúlja már & láng, mit Nagy erővel eddig eltakart.
Kon''.* «lö a vészek villámával ! S a kiket majd tespedGu talál : Írd szivőkbe, hogy a gyáva létnél, Sxolg*ságiiál dicsőbb a halál !
Diadalt a vil&gss&badságnak I
Koromhegyig érte e pobárt ! Töltözzünk hát ! Az orvosi szeszély Zsarnokságát sem türom tovább !
Hogyha élet, akkor legyen élet, És ne kuszált hitvány gombolyag, Mit a bátor egy csapAassi szétvág. S évekig csak gjávi bontogat.
Bátran iszom, mert, ha túlélem is A közelgő vészes zivatart . Oyönyörében szivem a azabadság, Diadalán ugv is megszakad
HZ A LAT 8ÁNDOR.
A csendes ara.
Rajz. (Folyt, és vége.)
— Jól van no — te kis haragvó angyalom, tehát, hogy bebizonyítsam mint szeretlek, meggyőződétemet adom fel s elmondom az ese-
tet. Tudni fogod, hogy egyetlen nővérem Cz.— ügyvéd neje — kinek illetékét még csak részben fizettem ki, most sógorom tiz ezer forintot azonnal követel — várakozásról szót sem akar trdni, hanem mint mondja keresetet nyújt be ellenem, b rövid idő múlva, ha még akkor is fizetés képtelen leszek, birtokomon árvereztet annyit, mennyivel nővérem osztályrészébe hátra vagyok — ismered birtokomat, mennyit ruháztam bele mig azzá tettem a mi, s az ősi fészektől nem is szívesen válnék meg, különben hol teremtek elő annyi pénzt e pénzetlen világba, — mondá halkan a képmutató Gusztáv.
No ha csak ez a bajod, akkor azonnal végét vetjük a bajnak, mert ezen könnyen segítünk, jer mondjuk el a néninek — ő hiszem beleegyezik hogy te a részemre takarák-pénztárilag kezelt negyven ezer forintból a jel-zstt összeget felvehesd. Előbb utóbb most már vagyonunk úgyis közös lesz, tehát nem látok benne semmi különöset, ha te kedves édes Gusztávom hozományomból fizeted ki nővéred osztályrészét, — mondá átazeilemülve Ilonka.
— Arám! — A teszived angyali jóságú. — Feleié Gusztáv elragadtatva s ekkor lehajolt megcsókolni az áldásthozó kezét. — Istenem ha erre gondolni merészeltem volna, hogy igy fogadod közleményemet és nem másként ugy már át estem volna a bajon, de erősen tar-ték tőle, hogy te puszta gyanúból, miszerint csak pénzedért szeretlek, képes leszesz elűzni látkörödből, — a ez nekem pokoli halál lenne.
— Oh te rósz, nagyon, nagyon rósz, és mégis én kedves Gusztávom, mondá a lányka ihlettel, — hogy tudtál bennem kétkedni? Hiszen tudod, hogy téged mindenek felett szeretlek, becsüllek s a költő erre azt mondja: „Be-
csülés a szerelem legszilárdabb alapja." ugy-e te is tudod ezt, no lásd a kit igy szeretünk as életben azért képesek vagyunk mi gyenge nők a legnehezebb áldozatokat meghozni — ée ez nem is áldozat részemről, ezt be ismered te is, jer, jer keressük fel a nénit, addig szót sem akarok tudni a további értekezésről, mig bizonyos nem vagyok benne, hogy a pénz holnap kezednél lesz.
És másnap csakugyan felvette D. Gusztáv a tizezer forintot. A néni nem a legjobb szívvel egyezett bele, de hát mit volt tennie — midőn Ilonka komoly elhatározással kérte ót s ha vonakodik ezt cselekedni, ugy ő holnap Gusztávjával oltár elé áll, ekkor nagykorúvá vál, s teljhatalmulag fog rendelkezni vagyonával. Ezt csak nem engedhette a néni, miután a menyasszonyi kelengye sem volt teljesen elkészítve, tehát inkább engedett a kérelmezők óhajának.
— Egy hónap múlva már gyérebben látt&tá magát D. Gusztáv jegyesének, mit is leginkább azzal indokolt, hogy birtokának nagy részein ujjitásokat vitet véghez, s személyes jelenlétét igénylik, mindent elkövet,''hogy ébenhaju aráját méltólag fogadhassa az ősi fészek mint uj asszonykáját.
Ilonka gyermekként hitt neki, hitt, bízott benne mindaddig, mig egy szép napon arra viradl, hogy imádandó vőlegénye jegygyűrűjét e néhány sor kíséretébe vissza küldte: —Itt küldöm jegygyűrűdet, a magamét nem óhajtom vissza, tartsd meg a tizezer forint helyébe, — mi az életbe többé nem találkozhatunk, mert csak most találtam meg a sziv életéből vett alakot, bővebb magyarázatokba nem bocsátkozhatom, miután téged ugy sem szerettelek
Tízenhetedik évfolyam.
ZALAI KÖZLÖNY.
11
1 í il ''Hl
I
MÁJUS, én.1878.
téssel bíró tisztviselőket ég szolgákat, kik u szövetkezetnek még nem tagjai, de a szövetkezet által nyújtott előnyökben részesülni kívánnak, hogy belépési szándékukat velem közöljék.
Egyúttal nem mulaszthatom el az «zen szövetkezet ezélja iráut tanúsított s az általános jólétet elűmozditó nemes tettért ITirschel és Bachrach vállalkozó úgyszintén Práger Béla helybeli gyógyszerész uraknak elismerésünket
uy ilvánitani.
A u.-kanizsai tiszti önsegélyző szövet-
krzet igazgatósága nevében.
OPRISIU PETEK.
szövetkezeti ■]uKk.
KNzniék a seepfieus világi.
A helyzet felett három kérdést teszünk
fel, b erre nyomban felelünk is:
i. Mi oka lehet John Bulinak ol\ merev szigorral ragaszkodni azon formulahoz, hogy a muszka önmaga terjeszsze a s.-s''efanoí b'';ke okmányt az európai areopag elébe — a midőn a muszka kijelentette már, hogy neki nincsen ellenvetése, ha a congressus a kérdéses béke okmányt egész terjedelmében revideálni fogja is ?
Szürbunda iegyen-e tehát, vagy bunda-
szúr, erről vau a szó, s kinek hátulsó gondolatai nincsenek. a kettő közt alig fog lényeges
különbséget taiálni.
Miudameilert John Buil saját torinulájá hoz ragaszkodik. — mert ő a congresauara nem akar menni, — formulájának eifogadhatlansá-gáról pedig maga ¡s meg van győződve.
Nem akar menni John Bull a eougres-ausra, mert azon gyanúban él, hegy a hármas szövetség az ő érdek-sphaenája ellen conspi rált, — a hogy a congreasusbau ezen ige testté
válhatnék.
A formula pedig eilogadhatlan. mert ennek benső tartalma a következő: „Te muszka nagy háborút viseltél, győztes is vagy, de békét nem köthetsz, ha pedig kötöttél, hibáztál, mert a békeokmány semmia. hogy a aárból ki lábolj, terjeszd most ügyedet az európai areo-pag elé, — s várd be ennek határozatát."
Hogy a büszke, győzelmes czár e formu lát elfogadhassa, az képzelhetetlen.
így menekül Anglia a congressustól, * még is a congreaaus meg nem tartásának ódiuma sz oroszra van háritva.
A congressmon John Bulinak politikája leálezáztatnék. — A viiág tudja, hogy * török birodalom eddigele John Bulinak fejős tehene volt, — A cougressuson kifogna tűnni, hogv ő ezen fejős tehenet mindeu haszonvételekkel továbbá is birtokába megtartani óhajtja. — ellenben az ia ki fogna tűnni, hogy a keletrei kereskedelemnél más nemzetek is hő vágyakat táplálnak s hogy a méltányosság azon elvénél fogva : „lében und lében lassen" ezen vágvak is kielégitendők lennének. — Ez utón az angol uppositio jelenlegi népszerűségéből alkalmasint sokat fogna veszíteni.
Jobbnak tartja tehát John Buíl ezúttal
soha. Gusztáv. — Képzelhelui a szegény Ilonka leveretéaét, a midőn a túlbecsült fértíu e nemtelen nyilatkozványát tudomásul vette.
Női büszkesége felül emelkedett a csalárd ragyogványon, — nénjével sem közölte teljesen ezen eseményt, csak annyit mondott, Gusztáv külföldre utazott bizonyos csaladi ügyekben, hosszabb időkig odalesz. — Hauem szivében már ott rágódott a biztosan ölő méreg. — A megcsalatott fájdalom.
Annyira uralkodott érzelm-in, hogy senki sem sejté a végzetteljes válást, az utazás soká tartott Gusztáv részéről, nem egyszer kelt ki a jó néni elleue, ha huga halvány kísérteties sziliét látta, szólni mégsem mert. illetőleg kérdezősködni, mert Ilonka néma volt mint a sir.
Elmúlt a második tél év is, Gusztáv még sem mutatta magát a néni rosszat gyanitott, de már későn. — Nagyszerű utazásokat t-fek, jöttek mentek a nagy világ zajába, de ez mind, nem derité tel a szép a jólelkű Ilonkát, de hol ia volna megírva az, hogy megtört szívvel valaki felépül — a nagy világ zajában ! Olyan nincs, nem lehet !
A ki érti, mint képes a kis virág kitárt kelyhét, a zord szél deimesztő tagyos keze alatt örök álomra hajtani, az érteni fogja, hogyan tudott meghalni az erőn lelkű nő e sorok elolvasása után, mely egy angoi napi lapban állt.
— „D. Gusztáv magyarországi nagybirtokos ma vezeté oltárhoz a het *i színház egyik elsőrendű udvari énekesnőjét a gyönyörű 9zép F. Eleonorát."
— Néni olvasd, olvasd, — sikoltott Ilonka magán kivül elhaló hangon, s mire nénje felugrott helyéről, hogy hozzá rohanva elolvassa az idegrázó eseményt — már mint élettelen hulla feküdt a földön a jobb sorsra érdemes leány, ki szivébe nagyon is jó, nagyon is nemes volt, nem e kalmár világba való menyei érzeménye.
congressus nélkül az európai érdekek bájoló álezája alatt működni saját érdekeiért, mert ezen firmával a müveit nemzeteknek közvéleményét magahoz lánczolja, lázas ingerültséget gerjeszt a muszka ellen, — mi kétség kívül
nagy tényező!
John Bull a fejős tehénért kész élet-halálra küzdeni, — ügyét már jól is inscenérozta.
— azonban ha még is az a congre.isus előtt számára biztosíttatik, — meg lehetünk győződve, hogy formulájának merevsége egeszén elenyé-
szend.
II. Mi lehe: annak oka, hogy a műveltségnek oly magas fokán álló, alkotmányon német nemzetnek kormánya a mus/kánnk azö vétségedé? s ez iráni allandóan barátság s ro
konszenvet tanúsít?
Szerintünk a német, a muszkát nagyon meggyengítetni soha sem engedi. — Az eshetőségek nála is ny il vántartásb.m vezettetnek.
Vaijon a muszkának teljes leveretése ese tére ki állhat jót, hogy Sadovát és Sedáni meg-torló vágvak ne keletkezzenek, legalább ez alkalom igeu csábitó lenne!
Viszont a uemet állandóan ellenezni fogja, hogy a muszka a Balkán félszigeten oly foglalásokat tegyen, melyek alkalmasak lennének Ausztria-Magyarországnak létalapját aláásni, mert a oémetnek nem csak nem áll érdekében a muszka ha-alomnak ezoldalróli közeledése, de sőt meg van arról győződve, hogy a muszká nak ily iránybani terjeszkedése, magának az államnak biztonságára is veszélyen lenne.
A német tudja, hogy a magyar nemz -t őszinte rokonszenvvel viseltetik anémetegyaeg iránt, lehet-e csak kepzelni is. hogy mégis óhajtaná azon állapotot, a midőn az óriási pauslávismu3 vagy ruasismus a magyarnemzet romjai felett tartana ünnepélyél?Ezképtelenség.
Németországnak Austriát semmi fél»-oszralék nem kárpótolná! — A muszka, dic-tator lenne, s akkor robbantaná azét a német egységet, a mikor neki tetszenék.
A német praestige csa^ akkor áll, ha Auatria Magyarország biztos.
De menjünk a dolog velejére. Mi meg vagyunk győződve, hogy a német, Ausz''ria-Magyarországnak a keleteni reformokra vonat kozó kívánalmait az orosz kormánynál őszintén és hatályosan támogatja, sőt bizonvosan azt is tudtul adta, hogy megtagadás esetére még egy hajszálnyi akadályt sem fog tenni arra nézve, hogy Austria-Magy arorszag fegyverrel is érdekeinek érvényt szerezhessen. — Csak a satisfactió bizonyos határokon tul ne menjen,
— a németnek telje« sem egeeségére bizton lehet szamitaní.
III. Mi hz oaa annak, hogy Ausztria Magyarország az angollal míudekkorig szövetségre nem lépetr, — hiszeu ha valaha, most mutatkozik a legjobb alkalom, bogy természetes és örökös ellenség üuket, a muszkát igen h s.»zu időkre ártaimatlanoa tegyük ? Igen, de ezen dolognak vau ám maaik oldala is.
Fentebb mondottak bol kitetszik, hogy Ausztria-Magyarország e* Németország politi
kajának kai öltve kell járui. — Minthogy két urnák nem lehet szolgálni, — vájjon czélszerii uek mutatkozik-e a* angollali szövetség a
németnek ellenére ? Hic Rhodus. hic salta. Ha mi a német szövetséget csak ennyire becsüljük, akkor ne ütközzünk meg, bamajd a német kalkulus csinál egy uj modus vivendí fele''t Auaz tría-Magyarország romjain !
A közönsége« józan ész is azt .tanácsolja, hogy két szomszéd közül, melynek mindegyike hatalmasabb nálunkuál, — legalább egyikkel jó egyetértésben legyünk, mindkettővel rosz viszonybajönni ugy szólván bizonyos romlás! Vessünk csak egy tekintetet monarchiánk elemeire! Mi agy hisszük, — ha uaak utópiákat nem hajhászunk, a németteli szövetségben ia meglógjuk óvni életérdekeínket, — mint ezt már fentebb előadtuk. — Azután John Buli barátságának értéke in, nem mindenkor 13 próbás. Probatum est. Ó móduélküi önzőnek ismertetik, az ilyen, nem is tudni, mikor hagyja az embert cserben. Epenséggel nem indokolatlan azirányábani különös óvatos ság. — Mint mondják ó biztatta a törököt is. a azután ott hagyta magára. Most azzal védi magát, hogy Gladstone és társai által akadályoztatott. Hja igy !
John Bulinak kétségkívül nagy tetszésére lenne, ha számára mi kaparnék ki a gesztenyét a parázsból, — örökös elkéséssel s a t gyaláz bennünket. No! ez mit sem tesz, még ebből nem következik, hogy valósággal el késtünk. az angol akaratot csak akkor fogjuk komolynak vehetni, ha ágyúi megszólalnak. — Saját érdekeink tekintetében intézkedéseinkkel ké szen állunk. Európai érdekekért egyedül har czolnunk őrültség volna. E részben a dráma megnyitásának elsőbbsége, a világ leggazda gabb, leghatalmasabb nemzetét az angolt illeti meg méltán. Mi senki kedvéért lépre nem mehetünk. Mi az európai érdekekért is erőnk összességével meg fogjuk tenni azt, mit egy alkotmányos nemzettől a jog és kötelesség kíván, de nem -gyedül s nem előharrznaként.
A nemtelen levél olvasása után mindig moudogatá csüggedést nem ismerve „A te hited megtartott tég''-d," ezt irta napló jegyzetei közé, ezt kedvnnez müveibe. — És most midőn egész fekete valóságá; ismerte »z ördög uek a ki szőke — hitének vára perez alatt romba dőlt a földön. Felszállt ameuny houába, hogy ott mint égi ara tündököljön a azüznk végtelen sorába.
Ott találta nénje iróasztalkájának fiók-jaba vég akaratát, mely szerint a D. Gusztávnak adott összegét soha semmi szín alatt sem lesz szabad visszakövetelni. Legyen vele oly boldog, miut a hogy ó szive szerint óhajtá bol doggá tenni, többi vagyouát pedig különböző egyletek öröklendik nénje halála után.
— Nénje oda borult a lányka tetemé™, csókjaival haimozá el keseit ruháját s zokogva rebegé — oh te legszentebb szent, kí most már a mennyből tekintesz le reám, kérd Istenedet, ki oly erős várad volt neked már a földön is, hogy hozzád méltóiag töltsem be én is földi küldetésemet, oh te nagylelkű szent, ki szó nélkül mint a bárány haltál meg azért, mert szerettél, imádkozzál érettem.
Eltemették nagy részvét között a nemes-keblű lányt. — Nénje csak temetése után érté meg, mily igazi nagylelkű volt huga, ott volt naplója bánatának e hű őre, — elmondott ez mindent, mily rettenetes eszmékkel küzdött az, aki ama sorokat irta. De minek szellőztessük mi ama szentelt sorokat, ki is tudná felfogni, megérteni egy fen költ szellemű hölgy utolsó sorait ?
Nénje aem érthette meg teljesen, mert azonnal amint olvasni kezdé összezavarodott előtte minden. Csendes őrültségbe esett, s most ott van a tébolydának szük falai között.
S mind ez egy férfiú müve, a ki szabadon jár kel a társadalom felsőbb rétegébe, még csak lelkiismeret furdalást sem érez, hiúságát
Helyi hírek
— FeUÜllÖ&U megsokasodott a kérege-tök száma, olyannyira, hogy pénteken a bol tokban semmit sem lehet tenni, csak az ala-mizana osztogatást. Miután számosan ép alkatú, izmos egyének n kéregetnek, Mhivjuk a rendőrség figyelmét * egyszersmint sürgetőleg kér jük az ez ügyben képviseletíleg kiküldött bi zotteág működésének eredményét.
— JjapunJc 36 ik számában közlött ta lányt kevesen fejtették meg helyesen. A csárda tintatartó, a vendég . toll. Fischer Izidor, Kauf-mann Béla, Oltay Oiza és Tóth Eleonora, a ki tűzött jutalmat Oltay Giza kisasszony nyerte me£. kinek azt postailag meg is küldöttük.
— Hymen Három menyegzőt jegyzünk fel egyszerre e hétből. A szép Sommer Bertha kisasszony és Fischer Károly Győrből vasárnap esküdtek egymásnak örök hűséget a
legyezi, hogy egy szép leány meghalt érette.
Mi nem itéiünk felette, mert Ilonka angyali szelleme nem engedi még most sem. hogy valaki bántalmazta kedves Gusztávját — csak azt trsss«ük horza, hogy a Magyarok Istene igazságos, nem hagyja boszulatlan az ártat Ianokat.
DINORAH.
Emlékkel-e?
Kmlékszol-e midón a tölgy alat'' Vígan. fürgén. rflpülve tánecolál, Arczod pirult, szemed sugárt lövőit Egy istennőnél ekkor szabb valál Nem i* sejted, hogy a tölgyhöz dőlve Ott álltam éu s r-ijtad csögg-Ttt sznmam S pillantásunk miként Utálkozott Kmlékszel-e? oh én emlékezem
S később midőn a négye* hanginál Össze hozott jó csillagom veled, Újra megláttalak éa te visaont Kipirultai g rám mosolygott szemed. A*tán a mint tánc* köaben kis kezed Oly gyöngéden megssoritá kezem, Szivet cs- réltdnk ott egy perc* al att, Kmlékszel-e? oh én enléltezrm
F.mlékszel-e midőn b&s reggelen Együtt sétáltnok lombos fák alatt Fenn a madár csicsergé vig dalát Lenn mi snttogtnnk édea hangokat. Kézbe kéz, a izembe szem tekinte, Oaziiite hang, őszinte érzelem, Szerelmtlnk tiszta volt, hti és igsr F.mlékszel-e ? oh én emlékezem.
Mégis, oh ég! egy ádáz sors caapás Msggátolá, hogy egymásé legyfluk, Válnánk kelle, mert végzet és világ Együtt és egyszerre tört ellenünk. Az oltárnál még sirni láttalak Mért is nem szakadt meg legott szivt*m Kftnnyes szem Un k újból találkozott Emlékszel-«? ob én emlékezem.
helybeli izr. templomba», meb'' alkalomból a 1 templom válogatott közönséggel telt meg. Az ttj pár öyőrttt fog lakni, — Ugyancsak Győrbe viaaik városunk egy másik szép fiatal hölgyét is Lustig Jenny kisasszonyt, kinek esküvője Goldschmidt Ignácz úrral kedden délután 5 órakor volt. — Kedden reggel tél nyolcakor volt esküvője ^tessel Josefína kisasszonynak Pollák József úrral Bellatinczbúl.
— UJ egylet. A nagy kanizsai ipar-segédek nagy réssé már rég óta czélszerünak látván egy „iparsegédek önképső egylet''-ének megalakítását, e végből alólirotlakat megbízta a helybeli tek. főkapitányi hivatalhoz iuté-zeudó — 7 megbízható polgár aláírásával ellátott kérvény beterjesztésére, valamint az alakuló gyUlés egybehívására. Miután a tek főkapitány ur kérvényünket elfogadá s ügyünket pártolása alá vétte, továbbá, hogy a nevo-zett egylet létesítése s közóhaj tárgya bizton engedik remény lenünk, hogy a f. évi május hó 19-én délután 4 órakor a „Komlóhoz" czimzett vendéglő termében megtartandó alakuló gyülósünkön átértve nevezett egylet hasznát és czélját — annak létesítése egyhangúlag el-fogadtatik. Tárgysorozat: 1.) Az „iparsegéd önképző egylet" ezélja és haszna ; előadva alólirottak által. 2.) Az alapszabályok kidolgozására egy 7 es bizottság kiküldése. 3.j Indítványok. Kérjük a t. közönséget s össze» elvtársainkat gyűlésünkön való mentüi nagyobb részvételre. Nagy Kanizsa, 1878. május lí). Doór István, Németh Simon behívók.
— öngyilicosság. A nyomor mind untalan szedi áldozatai: városunkban ; május 9-én is bizonyos Szépe Ferencz nevü egyén akasztotta fel magát ; zilált anyagi helyzete vitte e kétségbeesett lépésrn; — Özvegye s kis gyermeke siratják, kiket támasz nélkül hagyott
I az ínség közepeit. Szomorú képek ezek, melyek elundoritó bélyeget nyomnak társadalmi éle tünk viszás helyzeteire; soha sem lépett fel a köznyomor annyi alakban, aoba sem vitt el annyi áldozatot, mint jelenleg — a népboldo gitó eszmék korában. Ijesztő mérveket ölt az elszegényedés, melyeu megfeneklik minden erkölcsi erő; adózzanak érte azok, kik e nem zet párka fonalát fonják
— Csűri Miflá-ly csáktornyai telek könyvi irnok a pécsi kir. törvényszék telek könyvi osztályához segéd telekkönyvvezetővé neveztetett ki.
C. C. P.
— Czáfolat. Tekiutetes szerkesztő
ur
Becses lapja f. é. 32-ik számában a „Kóvid hírek" közolt a boldog emlékű IX. Pius pápáról azon állítás volt közölve, hogy ő üatal korában szabadkőműves volt. En e hírt, máig czáíolat-lan hagytam, remélvén, hogy s „Zalai Közlöny " t. olvasó közönsége közöl az enyémnél avatot-tahó toll fog majdan vállalkozni ezen — a szent életű egyházfő kegyeletes emlékét oly érzéken sértő rágalom visszautasítására. Várakozásom azonbau mindeddig siker nélkül maradván, engedje meg tekiutetes szerkesztő ur, hogy e tárgyra nézve h valódi tényálladékot felderítvén, a .Zalai közlöny* katho ikus olvasói óhajának eleget tehessek, mert nem képzelek hithű kathoiikust, kit a nevezett rágalom vérig nem sértett volua. — A „Zalai Közlöny" hogy e hírt honuét vette biztosan ugyan nem tudom, de gyanítom, hogy a bécsi lapok közleményei vezették félre a tekintetes szerkesztő seget, melyek a „F r a n c e" t utánozva len nen dicsekedtek az emiitett rágalommal a okmányokra hivatkozva igyekeztek kimutatni, hogy Jean Mastai Ferretti 1823 ban (ók ubuj 1813 at emlegetnek, mint ez a „Zalai Közlöuy" f. é. 32-ik 3zámában volt, jól tudván, hogy ez év még gyanúsításra sem alkalmas, mert ez időszakban 1809—1814 IX. Píus, mint papjelölt szüleinél tartózkodott) akkor avattatott a szabadkőművesek közé, midőn ó Philadelphiában (Pennsylvánia, Éjszak Amerika) XVI. Gergely apostoli nuntiasa volt. így, a rágalma zók ! Ami most már ez okmányok hitelességét illeti, ugy hiszem mindenki könnyen Ítéletet fog fölöttük mondhatni, ha tekintetbe veszi, hogy: 1. IX. Píus neve nem Jean Mastai Ferretti, hanem Jean-Mária Mastai-Ferretti volt 2. Ö soha sem volt XVI. Gergel nuntiusa, mert ennek pápasága alatt spoletói, majd később imolai érsek volt. 3. Azon évben — 1823. — mely rőla fölvételt keltezni akarják, ó Dél-A meri kában Chiliben volt „uditore* minőségben mou-signor Muzi apostoli delegátus mellett, nem léha tett tehát ugy anekkor apostoli nuntius Éjszak-Amerikában;sót mégCbilibói Philadelphiábasem utazhatott volna a nélkül, hogy enagy utjának valami nyoma ne maradjon életrajzában. 4. A philadelphiai szabadkőműves páholy „tiszteletre méltóa mestere IX. Pius fol vétel érői éa beiktatásáról szóló vádat határozottan megezá folta. (L. Magyar Korona. Budapest febr. 21. 1878. 13 szám.) 5. Maga a megdicsőült IX. Pius egy consistoriumi allocutiójában azon állítást, hogy ő valamikor a szab&dkőmivesek közé lett volna fölvéve, mint rágalmat visszautasította. — íme, ily fegyverekkel harczulnak * katholicismus ellenei; meghamisítják s tényeket, ragalmazzák legjelesebb férfisinkat, de mind
tizenhetedik jeyfolyam
ZA LAI1KÖZLÖNY
MÁJUá 12 ¿n 1878
hiába !.....portae inferi nou praevalebunt" !
tunvit az igazság, katholicizmus és feledhetlen azeut aty áuk kegyelet« emléke énJ$kébrji J Budapest május 8. 1878. Káuili Dezaff. (Készséggel nyitunk tért a köszönettel fogadott cr.áfolatnsk. Szerk.)
— A fitrdo-véüzvény-egylet uszodája jiivő sz iinbaton nyittatik meg--, az időbeosztás éa riz''- ért a InValihoZ luindenbtili Uasouló.
— AX 1848/49 k* houvédrokkantak
reazer^ a bpeati inenbáz pén/tárábü befolyt >i. Kanizsavároaátől 10 frt, a dél-zalai takarék pénztártól 20 frt.
— A „Társas-Kör'' beii vaaáanap, majiia 12 éu délután 2 órakor rálnazt mányi ü éá lent, nv-l \ b-n azáiuoa érdeke tárg^ kerülvén szol! \ e^re, » választmányi tagok Iliinél számosabb !iie£)«len*a« ig''^u kívánatos.
— Hfirrlx. A llevviz hlriifire, valamint az előbbi években, ugy most ia már számo* vendég jelentkezett. Az eddigi jelentkezések b<<l azt lehet következtetni, hogy a jelen évb-n a liird 6 veiül égek száma nagyban fölülmúlja a mult éviekéi. Pohiencz Alajos ur, bévvizi intéző, folyó hó 6 án ment ki Keszthelyről a Hév-vizre iakni. A hévvizi féuyirda teljes csínnal berendezve, már egészen elkészült.
— Bálás Árpád, keszthelyi ra. kir. ¿*zd. tanintézeti igazgató urnák szakirud&lmí oiiikődését fényes elismerés érte, melyet hazaijai örömünkre szolgál regiatrálhatní, ugyanis a b á c s-b odroghmegyei gazda-» & •» i Egyesület a mult évi szabad-k a i kiállítás alkalmával „Általános és különleges növénytermelés alapvonalai" éa „Rétmiveléa éilegelőkezelés alapvonalai" ctunü nagyérdekü munkáit, mint „kitűnő
szakmunkát- első osztályú
díszoklevéllel és arany érem-m e 1 jutalmazta. Gratulálunk az érdemes szorzó méltó kitüntetésén s felhívjuk az érdekeltek tigyelmét e jeles müvek beazerzésére, mely szerzőnél Keszthelyen kapható és pedig aa elsőnek ára 3 frt 3ü,'' a másodiknak pedig 1 frt 20 kr., a két munka kiegészíti egymást.
— A zala egerszegi torua-tüzohó egylet önk. tűzoltó csapata a zászlóavatási ünnepély költségeinek fedezésere 18J8.- május hó 19 én a sörházkertben tavaszí mulatságot reűdez, melyre a n. é. közönséget tisztelettel meghív ja a rendezőség. Belépti díj : személyen-kínt ?>() kr. Kezdete d. u. 4 órakor. Ünnepélye« kiindulással a szertári helyiségből. FellilHzitté *ek köszönettel fogadtatnak.
— Gelse-tisigethröl irják lapunknak : Öröm napot tartott fölső májiií hó 4 én Ge.lse Szigetit község lakossága, mert e nap volt iskoláim járó gverm^keiknek vizsgája; r >izs-¿rtna! lekintélyeB uri egyéniségek mint vendégek, iskolai és községi elöljárók, ugy a szülők közül többen jelen voltak, » vizsga d. e. W órától »léin áu l óráig tartott, — bámulatos volt Ambrus Laj*>a községi tanító urnák ernyődet i-n szorgalm \ által a tanulási előmenetelben tapasztalt haUdása a növendékeknek; — nem-i^ak hogy a nagyobb növendékek az elemi is-kolában tanittalui határozott minden lantárgy-ból jelesrn felellek, de alig hat éves gyermekek ia már r nyelvtant kezelni (elemezni) a aiauitauból is az uj mértékek szerint példány»
kat készíteni;éí érthetfos azavsiáitudtak, a szülök közül többen örömttkben »irtak gyer-naekeiknek,4)y rendkívüli el£haladá#An,_a jelenvolt vendégek és elöljárók pedig szinte nemcsak tökéletes megelégedésüket nyilatkoztatták ki a vizsga fényes eredménye felett, ha nem köz kívánatossá vált, hogy Ambrus Lajos tirnfcf nrnak a növendékek tanítása körül tanúsított szorgalma és ritka jó bánásmódja meg dicsértessék, mondhatom, hogy azon község lakosai, a kiknek növendékeit ily jwlea képzettségű, fáradhatlau szorgalmú tanító tanítja, bizton nézhetnek gyermekeik jövője felé; minthogy azokból, vallásos, szorgalmas, és jó hazafiak válnak, arra bizton »ámíthatnak. Stingly Károly, iskolnazéki elnök.
— Gyászhír. Böszörményi Kálmán élte 24. éves korában Keszthelyen, folyó hó 7-én tüdővészben, jobblétre szenderült. Temetése e hó 9-én délután 5 órakor nagy részvét mellett történt Nyugodjanak békében ezen, élte tavaszán elhervadt ífju földi maradványai!
— Különleges szivarok árulhatására kapott engedélyt Breyer Gyula ur, keszthelyi kereskedő. A keszthelyi közönség rég óhajtotta már egy ily dohány- és Bzivar-raktár létesítését, s az e raktárban kapható dohány és szivar-féléket eddig vagy Kanizsáról, vagy Szombathelyről vagy pedig Bpeatről volt kénytelen hozatni. Óhajtjak, hogy Breyer ur buzgó tevékenysége s a közönség iránt kifejtett fáradhat-lanaágát minél nagyobb siker kövesse.
— Rövid hirek. Erdélyben sok olyan egyén jár-kel, a kikről azt hiszik, hogy muszka emissariusok. Egy erdélyi lap föl is sóhajt, hogy vigyázzunk! — A „magyar csárda" a páriái kiállításon roppant látogatottságnak örvend. — N.-Becskereken egy káplár hadnagyára lőtt ablakon keresztül boszuból, de nem talált, az elfogatására küldött őrjáratból azonban lelőtt egy közvitézt; elfogatott. — Pétervárott Mihály nagyherczeg lányát Anas-tasíát eljegyezte a mecklenburg-schweringi nagyherczeg. — Amelioa Trivo bosniai fölkelő vezér, ki Győrre volt belebbezve, onnan april 16-án meg8iökött. — Megfojtotta újszülött gyermekét Pesten egy cseléd, a szívtelen anyát elfogták. — A Kókus-korházban jelenleg 1180 beteg van. — A budapesti egyetemi hallgatók majálist tartanak május 22-én a Margitszigeten. — Az a iegujabb hir, hogy sereget concentrálunk Erdélyben az orosz front ellen, a határ szélen pedig Szerbia ellen.
— Nagy tüz volt Bártfán e hó elsején. — Pécsett a jövő tanévben polgári leánytanoda nyi-lik meg. — A kolozsvári postahivatalhoz egy ily czimü levél érkezett: „An Herrn Kolozsvár iu Erdély ben.u A levél Budapesten adatott fel.
— Miletics Szvetozárt a legfőbb Ítélőszék is f> évi fogságra ítélte, illetőleg a kir. tábla Ítéletét helyben hagyta. — Abból a körülményből, hogy gróf Suvaloff orosz nagykövet elhagyta Londont sokan biatos háborút jósolnak. — Egy megkövült krokodilt ástak ki nemrég a comoí állomásnál az Unnion Pacific vaspályán. — Az akadémiában hétfőn a magyar helyes írás újonnan átvizsgált szabályait tárgyalták — Ki-lenezvenöt csavargót fogott be mult napok egyikén a bpesti rendőrség.
Ki nyert?
Prága, május 8 án : 64. 53. 62. 17. 27. Lembarg „ » 9. 71. 63. 5. 58. Ss*b<m „ „ 21. 6. 31. 86. 7.
f zleti szemle.
Nagy Kanizsa, 1878. mája. 11.
Ai időjárási viazonyok kedvotfi batárnak voltak a vetésekre. Meleg verőfényes tavaszi id6, mely töbhaiöri la»yha lep ár oldásoktól félbeazakitatott, fényesen mocditá elA a gabnanóvények tenylazedését.
Az üzlet e héten hanyatló irányt követett. Birodalmunk, éa a ktllföld ffipiaczairól beérkez5 lanyha hirek minálnnk aem maradhattak hatály nélkül, és a forgalmat tókáletea pangásba helyezék. Míg vevfík reaarválra tárták magokat, a kinálat mindig »ttrfetSsebb lón és kötések csak eladók jelentékeny engedményei mellett jrthettek létre
Búza a hét kezdetétől fogva lanyha irányt kőeet ; árak 30 krajozárral nyomódtak mnlt héthez képeat
Rozsban kevéa forgalom volt, mindamellett a czikk nem szenvedett Bokát a bágyadt hangulattól, éa árai majdnem fenntarthaták mnlt héti alapjukat.
Árpa azáltal, hogy Bérfőzési czélokra már kevés használatot talál, egészen eltolt hanyagolva éa árai nagyot csökkentek.
Zab belfogyaaztátra vétetett éa mult héti árakon fizettetett.
Knkoricza szintén el volt hanyagolva, árai nyomodtak.
Köles vetéai czélokra jól keresve volt és teljes áron vétetett.
Mintfaég szerint:
10.---11.20--- kr.
7 80 - 8------„
7 50 — 8-50-----„
6 80 — 7-----„
7-80 — 8 40 -
7.G0 8-----„
K. B.
— Zala-Eflersiefl: májn« 8. 1878. Buza 12 frt 30 kr. — 12 frt — kr. Rozs 7 frt 60 kr. 7 frt 70 kr. Árpa ti frt 4u kr. — frt — kr. Zab 6 frt 90 kr. 7 frt — kr. Knkoricza 8 frt 40 kr. — frt — kr.
Buza . Rozs .
Árpa Zab
Knkoricza Kölea .
Utazók névsora
N.-Kanizsán, 1878. april 30-tól 1878.— május 8-ig.
A „Koron á"-hoz czimcett szállodába Pápai I. Szent-Gál, Berger 6. Bécs, Manhaim R. Hamborg, .Jakob M Prága, Forstner G. Brünn, Kern K. Grátz, Böhm F. Szombathely, Kantus N Bécs, Kohn L. Bpest, Grosz E. Bée*. Bea&nsky N. Béca, Tamás F. Letenye, Schubnik P. Laibach, Bainer N. Z.-Egerszeg, Dr. Weis« N. Somogvvár, Leitner I. Berlin, Rosenberger N. Grácz, Herold I. Bécs, Luaz-tig N. Bécs, Martoiifalry A. Pozsony, Fischer N. Va-rasd, Röaaler I. Béca, Reiner B. Berlin. Hilbazl A. Bécs, Hirschl M. Prága, Schwarzenberg N. Brüun, Berger A. Berlin, Kohn L. Grá.-z, Kirschner E. Béca, Freier C. Bócs, Szabó N. Csáktornya, Grosz I. Béca, Scliwarcr. S. Béca, Weiaz M. Bpest, Walter I. Brünn, Hagel C. Bécs, Wogel 8. Bpest, Kransr. K. Szigetvár, May er I. Béca, Bernstein X. Prága, Stern M. Berlin.
A „Szarva 3"-ho/. czimzott szállodába : Zakál Gy. Letenye, Baáu 1. Szabat, Baán I. Barcs, Haseln I Bé.a. Schááb I Bécs, Hoffman W. Prága, Schmidt I. Hees, I)ezű I. Bpeat, Eigner I. Bécs, Korbet A. Bpest, Szalczer I. Bécs, Kosser I. Bécs, Hajós M A.-Lei dva, Véaey M. Vesén, Véaay S N.-De-caen, Schekmer A. Prága, Seibolt K. Zágráb, Krauaz I. Bpest, Neubauer K. Bpest, Fiacber A Zágráb, Böröcz N. Orbán, Kohu M Vízvár, Fürai C. Bécs, ántory I Zákány, Wolf 1. Béca, Roth E. Brünn, Mentxer L N.-Bajom, Palmi F. Bpest, Blum N. Caáktornya, Semetke I. Kis-Komárom, Ehrenreich I. A.-Lendva, Ebrenreich N. M. Szerdahely, Jakobi F. Bécs, Lenk I. A-Lendva, Szakonyi Za. Csáktornya, Löw A. Bécs, Schvarcz E. Béca, Sohn H. Béca, Stöa-
ner N. Prága, Kraus* E. Grát«, Freuatetlsr N. Kaposvár, Grtinhut N. Linz, Offenheim Zs. Teachen, Broder H. Brüun. /
Az nO r o s « I á n''-hoz caimzett szállodába : Weiaz i; Vizvár, Piltser F. Sopron, Kalander I. Bs lovár, Hofman A. Z.-Egcrazeg, Dorvay M Zákány, Kitter I. Brünn, Roaetti A Trieaat, Weiller H. Péea, Grosz R. Marczall, Weiaz S. Csorgó, Ritter I. Grácz, Kozáry A Zalabér, Hirsch I. Béca, Hirschl M. Kaposvár, Hakl A. Mar borg, Zits P. Grátz, Spitser A. Béca, Stopl M. Gracz, Holczer A. Szigetvár, Sidon M. Bécs, 8tarn M. Veszprém, Kropf I. Bellovár, Sehmidt 1. Eazék, Rirachl P. Páca, Friedman H. Bpeat, Wolf L. Szombathely, Böhm V. Sümeg, Gross I Bük, Wolner M. Pinkaföld, Hoffman H. Keaath.ly.
Szerkesztői üzenet.
2763. ,A távozó fecakáhez," nem idószarfl.
2764. „Tüz van....- dehogy van benne.
2765. J. G. Csáktornya. Jövóre bórmenteaitrs kérjük küldeni, mert a hivatalos levelezés a tanitó-egyletektfíl elvonatott.
3766. B. E Szent-Gróth Magkaptuk.
2767. H G. Háromfán. Sebaj! Mindenkor jó a jó.
2768. S Bodapaat. Azonnal Intézkedtünk
2769. 8t. K. A kell6 számo példányokat poaUi-lag küldtük meg.
2770. „Miért vetik meg a szlovénokét* ? jöv8 gzámank hozza, olvastam, kőiaönöm.
2771. O. P. Helyben. Az elSbbi ar.ámból térhiány miatt maradt a jelen azátnra. Minden e tárgy-bani közleményét aziv»8en hozom.
Május 12-tól Május 18-lfl 1878.
H6- ¿a hati- Kath. éa prot. (i a r 5 g
aap naptár naptár |èt|
9- Kia idő m alva látni fogtok engem. Ján. XIX
12, Vasár sap F 3 Jabil 30 A 2 Jak. a. M
13 HátfS Srervacz 1 O Máj ua n
14 Kedd Bonifác a. > Äthan
¡15 Scarda SoBa 3 Timoth.
116 CaütörtiJk Niep. Ján. 4 Pelagia (SÈ
17 Péntek Ubald 6 Irene M
[is Saombat Felix H. 6 Floriáa a
Felelős szerkesztő : BátOrfl Lajos
Férfi szabó üzlet.
Tisztelettel van szerencsém értesíteni a n. é. közönséget, miszerint bold. férjemnek a Wlasslcs-féle hazban most is még fennálló frrfl szabó üzletet a legújabb divatú friss kelmékkel szereltem fel, s igy azon helyzetben vagyok, hogy minden ezen nembeni megrendelést elfogadhatok, s azt bkrmely igényeknek megfelelően, pontosan és a legjutányosabb ár mellett teljesíthetem. Minélfogva számos megrendelésért esedezem. Nagy-Kanizsán,
<lzv. Mattosh Józsefoé.
* F. rovat alatt knalöttárt fol «I fits A*at nam vállal a Stark.
HIR
■Hetenként vasárnap és szerdán friss fával egetett mész becses megrendeiésr
pedig bár mely napon i> küldetik.

Epstein Vilmos A. sümegi szikla mészgyára.|
Cséplés imMt
°Zy ^ ii>erejü Clayton Schuttlewortb, ?agy Robey-féle gőzeséplő gépre, legújabb szerke-zottplskettős rts/tftôval elîltva. D0RNM& HCflRlKToklevêles gépész. P o 1 g á r d i,
Székesfehér vármegj-e. . :, , (59o
Für eine renommirte Lebsnsversicberangs Gesellschaft wird eine geeignete Person gesucht, die sich damit befassen kann, gegen ein Fixum und Provision am hiesigen Platze und deasen Umgebung neue Geschäfte zu acquiriren. Nähere Auskunft ertheiitHerr JOSEF SOMMER in Gr.-Kanizsa. (59g 2-3)
Somlai Itorelmlás.
A vásárhelyi részen Mnrtunfalvay Klek szőllöjében termett s ii^ryan ott íV''kvo mintegy
120 akó
1873- 1874- 1875- 1876- és 1877-dik
évi jó minőségű és tisztán kezelt t>Or eladó
Az eladással megbizott Reé .Jenő jószágbérlőtől Lórimén, (Devecser mellett) az eladási módozatok és föltételek megtudhatók.
1 Építkezőknek fontos 1! t
. r r 1
Sümegi szikla-mész
Kpteinn&l.
Alázatul alulírott bátorkodik mái hozzas évek óta ismert legjobb minőségű meszét ajánlni, mely hazánkban páratlan midőn
1 meter mázsa mész oltott alakban 10 köblábot ád
mig ellenben kőszénnel égetett mész vagy homokot tartalmazó köbóli csak 5 —1> köblábot ád.
A jelenlegi faárak által oly kedvező helyzetbe jutottam, hogy ez évben olcsóbbért szállit tathatom a meaxet. mint megelőző években.
Minden megrendeléseknek a leggyorsabban s legfontosabban megfelelhet, ugy mint az árakra nézve azonnal válaszol (588 5-5)
Epstein Vilmos A,
Sümegen.
Bérleti hirdetmény.
Nagy-atádi uradalom főbérnöksége részéről közhirré tétetik, miszerint a volt vendéglősnek bekövetkezett halálesete folytán. N.-Atád mezóvárosában létező
„Koronádhoz czimzett nagy vendéglő
hozzá tartozandó föld- és rétekkel, továbbá Kis-Atádban fekvő „Kozsa csárda" hozzá tartozandókkal akár egyes-leg, akár pedig együttesen 1879. évi január 1-től kezdve 3, illetőleg 5 évre bérbe adandó. (604 1—3) A bérleti feltételek a gazdasági irodában N.-Atá-don bármiKor betekinthetők a hol is ajánlatok elfogadtattnak. N.-Atádon, 1878. május 4.
Az uradalmi íőbérnőkség.
I * ¡f 11 ; t ■ .''i''/í i''
Különösen ajánlható ez évben kőfejtőmben feltárt szllcXa-móaz
TIZENHETEDIK ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖUO.NI.
i ¡«»
*AJÜS< 12-4» \m
•W >
Y '' E N !
Épen most jelent meg a maga nemében ejyetlen mfi
„AZ ö >'' S E G É L Y"
h« és meghízható tan:«-aadó a neinl részek minden betegségeiben Dr. Ernszt L. basonazenvi orvostól
E mii mindazoknak oktatást és segélyt nyújt, kik kura ifjúságukban titkos biiat vagv túlságos kieaapongásokat követtek el. 8 iHPnie* gyöngeseg-. és szétbomlott Idegrendszerben saenve u uek, kerti tehetetlenség által vannak Utolérve, vagy ennek kő-
r.#-li Itfkövetkeztétől tarthatnak.
Azok is, kik hajhullásban, börkiütesek-, bujasenyves köszvény . hólyag bántál©«-, nebéz légzés- és emesztes-hiiayban saen veduek. vagy. pedig kiknek te<te tii)sH*os higany késziimeoy-.viagolás által el van gyöngítve, szenvedésükben teljes gyógy«-láat találnak
Ezeu krtnyv n^yan minden kttnyvkereskedésbpii 2 frtért
kapható, do azok, kik annak értékéréi meg akarnak győződni abból kívánatra igei érdekes, képekkel ellátott kivonatot kapnak tóiéin ingyen beküldve. 18-*)
Dr Ernst L. Budapest, kótsas utcza 24.
Sohase vesse majját alá a beteg semminemű orvosi gy.»gykrz«*lte-tésnek, wlg ezea lagyea-klvonatbél tannlságot nem ■eritett.
I N G T E Ni


r • . i x.f
Háziasszonyok és szállodatulajdonosok ! ! figyelmébe ! !
Butor-polHur-féiiypasJa
a legbiztosabb szer J0F* öreg bútorok megifjitására
Nélkfilözhetlen minden háztartásnál. Meglepő gyors siker egyszerű kezelésnél i<.
Ezen Butor-polltur-féliy pasta az egyedüli, mely minden a kereskedelemben előforduló fajok fölött jótállás mellett legnagyobb hatást mutathat fel.
Egy adag elegendő egy teljesen tmtorzotí szobán 1
Egry adag ára l frt 50 ür
használati utasítással együtt.
Ismeteladok százalékban részesülnek.
Csak azon gyártmány valódi, melvnek czimlapján az (597 3—3) alólirt neve áll. ''
I «
Tornay Károly.
Siebenhirten, Liesing mellett.

SZÉPSÉG. IFJÚSÁG.
-A. hölgyvilág
által mint ftiu la alhat Ián bÓrfla«MÍté»zer általánosan eliaroertetrtt a hivatalosad ncgviM^t) kitölt, artalautiaa. valédi
R A V I S A N T E
/>r. L K J O 8 8 B-iol Páritban.
Kzen rilágblrti bőrtiaxtitó s*pr valamennyi szé-pitóazer közfttt leghitelavebh éa leghatáaosabbnak bizonyult szeplők, bérfclBté«, rczeaaég. aárga foltok, valamint minden bőrtifzsátlnnság bittoa ellávolitá-sára A RAVISANTK az arczatlnoek feltünüen szép halván/ rótsaarinO bársonvszerfi fiatal (Ideaéget ad, a bőr és kezeket eyöngédekké teszi, a leg behatásától Megóvja. s gyengéd bórt szerez a legkésőbbi öregségig. Kapható valódi miuőaégben :
^■Naiy-KaaizsÉn . Práger Beia ar gyógy szer taribaa.
Budapestea Hr8k József gyógyaz amál, Szegedea Kavics Alkart es Barcsay Károly gyógyazeréaz uraknál.
Kr-d-ti ilvcetok ár* 1 frt 50 kr. Közpouti íőraktár Budapesten Schwarz Henrik nél Mária Valeria-utrza. 9 az.
(589 G—20)
i
IiihmiIi es Társa Fráffiíban.
Mezőgazdasági gép gyárosok
ajánlják a szilárd kivitol, kftnyG naey n,unk.ik.''''p^«s g, éa
tiszta r«épélésről legelőuynaehbon ismrrt ngy rámán áll<v. mint
k«>r«íkek»>u járó

kézi 88 járgány-cséplőkészületeiket
l-tol 8 ló, vagy ökör erejéig.
Továbbá k.:.«*itttuk kfllünf«!» nagysáfn é* «-Ismert jó minőségű
tísztito rostákat kukoricza morzsolókat és szecskavágókat. . (580 10 -20)
Képes árjegyzékek iugyeo ¿a ílijinent.wn.
Alul írott ajánlja a oagyérdemii kőtönsé^nfk at i alább sorolandó (saját gyártmánya) tárgyakat :
hydraullcusmesz.
Román-cement valódi p o r t 1 a ii d-c ement
partland-ezeaieat ksvezeti-táhiákat.
I ó \ á I y ii k \ Iiv czctő rnAvek «* t b.
1
(601 1-3) Nagy KanizaV.n Király utcza 1. az.

Nyojtsank kezet a szerencsének!
375,000 birodalmi márka vagy 218,750 forint
főnyeramányt nyújt kedve«8 eaetben a legújabb aany pénzkisor aaláS, mely a magas karlftáay által jÓTáhagyva és biztosítva van.
E«en uj tervezet el5nye abban áll, hogy néhácy hónnp fefolyiaa alatt 7 aoraoláaban 48 60Ü apreaéayaek oMvetlen ki-
aorsoláa alá kell kerülnie, köztük eaatlegea 375,090 bir. márka vagy 218,750 frintnyi fónyereménynyel oaztrák értékben, résa-
t*r p*d''tr •
1 nyerem.
1 nyerem, t iiyérein. 1 nr^rem
1 nyerem.
2 nyerem. 1 nyerem. S nyerem. I nyarem.
5 nyerem.
6 nyerem.
250,000 1 nyer. á m.
125,000 23 nyer. á m.
80,000 4 nyer. i m
60.000 31 nyer. á m
50,000 74 nyer. á m
40.000 200 nyer. á m.
36,000 412 nyer. á m.
30,000 621 nyer. á m
25,000 700 nyer. A m.
20,000 29015 nyer. á m.
15,000 stb.
12.000 10,000 8000 5000 4000 2400 1200 500 250 138
stb.
«• • ht »
vagy
a legnagyobb gODddal fizk''-zöl-
czimL-rével ellátott eretfatl sors-
A legközelebbi elaő, az állam által blztoaitott nyeremény-huzáa péns-kiiorslása hlvaUla»aa vaa HfÉ||pttoi VB A knvetkező összegbe kerül:
1 egész eredeti sorajegrnek ára csak H márka vagy 3 frt 50kr. o r b. 1 fáí . " * „ 3 „ . 1 „ 75 „
1 negyed „ . »»»^íi» ,.— .90.
Valamennyi megbizás az öszzeg előleges beküldése pastautaJvány aieflet azonnal és té^ik, mindenki mS^gát az illám jagyet kapván tőlünk kezéhez.
A megrendelésekhez a megkívántató hivatalos tervezetek dij nélkül mellékelteinek minden bazás után pedig felaaólitás nélkül küldjük résztvev&inknek a kivatalos hnzási jegyzéket
A nyeremények kifizetése mindenkor pontuaar az illád J4t-álláaa mellett történik a akár közvetlen megküldése vagy kívánatra érdekeltjeinknek Auaatria minden nagyobb juamain fenn'' álló üsazeköttetéseink által kéabeslttethetik.
V:CTla]atanknak mindenkor kedvezett a azerencie, tok aUt« tekintély« ayareaéby klzítt gyakran az riii flayaraaiayakaelt
örvendvén aa, melyek &a érdekelteknek küZTetleníll fl,ettettek ki.
Ax ily a legaiUáriaM alapon nyugvó vállalatnál, előrelát, hatólag mindenütt biztonsággal a legélénkabb réa^vételre számit-hatván, kéretik, már a kizeJi b«2ÍS Bltatt la minden megbízást minél előbb, de mindenesetre f. é. Május 31-lke elltt körvetlenül aluiirott bankházhoz intézni.
Kaiifmann & Sinion,
bank- és váltf-tizlet Hamburgban,
• • 7T S f I
bovásáiláaa és eladása mindennemű Államkötvények, vasúti részvények és külcsönsorsjegyeknek. .
U. I. köszönetünket fejezte ki ezennel irántunk e<li|i^ ta-nusirott bizalomért, telkérjilk az nj kiaorsoláanáii róazv it-H •-. »"• törekvésünk ezentúl is oda irányuLand, mindenkor pontos és szilárd szolgálat által tisztelt érdekeltje ink teljes megelég;e<lóaét kiérdemelni. Föntebbiek. (587 ll 2—5)
♦ ♦ ♦

OLL SEIDIJTZ - POUA.
r^oulr JtL-AV VíllÁrlí ""i"4''''" dohár, cxiinlapján a sa«
rtlVIVIH > aitlttl9 at aokszorositott .-zégei" vau
lenyomva.
Büntető biróaági itélntek ismét?lteu constatálták czégem éj véd jegyem meghamisittatísát ; azért óva intem a közftnséjfet az ilyen hsai-sitványok váaárlása ellen , minthogy azok csak ámításra vauink számítva.
Egy lepecsételt eredeti doboz ára I frt. o. é.
Valódi minőségben az x-el jelölt czégeknél.
Ki váuitra árjegyzékek éa minta lapok i (ielH''-k.
BORSZESZ SÓVAL
Ló hirdetés.
° K Mgtjr^blrhat ''.bb "nsi-jrélTző »rere a sz«-nvedó embeiiségnek — minden belső és küls«" gyulladásnál, a lejftrtbb betegség ellen, mindennemű sebesülések, fej-, fül- és fogfájás, régi sérvek és nyílt sebai rákfekélyek. üaaök, a«emgyül|adá9. mindennemű bénulás és gérlllés *tb stb. ellen
I vegekben használati utasítással együtt 80 kr. o. e
Val6di rmoözpgben * f-tel jelűit czégeknél.

Nagy-Kanizsán, njomitoU a kiadó ltptulíjdonos Wajdita József gyorsstjtóján.
■ » i < '' Kőbányai sör raktár
DREHER ANTAL sörödéjéből
BUnkenberg Vilmosnál főtér (gabona piarczi Kaiser-fóle házban.
Mindennemű sör 25, vagy 50 literes hordókban és 25, vagy 50 palaczkos ládákban a legjobb minőségben kap ható. — Helybeli palaczksor megrendelések, házhoz szállítva, mindenkor jégbe hűtve és különféle minőségben eszközöltetnek. (425 41 *)
Néhai Nagyméltóságú Báró Sina Simon ur hagyatékához tartozó Zádori ménesből — Somogy megyében — Nagy-Atád szomszédságában, a nagy-atAd-szobbi vasútállomástól félórányira fekvó Simongáti pusztán következő nemes vérbeli lovak, melyek kocsiban már tökéletesen be tanulva járnak; kéz alatt eladatnak:
2 darab 6 éves kancza,
7 „ 5 „ herélt.
Venni óhajtók kéretnek a simongáti tiszttartói hivatalhoz fordulni , a hol választás után a vétel is megköttethetik. w (603 1-3)
Simongát, 1878. május 7-én.
DOfttCH-HALMAJ-ZäROtU.
Krofan X. éa társától Bergenben (&or>égiál>iin\ K*«n baJmÁj-BtllroUj valamennyi, a kerenkeüfl-mb^n rl3''i>r-dnló faj köuött az efyedflli, mely orro»» »«¿lókra has?»ilba''ó
Ára egy üvegnek használati utas tással ) frt o e.
Valódi min«Jaógben a *-al jeldlt rxég*-knél.
Raktárak : N.-K a alz ■ a (x) Práger Bél* gjág?. (x+) Boaenb^f Jóm. (x) Peiielhofer Józz. (x) Roaenfelí Bare« & Dornar 8. Ci«*'' tornya (x) Qöncz L. v. ffjógy. FT a r á d B«rnai«ky A. gyógy. K » P 0 7 á r Kohn J. (*) Schröder Sándor gyógy. Kaproocza [xf
Wcríi M. gyógy. Kósxeg <x#>'' Caacsiúorica lat. gyógy, (x*) KUttoi I" fyógy. K ea c t h » 1 y (x> Sefcleifar A. (x) Wílnach Ft Körmend (Zi) Rita Ján. S xo m b ath e ly (x);P«n;ch Ferenc* gy^y. Sopron Mezey And. gyógy, (xi Molnár L. gyógy Ver« ci''t (,x*> Bdc» J. gyógy. Bánó k-S z.-G yórgy (x) A".-C. Pibic gyógy. Zágráb Mittlbach 8. gyógy, (x) Irgalmadhoz gyógy, (x) Hegedű« Oy. gyógy. í* Perklet Jáa. gyógy. Saa lónak Schwarz Onaetáv gyógy. Kzr*''1
(x/ SochliU lat (x) BerijAuky A. '' (.562 9—
'' . -
, \i első magyar jegblztosltasl tarsasag mint szövetkezet
POZSONYBAN.
Alulírott vezói Ügynökség tisztelettel figyelmezteti a nagyérdemű biztosító közönséget a fentebbi társaságnál való biztosítás előnyeiről és ennek biztosításául a i jutalék árjegyzékből a következőket kezelni. frt biztosítási érték után: ! az alantálló jutalékokból a biztosítottak 50 frt. jutalék tizetés után 10% elenge-.
_dósben részesülnek, «^g_(602 1* 5).;
| , | ! : I ''*
- '' - "i r < ,r u • «
i -J _ • a » N 2 N - '' z » » I :c be j*
s 2 2 3 g I 3 £ - ''1 ® v r ; ü * < , ^Íií, * O x" 5 £ - - £ I 2 c 5 ,
v => c O t Jd -g g 4 - J® S. S- -r l u a a '' , , ,
i c r-;. - -- - -1: « ^ s*^ u • o üiS/revetet
4<2 S-s a £ ; - -3 S- j í
I I t
egyr.fr »«m 40 7ó H() 160 2 25 -*í .V - A ^azdaaa^i esycaUletek tagjai
I i b*/9 leengeclénben réazeaiiluek, •gy.i^r óO HO 120 2- »- 4 - ''i-^ valamely «azdaaági
kótixar no 1 . 175 j-5oí 4 25 5 - illetve köziég területi réazvétaltt-
kor ezeu kivtil különön enged-»tb. *tl> at»>. «tl>. itb. at)». j aíb ítb. menyek nyújtatnak.
_ j r. :
máni.-i. l«7tí. Oeat©rreloli©r Testvérek
I as eUÍÍ in. j^fkár «lleoi bTatoaitó tártaiig, <n»nt axdvaik«*
a«t fóügyiiölliiége.
NA6F-KANIZSA, 1878. május 16-An.
Tizenhetedik évfolyam."
Előflzetéil ár :
legesz eVfe fél évre ... 4 uugyed évre . . 2 Kg y *zám 10 hr
8 fn.f
1 A li
w-űg
»szét r
lr . I
lap szellemi részét
illető közlemények a
azerkesztőböz,
anyagi részét illet? közlemények pedig a kiadóhoz bérmentre intézendők :
NAGY-KANIZSA
Wlaiiioiház
Hlrdslestk
fi lüiaáboa petitsorb.m
7, nixKods/or tí a minden további sorért f) kr
syilttérben
«áronként 10 krért vé-
tetnek fel. Kwir*tári illeték minden egy»» hirdetésért ktllfiní
J 30 kr fiaetendn. I, »----''
N.-hantzsHTároH helyhatóságának nemkülönben a „n.-kanlzftai kereskedelmi s iparbank", „n .-kanizsai takarékpénztár", a ^zalamegyel általános tanítótestület", a n.-kanizsai kisded-neYeló egyesület", a ^soproni kereskedelmi s iparkamara n.-kanizsal kül választmány au s több megyei és városi egyesület, hivatalos értesitóie.
előbb
O Z
O INT
Bérmentetlen levelek csak ismert munkatársaktól fogadtatnak el.
>Kéziratofc vissza nem'' | küldetnek. >
Hctenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap.
12
52
1878.
Hirdetmény.
A zala-megyei gazdasági egyesület részerői közhírré tétetik miszerint az 1878 évi janiüs hó 2-ik és 3-ik napjára Nagy-Kani-zsfcra kihirdetett s rendezése alatt megtartandott tenyész állat ki-allitáa, és tenyész állat vasár a sikeres eredmény elérésére szükségelt kellc> számú bejelentések hiánya miatta folyó évben meg-nem tarthatván. a jövő 1879-¡k évi nagy-kanizsai pünkösdi országos vasár idejére halasztatik.
A zala-megyei gazdasági egyesület 187 H-ik évi május 6-án Zala- Egerszegen tartott közgy illéséből.
ÁRVAY ISTVÁN m. k.
elnök.
SZIGETHY ANTAL m. k
jegyző.
Neveljük a népet l
— Negyedik közlemény. —
Azoknak, kik e nagy munkához fognak három kellékre van szükségük : a) ismerniük kell a népet, annak szívós jellegét, vérmes alkatát; tudniok kell, hogy még ma is ama és oly naiv, gyermekded észjárású, mint kire ügyes rábeszélés s különösen az „utile dulci* féle elv szerinti be-
láttatás által igen szépen lehet hatnia az olyannak, ki vele jól bánik, és ebból kifolyólag közszeretetben áll, vagy más szavakkal, miként igy széltében mondják: kit a magyar ember szeret, az által hagyja magát vezettetni s annak az utolsó ingét is odaadja; de mogorva ráerószakolás s parancsok, száraz rendeletek ellen makacsul daezol, és ismert jellegénél fogva ellenszegül, Az azonban mit sokan a föld népéről állítanak, hogy égaljánál s természeti alkatánál fogva nem tanulékony, s épen nem alkalmas további műveltség elsajátítására, határozottan mondhatjuk — téves állítás; tanulékonyabb a magyar sok más népnél, ha alkalma meg akaratja van hozzá, tehát ezt kell felkeltenünk benne s megadni neki; eddig persze ugy állt a dolog, hogy ahol s amihez akarata volt ott s ahhoz nem volt alkalma, a mihez ellenben alkalma volt, ahhoz hiányzott az akarat.
b) Hivataluk fontosságát s hivatásukat felfogó lelkesedéssel párosult magasztos ihlettség, eltökélctt szándék, buzgalom és népbaráti s szereteti hő érzés, a mit ne törjön meg, ne lankaszszon a kezdetnél, — minden uttöró által tapasztalható — felmerülni szokott nehézség vagy akadály ; mert hiszen úgyis az az egyik hiány, hogy sok emberben fellobban ugyan a lelkesülés, meg is indul a kitűzött pályán, küzd is egy darabig az akadályokkal, de némelyiket a pálya elején, a másikat a derekán, a'' harmadikat a czélpontnál hagyja el az eró, — a kitartás.
c) Az emberiség földi lét és v é g - c zé 1 j á r ó 1 i valódi tiszta tudat, nehogy rosz akarat nélkül is ferde irányba tereitessék
és káros métely legyen felvilágosító szelleme. De erről a jövó czikkünk szól bővebben !
BÉRKOVIOS KLEK.
Miért vetik meg a szloveneket.
(Á Bpesten megjelenő rPrijátel" czimii vend lap május 1-én megjelent számából. )
Érdeke» olvasni ama czikket, mely nem régiben a laibachi „Slovenaki Narodu czimü lapban „Miért vetnek meg minket V" fölirattal megjelent. A czikk irója panaszkodik, hogy a szlovenek Európában mindenütt ellenségeskedéssel találkoznak. S ennek okát keresi. Valóban szép dolog, hogy már a szlovenek ia kezdik belátni, hogy a kultur Európában nem tudnak rokonszenvre találni. Igaz, ugy van. S tudjatok-e, testvérek, ki ennek az oka''? Önök szlovén irók egyenként és összesen ! Önök okai, hogy a szlovén nép rósz uton vezettetik, önök, kik azt hirdetik, hogy az orosz a szlávok fölszabadításáért küzd; önök, kik a maguk részére igazságot követelnek, de ezt másoknál nem akarják elismerni; önök kik az idegen népek közt a testvéri szeretet helyett az elenségeske-dést terjesztik a ezzel a reakció kezére dolgoznak.
Gondolják meg, vájjon lehetséges-e olyanok irányába rokonszenvet mutatni, kik igy cselekeaznek ? Gondolják meg, nem volna-e már ideje más útra térni; mert higyjék el, ha továbbra ii ez uton haladnak, a szloveneket örvénybe vezetendik.
Ne gondolják önök azt, hogy más nemzetek félnek a szlávok fölszabadításától, mert az rájuk nézve veszélyes lehet. Soha s«m lesz az ! Mig a szlávok fölszabadításukat az orosz zsarnokságtól várják, addig Európában számukra nincs rokonflzenv. Ha pedig műveltségük lesz fölszabadításuk tényezője, akkor meg épen nem lesznek veszélyesek, mert érezni fog-jtik, hogy a mint nekik szent az arany szabad-ság, ugy szent az más nemzeteknek is! Akkor nem fognak többé más nemzeteket gyalázni,
hanem iparkodni fognak a műveltség azon fokára jutni, ahol amazok állnak.
Ugyan nem nevetséges e olvasni, hogy mint irnak a szioven lapok rólunk magyarokról! Aki nem ismeri e nemzetet, azaz ő szavuk
után indulva, azt gondolhatja, hogy ez valami vad nép. Az ily beszéddel önök a műveletleneket tévútra vezethetik, de annál csúnyább önöktől, hogy tudva olyat irnak, arai nem igaz.
Ónok, kik szioven nyelven rólunk magyarokról naponként hazugságokat irna* ha* ragusznak, hogy a magyar nemzet, mert művelt, az egéaz világon rokonszenvre talál s azért, mert a szabadságért küzd i a maga számára nem csinál külön szabadságot, hanem a magyar lóidon minden nép egyenlő szabadságot élvez.
Vájjon nem tudják, hogy Magyarország Ausztriát két ízben menté meg a bizonyos haláltól a mégis köszönet fejében a magyar nemzet Ausátriától mindig elnyomásban részesül? Vájjon nem tudják, hogy azért a morzsa sza badaágért, melyet önök szlovenek mostanában Ausztriában élveznek, a magyar nemzetnek tartoznak hálával, mert a magyar nemzet erá-1/es magatartása nélkül még mo9t is az abaolu-tiamusban úsznának ?
Mindezt önök tudják a mégis & szloveneket a magyarok ellen izgatják ! S önök cau-dálkoznak, hogy önöket megvetik !
Miért nem világosítják föl önök a szlove neket, hogy Oroszország zsarnoksága mint tipor el minden 3zabad eszmét, mint nyomja el a szabadságot. Önök, kik az orosz zsarnokságot annyira magasztalják, ne csudálkozzanak, hogy önöké'', kultur Európa megveti, mert azt minden művelt ember tudja, hogy az orosz nem ismer műveltséget, nem szabadságot.
Eljövend az idő, hogy a zsarnokság jármától az orosz nemzet is megszabadul. De es sokkal előbb bekövetkeznék, ha az összes szlávok az orosz zsarnokság ellen indítandó harciban már most egyesülnének s ekkor a kultur Európa rokonszenve röktön feléjök fordulna. A azabadaág élet ! Akartok azlovenek valódi szabadságot élvezni? Ha igen, ugy ne várjátok ezt a szabadság gyilkosától, hanem seregeijetek
* i
TÁRCZA
KI a szabadba . . .
Ki a s/abadba »»árnyal szellemem, Mint * madár, ha kalitkája kinyílt H gyors szárnyain szabadutat vehet: Itt minden olyan h(l, őszinte és nyílt, •S mint az anyának keble oly igaz ; Te gyámkodói dicaő természet ¡tton . . . Űrök hatalmú törvények szerint Temet, s teremt a* őserő — az jsten. Virágmosolygáa »«ép tavasz mnűn, A méla ciendoa erdő szent magánya, Szellő enyelgés játszi lombokon — Az érző lelket ugy meghatja szállja. Saelid zsibongás, laaiu lágy moraj, Kzer cjacsogó kis madárka dala ; Mind az vegyülve oly axép harmónia, Minőt a iziv még álmában sem hallá. E gondtalan, vágynélkQli, szabad Természeti élet von engem ide. Nem tudja mit érez itt az ember : Hir — mosolyog, fáj — éa örül a saive. Minden paránynak mag van raélja itt ; Betölti mind a lét szabályait. Nincs zúgolódás, nincs panasz sehol, fyfjkép veszik a roazat és a jót ; Ábránd s hiú rágy számkivetve van ht nem zavarják álmok a valót. Jobb szárnyat a saa naro kíván magának, A csalogánynak fészke mindene
a bokor, mely védi fiait, I?t szól kis ajkán a legszebb zene. Vígan legel bársony ftlvön a nyáj, Kern bántja a holnapnak gondja azt ; M.g pásztora busán, merengve réz S ajkán a gond egy-egy sóhajt fakaszt. Erdőn, rnezón virul a fa, virág S tavaszt ha élt, mosolygva elenyész. ¿1 az ember, e szabad szellemű lény Örökös vágyak »zomjaa rabja váltig; A Iák. lent, fajé az égbe jár-kél, t''z _ hajt a nyugtot nem árex »irba-száUtig.
Oógjében egyszer isten lenni vágy S gyakran rabszolga lánczokat cupel : Ricsi neki a föld mig él s ha mégha! Elég a sir, ea a parányi hely. Megftrai jogait a természet, Velo daczolni ember-kéz silány -, Hiába küzd, hiába tör az égbe. Moiolyg a rét, erdő mein s viráuy K bábeli srAlkftdés felett.
KELEFY UY
Meghiusult tervek.
— Besaélyke —
Y lr ághegy I tői.
X. város egyik félreeső utczájában egy hosszú piszkos udvar lenyúlik egészen a rétekig. Ezen udvart a rétektől egy düledezett, vakolatlan viskó választja el. A viakó alacsony ajtaja fölött eme fölírat olvasható:
„Markos Gergely azabó."
Elképzelhető, hogy Markos Gergely bizony alapos okok miatt ütött tanyát e rozzant hátikéban, melyet egy erősebb szél elsöpörhet a föld sziuéről. Szegény volt, mint a templom egere. Maga sem tehetett róla. Nem volt hanyag, se isxáko». Negyven éven keresztül szorgalmasan forgatta a tüt és az ollót, de iparko-dása daczára ae vergődhetett többre, mint, hogy egy segédet tarthato''.t, kivel kora reggeltől késő estig serényen munkálkodott, hogy a mindennapi kenyeret magának és övéinek megszerezhette. Már többicör volt kielégítő anyagi körülmények közt, ámde mindannyiszor közbejött valami csapás. Hol feleségének betegsége, hol tüsvést, mely korábbi nyomorába döntötte. Minden igyekezetével sem érhetett el többet
mint, hogy egyetlen leányát, a 19 éves Rozáliát, egyszerű nevelésben részesitheté.
Némely embert annyira üldöz balsorsa, mintha ég és fold összeesküdtek volna ellene. Markos it ezek közé tartozott Zöldágra nem juthatván, más eszközhöz folyamodott. Elkezdett a lutrin „játszani". Egész heti keresmény ét rárakta a kis lutrira, nagy lutrira, s lózokat vett. Ennek meg az lett a következése, hogy miután a lutrin még ámbót se csinált, fukarsó-gorasszonya — kit feleségének holta óta magánál tartott, — pörlekedett vele, hogy mért nem fordítja pénzét inkább okosabbra?
A mi csekély öröme volt az életben, azt Rozáliában lelte.
Volt két hibája, még pedig két nagy hibája : pénzsóvár volt. A pénzt annyira bálványozta, miszerint kész lett volna érte becsületét ia habozás nélkül föláldozni. A boldogságot ctak a kincsben találta. Minden kivánsága, minden óhajtása abban öszpontosult, hogy tömérdek zták aranyat, esüitöt, bankót összeharácsolhatna, aztán építtetne kétemeletes palotát, nem dolgoznék, hanem ctak pipázgatna, étnap kedvét tölthetné, s az irigy világ előtt fitogtatná g&zdagtágát.
És, mivel ez természeteten nem lehetett igy, komor, életunt volt.
E rut szenvedélyét csak ambitiója multa felül. Ha valaki ránézett, nem hitte volna, hogy rongyot foltos ruhája akkora ambitiót takarjon I Sokszor álmodozott arról, hogy hej ! ha leányát holmi tekintetea-féle elvenné! Ugy ám, de hát mit adhatna neki nátzhozo-mányul ? Legfeljebb egy motring ciérnát, egypár tüt, no meg egy tompaélü ollót.
Mesterembernek nem adja leányát. Vagy
gazdag, tekintélyes ur veszi el, vagy marad vénlány. Punctum. Ez volt szigorú tendentiája. Tetszik-e, nem tetszik-e Rozáliának, az őelőtte nem kérdés. A leánynak engedelmesség a helye — gondolá. És ha apai akaratának ellenszegülne, majd iszen megmutatná neki igy meg amúgy, hogyan kell egy leáaynak szót-logadni.
Vasárnap, mikor visszajött a templomból, igénytelen hajlékában igen ritka meglepetés érte. A szoba közepes-közepén ott látta szemérmetes leányát, Rozáliát, de nem egyedül, hanera a Péter segéd karjai közt, aki éppen akkor nyomott eperajkára izzó csókokat. Markos dühtől tajtékozva kiáltá:
— Szent Isten, mi ez, mit látok, ... az én leányom, Rozália, . . . Rozália.
Mialatt Markos méltó felháborodásának nem valami válogatott illedelmes szavakban akart kifejezést adni, Péter előrukkolt, s önbizalommal könyörgött:
— Májszter ur, ne haragudjék, . . . bocsásson meg. Én és Rozália szeretjük egymást, s ha májszter ur beleegyezik, elveszem nőül.
A fiatal ember nyíltsága, keresetlen modora némileg lecsillapította Gergely főiindulását. A fiatalok egymás karjaiba dőltek, daczára, hogy az apa még mindig az ajtónál tántorgott, s ajka görcsös rángatodzása elárulta, hogy szóhoz akart jutni. Rövid vártatra megtörte a csöndöt:
— Te Rozáliát el akarod venni? Térj magadhoz, tzerencsétlen! . . . . Van e pénzed, házad, van-e egyéb javad, hogy egy astzonyt képes lennél eltartani ? Nekem nincs tudomásom temiféle vagyonodróh csakis arról, hogy te
TIZENHETEDIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
l, r.tif
MÁJUS 16*« 1878.
ama zászló alá. mely alatt minden nemzet megtalálja a Bzent szabadságot: akkor benneteket örömm*! üdvözlend a müveit világ!
Helyi hírek.
— Meghívás. Miután a „nagy-kanizsai dalárda" választmánya f. évi május hó 7-én tartott ülésében a dalegylet ujja szervezését magáévá téve, — annak tényleges szellemi és stnyagi íelsegélyését és előmozdítását kötelessé-tfévé tűzte ki; ennélfogva vasárnap azaz f. hó 19-én h városi elemi iskola kézi munka termében délután l/22 órakor ujjá-aUkuláai közgyűlés f«»g tartatni, melyre u választmányi ülésben már most részt vett'' — eddig jelentkezett — valamint még időközben jelentkezhető «.eszes működő és é* pártoló tag urak tiszteletteljesen meghivatnak. A választmány megbízásából : Hothmann Béla id. titkár.
— Az izr. jótékony-nöegy létnek május 12-én tartott közgyűlése boldogult elnökük Gelsei Gutmann llenrikné úrnő helyébe leányát Weisz Samuné született Gelsei Gutmann Hedvig úrnőt választóin meg etry-liangulag.
— Az „Egyetértés* távirata. Szepet-nek május 12. A negy veunyulezas párt itt megalakult. Elnök Weber Samu evangélikus lelkész lett. Képviselőjelöltül Tuboly Victor szélsőbaloldali egyhangúlag kiáltatott ki.
— Azala-szent-gróthi kórház-alap javára reudezett sorsjáték búzása f. évi május 15-ről miniszteri engedélylyel 1879. évi február l-re halasztatott, melyről az érdekelteket midóu értesítjük, felhívjuk a megye közönségét s minden uemeakeblü emberbarátot c jótékonyczélu sorsjáték pártolására. Egy eredeti sorajegy ára ;")0 kr. A 150 nyeremény tárgyaiuak értéke 200O Irt. Főnyeremény egy nehéz, 12 személyre való tiszta ezüst evőkészlet. A sorsjátékot rendező bizottság elnöke: Lakenbacher Samu, jegyző : Paál Pongrácz, pénztárnok : E chb''Tg József, ellenőr: Németh Zsigmond.
— A nagy-kanizsai Ifivésztársaság f. hó 11-én tartotta ez idei megnyitó s egyszersmind dijlövészetét Lazsniikon, mely alkalommal a szép számmal egy begy ült lövész egyleti tagok vidor kedélyhangulatban ver-
•J ~ m C _
senyeztok a kitűzött dijak eluyerhetéséért. 7 órakor bezáratván a lövészet, az első dijat a legtöbb köregységért (5 lövésben 10 kór) Bertalan Alajos főgymu. tanár ur; a másodikat G köregységgel Wágner Károly városi tanácsnok, ur s a hnrmadikat Wieber paiini fóerdész nr nyerte el köregységgel. A legmélyebb lövés diját egy szöglövéssel ismét Bertalan A. tanár ur nyerte el. A teke pályán kitűzött 2 dij közül hz elsőt Mester István ur a másodikat Szilvágyi Gyula ur nyerték cl. Ezt követte táncz-koazoru a csinosan felszerelt lazannki teremben, hol a társaság s a szép számmal egybegyűlt hölgykoszorú egész éj tel utánig mulatott.
— Gyászhir. Sümegh város jótevője Fehérkőaljai 1< a m a s s e t t o r Vincze t. évi május hó 10 én reggel három negyed tiz órakor megszűnt élni! Az általános gyászt egyelőre városunkban fekete lobogók hirdetik, iné-
szegény, földhöz tapadt szibólegéuy vagy. kinek ugyancsak küzkodni kell, hogy éhen ne vesszen. Gondoskodjék mindenitek magáról, és ne kívánjátok nehezíteni szegénységieknek amúgy is súlyos terhét.
— Pénzem nincs, se vagy ónom, igaz; de van két izmos karom, és tudok, szeretek is dolgozni........
— Ha minden csontodat összetöröd a munkában — vágott közbe Gergely — ha százezerekkel birsz is, még sc kapod meg Rozáliát. Mert mi vagy te, hitvány féreg V . . . Az én leányom u r feleségének született.
— Májszter ur.....
Gergely ambitiójának megsértését tovább nem tűrhette el; lábával akkorát toppantott, hogy a gyönge viskó megrendült. Ökleit bal-jóslatuan összeszorítva üvöltötte:
— Csitt . . Adj hálát Istennek, hogy szemtelen vakmerőségedért most az egyszer ki nem rúglak, mint a kutyát.
Rozál ia szemei könyárban úsztak, s el balagott a rétre egy terebélyes hársfa alá, melynek már annyiszor elpanaszolta bánatját, szenvedését.
Péter tanácsosnak tartotta befejezni az eszmecserét. Gergely követte példáját.''Olykor-olykor morgott, mint egy kitörni készülő vulkán.
II.
E halványan föstött jelenet után egy hónap merült a mult mérhetlen tengerébe, anélkül, hogy egy árva szócska is valakinek a fülébe csúszott volna felőle. Péter lankadatlan szorgalommal dolgozott, Rozália pedig a háziteendőkben járt el gondosan. Gergely hallgatagabb volt, mint valaha, noha volt valami különös, nyomasztó a házilevegóben, mit az izgatott kedély nehezen tud elviselni.
lyek mint a szomorúság jelvényei több épületről lefelé csüggenek. A családi gyászjelentés következőleg szól: Özvegy Ferenczy György né született Ramaasetter Erzsébet maga és gyermekei : Ferenczy Károly, Ferenczy Lujsa férjezett Szilber An talné, Ferenczy Mária férjezett Kovács Jánosné, Ferenczy Lajos ; továbbá Pataky Antal és neje született Ramaasetter Lujza maga és gyermekeik: Pataky Gyula, Pataky Ilona férjezett Raile Józsefné, Pataky Mátilda férjezett Ruttner Sándorné, Pataky Vincze, Pataky Antónia, Pataky Karolina, ugy a többi rokonság nevében ia: szomorodott szívvel jelentik felejthetlen kedves testvérjüknek illetőleg sógorának és nagybátyjuknak fehérkőalljai Ramassetter Vinczének Ferencz József rend lovagjáuak f. hó 10 én reggeli 10 órakor, a haldoklók szentségeinek ájtatos felvétele után, életének 72-ik évében végelgyengülésben történt gyászos elhunytát. A boldogultnak hűlt tetemei f. hó 12-én d. u. 4 órakor tétettek a helybeli sírkertben örök nyugalomra, hz engesztelő szt. mise áldozatok pedig t. hó 13 án d e. 10 órakor h helybeli plébánia templomban a Mindenhatónak bemutattattak. Sümegh, május. 1878. Béke hamvainak !
— Május hó 9 én a sümeghi elemi tanodát tek. Krób Pál fótanfelügyelő ur látogatásával szerencséltette.
— Meteorológiai észleletek a Csák-tornyai közs. elemi néptanodánál 187S. április hóban. Közép légnyomás: 744-1 mm. legnagyobb légnyomás : 54 0 mm. 15 én reggel 7 órakor; legkisebb légnyomás: ¿5*2 mm. 1 én este9orakor. — Közép hőmérséklet: -J- 10''70C; legnagyobb hőmérséklet: 20''1°C 30-án délután 2 órakor; legkisebb hőmérséklet: lO°C 2 án délután 2 órakor. — Közép páranyomás: 8-3 mm. -- A levegő közép nedvessége százalékokban: 83''0u/„; legcsekélyebb nedvesség: 33u/„ lf> én délutáu 2 órakor. — Közép felhőzet (O tói 10-ig szamitva) 5 4. — Egészeu derült ég (0-val jelezve) 9-szer; egészen borúit U<> zel jelezve) 18-or. — Közép szélerősség ^0-lói 10 jg számítva) 2*9. Összesen észleltetett GO széi és pedig : északi 1, északkeleti 19, keleti 8, délkeleti 3, déli 1, délnyugati 5, nyugati 10. északnyugati 5, szélcsendé or. — 5 nél nagyobb szélerősség is leltetett: 3 or. - A légköri csapadék (eső, hó és jég) havi összege: 72.9") mm. Ksó volt 14 napon, havazott 1 napon, dér volt 4 napon, harmat pedig 3 napon. Kgi háború volt 4 napon. Jégeső 25-én délután 5 óra körül. E havi időjárás a növényzetre nézve igen kedvező volt. I.
— Az alsö-letulvai önkéntes tűzoltó egylet tánczczal összekötött tavaszi mulatságát folyó évi május 2G án délután tartja meg a váró.» ligetben. Részvételi jegy ára 50 kr. Felül-tízetés köszönettel fogadtatik.
— Rövid hírek. Budavár bevételé nek évforduló napját május 21-én ez évbeu is megülik a bpesfi 48-as honvédek. — Tinsdahl-bau Hamburg mellett sok kárt s nagy rémülést okozott egy löporgyár fölrobbanása. — Az Edelsheim Gyulairól nevezett veteránegylet júniusban tartju zászlószentelósét. — A budapesti egyetem ujjá alakitásának 9*-ik évében
tuzatra mutatc . . . tizenötezer kat újra meg
(Csütörtökön a levélhordozó újságot hozott. Markos lölbi^y esztette hz ókuláriumot, s belemélyedt a páborus hírek olvasásába. Már vagy félóra óta böngészte az újságot, midőn egyszerre hevésen tel ugrott székéről, mint akinek egyik kereke megtagadta a szolgálatot.
Rozália megijedve beszaladt a szobába. Markos az újsággal diadalmasan hadonázva eléje rohant, i
— Leántom, leányom — örömujjongott
— nézd, olvass ezt, — s vaskos azámcsopor-tt — Szent isten ! . . . Nézd ! forint — ismételgette a számo-
w újra mohón olvasva — ¿Meg nyertük, a haupttrefl''ert. Ugyanezen számok vannak a lózoi, . . . Jézua Mária, megnyertük, .... mienk a fyaupttrcli''er.
Markos bemuiatos fürgeséggel a tulipántos ládánál termet*. és a féltékenyen őrzött lózt elókurkálta.
— Ide nézz, itt van a 4. 50. 3. . . Nézd! . . Nem, ez ne<u lehet álom, ez való igazság . . Megnyertük a íaupttreffert, tizenötezer forintot
— kiabálta eszeveszetten ugrándozva; aztán a székre rosk adt. Száraz kezei reszkedlek : merev tekintetje rátapadt a lózra, az ó varázsvesszejére, melynek bűvös ütésére megnyílt a kincsforrás, mi neki rengeteg gazdagságot, gondtalan életét biztosított.
— Holnáp felülök a gőzösre, elmegyek Pestre a haupjtrefVerért, és akkor .... isteni életünk lesz. Mindent megteszek, amit kívánsz. Lesz gyémánifüggő, aranyóra, arany láncz, selyemruha, Usz minden, amiszemednek-szád-nak tetszik. Mindig négylovas hintóban jársz s a azinházbap ugy jelensz meg, mint egy herczegnő. . .(. Megnyertük a haupttretiert! — rajongott gyermeteg örömében magánkívül.
Rozáliát. h mesés biztatások koránsem
május 13-án dísztermében emlékünnepet tartott. _ Egy újpesti lakó« egy ezer frtos váltót küldött C felségéhe«, hogy iija slá, igy akart magán könnyűszerrel segíteni, de fensült. — Lajos Victor fóhcrcxeg, királyunk legifjabb öcscse Mária Krisztina főherczegnővel házastágra fog lépni. — Vilmos császárra máj. 12-én Hoedel-Lehman Emil bádogos legény rálőtt háromszor, midőn a császár egy séta kocsizásból vissza jött, de a golyó nem talált; a merénylő elfogatott. — A szabadelvű pártból 17 képviselő kilépett. — Néhai Gróf Batthyány Lajos holttestének egykori nyughelyét a ferencziek sírboltjában emléktáblával jelölték meg. — Kalotaszegen több érdekes romai régiséget találtak.
— Bentzel Sternau gróf 40 ezer forint értékű vagyonát Tirolországnak hagyta. — László József kitűnő művészünk meghalt. — A mióta a párisi kozkiállitáa meguyilt folyton emelkedőben van ott a magyar sene iránti rokonszenv.
— Az irgalmas rend tartományi főnöke Fe-renezfi Imre lett — Orosz kiállítók beszélik, hogy az orosz trónörökös legkésőbb junius 15 éig a párisi közkiállításra megy. — Szarvason régé szeti muzsum alapítását határozta el több tudomány barát. — Páriából irják, hogy az óriás hordónak, melyet Gutmann nagy-kanizsai czég állított ki, igen sok bámulója van. — Bounaz Sándor esanádi püspök G0,000 frt alapítványt tett nőnevelésre.
lif.es, (rrdez, , Temenviir,
Ki nyert ?
május
1 1 én : 8, 32, 29, 83, 54, 45, 70. 40, 18 88, . 09, 51, G2, 85, 42,
Irodalom.
— „Gazdasági zsebnaptártu szerkeszt és ad ki 1879 re Kovács Antal ellenőr Gróf Karácsonyi bánlaki urodalroában. Előfizetési ára 1 frt. Kovács Antal velős czikkei lapunkban is jelentek meg, a practikus gazdász, olvasott író s jó hazafinak e vállalata óhajtjuk minél szélesb mérvben pártol tessék. Felhivjuk rá a gazdaközönség figyelmét, annyival is inkább mert 36 féle rovatmintával is el lesz látva a gazdasági könyvek vezetésére és saját tapasztalata nyomán irt 42 féle orvosi házi szernek leírásával. Az előfizetési pénzek Bániakra küldendők.
— Uj sensatiónális mű jelent meg: .Tisza Kálmán" politikai élet és jellemrajz 1878. Irta. Kákay Aranyos, ára 1 frt80 kr, és Zliniazky Imre: A kisebb polgári peres ügyekben való eljárás rendszere, tekintettel n községi bíráskodásra, irománypéldákkal. Ara 3 frt. Kaphatók Wajdits József könyvkereskedésében, postai rendelések azonnal teljesíttetnek.
— TelUy Nándor és Társa kiadásában Budapesten megjelent Hugó Victor nagyhírű munkájának az rEgy bün történeté''-nek 2-ik kötete. Harmadik nap : a vérfürdő, negyedik nap: a győzelem s befejezés : a bukás. Ara 1 frt 80 kr. Kapható minden hazai könyvkereskedésben.
— Knuisz Ármin '' könyvkereskedő ur
ragadták oly lázas örömre, mint a hogyan azt atvja szerette volua látni. Hamarjában nem tudott mit felelni e ragyogó Ígéretekre. Később mégis vett magának annyi bátorságot, hogy kimondja, ami szivén fekszik, a félénken suttogta:
• O
— L''gy-c apám, most lehetek Péter felesége V
Gergely homlokerei kiduzzadtak, s felbőszült oroszlánként orditá:
— Megzavarodtál? Mégegyazer halljam, tüstént kiátkozlak. Te előkelő hivatalnoknak, milliomos bárónak, grófnak leazesz felesége, nem p''digegy ágról szakadt szabólegény nek, kinek nit.es annyija, mennyivel egy egeret kicsalhatna lyukjából. Azt mondom, kiverd makranezoa fejedből azt asehonnai szabólegény t . . . Mit szólna a világ, ha egy Markos Gergely leánya mesteremberhez menne nőül? Miránk különb dicsősség vár. Ilyen szégyenfoltot családomon el nem tűrök.
A nagyravágyás undok ördöge még beljebb furakodott Gergely lelkébe. Föl-alá járkált, legkeveabé törődve azzal, hogy liozá liát mennyire megsebezte.
— Rozália — folytatta mellét gőgösen kidomborítva — aztán senkinek se merészelj ám egyetlen szót se szólni. Jói megérts. Azt mondom : senkinek se. Nem akarom az emberek mendemondáit hallani. Holnap Pestre utazom ; egy-két nap múlva hazajövök, akkor aztán veszünk kétkondignátiós házat, kertet, szől-lőt, lovat, kocsit, — mindent. Egészen uj életet kesdünk. Ha, ha. ha, milyen nagy szemeket meresztenek majd az emberek, mikor saját négyfogatú határunkon látnak bennünket kocsikázni. At én kezemben mától fogva nem lesz se olló, se tű. Esek az ocsmány szerszámok nem illenek az én magas rangomhoz. Majd
kiadásában Veszprémben igen hasznos könyvecske jelent meg. A kisebb polgári peres ügyekre vonatkozó törvények, eljárási szabályok és bélyegilletékek betüsorosatos útmutatója járásbirák, szolgabirák, békebirák, köz. a4gi birák, községi és körjegyzők és magánfelek használatára átdolgozta és betűrendbe szedte Pongrácz Dániel köz- és váltóügyvéd Veszp. rémben. Ára 50 kr.
— l''drosy Mihálynak „Köszöntő költemények cz. könyve megjelent, mely 15 iv « 203 gratulácziót tartalmaz. Ára 1 frt 20 kr. Kapható szerzőnél B. Lippán. A beküldolt könyvet átolvasva, gratulálunk a törekvő szerzőnek a «''»hajtjuk a serdülő ifjúság kezébeni el terjedését.
Vegyes hírek
*
— A szerelem tragédiája. Egy pétervári lap a következő bukaresti történetet beszéli el a mult hó 2G-áról: Tegnapelőtt temették el által ános részvét mellett Stradekcr Móriczot. Az elhunyt zsidó a nap hőse és utólag az általános rokonszenv tárgya. E szenvedélyes ember története, ki mint gyilkos és öogyilkoa ritka erélyt tanúsított, elég csodálatos," hogy néhány szóval megemlékezzünk róla. A tiatal Stradeker évek előtt fivére sógornőjét, Ráhelt, megszerette. A tizenhat éves leány kaczérkodott az ifjúval, de azután megelégelve a játékot, futni hagyta. A fiatal embert, hogy kigyógyuljon szerelméből, Pánsba küldték, de 6 nem feledte el Rahell, hanem négy éven ál esengett, igen kézzelfogható módon (gyűrűkkel, kar-pereczekkel, gyüszükkel, ékszerekkel) a szép leány kezeért, ki az ajándékokat el is fogadta, de közvetleuül Stradeker visszatérése előtt egy gazdag emberhez ment nőül, sőt midőn imádója visszatért Bukareii''.bc, nem átallott«, gunynyal és csufszavakkal illetni ót. Egy séta alkalmával .ostoba ficzkónak" nevezte S''rade-kert, kinek fenyegetését kaczajjal fogadta, a hogy megmutassa, mennyire nem fél tőle, ebédre hivta nővéréhez. Stradeker eljöt* s egy pillanatban fivére távollétét fölhasznál vu. hirtelen tőrrel rohant hűtlen kedvesére. A nővér Ráhelt öntestével akarta fedezni, de karján sebet kapván, nem tudta megakadályozni, hogy Stradeker fiatal szép áldozatának szivébe tőrét ne meritae. Erre Stradeker önmagát akarta kivégezni és három sul\ <»á sebet ejtett magán. A szerencsétlent kórházba vitték, hol egy izben megkénlezte, hogy fölgyógyuláaa esetére halálbüntetéssel stljfják e. Midőn erre .nemmel* feleltek, hz első alkalmas perczet föl használta és levetette ma^át a harmadik emeletről. Eszméleten kivül, összezúzva, ds még élve vitték vissza a betegek házába. Mid''n fölépült, összekötött harisnyákkal akarta megfojtani magát, de szobatársai megKka dályozták. Végre egy hálókabátja zsinórján találták fölakasztva.
— 7 trv, mely az éjszaki sarkot léghajóval akarja elérni. A loudoni „Graphic" írja, hogy ily tervet bizonyos Henry C«ixwel dolgozott ki. Szerinte három léghajót fakerettei
meglátod, hogy bárók, grófok, berezegek versenyeznek kezedért, azt én mondom, én, manaptól nagyságos Markos G e r-g e 1 y u r ő nagysága. De egy azubó-legény, egy.....Szégyen gyalázat!
Az öreg Gergely gyönyörű légvárat épitett. Egyre csak azt rebesgette, h«»gy mit fog mindent tenui azzal a Dáriua kincsesei, hogy milyen kellemesen folynak el hátralevő napjai.
^Vége következik.)
Witt Fülöp talány-gy fijteményéből.
i.
Magyar irót, hírrel bírót,
Kéjt magában két kis azám.
Síéivé»* lia bng, tci<fj.»r ha mig.
Fél *7. ember a hajAn.
Zápor csattan, villám pattan
Ki a felhőből mohón.
Hullám dagad, horgony Hzakad
Kemény s élet már fogyón !
Bőg a tenger é* az einber
Kimerülten áll a nyugvón.
Nem basznál itt — tehet«* bármit —1- .
Mási k-máskor »kos szóm.
Imáz végre fel az i''gre :
Csak elaömhen már ha vőn !
S lá m, mar készen áll e £ é a c e in,
Át, Imgy vigyen a folyón.
II.
Klső szótagom gn*. mert a*; A második in a*, morf (fax Ha a kettőt egyhi. rnnmt, Káj tik költ heted vagvono»!.
(Megfejtési határidő : május 2ő-ike.)
tizenhetedik évfolyam.
ZALAI KÖZLÖNY.
MÁJUS 16-án 1873.
kapcsolnának össze, melyek hat emberen kívül IjO mázsáuyi szánkókat, élelmiszereket, »¿trakat, komprimált gázt éa kutyákat vinnének magukkal. A fakeretet kötéleettel látnák el. hogy a ballonok közt összeköttetés legyen, azoukivül tehurzsákokat ia alkalmaznának a kereten, hogy a léghajók egyensúlyban maradjanak. A kirándulás egy hajóból indulna ki, m«lylyel az előbbiek távirati összeköttetésben állnának. Cheyene brit tengerész ajánlj«, hogy a léghajókat már május havában bocsássák I<»1. Az éjszaki sarktól nem messze uralkodó sajátságos szélviszonyok folytán remélik, hogy a léghajók a sarkot legalább is húsz ango!mértföldre megközelíthetnék. A léghajók azután biztosan horgonyt vethetnének éa » keliő éazleletcket megtehetnék. Kedvező széllel ismét a hajóhoz térnének vissza, a kutyákat szánkókat a megkívánt szárazföldi kirándulásoknál alkalmaznák.
— Kettős gyilkosság tréfából. Jánosiból való emberek borókát irtottak az erdőn, s munka után gyepre heveredve áldomást ittak. Beszélgetés közben az egyik, egy katonaviselt ember, fölkapta baltáját, s arra szóllitotta föl a jelenvoltakat, hogy menjenek vele „fektolni." Egy Boros nevü öreg ember ki is állott, fölkapta baltáját, s parírozni kezdte az obsitos vágásait. A többiek nevették a tréfát, de a nevetés egyszerre irtőzattá voltozott, a midőn látták, hogy Menyhért — a katona — Boros fejébe vágta baltáját a az utóbbi rögtön összerogy ott. Most fölugrott Boros testvére s baltát ragadva a gyilkosra rohant, s ugy vágta homlokon, hogy az rögtön lerogyott. A szomorú kimeuetelii tréla két áldozata — Boros és Menyhért — néhány óra múlva meghaltak. A törvényszéki vizsgálat folyamatban van.
— Barát, csuháljan. Lombardia Treeate nagvközségnek közelében mult hó végéu a következő eset adta elő magát. Egy szegény taligás vásárról visszatértében egy szerzetesnek öltözött emberrel találkozott, ki kérdé tőle, honnan jön, jó keresete volt-e, s vájjon nem tart-e attól, hogy egyedül jártában pénzétől megioszt-ják. A taligás azt válaszolta, hogy nem tartja macánál a pénzt, hanem a taliga fiókjában. Erre az állítólag«.s barát neki rivall, hogy hálálná, ha nem adja ide a riók kulcsát. A
taligás azonnal odanyujtá a kulcsot, de, mintha véletlenből, földre ejté. — Mig a gazember lehajolt, hógy fölvegye, a taligás előrántá kését s haltilos Bebet ejtett a baráton. — Erre taligájára kapott s hirtelen elhajtott. — Nem messze karabélyosokkal találkozott, kiknek kalandját elbeszélte. Ezek haladéktalanul a helyszínre mennek, hol a sebesült feküdt. — Úsbzemotozták s több zsebpisztolyt s tőröket s egy sipot találtak nála. Ez a karabélyosokat arra a goudolatra vitte, hogy ennek czimborái is lehetnek s sípoltak egye.t. A másik pillanat ban négy vagy őt, barátnak öltözött rabló jelent meg az utón, kik lőttek, mikor a kara bélyosokat meglátták. — Harcz fejlődött erre köztük ki, mely egy negyedóráig tar tott, de a karabélyosok maradtak a győztesek, miután két rablót halálosan megsebesítettek, mire a többiek futásnak eredtek. A dolog nagy feltűnést okozott,
— Forró vizit tó. Egy keskeny, minden oldalról hegyektől környezett völgyben, SO mértfoldnyíre a Virgínia Citytől (Nevadaban), olyan tó van, a melynek vize mindig forr. A tó széléhez egy halmon át juthatni, mely valaha vulkán lehetett. Az ástalaku tó színe zöld, mélysége jelentékeny. A viz minden évszakban rendkívül forró. Erről különféle kísérletek által győződtek meg. Rendesen egy madzagra kötött kígyót dobnak bele, a melyet félpercz múlva teljesen megfőtt álapotbau húznak ki. Nem rég néhány indus látogatta meg az „ördög puncsos tálát", mint e tavat e nép nevezi. Minthogy az egyik uagyon közeljutott a tó széléhez, aszik latalaj egy része leszakadt lábai alatt s a szerencsétlen a forró üstbe zuhant. Másnap a test darabokban egy forrásnál jutott fölazínre, mely a tótól f)U0 yardnyira fekszik. Minden egyes tagrész tökéletesen meg volt főve.
— Knufman és Simon hamburgi czég hirdetésére hívjuk fel a figyelmet; szó van abban eredeti sorsjegyekről, melyek főnyereményekkel bőven el vannak látva; ezeu sorsjegyek nálunk is gyanithatólag keleudőségnek örvendenek. Ezen vállalat méltó a teljes bizalomra, miután állami jótállással kezeltetik s a czég szohditáBáról országszerte hircs.
Papírszeletek.
— Miért oly szomorú kedves Barátom ?
— Nőm oly nagyon beteg, hogy napok óta élet halál kö*t lubog.
— Ki gyógykezeli ?
— N. N. orvos.
— Ucy reméljen fin, az én m e g b o ] d o-g u 1 t feleségemet in rt orvosolta.
Bíró : Igaz-e az, hugy fin art az urat tolvaj-lással gyanúsítja?
Vádlott : Kérem alásan, tekintetes bíró ur, én egy szaval sem neveztem e»t az nrat tolvajnak ; én raak azt mondtam és most is állítom, hogyha ö pénztárrzániat nnn segítette voli a keresni, agy én azt magam bizonyosan magtaláltam volna.
— Látod te rosz férj mondja a nfí — » hónapban te éppenséggel h u s z o u k é t s z e r jöttél l éjfél titán hava és csak h á r o m s z o r innrad-tál itthon.
— - Borzasztó — ntuudá a férj — hárornszép ffctét elprédálni !
Nincs a czigánvitak hazája, mond »*gY ^reg dádé sopáukdva
— Dehogy iiios, mond sz ftrsene, lopjon kend tsak valamit, majd me^kér-lrzik kendet hogy hol lakik ''
Kgy nrnó, ki bálba készült, «»ly utasítással killdé c-iolédjét s.abójáh >/. a báli ruháért hogy ez azon esetben ha esni fog, bérkocsit fogadjon.
Mindezek daczára a báliruhát agyon ázva vitt« nifg az inas „Hát nem parancsoltaui-o meg,* dorgálá a höljry inasát. „hogy bérkex-sit végy ?
„l>e igen; s azon is jöttem."
,Tehát a kocsiban is fsott ?*
.Ott aligha esett, de inas létemre nekem r.em illet Lollim s c«ak a bakr.i kaptam fel."
— Kjcy csir.madiáné a férjéhez.
Ugyan te mnher, mond m^, kitől ttrókölinMte leányunk átkozott rosz nyelvét és a rosszaságot.
A férj : már te asszony biztositlak, hogy t-''ilfd neiminert nékid hála Isten még m«rg van mind a kettő.
Vasúti meiietren <1.
Érvényes május 15-től 187C. A hada pesti idótmutató óra szerint,
indul knttizMHröl
Vonat /tova:
sr.áin Ora Pere. Idő
2<>6 Ksrék, U.ihárS|DomboTái s Kinméha 4 48 reggel 2lB „ 30 délnt
2l2 Hu.la Pestre..... . . 4 58 reggel
202 ..........-2 6 dólnt.
204 „ ........ „11 30 est ve
4 18 Béribe (Szombathely, Bíoa-lJjhely feléjö d reggel 801 ^ .........U 48 eatvo
315 Sopronyba ........ 3 38 dólnt
''¿"3 Triesztbe éa Pragerhofon kereszttll
Grácz és Bécsbe ......4 50 reggel
201 Triesztbe éj Prágerhofon k-resztlll
Qráca és Hérát.o ......v 47 dó)«tt
Érkeiik Kaniz«ara
honnét :
216 Eszék, Mohács,l>ombovár ■ Fiaméból 1 41 délnt. 206 „ „ „ „ 11 11 estve
2U.''i Hi.da PestrKl . ......4 ¿0 reggel
„ ........«2 5 délut.
''211 ...........y 44 est ve
314 Bécsből (H/ombath. Hé-a Ujhely)fel8l 10 27 eatvo „ „ „ 4 5 reggel
316 Sopronéból ........11 53 dálel.
»14 BécabSl Grácz, Marbnrg, Pragerhof
felől ......... 4 12 reggel
202 Trieszt- és Hécshól Marbnrg, Prager-
hof felől.........1 21 dél nt.
2(>4 Trieszt- és Villacbból Prágerhoí felöl 11 — eatvo. Marhurgba csatlakozás Villach és Fraucesleatbo r „ , Ki ancesfeitbél
Az njdonsillt tisztecske fegyver gyaKorlatr*
tanitá az njonrzokat. F.gy alkalommal igy kezdett
vezényelni: .Fegyvert vállról, czélozx, lőjj " Krre
megjegyzi egy itjoncz, hogy még n-m töltöttek.
Jóvá akarván tenni botlását igy szól n hadnajfy ■ szigornan megtiltom, hogy ezután senki lom merészeljen, mielőtt tflltött volna".
ne
Szerkesztői lizenei.
2772. .1. (i. Csáktornya. Knszftnettel vesaszUk s kérjük. Kiigazítottuk.
2773. B. E. Zala-Szent-Gróth. Köszönet, minden rendbon van.
2774. A lap ir.»«llemi részét illető minden k."iz-1-ményt nem a szerkesztő nev.«, hanem .Zalai Kfiz-lftny" szerke8ctőségének Nngy-Ivanizaán, Wlaaaics-ház czim ala''t kérjilk küldeni, nehogy a szorkesztó távolléte miatt a közlemények késést szenvedjenek.
2775. O. P.Alexandria Megkaptam épen jókor.
2776. Sz. E. Győr. Félretettük.
2777. \Y. Pápa. Válaszoltunk, taláu kéaobb lehetséges lesz.
Felelős szerkesztő: BátOrfí Lajos.
HIR

FEHER MIKLÓS
Mezőgazdasági gc^praktár tulajdonos
Hl''NAPEST: üllői ut 12 ik szám „köztelek". — BÉCS: Pragerstrassft 13 „Ilotrl líungaria"
Képviselője és /ezérügvnöke
JE\. Hornstoy & Sons (Gratliam Anglia) es számos hírneves bel- és külföldi gazdasági gépgyárosoknak,
•« áulja a na/yérdemü gazdakíízőnségnek R Hornsby & Sons áluiánoi elismerésben réazesiiit és a legkevesebb tüzelő anyagot fogyasztó gSztnoztionyait, kívánatra szalma-tüzelő készülékkel valamint a legkevesebb j. ti .-s/eker igénylő gozcséplőgépéit i melyek legutóbb az 1377-ik évben „t''bristiniat atiu tariotr naey nem-/etkö/í «-aéplőgép versenyen az első dijjal és a nagy arany eremmel lettek, kitüntetve rendeletre biztonsági
lié''ftővel felszerelve.
AiÚDlja továbbá szilárd .«zerk^zetü és iegkcvsehb vonerőt ic« nylű .Paragon " kaszaié gépeit, (melyek ¡e_ru:óbl>i az angol királyi egyraiilet által .Taunton u-ban tartott nagy kaszáló vei senvni, az 1-ső, inaso-•lik t''i .".-ik diijnt nyerte) továbbá a .Farm Leamington" ban s napon át taitott aratógéj. versenyen szintén a7 második és ."i-ik dijjal kitíintrtett .Springbalance- arató gépeit •— melyek a Franezia. itelpa, Hol-
land és Svédot.szághaii tartott legutóbbi nagy versenyeken a .Paragtn* kaszáló gépekkel • őtt m első érmekkel lettek kitüntetve.
Valamint Holingsworth ngv szintén Stoddart amerikai géj gyárosok .SulkyK kézi em. ltvnvel ,''■* .Ti-fer onlerakó .szerkezettel ellátott (.''>''.i3 :> — •;»
szénagyüjtő gépeit és gereblyéit.
py Árjegyzékek kivánatra dijmentesen és bérmentve mepklildetnek. ''M
Lllll MARGIT-FORRVS
legtisztább szikéleges ásvány viz.
Hazánk ezen vegyi összetételénél fogva nevezetes gyógyvizét a lélegzési, emésztési és húgyszervek idillt liurutos báutalmainfil, »orok-^gégo légcső-és^hörg-betegRégekbeu kiváló sikerrel használták és használják : I)r. Koniliyi Frigyes. — i)r. Kováts Sebestyén Endre, - I)r. Obbánit Lajos, — I)r. Navratll Imre, — l)r. Poor Imre, - Kétly Küroly, — Dr. Barbíis József egyetemi tanár és közkór házi főorvos urak. — Ezen tekintélyek nyilatkozatai szerint a''ttarí*Ítforn\.S nemcak méltó versenytársa a Seltersi - Oleiehenbergi - «ieshubll - Radelni - Vichl — Kmsl h hason összetét^ln vizekn.-k .hanem gyógy hatásban azokat több tekintetből» felni is múlja. A Margitforrás gyó^yhatását igazoló bizoovlatok kivánatra bárkinek rm-gküldetnek.
liorrai használva a b*gkellemesebb és legegészségesebb italt nvujtja.
n -12; J)y. Karlovszky utcxUi forrás-Ujazgatősá
f Kizárólagos főraktár
igatósága.
Edeskuty
X X X X X X X X X X X X X X X X X
m. k. udvari ásványvíz szállilónál
, Erzaétoettér 1. sz
Kapható minden gyógytár és fűszerkereskedésben.
Ajándékba adjuk
mindenkinek
a legszükségesebb háztartasi ezikkeket, úgymint: kít-vés- és evó-kanalakat, késeket és villákat, stb. stb.
A nem rég megbukott nagy angol hritania-cxilst-gyár tö-meggondnoksága által meg lettünk bizva, hogy valamennyi nálunk raktárban levő ezilst britania-árnkat a szállítási kOltség és a munkabér V« csekély megtérítése mellett elajandekozzuk.
A* szállítási kéltségeknek Angliától Bécsig, valamint a munkabér egy csekély részének megtérítése t''ejéb-n, a tárgyak mellett lévó ÖUzegnek bekilldéso vagy utánvétel mellett is, a következőket kapja mindenki
WtT ingyen IN
♦i drb. britania-ezlist evő-knnal, ó drb. ugyanolyan kávé» kanál, ö»S*eneu 12 drb , melynek ára elóbb ó frt volt, most mind a 12 drb. együttvéve . . . irt 2.35
tí n britania-ezlist asztali kés. augol aczélpeilgével , G „ ugyanolyan villával, összesen 12 drb., melyek ára
elébb 9 írt volt, most mind a 12 drb együttvéve ., 3.40 1 „ tejszedö-kanál, nehéz fajta, előbb 3 frt, most . , 130
britan-a-ezüstből, előbb, 4 fit most...... 180
Eaekeu kivül elegáns asztali gyertyatartók, páronkint 1.—. 2.Ő0, 3.—-, csézzék ! 50, 75, 80 kr. 1.—. 1.10 ; kávé vagy thea kannák 2.—, 2.50, 3.—, 4.— ; karos gyertyatartó |»áronkint S ót), l«).f»n, 14.—, 20—, czukorszelenczék ''->.—, 2.80, •!.—, •>•"»<», 7.—; ezukor-hintö 60, 76, f»0, I.—; ecset és olaj álvány 2.50, 3.80, 1.25, 6— ; vajszulencae 5)5, 1.70, 2.80, 3.25, I.— ; kézi lámpák darabonként 6<>, 65, 80 kr él 1 frt. éa számtalan más tárgyak.
gy* Különösen figyelembe veendő.
•i drb. asztali kés, legrin. britania-ezlist nyél, angol acxélpODgévul, ti drb. ugyanolyan vlda, (I drb. nehéz kitűnő evőkanál, Íj drb. ngyaiiolyan kavés-kanál eleg. bársony-tokban cgyltltvóve 21 drb. melyek azelőtt tok nélkül 13 ínba kerültek, mostani áiuk a tokkal együtt csak frt 6 40. K tárgyak a legtíuomabb br|tania-eaüalh8l vannak készítve, s a valódi IS latos Czilsttól még ilt évi használat után sem killrtu-böztethetók meg ; fehéren maradásukért egyébiránt írásbeli kezesség válaltatjk.
Továtbá kíltelezziik magunkat mindenkinek a pénzt visszaadni, ha az evo-eszközök vagy kanalak feketék vagy »árgák
_ lennének. _ (590 2—12)
^ m ''W
b r i t á n i a-e z ii s t á r u-r a k t á r
Bécs, BabenbergerstrassA 1.
Somlai bor eladas.
A vásárhelyi részen Martonfalvay Klek szolN''ijoben termett s ugyan ott fekvő mintegy
120 akó ^2-4)
1873- 1874- 1875- 1876- és 1877-dik
e''vi minőségű és tisztán kezelt boreladó.
Az eladással megbízott Reé Jenő jószág-bérlotől Lőrinten, (Devecser mellett) az eladási módozatok es föltételek megtudhatók.
BUDAI HÁKÓCZY K
kitüntetve az auiztrial császár, magyar király ő felsége által
A ni. kir. országos akadémiától, mint eyógysavban a leggazdagabb és leghatásosabb minden eddig ismert keserüviznél elfogadtatott
és az elsó klll- cs belföldi orvos-tekintélyi vélemények után a legnagyobb hálással használtatik : altesti betegségeknél, létrejőve máj és lép viztolulás verőezér-remlszt''i- szorulás aranyér bántalom, sárgaság, vértolulás, hideglelés, köszvény rögzött bőrkiütések stb. által. Kisebb mérvtl golyva betegségek, és megrögzött 1 szék szorulásból cr-dö női mmi betegségeknél.
Kapható minden tilszer- és vizszer kereskedésekben. (GOÓ 1—5)
Raktárak mii denütt találhatók.
Loser testYérek tulajdona. Bndapest.
Für eine renommirt« Lebensverflicberuugs (Jesellochaft wird eine geeignete Persongesueht, die sieb damit befassen kann, gegen ein Fixum und Provision am hiesigen Platze und dessen Umgebung neue GescbHflezu acquiriren.Nabereertbe Auskunft Herrilt JOSEF SOMMER in Gr.-Kanizsa. (598 3-3)
TIZENHETEDIK ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY.
MÁJUS 16-án 1878.
Xyujtsuiik kezet a szerencsének!
375,000 birodalmi márka vagy 218,Í5Ö forint
főnyereményt nyújt kedvező esetben a leflujabb nany pénzkisor-SOlás, mely a magas kormaoy által jóváhagyva éa biztosítva van.
Er.en uj tervezet előnye abban áll, liogry néhány hónap fefolyása alatt 7 sorsolásban 49.600 nyerenéoynek okvetlen kisorsolás alá kell kerülnie, köztük esetleges 375,000 bír. marka vagy 218,750 frintnyi fónyereménynyel osztrák értékben, leg pedig :
resz-
1 nyerem, á m. 1 nyerem, n m. 1 nyerem, á m. 1 nyerem, á m.
1 nyerem, á m.
2 nyerem, á m. 1 nyerem, á m.
3 nyerem, á ed. 1 nyerem, á m. 5 nyerem, á in.
250,000 125 000 80.000 60.000 50.000 40.000 36.000 30,000 25,000 20,000 15,000
1 nyer á m. 23 nyer. á m. 4 nyer. á m 31 nyer. á m T-I nyer. á m. 2<X> nyer. á ni. 412 nyer. á m. l»2l nyer. á m. 700 nyer. á m. 23015 nyer. á m. stb
12.000 10.000 8000 5000 4C00 2400 1200 500 250 138
stb.
nyen-méiiy-
G nyerem, á in
A legközelebbi első, az állam által biztosított húzás pénz-kisorslása hivatalcan van megállapítva és a következő összegbe kerfll:
1 egész eredeti sorsjegynek ára oak •> márka vagy 3 frt őükr. o é. b.
1 fél P r „3 „ , I - Tő „ „
1 negyed „ „ B . l''|. „ - — „ HO . „
Valamennyi megbízás az öszzeg előleges beküldese v;igy postautalvány mellet azonnal és a legnagyobb gonddal eszközöltetik, miudenkí magát az állam czinierével ellátott eredeti sorsjegyet kapván tőlünk kezéhez.
A megrendelésekhez a megkívántató hivatalos tervezetek >lij nélkül mellékelteinek minden búzás után pedig felszólítás n< 1-kül küldjük résztvevőinknek a kivatalos huzási jegyzéket
A nyeremények kifizetése mindenkor pontosan az állam jót-áilása mellett törtéuik s akár közvetlen megküldése vagy kívánatra érdekeltjeinknek Ausztria ininjen nagyobb piaczain fennáll''» összeköttetéseink által kézbeslttethetik.
Vállalatunknak mindenkor kedvezett a szerencse, sok mas tekintelyes nyeremeny között gyakran az első főnyeremenyeknek örvendvén az. melyek az érdekelteknek kőzve lenfll fizettetlek ki.
Az ily a legszilárdabb alapon nyugvó vállalatnál, előreláthatólag mindenütt biztonsággá! a legélénkel 1> részvételre számíthatván. kéretik, már a közpll huzas miatt Is minden megbízást ini-nél előbb, de mindenesetre f. é. május 31-ike előtt k»zvetlcnfll altilirott bankházhoz intézni.
Kaufmann & Simon,
bank- és váltd-üzlet Hamburgban,
bevásárlása és eladása mindennemű államkötvények, vaanti részvények és kölcsöiisorsjcgyeknek.
U. i. köszönetünket fejezve ki ezennel irántunk eddig ta-nusitott bizalomért, (elkérjük az nj kisorsolásnáli részvételre, 17»-t<">r<-kvésí5nk ezentúl is oda irúnvuland, mindenkor pontos é* szilárd sz<.lgálat által tisztelt érdekeltjeink teljes megelégedését kiérdemelni. Föntebbiek. (f)87 II. —5)
Ló hirdetés.
Néhai Nagyméltóságú Báró Sina Simon ur hagyatékához tartozó Zádori ménesből — Somogymegyében — Nagy-Atád szomszédságában, a nagy-atád-szobbi vasútállomástól félórányira fekvő Simongáti pusztán következő nemes vérbeli lovak, melyek kocsiban már tökéletesen betanulva járnak; kéz alatt eladatnak:
2 4
darab fi éves kancza,
»»
D
herélt.
Venni óhajtók kéretnek a simongáti vatalhoz fordulni , a hol választás után a köttethetik.
tiszttartói hi-vótel is megríja 2-3)
Császár
kizárólagosan
ldráJyiUuj
szabadalmazott
PURITAS
H a j-i f j i t ó-t e j.
A .Puritas'' nem hajfesték, hanem tejnemü folyadék mely majdnem azon csodálatos hatással bír. hogy ósz hajakat megifiit. azaz l.is-( tankint még pedig legkesóbS tizennégy nap alatt ama szint visszaadja. m«-lylyel eredetileg birt!
a „Pirítás" nem tartalmaz festékanyagot. A haj tetszés «z^rínt vizzel mosatbatik, lehet fehérrel átvont vánkoson aludni, és gőz fürdőket használni, a festéknek nyoma sem vehető észre, mert a

nem fe«t, hanem ifjitja és pedig n leghosszabb és legdns.ibb nőj hajzatét és a férfi haját és szakállát
Kgy üveg „Puritas" ára 2 Irt. (postai szétküldésnél 20 krral több s készpénzzel vagy utánvéttel kapható: Francz Ottónál Béos Maria hilfer-
strasse 38. szám. — Nagy-Kanizsán valódi minőségben Práfler Béla gyógyszerész urnái. ^.joo 2—25)
Bérleti hirdetmény.
Nagy-atádi uradalom fóbérnüksége részéről közhírré tétetik, miszerint a volt vendéglősnek bekövetkezett halálesete folytán, N.-Atád mezóvárosában létező
„Koronádhoz ezimzett nagy yendéglő
hozzá tartozandó föld- és rétekkel, továbbá Kis-Atádban fekvő „Rózsa csárda6 hozzá tartozandókkal akár egyes-leg/akár pedig együttesen 1879. évi január 1-tól kezdve 3. illetőleg 5 évre bérbe adandó. (G04 2 — 3) A bérleti feltételek a gazdasági irodában N.-Atá-don bármik-or betekinthetók a hol is ajánlatok elfogadtattnak.
N.-Atáüon, 1878. május''4.
Az uradalmi fó''bérnökség.
Simongát, 1878. május 7-én.
Tiszttartói hivatal.
A habom
moly által tetemes szállítmány keletre visszamaradt arra késztoté
STRAUSS A.
fehérnemű- és kelengye gyárát
(Bécs, I Rothentluirmslrasse 21.) összes férfi-, női- és gyermek-fehérnemű, valamint vászonból álló visszamaradt
kisebb s nagyobb szállítmányát. § 2
hogy a roppant raktárt mielőbb kimerítse, az utóbb kijelölt valóban csekély áron eladja. Az igényeknek meg nem felelő áruk ké«.z»éggel kicseréltetnek, vagy kívánatra bérmentes visszaküldés mellett még a pénzösszeg is, póstautalvány melli-tt, visszaterittetik.
Két forint helyett csak e£y,
1 un aUúuadr.ig a:
12 angolbaliszt kendő szines szegélylyel 1 angol trikot-melléuy vagy nadrág te-hér és színes elegáns batisztkeud" szines széllel beszegve C, ujdivatii háromrétű inggallér 1 horgolt női ing a legjobb shirtlngből 1 elegaus uoi lábravaló szegély-diszszol 1 finom uliirting éjjeli körzet szegélyekkel legjobb minőség 12 finom vászonkendő, valódi vászonért
kezeskedünk 1 frhér nri ing sima háromrétű mellei 1 vászon U''i alsónadrág 1 fin. sziu krrton-íug, szav.itolt valódi -7. 1 dúsan dis. ¡tett nÖi ing legjobb minőség 1 legfin. hímzett női lábra''« aló, olegans H7.a bá«
1 shirting 11 őí alsó szoknya, legjobb szab. 1 uri lábravaló, valódi rumburgi vászonból
1 angol oxford-ing, vagy franczia creton
1 uri ing. valódi rumhurger fantasie,
hímezve a legfinomabb. •> pár fin. angol kézelő legújabb sz. 1 titioman hímzett nííí Ing dnsan disz. 1 elegáns franrzia körzet dtis hinizéascl 1 tíuom női alsószoknya dúsan disxitve 1 schiíVon, oxford, v. cretm 1, 1.25 2.50
1 féi fi-ing sitTon fantaise mellel 2, 2.50 J ít
1 uri siff. vászon _ 2 50, 3, 3.5v, 4, 4.5<> ft.
12 uri harisnya fehér v szines 3, 4, 4.50, 5, ít.
1 uri ing, rumburgi vászon valódi, sima vagy redős a legfinomabb
¿¿l}, H, 3 5<>, 4 ft. 1 uri ing. valódi rumbnrger fant. és hímzett legfinomabb 3 50 4. 4.50, 5 ft
1 női ing valódi vászon, hím. a legf. 1 50. 2, 2.50, 3 ft. 1 110» ing valódi vászon kézi himzett 2, 2.50. 3, 3.oO, 4 ít 6 drb s/4 széles vjuzonkendö szeg. nélkül 9, 10 ft. 6 drb \t széles vász. sze-és nélkül tiszta vászon legtínomabb 13 50, 14.50. 16.50 kr
1 asztalnemű 6 személyre, fehér és szines 3.50, 4, 4.50. 5.50. 1 aszulnemü 12 személyre fehér és »zines 8 50. 10, 11, 12, 14 ft.
1 drb 30 rőf >/4 széles házivá.«zon 6.50. fi.60, 7.50, 9 ft. 1 drb 40 rőf :y4 széles kreavásxon 16. 17, lH, 18 50. 1 drb 50 rőf : sz. irlandi és hollandi v. 18. 10, 20, 2'', 24 27. 30 ft. ».»,
1 drb 54 rőf széleg mmbnrgi vászon 24, 27, 30, 33, 36,40, G*. 12 drb asztalkendő caiurat és damasz 3, 3.50, 4, 5, 6, 7 frt.
."tt 1 50 i-s.ik ft —.75
2 — csak ft 1 —
2.- csak ft 1.—
2.— cgak ft 1.—
■j_ csak ft 1. -
2 — csak ft 1.—
2 _ csak ft 1 —
2. — csak ft 1.—
''2 _ csak ft 1 —
2 — csak fi 1 —
■> cs-ik ft 1 —
. 1.- is:ik ft 1.50
:t. - cs;ik ft 1 50
¡j _ csak ft 1 5o
• » •J oak ft 1.50
3.— csak ft l.f»0
4 — csak ft 2.—
4 — csak ft •j _
4.— csak ft •>_ ^.
4 — csak ft o.__
4 — cs*k ft 2.—
4.— c**k ft _

_ : 1 hatazemélyre való
daiuusz asztaiteriték, vagy 24 zsabkendŰ, 50 frtnyi vásárlás után.
Megbízások a pénz beküldése va^y utánvét mellett e ezim alatt kéretnek : (4^2 11 — 24)
Wásche-Brautausttattungs-Fabrik von
STRAUSS A.
Bécs, Rotheiithurra8tras8e 21.
sz.
Umrath cs Társa Prágában.
Mezőgazdasági gép gyárosok
ajánlják a sailárd kivitel, könyű nagy mnnkaképesséj, én
tíSKta csépelésról legeifínySsebben ismert, ngy rámán álló, mint
kerekeken járó
kézi és járgány-cséplőkészűleteiket
l-től 8 ló, vagy ökör erejéig.
Továbbá készítünk különféle uagyságu és elismert jó miuőaégü
tisztító rostákat kukoricza morzsolókat és szecs
kavágókat. (580 11-20)
Képes árjegyzékek ingyen és dijmenteaen.
ajánlja
HELPY A.
arany-, ezüst és ékszerész Nagy Kanizsán főtéren
«z „Arany Korona" átellenében
iagát mindennemű aranymunkák elkészítésére: nevezetesen:
Tcmplomtárgyak
gyémánt foglalványok. zománezozások, aranyozások és
ezüstözések (evőeszközök 10 évi jótállással.)
Ajánlja továbbá nagy kó zletéta piink08di ünnepekre alkalmi ajándékokul a következő tárgyakban:
Arany lánczok 24 — 100 frtig.
Arany szelvények 12- -150 n
Arany nyaklánczok 7- -18 »
Arany érmek 6 -50 ■n
Arany pecsét gyűrűk 5 -24 *
Arany plaque érem 3''A -10 n
Arany nói gyűrűk- ^ ''A -10 y>
Arany karperecz 4- -00 »
Arany koszorúk 2 -12 n
Arany fülbevalók 1.80 -18 ff
Gyémánt gyürük 12 — 100 »
fízflst ékek 12 -35 fj
Ezüst lánczok 3 -12 fi
Zománcz gj-ürük 80 kr «■
Gránát-szerelvények 1 .30 kr.
Korall fülbevalók 2.50 — 4 ff
Zománcz fülbevalók (c; savardad) 1.40 kr.
Minden arany-, ezüst és ékszert a legmagasabb árakon vásárlók. Mindennemű javítások a leggyorsabban eszközöltetnek. Fülcimpát gyorsan és fájdaiom nélkül géppel lyukasztok. (532 6 — 6)
Nagy-Kanizsán, nyomatott a kiadó laptulajdonos Wajdite József gyoraajtóján.
Az első magyar jé^biziosltási társaság mint szövetkezet
POZSONYBAN.
Alulírott vezérügynökség tisztelettel figyelmezteti a nagyérdemű biztosító közönséget a fentebbi társaságnál való biztosítás előnyeiről és ennek biztosításául a jutalék árjegyzékből a következőket kezelni. 100 frt biztosítási érték után: az alantálló jutalékokból a biztosítottak .00 frt. jutalék fizetés után 10% elenge-_(lésben részesülnek. (602 2—5)
W''í 2 -2 M ü''S ¿¿ü"« 3 l»it*'' 5 ! N''ctőS = .2 - | ; ° r ~ 1 •* ^ b« ; s 5 J w ■ * s 5 ,
|| »¥. ! M>s U ! :5 iíi i s-l 1 | Észrevétel
X T3 "Z ^ '' OJfl- -
4 e | •■= r j j -S " 7 - ) ^ £ - , á | I
egya«»r sem Ju 7"i'' J CO 2 25 3 50 ír- A gazdasági egyesületük tagjai
5% leengedésben részesülnek,
egvsxcr 50 mm 1 20 2*_'' :J — 4-— «50 i í J i • -ii *
1 '' valamely gazdasági egyesület
kénzer ; ''Jo 1 175 2 5o 4 25 5 - X.— ¡Uetv« község területi részvétele-
kur ezen kivül különös enged-»tl>. Mb. , sí''. »iíi. stb. stb. stb. stb. méuyek nyújtatnak.
~ n.-iúí>,iz«s, u''i''ju» TíTTZ OeBterrelcher Testvérek I
az elítí at. jégkor elleni biztosító tHr»aB«f, mint szövetkexef ''óílpynHlciiége. ''
NAGY KANIZSA, 1878. mftjus 19 én.
Tizenhetedik évfolyam.''
j Elóflzetéai
j«igész ¿vre fél évre . . negyed évre .
Egy szú w 1<* kr Hirdetések
fi hasábos petitsorb.m 7, m.Hiiortsy.or *> s minden további sorért f» kr NYÍLTrÉRUKS „.rímként 10 krért vé-
trillák fr-1
Kn<i''s''á.ri illetek minden -égre* hirdetésért hHlfinf jj '' 30 kt íizPíendő. ^
Se
TTT,
k'' !
lap szellemi résaát
'' illető/krtzlemények
szerkesztőhöz,
anyagi részét illető közlemények pedig a kiadóhoz bérmentre intéiendök :
NAGYKANIZSA Wlssstosbái.
Bérmentetlen levelek csak ismert munkaiár-aaktrfl fogadtatnak el
>Kéziratok tíhu Í küldetnek.

előbb: ,Z A L A-a O M O GTI KOZLOIV
v-Kant/savul OH helyhatóságának nemkülönben a „n.-kanizsai kereskedelmi h iparbank", „».-kanizsai takarékpénztár", a „zalamegyel Altalános tanítótestület*, a n.-kanizsai klsded-neteló egyesfllet", a „soproni kereskedelmi h iparkamara n.-kanizsai kftlváiasztmánya" s több megyei és városi egyesMet hlratalos értesítő''«.
Heteiikint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap.
12
52— 1878.
Hirdetmény.
A zala-megyei gazdasági egyesület részéről közhírré tetetik miszerint az 1878 évi juniüs hó 2-ik ós 3-ik napjára Nagy-Kanizsára kihirdetett s rendezése alatt me^tartandott tenyész állat kiállítás, és tenyész állat vásár
a sikeres eredmény elérésére szükségelt kellő száma bejelentések hiánya miatta folyó évben meg-nem tarthatván, a jövő 1879-ik évi nagy-kanizsai pünkösdi országos vásár idejére halasztatik.
A zala-megyei gazdasági egyesület 1878-ik évi május <5-án Zala-Egerszegen tartott közgyűléséből."
ÁRVAY ISTVÁN m. k.
elnök.
SZÍGETHY ANTAL m. k
jegyző.
A közgazdászat! viszonyok filtalá-nos jellemzése.
A soproni kereskedelmi s iparkamarának lH76-ik évi statisztikai jelentéséből.
A monarchiának talán egy kamarai kerületében sem mutatkozott a közgazdászai viszonyok emelkedése és sülyedése az 1S69. évtől fogva annyira, mint a soproniban.
Minden nagyobb város az alapitás és tózsdejátékbani tulhajtás következtében, lendületének az 1870—1873 években látszólag elért legmagasabb fokáról hanyatlásnak indnlt és nagy veszteséget szenvedett.
A következő éveknek üzleti viszonyai a szenvedett veszteségek részletes pótlására nézve nem voltak kedvezők.
Mindenütt teljes bizalmatlanság ¡íllott be, melyet csakhamar tökéletes üzletpangás • követett, mi nemcsak pénzintézeteket és múlékony fiatal czégeket, hanem régi és jóhitelii üzleti házakat is fizetésbeszüntetésre késztetett.
Az epedve várt javulás az 1876. évben sem állott be; a fogyasztás a legnélkíi-lözhetlenebbre van szorítva.
A panaszok kereskedői körökben, kivált a leginkább sújtott kézmü-iparczikkek keli kereskedésben általánosak.
A tőzsdei értékeknek, sót még a szilárd alappal bíróknak is, példátlan árcsök- i kenése, oly tényező, mely a helyzetet ter- , mészetszerüleg súlyosbítja.
A több évig egymásután következett rosz termés és a már tovább fel uem csigázható adó a falusi lakosságnak elszegényedését vonta maga után, mely a "számtalan végrehajtásokban legvilágosabb kifejezést nyert, miben a vidéki pénzintézeteknek roppant magas kamatkövetelésükkel, valamint az uzsorának is nem csekély része van.
Nem kevésbé súlyosan terhelik, akár különböző magasságukat, akár a kezelési módot tekintve, a vasúti vitelbérek is az üzleti forgalmat. A kamarának ismételten volt alk?lraa, a vasúti, különösen a különbözeti tarifák jelenlegi alkalmazásából felmerülő károk iránt nvilatkozni. Gyökeres
javulást e tekintetben egyedül az összes vasutaknak állami kezelésbe való átvételétől várhatni.
A bányászat kamarai kerületünkben, mely a vasmegyei bányai (bergverki) egyetlen dárdanybánya kivételével, csupán széntermelésre szorítkozik, a gyáriparnak általános pangása kövekeztében megszoritást szenvedett.
A kisipar, mely az 1870-es évek elején munkával elhalmozva, szép keresletnek örvendett, a válságnak utóbajai folytán szinte szenved, mihez járul még a falusi lakosságnak folytonos elszegényedése és egyéb, a hiányos ipari törvényhozásból folyó viszonyok.
Végre még felemlítendő, hogy a kamarai kerületben létező takarék- és egyéb iparos elólegezési egyletek magukat fen tartották, és hogy, habár egyesek a takarékpénztáraknak nyerészkedési irányát követve, természetszerű utjokról letértek is, mindamellett az iparos részben ezen intézeteknek köszönheti, ha a válságnak következményeit teljes sulyokban nem érezte, fia ezen intézetek szervezetlenségük mellett is az iparosztálynak nem lényegtelen szolgálatot tettek, mit volnának képesek tenni, ha a németországi intézetekéhez hasonló szilárd szervezettel bírnának.
A mi a földm Ívelést illeti, ugyeznem örvend általán azon hathatós s okszerű ápolásnak, minőt nagy fontosságánál fogva igényel. Noha nem tagadható, hogy a kamarai kerületben tulnyomólag képviselt nagy birtokosság mind a baromtenyésztés, mind az okszerű foldmivelés terén az ujabb idóben rendelkezésre álló eszközöknek felhasználásával működik, és egyes községek
is, jelesül Mosony- és Sopronmegyében, ezen példát követik; ugy mindazonáltal e tekintetben még mindig nyugati szomszédaink mögött állunk.
Kz irányban, — különösen a kis birtokosra való tekintetből, ki egymásután következett rosz termés folytán elszegényedik, kinek marhaállaga folyton csökkenésekként adóképessége láthatólag fogy, — gyors segély szükséges, és pedig az által, hogy számára hitel nyittatik, vidéki gazdasági egyletek alakittatnak és vándortanítók küldetnek ki, kik a falusi lakossággal megértetik, hogy mire van önfentartási szempontból mindenekelőtt szüksége.
Jó, az évnek minden szakában használható, a kamarai kerület minden irányban átszelő közúti hálózatnak szükségét kifejteni, a kamarának már többször volt alkalma és ezen jelentésében is megkívántatott közlekedési eszközöknek létesítésére visszatérni kénytelen, mert az nemcsak az iparnak és kereskedelemnek, hanem a föld-mrvelésnek és erdészetnek is javára szolgál.
Az erdőkben némely vidéken a szú kárt tett; de leginkább károsittatík erdészetünk a szigorú törvények hiányában ugy szóllva rendszeresen űzött pusztítások által. A puszta helyek isméti beültetésére nincs gond, és — kivált a községi erdők, melyek semmi felügyelet alatt sem állanak, szomorú állapotban vannak.
Okszerű erdőtörvény mindinkább szükségessé válik, ha akarjuk, hogy az erdők, éghajlati viszonyaink ezen szabályzóinak pusztítása beszüntettessék.
Hasonlókép tanácsos volna a vadászati törvénynek módosítása, mivel a vadászatnak a bérlők részéróli kíméletlen gyakor-
TÁRCZA
A csónakos.
A holdvilág szépen ragyog, Hz.épen süt a estllagsugár, Lengő vixen, ki» csónakon A bus haláii móJá**a jár.
Szép Rodrigó a cónako» Ki zugó hullámon suhan S ajv.ott lantján, mint lágy íuvalm Kelieng egy bús, egy méla dal :
„Széppu ragyog a holdvilág Hzépeu ifit a csillagsug&r, A bus báláit szép kedvesem Kis cs.''»nakon epedve vár:
Jer, ¡er velem ''tép kedvesem Majd messze viszlek innen el, Hol minden fü, bokor virág Szerelmi kéjt, üdvöt lehel.
Hol gerlepár nyögése közt S a fülmilék lágy dallamán H5 keblemen pihenni fogsz Homályos néma éjszakán.
Zizegő fü s virág között Túlparton áll kicainy lakom, Lágyan karolja át falát Magasra nőtt v irány, bokor.
K boldog kis tanyára jer Szép donna, lldvöm, jer velem, Epedve vár a bnj halász Ki» csónakon, Labzó vizén . . ."
Klzeog a dal s a palota Kapája nyilik odafen ; Pihegve jő halvány leány S a csónakos keblén pihen.
Zog, zng a lant ós fut, siet Fodros vizén x kin ladik, De hátul vész, villám süvölt, A gerlepárt hajtják, űzik . . .
„Atyám jő s mátkám . . vr«z . . h*lal Szép Rodrigom Isten vrle.l ! Kedvesedét majd oda t''ön Kellelheted . . . Isten . . veled . "
Gyürüs, vad hullám locaisan el Körben, széjjel . . mindenfelé, H a lányka hulló csillagként Félhalva dől a hab közé.
A csónakos csak néz és néz 8 egy hang sem tör ki ajakáu I)e lantján egyre zug a dal Es lantja egy>-t zeng csupán .
„A holdvilág szépen ragyog Szépen süt « c»illag»ugár, Lengő vitán, kis csónakon A bus halász mélázva jár . . .''
V. SÁRFFV IUNÁCZ
Meghiusult tervek.
— Beszélyke —
Virághegyi tói.
(Folyt, és vége.) III.
Másnap alig hasadt a hajnal, Markos már talpon volt. Fölöltötte legszebb rabiját. A drága lézt egy fortélyosan nyilló táskába rejtette, azt nyakába akasztotta, s miután Rozáliának megígérte, hogy brílliántos gy ürüvel ajándékozza meg, a haupttreffer szakállára megrendelt négy lovas hintóval büszkén a vaspályára hajtatott.
A meggazdagodás Rozáliára nézve nem volt kecsegtet/», sőt inkább fájt neki azon tudat, hogy eddigi életmódjával végkép fel kell hagynia, hogy kedvenoz munkaköréből kirántatilc, hogy kedve« Péterével örökre szakítania kell. A válás kínos gondolata égető könyeket facsart tizeméiből. Remegve, mely oly jól állt kisirt szemeihez, elbenzélte Péternek, hogy atyja Pestre rándult. Péter élt a gyanupörrel, hogy akármi, de valami rendkívüli eseménynek kellett történni. Sehogyse ízlett neki a dolog. Azon tűnődött, hogy vájjon mi szél vihette a majszter urát Pestre? Ügy vélekedett, hogy Rozáliának e titokba okvetlenül beavatva kell lennie, mert kisirt szemei emésztő aggályt hirdettek. Szüntelenül töprengett; a bizonytalanság nyugtalanította. Nem állhatott ellen kíváncsiságának, kedvetlenül oda dobta a sarokba ollóját, s a konyhába sompolygott Rozália a tűzhely körül forgolódott. Amint Peterthirtelen megpillantotta,megrezzent.
— Rozália — szólamlott meg Péter megilletődve — önt valami aggasztja. Talán atyja elutazása, vagy valamely szererencsétlenség előérzete? Igen. szépen kérem, mondja meg őszintén, mi történt?
Rozália elfordult, hogy elpalástolja patakzó kőnyeit.
— Mondja meg, mi történt, mi bántja? Mondja meg nekem esdekelte Péter.
A ''leányka mélyen fohászkodott, s zokogva rebegte:
— Ugy-e Péter, minket sem szerencse, sem balsors nem választhat egymástól soha?
— Hogyan ? . . On elakar ... ön ... oh ! szóljon — rebegé Péter.
— Apám dúsgazdag lett. Elatasott
Pestre a tengernyi pénzért, melyet lózával nyert — válaszolt Rozália halkan, tekintetét szomorúan földre szegezve.
Péter a dolog ilyetén váratlan fordulatára megdöbbent. Mindent várt, de ily irtózatos feleletre nem volt elkészülve. Egészséges eszével azonnal átlátta, hogy Markos meggazdagodása legyŐzhetlen akadalyokat gördít közéje és Rozália közé.
— Ha igy áll a cdolog — mond Péter lesujtottan, — akkor sohase lehetünk egymáséi. Akkor vége mindennek! Ön gszdag lett, én pedig maradtam, ami voltam, egy szegény szabólegény, egy nyomorult koldus, ki méltatlan az ön szerelmére, kinek mindennapi kenyeroért vért kell izzadni, reggeltől estig, estétől reggelig kimerülésig dolgozni!
Rozália fejét lehajtva hallgatott, ■ Péter halálsápadtan hozátette:
— Isten mencsen, hogy önt szerencséjében gátolni aksrnám . . . Mihelyt hazajön a majszter ur, vándorkönyvemet elkérem tőle, aztán.....aztán elmegyek a nagyvilágba . .
Rozália keserves zokogással nyakába borult. Egyikük se szóit, de a forró kézszorítás elmondott mindent, mit éreztek, gondoltak, s hosszasan átölelve tárták egymást. Végre Rozália e föllelkesült szavakkal kibontakozott karja közül:
— Ne csüggedjünk! Minket egymásnak teremtett az Isten.
Péter szinte uj életkedvvel nyalt a tü után. Olyan vigan menta kezében a munka, mint még eddig soha. Mikor megkondult esti pihenőre a harang, maga is elimalt a vas-szorgalommal végzett munka mennyiségén.
Elmúlt egy hét. Rozália levelet várt
TIZENHETEDIK ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY.
/
lása mellett, a vadnak fennmaradása nem képzelhető, minek következtében mindinkább közeledik az idő, hol a közönséges vad is kipusztul.
Ennyit kívántunk mondani a közgazdászai állapotok általános jellemzéséül.
Mind ebből kitűnik a viszonyoknak kedvezőtlen volta áltaián, különleg pedig az ausztriai viszonyokkal szemben, E viszonyok a Lajtán innen és tul egyáltalán kü-lömbözők. Ausztria megszilárdult közgazdászati viszonyaival, gazdászati erejének nagyobb folytonosságával Magyarország ingadozó és kiszámithatlan esetlegességtől fnggó viszonyaival szemben sokkal erősebb állást foglal el. A több évi rosz termés é3 elemi csapások, melyek mintegy állandókká lettek, Magyarország közgazdászati helyzetét aggályos módon megingatják és megváltoztatják, mig ellenben Ausztria kifejtett ipara mellett kevésbé van ily befolyásoknak kitéve.
Nem akarjuk kutatni, hogy mind ezen viszonyok a mi hibánk nélkül fejlődtek-e ennyire, de tény és ezt el nem hallgathatjuk, hogy az utolsó évekbeni adó-felemelések, kérlelhetlen pénzügyi kényszerhelyzet által igényelve és egyedül állam-pénzügyi szempcu''tból életbe léptetve, az országnak gazdászati állapotán súlyosan fekszenek, oly aunyira, hogy az adó-felemeléseket el-viselhetleneknek kellene tekinteni, ha re-ményleni nem lehetne, hogv lassanként az
ml 3 Ok
állami háztartás javulásara fognak vezetni.
A közgazdászati téren való törvényhozás a kereskedelmi törvénykönyv alkotása óta majdnem egészeu szünetel, de ezen törvény is, mig a jelenkor igényeinek megfelelő csődtörvényünk nem lesz, mi a rendezett igazságszolgáltatás legsürgősebb követelménye, teljes egészet nem képezhet.
Csődtörvény az illető magas rainiste-riuui álul ki is munkáltatott és szakfér-liakból s kitüuő jogtudókból álló vegyes bizottságnak ki is adatott; mindazonáltal, noha minden halasztás a közgazdászati érdekeknek csak ártalmára van, bekövetkezett ismeretien okoknál fogva, nincs kilátás arra, hogy a törvényhozás közelebbi időben ezen törvényei foglalkozhatni fog.
A kamara még minden illó alkalommal ezen törvénynek sürgősségére utalt, és ezt most is teszi, egyszersmind sajnálatát nyilvánítva a felett, hogy annak alkotása ismételten bizonytalan időre elhalasztó ttnak leuni látszik.
Adjuk mes a végliszteletet.
Temetésre s*ól az éu<»k Ternetőb" kit kísérnek
Nem kérdi ezt senki, — tudja .Sümegh lakóinak ifja, «¿reg« — tudják távolban i* : vil-
lám szárnyakat öltött e liir : Ramasseter Vincze megszűnt élni! f. évi május hó 10 én dél elótt kilencz és fél órakor szállott égbe a lélek, itt hagyván a por hüvelyt melyhez kapcsolva annyi nemes tettet müveit. Bár hosszasb gyengélkedő egészsége, 72 éves kora, mintegy eló-készité tisztelőit a következményre, mégis a tény beálltakor a szokottnál nagyobb lón a mozgalom, a járó-kelő nép majd hitelt nem akarva egymásnak adni — kereste azt — ki mondaná: csak szendereg — nem halt meg! Nem hiszesz a szónak ? nézd a jeleket! Fekete lobogó leng a városházán, az iskola-épületeken, a polgári kör és cassinó helyiségnél, ott leng azon házon is, melyben néma csend uralg; leng tovább az Isten bázán — a templom tornyán !
Érkeznek a rokonok, seregeinek tisztelói, meg jött az öröm napra várt és gyászra érkezett tópásztor, »egyes püspökünk Kováts Zsigmond ő excellentiája. 12-én délután indult meg a gyászmenet legelői az ártatlan kisdedek — (ovodások) koszorúkkal, — utáunuk sorrendben az elemi kath. és izrael növendékek, — az iparos tanonezok, reál tanulók — az összes tanítói kar vezetése mellett — középen vitettek a koszorúk különböző feliratú szalagokkal ékesítve : „Az elemi tantestület — emlék jele" ,A reál tanári kar és ifjúság — Hamasetter Vin-czének" „Az izraelita hitközség — fehérkőaljai Ramasetter Vincze lovag urnák" „A polgári önképző-kör — hála jeléül- „Sümegh város — tisztelete jeléül." A rend fentartásra negyven jelvényes őrködött, fáklyákat vittek a tömegesen jelen volt testületek; itt láttuk a városi elöljáróságot, képviselőket, iskolaszéket stb. A beszentelést végző püspök élőit lépdelt a vidék és helybeli papság teljes disz ornatum-ban; a halottas kocsin nyugvó érez koporsó szintén telve Dr. Arnstein József család által Stuppachról, tisztelő éa rokonoktól küldött és hozott virág emlékekkel, — mindmegannyi jelei a nagy halott tiszteletének.
A láthatár komoly, az ég komor felhőkkel borított, csüggóben a menny könnyei — bánatunkban osztozik a természet! Száraz ruhával enged haza mennünk, hiszen elég ama cseppek özöne is, mely az őszintén tisztelők szemeiből pergett! Elhangzik a gyász ének „Áment* rebeg az egybegyűlt nép , Áment" mond a kegyes püspök ; — szótlan minden ajk távozhatna bár, letették a holttestet a gödörbe! A halottas némaságot csengő, de fájdalomtól áthatott hangon L. Ferber József ügyvéd a következő beszéddel szakitá félbe:
Mél yen tisztelt gyászoló közönség!
Vannak férfiak, kiknek látásáuál szivünk önkényt megnyilik — ezeknek körében boldognak, nemesebbeknek érezzük magunkat — ezen férfiak, kiket mintegy vigasztalásuak teremtett az ég a földi bajok közé, hogy boldogítsanak és vigasztaljanak. Ha ezek házába lépünk, mindenütt öröm, megelégedés hajol felénk — ezeit keze után minden gyara-pulés virágzik : mert ők mindennek életet adnak.
Az élet legnehezebb viszonyait békén tűrik, semmi féle munka és fáradságtól viasza nem rettenek, semmi kicsinységet meg nem vetnek; mert előttük mindennek egy nagy czélja van, és az a szeretet, az emberiség s az ember szeretete.
Ilyen férfiú volt drága Ramassetterünk, kit ma fájdalom — az örök nyugalom helyére kisértünk és kit örökre elvesztettünk. Nem ! nem ! nem vesztettük el örökre az ő és koráb-
ban eJhunvt nejének tettei fénylenek; mint a költő mondja : nem haltak meg Ók, mert éltök-ben tettük sugara át ragyog időn, enyészeten.
— Éltök napvilág volt a hazában, különösen Sü-megh városában ! bevilágították fényökkel a várost, hogy éljen, virágozzék ós annakí idején 41-dásoe gy ümölczöt teremjen ; fáradtak a hazának, az emberiségnek éa kies városunknak érdekébn.
Helyén volna nagyszerű tetteiket,alkotásaikat vázolnom, azonban e hely — ezt ma meg nem engedi; de fel kell hoznom, hogy ők ▼állvetve tekintettek be a koldus kunyhójába, az árvák hideg szobájába; fel ruházták a szegényt, letörülték az árvák könyeit, hajlékot építettek a tanításnak, körül karolták a kisdedeket — menhelyet építettek a haldokló betegnek. Minderről tanúskodik Süraeghen kisded ovoda, reál iskola, kórház, (alapítványban) felsőbb leány tanoda; erényes hajadonok és jó ifjak részére letett alapítvány stb.
Egyszóval sok oly nagyszerű fundatiók létesítői, melyből honfi, honleányt, csak ezred években egyet ad a gondviselés nemzeteknek és egyes városoknak; azonban mind eunek leírása egy hivatott toll é lesz, mely azt nyilvánosságra fogja hozni.
Legyen áldott azért Ramasset terünk hamva, adjon az ég neki örök nyugalmat; gyönyörködjék Istennél korán elvesztett gyermekei és nejével alkotásain, valamint Sümegh város — és népe boldogságán!
Mielőtt e drága hamvak földbe tétetnének először is a város nevében mély köszönetem nyilvánítom megyés püspökünk, főpásztorunk és első birtokosnak kegyességeért, hogy szíves volt nagy halottunk végtisztességén megjelenni és azt végezni; köszönetet a vidéki és helybeli főtisztelendő papságnak szíves fáradozásaikért, köszönetet a gyászoló közönségnek megjelenéseért.
Kzek után drága Ramassetterünk nyugodjál áldva békességben, biztosítlak Sümegit város részéről, hogy a város férfiai, női, fiai ós leányai tel fogják a te- é* hü párod sírját keresni, és hála virágokat fog hamvaitok fölé ültetni, — ezen virágokat hálaadottság facsarta könnyárharmattal éltetendni; emléktek nemzedékről nemzedékre, unokákról-unokára fog szállni mindaddig: mig Sümegh városában egy kunyhó lesz, mely Sümegh nevet víselend!
A hálás utókor latén házába gyülekezve, imádságban meg fog rólatok emlékezni, hogy adjon az ég nektek örök nyugodalmat — örök boldogaágot ; legyen a föld fölöttetek könnyű
— és végre drága Ramassetterünk fogadd alkotásaidért a város örök háláját és örök köszönetét! Isten és angyalai legyenek veled, nyu-nyngodjál békességben, — áldva legyenek hamvaid! Isten veled!
így adatott vissza a földnek ami a földé* A mindinkább tornyosuló felhók mögül elé mosolg a nap, bucsu sugarával egyetért a szónokkal: csak a test tétetett el, ó élni fog, él jó tettei emlékében ! E vigasztaló valóság után 13 án délelőtt 10 órakor a plébánia templom-bau vagyunk diszben tömegesen mint tegnap, imádjuk s magasztaljuk urunkat Istenünket!
Főpásztorunk mutatja be a szt. mise áldozatot, — ki eme magasztos szivélyesége által — nem kiméi vén az uti fáradalmat, becses személye jelenlétével tiszteli a vásos atyját, a neveles dic«ó lovagját — Sümegh közönsége szivében maradandó szereretet és gyermeki ragasz-
atyjától, de a pórt tus nem hozott semmit; Rozál ia már-már aggódni kezdett. Péter azon érvvel igyekezett őt megvigasztalni, hogy atyja ugy el van foglalva, hogy levélírásra nem jut ideje.
Másnap a vasútról egy küldöncz azon leverő tudósítást hozta, hogy Markos veszélyes beteg, s az esti vonattal megérkezik, hanem kocsiról gondoskodjanak, melyen haza lehessen szállítani.
Rozáliát e hir annyira megremitette, hogy fölsikoltott. Péter két legénnyel kocsi után nézett.
Néhány óra mnlva egy szekér megállt a viskó elótt. A legények beKurezolták Markost, s lefektették az ágyra. Nem ismert környezőire, a foly vást félrebeszélt. Rettenetes következet-Jeuaéggel összehadart roppant sok kincset, elvesztett vagyont, tönkrejutást, czifra sallangos koldustarisznyát. Az orvos gy ógyithatlan betegséget konstatált. Kijelentette, hogy az orvosi tudomány nem képes olyan hathatós gyógyszert adni, melynek sikere lenne, hanem a természet talán segíthet rajta.
Közel két hétig feküdt öntudatlan állapotban. Mikor szemeit újra kinyitotta, s tiszta, ép tekintetét körüljártatta a szoba ócska képein, Rozália sírva fakadt örömében, s kérdezősködött aziránt, hogy mi baj érte Pesten? Gergely töredelmesen bevallott mindent: mikor a nyeremény kiadását először kérte, utóbb pedig nyakra főre sürgette, követelte, a hivatalnokok kinevették, s azt mondták, hogy hisz, az ő lóza egy garast se nyert. A
jámbor öreg kétségbeesve előrántotta az újságot lózával együtt. A hivatalnokok megbámulták az újságot is, a lózt is, aztán vállat vontak:
— Nem a 4. 50. 3. jött ki, hanem a
4. fO. 30.
Kártyavára összeomlása fölötti őrületes fájdalma ágyba döntötte. Tehetetleuül összerogyott, s később valahogyan elvánszorgott az indóházhoz.
Ami ezután történt, azt tudjuk.
->- *
*
Nincs lealázobb gúnyja a sorsnak, mint mikor valakit kiragad alárendelt társadalmi helyzetéből, s az illető balga elkapatásában fólmindenhatónak hiszi magát, megveti azokat, kik nyomorában ismerői, uarátai voltak, s ahol teheti, mindenütt sértően érezteti velük csekély voltukat éa saját hatalmát. Mikor egy ideig tündöklött, akkor aztán a sors egész váratlanul lelöki a magas polczról a szédítő mélységbe, honnan fölemelte, és a pünkösdi királyság volt, — nincs. Az ilyen aztán kétszeresen érzi semmiségét
Bizonnyára Markosnak is ez leend osztályrésze, ha a haupt''reftert megnyeri; de igy lassacskán megtanult békével fejet hajtani a kemény sors előtt. Csalódása — mint általába n a legtöbb orvosság, — keflerü volt ugyan de meggyógyította lelkét: kijózanodott telhetetlen pénzszomjából. Belátta, hogy a küzdelem. melyet a mindennapi becsületes kenyér megkeresése igényel, ha mindjrát fárasztó, néha súlyos is, de ellene zúgolódni, alatta összeroskadni, gyávaság. Megnyugtatta sanyarú
viszontagságai közt azon édes öntudat, melyet az életbajok fér^.as elviselése, — s a minden körülmény közt hófehéren megőrzött becsület ébreszt, s kibékült sorsával. Belátta, hogy a boldogságnak nem a kincs, gázdagság alapföltétele, hanem a megelégedés. Ehhez pedig nem szükséges mulhatlanul gazdagság. Aki elótt az isteni és társadalmi törvények szentek ; aki föltudja fogni emberi magasztos hivatását, 8 van hozzá elég lelkiereje, ön megtagadása, hogy azt cselekedeteinek zsinórmértékéül használja, annak a társadalom által rárótt erkölcsi kötelességek lelkiismeretes teljesítéséből származott önbecs nyújtja a legfőbb kincset, a legnagyobb megelégedést a világon.
így gondolkodott Markos légvárának rombadülése után. S jól gondolkodott. Mert habár szegény volt, küzdött minden betevő kenyér falatért, de megtanulta becsülni e küzdelmet.
Karácsony estéjén örömtől elfogulva tette Rozália kezét Péterébe, s ünnepélyes méltó sággal szólt:
— Ha ugy rendelte Isten, legyetek egymáséi. Vándoroljatok keresztül a göröngyös életpályán, mint férj és feleség. Áldásom rátok !
Azóta évek peregtek le az idő kerekén. Péter és Rozália boldog házastársak.
Markos nyugalomba helyezkedett. A téli estékben, mikor a zord szél meg-megrázza rozzant kunyhójukat, tanulságos történeteket mesélget apró unokáinak a meleg kályha mellett, s azt mondja, hogy hetedhét országban I nincs nálánál boldogabb ember. ''
MÁJUS 19-én 1878.
kodásnak nyitott utat, mely imába foglaltatja a nyáj pásztorát; mindenkor tisztelő örömmel várja és fogadja kegyelmes pöapökét!
O exellentiája még 13-án távozott i«mét városunkból, itt hagyván azon édes reményt, hogy őt ismét rövid idő múlva üdvözölni szerencsések leendőnk. Hozza Isten.
Ha vándor utad Sümegben vezet kereaz tül bár ki legyél, a város házán és egyébb helyeken lengő fekete lobogó emlékeztessen halottunkra, fél évig fogja e fekete lebeny a veszteséget hirdetni, fél év után örök időkben a most fenálló és még állítandó emlékek be szélik neked, ki volt Ramassetter Vincze, kinek e sorokban is meg akartuk adni a vég tiszteletet.
BÁNFI ALAJOá.
Helyi hírek.
— E lapok szerkesztője f. bó 15 én hosz szabb időre Parisba utazott. A lap szellemi részét illető közleményeket kérjük azért „Zalai Közhiny szerkesztősége" czimen küldeni, a nem a szerkesztő neve alatt.
— Tavaszi gyakorlat. Föl élénkítette városunkat a tartalékosok behívása, kik a napokban, katona nyelven mondva sberukko\-tak" mintegy két ezeren tavaszi fegyver gyakorlatra, honpolgári kötelességüknek legszebb, de legterhesebb részének eleget teendők. Elhagyták a családi tűzhelyet, az egyéni szűk munkakört a hazáért; bizon szigorít állapot egy kicsit ily idő tájban a munkásnép javát, lelkét elvonni a dologtól, midőn mezők ¿s hegyen, mindenütt megszaporodtak a gazda teendői, — de hát: „A haza minden előtt", mondja a magyar bölcs s kétszeresen igaz éa szent e szózat a jelen komoly, kritikus helyzetben, midőn nem tudjuk mely órában gyul ki a háború tüze. Sok erőt, kitartást hivánunk katonáinknak a nehéz gyakorlatokra, s vigasztalásul annyit, hogy a hazáért izzadni nem árt egy kicsit, melynek az erkölcsi magasztos érzet mellett az a gyakorlati haszna is van, hogy a ki izzad az nem hűti meg magát.
— Felhívás. Ismételve felhívjuk figyelmét az irodalompártoló közönségnek Mehner Vilmos Petóti összes müveinek füzetes kiadására, mely 80 művészi képpel van illusztrálva, s egy-egy füzet 40 kr. A megrendelők kedvezményképen „Batthyány utolsó menete" képet 3 frt 50 krért kapják; a kép a szerkesztőségi irodában bármikor megtek inthető, ée e megható díszes, művészi becscsel bíró képet szemlélve, bámulnunk kell a mesés olcsóság felett, mely csakis ily fontos hazai irodalmi válalat minél sikeresebb valósitására czéizó nemes szándék eredménye lehet.
— Elismeréssel kell szóllanunk azon valóban szép és humánus eszme megpenditésé-ről, hogy a helybeli iparos segédek eg\ „ .nkép/<". egyesületet" szándékozni k városunk díszére, az ipar fejlesztésére, saját kiképeztetésükre ala kitani. Az ügy élen két lankadatlan szorgalmú egyén áll névszerint: Németh Simon, Doór látván urak, kik nem kiméivé sem mi fáradalmat, kitartólag oda törekszenek, hogy nevezett egylet minden áron léteaitessék. A mondott egyének a közönséghez intézett felhívásukban helyesen indokolják az „önképző egyesit let"-nek égetően szükséges voltát, valamint meleg szavakban felhívják a t. polgárság támo gatását s az iparos segédeket óva intik, hogy közönyösségüket félre téve igyekezzenek a műveletlenség minindennapiasságából ki vetkőzni az által, hogy a nevezett „önképző egy esület''; mai napon d. u. 4órakor a „Komlóa-hoz czim-zett vendéglő termében megtartandó azabad gyülekezetében, mentül többen tömörüljenek, s igy a megalakulást lehetővé tegyék. Felhívjuk mi is városunk t. polgárságát e humánus ügy méltó támogatására: a kezdeményezőknek pedig kívánjuk, hogy fáradalmaikat fényes siker koronázza.
— XJj sensationális mü jelent meg: .Tisza Kálmán« politikai élet és jellemrajz 1878. Irta Kákay Aranyos, ára 1 frt80kr, ésZlíniszky Imre: A kisebb polgári peres ügyekben való eljárás rendszere, tekintettel a községi bíráskodásra, iromány példák kai. Ára 3 frt. Kaphatók Wajdits József könyvkereskedésében, postai rendelések azonnal teljesíttetnek.
— BekiUdetett. Tekintes szerkesztő ur ! Becses lapja május hó 12 én kelt 36 dik számában „czáfolat" czim alatt t. Kauzli Dezső ur, adatokkal bizonyitjs, hogy IX. Píus fiatal korában nem volt szabad kőmives. Nincs szándékom ezen állítása mellett vagy ellen bizonyitékokat felhozni, s nem is ez érdemben bátorkodtam tek. szerkesztő urhos eme soraimat irni, hanem mivel az említett czáfolatból az tűnik ki, mintha valakinek érdeméből le vonna az, ha ó szabad kőmives. vagy volt valaba. Igazsága van e Kauzli D. urnák? nem vitatom; — Ítélje meg azt a t. közönség. Mi végből szabad legyen ajánlanom mindenkinek, ki a szabadkőmives egylet czél jairól alapos ismeretet akar szerezni, rendelje meg e csimü müvet: ,A szabad kómivesség
tizenhetedik évfolyam
ZALAI KÖZLÖNY
MÁJUS 19 én 187».
lényege » feladata". Irta Poszvók Gusztáv. | Jutalmazott pályamű. A tiszta jövedelem a | rt„pJoui nép könyvtár javára íordittatik. Sop . r„n 1877. Kapható a Seyring féle könyv-kertakedésben (Thiering Gyula) Sopronban. \ra 20 kr. Jó lélekkel merem ajánlani e müvet. mert tudom, hogy mind az érte adott pénzt mind az olvasásra szánt pereteket ezerszeresen kárpótolja a munka belbecse. Kiváló ulélv tisztelettel tek. szerkeszti" urnák Zala Szt.-Gróth máj. 13-án 1878. alázatos szolgája Szűcs Imre.
— Y/írottunkban folj ó évi május hó 17-¿„ községi egészségiig) i bizottság alakult, rluokül Dr. Schreyer orvos ur választatott sza-vazattöbbséggel. Jelölve lettek az elnökségre: Dr Szuki«'';». Ká<-z és Tersánczky orvos urak: Alakulván iiulitványoztatott, hogy a községi „rvosi állás betöltése iránt a tanács intézkedjék ; javasoltatott légiisztitáfli szempontból egy mét hordó szekérnek felállítása, hogy Íegy.-n mód az udvarban összegyűlni szokott szemét nek mielőbbi kitakarithatására; índitványozta-tott, hogy legyenek utczák szerint kerületi bizottságok az egészség elleni viszonyoknak telfedez hetésére, azok megorvosol hatására; javaslatba hozatott az utczák és járdáknak szorgalmatos telöntözése. Tudomására hozatott a bizottság nak az, hogy a közhasználatú elemi tárgyak felett tartott vizsgálatok alkalmával egészség elleni élelmi tárgyak uem találtattak, és intézkedések tétettek a tisztátalan csatornák tisztogatása iráut. Tudomására juttatott a bizottságnak az is, miszerint a marhavész és a járvány, ragálv fertőtlenítés törvény hatóságilag elren-ileh óvintézkedések raegtétettek. Az előadottakból kitűnik, hogy az egészségügyi bizottság megkezdette működését és reményt lehet kötni Mhhoz, miszerint annak közreműködése Által vámsunk közegészségi ügye rendeztetni fog. Küszöbön áll a szegényi ügyek rendezése, inely-/¿l utóbb fogunk megemlékezni.
— Meg fiiváM. A keszthelyi m. k. gazdasági tanintézet hallgatósága fele részben a pSegéIy-egj let" lele részben a „Deák könyvtár javára 1878. évi junius 1 én „Hévvizen" zártkörű tavaszi mulatságot rmdez. A rendezőbizottság. Kezdete délutáu f> órakor. Egy család jegy 2 írt f>0 kr., Bzemélyjegy 1 frt. Jegyek
előre válthatók az intézeti olvasó teremben naponkint délelőtt 11 — 12 óra között. Kéretnek a t. hölgyek lehető legegyszerűbben megjelenni. Rosz idő esetén ugyan e hó ló ikén fog meg-tartatni. Felüllizetések köszönettel fogadtatnak én hirlapilag nj ugláztatnak.
— Közlemény. A zala sz.-gróthi kórház alapjavára, a nagyméltóságú magyar királyi pén^ügyministeriumuak 1877. évj február hó 27-én 12027 sz. alatt kelt magas rendeletével engedélyezett sorsjáték húzása a kitűzött uapou folyó évi május hó lf)-éu nem tartatott niHg( hanem a u. m. magyar kir. pénzűgymi-nisteriuni 1878. évi márczius hó 22-én 1G277
sz. alatt kelt engedményezése folytán a jövő 1879. évi február hó 1-ső napjára halasztatott. A sorsjátékot rendező bizottság kénytelenitve volt a sorshúzás határidejének meghoszabbitá sát kérelmezni, minthogy a sorsjegyek elárusí-láttából eddigelé bejött jövedelem a sorsjáték költségeit csak kevéssé múlja felül. — Ez alkalommal a már emiitett bizottság köszönetet szavaz azon nemes lelkeseknek, kik az átküldött sorsjegyek elfogadása avagy elárusitása által ezen törekvéflt gyámolítani oly szívesek voltak, további pártolásra kérvén fel egyszersmind hazánk azon tehetőab honpolgárait is, a kikhez még csak ezentúl lesz oly bátor kérvényeit intézni.
— Gyászhír. Kozáry Lászlóné született Deák Szidónia maga, ugy gyermekei, menyei és unokái — Kozáry Kálmán pesti kir. törvényszéki biró, — Kozáry Izidor vasúti tiszt, — Kozáry László pestvárosi hivatalnok, — Kozáry Kálmánné szül: Hörchher Fánní, — Kozáry Izidorné szül: Deák Erzsébet, — ifj. Kozáry Lászlónészül : Török Etelka, — Kozáry Mariska, ifj. Kozáry Kálmán, Vilma, Emma, Ilona és Gyula nevében is szomorodott szívvel jelenti felejthetetlen férje , atyjuk. ípjuk iliető-leg nagy atyjuknak Kozáry László-nak élte 74-ík boldog házosságuknak 44-ik évében hosszas tüdőbajbani szenvedés után május 14 én reggeli Y%3 órakor Zala-Tárnokon történt gyászos kimultát. — A boldogultnak hűlt tetemei f. 1878. május hó 10 án d. u. .J órakor tétettek a zula-tárnoki közös hirkertben örök nyugalomra. — Az engesztelő szent raiseál-dozat pedig f. május hó 17-éu reggeli órákban
a zala-tárnoki plébania templomban a Mindenhatónak bemutattatott. Zala Tárnok, 1878. május hó 14 én. Áldás és béke hamvaira!
— Lapunk zártával veazszuk a szomo ru hirt, hogy városunk egyik népsége Ujváry Irma férjezett Tuboly Jenóné Söjtörön alig egy évi házassága után, tegnap éjjel jobb létre szenderült.
— Rörtd hírek. A Héwiz fürdő e hó lf> én nyittatott meg. — Bécsben már árulnak rseresnyét. Drága csemege, mert egy nyolezad kiló 20-25 krajezárba kerül. — Parisban Voltairenak emlékszobrot állítanak. — Hunyad-ból írják, hogy ott a járványos hagy máz jelentkezik, eddig három egyénen konstatáltatok. — Az állandó színház Szombathelyen közel áll a megvalósuláshoz. ^Örvendetes hír.) — Pesten egy hazsfi, kit 30 frttal adóztattak meg, kijelentette, hogy azt kevesell, mert ő többet ia bír fizetni. — Zágrábból «gó&z sorát jelentik a rablóbandákká alakult fölfegyverzett bosnyák menekültek garázdálkodásának. -— Egy bukaresti távirat szerint Romániával megkezdett conventio tárgyalások végkép megszakadtak a a helyzet rendkívül komoly. — Ö felsége és a trónörökös vadászatra Stayeror-azágba utaztak. — A német császár ellen elkövetett merénylet még mindig izgalomban tarlja Berlint. — Somogy vármegye 5000 frt alapitványnysl járult a kis birtokosok országos földhitelegyesülete alaptőkéjéhez. — Borsté-ken egy ásványforrást, mely kitűnő gyógyhatású, nagyköltőnk, Arany János nevéről nevezték el. — A levegő kezd ismét puskaporszagu lenni; a legkomolyabb hírek szólnak a háború mellett. — A krimi háború óta a csatatéren 1.948,000 ember vérzett el. — Az angolok sürgetésére legújabban a makallai szultán is megszüntette a rabszolga kereskedést országában. — Párisban egy fegy verkereskedesben robbanás történt és számosan meghaltak s megsérültek ; 5 emelet szakadt le, 80 család lett hajléktalan. — Bécsben egy egyén 4 hónap alait 3 nővel lépett házasságra, holott még a negyedik neje is élt; 8 hónapi fogságra Ítélték.
Vegyes hirek
— A „milliornoMok-utczdja." A világ leggazdagabb u''.czája valószínűleg a „Tifth Aven-
ne" New-Yorkban. Egyebek között itt lakik dr. Rhínelander 3 millió dollár, M. O. Roberta b millió dollár, Moses Taylor 8 millió dollár, Belmont Ágost ugyanannyi, Róbert és A. Stuart 5 millió, Stevens ur 2 millió. Amos R. Eno 5 millió, Jákob és Wíliam Astor 60 millió, A. T. Stevart 50 millió, Lorillard 3 millió, J. Kernochan 2 millió, Wsnderbilt 75 millió, Cal vert Joven 2 millió, James Gordon Benett 4 millió, Fr. Stevens 10 millió, Lewís Lorillart pedig 1 millió: összesen 1G személy 249 millió dollár évi jövedelemmel.
— Kaufman éi Simon hamburgi cség hirdetésére hívjuk fel a figyelmet; szó van sb-ban eredeti sorsjegyekről, melyek főnyereményekkel bőven el vannak látva; ezen sorsjegyek nálunk is gy anithatólag kelendőségnek örvendenek. Ezen vállalat méltó a teljes bizalomra, miután állami jótállással kezeltetik s a czég szoliditáaáról országszerte hires.
Szerkesztői ílzenet.
2778. B. Paris. Petötí költeményeinek 5—8 fii zeteit s a „Batthyány utolsó menete" jutalomkép-nek egy tiszteletpéldányát mafkflldötts Mehner ur. — behívtak ugyan, de árért semmi baj,
2779. B Stlmegh. Köszüujttk.
Május 19-tll május 25 lg 1878
Hó- ¿« heti-nap
Katb. és prot. naptár
Öüríj naptár
5>
atj
20. Visszamegyek ahoz, ki engem külde?Ján. VXl''
, Vsaárssf F 4 Cantat.
19
20 Hétffi t Bernát ¡21 Kedd Szilárd
22 Szerda Júlia sz.
23 CsQtflrtfik Dszsér
24 Péntek Johanna ''25 Szombat Orbán
7 a. 3 I telt.''
8 Ján. h
9 Isaias
10 Virszen.
11 Mociua
12 Epiphan
13 Olicer
1 m
a
Felelős szerkesztő: Bátörfl LajOS.
H I R
Umratli és Társa Prágában.
Mezőgazdasági gép gyárosok
njánliák h --zilárd kivitel, könyG jár*«, na*y iuunkaképr,ség. és tiszí.n c^éj.elAsröl legelőnyösebben ismert. ugy rámán áll.''-, mint
kerekrken járó
kézi es járgány-cséplőkészületeiket
l-tol 8 ló, vagy ökör erejéig.
Tovább* kés/itiliik knl''trtféla nagyságú é« elmert jó minőségű
tisztító rostákat kukoricza morzsolókat és szecskavágókat. (580 12-20)
Képes árjegyzékek ingyeu és díjmentesen.
Cséplőgépeket
legujabhau javított szögecs-rendszer 1-4 vonó marhára, akár pedig kér-erGre ¡8 alkalmazva jótállás és próbaidő mellett hérmentett vamiti *rál-litással felette o I a s & árak mellet száll itnok. Jórav.nló ügynökök kerestetnék. l«mételadrtk előnybeu részeslílnrk
Mayfart Ph. es társa gépgyáruk
Frankfurtban a Majna mellett. (607 1-16)

Vizi-malom eladás.
Egy jól berendezett eiiy köre járó malom, rendes lakhelylyel hozzá tartozó egy tagban levő 17 hold birtokkal együtt jutányos ¿írért eladó.
Minden közelebbit a tulajdonosnál VARQA LÁSZLÓ molnár mesternél Belezna n posta Zákány tilthatni meg. (608 1—1)

Gyógyhely Tárcsán.
(Tatzinansdorí.)
KitUuó vaafiirdú létesik Szombathely tói a magyar délnyti. gati vaspályától 4 órányi távolságra.
Az idény megnyitása május 19-én.
(571 4—8) A gyógy-igazgatóság.
INGYEN!
F.;ien m. »t jelent meg a mag.-i nemében epvetlen mfi
„A Z Ö N S E ti í: L Y"
hfi ós meghízható t.inárs.i<ló a nemi n''-s/.ek mimlon botegségeiben Dr. Eraszt L hasonszenvi orvostól
E mii mindazoknak oktatást én segélyt nyújt, kik kora ifjúságukban titko.« btlxt vagy tnlságos kiosapongátokAt kö\ettek
cl. s jelenleg gyöngeseg-. es szétbsnlott ídefresd szert es szenvednek. korai tetietetleaseg által vannak utolérve, vagy rnnek közeli he következtétől tarthatnak.
Ar.ok is, kik hsjhullásbss. bsrkiutések-, bsjssesyves köszvény . hólyag bántalom , nebéz légzés és eaiésztes-hlssybsa s*»»n-vednek. vagy, pedig kiknek te«te túlságos higany kAszitmény-adagolás által el v.iu győngitve, szenvedésfikben teljes jtjótf)''"* lást találnak
Kzen könyv u^yan minden k>''iuj,vk«*re^kod»''«t>en 2 friért kapli.it ó, de izok. kik aooak értekérsl meg akarnak gyözódsi abból kiváuatra igea érdekes, képekkel ellátott kivonatot kapask
tőlem ingyrn boknUve. ^iS.''kí 19 -'')
Dr Ernst L. Budapest, kétsas utcza 24.
Sohase vesse magát alá a bstee s^mmiuemQ orvosi ey/.gyk»-xelte-tésnek. mig ezea Isgyss-kivosstbol taanlsagot nem merített.
INGYEN!
Bérleti hirdetmény.
Nagy-atádi uradalom fóbérnOksége részéről közhirré tétetik, miszerint a volt veiidéglósnek bekövetkezett halálesete folytán, N.-Atád mezővárosában létező
„Koronádhoz czimzett nagy vendéglői
hozzá tartozandó föld- és rétekkel, továbbá Kis-Atádban fekvő „Rózsa csárda" hozzá tartozandókkai akár egyes-leg, akár pedig együttesen 1879. évi január 1-tól kezdve 3, illetőleg 5 évre bérbe adandó. (604 3 — 3)
A bérleti feltételek a gazdasági irodában N.-Atá-don bármiKor betekinthetók a hol is ajánlatok elfogadtattnak.
N.-Atádon, 1878. május 4.
%
Az uradalmi főbérnökség.
A valiRÜ Dr. Popp-féle
A iiatlieri n-szaj vlz
A legbiztosabb gyógyszer fogfájás ellen.
POPP J. urnák
CS. kir. udvari fogorvos Bécsben, Stadt, Bognergasse 2.
Roppant fogfájás álui hirtelen megkapatva, megkisérlém önnek jó hirnovfi A n a t h p r i n-s z á j v i r. é t, mire a fájdalom azonnal megszflut
Knnélt''ogva nagy hálára kötelezve érzem magam ön iránt, » Anatherin-szájvizét, minden fogfájásban szenvedőnek a legjobban ajánlom.
7. a r a, 18*9. január 1. (5^,3 jj 1_3)
I)r. Xartiuov Ant. Mikló«.
Knpható : Nagy-Kanizsán : Práger Béla gyógyszerész urnái Ros^nberg és Fessplhoffer József fnízerkereskedénttkbeu. — Pápán : Tschepen J., és Bermtlller J.-nél — K^sztlielyen : Püazte rer gyógyszerész. — Zala-Egyerszegen : Uóó F. gyógyszerész. — Kapronrzán : Werli gyógyszerész. — Varasdoii : Halter gyogysa.
— Sílmeghen : Dorner Kajet. — Szombathelyen : Pillieh Kerenct es Rudolf gyógyszer. — HatárSrvidéki Sz.-Györgj ön : Fiblc E. C
— Ves»prémben : Tuszk^.u és Társa, Gnthard Tivadar éa fiaináli ngj Ferenczi gyógyszerész - Székesfehérvárott: Rraun J., Broax-mann, ég Dieballa jyógysz — Lovas-Berényben : Heisler gyógysz-
— Kalocsán t Horváth K. gyógyszerész — Pakson : Flórián J. gyógyszerész. — Körmenden : Horváth .1. Somzenrend gyógyszerész — Kaposvárott : Kohn J. Schröder és Darás gyógysz. Szeg-axárd Brahssy gyógysz — Bonyádon : Kramolin J. -1 Baján : Michitsch St , Herzfcld fiai, és Bőszek gyógysz. - Pécsett : Zsol-nay W. és E., Zách, Knnz, Kovács, és Sipócz gyógysz. — Ká-
rádon : Zsdnbánszky gyógysz. — Marcxaiiban : Kiss gyógysz. _
Tolna : Fichtl 8 gyógysz — Dnnsföldrárott: Lukács gyónsz
— Szent-Győrgjöu: Nöthig. — Alsó-Lendván : Kiaa gyógy«. _ Rohonczon : Simon gyógyszerész uraknál.
Kőbányai sör raktár
DREHER ANTAL sörödéjéből
Blankenberg Vilmosnál főtér (gabona piarc2) Kaiser-féle házban.
Miudennemű sör 25, vagy 50 literes hordókban és 25, vagy 50 palaczkos ládákban a legjobb minőségben kapható. — Helybeli palaczksör megrendelések, házhoz szállítva, mindenkor jégbe hűtve és különféle minőségben eszközöltetnek. (425 42—*)
TIZENHETEDIK ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY.
MÁJUS 19 én 1878.
>Tyujtsunk kezet a szerencsének!
375,000 birodalmi márka vagy 218,750 forint
főnyereményt tiynjt kedvező esetben a legújabb nany pénzkisor-80lá>, mely a magas kormány által jóváhagyva és biztosítva van.
Ezen uj tervezet előnye abban áll, Iiopy néliátv hónap fefolyása alatt 7 sorsolásban 49.600 nyereménynek <.k\<-iion ki-sorsolás alá kell kerülnie, köztük oseth-ges 375,000 hir. márka vagy 218.750 frintnyi fónyereménynyel osztrák értékben. ré«7-le* pedig :
250.000 125 000 80.000 60 000 50.000 40 000 36.000 30.000 25.000 20,000 15.000
1 nyer nyer 4 nyer nyer 74 nyer 200 nyer
3:
41
r,2l 700 2801
a m.
á m. á m á ni. á m à m. nyer. á ni. nyer. á m. á m. á m.
nyer 5 nyer stb
12 000
10.000 8000 5000 40 00 2400 1200 500 250 138
stb.
nyerem ény-és a k''ncl-
1 nyerem, á m
1 nyerem, á m
1 nyerem, á m
1 nyerem h m
1 nyerem, á in
2 nyerem, á m 1 nyerem, á ni .''{ nyerem, á m 1 nyerem, á ni 5 nyerem, h m
0 nyerem, á m
A legközelebbi első, az állam által bi/tositott húzás pénz kis<»rslás.i hivataio an van megallapitva
kezíí Msszogbe k^rill:
1 eeész eredeti sorsjegynek ára r''nk 0 msrka vagy 3 frt "0 kr. o é b 1 «''¿1 , . . 3 . . 1 . 75 . 1 negyed „ . r t''|., . . — . 9<) .
Valamennyi megbízás a7 öszzeg előleges beküldese v gy postautalvany mellet azonnal és * legnagyobb gonddal eszközöltetik, mindenki magát az állam czimerével ellátott eredeti »őrs-jegyet kaprán tőlünk kezéhez.
A megrendelésekhez a megkívántató hivatalos tervezetek dij nélkül mellékeltetnek tr.iriden burás után pedig 0 Iszólítás nélkül küldjük résztvevőinknek a kivaUlos huzási jegyzéket
A nyeremények kifizetése mindenkor pontosau az allam jot-illáta mellett történik s akár közvetlen megküldése v.»gv kívánatra érdekeltjeinknek Ausztria minden nagyobb piaczaiú fennálló összeköttetéseink által kézhesittethetik.
Vállalatunknak mindenkor kedvezett a szerencse, sok mas tekintélyes nyeremeny között gyakran az első fönyeremenyeknek örvendvén az. melyek az érdekelteknek közvetlenül fivettettek ki.
Az ily a legszilárdabb alapon nyugvó vállalatuál. előreláthatólag mindenütt biztonsággal a legélénkebb részvételre sxátuil-hatván, kéretik, már a közeli húzás miatt Is minden megbizá«t minél előbb, de «indenesetre f. é. május 3l-ike előtt kr.zvetlcitiil alul irott bankházhoz intézni.
Kaufmann & Simon,
bank- és váltó-üzlet Hamburgban,
bevásáilása és eladása mindennemű államkötvények, vasnti részvények és kölcsünsorsjegyeknek. U. i. köszönetünket fejezve ki ezeunel irántunk eddig ta-nusitott bizalomért, leikérjük az uj kisorsoiásnáli részvételre, fő-törekvésünk ezentúl is oda iránynland, mindenkor pontos és szi-íird szolgálat által tisztelt érdekeltjeink teljes megelégedését kiérdemelni. Fentebbiek. " ,537 jj
Somlai bor eladás.
A vásárhelyi részen Martoufalvay Elek szellőjében termett s ugyan ott fekvő mintegy
120 akó «605 3-4;
1873- 1874- 1875- 1876- és 1877-dik
évi jó minőségű és tisztán kezelt boreladó. Az eladással megbízott Reé Jenő jószág-bérlőtől Lőrintén, (Devecser mellett.) az eladási módozatok és föltételek megtudhatók.
OLL SEIDLITZ - PORA.
pcol. olrlrnv vnlÁrli h* miu,len dol,ox «•«»•"»apjái» a sa<
V>otlK tnvrvui >aiOUl) a % én sokszorost tol t ozégem van lenyomva.
Hilntctö bírósági Ítéletek ismét»Iteil ronstatálták rr.égem éj vé.l jegyem megharaiaittatását ; azért óva intem a közönséget az ilyen hamisítványok vásárlása ellen , minthogy azok csak ámításra vannáic számit^ a.
Egy lepecsételt eredeti doboz ára I frt. o. é.
Valódi minőségben az x-el jelrtlt czégeknél.
F
BANCZIA BORSZESZ SÓVAL.
A legmegbízhatóbb önsegélyző szere a szenvedő emberiségnek minden belső és külső gyulladásnál, a legtöbb l>«-t»*gség ellen, mindennemű sebesülések, fej-, fül- ós fogfájás, régi sérvek és nyílt »rb«k, rák fekélyek, üszök, szemgyülladás, mindennemű bénulás ós sérülés stb. stb. ellen.
Üvegekben használati utasítással együtt 80 kr. o. é.
Valódi minüiégben a y-tel joiölt czégeknél.
lORSCH-HALMÁJ-ZSIROLAJ
Dl
Krokn M. és társától Bergenben (Norvégiában).
Ezen h&lmáj-zsirolaj valamennyi, a kereskedelemben előforduló faj között az egyedüli, mely orvosi czélokra használható.
Ára egy üvegnek használati utasítással I frt o e.
Valódi minőségben a ''''''•al jelölt cxégeknól.
Ló hirdetés.
Néhai Nagyméltóságú Ráró Sina Simon ur hagya-tékához tartozó Zádori ménesből — Somogymegyében — Nagy-Atád szomszédságában, a ,iagy-atád-szobbi vasútállomástól félórányira fekvő Simongáti pusztán következő nemes vérbeli lovak, melyek kocsiban már tökéletesen be tanulva járnak; kéz alatt eladatnak:
2 darab 6 éves kancza, , 5 .
Raktárak: N.-K a a i z s a (x) Práger Héla gyógy, (xf) Roseub«r< •Tózs. t.x) Fesselhofer Józs. (x) Rosenfeld Barcs (x) Doroer S Csáktornya (x) Göncz L. gyógy. K a r á d Hernattky A. gyógy K * p o »-vár (xf*) Kohn J. (x) Schröder Sándor gyógy. Kapronrza txf Werli M. gyógy. Kőszeg ;x*) Osa- sínovics Ist. gyógy, (x") Küttel Ist.
: Ky<>gy. Keszthely (x) Schleifer A. (x) Wünsch F. Körmend ^xt) Rát* Ján. S z o m b a t h e ly (x) Pillich Ferenc* gyógy. S o p r .1 n (*) Mezcy And. gyógy. (*; Molnár L. gyógy. V e r R c % e ''(*♦) Becs J. K. gy''.gy. R á n o k-S z.-G y ö r gy (x) A. C. Fibic gyógy. Zágráb (z) Mittibach S. gyógy, (xj Irgalmashoz gyógy. <x) Hegedűs Gv. gyógv. (x*) Perklet Ján. gyógy. 8« a lónak (x) Schwarz Gnsztáv eyc"''>gv. Kar ad (x. Roohlitz Ist. (x) Bernátzky A. N.-Kanizsa (xl Beins J. gyógy. ^56* 10—41»

4 7
5
herélt.
Venni óhajtók kéretnek a simongáti tiszttartói hivatalhoz fordulni , a hol választás után a vétel is megköttethetik.
Simongát, 1878. május 7-én.
(003 3-3)
Tiszttartói hivatal.
Alulírott ajánlja a nagyérdemű közönségnek az alább sorolandó (saját gyártmányú) tárgyakat:
hydraullcus-mész,
Román-cement
valódi p o r 11 a u <l-c e m e n t
pertland-ezement kövezett-táblákat,
I ó v á I y u k v iiv eseti» csAvek « t f>-
Kívánatra árjegyiékek éa mint» lapok is kül-
1^001 2—3)
Bartorl Oskár
Nagy Kaníiaán Király uteta 1. bz-
Nagy-Kanizsán, nyomatott a kiadó laptulajdonos Wajdits József gyorestjtóján.
KOLLARITS JÓZSEF és FIAll
legelső J
kész fehérnemű, vászon, asztalnemű és szövött áru gyáriraktárukban /
az YPSILA1VTI -hoz >
Budapesten, v&cKi-utcia 4. sz. alatti áruházban (
kaphatók \ tnindeiiiieiiii''i kész t''érll-, uöi és gyerinekfehénifíniíirk, vásznak és )
a s z t a I n e m i\ e k ''
i« legnagyobb választékban és kitűnő ininóségbeii a leg jutányos!« árakon 1
Férfi ingek, luinliurgi, bullandi va^-y irlaudi iugek madapolamból 1.30, 1 «SO, színesek \
vássouhól, darabja 3, 3 fto, 4.50, 5. 7, 1.65, l «K), vászonhói 2 Irl 10, 3, 3.riO, I
H, 12 írt. gatyák 1.Ü5, 1.80; 14 óvesekook in- j
Férfi ingek hiumettek, madapolamból. melle gel« madapolauból 1 frt 40, 1.90 aain»-- ]
vászon, darabia I, .r», ü, 7, S, 10, 12, sok I 7."), 2.10. vászouhól 2.0.r>, 3.1&, 1 {
14—20 frtig. frt, gatyák l.ttf, 2 frt ; H> évoseknok i
Férfi madapolan-lngek, darabja ''_», 2.50, madapolamból 1 50. 2.IO, s/.inesek 1.75, ]
3 60, 4 frt. 2"20, váfzouból 3, 3.50, 1, 4 50, gatyák i
Ferfl szines ingek. 1.60, 2, 2.50, t irt. Két 1.75, 2- 2 20. ^
killíiu gallérral 2 50, 3 frt. Kész fehèrnemiiek leányok számára, minden
Férfl szines angol oxford Ingek, darabja nagyságban és minőségben, ugyszinte ^
2.5ii, I 75, két külün gallérral darabja oseesemSk szániára, melyekről kívánatra \
''J tUi, 5 frt. árjegyzékünket bénneuteáen beküldjük.
Férfl gatyák. magyar, i''o''niajiyar vagy Iran- Továbbá ajánljuk nagy riiktáriinkat vásr.on *
«■/.ia szabásra, pammból 1.20 l 50, és aiKtalnemilekbeii. (
vásxonhiM I 50. 1 1.7h, 2 frt rum- Rumburgi vászon, 42 méter ^>4 röf) vége
hurgi vászonból 2 25, 2 50. 3, 3 Irt :>0. 23, 24. 25, 20, 27, 28, 30, .12, 35, 38, ''
Ferfl feherharisnyak, pamuthói fehér vagy 4o, 43 45, 50, 120 frtig
szines tufzatja 4. 1.50, 5, 5.50, »''., 0.50. Hollaudi vagy Irland! vászon, 31» méter (60
7. 7 50, 8—14 frtig, i-aérnábr.l, fehér tu- rőf) 22, ¿4, 24, —, 2«, 28, 30, 32, 34, ''
. /•alja 50, 4, 4.50, 5. ti, 7, S, 9 l''rt, II ''t8, 40, 45, 50, lOo frtig.
inig. félharisnyák, fehéritotlen vág/.onból Hollandi vászon, gyermek-feliériicinüekre én
varrottak, tuczatja 4.50, •». 7 frt. ágyneműnkre 321/| méter (42 röf) vége
Férfl zsebkendők, fehér vászon tuexatja 3, ló, 17, IS, lî», 20, 21, 2.'', 23, 24, 20,
»50, I, 4.60, Ô, 0, 7, H, !», II), u irt. 28, 30, 50 frt.
20 frtig. Créas vászon 23''/j méter (30 rőf) vég«
Férfl zsbkeadók: vászonból, fehér szims 10.*.«), il, 11.50, 12, 13, 14, 15, ift, 17,
széllel 0, H, 10 frt. batis/.tból szilien sxél. 1«. 19, 20, ¡0 frtig
lel 7 frt H frt 5o, színes pamuUiebken- Lepedó vászon egy szélben, 29 méter (38
dök dbja 30 kr, 35 kr, 40 kr. pamut röf) 12 lopedüre véKo Mt 30, 38, 40,42,
batis^tzsebkendők színei széllel tuciat- 44, 46, 4íf, 5''), 100 fi tig.
ja 3 frt. Fehér parautcslavat, ágynemüekre, 1 méter
Ferfl gallérok, minden formában, legBno- 38, 40, 4H, 68 kr.
mabb tezatja 3 frt, 3 frt 50. Madapolaai vagy Chiffon, vége 40 méter
Férfl kézelők, tucatja, 12 pár 6 irt, 0 frt (51''/, rőf) 9.20, 10.40, 10.8«», 12, 13 50,
Ndl ingek, rumburgi vászonból, sima, dbja 14, 17, 18, 21.
2.25, 2.50, 3, 3.50, 4, 5 frtig, slingeli Színes kanavatz, 23''/4 méter (;k) rőf) 9,
3, 3.50, 4, 5 frtig francaia mellvarráí8al 9.60, 10. 11. 12, 13, 14, 15 frt.
én hímzettek 3.50, 4.50, 5.50, 0, 7, 8, Színes ruhaperkálok. dus választékban 1
15 frtig, madapolamból sima 1.50, 2 frt méter tO, 38, 48. 5«», 52, 64, 50 kr.
slingelt 2.60, Vászonzsebkendök, hólgyek és urak számá-
NÖl haló corzettek, madapolamból egynze> ra, tnoxatja 2.50, 3, 3 5o, 4, 5, 0, 7, 8,
Klek 1 30, 150, diszitett 1.75, 2.25, 2.50 9, 10-20 frtig.
3, 3 50, 4. 4 50, 6, 10 frtig. Törülkölők, ti"*''* vá''zou tuosatja 5.80, 0,
NÖI labravalök, madapolamból, sima ize- 6 90. 7.50, s, 9, 10, 20 frt.
gélyzf.tt, dbja 100, slingelt 1.90 dissiUtt Asztal keadök, tiszta len, tncaatja 4, 4.50,
2 20, 2.25, 3, 3.60, 5 frtig. 5, 6.50, 0 30, 7, 8, 9, frt, abrosiok 0, 8.
Nol alsószoknyák, madapolamból, szegélyek- 10, 12, 18, 24 személyre, darabja 1 írt 90
kel és diszités««!, darabja 2.50, 3, 3.25, Wrtól 14 frtig.
\ 50, l, 4 50, 5, 15 frtig, mzálylyal 4, 5, Damast asztali teritök, -ze.nélyf« 6.5o,
0, 7. 8, 20 frtig. 6, 0.60, 7. 7.50 0, 10, 24 frtig, 12 sze-
Nöl harisnyák, pamutból kitűnő minőségben mélyre 12, 12.50, 13, 14.50, 16, 10, 18,
tuczatja 0, 7, 8, 9, 10, 11,12, 14, 22 ío- 20, 40 írtig. 18 személyre 15. 23, 32,
nut''g színesek pamutból, párja 75, 80, 48 írtig. 23 személyre 32,34, 40, 50, 53,
!K), kr. 1.20, 1.30, 1 50, 3.50 krig. 75 frtig.
NÖI zsebkendők, fehér vászonból, tuoztja, Kávéskendlk, szints és fehér, darabja 3,
2 50, 3, 3.50, 4, 5, 0, 7, 8, 10 frtig, an- 3.60, 5, 5.5o, 6, 11 frtig, csemege-kendők
eol ezérnabatisztból, fehér, 4, 4.50 5, 0, tucatja 3, 3.50, 4.50, 5.53 krig.
7, 8, 30 frtiK. Csipkefüggönyök, t ahlakr«. 3,3 50, 4,4.50,
NÖI franozia derék fűzők, (Mieder.) dbja 5, 5 60, 6.50, 7, 8, 9, 10, 15 frtig.
1.30, 2, 30, 2.75. 3, 3.60 4 frt 50 krig. Á|yteritík, darabja 4 50, 6, 6, tínom rijís.
Flu Ingek, 0 évesek számára madapolamból, bői 9.50; asztalteritók 3 80, 4, 5
dbja 1. 1.40, szilien, 1 frt 25, 1 40, vá- frt, ripsből 7 frt 50 kr.
szonból 2.10, 2.40, félmagyar gatyák 1 10, ÄgypokrÖOZak, 4.50, 0.50, nagyobb 6, 6.50,
1 20, 8 éveseknek ingek madapo <60, 8.50, 11, 14 forint 50 kr. M e u y-
lantbol 1.10, 1.50, sziueBek 1.26, 1 55, | asszonyi készletekkel 180 frtói
vászonból 2.20, 2.45, gatyák, 1.20, 1.40; J 1800 frtig és feljebb, kés* fehémemfi é*
10 éveseknek, madapolamból 1 25, | vászonban a legszebb kiállilásban szol-
1 öö, ssiuesek 1 00, 1.75, vászonbol 2.30, 1 gálbatunk, ezekről árjegyzákünket kiván-
2 60, gatyák 1.35, 1.60, 12 éveseknek, I sagia bérmentesen küldjük.
, IV Ay. aiuk le|;jutányoshau szabottak s ha valami a megvett vagy reugelt tárgyakból akár mi oknál fogva fílszésr« nem lente, 14 uap alatt, ba az árszelvényünkkel el 1 van látva, nem< sak tziveien kieierélletik, de kiránságra az érte űzetett összeg is I \ ifcszaadatík.
I |,evél általi megrendelések még a/, r.ap, otelveo írkéinek, különös tigyelemmel és
, pontosan eszkozülielnrk in cbomaguUtsi dijt 1 ©m sy.amitnuk. (500 6—•) t
Az első magyar jégblziosiíisi íársaság mint szövetkezet
POZáOJVYBATVT.
Alulírott vezóiügynökség tisztelettel figyelmezteti a nagyérdemű biztosító közönséget a fentebbi társaságnál való biztosítás előineiról t''s ennek biztosításául a jutalék árjegyzékből a kővetkezőket kezelni. 100 frt biztosítói érték után: az alantálló jutalékokból a biztosítottak .r>() frt. jutalék fizetés után j0% elenge-
désben részesülnek. (002 3—f>)
2 . "O '' j ai r 1 '' ,r » I • f> H ^ 2» -3''íS-y a. M Ít ~
2 n ti :" a I -- - i E s z r e v o t, e 1
Mxli S; " s-sJj ; p - I
- ? - ~ u * « S ; 5 -s S- >S a j w i ri a 2 M ja,
egyszer sem 4oi V~>; hu 160 2 25 3 50'' 5-- A gazdasági e^yealiletek tagjai
f)°/0 leengedésben réazeai»lu«k, e«>"I,,r &U! 12(1 4~ «■•''» valamely gazdasági egyesület
kétszer »¡oi 1- 175 2-50! 4 25 5 - ¡H«tVH koseég terülati részvétele
kor ezeu kivül külooöa engetl-
stb. .tb.
sí''«. { stb. stb. > stb. stb. I stb. I méoyek nyújtatnak.
n.-Kanizsa, mlijt.s i«78. Oesterrelclier Testvérek
az elBŐ m. jégkár elleni biztosító tarsaiág, mint szövetkezet fóíigynUksége.
NAGY-KANIZSA, 1878. májas 23-án.
Tizenhetedik évfolyam.''
[ i ■ i
S^^EWtwté»! ár
jegész ¿vre . . 8 frt.|
fél évre . . . 4 , negyed évre 2 „
iiV/i/ szám JO /cr
Hirdetések
r, hasábos petitsorban 7, ni^sodsznr »> s min.len további sorért f> kr. SVILT1KRHKN
„írónként 10 krért vé-
tetoek fel Kiiie.iári illeték minden ejo«** hirdetésért klllíínf
« 30 kr fi*etendo. | el£l)b. ^ A L A-S O M O G YI KÖZLÖN
V-KkiiI/.RftvúroR helyhatóságának nemkülönben a „n.-kanlzftai kereskedelmi a iparbank", „n.-kanizaai takarékpénztár0, a „zalamesryet általános tanítótestület*, a n.-kanizsai kiadod-iiPtoló oiryfsületr. a „soproni kereskedelmi s iparkamara n.-kanizsai kiVl választmanya*» s több megyei és Táros! egyesület hivatalos értesítőié.
A lap szellemi résaát illetS közlemények a •serkentőhöz, anyagi réizét illető közlemények pedig a kiadóhoz bérmentve íntézendŐk :
NAGY-KANIZSA Wlsssiésfcr
Bérmentetlen levelek csak ismert munkatársaktól fogadtatnak el.
"¿siratok viiesa küldetnek.
lKéíiri
3
HoU''iikint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap.
Kanizsa, máj. 16. 1878.
A nagy-kanizsai tűzoltó egylet választmánya c napon illést tartván, a számosan előfordult folyó ügy elintézésén kívül az egylet derék elnöke Valbaeli Mór ur lemondása és ezzel kapcsolatosan a f. évi május :50-án megtartandó nagy gyűlésrei előkészületek szóba hozatván a tanácskormány tárgyát képezek, mintán pedig nem hivatásunk az igen tisztelt olvasót e téren fárasztani, de igen ¿zélunk Kanizsa város lelkes kíizönségéhez néhány sorban fordulni kérvén ót, hogy a tűzoltó egylet pártolása körül tömörülni s ezzel e nemes és jótékony intézetet gyarapítani szíveskedjék.
A tűzoltó egylet már 5 éven át fennáll, működése által bebizonyította életképességét, bebizonyította, hegy az egylet tagjai életük feláldozásával mennyi áldást és hasznot hoztak a vész közepet tfí kétségbeesettek fájdalmainak enyhítésére,'' ezt tőle megtagadni nem lehet, mert sfcánios esetben a családok vagyona és személye megmentésében heroicus odaadással működött, — miután azonban ezen derék intézet ügy buzgó főparancsnoka Iíencz Antal ur is a választmány előtt kijelentette, ha hogy a tűzoltó működő testületnek napontai apadását mint az intézet megrontására irányzott sajnos körülményt a város közönsége figyelmébe nem veszi, az átvállalt felelőségnél fogva a leapadt működő tűzoltó legénységgel szemben a tüz esetekkel egyáltalán a várakozásnak meg nem felelhet, nehogy ezért öt bármi felelőség érhesse készebb az intézet vezetésétől visszalépni s azt másoknak átengedui.
Sajnos uraim ezen aggasztó körül ménvek fenn állanak, mert az egyletből töb-
ben aggkoruk, mások a város területéről történt távozásuk miatt kiléptek, ezek he-lyei azonban uj belépők által nem pótoltatván, most egy tátongó űr van, melynek betöltése, hogy az intézet fennállhasson mul-hatlan szükséges, ismét kiindulva a választmány első és legszentebb kötelességének ismeri a minden jó és nemes iránt lelkesülő város közönségéhez fordulni kérvén őt, hogy magas hivatásánál fogva az intézet pártolását eszközölni ne terheltessék, evégből kebeléből többeket kért fel meg arra nézve, hogy mint a mulhatlan szükséges pártoló tagok ugy a még fontosahb működő tagok szaporítása érdemében személyes megkeresésük folytán az intézetnek minél több hasznos polgárt megnyerjenek, miután pedig az eddigi tapasztalatok szerint igen számosak azok számai, kik ellenvetésűi azt hozzák fel, hogy a tűzoltói egyenruha előállítását nyomott anyagi helyzetüknél fogva sajátjokből előállítani nem képesek ez az oka, hogy eddig is az intézettől távol maradtak, ezen kételyek eloszlatására a választmány azon ajánlatot teszi, hogy elfog követni mindent a város tanácsa és képviselőségénél, hogy ezen bajon azzal segítve legyen, mikép az ily igazolt szegények az egylet részéről az egyenruhával el látassanak, hogy erre vonatkozó kiadások minő alapbóli fedezése elrendeltessék.
A tömörülés szükségességét annál inkább is fennforgónak látja a választmány, mert a közel jövőben bekövetkező aratással ismét nagyobb mennyiségű szalmás gabna lesz a város területére beszállítva a mikor is a gyú anyagok szaporultával a tüz esetek-kiterjedése csak alapjában nyerve, nagyobb erőnek igénybe vételét vonja maga után.
TÁRCZA
A7, átok.
(Ballada.)
.Yé«p a hámnak, béke van'' ! Így ír flön Ali liirt haza vágyva ; Futna, rt-pillue, de nem bir : — hgy keze a lál»a levágva.
Hallja e hírt szép Znlinia neje, Néma haragtó reszket az ajka : C.iaknem eláinl rögtön bel», S kitör az indulat heve rajta :
„Csonka kezével nem ölel engein, Nem — noha esküszöm égre ; Héna tagokkal nem fii Klemben, Küldeni ncin fogok érte."
. Haza ha mégis jönni találna, He ne ere«zsce a szolga :
K kfi«i<jh itt enyém, neki már ma Séma,, helyo itt. semmi dolga.•*
-Le*z a helyébe mái, vigye ördög, >em siratom, nem bánom, tiyáazt a szive.nre érte nem öltök, l.esr, ki megosztja magányom." — —
Van vigalom, szép Znlima mulat ¿s határtalan öröme, kedve ; Járnak is oda szép, deli arak, * a harrx csonka vitéze felodve.
Hetin lakoma, víg asztali lárma,
Kinn egy „csouka vitéz'' vár szív szakadva
Oh, de hiába a kapu zárva,
Nem könyörül meg senkit se rajta
Rltámolog onnan, alig hogy Uir menni tovább • hova ? I merre ? 1 Béketűrése — eauda-e ? — kiíogy íJ ¿tkot zokog árva keserve.
Fel tehát tisztelt polgártársak egyesüljünk a jó és nemes ezél körül, ugy Ipsz isten áldása működésűnkön és polgártársaink vagyona biztosítva.
A kanizsai tűzoltó egylet választmánya.
Emlékirat
a halatnn-füredi Horváth féle. ''palotának, mint tlirzxvagy ónnak a haza és nemzet sza-l>adságáért életet, vagyont és családi nyit-galmat feláldozott és Jeláldozni kész honvédek özvegyei és árvái sorsának javítása
érdekéhen.
Midőn n jeleu tervjavaalatot az ország igen tisztelt képviselői előtt tisztelettel bemutatni bátorkodom, caakis három szempont vezet.
1. A nemzet becsületbeli tartozását a legmagasabb eszmét képviselő honvédsereg irányában leróni, minthogy fájdalom az mindeddig nem azon arányban történt, aminőben azt az eszme és elv magaszlossága megkívánta volna.
2. Hazánknak azon egyetlen fürdőjét, mely egyedül emelhető vilúgielentőségre, a haladás és fölvirágzás előmozdításával az ország oly központjává teremteni, ahol a nemesebb társadalmi kör meghonosítása által nemcsak egyesek, hairein az ország culturalis éa anyagi érdekei is gyorsabb fejlődést nyerhessenek és a modern társadalom benne gyupontját találhassa. «
.''3. Az ügy szentsébe és magasztosságÁhox mérten, úgyszólván csekély áldozattal oly alapot alkotni, melyből a nemzet becsületbeli tiszteletadója a honvédség számára századokon át kiapadhatlanul csörgedezzék.
Nem ! azt föl nem telietem, hogy a lovagiasság és hazafiság tekintetében kiváló hirben álló m-tgyar nemzet, azok irányában legyen tartózkodó és szűkkeblű, kik minden néven nevezhető földi kincseik kuczkára tételével Magyarországot a szabad országok sorába iktatták, a kiket talán a legközelebbi perez ismét
élet-halál harezra fog szólítani a nemzet igazai mellett.
Isten óvjon meg bennünket attól, hogy azokról feledkezzünk meg, kiket dicsőségünk és szabadságunk teremtői, jeleseink és nagyjaink között legeiül kell említenünk, mert akkor a haladó idő nem a müveit Nyugot, hanem az ébredni kezdő Kelet legvadabb népei között említene bennünket.
Egy magányos embernek, ki nemcsak saját érdekeit és hasznát tekinti, hanem a jövőben gyermekei használ a és élvesetére is gondol, biztos és tartós jövedelmet nyújtana es üzlet, mely 10 év alatt nemcsak a befektetett tőkét egészben visszaadná, hanem as illető tulajdonosnak évek során át elpusztíthatatlan jövedelmet is szolgáltatna.
Itt nem többről és nem kevesebbről van szó, minthogy a Balaton-Füred egyik legszebb pontján álló Horváth Ágoston-féle palotát, mely a legjövedelmezőbb szálloda és vendéglő gyanánt alkalmaz ható, a honvédek menedékei és üdülési helyeül, özvegyeiknek és árváiknak pedig segélyezési forrásul örök időre megvásároljuk.
A palota kialkudott ára 99,600 o. ó. forint 120 szoba bútorzatával együtt. 80,000 forint tiz év alatt töríeszthető; de a hitelesők, úgymint a bérlő és a tulajdonos a meghatalmazottjának hazafisága, magasabb értelme, minden kedvezményt biztosit** nemes czél elérhetésének érdekében.
Ha az ország mai nap is a régi fény, megelégedés és anyagi jólét kedvezményei kömött volna egy Széchenyihez, Károlyihoz vagy Si-nához sat. hasonló nagy ur, maga kifizetné ast a húszezer forintot, mely épen elegendő volna arra, hogy e palota a nemzet tulajdonává váljék, mely a mellékelt szoba számlák szerint minden 10O nap alatt 20,000 forint körül jövedelmezhet az általam említett nemes czélra. Ez lehetne a római költő szavai szerént: „Monumentum aere perennius."
Valóságos hazafi bűn lenne, ha a kormány vagy annak félrevonulása esetében, a nemzet ezen kínálkozó alkalmat elmulasztaná, és a nevezet» palotát meg nem venné.
.Verjen az isten szívtelen asszony, Válj»n Örömre s bura e gyönyör Vajha téged is érne el. azon holdusi sors, a mi engom gyötör!''
S megv me&aze vidékre ezután, .Mint Sodomából Lóth aietoeon : Mankója kiséri az utján : — Kz jutalom, hogy harczola hőién. — — —
Lomha futással tűnnek az évrk. Még neki örömöt egy sem hoza : Bujdosik egyre árva szivének Kégi keserve gyötri kínozza.
S egyszer a mint cp ballada — egy nő Szemközt jön vele és csapa rongy s folt : ,Oh, egek ! — igy kiált — hiszen ez íí* — Igen e koldus Ztiiima volr.
KKLF.FV (JY
A karvaly.
Léteznek madarak, melyek Rajátos természeti viszonyaik, ember iránti föltűnő ragaszkodásuk, vagy egyéb kitűnőbb — állati ösztönből származott tények következtében — ámbár inkább akaratlanul — de mégis fölkeltik irányukban a természetbarát érdeklődését.
Egv egy kedvesebb alak — mint el-válhatlan hü lakótársunk s szárnyas barátunk idézi föl irányában rokonszenvünket; mások jóindulatból kelt haszonhajtó működésük következtében lesznek föltünőkké, melyek hivatva vannak a természet háztartásában — műkődé sük által oly helyeket betölteni, melyek pusztán maradása az ember érdekeit talán kártékonyán érintené sőt talán megcsorbitaná. Vannak aztán ismét mások, a melyek mint gonosz kópék, javithatlan naplopók tűnnek föl.
Es utóbiak köré tartozik a karvaly
r>
j is. U valóságos vad pHiiszlávista jellemű, alá-j való észjárással, a mely a tündöklő szellemi j tehetségét csak gaz <»itiy«''k koholására és ki-vitelér* használja.
O nem csak furfangos, mint egy alkusz, liauem ravasz és jellemtelen mint az olasz bandita. Azonban ő nála teljesen hiányzik azon geniálitás, a mely az olasz Porporalókat, Kinaldó-Kiualdinikct je''legzé, s hogy ne mondjam — a szeretetre-méltóság egy nemével, sőt dicsőséges nimbusszal voná körül.
A karvaly ravasz intricus, melyről teljesen meggyőz bennünket azon felöltöttálczája, mely alá könnyed humorral végrehajtott csin-jeit rejteni szokta.
Valóban, ha vizsga szemmekkel meggyőződünk ügyességéről; nem tagadhatunk meg tőle némi diplomatai könnyüdséget és erélyt, s mi több, a fentebb kétségbe vont geniálitás egy bizonyos árnyalatát. Azonban, ez csak rövid illúzió szülte já''szi kép, czifra zománcz, a mely azonnal elenyészik, és romba dől a tapasztalatok biztos tételei mellett, mely csalhatatlanul bebizonyítja és igazolja a valódiságot; a melyek mellett a szép színben föltűnni vágyó ábrándos szellemi képletek halommá törpülnek, s valódi értékükre le ssállitatnak. És méltán !
Hiszen — a karvaly előtt a rokonsági kötelékek, szokás, erény csak ismeretlen valamik ; tekintetbe véve jellemét, ily erkölcsökre gondolni is merő mánia. Ő — a tekintélyeket nem csak Ienési, hanem megveti és megdobálja; ezért a társadalomból kitassiltatott, és megvettetett mint egy pária, kinek ocsmány és szemtelen cynismusa határt nem ismer, s ki magát saját énje fölé emelni igyekezvén —
csak visszahatásoknak le a teremtője, és véres megboszulója. Mert ha nincs, ugy ssját maga teremt helyzetet, a mely aztán néha igen kritikus, s nem mindég saját énje viseli benne a fő auctor szerepét.
Fia közelebról megismerkedünk a kar-valylyal — meg fogunk győződni, hogy eme szárnyas róka semmirekellőségében sokkal tovább megy, mint azon egyének — kik ámbár a társadalomban meg türetnek — de erkölcsi — illetőleg becsületi fogalomból — onnan kizárattak, a mi azonban nem tartja vissza őket, hogy szemtelenül oda be ne tolakodjanak.
E madár valóságos önző, könnyelmű kalandor, — de egy különös s a maga nemében igazán ritka jellemmel. Mert könnyelműsége egyátalán nem hasonlít as olyan egyénekéhez, a kiknek elhatározásai a pillanat behatásai alatt ssülctnek, • kik sorsuk jobrafordultát képesek süvegük egyik vagy másik iránybani fekvései után hajhászni, a mig ismét mást nem gondolnak.
A karvaly könnyelműsége egészen más jellegű, ámbár a pillanatok behatásaitól ő sem egészen ment, de ezen behatások leginkább szenvedélyeire birnak befolyással, s dühös haragját élesstik föl — leginkább as üldösésre" kiszemelt zsákmány ellenében.
A karvaly könnyelműségével is csak ugy vagyunk, mint egyébb sajátságaival; igen hajlandók vagyunk valódisága felett kételyünknek kifejezést adni, mely inkább as ellenkezőt hajlandó érvénynyé emelni, és a valószínűnek tetssőt csak csalfa álcsának tartani.
Mellettem ssól as is, hogy e madár oain-
TIZENHETEDIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
MÁJUS 23-án 1878.
Hiszen talán csak nem akarjuk meghazudtolni az ország aaon közvéleményét, mely szerint még mindig nem tekinthető elegendőnek aaon áldoaat, melyet a nemzet alkotmányos szabadságakivívóinak hoaott. Hiszen ha dicsőségesen uralkodó, lovagias királyunk, és a nemzet védangyala, fölséges^ királynénk legmagasabb bőkezűségével fényes alapját nem veti meg azon elismerésnek, melyet szabadságunk dicső bajnokai nem kértek, hanem kiérdemeltek, szinte szégyelnünk kellene magunkat azon összeg miatt, melyet az alkotmányos nemzet a dicsőknek, vagy vértanuk özvegyei és árváinak juttatott.
Vagy talán azt akarjuk, hogy ezen kínálkozó alkalmat is idegen Üzérek aknázzák ki, és dugják zsebre a hasznot, melyet mi a legnemesebb czélra fordíthatnánk ?
Azt akarnók tán, hogy a hely, mely czég jénél és rendeltetésénél fogva, központjává válhatnék, nemcsak hadseregünk tisztjeinek, és a honvédségnek, hanem országunk értelmiségének is, oly elemeket gyűjtsön virányaira, melyek ahelyett, hogy annak föl virágzását és nemzetközi hirét emelnék, azt a kalandorok és szédelgők tanyájává sülyeszszék?
Nem ! ezt egy becsületes és előrelátó magyar és jó hazati sem akarhatja!
Minekünk meg kell vásárolnunk e pa-lalotát nemcsak azért, mert annak jövedelmel-mezését számításba véve, annak összes árát csak is előlegezzük, hanem azért is, mert annak megvásárlása az egész Balaton-vidék jólétét, szellemi és anyagi felvirágzását eszközli és oly szent tartozást rovunk le vele, melynek törlesztését régsürgősnek mondá ki nemzet hálája.
De mikor e nemes alapokra fektetett üzlet még ezenkívül Balaton-Füred felvirágzásának és haladásának is emeltyüjeül szolgál, mikor ezen üzlet a társadalmi műveltség tényezőjeként is közrehat, mikor ezen üzlet minden eszközt szolgálatunkba juttat, amelylyel országunk jó hirét és nevét a külföld előtt is igazolhatjuk, C9akis bűnös hazafiatlanság és káros közönbösségnek számíthatnék be, ha azt végre nem hajtanók.
A nemzet méltóságának megfelelőleg minden számító habozást és huzavonát mellőzve, ez ügynél egyhangúlag kell kimondani, hogy e palotának a nevezett czélra való országos megvétele nemcsak jó és üdvös tény, hanem a 1 egsze n-tebb nemzeti kötelesség.
Az egész összeg, mely a megvételhez szük-s, alig csinál csak észreve-
jeit nem pajzánságból, hanem inkább kiszámított valóságos rosszakaratból — sót vér-szomjból követi el, s ugy látszik — mint egy muszka tábor — czélja nem csak a barbár vérengzés, hanem a tökéletes megsemmisítés. Az ilyen szokások és hajlamok pedig nem mutatnak könnyelműségre, hanem inkább a legnagyobb öntudatos vadságra, a miből nem hiányaik a psychologia, természetesen önző czélokra fölhasználva.
A mit s z i v n e k neveznek, az ő ná''ia teljesen hiányzik; kedélyét illetőleg, már itt van alkalmunk valami jót is elmondani félőle: ugyanis a kedély nála egyedül a fiai iránti bámulatos szeretetben nyilvánul.
A karvaly valóban igeu szereti apró ivadékait; mindamellett a fészekszedőre nem igen mer lecsapni, hanem derekas zajt csinál és folyvást a fészekfa fölött szálong, s csak kivételesen ül le valami közeli fára. Azonban ez nem mindég van így, több ízben tapasztaltam, hogy családi életének megháborítója — az ember iránt — igen nagy támadási hajlandóságot mutatott, sőt fővegét ís majd elkapja.
Szülői szeretetét az is elégé bizonyítja, hogy a fészekből csak akkor repül ki, ha a fa keményen ütögettetik, holott nálánál sokkal nagyobb orvmadarak már akkor elvonulnak, ha az ember közeledik hozzá vagy a fészek-fa alatt meg áll.
Azonban a szives olvasót figyelmeztetem, hogy daczára a font elmondottaknak, madarunk nem tartozik az érzékeny lények közé, az ő idegrendszere nincs ugy alkotva, hogy minden csekélység arra hathasson; ő valódi orvmadár, a melynek alkati rendszere nincs kitéve az érzékenykedés többféle behatásainak, a meLy csak a finom alkatú madarakra bír befolyással.
A karvaly életében igen sok Bajátost észlelhetni, s szinte csodálkozom azon, hogy ily lény mint ő, a költők előtt észrevétlen marad hatott. Pedig az ő életfolyama, jelleme és erkölcsei igen jó hasonlatosságokra adtak volna alkalmat. S mégis, őt sem a költők meg nem említik, sem az ókor népei nem tárták érdemes nek valami különös regével összeköttetésbe hozni. Pedig az ókorban szokásszerü volt a fóltünőbb állati alakokat bizonyos történetecs-
hető hézagot is országos költségvetésünkben, míg az az űr, melyet mellőzése ásna országos erkölcsi hírnevünknek lenne sirgödre.
A hely, melyen ezen czéljai által monumentálissá tehető palota áll, gazdagon föl van ruházva mindazon tulajdonokkal, melyek köny-ny en ugy használhatók fel, hogy míg a hely emeli az épület becsét és érdekét, viszont az épület köl-csönözzön érdekeltséget és élénkséget a helynek.
Költői régényes vidék, üde levegő, közel főváros a jó halakban gazdag Balaton gyógy-viz, szőllős halmok, a testi és lelki legnemesebb szórakozásnak különbféle nemei, mindany-nyian segédkezet nyújtanának arra, hogy a tön tebb már kijelölt legmagasztosabbczélok, ne csak megközelíthetők, hanem elérhetők is legyenek.
Uraim ! Országunk tiszelt képviselői! az általam bemutatott jelen emlékiratban, az országos közvélemény érzülete, a hazafias becsület és lovagiasság, a kegyelet és hála nyilatkozik, amely a még most ís égő sebeket behegeszti és a multat a jelennel kibékít í, ennél magasztosabb czél ember szeme és lelke előtt nem lehet, azért szent a hitem, hogy javaslatom átalánoa helyesléssel fog találkozni.
Miután pedig ugy vélem, hogy jelen javaslatom, a fennálló ügyrend szerint az illetékes bizottsághoz lesz utasítandó, örömömre fog szolgálni, ha a tisztelt bizottság akkor, mikor szükségesnek látandja, velem személyesen parancsolni fog, amikor kedves kötelességemnek fogom tartani, nemcsak a szükséges felvilágosításokat adni meg, hanem ügybe vágó további teendőkre nézve is készséges közbenjárásomat felajánlani. Maradván a történetben különben is kiváló jelentőségű helyet elfoglaló, a hazafias tevékenység terén annyi, világármány-ny.il küzdő országgyűlésnek nagyrabecsülésem kijelentése után
Pozsony, 1878. április 14 én. hü hazafi szolgája
DÉVAVÁNYAI IDŐSB HALASY BtfLA,
48—40. honvéd százados, Zala, Komárom. H»-vcsf Szolnok, Szabolcs, Satmár, Rihar, liekés vármagyék volt táblabírája. (Lakásom: Pozsony, Virágvölgy,Sch;frbek-pal<>ta.r>28. »* )
—X
Jegyzőkönv.
a wigy-kanizsai általános ipartár sít lat választmányának 1878. évi május hó 6. és 13-án folytatva tartott rendes illéséről. Jelenvoltak : Elnök: Hencz Antal, alelnök: Kápli Antal; a választmányi tagok közül: Sallér
kék — illetőleg némi tündéries szerű mondák által föltünővé tenni, s hogy ezen mondák néha mennyire nevetségesek voltak, s meunyire meghaladták a val ószinüségnek csak látszatát is, arról csak annak lehet fogalma, a ki a múlt idők tanulmányozásával — és az állati élet behatóbb vizsgálatával foglalkozik.
(^Folytatása köv.)
LAKATOS KÁROLY.
WlttFfilflp talány gyűjteményéből,
in.
Van egy foresa sajátsága Néger-testvérpár; Egymás nélkül semmi áron Sehová se jár.
Emberhússal táplálkozván Mint a két legény -. Mindegy néki, asszony, Térti Gazdag vagy isegény.
Ha a gyomrát aztán régre
. Elrontotta már. Klastromot kap az orvostAI A liR testvérpár.
IV.
Mély aknában nemes érczczel születtem, Hajh! de hamar állt a balsors mellettem : Kabörtönbe holtomiglan zárattam. Nagy a haszon, mit azóta már adtam Mint a gyertya mindig rövidebb leszek Mint a gyertya én is nagy fényt terjesztek
V.
Hatalmas óriás vagyok, Erőm, csodáim oly nagyok !
Parányi törpe egyszersmind Mely nem »njt és nem in legyint.
Gyógy-ir legmélyebb sebekre, Méreg, ölő, szivre kedvre.
Remek egy kép, szépen festve, Szép egy öltöny — kikeresve.
Finom kovácslásn fegyver : Tegnap védett, ma meg megrer !
Használsz ngy, mint nyilt meg a^sélt, Mert találom mindig a caélt.
Nagybecsű és szent egy zálog, * Majd meg hassonleső ál-ok !
(Megfejtést határidő jnn. 1.)
Lajos, Topolíta József, Weinberger Zsigmond, Kiss Ignácz, Földy Ferenc«, Muraközy Lajos, Benlaik József, Nagy Károly, Samu Józaef, Vass Károly, Leber Ignácz, Saommer Károly, Dávid János, Lirheim Lajos, Kopfmahler Károly, Páll Sándor, Engel Adolf és Fehér György urak.
Tárgyai:
1. Kláuzer Károly kéri a választmányt, hogy a bérhelyiségért 4l/t hórft Szeget utalványozni szíveskedjék.
Minthogy a bérhelyiségből idő előtt a választmány ki költözködni kényszeríttetett : ennél fogva a hurczolkodási költség 5 frt. leszámításával nevezettnek 10 frt követelése utalványoztatok.
2. Jegyző, helyesen érvvelt indítványát olvass* fel a választmánynak, melyben az ipariskola felállitáaát óhajtja kimondani, s ennek létesíthetését ugy véli kivihetőnek, ha a nagy tekintetű iparkamara megkerestetik, hogy as évi költségvetésébe felvett s Magyar Óvár, Sümegh, Szegszárd, Zala-Egerszeg és Nagy-Kanizsa városok iparos tanonczai oktatáaára önkényt felajánlott 2000 frtból évenkint 800. trt snbventiót adni szíveskednék.
A választmány ezen indítványt köztetszéssel fogadta; as ipariskola felállítását kimondja azon hozzá adással, ha nevezett iparkamarától évi subventiót nyerend; az ez érdemben felterjesztendő kérvény szerkeszté sére t. Lengyel Lajos ügyész ur felkéretni határoz tátott.
3. Alelnök, Perkó Péter társa Weinhofer Gyula szobafestőnek 2 frt beíratásí-dtj mellett leendő felvételét jelenti.
Felvétetett.
4. Alelnök, jegyző tisztelet díjának félévről szóló nyugtáját mulatja fel.
IJ alványortatott, s kifizetésére pénztárnok utasittatik.
ü. Altmann Mihály bádogos mester ur bemutatja Lemmer József iparos tanítványnak nála töltött 3 évi tanoncz idejéről saját kezűleg kiállított bizonyítványát; kéri a választmányt, hogy a „Tanuló levelet" fentirt ifjúnak kiállítani szíveskedjék.
A választmány, nevezett ifjúnak kitűnő sikerrel bevégzett iskolai és tanoncz éveiről tanúskodó bizonyítványai alapján a „Tanuló levél" kiadását elhatározta, melynek teljesítésével az illetők megbízattak.
0. Alelnök felmutatja Streitman József ur által Gyöngyösön szerkesztendő, a a hazai ipar érdekeit melegen pártoló lap megrendeléséről szóló felhívást s ezzel kapcsolatban a ffNyilat-kozat"-ot.
A lap megrendelésével jegyző bizatik meg.
7. Kápli Antal ur, egy legközelebb megtartandó tavaszi tánczmulatság elhatározását indítványozza.
Helyeslő tudomásul vétetik s ennek mikor és míképeni teljesítését tárgyaló tervezet elkészítésével egy öttagú bizottságot névszerint: Kápli Antal, Lengyel Lajos, Engel Adolf, Földy Ferencz és Szommer Károly urakat bízta meg.
8. Datler János tagtárs állítása szerint alelnök, Kopfmahler Károly által gyanúsít tátott, jelenlevő ezt tagadta:
Datler János a legközelebb tartandó választmányi ülésre meghívandó, hogy erre vonatkozólag szóval vagy írásban adja be bizonyítékát, ellenkező esetre vádló a tagok sorából kizárandó.
9. Egy választmányi tag vádolja Kopfmahler Károlyt, miszerint ő az ípartársulatot nyilvános helyen rágalmakkal illette, illetőleg piszkolta.
Ez utóbbi vádra vonatkozólag, miután Kopfmahler ur meghallgattatván, a tényállás a választmány meggyőződése szerint kétséget nem szenved, a választmány az ipartársulatot érzékenyen megsértve látja, és hivatkozva ac alapszabályok azon pontjára, mely szerint az ípartársulat minden tagja a társulat becsületét fentartani köteles; Kopfmahler Károly urat, mint az egylet alapszabályai és lényeges érdekei ellen működőt,
megejtett szavazás utján az egyleti tagok sorából kizárja. Fölülfolyamodása a közgyűléshez fenntartatván.
10. Ezzel kapcsolatban Kopfmahler Károly az általa kezelt könyvtárnoki állásától fölfüggesztetvén, helyette ideiglenesen
Szommer Károly helyetteeittetik, s a könyvtár átvételére Hencz Antal elnök ur, Engel Agolf és Szommer Károly urak kérettek fel.
11. Axter Ágost tag, egy választmány és egy temetkezési behívásért járó dijt kér utalványoztatni.
Esen szolgálat az ő lemondása alkalmával történvén, a választmány 3 frtot utalványoz részére kifizettetni, mire pénztárnok utasittatik.
12. az »iparsegédek önképző egy let''-énok
Ezen gyűlésre a választmány részéről ! 3 tagu bizottság küldetik ki, névszerint: Leber Ignácz, Nagy Károly és Weber Mihály urak.
Kmf.
Jegyezte: JUHÁSZ PÉTER,
társulati jegy*ö.
KÁPLI ANTAL,
alelnök.
e hó 19-én a pKomlóhoz" ben tartandó gyűlésére olvassa elnök ur.
czimzett vendéglő-áttett meghívását
Helyi lilrek.
— A fagyos szentek napjai elmultak anélkül, hogy káros hatásúak lettek volna, a harmadik nap pláne szép melegen köszöntött be s igy a legveszedelmesebben átestünk volna, most csak könyörüljön meg rajtunk sz. Orbán is s akkor oly termésünk lezz, mint tíz év óta nem volt. Ránk is férne már csakugyan egy kis isten áldás.
— Lapunk múlt számában közölt gy ász -hírünkhöz következő gyászjelentést vettünk: Tuboly Jenő maga és kiskorú gyermeke Jenő, ipja Ujváry Iliés, napa Kis Mária, ugy ezek gyermekei Josefa, férj. Simon Zsigmondné, Áladár és Géza szomorodott szívvel jelentik forrón szeretett nejének illetőleg anyja, leányuk, testvérük és sógornőjüknek Tuboly szül. Ujváry Irmának élte 22-ik évében e folyó hó 17-én délután 6 órakor a halotti szentségek ájtatos felvétele után tüdő vészben történt gyászos kimultát. A boldogult hült tetemei f. hó 19-én délután 6 órakor tétettek a zala-söjtöri sírkertben örök nyugalomra. — A szentmise áldozat pedig folyó hó 20 án délelőtt 10 órakor a helybeli plépánia templomban tartatott meg. Keit Zala Söjtör, 1878. május hó 18-án. Mély fájdalommal lepte meg e szomorú hír városunkat, melynek ölében élte le gyermek éveit s ifjúsága felét a megboldogult; itt virult fel a szép virág, kinek elhervadásáról olvassuk a megdöbbentő halotti jelentést, — őszinte részvét borong itt minden arezon, s a távolság daczára sokan mentek el a végtisztelelet megadni hamvainak. Nyugodjék békével uj otthona csendes temetőjében. Legyen áldott emléke!
— A nagy kanizsai „iparos segédek önképző egyesülete" f. hó l9én csakugyan megalakult. As iparos segédek szép számban voltak e gyülekezeten képviselve, mig a polgárság részéről igen kevesen jelentek meg, mely bői az tűnik ki, hogy sokan e nemes czélt átérteni nem tudják. De miudazonáital reméljük, hogy amajd kibocsájtandópártolótagaláirási iven városunk értelmisége a lehető legnagyobbszám-ban fogja képviselni magát. A gyülekezet pontban 5 órakor nyittatott meg. Doór István megválasztott korelnök ur a jelenvoltakat szívélyesen üdvözölve, felkérte Németh Simon urat e kérdés fejtegetésére : „Vájjon czélszerü és hasznos volna-e egy iparos segédek önképző egyesületének felállitása Nagy-Kanizsán vagy sem?" Németh ur a fentidézett kérdés fejtegetésével leköté u jelenvoltak általános figyelmét s helyesen érvelt talpraesett beszédének minden pontját lelkesült éljenzések és helyeslések követték. Ezt követte Doór István urnák rövid de hatásos beszéde. Végre hogy a jelenvolt német ajkú közönség is tájékozást szerez hessen magának az egyesület czélja és haszna felül Vankó Ferencz ur tartott egy rövid magyarázatot. Ennek végeztével Néme>h Simon ur efelkiáltását: .Éljen a nagy-kanizsai iparse-gékek önképző egyesülete!" szűnni nem akaró harsány éljenzés követte s az egyesület megalakultnak mondatott ki. Ezután az alapszabályok kidolgozására a hetes bizottságba egyhangúlag beválasztattak: Németh Simon, Doór István, Földy Ferencz, Vankó Ferencz, Fehér György, Heisenberger János és Brenner Emil urak. E hetes bizottság szolgálatára egyhangúlag Varasdi Ignátz"választatott meg. A gyülekezet befejezéseül Német Simon ur indítványára még egy huszonötös „vígalomrendező bizottság" alakult. Ezután a gyülekezet vidor kedélylyel szétoszlott. Adja isten, hogy buzgó iparos segédeink nemes törekvését mindvégig a legjobb siker koronázza.
— Czigány temetés. F. hó 20-án egy muzsikus czigányt temettek városunkban; barna pajtásai hegedűszóval kisérték ki az örök nyugalom helyére s búcsúztatóul az — „Isten áld meg a magyart" húzták el neki utoljára. Bizonyosan ez volt a nótája életében. Bár csak átvinné a más világra ia e szép honfidalt, ha az isten előtt ís ugy elhúzná, mint itt nekünk a síralom völgyben, nem hiasem, hogy meg nem könyörülne rajtunk. Nyugodjék békében !
— Zala Sst-Mihályon Horváth Mór ur 3 cselédje a napokban homokot hordott házi czélokra; rakodás közben egyszercsak a kivájt domboldal reájuk szakadt és — betemette őket. Kettő nagy nehezen mégis kitápászkodott, a harmadik azonban a halál martaléka lett.
— Szerencsétlen esés. Lapunk zártával vesxszük a szomorú hírt, hogy Varga Imre honvéd alezredes Kaposvárott lováról leesve kétszer lábát törte.
— Juniális. A keszthelyi gazdasági tanintézet hallgatói mint a mait számban
tizenhetedik évfolyam.
ZALAI KÖZLÖNY
MÁJUS 23-án 1878.
közöltük, junius 1-én .Hévvizen" tavaszi mulatságot rendez. Erre nézve, a kik meghívót nem kaptak volna s arra igényt tartanak, szíveskedjenek a rendező bizottsághoz fordulni Keszthelyre.
— Próbatét. Tersánczky József orvos ur« ismert gazdászunk f. hó 19 én tartotta vizsgálatát a fegyenczek iskolájában. — A kérdezettek mindnyájan helyesen feleltek és pedig alapos felfogás utáu, mit t. T. ur ritka szakava-tnttsága, könnyed, vonzó előadása eredményezett. — Nála a jelesszakértelemmel hssonlódidac-ttkti párosult, ez az oka, hogy a kevésbé érdé-ki-lt Isícus is szívesen hallgatja előadását, mit rendesen odaillő példákkal kedélyesen fűszerez. Hz ideig a szőlőszet legszükségesebb ismeretét riujátitották el a fegyencz-tanulók, mi folytatólag h borászattal leend kiegészítve. — A magas ministerium ez üdvös intézménye valóban megérdemli a sokszoros elismerést, s annyival inkább azon t. férfiú, ki mindezt csupán em berbaráti szeretetből, díjtalanul teljesíti. — Tek. Laky Kristóf kir. ügyész ur által hivatalosan tolmácsolt köszönet mellett fogadja érette me-
tisztelt T. ur legmelegebb hálánkat a szerencsétlen embertársak nevében is. Tartsa meg az ég közjónak szentelt életét számo-t éven keresztül, hogy példás honfiúi buzgalmával ínég igen sokat használhassou szeretett hazájának. Egy jelenvolt.
- A fővárosból. Budapesten 187*. má
lus 16 án. Tekintetes szerkesztő ur! Körünk, egyetemi hallgatók „Vas-zalai ífjuság*-a létezéséről már hallottak hírt a „Zalai Közlöny" igen tisztelt olvasói. — Az egyetemen évek óta majd minden megyebeli ifjúságnak meg volt a maga „köre", hol a barátságot s a társas szellemet felébreszthették s fentarthatták, — nem volt hát alaptalan részünkről sem azon óhaj, vajha mi, vas- és zalai ifjak is ily társaskörben egyesülhetnénk ! Évekkel ezelőtt hajótörést szenvedett e szép terv, — ez év elején azonban, újra felmerülvén, — mondhatjuk jelenlegi elnökünk Dömötör Lajos fáradhatatlan buzgalma hatott oda, hogy — bár erős küzdelmek között — körünk megalakult, — s most már büszke önérzettel mondhatjuk, hogy virágzik. — A kebelében 70 tagot számláló kör minden alkalommal szép jelét adta a nemes és jó iránti indulatának. Nem szép ugyan az Öndicséret, — de az igazság kimondása nemes tulajdon! Legyen szabad hát a közel múltból egy példát hoznom fel. — A mult hó végén, Udvary Ferencz, körünk Vas megyéből való tagjai nagyobb részének volt iskolatársa Csákányban jobb létre szenderült. A mily fájdalommal értesültünk e lesújtó hír szomorú valódiságáról, ép oly örömmel ragadtuk meg az alkalmat, hogy elhalt társunknak egy koszorú, — s a bánatos atyához intézett részvét iratban megadjuk az őt megillető végső tiszteletet. — Az e hó 7-én elküldött valóban remek cserkoszorú széles fehér selyem szalagján aranybetükkel e felirat volt olvasható: rFelejthetetlen barátjának, Udvary Ferencz-nek, a PVaB''Zalai ifjúság" ; — Budapesten 1378. május havában". Nyugodjék békében a jó barát, — legyen könnyű felette a hant! Aludja hosszú álmát csendesen, — ne zavarja aemrai.--s álmodjék szomorú társai szeretete,— 8 méltó bánatáról! A társas szellem íelébresztését és virágoz tatását is minden tekintetben előmozdította a kör, nemcsak saját kebelében, hanem némi részben kifelé is. Márczius hóban, meghívott vendégek szíves j jelenlétében egy jól sikerült kisebb körű házi konczertet rendezett saját helyiségében. — E hó 12 én pedig a budai hegyekbe kirándulást. — A kör rendes tagjai közül sokan hiányiottak, örvendetesen láttuk azonban a szép számmal megjelent vendégeket, kik között volt — névjegye szerint: — Mehemed Assim bey, chancelier du consulat général ottoman, alkonzul is, a szép termetű csinos tiatal barna magyar barát, kit a kör büszkén vall diaztagjának; — tűrhető kiejtéssel beszéli oy el vünket, a maga is fiatal ember lévén, nagy kedvelője a fiatalságnak ! Ebéd után 21/, órakor indult ki a kis karaván a kör helyiségéből; — a budai lánczhidfőtől lóvonatu szállított bennünket a fogas kerekű vaspálya indóházáig, honnét a fogas kerek Un fel a sváb hegyre jutottunk. — Bejárva a hegyeket, este felé az Eötvös nyaralónál állapodtunk meg. — Ott :iztán barátságos ozsonna mellett megkezdődtek »jókedvű pohárköszöntések: körünk elnöke Assim bey-re, — Assim bey a »deli* magyar nemzatre, — Wínter ur a kör tiszti karára emelte poharát. — Később ugyanazon utcfn, melyen jöttünk, — vígan és rendben visszatértünk a főváros fslai kőzé! S végül még néhány szavat! Ha most, midőn e tanév már yége felé közéig, visszatekintünk e lefolyt néhány hóra, körünk történetére, — ha meggondoljuk, mily előzmények után, s mennyi küzdelembe került körünk létrehozása, s hogy mindennek daczára e kis kör rövid időn meny-
tevékenységet fejtett ki, mennyire felvirágzott : felemelt fővel tekinthetünk a iövő elé! — S ha majd az év végén lemondunk eddig viselt tísstttnkről, — a jövő évre aion
édes meggyőződésben adjuk át a kormányzatot az uj tiszti karnak, hogy mi megtettünk a kör érdekében a mennyit lehetett, s hiszszük, hogy ügyes vezetés mellett e szépreményű kör csak emelkedni fog, de hanyatlani nem ! Vértessy Béla a .Vas-zalai ifjúság" ez idei alelnöke.
— Alsó-Lendra 1878. évi májú« 15-én.
Igen tisztelt szerkesztő ur! Az alsó-lendvai jótékony nőegylet tánczvigalommalösszekötött hangversenyét e hó 11-én megtartván, engedje meg, hogy eredményéről becses lapja hasábjain számolhassunk. A bevétel volt, és pedig belépti jegyekből 72 frt, fölülfizetések bői lif> frt lü kr. Összesen 137 frt 10 kr. Kiadások 95 frt 82 kr. tiszta maradvány 41 frt. 28 kr., mely összeg a nőegylet alaptőkéjéhez csatoltatott. A csak most alakult és a kezdetlegesség nehézségeivel küzdő egylet első lépése a czél-felé tehát eredményt mutat és ebből folyólag nem vádoltathatunk talán szerénytelenséggel, ha azon feltevésünknek adunk kifejezést, hogy egyletünk, melynek czélja a legszebb, és legnemesebb a többi hasonnevű és czélu egyletek példájára kis városunkban is megerősödni, és jótékony működését, rövid idő múlva megkezdeni képes leend. E feltevésünk megdönt-hetlen garantiáját városunk és vidéke minden szép és jóért lelkesülő hölgy közönségének azon készségében találja, mely előbb a török sebesültek segéJyezése, és legutóbb a hangverseny alkalmával oly impozáns kifejezést nyert. Legyen szabad tehát ezen alkalommal a felülfizetőknek kiválóan pedig a nemes szívű és igen derék hangversenyzőknek, nevezetesen: Skublits Imréné úrnőnek, Zárjeczky Gizella és Travnik Irma úrhölgyeknek, Bogdán Lajos és Horváth Ferencz uraknak szives hathatós közreműködésükért az egyletünk nevében mélyen érzett hálánk, és köszönetünknek kifejezést adni. A babérkoszorú és számos szép virágcsokrok, melyekkel a hálás közönség őket valóban dicséretre méltó művészi előadásukért megtisztelte, idővel elhervadnak ugyan, de a méltó tisztelet, és kedves emlék köztünk örökké élni fog. Fölül fizetni szívesek voltak következő urak és hölgyek: Stirlíng Antal esperes 5 frt, Skublits Imre 4 frt, Lenk Ödön 4 frt, Hencz Lajos 4 frt, Nunkovíts Sándor 4 frt, Király Mórnő 3 írt, Kováts Jánosnő 3 frt, Hajós Mihály 3 frt, Guggenberg Károly 3 frt, Bub Károly 3 frt, Keserű Ferencznő 2 frt, Lendvay Mátyás 2 frt, Kiss Béláné 1 frt, Kelcz Gyuláné 1 frt, Kelcz Gyula 1 frt, Gut-bier Katalin 1 frt, Ehrenreich Júlia 1 frt, Zarka Zsigmond 1 frt, Deák Ferencz 1 frt, Páslek János 1 frt, Horváth Lajos 1 frt, Pap Dávid lelkész 1 frt, N. N. 1 frt, Schnorfeil Antal 1 frt, Mocsáry János 1 frt, Tausz Feri 1 frt, Sághy Kálmán 1 frt, Isoó Ferencz 1 frt, Schmidt Rezsó 1 frt, Karsbélyos Elek 1 frt, Soós Pongrácz 1 frt, Travnik Lajos 1 frt és Bellasíts János 60 kr. Ezen felül van még f> frt, melynek adói magukat meg nem nevezvén, nevüket közölni képtelenek vagyunk. Király Mórnő elnök. Hajós Mihály nő alelnök. Guggenberg Károlynő pénztárnok. Szita Gyu-lánó ellenőr.
— Zala-Egersxegröl. Van szerencsém a n. é. közönséget értesitení, miszerint táncz-iskolámat helyben f. évi május 20-án Simon Gyula féle házban (a megyeház átellenében) ismét megnyitottam. Törekedni fogok, hogy a szabályszerű és rendes táncztanitásról már többszőrönként meggyőződött n. é. közönség megeléfcedéset minden tekintetben ismét megnyerhessem. Maradok, magamat a n. é. közönség "kegyes pártfogásába ujolag is ajánlva mély tisztelettel Rechnitzer József táneztanitó. Beiratások elfogadtatnak a táncziskola helyiségében estélyenkint 8 tói 10 óráig.
— Gryásxhir. Ép lapunk zártával jelentik, hogy derék becsületes és munkás polgártársunk Pollák Fülöp szabómester meghalt.
— Rövid hirek. Limákon egy ember fölakasztotta magát asért, hogy tizév alatt 8000 frtot rakott a lutriba s egy krajezárt sem nyert.
— Az iskolai takarék pénztárak a fővárosban tolytou szaporodnak. — A tenger 60 billió tonna sót tartalmaz. — Kelet-Indiából 25 millió font theát visznek ki évenkint, tehát máris versenyez Chinával. — A pétervári hitelbank pénztárnoka Inchaneoff 2 millió rubellel megszökött. — Az erdélyi részekben minden századból 2 ember a szorosok erődítési munkájához rendeltetett. — Rózsa István uj pesti rablógyilkosnak a király nem kegyelmezett meg; szombaton kivégezték. — New-Yorkban kommunista zendüléstől tartanak. — A steier és a magyar határszélen a Pinka folyó mellett egy tyukászon rablógyilkosság követtetett el.
— A puniczi erdőben (Vasmegye) egy nő holttestére akadtak, kit szeretője, egy tartalékos katona ölt meg, hogy tőle szabaduljon. — Hazánk legnagyobb fia Kossuth Lajos beteg.
— Izgalmas jelenet fordult elő napokban a pesti corzón, egy ló megvsdult s a sétálók közé rohant, sok embertelgázolt s kettő meg is halt. — Nagy földrengés volt Cubaban, melynek 600 ember esett áldozatul.
I
Ki nyert?
Budapest, máj. 20-án: 4, 22, 40, 18, 83. LincZy „ „ 39, 69, 46, 27, 44. Trieszt, „ . 34, 82, 59, 12, 48.
Irodalom.
— Elöjizetéii felltivái ily czímü munkára: „Akarjuk nemzetünk bajait gyökeresen gjó-gyitani? . . ugy : le a czirnzésekkel !u A „szath-mármegyei Közlöny" utáu átdolgozta s a mohácsi és nagy károlyi népnevelési egylet alapjára kiadja »lulirt. Az „igazi" szabadelvűeknek és demokrátikusoknak ajánlva! . . A 6 nyomtatott ivnyi munka megjelenik : julius 15-én. Előfizetési ár: 50 kr, mely hozzám küldendő. Megrendelést azonban .utánvét" mellett is elfogadok. Az elctizetők példányaikat bérmentve kapják. — 8 példányra egy tiszteletbelit adok. Az intézkedést legkésőbb junius 10 ig kérem eszközölni! Mohács, 1878. május 15. Dr. Serli Sándor.
— Az . Apollo" zenemülolyóirat legújabb kettős száma kővetkező tartalommal jelent meg : 1) Légy ott, zenekép Wachtel Auréltól.
2) Polacca brillanté Weber Károly Máriától.
3) Előjátékok orgonára vagy harmoniumra Kapi Gyulától. 4) Éljen Ú, polka-mazur Baán Endrétől. 5) L''amour de Softa, polka-franqaise Mosolyi Józseftől. 6) Tűsben, gyors polka Hölzl Lőrincztól. A zongorázók és énekesek számára igen ajánlható folyóirat előfizetési ára egész évre 6 frt félévre 3 frt, a jelen szám ára 50 kr. mely a kiadóhivatalhoz (Badapest vár ország-házuteza 94 sz. a.) legczélczélszerübben postautalványnyal küldendő be. Még folyton előfizethetni az egész évfolyamra. — Kívánatra a lap utánvétellel is küldetik.
— A .Magyar Lexikon" első füzete eddig annyi példányban kelt el, hogy e hazafias vállalat sikere mintegy kétségen kívül van helyezvo. A mi a magyar irodtlomban majdnem hallatlan — ezen első füzet alig egy hét után hét ezer példányban kelt el s az ország minden részeiből érkező üdvözlő iratok s a vállalatot helyeslő nyilatkozatok arról győznek meg engem, hogy a mü ugy tartalmilag, mint alakilag megnyerte a nagy közönség tetszését. Ennélfogvs, ha már eddig el voltam határozva, kitartó buzgalommal és lankadatlan szorgalommal a kitűzött czél felé tartani, e lelkesült s páratlan fogadtatás ezen elhatározásomat még inkább meg fogja szilárdítani. De mert megtörténhetnék, hogy némely, a Lexikonban helyetigénylő dolgok a szerkesztőség figyelmét kikerülik, hogy a közönség igényeit minden tekintetben kielégíthessem, és hogy s mü, melyet nyújtani akarok, teljes és tökéletes legyen, szívesen nyitok a .Magyar Lexikon" három boritéklapján tért a közönség felszólalásainak s lelkiismereti kötelességemnek fogom tekinteni, ily felszólalásokat akár a boritéklapokon, akár az okvetlenül megjelenendő pótfüzetekben tekintetbe venni. Kérem tehát a .Magyar Lexikon" szíves pártolóit s olvasóit, hogy netáni, a mü tartalmát illető megjegyzéseiket velem közölni szíveskedjenek s legyenek arról meggyőződve, hogy én szives figyelmeztetéseiket s útbaigazításaikat hálás köszönettel fogom venni s azon leszek, hogy azok a Lexikonban helyet nyerjenek. Somogyi Ede, a .Magyar Lexikon" szerkesztője. Budapest, kerepesi-ut 68.
Vegyes lilrek.
— Egy bátor stathmári menyecske május 11 én viradóra valami zajra ébredt föl. Kimegy az udvarra, s csakhamar meggyőződik, hogy nem rossnl hallott, mert jár valaki a padláson s mint később kitűnt — nem valami istenes szándékból. Erre figyelmessé tette őt az is, hogy a padlásajtó elébe létra volt támasztva, mely még az este nem volt. Elkapta tehát a létrát, s várakozott, mig az illető menekülni akar, mi csakhamar be is következett. S im leugrik egy vitézlő baka, kit a fiatal menyecske rögtön nyakon ragadott, s minden erőlködése daczára — bár sok ütleg árán — sikerült a tolvajt mindaddig feltartóztatni, mig a férj is kijött • annak segélyével megkötözvén a meneküléskor is pár darab fehérneműt rejtegető katonát, mint a „Szathmári Közlönyu irja, átszolgáltstták az őrjáratnak.
— Vérfagyasztó tragédia folyt le a napokban két testvér között Hevesmegye Bátor községében. A két testvér — mint u Eger irja, egy portán lakott. Az idősebb becsületesebb és takarékos kísbirtoku nőtlen ember volt, a fiatalabb családos, megrovott veszekedő, ki már többször ült a börtönben. Egyszer részegen került hasa s családját a legdurvábban bántalmazta. Fejszét ragadt s ugy üste ki őket a szobából. Az idősebb testvér érzékenyen megrótta ezért öcscsét, de az féktelen dühvel
I bátyját elkezdte kegyetlenül marczangolni s e | közben ordított, hogy megöli. A bátya kissa-; badult öcscse fojtogató körmei közül s a véreng-; sót visszalökte szobájába s reá zárta az ajtót. '' De aa nem csillapult. A kesében levó fejőével
bőszülten rohant a falnak s bezúzta a befűtött kemenczét, ott akarván kirohanni. Az izzó parázs s a fojtó hőség visszariasztotta. Ekkor az ajtónak rontott. Azt kifeszítette s őrjöngve rohant bátyja szobája felé. A szegény testvér kétségbeesett védelemhez fordult. Lekapta a falról revolverét a intette öcscsét, hogy távozzék, különben reá lő. De az nem hallgatott a rémítő ¡ütésre s fejszéjét halálos csapásra emelte. Egy pillsnat s veszve van. A borzasztó helyzetben a bátya czélba vette öcscse lábát s reá lőtt. Az őrjöngő testvér összeesett. A lövés lábába fúródott s viszeret talált. Menthetlen vérzés állt be. A testvér rögtön orvosért küldött, hogy megmentse szomorú áldozata életét, a hitvestárs pedig papért szaladt. A pap megjelent, de a sebzett ember Isten káromkodással üste el magától. Az orvos későn érkezett, csak halottat talált. Á szerencsétlen testvér rögtön feljelentette magát
— Kaufman és Simon hamburgi czég hirdetésére hívjuk fel s figyelmet; ssó van abban eredeti sorsjegyekről, melyek főnyereményekkel bőven el vannak látva; ezen sorsjegyek nálunk is gy anithatólag kelendőségnek örvendenek. Ezen vállalat méltó a teljes bizalomra, miután állami jótállással kezeltetik s a czég szolid ¡fásáról országszerte hires.
üzleti szemle.
Nagy-Kanizsa, 1878. májai 18
£ Letet derült nyárias hőaégü napok tölték be, melyeket bár hűvös, de a növényzetnek semmikép aem ártalmas éjek válták fel. A repcaevetáaek már többnyire elvirágzottak, a a gabnavatéaek pompásan fejlödnek.
Az üzletben további haladást tett a lanyha hangalat, mit a bŐtermés reményei és a békés kilátások könnyen magyaráznak
Haza hanyatló irányzatot követett éa árából ismét 20 krt vesztett.
Rozs némi kérdecettaégoek örvendett, min ^k folytán árai fönntarthatták magukat raalthéti alapokon
Árpa egészen el volt hanyagolva, árai caak
névszerintiek.
Ztb csekély mennyiségekben belfogy asttásra vétetett.
Kukoricza ollanyhnlt. E czikk, melylyet nálunk oly hosszú ideig élénk kereskedelem űzetett eddigi vAvŐbelyeinken kevés figyelmet talál éa caak a belizükiéglet fedezésére kelendő.
Miuüaég szerint:
9.--11.---- kr.
7.70 — 7 80 ----.
7---750----B
6-80 — 6 90 ---„
7-90 — 8 40 -
Buza Rozs Árpa Zab
Kukoricza . .
Köles .... --B
K. B.
Zala-Egerszeg : Bnza 12 frt 30 kr. — 12 frt — kr. Rozs 7 frt 50 kr. — 7 frt 70 kr. Árp^ 6 frt 40 kr. — frt — kr — Zab 6 frt 90 kr. — 7 írt — kr. Kakoricza 8 frt 40 kr. — frt _ kr.
Szerkesztői üzenet.
2780. V. 8. Veszprém. A kérdéaea ezim a következő: a név s aztán „Societe Eongroise" Pária 47 rue Tnrenne.
2781. V. L. Sopron. A szóban lev5 résavéuy ára 800 frt s n«héz hozzá jutni, mert nagyon kapóa. Üdvözlet !
Vasúti menet ren.d
Érvényes május 15-től 1876. A bnda-pesti időtmatató óra szerint,
indul Kanizsáról
Vonat hova :
szám Ura Perc. Idő
205 Eazók, Mohira,Dombovár a Fiaméba 4 48 raggal
215 , „ „ „ 2 30 délat. 2l2 Buda-Pestre........ 4 58 raggal
202 ......................2 6 délat.
204 „ ..........11 30 estve
313 Bécsbe (Keombatheljr, Bécs-lJjhely felé)5 8 reggel »01 . .........11 48 tetve
315 Sopronyba ........ 8 38 délnt
303 Triesztbe és Pragerhofon keresztül
Qrácz és Bécsbe ...... 4 50 reggel
2<>1 Triesztbe éa Prágerhofon keresztül
Orác« és Bécsbe ......S 47 délut
Érkezik Kanizsára honnét:
216 Eszék, Mohács, Dombóvár a Fiúméból 1 41 délut.
206 , . . 11 11 Mtvs
203 Buda-Pestről........ 4 20 raggal
201 „ ........2 6 délnt
211 M ......... 9 44 estve
314 Bécsből (8zombath. Béca-lljhely)felőt 10 27 aatva 302 „ „ „ „45 raggal
316 8opronjl>ól ........11 53 déUl.
214 Bécsből Oráca, Marbnrg, Pragerhof
felől ......... 4 12 raggal.
203 Trieszt- én Bécsből Marbnrg, Pragar-
hof fai51.........1 21 délut.
204 Trieaat-és Villacl.ból Prágerhof felől 11 — aatva.
Marburgba csatlakozás Villach éa Franeaafeatba , * ■ , „ Fiancaafaatból
Felszólítás.
Schveder János nagy-kanizsai születésü báboa aegéd felkéretik tartózkodása helyét tudatni e lap kiadó hivatalában, melyek atán bizonyitváayát tőlem átveheti. (609 1_3)
Eszék, május 19. 1878.
KMty Gyula.
• E rovat alatt kSalőttért falalősségat nem vállal a 8aerk.
TIZENHETEDIK ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY.

MAJTJS 23-án 1878.Mezőgazdasági gepraktár tulajdonos BUDAPEST: üllői ut I2-ikszám „köztelek". — BÉCS: Pragerstrassc 13 „Hotel Hun-uria-
Képviselóje és v''czériigvnuke
JEI. Hornstoy & Sons (Gratham Anglia) és számos hírneves bel- és külföldi gazdasági gépgyárosoknak,
.lián)ja a nagyérdemű gazdaközönségnek R Hornsby & Sons ¿¡talán.». elismerésben r^esült és n legkevesebb tüzelő anyagot fogvasztó gózmozdonyalt. kívánatra szaima-tüzeiő készükkkel ; valamint .i i^k.uesef.i. pótrészeket igénylő QŐZCSéplŐgépeit. (melyek legutóbb az ISTT-ik évben „(hrist imában 6 mt-tt na^ .,,-h-y.etküxi cséplőgép-versenyen az első di|jal es s nagy arany eremmel lettek kitüntetve) rendeletre b.ztonsági
önétetővel felszerelve. _ •«•■•» . .
Ajánlja továbbá szilárd szerkezetű és legkevesebb vonefot igénylő .Paragon- kaszalo gépeit.'' melyek a legutóbbi az angol királyi egyesület által rTnutiton,''-ban tariott nag} kaszáló wwiy-n, az I-rő, má^o. .lik és 3-ik díijat t>verted topábbá a .Farm LeamingtonMian s nap«»n át t.-.»t.>t: arat/. • > v.T«*iiy.<n svintfr.i az 1-ső, második és 3-ik díjjá. kitüntetett .Springbalance- arató gépelt — m.''y.k a Fianrzin. Helga. Holland és Svédországban tartott legutóbbi nagy versenyeken a .Paragon* kn«áló g.''p. kk«-l -gyün nr -Ik." érmekkel lettek kitüntetve. t
Valamint Holingswortb ugy szintén S oddart amerikai gépgyárosok Sulky" kézi «Mn-ltyiKfi és .Ti f-er önlerakó szerkezettel ellátott '' —
szénagyüjtö gépeit és gereblyéit.
py* Á r j e g y z ékek kívánatra díjmentesen és bérmentve megküldetnek
LUHI MARGIT-FORRÁS
legtisztább szikéleges ásványvíz.
Hazánk ezen vegyi összetételénél fogva nevezetes gyógyvizét a lélegzési, emésztési éa húgyszervek idillt hnratos háiitalmainál, torok-gége légcső-és hörtc-betegségekben kiváló sikerrel használták és használják : I)r. KoriHiyl Frigyes, — J>r. Kovát* Sebestyén Emire, — Dr. Uebüárdt Lajos, — I)r. Navratfl Imre, — l>r. Poór Imre, — Kélly Károly, — Dr. Barbks József egyetemi tanár éa közkór házi főorvos urak. — Ezen tekintélyek nyilatkozatai szerint a Marffitforrfts nemcsak méltó versenytársa a Seltersl - Gleieheiibergl — tíleshftbll - Hadeinl — Viclii — Kllisi k hason összetételű vizeknek,hanem gyógy hatásban azokat több teklutet-beu felül is múlja A Margitforrás gyógyhatáaát igazoló bizonylatok kívánatra bárkinek inegkiüdotnek.
JJnrral használva a legkellemesebb és legegészségesebb italt nyújtja. t/>í*i 12 — 12) J)r. KarUrvszky utwla forrás- igazgotósága
t Kizárólagos főraktár
- i
Edeskuty
m. k. udvari ásványvíz szállítónál BXJÜ^JPBSTBX, Elrzsétoettér X. az. a Kapható minden gyógytár és fnszerkereskedésben.
Xyujtsunk kezet a szerencsének!
375,000 birodalmi márka vagy 218,750 forint
főnyereményt nyújt kedvező .-«étben a legújabb nany penzkisor-SOláS, mely a magas kc:many áital jővábauyva <°-s biztosítva van.
Eseti nj tervezet előnye altban áll. h«py nébái v hónap fefolyása alatt 7 sorsolásban 49.600 nyeremenynek okvetlen kisorsolás alá kell kerülnie, köztük e--«tlegfs 375.000 bir. márka vagy 218,750 frintnyi f«* nyerem énvnyel osztrák értékben, részleg pedig :
Császár
kizárólagosan
királyi Ing
szabadalmazott
1 nyerem, á m. 1 nyerem, á m. 1 nyerem, á m. 1 nyerem, á m.
1 nyereio. á m.
2 nyerem, á m. 1 nyerem, á m.
3 nyerem, á m. I nyerem, á m.
á m. á m.
:> nyerem, 6 nyerem
250,000 125 000 80.000 60.000 50,000 40000 36.000 30 000 25.000 20,000 15.000
1 nyer. á m.
23 nyer á m
•1 nyer á m
31 nyer. á in.
71 nyer. á m.
2<X) nyer. á m.
■t t - nyer. á m
«•21 nyer. á m. 7»íO nyer. á m.
2?015 nyer. a m. Stl>

12 000 10.000 8000 5000 4000 2400 1200 500 250 138 stb.
nyerem «Miy-és a kötet-
A legközelebbi első. az állam által biztosított húzás pénz-kísorslása hivatalo an van megallspitva kező összegbe kerül:
1 egész eredeti sorsjegynek ára e«ak *''< márka vagy 3 frt .r>0kr. o é. 1».
r . - 3 „ .'' 1 „ 75 „
1 negyed . „ . , 1 ''|. r „ — . 00 .
Valamennyi megbízás az öszzeg előleges beküldése vsgy postautalvány mellet azonnal és a leguagyobh gonddal eszközöltetik, míndcukí magát az állam rzimerével ellritott eredeti *ors-jegyet kapván tőlünk kezéliez
A megrendelésekbe/, a mrgkivántttA hivatalos tervezetek dij nélkül mellékcltetnek mir.de.» luizás után pedig f lnzülitas nt l-kül küldjük résztvevőinkurk a kiv.itMlos huzásí jegjzéket
A nyeremények kiűzetése mindenkor pontosan az állam jótállása mellett történik s akár közvetlen megküldése vagy kívánatra érdekeltjeinknek Ausztria mindet. l:agy»bh piaczain fennálló összeköttetéseink által kézheslttethetík
Vállalatunknak mindenkor kedvezett a szerencse *ok mas tekintelyes nyeremeny kSzött gyakran az első főnyereményeknek örvendvén az, melyek az érdekelteknek I .zveüenül fi»ettetr,k ki.
Az ily a legszilárdabb alapon nyugvú vállalatnál, ^lőielát-hatóltg mindenütt biztonsággal .i logílénkel l> részvételre >/..iuiit-hatván, kéretik, már a közeli húzás miatt Is minden megbízást minél előbb, de mindenesetre f. é. május 31-ike előtt k-zv-tlenül alulírott baukházhoz intézni.
Kaufmann & Simon,
bank- és váltó-üzlet Hamburgban,
bevásárlása és eladása mindennemű államkötvények, vasúti részvények és kölcsönsorsjegyeknek. U. I. köszünetüuket fejezve ki ezennel irántunk eddig ta-nusított bizalomért, »elkérjük az uj kiaorsolásnáli részvételre, fő-törekvésünk ezentúl is oda irányuland. mindenkor pontos és szi-
lárd szolgálat által tisztelt érdekeltjeink teljes megelégedését ki érdemelni. Föntebbíek. (537 ji 5_5
PUEITAS
H a j-i f j i t <)-t e j.
A .Purit^S néni hajfesték, hanem tejiiemü folyadék mely majdnem azon csodáin tus hatással hír. hogy ósz hajakat megifjit, azaz las sankint még pe.lir leflkesobb tizennégy nap alatt ama színt visszaadja.
melylyel ere letíleg I• i»-r *
A .Puritas" nem taitalmaz festékanyagot A huj tetszés szerint vi/.zol mov;-itlintik. ír i».-t fehérrel átvont vánkosou aludni, és cőzfürdőket használni, a :es.t«''knek nyoma sem vehetS é-zre, mert r»
néni f.^Bt. hanrm ífjitja és pedig a leghosszabb és legdúsabb női hajzatot és a férfi hajá» és szakállát
V.gy iivesr .Purilas-1 á«-a 2 Irt. (J.ostai szétküldésnél 20 krral több s készpénzzel vagy utánvéttel kaphat.''» Francz Ottónál Bécs MariaWlfer-
strasse 38. szám. — Nagy-Kanizsán valódi minőségben Práger Béla
gyogyszeresz urnái.
lOOO 3—2.rx
SZKPSKít. 1FJ1SAG.
-A- laölgyvilág
ált .1 mint fólülmulbatian b?rftnomitószer általAno>sn elismertetett •» hiv.italossn megvizsgált, ki üuö. ártalmatlan, valódi
K A > I S A > T E
Dr. I. /•; .7 O s S F.-tot PArisbnn.
}■!*»■ ti világhírű bőrtísztító szer valamennyi szépíti -ver k"»z">It leghitelesebb és lejrhntásosabbnak l>i/.o|i\ult szeplők, bőrkiütés, rezessér. sárga foltok, valanmi! d hhImi bűiti-z:át.''anság biztos elúvolítá-s.íra A KAVISANTK a?? arezszinnek föltűnően szép i ah ány rézsa</inü bársonyszatií fiatal üdeséget ad, :i bór i-s kezeket gyöi.eédekké tnszi, a lég behatasa-la'' megóvja, s gyöngéd bőrt szerez ,1 legkésőbbi Kaphat«''» v.nlóoi minőségben •
^Nagy-Kanizsan. Práger Beia ur gyógyszertárában Budapesten Török József evógysz an,ál. Szegeden Kovács Albert
es Barcsay Karoly gyógyszerész uraknál. Kredoti üvoltok ára l frt ;k> kr. Központi f raktár Budapesten Schwarz Henrik nél Mária Valeria-uteza. 9 sz.
(őíi9 8-30)

Somlai bor eladás.
A vásárhelyi részen Martonfalvay Klek flZ(5llŐjdbcn termett s ugyan ott fekvő mintegy
120 akó (sós4-4> I
1873- 1874- 1875- 1876- és 1877-dik
¿vi jY> minőségű e''s tisztán kezelt boreladó.
Az eladással megbízott Iice .Jenő jószág-bérlőtől Lőrintén, (Devecser mellett) az eladási módozatok és föltételek megtudhatók.
♦ Mb * ♦ 4 i

■ ■ ♦
Uinratli cs Társa Prágában.
* Mezőgazdasági gép gyárosok
ajánlják a szilárd kivitel, könyö járAs. nagy munkaképesség, é« tiszta csépelétröl legelőnyösebben ismert, ugy rámán álló, mint
kerekeken jár«''»
kézi és járgány-csóplőkészületeiket
l-t öl 8 1«, vagy ökör erejéig.
Továbbá készítünk különféle nagyaágu és elismert jó minőségű
tisztító rostákat kukoricza morzsolókat és szecs-
kav^jókat (580 13-20)
Képes árjegyzékek ingjén és díjmentesen.
f
BUDAI-
BUDAI RÁKÓCZY K:
kliünletve az auszlriai császár, magyar király ő felsége által
A in. kir. orsvágos akadémiától, mint fvőgysavban a leggazdagabb é< leghatáaossbb mindén eddig ismert keserfiviznél elfogadtatott
és hz első kfil- és belföldi orvos-tekintélvi vélemények után a lecnngyohh hatással használtatik : altesti betegségeknél, iétrej.->ve máj éi lép-viztolilás ver»e)cér-ren»Lszer szorulás aranyér bántalom, sargasag. vértolulás, hidegleles, köszvény rögzött bőrkiütések Stb. által. Kisebb mérvű golyva betegségek, és megrögzött szék szorulásból er''dö női nemi betegségeknél.
Kaphat«''» műiden fűszer- és vizszer ke-rc>kedé«ekb. n. («ÍM 2—fi)
Raktárak mindenütt találhatók.
Loser test» érek iiilwoua. Baáspcsi.
Ajándékba adjuk
mindenkinek
a legazükdégesebb háztartaSÍ C/.lkkpket, úgymint: kíl-vés- és evő-kanalakat, késeket és villákat, stb. stb.
A nem rég megbukott nagy angol brítánia-ezüst-gyár t«"-mejreondnoksága által meg lettünk bi/.va, bngv valamennyi nálunk raktárban levő ezüst hritaiú.várnkat a szállítási költség «''•■« a mni;-kabér , részén ok «sekély megtéiitése ni.dUtt elajaadekozzuk.
Á szállítási kűlt»egeknek Angliától It.''esig. valamint a munkabér egy csekély részének megtérítése fejében, a tárgyak mellett lévő ötszfgnek beküldése rag)'' utánvétel mellett is, a kővetkezőket kapja mindenki
1 n g y e
i> *
Irl», britania-ezüst ev6-k:<nál. 0 drb ugyanolyaVt ká-
ip^ Ka-
eny.b«;
frt 2.35
3 40 1-30 180
vés kanál. Összesen 12 drb , melynek ára e frt volt, most mind a 12 drb. együttveve
C „ britania-ezüst asztali-kés. angol arzélpengével , fi . ugyanolyan villával, összesen 12 drb., melyek ára
előbb 9 frt volt. most mind a 12 drb egyOtt-éve 1 . tejszedő-kanál, nehéz fajta, előbb s frt, most
britau a-ezüstből. előbb, 4 frt most.....
Ezeken kivül elegáns asztali gyertyatartók, páronkint 1.—, ''J.í''k), 3 _: csészék : 50, 75. S0 kr. 1. — ,''l.HI; kávé vagy thea kanuák 2.—, 2.50. •''».—, 4.—; karos gyertyatartó páronkint K 50, 10.50, 14 —, 2m—, czukorszelenezék 2.—. 2 80. 4.—, f>.:V>, 7—; ezukor-liintő 6<i 75. 90, 1.—; eczet és olaj álvány 2.:>0, 3 «0. 4.2">, «5- ; vajszelenrze Vfc"». 1.70, 2.80. 3.25, 4.- ; kézi lámpák darabonként 5<''t Cő. S<> kr és 1 fit. és számtalan mis tárgyak.
gy Különösen figyelembe veendő. "W
♦> drb. asztali kés, legfin. britváa-ezüst nyél, angol aeaélpengévei, Ő drb. Ugyanolyan villa, 6 drb. nehéz kitűnő evőkanál. 6 drb. ugyanolyan kávés-kanái. eleg. bársony-tokban együttvéve 21 drb. melyek azelőtt tok nélkül 13 frtba kerültek, mostani áruk x tokkal együtt csak frt 6*40. K tárgyak a legfinomabb britania-eeüstből vannak készítve, s a valódi 13 latos ezüsttől még öt évi használat után sem különböztethetők meg ; fehéren maradásukért egyébiránt írásbeli kezesség vál<tlutík.
Toválbá kötelezzük magunkat mindenkinek a pénzt vis«-szaadni, ha az evő-eszközök vagv kanalak feketék vajjy sárgák
lennének. (5»9 3 —12;
C z i in: "JM
b r i t á n i a-e zfistáru-raktár
Itta, Babenbergerstrasse 1.
G A. W. Mayer mell-syrupja.
Háziszer (332 Vili. 3—*)
több. mint 20 év óta híres minden meghütés sat. sat. által előfordult torok- és mellbajokuál , díj altatott Píiisban 1867. évben " — Kapható: Práger Béla gyógyszertárában N.-Kanir-sán.
Egy orvos elismerése.
Mann F. J. nr 8tranbingban <Bajororstág) a O. A. W. Mayer-féle mell-Syrnp letótnökje szóról szóra következőkép fej esi be 1869. október hó 27-dikér51 kelt levelét: „Dr. Weisa or helyben, városunk -legkedveltebb orvosok egyike meU-Syrnpját a legbuz-góbban ajánlja."
Nagy-Kanizsán, nyomatott a kiadó Uptnlajdonos Wajdits József gyorssajtóján.
NÁöt-íí &IZ8A, 1878. májas 26 án.
6 j
R frt [
Elítlxetéfi ár:
jegész évre fél érre . . • 4 » negjed évre ..''-¿II
E{/U szóm ífl
Hirdetések
6 hnsábos petitsorban 7. mnsodszor 6 s minden további sorért f> kr NYILTTÉRBKN *omuként 10 krért vétetnek fel. Kincstári illeték minden •egye« hirdetésért kfllönf i 30 kr fizetendő.
U
i.
Tizenhetedik évfolyam.
--v-
1 A I.
* Mt^i
.«ét f
k a T
lap szellemi részét illetR közlemények szerkesztőhöz.
anyagi részét illet« közlemények pedig a kiadóhoz bérmentve intéz eadők : NAGYKANIZSA Wlasslesbáz
Bérmentetlen levelek csak ismert munkatársak t AI fogadtatnak el

előbb:
Ö Z LÖltf ^.''
¡Kéziratok vissza nem küldetnek.
N.-KanizMTárOff helyhatóságának nemkülönben a „n.-kanizsai kereskedelmi a iparbank*, „n.-kanizsai takarékpénztár", a ^zalamegyel általános tanítótestület", a n.-kanlzsal kiRded-neieló egyesület*. a ^soproni kereskedelmi s iparkamara n.-kanizsai kíilválasztmányán s több megyei és városi egyesület hivatalos értesít¿ie.
Helenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalma lap.
ráriH, május 21. 187*.
Oltárnál térdepelek ; a munka, aszor galoni oltáránál!
Megható érzelem!
Ha becsülni tanuljuk az embert, mi-dón ernyedetlen munkájával keresi kenyerét, s uem a sorsszeszély nyújtotta kalácsot rágicsálja, mennyivel inkább becsülhetünk egy nemzetet, mely szorgalmával képes volt railiárdokat előteremteni rövid idő alatt, melyet a hatalom, e nyers fenség a uiunka erején oly ravaszul ejteni elég vakmerő volt.
Ezt az elégtételt szemeimmel látni - feledhetlen, de nemzeti életünk legédesebb tanújelét szemlélhetnem e fényes küzdelemben, benső boldogság! Diadalát üdvözölhetni a népszabadság alapjának, a szorgalom és munkásságnak akkor, midőn nemzetek, országok fuldokolnak porban, a véráztatta földön — valóban egy életre a legdrágább tapasztalat, a legbecsesebb látváuy.
Nem tudok szavakat találni az érzelem kifejezésére, mely elfog, midőn szegény s mégis drága, midőn nyomorult s mégis gazdag hazámat a munka terén ily nagyszerűen képviselve látom; szinte érzem, hogy szempilláimat csókolja a genins, letiport hazám ide zarándokolt geniusa, s mintha susogná: előre! Jöhet idő: mi is igy járhatunk, s nincs másban hosszú élet. mint a tisztes munkában, a kitartó szorgalomban; egvébb csak tespedés, lassú méreg.
Üdvözöllek Páris! Te félre ismert világváros, légy dicsőítve általamis! Mit az ész előteremthet, itt testesítve látom s csodálva imádom, a nemes verseny, a kitartó szorgalom fenséges gyümölcseit szemlélve, az em béri erő fénykedóséuek ered-
ménye felett magát az embert imádva csif dálom.
Itt szölemlett meg a világ szabadságérzete. innen sugárzik ki annak ragyogó fénye: amerre járok, pattakként omlott a a vér, melynek párolgása felhőként rohant szét a világ minden részére, hogy a szunnyadozó nemzetekben keltse fel azt a tespedt érzetet, melynek isteni neve szabadság, egyenlőség, testvériség! iá földi szentháromság bölcsőjénél lehetetlen el nem ¡máznom : Isten áld meg a magyart!
A magyar nemzet, Európa e gúnyolt népe megérti a fürge francziát; valamint szabadságérzetének, ugy a szorgalom s munka téren vele haladni igyekszik. Hogy nem éri el soha, az tény! nem is szeretném; de sok van nálunk, mi jobb, kitűnőbb s helyesb az itteninél. Majd elmondom máskor és máshol.
BÁTOKFI. Zalamegyéről.
Folytatva a soproni ker. • iparkamara lM7ti-ik évi statisztikai ¡elentésébM.
II.
Balaton melletti Bazalttérség.
A bazaltheg)ek, — melyek gyakoriságuk ngy alakjuk és csoportozásuk változatosságánál fogva a Bakonyhegységnek egész nyugati lejtőjét az országnak minden egyéb részeitől különböző, eredeti jellemmel bíró vidékké alakították, — egy üt véve kerülék-szeriien rendezett egy csoportnak tekinthetők. Ezen bazaltkerüléknek hossztengelye éjszak nyugatról délkeletnek fekszik és a Kis Somlyótól a mencshelyi bazalthegyhez (Nagy-Vázsonytól délre) vezető légvonallal összeesik. Annak az egyik tengelyponttól a
másikhoz vezető éjszaki ive csak két nagyobb egyes bazalthegy, a Kabhegy ésSom-lyóhegy által van jelezve; a déli ivet három, egyes hegyekben gazdag csoport, a Tátika csoport nyugaton, a badacsonyi vagy a szorosabb értelemben vett balatoni középső csoport és a kapolcsi bazaltbegyeknek keleti csoportja képezi.
Ezen előhegységen kivül nincsen teljesen bizt09 bazaltáttörés. Azonban ezzel legközelebbi viszonyban állanak a tihanyi félszigetnek és Boglárnak bazaltszivag- és görgyületlerakodványai, valamint a fonyódi hegy, mely nagy bazalthömpölyeit tekintve, hihetőleg bazalt-magvval bír.
A három bazalt-csoport közül főleg a középső, vagyis a balatoni csoport az, mely ama vidéket oly sajátlagos szépségű geologiai jellegképpé alakitotta, a minő talán a földnek semmi bazalt-terülétén hasonló eredeti, élesen kifejezett alakzatban nem látható.
Itt csak kévéssé a Balaton tükre felett, egy a tó partjától Meszes-Győrök és Bada-cson-Tomaj közt éjszaknak terülő, csak lassanként emelkedő, keleten és nyugaton magasabb hegyek által határolt tág völgyben nyuluak fel közvetlenül merev elszigeteltségben és különböző kűpalakokban a legiíjabb geologiai élőkor vulkáni működésének komor képviselői.
Közvetlenül Tapolczától éjszaknak a mészképződmény fennsíkján állva és délkeletnek tekintve, az egész kép csodálatos teljességien és szépségben terül el a szemlélő előtt. Innen majdnem egy pillantással belátni ezen csoportnak kilencz kúphegyét és ezek közt helyenként a Balatonnak csillámló tükrét. Mind ezen kúpok inucn, valamint a Balatonnak túlpartjáról óriásab-
baknak látszanak, mint kifélébbről tekintve, noha a legmagasabb, a Badacson, a tenger színétől 548 meterre felnyúl, tehát, mintán a Balaton tükre 104.& meternyi magasságban fekszik, még mindig 442.* meterre emelkedik fel közvetlenül a síkságból.
A Badacsonon kivül ezen csoportnak legérdekesebb hegyei a Sz. György-, a Szigliget-, a Gulács-, a Csobáncz-, a Hegyesd-és a Halap-hegyek, melyek mind a tövükben fekvő falvakkal egy nevet viselnek.
A bazalthegyek többi csoportjai, habár mindig ilyenekül ismerhetők, nem emelkednek ki oly mereven mint a nevezettek, mivel más jellegű magas hegyek közt fekszenek. Mindazonáltal ezeknek legtöbbjei oly határozott alakúak, hogy bazaltjellegük sokszor már messziről feltűnik. Csak egye* dolomithegyek bírnak a bazalthegyekkel itt-ott hasonlatossággal és idéznek elő csalódást.
Egészben véve a külső vázlat szerint következő szabályos alakok különbözhetők meg :
A legszebb, a bazalthegyeknek mintegy mintaalakját mutatja a borairól nevezetes Somlyóhegy, mely különböző kúpoknak három szegményéből áll. A tő, egy nagy lapos Ikup, képezi a/, alapul, egy meredek, élesen]elvágott kuptő kisebb átmérővel a középrészt és végre az egészet egy kicsiny kerekded kuporom tetőzi. Ugyanezen alakot mutatja, habár nem oly szabályos szépségben , a Sz. György hegye.
Ha a felső kúpot elhagyjuk, akkor megvan a legtöbb, szabadon és közvetlenül a síkságból kiemelkedő hegyeknek szabályos tompa kupalakja; csak, hogy az egyik kajszán, a másik egyenesen van elvágva. Ezen alakot mutatják a Kis-Somlyó-, a Tátika- és Varasdhegyek a nyugati csoport-
TÁRCZA
Dalok.
i.
Kifeledném azt a perrzet, Melyben szemed rám tekintett ; De néikflled, mélyen érzem : Kiborulna szivem, lelkem.
Boldogságom mivé lenne, Hogyha téged elveazitne ? I Te vagy éltem fényes napja, Mely egemet beragyogja.
Ob! csak ragyogj szerelmeddel: Mosolyodra száz öröm kel ; 8 a könyűi is üdvnek látom, Édes kedves mennyországom.
II.
Hú* az id6, könnyem ia hogy megeredt. Mint a kinek nem virul több kikelet; Isten hozzád, tán örökre, kedvesem ; Elfeledhetsz, de én téged soha sem.
Szivünk annyi fidwirággal volt tele: Lehullottak, mint a rózsa levele; Minden elmúlt, csak búcsúmnak könnye nem : Régi hflség, bánat és a szerelem.
BÉZ8ENYI.
A karvaly.
(Folytatás.)
Például, a gólyákról ast hitték, hogy emberekké leásnék, továbbá egy As rege egyenesen azt bizonyítgatja, hogy a gólya Lamoedon király Antigoné nevü leáoya volt, ki Junóval
a szépségben vetélkedni merészkedvén, az istenek által elváltoztatott, hogy kénytelrnifesnék folytonosan kerepelni — dicsekvő kerked^ei-a**k büntetéseül.
A keresztcsőrű madárról is kering egy
— a maga nemében még fúrónál»!» monda, a mely egyenesen a megváltó haláláig megy viasza. Ugyanis látván e madár Krisztus az-n védését a keresztfán, megszánta öt, s hozzá repült, igyekezvén a töviskorona tüskéit csőrével kihúzogatni — tuiközbeu csűre a nehéz munka által elgörbült. De Krisztus hálás volt íráuyá-ban, s kimondá: hogy tette jutalmául teste soha el ne rothadjon, tápláléka mindig dúsan legyeu, s a tél hidege neki meg ne ártson.
Az tény, hogy a kereszt csűrük teste sok ideig képes az enyézzetnek ellentállni, s hogy
— minden madárral ellenkezőleg — ő télen költ.
Ha jelenlegi czélunk az volna, még igen sok hásonló munkát tudnánk fölemlíteni, a melyekből a tanúság egyforma — s ugyan az, t. i. a nép bizonyos állatok sajátságait helyes-s természetes oldalról megítélni nem hirván, sem magának megmagyarázni — szakismeret hiányában — nem levén képesítve; élénk fan-tasiája segítségével — szükségkép regékhez éa képletekhez fordult, a mely egyszerű természetének leginkább megfelel.
Igaz ugyan, hogy karvalyunk nem szerepel mint valami mithologiai alak, mint | például a gólya és keresztcsőrű; de mégis érdekes róla Plinius azon állítása, hogy 6 kakuk madárrá (Coculus canorus) változnék át. Meg j kell jegyeznem, hogy Plinius ezen állítása . máig is talál «agának híveket as alsóbb nép-réteg osztályai között, daczára annak, bogy a
természettudományok mai napság a culturának egy fontos — mindinkább terjedő — s már is mély gyökeret vert — kiegészítő részeit ké pezik. Én saját füleimmel hallottam egy paraszt fuvarosomtól elbeszélni és tüzetesen állítani, hogy a karvaly kakukká lesz. Hogy ezt honnan vette V azt nem tudom ; annyi bizonyos, hogy sem ő, sem semmiféle ivadéka nem hal lott Pliniusról.
Ami a kakukkot és karvalyt illeti, — első pillanatra némi hasonlatosság fedezhető fol rajtuk kölcsönösen, sót ha ax avatiau a kakukkot röptében tekinti — könnyen csalódhat, és karvalynak tarthatja. Ezen csalódást nagyban elősegíti sót csaknem hatványozza azon tndat is, hogy a karvaly repülése is alan tas és szárnyaiirak mozdulatai a csalódásig azonosak a kakukkéval. De mindamellett ha valaki figyelmesebb szemügy aláveszi a kakukkot — meg fog győződni, hogy hosszúkás — kevéssé hajlott csórü madár levén — gyenge lábakkal, még csak távoli rokonságban sem áll semmiféle orvmadárral, s legkevésbé pedig a karvaly lyal, melytől as első látás után könnyen megkülönböztethető, dacsára annak, hogy toll-színezete igen közelit a nevezett orvmadáréhoz.
Tehát bizonyos az,'' hogy a Plinius szerinti átalakulás a természet rendje elleni — fizikai lehetetlenségek közé tartozván, egyedül mesekönyvekben való állítás, — de olyan, a mely józanul el nem fogadható.
A mi karvalyunk a héják (Accipit-rinae) kiterjedt alesaládjába tartozik, éa az Accipiter vagy Nisus (Karvaly) nemben helyeztetik Accipiter nisus (közönséges karvaly) faj név vei.
Lényegileg nem sokat különbözik a
Nisus nem sz Asturoktól, s valamennyi eddig ismeretes 23 speciese és 2 subspeciese "a következő jellegek által különbözteti meg magát:
A csór rövid és szerfelett iveit, jobbról és balról — csaknem az orrlyukak alatt — tompa foggal: az alcsőr hegye ugy néz ki, mintha rézsútosan levolna nyesve; az orrlyukak a viaszbőr megett nőtt sörteszerü tollak által csaknem egészen eltakarva vannak ; acsődek, — valamint a lábujjak igen hosszúak, az előbbiek előrésze apró pajzaikákkal — hátoldaluk pedig pikkelyekkel borított; a középső ujj csekélylyel hosszabb mint a csődek puszta része, a hátsó ujj — körömnél kül — két oly hosszú mint a középső, külső ujja — körömnélkül — hosszabb mint a belső ujja (körömnélkül.) A szárnyak rövidek és a leblek a. fark közepénél tulabb nem terjednek, a IV-ik lebegtyük a leg-hosszabbak; a fark hosszú és csapott hegyű; as egész test elnyúlt — karcsú, a fej kicsiny, a nyak kurta.
Az Accipiter nem, a kővetkező képpen osztatott fel alnemekre:
Synonym; 1) Nisus (Cuv.) typus: nisus. 2) Accipiter (Briss), typus: nisus. 3) Hieras-piza ^Kaup), typus: virgatus. 4) Teraspisa (Kaup), typus: virgatus. 5) Jersx (Leach), typus: nisus. 6)Cooperastur (Bp),typus: nisus.
A mi karvalyunk nemének (Nisus) példánymintája (prototypus).
Alakjára és tollazatára nézve a ssebb orvmadarak közé tartozik. Szinesete ugy az öreg, — mint a fiatal példányoknak igen összehangzó, sőt rajzolati színeik is megegyeznek.
Különös ismertető jele a karvalynak, hogy IV-ik lebegtyüje a leghosszabb, és ai
TIZENHETEDIK ÉVFOLYAM.
Z A h A I KÖZLÖNY.
•n r.
MÁJUS 26-án 1878.
'' '' V ? / I yl - l tl A ''
ban, ugy a Haldphegy, a Csobánc?. a Badacson a balatoni csoportban.
Az anyag, melyből ezen különböző alakú hegyek összetévék, háromféle, a. m 1 -szór szilárd bazaltkózet, 2-szor bazaltos láva, 3 szór bazaltszivag és görgyület.
Végre még figyelemre méltó a szivag-nak előfordulása a tihanyi félszigeten. Ezen félsziget a mai Balatonnak, cg)* hosszura nyúló sekély vizgyüjteménynck kiemelkedő része azon harmadlagos tenger partján, mely hajdanta a Magyar- és Erdélyország közti nagy medcnczét betöltötte. A nem messzire; délnyugatra a tó partjától egy harmadlagos kihajlásban Badacsonnál mu-fatkozó bazaltok szolgáltatták az anyagot azon szivagkőzetekhez, melyek Tihanyuak leguagyobb részét elfoglalják. Azok vékonyrétegeikben gyors kövületi változást mutatnak és a bazalton kivül mészkő- és agyag-pala-hömpöket is tartalmaznak A félszigetnek déli csúcsát harmadlagos fövény kő loglalja el, melynek szabályos rétegei a bazaltszivaguak alapját képezik. Legifjabb-kori képződményül mind a kettő felett mészkövek és kovagos tömegek vágynák lerakódva. A Balaton-Füred melletti parton piros fóvénykónek, mészkőnek és dolomitnak rétegei mutatkoznak.
A Rábafolyótől délre'' ennek egész jobb partján, a kovatömegeken ki''ül. leginkább fövényes lerakodások fordulnak elő. Felső-Lendva vidékének nyugati részében kiválóan fövenyes agyagmárga találtatik. Vecseszlavecz és Vizlendva táján a fövény közvetlenül bököczrétcgeken fekszik.
Mcgemlitendók itt még az emlős állati maradvanyokról ismeretessé vált baltavári és egyéb kövületekben gazdag helyiségek.
Baltavár Vasvártól délre fekszik, az innen Zalabérre vezető utón. A leihely,
hol az emlős állati maradvánvok előfordul-
*
nak, egy a falutól délkeletnek fekvő dombra szoritkütfik. A dombon felmenve először is :i kék agyagmárgának egy több lábnyi vastag lerakodását találni. E fölött vízszintesen rétegezve, 8 — 10 méternyi vastag-ságban, kovag és csillámgazdag fövény terül el. A legfelsőbb, 1 "/a meternyire a
Iső a legrövidebb. Továbbá 11-ik lebegtyiije hosszab a Vl-ikuál, a IV-ik pedig az V ikuél. Némely lebcgtyü tollán a belső, vagy külső vitorla kiniei&zett.
Felső testrésze szürkésbarna, alsó testrészei fehérek de megrakva — mellén szélesebb s alább keskenyebb — feketés vagy rozsdabarna keresztszalagoeskákkal, de a melyek abnormis eaetbeu nyilorr idomnak és az egész alsórészt sürüen fedik ; pofáján és nyakán i"heres— keverve rozsdaszinnel; leblei setétbarnak; tarkának felsőrésze (mely alsó telén fehéres — de halvány baro* árnyalatú) s/alagszerü csikókkal vau czifrázva; szemköre, viaszhártyáj a és lábai szép sárgák.
A hirn tollazata is nagyon ékes, és uémi-l''-g a nősténytől különbözik. Fölül kékesszürke, setéikék vagy feketés hamvasbarna; melle és hasa fehér de rozsdaszinü foltokkal rakva v:«gy barnával husásolva; l«-blei setétbarnák, farkáu4 — 5 setét szalag vonul kerenz-tiil; p fáin gyakrau rozsdaszin folt vau : viaszhártyája és lábai sárgák
Hossza a nősténynek 14—15 és lü" közt változik, röpterje 2'' — 2 — 3" széles; a ''niiu hossza 12", röpterje 2'' széles.
Tcstvérhonunkbau tudtommal a közönséges karvalyou kivül egyébb Accipiter nemű madár nem fordul elő. Do hazánkon kivül hon«.s a karvaly egész Európában, Észak-Amerika. Észak Afrika és Ázsia egy részében.
Náluuk mint állandó orvmadár ismeretes.
Leginkább a mezők közelében álló 3 torhelyekkel biró erdők kedvenc/, lakóhelyei karvalyunknak, azoubau a berkeket sem veti meg, sőt mintegy valódi bandita, különösen azoreti a messze terjedő országutak környékét, különösen a melyek akáczfákkal vannak szegélyezve; alkálmasint a jó és kényelmes leshelyek végett verebekre, sármányokra é\ pipiskékre.
Azonban madarunk tartózkodási helyeit tekintve, igen változatossaknak találjuk azo kat, sőt lehet mondani — a maga nemükben igen sok hasonlatossággal birnak a sátoros czigányokéhoz, ámbátor kevésbé ri ki belőle a szeszély és kalandvágy, mint ama sátoros nemzedékein, a melyek tartózkodási helyeiket
válag alatt lévő élenyült rétegben ft?sze-j hányva fekszenek a csontok. A csontokat tartalmazó rétegnek vastagsága 15 centimeter és ''/, meter közt váltakozik. A csontok telepét illetve csak azt lehet következtetni, hogy nincsenek eredetji telepükben, hanem hogy távol vidékről lettek a viz által idehordva, mivel össze-visszakeverve különböző állatok maradványai
fordulnak eló.
A többi helyiségek Isivándnál. délnyugatra Zalaiéitól, a Zala vizének jobb partján; Zala-Apátinál, délre a helységtől a Zala vizének jobb partján; és Sz-Eleknél léteznek.
Állain (status.)
Somogyi F/le vMaqy<ir Isxikon"-áUu. *
Az emb''-rek egyesület« a kormáuy s a kormányzottak viszonyában bizonyos meghatározott területen erkölcsi-szerves egyediséggé. Valamint a nagyon eltérőn meghatározott á. lényege, ugy szinten az á. czélja iránt is szá mos viták fejlődtek, mert az úgynevezett j ó-1 é t e 1 v, mely pz-*rint az állam czélja általában az államalattvalók jólétét előmozdítani, el-len''.étbeu áll azon nézettel, mely szerint az ál lamczél egyesegyedül a jogvédelemresvoritkőzzék (manchesterelv); mig ellenben egy közvetítő elv szerint az á. csak annyiban legyen jogállam, a menyiben az összes állami életnek a jog sarkaiban kell mozognia s az államnak mindnütt b* kell folynia a közös érde-ki''k »-lőmozdítására, hol az egyesek ereje e czélra n''*m elégség! s. Az államfogalom tény«*zői: meghatározott á.-t erület, ennélfogva nomádoknál tuUjdouképeni államokról nem I het szó, a kormáuyzottak (állampolgárok, allam-alattvalók) többség" s államkormányzat 11a ez utóbbi a nép összeségét illeti, melylyel az alattvalók azután mint egyesek állanak szem bon, ugy köztársaság (I. ottV ha egyes embert illet meg. ugy monarchia (egyeduralom. 1. ott), mely utóbbinál viszont a u t o-k r a c z i á t és alkotmányos m o-n a r c h i á t kell megkülönböztetnünk, a szerint a mint az államfő korlátlanul uralkodik, vagy a fontosabb kormányzási tényeket, főleg a törvényhozást illetőleg a népképviselet bele-egyezéséhez van kötve. Á l 1 a ni e g y e s ü-lelnek (tágabb értelemben vett államrendszernek) uevezzük több önálló állam ejyesülé-
K nagy goti dal s tmlományoa ké»r.ftlt»égicrl «y.crkesxtett lexikont ajálnjuk a magyar olvasó kf>r.öu.«é>; rcinél nagyobb figyelmébe.
iukább a körülmények nyomása következte ben, — talán egy „lovas hadnagy" parancsára legtöbször pedig a ezép vidék iránti előszerelő-tük, elleuálhatlan tájékiránti vonzalmuk, d''* leginkább valami konyafülü malaczocska — vagy egy derescsikorai kilátás szokta előidézni.
Madarunk tartózkodási helyeit m-m köti szen vedéi vekhez, ő — ha fölkerekedik — már előre kész haditervel bir és készre megv : s így már előre tudja hol fog megállapodni; a mi pedig sátorosainkkal egésszen ellenkezőleg van, s méltán kérdezhetjük: .vájjon kik ők ? — s hol vau hazájuk".
A karvaly tartózkodási helye ugy látszik idény h e z vau kötve ; tehát, ó egy cseppecskét s«m eosmopolita, inkább gazdag pénz-tózsérhez — vagy valami aristocratához volna hasonlítható, a kik pénzükkel nem igen fukarkodnak, hogy bizonyos időszakok ban saját kényelmük — illetőleg élvezet és szórakozás utáni vágyuknak eleget tehessenek s kellőkép kielégíthessék.
A karvaly is — mint valami nagy ur, ki ismeri mi a jó — nyaranta szereti a zöldet, a susogó lomb-erdőt, a gyönyörű — ringó kalászu róoaságot; de midőn a lomberdő leveleit hullatni kezdi, s a mezőn mindinkább gyérül a pacsirta dala; akkor fölkerekedik a mi madarunk, és felkeresi a városok és falvak kertjeit, a melyek már-már igen kevés bájt mutathatnak föl magukban, elpusztítva az őszi fuvalom tói. Igen! — midőn a természet haldokolni kezd, a virágok hervadásnak indulnak ós mutatkozui kezdenek a t é 1 dermesztő jelei; akkor madarunk fölkeresi az ember közelét, lehetőleg közel vonulván a kiu levő házak, falvak és városokhoz, hogy az itt — az idő szeszélyei elől elvonult apró kedves szár-nyacskák réme és kérlelhetlen pusztítója legyen. Tehát, a Karvaly taztózkodási helye csapa számításon alapuló, és nagy szerepet játszik benne az élelem szerzés iránti leghelyesebb mód, — a mely a könnyebséget a corafor''al látszik párosítani.
(Folytatása köv.)
sét, akár mulólag, akár bizonyos meghatározott ezélra (szövetség, k o á 1 i c z i ó), vagy tartósau (szűkebb értelemben veit államrendszer, összealkotott államok, ellentétben az egységes állammá 1.) Ha a kapcsolat utóbbi módja csupán az uralkodó ugyan azonosságán alapszik, unió áll elő, még pedig perssonál-unió, ha több államnak egyesülése ugyanazon államfej alatt esetlegesség müve, főleg ha örökösödés folytán áll elő; r e á 1 - u n i ó, ha, mint pl. Ausztria-Magyarországnál vagy Svédországnál és Norvégiánál, a* államaláp UÖrvény szabályozza s tartós időre vzn számítva. Ha ellenben több i.nálló s külön uralkodók alatt álló állam egy politika» <»mzosadggé egyesül, ugy föderáczi ó vagy kon föderáczió áll eló, mely ismét vagy á 1 1 a m s z ö v e t kezet, ha az egyes államok önállók marad nak s csupán népjogí szövetkezetre lépnek össze, vagy szövetségi állam, ha az egyesülés államilag szervezve van ugy, hogy a szövetkezett államok együttesen ö s s z á 1 I a m o t alkotnak; ily összállam az ez idő sze rinti német birodalom, színtilyen azonbau az éjszakamerikai Unió s a svajezi szövetkezet is, ellentétben az egy kori német szövetséggel, mely puszta államszövetség volt. Vannak népek (nomádok) minden kifejlődött államforma nélkül, gyér lakosságú tág területeken kormány uélkül családfők alatt; vagy hol a lakosság siirü, törzsekre osztva, főnökök alatt, meghatározott, néha autokrácziai hatalommal; ilyenek Európában : a szamoje dek a Pecsora mellett (halászok éz vadászok ;) Ázsiában: az ainok, jakutok, jukagirok, kam-csadálok, korjákok, osztyákok, szamojedek, tungúzok, csukcsok Szibir iában (halászok és vadászok;) a barabinzok, kirgizek a közép-ázsiai sivatagokban (pásztorok és vadászok;) a Himalája s a Bolor Tagh hegységek közt lakó törzsek (pásztorok és vadászok;) Afrikában: a hottentótok, a bantu népek, a katferek, a zam-bézik keleten baszutok, becsuánok Középafrikában, a bundák, hererok, kongok nyugaton, a galla- és szomálitörzsek keleti Középafriká-ban; néptörzsek Guenában, Szenegámbiában és Szudánban ; berbertörzsek (silluk, tuaregek) és tibbuk éjszaki wSzudánban és a Szaharában ; Amerikában: az eszkimók a sarki partokon és Labradorban (halászok ;) indiánok Alaskában, a Hudsonöböl-tartományokban, Labradorban, az éjszak amerikai Egyesült Államokban, Ko lumbiában, Venezuelában, Guyanában, Brazíliában, Peruban, Bolíviában, Patagóniában s a Tftzföldön (állattenyésztésből, vadászatból s halászatból élnek;) Ausztriában: ausztrálok a száraz föld belsejében; pápuák Uj-Guineában s a belső szigetövben. E nomád népek összes száma körül belül 9<> milüó. — Szilárd lakhelyekkel biró s szervezett államok atalkoto népek: 0 Tiszta autokrácziák, államok irott törvények nélkül, melyek az uralkodók önkényétől függnek : Ázsiabau maláji államok Maiakká és Szumatra szigeteken, a karfiristán ál« mok, kivai, bükkarai és kaBgári kánságok orosz befolyás alatt; Afrikában: a morokkói császárság, az abesszíniai birodalmak, a szene-gambiai államok (Futa, Dsallon), a szudáni államok (Adamana, Bagírmi, Bambarra, Bornu, Gmdo, Kanem, Maszszina, Szokotó, Vadai), a guineai államok (Asanti, Dahomé) s Madagaszkár királyság. E népek összes száma körül-be-lül 144 millió. — 2. Autokrácziák határozott törvényekkel s r e n d e z ett államformákkal: Európában: az orosz császárság, ázsiai birtokaival együtt 86 5S6,014 alattvaló; Ázsiában: Afghnnistán (emírség), 4 millió alattvalóval; Anam (császárság) 21 millió alattvalóval; Be ludsistán (6 kánság), 2 millió alattvalóval; Bhután (uralkodó: radsa), 2<X),Ü00 alattvaló val; Birma (császárság), 4 millió alattvalóval ; Kina (császárság), 433.500,000 alattvalóval: Japán (császárság), 32.299,014 alattvalóval; Nipál (uralkodó: radsa), 3 millió alattvalóval; Perzsia (uralkodó: sah), 5 millió alattvalóval; Sziám (császárság), 5.750,000 alattvalóval; Számosz (fejedelemség), török fenhatósag alatt, 34,808 alattvalóval; Afrikában: Egiptora (al királyság), 17 miiiió alatvalóval és Tuuisz (kormány»óság), 2 millió allattvalóval; mindkettő török hftbérállam. E népek összes száma :
617.309,89G.
(Vége következik.)
Helyi hírek.
— Derűre ború. A szép verőfényes napok után jótékony csendes eső látogatta meg vidékünket e héten, felfriaitve a teljes pompájában kivirult természetet. Mindenfelől jó hírek érkeznek a termést illetőleg s ha az isten rásegit bennünket csakugyan gazdag aratásunk lesz; a szőlők is szép*n mutatnak környékünkön ; különösen Balaton-melléken ritka bő szüretet remélnek gazdáink. Adja az ág, hogy ne csalódjanak.
— Intézkedések. A közös belügy-
ministerium a vasul ¡^«zgatőzágokhoz — mint értesülünk — „sürgős rea\leUut*;iule»étt. a vasutaknak készen kell állniok nagy csapni szállításokra. Minden nélkülözhető kocsjt Ht kell engedni a generalitas részére. A íelügyr lók némelyike már el is utazott a vonalokra, hogy az intézkedéseket megtegyék. Gyula-Fehérvár felé már legközelebb több ezréd mozgósittatik s hadi felszerelés küldetik.
— Verekedés. Vasárnap két tartalékos közvitéz egy káplárt, kiuek már rég^n m*(g-igérték a som tubáját, mivel a tényleges szol gálati idő alatt durván bánt velők s több ixh*n ok nélktll .tutvib.V záratta őket, — ugy meg agvaltak, hogy élete is koczkán forog. Á Lata nak s Kanizsa közti országúton követték el a durva boszut: meglesték a haza térő gyauuta lan káplárt s az oldalfegyverrel megtámadták; több helyen, de főieg a fején súlyosan megsebesítették. A tettesek bevallottak mindent őszintén a nem látszik rajluk, hogy megbáu nák tettüket akármily büntetés érje is őket. Sokat tesz az elkeseredés e nem lehet csudálni, hogy különösen katonáéknái a méltatlankodás sokszor a végső elszántságig viszi az embert; mert találkozik a csillagos atyafiak között olyan, ki otthon talán alárendelt egyéni szerepet vitt 8 ha itt az isten káplárságra vitte a dolgát «m bertársait sem tekinti többnek az állatnál. Ilyenek aztán valahol „kifaszolják* a magukét, ka-tona tempó szerint.
— Meghívás. A nagy-kanizsai „iparos segédek önképző egyesületének javára folyó 1878. évi junius hó 2-án a „Komló "hoz czim zett vendéglő csinosan díszített kertében nagyszerű tűzijátékkal egy bekötött ünnepélyes táncz vigalmat rendez a renJezS bizottság. Belépti díj 30 kr. Kezdete 8 órakor. Felülfizetések, te kintve a jótékony czélt köszönettel fogadtatnak és hirlapilag nyugtáztalnak. Kedvezőtlen idö esetéu a tánczvigalom a teremben tartatik meg.
—■ Felsö-Rajkon egy 65 éves ember elpazarolván min :en vagyonát, borotfával ei metszette nyakát és meghalt. Erről csakugyai. elmondhatjuk, hogy a könnyelmű élet a tor-k ára forrt.
— A székesfehérvári országos ipar. termény-és állatkiállitás szerveső bizottsága, mely kültagjaival együtt több száz tagból áll — a legerélysebb működést fejti ki azon ebéiből, hogy a kiállítás messze fölülmúlhassa a hazában eddig rendezett e nemű kiállításokat. Ismételve fölhívjuk ezen, a jövő évben megtartandó kiállításra Zalamegye iparosainak és gazdáinak figyelmét Készüljenek jó előre, hogy megyénk illően legyen képviselve.
— Sümeghen f. évi május hó 22 é» tartotta Kováts Zsigmond megyés püspökünk bevonulását ujonan rendezett nyári lakába; i házak telve nemzeti lobogókkal, ágyuk durog-tak ; — este fáklyás menet, — másnap a váron képviselő testület, iskolaszék é3 tantestületeknek tisztelgése men: végbe ő excellentiájánál.
— Szerencsétlenség a Balatonon Próder József, 4f> éve« veszprémi ács pallér, május 15-én, reggeli 7,5 kor a balatonfüredi fürdő intézetben a födött sétány vasoszlopo felállításához szükséges állványokat rombolta le két ács legény és egy inas segítségével. Gyorsan akarván a munkát végezni, szakért«"k állítása szerint egészen megfordítva t«>g<''tt hozzá; az állás első oszlopát szabadította meg először, mely két vaskapocscsal a téglaíalhox volt erősítve, és ugy akarta a hosszgerend;«k»t léczekkel odább tolni, mi által a hosszgeremiák súlya az emiitett oszlopról a súlyt elvonta, e: me''gzzabadult, eldőlt, a két kereszt- és hárotu hosszgerendának dülésre indultát megakadá lyozni nem birván, Próder József félre ugrott, de visszatalált tekinteni, mely perezb^n egyik hosszgerend\ ugy csapta halántékon hogy minden testrázkodás ós vérzés nélkül szörnyethalt. Próder József ritka becsületességü * munkás ember volt; egy özvegyet és hat neveletlen árvát hagyott hátra.
— Posta rablás. — Többször olvastuk már a „Soproni* „ Vasmegyeit lapokban ugy a „Zalai Közlöny" ben azon panaszló föl szólalásokat, melyek a zala-szent-mihályi posta kezelés ellen tétettek, de azok mindannyiszor elhangzottak. — Már magában az épület roz-zantsága és még rozzantabb szalmás iedelo nem ád semmi biztosítékot egy postahivatal ka-zelésére; miodezen hiányokról évek során át a főposta hivatal revizora által talán jelentéi sem tétetett. — A megérkezett posta szállítás* éjjel nappal holmi utczai gyermek álul teljesíttetett, és a már számtalan kellemetlenségek után ma ismét azt kell hallanunk, hogy fulyó hó 20-án éjjel érkezett postáról egy 40W> írttal, és egy 200 frtUl terheit pénzes zsák eltűnt, — szeretnénk tudni, vájjon a közieke dési ministerinw.íbg-e már ily lényeges pana szok után 8?igorubb intézkedést és biztosabb kezelési módot találni hazai postáinknak.Hely ben levő közigazgatási bíróság a kellő szigorú intézkedést azonnal megtette.
— A fürdőkből^ BaUton-Füredről ír ják : a buzgó . és lelkiismeretes fürdőigazgató. É c ■ y László vezetése alatt a muo-
TIZENHETEDIK ÉVFOLYAM
Z A L A I KÖZLÖNY
MÁJUS 2G Ati 1873.
kálatok innen-onnan befejeztetnek. Füred ez év folytán sok újdonságot, megl-petést nyújt a vendégeknek és szórakozásra tóbb kényeimet; a betegeknek üdüléare a sárt nétatérrel egy kiváló helyiséget, mely régtől nélkülözve van. A kíizellevő villák már miod készen állnak kifestve, meszelve, csinosítva, b-irendezve s közönségnek. Szilágyi Béla színtársulata Pozsonyból idejű, és pedig kiváló erőkkel. A* országgyűlés szünetelésénél több nevezetességét, az irodalomnak több neves képviselőjét várjuk. Jókai — mint rendesen — a nyarat iit tölti. Huray főorvos már közelebb megérkezik a fővárosból. A tenyészet oly baja, mint ritka évben. Szép, nagyon szép moBt Fnred ! Semmi »«ni kell »de, osak »ok vemlég ! |
— A Magyaróvári gazdaaagi aka- j dmiía r»t> hallgatója csütörtökön délután t> órakor 3 tanár kíséretében Keszthelyre ér- | kezeit. ti kirándulásról a jövő számban bővebben szólamiuuk.
_ (jy/tüxhfr. Dózsa Nándor urat, a
keszthelyi adóhivatal pénztárnokát aulyoa csapás és igen nagy veszteség érte, elvesztvéu hón szeretett uejét, a családanyák és gazdasszonyok hü mintaképét. Temetése folyó hó 19-én nagy részvét mellett történt meg. A gyászjelentés így hangzik: Dózsa Náudor maga, valamint leánya Szalatkay Angéla nevé-uen szomorodott szívvel jelenti hőn szeretett „éjének illetőleg édes anyjának Dózsa Nán-dorné, szül. Suly Marinak t. hó 18-án reggeli 7 órakór, életének 38 dik évében, hosszas szenvedés és a halotti szentség«* ájtatos fölvétele után történt gyászog kimultát. A boldogultunk ltült tetemei t. hó 19-én délutáni 5órakor tétettek a helybeli Szent-Miklósi temetőben „rök nyugalomra. Az engesztelő szent mise áldozat pedig f. hó 20-án reggeli 9 órakor a Mind- nhatónak bemutattatott. Keszthely, 1878. május. Béke hamvaira ! Folyó hó 19 én pedig Király Jówet keszthelyi posta kezelő, élte 26 ik évében, hosszas szenvedés után jobblétre szeuderUlt. Élte tavaszán szolítá ki a kegyetlen halál e lehetséges ifjút az élők sorából szülei, rokonai és barátai legnagyobb bánatára. Nyugodjanak békébeu hamvaik.
— öngyifkOHMág. A Keszthely mellett fekvő „Dias* szőllőhegyben (iaál Anna 2(3 éves leány, a ki gyermeksége óta igen gyakori nehéz kór rohamokban szenvedett, f. hó 23-án délben szobájában halva találtatott. A még az naji ni" gejtett hivatalos vizsgálat kiderítette, hogv u sl -rencsétlen leány testét felvágván — öngyilkosságot követett el.
— Kérelem a hazai tanítótestület érdemes tagjaihoz! Óhajtván az idén is — mint ezt inár két év folytában az üdvös ügy érdekében te»t»»m — az iskolai év bezárta után a hazánkban már életbe lépett „iskolai t a-rék pénztárak" állásáról a statistikai adatokat nyilvánosságra hozni, isméilem a már több alkalommal tett következő kérésemet: Méltóztassanak a hazai tantestület azon tagjai, kik már kezelnek iskolai takarékpénztárt, ve-lein majd juniufl közepén ennek akkori állását szívesen közölui, és pedig: nevét az iskolának, illetőleg az osztálynak ; nevét a kezelő igazgató-, tanár- viigy tanítónak ; hány tanuló jár az iskolába (az osztályba); hányan takarítanak es mennyi a jun. koz-péu valóságban letett éa akkor az osztályban levő főösszeg. — Azon kiviil m ég köszönettel veszem közléseiket a
tett tapasztalatokról, észre vételekről stb. melyeknek közlése csak hasznára lehetnek az üdvös ügynek és ugy egész hazánkn ak. Budapest 187M évi május havában. Weisz Bernát Ferencz.
— Tolrajláft. Buchbirger Gusztáv, keszthelyi pék házából a segédek ruháját, folyó hó 23 -24 közti éjjel míg ézek a műhelyben dolgoztak mind elvitték. A gyanú két hely-nélküli pék segédre esett, kik a tolvajlás elkövetése előtti napon tné£ Keszthelyen voltak, de péntekeu reggel már sehol sem voMak feltalálhatók. Nyoinoaatuk erélyesen folyik.
— Rövid hirek. PetőH Sándor szü letésházát Kis-Kőrösön 800 frton vette meg az „írók és művészek társasága." — A párisi kiállítás megnyitásának napján 800,000 zászló lobogott Párís utczáin. — Budavár bevételének 29-ik évfordulóját r fővárosban az öreg honvédek példái kegyelettel filték meg. — Manteuf fel Edivin porosz tábornok hír szerint Vilmos császár ssj ttkezü levelével érkezett Bécsbe. — A királyné négy hétre Münchenbe utazik. — A .Haza" biztosító társaság csőd alákerüli; perügyelő dr. Beck Hugó ügyvéd. — Boeniá-bél már a törökök is átmenekülnek Horvát országba a nagy éhség s rendetlenség miatt. — A berlini tanulók mintegy 3000, fáklyásmenetet rendeztek a német császár tiszteletére. — Japánban a második kormányzó miuísteri Üku-bót, ki a reformok híve, ns utcán meggyilkol ták.— Fedi kitűnő olasz szobrász jelenleg Bnda pesten időzik. — Nagyváradon négy cvtlád van olyau, mely nem tudja, hogy & családfő három-négy nap óta hová lett. — Soldostié nagy tet szée mellett vend ég-szerepel Pozsony bin. — A lipiki fürdőben eddig 78 vendég van. — Uj egyenruhával látják el nemsokára a török sereget. — Mező Keresztesen egy tiu az apját he ves szóvita közben leszúrta. — A berliniek Vilmos csásrár szerencsés megmenekülése al kalmábói uj székesegyházat kapnak.
Irodalom.
— Pirnitter Frigyénél megjelentek a következő zenemüvek: Árion csárdás, Farkas Miskától. — Felvidéki emlék, Kuby Mirosz-lávtól. — Polka de Sálon, Beck Jánostól. — Kornevílli Keringő. — DieOlocken von Corne ville. — Valse-Caprice, Beliczay Gyulától. — Ortá ven-Etude, Kausch Károly Páltól. — Aus Liebe zur Kunst valzer Wohl Annától. — Klein aber herczig polka, Wohl Annától. — Der Junge Herr, Drescher Raimundtol.
— A ignftr Alajos hazánk tevékeny könyvkiadója 8 irodslomterjesztője legújabban a magyar remek irók népszerű kiadására vállalkozott „Nemzeti könyvtár" czím alatt 3<> kros füzetekben. Az első füzet múizléssel kiállítva meg is j ;lent már s Kazinczs Ferencz költeményeit tartalmazza; melegeu a jánljuk hazáuk minden rendű s raugu olvasóinak figyelmébe, mert így könnyűszerrel kicsinyesként egy egénz szép könyvtárnak juthatni birtokába.
— Előfizet¿si fölhívás ily czimü műre: Városaink a XIII. században. Irta Szalay József. Irodalmunk művelődéstörténeti művekben aránylag igen szegéuy. A legfontosabb kérdések sincsenek kellőkép tisztázva nagyrészt csak annyira, a mennyire ez nagyobb keretű műveken belül lehetséges volt, ezek szerzőinek pedig nem lehetett minden, egyébként foutoa, de müvek szempontjából alárendeltebb jelentőségű kérdést behatóbban tárgyalniok. Ujab bau örvendetes mozgalom indult meg e téren, nem egy rég érzett hiányon segített a szorgalmas kutatás, nem egy hézagot töltőitek be. Iiosszu és kitartó működésre van azonban még szükség, hogy csak némileg is elmondhassuk : művelődés történetünk meg van írva. Egy ily hézag pót''ásához kiváutunk, szerény tehetségünkhöz képest, a jelen dolgozattal járulnunk, elótüntetvén a magyar városi rend legrégibb korá''. Föladatunknak tekintettük a hozzáférhető kútfők lehetőleg teljes felhasználásával előadni azon országos viszonyokat, melyek a magyar szabad városi rend alakulását élőidé-zék, előadni a városok orstágos helyzetét, va lamint bslállapotuit, különös tekintettel a jogi viszonyokra, minthogy épen e viszonyok ké pezék az alapot, melyen polgáraink rí''vid idő alatt oly nagy politikai, társadalmi és nemzet gazdasági jelentőségre vergődtek. A jelen mü, minden nagyobb igény nélkül, közérthető modorban képet akar egy réezt nyújtani a müveit közönségnek városaink XIII. Bzázadi fejlődéséről, más részt némi tájékoztató kalauzfélét
az egyes monographiákra nézve. A csinos kiállításban körül-belül 10 íven megjelenő mű előtizetetési ára 1 frt, bolti ára nagyobb less. Gyűjtőknek 8 előfizető után tisztelet példány
{''ár. Az előfizetési pénzeket és megrendeléseket egkésőbb junius 15-ig kérjük ssersőhes (Budapest 1. Vár Országhásutcza 94. sz.) beküldeni, hogy a nyomtatandó példányok száma iránt tájékozva lehessünk. A munka juliua hó-bau fog szétküld eni. Szalay József.
Vegyes hírek
— A Vilmos császár elleni merényletről a „Wiener Abeudpost- szemléje éléu következő hivatalom communiquet közli: rEgy gonosztevő szombatou f. hó 11-én a német császár ó felségé elleni merényletre merés7elle kezét emelni A rémületnek, melyet a hir nem csupin Né tuetországbun, hanem mindenütt keltett, meg felelt azon öröm, hogy a gaztett, ó felségének sem éleiére, sem egészségére nem járt káros következményuyel. A német sajtó a legélénkebb kifejezést ad a bűnös vállalat fölötti jogos utálatának és sikertelensége feletti hazafias megelégedésének. Meleg hangon kívánnak szerencsét az osztrák lapok a német népnek császárja megmentéséhez s kifejezést adnak azon mély részvétnek, mely ez alkalomból Ausztria minden körében nyilatkozott." — Hoedel, »ávirják Berlinből, a tegnapi kihallgatásnál is folyvást tagadott. Schkendiczbe (Lipcse mellett) rendeletei küldtek, hogy azon személyeket, kikre gyanú van, hogy összeköttetésben álltak Hoedel lel, hallgassák ki es-hetőleg tsrtóztassák le. — A merénylet rész léteiről szóló legújabb tudósítások szerint Hoedel, mikor a revolvert elsütötte, egy asz-szony háta mögé volt húzódva. Az orosz nagykövetség palotája előtt, hol az eset történt, a császári kocsi valamivel lassabban haladt s a merénylő ezt a perczet használta fel a lövésre. A császár az első lövés után észrevette, hogy a golyó a kocsinak volt irányozva, látta a merénylőt szaladni, a amint a vadász a bakról leugrott, az orgyilkosra mutatva azt mondta : „Ott szalad !" — Különben a császár nagyon nyugodtan viselte magát. A nagyhercznguő megijedt, az első pillanatban nem tudta mi történt, csak a durranás*, hallotta és a füstöt látta. — Két katona tiszt a közelből, mnínt a k<»c-«i megállt, rögtön oda sietett, kérdve a császártól és a nagyherczegnőtől, uem parancsolnak e valamit? A császár azt felelte, semmire sincs szükség. — A vizsgálat folyamán az íh kitűnvén, hogy Hoedel a merénylet előtti uspon levelet küldött annyjának, már vasárnap megtörténtek az intézkedések, hogy e levél elfogassék, s ne a czimzett, hanem a vizsgáló bírák kezébe jusson.
— A római orr. Hogy a nők a legirgn-tottabb, a legveszedelmesebb pillanatokban is a hiúság rabjai, azt a „B. T." a következő esettel bizonyítja be. Egy berlini csiuoa leány oly azerencsétlenül járt, hogy egy betegsége alatt elveszté orrocskáját. Egy orvos vállalkozott homlok bőréből egy uj orrt illeszteni szájacs kája felé. Minden előkészület megtétetett a le ány az altató szertől már eszméletét kezdé veszíteni. midőn még e szavakat susogta a sebésznek : »Igen kérem orv«>s ur, ha lehetséges, egy róinai orrt...!"
— Kau/man is Simon hamburgi czég hirdetésére hívjuk fel s figyelmet; szó vau abban eredeti sorsjegyekről, melyek főnyereményekkel bőven el vannak látva; ezen sorsje gyek nálunk isgyanithatólag kelendőségnek örvendenek. Ezen vállalat méltó n telje« biza lomra, miután állami jótállással kezeltetik s a czég azolidíláaáról országszerte hires.
ben mait hét végén már némi szükség állott b«. Minthogy az időjárás a vetéseknek kitűnően kedv®*, reményeink egy bő termésre csak növekedhetnek.
(jalttfolyamaiuukróy sxomoru hirt mondhatnak. A politikus helyzet békéssé alakulása párosulva a fényes termés! kilátásokkal, megtevék a magukét azt a legszűkebb keretbe asoritani. Eladások majdnem lehetetlenséggé lettek, részint mert jelentékenyebb vev5piac*aink oross g&bnával el vannak árasztva, melyből birodalmunkba, •''jelentékeny bevitelek történtek legújabb időben, részint pedig mivel a napról-napra leszálló árak, és egy általában a mai helyzet, további hanyatlásokat tesznek kilátásba, a vevőknek visszatartózkodáat tanácsolnak.
Búzában erős kínálat volt ; árak 40 krral csökkentek egy hét óta.
Rozsban szintén lanyha a hangulat; árak 50 krral visszamentek
árpában semmi forgalom aem volt ; e czikk majdnem egészen elttlnt piacaunkról.
Zabból egy kevés belfogyasztásra kelt el. Kukoriczaban szintén enyhe volt az irányzat, mely nem annyira as árak alábbszálláaában, mint a forgalom pangásában, jut érvényre.
Minőség aserint:
Buxa .... 9.--10 60--kr.
Rozs .... 7.30 — 7 50 ----„
Árpa .... 7 50 — 8*-----„
Zab .... 6-80 — 6 90 ---„
Kukori-xa . . 7-60 — 8 30 -
Köles .... --------a
K. B.
Papírszeletek.
Keservesen sirva megy a kis lány az iskolába.
— Miért sírsz kis lányom kérdi a rektor résztvevőiig.
— Apám az éjjel meghalt.
— Szegéit y kis árvám l Hát mí baja volt apádnak.
Nem tudom.
— Ejnye, ejnye, hát melyik orvos g/ógyitotta ?
— N«m gyógyította azt kérem alássan egyik sem, hanem csak ugy magától halt meg.
Midőn a franczíák Romába bevonultak, egy alkalommal a »Marfouo" emlékoszlopon e szavak ▼alának olvashatók: „Mind rablók S francziák ? Másnap a kérdés alatt ezen felelet volt : ,nem mind, hanem jó része (bonna-parte).
Mé„'' ason időben múlón a mesterségeknél a remekelés jóbban dívott mint most, történt, hogy egy mészáros egy igen felvirágozott ökröt kisértetett zeneszóval végig as utcsán. Bejöttek faláról a remekelendő segédnek rokonai is kik, hogy a bámuló szépségeket annál inkább szemíigyre vehes Bék, kocsin követték a felvirágozott állatot. A menet egy ízben meg állott, oda lép a kocsihoz egy a bent ülő családnak tréfáiról ismert jó barátja ily kérdést intéz a család fóhöx. Minő rokonsági ágban v*gytok ezen s»erencsétlen áldozattal, hogy a végtisztességet, miként ez a temetéseknél szokás, ily szépen megadjátok neki?
Májas 26-tél Juslat Mg 1878.
Ró- és hetinap
Kath. és prot. naptár
Görög naptár
J>
utj
21. Ha mit nevembeu kérendetek. Jáu. XVI.
2T VssSraap P 5 Rogate
27 Hétfő IJán. J.
28 Kedd Vilm.
29 Saerda Max ¿¡0 Csütörtök Áldtzi 01
31 1
Péntek ¡Angéla Szombat Nikodera
11 A 4 Izidor]
15 Pacboui.
16 Agap.
17 Andron
18 Theod.
19 Patrik
20 Thailel.
ff# ff*
fht
Felelős szerkesztő: BátOffl LajOS.
Üzleti szemle.
Msfy Kanizsa. 1878. május 26 K bét iJ.",járása nagyobb részt esős volt és a tormó földeket elegendőleg ellátta nedvességgel, mely-
Felszólítás.
Schveder János nagy-kanizsai szUletéstl bábos segéd felkéretik tartózkodása helyét tudatai e lap kiadó hivatalában, melyek után bizonyítványát tőlem átveheti. (609 1—3) £>xék, május 19 1878.
________KőrSsy Gyula.
* E rovat sUtt köclnttirt feUlősséget nem vUUl • 8>«rk.
X R
Umratb és Társa Prágában.
Mezőgazdasági gép gyárosok
ajánlják a aailárd kivitt^ künjG jár/Vs nagy munkak*p«M g, és tisxta esép<»lihről lejjcMnjJiaebben Ismert n?y rámán áll/-, mint
kerekeken járó
kézi é8 járgány-cséplőkészUleteiket
1-től 8 lé, ökör erejéig.
TovdbKá k^sritltnk kQl''ínfél» natryaá?n és elismert jn minőségit
tis?tito rostákat kukoricza morzsolókat és szecs-
kaváflékat. (580 13-20)
Képes irjegyzékek ingyen és díjmentesen.
A fő piaezon a nagy ujdon felállított sátorban legelőször egy phizikai és optikai készület által egy csudanő
alsó íestrésznélkül lát ható
profeszor Wiliántól Londonból. A panorámában látható. A legutolsó orosz és török csáták. Európa legnagyobb városai és legnjabb eseményei. Egy csuda Hal (Istriczia) az ázsiai vizekből természetben látható 7 órától este 10 óráig a legszebb kivilágítás mellett.
Megnyitás reggeli 8 órától estéli 10 óráig.
Alázattal
Wodraschka Cölestin,
tolajdoros Bécsből.
Kőbányai sör raktár
DREHER ANTAL sörödéjéből
Blanktnbera Vilmosnál főtér (gabona piarcz) Kaiser-féle házban.
Mindennemű sör 25. vagy 50 literes hordókban és 25, vagy 50 palaczkos ládákban a legjobb minőségben kapható. — Helybeli palaczksör megrendelések, házhoz szállítva, mindenkor jégbe hűtve és különféle minőségben eszközöltetnek. (425 42 -*)
TIZENHETEDIK ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY.
MAJU3 26 Ín 1878.
- « ttix
Nj ujf sunk kezet a szerencsinek!
375,000 birodalmi márka
vagy 218,750 forint
főnyereményt nynit kedvexB esetben a legújabb nany péazkiaar-solás. mely'' a magas korBÚay által, jóváhagyva és b««»Ositra van.
E*en nj tervexet előnve abban áll, hogy néhány hónap tVfolvása alatt 7 sorsolásban 49,600 ayereaiénytek okvetlen kt-vorsőlás alá kell kerülnie, köztük esetleges 375,000 bír. marka vary 218.750 frintnyi fónyeremínynyel osr.trák értékben, részleg pedig :
Alulírott ajánlja ¡a oag>érdemű küxonaétfu-k az alább Horol.il.(ló Iamjat gyártattayu) tárgyakat:
hydraullcutmész,
Komaín-rement
v a lórii p o r 11 a 11 <l-c ement
portland-czemeat kövezeti-tábi «kat.
I ó v n I > ii k \ iívfli''l" fxílvrk * f 1».
árje<''\ z- kek és miu''a lapok i* kíil-'' tHOl ü—''ó)
Kivánntr.i detnek.
1 uvt?rem. á m. 250,000 1 nyer. á ni-
1 nyerem. á m 125 000 ■23 nyer á ni
1 nyerem. á m. 80,000 4 nyer. á m
1 n\ erem á m 60.000 31 nyer á m
I nyerem. á tn. 50.000 74 nj or. á m.
2 nyerem. á m. 40.000 200 nyer á m.
1 nyerem. á m 36.000 412 nyer. á m.
3 nyerem. á m. 30.000 621 nyer. m.
1 nyerem. á in 25.000 Ti Ki nyer. á "m.
r> nyerem. á m. 20,000 2*015 nyer. á m.
i> nvrem á in 15.000 stb.
12.000 10 000 8000 5000 4000 2400 1200 500 250 138 stb.
¡agy Kani*«: n Király ntrra 1. sz.
:xx:
A l.gkKzelebbi eh,",, az állam által bixtositOtt nyeremény-huxás pénz kitorslása hivatalosan vao megállapítva és a kc.vet-."«sseghe kerül :
1 egész eredőti sorsjegvnek ára c*ak t> márka vagy 3 frt M)kr. o é. b. 1 fél . r 3 . . 1 „ 75 „
1 negyed . . - *. 1 • - — » ^ • "
Valamennyi megbizás az öszzen előleges beküldeae vagy postautalvány mellet azonnal é» a legnagyobb gonddal eszközöltetik. mindenki magát az álla rzini''i ével ellátott eredeti wors-jegyet kapván tőlünk k zéhe?.
A tnegrciidflésekhcx » megkívántató hivatalon tervezetek •lij nélkül m<''Ilékeltctiu-k minden l.nzás ntáu pedig felszólítás nel-kül küldünk résztvi''VŐinkiK k a kivatnb.s huzási jegyzéket
A nyeremények kifizetés»? m .ii<lenk<>r pontosan az állam jót-ailása mellett történik s ak;u kő?•. n megküldése vagy kivá-natra érdekoitjeinkuek Ausziiia minurn nagyobb piaexain fennálló üssaekKttctéseink által kézhealttvthntik.
Vállalatunknak mindenkor kedvezett & szerencse, sok tnas tekintelyes nyeremény között gyakran az elaö főnyereményeknek
•".rv.-ndvéi: a*, melyek ar. érd?k><liekuek tiiive Irnül firettetti-k ki.
A7. il\ ;» legszilárdabb alapon nyugvó vál alatnál. -Klrelát-batóiag mindenütt biztonsággá'' a legélénkebb részvételre sxáiuit-hatván, kéretik, már a közeli huzas miatt Is minden megbízást minél ei''ibb, de miadenesetre f. e. 12 es 13 juai előtt közvetlenül
alulírott bankházhoz intézni
Kaufniann & Simon,
bank- es váltó-üzlet Hamburgban,
bevásárlása eladása mindennemű á 11anik• itv« uyek. vasi:ti rész-v.''nvek és kalrsöiisorsjcgyeknck. U. i kösxőnetünket fejezve ki ezennel iiántunk eddig tanúsított bizalomért, fölkérjük az nj kiaorsolásnáli részvétele, t~-t«"»rekvésünk ezentúl is oda irányulaud mind-nkor pontos és sxi-lí''trd STolL''álat által tisTtclt óid^kel«j*ink ti-lu«« megelégedését ki-érdem>»lui. Ffititebbíek. (587 III 1—4)


HiOLL SEIDLITZ - PORA.
Csuk akkor valódi,
lm minden doboz czimlüpjáu a sas és .ír. én sokszorosított cxégem van
liMivuui va.
Híintelő l-ir ''t.im i él. trk ismét-lton eonstatálták cxégem és véd-l'' K''.wm mHghaiiiisi''taiását ; in rt óv.i int m a kfW.önségot a* ilyen hamisítványok \ásárlás.i »IIimi , inintlingy azok rsak ániitásra- vannak « /átnitva
Egy lepecsételt eredeti doboz ára I frt. o.
Valódi nuiiósé|(beu az x-el jelölt rzégeknél.

SÓVAL.
A legniogMibar-1.1» Hi»».—»».''I• 71" ./.«•r»'' a szenvedő emberiségnek minden belső küUH á«iiál, 1 legtöbb betegség elleti, min
flennemtl sebesülések, fej-, föl- é-i f»gfáia., régi sérvek és nyílt sebek rákfekélrek. üszf-k, axemgyílllidá«, tniml.-nnemn bé<nlás • « sérülés stb. stb, ellen
l vegekben használati utasítással együtt 80 kr. o. e .
Valódi minőségben :i t-tfl jel«",li rz<-^eknéi.

lORSCH-HALMAJ-ZSIROLAJ
y| Krolin M. és társától Bergenbon (Norvégiában\
^^ Kxen halmáj-xsirolaj valamennyi, a k< reskedeli mhen előtör-
dnló faj kSzőtt a« egyedüli, mely orvosi < zél.ikra haasuálható.
I N Q Y E N !
Kpeti ím st -elent meg a maga neméi.en egyetlen mfi
„A A 0 X S fi U K I, Y"
bfí éh meghízható tanácsadó a nemi réa/ek minden betegségeiben Or. Ernszt L. hasouaxenvi orvostól.
K n»n mindazoknak oktati&t és segélyt nynjt, kik kora itjnságnkbaii titkos bilut \agv túlságos kiosapongásoknt kérettek el. s jelenleg gyöngeseg . és szétbomlott idofroniazorboa szenved-nek. korai tebetetteaaég áhal vannak utolérve, vagy ennek kö-í'' li bekAvetkestétől tarthatnak.
Axok .«, kik hajhulláabaa. bőrkifiteaek-, bujasenyves kiax-veny . hóiyag bántalom neb z léfzaa és emé«ztes-bláaybaa s*en-vednt''k. v:igy, pedig kiknek t«»te tulaágns higany késxltmény-a lagulás által el a:i g\5-gitvo, sxeuvedésükbeu teljes gyógyulást találnak
Ezen kőnvv uey.ui minden k«''oy\kereskedésben 2 fitért kapható, de azok, kik aaaak értékéréi peg akarnak gyézMai abbét klváaatra igea érdekes, képekkel elláiott kivoaatot kapuk télen ingyen b-küldre. (53t» 2«—*)
Dr Ernst L. Budapest, kótsas utcza 24.
Soh.»se ye<i.e mag.t alá a bet g aemixinemil Orvosi gyt''.gvk»».''ll«.
tésni''k. míg ezea lagyen-klvomtm taaalaaget Mtm awritott
INGYEN!
háború
moly által totcnios szál-litraáuy kelctro visszamaradt arra kósxtoté
STRAUSS A.
rehémemi- és kelengye gyárát
(Bécs, I Rotlienthurrastrasse 21.)
összos férfi-, női- és gTcrmek-fehómerafi, valamint vászonból álló visszamaradt
kisebb s nagyobb gz&llitmány&t.
hogy a roppant raktárt mielőbb kimerítse, az utóbb kiJetnU valóban csekély áron eladja. A* igényeknek meg nem felelő áruk készséggel kicseréltetnek, vagy kívánatra bérmentes víssxnküldés
mellett még a pénzösszeg is, póstautalváuy mellett, víaszatúríUetik.
• ''. i
Két forint helyett csak egy,
azelőtt l.fiO < sat
1
2.— esak ft 1.—
csak ft 1.—
2.— csak
2 — csak
2.— csak — rs.ik
3. - csak
3.— raak
3 — csak
ft 1.f»0
ft 2.—
1 un alsónadrág
12 angolbatiaat kendő színes azegélylyel 1 angol trikot-melléuy vagy nadrág fehér és színes >2 ti"gans batigztkend" színes széll»-l
beszegve G njdivatu háromrétű ingK*llér 1 horgolt noi inga legjobb sUirtingb>"l I elegáns női lábravaló axegély-di»xsx«-l 1 fiuom sbirting éjjeli körzet szegé
Ivekkel legjobb minőség 12 tinóm vásaoakeudő, valódi vászonért kezeskedünk
1 ft hér uri ing aimi háromrétű mellel 1 vászon url alsónadrág 1 fin. sain kreton-ing,»xavatolt valódi sz. t dúsan díszített női ing legjobb minőség 1 Irgtin. hímzett női láhraxaló, Hlegans ssaltáa
1 sbirting női alsó szoknya, legjobb sr.nl>. 1 uti lábravaló, valódi rombnrgi rá-sxouból
1 nngol oxford-ing, vagy francr.in creton
1 uri ing, valódi rumburger fantasie.
Iiimexve a legfinomabb, t> pár fin. angol kézelő legújabb sx. 1 finoman himaett női ing dúsan disz. 1 elegáns franczia körzet dns hímzéssel 1 fiuom női alsósxoknya dúsan diszitve l achitfon, oxford, v. eret»n I, 1.25 2.f>0 1 uri siffoiiing, dus meilaregelylyel l/»0 2, 2 50, 1 férfi ing siffon fautaise mellel 2, 2.ftO 3. ft 1 uri siff vá«zon w 2 "»0. 3, 3.ŰO, 4, 4.50 ft.
12 uri hariwya fehér v szioes S, 4, 4.Ő4I, f>. ő ft. 1 uri ing, riiroburgi váaz.ui valódi, siuia v.igv reilós a legfinomabb
5.50, 3. 3 5<>, 4 ft 1 uri ing. valódi ininbnrger fant. éi hinizett legfinomabb 3 :>0 -1. 4.50, f. ft
1 női ing valódi vászon, him. a legf. 1 50 2, ''2.5«, 3 ít 1 női ing valódi vásson kézi hímzett 2, 2.50. 3. S o<>. \ ft 6 drb ■/4 szélos váizonkendS szeg. nélkül 9, ICI ft.
♦» drb vásx.-a«egés nélkül tiszta vá«r.oti legfinoma''-i
14 50. Ití.50 kr l asztalnemű • személyre, fehér és színes ?.. 3.50, -1, 4 1 asztalnemű 12 »xemélyre fehér és minea 8 50, 1(>, II, 12 I drb 00 rőf */4 axéles házivásxon 5.50. G.öO, 7.50, y ft. 1 drb 40 rőf ft/4 wéles kreavászon 16, 17, 1«, 18 60. I drb 50 rőf ft/4 irlandi éj hollandi v. 1H. 19. 2n. 2 .30 ft.
1 drb M rőf széles rambtirgi vászon 24, 27, 30, 3t.
4 — csak I.— riak 4 — csak
4 — csak •I — rsak

J4 2Í
12 drb asztdlkendó csinvnt és damas/. 3, 3.50, 4. f», G, T
r,. 41) H" f.t.
: 1 halazemélyre való daniusz aaiUiteriték, vagy 24 zaabkend»''», ;>0 frtnji vásár láa után.
Xe^biz^Aok a pénz beknidés« vagy ntánvát mellett e cr.\m alatt kéretnek: (4K2 12-2M
Wásche-Brautausitattungs-Fabrik
STRAUSS A.
Béce, Kotheuthurmatraase 21.
von

tttmmmxttnmtmttxn
Hirdetmény.
Ara egy üvegnek használati utas''tással I frt o é.
Vxlom mUiőeégben a *«ai jelö|t ezégekt.él
Raktárak : N.-K a a i z s a (x) Práger Béla gyóg}-. (xf) Bosenbe.g •József. (*) Fetselhofer Jó?:s> f. (x) Rosenfeld (*) Relus József! gyógyszerész. — Barcs (x) Dorner 8. Csáktornya ^xj 1 U ínrr. U v g}ógy3«crés* K a r ád Iternaiaky A. gjrógyazeréaa. K a p o «•
vár (x-j-*) Kohn J. (x) Schröder Sándor gyógy. Kaproncza i^xf*) Werli M. gyógy. Kósseg tx*) Osaestuovica lat. gyógy. (x#) Küit.d Ist. gyógy. K ea X t h e 1 y (x) Schloifer A. (x) Wünsob F. K « r m e n d (xf) i liát* Ján. S x o m b a t h e I y (x) P.IPch Ferenc« gyógy. Sopron ^x) Me«ey And. gyógy (x) Molnár L. gyógy. Vertet« (x*) B.ca J K. gygy. Bán o k-8 x. Ü yörgy (x) A. C. Fibic gyógy. Zágráb vx) | Míttlbaeh S gyógy, (x) Irgalmashoz gyógy. Hegedűs Oy gyógy (x*) H< rklet Jáo- gyógy. Saa lónak (x) Schwarz ünsztáv gyógv. Karmi i x i Roclilitx lat.\x) Bernátxky A. (562 11 —40)
A nn<ry-kanizsai iskola ulczában egymás mellett álló 493 sz. alatt m<hai Dr. Hősenher^r
törvényes örökség által V««prámm^jei Torna Mr^z határában a tflakevári vas-
(:S Dobrill Szelilia urhölg}'' Uti állumáatól Y% órányira fekvő 274 hold terüifltü birtok, m-lv
mai naptól számítva jutányos áron szabad kézből eladók.
Bóvebb tudósítást kapni Dobrin Szelina
tele házai, mel vek Rosenberg Adam ur tulajdonává váltak
122 hold szántóföld, 15 bold rét, ós 137 hold érdiből
úrhölgynél.
(611 l-l)
Csépifigépeket
legújabban javított szfig,>es-rendszer 1 - 4 vonó marbára. akár pedig kéx-erőro is alkalmaxva jótállás és próbaidő mellett bárnaotett vasnti szállítással felette o]r*ó árak mellet sxállitank. •Jóravaló ügynökük keresetnek. Ismételadók elűnybeo féaxeaülnek
Mayfart Ph. es társa gépgyáruk
Frankfurtbau a Majna mellett. (607 2- l6''i
áll, egj kényelmi*» lak, caelérl Ai zaellérháaakkal, a raindennemu
gazdasági ¿pillétekkel egjütt 1878. S*ent-*lhAIy naptól kesdTe hat évre h«a«onbérbe kiaadandó, — az erdfl caak le^e''.ikrfp«*" adatik, — van mintegy 54 márfl malotn vám ie, <\gy a talun lt» viil egj korcama, — ez a birtokkal egjlitt, va«;y a iiélkül "
kivehető. ^ (010
'' '' . . t Ü > ■
Bővebb értesítés TÓTTÖSSY MIHÁLY m«-yei árvaszéki ülnöknél Veazprémben nyerhető.
tttmmtmmtmttuttttU
xx;-, xxxx xxx
Sfígy-Kanizsan, nyom«tott » kiadó laptulajdonos Wajdits József gyorssajtóján.
Az első magyar j(^biziosííiisl társaság mint szövetkezet
POZSONYBAN.
Alulírott vezérrtgynökség tisztelettel figyelmezteti a nagyérdemű biztosi tő kö sönséget a fentebbi társaságnál való biztosítás előnyeiről és ennek biztosításául a jutalék árjegyzékből a következőket kezelni. 100 frt biztosítási érték után: az alantálló jutalékokból a biztosítottak 50 frt. jutalék fizetés után <1 % elengedésben részesülnek. (602 4- 5)
SjsS g| J 2 I rí , r -g 1 :
»* 3 & t J5 i »x '' « 3 Ö s J. •= -5 - - í-
•5 p 2 ő I 2 5 . i M > ► S I I J I b 5 K « ''/ 1'' P V P t P I
21* J .3 1 51 & ; .s „ .5 g if s '' a''- I 1 iii»/,i e veiei
•SIS X -- i g''íg.g ¿g ■ ¡1 3 ''
_''____ I i
—— ( , .
egjr»*i»r nőm 40 7") M''i| 1-60 2 25 ''5 5«» fv - A ga*«iai»&gi egyesületük tagjai
5"/„ bwiigedéHlvu részesúln-k, '' egysier 50, ho 1 20 2''-— 1- »W valamely gaadaaági egyesület
kétazer »"0 l - 175 J-5" 4-«! 5 - H — illfltve koweg területi réstvétele
kor M2«m kiviil kültin"» eug»*d-atb. stb. »t1». stii. mi», i stb. stb. | st>. monyok nyújtatnak.
I I '' n.-Kanizsa, május h. ihiíj. Oeaterrelolier TestvórolL
HX cl sí! m. jégkár elleni biatoaitó társaság, mint sx<Jvetkexet Mügynökaég« .
NAOT^KMIWA, 1878. májas 30 áo.
;»gc«S evre fél étre . . . * • Megyéd é»re . • 2 ,
Mtáw IO kr
Hkíeleiek
6 ha«sbo« pelitsorbsn 7, 6 v minden
f.viabi sorért 5 kr NYÍLT TÉRBEN «on.nkéut 10 kréri
tetuek fel
Kiur»tiri Illeték minden x •igJ''e* hirdetésért kfllön á 30 kr fii^tendr».

- a ;
A lap szellemi részét ¡IMA közlemények a «zerkesztfthhs
anyagi ré»sét illető közlemények pedig » kiadóhot bérmtntre infózwittók :
xaqy-kanizsa
■Á
p
Bérnentftlen levelek csak ismert rannksUr-saktól fogadtatjuk el
ÖZLÖN
ifllöní
előbb: ,Z ALA-BOMOGTI
N .*-KRni7«h> áros helyhatóságának nemkülönben a „«.-kanizsai kereskedelmi * iparhank", „n.-kanlz*ai takarékpénztár*, a „zalamegyel általános tanítótestület", a n.-kanlzaal klsded-neveló egyesINet", a ^soproni kereskedelmi s Iparkamara n.kanlrsal kül választmanya* s több megyei és ráróni egyesület hivatalos értesítse.
1 .,. ; ji ^Kéziratok viasza txnnf J- küldetnek. f

Helenkliit kétszer, vasári»!»- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap,
A éti fk''Á lutfég.
Ki meri az égiháború jótékony hatását tagadni, noha egyeseket halálra sújt ?
így vagyunk a gőzzel is.
Midőn a gőz — e fiaftl óriás — századunkba belépett, nyitva hagyta maga után az ajtót és utána sompolygott egy in ég nagyobb óriás — az inség!
Midón a gőz a pénz szolgálatába lépett, gépekkel illustrált gyárak emelkedtek mindenütt.
Hanyatlásnak indult a kézimü, és számtalan mesterember, számtalan napszámos-, — kézművesnek nem akadt más támasza, mint a — koldusbot.
Az óriás legyőzte ugyan a tőrpéket, de győzelme — Pyrrhus-gyózelem volt!
Méhében fogamzott a kommunismus !
Annyian fogják balul f e I a kommunismus theoriáját, hogy feladatunkul tűztük ki, azt mai számunkban eredetiségében bemutatni.
Sokan azt hiszik, hogy a kommunisták minden vagyon és birtok felosztását akarják, mit igen helyesen hasztalannak tartanak ; mert, ugy mondják, csakhamar meggazdagodik megint a szorgalmas, csakhamar ott lesz megint a hanj-ag, a tékozló, hol a felosztás előtt volt s igy tudj'' az Isten, hánvszor kellene osztozkodni!
7 e
Igen ám, ha ezt akarná a kommunismus.
A kommunismus sokkal radikálisabb
eszközökhez nvul.
KI akar törülni minden magánvagyon
és magánbirtokot, és kővetkező alkotmányt életbe léptetni:
Plebiscit utján választassék egy kormány, mely a földi javak megszerzésére
szükséges munkát az állam tagjai közt tehetségeikhez mérten oszsza el.
Azaz; mindenki tanulja és mivelje azt. mire hajlama, ösztöne, hivatása, tehetsége van.
Az egyik mivelje a földet, a második készitsen eszközt; egy harmadik rúbát, egy negyedik épitsen házakat, megint mások foglalkozzanak tudományos búvárlatok • kai, könyvek írásával, (ki roszat csinál, 8karnitzli-gyártónak neveztetik ki az országos lek vár-raktárba) orvoslással, csillagászattal, tanítással. (Az elszigorod hatás megszűnik.)
Az igy szerzett vagyon és javak felett a kormány intézkedik, és elosztja tagjai közt a jogegyenlőség értelmében.
A kormány épit lakházakat s el látja a legkényelmesebb bútorzattal, mit a luxus és pompa csak nyújthatnak.
A kormány alapit nevelő intézeteket, melyek ben a növendékek egyenlően neveltetnek és oktattatnak.
A kormány gondoskodik s legízletesebb ételek és italokról, könyv és képtárakról, ruházatról, fürdőről, zene és színházról, egy szóval mindenről, mi az életet kellemessé és élvezetessé teszi.
A z élet él vezetei ben m i nden k i egyenjog 11:
Ha a mnnka ideje letelt, oda ül a mesterember a költő, a földmivesa bölcsész mellé; mindenki egy arányban élvezheti az élet anyfgi és szellemi gyönyöreit; Nem lesz senkinek gondja sem magára, sem övéire, minthogy mindenki mindent az államtól kap
Így majd a család.a tulajdon, a magánbirtok megszűnnek, s a vagyon elestével e!e-ik a bűntettek fogalma is.
Miután senki sem fog jobbal, szebbel, többel birni, mint akárki, nem fog eszébe jutni senkinek sem, hogy lopjon, csaljon vagy raboljon, s csakis a dics vágy, jobbat teremteni mint más, s az által magának a köztiszteletet megszerezni, lesz az ember törekvése és cselekedeteinek rngója. Az igy tervezett társaság alapköve a munkásság volna, mely nem vagyonszerzés czélja, hanem szent kötelesség, etiltus volna, isteni szolgálata azon elvnek, melyen az állam léte, fennállása alapúi.
A pénz értéke, sót fogalma is elesnék : minthogy nem volna venni vagy eladni való. (Ne forduljatok meg sírotokban elődeim! Ne potyogjatok ki bölcsőitekből utódaim! — ha lesztek; — hallgassatok meg végig s megértjük egymást!)
De vas szigorral, despotikus kényszerrel őrködnék a kormány, hogv minden polgár kötelességét teljesítse.
A dologtalanság, a h i-v a 1 g á s h a 1 á I I a 1 volna büntetendő:
Ki nem dolgozik, annak nincs joga élni, élvezni. Ki hozzá nem járul a produk-tiőhoz, az részt nem vehet a konsnmtióban |.
Az ily társadalom, — mint a mondottakból kitetszik — kizárna minden egyéni szabadságot ^despotikus állami hatalmat s felhatalmazást tételez fel, mely persze minden egyes egyén szabad akarata folytán választatnék.
De fokozódnék a produktió, szaporodnának. nemesbüIrének az élvi javak, mivel, hogy mindenki a műveltség színvonalán állana és senkit sem nyomná az élet fentart-liatásáért való gond, a létérti küzdelem.
Mindenki legnemesebb akarata, szándéka, ereje fejlődhetnék, érvényre juthatna.
E rendszer hirdetői, védelmezői (élükön Lassalle) belátták, hogy az iíy állami és társadalmi alkotmány nem terjeszkedhe-tik nagy távolra és sok tagra, s azért cl is vetették a mai nemzet-államok mai határszabását s az Összes emberiséget kisebb gazdasági-járásokra, ugyne vezett kommunákra: (községekre) osztották fel, melyek egymással való közlekedésükben viszontos szükségleteiket kölcsönösen kiegyenlítenék.
R theoria azonban keresztül nem vihető; mert: ha a kenyérkercsés szükségességes az ebből kifolyó vagyon-szerzés szenve nem sarkantyúznák többé az embert a dolgozásra, azonnal be-állana nála a természetébea fekvő restség és tétlenségre való hajlandóság; fellá zadnaa munkásság, a lidércz-nyomás gyanánt rásulyosodó általános foglalkozás vastörvénye ellen, s csakhamar látná magát a kormány az általános forradalom, a mindé n e k háborúja mindenek ellen elótt.
E theoria csak akkor lesz keresztül-
«
vihető, ha minden ember emberi eszménykép lesz, ki nem azért dolgozik, mert korbácscsal fegyverkezett hajdú álltáta mögött, hanem ki engedelmeskedik a törvénynek a törvénv kedveért.
A párisi kommuna, mely ez eszméket foganatosítani akarta s annak szomorú története vérfürdői és lángoszlopaival tév mentes bebizonyítása volt annak, hogy a mai emberi ncni nem érett még az ily eszmékre és — tegyük csak bátran hozzá —
TÁRCZA
Viharkor.
Zágj cssk, «*élvé«x ! Fenség»« a n6tád, Ha aailajan vágod ét a rónit, S belemarkol« a bére* Üstökébe : Csibálod, hogy szinte reng beléje
Njargalj, rohanj, Tidd fellegtömlKdet. 8 öntsd nyakon as «(álmosait földet '' Rajta, rajta, tánrzolj egyet rajta, Kapj a fnlvert nczeáanal hajba!
A kiöntött ürgeként futó had Fdleiba kaczagj aztán idkat I Mulass egyet régi vándortáream ! Szilaj kedved úgyis légen láttam.
Hejb, volt IdS, hogy át völgyön bérrzen, Nyargalóstunk vets«nyt kettősében! — Azaz, hogy csak te nyargaltál ssörnyeu H <-«*rgsm3ként vittél eagea ölben
Fenn a felhft villám-ostorával Naeldelé a nagy végtelent által. Zuy ott ajkán a mennydörgő ének; Dalul neked, a vész gyermekének.
Csatád a tán békemoioly képen A dirsó nap fölláagolt as égen ; Éledt a föld a madárdal cftngett ; Áldát pihent a mindenség felett.
BiCrtf)/, bizony találkoztunk gyakran. Mikor még a remény ntját jártam, 8 a békét e régi vándor-utbau Saeretui ctak általad tannllam.
Ha van most is, ki a tltndérvág/ak Htján tart a rögös, nagy világnak : Tánczolusd meg! Csak, ha vihart gázolt. Talál majd a csendben boldogságot
Példa : magam, aki veled jártam. — Rám sem ismerős régi vándoi tártam '' — A hl most benn, nint egy agg, nyugodtan, Gyönyörködöm rág hallott dalodban. —
SZALAY SÁNDOR.
Míg karod a felleget kavarta, Lenn a pasat* úttalan avarja
Zirgett-zörgött, a hagy sailaj Nyargalóztál rajt'' kere*itöl-k
j-vsdul asa!
•ló kedvednek akkor nem örültem, Irgalmatlan csirógatád fölém. A záport meg iieaw kö«á vágtad, Ugy járatád a kellatlen tánraot. . .
Ha meguntad, gyorsan mesaaetártál, Nagy kaeoajjal h«g?va a fakápaál. Karjaiddal a morgó falhókat Eff peres alatt afcrfOldakra löktad.
A karvaly.
(Folyt, éa vége.)
Tudja a karvaly, hogy nyáron leginkább a mesAn éa lomb«rdAb«?fl tanyás aa apróuiadár, fosszál pedig kücal mnul as emberi lakokhos, hol leginkább jut valami ctöpedék s morzsalék-hos a nagyobb kertekben ; esrét jó őkelme falusní.
Hideg télen aconban leginkább járja a karvaly a kerteket, hogy a csaknem megdermedt tollasok könny üsr.erml essenek hatalmába. Jajj ekkor a sármányoknak, pipiskéknek, rigónemüeknek és pintyőkéknek.
A préda (ildötése alatt makacsaága és el-saántsága bámulatos, néha a vakmerőségig megy éa nem egysser megtörténik, hogy a hajtott madárka után as ablakon át a ssobába is be-
repül, legkevésbé s«m hozsn zavarba a kitört ablak üvegek caörömpölése.
S7emle|enaég>» ha''ártaUn. a prédának — melyet kiszemelt — okvetlenül hatalmai»» kell esni, m»*rt egy ra''tppet »ent tágit. Sokszor megtörtént már, hogy a le^nép-s^bb titrzán — pár öluyire tólnfn — ragadott meg egy szegeny pacsirtát. ver«-bet avagy sármányt.
Szemtelensége által igen hasonlít a h é j á h o s, s válaiknzó szellem által külö nöeen a jércze lUnik ki. Miutien félelem nél kül rohan a madoráes által kitett r s a I m a-d á r kalitjára, s rérengzA dühében igyekezik a halálra ijedt kis szárnyast a sodronyok közül kivonni.
As európai erdők legügyesebb állatját u mókust is képes ez orv madár megejteni, ámbátor a legnagyobb ügygyel-bajjal. Nem egyszer meg csodáltam, milyen furfangos taktikával intézte támadáaaít a fürge állatka ellen s csélját mindig el is érte.
Valóban, as ő támadásai — és ügyessége melylyel azt végrehajtja, bármely hadvezérnek is becsületére válnék.
A karvaly néha as apróbb majorságot ís megtizedeli, képzelhető ijedelmére gazdasszonyainknak, a kik előtt a lehető legrosszabb hírben is áll — mint csirke tolvaj „kia kánya", nem is mulasstják el rá kurjongatni, ha ugy véletlenül sxemrekapják a „ház-tájékánu.
Sokak állitáaa szerint — madarunk a galambokat is ragadosná. No, eoat én soha sem láttam, s hajlandó vagyok kétaégbe vonni, ámbátor be kell vallanom, hogy a karvaly szerfelett erős orvmadár \ de ha figyelembe vetnem, hogy a" héja (A. palurabaríus) midőn n galambot á légben megragadja egy
ölnél is mélyebbet sülyed a teher nyomása alatt, azonnal kételkednem kell azon állítás valóságáról, hogy karvalyuuk képes volna egy galambot, — mely talán saját testénél is nehezebb — prédául ejteni, hiszen okvetlenül egésszeu a földig liitzná őt le a teher, mikor még a héja is csak igen lassan repülhet egy galambbal tovább; a karvaly pedig jóval gyengébb. Azonban az nem lehetetlen, hogy a földön ülő galambot meg ejtheti, mert ez esetben nincs kitéve a leesés valószínű bekövetkezésének, — mely — ha a fogáa a légben történnék — bizonyosan bekövetkeznék.
Nem példanélküli, hegy némely sólyom félék (Fslconídae) oly állatot ís megtámadnak, a melylyel semmi módon föl nem emelkedhetnek a légben. A többek közt láttam egy réti sast (Haliaélns albícílla) a midón egy öreg ludat elfogott, s közeledtem hozzá. Felriadt s terhes prédájával mindenkép a légben emel kedni igyekezett, — de igyekezete haszontalan erőlködésnek bizonyult; ezt ő is belátta, mert as erőaen magragadott élettelen testet — halai maa szárny csapisok közvetítésével — egészen a földön vonszolta tovább tovább, a bizonyos távolságokbsn le le szállott pihenőt tartani.
Látszott, hogy ki van merülve, de azért a Indát ott nem hagyta, ámbár jó ideig üldöztem a rét eme korlátlan urát.
A karvaly Európa legélelmeaebb orvmadara, a mely — ha prédaazerséa utáni vágy ösztönzi, minden kigondolható cselszövést alkalmazásba hos, és ravaszságot fölhasznál, csakhogy kétes értékű csiajeinek érvényt szerezhessen.
ó kész alattomosan letkelódm, éa váratlanul előrohanni, vagy a légből njíltan intézni
TIZENHETEDIK ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY.

>« I
MÁJUS 30-án 1878.
nem is lesz az soha, mig csak fel nem épül a rajongók egy akia.
Továbbá bizonyították a párisi kommuna kihágásai és kegyetlenkedései, hogy legtávolabban ezen eszméktói azok állanak, kik apostolaiknak vallják magukat, kik tűzzel, vassal szeretnék hirdetni, mint Mohammet az alkorán csodabogarait.
Hiába! Nem rázhatjuk le nyakunkról a szentírás örökre készített elévülhet -len és elavulhatlan vasjármát: „Orczád verejtékében edd kenyeredet18 Azaz: a kenyér hiánya, nélkülözhetlensége szorítson, kényszeritsen a munkára.
Tehát munkára fel!
Keressen kiki eleget magának s övéinek, és nem lesz szüksége, vágya a máséra!
Bizzék mindenki önerejében és ne várjunk mindent az égtől, honnét épen akkor, midőn áldást várunk, mennykő szokott le:sapni!
Munkára fel s mindenki elégedett lesz, s a haza is virulni fog.
Viruljon is és tápláljon munkás, lelkes honfiakat!
A hivalgók, az ingyen élni akarók „ testét pedig vesse kia fold, lelküket az ég!"
WITT FÜLÖP.
Boriira derül
Sümegit város gyász-tedte láthatárát orom sugár váltja fel, előkészületek történn»k. érkezik a fő pásztor ! május 22 kén három neg\ ed 12 órakor, az ódon vár romjai közepett, durrog a mozsár — fennen hirdeti: közeleg a fő pásztor! Be vonulásakor, valamint a következő napokon át is — nemzeti szinlobogók diszitik a házakat, kifejezi a jelvény: itt — körünkben időz a fő-pásztor. IJgyan ez nap este, virág és k<»-szoru diszeskedik az ablakokban, fény tengerben a város, illuminatió minden felől. A fáklya lángja magasztossá teszi a tért, hol a zene kiséret mellett egybe gyűlt közönség kört képez öröm sugárzó arczczal éljenekben tör ki, midőn a szeretett püspök erkélyén megjelen, kit a város nevében Ferber József ügyvéd a következőkben üdvözölt:
Nagyméltóságú és főtisztelendő püspök ! királyi belső titkos tanácsos, kegy elmes urunk!
Vannak uemzetek, országok és városok történetében pillanatok, melyek titkosan hatnak reánk, az érzés húrjait felhangolják, a kebel dobbanásait, egy édesen csengő dallá
a támadást. .Szóval, nincs körülmény es helyzet, a melyben magát bele tatalni uem tudná, és annak előnyös eshetőségeit kizsákmányolni meg ne kísértené; és pedig szerencsével. 1)»- hiszen: a ki mer az nyer; ő pedig — szó ami szó — mer is nyer is.
Többször voltam szemtanuja, midőn a vadász által kivert fürjet — meg mielőtt az rálőhetett volna — villámgyorsan elkapta és tova illant vele, csak annyi időt sem hagyva a a bámulónak, hogy egy lövetnyi göbbel oldalba köszönthesse.
Néha vércse módjára — az aratókat ve szi figyelme alá, hogy a kasza élét respectáló fürjeket el fogdoshassa.
Szóval számtalanok az ó csinjai, de minden gazsága mellett is be kell ismernünk, mi ként nincs cselekedete, melylyel szellemességet el nem árulná, és ügyességét be nein bizonyítaná.
A préda megszerzését nagy mérvben elősegíti bámulatos repülő tehetsége. Kevés madár van, a mely vele mint repülő, versenyre kelhetne, de azt hiszem egy sincs olyau — a héját kivéve, — melynek szárnyalása változatosság tekintetében as övéhez hasonló volna.
A karvaly csodálandó gyorsasággal képes repül ni s kösbe-közbe villámgyorsan sa legmeglepőbb ügyességgel irányt változtatni. Hepüló mű vésse te leginkább kitűnik valami sebesebb madár üldözése alkalmával; akkor van csak igazán alkalma az észlelőnek megbámulni azon képességét a légbenvaló mozgásnak, a mely kevés orvmadár kivételével — raada runk sajátságai kösé tartozik.
Szökdelései gyorsak, s rendkívül ügyesen végrehajtvák, valamint tftároadó lecsapás ós a játszi csapkolódás — vagyis a köznép kitétele sserint: a .csellegés" is.
Reptében képes bár milyen sebesen haladó madarat elkapni körmeivel, eőt midón egyenes haladtában — tehát a leggyorsabb szárny mozgásokkal — szeli át a légtengert: egyszerre kész irányt változtatva egy a bokor sűrűjében vagy a tüskék közt megpillantott
varázsolják és átringatgatják a megelégedés és boldogság hónába, hol as emléknek, melynek kedves képe önkényt feltűnt lelkében egy soha feledésnek nem induló oltárt emel — rsjta tömjénerdő az Istennek, hogy öröme drága tárgyát keble mélyéből kihalni ne engedje ! Ezen pillanatok legdrágábbika a mai nap Sümegh városára nézve, melyen exellentiá-dat, mint Veszprém megye püspökét, fő-páaztorunkat, Sümegh város legnagyobb bir tokosát, mint ilyent üdvözölhetni szerencsések lehetünk.
Megragadja keblünk szelidebb húrjait a kedves pillanat, s szózatra ébres/ti fellelkünk, minek folytán hangoztatja Sümegh városa:
Boldog férfi a az édes magyar hazauak, kinek életpályáján az Isten, a kath. anyaszentegyház, a hata, a király és az emberiség szolgálatának legszentebb füzérei virulnak; de még boldogabb férfia az, kinek szivét és homlokát azon édes öntudat környezi, hogy kötelmeit — Isten, a kath. anyaszentegyház nak, a haza, király és az emberiség szolgálata ban híven és buzgón teljesítette. Exellentiádat Sümegh város ilyen férfiúnak ismeri és tudja; azért fogadj, kegyesen a város hódolatát és tiszteletét — legyen ezentúl városunk atyja, támasza, istápja.
Biztosítja a város exelleniiádat, hogy fiai és leányai Isten házába gyűlvén megemlékeznek róla és kérik az Istent, hogy exelleatiád életét az emberiség számára kimért lehető leghosszabb évek során az Isten, a haza dicaőssége — városunk javára állandó egész s ég ben megtartani méltóstassék !
Éljen! — mit a lelkesült tisztelgők éljen harsonája követett.
Erre Kováts Zsigmond ő exMlentiája meghatottan köszöné meg eme megtisztelést — emelkedett beszédében elmondá, hogy ói Sümegh városához az ifjúkor, a baráti, rokoni szeretet emlékei fűzik, a távolból hangzott hangok, a mostani tisztelet, csak erősbiti keblében rég ismert érzelmét Sümegh városának,
— szívesen jött ide — azonban midón ót most egy szigorúbb kapocs a fő-pásztori is fűzi e helyhez, kettős örömmel jő, mert látja, hogy a nyáj egy a pásztorral, hisz ugymoud egy a czél mely felé törekszünk; könnyítve ott a felelős teher, hol szeretet fűzi nyájat a pásztorhoz, miért, midőn látja a város ragaszkodását
— ő viszont érzelmiről biztosítja, sőt ha kell anyagi segélyét sem fogja távol tartaui; ismételve meg köszönve a tiszteletet, — szűnni nem akaró éljenek közt vonult vissza az erkélyről, — hova azonbau az öaszhangzatos dal-, a zene ismét vissza készteték, azonban his8zükmég inkább az örömtől sugárzó arezok, melyek láthatók voltak, — s azon lakósok hívó tekintete, kik egy szívvel és lélekkel üdvözléka kegyes atyát, a szeretett pásztort. Rákóczy indulója ki sért bennünk a szétválás helyére ; eloltattak a fáklyák. — de a szeretet lángja
madárkára mind a gondolat lecsapni, és ismét fölemelkedve — útját tovább folytatni, mintha nem történt volna semmi.
Egyébiránt a karvaly repülése alantas, de nem túlságosan közel halad a föld színéhez, ámbátor — szokásai közé tartozik fák, — bokrok és épületek közt mintegy lopva suhanni tova, alkalmasint, hogy a nevezett tárgyak maszkirozzák támadását sőt egészen észrevétlenné tegyék mindazon állatok ellenében a melyeket megtámadni akar. S így aztán a ve* rebek, foglyok s egyéb kevésbé vigyázékony szárnyas állatok csak azon veszik észre magukat, hogy a gyorsszárnyu rabló váratlanul köztük teremvén, egy gyei megritkitá soraikat, s mielőtt a veszedelem elől csak a menekülésre idejük is maradna gondolni, már akkor arra ok nincs többé, mert gyűlölt ellenük prédául ejtett fajtársukkal együtt eltűnt a mesz-sziség végtelenjében, oly gyorsan mint jött.
Valóban ha tekintjük e hazánkbeli kis szárnyas duvad életmódját — illetőleg élelemtárgyait, rájövünk, miként különösen mezőgazdasági szempontból — és vadászatilag, a legkártékonyabb orvmadarak közé tartozik, s méltán megérdemlené a legszigorúbb üldözést, sőt a végleges fajkiirtást.
Igaz, hogy néha napján pár egeret is zsákmányul ejt torkosság, — de nyilván kényszerű éhségből; de ezen csekély haszon, mit a káros rágicsálók néhányjának elpusztításával előidéz, a legcsekélyebb mértékben sem ellen súlyozza azon csaknem kiszámithatlan következményű károkat, melyeket az erdőre és mezőre nézve föltétlenül hasznos rovar pusztító madárkák, és a vadászat körében tartozó apróbb vadak folytonos gyilkolásával előidéz.
A mi madarunk fészkelési viszonyait illeti, erről mondani valónk kevés, — de kimerítő.
Kevés orvmadár van, a melynek fészkelési viszonyai annyi különösségről tennének tanúságot, mint éppen a karvaly-é, a mely nemcsak a fészek helyének megválasztása ál-
ma gasabban lobog keblünkben, honnan Vesta-tüzként nem fog ki aludui sohs!23 ánöexellen-tiájánál tisztelgett a hely beli járásbíró- és szolga-biróiság, valamint as adóhivatal személyzete, a városi képviselőség, — az iskolaszék az itteni tantestület, és számos magánosak; kiket ő exel lent iája a legszivélyasebben volt kegyes fogadni.
Soraiuk bezárásával azon óhajnak adunk kifejezést: bár soká marsdnasserény, deőssint« tisztelői körében! s ha bármily tekintetben borús fellegek tornyosulnának a város láthatára fölé, segítse azt atyai áldó jóságával el oszlatni, távoztatva a borút, élvezze velünk együtt soká — igen soká a mosolygó derűt!
BÁNFIALAJOS.
Helyi hírek.
— A zalamegyei jelentés a vetések állásáról. Buza jó, repeze és rozs középszerű, — de helyei-közei kitűnően szép ; a tavaszi vetések általában jók, kapás növények és szőlő kifogástalan, az időjárás kedvező.
— Orbán ur becsületesen beváltotta hozzá kötött várakozásunkat; példásan viselte magát; nem hozott sem fagyot, sem dért, csak még egy kis szelet, azt is jó meleget. Egyszóval: fényesen megezáfolta Petőfink versét, hogy : „komor, mogorva férfiú volt Orbán.* Az idén tehát nagyobb baj nélkül átestünk a kalen-dáriumbeli félelmes napokon, s most már csak egy kis alkalmatos eső keli, akkor aztán vigabban fütyörészünk.
— A nagy kani»*ai tiszti önsegélyző szövetkezet tagjait ezennel értesítem, hogy a szövetkezet hivatali helyisége t. évi június hó 1 étól a városház épület I-só emeletébe (ott hol a távírda hivatal van) tétetett át,saszokott hivatalos órák jövőben minden hó 6 első-, valamint a hó 8 és 9-dik napján — ugy szintén minden hét csütörtökén délután 6 — 7 óráig fognak megtartatni. Egyúttal tudomásul hozom, hogy az anyagok az eddigi árnál kilogrammonkint 2 krajczárral olcsóbban adatnak s kik venni szándékoznak, forduljanak a szövetkezet eddigi anyagkezelöjéhez. Nagy-Kanizsa. 1878. május lió 24-én. A szövetkezet elnöke Oprisiu Péter.
— Dalestély. Május 2n-én mostanában kissé zajtalau városunkat feleleveuitette a „nagy kanizsai dalárda" dalestélye, mely a polgári egylet-kertben szép számú közönség előtt következő müsorozattal tartatott meg: 1. Ki a gonddal, Rieger Györgytől. 2. Tanzlied, Walzer, Santnertól. 8. Soló négyes, Familien-Polka Scháffertól. 4. Vadász bordal, Zymaitól. f>. Soló négyes, J&gerlust Astholstól. 6. induló, Beckertől. Az egyes darabok eléneklése kitűnő gyakorlottsággal, tisztán és szabatosan ment végbe; egytől-egyig gyújtó, lelkesítő hatásúak voltak s zajos tapsra ragadták a közönséget; meg is illeti az elismerés e hangos nyilvánulása
tal mutatja különezségét, hanem uémely oly dolgok közlése által is, a mely egyébiránt más nemű — illetőleg családi rokonai által egyálta lalán mellőztetik.
Ugyanis a karvaly fészkelő helyét nem köti egy és ugyanazon területhez, sem más — idegen fészket hatalmába nem ejt, sem pedig egy költési időszaknál tovább as általa gályákból rakott tojó ágyat nem használja. Holott pedig ez más — talán az orvraadarak nagyobb részénél szokásos. Pedig fészke nagy gonddal — ámbátor elég lazán épitett lapos s kevés mélyedéssel biró , de elég erős készítmény, a melynek alapjat meglehetős vastag ágacskák képezik — .fölfelé fokozatos vékonyodással.
Készemről — a karvaly fészkét kizárólag csak erdőben találtam, illetőleg nem is any-nyira bent, mint inkább a szélekhez föltűnően közel. Nem volt eset, hogy fészek fája messzebb lett volna a Osztáshoz egy jó pisstoly-lövésnél. Pedig ez orvmadár elég óvatos. Azonban, én azon véleményben vagyok, miként fészek helyének ily közelsége a szélekhez, csakis a sza badabb kilátás korlátlansága iránti tekintetből építtetik. Megemlítendő, hogy madarunk nemcsak a síkság erdeiben üli föl családi tűzhelyét, hanem egyenlően az «lőhegységek — általában az alacsonyabb hegyek is kedvencz tanyahelyei fészkelési czélokra, legyenek azok bár tűlevelű-, lomb-u avagy vegyes fanemekből álló erdők.
Leginkább április utolja (beaárólag május végéig) a karvaly tojás rakáai ideje. 4—5 — 7 tojása ki keltését a jércze 2 hét és 6 nap alatt végezi be. Petéi zöldesfehér színűek, májszin, vagy rozsdabarnával fecskendezve vsgy foltozva. Általában madarunk tojásain az alap szín zöldesfehér, és többé kevésbé sűrűen megrak vák rozsdavörös és barnásfekete pontok és foltokkal
As alakilag nem nagy tojásokról meg kell még jegy esnem, hogy nem érdesek, sőt simák és fénylők; továbbá, a nőstény madár petéit abnormis esetben 3 — 4 hétig is el üli.
LAKATOS KÁROLY.
a buzgó tagokat a fárad hattan elnökkel együtt, kik megértik,''nogy az élet gondjai közt el-fásult kedélyve mily felelevenítő hatással van a senei hang, mely egyike as érzelem legszebb nyilvánultam ak, testvére a költészetnek. Nem kevesebb dicséret illeti azt, ki ember, társai lelki életére gyakorol jótékony felvidámító hatást, mint aki testi fogyatkozásain aegit; e nemes czélnak szépen megfelel a „nagy-kanizsai dalárda". Az estélyt kedélye«, vidor táncz fejezte be. Elégedetten távozott mindenki azon óhajtás kíséretében, hogy bárcsak több ilyen vig episod a lelki ujulás derülne reá - « szomorú világban.
— Gyorsvonat Párisba. E hó 15-étől kezdve közeledik Bécsből Párisba az Erzsébet pálya gyorsvonata, jelentékeny gyorsítással: As ut Bécsből Párisba, Münchenen keresztül 33 óra és 22 perczig fog tartaui. Az egyenesen Párisba feladott málha a határ-állomások«»» uem vétetik vizsgálat alá.
— Majális. A nagy-kauizsai „Társas Kör" vigalomrendeső bizottsága t. é. junius 6-án délután 5 órakor tavaszi tánczmulatságot rendez. Minden többit a meghívó.
— Nagy meleg. 18 —19 éu oly rekkenő meleg volt, hogy kánikulának sem vált volna szégyenése. Dójután 2 órakor 24 fokot muta tott a hévmérő szabadban.
— TJj szolöpusztitó rovar. A folrfnií yelés- ipar és kereskedelemi ministeriumnál káros rovarokat mutattak be, a melyek azonnal a magyar-óvári gazdasági akadémiához küldettek el vizsgálat alá vétel végett, a hol ez meg is történt. Most tehát a jelzett ministeriura Pest megye hatósága utján haladék nélkül arról értesítteti, miszerint a kártékony rovar neve „Pe-ritelus griseus" s mindeddig, életmódja és kár tételei alig ismeretesek; csupán annyit tudunk róla, hogy a Rajna vidékén többször az által vált'' károssá, hogy a szőlőrügyeket meg rágta, ugyanily módon kárositju s rózsafákat is.
— Névünnep. A nagy-kanizsai kis
dednevelő egyesületnek e hó 28-án szép ünnepe volt: a láugbuzgal mu, érdemdús elnök nő Martínkovics Károlyné neve napja, melyet a kis növendékek ritka kegyelettel ültek meg. 16 an szép virágcsokorral földíszítve elmentek lakására a kegyes elnöknőt üdvözölni, hol a kis Eisinger Géza értelmesen, tiszta hanglejtéssel meglehetősen hosszú és szép verressel köszöntötte félőt; együttesen egy kis rövid imát mondtak, mely után egy mÜizléssel gy öng> -bői készült fali álványt nyújtottak át, ezen emlékirattal: „Emlékül a kisdedovoda intézet növendékei által május 28-án 1878." A di szes kis ünnepi csoportot mindenki megbá multa az uton; a jószívű elnöknőt is mélyen meghatotta s tiszteik ed és ; meleg szavakban köszönte meg a szives megemlékezést, s a ki csinyek jó kedvvel, ezukros pogácsával megrakodva tértek haza . Otthon pedig volt mit
Wttt Fülöp talány gyűjteményéből.
Első szótag Szól ily s s 6 k a r:
Hadd ragyogjon a* az arany, Nem bánom !
Szálljon ki a síkra velem, Elvárom !
Kinek veszik nagyobb hasznát t Magválik
Ha én azertek, vsgy ha o csak Sugárzik !
Felülmul-e sz érdemben Oly rokon,
Mely csak sí tál ha én érts Dolgozom ? I
Mit nekem az ékszer, jogar,'' Korona !
Kényért szerzek, »ke kell, mag Borona T
Gyűjtse tarunk, uzsorás 51 Halmokra, •
Átkot hozok, gyilkot ént Zsarnokra!
A második pedig F e I s z 6 1 a m 1 i k emígy:.
[gaza van, teremt'' agyse''! Anyámnak :
Dolgozni kell, segítek a Vargának ! •
A harmadik tag Ejt ily szavakat:
Mindegy nékem, szerda, hétf5, Csütflrtflk :
Minden áldott nap agy napot Betöltök !
És az egéa* Szava az lén :
Fáradoztok, kaptok érte Jutalmat:
Munka a tán tőlem ¿de* Nyugalmat I
(Megfejtési határidő janin a 9)
• ▲ májns 16-iki Közlöny*-ben vaef
jalent két veratalány magíajtéae, aa rl*&6 S Kévé", ismert Írónk aeve -t a másodiké : gyomor. Öelyesen intették meg: Ifj. Tersánciky József, Ilorváth Andri», Németh Simon. Grflnbaum Márk.
tizenhetedik évfolyam
ZALAI KÖZLÖNY
MÁJUS 30 áa 1878.
hallani a papának a mamának a szép napi e*e-ményrOl.
— A könyvekkel való házalást az osztrák tartományokban ujabban eltiltották ,
a most azok Magyarországot árasztották ol a pony vairodalmi termékekkel, melyekből azon- I ban rendesen caak az «ls.5 ftizel jut a kdzíinslg i kezet».-. CaodAUtos különben, bogy nálunk a I törvén) s remi képviselőinek nem jut eszébe, l„,gv «z«u német házalókat eltiltsák; mig Mehnor ügynökeit , kik Petöti diszkiadáaát terjesztik, már többször kiutasították, sót 1« is
turtuztatták.
Tilt F. hó 24-én délelőtt 10 ora
tAib.ii», a Zala-Egerazegh*z oly közeW''. úgynevezett .kismalomban" tüz ütvén ki, a mol- | u ári akol "az istállóval együtt elhamvaztotta. Két ló, két szekér, r kocsiz minden ruhája és több étele * tüz martaléka lett. A kár mintegy r)(j<j__6<Hi trtra becsültetett.
_ Ji.. Füreden a fürdő saison már
megnyílt s nipról napra sűrűbben érkezn''-k a vendégek »z ország minden részéből s a ktil lóidról. A színtársulat Aradi öerő igazgatása Mlatt pünkösdkor kezdi meg előadásait. Kiválóbb tagjai: Bényeiné éa Kott Mari. Egyébiránt a tara iHág még nincs szervezve; az igazgató a viib-ki színészet több kitűnő tagjával folytat ulkuil''i/.ásokat.
— Kövelésre méltó szép tett. — Nagy-Vázsony rom. kath. hitközsége elaggott t kim tó ját Kováoa Ferenezet évi 22:) írttal nyugdíjazta, mely összegnek telét, netáni halála után, özvegye fogja kapni. E szép és ueuies tett annál is inkább meger-lemli, hogy lelemlitsük, mert a szegéuy néptanítók nem-,-«ak működésűk tartama alatt részesülnek mostoha sorsban, de és főleg ha nyugalomba lépnek. K szép tett érdemében részesek a tan-Mugyélö ur és a nagy vázsonyi plébános.
Vásár engedély. A íöldmiveláa-, ipar- és kereskedelemügyi m kir. míníster Zalamegye területéhez tartozó Zalabér községünk inegeugedie, hogy az ott f. évi junius hó 7 re eső országos vásár, ez évlaen kivételesen ug> anazon hó 4 én tartassék meg.
— Keszthelyről. F. hó 23-án városunk intézeti hallgatósága várva-várta azt a nAgy I perczet, a melyben kezet szoríthat azokkal, kik ! hasonló rögös uton haladnak míut ők, kik azo- j iu»s irányban törnek azon nemes caélielé, hogy az édes haza felviruljon. Ezek voltak a magyaróvári akadémia derék, liaiga''.ói, kik három tanáruk, névleg Dr. Kudiezky Jenő Cselko_— ; ée (Cserháti urak vezetése alatt egy nagy tanulmányi kirándulásra útra keltek, tapasztalataikat gyanipitandók. — A mi Keszthelyünket is utb* ejtvén, az itteni uradalom jeles be- i rendezését s intézetünk mintaszerű bel- és kűl- j gazdaságát megtekintek. A Szt. Györgyi állomáson kiszállván, a keszthelyi intézet összes tauári kara az urodalom néhány tisztje és a hallgatóság 12. biz. tagja harsány éljennel fo- | gadváu őket, tekintetes fíalás Árpád igazgató ur meleg sr»vakkal iidvözlé a jövevényeket, a hallgatóság részéről p -d:ig Spotkorszky tíusz- | táv ur fogadta őket. — Ezen fogadtatás után a í«uéki országhirü gulya és ménes tekintetvén meg, a vándor sereg megebédelvéu keszthelyre hajtatott, hol a hallgatóság a lengő zászló megpillantása után egetverő éljenek ben tört ki s aztán — — — volt ¿ilelkezés olyan, milyen csak édes testvérek közt szokott leuni — A keszthelyi hallgatók megoszták velők lakaikat, mit azok igénybe véve, visszajöttek az intézethez, melynek belső termeit megszemlélve, az mtéiet gazdasági majorja vétett megszemlélés alá. — Estve közöz baiujuett volt, hol a mindkét részrőli tuasztok óriási sora következeit éltetvéu egymást. — Másnap az uradalom
sármelléki réssét tekintették meg — s innen a Hévvizel, hol az ebéd ia megtartatott. Innen as
intézet rendezett szőlőtelepe s gazdaságán vonult keresztül a vándor sereg a városba, s a
tudomány ós megfigyelések koronáját a magyar tenger — a Balaton — megszemlélése képezte. A lomha szárny u est ellakará utasaink szemet elől a festői képeket, — tapasztalatokkal gazdagodva közös vacsorára gyűltek a keszthelyi intézet t. tanári kara s hallgatóságával, hol megitták azt a búcsúpoharat, mely elválasztja ugyan testet a testtől, de a barátság a a testvériség szelleme megszilárdul auuak eaepjeitól. A pohár végcsengése hallik, — az óra éjfélre jár, . ... az éj kün oly komor, .... a csillagok milliói közül e.gyet sem láthatni, mintha azok is összesküdtok volna utazásaink ellen — sö''.éten hagyják az utat, mintha szók is velünk azt susognák .... nne menjetek ! maradjátok \ u
— Vigalom. Folyó hó 20-án a zalaegerszegi polgári iskola tanulói saját könyvtáruk javara a sörkertbeu tavaszi táucztnulat-ságot rendeztek. Az eredmény kieiégitó mindegy 50 frt tiszta hasznot tesz; noha a vendégek nem jelentek meg az óhaj ott számmal, nem tudni mi okból, pedig az idő is « lég kedvező volt. Különben a vigalom fesztelen kedélyes és beleszámítva az egyik frauezia körtánc/ban előfordulózavart — elég mulatságoa volt. --s egész éjjeli 12 óráig tartott.
— Zala Eger szegről, itt egy társulat alakult, melynek költségén a helybeli zenészek minden csütörtökön d. u. ti — 8 óráig játszanak a sétatéren. Ez mindenesetre áldás városunkra nézve s méltó elismerés illeti a buzgó társulatot; csak még az iránt kelleue intézkedni, hogy ily alkalmával ös-t ¡csoportosult utczai gyermekek lármája s szaladgálása ne zavarná a szórakozni vágyó közönséget, minek iolytáu többen a hölgyek közül, mint tapasztaltuk, kényszerültek a szomszédos kertek bői hallgatni a zenét. Hisszük, hogy egy kis szigorúság mellett ez agalibaság nem ismétlődik.
— Rövid hirek. John Genin amerikai kalapos, a Kossuth kalapok készítője meghalt.
— Budapesten a bécsi postavonat egy hordárt elgázoit s teljeseu ketté metszette. — Mac-Mahon marsall és neje maj. 23 an meglátogat ták a kiállítás magyar osztályát. — Málha pasa elhagyta Londont s Parisba utazott, sőt — mint a N. Fr. P. irja — Konstantinápoly ba is elmegy. — Soproumegyében egy elhunyt huszárkapitánynak uz a végakarata volt, hogy máglara tegyék s petróleummal égessék el. — Oruazurszag beleegyezik, hogy a eongr^sus elé terjeszti a san-stefauoi szerződést. Valamennyi hatalom elfogadja, első ülés juu. 11-én lesz Berlinben. — Badacsonbau több szőllőbirtok eladó. — A Vezúv ismét tevékenységbeu vau. — Biharmegyébeu egy nő 3 gyermeket szült azonban meghalt mind a három — s az anya is. — Nagy• Becskerekeu Kichter Gusztáv tiszttartót agyon sújtotta a villám a mull héteu. — Budapesten egv nő csalódott szerelem miatt elmetszette gégéjét.
— Arany János most ia gyöngélkedik. — Bret Harte hírneves amerikai író Ozefeldre (rajnai tartomány) neveztetett ki konzulnak.
— Balassii-Gyarmaton egy a napokban elhunyt tímár 33 évig volt beteg. Neje ez idő alatt híven ápolta. — Nagy tüz volt maj. 20-án Tokajban, a kár ezerekre rug. — Több gyermeket megmart N. Váradon egy veszeti eb. — Máj. Iti iki debreczeui majalison hidegvizet ivott táncz közben egy gyönyörű leány s pár perez múlva meghalt. — A fehérmegyei takarékpénztár 10U irtot adott a pári-i magyar egyletnek. — Egerben honvéd síremléket lepleztek le a napokban. — 1701 hazüau vau
üres lakás es idő szerint Budapesten. — Svédor szágban a váratlan idő változás folytán meglehe tőseu szigorú léi állott be. — Amerikában az a j divat, hogy léghajóban kötnek házasságot. — Az angol trónörökös a párisi világtárlaton eg\ gyar bundát vett meg.
ma-
KI nyeri ?
Prága máj. 25 én : 61. Lemberg w r 39. tizeben _ „ 30.
OD
87. 38.
81. 5. 58. 13. 41. 42. 24. 64. 49.
Irodalom.
— Előfizetési felhívd*. A „Magyar Jogász" ^és Curiai értesítő) III. évfolyamú jogszaki és közigazgatási napilap mindenekelőtt a magyarországi ügyvédi kar veszélyezteti érdekeinek buzgó védője, a helytelen coditicátió erélyes elieuese. Érzett hiányt pólol a jogszaki irodalombau, és főleg az ügyvédi osztályra a bírákra nézve mutatkozik valóban nélkülözhet-lennek, a mennyiben mindennap teljes kivonatát adja a „Budapesti Közlöny" uek, közli a kir. táblán, a legfőbbitélőszéken és a semmi-tőszéken előadandó ügyeknek jegyzékét kifüggesztésük előtt, ugy a már eliuté/etlek lajstromát az előadást követő napon, a miként történt eldöntés megjelölésével. Tájékoztató czik-kek, tertalmas hírrovat, a külföldi jogélel nevezetesebb mozzanatainak ismertetése,— curiai dönlvények, törvényszéki csarnok stb. képezik a „Magyar Jogász* (és Curiai Értesítő) többi tartalmát. A lap előfizetési ára negyedévre 4 frt, félévre 7 frt 50 kr., egész évre 15 frt. Az előfizetési pénzek Budapest, József-tér 3 szám alá küldendők. Kun László, ügyvéd, laptulaj-douos és szerkesztő.
— A „Csöndes órák" 12-ik száma megjelent díszes kiállításban egy igen szép képpel s a következő gazdag tartalommal: „A gyógyit-hatlan seb", (eredeti regény), Feodortól ^egy ismert írónk álneve.) — nNyáréjí álom", ^eredeti költemény), Kisfaludi Atalátói — „a férj becsülete®, (cr»''d<iti «-1 beszélés), Vértessy Arnoldtól. — .Erdei magány", (eredeti költemény,) Benedek Aladártól ^képpel). — „Az Alibi", (Maseroni Carlio olasz beszelve). — rA dalok könyvéből", {Heine után), Szülik Józseftől. — „Piperék a római nőknél",— „Négv nap", (Episod a török-orosz háborúból, Wsse-welovr után), Pataky Istvántól. — Az 1878 iki kiállítás es a nők." — „Nagyvilági hirek, adatok," .vegyes újdonságok", apró hírek." — A borítékon: a szerkesztő müveinek hirdetése, Hymen, sakk rejtvény, képes betű talány, szikrák, a szerkesztő uyilt válaszai.
Vegyes hírek
— Olynn vereség is ritkaság az államok történetében, amilyen Vilmos császárt s mindenható ministerét érte. A Hödol féle merénylet alkalmaból a csásrar törvényjavaslat készité sét rendelte el; elkészült az s beterjesztetett a birodalmi gyűlés elé. A törvény czélja, bogs a social-demockratía eltojtassék, békó vettessék a véleménynyilvánítási szabadságra és a gy ülésezési jr»gra. Szép vita kelt mindjárt az első szakaeruál s az lett a vége, hogy eme szakaaz 251 szavazattal 27 ellen elvettetett. Ez az elvetés involválta azt, hogy elvettelik a többi is. O felsége ergo — a birodalmi gyűlést bezárta, rnivel bezáratni ueni lehel. Ez bizony boszitBág s a német parlamentről, ln>l Bismarck azúr, nem tettüuk volna föl ennyi bátorságot.
— SnjáUteril halál. Varsaillesben mint a .Petit Marseillais" írja, egy katona fejfájásról panaszkodott s néhány nap múlva agyszél-
hüdésben halt meg. A bonczolás kiderítette, hogy a szegéuy katonát egy csomó haj ölte meg. Gyermekkorában sebet kapott a fejére, mely beforadt agyán, de a beíorradás helyén haja kezdett nőni s ebből egy csomó befelé n6tt as agyvelő felé. Ez okozta halálát.
— Püspök és rabbi. A testvériség egyik szép példányáról értesitik Pécsről a Peeter Loydot. Dr. Kohn Sándor a pécsi hitközség főrabbija egy terjedelmes talmud lexikonon dolgozik, melynek kiadása 14—16,000forintot igényel. A bécsi cs. k. akadémia «ubventióral támogatja e tudós müvet. Különösen kiemelendő azonban a magyar katholíkus egyháznagjok nagylelkűsége, kik e vállalatot csaknem kivétel nélkül több példány megrendelése által gyámolítják. A pécsi püspök dr. Dulinszky Nándor, ki szünetlenül fáradozik, hogy a különféle confessiók közt a testvériséget és türelmességet előmozdítsa, egy szép tette még külön feleinlítést érdemel. Egy dr. Kohnhoz intézett levelében ugyanis szerencsét kívánt a mű sikeréhez és annak nyomtatási költségeihez maga is 100 forinttal járult.
— Kaufman és Simon hamburgi czég hirdetésére hívjuk fel" a figyelmet; szó van ab-bau eredeti sorsjegyekről, melyek főnyereményekkel bőven el vannak látva; ezen sorsjegyek nálunk is gyauithatólag kelendőségnek örvendenek. Ezen vállalat méltó a teljes bisa-lomra, miután állami jótállással kezeltetik s a czég szoliditásárói országszerte híres.
l''tazók névsora
N.-Kanizsán, 1878. május 19-töl 1878. — május 26-ig.
.Arany szarva s"-hoz rzimzelt szállodába : Molnár N. Csáktornya, <jr. Batthyány Cl Ikervár, T*uc*er Bécs, Mir.ichl B Bécs, Beran I. Trieat, Hartman N. Birs. Hubav I. Budapest, Rozenzveig B. Bées, Jelinek N Bérs, Széli I Szombathely, Pol-lák 1. Várasd, Klein I. Budapest, Cseznyák F. Keszthely, Koliu 1 Béca, König I. Oszlopán, Brodecaky K. Somogy vár, Körmendy L. Vízvár, Bárány D. Boglár. Kardos N. Köt vő», Bosnyák G Somogyvár, Ma-t««perger N. Perlnk, Csal.y 1 S»tér, Künig M. Béc«, Pollák N. Leadva, Flicz J. BrUnu Krauaz A Bécs, Nuukovics N. Géiye, Boller N. Nagy Atád, Mikoa B. Mikon Preihofer N. Budapest, Véd L Bécs. Weiaz A. Bé<*s, Tuboly I. SfSjt«r, Svastics B. Egerszag, Widner A Bérs, P.-cz N London, Kohn H. Bécs, Hajrts N. Leadva, Lövy Beruáth Bécs,
„O r ii s t 1 á n"-boz cximzett szállodába : Pelezman A. Prága, Houli S Veazprém, Schmidt I. Győr, Wolf I. Bécs. Latko I. Prága, Doliak I. Caák-tornya, Hoszing^r S Csáktornya, Fiacher A. Psat, Lakatos Gy. Egernseg, Mayer L. Badacaon, Kohn A. Varasd, Pollák H. Pest, Bühm V. Sümeg, Zigen B. Letenye, Kerék P. Keszthely.
.K o r o u á"-hoa ciimittt szállodába : Varga Gy. Posony. Kovács J. Peat, WeiM I Grácz, Baier C. Bé -s, Grilnberger S. Bécs, Hohn B. Bécs, Herczfeld J. Bécs, NVeinberger L. Grácz, Konyóri N Csáktornya, Szili I). Botfa. Lengyel N. Siófok. Weizer M. Bées, Hermán M. Pinkefeld Kohn I. Grácz, Krátlieter I. Bées.
Szerkesztői Qzenet.
2782. P. Budapest. A kiránt lapszámot elküldöttük.
2783 N. Pötréte. Köszönjük a szires megemlékezést-, a ezikkre uézve magán levelünk megy.
2784 Többeknek Sümeghre. Őszintén sajnáljuk. hogy a közlemény megkésett; mert B. urnák mi is barátai közé tartozunk ; majd inkább a menyegzőről többet; de ideje korán.
2785. X. Keszthely. Az első vers csalogány-dal. a második halálmadár ének, alig hiaxük «1, hogy egv szív hangjai ; különben jók. V. urnák átsdtuk a tiszteletet — s a lapot elküldöttük
2786. K. D Budapest. Nem sokára magáu levelünk megy, a ezikkie nézve intézkedtünk.
Felelős szerkesztő: Bátort) LajOS.
H I
Nyujt«unk kezet a szereiicséiiek!
375,000 birodalmi márka
• - ~L~ 1
vagy 218,750 forint
f«nyersniényt nynjt k»dv«»ö .setben a legújabb May péazklsor-••Iái, mely a magns k«r«áay által jóváhagyva ét biztosítva van.
Esen uj tervezet elfiuve ahban áll, hogy oóhá: y hónap fsfolyása alatt 7 »orsoláaban 49,600 aytreaiéiiyiiek okvetlen ki-sorsolás alá kell kerülnie köztük esetlege« 375,060 bir, mái ka vagy 218,760 frintnyi fónyeremányuyel osztrák értékben, f.''«-log padig : _ _ _ __\
1 «yeramTá m. 250 000 1 »y«r á m. 12,000 1 nyerem, á m. 125 000 28 nyer. á m. 10,000
1 nyersni. á m. 80.000 4 nyer. á ni 8000
1''nyersm. á m. 60.000 U) nyer á m. 5000
lídyeram. á m. 50,000 74 nyer. á m. 4000
2 nyerem, á m. 40.000 2tál nyer á m. 2400 1 nyersm. á m. 36 000 412 nyer. á m 1200 8 nyerem, á m. 30.000 «2» »y«r. á ia. 500 1 ayertm. á m. 25.000 «00 nyer. á m. 250
5 nyer am. á m. 20,000 5»01f) nyer. ám. 138
6 nyeratn. á m. 15,000 stb. •»•».
A Ifgköatlahbi első, az állmn által biztoaitott nyeroin«''i»y-haaás pénz-klaorslása blvatals an megállapítva lévén, uz
már f é. Junius hé 12. és I3-An leend
megtartva, n melyre a i''»r*j«k''yek következő össsegb« kerülnek : 1 egész eredeti sorsjegynek ára o*ak tf márka vaify 1 frt50kr. <• é. b
1 fél . „ e . , 1 „ 75 .
1 negyed . • n e t''jj • « — . 90 -
Valamennyi mrgbizáa az üszzeg előleges beküldése v gy postavtalváay Mellet azonnal és * Isguagyobo gonddal esxknzöí-teük, mindeuki magát az állam rzinn rével ellátott eredeti »orS-Jegyet kapván tőlünk kezéhez.
A megrendelésekliez a megkívántató hivatni»* tervezeték dij nélkül mellékelteinek minden nunás után pedig felszólítás nél-kUl küldjük résztvevőinknek h kivaUlos huzáai jegyzéket
A nyeremények kiliietése uiiudenkor pontoaan az állam jót-álláea mellett történik s akár közvetlen megküldés vagy kivá-natra érdekeltjeinknek Ausztria minden nagyobb paczain ír imái ló öasaekötletéseiuk által kézbeaittethetik.
Vállalatunknak mindenkor kedvezett a saerencte. sok mas
tekintélyes nyeremény klzött gyakran az első ffnysreményeknek
örvendvén az, melyek az érdekelteknek kozvcilenül fizettettek ki.
Aa ily a legszilárdabb alapon nyugvó vállalatnál, előreláthatólag mindenütt biztonsággal a legélénkebb részvételre számíthatván, kéretik, már a kttzHI Hazái miatt Is minden megbízást minél előbb, köavetlenül alulírott bankházhoz intésni.
Kaufmann & Simon,
bank- ós viltd-Ozlet Hamburgban,
bevásárlása és eladása mindennemű államkötvények, vasulí részvények és kölcsttnsorsjegyekuek. U. i- köasöuelUnket fejezve ki ezennel irántunk eddig tanúsított bizalomért, leikérjük az uj kisorsolásnáli részvetelre, fő-törekvésünk ezentúl ia oda irányulaiid. mindenkor ]n>iitOs és szilárd szolgálat által tisztelt érdekeltjeink telje, megelégedését kiérdemelni. Föntobbiek. (f»H7 III 2-41
"BlMriBlMMar
A leghatá«06al)b valaineniiyl keserűvíz között.
Hatásában as által különbözik előnyöseji a tóbbi ismert keserű víztől, hogy kisebb adagokban hatásos s használata nem okoz utóbajokaf.
^Vi-3) Dr. Leidesdorf Miksa, tanár.
Különösen az által tűnik ki, hogy enyhén keserű, kellemetlen izfi és hogy még hosszabb használat után sem zavarja meg aa étvágyat és
iXXms Dr. Korányi Frigyes,''
Valamennyi budai keserűvíz között kellemes i/e és jeles hatása által tűnik ki : gyomor- és bélhurutnál, megrögzött székrekedésnél, albasí vérpangáanál valamint v^rtolulá''oknál, aranyérnél, étvágytalanságnál,
„b.,877- "«■ 26-<n- Dr.- Kiss Sándor.''
A hatás kivétel nélkül gyors, biztos és fájdalom nélkQli. Wflrzburg 1878.
Dr. Báró Lichtenfels-Seanzoni, u!ZlT''
Baktárak N.-Kanizsán t Rosenberg és Welíach, Strem és Klein nrak fdaserkereskedésébeni
Készletben minden gyógyszertár és fűszerkerssksdéabsn. Nyomtatványok stb. ingyen, a szétküldést Igazgatéságnál BndtfMtM
Rendes adag: egy fél borospohárra]. "Mi
tizenitr1t.1 >1k f.vfolyam.
ZALAI KÖZLÖNY.
MÁJ OS 80-á*rate.
• . V
Ajándékba adjuk
mindenkinek
a Jetiik »¿^«ehh háztartási rzlkkekeí, u^rniut: ka-f* e>o-kanalakat. késeket és villákat. *tb. *»b.
A rég megbukott ixngy angol hritania-erüsl g.vár
IIIf;•Vnii.lu..kMgi által'' ineg leUr.uk bizra, hogy valamennyi i.álni.k
• aktáiban levf. ^zűüt hritani* árnkat a «z.43it.4si k".lt«''g és a mu..-k:i)''.''r '' , részénok e«ek.-iv mentéi Itésr mellett elajándékozzuk.
A* szállítási költségeknek Angliától Kérs!*. valamint a mtin-k.ihér egy esekélv résJtének megtérítése fejében, a tárgyak mellett lé.v.í Ktsx''egnek beküldése ragy utánvétel mellett is, a követke-rőkrt kapja mindenki
MT ingyen "ÍM
i; drb. britania-ezüst evi-k.inal tí drb ugyanolyan kávés kanál. "ös>7.es»ii 12 dib , melynek ára előbb tí frt volt. most nifld a 12 drb. egy ölt véve . . - frt
«; „ britania-exnat asztali-kés, angol aczélpengével , r. „ iigyanolT.ni viliavat, összesen 12 drh.. melyek ira
,.|.-.hh t»'' frt voli. nos- mind a 12 drb egyutt-éve 1 . tejszedo-kanál. nehéz lajta, előbb .*t frt. most . ,
britan a ezflstlo''l. előbb. I frt most.....-
I''/eken kírül ■•le^ati''» asztali gyertyatartók, páronkint 1. — . - - , :l. —; rsézzék • 50. 75. SU kr. 1. -. 1.4«»; kávé vagy thea kannák 2. . 2.5n, —, 4 —; karos gyertyatartó páronkint S.60. |0..*.ii # 14 —, 2o . cxnkorszelenezék 2.-—. 2 80, 4.—, 5.50, 7.—; ezukor-hintő f,<l 7*1. lM), 1—; rezet és olaj álvánv 2.50. 3 80, 1.25, 6— ; vajszelem-ze !k"> 1 T*». 2.S0. 3 2">. 4. — ; kéxi lámpák darahonként r.o. lift. >*i kr í fit. és axánttalsn mris tárgyak.
Különösen figyelembe veendő. ^Mi
•i drh asztali kes. leufiu. britania-ezüst nyél. angol aczélpcu^éri''l. ií drb. ngyaiiolvan vil''a. i*» drb. nehéz kitUnó evőkanál. •I .11. ugyanolyan kávés kanál eleg. bársony-tokban együttvéve 21 dib. ni -lyek azelőtt tok nélkül 13 frtlia kerültek, mostani áruk a tokkal együtt e*ak frt 6 40. K íárgvak a legfinomabb hritaiiin-exüsthol vannak kó»xitve.
* a valódi 13 latos ezüsttől még öl évi használat után sem kiibiu-boyt -ihetok meg; f.''héi—n'' maradásukért egyébiránt irá-lielj kezelné v-''il.ilt.itik.
Tnvál bá kötelezzük magunkat mindenkinek a pénxt v''nx-szaadni, l.a az ■•vő-eszközok vagy kairtlak fek••t«''*k V/lgy «árgák
lennének. t. 1-12)
b r i 1 a ii i a-e z ii s t íí r u-r a k t á r
/i*c*, Jitibeiib*rg*r*(rrts8* 1.
2.35
3 40
1-30 I 80
2."KI,
Csali 4 napig látható!
A fó plarezon.
II ik és Utolsó felállítás a legérdekesebb látványokból : a nagy plevnai ütközet, hol több mint 4000 muszka esett el, és a nagy tűrök győzelem! (612 2—2) Konstantinápoly Törökország fóvárnea egész vidékével 7 roértfölndnyí terjedelmével.
A nagy roham Alexináczra, a legutóbbi orost-törok csatákról. Egy csuda hal(latriccia) az ázaiai vizekből, Bombajböl.
Egy PhiRikai készület Willán tanár m to/ (Londonból), mely egy csuda nfit az alsó térrész nélkUl ál Ülj a el/i.
Bővebb fdvilágosiláa a falragasaukon.
Wodraschka Cöle9tin,
tulajdoros Bérabol.
Birtok eladás.
Tobasicon (Horváthorseágbnn) Bilovár. Darnvár, Pakrác a K»tina helységek kótt 14 hold elaT> rendű szántóföld, 5 hold rét, ''/a hú,d tiatal gyQmölcsAs kort, V, hold szőll<5 s három épület szabad kézbAI eladandó. Bflvebb értesi tést ád Premuzic Simon városi j«gjz6 Belováron. 616 1-3)
(''xfiHzár
kizárólagosan
királyi lay szabadalmazott
PURITAS
H a j-i f j i t ó-t e j.
A .Puritas* nem hajfesték, hanoin tejnemfl folyadék mely majd* nem azon rsodáiatos hatás»al hír. hogy ó«z hajakat megifiit, aza* las-•aiikínt még pedig le«késébh tizennégy nap alatt ama saint visszaadja,
iiirlvlyel ere.lctileg hírt!
A „Paritás" nem tartalmaz festékanyagot A haj tetmé* szerint vi/.t* 1 mosathatik, lehet fehérrel átvont vánkosán aludni, és gőzfürdőket használni, a festéknek nyoma sem veh- tő ósare, mert a
nem fest, hanom iljitji és pedig a leghosszabb és legdnaabb női hajzatot és a férli bajá'' é* szakállát
Kgy «veg »Paritás" ára á Irt. (poztai <v ét küldésnél 20 krral több a késypénezel vagy n''ánxéttel kapható: FranOZ ftttüil niílSBwÍiMÍílM
atrasae 38. azáM. — Nagv Kanizsán valódi miuő.éd.on Prá06T Béla
gyéfyszerász nmál. 3-26»
PűiikOsdl finnepek
alkalmával
KÉJVONATOK
rendeztetnek rendkívüli olcsó szdllitáas&l
Barcs-, Zákány Kanizsa- ét Szombathelytől Bécsig; továbbá Fiume. Trieszt ós aa Lloydgózösftn Velenczébe.
Útközben a 20.000 lánggal tündériesen világított világhírű adrUbcrfi barlangot is megtekinthetni. ^614 1—1) Trieazttól Mlrainnrebe tengeri uUzás vállalutík.
Menetjegyek egyszeri felbeszakitáasal 14 napig érvénye aek és minden nagyobb délvasati állomásokon válthatók.
El utazási id/i, stállítási árak agy mint minden közelebbi érte-aitéat a minden állomáson kifQggesstett hirdetmények nynjUoak.
Umralli és Társa Prágában.
Mezőgazdasági gép gyárosok
ajánlják a szilárd kivitel, kíinyfi járáa. nagy munkaképesség, és tiszta e*épélésről legelőnyösebben ismert, ugy rámán áll^, mint
kerekeken járó
kézi ét járflány-csépiékész-űleteiket
l-tól 8 ló, vagy őkor erejéig.
Továbbá kéaaitnnk kdlnnféla nagyságú és oli«mert jó minfiségd
tisztító rostákat kuksricza morzsolékat érszscs
kaváfékat (580 15-20)
Képet árjegyzékek ingyen és díjmentesen.
Nagy-Kanizsán, nyomitott a kiadó liptnlajdonos Wtjdits József gyomtjtóján.
r
í KOLLARITS JÓZSEF és FIAI
, legelső
; kész fehérnemű, vászon, asztalnemű és szövött áru gyári raktárukban
az ,YPSIIaA]\rTI -Hoz
liiülapesteii, víiezl-utc/a 4. sz. alatti áruházban
kaphatók
iiiiitdeiuiemfi kész tVrfl-, iiói és gyermekfaliémemttek, vasznak és
asztal nemitek
a l''gnagyobb választékban és kitllnő minőségi.en a Irgjntányosb árakon
Férfi ingek, rtimbnrgi, hollandi vagy irlaudi | inir»k tnadapolnmhil 1.3", 1.S0, »xiueaek
vászonból, darabja 3, 3 50, 5, 6, 7, | |.»|5, I .»0, vászonból 2 frt 40, 3, 3.50,
8, 10. 12 frt. gulyák 1.65, I 80; 11 éveseknek In-
Férfi Ingek, hímzettek, madapolainből. melle g.-k madapolamból 1 frt -10, 1.1)0, sxirie-
váaxou. darálna 3, 4, .''», »í, 7, S. 10, 12, sek I 7.''», ¿.10. vászonból 2.li.r>, 3.15, I
14—20 frtig. frt, ¿atyák l.''ifi, 2 frt ; ltí é v a e k n e k
Férflmadapolia-lngek, darabja 2, 2.50, 3, madapolatnból 1 50, 2.10, színesek 1.7;''»,
3.50, 4 frt. ''2 2(1, vászonból 3, 3 »0, 4, 4 50, gatyák
Férfi színes Ingek. 1.50. 2, 2.5o, 3 írt. Két I 75. 2- 2 20.
külan gallérral 2 5«), 3 frt. Kétz fehérnemüek leányok szániára, minden
Férfl színes angol exford Ingek, darabja nagyságban és minőségben, ugysxinte
2.{H), 4.75, két kii lön g.-illériul daiahja 2, esHesemők axámára, melyekről kivánatra
2 Sí», 5 frt. árjegyzékllnket bérineilteseu beküldjük. Férfl gatyák, magyur, fé''maryar v«uy finn- Tovább* ajánljuk uaicy raktárnnkat vászon
«•zía szabásra, puiniuhől 1.20. 1..I''», I.5<», és asxtaluemüekben.
vászouhél 1.50, 1 •»(», 1.75. 2 frt rinn- Rumburgi vaszen, 42 motor (54 iőí) vége
burgi vászonból 2.25, 2 5.» 3, 3 Irt 5U 23, 24, 25, 2»5, 27. 2S, >jO, .12, 35, 5S,
Ferfl feberhsrlsnysk, paunitból fehér vagv 4i>, 42 »5. 50, 120 frtig
színes tnexatia 4, l.fit), 5, 5 50. K. d.50. Hollaudi vagy Irlandl vászon. 3ti méter (50
7, 7 50, S—14 frtig, .-xéniáim), fehér tn- rőt) 22, 23. 24, , 2»-, 2S, 3o, 32, M4,
exatja SfiO, 4, 4.ÓO. ft, ü, 7. S, í) frt. I I W, 40. 45. 50, 100 frtig.
frtig. fálbaiifenyák, fehérit-tlen vásxoiiből Hollandi vászon, gyermek-f^hériieinüvkre es
varrottak, Inrzatja 4 50, •». 7'' frt. ágynemüekre •121''4 moler (42 rőf) vége
Férfl zsebkendők, fehér váaa<<n tuczatja 3, !•», 17, IS, 1?», 20, ül, 22, 23, 24, 2«;,
3 50, 4, 4..V), ő, 7, S, fi, lo, 12 irt. 28, 30, 50 ín.
20 frtig Creas vászon 23''/, méter <30 rőf) vége
Férfl zsbkendók, vászonból, fehér sxinea ÍO.MJ, 11, ll..r>«>, 12, 13, 14, 15, 1«, 17,
•zéllel »1. S, |I> írt. harisztból sxiuea *aó|. 1«. 19, 20, 30 ínig.
lel 7 írt * írt 50, színes painutzaebken- LepedÓ vÉSZOH egy szélbon, 2Í) méter (3S
dők dhja 30 kr. 3''» kr, 40 kr. pamut rőf) 12 lepedőre vége 33, 36, 3S, 40,42,
batiazfxsebki-r.dők «xlitea széllel tue/at- 44, 4b. 4S, 5<i, 1<X) frtig.
ja 3 írt. Fehér pamstcsinvat, ágynemilekre, 1 méter
Férfl gallérok, minden tormában, legtlno- 3s, 4t), 48, 68 kr.
mahb tcxalja írt, M írt 50. MadapoltM vagy Chiffon. vé/e 40 méter
Férfl kézolák, tuezatja, 12 pár 5 trt. D írt (5l''/, rőf) 9.20, 10.40, 10.8O, 12, 13 50,
N4I Ingek, rumburgi vászonból, simn, dbjx 14, 17, 18, 21.
2.25, 2.60, 3, 8.50, 4. 5 frtig, hliugelt Szlnos kanavász, 23•/. méter (30 rőf) ü,
3, 3.50, 4, 5 frtig franezía mell varrással ».60, 10, 11, 12, 13, 14, 15 frt.
é| hímzettek 3.60, 4.50, 5.5l), »í, 7, 8, Színes rubaperkálok. due választékban 1
15 frtig, rnadapolainliől sima 1.50, 2 frt méter 3»», 38, 48, 50, 52, 64, 50 kr.
slingelt 2.60. Váozonzoobkendék, bölgyak és urak száma-
Mi hálé-corzottek. madapolamh.il egysxe. ra, tuezatja ''2.50, Ö, 3 50, 4, 5, »1, 7, 8,
rüek 1.30, 150, disxitatt 1.75, 2.25, 2.60 U, 10-20 írtig.
3, 3.50, 4, 4.50, 6, 10 frtig. T»rülk»l3k, tisita vászon tuczatja 5.80, 0,
NŐI lábravalők. madapolamból, sima sxe- d.90, 7.50, 8, ü, 10, 20 írt.
gélyzett. dhja 1.60, slingelt 1.1K), díszített Asztal kendik, tiszta len, tuesatja 4, 4 50,
2 20, 2.25, 3, 3 60, 6 frtig. 5, 6.50, 6 ÍM), 7, 8, », frt, abroaaok »i, 8. Nil alaáOZokávák, madapolamból, szegélyek- 10, 12, IS, 24 személyre, darabja 1 frt 90
kei és díszítéssel, darabja 2 50, 3, 3.25, krtól 14 fiiig.
3 50, 4, 4 50, 6, 15 írtig, uszálylyal 4, 5, Damast aszlsll toritök. •» saemályre ő.5u, •>, 7. 8, 20 l''rtíg. 6, 8.50, 7. 7.50 !), 10, 24 frtig, 12 az«-
Nil harisnyák, pamutból kitllnő minőségben mélyre 12, 12.50, 13, 14.50, 16, ltí, 18,
tuezatja 6, 7, 8, 9, 10, 11,12, 14, 22 fo- 20 40 írtig. 18 sxemélyro 15. 23, 32,
rintig színesek pamutbúi, párja 75, 80, 48 írtig. 23 személyre 32,34, 40, 50, 53,
90, kr. 1.20, 1.30, 1 50, 3.50 krig 75 frtig.
Nil zsobfcoadik, fehér vászonból, tucatja, Kávéoboadik, színes és fehér, darabja 3,
2 50, 3, 3.50, 4, 5, 6, 7, 8, ltí frtig, an- 3.tíO, 5, 5.50, 6, 11 írtig, caemege kondök
gol cáérnabatíaztból, fehér, 4, 4.50. 5, tí, tuezatja 3, 3.50, 4.50, 5.58 krlR.
7, 8, 30 frtig. Clipktflfllaylk, l ablakra 3, 3.50, 4, 4.50,
Nil flranezla derék fűzik. iMieder,) dhja 5, 5 60, 0.50, 7, 8, 9, 10, 15 frtig.
1.30, 2, 30, 2.75. 3, 3.60 4 frt 50 krig. Agytoritik, darabja 4 50, 5, 6, tinóm ríps.
Fin Ingok, tí évesek számára madapolamból, bili 9.50 asztalterítők 3.80, 4, 5
dbja 1, 1.40, azines, 1 írt 25, 1.40, vá- frt, ripsb.''Jl 7 frt 50 kr.
sronbAl 2.10, 2.40, íélmagyar garyák 1 10, Agypokréezok, 4.50, tí.50, nagyobb 6, ö.rx),
1.20, 8 éveseknek ingek madapo- 7 60, 8 50, 11, 14 forint 50 kr. M e n y-
lamból 1.10,1.50, szinosek 1.26, 1.55, i a s s x o n y i k é s z I e t e k k e I 180 írtól
vászonból 2.20, 2.45, gályák, 1.20, 1.40 ; \ 1800 frtig és íaljebb, kész fehérnemíl és
10 óveaeknek, madapolamból 1 25, i vászonban a legszebb klállitásbau sxol-
1.95, szinesok ICO, 1.75, vászonból 2.30, gálhatunk, ezekről árjegysiküuket kiváu-
2.60, gatyák 1.36,1.60, 12 é v e a e k n e k, I sagra bérmentesen küldjük.
Az aruk legjutányosban szabottak s ha valami a megvett vagy rengelt tárgyakból
akár mi okoá) fogva Mtasésre nem lenne, 14 uap alatt, ha az ársaelvényünkkel el van látva, nemtaak >ziv*»tn kicseréltetik, de kívánságra az érte fizetett nsszeg is viiszaadatik.
Levél általi megrendelések még aznap, melyen étkeznek, külUnüs tigyi-lemmel és
.pontosan eszközöltetnek in csomagolási dijt utm sxároitnuk. (5tíO 7—*)
FEHÉR MIKLÓS
Mezőgazdasági ¿jupraktár tulajdonos '' BUDAPEST : üllői ut 12 ik szám „köztelek". — HÉC.S: Pra^erstrasee Íí) „Hotel Huogaria-
Képviselője és »''eaárüaryoüke
JFt. Hornatoy & Sons (Gratham Anglia) és számos hírneves bel- és külföldi gazdasági gépgyárossknak,
ajánlja a nagyérdemű gazdaküzSnségnek R. Horniby i, Sons általános elismerésben r黫e«ü|t és a legkevesebb tüzeli anyagot fogyasztó gizmozdonyalt, kívánatra saalma-tüzelő készülékkel ; valamint a legkevesebb pót részeket igénylő gizosépliflépelf «melyek legutőhh az 1877-ik évben .(''biis''iniaban" tartott nary nemzetközi cséplőgép versenyen az olsi díjjal es a nagy arany eremmel lőttek kitüntetve) rendeletre biztonsági önétetővel felszerelve.
Ajánlja továbbá sailárd szerkezetű ós legkevesebb vonerut igénylő .Paragon" kaszáló fipoit,(melyek a legutóbbi az angol királyi egyeaület által .Tauntoji" ban tartott nagy kaszál«» versenyen, aa 1-ső, második és 3-ik dííjat nyerte) továbbá a „Varm Leamington" ban 8 napon át tartott aratógép versenyen Saintén aa l-sfi, második és 3-ik díjjal kitüntetett .Sprlngbalasce* arati gépolt — melyfk a Kranexia. Belga, Hol. laud éa Svédországban tartott Irgutébbi nagy versenyeken a „Paragon" kaszáló gépikkel együtt az első érmekkel lettek kitüntetve.
Valamint Hollnfowortb agy szintén Stoddart amerikai gépgyárosok „Solky" kézi emtl''yQvel ós .Tiger önlerakő szerkezettel ellátott (593 6—tí)
szénagyüjtő gépeit és gereblyéit.
SV Árjegyzékek kivánatra díjmentesen és bérmentve m^gkü ldetnek.