Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
21.39 MB
2023-01-09 13:22:10
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
30
63
Rövid leírás | Teljes leírás (558.67 KB)

Zalai Közlöny 1878. 079-087. szám október

Zalai Közlöny
Nagy-Kanizsaváros helyhatóságának, nemkülönben a „nagy-kanizsai kereskedelmi s iparbank”, a „nagy-kanizsai takarékpénztár”, a „zalamegyei általános tanítótestület”, a „nagy-kanizsai kisded-nevelő egyesület”, a „soproni kereskedelmi s iparkamara nagy-kanizsai külválasztmánya" s több megyei és városi egyesület hivatalos értesítője.
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap.
17. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:


TÍAGY-KANIZ8A, 1878. október 3-án.
> > rr
Tizenhetedik évfolyam.
-—.——— Előfizetési ir
,egéax évre . .
fél évre . negyed évrP
Egy szám 10 kr
8 frt f
o
Hirdetések
6 hasábos petitsorban 7. másodszor 6 s min.ien további sorért 5 kr.
NYÍLTTÉRIJÉN
soronként 10 krért vétetnek fel Kincstári illeték minden (»gyes hirdetésért különf 30 kr fizetendő.
ITu
J illa»)
szét f
w . I


lap szellemi réttét illető közlemények a szerkesztőhöz.
anyagi részét illető közlemények pedig a kiadóhoz bórmentve intér.endók : NAGY-KANIZSA Wlsislcshtz.
Bórmentetlen levelek, csak jsroert munkatár saktól fogadtatnak cl.
jKéziratok vissza küldetnek.
előbb: ,Z AL A-SO M OG YI K O Z L Ö X Y/
V-KHin/.SHYiiros helyhatóságának nemkülönben a „n.-kanizsai kereKkedelmi s iparluink4*, ^n.-kanizsai takarékpénztár", a „zalamecryei általános tanítótestület*, a n.-kanizsai kisde<l-neveló esyeMtilet*, a ^soproni kereskedelmi s iparkamara lu-knuizsai külválasztmánya** s töUb megyei és városi egyesület hivatalos értesitóíe.
Hetenkiiil kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap.
Felhívás előfizetésre.
Évnegyedes előfizetőinket az uj évnegyed kezdeten felkérjük, hogy előfizetéseiket minél előbb megújítani szíveskedjenek, nehogy a szétküldésben hiány merüljön fel.
A beküldés legczélszerübben 5 kros posta utalványnyai eszközölhető.
A lap ára oktober—deczemberre 2 forint.
Tisztelettel
KIADÓ HIVATAL.
barangolás Somogyban.
(-Vége.)
Ha tekintetbe veszszük, hogy e gyár telepen mintegy hatvan gyermek nőne fel minden oktatás nélkül, ha nem akadt volna egv derék tisztartó, ki a tanitóna k legalább azon egy szobát, melyben lakik és tanit kieszközölt, ha nem szereke volna fel a kis múzsa termet taneszközökkel, ha nem buzdítaná alattas népét az iskoláztatásra, ha nem ügyelne maga, hogy a munkás megszolgált" pénzéből félre tegye azt, mi a tauitónak jár belőle — mondom ha nincs e tanügyet pártoló férfiú, ki neve hangoztatásai "csak tettiben engedi olvasni; ugv nem ér Lukafáig a tanfelügyelet szorgo-zása. nincs oktatás Lukafán !
Mindezzel nincs elégtéve az ügynek, a törekvés hajótörést szeuvedhet ha késni fog a segély. Óhajtandó volna e szerint, ha a tanfelügyelőség közbe jöttével oda lehetne birnia telep tulajdonost, hogy oly helyen --miről nem megvetendő évi jövedelmet huz,
ne sajnáljon a munkás osztály gyermekei oktatásának előmozdítására iskolát épiteuii, a tanitónak lakást ehhez legalább kert és föld engedménynyel a tanügynek és ez által köz>etve a haza oltárára áldozni abból, miből a jó Isten oly bőven megáldotta.
Amiut tudom a bérlök fa illetékkel szívesen fognának évenkint segédkezni. Fölösleges fölemliteni, hogy oh telepeken, pusztán stb. — hol mintegy harmiuez gyermek mozog és él, a kötelesség szent szava kiállt fel : ennyi gyermeket oktatás nélkül fel nőni engedni nem szabad!
A közellevó falvak tá\olabb levén annál, hogy oda lehetne őket küldeni, miért az iskola fel állitás itt jogosan követelhető. Azon erős hitben távozunk e helyről, miszerint ott — hol alkalmunk volt egyet mást az ipar terén szemlélhetni, alkalmunk leend még nagybecsű Biedermann mozsgói nagybirtokos család nevét fennen hirdető múzsa templomot fel épülve láthatni, hol időről-időre fogja a nemzet napszámosa aggodalom nélkül az ifja munkás sarjadékot a dicső alapitó neve tiszteletére tanítani !
Távozva innen nem hagyhatom említés nélkül, iskoláról szólván, Almamelléken levő csinos népiskola épületet, mely ha jól értesültem állam segélylyel épült, — a kormány által kiadott terv szerint valóban a község fő diszét képezi Tova haladásunkban mig a mozsgói rendezett urodalom gyönyörködtet, addig fájó emléket kelt bennünk Szigetvár közelében levő úgynevezett: „török halom* látása különösen ma, midőn arra lehet gondolnunk, hogy legközelben tán Bosniában utaztunkbau magyar halmot fognak mutatni a vándor-
nak mondván : itt magyar és bosnyák fekszik e gödrökben, elestök jelvénye e halom!
Méla gondolatim közepette bent vagyunk a mocsár feddte helyen,ott vagyunk, hol mocsár volt a véd bástya, ott hol ma város terül el Sziget-vára előtt, Szigetvárott. Az idő nem kedvez, szakad az eső! lia itt vagyok gondolám, mit törődjem a cseppekben alá hulló vizzel ott, hol Zrinyi Miklós, a hós, nem törődött 1566-ban sept. 8-án a golyó záporral, bátran rohant ki Szulej-man hadának — ily helyen nem juthatott eszembe a kémélet, be törtettem a várba!
Jobban mondva be mentem csak és nem törtettem, sem törtem, mert li''szen nem levén török előttem, de most már más előtt sincs zárva, nem csörög bent a vitézek kardja, nem áll készen a halál hangot dörgő taraczkja Zrínyinek békésen űzetik itt az ipar. — Szinte előttem lebegett, a vár bensőjében járkálásomkor, a magasba nyúló fó erősség lángja, Szulejmau halotti szövétnöke, előttem Zrínyinek az udvaron égő vagyonát emésztő tüze — meg meg állva a vas lemezzel bevont kapunál, melyet maga nyittatott ki a hós, hogy halni menjen dicső halált Jurancsics Miklós zászló-■ tartóval és vitéz íenmaradt hadával! Még | inkább élénkité képzeletem, midőn a város templom boltozatán levő freskót nézve Zri-| nyit törököktől körül véve magasztos alakjában lathatám.
Ma már midőn el mult 1878. sept. 7-ike, ott áll a kegyelet pompás emléke — Szigetvárottaz Ilona-tér átellenében Zrínyit tüntető szobor -- az oroszlány, melynek sajnálom én csak helyét láthatám — ott áll, bátorságra figyelmezteti, ki-
rálya iránt hősi elszántságra buzdítja a magyart, de egyszersmind tiszteletet hirdet miudazokra, kik eme hazafias eszme megvalósításához bár miként hozzá járulni készek voltak!
Barongolás czimet adtam uti leírásomnak meg is akarok ennek felelni, amennyiben barangolásnál nem követeltetik az ut rendszeres egymásutánja, e szerint én is el hagyva hogyan és miként indultam Szigetvárról, csak azt említem meg, hogy ismét kegyesrendüek birtokán Taszáron érzem magam, hol rokoni utasítás folytán szerencsém van Talabér György Zalamegye szülötte — Taszár község majd fél százados plébánosa az egyházi irodalom terén fran-czia magyar fordításairól ismeretes veterán lelkészszel — a szives házigazdával megismerkedni.
Itt értesültem, hogy a templomban levő oltárrész még Zrinyi M. szigetvári vár kápolnájából került e helyre; nem hagyhatom emlités nélkül ugyan itt látott csillárt, fából, melynek négyezerből álló golyóját N. Csik Alajos segéd lelkész készítette, ki különben ügyes kézi ipar készítményeiről, mint ezer mü mester az egész vidéken kedvelt hirben áll. — Megtekintve Taszáron lehetőleg amit lehetett; bucsut véve a köztiszteletben levő plébánostól saját kellemetlenségünkre nem fogadván el az őszinte magyar érzelemből származott marasztalást, — ennek következtében aug. 25-én a felhőszakadáshoz hasonló eső által lepettük meg; ez villámlás és dörgéssel fenyegetőzött fejünk felett épen a somo-dori erdőben, hol ki kellett állani akarva nem akarva a reánk özönképen áramló zuhanyt! Velünk volt jó nénike, csak ro-
TÁRCZA
Sokáig várjak...
Sokáig várjak még a boldogságra, Melyért sovárgok évek ót* már ? Arcsom rózsája lassankéot elhervad Mint fosztott domb. ha ai idő lejár. Keményemet, mely duzzad hajóként Hüladt az élet teugeréu tova Miut tar mezőt pusztára lekopaaztja A gyors idők órttmtelen sora.
Nem érdmlem meg tán a boldogságot Amiért ugy késik évról év után? Avagy tán nem jö;t még az ideje el S megtört kedélyre óaz hajakra vár ? Oh hiszen lelkem régtoi rég megőszült S a szenvedésből volt részem elég, Örömtelen futott el ifjúságom 8 mit szenvedék, még a-ost sem volt elég !
Jól van, még várok. . . . várok türelemmel Meglátandom, hogy lesz-e vége majd, Lesz-e *zivemn»k egykor boldogsága Melyért epedve, régtől-rég sóhajt A<ldig csak várok, várok türelemmel S dalolok mig a hur ei nem szakad, Dalolok busán.... hogyha czélhoz értem Dalolni fogok majd vígabbakat. . .
V. SÁRFFY IGNÁCZ.
A játék és hajlam.
Iru: Ságh József.
Nem szándékom holmi nevelészeti szaba-lyok megírása vagy azoknak magyarázása által tudományos irányú értekezést tar-taui, valamint azt sem, hogy soraim egé szen mellőzve a tudomány t s nevelészeti szabályokat, csak fűhöz-fához kapkodott dolgokat
tárgyaljanak : hanem röviden dióhéjba szorítva óhajtom adni mmd azt, mit a gyermek já''.éká ból tanulhatunk a hajlamra vonatkozólag, rnely kétségkívül gyermek éveíuk kibontakozása után fontos szerepet játszik a pálya választás végleges elhatározásakor.
A játék az, mely nem ritkán ten-dentionális iránvt kölcsönöz nemcsak az<>n idő-
fJ
tartamra, melyben azt a gyermek végzi, hanem a jövő titkát is legtöbbször oly határozott szinvonalakkal feltüntetve hordozza magán, miszerint ennek meg, vagy meg nem értéséből egy jövő élet függ, különben a felnőtteknél is, a mig csak szivében meg van valami a gyermek ból, addig, ha még olyan komoly kiit«lenségek nehezülnek ia reá, mégis örömét találja a játékban, a női sziv pedig késő véuségig megtart valamit ebből a tüudérszép világból, éppen ebben állván a női sziv bübája, gyermetegség, a mely tettein és gondolatain elömlik s ez különbözteti me''g és teszi őt a férfi örömévé és a csa Iád napvilágává ! Hogy tad a nő egy-egy kézi munkába elmélyedni! a férfi előtt, a kire nézve csak az munka a mi erőt igényel, ez szinte megfoghatatlannak tetszik, holott ez igen természetes valami.
A szép, a mi az öltésekből kifejlődik, gyönyörködteti, télig munka félig játék, az ilyen foglalkozás, tudja magát ugy elfelej teni mellette.
Vagy ha az öltözködést tekintjük, nem mindig piperészkedés az, a miért a nő annyi érdekkei áll a tükör előtt, mert derék jó nő is szívesen teszi, ha teheti; hanem teszi azért, mert szivének, szemének jól esik a szép. Félig izlés, felig játék. Csakhogy efféle játék néha sokba kerül és a legritkább esetben van belőle
valami haszon — ha csak nera a divatárusnak. Azon felül könuyen tulságra is fajulhat, s akkor azután ha játék, semmi esetre nem vígjáték.
Hogy tud a jó nő — fiatal, öreg egyformán — órákig elmulatgatni akis gyermekkel! Karján ringatja, sétálgat vele fel-alá a szobában, dalolgat neki, elbeszélget vele. és milyen öröm az, mikor a kis bimbó reá mereszti azokat a nagy okos szemeket! Persze hogy érti ! Minden szavát megértette és hát még ha elmoso-lyogja magát a kis élet az csak azulán az öröm !
S ha gondolkozuuk a tnntebbieken, nem-e önkénytelenül akadunk reá, hogy az úgyszólván vérében vau a nűnek 0 már ösztöne akkor ébredt fel benne a gyermekkel való bánás módja iránt, mikor ő maga is mint gyermek szeretett bábukkal játszani, azokkal a legszelídebben bánni, nekik szebbnél-szebb ruhácská-kat varrni stb. stb. Akkor abábuzás merő gyermekjáték volt, de évek multával az akkori játék a családi boldogságra mint ig»n-igen hasznos foglalkozás háramlott át a legtöbb esetben.
Mily gyönyörű, tavasz idején nézni, mint fejlődik a virág, mmt képződik rügy bői a levél, levélkék közt a bimbó! Milyen ^emmit mutató s milyen kicsinyke még akkor ! de ha figyelemmel kísérjük életét, csakhamar észre veszszük mint nő napról-napra s miut telik, kipattan s a gyönyörű kehely kitárja szépségét.
A gyermek fejlődését figyelemmel kísérni ezerszerte nagyobb gyönyörűség, különösen mikor a kis lélek ébredez. Eleintén csak néz s nem lát, csak bámul 1 nincs fogalma semmiről; az első mit észrevesz, illetőleg meg ismer: a kebel, mely táplálja, hanem az csak ösztön, az
éhség vonza hozzá, azután, hogy tapad angyal-tiszta szeme a tápláló arczára, mint ismeri meg messziről ; azután félórákig el-elnézegeti egy-egy ujjacskáját, tele csodálkozással, hogy ez micsoda; azután, hogy kezd rájönni, hogy ezzel az iczi piczi kis ujjacskákkal fogni is lehet; eleintén csak véletlenül akadnak valamibe b csukódnak be, de késóbb már szándékosan szorítja azokat együvé, akkor a gyermek már tud fogni, de nem tu** még irányt adni kezecskéjének, miért nem .»zokott sikerülni szándéka s ez őt igen-igen b''színtja s így fejlődik nála a harag éa méreg, hacsak ez időben ügyes környezete megóvni nem képes.
Emellett a hangokra kezd figyelni. Eleintén a legkisebb neszre összesen, majd megkülönbözteti a szelíd hangokat, továbbá az mya és apa szavát, később egy-egy dal hallatára kezecskéivel felcsattog vagy édesdeden elazenderül mellette; majd — de ki tudná leirni azt a számtalan sok részletét az emberi lélek ébredezésé-nek, hát még mikor az utánzásig fejlődik ; mint próbál egy-egy hangot eltalálni, és azután el-gag7°&jA százszor ezerszer ós lesz belőle az első szó: „apa" — .anya*, -- mit ugyan ki nem veszünk gagyogásából, de átért elhitetjük magunkkal, hogy az volt a mit mondott; — vagy mikor ujjongva as édes anya karjain az elmenő apa után „táá-tááJ stb. érthetetlen szavakat hallati a; mily óröm fogja el a szülőket ilyenkor s mit éreznek, leirni oly egyéniség kísérelje, ki azon érzelem leírására szavakat talál, én azonban megvallom, erre képes nem vagyok. Vagy ki merészelné ecsetelni ason anyának érzelmeit, ki midőn gyermekének dalol s ez hallgatja, s végre ő is próbál anyjával együttesen dalolni?
TIZENHETEDIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
OKTOBE án 1878.
konát, kis feleségemet tatarozván, s akkor vállá be mennyire ázott volt át, midőn már tűrés segíthetett egyedül a bajon!
Ekként jutván végig gróf Pergen birtokán Somodoron, mely ezelőtt gróf Batthá-nyi Kázimér tulajdona volt, azonban 1848-ban ettől megfosztatván, csak a hatvanas évekbeu adatott vissza, kiállván a zuhanyt ismét fó szállásunkra Mcrnyére érkezénk.
A kipihenés után nem időzhetünk tovább, sietve haladunk aug 30-ikán Szt.-Mikiós, Baba, Vadé, Jazvina, Babod. Tard pusztákon és mellettük Tur, Látrányfa falvakon, mig valahára a sok tengelyen történt utazásra egy darabig vaspályán vitethetjük magunk.
Nem tart sóká a kényelem egy „füty* és mi Szt.-Györgynél leszállva kocsin jövünk Koszthelyre. — Barangolásunkat befejezvén, sept. 2-án Sümeghen Venisancte-val kezdjük az 1878—79-iki tanévet.
BÁNFI ALAJOS.
Jegyzőkönyv,
a nagy-kanizsai általános ipartársulat választmányának 1878. évi szeptember hó 22-én tartott rendkiviili üléséről.
Jelenvoltak :
Szakonyi József vendég; elnök: Hencz Antal; alelnök : Kápli Antal; a választmányi tagok közül: Földy Ferencz, Vass Károly, Dávid János, Kocsis Ferencz, Benczik József, Páli Sándor. Hartmann Ignácz, Topolits József, Nagy Károly,FehérGyörgy, Rothmann György, Dancs Kálmán, Weissberger Zsigtnuud. Saller Lajos, Koronya Gergely, Lirheira Lajos és Szommer Károly.
1. A zászlóavatás napjának megállapítására vonatkozólag a választmány kimondja miszerint:
1878 ik évi oktober hó 13 án a felhozott — és a választmány alelnöke általjavasolt sorrendben tartassék meg.
2. A székesfehérvári országos iparkiálli-tásnál a szegényebb sorsú iparosok felsegélye-zéöét érdeklő pontra hivja fel a választmány figyelmét elnök. E pont felett a választmány behatólag vitatkozott és határoza''ilag kimondja azt, miszerint:
oly szegénysorsu iparosok, kik a fent megemlített kiállításra munkálataikat a választmány, illetőleg, ipartásulat által eszközlendó anyagi segélylyel óhajtják felmutattatni: csak akKor eszközölhetik; ha felmutatott munkálataik, a választmány által kinevezett bizottság által jóváhagyatik.
3. Elnök felhívja a választmányt, misze-
rint legyenek szívesek önkényt vállalkozni & kiállításra, vagy a netán biztosan ajánlkozókat sorrendben megnevezni.
A szép számmal jelenvolt jeleukezók név-sorát elnök elkészítvén; mely annak idején la-pilag közöltetni fog, elnök pedig élénken serkentvén őket az általuk elfogadott munkásságra; ezzel kapcsolatban határozatilag ki mondja a választmány, miszerint a társulat tagjai kiállításra az ipartársulat helyiségében minden vasárnap d. u. 3 — 5 óráig: Földjr Fe rencz, Dancs Kálmán és Szommer Károly, e czólra kiküldött bizottsági tagoknál jelentkezhetnek.
•4. llóbinka Vilmos, hentes a társulat tagjai sorába lépni óhajt.
Éljenzéssel vétetett fel.
5. A temetkezési pénzek miképeni beszedése hozatott javaslatba.
Minthogy a társulat alapszabályai ezen ügyr* vonatkozólag nem tesznek kötelezettséget: ennél fogva telkéretik Hencz Antal elnök ur, hogy erre vonatkozó önkényt e;valalt dolgozatát legyen szíves a választmánynak adandó alkalommal bemutatni.
6. A kisdedneveló egyesület átiratát olvassa jegyző, melyben kegy>s közremükódésü ket a zászlóavatasnál testületileg eszközölni ha-tározatilag kimondották.
E meglepő átiratért a választmány hálás köszönetét nyilvánítja a nevezett egyesületnek.
7. A koszoruhólgyek felkérésére egy háromtagú bizottság:
Sallér Lajos, Csemits Károly és Kollarits János urak küldettek ki.
8. A bosniai occupatió által kárt szenvedett harczosaiuk családjai felsegélye/.ése. a vá rosi tanács által rendezett 3U *s segélyező bizottság tagjai sorába a társulat, kebeléből:
Kollarits János, Nagy Karoly és Ilarth-mann Ignácz urakat küldötte ki, mi róla nevezeit városi tauács már eleve értesíttetett.
Kmí
KÁPLI ANTAL,
társ: alelnök.
Jegyezte: JUHÁSZ PÉTEK,
társulati ;egr«G.
Eredeti levelek a harcztérről.
Derveut (Boenía) sept. 24. 1878.
T. Sz. ur!
A 48 ik res. ezredből meg mindig Der-
o
ventben van a 4-ik batalion, az ó ik pedit; Kotoszkoban ; feladatunk szemmel tartania két helységet és környékét, nehogy valami lázadó csapat az élelem szállító kocsÍKat megtámadja: tegnap is Dorventöl 2 kilométernyire f^-kvő Gardán falu ki motozására s esetleges lefegyverzésére volt ki a 15 ik és 1(5 ik század : néhány rozsdás kard s törött pisztoly lett az eredménye az egész napi fáradság s kuutasnak, a mi számtalan baka éiezre szolgáltatott alkalmat. Kato
Parányi kis csillámkák eleintén, alig vehetni észre őket, és mi lesz belőlük idővel?
Egy-egy olyan lény, mely a világot tölti be hatalmával, és minél tovább nézzük, annál inkább nyomódik belé a mi tekintetünk az ó szívébe; és az ő lelke a mi szí vünkbe; a menynyi tudást az mitőlünk elsajátit, ugyanannyi gvermetegséget ad ő nekünk cserébe; első pillanatra megismerhetni ki sokat van kis gyermekek körül. Hangja dallamosabb, arcza mosolygóbb, mozdulatai köunyedebbek, kedélye szeiidebb,egy szóval a mellett, hogy olyan nagyon kedves játék, még nagyon jutalmazó is; gyermeteg lélekkel fizeti vissza az időt és fáradságot, melyet reá forditunk.
És még egy nem csekélyebb jutalom van e gyönyörű játékban.
Majd minden gyermek lélekben van valami kiválóbb hajiam, az egyikben jó, másikban rosz; és ha pl. ez utóbbi ideje korán felfedeztetik, még csirájában elfojtathatik, a jó pedig szintén azonnal kellő ápolásban nyerhet s akkor uralkodó hajlammá emelkedik és kiváló emberré teszi tulajdonát. Már jeles Fáy Andrásunk is következőket irta : „Tapasztalás bizonyítja, miként némely gyermeknél a ter mészét félreismeéhetlenül tünteti fel azon hajlamot, kedvteltést, és teb ''séget, mely /azt az élet valameiyik pályája, valamelyik tudomány, művészet vagy mesterség, felé vonza, kellő kifejtés és képzés mellett rendesen csak kitűnő, jeleseket várhatni az ily esek bői a magok osztályaiban.
Ily nyilatkozó hajlamot elfojtani vagy azzal nem gondolva más , gyakran más, gyakran majdnem ellenkező pályákra erőltetni a gyermeket s irányozni nsveltetését, némi zsarnokság, ¿őt a polgári társaság némi meglopása. Az erőltetett pályájú gyermekből ritkán nem válik kontár, s hajló vagyok hinni, miként az e részben fonák eljárás okozá, hogy a világban aligha több lángész, jeles és nagyíérfiu nem
megyen veszendőbe, mint a mennyit az felmutathat."
A megfigyelés idej* pedig mulhatlanui a zsenge kisdedkor; mert akkor az elme semmi reátukmált, reá erőszakolt modor által nincsen még helyezve, hanem egészen tisztán mutat kőzik még minden kisebb indulat ; és azért is, mert csak akkor tejlődhet ki a jó és szép igazi nagysággá, ha az első csirájában felismertetik, ápoltatik és megóvatik. Ez állitásomát br. Eöt vös József következő aranyosaival támogatjik. «Az épen legbuzgóbb része végzetünknek, hogy életünk azon szakaszában, mely egész jövendőnkre kihat, majdnem közönségesen a véletlennek, vagy mi még rosszabb, érzéketlen be hatásoknak eng-dtünk által, s hogy mielőbb magunkat valamire elhatároznék, egész jövőnk nevelésünk által többnyire elhatároztatott. — Mert ne bízzék senki a gyermek könnyelműségében, s hogy mert felejteni tud fájdalmú s örömei nyom nélkül menendenek át lelkén stb. stb."
Do ne menjünk tovább a természetnél s s vizagáljuk csak a kis virágot életével együtt, nem e azon megállapodásra jutunk rövid idő alatt, hogy annak sokszor egy pillanat, egy mérges ragya, egy hideg dér elég, hogy élete örökre megnyomoritassék vagy éppen tönkre tétessék, mennyivel inkább áll tehát ez a szellemi életre is. Egy rosz példa vagy czélirány-talan bánás elég, hogy a legnemesebb hajlam is örökre megnyomoritassék és Liszt Ferencz, Petőfi Sándor, Jókai Mór stb. bizonyára nem lettek volna a haza dicsőségei és a világtisztelet tárgyai, ha kiváló hajlamuk már zsenge kisdedkorukban kellő tápban nem részesül, és számtalan ember, a kik hajlamuk és tehotsé gükkel ellenkező pályára sodortatva, a középszerűség gond és bánat terhes életet vonszolják végig; hasznos és boldog emberek volnának, ha tehetségük kellő korán felismertetik és ápoltatik.
És ha ez h jó nemes hajlamokról áll,
náink közül soknak kedvét sz gi e haszontalan fáradság, szeretnék már egy kissé nv giire-siteni patron táskájukat, mert biz ez nagyon alkalmatlan teher s kilődőeni fegyverükből a rozsdát, melyet vastagon kent rá kívül belül a gyakori esőzés; hanem erre ugy látszik nem igen lesz alkalom e vidéken, békés hangulat uralkodik a lakosság között, kivált a keresztény boanyak (bakában: diga) meg is ajándé koz bennünket szilvával, túróval, kecsketéj-jel, kukoricza kenyérrel, erdei mézzel s mindé uek felett jó dohánynyal; a mahomedán török Ukósság közül nagyobbára csak az Öregek vannak itthon, fiaik a lázadó seregben harczolnak, komoly magatartásúak, est búkkal szájukban néma phlegrnával néznek reánk, de ki tudná leirni mily erzelmek csatáznak kedély világuk ban. Egy kávé áruló törökhöz léptem egyszer s össze szedve minden szláv tudományomat, bosnyákul tudattam vele, hogy magyar vagyok s nem tudom még mit mondtam neki, ö felugrott, megölelt s besiélt sokat, a mibői én keveset értettem, de mindent megmagyarázott az a 2 könycsepp, mely szemében égett; oda kínálta az nekem mindenét; — csibukját, kávéját igénybe vettem s mikor meg akartam szívességét fizetni ugy megharagudott, hogy alig tudtam megengesztelni, da mégis ugy váhuuk el miut testvérek. Érdekes e népnek imaházába betekinteni, hol a vak buzgó hit szabadfolyást enged kiönteni a lájó lélek minden keserűségét, soha sem láttam oly őszinte tiszta, szívből fakadó imádkozást mint itt; mezítelen lábbal megy be a templomba mindenki, kívül a tornáczon hagyják papucsaikat sorjába, az én bakancsom is ott diBZtelenke-dett köztük, belül keleti szőnyegek fedik a pad«zatot hol az igaz hivők 3—4 sorban ül nek gugolva, szemben velük egy fülkében ül az imáin (fó pap-) kezében könyv, a többiekuél olvasó, ¡máznak egyenkiut s kötösen gyakran hallottam e szót ismételni „amira".
Azt a kis szabad időt, mi a szolgálattétel és fárasztó őrjárat után fenmarad igy csak el tölti az ember; a legmulatságosabb, mikor este <i»sze jövünk ismerősök s tábori tűz mellett pipaszóval beszélünk a napi élményekről s nyomorúság sajtolta oly czifra, sallangos, zamatos, paprikás, bagós és pálinkás baka viczczek születnek ilyenkor, hogy megfájdul a hasunk bele mintha jóllaktunk volna, s csak másuap reggel tudjuk meg, hogy vacsora nélkül aludtunk el; a legjobbizü viczczekkel Horváth Feri traktálja az önkéntesi abiheílungot. mokány gyerek, valódi 3 próbás magyar baka. kinek lábára már a 7-ik sebet nyomta a viszontagság, de azért neoi retirál ^maródit nem jelent); ott küzdenek mellette meg: Nagy, Ke reszturi, Sós, Pongrácz, Kálmán, Horváth Sándor Horváth Pali. Obál. Kss, Mester Jóska Csuk kel tor. Király Béla, Kele Gyuri, Hardi, Hirschler Ödön Tassi, 2 Kozury, Csiszár, Győrffy l''ong., Sólyomi, Oszterhuber, Schmid,
mennyivel inkább a rojozakról. Mert a rosszat a felnőtt emberekben láturk, azoknak csirái mind már a kisded gyermekben is benne voltak. Az idő és élet csak kifejti a meglevő haj lamotcat, de ujakat nem teremt, vagy igen-igen ritkán és a mint a jó hajlamot a lehető tö kélyre lehet kilejteui, ugy viszont a roszat és ártalmast, ha nem íb végkép kiirtani, de fejlődésében megakasztani. úgyszólván méreg fugát kitörni; egyébb hajiamok gondos ápolása által ellensúlyozni és ártalmatlan irányba terelni < kvetlenül lehet, de szintén csak akkor, ha kellő idejében felismertetik ; később ha csak néhány evet engedünk, már lehetetlen ; éppen, mert kiváló hajlam, hamarább is fejlődik, rövid idő alatt tuluralgóvá válik a lélekben és akármit csinál is a szülei ház és iskola mind hiába, a lélek mondhatni elvan veszve. Erre nem egy példát állit elénk az élet, mert azt tapasztaljuk, hogy egyesek pályájukkal épeuséggel megelégedve nincsenek, sót a legboldogulanabbaknak érezik mágusát; nem ritkán pedig az ilyenek vándorolnak az egyik pályáról a másikra azon jó remény fejében, hogy e változtatás által mégis csak megtalálják azon álláat, melyben boldogan s nyugodtan nem csak leélhetik a reájuk mert időt, hanem az ügynek is jó szolgálatot tehetnek; pedig ezt ritkán hozza magával a sok változtatás, mert a benne mutatkozó hajlamot mint gyermek magáról alig észlelhette s később csak tapogatózva s talán az ész sugallata szerint vél egyikben több boldogságot-föllelui mint a másikban.
Azért a gyermek leikét s az abb »n mutatkozó hajlamot már a legzsengébb korban kell megfigyrlDÍ. S ezen szép és legszentebb emberi kötelesség első sorban a szülőket illeti, kik ha észlelésük közepette néha megfejthetlen talányokra bukkannának, forduljanak szakavatott egyénekhez s azok tanácsával oldják meg azt, a mire mint emberek és hazafiak hi-vatvák.
Tlanny Elek, Dervarics, Erdős, Plánder, Grun-ner, Babos, Szeredi, Vittman, Domaniczky, Neuszidler Tóni, a többiek haza retiráltak.
K.
Zavalje, szept. 21. 1378.
Ezredünk 13 án érkezett meg Petrovo szelő ba a itt 14 én pihent még csak nem is sejtve, mit hoa a következő nap. 15 én reggel 7 órakor azonban készen áll az egész első és 2-ik zászlóalj as ugyanott volt vadász csapatokkal ée indul az első bosnyák falu ízacsics felé; korül-belül 9 órakor odaértünk közelébe. Olt már ágyukat is láttunk felállítva s 10 órakor sütötték el az elsőt, mely az ütközet kezdetét jelenté. Rövid 5 perez múlva a gyalogság egészen a házakhoz nyomult, hol a felkelők erős tűzzel fogadtak bennünket ugyan, de félórai ütközet után mégis kezünkre került a falu, mely aztán felégettetett egészen. Ezután egész nap nyomultunk előre folytonos tüzelés és délutáni esőzés mellett. A felkelők dombróldombra vonultak vissza s csak a sötét éj beal-távai hallgattak ei a íegy verek.
Másnap 16 án ismét előre mentüuk, de már csak itt ott volt halható néhány lövés, végre délutáni egy órakor közel Bihácshoz egy magas domb tetőn, honnan Bihácsot 6 illetve a felkelőket figyelemmel kisérhettük, tábort ütöttünk. 17-én a 7ü-ik tartalék ezred, a Jelasichok, a 23-ik ezred és a vadász csapatok is meger-k -ztek s végül a tüzérek 12 ágyúval. Az nap éjjel azután három oldalról felállíttatott a had-sereg ''/, órai távolban Bihács körül. 18 án reggeli 7 órakor tüzéreink megkezdték a tüzelést, részint a felkelők sátraiba, mig a 48-ik ezred első zászlóalja közel ért azokhoz s egy rohammal kikergette őket, részint a városba s később csak is a vár-erődre czéioztak. (J órakor az ösz-szei gyalogság tüzeit már, Kivévén az »n századokat, melyek ágy uiv fedezetre volíak rendelve ; — ropogott a fegyver, bömbölt az ágyú s a nagy fűst befe!hőzé az eget. Délután észak-nyu-gotról balszaruyunkát is megtámadták a telkelók, ezek ugyan leverettek, de Bihácsnál egész sötét estig tartott az ütközet s a város nem lett bevéve, daczára a nagy veszteséguek, mit szenvedett fegyvereink s ágyúinktól. Másnap, azaz: i9-én szünet rendeltetett nálunk és az ellenig is hallgatott. Szép d rült n»p volt s ¡gy könnyen vettük észre, hogy Bihácsba a vár-erod talán délután egy órakor fehir zászló tüzetett ki. Táborunkba s illetve tábornokunknál török tisitek jelentkeztek. Megadták magukat. 4 órakor már feketesárga zászlónk lobogott B''.hácsban. Ezredünk "lói s utána az •gész hadsereg bevonult a városba két ezred-uaudu zeneszava mellett sok zsivio, és nagy él-jenzések között. Megjegyzem, hogy ezredünk óvatosságból egész a város kapujáig rajvonal ban ment előre.
Alig, hogy bejöttünk a váro3b>, azonnal beszedetett miuden fegyver, lőszer. Katonáink állnak őrt azóta. A 23-ik ezred ott maradt, állomásoz s biztosítja a várost. Mi is az éjjelt ott töltöttük, másnap délután vissza vonultunk a fent érintett faluba táborozni. Itt hali juk azon hírt, hogy béke volna kikiáltva egész Boszniában. Reméljük tehát, hogy nem sokára haza felé indulunk.
Bihácanál ezredünk összes vesztesége sebesültekben és halottakban 203. 32 halott, 170 sebesült. De a 8-ki ütközetben vagy 700 an sebesültek meg és haltak Jelasichoknál. Akkor még a nu ezredünk utbau volt. Azt mondják, hogy a uagy köd miatt nem ismerték lel egymást s egymásra tüzeltek volna, de azt is állítják, hogy gyávaságból sebesítettek meg magukat s ez utóbbi le;z a való, mert mindeniknek a jobb keze van meg lőve. Az ezredünk bátran nyomult előre 18-án s most is, mint mindig vitézül viselte magát. Még a jagereknek is fei-tüut s nem titkolták el elismerésüket kifejezni.
K.
Helyi Itirek
— Kovács Zsigmoiul veszprémi megyés püspök ur ő exceilentiája ujabb magasztos jelét adta n ;raes érzelmének, ugyanis a jelen háborúban megsebesült harezosaink számára a honvédelmi ministerium uijáu 5(>0 irtot, a Zala-, Veszprém- és Somogy megyebeli mozgósítottak családjainak segélyezésére 2 —2 száz frtot, a veszprémvárosi mozgósítottak családjainak 100, az egri és tniskolczi árvízkárosultaknak szinte 100—10O frtot, összesen 1400 frtot kegyeskedett adományozni. A lelkes főpap fogadja elismeréssel párosult hazafias köszönetünket !
— Adományok küldettek be hozzánk ujabban a következőktől a hareztéri sebesültek számára : Gétye községtől tépés, özv, Tomka Anna úrnőtől tépés és sebkötők, Kammer Mari úrnőtől tépés és sebkötők, Kapitány Anna tépés és sebkötőket, Hajgató Sándornó úrnő 3 üveg befőttet, Königmajer Kálmánná urnő 2 üveg befőttet, Dr. Horváth Aataíné urnő 12
TIZENHETEDIK ÉVFOLYAM.
pár kötött harisnyát, Berocz-Pálfy Ilka urnő 2 üveg betöltet, Tersánczkv Józ8"fné urnő 4 üveg befútiet, Clement Lipó; ur Palinból 10 üveg bort, Weiszberger Zsigmond ur 100 darab szivart, N. N. urnő 90 pár eiremónyt, K. Lujza urnő Sümeghről tépést, Rácz Antalné urnő tépéa és sebkötőket, Unger Lőrinczué urzió 12 pár kötött hariíjnját, 3 inget és seb-kütőket. Fogadják mindannyian a szenvedők nevében ha/aú-ts köszönetünket!
— Vasárnap ^ste roppant számú közönség jeleni ineg a helybeli indóházban a hét órakor érkezett aebcaültek s beteg katonak fo •¡adására, mely alkalomra a városi bizottság, melyről külön szólunk, becsináltat készíttetett, nemkülönben Hencz Antalné urnő egé?z birkát öletett le s izlésteljesi''u készített el s azt 3 nagy ed^nvb''ín kiszállítva a lelkes jó nő maga o»>zto:ta ki. a kisdednevelő egyesület gyűjteményét, szépmennyiségü bor, befőtt s szivarokat az egyesület elnöksége: Martinkovics Károly né, Blau Pálné, Laky Kristófné, Plihál Ferenczné és Schreyer Lnjosné, Sztikics Nán ilorná választmányi nők sajáikezüleg osztották ki. a sebesültek egyike érzelmes hangon je-leuté ki: mily öröm, hogy Magyarországba ériünk, ismét emberi számot teszünk s lelkes magyar nők által fogwdtatunk, eddig ugy sem tettünk emberszámot. A nemes érzelmű, lelkes úrnők fogadják a szenvedők nevében elismeréssel párosait hálás köszönetünket!
— Gtünfeld Alfréd hírneves művész, ki mult vasárnap este a dalárda által rendezett jótékonyczélu hangversenyen nagy hatást aratott, többek indítványára következő szombaton tartandó hangverseny adásra kéretett fe'', mit ajel»-8 művész nem is tagadott meg és igy egy élvezetes est kínálkozik ismét a mii-értő közönség számára Bővebben a kibocsátandó programra és falragaszok nyújtanak értesítést.
— Hármas bizottság alakult a sebe süu katouak és a mozgósítás által ínségre jutott családok segélyezésére; mult vasárnap délután a városházánál összegyűlt egyleti tagok három részben alakultak meg; egyike az indóházhoz érkező sebesült és beteg katonák jobb élelmezéséről gondoskodik, m sik, 10 sebesültet ápol Kanizsán, a harmadik pedig az ínségre jutott családok segélyezését tűzte feladatául. A nemes lelkű intézkedés mindeuesetre általános elismeréssel fogadtatik, s a közönség részérő! kitelhető áldozat készséggel pártfogolta-tik. ha az adóvégrehajtás keserűsége a közlelke-sűltséget nem lohasztja le.
— Tisztújítás. A nagy-kanizsai „Tár aiis-Kor* mult hó 28 án tartott közgyűlésében következőleg választottaméi; tisztviselőit: Igazgató választmány névsora 1873/U évre. Elnök : L)r„ L.iky Kristóf. Alelnök: Farkas László. Titkár: l)r. Bentzik Ferencz. Pénztárnok: Fischl Pal. Könyvtárnok: Schmidt Károly. Hazuagy : Baboss László. Ügyész: Freyler Adolf. Választmányi tagok : Belus József, Hencz Auta!, Dr. Tuboly Gyula, Zlamál Gusztáv, Dr. Schreyer Lajos, Huffman Mór, Szalay La-jo?, Hauser János. Póttagok: Garai Benő, Simon Gábor.
— A nagy-kanizsai tiszti önsegélyző szövetkezőt igazgatósága ezennel tudomására hozza a szövetkezet t. tagjainak, hogy f. évi oktober hó 6-tól Kezdve a hivatalos órák nem mint eddig este G-tól 7-ig, hanem délután V/2 órától 272 Óráig fognak megtartatni. N. Kanizsán 1878. szeptember hó 30-án Oprisiu Péter elnök.
— Következő sorokat vettünk: Nagy Kanizsán, 1878. 26/9. Tekintetes szerkesztő ur! Nagybecsű küldeményét, a 2ya kilo sulyu fiuorn tépést vettem és a helybeli cs. kir. csa-pauórházuak átszolgáltattam. A buzgalomért, melylyel ama gyűjtést eszközölni szives volt és a gyűjtött anyagnak okszerű elhelyezéseért fogadja a szenvedők nevében köszönetemet ! Bár ama tépést késziiű kegyes érzelmű hölgyeknek eredeti czélja az volt, hogy a gyilkos fegyverek által megdebe8ült katonák gyógykezelése körül szolgáljon gyógyanyagul készítményük, még sem tévesztett czélt a helybeli csa-patkórházban sem, hol ez ideig még nincsenek a dulócsatákban megsebesültek; mert azon tepés mennyiség, melyet az állami tépett készletből kellett volna igény be vennünk, a helyett, hogy itten alkalmaztatnék, fennmaradt a küzdő csapatok használatára! — Ismételt köszönetem mellett szolgáljon jelen iratom nyilvános nyugtázásául a becses küldeménynek. Teljes tisztelettel maradván a tek. szerk. urnák lekö telezettje: Tomcsányi Imre, m. k. honv. oz-rodorvos.
— Boros Imre jeles tehetségű keszthelyi fényképész Keszthelyről pár hétre Zalaegerszegre költözött. Ajánljuk a z.-egerszegiek méltó tigyelme s pártfogásába Boros urat s regéljük, hogy valamint Keszthelyen és Hévvi-zen, — hol szintén állandó fényirdával bir — a közönséget teljesen kielégítve ennek elismerését vívta ki magának, ép oly elismerést fog szakképzettsége által Zala-Eg.;rszegen is kiérdemelni.
ZALAI KÖZLÖNY.
— Nyilvános köszönet. Elismeréssel közöljük a következő sorokat. A jótékonyság és bőkezűségéről országszerte ismert gróf Fes tetics Tasziló cs. kir. altábornagy ur ó nagy méltóságú a harcztéri sebesültek javára a cs. kir. katouai segélyegylethez 1000 frtot a keszW helyi gyűjtő-bizottság ivén a felhőszakadá« következtében véginségre jutott vizkárrisultak részére 300 frtot és pedig 200 at a miskolczink, 100 frtot pedig az egriek részére volt kegyes adományoini. A mozgósítottak családjaira vo natkozólag gróf ur ő nagyméltósága az uradal mából mozgósított 17 szövődményes családja mindaddig, miga családfők vísszajóuek a teljes tizetést élvezik. Amidőn az itt közlött kegyes adományért gróf ur ő nagj méltóságának a nyilvánosság terén legh.Uásb köszönetünket nyilvánitjuk. ElmulaazthatUn kötelességünknek tartjuk egyszersmiut (Jsesznák László, kir. tunácsos, jószágkormányzó urnák ama szives pártfogásért, óé gróf ur ő nagy méltóságául tör tént nagyrabecsült közbenjárÁsáért, melyben a gyüjtőbizottság tagjait rés/esitni kegyes volt, legbensőbb köszönetünket kijelenteni.
P-l.
— Meghívás. Az alsó lendvai járásból a bosznia- és htfrezegovinai hareztérre mozgósítottak családai felsegélyezésére az alsó-leud-vai tiatalság a kaszinó nagytermében 1878. évi október hó 12-én zártkörű tánczvigalmat rendez. A rendezőség. Kezdete esti 8 órakor. — Belépti dij személyenkint 1 frt. Felülfizetések köszönettel vétetnek, és hirlapiiag nyugtáztatnak. Tekintve a nemes czélt, kegyes pártolásért esd a rendezőség.
— Rövid hirek. A párisi világtárlat deficitje 11 millió frank. — Szegények javára a szivarcsucsokat s virgiaia szalmakat Sop-rouban Bader Gusztáv gyűjti. — Muc-Malion utódjául Gambettát emlegetik. — A büki pa-lya udvarban két tehervonat összeütközött; néhány kocsi összetart. — A magyar ország* gyűlés okt. 17-re hivatik össze. — A honvédtisztek lemondása nem fo''ad''atik el. — Mis
o
kolezot 1691-ben hasonló árviz sújtotta. — D-breczenben „Házi barátu czimü uj lap indul meg. — G-rvay főposta igazgató a franczia becsület rend keresztjét nyerte. — Debreczeu ben Jókait léptetik fei elhuuyt Baldácsi he lyébe. — Bosniából több csapat visszahivatá<>át újságolják, vajha igaz lenne! — Földváry alispánt Pestmegye fegyelmi bizottsága uiegdor-gálandónak határozta. — A horvát turtomány-gyülés szept. 28 án nyittatott meg. — „Kin esem" a soproni lóversonven negyvenedik győzelmét aratta. — Livno vrira meghódolt. — Bo gyay Ödön kir. alügyész Komáromból Győrbe tétetett át. — Eger várwsát ismét elöntötte az árviz".
temi és lyceumi ifjúság, lelkészkedő papság 8 hazai emlékeink iránt érdeklődő világi müveit közönség kezéb», melynek kalauzolása mellett megtanulhatják a középkori müveket megérteni és becsülni, esetleges hiányaikat pótolni, végül a valódi egyházi müizlés szellemében uj tárgyak készítését vezetni és ellenőrisni. A körülbelül 20 — 22 ívnyi, diszea kiállítású s mintegy 250 ábrával illustrált, nagy 8-ad rét alakú kötet árát meleg pártolás reményében 2 frt o. é. szabtam. Hogy pedig a nyomatandó példányok száma iránt magamat eleve tájé ózhassam : a megrendelések szives bejelenté-; — legczélszerübb, levelezési lapon, a név, állás, lakás és utolsó posta pontos megjelölésévei — okt. hó végéig hozzám kérem bekül-deui. A mü jövő évi januárius hóban tog megjelenni s az igen tisztelt megrendelőknek utánvéttel megküldetni, mely okból az előfizetési árak beküldését mellőzni kérem. Tíz megrendelt példány után szives gyűjtőimnek egy tiszteletpéldányuyal kedveskedem. Budapesten
(M. N. Muzeum), 1878. szeptember 18 án. Dr. Czobor Béla.
— MegjeUnt az „Uj nemzedék-,a középtanodai ifjúság közlönye czimü hetilap első száma változatos, gazdag tartalommal. Szerkesztik Káinoki Henrik és Vasvári Ferencz. Ara egész évre 4 frt, félévre 2 frt, negyed évre l írt. Ajánljuk az érdekelt ifjúság figyelmébe.
OKTOBER 3 án 1878.
más, mint a garabonciás diák, vagy a pokol mélységes mélyóból elszabadult belzebub, vagy hogy a
cholera.
Volt az öregek közt egy kiszolgált huszár is, kinek nemes erényei közé tartozott az igaznemmondás, a mivel országot, világot látott, a falában általánosan elismert tekintély volt.
— Tudják-e kentek, mi ez ? — elegyedik a beszéd folyamába az obsitos.
— Mi?
— Hát hét fejű sárkány.
— Hogyan mondhatsz ilyent, öcaém ? Hát nem látod, hogy egy feje tincs? — mondj* szemrehányásképen egy józanabb eszű.
Az obsitos sarokba szorítva látván magát, ha marjában nem tudott egyebet felelni, mint:
— Láttam én Bnrkusországbau olyan hétfejű sárkányt is, amelyiknek egy feje sem volt.
a 7r Mivel 15néd Ö9S" az ellenség várát, ha a golyó elfogyna? - kérdezi egy tiszt a tüzértől.
jötttttzTr. ^tölté83€l - a zavarba
«i, Ezután csak akkor ssólamlok meg, ha
okos goadolatom, elmí. ötletem támad - Ígéri ba-ratamak egy 80k üresét fecsegő.
• hát töbW nem hallhatják szavadat —
sajnálkoztak a pajtások.
Ki nyert?
Bécs,'' szept. 20 cu: G4, 56. 34. ro. 78.
Grácz, „ „ 25, 8, 78, 82,
Temesvár. „ 2, 74, 2ü. ti2, 5.
Irodalom.
— Megrendelési felhívás ily czimü mun kára: „A keresztény müarchaeologia encyclo paediája." Kiváló tekintettel a hazai müem létekre. Irta: Dr. Czobor Béla, m. n. muzeumi segédőr, a ker. müarchaeologia és symbolika magántanára a budapesti kir. m. tudományegyetemen. A középkori míirégészeti tanul-máuyok a szakfértiak sziik köréből kijutva, a műveltebb közönség által oly lelkesedéssel karoltattak föl, hogy ma már ugy a magasabb vallásos érzület és kegyelet, mint az emelkedettebb nemzeti öntudat s magasabb fokú műveltség követelményei gyanánt tekinthetők. Ezen indok vezetett már 1875-ben „A közép kori egyházi művészet kézikönyve" czimü munkám közzeiételére, s vezet ma, a példá nyok elkeltével, e mü teljesen átdolgozott és kibővitett ujabb kiadására. E 2. kiadás, mint czime is mutatja, tágabb kört van hivatva be ölelni az első kiadásnál, a mennyiben a ker. müarchaeologia összes ágaira kiterjedvén, a különféle korszakokból íönmaradt hazai és külföldi nevezetesb műemlékek készletét fogja tárgyalni, a mire nézve nemzeti muzeumunk gyűjteményeiben dus tárgysorozat áll rendel kezésemre. Előadásomban a müveit közönség igényeit kiválólag szem előtt tartva, történeti sorrendben fogom megismertetni az őskeresztény római stb. katakombákat, azok berende zését és emlékeit; a bazilikai, byzanti, román-, átmeneti és csúcsíves épitmények (templomok, kápolnák és kolostorok) fejlődését, méltatni a középkori szobrászat és festészet érdekes példányait; bemutatni a templomi bútorzatok, mint az oltár, szószék, szentélyazekek, keresztelő kut, orgona stb. korszakok szerinti alakjait, végül jellemezni az egyházi szerek, edények, líturgicus öltönyök s egyéb paramentu-mok fejlődését, tigyelemre méltó hazai és külföldi példányait. Egy szóval oly encyclopaedi-\ kus segédkönyvet óhajtok nyújtani az egye
Vegyes hirek
— Hol halnak meg legtöbben ? A legutóbbi statistikai kimutatás szerint az eddig elhaltak közül minden ezer lakosra esik Bécsben 2á, Budapesten 38, Prágában 24, Krakkóban 23, Berlinben 30, Altonában 21, Münchenben 27, Lipcsében 25, Brüsaelben 18, Párisban 19. Amsterdanban 19, Szentpétervárott 36, Varsóban 29, Bukarestben 22, Romában 20, Turinbau 24, Lissabonban 35, Londonban 18, New-Yorkban 27, Chicagobau 20, Kalkuttában 31. Legtöbben halnak tehát az elsorolt városik közt — Budapesten.
— A boszniai harczokból érkezett sebesültek borzasztó dolgokat beszélnek a bosnyákok harczmodoráról. Bihács körül — beszéli a „N. H.- nak egy barátja — legalább 10,000 felkelővel álltunk szemben. De 15 — 20-nál többet ritkán lásjyi egy csomóüan. Messziről hacsak lehet, födött állásból lőnek. Mikor támadnak, folyvást Allaht kialtauak. a. mi bakáink vagy vadászaink támadását azonban sohsem várják be, a „szurony" elől megfutnak. Ha utoléretnek, az Allaht orditók egyszerre keresztet háuynak magákra, könyörgő hangon kiáltva: „ne moj te!" (ne bánts!) Kezdetben bakáink megkegyelmeztek az ily kegyelmet kérőknek. De mi történt ? A bosnyák térdre omlik a támadó baka előtt s kegyelmet kér. Ez megadja s el akarja venni puskáját, —ekkor a bosnyák handzsárjával hasba szúrja. Iiy esatek — a minők mindenütt, és pedig nem kivételképen, fordultak elő — végre kegyetlen szint adnak a hareznak. Most már a szurony nem áll meg a magára keresztet hányó bosnyák előtt, hanem ártalmatlanná teszi. —''Ugyanaz, ki az első bi-hácsi ütközetben sebesült meg, beszéli a következő esetet: Bihácsnál történt. A mieink visszavonultak. Egy Airoldi ezred''oeli hadnagy s egy szakaszvezető (magyar) sebesülten maradtak a hareztéren. Egyszerre bosnyákok közelítenek feléjök. A hadnagy ép kezével előveszi tárczá-ját s óráját és odanyújtja nekik. Elveszik, aztán egy handzsárral fólvágják a hasát, végre levetkőztetik. A vezető a hadnagy mellett, de hason fekve nézte a jelenetet." Halottnak tetteti magát. Hátára fordítják, majd ismét hasra; nem mozdul. Elhiszik róla, hogy meghalt. Zse beit kikutatják, amije van, elveszik. Ruháját nem húzták le, tán nem volt elég jó nekik azián sietős dolguk is lehetett. Ott hagyták, csak egyikök vette magának azt a fáradságot, hogy handzsárjával odavágott egyet arczára, egyet karjára, egyet ezombjára. A baka meg se eziszszen. Végre ott hagyták. De maguk helyett egy csorda disznót eresztettek a rétre a melyek aztán neki estek a holttesteknek. Vezetőnk elkerget egyet, mely őt támadta meg, s ez a mellette fekvő hadnagy beleivel lakik jól. Végre, midőn a környék elcsendesedett, a vezető megmozdul és négy sebből vérezve odább vonszolja magát. Másnap este elérkezik Zavaljebe, mely egy órányira fekszik a harcz színhelyétől, — jelentést tesz és sebeit meg kötözteti. A ritka lelki és testi szivósságu de rék katona állapota veszélyen kívüli.
Elnök : Vádlott: Elnök : -Vádlott : Elnök: -Vádlott:
- Volt-e már ön büntetve?
— Igen.
- Mi miatt?
— Egy ablaktörés miatt.
- De lopás miatt is volt ön bílntetre.
— Jiem, mert a woba üreg volt.
niil,~ ® negyednapos hideglelésnek a symptho-maja. — kérdezi a tanár az orvosi ««gorlaion K-tól.
— mond K 7 11111111611 h*nnadnap jelenik meg
Utazók uévsora
N.-Kanizsán, 1878. szept. 20-tól 1878 — szept. 28-ig. ■
A „Koron á''-hoz czimzett szállodába: Gaál D. Hetes. Rádo Z. Szerdahely. Király 8. Keszthely. Polák Ágrám. Egger S. Budapest. Vollák üy. Szt.-Mihály. Tausz Pécs. Sárosy Csáktornya. Hepes G. Bécs. Neiman Grácz. Rozenfeld Budape^ Németh Briinu. Weisz Bécs. Susman Preaburg. Konen Kotory. Bányai Zalavár. Kiss Bécs. Moly Pest. liimmer Lövő.
Az „0 r o s z 1 á n"-hoz czimzett szállodába : Hofman Keszthely. Grans Siklós. Babocsay J. Kaposvár. Hirschler Pápa. Remete Letenye. Trimp Bécs Dániel Marburg. Spiczer Zákány. Böhm Szt.-László. Halpik Trieszt. Horváth Szombathely. Riedl Pest. Uofmau Bécs, Schek Brünn. Rauts Bécs. Wald-ren Körmend. Hubert Essék. Holler Preaburg. König Bécs. Neök Györ. Stiller Győr. Németh Keszthely Graus Boglár. Kohn M. Egergzeg.
.Szarva g"-hoz czimzett szállodába :
Zanjer N. Bécs, Mayer N.Bécs, Wiesz Vízvár, Roth Bécs, Herdleiu Bécs, Nagy J. Sopron, Gerházi Po-sony Lenk Sopron Botka Hahót, Szakály Brünn, Cseznyák Magyarod, Zakály Letenye, RUsel Ba-lesna, Nitzky Pécshely, Haker Bécs, Mayer Bécs, Gevez Csáktornya, Tomóc Sopron, Tischy Bécs, Horváth Pécs, Pollák I. Varasdon, Kardos Szobb, Hirach-ler Domború, Spitzer Vétye. Kohn Belovár, Kátz J. Bécs, Inkey Récse, Weisz Bécs, Neu I. Buda, r. Br. Stegedyné lekén, Holczer Bécs, Heszt Bécs, Keller Hamburg Boreuthal Egerszeg, Mitxky Szombathely. Weisz Veszprém, Hirschler Kaproncza, Bück. Bud&peat, Lérand.
Papírszeletek.
R. faluba a hatvanas é\eki>eu még nem hatolt be a cziviiizátió szelleme, * ba e^y kabátos ember hebe-korban bevetődött, az már nagy esemény volt. Történt, hogy egy Móies hiteiveit valló utag betévodett, ég mivel az eső esett esernyőjét föltartva haladt a gidrfg-gödröi utczán. A falu ilyen istencsodát még nem látott. Az öregek azonual összeültek, s azon bölcs megállapodágt hozták létre, hogy ez senki
Vasúti menetrend.
A buda-pesti idóimutató óra szerint,
indul KMuíináról
Vonat hova :
szám Ura Perc. Idő
205 Eszék, Mohács,Domóovár s Kiuméba 4 43 reggel
215 , „ „ ,2 30 délut. ''2l2 Buda-Peslre........ 4 58 reggel
202 .....................2 6 délut.
•204 ............ 11 30 estve
413 Bécsbe (Szombathely, tíécs-Ujbely felé)6 3 reggel
301 . .........11 4« estve
315 Soprouyba ........ 3 38 délnt
203 Triesfttbe és Pragerhofon keresztül
Qrácz és Bécsbe ...... 4 50 reggel
''201 Tnesstbe és Prágerhofou keresztül
Qrácz és Bécsbe ......* 47 délut
Érkeiik Kauiswnra
honnét:
216 Eszék, Mohács, Dombu vár ■ Fiuméből 1 41 déiut
206 , , „ 11 11 estve
203 Buda-Pestről........ 4 20 reggel
201 ...................2 5 délut
211 „ .........y 44 estve
314 Bécsből i8«oml<ftth. Bécs-Ujhely)felől 10 27 estve
302 „ „ „ »45 reggel
316 Ropronyból ....... 11 53 délel.
»14 Bécsből Grácz, M&rbnrg, Pragerbof
felöl ......... 4 12 reggel
202 Trieszt- és Bécsből M»rburg, Pragerbof felől.........1 21 délut
204 Trieszt- és Villachból Prágerhof felől 11 — estve. Marburgba cgatluk^sás VUUch és Krancesíestbe
. . , , Piancesfestbol
Felelős szerkesztő: BátOrfl Lajos.
TIZENHETEDIK ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY.
OKTOBER 3-An 1878.
*zs (efSttSaasaty) «zd^u isztni^
''T3TZ--J7SL IBS V A HV
''0I - ( -^(nwtjpniSaai "ípp*?}^
''qnujfpttpaiif ispfijvt.tp) fifina qqnjoj.ioyvfiß -opzz:[
(Alpokon) jpjnjJodosD ''jjBuojiiuu; soÁSa .IT?>(P
pßßdaozs wwdu fißoa dvfißof^
i s^ihb; a|e.íu|oSaB sa bizoutuj
király i lag
szabadalmazott
Özv. Forster Györgyne
w csanyi haszonbérletén október 6-án d u. 2 óra-
yj kor magán árverésen eladatnak : \v Gazdasági gépek és eszközök. Jjj Gazdasági állatok.
Pincze felszerelések. Régi bútorok stb.
x
(70« 11) %

Wajdils József
f
Orgona eladás.
A hahóti anya-egyhiz nj orgonát épitetvén; a
Juhász Péter,
megbízott.
PVRIT&S
H a j-i f j i t ó-t e j.
A „PuriiiS nem hajfesték. hanOm tej nemű folyadék moly majd nem azon csodálatos hatással bír. hogy ósz hajakat inogiftit. az*/. las- i saukínt még pedig legkesobl» tizennegy nap alatt ím* s/í»t visszaadja, melylyel eredetileg birt!
. ajánlja
A .Purltas" nem tartalma« fontékanyatfot. A haj tetsr.es *y.«?nut # . , . .
1 vizzel raosathatik, lehet fehérrel átvont vánkoaon aludni, és cSzfíirdökel i . nyolcZ különféle ^Oppd jol UCriMKli''Zt''tt használni, a festéknek nyoma sem vfh tő «»»re. mert a " / • /
könyvnyomdáját
Progrnmmok, falragaszok, stb. nyomtat ványok
nem f«st, hanom ifjitja és pedig a leghosszabb és logdnsabb noi haj/a- v . im/^i ii r '' ''
1 - * K gyors. pontos es hibátlan elkeszitcsüre. Olcsó
árt biztosit.
Ajánlja továbbá az iskolai idényre Jiszeseii
felszerelt
könyv kereskedéséi,
¿1 melyben az iskolai s egyébb köiiMteken kiviil papir, rajz- és Íróeszközök stb. ani''gjntányo sabb árakon kaphatók. Vegre ajánlja
3000 kötetből
tot és a férfi hajá* szakállát
Kjry iívre .pgritaa- ár* 2 trt. (postai szétküldésnél 20 krral t.Tbb
régi hat változatú orgonája jatányos áron eladatik. Bó-18 kézpénzzel vagv otámétt«! kapható: Francz ottoaai Bécs MariaWifer-
atraase 38- szán. — Nagy-Kanizsán v:iii''»«»i iniuo&égbi''U Práger Béla vebb felvilágosítást nyerhetnek a megvenni szándéko- gyágyazerész urnái. '' ooo 22—25)
I \
zók főtisztelendő Muraközy János plébános úrtól. (701 3—3)
® a- ''X S-s r r
I >S '' J<
Buzaüszög nincs többé!
A D u p u y-féle m a g e d z 6 használatával.
K «2
Ci oj
2
-< Sí
> íc se — w o >
«2 -"Is
-o i^í
<5- "O E — * " —
J vl,
ti a^ i ««í - 1
.t: * s? jz
-s M w —
M — x BE C
Hordó eladás.
Az Alsó-Lendva Nempthy főbérlethez tartozó alsó-
Ezer. majjedző ^rézgxlicz (kékkó) es máa piox airakból illván) kiirt — ha a minden rsomasfon láthatd, egyszerű használati utasítás pontosan betartatik — ilszöjföt: bnxa. .irpa, zab, küles, kukoricza, *tl>.-bői e^é»r.bcn. mint azt a bizonyítványok tanúsítják. ,
A..««, kir. földművelési ministerium közléséi ajánljak a D.puy- lendvai nrod- P^«óben mintegy 3000 Hect. jó karban levő fele magedzót, mint hatásos szert a bnzaöszög kiirtására. boros hordó 10—40 Ilect.-igi Ürnagysággal ; továbbá a
Kívánatra minták és bizonyítványok ingyen én bérmentve. bánok-szt.-györgyi urod. pinczében minteg}'' 300 Hect.
Egy csomag ára 2 hectoliter ^200 liter) mag szamára 30 kr. ostr. ért. hasonlókép jó karban lévő boros hordó 10 -30 Hcct.-igi
ürnagysággal szabad kézből eladásra bocsájtatik. — Venni
(683 11 — *)
Koss és Dupuy Bécsben,
szándékozók bővebb felvilágosítást az alsó-lendvai urod.
fő eláru8itási raktár Nagy-Kanizsán Rosenfeld Adolfnál, irodában nyerendnek.
Alsó I^ndva sept. hó 27-én 1878. (705 1 — 3)
Z. Egerszegen Gráner L fia kereskedésében.
Az Alsö Lendva Nempthy urodalmak főbérnöksége.
álló
magyar-német
köles önkőny v tárát.
Olvasási (lij havanként csak 50 kr.
Sok orvos
és mégis egyenlő ítélet.
A fehér mell-Syrnp G. A. W. Mayertói Boroszlóbaj
*ok más k<5r.ött a kővetkezS orvosoktól ajánitatott, rendeltetett és legkitűnőbb «ikerrel alkahnaztarott Dr. Kalotsch Drc»-dában, Dr. J. N" Auerbach Bukarestben, Dr. Weber Halleben, Dr Lehr», kir. kerületi orvo* Birnbaamban, Dr. Finkeustein Borosxl.''ban Dr. Körner Wolgastban, Dr. Koschate Boroszlóban, Dr. Honler König-wartban (Csehorsxág,) Dr. C. Gerntäck<?r Öíchatzban, Dr. L%ng 8chwarzvrasserban stb
''aiódi minőségben Nagy-Kanizsán egyedül Práfler Bél* gyógy.xfrtárában kapható. Í332 VII. 4—#)
-
Nagy-Kanizsán, nyomatott a kiadó laptulajdonos Wajdits József gyorssajtóján.
K0LLARITS JÓZSEF és FIAI \
legelső i
kész fehérnemű, vászon, asztalnemű és szövött áru gyáriraktárukban )
az „YPSILANTI- tioz )
Budapesten, váczi-utcza 5. hz. alatti áruházban )
kaphatók ''
miiulenneiufl kész f^rfl-, nól és gyermekfehérneniriek, vásznak és ]
asztaluemüek ''
a legnagyobb válau*.tékban és kitünS miuóségben a legjutAnyosb árakon ^
i
Férfi Ingek, rnmhurgi, hollamli vagy irlamli vá.ixonbdi, darabja U, 3 50, 4,—, 6, 0, 7, 8, 10. 12 frl.
Férfi ingek, himxcttek, madapolanból, mello vászon, »iarabia 3, 4, f», G, 7, 8, 10, 12, M— ''¿0 írtig.
Férfi madapolan-lnflek, Jarabja 2, 2.50, •J hO, 4 írt. ,
Férfi szines ingek, 1.60, 2, 2.50, 3, 3 50írt. Két killJiu gallérral 2.50, 3, 3 50 írt.
Férfi szines angol oxíord-lngek, darabja 2.50, 1.75, két kiilöii gallürral darabja 5 irt.
Férfi gatyák, magyar, fúinia''-yar vagy (Van-czia sxabási.i, pamutból 1.20. 1.30, 1.50, vásKonból 1.50, 1.Ö0, 1.7fc, 2 frt rnm-burgi vászonból 2.25, 2 50, 3, 3 írt 50.
Ferfl feherharisnyak, pamutból fehár vagy szines tuexatja 4, 4.50, 5, 5 50. rt 50. 7, 7 50, S—14 írtig, «•»érnálinl, íchór tn-uzatja U Cid, 4, t.5u, 6. ti, 7, H, íi frt. 14 Irt''i/ fólbarisny>ik, tHbéritrtlen vászonból varrottak, turzatja 4.50, (i. 7 írt.
Férfi zsebkendők, »Vhdr vászon turzatja 3, 3 50. 4, 4.50, 5, 7, H, 0, 10, 12 írt. 20 í. 111»
Férfi zsbkendők, vászonból, felit''r szines sz< llel H —, 7''5<i, 9 — írt. batisztból szines fi 7 írt M írt .''>(), sy.ii es pamiit/.subkeii-dtfli ilbja 30 kr, 35 kr, 40 kr. pamut
1 .tiszt/.h* bk«''i<(Uik szines szóllol tuexat-ja : írt.
Férfi gallérok, minden formában, legfinomabb iczutia :i írt, 3 írt 50.
Férfi ké/eiók, turzatja, 12 pár 5 irt. »1 frt
Nól ingek, rumburgi vászonból, sima, dbja J 2:>, 2..rH»( 3, 3.5<l, 1- írtig, slingelt 3, ,».50, I, 5 írt g fr<tiiCBÍa mell var» átsal liimzettek 3.50,4 —, 4.50, 5.50, »5, 7, tf, 15 friig. nindapolaiib''"! sima l.;>0, 2 frt slingult 2 50.
NŐI hálo-Corzettek Inadapolanból egyszerűek I 30, 1 50, díszített 1 75, ¡>.''-''5, 2.50 3, 3.50, 4, 4.50, 5, 10 írtig.
Nól labravalók, madapoUnból, sima bz«> gélyzftt. dlija 1 1)0, slingelt 1.00, üjsr.it.tt 2.25, 3, 3 50, h írtig
Noi alsószoknyák, inauapohmból, szegélyekkel és díszítéssel, darabja 2.50, 3, 3.25, 3 50, 4, 4.50, 5, 15 frtig, uszálylyal 4, 5, ti, 7. d, 20 Írtig
Nól harisnyák, pamutból kítüiWí minőségben luvzutju H. 7, ö, Ji, 10, ll.ifl, 14, 2J forintig színesek pamutból, párja 75, 80, i>0, kr. 1 ¿0, 1.30, 150, 3.50 krig
Noi zsebkendők, fehér vászonból, tueztja,
2 50, 3, 3.50, 4, 5, 0, V, 8, 1G írtig, m»-gol i''zérnabatíszlból, fehér, 4, 4..rHJ 5, t>, 7, H, 30 írtig.
NŐI franczia derék fDztík, (Mieder,) dbja 1.30, 2 30, 3, 3.50, 4 —, 4 frt 50 krig.
Fiu Ingek, b évi-sek rzámára manapolanb<>l, dbja l, 1.40, szines, 1 írt -''5. 1.40, vászonból 1 10, 2.40. fél ma gyúr gmyák 1 10, l.2n, 8 éveseknek ingek inadapo-lanb.il 1.10, 1.50, színesek 1.25, 1.55, \ágzoubú| 2.20, 2.45, gatyak, 1.20, 1.40 ; 10 év » u k ii o k, madapolanlfl l 25, I ''»5 xzmexek 1 Cd, 1 75, vászonból 2.30, * 00 gatyák 1.S6, 1 00 12 ¿vesokn« k,
ingok madapolanból 1.30, 1.80, xzinesek '' 1.05, 1.Ö0, vászonból 2 írt 40, 3, 3.50, < gatyák 1.55, I 80 ; 14 é v e s e k n e k in- , gek madapoUnból 1 frt 40, 1.90, szine-sek I 75, 2.10. vászonbél 2.05, 3.15, 4 fi t, gatyák l.t>5, 2 frt ; 10 évesüknek madapoUnból 1 50, 2.10, színesük 1.75, 2 20, vászonból 3, 3.Ö0, 4, 4 50, gatyák 1 75, 2- 2.20.
Kész fehérnemüek leányok számára, minden nagyságban és minőségben, ugyszíute csecsemők számára, melyekről kívánatra nagy árjegyzékünket bermenteseu bektlldjük.
Továbbá ajánljuk nagy raktárunkat vászon és asztalnemüukben.
Rumburgi vászon, 42 méter (54 rőf) vége 23. 24, 25, 20, ".7 28, 30, 32, 35, 38, 40, 12 45. 50, 120 írtig.
Hollandi vagy Irlandl vászon 30 méter (50 röf) 22, 23, 24, 2", 28, 30, 32, 34, 38, 40, 45. 50, 100 frtig.
Hollandi vászon, gyermek-febémomüekre é« Agynemüekre 32'' 4 inéter (42 rÖf) vége 10. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 20, 28, 8«, 50 frt.
Creas vászon 23''/, mét»r (30 röf) vége 10.50, 11, 11.50, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 1», 20, 30 frtig.
Lepedő vászon egy szélben, 29 méter (38 rőf| 12 lepedőre vége 33, 30, 38, 40,42, 44, 45, 48, 50, 100 frtig.
Fehér pamutcslnvat, ágynemtlckro, 1 méter 38, 4•», 48, 58 kr.
Madapolam vagy Chiffon vége 40 méter (51''/, rőf) 9.20, 10.40, 10.8o, 12, 13.50, 14. 17, 18, 21.
Színes kanavA<z. 23''/, meter (30 rőf) 9, 9.50 10, 1''. 12, 13, 14, 15 frt.
Színes ruhaperkáiok, dus választékban 1 inét.-r 30. 38, 18. 5''», 52, 61, 50 kr.
Vászonzsebkendök. hölgyek é* urak számá-rs, tu. zatja 2.:*>o, 3, 3..rX), 4, 5, 0, 7, 8,
9, 10—20 frtig.
Törülközők. tisztH vászon taciatja 5.80, 0, •190 7.50, H, 9, 10, 20 írt.
Asztal kendik, "tiszta len, tucsatja 4. 4 60,
5, 5.f>ii, 0 30, 7, 8, 9, fit, abroszok 0, 8,
10, 12, 18, 24 személyre, darabja 1 írt 90 krtol 14 f''t''g.
Damast asztali terltók. 0 memélyre 5 50,
6, G.50, 7. 7.50 9, 10, 21 fitlg, 12 sze-mélyr 12, 12.50, 13, 14.50, 15, 10. 18, 20 40 írtiit. 18 személyre 25. 23, 32, 48 írtig. 23 személyre 32,34, 40, 5t), 53, 75 frtig.
Kávéskendök. színes és fehér, darabja 3,
3 0O 5, 5.:"iO, 6, 11 írtig, osemege-keudök tu«''zstja 3, 3.50, 4.50, 5.53 krig.
Csipkefüggönyök, 1 ablakra 3, 3.50, 4, 4.50, 5, 5 60, 0 60, 7, 8, 9. 10, 15 frtig.
Agyteriték, dnrabja 4.50, 5, 0, tinóm rip*. bői 9.50 •, asztalterítők 3.80, 4, ö írt, ripsből 7 frt 50 kr.
ÁQypokrÓOZOk. 4.50, 6.60, nagyobb 6. 6.50 7 50, 8 50, 11, 14 forint 50 kr. Meny-»
1 asszonyi készletekkel 180 írlól 18<X) írtig es feljebb, küsz fehérnemfi és 1 vászonban a legszebb kiállításban szolgálhatunk, ezekről árjegyzékünket kiván-ságra bérmentesen kUldjllk.
1
Az aruk legjntányosban szabottak 8 ha valami a megvett vagy rendelt tárgyakból akár mi oknál fogva Htsxésru nem lenne, 14 uap alatt, ha az árszelvénydnkkel ol van lutva. ne^m-sak »zíveseu kíoseréltetik, de kívánságra az érto tízetetett iisszeg is
vjsszaadatik.
Levél áitalí megrendelések ínég az nap, melyen érkeznek, különtfs tigyelemmel és pontosan eszközölietnek és csomagolási dijt nem számítunk. (560 10—
NAGr-KASHBA, 1878. október 6-án.
Tizenhetedik évfolyam.
• • t '' ''*'' PV7V|*y
> »
ir: g
8 frt.f
j Elöflzetesí ir
jegési. évre fél évre . .4 negyed évre . 2
Effy szám 10 kr
Hirdetitek
f, baaábos petitiorbaa 7, másodszor 6 5 min-len további sorért 5 kr. NYILTTKKBEN
soronként 10 krért vé-
;etL«''k fel Kincstári illeték minden • egyes hirdetésért klliön J 30 kr tizeteudo
ki ti»—*--wftwS
I
előbb:
A lap faellemi részét illető közlemények a sxerkea*t5höz.
anyagi rószét illető közlemények pedig a kiadóhoz bérmentve intózendők : NAGY-KANIZSA Wlastiosbáz.
Bérmentetlen levelek, csak ismert munkatár saktól fogadtatnak el.
Ö X
| Kéziratok viss&a küldetnek.
}Kéxiri
_________ ^sS
V-Kanizsnváros helyhatóságának nemkülönbon a „n.-kaniz*af kereskedelmi « iparbank", „n.-fcanizsai takarékpénztár", a „zalamegyei általános tanítótestület", a n.-kanizsai
kisded-neveló egyesület-, a ^soproni kereskedelmi * iparkamara ».-kanizsai külválasztmányau * több megyei és városi egyesület hivatalos érteaitóie.
Hetenkínt kétszer, vasárnap- s csütörlökou uiegjeleuő vegyes tartalmú lap.
Felhívás előfizetésre.
Évnegyedes előfizetóinkét az uj évnegyed kezdeten felkérjük, hogy előfizetéseiket minél előbb megújítani szíveskedjenek, nehogy a szétküldésben hiány merüljön fel.
A beküldés legczélszerübben 5 kros posta utalványnyal eszközölhető.
A lap ára oktober—deczemberre 2 forint.
Tisztelettel
KIADÓ HIVATAL.
Ki iskolai és népkönyvtár.
A haladás ellenségei, a reformok életbeléptetését rendszerint az alkalmatlan viszonyokra, kedvezőtlen körülményekre való hivatkozással szokták elnapolni. Pedig a jót és szükségeset mindig lehet kezdeményezni, s kivált a népnevelésügyi reformoknál nincs
helye a várakozásnak.
Hazánk életében mozgalmas napok következtek be, ámde mégsem olyan természetűek ezek, hogy most egyszerre minden irányban megkelljen akasztani a belügyi tevékenykedést. Bármily nehéz szivvel nézzük is véreink pusztulását, a határainkon tul folyó szörnyű munkát, az iskolai évet mégis "megnyitottuk, a tantermeket benépesítettük csak ugy mint más időben. Ugyan azért az iskolai élet szük körében, meg lehet kezdeni az iskolai és népkönyvtárak szervezési munkálatát is, és meg kell ezt. kezdeni haladéktalanul, mert minden elodázott nap, vagy épen egy teljes esztendő a legsúlyosabb veszteség népnevelésünk szempontjából Hol állanánk ma. ha ezelőtt évek-
kel megindult volna a mozgalom ? De ha csak a mult tanév elején kezdetett volna is meg az okszerű szervezés, most már alapunk volna, melyen a további gyarapítás munkáját lehetne folytatui.
Ki tűzni tehát a jelszót, megkezdeni a szervezés munkáját — ezt tartsa elenged -hetlen feladatának minden tanférfiu, a népnevelésügy minden igaz barátja.
A törvény kijelölte az iskola és népkönyvtárak szervezésére az alapot akkor, inidón a nö\endékektól beiratási díjszedésre hatalmazza fel az iskolahatóságot. Kzen pénz idáig azonban többnyire más czélra fordíttatott. A beiratási dij teljes egészében a könyvtárt illeti meg, ;izt más czélra ne engedjék a tanférfiak felhasználni.
lm itt vau a legelső alap, csak birtokba kell venni, ki kell utána nyújtani a szervező kezet. Ha többel nem rendelkezünk, a kezdet kezdetéhez ez is elég. De az ügybuzgó tanférfiu előtt, a pénz szerzésre még más ut is nyitva áll.
A tanhatóság elótt fejtsük ki az ügy nagy horderejét, nyilvánítsuk az iskolai és népkönyvtár szervezése iránti buzgalmunkat, készségünket: s az iskolahatóság áldozni fog tehetsége szerint öt — tiz forintot. Az is valami!
Mindenhol vannak áldozatkész lelkes emberek, kik a jó ügy iránt fogékonyak, s ha az iskolai és népkönyvtár fontosságáról meggyőződnek, s tapasztalják a tanítóban a szervezési hajlamot, a lelkesedő szándékot, adakozni fognak, talán forintokat, talán nagyobb összegeket is.
És az ügy lelkes apostola, még találni fog más forrást is terve kivitelére, a legelső alap megteremtésére.
TÁRCZA
Bor mellett.
— Július hó, 1878. —
Poros világ és izzó légtömeg; l''gv '' i,a''*lra szomjazom.
Bort hat elérnbe, szép hazám borát, Tán öut vigaszt a habzó biliikon». Előre csak, nem késik a halál, llisz boldogabb, kit sirva nem talál.
Sirtam nem egyszer: megsebzett a nyelv; S kai-zagva nézték hulló könyemet. — Holond ki sir ; igyál, ha elborult, Maholnap, és — öröm, bü elfeled. Tanulj kaczagni ! Gyarló életünk, h> hidd, ebben egykép nyugszunk, ébredünk.
A bölcs mosoly»:, ez minden bölcséig; A gyom között elég virág terem, S a» mind övé, mert élni megtanult, Mig mást leküz.l tövis vagy féltőm. — Bohó parányok, minden buborék Kgy sóhaj, — és örökre eltünék.
De uiért borongni ? töltsük a pohárt ! Ki tudja honnan, meddig tölthetünk. Nyomott a lég ... . felhős a láthatár, -Villáma érhet, mondja végietünk. 8 ha mégis élünk, — huxd rá jó czigány 1 Búban legvun. ne kéjben a hiány.
Zengjen húrod szerelmet lángolót, Oly bűvösen, rainö ez üdv maga; Mit ér fgyéb ? a szívnek adj helyet, A többi mind a lét silány szava Sz retni, bah ! mi édes őrület, Lesujtua bár, de mennybe fölvihet ....
Igyunk reá! hadd esengjen a kehely, lm hangja most mi szép, hogy andalít; Nektárt szökell a fürtók gyöngyiévé, Dicsőbb a föld, e mámor üdvöiit. —
Csak kezdeményezni kell! Csak legyünk buzgók, lelkesedók, s időben, fáradságban áldozatkészek!
így aztán társadalmi uton, a magunk körében megteremthetjük az alapot, melyből intézményünk felépülhet.
Fő dolog, nem várni a „ kedvezőbb körülményekre", kezdeményezzünk azonnal, az iskolai év megkezdésekor, s léptessük életbea könyvtárt bármily szerényke alapon.
Egy lelkes tan férfiúnak nincs szüksége kívülről jövő támogatásra, sót azt sem fogja várni, hogy a község vegyen fel egy bizonyos összeget az iskolák mellett szervezendő könyvtárak gyarapítására. A községi hatóságok ezt ugyan nem vonakodnának megtenni, mert évi 15 — 20 frtot a legparányibb község is elviselhet, s ott helyben a tényezőket kapacitálni, megnyerni nem nehéz. De ez késlelteti az ügyet, legalább is egy évre elodázza.
Kezdeményezni tehát azonnal, a létező elvitázhatlan jogos tulajdonnal, a beiratási dijak öszszegével; azután fordulni az iskolai első hatósághoz, továbbá lelkes egyesekhez és csak azután venni igénybe más eszközöket. . . .
A megteremtett alapból aztán meg kell kezdeni a szervezést, a tervszerű könyvtár alapítást. Öt—hat jó könyv legyen a legelső beszerzés, vagy pedig ötven hat-Tan : egyre megy, a kezdet felé az első lépés megtörtént az eszme diadalhoz jutott. Ez a fó, ez legyen törekvésünk czél-pontja.
ü.
Könyörüljünk a szegény sebesülteken ! i
Van szerencsém szíves tudomásul hozni a no.mes keblű adakozóknak, hogy a — bosnyák háborúban megsebesült honfiaink iránti gyengéd kegyeletből ezek számára és sajgó sebeik okozta fájdalmaik enyhítésére {elajánlott s továbbítás végett nálam letett tárgyaikat (u. m. I. nem kis mennyiségű tépést, II. 3 ing, III. 2 alsó nadrág, IV. 2 lepedő, V. 35 darab zsebkendő, VI. 69 darab sebfedő kendő, VH. 41 darab háromszögű kendő, VIII. 94 darab sérr-kötő (fáslí,) IX. több pár ujjatlan kestyü, X. apróságok) szept. hó 26-án rendeltetési helyökre (cs. k. hadparancsnoksághoz Brodban elküldöttem.
Bátorkodom ugyanez alkalommal a haza, a szegény szenvedők s a felebaráti szeretet oltára körüli ebbeli kész szolgálatomat jövőre is felajánlani, a nemes szívű honfiakat pedig a további segélynyújtásra is felkérni. Igen :
Légy a csüggedőnek Ébresztő remény, Biztató Bugár a búsnak éjjelén;
Marstól hányatottnak Szived békepart, Melyre elkerülni Jő a zivatart,
Küzdő honfiaknak Légy segély hozó; Bajban és nyomorban
Vélök osztozó :
így szegény küzdőknek
Lész te angyala,
fp
Ok pedig neked majd Udvek hajnala.
SZE MÁNYI ÁGOST,
hitszónok.
Igyál, szeress : kimért a pillanat. Vihar jöhet, s kitépi voltodat.
A vén világ mozog, fején kering : Fent mézet isznak, és mi — szédillüi k .... De bú».d azért a uépok hymnusxát; Kgy látnók irta. .lesz ínég ünnepünk.* S e< nagy leend, mert hosszak böjtjei, — bzebb hajnalán a menny fog féuyleni.
A végnyomor kinyújtja karjait, Boazút kiált a köny- « a vérözön; Pokolra jut, mit átkul hordozánk, S mi tort ülünk letiprott kényükön. — De addig óh! csak húzd, meg bort ide! Álomra szebb az ember élete.
Almot u«*kem dicső bor és zene ! Hadd álmodom, mik f<-nneu hangzanak Testvériség, barátság a ily egyé bb Való helyén úgyis csak ál »zavak. S ha ébredek, mint régtől álmodák. Viruljon egy magasztos új világ ....
HAJOATÓ SÁNDOR.
Tanulmány a föld életéből.
Irta: Szűcs Imre.
„A lélek figyel, mig a szem csak nez. Hol a bámuló néző semmit sem vesz ésare, a beható figyelemmel érdeklődő lélek az elébe táruló tünemények mélységei fenekére száll alá, figyelmesen j<-lzi meg a különbségeket, hasonlatosságokat fedez fel b igy jut el a legalantabh fekvő alapeszméig.*
Johnson
A leglaikusab ember előtt is kétségleien, hogy egyszer, másszor kérdés tárgya lett, vájjon földünk, melyen járuuk, kelünk óriási hegyeivel, melyek előtt bámulva állunk meg,
természeti szépségeivel, melyek annyira elbájolnak, hogyan s mikép keletkezhettek. — De míg neki, — ki megszokta a szen t Írásnak minden szavát betű szerint venni, — megfelelt az, mit abból olvasott vagy vele tauittattak, s elégülten haladt tovább tovább, nyugodtan érezve magát Mézes azon tanán : Isten „legyen" sza vával hat napon teremté az egész világot; — addig a beható figyelemmel érdeklődő nem elégedhetett meg azzal, hanem a mindenható ,1 e-gyen" szót kétségbe vonva azt a kérdést vetette fel: vájjon nem-e »keletkezés* uralkodik az egész világ mindenuégben „befejezés" helyett ?
A merész búvár az ok és okozat törvényei alapján, netn rettent visssa felelettől s ki-mondá, hogy a föld s az egész világ ,ű r ö k ö 8 levésben van.''
Ki ezt a nagy szét kimondá Herschel, e század ériás szellemű iérfia volt. (szül. 1738. Ilannoverban, megh. 1831 ben.)
Ki mondá e szerint, hogy földünknek, miut a világ mindenség egyik lényeges kiegészítőjének, a szó legszorosabb értelmében .élete" van.
Ha élete van, akkor változásoknak is volt és van alá vetve, tehát kellett keletkezésé nek, kellett fejlődésének sőt kell halálának is lenni a mennyiben ilyen a természetben mondható.
Ha megengedik tisztelt olvasóim s gondolják, hogy nem lesz elveszett az a néhány perez, mit önöktől elvonni akarok, gyenge te hetségemből megkísértem önök előtt feltárni azt a nagy titkot, minek nytfmán sikerült a tudomány apostolainak mindazt a mit a föld eddig át élt, »hihetőleg* bebizonyítani, mert
mint magok is bevallják, mind az, mit e részben mondhatnak, csak hypothesisek, vagyis olyanok, mik a valószínűség jellegét igenis, de a bizonyosságét nem viselhetik magokban. — De előre is megjegyzem, ne várjanak tőlem többet mint rövid kivonatát annak, mit ezen óriás szellemek búvárkodásaiból magamnak meríthettem, s azt is csak ngy adhatom elő, mint gyenge tehetségem felfogta s az előadásra képesít.
A föld keletkezése.
„A mit tudunk, az korlátolt, a mit nem tndunk az végetlen"
Laplaoe.
„Ha a régi hit csodái mindig bámulatra ragadó tüneményekkel kezdődtek, a jelen tudományának csodáit épen az jellemzi, hogy kezdetűket egészen egyszerű tapasztalatokban és mindennapi tüneményekben találják.*
Mindegyikünk ismeri a prizmát. Ez a kis üveg darab, melylyel nem egyszer iskolás gyermekeink is játszadoznak, alapul szolgált e század egyik legbámulatosabb felfedezéseinek. — Igaz, hogy Newton már kétszáz évvel ezelőtt a legszebb magyarázatokat adta a prizma által előidézett színképekről, de mégis főleg Frauemhoffer müncheni látszerészé az érdem, ki 1814-ben egy színkép megfigyelésénél oly felfedezést tett, mely alapul szolgált as egész világ egyetem keletkesésü kérdése gordiusi csomójának megoldásához.
Tudjak ugyanis, hogy ha szobánkat sötétté teszszük, s ablak tábláján csak akkora nyílást hagyunk, hogy egy napsugár ason behat-
TIZENHETEDIK ÉVFOLYAM
ZALAI K
ÖZLÓNY
OKTOBER 6 in 1878.
Jó és rósz.
A mozgósitás kellemetlen hatás« Sümeget sem feledé ki játékából — valamint másutt,
ugy itt sem hiányoznak x segélyért esdő családok, kiket a játék árnyoldala inkább érint, mint a bánatban osztozó ember társakat! Ebben jót jelen viszonyok között hiszem senki sem lát, — még az sem szolgálhat enyhitő vígastul, hogy nem csak egy, vagy kettő — hanem számtalan a behivottak s hon maradott epedók száma
— „a miként meg él más, meg élünk mi is" ! Ez nagyon is keserű vigasz lenne — szánunk minden sors érte családot, — sajnáljuk vérein ket, kik hazájok szent tőidét taposni többé vissza nem térhetnek! — A tettek idejeben élünk. Míg a harcztér a tettek színhelye, addig a, béke lengte helyek sem maradhatnak hátra; fölhívások és példák által ösztönözve azokat is, kik tán tétlenek maradnának a jó tétemények gyakorlatában.
Ezen oldalról nincs okunk feljajdulni, mert városunk szintén a tettek mezejére lépett, hetenkinl tizenöt forintot oszt ki a mozgósítás következtében szűkölködő családok nyomor enyhítésére! Dicsérettel kell emlékeznünk hölgyeinkről, kik közül — van, ki befőzött stb. gyűjtéssel foglalkozik a sebesültek részére, dicsérettel a gyűjtő ivvel fáradozókról; ezen kívül készül a tépés ovodánk és leány iskolá ban, érdem a vezetőkön kívül a szülőké is, kik hozzá valót szívesek küldeui; tépést ké szitenek házi körökben is. Im itt a j ó, bár ne kellene ily képen gyakorolni.
Békés müködésüuk közepette f. évi sept. 19-én délután egy órakor — tehá'' ugyan az<»n időben mint 10 ikén a harang kongatása zavar bennünk, tettre hívja az embereker. Tüz ! is mét tüz van Sümegben, — színhely ugyan azon ház, mely ezelőtt kiiencz nappal perzsel letett el. A szalmával fedett ház biztosítva levén 9 nap alatt ismét szalmával tető alá került,
— mint állíttatik — ujabban is a kémény melói * kapva lángot; ez úttal nem lehetett oly Bzerencsésen oltani, mert nem egy, hanem hét ház Jőn hamuvá ! Itt a rósz; de elég baj, még rosszabbat is kell jeleznünk. A láng működése oly gyor3 volt, hogy midőn Holba J ''nos tán épen e pillanatban a harcz terén küzdő czi pész egy éves gyermekét Lang Károly 19 éves jfju az égő szobából megakará menteni : — a hőség és füstgomoly közepette összerogyott ! —
* Sürneghcn f. évi szeptrmber hóban ket ízben történt tiix eset, nem a kémény ineliott kicsapott lang okozta a v -s/.é''>yt. hm.em - mint a sr."lgabiró-s<ág közbenjárása folytán ki«l< .ült: egy tir.''-iinégy éves leányka volt a szátisrándékoa gyújtogat/), ki tettet bt\állván, már Z.-hgerszegre kisérteti''tt. ü.
hasson, s ez elé teszszük a prizmát, három nevezetes tüneményt veszünk észre. Látjuk, hogy a sugár többé nem egyenest, mint azelőtt hanem oldalt törve jut a azuoába. Ez uevezimik sugártörésnek. — Továbbá észre lehet venni, hogy azon világos hely, melyet a sugár meg világit, sokkal szélesebb, mint a mily nagyságban bebocsatutÍK, sokkul nagyobb tért foglal el. Ez neveztetik sugár azétszóródásuak. — Wgul észre vehítni, hogy a sugarak — a legszebb vöröstől, a legfinomabb ibolyaszinig — a szivárványéhoz ha sonlólag szinezneK. Ez pedig neveztetne színképnek.
Ezen sziuképet »zukoéges tárgyunkhoz kellőleg bővebben megfigyelnünk.
Newton az ismeretes physikai törvények alapján kimutatta, mikép lehet a prizmát ta nulmányunk tárgyává tenni. Tőle tudjuk azt is, hogy a fehér szin n^m egyéb, mint a kü lönböző azinek összege. A sugár szétszórod isa és a színkép pedig a sugarak különböző törhe-tőségétői van. A vörös legkevésbé, a viola pedig legerősebben töretik. Megmutatta Newton, mikép lehet a színeket egymástól elválasztva is előállítani.
Miután a physikának eme szép kísérleteit bővebben fejtegetni nem tartom tárgyamhoz illőnek, abba mélyebben n<;m boesátko zom s csak arra térjik, hogy FrauenhoÜer — Newton elvei nyomán haladva tovább-tovnbb mit az utóbbi nem vön észre, azt Fraueuliufler látszerei segítségével nagyitva — felfedezte. Észrevette ugyanis, hogy az az ideig lotuert színek közt, még iekete vonalok is vaunak, miknek száma gyakran ezerre is rug. Ezen vonalok tőle Frauenhotfer léle vo n a 1 o k n a k neveztetnek. De ezen vonalok létokát 8 hogy miért egyedül csak a napvilágában tűnik tel FrauenhoÖfriioik nem sikerült kikutatni. — Végre sok nyomozás és kutatás után Bunaen és Kirchoff heidelbergi tanárok felfedezték, hogy azon vonalok minden égő test fényénél feltűnnek s korántsem feketék mint Frauenhoő''er észleié, sót „határozott s egészen sajátságos fényes színes vonalokat mutat;" éspe dig ez is változik a szerint, a mintáz égő auyágban is más más részek bomlanak fel.
Es alkalmas esiköz segítségével azután a
A gyermek azonnal áldozattá lőn — az ifjn pedig kínoktól gyötörtetve égető kínokat szenved. 22 én, e sorok írásánál ismét haragzugás ébreszt fel lekötött figyelmemből — tudakozásomra válaszul kapám : rmost temetik az elszánt legényt, a kiszenvedett Lang Károlyt.- Béko lengjen fölötted kedves ifjú, ki felebaráti kötelem hü teljesítésnek martaléka levél, fogadd égben jutalmadat!
Azt hiszem keveset mondok, ha e lelket rá;:ó eseményt rossnak s roazabbnak jelezem! Mivel jelezhető a gazda érzete, kinek nemcsak háza, hanem reményteljes fia is oda égett; mivel az anya fájdalma, kinek kenyér kereső férje h hazától távol — a küzdők között, itthon egyetlen öröme, bánatában gyönyöre — édes magzata, ily módon ragadtatik el kebléről ? Azt leírni, ez. ecsetelni toll képtelen, — ezt csak fajdalom gyötörte sziv képes visszaadni. Nem ! az sem, mert hiszen a kesergő sziv fájdal mában némává lesz! — Tűzvész alkalmakor dühöngött a szél, de a kifejtett tevékenység Ba zsi és Rend-kről is hozzánk érkezett fecskeudók közreműködése, gátot vetett a láng hatalmának, a iüz jó emberek segítségével eloltatott. Im itt a jó, bár ne kellene ilyképeu gyakorolni !
A s/almás házak és szépitö bizottságról tán más alkalommal !
BÁNFI ALAJOS.
HHyi lilivk
— Ö felsége n-venapjan okt. 4 én a Szent Ferenc/rendűek templomában ünnepélyes isteni tisztelet tartatott, melyen a cs. kir. közös hadsereg a m. kir. honvédség tisztikara, kir. törvényszéki elnök s birák, kir. ügyész s egyéb kir. hiv.italok, ugy a városi magis''ratu». nem különben a fogymnasiumí, polgári s elemi iskolák növendékei a tanárok s tanítók veze tése alatt jelen valának.
— Egy szépen kifejlett gyümölcsvirá-got láttunk, melyhez a következő sorok vaiá nak cs.itolva Leszedvén egy héttel ez előtt egyik almatámrol a gyümölcsöt, hálaadatos sásból tijra kezd virágozni, inie itt a Corpus.
T. A.
— A liarcztéri sebesültek számára Dervent és Bihácsba, hol leginkább a 4*-ik Ernő flieiczeg gyalogezred van elhelyezve, postaiiag ké) ízben küldöttük el a nálunk begyült eebkötőket es harisnyákat, egyiket 4 kiló ¿00 gramm, másikat 4 kiló 900 gramm sulyb.« n.
Zonyorakészitö művészünk W o g r i n c s i c s János urnái volt alkalinuuk legközelebb e,''v elhasznált zongorából általa
legpontosabb:''n meghatározták, hogy egy távol eső lángban minemű anyagok égnek el. Lattaui műszereikkel az egű testek prizmau áteresztett fényét szinképezvén, az ezen mutatkozó Frauen hoti''er vonalok adr''k m-^g a kérdés feleletét, t.
i. hog^ azon helyen micsoda anyagok változunk át.
Feltaláltatott tehát azon eszköz, mely be avatja a tudni vágyót a természet legmélyebb titkaiba « kitárja előtte azt a nagy könyvet, a melynek egyes hyerogliuháit anny i évezredek óta csak még most képes az emberiség érteni.
De hát a t>bbit V . . .
„A mit tuuunk az vég-s."
A színkép elemzés (sp«ctrai aualysis) fel-taiálaaával, — melynek a Bunsen és Kirschnff féle kisér''.etek neveztetnek, — a világegyetem helyesebb ismeretéhez megvolt az eszköz. — Megkezdődtek azóta a különbnél, különb, bá-mulatosbnál. bámulatosabb felfedezések. — Vizsgálat alá vették a napot s kikutatták, hogy micsoda anyagból áll a nap, vagyis mik azou auyagok, melyek ott tőlünk 20 millió mrtföld távolságbau a nagy hőség miatt elpárolognak.
Biztou megállapították, hogy ott földünkkel azonos anyagok, égnek.
Ezen felfedezéshoz járult még a Zölluer féle fénymérő, mely által képesek vagyunk a íéuy erősségét vagy gyengülését megmérni. E két felfedezés karöltve a legnagyobb vivmánvo-aat ,<du a tudomány terén. Most már képesek voltak nemcsak azou testek anyagát kipuhatolni, melyek önmaguktól nyerik fényüket, hanem azokét is, mik sötétek ugyan, de a rájuk ható fény elnyelése, vagy visszaverése által, snyaguk miuemüségét jelzik.
E buvarKodásokiuin fáradhatlan Kant és Laplace, csillagokról csillagokra haLdva. vizs gálódásukbau végre azon tapasztalatra jutottak, hogy az égi lestek mind egy és ugyanazon anyagból állanak, vagy legalább mindegyikben fellelhetők egy és ugyanazon anyagok.
Most tehát miután tudjuk ezeket, bocsánatot kérve t. olvadóimtól e hosszas elózménvekért, áttérhetek a föld keletkezesének történetére.
(Folyt, következik.)
ujjá alkotott remeket megtekinteni. — Mind külszerkez. le mind pedig az üasshang tisztasága mesterük ritka ügyessége és alapos ?zak értelméről tesznek bizonyságot, úgyannyira, hogy nevezett urat megyénkre nézve, hol •<>-káig éreztük egy rendes szakértő hiányát, valódi nyereségnek jelezhetjük. — Teijes meg-győsődésból ajánljuk öt a helybeli ugy a vidéki t. közönség méltó figyelmébe. H.
— Adakozások. A helybeli irr. nőegylet által sebesültjeink számára rendezett gyűjteményhez következő úrnők • urak adakoztak : Névszerint: Blau Lina urnő 10 frt, Weisz Hedvig szül. Gelsei Gutmann kötöző szerek, fehér ruha nemÜ és 10 frt, Hosenfeld Anua 10 frt, Szukics Matild 5 frt, Fürst Juli 2 frt, Veisxinayer Antonia 5 frt, Daneberg Ernőné 5 frt, Báron Sarolta 2 írt, Kartsch-maroff Regina 2 frt, Kaiser Juli 5 frt, Gutmann Verona 5 frt, Reichenfeld Anna fehér ruhanemű és 3 frt, Fasl Józsefné 2 frt, Stern Sarolta 8 írt, Veisxinayer Ottilia 3 frt, Velis Kata 3 frt, Siamueli Teréz 2 frt, Volheím Regina 5 frt, Blau Eugenia 5 frt, Szommer Henriknő 10 frt, Rosenberg Paulina 10 frt, Goldstein Mal-vina 5 frt, Scherz Selina 2 frt, Yeisz Fani, ruhanemű és 2 frt, Apróbb gyűjtemények 15 frt, Blau Mari 10 frt, Veist Mina 10 frt, Pres«-burger Anna 10 frt, Blum N. 10 frt, Iskolai tanoncz nők gyűjtése 4 frt, Maschanzker Juli 2 frt, Neumark N. kötöző izerek és 3 írt, Rothschild N. 2 frt, Deutsch Róza 5 frt, Hoffman Kata 1 frt, Fürst Fani 5 frt, Engel Johanna 2 frt, Olop Betti 5 frt, Maschanszker Jeni 4 frt, Kaudersz Fani 2 frt, Weisz Sarolta 3 frt, Münz Mina 2 frt, Lengyel Sarolta 3 frt, Rosen-b.rg Eva 1 frt, Engel Róza 1 frt. König Kati 80 kr, Alul älter Jozseí 2 írt, Weiser Hermina 5 frt, Scherz Irén 5 frt, Scherz Mina 3 frt, Schlesinger Fani 2 frt, Lusztig N. I frt, Richter N. 1 frt, Szatler N. 1 frt, Pollak Róza 1 frt, Grünhut F. 3 frt, Práger Teréz 3 frt, Pollák Szidi 2 frt, Pollák Fani 1 frt, Berger Regina 2 frt, V»lleusteiú Róza 1 frt, Hirschl Szidi 3 frt, Müller N. I frt, Grosz Lina 1 frt, Gutmann Niua 2 frt, Gutmann L. 2 frt, Szauer Lina 2 tri, Schlesinger Amaha 1 frt, Deutsch Teréz 2 frt, Eichberg Sarolta l frt. Oszireicher Anna 1 frt, Weisz Kati 2 írt. Schvarz Teodora 2 írt, Schr.''ier Józseíuö 1 frt, Kohn Jós. 2 frt, Schön feld Fani 2 frt, Kohn Regi 2 írt, Weiszberger Kali 1 trt, Bettelheim Regi 1 írt, Goldschmidt Elika 1 írt, Deutsch R-zi 1 frt, Kronteld Au guszta 2 frt, Somogyi N. 2 frt, Ledofszky Paula 3 frt, Weisz Éva 2 frt, Scherz Luiza 2 frt, Schvarzenberg Jos. 50 kr, Singer Helena
1 frt 50 kr, Ro''hschild Fani l frt, Schvarz Paulina 1 frt, Ebenspanger Róza 3 frt, Lővin-ger Frid. 5 frt, Dobrin B. 3 frt, Ersler Regi 2 frt, Engländer Luiza 2 frt, Lokenbach Kati 1 frt, flouig Joa. 1 frt, Reich Malvina 1 frt, Lővíng»- Sarolta 5 írt, Schiffer Helen 1 frt, Bachrach Linda 1 frt, Singer Emma 1 frt, Rosenberg Fr. 3 frt, Szukics Szidi 2 frt, Ebenspanger Szidi 8 frt, Halphen Róza 1 frt, Weisz mayer J. 1 írt, Valbach N. 1 frt, Rosenberg Sarolta 3 frt, Baumgarteu Róza 1 frt, Eisinger Faui 2 írt, Szommer Joh. 5 frt, Fischer Berta
2 Irt, Milhofer Zsófi 1 frt. Velis Sarolta 1 frt, Kohu Jos. I frt, Kirschner Kati 1 frt. Kohn Ful. 1 frt, Tachauer Faui 1 frt, Fürst Sarolta 50 kr, Kohn Lina 1 frt, Lőviuger Paula 5 frt, Velis Jos. 3 frt, Zufreeht Anna 1 frt, Scherz Mina 1 frt, Stelzer Fani 3 frt, Bauer Mik. 2 írt, R íseusiock Betti 1 frt, Bettel heim Károly
3 frt, H ''fmaun Amália 1 frt, Kohn He). 1 frt, FrideMhal N. 1 frt, Reich Alb. 50 kr, Landler N. 20 kr, Eiainger Anna 2 frt, Ozv. Steiner 1 frt, Lövi Netti 3 frt, Veinberger N. 1 frt, Garai N. 3 írt, Blau Károly nő 2jdarab arany, Bachrach Amáiia 2 frt, Kronfeld A. D. 2 frt, Sommer és Mayerhofer 2 frt. Velis A. 3 frt, Pollak és Stein 1 frt. Stolzer Róza 1 frt, Löbl Jos. 50 kr, Heimler I. I frt Bichler Laura 2 írt, Berger Mari 50 kr, Rosen thai D. <30 kr, Vortman M. 30 kr, Reichenfeld Anna 1 frt, Nettman Olga 1 frt, Östreicher Lina 2 frt, Hoch Fül. f»0 kr, Broch Fáui l frt, Veiler N. 1 frt, Scheiber Teréz 1 frt, Apfelbaum Róza 1 frt. Pollák Fani 1 frt, T.ichauer Juli 1 írt. Hirschaohn 50 kr, Bergor Joh. 1 frt, Pollák Anna 1 frt, Stei-nitz Regi 50 kr, Milhofer Regina 2 Irl, Brük N. 1 frt, Veiler Róza 2 frt, Kirsehner Ottilia 5 frt, Freund Paula 5 frt, Silier Linda 1 frt, Weisz Juli kisasszony 2 frt, Stiem és Klein 6 frt, Mayer E. 2 frt, Tairsz 40 kr, Hirschi örökösei 2 trt, Hirschi Róza 3 frt, Strern N. 2 frt, Leszner Herrn. 3 frt, Weismiayer Is. 3 frt, Szauer J. 1 frt, Sch rz I. 2 frt, Bor »nkay Ida 1 frt, Weisz Sarolta 1 frt, N. N. 90 kr, Markus N. 1 frt, Schwarz Ida G üveg finom bor, Tauber Jetti 21/, kiló Chocolad, Mersch Eleonora 3 üveg szilva pálinka, Zerkovicz A. 6 üveg finom bor, Valbach Laura ruhanemű, Rosen-feld Berta 6 köcsög hus kivonatot.
— Közkívánatra Grün feld Alfréd hírneves zongoraművész hangversenye kedden, f. hó 8 án a kaszinó termében fog megtartatni. Musorozat: 1) „Sonate Ciss moll* Beethoven-
tói. 2) a) Javotte Bichtói. b) Traumerei, c) Traumeswirren, Schumanntól. d) Lützov''s wilde verwegene Jagd Kullaktol, előadja a hang versenyző. 3) a) Traumes dámmerung, b) Wieschön biatdu Grüuíeldtól,énekli BischiUky ur. 4) a) Etude, b) Valse, c) MazUrka Chopintől, előadja hangversenyző. 5) Magyar rhapso-dia N. 2. Liszttől, előadja a hangversenyző. Kezdete 8 órakor. Helyárak: I ső, Il-ik és III-ik »or 1 frt 20 kr. Zártszók 1 frt. Földszint 60 kr. Jegyek előre vált halók Práger Béla gyógyszertárában.
— Egy kis kanizsai nőt a napokban a főtéren vigyázatlanságból egy kocsi legázolt, egyik lábán kérésziül ment a kerék. A vigyázatlan kocsis méltó büntetést érdemel; a főté-reni sebes hajtás egyáltalán tilos.
— Gulács községben okt. l én postahivatal nyittatott.
— A I>ráva folyam Aisó-Domborunál roppant kárt tett, ez érdemben jövő számunkban felszólalunk.
— Pölöskén az uradalomnak 1600 ke. reszt gabonája 400 szekér takarmánya és egy lába* pajtása esett közelebb a tüz martalékává.
— iíöirid hirek. Jókay Párisból haz* érkezett. — Szabadkának az előiogatok tartása naponta ezer forintjába kerül. — Zengben nagy földrengés volt. — „Zuhany" szerkesztését s coosortium vett« át. — A bpesti népgyűlés megtartatatl. — 260 ezer forinttal szökött meg a varasdi polgármester és takarékpénztári igazgató.
— Romában és Florenczben nők számára egye temet állítanak. — \ muzeum régiségtára uj bútorzatot nyer. — Liszt Ferencz deczemberbeu jó Bpestre. — Papirosból fogakat is készítenek.
— Kleopatra tűjét, az egy ptomi obelisket, szept. 13 án állították fel Londonban. — Széli Kálmán pénzügymiszter lemondott, ennek folytán az Csszes magyar ministerium is lemondott. —
— A népgyűlés küldöttségét okt. 3 án fogadba a mioísterelnök. — A király Gödöllőre jött. — Erkel Ferencz nevenapját a zeneakademia ta-tanárai s növendékei fényesen ünnepeilék meg.
— Bertha Sándortól „Párisi Magyar induló" jelent meg.
Ki nyert?
— A hitel sorsjegyek okt. 1 én törtéül húzásában következő sorozatok nyertek: 3l. 342. 348. 645. 1052. 2621. 2670. 2912. 3148. 3420. 3698. 3785. 4006. és 4179.
— A Bécs városi sorsjegyek húzása: 97 468. 532. 605. 798. 1267. 1332. 1690. 326o. 2579. 2694 és 2986.
Irodalom.
— Dolinay GyuLa} a w Lány ok Lapja" és „Hasznos Mulattató" ifjúsági Ixpok fáradhatlau derék szerkesztője „Iskolai és népkönyvtár* czimü havi füzetet indított meg, mely az e szakba vágó közleményeket nagy figyelemmel szerkesztve egybeállítja; az üdvös eszme terjesztésére nagy szolgálatot tesz. Most vettük a 2-ik számot, mely már mint az iskolai és népkönyvtárakat terjesztő központi bizottság hivatalos közlönye jelent meg, s hozza a bizottság végzéseit, s közoktatási ministerium népkönyvtár ügyre vonatkozó rendeleteit, Pest, Arad, Nyitra, Szabolcs, Bács megyék hivatalos intézkedéseit, melyek igen tanuságoaak. Érdek es a megyénként részletezett statistikai kimutatás, melyból megtudjuk, hogy idáig 2485 isk. és népkönyvtár létesült hazánkban. Közölve van még a bizottság által ajánlott könyvek sorozata s néhány kitűnő szakezikk. Szerkesztő, mint egyúttal a központi bizottság egyik titkára, felhívást tesz közé, mely szerint a hozzá intézett nép könyvtárügyi kérdésekre, megkeresésekre készséggel válaszol. Az igen díszes, nagy alakú lap ára egész évre 2 frt. szerkesztőség és kiadóhivatal Budapest, Sándor- utcza 1459. sz. teljes számú példányok kaphatók.
— „Adatok Zalamegye Történetéhez" czimü kiadvány V-dik kötetének V. és VI-ik kettős füzete a következő tartalommal jelent meg: Ramazettar Vincze (életrajz) — Zaiavári apátság. — Lftvelek Balaton ós mellékéről. — Muraközi okmány 1581. — Árpadkori uj okmánytár. — A szabadságharc« idejéből. — 1834 ki zalai életből. — Hazai aphorismák. — Göcsejből. — Nilt levél a Zala vize két ága felől. — Zalamegye uj felosztása. — Paliui Inkey Imre saját jegyzeteiből. — Népszokások es népköltészet Zalában. — Régi levél a XVI ik századból. Szerkeszti és kiadja Bátorfi Lajos. Ára egy-egy hat füzetes kötetnek disz''ábláv»! együtt 3 frt.
— Az ,Apollo< zenemüíolyóirat legújabb száma következő tartalommal jelent meg: 1 Piccolino, egyvelegGuiraud E. dalmüvéből zongorára szerkeszté Holzl Lörincz. 2. Dandy induló bécsi dalok felett, zongorára átirta ^ völgyi M. Béla. 3. Scherzo Wachtel Auréltól, 4. Prélude, Lorencz Jánostól. Az ApcHo előö-zetési ára félévre 3 írt, mely az Apolló kiado-vatalához (Budapest, vár, orszighásuteza
TIZENHETEDIK ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY.
OKTOBE 1878.
szám.^l czimezve küldendő be, legczélszerüeb-ban postautalvány utján. A« Apollo hasai zeneszerzemények közlése mellett minden nevezetesebb külföldi zenemüvet is megismertet előfizetőivel 8 bármily zenegyüjtemóny díszére válik ós ezért pártolásra méltán ajánlhatjuk.
Vegyes lilrek.
— Paczona István huszárszázadosnak
arczképét közli a „Vasárnapi Újság* legújabb száma. A magi aj i hősről ugyan-e lapban követ-kezű életrajzi adatokat olvassuk : Paczona lat váu huszárszázados jelenleg 38 —40 éves. Magas, sugár, kiváló szép férfi, ki a koronázáskor is nu<tz elite csapathoz tartozott, melyet az egyes ezredek legszebb katonáiból állítottak össze. Rácalmáson született, Fehérmegyében, hol atyja Paczona Elek földbirtokos volt. A Paczona-caa-lád egyike a legderekabb köznemes családoknak a melyet kivált igazi hazafias érzelme jellemez. A derék két iparos Budapeaten, Paczona Imre es József, unokatestvérei a maglajt bős huszárnak, kinek még két fivére van Fehérmegyében Istvánt, kinek a katonai pályára nagy hajlama vult, a bécsújhelyi katonai intézetbe adtak szü lei. Üuuan került a hadsereghez, hol nyilt, barátságos, vidám modora épp oly kedvessé tették bajtársai előtt, mintszigoru katonai magatartása vakmerőségig menő bátorsága elöljárói előtt. Neki jutott a sors, hogy az első ütközetet e had-járatbau megvívja; de már előbb is magára vonta a figyelmet, mivel a bosnyák határra vonulás napján ő volt az, ki többedmagával a Száván atusztatott s a hidon vouulö csapatókat megelőzve Bosznia földjére lépett $ ott kitüzette a zászlót. A maglaji eseményt maga irta meg Káczalmáson lakó, tavai özvegygyé lett édesanyjának, megvigasztalván ót, hogy a halálos veszedelemben neki nem esett semmi baja.
- 11-ik egri drviz. (1878-iki 27/9.) Alig hogy elfeledtük a f. évi augusztus 31-én bennünket ért elemi csapást és már a kereskedők
is aj és friss árakat rendeztek be üzletükbe, a lakásokat tisztogattuk és már némileg a régi kerékvágásban voltunk, de az Eger vize f. hó 27-én visazaemlékeztetett áradásával a már elmúlt árvízre, mely bennünket eléggé sújtott. Az Eger vize ugyanis szemlátomást nőtt, dél után 4 óra óta egész 8 óráig a város nagy része viz alatt állott, sokat lehetett menteni, mentettünk is eleget, de a kereskedésekben nagy károkat okozott; 10 óráig a viz állott, ezután fél lábnyi iszap; .i lehetett járni. — Az összekötő hidakat elhordta az ár, a katonai laktanyákban is borzasztó károkat tett; az ujjonan felépített házak mind összeomlottak, szóval ugy nézünk ki mint ezelőtt négy héttel, ismét sok idő és pézbe kerül, mig rendbe jövünk. A viz mostan nem volt olyan magas, 6 iáboyi volt a piaczon; a pesti gőzszivatty u már itt van és még más 6 szivattyú működik. Ma tartjuk országos vásárunkat, de igen silány, mert az itteni ke reskedők csak nedves áruitkai állanak piaczun-kon. Ily árvizeket igen gyakran kaphatunk, mig a véd fal fel nem leaz építve, minek felépítéséért az államhoz folyamodunk. Külöubenmi már megszoktuk az ily árvizeket, mégis mindenki borzadálylyal nézi azon kis patakot, melyet ha idegennek mutatsz és elbeszeled mily károkat okozott, kinevet és azt mondja, hogy hazudol. Ifj. S. S.
— A négy legszebb. A „Hölgyek lapja" párisi tudósítója irja, hogy a világkiállítási nő* szépségek albumába, melybe Magyarországból a szép nők arczképeit Pulszky Ferencz küldé be, ezek : A ndrássy Ilona grófnő, a külügyminiszter leánya, Pejacsevich lik a grófnő, I n k e y Naudine és BárthodeiBzky Matild kisasszonyok.
Papírszeletek.
Hárman csak akkor élnek bekében, ha nincs otthon.
kettő
A nők csak azt mondják el a mit nem tudnak.
Sok nő talán azért nem tartja meg az ideiglenes hfiségei, mert örök hfiségre eakíldőtt.
Rajtveszt az az ember, ki igazsággal akar kereskedni.
A gyermekvilágból. ..Mama, mi az angyal?8 — kérdi a kis Pepi a kis mamától. ,A* angyal olyan kis gyermek, aki repül,* — feUli az anya. — „Hát akkor mért hivja a papa a nevel ^nót angyalnak ? „ — .Mert ó is nemsokára el fog repülni innét."
Bnza . . Rozi . . Árpa
Zab . . Zab uj Knkori<za K^pcze Bab (fehér) Bab (tarka)
Üzleti szemle.
Nagy-Kanizaan, 1678. oktober 4-Minőség szerint:
7 —7 S0— — . . 5-20 — 5-70 -
• . . 5---6---
20 — 5 60 —
—•— kr.
5
580 - 6 20
9---9-50
7So — 8 20
5.50 — 6-—
* ■
n
K. B-
Lobmayer J. F. terményüzleti jelentése.
Budapest, 187Ö. október 2-áu. Káról y-körut 15.
A lefolyt héten, a már előbb megkezdett lanyha hangulat folytatódott, a rai, mindaddig, mig a nagy hozatal, és a külföldi rendelmények hiánya tart, — alig fog jobbra fordulni. A termények becslésére, kfilönösen, az igen nagy mennyiségben előjövő hibás minőségek vannak nyomasztó befoiyásaal. Buza minőség szerint 15 — 40, rozs 20—25. takar, mány árpa 20—25, zab 25-30, kukoricza 20—80 krra! olcsóbb, mint az előbbi héten
K.zen héten, hétfőtől máig, a kinálat ajra erős volt, ezt látva a malmok visszatartókká lettek, minek folytán az árak buzimái, minóség szerint, újra 10—25, rozsnál 20 - 30, takarmányárpánál 20— 25, zabnál 20— 25 krajczárral olcsóbbak lettek. Kukoricza és repcze változatlan még; maláta árpa elhauyagolt A hangulat tartósan lanyha. KörÜlbelŐl következők a mai árak egészséges és száraz minőségeknél.
Tiszai basa 79 kg-os 9 65 -75; 78 kg-os 9-50-60 ; 77 kg-os 9-30—40. Pestvidéki buza 79 kg-os 910—20; 78 kg-os 8 80- 90 ; 77 kg-o« 8 40—50. Bánáti boza 78 kg-os 840—50; 77 kg-os 8—810; 76 kg-os 7-50—76 Felső magyarországi 79 kg-os 8-60-80; 78 kg-os 8 20- 40 ; 77 kg-os 7 90 - 8-00. 100 kilónként, 3 hóra árpa-takarmány 5-20— 6-75; maláta 6 20—70; aerfSző 7''20—70; rou 5 30—00: zab 5-40—60; kukoricza 5 20—70; köles 4-80-5-25: lenmag 12 —12 25; kendermag 10 ''J,—12-—; lueaerna-mag 4o--46-— ; Veres luczernamag 35-—38—.
Liszt üzletben nincs változás.
Jegyzet: Nedves, azivós, üszkös s általában hibás minőaégüek, a napi árnál jóval olcióbban adhatók el.
Szerkesztői Gzenet.
3021. O. „Emlékezet* jőni fog.
3C^2. C Bpest. A kért számot azonnal mej?-küldötfük.
3023. V. ,A keleti kérdést könöniük, mielőbb közöljük.
3024. J. B Füred. Köszönet.
3025. K. u. o. Megkaptuk, de a tudósítást n®m.
3026. M. Csáktornya. A programmot a napokban megküldjük
3027. i. s. Keszthely. Nem tehetjük. Cres polémia fejlődnék ki.
Október 6-tól tktober 12-lg 1878.
Hó- és hetinap
Kath. és prot. Görög naptár naptár
s>
atj
40 A legfőbb parancsról. Máté XXII.
6, VasarnapjF 17 Olv. ü.
7 Hétfő Justina
8 Kedd Brigitta
9 Szerda Dénes
10 Csütörtök B. Ferencz
11 Péntek Filomena
12 Szombat Miksa P.
24
25
26
27
28
29
í 30
T 16 Tek.
Eufem
Ján. er.
Callist.
Chariton
Cyriak
Gregor

Felelős szerkesztő: Bátorfi Laj08.
??
Mozgósitá s"!
következtében, egy elsőrendű birodalmi gyár munkásai szolgálattételre behivattak, e miatt a gyár kénytelen szünetelni, s annak tulajdonosa lehető módon készletén mielőbb iparkodott túladni; — erről táviratilag értesülvén, siettem ezt magamnak megszerezni, rai sikerült is, és igy azon kedvező helyzetben vagyok, hogy a t. helybeli és vidéki közönségnek a legújabb divatú kelméket bámulandó olcsó áron kiszolgálhassam.
Midőn erről a n. é. közönséget tiszteletteljesen értesíteném, bátor vagyok még az alanti czikkek árait közölni, s kérem szives
FELDMANN N..
Arjegyzekek es minták klvánatr« ingyes *» bementve küldetnek. Széke8fehervál\ nádor-UtCZa.
pártfogását; illő tisztelettel
Árjegyzék. — 1-ső szám.
Ruhakelmék.
í>üiU ni. valódi Betbani kelmék 5G96Ö . a legújabb divatú őszi kelme 67ö5 n Camgarn szövé>ü „ „ 5640 „ Harnby tiszta szőr „
7535 „ a legújabb divatú fantaska 4636 „ Curnelia kelmék 3Ó6S „ h legújabb hamburgi kelmék 204O „ V» valódi gyapot elegáns ruhákra 5435 „ */» valódi gyapot rips minden szinben 6000 jj valódi selyem popelin „ „
2300 , Vfc legfinomabb Üanei „ *
3420 B 7* Posztó női ruhakra „ „ 2000 , valódi fekete moiré alsó szoknyara 1500 „ gyapjú moiré 1025 n "/» fekete ternó 2ti00 . Vi valódi cloth 1500 „ 7% alapin
6000 „ fekete liszterek 30 krtól kezdve.
r
Árjegyzék. — 2-ik szám.
Mosókelmék. 2000 m. rózaaazin (Jreton
3650 5600 3800 9000
5000 2500 1000
szines chiffon Piquettek
Pique szines virágokkal
igen finom fehérvári feato L] caikoa éa
virágos sárga esikos Nanking valódi oxford
helyett most
— .45 —.22
-.40 -.18
— .50 —.25
-.65 — .30
-.80 —.40
— .90 -.42
1.90 — .10
1.80 — .85
— .90 -.43
1.40 -.60
1.80 — .90
2.50 1.10
— .80 -.30
1.10 — .45
1.80 -.70
2.20 -.90
3.50 1.25
helyett csak
— .25 —.13
-.30 —.17
-.45 -.25
— .50 -.24
— .48 -.22
-.28 -.15
/1
szeffir kelmék
-.40 -.50
—.22 -.20
ŰO v. 140 „ 1135 „ 200 „ 290 „ 145 „ 10 .
Árjegyzék. — 3-ik szám.
30 r. Canavász szilisztriai
30 „ trűbai Canavász
30 „ rózaaazin
30 , valódi rumburgi
32 . legnehezebb rumburgi
32 „ rumburgi rózaaazin
35 „ legnehezebb tiszta czórna
85 i» 30 „ valódi szilisztriai vászon 6.— 3.50
75 0 30 „ n trüuai gyolcs 7.50 4.50
95 n 32 „ n hegyi vászon 9.- 5.80
62 * 30 . » fehéritetlen rumburgi 14.- 7.50
40 n 30 . * creasz gyolcs 10.— 6.50
36 n 30 „ • hollandi a legnehezebb 16.— 8.55
25 > 32 . m írlandi gyolcs 15.— 7.50
72 n n w házi használatra gyolcs 6.— 3.25
azok az árakhoz.
250 Paar fehér női harisnya 240 „ „ „ „ 300 . . .
helyett most -.60 -.27 négy soros pamutból —.90 —.36
valódi kézi kötés 1.20 —.45 pcza, 20 krtól kezdve egész 40
Végül pedig tóbb ezer rőf a legnehezebb rumburgi és holllandi gyolcs maradékok 10 r. 20 rőtig.
Árjegyzék. — 4-ik szám.
Fehérnemüek. helyett most
240 db. dolgozó iug. oxíordbói 365 , jobbféle 240 „ a legnehezebb „ 1&5 . igen jó kartonból 475 » valódi franczia Creton 360 „ a legíiuoruabb Creton álló gallér 90 , szerir kelméből 4 soros mell ea álló gallér 180 • fehér ing, igen jó chiffonból 160 „ valódi madepolanból tinóm szegélylyel 240 „ sima mell 3 soros igen jó chidon 225 „ valódi madepolanból 4 soros mell 150 a sweiczi himzéssei, gallérral és anélkül 100 „ dus himzéssei
nyak-kendők, nyak-bodrok 7 kr. csipke kendők minden színben 25 kr.
f
Árjegyzék. — 6-ik szám.
i 20 1.50 1.30 1.40 1.80 2.40 3.-1.80 2.— 1.90 2.40 3.20 2.50
— .bo -.80 1.— -.90 1.10 1.25
i 7*
l.<o
-.95 1.20 1.30 1.70 1.80 1.50
helyett csak
5.20 2.65
6.50 3.40
7.— 3.55
11.— 6.-
13.80 7.50
16.- 8.— 20.- 12.-
Árjegyzék. — 5-ik szám. Női fehérnemüek.
225 db. női ing a legjobb chiffonból 200 „ igen szép szegélylyel és himzéssei 150 „ tiszta madepolanból a legaz. himzéaael 180 „ hállórékli szép fantazé mellel
145 „ n a legdisreaebb himzéaael
95 n „ valódi sweiczi himzéssei
80 . alsó szoknya 1 — 2 fodorral
75 „ a legjobb chiffonból fél uszály
120 „ n madepolanbol himzéssei
95 , „ a legdnsabb himzésel és fodorral 120 . „ minden-minden bőségben
140 „ . panczól mieder minden saámban
96 r , szaténból minden számban 60 , „ kanalblanzs«t egéai magas
helyett most
1.80 1.—
2.50 1.20
3.— 1.60
2.20 1.-
2.80 1.30
3.50 1.50
2.80 1.50
3.— 1.95: 3.40 2.50 4.50 3.— 1.20 -.67. 1.80 '' 2 50
4.—
Télikendók. helyett most
150 db. 10/ ^ kölek keudő 2.50 1.—
120 • » valódi dúcot keudő 3.50 1.50
100 ■ n » gyapot kendő minden szinben 4.50 2.80
96 n „ » P ''»ztó kendó nehéz rojttal 7.50 3.25
62 V ff Tüffli kendő 9.— 3.75
150 » % köteg nehéz Tricot kendő caikoa 3.20 1.60
130 m ''•u » n m r) w 2.- 1.—
100 n •/% » » n m ■ 1.80 —.95
300 • V» 9 n m » 1.10 -.60
260 » V» valódi posztó kendó 1.60 -.75
340 i» 7» » ■ * 2.40 1.25
200 n ''•u 1) » n 3.20 1.85
140 • 7% " ". . n 4.50 2.40
160 • 7» . Berlini kendő minden színben 2.20 —.95
180 5» 7a " n » i» » 1.80 —.80
170 • 7» n » » » a 1.40 -.60
100 » l7i nagyságú utazó Plaidek 16.- 5.50
150 • "U val. himalai kendők hosszú rojttal 18.— 5.50
360 meter 7a
450 » 7a
285 V 7s
340 • 4 / / t
280 • 7a
290 • 7s
— 7-ik szám. Fehér és színes Pargetok.
helyett csak
-.35 -.22
hölgy i parget Pique Parget a legszebb mintákkal legnehezebb alaószoknyákra
-.40 -.75 -.55 —.75 -.90
-.25 -.35 -.30 -.35 -.46
25 frt toevÉisarláa ut^in egy Icaxrton
Arjegyzekek e> alattk kivaaatra iwgyea e> ber»eatv> kiildetaek
1.10 több ezer m.azinee Pargetok 15 krtól kezdve 30kriga legfinomabb 1.60 30000 m. a legújabb mintájú Plüsze Pargetok —.80 —.35 2 20 1000 m. dupla parget —.55 —.28
_ (28*; 6—10)
Mouszlln rulia
!
megrendelt czikkek minóség és jóságaért kezeskedem. — Minta gyűjtemények nagy választéka e lapok kiadó hiTatalábau megtekinthető.
TIZENHETEDIK ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY.
OKTOBER 6-án 1878.
Különösen figyelemre méltó a hírneves
Dr. Forti-féle
SEB-TAPASZ,
/
mely rendkívüli gyógyereje, elválasztó, érlelő a fájdalom csillapító hatása által leggyorsabb, legbiztosabb s egyszersmind gyökeres gyógyulást eszközöl különnemű bajokban. — Ily bajok a torokgyulladás, légcsőhurut, b <5 r k é a-barnaaág, hártyásgyik (Croup, angina) mindennemű megsértések, harapás, szúrás, vágáe vagy égés által támadható sebek, megforrázások, darázs- vagy méhszurások, konok fekélyek, zúzatok (contuaiók) meglepő gyors fájdalomcsillapítással — rugzöU daganatok, gümők, tályogok. pokolvar, (carbunculus pustula ma-ligna), megkeménykedések , genyedések . vérkelések, minden mirigy betegségek, görvélyes fekélyek, fagyda ganat, ujjféreg, körömméreg, vadhús, tagszivacs, csont-szu, kificzamitás ée megrándulások, helyi csuz; továbbá a szülés folytíni lábfelfakadáaok és sebek, fájós, tekély-zett vagy már genyes női mell — Sok nő már csira-ban volt emlőráktól, — a különben elkerülhetlen életveszélyes sebészi műtétnek mellőzésével — egyedül ezen jeles sebtapasz használata által menekült meg.
Végre a testbe teljesen bemélyedt bárminemű 1 szálka, vagy darázs és méh fullánkja csopán ezen tapasznak rövid idei használata folytán annyira előtűnik, hogy azután a testből közönségeden szabad kézzel, sebészi műtét és fájdalom nélkül könnyen kihúzható, mire a seb gyógyulása nem sokára bekövetkezik.
Ezen megbecsülhetlen gyógyszer. moly nek jelesaége leghitelesebb egyének számos s különös kívánatra bármikor felmutatható bizonyítványai által már rég-''n a legfényesebben elismertetett — rendkívüli s legkülönne. mübb esetekben megpróbált hatásánál és feltünü sikeres eredményénél fogva, melyek használata által még elavult bajokban is eléretnek, jól megalapított hirét kétségbc-vonhatlanul igazolja.
Egy csomag ára 50 kr, nagyobb csomagé l frt használati utasításai együtt, postán küidve 20 krral több. Egy forintnyi csomagnál kissebb szállítmány nem teljesíttetik.
Központi küldeményező raktár: Pehtrn TÖRÖK JÓZSEF gyógyszerész urnái, király utcza T-ik az. a. N a g y-K anizsán: JPráger Béla gyógyszertárában, Bel us József gyógyszertárában, Alsó - Lendván: Kis Béla gyógyszertárában. Sümegen : Stamborszky L. Szombathelyen Pillich P. gyógyszertárban.
A t. cz. gyógyszerész urak, kik raktárt elvállalni hajlandók lennének, felszóllittatnak, miszerint e részbeni ajánlataikat ezen gyógyszer kéazitőjéhez FORTI LÁSZ LÓHOZ czimezve: Budapest (Ráczváros, Bocakay tér. 7 1H. szám) beküldeni szíveskedjenek, ki megrendeléseket is pontosan teljesít.
Vidéki bérmentes levelek általi megrendelések az árnak készpénzbeni beküldése, vagy postai utalvány, vagy utánvét mellett tüstént és legpontosabban tel jesittetnek. (058 11-50)
M
OLL SEIDLITZ - PORA.
á^onlr nl,lrar vnlí^rli h* m''M''lvn dobo,! «"«imlapján a «as vSUK oKKOI > (UUtU) ¿9 xt sokszorosított crin»™ van
lenyomva.
Büntető bírósági ítéletek ismételten constatálták czég«m és vé<i-jegvem megbamisittatását ; azért óva intem a köz^nségot a* ilyen hamisítványok vásárlása ellen minthogy azok csak ámításra vaunak
szamitva.
Egy lepecsételt eredeti doboz ára I frt. o. é.
Valódi minőségben az x-el jelolt czégeknéL
cranczia borszesz sóval. k
A legmegbízhatóbb 5nse$r»''lyző >-zere a szenvedő emberiségnek minden belső es külső gyulladásnál, a legtöbb betegség ellen, mindennemű sebesülések, fej-, fül- és fogfájás, régi sérvek és nvilt sebek, r«kfekélyek üszök, szemgyüiladás. mindennemű bénulás «■« sérilles stb stb. ellen.
Üvegekben használati utasítással együtt 80 kr. o. e
Valódi minőségben a + tel jelölt ozégeknél.
D~orsch-halmaj-zsirolaj.
Krohn M és társától Bergpnben (Norvégiában .
Ezen haimáj-zsirolaj valamennyi, a kereskedelemben előforduló faj között az egyedüli, mely orvosi czélokra használható
Ára egy üvegnek használati utas tással I frt o e
Határozott óvás hamisítás ellen! 27 éven át kipróbálva!
cs. k udvari fogorvos Bécsben. (Bognrrgasse 2.)
Analherin-praparaliimai.
I
Valódi minőségben a *-al jel" t ey.égekuél
Raktárak: X.-Kanizsa |x) Prág.>r B.''la g) Rosenberg
József, (x) Fesselhofer József, (x Knsenfeld. ^xi Bellis Józ»«f. gyógyszerész. — Z*la-Egcrszog txf) ^Gyógyszertár a S?.t !»• I lekhez. — Barcs (x; Dorner S. C s á k t o r n y a O Uönez I. v gyógyszerész K a r á d Meruatzky A gyógyszerész Ív .1 p o «var ^xf*) Kohn J ix) Sohröder Sáudor gy<>gy Kh pro n eza i^xt*) NVerli M. gyógy. Kőszeg (,x*) Csacsínovics ist. gyógy (O Kfittel Ist gvóg) K e s •/. t h e I y ^x) Schleífer A (x) Wunsch K. K ö r m <• n d (,xt 1 K«t* Ján Szombathely x> Pillich Ferenc« gvógv Sopron l x) Mezey And. gy.''.gy (x) Molnár L gyógy Verőcze (x*i Becs .1 K. gy^gv. Bano k-S r. -G y ü r g y ^x) A. C FiMc g\ ógy. Z á u r á l> x Mittlbaeh S trvógy (,x) Irguima*áoz gyógy, (x) H-''gedUs Gy. Kyógy Perklet
Jáu. gyógy. Sz a 1 o n a k Schwarz Gnsztáv gyógy K :i r a d tx Roehlitz Ist. (xl Bernátzky A. (W 50-40)
Buzaüszög nincs többé!
A Dupn y-féle magedzó használatával.
Ezen magedző (rézgálicz (kékkó) és más pácz-savakból állván) kiírt — ha a minden csomagon látható, egyszírü használati utasítás pontosan betartatik — üszögöt : buza. árpa, zab, köles, kukoricza, stb.-ból egészben, aint ut a bizonyítványok tanúsítják.
A n. m m kir. földművelési ministerium közlesei ajánljak a Dupuy-féle raagedzót. mint hatásos szert a bnzaüszög kiirtásara
Kívánatra minták és bizonyítványok ingven és bermentve. Egy csomag ára 2 hectoiiter ^200 liter) mag szamára 30 kr ostr. ert
(683 12-*)
Köss és Dupuy Bécsben,
fő elárusitási raktár Nagy-Kanizsán Rosenfeld Adolfnál, Z.-Egerszegen Gráner L. fia kereskedésében.


»»r
Wajdils József
ajánlja
nyolez különféle géppel j<>! berendezett
könyvnyomd áj j \ t
Pro^rammok, falragaszok, stb. nyomtatványuk ¿ryors, pontos és hibátlan elkészitese''re. Olcsó
árt biztosit.
Ajánlja továbbá az iskolai idényre díszesen
felszerelt
könyvkereskedéséi,
melyben az iskolai s egyébb könyveken kiviil papir, rajz- és Íróeszközök stb. a legjutányo sabb árakon kaphatók.
Továbbá
könyvkereskedésében Xa^y-Kanizsán kapható
Mindennemű irodapapir;
1 rizsma finom irodapapir csak . . . . 2 frt 20 kr. '' 1 n rovátkos, duplán enyvezett . . . 3,10,
1 , fél minister.......4 , 20 ,
1 , egész minister . . . 8 — 9 , — „ !
100 nagy negyedrétü lenboritók egész név és lakhely kinyomásával együtt 1 frt 10 kr. 500 példány 2 frt 50 kr. c/.er példány 3 frt 40 kr. Havanna papirou 1000 példánynévnyomással együtt csak 3 frt 50 kr. Végre ajánlja
3000 kötetből álló
magyar-német
köles önkő ny v tár át.
Olvasási dij havanként csak 50 kr.
Üres fogak kitöltésére
nincs hatályosabb és johb szer, mint fogónja. melyet mindenki könnyen és fájdalom Délkill bdehelye»het odvas fogaiba, mely sztán a fogrészekkr] és foghassál teljesen egyesül s a fogakat a további elromlástól óvja s a fájdalmat csillapítja.
Anatherln-szájvlz
üvegben 50 kr , I írt.. I frt 40 kr a legkitűnőbb szer, esú/os fogfátdnlmakhai*, gyulladátokuál. a fogbus daganatai és sebeinél . fölolvasztja a léti-ző fogk''"\ft és megakadályo:z:i .¡nnak uj képződését ; az tiigi fogakat a frglms erősítése által s-ilárdilja; s midőn a fogakat és foghust minden Ártalmas anyagtól megtisztítja, a szájnak kellemes frisses^get kölc-ön5z t-s már rövid bászuálat ntán eiiávolitja a kel!emetl(n szagot.
Anatherin-fogpasta.
Kz< n készítmény a lehelet frisseségét és tisztaságát feotartja azonkívül a fogaknak hófeliérséget kölrsíinoz, azok romlását megakadályozza és a fot(l.U3t erősbiti — ára 1 frt ''22 kr
I)r. í^cpl) ''I. Ci. növény-fo^pora.
A fogakat »»ly szépen tisztítja, 1 ogv annak naponkénti l.aszi álata által nemcsak a k.'' / ns.''g« * fonkó eltnvolittatik, hanem a fi''^ak zománcra is n»indinkíibb lökéleteshül. Kgy doboz ára k o. é.
Popp aromatikus fogpasztája.
Sok év ».ra a legbiztosabb övószernek fogfájás ellen és a i gkitüiiőbb szernek vau elismerve a szájüreg és a fogak .ijx ¡ására é» f. ntartására Kgy db ára 35 kr
Figyelmeztetés!
Előforduló hamisítások következtében bátor vgyok a t cz. közönséget figyelmeztetni, b<>gy minden palaczk az óvásjegy kívül még egy czímni"'' : (H y g e a é >< A ii a t h e r i n p r a-]> a i a l ii in iN rüátva van, mely egy tisztán átlátható víznyomáson az á l a ni i sast és n czimet mulatja. ^.''>3 1. 7 —10)
Kapható : Nagy-Kanizsán : Práger Itéla gyógyszerész nrnál.
Kos- nberg és Ftss.-lhotTer József fflázerkereskedésükben. — Pá «Ián : Tschepen , és Hermflller J-nél. — Keszthelyen: I''tiszle-rrr eyógysserész. — Zala-Kgyerszeg''.-n ■ l<ó • F. gyógyszerész — Kuproiiezán : \Vi>rli gyógyszerész. — Varasdon: lla''u< r gyogysz
— SümegiiCn U.»rncr Kajet. — Szombathelyen : Pillieh Ferencz es Rudolf gyógy«rer. — Határőrvidéki Sz-(íyürg_\ftn : h ibí<* K C -- Veszprémben Tuszkm és Társa. Qutiiard Tivadar és fiainál, ugv Ferenezi gyógyszerész Székesfehérvárott : Hrann •''., Hrosz-maiiti. és D:ttb>lla gy«''»g>sz — l.ovas-Berénylu''n : Heisb-r gy.''gysz*
— Kalocsán : Horvát . I\. gyógyszerénx — Pakson : Flórián J gyógyszerész. - Kormemlcn : Horváth J. Somzenrend gyógyszerész — Kaposvárott Kohn J. Senrőde* és Darás g, ¿vsí. Szeg-szárd Hrahsay gv ^gysz — Bonyádon : Kramolin J — Ha-án: Michitsrh St , Heizfeld fiai, és B >s7.»''k gyógysx. Pécsett : Zsol-nay W és K , Zách, Knuz, Kovács, és Síp !cr. gyógysz. Ká-rádon : Z.sdubánszky gvó.''ys-. — Marcr.alii>an : Kiss gyógysz. — Tolna - Fichtl S gy ttysz — Dunaföldvárott: I.nkáci gvógvsz.
— Szent Györgyön : N-''-thig. — Alsó I.endrán : Ki«s — Kohoncxon : Simon gyógyszerész uraknil.
Hordó eladás.
Az AlstS-Lendva Nempthy fóbérlethez tartozó alsó-lendvai urod. pinczében mintegy 3000 Hect. jó karban levő boros hordó 10—40 Hcct.-igi ürnagysággal ; továbbá a bánok-szt.-györgyi urod. pinczében mintegy 300 Hect. hasonlókép jó karban lévő boros hordó 10 — 30 Hect.-igi ürnagysággal szabad kézból eladasra bocsájtatik. — Venni szándékozók bővebb felvilágosítást az alsó-lendvai urod. irodában nyerendnek.
Alsó Lendva sept. hó 27-én 187S. (705 2 -3)
Az Alsó Lendva Nempthy urodalmak főbérnöksége.
„Ö n s e g é I y,*''
hü tanácsadó férfiak számára
cr
yön^esé^i állapotokban
Oly egyének, kik magömlés-, nemi gyönfleseg. hajkihullá»-, valamint idült bujasenyvhen sxenvednek, ezen a maga nemé-boR egyetlen mű áltai tanacsot és gyökeres segélyt nyernek. Megrendelhető a kővetkező helyen: (615 iíi-*)
Budapest, két sas-itcza 24 (Ara 2 frt.)
Ki e hir«< mfl tfrtókérf.l m««« akar cryöiWn). kiviiiaUa rpr ónieket, kó pókkal elUtoU kivonatot kap abból dijtaianal mrpkoldve ; axonbau Sfnki ▼rxsí^jegiaa^*» aUaa<tig(ryó^3rk.''«>kWin''k. s mid «ktronatot nem "l*1«1^
Nag}--Kanizsán, Lyomatott a kiadó laptulajdonos Wajdits József gyorssajtóján.
Kerti éN tftzl fecskendők gömb Hzeleppel, tömlők, tíízoltószerel vények.
Kut mérőkészülékek
bármily mélységre és viztováhbi-tásra, ópitési akna-e és trágyáié Bzivattynk, sör- és bormérő készülék, olaj- és borszeszszivattyiik
stb. Illuatrált árjegyzékek Ingyen
Keriireuter F.
Béos, Hernals, Hauptstraase 115
a lóvonatu vasútvonalon.
T
NAG-KAXIZA, 1878. október 1n.
Tizenhetedik évfolyam.
1
''-«oá
Előfizetési ár: 0
egész évre 8 frt.|
fél évre . . 4 „
j t o ''
negyed évre n
Eyy szám lO kr ,)
Hlrdetesek
tí hasábos pctitsorhan 7, másodszor •''» S minden lovuMii sorért í> kr
NYII.T l''KKKEN
Koronként 10 krért vétetnek f.-l Kincstári illetek minden legyen hirdetésért killttn 3o kr dzeteudő.
wa^l
1 A li
f illeti
I
izét r
k*5
L
í

lap szellemi részét illetS közlemények szerkesztőhöz,
anyagi részét illető közlemények pedig a kiadóhoz bérmentve intézeudők : NAGY-KANIZSA Wlasaissliáz.
Bérmentetlen levelek, csak ismert munkatsr s&któl fogadtatnak el.
^Kéziratok vissza nemj küldetnek.
előbb: ,Z AL A-SO MOG YI KOZLÖX Y.4
S.-Kani/xavároH h*»ly luit ónát;áitak nemkülönben a „n.-kauir/MÜ kereskedelmi h ipurl»auku, „n.-kaiiixftni takarékpénztár", a „zalamegyei általános tanítótestület", a n.-kanizsai kÍNii»MÍ-nevelő eií} Hsiilet", a „soproni ker«*Kk«»lelnii s iparkamara n. kanizsai kulTálasztniánya- a tolib megyei és városi egyesület hivatalos értesitcie.
Helenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap.
Fölhívás előfizetésre.
Évnegyedes előfizetőinket az uj évnegyed kezdeten felkérjük, hogy elő fizetéseiket minél előbb megújítani szíves kedjenek. nehogy a szétküldésben hiány merüljön fel.
A beküldes legczélszerübben 5 kros postautalványnyal eszközölhető.
A lap ara oktober—deczemberre 2 forint.
Tisztelettel
KIADÓ HIVATAL.
A J)rávaszalta 1 yozás.
I.
'' A polgári jólét általános előmozdítását nemcsak a polgárság tömörülése, együttes működése, hanem az atyáskodó kormány figyelme és bölcs''intézkedése eszközli. Hathatósan s messze kihatólag pedig ugy éretik cl, ha mind alulról, mind felülről egyet-értóleg, önzetlen jóakarattal s a kérlelhet-len körülmények gyökeres, alapos ismeretének tudása mellett, a legtisztább, leghőbb
szándékkal történik.
Nem vonjuk kétségbe a felsőbbség jóakaratát. de legyen szabad őszintén bevállalniuk, hogy igen gyakran gyökeres javítás helyett csak tatarozás történik s a baj csak ideiglenesen orvosoltatik.
így van ez sokhelyütt, így volt eddig a Mura és Dráva szabályozásának munkálatainál is.
Jelenleg a Dráva rakonczátlanodik
erósebben s az idén már két ízben sújtotta a muraközieket, e jóravaló, munkás és talpig derék lakosságot, nevezetesen az alsó-
TÁRCZA.
Üszl estén.
Álmatlanul kavarog a szélvész; Meg-megrázza ablakom redőit .... Mily jo annak a meleg tanyán ino.st, Kit a banat s élet gond n. m őszit '' \ gyermek-k csevegő ajkakkal, Kdes szülők néma boldogságban Hallgatják a vihart, a vagy talán Nem is halljak a nagy vidámságban ?''
l)e hát a hol a néma ajkaknak Mosolygását a bu letörölte ? !. . . Tompa kínnal iil együtt a család, Mintha siri rém járua iölőtte. Abban a kis szomorkodó kűrben (Gazdátlanul áll -gv kicsiuyke szék.
Tanúja az óriási kinnak......
A gazdáját meSi*e, messze vittek.
Tül a haza búsuló téréin, Messze, távul, vérázult határon Har.-y.ol szegény elátkozott gyanánt Élhetetlen czélert drága elet-aron. Ott van ő az űzött szerekkel, A kiket vad, pokoli czéljára Az elítélt scabad népek ellen Zsarnok-parancs bóhéroknl szána.
A bibúrnak nrai most itihouu Jol alusznak habzó párnáikban, Hatalomtól, nepek átkaitól, Zugó vértől földig ittasultan .... Utt a nyomor rémes alakiai Vérlepedőn, kinzott idegekkel .... Aluduanak, hogyha volna álmuk, Ha nem fájna a sok vérző kebel
Irtóztató! Vérpárna a földön; Takarójok vad bérezek orkánja. Milyen lehet e fagyasztó ágyon Oda hurczolt testvéreink álma?! .. —
Ki számol a* elpatakzott vérről? Lesz-e kincse a bősz hatalomnak
— Váltságbérül ilyen bűnök után — A lelkére számitó pokolnak.
Uabló legyei, tehát a magyarból V Jogot Öljön, a ki jogért vivott?
— Szegény honfi, a ki ott elvérzel.
Nagy átoktól leeud nehéz sirod !.....
Hóhér legyen lladur magzatából, "ugy gylioljou parancsszóra \akul
— A szabadság küzdő oroszlánja Vért szomjazó tigrissé n»m fajul ! —
Az nem lehet! Álj róion magyar nép! Nagy tettekre vár meg a bus ha/.a Véred, a mely lüktetett a jogért, Zsarnok karján el nem fajulbata. Kíméld a vért! t''j eszmék tolongnak Fellegárként földrészünk egere. Es Világot fölrázó szellemként Kél az eszme, ».elvért lelked ege!
Mozdul a lég nag\ viharok szárnyán; DübÖrg a föld; a koronák inguak. &s föltámad reg megolt szelleme Vértanúink dicső álmainak Két ezreddel uj Messiás támad , töltet ráznak az isteni lángok; S előtte — mint .napkelet királyi" — Hajlongnak a koronás királyok!
SZALAY SÁNI»ÜK.
domboruiakat, hol a Drávának Selnic/.áu . alul erős kauvarulása van s a víznek loly- j tonos beljebb terjedése miart roppant ve- \ szél} fenyegeti e szorgalmas és hazafias ér- 1 zésekben gazdag községet. j
Az idén már két ízben tett e vidéken
i
személyes latogatást megyénk jelenlegi eré-l)cs alispánja s nem csekély küzdelmébe kei ült az augusztus elejéu tartott értekezlet eredményes keresztül vitele, mely alka lommal a körösmegyei, horvátországi küldöttséggel lépett egyezségre smint halljuk: az a határozat hozatott, hogy a Dráva régibb medrébe tereitessék vissza s egy egyenes canalis ásattassék. Igen szép és dicső, ámde szükséges a tett, a határozat keresztülvitele, mert egy szép reggelen azt vehetjük észre, mitől Isten mentsen! hogy egész Alsó-Doni borút elmossa s egyenesen Kottoriuak iramlik a víz, hogy a Murával egyesüljön. S hogy ez szándéka e hatalmas víztömegnek, tanúsítja a szeptember végén történt erőlködése, mely parányi hián, majdnem valósulást ért.
Gyors intézkedés, a lakosság folytonos munkássága és a Hirschler ház tevékeny tagjainak önfeláldozással hatásos ébersége mentette meg ez úttal e 3000 lélekkel s 520 házzal bíró Alsó-Domború kö/.ségét a bizonyos veszedelem s iszonyú kárral fenyegető vizáradás végső pusztításaitól.
Szeptember 2G-án jött az első távirati értesítés Villachból, hogy a Dráva erősen árad, 27-én már Draubergból jelenték táviratilag, hogy a hidakat felszaggatá, hasonló sürgöny érkezett Wuhernból, Mar-burg — majd Pettauból s valóban 28-án rémes látványt nyújtott a vízár, másféléi nyíre emelkedett s rémitó.zúgással viszhan-
gozta a folytonos dobolást és a harang félreverését, az anyák és gyermekek jajve-széklését; mig a munkaképes lakosság aggodalomteljesen izzadva folytonosan dolgozott ; a Metrovícza felöli töltést hatalmasan erősítették, melyet a község roppant áldó zattal a mult évben készített.
Másik ujabb töltést kellett a lakosságnak a helység közepe táján, már az ország-uthoz közel létesíteni, mert különben a beözönlő víztömeg felszakítja a megyei ut töltését s egy perez alatt víz alatt fog állani a helység. Szerencsésen sikerült. De még nem volt vége a veszélynek, alább a víz rénntó erővel feldúlta az ezer és ezer mázsányi fakraktárt, mintha megfékezett haragjának boszuját itt akarta volna kitölteni s vakmerően rohant a helység felé, erős talpfákat sodorva magával a fűzfák közé. A Hirschler ház irodaépülete már a viz közepén állt, az előtte levő megyei utat elmosta s csak egy lábnyi emelkedés kell még s emberi erő nem lett volna már képes ellentállani.
A köztiszteletü Hirschler család ha nem emelteti saját költségén a harmadik gátat, ugy a hiányzott egy lábnyi emelkedés okvetlen megtörténik s egy helységgel kevesebb volna jelenleg Muraközben.
Szerencse, hogy a vizáradás 28 óráig tartott, 29-én kezdett apadni s a veszély szűnni, tí napon megjelent Schárf állami kir. mérnök ur s a veszélyes helyzetről jegyzetet vévén, bizonyára mielőbb beterjeszti a felsóbbséghez, hogy mind a megye, mind az állam, mielőbb segítsen s alapos módon intézkedjék.
ftn október 3-án jelentem meg, s személyes meggyőződést szereztem a pusz-
tításról, melyet jövő számban jelezek, előre is hazafias tisztelettel felhívom az érdekeltek figyelmét.
BÁTORFI.
A n.-kanizsai általános ipartársulat
zász!/> Jelavatási ünnepélyének uyrrendje ISIS. évi október hó 13-ín.
Rövid pár oap és itt lesz azou nevezetes záazlóavatási ünnepélj, mely már hónapok óta foglalkoztatja az ünnepély rendezésének czél jara alakitoti bizottságot; néhány nap m^g és szemtanúja lesz városunk uemesen érdeklődő közönsége azon impozaus látványnak, melynek napja már oly régóta tartja ót lázas izgalomban.
Nem leaz táu felesleges, ha az ünnepély fómozzauataira vonatkozó programmot közöljük; korvonalozváu egyúttal a zászlóavatás tényének részleteit, melyek az alább közleudő jegyzőkönyvben foglaltatnak.
1.) Délelőtt 9 órakor gyülekezet a helyiség udvarán.
2.)Va I l órakor, ünnepélyes átvonulás a Deák-tére*
3.) 11 órakor üunepi megnyitó beszéd polgármester ur által.
4.) Zászló leiavatása a társulat elnöke
álul.
5 ) A szegek ünnepélyes beverése a zászlóanya, polgármester, a társulat elnökei, a koszo-rnhölgyek, a világi és egyházi hivatalok képviselői, a meghívott veudégek és szerkesztőségek, a váróa főkapitánya, az egyletek elnökei, a választmány, az ünnep renduző-bizottság tagjai, végre 3 rendestag és a zászlótartó.
6.) Az ünnepet bezáró beszéd alelnök által.
7 ) A zászló megkoszorúzása és körmenetbe lendő bemutatása.
8.) Délután 2 órakor társas-ebéd a „Korona" vendéglő nagy termében, (egy teríték 1 frt.)
* A tulajdonképeni zászló felavatási ünnepély részleteit magában foglaló jegyzőkönyvet alább közöljük.
Tanulmány a fold életéből
Irta: Szfics Imre.
(Folytai ás.)
Laplace és Kant hires csillagászok felállították volt azon tant, hogy milliárd évekkel ezelőtt minden égi térit köd tömeg volt; vagyis azon anyagok, melyek ezen tealek teriméjét most betöltik, mind süru légnemű teatet
képeztek, melyek ugy tüntettek fel a szemlélő előtt, ha feltéve, hogy lett volna szemlélő, mint most a földünkön gyakran látható sürü köd.
Verner ezen időszakot „zűrzavar korszakának (chaos periode) nevezi.
Földünk is egykor ily légnemű folyékony állapotban volt. Ha pedig valamely test légnemüvé változtatik teriméje (volumen) ezernyolczszáz-szorta nagyobb lesz, mint szilárd állapotban volt. Tehát a mi földünk ós állapotában legalább is elfoglalt akkora tért, mint most a nap, mely pedig I2700-8zorta nagyobb földünknél.
S minthogy a teremtés nemcsak hogy befejezve nincs, sőt ily kódtömegek a mai milliárd csillagok tömkelegében is ezer számra találhatók, sót újra is keletkeznek, s igy a természetbúvárok előtt valóságban is észlelhetők azoknak átalakulásai úgyannyira, hogy képesek azok fejlődési stádiumát is meghatározni s arányitaui másokéhoz; ezen tudományos tapasztalatok s eredmények alapul szolgáltak arra nézve, hogy elfogadható tant állithassa-uak fel földünk keletkezésére nézve is. Ezen tau a geologia, mely minden habozás nélkül kimondja, hogy földünk egy kor keletkezése Iső korszak á ban légnemű folyékony álla pótban volt.
Lassanként ezen kis atomok, melyek a a föld ködtömegét képezték — mert minden látható köd is parányok miliárdja — vonzerejüknél fogva a központ felé tömörültek és sürü désbe mentek át, minek következtében 1 é g-nemii állapotukból folyó állapotba jutottak s egyszersmind a
aürüdés törvényénél fogva, magas hóméreéket is kaptak.
Ez volt a fold képződés második korszaka.
E fehér izzáau folyékony golyó, milyennek akkor földünk feltűnhetett az általános nehézkedés (graviiatio) következtében —de valamely már akkor létezett vagy fejlődési korszakát át élt csillagok vonzerejéből is, ide s tova mozgattatott a nagy mindenségben.
Sokan kétségbe vonhatnák ezen hőfok létezését azon okból mert ily magas hőfok a sü rüdésbe menő folyadékot ismét gázzá változtatná, tehát ugyanaz a vonzerő, mely sürüdést és hőfokot szül, épen nem alkalmas arra, hogy légnemű anyagot folyóvá változtasson. De tudjuk, hogy a hőfok nem marad meg egész nagyságában a tömeg bensejében, hanem kisugárzik legnagyobb része s igy a tömegesedési erő túlnyomóvá válik a hőfok kiterjesztő ereje ellenében.
Földünk ezen korszaka megteremté külalakját is. Mert tudjuk az erómütanból, hogy a folytonos forgásban levő test golyó alakot nyer s egyszersmind a röperó következtében két csúcsa be lapul s közepén kidomborodik. Igy nyerte földünk a még folyós állapotbani forgáaakor gomb alakját s a két sarkoni behorpadását, mig az egyenlítő táján inkább kidomborodott.
Ily alakban járta földünk gyermekkorát, mely kor talán ismét millió évig tarthatott.
Földünk ezen útjában jeges vidékeken haladva keresztül, anyagában változást szenvedett. Az a rész, mely a hideg hatásának inkább engedett, lasaan-lassan kihűlt s a folyó anyagból tésztanemü sűrűség lett s ezzel együtt képződött a légburok is. — Mert tudnunk kell, hogy a földnek ős anyaga mig
TIZENHETEDIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
OKTBER 1878.
9.) A díszesen készitett állványon egy páholyszék 1 frt. Számozott ülőhely 40 kr. Körszék 30 kr. Állóhely a körbe 20 kr. Jegyek előre válthatók Fiscbel Fülöp köny vkereskedé sébeu és Belus Jószef ur gyógyszertárában.
Este 9 órakor jótékonyczélu t á n c z-koszorú a „Korona* vendéglő nagy termében, belépti dij 1 f»t. — A tánczkoszoru tiszta jövedelmének fele a harcztéri sebesültek javára adatik, a kiosztás végett a helybeli kis dednevelú egyesület választmányának kézbe-siitetik ; fele pedi^r a zászló avatási költségek fedezésére íordittatik. — Felültizetések köszönettel fogadtatnak és hirlapilag nyugtáztatnak. — A tánczkoszoru i>an résztvevők kéretnek egyszerű öltözetben megjelenni.
Jegyzőkön y v, mely N.-Kanizsán a folyó 1878. téví jultus hó 31-én az ezen évi október 13 án tartandó zászló felavatási üunepély rendezésének tárgyában a k isebbkórü rendező bizottság Üléséből felvétetett.
Jeleuvoltak: Lengyel Lajos, Kápli Antal, Csémics Károly, Eugel Adolt, Vasa Károly, Samu József, Beuezik József, Koesis Ferencz, Földy Ferencz, Szoinmer Károly, Muraközy Lajos, Üatler Jauos, Savel János, Korouya Gergely, Weber Mihály, Kislguáez, Hartuiaun Ignacz, Zámpa Antal, Bay György, Juhász Peter, Fehér György, Léruhefin Lajos.
Elnök felhívása folytán a felavatási ünnepély összes részleteire vonatkozó indítványok előterjesztése es megvitatás i titán határoztatott:
Az üunepély 11 órakor leeud, ugyanazért ugy a zászlóanya, nem különben a már eleve felkért és figyelmeztetett koszoruhölgyek fent jelzett időpontot megelőzőleg félórával a város ház nagy termében fognak összegyülekezni
Ugyancsak 10 és fél órakor indul meg a helybeli ipartársulat az egyleti helyiségből a polgári egylet háza felé a Deáktér cselekmény szinheiyére, hol is az ünnepély alkalmára meg hivolt vendégek és az egyletek elnökei az állvány korláton belül, az ipartársulat tagjai pe dig a tűzoltók altai képezett körbe foglalunk állást, s ha már mindenki állását elfoglalta, felhangzik az ünnepélyes zene, és a már felkért kiséró urak kiküldetnek a város nagy terméből a koszoruhölgyek leendő lekisérése tekintetéből, kik is a társulat elnöke és a zászló-auyá nak vezetése alatt ujoól felharsanó zene mellet a felavatás terére térnek s míg a koszoruhölgyek a zászló anya emelvényen körreudben
mindinkább a központ felé törekedve a tulnj-donképeni föld magvát teremté, mig a külső s belső hatások a salak képződést elő segitették, egyidejűleg a kül lég is képződött.
E légburok, mely ekkor egész a holdig terjedhetett a föld tüzétől meleget és fényt nyerve, oly tulajdonsággal birt, mint most a uap.
Igaz, hogy az előbbi sorokban mondottam volt, hogy a föld felülete hütteiett a jeges vidékek befolyása következtében; de ne gondoljuk, hogy ez oly egyszerre történt s oly nagy mérvű lehetett, hogy meg szüntetett minden addigi tulajdonságot. Azt csak alakulása negyedik korszakában teheté, mig a mely időben ezek történtek a föld alakulás h a r-madik kora volt.
Lássuk tehát a negyedik korszak működését.
A negyedik korszakban a salak képződmény mint Zöllner nevezi, vagyis a tészta sűrűségű anyag, mindig inkább tömörült s utóbb darabokban úszkált a föld gömbjén, mint jég tabla a viz felületén. Ezen táblák is utóbb rész ben saját össze ütközésük, részben a földgömb apadása, részben egymásra gyakorolt vonzásuk következtében összébb összébb tömörültek s végre egy szilárd kérget képeztek a föld felszínén. De e kéreg, — melynek melegségéhez bármint megtüzesített érczlemezünk sem hasonlítható — csak lassan lassan kezdett hidegülni a külső lehűtés által. E lehűtés állott a folytonos ki párolgás következtében előállott szakadatlan esőből s a föld melegén-k mindinkább a föld közepébe lett szorittásában.
Az a kérdés támadhatna, honnét keletkezett ekkor a viz, mely eső alakjában alá hullott ? — De e kérdésre megfelel a minden napi élet is, ha tekintetbe vesszük, hogy a levegőben, melyet beszivunk, a legkisebb pa-rányaira eloszlott vizrészecskék lappangnak.
A mindinkább szilárduló s hidegülő föld kéreg útját állta a kisugárzó hőnek is, s ez ál* tal a lég is elvesztvén fényét és melegségé'', alkatrészei tömörültek s mint valóságos lég foglalta el helyét a föld felett.
Ez átalakulások képezték a negyedikkorszakot.
A tárgyalt négy korszakban mindig meg maradtunk azon tan mellett, hogy a föld belse jeben tüz volt egykor. Csakugyan az volt e te hát ? — Erre bizonyító azon körülmény, hogy földünk belsejében még ma is folytou tűz van, hol minden anyag izzó folyékony állapotban van, miről a tűzhányó hegyek világos példát mutatnak.
helyet foglalnak, a társulati tagok állásaikra visszatérnek.
Eme bevezető tény megtörténte után tía-bochay György polgármester ur üdvözlő beszéd kíséretében átadja a zászlót, mely az emelvéuy asztalán fekszik a társulat elnökének, ki is ünnepélyesen a zászlót felavatja, 8 midőn a zászló felavattatott közvetlenül a zászló-anya az általa készitett díszes szalagot a felavatott zászlóra felkötné, következik a szegek beveréae, még pedig a következő sorrendben: .a zászló anya, a polgármester, a társulat elnökei, a koszoruhölgyek, a zászló felavatására meghívott helybeli és vidéki vendégek, a nekik eleve már megküldött sorszám szerint.
Ily sorrendben a helybeli dalárda éuek lése és a zene által a szózat lelkesítő zenéje mellett megtörtén vén a szegek beverése, a tár-
n n ''
kuIhI alelnöke fölemeli a zászlót buzdító beszéd és a hymuus elszavalása mellet'', át nyújtja a zás/.lótar ónak, a zászlótartó pedig az elnök é» jegyző kíséretében a számukra kijelölt koszoruhölgyek elé viszi a 7.ászlót, kik is azt fel-koszorúzzák, ekkor szavaltatik el a hymnusz; ezután alelnök magaara emeli a zászlót, s lel kes szavakkal adja át a zászlótartónak, felzeu dűl a Rákóczy buzdító zenéje, h a tűzoltók altul képezett körbe körül hordoztatik, innét visszatérve az összes társulat tagjai ki-éreté ben a zászló anva páholya előtt niegnll, 3 szor meghajtva a zászló anya óa a koszoruhölgyek előtt tiszteli-«;, ennek véger.tév-1 a zászló zene-
O n
szó kíséretében a társulat helyiségébe vitetik és az ünnepély véget ér.
Kedvezőtlen idő esetében a/, avatási ünnepély a váronház ungy termében tarlatik meg.
LENGYEL LAJOS.
elnök.
KÁPLI ANTAL.
alélunk
JUHÁSZ TÉTEK,
I •* V V1 ">
Eredeti levelek a liare/,térről
Tisztelt szerkesztő ur!
Felkeresem soraimmal, ha érdemes hasz nálj:i lel, ha pedig a mértéket nem ütné meg, lökje a papir kosarb:i, hadd nyugodjék ott, miut képzelt országnagyjaink a pamlagon, kik t.ijt pipájukat füstölve elmélkednek Bosuia felöl s
Vizsgálódások folytán észleltetett, hogy'' 90 lábnyi mélységben mar egy tokkal emeike dik a hőség s egy mértföldnyire már az érezek olvadt állapotban vannak.
De ha igy áll a dolog, hisz akkor nem csak hogy a negvedik korszakban nem végezte be működési korát földünk, hanem vagy kellett egy utána következő korszaknak beállani, vagy még most is fejlódéibeu van.
Akarva kések a felelettel s a helyett röviden ismétlem az elsorolt korszakot.
Felhoztam, hogy elsőben is a zűrzavar korszaka volt, midőn minden a mi most szilárd s folyékony, légueinü állapotban volt, később ezen anyag izzó folyóvá, csép folyóssá vált, azután a külső burok tészta nemű sűrűség lett, mely a negyedik korszakban szilárd kéreggé alakult át.
És most felelek azon kérdésre; a negyedik korszak után következett-e ötödik is?
Az eddig elmondottakban távolról sein volt említve, hogy a földön mikép keletkeztek a hegyek, folyók sat.V pedig'' ha a föld átalakulását akarom tárgyalni, lehetetlen, hogy ezek ki kerüljék figyelmemet.
Az emiitett négy korszak utár* tehát okvetlen kellett egy másiknak jőni, melyben a föld szilárd kérge bizonyos okoknál fogva itt, olt kidomborodott, vagy behorpadt, mi által képződtek a hegyek és völgyek.
Mi okok idézték elő ezt? a föld fejlődésé uek ötödik korszakaban sorolom elő.
(Vége következik.)
Emlékezet!
IMcüő oszlopa a roskadó időknek Te őrökké ifjú emlékezet, A rohanó «őrs mély titkában hívőknek Bátran nyújthatsz hü baráti ke*et!
Mostoha napok hüa/.ke karjai között Agyambafl egy bühájo* kép valál, Bájoló hatülmml karéból költözött A bánat, miut »zároyain a madár.
Boldog > alék, szivemben a hó szerelem Égi lángj* \idim*n lobogott, A keserv i''ogyanztó szele, e bős* elem A báuattal kudarezou osztozott.
•S most ! A lappangó kar haragos sze«z£lye Szét bárdolá a steretö kebelt: — Árván (11 szivemben imádott emléke, Mit a remény csalfa kexe -melt.
oltaházy fkrencz.
magukat vigasztalva fel-felkiáltanak, — sebaj, több is veaz-tt Mohácsnál!
Mult hó 29 én ott hagyva Kanizsát, szept. 26 án érkeztünk Kotorszkoba as időjárás határozatlan minta politikánk, folyvást ázuuk, lakásunk a szabad ég, takarónk a sötét, hideg s esős éjszaka, komolyan mondhatom sokat szenvedünk, laicus embernek «»gy parányi fogalma sem lehet helyzetünkről, — éhezünk, szomjazunk, fáradtak vagyunk, egyszóval átérezzük a világnak minden nyomorúságát, * miért? azt nem tudjuk.
Bródból elindulva ide s tova kujtorgunk, mint a gazdátlan eb, kisérve a hollók ezeré által, az ut vonalban levő s nyomorúságból össze tikolt falvakban fegyvereket törekszünk el-kobozul, Inneni nem igen koronázza siker fáradozásunkat, néhány a harmincz éves hábo ruból há''ra maradt panganét s törött pisztoly kivételé> el, ily expeditlónál magam is svar in o rum a 1 kutatás végett bementem egy házba b midőn egy bezárt ajtót döngettem, a ben«zü-lött házi ur megjelenik előttem s kezd öklével feuyegrttni, itt már engem is elfutott a kelln-metleu h elkeseredettségemben ugy találtam Öklömmel hegyibe vágni, hogy a fráter gondolkozóba esett, az egyensúly elnyertjeié«« vé gett, . zt látva cs-kély hadseregem, példát véve káplártik bősz haragján, puskát fordítva felejthetetlen áldást osztogattak a háremét féltő diga oldalbordáira. A szobában négy darab tap-rongvos piszkos, képüket befödő, hófehér kicsi kez> ket eláruló török delhö''gyeket fedeztem fel és két dar:»l> angyali szépségű kis leánykát. hanem itt már hadseregemnek „her-steldet" cominandemztum. m-rt oly sokat éhező — hontiaiiu a legvégsőre is vetemed h> ttek volna.
A n idék vadregényes felhőket verdeső hegyekkel, melynek bérczei adják tova az ágyuk jaj szavait, a völgyek ezüst szinti folyók nItal vannak átszelve, bámul a szemlélő a ter mészét vad, pazar szépsége felett.
Az itt uralgó drágaság legjobban tur-bálja idegeimet, egy pákli gyújtó Ö kr, — egy liter sovány, eczetes s több reudbeli föstéket tartalmazó bor 80 kr, — egy f> kros fagyu gyertya 11 kr, — kenyér elvétve kapható stb. ha sokáig tart ezen haszontalan állapot, alighanem szél csend fog beáluí bugyellárisom fene kén s ily előzmények után, ha uetáu haza ke rülnék, átlátszó leend a koplalástól testem, mint a tengeri teknyős béka kicsiszolt pán ozélja.
Az <it tele van katonasággal, olaszokkal a kik az utat s vaspályát készítik, ez^r meg ez r nyomorult ló által vonszolt kocsival ,a me lyen szálitják a profuntot, uthosszabau hevernek a törött szekerek, döglött lovak, szebb völ gyekben vagy magaslatokou feszit a Krisztust uélküiöző fakereszt, a mely alatt hever s nlusz s/.a cd«* álmait az elvérzett uyomorult magyar baka.
Szeptember 27 én az ég csatornái megnyíltak s az eső esett metsző széllel keverve, ruhám minden porczikája átázott, magamon segítve két pajtásommal bebújtam dideregve, éhezve, egy nyomorult bosuyák gunyhób.», itt találtunk egy bécsi borkereskedőt, ki egyúttal élelmiszert is szállított D->boj felé, ezen tudat roppantul áskalta néhány nap óta tartó s kinem elégítő étvágyunkat, — segítenünk kell a oajon, ez volt minden törekvésünk.
Sötét est lett, a szél ropogtatta, az eső gondosan mosdatta a piszkos viskó oldalait, a melyet mi közakaratai palota czimmel tiszteletik meg; — a német sógor gyanús szemmel kísértő a bomyák háziúr karikás szemeit, ezt észre véve azonnal hozzáfogtam támadásomhoz.
Tudod-e pajtás, hogy ebben a vityilóbau gyilkolták meg a két furvézert a kik ott fent a domb alatt uyugosznak.
Wasz! ?
Ja ta ist habén umbracht.
Tasz ist sreklik ! !
Na sógor az Isten áldja meg, nyugodjék békében, uekünk el kell mennünk a Compani-ánkhoz. mert különben straf lesz. Am Gottes vjllen blajbens hier, ich habe Salaiui, Spek, Brod und Snaps trinkens,essens, nur bleiben hier.
Egy kis vonakodás után megadtuk rna-guukat s hozzá nyultunk a sugár rőfös szalámihoz, el is tűnt mint „snelizug" a távolba.
Szebb estéknél a fiuk körbe ülik a tábor tüzet s folyik a mese és pedig: „a három slingőt király kisasszonyról." — A gyémánt tücsökről stb. hu ezt megunták, előveszik onnan hazuról hozott bus magyar nótáikat, fújják érzéssel, lelkesedéssel, gondolva babájukra.
Káplár ur!
Hátra fordulok, mosolyogva áll előttem általam örökké tisztelő puezmajszterom, ki egy tyúk gőzölgő ezombjait tartja felém.
Hát honnan a pokol sürü mélységéből te* rerotette elő ezen isteni menőket.
Biz én káplár uram, ott a ház oldalánál voltam teguap poston, ezen állat jött felém bujkálva .hald. verdót" kiáltottam felé, kérdettem a „feldrufot" (jelszót) nem tudta megmondani,
hit biz én átosssigg.il elcsíptem mint ispiont, ily teremtésnek pedig halál az ura.
Az istenért nem tudja hogy Stokházba
kerül.
Nem báuom én káplár uram ha oda visznek is, legalább otthon leszek.
Mit volt mit tennem, elomlott a tyúk ezombja ingem alatt, mint valami linzer torta.
Minden nyugodt, alszik már a baka, magam is fáradt vagyok, vágyom lefeküdni.
Oh szép hazám mikor láthatlak megint! ? Isten önnel s£erkesztő ur, az ég áldja meg, jó éjszakát!
H. FERI.
Tábor SaturoTicz mellett 2/10. 1878.
Kedve« Barátom !
Saraacznál sept. 14-éu átkeltünk a Száván, halott és sebesült nélkül hatoltunk Bos niábo, Samacznál ugyuu volt egy kis csetepaté, de iniut már emhtéin a huszárok kiméivé l-.t-tek. Mire oda ertünk, lángokul össze lövőid » zott vinkókat és nagyréstl kirabolt boltokat találtunk. 10-án egy őrjárattal Samac/on keresztül menvén, löbb háznak romjait még ak kor is parázs fede.
Samacz, Gradaeaacs-tói egész Tuzla és Bjelíuáig lefegyvereztük a lakosságot. 2 századdal ott voltunk 1 7 én Brecska bevételénél A török vagy is ó Brecska szinte rom halom, ágyúink s moniczióink kitettek magukért. A harcz dühösen folyt egész uap, veszteségünk körülbelül 18 halott, ezredemből 5 halott, 1 sebesült s 2 elveszett. Azóta csend, bebarau góljuk csak Bosniát anélkül, hogy ellenre találnánk. 1 századunk ott volt Béczlina megadásánál, egy század uiost is még Tuzlán vau, egy század pedig «zakas/okba osztva Zwornik-bau táboroz részint a 4 hadtest törzsivel elő ny omulásbau vau.
Feladatunk egyidőn ugylátszik Posavi-uát (^a vidék vonalát egész a Bosniág) féken tartani. Sokat jártunk keltünk az időjárás tizedelni kezd bennünket, éjj-l nappal esik az eső, alig szárítjuk kissé magunkon a tűznél átázott ruháinkat ismét neki borul s esik eszeveszettül.
Különben a vidék gyönyörű, jól érezném magamat, de oly istentelenül köhögök, hogy cseppet sem bánnám, ha vissza mennénk akar a pokolba.
Isten veled !
JÁNOS.
Kiinti!;)! tárgyalások jegyzéke
azala-egerszeyi kir. törvényszéktől.
1878. évi oktober 4-én.
2323.B/878. Sz. 1. Vajda Mihály súlyos téati sértéssel vádolt elleni ügyben végtar-gyalás..-.
Oktober 10-én: 2128.B/878. Sz. I. Zsiga .íáuos és társai lopással vádoltak elleni ügyben kir. t. ítélethirdetés.
221T.B/878. Sz. 1. Brátkovics Ferencz sikkasztással vádolt elleni ügybou kir. t. ítélethirdetés.
Oktober 11 én:
2280.B/878. Sz. I. Kulcsár Fereucz sik kasztással vádolt elleni ügyben végtárgyalás.
2314.B/878. Sz. 1. Németh Ignácz súlyos testi sértéssel vádolt elleui ügybeu végtárgyalás.
Oktober 17-én: llJ45, L986.B/878. Sz. 1. Nádasi Erzse és társa tolvajiással vádoltak elleni ügyben kir. t. ítélethirdetés.
2192./B.878. Sz. 1. Németh üörh-m János tolvajiással vádolt elleni ügyben kir. t. Ítélethirdetés.
Oktober 18-án: 23G0.B/878. Sz. 1. Simonfy Terézia súlyos testi sértéssel vádolt elleni ügyben végtárgyalás.
236(3.B/878. Sz. 1. Göncz Miklós éj társa tolvajléssal vádol ak elleni ügyben végtár-gyalás.
2368.B/878. Sz. 1. Káraán Zsigmond súlyos testi sértéssel vádolt elleni ügyben végtárgyalás.
2500.B/878. Sz. 1. Kovács Vendel sikkasztással vádolt elleni ügyben véglárgyalás.
2517.B/878. Marton János sikkasztással vádolt elleui ügyben végtárgyalás
Oktober 24 - é n : 2356.B/878. Sz. I. Németh Ferencz súlyos testi sértéssel vádolt elleni ügyben kir. t. ítélethirdetés.
Oktober 25 én: 2452.B/878. Let. Balog Ádám gyilkossággal vádolt elleni ügyben végtárgyalás.
Oktober 31 én: 2045.B/878. Sz. 1. Mészáros Ferencz súlyos testi sértéssel vádolt elleni ügyben kir. t. ítélethirdetés.
TIZENHETEDIK ÉVFOLYAM.
Z A Ii A I KÖZLÖNY.
OKTOBER 10 in 1878.
2493.B/878. Sz. 1. Móri Mihály és társai Biily«>8 éa köuuyü testi sérténheni részességgel vádoltak elleni ügyben kir. t. Ítélethirdetés.
Keh Z. Egerszegen, 187Ü. évi okt. G áu.
MUZSIK KÁLMÁN,
irod.i i^nmgató.
c
Helyi hírek
— A nagy-kanizsai „Társas Kör" f. 1S7-S. évi oktober lf>-éu d. u. 5 órakor a tár Haskor helyiaégeiben rendkivüli közgyűlést urf. Tárgysorozat: 1. A vigalumrendező bi zottság módoáitottszabályzatának előterjesztése.
Ezeu bizottság tagjainak megválasztása. 3. Fruvler Adolf ügyész lemondása folytán, ügyész illetőleg választmányi » nsetle^ póttag választása.. 4. N -táui egyéb (az eluökségnél szabá 1> osaii előr.- b««jelentett) indítván} <«k tárgyalása. Na^y-Kanizsán, 1S7-S évi október 4-én. l)r. Laky Kristóf a. k.. „Tármw-Köii" eluok.
— Országos vásár lesz, októl»*»r 14 én Nagy Kanizsán, mely iuiudr>n 1»*kiuleiben látogatott szokott lenni.
— Az őszi katonai ellenőrzési s/emle a/ iiléii ucin tur atik meg.
— Lovarda helyiséggé alakítják a t''sen^er\ utcza s»rkáu levő iires telket; ugy 11;•>H jUU Sidi»lt luvardaja jő idt: V"*s/prémb«"l
— Gyászhír. Ozv. Lázár Ignáczué sz. t ippeiiheim Katalin f. hó ü áu i-''u^el év»*8 korában, iioiwzaa betegség utáu meghalt. 6 ie jiiiya. Ü tiit b számos rokonság gyászolja h jó nő halálát
— Viosz fíéla lapoíczai kir. aljárás-ijiró ur a harctérről l>«*tegen hazaérk«z7én ér-teaiii hz éideki''lt<*k«t, hogy felsőbbi rendelet szerint minden beteg és Bebesült katona családja körébe eresztetik, ha «-gy igazoló irattal biro rsaládtag érte megy. Igen óhajtandó, ha a sze; <''ény enaládoknál az útiköltséget az alakult bizottságok fedeznék. Nagy jótétemény volna, ha a beteg v.igy seb-sült har.-ztiik itthon, ismerő seik, bitrátáik vagy (■■»alád j iik kio ében szeretet-teljes gyengéd ápolásban részesülhetnének, mint a tömött kórházak büzhüdt levegőjeben elhagyatottan sinlődnek.
— Megható képét nyújtja a bajtársi drága érzetnek az a körülmény, hogy a Nagy Kanizsán állomásozó 77 ik honvédzászlóalj derék legénysége e hó elsőjén csekély zsold-jokból szívesen adakoztak szerencsétlen baj iárs:«ik fájdalmának enyhítésére; az adományt ezerszentsen becsesebbé teszi a bajtársi figyelem és szeretet. A derék vitézek neveit itt közöl jük, azon megjegyzés kapcsában, miszerint az összeget mpgyi alispán urnák kézbesítettük, mint a megyei illetőségű sebesültek számára szánt adomány illetékes helyére. Szerk. M. kir. ''¿7-ik honvéd zás/.lóalj 33 ik szám ál. sz A magv. kir. 77-ik honvéd zászlóalj parancsnokságának helyben Nagy-Kanizsán, 167$. október 3-án. Az egész országban oly melegen nyilvánuló részvét, mely a csatatéren kötelességeik teljesítésében megsebesült bajtársainkat kiséri, leikeaité zászlóaljunk legénységét is, kik önként maguk között, a mellékolt névjegyzék szerint összesen f> lrl 72 krajezárt gyűjtőt tek, s nekem azon kéréssel adtak át, hogy *zt a zalamegvei sebesült harezosok részére áldozzak, minélfogva az érintett összeget illetékes helyére leendő eljuttatás végett ide zárva beterjesztem. Szalm»y főhad, század par. 1773. szám s. g. t. Érk. 1878. október hó ö én. M. kir. 77-ik honv. zászlóalj. A tekintetes Zalai Közlöny szerkesztőségének. Helyben. N. Kanizsa. 1*78. október óén. A fenti zászlóalj állandósított százada által a Zalamegyei sebe
sültek javára összegyűjtött 5 f-t 72 krt. a kitűzött czélra leendő felhaszns s végett átteszem. Wachtel százados. M. kucj''77-ik honvéd zászlóalj állandósított század. Névjegyzék. A fenti zászlóalj állandósított század legénységéről, kik a mellékelt pénz összeget, a csatatéren megsebesültek részére össz* gyűjtötték. Bala-tou zalai mk. 77-ik honvéd zászlóalj Nagy-Kanizsán, állandósított század. Névjegyzék: Tar István őrmester l frt, Horváth Mihály őrmester 40 kr, Keiuer Károly őrmester 40 kr, Fiseher József szakaszvezető 10 kr, Samu József szakaszvezető 10 kr, Szemes István tize des 10 kr, Somogyi József tizedes 10 kr, Tóth Kálmán tizedes 20 kr, K^lemon Péter közhonvéd fj kr, Niklicz .János közhonvéd 5 kr, Bá-lind Mihály közhonvéd í) kr, Málék Feivnez közhonvéd 5 kr, Ország József közhonvéd 2 kr, Albert János közhonvéd 4 kr. Vízvári János közhonvéd 10 kr. Ko\ác* (Jyörgy kö/hon-ved 2 kr, Rédus Józs-f közhonvéd 2 kr, Bil-legn Lijos közhonvéd 2 kr, Györké József közhonvéd f> kr, Németh Lajos közhonvéd ¿Ykr, Malkovits József közli. 2 kr, Szabii lmru közli. 5 kr, Dani István közli. 2 kr, Egyed Boldizsár köz honvéd 10 kr, Godiua Károly közhonvéd 10 kr, Kiss György közli. 10 kr, Káinán Mi hálv kö/.honvéd 10 kr, 1 lenézi György közhou véd 2 kr. Németh Miklós közhonvéd ;> kr, Dombi György közhonvéd 3 kr, Herjavetcz Ferencz kozhonvéd 10 kr, Púlai Cíyuricz László közhonvéd .) kr, Németh József közhon véd í> kr, Kiss István ko/.houvód 10 kr, Peti József közhonvéd f> kr, Persics Lukács köz honvéd 4 kr, Csordás János kö/.honvéd 4 kr, Acs .János kozhonvéd 4 kr, Hetési Károly közhonvéd 10 kr, Bah l»tván közhonvéd 10 kr. Hidasi Mihály közhonvéd 4 kr, Dani László közhonvéd Ö kr, Uiber János közhonvéd f> kr, Kukos Péter közhonvéd f) kr, Tiszai Ferencz kozhonvéd ;> kr, Horváth Mihály 1. közhonvéd Ő kr, Kóbor Ignácz kozhonvéd í> kr, Faira János közhonvéd 5 kr. Nagy József közhonvéd í> kr, Varga Antal közhonvéd í) kr, Arany Antal kozhonvéd f) kr, Horváth István közhonvéd 5 kr, Szabó Farkas kozhonvéd 5 kr. Tóth Károly közhonvéd f> kr, Gyúlási Fe reuez közhonvéd ö kr, Pátri Ferenc/, közhou véd 5 kr, Fullér Ferencz közhonvéd f> kr, Vég Mihály közhonvéd 5 kr, Horváth Mihály II. közhonvéd 5 kr, Lukács József közhonvéd T) kr, Tóth Péter közhonvéd f> kr, Lukács Fülöp közhonvéd "> kr, Bakonyi l''éter közhonvéd 5 kr, Rozenberger Mór közhonvéd f> kr, Landí Mihály közhonvéd 5 kr, Ilompó Ágoston közhonvéd 5 kr, Tóth József közhonvéd f> kr. Mind össze í> frt 72 kr. Kelt N.-Kanizsán, 1878. évi oktober hó 4-én. Szalmay főh. század parancsnok.
— A csáktornyai dalegyle! ez évi tisztújító közgyűlésén a következőkép alakult meg a tisztikar: Megválasztattak: Elnöknek: Ziegler Kálmán. Alelnöknek: Szinkovics Ferencz. Pénztárnoknak: Polyák Mátyás. Szertár noknak: Szeifert Antal. Jegyzőnek: Kliédey Ferencz. — A karmester» teendők vezetéséré Alszeghy Alajos és Murgitai József kérettek fel. Csáktornya 1878 */,„. r. 1.
— Zala-Égerszögről irjak lapunknak : Folyó hó 4-én esti 9 órakor az Egerszegtól mintegy fél órányira keletre fekvő Csács faluban tűz levén és mintegy 7 ház a melléképületetekül es a már behordott takarmány nyal a tüz martaléka lón. Ekkor történt, hogy egy már hosszabb idő óta be''eges ember a tüz kiáltásnál ugy megijedt, hogy rögtön meghalt: mert a vidék legöregebb emberei is azt állítják, miszerint nem emlékeznek arra, hogy
valaha Csácsban tűz lett volna. — Sajnosan
kellett tapasztalnunk most is, mi e lapok 68-ik számában a tűzoltókról közölve lett. A tűzoltók együtt voltak, de lovakat nem kaptak. Mintegy -félórai várakozás után azonban a csacsi urodalmi ispán ur Jovai megérkeztek, ekkor tűzoltóink a fecskendővel elmehettek. Legnagyobb sajnálatomra kell itt megemlítenem a znla-egerszegi tűzoltók azon ajánlatát, melyben a várost felkérték, hogy ők vesznek lovakat, csak a város szénával tartsa el és állitson melléjük kocsist; és adjon a lovaknak hely el j mindezt a város ugyan megtehetné, mert téglaszinje van, égettethet téglát, zsindelyt, fája van, üres hely van, csak építtetni kellene. Kocsísokul a mostani utcza tisztítók 8Zolgálhainának. Sót ha a város istállót venne fel valahol pénzért, akkor is behorná neki, mert úgyis kanalizáltatja a várost, tehát a fuvarosok helyett jó volna homokot és téglát hordatni ezekkel. De eltekintve mind ettől, ha nem is szükséges a városnak, ugy az illető házigazdáknak, kik kövecset hordatuak házaik elé, ki iehetue adni napszámba, — éa ugy hiszem, akkor is megszolgálnák a lovak azou pénzt, a uielyet a város érlők a szálláshelyéri fizetne; szénáért még ugy sem kellene tÍ7etni, mert a város feleslegesen termő szénáját úgyis potom árérl adja el. De a lovakat meg ön hasznára is fordíthatná, hogy az elhagyatott utczákat egy kissé rendezné, mert úgyis megszólja a néha-néha megy egy ülésre eljövő vidéki közöuség, kiktől gyakran lehet hallani: .ez itt Zalamegye székhelye?" De mindezekkel a város nem törődni látszik, mert a tűzoltó egylet által már e tekintetben beadott, mintegy öt kérvényt még feleletre sem méltatta !
— Rörid hirek Egy 6tajerországi föld-mi eesnek 10 fia van a hareztéren. — Csilári Kálmán a „Székesfehérvár és vidéke" bátor szerkesztőjét az esküdt szék felmenteti«. — Pécsi ól 50 kereskedő telepedett le Bosniában. — Az afrikai belga expeditio szomorú véget ért, valamennyi felkonczoltatott. — A V. II. Makurt János arc/képét közié. — Haynald érsek Zomborban épiiendő leányiskolára 20 ezer frtot adott. — Szerbiába 10 ezer bosnyák menekült. lefegyvereztettek. — Miklósy színtársulata Veszprémben tölti a sziuidéuyt. — A fő városi tanárok közt „Révai Társulat" alakul. — Had-i Lója elfogatolt. — A „Boloud Istók" előfizetési felhívása lefoglaltatolt. — Egy wa-siugtoui polgárnő 5 gyermeket szül i, mind egész séges. — A Vezuvra gőzsiklót épiieuek. — A „Zuhanyu kiadását Rusa Kálmán vette át.
Üzleti szemle.
Nagy-Kanizsán, 1878. október 9.
Időjárás. Szép, derült idSvel dicsekedhetünk, mely tartósnak mutatkozik.
Az üzlet mult héten valódi csendéletét fejtett ki, mely e héten a közbeeső nagy izraelita ünnep végett még növekedett. Heti vasárainkra csekély volt a hozatal, mig a szállítási forgalom majdnem semmire redukálta magát.
Búzában kevés üzlet volt, árak állandóak
voltak.
Rozsban erősebb kínálat végett az árak alább szálltak.
Árpa roszabb fajokban egészen el volt ha-nyagolva, mig finom minőségek, — melyek azonbau vidékünkön nem fordulnak tömegesen elő, — ke-resv9 voltak.
Zab egészen lanyha irányzatott folytatott: árak engedtek.
Tengeri, ó terményben nem volt üzletünk; uj áru nem került még piaezunkra.
Képez« megszűnt nálunk kereskedelmi czik-kelyt képezni.
Hab az egyetlen czikk, melyben némi élénk, heg fejlődött ; árak valamivel javultak.
Minősé« szerint:
Buza ... 7— 7-60—---- kr.
. . 5 — — 5 70 ---
s- _ 6---;
5 10 — 5 50 --
Kozs Árpa
Zab . . Zab uj Kukoru-za Repcze Bab (fehér) Bab (tarka)
5 50 - 6 —--•—
7-90 — 8 15--
5 50 — 5-70 ---- „
K. B-
Szerkesztői lizeuet.
3028. I. B ,Kóny ragyogott. . /" közöljük.
3029. K A. .boldog boldogtalanok"at szinte.
3030. Cb. Hálás köszönet a becae« adatért.
3031. V. L. DevecBer. Intézkedtünk.
3032 ,áz. S. Egerszeg. Helyes!
3033 L. E. Tapolcza. Hazatiaa köaaönet. Jövőre ia kérjük Jövő számunk nozta.
KI nyert?
— Briinn, okt. 2-án: 32. 22. 57. 65. 6.
— Kiulolf sorsjegyek okt. 1-én történt hozásában következő sorozatok nyertek : 35. 120. 137. 147. 183. 280. 335. 477. 515. G22. 870. ÍKH). 1049. U35. 1495. 14% 1G47. 1786. 1874. 2328. 2336. 2588. 2734. 2792. 2915. 3071. 3182. 3397. 3<>04. 3605. 3627. 3709. 3771. 3777. 3845. 3853. 2872. 3990.
Irodalom.
— Az erdélyi római kalh. irodalmi társulat Gyulafehérváron .Közművelődés" czímü heti lapot indit meg. Ara évnegyedre 1 frt.
— Knlniány Lajos Battonyán előfizetést nyit „Koszorúk az Alföld vadvirágaiból" Il-ik kö''etére 1 frtjával, az első kötet 1 frt 50 krért foly ton kapható.
Vasúti ni e ii e t r e d (1.
A buda-pesti idótuautató óra szerint,
indul kauiiftarnl
Vonat hova :
,*Am Ora Perc. idő
205 Kszek, Mubií»,Duinbu»íi s Fiúméba 4 48 reggel
215 • « * 30 délot. 212 Buda-Pestre .......4 58 reggel
............. 2 6 délnt.
204 . .......... 11 estve
313 Bécsbe (Saoml.athely, Bécs Ujbely felé)5 <_ reggel 30J - ........11 48 estve
315 Sopronéba ......... 38 délut
•¿0o Tnesstbe és Pragerholou keresztül
Üráoz és Bécsbe.....4 5u re^el
201 Triesztbe és Prágerhofon keresetül
Uráoc Ás B''-cal''o ......2 47 délut
Érkezik kauixsara
hontiét:
2ltí Esték, Moháes, Dombóvár s Fiamébál 1 41 délnt 20« . , „ „ 11 11 „tve
203 Buda-Pestről...........4. 20 regge
201 ..........2 5 délnt
211 ........... 9 44 estve
314 Bécsből (S''.ombatk. Bécs-Ujbely)fel3l 10 27 eatva 302 , „ „ „ 4 5 reggel
316 Sopronyból ........11 53 délel.
*14 Bécaből örácz, Marburg, Pragerbof
f«lől ......... 4 12 r8gKti
20í Trieszt- és Bécaból Marburg, Prager-
tof felől.........1 21 délut
204 Trieszt-és Villacbból Pragerbof felől 11 — estve.
Marburgba csatlak.>*ás VilUeh éa Frauceslestbe ■ ■ , , FiaucestestbŐ 1
Felelős szerkesztő: Bátor fi Laj08.
H
1
R
D
E
E
S
E
K:
Buzaüszög nincs többé!
A I) u p u y-féle ni aged z o használatával.
Ezer. magedzii (rézgálicz (kékkn) és in á; pú«''?, savakból állván) kiirt — ha h miinifin csornaion lúihat«''-, eyyszerii használati utasítás pontosan betartatlk — tisztig»! : buza, árpa, »ab, köles, kukorícza. stb • bői egészben, mint azt a bizonyítványok tanúsítják
A n. m m kir foldmüvelesi minlsterlum közléséi ajánlják a Dupuy-féle magedzöt, mint hatásos szert a bnzaüszöy kiirtására
" Kívánatra minták és 1 •»zonyitványok ingyen és bérmentve. Egy csomag ára 2 hectoliter <200 liter) mag szamára 30 kr ostr. ért.
(083 12—"j Koks én Dupuy Bécsben,
fő eláru8itá8i raktár Nagy Kanizsán Rosenfeld Adolfnál,
*
Z.-Egerszegen Gráner L fia kereskedésében.
Bérbeadási hirdetés.
A zákányi vasútállomásnak átellenben egy vendéglő, kávéház, vendégszobák és mészárszékkel több évre magán uton, 1871*. jan. 1-tól 3 egymásutáni évre kiadatik. Bővében értekezhetni alulírottnál.
Zákány, oktober hó 1878. (710 1-3)
Spitzer Fülöp,
tulajdonos.
A. Hartleben''s Verlag in Wien.
Soeben begann zu erscheinen and ist durch jede Muchhandlung
su bestehen :
Katfc» ladt Mfsteeü
oder
unentbeh rlicher Wlrthschafts-Rathgeber
mit zweitausend ausgesesuchten und erprobten llaus- und Hilfsmitteln zur Erhaltung und Herstellung der Gesundheit der Menschen und H&usthiere durch Selbsthilfe ; Pflege von Haus und Hof, Gärten und Feldern, Wiesen und Wäldern, Anleitung zum zweckmässigen Gemüse- und Obstbau, Pflanzen- uu Getreidebau, nebst den Vertilgungsmitteln von Unkräuter« und schädlichen Thiereu, Schmutz- und Fleckenbeseitigung der menschlichen Kleiduug, KU-cbenwirtschaft. Aufnewarung und Instandhaltung der zum täglichen Gebrauche des Menschen erforderlichen [Jnterhaltungsmittel und Nutzungszwecke, verbesserte Handgeräthe und Maschinen, sowie der Untersuchung und Prüfung von Genuss-, Lebens und
anderon Mitteln für Menschen und Thiere. Verfasst ufft zusammengestellt nach den neuesten Entdeckungen und wirtschaftlichen Erfahrungen von
X. 1ESL. ABLHITNH R.
Mit 100 Illustrationen. Erscheint in 15 Lieferungen A 25 Kreuzer ö. W. — 50 Pfennig.
Fasst man den beispiellos reichen Inhalt dieses Werkes zu* I sammeu, so wird man ein Sammelwerk linden, das für alle Lageu | des menschlichen Lebons Aufschluss, praktischen ltath oder die erforderlichen Mittel augibt, so dass dieses Buch als ein gewiss I in jedem Hause gern gesehener Rathgeber auf dem Tische liegen | wird, und ist jedo woitere Anpreisung daher Uberflüssig.
——— Pr&numerstiou bei: . |
Josef W^jdlts Iii Gr.-Kanizsa. (709 1-1) (
; i . ( i; TIZENHETEDIK ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY.
OKTOBER 10 én 1878.
Tudósítás!
Alulírott alázattal bátorkodik a kanizsai ós vidékbeli nagyúrdtMirii közönségnek becses tn-domására hozni, hogy hírneves niiilovarda-társulatával, mely 70 személyből áll. kik között művészek es művésznők, 1-ső osztályú ballettosok és saját zenekar van, továbbá 40 legnemesebb verü lóval szombaton előadást tart, a mely előadás naponként kivétel nélkül — vasár- és ünnepnapokon kétszer — mindig uj és változatos müsorozattal íblytattatni fog.
Csánxá r kizárólagosan
király itnq
Is
szabadalmazott
A lovarda a takarékpénztár-utczában apostá közelébe van felépítve. Első nagy előadás szombaton, október 12-én.
Minden közelebbit a kifüggesztendő falragaszokból tudhatni meg.
S1Ü0LI THNODOR,
PURITAS
H a j-i f j i t ó-t e j.
A „PurittS'' nem hajfesték. hanem tej nem (I folyadék m«ly ni* ] .t -nem **>>u csodálatot baiastal bír, hogy ósr. hajakat megifjír, azaz Ih, maiikuit még pedig legkesobi) tizennégy nap alatt kin* 57.111c vmuuJm ii.elvlyol »*r«ii»»tileg birt!
A „PuritaS" neui tartalmaz festékanyagot A haj tetsr.és .«zvint vízzel mosathatík, leh.»t fehérrel átvont ránkoson aludni, és iförfilrdöít«;« használni, 1» f»-stékii»«k nyoma s»rn vehető ó.rre, mert a
711 I - 1)

igazgató

Hamisítás ellen minta és védjegygyel biztosítva.
G y 01110 r - s ó
(Emésztő-por)
nem fest, hanem ifjitja és pedig a leghosszabb és legjusabb nSi haj tol és a férfi haját és szakállát
Egy üveg ^PurlttS-1 ára 2 irt. (po«t*i srér küldésnél 20 krral tftbb <1 készpénzzel vagy utáni éttel kapható Francz Ottónál Beos Maria hilfer
strasse 38 szám. — Nagy-Kanizsán valódi minőségben Pr3Q6r BölS gyógyszerész imái. (60o 23—2f>>

oooocxxxxxxxxxxxx:
x W Mérnöki ajanlaí.
X
w Vértesy Miklós okleveles mérnök, ajánlja ma-ö gát minden előforduló földmérések és építkezésekre mértékletes dijért, — lakhely: Nangy-Kanizsa, Kereszt-utczában. Tánczos-féle házban. ,712 1
S o h a u m a n n C3- y u 1 á, t
Az országos gyógytár tulajdonosától Stockeran.
Orvosi tekintélyek elismerő nyilatkozatai szerint a legismertebb fűszerek összetétele által. kQlöii>"s hatású gyógykivonatnak bizonyult be az emésztés és vértisztnlásnál. valamint ezek következményeinél, ngy-mint a fölösleges gyomorsavnál, étvágy hiány, gyomorh-v és szorulásoknál Hatályos szer gyengeségi állapot ellen nők és gyei raekeknél : halvány arezszín, lesoványoiiás, sarjjaság éa köszvény <?llen. Folytonos használat által ez az egyedüli biztos szer, buakolyaág és lépkóros ke-délybangulatnál.
A „tfűdicinische Wohenschrift" április 15. száma a kivetkezőket írja : .A stockerauí gyógytárból való gyoinor-s6 ha*znos »xe.* emésztési bajoknál, gyomorgyengűlés és hurut ál, valamint az étvágybiány stb.-nél igon jól működik, sőt több mint jó hatásúnak bizonyult hu — Összetétele a legpróbáltsbb fűszerekből oly kitíln" hatású, mely a legújabb időkben elósrör jutott köztudomásra A jó sikert láthatólag idézi elő, éa túlszárnyalja azokat, melyek eddig a haszonrafordit isn.il ¿leretttek ; és így miudenki, ki tudja, mily határozottan károsítja az cgé*x»éget a háborgatott emészt-''s, és mint rontja le a testi állap >tot, nem fogja egy ily szernek hatásosságát félreismerni.
Eery doboz ára 75 kr. Vidékre utánvétel mellett a legkevesebb két doboz reudelhetö.
Valódi minőségben Nagy-Kanizsán: csak P r á g e r HÓI.» gyógyszerész urnái kapható. (7SO 1 10)
Hordó eladás.
Az Alsó-Lendva Nempthy fóbérlethez tartozó alsó-lendvai unxl. pinczében mintegy 3000 Hect. jó karban levő boros hordó 10—40 Hect.-igi ürnagysággal ; továbbá a bánok-szt. - gy örgy i urod. pinczében mintegy 300 Hect. hasonlókép jó karban lévő boros hordó 10 -30 Iíeet.-igi ürnagysággal szabad kézből eladóra bocsájtatik. — Venni szándékozók bővebb felvilágosítást az alsó-lcndvai urod. irodaban nyerendnek.
Alsó JiCiidva sept. hó 27 én I87S. (705 3 —3) Az Alsó Lendva Nempthy urodalmak főbernöksege.
WAJDITS JOZSKF
könyvkereskedéséi)
megjelent és minden köny
Halljuk a szép szót!
Magyar felkőszöntő (toast) könyv, szerkesztettek . Wajdits József és Bátor ti Lajos. Harmadik javított és tetemesen bővített kiadás, mely kutótt én kötetlen mindennemű felköszóntést tartalmazván, diszes kiállítása és tömött tartalma, ugy hisanos és rcula: ató voltánál fogva mindenkinek, de különösen az ifjúság figyelmébe ajánlható. 3S0 lapra törjed s. diszes kiállítású. Az 1 ső kiadás 1500 példány egy év alatt, a második 2000 példányban ri»\¡«1 időn kelt cl. mely eléggé bi>. ^nyitja e könyv életrevalóságát A keménykötésű könyvünk ára 1 frt 80 kr — Tartalom kivonata : Klószó. Költemény. A toaszt eredete. A hazára Diszilnnepély ui-l. Di*z<bédnél Hölgyekre. Csaladi ünnepélyeknél. Keresztelóben. Születésnapon. Névnapon Kljegyzéskor Menyegzóben. Beigtatásnál. Egyletiünnepéiyuel. Vegyes köszöntések Összesen 243 felk -szöntést tartalma/..
Rajta fiuk vigadjunk!
Küzkedvességü dalkönyv, ötödik bóvitett kiadas K nagy szorgalommal összeállított mű közel IOOO válogatott dalt tallalmaz ; ujjonan feltalálható magyar opera és operette dalokkal bóvitett mű. színes borítékkal kötve, csinos kiállításánál fogva is kitűnő, mondhatni a maga nemében páratlan mű, mely már több mint tizennyolezezer példányban forog a közönség kezén. Ara a 300 lapra terjedő kouyvnek 1 frt 80 kr. aranymeuzéiü diszkötés 2.G0 kr. Gyűjtött.- Wajdits József. Tartalma: Honfidalok, katonai dalok, indulók, terméazetdalok, románczák, élez- és gunydalok, szerelemdalok, bordalok,tánczdalok, rab- és duhajdalok, idegeu dalok, opera és operett.- dalok sat
!
Magyar dnlkftnyv olcsó kiadása, 9C> kr.
Rajta leányok mulassunk!
mulattató kézikönyv,magyar hölgyek számára, gyűjtött :W.ijdits József. Ajanlbatómindkét nembeli mulat-ni vágyó közönségnek, mind béltartalmára. mind pedig külsejére figyelem fordíttatott, ára az f>00 lapra terjedő, szinnyomatu borítékkal ellátott könyvnek 1 frt tiu kr Arany metszésit díszkíadásnak 2 tit t>0 kr. — TartaJom kivonata: Hölgyeinkhez. Ar. egészségről, l''iperr asztal. Oltózékaxoba Illemtan. . Jeles mondauk. Nónevek. Virágnyelv. Szinnyelv. .Szavalmányok Adomák Kérdések s feleletek.
Kártyavetés. Emlékkönyv. Névrejtő emlekversek. Társasjátékok. Tréfás mulatságok. Tánczkönyv ^ és záradék.
I Rajta párok tánczoljunk !
Lakatos Sándor Unczkönyve, mindkét nembeli ifjúság számára. Kiadta Kátorfi Lajos l.akatos Sándor arczképével a a szöveg közé nyomott tanrzábrákkal, diszes rzimborákkal Keménykötésű mű ára 1 frt 40 kr.
ebelhango k.
Újévi, név- és születésnapi s az elet egyéb viszonyaira alkalmazóit kftszfiutések. kot.''.it es kötetlen beszédben. Irta; Koffman Mór, díszes nyomatú kemény kötésben, ára l frt.
Vedd szivemet szivedért!
Sxerelmi levelező könyv, alkalmi levelezesek változatos gyűjteménye, szerelmes párok számára, Rzivélyesitől Csinos borítékba kötve, ára 1 frt 20 kr.
I -
e ii N a ? j • K a n I z s á n
kereskedésben kapható :
Szegényből lesz gazdag
jo számvetéssel, gyors és biztos segitó minden ad^s- és vevésuél, ''/j krtól kezve 10 frtig. Évi jöved.-lem 1 fittől 10"l0 frtig. Teli é.< üres hordók megmérése, kiszámítása A gömbölyű fák kubik tartalmának megh.itaroztatliatásáróli táblázat. A sulymértékek vámsulyra való átváltoztatását óií úblázaL Osdédb^rt én árendát mutató tábla. Kilesi és kotlási idő számítása. Törvényszerinti bélyegrovat Táblázat a fatttrxs kiszámításához. A lovak fedezte lése-, a birka ilzetesc-, és a gobek görgeu-sének eredméuyéróli táblázatok Ara kötve e díszesen kiállított zsebkönyvnek 90 kr.
Lenormand
A bír. s rzigánynő igazmondó kártyája, 32 színezett kártyával, magyar aláírással es szö-\éggel ára f»«> kr
Egy tarisznya ostobaság!
Humorisztikus eszmék, ötletek, élezek egyvelege. .Gyűjt. Nevető Vilmos több felfedezetlen tudomány professora, ára díszesen kötve 1 frt 40 kr.
Ungarn im Spiegel deutscher Dichtung.
Magyarország a német költészet tükrében, diszes kiállításban fűzve 1 frt SO kr., elegáns diszk<>tésben aranyozva 2 frt SO kr.
Dr. kriegl«»r llór : „önmentő"
vénymiutékkal mindkét nembeli betegek számára, ára 9<) kr
l>r. krit''Kler >lór: Az elvenselt idenerónek vtNSZHpótlÁHA,
vénymintákkal orvoaok és betegek számára, ára 90 kr. Mindkét füzet egy kötetben, díszes kiállításban, l frt »>0 kr
Juháfts: Szépírást mintalapok,
közép, reál, polgári és felsőbb iskolák használatára, magyar és német, ára a 15 iratlapnak
csak 28 kr.
Gyönyörű magyar kath. imakönyvek mint: ftlaanaskert üdvösség ösvénye, lelki vezér több-fele kiadasban 40 krtól kezdve 12 frtig, papir, bór, selyem és bársony kötésekben.
A f.-nu bbieken kívül megjelenik minden évben Wajdits József nagy képes népnaptára körülbelül harmínexezer példányban, ára 40 kr.
Alkalmilag szíves figyelembe ajánlom a hetenkíut kétsze r, vasárnap és csütörtökön már IS év óta megjelenő
Wajdits József könyvkereskedő Nagy-Kanizsán.
Nagy-Kauizsan, nyomatott a kiadó laptuJajdonos Wajdits József gyorssajtóján.
Kerti és li''izi fecskendők gömb .szeleppel, tömlők, tűzolt «szerelvények.
Kut merökészülekek
bármily mélységre és víztovábbl-tásra, építési akna-n és trágyáié szivattynk, sör- és bormórü készülék, olaj és borszeszszivattyuk stb. Illustrált árjegyzekek ingyen
Kerureuter F.
Bécs, Hernals, Hauptstrasse 115.
a lóvouatu vasútvonalon.
NAG1-KAXIZ8A, 1878. október 13 án.
82-1R szá^m.
Tizenhetedik évfolyam.
!
Előfizetési ár:
egénz érre . . 8 frt fél évre . • 4 , negyed évre 2 , Egy száíü 10 kr
p
Hirdetések
6 hasábos petitsorban 7, másodszor 6 3 minden további sorért 5 kr NYÍLT TÉRBEN
soronként 10 krért vétetnek fel. Kincatári illeték minden egyes hirdetésért kfllönf 30 kr fizetendő.
-wftüSSi
N.-Kani/saváros holyhatÓHiígának nemkülönben a
1 A li
•Ot I
Ir . ö
lap szellemi ré«r.ét ill«»t5 közlemények a szerkesztőhöz.
.anyagi részét illetS V őrlemények pedig a kiadóhoz bérmentve intéxeudők : NAGY -KANIZSA Wlastlosbaz.
B érme »tétlen levelek, csak ismert mnnkat-tr saktol fogadtatuak el.
J
előbb:
-SO MOG
ÖZLOX
| Késiratok viasza küldetnek.
jKésiri

,n.-kanizsai kereskedelmi a Iparbank«, „n.-kanizaai takarékpénztár", a „zalarae^yei általános tanítótestület", a n.-kanizsai
kisded-neveló egyesület", a „soproni kereskedelmi s iparkamara n.-kanizsai kűlválosztmánya- s löbb megyei és városi egyesület hiTatalos értesitóie.
He le ii kint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjeleoó vegyes tartalmú lap.
4
Felhívás előfizetésre.
Évnegyedes előfizetőinket az uj évnegyed kezdeten felkérjük, hogy előfizetéseiket minél előbb megújítani szives kedjenek, nehogy a szétküldésben hiány merüljön fel.
A beküldés legczélszerübben 5 kros posta utalványnyal eszközölhető.
A lap ára oktober—deczemberre 2 forint.
Tisztelettel
KIADÓ HIVATAL.
A Drávaszabíilyozás.
II.
Minden vizáradáskor Alsú-Domborut fenyegeti a legnagyobb veszély. Jelenleg mindkét kompon be van a közlekedés szüntetve. annyira megrongálta a kikötőt az ár. Malmokban nem tett ugyan jelentékeny kárt, minthogy felvitte a partra s vissza kellett emelni; ember szinte nem de több lábas jószág esett áldozatul.
Az országút több helyütt meg van rongálva, az alsó révnél nemcsak az ut, de a hid is teljesen tönkre vau téve s az idén aligha lehet rajta közlekedni.
Az utczákon jelenleg is még nagy viz van, mely gyengébb épületek alapját rongálva ineg s számos lakház összeomlásai ól
remeghetni.
Az árviz 120U —1500 holdnyi községi birtokra terjedt ki, melyet eliszapositott, elannyira, hogy egy hétre rá a kukoriczát az iszapból szedték ki, temérdek élűfát, döntött és tört ki, virágzó rétek s hasznos szántóföldek tönkre vaunak silánj ^ ^
vidék anyagi jólétének hatalmas előmozdítója a Hirschler ház faraktára 60 holdnyi területen lett összekuszálva, nagy mennyiségű fát jelentékeny kárral tova sodort s e raktárt nem csak áradáskor, hanem apadáskor is nagy kár fenyegette, mert apadáskor is erős emelvényeket kclle létesiteniök, hogy az épületfák tova hurczoltatását e sebes vizben lehetőleg megakadályozzák, ennek következtében az iroda előtti téren még most is ezrivel vannak összekuszálva s ijesztő látványt nyújt.
Mult évben e derék kereskedőház 1000 frt.értéknél több pilótát ajáudékozott a községnek s mindezt a helységet védő akkori part mentében alkalmaztak s most teljesen tönkre van téve.
18Gl-ben Zsinics Pál az időbeli köz-ségbiró erélyes felszólalására a sclniczai határnál erős töltést készítettek, pár hó alatt elszakította a viz s azóta csak ideiglenesen tatarozzák, a megye ugyan 1200 frt ára pilótákat veretett le s e vidék megyei közmunka napszámokat természetben leszolgáltatva, ide alkalmazza; de mit ér mind ez? arnit egyik évben készítenek töltést, a másikban már nyoma sincs.
Elismerést szavazunk Vucsenik János polgártársunknak is, ki magán tulajdonu fűzfáit kivágatni engedte, hogy nagvobb veszélytől megmentsék a helységet.
Alsó-Domború határából eddig a folyam mintegy 800 hold földet sodort cl, mely nem csekély kár s méltó figyelmet érdemel.
De másrészről a védköltségek előteremtése óriási teherként nehezül e község lakosaira, csak ujabban is 5000 frt kölcsönt kellé felvenniük Kanizsán, persze a Hirsch-
ler ház jótállása mellett, holott magának a
háznak is óriási kára van. De mit meg nem tennének a lakosság javára s jóvoltának előmozdítására!
Az 1871-kj XXXX-dik törvényezikk értelmében itt nem csak a megyének, de az országnak magának is intézkednie kell a védgát törvény szellemében; egy ily életképes s hazafias erényekben tündöklő lakosságot a végveszélynek kitenni s velők mostohán bánni nem lehet, s nem szabad.
A muraközi nép, különösen a dombo-rui még 1848-ból is ismeretes, midőn egyhangúlag Magyarországhoz kivánt csatoltatni, holott Varasd és Körös megyék minden kitelhető jólétök előmozdítására ígérkeztek, ha Horvátországhoz való csatoltatását akarják.
A Dráva szabályozás elnöke, Somogy-megyc főispanja, Jankovics ur ó méltósága figyelmét hazafias bizalommal szinte felhívjuk a baj gyökeres orvoslására s oly mérv-beni intézkedésére, mint azt Vízvárnál ezelőtt 4 évvel eszközölte, hol a magas kormány jelentékeny összeget áldozott, hogy az ezer lakossal bíró Vízvárt megmentse, mi sikerült is, Alsó-Domborunak ^000 hü magyar érzelmű horvátlakosa van, tehát többszörösen megérdemli a magas kormány kiválóbb pártfogását.
Egyedüli hathatós intézkedés az lesz, ha a Dráva csatorna által régi medrébe visszavitetik s Domboruiól mintegy 2000 ölnyire távolittatik el, különben Alsó Domború veszve van, ezt pedig teljes hazafias és emberbaráti kés/.séggel megakadályozni kell.
Erősen hisszük, hogy megyénk erélyes alispánja, és e vidék országgyűlési kép-
viselője minden lehetőt elkövetnek a veszély gyökeres és gyors orvoslására. Ha szeretett hazánkfia Királyi Pál feiedhetlenné tette magát Muraköz nagy előnyére a Murahid létesítésével, bizonyára hírneves utóda Apá-thy István ur egész odaadással igyekezni fog a Dráva szabályozásával örök hálára kötelezni bennünket!
Ugy legven !
BÁTOIIFI.
Eredeti levelek a harcztérről.
Doboj, okt. 2. 1878.
Szept. 24-én expeditíóra lódultunk török Dusanba lefegyverezni, délután 4 re beértüuk a derventi táborba, hol azon örvendetes hírrel leptek meg bennünket, hogy a városba költözködünk. — Födél alá jönni, ez olyan szó minálunk, mely még a legelkeseredettebbet és csüggedtet felvidította. De mekkora volt csalódá-Buok, midőn estefelé jön egy BÜrgöny, hogy indulunk másnap reggel Kotorskoba. Vége volt mindennek ; ugyanazon uton menni az ország belseje felé, melyen már egyszer vollunjt és hozzá egy 32 kmnyi távolság. — De mit csináltunk volna, menüi kelleti, tehát mentünk. 2C-án Kotorskoból Dobojba indultunk, az idő menetelésre igen alkalmas volt, az ut sem volt hosszú, tehát még épen értünk a doboji táborba, épen a Bosna partjához ; felhasználtam is a tiszta folyó vizét és megmostam szegény fáradt teste met, mely már tán egy hete vizet nem érzett. Az idő szép volt, gunyhót csináltunk, ettünk, ittunk és készültünk alvásra, midőn parancsot kaptunk, hogy a 14 ik század, (hol most beosztva vagyok) holnap expeditióra indul és pedig Slreif Oommandóra; — a ki ismeri az ily expeditiót és fogalma van a Doboj melletti hegy, völgy és rosz utukról, az elgondolhatja, hogy num épeu kellemes az ilyen expeditió.
Ez megjárta volna, de minő idő következett be. — 27-én ''/j 2-kor felébredtem, mert vizesnek éreztem magamat, hallom, hogy esik
TÁRCZA
Emlékezet a Múzeumkertre.
Itt volt az én kedvelt padom Erre járt el a* angyalom, Itt volt alkalmam meglátni Itt tanultam meg imádni; Ha már lement a fényes napom Keljott helyette szép csillagom : — De vége van már ex időknek, Etek tóbbé viaar.a nem jönnek!
Okán gyorsan s olyan hamar Tüut el a nap a csillaggal, Alig láthattam tünését Csak érzéin s*ivem verésén ; Még nem régen oly szépen fénylett A csillagom, s a uapom égett: De vegíj van már ez időknek, Ezek t6bl>é v ÍHA/.& nem jönnek ! —
Midőu múltkor öt megláttam Azt az egyet tapasztaltam. Hogy ¿n milyen árva vagyok, Mert ö nekem már nőm ragyog. Egykor oh ! o''y forrón mérettem, Ortllt^m ha, elment mellettem : — D* vége van már ez idöknok Ezek tóbbé vissza nem jönnek! —
Vissza visszaemlékezem
Mily hQn szeretett ő engem, —
Az epet nézem sóhajtva,
De csak holdat látok rajta . . . .
Egykor néztem a csillagomat
Yugy pedig a fényes napomat: —
De vége van már ez időknek
Ezek többé visa*a nem jönnek 1 —--
— Bpest, 1S78. sept. 18. —
FENWESSV ANDOR
Tanulmány a fold életéből.
Irta: Sziics Imre.
(Vége.) II.
A föld fejlődés ötödik korszaka. (
„A természet a legnagyobb át-változtHtú gyár, melyet az é»z csak gondolni képes *
Mondottam volt, hogy földünk kezdetleges földkérge a legnagyobb fokú meleget birta, ugyaunyira, hogy a rá hulló szakadatlan eső-özön, mint tüzes vasra cseppent viz, ismét elpárolgott. így a külső lég folyton gőzökkel levén telve, az esők s viharok szakadatlan lánezolatát idézte elő. Egész világtengerek, folyton szakadó eső alakjában hulltak a tőidre s innét elpárologván felhőt a ismét esőt alkottak mindaddig, míg a viz hűtő ereje túlnyomóvá nem vált a föld belső hevitése ellenében s a földet képessé nem tetle arra, hogy hátán vizet meg tűrhetett.
Az igy megszilárdult földkérget a benső vulcanicus erő nem törhetvén át, azt felfelé nyomta s idézte elő a domborodásokat, mik a hegyeket alkották.
A föld gyomrában levő tűz, a kéreg alatt gázokat is fejlesztett. E gázok meggyülvén kiterjeszkedni akartak. Minthogy azonban ebben is gátot vetett a földkéreg, előidéztettek azon óriási földrengések, mélyek kis mértékben ma is előfordulnak. Ily alkalmakkor történt, hogy a kéreg meghasadt s a föld belső anyagát a roppant hő b gázok felfelé a felszínre nyomták s hegylánczolatokat torlaszoltak össze.
így nyerte a föld a hegyeket, völgyeket, hegy lánczokat s tengereket, mik as ezek közti térben helyet lellek.
Az e korszakban gyakori óriási földrengé »-k korán se higyjiik, hogy romboló hatásúak lettek volna mindamellett is, hogy legtöbbször a rnár alkotott hegyeket ismét elpusztították s gyakran ott iitették fel velük sálorukat, hol az előtt vízözön, vagy sikság terült el; — sőt azt kell mondanunk e földrengésekről, hogy ezek egyik főeszközei voltak a teremtő erőnek.
A föld képződése és átalakulásaival párhu ■ zarnban tartott egyúttal a lég fejlődése is. A kez-detleg föld felett a légkör annyira gőztelt volt, hogy napsugár azon semmikép nem hatolhatott át; a föld p**dig izzó levén, sem abban, sem ezen élő lény nem jelenhetett meg.
De e korszakban midőn a folytonos eső-szakadások 8 villámok a levegőt megritkították s tisztították, viz a földön megmaradhatott a a kemény réteg szilárdságából tenyészésre alkalmasabbá lett; — lassankéut előjöttek a növény s állat országnak ezen korban tenyészhető polgárai.
Legelsőben megjelentek a halak, hüllők, azután a madarak, emlősök b legkésőbb az ember.
Hány századon vagy ezredéven át tartott ezek korszaka, mig ismét más természetű 8 alakuaknak adtak helyet, a mig a töld és lég fejlődésével élet pályájuknak bekellett fejeztetni, arra nem képes feleletet adni a természettudomány .
Hogy az ő fejlődésük is több epochát kivánt az bizonyos, mert az ős állatok csont maradványai, melyekből az egész állományra következtethetni, ennek kétségkívüli bizonyságai s annyira elütök a mostani állatokétól mind alaki mind más tekintetben, hogy azon fajra ma már alig ismerhetni, mert azon kor-
szak typusát vagy épen nem, vagy csak kis mérvben viselik magukon. — Ugyan igy áll a növény világgal is.
Melyik ország ment több fejlődési korszakon át? nehéz volna vitatni. Legiukább feltehető, hogy a máa külöuböző állatok élet fen tartásához, más különböző növények is kívántattak s igy a mikor egyik változott, magával vonta a másikat is.
Hogy e változtatásokat legtöbbnyire az óriási földrengések a ezek által medrükből ki mozdított vizözönök idézték elő, az bizonyos. Volt ezek között különöaen egy páratlan, melyre következtethetni a mértföldekre terjedő kőszén telepekből, melyek egykor mint erdők diszlettek s a földrengés következtében eltemettettek. — Lehet, hogy ekkor volt azou özön viz is, melyről a szent Írásban említés tétetik. Ekkor szakittathatott el a hegyláncz a Vaskapunál is hazánkban s az ezt bontó ten* gert 1 ebocsátá egy alantabb fekvő helyre, a mai Fekete tengerbe.
Ily óriási harezok következtében lassan-lassan megnyerte a föld jelen formáját s kinézését.
Más ez előbbieknél oem-isebb állatok s növények vették át a birodalmat e földön s rz örök haicz után egy békésebb kor következet t, raeiyl en máig is élünk.
III.
A föld ezutáni változása.
■ A dolgok vég okainak magyarázata az emberi é*z korlátain tnl fekszik."
Az a kérdés támad már most, ha a föld alkotó gyár, mely még nem fejezte be működését, várható e még ezentúl is átalakulás ?
TIZENHETEDIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
OKTOBE 1878.
ő ; gyorsan felkelek, felöltözöm és kime a szabadba; sehol semmi tüz, és az eső csak ugy szakad; a legénységet is kimosta mind az eső; 2-tűi reggel G óráig állottam künn az az esőben, midóu az exp-dilióra elindultunk. Minő nap volt ez, soha sem fogom elfelejteni. Heggel G órától este 3/27-igfolyton maschirozni, az eső egész nap szakadatlanul esik ; az expeditió alatt folyton hegyi patakokon keresztül menve alulról, az eső által pedig felülről lettünk vizesek ; közel estünk a táborhoz, midőn a Spreca hídjához értünk, azt észleltük, hogy a víz már a hid karfái felett foly ; nem maradt más hátra, mint bele menni a vizbe, hasig, a kisebbek pedig egész mellig; tn ég csak ez kellett, hogy bőrig vizesek legyünk. Este értünk a táborba, a« étel szerencsénkre már kcsz volt, de mintha minden ellenünk esküdött volna, épen az evés alatt keletkezett egy zápor, mely épen Iehe ietlenné tette az evést ; el kellett dobni a husi és kiönteni a levest: ily állapotban voltunk, mi dón alármiroztak bennünket és irányt vettünk Doboj (város) felé, a város előtt megállapod tunk, a legénység gulyákat csinált és alig óra alatt már volt tüzünk, másnap győződtünk c*ak meg arról, hogyan tudtak oly gyorsan tüzelni ; pusztaság látszott mindenült, nem csoda, mikor egész tetőket, padokat raktak a tűzre, másuap reggel — egy ébren töltött éj után — végre kisütött a nap és igy képesek voltunk ruhánkat, csizmánkat megszántani. — Kz a nap volt a tüzpróba, melyet szerencsében kiálltunk. —
2''J-én i-mé; exp ditióra indultunk Lep«» niea és Tisanjba 30-án éa I én a mi századunk lelt kiküldve Merkatic és Planinába; érkezés Tinanjba 4 kor, ebéd és 5-kor esőben indulás l)obojba viasza. Eddig terjed eddigi szenvedésünk krónikája. Ne higyje az. ki ilyesmit ke resztül nem élt, hogy csak azon csapatok szen vednek, kik ütközetbe részt vesznek ; mi inkább óhajtanánk csatározni, m^rt legalább nyugvást lelünk egy egy esete paté után, de igy hajszolnak benuünket éjjel-nappal, tüskén, bokron keresztül, és ha valahol megállapodunk, a fáradtság miatt enni képesek nem vagyunk.
A müveit világtól távol, újságot sem olvasva, ugy élünk, mint a vadak; — azt sem tudjuk meddig terjedt az occupátio és meddig vau még kilátásunk itt maradhatni ebben a rongyos, piszkos, nyomorult országban. B.
Helyi hírek
— J/a van a nagy kauizsai általános iparegyesület zászló felavatási ünnepélye. A tény régi szokásnak kegyeletes megújulása; tömörülés ez a közjóiéi előmozdítására; együt-
tes erővel nagy és szép sikert lehet és kell elérni. Üdvözöljük ! Jövő számunkban a lefolyt ünnepélyességről lehető tüzetes leirást hozunk.
— A Hziiret vidékünkön általánosan kezdetét vett", a viguág hiányzik; nem is csoda: rosz időket élünk, rosz csillagok járnak !
— Adományok folytak be ujabban a sebesültek részére, és pedig: Lőriuczy Irma ur nőtől 3 üveg befőtt és organ''Ln, Wajdita Flóra, Jóska és Ilka t.-slvérektői tépés, Ölement Li pótné úrnőtől 5 üveg befőtt 5 üveg veres bor, Szondy Lászlóué úrnőtől tépés, Gyulásy Mária úrnőtől tépés, Hanny úrhölgyektől Magyaródról tépés és sebkötök, Beké Sándor gétyei tanító növendékeitől tépés, Zathureczky Zsig-mondné úrnőtől lépés és vászondarabok. Fogadják hazafias köazöiielünket! G-d''k szállilá Runk a zágrábi kórházba küldetett, 7 dikszálli tásunk pedig Dcrventbe.
— Himfy Lajos zala-egerszegi kir. törvényszéki aljegygó a nagy-kanicsai kir. törvényszékhez helyeztetett át hasonló minő ségben.
— A nagy kanizsai kir. törvényszék elnöke okt. 10 én a keszthelyi kir. járáfcbiró ságnál hivatalos látogatási tett.
— Ujabb nagy csatározásról imák a lapok, mely Pecinél okt. 1» és 7 én folyt volna s a 48-ik gyalogezred tartalékosai is ré-»zt ve; tok. Veszteségünk 47 halott és 184 a«b"»ült. Bővebb tudósítás nem érkezett.
— A nagy-kanízsai 100.000 literes hordót eladták Parisban é* igy nem k''*ll ismét szétszedni, hogy haza szállíthassák. A vevő Mercier és társa champagne bor készítő és bor-nagykereskedő Epernayből, kinek most már két ily óriási hordója van. Kgyet ugyanis maga a nevezett czég állított ki a trauezia borkóstoló helyiségben, mely azonban csak GO,0< K) liter köb-tartalmú. Mint a inellé kifüggesztett nyomtatványból olvashatjuk,ez a hordó is magyarországi fából lett készitvo. még pedig Strasbourgban, tehát németek által mig ellenben kiállítói a francziák.
— Köszönet nyilvánítás. Ezer szív hála köszöneté'', viszi szerény levelem Zalamegye s különösen Nagy Kanizsa neme.skeblü hölgyeihez azon gyöngéd figyelemért, melyb»»n ezredünket rés/.eltették, midőn nem csak otthon támasz nélkül maradt családok fölsegélyésén ritka buzgósággal és sscivjósággal munkálkodnak, hanem nernes lelkük jótékony figyelme reánk is Bosuia szegény bajnokaira bőségesen kiterjed. Tudomást vettünk a/, utáununk küldött ajándékokról s azon pazar adományokról, melyben seb"sült testvéreink részeltetlek. Megkaptuk a kegyeletes kis rózsauj jak''ól készített lépéseket is, melyek már magukban gyógy erő vei bírnak a gyöngéd kezek mágnes erejétől.
Erre nézve a geológusok nézelei nagyon eltérők.
Vannak kik bizonyítékokat hoznak fel, hogy löldúnk 2000 év óta semmit sem váltó zott, s igy feltehető, hogy a föld b.-nsejében vegyi folyamatok utján ép annyi meleg készül, mennyit a föld felszínre juttat s így folyton egyeusulyban tartja a föld f-jlődését. — S ha még is haladna a kihüléú processusban, az millió év múlva is alig észre vehető volna ha meggondoljuk, hogy a föld 1584 mrtföld átmérőjéből ez ideig még a legvastagabb helyen is csak 12 mrtföld az a rész, melyet kérgének mundhatunk.
Ezen nézet állitói között első helyen áll a nagy Humbolt, ki azon elvből indult ki, hogy miután a földnek mintegy kénaényei a tűzhányó hegyek, tehát ezeken át abensejében fejlődött felesleges meleget a gázokat kibocsátja s mig ezek működésben vannak, okunk uein lehet tartani valamely „végzet«* catastrophá-tól". — Szerinte a vulcanok „a föld biz tonsági szellentyüi- s a fold életét csak azon tüneményekben mutatja, melyek által mostani s jövő létéért küzd.
Ezen biaonyitékot mások igyekeznek az által, megezáfoini, hogy miután a föld belső élete párhuzamban áll a felszín életével, az a kérdés: a mostani kül alak a természet állat és növény országa elérte-e már a tökéletesség továbbját? Ha igen; akkor nincs oka annak, hogy miért változzék ; — ha nem ; akkor még jőni kell változásnak.
Volt idő mikor a majmok voltak a föld legtökéletesebb lakói, mig most azokat sokkal felül mulj a az ember. Nem valószinü-e, hogy egykor a mostani lakóknál is tökéletesebbek jónek elő ?
Darwin szerint: „a természet az idősebb egyéneket meg válogatja, midőn azok életét tartja fen, kik legalkalmasabbak a kTízdelemre a létért.-
Hogy tehát melyik fél érvei elfogadha-tóbbak, a természet tudomány még ez ideig nem mondhatja ki az Ítéletet.
Hogy a föld külső alakjai folyton rálto zást szenvednek a lég a víz befolyása által, s hogy igy moit is alkot és teremt, as bizonyos,
de hogy ez«»k még szükségessé tegyék a föld óriási átalakulását, az kétséges.
Ha majd sikerülend a természettudománynak kikutatni az ősanyag mikénti keletkezését, vagy is, hogy miből keletkeztek a ködlö megek atomjai, meg fog felelni e kérdésre is, s több olyanra ad választ, melyre ma csecsemő koránál fogva képtelen. — l)e mind a mellett akkor is csak azt mondhatjuk a mit most: „hogy a teremtés isteni m ü é s ez a legvigasztalóbb igazság, melyet a tudom á n y v a 1 a h a f o 1 á l 1 i t o t t."
Eb tzzd be fejeztein értekezésemet, m-l\ ha t. olvasóim tudvágyát a természettudományokban! járatlanságom miatt ki nem elégítette volna, kegyes elnézésüket kérem.
Híís bérezek ölében......
A . . .-n:ik —
Ilus bércnek /''«lében Fürge pataki sa folydogál, P.írtján virányos pá*siton, Arvan kies l*k áll.
Lenge tuceilü sóhajtás* Járja be a hat-írt, — Ktirge csónak repül tova, A vit tükrét ar.eli át
Sxerelmesek pihennek benn, (En és te - kedvesem,) Dicsőitv* a Teremtől Dalt zeng a szerelem.
— 3*ivbol fakad a* ¿rxelem Szende ifjú ág.i A boldogító szerelem. Létünk kor >nája.
Add zálogul «jcerelmodet Lányka, lelkem éke. Itt a sr.ivem a cseréb« Od'' adom azt érte.
így éljiluk e csendes tájon, Hagyjuk a zajt másnak, HevcssUk ki a világot Aztán ráadásnak.
OLTAHÁZY FKRENCZ.
Csókoltatjuk ezerszer e tigyelmes kis kezeket
s különösen rnély köszönetet szavazunk az izr. nőegylet kegyes úrhölgyeinek. A 4S ik ezred nevében. «».
— A nagy-kanizsai kisdednevelő egyesület mind"ii szép, jó és nom<-aért lelkesülő női választmánya 10 krajezáros sorsjátékot rendesett, a kibocsátott sorajegy igy szól : Sor* jegy. Ára 10 kr. A nagy kanizsai kisdednevelő t>gyesiilcl női vállasztmánya által mozgósítás folytán nyomorba jutott nagy- és kis kanizsai családok és sebesült katonák segélyezésére, a nagyméltóságú in. kir. pénzügy mínisteríum 1. évi 53.654 87.. h. a mágus engedélyével rendé r.ett tárgy sorsjátékhoz, melyn-k húzást 1878. évi nov. 3-án délután lesz a nagy-kanizsai városház.» termében Nyeremény, több értékes tárgy lesz, mely részint vétel, részint ajándékozás utján szereztetett be. Húzás után 14 nap alatt el nem vitt tárgyak a jótékony czélra ór-tékesittetn'' k. Kelt Nagy• Kantzsán, okt. 6 án 1878. Martinkovics Károly né, elnök. BUu Pálné, má.-od-Inok. Knausz li .ldizsár, pénz''ár-no k. Ny erem c ny tá rgy a k á t ad h a tó k 6* sors j egyek megrendelhetők Bálorfi Laj >s egyleti titkárnál. ovmU épiile», N.-Kanizsa Kaphatók e sorsje jry<>k vnlamenyi választmányi nőnél a az egyesületi tiikári hivatalban („Zal >i Közlöny" sz>*r Ues/tőségi irml^jában) naponta délelőtt. Fel hívjuk a t. közönség inéi ió pírt fugabál e hu manus czél előmozdítására.
— A 9nagy kanizsai dalárda" által 1. é. szrp''. hó 2''J-én megtartatott jótékonyczélu hangverseny nyers jövedelme 418 frt 55 kr. a 171 Irt 55 kr. kiadást levonva maradt 247 frt, mely összeg a nag^- és kís-kanizsai mozgósított katonák hátrahagyott szűkölködő családjai javára — t<*k. Badochay György v. polgármester urnák további intézkedés végett átadatott. Az alkalommal a kegyes felültizeiók által tízetett összegeket vagyiidk bátrak nyugtatni: Lövin-ger ignác/. ur 3 frt, Knortzer (Jryt>rgy ur ¿0 kr. Milhofpr Ödön ur 1 frt, B^chrach Mor 20 ur kr, idb. Lóvinger Lajos ur -IOkr, Mersch I. urGO kr, Portier Julcsa kisasszony 40 kr, Bettelheim Sigfried ur 20 kr, Krideczky őrnagy ur 20 kr, Reichenfeld Kde ur 2<> kr, Dr. l''ressburger ur
frt, Sch -rz Kde ur 20 kr, Il.-imler ur 20 kr, Kosenberg Sándor ur 40 kr, Ooldstein Sándor ur l frt 2<) kr, Lőving-r Lajos ur 20kr, Kben-spr.nger Leo ur 3 fr; ¿0 kr, Chinyorányi (iéza ur fMJ kr, lirunhuth Aitred ur 2 frt 20 kr, Lukács üerő ur 20 kr, Hideg Lajos ur 20 kr, Wciss Kde ur 2<) kr, Stolczer ur GO kr, Belus József ur 3 frt, N. N. 20 kr, N. N. 2U kr, Olopp Imre ur 1 frt, Musquitter L. 50 kr, Kn-gel Adolf ur l frt, Wciscr I. C. ur 1 frl 40 kr, N. N. 20 kr, V :szter Imre ur 1 frt 20 kr, Ur. Laky Kiistóf ur l frt 20 kr, Varga János 1 Irt, N. N. 20 kr, N. N. 40 kr, N. N. 20 kr, N. N. 20 kr, Dr. Tomcsányi ur 1 frt, Magjerek m. kir. főhadnagy ur 1 frt, Slesinger Benő ur 1 írt, Nucsecz Jozset ur 1 Irt, Ilergenrőther Mihály ur 1 frl, N. N. 20 kr, N. N. 20 kr, N. N.2U kr, Babocha) György ur I frt, 20 kr, lJorhoncsák András ur 1 írt :><) kr, l''ráger Béla ur 1 íri 20 kr, Zerk<»vítz V''iimos ur 2 frt, Kronfeld Mór • ur 1 Irt, Muhlbaeh Károly ur 50 kr, Vogrin-csics J. ur 2 frt. Fogadják a nemeskeblü adakozók ugy a hangversenyt előmozdító szíves kozrerntiKüd<»k legniélye.bb hazi.lius köszönetiin kel. Jegyzet. A IreUs s<»rsjáték alkalmával ki huzo''.l számok ktizül alábbi számok után a nyeremény tárgyak nem váltattak ki — ez**k Kekstein Mór «gyleli levéltárnok urnái a ki-hu/.ott sorsjeg) ek »•lómutalása mellett kiadatnak. Ü(J4. 215, 24C., 027, 452, 1U9, 128, 7(K), 773 214. A rendezőség.
— A Csáktornyái női kör által sebesültjeink számára összegyüjlött jótékony ada l .ozások tépés ruha és egyéb termények II ik kinmtatása: Mayer Salamonné G db. iug, gombostű, tépés s 1 lepedő. Nuzsy Mátyásné 2 db. ing. Zozalyné tépés. Peesomik János 2 <lb. lábravahi, G lepedő 3 db. zsebkendő. Csáktor nya város tépés. I''. csornik Ignáczné 20 dk. sebköló. Izraelita iskola 8 dk. sobkötőés lépés. Benedikné 1 l/z sebkotő, tépés. Horváth
Anna 10 dk. sebkötő és tépés. N-''umann Jó-zsefné 1 db. lepedő. Zieg|t;r L:»josné 10 dk sebkötő. Deurhányi Elekné 11/% kl. tépés, 1G dk. sebkötő, 1 db. olló, 1 db. lavaure, 1 üveg eczet, 1 doboz szivar és könyvek. Vrantsits Károly né 12 dk. sebkötő. Hirschmaon .Sán dorné 4 db. ing, 2 db. lábravaló és tépés. Mar-tincsevitsnc 1 kl. 37 dk. tépés. Dugovits Pál né kl. tépés 1G db. kendő. Szmodits Elekné 3 db. lepedő. Lupersbek Józseiné sebkötő és tépés. Kozlikné G db. ing, G db. lábrav.tló, 2 kendő, 2 nadrág, 1 szoknya, 1 pár caizma, 1 öüveg ozukor, l kl. kávé, ''/i piskóta, 1 doboz zvieback, 2 tábla csokoládé, 1 doboz do hány, 1 üveg bor, 1 üveg liquere. Schmidt Mária 27a ^P08- Fischer Henrikné 6 db. ing, ''/a tép^i é.-^ sebkötő. Grész Alajojnö 5 db. lábravaló. Özv. Todor Józsi fnó 20 dk. sebkötő és tépés, 6 db. ing, 1 kl. ezukor és kávé. Ztegler Kálmáuné 6 db. ing, 2 db. lábravaló, sebkölő, 7a tépés, ezukor, kávé. Kaiser
Laiosné sebkötők. Zakál Teréz és Cornél H9 dk. tépéa. Wettendorfer Dávidné 7a W. tépés. Szüíverth Terezia 10 dk. sebkötő és tépés. ¿za-boiits Mária 67, «ebkötő. ülarekné 7a kilépés. Szíiágyi Gyulánó 4 ilk sebkötő, 75 dk. tépés. Sonnenbergné 5 dk. sebkötő és tépés, 3 db. ing, 1 db paroliént szoknya, 2 db. lábr;* való 1 lepedő. Cses/.nák Sándorné i) dk. sebkötő és tépés. ezukor és kávé. Klein Klisa G dk. sebkötő és tépés, ezukor és kávé. Konyáry Irén sebkötő és tépés. Margitai Irma tépés. Scbulekué sebkötő, lépés, 2 db. ing. Csury Jánosné sebkölő és tépés. Zigler Hermina 6 pár harisnya, 1 flanel ujas. id Szeivért Tere zia 2 pint pálinka, 2 kl. osokoiádé, 8 db. gatya. Pecsornik Atina 2 pint pálinka. Kollariis Mi-hálync tcp<;s. Aiimanné l''pés. Korenlein^ Clementiiit.s tdpés és sebkötők. Csakatorne Antónia tépiis. Kgyed Maria tépés és sebkötők Zuvenson subköiők.
— A rsácsi tüzkárosultak javara 10 én a zalaegerszegi műkedvelők műkedvelői sziu-elóodást tartoitak Kaszuházán.
— Tapolczáról irják neküuk: a
mozgósított hadsereg tapolczai illetőségű sebesültjei s ezek hátrahagyott családjai segítésére Tapolczán október l én tartott totnboU estély a Kit űzött czélra 31G frt. tiszra jövedelmet ered ményezett, mely összeg a segélyezés beáltáig a tapolcz.i takarékpénztárban elhelyeztetett. Fe lü liie ti.sek és magán adakozások: Arvay La jos 50 kr, Bohuniczky Antal 2 frt, Csigoly István 50 kr, Cséby Antal 2 frt, Csendes József 4 Irt, Chepely Károly 1 frt 50 kr, Chepely László 50 kr, Csider Kálmán 1 frt, Dunst Fe-rencz 1 frt 50 kr, Fiieg József 2 írt, Germán József 1 frt, Glazer Iván 2 frt, Gyórffy Géza 50 kr, Jusztusz 20 kr, Klein József 50 kr, Hodolányi János 4 frt, Konkolyi Ambrus 1 frt, Kopácsy Sándor 50 kr, B. L».kow 1 Irt, Lesz-ner Adolf 1 írt, Leszner József 50 kr, Ilj. Lesz n» r József 50 kr, Martou (MspAr 2 frt, Mil-tényi József 2 frt, Nagy Józseí 50 kr, Neuhaus Ábrahám 2 írt, Pap Mihály 50 kr, B. Putheani Ödön 5 frt, K''dl Józsefné 50 kr, Kiger Gyula 10 kr, Saary Gyula 50 kr, Salkovics AnUl 50 kr, Schmidt János 50 kr, Schwarz 50 kr, SchwarzSámuel 10 kr, Sólyorni Lipót 60 kr, Speck 1 frl, Sulz l l''rt, Szabó Ferencz 50 kr, Szentmiklósy Gyula 1 írt, Szigeti Pál 50 kr, Szigli József 50 kr. Szűcs Ferencz 50 kr, Takács Jenő 3 frt 50 kr, Takács Lajos 20 kr, Takács Zsigmond 50 kr, Tury László 50 kr, Vastag Pai ¿0 kr, Vida Ambrus 50 kr, Vincze Pau-lin 2 frt, Watisertrínker 1 frt, Weiler Antal 50 kr, Weiler Mór 50 kr, Weltner Adolf 50 kr, Wirius Vincze 1 frt, Wittmann lgnácz l frt. Tombola nyeremény tárgyakat adtak : Ádám Ilon. Arvay Lajosné, Berger Henríette, Berger Jakabnc, Bcszedics Kúéué, Bieu Juzsetoé, Bo gyaj Istvánné (Ilaláp). Bőczi Gáborué, Brück ucr Kiza, (^ságoli József ^IT -gymagas), (,''séby Ilonka, Csendes Józsefné, Chep-iy Klára (Nemes Pécsely), C/.uppon Klekué, Dávid Jánosné, gróf Deym Nándor (L. Tomaj), Duckes Manó, Duckos Kóza, Kőry Juliska és Vilma (Kővágó Örs), Fiieg Józsefné, Fischer Marié, Franckl Adolfné, Friedinani Alajosné, Frisch Anna ula-Keszi), Frisch Lipótné, (ílazer Ivánué, Glazer Sándor, Grebner Béla, Gróí I.íua, Gro-tz Hormin, Háromí István, llcg-dus Etti, H^Ilcr Józsefné, Ililler Karolin (T. Dörögd), Ilochstaedter Irina, I lochstaedter Katíc/a, IlolVmann Anna és B"rta, Honleány, Horváth Istvánné, Horváth Iza (Sümegh), Kemény Be láné, Kemény Janka (Hegymagas), Keszler Gyula, Koblenzer Szera, Kohn Antónia, Kohu Sándorné, Konkolyi Ambrus, Kovács Hermiu és Kornélia (Káptalantóti), Kovács Lina, Kuthy Luk ács né (Kapolcs), Özv. Kuthy Pálné (Ka-polcs), Lefkovics Berta, Leszner Adél, Leszner Grünhut Lujza, Leszner Hedvig, L-szner Józsefné, ifj. Leszner Józsefné, Lwzner Sala monné, Leszner Samuelné, Lóbl Róza, Lőweut rítt Emma, Lusziig lika, Lusztig József, Lusz-tig nővérek, Martou Hermin, Marton Szeratin, Miilényi József, Müncz Hermin, Mojzer Mariska, Nagy Mariska (Vila), Németh Dezsőné (L. Istvánd), Neuhaus Ábrahám, Névtelen, Péter Teréz, Piri ti Gizella, Pollák Adolfné, Pollák Henriette, Pollák Ilka, Pruska Sándorné, Ko-enberger Sándorné, Saary Antalné, Saary Eszti (Nemes Pécsely), Salzberger Netti, Sárréti Jánosné, Schlesiuger Julcsa, Schlesioger Lujza, Schlesinger nővérek, Schramm Emma, Schwarz Ilka, Sólyorni Irma és Malvin (B. KdericA), Steiner Ferenczné, Steiner Lipótué, Strausz Mária. Szabó Dénesné, Szabó Ilka, Szontniiklósy Gyuláné, Szigeti Pál, Szigli Emma, Takács Jenőné, Tausz Emilia, Töreky Ilka és Janka (Vita), Ujváry Nina, Ujváry Pét»rné, Vadona Vilma, Vas Adél és Gizella, Wiriter Teréz (Sümegh), Wlasits Izabella és Karolin, Wolf Sámuelné, Wolf Sándorné, Z^isler Anoa, — Mojzer Ferencz vendéglős pedig a helyiséget volt szives díj nélkül átengedni, mit a rendezőség különösen kiemel, s neki, valamint az összes felsorolt nagylelkű adakozóknak hálás köszönetét nyilvánítja.
TIZENHETEDIK ÉVFOLYAM.
Z A Ti A I K
Ö Z L Ö N Y.
OKTOBER 13-án 1878.
— llövid hírek. Méhészegylet alakult Aradon, nálunk, is elkelne. — A bécsi egyetemre 230 női hallgató irattá be magát. — A „Debreczeui Ellenőr" szerkesztöj* Vércesy Ar uold lett. — A gráczi „LazareUi" kórházban igen sok sebesült magyar katona van. — Bécsben a napokban halt meg egy 1 12 éves asszony. — Athletikai távgyaloglás lesz Bpestról Gödöl lőre és vissza nov. 3 án. — A királyné el''fi/.e-t.''tft * nz „Egyetértésre.* — A sárga láz New Ür-|eau.-ban rémitó mód dühöng. — III dik Na puleon sirjáuak javi tására sorsjátékot rendeznek.
KI nyert?
Prága, okt. 9 én: 21. 04. 89. 77. 5. Lemberg, „ „ 60. 90. 80. IS. 47.
Szeben, „ „ 49. 39. 34. 30. 23
Irodalom.
— Endrödi Sándor ujabb költeményei igen díszes kiállításban megjelentek Aigner Lajosnál, kiadta a Petőfi-Társaság. Ára 2 frt. Endrödi Sándor az ujabb irói nemz dék kiváló alakja, költeményei szingazdagok, nyelvezete bő, érzelme tiszta, méltán megérdemli a nemzet jobbjainak figyelmét, pártfogását. A Petőfi -Társaság fogadja hazafias elismerésünket, hogy irodalmunkat ily nehéz időben is, maradandó becsű müvei «razdagitá 3 ösztönt, lelkesedéit nyújt a derék it''ju költőnek további működésére.
— Szántó József ügy véd urnák közked-vességet nyert rJo-ász-Naptár^át 1879 re hir-m;ul k évfolyamban Tettey Nándor és Társa adja ki. Ára 1 frt 40 kr
Vegyes hírek
— Ki ivott elösszijr kávét ? A kávénénikék akár reggeli akár délutáni kedélyes kávé-szürcsölgetcsük közben, a kuliszák raögől szedett apró események mellett szívesen dicsérik
meg a puha kiflivel tele aprított barna levet, de aligha jut azonban eszükbe, ki az ö véd szentjük, kinek kedv.-ncz italukat köszönhetik. A krónika szerint J2;>8-ban egy, a mokkái török klasr.imból elűzött dervis, a közellevő hegyek barlangjába menekült. Éhsé „''ének csillapítására egy növény nem bogyóit szedegette össze, mely „khava" néven volt ismeretes. A remete életre kárhoztatott szerzetes utóbb arra a felfedezésre jutott, hogy e kemény bogyók nem csak meg-sü'' ve, nemcsak jó ízűek, de tápanyaggal is bírnak. Később egy kődarabbal porrá zúzta a megsütött .khava" szemeket és vízzel eresztettefol. Az így nyert ital nemcsak éhségét csillapította, de sok koplalás áUal m -¿rongált egészségét is helyreállította. Szerzetes társai, kik több hét után a hegyek közt véletlen ráakadtak, szerfelett meg voltak lepetve, midőn az éhhalál által elveszettnek gondolt dervist hatalmas egészségben találták. Mi után nem bírták eléggé dicsérni az illatoa ital jóizét, hazaérve azonnal közölték találmányukat a szerzet főnökével. A főnök az italt egyenesen Allah csodájának nyíl-vánitá s a száműzöttnek azonnal megkegyelmezett K kedvező nyilatkozat után Hadzsi Omár — ez volt neve a feltalálónak — a prior által visszahívatott, s ez felszolitá őt a kávéital készítésére, hogy azt megízlelhesse. A mokkái kormányzó, ki szintén tudomást nyert a találmányról, azt megízlelve, arra a gondolatra jött, hogy a kávébabot egyedáru tárgyává tegye s a kávétermő területet azonnal elfoglalta s a kormány tulajdonának nyilvánította A feltaláló is megnyerte jutalmát. Halála uíáu szentté avat''atott s igy ha a kávékedv*lók, a kávénak akár híját, akár baját érzik, talán befogja érni mint a többi szent, ha e néhány szóval fordulnak hozzá : „Hadzsi Omar könyörögj érettünk !a — A szollo rothnddsáról. A szőllóbir tokosok k< zül többen aggódnak, hogy ha a szárazabb időjárás után esős idő következik, ak-k''ir szőilőrothadás áll elő. (Már igy is van. Szerk.) A szőlőbirtokosoknak tehát érdekes
lesz az a közlemény, mely egy amerikai havilap egyik számában e tárgyra vonatkozólag foglaltatik. E közlemény szerint az uj világrészben is azon tapasztalatra jöttek a szőlőbirtokosok, hogy ha junius közepétől julius •kö:epéig az esőcsapadék 31/, hüvelyket tesz ki, akkor a szőlőrothadás (fekete rothadás = black rot) gyakran egy nap alatt előáll. E betegség ellen egy carandoleii szőlőbirtokos, St.-Louis mellett, az alább következő eljárást gyakorolja s ez által szőlőjében mind egészséges és szép fűr-.ök vannak, míg a szomszédos— ugyan-azou korú és fekvésű — szőlőkben a fürtök a rothadás által el vannak pusztítva. Az eljárás ez: egy nagyobb nyári eső után a hajtások erősebben visszametszetnek s a levelek megrit-kiíása által szabadabb légjárás idéztetik elő. Ezen eljárás'', maga az amerikai közlő is durva eljárásnak tartja; de azt Állítja, hogy ez által sikerül termését megmentenie. Magának a rothadás proceszszusának mikénti lefolyásáról ugyanezen közleményében a következők foglaltatnak : azon időben — t. i. junius közepétől julius közepéig — finom hajszálgyökerek, a melyek rendeltetése, a földben levő tápanyagot fölszivui. Ha most ezen gyönge és finom gyökerek egy vizrétegba jönnek, mely időben a juliusi uap heve a földet szerfölött föl is melegíti, a gyönge gyökrostok tultelnek, fölpattognak s elhalnak és a teljes fejlődésben, a magvak képzésében levő bogyók meglepetnek a betegségiül. A hajtások vissza metszése által a nedv-keringés rögtön más irányt kapván, valószinü-leg ez által lesz a baj elhárítva Ezzel összefüg g''*ien arra is figyelmeztet ugyanazon közlemény, hogy nagyon rósz eljárás az, ha a legforóbb hónapokban a talaj annyira folporhanyittatitc, hogy egy nagyobb eső után a föld egy viz-cel tele itatott szivacshoz hasonlít. Hanem a talaj megmunkálása korán végeztessék, hogy a ju-niusi forróság s az erős nyári záporok beálltáig megüllepedhessék. Julius hónapban a gaz csupán a föld színénél vágassék ki s gondolkodni
kell a víz szabad lefolyásáról is; szívósabb talajban földalatti vizvezetésről is kellene gondos kodni. Megemlíti még az amerikai közlő, hogy az ő állításával nem ellenkezik azoknak az állítása, a kik azt állítják, hogy a huzamoeb ideig nedvességben álló tőkéken kevesebb rothadás mutatkozik, mint azokon, amelyek majd túlságos átázott, majd ismét egész száraz talajban állanak. Ez valószínűleg ugy van, mint a fagynál. Tartós, sőt erős fagy kevesebbet árt, mint a lágy idővel váltakodó fagyos idő.
Szerkesztői fizenet.
303-1. ¡. „A kesergő unja". Ex időszaki költemény vágót szeretnők, ha megváltoztatná.
3035. B. Gy. „Boldog, kinek . . megkaptuk. Mielőbb jő.
30á6. K. Zala-Szent-Iván. Kiadó hivatallio* tartozván, sajnálom, hogy nem teljesíthetem.
3037. lí. Poxsony. Mihelyt időnk engedi, kikerestük a mejjküMjük.
3038. E R. Bpest Mo*tanában nem.
3039. L. A. Megkaptuk. Kfiazönet!
3040. M. Sirgtzárd Teljesen rendben van minden.
3041. u Téged látlak" — ,Háro m este" és „Hervadt virág" nem közölhetők.
Oktober 13-tól sktober 19 lg 1878.
Hó- óa heti-nap Katb. és prot. | G ö r ö g naptár naptár atj!
41. Jésus kÖMvényeat gyögyit meg. Máté IX.
13 Vasárnap 14 Hétfő lí> Kedd lö He^rda 17 Csütörtök 18; Péntek 19[ SxombAt F IS Kálm. | 1 A 17 Okt.|^ K*llistus 2 Cyprian ^ Tsréxia 3 Dénes fö Gá! apát 4 Hieron. "jft Hedvig ő Charitin ^ Lukács e. 6 Tam. ap. ygn Ferdinánd 7 Sergius
Felelős szerkesztő : BátOrfi Lajos.
55
Mozgósitá s"!
következtében, egy elsőrendű birodalmi gyár munkásai szolgálattételre behívattak, e miatt a gyár kénytelen szünetelni, s annak tulajdonosa lehető módon készletén mielőbb iparkodott túladni; -— erről táviratilag értesülvén, siettem ezt magamnak megszerezni, mi sikerült is, és igy azon kedvező helyzetben vagyok, hogy a t. helybeli és vidéki közönségnek a legújabb divatú kelméket bámulandó olcsó áron kiszolgálhassam.
Midőn űrről a n. é. közönséget tiszteletteljesen értesíteném, bátor vagyok még az alanti czikkek árait közölni, s kérem szives
pártfogását; illő tisztelettől FELDMANN N.,
Árjegyzékek es minták kívánatra Ingyen és bermentve küldetnek. Széketfehsrvár, nádOf-UtCZa.
Árjegyzék. — 1-ső szám.
Uuhakelinék. helyett most
8070 m. valódi lietliaui kelmék — .45 —.22
5b90ö i> a. legújabb divatil őszi kelme - .40 -.18
07-5 n (,''amgaru szövé>ű „ n - .50 _ .25
5040 * Haruby tiszta szőr „ — .05 - 30
7535 n a legújabb divatú fantaska - .80 —.40
4030 n Cornélia kelmék -.90 — .42
3508 V a legújabb hamburgi kelmék 1.90 — .75
2040 n valódi gyapot elegáns ruhákra 1.80 — .85
5435 „ valódi gyapot rips rnindeu .s/.iubc-u — .90 -.43
OouO n valódi selyem popeliu n „ V» legfinomabb tianel „ „ 1.40 - .60
23'' >0 !» 1.80 — .IM)
3420 n női ruhákra „ „ 2.50 1.10
20» MJ » valódi fekete moiré alaó szoknyára — .80 —.30
IíhX) T> gyapjú moiré 1.10 — .45
1025 n fekete ternó 1.80 — .70
2000 » s/\ valódi cloih 2.20 -.90
15oo n alapiu 3 50 1.25
6001.» r fekete liszterek 30 krlól kezdve.
Árjegyzék.
szám.
— 2-ik
Aiosókelmék.
2000 m. rózsaszín Creton 3050 w színes chití''on Piquettek
Prque színes virágokkal igen tinóm fehérvári festő |_J csikós és
virágos sárga esikos Nanking
ŐOOO 3b00 9000
5000 2500 ÍOOO
V» valódi oxford szetlir kelmék
Árjegyzék. — 3-ik szám.
:>0 v. 30 r. Canavász sziIisztriai 140 „ 30
helyett csak
— .25 —.13 -.30 —.17
—.45 —.25 —.50 —.24
— .48 -.22
— .28 —.15 -.40 —.22
— 50 —.20
helyett csak
105 „ 200 „ 290 „ 145 „ 10 .
„ Irübai Canavász 30 . rózsaszín 30 „ valódi rurnburgi 32 „ legnehezebb rumburgi 32 „ rumburgi rózsaszín 35 „ legnehezebb tiszta czérna
5 20 0.50
rj
4.— 1 1.— 13. SO 16.— 20.-
2.05 3.40 3.55 6.— 7.50 8.— 12.-
85 TI 30 * Vrtiódl S7.ilisztriai vászon 6.— 3.50
75 * 30 n w trűbai gyolcs 7.50 4.50
95 n 32 M 1» hegyi vászon 9.— 5.80
02 • 30 fl » fehéritetlen rumburgi 14.- 7.50
40 ff 30 n « ereasz gyolcs 10.- 6.50
30 V 30 • • hollandi a legnehezebb 16.— 8.55
25 9 32 1» • irlandi gyolcs 15.- 7.50
72 f n házi haszualalra gyolci 6.— 3.25
égü F edi«; több ezer rőf a b-gtudiezebb rumburgi és holllandi
gyolcs maradékok 10 r. 20 rőtig.
Árjegyzék. — 4-ik szám. Pehéruemüek.
240 db. dolgozó ing. oxl rdbui 305 240 IS5 475 300 í»0 ISO 100 240 225 150 100
helyett most
1 20 1.50 1.80 1.40 1.80 2.40 3.-1.80 2.-1.90 2.40 3.20 2.50
3.50 Mindenféle fehérnemük pargetból, sinor és Piqueből, ugyan
azok az árakhoz.
helyett most
250 Paar fehér női harisnya —.60 —.27
240 n „ n „ négy soros pamutból —.90 —.30 300 , valódi kézi kötés 1.20 —.45
több 1000 Paar színes női kapeza, 20 krtól kezdve egész 40 krig azonkívül mindenféle férfi és női gallérok éa manschetták, nyak-kendők, nyak-bodrok 7 kr. csipke kendők minden szin-
ben 25 kr.
/
Árjegyzék. — (5-ik szám.
Télikendók. helyett most
jobbféle w
a legnehezebb „ igen jó kartonból valódi franczia Creton a legfinomabb Creton álló gallér szefir kelméből 4 soros mell és álló gallér fehér ing, igen jó chiffonból valódi madepolauból tinóm szegélylyel sima mell 3 soros igen jó chilfon valódi madepolauból 4 soros mell sweiezi hímzéssel, gallérral és anélkül dus hímzéssel
Árjegyzék. — 5-ik szám.
Női fehérnemüek. helyet
225 db. női ing a legjobb chiffonból 1.80
200 „ igen szép ezegélylyel és hímzéssel 2.50
tiszta madepolanból a legsz. hímzéssel 3.—
hállórékli szép fantazé mellet 2.20
n a legdiszesebb hímzéssel 2.80
„ valódi sweiezi hímzéssel 3.50
alsó szoknya 1—2 fodorral 2.80
a legjobb chiffonból fél uszály 3.—
n madepolanb«»! hiinzéssel 3.40
„ a legdúsabb hímzései és fodorrul 4.50
. minden minden bőségben 1.2U
„ pánczél mieder mimlen számban 1.80
„ szaténból minden számban 2.50
„ kaualblanzset egész magas 4.—
Árjegyzékek és wiaták klvázatra lagyez 6» berweitvt küldetnek
150 180 145 95 80 75 120
95 120 140
96 00
n
n
—.65 150 db. »7, kötek kendő 2.50 1.—
-.80 120 » „ valódi dúcot kendő 3.50 1.50
1.— 100 » » • gvapot kendő minden szinben 4.50 2.80
— .90 96 n „ „ p >sztó kendó nehéz rojttal 7.50 3.25
1.10 62 n n Tűffli kendó 9.— 3.75
1.25. 150 » Vk köteg nehéz Tricot kendó csikós 3.20 1.60
1 ,to 130 ■ / % » 7) » n » 2.— 1.—
-.95 100 n / k » • n » • 1.80 —.95
1.20 300 • /» » » n * » 1.10 —.60
1.30 260 I» s/i valódi posztó kendő 1.60 —.75
1.70 340 » » » » 2.40 1.25
1.80 200 n /» n » » 3.20 1.85
1.50 140 • /% » » Tt 4.50 2.40
160 • V» « Berlini kendő minden színben 2.20 —.95
most 1.— 1.20 1.60 1.- 180 • /fc » n » n » 1.80 -.80
170 • V /1 n » » » » 1.40 —.60
100 0 u/k nagyságú utazó Plaídek 16.— 5.50
150 9 "/t val. himalai kendők hosszú rojttal 18.— 5.50
Árjegyzék. — 7-ik szám.
1.30 Fehér és színes Pargetok. helyett csak
1.50 360 meter zsinór Parget -.35 -.22
1.50 450 ■ / 8 » » -.40 -.25
1.95 285 > 7s » hölgyi parget -.75 -.35
2.50 340 • Pique Parget — .55 — .30
3.- 280 • k/% a legszebb mintákkal —.75 — .35
-.67 290 » Vs R legnehezebb alsószoknyákra -.90 —.46
1.10 több ezer m.színes Pargetok 15 krtól kezdve 30 krig a legfinomabb
1.60 30000 m. a legújabb mintájú Plftsze Pargetok — .80 —.35
2.20 1000 m. dupla parget —.55 —.28
25 trt toevétaétrlAfl utáJi egy lLarton vagy tretnozla Mouszlln ruha Ingyen!
A megrendelt czikkek minőség és jóságáért kezeskedem. — Minta gyűjtemények nagy választéka e lapok kiadó hivatalában megtekinthető.
TIZENIIKTEDTK ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY.
OKTOBKR 13 An 187«.
oooooooooooooooooooooo
M
OLL SEIDLITZ - PORA.
ol''l''/iV volÁ/li hn Ini",,••,, a°bo* ''«■•nUpjÁ« a snc V^ötlrV tllVlYIM > «111/ltlj ar ,:„ nokssnnuilott cxéaeni vaui
lenyomva.
K ¡Intető bírósági ítéletek ismétilten constatálták czégem és vé«''-jegv»in meghamisittatását; szert óv* inteni a k <ír. Alisé;* t ax ilyen hatni- j sitványok vásárlása ellen miiiihojry ar.ok csak ámításra vannak s/.ámitva.
Egy lepecsételt eredeti doboz ára I frt. o. ó.
Valódi minőségben az x-el jelölt czégeknöL
RANCZIA BORSZESZ SÓVAL.
FA legmegbízhatóbb öusetféljxő *xero a sxenvedó emberiségnek minden belső és külső gyulladásnál, a legtöbb betegség elUn, min-
dennemG sebesülések, fej-, fül- és fogfájás, régi sérvek és nyílt sebek, rákiVkélyek üsy.">k, szemgyUIIadás, min"3 enneinü bénulás és sérülés sth aib. ellen.
Üvegekben használati utasítással együtt 80 kr. o. é
Valódi minőségben a f tel jelölt ezekeknél.
lORSCH-HALMÁJ-ZSIROLAJ.
Dl
hrohu M. és társától Bergenben (Norvégiában*.
Kzcn li»lniáj-xsiri>laj valamennyi, a kereskedelemben rlőfnr-tlnló faj között a/, egyedüli, inely orvosi • zélokra baszualható.
Ara egy üvegnek használati utastassal I frt o é.
Valódi minőségben a *-al jeb">it czegeknél
Raktárak: N.-Kanizsa (x; Práger Héla gyógy, (xf) Kosenhorg •József. (\) K«''Sselhof.-r József, (xi Rosenfelil. (x) Bellis József gyógyszerész. — Zala -Egerszeg (xf*) „Gyógyszertár a S/.t. lélekhez — Barcs (x.i Dorner S. Csáktornya i,x) (íöim-7. L. v. gyógyszerész K a r á <1 Bcrnat/.ky A gyógyszetész. Kapós v ár (x-f-*) Kohn J ix) Sehrödor Sándor iryogy. K a p r o ncza (xf*^ Werji M. gyójjy. Kőszeg (x*) Csacsin vic i Ist. gyógy. (x*) Küttcl Ist. gyógy Keszthely ,x) Schleifor A (x) Wüuach F. Körmend (x+) Rátz Ján. S r. o ni b a t li e 1 y íx) lMlieh Ferenc» gyógy. Sopron (x) Mozey And. gyógy ix) Molnár L gyógy. Verőcze (x*) Becs J. K. gyógy. B a n o k-5> «-György ^x) A. C Fibic g>ógy. Zágráb (x) Miulbach s pyógy (.x) Irgalmashoz gyógy, (x) H.geHfis Uy. gyógy. (x*) Perklet Ján. gyógy. Sz a 1 o n a k ^x) Rchwarz Gusztáv gyógy. Kamii Koehlitz ist. (x) Bernátzky A. (5432 31—40)
FERENCZ JÓZSEF
KESERŰVIZ-FORRÁS
) k
legtartalonidúsabb és leghatásosabb budai keserűvíz.
Kapható N.-Kanizsán : Sir. m és Klein. Rosenberg és Welisch uraknál, valamint minden gyógytárban és foszerkercskcdéaben.
W* Rendes adag: egy fél borospohárral.
Különösen figyelemre ni^líó a hírneves
Dr. Forti-féle
SEB-TAPASZ,
mely rendkívüli pyégyereje, elválasztó, érlelő a fájdalom csillapító liat.isa által leggyorsabb, l-ghirtosabb h ejí) szersmind jjyöker»''« jxjógyuláHt eszközöl kiilönuemü bajokban. — Ily bajok a torokgyulladás, légcsőhurut, b ij r k é s-barnaság, hártyáseyik (Croup, anginád mindennemű megsértések, harapás. szúrás, vágás vagy égéa által támadható sebek, megforrázáaok, darázs- vagy raéhszurások, konok fekéiyek, zúzatok (contuniók) meglepő gyors fájdalomcsillapításnál — rögzött daganatok, gíimók, tályogok, pokolvar, (carbunculus pustula ma-ligna), megkemény kedések, genyedések, vérkelésok, minden mirigy betegségek, görvólyes fekélyek, fajryda-ganat, ujjféreg, köröraméreg, vadhús, tagszivacs, csont-szu, kificzamiiás és megrándulások, helyi csuz; továbbá a szülés folytáni lábfelfak- dftsok és sebek, fájós, fekély -zett vagy már genyes női mell — Sok nő már csirában volt emlőráktól, — a különben elkerülhctlcn életveszélyes sebészi műtétnek mellűzésével — egyedül ezen joles sebtapasz használata által menekült meg.
Végre a testbe teljesen bemélyedt bárminemű szálka, vagy darázs éa írn^h fullánkja csupin ezen tapasznak rövid uiei használata folytán annyira előtűnik, hogy azután a testből közönségesen szabad kézzel, sebéazi műtét és fájdalom nélkül könnyen kihúzható, mire a seb gyógyulása nem sokára bekövetkezik.
Ezen megbecsül hellén gyógyszer, tnel \ nek jelessége leghitelesebb egyének számos s különös kívánatra bár mikor felmulatható bizonyítványai álul már n*g n a legfényesebben eli mertetett — rendkívüli s legkülonne. mfibb esetekben megpróbált hatásánál és fehünü siki''res eredményénél fojrvn, melyek használata ál''al még elavnlt bajokban is eléretnek, jól megalapított hirét kétsé^be-vonhatlanul igazolja.
Egv csomag ára 50 kr, nagyobb csomagé 1 frt használati utasítással ''''gyütt, postán küldve 20 krral több. Mgy forintnyi csomagnál kissebb szállítmány netn teljesíttetik.
Központi küldernényezó raktár: l''fsleii TOKOK. JÓZSEF
gyógyszerész urnái, király utcra T-ik sz. a. Nagy Kanizsán: 1 * r á g e r Béla gyógyszertárában, Belus József gyógyszertárában, Alsó Lendván: Kis H óI a gyógyszertárában. Sümegen : Stamborszky L. Szombathelyen Pillieh P. gyógyszertárban.
A t. cz. gyógyszerész urak, kik raktárt elvállalni hajlandók lennének, felszóllittatnak, miszerint e részbeni ajánlataikat ezen gyógyszer készítőjéhez FORTI LÁSZLÓIK >Z czímezve: Dudapest \ Ráczváros, Hocskay tér, 7 Ií>. szám) beküldeni sziveski djenek, ki megrendeléseket is pontosan teljesít.
Vidéki bérment''s levelek általi megreudelé-sek hz sruak készpénzbe ni bekühh-se, ^sgy postai utalvány, vagy utánvét mellett tüstént éa legpontosabban t>-|. jesittetnek. (05S12-Í)0)
0 0 0
LATZKOVITS A.
§
0 0
0 Budapesten,v;teziutrza2''2.sz.„Nomzetlszálloda-épiilet, 0
0 ajánlja Q
0 fehérnemű-, uri-divat és női pipere aruk raktarát. Q
Q Legtijabb divatú női ¿a ferli nyakkendők, Q
a fehér óh .nzitír* ingek, gallérok óm kézelők. ^
0 Zsebkendők, keztyük, als.''-ing-k és nadrágok, ha ^
risnyák, lábtyuk Cachenez, színházi fejkendők, illatszer, v szappan, pénzestárczák, botok, esernyők, inggombok, óra Q
0 0
0 0
ooooooooooooooooooooooo
lánczok én különlegességeit aprolékosságokban
feltfíiiő olcsó árakon.
Ingek mérték vagy minta-ing után 24 óra alatt is szittctuek, a legüuomabb angol Chiffon. Oxford és franczia tonból, darabja 2 frt 50 kr
Ha a levélilcg megreudelt tárgyak nem tókéjyetosen ki-elégitő és jutányos á''akon talütatnak, mind''g készségal visszavéteniük. (713 1 — Gj
elké-
Cre-
,,() n s e g é I y,u
híi tsuársaJó férfiak .«zámáia
gyöngcsé^i állapotokban
egyének, kik magömlés , oeoii gyöngeség, hajkihullás-, valamint i iíllt bujasenyvbe:s szetivejnek ezen a maga oenté-bon egyetlen mii által tanausot és gyökeres segélyt nyernek. Megrendelhető a következő helyen: (615 20-*,
Budapest, két sas-uteza 24 >,Ara 2 írt.)
Ki « híre* inü «Mi''kÍTnl mesf akar nyöxíxliil, kivinalra egy ^nlokc», k«8-[M-kkrl i''ll:it.>tt kivonatol k*i'' aW.ól dijtAUuiul meckulilvr , :vxon>>a» nenki -1> rp.w m>v matfúl alá aOdiff iry''''»«} kerrlí.Onek, .■» mltf e kivonatol nem cl\ a>ta.
Bérbeadási lilnlctés.
A zákányi vasútállomásnak átellenben egy vendéglő, kávéház, vendégszobák és mészárszékkel több évre magán uton, 1871). jan. 1-től 3 egymásutáni évre kiadatik. Bővében értekezhetni alulírottnál.
Zákány, oktober hó 1878. (710 2- 3)
Spitzer Fülöp,
tulajdonos.
f B O 8 NI A f
és Herczegovinaba l- tt>-k b<*hiva legjobb muukásaink, minek k ö-vetkeztében kénytelenek vagyunk
China ezüst áru gyárunkat
végleg bes/.(hit tiii i s touiérdek «li r.rs rhina-C?.pit gvártmányain-kon siedt Imes'' ii — a gyári áiakon mélyen leszállítva — túladni. Kimeritő árjo^y/ékok kívánatra ingyen és díjmentesen kflldctnpk
m
Mérnöki íyaiíhit.
Tértesy Miklós okleveles mérnök, ajánlja ma-w gát minden előfoiduló földmérések é.s építkezésekre ^ ^ mértékletes díjért, — lakhely: Nagy-Kanizsán, ^ g
Kereszt utc/.ában, Tánczos-féle házban.
(712 2 '',)


Leszállított árak. "^B
•d •iib most előbb most
G drb kavéskanál 3 50, 1.50 1 drb. vajszeleneze 5.—, 2-
G drb evőkanál 7 2 80 1 pár gy< rtya att.''i H-, 3. -
íj drb asztali k-s 7 50, 2 80 G drb k-sxsántoly 2 70
i*. drb. asztaii villa 7 •"»ii. 2 80 1 drb ezttkorrngó 1 -
1 drb levesmerő :> i 2 30 G drb. asztalikes, G.-, 2 50
1 drb lejs edjkanal 6 fa), 1-50 G drb Ugyanolyan villa G.— 2 30.
1 drb ezukortartó 14 8 1 drb. sótart > -.70
Legújabb goml.^aruitur géppel 1 frt. 1 ilrb. c*igarett-dohánytartA 2 frt. T»vábbá disz-s sxelenezék, kávé és theakannák, tále?.ák, asztali disKok. fiigír1" lámpák, ezukorhiutők, fogpisr.káló-tartók, olaj-és erxetkósalrt- k és sok más tárgyak ng^auoly potom-árakon.
_ __(695 3-12)
_Külöten figyelembe veendő:
<) drb. efSkanál, G drb. kés, b drb. villa. 6 drb kávés kanál, mind a 24 drb csino3 tokban 24 frt helyett csak 10 frt.
I''gyanux, britauia ezüstből mind a 24 drb. disaes tokban csak 7 frt. Megrendelünk ntánvéttel gyorsan és pontosan eszkiizóitetnek.
I, Wieu, Rotbentliurmstnis.se
Ma, szombaton, 1878. oktober 12 én
nagy megnyitó-előadás
a magasabb mii lovaglás, ló-idomitás, testgyakoriat és ballet-tánczokkal a legujabh találmányok
alapjan és némajátékkal.
Kezdete pont 7 órakor. Pénztárnyltás 6 órakor.
Holnap, vasárnap 2 előadás tartatik ; és pedig az első délután 4 órakor, a második este 7-kor, mindkettő uj müsorozattal. Hétfőn, f. hó 14-én a vásár alkalmával szinte két előadás lesz; az elsó délután 3 órakor, a második este 7 órakor.
í714 Sidoli Tódor, igazgató.

Buzaüszög nincs többé!
A I) ii p ii y-féle in a g e d z o használatával.
Kr.er. magedr.ő (réügálic* (kékkó) és mái pár* sirakból állván) kürt — hi a minden csomagon látható, egyszerű használati utasítás pontosan betartatik — ilsr.;;g«t: buza, arps, «al>, köles, kukorioza, stb -I bGl egésxbeu, mint azt a bizonyítványok^, tanusítjak.
A n. m m kir. főldmüvelesi ministeriun közlései ajánljak a Oupuy Tele magedzöt. mint hatásos szert a bnzaüszög kiirtására
hivánatra minták cs bizonyítványok injryen és bérmentve.
Egy csonag ára 2 hectoliter <200 liter) mag számára 30 kr. ottr. ért. | (6S3 14 -») Koss éa Dnpuy Béesben,
fő elárusitási raktár Nagy-Kanizsán Rosenfeld Adolfnál, Z. Egerszegen Gráner L. fia kereskedésében.
Nagy-Kanizsán, nyomatott a kiadó laptulajdonos Wajdits József gyorssajtóján.

NAG-KAXIZ8A, 1878. október 1 n.
.7
Tizenhetedik évfolyam.

1
Eliflzeteii ár
r*|
8 frt.J
jogesz evre lel érre . negyed évre .
státn 10 kr
4
o
Hirdetések
G hasábos petitsorban
7, másodszor 6 s minden további sorért 5 kr.
nyílt fékben
s.írónként 10 krért vérét nuk fel. Kincstári illeték minden legyes hirdetésért killö 30 kr tir.i tendo
---
9 A lap ssallemi részét f
* illető közlemények a szerkesztőhöz.
anyagi részét illető közltméuyek pedig a kiadóhoz bérmentve intézendők : NAQY-KANIZSA Wlasslosiúi-
Of
Bénneutetlen levelek.
csak ismert munkati''r 1 snkt.íl fogadtatnak el.
¡Kéziratok viasza küldetnek.
I
nemf
előbb: A L A-S O MO&YX EÉ
S.oÍani7.»HvároH helyhatóságának nemkülönben a „n.-kanizfcai kereHkedelnii 8 iparbauk*. „n.-kanizKai takarékpénztár*, a „zalamegyei általános tanítótestület", a n.-kanizaal kisded-nevelő egyesület-. a „soproni kereskedelmi s iparkamara n.-kunixsai külválasztmánya- s több megyei és rárosi egyesület hivatalos értesítse.
Helenkiut kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjeleiiő vegyes tartatniu lap.
.Nagy-Kanizsa okt. 18. 18?s
Társadalmi jólétünk legbiztosb cló-mozditója a tömörülés, az összetartás; és erre vajmi nagy szükségünk van !
Egy ily társulat tartotta ma zászló-felavatási ünnepélyét, hogy az összetartást e jelvény szivóssabbá tegye s külsőleg is mutathassa mindenkor s mindenütt létjelét a törekvő, derék társulat.
Lapunkban gyakran találkozott olvasó közönségünk a nagy-kanizsai általános ipartársulat belélctének nyilvánulása, a jegyzőkönyvek közlésével; folyton ténykedett, nem csüggedett s ma elérte legszebb ünnepélyét.
Vasárnap levén, hullámzó néptömeg járt-kelt a fóutezán, festői látványt nyújtott a városi templom előtt készített igen díszes emelvény, dúsan alkalmazott zöldágak közt emelkedett ki közepén a gyönyörűen díszített diadal-állvány, melyen a magyar czimer messziről pompázott fejedelmi alakjában e körirattal: ,Munka után virul a haza! Összetartva erős a nemzet!"
A sürüen alkalmazott nemzeti zászlók vidám lengedezése magasztos érzést keltett az ezernyi népség szivében: „Isten álld meg a magyart !*
Két oldalt páholysorok alkalmaztattak, a templom előtti tér karfákkal elzáratott s a rend egy perczig sem zavartatott meg. A tűzoltó egylet, élükön lelkes uj elnökükkel sorfalat képeztek, balra pedig a helybeli dalárda foglalt helyet zászlójuk alatt.
Fél-tizenegy órakor vonult a nagykanizsai kisdedneveló egyesület női választmánya szép számban az ovoda helyiségéből a zászlóanya üdvözletére; e honleányi nemes érzület nyilvánítás s meleg érdeklődés ujabb babért fü/.ött a lelkes hölgykoszorú
társadalmi tevékenységéhez ; Chernél Gyu-láné sz. Svastics Róza urno ó nagysága helyettesitc köztiszteletü alispauunk kedves nejét, ki betegeskedés folytán akadályozva voit a személyes megjelenésben, a kisdedneveló egyesület nói küldöttségét Blau Fálné egyesületi másodelnök, elnöklete alatt igeu szívélyesen fogadván, pár percz-nyi időzés után ezek kíséretében a városháza termébe érkeztek, hol már a koszorú hölgyek jelen valának.
11 órakor érkezett ide az iparegye sülét küldöttsége s ezek kíséretében elöl a koszorú hölgyek párosával, utána a zászlóanya Ileucz Antal iparegyesületi elnök-karján s végül a kisdedneveló egyesület nói választmánya párosával vonult a hullámzó néptömeg közepette a gyönyörűen díszített templomeiótti térre. A zászlóanya külön páholyában, körülötte pedig a szebbnél-szebb koszorü hölgyek foglaltak helyet.
Koszorú hölgyekül láttuk: Belus Emília, Jack Marcsa, Keller Marcsa, Ko-vacsícs Irma, Kronfeld Sarolta, Matosli Vilma, Schiffer Julcsa, VVeiss Irén, Wei^s Karoliu és Welisch Betti kisasszonyokat.
Babochay György polgármester ur a szószékre lépvén, kezébe vette a zászlót s szép beszédben nyújtotta át líencz Antal elnök urnák ; örömmel üdvözlöm — úgymond — a mai nap ünnepélyessége alkalmával a zászló jeligéjét, a szorgalom és munkásságot, mely két eszme együtt, mind egyeseknél, mind társulatoknál oly hatalmat képvisel, melyet megiugatni .^einmi és senki sem képes, a jólét elérésére biztos sikert nyújt; kívánom, hogy e zászló alatt a társulat hazánk dicsőségét, városunk jólétét sa társulat felvirágzását mozdítsa elő.
Viharos éljenzés köztiévé át a zászlót Ilencz Antal elnök ur, ki szűnni nem akaró lelkes éljenzés közt tartotta felavató beszédét, jelezvén, hogy e zászlót midőn átveszi a város polgárait képviselő polgármester ur kezéből, hiszi, hogy „egyetértés", „hűség" és „összetartás* lesz az állandó kapocs, mely a társulat minden egyes tagját áthatja s ez értelemben működnek a kishitűség, tudatlanság és nyeglyeséggel szemben a közjóiét előmozdítására s fogadást tesznek minden vész- és viharban a haza üdve, a város dísze s polgártársaik jóléte érdekében együttes akarattal tettekben is hatni, kéri e törekvésre a Mindenható áldását.
Zajos éljenzés közt köté fel ekkor a zászlóanya helyettes a díszes szalagot, melynek egyik felén ez áll: „A polgári munka »áldása a haza üdve", másik szalagján:
Svastics Benőné.
A zászló nehéz fehér selyemből igen díszes kiállítással közepén egyik felül a magyar czimer, másik felül a társulat je-ligéje, ez üli:
„Szorgalom és összetartás." A nagy-kanizsai ált. ipartárs>ulat oktober 13-án 1878.
A nagy-kanizsai derék dalárda ezután zeneszó kísérete mellett a szózatot énekelvén, kezdetét vette a szegbe verés.
Elsó volt a zászlóanya helyettes, ki a szalagon levő jelmondatot moudla el.
Babochay György polg.-mester : Nagy-Kanizsa város nevében.
líencz Antal, a társulat elnöke: A mit ma végezhetsz, ne halaszd holnapra.
Kápli Antal, a társulat alelnöke : Üly tartós légy, mint teremtód fáradhatlan volt.
Koszorú hölgyekből Belus Emília k. a. Munkásság a jólét alapja viruljon zászlónk alatt. Matosh Vilma k. a. Ipar terén is csak előre, Nagy s dicső lesz a magyar jövője.
Svastits Benó alispán: Zalamegye nevében.
Glavina Lajos: a gazdasági egyesület nevében.
Fridetzky I. őrnagy: a 48-ik gyalogezred nevében.
Wlassics Antal: a kir. törvényszék nevében.
Eperjessy Sándor: a jogvédelem nevében.
Plihál Ferencz közjegyző: Légy a jól felfogott iparszabadság zászlaja,
Gyórffy János: a társulati ügyész nevében.
Morgenbesser János: a polg. iskola nevében.
Horváth Pál: a népiskolák nevében.
Eichberg Adolf: az izr. iskola nevében.
Szilvágyi Gyula. Lengj magasan iparral a honért.
Bátorfi Lajos: Éljen a munkásság és szorgalom.
Juhász Péter: „Hass, alkoss, gyara-pits s a haza fényre derül."
A számvévő bizottság tagjai: Egyesült erővel.
A választmány tagjai: Földy Ferencz : Muuka a jólét alapja. Törekvés a férfi erény. Összetartásban az erő, mely győzelemre segit. Ez elvek hirdetőjéül lobog -tassék e jelvény.
Bothó Imre: Minél fejlettebb a művelődés, annál tiszteltebb a munka.
TÁRCZA
Meddig tart az íiriiletes játék
M- ddig tart HZ őrületes játék.
Mit * nép türelmével követtek ! ''! k romlás magvai szórásai an
Nerw lankadt még el gonosz kezetek ! V
Hol van az „Ígéret" földe, melyet
al-Mózsesek, fennen hirdettetek ! Hisz'' mind szivrázóbb a puszta képe, Mely felé a népet vezetitek.
Hol a forrás? — ah! csak egyetlen csepp,
Mely a szabadságért epedónek Knyhet uyujtna! — hol a jóllét i áldás Mannája a uyoniurban sinlőnek?!
Van, van szabadság n jograblusban,
.Sorvadó küzdésben egyenlőség. S koldusok sivár iilelkezési —
Uyöny5rébeu él a testvériség
Kzen szentháro m «ág fénye, báj* Bepiszkolva fenn, ki >M*m imádja. -t)L 1 de lenn a kigu»yolt sxivekbeu Kojtva bár, hatalmasan ég lángja.
8 milljó láng majdan egyhegyulra
Villám ieaz a Nemesis kezében, Porrá zuzni mind, a ki gúnyt Ázott a „Szabadság istene" nevébeu.....
Hát meddig tart még az ?rBlt játék,
Mit a nép türelmével követtek? I — Az elvakított Sámsoni szemibül
Ha kitörli a port.......reszkessetek !
— Gyé-, október 10 1878. —
G . . h. Gjr . . a.
Kotorszkó, okt. G-áii lí>< b.
Tisztelt szerkesztő ur !
pEt iam nox humi di cool<> prieoipin t sua denique cadentia si.lera sotnnos."
Mert éppen napos vagyok a azért jut ki az aiatüuó szúrnom csillagzatuk alatt néhány mégszomorubbgondolatotmegeres/.U''ui Azonban a csiilagfr.ny uiég igeu csekély hatánsal van rám, s ki kell jelenteuem, hogy bár félhold és csillagfény ragyog fejem fűlött, mégis távol van tőlem minden ábrándozás, mi különben csillag és holdfénynél nagj, ou is rendén volna, — ha a tábori tüz pattogása ne figyeltneztetno arra, hogy neui szabad ébren sern álmodozui. No de különben sem voltunk soha ábrándos lepke kergetők, mi lói az az átkozott élet-philo-sophia úgyis igen korán folszabaditott volna, annál kevésbé most, midőn egy század pihen körülöttem, melyet a sok fárnsztó utazás éa ny ughalatlans^g után most látok először édesen pihenni a száraz földön ; mert hogy eddig hol aludtunk, azt e rövidke bevezetés után iparkodom, szintén illő rövidséggel megemlíteni, ha ugyau tisztelt szerkesztő urnák van annyi érdeklődése, hogy elolvassa.
Persze, ha az ember Kerékgyártó bácai szerint az egész históriát, akarom mondani bí-lány biographiat ától esettig elakarná mondani, akkor nem csak naposnak, hanem inspeoliós-nak is kellene lennem egyúttal, mert Kanizsától egéaz Dobojig uagyitó üveg nélkül is van néhány kilométernyi távolság a az ilyen mi haszna világban minden lépésben nagy jelen tóségü világesemény adhatja magát elő.
Én ő világeseménynek felénk fordított oldalát ha uem elég világosságban mázolhatom,
ezt anuak tessék betudni, hogy a nagy hévtől már rég kiszáradt, most pedig, ha volna sem vennénk már, mert éjjel befagyna a nagy nemleges hőségtől, mely már kora három órakor reggel a legtüzról patUntabb birkáslegé.iy kar társunkat is a tábori tűzhöz ker-reti, ha ujjvan
n / n v
mellette nem bóbiskolt egész éjjel. Egy kissé sietnem is kell genre képünk mázolásával; mert majd egy óra múlva már újra zajos lesz a a tábor; megzendül, ha másnak nem, Héra közvitézeollegánk nótája: „Ébren vagy°k, ""ni aluszom" stb. s akkor vége az elmélkedésnek!
Denique nagyon keveset alha''.uuk. — Mióta eljöttünk Kanizsáról, nem aludtunk egy gytiszUre valót; néha ugyan volna alkalom, de ilyenkor meg nincs körülmény s ez így megy folytonosan.
Mikor Kanizsáról Eszékre érkeztünk késő éjjel, akkor azért nem alhattunk, mert a kérdéses minőségű területen, hol éji tá bort ütöttünk, éppen szolgálatban voltunk. A legközelebbi állomáson : Vukán, mert igen meleg volt: Piskorevczén : mert igen sok szilva volt, (engedelmet! — én csak agy mondom, ahogy történt.)
Máloveczen: mert nem értünk rá; Szibin-ben : mert az eső esett: Luzsánban : mert igen sokan voltunk; Andraveczben : a hadi riasztót vártuk; a Bródban, mert igen hideg volt.
Ez rövid időzésünk Slavoniában, hol nagyon könnyen megemlegetnek bennünket, mert sailva éréskor a baka úgyis mopdva csinált áldása az Istennek. — Szerencséjük különben, hogy egyebük sem volt atyámfiainak, mert akkor még jobban megemlegetnék a bakákat. — A legnagyobb morálistából is itt oly táglelkiisme-reiü vállhatik, hogy bizony e kis férges hassal
főzött rizsleves helyett, vagy után örömest ki-öbliti gyomrát e kis gyümölcscsel ott, a hol, s abban a pillanatban a mikor szerét teheti. Hja! aczígány mondja Cartheziussal: „Cogito, ergo sum'' ; s ez igaz, de az is igaz ám hogy éhezünk, tehát ennünk kell; még pedig két hónapig egyebet sem, mint síületett rizslevest, tinóm szikhalvaggal agyon fűszerezve, mert hála annak a hálónak is, melylyel ezt fugják számunkra, az van elég; csakbár a „Jöjjön te országod, - de szabadíts a gonosztól," volna már egyszer kevesebb imáink refrainjei között. — Én részemről nagyon szeretem a rizst lud, vagy rucza aprólékkal; de 10 esztendeig nem nézhetekjrá, hamindjártkajszi-lequárt öntenének is közibe.
De félre anyagi oldala életünknek! — llogyis tudtuk a finom szellemi mulatságot otthagyni Brodban, a Száva partján, hol éji tábort ütöttünk, midőn Andraveczből hadi lármával riasztottak ki bennünket! V (Szegény órám! te is ennek lettél áldozatai
Igen, annyira siettünk Brodba, hogy mindenünk csupa viz lett a nagy izzadtságtól. Erre jött egy hűvös éji szél; illetőleg mi ránk, kik e harmatos tűben feküdtünk, s lőn másnap sok panasz, midőn tovább kellett ebelkedni (vagy mint sok helyeu mondják; kutyagolni) Én nekerft itt esetleg kitűnő pamlagom akadt az „ín illo tempore" tán ruganyos földön fejünk alá tevé kedves Grunner és Kele barátommal jól össze rugódott, tehát ruganyos csizmáinkat, köpenyeinkkel beburkolózva egymás lehelleté-nél melegedtünk, gúnyolva az egész fás külvilágot, de melybe fájdalom! másnap ismét igen korán belezökkent kocsink kereke.
Bródból Derventbe törekedtünk; a melegség
TIZENHETEDIK ÉVFOLYAM.
Schmidt Károly: a zalamegyei ált. tanítótestület nevében.
Kollarics J. a polg. egylet nevében.
Oroszváry Gy. a tüzoltó-testület nevében: Ipar ad az egyes polgároknak jólétet, ipar ad a polgárok többségének, a nemzetnek függetlenséget és mindkettő mindkettőnek boldogságot.
Németh Simon : A nagv-kanizsai iparos segédek közművelődésére.
Sat. társulatok.
A szegbeverések eszközlése után Kápli Antal társulati alelnök ur, kinek az egész ügyködés és rendezés körül a legfárasztóbb oroszlán rész jutott, szószékre lépett és a következő velős beszédet tartotta :
„Nagyérdemű közönség!
A hálaérzet hozott e szószékre, hogy nyíltan, Isten ege alatt köszönjem meg a nagy kanizsai érdemteljes közönségnek azon többszöri bizalmát és pártolását, melyekbe társulatunkat részesítette ; de minő szavakkal adjak kifejezést a mai örömünnepen e nagyszerű vonzalomért, arra nem vagyok képes; csak annyit kívánok önöknek, hogy áldj» meg önöket a magyarok Istene, ki fentartotta vésze k idején né kiink e szent és vérrel áztatott földet, melyet nekünk együttartva életünk odaadásával védenünk és őriznünk a legszentebb kötelesség, mert koszorús költőnk jól mondá, hogy: „Áldjon vagy verjen sors keze Itt élned és meghalnod kell1*''; a mai üunep a n.-kanizsai általános ipar társulat zászló-avatási ünnepe s a szellemi ut törés nevezetes napja. A 48 ik év három osz''ályt talált, mikor az egyenjogúság törvényesen kimondatott, felső, közép és alsó osztályokat A felső leereszkedett a középhez, a közép fel emelé az alsót magához, egynehány szomorú évig csak megvoltak tűrhető egyetértésben, mert önkény-uralom közös nyomást gyakorolt reájok; eljött a hatvanas év, a nyomás alól felszabaduló nemzet felölté délczeg nemzeti ruháját, testvér lett a uemzet, minden vallás különbség nélkül, kardot, sarkantyút kötött a mágnás, az iparos és a földmives, a testvériség szent szelleme át lengé a hazái, elkezdődött a jólét, termékeinknek jó árfolyama lett, az iparos nyugodtan hajthatá le fáradt fejét a nyugalomra, mert jutalom koronázta munkabérét, de ez csekély ideig tartott, mert az uj iparlörvény szét-szakitá a kapcsot, mely ezen osztálytösszetartá, szétszórva barangolt az iparos osztály fej, vezér nélkül. Hogy minő utón s mi módou lehetne a magyar ipart a külföldi iparral szemközi ver seny képességre emelni, ez a jelenkor égető kérdése, mert nincs olyan osztály, mely a jelenlegi
lehetett 28 Celzius; viz pedig 7—8 óra járásnyira sehol. Ennél nagyobb átka nem lehet egy mozgó hadtestnek; itt láttam, hogy^incs olyan piszkos pocsolya a világon, melynek végkimerültségig zsarolt lihegő halandó neki ne rohanjon. — Én is ittam az iszapos pocsolyábol egy sapkával, melyben eddig nem egy szegény paripa vett bucsut Bosniétól, de mégis az árokba kerültem minden buzgalmam daczara; pedig oly kitartó voltam, hogy a vörös keresztes kocsikat csak látásból ismertem. Különben nem mi voltunk Gruuner barátommal az elsők, de még a századik sem, kik a derventi nagy stá-tió közben, mert rémítő meleg volt, e kicsit le dűltünk pihenni, akarom mondani: félre állót tünk az útból, nehogy az elájulok ránk dűlve nehéz pakkjukkal bennüuket agyon üssenek.
Sok megható jelenet van ily útban. Éu az utászok által rögtönzött tábori kuth"^ valahogy oda fértem, mi alighogy nem éleUibo kc rül ilyenkor az embernek s Kari barátommal jót ittunk az iszapos vízből*,, a mi pedig csutoránkban maradt, egy szegény elájuhnak nyelvére s mellére csöpögtettük, midőn a ruhát e közben a beteg ápolók siettek róla letépni, kiknek azonban szinte nem volt egy csöpp vizük. Szegénynek már a hab jött ajkán; de mégis megmenekült, azonban ezen az utón, fájdalom, többen meghaltak, 7(J. ezredből, mely velünk jött pl. 17.
Dervent magasabb dombon fekszik, mint Kauizsa egy része, 3 karcsú tornyú mecsettel. Mellette folyik az Okritia, melyet azért vetettem meg, mert ivó vizet nem szolgáltathatott. Hogyan isV mikor annyi ember bele fürdik, ruhát mos, főzni visz s a lovak szintén közben isznak s úszkálnak. De végre már alig, hogy erre is rá nem szorulok, ha Jupiter benignus onnét el nem mozd.it. .
Derventben egyik alkonyatkor bevoltam a városba; kiváncsi voltam a nép szokásokra. Péntek volt; éppen a mozlimok ünnepje. Karcsú tornyaikon valamint minden este, ugy most is tömérdek lámpa gyuladt meg a korán bizonyos surájának hangos éneklése mellett, mely a mecsetbe gyűjti imára az igaz hivőket; meg annak végével e kis vacsorára is, mi akkor esetleg ezukroa lepény volt k^cskehu.tsal |
ZALAI K Ö
nyomást és terheket annyira érezné, mind ép pen az iparos osztály, 8zétszórva a czéhrend-azer zászló foszlányaiba peshed az iparos osztály iszenved mai napig is az országban. A nyomasztó helyzet szüleménye az lett, hogy főbb városainkban akadtak iparosok, kik áthatva a hazafiúi kötelességtől, kezeikbe votték az iparügy rendezése terhes munkáját, a hazai kongressus, éa az értekezletek eredménye az lön, hogy belátták miszerint csak a szellemi ut az egy mentő irány, melyen haladva emelkedhetüuk fel a korszellem intő polczára; igy történt 1874. évi marczius 2-án, hogy a n.-kanizsai iparosok is társulatot képezve, minden mozzanatát, dolgozatát, nagy- és választmányi gyűléseit hirla-pilag a nyilvánosság elé hozva haladt a szellemi uton. első feladata volt egy könyvtár folállit tása; ezen könyvtárba ma már a hazai, ugy a külföldi, legjelesebb irók müveit tettük sajá-tunká; most következik egy terhes munka, ós ez: tanonczaink rendes iskoláztatása, hogy a hazának értelmes és becsületes iparosokat nevelhessünk, ez működésűnk a jelen napig. — Ma egy uj élet és rend kezdődik köztünk, mert ma kezdődik az összetartás e szent jelvény alatt, mely testvérekként füz össze bennünket, adja az Ég, hogy ugy is maradjon, mi letettük az alapot az uj nemzedéknek, most már könyen haladhat valódi uton, neki csak a zászlóra kell nézni, melyen arany betűkkel áll e két szó: „Szorgalom és összetartás."
Néhány szót hozzátok is testvérek, iparos társaira, amennyire leköteleztetek bizalmatokkal, annyira kötelességemnek tarlom veletek tudatni, hogy vaunak észrevételeim, melyeket a nagyérdemű közöuaég előtt elhallgatni nem lehet s nem szabad: a társulat keletkezésekor tömörültünk ugyan; de hamar éazre vettük, hogy a nagy közönség támagatása nélkül zöld ágra vergődnünk lehetetlen, tudattuk a közönséggel eszméink czélját, hogy a szellemi ut lesz az, melyen haladni ohajtuuk, hogy olyan iparosokai akarunk szeretett hazanknak nevelni, tanittatni, kik méltó tagjai lehessenek a társadalomnak, ámde mégis akadtak köitetek % — sajnos— olyanok is. kik azt mondták: minek az iparos tauoneznak az iskola, minek az iparosnak a könyvtár, urakat akartok az iparos tanonczból csinálni V az iparosból tudósokat? elég az iparosnak ha a kezébe vett munkát el készíti s elárusítja, ez nézetetek szerint mind igaz lehet, de kérd in hol marad akkor a szel lemi fejiődés? hol h közönség pártolása? mely a közönség nélkül ma nem volna vagyonotok, könyvtáratok, tőkétek s büszkén elmondva e szent ereklyétek e zászló iit? uzt mondjátok minek tamtatni tanonczainkat V hát ti miért költetek százakat, ezereket saját gyermekeitek tani tására ? mivel jobb, és micsoda elő joggal
megtöltve meg kávé, mi nekem rendkívül Ízlett, mert éhes voltam, mint a farkas.
A mecsetbe nem szabad belépni h nélkül, hogy saruinkat le ne vessük. Eszembe jutott Mózes csipkebokra, melyet szinte nem volt szabad saruban megközelíteni. Köztem és Mózes között mégis igen nagy különbség maradt; meri az én lábotnra azonnal fölfelé konyuló orrú vörös topánt huzt;>k s igy azután megmutogatták a négyszögű mecset belsejét, melynek összes bútorzata csupán a földre teregetett szőnyegekből áll, melyre az igaz hivők nagy ügyességgel rakódnak le, lábszáraikat szokásosan maguk alá illesztve.
Oltárt nem vettem észre benn, ha csak egy fülke nem képviselte azt éppen a mecset közepén, melynek hátat fordítva ül az iinázó dervis, a többiek pedig ezzel szemközt foglalnak helyet, ugy látszik a menyiségtani permutáció törvénye szerint különféle turbánokkal.
A szertartás isteni szolgálatuknál sokkal complícallabb, mint nálunk, s igy most már legkevésbé sem csudálkozom raj'', ha a mozlim theologusok élethossziglan sem tudják egészen forsriftosan, mint a czigány mondja, megtanulni. — Gondolom, a mi theologua barátaink közül nagyon sokan más pályára térnének, ha c forsriftot mihozzánk átültetnék. Ettől azonban nincs mit tartanunk ; mert mi nél műveltebb, főleg aestheticailag csiszoltabb lesz valamely genera''io, annál egyszerűbb mozdu''ataiban, melyek a megfelelő érzelem tolmácsolására szolgálnak. A vallásos érzelmek szertartásainknál előforduló taglejtések ben s ogyéb külmozzanatokban nyernek érzékeltetett kifejezéseket, de melyek a fönség eszméjére viszonylanak. Á fönség nagyszerűségeikül képzelhetlen, de a mi nagyszerű, az egvazerű is, a igy az egyházi szertartásoknak ezért van oly szivet melengető hatása, mert egyszerűek, míg a tánezmester rókusz-pókuszai csinált szalma virágokként semmi hatással sincsenek érzelmi világunkra, a mi ennek fönnségí oldalát illeti. — Terpsychore mozdulatai pedig in nét messze, a báj világába tartoznak.
De, hogy a mecsetet el ne hagyjuk, mig egészen meg nem szemléltük, még föl kellene mennünk a torony erkélyére is, honuét a lám-
Z L Ö N Y.
bírnak a ti gyermekeitek a szegényebb sorsú polgártársaitok gyermekei felett? hogy azok szegényebb sorsuak talán ? nem vagytok-e ti nagyobbra vágyók az általatok hirdetett • tévesen felfogott ariatokratiánál, hiszen ti a 48 ki törvényeket lábbal tiporjátok; 48-ba az aris-tokratia azért ereszkedett le hozzátok, hogy ti az alsó osztályt magatokhoz emeljétek, és ti a helyett, hogy az alsó osztály gyermekeit magatokhoz emelnétek vakságba bolyongó rabszolgákat akartok a hazának nevelni, hogyan lehetne ilyen uton a magyarországi ipart oda emelni, hogy szabad Európa müveit államaival versenyre léphessen ? Kosuth azt mondá : szabad földön rabnépnek élni nem szabad, nézzétek meg Francziaországot, az ujabb időben ipara, szorgalma által egy kardcsapás nélkül tönkre tette hatalmas ellenségét, és milliárdjai háromszoroson vándoroltak viasza a szorgalom s kitartó országba, de hála az Égnek hogy csak néhányan vagytok: a nagy tömeg megérté az uj kor intő szavát, mert ma már zászlóján áll arany betűkkel „szorgalom és összetartás" javulni sohase késő, elvárjuk tőletek is.
Éa te szent ereklyénk, áldjon meg az Isten minden áldásival, ha szeretett hazánkat vész fenyegeti, s ha majd alattad küzdünk népünk szabadságáért, letiporva a zsarnokság szolga bérenczeit, fennen lobogtatva kiterjészlett szár-uyad alatt rebeghessük el imánkat, hogy meg vau mentve a haza : fel tehát testvérek, koszorús költőnkkel : megfogy va bár,de törve nincs él nemzet e hazán."
Mikor a zászlót a zászlótartónak átadta:
„Vedd e zászlót : ezalatt fog az uj nemze-dek küzdeni, őrizd mind édes anya őrzi magzatát, lengesd az öröm napokon, huzd be gyász-szal a halálkor; ha a haza szent törvényeit, és a király személyét veszély fenyegetné, ha alkotmányos országunk határain a zsarnokság bérenczei mutatkoznának, magaaan lobogtasd; mert tudd meg hogy mi követni fogunk." s befejezőül a ,Néphymnust* szavalá cl, melyet a dalárda utána énekelt s ez egyik legszebb s legmeghatóbb pontja volt az ünnepélynek, a „Néphymnust44 kalaplevéve hallgatta végig a közönség.
A Rákóczy-induló lelkesítő zenéjével a zászló a társulat helyiségébe vitetett s a nagy közönség szétoszlott.
Délután 2 órakor diszebéd volt a „Szarvas" vendéglő dísztermében. Természetesen nem hiányoztak a lelkesítő pohár-köszöntések sem.
Hencz Antal elnök ur a király és
pilulák gyujtogatása közben Mekka felé fordulva énekel egy muzulmán, persze szét terjesztve karjait. — Innét, mondták, nagyon szép éjjel a kilátás a környék hegyeire s az arauy színű Okrinára, mely ugy fol van zavarva, hogy tán esztendeig sem nyeri vissza szinét. — Éu azonban, nem sokat kéahetve, elengedtem e gyönyörködést s vissza siettem a táborba, útközben találkozva szíves jóttevőink-kel, kik többnyire libegő fekete kaftánosan szokták öagze bolyongni táborunkat már reggel 3— 4 óra körül, hangosan énekelve: „ajd-s rum ; runt, mm, rum!" vagy pedig „Dobro vina, rakia, káva" !
Mindegyikből kaphatunk 10 krért is; igaz, hogy csak a kávé jó, de a többi semmit ér. Azonban markotányosaink nem csak 50 — 60 krért mérik a bornak literjét a 20 - 30 krért vesztegetnek egy-egy harapás enni valót; de legtöbbször nincs is uekik s igy mindeu árulót igazi jóitevőnknek tarthatunk, persze nem valami hazaárulót, értek. Derventben tehát igen jó helyünk lett volna, ha pénzünk van, ámbár 10 - 15 kr. reggeiire sem elég, nemhogy másra is jusson belőle. Ivó vizünk azonban nem volt jó; mi nagyobb hiány talán a kenyérnél is.
Derventből szétoszoltunk ; az ötödik záaz lóalj előbb Kotorszkóba, utóbb pedig Dobojba ment, mi p«dig Kotorszkóba, de én esetleg egy szakaszszal útközben őrségül Han-Mariczáu ma radtam 5 nap.
Itt egy magas dombon sánezokat foglaltunk el, s volt alkalmunk a szép h^gylánczok-ban gyönyörködni, melyek délnek Kotorszkó felé kékellenek. — itt volt legkitűnőbb ivóvizünk, mit a sziklák közt fakadó üdeforrásokból nyertünk. Azonban baj nélkül nem lehet az ember egészen; itt italunk volt, de kenyeret két napig nem szerezhettünk, mert az esőzés miatt ugy elromlott az ut, hogy teljes lehetetlen volt utánunk szállítani. Ilyenkor igen Ízletes csemege mindjárt reggel a vadkörte. Egyéb gyümölcshöz nem igen lehetett jutni, m-rt egy két nyomorult házikón kívül, melyek mértföldnyire bámulnak egymásra, semmit sem le het látni. Ez igy vau e^ész Boszniában. ízlésem szerinti, regényes vidék terűi el mindenfelé csakhogy e szép tartománynak okosabb gazda
OKTOBER 17 én 1878.
e
királyné ó felségeik jólétére emelte poha rát, melyet az egész társaság felállva háromszoros éljenzéssel fogadott.
Sr&stics Beuó alispán ur az iparegyesület jóléteért, Plihál Ferencz kir. közjegyző ur Svastics Benó alispánért, Kápli Antal alelnök ur a zászlóanya s helyettese ö nagyságaiért s az egész Svastics családért, Witt Fülöp a következő verset olvasá fel:
A nagy-kanizsai ilt. ipart ár sít latnak zász-laja jelavatásakor.
„K napot az Ur teremt-; örül jünk éa vigadjunk rajta!"
Zsolt. 118 24
Emeljétek azt a zászlót Magasra!
Ugy mint kardot, érezbuzogányt Hajdanta !
Ugy mint hajdan vívtunk vés*- és Viharral,
Harczoljuuk most a külföldi Iparral I
Ugy mint hajdan sorakoztunk Tnsára,
Lepünk bátran müveit népek Sorába I —
Elmalt a tél, a tétlenség Zord tele;
Mutassuk meg: jelünk is a Kor jele,
S hogy a munka — e s*ent ima — Tavasza.
Minket is már templomában Talála.
Imádkozzunk honért hát és Nemzetírt,
8 tudom velem ebben kiki Egyet ért:
Hogy mindazok, kik nagy „Álmost" Rettegték,
Mostan népét a* Fé b r e d I e t" Becsüljék.
Emeljetek hát a zászlót Magasra,
Emeljétek, szenteljétek, Hoxaanna!
Bartos János ur a társulat távollevő ügyésze Lengyel Lajosért, Simon Gábor ügyvéd ur a társulat eluöke Hencz Antalért, Bátorfi a koszorú hölgyekért, Kápli a kis-dednevelő-egyesület választmánya s a tűzoltó egyletért, Bátorfi a dalárdáért, Hoff-mann az iparegyesület tanoncziskoiája jövőjéért, Földy Ferencz Gr. Zichy Jenő, Svastics Benó, s általában a társulat jőte-vójeiért, Bátorfi Lajos felolvasá Városy Mihály következő alkalmi költeményét:
szükséges, ki a gyönyörű hegyormokra villákat emel s a mértfölduyire vonuló üres hegylánczokra rislinget ültet. Akkoi majd nem GO kr. lesz egy liter nyomorult vadkörtelé a markotányosoknál.
Hán Máriczában láttam, hogy mily nyomorult itt a nép.
Éji őr ¿ön voltam néhány emberre'', éppeu egy bosnyák viskó mellett, melyet nem iett volna taláu eszem ágában sem meglátogatni, hacsak a zápor be nem kerget. Semmi bútor a viskóban, melynek egyik szárnyán a család, másikán pedig barmai tanyáztak. Szép tűz lobogott a viskó közepén , melyet körül feküdt a család, csupán egy 100 éves matróna üldögélt, kit nagyon megsajnáltam, mert félt tőlünk, pedig nagyobb biztonságban még tán soha sem volt. Kenyeret akartam venni, de az ritka helyen van; olyan lángos félével élnek, az sem volt, csupán néhány hatos ára ráki, de mit én nem tudtam élvezui; ők ugy iszszák, mint a vizet.
Hán-Máriczából Kotorszkóba értünk mi is s most itt gyönyöködnénk az ezüst színű Bosoa vizében, mely nem messze kigyózik táborunktól, — ha más bajunk semmi sem volna. — Igen gyönyörű verőfényes őszi napunk van, csakbár históriai emléke, mely átvonul lelkemen, oly szomorú ne volna. — Elő veszem hen vadt virágomat, melyet éppen ma egy éve sz* kasztottam a Marostól nem messze, hol a 13 ver tanú emléke tekint mélán Aradra, mintha suttogná; „város, város, be terhes fölhők vonultak át rajtad" ! — S mégis föl süt a nap. Virá$ csokraimat megcsókolom, azután rágyújtok egy magas származású pipára s bodor füstjébe temetem minden bánatomat; igaz, hogy némo lyiknek kevés ily temető, mert pipám csak gy üazűnagybágu.
Mí végül barátimat illeti, néhány a kórházba került; Grunner is mint hallom, Doboj-ban igen megbetegült. Nekünk, többieknek, hála Isteu ! szolgál az egészségen kivül a ki-rukkolás — még vasárnap is. A viszont látásig!
BUSHALMI.
TIZENHETEDIK ÉVFOLYAM.
ZALAI K
Ö Z L Ö N Y.
OKTOBER 17 ón 1878.
lpartársulati zászló avatáskor.
(Nagy-Kanizsán, 1878. nkt. 13-án.)
Fel van avatva * zászló, Mely magasan leng a szélben, Ezt sunogva: az ipar is Ilyen maga« fokot érjen! Szivünk hangoiabban dobog, Ornmkönyektöl ég szemünk 8 ajkunk lelkesülten zengi: tÁld meg az ipart Istenünk !"
Felavatott ékes zászlónk
Fölöttünk oly büszkén lebeg
S a „szorgalom s összetartás*
.lelszókra lii min ''eii szemet,
K jelszókra még a nap is
Gyönyörűbb féuyözönt bocsát ;
Hiszen minden n.igysierfiuek
A*ok képxík alapfokát.
Nézzétek a kis mékeket, Ezen élő szorgalmakat! S látjátok, hogy szerénységgel A mii csodamódon halad. / Tudjátok, mi a a*<>rgalom ? Ledönthetlen chinai fal: Azzal győzelmi koszorút Nyer az ezorkexü ipar.
Átok az össze nem tartás, Mo:y Rómát is lebuktatta; I>e áldás az összetartás, S az öröklét szülő anyja, Jól tudjátok, hogy szétszakad Könnyen az egyes czérnnszál, De ha kötéllé egyesült: Ereje legfőbb polezra száll.
Aranybctükkel ragyognak l.obogónk''>n a jeligék : „Aranybánya a mesterség!"'' Intve mindegyikünk szivét, Szorgalom- s összetartással Aranybánya is az ipar. Melyet soha le nem rombol .Sem az idő, sem a vihar.
L-Ugj magasan szentelt zászlónk, Büszkén s bátran fent a légbeu ; S a két jelszó ne csak rajtad : Minden tettünkben is éljen! Körülötted megesküszünk, Hogy. mint egy uj phonixuiadár, Magyar ipar emelésre Mindegyikünk a sikra sxáll.
Kowlósy Ferencz a kölcsönös bizalomért, JSémeth Simon a tüzoltóegylet tevékeny elnöke Oroszváry Gyuláért, Simon Gábor Belus József és családjáért, Kápli a két szerkesztőért, Földy Kápliért, Kápli Városi Mihályért, PÍihál Ferencz a tanári karért, Simon Gábor Nncsecz Józsefért, Svastics Benő a szellemi, ipar fejlődéseért, Plihál lelkesítő szavakban jelenti, hogy e perezben 30 frtot gyűjtött a társulat könyvtárára, zajos éljenzéssel fogadtatván Kápli alelnök szívélyesen megköszönte, Simon G. és Witt F." az alispánért, Oroszváry az iparegye^ület lángbuzgalmu alapitója Kápliért, Bátorfi a városi hatóságért, Svastics Benó szinte a megyehatóság nevében a városi tisztikarért, Plihál a kanizsajárási szolgabiróságért, Simon G. a polgármesterért. Kápli a megye főispánja l''rményi Józsefért, Németh Simon Gr. Zichy Jenő ért sat. sat. emelték poharukat, melyek mindegyikét zajos éljenzés kisért.
A díszebéd alkalmával a társulat részéről üdvözlő távirat küldetett Svastics Benőné úrhölgy ó nagyságához Egerszegre.
Kováts Gábor jeles zenetársulata játszott valamint az ebéd alatt, ugy este a tánczkoszoru alkalmával, mely tánczkoszoru kevés számban ugyan, de kedélyes vigalommal tartatott meg s reggel 5 órakor ért véget, a reggeli vonattal igen tisztelt vendégeink körünkből el is távozának.
így ért véget e társadalmi életünkben mindenesetre nevezetes ünnepély s szaporodott a társulatok száma egy diszes jelvénynyel, melynek zászló-anyja a honleányi erényekben tündöklő Svastics Benőné úrhölgy, ki hogy sokáig gyönyörködhessék a társulat felvirágzásán, szivünkből ki vánjuk.
Végül köszönetet szavazunk Kápli Antal alelnök urnák ügybuzgó fáradozásaiért, ki valamint az ipartársulat alakitása-és fentartásában. ugy ez ünnepély rendezésében is szervező tehetségét fényesen igazolta.
BÁTORFI.
Eredeti levél a harctérről Zala-Kgerszcgre.
Krslje, 8/10 1878.
Drága szüleim !
Szeptember 27-én kelt becses levelöket e hó 3>án vettem, midőn épen Krupából elindul-
tunk ; mindeddig azonban nem volt alkalmam válaszolhatni
Tegnapelőtt azaz 0-án volt egy ütközetünk Pécsi nél (igy hivják a helységet) ami késő estéig tartott: a mi ezredünk (Reinüinder brigada, 8 nap óta Buchta) igen sokat veszített halottak, sebesültek és olyauokban, akiket azt sem tudjuk, hogy hová leitek. A mi csapatainknak elfogyván a lőszere és igy semmit sem birtunk tenni.
De a törökök 10 sser annyi veszteségben részesültek, mert az egész tnező törökkel volt fedve.
A 2 ik századból magából mintegy G0 ember halt- és sebesült meg. Tegnap újból megkezdődött a csata és nekv^m ide osztrák földre kellett jönni (a honnan most irok) lőszerekért, és még ma vissza kell mennem a lőszerekkel a táborba — stb. Isten önökkel, dolgom sietős; a mindenhatóba helyezem reményemet, hogy önöket és szép hazámat ismét viszontláthassam és hiszem ő segíteni fog......r tizedes.
Helyi iilrek
— Plihál Ferencz kir. közjegyző urnák hazafias nemes ösztönből kelettkezett in ditványa folytán, az ipartársulati diszebéd alkalmával, a zászló-felavatási nap emléke nevezett nagy-kanizsai általános ipartársulat könyvtára javára 30 frt gyűlvén be, ez összeghez a következő urak valának kegyesek hozzájárulni, melyet hazafias elismerésünk kapcsában van szerencsénk közölni: Svastics Benó 5 frt, Oroszváry Gyula 5 írt, Belus József 2 frt Unger János 2 frt, Strem és Klein 2 frt, Eper-jessy Sándor 1 frt, Váguer Károly 1 frt, Simon Gábor 1 frt, Komlóssy Ferencz 1 frt, Szilvágyi Gyula 1 írt, Lend'' ay József 1 frt, Smettena Ferencz 1 frt, Wucskícs János 1 fr'', Svastics Károly 1 frt, Plihál Ferencz ü frt.
— Adományok folytak be ujabban szerkesztőségünknél a hareztéri sebesültek részére: Schvarz Józsa úrnőtől tépés, Lublitz Sári úrnőtől tépés és aebkeitők, Zsdánszky Jánogné sz. Szabó Kóza úrnőtől tépés ós sebkötők, Szépe N. kisasszonytól tépés, Kapitány Anna k. a. ujabban tépés és sebkötők, özv. Schvalbué ur nőtől tépés és sebkötők, Weisz Hermina és Bertha kisasszonyoktól tépés. Vidékről: Gle singer Hermina úrnőtől Gelse, tépés, Szidnay Antalné úrnőtől Sümegh tépés és sebkötők, Bognár Teréz úrnőtől Zalaszent Gróth, tépés, Filátz Irén úrnőtől Nagy Czenk, tépés és Németh Laura úrnőtől Zalaszent-Gróth, 2 frt kéazpéuz tépés, és sebkötők, ez utóbbi tépéat a derék uevelőnő kisded tanonczai készitették. Fogadják mindannyian a szenvedők nevében háiás Köszönetünket!
— Az ifjúsági műkedvelők Zala-Eger szegen 1878. oktober 10-én „Liliomfi" eredeti vígjátékot adták a csácsi tüzkárosultak javára. A kiadás 30 frt körül volt, mig a bevétel csak
->13 frt 40 kr. Éhez sem kell commentár.
— Tűzoltó egyletet alakitottak közösen Bucsu-Szent László, Sándorháza és Pólüske községek ; az alakuló gyűlés f. évi oktober 13 án volt. A többi községek is példát vehetnének ezeken, mert az egyenruha szükségtelenné válván, a szereket pedig könnyeu be lehet szerezni, mert az illető kereskedő azt résztörlesztésekre is eladná.
— Nagy-Kanizsa és a bankfiók. A „P. Napló" egyik száma .Hol állíttassanak fol az uj bankfiókok?" czim alatt egy figyelemre méltó czikket közöl, melyben az osztrák magyar bank ez idén fölállítandó négy fiók intézetének elhelyezéséről a vidéki üzlet- és hitelviszonyok helyes ismeretén alapuló fejtegetést közöl. E czikk szerint ez idéu Szegeden, Győrött, Nagy-Kanizsán és N y i t r a városaban kelleue a folyó évben a fiófc intézeteket létesiteni ; de a többi közt ki váló suly fektettetik Szegedre. A czikk irója a bankfiók fölállítására mindenekfölött és első sorban Szegedet aképen említi föl, hogy pillanatig sem kétkedik a fölött, hogy az illetékes fórumok első sorban e városban állit-tanak föl ilyen intézetet, alaposan sorolja föl a czikk azon körülményeket, melyek a bankfiókok kérdésénél tekintetbe veendők ; ilyenek :a meglevő bankfiókok holléte, a hely népessége, kereskedelmi, ipari s forgalmi jelentősége, a meg levő hitelintézetek üzleti természete, az illető város egész vidéke kereskedelmi szempontból, stb. »Vannak a/onban városok — folytatja a czikkiró, — melyeket egy bankfiók minden kétségen fölül mogiliet, ilyen első sorban Szeged városa. Nem szükséges e mellett részleteznünk az okokat; mert akármelyikét vegyflk és akár mindnyáját az éppen most fölsorolt kritériumoknak, nincs egyetlen magyar város — azokat sem véve ki, melyekben létezik már bankfiók — mely Szegednél több joggal tarthatna igényt egy ily intézet fölállítására."
— SULoli jeles lovardája nagy hódítást tesz Nagy-Kanizsán, szép számmal látogatják, valóban meg is érdemli. Naponta tart előadást, vasárnap két izben is; számos kitűnően begya-
korolt lóval bír, személyzete nagy és bámulatos
ügyességet fejtenek ki. Vidéken ily jól szervezeti s nagy köilséggel járó círcus még aligha volt valaha. Nálunk 3—-4 hétig lesz a innen Marburgba, onnan Gráczba távozand. Felhívjuk a közönség figyelmét, nem mindennapi élvezetben részesül, ki meglátogatja.
— Jleghiváa. A keszthelyi gazd. tanintézet hallgatósága által f. hó 19-én a sebesültek javára az „Amazon" teremben tombolával egybekötött tánczkoszorucskát rendez. Személyjegy 1 frt családjegy 2 frt 50 kr. tombolajegy 20 kr. Felülfizetések és tombola-tárgyak köszönettel fogadtatnak.
— Rövid hirek. A képviselőház első ülése okt. 19-én lesz. — Mexikóban ősrégi könyvtárt fedeztek fel, nyelve ismeretlen. — Tóth Sándor nyug. tábornok meghalt. — A párisi világtát lal nov. 20-án záratik be. — A somlyói szüret okt. 21 én veszi kezdetét. — Egressy Gábor hátrahagyott dolgozataiból „Színészet iskolája" czimü munkát ad ki Egressy Ákos, ára l frt. — Prágában sok malom leégett.
— Bosniába ujabban sok postakocsi szállíttatott.
— Érmelléken borászati társulat alakul. — Kardos-Vaszka község egészen leégett. — Deák Ferencz szobrára 127 ezer forint gyűlt be. — Trefort Erwin, a miniszter fia, Zvornikban meghalt.
Ki nyert?
Bécs, okt. 12-én : 87. 4. 84. 63. 49. Grál* „ „ 30. 75. 34. 13. 24. Temesvár „ 27. 6. 5. 3. 75.
Irodalom*
— Előfizetési Felhívd»Béla futása." Hősköltemény XV énekben, czimü műre. Dr. Szabó Dávidtól. Ifjúkorom ezen költői termékének, melyet a későbbi érettkor, országos nehéz napokban egészitett s köszörült ki, hazafias pártolására hívom fel azon irodalom-becsülő honpolgárokat, kiknek leikök hajlandó a nemzet vészes múltjára s abban szerepelt nagy embereinkre kegyelettel visszagondolni és onnan a jelenre és jövőre bizalmat, erőt meríteni. Tu dom — adja az Isten, hogy ugy legyen ! — bo-kau vannak ilyenek a haza hívei közt; mégis remegő habozással kísérlem meg közrebocsátaui e hőskölteményt, mely irodalmi classicus korunknak utóhangja és léleksajgó eseményekben áradoz. Amaz könnyen elhangzással fenyeget a közdivatban, ez meg afféle ingrediens, a miben jelenünk különben sem szűkölködik. Midkettő aggasztó körülmény a felszólamlóra nézve. De hazánknak már több mint 600 évvel ezelőtt átélt, pedig eltörléssel fenyegető catas-trophája történetét szívre venni, különösen korunkban, nem czéltalan. Külöuben szóljon majd magáért a költészet szárnyain megjelenő tör téneti mü: én azt ezennel felajánlom a nyilvánosságnak. A mü középnyolezadrétben készül megjelenni, 12 —13 iven, csinos nyomásban. Előfizetési ara 2 frt, a mit legkésőbben folyó évi november végéig kérek Nyíregyházára, alulírotthoz küldetni, hogy aztán a müoek széplelkü világrasegítői, a tisztelt előfizetők, a könyvet legrövidebb idő alatt megkaphassák. Nyíregyháza, szeptember 25. 1878. Dr. Szabó Dávid.
— Naptárak 1879 ik évre. A „Frauklin-Társulat" magy. irod. intézet által épen most küldettek be szerkesztőségünknek a következő közkedveltségben részesülő csinosan kiállított, és a legnagyobb gonddal szerkesztett 1879-ik évre kiadott naptárak. Valamennyien a föld-mivelés , ipar- és kereskedelemügyi m. kir. minÍ8teriumnak f. é. jun. hó 21 én 14039-dik számú rendelete alapján a legújabb hivatalos adatokból merített országos vásárok kimuta tásával vannak ellátva. István bácsi naptára családos házigazdáknak s gazdasszonyoknak, népnevelőknek, helységi elöljáróknak, iparo soknák és fold mi velőknek való képes kalendá rium 1879-dik közévre. Alapitá Majer István, szerkeszti Kőhalmi Klimstein József tanár. XXIV ik évfolyam. Közleményekkel Robicsek Ferencz, Vayand Géza, Földes Ferencz, Ku bicza Terentius, Glatz József, stb.-tői. Ára fűzve 50 kr. Tartalma: I. Az erkölcsi világ. — II. Gazdák naptára. — III. Népnevelők naptára. — IV. Történetiek és népism. — V. István bácsi a hazában és a nagy világban. — VI. A természet- és iparvilág. — VII. Mulatva oktatók és tréfák mezeje. Protestáns uj képes naptár 1879-ik évre Dr. Ballagi Aladár, Ko vács Miklós, Bodon József közreműködésével szerkesztette Duzs Sándor tanár. XXV. évfolyam. Több arczképpel s a protestáns egyház tiszti névtárával. Ára fűzve 50 kr. Falusi gazda naptára 1879. évre. A magyar gazdák, kertészek, lelkészek és tanítók számára. Pfitz-ner János, Iby Ferencz, Erdélyi Károly, Ehr-lich Izidor, Baky István, Turonyi, Ondody István, Schober Ignácz, Kodolányi Antal, Éb ner Sándor stb. közreműködésével sserkesztette
Sporzon Pál tanár. XV. évfolyam. Számos ábrával. Ára fűzve 80 kr. Kertészgazdászati naptár 1879. évre. Szerkesztette dr. Farkas Mihály. Első évfolyam. Számos ábrával s jegyzetlapokkal ellátva. Ára fűzve 80kr. Tartalma: A kertmivelés és vele rokon ipar. — Kerti munkálatok. — Honosítási, megnemesitési és termelési kísérletek. — Gyümölcsészet köréből.
— Néhány kevésbbé ismert konyhakerti növény. — Dinnyészet köréből. — Virágos kert.
— Dohánytermesztőknek némi tájékozásul. — Kertgazdászati irodalom. — Méhészet rövid foglalatja. — Havi teendők emlékeztetője. — Konyhakerti vetemények rövid foglalatja. Li-dércz-naptár 1879-ik évre. Elbeszélések. — Uti kalandok stb. gyűjteménye. XVH1. évfolyam. Sok képpel. Ára fűzve 60 kr. Honvéd naptár az 1879 ik évre (egyúttal katonai nap tár). A magyar nép számára. Szerkeszti Áldor Imre. XII. évfolyam. „Huszár bravúr" (Wagner Sándor festménye után) nagy czim- s a szöveg közzé nyomott számos kisebb képpel. Ára fűzve 60 kr. Kussuth-naptár 1879 ik évre. Szerkeszti Honfi Tihamér. IX. évfolyam. ,11. Rákóczy Ferencz elfogatása" (Benczúr Gyula festménye után) nagy czim- és számos a szöveg közzé nyomott kisebb képpel. Ára fűzve 40 kr. A „Népzászlója" naptára 1879 ik évre. A magyar nép számára. Szerkeszti Áldor Imre. XI-ik évfolyam. mA falu hőse" (Munkácsy Mihály festménye után) nagy czim- és sok kisebb képpel. Ára fűzve 40 kr. Borászati naptár 1879-ik évre. Szerkeszti Dr. Nyári Ferencz. VI. évfolyam. Számos ábrával. Ára fűzve 80 kr. Tartalma: I. Természettudamányi rész. — II. Szőlőszeti rész. — III. Borászati rész. — IV. Kertészeti rész. — V. Mulattató rész. — Bor-korcsolyák. Deák Ferencz naptár az 1879-ik évre. Szerkeszti Áldor Imre. III. évfolyam. A párisi nemzetközi kiállítás madártávlatban felvett nagy képpel, s sok képpel. Ára fűzve 50 kr. Eötvös naptár 1879-ik évre. Tanférfiak és tanügy-barátok számára. Az Eötvös-alap javára kiadja a központi gyűjtő bizottság. Többek közreműködésével szerkesztik György Aladár és Luttenberger Ágost. Második évfolyam. Ára fűzve 60 kr. Novessünk ! mulattató naptár a gyönyörűséges 1879 ki esztendőre, megcsinalta vala egy asztromókus. Számos illustratiókkal. Ára fűzve 40 kr. A magyar nép naptára 1879 tk évre. Képes kalendárium sokféle hasznos és mulattató oWasmánynyal ellátva. Szerkeszti Tatár Péter, Sok képpel. Ára fűzve 30 kr.
Vegyes hirek.
— Nincsen már oly sok köszvény, csút 8 az ezen bajokból ergő cauzlázakban stb. szenvedtek Moesinger L. G. urnák Frankfurtban a Majna mellett uj gyógy módja által, többnyire számos évótai végtelen fájdalmaiktól megsza-baditatának, egészségöket ismét visszanyarték, senkinek sem kellnne elmulasztani a ki csak ezen fájdalmas bajtól meg van lepve, még ha a minden kigondolható szer is és gyógymódok sikertelen használata által egészségük isméti megnyerésének még reményevel is felhagyták volna már Maesinger ur röpiratát mely ugy általa mint ezen lap kiadóhivatala által ingyen megszerezhető, átolvasni.
— Kaufman és Simon hamburgi czég hirdetésére hívjuk fel a t. olvasó közönség figyelmét; szó van abban oly eredeti sorsjegyekről, melyek főnyereményekkel bőven el vannak látva; ezen sorjegyek nálunk is gyanithatólag kelendőségnek örvendenek. Ezen vállalat méltó a teljes bizalomra, miután állami jótállással kezeltetik b a czég szoliditásáról országszerte híres,
Szerkesztői üzenet.
3042. „Meddig tart a« őrülete« játék.1 Meg. kaptuk, jó.
3043. B. Ö. Köszönet a levélért.
3044. Ny. Gy. Visegrád. Sürgönyöd folytán & lapot szept 1-től azonnal megküldöttük.
3045. B. Sümeg. Köszönet; a névjegyet azonnal kézbesítettük.
3046. V. „Éljen a vig szQret, — „Örül az enyészet" megkaptuk, közöljük.
3047. „Egy uri lak titkai"-t jövő számban talán már hozhatjuk. Nem műidig rendelkezhetünk a térrel.
Felelős szerkesztő: Bátorfi Lajos.
Kryllttér.*)
Nagy-Kanizsáról, OySrbeni átköltözésünk alkalmával minden ismerősünknek és barátainknak stir-bőli üdvözletünket ezennel kijelentjük.
(715 l-l) SCHWARZ ADOLF, és neje.
* E rovat alatt köalöttfrt felelftaaiget nem vállal tíaerk.
TIZENHETEDIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
OKTOBE 1878.
Nyujtsonk kezet a szerencsének!
3T5f000 birodalmi márka vagy 218,150 forint
t''üuyereményt «yujt kedvező esetben a legújabb nany pénzkisor-solas, mely a magas kormány által jóváhagyva és biztosítva van.
Ezen uj tervezet előnye abban áll, hogy néhány hónap fefolyása alatt 7 sorsolásban 42 600 nyereménynek okvetlen kisorsolás alá kell kerülnie, köztük esetleges 375,000 bir. márka vagy 218,750 frintnyi fónyereménynyel osztrák értékben, részleg pedig :
1 nyerem. á m. 250.000 1 nyer á m. 12.000
1 nyerem. á m. 125 000 24 nyer á m. 10,000
1 nyerem. á m. 80.000 2 uyer. á m 8000
1 nyerem á m. 60.000 31 nyer. á m. 5000
1 nyerem. á m. 50.000 61 nyer. á m. 4000
1 nyerem. á m. 40.000 304 nyer á m. 2000
1 nyerem. á ni. 36,000 502 nyer. á m. 1000
3 d verem. á m. 30.000 621 nyer. á m. 500
l nyerem. á m. 25.000 675 nyer. á m. 250
6 nyerem. á m. 20,000 22350 nyer. á m. 138
i) nyerem. á m. 15,000 stb stb.
A legközelebbi els6. az állam által bi/.tositott nyeremény-lmzás pénz-kisorslása hivatalosai van megállapítva a sorsjegyek következő'' összegbe kerülnek :
1 egész eredeti sorsjegynek ára c^ak 6 márka vagy 3 frt 50kr. o é. b. 1 KI . . . 3 „ „ 1 „ 75 „
1 negyed w . „ r „ r - . 90 .
Valamennyi megbizás az öszzeg előleges beküldése vagy postautalvány mellet azonnal és a legnagyobb gonddal eszközöltetik, mindenki magát az állam czimerével ellátott eredeti vOTS-jegyet kapván tőlünk kezéhez.
A megrendelésekhez a megkívántató hivatalos tervezetek dij nélkül inellékeltetnok minden húzás ntán pedig felszólítás nélkül küldjük résztvevőinknek a kivatalos huzási jegyzéket
A nyeremények kifizetése miudeukor pontosan az állam jót* áilása mellett történik s akár közvetlen megküldése vagy kívánatra érdekeltjeinknek Ausztria minden nagyobb jiaczaiu fennálló összeköttetéseink által kézbes''ttethetik.
Vállalatunknak mindenkor kedvezett a szerencse, sok más tekintélyes nyeremeny között gyakran az első főnyereményeknek örvendvén az. melyek az érdekelteknek közvetlenül Siettettek ki.
Az ily a legszilárdabb alapon nyugvó vállalatnál, előreláthatólag mindenütt biztonsággal a legélénkebb részvételre számíthatván, kéretik, már a közeli húzás miatt Is minden megbízást minél előbb, de mindenesetre f. évi november 15 ike előtt közvetlenül alulírott bankházhoz intézni.
Kaufmaim & Simon,
bank- és váltö-üzlet Hamburgban,
bevásáilása és eladása mindeunemü államkötvények, vasuti részvények és kölcsöiisorsjtgyeknek.
U. i köszönetünket fejezve ki ezennel irántunk eddig ta-nusitott bizalomért, relkérjiik az uj kisorsolásnáli réstvételre, fő-törekvésünk ezentúl is oda iránynland, mindenkor pontos és szilárd szolgálat által tisztelt érdekeltjeink teljes megelégedését ki-érdemelui. Fentebbiek. (717 I. 1—6)
Buzaüszög nincs többé!
A Dnpa y-féle ra a g e d z ó használatával.
Ezen mag-ídzo (rézgálicz (kékkó) és más pácz savakból állván) K.Urt — ha a minden csomagon látható, egyazerű használati utasitáa pontosan betartatlk — üszögöt: buza, árpa, zab, köles, knkoricza, stb -bői egészben, mint azt a bizonyítványok tanúsítják.
A n. m m klr. földművelési miniaterlum kfizléaeJ ajáalják a Dupuy-féle magedzát, mint hatásos szert a bnzaüszög kiirtására
Kívánatra miuták és bizonyítványok ingyen és bérmentve.
Egy csomag árt 2 hectoliter v200 liter) mag szamára 30 kr. Mtr. ért.
(683 15—*) Koss és I)upuy Bécsben,
fő elárusitási raktár Nagy-Kanizsán Rosenfeld Adolfnál, Z. Egerszegen Gráner L fia kereskedésében.
Bérbeadási hirdetés.
A zákányi vasútállomásnak átellenben egy vendéglő, kávéház, vendégszobák és mészárszékkel több évre magán utón, 1879. jan. 1-tól 3 egymásutáni évre kiadatik. Bővében értekezhetni alulírottnál.
Zákány, oktober hó 1878 (710 3 -3)
Spitzer Fülöp,
tulajdonos.
Mindazok,
kik kSazvewy, csáz és az ezea bajokból eredi béwlátsk stb bea
á v szenvednek, bár ha már minden kigongolható gyógy* ftfj? móddal minden eredmény nélkül raegkiaérlettek volna jfflÉ is. 8 b:ír ha már még a reménységgel is. teljes egétz-— aégöknek valaha visaxanyerhetésérevégleg felhagytak
volna is, ha már oly sok mindent megkisérlettek. forduljanak utoljára még Moessinfler L. J nrhoz
Fraakfartban a Majaa msllett. Ennék gyógymódja által magában az utóbbi hónapba» Is sok százan szabadítlak meg nyavalyáiktól tökéletesen s Moesiager ur a gyógymód előtt, mely melesleg mondva aew Is valami nagy pénzbeli áldozatokat Igényel, mindenkinek megengedi, hogy magának eredményei falöl felvilágosításokat szerezzen, mi cxélból egy tile vsgy ezea lap kiadóhivatala által Ingyen meg8zere2hetó"~röpiratban oagv szamu"mTnden™rendü meggyógyult egyénelTTziméiMíözli^A kezelés mint feletébb észszerűen bizonyult be. — Moeszinger ar volta -képen a beteg ól csak a baj és annak előre haladottsága rövid leírását kívánja, 3 azzal ő a beteggel közli megszabott ren.leleteit Magyarul is levélileg. (718 1 3)
OOOOOCXX
ooooooooog
3
Dr. Tanzers fogorvos,
előadó tanár Gráczban az egyetemen.
Ca. k. kitüntetett szájviz Antíseptikon egy üveggel 1 frt, 1 katulya fogpor 80 kr, 1 adag fogpasta 80 kr, 1 csomag pasta 30 j kr — sok oldalról keresettek és igen dicsérve lettek. A gazdagon befolyt elismerő levelektől eltekintve megjegyeztetik, hogy ezen fogóvszerek Ausztria-Magyarország minden városában kaphatók és megrendelhetők. Ezen óvszerek nagy mennyiségben Olaszor-I sxág. Oroszország sót még Amerikába is küldetnek.
Főraktár Nagy-Kanizsáit :
(720 1 — 12)
Práger Béla gyógy szer esz urnái.
Császár
kizárólagosan
király ilay szabadalmazott
PURITAS
H a j-i f j i t ó-t e j.
A „Paritás" uem hajfesték, hanem tejnemík folyadék mely majdnem azon csodálatos hatással bír, hogy ósz hajakat megifjít, azaz lassankint még pedig legkésőbb tizennegy nap alatt ama szint visszaadja, melylyel eredetileg birt!
A „ParitaS" nem tartalmaz festékanyagot. A haj tetszés szerint ( vízzel mosathatik, lehet fehérrel átvont vánkoson aludni, és gőzfürdőket ■ használni, a festéknek nyoma sem vehető észre, mert a
nem fe«t, hanem ifjitja és pedig a leghosszabb és legdúsabb női hajza tot és a férfi haját és szakállát
Egy üveg .Paritaa* ára 2 trt. (postai szétküldésnél 20 kn-al több s készpénzzel vagy utáuvéttel kapható : Francz Ottónál Bé08 Marlahilfer-
strasse 38. szám. — Nagy-Kanizsán valódi minőségben Práger Béla gyógyszerész urnáJ. i.600 22—25)
§ LATZKOVITS A.
0 Budapesten,váesdutcza22.sz..,Xenize zálloda-épület, 0
0 ajánlja 0
Q fehérnemű-, ori divat- és női p''pere-aruk raktarát. Q
Q Legújabb divatú női ¿8 férn nyakkendők, Q
a fehér és szinett ingek, gallérok é« kézelők. *
¥ Zsebkendők, keztyilk, alsóingek éá nadrágok, ha- T
y mayák, lábtjuk Cachenez, színházi fejkendők, illatszer, V
0 szappan, pénzestárczák, botok, esernyők, inggombok, óra 0 Q lánezuk és különlegességeit aprolékossá^okban
0
0
• • •• — %•* . •.* _>.. »,•»,. * .
Értesítés.
feltűnő olcsó árakon.
Ingek mérték vagy minta-ing után 2-4 óra alatt is szíttetnek, a legfinomabb angol t''hiffon, Oxford és frawezía tonból, darabja 2 frt 50 kr -^m
Ha a levélileg megrendelt tárgyak nem tökélyetesen kielégítő és jutányos árakon találtatnak, mindig készségei visszavétetnek. (713 2 - 0)
OOOOOOOOOOOOOOOOOO
Mérnöki ajánlat.
Vértesy Miklós okleveles mérnök, ajánlja magát minden előforduló földmérések és építkezésekre mértékletes díjért, — lakhely: Nagy-Kanizsán, Kereszt-utczában, Tánczos-féle házban. <712 3—3)
A legszebb és legjobb fogak
és lég nyomda-fogazat ok a legújabb amerikai móddal minden fájdalom nélkül elhelyeztetnek, valamint bármiféle fogmiiszaki munkák, mint: reszelés, és tisztítás, és a r a n y, a m a 1 g a m, elefantcsont-cement-olvadvány nyal való blombiroztatá-sok jótállás mellett eszközöltetnek.
Egény-N arcosé, vagy anélkül való gyógymütétek fájdalom nélkül teljesíttetnek
GIZELT N.
fogorvos által. Hermaun fogorvos (Dr. Weigers utódja Bécsben (emer. orvossegédje és helyettese. Lakása az „Arany Koronau szállodában 1—2
szám alatt.
(719 1-*)
Wajdils József
ajánlja
nyolez különféle géppel jól berendezett
könyvnyomdáját
Programmok, falragaszok, stb. nyomtatványok rryors. pontos és hibátlan elkészítésére. Olcsó
árt biztosit.
Ajánlja továbbá az iskolai idényre díszesen
felszerelt
könyvkereskedését,
melyben az iskolai s egyébb könyveken kiviil papír, rajz- és íróeszközök stb. a Iegjutányo sabb árakon kaphatók.
Továbbá
könyvkereskedésében Nagy-Kanizsán kaphafó
A leggyönyörűbb
levélpapírok
20 levélpapír 20 boríték és tokkal 30 kr., színes monogrammal csak 50 kr. — 50 levélpapír 50 borítékkal csinos tokban 100 színes monogrammal együtt 1 frt 50 kr. — 25 levélpapír 25 borítékkal gyönyörű arany monogrammal díszes tokban 1 frt 50 kr.
Mindennemű irodapapir;
1 rizsma finom irodapapir csak . . . . 2 frt 20 kr 1 „ rovátkos, duplán enyvezett . . . 3,10,
1 „ fél minister.......4 „ 20 ,
1 „ egész minister j . . . 8 — 9 „ — „ 100 nagy negyedrétü lenboriték egész név és lakhely kinyomásával együtt 1 frt 10 kr. 500 példány 2 frt 50 kr. ezer példány 3 frt 40 kr. Havanna-papíron 1000 példánynévnyomással együtt csak 3 frt 50 kr. Végre ajánlja
3000 kötetből álló
magyar-német
kölcsönkönyvtár át.
Olvasási dij havanként csak 50 kr.
Nag-Kanizsán, yomatott a kiadó laptlajdonos Wajdits József gyorssajtóján.

NAGY-KANIZSA, 1878. október 20 án.
Tizenhetedik évfolyam.
¿KSa^EJótlzeteiI ^
1
égést évre fél évre . negyed évre . Egy szám 10 kr
P frt 4 •]
I
Hirdetések
6 hasábos petitsorban 7, másodszor 6 s mi. len további sorért 5 kr-NYILTTÉRBE8 soronként 10 krért vétetnek fel Kincstári illeték minden Jegyes hirdetésért külön " 3U kr fizetendő.
bía -v "'' -— wWÍ
ga^
■ A lap szellemi réi«ét
* illető közlemények szerkesztőhöz, anyagi részét illető | közlemények pedig a kiadóhoz bérmentve intézendők : NAGY-KANIZSA Wlassiosház.
■ Bérmentetlen levelek, csak ismert munkatár saktól fogadtatnak el.
iteét f k a v

\
£
Kéziratok viaa«a nem
küldetnek.
— ■ —
előbb: ,Z AL A-BO MOGYI KÖZLÖX Y.''
N.-Kanizsavúros helyhatóságának nemkülönben a „n.-kani/fcai kereskedelmi s iparbank% „n.-kanizsai takarékpénztár«, a „zalame^yel általános tanítótestület«, a n.-kanÍM*i kisded-neveló egyesület-, a «soproni kereskedelmi s iparkamara n.-kanizsai kiil Tálasz tmünya* s tobb megyei és városi egyesület hivatalos értesítője.
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap.
A in tízei ipar fejlődési viszonyairól.
Jelen művelődési és közgazdasági viszonyaink között nem csekély jelentőséggel bir a mezei ipar-, nemzetgazdasági elóhala-dásunk egyik éltető eleme, vagyonosodásunk valóságos hévméróje. a mely után cultur viszonyaink álláspontja a legtisztábban meghatározható, nincs iparág hazánkban, a melyhez annyi remény volna kötve, mint a mezei iparhoz, alig hogy fejlődési korszakán átestünk, már is a gazdasági alsóbb és felsübb iskolák felállítása által hatalmas lendületet- nyert a mezei ipar fejlődés, különösen a biztos kultiválhatás egyik hathatós tényezője az alkalmas talaj, kedvező időjárás, kedvezőbb termelési viszonyok kel-ló felismerése és felhasználása, legyedül hazánk volna hivatva az intenzív művelési módot, mintaszerűen, Angolország után legbiztosabb és jövedelmezőbben alkalmazni, de csakis akkor, ha a föld a földtulajdonos által rendszeresen műveltetik. — Felette megváltoztatta az előbbi termelési viszonyokat hazánkkan a haszonbérletek mód-néküli elszaporodása, sót oly uradalmak is vesztettek értékük és jövedelmeikben, a melyekben mintaszerű híg vezették és űzték a mezei ipart és gazdaságot, a haszonbéres nem számit a kedvezőbb időviszonyra, azért kevesebb tökét és munkát fordít az általa haszonbérelt földre, egyedüli reményét a föld termő erejébe fekteti, elvégre is kierőszakolja még a legvégső erőt, ily müvelés által még a legtelevényesebb földet is csaknem terméketlen állapotba hozza, s ez oka igen gyakran annak, hogy a földtulajdonos többé oly terményeket előállítani még a legnagyobb erőfeszítés mellett sem képes, mint a minőket a haszonbérbe adás előtt
produkált, tehát telekjövidelme, a melynek a rendszeresebb művelés által növekedni kellene, felette alá esik, és csak nagy munka és tőke befektetése által le»*nd képes a földnek elvesztett termő erejét visszaállítani, már pedig a föld kiforczirozott erejének regressivitása hosszú időt vesz igénybe. Kezdetben benne a gabona könnyen elsülhet, vagy ha ez nem is történik, csak idétlen és satnya termést fog produkálhatni.
Eredeti levél a liareztérról.
Kotorszko, október 12 1878.
Csakhogy ismét tollat ragadhatok! Az es/raék és gondolatok világában sokkal szi''''e s -bum) járok, mint itt a kotorszkói s doboji meredek bérczekeu, melyüknek lattára körülbelül u»jv érzi majji'' az ember, mint a mesebeli ki-rahti, ki az üveg hegyek előtt találta magát s azokra csak ugy mehetett fel, hugy lovának lábaira arany patkót veretett gy émánt szegekkel; ^baka mese;) ez amerikai divat s nagyon drága, itt olcsóbb oszkózók vannaK, melyek a fáradt katonát föivontatják, terem az arany patkó helyett Boszniában elég luagyarófa p.iicza ezz tl biztatják fölfelé a szegény bakát, ha labai a fáradtságtól raegfonekienek. mig végre gyé mánt szegek helyett körmeinek segítségével uégykézlab nagy uehez^n fölkapaszkodik a csúcsra a h<>unan imnét nagyobb hog) ok phleg-matíkus ormai belálhallan sorba meredeznek szemei elé, melyekhez kép-íl h kálváriái szenvedések 12 atátiója csak czigány kerék háti) ás; szegény lábaim ugy-e egykor nem hitté t-ik el, hogy le-het fárasztóbb munka is, mint Kanizsáról Pestre gyalogolni, p-dig onuél tudom emlékezetesebb lesz előttetek a doboji utazás, hov-i pedig sokszor ki kell rándulni hivatalos küldetésbe: koe&i fedezetre, ordináncz kép-Mi, va-jy talicskákat szállítani, helyesebb''*n mondva tolni 0 — 7 óra járásra s laut befehl ugyanaz nap vissza la kell masérnzni a laborba. Tartalék ezredünk 2 táborhelyen Kotorszkó és Dobojban tartózkodik huzamosb idő óla; szolgálatunk
igen terhes, még ut csiuálásra is alkalmaznak bennünket, ugy szintén a Bosna folyó mentében megkezdett vaspályai munkálatokhoz is különféle minőségben a mérnökóR mellé, ezenkívül minden 3 ad nap tábori őrszolgálatra megyünk szabad időnkben ^vajtui kevés) sátrakat készítünk ágakból mostoha időjárás esetére. Erre a parancson kívül helyzetünk is kényszerít, voltak esetek, pár nappal ezelőtt is, 3 nap s három éjjel vert bennünket az eső bzabad ég alatt, nem volt rajiunk egy tenyérnyi száraz ruha sem; majd gugolva, majd állva összedugtuk fejünket mint a birkák, egyszerű baka testvéreim a szent Pétert az esővíz pátronusátszidták, én azonban más folyó vúnek a név rokonát emlegettem nem épen kegyeletes hanglejtéssel. Ami sok az sok. Harmadik nap testi erőm capitulali; nemcsak a golyó zápor, hanem a z>poreső elöl is megretirál az ember; az orvoshoz mentem olyan arezot vágva mintha utolsó kenetet kérnék, ó kitalalla mi járatban vagyok s <-lküldöit néhány öukéntes pajtásommal a maródi házba; ez egy rongyos bosnyák vi»kó volt, amint másnap tapasztaltam, mikor már az eső inegálit, a szükség napjaiban török palotának néztem, a benne leterített szalmát keleti szőnyegnek, melyen elhelyezkedve olyant aludtam, hogy közép számítással 2 nap bele telhetett; mert itt pontosan nem tájékozhatjuk magunkat, se éra se kalendárium, semmi sincs. Mikor elhagytam e házat, vagy viskót s vissza mentem táborunkba egy szomorú emlékkel gazdagabb lettem. A beteg szállító kocsik, melyek Belső-Boszniából a harezoló seregtől jöttek a mi maródi házunknál állapodtak meg s bus terheiket kirakták itt a szárazra, megtelt kis hajlékunk mint a Noe bárkája különféle sebesült és más beteggel, ki a kezét ki a lábát siratta; itt egyet a hideg rázott mint rezgő nyárfa levelét az őszi szél, amott egy másik örvendezett miutha Bosníából haza érkezett volna, s csakha közelebb lépett az ember akkor látta, hogy hugy mázban szenved sb. Másnap elvonult e haloiti karaván, mely uton-utféleu hullatta bus terhét; ismét megüresedett lakhelyünk, ugy öten-hatan maradtunk beuue, az eső még kissé permetezett, a tűzhelyen melegedlünk;
egyszercsak bejön egyik társunk s jelenti, hogy ugy 30 lépésre a háztól egy nehéz beteg fekszik a fa alatt. Oda rohantunk, s egy 79-ik ezrcdbelí közvitézt láttunk ott feküdni eszméletlen állapotban, ruhája csuronviz volt, egész éjjel ott a fa alatt ázott; mikor a kocsiról letették vagy restelték vagy elfelejtették a halál szolgai (Plesirtentráger) a nagy eaőben a házba vinni, reggel pedig a nagy sietés közben szinte megfelejtkeztek róla s otthagyták. Bevittük s letek tettük a tüz mellé, lassankint magához jött s alig halhatólag, kezeit ősszetéve s szemeit rám függesztve vizet kórt tőlem; s emelgette lábait; én lehúztam saruit s hidegtől fásult lábait közelebb toltam a tűzhöz, azon közbe orvosért is küldöttem, alig néhány perez múlva azonban kimúlt: mi nem vettük rögtön észre, mert amint beszélgetés közben reá pillantottunk szemei nyitva voltak; csak mikor az orvos jött mondotta: „Mit akarnak hisz ez halott" — tud''uk meg a szomorú valót. Egyet sóhajtottam s Tassy barátomra tekintettem, ki könyes szemmel egy levelet mutatott, mely a halottnak zsebéből hullott ki: E levélben neje tudatta, hogy ő s gyermekei egészségesek s örülnek, mert a mint utóbbi levelében irta a háborúnak vége, s nemsokára épen viszontláthatják. Szegények! — — Elhagytuk rögtön e gyászos helyet; de bus emléke velünk maradt azután is.
A nagyobb csapások közé tartozik asis, mikor élelmi szerünk elfogy s 2—3 nap nincs kenyerünk, (a pénzről nem is Bzólok, zsebünknek zord egén csaknem folytonos napfogyatkozás van); ilyenkor elmegyünk a közeli fa-lukbi fegyvert kutatni, fegyvert egyotsem találunk, hanem annál inkább megtöltjük brotzak-linkat szilvával, körtével, almával, túróval, kukoricza kenyérrel stb. Elmentünk a mult napokban Kotorszkóba is, melynek még aránylag jó médu török lakói vannak. Milyen nagy ur ilyenkor a baka! Fegyver keresés czima alatt bemehet a török nép legtitkosabb családi szentélyébe, a háremba is. Hadnagyom társaságában én is bementem egy házba, mely egyike volt a legcsinosabbakuak. Egy atletai 40 évos török a kapu ajtóban fogadott bennünket s be-
TÁRCZA
Hosuiából.
(1878.)
Ktidös borongós üszi nap, — ¿■> elhagyott vad puszta táj, -Nem adhatsz te nyugt H, vigaszt. Ha a sr.iv könnyeik, l»a fáj. Oh! vissza, vissza vágyik az Draga hónába szrtutelen ; Minden perez egy sóhaj fohász, Minden nap ujabb gyötrelem.
Jár-kél a szárnyas képzelet, Minduntalan haza szalad. Ki tudja hány miüószor b''ordnl meg csak egy nap alatt. Bejár minden kedv s helyet Csendesen mint a nyári szél Haj, de a néma hírnök is Való hirt nem hoz, nem beszél.
Megkérdezem az ószi szélt, A költöző vándor madárt, S fejem felett siró felhőt — Heszéljen hirt, ha arra járt. I>e szómra senki nem felel, Magamba mint a száműző t A szenvedés óráiból Fájó emlékeket fiizok.
A hosszú kint s a honfi but, Neked ajánlom szép hazám ; Jó létedért éltemet is Mily örömest oda adn.ím. Könyllim és fohásztmat. Áldással küldöm el nektek, Kiket hozzám a vágy rs*tol Kik ismertek, kik szerettek
I>e kit illet az átok, mely Kél lelkemen mint a vihar,
lla látom itt a sirokat Hol annyi honfi szív kihalt, Ninrs semn i szó, nincs semmi jel : Miért V s ki fekszik ott alant?! . . Oh! milyen szomorú egy sir Mily hideg, véres rajt a hant!
KKLKK1 íí V.
Egy uri lak titkai.
— Beszély. —
Irta: Dolor.
Gyönyörű deczemberi nap van. — A nap áttörve az öt elborító zordon fellegeket, gyémántként tükrözik a jégkéreggel bevont sima fehér havon vissza, a midőn X város Y uiczáján végig menve, egy földszinti házacska ablaka alatt a valóban élvezetdus teli idő szemlélésében elmerülve — megálltunk — «óhaj üti rneg túlüokel. Honnét jöhet esóhajV Bizonyosan azou földszinti házacskának egyik szobájából, melynek ablaka alatt az imént mondott okból raeg-állánk. Minthogy írói kötelességünk mindent, mi — habár véletlenül is — utunkba akad tü zetesen a végből átfürkészni, ha vájjon bő anyag találtatik e valami jó goudolatleirására, — a szíves olvasó engedelmével b dépünk egy szegényes, de mégis csinosan bútorozott szobába, egy fiatal embert, nevezzük őt Varjasy Miksának, Utunk, felizgatottan szobáját liosz- éj széliében sebes léptekkel méregetni, — mígnem egy az ágya felett függő szelíd nói arczképen szemei megnyugodnak. — Megáll. — Szemeit folyton a képre szegezi, mialatt újból felsóhajtva eme szavakra fakad: >
„Oh! angyaií Mariskám, így távol tőled élni, bájos személyed közelebeni lehetéstől meg-
fosztva, oly poKoli kin, melyet, vau-e ember ki túlélni birná? Nézni! mint ölelnek kéjtől liheg ve másnak karjai, mint csókoljak az angyali ajkakat, melyek annyit énekeltek nekem azon isteni szerelemről, uielylyel keblem irányodban telve volt és van. — Oh! ezt nézni! — De! nem. — Hisz azt irja az angyal, hogy neki az ölelések közt megkel lene halnia, hogy ezen csókok, — mint halálos méreg — szivét elégetnék — inkább kész velem még ez órában boldogul kimúlni. — Rajta hát! — El — a menyegzői estére! — Örüljetek angyalok! vigadjatok! — mert ke7és idő múlva két holtig hü szerelmes kér ajtótokon beeresztést, — örvendezzelek, mert nem sokára két szerelmes üli meg körötökben roenyegzójöket." %
Ezeket mondva felizgatottan közeledik egv szekrényhez, melyből egy kétcsöves pisztoly látszik ki, — megrettenve ezen öldöklő eszköz látásakor, vissza lép — végre kigyúlt arczczal ragadja e gyilkot kezeibe és erősen szivéhez szorítva így szól: *
Ezen gyűrűvel jegyezlek el magamnak drága Mariskám, ezen gyűrűvel jegyezlek el magamnak az örökkévalóságig!"
Mindeddig fiatal emberünk háttal levén felénk fordulva, — de most, hogy az ajtó felé irányozza lépteit, alkalmunk van őt jól szemügyre véve — következő rajzát visszaadhatni: Fiatal emberünk nyalánk termete, domború erős melle, szőke-piros arcza, parázskint égő fekete szemei, különösen pedig félénk szűzies tekintete egy a női korba lépő 16 éves leánykát ábrázolna, ha ajkait a férfiúi bajuaz nem fedné. Ezen rajz után ítélve, fiatal emberünk életkorát 23 és 24 év közé tehetjük.
De kutassuk most csak ennyire felizga-
tott és dult vonásainak okát. — Nem kell sokat kutatnunk, vessünk egy tekintetet egy az asztalon fekvő felbontott levélre és mindent megtudunk, mit tudnunk érdekel. — A levél tartalma a következő:
Kedves Miksám !
Röviden, igen röviden kell most szeretett Miksám hozzád írnom. — Mióta szerelmünk atyám előtt felfödöztetett folyton üldöz, hogy Kálay Z-i előkelő kereskedő kezét elfogadjam. — En neki kinyilatkoztatám, hogy ezt nem tehetem, de nem is teszem, mert csak téged szeretlek angyalom, neked esküdtem örökre hü szerelmet, te bírod szerelmem aálogát, első csókomat, és ha hűtlen lennék hozzád, midőn Kálayt férjemül választanám, első csókja szivemet égetné el, elsó ölelése közt lelkem kellene kilehelnem, — ő mindenre csak fejét rázta, — végre kinyilatkoztatá, hogy készítsem magam elő: holnap lesz kézfogóm. — Jelenj meg tehát kedves Miksám ma d. u. 61/, órakor a temető melletti vörös keresztnél. — Tanácskozzunk teendőnkről.
Tied holtig hü
Mariskád.
Ezen levél, mely fiatal emberünket ama felizgatott kedély hangulatba hozá, elegendő fogalmat ad lelki fájdalmairól. — Fel s alá járt a szobában, — a gondolatok egymást űzték agyában. — Folyton az órára tekintett itt van-e már az indulási idő — lassan folytak nek i a perczek mindegyik egy végetlennek látszott előtte. — Végre lassan üté az óra a hatot. —
Gyorsan vevé fel felsőkabátját 0« útnak indula. f~
(Folytatása köv.)
TIZENHETEDIK ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY.
OKTOBER 20-án 1878.
vezetett hajlékába; földsaínten volt a konyha fent aa emeletben & szobák. A konyhában nagy lábasokban sült a mézes lepény • különféle
füge-sütemény, forralt téj és kává mellette; ne-kem e konyhát s kamrát kellett kikutatni, hadnagyom fölment a törökkel as emeletbe; nekem se kellett több éhségem akkor már oly magas fokra hágott, hogy először markommal mertem a forró tejet, s csak azután indultam kanalat keresni, mikor már jól bepofáztam markom segítségével a tejből, lepényekből éa csemegékből; e lucullusi ebédnek ize még most is a számba van s megédesíti sótalan marczimat; azután fölmentem én is, hadnagyom figyelmeztetett egy fülkére, hogy oda ne menjek, a hölgyek nagyon félnek, különben sem láthatnám meg, mert arcsuk el van takarva, idegen szemnek nem szabad látói ókét s e nemzeti szokást borzasztó szigorúsággal tartják meg. Bementünk egy rózsás szőnyegekkel beterített, terembe: ez volt a hárem, mindenütt a falak mellett egy arasztnyi magas emelvény volt s rajtuk díszes vánkosok, szerte a földön női munkák, játékok (sach is), csecsebecsék, a kályha tetején sütemény félék, csemegék. Itt leheveredtünk egy kissé, tudtára adván a gazdának, hogy tovább nem kutatunk, legyen nyugodtan : ő hozott csibukot s megkínált a süteményekből. Mikor távoztunk én fegyveremet szándékosan ott felejtettem s ugy mentem az utcza-ajtóból érte; bebukkantottam a titkos czellába, 5 pár csillagszemmel találkozott tekintetem egy pillanatra, de azután be csapódott előttem a tündér ország; csak egy haiavány angyali szép arezot láttam, a többié be volt fedve egészen csak a szemük látszott ki. Almamban láttam azonban mind az öt szép arezot, csakhogy ez álmom sem tartott sokáig, minden ábrándott elűzött a reggeli: Habtacht.
K.
Helyi hírek
— Csengery Antal országgyűlési kép viselőnk — mint halljuk a polgármester úrhoz 100 forintot küldött, hogy ez összeg a nagy-és kís-kanizsai sebesült harezosok és a mozgósítás által ínségben szenvedő családok segélye zésére forditaosék. a nemes adományt részünkről a szenvedők nevében hazafias érzelemmel köszönjük.
— Elismeréssel nyilvánítunk hálás köszönetet Portier Julcsa kisasszonynak azon szép gondolataért, hogy Plihál Ferencz kir. közjegyző ur szőlejében az első szűrét alkalmával nagy számban megjelent vendégek részére uzsona adagokat osztogatott ki, melyért csekély összeget kért ugyan s mégis a sebesült katonák « családjaik segélyezésére 3 frt folyt be s rögtön e lapok szerkesztőjének adta át.
— Nagy-Kanizsaváros képviselőtestületének mult csötörtöki közgyűlésében az itt felállítandó bankfiók ügyében a ministerí umhoz menendő küldöttség tagjaiul Babochay György és Belus József urak neveztettek ki, egyszersmind Koszthely, Letenye és Csáktornyavárosok is hasonló küldottségi tagok választására kérettek föl.
— Könyörüljünk a sebesülteken ! Sebesült honfiaink részére mult hó 26-tól folyó hó 15-ig átvett tárgyakat (u. m. I. Sl/2 kiló tépés, II. 3 ing, III. 21 zsebkendő, IV. 59 drb. sebruha V. 35 drb. sérvkötő, VI. ta-pasz-ruhácskák) ugyan e hó 15-én rendeltetési helyökre továbbítottam; mit midőn az illető nemes szivü adományozóknak tudomására e sorokban hozok, nem mulaszthatom el a szenvedő hadfiak nevében a legforróbb küszö-uet nyilvánítását sem.
Fájdalom, csak fájdalom az: Mit érezni hadfi született; Egyedül reménye s tudata a részvétnek Ad enyhületet.
Nagy-Kanizsa, 1878. oktober 15 én. Szemányi Ágost hitszónok mk.
— A kereskedelmi testület saját ke beléből a bankfióknak Nagy-Kanizsán is leendő felállítása ügyében küldöttségi tagokul Gelsei Guttmann Henrik, Ebeuspanger Lipót és Wohl heím Ernő urakat bizta meg.
— A Nagy-kanizsai „Társaskör« ál tal f. é. sept. 18-án, a mozgósítottak hátrahagyott szegény családjai és a sebesültek javára egyenlő arányban, rendezett tombola estély 450 frt 30 kr. és 2 drb. 20 frankos arany tiszta jövedelme következőleg használtatott fel: 215 frt 30 kr. és a 2 drb. 20 frankos arany elhelyez-tatett a délzalai takarékpénztárban, s ez majd a helybeli sebesültek között lesz felosztandó. A többi 235 frt pedig a mozgósítottak hátrahagyott szegény családjai és pedig összesen 53-an részeltettek következőleg: Nagy Kanizsáról : Farkas Józsetné született Tóber Éva kapott 10 frt, Sebők Istvánné született Ács Juli 6 forintot, Kollarics Isvánné született Kosek Kati 5 frtot, Lobevszkyné született Eisner Magdolna 5 frtot, Babai Jánosné 7 frtot, Ealb Józsefné 6 frtot, Hell Borbála 8 frtot,
Németh Jánosné 8 frtot, Bakos Sándorné 6 frtot, Sommer Józsefné 5 frtot, Xenemán Jóssefné 5 frtot, Veismné Cili 6 frtot, Jermaán Jánosné 10 frtot, Steiner Hermán né 6 irtot, özv. Beck Sá-muelné 7 frtot, Ángyán Jánosné 10 frtot Németh Jánsnó Sa. M. 10 frtot, Nóvák Györgyné 5 frtot, Farkas Józsefné 2 frtot, Burka Jánosné 2 frtot, Berecz Károly né 4 frtot, Heisler Mik-sáné 4 frtot, Matosek Jánosné 2 frtot, Kírchen-knopf Mátyásné 4 frtot, Steiner Bemátné 2 frtot, Muraközy Lajosné 2 frtot, Reiner Ala josné 4 frtot, Szundra Ferenczné 2 frtot, Molnár Elisabeth 10 frtot, Vamberger Ignáczné 4 frtot, Singer Sándorné 2 frtot, Horváth Jánosné 4 frtot, Schmidt Kováca Józsefné 4 frtot, Grün-baum Salamonná 2 frtot, Pék Mihályné 3 frtot, Kránícz Lajosné szül. Kaszás Anna 3 frtot. Megszavaztatott még Horváth Jánosnénak 9 frt, özv. Schei Gergelynének 4 frt; ezek azon ban még nem vették át illetékeiket. Ki?-Kanizsáról, Bencze Györgyné kapott 3 frtot, Stefal Györgyné 3 frtot, Lipovics Mártonné 3 frtot, Horváth Ferenczné, 3 frtot, Lakatos Józaetne 4 frtot, Herdina Andrásné 3 frtot, Kállovics Györgyné 2 frtot, Berke Józselné 2 frtot, Her-czegh Ferencané 2 frtot, Kriatián Józsefné 2 frtot, Kurucz Jánosné 3 frtot, Bencze Ferenczné 2 irtot, Farkas Józsefné 2 frtot, Fülöp Jáuosné
2 frtot, Horváth Teréz 1 frtot. Mely felosztással az egész 235 frt kimeritetett. — Özv. Horváth Mihályné által meghatározott személy segélyezésére adott 1 drb. cs. kir. arany szintén rendel-tetézére fordittatott. S Grünhut Fülöp ur által utólag adott 4 frt Sulek Jánosnénak adományoz tátott. Naponkint jönnek még segélyre szoru lók ezek segélyezésére azouban addig mig sept. hó 22-én közzétett felhívásunknak eredménye nem lesz, nem eszközölhető. Kelt Nagy Kanizsán 1878. Okt. 11. Dr. Bentzik Ferencz, társasköri titkár.
— Tisztújítás. AZ I. nagy-kanizsai kereskedelmi ifjak önképző egylete mult azom baton azaz folyó hó 12 én tartá meg tisztújító közgyűlését, melyen választás utján következőképen alakult az igazgató választmány. Elnök : Löbl Miksa. Alelnök: Franki József. Igazgató: Stern Ignácz. Titkár: Kaufmann Béla. Pénz tárnok :Ledof-.ky Lajos. Könyvtárnok : Deutseh Izidor. Választmányi tagok : Reichenfeld Ede. FleÍBchhaker Gyula, Számek Jakab, Reich Albert, Singer Ignácz, Számek Lajos, Deutseh Lajos, Reichenfeld Győzó, Lázár Albert, Ehr-lich Adolf, Killer Henrik és Heimler Manó. Póttagok: Stern Oszkár éa Neumann Adolf.
— A Csáktornyái gyümölcakiállitás mint a .Keszthely''-ben olvassuk f. évi okto ber hó ti án és 7-én várakozáson felül sikerült, mert mindkét járásból {t. i. egerszegi és muraköziből) nagy mennyiségű gyümölcs tétetett közszemlére. — Kiállítási helyiségül a helybeli nagyvendéglő két terme használtatott. A megnyitás 6 án reggoli 8 órakor történt, mely időtől látogatókkal zsúfolva volt a helyiség annak zártáig, amit előmozdított a kellemes időjárás és a szabad rnegtekintbetés is. A gyü-inölcs-csoportozatok összeállítása kitűnő ízlést árult el; az első teremben alma, körte nagy mennyiségben, szilva, naspolya s más e fajta gyümölcs kisebb mennyíségben. A második teremben a falat körülvevő állványon virág-cserepekben venyegén függő a csalódásig ter-mészethiven nagymennyiségű s különböző fajú szőllő volt látható; a terem közepén gula alakú állványon pompás különböző qualitásu boraink incselkedtek nagyszerű színeikkel a szemlélővel ; — habár azok nem nagy mennyiségben állitattak is ki, de aunál jobbak voltak, a miről a bírálóbizottság legjobban tanúskodott, a mennyiben a bírálás után, — mi az elsó nap délutánján történt, csakis itt ott mutatkozott egy-egy nectárral vetélkedő, borral telt palaczk.
— Kiállitók szép számmal voltak, a csáktornyai urodalom, özv. Báró Szináné ő méltósága, Szabó József kerületi követ, Hegedűs József, Szy Sándor ügyvéd urak helyből; Grész Elek orvos ur Z. Egerszegről; özv. Deurbányi Elek urnő helyből; Horváth László mérnök ur Lentiből szép nemes fajú 8 nagy mennyiségű gyümölcsöt állítottak ki. Azonkivül sokan kisebb-nagyobb mennyiségben. A gyümölcs megbirá-lása után a dijak osztattak ki. Az elsó dijat Talabér Sándor Sárszegről, Br. Nevzen Mibov-lán b Hegedűs József hely beli ügy véd urak 3—
3 m. aranyat. Ez£n kívül több kisebb nagyobb dij osztatott ki, valamint B. Szináné boraira I. rendű elismerő oklevelet nyert. B. M.
— Rövid hirek. A porta és Andrássy közti jegyzékváltást közlik a mai lapok. — Jövő év apr. 24-én üli a királyi pár ezüstlakodalmát. — Bosníába ujabban szállitatnak a tartalékosok. — Deák Ferencz szobrára felajánlott s gyűjtött összeg 156 ezer frt. — Ausztriában több olasz mérnök elfogatott. — Széli Kálmán az orsz. képviselőségről nem lép vissza.
— Puszt varasdi polgámester Pozsonyban elfogatott. — Jan kavics László főispán Somogy -megyében királyi biztosul neveztetett ki. — Debreczenben irodalmi s művészi kör alakul.
— Az aradi szobormiotákat 3897 egyén látó
gatta. — Az állami tisztviselők fizetése 15; 20 •/„-tel felemeltetik. — Egy római közjegyző 80 eser lírával megszökött. — A horvátország-gyülés elnapoltatott. — A delegátiók nov. 5-re hivatnak egybe Bpestre. — Szalay Imre borai Párisban ezüst éremmel lettek kitüntetve.
Irodalom
— Legújabb „Szegedi Népdalok* szerkeszti Nagy József nyomatta a kiadta Traub B. és Társa Szegeden. Ára ? A kiadvány tömaör, szerkesztésénél azonban óhajtjuk, hogy aa uj kiadásnál a versek szerzőinek nevei alkalmaa-tassanak, mert a szegény költó annyit csak megérdemel, hogy elmeaaüleménye, szív- és kedély világának e bolygó fényei mellett neve is tündököljön, annyival inkább, mert a legnagyobb kritikus, a nép ajkára vette a dalt s a költő érzelmével rokonszenvez.
— Ugyancsak Tettey Nándor és Társá nál jelent meg második teljesen átdolgozott kiadásban Molnár István a budai országos bo rásfcati tanintézet érdemes igazgató tanárának jeles múve. „Az okszerű borászat népszerű vezérfonala.* Ara 60 kr. Melegen ajánljuk megyei bortsrmelő közönségünk méltó- és párt fogásába. Kiváiólag érdekli Zala megyét, mert bortermelő hegyeinek productumát tüzetes is mertetés tárgyává tette a figyelmes író.
— Megrendelési felhivásily czimü könyvre ,A szülőföld és a haza" Zalamegye ismertetése kapcsolatban Magyarország rövid földrajzával. A ministerí tanterv nyomán népiskolai használatra irták: Bátorfi Lajos, „Adatok Zalamegye történetéhez* szerkesztője. Hoffrnaun Mór, polgári iskolai tanitó. Az 1877 ki ministerí tanterv értelmében a népiskolák középső osztályai számára a szűkebb értelemben vett szülőföld tárgyalandó. A földrajzi oktatásnál a népiskolában igen sokáig s talán sok helyütt még most ia igen téves irányt követtek, melynek következtében a népiskolai tanuló mindent inkább ismert, mint saját lakhelyét és környékét; azon megyét, melyben szülőhelye fekszik; a termékeket, melyekkel szülőföldje dicseked he tik; a lakosokat és azok foglalkozásmódját; megyéje történeti nevezetességű helyeit: a férfiakat, kik az egyik-másik módon megyéje díszét képezik, híréi emelték stb. Éppen e közelebb fekvő dolgokat ismerte és ismeri sok helyütt most is legkevésbbé a népiskolai tanuló. Inuen magyarázható ki a földrajzi oktatás teljes meddősége és eredménytelensége. Az oktatásmód, a tanítási eljárás teljesen czéltévesztett volt 8 ez nem vezetthetett eredményre. Csak a szülőföld helyes ismeretfe teremtheti meg a földrajzi oktatás jó alapját, csak a szükséges földrajzi alapfogalmak tiszta és helyes ismerete alapján haladhat czélirányosan a további oktatás. Ideje volt már tehát, hogy különösen itt is érvényesüljön azon megbecsülhetlen didaktikai elv : a közelebbitől a távolabbira. A hasznossági és czélszerüségi szempont mellett nem szabad felednünk azt sem, hogy a szülőföld ismerete lényegesen támogatja a hazai történelem helyes felfogását és nem kevésbbé lényegesen befoly a hazafias erény eknek már a zsenge gyermeki szívben való felébresztésére, azok ápolására, ébrentartására is tovább fejlesztésére. Ez indította e könyvecske szerzőit arra, hogy természeti és történelmi sajátságokban dúsgazdag megyénk leirását kapcsolatban Magyarország rövid foldrajzaval megyei népiskoláink számára megírják, és ez által egy lényeges és bizonyosan számos tanitó által érzett hiányon segítsenek. Kik muukájokra nézve, mely már a legközelebbi napokban sajtó alá kerül, a következőket tartják szükségesnek felemlíteni: A könyvecske a népiskola 3. és 4. osztálya szá mára lesz irva, röviden és mégis kimerítően a tanulók felfogási tehetségéhez mért egyszerű és érthető előadásban tartalmazva mindent, amit e tárgyból a tanulónak tudnia szükséges. A könyvecske igen használható lesz mert szerzői birtokában vannak Zalamegyére vonatkozó mindazon helyrajzi, történelmi s egyébb ada toknak, melyek a könyvecske megírására szükségesek. Ez adatokat lelkiismeretesen fel is használják. A könyvecske olcsó is less. Tekintetbe véve azt, hogy a lakhely és megye isme rele a legszegényebb falusi tanulóra nézve sem felesleges, sót nagyon is kívánatos, elég csinosan kiállítva, darabját 25 krra szabtuk, hogy annak megszerzése, a szükséges olvasó könyvek mellett senkinek, még a legszegényebbnek sem essék terhére. Tisztelettel és hazafias bizalommal felkérjük megyénk t. iskoUhatóságait, lelkészeit és néptanítóit, hogy e vállalatunkat a jó ügy érdekében támogatni szíveskedjenek s a könyvecskét iskolájokba bevezessék. Gyűjtőknek minden 5 példányra l tiszteletpéldány-nyal kedveskedünk. Megrendelések a pénz előleges beküldésével, vagy utánvétellel a könyv megjelenésekor azonnal eszközöltetnek. A megrendelések szerzők egyikéhez küldendők. Nagy-Kanizsa, október 1-én 1878.
— Városy Mihálynak „Hunyadi költe mények* müve nem aokára sajtó alá kerül. As
előfiiaetési pénz egy frt. Nagy-Kanisaára küldendő Wajdita József könyvkiadóhoz, ki a nevezett munkát nyomatja. F. é. november vagy deczember hó folytán e könyv megjelenik. — A többi hírlap kéretik e hirdetésnek kegyes átvételére.
— Előfizetési felhívás ily czimü műre: Széchenyi munkálatai az Al Dunán tekintettel a Duna gőzhajózáa és a Szécbenyi-ut történetére. Azon szerencsés helyzetben vagyok, hogy gr. Széchenyi István egy csomó eredeti leveleinek birtokába jutottam, melyeket akkor irt, midőn mint a férfin eröteljében az anyagi reformok terén a hon javáért, a nemzetgazdá szati és kereskedelmi érdekek mellett az Al Duna vidékén működött s az erély és tevékeny Bég lehető legnagyobb fokát kifejtette. Ezen eredeti levelek Széchenyi kimagasló alakjának előállítására némi becses anyagot szolgálnakfés az irodalom kitűnő tudósainak kezeihez uj adatokat boesátanak. Hogy ez általam napvilágom látott eredeti levelek és kutatásaim alapján szerzett adatok és ismeretek mennél szélesebb körben terjesztessenek, elhatároztam ezeket a magyar olvasó közönség számára is* ki illetőleg lenyomatni és a fentczimzett miire előfizetést, hirdetni, mely az előfizetőknek folyó évi okio ber havában bérmentesen megküldetik. Gyüj töknek minden 8 példány után egy ingyen példányuyal kedveskedünk. Ára 60 kr. Ors<> ván, Szörény megye, 1878. évi augusztus hó 31 én. Bolesany Antal. Melegen ajánljuk t. olvasóink pártfogásába.
Vegyes hirek
— A haldokló esküvője. Egy becsi lap írja: A 8-ik gyalog surezred tartalékos tizedese Loquenz Lipót éveken át szerelmi viszonyban volt Müller Anna varrónővel, mely nem ma radf következmény nélkül. Loquenz, ki igen szerette a leányt, mindent elkövetett, hogy őt törvényes nejévé tegye, de a Ieáoy szülei ellenezték, mert állását nem találták elégségesnek arra, hogy abból egy nőt tisztességesen eltarthasson. Most egyszerre a tizedest behívták. Már Maglajnál találta ót mellbeu az ellenség golyója és az orvosok halálosnak mondták a sebet. Loquenz levélben értesité kedvesét halálos seb« felől, mire az azonnal Broodba sietett. — A haldoklónak és Müller Annának kérésére egy katholikus lelkész a halálos ágyon, megeskető őket. Alig egy óra múlva aztán a sebesült neje karjai közt hunyt el.
— Csók-pör. A napokban Bécsben egy pinczér jelent meg a rendőrség előtt és panaszt emelt egy leány ellen, aki harmiuez csókot ígért neki egy pár czipóért. A leány a czipót megkapta, fel is húzta, a csókról azonban hallani 8<-m akar. A pinczér most hát vagy csókot akar, vagy pedig a czipőt, abban a hitben, hogy kap ő azért mástól csókot, talán többet ia har-mincznál. A rendőrség nem érezte rongál illetékesnek az ily kényes természetű pörben, a a panasztevőt más fórum elé utasította.
Üzleti szemle.
Nagy-Kanizsan, 1873. október 10.
Az időjárás utóbbi napokban hűvös és borús volt. Nagyobb esőzéseink voltak, melyek a tengeri tennés betakarítását akadályozták ét a azőllőnek is kárára váltak.
Az üzlet lefolyt napokban tem tért ol renyhe irányzatától A forgalom jelentéktelen íala. mn «*k a rosz időjárás nem csekély oka volt; mult hétfői országos vásárunkra a szakadatlan eső végett majdnem semmi hozatal sem volt.
Buza finom fajokban kellemesebb lőn, éá 10 15 krral árban emelkedett, roszabb minőségek áronban teljesen el voltak hanyagolva.
Rozsban lanyha haugulat uralgott; eladóknak jelentékeny engedményekbo kellett egyezniük.
Árpa. nálunk előfordnlú közép fajokban üzlet nélkül volt.
Zab, nem változá irányzatát; árak állandóak vo''tak.
Uj tengeriből már jött valamelyes piaeznnkra; beérkező minták mind szép egészgéges minőséget matatnak fel ; árak még nem szabályzottak.
Fehér babnak jó kelendősége van, árak vaU-mivel emelkedtek; tarka bab lanyha.
Minőség szerint :
Buza .... 650 7-60—----kr.
Rozs .... 5 -- 5 70 - — .
Arp* ... 5 20 — G 20---— p
Zab .... 5 20 — 5 40 --
Zab uj . . . • — — •---•— .
Kukori.za, . . 5 20 — 5 70 — — „
Rcpcze ... •••• — •---— *— .
Bab (fehér) . 7 75 — 8 ---'' - ,
Bab (tarka) . 5.50 — 5-70 --— „
K. B
Lobmayer J. F. terményüzleti jelentése.
Badapest, 1878. október 12-én. Károly-körut 15.
A mai nappal végződő héten a terinényüzlet-ben némi javulás volt érezhető, amennyiben a meg-kisaebbttlt hozatal folytán a búzánál finomnál 10— 15 közép és alsórendünél 20 -25 krajc»ár emelkedés állott b«. A többi czikknél egészben véve nagy változás nem mutatkozik. A vasutak látva, hogy fuvartételeik a külföldi üzletet gátolják azon üdvös intéskedéaról vannak tanácskozásban, hogy bizonyos külföldi vonaloknak fuvarkedvezmények nyújtassanak, éa es által a magyar termény üzletnek ugy szintén saját forgalmaknak ift lendületet adjanak.
TIZENHETEDIK ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY.
OKTOBER 20 án 1878.
Kétséget uern szenved, hogy ezen intézkedés valósítás* & terményüzletre jótékony befolyással leend.
A mai átlagos árak szá''.az éa egészséges minőségeknél 100 kilónként ideszáliitva köveikezük.
Ti«zai buxa 100 kilónként 3 havi időre 79 kg -os 9-80—90 : 78 kg.-os 9 60 - 76; 77 kg.-os 9-40—50. Pestvidéki 79 kg.-.-s 9 15—25; 7b k^''.-os
t,_jó- 77 kg -o« 8 00—75. Bánáti 78 kg.-os s 60—
s5; 77 kg-us 8-30—55; 7G kg.-os 8—20; 75 kg.-os 7 íjo —7ó."Felsű magyarországi 79 kg.-os S"70 90; 7S kg.-o-t 8-40—60; 77 kg.-os ö—20. Árpa — takarni. — 1"0 kilónként készpénzért 5 20 75; maláta 6 20—70; serfőző 7 20—70; rozs 5''30—85; zab 5 10 GO; kukoricz* 5 20—00; köles 175
20; lenmag tl'' —11",; kende-mag 10-— ÍO''L; lu-czt-rna n;ag 40-—45; vörös lucx.-rna mag 35—; f,.j„-r bab S —10
Liszt: A Hsztüzlelben nincs változás.
Vasúti mcuetreud.
A buda-pesti idótmutató óra szerint,
iádul kmiimnról
Vonat ftova :
szám • Ura Perc. Idő 205 Eazók, Mohács,Dombóvár s Fiaméba 4 48 reggel 215 . f, „ 2 30 dóim 212 Buda-Pestre........4 58 regg.-l
•202 ........... 2 6 délut.
204 „ . . . •.......11 30 estve
318 Bécsbe (Szombathely, Ité.-s Ujhely felép S röggel
401 „ .........I 1 IS estve
315 Soprouyba ... - * -''S délut
20o Triesztbe és Pragerbofon kerear.tül
Grái-z és Bécsbe . . 4 50 rrggel
2o| Triesztbe és Prágerboíou k»resr.till
Orá. t és Bécsbe ......S 47 délut \
Érk oxík Kauixnára
216 206 203 201 211 314 302 316 211
202
2« )4
o
/¿önnél :
fciazék, Mohai », Dombovár a Fiaméból 1 41 délut * , . , 11 11 eatve
Buda-Pestről........ 4 20 reggé
. -.......2 5 délnt
......... 9 44 estve
Bócabgl vSxoinbatU. Bé.-s Ujbely)íelŐI 10 27 estve ii * .. n «45 reggvl
Sopronéból ........11 53 délel
Bécsből Orár.z, Marburg Pragerhof
felől ......... 4 12 reggel
Trieszt- és iím-sból Marburg, Pragerhof felöl.........1 21 délut.
Trieazt- és Viilaclihól Prágerhuf felől 11 — estve. Marburgba raatlakoxás Villacli és Kraueesiestbe r '' „ , . Fianct-sfestből
Budapestre átköltözésünk alkalmával, ezzel ösmeróseink és barátainktól elbucsu-zunk, további szives emiékökbe ajánljuk magunkat, (723 1 —1)
BLAU LÁZÁR és családja.
Felelős szerkesztő: Bátorfi Lajos.
• E rovat alatt krtzlrtttért felelősséget nem ™Ual Kserk.
3D

,i>l o z g ó s i t á s"!
következtében, eiry elsőrendű birodalmi gyár munkásai szolgálattételre behívattak, e miatt a gyár kénytelen szünetelni, s annak tulajdonosa lehető módon készletén mielőbb iparkodott túladni; — erről táviratilag értesülvén, siettem ezt magamnak megszerezni, mi sikerült is, és igy azon kedvező helyzetben vagyok, hogy a- t. helybeli és vidéki közönségnek a legújabb divatú kelméket bámulandó olcsó áron kiszolgálhassam.
Midőn erről a n. é. közönséget tiszteletteljesen értesíteném, bátor vagyok még az alanti czikkek árait közölni, s kérem szives
« i * . i r a. ~m /r A. -r -m. -r
pártfogását; illő tisztelettel
FELDMANN N..
Arjeqyzekek es minták kívánatra ingyen es bermentve küldetnek. Széke8fehervai\ nádOf-UtCZa.
b t S;>
5040 7;>35 4ó30 ;;r>os 2640 5435 Ü00U 23< >0 3420 2000 1500 1025 2» it Ml
i5oo
I it M K.l
Árjegyzék. — 1-ső szám.
Ruhakelmék. helyett most
S070 m. valódi Betbaui kelmék ,)t»%6 „ a legújabb divata őszi kelme (Jamgaru szövegű „ n llarnby tiszta szűr „
a legújabb divatú fantaska (Joruélia kelmék a legújabb hamburgi kelmék
valódi gyapot elegáns ruhákra valódi gyapot rips miuden színben valódi selyem popeliu r „
k/4 legfinomabb tiane! „ „
Vfc p^ztó női rubakra „ „
valódi fekete moiró alsó szoknyára gyapjú moiré fekete ternó valódi cloth ilapin
fekete liszten-k 30 krtól kezdve.
/ *
7»al
-.45
— .40
— .50
— .05
— .M>
— .90 1 .90 1.80
— .90 1.4U 1.80 2.50
— .80 1.10 1.80 2.20 3.;">0
r
Árjegyzék. — 2-ik szám.
—.22 -.18 -.25
— .30 —,4o -.42
— .75
— .85 -.43
.60
— .90 1.10
—.30 -.45 —.701
— .90; 1.25
85 „ 75 .
95 r 02 „ 40 ,
30 . „
72
30 w valódi azilisztriai vászon
30 „ „ trübai g> öles
32 „ „ hegyi vászon
30 „ » fehérittótle''i rtitnburgi
30 „ „ creaiíz gyolcs
30 „ r hollandi a legnehezebb
32 „ » irlandi gyolcs
házi használatra gyuien
0.— 3.50
7.50 4.50
ü.- 5.80
14.- 7.50
10.— 0.5O
10.- 8.55
15.— 7.50
0.— 3.25
ho Illandi
Mindenféle fehérneműk pargetból, .sinor és Piquebtjl, ugvan
azok az árakhoz.
helyett most
250 Paar fehér női harisnya —.00 _.27
240 n „ négy soros pamutból —.90 —.30
300 „ „ , valódi kézi kötés 1.20 —.45
több 1000 Paar sziues női kapeza, 20 krtól kezdve egész 40 krig azonkívül mindenféle fértí- és nöi gallérok és manschetták, nyak-kendők, nyak-bodrok 7 kr. csipke keudök minden szin-
Iliin Ír ••
" ''r " . . — * . - 7
Végül p»-dig több ezer rőf a legnehezebb rumburgi é^ liolllandi nvak-kendök, nyak-bodrok 7 kr. csipke keudök minden szin-
Mosókelmék. helyett csak
2tHK) in. rózsaszín (Jreton -.25 — .13
3050 w szines clnfl''on -.30 —.17
50IX) „ Piquettek - .45 -.25
3800 „ Pique színes virágokkal —.50 -.24
M H KJ ^ igen finom fehérvári festő [_j csíkos és
virágos -.48 — .22
,")t )< )0 n sárga esikos Nanking -.28 -.15
25t •!) „ valódi oxtord -.40 —.22
KXX> „ -s/4 szeflir kelmék — 50 -.20
Árje^yzt''k. — 3-i k SZÚ ill helyett csak
50 v 3n r. Canavá^z szilisztriui 5.20 2.05
14ii „ 30 „ trübai Canavász 0.50 3.4c
105 , 30 „ rózsaszín i — 3.55
20(i „ 30 „ valódi rumburgi 1 1 — 0.—
290 „ 32 „ legnehezebb rumburgi 13.80 7.50
145 v 32 „ rumburgi rózsasziu 10.- 8. —
1" * 35 „ legnehezebb tiszta czérna 20.- 12.-
r>
n
71
gyolcs maradékok 10 r. 20 n''.|ig.
Árjegyzék — 4-ik szám. Feliérueműek. 24U db. dolíioz<'') in^. oxlordboi
n n
305 p jobbféle
a legnehezebb r igen jó karton ól valódi franczia Creton a legfinomabb Creton álló galiér szefir kelméből 4 soros mell és álló gallér fehér ing. igen jó chilFonból valódi madepolanból finom szegélylyel sima ju jII 3 soros ige" jó chitíon \alódi mad -polauból 4 aoros mell sweiezi bimzéásol, gallérral és anélkül dua himzésnei
Árjegyzék. — 5-ik szám. Női feliérueinüek.
225 db. nöi ing a legjobb chitfonból 200 r igen szép szegélylyel és hímzéssel
tiszta madepolanból a legsz. hímzéssel hállórékli szép tanlazé mellel
a legdíszesebb hímzéssel valódi sweiezi hímzéssel alsó szoknya 1—2 fodorral a legjobb ehití''ouból fél uszály r madepolaubol hímzéssel
a legdúsabb hímzései és todorral
helyett most
240
185 475 30 U 90 180 ÍOO 240 225 150 100
1 20 1.50
1.so 1.40 1.80 2.40 3.-1.80
2.-1.90 2.40 3.2U 2.50
— .00 — .80 1 — -.90
1.10 I
1.25 1.75 —.95 1.20 1.30 1.70 1 80 1.50
ben 25 kr.
r
Árjegyzék. — (>-ik szám. Télikeudók.
150 db. 10/» kötek kendő 2.50
120 „ „ valódi dúcot keudő 3.50 100 n s » kendő minden színben 4.50
p „ P-sztó kendó nehéz rojttal 7.5ü n Töffli kendő 7» köteg uehéz Tricot keudő csíkos
~U %
/| . " TJ
74 valódi posztó kendő %
loO 180 145 95 80 <o 120 95 120 140 90 00
V
7t
n
j>
minden mtudeu bőségben páuczél mioder mindeu számban szaténból miuden számban kanalbiauzset egész mag.is
helyett most
1.80 1.—
2.50 1.20
3.— 1.00
2.20 1.-
2.80 1.30
3.50 1,5<»
2.80 1 5«)
3.— 1.95 3.40 2.50 4.50 3 -1.20 -.07 1.80 1.10 2.50 1.00
4.— 2 20
90 02 150 130 100 3O0 200 340 200 140 100 180 170 100 150
n
n »
n
V n
n
» »
n
n
''U 7» 7» 7.
7,
n n
n n
T> rr
helyett most
1.— 1.50 2.80 3.25 3.75 1.00 1.— —.95 — .00 -.75 1.25 1.85 2.40 —.95 -.80 —.00 5.50 5.50
9.—
3.20 9_
** •
1.80 1.10 1.00 2.40 3.20 4.50
Árjegyzékek es mmtak kivanatra ingyen es bermentve küldetnek
Berlini keudő minden színben 2.20
1.80 1.40
*7» nagyságú utazó Plaidek 10.—
val. hímalai kendők hosszú rojltal 18.—
Árjegyzék. — 7-ik szám.
Feíiér és szines Pargetok. helyett csak
300 m«.-ter zsinór Parfét 450 „ 7s , 285 n H/<» „ hölgyi parget
„ »/% l^iq»»« Perget 280 „ 4/i a legszebb mintákkal 290 „ 9/s a legnehezebb alsószokuyákra bb
ezer m.színes Pargetok 15 krtól kezdve 30 krig a legfiuomabb 30CKAJ m. a legújabb mintájú Plüsze Pargetok —.80 —.35 IOOO m. dupla parget —.55 _.28
(680 8—10)
— .35 -.40
— .75
— .55 —.75
— .90
.22 —.25 -.35
— .30
— .35
— .40
__25 frt toevaaarlaa után egy Karton vagy franozla Mouszlln ruüia Ingyen!
A megreudelt czikkek miuoség és jóságáéfí kezeskedem. — Miuta gyűjtemények nagy választéka e lapok kiadó hivatalában megtekinthető.
f B 0 S M A f
éa Herczegovinaba lettek bebiva legjobb munkásaink, minek kn-vetkezfébeu kénytelouek vagyunk
HT China ezüst-áru gyárunkat "Wi
végleg beszüntetni és temérdek díszen ehlna.ezüst iryártinányain-kon siedelmosen — a gyári árakon mélyen leszállítva — hiladni ''Kimerítő árjegyzékek kívánatra ingyen es díjmentesen küldetnek.
Leszállított arak.
előbb most , előbb most G drb kávéskanál 3.50, 1.50 1 drb. vajszelenoze •''».—, 2 -6 drb evőkanál 7.60, 2.80 1 pár gyertyatartó h.—, 3.— n drb. asztali-kés 7.50, 2 80 ti drb készjámoly 6.—, 2 70. 6 drb. asztali-villa 7.50, 2 80 1 drb ezukortogó 2.50, I — 1 drb. levesmerö 5.—, 2.30 6 drb. asztallkés, 6.—, 2 50 1 drb. tej8*edökanál 3Ö0, 150 G drb ugyanolyan villa tí.— 2 ">0 1 drb. ozukortartó 14.—, 8 — 1 drb. sótartó .70 Legújabb gombgamitur géppel 1 frt. 1 drb. cxigarett-dohánytartA J írt. Továbbá díszes s/.eleneKél(, kává- és theakaututk, tálé* ik. asztali (liszeU. ftlgg''í lámpák, ''ezukorhintok, fogpinKkál''»-tartók, olajéi eczctkésitleti-k és sok más tárgyuk ugyanoly potom-árakoi;.
í Gító -1 — 12)
^—^^^^m^mm———^———11
Killöten figyelembe veendő: 6 drb. efökanal, ÍJ drb. kés, ü drb. villa, fl drb kávés kanál mind a 21 dib esinos toklisn 2-1 frt helyett esak I" frt. !
''''gyauuz, britania ezllstból miud a 24 drb. di«zes lukban csak 7 frt. M égrendelávflk utánvéttel gyorsan és pontosan eszk''tzoltetio''k. ■
JBJ. FRF1TS, Wien, Rotlionthnrmstrasse
Ajánlkozás.
Egy gyakorolt bérszolga kapus és ügyes szubatisztitó f. évi november hó 1-től legszívesebben provincz városban állást keres magának. Beszél németül és magyarul. Kereső nős, rom. katholikus, 30 éves. (721 1 — 1) Közelebbit e lapok kiadó hivatalánál nyerhetni.
A szt.-niiklósi
pusztán folyó hó 15-dikétól kezdve szerdán és szombati napokon nemesitett gyümölcs és díszfák lesznek el-adandók. (722 1 — 1)
A béri őség.
Értesítés.
Van szerencsém a n. é. közönséggel tudatni, hogy eddig Nagy-Váradon 16 éven át fenállott ügyvédi irodamat Nagy-Kanizsára áttettem, ügyködésemet irodámban oskola utcza 6-ik sz. a. megkezdettem. (710 1 — 3)
Dr Fárnek László.
köz és váltó (Igyvéd.
„ö n s e g é I y,"
hü tanácsadó férfiak seámára
gyöng''esé^i állapotokban
___ _
Oly Ügyének, kik magUmlés-, nemi gyöngeség, liajkihullás-, valamint idült bujasenyvbeu szenvednek, ezen a maga nemé-bon egyetlen mii által tanáoaot és gyökeres segélyt nyernek. Megrendelhető a következő helyen: (Glö 21—*) Dr. HRKTST L., Budapest, két sae-ntoza 24. <Ara 2 frt)
Ki e hire* uiü írt^k^rOl meg akar (O''AtOdni, kívAnsUa egy érclokei«, képekkel ellátott kivonatot kap abból díjtalanul inotfkuldvc; azonban oouki so vmm meg magit alA addig gyóffTkexclésáiiek, a mig o kivonatot nem olvasta.
TIZENHETEDIK ÉVFOLYAM ZALAI KÖZLÖNY OKTOBER 1878.
250,000 1 nyer á m. 12.000
125.000 24 nyer á ni. 10,000
80.000 2 nyer. t a m 8000
60.000 31 nyer á ni. 5000
50.000 61 nyer. á m. 4000
40.000 304 nyer. á m. 2000
36.000 502 nyer. á m. 1000
30.000 621 nyer. á m. 500
25.000 675 nyer. á m. 250
20,000 22850 nyer. a m. 138
15,000 stb. stb.
>>11 jtsuiik kezet a szerencsének!
375,000 birodalmi márka vagy 218,750 forint
főnyereményt nyújt kt-dvcző esetben a legújabb nany pénzkisor-solás, mely a magas kormány által jóváhagyva és biztosítva van.
Ezen uj tervezet előnye abban áll, hogy néhá:;y hónap fefolyása alatt 7 sorsolásban 42 600 nyereménynek okvetlen kisorsolás alá kell kerülnie, köztük • esetleges 375.000 bir. márka vagy 218.750 frintuyi fÓDyereméuyoyel osztrák értékben, részleg pétiig :
1 uyerem. á m. I uyereru. á io. 1 nyerem, á m. 1 nyerem á m. 1 nyerem, á m. 1 nyerem, á in. 1 nyerem, á m. 3 nyerem, á m. t nyerem, á m. 6 nyerem, á m. 6 nyerem, á m.
A legközelebbi első. az állam által biztosított nyeremény-húzás pénz-kisorslása hivatalosan van megallapitva a sorsjegyek következő összegbe kerülnek :
1 egész eredeti sorsjegynek ára csak 0 márka vagy 3 frt 50 kr. o é. b. 1 fél
1 negyed „
Valamennyi megbizás az postautalvány mellet azonnal és
tetik, mindenki magát az állam jegyet kapván tőlünk kezéhez.
A megrendelésekhez a megkívántató hivatalos tervezetek dij nélkül mellékeltetnek tniudeu húzás után pedig felszólítás nélkül küldjük résztvevőinknek a kivat.ilos huzáai jegyzéket
A nyeremények kifizetése mindenkor pon''>snu az állam jót-á»!Á8a mellett történik s akár közvetlen megküldése vagv kívánatra érdekeltjeinknek Ausztria minden nagyobb piarxain fennálló összeköttetéseink által kézhesittethetik.
Vállalatunknak mindenkor kedvezett a sz< rencac, sok mas tekintelyes nyeremeny között gyakran az első fónyeremenyeknek örvendvén az, melyek az érdekelteknek kfícvetlmiii fi»ettettek ki.
Az ily a legszilárdabb alapon nyugvó vállalatnál, előreláthatólag mindenütt biztonsággal a legélénkebb részvételre számíthatván, kéretik, már a közeli húzás miatt Is minden niegbizá-t minél előbb, de mindenesetre f. évi november 15 ike elótt közvetlenül alulírott bankházhoz intézni.
Kaufmann & Simon,
bank- és váltó-üzlet Hamburgban.
bevásárlása és eladása mindennemű államkotvény-k. vasuti részvények és kölcsönsorsjegyek nek. U. i köszönetünket fejezve ki ezennel irántunk eddij; tanúsított bizalomért, telkérjilk az uj kisorsolásnálí részvételre, fő-törekvésünk ezentúl is oda irányulaud mindenkor poutos és szilárd szolgálat által tisztelt érdekeltjeink teljes megelégedését kiérdemelni. Füntebbiek. ,717 I •_>_ <•,)
3 „ 1 r 7ő „• „
l''|, . „ _ . 9o r öszzeg előleges bekűidese vagy
a legnagyobb gonddal es>zk.ízöl-czímerével ellátott eredeti «ors-
M
Valódi minőségben az x-el jelölt czégekuél.
RANCZIA BORSZESZ SÓVAL.
Üvegekben használati utasitássai együtt 80 kr. o. é.
Valódi minőségben a f-tel jelölt ezégeknél.
D~ÖRSCH-HALMAJ-ZSIROLAJ.
Kroim M. és társától Bergenben (Norvógiaban).
Ezen halmáj-zsirolaj valamennyi, a kereskedelemben előforduló faj k özott az egyedül*, moly orvosi »z^iokrü LiA$zn*ilü&ló.
Ára egy üvegnek^használati utasítással I frt o- é.
Valódi minőségben a *-al jelölt ezégeknél.
Raktárak: N.-Kanizsa (x) Práger Béla gyógy, (xf) Rosenh-rg József. (x) Fenselhofer József, (x) Rosenfeld. (x) Belus Józ.ef gyógyszerész. — Zala-Egerszeg (xf*) .Gyógyszertár a Szt. lélekhez. — Barcs (x; Dorner S. Csáktornya (x) Göncz L. v. gyógyszerész Karád hernatzky A gyógyszerész. Kaposvár <,xf») Kohn J Ix) .Sehröder Sándor gyógy Kaproncza (xf*) Werli M gyógy. Kőszeg (x*) Csacsinovict lat. gyógy. (x*) Küttel Ist. gyógy, j Keszthely ^x) Schleifer A. (x) Wünsch F. K ö r m e u d (xf) Rát''z Ján. Szombathely íx) Pillich Ferencz gyógy. Sopron \x) Mezey And. gyógy íx) Molnár L gyógy Verőcsó (x*) Becs J K. gy.Sgy. B á n o k-S z -G y ö r g y (x) Á. C Fibic gyógy. Z á g r á !i <x) Mittlbacb S. gyógy (x) Irgalmashoz gyóg*. (x) Hegedűs Oy. gyógy (x*) Perklet Jáa. gyógy. Sz a 1 o n • k (x) Schwarz Gusztáv gyógy. Kar ad (xi Roeblitz Ist. (x) Böraátzky A. '' (562 .>2—40)
A legszebb és fogak
és 1 6 £ n y o ni á s-f o g a z a t o k a log-ujabb amerikai móddal minden fajdalom nélkül elhelyeztetnek, valamint bármiféle fogmüszaki munkák, mint: r e s z e 1 é s, és tisztítás, és arany, a 111 alga m, elefantcsont-cement-olvadványnyal való blombiroztatá sok jótállás mellett eszközöltetnek.
Égén y-N a r c o s e, vagy anélkül való (ryógymütétek fájdalom nélkül teljesíttetnek
GIZELT N.
fogorvos által. Ilermann fogorvos (Dr. Weigers utódja Bécsben (emer. orvossegédje és helyettese. Lakása az „Arany Korona" szállodában 1—2
szám alatt. (719 2 — *)
■ -s i ^ •
■— — - £ _ C
— * ¿c - ®
-cfi — cs
« c
" :C * 2 2 -5 .2: ~
-Z 03 «
^ 4B -O o m
r, -w
■ j - aí;-«-;.^» J\ n a. * £ uSi , T
"Ti*! —
''C. * C a : - Jí í i s .g
'' JJ - II íC —~
ac — 3;
l-l- a s
Az ártalom
a hamisított Anatherin-szájviznél
ininuig nagyobbnak bizonyul, mint a minőnek az
ember gondolja.
es. kir. udv. fogorvos urnák Bécs, Stad t, Bőgne rgass p N r. 2.
Tisztelt ur I
Fölkérem önt, l'' gyen szíves p^ista utánvétel mellett az un kitűnő Anatherin-szájvizébol számomra négy üveggel küldeni.
Azért fordulok egyenesen önhöz, mert tapaszaltam, hogy más eladási üzleteknél ily novexet alatt gyakran csak hamisítottak kaphatók. (553 III. 3-3)
Illő tisztelettel
Titz Kornélia,
es. kir. alezredes neje. Giaz, Attemgasse 1010.
Kapható : Nagy-Kanizsán : Práger Béla gyógyszerész urnái. Rosonberg és Fesselhoffer József fíUzerkereskedésükbcu. — Pá-dán : Tschepen J., és BermÜller J.-nél — Keszthelyen : Ptiszte-rer gyógyszerész. — Zala-Egyerszegen : Isóó F. gyógyszerész. — Kapronczán : Werli gyógyszerész. — Varasdou : Halter gyogys*.
— Sümeghen : Dorner Kajet. — Szombath lyen : Pillich Ferencz es Rudolf gyógyszer. — Határőrvidéki Sz.-Györgyön : Fibic E. C
— Veszprémben Tusr.kau és Társa. Guthard Tivadar és fiainál, ugy Ferenczi gyógyszerész — Székesfehérvárott: Brauti J„ Broix-inann. és Dieb tlla gyógysz — Lovas-Berénybeu: Heislcr gyogysz"
— Kalocsán : Horváth K. gyógyszert sz — Pakson : Flórián J gyógyszerész. — Kőimen Jen : Horváth J Snmzenroud gyógyszerész — Kaposvárott : Kohn J. Schröder és Darás sryógys*. Sreg-szárd . Brahsay gyógysz. — Bonyádon : Kramolin J. — Baián: Michitsrh St , lleizfeld tiai, és B<>szek gyógysz. - Pécsett: Zsol-nay W. és E., Zách, Knnz, Kovács, és Sipócz gyógysz. — Ká-rádon : Z.idubánszky g)ó;ys*. — Marcr.aliban : Kiss gyógysz. — Tolna: Fichtl S gyógysz — Dunaföldvárott: Lukács gyógysz.
— Szent György ön : N">thig — Alsó-Lendrán : Kiss gyógysz — Rohonczon : Simon g) ógyszerész uraknál.
Hamisítás ellen minta és védjegy gyei biztosítva.

X « X ~
^ — fi W r.
s«>
Gyomor- só
(Emésztő-por) ^^^J
OLL SEIDLITZ - POliA.
Ocilr nL''l.Tí\v A-olArli h* minden doboz czimlanján a sas
tiKlvOl AaiOdl, az éu sükszorosilutt va„
lenyomva.
Büntető bíróság'' ítéletek ismételten ronstatálták ezégem és védjegyem meghamisittatását; azért óva intem a közönséget az ilyen hamisítványok vásárlása ellen minthogy azok csak ámitásra vannak számítva.
Egy lepecsételt eredeti doboz ára I frt. o. é.
Cl
i A legmegbízhatóbb önsegélyző szer« a szenvedő emberiségnek
minden belső és külső gyulladásnál, a legtöbb betegség ellen, mindennemű sebesülések, fej-, fül- és fogfáias, régi sérvek éa nyilt sebek, rákfekélyek, üszök, szemgyülladás. miu"= enuemü bénulás és sérülés stb stb. ellen.
Különösen tíjrveleniro méltó a hírneves
f
Dr. Forti-féle
SEB-TAPASZ,
mely rendkívüli gyógyereje, elválasztó, érlelő 8 fájdalom csiliapitó hatás''a által It-ggyorsabb, legbiztosabb s egyszersmind gyökeres gyógyulást eszközöl külünuemü bajokban. — Ily bajok a torokgyulladás, légcsőhurut, bőrke «-barnaság, hártyásgyik (Croup, angina) mindennemű megsértitek, harapás, szúrás, vágás vagy égés által támadható sebek, megforrázások, darázs- vagy méhszurások, konok fekéiyek, zúzatok (contusiók) meg-l.-pő gyors fÁjdalomcsillapitással — rögzö+t daganatok, gümők, tályogok, pokolvar, (carbunculus pustula ma-ligna), megkemény kedések. genyedések, vérkelések, minden mirigy betegségek, görvélyes fekélyek, tagyda-ganst, ujjt''éreg. köröm méreg, vadhús, tagszivacs, csont-szu. kitíczamitás és megrándulások, helyi csuz; továbbá a szülés folytáni lábfelfakadasok és sebek, fájós, fekély-zett vagy már genyes uói mell — Sok nő már csirában volt emlőráktól, — a különben elkerülhetlen életveszélyes sebészi mütétuek mellőzésével — egyedül ezen jeles sebtapasz használata által menekült meg.
Végre a testbe teljesen bemélyedt bárminemű szálka, vsgy darázs és méh fullánkja csupán ezen tapasznak rövid idei használata folytán annyira előtűnik, hogy azután a testből közönségesen szabad kézzel, sebészi műtét és f-ijdalom nélkül könnyen kihúzható, mire a seb gyógyulása nem sokára bekövetkezik.
Ezen megbecsülhetlen gyógyszer, melynek jelessége leghitelesebb egyének számos s különös kívánatra bármikor felmutatható bizonyítványai által már régen a legfényesebben elismertetett — rendkívüli s legkülönne. mübb esetekben megpróbált hatásánál és feltünü sikeres eredményénél fogva, melyek használata által még elavult bajokban is eléretnek, jól megalapítod hírét kétségbe-vonhatianul igazolja.
Egy csomag ára 50 kr, nagyobb csomagé 1 frt használati utasítással együtt, postán küldve 20 krral több. Egy forintnyi csomagnál kissebb szállítmány nem teljesíttetik.
Központi küldeményező raktár: Pcoten TOKOK JÓZSEF gyógyszerész urnái, király utcza 7-ik sz. a. Nagy-Kanizsán: Práger Béla gyógyszertárában, Belus József gyógyszertárában, A 1 s ó - L e n d v á n : Kis Béla gyógyszertárában. Sümegen : ötamborszky L. Szombathelyen Pillich P. gyógyszertárban.
A t. cz. gyógyszerész urak, kik raktárt elvállalni hajlandók lennének, felszóilittatnak, miszerint e részbeni ajánlataikat ezen gyógyszer készítőjéhez FORTI LÁSZLÓHOZ czimezve: Budapebt (liáczváros, Bocskay tér, 710. szám) beküldeni szíveskedjenek, ki megrendeléseket is pontosan teljesít.
Vidéki bérmentes levelek általi megrendelések az árnak készpénzbeni beküldése, vagy postai utalvány, vagy utánvét mellett tüstént és legpontosabban teljesíttetnek. (658 13-50)
S c h a u m a n n G- y u 1 a t o 1.
Az országos gyógytár tulajdonosától Stockerau. Orvosi tekintélyek elismerő nyilatkozatai szerint a legismertebb füsz- r''-k összetétele által, különös hatású gyógykivonatnak bizonyult be az emésztés és ▼rrtUctulágnál, valamint ezok következményeinél, "gy-mint a fölöslegei g) omornavnál étvágyhiány, gvomorli ''-v és szorulásoknál Hatályos szer gyengeségi állapot ellen nők és gyeiim-keknel : halvány arezszin, lesováliyodás, s»rgaság és köszvény olliMi. Folytonos használatrálUil ez a/, egyedüli biztos szór, buakolyság és lépkoros kedélyhangulatnál.
A „Medicinisrh • Wohenschrift" április lő. sxáma a k">vetkezőket írja : .A stockoraui gyógytár ind való eyomor-sö haiznos szer ernés/.tesi bajoknál, gyomorgyengülés és hurut ál, valamint az élvágyhiány stb.-nél igen jól mükftdik. sőt több mint jo hatásúnak bizonyult be — Összetétele a legpróháltahb fiiszer^kből oly kitfln~ hatású, mely a legújabb időkben elóssőr jutott köztudomásra A jó sikert láthatólag idézi el«", és túlszárnyalja azokat, melyek t-ddig a haszonrafordít isnAl éléretttek ; és igy mindenki, ki tudja, mily határozottan kárositja az egészséget a iiáburgatott einészt''-s, és mint rontja le a testi állapotot, nem fogja egy ily szernek hatásosságát félreismerni.
Egy doboz ára 75 kr. Vidékre utánvétel mellett a legkevesebb két doboz reudellietó.
Valódi minőségben Nagy-Kanizsán csak Práger Béla gyógyszerész urnái kapható. (70S 10)
00000000000000000000000
1 LATZKOVITS A. I
0 Budapesten,vkcziutcza22.sz.„Nemzeti .zálloda-épület, 0
0 ajánlja 0
0 fehérnemű-, ari divat- és női pipere-aruk raktarát. Q
Legújabb divatú női és férfi nyakkeudők, fehér ém HzineH ingek, gallérok én kézelők.
Zsebkendők, keztyük, alsóinguk és nadrágok, ha ^ risuyak, lábtyuk Cacheuez, színházi fejkendők, illatszer,
V szappan, pénzes tárcsák, botok, esernyők, inggombok, óra 0 lánczok és különlegességeit aprolékosságokban
0 feltűnő olcsó árakon.
Q BV Ingek mérték vagy minta-ing után 2-i óra alatt is elké-
V szittetnek, a legfinomabb angol Chiffon. Oxford és franczia Cre-U tonból, darabja 2 frt 50 kr "mm
Q Ha a levélileg megrendelt tárgyak nem tökélyetesen ki- Q
V elégítő és jutáuvos árakon találtatnak, mindig készségei
(713 3 - G) U
0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
OC
visszavétetnek
8oo
Dr. Tanzer fogorvos,
előadó Umár Grác/-ban az e^yeíemeu.
Cs. k. kitüntetett szájvíz Antiseptikon egy üveggel 1 frt, 1 katulys fogpor 80 kr, 1 adag fogpasta 80 kr, l csomag pasta 30 kr — sok oldalról keresettek és igen dicsérve lettek. A gazdagon befolyt elismerő levelektől eltekintve megjegyeztetik, hogy ezen fogóvszerek Ausztria-Magyarország minden városában kaphatók és megrendelhetők. K«en óvszerek nagy mennyiségben Olaszország. Oroszország sót még Amerikába is küldetnek.
Főraktár Nagy-Kanizsán :
(720 2—12;
Práger Béla gyógyszerész urnái.
Nag-Kanizsán, yomatott a kiadó laptulajdonos Wajdits József gyorssajtóján.
NAGY-KAS, 1878. október 2n.
Tizenhetedik folyam.
1
8 frt.f
SyS^EISÜ2«t»»J ár
égés* évre fél érre . negyed érre . • Egy szám 10 kr
4
o

Hirdetések
6 hasábos petitsorban 7, másodszor 3 mimlen további sorért 5 kr.
nyilttkrben
soronként 10 krért vétetnek f«?l Kittcaiári illeték miuden egyen hirdetésért külSnf '' 30 kr ügetendő. k
kai
r
előbb:
1 A lap sseUsmi rátsát '' illet« k5»lemínyek uerketitthSi, anyagi rétsát illet« | közlemények pedig a kiadóhoz bérmentve intécend&k : NAGY KANIZSA Wtassfesbáz-
Bérmentetlen levelek, csak ismert mnnkatár saktól fogadtatnak el.
^Kéziratok visssa küldetnek.

-SOMOGYI KÖZLÖN Y/
N.-Kanizsaváros helyhatóságának nemkülönben a „n.-kanizsai kereskedelmi s iparbank», „n.-kanizsai takarékpénztár«, a «zalamegyei általános tanítótestület*, a n.-kanixaai kisded-nevelő egyesülőt", a «soproni kereskedelmi s iparkamara n.-kanizsai k&lfálasztmfcnya* s több megyei és városi egyesület hivatalos értesitóje.
lleteuklal kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjeleoó vegyes tartalmú lap.
Felhívás.
A közelebb lezajlott világesemények diplomatiai utószüleményei, ujabban setét fellegekkel boriták el szeretett hazánk politikai láthatárát.
Európa megállapodásai eredményeinek előre nem látott terjedelme komoly liarczokat szült, melyekben az Osztrák-Magyar állam s igy közvetlen Magyarha-/ank is tényezőként vesz részt.
Ezen nem annyira hódítási, mint inkább az európai egyensúlynak, fajdalom idő előtti megrendülése folytán halaszthat-lanná vált polgárosodási nagy kérdés tettleges megoldásánál, vájjon kikerülhette-e Ausztria-Magyarország a tényezők közt mérvadó részt venni?
S állami létét koczkáztatő következményeknek vájjon nem nyit-e tért, ha: Európa határozatainak végrehajtását akár teljesületlenül hagyja, akár azt a más hatalmak fegyvereinek engedi át? — ezen világ fontosságú kérdésekben döntóleg határozni, a tények indokát latolni, a tényezők eljárását bírálni, — később a történelem, közelebb az alkotmányos hatalmak feludata-leend.
Nekünk, kik elől a mérvadó körülmények ismeretének hiánya, még a véleménynek is fátyollal boritja el alapjat. — nekünk nem oda irányul hivatásunk. — Mi tényekkel, szomorú, szivrepesztó tényekkel állunk szemben:
Fiaink, testvéreink vér-
z e n e k k ü n n, s h o n n vérzik értük minden szív; de a szí v fájdalmainak, csak szivsu-g a 1 t a cselek vények hozhatnak irt, s igy ha a távolból
a jajkiáltás vészt, nyomort hirdet, a hazából hirdessen aviszhang segítséget, vigaszt.
Ezen kevés szavakban foglaltatik a mostani körülményeknek megfelelő hazafias kötelességünk s az: a miért a vármegye minden lakosához, de különösen hozzátok Zala lelkes leányaihoz irányul kérésem, hogy foglalja el buzgóságtok azon tért, melyet Zalamegye közönségének fóleg a kivonult harezosok honhagyott családai segélyezésére irányzott buzdító felhívása még számotokra fenn hagyott, értem a jelenleg korházakban sinlódó, s a később hazatérendő sebesültek szánandó sorsa enyhítését. Az elsőkre nézve gyógykezelésüket konyító tépés, és főleg sebkötözésre szolgáló vászon anyag, és a szenvedőknek vajmi gyér élvezeteit némileg növeló, erósitó ital, befőtt gyümölcs, és szivaradoniányok valóságos jótéteményekké válnának. Az utóbbiak, t. i. a kórházakból, még gyengélkedőén elbocsájtott rokkantak, elgyengültek s különböző mérvben munkaképtelenekre nézte, ezeknek vigasztalása és segélyezése csakis némileg jelentékenyebb pénz összeggel lévén eszközölhető, ennek megszerzésére egy sorsjátékkal összekötött, november 17 én este íigerszegen tartandó ünnepélyes tombola ajánlkozik leginkább, — melynek reménylett dus eredménye a hazafias áldozatkészség azon mérvével leszen arányban, melylyel a tombola és sorsjáték nyereményeit képező tárgyak minő nagyobb mennyiségben adományoztatni fognak, a mit azon megnyerő buzgósággal is, melylyel az ezekre kiadandó 10,000 db. 20 kros sorsjegyeket elárusítani sikerülend.
Ezen kettős kegy teljes működés az, mi főleg legmelegebb s tiszteletteljes kérésem tárgya.
Boldogítani, „a nő* gyönyörű hivatása, az életgondjait övéivel megosztva enyhíteni, legszebb feladata, de kiválóan a szenvedésnek ápoló kezet nyújtani a középkor vadságából kiemelkedő mivelódés korszaka óta történelmi dicsősége.
Nektek is Zalának lelkes hölgyei azért olta a Mindenható bőkezűsége szivetekbe nemes, honleányi érzelmeket, azért adá a szendeség báját, az erkölcs szeretetre méltóságát, hogy legyen mivel viszonozva jutalmazni a szeretettel párosult tiszteletet, s lovagias oltalmat, melynek a mivelt világban kegyelt tárgyai vagytok, — de adta még pazarul a kegyeletet, és könyört is, hogy azzal legyetek a gondviselés földi képviselői, hogy legyen varázs erőtök, áldássá változtatni a fájdalom könyüit.
Ezekre támaszkodva erős a bizodalmam, melylyel reményleni bátorkodom, hogy ezen tiszteletteljes felszólításomnak engedve a hazafi kötelesség szánandó áldozatai mellett emelt szívélyes meleg kérésem mielébb s mi bőségesebben teljesülén cl.
Zala Egerszegen, 1878. évi szeptember hó 28-án.
ÜRMÉN YI JÓZSEF m. k.
főispán.
A fennjegyzett czélra szívesen szánt tárgyak nevemre czimeztetett csomagokban akár Egerszegre egyenesen, akár az e részben utasítással ellátott szolgabírói urak utján beküldetni kéretnek. A tárgyak elhelyezése, elküldése és a nyerendő összeg kiosztása körül, egy erre általam külön felkérendő bizottság intézkedend.
A fennebbi felszóllitás folytán eddig következő kisorsolási tárgyak adományoz-tattak:
I. Főispán ur ő méltósága részéről: Petőfi minden munkái fényes disz-
kiadásban.
II. Gróf Deim ur részéről:
1. Szaruból készített lóportartó.
2. Porczellán sajtárka.
3. „ hamutálczácska.
4. „ szivartálcza.
5. „ kéznedvesító hengerke.
6. Öntött vas dohánytartó fedeles.
7. „ „ aljú tollkefe.
8. Hatcsövű revolver.
9. Bőr szivartáska.
10. Fa czigarettc szelencze.
11. Újságot felvágó fakés.
12. Kanóczos szivargyujtó.
13.Flórenczi mozaik arany mell-tű.
(Folytatása köv.)
A soproni kereskedelmi s iparkamara köréből.
I.
A nagym. magy. kir. földművelési ipar és kereskedelmi ministeriura f. é. 7573 sz. alatt kibocsátott rendeletét, — mely szerint Szerbiából a kérődzőknek és azoktól származó nyersterményeknek Magyarországba való behosatalát helyesen megtiltotta, — legújabban oda módo-sitandónak találta, hogy az 1874. XX t. cz. 13. §-a alapján elrendelt szoros határzár fenntartása mellett, a teljesen kiszárított juh- és kecskebőrök a baziáai és zimonyi állomásokon keresztül az alábbirt módozatok mellett behozathassanak.
A teljesen kiszárított juh- és kecskebőrök behozatala, a fennforgó körülményeknél fogva, csak a honi gyári használatra szorittatik, és pedig oly kikötéssel, hogy ilyen bőrök behoza-
TÁRCZA.
Boldog, kinek .....
„Boldog, kiuek nincs sok vágyai" Art tartják, én tagadom. Ha ugy volna, örömök közt Telnék éjem, nappalom. Hisz nekem csak egy vágyam van Birni téged, kedvesem! 8 ez egyetlen egy vágy mellett Kzer a kin szivemen !
BALOGH GYULA.
I
Egy uri lak titkai.
— Beszély. — Irta: Dolor.
(Folytatás és vége.)
Nehogy dult vonásai ót talán vele találkozó ismerősök előtt elárulják setét félreeső utczákon keresztül vette útját és igy minden öaazetalálkozás nélkül érkezett meg a kitűzött helyre. Fiatal emberünk levett fóveggel állott ''^.rneg a keieszt alatt és a következő imát rebegek ajkai; mig homlokáról nagy hideg veritéki cseppek gyöngyöztek alá :
„Kegyes és nagylelkű istenem atyám! íme itt, a hol Idvezitőnk kegyeletére emelék e keresztet, mely éretlüoki feláldozására emlékeztet, itt e helyen könyörgök hozzád ! ne vond el tőlem Mariskám drága szerelmét — oh! mindenható atyám, engedd, hogy Mariskám atyjáról — egyesülésünket illetve — könyör-géseink ne pattanjanak vissza! — Adjad, hogy belátva, miszerint c«akis szerelemben lehet
leánya boldog, frigyünkre áldását elmondva, | kezeinket egybe tegye — — Istenem, atyám !
hallgasd meg könyörgésem és ne vond ei sege-1 delmed tőlem Amen."
Az „Amen" szó elhangozván, gyengéd i érintést érze Miksa vállán, miro ó mintegy álomból felrezzenve tekinte hátra — előtte kedves Mariskája — átölelé és halkan mondá: Imádkoztam.
Igen kedves imádkoztál. — Csendes tanuja valék imádságodnak s veled együtt újból mondom el:
Isten legyen segedelmünk 1
Hivattál angyalom, szólt Miksa, hivattál angyal s megjelenék, hogy a mint mondád: teendőnkről tanácskozzunk.
Igen kedves, tanácskozzunk teendőnkről.
Időm nem enyém, észrevehetik hazulróli eltűnésemet, — mára tehát tanácskozásunk csak az leend, illetve sürgető kérésem oda hat ki, hogy te holnap még a reggeli órákban — mert estére megérkezik hozzánk Kálay ur atyámnál mint kérő lépj fel, mond neki bátran szemébe: birod szivem birni akarod kezem is.
És ha atyád engem, mint jól tudom, aze gény sorSöm, éa eszót fájdalmasan mondá ki — hozván fel, ujbdl elutasít — akkor mit tegyek ? — Bzólt Miksa kedvesére borulva, azt erősen kebléhez szoritva, mi alatt könnyek peregtek szemei alá.
Akkor, szólt Mariska kedvesének könyüit lecsókolván, — akkor is a tied leszek és egyesülünk a halálban.
A halálban — mondá Miksa és buako-moly vonásai a hideg borzadály tói túlvilági sápadt szint öltének fel, — és te meg akarnál ekkor halni?
Igen! Miksám, veled meghalni nekem boldogság.
Ara legyen ! — még holnap délelőtt megteszem atyádnál a kellő lépést birtokombani juttatásodért.
Az Isten legyen velünk, hogy atyám szivét sikerüljön meglágyítanunk. — Holuap szintén ez időben e helyen találkozunk. — Isten veled kedves Miksám!
Fogadásunkra hitelesítésül a szokott pecsétet, szóla Miksa és ajkaik csendesen érint-kezének.
Isten veled.
Mariska eltávozott. — Miksa némán, fájdalmasan tekinte kedvese után, szemeivel kiséré folyton, mig el nem tünt látköre alól, azután ő is hazafelé vevé csendes merengéssel útját.
II.
Megbocsásson a szíves olvasó, hogy miután elbeszélésem egyik hősét lefestém, a másikat minden máz nélkül állitám elibe. — De leányaink lerajzolása én szerintem egészen felesleges, mert kérdem a nyájas olvasót: Van e közöttünk egy is, ki kétségbe vonná ezen állításomat: vájjon nem e angyalt bir minden szerelmes fiatal barátom kedvesében.
Mariska pedig a szó szoros értelmében angyal is volt. — A b >jos tekintet, as angyali solidság, mi szép szabályos arczain visazatük rözik, a nyájas leereszkedés, melylyel mindenek irányában élt, már ezek is őt az angyalok sorába helyezék, hátha még mindig mosolygó bibor ajkait, hófehér gömbölyű karjait, píesi majdnem átlátszó kezecskéit hozzá vesszük,
mindez mondom Mariskát valódi angyallá varázsolta.
Most tehát, midőn e másik hősét is elbeszélésemnek, ugy mint gyenge tehetségemből kiteltek, eléggé hűn lefestém, — a szíves olvasó engedelmével felveszem elbeszélésem folyamát.
Másnap reggeli 10 órakor Miksa már kedvesének atyja háza felé tartott
Mielőtt azonban bekisérnők, hallgassuk meg, Ihászy ur, igy hivták Mariska atyját, leányával tartott párbeszédet.
Ihászy ur karos székben ül Íróasztala előtt szemei átszurólag pihennek leányán, ki reszketve halványan állt előtte.
Miután egy kissé elkéstünk, s igy a pár beszéd elejének hallhatásától megvagyunk fosztva, cseppet se boszankodjunk elkéséaünkön, hanem annál jobban figyeljünk ennek folytatására.
„Atyám! szóla Mariska, az égre kérem, ne kényszeritsen egy oly házasságra, melyben soha de soha sem fogom igenemet adni."
És ón parancsolom, hogy Kálay ur hitvese leszesz, nem akarom oly sehonnai által nevemet beszenyezni.
Atyám mi és Miksa már rég szeretjük egymást, örök hűséget esküdtünk és esküm megszegni nem fogom.
Lári fári, szólt Ihászy ur türelmét veszítve, te Kálay kezét elfogadod, ennél jobb „partiét" nem csinálhatsz.
De, atyám, én Miksát szeretem, szivem már rég az övé és övé is fog maradni, miért nem hát kezem is néki adni?
Még meglátom, szólt Ihászy ur, székéről felugorva, hogy parancsomnak ellenssegüUt«
TIZENHETEDIK ÉVFOLYAM.
talára minden egye« esetben a fenncsimzet-raagas minisztérium engedélye kérendő ki.
A emiitett két belépti állomáson működő szemlélő bizottsági tagok, illetőleg — zimonyi vámhivatal napidijait és esetleg fuvarköltségét az illető tulajdonosok fizetendik. Hasonlókép a tulajdonosok fizotendik a Szerbiából miniszteri engedély mellftt behozott juh- és kecskebőrök vizsgálatáért a lerakódás helyén működő szemlélő bizottságok költségeit is.
Sopron, 1878. október havában.
A kereskedelmi és ipar kamara.
ZALAI KÖZLÖNY.
II.
Az Olaszországba való közvetlen kivitelnél az árukhoz özármazási igazolványok adan dók, mivel különben az olasz általános vám-jegyzéknek kedvezőtlenebb tételei alá esnek.
Ennek köve keztében a nagym. kir. pénzügy minisztériumi a forgalom könnyítése tekintetéből elrendel ni méltóztatott, bogy az emiitett származási bizonylatok az ország bel sejében fekvő vámhivatalok által kiállittatnak, mely esetben azonban azok az eljáró pén*ügy-jgazgatóáág, vagy vám- és adófelügyelő, — a budapesti fővámhivatal bizonylatai pedig az olasz kormány kívánságához képost külön a fővámigazgató ur által láttamozandók. A bizonyítványok kii ön lapon állitandók ki, azokba minden szüksé^-s ¡''dat felveendő és az igazoló
ír *T*
hatóság aanak « alódiságát igazolandja. A bizo nyítvány a kíbocsájtó, valamint a hitelesítő hatóság pecsétjével látandó el.
Mi ezennel közhírré ¡étetik.
Sopron, 1878. októb.-r havában.
A kereskedelmi és iparkamara.
Eredeti levelek a harcztérrol.
Xutnik október 16. 1878.
írj minél gyakrabban ! — igy szóltak utóbbi soraid —melyeket többször elolvastam ; ■ le sajnos, eddig uem lehetett, mert szerezni mentünk idegen helyre, s nyertüuk is oly or szágot. a melytől undorral sietek elfordulni, a melyben a oiviluátionak még csak nyomára nem akadnál, ha fényes nappal égő lámpával keresnéd is. — Vároáai és falvai olyanok, minthabódok készítették volna, »leghitványabb, rendetlenül épült minden izlés nélküli faviskók.
Azt ki a tied, hogy én Vajdasy kereskedő segéd, és eszót megvetően ejté ki, iránti szerelmedből Kálay urat visszautasítom, — az nem fog megtörténni. — Menj szobádba, és ezzel beszélgetésünknek vége szakadjon.
Megyek atyám, hogy azonban Kálay hitvese leszek, arra esküszöm, hogy nem, — tid ezzel Mariska szobájába vonult vissza.
lhászy ur haragja leánya eltávozta után eaillapodui kezdett már, midőn eseudes kopogás haila;szotl az ajtón.
Szabad! szóla lhászy, mire az ajtó kinyílván. — Miksával látá magát szemközt. — Miksa látásakor méregpir futábe arezátésdühe tetőpontját éré, midőn Miksa lesütött szemek kel, halványan cs szótlanul állott előtte. — Még pár perczig tartott mindkét részről e ki nos hallgatás, mig végre lhászy ur, dühét lehetőleg visszafojtva, a nélkül, hogy székéről felkelt volna e szavakat intézé Miksához.
Minek köszönhetem e váratlan meglátogatást Vajdasy uram?
Mik sa arcza lassanként kipirult és emelt hangou mondá :
Uram! a hosszas bevezetést mellózni akarván, jövetelem czéljáról, mi bizonyára kegyed előtt már úgyis ismeretes, akarok röviden szólni, — kereskedését, ugy hiszem három éven keresztül megelégedésére szolgáltam, — szegény vagyok ugyan, de épek karjaim, ép az eszem is, hogy leányát, kinek szivét már birom és most öntől kezét kérni jöttem, az élet göröngyös utain megvédjem.
lhászy ur gúnyosan mosolyogva mére geté Miksát tetőtől talpig azután feleié:
Nagy fába ütötte édes barátom fejszéjét ezt ugyan — magára mutatva — eldönteni nem fogja tudni. — Üzleti dolgaimmal külön ben, látja igen elvagyok foglalva — egy csomó irást rendezgetve — megfog hát uram, szólt, gúnyos mosolyát újra felvevén, — bocsátani, hogy o fontos tárgyról önnel bővebben nem értek ezhetem.
Annyi, szólt Miksa, hogy távozhatom. A mint venni tetszik. Isten önnel! Ha leánya boldogsága eny-nyire fekszik szivén, ám legyen isten akarata; ós ezzel távozott.
Hagyjuk el rövid időre szerelmeseinket kétségbeejtő helyzetűkben és keressük föl Kálayt, kit lhászy, leánya férjéül volt válasz tandó.
Kálay belépésünkkor épen utazébőröndje rendbehozatalával van elfoglalva. — Mint látssik utazást tenni szándékozik, mert kocsisa
— Egyébként áttérek azon borzasztó ut leírására, melyet két héten át beutaztunk, s melynek nehézségeibe 10 évi szenvedés összpontosult. — Mait hó 30-án indultunk ki Zavaljeből Bihács-nak s tovább Krnpa felé, de innét nem agy, mint hittem, Novinak s onnét tán haza, hanem Cacinnak fel minden néven nevezendő falába, melyek még ellenségesek valának. Egyiknél különösen erős támadás várt reánk. Kesdetben, mert ötezeren voltunk, nem is hittem, hogy a sor reánk kerül} alig egy óra múlva azonban benn voltonk a javában, s 11 órától kezdve estigfolyton de folyton tüzeltünk ; másnap ismét, de ekkor már a golyók csak fö lőttem röpdöstek, minthogy a tüzvonalba nem kerültem; mig végre az ellenfél mogadta magát.
A csata két napján semmiféle enni valónk nem volt, pedig elindulási reggel sem ettünk. Képzeld tehát; két napi teljes készlelbeu lenni, éjjel nappal nyugalom és evés nélkül, minő állapot lehet! s emellett minden perezben várható volt a halál, vagy az ennél borzasztóbb meg sebesülés, elfogatáa. E csata a bihácsinál sokkal rosszabb volt, s századom (2-ik) oly helyzetbe került, hogy majdnem mindannyi a bátorság áldozata lett; — ekkor agyonlövetett 11, megsebesült 25, utóbbik közt Kollay Alfréd is, ki azonban sebeiből ki log gyógyulni, mig ezek közöl is többen elhalnak. A többiek előtted ismeretlenek, legfölebb h.i az 1—i nagy-bőgősre omlékszel, ki oly hiven húzta nem egyszer, szintén «"halottak közt van; miut tudom, nős szegény s két gyermek atyja volt.
A csatahelyről tovább folytatva utunkat ellen ál lásra nem akadtunk, mig azonban másik 2 ezredet e^y várnál valami hitvány ágyúval lődözni kezdtek, s gondold: a támadók húszan voltak összesen 1 Ebbói láthatod, minő vakmerő nép, négy — ötezer embert képesek hatan heten utegtáruadui, a hogy jártuuk a csata másnapján is. Táborozás alkalmával vagy húszat lelőttek, s 4 et megsebesítettek, mig őket elűzhettük, s számra alig hatan voltak. El is felejtém említeni, hogy ama heves csatában a halottak és sebesültek száma a százat meghaladja ezredünkből, (48.) s ezekből századomra esik 3G. Tovább csatába nem keveredtünk, hanem folytonos útban szabad ég alatt szenvedtünk Cacínig, hol az irgalom vég kép elhagyott bennünket, mert nagy esőzés lett úgyannyira, hogy egész éjjel állva ázni kellett, s másnap mégis indulni kifelé Mutnikba
belép és jeleuti, hogy a lovak be vannak fogva lehet indulni. — mire bőröndjét kiviszi, maga is, még egy futó pillanatot vetvén a tükörbe, kimegy, kocsijába kényelmesen elhelyezkedik, tovarobogtatott.
Megérkezvén lhászy házához, azonnal az öreg ur szobájába vezetette magát, ki őt azo kott előzékenységgel fogadta.
A minden napias kérdezgetúdések után a beszélgetés komoly fordulatot vőn, a mennyiben a házassági szerződés pontjainak megvita tására tértek át. — Ennek leirásával nem akarom a szíves olvasót untatni, elég legyen megemlítenem, hogy ezt csakhamkr rendbehozák cs Kálay magát ajáulotta, hogy kedves arája nál tehesse tiszteletét.
lhászy elégülten mosolygott a „partié" fölött, nem volt semmi oka ezt megbánni: Kálay mivelt ember, vagyonos kereskedő 45 éves ugyan, leányom mondá magában M. vá ros legvagyonosabb kereskedő neje leend.
Hagyjuk lhászy urat hiu ábrándozásaiban elmerülve és kövessük Kálay t Mariska szobájába.
Az ajtóhoz érve Kálay csendesen kopogtatott, de semmi válasz, újból kopogtat, hason lókép semmi válasz. A kíváncsiságtól sarkalva, mert csak elébb mondá lhászy, hogy leánya szobájában van, bonyitja az ajtót. — Üres az,
— az asztalhoz közeledik, — és ott legnagyobb csodálkozására egy levelet lát ő hozzá czimezve
— valami rosszat sejtve, remegő kezekkel bontá azt föl, tartalmát megtudandó. — Olvasás közbeu halotti sápadtság boritá el arczát, — mig végre elolvasván, egész testén reszketve, kezeit görcsösen ököllé szorítva csupán eszavat tudá kimondani:
Kegyetlen atya 1
Bement lhászy szobájaba, komoly arcz czal szótlanul nyujtá át neki a levelet, magát ajánlotta, s még mielőtt lhászy kérdést intézhetett volna hozzá, sebesen távozott a szobából kocsisának azonnal befogni parancsolván, fájdalommal telt szívvel hagyá el lhászy házát.
Vájjon m>t tartalmazhatott e levél, mely Kálayt lhászy házától elüzé.
Olvassuk mi is el, s ekkor megtudjuk ezen magaviselete okát. — A levél igy hangzik :
Tisztelt Kálay ur !
Ön atyámtól kezemet megkérte és azt mégis nyerte. — Szivem régtől fogva egy be csületes ifjúé, ki ezt meg is érdemli. — Ha tehát atyám parancsát követem, sziv nélkül leszek önnek neje. — Az ifjú, kit szerelek, megkérte atyámnál kezemet, de ő elutasitá. — Hasztalan
teljes nélkülözés közt, derékig érő vizekben mászkálva, mig végre megérkeztünk kitűzött helyünkre Petroeeüon felül, kftsel a határhoz. — Élelmünk azonban most sincs, folyton éhesünk, szerencse, hogy a lakosság egy kis gyümölcsöt mégis szolgáltat.
Elbocsáitatásunk idejét még nem tudom.
Isten velünk!
-ó—
Egy őrmester levele a harcztérröl szülőihez Zala-Eger szegre:
Yernogrfcc, október 10. 1878.
Drága asülőim 1
E hó 2 án estefelé irtam önökhöz utolsó levelemet a kivonulás előtt Zavaijeből; csudál-kozni fognak ugyan azon, hogy tőlem azóta levelet nem kaptak, de ha csak gyanították volna, bogy azóta mit kelle kiállanunk, akkor bizonyosan örömmel nélkülözték volna soraimat. Ami a levelezést illeti, én bizonynyal nem vagyok hanyag a levélírásban, különösen most, midőn bizonynyal tudom, hogy szeretett szülőim ugy aggódnak miattunk.
E hó 3 án l/a7 órakor reggel kivonultunk Zavaljeból és Bihácson keresztül menve esti 7 órakor a setétben Ostrocsacba értünk, a hol táboroztuk is.
Negyedikén kora reggel 0''trocs.icból is mét elindultunk és éjjel Csasinba érkeztünk: eddig semmisem történt. Itt az egész 48-ik gyalogezred összpontosult a többi ezredekkel cs 5-en pihenői tartottunk.
Most kezdődik elbeszélésem :
Hatodikán kora reggel elindultunk Csasin ból és alig órai menés után az ellenségre bukkantunk. Itt most egy oly Bzinjáték kelet kezett a milyent még sohasem hallottam: Iz«csics és Bihács ehhez képeit semmi volt. Az ellenség nagyszámú mintegy 3000 - főre menő volt és nn 3 oldalról támndánk. Borzasztó jelenet volt; ugy tetszett mintha k-vésik lettünk volna é^ egyes osztályoknak néha reti-rálni kellett és végre mégis sikerült az ellen Béget leverni és igy üztük őket folytonos kemény harezban egész Krijada-ig és ekkor 10 óra éjjel volt; tehát reggeli 8 órától esti 10 óráig folytonos tűzben voltunk.
Ekkor minden elfoglalt helység, házak és minden leégettetett: egy borzasztó nap volt.
volt minden esdeklésem, hogy csakis Vajdasy Miksa — igy hivták őt — neje akarok lenni, — de ő szilárdul áll a mellett, hogy önnek ke zét el kell fogadnom. — Ugy hiszem megbocsát tisztelt Kálay ur, hogy mintsem sziv nélkül legyek egy férfiú neje, ki ugyan teljes tisztele-tomet birjn, de ez korántsem szerelem, inkább a halált választom kedvesem karjai között.
Bocsásou meg nyílt, őszinte vallomásomért, 8 azt is, hogy e végből a halált válaaxtotla
lhászy Mariska.
III.
Másnap X. város temetőjében két hulla találtatott — az egyik Vajdasy Miksának a másik lhászy Mariskának ismertelett föl.
Szüreten.
Itt a sxiiret aj borával, PcstA cxigány czimbalmával,
Nosza rajt* hát, — Sírjon a hur és nevess- n, Engem a lány igy szeressen,
Eszem ajakát! Félre innen a bubán*'', Knlacat ide kettSt hármat
De csak isibe, Hadd lobogjon a kedv lángja, ast a bor árja S*H*j heribe.
Hnzxad, * hur hadd s**k*djon, Szivból * dal hadd fakadjon
A teremt'' adtát! Harmat nélkQl * 3<>k virág, M*gyar nélkQl ex a világ Nem ér egy batkát. — Jer öle ube kis galambom, Vígabban szól árva lantom,
Keblem lángra gyúl, — Megiszom a hegynek borát — Szeress lelkem haragszom rád, Könyflm órted hull.
Talpra fiuk ■ honleányok — Rajtunk v*n a török átok —
Se baj, mulassunk, Borban a bú kedvet terem, Zöld olajág * szerelem —
Zengje vig dalunk. — Itt a szüret uj borával, Nyakig a hon adóssággal, Ez a dicső polcs 1 ? — Huszad, a hur hadd szakadjon, 8zivb81 e d*l hadd fakadjon : .Élj
en negyvennyolc* !*
0LTAHÁZY FERENCZ.
OKTOBER 24 1878.
Vesztességünk igen nagy volt.
1 alezredes, 2 őrnagy, sok tisst és katona halva és sebesülre volt.
A 48-ik gyalogezred 2-ik százada a leg
vitézebb és legbátrabb volt.
Az alatt mig a 7 ík és 8-ik századnak retirálni keltett, ezeknek segítségére jöttek, as ellenséghez mintegy 20 lépésnyire közeledtek és egy sortüs által as ő oldaluk felől levő felkelőket egész en összelőtték; és ezeknek volt legtöbb vessteségük.
Miksa öcaém mindenütt legelői volt és hála Istenitek egészséges maradt.
A 48 ik gyalogezred vesztessége 21 halott, 85 sebesült és 10 eltűnt; ezek között a 2-ik századnak magának 11 halott és 27 sebesültje volt. A többi ezredek vesztességét nem tudóin, de azoké is ily számos.
Éjjel 11 órakor tábort üténk és pihentünk; éjjel 1 órakor raonagiroztunk, éa reggel 5 órakor ismét folytattuk utunkat.
He''edikén reggel ismét megtámadtuk az ellenséget és reggeli 6 órától egész estéig tartó ütközet után az ellenséget Pecsi-ig kergettük, ott a várat elvettük é< elfoglaltuk.
Nyolczadikán pihenés és fegyver elsze-dés volt.
Kih-nczedikén reggeli 6 órakor Pecsiu-ből Kladucan keresztül Pozdvizdba mentüuk, ott este megérkeztünk és ma 10 én Pozdvízfi-ból Vermográcz-ba jöttünk.
Kilenczedikén és tizedikén egy lövést sem tettünk, mert bárhova érkeztünk, azonual átadták a fegyvereket. Hetedikén alig volt az ezred vesztesége 10 ember, de 6-án azt gondoltuk, hogy a világ tönkre megy.
Folytonosan mennünk kell, késő estéig, és akkor is gyakran nem kapunk enni, és ha igen, ugy alví''s helyett az egész éjjel tőzni kell.
Bm fogják tehát látni, hogy ilyen körülmények között nem lehet az írásra gondolni.
Nyolcs napig le nem vetkőzni, éjjel majd megfagyni, nappalig vesződni és hajssoltatui.
Ma délután 4 órakor itt megérkeztünk és én felhasználom a nap azon óráját, a mely ben önöknek irhatok.
Henrik öcsémmel tegnap, Miksával éppen most beszéltem, mind egészségesek; de ha ez még sokáig igy megy, akkor mind oda leszünk akik itt vagyuuk.
Holnap reggel ismét megyüok, mint mondják Buzimba. Miksa nem ér rá irni, mert folytonosan szolgálatban van. Most már holdvilág van.
Önöktől szeptember 17 é''.ől nem kaptam levelet; Henrik és Miksa e hó 3 án kaptak.
, Éljenek boldogan, tiszteli önöket forrón szerető hálás fiuk,
Ss-r P-l. őrmester.
Helyi hírek
— Köszönet nyilvániUts.* A nagy -kanizsai általánosipartársulat mély háláját s köszö netét fejezi ki az alábbirt egyletek és egyeseknek, kik kegyesek voltak zászlóavatási ünnepélyén megjelenni s jelenlélök által az ünnepélyt emelni. Ezer hála n»*g. Svastits Benóné és helyettese Chernél Gyuláné úrhölgyeknek, kik a zászlóanyaságot elfogadni méltóztattak, a honleányi érzületnek engedve bennünketörökre leköteleztek, köszönet a mélyen tisztelt nép szerű alispán urunknak , tekintetrs Svastits Benó urnák, ki leereszkedve hozzánk nem kímélvén úgyis sok teendői között a fáradtságot, az iparügy iránti hajlamát oly féuyesen bebt-zonyitá, s kegyes volt szavával megígérni, ho^y jövőre is támogatja; tartsa meg az Ég sokáig a hazának. Köszönet a minden jóért lángoló szívű Babochay György polgármester urnák, ki mind a város első polgára lelkesítő szavaival a közönséget s bennünket buzdított. Köszönet Henca Antalné úrhölgynek és Matosh Vilma kisasszonynak, kik a koszoruhölgyek szervezésében elismerő honleányi kitartó fáradalmat tanusitottak a a bájos koszorú hölgyeknek: ők képezik a bimbókat emlékeinkben. Éljenek. Köszönet a már «>rs7ágszerte jótékonyságáról ismeretes kisd''.-dnevelő egyesület buzgó választmányának, ugy a helybeli nem^sszivü dalárdának, a derék és fáradhatlan önkénytes tűzoltó egyletnek s annak nemes érzelmű elnöke Oroszváry Gyula urnák. Bátorfi Lajos, Hoff mann Mór szerkesztő uraknak, kik a társulat üterei, s támogatói, t. Plihál Ferencs kir. köz jegyző urnák, ki kegyes volt a társas ebéden könyvtárunk szaporítására 30 irtot gyűjteni, Foldy Ferencz tagtárs ur, ki remekül ingyért készité el zászlónkat, Perkó Péter és Veinhoffer Gyula tagtárs urak fiatal festők, kik ingyér a gyáaz szalagokon remekeltek, Zottel György kárpitos ur, ki a díszítési munkáját ingyért tel-jesité, s mindazoknak kik becses megjelenésükkel ünnepélyünket emelték, és as ipar Ügy iránt érdeklődnek. A bizottság nevében : Kápli Antal társulati alelnök.
♦ Tér ssttke miatt közijük ily későn.
Sserk
tizenhetedik évfolyam.
— leljegyexxük folytatólag azon koszorú-lányok jelmondásait, melyet az ált. ipartársulat zászlójának felavatása alkalmával a szegbeveréskor mondottak: Keller Marcsa:
Egyetértés viruljon ejelvény körül. — Schiffer Julcsa: Az iparnak lógj büszkesége mindig.
_ üroufeld Sarolta: Hir és szerencse érje ezen
jelvényt. — Welisch Betti: Boldogság kisérje a honti erényt. — Weiss Karolin: Szorgalom és igyekezet, fogjon itten testvérkezet. — Kovácsics Irma: Hit, remény, szeretet, legyen mindig veled. — Weiss Iréu: Munkásság a jólét alapja, ez viruljon e zászló ajntt.
— Eladók a „Vasárnapi Újság" teijes évfolyamai az első számtól kezdve tiszták és hiánytalanok, minden évfojyam erósen bekötve van, ÜHSzeseu 24 kötet. Értekezhetni e lap szerkesztőségében.
— A keszthelyi gazd. tanintézet hal-gaióságs által oktober hó 19 én megyénk sebesültjei javára rendezett tánc*. vigalom egyike volt a legszebb sikerüeknek. Városunk és vidéke nemed áldozatra (ép ugy mint tánezra) kész hölgyei sereglettek egybe, leróni e szent ügyben adójukat. Már kilencz órakor megtelt a Sillinszky ur áltnl e czélra ingyen felajánlott, egvszeriien — de Ízlésesen foldiszitett terem, a iegszebb hölgy koszorúval, kik mintha mindnyájan a széppel párosult egyszerűséget kiván ták volna képviselni: öltözetüket a szerint vá Úsztatták, s ez egyszerűségük, s nemes foazte-lenségük által mintegy a kedély templomává változtatták a termet. Csakhamar megzendültek a hurok s élénk táncz vette kezdetét, mi zavartalan kedvben tartott egész a piruló (azaz bocsánat! esős) hajnalig. Szünóra »latt a szép száma sors-tárgyak soroltattak ki élénk izga lom mellett. A hölgyek között láttuk: Ilanny Andornó, br. Bothmér Irma, IIofTman Sománé, Manovilné uruöket. Továbbá: Wúusch Ilona, ki bájos egyszerűsége és vidám kedélyével osztatlan hódolatot nyeri, — nemkülönben a szép és megnyerő modoráról mindeuki által ismert Lakner Tónika, Ilanny nővérek, Pataky n-*vé-rek, Práger Karolin, Saryer Jeni, Weltner Adél, Lenhárd Netti, Szabó Vilma, Stokker Vilma, Kohn nővérek, Sröber nővérek, Breyer Szidónia, Kollár Jolán, Sleiman Györgyike, Weitner Adel, Koliár Stanc/.i, Szabó Etelka és Horváth Mari kisasszonyokat. Semetke József.
— Az alsó-lemlvai fia»alság által, — az alsó-lendvai járásból a hareztérre mozgósi-tottaknak nyomorban levő családaik felsegélyezésére rendezett, és folyó évi október hó 12 én megtartott tánczvigalom összes bevétele a tölüitizetések és a meguem jelentek részéről adományozott összegekkel egy ütt 101 frt 50 krt, te.MZ ki. Tettleges kiadás volt 75 trt 25 kr. — A fennmaradt tiszta jövedelem tehát 26 frt 25 kr, mely összeg illetékes helyre juttatás végett az alispáni hivatalnak küldetik el. A fölüiti/.e-tők, és azok névsorát, kik habár megnem jelentek adomán) aikat a jótékony czélra beküldik — következőkben közöljük: Kovács János ügyvéd 1 frt, N. L. 1 frt, Fodor Kálmán 1 frt. Kremsier Izidor 1 frt, Paslek János 1 frt, Schmidt Kezaő 3 frt, Tauaz Ferencz 50 kr, Mocsáry János 1 frt50 kr, Tomka György 1 fri, Zarjeczky Vincze 1 frt, Travnik Lajos 1 frt, Yriiheim Izidor 4 frt, Kozma Márton 1 frt, Veczko Alajos 1 frt, Kosenberg B. 1 frt, Matók Imre 1 frt, Dr. Pollacsek Arnold 2 frt, Koczet Mátyás 1 frt, Alszeghy János 1 frt, Hajós Mihály 4 frt, Dr. Móser Soma 1 frt, Lőbl Ignácz 2 frt, Berényi Kálmán 1 frt, Keioh János 1 frt, Dr. Zabulik László 1 frt, Karabélyos Elek 1 frt, Padusiczky Lajos 1 frt, Lendvay Mátyás 2 frt,'' Barsch Henrik 2 frt 50 kr, Stein Antal 1 frt, Feiglstok Vilmos 1 frt, Viola Ede 1 frt, Balog Árpád 1 frt, Funk Ignácz 1 frt, Nagy Sándor 1 frt, Luttár Miklós 1 frt, Vojta Ferencz 1 frt, Pollák Lázár 1 frt, Vámosy Lajos 2 frt, Prey György 1 frt, Kocsi József 2 frt, Egerváry Jenő 2 frt, Fülöp Lajos 1 frt, Jakab Alajos 1 írt. Midőn az igen tisstelt pártolók és adakozóknak szives részvétüket megköszönnék, egyúttal sajnálattal kell megemlítenünk, hogy a részvét igen csekély mérvben nyivánult, miért is, — daczára aunak, hogy a rendezőség mindent elkövetett a mulatság kedélyesebbé tételére, — oly helyzetbe jutott, hogy a csekély számban megjeleut vidékieken kivül, alig volt képes a négyesre 8 párt összeállítani; minek oka ismét az volt, hogy a helybeli intelligentia, alig egy pár kivételével, meg nem jelent, és c visszahúzódásával mutattfi meg azt, hogy a polgároknál műveltebb (V)! (Mert egyéb okot az elmaradásra a rendezőség nem tud.) S éppen azért, mert az elmaradás oka nem nyilvánitatott, kénytele nitve leeud a fiatalság jövőben óvatosabban el-járni, s még a jótékonyczólu táncs-mulatságok rendezésétől is óvakodni. Ezek ellenebeu dicsérettel keli kiemelnünk helyből tekintetes Kovács János ügyvéd ur kedves és Bzellemdus nejét és bájos sógornőjét Hodossy Gizella kisasszonyt, kik például szolgálhatnak a megnem jelenteknek. Sajnos azonban, hogy éppen ők — családi gyász miatt, a tánezban részt nem vehettek. A jelervoltaknak azonban
ZALAI KÖZLÖNY.
OKTOBER 24-én 1878.
elég helyük voll a tánezra, — használták is az alkalmat, — tüzelvén őket Csicseri jó zene karának talpra ese''t tánezdarabjai, s régé hossza nem volt az ujráztatásnak, mikor a csárdásokra került a sor. A szép nem pedig rendületlenül megállotta helyét, mintha csak csatában a harczképtelenekké lett sebesülteket helyesitené s reggeli 4 óráig nem mozdult a „platz* ról.
A rendezőség.
— Meteorologiai észleletek a csáktornyai községi elemi néptanodánál 1878. évi szepiember hóban. Közép légnyomás: 746.6 milliméter, legnagyobb légnyomás : 56.5 mm. ll-én délután 2 órakor; legkisebb légnyomás: 38 8 mm. reggel 7 órakor. — Közép hőmérséklet: -4- 16-7° C. legnagyobb hőmérséklet: 27 í)° C. 9-én délután 2 órakor; legkisebb hó mérséklet: 5-2° C. 29-én reggel 7 órakor. — Közöp páranyomás: 11*5 mm. A levegő kézép nedvessége zázalékokban : 81%, legcsekélyebb nedvesség: 50% 28-án délután 2 órakor. — Közép felhőzet (0 tói 10 számítva); 4-5. Egeszén derült ég (0-val jelezve 13-szor. Egészen bcrult (10-zel jelezve) 17 szer. Közép szélerősség (0-tól 10-ig számítva) 2 0. Összesen észleltetett: 57 szél, és pedig: északi 3 ; északkeleti 19 ; keleti 4; délkeleti 7 ; déli 3; délnyugati 4 ; nyugati 4 ; északnyugati 9; szélcsend 3 szor; 5-nél nngyobb szélerősség észleltetett 4 sz^r. — A légköri csapadék (eső) havi összege 78''00 mm Legnagyohb csapadék mennyiség 20.40 mm. 14-én volt. Eső volt 12 napon. Égiháború 3 szor. Köd (7 órakor) 7 szer. J.
— Rövid hirek. A paksi postakocsi kiraboltatott. — Dupanloup püspök meghal''.
— A bajai fógymnasiumot zircziek vették át.
— Deák Ferencz mausoleurnát jövő tavaszszal kezdik építeni. — Szitiérváralján a járáebiró-ságot kirabolták. — O felsége a budai várban az országgyűlést megnyitottnak nyílvánitá egy röv id irónbeszéddei. — Bem apó szobrát Maros Vasárhelyen a jövő évben állítják. fel. — Zichy Mihály „Daemonok hareza" cz. ungy festményét Bpealen sokan látogatják. — A szegedi iskolaszék tagjai megtagadták az eskületételt.
— Székelyföldön a dyphteritis miatt becsuk ták az iskolákat. — A belföldi s németországi kocsipostai tarifák nov. 1 én megváltoztatnak. — Boszniába 5 klgr. erejéig K-het p<>s''.án magán szállítmányokat küldeni.
Irodalom.
— Lapunk vini számához a Franklin Társulatnak a bolti árak felére leszállított rend kívüli könyvjegyzéke van mellékelve. K 305 i;.unkából álló könyvsorozat közérdekű, hasznos, mnlattató és tudományos tartalmú müvek bői áll. Ezek között oly becses és nélkülözhetlen munkák találhatók, mint például: Toldy Ferencz, a magyar költészet története, — Ballagi Mór, a magyar nyelv teljes szótára, — 11u^ó Viciur 1793, — Jókai és Jósika regényei, — Salamon F. és Szilágyi Sándor történelmi mnn kái, — György E., angol állam férfiak, — Gróf Széchenyi István munkái, — Virág B., Kisfaludi Sándor munkái, stb. stb. melyeknek iskolai, intézeti, családi vaj;y magán-könyvtárakban hiáuyzani nem kellene. A munkák vagy nagyobb mennyiségben nyomattak vagy pedig régibb kiadásuak. A társulat ezen jegyzék közzététele által a t. olvasóközönségnek alkalmat akar nyújtani, hogy c különféle becses munkákat tetszése szerinti választással a legjutányosabb föltételek mellett megszerezhesse.
A „Szegedi Képes Naptár'' jövő evfolya-máuak megjelentét mult számunkban már rö viden jeleztük ; ideigtatjuk most tartalomjegyzékét, a mely legjobb igazolása azon állításunknak, hogy ez az évfolyam sem maradt hátra elődeitől. A naptár tartalma a szokásos naptári részeken s Szeged város tisztikara és bizottsági tagjainak névjegyeékén kivül a következő : 1. „A keleti háború ós a berlini kongreszus*, rövid történeti rajz, mely az orosz török hábo rut s a keleti ügyben lefolyt eseményeket egész máig, a boaniai okkupációval együtt, ismerteti. 2. A híres asszony. Népies elbeszélés Palotás Fausztintól. 3. Azo Oltványi-féle apáca-intézet Szeged-alsóvároson. 4. István gazda. Költemény Pap Kálmántól. 5. Orosz büntettek. 6. A szegedi halászok. Kovács Jánostól. 7. A Tisza partján. Költemény Pap Kálmántól. 8. Afrikai életkép. 9. Népdalok, és pedig 2 eredeti Pap K:-tói és néhány kedvelt ujabb népdal, melye ket Palotás F. közöl. 10. Adomák. Ezután következnek az országos vásárok és hirdetések. A szöveget számos jólsikerült fametszetü rajz és Ozmán pasa arczképe teszi érdekesebbé. A czimkép a tavalyi. A naptár ára most is 30 kr., a mi oly gazdag tartalom és kiállítás mellett valóban oly csekély, hogy a szegedi naptárt a legolcsóbbnak mondhatni. A tartalom és olcsóság együttvéve bizonyára most is biztosítani fogja neki eddigi nagymérvű kelendőségét. Melegen ajánljuk a közönség figyelmébe.
Vegyes hírek.
— Hadti Lója értékesítésé. A „N. W. Tagblatt" irja, hogy hozzá mindenféle levelek érkesnek, a melyek Hadssi Lója személyének
értékesítésére tesznek furcsábbnál furcsább ajánlatokat. Az egyik azt mondja, hogy egy darabig, azaz a büntetés végrehajtása előtt, nagy belépti dij mellett mutogassák a nevezetes egyéniséget; — ily módon legalább 10 millió forint jövedelem lévén remélhető a mozgósítottak családjai és a sebesültek javára. — Bizon nem rósz gondolat.
— Egy ujnemti 5 forintos állampénzjegy hamisítvány megismertetése iránt 31.918 sz. a. körrendelet a következő: A közös pénzügy-mínisteriumhoz egy darab hamis 5 frtos pénzjegy tétetett át, melynek megvizsgálására a Bécsben felállított bizottság által az öt forintos pénzjegyek hamisításának eddig ismeretlen, és pedig lemeznyomás utján készített és kevésbé sikerült (58 ik) nemének isméi tetett el. Ezen hamisítvány készítésére használt velínpapíron vizjel nem látható. Ezen hamisítvány feltűnőbb ismertető jelei a következők: A hatodik sorban „angengmmen8 „angenommen" helyett; a balmezó 2-ik sorában „Ausaabe" „Ausgabe*'' szó helyett, és a jobb mező utolsó Borában „ntrast" a „straft" szó helyett. Az általában felette egyenetlen írásban egymástól feltűnően távolak a következő betűk: a második sorban a „t" és ,s'' betűk a „Staatsnote" szóban és ugyanezen sorban az ne* és „s" betűk a „lan-desfürstlichen" sróban ; hasonlóképen egymás-»óli feltűnő távolságban állanak a feledte egyenetlen kis Írásban, és pedig a baimezőben az „Ueberwachung* és „d<T" szavak, és a jobb mezőben a „des" ót> „lebensiünglichoru szavak. Az „ösierreichische Wahrung* sorban az egyes betűk felette tisztátlanok és ferdék. A kérdés b"n forgó hamisítvány foglaléka hibás, a rán-ezok rajza néni szép, végül a férfi és nőalak arezvonásai durvák. Ezen hamisítvány hátlap ján „Pet goldinarjew" szavakban helyesebben „Pet goldinarjew" az „iu betű felett a „pont" hiányzik.
— Leiningen utolsó levele. Az 1849. okt. 6 án Aradon kivégzett 13 vértanú egyikének, a fejedelmi vérből származott hós Leiningen Károly honvédtábornoknak a kivégzés napján nejéhez irt utolsó levelét közli az „Egyet.", mely után itt közöljük mi is olvadóinkkal e boeses ereklyéül tekinthető sorakat: „Arad, 1849. okt. 6. Egyetlen, kedves, véglehelletemig szeretett Elizem; A koczka el vau vetve, csak néhány órám van még ezen a világon, hogy a nehéz lépésre előkés/üljek. A halál nem volna reám nézve borzasz''ó, ha magam volnék ; de reád, drága Elizem, s áríatlan gyermekeinkre gondolva szivem elszorul. E csapás nem jött váratlanul; mindenre készen kellett leunem, és szivem mégis görcsösen szorul össze, midőn arra gondolok, hogy téged örökre cl kell hagynom. Nem, nem örökre; mert hitem szilárd, hogy egy szebb t ni világ fog következni. Szellemem mindig körülötted fog lebegni, mert a lélek mindeuhol ott vau, a hova az Isten hatalma elér! Mily szívesen éltein volna még körödbeu ; hisz mindenem meg volt s oly boldog voltam veled, a mily boldog csak egy halandó lehet. Most e komoly órában, midőn minden mulandó földi dolog csekélynek tűnik föl előttem, e kedves emlékek fölelevenednek lelki szemeim előtt, s ez teszi a válást oly nehézzé . . . Oiy tisztán, oly magasztosan lebegsz előttem, hogy képtelen vagyok azt szavaksal kifejezni; képzelheted, mennyire fáj, ■ kérem az Istent, erősítsen meg, hogy ugy hallhassak meg, mint keresztényhez illő. Atyáim vallása szerinti végső szentséget s a pap utolsó áldását már magamhoz vettem s kész vagyok az nr ítélőszéke előtt megjelenni. — Engedj meg, drága Elizem, ha az életben •valaha fájdalmat okoztam neked. Most már nem hallhatom szavadat, de szivem azt súgja, hogy megbocsátasz. És ó Istenem! hát szeretett gyermekeim ! Neveld föl őket az Ur félelmében és jó emberekké; én már nem őrködhetem fölöttük; legyen olyan anyjuk, a ki megtanítja őket, szerencsétlen, de becsületes atyjuk emlékét tisztelni. Ah! ha kezeimet még egyszer tehetném áldólag fejökre! ah csak még egyszer pillanthatnék szemeikbe! — Talán jobb így! Teljesedjék az Ur akarata! Testvéreim s rokonaim fogadják utolsó áldásomat, imádkosom érettük . . . Nagy Isten l a válás órája nemsokára üt. — Mond meg gyermekeimnek, hogy emberi törvények ítéltek el; hogy becsületes ember voltam s meggyőződésemért haltam meg. Az Isten áldja meg őket és tégedet; adjon neked erőt s nekem örök nyugalmat .... Isten veled, drága Elizem! éljetek boldogul, szeretett gyermekeim ; ne átkozzátok emlékemet, nemsokára kiszenvedek ! . . . Még egyszer köszönet hűségedért s mindazért, a mit értem tettél. Nem irhatok egyebet. Éljetek boldogul, kedveseim ! Holtig hived — Leiningen Károly. — A világi ügyeket illetőleg nincs semmi mondani valóm. E tekintetben nincs mit aggódnod, mert vagyonodtól nem foesthatoak meg. Még
egy kérésem van hozzád és pedig az: hogy mások iránti kötelezettségeimet teljesítsed, nehogy nevem becsülete csorbát szenvedjen Damjanics tábornoknak 1400 frttal tartozom; fizesd meg ezen összeget özvegyének, mert 6 velem egyQtt hal meg a hazáért! A fönti."
Papírszeletek.
Efy Ieánysziret meghódítani könnyű, de megtartani nehéz.
Ha a szerelem betegség, a házasság meggyó-
sptj*-
— A gondos feleség. Egy tisztes házaspár és fiatal leányuk egyik este későn mentek haza. Pokol sötét volt; az öreg ur rosz helyre lép és ha-nyathomlok legurgnl a lépcsőn — .Mi az ?• kiált a feleség. - „Leestem" felel nyöszörögve a szegény férj. ,I)e az Istenért, ember, elfeledted, hogy az uj nadrágod van rajtad?« A szegény öreg sietett fölkelni.
Üzleti szemle. Lobmayer J. F. terményüzleti jelentése.
Budapest, 1878. oktober 19-én. Károly-körut 16.
A mai nappal végződő héten a terményüzlet-ben a hangulat meglauyhult, minthogy a malmok a vásárlásban visszatartók voltak. A búza árak 10— 15 krajcxárral csökkentek; a többi cxikkben csekély üzlet volt, és az arak változatlanul maradtak.
A mai átlagos árak száraz ét egészséges minőségeknél ideszállitva következők:
Tiszai buta 100 kdönként 3 havi időre 79 kg -oa 9 65-80; 73 kg-os 9-45 - 65; 77 kg.-os 925—40. Pestvidéki 79 kg.-us 9 -9 15; 78 kg.-os 8 85 - 9-- ; 77 kg.-os 8-45—60. bánáti 78 kg-os 8 50-75; 77 kg.-os 8 25—45; 76 kg.-os 7-90-8 10; 75 kg.-os 7 45 - 65. Felső magyarországi 79 kg.-os 8 60 —80; 7d kg.-os 8 30—50 ; 77 kg.-os 7 9o - 8*10. Árpa — takarm. — 100 kilónként készpénzért 5*25—75; maláta 6 20—70; serío/ő 7 20—70; rozs 5 30-85; zab 5 40—60; kukoricza 5 20—00; köles 4 75— 5 20; lenmag 11— ll1/,; kendermag 10—10''/,; luezernamag 44 —48; vörös luczemamag 38-—42; fehér bab 8—10.
Jegjmet: Nedvc-s, szívós, üszkös s általában hibás minöségílek, a napi árnál jóval olcsóbbau adhatók el.
Szerkesztői iizeiiet.
3048. E. S. „Utazásom Boszniába" cz. érdekes leírást vettUk, mielőbb köböljük. A képeket — fájd*lom, senki sem veszi. Igon sok felől igénybe van véve a közönség erszénye.
3049. Mór. Z. A ban. Mindenkor szívesen fogadjuk, sürgős közleményekkel \agyunk ellátva, egyedül ez az ok. A most küldöttek is jöni fognak. Fogadja üdvözletünkén
3050. K. „Vénség" igaza van, elévült zöu-godelom.
3051. „ll.r, szerencse" gyönge.
3052. Z. Y. „Várom, várom" megjelenését hiába várja.
30.*3. M. „Papírszeletek" néhány jó.
3054. „Amáliához4, „Az ahöldön" nem közölhetők.
3055. F. M. „Iloxxád 1 sor szerint kiadjuk.
3056. S. Bpest. Jövő számban ismertetjük.
Vasúti menetrend.
A buda-pesti időtmutató óra szerint,
indul Kttulzsnról
Vonat hova:
szám Or* Porc. Idő
205 Eszék, Möh&m.Domhnvftr * Kimnél.a 4 48 rafgel
215 „ „ 2 30 délut
212 Rnda-Pestre........ 4 58 reggel
¿02 ...........-26 délut.
204 ........... 11 30 estve
íl3 Bécsbe (H*omb*thely, Bécs Ujhely frlé)5 8 reggel
301 . .........U 48 estve
315 Supronyba ........ 3 38 délut
203 Triesstbe és Pragerbofon keresztül
Qrácx és Bécsbe ...... 4 50 reggel
201 Tnesitbe és Prigerbofon keresztül
Urácz és Bécsbe ......* 47 délut
Érkezik Kauizsára
honnét:
216 Essék, Mobáes.Dombovár s Fiaméból 1 41 dálat
206 „ „ „ 1111 értre
203 Buda-Pestről........ 4 20 reggé
201 .......... 2 5 dilut
211 „ ......... 9 44 estve
314 Bécsből (Szombath. Bécs-Ujhely)fel5l 10 27 estve
302 „ „ . „46 reggel
316 Sopronyból ........11 53 délel.
í 14 Bécsből Orácz, Marbürg, Pragerhof
felfll ......... 4 12 reggel
20* Trieszt- éi Bécsből Marbnrg, Prager-
hof felől.........1 21 dilut.
204 Triesat- és Villachból Prágerhof felől 11 — estve. Marbnrgba csatlakozás VilUeh és Francesíestbe
„ „ , • FiaaeeefestbS 1
Felelős szerkesztő: BátOrfl LajO*. HIRDETÉS.
Es wird ein leistungsfähiges Haus, welches in Sunde ist, grössere Parthien Gerste zu liefern von einen Münchner Agenten, der bei den Brauereien und Handlern gut eingeführt ist, gegen Provisions- Vergütung su vertreten gesucht Gefl. Offerte sub. N. 2192. an Rudolf Motte, München.— (7251 — 1)
V
IOOOOOPOOOOOOOQ
TIZENHETEDIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
OKTOBER 24 én 1878.
Nyujtsunk kezet a szerencsének!
375,000 birodalmi márka
vagy 218,750 forint
főnyereményt nynjt kedv*»" esetben a legújabb nany pénzklsor-SOlá8, mely a magas kormány által jóváhagyva és biztosítva van.
Ezen uj tervezet előnye abban áll, hogy néhány hónap fefolyása alatt 7 sorsolásban 42 600 nyereménynek okvetlen kisorsolás alá kell kerülnie, köztük osetleges 375,000 bir. márka vagy 218,750 frintnyi főnyereménynyel osztrák értékben, részleg pedig :
im ao" =

i.
.1 ÍZ C
JZ - Jé z ®
Iis!* , t. - = ''~
Császár
kizárólagosan
királyit a (j szabadalmazott
Z. ^ =
r
— 4,
-■V
X
O. s
X
t. w N _JÉ
V C ; ,oj
— * IM
M -». ® 2 »>
• • , u a
i « ^ C B
jc i- — js TT
« . «
«- - ''•> e: m aj b
S>%— V. —
— a> • <a
— ''s - j? i
í = ''S. = c
— • s -i. —
— -- «r.
PURITAS
. á m. 250.000
á m. 125 000
. á m. 80.000
. á m. 60.000
. á m. 50.000
. á m. 40.000
. á m. 36 000
. á m. 30 000
. á m. 25 000
. á m. 20.000
. á m 15.000
legközelebbi első, az ;
1
uy« r á m. 12 000
nyer á m. 10.000
nyer. á m 8000
nyer. á m. 5000
nyer. á m. 4000
nyer á ni. 2000
nyer. á m. 1000
nyer. á m. 500
nyer. á m. 250
nyer. á m. 138
Stb stb.
nyerem nyerem
1 nyerem 1 nyerem 1 nyerem 3 Dyerem t nyerem
m altal biztosított nyeremény-búzái pénz-kisorslisa hivatalosan van megállapítva a sorsjegyek kftvetkező összegbe kerülnek:
1 egész eredeti sorsjegynek ára r>-ak ti márka vagy 3 frt :">0kr. o é. b. i féI , • * - 3 „ p 1 „ 75
1 - - „ , 1 , , - „ 90 .
\ alamfnn/i megbízás a2 öszzeg előleges beküldése v.igy postautalvány mellet azonnal és a legnngy ubb gonddal e:zk"zöl-tetik, mindenki magát az állam czimerével ellátott eredeti sorsjegyet kapván tőlünk kezéhez.
A megrendelésekhez a megkívántató hivatalos torvezetek dij nélkül mellékelteinek minden húzás után pedig felszólítás nélkül küldjük résztvevőinkül k a kivatalns bnxási jegyzéket.
A nyereményük kifizetése ra índenkor pontosan az állam jótállása mellett történik s akár közvetlen megküldése vagy kivá-natra érdekeltjeinknek Ausztria minden nagyobb piaczain fenu-álló összeköttetéseink álul kézbesittethetik.
Vállalatunknak mindohkor kedvezett a szerencse, sok más tekintélyes nyeremény között gyakran az első főnyereményeknek
örvendvén xz, melyek az érdekelteknek közvetlenül 6*ettett<-k ki.
Az ily a legszilárdabb alapon nyugvó vállalatnál, előrelát-hatólac mindenütt biztonsággal a legélénkebb részvételre számíthatván, kéretik, már a közeli húzás miatt IS minden megbízást minél előbb, de mindenesetre f. évi november 15-ike előtt közvetlenül alulírott bankházhoz intézni.
Kaufmann & Simon,
bank- és váltó-üzlet Hamburgban,
bevásá»Iása és eladása mindennemű államkötvények, vasuti részvények és kölcsönsorsjegyeknek.
II. í. köszönetünket fejezve kí ezennel irántunk eddig tanúsított bizalomért, felkérjük az nj kisorsolásnálí részvételre, fő-törekvésünk ezentúl is oda irányuland, mindenkor pontos és szilárd szolgálat által tisztelt érdekeltjeink teljes megelégedését kiérdemelni. Föntebbiek. (717 i. 3_6)
H a j-i f j i t ó-t e j.
A rPuritaS" nem hajfesték, hanem tejnnmü folyadék m>»ly majd nem azon rsndálato« hatással bir, li"gy ósz hajakat megifjit, azaz lassankint még pedig legkesob1» tizennegy nap alatt ama színt visszaadja, melylyol eredetileg bírt!
A „Puritas" nem tartalmaz festékanyagot. A haj tetszés szerint vízzel mosathatik, lehet f«-hérrel átvont vánkoson aludni, és gőzfürdőket használni, a festéknek nyoma sem veh.-tő é>».re, in-rt a
nem fent, hanem ifjitja és pedig a leghosszabb és legdúsabb női haj/a tot és a férfi haját és szakállát
Kgy üveg „PuritaSJ ára 2 Irt. (postai szétküldésnél 20 krral több k készpénzzel vagy után-.éttel kapható: Francz Ottónál Bécs Maria hllfer
strasse 38 szám. — NT ,gy Kanizsán valódi min" .égben PráQ6f* BéÍH gyógyszerész urnái. tiOO 25—25»
Mindenkinek
oda ajándékozzuk
a legHzükaégesebb házi eszközöket, u tn.: káv^s- és evőkanalakat, késeket és villakat, stb. atb.
A mostanában megbukott nacy britanía ezüst-gyár csőd-vál.isztmányától fölsr.ólittnttunk, hogy a nálunk rak''áron levő valamennyi británia 0/.üst-árukat a csekély fuvar- éa munkadíj negyedén, k megtérítése mellett elajándékozzuk,
A minden egyes rzikknél kiirt áru ik beküldése, avagy utánvétele molett rsnpáu az Angolországhől Héráig járó száll itási díj és a mn kadíj egy csekély részének rn -gtérítése mellett mindenki a köv. tkezőket
6 drb.
ti drb.
195 kr.
3 25 kr. 85 kr
A szt.-miklósi
pusztán folyó lió 15-dikétól kezdve szerdán és szombati napokon nemesitett gyümölcs és díszfák lesznek el-adandók. (722 2—3)
A bériőség.
Értesítés.
Van szerencsém a n. é. közönséggel tudatni, hogy eddig Nagy-Váradon 16 éven át fenállott ügy védi irodámat Nagy-Kanizsára áttettem, ügyködésemet irodámban oskola utcza 6 ik sz. a. megkezdettem. (716 2—3)
Dr. Fárnek László,
köz- é« váltó ügyvéd.
Ingyen kapja.
brítánia-czüst evőkanál, fi drb. u.-yanily kávéskanál összesen 12 drb. ezelőtt ti frtb.i került,
most mind a 12 drb..................
británia-e/dst asztali kés angol arzélóllel, továbbá fi ugyanolyan villa, összesen 12 drb, mely ezelőtt 9 frtba került, most mind a 12 drb.....
6 drb. tej8ZedŐ-kaaál. tömürsulyu, ezelőtt .''{ frt. most .
6 drb. levesszedö kanál, legsúlyosabb fajú, legjobb brítá-
nia-ezüsthől, ezelőtt 4 frt. most.......... I 25 kr.
F.zenkivül diszes a ztali gy ertyatatartók, páronkínt 1 frt, 2. -, 2 50, 3 — ; tálezák 50, 76, 80 kr , 1 frt és 1 40 krajával; kávés vagy theás kannák á 2 fit. 2.50, 3.—, 4 frt; czuk''.rfogúk á 35, G0, 80 kr. és 1 frt; ezukordobozok á 2, 2.30, 4 5 50,
7 frt; rr.nkorszórok á 25 45, 7f>. 97 kr , 1 frt; eczet- és ol»j-caraffinák á 2.50, 2 80, 3.50, 4.75, í> frt ; vajdobozok á 75, 95, 1.70, 2 80, 3.25, 4.— és még számtalan tárgyak.
Különösen figyelemre nioltó.
G drb. asztali kée lecfin brilánia-ezüstnyéllel, angol aczéléllel. 6 drb. ugyanolyan villa, <» drb. nehéz kitűnő evőkanal. <> drb. ugyanolyan kávéskanál, ösazosen 24 drb., melyek ezelőtt 15 frtba kerültek, most összesen mind a 24 drb 4 frt 60 kr Mind az itt fölsorolt tárgyak a legfinomabb británia ezüdt-ból vannak készítve s azoknak fehéren maradásukért
■V 15 évi jótállón vteUilUitik Igyekezzék mindenki megrendelését lehető leggyorsabban beküldeni, mÍ7el előreláthatólag ily roppant olcsóság mellett, minden csikhamar el fog kelni. Czim és a cs. k. oszt.-magyar tartományok egyedüli megrendelési helve : a brltáifa-ezístgyir főraktára: '' t726 1-12)
Blail és Kftnn I. Eliaabethstruase 6.
Nagy-Kanizsán, nyomatott a kiadó laptulajdonos Wajdits József gyorssajtóján.
HlRDBTMÖKr Y.
Legfelsőbb meghág V ás folytán e z e l) n el m e g í n d i t t a t i k
A JÓTÉKONY CZÉLOKRA SZÁNT f
Vll-lk MAGI. KIK. ALLAN80R8JATEK,
melynek tiszta jövedelme Ö CSÁSZÁRI ós APOSTOLI KIRÁLI FELSÉGÉNEK
1677. október 3l-én kvlt
L E G F E L S O IJ 15 E L II A T A 11 0 Z Á S A V 0 L Y T Á N
a budapesti első gyermekmeiibely-egylet. az országos kísdedóvó-egyeiülét, a balaton füredi
szeretetháa és székhely-Udvarhely városban lóvő megyei közkórház javára fog fordíttatni. E sorsjáték összes, 33-iO-nel inogállapitott nyereménye az alább kovetke/ö játékterv szerint |
2á0,000 forintra ragnak, és pedig : az J. főnyeremény «0,000 írttal 80 darab luOO frtos 0°/o-os magyar arany járadék-kötvényben,
a 11. főnyi remény 20.U0O l''rtml kés*p''.u/.hen, | 4 nyeremény 5000 frttal ö«xes»en 2O.0C 0 frt o. é. 100 nyeremény UK) írttal összesen 10,000 frt o é. 4 - 2500 „ „ 10,OdO . „ . 200 n 50 . , 10,000 . B n - 1000 R n lO.OOi) r , . HOóO 10 . . 30,000 „ r . 20 v 3t)0 . . lO.t''OO . „ ,
A húzás vlsszavonhatlanul 1878 évi deozember hó 6-an történik
EUU ffornjcou ára ''i frttal o. é. van meffáliapitva. 8orsjegyek ktpbatók : a lottó igaxgstót&gnál ÍJudapesteu líóvámepületj . valamennyi lotto-, só és adóhivatalnál; a legtöbb posta hivatalnál; és inind-n városban és oeve«et»sebb helységben
felállított sorsjegyáruló közegekni-l.
A magy. kir. lottoigazgatósagtól. (724 1 — 6) Budapesten, 1878. évi októl er hó 6-an. MOTl''SZ ALAJOS, (Utáunyomat nem dijaztatik.) m. k. osztálytanácsos és lottoigazgató.
KOLLARITS JÓZSEF és FIAI
legelső
kész fehérnemű, vászon, asztalnemű ós szövött áru gyáriraktárukban az „YPSILAKTTI-''-lioz
Hudapesten, váczi-utcza 5. sz. «¡¡iitti áruházban
kaphatók
niiudomiemft kész fí^ríl-, uöi és gyermekfekéruemQek, vásznak és
a s z t a 1 u e m fi e k
a legnagyobb választékban és kitűnő minőségben a kgjutányosb árakon
Férfi-ingek, ruuiliurgí, hollandi vagy irlandl vászonból, darabja 3, 3 ÖO, i.—, 5, ö, 7, 8, 10, 12 frt.
Férfi ingek, hímzettek, madapulanból, melle vászon, darabia 3, 4, 5, Ü, 7, 8, 10, 12, 14—20 frtig.
Ferfl madapolan-lngek, .''.arabja 2, 2.óo, 8, 3.60, 4 frt.
Ferfl szines ingek, 1.60, 2, 2.50, 3, 860írt. Kot külön gallérral 2.50, 3, ó 50 frt.
Férfi szmes angol oxford-Ingek, darabja
2.50, 4.75, kel külön gallérral darabja 2.30, 5 frt.
Ferfl gatyák, magyar, l''élnia^yar vagy írau-czia szabásra. pamutból 1.20. 1.80, 1.60, vászouból 1.50, 1 ŐU, 1.76, 2 frt. rumburgi vászonból 2.25, 2 50, 3, 3 írt 50.
Ferfl-feherbarlsnyak, pamutból fehér vagy színes tuezatja 4, 1.50, 5, 5.Ö0, ti, Ö.50. 7, 7 óO, ö—14 frtig, ezéruábol, fehér tu-czatja a 60, 4, 4.öo, 6, ''», 7, Ö, 9 frt, 14 Írtig, télbaiiauyak, feiiérítetlen vábzouból varrottak, tuczatja 4.50, Ö. 7 frt.
Ferfl zsebkendők, fehér vászon tuczatja 3, 3 50, 4, 4 60, 5, ti, 7, 8, ü, 10, 12 írt.
20 írtig.
Férfl zsbkendok, vászonból, tehúr színes széliéi ti —, 7"50, U — irt. batisziból szines lel 7 Irt 8 frt 50, szines pamutzsebkeu-dők di>ja 30 kr, 3j Kr, 4<< kr. pamut butifcztzsebkei.dők szines a/eliel tuczatja A irt.
Ferfl gallérok, miuden íormaban, legtiuo-inab0 tezatja 8 Irt, J írt 00.
Férfl kezelők, tuczatja, iV pár 5 trt, ti frt
Noi Ingek, rumburgi vászonból, sima, dbja l.''í(j, 2.60( 3, 3.50, 4-— írtig, slingelt 3, íi.ÖO, 4, 5 Irt g íranczia uivlivan á»sal «?s liiinzetink 3.60,4 —, 4.50, 5.Ő0, tí, 7, 8, 15 írtig, uiadapolaubol sima 1.50, 2 frt Silllgult 2.60.
NÖI hálö-oorzettek, madapolauból egyszerűen 180, i 50, díszített 1.75, 2.S5, 2.60 3, 8.5o, 4, 4.5U, 6, 10 írtig.
Női labravalök, madapolunból, sima »ze-gélyzett, dbja 1 00, slingelt I.Utl, diszit«tt 2.25, 3, 3 uO, 6 írtig.
Noi alsöszoknyák, uiauapolauból, szegélyekkel és díszítéssel, darabja 2.50, 8, 8.25, 8 50, 4, 4 50, 6, 15 írtig, Ubzálylyal 4, 5, ti, 7, ö, ''¿0 írtig.
NŐI harisnyák, pamutból kitUnő minőségben tueaatja ti. 7, 8, Ü, 10, 11, 12, 14, 2^ forintig színesek pamutból, párja 75, 80, UO, kr. i.vO, 1.80, 150, 8.50 krig
NŐI zsebkendők, fehér vászonból, tucatja, 2 50, 3, 3.50, 4, 5, ti, 7, 8, 10 írtig, angol «séruabatiaztból, fehér, 4, 4.50 5, ti, 7, 8, 30 írtig.
NŐI franozia derek fllzők, iMíeder,) dbja 1.30, -J 30, 5. 3.60, 4-—. 4 írt 50 krig.
Flu ingek, ti évinek számára madapolauból, dbja 1. 1.40, színes, 1 írt ¿ö, 1.40, vá-szoiiüóI 2.10, 2.40, íelnuigyar gaiyák 1 10, 1.2(1, 8 évesekuek ingek madapo-laub''il 1.10, 1.50, színesek 1.^6, 1.55, vászonból ''2.20, 2.45, gatyak, 1.20, 1.40; 10 évesüknek, madapolauh-il 1 25, 1 05 színesek 1 tíu, 1.75, vászoubot 2.80, *2.6U gatyák 1.86, 1.60, évosukuu k,
ingok madapolauból 1.3U, 1.80, sziuesek 1 1.66, 1 ''JO, vászonból 2 irt 40, 3, 3.50, ( gatyak 1.66, 1.60 ; 14 é v u a o k u e k ín- ; gek madapolauból 1 frt 40, 1.90, »cine- 1 sek 1 75, ^.10. vászonból 2.65, 3.15, 4 ( írt, gatyák l.tiő, 2 írt; lti évesekuek ; madapolauból 1 50, ¿.10, uzinesek 1.75, ''
2 20, vászonból 8, 3.60, 4, 4 ÖO, gaiyák 1 75, 2• 2.20.
Kész fehérnemüek leányok számára, miuden nagyságban és miuósegbeu, ugyszinte csecsemők s&áinara, melyuaról kivanatra nagy árjegyzékünket bei mentesen bekUldjük.
Továbbá ajánljuk nagy raktárunkat vászon és asztaliieintlekbuu.
Rumburgi vászon, 12 meter ^54 rölj vége 28, 24, 25, 2ti, 27, 28, áO, H2, 85, 38, 4o, 42 45. 50, 120 írtig. ,
Hollandi vagy Irlandl vászon, 39 meter ^60 rőt) 22, \ió, 24, —, 2% 28, 3o, 32, 84, i, 88, 40, 45. 50, 100 írtig.
Hallandl vászon, gyermek-l^beruemUükre és 1 agyiiciutiekre 824/4 meter rőfJ vége i 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, Z4, üti, 2o, 3ü, 50 frt.
Creas vaszan 28''/, méter v30 rőf)
lO.yO, 11, 11.50, 12, 13, 14, 16, 18, 17, lö, 1«, 20, UO írtig.
Lepedő vászon egy szélben, 29 méter (38 rőtj 1.J lepedőre vege .Jd, 86, 38, 40,42, 44, 46, 48, 60, 100 útig.
Fehér pamutoainvat, agyuetnüekre, 1 méter 8b, 41», 48, 5» kr.
Madapolam vagy Chiffon, vége 40 méter (öl 7a rőf) lJ.20, lu.40, l0.8v, 12, 13.50, 14, 17, 18, 21.
Színes kanavasz, 23''/« méter (30 röfj 9, 9.60, 10, li, 12, 18, 14, 15 írt.
Színes ruhaperkálok, du» választékban 1 méter 8ti, 88, 48, 50, 52, 64, óti kr.
Vászonzsebkendök, hölgyek e* urak számára, tuczatja 2.ÓO, 3, 3.5o, 4, 5, ti, 7, 8,
9. 10—20 írtig.
Törülközők, tiszta vászon tuczatja 6.80, ti, 6.00, 7.50, 8, 9, 10, 20 irt.
Asztal kendők, tuzta leu, tuoxatja 4, 4.60,
5, 6.50, ti 80, 7, 8, 9, írt, abroszok ti, 8,
10, 12, 18, 24 szouiclyre, daiabja 1 írt 00 krtol 14 írtig.
Damast asztali terítők, ti ««mélyre Cv5o,
6, ti.oU, 7. 7.50 9, 10, 24 íitig, 12 személyre 12, 12.50, 13, 14.50, 16, lb, 18, 20, 40 trtig. 18 személyre 25. 23, 32, 4i trtig. 23 személyre 32,31, 10, 50, bőt
írtig.
Kaveskendók, színes és fehér, darabja 8,
3 Gü, 5, 5.50, 6, 11 irt''g, csemegtí-keudők tuczatja 8, 3.50, 4.50, 5.58 krig.
Csipkefüggönyök, l abukra 3, 3.50, 4, 4.50, 5, 5 60, Ü.óO, 7, 8, 9, iO, 16 frtig.
Agy terítők, darabja 4.50, ö, 6, tinóin ripv-ti"l 9.60 ; asztalterítők 3.80, 4, 6 írt, ripaből 7 írt 50 Ur.
Agypokroczok, 4.50, ti.60, nagyobb ó, 6.5o 7 60, a5o, U, 14 forint 50 ar. M e n y-i
asszouyi készletekkel 180 írtól 1800 Írtig es feljebb, kosz íeiiéruemtt vászonban a legszebb kiállita»ban szol-gálhatuuk, ezekről árjegyzakUnket kivan-sagia bérineutesen kiliüjük
'' Az aruk legjntáuyosban szabottak s ha valami u megvett vagy reudelt tárgyakból akár mi oknál fogva tetszésre nem lenne, 14 nap alatt, ha az <x razelvéuyünkkel ei vau látva, nemcsak »zive&i-u kicseréltetik, de kívánságra xz érte tizetetett összeg is visszaadatik.
* Levél általi megrendelések meg az nap, melyen érkeznek, különös tigyelemmel és pontosan eszközöltetnek és csomagolási dijt nem »¿ánuituuk. (56U lti— ,
NAGYKANIZSA, 1878. október n.
Tizenhetedik évfolyam.


8 frt.(
^^ElőftMtésI ár
egész évre . . fél érre . negyed erre .
Egy szám 10 kr
4
o
Hirdetések
6 hasábos petitsorban 7, másodszor 6 s minden további sorért 5 kr.
nyilttkrben
soronként 10 krért vé-
tetuek fel. Kincstári illeték mindeu legyes hirdetésért különf
i 30 kr fizetendő. k
---
láb
v^ílg
t*it r
előbb:
ÖZ LÖN
lap ssellami réselt
illetS közlemények a aserktfstáhfia, anyagi részét illető közlemények pedig a kiadóboi bérmentve intézendők : nagykanizsa Wlsssiesbiz.
Bérmentetlen levelek, csak ismert mnnkatár saktól fogadUtnak el. i
| Kéziratok vissza küldetnek.
IKésin
N.-Kani/suváros helyhatóságának nemkülönben a „n.-kanizsai kereskedelmi s iparbank", „n.-kanizsai takarékpénztár*, a ,zalamegyei általános tanítótestület", a n.-kanizsai kisded-nevelő egyesület", a ^«oproni kereskedelmi 8 iparkamara n.-kanizsai kniválasztmánya~ s több megyei és városi egyesület hivatalos értesiteje.
Hetenkiüt kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap.
Termelési verseny.
Megtartatott Budapesten Mauthner Odon magkereskedö czég helyiségeiben 1S78. évi október hó 15-én.
A gazdászati és kertészeti téren mint kiváló figyelemre méltó haiadást üdvözöltük Mauthner Ödön czég tavaszi főárjegy-zékében közrebocsátott következő felhívást:
Hogy a gazdaközönség érdekeltségét a jobb minőségű magvak megválasztása iránt élénkítsem s egyúttal az általam szállított magvak termelési eredményeiről minél teljesebb tájékozást nyerjek, a gazdálkodó és kertészet-kedvelő közönséget felkérem, hogy az alábbi feltételek közt 1878. október hó 15-én megtartandó versenyben részt vegyenek.
I. Verseny takarmányrépa termelésre. Minden tekintetben legjelesebb répák, u. m.: 1. Sárga kerek oberndorfi. 2. Shampion Yellow Globe. 3. Olajbogyóalaku óriás. 4. Leuto-witzi sárga, mindeu fajtából 2 darab lévén bemutatandó. Első d i j: Egy nagy ezüst serleg. Második dij: Egy gyűjtemény a 1 e g k i t ü • n ó b b dinnyemagvakból, értéke 20 frt. Harmadik dij: Egy gyűjtemény a legkitűnőbb dinnyemagvakból, értéke 10 frt.
II. Verseny zöldségtermelésre: A legszebb és leggazdagabb zóldséggyüjteményért, melyben virágos kel (carfiol), fehér és vörös káposzta, kelkáposzta, kalaráb, sárgarépa, czéklarépa, retek, zeller, petrezselem, párhagyma, saláta, ugorka, bab, borsó, burgonyastb. foglaltassanak, E 1 s ó d i j: E g y n a g y ezüst serleg. Második dij:
Egy gyűjtemény alegszebb virágmagvakból, értéke 20 frt. Harmadik dij: Egy gyűjtemény a legszebb virágmagvakból, értéke 10 frt.
III. V e r 8 e d y nyári virágokra. Levágott nyári virágok legszebb gyűjteményéért (p. o. őszi rózsa. Phlox, Zinnia, Dianthus, Tagetes stb.) melyben minden fajtából legalább három darab foglal tassék.
Versenydij: Egy gyűjtemény hollandi v i r á g-hagyma a legkitűnőbb fajtákból, értéke 25 frt.
Midón hazánknak termelói versenyre kelnek, hogy felmutassák munkálkodásuk eredményét, midőn Magyarország minden vidékének és talajának terményei közül egy-egy sikerültebb gyűjtemény csoportosit-tatik közszemlére, elmondhatjuk, hogy ez a földmivelési s kertészeti téren olyan mozgalom, melyuek horderejétól az elismerést megtagadni nem lehet.
E verseny megtartatott. Ha szemügyre vesszük azon körülményt, hogv a versenyt rendező czégnek vevői több ezerre mennek, ugy aránylag csekély mérvben vettek részt a termelők.
,Minden kezdet nehéz." Jelen esetben alkalmazható e közmondás, mert más körülménynek nem lehetne tulajdonítani a csekély részvétet; miután a czég oly értékes jutalmakat szentelt a kitüntetett terményeknek és a szállítási költségeket is magára vállalta, tehát könnyű alkalom nyilt a gazdaközönségnek a versenyzésre.
Azon kellemes reményt tápláljuk,
hogy jövő években sokkal nagyobb lesz a részvét ezen üdvös kezdeményezés iránt, mely hivatva van gazdaságunkat és kertészetünket oly nagy mérvben előmozdítani.
Lássuk a verseny részleteit:
A takarmányrépák ritka szép, tökéletes, fajuknak hiven megfelelő és nagy példányokban voltak képviselve. Ezekre kitűzött ezüst serleget mint I-só dijat elnyerte Zlinszky István kondorosi földbirtokos, II-ik dijat Ilága József dunaszekcsői fótanitó, Ill-ik dijat Szabó Alajos mezó-szentgyörgyi gazda.
Azontúl dicsérőleg emiittettek: Ifj. Gaál Ferencz Kuuágotáról, Minczér Ede Kis-Kesziról, a sárospataki herczegi uradalom és somályi Bocsánczy Adolf, ez utób-binek Wroxton és Rothenhoffer-féle nem versenyző répái. (Bocsánczy ur buzakalászai is érdeket keltettek.)
A zöldségre szánt ezüst serleget mint I-só dijat Özv. Priehorszky Anna Nagyváradról kapta legtökéletesebb zöldséggyüjteményeért. II ik dijat Beniczky Gyuláné Terbelédcn, Ill-ik dijat Márton Jfósef Debreczenben.
Virágversenyre nem tör téntek bejelentések.
Elismeréssel emiittettek még következő nem versenyző, de szintén Mauthner czég magvai után nyert kiváló termények : A 02 kilós óriás aranysárga mázsás és a (.»7 kiló sulyu haragospiros Etampsi óriás mázsás tök-példányok. — A 2 kiló és 20 deka sulyu Bellegard vöröshagyma, két franczia sima óriás paradicsom (kitűnő szép példányok) és az 11/2 kilós sárga répa. — Továbbá Mauthner kertjében termett erfurti
óriás bütykös zeller, egyik példány 1l/2 kiló, a másik 1V* kiló sulyu.
A verseny csoportjainak különös díszére váltak Kovásznay Zsigmond Late rose (késői rózsa-) burgonyái, Glocker Károly Rollisons Telegraf ugorkái és egyéb jeles terményei, Vogl regenskori takarmány-és sütőtök példányai sat.
Megvalljuk, hogy az összes verseny tárgyai, azoknak csoportosítása, a dijak és végre a czél, nagyon kellemes benyomást gyakoroltak reánk és bármely nagyobb kiállításnak diszei lehettek volna.
Reméljük, miszerint a jövő évi verseny nagyobb köröket, számosabb kiállítókat fog hódítani, ezen életre való kezdeményezésnek felkarolása igen fontos közeg a hazai gazdaság és kertészet felvirágozá-sára. A viszontlátásig tehát ezernyolczszáz-hetvenkilenczedik év oktober hó 15 én!
A trónbeszéd
meylyel ö Felsége 1878 okt. 20-án az országgyűlést megnyitotta:
Tisztelt Urak, Főrendek és Képviselők!
Kedvelt Hiveink !
Üdvözöljük önöket ezen uj törvényhozási ülésszak küszöbén, és pedig annál nagyobb örömmel, minél inkább érezzük szükségét önök bölcs, eróteljes és hazafias támogatásának a jelen viszonyok között.
A helyzetnél fogva, melyben az ország kormányzata jelenleg van, nem mutathatunk rá azon fontos teendőkre, melyek önök munkásságát igénybe veendik, de érezve e teendők fontosságát, gondunk lesz reá, hogy az ország kormányzata mielőbb azon helyzetbe legyen, hogy azokat megjelölhesse és elintézésükben alkotmányszerü részt vehessen.
Ez alkalommal csakis azon két tárgyra hivjuk föl önök figyelmét, melynek legalább
TÁRCZA
Induló Boszniából.
— Katonáink legújabb nótája —
Szebb vidékre siet őszszel a madár Szép hazámba megyek én is vissza már. Siess rózsám koszorúval elibém, Bosniai harcz mezőről jövök én.
Hadd legyen már nekem is egy vig napom Ilej, szenvedtem Bosniában én nagyon, Nem hagvott el a bn, a kin egyszersem, Nem volt''nekem ott egyetlen vig porczem.
Masíroztam porba, vizbe, nagy sárba Vér<>s mező volt alattam a párna; Ebédem volt kis leves és semmi más, Reggelim és vacsorám a sóhajtás.
I)e majd szivem minden but, bajt elfeled Ha <>tt leszek kis angyalom tc veled És megölelsz, megsimoga''sz lágy karral Mint a sötét, fáradt felhőt a hajnal.
K.
A nagy kanizsai
ált. ipartármlat diszebédjén mondott egyik pohárköszöntés, mely nagy hatást szült.
Tisztelt uraim!
Nagy-Kanizsa iparos polgárai ma ünnepet ülnek, melynek fényét emeli az is, hogy megyénk első tisztviselőjét szeretett alispánját, s városunk előkelőségét körében tisztelni szerencsés.
Ünnep lévén, amikor a kézműves is félre teheti szerszámát, s figyelmét a szokott munkától máalelé is megpróbálkozhatok fordítani.
Meg fog talán engedni a mélyen tisztelt vendég-koszorú, ha némi ilyenféle probálkozás miatt becses türelmét egy kis időre kikérni bátorkodom.
A nagy-kanizsai általános ipartársulat üli itt ünnepét. — Legalább merem hinni, hogy e társulatnak Kanizsa minden jóravaló iparosa ha még idáig nem is, de jövőre tagja lesz. Tehát ezen társulat ünnepel. Ünnepli az iparügy ébredésének hajnalát; ébredésének azon zsibbasztó aléltságból, amelybe az oly váratlanul jövő hideg zuhany, az iparszabadság, vagy jobban mondva szabadosság folytán esett. Nem győzelmi ünnep ez még, amit mutat az is, hogy a zászlót, amely alatt csatára indulni készül csak most avatá fel. A kezdetet ünnepeljük mi csak, a győzelem talán unokáinké lessen, mert a küzdelem habár nem véres, nem öldöklő lesz is miut amilyet a hatalmasak felvilágosult századunk dicsőségére csupa Cultur czél-b ó 1 rendeznek — mert hiszen zászlónk az ártatlanság, s a béke szine, s jelmondatunk rajta a szorgalom — de a küzdelem mégis hosszú, s egyike azon küzdelmeknek, amelynek mikénti kimenetele az országra fontos, a társadalom egyik jelentékeny osztályára pedig életkérdés.
Tisztelt uram !
Általánosan azon panaszt halljuk, hogy nálunk az ipar nem fejlődik, nem halad?
Hát tenyészhet-e patakban czethal ?
Fejlődhet-e nálunk as ipar, mikor sem t<xe, sem alkalma, sem eszköze hozzá?
Nincs tere, mert csak saját fogyasztására van szoritva, nincs alkalma, mert nagyjaink s tehetősbjeink még fogpiszkálóért is külföldre mennek, de nincs eszköze sem hozzá mert nálunk az iparosok a legszegényebb osztályból
kerülvén ki, minden erkölcsi és anyagi támasz nélkül állva csoda-e ha iparát nem fejlesztheti ? Árva gyormek nálunk az ipar!
Chánahánnak nevezték hazánkat termékeny földje miatt. Én pedig szt mondom, hogy paradicsommá lehetett volna, sót lehetne még most is varázsolni okszerű nemzeti gazdálko dással, ha a művészet és ipar méltó kezelói mellé méltó pártolók is akadnának.
Társadalmi állásom igen szerény ahoz, hogy szavam s magasabb, vagy akár csak az alantabb de szélesebb körbe el hallatszanék, mert ha elhallatszana, ki mondanám, hogy ezen az uton nemcsak iparunk nem fejlődhetik soha, de köxgazdászatílag is egészen tönkre megyünk, BÓt ki merem szerény állásomban is mondani, hogy iparunk fejlódhetésének akadályai nem as ipar kezelőinek tudatlanságában rejlik, mert Magyarországban nemcsak, hogy jó iparosok nem volnának, hanem művészeket tud felmutatni a magyar nemzet minden téren, de azok ha éhen halni nem akarnak külföldre menekülnek, vagy ha itthon marad foltozásból tengeti életét s nevel koldus családot. Itt rejlik az] oka hátramaradásunknak. S még ezen nem segítünk, még az annyira elfajult, a nemzetgazdászat alapelveivel ellenkező roáz szokást, a saját magunk ellen elkövetett bünt, aőt öngyilkosságot a külföldinek bálványoaását el nem hagyjuk, nemcsak, hogy iparunk nem lesz ha iparosaink mind csupa müvéssek s philosofusokból állnának is, hanem elérthetjük azt, hogy meg tizszereződik a prole-tarius, és meg tizedelódik aa adófizető polgárság s lesz Magyarországon nyomor és rabszolgaság ; mert mi más a koldusnép, mint rabszolga? S est érdemelted te Árpád nemzete?
Ez azon ellenség uraim, amely ellen mi csatára készülünk, fegyverünk a zászlónkra irt jelmondatunk: „szorgalom és összetartás*. Czélunk a már-már lehetetlenné vált önfen-tartáson kívül — azon erő és hatalom segélyével ami a munkában rejlik, — hazánk felvirágoztatása. De, ha oly óriási hatalomnak mint a muszka szövetségesekre volt szüksége a romboláshoz, hogyne volna szükségünk nekünk as építéshez ? s kiben találhatnánk azt fel ? mint a munkáltató nagy közönségben, akit szükséglete érdektársunkká kényszerít. Ezt iparkodjunk megnyerni szövetségesül, különösen a vagyonosabb osztályt, aki idáig ellenségünk volt, hogy jól felfogott saját érdekénél fogva is pártolja a hazai ipart, mert csak így menthetjük meg magunkat az elpusztulástól 1 szép, boldog hasát hagytak nekünk őseink ! koldus tarisznyát hagyjunk-e mi unokáinknak ? értsük meg az intő szót, még nem késő !
Én tehát poharat emelek először méltóságos gr. Zichy Jenő úrért, mint a fehérvári orsa. kiállítási bizottság elnökéért és ipar barátért, másodszor nsg. Svastics B«?nó úrért Zalamegye alispánjáért, nemcsak zászlónk felavatása alkalmával tanuíito''t maga*) pártfogása, hanem azon ügy buzgalomért s azon hathatós támogatásért, amelyet részéről az iparügyben jövőre is bizton várhatunk.
Harmadszor mind azokért, akik a hazai ipart teljes lelkük bői pártolni s előmozdítani fogják.
Éljen a magyar ipar l
FÖLDY FERENCZ.
TIZENHETEDIK ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY.
OKTOBER 1878.
ideiglenes elintézése a lehető leghamarább szükséges.
Az egyik a véderőre vonatkozó intézkedés,
a másik a Horváth- és Szlavonorsságokkal kő tendő pénzügyi egyezmény, mert as ezeket szabályozó törvények érvénye a folyó év végével lejár.
Önök bölcsesége meg fogja találni a módot, mely szerint ez ügyek elintézhetek lesznek ugy, hogy se azok alkotmányszerü vezetése akadályba ne ütközzék, se fontosságukhoz nem illő sietséggel ne kelljeu végleges megoldásukat eszközölni.
A berlini kongreszszuson Bosnia és Her-czegovina megszállására és kormányzására európai mandátumot fogadtunk el.
Sajnálatunkat kell kifejeznünk a fölött, hogy a föladat megoldása békés uton nem volt eszközölhető.
Hála vitéz hadseregünk legnagyobb elismerést érdemlő magatartásának, a föladat első része ma már befejezettnek tekinthető.
Megnyugvásunkra szolgál tudatni önök kel addig is, mig külügyminiszterünk meg fogja legközelebb az arra hivatott testületek élőit adhatni a beható fölvilágosítást, hogy a jó viszony, melybín az összes hatalmakkal ál-luuk reménylenünk engedi, hogy a föladat hátralevő része kedvelt nepeink áldozatkészségének legnagyobb kímélésével lesz végrehajtható.
E reményben és bizalommal az iránt, hogy önök hazafisága, bölcsesége és mérséklete az országgyűlés alatt is föl fogja találni azon utakat és módokat, melyek kedvelt Magyarországunk javára és fölvirágozásáraszolgálnak, az országgyűlést megnyitottnak nyilvánítjuk.
Helyi hírek
— Meghívás. Minthogy a f. hó 15 éro kitűzött közgyűlésre a tag urak határozatképes számban nem jelentek meg, f. 1878 évi oktober 27-én d. u. Sorakor a társaskör helyiségeibe ujabb reudkivüli közgyűlés tartatik. Tárgysorozat: 1. A vigalomrendező bizottság módosított alapszabályzatának előterjesztése. 2. Ezen bizottság tagjainak megválasztása. 3. Freyler Adolf ügyész lemondása folytán, ügyész, illető leg választmányi s esetleg póttag választása. 4. Netáni egyéb (az elnökségnél szabályosan előre bejelentett) indítványok tárgyalása. Meg-jegyzem, miszerint az alapszabályok értelmében ezúttal a jelenlevők okvetlenül határozatképesek lesznek. Nagy-Kanizsán 1878. évi oktober 21-én. Dr. Laky Kristóf s. k. társasköri elnök.
— Ügyvédi irodát nyitott Nagy-Kanizsán Dr. Fárnek László köz- és váltó ügyvéd, ki mint körlevelében mondja, családi indokokból költözködött Nagyváradról ide, hol 16 évig működött. Irodájaaz oskola utczában 6 sz. a. van.
— Kitüntetés. Gelsei Gutmann Henrik ur a párisi világtárlaton a franczia becsületrend lovagkeresztjével diszittetett fel. A megérdemelt kitüntetés felett örvendünk.
— Előléptetések a 77 és 78 ik körünkben levő m. kir. houvédségnél: Zlamál Gusztáv százados őrnagyi illetékkel, Wimmer Sándor első oszt. századossá, Szaimay Antal főhad-
A kesergő anya.
Szomorúan kong a kapa
S.''rrögön ; Uh be sok szép reményem
Tönkro Ion! Elvérzett jó fiamat
Siratom, Ki fog siratni engemet Nem tudom.
Busán nézek Bosnia és a
Sir felé, Re mányimét ex is, az is
Tördelé : Bosnia OSXtoxék gyermekemmel
És a sir, Vérző s7.ümre nincs e földön Többé ir
Kemény után reményem jött,
Újra tünt: Mert magzatom végre is csak
Élni szűnt 1 Oh Marsi oh Mars! hisz van elég
Elvérzett katonád, És te még is enyémet is Elrablád.
Sírok! ti halál várai
Nyíljatok, Hadd ébredjenek a dicsSn elhunyt
HarczOBok: Add. vissz» Boania nekünk őket
És te ég, Hogv lássuk a föltámadást Elve még.
Ah de én hiába esdem,
Nincs vigasz! Nincs vigasz e tört kebelnek
Már csak az : Nincs e földöu, de van égben
Gyermekem; Menhelyemet kegyes Isten csak tenálad Keresem
nagy 2-od. oszt. századossá, Tolján Budímir és Nagy Károly hadapródok hadnagyokká léptettettek elő.
— A keszthelyi magy. kir. gazdasági tanintézet majoijában f. é. november hó 3-án (vasárnap) délután 2 órakor 9 drb. saját nevelésű münsthali fajú elóhasi és üszőborja, to vábbá 2 drb. növendék bika fog nyilvános árverés utján eladalui.
— A postautalványok dijainak meg változtatása és a közönséges postahivataloknál egy utalványra feladható összegnek felemelése, a belföldi forgalomban: I. A belföldön (ideértve az osztrák-postaigasgatás területét is) váltott postautalványok számára 1870. év május hó
1 én életbelépett tarifa, 1878, év novem. hó 1-tól kezdve megszűnik és helyébe lép a kő vetkező uj tarifa: 5 frtig terjedő összegért 5 kr., 5 frton felül 50 frtig 10 kr., 50 frton felül 150 frtig 20 kr., 150 frton felül 300 frtig 30 kr., 300 frton felül 500 frtig 50 kr., 5O0 frton telul 1000 frtig 1 frt, 1000 frton felül 2000 frtig 1 frt 50 kr., 2000 frton felül 3<XH) frtig
2 frt., 3000 frton feiül 4000 frtig 2 frt 50 kr., 4000 frton felül 5000 frtig 3 frt. II. A közönséges (nem kincstárilag kezelt) postahivataloknál egy utalványra feladható vagy kitiizet-hetó összeg ugyan e naptól kezdve 100 frtói 150 forintra felemeltetik. — A kincstárilag kezelt postahivatalok, az egymásközt váltott forgalomban, egy postautalványon 1000 frtot
— és, ha az utalvány Budapestre vagy Bécsbe szól, 5000 frtot is vehetnek föl. III. A táviratilag egy utalványra utalványozható összeg a közönséges postahivataloknál feladott, vagy kifizetendő utalványokra nézve szinten 150 frtra emeltetik fel, ellenben a kincstáriUg ke zelt postahivatalok közti forgalomban 500 frttal megmarad. IV. A most használatban levő postautalványi űrlapok elfogytával uj alakú űrlapok fognak kiadatni, melyek levél jegygyei ellátva nincsenek és minden postahivatalnál darabja fél krajezárért kapható le«z. Egyebekben a fennálló szabályok változatlanul maradnak.
— A keszthelyi m. kir. gazdasági tanintézet segélyegyleti tisztviselőségének megválasztása csütörtökön folyó hó 24-én történt meg tek. Bálás Árpád igazgató ur elnöklete alatt. A segélyegyleti elnökségre ez évben két jelölt volt t. i. Vértessy Kálmán és Engelbrecht Károly. A fentebbi napon meg. ejtett választás alkalmával Vértessy Kálmán Ill-ad éves 7 szavazattöbbséggel *e gélyegyleti elnökké választatott. Alelnökké: Öemetke József Il-od éves, pénztárnokká: Engelbrecht Károly Ill-ad éves, jegyzővé: Foicsek Ferencz II od éves választatta«. Bizottmányi tagok lettek : Magas-házy Gyula, Garay Sándor, Vértessy Tivadar III ad évesek, Klein Béla. Luperszbeck Lajos II od évesek, Egg< rt Géza, Belentha József, Zakár József, Ujváry Zoltán I ső évesek.
— Bellatinczról Írják lapunknak: Obál Piroska kisasszouy, Obál István egyik helybeli birtokos szeretetreméltó leánya egy önkezűleg viasz virágokból készített képet sorsoltatott ki a legközelébb mult napokban a helybeli Casinóban. és az ez uton befolyt 35 frt 60 krt a helybeli mozgósítás folytán behívott katonák családjai közt osztotta fel. — Fogadja ezek, valamint mindnyájunk részéről hálás köszönetünket a nemeskeblü honleány. — Vajha honleányaink közül mennél többen követnék ez -egyszerű s mégis czélravezetó példát.
— Az ég jutalmazza nemes fáradságát.
— RövUl hirek. Francziaország erősen helyezi hadilábra seregeit. — Rákoson a .Kincsem" 41-ikszer ismét dijat, 500 aranyat nyert. -- Molnár György hosszabb vendégszerepre Szabadkára megy. — Baján szerelmi féltékenységből egy ifjú orozva agyonveretett. — A soproni házi iparegylet alapszabályai jóváhagyattak. — aí anconai bankból harmadfél miliő lira lopatott el. — A domonyi bíró egy polgárt agyon lőtt. — Újpesten egy 20 ezer frt értékű bőrgyár elégett. — Nagy Kőrösön régészeti ásatásokat rendeznek. — A képviselőház elnöke Ghyczy Kálmán lett. — A bécsi egyetemen az egn s miskolczi ifjak felmentettek a tandij fizetés alóh — Francziaor szágban a szüret kedvezőtlenül ütött ki. — 250 ezer hadi bronzérmet osztanak ki. — Macedóniában komoly zendülés támadt.
Ki nyert?
Budapest okt. 19-én: Lincz , „ Trieszt n . Prága . 23 án: Szeben . „ Lemberg r „
57. 59. 88. 6. 39. 33. 49. 38. 10. 71. 75. 77. 21. 1. 88. 23. 3. 68. 7. 41. 18. 24. 19. 41. 2. 87. 79. 31.68. 22.
Énekhangra zongora kísérettel vagy zongorára külön. 1. Hótól fohér. 2. Fürge mosó lány,. 3. Lekaszálták már. 4. Ha szavaid. 5. Edes
anyám. 6. Kicsi a lány. 7. Csalfa legény. 8. Titkon nyilik. 9. Kétsser is nyit. 10. Jaj be édes. 11. Csöndes estén. 12. As én ruhám ka-navász. Ára 1 frt.
— bA magyar lexikon* 11 és 12 dik füzete megjelent magyar királyok pecsétjei s a föld hőmérséki térképével. Aue-szóig terjed as eddigi kiadvány, mely a szerkesztő, Somogyi Edének ernyedetlen szorgalmáról tanúskodik. Ára 30—30 kr. Megrendelhető Rautmann Frigyes kiadónál.
— .Képe» csabidi lapok'' cz. füzetes folyóiratot iuditott meg Mehnor Vilmos könyvkiadó hivatala. Négy nagy ivet tartalmaz egy egy füzet gyönyörű képekkel s ára csak 30 kr.
— Ságh József jeles tauitó képeadei tanártói Rigler József Edénél Budapesten megjelent tiz-tiz füzetben .Az üt«*nyrendszor alapján összeállított szépirászati füzetek" magyar és német irásmodorban, a csinosan kiállított 10 oldalon vonalosott füzetke ára csak 1 krajezár, 100 példány csak 80 kr. Az elemi tanításhoz igen hasznavehetők mert betücrfoportozatai az ujabb paedügogia követelményeinek telj-sen megfelelnek. Nevezett tanár ur 8 évi tapa-z talatának eredménye ez s ezek alapján vezeti a budapesti tanitóképezdében a leendő tanitó s s tanítónőket képzésükben. Minden magyar s német füzetke .Sgh" j^gygyel van ellátva. Mind czélszerüsége, mind olcsóságánál fogva melegen ajánljuk az illetők figyelmébe.
— Mehner Vilmos kiadásában megjelenő „Gróf Monte-Christo" érdekes regényből a 9 —13 és ennek folytatása ,A világ ura" cz. regénynek szinte 9 — 13 füzetei képekkel meg jelentek. Egy egy füzet ára 25 kr.
Irodalom.
— T''ibortzky és Parsch zenemükeres* kedésében Budapesten megjelent legújabb zenemüvek: Népszinhází dalok. Folytatása.
Vegyen hírek
— Asuzonyfér/i. A miesbachi királyi törvényszék a minap egy 24 éves lányt azért ítélt két heti fogságra, mert férfinak adta ki magát s mint ilyeu álnév alatt szolgait több helyen. A csinos Uny könyök közt mondá, hogy azért öltözött férfinak, mivel így hamarább vélt dologhoz jutni. Különben nem is igen tudták kilétét, mert a lány szivarzott és a többi legényekkel is mulatott a korcsmában. A törvényszék azt is elrendelte, hogy a büntetést asszonyi ruhában állja ki.
— Leányrablás Boszniában. Hogy milyenek voltak a viszonyok Bosniában a bégek korlátlan gazdáikodáaa idejében, mutatja ez a történet is. A Livnokerületi hadmüveletek alkalmával elfogtak egy bosnyák rablót,SavoGer-bicset, kit aztán fölakasztottak. A kihallgatáskor előadta, hogy annak előtte jó módban élt, szép birtoka volt, de a bégek mértéktelen zsarolása napról napra szegényebbé tette. De ez nem minden. Nőül akart venni egy szép keresztény leányt. — B szniában az ilyet titokban kellett tenni, mert ha a bég megtudta, háreme számára elrabolta a menyasszonyt. Szerencsétlenségére Gerbics nem tudta a lakodalmat eléggé titokban tartani s csakugyan az lett belőle, hogy Kulenovics Ali bég szétverte a lakodalmas népet b menyasszonyai elrabolta. Gerbics akkor boszut esküdött s azért lett rabló, hogy Kule-novicsnak visszaadhassa a kölcsönt.
— Asszonycsere. A .Szamos" írja: Ér dekes történetet jelentettek fel egyik szomszéd járásbírósághoz. Két egyformán gyermektelen férj, írott szerződés alapján kölcsönösen kiese rélte feleségét 8 napra, kötelezvén magát mindegyik, hogy a melyik asszonynak gyermeke születik, annak férje a másiknak 100 ft. fizet. A följelentés nem az eljárásukat meg nem bánt férjek vagy az asszonyok tették, hanem illető lelkészeik — közbotrány czimen.
— Véd* a szivar sásnak. Ismét egy uj féreg kerül felsx:nre és es a azi varbogár, mely mindjárt három fajtában áll elő. Á bogár Éjszak-Amerikában és az Antillákban él s a do hány bevitel következtében még Európába is bejutott „Elaphidion irroratum" a neve és nem szeret egyebet mint a nemes Cuba és Havanna levelét. „Látatlan vendég" ként élnek e bogár lárvái a szivarokban, s csak akkor fedezik fel hollétüket, midőn a szivarozásnál hányást okoztak. Ujabb időben Frankfurban is találtak a a szivarozók nagy ijedelmükre ily bogár petéket a szivarokban.
— Az idei gabnatermés eredményét megyénkint a következő táblázatban mutatjuk be, megjegyezvén, hogy a számok ugyananayi métermázsát jelentenek:
Búza: Rozs: Árpa:
Abauj 104,000 197,000 92,000
Arad 443,000 199,000 95,000
Bács 1.974,000 203,000 658,000
Baranya 211,000 222.000 41,000
Bars 179,000 143,000 166,000
Békés 718.000 30,000 212,000
Bihar 514,000 609,000 137,000
Borsod 148,000 188,000 79,000
Caanád 496,000 53,000 155,000
Csongrád 534,000 216,000 258,000
Székesfehérvár 667,000 248,000 298,000 Győr 239,000 121,000 148,000
Heve. 1.098,000 322,000 374,000
Jászkunság 446,000 604,000 251,000 Komárom 349,000 152,000 204,000
Moson 218,000 102,000 141,000
Nógrád 145,000 227,000 84,000
Nyitra 207,000 502,000 620,000
Pest 606,000 806,000 376,000
Pozsony 413,000 423,000 406,000
Somogy 664,000 535,000 175,000
Sopron 379,000 101,000 157,000
Szabolcs 272,000 1.014,000 122,000
Szatmár 249,OCX) 488,000 40,000
Temes 1.040,000 170,000 88,000
Tolna 422,000 224,000 133.000
Torontál * 1.778,000 108,000 227,000 Vas 308,00f 532,000 144,000
Veszprém 307,000 367,000 182,000
Zala 323.000 607,000 101,000
Zemplén 309,000 494,000 257,000
A többi megye 3.291,000 3.288,000 1.204,000 E szerint tehát a fő gabnanemüből Magyarországon termett az idén : Buza 19.050,000 métermázsa Rozs 13.578,000 métermázsa. Árpa 7.618,000 métermázsa. Ezenkívül termeit 7.063,000 métermázsa zab, 35.478,000 mérő kukoricza.
— A ,honvédu elnevezés eredete. Gyulai PaI derék irónk előadásait a budapesti egyetemen különösen vonzókká teszik azon érdekes apróságok, a melyekkel ő azokat fűszerezni sz >kta. Elhunyt ós élő jeleseink nagy részével személyes ismeretségben lévén, ezekről olyan érdekes dolgokat tud elbeszélni, a miket rajta kívül mások alig ismernek. Legutóbbi elóadá sán a .honvéd* név eredetéről lévén szó, azt mondá, hogy ezt a szót Kisfaludy Károly alkotta meg. .Az élet korai" czimü költeményé ben, melynek egy sora igy hangzik: „Nem csügged s honvéd tisztjeit teljesiti." Midőn 1848-ban a szabadságharcz zászlója alá fölesküdi katonák elnevezéséről volt szó, a .Land wehr" szól akarták lefordítani. Ekkor előállt Kiss Károly ur, az Aurora-kör, később az akadémiának is tagja, s hivatkozva Kisfaludynak nevezett költeményére, az uj katonákat honvédnek nevezte el.
— Szülés a ,ballon captivu-ban Páris ból irják okt. 14-ről: Tegnap három óra tájbuu a .ballon captiv" épen utjának legmagasabb pontját volt elérendő, midőn egy benne ülő idegen hölgy egyszerre elkiáltotta magát s s azonnal összerogyott. Azt hitték, hogy ideg-, vagy szédulési roham érte, de egy orvos, ki véletlenül szintén a léggömb csolnakjában üit, rögtön észrevette, hogy a hölgynek szülési fájdalmai vannak. A léghajósok egyike azonnal jelt adott a lefelé szállásra. De a gyermek nem akart várni. A jelenlevő urakat az orvos fölkérte, vonuljanak kissé félre, mire csakhamar minden baj nélkül megtörtént ^ szülés. Erőteljes fiúgyermek született száz meternyi magasan a légben. A ballon nem sokára földre ért. A zene játszott s hangjai a gyermek sirá sával vegyültek össze. A munkások az anyát kiemelték a hajóból s egy közeli kocsiba vitték ; egy hölgy vitte az uj világpolgárt shawljába takarva a kocsihoz. Az orvos, ki a léghajóutazá sért 20 frankot fizetett, kiszálltakor 500 frank tiszteletdijat kapott. A tiu atyja egy manches téri nagygyáros. Neje minden áron megakarta tenni a léghajózást, s a férj ez óhajt épen a nő állapotára való tekintetből nem merte megtagadni. Anya és fiu egyaránt jól érzik magukat.
Papírszeletek.
Az X.-ben megjelenő lap szerkesztője és egyik előfizetője között ilyenforma párbeszéd keletkezett Előfizető: Önnek lapja elégtartalma*, de sajnos, hogy a tárczája üres
Sterkesztő : Igen, inert a lapot munkatársaim csak betöltik, hanem a .tárczát" az előfizetőknek kellene mogtŐlte»iök.
Jó tanács annak, a ki nőstilni akar. Ha nem kaphatod meg azt a lányt, kit nőül óüajtase , vedd azt, ki téged óhajt "
Október 27-tél ssveaber 2-1« 1878.
Hé- és hetinap
Kath. és prot. naptár
ti ö r ö g naptár
at!
43. A király beteg fiáról. János. YI1.
27 Vssárssp F 20 S.ib.
28 Héttő Sim. s Jud.
29 Kedd Zenobins
30 Szerda Knlox«
31 Csütörtök .Farkas f
1 Péntek ¡Misdszsst
2 Szombat | Halott em.
1.5 A 19 Luc.
16 Longin.
17 Hosias
18 Luk. ev.
19 Joo! pr.
20 Artem.
21 Hilario
** s
5
Felelős szerkesztő: Bátorfi LajO«.
tizenhetedik évfolyam.
ZALAI KÖZLÖNY.
OKTOBER 27-én 1873.
Értesítés.
Van szerencsém a n. é. közönséggel tudatni, hogy eddig Nagy-Váradon 16 éven át fenállott ügyvédi irodámat Kagy-Kanizsára áttettem, ügyködésemet irodámban oskola utcza 6 ik sz. a. megkezdettem. (716 3 — 3)
Dr. Fárnek László,
köz é* válté ügyvéd.
VVajdiIs József
ajánlja
nvolcz különféle géppel jól berendezett
kö 11 y vn y o mdáj át
Programmok, falragaszok, stb. nyomtatványok iryors, pontos ős hibátlan elkészítésére. Olcsó
¿irt biztosit.
Ajánlja továbbá az iskolai idényre díszesen
felszerelt
könyvkereskedését,
melyben az iskolai s egyébb könyveken kivül papir, rajz- és íróeszközök stb. a legjutányo sabb árakon kaphatók.
Mindazok,
kik köszvény,c»áz ét az ezea hajakból eredé bé—lások atb. ben
szenvednek, bár ha már minden kigongolható gyógymóddal minden eredmény nélkül rnegkiiérkttek volna is, s bár ba már még a reménységgel is, teljes egészségűknek valaha visszanyerhetésére végleg felhagytak volna is, ha már oly sok mindent mogkiaérlettek, forduljanak utoljára még Moessiager L J úrhoz
Fraikfrtban a Majaa Mellett. Ennék gyógymódja álul magában az utóbbi hónapban Is sok százan sza-
cgnyavalyájaktól tökéletesen s Hoeslager ur a gyógymód előtt, mely meleslog mondva ne« ts valaatl nagy pénzbeli áldozatokat igényel, mindenkinek megengedi, hogy magának eredményei falöl felvilágosításokat szerezzen, mi czélból egy tile vagy ezen lap kiadóhivatala által Ingyen megszerezhető röpiratban nagy számú miuilen rendil meggyógyult egyének czimiTközTirX''kezeré« mint feletébb észszerűen bizonyult be. — Moeszinger ur voltaképen a betegtől csak a baj és annak előre haladottsága rövid leirását kivánja, s azzal 5 a beteggel közli megszabott rendeleteit Magyarul is levéüleg. (718 2 3)
Prüfet Alles, ii das Beste Maltet!
Das unterzeichnete Bureau versendet gratis und franco an alle Liebhaber des Lottospiels, eine auf bewährter Basis beruhende Methode, um die Launeu des Zufalls zu corrigiren und dem Glücke erfolgreich die Hand zu bieten.
Eine Prüfung de« Geboteuen wird das Gesagte bestätigen. (727 I 1—1)
Franco Antragen nur allein zu richten an das
Literarische Bureau Berlin SU, Nauuynstr. 54. a Rückantwort in jeder gewünschten Sprache.
M o
t á s"!
„----Z g 0 S 1
következtében, egy elsör. ndti birodalmi gyár munkásai szolgálattételre behivattak, e miatt a gyár kénytelen szünetelni, s annak tulajdonosa lehető módon készletén mielőbb iparkodott túladni; — erről táviratilag értesülvén, siettemN-ezt magamnak megszerezni, mi sikerült is, és igy azon kedvező helyzetben vagyok, hogy a t. helybeli és vidéki közönségnek a legnjabb divatú kelméket bámulandó olcsó áron kiszolgálhassam.
Midőn erről a n. é. közönséget tiszteletteljesen értesíteném, bátor vagyok még az alanti czikkek árait közölni, s kérem szíves
pártfogását; illő tisztelettel FELDMANN INT.,
Székesfehérvár, nádor-uteza.
Árjegyzekek és minták kívánatra ingyen es bérmentve küldetnek.
Árjegyzék. — 1-ső szám.
Ruhakelmék.
•SG70 m. valódi Betbani kelmék 56968 „ a legújabb divatú őszi kelmo 6785 n Camgarn azövé«ü „ „ 5640 „ Harnby tiszta szór „
T535 „ a legújabb divatú fantaska 4>336 „ Comélia kelmék
3568 „ a legújabb hamburgi kelmék ,
2040 „ */» valódi gyapot elegáns ruhákra 5435 „ */» valódi gyapot ripa minden szinben 0O00 „ valódi selyem popelin „ „ 23<>0 „ legfinomabb Üanel , „ 34''jO „ 7i posztó női ruhákra „ , 2U00 „ valódi fekete moiré alsó szoknyára 1500 „ gyapjú moiré 1025 n "/» fekete ternó 2600 „ 7, valódi cloth 1500 „ 7% alapin
öOOO „ fekete liszterok 30 krlól kezdve. f
Árjegyzék. — 2-ik szám.
Mosókelmék.
2000 m. rózsaazin Creton
3050 5000 3800 (JOOO
5CKX) 2500 1000
helyett most
— .45 —.22
-.40
— .50
— .05
— .80 -.90
1.90 1.80
— .90 1.40 1.80 2.50
— .80 1.10 1.80 2.20 3.50
— .18 —.25 -.30 —.40
85 n 30 * valódi szilisztriai vászon 6. — 3.50
75 w 30 n „ trűbai g\olcs 7.50 4.50
95 n 32 * n hegyi vászon 9.— 5.80
62 n 30 > a fehéritetlen rumburgi 14.- 7.50
40 f* 30 n * creusz gyolcs 10.- G.50
36 ii 3o n » hollandi a legnehezebb 10.— 8.55
25 * 32 • • irlandi gyolcs 15.— 7.50
72 • * 0 házi használatra gyolcs 0.— 3.25
1 | - " " CT*
Végül pedig több ezer rőf a legnehezebb rumburgi és holllandi
— .ií) -.85 ! -.43 - .00
— .90 1.10
— .30 -.45 -.70 -.90
1.25
240 db.
305 .
240 „
185 „
475 „
360 „
90 ,
180 .
100 „
240 „
szinea chitfon Piquettek
Pique szines virágokkal
igen tinóm fehérrári feato (__] caikos éa
virágos sárga eeikos Nanking 7» valódi oxford Bzefür kelmék
f>0 v. 30 r. Canaváaz szil isztriai
140 „ 30 „ trübai Canaváaz
105 „ 30 s rózsaszin
20o r 30 , valódi rumburgi
290 „ 32 w legnehezebb rumburgi
145 „ 32 „ rumburgi rózsaszín
10 „ 35 ,, legnehezebb tiszta czérna
helyett csak — .25 —.13 -.30 —.17 225 150 100
-.45 -.25
—.50 —.24 225
-.48 -.22 200
— .28 -.15 150
-.40 —.22 180
— JAJ -.20 145
helyett csak 95 80
5 20 2.05 iO
0.50 3.40 120
4 .— 3.55 95
11.— 6.- 120
13.80 7.50 140
16.- 8.- 96
20.- 12.- 60
gyolcs maradékok 10 r. 20 rőtig.
Árjegyzék. — 4-ik szám. Fehéruemüek. dolgozó oxf''Ttiból jol»bféle „
a legnehezebb n igen jó karton ból valódi franczia Creton a legfinomabb Creton álló gallér szefir kelméből 4 soros mell és álló gallér fehér ing, igen jó chiffonból valódi madepolanból finom szegélylyel sima mell 3 soros igen jó chitfon valódi madepolanból 4 soros mell sweiezi hímzéssel, gallérral és anélkül
dus hímzéssel
f
Árjegyzék. — 5-ik szám. Női fehémeműek.
helyett most
1 20 1.50 1.80 1.40 1.80 2.40 3.-1.80 2.— 1.90 2.40 3.20 2.50
— .05
— .80 1.—
—.90 1.10 1.25 1.75
— .95 1.20 1.30 1.70 1.80 1.50
Miudenféle fehérnemük pargetból, ainor éa Piqueböl, ugyan
azok az árakhoz.
helyett most
250 Paar fehér női harisnya _.00 _.27
240 „ . „ . négy soros pamutból — .9<) —.36 300 , „ valódi kézi kötés 1.20 —.45
Jobb 1000 Paar szin-is női kapeza, 20 krtól kezdve egész 40 krig azonkívül mindeuféle férfi és női gallérok és m anachetták, nyak-kendők, nyak-bodrok 7 kr. csipke kendők minden színben 25 kr.
Árjegyzék. — 0-ik szám.
Télikendók. helyett most
150 db. l7t kötek kendő 2.5o 1.—
120 „ „ valódi dúcot kendő 3.50 1.50
» gynpot kendő minden színben 4.50 2.80 „ w p »sztó kendó nehéz rojttal 7.50 n Töffii kendő 7» köteg nehéz Tricot kendó csíkos Va -
7, -
/ki n „
7» valódi posztó kendő
6/
/» » m >
''Un » r>
igen szép szegély!yel és himzé&scl tiszta madepolanból a legsz. hímzéssel hállórékli szép fantazé mellel
n a legdíszesebb hímzéssel » valódi sweiezi hímzéssel alsó szoknya 1—2 fodorral a legjobb chiffonból fél uszály „ madepolaubol hímzéssel „ a legdúsabb hímzésül és íodorral 4.50 „ minden minden bőségben 1.20
, pánczél mieder minden számban 1.80 „ szaténból minden számban 2.50
„ kanalblanzset egész magas 4.—
helyett most 1.— 1.20 1.00 1.-1.30 1.50 1.50 1.95 2.50 3.--.67 1.10 1.60 2.20
1.80 2.50 3.— 2.20 2.80 3.50 2.80 3.— 3.40
Árjegyzékek es ailaták kívánatra Ingyea es béraieatve küldetnek
100 90 02 150 130 100 300 260 340 200 140 160 180 170 100 150
T)
n »
»
n »
n


7
Berlini kendő minden színben
n
T) m
7* _
J7fc nagyságú uUzó Plaidek
10/» val. himalai kendők hoeszu rojlUl
9.— 3.20 2.-1.80 1.10 1.60 2.40 3.20 4.50 2.20 1.80 1.40 16.— 18.—
3.25 3.75 1.60 1.— -.95 -.60 -.75 1.25 1.85 2.40
— .95
— .80 -.60
5.50 5.50
Árj-''gyzék. — 7-ik szám.
Fehér és szines Pargetok. helyett csak 360 meter k/k zsinór Parget
450 285 340 280 290
7 7
8 » » 8 „ hölgyi parget 7% Pique Pargat 7» a legszebb mintákkal 7s a lftgaehezebb alsószoknyákra
— .35 — .2a -.40 -.25
— .75 -.35
— .55 —.30 —.75 —.35 -.90 -.40
Qg firt beväBärlas utáji egy ltarton vagy franozla Mouszlln
több ezer m.szines Pargetok 15 krtól kezdvel^Okriga legfinomabb 30000 m. a legújabb mintájú Plüsze Pargetok —.80 —.35 1000 m. dupla parget —.55 —.28 _(686 9-10)
!
megrendelt czikkek minőség és jóságaért kezeskedem. - Minta gyűjtemények nagy választéka e lapok kiadó hitaUlában megtekinthető.
ttirdbtmén y.
L o g f « I h ő b h meghagyás folytán ezennel megindittatik
a jótékony czblokra szánt
Vll-ik NAGY. KIK. ÁIXAMSORSJATEK,
mcivn« k tiszta jKvedelni" Ö CSÁSZÁRI óa APOSTOLI KIRÁLI FELSÉGÉNEK
1877. október 3l-én k.''lt
L E G V K L S Ő 1* I* E L II A T Á U 0 Z A S A F 0 L Y T A N
a Ixulapi-hti olső gyermekmenhely-egylet, az országoa kiadodóvó-cgyesület, a balaton füredi
szereittliáz éa azókhely-rdvarhely városban lúvfi megyei kttzkóiház javára fog fordíttatni. K sorsjáték Ö8HZC*. 3840 nel inoeállapitott nyereménye uz alább következő játékterv bzerint
200,000 forintra rúgnak, és pedig: az í. tfnyorcmény b0,000 frttal W) darab 1000 frtoa 6%-os magyar arany járadék-kötvényben,
a II. fénye remény 20,000 frttal kénpéuzben, •1 nyeremény 0000 frttal «szebben 20.W0 frt o. é. lOOnyoremóny KM) frttal Összosen 10,001) frto é. 4 n '' 2500 „ n 10.000 . fi , 200 „ M) „ . 10,000 . „ „ 10 „ 1000 „ „ 10,000 „ „ „ ''1000 „ 10 . 30,000 „ „ . 20 ,. 300 - n. 10,000 „ „ „
A húzás viaszavonhatlanul 1878 évi deozember hó 6-an történik. Egy fiornJegy ára 2 frttal o. é. van megállapítva. Sorsjegyek kaphatók : a lottó igazgatóságnál lUtdapesten (fóvámepillet) ; valamennyi lotto-, só és adóhivatalnál; a legtöbb posta hivatalnál; és minden városban éa uevetetesebb helységben
felállított aorajogyáruló közegeknél.
A magy klr. lottolgazgatóságtól. (724 2—6)
lindapesten, 1878. évi október hó Ö-An. MOTl''SZ alaj08, (IJtAnnyomat nem djjaztatik.) m. k. osztálytanácsos és luttoig&zgató.
TIZENHETEDIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
OKTOBER 1878.
Különösen faelemre méltó a hirneves
Dr. Forti-féle
SEB-TAPASZ,
mely rendkívüli gyógyereje, elválasztó, érlelő s fájdalom csillapító hataaa altal leggyorsabb, legbiztosabb » egyszersmind gyökeres gyógyulást eszközöl különnemű bajokban. — Ily bajok a torokgyulladás, légcsőhurut, b ő r k é s-barnaság, hArtyásgyik (Croup, angina) mindennemű megsértések, harapás, szúrás, vágás vagy égés által támadható sebek, megforrázások, darázs- vagy méhszurások, konok fekélyek, zúzatok (conluaiólc) meg-lepő gyors fájdalomcsillapítással — rögzött daganatok, gümők, tályogok, pokolvar, (carbunculus pustula ma-ligna), megkemény kedésck, genyedések, vérkelések, minden mirigy betegségek, görvélyes fekélyek, fagy daganat, ujjféreg, körömméreg, vadhús, tagszivacs, c»out-szu. kificzamitás és megrándulások, helyi csuz; továbbá a 9züléa folytáni lábfelfakadások és sebek, fájós, fekély-zett vagy már genyes női mell — Sok nő már csirában volt emlőráktól, — a különben elkerülhetlen életveszélyes sebészi műtétnek mellőzésével — egyedül ezen jeles sebtap.isz használata által menekült meg.
Végre a testbe teljesen bemélyedt bárminemű szálka, vagy darnzs és méh fullánkja csupán ezen tapasznak rövid idei használata tolytáu annyira előtűnik, hogy azután a testből közönségesen szabad kézzel, sebészi műtét és tájdaloin nélkül könnyen kihúzható, mire a seb gyógyulása nem sokára bekövetkezik.
Ezen megbecáülhetleu gyógyszer, mely uek jelesscge leghitelesebb egyének számos s különös kívánatra bármikor felmutatható bizonyítványai által már régen a legfényesebben elnm-rtetett — rendkívüli s legkiilönne. mübb esetekben megpróbált hatásánál és feltünü sikeres eredményénél fogva, melyek használata állal még elavult bajokban is eléretnek, jól megalapitott hírét kétségbe-vonhatlanul igazolja.
Egy csomag ára 50 kr, nagyobb csomagé 1 frt használati utasítással együtt, postán küldve 20 krral több. Egy forintnyi csomagnál kissebb szállítmány nem teljesíttetik.
Központi kiildeményező raktár: Penfon TOROK JÓZSEF gyógyszercaz urnái, király utcza 7-ik sz. a. Nagy-Kanizsán: Práger Béla gyógyszertárában, 13 el u s József gyógy szertárában, Alsó-Lendván: Kis Béla gyógyszertárában. Sümegen : Stamborszky L. Szombathelyen Pillich P. gyógyszertárban.
A t. ez. gyógyszerész urak, kik raktárt elvállalni hajlandók lennének, felszóllittatnak, miszerint o részbeni ajánlataikat ezen gyógyszer készítőjéhez FORTI LÁSZ L()H( >Z czimezve : Budapest [Ráczváros, Bocskay tér, 7 l''J. szám) beküldeni szíveskedjenek, ki megrendeléseket is pontosan teljesít.
V idéki bérmentes levelek általi megrendelések az árnak készpéuzbeni beküldése, vagy postai utalvány, vagy utánvét mellett tüstént és legpontosabban tel jeaittetnek. (G5.8 14—50)
o
fali \r;i—»
i, O. -J yc - .
~ « ® :,7 X /V
— X £ í :.v/J_
íg--Z O
'' •» -J, •— — _
•< ■u t:
- ---Ü x-C''5.2 r 5
- c
¡« z
n • ->:=«:
IV — — M-t % C. «
QQ
I t''i - ± -
EST* ^ = = s E.1! i=
J^ 5 "•"* S X «5 «e, —
" S £ s
■«■X » N
JZ. y. 35
t
és HerczeiJflVinaba lettek behíva legjobb mnnkásaínk. minők következtében kénytelenek vagyunk
China-ezüst áru gyárunkat
végleg beszüntetni és tömérdek dí: zeS rhwia.-e7.itat ártmányai n-kon siedelmcsen — a gyári Arakon mélyen leszállítva — tnUdni. Kimerítő árjegyzékek kívánatra ingyen és díjmentesen küldetnek.
Leszállított &rak.
elóbb B103Í
3.50, 1.50 7.50, 2.80 7.50, 2 80 7.50, 2 80 5 -, 2.30
6 drb kávéskanál
«5 drb evőkanál
G drb asztali-kés
6 drb asztali villa
1 drb. levesmerő
1 drb tej87.ed5kanál 3 5o, I 5Ö
1 drb. ezukortartó 14 —, 8 -
1 drb. va|8zelencze
1 pár gyertyatartó 6 drb kósxsámoly 1 drb ezukorfogó 6 drb. asztalikés. 6 drb ugyanolyan villa G.— 1 drb. sótart >
előbb >
2 50, 6—,
most
2 — 3.— 2 70. I — 2 50 2 ">0 -.70
Legujabb gomligarnitur géppel 1 frt. 1 drb. cxigarett-d«>hány Urtó 2 Irt. Továbbá diszes sxelenczék, kávé ós theakannák, tálezák, asztali diszek, függő lámpák, ezukorhintők, fogpiszkáló-Urtók, olajos eczetkészletek és sok más tárgyak ugyanoly potom-árakon. ___'' (695 5—12)
Külöten figyeLevibe veendő: _
6 drb. evőkanál, G drb. kis, ti drb villa, 6 drb k^vés kanál, mind a 24 drb csinos tokban 24 frt helyett csak 10 frt.
t''gyansz, britania ezüstból mind a 24 drb. dissen tokban csak 7 frt. Megrendel «sek utánvéttel gyorsan és pontosan e^zkííz^ltetnek.
Wien, Rothenthurmstrasse 29.
IN
OLL SEIDLITZ - PORA.
.»1-L-rkV vnlÁ/li h* mín<ien doho,! r*ialapján a sas ^StllV fll\.IVi;i > ¿9 ¿„ aoksxoronitott exégem ran
|<*nyomva.
HUntető birónági itél.''tek ismételten constatálták cr.égfm éa védjegyem megliamisittatását ; axért óva itit^m & kötílnsóeet a* ilyen hamisítványok vásárlása ellen minthogy axok csak ámításra vaunak **ámitva
Egy lepecsételt eredeti doboz ár* I frt. o. é.
Valódi minőségben ,ix x-el jelolt cxégeknóL
RÄNCZIA BORSZESZ SOYAL.
C__________________________
•j A legmegliixliat thb üns««j{él)xő sxere a sxenvedó emborisegnek
^ miodou belső és külső gyulladásnál, a legtöbb betegség ellen, mindennemű sebesülések, fej-, fül- és fopfájás, régi sérvek és nyílt sebek, rákfekélyek üsx«"»k, sxemgyülladás, min~ onnoinü bénulás és sérülés stb ntb. ellen
Üvegekben használati utasítással együtt 80 kr. o. ó
Valódi minőségben a f-tel jelölt cxégeknél.
¡ORSCH-HALMÁJ-ZSIROLAJ.
DKrohn M. és társától Bcrgenben (Norvégiában)
Exen halmáj-xsirolaj valamennyi, a kereskeilelemben előfor- , duló faj köxőtt az egyedüli, moly orvosi < célokra használható.
Ara egy üvegnek használati utas tással I frt o. é.
Valódi minőségben a *-al jelült ozégekuél
Raktárak: M.-Kanizsa (x) Práger Béla gyógy, (xf) Rosenb^rc József, (x) Kesselhof.-r Józaet". (\) Kosenfehl. (x) Heins Józsi f (jy^gysx.TÓsx. — Z a Ia-K^ersxeg (xf*) .Gyógyszertár a Sxt. lélekhez — Barcs (x/ Doraer S. C sá k to r n y a ^x) Gönci L v. gyógyszerész Karád Iternatzky A ^y>''>gyszeiésx Kaposvár (xf*) K«''hn J (x) Schröder Sándor gy,>gy. Kaproncz* (x+*) Werli M gyógy. Kőszeg (x*) Csacsinovics Ist. gyógy, (x*) Küttet Ist. gyógy. Keszthely (x) Schleifer A (x) Wünach F. Körmend (xf) Rátx Ján S * o m b a t h e 1 y \> Pillii-h Ferenc« gyópy. Sopron vx) Mexey And. gy<r>gy (x) Molnár Ij gyógy VorCcze Becs J. K. gyógy.
B á n o k-S x-G y ö r g y (x l Á. C. Kibic g; ójjy. Zágráb (x> Mittlbach S. ryógv (x) Iriralmashox gyógy, (x) lleg^düs Gy. cyógy (x*) Perklel Ján. gyógy. Sxalonnk t,x> Schwarz Gusz''-ár gyógy. Karaj ^x, Kochliíz Ist. (x) Bernátxky A t,"><''>2 33—40)
Mindenkitlek
oda ajándékozzuk
a legszükségesebb házi eszközöket, u. m.: kárés- és erő-kanalakat, késeket és villákat, stb. stb.
A mo$tai ában megbukott natry britania í züst-gyár csőd-viUsxtmányától fólszólittnttnnk, hogj- « n«lnnk rak''áron levő valampnnyi británia exüst-árukat a csekély fuvar- ós munkadíj negyedén« k megtérítése mellett elajándékozzuk.
A minden egyes czikknéi kiírt árnak beküldése, avagy utánvétele mel ett csupán az Angolorsxágból Bécsig járó szállítási dij és a mm kadij egy csekély részének megtérítése mellett mindenki a következőket
gV Ingyen kapja. ''Ml
6 drb. británia-exQst evökaoAi, G drb. u^yanily kávéskanál. összesen 12 drb. ezelőtt 6 frtba került, most mind a 12 drb.................. I 95 kr.
6 drb británia-ezüst asztali ke« angol acxéléllel, továbbá
<> ugyanolyan villa, összesen 12 drb., mely ezelőtt 9 frtba került, most mind a 12 drb..... 3 25 kr.
1 drb. tejszedó-kanál tömörsulyu, ezelőtt 3 trt. most . - 85 kr. 1 drb. levesszedö kanál, Iegsulyosahb fajú, legjobb britá-
nía-ezUstből, ezelőtt 4 frt. most.......... I 25 kr.
Kzenkivül diszes asztali gyertyatatartók, páronkint 1 frt, 2.-, 2.50, 3 — ; tálezák 50, 75. 80 kr , 1 frt és 1. 40 krajával; kávés vagv theás kannák á 2 frt, 2.50, 3 —. 4 frt; ernkorfo^ók á 35, 50, 80 kr. és 1 frt; cxukordobozok á 2, 2.80, 4 -, 5 50,
7 frt; cxukorszórok á 25, 45, 75, 97 kr, 1 frt; erzet- és olaj-caraffínák á 2.50, 2 SO, 3.50, 4.75, 5 frt; vajdobozok á 75, í*5, 1.70, 2 80, 3.25, 4.-- es még számtalan tárgyak.
külftiiÖM ii fiRjcIrmre méltó.
6 drb. asztali kés le^fin británu-ezSstnyélIel, angol aczéléllel. G drb. ugyanolyan villa, G drb. nehéz kit ít.ó ey''kanal G drb. ugyanolyan kaveskaná!. összosen 24 drh., melyek ezelőtt 15 fr bá kerültek, most összesen mind a 24 drb 4 frt 60 kr. MiuJ az itt fölsorolt tárgyak a legfinomabb británia txdst-ból vannak késritre s azoknak fehéren maradásukért
iő évi jotúll/is vúJUtUtifik. Igyekezzék mindt-nki megrendelését lehető leggyorsabban beküldeni, mi^el előreláthatólag ily roppant olcsóság mellett, minden csakhamar cl fog kelni. Cxim és a cs. k. oszf. magyar tartományok egyedüli megrendelési helve : a brltánla-ezüstgyar T.raktara: " ^2G 2-12)
HUlU éti Kami I. Elíaabeth.straase 6.
Nyujtsunk kezet a szerencsének!
375,000 birodalmi márka vagy 218,750 forint
főnyereményt nyujt ktdvező esetbon a legújabb nany pénzkisor-aolas. mely a magas kormány .iit.-tl jóváhavyva és biztosítva van.
E»en uj torvexet előnye abban áll. lio^y néhány hónap fofolyása alatt 7 sorsolásban 42 600 nyereménynek okvetlen ki-Sorsolás alá kell k-riilnie. köztük esetleges 375 000 bir. márka vagy 218.750 frintnyi fónyremény nyel o.*xtr:ik értékben, részleg pedig :
a>
N >, CB Ol
■a «
I nyerem. á m. 250.000 1 nyer á m. 12.000
1 nyerem á m. 125 000 ¿A nyer á m. 10.000
1 nyerem. á m. 80 000 2 nyer á m 8000
1 n\'' rem .*t m. 60.000 31 nyer a m 5000
1 nyerem. á m. 50 000 f.l nyer. á m 4000
1 nyerem. á m. 40 000 3U-1 nyer á m 2000
l nyer* m á m 36 000 502 nyer. á m. 1000
3 nyerem. á m. 30 000 r,2t nyer. á in. 500
l nyerem. á in. 25 UÚ0 ti 7") nver. á m. 250
G nyerem. á m. 20.000 22850 nyer. á m. 138
G nyerem. á m 15.000 Stb. stb.
A 1. ¿közelebbi első, az állam által bi/.tositott uyoremény-buxás pénx-kí8or«l.isa hivatalo an van megallapitva a sorsjecyek követkexő öshxegb« kerülnek :
1 egész eredt''ii sorsjegynek ára cak G márka vagy 3 frt 50 kr. o é. b. 1 fél . * „ 3 , 1 „ 75 w
1 negyed r . „ * » » — , 90, .
Valamennyi megbízás az öszzeg előleges beküldése vagy postautalvány mellet azonnal és u legnagyobb gonddá1 eszközöltetik. mindenki magát az állam cximerével ellátott eredeM k0T8-jegyet kapván tőlünk kezéhez
A megrendelésekhez a megkívántató hivatalos tervezetek díj nélkül mellékelteinek minden húzás ntán pedig felszólítás nélkül küldjük résztvevőinknek a kívatalos huzási jegyzéket.
A nyeremények kifixotése mindenkor pontosan az állam jótállása mellett történik s akár köxvetlen megküldése vagy kívánatra érdekeltjeinknek Ausztria minden nagyobb piaexain fennálló összeköttetéseink álul kéxhesitiethetik.
Vállalatunknak mindenkor kedvexett a szerencse, tok Hát tekintélyes ayeremeny között gyakran az első főnyereményeknek
örvendvén az, melyek a* érdekelteknek közvetlenül fixettettok ki.
Az ¡1) n legszilárdabb alapon nyugvó vállalatnál, előreláthatólag mindenütt biztonsággal a legélénkebb részvételre bxámit-hntván, kéretik, már a közeli húzás miatt Is minden megbízást mind előbb, de mindenesetre f. évi november 15-ike előtt köxvet-lonül alulírott bankházhoz intézni.
Kaufmann & Simon,
bank- és váltó üzlet Hamburgban,
bcvásáilása és eladása mindennemű államkötvények, vasúti résx-vónyek é* kölcsönsorsjegveknok.
U. I. kösxönetüuket fejexve ki ezennel irántunk eddig tanúsított bizalomért, telkérjük az nj kisorsolásnáli részvételre, törekvésttnk ezentnl is oda iránynland, mindenkor pontos éí síi-lárd sxolgálat álul tisztelt érdekeltjeink teljes megelégedését kiérdemelni. Föntebbiek. (717 ] 4_fi)

Dr. Tänzer fogorvos, előadó tanár Uráéiban az egyetemen.
Cs. k. kitüntetett kxájvix Antisoptikou egy üveggel 1 frt, 1 katulyn fogpor 80 kr, 1 adag fogpasta W) kr, l csomag pasta 30 kr — sok oldalról keresettek és igen dicsérve lettek. A gazdagon befolyt elismerő levelüktől eltekintve megjegyezte tik, hogy ezen fogóvsx«rek Ausxtria-Magyarorsxág mimlen városában kaphatók és megrendelhetők. Kxen óvszerek nagy mennyiségben Olaszország, Oroszország «ót még Amerikába is küldetnek
Fl''traktár Nagy-Kanizsán:
(720 3 -12)
Práger Béla gy''yy szer tsz urnái.

XX
xxxxxx
—J

legtartalomdúsabb és leghatásosabb budai keserűvíz.
Kapható N.-Kanizsán : Strem és Klein, liosenberg ¿8 Weliscb uraknál, valamint minden gyógytárban és fiiszerkereskedésbeu i
Rendes adag: egy fél borospohárral.
oooooooooooooooooooooo
A szt.-miklósi
pasztán fnly; hó 15 dikétól kezdve szerdán ós szombati napokon neraesitett gyümölcs ós díszfák lesznek el-adandók. (722 3-3)
A bériőség.


G. A. W. Mayer mell-syrupja.
Háziszer (332 VIII. 4—*)
több, mint 20 év óu hires minden meghütós sat. Rat. által előfordult torok- és mellbajoknál ,dij*ztatott PArisbau 18G7. évben." — Kapható: Práger Béla gyógyszertárában N.-Kauizsán.
Egy orvos elismerése.
Mann F. J. nr 8tranbingban (Bajorország) a fi. A. W. Mayor-féle mell-Syrnp letétnökje sxóról szóra következőkép fejezi be SG9. oktober bó 27-dikéről kelt levelét: „Dr. Weiss ur helyben, városunk legkedveltebb orvosok egyike melI-Syrnpját a legbo*-góbban ajánlja."
Nag-Kanizsán, yomatott a kiadó laptulajdonos Wajdits József gyorssajtóján.
NAGY-KANIZSA, 1878. október n.
Tizenhetedik évfolyam.
Elfifizetésl ár:
egé« 6rre . • 8 frt-, fél évre . '' negyed évre .
Egy ssám 10 kr
4
2
»

Hirdetések
6 hasábos petitsorban (. 7, másodszor 6 s minden további sorért 5 kr.
nyilttérben
sorouként 10 krért vétetnek fel. Kincstári illeték minden egyes hirdetésért külfiní j 3U kr fizetendő.
Sái^
«■ét r k
A lap »ellenit révét illetS kBsIeméayek •serketttffhSs. anyagi rétiét illető köaletnínyek pedig a kiadóhoz bérmentve intésendSk : NAGY-KANIZSA Wlastiosfcáz
Bérmentetlen levelek, csak ismert munkatér saktól fogadutnak el.
külfinf
előbb:
ÓZ LÖ INT
lKésiratok vissza küldetnek.
lKésiri jSff^""»-
I
iiumí
N^Kanizsaváros helyhatóságnak nemkülönben a „n.-kanizsai kereskedelmi s iparbank«, „n.-kanizsai takarókpénztár«, a „zalamegyei általános tanítótestület«, kisded-nevelő egyesület", a „soproni kereskedelmi s iparkamara n.-kanizsai kül választmánya* s több megyei és városi egyesület hivatalos értesltóje.
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap«
a n.-kanizsai
Halottak napja !
Kikről elmélkedjünk ma? a fölirt czira mutatja; miről?ahova a nép hullámzik — a temetőről.
E napon a halottaknak kegyelettel szentelő időben jut eszembe egy geographiai ismertetés a temetőről.
Kisértsük leirását.
A temető egy kis békés tartományka.
Fekszik az éjjel öve alatt, egyik oldala életünk estejével határozódik, kelet felé egy szép tündöklő, de ismeretlen tartománynyal. Lakosainak száma igen nagy és szüntelen növekedik, mert ki egyszer ezen tartomány polgárává leve, többé soha meg nem hal. Nagyrészben alacsony halmok boritják, de némely helyeken völgyecskék is nyiladoznak, melyek épen oly tágasat, hogy egy megelégedő lakost házacskájával együtt befogadhatnak. Az ég harmatja és a fájdalom könnyei nedvesitik azt; levegője hűvös, s gyakran csipös szelek borongatják által, melyek sóhajoknak neveztetnek. A növények közöl nefelejtsek miveltetnek itt, s ezeken halvány füvek inganak. Az ezt lakó emberek különös népséget tesznek. Mind nyájan némák, de g)akran sokat jelentő szavakat lehelnek fel mély lakjaikból.
Városokat nem építenek. Mindenik külön kunyhócskában lakik, nem gondolván vele, ki legyen szomszédja, vagy mi történik körülötte. Néha-néha ki jönnek egyenkint sötét hajlékaikból ós üres koponyáikkal zöld kárpit mellől vigyorognak. Király nincsen közöttök; mindnyájan egyenlők egymás közt. Mióta ezen országot lakják, legna-
gyobb nyugalomban vannak, s lesznek — bármily soká fognak együtt tartózkodni. Uralkodik egy jóslat t. i. egykor mindnyájan fölkerekednek, egy jobb hazát keresni magoknak. Mindenki lakhatik közöttük, csak azok nem, kik erővel tolakodtak hoz- | zájok, vagy a kik törvény által küldetnek. I (Orvosi bizonyítvány mellett ujabb időben ezek is.) Ezen tartománynak czimere a kereszt, czime pedig a temető; de mégis hatalmas, mert királyok és fejedelmek is alá vetettnek alattvalóikkal együtt. E tartomány könnyen feltalálható, sok ut vezet ebbe; az oda utazás hamar történik. Alig ült az ember kocsiba, vagy kerül szt. Mihály lovára, már ismét megáll, nyitva az ür "kiállt a halál: „szállj kijöjj le! légy tar tományom lakosa!"
Kicsiny (bár ennyi se lenne!) a z összes emberiséghez arányosítva; azok szama, kik nem várják a halál kiáltó szavát, önként rohannak karjaiba; — mit mondjunk ezeknek ? ha nem a haza szent kötelme hivott bennetek az áldozatra; balgáknak nevezünk, mielőtt reátok hant hullott volna is. Nézzük az emberiség millióját, nézd a boldogot, a boldogtalant, az aggot, ifjat, nem sietnek, nem is kívánkoznak — s még sem felejtetnek ók itt, üt egyszer minden ember órája — kiállt a hálái: „légy tartományom lakosa !* Halottak estéje van ! zug a torony harangja, hideg borzongzás vonul testünkön végig, elsietünk az ur egyházába — imádkozni. Találkozik itt ember, ki egész éven át nem lépé e küszöböt, s most ime ő is jelen van, körül néz: váljon kik hiányzanak ? vagy tán az elmúlt évben valamely szerette, hozzátartozója búcsúzott tőle örökre, mely eset
indító okul szolgált, hogy megmaradását egek urának köszönje!
E szerint különféle az ok, de egy a czél; megemlékezünk elhunytainkról, imádkozunk és tartós egészségért esedezünk. Bevégezvén, ismét szól az érez bura, akit nem találtunk az élők közt — keressük fel megjelölt helyén.
Már messziről festői kép tárul előt-tüuk, a mécs ezer lángja mint a nyugvók szelleme, pislog fölfelé — jelezve: lelkünk fent, csak testünk e kis hant alatt Koszorú, virág — disziti a fejfát — térdelő szülőgyermek, rokon és résztvevő néma csendben elmélkedik az élet múlandósága fölött. Egy pillantás a sorokba — megdöbbenünk, egy év és a czimer, a keresztek száma mennyivel több! Akit becsülénk, szereténk
— kivel kezet szoritánk, jó és balsorsban osztozánk — itt nyugszik e kis hant alatt
— czimere a kereszt Komoly a környezet mindinkább sötétebb lesz körülöttünk — itt, ott elalszik a mécs — a szellem utolsó hála lobbanása, a megemlékezésért, — távoznunk kell, hiszen a halványuló lángok is a mulandóságra emlékeztetnek. Álljunk meg egy kissé éppen közepén vagyunk! Figyelmesek voltunk hozzánk tartozottjaink iránt, juttassuk elménkbe hazánk elhunyt nagyjait hazánk legjobbjait. Ha nem zarándokolhatunk is sírotokhoz e napon, elménkben ott vagyunk ti hazánk elhunyt oszlopai. Örök béke veletek is! S most midőn leróttuk a keg\elet adóját — emeljük újra imára ajkunkat, kérjük a Mindenhatót; ha bár bölcs végzésed az embert halandóvá tevé, mindent mulandóvá teremtett: áld meg hazánk és nemzetünk, legyen ez halhatatlan dicső és nagy ! s mint ilyen örökkStmád-
hassa népünk urát és Istenét; — soha ne mondhassa a dölyfös halál országunk és nemzetünknek:
»Szállj ki, jöjj le, légy tartományom lakosa! *
BÁNFI ALAJOS.
Legfelsőbb kéziratok
Király ő Felsége a hadsereg mozgósítására vonatkozólag az alábbi késiratokat bocsátotta ki :
I.
Kedves Tiszai Midőn a politikai viszonyok a jelen nyár folyamán az álló hadsereg, hadi tengerészet és honvédségek egyrészének mozgósítását követelék, első izben történt az általános védkötelezettség életbelépte óta, hogy minden állás- és hivatásbeli egyének fegyver alá lettek szólítva, mikép állampolgári kötelmeik legnehezebbikét teljesítsék. Különös megelégedéssel kell megismernem, hogy a tartalékosok, honvédek és póttartalékosok megjelenése minden csapattestnél oly gyorsaság- és pontossággal történt meg, miként ennek folytán nagyobb hadtesteknek várakozást fölülmúló gyorsasággal való mozgósítása, harczké-pessé tétele és ez által a hadműveletek tartamának lényeges megrövidítése lehetővé tétetett.
Ezen örvendetes eredmény ujabb bizonyítéka minden egyes, az általános védkötelezettség által érintett honpolgár élénk kötelességérzete, áldozatkészsége s hazaszeretetének, de egyszersmind bizonyítéka a községek jóakarata és tevékenységének, valamint minden politikai hatóságok éa közegek czélirányos összműködésének, sörömmel érzem Magamat inditatva Önt odautaaitani, miszerint az összes lakosságnak, úgyszintén a községi hatóságoknak s az Ön vezetése alatt álló politikai kötegeknek teljes elisraeréiemet és köszönetemet jelentse ki.
Ez alkalommal nem hallgathatom el, mily jól esik szivemnek, a monarchia mindeu részében derék hadseregünk iráuyában újból
TÁRCZA.
Köny ragyogott ....
Küny ragyogott szép, kék szemedben, Mint gyöngyharmat az ibolyán. Midin eiösz''.r megláttalak Hzép, szőke fürtü kis leány.
Köny ragyogott szép, kék szemedben, Midőn azt mondád, hogy : szereta* S érzém, hogy a szent vallomásnak Boldogító záloga — < z.
Köny ragyogott szép, kék szemedben, Midőn hűséget esküvél; Igen .. . igen, e drága könyed Még most is emlékemben él.
8 most, hogy enyémnek mondhatlak, Nem bánom, könyexzéi, angyalom 1 Mint harmatot a hé napsugár
Könyeidet lecsókolom
IPOLY VÖLGYI BÉLA.
Utazásom Bosnlába.
EgervőJgyi 8.-tól.
Borús októberi este volt, a vihar dühöngött a boulevardi fák galyai, melyek már her-vadásuak indultak a szél állal ide oda rázattak ; egy kellemes ellentét látszódott egy vendéglő ablakaiból, melyek elárulák, hogy ott mulatnak. Én is arra a mulatságra igyekeztem, végre a terembe érve, láttam barátaim kedélyes mutatását, hangos társalgását, az asztalnál, minden hely egy kivételével elvolt foglalva, ezen rezervált helyet egy csinos szőke hajú angyal foglalta el részemre, mivel tudta, bogy okvetlen
eljövök, mert ez alkalom mintegy „légyoti''-ra volt kiszemelve, hol a szók o angyal nyilatkozik, hogy boldogok leszünk-e, vagy nem V már napok óta vártam ez estét, mely bankett volt, ezt egy színház rendezte; már napok óta az izgatottság fogottéi, sehol nem volt nyugtom, sehol nem találtam helyemet, mindenki idegen volt előtem, csak ő nem ée igen szivesen tölték nála egész órákat, azt szerettem volna megtudni tőle, hogy én nyerem-e meg szivét ? vagy vetélytársam, ki journalista lévén, voltak róla jó kritikák és ezzel akarta megnyerni szerelmét a már bukó angyalnak, de én szivem sugallatából iparkodtam őt megnyerni és megóvni, mert szerettem.
Mint fentebb irtam, ezen este volt kiszemelve a választásra, vetélytársammal hozzá is fordultunk, válasz adásra, hogy kihez vonzódik, de ő hallgatag maradt, talán félt annak tollá-tól ée engem inkább szeretett mint őtet azért nem adott semmi választ, de végtére én kívántam is, hogy tisztázzuk az eszméket, és hogy én legyek szerencsésebb, mert különben borzasztót teszek, mire el is vagyok készülve, de a szőke még erre is vonakodott kívánságom után járni, mit én rosznak magyaráztam ; azaz ha szeretne, nyilváníthatná is és ha nem, végem van.
Mulattunk, én is mulattam, még tánczol-tam is, gondoltam ez az én utolsó mulatságom, úgyis másnap már olvasni fogják a lapokban E. S. szíven lőtte magát, bizonyosan szerencsétlen szerelemből.
De az a szerencsém volt e szerencsétlenségemben, hogy éppen ekkor inni nem tudtam, fájós szívvel, de józanan hagytam el a fényes vendéglőt; hajnali 3 óra lehetett, midőn elhagy-
tam a társaságot, utamat a város Üget felé irá nyúztam, hisz ez a legalkalmatosb hely as ily szándékuaknak; a szép természet, a fák, levelek, mintha minden azt súgta volna fülembe „neked élni kell" meggondoltam, igen élek, ez az ember rendeltetése, éltemet nemes czélra szánom, és hogy öngj ilkos nem leszek, hanem legyen gyilkosom a vad muszka. Elhatároztam, hogy törökhonba megyek, mint török katona szolgálok a testvérnemzet segítségére.
Elhatároztam, megtörtént 1877. évi ok-tober 17-éiu éjjel; barátaimtól, ösmerőseimtől bucsut véve csak az angyaltól nem, (kit most inkább ördögnek neveznék, ha oly szép nem volna). — Bosznián keresztül ssándékoztam Törökországba jutni, ez éjjel még hajóra is szálltam a hajó elindult, én bubánatommal rajta, elhagytam a fővárost, melyben oly sok élvezetes órát tölték. — Igen érdekes posi-tiokat lehetett látni a hajó belsejében, néhány az asztalt szemelte ki éjjeli nyughelyül, mások a földön Utáltak helyet, én egy székbe vetve magam, töltém ébren bubáaattal az éjjelt; végre megviradt, az ut szép vidéke elfelejtette velem utazásom czél ját; délutáni órákban hajónk hoszabb ideig állott egy helyen, a fodél-zetre megyek, látom Mohácson vagyunk, itt már csak kiszállok hadd legyek én is azon a helyen, hol a magyar annyit vesztett, itt tölték pár órát, innen vaspályán indultam oktober 18-án éjjel Eszék felé, hajnalban „Villány-1 perezet hallék kiáltani, itt szintén kiszálltam, gondolám, ha soha, de most szabad mélyen as üvegbe nézni; földrajzi tudományom tudatta, hogy itt jó ée híres bor terem, Ízleljük hát meg; ugy lett: az indóháztól nem messzire eső korcsmába tértem, hol jó fekete bort kaptam és
ittam jó nagyokat, mást mit is tehetem volna e kis helységben, másnap tovább utaztam Eszékre.
Eszéken megérkezve oktober 19-én délután, mint ismeretlen, vendégfogadó után kérdezősködtem ; de itt már nem igen lehetett mindenkivel beszélnem, mivel nem értették a mi szép magyar nyelvünket, a lakóság itt nagyobbrészt tőt, szerb, a város igen csinos, 4 város részből áll, (vár, alsó, felső és uj város), a legszebb része a vár, mely valóban gyönyörű építmény a sok sánczczal és csinos üzletek, templomok, lakások vannak rajta, itt már a szerb viseletet igen gyakran látni, láttam is pár csinos arcau szerb lányt, de ezek még sem oly szépek mint a mi magyar hölgyeink, este szinhásba mentem, egy néimet társulat jött ide vendégszerepelni; „Slrogoff Mihály utazását« adták eló meglehetős rosaul, nő tagja csak 4 volt a társulatnak, ezért egy nő 2 — 3 szerepet játszott minden felvonás közben testgyakorlati mutatványok mulattaták a közönséget, a színház magába véve csinos és eléggé rendezett, különben Eszék a nagy városokhoz lehet számitható.
Eszéken maradtam másnap oktobor 20-ig, kocsit fogadva magamnak Broodba indultam reggeli 8 órakor, de kocsisom szerb levén nem tudtam vele megalkudni és télre érté* támadt köztünk, én ast hivém, hogy 8 írtért Broodig visz, de ó csak fele ntat értette Diako-várig Vukát, egy kis falut (lusta nép lakóval) érintve, Garcsinen szintén kis helységen Szlavóniában körösztülinenve erdős és dombos vidék közepette elértem Diakovárba.
Diakovárba érkeztem oktober 20 án délu tán 4 órakor; itt épen vásár tartatott igen élénk
TIZENHETEDIK ÉVFOLYAM.
a legélénkebb részvétet fölelevenülve láthatni, mely mindenekelőtt a tartalékosok családjai iránti határtalan áldozatkészség- és gondoskodásban, főleg asonban a sebesültek és betegek sorsa iránt nyilvánul.
Utasítom Önt, ezen irányban is már most a lakosságnak királyi köszönetemet kijelenteni.
Kelt Gödöllőn, 1878. évi oktober hó 19 én.
Ferenci Jóssefs. k.
II.
Hadsereg-paran cs.
Elérkezett immár az idő, a midőn a II. hadsereg és az annak kötelékébe nem tartozó többi mozgósított csapattestek és osztályok — Bosniaés Herczegovina okkupátiójánnk véghezvitele után — részben ismét visszatérhetnek a rendes békés viszonyok közé.
A rendkívül kedvezőtlen időjárás borsalmaival, a járhatatlan talaj nehezségével és mindenféle elkerülhetlen nélkülözéssel daczolva, derék csapataim dicsteljes csatákban megtörték egy félrevezetett és fanatizált nép ellenállását ; a mintaszerű fegyelem s hagyományos vitézségek által zászlónk becsületét emeltek és föladatukat rövid idő alatt sikerteljesen megöl dották.
Azon nagyfoka harczí fegyelem, a rend kívüli kitartás és menetképesség, a melyet ki vétel nélkül minden csapat és osztály tanúsított, ezek számára osztatlan elismerést szereztek; önföláldozó tevékenység és sok évi fáradságos munka eredménye ez, a mely legszebb jutalmát az éppen véghezvitt tettekben leli.
Köszönetet mondok a parancsnokoknak óvatos vezérlésükért és a hadmüveletek erélyes vezetéseért; köszönetet a II. hadsereg tábornokainak, tiszteinek és legénységének. Végül kö szünet a hadsereg, hadi tengeréezetem és mindkét honvédségem mindazon hozzátartozóinak, a kik hivatva voltak az ezen nehés föladat megoldásában való közreműködésre, kötelességeknek minden alkalommal bebizonyitott hü telje-sitéseért, áldozatkészségükért, kitartásukért, és valamenyiök azon összevágó közreműködéséért a mi által egyedül voltak azon eredmények elérthetük, melyek hazánk történetében innét-tova dicsteljes helyet foglalanduak el.
Hadseregünk emolkedett érzelemmel és öntudattal tekint fegyvereink tetteire. Szolgáljon ez hatalmas ösztönül tevékenysége folytatásában és további szünetnélküli munkájában l Kelt Gödöllőn, 1878. évi okt. hó 18 án.
Ferencz József s. k.
III.
Kedves Szende! Folyó hó9-éről kelt hadsereg parancsomban a Bosnia és Herczegovina paci fik ációjánál alkalmazott, vagy az e végből különös szolgálat teljesítésére hivatott csapat-parancsnokoknak, tiszteknek és a legénységnek szolgálataikért megelégedésemet már kifejeztem.
Azon had készültségi állapot, a melynél fogva a honvédcsapatok alkalmaztatásukat gyorsan megkezdhették, első sorban az Ön buz galmának éa a vezetése alatt álló miniszteriura
volt a város, lehetett látni sok török és bosnyákot, kik részint hagymát, gyümölcsét és főttrák színű piros bőrt árultak, ez nagyobb város, van itt egy gyönyörű székesegyház, mely valóban meglepett 5 este magyar hadnagyok társaságában igen ¡ól mulattam, czigány is volt, még pedig Mohácsról jöttek e vásárra, sok idegen volt itt a Stájer birodalomból, kikkel németül conferáihattam, máskor különben e város igen csöndes, sör és pálinka ivás itt divik.
Minthogy első kocsisom nem akart tovább vinni kénytelen voltam mást fogadni és a derék magyar hadnagyok szívességéből kaptam is egyet, mely 5 frtért vitt osztr. Broodba a Szávához. Diakovárból elindultam oktober 21-én hajnali 4 órakor, a vidék itt is igen szép, néhol-néhol szőllóhegyek tűnnek fel, de nagyobbára gyümölcsös kertek műveltetnek, délelőtti 11 órára elértem Sirokapanyát, itt ebédeltem egy nagyon gyenge alkotmánya virtshausban, (a szerbek e kifejezést értik) hol persze nem igen tudtam kérni, hanem a véletlen segitett és egy régszületett magyar leány jött be, ki az itteni plébános gazdaaszonya, látva, hogy idegen vagyok, megszólított rósz kiejtésű német szóval, igy megösmerkedve a lánynyal tőle ezeket tudtam meg, mit itt felís jegyzek: Az utat itt nem mértföldre, vagy kilométerre mérik, hanem sürgöny pózna szerint számítják, minden 100 pózna egy órai gyalogút, 3 órai gyalogút az egy státió, nagy fáradalmak kőzött végre az osztrák tartomány határához értem délután 4 óra felé.
(Vége követkesik.)
ZALAI K
kiváló tevékenységének köszönhető, — s ezért Önnek teljes elismerésemet fejesem ki.
Kelt Gödöllőn, 1878. évi okt. hó 19 én. Ferencz Józaefs. k.
IV.
Had ügy min iss teremnek !
Bosnia éa Herczegovina megszállása alkalmából as 1878. év beszámítására vonatkozólag határosom :
A fegyvere« erő, a csendőrség és szerezán-sereg, valamint a szervezési szabályok értelmé ben a táborba szálló hadseregbe osztott polgári alkalmazottak mindazon tagjainak :
1. a kik a birodalom határain kivül a megszállott területen, szolgálatot teljesítettek ;
2. a kik nem lépték ugyan át a birodalom határait, de Dalmácziában vagy a horvát-szla-von határtartomány területén, Dalmácsiától a Drina torkolatáig, és pedig
a) vagy a mozgósitott parancsnokságok, csapatok, intézetek és a hadi készültség állapotába helyezett erődök kebelében szolgáltak, vagy
b) a kik, a nélkül hogy valamely mozgósitott testhez tartoztak volna, olyan szolgálatot teljesítettek, m-ly érintkezésbe hozta őkel az ellenséggel, végre
3. hadi tengerészetem azon tagjainak, n kik a „Leith»" és .Maros" monitorokon szolgáltak, az 1878. év mint háborús óv fog beszámíttatni.
A háborús év beszámítására jogos időszak 1878. julius 28-ával kezdődik, és fönntar tom magamnak, hogy annak végét, az öntől várt külön javaslat alapján, utólagosan határozzam meg.
A föntebbiekkel összefüggésben rendelem, hogy mindazoknak, a kiknek az 1878. év há borús év gyanánt fog beszámíttatni, rang és áHáskülönbség nélkül megadassék és kiszolgáltassák 1873. deczember 2-áról kell hadseregi napiparancsom által alapított hadi érdemjel, ha még nem bírják azt.
Kivétel gyanánt megengedem, hogy a föntebbi kategóriákba nem tartozó polgári egyé neknek is m< gadassók a hadi érd^mjel, ha a háborús év b< számítására jogot tartó időszak ban hivatásszerű szolgálatot teljesítettek a megszállott területen a katonai operácziók érdekében.
Ezen kivételes adományozásokra jóváhagyásom kérendő ki.
A föntebbieket szakmájuk határán belől való mihestartás végett mind a két honvédelmi miniszteremnek tudomására hozom. Budapest, 1878. okt. 17.
FEKENCZ JÓZSEF s. k.
Eredeti levél Boszniából.
Kotorszkó, október 20 1878.
Még kedvesebb őszirózsák nem nyilottak Kotorszkó ege alatt, mint mu. Értem szivünk örömvirágait.
Már tegnap édes mámordaloktól visz-hangzottak Kotorszkó bérczei. Nagyhatása van e szónak : „haza". Tehát mi csakugyan meg látjuk nem sokára a felejthetlen hazát, sa benn hagyott, értünk oly fonnen dobogó kebleket.
Ma délben fogadtuk Dobojból érkezett kedves testvéreinket, barátainkat; az ötödik zászlóaljnál levő bajtársakat.
A viszontlátás édes öröme szokatlan Ün-nepiesBÓ tette, különben már egyhangúvá vált csorba táborunkat, akarom mondani azoknak a szomorú putriknak környékét, melyekot annyi erő pazarlással s oly nagy mü gonddal építettünk, mint talán Bramante sz. Péter templomát. — Hasztalanul; mert.a tegnapi este beállott zivatar a főidből alkotott putrikat, ugy megrongálta, hogy éjfél körűi már « szabad ég alatt kellett újra menedéket keresni. Csöbörből vederbel
Ez azonban nem mosta szét a jó kedvet.
Újra neki tüzesültek a nótáknak. (Egyiket gondolom Kelefy barátom már átküldötte, a másikat pedig én is bátorkodom ide mellékelni. Jövő számunk hozza. Szerk.)
Híven tolmácsolja ezredünk érzelmi vilá gát, mely ugy meg van viselve, hogy a kiállott sanyarú idők után alig ismertem legkedvesebb barátaimra is, midőn ma megérkeztek zászlóaljukkal a közös tanyára.
Holnap innét indulunk ; hogy merre veszszük utunkat, még nem bizonyos; de irányunk mindenesetre Nagy-Kanizsa lesz; onnét kiki saját rendeltetésére; legtöbben önkénytes barátaim közői velem tartanak majd Pest felé; Mars véres oltárától egyenesen Minerva templomába, hol a sok anyagi (rizs leves, vadkörte, kökény, Kétszersült) élvezet után a magasabb szellemi tápforrásokhos menekülhetünk, s megéhezett és szomjazott szellemünk e butító lég kör után majd táplálóbb elemekhez jut.
BUSH ALMI.
ö Z L ö N Y.
Eszmék a scepticus világból.
Idő mi vagy tó? — nem anyag, sem szellem, — tehát a gyarló embernek, csak gyarló fogalma!
As idő ugy tflaik előt mintha örökkévalóság volna, melynek nincsen múltja, sem jövője. Ezer évek «lőtt is ugyanaz volt, miat most változatlanul.
Az időnek eme titokteljes küszöbén, a szem káprázik, az elme érzi feltétlen gyen geeégét.
De ha már az idő a maga lényegében
megfoghatatlan is, a gyakorlati téren annál ismeretesebb előttünk.
Ö a világon a leghatalmasabb tényező, minden az ő szárnyai alatt nyer életet, a mire nincsen idő, az a semmiséghez tartozik.
Az időnek leánya a tapasztalás. Ez szem léi, észlel a felett a mi v a n, s munkájának gyümölcseit hangya szorgalommal szedegeti, s gyűjti össze.
A tapasztalás bölcs nemtójének ismertető jelei: a komoly önérzete.* magatartás, fürtjei között lebegő őszszál.
Ész, érzelem, akarat égi származású tulajdonok ; de tapasrtalás nélkül csak bolygó fényt képeznek.
Minden találmány, a villany s gőzerőnek alkalmazása, csak a tapasztalás ««gilségével nyertek életet.
Minden tudománynak, a tapasztalás képezi forrását, s tévedései csak a tapasztalás által gyógyíthatók.
Minek a tapasztalás rakja le alapjait, — az rendíthetetlen, — minden egyéb csak homokra tett építmény.
Boldog állam, mely a bölcs tapasztalásnak ösvényén jár, — nem szeuved az politikai, pénzügyi, vagy egyéb más srédelgésekben, — ott az államnak talpköve az eszély»*sség, s a tiszta erkölcs, mely nélkül Róma ledől, « rabigába görbed.
Hol a bölcs tapasztalásnak arany szabályai elmosódtak, ott mutatkozunk, a nxp lopók, tékozlók, képmutatók, szájhősök, botor fényűzők, szédelgők, és az emberiségnek sok más szemetje, fekélye.
Ifjak! ti a hazának drága reményei! hozzátok szólok. Tietek az idő, használjátok azt, kövessétek a bölcs tapasztalást, — igy fogtok rendeltetéstrknek megfelelni. a családnévre tényt árasztani, a hazának éa emberiség nek hasznára és dicsőségére válni.
Helyi hírek
— Következő sorok közlésére hivattattunk fel : Mint a napi tapasztalások bizonyítják, legtöbb hamis bizonyítványt bocsáj-tanak ki az orvosok és községek. Az egyiknek egészségi, a másiknak szegényi vagy erkölcsi bizonyítványra lóvén szüksége, megszerzi sok mind a ketőt és felhasználja mások tévedésbe hozatalára, melyben fő czél a haszon élvezet szerzés. Igy lesz a legegészségesebb nyomorult beteg, munka, kereset képtelen; más esetben a vagyonos, az önfentart-hatásra vagyontalan, szegény ; a becstelen leg-erkölcsösebb Hogy az orvosi ós községi bizonyítványokkal temérdek visszaélés történik, az kétséget nem szenved. És, hogy e tekintetben a visszaélések évekről-évekre annyira fokozódtak, hogy ma már csak kivételesen adatik hitel akár egyikének, akár másikának, tanuságul szolgál arr* az 1878-ik évi V-ik büntető t. cz. 23-ik fejezete. Égető szükséggé vált, tehát elvégre intézkedni az országháznak az iránt, hogy orvos és község komoly nyilatkozatot lészen kiadandó bizonyítványában, az érdeklett tél pedig visszautasítható legyen illetéktelen követeimeiben. Intézkedett is e tekintetben a fennt idézett törvény eléggé szigorún, csak legyenek, kik as intézkedésben törvényt ismernek fel. Mint mindent jó tudni, ugy a törvényeket is szükséges ismerni, mert csak is ezen egyetlen ut-mód vezethet egyenes módon a czélhoz. Azt mondja a fennt idézett t. cz., hogy : „Azon orvos, a ki valamely egyén egészségi állapotáról hamis bizonyítványt a végett ád ki, hogy valamely hatóság vagy biztosító társaságnál használtassák : vétséget követ el, és egy évig terjedhető fogsággal büntethető." —408. §. — »A hamis bizonyítvány kiadásának vétségét követi el és az előbbi szakaszban meghatározott büntetéssel büntetendő az, a ki a nélkül, hogy orvos volna, ezen minőséget színlelve, vagy más orvos nevében, vagy költött név alatt, valakinek egészségi állapotáról bizonyítványt ad ki, vagy egy valódi orvosi bizonyítványt mrghamisita végett, hogy as valamely hatóságnál, vagy bistoeitó-t ámulatnál használ Üssék." — 409. §. — „A ki a végett, hogy valamely hatóságot, vagy biztosítás esetében a biztoeitó-társaságot, egészségi állapotára vonatkozólag tévedésbe ejtsen, tudva hamis orvosi bizonyítványt hassnái: egy évig terjedhető fogházzal és hivatal vesztéssel büntetendő". — 410. §. — ,Axon köz-
OKTOBER 31 «1 1978.
ségi előljáió, a ki valakinek erkölcsi viseletéről, vagyoni állapotáról, tudva, hamis tartalmú bisonyilványt ad kit vétséget követ el, és hat hónapig terjedhotő fogházzal, valamint kétszái forintig terjedhető pénzbüntetéssel és hivatal vesztéssel büntetendő." - 411 §. — Ajánljuk et.cz. kitételeit mindenki figyelmébe.
— Tépéstés sebkötőket küldöttek be ujabban hozzánk: Báró Rieffel-Horváth Gabriella úrnő ő nagysága B«leznárol, Krauser Josefine úrnő Gelséről és Schwarz Hermá..né urnő NagyKanizzáról ; fogadják szíves kö.: ö-netünket. 12 ik tépés szállítmány unk a zágrábi katonai kórházba expediáltatott Dr. Tomcsí nyi Imre «-zredorvoa úrhoz.
— A ki*de<lnevelő egyesület választmánya ma. csütörtökön délután a tárgytors-jaték ügyben ülést tart.
— Leírhat lanörum uralg városunkban, bizonyosnak állítják, hogy tagnap este és ma reggel érkeztek meg Boszniában szenvedett mieink Isten hozta őket!
— Hymen. Pár évvel ezelőtt a kanizsai hölgyvilág egyik bájos tagja Gelich Emma kisasszony szüleivel Pécsre költözvén, hiányát az itteni elite-bálokban észre lehetett venni, mint biztosan értesülünk a bájos hölgy menyasszony ; Csépi Pogány Geró orvos''.udor és földbirtokos ur október 2<) án tartotta vele kézfogóját; az esketés jövő évi január 13 án, mint a menyasszony születés napján tartatik meg. Kísérje ég áldása a szent frigyet!
— A főtéren levő gesztenye fasorban feltűnő egyik levél nélküli gesztenyefa négy ágon törtiónt ujboli virágzása.
— Kitüntetés. Heksch Sándor F. pozsonyi írót, kinek tollából mi is közöltünk mult évben több tárczaczikket — a mult dvben a török sebe?iiltek javára történt gyűjtések körül szerzett érdemei elismerésiül, a szultán a M e d j i d i é rendjei adományozása által tüutoté ki, f. é. augusztus 23-ról keltezett ,Berat"-tal.
— XJ) naptár. A közkedveltségre vergődött Wajdits József féle „Nagy- és Kis képes" magyar népnapiár válogatott tartalommal és tobb mind 30 képpel, 36,000 példányban a jövő hó első napjaiban jelenik meg, mely megjelenésre már előre is fig) címeztetjük a n. ó. közönséget.
— Fogorvos. GÍzeit bécsi iigyes fogorvos jelenleg helyben a Korona vendéglőben tartózkodik, ügyességét már volt alkalma bebizonyítani. ajánljuk a közönség figyelmébe.
— Balaton-Iiireilen az építkezés igen szorgalmasan folyik ; már az emel. len dolgoznak, ugy hogy nemsokára tető alá jön az egész épület. A jövő idényre már az összes helyiségek át lesznek adva közhasználatra és jogosan remélhető, hogy a fürdővendégek sí.ima tetemesen szaporodni fog.
— A Utpolczal kerületben uj képviselő-választás lesz, mután Verhovay Gyula a c. g-lédi mandátumot fogadta el.
— Zala Egerszegröl irja rendes 1- . 3-lezőnk. Folyó évi oktober 25 én tartató t a végtárgyalás a zala egerszegi kir. törvénys ''!c, * mint bünfenyitő bíróság által Balog Ád lm nagykapornaki illetőségű egyén felett, ki napát meggyilkolta. A kir. ügyészség kötél általi halálra indítványozta ítéltetni, dc a kir. törvényszék által hivatalból kirendelt védő ügyvéd Dr. Czinder István ur meghallgatása után, 1G évi fogságra ítéltetett. Az ítélet ellen feleb-bezés jelentetett be.
— A zalaegerszegi országos vásár silányabb volt mint bármely más hetivásár; egész nap borús volt, míg végre délután 2 órakor a vásárt dörgés és villámlással vegyült erős esőzés szétverte.
— Áthelyezés. Keszthelyre a 15-ik „Pálfy" huszárezred helyeztetett át Marburg-. ból. A szállások ügyében egy főhadnagy e hét elején érkezett Keszthelyre.
— Gyilkosság. Esztergáiban ogy fiatal földmivest folyó hó 25 és 26 ik közti éjjel baltákkal össze vagdaltak; a gyanú az ottani gulyásra esett.
— Balaton-Vörsön vasárnap esti 8 óra tájt tüz ütött ki s több házat elhamvasztott.
— Bellatinczról irják lapunknak. Murkovits János lemondása folytán üresedésbe jött bellatioczi kántortanítói állomásra folyó okt. hó 24. Kapsz Ferencz bándoli vasmegyei tanító, választatott meg. — Időjárásunk felette változékony, a legszebb derült időre többször csakúgy szakad az esö, — igy e hó 2-3. délelőtt derült idő lévén, délután hosszan tartó dörgések s villámlások közt nagy záporesőnk volt, a mely alkalommal egy útszéli nyárfába beie is ütött a villám, utaink különben meglehetős jó karban vannak még, kivételt képes a hírhedt bellatinczi magán vámos ut, mely feneketlen, és erre nézve találó volt egy itt keresztül utazónak azon megjegyzése, midőn a boszniai rosz utaknál volt a «ó, — hogy azok is valószínűleg vámos utak. — Egyébaránt közbiztonságunk is ez időszerint olyan bosnyák-féle, mert folyó hó 22 én éjjel is községünkben há-
TIZENHETEDIK ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY.
OKTOBER 1878.
r..in betöréssel párosult tolvajlás követtetett el, mondják, hogy kocsival lettek volna a gazemberek. — Na de hál mi itt b.-axögelve V«s-megye és Stájerország közé, nagyon is ki vagyunk léve annak, hogy a mikor akár a stájerországi, akár a vasmegyei rendőrség as efféle jó madarakat megugrasztja, ide menekülnek mint biztosabb helyre, a hol kevesebb zaklatásnak vannak kitéve. — A legköselébb mult egész nyáron át is folyvást kóborczigá nyok zaklatásainak voltunk kitéve. Többször 1U—12 kocsival 100 s több főből álló karaván is állított be egyszerre, a nép nem merte őket elkergetni, mert télt a felgyujtástól s egyéb megkárosítástól, és inkább tűrte garázdálkodásaikat. — Sajnos állapot biz ez, de hát a h itóságok azt az egyet talán még is megtehetnék, hogy ne engednék e nomádnépet ily nagy csapatokban együtt utazni, elég volna ha két három kocsi járhatna csak eg\ütt, ez mégis aztán némileg tűrhetőbb volna a földnépére, hogy ha már csakugyan megkell tűrnünk eme ázsiai nomád testvéreinket.
— Keszthelyen az orsz. m. kir. gazdasági tanintézet részéről lapunk előbbi számában jelzett s nov. 3 ára hirdetett elóhasi és üsző borjuk elárverezése közbejött akadály miatt, bizonytalan időre elhalasztatott.
— llöcid hirek. Szombathelyen egy lő éves tiu felakasztotta magát. — ltohonczon dalarda alakult. — A déli vaspályán folytonosan szálli''ják a fuvarosokat Bosniába. — A delegatiok nov. 7-re hivattak össze Bpestre. — Allonz király ellen merénylet követtetett el, 23 éves kádárlegény lőtt zsebpisztolylyal, ellopatott. — Az egyetemi hallgatók egyenruhát kezdenek viselni. — Ser.ijevóbun a bécsi államnyomda fióknyomdát állítót: fel. — Indiában az éhségnek már 10.350,000 egyén esett áldozatul. — Szibériában lázadás ütött ki.
Irodalom.
— (j4 m. tud Akadémia könyvkiadó vállalata t. pártoló tagjaihoz.) A m. t. Akadémia kiadásában megjelent D r. B á n ó c z y Józsefnek „liévai Miklós élete és munkái czimü jutalmazott pályaműve, melyet a könyvkiadó vállalat t. pártoló tagjai a szokott kedvezményi áron, diszes kötésben 1 frt SO krért szerezhetnek ineg; inig nem tagok számára a bolti ár 3 frtban vau megállapítva. Kik e munkát megszerezni óhajtják, fel kéretnek, hogy megrendeléseiket levelezési la pon, a m. t. Akádémia könyvkiadó hivatalához intézni szíveskedjenek.
— Uj zenemil. Táborszky éa Parsch urak zenemű kereskedésében megjelent és beküldetett hozzánk „Bucsu induló* zongorára szerzé ifj. Fahrbach Fülöp a 23-ik gyalogezred karnagya. Ára 60 kr. Kapható Wajdits .ló zsef könyvkereskedésében is.
— Mihók Sándor a „Magyar Compusa* nagyérdemű szerkesztőjének kiadásában meg jelent a „Magyar vasúti évkönyv 1878" első évfolyama, szerkeszti Vörös Láazló közmunka és közlekedési m. kir. miniszteri fogalmazó. ,\ra a jeles munkáuak 4 frt. Miután a „Com-pass" és „vasúti évkönyvet* tekintve s ezen két évkönyvnek korai megjelenését, é« a „Com-pass" azerkeszésc körüli bokros elfoglaltságomat, írja az áldosatkéss kiadó, egymagam nem teljesíthettem volna, — a „vasúti évkönyv" szerkesztését felhívásom folytán, a czimlapon jelzett Vörös László ur vállalta el. A vas u-takról szólló történeti adatok, keletkezésük első p e r-c z é t ő 1 fogva 1878-i g teljes terjedelemben lettek felvéve, mely körülmény már magában is kiválóan emeli az első évfolyam értékét és tartalmát. A péuzügyi, — műszaki, — forgalmi, — üzleti, — és egyéb idevágó adatok már 1877-ről szólanak, — te háta 8 nap előtt megjelent Kohn féle „Kisen-bahn Fahrbuch" adatait egy e g é s z é v v e 1 előzik meg. Gyakorlati értékű a tiszti név tár is, mely az évkönyv bekezdésében ta lálható. — Ezen hazafias, irányú vállalat a hazánkban található összes bel, és kül földi v a u t i igazgatóságoknak ugy nem különben minden érdekelt szakköröknek és törvényhatóságoknak (levéltárok szá mára) a legmelegebben ajánljuk, annyival is inkább, mert a j ö v ő évi Ilik folyam megjelen hetese, a jelen I-só évfolyam pártolásától függ. Kapható Tettey Nándor és társa, budapesti könyvkereskedők bizoinányában.
Vegyes hírek.
— A becsületrend keresztesei. A franczia köztársaság elnöke a párisi köskiál* I i t á s alkalmából szerzett érdemek elismerésül gróf S z a p á r y Gyulának a franczia becsületrend nagy tiszti keresztjét, Harkányi * rigy«s ®*kir. kormány biztatták as emiitett
rend középkeresztjét, Kozma Ferencz, Gönczy PhI miniszteri tanácsosoknak, hz ál ami ménesek központi katonai felügyelőjének Horváth tábornoknak, Tolnay Lajos a magyar államvasutak igazgatójának, Lechner Lajos kiállítási kormánybiztosi helyettesnek és Munkácsy Mi hály festőnek a franczia becsületrend tiszti keresztjét, végre Nagy János közlekedési miniszteri osztálytanácsosnak, Fáik Zsigmond részvény nyomda-igazgatónak, Bernolák Sándor ki állítási titkárnak, Bohus Zsigmond orsz. kép viselőnek, Flandorfer Pal borkereskedőnek Sopronban, Gerlóczy fővárosi alpolgármester nek, Oold8chmidt Lajos opál bánya-bérlőnek, Guttmann földbirtoko nak Nagy Kanizsán, Grüneberg kefegyárosnak l''o/sony ban, Jackson ó-budai hajógyar-igazgntónnk, Paget János pinczeegyesüloti elnöknek, Pékár Imrének, báró Podmaniczky Gézának, Pokornyi Ferencz zágrábi liqueurgyárosnak, Rarr.pelt — Albrecht főherczeg uradalmi tiazttartój <nak, Rodiczky Jenő m.-óvári akadémiai tanárnak, Székely Mihály tanárnak, Thonet butorgyárosnak, We ber építésznek Budapesten, Z^igmondy Vilmos bényamérnöknek, Zsolnay pécsi gyártulajdonosnak a franczia becsületrend lovagkeresztjét adományozta.
— Szerelmes levél. Egy fiatal ember nagyon beleszeretett egy szép leányba, s mindenkép szerette volua értésé-e adni. Megpróbálta hogy levelet ír neki, de sehogy se ment. Kapta magát és Montepin Vicomte „Raphael" czimü regénkéből pzészerint kiírta a következő levelet: „Eliza! Imádlak, s enyemnek kell lenned, akaratod eilenére is; ha e földön nem egyesülhetünk, egyesülünk a más világon. A siríg, s azontúl a tied H." — Másnap az ifjú a következő választ kapta: „ Raphael ! No halj meg, mielőtt át nem olvasod az egész három kötetet; akkor látni fogod, hogy Eliza nem lehet a tied, miután az a 356-ik lapon Bríson neje lesz. Kérlek jőjj el a lakodalmamra. Eliza."
— Udvarló a hordóban. A felvidék egyik városkajabau törtent. Egy pintér nyomába jött, hogy az ő csinos feleségének egyik városbeli gavallér titokban udvarolgat. Hogy bizonyost tudjon, azt mondta feleségének, (uj fogás) hogy egy napra el kell utaznia. S távozott, hogy egy óra ruulva visszatérjen. S valóban ugy volt; az udvarló odabenn édelgott a menyecs kével s nagy lett most mindkettőjük rémülete, midőn az ablakon át a gazdát az udvaron meg pillantották. Ae úrfinak m«nekülui kell, az bi zonyos, de merre, hová?! Nem volt más mód, miuthogy a uienyeoeke betuszkolta szeretőjét férjének benyíló műhelyébe, s. bebujtatta egy már kész, de még be nem fenekeit hordóba, éa a .elejét ra tette. A pintér jön, szét néz, senkit nem taial, dörmög és kedvetlenül munkához lát. Először is ahhoz a hordóhoz lép, melyben a gavallér kuksol. S egykedvűen leszorítja a fedelét, körülabroncsolja, amint dukál, s a kész hordót kihengergeti a többihez az udvarra. Az úrfi halálos szorongásban var«, s hogy a hen-grirgetes alatt egy-két oldalbordája összeroppan, az még legkisebb baj. Ki tudja, meddig elmélkedik olt beun a hordóban, míg végre a véletlen szerencse egyik barátját arra hozza. Félve, halk hangon kis?ól hozzá a hordó aknáján s elbeszéli inalheurjél. A jó barát azután megvette a hordót, elszállíttatta, s végro kiszabadult a Seladon önkény leien diogenesi haj lékából.
— Ritka feleség. Folyó évi julius havában a h3 éves agg Brauner doktor gyógyithat-lan betegségbeu szenvedvén, atropin oldattal ön maga vetett véget szenvedéseinek, s az eleinek. A fiatal 23 éves feleség auayira szivét h vette férje halálát, hogy azóta folyvást búslakodott, mig végre tegnapelőtt ő is atropin-oldatot ivott. Az adag kicsiny volt, s így a uő nem halt meg, s roppant kínok közt a kórházba szállították. Ilyen asszouy se sok vau.
— Az olló miliomosa. A napokban halt meg Szentpétervárott egy szabó, aki 5.805,450 rubelre meuó vagyont hagyott hátra, adóssága nem volt több 80 rubelnél. Végrendeletében azt áilitá, hogy 1845-ben nyolez rubellel jkezdte üzletét. Posztót vett rajta s egy kabátot csinált belőle, melyet eladott tizenhárom rubelen.
— A féltékenység bohózata. Párisban történt. V. asszony szörnyen félti a férjét s egy nap mikor a rnonsieur, mint mondá, Versail-lesbe ment, a hölgy utána lopódzott. Egész az utczasarkig szemmel tudta tartani; ekkor eltűnt a férj. Madame pillanatra megállt gondolkozni: mitévő legyen ; egyszerre látja, hogy a férje karján egy czifraruhas hölgygyei, kilép a közel keztyüsboltból. Rárohannia a monsieurt hátulról csodagyorsan megképelni, pillanat müve volt. A megütlegelt hátrafordul s a féltékeny madame látja, hogy áldozata nem az „igazi* s egyszersmind látja az „igaziu mon-sieurt kijőni egy szivarkereskedésből, hol nyilván szivart volt venni. Madame menten oda ájul a megképelt idegen karjai közé, kinek czifraruhás hölgye kereket old. As idegen (egy ssinéss) nem tnd hova lenni bámulatában, s még ég arcza a váratlan kacsóérintétektől, gal-
léron ragadja egy menydörgéses ur: „Mit jelent as, hogy ön as ntezán megölel egy hölgyet ?* — Kérem, engemet megképelt s ideájult a karjaimba." — „Ez a nő as én feleségem!* kiált a bősz férj, „ok nélkül nem képelte volna meg önt." Már-már kitörőben volta harcs a két -hős közt, miközben a madame, kit a közel házba vittek, magához tér s mindent megmagyaráz.
— Menyasszony csere. B. Szerelmes volt a szép Juliskába és sserelte volna nőül venni, de Juliska gazdagabb szülők gyermeke volt, kik nem akartak B.-röl mint vőről tudni. De a szerelem, mint tudva van, utat talál magának a kulcslyukon is, igy tudott B. magán segíteni*, éjjel tehát kilopta kedvesét hálóssobájából, felültető a ház előtl álló kocsijára és gyorsan elhajt kedves zsákmányával. Útközben azonban nem tudott ellentállani, hogy egy csárda előtt le ne szálljon, és egy korty ty al felüdítse magát, nem is sejtve, hogy jövendőbeli apósa, ki a leány rablásról még ideje korán értesült, már csaknem sarkában van. így történt hát, hogy még B. bent a bor mellett ült, addig az apa visszalopta leányát a szekérről, melyre egy as útszélről felvett kósaáló asszonyt ültetett, ason megjegyzéssel — hogy veje tovább vissi öt, csak ne szóljon egy szót se hossá. B. ki esalatt sokat talált bevenni a jóból, a csárdából visszatérve, jó kedvvel felugrik az ülésre, közibe vág a lovaknak ós kasá hajtott. — Mily nagy volt azonban meglepetése, midőn a kaputól visszanézve, a szép Juliska helyett a vidéken nagyon is ismeretes „Vendel Böske nénit* pil lantja meg. Ekkor astán megesküdött B. hogy ily módon nem fog többé menyasszonyi magának haza hosni.
— Jótevő könyek. Sokszor hallottuk, hogy a sok sírás megrongálta ennek, annak szemét, íme most egy eset, midőn a könyek, a sírás visszadta a ssemevilágát egy 75 éves vaknak, a ki már annyira volt, hogy vezettetnie kellett magát. Egyik régi barátjának holt hírét hozták neki, a a hír az öreg érzékeny szivét annyira meginditá, hogy hosszas keserű sírásra fakadt. S amint könyeí megálltak, egyszerre csak ast kezdte észrevenni, hogy lát. — Természetesen nem a régi látás ugyan, d<» végtére is oda jutott, hogy nincs többé szüksége vezetőre.
— Pokoli bőszült állott nemrég egy olasz paraszt Bologna közelében. Nyomára jött, hogy felesége hozzá hütelen, s hogy a házasságtörő-kön boszut álljon, azt mondta nejének, hogy elutazik, azonban nem ment el, hanem a szobában elrejtőzött, neje ágya alá pedig egy csomó lőport tett. S midőn éjjel lett, neje lefeküdt s a csábító csakugyan megjelent s a bün minden kétségen kivül volt, a férj belelőtt a löpor-cso-móba: iszonyú robbanással röpült a levegőbe a hűtlen nő és szeretője, mind a kettő darabokra szaggatva. Maga a boszuálló férj is súlyos sérüléseket szeuvedett.
fzletl szemle.
Nagy Kanizsai, 1*78. október 2G-
A* időjárás o lefolyt héten többnyire borns, esrts és sxeles Tolt.
Ar. üxletbcn csekély változás történt; a hangulat meg mindig lanyha é» c»aJí egy-két cikkelynek volt feladva piaciunkat némileg élénkíteni A rósz időjárás, a teljen folyamatban levő szüret, az dintéxemiő ösr.i mezt-i muukák végett nagyon mérsékelt hozatalunk volt; mindamellett n kínálatban ciokknnés nem volt ésxrevehotó, «őt inkább ennek növukedégeről mondhatunk.
Ituza erősen volt kinálva; árak csak finom fajtákban larthaták fen magákat, roezabb minőségű áruban alább sxálltak.
Rozsban belföldi malmok számára nagyobb
vásárlások történtek ; árak változatlanok.
Árpa és «abban csekély ¿Ízlelünk volt; árak hanyatlottak,
Tengeriben jó (lxlet igérk-zik Mindeddig csak rj^kély hozatalunk volt e czikkben, melynek nagyobb része bel fogyasztásra kelt el. Az uj tengerinek minősége többnyire «ép és kielégít*"».
Fehér bab szilárd irány satu E cxikk folytonos keresletnek Örvendett, és a fraaexia kivitelre helyes arakon kelt el.
Minőség txerint
Huza .... 650 7-70^ —
Kox, .... 6 - - 560 _
Árpa . . 6 50 -V t> 2il—
Zab .... 6 20 — 5 60 —
£ab uj ... • — — —
Kiikori.-sa 5 20 - 5 60 —
R.jK-xe . . . •— — •--
Bab Jnhér) 7 80 — 8---
Bab (tarka) 540 — :V7o —
—"— kr.

K. B
Papírszeletek
— Köleaösöss, kértek, liusx foriotot
— Nincs, caak tixenöt.
— No nem l«n semmit: ide adod a tixeuötöt és Öttel adós mtradsx.
— Tekintete* asszony l — tat be « sxolgáló • fuldokolva mondja — itt jön as orvos ar.
— Ah, — mond a kedves5v«l mulató asszony — épp ily alkalmatlan idóben. Mondd, hogy most nem fogadhatom, m«rl rostul érsom migvnat.
Jegyző: Ejnye de jó szinben van, ügyvéd nr. Ügyvéd : Hja, Szliács nekem ia jót tea*, •''egyxő : Hát ott tetszett lenni ? Ügyvéd : én nem, de feleségem volt ott hat hétig.

Egy hírhedt bankár háza kapuja felé azt íratta: „E házba csalók sem as ajtón sem az ablakon be nem bocsáttatnak.4 — • Valaki e*t irta a fölirat alá: „Hát a báxtulajdonoa merre jár be?"
— Mi a foglalkozása ? — kérdi a biró a kihallgatáson.
— Nincs semmi foglalkozásom.
— Tehát miből él ?
— Nélkülözésből, kérem alásan
Nagyon ömlött az eső. Beszalad egy nr a boltba:
— Ugyan kérek kölcsön egy esernyőt.
— Nagyon szívesen, csak kérem, meg ne áxtaua, mert még egészen aj.
- Tadja ai emberséget Egy jegysóségre aspiráló ori ember egy pohár fekete kávéra hívta meg a vidéki feirót Ez csak egymás után itta a pohár fekete kávékat, mire a leendő nótárius jónak látta megjegyesni hogy, „megárt.* — Nem tehetek róla, felel a bíró, de ha már kegyelmedre voksolok, emberségesen megiszom az áldomását,"
— Furcsa kérdés. Egy ismeretes vén gonoss-tevő állt a törvényssék előtt» A büntető törvényesek elnöke sxabadságon volt s igy helyette más biró elnökölt. A gonosstsvőt bevesették és megkezdődött a kihallgatás. Ai elnök a vádlott nevét kérdezvén, ex ngésx megütközéssel mondja: .Elnök ur nagyon aj ember lehet." — „Micsoda beszéd as utasítja rendre ax elnök. — „Furcsa, hogy i> ne 1 Lássa én itt annyiszor megfordulok, hogy a nevemet senki se kérdi már1'' válasxolá a vádlott.
— Okos felelet. Nagy kutat kexdtek áani ax iskola udvarán és a kut alig volt még vagy egy-két lábnyi mélységű, a midőn a munkásoknak sürgősebb munkát keltvén végexni, abbanhagyták a kut ásást. Egy alkalommal két iskolás gyermek megállván a kut előtt, as egyik kérdezi a másíkSt: „Te, mond csak, hogy fogják ast a sok földet ebból a kútból kivenni ?*'' „Hogy ? — hát sehogy — feleié bölcsen a másik, híssen tudod, hogy a föld forog amint tanító ur it mondta, hát bixony éjjel amidón a föld megfordnl a föld is kiesik a kútból.
Poaíred lord egy estélyen lady Alicel találkozik s a lord igy sxói a ladyhox:
— Szereti kegyed a pirított kenyeret vajjal ?
— Igen.
— Mindkét felén bekenve ?
— Igen.
— Mit gondol kegyed, jó volna, ha mi össze-kelnénk?
— Igen.
Es a negyedik .igent '' a menyasszony nemsokára az oltárnál hallatá
Szerkesztői üzenet.
3057. .Bucsu Bujapesttől- — „Levél egy el-utaxott barátom után" nem közölhetők. Költemeny-beu ax a .csavargó • nagyon elcsavarja az ixlést.
3058. Sz. S A 77-ik számot uiegküldöttük, a másik nincs meg.
34)..9. N. A. Bfüred. Kösxöuottel vettem, de a térre pár sor ráfért volna!
3U60. Sch. Bécs. Megkaptuk.
3061. „EU3 szerelmem" cx. besxélyt közöljük, de az idén aligha; — ig»n elvagyunk látva tárcza közleményekkel, különben ha helyet nyerünk, készséggel előbb is köxxé teszszük.
V A H u t 1 ttieue trenü.
A buda pesti idotrautató óra szerint, Inául Kanizsáról
Vonat hava:
Ora Perc. ldfi
206 Ksxék, Mubács.Utiinbovár s Kiuiuéba 4 48 reggel
2,0 • . , 2 30 délut. Hnda Pestre .......4 58 regKlll
2°* ..........2 6 délut.
204 . ..........11 30 estve
Sl.l Bécsbe (8xoiubatbely, Hécs-Ujhely felé)6 8 reggel
401 . • .........11 48 estve
315 Soprouyba .....y • . A 3 $8 délut
ZO.''J Triesztbe és Pragerhofon keresxtül
Grács és Bécsbe ......4 50 reggel
201. Tneastbe ás Prágorhofon kerentfll
Qrácx és Bécsbe ......1 47 délut
: : • » > C '' r
Érkezik Ktsiisars
hontiéi :
216 Ksxék, Mobáes, Dombo vár s Fiuutéból 1 41 délut
** „ • • s II 11 estve 20.1 Buda-Pestről........4 20 regge
..........2 5 délut
1 ........... 9 44 estve
314 Héeeböi i8*ombath. Bécs Ujh«ly)fe»«l 10 27 estve
ÍÍÍ c * " • '' ■ 4 5 r*««»l
316 Ropronjból........11 53 délel.
tt4 Bécsből Qrácx, Marburg, Pragerhof
W*t • ........ 4 12 reggel
2(tt THesst- és Béesból Marburg, Prager-
.........I 21 délut
Í04 Tritremt- éa Villaahbél Prágerbof fetfil 11 — estve. Marburgka eaatlakoaáa Villseh és Frauceaíeatbe x • „ „ „ Fi aucesfestl.fi 1

Felelős szerkesztő: Batorfl UjOt>
TIZENHETEDIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
OKTOBEK 31 éo 1878.
8888888888888888888888
YVajdils József
ajánlja
nyolez különféle géppel* jól berendezett
könyvnyomdáját
Programmok, falragaszok, stb. nyomtatványok gyors, pontos és hibátlan elkészítésére. Olcsó
árt biztosit.
Ajánlja továbbá az iskolai idényre díszesen
felszerelt
könyvkereskedéséi,
melyben az iskolai s egyébb könyveken kivül papír, rajz- ds íróeszközök stb. a legjntányo sabb árakon kaphatók.
Továbbá
könyvkereskedésében Xagy-Kanizsán kapható
kizárólagosan szabadalmazott
P U R I T A S
haj ifji tó-tej.
A Puritas nem hajfestek, hanem tejnemü tolyadék, mely majdnem azon csodálaton hatással hir, hogy ''~sz hajakat megífiit, azaz lassankint i. ég pedig legkésőbb tlzennegy nap alatt am* szint vissznadja, mclylyol eredetileg birt!

u * °
1.50 2.50 —.70 — .60 — .40
s «
E = i
JS w 00 «
nem fost. hanem iíjítja és pedig a leghosszabb és legdúsabb női hajzatot és a férfi hajat és szakállát.
Kgy üveg „Puritas" ára 2 frt. (postai szétküldésnél 20 krral több.
Kikeleti
A hatást tekintve, semmiféle toillette-szer sem képes a kíkeletí hóvirággal jóság és kitűnőségben versenyezni. Olajos üdítő alkatrészekből állítva eló, rövid időn elhárítja ez<»n szer a szeplőt, bőratkát, pör-senést, máj foltot stb. s az arezbőrnek vakító fehérséget, üdeséget és gyöngédséget kölcsönöz. — Ára palackonként 1 frt. szállítással ''¿0 krr.il tubb. — Postautánvét vagy a pénz megküldése mellett kapható a készítőnél
Fraucz Ottó, BtVs, Jfarlahllfstrasse 38. szám.
Natty-Kanizsán valódi minőségben PrágöT Béla gyógyszc resz urnal. ^730 i_-j5j
CsűtöriOk, péntek és szombaton
j 1 ji S"
(729 l-l)
adatik
a világhírű nagy némajáték:
„A HAMUPIPŐKE".
y
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LATZKOVITS A.
Budapesten, vkczluteza 22. sz..,Nemzeti szálloda* épület,
ajánlja
fehérnemű-, ari-divat- és női pipere-aruk raktarát.
Legújabb divatú nfli és férn nyakkendők, IVhér éa MzineH ingek, gallérok és kézHök. Zsebkendők, keztyük, alsóingak és nadrágok, harisnyák, lábtyuk Cachenez, szinházi fejkendúk, illatszer, szappan, pénzes tárcsák, botok, esernyők, inggombok, óra-lánczok és különlegességeit aprolékosságokban
feltünó olcsó árakon.
Ingek mérték vagy minta-ing után 24 óra alatt is elkészíttetnek, a legfinomabb angol Chiffon, Oxford és franczia Cre-tonból, darabja 2 frt 50 kr. Ha a levélileg megrendelt tárgyak nem tökélyetesen kielégítő és jutányos árakon találtatnak. mindig készségei visszavitetnek. ^713
Nyujtsunk kezet a szerencsének!
375,000 birodalmi márka vagy 218,750 forint
főnyereményt nynjt kedvező esetben a legújabb nany penzkisor-
solás, nwly a magas ko many által jóváhagyva és biztosítva van.
K»en uj tervezet előnye abban áll, hogy néhány hónap fefolyása alatt 7 sorsolásban 42 600 nyereménynek okvetlen kisorsolás alá kell kerülnie, köztük esetleges 375,000 bír. mátka vagy 218,750 frintnyi fúnyreménynyel osztrák értékben, résa-leg pedig :
1 nyerem. á m. 250.000 1 nyer á m. 12.000
1 nyerem. á m. 125 000 24 nyer á ii. 10.000
t nyerem. á m. 80.000 2 nyer. á m 8000
1 nyerem á m. 60.000 31 nyer. á ni. 5000
1 nyerem. á m. 50 000 61 nyer. á in. 4000
1 nyerem. á m. 40 000 301 nyer á m. 2000
1 nyerem. á m 36.000 502 nyer. á m. 1000
3 nyerem. á m. 30.000 021 nyer. á m. 500
t nyerem. á m. 25.000 675 nyer. á m. 250
6 nyerem. á m. 20,000 22850 nyer. á m. 138
6 nyerem. á m. 15,000 stb. stb.
A legközelebbi első, az állam által bí/.tositott nyeremény-
hnzás pénz-kisorslása hivatalosan van megállapítva a sorsjegyek
következő összegbe kerülnek :
1 egész eredeti sorsjegynek ára csak 1» márka vagy 3 frt 50 kr. o i. b.
1 fél . r f 3 „ 1 „ 76 „ „
1 negyed „ „ „ „ l''j, . „ — „ 90 ,
Valamennyi megbízás az oszzeg előleges beküldése vagy postautalvány mellet azonnal és * legnagyobb gonddal eszközöltetik, mindenki magát az állam czimerével ellátott eredeti vort-jegyet kapván tőlünk keséhez.
A megrendelésekhez a megkívántató hivatalos tervezetük díj nélkül mellékeltetnek minden búzás után pedig felszólítás nélkül küldjük résztvevőinknek a kivatalos huzási jegyzéket
A nyeremények kiűzetése mindenkor pontosan az állán jót-iüáca mellett történik s akár közvetlen megküldése vagy kívánatra érdekeltjeinknek Ausztria minden nagyobb pí&czain fennálló összeköttetéseink álul kézbesittethetik.
Vállalatunknak mindenkor kedvezett a szerencse, sok na8 tekintélyes nyeremény között gyakran az első fdnyereméayeknek örvendvén az, melyek az érd-kelteknek közvetlenül Siettettek ki.
Az ily a legszilárdabb alapon nyugvó vállalatnál, előreláthatólag mindenütt biztonsággal a legélénkebb részvételre számíthatván, kéretik, már a közeli húzás miatt Is minden megbízást minél előbb, de mindenesetre f. évi aavember 15-lke elótt közvetlenül alulírott bankházhoz intézni.
Kaufmann & Simon,
bank- és váltó üzlet Hamburgban,
bevásárlása és eladása mindennemű államkötvények, vasúti részvények és kölcsönsorsjegyeknek. U. i. köszönetünket fejezve ki ezennel irántunk eddig tanúsított bizalomért, »elkérjük az nj kisorsolásnáli részvételre, fo-törekvésünk ezentnl is oda iránynland, mindenkor pontot és szilárd szolgálat álul tisztelt érdekeltjeink teljes megelégedését kiérdemelni. Föntebbíek. (717 I. 5—6)
Klanczko, két kanczelár ára Zlinszky A jogorvoslatok rendszere Rónay, Nemzeti nevelésünk reformja Törvényczikk a szesz adóról Sólyom, az irodalom Svindlerei Léczfalvy, élö halott beszély Kéthy SzavaImányok növendék leányok számára
— ,80
Tóth Lajos Magyar Öiűigyvéd 3.60
I Pulszky, Az országos képtár I. 1.20
Yajdafy Béla, A zene-elméleti eleme 1 20
; Tokly A na tőle regény 1- —
Tissot, Eszterházy Johanna Gabriela herezegnö
—.80
Kbers, Uarda 2 k. 4.80
Laboulaye, Lengyelország első feloszlása —.50 Salamon, két magyar diplomata
1.20
A leggyönyörűbb
üaTélp&pirefe:
20 levélpapír 20 boríték és tokkal 30 kr., szines monogrammal csak 50 kr. — 50 levélpapír 50 boritókkal csinos tokban 100 szines monogrammal együtt 1 frt 5U kr. — 25 levélpapír 25 borítékkal gyönyörű arany monogrammal díszes tokban 1 frt 50 kr.
Mindennemű irodapapir;
. 2 frt 20 kr . 3 . 10 , . 4,20, 8-9 , - ,
1 ■ x -
Nagy-Kamzsán, nyomatott a kiadó laptalajdonos Wajdits József gyorssajtójin.
1 rizsma finom irodapapir csak 1 „ rovátkos, duplán enyvezett .
1 „ fél minister.....
I „ egész minister .... 100 nagy negyedrétü lenboríték egész név és lakhely kinyomásával együtt 1 frt 10 kr. 500 példány 2 frt 50 kr. ezer példány 3 frt 40 kr. Havanna-papíron 1000 példánynévnyomással együtt csak 3 frt 50 kr.
Postai megrendelések gyorsan éa pontosan eszközöltetnek.
Végre ajánlja
3000 kötetből álló
magyar-német
kölcsönkönyvtár át.
Olvasási ilij havanként csak 50 kr.
8888888888888888888888
BURGEfi ZSIGMOND ÖZVEGYE
kttiiya kiadóhivatala-, könyv én konyomdnjábnn Szegetlen
legújabban megjelentek éa kaphatók a következő müvek:
Szegedi Képes Naptár
az 1879-iki közönséges óvre 2&.000 péiaánytoan Kapható minden hazai könyvárusnál és könyvkötőnél.
Hogy mily érdeklődés és elismerésben részesült e naptár lK78-iki negyedik évfolyama, tanúsítja azou körülmény, hogy a kiadott 20.000 páldány teljesen elfogyott. A naptár '' képekben ugy mint szövegben tartalmasabb és kiállítása sokkal csinosab az 1978-ik évinél.
A naptár ára csak 30 kr.
Az 1870-ik évi „Segedi Képes Naptár" tartalma:
1. A fölsegea uralkodóház
2. Évi naptár.
3. Naptári rész
4. Szeged szab. klr. vároa köztörvenyható-
aágának tisztviselői éa bizottsági tag jalnak névjegyzéke.
5. A keleti haboru és a berlini kongreasua
4 képpel.
li. A híres asszony. Népies ht-szély Palotás Fausztintól.
7 Az Oltoványl féle apacza Intézet Szeged alaóvárosoa I k«pp«l.
8. látván gazda Keltemén) Pap Kálmántól.
9. Oroaz azörnytettek. l képpel.
10 A szegedi halaszok. Kővár* Jánostól. 11. A Tisza partján. Knltomény Pap K.-tól.
Magyar Irodalomtörténet dióhéjban (népszerű előadási, irta T a r n ó c z i T i-v a il n r fPgymn tanár. A polgári iskolák számára rendszeres kézikönyvül, a kttzépta-nodák V , VI. é» VI1 obztályui s/.ámára az oisz. uj lantervbtin előirt irodalmi és irodalomtörténeti oktatáshoz általános Wi-Vexetéstll, nz érettségi vizsgálatokra késtlllfi ifjaknak
11 legrövidebb isinéiléütll h a iiHKykózönség számára irt mii. Ara füsve ♦»() kr
Szegedi szakaoakönyv. II kiadás Irta Kézi néni. Kzeu egé»r-i> öuállúlag, ni in (Un ntánsást kizárva leerkesztrtt bási könyvet, mely 1000 főzési utasítást és hasznos tudnivalót taitalma*, ajánlom a t. hazai gazdasszonyok tig\elmébe. Ara díszes szin-nyomatn borítékba kötve 2 fit
12. Afrikai életkép 1 képpel.
18. Népdalok. 2 eredeti Pap Kálmántól és H
régibb, a nép ajkán éló népdal 14 Adomák 4 képpel.
15. Magyar- és Erdélyhoni országos vásár >k.
16. Üzleti értesítő
1*. A szegedi kír. törvénysxék, kír. (Igyés»ég és kír. járásbíróság tiszti s»emél)i» te. 18. A szegedi gyakorló köz-, valamint a köa-
és váltó-ilgyvédek névsora li''. Szeged te. kír város egészségügyi sse-uiélyzetének névjegyzéke. Orvosok, sebészek. gyógyszerészek, állatorvosok
és szülésznők: 20 Bélyegmutato
(728 1—3)
A konyha vegytana K r a n k e L
után magyaritá iv o m j á t b y György. Polgári nőiskolák, ranltóképezdok é* művelt gazdasszonyuk »zámára. Ára disses borítékba fllzve 1 frt.
Szeged város története (pályanyertes mit), irta Varga Keieucz. I. kötet. A legrfgihb időtől a török foglaláhig Ara fűzve 2 frt 50 kr. Ihszkötésben 3 frt 25 kr.
Három kardal éa ket kedvelt aépdalfOzér,
dalárdák száitára négy .-.hangra szerk«*sté »*s átírta R o t h K u d r e, a szegedi dalár>la karmestere. - Ára 80 kr
Útmutató kantorkönyv, irta Fekete Kerenci, szegedalsóvárosi kántor e n.-gyedlk kiadást bővítette, hangjegyükéi ellátta Sohlya Antal csongrádi főánekléa*. Ár* ö frt 60 kr