Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
5.92 MB
2010-06-23 14:02:12
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1240
4605
Rövid leírás | Teljes leírás (330.63 KB)

Zalai Közlöny 001-004. szám január

Zalai Közlöny 1906
45. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

MAÜVKANIZSA, I90E

ZALAI
Megjelenik minden S2ombaton.
ElOfii.tlii Irak: K) koron., 5 koron,
negjíJí.ic 2 korona ÜO I. - Ej,,. .,,,„ ,,, 20 I.
PeleUi »/t kotiitt Dr. Hll„„, l ii, „
l*plulajdi.no- t« kl.dú: IfJ. kV i. Kin .........,
tMtafiitdiaa,: Nagykanizsa. Sugáréul 0. ttínti fft%l«l. nyomda: Nagvaanliaa, |q, Waldlt, Jóisafr.,1 Daifc-Ur l. nini. Hlrd,t«.,k dljuabá, ,t«rlnl. NylHtar aoronltanl 40 f.
A szociális kérdés.
Szoojális reformok alatt azon intéz-"ii-ii\\ .-1»i-t s intézkedéseket ertjük, melyek bivatvák az általános jótétei előmozdítani R az emberiségnek erkölosi vagy physikai 8 vagyoni tekintetben gyengébb elemeinek a könnyebb megélhetést biztosítani, óket a uivilizáoió mind magasabb fokára emelni s last in.1 least «z Igazságosság és méltányosság elveit minden téren a legteljesebb érvényre juttatni.
S ha mind ezt roassumáljuk s egy közös alapra fektetjük, így a?"n eredményhez jutunk, hogy az elsó sorban etbikai, erkölcsi kérdés. — — —
Ha ebből kiindulva mélyebben hatolunk ezen állítás taglalásába, meggyőződés fog mindenki könnyen szerezhetni arról, mily rendkívül nagy jelentőségű s az emberiség neinesbulésére, gazdasági és szellemi haladására nézve mily kiváló fontosságú a szociális kérditsek oomplexusa.
Tekintetbe kell vennünk mily szembeötlő igazságtalanságok és külömbségek lótoz-nek az emberi társadalom minden terén Nagy vagyonnal nagy szegénység, műveltséggel műveletlenség, erővel gyengeség áll szemben, a legproduktivahb munka nem részesül az ót megillető megismerésben és jutalomban, a munkás pedig csak páriája az emberi társadalomnak Az, kinek kezében óriási gazdaság összpontosul, nem sokat vagy semmit sem törődik a szegénysorait embertársaival, az önzés mindnagyobb mérvokot ólt az egyesek és a hatalmi tényezők körében és életében, a jólét intenzív fejlesztése, a
I vagyoii088ág arán.vlagn-abb megoszlása, az jegyén érvényesülése még mind osak pium desiderium.
A kőzjótókonyság utján kifejtett akciók elenyésző csekély mér lűek s nem állnak arányban a vagyonos oí\'tályok gazdaságával s képességeivel.
Itt nagyszitbásu organizatórius, egyöntetű és mindenre egyaránt kiterjedő munkásság révén lehet csak eredméiiyleljeset s üdvhozőt alkotni.
Ilt azon fenséges és hatalmas erkölosi motívumokból kell kiindulni, hogy az emberi méllóságol mindenkiben, ki hivatásának megfelel, egyformáit kell elismerni 8 megbeosOlni. Alkalmat kell nyújtani mindenkinek, hogy közhasznú munkál végi-zbessen n munkája jutalmából emberhez méltón megélhessen Nevelni, nemesíteni, felvilágosítani kell az embereket az élet uiagttszlos feladatára és hivatásáról. Az elaggott és munka — illetve kercsetképtelenek megélhetéséről gondoskodni kell, védelemben kell részesíteni az egészséget ós erőt, melyet oly sok ellenség és viszontagság fenyeget, edzeni kell a jellemet, fejleszteni az értelmet és felemelni a csüggedő lelkét hogy bátran szembeszállbasson az ól°t minden vihf.ivivr*l,t-fitt-n elveknek-kell áthatniok az egész társudalmal és az államok minden törvényhozóit, szervező és közigazgatási alkotásában és működésében. Ezen elvek összességének kell megteremtenie a szociális tőrvényhozást, mely ogyedül képes szilárd alapokra fektetni az állam és a nemzet hatalmát és boldogságát.
Egyesíteni kell e törekvésben egy lobogó alá mindon gazdasági és erkölosi
tényezőt és ekkor diadalra visszük a közjólet megvalósulását, az emberiség dicsőséges előrehaladását, az erkölcsi világrend megszilárdulását I
Egy hatalom van az államok és nemzetek életében, mely egyedül képes nagyot és megdönthetetlen! teremteni s azon kuliura, mely mindenben erkölosi törvények parancsainak hódol.
K törvények pedig Imperativo az...