Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
2.28 MB
2010-06-23 14:03:39
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
605
4363
Rövid leírás | Teljes leírás (319.93 KB)

Zalai Közlöny 005-008. szám február

Zalai Közlöny 1906
45. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

NAGYKANIZSA, 1908
Weg»»ew5t8difc évfolyam, 5. szám.
február 3.
ZALAI KÖZLÖNY
Megjelenik minden szombaton.
tlOlUel**\' l^\'1\' 10 korona, félt ne !> korona,
„egyedi*" 2 korona 60 f. - E|r«» aiám ára 20 f.
Iparosok és szakmunkások.
Azon nagy és termékeny terület, melyen az erre illetékes falctoroknak sikerrel kell megoldaniok a társadalmi kiegyenlítésnek fontos feladatát: az ipar tere. Már évtizedekkel ezelőtt ki lett adva a jelszó, hogy nincs elég iparosunk, nincsenek eléggé képzett iparosaink, tehát adja magát az ifjúság az ipar kultuszára és hazai iparunk- lógott fel fog virágozni. E feltevés plauzibilis voltát igazolni látszott az ipai szabadság jegyében m égsz fi letett uj ipartorvény is. mely a céh-rendszer megszüntetésével megnyitotta az ipar szabad versenyének sorompóit.
A felbuzdult ifjúság tömegesen özönlött az ipari pályára. És mert az iparszabadság több iparágban a szaktudás megkövetése nélkül, szabad beözönlést engedett a kisebb ós nagyobb tőkék versenybe szállásának és az idegen produktumok tömeges behozatalának: mig «gyfelól az ipari foglalkozás terén bekövetkezett lulprodukoió a munkabérek leszállítását eredményezte és megteremtette a .munkanélküliek" osztályát; addig az ipar torén beállott egyenlőtlen verseny rásütötte bélyegét ax ipartermékek minÖHégére.
Nincs a városi társadalomnak egyhamar oly tagozata, mely elhngyatottabb és szánandóbb lenne, mini a kisiparos és segédmunkás kz ez a széles réteget képező lago/.at az alkotmányos szabadság talajából nőit ki a nélkül, hogy megfelelő elbánásban és gondozásban részesülne.
Az államnak e téren történő buzdító példájára — egyúttal nyugateurópa példájára — kisebb arányokban kövessek gazdag mág-
KelelíVi tterki l>r. Viliin) I
l.aiilulaj.li.no.
írj. w«jditi
násaink, főpapjaink es fl>lde« uraink is helyett, hogy az agrár-érdekek folytonos hangoztatásával, szüntelenül támadják és le-kicsinyük a merkantil érdekeket, ily módon idézvén fel áldatlan haroot az ország közgazdasági életében. Holott jól fölfogott gazdasági érdekünk azt parancsolná, hogy eme két érdekág a legszebb Összhangzásban álljon; amint nincs is semmi akadálya emez óhajtandó harmónia létrejöttének. A törvényhozás pedig vesse észszerű korlátok közé az iparszabadság szerlelenHégeii és emellett intézményes gondoskodásban tűzze ki célul a hazai kisiparnak támogatását és felsegiléset.
Városokban kiváló fontosságot tulajdonítunk társadalmi szempontból oly gyárak alapításának, melyekben túlnyomóan női munkások foglalkoznak. Meri van a városi társadalomnak oly része mely a szó szoros értelmében zavarban van, midőn serdülő, avagy felserdült leányainak, mely életpályán való foglalkoztatása felett kell határoznia. Ilyenek a szegényebb sorsú kisiparosok, a szakmunkások, a gyári munkások es a különböző ágakban alkalmazott hivatalszolgák. Az ötletszerűen most felsorolt néhány család leánytagjait nem .levélbeli * kisaseionyiiak. Ha jól tanul, úgyse mulasztja el a szülő, hogy legalább kísérletet na tegyen a lanitói pályára való kiképeztetés terén, vagy ne végeztesse el a „női kereskedelmi tanfolyamot:" Arra azonban, hogy az a szegény-sorsú leány zsengébb kúrában dajka, utóbb pedig szobaleány, vagy szakácsné legyen — még gondolni sem szabad.
A felfogásnak e fonáksága eredményezi tehát, hogy azok a jobbsorsra érdemes és
SzarkaaitOaAg: NagykanUaa, 8ugá>-ut 0. «am. Kiadóhivatal é» nyomda: Nagykanlaaa, IfJ. W.j.lii* Jóit*fn«l Uaák-lér I. alám. ! HlrdaUaak dijazabai aiarint. Nvllrttr toronként 40 f.
tisztességes keresetre alkalmas leányok hiva->tás és foglalkozás nélkül állnak; s e szabad
térről, kellő alkalom adtán osak egy lépés \\ hiányzik az Örvénytől, melyben az a szegény j ellenőrizetlen teremtés elmerül és Örökre
elbukik.
Az ily körben született és felnevelódött leányokra nézve tehát valóságos áldás, ha a
, városban egy szövő-gyár van, melyben egész éven át tisztességes keresetet találva és egymást ellenőrizve, munkával elfoglaltan, anyagi támogatással hozzájárult a család élei fenn
| tartásához.
{ Objektív szemlélettel nézzük az életet; ugy, amint az van. S ekkor látnunk kell, hogy a családalapítás vágya a társadalom
\'egy tagozatában sincs oly nagy mértékben kifejlődve, mint a munkásosztály, az iparosok körében. Az a szakmunkás, ki iparában elég jártas és ügyes, önkéntelenül, mondhatnók.
| szükségszerűen ébred a családalapítás gondolatára. Magának az ipari foglalkozásnak, minden egyebet abszorbeáló természete szüli e szükségszerűségét. Am ha az a munkás akár gyárban, akár valamely ipartelepen.
jabár pedig a kisipar körében, állandóan megtalál}* teljesített munkájának egyenértékéi! akkor nincs baj; akkor a családalapítás ténye,
la becsületes Önmegtagadás erényének gyakorlása mellett könnyen válhatík a derék es szorgalmas munkás földi paradicsomává, l\'e ha nincs munka; ha a szakmunkások tul-
i produkciója sok ezerekei elzár a becsületes munka lehetőségétől; vagy a tőke kapzsisága az adott helyzet kiaknázásával a létminimum mértékén alul szorítja le a munkabéreket: akkor a szegény munkás mellett ennek Oftu-
TÁRCA.
Örök alom.
Irta ALPÁRI LAJOS.
A kis góth-oltár előtt h ííölét ravatalon a pap-növelő prefektusa alussza álomtalan álmát. Sápadt, tiszta arcán végtelen nyugalom. A kandeláberekben lel-fel lobbanó szoszláng kékes világánál mintha, míg •*gy félbeszakadt mosoly villanna át színtelen ajkain
A kiH szaeellumra borzongató félhomály uehe-Udfk. A lobogó láng csak a koporsó környékét világítja meg. A lobér klíringbe öltözött, kél zsolozsmázó klerikus olyan, mint két kisérh\'l. Komor arcuk vibráló itinylien ragyog s tompán, egyhangúan hangzik i\'jknikról a zsoltár, mint mikor koporsót szegeznek be
- Miserere moi Deui secundnm magnam miserícordiam tuam et secuudmu muliiiudinrm iniseratioinim tuarum dele hiiqiiitaiem meam!
A kis házi kápolna zeg-zugsí halk, mormogó visszhangra kelnek. Az egyik kispap idegesen tekintget szerteszét. Kél. Alig két hót óta lakója a szemináriumnak. Lelke még félig a világé, a verőfényes, gyönyörűséges világé, melyet még az imént ugy Mentett felzaklatott lelkű kergette, idu ebbe a komor világba, mikor az ó ragyogó, szivárványos világa romba dilit. . Rövid és régi a törlóueto: szeretett és csalódolt. \'Inzte, ápolta, a szellőtől is védte gyönge virágját s "l«git* letörte egy istentelen kéz. Meg sem merte ^okolni. Félt. hogy lebelletével letörli róla az áriatlan-- Mjtfiimporiujöu egy másik, ki kérlelbetlenül letépte, "Ihervasztoita s azián eldobta
Az eldobott virág meg akart halni de ő megmentette. Minek meniette meg? miért nem hagyta elpusztulni? U ik azért hogy látuia, éreznie kelljen, milyen nyomorult az a másik ehhez a nemes emberhez képest, kinek boldogságát, életét zúzta össze? Kétségboejiö kinok közt, Összetörve fuldoklóit:
— Ne vess meg! no vess meg! . , .
Nagyot lobban a láng megrezdülnek a pálma-1 levelek, éles léghuzat szalad végig a kis szentélye ti.
Mintha valaki kinyitotta voJua ai Bjtsját. az Öregebbik i klerikus mélyen el van merülve imájába. Nem elfaxdr
végez ilyen szomorú oítiemmot. Komoly áliilsltal i ismétli mély basszus hangján a pszalmus végső versét:
— Dele iniquitalein meam !
j A másik i* szeretne imádkozni, de nem tud. \\ Ugy érzi, hogy lábujjhegyen közeleg valaki a koporsó | felé. Hátán hideg borzongás ful végig. Hangja remeg, | szive lázasan ver. Künn a folyosó vén kiikukes órája épen éjiélt IU. Minden Üléssel mázsás kulu]»ii-s zuhan le agyára. Még egy kinos, félelmes, hosszú óra! A fele a vigiláeíónak!
Hosszú árny vetódik az oldala mellett felnyaló, aranyos dór-os/.l«pra. Halra akar tekinteni. — nem bír. Nities ereje hozzá Szeme erőtlenül csukódik le. Lázas Bgyt benépesíti a ravatal tájekál. Méltóságod alakok vonulnak el lelki szemei elolt. Püspökök fo|ükön int illával, kezükben paszloráléval; kötéllel övezett, durva csuhás barátok derekukon olvasóval, lejük feleli glóriával Valamennyi állálszó, minllia levegőből volna Átszellemült tekintetüktől megfagy a vére. Dideregve, fogvacogva iiior/ftogja velük:
— Miserere mei Deusl
A szellemek elvonulnak, a kbórus utolsó, el-
mosódott ütemei már a másvilágról jöuuek. Valahol a messzeségben megszólal egy láthatatlan orgona és búgva piantsszimo kiséri az elhaló zsolozsmát. Rémes gyönyörrel hallgatja a bánatos, zokogó, ismeretleu, túlvilági melódiát. Nem is egyházi zene ez már. A haldokló szerelem végtelen fájdalmának a az elmúlás* nak motívumai Lúgnak, nyögnek, siránkozunk ueuue ...
Hirtelen vakító fényözön kápráztatja meg szomeíl. Ezer nap veri össze sugarait, s uj jelenségek kelnek ki u arany tengerből. Itájos, imádságra gerjesztő augyalalakok hosszú, lenyes ködbő: szőtt szárnyakkal, állálszó fátyolpalásttal.
Apró kezük csilingelő virágot hint az ulra. Érzi a részegítő, mámoriló illatot, mely csiklandozva járja át testét, lelkét. — A menet kuzepéu egy istennő lebeg. Fönséges, ^szelíd, tiszta, mint & gyermekmosoly. Megismeri ... 0 az . . . Szeme nem birja meg a világosságot. Helttiul a csillogó, édes boldogságba. A fény arauygomollyá sűrűsödik. Az istennő rávetett, szelíd, fájdalmasan ragyogó szemeivel most is au mondja, amit ukkoi, amikor utoljára látta:
— Ne vein meg!
Kizi, hogy kezeli fogja és ó követi. A fényb-n nincs árny.
Kgytut emelkednek tol. tol a végtelenségbe Megístenülve repülnek a végtelen (Írben Mimi közelebb* hall|a a láthatatlan orgonát, a rekviem himnuszba csap át, harsogva szóluak a menny tubái, oükleidjei. — az égi karok nászdalt zeuge.nea",
A légvonal becsapja a szacellum ajtaját . ¦ lezuhant a magasból. Álom volt az egész Kgy másik, álom sz álomban. Csuk a bUubánali zsoltár ritmusét kopognak tompán, egyhangúan: miserere mei...
ZALAI KÖZLÖNT
ládja is szenved és nélkülöz; éti az ultima r.ii-.iii. a szQnlelés (slrike) fegyveréhez nyul és erószakkal iparkodik kivívni, amihez tulajdonképpen elv\'tazhatatlan emberi joga fflzódik.
Ámde az önálló kisiparosnak még ezen uioIbó fegyver sem 411 rendelkezésére. Pedig hány iparág van, mely az egyszeri) kismúheiy határain kivúl alig gyakorolható, megélést nem nyújt. E téren tehát az államon és a törvényhozáson kívül a társadalomnak kell segitó kezet nyújtania. A „hazai ipar pártolása" ne osak hangzatos jelszó legyen; hanem éló valóság; a köztudatba és közérzésbe be-hzuródótt oly hazafias kötelesség, melynek hú teljesítése a kisiparos létének biztosításán kivul. a hazai kisiparnak fejlődését és tókélyetesbűlését is maga után vonja.
De ez még mind nem elégséges Alakítsanak az azonos szakbeli kisiparosok maguk körében nyersanyag beszerzési szövetkezeteket. A helyi társadalom iparpártoló vagyonos közönsége pedig létesítsen a kisiparosok és tn ikiii\'ilikasok belevonásávalhitelszövetkezetet, mely a helyi hatóság protektorátusa és fó-ellenórzése mellett, a városi alapúkat és alapítványokat is gyümölcsöztető kezelésbe vévén, kiszámíthatatlan méretekben fogja felsegíteni a kisiparnak eddigelé teljesen elhanyagolt érdekeit.
Az illetékes tényezőknek ily harmonikus összemüködése mellett elvégre eljuthatunk azon megnyugtató óéihoz, hogy kisiparosainknak és szakmunkásainknak nemcsak mindennapi megélhetését biztosithatjuk, hanem az ügyes, szorgalmas és önmegtagadó kisiparos ipara körét anyagi erejéhez mérten kiterjesztheti. És ha tán kapitálist nem gyűjt is, de a tisztességes megélés mellett gyermekeit beosülettcl felnevelheti és azokat hajlamaik és tehetségük szerint taníttathatja és kiképeztetheti. Hisz a tudás a legbecsesebb tőke a világon !
ROVÁS.
m Megyei közgyűlés. Zalamcgye hétfői közgyűlése elhatározta, hogy a kinevezendő uj f6ispánt nem installálja Kzenkivül még több utasítást adlak ez ügyben a megyei tisztviselőknek.
A kék láng rá vigyorog: fölébredtél ? A folyosó visszhangja rá mordul: álmodtál1 A halott pedig mosolyog csöndesen: most is álmodol! álmodjál tovább!
És 6 ezót fogad a halottnak. Krós már a lelke, hogy tovább álmodja az élet Almát.
... És valahol a távolban felszáradnak a bánatán virrasztó leányka könnyei; ttdvözülten tárja ölelésre karjait, mert érzi. érzi, hogy ó — visszajön.
Gondolatok.
Ami a csiszoló por a gyémántnak, az a társul-kodás az embernek.
A papok szerepe az erkölcsi világrendben hasonló az alkusz szerepéhez az flzleti világban: Közvetítik az alkut Isten és ember közt.
*
A távirat sokszor olyan meglepetés, mint a ház-totóról leguruló kó, mely koponyára zuhan.
Az ozsouua az étrendben olyan felesleges, mint a lakkcipó a lábbeliben,
A jellemnek, mint a piszkos edénynek, sok esetben öblitó fixre van szüksége. (V. H.)
Sokszor elpanaszolták már a vidéki sajtó munkásai, mily hálátlan Bzerep a vidéki újságírás. .Ritkaságok\' közé sorolható az az ujaágiró. ki tollával iiépsxerDvó vált volna. Még a tárgyilagos és személyes ellenszenv nélküli birálal is fáj némely embernek. így volt ez régen, igy vau ez manapság is. Az „Egyetértés" egyik jeles tollú munkatársa a lap jubileumi számában a követkézé találó sorokat irja e témáról: „Imi, kiváltképen pedig újságot tini, valamikor nem tartozott miuáluuk azok közé a mesterségek közé, amikre valami nagy megbecsüléssel tekiulettek az emberek. Még ma is vannak Asléuyek az özönvíz elólti korszak egyenes leszármazottai közül, mindenre váró Ádámok, kik fejcsóválva, szánakozol a;* gondolnak a „tollforgató szegény legények "-re. Mit irkálnak, mit firkálnak? Hát nem okosabb az, ha az ember odahaza csendbenrendben gazdálkodik ? A konzervatív hajlamú emberek mindig görbe szemmel nézték a nyughatatlan vérű tirkászokat; hiszen ezek rázták fel arkádiai csendéletéből a világot, ezek az uj eszmék termelói, a szép reud felforgatói. Pedig mikor miuden olyan gyönyörű ezen a világon és — „miuden ugy vau jól, ahogy van . . .* Találó jellemzése vau e sorokban a „béke apostolainak." Csak nem értjük, hogy miért nem tették le eddig tollúkat a sajtó munkásai — a „béke apostolok" intó szózataira . . . Valóban furcsa emberek „azok az újságírók
Különben nem uj de mégis mindig hála* tétel róla megemlékezni, ha az olvasó közönség figyelemmel kiséri a sajtót, annak szervezetét, feladatát, működését és bizouyosan talál néhány percet arra, hogy megismerkedhessek azzal, miként vélekedik a sajtóról maga a sajtó. A sajtónak már azért is fontos a hivatása, mert az események kritikai megbiralásától szabadítja meg az emberiséget. De fontosabb szerepe a sajtónak az, hogy állandóan ellmiőrizve az egyes társadalmi és hatósági intézményeket s a közélet minden egyes szereplőjét. szinte lehetetleuué tesz minden helytelen, szabályellenes cselekedetet, minden visszaélést vagy tulkapást, és ha ilyen mégis megtörténnék, kíméletlen kézzel és erélylyet fog hozzá az ügy felderítéséhez és nyilvánosságra hozatalához. A sajtónak a hivatása nemcsak abban áll, hogy száraz híreket tálaljon fel olvasóinak, hanem egyik főszerepe, hogy nyíltan mondja meg az igazat bárkinek, minden kerülgetés nélkül, mert csak igy szolgálja becsületesen, odaadóan a közérdeket. Vaunak vidéki lapek melyek a helyi nagyságok dicséretében lelik örömüket s egyket korona előfizetési díj fejében dicsőítő himnuszokat zengedeznek az illetőknek. Sajnos, még olyan lapok in akadnak, amelyek egyes klikkek, osztály vagy felekezet érdekeit szolgálják társadalmi és közgazdasági álarc alatt.
*
Itt van azon határkő, melyen kotló vélik a tisztességes és tisztességtelen sajtó mesgyéje. Amely hírlap az igazság, az önzetlen kölelességtudás szolgálatában áll, az sem erkölcsi nyomósnak, sem anyagi javaknak engedni nem fog és nem tántorodik le a beesőjét Ösvényéről. Vannak parazitái a sajtónak, kik a szennyes Ogyok felderítését ugyan szintén hivatásból űzik, de mennél nagyobb zajt csapnak, annál nyilvánvalóbb az a tervek hogy a zaj nagyságának megfeleli hallgatási dijat kapjanak. Mérhetetlen az a kár, mit a birlapirás jó hirnevénck ezek ártanak. Sokkal kóny-nyehbé válnék a harc. ha a sajtó függetlenebb, anyagiakban önállóbb lehelne. Mivel a nagyközönség érdeke, hogy ónálló hírlapja legyen, elsó sorban az 8 feladata is, hogy gondoskodjék az ily hírlap fenn-állbatásáról. Magasztos a becsOletos sajtó szerepe, amit mindenkinek, körülményeihez képest támogatni erkölcsi kötelessége.
1906. FEBROÁB 3
A balatoni fürdőkről
— Orvosoljuk a mizériákat —
N.nifk.riiíii, f«bniir í,
A magyar sajtónuk fővárosi és vidéki orgánumaiban az utóbbi időben sokszor szóba kerül a balatoni fürdők ügye.
Sok időbe került, míg észrevette a közönség a balatoni fürdók fontosságát. Az utóbbi időben azonban lelkes hazafiak kezdeményezésére szövetsé-gek alakultak, fejleszteni, elóbbreviunj a balatoni fürdők ügyét,
A közelben elmúlt néhány évbeu határozott fellendülés tapasztalható e téren. A sok év óta hangoztatott fürdő mizériák némileg orvosolva lettek. De korántsem annyira, hogy miuden kritikán felül állnáuA a viszonyok. Nem akarunk most e helyeu az egyes fürdők speciális viszonyaival foglalkozni, s csak azokit az impressiókat vázoljuk, melyek mindenkiben tárna-inak ha huzamosabb ideig tartózkodik valaki egyik, vagy másik balatoni fürdőben.
K helyen azonban egy óriási tévedésre akarunk rámutatni. Nagyon tévednek ugyanis azok, kik nt hiszik, hogy a Déli Vasút üzletpolitikája gátolja a balatoni fürdők fellendülését. A Déli Vasul — dicsérelére mondjuk — az utóbbi években messzemenő áldozatokat hozott a balatoui kultusz érdekében. Szcmélv-dijszahását mérsékelte, uj vouat iuditásokat állitolt o*j a menetrendbe. Kedvezmények megadáséban már a legmesszebb menő áldozatukat hoztH meg a balatoni fürdők felleuditése céljából. A fürdő szezon alatt vonít vonatot ér. Úgyszólván a nap mindim órájában közlekednek személy- és gyorsvonatok. Nem lőhet tehát kiváuui a Déli Vasúttól, hogy személy tarifáit a végtelenségig mérsékelje. A Déli Vamit eddig sem igen huzoit hasznot a magyar voualak személyszállítási forgalmiból. Nem lehet tehát kívánni tőle, hogy a személyforgalomra nagy Összegeket ráfizessen, hogy a balatoni vendéglős uraknak, tís7telet a kivételnek, még jobb és több alkalom nyíljék a vendégek ki szipoly ozásár*.
Most ugyanis a jelenlegi állapotok olyanok a balatoni fürdőkben, hogy nem lehet lulzá-uak mondani, ha a fürdő-vendégek kiszipolyozásáról beszélünk. A legkisebb kis balatoni fürdóhelyeu, nem is említve a földvári, siófoki és balatonfüredi árakat, a szezonban oly magasak az étlapárak, hogy a vendég valamely elegáns pesti étteremben „képzeli magát," bár nem az ételek jósága és a mintaszerű kiszolgálás tekintetében, hauem — az árakat illetőleg.
Kbbeu van az óriási hibája a balatoni fürdő-viszonyoknak. A külföldi fürdőkben a vendég nem „wurcui" a vendéglős szemében. Ott azt akarják, hogy a vendég másik \'évben is visszamenjen nyaralni. A balatoni fürdők vendéglőseit ritkán vezérli ez a gondolat. Ok maguk Íb csak átmeneti keresetűt látnak ebben s ha két-három éven át már alaposan kiszipolyozták & vendéget, tovább mennek uj bérletet keresni, ahol újból kezdik kisded játékaikat — a magyar fürdóügy nagy karira.
K/i kell megszüntetni. A vendéglősök ne átmeneti kenyérkeresetet lássanak a balatoni fürdőéletben, hauem állandó kenyér forrást, ahol helyesen vezetett üzleti szellemmel állandó megélhetést, sót szép tiszta jövedelmet is biztosíthatóak maguknak Ilyen üzleti szellem mellett szépen fellendülne a balatoni fürdők idegen-forgalma.
Vau ezenkívül sok más hibája ís a balatoni fürdőknek. A lakás viszonyok vagy nem megfelelőek, vagy pedig nagyon drágák. Hibája még sok balatoni fürdőnek az is, hogy nincsenek árnyékos, rendezett utjai. Sok helyen oly nagy a por, hogy szinte belemerül az ember.
Javítani kell a balatoui fürdőkben az élelmezési és lakásviszonyokat, fejleszteni kell a kényelmet, a tisztaságot, javítani kell a közegészségügyi intézményeket. Ma már drága pénzért nyaral a fürdő vendég, legalább legyen látszatja, hogy mire költi pénzét.
1906. KKBRUAR ft.
ZALAI KÖZLÖNY
Akid még a fúl soroltakon kivul ír orvosolni vilé, roelyekoek javítása as egyes fürdő bizottságok iitt feladata.
Igazságtalanok lennénk, )>a nem látnók be, hogy vannak fürdők, ahol kezdenek ai in kifejtett elvek sieriot működni. Nagy részében azonban még ,,t a mizéria. Nagyon helyes tehát, ha a magyar Hajtó nyíltan rámutat a hiányokra, mert ha ezek orvosolva lesznek, akkor a balatoni fürdőkből, ezekből a végtelenül fenséges természeti kincsesbányákból előbb-utóbb világfurdök fognak fejlődni. Olyan nyüzsgő élet lesz akkor a balatoui fürdókbeu, mint bármelyik világfQrdőn.
GÁSPÁR BÉLA.
(Az álarcosbál) Talán még a legérdekesebb a bálok között. Az álarcosbálról magáról nincs semmi mondauivaló, de van a jelenlevőkről, különösen a nőkről. Ott van mindjárt ax a titokzatos rózsasxinü dominó. 0 az. a kinek egész szemtelenül a fülébe súghatod: Ismerlek szép maszk! Nem vág pofon, mert a nagyvilági hölgyet adja. Folyton epedezik, romantikus hajlamai vannak, velencei éjszakákról ábrándozik és a vacsoránál romadurt rendel. Vagy ott van a kis fekete dominó: maga a megtestesült ártatlanság. Csak „ barátnője kedvéért jött a bálba Nagyon félónk, diszkrút és monogrammos zsebkendője van. Különben vagy szohacica, vagy valakinek a babája Azlán jön a bébé.
HÍREK.
Mulatság és Muvssast.
— A rendesek figyelmébe. —
ív. h.) Az emberek komoly közgazdasági napi teendőit elvégezve, szórakozásra vágynak. Ezek ji szórakozások sokfélék lehetnek: útszéli szóntkozásb(f, mint amilyen az evés-ivás és a kártyázás és lehetnek eszthetikai szórakozások; valamely művészei gyakorlása vagy művészi produkciók meghallgatása. Egy
énekben, sem festészetben, sem lánoban. A közönség pedig megunta a műkedvelők meghallgatását. Ha pénzét elviszi a kasszához
csupa vígság, ötletesség. Nem tud ellenállni az uuítormisuak, no, a polgári öltözetnek sem. I\'árallau idő óta nálunk a művészi produkciókban kis lábai vannak, mindenre nevet, de csak Írókkal határozott apadás észlelhető. Nem kapunk - A megyei tisztviselőknek Keszthely | «eret komolyan barátkozni mert titkos vágy epeszti-. j | niűvószetet semmiben, 80 zenében. 80 képviselőtestülete elhatározta hogy négyezer koronát színésznő akar lenni, protekciót keres, hogy valaki * bocsát a vármegyei |óléli bizottság rendelkezésére. behozza ki\'irislaleáuynak. Aztán jönnek a lehetetlen _ alakú spanyol franci* kosztümös dámák: jelmezeiknél
A baksai vilasztókerulot szövetkezett 08»! saját maguk öregebbek A kártyavelő cigányellenzéke Zalabaksáu tartott szervezkedő nagygyűlésén leány, aki mindent megióxol udvari ójának, mindent belépti dijunk, nenjfci lalmi-aranyat akar érte, kimondotta, hogy az egész kerületet községeukint megígér, de semmit sem tart be, mert pontban éjfél-\' |ianeill művészetet T)lvant melv benne niint swfeil. kor eltűnik Ks a férliuk? Ugyau kérem olyan egy-, . .. . \\ ,
formák, akár cilinder van a fejükön, akár csikó. ne7\'oUpn ¦» Hx erzesl* ,roe|v Mm
Minden álarcosbál egyforma, enui .s berugui azonban közöny, W» unalom, sem kritizalast vágy, pompásan lehet. Néhány pofon nélkül álarcosbált hanem lelkesedés, extázis, gyönyör, lelki kéj, elképzelni sem lehet. | szóval elragadtatás a művészet magasabb
-áld*- régióiba. Ha a műkedvelők a jótékonyságért \' fellépnek a dobogóra, szívesen hallgatjuk
MEGFIGYELÉSEK.
A TÁRSASÁGBÓL.
Hogyan mulatunk a farsangban?
de
Farsang tudvalevőleg már nem létezik Vizkereszt napjával egy rózsasziuü rovat lépett a lapok szUrko hasábjai közé: a fursang rovata, jelezvén, hogy az-emberek még mindig akarnának mulatni és Karnevál frigyrelépését a nemes bokaju Terpszíkóie-vhI különböző címek alatt és külöuféle módon Ünnepelik meg. Lássunk hamar egynéhányat.
(Az egyszerit „bál".)
Azért egyszerű, mert semmi különös, hivatalos nevet nem adnak neki. Legfeljebb a bálozó lányok
mamái hiszik minden bálra, hogy .uieutó hál" Itt I Aki többet költ, mint amennyit bevételez, itt szoktak azok a bizonyos „fehér leányszobák- títkus, hit«lez6k megsanyargatják és az kényleien később álmai megvalÓKuluií!,. Hosjiu vógnélküli sorokban ,emond|l|l| „ i^bégesebbról ÍB. vonulnak tel a mulalni akarok. metszően vekonytalpu ".. f ... , . . , ,
báli oipellöcskékben, habkönílyö. hülésre nagvon alkal- Az a jo kedély kevés embernek tulajdonsága,
inas ruhákbau a nók; rosszait vasalt, frakkokban a »°Ky okszekválást turí — zongorakisérel mellett, szállás-vállas leventék. A, fehér falu, árkádos, sza-; minthogy ez nálunk is megtörtént I\'estulozzi kácsné alakú gráciákkal telefestett teremben meg* tanítványával
fekete arcú, a farsang hasznát egyedül. A |eglöj)b eB|bw hhQoy hmfiblik B
Tartozik és követel.
Családi háztartásunknak ép olyan foulos tényezője a tartozik és kövelel, mint a közkereseti es egyéb keresk. társaságnak vagy akár az állami háztartásnak. \\ Kzekeu a tényezőkön alapul anyai;i egyensúlyunk.
Őket, szívesen áldozunk; de ezzel aztán dilettiiutizmus be is legyen fejezve.
Önök, könnyen beszélnek, mondják a tisztelt rendezők. A művészi erő sok pénzbe kerül. Ha nem hozatunk olyan művészt, vagy művésznőt, akinek a hírneve közkeletű, akkor a közönség nem megy, ha meg hírességeket hozatunk, olyan horribilis árt kell Öfíök űzetni, hogy akkor a felemelt helyárak miatt nem megy a közönség. Hogy a jövőben hogyan viselkedik a közönség, azt megszimatolni nem lehet, de hogyan járt el múltban, azt nem nehéz megállapítani.
Tavaly Szlavjanszky Nadinának és Szi-egyík K01\' Józsinak nagyon sikerült hangversenye ivolt. Fedák Sári és Kovács előadása fénye-
szólaluak a fekeie arcú, a farsang hasznát egyedül A\'legtöbb ember bizony haragszik a végre- Bt\'11 jövedelmezett, a Vasquez, Hilgerinann*és elvező alakok, a e.gányok; aztán hajrá kezdődik i ftteietflér* aLiuek nevében B végrehajtó K™mmer Teréz koncertjeinek minden jelen-
mnwORK, A terem KÖZUpen ineiázó frakkos csoport ,m|l,M" *-s Miieietoji.re., a»iutk uium.u a vignnajiu j j
Hgyre nagyobb lesz. a gardírozó mamák egyre álmo- vélekszik. Az adósnak ilyenkor kényelmetlen |0. "VÖ örült. Ic jótékonysági egyesületek ne sabbak, a levegő egyre fojtóbb, hanem azért a lánc- mondani arról, amit már magáénak vélt, de ami az : foglalkozzanak koncort-reildezéssel, mert ezek rend szerint egyre táncolnak, először egy kis Ötperces ÜVé sohase volt; vagy pedig szeretné megtartani azét, azt *k*«j4lfc hogy a káposzta is megmarad-csárdást aztán bosztont, megint bosztont és újra akj riR kaj<-rt do,gow,^ i„adoU| fáradozott. Az>n- a kcc8ke is jóllakjon. Mi nemcsak bosztont, hzekre a bálokra visznek a tudósító újság- n - , ... . , , , jótokon vsáirért akarunk művé-
írók előre elkészített blanketlákat, csak a számrova- 8"tí>M » ,d*" »W feledékenységnek adja tanú- J « 1« *° B7B •*« I akarunk" müve tokát kell kitölteni, minden sablon... „Kz volt az 1*1«. de azért küldik hozzá a végrehajtót emlékeztető-1 8 1 0 1111 P * r t o I n 1. hanem ... idei farsang legsikerültebb mulatsága- . . . „a máso- naptár gyanánt; a második esetben tulajdonjogról
nem bír világos fogalmakkal. Az árverés azonban megszokta hozni a kellő világosságot, ha agyán van mit árverezni.
A nyárspolgári logika most már az volna, hogy no költsön senkise többet, mint amennyié vau, vagyis minden .tartozik" oldalnak, feleljen meg egy „követelési" tétel.
Csakhogy Laszalle és Marx nem éltek hiába.
dik négyest Bü pár táncolta (a frakkos pincér, segédcsapat belevouásAval együltj . . . „kívilágos kivirradtig" . . . „örök emlék" . . . „buzgó rendezőség érdeme" slb.
(A five o\'clock.) A Ave o\'clock nem\'bál, csak bálféle mulatság. Kérdésen jótékonycélra rendezik éa intimebb jellegű: az előbbi azt jelenti, hogy a jótékonycélra nem marad semmi, a deficitnél csak a flanc nagyobb, az utóbbi
az etet akarunk egyszo r-m á s s z o r a műélvezet kedvéért in. A publikumunk is vaunak igényei, nemcsak a szegényeknek És ha a művészek is megfizettetik produkciójukat ezzel csak egy közgazdasági törvényt tartanak meg: annál nagyobb az ár. mentül ritkább az árukínálat. A nagy művész pedig ritka madár.
azt jelenti, hogy a gonlry liv.i o\'clockra nem hivnak űk m,.gZ8varták a nyárspolgári logikát. Szerintük, a meg izraelitát és a zsidó nőegylet nem hiv a magáéra kÍBaja,iloUlk 8inma |^ió. Ezeknek még a létminimumok 1
genlryt. A five o\'clockou dominál a tea. igy ír lehelne i .
mulatságot inkább nevezni: moustro tea-est. A stallage ez: elegáus uteai toilleltek színes keveréke s szalonruhás urak sötétlő tömego; a teremben kato
sincs meg. Mi természetesebb léhát annál, hogy ezek a
A fonó
Farsang a falun.
szánalomraméltó ezisztenciák vagy sztrájkolnak, pedig adósságot csilláinak! De nem ezekről :
Karnevál a
zene játszik ós bájos ifjú leányok sűrögnek-forognak | soraink, hanem azokról if nagy urakról, vagy asszonyokról, kik végig élvezik a kultúra nyújtotta összes
a teásibrikek és udvarlók körül. Rendesen délután ó-kor kezdődik, hatkor már mozdulni sem lehet & teremben ekkor kezdik a táncot. A terem valamelyik sarkában bosztont, kék-vokot, macsicst táncol n<
i vAro.O>»n t* a hümi. — A fonóban. — Milcot tt - Tárlatjátckok. — Nttiafolí. — tljrmeri (fvilifill.
Vig élet vall most a városokban. A városi közönség kellemessé varázsolja magának az időt. bár--. mily hideg és zimankós legyen is az. A nap folyamán elvezeteket es u^temenyeket - iuhsok pénzen. Ok uton.tmV-len csengős szánokkal találkozunk, melyekben i" oldalon alig van meleg bundákba burkolt urak és urinók ülnek, élvezik eicenirikus Inijliimii pár. A jótékonycélra szolgáló t\'-a valami. Ok irigy szemmel nézik mások jólétéi és nem i az egészséges levegőt. Kstefelé kigyúlnak a korc-solya-kosertl és drága. Koltlltlzetfli illik, d« a teát meginni tlirjki hogy az nagyobb legyen az övékuól. Ők ttZ\' pélyök lámpái és vidám nevetgóhss között siklik lova ""in lehet. Csorog, cseng az ércpénz, gőzölög az M legfanatikusabb hívei fölfelé - de nemi" í«öL%*-J*B« « közönség apraja és nagyja. Hisz aranysárga lea és a katonazene divatos operett meló-; 7 „. , ... , , ,.... ,.. ... , van-e kullemesehb testmozgás, mint korcsolyázás?
díttlt játszik, A jótékonvs,lg nemtói, a leányok nem |löftílé- Mindmegannyi Humbert. k,k elhitetik a világgal, Karü0Val spm l|ag),ja J mag> ^ , M|okui|k
táncolhatunk, mert el vannak foglalva az elérusílással, I liogy kasszájuk toló van értekekkel, l\'edig nincs abban | és cstólyeknek se szere — se száma! l\'aszou még sem marad. Táncolni nem lehet, mert egyéb a sőiét ürességnél. Tekintsünk be ilyenkor egy kissé a faluba, hol
ez nem bál, hanem o\'olock: jóllakni szintén nem1 V. a becsületes fóldmives nép lakik, mely nyáron át
lf\'het. mert nem szabad és táncolni illenék. Se nemi I annyit fárad és termékennyé teszi arcáról lehullott
bál
se nem vacsora.
jLre)lékével az anyaloldet.
Z A I. A
[ KÖZLÖNY
Pihen ott most minden. Csak a leányos házban suttognak össze néha a atülók, bogy hát itt a farsang
— vájjon elviszik >• leányukat? A falusi paraszt-legények ós leányok sem ulaaitjákel ilyeukor „Karnevál" apót, — hl ugyau eit névről nem is ismerik, — kinek uszályát rendesen Hymen szokta hordozni, meri hit tudjuk miatt jól, hogy sokszor fűzött már ösfze A kelme gyöngéden egymáshoz vonzó síiveket. A jólelkű i\'öldmiveaosióUy nem tart sem bált, sem zsurt, nem megy korcsolyázni sem, de vin egy hely, ahol összetennék éa ez a fonó. Kedves találkozó-helye et s ríatalságnak. Már az ós* derekán összebeszélnek legények és leányok és elmennek egy jó családhoz, hol két szoba van és felkérik a gazdát, ki rendesen vagy sógor, vagy keresztapa, hogy engedjék át a télre nagyobb szobájukat fouónak. A gazda ezt sohasem tagadja meg. Szombat este szoktak a l\'ouóba járni a :.ilu eladó leányai és legényei. Kedves képet nyújt a ¦¦ni", hol a háziasszony ,gardírozza" az egész kis társaságot és jól befűtött szobával várja veudégeil. Már bal órakor megjelennek a leányok rokkájukkul ós mire a legények bekopogtatnak, ritmikus hangokban pereg a rokka és lelik az orsó.
Nem bókol a legény sem egyiknek, wm másiknak, mindegyiket egyformán üdvözli, pedig ott ül /.un választottja a sarokban rokkája mellett. Lesüti, szemét, mikor ó belép, elpirul, de. a nem legfényesebb | világítás mellett ezt senkisem veszi észre. .Mikor mind együtt vaunak, megkezdődik a mulatság. A leányok hoznak magukkal aszalt gyümölcsöt, a legények egy-egy palack bort és foly a jókedv. Milyen kedves, milyen fesztelen mulatság ez I Megkezdődnek a társasjátékok : csömsön győrit, megy a kosár: talányokat adnak fel, tréfálnak
A .megy a kosár" nevű játékban .célzások" történnek, mert a leánynak három legéuyt. a legényuek pedig bárom leáuyt visz körbe a kosár, kik közül az elsőt teszt az útszélre, a másodikat az ökrök elé állítja, a harmadikat pedig a pap elé viszi. Kzutáu következik a kosárban levők megnevezése és ha a pap elé szánt (kivel meg akar esküdni) u mindenki által sejtett ideál, foly a tréfa, megjegyzés, mgerkedés. Kiénekelik az éjféli menyaaszouy-uótát. t. j, azt, melyet akkor énekeluek a koszorús-leányok mikor éjfélbeu felteszik a menyasszony fejére a fejkötót, vagyis bekötik a fejét. Majd zálogosdit játszanak stb. Kzalatt csak pttreg a rokka, minél erósebb ennek a berregése, annál hnngosabbau foly A tréfa.
Kjlélig tart igy a mulatság (esztelen jókedv mellett. Majd szétoszlik a kedélyes társaság, hazafelé tartanak. A leáuyoknak nem kell kísérő, hazamegy kiki maga is. Csak a komolyan házasodul szándékozó siet szive választottja után, hozzá hafol és kérdezi tőle suttogva:
— „Klküldhelem sógoromat tvagy kereszt-apámat) szüléidhez?\'
A leáuy pirulva függeszti reá szemeit, ki ezt még a sötétben is észreveszi és Hymen győzött.
így mulat a józan nép a félreeső falvakban.
KERTÉSZ JÓZ8EFNÉ.
tmlekezleto-iuptar.
Fttnir A. \\ Kjtholikut legényegylet eUéi>c. „ 4. A Üaulaiagl Takarék |>én ni i kútgyilloi:. IS. A NagykudssaJ BaaJtagyatflat MttflUsa. II. A Nagykanlmi Takarok|>4mUr köigyüli.c. 17. A Kcic.U .talmi et IparlMiik Uigy-ükie.
— Harkányi Ede dr. Ügyvéd, városunk szülöttje, ki már két érdekes és a kritika állal szépen fogadott művel szerepelt a magyar könyvpiacon, február 9-én előadást tart a fővárosi Természettudományi Társaságban.
— Szekeres Jóxaefné - a Keresztény Nőegylet cl iiokc A nagykanizsai Keresztény Jótékony Nöegyletnól megüresedett elnöki Jsztséget a vasárnap délután megtartott közgyűlésen (öltölték be. A közbizalom impozánsan nyilvánult meg dr. Szekeres Jóasefné eddigi alelnöknő személye mellett, kit egyhangúlag elnökké választoltak. Az uj elnökuő eddig is tevékenyen részt vett a Nőegylet humánus céljainak előmozdításában. Az ő fáradhatatlan, nemes munkálkodása továbbra is biztosítja a Nöegylülnek eddig is elért szép síkereit.
A közgyűlésen Kperjesy liábor egyesületi litkár számolt be a mull évi egyesületi eseményekről, melyek szép auyagí és erkölcsi sikert mutatnak fel Az egyesület tiszta vagyona lu.SM korona. Özv. Zadubánszky Lajosné, ki 16 éven át vezette nagy gondossággal mint elnök dó az egyesület ügyeit ós Sebestyén Lajosné az egyesület ügybuzgó pénz-tárosnóje lemondottak tisztségükről, amit sajnálattal vetlek tudomásul. A választások eredménye a következő: Elnök: dr. Szekeres Józsefué, aleluöknó lett Lajpcig Antalné. péuilárosnó Kaan Irma, titkárok Kperjesy (iáhor és Dobrovics Miláu, Ügyész Hertülendy Béla, orvos dr. Szekeres József. Felügyelő bizottság: Vécsey Zsigmond, Knortzer Oyörgy és Tripammer Gyula. Választmányi tagok és póttagok Hogetirieder Józsefué, Deák Petemé, Kialoviis Józsefué. Horváth Jánosnó. Knortzer (iyűrgyné. Pálfy Alajosnó. dr. Plihál Vikiorné, Saller Lajosnó, dr. Tuholy liyuláné, Unger l llniauu Kiotóé, Wuszll Lajosné, Farkas Vilma, Pranger Karolin. Jeger Fereucné. Marzsó Tíborné. Kovács Károlyné. Tripammer Ktelka, dr. Iteutzik Fereucné, Zadubánszky Lajosné. Sebestyén Lajosné Pleheisz Guszlávué, Kafka Józsefné. Joszifovils Milivojné, Uiemes Frigyesné. Knorr Kálmánné, Neusiedler Antalné. Poredus Antahie, Master Isivánné, Csizmadia S ilma, Itálz Aranka.
— Halálozások. fiurtner Sándor nagykanizsai sütőmester S8 éves korában Nagykanizsán meghalt. Kedden délután temetlek nagy részvéttel — fiurtner Vilmos sütő-mester, kitömi szállító, testvéréi gyászolja az elhunytban.
U ol in ár IstvAnné szül. ILiígató Katalin Kolső-szemenyén jauuár ÍS-án meghalt Az elhunytban Hajgató Sándor nagykanizsai polgári iskolai tanár nővérét gyászolta.
Pap Laura, a rolt Asztalos-féle virágkereskedés íárstoIsfdODOSUdfl Ti eves korátiau Nagykani-zsán elhunyt.
— A megyei bizottságok köréből. Kperjesy | Sándor ügyvéd, takarékpénztári vezérigazgató lemondása folytán megüresedett borelleuórző bizotisúgi elnöki tisztségre, a megyei közigazgatási bizottság Vécsey polgármester javaslatára ujnépí Klek Lipótot éa ennek megüresedő tagsági tisztségére dr. Tripammer lipzsö ügyvédet jelölte
Zalamegye közigazgatási bizottsága Nagykanizsára vonatkozólag január ü"-re lüzte ki az utibizott-ság ülését. Kzon — az elnöki tisztség üresedésben lóvén — Vécsey Zsigmond polgármester elnökölt és részt veti WeUz Ignác államépitészetí főmérnök is.
— Faraangi dalestély. Az Irodalmi és Művészeti Kör dalárdájának estélye lebruár 24-én lesz.
1 Az estéiyre már nagyban készülődik a lelkes dalárda Még nincsen ugyan a műsor véglegesen megállapítva, de a beavatottak máris tudnak arról, hogy az idei est rendkívül ötletesnek és sikerültnek ígérkezik. Kzuttal csupa helyi\' erők foguak szerepelni az est műsorán, mely bizonyára teljes sikert fog aratni. A
j dalpróbák már javában folynak az érdekes farsangi daleslélyre.
Mi ti FKBItU • K :i
— A kivándorlás 1905. évben. A tegnapi postával kapluk meg Amerikából Wm. G. Moore. Ellis Islandbau székeló amerikai kivándorló biztos kimutatását a mull évi amerikai bevándorlásról. A kimutatásból hozzávetőleges képét nyerjük a magyar kivándorlásnnk. mely valóban elszomorító. A kimutatás szerint lfltlo-beii a (lunaid Lim-hajóin Fiúméból érkuzett 570 elsö-os/tályti, 1437 másod-osztályú óh 89,580 fedólkózi utas. A Cunard Une Liverpool hajóindulási bolyéról érkezeit: 8125 elsó-osztályu, ím sím másodosztályú és 37,857 fedélközi utas, Ha meggondoljuk, hogy ezeknek az utasoknak legtöbbje magyar és ha szem előtt tartjuk, hogy a hamburgi, brémai és havrei kikötőkből hányan utaznak még mindig, akkor bizony arra az eredményre jutunk, hogy óriási emberanyagot veszítünk évente az nmeríkin kivándorlás folytán.
— Ex-Lex a Katholikus Legényegyletben
Február 4-óu este bevonul a Katholikus Legény egy ldli.> az Ki-Lex, mim tréfás jelmez-cstély. A műsor nagyin érdekesnek Ígérkezik. S t e r n c 0 k Zsigmond zenetanár két saját szerzeményű zeneszámmal vesz réttt az estén Az egyik egy induló lesz Kperjesy (iábor harmonium kíséretével, a másik a szerző „Magyar Itaphsodia" citnü darabja lesz. Kz utóbbiról a meste: uémetországí hangverseny körútja alkalmából Mllucheij-ben nagy dicsérettel emlékezlek meg a kritikusok Szerepelni fog az Irodalmi Kör dalárdája is. A inlWi humoros pontjait Törzs Kálmán fogja rendezni. A\' estéiyre már sokan megváltották jegyeiket.
— Népesedési mozgatom. Nagykanizsán 1 folyó év első havában született összesen 78 gyermek, kik közül törvényes 3s Hu én \'22 leány, házasságon kívüli 7 r 1 ¦ 1 és 4 leáuy és \'2 leány gyermek halva születelt. Kihunytak száma Üt), kik közül :t- a fl- éa Ti a uóiiemhez tartozott. Sznporodás Ki lélek. — Házasságkötési kihirdetés céliából jelentkezel! 7;< pár. tUzasságot pár kötött.
— A villam-áram ára. Január 17-én oyg iva mull annak a városi kö igy Illésnek, melyen a váro>i tanács jelentési lett arról, hogy Fratiz Lajos és fiit nagykanizsai villam-gyára a villany számításnál nagyold Jí|»zabá.*t alkalmaz mint amennyit u szerződés szcrini joga leit volna. A városi tanács az „addig hasznail szorzási tényező használatától " vagy világo-sabbsn szólva a magasabban számított villam-áram ár használatától eltiltotta. De egyúttal javasolta a laoá. -azt ís, hogy a vállalkozó céget a múltért való felelősség alól ne mentsék fel. Ujuépi Klek Lipót váro-t képviselő indítványára elhatározta a város, hogy íl összes polgárok érdekeit fogja képviselni a tanács és a külön ez ügyben kiküldött bizottság, nehogy minden egyes polgárnak külfiu kelljen petr folytatni a céi elleu. Az indítványt elfogadták, a tanácsnak köszönetet szavaztak munkásságáért és a következő bizoitság»i küldötte ki a képviselőtestület: Schwarc Adolf dr., Fábián Zsigmoud dr., Üllop Mór dr., l.\'juépi Klek Lipót, Hzoinmer Náthán; Vécsey Zsigmond polgármester, Lengyel Lajos városi főjegyző, Király Sándor v. mérnök .Kzt a bizottságot, mint egyik napilap meg -irta. a polgármester a napokban összehívja. A közönség érdekkel várja a bizottság működését.
M i eladunk
darab Bazilika sorsjegyet 24 részletre havonkint
5 „ Jó szív 24
5 Magyar vörös kereszt 24 „
5 ft Osztrák 24
5 „ Olasz „ .. .. 24
5 „ Erzsébet sanatorium 24 „
Már az olső részlet leíizetéso után minden nyeremény a vevót illeti meg. — Minden egyéb sorsjegy ís kapható nálunk ily módon. A fól vásárolhat sorsjegyeket tetszése szerinti mennyiségben, azaz öt darabnál kevesebbet is és kívánsága szerint 12 vagy 18 havi részletre is osztjuk be ezen kedvezményt.
_ KERESKEDELMI ES IPARBiM-RÉSZVENMRSOUT K4QYKÍÜIZSÁH.
K. 7 - f
.. 3.— ,. .. 8-8(1 ,. . U.- n , 1270 . 3 —
i-..6. KKKKLMK t.
Za l A!] K 6 t L Ö N V
— A Déli Vaaut és a balatoni fürdólí. Lapunk
Mikor a vőlegény öngyilkos leaz. K i .
Megfagyott az utmentén. Hétfőn délután
tliaj számában „A balatoni fürdőkről" cirnü cikkünk-1 József 24 éves napszámos Nagyar-utca 107 ttámKhfclttfalto a cigányberki dűlőben megfagyva találták ben rámutatunk arra a léwdéare. kik abban a táv-1 alatti lakásán tegnap délután 3 és 4 óra között fel-\' "
akasztotta magát. A helyszínen megjelent hatósági
orvos már csak a beállott halált konstatálhatta. Griff I A^woSo^\'lr&^f\'H a j\'ÁT Feraoc 56362
Iliiben vannak, hogy a Déli Vasút üzletpolitikán ^itolja a balatoni fürdók megérdemelt fellendülését. Cikkünkben rámutatunk a D. V. áldozatkészségére. K helyen pedig a déli vaspálya egyik ujabb újításáról .szítmólunk be. A fővárosból [eleulik a kóretkezőket: A Budape>t--Pragerhol közőtl közlekedő gyors-^uatoknál a déli vaspálya társaság siali^íkai adatai-1 |ÍOCharjalot ker wkoBthóli n.ik kimutatna* s/ennt nap-nap után emelkedik a forgalom, de különösen uagy uz utasok száma a nyári hi.rzon alatt. A tnindiukább emelkedő forgalom arra
Domiuics (iyörgy kolori munkavezetőt. Szépeinek fold jött és a nagykanizsai állomásra tartott. Valószínű, hogy ittas fővel az uton elesett és olt megfagyott.
Kálmán ügyeletes rendőrtisztviselő vette ál az öngyilkosnak hátrahagyott levelét. Kbhen elbúcsúzik a rokonságtól és mennyasszonyától Vágner Hariskától, kivel kétszer már .hirdetve lett", nu\'ut házasulni akaró.
hogy ,íly csúf halállal vetett véget életének". Mennyasszonyának, írja a
levélben, sok szerencsét kíván az életben. A levélben IIotl "lkal\'n"Vi- *mi^ "l kÖHxöuolevél é»
r t n l i m wt <• • .. i orvosi ajánlás igazolja. Kgy üveg ára \'2 kor. Kottán
indítottá « déli vaspálja igazgatóságai. begy Hudapest, ™™ feledkezett meg sógoráról sem. Negy fonottal | j(é|u eyö)íy^rtÁrÁhtllli uudapest V., Szabadságtér.
— Az ál-iparfeJQgyelŐ. Muraszerdahely községben Varga Sándor iparosuál egy uriasao öltözött ember
Invél fináléja. Állítólag azért lett öngyilkos, mert nem
jelent meg a helyszínen.
— Divattá lett. hogy például minden bedör-zsölésre nlkalmas külszerre ráfogják, hogy ax csuzt, köszvéuyt biziosau gyógyít. Aki csuz-, köszvényben szetivt-d, az csakis az orvosi kitűnőségek által kiválóuak elismert Zoltán-féle kenőcsöt használja, meri ez a legmakacsabb meg beteg ed óseknél is kitűnő eredménnyel
es Pragerhol állomások közölt rendes átfaó kocsikat tartozom néki, adják oda az összeget részére, kérte >NraT* " "K*"1 v:aloU!Atí * »u«i«P«8!rÖl\'«ÜIoil « ö"«VÍlkos. Isten veletek és velem - ez a
reggel 8 órakor induló pragerhoH gyorsvonathoz egész Pragerhofig és az onnan délután tl órakor Buda-
pestre jovö gyoriivoaallmz. Etra ^ ,nBUI>yM»«ouyit, hannm mást szeretett, de abba a
mely remélhetőleg csak növeli u forgalmat nagy házasságba nem egyeztek bele szülei
érdeme van lovag Hárdonyi Hrám MUtM uiíníszteri tanácsosnak, a déli va-pálya társaság h ve,zérigazga.ln-lántk és (ioreiiday Lászlónak, a nemzetközi hálókocsitársulat főfelügyelőjének, akik hogy a Ital üt un mellett
jelent meg a minap és mint iparfelügyeló mutatkozott be. A .vizsgálat" után elbúcsúzott Vargától, előzőleg azonban 60 koronát kicsalt tőle. Csak később derült ki, az .iparfelügyeló ur" csak egy közönséges szédelgő volt, kiuok körözését elreudcllék.
— Orvosi körökben már rég ismert tény, hogy a „Kereuc Józsul keserűvíz\' valamenuyi hasonló vizet,
— Az elveszett éa megtalált fizetés. Ifaiie. kovícs Jáuosné tanítónő, ki a kiskauizsai elemi leányiskolában oktat, február elsején délután kél tanítónő fekvő Udülóhclvek még lobban" fellendülhessenek" tárrt,lö|*iVL\'1 Jötl 0B Kiskanízsáról. Kézi erszény-táskája\' tartós hashajtó hatása és említésre méltó kellemes miden lehetőt\'elkövettok » az anyagi áldozatoktól útközben véletlenül kiuyillolt és a fizetése kÍM«*tt| Í™J í«gv». már _ki* adagban is tetemesen felülmúlj
bolőle. Csak később vették észre a hiányt. Jelentést I tettek a rendőrséguél. A vizsgálat 4 iparos tanonc! személyében derítette ki .a becsületes meglalálókat." Devecserí Ferenc 17 es számú rendőr a tanonc-,
.-in riadtuk vissza, sót elleiikezólölog lelje.-eu modern 1 s minden kényelmet kielégítő ni étkező kocsikat I Hitettek.
Kérjünk határozottan Kereuc József keserüvizet.
— Polgári Egylet közgyűlése. Folyó hó 2-áu d e. II órakor tartotta a Polgári Kgylet lelkes hau-,. gulatban ós a megszokott simasággal 70. évi roudes1 lsboláha" " fiui,íil megtalálta a pénzt,
közgyűlését, Heutzik Ferenc dr. elnök üdvözölte — Vasutasok önsegélyző egylete }
u szép számban megjelent lagokal és megnyitolta a Hr. ***b. Déli Vaspálya Társaságnak a Mae g> ülést. A jegyzőkönyv hitelesítésére V\'ola József Korona területén levő alkalmazottainak fci ifj. Wajdils József tagokat kérte fel. i11 In- rg Mór dr. felöl vonta évi jeleulését, mely kiemeli, hogy a karzatra vezető czélszerülleu csigalépcső helyett célszerű fc(járatú lépcsózetet alkalmaztak. Azután Kperjessy Uábor pénztáros ler-i.-ztett elÓ a mult évi zárószámadást (IfiOO koroná--il) haladta meg a bevétel az előirányzatot). A vagyon-
Dalünnep Nagykanizsán
- 1906. augusztua 19. éa ao-ik napján. —
Egyesülete január hó 99-én tartotta évi rendes köz gyűléséi, amelyen a zárószál nádasok felül víz-Hálása után az egyesület elnökét Lasky Páll alelnökét Mos- .
hammer Károlyi, titkárját Raffay Károlyt, pénztárosát d«,iMÍe .u g«\'»lelkodo embernek kötelessége pá;
[Sajói IndósUónktól.) A dalverseny munkálatai tiu\'ir megindultak. Az ltutiep.ség uajíy körültekintést kívánó rendezését míu-
kiinutatást kor. tiszta v
agyon)
llartuiami Ján-ist újólag egyhangúlag megválaszlollúk Másodlitkár Fekete László lelt. — Az egylet hűim
tagjainak száma í>7l ; alakult ísiHi. évben uyiiuuk meg lapunkban, melyben
j költ- !arr* 11 0*"*, bogy °eieg tagjait havi \'?0 kor. se^ély-
gvetést. Egyhangúlag tudomásul vették. Azután 1 *J 1)8,1 részesítse és e célnak igen szépen megíelul melyeket a pénztár Vagyoni Állapota készpénzben 18,591 kor. 17 fillér,
db, kötvén.ü sorsolt ki a gvillé; bevált. Számaik a következő: 8, a:(3. StIÖi 151. 477, 017
Végül a
\'?11. tiszt\'
moly a délzalaí takarékpénztárban van gyümölcsöz-tetóleg elhelyezve, részben pedig a nagykanizsai
löket választoltak meg. A szavazatokból Stolzer takarékpééztár altul létesíted öusogélyzó egyívűiéiben
Li-zló dr. és Vidos József tagokbó HZedS liizoltság koiihlatitlla, hogy
álló szavazat-¦ddigiek. vab
kamatoxlalik. Kzek az adalok egy sorsukkal megelégedett tagokból álló testületnek bizonyítékai. A sorok
ml a választmány is egyhangúlag megválasztanak.1 között pedig h Déli Vasul-Társaság intéző vezérigaz-k az elhuuyt Saller Lajos helyébe Deák Péter | gatóságának dicséretét is magában foglalja. Mert
tolni. Helyi laptirilloll mindegyike lelkeheti pártolja u szövetség nemes Ügyéi. Mi pedig állandó rovatot dalilnnep rendezésének és munkálataínak egyes mozzanatait fogjuk feljegyezni. Kér]ük egyúttal a dalilnnep lelkei biveit, hogy eszméiket és véleményeiket közöljék szerkesztőségünkkel. Mi készséggel fogunk közölni, minden cikket ?1 hírt, melyből azt látjuk, hogy a dalüunep ikerének vlömozditásál célozza
A dalünnepról e bélen a köutkezóket írhatjuk :
rendőrfőkapitány. Kste társasvaesoni volt.
— Hirtelen halál. Vince Ferenc ^0 éves
legmagasabb hivatalnoktól fogva a leguíolsó munkásig kiserjeszli figyelmét arra, hugy a munka értékéhez
A dalütttup műsora Már mult szumuukbnn megemlékeztiink Hrról a szép tlnnepségről, mely ,. képest megfelelő lizetésben és humánus bánásmódbati M* l\'v M"gU«MW havának 1» és ao-ik uapjáu lesz bnrbely-seged ma délután, 1 órakor Inrtelen meghalt. Uggoljfflwk az alkalmazottak. Ilyen testűiéinél. I.ol Nag.vka.dzsii.,. Városunkban tartja meg a jelenleg
Nii^.vkaiiizsáu s/ekeló Dunántúli Dalosszővelség hele,-
A halál oka szívszélhűdés. Az elhunyt tevékenyen |az embert és a munkát megbecsülik,
sztvett a nagykanizsni munkáMiiozgalinakliai
A Kereskedő Ifjak önképző Egylete
szolgálnak az alkalmazottak. A rendkívüli esetek, az előre nem láthuló bajok, eshetőségek elleni védekezésre
Nagylunizvau HiOR. évi február hó Ki-én (szombaton) pedig a legalkalmasabb az ilyeu egyesület, mely u uját könyvtár-alapja javára a „Kaszinó\' dísztermében boldogulásnak egy halalmas lámasztéka.
Az idők jele. Aíi\'gíitfyélésre énlente.s
jótékonycálu nagy eslélyt rendez Az estélyen közre-működnek: Dr. Hajós Sománé, Hinti Margit, Neiimark
Ilonka urholL-vek. Dános Árpád operaénekes, Kovács\'^\'1 lö\'!í!lt,Ii nagyka | zsn. ipar
Sándor m. kíV. zeneakadémiai, jutóz és az ismeri! tanonc-iakula \'\'gyilí os/talyabnn. Mikor ;i tanár L.ttabár Árpád komikus ItemutáhUra kerül: Isiének az osztályba btdópve, felment a pódiumra. »y. ülimpuson. Olimpusi színjáték. A szereplők névsora: I hogy az előadást mogkezdjo, a tanulók mind Hreuer Irma, Kloisehaekor Elza, Saly (iízella. Schmled I feliUlMk helyükről, elkezdték a Marsaillaisi .ka._We.sz Lujza. Deutsch Jenö. tiara. J^ ón ékelni, melynek hangjai mellett 8leiner Ignác. Vida! k i v 0 n u 11 a k az osztályból. Az ese.nek.
így értesülünk, nem lehet más inugyarázalai
Havass Imre. Kaicng, Mór. Koinítz Itela, Salgo Imre. Sándor Vilmos, Stem Iguá. Miklós.
— Műkedvelői azinielőadáa A Murakereszturi 1 adni. minthogy a fiatal iparos-nemzedék már
lijusági f^gyesület saját alapja javára folyó évi február hó 17-én esto H órakor a Vasúti Vendéglő termében táncmulatsággal egybekötött jőtékonycélu miikedvelói K/.inJelŐadáKi rendez. Szinre kerül a „Csikós," Szig-llg«ty Kilo ., fiilvonásos népsziumúve.
- Választmányi Uléa. A magántisztviselők helyi bizottságának választmánya kedden este Maurer Károly etnöklósével ülésezett. A választmány kisebb módosításokkal elfogadta a beterjesztett alapszabály-tervezetet Az uj egyesület „Nagykanizsai Magántisztviselők Kgyesülote\' nevet fogja viselni. A bízott-
imireíus U-átt tartja rendes közgyűlését, (iáspár Helu. a Szövetség eddigi sajtó-tudósítója a választ-iiiinyi gyűlésen bejelentette, hogy egyéb elfoglalisága miau tudósítói tisztségéről lemond.
— Kántorválasztás Kiskanizsán. Kiskanízsáu » róm, kath. templomban e hó *2t-én délután 3 órakor
les
most vallja a szociális elveket. Volt-e az ügynek folytatása, vagy sem, arról nem értesültünk.
— Oi tilt a rendőriégi zárkában. V. héten ismétlődött a régi eset: a rendőrségi zárkának ismét egy Őrült vendégje vau. Ezúttal Karantaí Sándor közveszélyes Őrült hirdeti olt ama sajnálatos, éppi seggel nem modern viszonyokat, hogy az őrülteket Nagykanizsán a rendőrségi zárkákban kuli lartsní. Valóban ideje volna, ha megszüntetnék már valaha a szégyenletes állapotot. Utóbbvégre a rendőrség uem őrült ápoló személyzet. A rendőrlegénysóg panaszkodik, hogy nékik közveszélyes őrültet kell ápolniok. Kíváncsiak vagyunk arra, mikor szűnik meg már Nagykanizsán 11 őrült elhelyezési aiízéria, vagyis a
dik dallliinepéi. Száz és száz dalos U-sz e uapon vá-roaUiik Vendégsxéfélfl fahii kozt. Nagy munka vár a vendéglátó háziba/dara a Nagykauizsai Irodalmi és Mnvészeii Körre. De abból a dicséretes érdeklődésből, melyet vennünk lukóssága tauusit az ily ideális ügyek iránt, azt a kötetkezielést voutiutjuk le, hogy ennek a nagy muukáuak deivkasau meg fog lelelni a ven-dég\'áló kör és annak derék dalárdája.
A ilulltunep műsorának uiegállapilttsáru már é bélen kikérlek a rendes bíráló bizottság véleményét A \\é!eiiiények beérkezése után a Szöveiség választmánya lillapiiia meg a részldi-s programmot.
* *
A megyei sajtó cs a dalilnnep. Örvendetes jelnek tartjuk, hogy a nemzetiségi vidéken működő „Muraköz* már mult számában foglalkozik a dalos-verseuy ügyével és reményét fejezi kí, hogy az ottani intelligens közönség annak idején érdeklődni fog a dalüunep iránt, Ismerve a megye hazafias sajtó orgánumait bizton merítik állítani, hogy mindegyik lap-, társunk segíteni fogja a Dalosszövetség nemes ügyét:
» kántorpróba. Összesen 18 pályázó jelentkezett, tébolyda hiány.
minél nagyobb sikerro vinni
*.\'
A daíthiHcpröl. A „Muraköz" című Csáktornyái laptársunk hosszabb közleményben emlékezik meg a Nagykanizsán augusztus havában lezaiió dalünnepról.
Többek között ezt irja: A készülő dalosverseuy iráni rendkívül nagy az érdeklődés, a mít a beérkezett pályaművek száma ís bizonyít és az hogy n versenyen való ré-z eleire Dunáéiul összes számollevú dalárdái már jelentkeztek is Hv közel hozzánk. Muraközhöz még nem lartotink egvs/i-r sem dalos versenyt,
ZALAI KÖZLÖNY
1900. KKHKUAR 3.
KÖZGAZDASÁG.
lett leirata, « elnökség vonitkoió iataslatával. ». Ugvacnak 1UU5. évi december hó l-én 74..37/VI1. .iáin «In» a vaskereskedók Alul irnsithato cikkek megállapítása Urgvnbou órkeiett, a kereskedelmi stakoaiUlj voualkoló javaslatival. 6. Ugyanannak , 1905. évi. december hó 5-én 79.931/V. alám alatt A köigvO-lgjeutmiria kítség kirakodó buesuvásar engedéljeaése
....................•^Jí^"^;E
tnhit oly könnyen hoxtáíerhe o|eg • így ok on s még nem volt alkalmunk a dalosversenyek állal nyu|-loltnemes élvezetei magunknak megszerezni, mint lehetjük ezt most is az augusztus 19. és SO-iki nagy-kaniLi dalversenynyel. Hisszük is, hogy sokan fo-^
Kunk Muraközből a versenyre átmenni Nagykanizsára, . . |4á ^r(iek.ibeu mozgalmat B . _____:___u^uii. Drílshhiti inkább a tiszla ¦ .r .Y. .. . „ . ... „
Védfl Egyeaület ZaUmegyében. Zalimegye egyik megyei közgyűlése elhatározta, hogy a magyar
indít.
hazaszeretelet, mint a dal és semmi sem fűzi szorosabbra nóta — « édes magyar nóta!"
a lelkeket, mint a
zottságot bízták meg. A bizottság mc.«l fordul a megye közönségéhez, melyben ipar megvédésére alakult „Magyar Védi let--be való belépésre kéri
magyar
KgyesQ-
fel óket.
Ifltiö. évi december hó 82-én 81.048 V1I/0) szám alatt a katonai láhbeli-szilliiások tárgyában érkezett leirata, az iparszakosztály vonatkozó javaslatival. .-. Ugyanannak MJ"fi. eví december hó ifi-áu 82.7«8|V
Tolvaj ügyvédi írnok, míg principálisa L\' isáról távol volt, annak összegű pénzt és értéktárgyat elvill es megszökött. Elrendelték körözéséi, melynek alapján (iyfirben letartóztatták. Hétfőn vonta felelősségre, a nagykanizsai kir. törvényszók Neusiedler Antal dr. törvényszéki bíró eluöklésévcl a korán megtévedt ifjút, kíl lopás bOulettóben mondott kí a törvényszék bűnösnek
s" ezért 8 hónapi fegyházra ítélte. Az ítélet logerös . A
86 NebAntavirág kiaaaszony. Ábrándos, kek |BT,u™7"v^
tagokként belépjeuak s e célból a belépési nynaino-1 ieJrala m.\'Soprou sz. kir. város polgármesterének zatot aláírják és azokra aláírásokat gyűjtsenek. A kg Sopronvármegye alispánjának áliralai, a szegedi belépési nyilatkozatokat az alkotmányvédö bízotUág | kereskedelmi és iparkamara állal kWoJjptpL JjjgL .T . • „i ,• I ¦ r i rí,ir hA ¦>.. \\o beküldeni Kes vásárrendiaruísi szabályrendelet iHrgyában adandó elnökéhez kérjük f. év. február ho n-.g beküldeni 8»Yfl . a kt.rejlkei|l?|ini iti ipa„,»ko«zlály
azon célból, hogy az alakulás leheli leg március , VOJiatkozo Javaa|a(jiva|. ,], Vasvámiegye alispánjának lS-én, a nagy jelentőségű s örökké emlékezetes nap fltirata K0hone k\'flzségo bittlási szabályrendeletének és annak legméltóbb megünueplésére | véleményezése tárgyában, a kereskedelmi szakosztály
szemű bakfis leáuyka állt minap
uak
lótt megtörtén besték \'
mint panaszos. Tömött szőke fürtjei kacéran ölelkeztek | Nem kapunk azivargyárat. Megírtuk hosszú szempilláival, szerelmesen simulva egymáshoz i idején, hogy Nagykanizsa város deputáció utján kér-s bármennyire is igyekezett apró kis fehér kezeivel vónvl nyújtott át az akkori pénzügyminiszternek, karikába leomló fürtjeit a szemeiról, melyeket szenior- szívargyárat léte-
mesen lesülve tartott, eltávolítani, azok pajkosan uira , ,, , ...
és újra vísszabulloitak. A komor tárgyalóterembe1 öltsélt Nagykanizsán. Lukács pénzügyminiszter szive-varáisolt űde tavasz derűs fényt hozott magéval. Még i sen fogadta ugyan a küldöttséget, kérésünk azonban a bíró barázdás arcára is kiült egy-egy fáradt mosoly, mégsem járt eredmény nyel. Napokban érkezett le abogy kíhaJli-atta a bájos panaszost. ugyanis a pénzügyminiszter leirata a városhoz, mely-
— Kegyed azt panaszolja — kezdi meg a ..... . , , . , . Ttr . .
,, , ,. , , r .T ... , r*J ,. ben tudatja, hogy a kert szívargyárat l\'ecs kapja
targya\'ást a biro — bogy ez a ket ur — itl rámulatott \' \' **\' bj - w
két aszfalitigurára — kegyedet goromba szavakkal ™K Lefújták tehát a nagykanizsai szivargyár ügyet, i terjesztésév, illették. Hát mondja el kérem, hogy is történt az eset? Hiába volt minden kérvényezés és depulációzás. Ka-1 javaslatéval
A leányka rózsás lulecskéi leghegyéíg pirulva, uixsAnak nem lesz tehát néhány száz munkással dol-izgatoltan izgett-mozgóit egy darabig; mául erőt véve i - é„U(||j wáríe,epe> Nem érLel fllJukit gflücs niHgan, a cseresznye ajkak szétnyíltak es a fürge: . , „ .. 7U , , ,
nyelvről, mint a gyorsan forgó rokkáról a fonal, ewrL Vezet6 k\'ir«lok ,Ilindenl törettek a &*> 8l\' pergnlt bámulatos gyorsasággal a szóáradat: nyerése erdekében, ami csak megtehető volt. Aton-
— Hát kérem szépen, ugy történt a dolog, ban erős versenytársa akadt a városnak l\'écs váro-bogy én akkor vasárnap délután olt sétáltam egyik. aabao, mely annyira erős volt, hogy
megkapta. Ne is szójjük tovább, e kérdés fonalát. — Nem kedvezett uékUuk a szerencse. S ha már nem tudunk e kérdésből .kellemes benyomásokat- meríteni, legalább ne panaszkodjunk. Ne kürtöljük lággá, hogy nem vagyunk megelégedve \\ gazdasági helyzetével, hisz ezzel nem érüuk el mást, mint esetleg sajnálkozást a szomszédok részéről. Mondanunk sem kell, hogy a leirat (ártalma nem kelteti nagy örömet a közönsége
Közgyűlések. A Kotorí Takarékpénztár rész
tó-utcai kávéház előtt és a bátyámat vártam, kinek 4 órára adlam találkát. Bx a két ur — itt villámló, lesújtó tekintetet vetett a két vigyorgó figurára — odasiemlelenkedelt hozzám. Az egyik jobbról, a másik balról fogott közre és dacára tiltakozásomnak, mellém szegődtek, s egyik azt sugla a fülembe: — Picike! ne legyen olyan „nebánis virág!"
— Es ón ebben sértést vélt föltalálni — vág közbe a biró.
— Természetesen ! Értem én jól az Ny kétértelmű szavakat.
— Nos és történt még valami? — kérdi a biró.
— Hogyne! A másik megcsípte az arcomat, mire ón sirva elfutottam. Csak később tudtam meg a február hó 18-áű d. u. 2 órakor Kotorban tartja
A csabrendeki takarékpénztár,
vonatkozó javaslatával. 12. Zalavármegye alispánjának átirata Zalaegerszeg r. t. városának heti vásárjai Allatfelbajlással való J^ihóvitése lárgyábnn előterjesztett kérelmének véleményeíese iráni, ¦•¦ kereskedelmi szik-osztály vonatkozó javaslalával. |:;. t\'gyanesak a uir-s&a- és bérkocsi-díjszabályzatok egységesen való megállapítása tárgyában érkezett átirata. — az iparszakosztály vonatkozó javaslalával. 14 A besztercebányai társkamara átirata, — a kivándorlás tárgyában tett felterjesztésével s az iparszakosz-tály vonatkozó ]avaslatával. !.*<. A brassói társkamara átirata, a husdrágaság enyhítése tárgyában telt fel-\\i ipari szakosztály erre vonatkozó A nagyváradi társkamarának a szökött tanoncok és segédek visszavezet telese tárgyában tett felterjesztése, az IparszakoszUly vonatkozó javaslatával. 1T. A kolozsvári társkamarauak az ásványolajok szállítása és larlása tárgyában telt leheriesz-tése, a kereskedelmi szakosztály vonatkozó javaslatával. 18. A bukaresti nemzeti, a budapesti országos a gyárat I VRS* és fémipari s a pécsi állaláuos kiállítás tárgyában érkezett megkeresések, a kassai társkamara ezekre vonatkozó átiratával s a iparszakosztály vonatkozó javaslatával. Ifi. A keszthelyi kereskedők társulatának a fenéki hídvám tárgyában érkezeit ujabhi beadványa, a kereskedelmi szakosztály vonatkozó javaslalával, árosunk | \'2" A kamarakerület öt törvényhatóságának IpW-lanácsábar keikét rendes s két póltag választása. .\'1. A kamara volt költségvetési és zárszámadási bizottságának előterjesztése, a kamara 1906- évi költség-e|cnntnyzalá.;il. 22. Az ügyrend előteríesztése s megállapítása s annak alapján al kozos bizellság. b) pénztáros és ellenőr és c) költségvetés és zárszámadási
nevüket és jelentettem föl azt a két neveletlen embert.
Kérem a bíró ural, nagyon megbüntetni, mert én írják, február l-én holnap tartja közgyűlését. Az inté-
igenis nebántsvírág vagyok. zet ufjQ darab uj részvéuyt fog kibocsátani, melynek
A biró komor tekintete ezután a kél liarviii-niúd vételára körülbelül SUU koruua lesz.
vénylársaság lizenuegyedik rendes közgyűlését lOOü. bizottság választása. 9», A kamarai nyugdijalapkezelo " orban tartja. 1 bizottságba két beltag választása. .4. Az ülési meg mint lapunknak 1 hívó kibocsátása után netán beérkező és sürgős el-nlézést igénylő ügyek feletti határozathozatal.
felé fordult, akik beismerő vallomást lettek ugyan,
A sümegi Népbank január 87-01 tartolta köz-1
de azzal védekeztek, hogy a leányka mosolygó arca gyűlését. Osztalék részvényetikinl 22 korona &o filler. !
bátorította fel óket
— Nem maguknak mosolyogtam hangosan a pauaszos uö.
— Hát valakinek mégis csak mosolygott? kérdé nevetve a bíró.
— Igen kérem, de ez nem tartozik ide -felelt zavartati a — nebántsvírág.
— A bíró ís így találta s a kél aszfaltuok urat 40 — 40 koronáig lebóntette.
A vádlottak és a panaszos ís megnyugodtak az Ítéletben s a kis neháutsvirág bájos pukedlit csinálva, diadalmas mosollyal hagyta el a biró szobáját.
Egy kikosarázás következménye. Szálai János becsehelyi lebeny többször megkérte Halasa János odavaló gnzdaeuiber leányának kezét, de több-
A Nagykanizsai VI.—VII. ker. főtéri keresztéuy kiáltotta fel fogyasztási szövetkezet VI. évi rendes közgyűléséi |í. ó. február hó ll-én, délután t órakor a szövetkezel bérbelyiségéheii tartja.
A soproni kereskedelmi es Iparkamara körébul.
A soproni kamara közgyűlése. A soproni ke,rl)leli kereskedelmi és iparkamara február hó 0-án lartja közgyűlését. A közgyűlésre a következő meghívást bocsátották ki:
Meghívó a soproni kerületi kereskedelmi és iparkamara lüuij évi február hó O-án, kedden délután 4 órakor, a kamara saját űléstermebeu (Sopron,
szór kíkosarazták, Ezért e bo közepe táján felgyújtotta Lackuer Kristóf-ulca :t. szám, 1. emelet) tartandó Halasa uram házát. Ez azonban kitudódott és a gyuj- rendes közös ülésére. Soprou, 1900. évi január hó togató vőlegény jelültei feljelentették a uagykamxsai -20-án /sombor Uéza s. k., kamarai elnök. Ügyészségnél. Tárgysorozat: i. Elnöki jelenlés a kamara
újraalakulása óta beérkezett s elnökilcg elintézett fotiiosabh ügyekről. 2. Titkári jelentés az ügyforgalom-P&munkatirc: I^Anpúr Itéln. ról. :t. A kamara vagyominak átvételére kíküldöll
bizottság jelentése. 1. Kereskedelemügyi m. kir. miniszter ur ó nagyiuéllósága I9öfi; évi november hó 4-én 73.\'205. szám alatt Stridó községe piaci és vásári helvpéiizszedési díjszabályzata tárgyában érke-
Bíli-stljíllgs
\'¦ -.-.,11.; — Nagy muit*|tyiijten)t*Dy
iiouDtl Ilrmitbci | srljieuito\'U\'\', Zö \'eh.
VEGYES.
— Biztat gyouyhst i« MiaJacob, kik rom ¦ i.i--"t-*aay nékrekedá* küfelkpitébon telfurúdailtin, iiorulaabaD. főfájáitikD, étTagyhianjtian \\agy egyel, btjnklian s/rt-vi .Im-k. a valódi „Mtl\'-jtls ••ld>ltz parek" baiualata álul Mzto* Kyógyuláit ífi.ik el Egy duboi ki& 2 k..r •.n(.|. - na-poou ni;: I fctaU A. n és kir. ud*.
>ji¦"i¦ ¦ l Btc>, 1. I in lil.tiii.rii 9 a vidéki »yAgynicriorákban baiárosollan Mail A ktaiilmeuyc ac ó gyári jelvényével éa aláiraiával körendfi.
kéziratot nei
i90ii. FEBRUAR 3
ZALAI KÖZLÖNY
Ny i 11 tér.
¦ KW ¦!«« koxlottekért r,™ vállal fHria<«4(«i i Fi*rkvi>tói*f
^VITA » VITA/??
> VITA 3
BERENY JÓZSEF
ÉS FIA ékszerész
oVUpIttAtOtt
NAGYKANIZSÁN
m
Leqtisztább termés
Számos orvosi szakvélemény alapján kitűnő gyógyhatású
köszvény, húgysavas iRrahódasok.
S/omorés oelbetegségeknél. ülnnlegesség gyomorégés allen.
Xtplulo minden q^ogjfsjeridrtan es Iwányvv lar»iJ«*b&m
SAJÁT MŰHELY.
(886.
JEGYGYŰRŰK ",i4t lí*,"!"","\',n\'1
kor imiiy «áli»ttékb>n ké-
>-- Bien knphatók.
NAGY RAKTÁR 8\'ll^0kb\'\'I,
___--------\'---íi Briiiö* kövekben.
NAGY RAKTÁR ,<r6-6r-
lánc-tokban,
NAGY RAKTÁR a,H>m "*»6M,ih-
--.--tekben.
Eladás részletfizetés mellett isi
JftTltfeok «* ii] numkiik líy.ir-tn, kei.Ul.laek.
A Szinye-Lipóczi Lithion-Iorrás
kil\'iní slkirrjl bsszoáltitlk
Salvator
¦tll-, aÚJghAtKIg\'aS ktavtagbánlaUUll !1\'-N liü-iu-
aat* és flitlt:l ¦•fciuig>iknfl, .i ciukroi hág||4rnll, továbbá .. Ugx4 «> *m4txt4it Ii8rv«k hnraU.nál. Hútfyhajtó hi*.t«4a>ú t
lllsulll! a*isr*a isiéulhtlll
iVos^\'iM áiriiHfritk,
I !.; vlpnik at eredeti csomagok orosz vám zsinegjére és a K ft C. védjegyére. Kap-ható:: NEU és KLElNnél Nagykanizsán.
SZŐLŐVESSZŐ!
A világhírű
„DELAWARE
adja a legjobb bortl Oltani, permetezni nem kell!
A szőlészet kinoae I A phyloxeranak ellent áll II
Leírását és árjegyzéket ingyen koldunk bárkinek!
Szölőoltványok mérsékelt áron kaphatók!
Nagymennyiségű sima és gyökeres Delaware vessző eladási
Cim: Szigyártó és Takáts
szőlőtelep tulajdonosok. Telep: ALSÓ-SEGESD — Központi iroda: FELSŐ- SEGESD Somogymegye.
Schicht-szappan!
{,,SZARVAS" VAGY KULCSS2APPAHT)
Legjobb, legkiadósabb s azért a legolcsóbb szappan.
Ment mindennemű káros alkatrészektől.
Mindenütt kapható.
A vásárlásnál különösön ügyeljünk arra, hogy minden \'darab szappan „Sohichl* névvel és a „szarvas" vagy a „kulcs" védjegygyol legyen ellátva.
MEGHÍVÁS.
iituerl hűtés különlegesség kövérek részére. — i Csomagja 2 korona. Megrendelhető Török Jo-ZUf gyógyszerésznél Budapest. Király utca 12.
HIRDETÉSEK.

Ctl ÍÍI3 ÄO m un ori cai
>
• Vódjegy: „HorffONjl* «
A Liniment Capsici cornp.,
I Horijj::y-P3in-Expell(!r palliki
"t>y i\' ,\'j"M> iü - ¦iiy\'ilt hiiiaxor, rm-ly nw több mint :t6 óv óla lesjobb fajdalom-•-ilhpitó ,i, , büonyult aöanréiiyaél, tiii inal r\'*i mcghülsiekne! bodöruwb*-kiipiHin hiwinílva. »
i i-lii\'tSitin; ii......-......>.
miatt büvinírtáiikor óvatoáak legyünk m <:«mk olyan üvegut fogjunk «1, a moly a -.Horgoay" vt-dirgygyiil ós a Rlcbter Okfif-J\'.^yn\'wkjl ellátót! dohaiba van OKomagulva, Ara uvojpikbon 80 fillér, 1 kor. 40 1. ós - korona ós úgyszólván minden ftyógy-¦«.<-• rtarbaii kapható. — Kiraktál-: Tlrlk 1 ói• of :, i Bodapettea.
1 Ulcfctor (rytiryaierUra >u „Araai ni ii-.iliuiliu^", rrAxaban,
i .NAGYKANIZSAI VI-VII. KER FÓTÉRI KERESZTÉNY FOGYASZTÁSI SZÖVETKEZET"
VI. évi rendes közgyűlését
folyó é. február 11-én, délután 4 órakor a szövetkezet bérhelyiségé-ben tartja meg. melyre a t. részvényeseket meghívja
AZ IGAZGATÓSÁG. TÁROYSOR.
1. Az igazgatóság jelentése az 1005. évi üzletmenetről és a szövetkezet állásáról.
2. A felügyelő-bizottság jolentése az 1905. évi számadások megvizsgálásáéról
3. A , Mérleg" számla végmegállapitása, a nyereség hova-fonlitása és u számadók felmentése.
4. Az igazgatóság és a felügyelő-bizottság jutalmazása az 1006. üzletévre, az alapszabályok 24. §-ának szem előtt tartásával.
ö. Az 5 tagu felügyelő-bizottság megválasztása egy évre. 6. A közgyűlést megelőzőleg 3 nappal az igazgatóságnak Írásban benyújtott netáni indítvány.
Hirdetések
¦écil lapok,
továbbá ai Ammi lui - oi liillíldi ujtiiak r««érc a lego I »ob bau etilt Olli
RUDOLF MOSSE,
, Aiiiioiicau-Kxi\'odiliuii
WIEN. J, III., ÜillinliMi 2
1900. KKHRlUK 3.
Csak . .
a\\ilka suchard:^
Különlegesség.
A Kotor! Takarékpénztár re»vénytáraa»ág
tizennegyedik
MEGHJVÁS.
akarókpénztár- réazvi
tizennegyedik
RENDES KÖZGYŰLÉSÉT
1906. február hó 18 án d u 1 órakor üzlethelyiségében tar turulja,
melyr a I. részvényesek ezennel meghívatnak.
A kü/.jo\'fllé« tnricy ni léteznek :
1. Ai évi zároiérleg és er«dményszámla buniutatása, valamint az osztalék megállapítása.
2. Az igazgatóság és felügyelőség részére a felmentvény
megadása.
3. A jegyzőkönyv hitelesítésére két részvényes tag kiküldése.
4. Esetleges indítványok tárgyalása.
OOOCOOOMXXXXIOOOOO^
(Nrueteli.-Me EKZ8ÉBET labdaeaok.)
K piiulák baeonló káKiit. menyeknél minden lekln-lelbei,l*i\'ljebbhrcaOlendnk, I mentek minden arlelmet) ! Miijevektél, az alteell ezer-vek héjainál tefzjobh ered-uiénynvel haczDiltalván, RjenRéden haahnjtók. vitrtÍHzliték; éjre py6nys*er aem jobb ¦> mellette oly ( ártalmatlan, mint e pünlák a
SZÉKSZORULÁS
legUibb betegségnk lorrá«fl ellen, Crukroíott kQlnejflk ¦¦¦¦¦¦:>¦:¦ mén r\\<>......t
it StiTÜSOD vi\'-y.i-;
fi Kpy 16 pllalát tarral marYi dobot 30 fillér ejrj tekercs, mely S dobóit, tebát 12t> ijiiul.it tártaimul, caak 2 korona. 2.45 korona előleget beküldése mellett egy tekerés bérmentve kDIdetik.
Utanfiárinkiól kUlŐnoVn óvakodjunk. Kérjünk hntá-l roxottan Nensteln Fölőp behajtó labdticmit. Valódit c-ak, ba nniiilfo dobos iftrífnyilt-g teJ«y/«U védjegyünkkel píron? fekete nyomtatásban ,Szpoi Lipót" éi „Nemiéin Fülöp gyóitj 1 swésr\' aláiránni.1 van ellátva., a kerMlndélmi lörvényaiékilefr \\ védett c~oniHt>jaink aláirávunkItal vaonBk ellátva.
NEUSTEIM FÜLÖP
.Surni-l.iriíithoi ciimiett gyógynrrtarn, m < \\ I. riankmiraaNa 6. U Kapható Kt0kaDÍa»io: Wtl.l\'s LAJOVéi ion, GYULA gyóK) --
űocMaooaoaacxxraoDooooooooao^
Míililo Vilmos
cs. éa ktr. udvari fiiálliló Temeavár.
Nagybani tenyéaaetek kivitelre. Mag és növény, rózsák, fák, tűlevelűek. Fa- éti növény csemeték.
A legjobb magvak és virághagyiaakat;
A legszebb növényeket, rózsákat, divat-virágokat;
A legnemesebb gyümölcs-, disz- és sorfákat.
(02 holdtarűlalü faiakolák.) Mindent saját nagytenyéazeteiböl. Poatakötegek magvakkal 6 kor. felni bérmentve. MQhle aj .Tanácsadója\'1 vevőknek ingyen.
Pompáa irtirjB^y^ok vavöknek kívánatra.
Oh ja.il
Megfejt sz iz átkozott köhögés I
KShOüéH, rekrdleea e« eleyaiká.od>ia ellen «ora <a blooa b»>>\'<•»!.
Kljén!
az étvágyat nem rontják ee kitllnn izllek Doboza I kor. es 2 kor. P. oIj \'iloüoz BO fillér.
KA< *• uélkQltiéli raktár:
,,NÁDOR\' GYÓGYSZERTÁR
Hedap.il, VI., Vad-kenu 17
Egger mellpaiztllla
csaKtaamar meeK t ujLfitott
Kapható Nagykanizsán: Belus Lajos, Práger Béla. Beik Gyula és Csáktornyán i Pető Jenó gyógyszertárakban.
OVAS!:
[ S E 1 D LI T Z POR
8 *"s eTd l nrz-1» or" |
g Csak akkor valódiak, ha mindegyik doboz Moll A. X a*> védjegyét és aláírását tünteti fel. *L
i ¦¦ A Moll A.-féle Seidliti-porok tanó*. gyngyhataaa a IcgmakBCíabL, gyomor- 4a t
altaat bántalmak, gyomoigdjci éf gyuinuihcv, rógiöu aaékrakedéa, máj bántalom, , V vértoluláa, arauver e« a legkülAnbúiubb nólbetegaégek ellen, e jelei haiiizcmek ,\' \\ .1. évtizedek óta mindig oagyubb eltcijedett iMfMU, — Ara agy lepecaételt eredeti I dobóinak 9 kor.
/. IIiiiiiImIIiinoU (íirvr iiy liVt; Jmiy Ml étnek. ^
X I MOLL-FELE I 2
EN, CSILLAG ANNA
185 om hoicm lartlry lujammal, aiilyit tajtt laiaiaiáaya holkfiint^uni 4 hdnap1 baaiaalat uian kaptaai. Ez tahai a li\'gjobb iiKraak lelt allaaifve a hal apaliiaarn. a hai tiovesínr-k ciomojd lanara. a fajkor aríaiUtére. eláiaplo arakiai at arltei-laa, tolt aiakillaSvéil ái air rlvld Idei hiuaá Int uian uűy a ha)nak. m m a aiakallaak, terme-•zttta ftayt 6i tiatotlitoat ¦ u .¦¦iónöi e* iitnnil lkat hí iil\' ¦¦ 6iiQléllé ¦ itaBKgaiahb tarig
Egy tégely ára I, 2. 3 és 5 fonni
Poaial iaétbOldi>a aapna\'a na ár ePIrvj való b.fkQl üe»e vagy uiaukt-t mvllatt ai világba a gyár-
ból, ahrtvii i.\'iinli !¦ megliuái knldumlri
CSILLAG ANNA Wien, I. GraúBn 193.
Főraktár Nagykanizsán:
| GELTCH A GRAEF,
,, a ,,rtröj iümil"-te CsGiiíeri-n.
SOS - BORSZESZ
3
fi Csak akkor valódi,
Egy ónozott tredtti Ovag niiar. i
MOLL (iycnnt\'k .s/.uppanjst.
V, l-egnn<\'tnabt>, legújabb módiier uerlnl 1 it-; gyeiniek es hölgy n.ijiraiii a bor !;\'¦ oka>«rO ápoláiára gyarmakek a felnőttek riaiéra. — Ara darabonként 40 flll.
iia mindegyik Oveg Moll A. védjegyei tUrticif fel, >A. Moll* J (ellraiu onoiattal van zAiva. A Moll-féle aoa-borazast ^ jtv noveieti- mini fájdalomcalllapito badCnaOláal aiar konvíny. otui t\\ a meg-V hütt* egye\'1 kövctkeioiíiivM ! IcgUmeteteiebh ntptter. Ecv Ónotott «radati Ovax J f\' ára t kor. 00 flllár.
Öl darab I kor. 80 flit. Mimlcn \'ilaiah gyennck ta|i|nn Moll A. véiljegyev\'
^ mm ». iiiiiiiiréii, ó?íi\\lr. ¦•»rl nálllté által,
G Becs, Tucblauben !i. sí.
4j Vidéki megrendelitek naponta poMaulánvcl mellett Icljesittelnek.
W A raktárakban tessék határozottan „MOI^L A." aláirásával ,^ (S és védjoKyévt\'i tdlátott kés^ftményeket kérni.
íííi\'
liaktár Nagykanizsán : Rosenfeld Adolf Fiai.
Nyomatott Ifi. Wajdits latiti kOpyvnyomdájában Nagykanizsán.
február io.
ZALAI KÖZLÖNY
Megjelenik minden szombaton.
Ll6fiietá»i árak: Bfffl évre 10 korona, félévre 6 korona „egyénire 2 korona 60 f. - Egyaa eiám ára 20 f.
A munkásnyomor ellen.
A gyárimunkás azáltal, hogy olaó hcti-keresroenyét. csak két hét múlva kapja ke/Mm. » «kkor is mindig szombaton, kénytelen időközben előleget venni ugy, hogy mire a tényleges kifizetésre kerül a sor, keresményének csak kis részéhez jut, amit azonban nem tud háztartására fordítani, mert szombat délután már ninus alkalma szükségletét beszerezni. A kifizetések időpontja ugyanis, Ifijei gyári üzem mollett, jóformán az esti Órákra esik, midőn már a bevásárlási forrásokhoz, a rendesen távolfekvó gyárakból kelló időre eljutni nem lehet, annál is kevésbé, mert a férfi a bevásárláshoz nem ért, az asszony pedig a gyermekeket nem hagyhatja magukra. Igy tehát természetes, hogy a bevásárlás, asszony nélkül történik s a piac nem a városban kerestetik, hanem a közeli korcsmában.
A szombati kifizetés folytán még a szolid munkás is, ki minden usábitásnak ellent állt, csak vasárnap szerezheti be szükségleteit. Tudjuk, hogy a vasárnapi piac a legdrágább, inert ekkor csak oly vevő vesz, ki máskor nem vásárolhat s igy kényszerhelyzetben van. amelyet az eladók teljes merlékbon ki i» használnak. Kz a magyarázata annak, hogy nálunk épen a legszegényebb osztály vásárol legdrágábban.
A munkásnép nem tud pénzzel bánni! Kz a tulajdonkepeni kútforrása minden elégedetlenségnek is. ez az oka annak, hogy a munkás nem vévén észre, hogy keres, nincs megelégedve keresményével, elégedetlen önmngá-
Dr, Villányt Henrik írj. Wajdlta j\'i"í»<.r.
val. azt hiszi, itl megélnie nem lehel .... és \' kivándorol.
No higyjük azonban, hogy Magyarországon megélni nem lehet, ninus kereset. Van kereset, meg lehet élni, hanem élhetetlenek vagyunk, nem tudjuk .1 pénz értókéi megbecsülni. Legyen csak meg minden munkásnak egyszerre a kezelj..n egész heti keresménye, ne legyen kénytelen a belevő falatjáért is uzsorakamatot fizetni: lakhasson tiszta, barátságos, világos szobában, amelyért ne kelljon a normálisnak kétszeresét fizetnie, vonzza ót haza az otthon melege, meg fog magától oldódni a munkás szocializmus nehéznek látszó kérdése. Nem kell akkor sehova sem kivándorolni.
Ha általánossá válik, hogy a hetikeres-inóny hétfőn fizettetik ki és hitel, előleg nein lesz kapható, akkor mindig marad harapni valója a munkás csaladjának is és nem lesz korcs a jövő nemzedék. Ha a hetibér hétfőn fizettetik ki. hiányozni fog a kellő alkalom annak azonnal való elivásáboz. mert másnap dolgozni kell es valósággal kénytelen lesz a munkás keresményét hazavinni. A kis család nem fog éhezni, a pajtásnak nem lesz érvelni valója, nincs másnap \'esárnap.
Igaz. hogy nem lesz majd minden korcsmáros okvetlen háziúr is, de száz és száz családban igazi ünnep lesz a vasárnap. Könnyebb lesz a megélhetés. A munkáslakás — nem a „túlzsúfolt piszkos oda" fogalmát fogja bennünk fölkelteni — de tiszta, rendes kis otthonnak lesz jelkepe, hol a férj heti nehéz munkájának fáradalmai! megelégedett családi kórben pihenheti ki, hol szorgalmának gyümölcseit ó élvezheti, Kddigmás látta hasznát.
Szork.izlöaíg: Nagykanizsa, 8ug*r-ut 0. a.ám. {iadohi.alal tt nyomda: Nagykanizsa, ifj. Wajdlls Jó.sofn.l Deák lar f. szám. Hlrd.laaek dijazabia azerlnl. Nyiln.r ,i 40 f.
A hétfői munkabérfizetések rendszeresítésével, könnyen elérhető az is, hogy a munkások az előlegkérésre nem fognak rászorulni. Mert ha az elszámolás — a gyár részéről nem heti hunom havonkintí. ugy az el nem számolt ősszeg fogja a munkás keresményének azon kis hányadát tenni, mely ma úgyszólván a kifizetés alá eső részi képezi
Ks végeredményében a munkásság tényleg nálunk is abba az osztályba lesz sorolható, melybe más nyugoli államban is beleillesztették s amelyben a tisztességes munkával szerzett jólétnek oly fokát érhe.i cl, melyről ma álmodni sem mer. Ekkor várhatjuk azt is, hogy az u. ii. intelligens középosztály fiait inkabli fogja erre a pályára, mint a bürokratikusra küldeni, mert ez az osztály, neki is kívánatossá fogja tenni az abba való jotáat. .Ma irtózik liivatalnokember attól, hogy (iái gyárimunkásnak küldje, vagyis iparospályára adja. Tényleg csak büntetésből jut oda, vagy azért, mert nem akar tanulni.
Sajnos, ma ezek az okok is hozzájárulnak ahhoz, bogy a munkások közé más purifikáló-lag ható elem nem kivánkozik. Nincs aki kiemelkednék közölök s uj reményt tudna beléjük öuteui a kitartásra. Nincs bot, melyre támaszkodhatnánk is. csak olyan, mely üt. így tehát vándorbotot vesz, melyre ugyan nem nagyon támaszkodhatik, do nem is üt és azt hiszi, hogy az igérelfóldjére vezeti, olyanra, mely nem csak Ígér, de ad is. Ks megy végnélküli sora e vándorlóknak, jobb hazába . . .
Pedig ha azzal az ambicióval, az/al a tetterővel, azzal a józansággal itt dolgozott volna, nem kellene a messze távolban keresni
TARCA.
Fórf .gyűlölet.
(Jelenet a lugasban.)
Itta Dr. OZIRBUSZ ŰÉZA. (Dobrini Elvira a magyar nyelv ós irodalom boicmclfili tudora, felsőbb leány iskolai tanár, érte-ketleli jegyző, az állat védő ős alkoholellenes egyesület választmányi tagja, „Le a fé rfia k k a I!" cimü kávéskörnek elnöke, a Itulyovstki Lilla nevű íróikor főtitkára, a aikikorvsolya-, bicikli- ós női párbaj klub rendes tagja. -Jö éves sovány, de eléggé formái
hölgy.
szapora beszédű, fórli- ós világgyulöló lan-
Koisnok Gáspár unokabátyja, piros pozsgás kérni gazdatiszt. Disznóbőr kabátban ós csizmábau jár, a feminizmusról mil-sem tud. 80 éves.)
Elvira. Hát mit akar nekem mondani? Kgy-általáu mit inoudlialnak öntik hímneműek nekünk, jól értse meg barátom, nekünk?
ftaBpár. Magának édes Elvira. Elvira. Kikérem magamnak e tónust. Semmi Elvira és koutideneia. Doktor tanárnó vagyok. Kót diplomával igazolhatom.
Gáspár. Dejszen gyorekkori pajtások leunónk Vaf?y mií Együtt futkostunk a kertben, együtt jál-Wttiunlc a szérűben. Mit tudom én, micsodás most?
m csak a fitos orrú. cüeresznyeszáju Jílviráeska
van az eszembe, kivel virág láncoltat esiuáltuuk ós dudafürtöket pukkuninltuuk egymás homlokán.
Elvira. Ejh, az régi csaesiság volt. I\'aulo majora cauainus. Ttil vagyok hál\' Istennek a falusi krumplik ók káposzlafejek látókörén. Hallotla-e hiról Nit\'lyschéiiek, .1 felsőbb embernek, Spoiiszer evolúció törvényének, Tolsztoj (feltétlen önmegtartóztatásának? 1 Mi?. ...
(iás pár. Hallottam, de nem értem ejt idegen uruk beszédit. Egyik UÓniei, másik angol, a harma-dik muszka.
Elvira. IVrsze, hogy nem érii. A teremtés ura és remeke, a lórii elkeld fajulni, zülleni és degenerálódni. Tudja-e. hogy at egész lérli-nem világszerte bomlik, máilik. silányul? Az emberi óg jövője, a iióben gyökerezik.
Gáspár tgnnyo-aii). Azt tudom.
Elvira. Nem ugy ériem, ahogy maga érti \\ de hogy is tudja, maga ep oly degcnoráll himalak, mint a többiek. Felsőbb szempontból, a szervezetek magasabb fejlődése szempontjából a no vau hivatva a világ második meg váltására. A világtörténelem eddig csak férfiakat magasztalt, mi szegény nők mindig alárendelt helyzetben voltunk.
Gáspár tjó kedvűén köhécsel j Hm .. .
Elvira. Tessék? Semmit sem mondok? IV-dig itíy volt mindig. De most jön a mi világunk, a női elv és eszmeiség felmagaMtalásanak megdi-
csőüli korszaka a l\'órliak erőszakos durvasága és társadalmi kizárólagossága fölötl. Az ideának, a h-n m\'ilibiit\'k kell ezentúl ói véuyesülnie.
Gáspár. De az Isten szerelmére, hogyan képzeli mindezt férfiak nélkül\'.\' Hát mi lesz velünk, ha csupa s"llcin, csupa eszmeiség fog uralkodni e világon I
Elvira. Ónokból tisztelt zsaruokok, ezentúl ii. ..¦!.]¦ lesznek. Nem volt l\'-Mn elég a lenyügözósból, eliiyomutásból. miket a hiinnetnll világ telünk gyöngékkel elkövetett? A tudományból, a kenyérkereseti \'pálwikröl, tt vigalmakból, politikából ós egyházból kizárlak minket. Az egyházi, tanári, képviselői szószékekből eddig csak az Önök követelő szava hallatszott; a közigazgatási, a tudományi, művészetet maguk csinállak ! Oiiók vadásztak, klubbozlak. mulattak tetszésük szeriül, mig mi elhagyollan odahaza kuksoltunk, főztünk is, gyerekeket gondoztunk, hogy a hímnemű mindig éhes zsarnok, jól érezze magát az úgynevezett családi körben az édes otthonban, a sweethomeban, amim az crósnembeli bajszos küllők unlalan zengik. De most már betelt a pohár. . . . Gáspár??____
Elvira A szenvedések pohara. Pirkad a szabadság li.tuiiiU. Mi vagyunk most erósebbek! Hallotta-e Ili n-t a medializáit nőnek?
G á spá r. Micsodának, medíatizált nőitek,
hát e mi?
ZALAI KÖZLÖNY
1906. KKBRUAII 10.
az uj hazát. Az uj. a jobb haza itthon is megtalálható, osak itt kell ertekosileni a sok jú tulajdonságot, itt kell akarni boldogulni, nem Vnáshol.
zbóray abris.
ROVÁS.
felügyelne ezek betartására. A magántisztviselő labor
A megyei tisztviselőknek. Tapolca nagy
érdemes vezetőire sok feladat var. Szervezni kelt a község képviselőtestületi gyűlésén egyhangúlag el-tábort. Kz erőssége minden küzdelemnek, minden határozták, hogy négyezer koronát bocsátanak a jóléti jogos törekvésnek. Ogyelniök kell arra, vájjon a bizottság rendelkezésére, szociális íulézkedések botartatnak-e, s ha nem, akkor mindent el kell követniök kartársaik érdekében. A f magánt íszlviselők iránii szimpátiánk arra késztet bennünket, hogy amennyire lólllnk tellik, hathatós
támogatásban részesítsük őket. Mert ismételtük, nagy I)r. Lukács György kultuszminiszter uagy és
A drágaság miatt napról-napra nagyobb a közön- Mádat vár erre a társadalmi osztályra, melynek csak szükséges reform ut|ál egyengeti. A középiskolák ség pauasza. Az emberek szinle tétlenül szemlélik j megfelelni, ha meg lesz hozzá az anyagi egységesítésé ró I van szó. melyről legkiválóbb tan-
...tiit .....k...*ii.4t a i knlÄnfili, Aia.mi. I támasza. férfiaíiik tanácskoztak a minisztériumban. A miniszter
maga elnökölt a tanácskozásokon s Így közvetlenül
Iskoláink reformja.
saját zsebük „megcsapolását.- A különféle élelmi- Ümasia. szerek és háztartási cikkek mondhatnók, mesterségesen szöknek lel oly magasra, hogy nemsokára a fővárosi
Megyei közgyűlés. Zalavármegye (örvény- volt alkalma hallani a leg illetékesebbek véleményeit
vásárcsarnok árain leszünk kénytelenek bevásárlásain- hatósági bizottsága február 12-t
kat eszközölni. A gazda társadalomnak az utóbbi idő- tart. A «9 pontból álló tárgysorozut első pontja »z
ben kitűnően mehet ilyenformán sorsa. Mindenféle alispáni jelentés a törvéuyhatóság állapotáról a mult
terményét jól tudja értékesíteni. A föld népének évi augusztus hó 1-től december hé végóig,
használ azonban nem szabad irígy szemmel néznünk.
Ebben az időszakban 2503 lélek volt a szaporo
endes közgyűlést A miniszter már békéli fóíspátisága korában is meg-tnututia, hogy kiváló fogékonysága van a magyarsás és a nép érdekei iránt; tehát az elhangzott véleményeknek ió bírája lesz.
MiuJeii bizonnyal az ö lelkében megvan az
Kiéget nyöglek az előző ivekben az adósságok súlya dá*. A leleutés részWteseti^eszántol a közegészségügy-1 reft>rm képe: de ezt a képet egy-egy uj szín. alatt. De igenis sajnálnunk kell n munkásosztályt
röl, a vármegye népoktatás ügyéről és egyéb köz- a) ,a|A|ó vonás tökéletessel
. igazgatási intézkedésről. — Az adóhátralék rendkívül8 w • w b. hivatalnok társadalmat. Az előbbiek ugyan ber- 1!)uri díjé ember hó végével az egyenes adó-1,ftl 1,11 * réíen Mlrgftelt i"1\'™"""1 "e"> ls M- 0 *ew*
mozgalmak utján elérték helyzetük némi javítását, hátralék 3, s;.3.!4« korona sa fillér, a hadmentességi bői veszi fli az élet, azért az alapvelő érdemét el De a hivatalnok-osztály, nem tudva bevételi forrását dij hátralék KI a. 74 5 korona és Ml fillér. Rendkívül1 nem 1 agaddal ja. emelni: erősen érzi a megélhetési viszonyok nehéz- tigyelemreinéhó a jelenlésnek at a része, umely a1
kivándorlásról es a megélhetési viszonyokról számol be, SZÓBterint a következőkben:
1 teheti s ha
Iskolai rendszerünk legfőbb haja, hogy nine* összhangban az élei követelményeivel, a mi különo-
Iteszéljüuk egy kicsit a hivatalnok társadalom
A kivándorlás vármegyénkben folyton "° w,4Pi\'llol\'i oktatásunk meddőségire] bestül...
egyik legképzettebb osztályáról: a magántisztvn rö|. Azzal mindnyájan lísztában vagyunk, hogy ez az osztály lesz a jövő társadalom középosztálya. Ha sikerrel jár az a mozgalom, ami kívánatos is hogy erőteljesebb lépésben fejlődjünk át Ipari állammá, az
íselók- emelkedik : mult évi augusztus hó 1-tól deoeni- me* mtiiíHl
ber hó Ül-ig kiadatott összesen 370 drb. külföldi útlevél, 8 ezekkel 42fí személy vándorolt ki, de ez sajnos, a kivándorlottak teljes nieihoduntra számát nein tünteti lel. mert fordul eló eset.
Iskolai rendszerünk reformra szorul az égés* vonalon a tananyagra nézve ugy, miut a tanná-i
esetben nagy fontossága lesz
írnek a társadalmi llülO\' egyesek hatóságilag kiállított titlevél
A rendszer nzért, mert ez lákolmáity német és lilás idegen minták után; ennélfogva nem felel meg nemzeti sajátságainknak és viszonyúinknak
A középiskolák egységesítése már azért is szak-
osztálynak. Olyan szerepet visznek majd, mini a régi;nelkuí hagyjak el hazánkat. - A megélhetési világban a genlry osztály. Nem abban az értelemben viszonyok ez uló szerint még Jók, iVItünú
ugyan, mint ahogy ezt manapság őrlik, hogy a geutry jelenséget képez az élelmi cikkek és a fa árú- -égés. hogy eltüniethetö legyen róluk a sok, nehéz-
osztály volt a régi világ mulatós középosztálya, hanem llílk nap-nap "tán Való folytonos emelkedése, kei, idegen limlom a az az áldásos következménye
igenis ez az osztály tevékeny munkájával fogja el- ami a napi- *• Imvidijaaok, nemkitlönbeii HZ UaW. bogy megcsappan a pályatévesztett etistenewk
foglalni a régi középosztály helyét. Krre a társadalmi iparosok, vagyis általában a készpénzből élők Máma; mert a m.udr-
láborra nagy feladatok várnak. Kzért kell ökel támogatni, erősíteni a jövő nagy munkájára
Kz ideig még nagyon kevés történt a magán-
megelbeit\'sét sulyosbítjai
pályára utat nyíló középiskolából az az ífju is követheti hajlamát, a ki ezt csak
későn Ismeri föl.
A tananyag azért szorul reformra, mert ez csak ismeretek elsajátítását teszi lehetővé: de nem
Zalavármegye jegyzői kara folyó hó ;t-áu Zalaegerszegen lariott gyűlésén elhatározta, hogy ragaszkodik a törvényhatóság határozatához. Adót nem tisztviselők erdekében. Jogviszonyaik majdnem teljesen Bzed bl, főispáni iiistalláeión nem vesz részt. Kgyőutelü tanít meg gondolkodni. Már pedig a ki gondolkodni szabályozatlanok. Nem Ügyel senki arra, hogy a,eljárás végett központi bízottságot állítanak Zalaeger- lud, az akadálytalanul bejárhatja az emberi tudá főnöki tábor hogy bánik el ezzel az osztállyal. A 1 szegen, Az l!)Ofj. év január í-töl ki nem adott jegyzői világát: ellenben a gondolkodni nem ludó emberben munkaidő, a fizetés, a betegsegélyezés, az irodák kőz-, Y* * jegyzői kar megkárosítását lál|a. A gyűlésen - , \' =
i betegsegély
egészségügyi berendezése és sok más fontos dolog még szabályozatlan. Van ugyan egy-két rendelet, mely i zatáV egyik-másik irányban intézkedik, de nincs senki, aki\' össze
KI vira. Persze, hogy fogalma sínes róla, Adám
minden ismeret holt kincs.
Kzért a középiskolákban vissza kell adnunk a közeli időben ujabb értekezletei hívnak bölcsészet régi helyét, meri ez tanii meg gondolkodni s ez ad erkölcsi világnézletet, a mi nélkül a/, ember lehet szép divatbáb, jó aittoina. de igazi eiu-
JelenlevÓk szolidaritást vállalnak a vármegyei lisztvise lökkel esaliteli a bihari jegvzóegylet ismeretes haláro-A \'
Gáspár. Hiszen csak egy apró egér----(Le- ber soha.
eldurvult, degenerált, elsatnyult nemzedékének. Hát emeli a lócáról a remegő lányt, ki átkulcsolva tartja amerikai ludós irta meg a Kom ni-nevü rewíew-ban^JJ, gazdatiszt erős nyakát.)
hogy egy különös hatodik érzék van az embereknél Klvira (meghatottan.) Köszönöm édes jó (iá-
kifejlAben : a távolba látás és hatás érzéke borom. Maga az erösi-bbik látim és mégis !0 hoz-
zám. (Vállára dot.)
(iás pá r (gyöngédséggelI. No no leánypajlá-
Krre különösen a nők finomabb, érzékenyebb szervezete alkalmas. Kz érzék segítségével, a földön tul
való lényekkel, mondjuk például a Merkúr csillag Hom- kedves Klvirácskám (vidáman, de én is a gya-lakóival, de a meghallak leikéivel is érintkezni, be- lftia,os bímnemtl z-arnokokhoz tartozom szelni lehel. Klvíra léóVsíjedeu). Még nem vagyok uie
(iáspár. Különös pósla e mennyei telefon!
Klvira. Ne gúnyolódjék prózai teremtés. Már (Karon fogva el.) a híres kant sejtette, most pedig a medializáló kísérletekből egészen bizonyos, hogy minden nagy eszme és gondolat onnan felülről jó a lelkünkbe s bogy ez égi sugalatok révén, a médiumok direkt Összeköttetésbe léphetnek e . .. .
Gáspár... Gondolat — líeferánsokkal?
Klvíra. Igen e transeendeiilalis halulmakkal Mivel pedig uj gondolatok viszik előbbre az emberiséget s ez uj eszméket a medíatizált nők révén benne a józanság kapja a jövendő emberiség — beláthatja, hogy nual inuknak vége. Az örök nőiesség diadala közeledik
diatizált nő Uáborkám! Csak olyan mint a többi
Gondolatok.
A tanítás metboduaa sem ió. mert ez mladvn< féle mesterkélt fogásokkal akarja a tanulást megkönnyíteni, nem pedig az érdeklődés lölkellésével; pedig csak ott van megértés, a hol az érdeklódé.-. Kzi pedig csak a uemzcli szellem erős lüktetésével, az erkölcsi vonatkozások kidomborílásával, a szép. jó és ígaz szívből fakadó kultúrával érhetjük el.
Ma iskoláink reformja ebben az irányban történik meg, ugy az iskola podgyászái, a tudomány iránti érdeklődést s a szép és jó iránti vonzódást ifjúink nem vetik el maguktól, mint fölösleges kü-löuczót. a miut a? Alma Mater küszöbéről az élet
A büszke ember hasonul a vitorlából : minden H^W*« lllJ«ra lépnek.
szél felfújja.
A végrehajtó az a vendég, kinek a látogatást nem szoktuk megköszönni.
*
A divatot a képzelet találja ki azért olyan kevés
A menydörgéstól jobban félünk, mint .. villámtól, pedig veszedelmes csak ez. Kp ugv a lármás (Egy egér szalad végig Gábor esKlviraközött.j embertói jobban tartunk, mini a zíkkwakkban járó lócára.) (tábor... . I fondorkodótól. holott csak ez ártalmas. v. h.
Ámde ez a reform csak akkor válik kamatozóvá u nemzetre ha egységesíti összes iskoláinkat, azaz. ha kimondja, hogy az iskoláztatás kizárólag az állam joga és kötelessége; meri nem szabad tűrni, hogy némely nemzetiség és felekezet iskoláiban, az állam gyámolilásával ellenségeke) neveljenek a hazának.
kulosár öElA.
Jesszussom (felugrik mentsen meg e szörnyeteglól
lOOO. FEBRUÁR 10
il A 1. A I K •> Z L Ó N Y
Az utalapok és a vasutak. í°w
az urasági tej ellen van kifogás; de ezl ¦ hangoztatni nem igen Bzabad. mert különben
Vármegyénk annak ide,™ 402.000 koronát\'ilyen választ kapunk: Ha nem tetszik tessék
t^r^x^ sGtt\\&s& w ír*
IS? vármweukDíkit.b.iáro»Utnein hagyta!nen\' fialhatunk, hiszen tejkartell van. Tűrni vó Ennek nagyon alapos oka van. Fejlődésünk 1,8 hallgatni kéli és ezzel csak megerősítjük ujabb lu évében tagadhatatlan uagy lendületet vett * tejgazdaságuk eljárását, a vicinális vasutak kiépítése Vármegyénk és egyes. Mi is már hivatkoztunk a külföldre, nem vidékek siiute versenyre keltek egymással a vieiuá- értünk el vele,\' semmit. Ki lisok építésében, sok helyüti erejüket tulhaladólag • j Kézségek, városok, urodulmak és egyesek ereié kimerítve lévén, igen sok helyüti a vármegyei alapok, nevezetesen az utalapok mobilizál láttak a vicinálisok fináncirozására. Ks míg igy gomba módra szaporodtak az egyes vicinálisok, az utalapok ki lévén merítve, az utak szánalmas elhagyatottságban SÍulÓd-lek és ainlőduek ma is annyira, hogy vanuak vidékek, hol egy hosszabb esőzés nem napokra, de he* lefog megakaszt minden közlekedést Ilyenkor az . vidékek lakosai csak a viciuúlis állomásoktól
,ie a közeli városi közpoutoktól ís hetekre éa hónapokra teljesen el vannak zárva. Tuliea tétlenségre vanuak kárhoztatva. Ennek kettős káros követkéz-Érzi ezt a vidék, érzi a város kereske-közönsége.
A" vidék lakossága a rossz közlekedési utak miatt fát és ólelmí cikkeit nem vihetvén piacra, városi közönség és leginkább i i sújtva élelmezés dolgában
menye van. delme. ipara i
gy nem magyar városban pl. ez a szabályzat van érvényben: Az elárusitástól ki van zárva: 1. Minden olyan lej, mely beteg tehéntől származik.
ii. Olyan toj, melyuek savtartalma i0ü„-nál nagyobb.
8. A tejet csak sovány tej vagy szintéi elnevezéssel szabad árusítani.
4. Színtejnek tekinthető az a (ej. mely a kifeji tebén tejének összterméke és legalább 3% "irt tartalmaz.
5. Sovány tejnek tekintendő a lefölözött tej és az a tej. melynek zsírtartalma ;»" ,,-nál kisebb.
ti. Az elárusító felelős az elárusított tej miuó-ségeért.
7. A fejesnél, szállításnál és kezelésnél a leg-ouÜUy DWoM> Uwteeággal kell eljárni. Hihetetlenül szokik llet,,K egyenek a tejkezeléslól es ánisililslól
de tekinlotlel arra a körülményre, hogy a napokban .¦-in. ¦ kaptunk bájos női kezekből illatos levélkét, amely szintén arról panaszkodik, hogy miként igyekeznek jó barátnői — az igen könuyen föllelhető cselédszerző intézet kikerülésével — a nála már huzamos idő óla szolgáló kipróbált hüségü éa ügyességű uócselédol mindennemű csalalintasággal elcsalni, kötelességünknek tartottuk evvel a kéuyee kérdéssel is foglalkozni s egyúttal illó tisztelettel axt is bátrak vagyunk hangoztatni, hogy az olyan hölgyeknek, akik a cselédcsalogatás módszeréhez folyamodnak, nem volna szabad cselédmizériákról panaszkodui, mert midón a cselédekel hűtlenségre késztetik a azoknak különben is már beteges öuérzetél és igényeit mindenféle igérelekkel fokozzák, ezen meggondolatlan eljárásuk által első sorban maguk rontják el még inkább különm-n sem kifogástalan alkalmazottaikat.
Enlékiztttö-naptár.
fel az egyes élelmi cikkek\' ára éppen emiatt 8 azeri lelÜllandók. Ha pedig a lejárusiló in, hogy más részt egyes élelmes vállalkozók szinte1 «a-ai- rai,.iIv \' ,g uJ*ruMlu te kezelő
kartellbe lépve összegyűjtvén a vidék élelmi cikkeit, LI^L ^„, ;L^ Ttf " IMrttt"
mesterségein szóklelik fel az élelmi cikkek árat. Az ^\'i
iparosok és. kereskedők kórében széliében hangzik a \'\' t.,\'J,,, ,*rl*1\'"«t> edényekel le kell ólmozni,
pana» a beállott általános pangás miau És mindeme Minden tehenet tuberkuliu-szerurnuial kell
mizériák oka pedig a sokhelyült ázsiaíasuu elhanyagolt, l\'élévenkint kezelni, hogy megállapítható legyen, hogy utak rosszaságában, járhatatlan-ágában kereshető. És [a tehén tüdóvészmentes-e vagy sem\'\' ez igy van Vármegyénk e tekintetben még a sze- , i ,\\ . t , . , . ¦
."?J. , ... -------*.„..„.. | ftnnek a lü g-nak végrehajtásával meg-
elégedhetnénk mi is.
A fogyasztó közönségnek védelmé* ép oly
rencsésebbek közé tartozik, t tai nagyreszt rendezetlek. Közlekedésre alkalmasabbak. Azonban vaunak vármegyénkben is vidékek, melyek utak dolgában,
sok kívánni valót hagynak még fenn, melyeknek népe fontos, nini a pénzbeli követelések biztosi láss erősen sínyli az utmizériákat. De másutt az állapo- Igazi végrehajtást azonban mégis csak polgár
tok-e tekintetben szinte tarthatatlanok. .Mii használnak akkor a vicinálisok, ha a hozzájuk vezető utakat az időjárás mostoha viszonyai egész évszakokra elzárják a közönség elól,/ Az a pár hónapig tartó fürdő szezon, mely a fürdőző közönséget nagyobb számban vonzza fürdóiflkbe, nem kárpótol mindeneket, minden más szenvedelt veszteségén! Nagyon helyes dolog tehát, hogy a vicinális vasutak költségeit pót-adóban fedezik. ,„
perekből kifolyóing észlelünk.
. h.
HÍREK.
Tej hámi sii ásr
A tej ham isitások meggátlásáró! tartott elő-1 adást az OMUE tejgazdasági bizottságában nik. hogy némely
Cselédosalogatae.
Az évről-évre szeszélyesebbekké és kényesebbekké váló cselédek számtalan esetben okozván úrnőiknek kellemetlen perceket, ma már a legelegánsabb Huroknak ís állandó thémájává vált a cselédmizériákról való panaaiolgatá*. Igy aztáu bó alkalma nyílik a hölgyeknek, hogy barátnőik cselédjeiről a legalaposabb tájékozási szerezhessék.
De ennek a lájékozottságuak is megvannak a maga árnyoldalai. .Mert nagy ritkán az is megtörté-uruő, a sors különös kegyéből, Szily Tamás orsz. tejgazdasági felügyelő. I Qgyea szobalányra vagy kiiüuó szakácsiióro lett szert Ismertette a párisi nemzetközi lejgazdasági ¦ az „ k(T4telea eaetekben nagy hire támadván,
kongresszus határozatait s azok kapcsán ki- ... .... , , ,......
mondatni kéri. hogy a vajliamisiiások meg- u "\'W1™\'^ úrnőnek szerencsés helyzetet etek-akadályozására oly (örvéiiyhozási intézkedések fetni,r veszélyezteti a jó barátnők versengése, akik szükségének, melyek a külföldieknek meg- közül majdnem mindenik szeretné titokban a nagy felelnek. Beható vita után ezt a javaslatot becsben álló cselédei magához édesgetni, nemi módosítással elfogadtak. Némelyik urnó még azt la megengedi magá-
A felügyelő ur előállását vagy száz ember < natc, hogy egy-egy tapasztal! közvetítőt küld jó barát-bitllgalla végig. Kzek mind a legnagyobb \' nője házába, aki aztán magasabb fizetés és egyéb jóakarattal voltak eltelve és elfogadták a | kedvezmények igérelével igyekszik a feldicsért cse-\'-j<i ur javaslatait. Ib; ások ezer gazda, lédet elcsalni, aki kiilónben minden tekínteibeii meg alíl Ji\'len nőin volt, nem fogadta ei. Miránk lett volna mostani úrnőjével elégedve.
Ilyeu eljárás melletl aztán sok derék háziasszony jut abba a kellemetlen helyzetbe, hogy mikor már teljes mértékben élvezhetné hosszas fáradozásainak és humánus bánásmódjának gyümölcsei!; mikor már az azelólt egy évvel még járatlan és tudatlan cselédet nagy [ürelemmel, ezernyi veszódéssel a saját ízlése szerint minden szükséges házi teendő pontos elvégzésébe beoktalla és kellőképen kiképezte: egyszerre csak azon veszi magát észre, hogy hálátlan cselédjét elcsalták tőle s ho$y ó tulajdonképen .jó barátnője" számára nevelt kitünó szobaleányt vagy szakácsnőt.
Megvagyunk róla győződve, hogy az uriuók közül kevesen folyamodnak a caelédszerzés eme,,
nézve ez baj. Mi még mindig nem kapunk tójM plombázott kannákban, ha tehát rossz, vizezett tejet kapunk, nem tudjuk, kit terheli a felelőség, a tejest-e, vagy a gazdáját? Ha a felelőséget nem tudjuk megállapítani, m*m élhetünk megtorlással. Különben megtorolni nem is szabad, mert tejkartell áll fenn. Ma egyik szállítótól elmegyünk, n kartell egy lügja sem szolgáltat tejet és mehetünk a piacra tfljet vásárolni. Mit ér az, ha ismertetjük a tejkougresszus határozatait ? Törvényeink, szabályaink elég jók, csak legyen aki végrehajtja. Az, hogy a tojöllenőrzés tisztán a
Pi^ra hozott tejre szorítkozik, oka annak. I korrektnek semnnkepen sem nevezhető módszeréhez
l Fakraír II. A N«|{ykauiÍM«f uflLc-fyoiUlel kOtgyUUie.
tl. A in.--.n T«k»téki>itiil*( kOi-gyültte.
„ tt. Megyei UUgyUlti Zatacgcixeajen.
17. A Keto.kolelmi tt l|>»il\'*iik kaigyüléie. 21. A Kaukaalwa rátot- M jtritl UudtUr ian,lkivüli kiiii;yill**c \'I. ¦>. lo urakoi a .... >th .. \\,,|riairi,tn. 21. a ZálavaraHgyvI UaitUiijji Knyenilei koigyulcic ZalaegciaicKcn.
Harciul 2. A !1 ...".:i>-. ,,v.ii],.!.i.tol iti*M*actui**al
r,;i lu í..I..U !.i:|.|ir.ilil. ij; i.
— Bizottaági üles, Nagykauizsa város kórházi bizottságának ütésen Mikos (iéza táblabíró bejelentene, hogy Üvotáea folytán leköszön az elnöki tisztsétt-röl. Ez! sajnálaltal vették tudomásul és ajánlatára elnökül Tripummer (iyulát választották meg.
—¦ Magántisztviselők a Polgárt Egyletben. Megemlékeztünk már arról a mozgalomról, mely a niHKáulisztviselók körében indult meg. hogy a magán-lisztviselők tömegesen lépjenek be a Polgári Egylet lúgjai sorába. A tervnek sok pártolója akadt már eddig és többen írták alá a belépési nyilatkozatot. A derék egylet a magán tisztviselők ben lelkes tagokat fog nyerni, kik bizonyára elevenséget visznek be az eddig is szépen virágzó egyesületbe.
— Temetés. F. hó \'J-án halt meg Vince Ferenc fodrász-segéd, délután I és feJ órakor, l\'osofhzky üzletében hirtelen rosszul lett összeesett es nyomban meghalt, ftdes anyjától jó kedvben búcsúzott el, mikor elment hazulról. A halottat hordágyun vílték haza. Vince Félné beiegápolóué, aki Gával együtt ebédeli, már fél keltókor csak mint hajotlat lálla viszont. Nagy volt az anya kétségbeesése, ó. aki annyi beteget ápolt és annyi kimúló léleknek utolsó perceiben teljesített szamaritámisi szolgálatot, aa;át iíál nem vigasztalhatta végper\'ceiben. A tlatal j0 éves emberi f hó .Vén temetlek uagy részvéltei. Több mint tiz koszorú borította a ravatalt. Az egyedül maradt Özvegy anya iráni uagy a részvét.
— Nyilvános termeink tűzbiztonsága. Nem : emlékezik Kanizsán senki arra, hogy tűz alkalmával
emberekbeu kár esell volua, De ezt nem zárja ki ; annak lehetősége, hogy a mi óvintézkedéseink mellett hasonló jelenetek le ne játszódjauak, mint Bécsben az alllerchenfeldi templomban egy vak tüzilárma esetében. Az előadási termeinkben rendesen csak egy ajtó vau kinyitva, a többi mind zárva. A Diviuszky bang-\' versenykor annyi ember volt a Polgári Egylet nagytermében, hogy gombosiul nem lehetett volua elejteni és csak egy a|ló nyílva. Az izr. templomban esketés-1 kor csak egy bejárul vau nyiiva. Igy vau ez a katb. templomukban is. Ha pánik tör ki, ezekben a helyiségekben is emberélet van veszélyeztetve. Nem lehetne a bajon azzal segíteni, hogy ilyeu zárt helyeken olyankor, amikor sok ember látogatja a templomokat éa termeket, a bejáratokat nyiiva tartsák\'/
— A nyomdáazok mulatsága. A nagykanizsai könyvnyomdászok az idén is megtartják szokásos mulatságukat. Ez a derék, intelligens munkásosztály, szintén kiveszi részét az idei mulatságokból. Megilleti őket. Az egész farsangban hozzájárultak ók a (Öbbi mulatságok sikeréhez. Számtalan báli meghívó és megjelent báli laptudósítás hirdette az ó kezük munkáját, A farsang befejeztével tartják társas vacsorával egybekötött vigalmi estélyüket. A március 3-iki estélynek mósoVái uomsokára Összeállítja majd a reudezó-bizottság.
4
ZALAI KÖZLÖNY
IDOü. KKBRUAK 10.
— Halálozás Milii MihAly nyug. sümegi plébános, címzetes prépost, fulyö hó 3-án. életének ¦¦ ¦ ú, áldoxárságáuak (i4-ik évében Tőrdemicen meghűlt. Temetése folyó hó Mn meni végbe nagy réstréttel.
— A kalíoldt rjha éa a magyar hölgyek. Érdemes foglalkozni azzal a kérdéssel, hogy miért is szeretik a magyar hölgyek annyira a külföldi ruhát éa hogy milyen károkat okoznak ezáltal a hazai iparnak, de még a nemzeti érzésnek. Önérzetnek is A magyar hölgy a kultúra jelét látja abban, ha ruháját külföldön csináltatja. Megvan gyúzódve arról hogy idehaza is époly jól, olcsóbbau és hamarább elkészítenék neki ugyanazon darabokat, de azért ha uj kalapra van szüksége, BécsbÓI hozat .próbára" és ha uj ruhára van szüksége. Bécsbe utazik érte Pedig az a bécsi szabócég is épugy csak kiküldött segédei- > nek utasítása szerint dolgozik miut a magyar cég. régi azokáauk lévén az elókeló cégekuek szezonként r.—8— to segédet kiküldeni Parisba. Londonba, a legutolsó divat tanulmányozására. Itt pedig teljesen egyetértve, közösen dolgozzák ki és állapítják meg a modelekel. Ehelyütt nem is szólunk arról, hogy az úgynevezett világcégek, kik ezreknek kénytelenek a megrendeléseit gyorsan eszközölni, soha nem dolgoznak oly alaposan mint a kisebb cégek. A szabászok poBta munkába szabják ki a ruhát, a többi dolgot aztán (ucatmuukások végzik el. Haiiem azért a két-háromszoros árakat meg kell fizetni, mert ép ezért elókeló az a cég és a belvárosi divatinúler-méért magáért nagyobb árt kényteleu Szelni mint az alkalmazottainak összes fizetése A magyar kukurnó azonban kitart a szipolyozója mellett, mert ez elegáns, ha az árva magyar ipar sir is utáuiia. Kiég sajnos állapot ez. V.~ hiába miuden szóbeszéd. A XX. btásad hölgyei ebbeu a tekintetben javíthatatlanok. Más idők voltak azok, midén még nagyanyáink mondották ki, hogy csak magyar ruhát fognak viselni és a magyar grófnÓ is a „babosu-hau járt. Ma a hiúság legyósi a jobb érzést és aki teheti és elókeló akar lenni, vagy aki bár elókeló. de nem teheti, mind Bécsbe szalad kalapért, ruháért. Hanem azért búsulni nem kell. I\'gy megszűnik majd ez a helytelen, csúnya szokás, mintha késsel metszenék el. Ks ez a késmetszés már nincs messze és nem más mint az önálló vámterület. Már pedig — hála istennek — a szövetnek, külöuóseu a selyemnek vau a legnagyobb vámtétele mindenütt a világon.
— Farsangi dalestély. Az Irodalmi és Művészeti kör dalárdája által rendezendő dalestekre már szépen folynak az előkészületek. Nagyon kedélyes üstre van kílátásutik. A meghívókat már e héten szétküldí a rendezőség.
— A póttartalékosok ügye. A fővárosi lapok csütörtöki számai azt a hírt publikálták hogy a „katonai létszám kiegészítésére az egész tartalékot és uz egész póttarlalékot behívják." Ezt a hírt a félhivatalos kőnyomatosok sietlek hamar lecáfolni. Ha mégis valóra válna a behívás, ugy ennek egyedüli magyarázata, hogy december 87-án kevés póttartalékos vonult be. Jó helyről értesülünk ugyanis, hogy sokan nem vonultak be a „behivási hirdetmény" hívó szavára. Így a 48-ik gyalogezred Nagykanizsán állomásozó etredéhez, mintegy százötvenen nem vonultak be.
— Táncestély. A Nagykanizsai Általános IfjusagképzŐ Egyesület február hó 11-én, azaz vasárnap este 6 órától kezdódóleg egyesületi helyiségének nagytermében farsangi lánceslélyt rendez 40 fillér belépti-dij mellett.
— Ülés a villám-ügyben Az ismeretes villam-ügyben kiküldött városi bizottság szerdán délután 4 órakor megtartotta végre első ülését. V é c s e y Zsigmond polgármester eluöklésével a következők vettek részt az ülésen: Király Sándor v. mérnök,: míut előadó. Lengyel Lajos v. főjegyző, Bentzík Kereuc tiszti Ügyész, S i o m m e r Nálháu, (jnépi Klek Lipót, Fábián Zsigmond dr. és 01 lop Mór dr. városi képviselők. Az ülés lefolyásai nem BikerO.lt megtudnunk. A részlel kérdésekre nem adtak felvilágosítást. A gyűlés lefolyása, mely l óra hosszáig tartott, elég za|os volt. — Egyik munkatársunk felkereste ez ügybeo Király Sáudor városi mérnököt, ki a hozzá intézett kérdésre így válaszolt:
— A gyűlés lefolyásának részleteiről sajnálatomra uem uyilatkozhaloin. Annyit mondhatok, hogy véglege* megállapodás nem történt. Eu az ügyet, mint előadó ismertetlem a |elenlevŐkkel. A tárgyalások még folytatva lesznek.
Tudósítónknak alkalma volt egy tekintélyes városatyával íe beszélgetést folytatni ez ügyben, ki tölibek közótl a következő velőméint mondta:
— Ennek a bizottságnak mihamarabb, teljes ulupossággsl tisztázni kell az Ügyel A képviselőtestületi határozat óta 3*f) nap mull el és a bizottság még csak most tariotta első ülését. Kz ugyan furcsa egy kissé, de azért teljes bizalommal be kell rárovok a bizollaág döntését, melynek tagjai miuduyájnii érdemes tértiak. Az ügy fontossága késztel annak a kijeién lésére, hogy helyes dulog volna, lu mégegyszer meghallgatná a bizottság egy \'elókeló szakérté véleményét. Egyik v. képviselőtársam ís figyelmébe ajánlotta ezl a közgyűlésnek és a polgármester ur is kíjeleulelle. hogy euuek semmi akadálya nincs.
I\'gy értesüllünk, hogy a bizottság a közeli időben ismét ülésezni fog.
— A József sz.natorium javára, — melynek Nagykanizsán hölgy bizottsága is vau Y i d 0 r Samu ne unió eluöklésével, — míut értesülünk előadást terveznek. Horválh György fógimuáziumi igazgató vetélte fel ezt a pártolásra érdemes eszmél. A humánusan gondolkodó közönség bizonyára felkarolja az országos tudóvész szanatóriumnak ügyét. A jótékouycélu délután műsora még nincs megállapítva. A közeli uapokbaii összehívandó értekezlet fog dönteni az ügyben.
— Orvoai kitűnőségek egyhangú véluméuyu az, hogy a Zoltán-féle esukaméjolaj, melynek rossz szaga, íze nincsen, a gyermekek legjobb erösíló és lápszere, miért is ajánlatos ezt is számításba venni a ragályos betegségek elleni védekezésnél. Ovegje i kor. a készitó Zoltán Béla gyógytárában Budapest és a helybeli gyógyszertárakban.
— Slkkuitó poitamait«rnO. lobit helyt i»niái«unk \'¦.;>\'\'-,Nii-! JalSOKjia uyouisn ily címmel mi i» megintik, hogy Sungl l.ujr.a liulloriiyat oovUtnetlcmil hivatalos |.íiii( ilkkiwi-tolt, amiért IctailoiUltak. Ki a hir ugylatulk lovcuítcn alaoult. A oottamcttetno ugyanit nyilaiktutk, hogy <>t nem tarlúnalták le e» a ]>ctuhiany másuk álul elkövetett Ijctúrtiei lonat kővel kénében illuit be, Miit kcmeggel legiutcalunk e helyen.
— Néptombola. A pénzügyminisztérium a Nagykanizsai Általános IfjusagképzŐ Egyesületnek folyó évi szeptember H án tartandó nagy uéptombola megtartását engedélyezte.
— A Katholikus Legényegylet estélyc Keb
ruár 4-én tartotta a Legényegylet idei szépen sikerült farsangi estélyét. A műsor egyik-másik száma valósággal művészi pont volt. Két számmal szerepelt az Irodalmi és Művészeti kör népszerű dalárdája, illetve kis dalárda Gürller Ferenc lelkes vetélésével. A kis dalárda kuruc dalokal adott elő lelkesítőén. A dalárda pedig Kruáni bordalát énekelte művésziesen, óriási hatással. Yihsros tapsot kaptak. Sterneck Zsigmoud zenetanár két satát szerzeményű zongora-darabjáuak előadáséval uövulto ¦ eddigi sikereit. A „Magyar Sziv indulóban sok magyar érzés nyilvánult meg a németajkú zeneszerző részéről. Érzésben magyar ember az, aki annyira visszaiudja adui dalaink lelkesítő Illemeit, ritmusait. Művészies volt a Magyar Raphsodia, melyben bőségesen csillogtatta a mester zeneszerző kvalitásait. Sok tapsot kapott. Az első számnál Kperjesy Gábor a mulatság lelkes rendezője, harmouiumou kísérte a mestert. A felolvasó asztaluál Törzs Kálmán aratott sikert ötletes és humoros felolvasásával, A a Farsangi Hiradó" cimü beszélő újság előadásában dicséretesei) buzgólkodtak a sikerért Orbán József. ("vetkó Annuska. V i-z e 11 y Sándor, T o p 1 e k Sándor, Horváth Z János és Balog János. Megtapsolták őket. I) á v i-dovies Lajos melodrámát adott elő hangulatos cigányzeue kíséreltél. — A műsor befejezése után kedélyes táncmulatság köveikezeit.
— A .Dunántúli Közművelődési Egyesület" a nemzeti művelődésért hurcol, kisdedóvó intézetekéi és nyári menedékházukat állit fel. nép- és vándor-könyviárukat létesít, tanítókat és lelkészeket jutalmaz, kik a magvar nyelv lerjesztésébeu érdemeket szerezlek s minden eszközzel közrehatni igyekszik a művelődés terjesztésére s a nemzeti szellem ébrentartására ii Dunánlul. — V. nagy feladatokhoz kicsi még vagyoni erőnk, azért szükséges, hogy a hazafias magyar társadalom minden rétege nemes áldozatkészséggel támogassa egyesületünket. Ez bátorít lel minket, kik a Dunántúli Közművelődési Egyesület ügyeit vezetjük, hogy az érdeklődőket arra kérjük, méltóztas-sanak megemlékezni egyesületünkről, mely méntél-évtized óta nehéz munkát végez s nemes célokat szolgál, de nagy céljaihoz képest nagyon is csekély anyagi eszközzel rendelkezik. Nem kételkcdüuk abban, hogy a társadalom hazafias érzése meg fogja találni a módot, a melyen az egyesületei velünk szolgálhatja A I) K. K.-beu a tagok kötelezettségei a következők: ai az örökös tag iionit korona alapítványt tesz, b) az alapító tag SOQ korona alapítványt tesz h azt öt év alatl befizeti, c) a pártoló tag öt év almt Összesen too korona fizetésére kötelezi magát d> a rendes tag legalább to egymásután következő évre 4 korona évi tagdíj fizetésére vállal kötelezettségei, ej gyámolító tag. ki bármilyen adománnyal iárul at egyesület céljaihoz. A tagsági dijak a Magyar Leszámítoló és Pénzváltóhaukhoz (Budapest, Dorottya-utca t>. sz. a. i küldendők, de elfogad adományokat bármely lap szerkesztősége is, a tagsági bejelentések pedig a D. K. K. titkári irodájához. (Budapest Akácfa-ulca 0.1 iutézendók „
— Végzetes vadászbaleset Komoly vadászbaleset érte Ferincz György bajánházi földbirtokost kerkakutasi vadászterületén. Cserkészéé közben megbotlott a lába, Ferincz György a földre bukott, miközben a vállán levő fegyver mindkét ravasza elesettéül és a puska elsült. Az egyík golyó u szerencsétlen földbirtokos hóna alatt a testébe fúródott és életveszélye* sérülést ejteti.
x liter Jamaikai rum go kr. z csomag finom törmelék-tea 30 kr. Kapható a Drogériában Nagykanizsán.
M t el a d u n k
• ¦ darab Bazilika 5 „ Jó szív 0 „ Magyar vörös kereszt 5 „ Osztrák 5 „ Olasz
5 „ Erzsébet sanatorium
rsjcgyel 24 részletre havonkint K. 7\' —
24 „\' „ 3—
24 , 8\'80
24 „ p „14-
24 „• 12-70
24 n , 8 —
Már az elsó részlet lefizetése után minden nyeremény a vevót illeti meg. — Minden egyéb sorsjegy ís kapható nálunk ily módon. A fél vásárolhat sorsjegyeket tetszése szerinti mennyiségben, azaz öt darabnál kevesebbet is és kívánsága szerint 12 vagy 18 havi részletre is osztjuk be ezen kedvezményt.
KERESKEDELMI ÉS 1PARB4NK-RÉSZVÉNITARSULAT NAŰTKANIZSÍN.
I»c6. FEBRUÁR 10.
Dalilnnep Nagykanizsán
1906. augusztus iq. és 20-ik napján. —
— Saját tudósítónktól. — K héteo sem szünetelt a Dunántúli Dalosszövetség vezetőségének működése. A szép ünnepség részletei lassankiut mér kibontakoznak. Híreinket itt adjuk:
Az elszállásolási bizottság. A műsor művészi részének elintézése mellett nagy szerepet játszik az érkézé dalosok és előkelő vendégek elszállásolása. Körültekintő, gondos munkát kivén ez. Deák Péter rendőrfőkapitány, az elszállásolási bizottság elnökére nehezedik e fontos kérdések megoldása, ki bizton tudjuk, hogy mindent et fog követni, ennek minél uíkeresebb keresztülviteléért. Az elszállásolás elintézése azonban még sem fog nehézségekbe ütközni, mert ugy értesülünk, hogy városunk több vendégszerető családja már most felajánlotta otthonát az érkező vendégeknek.
A verseny sziulielye. A verseny sikeres lefolyásának egyik szintén fontos része; a verseny színhelyének megválasztása. Két terv merült fel eddig. Az egyik, hogy a nyári színkört e célra rnegnagyoh-bitsuk. Kövessy Albert színigazgató már tavaly foglalkozott e tervvel. A Dalosszövetség választmánya e tárgyban megindítja a tárgyalásokat Kóvessyvel az aréna tulajdonosával, ki bizonyára segítségére lesz a Szövetségnek, hogy e kérdést ilyenformán BÍkeresen megoldják.
A látogatók szórakoztatása. A dalüunep művészi műsorán kívül gondoskodás törléuík arról is, hogy a dalosok kellemesen érezzék magukat városunkban. Sem említve itt az ismerkedési estét és a hivatalos bankettel, mely a daltársi szeretet fokozásán kívül szórakoztató célt is szolgál — az Irodalmi és Művészeti kör népüuuepet ís fog rendezni a dalosok tiszteletére. A népünnepély jótékony célra lesz. *
A Nemzeti Szalon és a daltítmep. A Nemzeti Szalon, miut a „Zala" megírta, Nagykanizsán váudorkiállilasi óhajt az idén tavasszal rendezni. A dalilnnep egyik hite most azt az eszmét vetette fel. hogy jó volna tán a tárlatot a dalüunep ideién rendezni. A megnyitás napját a dalüunep első napjára tennék az esetben. A tárlat maga is közönséget hozna be a városba és viszont a dalünnepre jövő közöuség eredeti festmények megtekintését élvezhetné, sőt ilyent vásárolhatta is. Szóval a Szalon augusztus tizenkilencedikén megnyíló tárlatából, mint a Szalon, mini pedig a dalünnep vezetőségének hasznára lenne. Az egyik anyagi hasznot remélhet az idegeuforga-1 lomból, a másik pedig gondoskodva a vendégek némi szórakozásáról, sőt mondjuk művészi érzékének nemesítéséről, Ez a terv, mint feutebh jeleztük, még nem hivatalos, de lehet, hogy egyik legközelebbi választmányi ülésen tárgyalásra kerül. Kzesetben a Nemzeti Szalon véleményét fogják ez ügyben kikérni.
U U I KÖZLÖNY
vallottak. Hérics Tóth Lajos dr. vád- és Fried Odón dr. védbeszéde után az esküdtek igazmondása alapján % és fél évi börtönre Ítélték a vádlottat.
ij§ A zsaroló- Kedden Makár Fülöp \'?4 éves felsöszemenyei lakos bűnesetét tárgyalta az esküdt bíróság, kit a közvádló a Mik 3.4 §-aban ütköző kétrendbeli rablás bűntettével és a Htk. :ii4. ós 6\'>. §8-szakaszaiba ütköző rablás büntetlenek kíséretével vádolt meg azért, mert I9GQÍ évi október 2$. Alsó-szemenye község határában több embert megtámadott és tőlük bort és pénzt követeli, óket inegszurással, lelövéssel fenyegette.
A tárgyalási eljárás befejezése után. melyen Neusiedler Antal törv. bíró elnökölt, az esküdtek csak zsarolás vétségében mondották ki Makárt bűnösnek. A kir. törvényszék ennek alapján ót 9 hónapi börtönre Ítélte, melyból leszámítják a a havi vizsgálati fogságot.
St) Az agyonvert sógor. Mult év november 30-áfl történi, hogy Andrasek József és (iyörgy petri-vetiléi lakósok, midőn a faluban épeli őr szolgálatot tettek, agyonverték sógorukat Márgyelkó Páli. Kme tetiűkért számoltak szerdán az esküdihiróság előtt. A tárgyaláson Knorr Kálmán (orv. biró elnökölt Az elsó vádlottal Bród Tivadar dr . a másodikat 8«hWarc Adolf dr. védte. — Az esküdtszék verdikt alapján a bíróság Andrasek Györgyöt felmentette, ellenbeu Józsefet bűnösnek mondta ki s H évi börtön bű nte lés re ítélte. Az ítélet jogerős.
Agyonszúrta testvérét. Csütörtökön foglalkoztatta az esküdtbiróságot Réty (iáhor keretnyi lakos bűnügye. A bíróság elnöke dr. Neusiedler Antal volt. Védő dr. liosenberg Dezső ügyvédjelölt. Orvos-szakértők dr. Szigeti Károly és dr. Schwarz Károly. Az eset a következő: Mult év november ü-én Kere-cseuy községhez tartozó Fehérhegyen gyűlése volt a szólló-tulajdonosoknak. Itt találkozott Héty Gábor testvérével Pállal. Testvérével már régen rossz viszonyban volt. mert egy alkalommal váltóját nem irta alá. Itt a nevezett hegyeu gyűlés mán Kéty Pál kissé többet ivott s pincéjében hevert, Kzt az alkalmat felhasználta Kéiy (iábor gyilkos szándékának végrehajtására. Lassau beosont a pincébe s olt zsebkésével az illuminált állapotban lévő testvérét halánt.kon szúrta ugy, hogy másnap belehalt sebeibe. így került leslvérgyilkossággal vádolva az esküdtbíróság elé. Itély (iábor ö évi börtönre lett elítélve.
A légrádí rablók. Lft06i október Mü-ikáii reggel a rovott előéletű Lázár Mihály és Benedek Istváu légrádí lakosok betörtek Zummer Mihály jómódú légrádí gazda házába és ót. valatnínl nejét megtámadlak, fojtogatták, ütötték, verlek. Zsumme-réknak azonban sikerült u szomszédokat fellármázui A tettesek elmenekültek ugyan, de még aznap letartóztatták őket és tegnap ült felettük törvényt a nagvkanizsat kir törvényszék, mint esküdtbíróság. A ádiottakal 1 —1 évi börtönre ítélték.
KÖZGAZDASÁG.
TÖRVÉNYSZÉK.
í§ Versengésből — gyilkosság. Gőzé Ferenc keszthelyi pékmesternél dolgoztak mult évben Horváth János és Szabó István peksegédek. Szabó volt az úgynevezett „elsó segéd," amit azonban Horváth nem akart elismerni, sőt még civakodott is gyakran vele. Knnek a verseugésnek mult év december 16-án rövid uton véget vetett Szabó Istváu: a mítsam sejtő alvó Horvátból fokosával fejbeverte, aminek következtében ¦z meg is halt.
i; A tárgyaláson, melyen Wéber Károly lürv. biró elnökölt, a tanuk többnyire a vádiolt javára
A soproni kiriikiielml it IparUmara köréből.
A németországi uj kereskedelmi szerzódés éa a kivitel. A Németországgal kötendő uj kereskedelmi szerződésnek f. évi március hó elsejével tör-téuó életbeléptetése folytán kivitelünk a f évi lebr. hóban előreláthatólag a rendesnél nagyobb lesz. A várható nagyobb kivileli lorgalom akadálytalan és gyors lebonyolítása érdekében a 111. kir. államvasutak igaigatósága a nemzetközi áru-fuvarozási egyezmény L>. cikk ;<. bekezdése alupiáu intézkedett, hogy a Néuietbírodalomba rendelt es folyó évi február hó végéig feladásra kerülő kocsírakoinányu áruk berakásához kocsik elsősorban bocsáttassanak retidelke zésre. illetve, hogy a szóbau levő szállítmányok közérdekből soroiikivül továbbiiassauak. Miről az erdekelteket oly fölhívással értesítjük, hogy a kiviielre
rendelt szállítmányoknak a vámhatáron márciuB hó I elseje előli való biztos átjuttatás érdekében a külde-\' menyeket lehetőleg február hó elsó felében adják .vasúti szállításra. Sopron. 1000. évi február hó 3-íkán. A kerületi kereskedelmi és iparkamara.
Hirdetmény. A zalaegerszegi m. kir. állam-.építészeti hivatal zári ajáolati versenytárgyalást hirdet u draskoveci ph-bánia gazdasági céljaira szolgáló istállónak 8421 korona H4 fillér költségvetési összeg \'keretén helul való felépítésére. Krról az érdekelteket . oly megjegyzéssel értesítjük, hogy az ajánlatok leg-; később f. evi február hő 20-án délelőtt tíz óráig a , zalaegerszegi állainépitészeli hivataluál nyújtandók be ; hol részletes fölvilágositások is nyerhetők.
Uj takarékpénztár. A földváuárló kisgazdák hitoligényeí annyira felszaporodtak, , kogy Nagykanizsán ismét takarékpénztár alapításával foglalkoznak, bár a városban van takarékpénztár és két bank, az Oszlrák-| magyar bank fióktól eltekintve. A takarók-pénztáralapitóknak sikerült dr, Sim&y Aladár \'személyében kiváló szakéról/az/ alapítandó intézetnek megnyerni. A jöyendó takarékpénztár programmját ugyan még nem ismerjük, de. feltehető, hogy uj közgazdasági eszméket fog életbe léptetni és nem lesz a szó szoros értelmében vett versenyintézete a mar meglevó takarékpénztáraknak.
Az uj intézet elnöke Remete Géza ügyvéd : alelnöke Rosenberg Kiként lesz. Dr. Havas Hugó. ileiiai Jenó kereskedő és kamarai tag. Irmler József. Rothschild Zsigmond magánzók, dr. Krcisler József ügyvéd es Leíiuer József kereskedő pedig ígazg. tagok Lapunk egyik barátja az alapításról irja : .Hétfőn délelőtt valami dolgom akadt a Gazdasági takarékpénztárban. Míkor benyitottam az ajtón, meghökkentem a nép sokaságától, mely ott körülállla a rácot. Ha elmentem volna a többi takarékba, ugyanennyi vagy taláu még több embert találtam volua miut ebben az ifju. de nagyon izmos pénzintézetben. Leginkább a főldmivelö osztályához tartozó emberek szorongtuk olt. Az ég tudja, hányszor fordultak már meg a pénzintézetnél, először míkor kölcsönt kérlek, másodszor ügyvédjükkel, míkor a köt-rsönt folyósítottak, aztán mikor a kölcsönt fölvették és végűi mikor kamalot Űzetnek. Az atyafiak koráu indultak el hazuliól. hogy elvigyék az esedékes kamatot. Messze laknak Most könnyen fizetik. Az adó nem esedékes, a termény, a baromfi, marha, fa, te| !6 árou kell el lll az ideje, a földvásárlásnak. A föld 1110-t jövedelmező, még kölcsön árán is. Nem természetes hát. hogy szaporodnak a lakarékpénztárak. Ks ki merné állítani hogy az 111 takarékpénztárnak, a Néppéuztáruak nem olyan |ól megy majd a dolga, mint a régieknek í
A szén drágulása. Értesültünk, hogy a szén ára ismét LU llllérrel emelkedett inétermázsánként. A drágulás okának a trilaili széustrájkot mondják. A szén1 .\'reskedók is drágábban tize lik a szenet, jogos tehát, hogy a fogyasztó is \'2 k. tiO f. Űzessen méter-mázsiiuként. A nagy széudrágaság ellen a kö*zönség is frontul csinál. Csoportok állnak össze és hozatják Tatáról a tojás-brikett szenet, melynek alig vau hamumaradéka. F. Iió 7-én ís láttunk nagy társzekereket, megrakva ilyen tojás-brikettel. A tojás-brikettet itl helybeu ezelőtt két évvel 3 koronáért adlak métermázsáukéut, de vaggouszám hozatva méter-1 csak !1 korona 88 fillérbe kerül. Nagy előnye az is, hogy magyar szén.
AZ EGYEDÜL ELISMERT KELLEMES IZÜ TERMÉSZETES HASHAJTÓSZER.
zalai közlöny
19..0. kkbruar 10
Parasztok mint fakercskedők. a közönség sokat panaszkodik a fa óriási drágasága miatt. a lapok híradása szt-rint e lótartó fuvarosok valósággal kartellre téptek. Nem ineme-k fuvarba, hanem ma guk vásárolnak fát és azt busás nyereségre eladuák az itteni piaion. Azzal mindnyájan tisztában vagyunk, hogy ez tarthatatlan állapot. Örömmel kell fogadnunk minden halósági intézkedést, mely a baj megszüntetésére iráuyul.
Meglepetéssel fogadta azonban a közönség egyik laptársunk fenti című cikkét, amelyben, miután az! bizonyította, hogy a lótartó fuvarosok beálltak kereskedőknek a kövelkezóket írja:
.a rendörök minden paraszt-fak«-reskodönek
nevét, lakhelyét és a fa beszerzési forrását
feljegyzik, és ha adókivetésre kerül a sor,
ezen adatok fogják a megadóztatás
kulcsát képezni."
a rendörségnek az adókivetésbe való bele-avatkozása nagy meglepetést keltett. Többen kifogást emeltek nálunk eme intézkedés ellen, melyben a rendőrség hatáskörének túllépését látják, ami esetleg precedens lenne a jövőre.
Kgyik munkatársunk eljárt ez ügyben és a kuvotkezŐ kijelentést kapta: Nem adóemelés, hanem iparkihágási eljárás megindítása céljából indította meg a rendőrség a vizsgálatot. Az adóügyekbe a rendőrségnek nincs beleszólása, tehát adatokat nem gyűjthet e célra. ez esetleg az adókivető bizottságnak lesz teendője.
a rendőrség által megindítóit kihágási eljárás elleti azonban uem lehet kifogást emelni. IIa tényleg megállapítható lesz, hogy a kisgazdák állandó kereskedői foglalkozáskénl űzik a faeladást, akkor bebizonyítva lesz az ipari kihágás, mely büntetendő.
Allatvásaraink fellendülése. a nagykanizsai állatvásárok forgalma ez év elmúlt időszakában váratlanul fellendült, aminek okát a kereskedelmi szerződésben beálló változásban kell keresnünk. Szállítanak innen a fővárosba és Magyarország több vidéki városába, de legtöbb Ausztriába és Németországba lesz szállítva. az állatvásár fellendülését élénken illusztrálja a következő néhány adat: 1906. évben:
Adás-vételre került januárban ló szarvasmarha es sertés összesen — — lolti darab. Kbból a január \'Jlt-iki vásár forgalma volt felhajtásban: szarvasmarha — intő darab, tó — — — 390 n Kiadásra került: szarvasmarha , 517 , ló — — — 114
1906. évben:
Adás-vételre kerüli januárban ló, szarvasmarha
és sertés összeseu: — — 3840 darab Kbból a január 29-ik vásár lorgalma volt:
felha|tásban : szarvasmarha - 9188 darab,
ló - — — 42i
Kiadásra kerüli: szarvasmarha ; iu5 ,
ló — — — 189
az ideí januári vásáron tehát több eladás történt: _ _ — — ,,<;:j darab állattal.
az idei egész január hónapi adáN-vétel pedig több volt — — — \'20*4 darab állattal.
Közgyűlés. a Zalamegyei Gazdasági Takarékpénztár Részvénytársaság Nagykanizsán február hó 4-én k.Islván elnök elnöklésével tartotta IX. évi rendes közgyűlését. a közgyűlés az igazgatósági és felügyelő bízottsági jelentéseket tudomásul vette, jóváhagyta az\' üioö. évi számadást és mérleget. A rendelkezésre álló összesen 79.981 kor. 27 hl! aég Összeg a következőleg kerül felosztásra: igazgatósági jutalék — 10.40(1 K
tartalékalapra — Ifi.28!)
külön tartalékalapra — 4.000
nyugdíj alapra — — -4.it(;6 .
gazdasági es egyéb közhasznú célokra — 1.000 „
a felügyelő bizottság díjazására 1.200 „ osztalékra gfilj darab részvény után
á 12 korona — — 30.000 . jövő évi nyereség számlára — 13,1118 „
A balatonparti vaaut. A hétfŐÍ közgyűlésen kerül tárgyalásra a balatonparti vasút ügye. A miniszter tudvalevőleg megsemmisítette a vármegye ama határozatai, melyben ugy intézkedik, hogy a vbbuI kiépítésre szükséges összeg az útalapból fedezendő. A megsemmisítés következtében Hertelendy Ferenc vármegyénk lemondott főispánja és még többen kérvényt adtak be a megyéhez, hogy a vasulépitést a pétadó megszavazásával biztosítja. Kz kerül most döntésre.
A Zala vármegyei Gazdasági Egyeatllet folyó hó líli-án Zalaegerszegen rendes évi közgyűlést tart. A közgyűlésen Füredi Lajos in. kjr gazdasági szaktanár előadást tart a kender- és lentormelésról és annak értékesítéséről; és Lehne Hugó orsz. képviselő előadást lart a fogyasztási és értékesítési szövetkezetekről.
V KG YES.
— Egy népsxer. A .Moll-tVIa iói boraieti* aliai a betegeknek «KY *!\' a]Y I7*ipb»u\'">i mial °\'e*° **yujt*tlk ktfitvenye* t* cauiot hántatmaknil, scliekníl ea öaganalokDaL Kgy uveg tra iiiaiiiannl egyilH k. 100. S*eiklltdí« naponta utánvétellel Moll A. KyoKyMere^, c» ít klr. udvaii *«ilHl6 által, BíCí, 1- Tuthlaubeii ». A vi-léki gyögy.ieriatnkhan ét anyag-kerctkc<lenekl>en hattmuotUn Moll-féla , ¦ .mnOny kérendő ai 6 gyárt jelvényével et alaliaiaval.
IRODALOM.
* „A J\'\'- •" N< Mt/Ct An\\:\' k-.mvc
, nagyarányú geneologíai lexícon-vállalal indult meg, melynek az a célja, hogy a XX. századbau élő magyar nemzet minden egyes tagját életrajzBzerüleg megörökítse a jövő, a történelem számára. A számos | kötetre tervezett mtl díszes alburaalakban jelenik meg, . melynek remek kiállítása a „Globus-műintézef-et I dicséri, a rendkívül érdekes, költői lendületű szövegrész pedig Kulcsár Béla szerkesztő ízlését és gondosságát. A mű arany és ezüst vászonba vont, .színes dombornyomást! táblája már maga páratlan ékességévé testi a szalonok asztalának. Belsejét ihletett alkotású allegorikus képek díszítik s arcképek elhelyezésére alkaimas albumlapokat és a családi események följegyzésére szolgáló, ékített kartonokat is tartalmaz, i hogy minden családnál valóságos ereklyévé tehessen, ugy mint apáinknál a biblia. Kunok a páratlanul álló családi albumnak előfizetési és megrendelési ára 10 korona, boltí ára 20 korona. Minden elÓfizelŐ vagy megrendelő azt a befejezett egészet képező kötetet kapja meg, a mely saját életrajzát tartalmazza. Kzzel a műbecsü és tudományos értékű miivel nemcsak életünket örökíthetjük meg utódaink kegyeletének, hanem jót is cselekszünk ; mert legközelebbi kötetének tiszta jívödelméból .¦¦ százalékot a póttartaléko-isok családjainak segítésére adományoz a kiadó. „A -Magyar Nemzet Anyakönyve1* szerkesztősége és kiadóhivatala: Budapest, VIII. Itákóci-ulca 4. szám.
FSmuobtttri: tíáapAr Rila.
Kéziratot nem ad vissza a szerkesztőség.
Filiará selyem
«0 kr-iol 8 Tri 70 Itr-íz mele reo kitt blouiok "ruháknak — UtrBMtia #• már .L-h,.,.],., H báiboi -.- illiti i. Sngj miDUgyOiirmfny
¦.. ¦ : r 11 . |, „ , 1,. , „ -,. | r ZUriOfa.
nyere-
76 fili.
74 .
Nyílt tér.
Ital Átall kó/lAltekírl n.m ixerkt-iiifiK\'ic
t.II.I relrló.íéfet i
A Szinye Lipóczi Lithion-torrás
MM sikwiül lite.\'iiill.illk
Salvator
ftt-, híiüuhúltjaij- ís kfikCvittijbítilllraak ¦ :I.ti. hiigu-dara ét vlztlill aihthu4gikn*l, a exaktoi hégiiraAl, továbbá a IfgzS éa tmtaxutii ikarVflli hurut álnál, Hútfyhayjtó h Bt t Ab ti 1
ftm*»Uil filaria (¦tiilhell i
ütniliir-\'orrU\' ijit:-?ilu\'i-/.iii.u Eptritjtm.
Hazai termék!
Legtisztább természetes
Számos orvosi szakvélemény alapján kitűnő gyógyhatású
höszvény. húgysavas lerahődások.
pmor-és Délbetegségeknél. Különlegesség gyomorégés ellen.
Forráslgazgatósag Sóskút, Vasm.
Vegyenek csak
^oLf^^yánsárczÍpo
Valódi /™\\ héromazögü caak bgan/tikTpemV védjegygyal
Kapható MILTÉNYI SÁNDOR-nal.
ThiolB sDványiló Rnrája
ismert halói kfllOnlegesség kövérek részére. Csomagja 2 korona. Megrendelhető Tőrük i.mí gyógyszerésznél Budapest. Király utca
HIRDETÉSEK FELVÉTETNEK E LAP KIADÓHIVATALÁBA*.
12.
190C FEBRUÁR 10.
ZALAI KÖZLÖNY
7
HIRDETÉSEK.
14t7G.,lkv. 1906.
Árverési
hirdetmény.
A nagykanizsai kir. törvényszék, mini ikti haló-nig közhírré teelí, hogy S|.iiz Mária Öiv. Asztalos Gyuláné mint kiskorú Asztalos Gyula és Kouslnoiin t t. gyámja végrehajtatnak Deák Péter mint kiskorú Deák Zoltán, Lajos, Endre és Gedeon törv. képviselője végrehajtást szenvedett elleni .H\'Jfi kor. 84 fillér töke, ebnek 1908. évi március hó 88. napjától járó 5°n kamatai, 192 kor 7i> m; per, 18 kor, felebbe-
zésí. 20 kor. 50 fillér végrehajtás- kérelmi, 23 kor. KŐ fillér árverés kérelmi és a még felmerülendő költségek iránti végrehajtási Ügyében n nagykanizsai kir. törvényszék területéhez tartozó, k a nagykanizsai 2*193 sz. tjkvben foglalt ¦ 2218, 2214. és 2212. hrsz. ingatlanoknak kiskorú Deák Zoltán. Lajos Endre és Gedeont mint néhai Asztalos Murin jogutodait illető Vi része IH91 kor. becsértékben igo6. évi március hó g napján délelőtt ro órakor
ézetl ikvi hatóságnál Uroszván üvula felperesi Ügyvád vsgv helyettese közbenjöltével megtartandó nyilvános birói árverésen eladatid fog.
Kikiáltási ár a fentebb kitelt hee-ár.
Árverezni kívánók tartoznak a bersár lo",.-át kés/pénzben vagy óvadékképes papírban a kiküldött kezénél letenni.
A kir. törvényszék mint tkvi halóság.
Nagykanizsán. 1905. évi december liú I.-. napján.
I8ö61./tkv. 1906.
IrVá\'lM**! lilrilHlllt*ll>.
A nagykanizsai kir. törvényszék, mint tkvi hatóság közhírré leszi, hogy Szalay Lajos Ügyvéd végrehajlatónak Herceg Katalin férj Németh Jánosué végrehajtási szenvedett elleni Uio kor. tÓke, ennek 1906. évi február hó 26. napjától járó ,V „ kamatai, I fi kor. per. 13 kor. 20 fillér végrehajtás kérelmi költség, továbbá ;iti kor. 30 fill. tőke, ennek LB05-évi május 24. napjától járó íi" „ kamatai. 9 kor. 70 fill. végrehajiás kérelmi. 17 kor. 80 fillér árwrés kérelmi és a még (elmerülendő költségek iránti végrehajtási ügyében a nagykauizsai kir. törvényszék területéhez tartozó, s I, a nagykauizsai 143. sz tjkvben ¦ I 53. hrsz. a. felveti fi8H. népsorsz. ház, udvar és kert 1422 kor. 2. ugyanezen tjkvben t ¦l\'.\'ni b hrsz. a. felvett lét a gondotaí nyugoli dűlőben 90 kor. :i. a nagykanizsai R2 SÍ. tjkvben \' 1559. hrsz. a felvett rét a gondotaí nyugoli dűlőben I fi kor. becsértékben
1906. evi március hó 5 napján délelőtt 10 órakor
ezen tkvi hatóságnál végrehajtató felperesi ügyvéd vajey helyettese közbeiijötlévol megtartandó nyilvános birói árverésen eladatni fog.
Kikiáltási ár a fentebb kitett becsár.
Árverezni kívánók tartoznak a beesár lo\'.-át készpénzben, vagy óvadékképes papírban :t kiküldött
kezéhez letenni
A kir. törvényszék mint tkvi hatóság Nagykanizsán, 1905. évi november hó napján.
^ <}fc> ^ ,^
\\ lS9ti&. tkv. IftOfi.
AiwréHl li.nl« Imi ny.
A nagykanizsai kir. törvényszék mint tkvi hatóság közhírré teszi, hogy dr. Toboly Gyula ügyvédnek, mint kiskorú Szálai Jáuos, Mári, József és Rozália tkvi tulajdonosok részére árvaszékileg kirendelt goiiduokuak, Zalavármegye árvaszékének 42I0& 905 sí. véghaiározata alapján előterjesztett kérelme folytán a nagykauizsai kir. törvényszék területéhez tartozó s a knrosi 8 5 sztjkvbeti AI. 80 hrsz. a. felvett 29 népsorsz. ház és udvar tfioO kor. becsértékben lii 6 evi márczius hó 3. napján délelőtt 10 órakor K-ros Község házánál
dr. Tuboly Gyula ügyvéd vagy helyettese közbenjöt-tetMl megtartandó nyilvános önkéntes birói árverésen ullBatni fog ós pedig a végrehajtási lörvéoy 204. §-a alapián akként, hogy Hzen Önkéntes árverés a jelzá-lógna hitelezők ellenében végrehajtiísi árverés joghatályával bir. —
Továbbá tekintettel arra. hogy az elárverezendő ingatlan felerésze Kész Borbála özv. Szálai Jánosoé javára 1828/904 iklt-z a. özvegyi haszonélvezeti szolgalmi jog. — ezt megelőző raugsorozatban pedig jelzálogos követelések vannak bekehlezve, ugyan azért a fenti ingatlan ezen haszonéiivzeti szolgalmijog fen-tartúsával bocsátlaiik ugv&u árverés alá. de ezen ár-veres csak az esetben le.sz juglmiályos. ha a szolgalmijául ineg.<ló/,ö kóv.-ielés.-k fedezésére, szükségesnek mutatkozó 2800 korona vételár beigértetik; elleukezó esetben az árverés hatálytalanná válik és az
Ingatlan a eaolgalml jog jóváhagyása, nélkül fog elárvereztetni.
Kikiáltási ár a ft-ulebb kitett becsár. Árverezui kívánók tartoznak a becsár 10\'Vát készpénzben vagy (radékképea papírban a kiküldött kezéhez letenni.
Nagykanizsán, a kir. törvényszék mint tkvi hatóság 1905. évi november hó *>2. napján.
yf/T Hooh János imakönyve l forint 20 krtól 10 forintig.
T. CZ.
NAGYKANIZSA, igofr február hó
\\\',t.:y,,l; hnlor legalkalmasabb
I J i * 0 i K TIR9TAKKSL
dúsan1luls/.ci olt üzletemet szíves Ügyeimébe ajánlani.
HakUrnniim képes könyvek ?1 IQuiági Iratok minden nem és koi Málnára ajándék é» dlaimúvek, pompái kulcsú imakOnyvok, emlékkönyvök, dlulavólpaplrok, írószerek, lárcza- és fali-naptárak, láriae-Jálékok, legújabb hangjagyek, nagy választékban találhatók. A hazai irodalom cyongycin Ittvül a némát irodalom keresett műveli Is beszereztem, ugy, hogy minden tckintclbcn módot nyújtok becses iscnvcmck kielcgii •¦ éi,¦.
Ili alkalommal nlves ligyciméhc ajánlom
HARSSZERKERESKEDÉSEMET
a hol különösen u lanuló ifjúság szamara szolgálhatok hasznos M maradandó becsű ajándékokkal. Zenélő müveket éa mechanika) hangszereket, melyek díszen njnndckokal képeznek, szintén raktáron initok s esetleg téíizlclllzctcsrc is sziveién átengedem. Továbbá legyen szabad Ifibb 11) bclufajból dúsan felszereli
leiriiiiiiíiAT
becses Ügyeimébe ajánlani. Névjegyeket, eaketéai és báli meghívókat ízlésesen és juiányca Irakért kenitek e>-
Uilctcmel azivea jóakaratába ajánlva vagyok
mely liizlelcitel
IFJ. WAJDITS JÓZSEF
könyv
hangszerket eakedó.
ToljOBDii rolHBorull mos te rh ősre dü isjon flnom kivitelben, kitünö bana-g-al, vonóval 6» snrhuto tokkal CSAK IO FBT.
,onság
1
A hol zongora nincsen, tí gyönyörű zenét liallg;>lni és tánczulni szrivinck, ott DélkŰlOzhetlei) a
^.\'„MIGNON" «á)
szalon tenálí mii. mély » logbosszabb operátat, láncz-zrnet Blb. haogjefryril jáiszik
t tánc-zsnét megszakilis nélkül szslgiltalja. Ára 25 és 33 forint. Vsndéglősöknek nagjon (ontoi.
Pallas uagi l.esikona 18 kötetben félbórkötésben ára 96 frt.. részlellizciiif-re is megkapható.

ZAUI KÖZLÖNY
1906. FBBEDAB 10.
Kitilntetva i legmagaiabn érmekkel „Grand Prix" St. Leuai világkiállítás 1904
KÉRJÜNK CSAK
GLÓBUS\'
TISZTITÓ-KIVOHA TOT,
mint ezen áhra, miután aok értéknélkOli utánzat leiz kínálva.
KktciIUII Kji.li»: fillx Nchuli Jiiii. AH..(I.», Ktm a. I.ulpilr
Mühlo Vilmos
08. éti kii. udvari szállító Temesvár.
Nagybani tenyészetek kivitelre. Mag é.s növény, rózsák, fák, Útlevélnek. Pa- éa uövénycsemeték.
A legjobb magvak és virághagymákat;
A legszebb növényeket, rózsákat, divatvirágokat;
A legnemesebb gyümólcB . disz- és sorfákat.
(02 holdttrOlata faiskolák.) Mindent saját nagy tenyészeteiből. l\'oslskölegek magvakkal 5 kor. felül bérmootre. MQhle iij .Tanácsadója" vevőknek ingyen,
Pompáa rdarjagyiák vavOknak kívánatra.
SZŐLŐVESSZŐI
A világhírű
„delawAre
adja a legjobb bort 1 Oltani) permetezni nem kelll
A szőlészet kincse 1 A phyloxerának ellent áll!!
Leírásai és árjegyzékei ingyen toldunk bárkinek!
Szöl&oltvAnyok mérsékelt áron kaphatók I
NagyninnnyiségO simli ís gyökerei Doln-wáre. veaszó t\'lailáa I
Cim: Szigyártó ós Takáts
Btólötelep tulajdonosok.
Telep: ALSÓSEOESO. — Központi iroda: FELSÓ SEGESD Somogymegye.
SUCHARD
¦ |f| kitűnő étvágyfokozó Mll -asztali italt óhajt
AKI gyenge, lábbadozó,
AKI ideges, álmatlan,
AKI vérszegény,
AKI sovány,
AKI szoptat,
AKI tüdőbeteg
ne iiiiilHsmii el saját érdekében & kitűnő hatásúnak elismert és rendkívül tartós.
ERKULES 0 R
maláta-tápsör különlegességet inni
| h ¦ laü oh rondáival t*r-
U
I onibUlba ŰUIIUÍIIU talapon.
Telefon aa-07 írJeg-ysAk lngyon.
Vldnkro poatAn küldünk 6 kg. prob*küldeu)öuyt
(O Uv*>k utánvéttől.) Pfhaktfe NaajkanlMas): IELTICH it IIUF ttanl -BgyMUl koaiállomásra buaak, houy MllOt JIÍIEF ír
Uvihatmlajdonu* a hlmuve* HeieulewAit n. t, laiogsló von.líuelnok kitr«h.i*.M>an UUsálÖM kl«*ol|LallalJa.
{ Kapható ji.;n.i.-u
iBfro-. rusaorkoroMkotloab véht \'
iryobb osa ____jkedo----
i./.i . ¦¦ :i-|.¦¦„¦!\'. 1,..
A REKLÁM
Allavndd, éitiierQ á- Ogye* reklámosáé minden gyári, kereskedelmi, ipart vállalatnak, Dzletoek a lelke, ragója, at éltető eleme.
Ilogyaa, hol én mikor hirdethető a leg-ttikereHebben, legjobban éi legolcsóbban, meg-
AllítláiiOiS Tiuliisifo
hirdetési oaatáiyáJiai
lilíjdoDvi LEOPOLD GYULA mrkeuUi
BUDAPEST, VII.. Erztébat körút 54,
abo) kiváló arak ért elemmel, odaadó lelkliamere-leaaé|(gel, pontossággal és olcsón astkOrfilnek hirdetetteket ás reklámokat az összes budapesti, vidéki éa külföldi lapokban és osptárakban.
ír
KSlUégvetéaek As tervezetek ingyen I
Kiindul*. Il..v..tml lei.
¦uab.1.,.
Francia vonal.
Kény(ilinos, nyors utuáa, kltünÖ sllálá, bor éi tl korral. Utaió-Jagyok mlndan állomásra az ouros amarlkal vasutvonalaikon aradat! árakon. Bővebb felvilágosításul Ingvan *• bármontva szolgál
Francia vonal
vien. iv., Wanrlng.rg. 8.
[fjQj mindi* (lgyf!.mrB*ri..
y) S,"\',,,"ll"íi
Globin
a legjobb és legfinomabb czipóliszH.ószer
4047
ZALAI KÖZLÖNY
Megjelenik minden szombaton.
ElAnialéal árak: Kk**i i»ro 10 korona, lélém B korona. rj<gveiU»r« 2 korona 60 f. - Egye* "am ára 20 f.
Visszaélések
a tizitíikégtilmégiknél.
kereskedelmi törvénylio/iisutikbun ../ idők folyamán már óg^ló kérdéssé lett a fizetésképtelenségek, a bukások, u csődök ós az árverésekre vonatkozó törvények átalakítása Mióta a lizetési zavarokkal küzdő Qsleloraberek kó.\'.ött szinte szokássá vátt. hogy anyagi helyzetükön bejelentett fizetésképtelenséggel vagy birlolen csódbejulással segítsenek, azóta mi is szinte hozzászoktunk ahlioz, hogy i\'gy i\'sóilosolnél inkáhb ez ulóhliit fogadjuk el ok gyanánt, mint azt. hogy a nehéz vorsenyek-l,»n isinót egy törekvő ós munkás kereskedő jutóit el önhibáján kivül a vagyoni romlásig.
A kereskedelmi éleiben a esodiöinegek összevásárlásánál követett eljárás körül rettenetes állapotokat találunk: az árukészlet elkótyavetyélése, a csődeljárásnál h\'zctelt drága úgyvédi ós kózbenjárási dijak valóban a végnek a kezdetet jelenlik a mostoha sorsra jutott kereskedőkre nézvo. Ugyan ez az eljárás azonban, csalárdul felhasználva, módot is uvujt kótes eiisztenciáknak arra. hogy ilyképei) nemcsak hogy nyomasztó fizetési kötelezettségeik alól megszabaduljanak, hanem arra is, hogy ezen az utón néha anyagi előnyökhöz jussanak. Paradoxonnak hangzik, de többször előfordult eset, hogy voltak kereskedők, kik minden ujabb lizetósképielenségg\'d jelentékenyen javítottak anyagi helyzetükön.
.Ma már a tdrvóny szigora jobban üldözi e/eket a visszaéléseket, mert tobb másoldalu törvény ós rendelet, továbbá kereskedelmi szokás következtében a hitelt élvező kereskedő Wzonyos nyílt ügyvitelre van kötelezve és
t\'clelü. IMlkAltlS »r. Villányi Henrik
l.a|.\'uhjit»no. e, klal.,:
_írj, wnjdiu j.»>.Nff.
így azokat a jelzett iV/. elme kft az illető kereskedő hitelének elvesztése miatt való félelemben nem igen meri elkövetni. .Mindamellett, sajnos, majdnem nap nap után vau alkalmunk arra, hogy ily hamis bukás esetével megismerkedjünk. Nem szólunk ezúttal e tények büntetendő voltáról, pusztán csak arra mutatunk rá ezúttal, hogy mennyire kellemetlenül érinti egy-egy ilyen estit a* egész piac hitelviszonyait, viszont pedig »/. országban több helyütt megismétlődő esetek, mily rossz hírbe hozhatják a/, egész kereskedelmet.
Kereskedelmi ior vén vünknek az idők folyamán szükségessé vált átdolgozása már kezdetét vette. A csődeljárás azonban még mindig a régi éa könnyei) s/olgaliiti alkalmat csalárd visszaélésekre. K tekintetben igen érdekes a szomszéd Ausztriában kiadott igazságügymíuíszteri rtiidelct. Az intézkedések elsősorban iehetoilennó teszik azt, hogy a csalárdul fizetésképtelenségét Jelentőit adós óbból az esetből hasznot húzzon, továbbá, hogy aoaód aosódbejtitottai anyagilag teljesen tönkre tegye. Az osztrák igazságügy-miniszter szobant\'orgó rendelete szerint a bécsi árverési csarnokban uyilváiiturlási.Lsod ti rendeztek be. hol minden. 1,000 k.-t meghaladó esódiömeg leltári kivonatát összegyűjtik és ugyanon árucsoportok szerint osztályozva a bevásárlási ár ós az áruk becsértékének feltüntetésével nyíl ánosan közzéteszik. Az árverési hivatal a hitelezők megkeresésére a tömeg értékesítésénél a csúitliejutott lakhelyén is közre-múköilik, hol az esetleges visszaéléseknek is elejét veszi ugy a hitelezők, mint pedig az adós anyagi hátránya nélkül. Ha tekintetbe vesszük, hogy nálunk a csődeljárás és árverés
Bi ¦¦¦¦<¦¦¦• löaég Nagykanizaa, 8ugir-ul O.- ¦ : ••¦ Kiadóhivatal éa nyomda: Nagykanlisa, Ilj. Wajdlta. Jóiaafnél Daak-tér I. atám. \\ } Hlrdatéaak dljatabia ajarlnt. Nylltlér aoronkénr-40 f. .-;-.---j--
körül a közbenjárók költségei iiiily rendkívül \' nagyok, ugy már a rendeletnek ezt a részét is igen nagy könnyítésnek kell mondanunk ugy az adós, mint a hitelezőkre nézve. A kúnnlovósógek értékeléséről is tudomást szerezhetnek az érdekeltek a hivatalos nyilvántartás által, ugy, hogy ezáltal a közbenjáró harmadik személyeknek — kiket üzleti nyelven slrohmann-oktiak hívnak - - közbenjárása ís igen nehézzé lett téve. Ugy ez utóbbiak szereplés-, mint pedig a színlelt esőd által való visszaélések esetén a rendelet üdvös intézkedéseket tartalmaz, melyek követelésre méltó például szolgál hatnak; Nevezetesen kizárja a remielet minden olyan közbenjáró eljárását, ki vagy a csődtömeg rovására, vagy pedig a hitelezők egyéb megkárosítása végeit \'szándékozik eljárni. Ily módon a kellő alappal nem bíró követelésekkel való visszaélések egyszer s mindenkorra lehetetlenné válnak.
A vázolt ttj eljárással együtt az osztrák \'. ipari körökben egy csődtömeg-értékesítő szövetkezet alapításával foglakoznak, mely a hitelezők csoportjának számlájára az árverési hivatal közbenjárásával az illető helységben lakó iparosokkal egyetemben, esetleg hitelezés l mellett is, a csődtömeg értékesítését a szokásos elkótyavetyélés helyett megfelelő árban eszközölhesse A csődtömegben foglalt áruk ily módon rendes árban kelnek el és nem használhatók fel aria, amit nálunk a végetadásokból és csődtömegekből potomáron összevásárolt árukkal, általánosan elkövetnek.
Nálunk rendes dolog, hogy ugyanaz az áru két egymás melletti Üzletben nagy árkülönbséggel vásárolható. Sőt vannak alkalmi üzletek, melyek addig állanak fenn, míg
TÁRCA.
A boa.
Itt* VIKTOR UAHU.N
Egy kegyetlenül hideg januári nap estéjén bucién ltmnol jókedvűen futott fel a negyedik emeleten lévő lakására. Nagyon jé hangulatban volt. De hogy ís ne lett volna jó hangulatban, mikor házas-¦¦¦f.r.inA évforduló napja volt.
Lucien Brunol nem volt gazdag ember; sói ez idö szerint nem is volt valami fényes anyagi viszonyok között. Mór hónapok óta nem tudott álláshoz jutni és ez a nagy idd félig meddig főlomész-tette megtakarított vagyonkájának legnagyobb részéi Nem moudhatuám, hogy Ltieien Brunol nem járt volna állas után, szaladgált ó bizony többet is az elégnél, de ha nem kapott semmit, sehol. Most legutoljára Villámom márkiuál veit a titkán állás üresedésben. Lucien rögtön mozgósította minden Össze-költolósót ós kérvényét a legjobb ajánlatokkal szerulte fel és minden hiába volt. Ennek már nyolc napja múlt és még csak válásit sem kapott kérvényére,
Ezekből tehát IáUzik, hogy Ltieien Hrunoluak kevés oka volt a jókedvre De hát már ezen ó ugy *em változtathatott, azért hát nem is igen igyekezett zablát rakni a jókedvére. Elvégre nincs az embernek mindennap házassági évfordulója!
— Kgy, illelóleg három dolog azonbau, mégis eset nyomta egy keveset a Lucien ur lelkiismeretéi. f\'Z a három dolog pedig az a három csomag volt, ¦\'Helyeket a hóna alatt szorongatott. Elkövette ugyanis
azt s könnyelműséget, hogy dacára szűkös viszonyaik-nak az évforduló megünneplésére egy hatalmai pástétomot és egy nveg pezvgól, meg .. meg ... Ah ez n meg! Y.t volt a legrettenetesebb Egy kék róka-boát is vásárolt a kis feleségének és reszketett még a gondolatéra is, hogy m. asszonyka elé állva beszámoljon pazarlásairól .Mi lesz ebből, ha Muríe megtudja?!
— Eh! Miqdegy! — mondta magában Lucien határozottan. — Marié már régen vágyik rá és én megvettem! Punktum és vége!
Ezzel a kemény mondásáéi nyitott be az elő-szoba ajtaján; hanem mikor a felesége szemei elé került, mégis csuk raegQlepedetl benne egy kicsit ez a nagy bátorság és egyelőre csak a pezsgót és a pástétomot vallotta be.
— Nézd. édes! — mondta, a két csomagot az asztalra téve — ezt hoztam a mai évforduló megünneplésére. Ugye, nem haragszol?
— - Már megint ostobaságukat követtél el, Lucien V — mondta az asszonyka megfenyegetve a rettenetesen drukkoló bt)nőst
Lucien azonban fellélegzett, mert az asszonyka nevetett n fenyegetéshez.
— Jó kedve vun! — ujjongott magában Lucien — ugy látszik nem lesz vihar a boáért sem.
Vacsora előtt még beszélgettek egy kicsit a ropogó kálvha mellett üldögélte:
— Mit csináltál délután, kedves? — kérdezte Lucien magához vonva az asszonykát
— A városban voltam; — felelte Mario látszólag nyugodtan, de a tekintetét zavartan félre fordította.
— Ilyen Időben?! — rémitlkódöil Lucien — hiszen olyan hideg van, hogy rettenetes!
— Siinonotscki\'ál voltam, — felelte az asszonyka állhatatosan félretekintve hiszen tudod, hogy milyen regen tartozunk már nekik egy látogatással. Nem akarom, hogy nehezteljenek reánk.
Ezen aztán megnyugodott Lucien is és miután éppen a szigorú hidegról volt szó, jóuak látta a témát u boára terelni.
— Hiszen én nem bánom, ha kimegy, — mondta ravasz kerülővel — de mindig lélek, hogy meghűlsz egyszer. Eu annyira aggódom miattad, hogy... hogy felbillenni szükségesnek tartottam ma ezt a prémet megszerezni számodra. — És ezzel már futott is a kahátjához, amelynek zsebéből előszedte a boát és odatelte az asszony elé.
— Na, ez már igazán sok! — mondta az asszony a szép kék-róka prémre pillantva és hoszau-kodás csengett ki a hangjából — Hogy dobhatsz ki ilyenekre pénzt, mikor tudod, hogy a készből kell cinünk és hogy ez a kész is majdnem ki vau már merítve
— De kérlek édesem! En azt hittem, örömet szerzek neked vele, -hiszen olyan régen vágytál reá és ma éppen alkalom ís volt rá, hogy meglepjelek.
— Nem Lucien! Ezzel igazán nem szerettél őrömet nekem. 8öt! Mondhatom, hogy elszomorit a könnyelműséged. Ha igy költekezel, akkor előbb-utóbb egy son nélkül állunk majd itt.
— De én csak terád gondoltam, édes!...
— Mindegy ! Valaháuyszor erre a boára tekintek majd, mindig keserűségem lesz miatta...
— Hát nem akarod ? ...
ZALAI KÖZLÖNY
190ÍÍ. KKBRUÁIt 17.
egy-egy csődtömegből összevásárolt árukészlet !1 remi.\'.-, áraknál sokkal oh-sóbban — de mindamellett a rendes haszonnál sukkal nagyobb nyereséggel - eladunk. Közben pedig a közelben levő hasonló cikkeket áruló kereskedók üzletmenetét az alkalmi elárusilás rendkívül érzékenyen Bujtja. Ez ellen különben már tőbbátőr felszólaltak az érdekelt kereskedők szakköreikben és kamaráiknál; mindamellett ez a csődtömegekből összevásárol! arukkal folytatott Üzérkedés nálunk még mindig virágzik és terjeszkedik a tisztességes kereskedelem nagy kárára.
A hitelforgalom, mely a modern kereskedelmi életnek ttilajdunképen alapját képezi, a fenti rendelettel és eljárással igen erús támaszt nyert Ausztriában a további megszilárduláshoz. \' Klismerésre méltó munkát végeznének nálunk is. ha szintén gondoskodnának arról, hogy annak a számtalan vjmaélásnek, melyek a csődeljárásnál nálunk szokásba jutottak, néhány szigorú megtorlást elrendelő intézkedéssel, illetve törvénnyel eleje vétetnék. így mindaz, ami a hitellel való visszaélésre eszközül szolgál. 111 apátul elesnék, mert a törvény korlátni halárt szabnának n bflnös üzelmeknek.
PENNINŰER ANTAL
A sajtó idónkiut kimutatást kőzöl a tüdóvész pusztításáról. Kgy régi, közös vonást találunk ezek ben. A kimutatások szerint a Dunántúl megyéi közül a mi megyénkben Szedi legtöbb áldozatát ez a rettenetes betegség. Nem tudjuk minó érzés támad az olvasóban ama sorok olvasásakor. Lehet, hogy fejét csóválva leteszi egy pillanatra lapját tán fk az érzés ís feltámad lelkében, hogy tenni kellene valamit a baj rohamos terjedése ellen, de eme józan gondolatok e-ak pillanatnyi ideig tartanak. Nem akadt még megyénk és városaink vezetői közül egy vezérember sem, ki akcióba szállitauá a társadalmat. Nem akadt még olyan ideális ember, ki lelkének egész melegével sietne a tOdóvész ellenes akció megindítására. Pedig ez az ügy megérdemelné az emberbarátok érdek ludasét > társadalom közegészségügye folilosnbb. mint sok más mozgalom, melyért nem sajnál láradi-
ságot a vezéremberek tábora- Igaz. hogy legtöbbnyire nem a felső tízezrek táborából dőlnek ki e baj súlya alatt. A szegénység tanyáin pusztít ez leginkább, ahol níucs meg ellene a legerősebb fegyver — a jóllét, mely megedzi u szervezetet az öldöklő kór ellen. De ki állítja, hogy a szegény uép nem érdemel-e nagyobb támogatási, míut az az osztály, nhol meg van a támasz — az anyagi erősség . . .
A szegén; néposztály lakásviszonyai nagyon alkalmas melegágyai a tüdővésznek. Akinek egyszer volt csak alkalma bepillantani ama kültelki kis lakásokba, melyben a munkásosztály húzódik meg nyomorúságában az nem feledi el nzt a .látványosságot." A közegészségügy legelemibb követelményeit sem találjuk meg hennók. Nedves, padlótatlan kis egy szobás lukasban, fagy jobban mondva odúkban túlzsúfolva lakik a kültelkek népe. Itüzhedt gőzök CSipják míg a belépő orrát. Nem tudjuk elképzelni, hogy Ilyen lakásban ne legyen állandóan egy betege e mizériáknak, Nagyon üdvös lenne, ha társadalmunk egyík ideális gondolkodási) vezérembero kezelte venné a munkás lakások ügyé\'. Nnsiy horderejű mozgalom lenne ez Megérdemli a társadalom ószinie érdeklődését.
*
A városok társadalmi éleiének egyik kitiluó Ismerője: Éhen Gyula Szombathely városának nagy érdemeket szerzett volt polgármestere a munkus-lakásokról a kővetkező megszívlelendő dolgokat irja egyik könyvében: A miiukiisosztálylyal szemben és ennek érdekében a kiegyenlítésnek teljes megnyugvást biztosító még egy fontos feladatot kell teljesilcuie a társadalom orösebb részének. Ks az nem más, mint a „munká-lakások" létesítésének vállalata. K vállalat létrejöttének alapgondolata kirekeszt minden önzést, minden kapzsi spekulációt. Anyagi célja az, hogy a munkás évi lakbéréhez netán meglevő kis vagyonát, vagy ennek hiilnyábau, avagy ennek kiegészítéséül, Önmegtagadással és észszerű takarékossággal produkált keresmény-feleslegét hozzáadva, 10 — 10 évi rendszeres törlesztés mellett tulajdont szerez. Kgy kis lakóház birtokába jut, mely a hygienikus követelményeknek megfelel én néhány négyszögölnyi kis udvarával és kertjével édes otthont nyújt a szegény munkás kis családjának, Szóval, az a munkás egy bizonyos értéket képviselő ingatlant szerez, moly telekkönyvileg a nevén áll; mely az övé; melyről bQsske önérzettel mondhatja el: „az én házam, az én
váram!\' Az ily célra alakult vállalat azután működésének áldásait kiterjesztheti a gyári és szakmunkásokon kivüi a vasúti szolgálatban álló alkalmazottakra is; kik fáradságos hivatásuk végeztével botdog ön tudattal térhetnek pihenőre boldog otthonukba.
= Népgyűlési Zalaegerazegen. Az egyesült el\'euzék vasárnap népgyűlést tartott Zolaegerszeften. Községenkiut szervezkedtek. Beszédet tartottak Karkai József és Kimer Zsigmond országgyűlési képviselők, továbbá Nedeeky Jenő és Bosnyák tiéza.
«— Egy elmaradt népgyüléB. Vasárnap délutánra I Korona szállóba népgyűlést hívott össze egy „értekezlet-tervező bizottság." A gyűlés azonban melyről nem tudni míly célból hivták össze, „közbejött okokból" — így mondták liivatalosau — elmaradt, Az el murádt népgyulesnek különben élénk visszhangja támadt néhány fővárosi lapban.
A tapolcai egyesült ellenrék február 11-én megalakult. Kluöknek Kondér (iynhii választották. Itt is községenként szervezkedtek.
A Védőegyesület Csáktornyán, Az alkot-máuyvédó bizottság magyar ipart pártoló felhívása nem maradt el hatás nélkül. Ziegler Kálmán Csák-tornyai kir. közjegyző, törvényhatósági bizottsági tag felhívására (íráncr Miksa és Benedíkt Méla nagykereskedők vasárnap dé\'utánra értekezletre hívta; egybe a város iparosait és kereskedőit. A gyűlés egyhangúlag elfogadta a következő határozati javas-latot: „Mindazon árukat, melyeket Magyarországon gyártanak, csakis honi iparból szerzik be. Belépnek a védóegyesületbe és ituuak célját támogatják."
A megyei törvényhatóság éví rendes közgyűlést tartott héiién deleiéit Csertán Károly ulispán elnökletével. Az alispáni jelentést főbb tételeiben közöltük már a mntt héten. A gyűlésen tárgyalták Vas-, Csanád-, Somogy-, Sopron-, Szabolcs-, I\'est-. Komárom-vármegyéknek átiratait a mai politikai Ügyekbeu ; A balatonparti vasút építéséhez Herleloinh Ferenc folyamodására hozzájárul a vármegye I0?i szavazattal 8 ellen, ugy. hogy a 10" 0-os megyei útadóból l"\'„-ot íde adnak. Ujabb adói leinti nem kellett rá kivetni. Törvény hatósági munkésköx vetítőnek megválasztották Bárközy Viktort. H ezeken kívül még mintegy 7o lolyóügyet tárgyaltak.
— Nem!...
— No jó. Hát pusztuljon! — mondta erre Lucieii kitörve, és keserűségében a diváu sarkába
vetette a szerencsétlen kék rókaprémet
— Most kigyógyítottál az «|áudékoz»>i mániámból alaposan. Azt mondhatom.
Az asazouyka rémülten meredt rá férjére. Ilyennek még sohasem látla ót és nagyra kitágult izeméiben ahogy bámulta, lassanként valami kegyellen tüzelés támadt, aztán kibuggyutit az első könnye. Az asszonyka sírt. s az erőszakos zokogás egész lestél megrázta
Hanem hál ez már Lucíeunek is sok volt. Sírni lálui az asszonyát I Kz uem bírta el. Kgyszorro vége volt a keménységének. Csaknem kétségbeesetlen sietett oda az asszonyhoz és a hajál simogatva kérlelni kezdle:
— De édes! Ne sírj hál. Kzt nem bírom elviselni. Kngedj meg! (ioromba neveletlen voltam, de bocsáss meg. Neked igazad vau. Takarékoskodnom kellett volna és én könnyelműen pazaroltam. De hát bocsáss meg, nem teszem többé. Na ne sírj hát!..,
Az asszonyka könnyein kérésziül mosolyogni kezdeti és égy csók pecsételte \'meg a kibékülést.
— Igazán ostobák vagyunk! — mondta Lucieu az asszouy utolsó könnyeit letörülve. — A helyett, hogy jól megvacsoráluánk és méltón megünnepeluéuk a maí évfordulót, ílt veszekszünk hiábavalóságok felett. Na, de most már én terítek !
Ks be sem várva a választ, oda sietett a kis pohárszókhez, hogy a desszert-tányérokat leszedje. Kgyseerre azonban meglepetve állt meg a kis szekrény előtt és ahelyett, hogy a tányérokat szedlc volna
le, egy jókora Csomagol veit a kezébe, amelyik ott feküdi az üvegszekrény párkányán.
— Hát ez micsoda V — kérdezte az asszony felé fordulva.
— Az?! . . . mondta az asszony bizonytalanul és az arca egyezerre lángba borult; — hál bontod fel a csomagot, aztán meglátod, hogy mí . . .
Lucieu nem mondatta magának kétszer a dolgot, hanem oda sietett áz asztalhoz és lázasan fogott hozzá a csomag kibontásához. Mikor a csomagoló papír szétnyílt, a férli meglepetve nézett a láugpirbs arccal várakozó asszonyra, de pillanatokba telt. amíg szólni bírt
— Uh Istenein! Milyen kedves vagy. Kit a meglepeléft lelkem mélyéből köszönöm Marié. André Obénler költeményeinél kedvesebbel igazán nem adhattál volna nekem.
Lucieu letette a három diszkÖtésQ könyvet az asztalra és lelke liiláradó háladatosságáhan, karjaiba
tárta feleségét, aki uému gyönyörűséggel szemlélte az ura boldog meglepetését.
Bégi — régi kedves vágya volt Liieienuck, hogy ChéniiT költeményeit megvegye és sohase voll szívó hozzá, hogy harminc frankot kiadiou a három kötélért. Taláu módjában sem igen állolt, hogy megtegye és ime Marié, a kedves, jó kis Marié most megtette.
— Látod édes?) Mind a ketten könnyelműek voltunk . . .
— Oh ha tudtam volna, hogy te is annyi pénzt adsz kí . , . szabadkozott az asszony.
— Ne bánd, kedvesem! A pénzünket leolvasztottuk ugyan, szegényebbek vagyunk valamivel, do
gazdagabbak h-nimk a kölcsönös szeretetben Igaz. hogy most már ki\'eucveiiol frank u vagyonunk, ilti hát ezen .i földön miudcii relatív. Az ember dúsgazdag lehel kilencvenöt frankkal a zsebében és 1 koldusszegény kilencvenöt millióval is.
Kzután a szentencia után pedig szépen leöltek vacsorázni. Istenem! Hát nem voll igazuk?...
l.n.mi-ii éppen a pezsgős palack záródrótjiiii bontogatta, mikor kívülről hirtelen élesen megszólali az előszoba villamos csengője.
— Ki lehet az! — kérdezte Lucieu az ajtó felé közeledve
A házmesterné volt.
— Kgy levele van Brunol urnák, uz utolsó postával érkezeit — mondta az asszony és a levelet átadva, eltávozott.
Lueien gyorsan felszakította a borítékol és olvasni kezdett, \'le már az első soroknál örömtcljeseu felujjongott.
— Mi az? — kérdezte az asszony izgatott kiváncsUággul
— Villemont márki kinevezeti titkárának ! felolt Lucíen s szobát körültáncolva. — Holnap kilenc órakor
¦ már be kell mutatkoznom. Hatezer frank fizetési
A következő jeleneteket meg sem kísérlem le-
1 írni. Nincs ahhoz a nyelvnek elég színe.
Mikor végre megnyugodtak egy kicsit a kedélyek, Lueien azt kérdezte a feleségétől:
— Mii csinálunk most?
-- Sétálni megyünk — felelt az asszonyka.
— Sétáiéit? — De nagyon hideg van.
— Ah, az nem tesz semmit, a kék róka boát be kell szentelni . . . Menjünk I
1110(1. FEBRUÁR 17.
ZALAI K li % UÖ N Y
Szakelőadás a villamvilágitásról.
— Jövedelmező szerződés. —
- labr, ifi.
Keszthely városa villamos világítást fog létesi-itoi. A minap egy értekezletet lartotlak ez Ügybun, melyen Hipka Kereuc, a Ganz-gyár főtitkára a kövei-kozö érdeken dolgokat mondla az elektromos-telepek létesítéséről \\
Ismertette a coneeBsió-szerzódéseknek lényedét. Rámutatott ama körülményekre, melyek a városokat arra indították, hogy ilyen alapon ne létesítsenek világi tó-tel epeket. Részletesen ismertette a házi kezelés előnyeit is, koukrét számadatokkal bizonyítván anuak az álláspontnak helyességét, hogy a városok és községek akkor oldják meg helyesen a világítás kérdését, hogy ha a világító telepeket házi kezelésben létesítik. A helyesen megtervezett és jól adminisztrált községi telepek egytól-egyik tekintélyes iiivedelmi források. Ezen vállalutok révén számos magyarországi városnak átkerül a pótadót csökkenteni.
A városok rendszerint idegenkedünk attól, hogy ilyen vállalatnak kockázatát magukra vállalják. Főként u kezdet nehézségei tartják vissza a városokat ttz ilyen vállalkozásoktól. Az utóbbi években egyre nagyobb tért hódit a megoldásnak uz a módja, hogy a városok megépíttetik a világító-telepeket és bérbe-.¦.link azt az epitó cégnek \'», Ili vagy 20 esztendőre oly módon azouban, hogy a Vállalat révén elért tiszta haszonból bizonyos százalékos arányban a város közon-hege is részesiitessék.
Ily alapon létesített a Ganz-gyár Esztergom, Jtesilercebányán, Vácon. Lőcsén és Kolozsváron villamos-telepeket. Ugyauily körülmények között épül a íilaegers/.egi villamos-telep ís.
Az előadó Veggyőzö érvekkel hizoinitolta e megoldási módnak* szembeszökő előnyeit. Az ily módon létesített Vállalatnak kockázata teljesen a vállalkozó Ganz-gyárat terheli, mivel ó tartozik a telepnek összes költségeit viselni. Ha a bevételek nem fedeznék a kiadásokat, akkor a deficit kizárólag őt terheli.
A vállalkozó évi bér g/anánt oly összeget tizet, smelylyel a község a telepMéJesitése miatt felvett amortizációs kölcsönt évenkiut törleszthoti.
A közvilágításért a város bizonyos átalányt tizet, a vállalkozó pedig helyben tartozik könyveit vezetni, amelyekbe a városnak betekintési joga vau. A szerződésben megállapított költségek felszámítása Után feumaradú tiszta haszonból a város tekintélyes mérvben részesedik. /
Eme megoldási mód föelöiiye az. hogy a vál-lulkozó Üzleti és gyakorlati tapasztalatait teljes mértékben érvényesiti a telep jövedelmezővé tétele érdekeben, mivel ha a vállalat veszteséggel zárul, a veszteséget ó viseli. Ily módon néhány év múlva a telep ugy a technikai vezetés, mint pedig jövedelmezőség tekintetében oly állapotba kerül, hogy a község igy a kezdet nehézségein átesett ás jövedelmező vállalatot vehet saját kezelésébe.
A keszthelyi villamvilágitás megoldását Így körvonalazta az előadó: A vállalkozó a bérletidő alatt a magánfogyasztók részére Ki gyertyafényt) izzólámpa világításához egy órán át szükséges villamos-áramot 8*5 fillérről köteles szállítani; óra kölcsötidijat nem szedhet.
A vállalkozónak jogában áll azonban a magánosoknak olcsóbb árszabás mellett is adui áramot, s jogi van arra, hogy a kisebb fogyasztókkal általányban alkudbassék meg.
Ha valamely fogyasztó 000 óránál tovább égeti
évenkínl a villamos lámpát, az són órán tul eső fogyasztásért csak 2 tillórt tizet egy lt) gyertyafényt! lámpa után egy órára. Erőátviteli célokra pedig egy bektowalt-óra villamos-áramnak az ára 2-6 fillér. Ha az illető fogyasztó |Ö»U órán tul használja az áramot, akkor csak |-fi fillér.
A Ganz-cégnek benyújtott árajánlata az értekezlet általános tetszésével találkozott. A tárgyalások ez . ügyben megindullak. ****
A TÁRSASÁGBÓL.
MEGFIGYELÉSEK,
Egy mulatság tanulságai.
Igen tisztelt Szerkesztő Ur !
Az alkalmazkodás.
m — Keserű tanácsok. — Akft\'alkalmazkodni tud, az üdvözül. Pénz és ¦ír,ii \' Azé a pálma, aki alkalmazkodni tud. Azé a haladás, tiszteién, becsüléa, barátság, Bterelem, azé az üdvösség.
Sohase mutassuk magunkat olyanoknak, amilyenek vagyunk, hanem amilyeneknek mások szeretnek látni beuuüuket. Tanuljunk a természetrajzból. A zöld béka azért zöld, hogy olyan legyen, mint a bokor lombja. A madárnak azért vau szárnya, mert a levegőben repked, a medvének jó bundája, mert hideg égalj alatt él, a gólyáuak hosszú lába, mert mocsarakban Becses lapjának egyik februári fámában .Mulat-, k#nfsi ulplálékál a a zsiráfnak bosszú nyaka, mert a aág és Művészet" címmel egy nagyou érdekes cikk j pálma magasan hordja leveleit, jeleni meg, melyben találóan bírálta a múkedrelók i A természet is az alkalmazkodás törvényei .színpadi" szerepléseit. Csekélységem is ama véle-1 szerint alkotta teremtményeit, hogyne kellene tehát menyen van. hogy bizony nagyon sok részüuk vall nekünk embereknek megtanulni az alkalmazkodás az utóbbi időben a dilleitans produkciókból és nagyon i művészetét?
helyes dolog volt az igazi művészeti produkciókét, Akiknek véleményére adunk valamit előbb megsurgetui. ismerjük ki, hogy vajjou milyeneknek szeretnek
A Kereskedő Ifjak Önképző Egyletének február bennünket látni. A hizelkedés lelszik-e nekik, vagy tizedik! csiélvére (óvárosi m.Hészrk szereplését hirdette, «z önérzet V Hiszen a bollos is olyan portékát árul, Szerkesztő ur azzal fejélte be emiilett cikkét: .A nagy
művész rilka madár " Nem tudom, hogy a két fővárosi művész (egy hölgy és egy férfi) ama „ritka madaruk
amilyent keresnek nála.
Hu felünk inkább szereti a hizelkedést. tagadjuk meg tőle a saját érdekünkben sem és
közé larttizik-i
de i
meg nem igen
nevllkkel a lóvarosi lapok „Móvészel" rovatitbau.
Azonbau ue ni akarok hirdlniut mondani a s/erepló „muvészekról," meri ószintén megvuliva jelen som vollam a mula t angoli és cssk a lapokból érlesillleni az est lefolyaséról.
Az egyik napilap krilikaja azonbau nagyon mcgrsgadta figyelmemci. Az egyik .mflvéez" ugyaiiis (ki mellcslcg mcgjcgyczve mtgyar Bmber) ket német dullal nnynjtolta" a nulvészi (?) élvezetet es csak a kózonség IQnteto .magysr dati" kialltasiira produkali kél magyar nótat. Ez szerintem nagy bilia. Igaz, azt mondjak, hogy a muvószet nemzetkozi, de ea szerintem
Utálkoztam kétszeresen alkalmazkodjunk, ha történetesen olyasmit farnak tőlünk, ami saját magunknak is díszünkre válik.
A főcél hz, hogy rokonszenveseknek mniasuuk magunkat, aminek pedig egyedüli módja az, ha alkalmazkodunk. Ebhez pedig csak kél dolog kell. Az egyik, hogy felebarátunk gyöngéit kiismerjük, a másik, hogy )ó gyomrunk legyeu, mikor a mások gyöngéihez keíl alkalmazkodnunk.
Alkalmazkodás a hutás tíika a művészetben is. Ulyan művészetet kell folytatui, amilyenre a kornak vau gusztusa. Amikor azt olvassuk, hogy modern festészet, vagy modern szobrászat, értsük mindig igy: alkalmazkodó festészet, vagy alkalmazkodó szobrászat. A színészetben ís nagyhatalom az alkalmazkodás.
ez nem azt jelenti, hogy "inK)ari v8Ha a közönségnek inkább kedvére van az orfeum,
orfeumot kell csinálni a színházból is. Ha csak operetténél lelik meg a kassza, hál csak operettet kell adni.
Az alkalmazkodás uraskodik a szerelem birorial-
magyar városban németül énekeljen. Az est rendezősége itt nagy hibái követett el. Nékik előre ÜltaküZtttok kellelt volna a német dal ellen. Ez valóban határosolt mellőzése volt a magyar dalnak.
Kemeljük^hogy a jővóljeii tapiiitiitessbbati |ár el mában is, anélkül, hogy öntudatosan élnénk vele. Ha a rendezőség. Kérem al Szerkesztő urat, szíveskedjék. szeretünk, olyanoknak mulatjuk magunkat, amilyenek-e pnr sort becses lapjában leközölni, mert bizton uek ideálunk elképzel bennünket. Méláim ragaszkodás, tudom, hogy Szerkesztő ur sem így gondolta a művé-\' szenvedély, bánat, epedés, lemoudás, haragtartás, szel pártolását. Én sokkal szívesebben hallgatom | mind, de mind attól függ, vájjon milyen \'állapotban inkább a mi műkedvelőinket, mint
vészek német nótáit.
Nagy,,,, furának találom, hogy mikor . küzélet »"*< « \'«**\'J« «\' "lá"» m^im>- "W™
öle Tele var. soriatal. törekvésekkel, akkor eg, kedves, „nnkor be van rúgva. H «, begy megtudjuk
menlleu magyar ! ">IM0,lk l«í»a*» " ideálunknak.
Olytu is volt mar, aki be-berugolt ... alkoholtól.
luvegója
magyar egyesület, magyar virosi»......agyar ajkú
kózöróégnek — nemet dalokat engedlrn „produkálni." A Szorkeszléség fisiinte tisztelője :
egy művészet pártoló.
milyenek a mintaképei annak, akinél el akarunk valamit érni.
Mert ok nélkül aenkiaem alkalmazkodik; íiki él ezzel n művészettel, az miudig el akar órni valamit és ezon az ulon el is éri, mert senkisom áll hamarabb a leje tetejére, mint az, akihei alkalmazkodunk.-
bors.
darab Bazilika
,IÓ SZÍV
Magyar vOrös kereszt Osztrák Olasz
Mi eladunk ö darab Bazilika sorsjegyet 24 részletre havonkint K. 7 — f
24 " , . „ 8\'80 „
24 „ . „14.- .
24 ., \' . , 1270 . 0 „ Erzsébet sanaluriuui .. 24 ., „ ., íí-— „
Már az elsó részlet lefizetése után minden nyeremény a vevól illeti meg. — Minden egyéb sorsjegy is kapható nálunk ily módon. A fél vásárolhat sorsjegyeket tetszése szerinti mennyiségben, azaz öt darabnál kevesebbel is és kívánsága szerint 12 vagy 18 havi részletre is osztjuk be ezen kedvezményt.
KERESKEDELMI 88 IPAfiBANK-ftESZVÉNYTARSULAT NAQYKAN1ZSÁN.
ZALAI KÖZLÖNY
l\'.ltlli. KKBRUAR 17
HÍREK.
Szövetkezeti alapon.
Nem lesz earcd áthelyezéa. Megírtuk anmk
A póttartalékosok Ugye. Az ujon-
i ikkck
idején, hogy az idén tavasszal Hunniába helyezik át cozás elmaradása miatt tudvalevőleg a szu-
a 48-ik közös gyalogezredül. A mi közös laktanyánk kottnil kisebb a katonai létszám. A rondes
azért nem maradi volna üresen, inert > terv az volt. létszám megteremtése végett, mint a Zalai
hogy a Nagykanizsáról BoninUbl mén* l\'-ik zászlóali Közlöny ludósitója megbízható forrásból
li.) Az élelmi- és egyéb használati. hwlyott az ezred l-ső zászlóalia jön Kanizsára. íz itt értesül, a közös hadügyminisztérium kö Irágasága miatt a fogyasztó k0i0nségi\'4||liraálM4 !a,t|oa|j „,<r ,1Hn,|,,n ,.|<íkészülelet meg- rendeletben a következőket rendelte el-egyértelműen panaszkodik — a piacon és lel( iiM}n6m. A napokban aztán megérkezett kávéházakban, meg a hirlapokban. A termelők , „.diesipirauc-íiicikNlg imán a közös hidDgymiDtater azonban nagyot hallanak és a panaszokraI r0adajc>ta. melyben tudalj". hogy M eped M*ty»«4» nem reagálnak. A szón, hus, fa és tejeláriisilok ! „ illé„ neI1, fog me(,l5rlín„i. ^,ml,k oít bizonyára megmaradnak az általuk megállapított árak , p()|i|ik>i VÍMOnvokb,„ ke„MllM. A legényéig mellett. Ok mind azt állítják, hogy a cikkek j „onban nem ígm 1SrMik , mMrí imVa6 M\\*l. kezelese. eltartása és szállítása és a regte ,,„„„„, 4rtL , iuhm ,„„„,, „ mtitllí drágítja meg az árttoikkeket. A szenet ál-1 UlM Akármilyen érdekes is a boszniai katona élet. venni, lemérni, beraktározni és zsákba lölu-ni.t„érl , , ínfs< ,„,; is. joM,al| swr„, Mm M, továbbá szálltam is kell A marhát meg-1 „M , Ub|; aMm ^ (,^„,,„6„, ,„,gyar vizsgáltatni, levágatni éa kidolgozni kell. Adót| bor me|,Bll h >mj nék|k , |fgf .|lb _ Mlmj,t)
elfeledik a katona élőt nem épen rózsás eseményei!. — A Keresztény Nőegylet válaaztmánya.
A Keresitény Jólékouy Nőegylet közgyűlése, mint {
es vágatási dijat kell érto fizetni és ez nem kevés. Mészárszék-helyiséget kell tartani atb. Mire a darab hus asztnlra kerül, kétszer olyan drága, mint amennyit megér. Az amerikaiak a drága kezelési költségek meg-takarítása céljából tniHtekot alakitniiak. Nekünk ezt megtenni ugyan módunkban nincs, de
módunkban vau szövetkezeit alapon olcsóbbá Bogenríedar. Józsefné, Deák Pétorai tenni a kezelést és evvel csökkenieni a fogyasztási cikkek árát. Németországban fél millió tagja vau a fogyasztási szövetkezeteknek. Eteknek száma pedig 150U. Nekünk Ugyan nem kell olyan fogyasztási egyesülő
uiitii amilyenek fenállnak a falvakban. Mi nem
a spcoereiosokkal akarunk versenyezni. Kbben már volt részünk és nem mentünk vele semmire.
Március elsejétől kezdve az összes közös gyalogezredekhez 28 napi fegyvergyakorlatra lesz behiva a legénység. Hat bevonulási turnus lett igy megállapítva. Miudogyikbe más és más évbeli póttartalékos lesz behiva. Mire az egyik rész leszolgálja a fegyvergyakorlatot az uj turnus bevonul. Ezl a tervet még akkor is betartják, ha az újoncozás Idó-közben megtartatnék. A behívás a rendes létszámhoz szükséges arányban történik.
Az erre vonatkozó hadtestparancsnok-sági leíratja minap érkezett le a 48-ik gya
utólag hivatalosan értesítenek bennünket, a következő l0g6Ire!J ilt állomásozó zászlóaljához. A/.
tála v 111:,!i. \' választolta meg
Választmányi tagok: ölt. Zadub.ín*zky Lajosné örökös tiszteletbeli tag. Bentzik Fereucné, Özv. Kiálovits
egyes turnusokban mintegy 400 ember les/, behiva a 48-ik gyalogezredhez
— Megható jótékonyság. Meghatóan érdek.\'
Knortcer (iyörgyué. Kiflka Józsefné, özv. Kovács Kát oly né. Mnrzsó Tiborné I\'álfy Alajosné Plíhál Viktorné, i\'i.in, , Kamiin. Piebeisj Gnszláviié. Efobsstány Lajoiflé, özv. Saller Lajosná, Tripamraer Klelka. Almn.i Jánosné. Tuboly í.yuláné, Unger Kh-kné. özv WusztI Lijosué, —- Póttagok Peremmé, Mattrer Károlyné, Fábián Zsigmondit\' Tripammer liezsóné, Oyírfy Jáncsné, Knorr Kálmánná, De igenis szükségűnk van önsegélyre, miután Neuslcdler Antal né, Maschler Istvánná, Csizmadia
Lajosná, Karkas Vilma. Horváth Jánomé, lluMiiesch kis jelenetnek volt a napokban színhelye Kondor Krigyesné, Jaeger Fen-ncné, .losifovits Milívojiié. ; Ödön fó-ulcai divaláni kereskedése. Öt kis iskolás-
kőzigazgalásí ulon alig érhetünk el valamit. Élelmezési bizottságunk nincs Piaci rendszabályunk nincs. De. módunkban van, hogy szövetkezeti alapon mészárszéket nyissunk, szövetkezeti alapon szén-kereskedést nyissunk, szövetkezeti alapon fuvarvállatalol létesítsünk, szövetkezeit alapon tejcsarnokot nyissunk és
Vilma, Ráta Antalné.
Aranka, Maniuanó Mariska. l\'oredu
leány, könyvel szorítva kezében, bement a nevezeit dívalilzletbo ahol a kis leánylársnság Ieghátorabb|.i .egy öt forintos kabátot- kért az egyik leánynak. Az a kis leány leghátul húzódott inog nz apró „votö-Víosz közönség* csapatában. Rongyos ruhájában szinte didergett az Islen-adta. A szokatlan közönség hamar fellüut a bolt rendes vovóiuek. A választás után kiderült az eset magva. A kis vovó csapat szónoka elővette a pénzt csupa 20, 10 és 3 filléresben és
— Tisztviselők Otthona. Kgy nagyon érdemes I leflxfitte a vételárt. Mondauuuk som kellene, hogy a
eszmél vetett fel Maurer Károly a magántisztviselők kis leányuk osztálytársak voltak. A kis kabát árát
nagykanizsai bizottságának elnöke. Az ugy még a krajcáronkínt gyűjtötték az osztályban, hogy annak
kezdet stádiumában vau ugyan, de közérdekűségénél 11 szegény gyermeknek se kelljen fagyoskodnia. A
fogva már most érdemi* a publikálásra. Maurer vásárlás után boldogan távozott a kis társaság. Sugár
megtörjük a kartelleket, Ha őt ember a szenet. Károly figyelemre méltó terve az, hogyjí agy kani zsán zotl a szemUk az örömtől, mikor künti az utcán képes olcsóbbá tenni, melyet eltüzel, akkor áll minden fogyasztási cikkre, akkor a szövet kezes i
„Tiszlviselők Otlhoiia" épdljön. Az építendő otthonban szemlélni kezdték szegény társuk uj, szép kabátját mint értesülünk nőtlen tisztviselők „bútorozott" szobát A mai zajos jótékonyság melleit szinte jól esik meij-halhatós önvédelem, melyre ajkiphitosk bérbe olcsó pénzért. Ezzel akarják meg- i emlékeznünk az ilyen poétikus, csendes jótékouyságról.
nely, sajnos iniudjukább rilkább lesz az életben.
társadalmat a közvetítő kereskedés kényszeríti, szüntetni a bútorozott szobák mizériáit. At otthonban Vagy talán a kisfuvarosoktól várhatjuk, hogy bmno esetleg társalgó helyiség ís. K héten szlikebb körfl
értekezlet le:
fuvar árával lemennek és a fát Bánok-Sct Györgyről ismét 12 K. szállítsák? Vagy a;tárgyalni. Az cpiiési
tejárak fognak nyáron leszállni? Fölvetjük az¦ ^utáii lesznek .....gállapiita
eszmét. A közönség is segíthet önmagán, ha akar.
— A Kereskedő Ifjak önképző Egylete
I ügyben, melyen ezt a tervet fogják február 10-én a Oasiuó dísztermében tartotta ostélyét egyéb részlelek is még csak j A ^mn zsúfolásig megtelt közönséggel. Neumark Mi a magunk részéről Ilonka k. a. zongorajátékával szép sikert ért el
Emlékiztiti-oaptár.
ír II. \\ nagykaniuai Onk. Tutolló Te.tUtci kótgydttie il. u ¦¦ úfftkut, 2t. A N\'agykftnitu. vitoi-i» jiiiti (iudakQr ten-ikivUll LJigyillíftc J. e. lo ónkor ¦ viroihii UiiiotetaiClieit. 24. \\i liodalmt Sl Muvdueti Köl f»rnnjLÍ eitilyo a
1\'oltjJtrl Ivgylntbcu. 21. A /.iilivinncnyoi G«i<Us4gl Egyetúlct koigyalcn Zakag«itisg<M, II 3. A n.i|{ykaiii(ni kAnyvnyomdaiiuk cgyhtkútdit UiicmtiUnina.
igazán örvendünk, liogy a magánlíszlviselők egyesOlete 1 Dr. Hajós Sománé uruő művészies koloratur hangja Ilyen szép tervekkel foglalkozik. Mindig az voll a "j^ "ikerl aratott. Szűnni nem akaró tapsot kapóit.
véleményünk, hogy a magántisztviselők komoly! Szintúgy nagy sikerben rolt része a mi kiváló célokért tömörültek bizottsággá. Az ilyen tartalmas\' szoubretlüuknek Blau Margit úrhölgynek ós partneré-mozgalmak csak megerősítik eme véleményünket ŐsLnek Latabár Árpádnak, a Kövessy azmtársulai hisszük a főnökök osztálya ezután nagyobb támogatás- népszerű komikusáuak. Szerepellek még az estélyen ban részesiti a magántisztviselők egyesületét, mint | N ádas Margit úrhölgy énekesnő és Dános Árpád
eok. Az est műsora
— Püspöki vendég Zalaegerszegen, (iyurátz Ferenc, a dunáutulí ágost. hitv. evang. egyházkerület püspöke folyó hó iS-ára Pápáról Zalaegerszegre érkezik báró Sólymossy ililön és neje gróf Zichy Angyalka újszülött gyermeküknek megkeresztelése végett.
— Személyi hír. Uutmann Vilmos báró hétfőn és kedden Nagykauitsáu időzött. ¦ Kluókőlt k-|: intézni, a Kereskedelmi ós Iparbank és a nagykanizsai sörgyár igazgatósági, valamint az ízr. hitközség elóljárósági Qlésén. Kedden délután a gyorsvonattal visszautazott Budapestre.
eddig tette. He kell látníok, hogy a magántiszlviselfik uek az ó kenyérkereső táboruukuak egyesülete a legteljesebb pártolásra érdemes.
— Balatoni Múzeum Keszthelyről írják lapunknak: A keszthelyi Italaloni Múzeum Kgyesület életé-acioifcv*! ben nevezetes forduló ponl állolt be. Berendezték és megnyitották az egyesület irodáját, ahol az egyesület elnöke, alelnöke, a régészeti-, uéprajzi-, természet-i :.n tájrajzí osztályok vezetői minden kedden összejönnek hogy ilt intézzék el az egyesület megszaporodott ügyeit. Ili válaszolnak a beérkezett levelezésekre, ilt állítják ki a küldött ajándékokról szóló köszönő leveleket, ilt fogalmazzák meg és küldik szét a múzeum érdekében való felhívásokat, hírlapi közléseket, itt leltározzák a tárgyakat és beszélik meg a múzeum érdekében szükséges agttácíót. A mu/.euiii olyan népen fejlődik, hogy Ugyeii most már egész irodának
mindketten fővárosi vend< után tánc következelt
— A Szépítő Egyeaulet köréből. A zalamegyei gazdasági takarékpénztár tto koronát, VUsics Nándor pedig a törvéuyszék által részére mogilélt 0 korona szakértői dijat — a ragykauizsai Szépitó KgyeaOlel-nek ajándékozta, amelyért ezúton is köszönetét nyilvánítja az egyesület.
— Csatornázás. Az építészeti bizottság Eper-jesy Sándor eluöklésével tartolt ülésén elhatározta, hogy a Zrínyi Miklós-utca csatornázásának megépítését fogja javasolni a képviselőtestületnek. — Itt említjük inog, hogy a Kölcsey-utca csatornázásában már érvényes lett a képviselőtestületi határozat. At idén tavasszal megkezdik az építését s ezzel megszűnik a nyári színházba járó közönség régi panasza.
— Séta-hangverseny. A nagykanizsai Kaszinó
iei.,rok uJ"Z^t!Z??%i^ru l7-é" • "¦• m»w**v-
bon az egész tisztviselői kar ogylllles működésére Ikcrt1\'1\'" zenekar közreműködésével vacsorával egylie-vau szükség, csak igy hozhatják mihamarább tető alfV1 kötöll séta-haugvorsenyt rendez. A hangversenyt tánc a Balatoni Múzeum állandó palotáját, amely hatalmas, követi. Beléptl-dll személyeukiiil I korona. Kezdete kulturális téuyezó|o lesz a Balaton szép vidékének. I esti 8 órakor.
1Í106. FEBRUÁR 17.
ZALAI KÖZLÖNY
— Farsangi tréfás est. Február 24-én lesz az Irodalmi ós Művészeti Kör farsangi estelve, mely iránt máris nagy érdeklődést mutatnak társadalmunk előkelőségei. A jelekből, no meg a sokat igérő műsorból bátran levonhatjuk ama következtetést, hogy ez lesz az idei farsang egyik legsikerültebb mulatsága. A meghivók szétküldése már megkezdődött. íme igy szólnak:
A nagykanizsai Irodalmi és Művészeti Kör 1906. febr. hó\'J-t-én a Polgári Egylet nagytermében tánccal egybekötött farsangi nagy tréfás estélyi rendez. A hangverseny kezdete pontban 8 ós fel órakor. Műsor: I. Bolond-négyes. Zonójót szerzá: Engelsberg K. 8. Előadja a Kör férfikara. 2. „Bekvártúlyozás.-Vig magánjelenel. Irta Herceg Ferenc. Előadja Hahnel Arauka úrhölgy, a pécsi NBinzeti Színház művésze. 3. Vakarcs falusi borbélynál. Irta és zenéjót szorzó: Kroysmann Lajos Fordította: Barta József. Humoros térll-quiutett énekekkel. 4. A miniszterelnök bália. Vígjáték 1 felv. Irts: Almásy Tihamér. Személyek: Kopács, v. tanácsnok: Törzs Kálmán: Lolli, neje: Horváth Islvánué urnó; KHz, leányuk: Sámuel; Otióué unió; Tollagi, hírlapíró: Jaeger István; Házmester: Aigner Géza; Inas: Ats E. Árpád; Első hordár: Kovács Antal; Második hordár: Bayer Izsó. fi. „A csacska nő." Irta: Pesti Kálmáu. Előadja Hahnel Aranka urbölgy. t>. A szepetneki dalárda füstbement zászlószentelése Karsaugi bohózat férfikar részére. A német eredeti után magyar színre alkalmazta lluitha József- Zenéjét szerié: Simon Ernő Szemé-Ívek: Ordíts János, az Ordítania dalárda elnöke: Ats I \'rpád: Magyar Miska, jómódú gazda Szepetnekeu: Leiidvaj Samu; Költér Tihamér, a dalárda házi poétája: (iibs Gusztáv; Korcsmáros a „Vörös Ökör"-ben : llafimr János; A dalárda karmestere- Hirschfeld I! Egy lelkes dalár: Vídos Józsof Az egyes zeneszámokat zongorán kiséri Böhm Emil, egyesületi karnagy jegyek ira. Páholy 20 kor. I-só, Ilik. lll-ik sor 4 kor. IV-ík, V ik, Vl-ik sor 8 kor., a többi sor ¦J kor., karzati ülőhely M kor., földszinti állóhely i kor. 20 611. \'egyek előre válthatók febr. hó l\'.i-töl Alt éa Böhm üzletében.
— A nagykanizsai könyvnyomdászok vigalom-rendezó bizottsága könyvtár-alapja juvára ÉtlOfl. évi március hó 3-ik napján (szombatom a .Polgári Egylet- emeleti nagytermében felolvasással, műsorral, táiiical és világ posta yuJ egybekötött családias jellegű kedélyea társasvaesorát rendez Kezdete este fél !) érakor. Egy teriték-jegy ára 1 korona o lill. Kelül-tizelések — tekintve a jótékony célt köszönettel fogadtatnak és birlapilag lesznek nyugtázva. Műsort az ¦•slólyeii adnak ki. Ama hölgy, aki a legtöbb levelező-lapot eladja és nkí a legtöbbet kapja, szép ajáu-ilekbun részesül
— Katonahangverseny a Szarvasban. A székesfővárost V. honvédkerftleii zenekar tegnap, pénteken este hangverseuyt tartolt a Szarvas szálló éttermében. A két nagy, modern átterem zsúfolásig megtelt előkelő közönséggel. Ott volt a honvéd és a közös tisztikar és társasólolüiik számos előkelősége. Szilágyi, a szálló tevékeny bérlője a tetemes anyagi áldozatot ueui sajnálva, a megjelent díszes közönségnek kellemes estét szerzett azzal, hogy a jól szervozelt zenekart FrycBaj karnagy személyes vezetésével egy estére szerződtette. A közönség egy kellemes est emlékérel távozott, mert gondoskodva volt arról is. hogy a hangverseny jó sikerét a Szarvas ismert jóbirü konyhája és pincéje még inkább növelje.
— A nagykanizsai pincérek kedden este sikerült házi-estólyt rendozett a Szarvas szálló nagytermében. A mulatságon mindvégig kedélyes hangulat uralkodott. A rendezőség fáradtsága nem veszett kárba, mert a mulatság a siker jelében folyt le. Az első négyest 40 pár táncolta.
— Kínlódás ós szenvedés jut annak osztályrészül, ki nem elég figyelmes arra, hogy egészségét megóvja s ha már megbetegedett, hogy a biztos orvosságot megtalálja. Ezer ós ezer ember küldött hálás köszönőlevelet azért, mert kínos csuz ób köszvényes bajából oly könnyen gyógyult meg a Zoltán-féle kenőcs használata által, moly kenőcs Uvegenkínt !1 koronáért kapható a Zoltán-féle gyógyszertárban Budapesten V., Szabadságtór a ezt jó tudni mindenkinek, ki testében szaggatást b csontjaiban hasogatást érez. —
— Egy „kis igazmondás" Egy nagykanizsai — zooo korona jutalmat kap az, ki a hatÓ-
magántisztviselő az alábbi levelet küldötte be hozzánk | •*Kot 8 ualu"k ifi forgalomban levő hamis pénzek
közlés végett, melyet, miattuk igazságot tartalmazót. I VMelL /T- Ü8mÍ8 í?^\'* """""ír
i Ll ,„ , 6"no8Wl >««""¦"»¦; „Hopron-szombaihelvi tmua- néven ismeretesek. Nagy-
sz.vesen leközlünk: | {J^ ^ ..„„^Viök.pitáuya csütörtököT körözést
\'tekintetes Szerkesztőség! Szíves engedel-! bocsájlolt ki. melyet megküldött az összes nagy kan í-mükkel a magántisztviselőket érdeklő ügyről zsai péuziutózetekuek, kureskedókuok, mészárosoknak, akarok röviden szólni becses lapjukban — egy I A körözésben a következőkép ismerteti a „Sopron-kís Igtimondizt. Igy közgyűlések alkalmából a I «j»™\'»thelyi t!pua"-boz hasonló hamis pénzeket: . ,, .. , , - , wwiffliwi "„Szürke szín, zsíros tapintás, csekélyebb Buly, órdes
lapokban kimutatások jelennek meg a pónzintó- fo|u|fll Ó8 kwéíjbé é|„ rtJloki Mló)y H . betQk
zetek ós egyes nagyobb vállalatok és magén- alakjára nézve eltérő felirat." Hamisítva vannak ilyen cégek jótékonyságáról. Bármennyire kutatom ís j módon 1 forintosok, í> éa 1 koronások. / a míndetieaetro dicséretes humanizmusról tanús- — -A község bábája." Ambár\'Jánosné, ki
kodó kimutatásokat, majdnem mindenről látok ! Karmacs községben sok éven át, mint községi azü-megemlókezóst, csak a magántisztviselők egye- \\ tésznó állt a .közegészségügy szolgálatában", 103 sületéról nem. Kérdem a lek. Szerkesztőséget, éves korábau meghalt. A hazai „szülésznői kar" e nem tatólja-e fura dolognak, hogy a fóuökí legidősebb tagjának életéről természetesen a BZokásos osztály minden közintézményt pártol inkább, módon emlékeznek meg az „életrajzírók". „Félév óta mint a magántisztviselők egyesületét. Pedig mi, betegeskedett, addig mindig jó egészségnek Örvendett."
mint a kenyérkereső tábor, legalább is megérdemelnénk, hogy ba nem is nagy összeggel, de némileg is támogatva látnánk országos nyugdíjintézetünket és itteni egyosületünket. Ebben J
A dombóvári takarékpénztárban megkísér-lelt kasszabelörés tárgyában arról órtesülüuk, hogy a nevezett takarékpénztár vagyonának megmentés!tését | csakis amiak a körülménynek köszönheti, hogy azt i Aruheim S J budapesti cég (V., Árboc utca 3.) elismerését látnánk munkánknak s ez nagyon [ világhírű péiizszekiéiiygyárábau készült páucólszek-jól esne táborunknak. Vagy (alán a magántiszl- rénybun őrizte. Jó szolgálatot vélünk tehát tenni l. viselők munkája, illetve eme munkás ,Mjur i\'dvasóíuknak, midőn arra llgyel.neztet|ük, hogy pénz-... , . ... ,, _ „. ! szekrény beszerzésénél annak gyártmányára a leg-
egyesülete nem erdemei támogatást / Kérem aL^flf KOII1|ol |oÍ| fordítani," mivel koránt sem
(ek Szerkesztőségnek ügyünk iránti szives jó indulatát. Nagykanizsa. IIH16. febr. IC. Alázató:
SZOlgÓjn : Egy kdnyvalo.
— Kimutatás a nagykanizsai Katii. Legény egylet febr. 4-én tartott mulatsága alkalmából felül fizetések (illetve készpénz adakozásokról): Szekeres József dr. fi kor.. BelUS LajoS, Eperjes)- Gábur. ózv Zudubánszky Lajosné, Ofenbeck éa Balázsy i-2o kor. dr. I\'lihál Vikiorné 4 kor., Desics Géza (llán.-Szl. Györgyi. Horváth György, Király Elek illából), Lr\'j^ Tripammer Gyula S— 9 kor., Bayer Vince. Brucker Celesztin Eger Zsigmond Jat^er Ferenc, Jueger jj^^n 7oít3( Feroncuó, Mathea Károly, N. N., N. N. a—2 kor, Blauk Sándor (Bécsi 1-40 kor,. Mílhofer Ödön I K 20 áll., Komáuovícs Pál, Mágics Ferenc, N. N , Ofenbeek Károly. Sőrlei Zsigmond l — i kor. Szalay János 60 lill., Stocker Józsefué (\'<() fillér. Összesen (Ki kor. 00 fillér. — Ezen alkalomból, ugy a fent-említett nagylelkű adakozóknak, valamint az Irodalmi és Művészi Kör dalárdájának, Sterneck Zsigmond zenetanár és Törzs Kálmáu uruknak szíves és az estély szinvonalat magasra emelő fáradozásuk és közromÜködésükért hálás köszönetet mond u Legényegylet elnöksége
— Elitélték a „Szálló Levelek" szerkesztőjét. Polgár Béla földbirtokos és volt megyei szolgabíró „Szálló Levelek" rímén egy időszak! lapot szerkeszt. Lapja gyakran foglalkozott városi ügyekkel é.- azek
során többször lámadta Várhidy Lajos zalaegerszegi ünnepség műsorát es egyúttal felhívták őket a ver-polgármesiert akit hivatali visszaélésekkel, rendellenes- senyben való részvételre. A jelekből Ítélve, nagyon aégekkel stb. vádolt. A polgármester ezért Polgár szép számmal fognak Jelentkezni a versenyző dal-Béla ellen, mint a „Szálló Levelek" felelős szerkesztője BgyeafÜatek, „kik pedig nem fognak részlvenni a
mindegy, hogy bármely gyártmányú póuzszekrónyl használunk. Feltétlen biztonság tekintetében az Aru-! beim-féle penzszokrény az első helyen áll, mert az Arnheiin kasszának ugy darabból hajlított páucólfalai minden betörési kísérletnek, a legfinomabb művű fúrónak vagy más bárminemű szerszámnak sikeresen elleittnll és tényként folemlitésre mélló, hogy Arn-h.-íui kaasza beterelt altul még sohasem nyittatott ki. Most m dombóvári lukarékpénztárbau megkísérelt betörésnél kénytelenek voltuk u betűtök a kózipéuz-elhelyezett csekély összeggel megelégedni, M el az Arnlieim kasszát feltörni vagy megfúrni
Dalünnep Nagykanizsán
— igoö. nugusztui 19. és ao-ik napján. —
— Sajtit ltulósilóul\'tói. — A hétről. A dalüunep műsorának összeállítása wdt a hét munkaanyagja. A zenei műsor és az Ünnepség többi részletei nagyjában már meg vaunak állapítva.
A jövő h/tett \'••dóazillüteg végleges lesz a döntés, Ekkor megküldik a tag dalegyesületeknek az
ellen megiuditolla n sajtóügyi eljárási és minthogy a lapot legutóbb keszthelyi nyomdában állították elő, oz pedig már a pécsi Ítélőtábla területéi képezi, igy az ügy a pécsi kir. törvényszék mint esküdtbíróság elé került, amely a tábla területén egyedül van felruházva sajtóügyekben ítélkezési joggal, 18 esetben elkövetett sajtóvétség miatt vonták felelősségre. — Az esküdtek rágalmazás és becsületsértés vétségében
versenyen, azok küldöttségileg lesznek képviselve. •
Sajtóbizottság. A dalünnuep sikerének előmozdításán lelkesen működik a helyi és a megyei sajtó. A sajtóra, mondotta a dalüunep egyik híve tudósítónknak, nagy feladat vár. A vezetőség jól tudja, , i : ..ek, mire a törvényszék 4 ImVapl »<W Waton számíthat a sajté önzetlen támogatására,
fogházra átváltoztatható (Mii de ennek meg sikeresebb előmozdítására sajtobizolt-
fogházbüntetésre
korona pénzbüntetésre ítélte el Polgár l-élát. védőjével egyült semmiségi panaszt jelentett be.
— Gyilkosság a told miatt. Még csak a közelmúltban emlékeztűok meg egy hosszabb hírben ¦> magyar paraszt főldéhségéról, most ismét egy olyan eset történt, ami csak megerősíti a múltkori állításunkul. A földéhség testve rgyilkosságra késztette Tasler Jánost, ki testvérét Tasler Istváti igricei (Za|a-m.) lakost saját otthonábau az ablakon ál agyonlőtte A koszthelyi járásbíróság előtt döntő pere lett vohm bátyjával egy föld miatt. Tasler János félt hogy a pert elveszti, agyonlőtte inkább testvérét — hogy ne veszíthesse el a birtok pert. A gyilkost letartóztatlak.
— Táncmulatság. A Nagykanizsai Altalános IljuságképzŐ Egyesülel f. é. február bő 18-án azaz vasárnap este fél 9 órától kezdődőleg. saját helyiségének nagytermében farsangi táncestélyt rendez 40 fillér belépő-díj mellett.
ságot fog majd választani. A sajlóbizoUsági tisztségek ellátására a sajté íJagJ kanizsai munkásait fogják felkérni.
1 liter Jamaikai rum go kr. 1 csomag finom törmelék tea 30 kr. Kapható a Drogériában Nagykanizsán.
SO kr -tói 11 írt 86 kr.-ig roete-renkipt. legol-caóüb ujdoaaa-rUáinoWa a bixhoi iniolagyüjteméo)\' *«ohli-.i1 ljrcmgrác, Zürich.
¦>••¦\'< — Bírireolve éa asallitia. - I1 agy
III 11 li<¦ I*i- ¦ K
ZALAI K ö I L Ö N T _____"">«• MBBUAB 17.
Felhívás
a Nagykanizsán alapítandó
Néptakarékpénztár Részvénytársaság
= megalapítása tárgyában. =
1. A társaság elnevezése: „NóptakarókpónztárRészvénytársaságNagykanizsán".
Czélja: A takarékpénztári és bank-Üzlet körébe esö ügyletek folytatása, a mezőgazdasági, ipari és kereskedelmi hitel előmozdítása.
Tartama: 90 év.
2. A társaság alaptökéje: 250,000 korona azaz kettőszázötvenezer korona.
3. A részvénytőke 500 azaz ötszáz darab, egyenkint 500 azaz ötszáz korona névértékű, névre szóló részvény kibocsátásával biztosíttatik.
4. Az aláirás zárideje: 1906. évi márCÍUS hó 15-ik napjának déli 12 órája.
5. A részvénvek jegyzése az alulirt alapító tagok bármelyikénél és pedig személyesen \\yagy meghatalmazott által eszközölhető. \\
AZ aláirás alkalmával részvényenkint a névérték 10" .,-a vagyis 50 korona és azonkívül részvónyenkint ÍO korona alapítási költség fizetendő.
A részvények névértékének további befizetése iránt az alakuló közgyűlés fog intézkedni.
ti. A részvények túljegyzése esetére a/, aiapitók jogosítva lesznek a részvényeket nrájiylagosan és pedig csupán azon aláíróknál törölni, akik összesen 2 darabnál több részvényt jegyeztek. Az ily esetben törölt részvényekre teljesített mindennemű befizetés levonás nélkül fog az alapilók által visszaszolgáltatni.
7. Az alapítók a kereskedelmi törvény 18:1. g-ában előlrl joguknál fogva három évre kinevezik az igazgatóságot. Fentitriják azt a jogot is. hogy amennyiben az ezen tervezetben megjelöli igazgatósági tagok személyében bármely akadály folytán változás állana be. az alakuló közgyűlésig helyettük másokat nevezhessenek ki, de lemondanak úrról, hogy a közgyűlés után uz első 3 év tartatna alatt üresedésbe jöhető igazgatósági lagsági állásokat kinevezés utján ók töllhessék be.
8. Fenntartják az abtpitók a jogot,, hogy az általuk már lejegyzett 200 darab részvényre vonatkozólag a jelen tervezet lj-ik pontjában foglalt túljegyzés esetére való aránylagos leszállítás nem terjed ki
Az alapítók kinevezik:
Rábabog} oszlói Remete Géza v, országgyűlési képviselő, ügyvéd, földbirtokost: elnökké. Franz Károly nugj pnruai, a B\'ranz Lajos és Fiai cég tagját: helyettes-elnökké. Rosenberg Richárd kereskedőt: alelnökké. Dr. Ooda Lipót orvost Irmler József magánzót
Dr. Havas Hugó ügyvédet Dr. Kreiiler József ügyvédet
Heltai József kereskedő, kamarai lagot Leitner József kereskedő földbirtokost
Hlatkó János szabót Rothschild Zsigmond magánzót
Igazgatósági tagokká Kelt Nagykanizsán, l\'JUti. évi február hó 5. napján.
Remete Géza I. k. Ügyvéd, Nagykaaizsán Hlatkó János « k. szabó, Nagykanizsán
Franz Károly s, k nagyiparos. Nsgykaniisín Horschetzky Sándor s. k. „v. máv főmérnök. Nksoizsán
Rosenberg Richárd s. k. kereskedj, Nagykanizsán Innler József s. k. migáuió, Nagykanizsán
Dr. Ooda Lipót s. k. orvos, Nagykaniisán Dr. Krelsler Józaef s. k. Ügyvéd, Nagykaniisán
Dr. Havas Hugó s. k. ügyvéd, Nagykaniisán Leitner Józaef s. k koreskedó, Nagykanizsán
Heltai Józaef s. k. kereskedő. Nagykauizaán Rothschild Zsigmond a. k. magánzó, Nagykaaizsán
Dr. Simay Aladár a. k gazd. (auáesos. földbirtokos, lludapesten alapítók.
Nyomatott Ifj. Wajdits József könyvnyomdájában Nagykanizsán.
1906. "FEBRUÁR 17.
ZALAI KÖZLÖNY
M6SI./tkv. 1905.
Árverési hirdetmény.
A nagykanizsai kir. törvényszék, mint tkvi ható-hAk köxhirré teszi, hogy a Zalamegyei Gazdasági Takarékpénztár végrehajtatónak Sabján József Bzent-baláisi lakos végrehajtást szenvedett elleni ICO kor. tÓke, ennek 1906. évi jaouár hó 18- napjától járó 6#.„ kamatai, 7 kor. 6 fillér óvási. \'///„ véltódij, 23 kor. r»0 flll. per. 19 kor. 90 fill. végrehajtó* kérelmi, 18 kor. árverés kéielmi és a még felmerülendő* kflltaégek iránti végrehajtási (.gyében a nagykauixsat kir. törvényszék területéhez tartozó a a axentbaláxsi 092. sz tjkvben f I ü in. hrfiz. alatt felvett öreghegyi szóló és présház 704 korona becsértékben
1906 évi március hó 30. napjának délelőtt xo órakor Zalaaxentbalázs községházánál dr. Tripammer R<>zsÓ felperesi ügyvéd vagy helyelleao közbenjfillévot megtartandó nyiltánoa birói árverésen eladatni fog.
Kikiáltási ár a fentebb kitett becsár.
Árverezni kiváoók tartoznak a becsár 10*!n-át készpénzben vagy óvadékképos papírban a kikOldÓttt kwéhex letenni.
A kir. tórvény.szék mint tkvi hatónáK.
Nagykanizsán, 190r>. évi december lm \'?2. napján.
¦ |f| kitűnő étvágyfokozó nl\\l asztali italt óhajt
AKI gyenge, lábbadozó,
AKI ideges, álmatlan,
AKI vérszegény,
AKI sovány,
AKI szoptat. AKI tüdőbeteg
ne mulaszsza el saját érdekében a kiülni) hatásúnak elismert és rend-
kívül tartós.
ERKULES U R
I m a 1 A t a I á p s ö r különlegességet inni
u
\'^S Hinudapaat, Vii.. B«Uil*u-t«r
Tolofon 0»—07 Árjot/yzok liitryon. -----
Vidékre, poBiAn küldünk Ö ka. proba.kaldon.onyt
iO tivlití uUnvattel.) FSmklir Neiykanlctáii : BELTSCH il 8H1K tl|lil. -Egyúttal koilu<lomair« liimuk, hogy 1*11111 JéZIEF ur Idféhittulajiionoi tv hírnevei Hercules-tort n. r. litogaló vendegeinek kivéhitáh.n alhudöan kl.totgilt.tj..
Kaplialo mlndon nagyobb cso-
inego-, rOit«ork«r«nKütiili)b(Hi, k&véniUban, vondósttíbon ób a
Ügyeljünk az eredőt! csomagok orosz vám tsinogjóre és a K. ft C. védjegyére, Kapható:: NEU és l\\ I.KIN m-l Nagykanizsán.
/ i
SZŐLŐVESSZŐ!
A világhírű
„delawáre
adja a legjobb bort! Oltani, permetezni nem kell I
A szőlészet kínoséi A phyloxeranak ellent áll!!
Leírását és árjegyzéket ingyen kutdnnk bárkinek I
Szőlőoltványok mérsékelt áron kaphatók)
Nagymennyiségű sima és gyökeres Pela-wáro vessző eladási
Cim: Hzigyártó és Takáts
szólótelep tulajdonosok. Telep: Al.sO SI.IIKSH — KSzponti iroda: FELSŐ SEGESD Somogymegye.
Tisztításhoz csak
Globus
Riszhtokivonatot]
A REKLÁM j
Állandó, észaxerO és ötjyes reklámozás minden gyári, kereskedelmi, ipari vállalatnak. Ötletnek a lelke, rugója, ae éltető eleme.
Hogyai, hol és mikor hirdethető a leg-sikereNebbeOj lettjobban és legolcsóbban, meg-
tudható az
Általános Tudósiló
hirdetést oaililriiiil
lilíjdonos LEOPOLD GYULA sirrieiití BUDAPEST, VII.. Erzsébet körút 54.,
ahoi Ui\\;í ii -/.ikéi ti*., initn\'l, odaadó lelkÜHmere-t«¦ • ¦.;-¦ J, ponloriHHKKal ét olcfóo orirkurólnek hirdetéseket és rrklámokat az összes budapesti, vidéki és kü lniiii Inpokbnn és naptárakban.
• Vádjegy: „Horgon jí* í
A Liniment. Capsici comp.,
1 H.rgmy-raiti- txpellir psll.i.
"¦\'>\' ríejooalc bl 10 nyúlt hátiaier, meíj már több mint 30 óv óta legjobb fájdalom-ilUbíto .1 ¦ 11 . . !,¦....„¦,,,!¦ kOuvéayaél. Ctálttil Ú Mghei4«ek*«T 1-1-.ff-.!¦¦:¦¦ kép "ti hMinilva. •
KlK J I m.*ti-1 Stl.inj liiin:-.I. InfOl
miatt beváaárliakui óvatosak legyünk áe csaj. olyan üveget fogadjunk el, a mely a „HariMV" *Mj*gTgyol ós a Hlclttf r c*4g. ji-gy ttVaol ellátott dobóiba van o&omagolva. Ara iivogokben 80 fillér, 1 kor. 40 f. ét 2 korona éw úgyszólván minden gyógy-¦u-rtirbu kapható. - Főraktár: fflrík lóraef gyógyaurnamel, Budapesten.
* Kit hl. 1 | | r.g 1 -í ,.| t At tí I » ai ,,u«ti) ortmltihei", Prágában,
~ Költségvetések és || tervezetek ingyenj
KXKXXXXXKXXXttKXXtttt
Nelmlek Henrik
HIRDETÉSI IRODÁJAI
: Becs, I., Wollzcilc 1U rálds/íiit és I. emelet :
Alapíttatott 1873 8 Telephoa 809 \\ i A cí k. 1 -I ti ¦ 1 ¦ 1-.j.¦ -: 1.\'.fti Clearíng-iiám-Iája H04 816. •janija mását hirdetési meghiaáiok gyári ll Heti •üaláiéiéri hm éi kiiifiitti üj.a.ok : rinére
8iakttaáoi«k, hirdaléli ttrvaziltk, áraia- \'
bálOk III BlPIliBM\'ll
Le,u|abtt aagy hlrlap-ir|«gyzfk hirdatdkask ! Ingyen ée bérnentve
Saját QyUjteményes-hirdet
roviil a
; „Heoe Freie Presse" es „üeaes Wr. Tagtlatl"
; hir^i\'nktian mind t-n Gt>mi> bintotíi rémére, \' tuint: Adai-váKII kBtláiek minden üzlet-ágnak. Tan kepviielHt Dgynéhl, állásl-kereeo, a|á>laH Mrdeléeek stb
Globin
HIRDETÉSEK FELVÉTETNEK E LAP i KI A DÓ HIV A TA LÁB AR.
a legjobb és legfinomabb czipöhsztitószer
ZALAI IÍZIÍ8!
ism; VKHHIMK 17.
<»h ja|i
Msgfajt az u átkozott köhögés!
KShSgéi, rektduég is elajraikáiadáa ellen
K) or» li» blalOI hatimiak
Eljeii!
az étvágyat nem i ontják ál kitűnő izfiek. Doboza I kor. ét 2 kor. Probadoboz BO filler
Fo- H laélkalilail raktár:
,,NÁDOR" GYÓGYSZERTÁR
Bodapeil, VI VaoikOrol 17
Eager nellpaaztllla
csakbamar neiufttriiitt
Kapható Nagykanizsán Belns Lajos, Fráger Béla, ünik Oyulaés Csáktornyán: Pető Jenő gyógyszertárakban.
wmr- Újdonság! «•
COOK & JOHNSON\'S
amerikai mah. Tyúkszem-yyllf II
A k|)j»bb i-% bliteiabb iter. KilOoff batista), atouaal fájdalomcsillapító. Kaphat., ax untrák matyar monarchia ötiin g;óg)táraibs.u
Darabja boritlkban 20 f, S darab dobosban 1 korona Poetili 9» ililíir. l lobb. — Förakltr Magyiroraxif riapre Tir ÍR ÍÍ»s*f ffiix arar Saia il, Budapest, VI. Király alca 18 KtJ/psail raktár Aaaitria Haiyarirná| rétiért .Zitát SAMAHITHV (irto
Hirdetések
lieti lapok.
lo.ibbk ai MaM kii- és billiidi Iliink rlátirn > legolciöLlun MiafttH
RUDOLF MOSSE.
^ini.jn^ca-Kii\'cdliion WIEN. I Iti.. ««Umilili 1
Kitűntetve a lagmaganbti érmekkel „Grand PVhi" St Lauti világkiállítás 1904
KÉRJÜNK CSAK
TISI TI TÓ-K IVO MA TOT,
mint ifin ábra, inluIán sok ertekneküli utánzat taaz kínálva.
"tl7«i»ll páron Irli» 8ekali ]aa. Aktflai, »l»r a. I.«l|»lr
!\' Viiágkiéllitás St. Louis 1904
Legmagasabb kitüntetés.Grand Prix "
A liDinent. Ciliiül conili.,
I * Itt l tf -f I i i N ir r riti-f i tt tar jSiUka. v
tara altiam UtlaS 4t fáj. JaJaMfllTailtd l,,dír.iai*iSl
bMiaUl háila.,r tat harlüt-
al), - a ataij bIiJib fjifj
ffip&ttt
Hoeh Jánoa imakönyve 1 forint 20 krtól 10 forintig.
T. CZ.
NAGYKANIZSA, iootl. február hó.
Vagyok bátor legalkalmasabb
A J A N D É K TARIYIIKIL
dúsan felszerelt Ozlatamal szivet Ügyeimébe ajánlani.
Raktáromon képae kfinyvak és Ifjusiarl Iratok minden nam és kor asámára ajándék és dlazmüvak, pompás koléaü Imakönyvak. amlékkdnyvak, diazlavélpipirok, Irótzarak, lircia- la rali-naptárak, tártas-Játékak, legújabb hangjafyak, nagy választékban találhatók. A hazai irodalom gyöngyein kivul a nlmal irodalom kereaelt műveit la beszereltem, ugy, hogy minden tekintetben módot nyújtok becses igényeinek kielégítésére.
Ez alkalommal szivet figyelmébe ajánlom
HAISSZERREREtREIÉIEMET
a hol különösen a tanuló ifjúság számát* szolgáihalok hasznos cs maradandó becsű ajándékokkal, Zanilfl műveket la macha-nikai hangazarakat, melyek diazes ajándékokat képeznek, azintán raktáron tartok s esetleg részlatfltetéare ia sziveién átengedem. Továbbá legyen szabail több uj be tulajból dúaan felszerelt
KÖNYVNYOMDÁMAT
i figyelmébe ajánlani. Névjogyakat. eakatéa) éa báli
Üzletemet szíves jÓakaialáho ajánlva vagyok
íagh ivókat Izllaaaan la Jutányos érakéri készltak al.
mély tisztelettel
IFJ. WAJDIT8 JÓZSEF
könyv-, papir-, zenemű- és hangazerkercakedó,
ToTjeaen relaasrslt rneate-rtioiícdü lffeu Boom ktvltalbuo, kltünö banga-al, vonove.1 4a zárható tokkal CSAK lO frt.
Újdonságl
A bol zongora nincsen. s gyönyörű zenét hallgatni ófl lánözollii szereinek, ott nélkQlözhetlon a
«sa> ..MIGNON" «tfc*
szalon zenélő mú. mely a leghosszabb operákat, tínoz-zenét stb, hangjegyrtl játszik
á tánc-zanát magtzahtlás nélkül szolgáltatja. Ára 36 éa 32 forint. Veniiéglö.ökiiiik nagyon fontos.
Pallas nagy Lexikona iti kötetben félbórkötésben Ara 96 fri., részletfizetésre is megkapható.
I
HAGVKAMIZSA, 1906
MegyvenStödik évfolyam, 8. nám.
február 24.
ZALAI KÖZLÖNY
Megjelenik minden szombaton
Elöfliet«»l Arak: Kg s-t evre 10 korona, íélevic 6 korona, negyedévié 2 korooa 60 f. - Egy«« aiám ára 20 f.
Gazdasági ellentmondás.
Immáron három esztendeje unnak, hogy valójában szünete! u törvényhozás munkája, un:, pedig nálunk azt jelenti, hogy meg van akadva a gazdasági életben is a vérkeringés. Az elmúlt három esztendő közölt is szomorú szerepe van a legutóbbinak, amelynek számát csak annyiban örök i lel te meg törvénykönyvünk, mneiinyiben üresnek hagyta; lÜUnbcn egyetlen törvényt sem szereztek Magyarországon 1 És mi járt a nyomában V . ,
Miolólt erre válaszolnánk, megint esak azon kell kezdenünk, hogy nálunk az állam a legnagyobb lermeló és fogyasztó Miin gazdasági alany a legeslegelaó az országban. Termelésünk és fogyasztásunk óriási mennyisége, függ attól, hogy mennyiben vesz benne reszt az állam. A vállalkozás annak nyomán termé,!, enyedik meg és ha az állam szervezetében pihenés van, pihenés van a magángazdaság életrendjében is! Knnek a tételnek a nyomán annak kellett volna bekövetkezni, hogy a/ok a mérlegek, amelyek a nyilvános számadások közgyűlésein most kerülnek nyilvánosságra, nagyobbára mutatlak, hogy a törvényhozó testület munkásságának pihenése és ezzel az állam gazdasági kezdeményezésének teljes szünetelése, befolyással volt a magángazdaságra ! . . . Ámde nem így áll a dolog. Azok a mérlegek, amelyek eddigien nyilvánosságra jutottak, meg azok a zárószámadások, amelyekről eddigien kaptunk hirt, azt mondják el, hogy bizony a bankok, a takarékpénztárak mind jelentékeny haszonnal zárták le az elmúlt esztendőt. Az a meddőség, amely politikai életünket vitte, a gazdaságira alig is hatolt.
l\'eUloi iMfktaMfi I>r. VilUiiyl II e ii r Ili
U|.iulajdi.n-.% fa UaitYl IfJ. H u ,,,:<* J.llflf,
Vannak fővárosi iniozeleink, amelyek az HKl4. évinél is jelentékenyebb haszonnal zárták b az lOUíi. évet Amiből aztán nyilvánvalóan hirdetik sokan, hogy mesebeszéd az a kölcsönösség, ami a politikai elet meg a magángazdaság közölt állítólag fennáll I
Még mielőtt tovább mennénk és vizsgálnék ezt a tényt, el kell meg mondanunk, hogy szóvá tették az ügyet, a Lajtán tul lakó jó barátaink és hirdették uibi et orbi. hogy mégis csak nagyszerű ország ez a Magyarország; mert ime évek óta nem csinálnak semmit, évek óla szünetel a gazdálkodás fóéllelóje, a politikai tevékenység és ime mégis jelentékeny nyereségekkel záruló mérlegeket boosálatiak közre. A tény meg van. A mérlegek jók. A haszon jelenlékeny és a/ osztalékok lesznek legalább la akkorák, mint vultak tavaly. Pedig beruházás nem volt. Az állam megrendelései elmaradtak. A magángazdálkodásnak az a része, amely az állam gazdasági tevékenységével kapesolatos, tényleg szünetelt. De azért tréfás dolog volna azt gondolni, hogy szünetelt minden. A pénzintézeteknek bizony volt dolguk egész esztendőben. Sót a kamatláb változása jó hatással volt az eredményre. Mert pénzbőség volt nálunk voltaképen az egész esztendő során. A betétek állománya I .Klő-ben jelenlékenyen megnőtt Sót jutottak a pénzintézetek olcsó pénzhez is azokban az adó-letétekben, amelyeket hol a községek, liol a jólélj bizottságok helyeztek el bennók. Ezzel a pénzbőséggel szemben jelentékeny volt a magángazdaságban az investieíó. Azt a körülményt, hogy adót nem kellett fizetni, felhasználta a gazda és rövid lejáratú kölcsönökkel, hol gépet vett, hol
Saerkeiilöaág: Nagykanlzaa, Sugár-ul 0. aiám. KiadóHjvalal ál nyomda: Nagykanliaa. IfJ. Wajdíla Jóieefnál Daák-lér I. azim. Hlrdeláaek dljtiabU siarlnl. Nyllllár toronkánt 40 f.
\'jószágot vásárolt A kereskedwk-m sem panaszkodhatott meddőség híján. A német kereskedelmi szerződés életbeléptének közüli volta, megélénkítette a kivitelt és amit Németország felszívhatott, vagy amit a magyar kereskedő jó közraktárakban a mároiusi áremelkedésre ott künn elhelyezhetett, azt elhelyezte, könnyű , leiekkel fizetvén a szükséges kölcsönért a kamatot, Pénzintézeteink hát nem panaszkod* hatlak üzlet híján. Ehhez járult még az is. hogy az elmúlt nyár folyama és a későre nyúló ősz eléggé kedvezett az építkezéseknek is és mivelhogy ebben sem volt hiány, a pénz jó kantáira itt is elkelt.
A helyiérdekű vasutak építésében is volt valamelyes lendület éa ahol csak leheteti, a törvényhozás szünetelésének ellenén is, megtette ¦ vállalkozás,
amit lehetett. Ebhez járult, hogy a jegybank kamat-emetéso jelentékeny nyereséghez juttatta a péni-iniézi\'leki\'t. Mert a kölcsönók kumatlábát uiiudetiQtt emelték, de a botétekét hagyták azon a hiinvonaloo, amelyre azt a :(\', ,"/„-os baukráta melleit leszállilották. A ledueáll hcléikamal és a pénzbőség mellett a magas kölcsönkamatláb emelte a nyereséget. Olyan kedvező roll a pénzintézetekre az elmúlt év kamatlábpolitikája, hogy leljes stagnációnak kellett volua bekövetkeznie, hogy unnak eredménye ne mutatkozzék. Sót mond-hiitui. begy ui. IflOft. évi nyereség még jelentékenyebb lenne, ha a pénzintézetek értékpapírélloniányábau, a lix-kamatozásu értékpapírok árfolyama nem lett volna az IdOd. év végén nagyon alacsony a tavalyihoz képest. Tudjuk mindnyájan, hogy pénzintézeteink nagy része a péiubéség következményeinek elháritásáru tix kamatozása papirosokat halmozott Össze, Különösen ín áll ez vidéki takarékpénztárainkra, amelyek nagyon is zárt-kört! ItlieDtéla mellett kénytelenek levén elviselni sok Tóvárosi intézetnek és jelzáloglevélkiboesálással is foglalkozó hitéletnek a versenyét, heveró tekéik egy részét állampapírokba, vagy jelzáloglevelekben helyi z-ték el. A politikai zavarok hatását pedig ezek a papírok érzik a legjobban. A ktllföld sok papiros! kaldött vissza és csodák csodája, hogy árfolyamuk még
TARCA.
If ju-urak.
lila ABONYI ANDOR.
Pár béllel a matúrám után Bieghlváait kapum egyik birtokos szomszédunktól leányit lakodalmára Természetesed örömmel tettem eleget a megtisztel\' tetésnek. A jelzett napou klakkbmifrakkban, hatalmas szivarokkal fölfegyverkezve, már korán megindultam - - hogy (0Útessek férliasságom melletl!
A lakodalom pompásnak ígérkezett. Jól Ismertem » hitbeliek hagyományos vendégszeretetét. Es nem is \'"alódlum.
A hivalulos aktusok gyorsan leperegtek. Klósiór roll a pikánsabb része. Holmi vagyoni, életkori részlo-lekkel egybekötve. Utána 11 óra felé a tiszteletes ur •\'léit rebeglek el a szokott „liollamiglsut.1-
A ceremóniákou átesve, mindnyájan asztal kóré ullnnk egy e célra rögtönzött hatalmas fenyőfa-bódé alatt. Jobbról a nóa emberek Hitek kedves és nem kedves oldalbordájukkal, balról az agg és egyéb legények.
Kn egy kedves arcú, sánta albíró mellé kerültem. A vizavim meg két fiatal ur volt a lidseli járás azék-h-lyéról. Kiég jóképll gyerekek voltak. Kölcsönösen bemutatkoztunk. Azután pedig hozzáláttunk egy kis étvágycsináló sörözéshez. Az alhiró ur egyre nógatott, egyro kocintott, .hogy igy meg ugy, kis kollegám az alapvizsgák sem mennek ám ivás nélkül!" (BzegéQyl Ha igy mérték volna a classist, jelesen -reitwm volna!)
De az urit-ik nem Igen kociiitoliak ... Az Kibíró r7.eri\'ti>lreillvltói-ág* mellett élesei! killint, hogy lenéznek . . .
Nem veitem szivemre a dolgot, tovább mulattam a jókedvű albiróval De azért titokban szemmel kísértem embereiméi Ks hamar észre ís vettem valamit.
Két szemben tevém Btivo tüzet fogott — a SlOliméfí asztal sarkán illó piciny kis patikárutnélól; aki az én szivemben is eléé helyen volt „bekebelezve.\'
Az [fiiunk gyakori pilUmásokUi akarlak magú* kal észrevetelni, amil u ki-; Ijinicut menyecske, — hogy íngerelie éket — észre is vett! ....
Kn minden kémteke figyeltem. S egyszerre bolond étletem támadt, hogy kicsim-léimen bosszul altiak.
Az ötlet nem volt uj, de jónak ígérkezett. A falusi c-árda szokoit vasAruapi jelenete ragadta meg lelkemet A táneoslányért itisufcodó versengő kél paraszt-legény ¦ ¦ , Elhatároltam, hogy nem engedem éket láncolni a kis patikúrusiiévul I ^
Hisz én^ a régi ismerÓs, hulározotl előnyben voltam . . .
Kbéd után vízműm átmentek beszélgetni a szén asszonyhoz. A kis apró asszony a szokottnál is vígabb volt. A liuk majd elégtek . . .
Engedtem mulatni ékel, de tervem lói nem. áillain el. Megvártam, míg * kikent aljegyző, a rekedt-! turkil barOmorVOS, szóval, llljg BZ egész díszes legény-sereg sorra vizittelt: csak, ugy öt éra leié menteni ál — az elsÓ csárdást kérni . . . Természetesen megkaptam .\'. .
Ks éu pokoli gyönyörrel szivemben, váltam az első tusra, ami a csárdáshoz hív . . .
A cigány búzni kezdett. Már egy-két nyugtalan pár rakia is a táncot. A lóduktor már rekedten fújta, hogy:
— „Sarkon fordul a somogyi menyecske."
De ember tervez, szép asszony végez! A kis patikusné! hiába kerestem . . . Kimen! a lánchoz átöltözni.
Kerek egy óráíg vélte rá a másik ruhái, do én addigra hűtlenül — már egy kis szöszkével (áriam . . .
Mikor megláttam, hozzá akariam futni. De már késéu volt A székébbik vizavim vitte el. Ku lehetetlenül lapo>Uui szegény táncosnőm lábát, amíg végre fulní engedett. S egyenesen hozzá Ihtollára . ..
Kipirulva haiolum meg, keriem a megigért
táncot.
Megadta. De a láncosa oda sem hederített. Hátat fordítva táncolt tovább. Egy „keremre" som
méltatott . . ¦
Ereztem, hogy valami bolondságot fogok csinálni I . . .
De mielőtt a pofou elcsattant volna, elkapta fölemelt kezemet a vőlegény . , .
Az iucideii.-t seiikisem látta, de ttzérl mi kölcsönösen kihiviuk egymást
Kn a kis palikusuét okoziam mindenért, mért nem hagyta olt láncosát. Ks tUuleléleg kezdtem ¦ y szöszku szépséggel mulatni. Kz hatott. A szép asszony rai.ii kiáltott, hogy mér! nem megyek a megígért tátiéért. Megteltem.
A tánc j óráig tartott. Kkkor utazott el az uj pár nászútra, a vendégsereg riadó élpiuzé&o melleit.
KzulAii csak .hal Igáiét" húzott a banda a kitartóbb vendégeknek.
ZALAI KÖZLÖNY
1306. KKUHUAR 2J.
Kati Bécsben, Inni évi íebr. hó 14-én.
Perene József, a, k. K risló ff; József, s. k.
ROVÁS.
alacsonyabb sziuvonalra nom sülyedt. Ámde így is, belső ügyvitelének megvizsgálásával kormánybiztosi jelentékenyen csökkentik az évi nyereséget és kétség- ¦ minőségben megbízta s egyúttal a közrend és köztelén, hogy ez még nagyobb Ml volna, ha érték-\' biztonság fen tartásának biztosítása érdekében szükséges papírjaink árfolyama nom járt volna alacsony színtájou. I mindennemű intézkedések megtételével fulhalalmazta Persze, hogy ezt a veszteséget, amelyet a fh-kamato- j és teljhatalommal felruházva kiküldte." z.tsu papírok áresése okozott, kóunyü lenne paralízálui, —
ha azok az intézetek, amelyek értékpapírokat kizárólago- Hertelendy Ferenc fölmentéae. A hivatalos
mű csak tőkeelhelyezésre használnak föl, gondos-1 jaj) keddi száma irta:
tudnának idejekorán olyan tartalékról, amellyel ál Magyar belügyminiszterem előterjesztésére He r-ílyen veszteséget paralizálni lehelne. Mert más dolog j te | en dy Ferencet, Zalavármegye főispánját ezen az árfolyam-uyereség, vagy árfolyam-veszteség olyan , állásától, buzgó szolgálatának elismerése mellett, saját intézetre, amely értékpapírok adásával és vételével j kórelmére felmenteni iparszerüleg foglalkozik és ismét más olyanra nézve, amely heveró (ókéit helyezi el benne. Az ilyenuek vollaképen mindaddig nem volna szabad az értékpapírokon nyerni, vagy veszíteni, amíg a papiros birtokában van; a nyereséget tartalékba kelleue helyeznie, a veszteséget ebból pótolnia. Mert viz-gáljuk csak a dolgot, ép a mostani viszonyok szempontjából, gyakorlatilag. X takarékpénztár 100.000 k. korona-1 járadékot vett nzelőit három évvel, mivelhogy betétei- . , . , . . ,
lói sok heveró -péaie gyílll össze. A iáradékokon r"bruá" <«\'veojli.l<*a<!i közgyűlés n be-
kel évig árfolyamnyeresége vall. amelynek nagy lerjesilelt alispáni jelentés » kivándorlás nővckcrléaet reaiét, ba már nem az egészet, nyereségéhez csapta jelentette. Szomorú képe ez a viszonyoknak. A szomorú e» elosztotta. Ámde az idén vesztesége van! Ki a\' 8m|sltika magyarázatát a nép elszegényedésében veszteség azt jelenti hogy az értékpapírokban el- u|art g,^, mef;moMl , föld és jóformán ki is helyezett lóko — nom akarjuk itt meg hangsúlyozni,: , , .. . ... \'.. . .
hogy idogen lóké - kevesebb lelt. Ha az elmúlt »Ml \' kózépbirtokosok talpa alol. Akt komolyan évek árfolyamnyereségét tartalékba helyezték volna torija értékelni azl a kincseket cró nagy erót, amelyei és a vásárolt értékpapírok értékét, mivelhogy idegen nemzeti szempontból képviselt a középbirtokos nemos-tókék reprezentálói. ahban a nagyságban vették volna jjg, az úgynevezett geulry, az minden esetre nagy föl, amelyben vásárollak vi.zo.il az idei veszteséget y szerencsétlenségnek tekinti ennek az osztály-
kárpótolták volna a tartalékba helyezett nveresegekból, ....... i .iií i. o . j i
nem lenne semmi változás a tökében és o vo-zleség ¦» lelörtet es 81««°* élését. Századokon ál nem nyomná a mérleget. Vollaképen az Ilyen idogen »» osztály volt a magyar nemzet gerince ; innét tokákból vásárolt, kamatoztatás céljaira beszerzett kerültek ki a haza legerósehb oszlopai; s ime, látjuk, értékeken eléri nyereség, vagy veszteség se jelentsen [ÍOgJ m, j9 CDnek az osztályúak tagjai képviselik a likaielH intézetre sem nyereséget, sem veszteséged , , „ ira,1J!alot. „„, ro|na „,„ „
Mert ez csak átmenő, efemer lelenseg, amellyel B .......
számolni nem szabadna. Olyan pénzintézet, amely orsli*. ha a nemzeti intelligencia olyan mertekben idogen pénzből vesz értókpapirokai, csak akkor j gyarapodott volna vagyonilag, amilyen mértékben számoljon nyereséggel, vagy veszteséggel, ha a papiro-1 hanyatlott, kon túlad. De amig olt érzi tárcájában, olyan változat- j *
lanul kell értékben tartania, a megfelelő tartalékok A földbirtokosok és fóldmivelók pusztulásán
állal, mint az escomptált váltókat. kivU| , mu„kásosztálv helyzote is szomorú képet nyújt
Un ilyen adminisztratív dolgok ottho- 0(l ,i0 e|s4 sorWn , kiva„dc,rla8. kt 0ceáu járó nossá válnak pénzintézeteinkben, az olyan jó B„4k mi„d,,„ ]litn „riw, slinm , mM,,ki esztendó, mint a tavalyi, ínég a politikai L,o.t ideges világrészekbe s „z ön,„agában I, olyan zavarok mellett Iá és azok dacára isigazoljak ntMmu é,t4gSe , mai!y,r lár„a(la|molli A rf„dor|4s majd azl hogy gyakorta a politikától függőt- U0Ilb,„ ,„ás jrá„jl)au „ reHOo{ lnódo„ mulllkmik lenül is lehel gazdasági eredményt fölmutatni. Svek 6u megiMl, f,|„k DÍ h Wm arim„k
Ujabban megyénkben íb megindult a szervezkedő mozgalom. A magyar ipar védelmére zászlót bontanak egyes városok és községek lelkes vezető emberei. Jól tudjuk, hogy nem fognak i viszonyok egyszerre rózsássá fejlődői. De ba a kezdő lépés után kitartunk a lovábbi utou, ha lelkében tömörülünk a magyar ipar védelmére, akkor meg lesz a kitáut eredmény
a városokba jobb sorsot és megélhetést keresni. Ám, * mi varosatok ipari és közforgalmi viszonyai fájdalom Zalavármegye kormánybiztosa. A keddi j nem olyanok. Iiogv képesek volnáuak biztos íoglal-hivatalos lap nékünk is hozott^ .teljhatalmú" kormány-! koll,t L 4„aild6* jtanj 6
butost. I\'orteleky László dr. miniszteri titkárt1,., ,, . . , í \\ * 111
nevezték ki megyénkbe kormánybiztosnak. A kinőve- •elt\'Dtkrt6 mmk** kezeknek. 8 így a városokban zós ezt mondja: ijesztő módon szaporodik a munkanélküli munkások
„A m. kir. belügyminiszter az 1886. XXI. t.-c. serege s akik otthon csak szegény emberek, a városok-4. á-a «lapj«» » törvényhatóságoknak, az önkormány- ban apránként elzüllött ínségesekké lesznek zati hatáskörben követett közigazgatási eljárásnak és »
Hogyan hogyausom, a szép asszony mellé kerültem. Az albiró a másik oldalára. A vizaviim pukkadoztak. Az egyik bánatában a (.zekémnek udvarolt. A másik szégyen-szemre mellém került Tüntetőleg udvitroltam gyönyörű szomszéduómnek . . .
A mellettem ütő ifjú megszólított. Valamit kérdezett. Nem teleltem. Többször megpróbált szólítani, de én ugy teltem, mintha nem hullottam volna. . . A szószke láuy lovagia is erősen „tixirozotl."
Nemsokára a hölgyek olbuesuztak. Az asztalnál csuk négyen maradtunk: a sánta biró, a két uracs éa én. A mellettem Ülő njra megszólított. Keleltein neki . . . Közelebb jött ... Az árván maradt másik gavallér is oda húzódott . . . Iteszélgetní kezdtünk . . . Egyszerre több közös ismerősünk akadt. Magamban konstatáltam, hogy a szőke közelről nem is olyan k iái hatatlan! Ók is ilyesfélét gondolhattak — rólam
A mellettem ülő töltögetni kezdett.
Te! Kozdte a szőkébbik mámoros hangon. .L\'gy-e gyönyörű egy asszony, ez a kis patikusné?* Ördög! Maga az élő. sztlnksz. Fekete szemei csalják, csalogatják || emberi. S.ajka olyau szótlan, mint egy márványból faragott istenasszonyé . . .
Knnek az asszonynak a melegsége meg fagyasztja az embert. I\'ajiás! Fogadok, hogy szerelmes urába!
Azt hittem délután, hogy megszökik velem. Ü láttad . . . alig búcsúzott el tőlem . . .
— .Éntőlem sem! Szólt közbe a mellettem uló -
— ,Éo is neheztelek rá! Vetettem oda!"
— Te pajtás! Kezdte u)hól a szomszéd: Ugy-e nekünk holnap párbajoznunk kellene? Tej Abból a párbajból nem lesz semmi! Most látom, te nagyon ló fin vagy!"
— „Ez az asszony — szólt ísmét a szőke, engem is, téged is. mind a hármunkat heesap? . .
— .Festi a haját."
— .A viselkedése is visszataszító!" Kockáztatta a szomszéd.
— Hagyjuk! szóltam gyerekek. Úgyis hú az urához!
Ks mintha misom történt volna köztünk, összeölelkezve mind a hárman - kocintottunk I . . .
Gondolatok.
Mivel kedvet abban lel ó. hogy művelje mihez nem ért. ugy hívják, hogy műkedvelő.
(Heyse.)
A szépség férge bu.
(Shakespeare.)
Aki panaszkodik, hogy a sora Őt labdaként dobálja, ide-oda. az bevallja egyúttal, hogy igen könnyű volt, (Hnhrlon.)
A magántisztviselők panasza.
— Hozzászólás. —
Lapunk február tizeuhelediki számában egy nagykauizsai magántisztviselő panaszkodott amiatt, hogy a fóiiöki kar minden közintézményt pártol iukábii anyagilag, mint a magántisztviselők itteni egyeHületet és országos nyugdíjintézetet. A hir ugyíátazik visszhangot keltett a magántisztviselők körében.
Kz ügyben egy nagykanizsai magántisztviselő a következő cikket küldötte he hozzánk :
A Zalai Közlöny legutóbbi számában .Egi kis igazmondás" eimmel egy kartársam punaszkodik egyesületünk mellőzése miatt. Sokan foglalkoztak már e lap hasábiain .-, kereskedelmi alkalmazottak éa magántisztviselők ügyes-bajos dolgaival, du azért még mindig aktuális maradt ez ügy. Kzuttal csuk arról akarok megemlékezni, mikép janink el az illetéke-, illetve a legilletékesebb körök a lentemlitett társa dalmi osztály irányában még olvun téren is, amely nemcsak a kereskedelem munkásainak, hanem a mnnka-adóuak is eminens érdeke.
Nincsen pálya, uiucs foglalkozási ág, társadalmi oszláty. mely nemcsak a törvényhozás és tágabb értelemben vett társadalom, hanem az érdekelt körök részóról is mostohább olbáiiásban részesülne, mint a ke.oskedelem közkatonái.
A helybeli pénzintézetek szokásos évi ajándék megszavazása adta meg cikkemhez az impulzust. Izléstelenuek, sót nagy iapíu(állatiságnak minősíteném, ha valaki bárkinek a magáuügyeibe avatkoznék Ha szórványos leune a jelenség, melyről itt szólni akarok, akkor uehezleluének tán alábbi észrevételem miatt. De mert nem szórványos jelenséggel, haliéin egész országban uralkodó rendszerrel utálkozunk, megengedhető hogy kritika alá vegyük pénziuiézete-111k ama eljárását, hogy támogatásukba mindenki inkább részesül, miut a kereskedelem muukásai.
Vau Nagykanizsán két szervezet, a magántisztviselők szöveUiége és a kereskedő ifjak önképző egylete. Mindsketiő áldásos működést fejt ki saját tagjainak erdekében, de azért pártolást nem igen nyernek a munkaadóktól Kzek a .mostoha gyermekek" uémikép a tanszéki szocializmus elveit hirdetik és lehet, hogy ez némelyek szemében bün. Azonban nem hazabcpzéllluk, midőn bátrak vagyunk nyilváuosuu megkérdezni, mennyivel inkább érdemli meg például a munkások rokkant- és nyugdijegylete — ez a szintén humánus és áldásos intézmény — pénzintézeteink párllogását, mint a magántisztviselők országos nyug-dijegyesülete, mely amellett, hogy humánus is, ! kereskedelem munkásainak kereskedő-segédek éa magántisztviselők aggkori ellátásáról gondoskodik. Kz csak olyau cél, mely megérdemli a pártol ás l Elvégre ís csak elvről van szó. nem az ajándék számszerű mennyiségéről, mert lia az ország minden vidéki pénzintézete exak 10 koronával emlékeznék is meg közhasznú intézményeinkről, urna iól eső tudat töltené el a kereskedelem munkásait, hogy legilletékesebb köreink nemcsak a fővárosban, hanem a vidéken is méltányolják saját munkásainak fontos érdekeit. A fővárosi cégfőnökök dicséreles példával járnak elő fl téren. A nagyobb cégek a nyugdijegyleleket — lévén kettő, a magántisztviselőké, a régibb és a vaskeres-kodelem alkalmazottakké, az ujabb — jelentékeny évi segélyben részesitik saját részükről közvetlen adományok utján, közvetve oly módon, hogy a hozzájuk kerülő számlákból )%„ levonnak a uyugdij-e gy 1 e t j a v ár a. Kzt rendelő leveleiken kitüntetik. Ez ellen egy szállító sem Liltakozhatik a kicsinyesség vádja nélkül.
Van azonbau egy vidéki specialitás, amelyet 0 helyen helyteleníteni kell. Egyes kisebb vidéki házak ugyauis a következőkép utánozzák a fővárosiakat és rendelő leveleikre ezt nyomtatják: „Alkalmazottaink nyugdíjalapja javéra minden számla összegből 1" . levonunk." Honny sóit tjui mai y ponse. De kétségbe
\'firn; FKHRTJAB y-i.
ZALAI K ö Z L* 0 N Y
bj vonhatjuk, hogy létezik e egyáltalán említett nyűg-. Most mar tojások, kövek, légladarabok is repültek, díjalap. Ha létezik is. annak sem a közönség, sem az\' Kgyik sem találta a kormánybiztost. Mikor egy ko alkalmazottak nem veszik hasznát, mi-rl abban esak | a sarka mellé esett, megfordult s megnézte. A ve-\' mindenkor jelenlevő alkalmazottak részesülhetnek, i xóuylö tiszt erre fenyegetőleg azt jegyezte meg. \\ i alkalmazottak pedig gyakran változnak, tehát kinek I hogy ez már a második s a legénységet lövésre kész 1 busznál a nyugdijalap? Ha a célt akarják velő igazin (vezényelte.
-\'/„Igáim, adják levonásaik összegét ogy nyilvános | a konnánvbiztos Cserién Károly alispánual. ellenwta alatt álló egyesületnek, mert csak igy ér | Vártiidy Lajos polgármesterrel és Üdor liéza pánit bz valamit. Niucs kizárva azonban az sem. hogy ily rjgyigazgatóval beszélgetett a hivatalokban. A beszél-cégek bőkezűek akarnak lenni alkalmazottaikkal szem- |g„téa tartalma körülbelül ebből állott: bei) és ebbel fedezik az esetlegesen alkalmazottaikkal • rjgyfo totszik tudni, milyen minőségben
megbeszélt nyugdij-hozzéjárulási hányadot, ami meo-l-----»¦
talmi gavaljérség, mert kikí a saját\' pénzéből adjon" I VIfiyí)k_^ H
ajándékot; fedezzék az ajándék ci mén leront összegből az alkalmazottakra eső és azokat terhelő részt, bogy az alkalmazott sajátjából ne fizessen semmit és viseljék magukéból a magukra válla\'t részi, mert
oltani, de hivatalos értesülésem nincs. KlóinulalJR a kinevezés okmányait. Kb mi célra jött Móltóságod? Hogy a csendéi, rendit helyreállítsam, "szén itt nyugalom, csend és béke van.
knlöuben minden >zál hó helyesen jár el, ha egy- e-.i, z
aitatili lil.akozik minden olyan levonás ellen melyről IfiS *?LS! JK ,Vftn "**«*\' & mtt,nJ"
m-m tudh.tjv vájjon a tulajdo-.képeui célt szolgái.! !,de*
l, i.
az alkalmazottak közös\'és egyetemleges érdekét! ,~ Npm ^\'"k u\\6h6i kötve. Dolgom lesz a Van még több orvosolni való bajunk is. Kn 1 D,1Pokbin íolpK a hivatalok ügykezeléseit megvizsgálni
esak a legakluálisabbal ragadtam ki a sok közül. Kgy kis jóakarat és ez a baj is — hamar megszűnik.
L.
-* Rendkívüli megyei közgyűlés. Az alispán busz megye bizottsági tag kérésére rendkívüli megyei közgyelóat fog Összehívni. A közgyűlés március
elsején lesz.
jobban mondva megvizsgáltatni a velem jött számvevővel.
{lemondott városi ügyész.)
A Magyar Paizs írja: Szigely Kleinér dr. városi ügyész, a mint a kormánybiztos megérkezett, azonnal lemondolt ügyészí hívalaláról.
(Iktiltották a vasárnapi népgyűlést.) Zichy Aladár gróf, :i nagykanizsai választó-Be azolgá Itatott adó. Nagykanizsa városa kerület volt országgyűlési képviselője vasárnap akarta e hó lti-áu, miut ¦ Zala irja, beszolgáltatta az adó- beszámolóiét megUrlnní Nagykanizsán. A uépgvülésl hivatalhoz az önkéntesen befizetett állami adókat.; Deák Péler Nagykanizsa város rendőrfőkapitánya Ki az adó-összeg, mint tudósítónk illetéket helyről tegnap betiltotta és a határozatot írásban közölte cru-sül, különben csak száz és néháuy korona. Kz az Sebestyén bajos ügyvéddel, a néppárt itteni etnO-ado még abból az idóból származik, amikor még kével. Sebestyén volt ugyanis a népgyűlés bejelennem volt meg az ismert, adóbeszolgáltatásl eltiltó lóje. A határozat többek közt ezt mondja:
megyei határozat. Ma már állHiní adót nem fogadnak el és uem szolgáltatnak be.
Tüntetés Alaólendván. Kedden este, miut Alsólendváról jelentik, nagy lüuleió fáklyás-menet volt, melyet az ottani ellenzéki vezéremberek rendeztek. A közel ezer fóré rugó menet esle fáklyákkal bejárta a város utcáit. Az ulon hazafias dalokat énekeltek. Hajós Mihály ügyvéd, a Polgári Olvasókör elnöke és Izsó Ferenc ügyvéd beszédet intéztek a néphez. A közönség hazafias éueke hangja mellett rendben feloszlott.
= A megyei körjegyzők 17-éu gyűlési larlot-lak Zalaegerszegen a Korona vendéglőben s azl határozták, hogy a törvényhatóságok határozatainak alávi-iik ugyau magukat, de .z adóösszeirást s a már előbb nyugtázott adóös>zegekuek a kir. udóhivntnlhoz való beterjesztését teljesítik. A körjegyzők egyesülőiének eluöke Kovács Gyula, jegyzője Visa Miklós.
Kormánybiztos Zalamegyében.
— Betiltották a népgyUléseket. —
(A kormánybiztos Zalaegerszegen.) Zalaegerszegről írják : Szerdán osto 10 órakor
i
Kzen bejelentést tudomásul nem veszem és a beszámoló-beszéd megtartására hirdetett gyülekezést betiltom. A falragaszok eltávolítását elrendelem. Semminemű gyülekezést, legyen az bár „Népgyűlés, Beszámoló, K r t e-k ez le t, Megbeszélés\' ci in m el, nyilvánosan megtartani szándékolva, engedélyezni nem fogom. Felhívom továbbá Sebestyén bajos, nagykanizsai lakost, hogy alkalmas módon hasson oda, hogy az általa engedély elölt összehívóit gyülekezés vissza-moudussék, nehogy a jelzett időben és helyen népcsoportosulás legyen, melyet a város nyugalmú i\'s a lakosság közbiztonsága érdekeiben karhatalom fog szétoszlatni. Kme intézkedés betartásáért a bejelentőt teszi felelőssé. A határozat indokolása: A lakosság rendet és közbiztonságot veszélyezheió közhangulata szükségessé tos/.i. hogy a rendőrhatóságok a politikai népgyűlések bejelentését a n o r-mális és békés közviszonyok helyreállításáig tudomásul ne vegyék. A véghatárözat ellen esak birtokon kivul lehel felebbezni.
A határozatot Sebestyén Lajos Óvás nélkül
(Tömeges betiltások.)
Tegnap már köztudomású volt, hogy az öaszea zalamegyei népgyűlések megtartását betiltották Zalaegerszegen. Ama helyekre, ahol népgyűlést terveztek vasárnapra, katonaságot vezényeltek ki.
Zalabak séra teguap délután a pozaonyi hadtest-parancsnokság távirali utasilásánt egy század közös baka ulazolt. — Az ulutHzás elölt, miut értesnlüuk, ttótz Virgil őrnagy beszédei intézett a legénységhez a kaszárnya udvaráu. Figyelmeztette őket az eskü szentségére, a felebbvalók iránti engedelmességre és kérte őket, hogy ue engedjék magukat elragadni a nép beszédétől és hangulataiéi.
MEGFIGYELÉSEK.
A háttér.
|v. h.) Harminc évvel ezelőtt láttam egy fővárosi uagy színpad berendezését először, liltam hogy csinálják a felkelő impot, a holdvilágot, a csillagos éjjelt, a hullámzó teugert, az esét, vihart és inenydörgést és a milieu száz meg nzáz változatait. Azóta, valahányszor a nézőtérben ülök, mindig valami kellemetlen kiábrándulás (og el, mikor a színpad legszebb dekorációit látom. A háttér (esteit vászon, a fák törzse papíerinaché. a mennydörgés hullámzó pléh-darab és mindezt egy Kenika! felügyelő intézi sok munkás kéz és zsinór meg gépezet segítségével.
Harminc év óta a színpadi technika ís nagyot haladt, de ami azóta sem változóit, az az emberi jellem alapvonásai, az emberek cselekedetei és ez«*k iuditékai, Ami leginkább megfigyelés alá esik, azok a cselekedetek, az indító okok elreilóznek a megfigyelés elől ; pedig minden cselekedetnek van háttere, miut az ágáló durabuak ott a Bzinpadon kell, hogy háttere legyen.
Kíváncsiságunkat épen a háilér csiklandozza. Van (Uinek felesége? Ha van, figyelje meg. Ha Out a kellelténél jobban szereti, vagy megcsalja önt, vagy drága ruhát esínállatolt mtigáuak tudtán kívül.
A liátlér hallgatag mini a sir, csak az élesláió ember találja ki. hogy a cselekedetek mÖgCtt mi lappang 11a egy ügyvéd nagyon szid valakit, éppeu nem nehéz kitalálni, hogy az a valaki vagy kliense volt, vagy másmik lelt kliense. Aki kíváncsi arra a sok kulisszára, arra a sok hátbjre, olvassa el azt a nagyon régi könyvel, meljuek neve „Maximes". Kbbeli pár száz megfigyelést lalál az olvasó mondásuk alakjában Az emberi termeszei egész regisztere fel vau benne húzva, de minden emberi cselekedetnek Larochefoueatild szerint s háttere oak egy — az önzés.
Az állítás nem uj. nem meglepő, aót az öuzéa az éleifentarláshoz szükséges.
Csak az a különös, hogy mindenki szabódik etlól az indítéktól és miudeiiki keresi a uemes motívumokat, ha róla van szó.
érkezett meg vasúton Zalaszentiván felólról titkára ki-ereiében Portél eky László dr. miniszteri segédtitkár, kormánybiztosi minőségben. A vasút környékén vérla öl-hat rendőr és mintegy l ff vidéki csendőr, amisül vélte, leves lehat a városban elterjedt a na A közönségből nem jelent meg senki a fogadására, hír, hogy a népgyűlést ennek ellenere Is megtartok. A kormánybiztos kocsin meut a vasúttól néhány lé-1 A halározal értelmében a falragaszokat éjjel pésre fekvő csen dóriak tanyai szállására. 1 eltávolíttatta a rendőrség.
HÍREK.
Csütörtökön délelőtt fél i i órakor átment a vármegye bázára. Menetközben pár száz fényi lómeg verődött össze s kisérte. Pár perccel a betérés előtt hirtelen lárma keletkezelt. A lármát igen csúf kifejezések tették. A kormánybiztos mosolygóit s befordult a megyeház kapujáu. A tömeg csendesen állt es várt Majdnem ugyanannyi csendőr volt jelen, Parancsnoka Rozanyai főhadnagy, Ott volt Ságy r. kapitány is. Később odajött Hoér houvédórnagy helyi parancsnok ós beszélgetett Kozsnyaival.
Jó félóra múlva átment a biztos a szomszédban levő városházira . tömegnek növekedő sivitása, zúgása közt. KgyfelŐI a Kossuth nótát, másfelől Kati gyere ki-t énekelték. Azután a szemben lévé pénzügyi palotába sétált át még nagyobb lárma között. Allaudóau szuronyos csendőrök között. Innen 3,lií órakor jötl ki. A kimondhatatlan kifejezési! lárma nóltön nőit.
Uiztos forrásból értesülünk, hogy a népgyűlés betiltása Porteleky László kor-i inánybíztos intézkedésére történt
(Cserián és a népgyűlések )
Teljesen megbízható forrásból kapjuk a liirt, hogy (J s e r t á n Károly vármegyénk alispánja szóbeli üzenettel értesitotto Sebestyén Lajost, a nagykanizsai néppárt elnökét, hogy ha kívánják, ó hajlandó megadni az engedélyt a népgyűlés megiartására A pártelnök azonban még sem kérte az engedély megadását, nehogy karhatalommal osztassák fel a vasárnapi népgyűlést.
Társalgási témák.
(v. h.) Semmi sem nehezebb, mint társalgásra anyagot találni külső indítékok nélkül. Tapasztalataink ennek az állílásnak igazságáról meggyőznek. Kis városban, hol a külsó behatások nagyon gyérek, a társalgás is egyhangú és legtöbb cselben üzleti események körülírása.
Összejövünk, hogy bennünket érdeklődő üzletesemetiyekei beszéljünk meg. hogy szórakozzunk és barátságainkat megszilárdítsuk. Ilyenkor azonban, mikor végigülünk egy-egy beszélgetést, meggyőződhetünk arról, hogy a magyar vidéknek esziheiikai érdekei abszolút ni nősének és hogy a világot a különben nélkülözhetetlen trágyadouib magaslatáról spokláljtik, szóval erősen dolgozunk agrárizmusban és junkerségben.
4
Z A l< A I K 0 H Ö N V
lyuti. FKBKUÁlt 24.
Hát ha Üszögi iir dioséri Yorkshire J is/ikui , hz ugyan Örvondetcs esemény az ó gazdasági körülményeiben, sót jó befolyással v;m az ország állattenyésztésére is, de nem érdekes témája a társalgásnak. Mert általános érdekű mégis osak nz, ami minden jobb érzésű ember gondolati és érzelmi világát bizonyos ritmikus mozgásba hozza. A Yorkshire disznók azonban tudtommal még nem szalonképesek, bár érdemükből levonni valamit dőreség volna és ritmus inkább csak a íöfögésűkben észlelhető.
Erre persze a deveoseri uraság se hagyja magát és dicséri fejós-teheneit. A korpa én l\'Qllesztó etetés kitűnően bevált és lehene borjuzásig mindennap 6 liter tejet ad, melyet a mai tejkartclles világban elég jót lehet értékesíteni.
Mégis osak jobb az ilyen dolgot élőszóval hallani, mint ezeket a dolgokat a „Hasznos Útmutató a gazdaságban" oimű könyvben
elolvasni.
Közelobb jár a szalónos témákhoz a gazdasági iparos. 6 ugyan nem emleget se disznót, se tehenet, hanem inkább szalmát, cefrét, vagy malátát. Ezek tartoznak az ó üzletköréhez, illó lehal, hogy erről az ügyvéd es az orvos is tudomást szerezzen, ha nem akar kizökkenni a társalgás kerékvágásából.
A politika sem áll utolsó helyen. Az újságok élnek belőle, olvasóit tele szuggerálják politikai nézetekkel és mindenkiben kiváltanak nézeteket, melyek ugyan az ország sor»ára befolyással alig vaunak, de legalább elvezetnek a falragaszig és bennök tengetik satnya életüket.
Ilyen körben mozognak társalgási léniáink. Hiba-e vagy előny? Kn azt tartom, hogy a képzelet hiánya oka a téma hiányának is. A képzeletszegény ember főleg reproduktív, visszaemlékezik; a fantázia előretör, szereti a változatosságot. Az adatokat nem raktározza be csupán, hanem felhasználja azokat különféle változatokban ós ha (\'szögi ur kanokat emleget, a deveoseri uraság fejős-teheneket, nz iparos malátát, ha nem .sziporkázók kijelentéseik, ennek nem ók az okai. hanem az a fmtázia. melynek teljes hiányát sem érezzük akkor, ha vau mit aprítanunk a levesbe és ha van hozzá leveses-kanál ezüstből, mert a levesből ki is kell szedni azt, ami benne van.
A nöi becsületről.
A fővárosi lapok egyike azt a kérdést vetette fel, miképpen kell a társadalomnak a nők becsületének megsértőjét büntetnie és milyen védelmi eszközökkel lohol a ndi erényt kórUlsáneolni! A cikksorozat végleges eredményhez nem jutott ugyan, de a kérdés kÖrUl megindult vita sok érdekes és megfontolást érdemlő eszmét penditett meg. A soeiológía szempontjából fontos feladat meddó megoldása ama számos nehézségnek tulajdonítandó, melyekkel a tudománynak az ethikai problémák körül meg kell küzdenie.
Erkölcsi törvényeket felállítani a társas élet minden csoportjára nem lehet. Kme állítás bizonyítása fölöslegesnek látszik, mert tény az, hogy az erkölcsi érzék az emberekben csak bizonyos mővolt-ségi fokon ébred fel, ahol pedig a cselekedetek iuditó okai gyanánt csak testi érzések és alsórendű célok szerepelnek, ott hiába keressük a működések erkölcsi szabályozóját.
A magasabb műveltség színvonalát elért -társadalom épületének alapköve a becsület. Finomabb érintkezés, társas összműködés, magasabb célok megvalósítása és a továbbfejlődés feltételeinek biztosítás*., csakis az említett alapon történhetik. A becsület erkölcsi fogalom, melynek elemei tételes törvényekben meg vannak ugyan határozva, de a fogalom teljes körét at erkölcstan fejti ki. Az ethika törvényeinek végrehajtó hatalma pedíg a társadalom kezében van létére. A jogi törvények sauctíóját az állam állapítja
meg, — az erkölcsiekét a tar~.ada.lom vagy annak csoportjai.
A becsület fogalmát több szempontból osztályozhatjuk. A legbiztosabb alapot az osztályozásra a férfi és nő közötti különbség nyújtja, A férfiúi és női becsület elágazásában a természeti nemi különbségek mellett politikai, gazdasági és lélektani téuyczŐk is szerepelnek. A férfi helyzete a társadalomban, részvéte az állami életben, tevékenysége, foglalkozása, életmódja egészen más, mint a nöé. Viszont a női lélek sok olv sajátsággal ékeskedik, melyet a férfiúi lélek nélkülózni kénytelen. Ezek szeriül a művelt világnak nézete jellemről, tisztességről, becsületről másként alakul a férfira, miul a nőre vonatkozólag. Ba habár megengedem, hogy amily arányban halad előre a nóemaucípáció, oly mértékben szélesbedik a nők becsületéről alkotott fogalom köre, de ama válaszfalak, melyéket a természet állilott a férfi és nő közé, örökösek lévén, a testi és lelki élet áltat előidézett különbségek a becsület fogalmábau is mindig érezhetők lesznek.
Minthogy a két nem között létező pszichikai differenciák inkább az auyagi , u testiek pedig az alaki beesületjog terén éreztetik hatásukat, a logikai egymásutánt szem előtt tartva, a lélektani kérdésekot elsőség illeti.
A nő lelke finomabb, de érzékenyebb, miut a férfié. A nő lelkében erős antielhíkai érzések nem foglaluak hulyot. a uó báutalinuzójának könnyen megbocsát, gyorsan kiengesztelődik; szenvedélyei ritkán vannak és akkor sem veszedelmesek , akarat-erejű gyenge. Kme sajátságok eszményi szempontból előnyök ugyan, de reális társadalmi szempoutból a no hátrányára szolgálnak. A társadalom feladata tehát a uót e hiányokért kárpótolni és ól bizonyos tekintetben a férfival szemben előnyökben részesíteni E kötelességét teljesíti minden ethikai alapokon nyugvó társadalom, mídóu megköveteli tagjaitól, hogy ne nyuljuuak u női becsülethez és kimondja, hogy a uŐ becsűleto-uek vélelmezlelik. K praesumptio halárát messze kihelyezi, mikor törvényileg tiltja meg a. nöi becsület ellen való bizonyítást. Szüksége van n nőnek e szociális támogatásra, mert egyéni ereje gyengéd lelkülete miatt, uem volna elégséges saját védelmére. De a társadalom is rá van kényszerítve e segély-nyitjiásra, mert hiszen a modern társadalom alapsejtjét a család képezi, a családi élet védelmével tehát önmagát védi a társadalom. Nem engedheti, hogy a családi életet összetartó nőt becsületet rosszindulatú emberek által terjesztett kuliolt hírek, pletykák, a bosszú, harag vagy irigység inspirálta hazugságok veszélyeztessék. Sót még az igazság kiderítését is elfojtja, mert jobban érdekében áll a képzelt való. Ii a az jó, mint a feltárt igazság, ha rossz,
A uó becsülete tehát kezdődik a születésnél éti tart sildig, inig a nő maga akurja. Ma ., társadalom tagisi a praesiiuiptiv tisztességes nő becsülete elleti merényletet követnek el, büuhóduiök kell, mert a nő becsülele felelt nem a tagok külön külön, hanem az összesség állal hozott törvények szerint sutiak megbízott közege ítélkezik. Minthogy pedig a bíró előtt a nő becsülete elleu való vagy hamis adatok felsorolásával az összesség tikáramból kifolyólag bizonyítani nem lehel, a női becsület oly fallal vau bekerítve, melyen behatolni nem lehet, melyet csakis a uó hagyhat e| saját elhatározása szerint.
Ezen a téren tehát kétségtelenül a soeiológía diadalmaskodik az elhika fölött. Mindeu férfiúnak van anyja, soknak nóvéro, felesége, -- miudegyík tehát önmagára való tekintetből óvakodni fog idegen nő becsületét belekeliteni. Ha es nincs is így a mai társadalomban, ez csak annak u jele, hogy még nem vagyunk a fejlődés csúcspontján, mert még vauuak emberek, kikuek jelleméhez kifogás fér, lik nem respectálják a társadalomerkölcsi törvényeket ós kötelességeket.
A uókket szemben ily preventív biztosíték uem áll roudelkezésro. A nők tudják maguktól, hogy milyenek a többiek, miért is saját körökben tág tere nyílik a pletykának; a hölgy társaságok egyszersmind |a koholmányok gócpontjai, hol a rossz hírek szálai összefutnak.
A nőkkel szemben tehát csak ropreesiv uton lehel a társadalmi érdekek biztosításának érvényt szerezni. Mióta a törvényhozó hatalmak az üdvös nyelvoperációi, mint fenyítő eszközt, hatályon kívül helyezték, a büntetőtörvények enyhébb rendelkezései nyernek a nőkkel szemben alkalmazást.
A női becsület tekintetében az elhikai társadalmakban fennálló kivételes intézkedésekét, valamint e szabályok megszegését büntető aanctiót már ismerjük.
A feladat másik telére, a nő testi sajátságai alapjáu statuált speciális szabályokra kívánok még röviden kiterjeszkedni.
Előfordul a mindennapi életben oly eset ím, mikor a sértett nő a törvény utján nem szerezhet magának elégtételt. Ha oly sértés követtetik el nővel szemben, melyei az állam uom büntet, a uó kezdetleges állapotok mellett önmagára van utalva. Azonbau gyenge testi szervezete, veleszületett gyengédsége, gyámoltalansága, finom idegrendszere uem nyújt neki alkalmas fegyvert a megtorlásra,
A művelt társadalommá szervezett emberek a nő testi fogyatékosságaira való tekintetből, az örök igazság megóvása végett, ily esetekben kéuytelenek a női becsület védelmére oly eszközökről és módokról gondoskodni, melyek eltérnek a férfiúi becsületre megállapítottakétól. Ez intézkedések nem a lényegben, csak a kivitel módiában kivételesek és a férfiak fa uók közötti viszonyra vaunak alapítva. A két nem egymást nem nélkülözheti; a nő boldogítja a férfit, kellemessé leszi életét, tevékenységét a családi élet fenlartásábau kiegészíti, vezeti a háztartást, fölneveti a gyermekeket, szóval lehetővé teszi hozzátartozóinak fennmaradását. Mit nyújt ezzel szemben a férfi ,t nőnek? Eszközöket a körülmények között lehető legjobb életmód folytatására és — mint erósebb fél — védelmet a támadások és megtorlást a sértések ellen.
Visszatérve a kiinduló pontra, a családi szervezd kifejlődésével már van a nőnek védelmezője az apa a férj, a fivér személyében. A társadalmi élet maga-sabb műveltségi fokán a társadatom minden férfitagjában, kell, hogy ollalmazóra találjon a nő. Mimiin férfiúnak szem előtt kell tartania morális kOtelesseg.it és a nő gyámoltalauságát !
A megtorlás módjának megállapítása a társ. dalmi felfogás, vagy a lelek megegyezése alapján történhetik. A nyújtóit védelem lehet szóbeli, ha a sértés nom közelről érinti n védelmezőt, de tehet tettleges is. Miut említem, ez a lényeget nem érinti. Mert a uói becsület megvédésének kölelessége. oly esetekben, míkor a uó nem nyer állami támogatási, mindig a férfit terheli. Iiy esetekben a sértő oefttu csnk annyiban tesz külóubséget, hogy nőkkel szemben mi férfiak kizárólag a szóbeli térre vagyunk szoríUi, ami reáuk nyelvkészségünk viszouylagos gyengesége folytán mindig veszélylyel jár,
A fentiekbeu felállított morálkódex kétaégtelonrl oly hálást gyakorol, mintha a nő tetszése szerint szeghetné meg az erkölcs szabványait, ezért ót semmiféle hátrány nem éri. Nem szabad azonban figyelmen kiiiii hagyni azt a körülményt, hogy a társadalmik gondoskodtak a uó szabadságának korlátjairól is, családjogok alkotása által. A férj joga házasságát felbontani, az apa joga leányát kitagadni, oly fegyverek, melyek a társadalommik erkölcsi irányban való továbbfejlődését biztosítják Szükség vau ezokre az eszkőzökrx addig, míg a család képezi a társadalmi szervezet alapját és a míg minden nóbeu ki nem fejlődik azon erkölcsi érzék, mely cselekvésének határait és ezen határok átlépésének jogos eseteit mutatja.
A nő azonban a társadalomnak hozzá idegen tagjaival szemben szent és sérthetetlen! Ki ez ellen vét, az mélláit bűnhődik, mert az ilyen ember veszedelmes a társaduimi békére nézve.
A női erény védelmére szolgáló társadalmi követelmények mérlegelése következtetést enged városuuk közönségének műveltségi színvonalára. Nálunk anóí becsület meg rágalmazása eréuyszámba megy és kevéa gentleman akad, kí a nőknek védelmére kelne és gátat vetne az alaptalanul keringő rossz hírek terjedésének. Szomorú statisztikát lehetne készíteni azou esetekről, melyekben egy kis érdekesség vagy újszerű szenzáció kedvéért, az igazsággal nem törődve, veszélyeztetik a legszentebb erényt: a női becsületet.
Emlfiko/tttlo-naptar.
FtiriárÜ Al IruiUlmi ?1 MBvéjietl Köt lamiigl Utál/a * Polgári Egyletben, 21. a Zala várnagyéi Hamuiig, ligyctíiloi kátyúiét-
/.nlacgcriiegcn.
¦ íi cím 3. a ii i.:;.. ...i . .1,, ¦. ,iy - i i .¦ látMivacsorával egy Leltül ött lancmuUttJtga. tl. At t*r. Jólíkony Nüogylel k ö-igytttiie.
JÖOC
PBRBI\'AR -t
ZALAI K " Z L 0 N Y
— UJ ügyész Nagykanizsán. A király V a m-|j tj py Busztem drt., az igazságügy minisztériumban ¦lkaimázott pestvidéki törvényszéki albirót a nagy Luuizsai ügyészséghez ügyésszé nevezte ki.
Dr. \\ámbéry Iiusztem, a nagynevű Vámbéry Ármin fia és jelenleg .12 éves. Fiatal kora dacára mlr nagy tudományos munkásságot fejtett ki a bün-teió jog és szociológia (erén. A büntető végrehajtás egyik legalaposabb ismerője, az igazságügyi minisz-, terium kodiflkátori bizottságának tagja és egyetemi mauáuUnár Hogy Nagykanizsán elfoglalja-e az ügyészi állást, még nem bizonyos. — Ezelőtt 2fi évvel Vámbéry Ármin Nagykanizsán előadást tartott a keleti kereskedelemről. Akkor u még csak i; éves liii-item olt ült u hallgalóság közi, nagy ájtatODsággnl fsutlgVI atyja szájén. Most mint a vád képviselője fog laláu Katílzsáru eljönni. De aki Vámbéry Annin-ii.ik iin. az a tárgy alá-d terembe is elviszi a napkelet i-.M.i|avilágának mély érzésű kedélyét.
— Eperjeay Béla dr. szabadkai ügyészt a király a zombori törvényszék elnökévé nevezte ki — Kp\'TJeay Béla édesatyjál Kporjesy Sándor nagy.
fd\' -
kanizsai ügyvédet sokan gratulálták eme előléptetés alkalmából.\'
— Nagybeteg bankigazgató Stolzer Liusz-táv, a nagykanizsai Uankegyesülel igazgatója, nagybeteg állapotbuu dr. Szabó Zsigmond kíséretében Hndapestre utazott, hol Doll inger tanár magán-gtógyinlézetóbeu súlyos műtétnek veti magát alá. A beteg bankigazgató állapotáról őszinte érdeklődéssel tudakozódik a közönség.
Mint lapzárttikor sajnálattal értesülünk, Kiulzer Gusztáv ma délelőtt a Dollinger la-nát\' állni végzett műtét alatt meghalt; orro n válságos kimenetelű operációra maga a beteg is el volt készülve. Az elhunyt 1809-I>i-ii került Kanizsára mint a Kereskedelmi » Iparbank igazgatója. Mikor 1873-ban a lísnkegyesülel létesüli, meghívták vezérigazgatónak és ebben uz állásban megmaradt elte végéig. Elhuny la városszerto Őszinte n szvétet keltett. A holttestet hazaszállítják és valószínűleg bótfón délután temetik. A Hank-i\'L\'yesület igazgatósága, felügyelő bizottsága es tisztikara együttes gyászjelentést adtak ki
— A hivatalos lapból. I\'ostatiszti kinevezés. A kercfdfodelmi mlidszler Farkas Sándor uag)kanizsai posta- és távirde-gyakornokot, posla-és lávlrdatisztlé nevezte ki.
Kinevezés. Az ígazságügyminíszter Bogár Imre nagykanizsai kír. lörvényszéki díjnokot a keszthelyi kii. járásbírósághoz Írnokká nevezte ki.
— Nem lesz uj postapalota? Lapunk es többi liipiái\'Miiik örömmel üdvözölte urna hírt, mely a Nagykanizsán építendő uj postapalotáról szivárgott ki illetékes körökből. Az Öröm azonban korai volt .ló forrásból arról értesülünk, hogy n kormány nem fog uj postapalotát építtetni, Drágának tartja a beadott (erveket. Leiratában uzl mondja, ha eddig megfelelő (?) volt n jelenlegi Mi-lyiség. akkor u/ulán is jó lesz. Ugylátszik tehát, hogy még jó ideig lesz a posta a mostani éppenséggel nem modern és nem OÓlszerQ helyiségben.
— Lányi éa as Irodalmi kör dalárdája-. olvasásokat irat. melyekbe! 50-fit) vetített képet Láuyi Krnó. a magyar dalköltészet kiváló tagjajkészíttet. A vetitó gépel olcsó kölcsöndijért egyszerű szép megtiszteltetésben részesítette a nagykanizsai: kérelemre áteugedi, a felolvasás kinyomott példányait Irodalmi és Művészeti kör dalárdáját. Oda adta a 1 pedig a hetépődíj \'At fillérjében kiosztja a hallgatóság dalárdának eredeti kéziratbau az .Ünnepi dal" eimü között. Az egyesület Sápi János és Szalay Sándor művét, melyet ók a Dunántúli Dalosszövetség augusz- .Balaton- cimü darabjának szebb képeihez rövidebb tusi dalünuepén versenyen kívül fognak előadni. A;szöveget iratot!, melyet sok ezer példányban ki\'nyo-kör szép levélben köszönte meg a dalszerző eme matott. A Balaton szépségeit ezután tehát az egye-kitOntetését. A levélben többek közt ezt írták: sülét vidéki akciója is hirdeti széles o hazában.
„A minket ért nagy kitür.lotés büszke önór- — a farsang vége felé ... Közeleg már a nap.
tettel tölti el egyesületünk minden tagját, s az, mint amikor a naptár a farsang végét jelzi. Az idei farsang eddigi fáradozásunk egyik legszebb sikere, buzdítani mérlege nem valami fényes. Olyan sírva vígadás féle éa lelkesíteni fog további munkálkodásunkban is. — , volt az idén, párosulva egy kis könnyelműséggel. Dalosaink, kik miut miudeu ígaz magyar dalos eddig Sokan nem számolva gazdasági helyzetükről, mind-is a legnagyobb tisztelettel viseltettek Nagyságod ennek dacára testestöl-lelkestól odadobják magukat & iránt, immár a soha meg nem szűnő szeretet köte- farsangi hangulatnak s mutatnak, vigaduak, mígnem lékeivel vaunak a magyar dal nagy mestere szemé- az éjjelozéstól bágyadtan roskadnak össze és — tel-i lyéhez fűzve. Múlhatatlan kötelességünknek fogjuk jesen kimerül a hitelük. Igaz, hogy úgyis nyújt elég tekinteni, hogy a Nagyságod, mint a hazai dalmű- nyomorúságot az élet, hál vigadjuk ki magunkat leg-\' vészel egyik legkiválóbb művelője részéről nyert alább farsangkor. így érvelnek a könnyelműek. De ezen nagy megtiszteltetésre mindenkor méltók ma- arra nem gondolnak, hogy egy vidáman eltöltött fir-radhassuuk". , Hang nem ér fel az utána következő hónapokig tarló
, — Uj nemesek. A király Löty Sándor éa;„élkülÖzói*el. Nincs az a kilünő mulatság, amely Lajos bécsi gyárosoknak a magyar nemességet ado-imegerno Ml a r089Mti amU a njomorusig hox. mányozla „kelenföldi" előnévvel. Löly Lajos ujnópi Spekulálnak ilyenkor a leáuyos mamák is. 8 ezért Klek tiézn földbirtokosnak apósa. Ivbtzik a bálokra leányaikat, hátha akad valamelvik
— A Déli Vasút köréből. Itosentha! Jenő \' fc wo0|t|, a nagykanizsai meruokosztálvhoz beosztott mérnököt , , . B;
Siófokra helyezték át; helyébe jölt Szegő Aladár^ncol « udvarol, hanem meg is nősül. Persze mio-mórnök a zágrábi mórnökoBztályból. den mulatságon más és más öltözékben jelennek meg
— A faraangi dalestély főpróbája. Tegnap ,i hölgyek s ezek után nem csodálható, hogy a pot-folyt lo az Irodalmi és Művészeti Kör farsangi dal- gári család néhány száz koronát doh i.i farsang előtt.
! estélyéiiek főpróbája Jelen voltunk a főpróbán, s így pedig hát micsoda tévesztett spekuláció manapság jelezhettük, hogy a közönség nagyon jól fog mulatni\' hátba vinni a leányt azért, hogy olt keressenek vó-a mai estélyen. Ogyes darab a Bolond négyes. Nagy j legényt a számára! A mai fititabág már reális neve-sikerre Bzsmilhat Lendvai Samu, „A szepclneki dalárda j lécben részesült, ha már nagy nehezen cl is szánja füstbement zászlószentelés*" cimü bohózatban és\' magát a nósülésre, nem a láncterembe megy asszonyt Hirschfold Bezsó a falusi borbély szerepében. De keresni, hanem megy a telekkönyvbe, vagy a kony-egytól-egyis sikert araluak majd a műsor többi számai IiáIih, hoyy megiudja. micsoda gazdasszony lesz a is. A szereplők már a főpróbán is derekasan meg- lányból. Száz és száz mód vau arra, hogy fiaiul álllák helyüket. Az estély iráut oly nagy az érdek-\' emberek megismerkedjenek azzal a leánynyal. aki lödés, hogy már a hét közepén megjelent Ali és Böhm érdekli őket, minek akkor az a nagy kiadás a bálokra?
De még hagyján lenne, ha uem dulnu olyan nagy mértékben az urhatuámság közöttünk. Csinos báli ruhát olcsón la lehet készíteni, de olcsó báli ruhában Járni nem sikk! Selyem, bársony, párisi, bécsi, vagy legalább is budapesti szabónak kell elkészíteni négy* kezdődik a szeres és h.it-zoros áron a báli ruhákat, amelyeknek okvetlenül szebltm-k és drágábbnak kell leniiiök, mini \\ Balaton a sógornéé, vagy a füszeresuéé. Két kézzel dobáltuk szépsége rohamosan hódít. Az egész Magyarország a pénzt a farsang alatt és a rövid hopp után követ-társadalmának szerelete fordul felé Ma már nemcsak kezik a hosszú kopp! Áll még a farsang néhány mi, a közellakók, hanem a távolabb vidékek lelkes napig széles Magyarországon. Kivilágított tánctermek-emberei is agitálnak a bű bájos ló szebb jövője érde-ben, cigányzene, pezsgő melleit búsulunk a hazáért, kében. Alig múlik el hót, hogy ue olvasnánk arról, mintha valóban semmi egyéb dolga nem leunfi már hogy a Balatonról az országnak majd ebben majd a magyarnak, miut sirva vigadni, abban a részében tartanak felolvasást, amelyet vetített „ , " Gyilkosság Nyilrai István tapolcai suhane, . ,, . ..... . . , , ,, Hala Takács József tapolcai lakost a lapokat vasul-
képekkei tesznek élvezhetőbbé. A Bslaton-kullusz 4||oi|lá(roii ba|tllvft, ug/ fpjbo ma^ hogy ko|10)lVil.
történetében nagy jelentősége vau annak, hogy az pqpfa f0|yu„ bekövetkezett agyvelósérülés követ-Uránia Magyar Tudományos Kgycsület vidéki akciója kéziében meghalt. A teltest Kgyházt József tapolcai
keretében is bemutalja a Balaton-t. Az egyesület c.....dór letartóztatta és a bíróságnak átadta.
ugyanis nemcsak a fővárosi színházát létesítette, lift - A nagykanizsai általános ifjuságképzö
uem vidéki iskolák, társaskörök, nép egyes ül elek javáia egyesület a Polgári Kgylet nagytermében vasárnap az Uráuia-szinház darabjai mintájára rövnkbb fel-\' esle 8 órakor közös táncgyakorlatot tart.
ég kiiakstában a sokat jelentő tábla: Minden jegy elkelt.
A dalest pontosan 8 és fél órakor Polgári Egylet nagytermében.
— Felolvasások a Balatonról
Mi eladunk fi darab Iiazilika
5 , Jó sziv
5 ., Magyar vörös kereszt „ 24
5 H O.sztrák „ \' „ -\' 24
5 „ Olasz 24
5 „ Erzsébet sanatorium „ 24
sorsjegyet 24 részletre havonfeíut K 24
.. 8.— .. r. 8-80 . , - - 14 - „
_ 12 70 h ¦ ( 3 --
Már nz első részlet lefizetése után minden nyeremény a vevőt illeti meg. -- Minden egyéb sorsjn-y is kapható nálunk ily módon. A fél vásárolhat sorsjegyeket tetszése szerinti mennyiségben, azaz öt darabnál kevesebbet is és kívánsága szerint 12 vagy 18 havi részletre is osztjuk be ezen kedvezményt.
KERESKEDELMI ES IPÁKBANK-R^SZVÉNYTAH3ULAT NAGYKANIZSÁN.
ZALAI KÖZLÖNY
HHit); FEBRUÁR 24
— A murakereszturi ifjúsági egyesület műkedvelői február hó 17-iín a vasúti rendégté nagytermében előadták Szigligeti Kde .OVikós" cimü népszínművét szép siáinu közönség előli, Szőke Mariska k. a. kitűnően játszotta „Rózsii". Jók voltak Kakán József csikós gazda és Karász János „csikós-bojtár", Pleifer Anna k. a, Hermáim Imre stb A szíuinű betanítóját és rendezőiét. Szőke Kálmán kántortanítót illeti a legnagyobb dic éret. Az előadást tánc követte. Fi\'lQllizettek: Dobrovica Míláu H kor. Rozsos István apát. Golub, N. N 4—4 kor, lloehreiu Mari 2 kor. Beöthy István, N. N. I—l kor., Hevesy Jeoó, N. N. 40—áO fillér. Felül fizetőknek a rendezőség ezúton is bálás köszönetet nyilvánit. — Jelen voltak a vidékről: Babica Gáborné (Muravid). Kattauerné (Nagykanizsa), Méazárosué (Kor tilos), Neumanuó és családja (Kis-szubatka), Itádighué (Budapest), Horváthné (Dálja), Hevesyué (Molnári), Sehulzné [Nkauizsa), Schupkánó (Nagykanizsa). Amál Károlyné, Schléger Jolán (Kotor), Vargáné és Rosenthatné (Fityeháza). Kerentsioó (Vente). Sárváriné (Pölrétw), Bointingl család (Krdésla), Feketéné (Légrád), Berke család (Nagykanizsa) éa még többen.
— Az 0 T. közgyűlése. A nagykanizsai Önkéntes Tűzoltó-egyesület február 18-án tartotta
9 1 k évi rendes közgyűlését Lengyel Lajos elnök eluöklésével. A nagyszámú tűzoltóságon kivül ott volt Knortzer György fóparaucsnuk, Deák Péter rendőrfőkapitány, alparancsnok, Kbenspanger Leó. Griiubul Henrik, Halplien Mór, U\'nger Ullniaiiu Klek válaszl-mányi tagok és Réti Lajos titkár. Az elnöki megnyitó után a titkár felolvasta tartalmas jelentését. A jelentésből közöljük a következő adatokat: Az elmúlt évben ¦¦ lüzt\'M\'t fordult elő. Az összes kár mintegy 21300 korona, mely biztosítás révén megtérült. Az év elején 1ii7 pártoló tagja volt az egyesületnek. Az év végén \' 1 tag. Mtlködó tag volt az év elején 104. Az év végén 94, Az év folyamán 1 nagy és 10 kiti gyakorlatot tartottak. Örvendetesen emlékezik meg a jelentés a tize telt tűzoltóság hzervezésérŐI, mely hivatva vau az eddig tapasztalt hiányokat pótolni. A jelentés
— nagyon helyesen — mint sajnálatéi tényről emlékezik meg arról, hogy a háztulajdonosok, kiknek leginkább* érdeke, hogy eme nemes eélu egyesület betöltse hivatását, nem igen pártolják uz egyesületet.
— A közgyűlésen kiosztották a szolgálali érmeket. Mantuanó Kdét, ki már az egyesület alakulása óla tag, 3ü éves szolgálati éremmel jutalmazták. (Kz a legmagasabb kitüntetés.) Ziegler Antal, Tiszay Mihály, Kozsonics József, Kubát József, Kovács tíyörgv l :> éves szolgálati érmet, Kerbel Károly. Vajda János
10 évea és Horváth Káruly, lUtJér litván . éves szolgálati érmet kapóit, melyeket Knortzer György főparancsnok lelkes éljenzés közötl ttlzölt a derék tagok mellére. A közgyűlés megállapította még az I\'mi. . évi költségvetést, elóterjeszletle az egyesület vagyonkimutatását (90U49 kor. tiszta vagyon) és ez után a gyűlés véget ért.
— Nem keverék, hanem kizárólag tiszta, átlátszó, aranysárga, iz- és szagnélkflli a Zoltán-féle csukamájola) és ezért ugy a gyermekek, mint lel- ^ nőttek szívesen veszik. K hírneves csukamájola) tápereje és 1.....11-. .t ¦¦in- ¦ /ui.¦!¦\'... miatt is igen becses.!
Üvegje 2 korona a készilö Zoltán Béla gyógyszer-\' tárábau Budapest, V, Szabadságtér és a helybeli\' gyógyszertárakban
— Római telep a Balaton mellett. A keszlhulyi Balaton Múzeum Egyesület nagyszabású régészeti! föladat megoldásán fáradozik. A Keszthely mellett levő „Feuéki-puszta" területén volt Mogenlián.t nevű római telepet imgy muukaeróvet ásatja. A rómainknak a Balaton ezen egyik legkíesebb pontján volt az a municipiumuk, mely a Pécsiéi—Szombathelyig s Keszl-helytól —Budáig menő római utak elágazásánál feküdt. A hatalmas települ a uépvándorlők foglalták el s csak azután néhány század múlva pusztult el. Az épületeknek csupán a legmélyebb falai maradlak a földben, azokat taraija most fol az Kgyeslllet. Az egyik épület közel kétszáz méter hosszú. Nagy félkorulaku kiugrások
éa oszlopcsarnok maradványai díszítik a régi épület alaprajzát. Kzeu kivdl még tiz kisebb-nagyobb épületet tártak föl. amelyek már is kirajzolják Mogeutiána párhuzamba), haladt széles utcáit. Ásás közben százával kerülnek elő a hatalmai rómaiaknak kultúrája hir-I mondói. A római császárok péuzei szinte literszám bukkannak elő, temérdek a sarkantyú, a nyílhegy, 1 kardlöredék. a bronz- és vas-horog, a libula, a római
1 mécses, az ékszer, a mezőgazdasági és házi eszköz.; ( Legértékesebb a napokban talált három óriási méretű j
különböző alakú bronzedény, amely a rómaiak iparának valóságos remeke.
i 1 Jó egészséget az uj esztendőre szerezhet I mindéiül cauz, reuma, fejléján, iudueuza, nátha és\' 1 mindennemű meghűlésből származó bajok ellen a legelőkelőbb orvosoktól ajánlott, törvényesen védett 1 székelyhavasi ,, Indaszesz" használata által. Kapható
2 és 1 koronás Üvegekben uiiudeniHt. Készíti Balá-zsovich Sándor gyógyszerész, bepsíszoutgyörgy 153. sz.
1 Aki kakaót szeret inni, az tegyen kísérletet a HolT Jáuos-félo Kandói-Kakaóval. Kz legkevesebb zsiradékot tartalmaz valamennyi kakaófaj közölt (10*/, gyakran 00%), tehát valóban zsírszegény s könnyen emészthető; kítüné ize mellett, maláta tartalma mialt, igen tápláló, s a leggyengébb szervezetre is jótékony hatású. Rendkívül olcsó ára használatát minden háztartásban lehetővé leszi
— Mikor találkozott vele utoljára?
— Ezelőtt négy évvel Pesten. Akkor hivalal szolgai állásba akart bejuttatni Én azonban nem fogadtam el. Többre becsűtöm a tisztes ipart, mondotta az értelmes cipész-segéd.
— Örül, hogy ilyen nagy „teljhatalmú-állásba jutott nagybátyja?
— Szeretem, ha rokonaim boldogulnak az életben, de már ezt a boldogulást, ezt az előre meuetelt nem Bzeretem. Emiatt engem is szekíroznak, pedig én nem tehetek réla...
— Ezt én is belátom, mondottam néki mosolyogva, s ezzel véget ért beszélgetésem Por-teleky Ferenc cipészsegéddel, kormánybiztosunk unokaöccsóvel.
KÖZGAZDASÁG.
Beszélgetés Porteleky
unoiificctivil.
— Saját tudósítónktól. — Társaskörökben, kávéházakban, kaszinókbau és magántársaságban aüg beszéltek e héten másról, mint Portoleky László Zaiavármegye kormánybiztosának személyéről és intézkedéseiről. Minu\'enki tudott róla ..il.iim ujat, valami érdekeset.
Tudósítónk tudomására jött annak, hogy vau Nagykanizsán egy ember, kit rokoni kötelék füz a
A lopronl hiratkadalnl il iparkamara kóréhül.
A fegyverforKalom éa a határszéli rendőrkapitányság. A soproni m. kir. határszéli rendór-kapitányMtg f. évi február ho 8-án 1:17. szám alall kelt értesítése szerint, a ni. kír. belügyminiszter a fegyverek és lóvőszerek külföldről leendő behozatalát, valamiül az ilyenek kivitelét nevezett határszéli rendőrkapitányság engedélyétől telte függőre- Mire ezennel felhívjuk érdekelt köreink figyelmét.
Mintakuldemények Amerikában. A m. kir. belügyminiszter ur és a liverpooli Cunard gőzhajózási társaság .(\'iiiF.u.f Stesin Sbip Oo Limited of Liver-pol) közölt 1904. évi június hó 4-én kötött t-zerzédés Ti. §-a érteimébon: „A magyar óslermolési vagy iparczikkekból az északamerikai államokba muuó miniaküldeményeket a m. kir. kormány fölhívására a Cunard társaság díjmentesen tartozik hajóiu Fiuméből New-Yorkba szállítani. Ily mintakűldemóuyek súlya azonban 1—| (egy-egy) Összesen 10 (tiij tou-kormánybiztoshoz. Kz az ember Porteleky Ferenc I nát, illetve térfogata lo (tiz) köbmétert meg nem cipészsegéd, a kormánybiztos unokaöccse. haladhat.- Midőn a fennálló szerződés e határoznia-
Az első segódi állást tölti be Mláker György | nJára az érdekeltek figyelmei ezennel felhívjuk, . „ „ ,, megjegyezzük, hogy «z említett szerződés fonlide/elt
nagykau.zsa, c.pesz-meatemél. felkerestem ót a |JKHb>w« díjmentes szállitós iránt kífeje-műholyben. A sok mende-mooda mellett bizonyára Iell továbbÍ intézkedésig a belügyminiszter úrhoz érdeklődésre számíthat ennek az egyszerű embernek inlézendók. Sopron, 190(1. évi februái hó ili-án. A beszéde nagybátyjáról, megyénk kortnánybizlosáról... kerületi kereskedelmi és iparkamara.
• Talpfa szállítás A cs. és kir. közös hadügy-
Munkakózben a kaplafa melleit találtam az! minisztérium mezei vasutak számára való mintegy . 87,000 darab fekete lucfenyő talpfa szállítására hir-
egyBzeru emöert. | |M pályázatot. Az ajánlatok benyújtási határideje f.
— \'Iudja-e, hogy megyénk kormánybiztosa avi február |,ő j^-ika Részletes telvilágesitás. levéllelt Porteleky László, kezdte beszédét munka- ben is, kamaránknál nyerheló. Sopron, I!I0(J. február társunk. , hó i\\) ikán. A kerületi kereskedelmi és iparkamara.
— Igen. Olvastam már az ujságokbau uagy-1
bátyám kinevezéséi. Muukáslársaim elégeti Néptakarékpénztár r. t. Nagykanizsán uév-„szekiroznak" emiatt. Mintha éu tehetnék róla. ve! mint már megírtuk, uj takarékpénztár alakul. A Már én csak azt hiszem, hogy szebb állása! kihocaAtaudó JOO darab Joo koronás részvényeket,
mint a vezetőség köréből értesülünk, tul|egyuziek.
A caáktornyaiak a magyar iparért. Még csak a közelmullbau alakult meg a védő egyesület csáktornyai fiókja, már is folyik a körültekintő szervezkedés. A csáktornyai nók és a csáktornyai iparosok külön-külön gyűlést fognak tartani, melyen megbeszélik az iparpártolás részlel kérdéséi,
A Gazdakör közgyűlése. A Nagykanizsa város- és járási Gazdakör lebruár hó Jl-én tartotta éves vagyok, ó is körülbelül annyi. Annyit rendkívüli közgyűlését. A közgyűlés egyedüli tárgya tudok, hogy az ó apja is az volt, ami az enyém, ¦ választás volt, A választásokat Hertelondy Béla egyszerű földműves. László azonban ogy pesti veiflllí> ,niut ^relnök. A közgyűlés egyhangúlag ,„ . ., 1 ,.¦ megválasztotta elnökül V izlendvay Sáudort, Ügy-
ur - kinek nevet nem tudom házánál. ?wJ|fi eln(i|Lll| m^ ^ ujjjfc
nevelkedett. Más nevelest kapott, mint ón. 0 8U[ Tóth Islvánt. Az ígazgazgaló választmányba be-nagyuri állásra ment, éu egyszerű iparos leltem.. választattak : Denaries Akos, Deutsch Latos, Klek
volt, mint miniszteri segédliikár. Nem is tudom miért vállalta el az uj állásai. Azt hiszem felesége kívánta.
— Mondjon el egyet-inást nagybátyja életéről, folytattam a beszédet.
— Gyermekéveit uem igen ismerem. Igaz, hogy nincs nagy korkülönbség köztüuk. Kn 40
AZ EGYEDÜL ELISMERT KELLEMES IZU TERMÉSZETES HASHAJTÓSZER.
,:iu6. FKUBUAH 21,
Ernő, Hertelondy Béli, Kberndl Imre, Szommer Ignác, Stern Sándor, Vécsey Zsigmond, Víosz Ferenc, UVsos István. Berkovics József, Fábián Gyula, Juk József, Síondy László, Kafka Lásiló Tóth Márton József, Küne Ferenc, Németh József, Horváth János, Szalókv Nándor Németh István, Sebestyén József, Surzsiuszky György Mihályfy Károly, Dauachu Oltó, grói Somssich Antal, Jerfy Adolf, Osiuák János, K.iLsé Hódi, Varga László István. Szalay György, Németh János, Bence József, Szabó József, Tóth Antal, Árok István, Brosos Féter, baendlor Antal, Hegedűs liászlé, Bekes Ferenc.
A sümegi Ukarekpénztár f. évi febr. 18-én tartott közgyűlésén vezérigazgató lett: Kitnor Zsíg-iiKiiid orsz. gyDlési képviselő, alelnök: Kituer Jené, igazgatóságba két uj tag került: Németh János pj.-bános és dr. Kürst János ügyvéd. Az osztalék 4u k.rouábau lelt megállapítva. Ai elhunyt igazgató Kitner Sándor felett Takács Zsigmond ügyész mun-ddit emlékbeazédet.
Védőegyesület Sümegen. Sümegen megalakult * védőegyesület helyi fiókja. Az alakuláson több száz embor veit részt. Klnökké egyhangúlag Kituer ,\'. v.Ni.\'inl választatott meg.
zalai közlöny
A közönség köréből.
Ai t i.ín k<JilÖltekcrl a relelötiég * bekQldÜt lerball,
Magyar árut kértlnkl
Tekintetes Szerkesztőség! A nagykauizsai lapokban olvastam a helybeli J szabók panaszát a bécsi „vigéc" látogatások miatt. Panaszuk jogos. Kn azonban, ki évek óta a nagykanizsai szabókuál szerzem be ruha szükségletemet, hogy bizony Ók nem igeu utasítják ki üzletükből az angol, cseh és német szövetgyárosok utazóit. Helyes dolog lenne, ha szabó cégeink is hódolnának a magyar iparpártolás jelszavának és magyar árul rendelnének, nem pedig angol és francia .különlegességeket". — Maradok alázatos szolgájuk:
KüomakaUfi: tíánpár Bél*.
Kéziratot nem ad vissza a szerkesztőség.
LEGÚJABB.
selyem
M krt.61 11 trl 8a kr.-l, otl.r.ukhjl. — Hénn.lfl.t. 1« már elvámolta a hilbcíi aiillit.a.
- N,,y ......(¦ ^>,ij-. mony iioaotl. Hpnii.berg
"•-lyrmirjar. ZUrlch.
(Zichy Aladár lagykaaiztán.>
Jó forrásból értesulnnk, hogy Ziohy Aladár kenttleionk volt országgyűlési kép-visclöje n» éjjel 12 óra 7 porozkor Nagy-Kauizsára érkezik.
(Diák Hatni Zalaigirazigii.i
Hcák Péter Nagykanizsa város rendör-fékapitánya, mint Zalaegerszegről jelenlik Inpunksak, ma délelőtt ott időzött és Cscr-t .i n Károly alispánnal tanácskozott. Ugy i rtesülünk. hogy katonai karhalaloni kirendelését kérlo a holnapi napra. Három századot és húsz .....",fl
< Főkapitány a polgármntirnil..
A főkapitány ma ilélután visszaérkezett Zalaegerszegről. Megérkezése ulán felkereste lakásán Vécsey Zsigmond polgármestert kivel közölte az alispánnal folytatott tárgyalás eredményét.
iRmidtivtili migyigyUlii)
Zalavánnegvw tűrvéDyhatósági hizottsagáuak 1906. évi március hó l-ón d. o. 10 órakor a vár-ia.\'Kytíhác gyaléstermébcn tartandó rendkívüli köz-gvuléseu iniat hivatalosan közlik lapunkkal a kővetkező tárgysorozat lesz:
1-ször. A változott politikai viszonyok fulytán a törvényhatóság miheztartása iránti halározal hozatal.
2-sr.or. Hertolently Ferenc vármegyei főispánnak ezen állásától történi fidnientése.
3-szor. Porteleky László dr. miniszteri segétltitkárnak mogbizalása a vármegye őn-korntányzati hatáskörébe követelt közigazgatási eljárásának és Qgyvitelénrk kormánybiztosi minóségben loendó megvizsgálása iránt.
(latiul latizkadíiik.i
A közösök egy százada távirati intézkedésre pénleken éjjel Tapolcára utazott. — A honvédség a holnapi napon készenlétben lesz
Vegyenek csak
uMérM^yári sárczlpo
Valódi háromszögű
védjogygyl
csak ezsn AltiiicuH
Kapl.aló MILTÉNYI SáNDOR-nil
VI^GYEí
- Kttivi haiiaáUtra. Teflréwk (ajiU\'mii, esvana éa küix-véayM btink <¦* mÍnd^noi>Ba«ra1adÍtftk « Moll fala boi \'/t\'s\' : 1 "r i\'"«k blxina likőrrel K«y Hívj ára
k< r 190 8 étkaiaés sapoakAai ntinvatellel Moll A ty&ty sieríiii. c». éa bir. nitt •i-aHitA ál al Réc«, 1. Turblauhon f>. ililéki ?»o/viiierl*raklian Ci flnyatikpreikefl>i\'kt.\'\'tt határn. íoiun Hall íé\'e kéixIlmMit Itrm&S *» 6 gjiti ji-lvenyf»el ti
aláírásával
Nvilttér.
; ko/lf>ttek.<rt nfm *iU.I Wrlniíígel \'
A Szinye-Lipóczi Lithion-forrás
kitömi slksrrsl
!l.lS!ll,ill,lllk
Salvator
ím-, húaniioiti-ig ¦ ¦¦¦¦ kSiivtnibántaLmikclIeii.liúBB-dara ét vtxilatt ainéxitatktttl, a oxukroi bugglrnál, további a Itgxfi éa ttaiiitfal aiorvek hurulainál. Hútfyjtzajtó hatáaú!
VaaawaUi! liaayia «0(411011(11 Cilraa.niai!
A\'oivUU Jírun*nwíJ.<ríjt^»rIAi .lohnl\'tr-\'orr.ii unwi\'i)t,
ARHHEIM S. J. «• "„i1;,/""1
pánzssekrénj és tressQrgy&r
Budapitt. lyár: V. Árkic-alca 3. szám
(Váeí-ut mentén)
Mlntaraklir: V, Erziibit-lár 17. izáa
Tüz, betörés
•I \',: : i I ": i \' \\ > !.!m/11< in, ii \\inuc ,iwkii in[(«. p«n-
ciltiobih. TBiaistii kinji- ét akniiiiizikréaiili. Sala OtpHllik.
ilti 1
ü»rl!]i
ismert halé. kQIQnÍPg0s>é(< köv^rt-k részére. — Osonntgja 2 korotiv. M>-uirtiditlhetó Tötök lo-z«ef K)ój;)^/eré-/riél Budapest. Király utca 12
I liter Jamaikai rum 90 kr. 1 csomag finom törmelék-tea 30 kr. Kapható a Drogériában Nagykanizsán.
Dankbarkeit
«ijula*t Di.b, arrii ¦¦t\' Icflotlc* all\'R
Cun.\'iCB- Und hal*l*ld(nd<n raii,umi<n.
* itVuiiicarlí. Vxlni\'.ti\'l 1« riiaht Nt flailrtar.
lí>
liivtp.SfMija
L\'»jjobO> oontfívítpapit. Kapható:
ZALAI KÖZLÖNY
lilOli. KKRRL\'AU >4.
avi lka suchard
oar. . . .
alpesi tej kakaó ,; czukorból ál Páratlan különlegesség.
r
Neuatein-féle ERZSÉBKT labdacsok. K !\'ihil.il Ii.i\'-i.mIm bÓHZÍt-
ményeknél minden tekin-télben feljebb liecHhUndök, menták mldden ártalmas anyagoktól, az allesli szervek hajainál legjobb eredményűvel használtatván, gyengéden hashajtók, vértiszlítók; egy gyógyszer sem jobb s mellette oly ártalmatlan, mint e pilulák a
1 1 U\'l . A legjobb magvak és virAghagyaákal;
S MUJlIe VllllldS a legszebb növényeket, rózsákat, divat-
SZÉKSZORULÁS
legtöbb betegségek forrása ellen. Cukrozott knlsejltk végeit még gyermekek la szívesen veszik.
Egu Ili pilnlát tartttlmu.¦<> ftotio* 30 fillér- l\'un h-kerm, mely 8 dobott, fth.it 1X0 !nho.it titrtitimnt, ntnk 2 korond. korona előleges beklUdéxe melleit egy tekercs bérmentve küldetik.
ÁlfáOI [ \'¦\'l,)71\'kOlönösen óvakodjunk. K\'érjflnk baláro-UVAo ! NKÜSTÉIN Kf LOP hashaitó labdacsait. Valódi
csak, ha minden duboz törvényileg bejegyzett védjegyünkkel piros fekete nyomlalásban „Szent Lipót" és „Neustein Fülöp gyógyszerész" aláírással van ellátva. A kereskedelmi torvényszókileg védett csomagjaink aláírásunkkal vannak ellátva.
NEUSTEIN FÜLÖP
(Sxeni-l.lj>ú(hox* cimic\'t gyógyucrtara, BÉOS, I., Plankangaaaa 6.
Kapható MafTkaaUiáa: BELUS LAJOS éi REtK QYULA . ..gytieiéMckncl.
lEn tmD naom mm nuaiu uuu aar fxfxo mm ^r- uu u ¦-"< na MM
és leir. udvari szállitó | Temesvár.
Nagybani tenyészetek kivitelre.
Mag és növény, rózsák, fák, tölevelflek. Fa- és növényedé metók.
virá gokat; A legnemesebb gyümölcs , disz- és sorfákat.
(02 holdttrülatO faiskolák.) Mindent saját nagytenyéazetcibÓI. l\'ostakölegek magvakkal \'¦ kor. felül bérmentve. Mnhh: uj .Tanácsadója" vevőknek ingyen.
Pompaa föirjegyiík varoknak kívánatra.
W\\
\'i
ff*
I SEIDLITZ-POR I
Csak akkor valódiak ha mindegyik doboz Moll A védjegyét és aláírását tUnteti fel.
¦ . A Moll A.-fele 111\'/ i......k tartól gyogyhaiina a legmakaciaM) gyomor- ét )
JK alUatbantalmak, ,¦, ¦ ¦>...... ci ,¦.-.i.. . rflg*uit aiekrakadét, m.,; Maion . *
% vérloluláa, aranyai éi ¦ nölbelagaégek ellen, ¦ jelei hitUiernek J
t; , évltieJck Ola mindig nagyobb oli<rje<lei( tteueU. — Ara agy lepecsételi eredttl (
Ij*, doboznak 2 kor.
í\', llitiiiMtiiNoU lOIM < nj ib - U ny li |l tlH I., .
y LM O L L- F E LE I
i Csal akkor »l6dl, "\'"•1\'ty"\' •»«« moli. a. .ujogyéi omm m, ,a. Moll. -J
I
t, ni) léi egyéb ko
mti.Ni, fel(n|lu onM,lu) VAn tllvli A Moll-fálo Bóa-bortxasi i% t fajdalomctlHaplló bedflrzaflléal ezer köszvény, cím ei a meg- Sfc clkcitucnyclncl leg i.ni ereit sebl nejmet. Egy ónozott oredetl Ovag \' . •
ára 1 kor. 00 filler.
5& K MOLL Gyermek szappanja, $
A f-TT o r á o í n i fH ű4 in ón Tr V \'¦•«»»»»»i\'i\'. i«k»í>W\' u«h« u-iuck By«m,t»« mis>. uauimni
«tiJ.VUlWk.li U .U, U U u 11,1 Ö H V i ,J (" «..............» ,,......t.k . Irl«»l........... A.......
.yJ * Öt darab I kor. 80 fill.
Ezennel közbirnS teszem, hogy Nagynaniíígán cllialt
Mlti.leii il.ii.it, gyermek .t.|.|..in Moll A. ..-.IJcej-cvcI .
Őzt. Svnstiis Károlyné Bogyay Paulina hagyatékihoz iar- jyl (i m.i.ikiNi.;
tozó 100 korona értékű ingókat (óoska bútorok, fehérnemllok ^1 0 tfcll 1 gyógyszariiz, cl. és klr. udvari szállító által,
ós pgyébb lakás beretldezéai ingókl folyó évi március hó S5 t.J Héft. Tuclilaiiln\'ii ü. sz.
j i. napján (csütörtökön) délután a órakor Nagykanizsán S
a hagyatéki házban Zrinyi .Miklós- (i-lúbb Iskola-) utca ^
42 szám alati nyilvános árverésen, esetleg durabunkint is §
készpénz fizetés mellett a legtöbbet ígérőnek eladni fogom. í Nagykanizsa, lílntí. évi február 10-én.
| DR. SVASTITS ZOLTÁN sárvári kir közjegyző, é
g mint örökös és mint örököstársai megbízottja. |j|
\' Vl.l.kl ti..\'., ,i, ! ¦ nn|ionla ¦ inollcit ¦ i,- uicliiak. \' ,t
ti +\\
Sí* A raktárakban taasék határozottan .MOLL A." aláírásával \\ •¦ - i
(*, (ls vrí.lji\'gyin\'i\'l clliitult kós/.illm\'iiyi\'knt ki\'rni. \'\\
i *í
y. Ruktár Nagykanizsán: Roacnfeiti Ado f Fiai. *
ÍM \\M
ts*i„\'w>... ..• .• ..i... i j;:~-b
## # # # # # # # #> # #
Óll Jl<|!
Meufojl ez az átkozott köhfiges I
lM,lii,:i;\'.. ir\'.rtll , .>
r:n, ,ii a ml... ellen i?)Or« íh hlz\'OH li,ii;i.,n.ii.
hz étvágya l nem rontják es kilüno izílek Dobozi i kor. es 2 kor. I\'. oh dúlni/ 50 filter.
PC. el BiélkQlil^.i raktár:
..NÁDOR\' GYÓGYSZERTÁR
Itmlrtpust, VI.. Vári-körut 17
liljeiil
Egger mellpasztllla
¦: i:li;R:\',,llli-Vlbll
Kapható Nagykanizsán: fielus Lajos. Prager Béla, Reik öyula ós Csákternyán: Pető Jenó gyógyszertárakban.
• Vóiljeity: „Horíuayí\' i
A Llniment. Capsici comp.,
i Horgany- Pain - txpellef pótléka
osjy ¦¦¦,..!... bizonyult háiimor, mely niiír löbn mint 30 év ÓU Iccjohb fajdnloin-iKillamtó ¦¦/\'¦ii\'1. binonyull köszvínyníl,
ctii/nil rá aneghüleieknél i - i......
képben htHr.nálva. ¦
i\'íi:>r lm.¦/!<¦!.Silány bajnwi\'tványok miatt bevástrláakor óvatosak legyünk óe csak ¦.,;,„ i n¦.. fogadjunk cl, a moly a „Horgony" vwljogygyol óa a Riohter ezúg-jegviétiael ellátott dottoiba van cw magolva. Ara üvegekben 80 fillér, 1 kor. 40 f. w 2 korona cm úgysiólvan minden gyógy-aserUrbaa kapható. — i-\'.. itrik Jónef gyógymtorósinel, Badapaaten.
> Rlchttr i,\'(i\'i:;i-í\'-i lt\'.iii az H4raay or«aaÍajiÍioiu. Prágába.*., f.Uf.L-iit.i.... - e aiu. Mlidtaaapl •¦¦ ¦ k ,i.u•
Globin
a legjobb és legfinomabb czipöhszlitószer
I !1111111
Nyomatott Ifj. Wajdits József könyvnyomdájában Nagykanizsán.
1091738?95
1908. FEBRUAR 94.
ZALAI KÖZLÖNY
m oT: 11 Petroleum izzólámpák-nak
csak 8 koronába kerül
tfkV izzóharisnya cilinder és béllel \' «JM*j
Oly fényesen ég unni a gáz izzó lámpák és Ifi—\'20 érán AL I liter petróleumát fogyaszt. Nem lehet rosszul vágni, nem kell a belet tisztítani, moly mozdilhallan, nagyon tartós égé gyQrük vannak használatban. A kezelése oly egyszerit, hogy egy gyermek is elvégezheli, innét az elnevezése „A. B. C.\\ Minden 11"\' és ló\'" lámpára jó éa egy kflzópgyurnvel minden lámpára alkalmazható.
Nagykanizsán: KESZLER LAJOS
épü el- él inubadofloinal kapható.
Kitüntetve a legmagasabb érmekkel „Grand Prix" St Louai világkiállítás 1904 M
KÉRJÜNK CSAK
158
TISZTI TO-K IVÓRA TOT,
. mini azen ábra, mlu „ii tok értekné kQli utánzat letz kínálva.
KmrdCII Itiaimil F.llr. Schul» Juli. aH..Hr« , Kgnr u. I.rl|iili.
Vezérszó \' Mlnt1« <J»r»li ¦¦¦\'•!\'1\' ¦« a Schicht név---- VW, tinta éi meni káros alkalréeieklfíl.
Jótállás: ,<•".> ittasai im s. i.i. m Uyitrgr
\' Cg- AU slicbaii l>átkiui-k, , hl bablsO-uyilja, ho«y Mtpe.na a „fcch ihr névv.l, vulanitly Uimi keveréket UrUlmat __
!
(.SZARVAS VAGY KULCSSZAPPANT )
indennemO mlu én
mosási niód\'Zrr részérő a legjobb és legolcsóbb. —
Hub b."-r rullai ád. A színeket emeli, fénylóvé éa világossá teszi.
A vásárlásnál különösen ügyeljünk arra, hogy minden darab szappan „SchJcht" névvel és a ..szarvas" vagy a ,.kulcs" védjegygyei legyen ullátvs
ti
SZŐLŐVESSZŐ!
A világhirQ
„DELAWARE
adja a legjobb bort I Oltani, permetezni nem kell!
A szőlészet kinőne 1 A phyloxerjanaU ellent áll!!
Leírását és árjegyzéket ingyon kQldank bárkinek I
Siölöoltványok mérsékelt áron kaphatók I
Nagymennyiségű sima és gyökeres Delaware vessző eladás I
Cím: Szíjgyártó és Tukáts
8zólőtelop tulajdonosok.
Telepi AI.SÓ S HO KS IX — KOzponti iroda: FELSŐ-SEOESD Somogymegye.
Sirlittltl. Ilciirllt
HIRDETÉSI IRODÁJA
l!ti;s, !.. WuH/iUiii IS.fijiiiStliil eli. i;iiii;h;t
A la pl(Utolt 187.1 8 Telephon 800
i A Cl k. |> ptJil.il.[Ari k(.....rJhr I \'I,- ir. rtf, ¦>/im ¦
Iája 804 8ib.
¦janija mizai birditétl mealeaiiok gyen éi •\'Ólé e.iitéréién bei-éi hfl fid. íjiegoh rétiére
\' Szaktaaéaisk, bbdiléii lervmltk, ama
bSiek iJi.mrn1 otr:o Legújabb sagy hlflap-irfegyik hirdMékaek Ingyen él bt\' luf ntvr
ShjiI gyűjteményen hirdet
rovat a
„M Fitií IW h „Ma Wr. IíjMall" i
bil t|>okll in riii.-.i. i......ul Irr.l.\'lr. n.......
•lati Ad., »ei.ll kii>éiet «.!"«•. Uil.l- \' , áaiak. Tir, ktpilMi.il u,y..oil, illatt- : k,r,tí>. ajáklail Mrd«t*i,k .lb $
HIRDETÉSEK FE LV ÉTET H EK E LAP 1 KIADÓHIVATALA" BAR. |
POPOFFtsit*
lift TEA
V^^F a világon.
Ogyeljnnk az eredeti esomagok orosz vám zsinogiére és a K. ft C. védjegyére. Kap-baló:: NBU és KLKIN nél Nagykanizsán.
A REKLÁM \\
Állandó, éazszeiü é« Qgyes reklámozás minden gyári, kereskedelmi, iptri vállalatoai. üzletnek a lelke, rugója, as élteié eleme.
Ilogjaa., bol éa mikor hirdethető* a leg* sikeresebben, legjobban és legolcsóbban, megtudható *t r.
liliát-teil oastályánál
iui j:..... LEOPOLD GYULA urkenlt
BUDAPEST, VII, Erzsébet körút 54,
ahol kiváló siakértelemmel, odaadó lelkiiamere-tességgel, pontossággal éa olcsón esrköiölnek h\'rdetésekei és reklámokat az összes budapeatl, vidéki és külföldi Ispokban és naptárakban.
Költségvetések ós tervezetek ingyen I I
iBERENYJUZSEFf
ÉS FIA ékszerész ™
A]ii|jI!Ii:.i:i
NAGYKANIZSÁN
M SAJÁT MŰHELY, B5
ICPVPVUDliíf ^\'ilményem niiodnB-
dCtlIUl UnUlA kor nagy vála.ztákbaa k<-\' őzen kaphatók.
NAGY RAKTÁR «L225»
---- éa ezines kövekbea.
NAGY RAKTÁR «\'«¦ *
__-:—.-------5 lánczokban.
finom erQst étkészle* lekben.
I ladás részletfizetés mellett isi
Javltat-ok Q" uj Disnksk irfor-SK késilttelsek
NAGY RAKTÁR
0535
IP
ZALAI KÖZLÖNY
I «Uli. F L H KU AK 24.
MEGHÍVÓ.
A ,BÁNOKSZENTGYÖRGY ÉS VIDÉKE KERESZTÉNY FOGYASZTÁ8I SZÖVETKEZET" 11)06. óv március hó 4-én délelőtt 11 órakor saját helyiségében
évi rendas közgyűlését
fogja megtartani, melyre az összes részvényesek ezennel a legnagyobb tisztelettel meghivatnak.
TÁRGYSOROZAT.
1. Az igazgatóság- és felügyelő-bizottság jelentéseinek tárgyalása. —
2. A mult 1905. Qzletévi számadások és az egybeállított mérleg megvizsgálása és a számadók felmentése.
8 Határozat a mérlegben kitüntetett 74U kor 18 fillér, Írván: Hétszáznegyven korona 18 fillér hováforditasát — feloszlását - Illetőleg.
4. Az igazgatóság és a Mugyoló-bizntlságnnk. miután az alapszabályok értelmében megbízatásuk lejárván a folmcntvény megadása éa helyettük uj tagok válaszlása.
5. Azon esetleges indítványok tárgyalása, melyek az alapszabályok értelmében a közgyűlés kitűzött határnapját megelőzőleg három nappal Írásban, az Igazgató elnök kezeihez beadnlnak.
Bánok-Szent-György. 1908 február hó 18-án
AZ IGAZGATÓSÁG.
—^ w Újdonság! fw M COOK k JOHNSON\'S
I fmsrkal tub. Tyukez m oyH-ű
A l(fl]«bb -1 blitoiabb laer. Kuiiiió halálul, asouiiel IlJdaJom csilla pit*. Kap ha ló aa osztrák me<j*r monarchia Oaaaoa gyogytáraiban. l\'aiabja borítékban 20 I, I ilarab dobolbAB 1 koron*
i\'uiiln *«fO fillérrel iflhí.. — KóraUir Magyaromig rétiére Tlráh lomf gyéaysiaréuaal, Budapest, TI. Király útra IX KOiua.i\'i . akiar Aautría kUiyarertiii réiiiri .ZUM SAMAHirtH- Brio
Világkiállítás St. Louis 1904 Legmagasabb kilünleles.GrandPrix"
Hirdetések
Bécsi lapok,
....11,1, il S.uci III- il b.lliKi «!..,.1 íé.U,< .
(.\',¦.•]......1\' ... .\'.!...!,
RUDOLF NOSSE,
A imonceo-Kxpedillon WIEN, (. III., Slllifllilt. ¦!.
A Liniment. Capsfcl comp.
reiuka.
KMe álltáért klliei il fáj
.Ül... i.rnll.ii H\', i.f.l.-.fn.-.liiul hMIltll bkíl.nr U.i.krltlt. 11*1, - a Mtll :-i ;s.l( - .1,11. ,Li:i I.J.I..I .
«laiig flgytl.mm.l Ii
Hoe.li János imnkönyve 1 forint 20 krtól 10 forintig.
NAGYKANIZSA, 190o. fcbruír hó
T. CZ.
Vagyok hálnr legalkalmasabb
I J I I D É I I t R 8 Y I K K » L
dúsan íeliKfelt üzletemet szivet figyelmébe ajánlani.
Rektárornon képes kOnyvek és Ifjúsági Iratok minden nem és kor sxámáta ajándék é« dlumüvak, pompái kölátú imakflnyvek, emlékkönyvek, dlezlevilpaplrok, Írószerek, tárcia- 4a faji-naptárak, tireae-Jatékok, legújabb hangjegyek, nagy választékban találhatók. A haiat irodalom gyöngyein kjvttl a némal irodalom keretotl múvell U betierestem, ugy, hogy minden tekintetben módot nyújtok becses igényeinek kielégítésére.
I-\'í alkalommal ssives figyelmébe ajánlom
HtIBSZERKERESKEDÉSEMET
a hol külOntíien a tanuló ifjúság Márnára szolgálhatok hasznos és maradandó becaü ajándékokkal. ZanétÖ müveket is mecha-nlkai hangezereket. melyek díszes ajándékokat képeznek, azintén raktáron tartok s esetleg résslelnzelésre ta izivesen átengedem. Továbbá legyen -./.ab* i tobb uj betufajból dúaan felszereli
IIIY1 ff TI¦Ií111
hecws tlgyelmébe ajánlani. Névjegyekai, aaketéal és báli meghívókat iiiáiasan is julinyoa irakárt kiailtek el.
Uilelemet szivet jóakaratába ajánlva vagyok
mély ti«Meletlel
IFJ. WAJDIT8 JÓZSEF
könyv-, papír-, zenemű- és hangsierkefcskedo. Tulluneii releserolt meeterbeg-edu tejen fínom kivitelben, kltUnO bkiittBAl, vuiiuva.1 is KArliato tokkal CBAK IO VRT.
.onságl
A Imi zongora nincsen, s gyönyört) zenét hnllgolni és láuczolni szeretnek, ott nélklllözhetlen a
«s* „MIGNON" «fc
szalun zenélő Difi. mely a leghosszabb up,-iákat, lánez-zenet slb. hangjegyről játszik
k (ÉM-Utit ¦•iizaklUi nélkül izoliillitji. Ara 25 él 3a toriut. Vutillilihuk nagyon lontoa.
l\'ollas nagy Lexikona 18 kötetben íólhórkóléslien ára tfti frl.. részletfizetésre is megkapható.