Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
5.29 MB
2010-06-23 14:03:53
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1363
5159
Rövid leírás | Teljes leírás (319.93 KB)

Zalai Közlöny 005-008. szám február

Zalai Közlöny 1906
45. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

NAGYKANIZSA, 1908
Weg»»ew5t8difc évfolyam, 5. szám.
február 3.
ZALAI KÖZLÖNY
Megjelenik minden szombaton.
tlOlUel**\' l^\'1\' 10 korona, félt ne !> korona,
„egyedi*" 2 korona 60 f. - E|r«» aiám ára 20 f.
Iparosok és szakmunkások.
Azon nagy és termékeny terület, melyen az erre illetékes falctoroknak sikerrel kell megoldaniok a társadalmi kiegyenlítésnek fontos feladatát: az ipar tere. Már évtizedekkel ezelőtt ki lett adva a jelszó, hogy nincs elég iparosunk, nincsenek eléggé képzett iparosaink, tehát adja magát az ifjúság az ipar kultuszára és hazai iparunk- lógott fel fog virágozni. E feltevés plauzibilis voltát igazolni látszott az ipai szabadság jegyében m égsz fi letett uj ipartorvény is. mely a céh-rendszer megszüntetésével megnyitotta az ipar szabad versenyének sorompóit.
A felbuzdult ifjúság tömegesen özönlött az ipari pályára. És mert az iparszabadság több iparágban a szaktudás megkövetése nélkül, szabad beözönlést engedett a kisebb ós nagyobb tőkék versenybe szállásának és az idegen produktumok tömeges behozatalának: mig «gyfelól az ipari foglalkozás terén bekövetkezett lulprodukoió a munkabérek leszállítását eredményezte és megteremtette a .munkanélküliek" osztályát; addig az ipar torén beállott egyenlőtlen verseny rásütötte bélyegét ax ipartermékek minÖHégére.
Nincs a városi társadalomnak egyhamar oly tagozata, mely elhngyatottabb és szánandóbb lenne, mini a kisiparos és segédmunkás kz ez a széles réteget képező lago/.at az alkotmányos szabadság talajából nőit ki a nélkül, hogy megfelelő elbánásban és gondozásban részesülne.
Az államnak e téren történő buzdító példájára — egyúttal nyugateurópa példájára — kisebb arányokban kövessek gazdag mág-
KelelíVi tterki l>r. Viliin) I
l.aiilulaj.li.no.
írj. w«jditi
násaink, főpapjaink es fl>lde« uraink is helyett, hogy az agrár-érdekek folytonos hangoztatásával, szüntelenül támadják és le-kicsinyük a merkantil érdekeket, ily módon idézvén fel áldatlan haroot az ország közgazdasági életében. Holott jól fölfogott gazdasági érdekünk azt parancsolná, hogy eme két érdekág a legszebb Összhangzásban álljon; amint nincs is semmi akadálya emez óhajtandó harmónia létrejöttének. A törvényhozás pedig vesse észszerű korlátok közé az iparszabadság szerlelenHégeii és emellett intézményes gondoskodásban tűzze ki célul a hazai kisiparnak támogatását és felsegiléset.
Városokban kiváló fontosságot tulajdonítunk társadalmi szempontból oly gyárak alapításának, melyekben túlnyomóan női munkások foglalkoznak. Meri van a városi társadalomnak oly része mely a szó szoros értelmében zavarban van, midőn serdülő, avagy felserdült leányainak, mely életpályán való foglalkoztatása felett kell határoznia. Ilyenek a szegényebb sorsú kisiparosok, a szakmunkások, a gyári munkások es a különböző ágakban alkalmazott hivatalszolgák. Az ötletszerűen most felsorolt néhány család leánytagjait nem .levélbeli * kisaseionyiiak. Ha jól tanul, úgyse mulasztja el a szülő, hogy legalább kísérletet na tegyen a lanitói pályára való kiképeztetés terén, vagy ne végeztesse el a „női kereskedelmi tanfolyamot:" Arra azonban, hogy az a szegény-sorsú leány zsengébb kúrában dajka, utóbb pedig szobaleány, vagy szakácsné legyen — még gondolni sem szabad.
A felfogásnak e fonáksága eredményezi tehát, hogy azok a jobbsorsra érdemes és
SzarkaaitOaAg: NagykanUaa, 8ugá>-ut 0. «am. Kiadóhivatal é» nyomda: Nagykanlaaa, IfJ. W.j.lii* Jóit*fn«l Uaák-lér I. alám. ! HlrdaUaak dijazabai aiarint. Nvllrttr toronként 40 f.
tisztességes keresetre alkalmas leányok hiva->tás és foglalkozás nélkül állnak; s e szabad
térről, kellő alkalom adtán osak egy lépés \\ hiányzik az Örvénytő...