Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
2.8 MB
2010-06-23 14:15:22
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
578
4628
Rövid leírás | Teljes leírás (395.08 KB)

Zalai Közlöny 009-013. szám március

Zalai Közlöny 1906
45. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

március 3.
ZALAI KÖZLÖNY
Megjelenik minden szombaton.
Előfliatéll árak: l g< ¦. ivre 10 korona, fíliirc 6 korona, negyedévi,: 9 korona 110 f. — Egyet aiám ára 20 f.
Kel«tü* tie.keulü l>r. Vlllinyl ii <¦ „ , i k
l.n|.lubj<[lmo» i% kift.16: IfJ. ff»Jdl(» .1 .,,.,•(.
Napszámosok.
Icsak azért tódullak a varosokba. hogy miigá-nak a városnak rs n humánus társadalomnak ina éhen gyula, állandó nyűgeivé valljanak: a városi köz-
hatóságoknak első kötelessége, hogy szigorú A napszámosok a varosok társadalmának mértékei alkalmazzon oly beözönlő vagyon-liáriái. Legnagyobb részének a helyzete olyan, tnlun jövevénvekre, kik napi keresményeik hogy midin este nyugalomra tér. nem tudja,\'mán, mint napszámos munkások kéuytelwiak hogy holnap lesz-ó betevő falatja. I.esz-ém0gélni. Tudvalevő dolog, hogy minden egyén, munka; lesz-é kenyér? Avagy családjával:ki állandó foglalkozást >res a városokban, •¦gyű" a nélkülözés jut osztályrészéül. Nyári | köteles az. illetékes hatóságnál lakhatási engc-időszakban az építkezéseknél való segédkezés;,lé|yt kérni; melyre vonatkozólag büntetlen télen pedig a favágás; majd nagyobb arányú j előélet és munkabírás a törvényszerű kéve-üzlolekbcn a Szórványos elfoglaltság; oséplés (élmény. Járjon el léhát az a kőzhaióság a ulán pedig mugiárakban a zsákolás; Imejmtmkaiépesaég elbírálása körül legszigorub-ezek azok a tevékenységi körök, melyek «\'bnn; ,,s \\MW„V u városnak e részbeni helyi napszámosnak létet vannak hivatva biztositaní. szükségletei, ezen mérték arányában adjon Szerenesés az. kinek már felserdült gyermekei csak lakhatási engedélyt a jelentkezők kor-vannak, kik keresményeikkel hozzájárulnak n latolt számának. Különösen pedig vegye mindennapi megélés lehetőségéhez. Ifigyelembe azon beözönlő falusiaknak lieíy-
Ha a város területén fe<lezendó nap-;ZOiét, kik b-sivéri osztály, kedvezőtlen gaz számos-foglalkozás terén nincs lulprndukeió. dasági évek, avagy elemi csapások miau akkor a napszámos élete többé-kevésbé lür-eladósodva, csak azért keresnek foglalkozási heló. De tragikus a sorsa a napszámosnak., és munkát a városokban, hogy nnpi kerea-lia kevés munkához aránytalanul sok a vál- menyeikből megélve, haszonbérbe adott ingui-
lalkozó; ha beáll az az állapot, hogy : „kevés laiiaik jóvedel.....iből ndórjignikat törleszt-
a fóka, sok az eszkimó." hessék.
Városainkban a napszámosoknak nagyj Vagy pedig, ha az állam és törvény-kontingensét a falusiaknak beözönlése szol- hozásának sulyái és erejét azon fonios fel-gálialja. Tehát az a legazdálkodott vidéki aduira fordítja, hogy a fejlődésre hivaloii elem, melynek vagyona teljesen, vagy részben j városokból, niínt fogvasziá-i közponlokból a elfogyott; de megmaradt egy elidegeníthetetlen kulturális és közgazdasági éleinek fokosokat, vagyona: két kezének munkabírásai fis meri1 egyszóval emporiumoknl leremisen: akkor ez kélségielenül igy van. nehogy a város annak a most Amerikába kivándorló és társadalma a munkanélküliek számával tete- \\ Horvátországba álkóliözó falusi népnek IhW-inesen felszaporodjék: nehogy lovábbá idók\'gcs lere nyílik kenyérkeresetre inagábiiu az folyásával n város ellátására oly elemek\'ország városaiban; és nem lesz kénytelen maradjanak, kik illetőségük helyéi elhagyva elhagyni hazájál es szülőföldjét osak azért.
Sierk0iitűs4g: Nagykanlaaa. 8ugar-ul 0. aiam. Kiadóhivatal éa nyomda: Nagykanliaa. IfJ. Wajdita Jóxaafndl Daák-tir I. azam. Hlrdatéaek dljatabia a..,..... Nyilltar aoronk4nt 40 f.
mert becsületes munkája nem nyújt módot és lehetőséget a tisztességes megélésre.
Megszívlelni való dolgok ezek. melyek la társadalmi kiegyenlítés fontos feladatainak I keretében számottevő helyet foglalnak el.
ROVÁ...