Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
2.89 MB
2010-06-23 14:17:04
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
602
5621
Rövid leírás | Teljes leírás (390.34 KB)

Zalai Közlöny 014-017. szám április

Zalai Közlöny 1906
45. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

NAGYKANIZSA, 1906
Negyvenötödik évfolyam, 14. axám.
Április 7.
ZALAI KÖZLÖNY
Megjelenik minden szombaton.
ElflfUataal arak: Eg*\'i ívre 10 korona, félévre B korona, negyerlivre 2 koron* 00 f. — Egyea aairrt ára aO r.
Keletül «lerkauio
Dr. Villányi Henrik
Laiitulajilonoi *, klailo: Ki. "1 i. i ilii" .1 A/.«.-r.
pi 1.1 U ii ¦ \' j i ^ogy a humanizmus, beteges tuliengéseben
Elemi oktatás, gyermekvédelem. > rombolja u ma, ouuirói m»
eszményi
művel, melyet egyrészről megalkotói,. K részben különösen reá kívánunk mutatni azon félszeg nevelési módra, melyet a házi nevelés rendszerében szervozelt némely árvaliáznál lapasztalunk, — azon szertelenségre, melyek
Az a légkör, melyben a lenézett, elcsigázott és rosszul fizetett munkáscsalád gyermeke született és felnevelódik ; melyben vidámság és öröm helyett, sötét gond és
gyűlölet vert tanyái: ez a nitliö soha el ueui , ,„
7 messze tulmennek a humanizmus fogalmának ,-nveszó mely nyomokat hagy maga utan ai ,,„,.,.„.„ „ , , , . , ,... .
1 , .. 7. ,,, , , ,., halárain. Vannak ugyanis alapítványokból ea
mindenre fogékony gyermeki lelek kedc y- ,,.„.,,. „,.,, ... .... ..... . , ,.
. . .., ,. \' közalapokból letcsOli és hatósági gondoskodás
világában. A társadalmi differenciák kiogyen-1, ,„i,„,, ..... • w i in
K , , , ., , 6J, \'mellett leiitartolt arvahazak, melyekben ugv-
liiésének e só kötelessége tehát mar a neve es\',.,„;„ , u, ,, . .. . , .
,, szólván a porból telszedeil árva gyermekek
elemi stádiumában lep elóterbe ; felhiván azl. „..,„L. t.i„i„. i„ ¦ „ , . ,
lesznek felvéve és nevelve. Meglepő azonban
ai a kénytelen lukszus. melyben a gyermekek részesülnek. Kzen elkényeztető nevelési rendszernek méltó folytatása azután amaz indokolatlan és cliiélendó gyakorlatban nyer
arra illetékes tényezőket, hogy gondoskodásuk teljes súlyát a minél korrektebb ós minél
ditsák.
Ha a kultúra és közgazdasági élet kifejeze8ti mely szerint - különösen a flu-íókusalban a városokban, a kötelező elemi IgjerawlMll _ a középiskolák látogatására oklatás körültekintó gondossággal érvényesül: „„almainak: még pedig nagy átlagban akkor az állam, illetőleg a törvényhozás nem| olvanoti kik a kö,ep(,s tehetségnek mértékét
Az ily kegyelemből isko-lesz aulán? lesznek a
pusztán a társadalmi differenciák békés ki- j :g &^ Q(jk n egyenlítésének- válik hatalmas tényezőjévé, | |azotl ifjaltljA1 ,ui
liauem a magyar nemzeti érdekek elómozdi-lásának is megbecsülhetetlen szolgálatot lesz.
Méltón sorakozik e fontos feladatokhoz a ..gyermekvédelem" nemes eszméje is, melynek eel|a az, hogy az elhagyott kiskornak és lelencek, valamint a vagyontalan árvák a lár-
niaguk tudatlanságában és elhagyatottságában félúton letört ekszisztenciák; szellemi proletárok: önmaguknak és a társadalomnak nyűgei, kik dolgozni se nem tudnak, se nmi akarnak: de kik azon körben, melyben születtek, tán hasznos polgáraivá vállak volna a
satlaloiii számára niegiuciitesscnek. Vigyázni hazának.
kell azonban, hogy a hlantropianak e magasz- K/. elszomorító tények leisorolása azonban tos vívmánya tul ne lépje a kelló határokat; | nem azt jelenti, hogy a felismert, az íkiizI
8xarkoiEto*ég: Nagykanlaaa. Sugar-ut 0. aiAm. |! Kiadóhivatal éa nyomda: Nagvkanliaa, Iíj Wajdlta Jótaafnél
Deik-Ur I. atám. I Hlrdataaek dljaaabaa aaarlnt. Nvlltlar aoronkant 40 f.
talentum számára ne nyiltassék meg a tudomány és egyéb előkelő hivatásokhoz vezető^ pálya; hanem jelenti azon félszeg és beteges felfogásnak elítélését, mely minden szegénysorait és obskúrus elméjű ifjú előtt, elég bolorul és az áldozatok számának szaporításával, a tudomány csarnokának ajtóit nyitogatja
Hangsúlyozzuk újból, hogy miként a drágagyóngvöt a vizeknek iszapos fonékszi-néról felszedjük: utat kell nyitanunk, alkalmat kell szolgáltatnunk az igazi tehetség érvényesülésének is. De amely gyermek elméjo nem árul el kiválóságot: azt elemi tanulmányainak bevégeztével, kelló felügyelet éa | gondviselés biztosítása mellett vissza kell adni a társadalom azon rétegének, melyben született és melyben szülőinek életbenmava-dása esetén fel kellett volna találnia életboldogulásának nélkülözhetetlen feltételeit. Szóval nevelni kell belőle derék munkás embert. Ez a helyes ós célszerű nevelési I rendszer az elhagyottak, a lelencek és vagyontalan kiskorú árvák megmentése és azok jövőjének kialakítása és biztosítása érdekében. A modern kor humanizmusának nagy vívmánya; mely kitűzött céljának azonban csak akkor felel meg, ha rendszerében nem lépi tul a reális lelfogás megszabta helyes kor-láiokat.
É. Gy
TARCA.
Hl is állt c>akhauiur. talán a mi tarka ki\'iivtlnk
kergette «1 az esói.
Kgy szer, amint benézünk az udvarra, nll lútunk egy vándort. Csúcsos kalap volt a fején, kék „talián" gallér u vállára vei ve, szük rongyos-foltos bugyogóban niessétláb, Md — J.r> évesnek látszott. Megálltunk a játékban bénáztunk, de bemenői Szeles tavaszi nap volt, íószcl kergette a felhőket egyiknek som volt kedve. Dobogott a kis hósók bzive. i majd elbújt a nap, majd ismét ránk küldte barát- imrt mindegyikünk azt gondolta, amit egyik ki is f-\'igos enyhe sugarait. De a barát? ág la lan idó nem mondott, hogy garabonciás diák,
A garabonciás diák.
Ina KERTÉSZ JÓZSEF.
akadályozta meg, hogy u teleken kifűtést ne játsszunk. Nem ártott nekllnk commi. Nóhn-iieha felkiáltottunk »i elbújó naphoz :
Süss ki nap, 6U*s ki nap.
Kertek alatt a kis bar.uiy majd megfagy. Néha még az esó is megeredt. Nagy ritka esöppükbeu hullott a íejlink bobjára, néha még hó-
Bement a konyhába, de nemsokára kijött és odább ment. Vege volt a jutóknak: összebújtunk és a kis sötét agyveiók megurp>\'silltek mindeniélo földöntúli alakokkal. Ks folyt a botiéi a garabonciás diákról, boszorkányokról, tündérekről.
A garabonciás diák foggal jón a világra és felső éllküpcájábnu kél sor togá vau BölO vau a
pelytiek is szállingóztak\'kozottílk\'. mintha mindenáron nyelvén és Sörény a háton, Az anyja 7 évig szoptatja, be akart volna kergetni. He a falusi gyereken nem i Hosszú hajat visel, melyet soha sem vág le. fog ki az ilyen idö sem. Tudtuk, hogy csak rövid Mimiig megy, sohase állupodhátik meg de ucm
lólektetu osft az ilyen. az országúton jár, hanem a mezükön ferde irányban,
Megálltunk ilyenkor, feldobtuk a kalapunkat az! keresztül-kasul. Ha az emberekké] beszél, akkor :
ég felé éa kiáltottuk :
Kas ebft ess, Zab szaporodjék lluza bokrosodjék. Az én bajain olino legyen. Mint a esikó farka, Meg aumi is hosszabb. Mint a Duna hossza. .Meg auná is hosszabb, Mint a világ hos8ML_
ferdén fordul oda. IVmegy a bálákba kéregetlii, de csak aludt tejet fogad el éa jaj annak az asszonynak, aki nem ftd neki és eltagadja, hogy van aludtteje. Hiszen a garabonciás diák betéve tudja, hogy melyik guzdasszotivuak hány taztk lej: vau Jiggíl v.reti e) minden gabonáját. Mert a lorgeteget Ó csinálja; jég-! verés, forgószél az ö balalmábau van, Mikor már öregebb, akkor a járás alul fölszabadul, akkor már a forgószélben röpül, fölszáll a többiekhez. Alant járó felhőkön nyargal, nagy szarvakkal.
Sok tarka Iliflóriát beszélm-k róla. Kettőt éu ii elmondok:
Kgy pógár ember kaszált a réten. Kttyszer eeak olt terein ám előtte két ur él kérlek abból a fiiból, amit kaszált, Adott nekik. Azok inoiígviijtották, pedig nyers volt. Kgyszerro csak nagy kód meg ftlst kerekedik, odnbiuák a parasztot is. Hát csak mennek ám a fllstlel fölfelé. Az ember azt se tudja, hová legyen i|cdlében. Igen magasan fölszálllak. ahol sok garabonciás diák tanyázott. Kzek a holtra ijedt embiTt még ki is eanfolték. No de szépen le is vitték oda ahonnau elvitték. Maga mesélte el otthon a cselédeuiek.
Kgy szer meg egy lókereskedó ment másod-magával .lulor ¦ Kgers/i\'gre vásárra. Amint
mentiek, egy szénaboglya melleit, gyönyörű kei birkát látnak Álldogálni. .Szelnézni-k ih> bizony sehol vay teremteti lélek nem roll, akié a torkúk lettek volna. Migalluak. litigy a két bitang jószágot \'elteszik a kocsira, de olyan iiebezek vollak, hogy a hátulsó kerekeket kiszedték és csak ugy tudták nagy llggyel-bajial feltenni őket a kocsira. A lovak meg alig tudták húzni Csak lépést haladhatlak.
Amint beszélgetnek, Imgy majd hogyan adják el a kóvor szép birkákat, hátra néznek, hát uram a éu Isleuuiu! épen akkor kapaszkodik le két fejetlen csuhás barát a srágláról és ököllel fenyegetnek rájuk. Hamar keresztet vetnek, a lovak közé csördítenek és sebesen elvágtatnak a veszedelmes helyről. Hát garaboneíáa diákok voltak.
ZALAI K Ö H 0 X í
1ÖUÖ. ÁPRILIS 7
A megye önkormányzatinak felfüggesztése. Sznlyovszky Dezső" kir. biztos ¦ törvényhatósági bilOtUág működését felfüggesrtette és s jogok gyakorlását ssját hatáskörébe átvette. A törvény hatóság összes bizottságai is \'?1 függesztettek. A rendelkezés eme részét bő indokolás követi ama iratban, melyet ez ügyueu a megyéhez beadtak.
ROVÁS.
Tavaszodik. Az akácos fnlukban munkálják már a virágos kerteket Hullnak a magvak az édes honit földbe. Nemsokára kidugják lejüket a virágok. Lesz. köztük ibolya, gyöngyvirág, rezeda, árvácska — lesz. közluk tulipán is. Tüzelő, piros tulipán, olyan, mint, aminőt mi itt városon porcellánra festve fogunk hordozni a szivünk lölötl. És ha misére, lí tán iára megy majd a falu népe, a leányok kezében, a legények . ...ipj.i mellett szinte csak tulipán fog díszelegni. Az I virág, amelyről a nóta azt mondja, hogy „rózsa, róM* mellett szép a piros tulipán", — de amelynek a sors mostanában a legszebb szerepel osztotta minden viráguk között. Azt a szerepet, hogy a hazaszeretetünknek legyen a jelképezöie. A virágok birodalmában nincs olyan csúf irigység, mint az emberek közölt. Illatukat örömmel vitetik el majd az esti szellő szárnyán a piros tulipánhoz, hogy bódulatunkat fejezzék ki iránta. Hisz a szerelmet jelképező piros rózsa, a hűséget, vágyakozást, bánatot kifejező többi virág is a haza földjéből hajt ki s érzi, hogy a legnagyobb, a legszentebb érzésnek a hazaszeretetnek jelképezóje lehet csak királya nagy virágországnak s az: a piros tulipán.
A Zalai Közlöny mult számának vezércikke < kikelt a lokálpatriotizmus hiánya miatt. A helyi vezér-embereket szólította fel közös akcióra. Knnek kapcsán egyik útvasúnk levéllel fordult hozzáűk, melybeu felhívja figyelmünket Kitiier Zsigmond volt képviselőnek a Korona éttermében tartolt bankett-beszédére, melyben Kitner épen a helyi nagyságok kultusza ellen kelt ki Nagyou félreérlelt bennünket igen tisztelt olvasónk, ha azt hiszi, hogy mi a helyi nagyságok bálváuyuzására szólítottuk fel olvasó laborunkat. Nem.\' Mi a vezérembereket szólítottuk akcióba Mi nem egys nagyságok .udvarának-\' nagyubbitásál akartuk ezzel elérni. Mi arra akarjuk egy táborba vonni a , közéletbe!) erőket, hogy együtt küzdjünk a közös helyi célokért. Legyünk azon mindnyájan, hogy közintézményeink erősödjenek, mert csak közös egyetértéssel lehet előbbre vinni a várost anyagi, kulturális és más irányban. Ilyen kozerdekn mozgalom élén szívesen látjuk a közélet szellemi harcosait és anyagi kiváltságosait, mert csak ezeknek az együtt működésével érhettük el céljainkat. Tehát nem a helyi nagyságok hatványozását óhajtjuk, hanem a vezéremberok vezetését az egységes társadalom élén.
«
Nem is ilyenek lennének viszonyaink, ha meg-hunosulna nálunk az egységes társadalmi élet, a céltudatos közéletbeli együttműködés. Manapság, ha él is az emberekben a haladás szükségességének gondolata, mégis kevés ember ad annak nyíltan kifejezést. Szívesebben állnak be az emberek a nagyságok hallgató, bálványozó udvarába, mint a szókimondók csoportjába. A legtöbb embernek jó nálunk minden, amint van. Az a néhány újságíró, ki a haladásért küzd lelkének miuden hevületével tollának minden erejével, az nem sok vizet zavar a „lurjány" hazájában. Ezekre nem kell hallgatni, mondják szent meggyőződéssel az „udvarok" statisztái a szót fogadnak nékik . . . Kiért nem fejlődik a mi közéletünk.
A tulipán.
— A magyar aymbolum. —
Azt beszéli a hagyomány, hogy mikor a pogány | Konstantin római császár versenytársával harcban állott, az égen egy fénysugarakból szőtt kereszt tllul fel, mely alatt vagy körül szintén fénysugarakból a következő felírást olvashatta: „luhocsiguo viuces.\' Kbben a jelben fogsz győzni. ükkor megígérte u római császári trónkövetelő, hogy ha ellenfelét legyőzi, felveszi a keresztéuy vallást és államvallássá leszi.
(iyözött is, mert a hadseregben levő keresztény harcosok, vallásuk jövője érdekében emberfeletti bátoraággal küzdöttek. A császár pedig megtartotta szavát és diadala után a kereszt védője lelt, Vagyis népének felfogását, haladását, művelődését elfogadta a trónon. Ka minél több lett a keresztény a római államban, annál több híve volt a római császárságnak és keresztény lehetett mindenki, nem zárlak ki onnan senkit se. még a rabszolgát sem, mert ludták, hogy minél szélesebb kör az, melyre a kereszténység és az államhatalom támaszkodhulik. annál szilárdabb alapja van mindkettőnek, annál biztusabb a jövÓ|e.
Kz jutott eszünkbe a mosi megindult tulipán mozgalomuál. Kz is az a jel, amelyben a magyar szellem a magyar diadalra akar juini, az a jel. melynek viselői a nemzet gazdasági és politikai küzdelmében vállvetve akarnak közreműködni azon, hogy Széchenyi jövendölésének legyen igaza, Mert ez a jövendölés a mi legfőbb ó hatunk, ez leunmaradésiiukuak kritériuma. Ha nem volna igaza, akkor az uj ezredév már csak haldoklása votna egy viléz, haladásra termett nemzetnek, de amelynél a pártoskodás Ördöge folyton békót vet a legszebb törekvéseknek
A tulipán összekötő kapocs akar lenni, nemzetünk minden rétegére nézve vallás, nemzetiségi és foglalkozási különbség nélkül. Nem megkülönböztetni akArja magát evvel az a kis csoport, mely még különbséget akar (enni faj magyar és más magyar között, hanem olvasztó elemévé kell, hogy tegye mindazok közölt, akikot a honpolgárt jogok egyformasága már amúgy is összetart némileg. Nem kirekeszteni akar ez nép-réteget, vagy felekezetet, hanem befogadni akar oda mindenkit. Mett mínét szélesebb réteg élvezi azt az áldást, melyet a hon uyujt polgárainak, annál szélesebb réteg szállhat érte .sikra ha jogaik védelme azt meg-kivánja. Ne is tegye e szent Magyar haza haláram belül egyetlen ember se, aki a magvar alkotmány védőssáucaiu kívül érzi magát. Legyen az a kis virág, mely ott ékeskedik a magyar gazdasszony virágos kertjében, tulipános ládáján, a kérges tenyerű földmives subáján az a jel, mely a magyarnak uj ezredévet hirdet. Ka ne használja M senki ezt a magyar szymbolumot arra. hogy különbségei legyou a haza polgárai között akkor, de csak akkor lesz igaz az az isteni szózat, hogy :
„In hoc signo viuces."
Lesence-Tomajra, mint a központi vezetőség megbízottjához. Zatamegye területére, fordulni, vagy egyenesen Kischer Kmil magyar porcellán-gyároahoz. itudnpebt, IV., Bécsi-utca. A jelentkezés sorrendjében intézkedünk, hogy a jelvények mielőbb rendelkezésük helyére érkezzenek. Lesencetomaj, !908; március hó A tulipánkert központi bizottsága novében: Qróf Batthyány Lajosné, szül. Andrássy Ilona grófnő, Herlelendy Ferencné.
A TÁRSASÁGBÓL.
A tulipánkert mozgalom megyénkben is megindult. Voll főispánunk Herlelendy Ferene nejétől a következő felhívást kaptuk:
Amint a hírlapokból is értesülni méltóztatott, a magyar nők kezdeményezésére nagyobb arányú akció indult meg azzal a céllal, hogy egy. közös érzésektől és törekvésektől áthatott összetartó táborrá egyeaitso az egész hazafias magyar társadalmat. Az ezen érzésben és lörekvésbeu való egyesülésnek látható jelvényéül választottuk a magyar tulipánt, népművészetünk tormáinak ezt a vezeló motívumát, mely nemzeti színeink nyelvéu mindenki előtt érthetővé togja tenni, hogy viselői a magyar lélek legyőzhetetlen halalmát hirdetik az ezeréves magyar haza földjén. Törekvésünk csak akkor felelhet meg méltóan a maga nagy fel adatának, ha országszerte, a vidék társadalmának miuden rétegében lelkes felkarotokra és terjesztőkre talál. Kzok sorában pedig számítunk l Citnedre, mint akiről tudjuk, hogy a magyar nemzetnek e legbecsesebb erkölcsi javaiért folytatott küzdelmében miuden hazafias áldozatra kész. K tudattól indíttatva fordulunk t. Címedhez, azzal a kéréssel, hogy hazafias mozgalmunkat hathatós támogatásába venni s uz országszerte forgalomba hozandó tulipán jelvények minél nagyobb elterjedését személyes befolyásával is elősegíteni méltóztassék. Ne hiányozzék ez a jelvény, mely bennünket a hazafias testvéri szeretetben egyesil, egy magyar nőnek, férfiúnak vagy gyermeknek melléről sem. Miután eddig is már több hamisítvány (sót bécsi) is került forgalomba, kérjük, az igazi tulipán jelvényekért kegyeskedjék Hertelendy Ferencnóhe*
A nőről.
(*) A mai, úgynevezett modern uó az emancipáció — a felszabadulás után törekszik. Meg akar szabadulni azon bíliucsektól, melyeket az erős nem. a férri rakott rá és melyek sok évszázados szokásjog következtében, raiudig erősebben és erósebben nyomják gyöngéd kacsóit.
Kme elnyomatásnak — melynek létezése ellen hiába tiltakozik is sok Író — természetes okai vannak.
Míg a középkorban a nő szabad idejében a házban szükséges szövetek, ruhák készítésével volt elfoglalva, egész napou át hasznos munkát végzett\' Mióta a gyáripar fejlődésével e termékek, mim vászon, posztószövet és hasonlók oly olcsók lettek, hogy házi előállításuk céltalauuá vált, a uó elvesztette e házi foglalatosságának nagy terét.
Mi lelt a következménye ? Szabad idejét már többé nem a családi kürhen, gyermekei mellett tölti el. hanem kimegy a nagyvilágba, tJyülésez, jourol. pártolja a lóversenyeket.
Az u. u. nagyvilági hölgyek léha foglalkozásul töltik idejüket, a tCbbi társadalmi osztály nótagjjt pedig bizonytalanok még, dolgozzanak-e, vagy nem?
A munkát még valami lealacsonyitásnak tartják, pedig hiába: ez az egyetlen ut, melyen a férfiak becsülését és a férfiakkal való egyenrangúságukul fogják kiérdemelni
A munka nemesit. Bármi téren bévmiképen tollal vagy kalapácscsal kezünkben, de dolgoznunk kell. Az adja meg a férfiúnak, ez fogja a nőnek társadalmi létjogosultságát megadni.
A férfiak nagy része és talán nem igazságtalanul. | nőt nem tartja a létéri való küzdelemben egyenruiigit tényezőnek. Kvvel nem azt értem, hogy .i uó ne töltse be természetes hivatását, mint bitvea és anya. Korántsem? Legyen szerető nő, légyen gondos anya, de szabad idejét ne ruha- és kalap -próbálgatással, vagy embertársai gyöngéinek megbeszélésével, avagy mázolással és zongorázással töltse, hanem igenis ossza meg férjével a munkát, legyen igazán hűséges segítőtársa.
Dolgozzunk hölgyeim, ne legyüuk szép ruh.u bábok, hanem munkájukban teljék a férfiak gyönyo : rüsége. Műveljék magukat. Kljének uz élet és ne i csalfa ábrándok számára. Kme átalakulást már kezdjük meg gyermekeinken.
Szép és hasznos dolog a nyelvek tauitása. d>> , ue legyen ez serdülő leányaink főfoglalkozása. Krdek-lódjüuk reális, komoly dolgok iránt is, ne csak szóval, hanem tettel is.
Ismertem már amerikai építészt — szoknyában Miért ue érnék el leányaink is e társadalmi állást? Lusták vagyunk, hölgyeim és kényelmesek. Jó meleg szobában haszontalanul regények olvasgatásával, plely-kázással, dalolással, zenével élünk. Szép, isteni a zene, az ének, de nem szabad túlzásba vinni. Inkább neveljük gyermekeinket, varrjuk meg magunk a rubst és ne hozassuk Bécsből. Segítsünk inkább férjünknek, de okosan! KrŐlködjünk, éljük be magunkat dolgukba, dolgozzunk vele vállvetve, hogy tényleg mi legyünk a házaspár jobbik fele I
Kz lesz a „nőkérdés" helyes megoldása.
ZALAI K ii Z L Ó N V
ZfOftmegve törvény hatósági bizottsága
folyó hó 6-án közgyűlésre jött össze Zalaegerszegen, de a közgyűlési termőt nem engedte elfoglalni a kivezényelt csendőrség, A bizottsági (tgok ekkor egy magánház udvarán értekezletet tartottak, melyen azt ti óhajukat fejezték ki, hogy a vármegye tisztviselői addig, míg törvényes álláspontjuk elhagyására nem kényszeriltettuek, álláaukbaii megmaradjanak. Az értekezlet elnöke Koller István, jegyzője pedig Herteleody Kerenc volt főispán volt.
v A honvéd póttartalékosok behívása. A
király .legfelső parancs\'-ban elrendelte, bogy az 1904-ben besorozott honvéd-póttartalékosok téuyleges bzolgálatra behívassanak. K parancs következtében a kormány ugy intézkedett, bogy a honvéd-póttartalékosoknak május 9-én kell bevonulniok.
A HIRLAPIRÁS EPIZÓDJAIBÓL.
Újságírók a városházait.
(Január tizenötödikéi, a nagykanizsai hírlapírók bárom tagu küldöttsége kereBte fel Vécsey Zsigmond polgármestert, kit megkértek a városi hírszolgálat egyszerűsítése érdekében. A polgármester igen szívesen fogadta a küldöttséget és kijelentette elöllflk, hogy minden lehetőt meglesz, hogy a nagykanizsai lapok tudósítóinak munkáját megkönnyítse. — A Zalai Közlöny január ao-iki számából közöljük e szemelvényt. A polgármester nr dicsérendő jóindulatát ime igy értelmezik a városházán): Ai újságíró (miután a fó|egyzó engedélyét megkapta, egy iratcsomó áttekintésére bemegy at irattárba) - A szinházDgy aktáit kívánnám átnézni.
Az első iruok (kihez e kérést intézte): Nem adhatom oda, nincs itt a levéltáros ur.
Az újságíró: Kérem alásau én megkaptam e célra a főjegyző ur engedélyét és Így . . .
A második írnok (közbevág): Azt elhisz-gy telefon-állomás bérlője 1 szűk, de a levéltáros ur épen azt az iratcsomót más helyen túrija, mint a többit s igy nem tudjuk hol vau.
Az újságíró (udvariasan): Méltóztassék tán b .Mulaló"-ban utána nézni.
Ai első írnok (kicsinylő mosolylyal): Ja az
Telefon mizériák.
— Levél a sztrkeszlöhöz. —
Nagyítani isi, Ipt, C.
A béteo egy tüzeset alkalmával történt, igy mondják legalább, bogy
uein engedte meg egy tüzeset bemondását a tüzérség bet, Sajnos, arra nézve nincsen törvény, hogy ilyesmi meggátolható és büntethető lenne, de ha már nem lehet embertársaink emberségére, előzékenységére
számítani, ugy gondoskodni kellene róla, bogy nagy *\' nem megy olyan könnyen, mint gondolja.
kiterjedésű városunk minden kerületében legalább egy tüzielzó állomást állítson fel a városi hatóság, vagy
Az újságíró (még nagyobb udvariassággal): kérem tán a mutatóban mégis meg méltóztatik
ami még helyesebb volna, nyilvános állomást a posta- találni. Hisz azért mutató a — mutáló, igazgatósás. Ez utóbbi esetben a nem bérlő nagy\' Az első irnok (még nagyobb kicsiny léssel) közönséguek is módjában állna, bizonyos dij ellenében j Ja az nem ugy van ám... Itt roppant sok az irat-
a telefont igénybe venni, anélkül, hogy mástól szíves séget kellene kérni, — amit ugy látszik, némelyek még tűzjelzés esetén is megtagadnak.
Különös szükség volna a telefonra Kiskanizsáu, hol csak a helység közepén lévő városházán van
telefon-állomás. Mig Kiskanizsa szélén kiütött tüzet I (esedezve) de azért tán mégis lehetséges lesz
kis
csomó. Van itt pénzügyi, oktatásügyi, sziuügyi, építés Ügyi, mezórendőri, iparügyi, közigazgatásügyi . . .
Az újságíró (bókolva): Valóban elhiszem, hogy az uraknak sok dolguk lehel ezzel a sok elő sorolt és a még több elő nem sorolt iratcsomóval,
ott be lebet jelenteni, addig sok flnádfedeles kis! A második irnok (a hivatalos órára néz) házikó" leéghet, amelyet különben meg lehetne1 Aztán már el is mult a hivatalos óra. Mindjárt menteni. jóra lesz.
Valóban siralmas látvány, mikor derék tűzoltóink | Az újságíró (esdöleg): Még csak most volt pld. Kiskanizsára félórák múlva vonulnak ki, mikor i,löm feljönni. Különben még nincs hat óra, (saját máralüz vagy elaludt, vagy nagyon kiterjedt. Knnek, órájára néz) öt perc múlva lesz háromnegyed hal... oka a késedelraos tűzjelzés, mely nálunk kelló idóbeu \' Az első irnok (nagy határozottsággalj: Az csakis a gyorsan történő telefon jelzés utján rolni mindegy. Csak ötig van hivatalos óra.
lehetséges.--- A barmadik í rn ok (a negyedik Írnokhoz):
E belyen rá kell mutatnunk arra a körülményre Na csak keresse meg ... (az újságíróhoz fordulva) is, hogy városunkbau a telefon nagy előnyei nincsenek1 nem ártana, ha újból felpiszkálnák kissé a színház kelőén kihasználva. Nomc;ak hogy kefél a magán ugyét főnben Dm |e8Z belőle semmi, eióüzetó, hanem a közhivatalok majdnem egeszén j . ¦ . . , . . .
hiányoznak az elölizelók sorából. Az ujságiró: (Örül. hogy már keresik az
Csak néhányat sorolunk fel e helyült. Törvény- ÍratMomót 8 eiórt J*rfhWél"« bóliűl> székünk teljesen nélkülözi a lelefont. Más vidéki j A negyedik írnok (társaihoz): Annyit városokban legalább a pertárban van egy állomás, tudok, hogy az aktacsomó száma 378,426, csak azt Nincs telefonja a csendőrségnek, Bzolgabiróságnak, I nem tudom, hogy milyen évről, (Kis ideig gondol-Wzjegyzó. adóhivatalnak A városházán lei csak ü | ko(ii|,, Azután felDli az egyik „MutaióM és keres-allomás van, egy a rendőrségnek, egy a kiadói iroda-1
Az első irnok: Igazad van.
(Mindketten idegesen néznek az újságíróra, ki már az utolsó aktákat lapozza... Végre befejezi. A keresett aktát uónban nem találta meg.)
Az újságíró: Köszönöm szépen, már átnéztem.
A második irnok: Talált valami .firkantani" valót?
Az ujságiró: Nem találtam meg kérem a keresett iratot
(Az Írnokok összenéznek, hogy akkor tulajdon-képen miért is kerestette ki a n.-rji. számú iratot. Az ujságiró kalapját veszi. Köszön és távozik.) Az ujságiró (a lépcsőn lefelé menve magában gondolkodik): A polgármester azt mondta nekünk, hogy minden lehetőt megtesz, bogy a nagykanizsai lapok tudósítóinak munkáját megkönnyítse. . . . Ezek az urak valóban szószerint veszik a polgármester ur kijelentését. Olyan soká váratlak, bogy egészen kipihentem benne fáradalmamat. Valóban .raegkőnnyi-tettek" a napi fáradalomtól . . .
Ezután hazamegy, ledől az íróasztal melletti díványra és gondolkodik, hogy vájjon igy tervezte-e a megkönuyítést a polgármester ur .. .)
Az újságírót gondolataiba elmerülve találta: KULISSZA.
ban, más városokban minden nagyobb és jelentékenyebb ügyosztálynak külön állomása van.
Még feltűnőbb, hogy az egész városban csak egyetlen-egy orvosnak van telefonja. Pedíg mily gyakran volna erre szükség. Ha már magánpraksist folytató orvosaink nem is kötelezhetők arra, hogy saját pénzükön fizessék a lelefon költségeit, azt el lehetne várni, hogy legalább a városi, egyleti, kórházi vasúti orvosok részére az illető hivatal tartson telefont. Pontosabb, ba a pénztári orvosnak van telefonja, mint a pénztér kezelő hivatalénak, mert ilyen példánk is van. Képzeljük például, hogy a vasúti fűtőházban történik baleset: sem az orvosnak, de magának a fútóházi hivatalnak sincs telefonja. A rendórorvos is gyakran sürgősen kell, ott sincs telefon.
líe kell ismernünk, hogy ma még az állandó telefon állomások használata drága, de a takarékosságot is csak a maga helyén kellene alkalmazni.
Egy olvasó.
gél. öt perc múlva...).- Na, végre itt megvan. Osak most a helyén legyen.
Az ujságiró (aggodalommal): Tán olt lesz kérem.
A negyedik írnok (öt percig keresgél és végül a szekrény egyik sarkában megtalálja): Megvan. (Nagy nehezen kihúzza a többi iratcsomó közül. Az újságíróhoz fordulva): Alig lehet innen kihúzni.
Az ujságiró (kí már vagy tizenöt perce vár, átveszi az iratcsomót): Köszönöm . . .
(Az újságíró lapozgatja az aktákat. Keresi a szükséges dolgokat, némelyiket elolvassa. Időközben 6 óra lesz. A második irnok járkálni kezd fel-alá a szobában. Idegesen tekintget az újságíróra, ki elmerülve az olvasásban s Így nem veszi észre az .ideges" pillantásokat. Az írnokok rakosgatni kezdik a könyveket... Az ujságiró elmélyedve tovább olvas . . . Harmadik irnok távozik . . .) A harmadik irnok (az elsőhöz): Te már elmúlt (i óra, jó lesz .basamennünk" . . .
HÍREK.
Mu ¦¦ kashiány.
— Fuvaros és cseled. —
(vh.) Másféle műnk.ikeresó embert városunkban még nem láttam, mint lehetetlen Iparos-segédet. Ezek olyan egyének, kiket a mesterek csak nagy szükségben fogadnak meg, vagy nébány fillér útravalóval elküldenek. A feobtbrudereket nem igen beosüljük, mert nem rendelkeznek olyan tulajdonokkal, melyek valakinek használnak. A munkakere-sók ügye igy állván, nincs szükségünk városi közvetitó-hivatalra. mint amilyen pl. Pécsett fennáll. Amire szükségünk van, azt fájdalom, magunknak I.. II keresnünk:fuvarostésoselédet. Példa rá. hogy a bánokszentgyörgyi ml.\', gondnokság táviratilag keresett mindenütt fuvarosokat, kik n farkasvölgyi vágásból kihozzák a fát, de nem találtak. A fa pedig korhad a vágásban és használatlanul hever, amig Nagykanizsán fainség van és kénytelenek vagyunk egy sovány öl fát 36 K 40 fillérért venni. Azt mondják a fakereskedók. hogy ók még magasabb fuvarbér mellett sem kapnak igen fuvarost, tárgyalni alig lehet velük, mert mindig szőrszálon függ hajlandóságuk arra, hogy kimenjenek az erdőre, vagy sem.
Szóvitába elegyedni velők nem lehet, mert többnyire részegek, vagy pedig annyira önfejűek és állhatatosak, hogy sziklát kőny-nyebb helyéből elmozdítani, mint őket valamiről meggyőzni. Ezek a fafuvarozás nehézségei.
A cselédségről meg épen rémmeséket költenek. Olyan ritka, mint a paradicsommadár nálunk. Nagykanizsán meglehetős nagy cselédimport van Ausztriából, ha ugyan nagy fizetésért eljönnek Az elégedetlenség ma már velők nem olyan nagy, mint volt, mert az urnók megtanulták azt, hogy követelményeiket leszállítsák és a szobaleányok és szakáosnék azt, hogy igényeiket felsrófolják és ebből kifejlődött az a kedélyes viszony urnó és oseléd közt, melyet a szooiális irány egészségesnek nevez. Ma már nem mondják az ujonan belépő cselédre, hogy minden nj seprű jól seper. Ha a oselédfelmondistól ugy félnek, mint íajdanta a nép a rémektój
ZALAI KÖZLÖNY
I90G. ÁPRILIS 7.
Ók már régim megszűnt a cseléd sorsa rab-igáuak lenni. Ennek már a oselédség sem érzi sorsát. És mégis kevés a cseléd. Maholnap itt is a szövetkezeti eszme megvalósítása segit majd a bajon.
Belgiumban háztartások szövetkeznek, hugy közös padlófényezöt, közös fa- és vízhordót tartsanak ós közös vendéglőben főzessenek. Ez cselédmegtakaritással jár ós nem drágítja az életet. A jövő osak igy fog kialakulni. A régi patriarkális viszony gazda es oseléd közt visszahozhatatlanul megszűnt.
Cigányzene mellett.
(Egy kdiej>u fényOiéMcl t% culiágoi lilcstelcntcggel uerouiUtstt kárchái. A korai hajnali Arákban, mjltur már nagy a (diUMg. Ai a t tuloknál Blatúrva Ilinek a vendégek. Itat nem cigány valami aliaiú dall jitiitk; korben megérkotlk liárOm tanuk, kik valami hdiibálon tencilek, áronnal bellinek a bandába e> mimikáinak.)
Egy elegáns idegen: Huj, huj! Egy kicsit tüzesebben. Elalszunk. No majd éu dirigálok. Ácsi, cigány!
A prímás : Károm, nem vagyunk ácsiak. Moson-megyeiek vagyuuk.
At elegáns idegen: No, húzzátok nekem a „Nincs a pusztán rózsabokor1\'.\'nótát. De érzéssel.
(A cigányok játszauak, mindenki Ügyel.)
Egy tudóbeteg külsejű ur: Mégis csak tudnak ezek, ha akarnak.
Az elegáns idegen : Jól van. Gyere ide te prímás. Nesze. (Egy ötven koronásat megnyálaz és odacsapja a prímás képire.) Ad|ál vissza negyvenkilenc koronát.
(Altaláuos nevetés.)
Egy vékony hang: Ez jó vicc. Ezt én is meg fogom legközelebb csinálni.
A szomszédja: Lesz is neked legközelebb egy ötven koronásod.
Az elegáns idegen: Aztán jól kerestek-e itt ebben a városban ?
A prímás: Ugyan már, hogy keresnénk. Ha (ányérozunk, minden vendég .félre megy.
A vékony hang: Cigány, egy fogadás. Én táncmester vagyok, minden nótát ismerek. Ha elhúztok nekem egy olyan nótát, amit nem ismerek, Űzetek tiz liter sört.
A prímás (szerénykedve): Mi olyat nem tudunk.
A brácsás (akit a tiz liter sör izgat): J)e csak próbáljuk.
(Játszauak a .Messenger boy-ból.)
A vékony hang (leinti éket): Régi, ismerem.
Mást.
(Itclekezdenek a Hodega nótába.) A vékony hang: Régi. Mást. (Az .0 du mein Bébi, de bisl ein SchédKt jálszszák.)
A vékony hang: Ismerem. Mind ismerem Szamarak vagytok. Nem tudtok semmit.
(A hatida uj nótába kezd.)
A prímás: Ezt tetszik ismerni?
A vékony hang: Ismerem.
A prímás: Hát mi ez? Mi már régóta búzzuk, de nem tudjuk, hogy mi a neve.
A vékony hang: A teremtésteketI — megcsíptetek. Magam sem tudom.
A prímás: A sör gyön ?
A vékony hang (magában): Azt lead. (Fenn) No majd aztán.
(A banda — unom célzattal — elkezdi játszani a .Szomjas a banda" nótát. Senki sem akarja megérteni.)
Az elegáns idegen: A „The betl ol Newjork"-ból tudtok?
A prímás: Hogyne.
(A János vitézből játszanak. Többen beleénekelnek a zenébe. A végén taps.)
Egy pozsonyi: A Sárközi mégis jobb cigány.
A prímás (megvetéssel): A Sárközi? Az a bidos? Az nem is cigány, hanem tót.
Egy másik kanizsai: Nono. maguk nem tudnak olyan vékonyan ]án<zaui.
Az elegáns idegen: Hallod cigány! Játszd a „Waldaudac.nl" t-ot.
(A banda játszsza az „Ich reiss da Welt, da Haien aus" ősrégi nótát.)
Az elegáns idegen (dirigál). Érzéssel. Gyorsabban. Tegyél a hegedűre szordinót.
A prímás (röhög): Mit? Szardiniát? Tessék a pincérrel hozatni. Itt kapni nagyon jót.
A bőgős (odacurukkol bógÓjével a vendéghez. Súgva): Nagyságos ur! Nem tetszik beugrani a bógómbe? Olcsón számítom.
Az elegáns idegen: Ered] a fenébe. Nem szoktam ilyen üzletekbe beugrani.
Egy hölgy (aki fiatalabbnak látszik, mint a mennyi. Udvarlója mellett ült: Ah, kérem prímás ur, játszszók nekem a Uésákból. Az első felvonásból azt a uólál, ami a második felvonásban is előfordul. Márton, éu táucolni akarok.
Márton: Az istenért ne hozz zavarba. Az illetlenség, itt táncolni.
A kávés (arra sétál): Itt uem szabad táucolni (Bizalmában) Szeparé talán ?
Márton (mérgesen): Nem. Fizetek.
Egy fiatal ur: Cigány, huzd nekem azt. hogy .Nagyságos és tekintetes szolgabiróság." Nesze egy pengó.
(A cigány búzza. A prímás odamegy egészen 1 az asztalukhoz.)
A fiatal ur: A fülembe. A pengőmén a fülembe, egészen bele a fülembe. (A szomszédjához) Most kell sírni? (Zokogva borul az asztalra).
(A nótát befejezik, A |>rimái cigaretta! pftdflr, a flúlii vakaródiik, a bráctZt víganként magának halkan játiuu a ,Siomjat a banda* nótái. A cimbalmot Uiiyífoinl indul, a vendégek mind >f«tr«* mennek.)
¦ Mi,In.
-- |
— Szerkesztőségünkből. Kertész József tanár, a lleggeli Lap volt felelős szerkesztője, mint belső dolgozótárs a Zalai Közlöny szerkesztőségének kötelékébe lépett.
— A hivatalos lapból. Áthelyezés. Odor Géza pénzügy igazgatót, kir. tanácsost a pénzügyminiszter Veszprémbe helyezte át.
— Katonai gyakorlatok. Nagykanizsa környékén összpontosított katonai gyakorlatok vannak. Részt vesz benne a 20. houvédgyalogezred, a 48-ik gyalogezred itt állomásozó záazlóaijaa. a varazsdi lo-ik huszárezred 2-ilc és 7. és 8-ik huszárezred 2-Ík zászlóalja. Klohucsár Vilmos táborszernagy, honvédségi főparancsnok, lovassági főfelügyelő tegnap Nagykanizsára érkezett és itt a gyakorlatok felett szemlét fog tarlani. Csutorákon érkezett ide Szeut-iványi Skrinjar Mátyás houv. tábornok, lovas dan-dárparancsnok is. A gyakorlatok e hó «t-óig tartanak.
— Eljegyzés. Szenté Károly kadarkuti állatorvos eljegyezte Ausztorlitz Erzsébet kisasszonyt, Auszterlitz Adolf tiszttartó kedves leányát, Jankaházán
— A D. V. köréből. A Déli Vasút nagykanizsai állomásáról Kra.i*z Mór és Berger Jenó,
forgalmi hivatalnokokat áthelyezték ; előbbit Sopronba,; Met indokolása mondja, „kizárólag az ipari munkán utóbbit Barcsra. Sopronból idehelyeztetett Rontó Ede i szól, s ez az irodai munkára ki uem terjed, hanem
— Munkálatok a Déli Vasútnál, A Déli Vasút budapesti vonalán uj síneket talpfákkal együtt raknak le. A munkavezetőnek ritmikus buzdító jelére 4(1—Ao gyakorlott munkás ragadta meg nz óriás sulyu sínpárt a hozzáerősített talpfákkal, hogy rendeltetési helyére emeljék. A munkát nagy pontossággal, időbeosztással végezik, hogy a vonatok közlekedés*-semmi fennakadást ne szeovedjen. Mint értesülünk, az uj rendszerű sinek lerakásának az a célja hogy a vonatok menetsebessége óránként 10 kilométerrel fokozható legyen
— Egy jellemző eset. Nemrégiben mi [h megemlékeztünk arról a sajnálatos esetről, melynek dicstelen szereplője egy budapesti cég, mely német levélben válaszolt nagykanizsai megrendelőjének. Itttm pedig a megrendelő urnó visszaküldte a levelet, i cég goromba levélben ^leckéztette" ezért a hazaüa* hölgyei. Régi panasza a magyar fogyasztó közönségnek, hogy sok magyar cég nem valami előzékenyen érintkezik vevőjével. A külföld és a szomszéd Ausztria mi tagadás, hu kell vallanuuk, nagyou figyelme* vevőivel. A napokban történt az a jellemző eset, hogy a wieui „Gramofon Central" egyik nagykanizsai rendelőjének német levelére magyarul válaszolt és az üzleti összeköttetés egész ideje alatt korrekt magyal leveleket küldött veyófének. Ebből tehát láthatjuk, hogy a mi kereskedőink még sok figyelmességre tanulhatnak osztrák szomszédunktól.
— Az 1848. törvény szentesítés emléke. A helybeli áll. polgári fiúiskola az 1848. törvényszent*sh><> emlékére f. hó 7-én d. e. tl órakor hazafias Ünnepei tartott, melyen az ünnepi beszédet Kertész Józset tanár mondotta. Az ünnepséget megelózóleg ugy a polgári leány-, valamint a polgári fiúiskola növendék-ii tanáraik vezetésével a Szt. Forencrendüek templomában misét hallgattak.
— Zalaegerszeg vároa képviselőtestülete csütörtökön tartott közgyűlésén lön ezer koronát kölcsönt szavazott meg, melyet polgári JeányiskoJ-i építésre, téglagyári vasútra, aszfalt járdák építésére és több kisebb célra fordiianak.
— A magántisztviselők vasárnapja. A nagykanizsai rendőrség tiz korona pénzbüntetésre fialta F r a n z Károly nagykaoizsai lakos, műmalom és villanytelep tulajdonost, mert a cég irodájában ¦. magántisztviselők vasárnap irodai munkát végeztek A cég azzal védekezett, hogy a malomnál és a villamos erőt előállító munkánál egész napon át végezhető a munka A rendőrség azonban ezt a védekezést nem fogadia, mert az a rendelet, mint az
forgalmi InvuialnolE,
— Felolvasó délután Az Irodalmi éa Művészeti Kor holnap, vasárnap délutáii tartja az idei szezon utolsó felolvasó délutánját. A rendezőség meghívta a délutáura Szigeti Józsikát, a nagy sikereket aratott csodagyermeket, ki azonban nem jöhet le. Mint bennünket értesítenek, Szigeti Józsika Londonba megy hangversenyt tartani. Helyette a mi zeueéletUuk kiváló művésznője Hofricbler Emma úrhölgy fog szerepeim. A délután músora a következő lesz:
1. Vieuxtemps: Fautasia Apassioimta. Hegedűn elóadja: Hofrichter Emma úrhölgy. Zongorán kíséri Blumeuschein Vilmosné urnó. 1, VÍBazaemlékezés Velencére. Irta és felolvassa Kulcsár Gyula ur. (Uránia előadás.) 8. Hordul. Énekli a kör férfikara. Jegyek ára Páholy \'¦ kor., karzati állóhely \'20 fillér,
anuak szünetelnie kell.\'1 Az ítélet ellen a eég fellebbezett.
— Népesedési mozgatom. Nagykanizsa r. t városban a folyó év első uegyedébeu született összesen A (i gyermek, kik közül törvényes !)« fiu és S;t leány, házasságon kívüli 17 liu és 14 leány, inig fiu és 4 leány halva született. Földi életét bevégezte 101 fi- és 85 nőnemhez tartozó, Összesen 1 Hí*. Természetes szaporodás ¦\' 7 lélek. Házasságkötés céljából lob pár jelenlkezett; házasságot 92 pár kötött. — Vegyes házasság 4 esetben jött létre.
— Katona zenekari hangversenyek. A nagyvárosi életben megszokott dolog a katona zenekari hangverseny. A mi csendes kisvárosi életünkben n ujdouság iugerével hat Csütörtök óla nékünk Is részünk van benne. A Nagykanizsán tartandó összpontosított katonai gyakorlatra csütörtökön délután
Belépó-jeg, 40 dllér. a kör tagjainak" 20 flliér>"*írk««» » "*»*Wniri V. houvéd kerületi Kezdete délután 5 órakor. | M""^r ÍH "°" \'\'"u«0" ílel v"" " ",cik°"- A
— Halálozások. Az ébredi lavaszbau a halál | katonasíp a zenekar hangjai mellel! vonul ki a gya-egy virágzó életei tört le. Hátuik Ilona élete korló-térre. Felhangzik az utcikon a zenekar 8 ilyen-87 évében rövid szenvedés után olbunyt. Elejé>|wf\'zajoa leaz az élet. Az utca közönsége együtt csendes munkásságban töltötte el. önmagának és|url , k,lonM1igg,l, ,rra j,r „„erre a katonaság öveinek szerzett kenyeret munkás kezeivel; de a ,. ... „ /,.,«_...« a • . l-..
munka , mi előítéletekkel telitett társadalmunkban, «*»¦ mert ott zene játszik. CsQlörtökön és pénteken nem alkalmas arra. hogy egy fiatal leány számára 1 térzenét tartottak a houvéd zenészek. Nagy e« elé-hódítson. Azért a szegény Bátnik Ilona élete nem I keló közönség hallgatta. A tavaszi szép idó külőnÓM-n volt kevésbbé tiszta szeplőtlen éa nemes, mini máa|sok hölgyet vonzott ki a térzenéhez. Itt mutatták be rélzSr"\'14"7*\' ~ F\' hÓ U"ne"él\' m:\' ¦ hölgyek a tavaszi divat .remekelt csodáit". Tegnap
Na\'g, János tanító f. hó B-lH életének \' *<"•"" »líllá «\'">rmébeu hangversenyezlek a
évében IhárOB-Berényben elhunyt. Nagy János 36 évig zenészek, melynél megjelent az egész tisztikar él működött tanitói pályájáu. | számosan a civillek közül.
1906. Április t.
ZALAI KÖZLÖNY
— Kirendelés. A zalaegerszegi ügyvédi kamara közli a hivatalos lap mai számában, hogy az elhunyt Tuboly (iyula dr. nagykanizsai Ogyvód irodája részérő Fábián Zsigmod dr.-t rendelte ki gondnoknl.
— Föuri vadászat Berzencén. Berzencén FeBtetica Tasziló gróf pagonyában kél hót óla igen eredményes szalonkavadászat íolyik. A házigazdán kívül i következek vesznek részt a vadászaton : Trauttniannfldorff Károly herceg, Fürstenberg Rudolf herceg. Kszterházy Alajos gróí, Mr. J\'ay Festetics VitrotH gróf és Festetics Oyörgy gróf. Kddíg több száz szalonkát lÓttek.
— A/ Egyetértés. A magyar nemzetnek abban a küzdelmes harcában, az óui alkotmányunkat ért uebét megpróbáltatásban vezetÓ szerep jutott egy elleuzéki aajtóuak s ebben is a legelsó hely az KgyeLértósnek, enuek a legnagyobb, legelterjedtebb , legerősebb ellenzéki politikájú napilapnak, melyuek uegyveu éves múltja bizonyítja, hogy a nemzeti küzdelmet mindig az Kgyetértés vezette. A lap szerkesztősége, mely országos nevű munkalársak nagy gárdájából áll, most megtízszerezett erővel kQzd a független nemzeti eszmékért. Kitartó lelkesedéssel halad ennek a harcnak az élén. Az Kgyetértés gárdája dr. Pap Zoltán főszerkesztőn, Purjesz Lajos fülelő* szerkesztőn és Bőtvöa Károly szépirodalmi fómunka-társun ktvUl még i\\ következőkből áll: Mocsáry Lajos, Ábrányi Kornél, dr. Kmely Károly egyetemi tanár Mezei Kruó. Benedek János, Hentaller Lajos. dr. Bokor József, dr. Bernát Olló. Burgyáu Aladár, báró Kaas Ivor, Krdös Armand, ilovesi József. Tímár Szaniszló, Szabolcska Mihály, Vórteay Gyula, dr. Várad! Aliiul, báró Njári Albert, Makkai Béla. Kurlliy Kmil. Dery liyulu, Jakab Ödön. Zsadánvi Henrik, Lukács 8. Jenő, M. Hrahovazky Júlia, Deák (.íyuláiié. Zöldi Marion, ifj. Lóuyay Sáudorué, dr. Bárdos Arlur, Miklós Jenő, Sárossy IkiUu, dr. Hódy Lajoa, Nagy Ifényi, Fekete (iyula. Sz. Szigeti Vilmos. Bzenümrey Mária, Petri Mór. Péntek Ferenc, Itelle Pál, Pók Ödön, Réthy Pál, Kánnáu Aladár, dr. Falk Zsigmond és a kfllluldi. valamim vidéki hivelezók nagy seregéből, akik mindnyájan gondoskodnak arról, hogy it Kgyetértés ne esak elsősorban a politikában, hanem ugy társadalmi, közgazdasági, mint művészeti, irodalmi és egyáltalán minden terén vezető szerepét touibbra ís megtartja. Az Kgyetértés ulvasóiuak külön kedvezményekkel is kedveskedik, ameunyibuu teljesen ingyen adja a Magyar Szalon szépirodalmi folyóirat évi tizenkét gyönyört! kötetét és negyedévi két koroua előfizetési árért az Üstököst, ezt a Isgrógibb, legjobb és legelterjedtebb magyar vicclapot. — Az „Egyetértéseimé: Budapest, IV., Vármegye-utca II. szám.
— Gazdasági épületek vasbetonból. Igen érdekes terhelési próbát végzett a mull héten a székesfővárosi tanács a Kulhanek-féle vasbetonmenye-zeten, az Összes építési főhatóságok és szaktestületek élénk érdeklődése mellett. A próba fényesen igazolta a szerkezet hihetetlen teherbírását és kitűnő vollát. Mivel ezen menyezetszerkezet a faszerkezeteknél ís olcsóbb, a gazdasági épületek belsejében eddig alkalmazott tűzveszélyes famenyozetokot nlíghauem teljesen ki fogja szoritnni. Istállók, magtárak, gőzmalmok és hasonló rendeltetési) épületekre ezen inenyezet, mely alul felül sik és fölső sikju egyúttal a legkitűnőbb portlHitdcemHiit padozatot képezi, valóban nélkülözhetetlen. Aki olcsó, tűzbiztos, emellett örökös épületet kávéit, ne mulassza el a „Beionia* építési vállalathoz fordulni, melynek műszaki irodája (Budapest, V., Akadémia-utca y.) minden iráuybau felvilágosítási nyújt. A vállalat a menyezetet lakóházaknál is sikeresen alkalmazza
— Az időjárás szeszélyének minden ember ki vau léve, ez az oka, hogy oly sok ember szenved esuzban és kószvéuybeii A legelőkelőbb orvosok elismerik, hogy csúzos, retimás fájdalmukat nemcsak i\'Sökki\'uti hanem meg is szituiéti á híres Zoltán kenőcs. Üvegje -l kor. Zolláu B. gyógytárában Budapest. V., Szabadságtér.
— A Divat Újság minden hónapban kétszer jeU-uik meg. Klóüzetésí ára nagyon olcsó: negyedévre pOHtáu való szétküldéssel, két korona busz fillér Előfizetni legcélszerűbben a kiadóhivatalba intézett postautalványon lehet. A Divat Újság kiadóhivatalába Budapesten, VIII , Bökk Szilárd-utca 4. számú házában vau.
— A Pesti Napló uj karácsonyi ajándéka. A Pesti Napló karácsonyi albumainak sorozata a magyar géuins javiikiueseiiiek gjüileménye. Irodalmunk és művészetünk hatalmas alkotásait méltó, nemeién díszes formában mutálták be a Pesti Napló előfizetőinek Valamennyi esemény-számba meut u magyar könyvpiacon. Náluk szebb előkelőbb, értékesebb disz-muukák nem igen jelentek meg. S n Pesti Napló az ó albumait ajándékul adja előfizetőinek. A Pesti Napló idei ajáudóka, az lOOIi. évi karácsonyi albuma meg fog felelni s Pesti Napló diszinuiikáí hagyományainak. Meg fog felelni nekik abban is. Iiojív kiállítása fényével leiül fogja múlni a megelőző évi kiadványukul Miuden kötet különb volt ej elózónél, pedig azok az előző kötelek is egytól-egyig remek dkzművek voltak, A Pesti Napló idei a|átidékkóiiyve líáknci-AIImm lesz. Nem tudományos, csak a törlőneb-m kutatásaiban gyökerező irodalmi és művészeti díszmunka lesz. Ismertetni fogja a nany kor hőseit, ünnepnapjait és izgalmas hétköznapjait. Izzó LOrekvéscH, lobogó indulatait, mélységes hangulatait, dicsőséuét és szenvedéseit Javaírók fogják megírni a najjy szabadságharc eleven krónikáját. Ks meg fog szólalni ebben a kötetben a kor költészete és izzó muzsikája. A dalnokot és a tárogatósl is tanúságba idézzük, S a képzőművészetet U, Az egykorit és az ujat, hogy képben, rajzban ábrázolta azt a szentséges hőskort. Nagyszabású festmények, elsőrangú illusztrációk, kháló mesterek alkotásai díszítik majd e művet. S a utalapokon kivid a sokszorosító művészet egész sor lohb szinuyomásu képben fog remekelni. K díszes tartalomhoz méltó lesz a keret. Bekötését a magyar iparművészet elsőrangú mesterére hi/zák Hadd feleljen meg a remekmű nemes tartalmának a kolüS megjelenése is Kzl az uj
páratlan diszll ajándékot .....jtkapju karácsonyra a Pesti
Napló á\'landó előfizetőin kívül minden uj elólizoló is. aki mostaniéi kezdve egy évre megszakítás nélkül a Pesti Naplóra elÓllzet, illetve, aki karáesonyíg legalább egy félévi di|lt belizelett és egy további félévi előfizetésre magát kötelezi. Az olötizelés fél- és negyedévenként, sőt havonta is eszközölhető s kívánatra külön értesítést küld e módozatokra vonatkozólag a Pesti Napló kiadóhivatala, lludapesten, VI. Andrássy-ul ?7. szám.
Dalünnep Nagykanizsán
1906. augusztus hó 19 és ao-ik napján.
EGYLETEK.
.1 verseny ssinhdye A Dunántúli Dalosszövetség augusztusi daivurseuye ügyében értekezlet volt vasárnap Nagykanizsán, mulyeu a verseny színhelyét határozlak el. Az értekezleten, mini art már előre jeleztük, a szövel-ég illeni vezetőségén és az irodalmi kör dalárdáját! kivül resztvettek Hátik József a szövetségnek volt pécsi itítkára, Schwartz Károly a szövetségnek volt pécsi alelnöke, Simacsek Lajos zenetanár a pécsi polgári daloskör karnagya és Kn-utlerer Antal a szombathelyi dalosegyestllet karnagya. Kzcn elft-készitŐ bizottság megtekintette a nagykanizsai sörgyár katakombáit, mely a város leguagudib, helyisége, i mennyiben háromezet ember elfér beuue. A dalárda íti próbaéueklést tartott, hogy a terem akusztikáját kipróbálja. A megjelent szakértők véleméuye szerint a próba teljeseu kielégiló volt, A sörgyár igazgatósága készséggel felajánlotta a helyiséget a verseny színhelyéül és kijelentette, hogy a szükséges átalakításokat szívesen enjredélyezi. A helyszíni szemle után — melynél tioldhammer Károly és Rosuuberg Richárd ügyvezető igazgatók voltak szívesek ellátni a kalau-zolási — s bizottságot a sörgyár megvendégelte.
Muraközi magyarság versenydija. A „ Muraköz* egyik száma Mágics Ferenc tollából lelkes felhívást kózol n muraközi magyarság versouydija Ügyében. Adományokat a .Muraköz" szerkesztősége-hoz kell küldeni. A lelkes felhívásból közöljük a következőket:
A magyar dal magasztos ünneplésében részt követel illatának Muraköz magyarsága is.
Olt kell lennünk nekünk is. Áldozatul kell hoznunk 6Heréinket, hogy a legmagasztosabb célt, — a magyar dal. a magvat nóta művelését előmozdítsuk.
Megyénk, főleg pedig Nagykanizsa város társadalma mozgalmat indított, hogy adakozás utján verseuy-diiakat szerez be. s a versenyző daltoslületek legjobbjait 1 ersenyili;itkkal jutalmazza meg: serkentve utáltai dalosainkat a dal alapos művelésére a egymás-közt való legnemesebb verseuygésre.
Muraköz magyarságát ott láttuk mindenkoron j az elsők között, amidón tettekkel és anyagi áldozatokkal sorompóba kelleti állani a közjóért, a köz-! művelődésért; elsőknek kell tehát lennünk most is. amidőn ország-világ előtt taiiuságol kell leuuünk. hogy szivünk, lelkünk él hal a dalért, a szép magyar dalért.
Adakozzunk, hozzuk meg a csekély áldozatot, s adjuk oda filléreinket mi is. hogy azokból kiépüljön magyarságunk erős vára: a magyar dall
(—) A nagykanizsai Tornaegylet tagjai közt 1 élénk mozgalom indult meg az egyesület fellendítése érdekében. Mull számunkban adlunk hírt arról, hogy az egyesület ifjúsága közt mozgalom vau, egy labdarugó csapat megalakítása érdekében és most ujabb újításról értesülünk Az egyesület eddíg ú ven kint nyári szünetet tartott, amikor a loma-órákat is beszüntették, Többek kezdésére ezentúl nem lesz nyári szünet s így egész évben megtartják a rendes tornaórákat. Az újítás nagy örömet kellett a tagok sorában (—) A nagykanizsai Petőfi-asztaltársaság, melynek célja u szegények gyámolilása, megalakult. ,v tisztikar a következő: Diszelnök: Oroszváry (Iyula, elnök: Freiler Adolf, társelnök- Dobrovíus Milán, alelnökök: Samu József, itj. líabócsay tiyörgy. ellenőr: Lozerl József, i. jegyző: Benedek József, II. jegyző: Karlovic Lajos, háznagy: Kitesz Antal, pénztáros: Uayer (iyula. Választmány: Tóth József, Tóth Lajos, Horvátit Tivadar, Füredi János, Melz 1 Lajos, Magyar Klek, Nemes Jenő, Matán Ódon, Bognár István. Lenkey Zsigmoiid Pintér Sándor. I Dedovác Béla. Felügyelő bizottság: Jutasy István, | Orbán János, Krdélyi János, Fehér Lajos, Nagy-Tivadar és Dmuj József.
KÖZGAZDASÁG.
A soproni kiuikidBlml és Iparkamara koréból.
Kelhiváa a soproni kerüloti kereskedelmi és iparkamara területén székelő Összes gyári-, közép- és kisiparos munkaadókhoz, a kereskedelemügyi m. kir. miniszter ur 0 nagyméltósága által az ipari munkások kiváló szorgalmának, buzgalmának és jó magaviseletének jutalmazására rendszeresített jutuloiudijak tárgyában..
o nagyméltósága a kereskedelemügyi m. kir. miniszter ur a hazai kereskedelmi és iparkamarák együttes kezdeményezése lolvtán, itíüi. évi december hó :i-éu w.lü". VIIl/\'iítuíL 87?„, atatl kelt magos elhatározásával az ipari munkások kiváló szorgalmáuak, buzgalmának és jó magaviseletének jutalmazására száz, egyenként \\W-, azaz egyszáz koronás állami juialomdijat rendszeresttett, mely jutalomdijakból ö nagy méltóságának az ipari munkásuk számarátiya alapján felállított felosztási tervezete szerint kamarai korületüuk területén hal fog szétosztásra kerülni. A jutalmazott munkások mimiegyike a julalomdijou kivül, a jutalmazás tényét és a jutalmazás indokait tártai-
ZALAI KfiU Ö N V
lílOfi. ÁPRILIS 7.
raazó elismerő okmányt kan. A jutalmazások iránti javaslattétel és a jutalmak kiosztása a kereskedelmi és iparkamarák föladatát képezvén, felhívjuk a kamara-kerülettiiii területén miiködó gyárosokat, közép- és Kisiparosokal, liogy legkésöhh ez év június lö-óig terjesszék be ezen kamara elnökségéhez az általuk jutalmazásra ajánlott munkásaikra vonatkozó s minden munkásra nézve külön-külön kiállítandó javaslataikat, az azokra vonatkozó ós a jutalomra való érdemességet bizonyító adatok kíséretében. A jutalomra való igény előfeltételei a következők: 1. magyar állampolgárság; 2. téuyleges ipari munkában való állandó alkalmaztatás (kapus, kocsis, gyári irodsszolga és más ily természetű szolgálatot teljesítő a jutalomra igényt nem tarthat. Művezetők, muukswxetők, pallérok, eló-munkáeok s ezekkel egyenlő gazdasági -helyzetben levő alkalmazottak csak kivételes, rendkívül méltáuy-lást érdemlő esetekbeu vehető figyelembe); 3. legalább 18 évi megszakítás nélküli működés az ipari munka körében (tsuoncévek beszámíthatók, évadhoz . kOtött ipari munkában alkalmazottaknál a teljesen betöltött évadok teljes évekkel egyenértékűeknek tekintetnek); 4. a rendes munkabér vagy munka-kereset évi Összege a bejelentés évében -\'000 koronát meg nem haladhal. Mindezen feltételek teljesítése hiteles okiratokkal, esetleg a munkakönyvvel vagy annak hileles másolatával bizonyítható. Ugyanazon munkás a szóban levő jutalomban i-sak egyszer részesülhet. Az a beadvány, illetve elóter|eszlés. amelyet a muukaadö ipari munkása megjutalmazása tárgyában i kereskedelmi és ipHrkatnaráhez intéz, közügyre vonatkozó javaslatnak tekinthető. 6 mint ilyen a di|-jegyzék l-l, létet g) pontja alatt felvett rendelkezés érteiméhen hélyegmentes. Ugyancsak hasonló indokból, de kizárólag erre a célra bélyegmenteseu állíthatók ki azok az írulok la, amelyek a jutalom feltételeit képező körülmények igazolására szolgálnak, az illetéki díjjegyzék 79. tétel e) pontja értelmében. Azonban ezekre az iratokra fel kell jegyezni, ungj kizárólag erre a célra lillittattak ki s hivatkozni kell a m. kir. pénzügyminiszter ur 0 uagytnéltóságának 1008. éri február né 2fi«áu l7.4Jlo. szám alatt kereskedelemügyi miniszter ur O nagy méltóságához ez ügyben intézelt átiratára. A munkás-jutalmazásokra vonatkozó ezen íratok vett használat után vísszaadalnak Kelt Sopronban, a kerületi kereskedelmi és iparkamara 1008. évi március hó \'in-ált tartott rendes közös üléséből.
Zsombor Uéza s. k., Kircbkuopf Frigyes s. k., elnök, titkár. \'
Az Első Magyar Általános Biztosító Társaság f. é. március hó Bl-lkéu délután tartotta meg évi rendes közgyűlését gróf Osekonics Kndre v. b, t. tanácsos elnöklete alatt, Az igazgatóság az lOO.\'i. üzletévről igen kedvező mérleget terjesztett a rész-vényesek elé. Az évi összes nveresség §.580,200 korona M fillért tett ki,
A lüzhiztositási üzlet kielégítő credméuyuyel folyt le, u jégüzlet is némi lényegteleti nyereséget hozott; az életbiztosítási Üzlet pedig, melynek fejlesztésére a lársaság ujabban különösen nagy gondol és inunkat fordít, amellett, hogy most is. mint mindig, haszonhajtéuak bizonyult, uj szerzoméuyekkel jelentékenyebben gyarapodott, mint bármikor. Minthogy » lársaság életbízlositási üzleteit kevés kivétellel mind magyar lobion létesiti. méltán emelte ki az igazgatóság jelentése az anyagi sikeren kivid azt az erkölcsi mozzanatot is, hogy a társaság u nemzet egyeseinek anyagi létbiztosságát H maga módja szerint nem kis mértékben mozdította elő. A társasági tőkék szilárd értékekben levén elhelyezve, a politikai viszonyok hátrányos hálását árfolyam tekintetében alig érezték meg. s kellő jövedelmüket meghozták. Az ekkép elért össznyereségböl a/, alapszabályszerü levonások, bőséges tartalékolások, valamint minden egyes egész részvénynek 40(1 korona évi osztalékban részesilésH után I.I8M6S kor. 80 MII, maradt rendelkezésre. Kzt n felesleget a közgyűlés az igazgatóság javaslatához képest, részint a különben is teljes erejű tartalékok még további gazdagítására és értékleirásra, részint pedig a társaság tisztviselőinek, nemkülönben ügynökeinek javára szolgáló alapok növelésére s még egy ujabb alkotására fordította. Jótékony és tiazalias, kiváll magyar irodalmi közcélokra a társaság szokott bőkezűségével adakozott.
A közgyűlés befejeztével a részvényesek Ormódy Vilmos főrendiházi tag vezérigazgatót s az igazgatóságot meleg ovációban részesítették. Az osztalékot a társaság pénztára már hétfőtől (április Ü.) fogva kifizeti.
Országos vásár Nagykanizsán A lexkőzelebbi országos (nagyholi) vásár Nagykanizsán április u én, hétfőn lesz megtartva,
A Kúria a stróman-szavazatok ellen. A Kúria j egy zalamegyei takarékpéuztár közgyűlésének egy ¦ határozatát — megtámadási per folytán — megsemmisítette, azon az alapon, hogy a közgyűlés alkat-, inából több részvényes összes részvényeit, avagy azok \'egyrészét, pusztán abból a célból ruházták át harmadik személyekre hogy H eljárás által az alapszabályok vonatkozó rendelkezését megkerülve, az ó ; részvényei alapján az alapszabályokban megengedett szavazatnál több szavazati |ogot gyakorolhasson és megállapította azt is hogy a közgyűlésen hozott határozat az alapszabályok vonatkozó rendelkezésének kijátszásával gyakorolt eme szavazatokon alapszik; , kimondta végül, hogy az ily közgyűlési határozat a i kereskedelmi törvény 174- fj-a értelmében sikeresen I megtámadhatók A per a zalaegerszegi kir. törvényszék előtt indult, mely a I —i takarékpénztár 11)02. május \'j.\'ciki rendkívüli közgyűlésén hozott ama határozatát, mely szerint dr. íi. 8. ügyvéd 74 szótöbbséggel az intézet ügyészévé mcgválosztoltuak kimondatott, .semmisnek kimondta. A győri tábla az elsóhirósági ítéletet megváltoztatta és a megtámadási keresetet elutasította. A Kuría pedig a táhlai Ítéletet változtatta meg és az első bíróság Ítéletét hagyta helyben.
PtSmunkstars: Uútipiir Héln.
Kéziratot nem ad vissza a szerkesztőség
A Szinye Lipóozi Lithion-forrán
kítunfl sikerrel használtatik
Salvator
ttit-, hiiiiuholuin-\'V» ka»x»ínub*iiUlm»k>\';í\'-n,hUB|i. tata éa tintili ntafzitatxnft, a ciakros fuggitati, továbbá a Ujio és tmtixtttl szervek hunUlnál, Hutfyhajtó ha.ta.tial
,-»v vita
¦fii.m.iai u„i imfr
VITA
legtisztább természetes
Számos orvosi szakvélemény alapján kitűnő gyógyhatású
köszvény, húgysavas iBrakődások.
uyomoe-ós bélbetegségeknél. Különlegesség gyomorégés allén.
Kiptufí minden gjiijp«rtiriwnbíivj.yw kwukiltów
Forrás Igizgttiság Sóskút. Vasm.
FELHÍVÁS,
iBlnloi-sorsieo-
tulajdonosokat, hogy cztmQket Ab u ittatok bírt mennyliiget vetünk, saját ordekUkbtn sOrgaien köifllnl silveikedjenek.
Kereskedelmi és Iparbank RészvényUrsulat
ÍVaicylinulKMÚii.
i liter Jamaikai rum 90 kr. 1 csomag finom törmelék-tea 30 kr. Kapható n Drogériában Nagykanizsán.
9 fn 90 kr-tói 43 írt 25 far.-ig egy teljét ruhára — Dérnicutvo é> már elramulva a hfcx
tlOI irátlilt i. :.....r it;> 11; 1 \'¦ \'íi11 axnnnal,
lleiinelicrtr M-lyrmifjar ZUrlcli,
VEGYE8.
- KQiit ha «nati tri. Teatrénak fajdalmaf, c««"i *¦ kWa-
.¦!1V« - l»J0k et 1111,11), 1111- ;iill1!vlllr«lU"lk \'. Moli l\'elfi til-
beriitli - - IWt) ir,;¦,:!(¦.ii u. Iilitrn tlkerri\'l V.gj tue* ahi kur 190 S Moliteli napouk-Aiit «ira 1,.- \'¦ 11,: Moli A. nyÓRy netta*, et. ea kir. udv. ttatlitA aliat tlée», I. Turlilatilien 9. tidéki KMScytEoriaraklian ót aayagkereikedÉH\'klirn hataro-/ottan MoM << li keuitmeiiy Urundó ai „ gyaH jeUenyevd et ai ai rilavai
Nyilttér.
Ai e rui.it alatt költöttekért nem vállal fel előtti get a ncrketitfliiíu
TilB soványitú M\\i
ismert hatos különlegesség kövérek részére. — Csomagja 2 korona. Megrendülhető Tőrök József gyógyszerésznél Budapest, Király utca 12.
Mindenki, aki bágyadtan és 1 rosszul érzi magát ü
iiteges és akarat L\'é|\'lel<-ii, Buifttogen állal UJ életkeilvel és életerőt k*p Tübli, mint 3i)tt(l tanár ért orvon kiltluo I1.1it1-.ti elismerte Kaplialú
iniiitleu gyógyftterlirbin és
drogériában. Ismertetést in-líyi\'it és tiérinttnlvt\' liir.l ILiuerftC... HerliiiH \\V. 4». és tl Vezérké|)VÍse|a
C BRADY, WIEN I.
r\\----»_»----. »j 1
Dankbarkeit
MintiUii mia, mn int fcprnlc* «lira I\'.n . |(n- 1; .,1 hrlIfkldCIlJrn nill|ulcil<n. leli iwln 5 tbn riir* fin riiilj*í#, tiUijt* unt f|..\'l.\'n,\'...\' JÍ.LiniTKtiitl mii Idriím laoj\' n-iíii.íit futni t»níii imrtf. K.DuwMl. UMWM
1000. ÁPRILIS 7.
LEGÚJABB. Andi assy Gyula miniszterelnök.
A miniazterium ma megalakul. !
Budapest, április 7. (Zalai Közlöny telefon értesülése. Erk. d. n. 4 órakor.) A minisztérium megalakulásáról szóló különféle kombinációkkal szemben a félhivatalos Jelentése szerint egyedüli pozitív tény, hogy Andrássy Gyula gr. lesz az uj miniszterelnök, Wekerle Sándor az nj pénzügyminiszter. A minisztérium, a hozzánk érkezett tudósitás szerint még ma teljesen megalakul. A kinevezés a holnapi Budapesti Közlönyben jelenik meg. E hlr a fővárosban nagy örömet keltett,
A királyi biztos Nagykanizsán.
Sr.ulyovszky Dezső Zala- és Somogymegye királyi biztosa itta délután Kaposvárról Zalaegerszegre utazott. A királyi biztos (íyékónyos felöl jött és útba eltette Nagykanizsát is.
A uagykanizsai rendőrséget liyúkéuyesról telefonon értesítették a királyi biztos érkezéséről. A pályaudvaron megjelentek Deák l\'éter rendőrfőkapitány, Hajós Poreue rendórliizlos. .lutasy István rendőrtisztviselő és több közrendőr
A vonat :to perc késéssel érkezett. A kir. biztoa szalonkocsiban bit. A pályaudvaron levő közönség nagy érdeklődéssel szemlélte a kocsit, melynek aleó részére valaki tréfából — nem tudni mely állomáson — egy nagy fehér lapot ragasztott melyen, ez állt: I
FKBTÚTLENITKN l)Ó.
IJeák Péter beszállt a királyi biztos szalon-, kocsijába és a nemsokára induló vonattal vele együtt tovautazott.
ZALAI KÖZLÖNY
HIRDETÉSEK.
BERÉNY JÓZSEF És FIA
ékszerész
tu?j\'.\'g°" SAJÁT MŰHELY. *"JgSa«»
ÍITPVPViIDJ\\\\i öi^1 ^8Z\'tm^Dyem minden Jtuluí UnUlx kor «¦">\'-\'¦ választékban készen kaphaték,
NAGY RAKTÁR »okk"\'
—¦ és színes kövekben.
NAGY RAKTÁR "* 2^™\'** NAGY RAKTÁR inom "2^*
Eladás, réazlettizetés mellett is!
Ja.IU.ok .\'- u| rnankák s/roraa kéasltfetaek
POPOFFlegjubb
k;,C\'T,EÄ
a világon
Ügyeljünk az eredeti csomagok orosz vám zsinegjére és a K C. védjegyére. Kapható:: NKU és KLEIN-nól Nagykanizsán.
Schicht- szappan!
t,SZARVAS" VAGY KULCSSZAPPANT)
Legjobb, legkiadósabb s azért a legolcsóbb szappan. Ment mindennemű káros alkatrészektől.
A vásárlásnál különösen figyeljünk arra. hogy minden darab szappan „Sohioht* névvel és a .szarvsa" vagy a .kulos" védjegygyei legyen ellátva.
SZŐLŐVESSZŐ!
A világhírű
„DELAWARE
adja a legjobb bort! Oltani, permetezni nem kell!
A szőlészet kinose! A pnyloxerAnak ellent 4111!
Leírását és árjegyzéket ingyeu küldünk bárkinek I
SzdlöoltvAnyok méraékelt áron kaphatók I
Nagymennyiségű sima és gyökeres Delaware vessző eladás!
Cini: Nzigyártó és Takáts
szólötelep tulajdonosok. Telep: ALSÓSEOESD. — Központi iroda: PELSÖ-SEQESD Somogymegye.
1SOS <5tn forenlomban.
rí Bererer-féle 9
fi v6sv - kiitriiny-szappan,
•<Yt. i.kml,!..» •»»¦ «««Ire, Karee* IMWM HlamaHwa M«|w ¦Ib\'trel «-Vii......-1.\'.
¦ mlndennomii bőrkilteírck
«Ha», H»tii#M Holl [.¦Hrift-\'.Hiá,. «Iteli int««-, amala*
Mii 1....... olisi, i.ipt.í. ül,lo- t* .»"i.iiiii
•Ham. A llaratar-Ml* it Iran rata (ipart Urial m an* • l*-WAlra>nr> nah *ti ...I ». mi*.*** .nr»,ll4\'-WrItmt" «Mlii I k ál/*il|-ei»r-(.sn.-»l« irmriws lOlíKiMilk. lettili b*rh.r...«,• «¦rtil •tttfarth «lv.|.n,,t«|.i . kiiMi.,...:.r.. ¦«¦»»\'• I
Bentor-félc kiítrt.ny-kíns/npi)itn.
Hir.l \' l.nl,*,.,,..,,,,»,, ,.u ni !• .ór le i la 1 aln«ataT*J
» Itt.-Jllt.a. a, • ..\'¦<„,. «I*.. IWa.\'
nolksM.r. HWlIxlltiS. «Meati* as Mlr<1«*«api.a," .....irt-t.aiapl
la*..11*1-1.il ....lr«l (III
Ilcrííer-félc {rljCfriii-kiUriínjsznppnn
Miai .\'•"¦uT \'mX-o»**"««™™««* «rtdmtnintal bjttoüLalU tovaaaá st
Berger-félc bora\\-sztippnn.
».in,imp.Ml«., «m-i.tu, inUrM.r #* •«(•Ii >ar-inj ek • Ileal, k 700H-. iiM>i..ii\'.n .1..1I....11 baUrosulUii
li.l \'1 Ivin mit
rateale T«-tjt.,-i.| t
rflrlnila), a mmisn aaappaabe« avalklaall hasiaalati .,u. i. . : ---.J.a.
K.phsU >ul.i.u rrelTtirk« le aaaoeJ« Oatatot«. A
N«H-yh«.. : O. li«11 a Ooniy.. Wt.u I , li b< , . u. Haejyiu siaaáat llrsÉUUi ni»» 10..01 «r.i«-, », n,.... ...
»urlap«!, Klraly-u^ rhalluia/nr «e «alte, atriu/l-Ml* a. Ulula,»» Ms,|w*rNat, ••*••*• aj/# i/surUrslUsu,
Raktár Nagykanimáu: Prá((er Béla gyogy-mtar«, valamint Magyaroruzág több pyógytfrábm
Megbízható legjobb minósegü hírneves valódi szepességi
85
áama.s2t&ru
minden nagyobb üzletben kapható. A késmárki gyár bejegyzett védjegye
Kis
gyártmány c«.k a.
malf aien vadjwsval van állatva.
®*r HAZAI IPARI
Csali szolid gyárt-mányi veszm\'k »¦»otlnlatoh
Kurl Kas per,
Innsbruck Nr 8/66. pattié kiviteli bétából.
4 kii hl!.
7 ¦ ie
i* i S meter tUna gyapjú
rag morei.
9 inelcf angol tnlntaiott, nagyon larió. ol(otiy-s(oret. , méter citc|ihe(leii (Ima gyapjú (.\'repe-CbBTjot. j melet nagyon elegáui kauimgatn no-ci, ulcui tt (iísalgi.i oltonyAknek. TI méler ujdomig-MÖvet a legujaliti minink tt ninek-licn niliidcu fiiiiutakra.
Kérjen ni i n ti.l. lil.h »i.n» I.
% HIRDETÉSEK I FELVÉTETNEK E LAP !," KIADÓHIVATALÁBAN
099439
8
kiadások.
Első Maffyar Általános Biztosító Társaság Budapesten.
I. TŰZ- SZÁLLÍTMÁNY-, JÉ0- ÉS BETÖBÉ8 BIZTOSÍTÁSI ÜZLET.
Negyvennyologadik 6vl gárazámia 1905. január l-tŐl deczember 31-ig.
bevételek.
9.645.125
itbiztositolt n-i/, utáni
viszontbittoaitoli
I. TDiblitoslIás.
Kifizetett károk es kollKégek . levonva vissontb. károk ct költségek Függőben maradt károk tartaléka Ssqtscsí költségek i
Jövedelmi adó es belyegillelékek.......
Fosiaberek......... .....
AdaJtosáaok kóshsssnu célokra.......
A Ititbittositaji diletet terhelő igazgatási költségek
Behajthatatlan követelések leiráaa . .....
A következő évek késspéns-dijUrtaléka a vlasontbiz-toiilott réts levonása után és minden megterhelés
nélkül................
II. Stailllmányblztoeltái.
Klfisetett károk és költségek .... 260,078-14 levonva vistonlb. károk és költségek . i89,20708
Függőben maradi károk Urtaléka
Ssersési ea igasgatáti költségek a rés* utáni bevétel levonásával........
A következő evek készpénz-dijUrtsléka a viasonlbit-toaitott rést levonása után és minden magterhelés nclkul................
III. jágbillosliál.
Kifizetett károk ás költségek . . . I 647,035-24 levonva vistonlb. károk és költségek t.310 601-8o
Függőben maradt károk tartaléka.......
Saerséal éa Igazgatási kollsegek a viszontbiztosított réaa utáni bevétel levonásával........
Bélyegilletékek.............
Behajlhatlan követelések leirása.......
A következő évek díjtartaléka........
IV. Betör •sbiiiositái.
Kitlielctt károk és költségek .... 2-4.40810 levonva viszonlb. károk és költségek . 12-768 91
Függőben maradt károk tartaléka.......
Saerséal és igaagatási költségek a viszontbiztosított réss utáni bevétel levonásival.......
A következő évek kcsspénztartaléka a viszontbiztosított rést levonása után is minden megterhelés nélkül V. 1906. évi nyaraaégexámla.
A folyó évi uitetből fen maradt nyereségért . . .
korona ,11 _korona e
j 5.6M.B76 2,
530.936 OW
1.072,058 257,284 115,247 13,500 1.142,961 15,334 71 1« Z< 58 »(
6.300,000 13.972,499 7 1
60,871
75,006
11,141 32
10 0 ,000 __ 247,018 42
636,63 t*
1 1,862 55
237,065 45,376 18.089 367,818 «1 02 :,7 11 1.308,7.10 ti
11,639 11
4,303 57
30,001 1»
155,000 - 201,034 (Ili
2.512.760 I oa
18.242,030 74
7.135.781-67
I. Tűiblztosltáa.
As 1904. évről áthosott készpént
díjtartalék a viszontbiztosított réss
ItvonáM után és minden megterhelés
nélkül.........
Túlbiztosítások után bevett kéts-
pénsdijak és a folyó évben lejárt
dijkötelezvények éa dijváltók . . lev.: lórlesstelt dijak I.744,l70\'39 . visxonlbiatoaltásl dijak és dtj részletek . . . 5.391,611-68 As 1004. évben függőben maradt károk tartaléka
II. StallHmányblitosltát As 1904. évről áthoiott kéaipént
díjtartalék a vissonlblitositou rész
levonása ulin és minden megterhelés nélkül...............
Szállítmánybiztosítások után bevett
kéttpénidjjak........ 641,161-52
lav.: törlesztett dijak . 29.99i.-78
, viszontbiztosítási dijak 436,944\'« 466,640-84 As 1604. évben függőben maradt károk tartaléka III. Jégbiztosítás.
As 1904. évről áthoiott díjtartalék......
Jégbislositasok után bevett kéet-
pcnsdljak......... 3.116,60438
lev.: törlesztett dijak . 266.260-78
, viszontbizt. dijak . 1.744,422-16 2.011,702 63 As 1604. évben függőben maradt károk tartaléka
IV. Balflráiblitoaltás. Az 1901. évről áthosott kéespénz-díj-
tertalék a viszontbiztosított réss
levonáaa után és minden megterhelés nélkül...............
Betorésbislositások után bevatt késs-
pénzdijsk es díjrészletek .... 189,883 - 0 lev.: törlesztett dijak . 27,712-40
, vluonlblsl. dijak . 87,701\'32 114.71381 Az 16 4. évben függőben maradi károk tarlalcka
V. Egyéb bevételek. Szelvény, takarékpénztári, váltó és egyéb kamatok,
valamint árfolyamnyereség aladotl értékpapírok és
idegen pénznemek után..........
Társasági hátak tiszta jövedelme.......
korona fii. korona ni.
>
5.3O0.0OII
9.588,928 97
528,188 7! 15.412,085 ftfl
100,000 -
75,210 68
77,864 51 252,875 II
226,204 89
1.104,801 41
2,583 5! 1.333,569 91
120,000 —
75,168 70
8,060 26 201,230 Dl
938,960 M
105,298 0L 1.043,258 89

18.242.039 |74
vagyon
MórlegBBárala IGOo. december 31-en.
Elhelyezett tókupéntek takarékpénztárak- és bankok 5.5\' 0,000 kor. n. é. Magyar foltul, int. 4 atá-
talékos kor. záloglevél . . . á 68-70 = 6.4 1.047,8 0 kor. n. c. Magyar íoldhit. int. 3 és
fél százalékos záloglevél. . . . á 88-70 = 6 4.724.400 kor. n. é. I\'esti hasai takarékpénztár
egyesületi 4 százalékos zálogl. . á 08\'— = 726,600 kor. n. é. festi hutai clsű (kpénztar
egyesületi 4 százalékos ko s kölv. é 97-76 ebi l,OO0,ir"O kor. n. é. Magy. leszámítoló, és pénz-
váltóbank 4 stásalékos zálogl. . á 67-50 = 1,740,000 kor. n. é. Kisbirtokosok orsz. foldh.
int 4 stásalékos záloglevél . . á 88\'— = IDO.OOil kor. n. é. Kisbirtokosok orsr. foldh.
int. 5 stásalékos táloglevél . . á IU0 — = 200,000 km, n. c. Magy. jelteloghitelbsnk 3
siázalékos nyeremény kot v. . . á 111\'— = 250,0 0 kor. n. é. Magy. állal, takarékpénztári
4 asátalékos záloglevél . . . á 68-25 ami 4,000 kor. n. é. .Otthon1 irok és hírlapírók
köre 4 é* fél százalékon koiv. á 100\'— es 7656 drb, Magyer-franczia biztosító részvénytársasági részvény . . á 200-— = 646 drb Hécsi bizt. társ. réstv. á 480-— ssá 667 drb. Hazai általános biztosító részv társ.
elsőbhiégi részvény . . . . á A fenti értékpapírok stb. után at év végéig
esedékes kamatok..........
4.620,911; kor. — 710,251 kor. 50 975,\'HIO kor. — 1.705,200 kor. ItHI.OOo kor. —
1.501,200 kor. 311,520 kor.
= 199,400 kor. --
ik tntkil:
lűldhllcllnl. t " »¦
ttiultko* (Uofl. * itW\'— a 900,000 kottmi - (
......¦ k\' f (1. I. budtpcill 1^\'iM\'i lakaitkp. 4
f. hl i.iiaiii. . (l .... 1 ion\'. ¦ lm 441,0011 . 1
Kito Irttkpi) in 1 .un *¦ t* vt|tlf nciMkn ktnuiuk ro.oíj korúm - I
>ol I > r -. i. almlit .1., il...\' ... -rir.-r
je,6oo kor. d, 1, Kiii,iii.-k.r.i.. Crna. loldhUtttni. 4 1*1
Mtultkun itlofl**.........á 100 — sa korom - i
Ai ív v*frif t**4*Ve* kamunk......... . j79 korom jo I
Htaö m»i)ii iluUm* Ijln.nilfl tini.l( .Tü.oliok i*«>.j*li7).i Hiiitt, lnnWn\' i
kti. ktlimptnilaUtHn.....................
i nií .n- .1 tl 1. ¦, ...............
ÍJ 1 ¦! t% ¦¦..> l-l ¦.
. b) Miridilnrok idtft-n Uiloalio inUitickna}]
[¦\'.¦:¦¦. 1. . ¦ 1.. .mi:, i , .f. 1,.;............
Xaipontl p*ruk«*il(t.................
i.«ja.*» , t
>«>1.I7» , 4
m-m < •
5 300,000 k. — í.
100,000 k. — !*. 367,818 k. 44 f,
155,000 k.
Készvéujr alaptöke toljouoD be^zeteU 20Ü0 egész réazr. a 1000 in éB teljeseu beHzetett \'200<» fél részvény.....
a 500 frt . . ^...............
Társasági tarlaléktAke.............
KiiImii Urtalék*...............
ArfolyamkulöDbozeü tarUlék ..........
TQzbiziositási dijtartalék készpénzben a viszontbiztosított rést levonásával és Mimii.\'ti uiogterboléa nélkül . . .
Szállitmánybiztositáa dijtartalék készpénzben 1 viszontbiztosított rész le-vouásaval és Diind«n megterhelés nélkQl
Jégbiztositáisí készpénz-díjtartalék . .
DetörésbiKtoiitási liéazpénz>dijtirtalék a a viszontbiztoaitott rész levonásával és minden megterhelés nélkQl . . .
Tüzbizlositási függő károk tartaléka \'. \', \\ \\ \\ 7 . .
Szállítmány biztosítási fnggö károk tarUléks......
Jégbiztositási függ6 károk tartalék*........
Betörésbiztositási fUggé károk tartaléka.......
Knlönréle hitelezők..............
Klfibbi évekról eddig fel nem vett osztalékok .....
Tinztviselok és szolgák nyugdíjalapja.......
KIm\'i magyar általános biztosító társiság aLévay-ilipa
Kls6 magyar általános biztosító társaság .Ezredéves alapítvány"
Ormody Vilmos-alap . .\'..........
Onnódí Ormody Amélie alapítványa ...... .
I-.i.-i\'i magy. ált biztosító társaság .Tűzoltók segélyalapja"
Kletbiztosilási osztály folyó számlán........
1905. évi nyereség..........: . .
•Az idei hozzájárulásokkal 2,998,237 kor. 79 fillérre emelkedett.
191)0. ÁPRILIS 7.
ZALAI KÖZLÖNY
KIADÁSOK
ii. életbiztosítási üzlet.
Negyvenharmadik évi zárszámla 1906. január 1-tól december 31-ig.
BEVÉTELEK.
Törlesztett kötvények dija . . . Visszaváltott kötvényekért . . . Halálesetek után kiűzetett kárösszeg Lejárt kiházasitási tőkékért . . ¦
Kiházasitáai biztosításoknál haláleset következtében díjvisszatérítés....... • .........
FOggóben levő károk és díjvisszatérítések tartaléka . . . Függőben levő kiházasitási tőkék tartaléka . .
fivjáradékokért...............
Viszontbiztosítási dijak............
Bélyegekért.................
Irodai bér, postadijak, nyomtatványok, uti- és egyéb költségek
Tiszti fizetések...............
Adóért v , , , . . . • . *
Orvosi dijakért...............
Szerzési és díjbehajláíí költségek.........
Hetiajthatlan tartozások leírása..........
Kisorsolt biztosítások tartaléka .........
Díjtartalék ez végén.............
1906. évi nyereaég............
90,030 637,696 269,361 397,107 609,966 809,303 941,670 277,856
27,482 101,Ml 1.161,477
52,612
10,000
14,252,451 :96.599,450 1.017,460
tl(869407
A mult évből áthozott dljtart.
Befolyt díjak: az évben kiállított kötvények után
az előbbi években kiállított kötvények után .....
a biztosított töke emelésére fordított nyeremények . .
Illetékek.......
Kamatjövedelem.....
Mull év függőben volt károk és diivisszaléritések tartaléka
Hull évi függőben volt kiházasitási tőkék tartaléka . .
2.194,514
14.303,131 74,674
16.572,221 854,178
713,097 298.766
89.950,632
16,926,395 8.980,617
1.011.868
i1i8694ii7 vi
VAGYON
Mériegszámla 1906. december 31-ón.
TEHER
Értékpapírok.......... 93.965,810 kor. 25 illl. uityanie:
1.740.700 kor. n é. m. kir. 4 százalékos koronajáradék 95 korona 75 fillérrel
5.000,000 kor. n. é. magyar földhitelinlézeli 8 és fél százalékos záloglevelek 88 korona 70 fillér...................
15.442,400 k. n. é. magy. főldhit int. 4 százalékos talajjavitási és szabályozási záloglevelek 98 kotonával.................
13.658,800 k. n. é. földhit. int. 4 százalékos korona-záloglevelek 98 k. 70 f.
9.296,400 k u. é. pesti m. keresk. bank 4 -százalékos korona-zálogl. 97 kor. 25 fill.
4.923.200 k. u. é. kisb. orsz. főldh. int. 4 és fél százalékos zálogl. 100 koronával
2000 k. n. é. kiab. oraz. földbit. intézete 4 százalékos záloglevelei 100 koronával
6.990,000 kor. n. é. magyar országos központi takarékpénztár 4 százalékos záloglevelei (ápríl) 96 korona 75 fillérrel............
404,1(10 kor. n. é. magyar országos központi takarékpénztár .1 százalékos záloglevelei iuim 96 korona 75 fillérrel................
76\\000 k. n. é. m. orsz. közp. tkpénzlár t és fél százalékos záloglevelei 100 kor.
6.212.400 k. n. é egyes, bpesti főv. (pénztár 4 százalékos záloglevelei 97 k. 5il f.
595,000 k. n. é. bolv. tpénztár 4 és fél százalékos záloglevelei 100 koronával . .
528,000 k. n. é. pesti hazai első tpénztár-egyesDlet 4 százalékos zlovelei 98 kor.
44,000 k. n. é. m. lelz.-hitelb. 4 százalékos uyereménykőlcsön kötvényei 124 kor.
Magy. jelz.-hitelb. 4 százalékos kölcsön Ml) drb uyereuiényjegye 40 koronával
4 900,000 k. u. é. m. jelz.-hitelli. I százalékos záloglevelei 97 korona 50 fillérrel
380,000 k. u. é. m. jelz.-hitelb. 4 és fél százalékos záloglevelei 100 koronával
Besztercobánya-brezovat és piski-vajdahunyadi vasúti els. kötv.......
440,000 k n. é. egyes, államadósság 4\'/io százalékos ozüstlár. láprilj 100 koronával
60,000 k. u. é. egyes, államadósság 41/l0 százalékos papirjár. i.febr.) 100 koronával
7.900,000 k. n. é. triest-bareuzoib. é. vasút 4 százalékos elsőbbségi kötv. 99 kor. 90 f.
1.490,000 „Itudolfbahn- államadósság 4 százalékos kötvények 100 korouával . .
1.000. ooo k. n. é Wiener Verkehra-AulagenAuleige 4 százalékos kötv. 100 kor.
874,000 Lire olasz 5 százalékos járadék éa kamatai.........
Túlélési csoportok értékpapírjai: 250,300 kor. n. é. magyar kir. 4 azázalékos koronajáradék 95 korona 75 fillérrel..............
I90.r>-ben esedékes kamatok.................
Jelzálog-kölcsönök.........•..........
Kölvény-kölaaűuök..................a i
Viszontbízt. kötvény-kőlesöuók . . V"j>............
A központ tartozása folyó számláo...............
Vezér- és fóugynökségek ós mások tartozásai...........
4 435,000
15.488,552 15.455,236 9.040,749 4.923.200 2,000
6.762,825
478,041
765,000 6.057,090
505,000
517,440 54,560 8,200 4.777,500
380,000 l.41|(,670
440,000 60,000 7.942,060 1.490,000 1.000,000
371,393
196,574 712,278 107,056 10.004,603
2.432,567 3.272,079
100508365124
ksrona m I
Díjtartalék . . . 99.005,093 k. 51 I. levonva a viszontbiztosított díjtartalékot 2.405.587 k. 73 I.
Biztossági alap......; . .
Kiházasitási tőkék nyereménye .... KOggóben levő károk és díjvisszatérítések
tartaléka...........
Függőben levő kiházasitási tőkék tartaléka
Túlélési csoportok számlája.....
Bitre fizetett dijak 130(1 —11107. évekre Fel nem vett nyereméuyek 1904. évről Kisorsolt biztosítások tartaléka . . . . | Viszontbiztosító intézetek és mások követelései ...........
10.05. évi nyereség.......|
90.599,50 792,490 762,632
637,698 J>8! 269,861 150 197,7 111 -.4
27,682 68 |34
10.000
238,92 27 1.017,450 lej
100503366 ?4
Rudapest, IDO», december hó 31-én. Steiner Jenő.
clctbUlositisi könyvvivő.
Gergely Tódor,
a k0Z|,(,nlj koeyvtizcs fónuke.
AZ IGAZGATÓSÁG: Báró Harkányi Frigyes, Jeney Lajos, László Zsigmond, Ormody Vilmos, gróf Zichy Nándor.
Szende Károly, aligazgató.
A fenti zárszámlákat és mérlegeket megvizsgálván, azokat a törvényben s m alapszabályokban meghatározott elvek szerint készülteknek és azok egyes tóteleit a fó- és segédkönyvekkel teljesen megegyezőnek találtuk.
Budapest, 1U06. mározius hó 9-én. A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG: Berzeviczy Albert, Burchard-Bélaváry Konrád, Hajós József, Németh Titusz, Báró Radvanssky Géza.
1806. APBILIS 7,
MILKA SUCHARD
különlegesség.
Neustein-féle ERZSÉBET labdacsok. K pilulák hasonló készít-menyeknél minden tekintetben feljebb becsQlendÓk, mentek minden ártalmas anyagoktól, az ul testi szervek bajainál legjobb eredményivel használtatván, gyengéden hashajtók, vértiszlitók; ogj gyógyszer sem jóbb s mellette oly ártalmatlan, mint e pilulák a
SZÉKSZORULÁS
legtöbb betegségek forrába ellen, ÖtlkrOXOit kulsHJük végett még gyermekek is szívesen veszik.
Egy líí pltnlAt tartnlmmó dohot \'tO ftll-ér. Egy tekerni, mely S dohnxt,
tehát i\'40 pilul\'tt VirOiImne, muk 3 korona. 2.4S koronn e/Öii •/¦ ¦ hekühlé*e meJtetl egy tekém bérmentve küldetik.
Alit Pl ^lánzáiioktöl különösen óvakodjunk. Kérjünk határo-OVAS! z,,Ilul1 FÜLÖP hashajtó labdacsait. Valódi
csak, ha minden dobot törvényileg beiegyzelt védjegy.)nkkel piros fekete nyomlaláhhün „Szent Lipótr íe „Neusteín Fülöp gyógyszerész" aláírással van ellátva. A kereskedelmi torvényszékileg vedelt csomagjaink aláírásunkkal vannak ellátva.
NEUSTEIN FÜLÖP
, Szent-l.ipöihm* ciinicit gyógyitertara, BÉOS, I., Plankengaese 6.
Kepbaio N-í:¦ BELUS LAJOS 4a REIK QYULA gyúgy«ere,.Mknél.
M OL L-F E LE
SEIDLITZ-POR
0
csak akkor valódiak, ha mindegyik doboz moll a. ,\\
X védjegyét és aláírását tünteti fel. jjt
(*; A Moll A.-fele 8eldll1e-porok laridi gyógybata.a a legmakaciabh gyomor- ot **S
X aHaatbánlalmak, gyomorgorc* ti gyomoibév, rog.öll ttékrtkedte, m*jb*maloni, ,\'\\
V vifiolulia, aranyér éa a legklllunbotob! nölbetegeAgek ellen, c jele. bail.temok
í . ívtlredck ola mln.llg nagyobb elletjede.l írenelt. — Ara egy lepoca4l.lt eredeti | ,
r*^ dobóinak 2 kor. r*á
h iiiiiiiiníiiínoi. liii »<iijii<il Ifttj lllitiiik. K
M O LL-Fl: LE
SOS - BORSZESZ
0 Csak akkül\' valOlll he mindegyik íveg MOl.l. .Wdj.gyet tünteti tel, .A. Moll. Q * (,!•¦ nittiui intuui, (tl|rti> onoll,„| >ul Ilr>, A Mo|i.f,|„ ,o,.bor„o.i
V nevein. mint fejdalomcalllepltó bedorzaoléel aaar kö.rveny. ctur 4, a meg\' \'* ! \' bilie» egyíb kövclkeinicnyelnel legl.mereleiebb nc|..ter. Egy ónoiott aradali Uvag \' *
ira I kor. 90 fitlAr. <\\
V MOLL Gyermek szappanja. $
Legfinomabb, legújabb mddi.er uerlnt kenitek gyermek e» hölgy .roppant a bOr O fi okaiéra ipollatra gyermekek e felnőttek réetére. — Ara darabonként 40 1111. f T» O! darab I kor. 80 «II. ^
.+ Minden daiab gyetmek .«ap|,»n Moll A. védjegyével van ellátva.
f*) Fb.iétkttldéi: *!
>5 mail í. iljóljszsrósz. ci. és hlr. udvari szállító által, h
ri Hbc8, Tnehlgaben 0. t-t. Qt
1*1 Vldtki mcgrcndeloiek naponta potiauianvet mellett telje.Ittelnek. I í
fi •\'t
JkJ A raktárakban lest-iík liaiáro/aiiian ...MOI.I, A." aláírásával i*
és vpiljfijyfvi\'l fllniiitt k"s/.ilnitiiivi\'kitt kfrili. Raktár Nanykaniísán : rosenfeld adolf fiai. . ...
Ml1
itrifl hlrneveg henfürdö llorviíloisx.iiiclnm.
,r=: Varaisd-TopliCria ssi-
a zagorlai vasút mantén (zágráb-csákternya.)
Vo gyei cm «uva Prof. Dr. Ludwig udv. tarucaos által 1894.
Saar Újdonság! -sa»
COOK & JOHNSONS
amerikai szab. tyuksztm gyil u
A legjobb éa biztosabb sicr. Kitiliiő hat A mai, azouoal t*jdalnmcíilla,iít6
Kaphatú az otrirák inaujar ........• i. m . i.u.iii.
Daralija horitékb;ui Ü0 i, 6 darab dobozhau 1 Korona Posláo 20 fillérn.1 tobr-. — Főraktár Ma^aroniag rrtuére1
88 fok CatlIlU meleg (•>nU>, u kén íiií.ti.iial: l\'ciuliiiuthalallan hatdin vari liuni StS .... ,
U Ml.t rhattma, l.ul«, b«„.„.k, B,ull„l..o, ,. c,o„„.-„..,i o„,ch.i,o.n,oi, •] Mr* Hu* mmuvtm*. Hri*m VI Ki«l» mm II
klmtu, „enralgll,,, b>„,.l,„,f. ,,,l„, lilhla, ,1b. .,01 b.jol. bo,- e. lllko, beteg- " 1 """" "•!>«•\'«*. .*•«*«: .ZUK
legek, idillt vevcliajuk, holyaghnriii, gorvílykOr, aiigtflkúr, Cilum ál higany mérge-itickníl ith. flb.
Magyarorizág r SAMARITER*, flrao
IVÓKÚRA, girata gegc, mell, mid, gyomor- ei bclUjuknai, atinytiuc!,
ge^Jt Villanyosság. — Massage.
^ Gyorjyinleíel nllktll kil|||iaael, H.ij)i iliiiiitsk. HKl|tll kurík IlhlRflTaT KMlpl
uiriat, igén éren ál iillti,
1 ... : - .in :ti-.,ii- 1-lÜI október l-lg. — l\'ompat nagy fark, lerjeiloluic* dUclvc-nyek, uep kírániluliViok. Állami" /.enekur, a ugráld kir. i>|iciahAi lagjailiol. ilenc- ci láiicc\'iclyek
A • .11 .-./-!¦•(.i|.lu\'.lí AlloDlJlkUll II. :y.-nt. a 1 - A ¦-k ¦ ¦ ¦ - i V.íljft ., i c 1,11 ígek Ct.
KOJOn furatok fk rondáiktycirc állanak, dc etek odailUtáU eliil.li a fU:du ||UélB< •egncl mén rendelendő.
Orvosi ludakuiótlivukal a filrdüoivoi DK, Lu,NG|llK(j A. ad,
LfaV\'\' Proapeklusokat és broschurákat ingyen ás bármentve küld. r*M
FÜRDŐ IGAZGATÓSÁG.
Hirdetések
becsi lapok,
lovihbt a. oltat, ali- ti l.Ilildi uj..||nl rt.rtre a legolcióhban ettkorli
rudolf mosse,
Annoncen-Kxpedltlon WIEN, t 1,1. Itllir.lill. t
megfojt ez az átkozott köliöiios I
KÖhÖljéB, H\'l,,.|hiri: <¦
oiiiwilLn\'.iiil.i.i ellen rjjora és bizlos h»t»iiii»lt
lilj.ll!
az étvágyat nem rontják es kitűnő izllek doboza i kar es 2 kor. pióbudoboz 30 fillér.
Ffi- él BaétkOlUéd raktkr:
,,NÁDOR\' GYÓGYSZERTÁR
lludapeat, VI., Vacl-kom! 17
egger mellpasztllla
csauaiaar aBÖjiifltilW
Kapható Nagykanizsán: Belns Lajos, Práger Béla, Reik Gyula ns Csáktornyán: Pető Jenó gyógyszertárakban.
\\>¦..mai.ni Ifj. Waj.iitM József könyvnyomdájában Nagykanizsán.
NAGYKANIZSA, 1906
WegyvenfitSdih. évfolyam, IB. azám.
áprilia 14.
ZALAI KÖZLÖNY
Megjelenik minden szombaton.
tlAfiiolíil árak: Egén cvio 10 korona. íélivrc 6 korona.
2 korona 60 I. — Egyei aiim ára 20 f.
A gazdasági munkásügy.
A gazdasági munkáskórdés elsőrangú fontosságú mii n magyar mezőgazdaságban és miután aktualitása súlyos veszedelemként tolódik mű előre, tóért a gazdák is sokat foglalkoznak ette] a kérdéssel egyesületeikben és nemcsak a pillanatnyi veszély elhárítására, hiinciii ennek az (Igynck alapos rendezésére keresnek ma eszközokot és módokat. Hogy i\'Zt imlr jóval ezelőtt kellett VOlűS tenni, hogy
már jóval ezelőtt nemcsak felszínénél, hanem
gyökerénél kellett volna megkeresni a baj okait, az nem változtat azon a tényen, hogy okos és szükséges és talán nem is kései dolog ina a követendő rendszabályokai és a jövőben követendő eljárást alaposan moghányni-vetní, határozatokba és prognuninokha foglalni. — Szociális okok is járulnak most azokhoz, a gazdasági okokhoz, amelyek az ez évi aralást olyan aggodalommal teljessé teszik Máskor az uralás fogalma napsugárban hullámzó kalásztenger, hatalmas rendeket - kaszáló emberek, vidáman danázó marokrakó lányuk képzetét váltotta ki; ma egy veszedelemmel terhes sötét felhői ellenszegülő munkások, katonák és csendőrök rajzolódnak a gazdák képzeletébe.
Eddig aratási szerződések voltuk, a melyek nok alapján kényszeríteni lehetett az aratókai a munkára: ma az ország legnagyobb részében szerződés nélkül néznek az uralás elébe a gazdák. Kddig a helyen-kint föllépett aratási uiuukameglngailás, vagy munkából való kiállás esetén a másik helyről akadt híven vállalkozó munkás: mu szervezve vau a sztrájk, amely az egész vonalon elkövetkezik akkor, ha a muiikás-
Kelel.í. uerkeiui, I»r. Villányi Henrik
l.aplulajJ.mo> tt kltOOl llj. U i. | UIIh .1 „/,rl.
vezetők elérkezettnek látják arra az időt Uj helyzet elótt állnak ma azok, akik bérmunkára Szorulnak aratás idejében és ezt az uj helyzetid még rontja az is, hogy az eddig feltét-lenni megbízható cselédségre sem lehet ma már feltétlenül számítani
Kétségtelen, hogy a mostani munkás* mozgalomnak első sorban mégis gazdasági okai vaunak. Ha föl is lehet tenni, hogy a korábbi tizennegyedik vagy pláne tizenhatodik aratórészek helyett a gazdák minden tizedik, vagy tizenkettedik; kérésitől adnák ki ma, még akkor Is osak kedvezőtlen helyzetben láthatjuk azokat a munkásukat, akik az aratást részében szokták végezni. Ha a hat heti erő-feszítő, inszakaftztő munkáért elegendő bért kaphatna is ngv a munkás, az ev többi részóbon munkanelkill áll. föl kell élnie és hamar éli tói a nyári keresményt. Nem kelt szószerint venni azt, hogy ..munka nélkül*, hanem ugy kell érteni, hogy olyan munka nélkUl. amelyért megfelelő bér jutna neki. Itt összeegyeztethetetlennek látszó két álláspont van: az egyik a gazdáéi nki hajlandó az aratás munkabérköltaétrét emelni, a másik a munkásé, aki még a béremelés mellett sem láthatja megélhetését és családjának megélhetését biztositva. A gazda hajlandó lenne tisztességes bért fizetni az nralás munkájáért, de a munkás meg ilyen bér mellett sem hízik tisztességes megélhetésében. Kzt a két álláspontot ma alig lehet egészen közel hozni egymáshoz* A munkabérnek a gazda részérói a lehetőség haláráig való emelése sem biztosítja a munkás cxíszten-uiájál Mi az oka ennek? A mondottak után kézenfekvő dolog az. hogy a munkásnak hat,
8ierkeait0eég*: NagykanUaa, Sugár-ut 0. ¦iám. Kiadóhivatal 4a nyomda: Nagykanlaaa, IfJ. Wajdila Jóiaefnél
Deák-tér I. aiám. | Hirdetések dljixabái exerint. NylIHér aoronként 40 f.
vagy nyulo het. ha csépel is. lizouuégy vagy (busz hét alatt kell megszereznie egy évi élelmét. Az év többi részében nem kap munkát, vagy nem kap munkáiáert olyan bért, amely annak egyeiiértékeso lenne. Hol a megoldás, a gyökeres megoldást1 Arra is lehet felelni.
Hiába hivalkodtunk, büszkélkedtünk mezó-, gazdaságunk fejlődésével, az még mindig nem oly nagyfokú, liojfjf a gazdának jövedelmét több termelési ág között osztaná meg lés még mindig nem oly sokoldalú, nem oly imlrustrializáll, hogy a munkáskéznek az év minden részében etegondó és megfelelő munkát, elegendő és megfelelő munkabért tudna nyújtani. A téti munkát a cselédálloniánnyal. idegen munkás felhasználása nélkül végzik el.
A megoldás ott vnu a belterjes, sokoldalú gazdálkodás meggy ökeresedésében. Minél inkább történik ez, annál több munkát kaphat a munkás a mezőgazdaságban és \'annál több munkabért lesz képes megnőtt ! jövedelméből fizetni a gazda, Még pedig nemcsak a nagyobb, hanem a kisebb gazda Í8. Ks ha a belterjes gazdálkodással együtt \' a mezőgazdaságból ipar lesz, ipar, amely .nemcsak a cukorgyárakban, szeszgyárakban rés dohánygyárakban dolgozza föl a terményekéi, kanom magának a mezőgazdaságnak kórében\' nyer majd kikészítését* vagy előkészítést, akkor megint töménb\'k munkáskéz lesz alkalmazható, munkaerő lesz leköthető A modern mezőgazdaságnak sok, sok ága, oldala mind rengeteg munkaerőt lenne képes fölemészleni, tömérdek mufnkabéri lenne képest kifizetni.
A megoldás, a gvökeres megoldás tehát
TARCA.
Az idö problémája.
Ina DR. VILLANYI HENRIK.
Az idö problémája mindenkor foglalkoztatta aZ elmélkedő1 embereket. A biblia nz idö problémájával nem törődve, n világ kezdetét u Teremtő első cselekedetével adottnak fogadja el. A teremtési megelőző idö azonban (Íren. Faust, a hasonnevű dráma li6.se,
a kezdet problémáját löbb támpontból vizsgálja és arra az eredményre jut, melyre a biblia. Kezdetben a tett volt. De mi előzte meg a tettet? Kantnak MkerUlt bebizonyítani, hogy u világ kezdető és anmik tégtoleuségo az emberi elméből kifolyólag egyaránt bizonyítható. „A világ kezdete" mondja, létezésének szükséges feltétele. De az is helyes, hogy a keidet olyan lét, melyet valami időnek inog kell előznie. De kezdetnélkuli, Üres időben valamely dolognak keletkezése lehetetlen. A világban a ilolgok egész sora kelotkezhetik, de a világegyetemnek nem lehet kezdete, az végtelen. Kezdet és vég tehát egyaránt \'\'"lenyithatók; ezek egymással ellentétben álló trans-
ceadeotáJls eszmék."
Minden népnok költészete foglalkozik az idő problémájával. A heislerbachi szerzetes az örökké-
valóságról elmélkedve, az erdőben eltéved és csak védések történetében is az idő folyásának érzete az esti barangoló szóliija ót vissza a klastromban, nagy szerepet játszik. Minden szenvedőnek a pillanat Futással ér a klastrom kertjének ajtajához. Ismeiellen örökkévalóság. Szenvedni, mondja Wilde Oszkár, aki nyit neki ajtót A templomba síel, de más foglalja két évig a fegyházban, végtelen hosszú pillanat, el heíyéj. Nevét kérdik tőle, de ezt a nevet vagy Az idó nem halad elére számunkra, Önmaga körül háromszáz év óta nem hallotta senki. Az utolsó, aki forog. A szenvedőnek esak egy évszaka van, a bánat ezt a nevet viselte kétkedő volt és eltűnt. A hideg i évszaka A szenvedés örökön örökké borús és sötét végig falja. Klóveszik a régi diaríumokut és meg-1 és basoulit a végtelenséghez.
állapítják, hogy az eltűnt szerzetes háromszáz évvel I Dreyfus martiriuma az ördög-szigeten neki ezelőtt Mini el. Hirtelen megőszül a baja, elájul és örökkévalóságnak látszott.
haldokolva iuli szerzetestársait: „Isten magasabban Már a harmadik hónapban azt írja, hogy három
áll, mint idő és tér; most tudom, neki egy év annyi, hónap óta vau lázban és delíriumban, am-lkül, hogy mint ezer év." \'ennek a szórinii inariíriumnak megoldását elnyer-
Uhulder a keleti bOlttS pedig .Itnt év inulva egy . helné. városhoz érkezik, melyei szeleit ismert, de olt még A szenvedők és koldusok ritkán tudják meg-
nyomát sem leli a város helyének. Kérdi a pásztort, mondani a pontos időt, etek számára ax idö nem mióta Ultit el ei a város? A pásztor azt feleié: .Kt. mdail; pedig a közmondás, hogy a szerencsésnek uz én örökös legelöholyem." nem 01 az óra, evvel ellenkezni látszik. Kpen
Hasonlóan tengerparton halad, ftuo év múlva | "Wencsés nem veszi észro, hogy visszatér és tenger helyett erdőt talál és valaháuysjor,\'i!U,,art az idö folyásában egy-egy helyre visszatér, változásokat | «^renesélleneknek,
fog találni, melyet az elő nemzedék észre nem vehet. A bibliai Jákobról feljegyzi, hogy Ráhelért 7 évig szolgált, de ez a hét év csak néhány napnak látszott. Az ó szeretete Ráhelhez oly nagy volt, hogy végzett szolgálatainak tartamát alábecsülte,
Nemcsak a szerencse, hanem az emberi széli-
vel
veszi észro, hogy múlik az idó és azt mondja, hogy az idő múljék a szerencsések számára pedig
rögziltossék meg.
\'„0 temps suspends ton volt et vous, heures propices. Suspendez votre cours!"
ZALAI KÖZLÖNY
1906. ÁPRILIS U.
ott van ma az arAtástól rettegő gazdaságokban. Ezoknek a gazdaságoknak niodorn, belterjes átalakításában a mezőgazdaság iparivá tételóbon. Ha erro rátérnek, akkor nem a törvény büntető paragrafusai és a fegyveres hatalom tartják majd fönn a rendet és aratják le a gabonát, akkor nem kell a kormány rosszakaratú semlegességétől, vagy a munkás-szervezetek izgatásaitól felni, mert akkor elég munkája lesz a munkásnak az egész éven át és elég jövedelme lesz a gazdának a munka tisztességes megfizetésére. É.
ROVÁS.
Ismét eljött a nagyhét. Megilletődéssel lapozzuk ál a testamentumnak ama lapjait, mely virág vasárnaptól nagyszombatig mondja el a biblia tragikus eseményeit. Ebben a történetben különösön fulemelÓ szép gondolata van a nagypénteki lábmosásnak. Jéius Krisitus a glóriával körülvett Istenember tanítványainak lábát mosta meg hogy figyelmeztesse ökut az áldozatkész,1 odaadó szeretetre! . . . Nagy szüksége van az emberi-\' ¦égnek ilyen apostoli intelmekre. Kz a közel kétezer éves intelem még ma is hangosan beszél. Rámutat ¦z egyedül boldogító szereltére, mely a gyülölkötlÓ, egymást gáncsoló embertársadatomnak meghozza a bókét, a megpihenést. A mai gyűlölködő korban nagy szükségünk vau arra, hogy a társadalom nagyjai ne feledjék el Jézus Krisztus Állal parancsolt áldozatkész, odaadó szeretetet, melyet még akkor is követnünk kell baeiórt embertársaink kicsinyes gáncsa, szánakozó mosolya jutna osztályrészül.
Nagyon jól teszi minden ember, ha Krisztus keserves kínszenvedéséből megtanulja a béketűrést és szelídséget Megbántóinkat, szidalmazóinkat, gánesolóín-kat ne halmoztuk el hasonlókkal. Közeledjünk hozzája szeretettel, bizonyítsuk be, hogy .-ki no künk rosszat tesz, aki benniinkel bánt, azt kenyérrel dobjuk vissza. Kz a fenséges eszme vezessen bennünket minden tettünkben. Kz legyen figyelmeztető minden cselek-
vésünkben, mert csak igy élhetünk olyan életet, amely méltó minden emberhez
* í» « Ai idén gyönyörű húsvétja lest a luagyaroak. A levegő tele van i felébredő természet fenséges hangulatával. Virágillat, tulipán-láz tölti be a levegőt, melyet még a múlt hét végéu nyomasztónak találtuk. Valami bántotta a lelkeket, valami hiányzott onnan . , . S amikor a béke szózatával lett telo a város, mindjárt szebbnek találEunk miudont. Vigasság költözött szívünkbe. Szinte éreztük, hogy euólkül hiányos tett volna húsvétunk. Meg vau a béke. Boruljunk le a templom küszöbén és mondjunk háláimat ....
A gyermeknevelés.
— Felhii\'ás. —
Társadalmi életünk fejlődése a gyermeknevelés felé tereli a közügyeimet. Minél bonyolultabbá válik társadalmi életünk s minél gazdagabbá és szövevényesebbé az emberi műveltség tartalma, annál inkább érezzük a kultúrának sokféle káros kinövéséi b az egyénre való idegumésztó halált. Kzt a nyomasztó hatást szomorúan tapasztaljuk gyermekeink testi és lelki fejlődésén is.
Kz a tapasztalat azon nagy feladat elé állítja a jelenkor nevelőit, hogy amikor előkészítik a gyermeket a társadalmi és kultúrálj-, élet magasabb rendű feladatai, bonyolultabb kérdései és u megélhetés súlyos nehézségei számára akkor m.góvják ót a magasabb igényű élet korai káros következményeitől, az erőltetett testi és szellemi élet túlzásaitól. K nagy feladatokkal és nehézségekkel csak ttgy küzdhetünk meg, ha a gyermekek nevelését visszavetjük a természetes alapra s ez az alap u gyermek természetes testi és lelki fejlődése.
Ma már mittdiukább általánossá válik az a felfogás, hogy minden nevűiének feladata és kötelessége a gyermek testi és lelki tulajdonaival való beható megismerkedés és szem előtt kell tartania és ismernie azokat a rendellenességeket, bajokat és beteg\' ségeket, ameljek a gyermek fejlődésében a nevelői vagy egyéb külső káros halásokuát vagy a gyermek belső hajlamain..! fogva fel szoktak \'.ópuí.
Kz okok és körülmények arra indították a pedagógusokat, orvosokat, pszichológusokat s általában a mélyebben gondolkodókat, hogy behatóan tanulmányozzák a gyermek testi és lelki jelenségeit, fejlődését ¦¦ a hivatott búvároknak egy félszázad óta vég-
zett gondos kutatásai megteremtették az embertani tudományoknak egy uj ágát, a gyermektanulmánvt
A gyermektanulmányozásra s a nevelés- és oktatásügynek gyermektanulmányi alapou való berendezésére hazáukbau fokozott szükség vau. Nekünk a társadalmi, közgazdasági és kulturális életben kétszeres orót Ijell kifejtenünk, hogy lépést tarthassunk a művelt nemzetekkel. Nekünk különösen kell tőre-kednüuk nevelésünkben a megóvás szompoutjainuk érvényesítésén*, a természetes alapon nyugvó mu-olésre és a nemzeti jellemvonások kifejlesztésére. Neküuk sokszoros gonddal kell a gyermektanulmányozó kérdéseivel foglalkozounk. a magyar gyermek (esti és lelki életének megismerésére törekednünk. Nemzeti előhalad ásunk ós nomzeti jellemvonásaink fejlesztésének egyik alapvető kérdése a gyermektanulmányozás.
A gyermektanulmányozás hazánkbau nem régi keletű, de nem is ismeretleu ügy. Körülbelül tiz éve foglalkoznak azzal egyes tudósaink s ezen ügy elő-mozdilására munkásságát az ezelótl három évvel meg. alakult Gyermektanulmányi liizottság. Kz a Bizottság életének rövid tartama alatt már elismorésre méltó tevékenységet fejtelt ki a gyermektttiniliiiiuiyoz.ÍH terét). Nyilványos értekezleteket tartott szülök pedagógusok és orvosok részére, gyermektanulmányi tanfolyamot rendezett tauitók számára, szakosziÁlyokat létesített a gyormektaiiuliuáuyozás különböző ágainak és módszereiuuk művuléséro, általában mozgatta i gyermektanulmányozás ügyét a különböző társadalmi körökben, tanúéi egyesületekben. Sikerült az illetéke, tényezőknek áa az ország művelt közönségének figyelmét az ügyre irányitania s működésének közvutitt hatása alatt számos értékes gyormuktanulmányi mii (ött létre.
A Gyermektanulmányi Bizottságuak míutluddii nem volt egyesületi szervezete, csak egy nagyohh értekezletből kiküldőit és ideiglenesen szervezett Bizottságként működött. K Bizottság működésének feladatai azonban ma mar olyannyira megnövekedtek, és felszaporodtak s a közönségben és a szakkörökben is országszerte annyira felébredt az érdeklődés s gyermektanulmányozás Ugye iránt, hogy a Bizottság biztos alapon álló egyesületi szervezet nélkül céljait elérni nem tudja, A Gyermektanulmányi Hizottsat? euuéllogva az i.Mitj. februárban Urtoil ülésén kimondotta, hogy Magyar Gyermektanulmányi Társasát.\' név alatt egyesületté alakul át s miut ilyen fogja ¦ gyermektanulmányozás ügyét tovább művelni, országosan szervezni, szakosztályokat körökéi alakitaui. gyermektanulmányi könyvtárt berendezni, folyóiratul és müveket kiudui, egyszóval a gyermektanulmányozó
Lakai ai erdőben.
— M«tc -Bűtilkcnek Irta KERTÉSZ JÓZSEF.
Nagy leány Bözsiko, hat esztendős lelt ma Gratulál is neki egész família. Virágot hoz egyik, köszöntőt a másik, Apától anyától ajándékra vágyik.
Aranyos Mozaikéin, kedves jó lelkednek
Kgy mesét találtam szélén az erdőnek.
Cserfa levelére volt leírva sorba;
Nyisd ki füleidet, hadd menjen be oda.
« • •
Elt egy cserebogár erdő sűrűjében, Tölgyfa koronáién volt a vára épen. Király volt ó régen, uralkodott bölcsen, Piai, lányai szerető körében.
A szomszéd országban egy bükkfa tetején Szarvasbogár uram parancsolt nagy hetykén. Hatalmas volt igaz, sok országa népe, Büszke is volt, — mondják - senkise szerette
Történt ugy tavasszal, a fák már zöldoltek, Hogy Tölgyfaországban nagy bálra készültek Cserebogár király és jó felesége Sok vendéget hívott orr\' & vendégségre.
Meghívta a tücsköt, hogy majd muzsikáljon, Szeutjános bogarat: világot csináljon. Mezei futókát, tarka pillangókat, Táncolni szerető zümmögő lányokat.
Megnivta illendőn Bükkorn/ig királyai Szarvasbogár felség nagy famíliáját. De ki tudná mindazt elszámlálni sorba, Hogy a mulatságra kiket hívtak oda.
Készül a sok étel, szakács, kuktn fárad, Hogy meg ne szólhassák a nagy uri házal. \'Volt ott barack-levél apróra metélve. Mandulafa szirma hármaiban füröszlve.
Ribizli leveles, aliualevel-torta; Biz én el nem tudnám mondani egy sorba De azt elmondhatom, hogy a nagy or*zágbau NeiD készültek góbi ilyen fényes bálra.
Kijött végre a nap, azaz hogy az este, Szép fényes holdvilág vendéget kísérte. Messziről meglátszott Tölgylaország vára, Szentjános bogarak szép világítása.
Kgy kis bogár guggolt mindenik levelén, Tündérország sem volt világítva szebben. A zene meg hangzott, erdő visszaverte; Ahonnan a hang |ött, ment a vendég egyre.
Összegyűlt mindenki, nem hiányzott egy se, Meri az öreg királyt mindenki szerette. Amint bulobbwntek a fényes terembe Ó felsége elölt meghajoltak rendre.
A büszke király is Bükkfaország ura Legeiül lépkedett, vele sok dalia; Kényes volt fegyvere, csillogott a kardja, Két szarva mulatta, mily nagy a hatalma.
A cigány elhallgat, mennek az asztalhoz, Tölgy(ttcséazikékbou sok szolga ételt hoz. ízlik nekik szörnyen, régen eltek ilyet, Hisz az og\'ész télen koplaltak eleget
Mikor a pecsenye, azaz hogy a torta, KólkerUlt végtére a díszes a>ztalra, iiükkfoország ura, nagyhatalmú király, Köláll a helyéről, uyilván szólni kíván.
„Kölséges barátom, Tölgyoruzág királya, Klj\'iuk mi ezentúl tartós barátságba\': Nagy az én országom, ilo uagy a lié.l is, Ha jő barátom lesz. az leszek majd én is.
Van nekem egy ílam, trónom örököse, Szép vitéz levente, honom büszkesége Sok csatában győzött, sok ellent levert mér. Nem ís mer bánlaoi minket semmi bogár.
Hogyha én meghalok, ó lesz az utódom. Bölcsebb uralkodó sehol se lesz, tudom. Azt akarom pedig, hogy amíg én élek, Koressen magának egy jó feleséget.
Vau neked egy lányod, hallottam a híréi, Sok ország királya kérte már a kezét; De a szép hercegnő senkinek se adta: Arra kérem én hát, a Hámnak adja
.\' Tölgyfa király lánya legyen az éti menyem, / Cserebogár király hú szövetségesem; Nem félünk mi akkor az egész erdőtől, Az egész erdőnek bogár nemzetétől."
Szarvasbogár király most letelepedett, Cserebogár kirjlly meg fölemelkedett. „Halljuk a szót !u mondják, bele is kezd rögvest Csak a beszéd elélt egyet-kettőt köhenl.
„Fölséges barátom hatalmas Bukk ural Büszke vagyok én a kend ajánlatára; Mert hát mi tagadás, kelmed az erósebb, Az egész erdőben senkise bír veled.
örömmel adom hát a leányom néked. Azaz a Hadnak — királyi fölséged. TudOD), hogy ily szép lányi, ily jó gazdaasszonyt Nem talál sehol se, bármerre kutasson."
1906. ÁPRILIS 14.
ZALAI KÖZLÖK Y
ügjrének hantokban szélesebb keretet én mélyebb alapot adni.
I-.ii>\' a mnnkáj-a, eien (eladatok megoldanának támogatására hívjuk fel tisztelettel a BiOlfiket, pedagógusokat, orvosokat a mindazokat, akiket a gyermeknevelés és tanulmányozás kérdései mélyebben foglalkoztatnak, akik a gyermek szeretetére és megismerésére kívánják alapítani a jövendő kor pedagógiáiét. Kérjük Önöket, tisztelt Kartársaink és Polgártársaink, bogy csatlakozzanak hozzánk, támogassanak minket, az édes gyermekeink jövendő boldogulását, & nemzetünk javai előkészítő nemes és hasznos munkában I
A kormányhoz jóváhagyás végett föl (erjesztett alapszabályaink kivonatát alant közöljük, amelyből kiemeljük, hogy a rendes tagság évi dija i korona, amelyért a rendes tagsággal járó jogok élvezetén kivül a tagúk a társulat által kiadandó folyóiratot kapják.
A tagsági jolentkezések Nagy László Ügyvívó alelnökhöz (Budapest, MII., Üllói-ut 10 B), a tagsági dijak pedig Dr. Perényi József pénztároshoz (Budapest, VII., Damjauiflh-utca 51.) küldendők. Budapebt, i !>0t)- március 1Q. A Magyar Gyermektanulmányi Társaság nevében: (iróf Teleki Sándor elnök, Dr. Bárcy István székesfővárosi tanácsnok, társelnök. Dr. Náray-Szabó Sándor min. osztálytanácsos, társelnök. Nagy László tanítóképzö-iutézeti igazgató, ügyvivő alelnök. Dr. Kauschburg Fát idegorvos, a kísérleti paídologiai osztály elnöke. Dr. Jabloukay Géza uuitó, a kísérleti paidologiui osztály titkára. Dáuiel Jenóné polg. isk. tanítónő, jegyző Kgri Tóth Kálmán lauitó, jegyző. Krécsy Béla fóreáliskolaí tanár, jegyző. Dr. Perényi József fóreáliskolaí tanár, pénztáros. Sebőn József népiskolai igazgató, ellenőr.
A társaság a maga céljai elérésére ! aj a gyér iiieklauulmányozás különböző ágainak mi ve lése végeit szakosztályokat létesít; b) vidéken fiókköröket alakit, t| nyilvános előadásokat és tanácskozásokat tart; d) egyeseket és testületeket a gyermekek tanulmányozására ösztönöz, illetőleg ezeknek ilyen irányú törekvéseit erkölcsileg esetleg anyagilag is támogatja; e) a gyermekek tanulmányozásának módjai és eredményeit ismerietö folyóiratot esetleg önálló műveket is ád ki; i) a gyermektanulmányozás körébo vágó müvekből könyviért létesít; g) alkalomadtán kiállításokat rendez.
A lársaság tagjai: A társaság tagjai tiszteletbeli, alapító vagy rendes tagok. Tiszteletbeli tagokká választhatók a gyermektanulmányozás, a nevelés vagy a védelem körül hazánkban és kütóldön érdemeket szerzett egyének. Alapító taggá választható az, aki a lársaság céljaira ogyszer a mindenkorra 100, azaz egyszáz koronái adományoz. Rendes taggá lehet bárki, aki a gyermektanulmányozás ügye iránt érdeklődik. A rendes tagok évi 4 korona tagsági dijat (izeinek. A tagsági dij minden polgári év október l-ig fizetendő az egyesület pénztárába; ezen batáridőn tu! postai megbízás utjáq hajlandó be. Az elnökségnek joga vau a hátralékos tagsági díjakat valamely budapesti járásbíróságnál birói utón is behajtani. A rendes tagokat jelentkezés alapján a társaság választmánya választja meg. A rendes tagsági kötelezettség két évig tart, azon óv január 1-től száinitvu, amelyben a belépés történt. A tagsági kötelezettség ujabb két évre mindig megújul, ha a tag a társaságból való
kdépését a kél év letelte előtt be uem jelentette. A alatt mai napon rendkívüli Ölésre jöttünk össze, mely rendes tagoknak a közgyűlésen tanáeskozé és szava-- ülésünkből Nagykanixaa vároB közönsége nevében is zati joguk van. Részt vehetnek a nyilvános értekei-! Nagyméltóságodat — mint városunk liz éven keresztül leteken. A társaság folyóiratai külön dii nélkül, a volt képviselőjét a legmelegebben üdvözöljük azon társaság álul kiadott önálló műveket pedig kedvez-; óhajunkkal, bogy az uj kormány magasztos célját menyes áron kapják; a.társa-ág könvvtárái díjtalanul | miuél megnyugtatóbb sikerrel éa minél gyorsabban használhatják. |oldja meg. A városi tauács."
Nagykanizsa számos választópolgára aláírásával Tripammer Gyula takarékpénztári igazgató kezdeményezésére a következő távirattal üdvözölték: .Gróf Zichy Aladár urnák Budapest Hazafias és lelkes örömmel . üdvözöljük Nagyméltóságodat azon magas polcon j mellyel szeretett hazánk felvirágoztatása ésboldogulá sára hathatósan közreműködni hivatott," •
Gróf Zichy Aladár miniszter következőleg válaszolt: .Fogadják szívesen mindnyájan, kik jó-kivánataikkal fölkereslek, hálás köszönetemet." Zichy Aladár. .
A nagykanizsai pályaudvari mozgóposták tisztikara ezt táviratozta: „Lelkes őrömmel és leplezésre többé nem szoruló moleg szeretettel üdvözli Nagy méltóságodat a Magyarországot újjá teremtő hét vezér közölt a nagykanizsai pályaudvari mozgó-posták tisztikara"
Az üdvözlésre a következő távirati válasz érkezeti: „Fogadiák jóleső üdvözletükért köszönetemet." Zichy Aladár.
A Zalai Közlöny szerkesztőségéből — Villányi Henrik dr. távollétében lapunk főmunkatársa üdvözölte .i minisztert. Zichy Aladár gróf - következő sorokat küldte: Fogadja igaz
Zichy Aladár gróf képviselőnk,
a király személye köriili mlulsztsr.
{Siijtit tudósítónktól)
A nagykanizsai közönség örömmel fogadta a vasárnapi lapoknak béke hírét
Az öröm csak fokozódott, mikor a hivatalos lap hétfői számában olvashattuk, hegy a iniuioiteriumban benne van a nagykanizsai választókerület népszerű képviselője Zichy Aladár gróf is, ki mint a néppárl vezére, az ót megüli tő helyre juloll
A magas kinevezés a király személye körüli I miniszteri tárcát juttatta Zichynek, de 6 e magas \'állásában is azonnal kijelentette Sebestény Lajos ügyvédnek, a nagykanizsai néppárt agilis pártelnöké nek, hngy az ni jelölést síi vetett elfogadja, mert, úgymond, büszke arra. bogy a lilffjkanizsai kerületet képviselheti a parlamentben.
Kzzel a kijelentéssel a miniszter hcbizoníitoltfi. j íVszönetomol szívélyes üdvözletéért. Gróf Zicliy hogy ő mindig lelkesen érdeklődéti a város ügyei iránt. Út Aladár
most is az a barátságos, őszinte kötelék füiiaLagy-1, Üdvözölte még Zichy Aladárt a nagykanizsai kanizsai választókerülethez, mint megválasztása első\' magántisztviselők egyesülete és még számosaa időszakában.
V.i a szeretetteljes viszony csak fokozódott azóta mindkét részről. Knuek fényes bízouyiléka volt a február huszonötödíkí tisztelgés is. amikor a betiltod népgyűlés helyett a válaszlók párlknlönbség nélkül lakásán kereslek fel képviselőjüket, ahol örökké ! feledhetetlen jelenetek játszódtak le. Megható volt az a kölcsönös szereiét és ragaszkodás. Nem egy embernek köny csillogott szemében.
Nagykanizsa város és az egész választó kerület örömmel várja képviselőjét, kinek\'arcképéi kínevezése alkalmából Ime bemutatjuk;
így esett a nagy bál Tölgyfaországáhan, Likai lett belőle isten igazában. Hivatlak a papot; el is jött sebtiben, Vőlegény menyasszony megesküdt Íziben.
Nagy volt most az öröm, boldogok az ifjak, A vendégek is mind kedvökre mulatlak. Kttek iltak, aztán táncra kerekedtek, Világos virradtig le sem is feküdtek.
Csak mikor a hajnal az égen piroslott, A sok urí vendég szorte-széjjel oszlott. Szarvasbogár (la, deli trónörökös, Szép hercegnőjével hazafelé röpdös.
A sok fáradságtól megpihenni térnek
Kgy nagy levelére Bükkfavár termének.
KI is szenderülnek, elnyomja az álom,
Azért énekemet én is csak bezárom.
• • •
Csendes a nagy ország, nem szállong egy bogár, Enyhe szellő csókja az alvókra rászáll. Kikerüli Őket az énekes madár. Amíg az égen jár a fényes napsugár.
Zichy Aladár gróf a király személye körüli miniszter, választókerületünk országgyűlési képviselője.
i Üdvözlések.)
Zíchy Aladár grófot miniszteri kinevezése alkalmából számosan üdvözöllek Nagykanizsáról.
A városi tauács rendkívüli ülésének határozatából kifolyólag ezt táviratozta : \\
„Nagyméltóságú grófZiobj Aladár urnák O Fel-BÓge a király személvekörülí m. kir. Miuiszternek Budapest. A „Budapesti Közlöny- ina érkezett számából örömmel vettük az értesítést, hogy a szomorú politikai válságok folytán zilálttá vált közéletünk rendezésére az alakult kormány egyik díszes tagjául Nagy mól lóságod 6 Kel-ége a király állal legkegyelmesebben kinevezteteít. Ezen örömteljes hir hálása
A miniszter szívélyes sorokban köszönte meg
sz üdvözléseket.
(Zichy és a dalünnep.)
A Dunánlulí Dalosszövetség április elsején tartott liszlikari értekezletén tudvalevőleg elhatározta, bogy az Riignsztus hó 19. és \'.m ik uapjáu Nagykanizsán tartandó dalosverseny védnökéül közkívánatra Zichy Aladár grófot, kerületünk képviselőjét fogja (elkérni.
Nagy vell a Dalosszövetség tisztikarának öröme, midőn a felkérendő védnököt időközben a magas királyi kinevezés érte. A választmány most módot keres arra, hogy az április elsején hozott lelkes határozatot minél alkalmasabb formában adj* Zichy Aladár gróf miniszter ur nagyméltóságáuak tudomására, ki bizonyára szívesen enged a Dalosszövetség kérésének és elfogja fogadni a szép és kulturális ügy védnöki | tisztét.
Rendkívüli közgyűlés — Zalavármegye törvényhatósági bizottsága folyó Ifioü. évi április hó IH-áu delelőn lo órakor Zalaegerszegen u vármegyeház gyülésterméhen rendkívüli közgyűlést tart, mely-uek tárgyal képezik: 1. Az országgyűlés egybe-hivásáról szóló kegyelmes királyi meghivó levél kihirdetése. \'1. Az uj kormány kinevezése, 3. A kir. biztos kiküldése és fölmenléso. 4. Zalavármegye önkormányzatának felfüggesztése és ennek visszavonása. 5. A vármegye alispánjának hivatalos állásáról történi lemondása. 6. A vármegyei tisztviselők lemondása. 7. Az alkotmányvédó bizottság jelentése és elszámolása a befolyt pénzekről.
= Kossuth Ferenc üdvözlése. Kossuth Ferencet az uj kereskedelemügyi minisztert sokau üdvözöllek Nagykanizsáról és a megye számos községéből. A magántisztviselők országos szövetségének nagykanizsai bizottsága a következő táviratot küldte Kossuthnak:
Nagyméltóságú Kossuth Ferenc kereskedelmi miniszter uruak, Budapest. A Magántisztviselők Országos Szövetsége Nagykanizsai Bizottsága Örömmel üdvözli Nagyméltóságodat kiváló érdemének a legmagasabb helyről történt elismerése alkalmából és kéri továbbra is szövetségünk támogatását. Maurer elnök, Hochfluss titkár.
ZALAI KÖZLÖNY
1906. ÁPRILIS
Levelek a távolból.
Sarcola (Teleti), 19061 himel hava.
Felhangzik \'pillám a tenger zúgása, [tóra uralja a vizát, méteres hullámokat vor fel a ítél. Csikorogva, nyögve hajolnak meg az érliocok a kegyetlen túlsóbb hatalom előtt. Holdbeli sötétség fedi az egész láthatárt . . .
Kgy kis meglepetésben, húsvéti ajándékban gyönyörködöm Gyöngéd, ismeretlen kezekből kaptam. Ahogy kibontottam, nem is a saját illalát éreztem, levendula illat töltötte he a szobámat, hogy fátyollal borítson be itt mindent, s engem elvigyen magával a nagy hegyeken tul, oda, hol » fehérnetnüs szekrény, az ezüstcsattos imakönyv, minden, minden, bódító lovondula illatot áraszt ki magából.
A varázs eloszlik, újra itt találom magam a szobámban, s előttem egy — tulipán fekszik. Szinte kérkedve, dicsekedve mondja: „Mindenhova eljutok, Tii hozzád is. Próféták nem hirdetlek, hogy jövök, tudósok nem állították, tudós arccal, hogy jönnöm kell s én mégis megjelentem, hegy bejárjak minden zugot. Ne magamat lásd bennem, hanem a szimbólumot, amít én jelképezek."
S elgondolom, hogy otthon most jelvény lelt a tulipán. Női kezek a mozgalom mogindilóí azok a mozgalom vezetői. 8 nincs erő, umely az ő akaratuknak ellenálljon. Virágra tán nem is lelt volna szükségük, tekintetük, mosolyuk elég lelt volna ahhoz, begy egymásra ismerjenek az eszmékbeu, egymáshoz tartozók. Da megtették a legmagyarabb virágot jel-véuynek. Hadd lássa a világ, hogy a magyar nőkben még a régi vér forr. A mi reális, modem világuuk a maga miliő hamis hitvallomásaival nem ilzte kí az idealizmust a női szivekből. Csak megerősítette az akaratot, biztosabbá tette a győzelmet. S Ók győzni fognak.
Márciusi szellő a legjobb anyaföld az elvetett magnak. Joti a nyár, az érielteli a zsenge termést Télen megóvják a hideg kegyetlen hatalma ellen, s jövő tavasszal bimbózni fog a lulipáu, bimbója a leg-fenségesebb, legmagasztosabb bimbó, a magyar ipar bimbója tesz.
Amit eddig parlagon hagytunk, amit eddig csak óhajtottunk, de alig reméltük a megvalósulását, az egész társadalom együttes akriőját, azt csinálták meg női kezek. Dicsőség nektek magyar hölgyek,
Két kereskedőről szól az ének. Az egyik — a rosszabb, a csúnyább szerep jutott neki — kanizsai. A másik — miuek mondjam el hova való, az érdek* lóilóknek szolgálok vele. Utóbbi német levelezését magyarra változtatta. Abból az egyszerű megokolásból indult ki, hogy annak az osztrák kávés cégnek, mely néki eladni akar, vagy a szállító-cégnek, mely az árut szállítja s tőle él, kötelessége nz ó kedvében járva vele szemben a magyar levelezést alkalmazni.
S ez kérem tisztelettel nem szoviuizmus. Legkevésbé sem. Kz csak a praktikus ész télele A magyar hivatalnokokat — a magyar kereskedők, az egész magyar középosztály gyermekeit — még saját hazájukban is háltérbe szorították a cseh és német fiatalemberek. Ila még szorgalmuk, vagy szellemi fölényük folytán jutottak volna az első helyre, de I csupán német anyanyelvük segítette őket oda.
Pedig az a magyar Űatalembor itt születve, I
ismerí az ország vérmérsékletét, állálja a konjuklurá-kat, a minden kereskedők kincses folyóját Kgyedül nyelvtudása, illetve nem tudása az akadály. De hisz ez önmagára cáfol. írjon a kereskedő a neki is kellemesebb magyar nyelven, s íme a nyelv nem tudásból nyelvtudás lesz.
8 hogy ezt bcvezetle. német helyett magyarul írt osztrák eladójának, osztrák szállítójának (megjegyzem olyan áruról van szó, amit okvetlen Auaztriálól kell beszereznie), kettős eredményt értei. Kgy magyar li\'i szűnt meg állástalanná lenni olt s egy — törté-Hetesen kanizsai — magyar fiatalember jutóit magtár
\'anyanyelve révén holmi mollékkire*eihoz. A levelezés
! pedig szépen folyik magyarul. Kddig a tulipán.
S most következik a kao.ZMl kereskedő. Ugyanazzal a céggel áll összeköttetésben de az átkos nem-j törŐdömség következtében jobb ügyhöz méltó buzgalommal irja német leveleit Kz a kanizsai kereskedő pedig — Allah növessze meg a szakállát — nem más, mint ama hivalHluok atyja, aki a másik magyarul levelező kereskedő révén magyar ludá-ával mellékkeresetre lett szert. S itt megáll h józan ész. Az atya, aki gyermekeiért küzd, napestig lót-fnt a maga parányi üzletében — jól jegyezzék meg a magyar kereskedők — maga üli ki gyermeke kezéből u kenyeret, mit az önállóan, egyes egyedül magyar anyanyelvével megkeres. Mini ahogy azt cselekszi akkor is, mikor csupa nemtörődömségből, csupa közönyből németül leveleznek külföldi cégekkel is. sót — Uram bocsa\' I— vevőikkel is. kikről biztosan tudják, hogy kelte mesebb nekik a magyar levelezés.
Tulipános hölgyek, kik nemcsak honleányok, de magyar anyák is vagytok mikor felkeresitek a magyar kereskedőket, - mikor emlékeztetitek őket, hogy mivel tartoznak a magyar iparnak, a magyar nniukásnépiick, ne felejtsétek Őket (igyolmezlclni arra, hogy ók nemcsak honfiak, hanem atyák is, nemcsak felebarátaiknak, hanem gyermekeiknek is tartoznak, legalább annyival, hogy ne üssék ki kezeikből a maguk mindennapi, kemény kenyerét. S akkor el fog jönni a magyar kereskedelem országú s szűnni fog a legműveltebb proletárok nyomora.
S akkor, akkor dicsőség nektek magyar hölgyek . . ,
SPERANZA.
— Pártértekezlet Nagykanizsán, A zala-megyol egyesült ellenzék központi gyűlése állal megválasztott pártelnökök Rebostény Lajos és Szenlmihályi Dezső értekezletre hívják meg u nagykanizsai választókerület polgárait, mely értekezlet Nagykanizsán a Szarvas szálló kistermében 1900. április hő n-áii húsvét liHtr.ii d. u. fél 4 órakor lesz megtartva.
A királyi éa a kormánybiztos távozása
Sztilyovszky Dezső királyi biztost és Portelek}- László dr. kormánybiztost már elrendelte tőlünk s hivatalos lap A megyében visszaállt a régi rend. A megye székelyén nem cirkál az utcákon a katonaság. Minden csendes, nincs ami felkorbácsolja az emberek szenvedélyét. Porteleky László miniszteri segédlilkAr számfeletti titkár lelt. Sztilyovszky pedig Nyitrára tért vissza ügyvédeskedni.
Humor a posta világából.
Mulatságos cimzi-sek. — A lávtral költemények. _
A telefon központból.
A népmegfigyelők többnyire az erdöu. mezőn, tanyán, falubau élő nép szokásait, erkölcseit, mondásait és játékait figyelik meg, pedig az emberi szellem különféle nyilvánulásaival u hivatalokban, vasúton és vendéglőkben is találkozhatunk.
A posta említésénél a közönség leginkább egy. hangú munkára, lázas kapkodásra és mogorva, lehangolt éleire gondol. Nagyjában igaza van, de van itt is néha derült perc, humor, tréfás esel csak ugy, mint a 8ZOinoru élet sok más nyilvánubistibutt.
*
Érdekesek a postai bnélcimzések. Gyakran előfordul, hogy cím nélküli levelet dobnak be a levélszekrénybe, melyek azért gyakran kézhez jutnak.
Kgyszer ilyen cimü levél került az oláhláposí hivatalhoz: „Édes anyámnak Úláhlápos.\' A postamester nem jött zavarba, szépei) féln-Ujtte a levelei. Nemsokára jött egy öreg néni és kérdozte, hogy irt-e az ó katona fia levelet. Honnét vár lovclet? kérdezte u postamester. Kecskemétről. Mílyou levelet szókon iröi a fia? Szép fehéret, egy katonákén van a hátán Ugy akkor ez az a levél. Igen ez, És így a levél — háromnapi késéssel bár — tlo eljutott a címzetthez, pedig Oláhláposban sok édes mama vau.
Vannak csodálatos eimok is. A budapesti országos Irányító hivatalban találuk egy osztrák levelet ilyen címzéssel: „Hamáu Margit mért csúfoltál, te Gombos Pista mit firkálsz." Kgy tapasztalt fóliszt megfejtése szerint a cini eredete következő: Valaki Ausztriába irt levelet egy német ismerősének, kinek elküldte a címét is, tévedésből a cím helyett elemista fiának eg) darab papírra vetült gOnÜÓlattít keverte a levélbe.
Kgy más alkalommal találtak egy ily című levelet: N. N. urnák „Ölkorona." A pesti postások egy darabig törték a fejüket, végi- az egyik piros tintával ráírta: Nagybecskerek.
A dolog magyarázata az, hogy az ötkoronást terjedelme miatt tréfásan keréknek nevezik és az alakja is kerek. Becses, mert vau értéke, A kínok kevés van belőle, unnál nagy a becse. Tehát az Ötkorouás nagybecsű kerek, röviden iiugy-becs-kcrek \' A vicc alapján a levél csakugyan eljutott a címzetthez
Számtalanszor fordul elő külföldről erkez • leveleknél, hogy rendeltetési hely helyett „Üdvözlet Visegrádról," vagy „Hévízi Tájkép" szavak vannak irva. Az ilyen ennek külföldre küldött képeslapokról másolva kerülnek a levelekre.
Más alkalommal egyik kartársunk oly levelet | talált, melyen nagy hetükkel a következő cím állott: „M. A. lí H. A." Végre rájöttek, hogy az olyanféle rövidített cim lehet, mint K, M. K. K és igy is volt. mert a levél a „Magyar Asztalosok ítészvény Hiteid Asztaltársaságának" szólt. A levéldmzéaokrÓI érdekes leírás olvasható m iileí posluiávirda évkönyvben, *
* *
Kddig a Cilitekről beszéltem, most jön a nép-költésnél, melynek színhelye 1 távírda. Név napkor és esküvők alkatmával a táviratok egy része költemény alakjában van megfogalmazva Válogassuk ki az érdekesebbekel.
Csinos kis vers és meglehetősen gyakori a következő:
.Munyiits\'.oiiynnlf jó íerjcokcl,
é\'erjocskcnck jó mciiyccikét,
Mlmlkeiiönek >uk n/erenctcl.* Latiam egy alkalommal az alábbi verset. Knnek költője valószínűleg erős izzadás között rágta a toll-szárat. A költemény következőkép csikorog:
.Ugy hulljon rátok a jó lilén atcUWa, Mint lyukul uákhol a kaia.*
Egy más kinrim-gyáros következő gratulációt intézte az ifjú párhoz:
,I\'i..;;.i a
Sjulioljunk wór, Kitárniuk jól.\'
Ai elsőrendű termesze, te a szénsavas natrontartalmu ásványvizet, a mohai
Vegyi vlz.gatoiok t ajanlatok ni Agne>-|.
lisziii, kellemes liaolcaó KEDVELT BORVÍZ!
savanyúvíz; dús szértaavUr talminál fogva nemesik bJzto*. övtztf fortOzo elemek ellon. rwnem a nurna foglalt gyógysokn»l fogva 1 itünó sioro a logkUtr3i,f->!ót>b gyomor-, le^cso- 6s högyucvl beiogségeknek.
Vegyi vli.gil.iiok 1 ajanlatok ni Agacvlufríil II hisüI ilitl -iiyM kiflii gfso/izirré Ultik 1iuiii;o.»an órlA-l síjunhan kerüllek kl ,,„n.i i,:,,,,,,.],, fi-> a, iíii. J, fi.„hAr.rbi
fUzeu l.irii k.ikili. i f.r-átkii-ltiii. HphlÚ alariai fitzir.zltlkii ¦¦ iliirnia-llli|llktl
rugyihl. lldik! vlrOMkban lerakatok .leiveileltck, ugyanon a fórra* leírásinak ím
itine. APKILIS 14.
ZALAI KÖZLÖNY
Kz gyengéd eölzAs a vőlegénynek, hogy óvatosan bánjon felesége hozományával.
Igazán sok jót kívánt az a múkcdieló dalnok, ki ezt táviratozta:
.Kívánok annyi werenciél éi jot, Mint amennyi Trencténhen a túl,*
Vannak továbbá olyanok, kik még nyáron (kánikulában) is „hideg dróton meleg üdvözlőtől" küldenek. A gratuláló emberiség nagy része akad t.rre a közös gondoláira. Szerelném az illetéket rátenni arra, hogy déli örákbau megmarkolják a távírda Midroiiyokat.
* *
Megemlítek egy oly ritkáid* .-hetet, mely élces ellentétben áll a hivatalon komolysággal, <h elöíordttl ideges és a munkában kitnerllll indulatos embernél. Kg* nagy távirdaközponlbsu éjfél körül minden gép elhallgatott. Az éjjcles nyiigodtau cigarettázott, egyszerre esak lázosau hívják egyik osztrák gépen. Jelentkezik- A német sógor udvariasan kérdi tóin:
— „Was bedeuteu die Worte ökor und marha." A magyar lárirász előzékenységből UgJ fordította
|ü a kérdezett kél szót, hogy: -- „Dattke scbÖn."
K két kifejezési a német sógor egy udvariatlan magyar embertói kapta. Ha a houlitárs hűen fordított volna, ugy az illető legalább Síi> koronával lelt volna
regényehb elsejéit.
t
* *
Klől\'onlul szójáték is. Kpy másik hivatalba belép i-iiy subás ntyafl Illedelmes \'esés jónapol kíván és tmokköszörülés utáu megkérdezi:
— „Gyütt*o a zéu nevemre protestáns levél?" A Imáiul mik riyájas mosollyal kíadia neki a
ii-véro érkezett posterosiatite eiuueit levelet. *
* *
Krdokübck a telefonközpontban (éves kapcsolások által kelclkezó félreértések. Valamely városból egy hölgy sürgősen óhajtott beszélni illeni barátnőjével. A központ rosszul hallotta a számol, s az illetői >i>s:zekötötte a gyepmesteri teleppel, mire a kovelkezŐ párbeszéd folyt le:
— Halló! - Halló:
— Ki ott?
— k\'cszldorfor.
— Ah! bál ki az?
— A gyepmesler.
— liyepmesto-er??
— Az hát na, a alulér.
— Jaj!! . . .
— Na hát mi kölll? Magától semmi
— Hát akkor mi a frányát csönget ido.
A tudományos akadémia egy tagja n kolozsvári egyetemről megrendelt régiségek beküldését sürgette. V budapesti központ levesen egy más város to|ás-kereskcdójével kapcsolta össze, ki akkor fejezte be VYiennel beszélgetését. Mikor az öreg tudós haragosan belekiáltott a kürtbe, hogy — sohasem kapom meg már azokat a régiségeket? A kereskedő méltatlankodva vágta visBza:
— Micsoda régiség, nálam uiucs régi, csak friss tojás. A legfrissebb állapotban kapható mindig
»
A közönség azonban ritkán fogja föl az ilyen ezer közül egy eselbeu előforduló hibát humoros oldaláról. Mindjárt hanyagságot, felületességet, visszaélést és jogsérelmet keres beutie, s nem ritkán kihivó tiszteletlen magaviseletro ragadtatja el magát, mellyel bizonyítékát adja szellemi és mtlveltségí fogyatékosságának.
Van azonban a közönségnek higgadt részo is, az nem fog fel minden csekélységei tragikusan.
Igaz, bogy foglalkozásunk száraz és rideg, de azért nálunk is fordul elő tréfa ós éle és ha ritkán is, hozzánk is betevőd néha ogy-egy kis napsugár.
1
MOZGÓ KÉPEK.
A tulipán Nagykanizsán.
J\'árl.é kollegám a Zalai Kfialony egyik ni-málian mcgemlekeiell a nagykanfual tulipán mof-galumröl. Kn ii nagyon kiwn.-i voliam ennek diadal ,utjáre. relkere««m „miatt egyik előkelő hál úrnőjét. A férj távollétében női nalonhan fogadott a Nagyiágot Amony.)
B n (belépve a szalonba): Kezeit csókolom . . .
<l nagysága: No csak bogy már magát is látja az ember. Napok óta nem láttam az esli korzón.
% ix: Nagyon sok a dolgom . . .
Őnagysága (közbevágj; Persze a választási mozgatom, a b-lkes tulipán mozgalom . . .
Ku: Apropos. Vett már a Nagyságos Asszony is Kischer-féle tulipán jelvényt
Őnagysága: Ugyan mit gondol. Kn nem érek rá ilyesmivel foglalkozni. Tegyék meg a mágnás hölgyök, Petrái, Fedák és még nem tudom melyík más Kari, azok ráérnek az ilyesmire.
Kn: Ks a Nagyságos Asszony . . .
Őnagysága: Nagyon el vagyok foglalva. Szalonomul a napokban rendeztem be újból. Mimién bútordarab egy előkelő bérsí cégtől való.
Kn (.félénkem: De hisz Pesten is megkaphatta
volna.
Őnagysága: Ugyan ne beszéljen. Mit tudnak Pesten. Ott még a legegyszerűbb tavaszi ruhát sem tmtják rendesen elkészítem. Lálta az uj ruhámat? Ugy-o csupa költészet?
I. ii (határozott hangon); Igen, a zseb szempontjából.
ti nagysága: No gúnyolódjék. Ma nines ehhez kedvem. Mondhatom íltlmti nem kapni semmit R n : De kérem . . .
Őnagysága tközbevági: Hagyja, ludmii már mit akar mondani: bogy «z, vagy az előkelő magyar cég. Ismerem. Különben maga még azt is szívesen látná, ha én tulipán szövetben járnék
V, n : Hz esak dicséretes lenne.
Őnagysága: Hát persze! Ha az a pesti festőművész, vagy nem tudom én ki, aki h mozgalmat felvetette, épen a szegfűre mondotta volna, hogy sok benne a magyar motívum, akkor én kénytelen lennék szegfűkkel díszíteni ruhámat.
Kn: I)e tekintse Asszonyom a lu\'ípáu szimbolikus jelentőségét I
Őnagysága: Kn a szimbolikus jelt csak a korzón és a báli teremheti ismerem el jogosultnak. Olt is attól, akitől. Különben ne vitatkozzunk. Az én bőr......... in- csináljanak t it I í pá ti in » /. g a 1 m ;i I
K n : De ilyet gondolni . . .
Őnagysága: Nono, maguktól minden kitellik. No, de majd elfeledtem megkinálui egy kis francia konyakkal
É n: Kezét esókolom. de én csak magyar konyakot iszom,
őnagysága: Ha kívánja hozatok Ühni léiéi
r \'.!¦,: a M.ihaleAny behona a lltau könyökűt, benélgetünk * lUstl balról, a koriófól, a/ idei nyaralá»rol. t\'ínagyiága kljclantcltc, Je.gy n világ* én tem megy magyar fürdőbe. Idökoiticu megértetik a uobaleány a konyakkal. Kis idő multa...!
K n (kezet csókolva)- Kedves férjél üdvözlöm. Saínálom, hogy még nem jött haza. Ha Nagyságos Asszony mégis beáll a Tulipánkertbe, kérem értesítését. Kn majd útbaigazítással szolgálok.
őnagysága: ígérem.
(Még eaak nitabbsl Uptem ki at eio-.tot.aboi,;
már hallottam ai én megtérő Nagy*ág..t, A monyom paranciitavail. Al ebédhet l\'llienit huttclett, a huihoi malmi uhuikat paranciolt, a itardiuctló kflté pedig valódi irtjcl caemege najtot rendeli.) j
Mondja valaki ezek után, hogy nem halad nálunk a tulipán mozgalom.
KULISSZA.
Ilit ii Koijiii varjúk!
Hatat hátatok, kik a gulya legelvő megjolencaél várják, H lennek, ha Idője korin a r il i ¦¦< dl gyermeklap] álékróí magokat lehetősen alaposan Informállalják. A gyermek «engc "ectemökorahan ai il toljo» Ugyehagyotl ligában, a leggondo-•abban tipláliasiék, meri a logkúebb amétttciiavariU a legroiitat-b «flvetkcimcnyéket vonhaija maga min Nevsterfnt aton anyák. "Ü- gyermeküket nem maguk a totitatják, erre klltöna* gondot \'urdjnanak. Mert tudvalevőleg igen nehét at anyu lej pólláiára mindig egyforma é» hamiiitatlaii tehéntejnél jutni ét ciak a johlnnúdu anyáknak leheliégei egy dajkát tarlant. A itámlatan
jierek kdafttt pedig, melyek a et.ee lem 3 k táplilkiniaárn »tol-gálnak, lagadhatatlari ti orvoiilag leijeién elitmcrl Kufeke gyeimekliiiije a iiathato^abli et a jiraaiitian legklprol>tllatib •¦in. Ku(ekc-ll<it utal a lejnek h»uiielcle a tápláléknak egy nagyobb, ai ltom- et cionlfcjlUíJctre fonloiahb ti|>anyagot nyújt ci tneg li akadatyutu a gyomoiban a tehéntejnek duivábh megolvadása\', miáltal a gyermek n gyumor- éí belhuruttol meg leai kiméivé. Kuleke gycrmeklimje nometak a Ichénlcjhei hatonb. arányban i.üP.ilni.i.-:.! a lápanyagukat, hanem a könnyen leNiivftd.i nőve nyl fehérjéi U, miáltal tápláló v>lla tökéiele* i% a nagy cml-mények, melyek eícn kitünü werrel at egén világban elérettek, lehcliégetek. Ét Kufeke gyermcklisiije nemcsak ebben *
HÍREK.
Alleluja!
Megreszket n kék levegőben a tavaszi nupstigiír ós a termeszeit megújhodása visszahozza nekünk ismét az (Iqnepet, amely az emberiségnek a fellűrnadás gondolatát nján-tlékoziu. Millió és millió harang zngása közepette tör ki ma a szivek mélységéből a boldog kiáltás:
Alleluja I
Az eszme, amely a lélek sorsának elhatározó pontját a felhók mögé a siron túlra helyezte a felelősség; fokozott érzetét, valamint mámorító vigaszt is adott az emberiségnek, tis a természettudományok haladása, ismereteink gynrupodáss, kutatásaink eredménye a maga teljes reális gazdagságában nem tudta kiirtani a szivekből a természetfölötti ösztönt, amely a lélek halhatatlanságának gondolatához ragaszkodik, túláradó boldogsággal hirdetvén:
Alleluja!
A szenvedés megdicsőülése, az eszme i érvényesülése, a lelek diadala a mulandóság fölött: íme. mindezt jelenti n húsvét, amikor Krisztus halottaiból feltámnda és fólszálla « mennyekbe. Minden köny, ninely évezredek óla emberi szemből bullutt — minden csepp jVér, mely sajgó sebből fakadt — minden győzelem, amely szivet inareangolt, sugár-zatos npothoezislieii ragyog a mai napon, amelyre Krisztus föltámadásának glóriája veti fényét.
Alleluja!
Ks a magasabb erkölesi világrend sejtelme világossággá válik a lelkünkben, mialatt egyszerre megérti elménk és szivünk a végső igazságot, amely a szegények és szenvedők boldogeágál hirdeti.
Alleluja !
Sétaterünk nevezetessége.
Ha majd a virágfakadás idejében, vagy a nyári forróságban, vagy az 6>| haldokló mosolyának idején .i sétatéren járunk, a keleti bejáratnál két oszlop és tetejükön egy-egy szép oszlopdísz köti le figyelmünket. Li ha idegen vendégünknek is feltűnik, kik velünk iáinak, büszkén elmondhatjuk ennek a vörösréz urnának érdekes lörléueiét. Lesz hál városunknak egy paiányi históriai ne\\ezetcsségü pontja a lleák reliefen kit ül is, amelyet fekvésénél fogva tahin idegen ember meg szemügyre sem vett. Hanem ne vágjunk a dolgok elé. Hadd lássuk azt s sétatéri érdekességet.
Nem tudom városunk előkelő háztulajdonosai i-s intelligens elemei miudauiiyiaii tudják-c, hogy városunkban Szepjtö Kgyesület is van és vájjon a csekély lagdijjal hoz/ájá itt Inak e az egyesületnek közös érdekeinkéi szolgáló működéséhez. Nem tudom, de azt mondhatom, ha ez az egyesület nem volna, nyomban meg kelh-no teremteni.
De meg van és már évek óla működik vámsunk közönségének egészsége, kényelme és a város csinosodásáuak érdekében. A tagokon, választmányon kivel oroszlánrész illeti meg a közönség bálájából Tripammer Gyula elnököt, ki n tőle mindon téren megszokott lelkiismeretességgel, buzgalommal és Ízléssel végzi úgyszólván egymaga az egyesülel dolgait
Nem tudom a városi épitó-bizottságban benne van-e, de Int nincs, kívánatos volna, hogy a Szépítő
mindégben egy kitűnő lapanyag, hanem mini már említettet, mint óvwer, a LülOnűicn nyáron lulléjiő gyomor- él bélhurut ellen, renőkivul értéU.. É> Valínillil a háihan, ugy a c<ec»e-mökkel vab. utatá<nál é< egy kulnnöten laitút t* ftranipoitábiii lápsier, melyet aion ecetre, hogy a lej vagy égalj válfoiaia miatt euiéntoMTarok fellepnének vagy gyomor- ét bellimm előjönne, egy kipróbált Licgyenlllil ner. l.eondő fiatal anyáknak mtttdoaeteire nagyon fontot Idejekorán aiun n erről Informálva lenni, mely tícc^ciuüUél incglietegedéi eietében valúl>iri ¦egedelmci crkotől.
fi
ZALAI KÖZLÖNY
Kfiv-iili\'t elnöke mindeukor meghívandó volna ama bixoltí üléseire, akkor a mérnöki hivatallal egretértve, sok üdvös dolgot mivelheluéuck és a sok rendezetlen tilos, zagyva hatású építkezés n-m szaporodnék.
Bocsánat, de még mindig nem tudjuk mi az a sétatéri „történelmi" nevezetesség. Kimondom hét
A Szépítő J \'i.\'i-i sétaterünk keleti bejára-Uoil két 3\'/, méter magasságú lieion oszlopot állit fel. Közadakozásból gyUlt össze :t szükséges pénz. auz még nincs is mind együtt. Az oszlopok tetejére I két vörösréz oszlopdíszt szerzett meg Tripammer 8 "lmiíval
— Koazorutpótló adomány. Báré Gutmann Vilmos és neje az elhuuyt Tuboly Gyula dr. iránti kegyelet jeléül \'25 koronát adományoztak a nagykanizsai népkouybának.
— Ki illetékei ? Az Ígéret nem kamat-szel-veuy, amelyet csak le kell vágni és beváltani. Bizo-nyitja ezt az az óriási por, mely a mult héten — még csak I a V a s i elején vagyunk — megfertőztette ¦ levegőt. Pedig a költségvetési vita
zép Ígéreteket hallhatott Nagykanizsa
Gyula elnök Moraudini építőmestertől. Kz két vörös-j város képviselőtestülete, hogy hát majd ezután más-rézből veri 92 cm. magas urnatéle disz, melynek ] kép lesz felső öblös részét kisebhszerü Qres gömbök köritik
Mivol alapos javításra szorult, odaadta a? elnök Samu József ismeri jóueiü rézműveshez, aki a cél iránti tekintetből díjtalanul vállalta el a javító, tisztító munkálatot.
v ím Mit az urnát felbontotta agy elsárgult itásu német lerél kerüli napfényre, meg egy »6 l\'J-böl való schein krajcár. A levél elmondja, hogy ez az urna Mayer József rézműves móhelyében Zalaegerszegen készült 1837-ben Készítője Johun Küster, aki Roveredóban (I)élTirolbant születelt 1812-ben. ö irta a levelet is, melyben arra kéri a levél olvasóját, hogy becsülje meg munkáját és hagyjon maga után szintén emléket ez urnában. Jól sejté előérzette! azt mondja: „.Mire ez Írás előkerül, én már a más világon leszek. Ha majd te is oda kerülsz, aki levelemből megismurtél, szólits nevemen, majd jelentkezem azonnal."
Kérésének első részét respektálta a mult iráut helyes énekkel viseltető elnök. Az urna csakugyan értelmes munkás készítméuye, mely a megbecsülést megérdomli, a levél pedig meg a schein krajcár
Ks mégis csak ugy van, a hogy volt. Ki ennek oka? Hisz most van H. T. tűzoltó isi
A mérnöki hivatal azt mondja ó nem, mert csak véleményező és előadó közeg.
A rendőrség azt mondja, hogy ez a mérnöki hivatal dolga.
A tűzoltók, kikre az öntözéz és sepretés bízva van azt mondják, hogy nincs víz. de van szerződés. Ks a tanács? Azt mondja — hogy nom fontos. Egy érdekes vízvezetéki Ugy. Keszthely városa mintegy lii0,00ü korona költséggel locsoló vízvezetéket tervezett. A terveket szakértői felülbírálásra felküldtek a magy. kir. Grszágos Vízépítési Igazgatóság közegészségügyi mérnöki osztályához, mely a napokban kűldle azt vissza Keszthely városának. A vélemény általános részéből mindama városok tanulhatnak, melyeknek nincs vízvezetékük. Tehát Nagykanizsa is. A vélemény általános tételei ezek: A jó vezeték rendeltetése elsősorban az
visszakerültek az urna gyomrába. De egy ui irat vár községnek ivó- és használati vizzel való ollátása, vele együtt egy ujabb nemzedékre, mely majd érdekkel másodszor az utcák locsolása, tűzvész esetére kellő
olvassa annak tartalmát. Kz a magyar irat elbeszéli hogy az oszlopdiszek 1837-tól kezdve 190fi-ig a becsehelyí (Jsusy-féla régi kastély telópárkáuyzatát ékesítették, egészen annak lebontásáig. 1906-tól kezdve pedig iki tudja meddigi az I896*ben létesített nagykanizsai sétatér keleti bejárójáoak két oszlopára tétetett
Befejezésül némi honlibánatot raktároztak el az urnában a késői nemzedék számára.
A urnába Bzorull hontihónai máris a múlté. Mire e lap t. olvasói e sorokat megismerik, már derült ég mosolyog ismét a magyarra. Mire pedig a
mennyiségű és nyomású víz állandó rendelkezésre bocsátása, harmadsorban a csatornák öblítése. A termett és felhasznált vizet mindkét esetben a közönségnek kell megfizetni, akár közadók, akár vizidijak alakjában. Csakhogy mig az ivó- és használati vezeték vizének árát igazságosan oszthatjuk löl a fogyasztott mennyiség alapján, addig a locsolásra fölhasznált víz semmi alapon sem vethető ki a közönségre, mert az előnyöket csakis a csővezeték mentéit épült házak érezhetik.
A városházainak tulajdonosa az évenkínti átlagos vízdíjból az egész vízvezeték üzemét és törleaz-
késó uuokák az urnáim rejtett létéiből a honflgondokou < feBtít fedezhetik. Kkkónt a locsoló viz a városnak elmereng, adja a magvarok Istene, hogy a .ledőlt! iojjryen julna. A vélemény mindezek alapján azt szobor" ismét olt fenn ragyogjon, ahova Petöli akarta\' mondja, hogy a locsoló vízvezeték építését, (melyet a nemzet lázas, kitartó munkájával emelni. & község téresen nevez baszonvizvezetéknek) el
KERTÉSZ JÓZSEF. kell halasztani mindaddig, mig a viz-szerzésre vonatkozó előmunkálatokat be nem fejezik.
ni ujl a u.j.«.i d..1 \\iA.„t.„, Ivó- és használati vízmüvet kell tervezni,
Ut baro .Mail.ii.isi He. k .Nuinlui tunaii ,, , . , , ,. ... ..u __, .
1 , . ., ... ... , ul , ellenkező esetben a locsoló vízvezeték vízbeszerzési
tanácsos, a Magyar Jelzálog Hitelbank elnöke os, M{ m VvU módosítani hogy azt mesterséges vezérigazgatója ez évben ünnepli vezérigazgatói snirótelepekkel bármikor is elláthassák. Végül a vé-tevékeuységének 3!i-ik évfordulóját. Krdemei elis- \\ lemény megjegyzi, hogy a minisztérium szakosztálya méréséül Ó Felsége Beck Nándornak és törvényes » tizbeszorzós előmunkálatai tárgyában készséggel ad
utódainak a magyar bárói ranggal tüntette ki. Fia\' ,liJtallll,ul "•J1?"400*- ^ ... .
. „,?.,. i i *7 i • a i n - A feltámadt rikkancavilág. Az ujságrik-
madarasi Beck Gyula tudvalevőleg gelaei o« beliscei I k|DCM(k feUAmadtak halottaikból. Andrássy Gyula Gutmann Vilmos báró leányát vette uóöl. rendelete visszaadta újból az utcák reodes alakjait.
— Odor Géza ünneplése. Odor Géza kir. Nem kell többé félniök a rendőröktől, kik durva tauácsos, zalaegerszegi pénzügyigazgató tiszteletére, kézzel elvették tőlük árusítás közben az újságot. — kit a mult héten Veszprémbe helyezlek ál, bankettet Szabad már az árusítás. Haugos ismét az utca a rendeztek Zalaegerszegen, melyen résztvett a vár-1 rikkancsok lármájától. Olt vaunak a főbb utcákban megyei és társadalmi közélet számos kitűnősége. Az Nem kell nékik többé a mellékutcákban bujkálva ünnepség után egy rögtöuzölt bizottság elhatározta, titokban árusítani. Megható jelenet volt, mikor a hogy a megye közönségéből küldöttséget meneszt fel rikkancsok tudomására jutott, hogy szabad az árusi-a miniszter elé, akii meg fognak kérni, hogy az tásl Könny rezdült meg szeműkben. Visszakapták ünnepelt igazgató áthelyezését vonja vissza, illetőleg, újból kenyérkereső forrásukat, melyet már vagy liz
éve élvez némelyik. Nem hisszük, hogy lesz-e vala-| kinek boldogabb húsvétja, mint a „halottaiból\'\' fel-
setrtmísitse meg.
— Az országgyűlési képviselőjelöltek megyénkben. Alig írták ki a választásokat, máris elkezdődött a megyében a választasi mozgalom.
A nagykanizsai választókerületben Zichy Aladár gróf a király személye körüli miniszter megválasztása egyhangú leaz. Zichy Aladár már 1896. óta képviseli a választókerületet.
Tapolcán biztos, egyhangú győzelmet fog aratni a kerület eddigi képviselője Darányi Ignác az uj földmivelésügyi minÍBZter.
A keszthelyi választókerület függetlenségi képviselőjelöltje Batthyány Zsigmond gróf, ki húsvét hétfőn délelőtt tizenegy órakor tartja programm-beszédét.
Csáktornyán Ziegler Kálmán közjegyző a függetlenségi párt jelöllje.
támadt rikkancsnak.
Pestöiskola Buslakon. Kalivoda Kata festőművész, ki már nem egy jól megérdemelt elismerésben részesült, a két hónapi szünetben plaineir, festő- és rajziskolát nyit uraknak és hölgyeknek Un-Ük.-ii (Gelse mellett). Tanítási tervében van a természet utáni rajzolás és festés. Tájkép, iuteríear. Kló modell után való rajzolás és festés, fej, alak, esetleg fél act és állattanulmány. Havi tandij 24 kor. Bővebb értesítést ad Kalivoda Kata festőművész május lö-éig München KurfQrstenstrasse 39. szám, azontúl Budapest, Balaton-utca 8. össze) a jobb munkákból városunkban rendez kiállítást.
— A gyár, melyet ml kértünk és más kapta meg. Megírtuk annak idején, hogy Nagykanizsa város állal kérvényezett cigaretta gyárat a Fehérváry kormány Pécsnek adta. Csfltörtökön Berkes pénzügyi főtanácsos és a pénzügyminisztériumnak még két kiküldötte, Nendivich Andor helyeitea polgármester, Oberhnmuier Antal osztálytanácsos és Kauch János városi főmérnök helyszíni szemlét tartottak Pécseit. A helyszíni szemlét tartó bizottság a cigaretta-gviir épülésí helyére vonatkozólag még nem döntött. A tervezett cigaretta-gyár az államnak mintegy 800,Ouo korona befektetésével épül s mintegy 1500 munkást fog foglalkoztatni.
— Tavaaz. Benn vagyunk a tavaszban. .\\ krónikás ezzel nem mond újságot. De ha már megénekelni szokás az első téli hópelyhet, miért ne emlékeznénk meg a természet ébredésétől. Zeng a le-regé valami halk morajtól. Mintha csak a természet .hangos" életre ébredne. Az emberek lelke ennek mámorával van tele. Tavaszodik mindenfelé. Kibtijt a tulipán is, mely egyúttal a társadalmi éleiben, a magyar iparban is tavaszt hirdet. Az idei tavasz örökké emlékezetes marad.
— Nagy tüzek. Kgyszcrre két helyről kapunk nagy tűzesetről jelentést. Az egyik Csapi községben április ll-ére virradóra pusztított. Kiégett ítt öt gazdának a háza az összes mellékhelyiségekkel együtt. A kár mintegy 20,<i00 korona. — Galambok községben folyó hó 10-én kétszer ütött ki a tüz. mely négy gazdát tönkre tett. A kár ítt is nagy. A tüz oka mindkét helyen: gyújtogatás.
— Bi Rzi té ¦¦¦¦ A délzalai takarékpénztárral egyesült önsegélyző szövetkezetnél a húsvét hétfőre eső befizetések e hó 20-án. azaz pénteken délelőtt tartatnak meg.
A Nagykanizsai Takarékpénztár által alapított Önsegélyző Szövetkezetnél a huBvét hétfőre eső befizetések folyó bó 10-én azaz csütörtökön lesznek megtartva.
— Eredménytelen fürdőzést, sok-sok céltalau kísérletezési takaríthat meg, ki bármely súlyos természetű csuz és köszvényes bántalmánál az orvosi körök álttl melegen aiánlott Zoltán keuőcscsel tesz kísérletei, melyről ezer és ezer gyógyult állítja, hogy hatásában felülmúlhatatlan. Üvegje \'2 kor. a Zolián-féle gyógytárban, Budapest, Szabadságlér.
— A nagykanizsai ág. evang. templom ÓS harangjára begyült kegyes adományok nyilvános nyugtázása: Névtelen házaspár 7.\'i korona 40 fillér. Köröskényi J.-né, Czár János, Böhm Ignácz, Böum Mihály 10—lü kor. Ütő Lászlóné, II. kerül, állatni iskola tanító testülete t)—6 kor. Holtai József, Dr. Rothschild ÖflmU, Sz. J., Carl Berut, M -Schóuberg 3—8 kor. Magyar Klek, Dénes Jené, Fischer Sándor, N. N., Öchwarz Sándor, Klam Wien, Heiiirich Szűkíts és Co. Wien, Kisinger tiai Budapest Ööril* Rezső utján. Boulz Andorné, Gfirluer Sándor, Hahu Józsefné, Csendes Jáuosné, Ábrahám Károly, P. Gaál Lipót 2—\'2 kor. Faylér János, Szilárd Ármin, Kolczán, Wien, l-öO—i*B0 kor. Bernyák Ferenc 1 kor. 40 fillér. Paczály M.. N. N. Nagykanizsa, K. Nagykanizsa, N. N. Nagykanizsa, N. N. Nagykanizsa, ti 8., Wamberger, Nagy Károlyüé Veisz Simon, Lamberger Henrik, Sleilnor József, Cseke József. Spitzer Miksa, Wien, Klein K\\ Wieu, Ber-ger Wien. Schönborg I, Wíeu, László Miksa ttpéat, Gerő Lajos Bpest Kd. Falk, Wien, Z. LepuschiU, Steruberg, Breuer, Wieu, Berger Kmil. Wien, Liu-ter F. Brogeuz, Carl Berger, Wien, Sikora, Wien, Schwarz Simon, Wien, Paszkesz, Dugorcsa, Kauf-maun Mérné, Ármulh Nátán, Torma Lajos, Latzin Viktor, Koslyák Lajosnó, Palkónó I —1 korona. Soiinenbergué, Krizsánué 8<i—80 fillér. Droth Zsigmond, Budapest 70 fillér, Hathmann Károly, Wogel S., Fleischhacker ti —60 fillér. Uyörgyelesz Pál 60 fillér. Sörlei Zsigmond, Szabó Ignác, Németh József, Hencsícs József, DöbrÖutey Károly 40—40 fillér. N. N. 30 fillér. Dr. Rothschild Jakab 3 kor. Malovics János 1 kor. összesen \'216 kor. 80 fillér. 1006. január fi., C-ik számú kimutatás szerint 778 kor. összesen 987 korona \'?0 fillér. Nagykanizsa, 1906. ápril 10. Maorer Károly, pénztárnok.
— Egy kis gyújtogató tragikus halála. Mi-háldi levelezőnk írja, hogy Nagy József ottani föld-mívesnek 6 éves fia a minap játék közben meggyújtotta szalmakazaljukat. A büntetéstől való félelmében a szerencsétlen kis flu, az égő kazalba bujt, amelyben szénné égett.
1906. APUILIS U
ZALAI. KÖZLÖNY
— Szabályrendelet a Járművekről. Május
elsején lép életbe a vármegye területén köziekedé járművekről alkotott szabályrendelet. A rendelet elsó és második pontja így zól Zalavármegye lerületéu miuden teborszállilé és fuvarozó járművek jobb ol dalán a tulajdonos nevét, lakhelyét és házszámát olvashatóan feltüntető magyar nyelvű felírással, vagy táldával kell ellátva lennie. A számozott, bérkocsik és könnyű magánlogatok, valamiut a gazdasági célból a gazdaság területén közlekedő minden jármű ezen rendelkezés alól kivétetik. Ezen szabályreudelet t-llen vétók kihágást követnek d és ¦ koronátél 4ü koronáig terjedhető pénzbOntetéssel, bebajthatlanság esetében megfelelő elzárással büntetendők.
— Amikor ..roaszul" megy az üzlet. Pap Sándor nagykanizsai lakosnak Német Uénesné Rákócy-uteai házában péküzlete voli. Az Üzlot azonban nem a legjobban jövedelmezhetett, mert Pap hajlandó voli átadni az üzletet Hergsteío Lipótnak. Létro is jóit közöltük a megegyezés. Hergstein az Üzletet a k-monce sütési joggal együtt ioo koronával vetle ál ÖL korona foglalót fizetett érte. Kkkor Pap Sándor a városi tanácsnál Német Dénesnének „jegyző-kouyvveztetlír a kemencét, elleuben a hátralékos kilencvenöt koronát sietett felvenni Horgstointól. \'Hergsteiunek tudomására jutott az eset s csalásért felielontotio Papot a rendőrségen, a kit bitartóztallak. Bergaleln később visszavonta panaszát, mert Pap lekötötte vasúton levő ingóságait Itcrgteínnek. Alig ho.-átolták ki Papot első dolga volt Hergstein fa-kamráját feltörni ahonnan töhb félét ellopott. A rendőrig állette uz iratokat az ügyészséghez.
Dr. Tuboly Gyula temetése.
— Sajtit tiulósilóíiktól. —
A messze idegenben Cairóban elhunyt Tuboly t i \\ ula dr. letörne hazaérkezőit. A ma utal, melyet minden évben meglelt, ezúttal utoljára telte meg hullán, bebalzsamozva, kettős koporsóban. Péutekeu reggel már künn feküdi díszes ravatalon a helybeli rom. kath. sírkert halottas házában. Ma délután nagy részvéttel temették el az édes anyaföld hu . . . Pihen-i¦-ri békében !
Két bélig lartoll míg Tuboly (iyula dr. holtteste hazaérkezett. A hirtelen lesujló halál március harmincadikán érte Caíróbau. Tizennégy napig tartott e halottas menet.
A tetemet a cairóí magyar-oszlrák kórházban balzsamozták he. — Cairóból vonalon szállították Al-\'iaudriába. Itt április hetedikén a „Ulespatra" hajóra telték a koporsói. K hajón utazott ekkor József főherceg is.
Szerdán Triesztbe érkezeti, Innen Prágerhofon át a személyvonathoz csatolt külöu kocsiban csöiörlökön érkezeit Nagykanizsára, ahol halósági kiküldőitek jelentek meg a halolt elvételénél.
A megye egész társadalmában ismert Tuboly Gyula dr. holttestének hazaérkezése hírére több péuzs intézet és egyesület kitűzte a gyászlobogót. A városházán is gyászlobogó lengett. Az elhunyt haláláról három gyászjelentést adtak ki.
Tuboly Gyulát a róni. kath. temető halottas házában helyezték díszes ravatalra. A halottas ház bejárója fekete drapériával lett bevonva, Ugyanez borította a ház belsó 1\'alaiL A korán elhunyt koporsóját meuuyezetes ravatalra helyezték. A ravatalnál oldalt hat-hat hatalmas gyertya fénye világította meg a virágokkal elhalmozott halottas szobái. A ravatal fejénél két oldalt térdepelő angyal-szobrok kélágn gyertyatartót tartoltak Az áhítatos csendet misem zavarta. Ólt feküdt holtan virágzó babérfák, örökzöld növények díszes csoportja közepén. A ravatal mellett, melyet az elhunyt ismerőseinek nagy és előkelő sokasága tekintett meg, hat halottas huszár őrködött.
Már leguap is a koszorúk egész sokasága borította a ravatalt. Alig tudták olhelyezuí a sok koszorút. Ott volt a család tagjainak koszorúja. Ilánalos neje, lesújtod édes anya. a család minden tagja elhelyezte a ravatalon a szeretett virágait.
A koszorúk közül a kövelkezóket sikerült feljegyezni: Hálás Bzivvel szeretett nagybátyánknak — Gizella, Mariska és Zsiga. A jó Gyula bácsinak — bajoska, Marianno, Gyula és Kmma. Szeretett sógornak utolsó üdvözletül — Lajos, Kmil. Szeretve tisztelt alelnökéuok — a Nagykanizsai Takarékpénztár. Utolsó üdvözletül — Vécsey család. Isten veled — l\'nger Elek és nejo. A felejthetetlen jó barátnak — Tripammer Gyula Szeretett jó Gyulánknak— Wéber
család. Szeretett jó Gyulánknak — Merfclv család. Érdemdús elnökének — Az Önsegélyző Szövetkezet. Utolsó üdvözlet — Mergeuthaler család. Igaz barátijának — Tóib László. Hű baráti utolsó Üdvözlet — Miksa és Adél. Szeretett tagjáuak — A nagykanizsai Társaskör. Schmidl család. Ezenkívül még számos koszorút helyezlek ma is a ravatalra.
A lemetés ma délután 3 órakor volt óriási részvéttel. A szertartást Görög Ince plébános látta el uagy papi segédlettel A temetésen díszes közönság jelent meg. Ott volt társadalmunk számos elő-kelóségo. Képviselve volt a város és az összes hely beli pénzintézetek.
(Gyászjelentések.) A gyászoló család gyászjelentése a következő: Özv. dr. Tuboly Gyuláné szül. Helus Paula és özv. Tuboly Iguácué szül. Míchl Jozefa ugy a maguk, valamint az alulírottak uevében fájdalomtól megtört szivvel jelentik, *hogy forrón szeretett és felejthetetlen férje, illetve gyermeke Dr. Tuboly Gyula ügyvéd, Zalavármegyu tiszteletbeli ügvésze, a Nagykanizsai Takarékpénztár állal alapított Önsegélyző Szövetkezet elnöke, a Nagykanizsai Takarékpénztár Részvónytár-alelnöke stb. Gairóban folyó évi március hó :h\'-án reggel fél 8 órakor életo 6t-ik boldog házasságának l\'.i-ík évében rövid szenvedés után az Úrban elhunyt A boldogult hült tetemei folyó hó ll-én délután s; órakor fognak a helybeli róm, kalhl sírkertben levő, halul tas házban beszenteltetni és az ugyanolt levó családi sírboltban örök uyugalouira holyezteliii. Az engesztelő szentmise áldozat folyó hó IfVáu délelőtt lo órakor fog a helybeli szent Kerencreudiek plébánia templomában az Egek Urának bemutatlalni. Kelt | Nagykanizsán, 1906 április hó ll-én Retus Lajos, I Relus László sógorai Relus Kmiiía, Özv. Maár Lászlóné, Holus Anna férj. Merkly Antalué, [tolus Terka férj. Véher Károlyuó sógornői. Merkly Antal, Vébur Károly vótársai. Nyuli Gizella férj. dr. Fábián Zsigmondné, Nyuli Mariska uuokaliugai. Fábián Klek, Dr. F\'ábiáu Zsigmond unnkaöcsesei.
Gyászjelentést adott még ki a Nagykanizsai Takarékpénztár, melynek az elhunyt alelnöke és a Nagykanizsai Takarékpénztár által alapított Önsegélyző Szövetkezet, melynek az elhunyt elnöke volt.
i liter Jamaikai rum go kr. X csomag finom törmelék-tea 30 kr. Kapható a Drogériában Nagykanizsán.
VKCxYES.
— Megblihatd KfógykazelAa. I. avari etnei tictac] et titoli egyenek, klk éivagyliUnylan, felfuvudaiban, gyomorgorciOkbon ét rendette», .ben ttenvednek, a „Mo,l-f*l» ••IdiIta-por"
haituilata ilial rovi.) Lio nini va vltitanycrlk egetttégllkel. Kg» doliot ira 2 komna. StclkUldet n» punta «(invelici Moli A. gyógyiterett, c». ci kit udv. itili li C> filai Ueca, 1. Tuchlauben 9, — VMekl gyógyticriirak\'an haiirotottaii Moll-fele kciillmeny ke rendo at d gyirt jelvenyevel ei aliiritivaJ.
EGYLETEK.
(—) A nagykanizsai Irodalmi és Művészeti
Kör vasárnap délután tarlolta a szezon ulolsó felolvasó délutánját nagy és díszes közönség jelenlétéhen. Hofricbtcr Kmma művészi hcgcdüjátéka, Hinni euschein Vilmosné zongorajátéka, Kulcsár Gyula tanár gyönyörű, hangulatos felolvasása egyaránt nagy sikert aratott. A közönség egy sxép délután emlékével távozott.
(—) A nagykanizsai Sport-club vasárnap megalakult. Strasser Márton megnyíló beszéde után elfogadlak a felolvasóit alapszabályokat. A választások ercdniény1: Alelnök: Strasser Márton; választmányi tagok: Deák Péter, Schultz József, Hirschl Kde, Hróuyai Lajos, Füredi Rezső, Detilsch Jenő. Báron Krnó, Ritscher Harcol, Ats Árpád, Gerbiner Antal.
László József és Olenbeik Vilmos. Pélvábisztmányi tagok lettek: Klanper Miklós, Kölni Manó és lb>ck Héla. Felügyelő bizottsági tagok leltek: Iváocslos János, Gábor Ernő, Hoek Dezső és Keíner Héla.
IRODALOM.
* „Máa időkből.- Kohói elbeszélés. A Madách-lársaság koszorúzott pályaműve. Irta Fenyves Ferenc. Az Alheiiaeum kiadása.
Megjelenésével nem vert plgl hullámokat, tle hogy tehetség munkája azt elismerték Négyessy László és lioduár Zsigmntid egyetemi tanárok, a mű hivatalos bírálói. Egybehangzó ítéletük az volt: „Nem mesterkélt, szívbői jön. Egyszerűsége leszi széppé." Mi az öröm hangján isméielheljuk meg az elismerési, mert bennünket a sziv kötelékei kötnek az Íróhoz. Városunk szülöttének és kedves emlékű kiváló tehetségű tanítványunknak müve ez. melyben egy bájos lörökleány tragikuma köt le bennünket, akit egy magyar ifjúhoz való ártatlan szerelme viszi pusztulásba. Elmerengve a törökvilág zordságán egy félórai kedves időtöltést szerezhetünk e inú elolvasásával.
Nyilttór.
Ai e rov.t alatt Itö.lfttl, ikért ,,,... Tállal felelöa,! igei ». •terke.at6.tf
Vesebajoknál, a húgyhólyag baiilaliiialiial és köszvénynél,
n ezukros húgyárnál, az emcsxtéal és lélegzési szervek
ii 111111 ni ím 1
Llthion-íorrás
SALVATOR
űaá ilVtrral hm
1. C farri, U,M MíjdMilftl 1
Húgybajtó hatatni. KcllemcH lzfl. Vnameutca.
Könnyen cnninzthctő. Teljcnen tlazta. Állandó Oattzcieteia.
ÜlsA rangú gyógyvíz M
dlaetettkua Ital. Különöien oly egyéneknek ajAnlva, a kik ülÖ életmódjuk fátylán aranyere* bántat-makban, haal poiaga, málét vcir Ugatást tflnenfonyékben vagy húgyaaraa veae-homok H reackövek aíptödéieben Honvédnek.
Onroti tiiknelemények, gyÓgYtredméirrlkrál uolo biionylitok l tgyil\'b forrJsIíifiiok ingyen, bérmentve állnak rendel keiéire.
1. ,-.|.ii ¦ 1.. átvinyvlakereakadéaakban vagy a Halvalor-iurraa Igaagaldaiziail Bparje*
föniunkittri: tiiapar HéU.
Kéziratot nem ad vissza a szerkesztőség
Számos orvosi szakvélemény alapján kitűnő gyógyhatású
köszvény húüysavas lerakódások.
pmop-ás oelbetegségeknél. KüJMlegesség gyomorégés ellen.
Kiphalór.inrtoiirjró^^etl«)rfe<io tsátuányvb ktr»ikt>J«ai)cn.
1131 i\'it:; Igazgatóság Suskttí, Vasm.
ZALAI KÖZLÖNY
iyu6 a 1\'Kl LIS U.
t\'py (fvojiys7.fr
_ gyöngéden hashajtók. vórtuztilók I ártalmatlan, mint i> plltilál a
SZÉKSZORULÁS
neuatein-féle ERZSÉBET labdacsok. V, pilulák hasonló készítményeknél minden tekintetben feljebb becsnlendók, mentek minden ártalmas anyagoktól, az altesti szervek bajainál legjobb ered-ménynyel használtatván, in jóbb s mellette oly
" m _,_ m
legtöbb betegségek forrása ellen. cukroznit külsejük végett még gyermekek is szívesen veszik.
Kan Ili pilnlM tartalmain ilofin .\'W /il/t\'r. Kuu ttkrrcH, mely S tloboxt,
tehnt J\'-io pilulat í\'irt\'iini\'ir, mak 2 korona. 2.4Ö korona előlegen bekttíüt.pe mtilett egy tetttrVa bérmentve kfiltlettk-
Sitii ol \'"tísiixakíjktól különösen óvakodjunk. kérjünk határo-UVAS! /\',llh" nkustkin fülöp hashajtó labdacsait. valódi csak. hn minden doboz törvényileg bejegyzett védjegyünkkel piros fekete nyomtatásban „szent lipót" és „neustein fülöp gyógyszerész" aláírással van ellátva. a kereskedelmi törvényszékileg védeti csomagjaink alánosunkkal vannak ellátva.
NEUSTEIN FÜLÖP
.s/.eiit-l.ijjdihin* cimici! gyagyutrtara, BÉOö, I.. Plankengasae e. Kapható Nagyksrdoin: BELUS LAJOS és REIK GYULA gyógyszereiteknél,
Csak akkor valódiak, ha mindegyik doboz Moll A védjegyét és aláírását tünteti fel.
t/j a Mull a -téli- Seldltft-porok lailót gyógybatata * logmakacnldi gyomor- 4i l j tlteatbánlalmak, gyuniOigÓrci é* gyomoihév, lógzölt székrekedés, innjbanialom, +. vértotulás, aranyér éi a legl ¦ noibetegségek ellen, ¦ jele* li»»i nemek
í . évtltedck óla mindig nagyobb elterjedési wcnell, ~ Ara lepecsételt eredeti I \\
>. doboznak 2 kor.
h llaiiilNltÓM>í« (örvéiiylluix leuy li tvtni u, $
M OU;FE LE

MOLL
száj) panju,
¦ i
ciak akkor valódi ka1 »inJ«Kyik Uve8 muli. a. védjegyéi ituueti rei, .a. moh. j
,_ ,, , . , _ . fcliraiu onuiaiul von iáivá. A Moll-fé le sóa-borezeic \'*
nevezetesen mim fájdalomcsillapító be dörzs ölési szer köszvény, c«ut 4i a meg-
hlllés egyéb következményeinél lc^i^nicictciebh népszer. Egy ónozott eredeti üveg 1
Ér* t kor. 90 (itlér. A
¦3 fi
\' \' I. egli noma liti, legújabb módiier «cor Ifit késiilck gyermek et hölgy IZOppanl ¦ bőr * ]\' okszerQ ápolására gyermekek ¦ felnőttek részére. — Ara darabonként 40 fili. V Öt darab I kor. BO fili. \\:
Miivlen datali gyermek >f.i|p|..in Moll A. védjegyével v;in ell.itva. t\\
g\\ Faszé Ih Ül il isi
n moll a. gyógyszerész, cs. és kir. udvari szállító aitai. j
I \' Bécs, Tiielilaiiben \'.). sz. •**
*
J-^/ Vidéki megicnilclétck naponta postauianvél mellett teljed!lelnek. \' í
j«j a nikláraklíni ti-sst-k hnlározoiiiin ..moll a." nlnirásávul -| óh vétljt\'qjyfvrl idlaiint ki\'.s/iinn-nyfkih kérni, :*\\
linktár Nugykmiixsnn : Roaenfeld Arioíf fiat. *\\
LM Ú\\
I Hroj hlriieveM kéiirürtlo llorváiorwy.iiffltim.
L a zagoriai vasút müntéti (Zagráli-csáktornya.)
Vegyelemezve Prof. ür. Ludwig udv. lan.icsos állal IB04.
r 68 luk (eMin meleg íorrés, a ken fo,i| »nk Icliilmullialallan haléia van Ituin
jj és liUlot il,.-.uii.i, iiillal Wagtegak, gralUttAlQI ti etuiiittlreti óisialiuiodatuk,
H kóiívcny, neuralglku* liánialiiiak, ii.liti Uchlai Itba nul l>ujtik, bui- í» tilkui lieleg-
fn tegek. Idilli vcteliBjoK, hólyaghuiiit, goivclyki.r, ang\'dkui, úluűi és hlgady mérge-
3 réseknél stb. slli.
1 IVÓKÚRA, garat, gége, mell, tnlj, gyumur- é* l.elliujuknnl, aianyérnél, »ll>.
g >—~~0fo Villanyosság. — Massage. ffl^---,
g Ijélllitézil nnniíni kiiyiliaail. Hiirl tlntulii. Hléiitlz korák zakaiiifal Kulii 8 tiarlit. i|úz •)¦> ál ijltti.
Idény tarlaui rnnjut 1-iül nktóttrr l-ig. — l\'"n nagy park, lerjeUclincs Ültetvények,\' tzép \'..i:.n.., il ¦ .i\'.. Ailamló renckar, a ¦¦ ,;¦ : ; kii. OjpeiaUj lagjalhól. Zene- é» idnceiiílyck |tb, A vaiaiid-lujillcai allunitaon na|ioitla lénaikoctl varja n vendégekéi.
Kalön fugntok ll rendelkezésié Állanak, de eiek mlaaltiiata etübb a (üí.lii fntítii-ségnél uiegicnilulciidU,
\' i tudakozódniuket a fUrdüurvos dk. L0KGH1K0 A. ed.
ajajjr- Prospektusokat és broachurákat ingyen é» bérmentve kOld. "W»
FÜRDŐ IGAZGATÓSÁG.
ím- Újdonság 1 \'aaa COOK i JOHNSON\'S
} amerkal szab. Tyuktz.mi.yll ii
a itgjabb ^a biztoiabb sut Kunuo faauaiai, azonnal lajdalomcalllapltá Kapliató *í oi/irák roaujar inonnrclila Dijuj gyü^límiliiu
I\'arabja horilékb.m \'?0 f, 6 darab dubruhan I KOruna l\'oslán ÜO flllírrel IOln>. — Főiastar Mn^vururszig réisére iói\'úk Jólisf uynu> -ni- i IjudapDIt. V] Király uicn 18 Hü/|Kin\'i laki.u Ausztria h^gyiroraiAg léi/ere ,2UM SAMARITER\' Qrao
Hirdetések
bácsi lapok,
lovtbU ni twa III- il billeldi ijiáflsk rdnÁt. a
IcHuk.i.l.tiaa c.tkO.ll
rudolf mosse.
Aml..iK\'cii-l\'ii|.f.iili..n WIEN, /. Ili,, lillinllll, :
oli jn|l
megfojt ez az átkozott ktfhttgés !
Knhü^és, rek^dtHOg is
i\'Iit. .ill a-oil ... rlhii
g>or» éa blzioa Iiiiu»u»I.
Eljeiil
MOFMöllpSZllllíll
az étvágyat nem rontják es klturiö izijek. doboza I kor es 2 kor. hóbadoboz SO fillér.
Fő- él stelkuMM rnklUr:
..NÁDOR\' GYÓGYSZERTÁR
BodápMl, VI.. Váci-koriit 17
egger mellpasztilla
HilíMl illl.i. lübkkhiiut-
Kapható Nagykanizsán: BelüB Lajos, Práger Béla, Reik Gyula és Csáktornyán: Pető Janó gyógyszertárakban.
Nyomatott Ifj. Wajdits József könyvnyomdájában Najfykanizsán.
0841
111\',\'. Ai\'llll.l: |4,
NESTLE
gyermeklisztje
ZALAI KCUOSV
i erjeszsegas brjpiiliripii
RaiWMIAml ingen kúU
Wien l.,Biberstra558l1.
FELHÍVÁS.
Falhívjuk a
31-os manyar lilztlic-imiitr
tulajdonotokat, hogy ciimOkat it ai Általuk bírt rntnnytaAga. volOnh, MjAt érdekükben tQfgűaan kötőin i izivotkodjtnek.
Kfli-eikedslmi ii Ipirbank Rsmónytársulit
_ NncykniilsMiVn.
Jó étvágy! Könnyű emésztéfl! Szabályos anyagcsere.
• lesli jóóreéstiBk alapjai, t eicket mindenki men-Bícrezheli a Rohkichi templom-forrás (mini vegyiteket bor, cognac is gyümölcslék-hez) vaKV Rohilaehi Styria-forrAa (tokkal erotebb, csak magánosan) hasznalata álul
Nagybani rak Iá; Magyaromat; réiiíro
KOFFMANM JÓZSEF-nél
Budapeil, nilhoiy-mci
lm; szám im.i; vhló.
Árverési hirdetmény.
Aluliról! bírósági végrehajtó az 18H!. évi LX. t.-c. 102. fj-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a letenyei kir. járásbíróságnak 1906. évi V. 7/1. számú végzése következtében Zakál Gyula lotenyci lakos ügyvéd által képviselt Tóth Károly és Tóth Magdolna várföldi lakÓHok javára, Tóth László és neje Szabó Verona várfőldi lakósok ellen 78 kor. 40 HU. s jár. erejéig 1 !H)(i. évi március hó 27-én foganatosított kielégítési végrehajtás utján lefoglalt és 1 koronára becsült következő ingóságok, u. m : szobabútor, trágya, szalma, zsupp, pálinkafőző kazán, hordók, hombár, permetező, zab, káposztás-kád, üsző, tehén, kél borjú, szekér és egy szelelő-rosta nyilvános árveréseu eladatnak.
Mely árverésnek a letenyei kir. járásbíróság l!)06. évi V, T/j. számn végzése folytán 78 kor. 45 MII tókukövetelés és eddig összesen 103 kor. ¦i.\'i fillérben bíróilag már megállapított költségek erejéig, Várföldön végrehajtást szenvedettek lakásáu a helyszínén leendő eszközlésére xgo6. évi április hó 27-ik napjának délelőtti 10 órája határidőül kitözetik és ahhoz a venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok az 1*81. évi LX. t.-c. 107. és 108. §-ai értelmében készpénzfizetés mellett, a legtöbbet ígérőnek, szükség esetén becsárou alul is elfognak adatni.
Amennyiben ax elirveretendó ingóságokat mások is le- és fellllfoglaltatták és azokra kiolégitési jogot nyertok volna, esen árverés az 1881. évi LX. t.-c. 180. g-a értelmében etek javára is elrendeltetik. Kelt Letenye, líiOfi. évi április hó 10. napján.
Schmidt János.
kir. bir. végrehajtó.
TOROK A SZERENCSE KOVÁCSA!
FtlQlfflUlhatatlan " * «»ly bintMttinU,,k k-lm ROvid -.1* alatt aj
I.I ¦""""¦""»"»,»" millió koronánál 10bb nyereményt flzettnnk ki iiBgyrabei\'*0ll vevoiok-nok; ezek koiolt a két legnagyobb nyereményt, !
kitllír I nagy jutalmai, t
pedig:
kor unas főnyereményt,
* Ugninoli 4.QO OOO k,r,«4« KtlltiMijt,
továbbit 5 i 100,000, 3 á 90.000, 2 á 80.000, 3 i 7O.O0O, 3 á
??\'J2X?a im ,*woo» 4000Ó, aoooo. áaooo «o.ooo
la.tlUII as tszekon kivűl sziímlalíin. 10,000, S.OOO, 1,000, 2.000
éa egyáb nagy iiyeriimóiiyi.
Ennélfogva ajánljuk, bogy a legközelebb kezdődé, a vegyen részi és rendeljen nálunk egy szereiicsesorsjegyet. A most kotdodö 18-ik uj magyar oszüílysorslátékbau
(00 koronás világ legesélydutabb osztályecrsjálékában
126,000 sorsjegyre 62.500 pénznyeremény Jut
éa oaszesen 16 millió 487.000 korona baulmu összeget Kreolnak ki.
Rendelje meg a neve mellett
Sok pani néppé varázMlja az Malati Tala* afegicpi a feri a faleugét vagy ti auioay ai yrAt a néve melliti niio turt|eay «egvitafs Aliai tgy fbayertménv-nyH A vAletlta aagy uerapet .Attilli at életbeni
szerencseszámot ! m. fWM*
aagy „yercntuiy |ut :
.lil " : Adtl AdollT, Af-DOS
Aioli. A-oit Aioalon, Antilla Aladár. Anna Alberl, A i.ilclla
ábrád, Apollonia aiais í ,im. Araoka íe.\'. Ambroa, Berla Aoarás, Blanka Anlal, Borblla Arnold, Borlaka
Ulti
20(1,
211110
Arpld. Bolti Arte»
inni IMI Hill 87181 , W<»
bur, Bella \' Mw Aortl, BrliUU noe Amia Citili.. suoe
Blllll, Cornelia Kl.la
li.illnl. Udra WOU limili. OiiiUn limili BOIa. Cecilia Hi liti l.ii.i\'H
Borali. Bua Daniel. fi insilili liióia Dirti, Eva i«KI> Dine». Eventi ani
106999 123501 I28S09
i);:t.i0. Bnslbel Udo. Boiler IH !.. Elei lMotalr, rilra Ciati, l\'i iinclskii Endra, Trida Erad. Genoveva, l\'ci une Serlrod l\'rliyes.(lai,r ella l\'illop, Cliella Gábor. Hedvig
Sliplr. lati» BartatT, learlatt Alia, Hermina •laitiv, liil.la ByiriT, Ibolyka llynia. Inaila Benrlk. Ueaa Heroaan. lima ¦ml. Ilka lime. Irla ilioh. Ima, Imre. Iiabella látván, lanka llldor, lolianna
\'un
9HB8 ll\'-.\'l 2U4HO 22082
2125.2 aiata
l\'i\'.ni\'i
.Will 80170 8811H 88178 II.!.,
Mew
111112
11.MI
bwi»
10I9H
li: l\'ali 123j\'W il! l\'I\'! I2U.-.1U I\'M .11
ule ma
11! UH. f».~l 2U1K1 212.11 11201
Irla, lolla ,
l.lk ab. 10,11 ¦ Ianni Inditi lene, tnllika lOiiet, Kaiolln K.il ii.in. Mieli 88871 Kni.ily, llalalln Illa n
lornel. Rina ii.nn
Erlelot, Klotlll mi^o
Laloe, Ioraoltl anim
Unto, Ktinllna un!-\'\'\'
Loo (anlcnada noia Moli, ladra urino, l. ulto Man,). Leonia larkoa. Lidie
Mai lo \' Lina BUIyai, Indmlllaiai-vk libai,, Lnlia iJi\'oi, aiuta, laidoloa 12 lotti Stasi. Salvili l.\'.f.U ¦Or, Salili ilil\'l,\' Hindnr, Dirla \'.ni Orbili, mirili! Hill
Oaiklr. Ialiti tini
IH2i« 81719 Wklll 90870 101039
Olii. Isllnli Oddo, Narcilai
Pai, lesili Mei Olia Piala, Pania llielnid, Pelaiie «;i ¦Ani Fiiihiii a.\'n.i ¦idoli. Plroaka 87»Il BalaiaoD. lU\'iiiiiii tliil\'il Baino, ll.a- :i a 3H2I1 Stador. Hot Ola IP \'I Simon, Siri 83101 Tarale. Sarolll Mia Ttbor. Su ; .ua
1..IBI\', Hltll\' 1
Tlv.i\'l n Torli TOblae. Teroa Veadel. Valérla I Vlklor. Veroalka t Vlltut. Vlkldrtal o\'-ii Vlaei, Vilma limia Zollili lidia 121021
20111
eniis\'i
312011 81217 2W.70
02773 l.\'i ,"l 123*111
LoSnagVCÖb ny romony osati
1.000.00U KORONA.;
továbbá i jutalom 600.000, i nyeremény 100.000, 1 á 300,000, 9 á 100.000, 9 á 90.000, 2 á 80.000, \'2 á 70.000, 9 á 60.000, I á ÜO.OOO, a á 40.000, 3 A 30.000, G á \'\',\',.111111, \' a 20.000, 18 á 15.000, II á 10.000 korona és még sok egyéb nyeremény. Az I. osztályú sorsjegyek tervszerű árai:
V. eredeti wijilj Irt 76 K 1.50; V. eradatl lonjeiy frt I.EO vagy 3 korona;
V, . ., , 3.— . .6.-; \'/.,..- ... . . | . 12 „
A sorsjegyekel utánvéttel vagy az ősszeg elSzetea beküldése oflenében küblink. Hivatalos tervezet dytalauul. Megrendeléseket eredeti sorsjegyekre kérUnk azonnal, de legkésőbb
folyó évi április hé 22-ig
hozzánk bizalommal beküldeni, miután fenti szerencseszámok gyorsan elfogynak.
TOROK ü. Ls
wi&nV&port. baiekhám, BUDAPESTEM nJíit°iSS^y
Hazaink legnagyobb o a z t á I y • o r a J á 1 é k - 0 at I e t a.
FSirudank o.illlrior.jdték.O.letel:
Központ: Teréz-kSrul 46/a. I fiók: Váoi-kSrut 4/a, II. Ilók: Múzeum-körtet ll/a.
S A Liniment. Capsíci comp.,
• iMis;ir-il;iKtf([>) fi\'i\'ii;ti u
X i--"1\' rllel.-crl lll.il\'. tl raj
2 J.|.,u.(iillaril? LtdiaratMaaul T huioali haiitairbaiiaiarliVaW-
S aki. - » m«tT B>iod*o grig y-ti^ljj aeertirtaa iaphattj.
IíTaI í-?Jj"|i;r» \'í?
5435356?
zalai k Ö z l l< S t
1906. Al\'llii.is i.,
Tavaszi idéuyre!
WkW NÖI DIVAT RUHA KELMÉK. ~m divat selvdjek. ¦¦¦ divat különlegességek
TM4tU< FELÖLTŐK.
Legnagyobb választékban érkeztek. — Legszolidabb árak.
KONDOR ÖDÖN Üll/ATARUHAZA
nagykanizsa, fő-ut, „korona" kávéház mellett.
18g8 <st« forarnlctmban.
¦í berber-féle ¦»
$vósv Kútrúnv s/appan,
>mr it*M«>i«k irtai .1**11-., Bar*?« «¦."** Mini*— Mefss Nhwral tJInlmuta«
* mindennemű börkutoitck
BERÉNY JÓZSEF És FIA
ékszerész
.o ¦<,-»! ta-,,.1,,, „,b.itM4>i^-l\'h><<HUIrkT
,....f..lai imwmn ¦ •ifemaft. Klnlt hí.h-1.
•»¦tt- . ti irl,,,, i»; . - 1
henser-féle vatriiny-aténs/appan.
-uniti i .. villi
uorgor-féle gtycrftn-k&tránysznppan
Bt* lliwrta tarUlouiWé) M tmtíf "
Mi.ii »\'1*1* kUtlI Ml M»oS «»ImininH kmuUUttk
• • > ki. , .
berger-félo borax-szappan.
hin»*..», uhlltt. m«t>l«. ml !••>•*•• #e o«»*b b«r-
lm J dh a
*r.i ulHdM (*)..•!. YOÉUMr kui»ll*U w . A tiuiu.nii baLlneotU*
^te*0" sajátjmúhely.
lravavi idíll/\' b*j*1 keeiitmeoyem minden-
nap.y raktír g\'"*""" gyémántokkal
I gsh 1 " - "n és síines kövekben. |
nagy raktárftj^ 4^ nagy raktár flnom
Eladás részletfizetés mellett iel
JarlULaak aj Baakak n"**" kéailttetaek
^•im/ínmuiil at »Arial a-tiaajhlMlltAaoai im....
: O. M«ll * Comp, WUu I„ Mil.u, »1, .".I, ¦¦Plill^rt HMU.I T...U J.u.l |..».wrUfá, ¦.ll.p.ai, Uir.lj.^., |W«V« *¦ ..(.., i... i .¦ ».
UlMluhalWWMtff lll.ll ... (j....ti.i »C.i>.
Unklar Nagjktniiain: Prager Béla gjógysiertiri, ulimlot Mag,aror.it» Ubb gyógytárában.
Hfl lillHlTltHL
iiihmlanüsuk.
csak szolid gyárt minyt veBtnek _
csodálatos olcsón
kari kasper,
Innsbruck Nr. 8/66.
posztó kivileli házából.
I k II tilt. wétei Huta gyapjú nadrág luliel.
8 méter angol mlntáiott, nagyon tartós Otíony-uovct. j aierer elienhetlen miU gyapjú CrcpC\'Cheriol. 3 méter nagyon el égin t kammgarn iiovet, atcaal e» tánalgail öltönyöknek. 3 méter újdonság-tto vet a legújabb minták ti sslnek-ben minden t¦ lt ski *, K.-.-I.-i. ...in(,.Uul.l,u.,.,i, ,.
|0
II . -
it
SZŐLŐVESSZŐ I
a világbíró.
„DELAWARE
adja a legjobb bort I Oltani, permetezni nem kell!
A szóiésiet kinoíe I a phyloaerának ellent 411II
leírását es árjegyiéket ingyen kqldqnk bárkinek 1
Sarolöoltwányok mérsékelt áron kaphatók 1
Nagymennyiséga sima és gyökeres Delaware vessző eladás I
cini: szigyártó ós takáts
szAlötelep tulajdonosok. Telep: ALSÓ-SEOESD. — KOiponri iroda: FELSŐ SEGESD Somogymegye.
oly pompás iiq és konnyen eraésitbetft, mini t
CERES-ETEL-ZSÍRRAL
(kókuaxdiókbrjl)
BQtÖtl tészta, nincs máa!
Schicht György
„Ceres" Upsaermüvek oaxtálya Aussig- E. in.
FIGYELEM!
Megbízható legjobb minőségű hírneves valódi ezepességi
lenvászon és
minden nagyobb Üzletben kapható, a késmárki gyér bejegyzett védjegye
Káamárkl gyártmány caak az
HAZAI IPAR!
mai, aian vádjagysval van átlátva.
Dankbarkeit
imjiium an«. Mrs aal ttfralM allia
Caaita- and (.aliKldtuKa Ktt,»«..,*.
»« «MiB Cckti euro) (im nalaaka. clUktfl ¦n» n\'eUriidK« «jlurpretuO »*» (ihm I.iüj. Minion iiittn tiliril ttuiW. ^
Bs—tarll. Uhllmrl 1. «raM M tatlAa».
HIRDETÉSEK FE LM É TE TM EK E LáP Kl ADÓN IVA TALÍBAK.
1906. APBII.IS 14.
ZALAI KÖZLÖNY
LIPIK (Szlavóniában.)
Vasút-, poala- éa távírda állomás. Elaörangu fUrdőhely.
Egyetlen jódtartalmú alhalikua Kéwviz (64\' 0.) Európában.
Páratlan gyógyhatású a tápcsatorna és a vizeletí utak összes burutos megbetegedései, hugysavas áttétel, köszvény, caúz- és ischiás görvély, angolkór és az összes vérbetegségek ellen. Ivókúra. Hévvizes fürdők. Vizgyógyintézol. Inhala-toriuui.
A fürdőhelyen tíz kiváló orvos működik Kívánatra prospektussal és bővebb értesítéssel szolgál
A fOrdóigazgatósáq.
i pesti msat
A Puli N.plo 1.,.. ¦...„»! .,ll,l,i,„i„„k io.ouu , „„.„ 4„|U1 , Liiij^
SSSSfí? lr°J*\',"° WlSSSSfiS\' ÍV""" ««>6. ««»..•• Sna r,„„.i,„
mul.llik b. . I\'c.ll N.pld .Wfi..ldlnek. V.l.m.™^ e.,«,ínr-.,i,i,b, „„ . mM„. t,.,,. pl.co.1. N.l.k ee4hh. .lük.Hüb. ínek...bb dl.naunwu, ».» I,„ j.|„lrt «„*\'s íp.ul
Napló ea S albieo.li ajándékul adja .......* \' 8 *
A Puli Neplí Idei .jkndak. » 19u6. «.l ka.ácon,! album. ... r„. Meinl » P..I1
Napló dl..munkel i, ,«.......,,,,..luk Mag r„g felelni mklk elbai, I., bog. Uilllu,. tt„rt„|
l.l-U fegja mulnl > megélőid t.l kiad,......¦.,k,,. Minden ...i.:ij< kulónb ., allatáéi
pedig eaok Iá elöiB kflietck ll egytöl-egylg temek di„müvek volt»k. — A Pe.ll Napló
,k ... elfiio km idei ajéodékkőnrve
Rákóczi Album
örtenelem kutat balban gyökerei.} irodalmi éi muvíuetl - nkXY k™ hőiéit^ ünnepnapjait tt tag el mai hélköinapjeJl.
laii. v-.ii tudományos, ciak a dliununka len. Umerletul fogjt
liío törekvéseit, lobogó indulatait, melységei heagulataii/ &&»Í&r5~üJiúfií^. írok fogják megírni a nagy itahadságharc eleven krónikájái. É» meg fog uólalnj ebben i kó1t6«ete is ind mimikája. A dalnokot ét a tárogatóit íi lamulgba Ideulk, ujw, hogy kápben, rajiban abreiolja ail a
egykorit ei
kötetben
S a kepiSmuvemtet l> non tic gei höakort.
Nagyiiabkiu íeitméuyek, eltörangu llluitraefúk, kiváló mctterek atkotiiai ditaitik majd e müvei. S a miilapokon kivül a lokuorosltó mdveiiel egea* tor tobb
¦linnyomáau képben
fog remekelni. E disici tartalomból méltú len a keret. Ifeköteitt a magyar IparmüveiMt eli rangú meiterira biuuk. Hadd feleljen mag a remekmű nemei tartalminak n kulid megjelenéit I*.
Eit at uj piiatlan dlnll ajándtkot megkapja karácsonyra a Peill Napló illaadó •lönietöln kUOl
minden uj előfizető ¦¦«
" at t %t
akf mostantól keidve egy evie megiiakllii nelkal a Peiti Naplóra elSfuel, illetve, ekf keracaonyfg lagatibh egy filavi dijat heniettti ét egy további félévi elBnieléire magit kötelest Ai eldfiirtéi fel- éi negyed e ven kint, töt havonta U eukóiothelo ¦ kívánatra kálón érloalUal küld e módotalokra vonaikoiólag a
I PESTI IAPL0 kiadóhivatala, Isiit, Andráaay-ut 27.
Előfizetési ár: I évre 28 kor, fél évre 14 kor., negyed évre 7 kor., egy hóra a kor., 40 fillér. — Mutatványszámot szívesen küldünk.
PÁLYÁZAJ.
A nagykanizsai ízr. hitközségnél üresedésbe jött
pénztárosi áUásía
pályázat hirdettetik.
Év! fizetése ím)u (hatszáz) korona. A pénztáros hivatalos órái naponként d. e. \'.\' — 12-ig szombat és ünnepnapok kivételével
Pályázati kérvények u hitközségi eláljáróaighoi f. hó a5ig nyújtandók be
Az állás mielőbb elfoglalandó s ugyanakkor 4000 kor. biitoaiték teendő le.
Bóvebb felvilágosítás nyerhető az izr. hitközség titkári bírálatában.
Nagykanizsa, 190b. április hó 8-án.
4% hitközaégi elólJéPdaAg.
## # ##
(Filiíaa|yiririzá|ii)
Az egyedüli í^mt-rt bzéas&vdas vas forrás. Legtöbb vasat tartalmazó ivóforrás belső használatra. Szezon: május IS*töl axeptember 30 iq
FelQliTJulliatatltui vtirszegédtshg, népkör, oói bajok, hálgeriob- éa idegbajok, bénulia ellen, A bt zen védett betegaég éa erím ii)imkáa&ig 11 triTi. KiirdAorrosok : I) r. R b o r e r Aladár hív. fOrdóorvoe éa Dr. Stern .1. Utazás Kéctból •< óra. éazakról Oderbergen át onnan 6 óra, iI.\'IitM Budapesten ál innen szintén b óra ÍSziiámóI falragaszok miuden nagyobli vasúti állumAson ranoak kiftiggeuztve. KímerilA felvilágosítás és prMpeklni tilazás, lakás, árkedvezményről u oIbó és utóazezonbao stb. ad a KinUigazgatófág Szliács, (Zóljommefíje.)
Egyedüli íyarosFVitz Schulrjur ri liptíetsEsei
ZALAI KÖZLÖNY
i90o. április u.
(glóbus -
V riszrirókiyonar
A REKLÁM ||
Állandó, éatacei ü ói Ojíjea rekláuioxás Bindea gyári, kereskedelmi, ipari vállalatnak, Daletaek a lelke, rugója, aa éMelŐ eleme.
hogjaa,, hol *a mikor hirdethető a leg-¦ikereaebben, legjobban ás legolcsóbban, meg-todbató » \'^^cr^TCCccc^co^ccc^^
Általános Tudósilo
1.1. .l.t.-.-l OBSl4lr4i.il
tilljdodoi LEOPOLD GYULA utrteuti
BUDAPEST VII., Erztabat kőrút 54,
ahol kiváló atikérlelemmel, odaadó lelkiiamere-teeaéngel, pontossággal éa olceón earkoiolnek hirdetéseket éa reklámokat aa oestea budapesti, vidéki éa k&ltöldl lapokban éa naptérakhan.
jul_
KSIteégvetések éa » tervezetek ingyen t |
rolűlmulnatallam omni«mqct.diafihoitia>.mihwuiban sitnvedok síimáu i-kaphatójyóo^szerlárams arogymakoan,^
Kisérleli <
kra fél dobozok i 1 Korona.sS
Imdelkreésir állnak a NERUDANAkDORkÁL réle >M k fajklárbanBoQAPtsT.lvKóSSUlhlajosulcza7sz. ..gj
A legjobb alpeai lejei tartalmassá.
ti
a
kapható;
• Védjegy: ,, Horgony l\' %
A Llniment. Gapsici comp.f i ur|ii]r-Piii-Lxpe.ler pilllka
•\\\'.y rvyji\'iiiiim bizonyult hásisser, mely már több mint 30 év óta legjobb fájdslom-¦ il!.i|,,i,. szernek bizonyult kőirvésynél, c sutnál éa mtrjhy léseknél bodöriaóléa-kóppen baszni! ve. m
r\'lgjrlmrr.lc.tr«. Silány hamisítványok miatt 1» vasi rutakor óvatosak legyünk és csal olyan üveget fogadjunk el. a moly a „Horf;oay"TÓdjpgy)!yöl ós a fllcMsr cz/g-ij\'HJii*ftél ellátott dobozba van magol ve. Ara üvegekben 80 llller, 1 kor. 40 f. ós 2 korona éa úyasólváo minden gyógyszertárban kapható. — főraktár: Törik Jú/.nf gyógjueréexiiél, Burlapeatun.
• lilrhir-r |yóa/ysiertAra
U „Araii; oro,<Uuho«u, prágában, UtMketkawaii* t ata. atleésaaepl tiiikáldéi.
ismert ható"s különlegesség kövérek részére. — Csomagja 2 korona. Megrendelhető Török Jri ztef gyógyszerésznél Blldipatt, Király utca 12\'
Hooh János imakönvve 1 forint 20 krtol 10 forintig.
T. GZ.
NAGYKANIZSA, igoO. április hó.
Vagyok bútor legalkalmasabb
tJtlDEX TARSTAKKAL
tiúseii felszerelt uzlolcmet kis ven Ügyeimébe ajánlani.
liaktnreim\'ni képet könyvek ÓS Ifjúsági Iratok minden nem éa kor szamára ajándék és diaiművek, pompán kötesd Imakönyvek, emlékkönyvek, dleilevélpaplrok, írószerek, tárcza- éa fsll-naplárak, társas-játékok, legújabb hangjegyek, nagy
választékban tol álhatók, A Iw.ai irodaion) gyöngyein kivul s német irodalom keresett műveit is beszereztem, ugy, hogy minden tekintetben módoi nyújtok beesőt igényeinek kielégítésére, Ki alktlommal ulves figyelmébe ajánlom
HSHSSZERKERESHEDÉSEMET
a hol különösen n tami|.> ifjúság számára szolgálhatok hasznos es maradandó becsű ajándékokkal. Zenélő müveket ét mechanikai hangezerekei, melyik díszes ajándékokai képeznek, szintén raktárin lattok s esetleg részletfizetésre ia szívesen átengedem. Továbbá legyen szabad több uj betüfajból dúsan felszerelt
IÖITVIT0HBÁH1T
becses figyelmébe ajánlani. Névjegyeket, eskslósl és báli meghívókat Izléasten és jutányos árakért készítek el.
Üzletemet szíves jóakaratába ajánlva vagyok
mély tisztelettel
ifj. wajdits józsef
könyv-, papír-, zenemű- és hangszerkercskeJó.
Teljossn foleserelt muatorbeijadU luen finom klvitslben, kllUnö banirB-Hl, vonóval és sarbitto tokkal CSAK tO FUT.
Újdonság!
A hol zongora ninosen. 8 gyönyört! zenét hallgatni és tánczolni szeretnek, ott nélkfilözhetlen a
„MIGNON"
szalon zenélő mii. mely a leghosszabb operákat, tánoz-zenét stb. hangjegyről játszik.
tásc-nét magiakltát nahü logátalja.
Ára 2B éa 39 forint. Vlliiil likuk nagyon fontai.
. Pallaa nagy Leiikona Ili kötetben félbőrkötésben ára 96 In., részletfizetésre ia megkaphatö.
NAGYKANIZSA, 1906.
Negyvenötödik évfolyam, 16. azám.
ápi\'ilia 21.
ZALAI KÖZLÖNY
in Villanj! Henrik
1 , .1- I,..- fi -1 . . ¦
írj. w-jdii- jók
.¦ r.
Megjelenik minden szombaton
EIoAiatáii árak: Egéftl cvie 10 korona, téjéyt« r> korom, ncgyolévre 1 korona 50 f. Egytt itám ára 20 f. 1
A magánvállalkozás csökkenése. >mm^J*,aai?[ voln"-
w / A hitelszervezet iitiijtlm-m kizárólag a. rész-
Néhány évtizoddel ezelőtt Magvnrorszá-I vónylársasáiíí formát ultöite magára, a nngy-gon a pénz. tűim mondani szokták, az utcán I ipar BZÍntén a részvénytársaságuk kesébe hu ve rt> te mégis aránylag kevese vállalkoztak , került és csak a kisipar és a kereskedés reá. hogy lehajoljanak ér.e. Az ország gaz- n.aradi fönn a magánvállalkozás részére. A dagsága természeti javakban és a vállalko- verseny erősen kifejlődött, sót imitl-nmoii zásban a versenynek tn&jdneiTi teljes hiánya: elfajult. Szokássá váll, hogy a tekintélyes ezek a tényezők adlak jelleget gazdaság!1 magánvállalatok, ha bizonyos fejlődési fokot eletünknek. A magyar ember üzlettel nem elértek, részvénytáraságokká alakullak. — foglalkozott, akik tehát minden verseny társ I Ugyanezt a módot választoltak akkor is, ha nélkül azleti foglalkozásra adták magokat, értékesítésük szüksége merült fól. Igy történt, minden nagyobb fáradság nélkül szedhették hogy noha mindi ti reális üzlet ma is biztos vállalkozásuk dus gyümölcseit, A viszonyuk kenyeret nyújt a vállalkozónak, a magán-azulán mihamar megváltoztak. 18tf7. óla1 vállalkozás mégis jelentékenyen megcsappant, ipar és kereskedelem hatalmas lendületei Kz a jelenség már nem » külföldi befolyás vettek anélkül, hogy azok a társadalmi osz- következménye, haiu-m speciális mitgynr álto-lályok, amelyek az állam politikai vezetései poi. amelynek okait a sflját viszonyainkban kezükben tartották, az ipari és kereskedelmi kell keresnünk.
vállalatokban közvetlenül részt vettek volna. K/.ek az okok főleg két pontban osopor-Ideuen tőkék és idegen vállalkozók Özönlöttek io>íthatók. 1. a/. eléO* a részvénytársasági az országba és idebent is az alsóbb társa-, formának aránytalan nagy térhódítása: 2 a
dalmi rétegekből fejlődött ki egy népes osz tály. amely mindig fokozódó élelmességei fejteit ki és az ország ipari és kereskedelmi igényeit ellátta anélkül, hogy egészséges kereskedői középosztállyá tudott volna kifejlődni
második a tőkének és pedig a kisebb lökének és az önálló vállalkozásra hivatottaknak bátor-tahi nsága.
Mondanunk s<m kell. hogy a fejlődésnek ez az iránya egészségtélen. Ahol a közgazdasági elet tényezői kellő egyensúlyban vannak.
Hitelviszonyaink kifejlődése is e.«tak ezen.ahol lök c bőség uralkodik, olt a magáit vállal legutóbbi, aránylag rövid idő alatt ment j kozás mindig élénk és mozgékonysága révén végbe. Tegnap még kizárólag a magánuzsora sikerrel veszi föl a versenyt a nagy tőke foglalkozott a kölosönadással. Ma már takarék- nehézkesebb formáival szemben Nálunk mind pénztárak alakultak és hihetetlen gyors fej- ennek nyoma sittes. A kisipar tengődik, a lödésuek indultak. A magyar gazdasági életre nagyipar részvénytársaságok kezeiben van; a nyugati külföld mihamar rányomta a saját középipar nincs.
bélyegét é.s közgazdasági életünk modern A részvénytársasági forma túltengése mederbe terelődött anélkül, hogy a fejlődésnek valóban gondolkodóba ejthet mindenkit A
Szerkeaitoaig: Nagykaniiaa, Sugar-ut 0. »tám. Kiadóhivatal éa nyomda: Nagykanlita, IfJ. Wajdila Jóxaefnil D-ák-tér I. aiám. ij Hlrdaléaak dijiiabaa tltrlfll, Nyilttér aoronkint 40 f.
részvénytársaság a kupituliaatió eszménye. Tőkei gyűjt össze, semmi mást. mim lókét és pedig oly nagy aranyukban, amely a magán versenyt kizárni látszik. Hozzájárul még ehhez, hogy a*knpitalisalódásuak tulajdon-képen nincs is löjele határu, meri a részvénytársaságok hovatovább ringekbe, kartellekbe, sót trüstókbe kapcsolódnak össze s a kis tőke boldogulását egyszerűen lehetetlenné teszik. Nálunk elnyomtak a magánvállalkozást, még mielőtt az valójában kifejlődhetett volna.
Kz a túltengés nem egészséges állapot és szoptoru dulog, de azt merjük álliluni. hogy a fonnebb említett második: ok méltán több aggodalmat szülhet. Krtjük alatta a magánvállalkozásnak nálunk észlelhető és ugyláiszik mindinkább növekvő elbátortalanodását, amely mar lassan valóságos dcinoralízációba meg-át. Könnyebben vigasztalódhatnánk, ha verne abban nyilatkozhatnék meg, amit leptea-nyo-uion tapaszlaluiiK, hogy t. i. tökeit náliuK mindenki csak ingatlanba, vagy értékpapírba igyekszik elhelyezni, de azt kell látnunk, hogy i az önálló vállalkozástól még uzuk is iáznak, akik munkaképességüknél es készüliségükm I [fogva erre egyenesen hivatva volnának. Sót a mindennapos jelenségek köze tartozik, hugv ilyenek virágzó válJalaiokbol tökeiket kivonja* ús papirha vagy ingatlanba fektetik pusztán azért, hogy az kockázatnak tovább kitéve ne legyen és sokszor azen. hogy magukat a fokozottabb munkától megkíméljék.
Külföldön azt látjuk, hogy a részvénytársaságok minden elhatalmasodása mellett is a magánvállalkozása legszebben gyümölcsözik. Nálunk már a virágzás korában elhanyui vintgüit és föladja a versenyt, mielőtt annak
TARCA.
Az album.
Irta 08EH0V ANTAL.
Kratierov címzetes tanácsos fülé fordult a hivatalnokuk közbizalma s igy akarva-ncm akarva, neki kellett elvállalnia azt a feladatot, hogy Zmiehov kormánytanácsost jubileuma alkalmával üdvözölje. Mikor Ziroiohov hivatali szobájába lépett, az össze-fíyOlU\'k hangos ovációval fogadták a eléje lépett Kratjerov s kissé akadozva ipy Üdvözölte Ól:
— Mohóságon uram ! Szeretett főnökünk! Nekem lutott az a kedves feladat, hogy barátaim, hivatalnok-társaim nevében mohóságodat husznuöl éves szolgálati jubileuma alkalmából üdvözöljem. A mi tiszteletünk és ragaszkodásuuk mélységének ccsolelésére nagyon 87«Qgék ós ¦ íjuteI-¦iifk az én szavaim, de annál "agyobb az a szeretet, melyet méltóságod iránt kivétel "élkül miudnyáian táplálunk. Hogy eme szeretetünknek és ragaszkodásunknak külsőleg is kifejezést adjunk, fogadja méltóságunk ez albumot alattvalóinak arcképével ós kérjük, hogy tartson meg bennünket ezután is, mint eddig szíves jóindulatában, mint ahogy mi nem ¦¦\'¦\'Hnink nin: méltóságodat tisztelni és szeretni utolsó leheletünkig. Adjou az ég Önnek hosszú életet és szerencse, boldogság kísérje minden lépését!
Az Ünnepeltet annyira meghatotta a váratlan \'Kmeplés, hogy nem rejthette el azt a pár kónyet, amelyet lopva morzsolt szél ujjai között, s azután igy felelt, alig hallható, reszkető hangou :
— Tisztelt uraim! Kedves barátaim ! Mélyen meghatva mondok önöknek köszouetel azért a nem várt ovációért, amelyben ina engem — tatán érdememen felül is — részesítettek. Htiszkén mondom el, hogy ez élelemnek a legszebb, a legfelcjlhetetli-nebb napja, mert azoknak szeretetet es ragaszkodúsát látom megnyilvánulni, akikkid egvim küzdöttem hosszít éveken kérésziül . . .
Tovább ¦¦i.k-.ii már nem Untott beszélni, mert a meghatottság annyira erót vett rajta, hogy szavai teljesen elakadtak. Odalépett Kratjerov elé s csak némán ölelte át, a többieknek pedig kezével integetett, s ugy köszönte a tisztelgést. Jó ídöhe telt, inig mindegyikkel kezet szorított, azután pedíg az albumot átadta egy szolgának, hogy vígyo le a kocájához, s maga is azonnal távozott a hivatalból, hivaialtiukai lelkes éljenzése közben. .Mikor már egyedül Ilit a kocsijában, akkor is ugy érezte, Inigv a mai nap életének a legszebb napja, s még ott a kocáiban is könyezni kezdett.
Mikor hazaért, otllion uj Örömök várták. Az egész családja, rokonsága, ismerései és rokonai ugy ümiL-pelték ót, mint egy nemzeti hóst. aki hazáját mentette meg valami végzetes veszedelemtől. Kbéd alatt vége-hossza sem volt a sok felkösiöniöiiek, ugy, hogy Zmiehov azt sem tudta, hogy hova legyen örömében. Végre a csemegénél ó is poharat ragadotl, hogy a sok lelköszóntóre valamit ó is válaszoljou.
— Kedves barátaim! Ti is jól itidjálok. hogy az életben sokat lllrteiii, sokat szenvedtem de r-niai
napon elfelejtettem minden szenvedést és minden
kellemetlen emléket. Ami ma velem ezelőtt két órával történt, hivatalnokaim szeMettel|es ragaszkodása olyan
jutatom nekem, melynél szebbet,és uagyobbat senkisem adhat ueketn. Ismelelti-ii fogadom, hogy eiuléküki-i kincs gyanánt őrzöm, inert mogerdoinlik, meri méltók arra, hogy ezt az albumot, melye: ina nekem adt;.k. kedves emlékül megőrizzem és ugy ápoljam, iniut a virágot. . .
A vendégek .sorba nézegettek a tanácsos büszkeségét, a hatalmas albumot g kézról-kézre adogattak egymásnak. Végre azuláu Olga kisasszony kezébe került az album és a Ziniclmv nagy leánya is ultiét :ő szemekkel vizsgálta.
— Igazán szép. gyönyörű album! Azt hisztin volt vagy ötven rubel. Mily eh *z«-p!
Azután pedig nagy liauiísati udavetle magát az apja mélfé a a tuskés szakállát simogatva, hízelegni
kezdett neki.
— Ligy-e édes apnskáni, nekem adod ezt az albumot? Már nem tudom a barátnőim arcképeit ho-a tenni s most ez épen jó lesz nekem!
Zmichuv egyelőre nem felelt a kérdésre, mert isméi valami ujabb felköszönt ő kötötte le a figyelmei, mire tllga elsompolygott b őrizetébe vélte az albumM. Mikor a vendégek elmentek, a leány szépen bezárta a liókjába a könyvet és pár napig türelmesen várt. vájjon kérésbe az apja az ó drága, emlékét. Ks amikor látta, hogy apja az ünnepi hangulat lezajlása után megint visszazökkent a régi kerékvágásba és eszeágában sincs az albumot keresni, akkor aztán megkezdte a munkát.
Az apja hivatalnokainak tViivkcpeii sorba kihajigálta az albumból, le n leidre, s mindegyiknek a helyére egy barátnőjének az arcképét illesztette. Mikur készen volt a dologgal, az albumot elzárta a fény-
ZALAI KÖZLÖNY
MM APRÍI.Í8 ai.
nehézségeivel mogbirkózni megkísérelte volna Rnnek a betpgeíi állapotnak alapokai társadalmi természetűek ós főleg az ifjúság neve-lesében és oktatásában gyökeredznek. Nálunk it pelyhedzö állu ifjú már hivatalt keres és a/,un töri a fejét, hogy hol és miként biztosíthat magának minél előbb, minél nagyobb penziót. S ezt nemcsak a lateineroszláty írszi. hanem hivatal után tolakodik az is, a kit az iskolában kereskedőnek neveltek. A bankok, takarékpénztárak és biztosítóintézetek hivatalszobái felé tekint sóvárogva az iskolából kikerült fiatalság és még az is. aki ipariskolát végzett, nem azon töri magát, hogy ízlését én tudását mint önálló iparos értékesítse, Inneni elmegy a gyárakba rajzolónak és ambícióját kiológitvo érzi. mert íme: tisztviselővé lett.
Csodálatos jelenség, hogy uiig a tudományos pályán képzett ifjak ügyvédek, orvosok vagyontalanul is számosan felmerik venni a megélhetés nehézségeivel való küzdelmet, tMha tudják, hogy egy túlzsúfolt pályán erÖs vi-rseny áramlatával szemben kell us/.niok, addig a kereskedelem és ipar terén a vállalkozási kedv igen csekély pezsgést mutat. A h\'ikohiáuyban hiába keressük az okot. mert hisz a töke hiánya manapság már az ügyvédre és orvosra nézve is nagy akadály. Viszont a kezdÓ iparosnál és kereskedőnél maga az egyéni kiválóság és rátermettség már jelentékeny tóke. amelyet kezdőknél ismerős házak többnyire szívesen eszeomp-i.-dnak is. Ezt a különös bátortalanságot a vállalkozásnak némely terein a tisztességtelen versenyre lehet visszavezetni, aminek sok esetben megvan a maga jogosultsága, például épen szeretett fóvárosunk némely szakmában csakugyan a piszkos konkurrenciáuak oly példáit mutatja föl. amelyektől a ivális vállalkozó méltán visszariadhat Hz azonban ni-m általános jelenség és még magában meg nem magyarázhatja a magánvállalkozás terén tapasztalható általános visszavonulást.
A fóokok. ugylátszik, korunk és népünk
kopeket pedig ott hagyta a földön, kis hat esztendei Öcscse gyönyörűségére, aki gondosan feléledte vala-iii.in:.ii ¦ azután csiriztől felragasztotta őket egy kemény lapra, előszedte a fentekéit és próbálgatta rajtuk a művészetét. Irgalmatlanul bemázolta szép uniformisukat a legképtelenubb színekre, szakáill és bajuszt pingált annak, amelyiknek nem volt. Legszebben készítette el Kratjerov arcképét, mert él érte legelői. Hatalmas bajuszt pingált neki, torzonborz szakállal, orrára rettenete* pápaszemet 8 azután ráragasztotta egy gyufaskatulyárit nz apja legkedvesebb hivatalnokának arcképét, aki két nappal czelóit a könyekig fakasztotta az ajándékkal és beszéddel. Alig várta haza apját, hogy megmutassa neki nagy müvét, s lelkendezve futott eléje már az udvaron.
— Nézd apus, mit csiholtam?! — szélt örömtől csillogó szemekkel.
Ks Zmíchov? . . .
. . . Magához ölelte a kis (iát, megsimogatta a szóké fejét és igy szólt hozzá:
— Jól vau kicsikém! Szép! Vidd el a mamának, s neki is mutasd meg, hogy mit tudsz!
jellemében feküsznek ós beható tanulmányozásuk hálás föladatul kínálkozik a közgazdasági tudományra. Annyi bizonyos, hogy a inagánvállalkozási szellem főlólesztéso szükséges, elsősorban közgazdasági életünk egyensúlya érdekében. Ezt a célt hathatósan előfogja mozdítani a törvényhozás, ha az oly hoss/.u idő óta sürgetett törvényekel meghozza a tisztességes verseny védelmére és a tisztességtelen konknrrenoia kiirtására.
Második sürgős és fontos föladat a kereskedelmi és ipari pályákra szánt ifjúság nevelését és oktatását érinti. Neveljünk nyílt eszű nemzedéket, amely nem fog gyámol-I Lnlanul biztos láraasztékok után tekintgetni, hanem elhatározott lépéssel és tudásába vetett {hittel es bizalommal indul neki az életnek ós azzal a tudattal, hogy igazi boldogulás csak !az önálló vállalkozásban vau .• a férfias |ambíciót csak azok a sikerek elégítik ki, amelyeket önmagunk erejére támaszkodva tudtunk kivívni. Mert a nemzet vagyoni állapotát nem a részvénytársaságok mérlegei ! fejezik ki híven, 8 ;A nemzeti vagyon meg-I bizható letéteményesei nem a részvényiársa-|Ságok. hanem egy erős és virágzó közép-; osztály, amely túlnyomó szerepet visz vagyona jés vállalkozásai révén ugy az iparban, mint ia kereskedelemben. Ennek a középosztálynak megteremtésén (áradozzunk, ezt erősítsük, !ezt függetlenítsük és fáradozásunk nem lesz hiábavaló.
OR. SZILÁRD FEfUNO.
ROVÁS.
Gondolatuk.
Nem lehet sohse olég magas ári fizetni egy-egy élvezetért.
*
A lélek árnyék, mely a buu házában lakik.
A tapasztalatnak nincsen ethikai értéke. A tapasztalat cégér, mely az emberek botlásait és tévedéseit palástolja.
Szenvedélyeinek börtönében ttok ember szabadnak érzi magát. Wilde.
Hivatalos köreink m-m igen panaszkodhatnak, hogy a mi közönségünk nem békeszerető. Ha él is bonuunk ¦, haladás uyorsahb menetének szükség érzete, azért a közönséf, nem ad ennek hangos kifejezést. Udvariaskodik példálózik más városok ügyeivel, de nyill, egyenes kérést nem terjeszt elő. Kerüli, mint macska a forró kását. Nem követeledzÓ e közönség, keztyüs kézzel, udvarias hangon kéri azt, nmi jogosan megilleti. A lapok állandóan panaszokat tárgyalnak. A panasz azonban időnkint megújul. Annak a jele nz, hogy a régi panasz sem lett orvosolva I\'auaszaink .síeriiil mind régi keletűek . .
Bukat várnak Zichy miuiszlerlól a városfejlesztésben. Mi |ól tudjuk, hogy Zichy mindent meg tesz
amit ......i .i¦ ¦..11 lesz megtenni. Hisz a legutóbbi
választáskor maga jelentette ki, hogy a vbzonyok addigi alakulása olyan volt, hogy nem lebelelt semmit a kerület érdekélten. Mihelyt azonban ráhoznak majd a viszonyok, folytatta Zichy beszédét, akkor szívesen meg lesz tőle telhetőleg mindent a kerület és Nagykanizsa varos érdekében. Azt mondják, hogy most j bekövelkezeit ez az idó. Ka igaz. Azonban helytelen | túlvérmerv reményeket táplálni. Mi megvagyunk syózódve arról, hogy Zichy jóindulattal lesz irániunk, de a hagyományos sült galamb ezután sem fog a szánkba repülni. A város fejlesztésben nekünk kell elÓre vinni magunkat. A kezdeményezés, a mozgalom megindításának a szerepe a mi feladatunk marad. Zichy miniszter pedig legfeljebb tolhatja egy kissé a város szekerét.
«
A város-fejlesztésben a képviselőtestületnek ugyanaz a szerepe marad ezután is, mini eddig volt. A képviselőtestület lesz hivatott választ adui: akar-e haladni, akarja-e tovább folytatni a „pótadós szemüvegű" városi politikát, akar-e olyan áldozatot hozni, mely a város közegészségügyi fejlődését elősegíti. Ilyen és ebhez hasonló dolgok megoldása ezulán is a városi képviselőtestület kezében marad. Nem segíthet ezen más, csak a képviselőtestület.
<*- A válaastnsok. A választási mozgalmakban
a jelölésük idefú volt e hét. A választókerületek székhelyén értekezletet tartottak, melyen a jelölt személyében történtek megállapodások.
A kanizsai választókerület egyesüli pártja vasárnap délutáu lelkes értekezletet tartott Nagykanizsán, melyen nagy közönség jelent meg. Az értekezletet Sebesléuy Lajos ügyvéd nyitotta meg lelkes beszédben. Schwan Adolf dr. u ulkotmáuypárt, Hajdú (iyula dr. értekezleti jegyző* a függetlenségi -is-as érzelmű polgárok nevében beszélt, Mindketten Sebesténynek ama inditvánvát pártolták, melyben az egyhangú választást javasolta. K o 11 e r István szép beszédben arra szólította fe| a polgárságot, hogy még a megengedett választási költségről is mondjanak le.
Az értekezlet határozatáról a következő táviratban értesítették Zichy Aladár grófot: Drót Zichy Aladár miniszter urnák Bécs, Hankgasse. A nagykanizsai választókerületnek mai napon óriási számban egyesült választópolgárai kitörő lelkesedéssel Nagyméltóságodat egyhangú képviselőjelöltül kiáltotta ki. kérik a lelkesen megnyilvánult bizalom ellogadását. Az értekezlet megbízásából: Szentmihályi Dezső, Sebeslény Lajos elnök, Dr. Hajdú Gyula jegyző.
Zichy Aladár gróf miniszter erre a követke?.<"> táviratot intézte Sebestény Lajos ügyvédhez: .A nagy-kanizsai kerület -bizalmára mindig büszke voliam Köszönöm ujabb jelóltetósemet, melyet örömmel fogadok el, Kérem a választóközönséget hálás érzelmemről biztosítani. Zichy A ládát"
A tapolcai választókerület polgárba Forster Klek elnöklésével értekezletén egyhangúlag dr. Darányi Ferenc földuiivelési minisztert jelöli.* a kerület országos képviselőjévé.
Keszthely. A választókerület április líi-án gróf Batthyány József nagybirtokost óriási lelkesedéssel jelölte képviselőjének 4.6\'tM programmal, (jróf Batthyány József a jelölést elfogadta.
A baksai kerületben Darányi Ferencet, az eddigi követet jelölték újból néppárti programmal
Alsóleudva. Itt Nyáry Bélát jelölték néppárti programmal.
Csáktornyán a hivatalos jelölt Leudauer Béla dr. hontmegyei főjegyző, kinek támogatásai., az összes pártvezérek aláirá.-ával levél érkezett a központból A megyei ellenzék különben igy határozott e kerületre: Mivel u csáktornyai kerületb-m a mult választáskor szabadelvű képviselő kerüli ki győztesen, az országos vezelóséguek pedig erre a kerületre a koalíciós pártökll02 tartozó hivatalon jelöltje még nincs, ezért a kerület Ifaug illatúnak megfelelően Ziuglnr Kálmánt, a kerület függetlenségi [latijának jel Öltjét fogadja el
Zalaegerszegen Farkas József lép fol isméi néppárti programmal.
Le tényén ismét erős lesz a küzdelem. A központ hivatalos jelöltje Szül ló Géza. A megyei ellenzék Bosnyák liézát jelölte függetlenségi programmal. Dobrovics Milán lesz a harmadik jelölt, ki a legutóbbi választáskor csak 81 szavazattal maradt a megválasztott mögött. Most is nagy párt van mellette.
Z a I a-S z o u t-(i r ó t h o n Kltner Zsigmoud megválasztása bizonyos.
Zichy Aladár gróf válasza. Zichy Aladár gróf a nagykanizsai Pető 11 asztaltársaság üdvözlő sürgönyére következőleg válaszolt:
A Petőfi asztaltársaság tek. Elnökségének
Nagykanizsa.
, Fogadják hálás köszönetemet jóleső szerencse-kivánataikért. Mindabban, ami történt, s amiben rÓBzem van, a nagykanizsai választó polgárok is részesek, kik jóakaró támogatásukkal segítettek működésemben. Az Isten áldja meg Önöket.•
Budapest. 1006. ápril [6-án.
Zichy Aladár,
1900: ÁPRILIS vl.
Létesítsünk nyaralótelepet!
—\' Egy érdekes terv. —
Maurer Károly, at Osztrák Magyar Hank nagykanizsai hokjáuak főtiökhelyeltese alábbi cikkében nagyot\' érdekes tervet vet lel. Nyaralótclep létesítésére Ijivja fel közönségünk Ügyeiméi.
A kanizsai benszülöllek kétszeresen méltányolhatják a pártolásra érdemen tervet, melyet a Szépítő egyesület tevékeny elnökének ís szíves pártolásába ajánlunk. — A sT.erk.
¦
A városi közönség, különösen pedig a hivatalnok társadalom, tavaszkor szívesen s.-iál ki a várost közeli sétikertjébe és séta útjaira, ürül az ember, ha talál ,\\ag)kanizsáii egy kin kellemes helyet, aliul kipihen-beli a városnak porral és miazmákkal telt ;¦ vej körében végzett munkájának fáradalmaii.
Nagykanizsának alig vau egy-két kiránduló helye ?8 ez elég baj. Elvégre az ember sem mehet mindig egy ióbaráljának szóllós kertjélie. Családostul épen-seggel bajos ilyen szívességekel elfogadni. Számítani kell még a poros, gondozatlan utakra, melyen gyalog uagyon bajos megtenni az ulat, kocsin pedíg niigvoii drága. Kme rossz utakat jobban kellene gondozni az érdekelteknek. Ilyen rossz szóllökerti ulakat ritka vidéken látói.
Rég tünódöm, miért nincs Nagykanizsának, mint minden valamirevaló vidéki váiosnak nyaralótelepe, pedig épe 11 Nagykanizsa az a város, amelynek intelligenciája, tisztviselő, laleiiior ét kereskedőkből áll. tehát épen azokból, akik még nyáron is szerény auyagi viszonyaik folytán a városhoz vaunak kötve. Az okát a közlekedési eszközök hiányos és a meglevők drágaság voltában találom csak. A termeszét uein áll ennek uljábau.
Nagykanizsa körül van véve a nyaraló-lelepek létesítésére alkalmas völgyekkel. Jó levegő és jó viz vau mindenütt, csak közlekodési-ut uiucs. Pedig ha közelebbről vizsgáljuk meg a dolgot, szemünkbe kell öl leni a déli vasútnak, mely olcsóbb a bérkocsinál és még sincs kibaszuálva euuck elóuye. A nyaralolele^iel lia megakarnánk építeni, csakis a vasul égy őrházához — mint feltételes megállóhelyhez — közel kell építeni.
Nézzük csak, van-e egy ilyen nyaralóleiepre tiiűkségünk itt Nagykanizsán, ahol még a szóllókert-tulíjdouosuk, még a Iflau villa is lakatlati, olt sem laknak kínt. Krre nézve csak azt mondhatom, amii *gy ismert városi orvusmik mondott hogy ha létesülne egy, még szubvencióval is clókelleiie azt segíteni. Szerény véleményem szerint a legalkalmasabb hely lentié a város tulajdonai képező sáucí erdó. ahol a firoanak a gyümölcsfa iskolája van, az ugyuevezeti Mijerlmg. A terület ott nagyon olcsó lehet, meri az utak 40—\'ni öl az él ősség üek. A város építene ott 1 kis fürdőházat 4 —f! szobával, egy nyári vendéglőt, \'¦í—3 kis emeletes nyári lalutti.it—4 lakó részére múit központul és az erdö közvetlen környéket parcellázná Sun—300 l~J öles telkekre I évi épitkeze>i kötelezettséggel. Azt hiszem, hogy .V-fi ev múlva városunk egy kedvelt kiránduló helye létesülhetne <<(. hol kitünó majálisokat és nyári mulatságokat is I\'-IibIiib tarlaui.
Nagyon kis anyagi befektetéssel végrehajthatnánk e tervet. A déli vasút igazgatósága, ki szívesen «ffiti eló a fürdók és nyaralótelepek ügyét, bizonyára «1 u ügyet is szívesen felkarolná.
á forgalom fellendítése után bizonyára akadna oly élelmes orvos, ki Szanatóriumot, Zandorintézciet Állítana fel. Meghonosilható lenne ott a lég- éa uap-f\'trdö is.
Ka lelkeB emberek állnának a mozgalom élére, K*ép sikereket érbetuónk el egy nyaralóteleppel. NVracaak mi kanizsaiak, ha esetleg más vidékről j\'»vók is kihasználnák nyara\'ólelepünk kellemmégeit. kis lelkesedéssel és jóakarattal nálunk is meg-
Z A 1. A 1 KÖZLÖNY
oldható lenne a uyaralóielep kérdése, amint már megoldották ezt más városban is, ahol esetleg jobbak a közegészségügyi viszonyok, mini épen Nagykanizsán.
MAUHER KAROLY.
Eddig szól a lelkes cikkírónak terve. A lerv ugyau csak főbb körvonalakban vázolja az ügy rész léteit, do azért már abból ís kiviláglik a terv életrevalósága és célszerűsége. Mi a magunk részérói nagyon szeretnénk, ha orvosaink és emberbarátaink érdeklődnének ez ügy iránt és segítségére sietnének ennek a fontos mozgalomnak. A jelszó legyen: Létesítsünk nyaralótelepet.
A vármegye közgyűlése. Zalavár megye törvény hatósága szerdán délelőtt rendkívüli közgyűlést tartott. Csertán Károly alispán lemondását sió , nélkül elfogadták. Tudja már a vármegye közönsége, hogy a bizottsági tagoknak nem tetszeti a legutolsó idóbeu az, hogy az alispán eges! határozottsággal nem állott szemben a kir. biztossal. Azonban azt is tudják, hogy ezt nem magáért, hanem a tisztviselő táborért telte, ezt féltelte, nem magát. \\ annak, akik mondják, hogy ha véteti is evvel Osertón Károly mégis tekinteni kellett volna az azelőtti gfl esztendős alispánsái!"i s -jti esztendeig tartott rendkívüli népszerűségét n azi honorál ni kelleti rolni pár szóval. Kgy kis vihar keletkesett, hogy az elnök azon a széken ülne, melyen Síuljotsiky kir. biztos is olt. A dolgot Untatták. Nem azon a széken tilt. Azt bevitték rögtön a levéltárba. Kilner Z^iumond javasolja, hogy a székel el kell égetni. 9 szóba hozta a fekete márványtábla kérdését. Roller. István tag fen-tartja akkori indiiványát. A kózgyflh-s akkor el is határozta volt, hogy a kik a kir. biztos gyűlésére inegielenuek, azoknak a nevét arra réselik. A hala* ro/.itt áll. Most i-sak a kivitelt rendeli el a nyíl les. moly a jövő rendes közgyűlésnek If.-z a dolga.
Apponyi Üdvözlése. A nagykanizsai állami elemi iskola tantestület.- f. hó Hi-én következő lldvözlö táviratol ktlhlőit Apponyi Albert gróf közoktatásügyi miniszternek: „A nagykanizsai állatni elemi iskola tauitóteslOlc!" mély hódolattal üdvözli Nagy-méltóságodat a miniszteri szek fitogtatása alkalmából " Tegnap erre a következő felelet érkezett a I minisztertől: „Vallás és közoktatásügyi miniszterré i történt legkegyelmesebb kmeréitetesem alkalmából
i kifejezel! |ó kivátiataikért togadiak hálás koszonetemet. Száinitok buzgó közreműködésükre a nemzeti kultúra szent ügyének előmozdításában, melyet a magam
! részéről szeretettel és odaadással akarok szolgálni. Hatalias üdvözlettel Apponyi.
Darányi Ignác ?9 választói. A tapolcai választókerületnek százharuiinclagu küldöttsége tisztelgett tegnap délelótl Darányi Ignác földmivelésügyí miniszternél, hogy megkérje a kerület jelöltségének
! elfogadására. A küldöttség nevében Takács .lenÓ kir
, közjegyző meleg szavakkal üdvözölte a földmivelésügyí miniszteri abból az alkalomból, hogy a kormány
I tagja letl 8 megkérte Ól, hogy fogadja el a kerület polgáraitól, akik a múlt esztendőben is óriási többséggel küldtek a parlamentbe, a jelöltséget. Darányi hosszabb beszéddel válaszolt az Üdvözlésre. Darányi
.beszédét a küldöttség tagjai lelkes éljenzéssel fogadták, majd Porater Blek átadta a miniszternek a tapolcai kerület több ezer választójának aláírásával ellátott diszalbumát, amelyet március tíz-nőtödikén készttettek. Forster egyúttal lolmácsolU a választópolgároknak azt az óhajtását, hogy Hertelendy Fe-reuc volt lóíspánt neveztesse ki a kormány Zalamegye főispánjává. Darányi köntonettel átvette at albumot és megígérte, hogy Herlelendy kinevelését javaslatba fogja hozni a belügyminiszternél és a kor-máoy tagjainál. Ezzel a tísztelgéB a miniszter éltetőével végei ért.
Az utcák burkolata.
A városok forgalmi életében fontos feladat jutott az utcaburkolatnak. Utcaburkolat, mely a forgalmat megakasztja s melynek pora a lakosság egészségét veszélyezteti, kiküszöbölendő. Nagykanizsa város szekérutjai klinkerrel vaunak burkolva. Járdáinak jó része ugyanebből az anyagból készült. Az anyag olcsó, de a teherforgalom alatt romlik, nedves időben sáros, száraz időben sok port fejleszt és .fentarlása költséges. A klínkerbiirkolat uem a jövő burkolata. Elóbb-utóhb a burkolás kérdése akuttá fog válói. A közöuség pedig a különféle burkolási anyag természetét és költségeit nem ismeri. Nem tartjuk tehát feleslegesnek ezeket a kérdéseket megvitatni. Szakember tapasztstata áll rendelkezésünkre. Szolgálatot vélünk tenni, ha az adatokat nyilvánosságra hoztuk.
A kavicsolás.
A modern burkolat legegyszerűbb módja a kavicsolás Mac Adám módszere ¦/ nm Ez áll egy réleg kőtörmelékből, mely anyag négyzet méterenkinl Ef K.-ba kerül. Az anyagot homokkal keverik és góz-hengerrel meg kell heugerezni 1 lenge rezessel együtt egy négyzetméter burkolat ára 7 K. A burkolat tehát, olcsó. De iiagyforgahiiu utakon az újra való feltöltés^ felette sztlksóges. A tenlartási költségek sokszor felmennek <> K.-ra uégyzetméterenkint. A csekély forgalmú utakou a költség csak 2 K. ?0 UH., sót sokszor csak I K. -j.\'i Ilii. A burkolás et a módja küllelkekeu és kUínrgalinn utcákhsu !6 szolgálatot tesz.
A kőburkolat. A kockakővel való burkolás drága. Négyzetmétere ;íi K.-ba kerül, ha gránitról, vagy trachitról van szó. A kockakővel tatarozott szekérút 20—30. sót 60 évig is kitart. A tartam a forgalom nagyságától illgg. Az évi fentariás költségei 1 — 1-60 K.
Az aszfalt.
Az aszfaltot belouágyra lehet alkalmazni. Az alap rendesen cementből készül. Krre az alapra alkalmazzak az aszfaltot. Az a>zfall-réleg vastagsága rendesen 4 cm. Az aszfaltozás négyzetmétere tü K.-ba kerül.
Oly HUkOQ, melyeken nagy teheráru forgalmat bonyoliiauak le. minden második évben előáll a tatarozás szüksége, kisforgalmú utcákon az aszfalt eltart t»—in évig tatarozás nclktil. Az aszfalt burkolat előnye a kockaburkolailal szemben a köuuyebb tisztán tartás és a kocsik kevesebb zörejjel való közlekedése.
A faburkolat. A faburkolattal Londonban kísérletezlek legelőször, de 1S7 l-ben a laliurkolatol aszfalttal cseréllek fel ott, hol ezelőtt faburkolat volt. Az Andrássy-ut Itpesteti, köztudomású dolog, tavai van burkolva. A fakocka katráuyotott puhafából vau. Néha kreozótba is mártják. A faburkolat alapja szintén betonieteg< melynek vastagsága 16 cm. A faburkolat elasztikus. Itajta a kerekek zöreje nem háutja a ballásbzervekol. A faburkolat egy négyzetméter ára a munkával együtt mintegy \'4 K. A burkulal eltart lu évig. A fentartisí költségeket évekre elosziva, egy év fentartási költsége tf K. A hasznavehetetlen kockákat kóuuyon lehet eladni.
Miféle következtetési vonhaluuk le az egyes burkolási módszerekből.
A kisforgalmú, kültelki kocsiutakat hengerezeit kavicsokkal lehet burkolni.
Az aszfalt nem való olyan utakra, melyeken a teheráru forgalmat bonyolítják le.
A kocka drágább a faburkolatnál, de et nem olyan lármás. A lovakat legkevésbé rontja a faburkolat.
A párísisk a faburkolatot kedvelik legjobban.
/.ALAI K 0
Z L 0 N Y
muli. Al\'KlUS 21.
Gyermek-menhelyek.
Irta KERTÉSZ JÓZSEF.
Sok az eszkimó, kevés a fóka — mondja az Kml.i\'i tragédiájában az egyenlítő kori.I lakó korcséin ber. Akinek már egyeli gondja uiucs, minthogy hitvány éleiét tengessék. Hát hiszen elsóraDgu (eladaiá-?ak tekinti minden emtier. hogy a „bűnös" testet minél jobban részesítse a földi javukban, úgyannyira, hogy a szellem nagyon silány táplálékkal, sót útszéli kóróval is beéri,
Különbség van azoubau a müveit ember es ¦ műveletlen felfogása között. Mig emez azl hiszi, hogy minél kevesebben vagyunk, annál ifibb jut egyre-egyte az élet adományaiból, addig amaz észszerűen azl hirdeti, hogy minél több a munkáskéz, annál többet termelhetnek mindama javakból, melyek a modern ember életéhez, az állam gazdagodásához, szóval az anyagi és szellemi élet fejlettségéhez elengedhetetlen.
Ebból az elvhói kiindulva azé az országé a jövő. melynek lakói először is számban, azután testi egósiségbeu szaporodnak. Kzek luduak megküzdeni azokkal a nehézségekkel, melyeket az állami és társadalmi élet reájuk ró. Amint az állam érdekévol Összefügg tagjainak szaporodása, ugy a család, különösen a töldmives és iparos oalád, vagyouí gyarapodása is egyenes arányban van n családtagok szamával.
Valósággal gyönyörűség látni, mikor egy föld-mi ven gazda liaival, leányaival, feleségével munkálja meg a földet. Az ilyen gazda gabonájára, szöllejére, marhaállományára, esetleg méhesen- olyan gombit iordithat, hogy vagyouosodása úgyszólván napról-napra emelkedik. Láttam ennek wllenkezó képét is. Jómódú, vagyonos gazdaember hogyan ment napról napra lejebb a szegénység felé, mert gyermektelen volt A kis paraszt birtok nem igen bírja meg a drága napszám megmunkálást, mely különben .sem olyan lelkiismeretes, miut ha a kézzel a munkás jövőbe vetett reménye is együtt dolgozik.
így állván a dolog, érthető, miért igyekszik minden ország lekötni munkás lakóit és miért nézi aggodalommal a tömeges kivándorlásokat. Mert míg a népesség természetes csökkenése csak a halálozások körűi forog, addig a kivándorlás, ha társul szegődik ehhez, akkor a születések számát e két ellenség nagyon is túlszárnyalhatja.
Szomorú statisztikát kózöll nemrég Hegedűs Lóránt egyrészt erről a kivándorlásról, másrészt a születések rendkívüli apadásáról.
Hogy mily mértékben csökkent a születések száma, azt a következő számok mutatják:
límil-ben a születések száma 799 ezer, i\'J04-ben „ p 740 ,
1906-ben „ „ , csak -:05 „ volt.
Megdöbbentő ez az apadás, ha még azt is tekintette\' vesszük, hogy az Egyesült Államok statisztikája 163.703 magyar bevándorlói mutat ki. Hál a többi amerikai állam hány lionlltársuuknak ad kenyerei? Bátran 820—340 ezerre lehetjük az iROn-beo kivándorolt magyarok szarnál. Hazánk természetes szaporodása 184,724 lélek volt, amit ha levonunk u kivándorlók nagy számából, láljuk. hogy Magyarország népessége M)—100 ezer emberrel fogyott
190\'fi-beo.
„Minden ország támasza, talpköve a tiszta erkölcs." Ktbikai szempontból tehát nem közömbös ránk nézve, hogy a születések házasságkötésen belül ízületnek-e vagy nem, A házasság is csökken folyton. Igaz ugyan, hogy minél műveletlenebb a nép, annál könnyebben lép házasságra, mert annál kevesebb gazdasági feltélelekre vau szüksége a család fenntartására. De mig egyrészt talán a házasságok csökkenéséből polgáraink műveltségének magasabb fokára következtethetünk, addig bizonnyal hozzájárul a házas-élettől való tartózkodáshoz a megélhetési viszonyok hirtelen megnehezülése.
Ezért az államnak kötelessége, hogy mig egyrészt a kivándorlást szabályozza, addig a házasságon kívül született gyermekeket kiváló gondjaiban részesítse. Mert nemcsak a zülléstől, a bűntől menli igy
meg, hanem megmentve az elpusztulástól, az államnak hasznos munkásokat u"vet
At 1901. évi Vili. ás XXL törvénycikk gondoskodik a mi elhagyott gyermekeink védelméről. Azokat a szerencsétleneket nevezik így. akiket lelket-leu anyák az utszéleu hagynak, vagy akiknek a jó istenen kivnl goudviselőjnk nincsen. Ezeknek a számára gyermekmenhelyek állutálnak fel bizonyos
kerületekben, hol mihelyt a gyer.....kel elhagyottnak
nyilvánítják, gondoskodnak a kis szerelemeikül szűkölködőnek felvételéről és életének l;» évéig gondos felügyelet alatt nevelik, hogy hasznos polgárrá legyen
Az tfMi\'t. I VI". számú belügyminiszteri körrendelet gondoskodik a fentemlitelt törvények végrehajtásáról.
Ha ezeket a határozatukul hatóságaink lelki-ismeietesen végrehajtják akkor kevesebb angyal lesz az égben, de tóbb munkáskéz a hazában
És valószínű, hogy a házasságok számának csökkenésével az elhagyottaknak a száma aránylilauul fog szspnrndni. Még kevés gyermekmenhely vau. többről kell gondoskodni, mert az ezekben felnövekedett elemekből fog az állam uj erő- és munka-forrást meríteni. Az egész 1\'uuáutul csak három ilyen menhely vau: Szombathelyen. Veszprémben és I\'écsett. A mi elhagyott gyermekeinknek a szombathelyi nyújt védelmei. Reméltük, hogy mindezek megfelelnek n írnak a magas célll intenciónak, amelyért őket létesítették.
Városi közgyűlés.
Nagykanizsa r. t, város képvIseliteStOleto ma
a városháza nagytermében d. n. .". órakor megnyitandó közgyűlést tartott, melynek tárgysorozata a következő volt:
I. liróf Zichy Aladár, a király személye körüli in. kir. mintatér válasza, miniszterré történi kinevezése alkalmából, a városi tanács által küldőit üdvözlő feliratra
•1. Az I 906. évben érvényben levó legtöbb adói lizetó képviselők meg halai mázasai és rendes taggá előlépő póltugok bejelentése, ezzel kapcsolatosan a bizottságokban megürült helyek betöltése iránt tanácsi javaslat.
8. Zalavármegye alispánjának 11)37/905. sz. a. végbatározatu a v. főjegyzőnek a vármegyei jegyzői nyugdíj kötelékéből való ellwesájtása, tanácsi javaslattal
4. A v. gyámpénzlár lOOft. évi záró számadása tanácsi javaslattal
fi. A város VI. és VH. ker. lakosainak kérelme, a VI. és VII. kerülelbeu egy gyógyszertár felállítása tárgyában tanácsi javaslat.
lí. A nemzeti nslon kiállítási ajánlata, tanácsi javaslattal.
7. A Nagykanizsán felállít lalni kérelmezett *zivarkn-gyár ügyében tanácsi jelentés.
f*. A vásárokon teljesíteti állatorvosi szolgálatuk díjazása tárgyában tanácsi javaslat.
9. Az esküdteket összeíró küldöttség megválasztása.
10. A v. pénztárak féléves megvizsgálásáról tanácsi jelenlés
II. A városi kölcsönök után esedékes részlelek befizetésére az alapokból vett előlegek bejelentése.
12. Markek Mihály és neje (lyórfi Anna ingatlan vétele ügyében s szerződés bemutatása tnuáosí javaslattal.
13. Kuausz László ingailuu eladása, ületvo vételi ügye. a v. tanács erre vonatkozó javaslalával.
14. Novácky Imre ingatlanából ut rendezés céljából 44 Q-öl megvétele iránti tanácsi javaslat.
15. A) Batthyáuy-utcáboz szükséges Kollay Lajos lulajdonál képező ingatlan vételi ügye. b| a Zsigárdköz megnyitásához szükséges ingatlan vételi ügye, c) Frauz Lajos és fiai cég iugatlan véleli ügye tanácsi javaslatokkal.
16. Takács József ós neje Csizmadia Verona ingatlan vételi és csere ügye tanácsi javaslatul.
17. V»s Károlyné. Hánek Cecilia, Szabó János,
Szőllősi Sándor. Horváth Istváu, Neusiedler Pál, Németh Mari, Mikulási János, Beck Jakab, Szupina Mátyás, Horvátit Katalin, Pap Zakariás és családja. Kőuíg Gyula; Meretei János, Komlösi József nagy-kanizsa községi illetősége megtagadása tanácsi javaslatok alapján.
IS. Kók József, Tüskén Sándor, Klein Vilmos, Friedman Ignác, Dömötör Sándor, Csizmáid Mária, Krampenperger Mária, öl*. Falcer Jánosué, Vinkter Pál. Pap Mária, Oibol Mihály. Pollák Sándor, Loser József, Farkas Rozália, Dr. Frauz Rudolf, Stante János nagykanízsa községi illetősége megállapítása laliácsi javaslatok alapján.
HÍREK.
MIT IGYUNK?
IgiHk mohai
Az igazi feminizmus.
Nincs az a hét, hogy egyik-másik lap ne bulvgatná az igazi feminizmus kérdését. Természetesen mindenki azokat az elveket hirdeti e tekintetben is igazuknak, umelyeket Ő vall. Nehéz dolog is tisztán látni ebben a nóíetlen törekvésben. Azaz pardon, hiszen ha ez a töreki és nőiotleri, akkor már nem is helyes Mit is lesz Madách Évája, mikor a paradicsomból kiütött Ádám fakalíbát épit? Lugassal ékesíti azt Az erőhöz finomságot, n jóhoz a szépet illeszti. Tebai megosztja a munkát a férfiúval. Amihez az egyik nem ért, abban mester a másik. A nőnem ez a rendeltetési-nem szép? Nem elég? Nem tetszik?
Csodálatos, hogy az igazí femiuízmushan a nők a férfias foglalkozásokat, a férfiak pedig a nőiességet hirdetik.
Különben a legrégibb feministák a keresztény apáca-zárdák voltak abban uz értelemben, hogy a férliviláglól függetlenítették magukat. De ók ott is nők. sót lemondásukban, munkakörükben kiváló uók maradtuk. Ami) a sors megtagadod egyesektói, azt az apácazárda tagjai együttesen szerezték meg maguknak; a családos női gondokat, a szeretetei, mely legtisztábban a gyermeki lélekből ömlik az anya felé.
Nem tagadja senki se, hogy a nők ne volnának alkalmasak mindama ismeretek megszerzésére, melyek a férfiaknak kenyerei szereznek, de a természetes alkotásán ne változtassunk erőszakkal. Nem mondom, hogy a férfiak nem végezhetnék hölgyeink bolyéit a főzést, mosást, stb . de némely dologra még se alkalmasak : addig pedig a nőknek kell azt a helyet betölteniük.
AH se mondom, hogy a nő nem lehetne orvos, ügyvéd, bíró, stb., de némely időben egyik foglalkozásra sem alkalmas. Uraim és hölgyeim! U Italt ónok már doktorkisasszony stikkelui látlak már ügyvédkisasszuuyi harisnyát foltozni? Én látinm. Ez azt mulatja, hogy ha a nő eltér is néha a természettől kijelölt munkakörétől, de visszatér oda
mindig. Du revieu toujours.....mondja a francia
Nem akarok e néhány sorral útjába állui a női 1 világ törekvéseinek. Ha eltér is útjáról, csak Ideiglenes lesz az és sohasem teljeses visszatér oda mindig, mert hiszen a boldogságra vau teremtve minden lény. Már pedig boldog csak a saját körében lehet minden élő lény.
A mi hölgyeiuket ugylátszik nem érintette még a feminizmus szelleme. Azaz, hogy megmaradt \'télies femiuizmusáhan. Mutatja azt a korzó tarka | képe, a zsurok, estélyek és a farsangi krónikák. , Nem szemrehányás akar ez lenni, hanem örvendetes \' konstatálás. tarna.
hogy egáazaégünkel magóvjuk, -caakl* a Msénnavan
áaványvii arra a legbUtoaebb óvöaxer. IjíJUtll lílODai _
A mohai Agnee-forráat, mim termeiUtej tteitMrdiif áiványvlt, föltétlenül (ima, kellemet it o1c*ó mvanyuvii; <lü» »tcniavtarlalmánál fogva netncaak bltlo* óvkter feriűiü elemek ellen, n Wme foglalt gyógyióknál fog»a kllfiaS uein a legkülönfélébb gyomor-, Ugcaö- 4i hugyaxorvi belegaégeknek. 28 év óta hebiiony oldott, hogy még ragályoa betegaégektöl |it, mini lyuhiu, ctioian, megkíméltettek átok. a kik kftirvmíge* Ivóyti helyett a bakiéi iunimeiite* paohal Agnee-vlzzel éltek. Logjelaaebb orvoai azakteklnlélyek által ajánlva. Siauioa clUmciö nyilaik, uat a fonál iimeiteto fUiMébM oldatható. Hajtattátok t lámára miifílliicicncl valamivel nagyobb üvegekben minden kélos értékO mealerségeeen szénaawal tellteH víznél, íot a aiOdavUnel i« olcaóbb; hogy m Agnea-forráa vizét a Icgwcgenyebli ember li könnyen tneg»iorcihes»e. nagyobb vidéki válótokban lerakatok iierve/.- If^-iJV* rtrtrví?) lettek, ugyanott a fottái leiratának itmetietÖ ftlMte Ingyen kapható. A forrásketelójág. Kapható minden íünciUiletben c» eUÖrangu vendéglőben. IV C U V C I l UUl V li.
forniti, ha a gtomor-. Wl- é* légcsohuryllól szabadulni úiuú.
forrást, ha a gjógjiUm akarjuk,
forrást, ba étiágjhianj és mkitiú iararoL állanak be.
formi, ha mijbzjoktól h sárgaságtól stabaduliii akarnok.
iánál fogva
14,06. ÁPRILIS 21,
2 A L A f KÖZLÖNY
S
— Zichy és a városi tanács. Nagykanizsa város tanácsának üdvözlő táviratára 7, i c li y Aladár gróf miniszter a következő sorokban válaszolt:
Tekintetes Tanács! Fogadja a Tekintetes Tanács jpai szivbŐI credo köszönetemet azúrt a szívélyes ndvözlésárt. melylyel kinevezésem alkalmából felkeresni méltóztatott. Mindig örvendetes volt reám n,;ive az, hogy Nagykanizsa íáros bizalmával meg-tifZlelt; annál örvendetosebb ez\\reám nézve, mert n^m miiló rövid idónok éaszenlltetése az. mely minket egymáshoz ftlz. hanem Áz ember életének elég hosszú része, tiz óv köt kölcsönös bizalommal és szeretettel minket egymáshoz. Kn a bizalmat, melyet polgártársaink részérói tapasztalok s tapasztalni szerencsés voham, mindig nagyra becsültein s iparkodni fogok azt a jövőben is megőrizni. Könnyűvé testi ezt Önök részérói az a jóakarat, melyet kezdettől fogva tapasztaltam s kérem Önöket, tartsanak meg továbbra is szíves jóindulatukban. Fogadja a Tekintetes Tanács és vám közönsége tiszteletem őszinte nyilvánítását. Budapest, moll. április hó 12. Zichy Aladár.
Dr. Orosdy bucauja. l)r. Orosdy Lajos volt kir. ügyész és kinevezett fiumei határrendőr-kapitány a hétcu családjával együtt elhagyta Nagykanizsái és Fiumében telepedett le. A törvényszéknek 4 tagját vitte el a mult kormáuy kinevezése. Dr Urosdy a távozók közt az utolsó. A magyar tengerpart Dr Orosdy Lajossal egy lelkes és tevékeny lakót kap. aki a yuaruero szépségétől eltelve, bizonyára hivatalos leendői mellett ís a közügyek Icllonditéseu kiveszi a részéi. Kanizsán számos jó barátja sajnálta távozásai.
— \'Az Osztrák Magyar Bank gyásza. Az
Osztrák Magyar Itauk második tisztviselőié, az Intézet vezértilkára Zuck Alajos a III. oszt. vaskorona- és a Ferenc József-rend lovagja e hó l.\'i-cii Bécsben bzÍv szélhOdéshen hirtelen elhunyt. A megboldogult kiváló szakember lévén, hervadhatlan érdemeket szerzett az intézete érdekében és a tisztviselők iránt lanusitott jóakaratával azok szeretetét és tiszteletét teljes mór-lékben élvezte. A nagykanizsai liókíntézet iránt jóakaratát a banképületnek minden tekintetben modern és kiváló berendezésével mutatta ki. A helybeli flók-itirézet tisztviselői és alkalmazottai sürgönyileg fejezték lei részvétüket az Dzletvezutóséguél. A gyász jeléül a bankfiók épületén kitűzték a gyászlobogót.
— Kossuth Ferencz. Azon a nevezetes napon, mely nekünk a minisztériumot adta, a Bristol poli-kai szállodában, egy mellszobor lett mintázva melyhez Kossuth. Kscker kereskedelmi tanácsosnak egy illést engedélyezett. Dacára annak, hogy Kossulh erre a felvételhez csak rövid időt fordíthatott, ugy ai arehasunlatosság meglepően sikerült és Kossuthnak átadott eredeti szonor után. Kackcr Mór kir. udvari szállító fémgyárában kínaezüslből. késztilt mellszobrok, a csekély árban: S koronáért Budapesten, Váci-utca 3(1, az. kaphatók. A cég a tiszta jövedelmet a magyar hirlapirók jótékony berendezéseinek utalja át és fel tételeztél ik, hogy ¦• nagy hazafi, jól sikerült mellszobra, egy magyar házban sem fog hiányozni
— Eljegyzések. I\'ollák Ernő. a Pollák Kde és fia nagykanizsai kékfestő cég beltagja eljegyezte Szabó Erzsikét, Sínger József kereskedő nevel leáuyát Nagykanizsán.
Tost Aurél kalocsai érseki jószágígazgatósági titkár, ki elóbb a veszprémi püspökség sümegi uro-dahnának segédtisztje volt, folyó hó lö-én eljegyezte Lukouieh Gábor tb. fő- ós sümegi járásorvos kedves leányát. Arankái.
Hirachfeld Rezsó, a nagykanizsai izr. elemi iskola tanítója eljegyezte Hodrogi Irénke kisasszonyt Zentáról.
— Katonai áthelyezés. Doudon Olivért a soproni lü-ik gyalogezred alezredesét a király a nagykanizsai ao-ik honvódgyalogezredhez helyezte ál.
— A Nemzeti Szalon kiállítása Mint már lapunkban megemlékeztünk, a Nemzoli Szalon a nyár folyamán képkiállitást rendez városunkban. Most mint értesülünk, a kiállítás helyének a tógítnnázíum raiz-terraét találták jónak, amelyet már a Szalonnak rendelkezésére is bocsátották. Ezzel kapcsolatban megemlítjük, hogy városunk pénzügyi bizottsága 40(1 korona segély megadását javasolja a rendezési költségeknek részben való pótlására. A bizottság Javaslatát a ma délután tartandó városi közgyűlés fogja tárgyalni.
— A vendéglátás kötelességei. Minden vendéglátó házigazdának tudvalevőleg vannak bizonyos kötelességei. Hosszas szabályokat kellene felsorolnunk, hogy mik tartoznak a vendéglátás kötelességé vált1 szokásai alá. Azonban azt hisszük felesleges a részletes elósorolás. Szívélyes fogadtatás, a vendégek ünnepi diszszel való fogadása magánosra ép ugy1 kötelező, mint testületekre, vagy épen a városra. Nagykanizsa, város is vendéglátó lesz augusztus hónap két napjáu. A város képviselőtestülete nevében polgármesterünk Véosey Zsigmond hivta meg hozzánk 1 a Dunántúli Dalosszövetséget. A meghívást szívesen elfogadta a Dalosszövetség. Nagy feladatol vállaltunk magunkra, d*» remélhetőleg igyekezni fogunk, hogy a vendégek kellemes emlékkel távozzanak tolunk. Városunk utcáii e két uapra ünnepi díszbe kell öltöztettiüuk, Ilyen rövid vendéglátásnál a szívélyes fogadtatás után ez kell legkellemesebb érzést emléket a várost látogató veudógekbeu. Az utcák ünnepi dísze alalt nemcsak azt értjük, hogy a házak lobogódíszt
| öltsenok. Nekünk a főbb utvonalak kövezetét is jókarbn kell hoznunk. Ideje-korán kell gondoskodnunk, hogy a Kazincy-utcában a sorompótól egészen az uradalmi majorig teriedó kövezetlen úttest minél előbb eltűnjön. Nyári időben, mikor a dalünnep lesz, olt valóságos porteuger van. A Dalosszövetség vezetőétnherei már beszéllek erről, de többen azt mondták, n Szövetségnek nem feladata, a várost ilyen munkálatok teljesítésére hivja fel. Mondjuk, hogy igaza vau ennek a nézetnek. De ez nem jelenti, hogy a város azért önként, vagy jobban mondva régi panaszok alapján ue orvosolja eme mizériát. Nagyon szeretnénk, ha a városi lauács módot találna e bevonulási útvonal jókarban tartására. De gondoskodnunk kell arról ís, hogy a verseny színhelyére vezető Csengery-utca egészen a Sörgyárig, színién rendes állapotba tétessék. Ha már vendégeket hívtunk hozzánk, gondoskodjunk arról ís, hogy az a néhány száz dalos és a dal ünnepre jövő vendég kellemes emlékkel távozzék, mert nem lehet közömbös ránk nézve, hogy milyen emlékkel távoznak vendégeink. Készüljünk mielőbb vendégeink fogadására. Muttassuk meg, hogy mi is Itidunk eredményeket elérni, ha — akarunk.
— A közegészségügyi bizottság Ülése. A közegészségügyi bizottság f. hó lít-én ülésezett Dr. Szekeres József elnöklése mellett. A tanácskozás tárgya két kórvény volt gyógyszertár felállítása űgvé^ ben. Az egyik kérvényt, az Antalócy ós Geró máramarosszigetí lakosok, oki. gyógyszerészmesterek kérvényét, még Kristóffy volt belügyminiszter kűldie le az alispánhoz. A másik kérvényt Szabó Albert helybeli gyógyszerész adta be. A bizottság a negyedik gyógyszertár engedélyezését csak a VI- vagy \\ II kerületre nézve véleményezte megadhalónak és a jogot folyamodó Szabó Albert gyógyszerésznek javasolta kiadui. Remélhetőleg a IV. gyógyszertár ügye. mely 10 év óla folyton kisórt, ezzel meg lesz oldva
A pöcegödrök tisztítása körül előforduló mulasztások Ügyében a bizottság átirt a tanácshoz.
— Aggastyán mint kivándorló. Sínger Samu rófösnagykereskedót nagyon bánthatta, hogy üzleti dolgai nem |ól mentők. Már IKgó-ben egyszer csődbe került. Azóta ismét felsegélyezte magát és látszólag viruló üzlete volt a Csengeri-utou, RÓföskereskedése volt nagyban. Azt még azonban nem tudni, mi módon keitilt ismét ferde helyzetbe. Mintegy 3 hétlel ezelőtt fölszedte sátorfa)át és eltávozott Kanizsáról. Azt mondta, hogy a Lukács fürdőbe megy reumatikus báiitatmait gyógyítandó. De más betegségben szenvedett a 78 éves öreg ur. Üzlete megingott. Ezt az aggastyán annyira szivére vette, hogy Chicagóba vándorolt ki, hol egy óescse él. Húsvét vasárnapján levél érkezett tőle itt lakó rokonához. Az öreg ur Amerikát tekinti jobb hazímak. Merész vállalkozásának talán meg lesz az a sikere, hogy még sokáig fog élni.
— Bizottsági ülés. A péuzügyi bizottságnak legutóbb tartott ülése a templom-téri iskolának négy osztállyal való kibővítését véleményezte elfogadásra a városi közgyűlésnek. A Zrínyi Miklós-utca csatornázására vountkuzólag pedig azt határozta, hogy az addig tartassék függóbw, amig a miniszterimtől vissza uetti érkezik az általános csatornázási tervezet. Egyúttal kimondta a bízottság, hogy a Batthyány-utca és sétatér közti hidat, tekintettel a nagy költségekre,, nem javasolja a városi képviselőtestületnek.
— Tizenötéves fUrdözés és különféle hirdetett szerek voltak eredmény nélkül számos csuz és köszvényes betegeknél, kik végre is a híres Zoltán-féle kenőcs huszuála\'.a által teljesen meggyógyultak. Ára
2 kor. Zoltán Béla gyógytárában. Budapest, V., Szabadság-le r
— Gépkezelök ügyeimébe. Megjelent és alulírott szerzőnél kapható: A gózlokomobílok szerkezete és kezelése I7\'j old Iü7 szöveg ábrával, mely a képesítés megszerzésében és az ipari és gazdasági életben szükséges összes tudnivalókat — könnyen elsajátítható módon — tartalmazza. Közli a fűtő- és gépészvízseákon előforduló összes kérdéseket. Ára
3 K. 13 K. JO tlll. előzetes beküldésével bérmentve iiiegkuldetik. Utánvéttől 3 K. 00 fül) Naszályi József oki. gépészmérnök\', tn, kir ker. iparfelUgyeló és a gOZgépket. és kazánfűtők vizsg. biz. elnöke Sopronban.
— Rabló cigánykaraván elfogatása. A slridói esendórrtrs legénysége Hertelendi Lajos önnsBter vezetése alatt ftl) polgári egyén segélyével a stridói é-, mtiniszerdahelyi őrs területén garázdálkodó kóbor cigányok után folytatott nyomozás alkalmával, a közeli erdőkben 50 főnyi cigány karavánt össze fogdosott. A férti cigányukkal szemben, — kiket több rendbeli lopás terhel. — a nyomozás még folyik, a nők és gyermekek, a belslinci őrsön át Vasmegyei hidegkúti cendőrségre kísérlettek Az elfogott stájer-német kóbor cigányoknál, már eddig is a stridói őrs Ügyelőmre méltó tevékenységet kifejtő legénysége. — egy szekér Dsszelopott. s nagyobb részt ágynemű, dunyha, párna, továbbá ezüst evőeszközök, liszt, kávé, cukor, s végül liildolgozatlan nöi ruha kelmét — balom számra foglalt le.
— A Iv,n Napló uj karácsonyi ajándéka. A l\'esti Napló karácsonyi albumainak sorozata a magyar géiiíus javakilicseinek gyűjteménye, lrodulmtink és művészetünk hatalmas alkotásait méltó, nemesen díszes formában mutatták be a l\'esti Napló előfizetőinek Valamennyi esemény-számba ment a magyar könyvpiacon. Náluk szebb, előkelőbb, értékesebb díszmunkák nem Igen jelentek meg. S a l\'esli Napló az ó albumait ajándékul adja előfizetőinek. A Pesti Napló idei ajándéka, az 190(1. évi karácsonyi albuma meg fog felelni a Posli Napló díszmunkái hagyományainak. Meg fog felelni nekik abban is. hogy kiállítása fényével télül fogja múlni a megelőző évi kiadványokat. Minden kötet különb volt az előzőnél, pedig azok az előző köletek is egytól-cgyig remek diszmíivek voltak. A Pesti Napló idei ajándékkönyve Rákócí-Album lesz. Nem tudományos, csak a történelem kulatásaibau gyökerező irodalmi és művészeti díszmunka lesz.
AZ EGYEDÜL ELISMERT KELLEMES IZÜ TERMÉSZETES HASHAJTÓSZER.
1747
zalai közlöny
líino. Április 21.
Ismerteim fogja n nagy kor lióseii. ünnepnap:ait és izgalmas hétköznapjait. Izzó törekvéseit, lobogó indulatait, mélységes Iiaugulalait. dicsőségét és szenvedélyeit. Javairól: fogjak megírni a nagy szabadságharc eleven krónikáját. Es meg fog szólalni ebheu a kötetben a kor költészete és izzó muzsikáia. A dalnokot és a tárogatóét is tanúságba idézzük. S a képzőművészetet is. Az egykorit és az ujat. hogy képben, rajzban ábrázolja azt 1 szentséges hőskort. Nagyszabású festmények, elsőrangú illusztrációk, kiváló mesterek alkotásai diszitik majd e műtét. S a mölapukon kiről a sokszorosító művészet egész sor löbb színnyomású képben fog remekelni. K diszes tartalomhoz méltó lesz a keret Bekötését a magyar iptinmh eszel elsőrangú mesterére bízzák Hadd feleljen meg a remekmű nemes tartalmának a külső megjelenése í> Kzt az uj páratlan diszű ajándékot megkapja karácsonyra a Pesti Napló á luudó előfizetőin kívül minden nj előfizető is. aki mostantól kezdve egy évre megszakítás nélkül a Pesti Naplóra elólitet, illetve, aki karácsonyig legalább egy félévi dijni befizetett és egy további télévi előfizetésre magát kötelezi. Az előfizetés fél- és negyedévenként, sőt havonta is eszközölhető s kívánatra külön értesítést küld e módozatokra vonatkozólag a Pesti Napló kiadói! ív utal a, Bpeslen, VL, Andrássy-ut Sí".
- Egy jó cipő a legjobb tisztítószert kívánja és ilyen a (ilobin. tilobiu » legjobb és legfinomabb cipótisztitószer a jelenkorban. Készítve lesz a Fritz Sehulz jun. rész. társ. gyáraiban Lipcse, Rgor (Cseh 0) és Lincolnén New-York mellett és n St.-Lousi 11104. világkiállításon a legnagyobb kitüntetést, atirand-Prix-et nyerte. A tény másak rendesen a bőrre kártékonyán hatnak, mintán a leglot>b fénymáz savtartalmánál fogva a bórt elpusztítja, kormot képeznek s a cipót kem»uynyé és uem tetszővé teszik,^ ennélfogva oly praeparatumot kereslek, mely zsirtartaluiánál fogva a bőrnek puhaságot, hajlékonyságot és tartósságot szerez. Ez a (ilobín-ban nagyszerűen sikerült. A (ilobin mentes mindéit káros alkatrésztől s gyorsan szép és tartós lényt kölcsönöz A Ulobiu nagyon takarékos a használatban, miután alig felkenve csillogó fényt ad. Mindent összegezve a (ilobin egy általános cipótisztitószer, melynek elterjedése évről-évre növekszik. Ügyeljünk, hogy minden doboz fedelén lilobin törvényesen védett elnevezés legyen.
— A nagykanizsai tanítói járáskor választmánya f. hó ¦„\' :-,én d. e. II órakor gyűlést tartott, melyen apróbb belső ügyek elintézésén kiről megállapították a május 17-én Zala-S/eui-Mihályon tartandó közgyűlés következő tárgysorozatát: 1. Elnöki megnyitó. !1. Jegyzőkönyv felolvasása. H, liyakorUti tanítás. 4. A régi és az ui tanterv összehasonlítása (iergye Sándor áll. (tahótól, ö. l\'j tankönyvek ismertetése. Szubad előadás. Steiner Janka áll. tanítónőtől, fi. A tanítók törvényéről. Ismerteles. Kerte-z József tanítótól. 7. Esetleges indítványok.
— A tudomány bebizonyította, hogy az emberi szervezetnek, különösen a még lejlódésbeu lévőnek, a fejlődésre nagyobb mennyiségű zsírra van szüksége és a csukamáj olaj jóhatása uem Itt kos tu la|donságoknak, hanem zsiradék tartalmának és konnvü hasonulásnak köszönhető. A növésre legnagyobb befolyása van az elégséges zsirrali táplálkozásnak. Különösen nagyon fontos a zsirrali táplálkozás, az idegeknek, melyet az ujabb kutatások teljesen bebizonyítottak. Sajnos azonban az északi zónákban rég meghonosodott állatoktól származó ételzsir nagyon drága, s részben nehezen emészthető. így a hán-asszonyuak valóságos áldás, hogy a (Ceres) ételzsir legfinomabh Kókusz diókból, rendelkezésére van. melynek segélyével a tudomány, az izlés és az alkalmatosság követelményeinek megfelelóleg, olcsón és jól lehet táplálkozni.
Dalünnep Nagykanizsán
1906. augusztua hó 19 és 30 ik napján.
A Dalosszövetség választmányi ülése. A Dunántúli Dalosszövetség választmánya április tizennyolcadikán este Horváth György alelnök elnöklésével ülésezett. Az elnök bejelentelte a választmánynak, liogy az április elsején tartott tisztikan értekezleten az a közóhaj merült fel, hogy a dalünnep diszeluükénl Zichy Aladár gróf miniszter, országgyűlési képviselőnk kéressék fel. A bejeieutést helyesléssel vették tudomásul. A diszelnökség elfogadására küldöttségileg kérik lel Zichy Aladárt. A választmány elhatározta hogy az ünnep fényét és sikeréi emelendő, védnököket fog felkérni. A versenydijak ügyében az egész megyében gyűjtést indítanak, melyet retuélbelőleg szép siker fog koronázni. A helyi sajtó munkásait sajtóbizottság alakítására kérik fel. A várost átiratban fogják annak idején felkérni, hogy az utcák tisztántartása és a házuk díszítése erdekében felhívást bocsásson ki a közönséghez. A Szövetség a városházban levő Katifmann-féle helyiségben, melyet a tulajdonos szbességböl átengedett, állandó dulüunep reuib-zói irodát Iélesíl. Több kisebb Ügy kerüli még ezenkívül tárgyalásra.
A daliinnep résztvevői. A dalünuepre eddig hal dalegyesülei leleiilkezelt; a Pécsi Polgári Duloskör, a Szombathelyi Dulosegveslilet, n Keszthelyi Iparosok Dalköre, a Székesfehérvári Déli VhsiiIí Műhely Dal-egylete, a Tálai es Tóvárosi Polgári Olvasókör Dalárdája és a Siklósi Polgári Dalárda. Még körülbelül liz dalárda jeieutkezése van kilátásban. A pécni versenyen Összesen kilenc dalárda versenyzett. Eszerint a kanizsai nagyobb arányú lesz, s így nagy műélvezetben lesz része a közönségnek.
Az elszállásolási bizottság, melynek elnöke Deák Péter reudórbíkapítány, alelnököt és jegyzőt is t kapott. Bariba Lajost alelnökké, Büchler Mórt| jegyzővé választotta meg a Szövetség választmánya. Május hónapban már ez a bizottság is megkezdi működését,
megakadályozta éa ezáltal a szabálytalanságok egész láncolata állott elő.
Mint értesülünk, a tagok közt mozgalom indult meg az iráut, hogy az Egylet élére városunk rendőr-1 főkapitányát, Deák Pétert megnyerjék.
EGYLETEK.
( —) Választmányi ülés. A Magántisztviselők Országos Szövetsége nagykanizsai bizottsága folyó hó Sí-én, azaz szombaton esiu fel !< órakorba Polgári Egylet olvasótermében választmányi Ülést lart.
(—) A Nagykanizsai Tornaegylet kebelében football csapat alakult, mely a Ibotthultou kívül a füleslabga sportot is művelni fogja. Május 1-én kezdi meg a csapat a játékot. Vezető László József tornatanár. A Tornaegylet eluüksége ezúton is felhívja a csapat tagjait, hogy _\';i-án délután 0 órakor u torna-helyiségben megjelenni szíveskedjenek További jelentkezéseket az elnökség szívesen fogad. Jelentkezni lehet László József lógímuáziumi tuniatatiár urnái akár szóval, akár írásban.
(—) Alapszabály megerősítés. Az alsólendva ág. hitv. evang. nöegylel alapszabályait a belügyminiszter a jóváhagyás záradékkal ellátta.
KÖZGAZDASÁG.
Panama egy temetkezési
tíyyesnlötlitjti.
— Saját isulósitóuktól. —
Nagykanizsa város polgármesterétől
(!608. számhoz.
Zalavármegye tekintetes alispáni hivatalának 190!). évi április 12-én* 7íi43. szám alatt kelt rendelete értelmében tisztelettel felhívom a lótulajdono-sokat, miszerint
1906 évi ápfilia hó cii reggel 7 órakor a .Kossuth I ¦:¦ )i>\'- ¦ téren lovaikat osztályozás végeit elóvezeltessék.
Az elÓ nem vezetett lovak tulajdonosai, amennyiben «zeu mulasztást kellőleg igazolni nem tudják, az 1873. évi XX. I. e. végrehajtási tárgyában kibocsátott utasítás 7. §. rendelkezése szerint lovaiknak esetleg valamely szomszéd községbeui utólagos elővezetésére kötelezendők és a városi siegényalap javára rbiuden ló után 3D koronáig terjedő bírsággal büntetendők. Nagykanizsán, l\'iOü. évi április bó 20-áu.
Vécsey Zsigmond m. k. |.olg4m"i,t.
A nagykanizsai Bitté Temetkezési Egylet ellen folytatóit vizsgálat, mely nagy port vert fel annak idején, befejezést nyert. A kiküldött szakértői vizsgálat uégy év időtartamban mintegy háromezer korona hiányt állapított meg. A hiány nagy része különböző pénzösszegből fedezve lett A fedezetlen része a vagyonjogi felelősséget mondották ki az egyesület elöljáróságára.
Köztudomású, hogy a „Nagykanizsai Elsó Temetkezési Egylet" vezetősége ellen — a szabálytalanul Összeállított lüoa. évi zárszámadásból kifolyólag — a városi tanács vizsgálatot rendelt el. A vizsgálatot Lengyel Lajos főjegyző vezette nagy körültekintéssel. A Tanács által kiküldött szakérté az ?900. évi április bó 1-tól 1904,\' évi december hó 3l-ig terjedó időben 3001 korona 40 fillér hiányt állapított meg.
Eme hiány fedezetére időközben tagsági dijakból befolyt M41 K. Szélig Antal által megtérített .összeg 140 K. Mayer Károly állal városi letétbe lett helyezve: »40 K., takarékpénztári betét többlet: Bfti K. 90 lill ¦ összesen 25<8 K. én üli mely > ősszeg levonása után tiszta fedezetlen hiány 482 K. 50 lill. E hiányért a felelősséget az eddig működött elóljárósági tagok terhére a városi tanács kimondta. 1A leimerült és megállapított 94d korona eljárási 1 költség (a szakértő muuksdija) megfizetésére, a mulasztók elleni visszakeresetí jog érintetlen hagyása mellett, az Egylet, mint ilyen, lett kötelezve.
A vizsgálat során beigazolást nyert, hogy az \' 1903. éti íárszámadást Munkácsi Nándor egy U-t 1 elnök, nem a közgyűlés által megválasztott, hanem I saját önkénye szeriül kinevezett felügyelőkkel vizsgáltatta meg és igy a közgyűlés állat választott felügyelőiket alapszabályszerO jogaik gyakorlatában önkéuyUleg
A soproni kiriikidalml éi Iparkamara koréból.
Pályázati kiírás felső kereskedelmi iskolát végzett tamilok külföldi utazási ösztöndíjára Kereskedelemügyi in. kír. Miniszter ur Óuagyméltósága folyó evi március hó Jü-án U.öliü. szám alatt keit magas körrendelete alapiáu, ezennel pályázatot hirdetünk, a pesti magyar kereskedelmi bank állal Itt!):\', évben alapított ,\'iu.UUU koronás ösztöndíjalap >\'."\'¦¦¦¦ kamataiból, vagyis összesen 1360 koronából álló külföldi utazási Ösztöndíjra. A pályázat fellételei a következők : Az ösztüudij elnyerése iráni folyamodhalnak oly ifjak, kik valamely kereskedelmi akadén iát vagy felső kereskedelmi iskolát kiváló sikerrel végezték, mely kórülruéuy iskolai bizonyitványnyal igazolandó. A folyamodványban megjelölendő azun speciális ismeret, melynek elsaiátilása vagy tovább tanulmányozása végeit az illető e tanulmány utat megtenni szándékozik. Ke le ml kendők folyamodóuak esetleges szakmuukálalai uz illető ismeretkörben, valamint a nyelvismeretek és a tervezett tanulmányút programmja és időtartama. Végül megemlítendő a folyamodványban, hogy miként véli szerzett ismereteit és tapasztalatait a tauulmáuyut befejeztével itthon értékesíteni. Oly pályázó, ki jeles képzettség mellett a tanulmányozandó, vagy elsajátítandó speciális ismeretek körében már elméleti, vagy gyakorlati irányú tanulmányokra hivatkozhatík s ezt igazolui képes, valamint kellő nyelvismerettel is bír, az ösztöndíj odaítélésénél előnyben fog részcsttlelni. A pályauyertes a tanulmányútról 0 nagy méltóságához jelentést tenni tartozik. A fentiek figyelembevételével szerkesztendő folyamodványok Onagy mól lóságához címezve a pályázó, rendes lakhelyére illetékes kereskedelmi és iparkamarához nyújtandók be legkésőbb folyó évi június hó végéig. Sopron, i\'JOfi. évi Április bó 13-áu. A kerületi kereskedelmi iparkamara nevében:
Zsombor, Kirchknopf.
elnök. titkár.
Csalárdbukás. Kleín József és társa nagykanizsai vagyonbukott divatáru cég elleu Bun Jeuö dr. tömeggoudnok feljelentést telt hamis bukás büntette miatt. Véber vizsgálóbíró a cég vagyonára elrendelte a bűnügyi zárlatot, melyet ma délelőtt foganatosított Deák Péter rendőrfőkapitány. Dr. Bun a Klein József és társa utóda céget pedig büurészesség miatt jelentette fel. Az eset a kereskedői körökben nagy feltűnést keltett.
Téglagyári munkások utrákja. A helybeli modern berendezésű Stern-féle téglagyár munkásai mintegy fio-an f. bó 18-án sztrájkba léptek. Bead-! ványt intéztek Stem Sándor gyáros főnökükhöz és hivatkozváu a nagy drágaságra fizetésein élést kértek, de mint értesülünk oly aránytalant, hogy 40—fio százalékkal emelkedne igy fizetésük. Azonkívül mindenféle munkát órikazerint akarnak fizettetni éa űunepoapokon teljes munkaszüuelet, ami a téglagyár folytonos üzeménél majdnem kivihetetlen. Ezt az
1906. ÁPRILIS 21.
ZALAI K i Z L Ö N Y
állami íntéiíkcdések is respektálják áj a vasárnapi munkaszünet sem ugy koudeíó miül m«, iparvállalatoknál Tudósítónk felkereste a gyár főnőkét, aki mint mondja a munkások iránt a legjobb hajlandósággal van eltelve, de tuLágos követelésüket lehetetlen teljesítenie A munka tehát szQuetel. A munka-köuyveket a városi tanácsnál letétbe helyezték és ha cgvezséir nem JŐ létro rövidesen, végleg olhucsáttat-uaic a munkások A munkások különben azervezvA vannak. líeléptek a szakegyletbe k Sztrájktanyájuk a .(tőitlirdő* kort, ahonnan uapouta példás rendben tunletó sétára vonultak kí a városba
CsŰdnyitás A nagykanizsai kir. törvényszék Klein József és társa utóda nagykanizsai cég ellen csődöt nyitott. Bejelentési határidő május Jd. Tömeg-Toniinok dr Hun Jenő. helyettes tömeggondnok
dr. öross Daino ügyvédek. Oiódbutoa ilr. Nemiedlur Antal töfényszéki bíró.
Famunkiiar*: UaiMpár Bri».
Kéziratot nem ad vissza a szerkesztőség
VEGYES.
| - Tartás tyáflyitkar Fájdalmai ciunál a d.rák-, t.»t-I réiaek in & (argó kíiaaiéores bintilmilnÉl a . ttill-filf •*»• I htriztsi--•(•) való l.i\'dOraiÖléi likri-rel haaanállaük. K»y flveg 4ra 1 90 kor 8«<\'tbnW- - naponta utiuváullel M..n A, (yógjaaertaf, " *• kir. ii-iv ikálliló áltatBéca. I Tuchlau-iii\'ii e Vidéki ujogyiat-rtarakban anyagkervakedéiekhea
haiároio tan Hall Télé k< laitrui nj k - r.....1ai ó gyári jaWé-
i.j-\'«.¦¦ éa aláJráaavil
HYILTTÉR.
a* t 1 m.v. alatt kailattrkért i.....vállal :, .-i-.< .¦. 1 a
aierhatatoiae
FELHÍVÁS.
Felhívjuk a
3°|„-os mfTU i8halöL-sorsiiiiy-i
tulajdonolok.i, hogy eilmOkat és aa Állatuk bírt mannylaégat 1 valünk, saját érdekükben aOrgöaen köiölnl aiiveekadjanak.
LEGÚJABB.
Kartikadslni ét Iparbank RétzvénjrUraiilat
Zichy Aladár miniszter Nagykanizsán.
Lapzártakor ártesQIOrtk. hogv Z i o li y Aladár gróf. a király személyekörüli minisz-lor. a nagykanizsai váhis/.tókernh\'t nópszerü országgyűlési képviselójelöliji\' holnap, vasárnap a deli gyorsvonattal Nagykanizsára crki\'zik.
A minisztert a város nevében ünnepi-08en fogják fogadni a pályaudvaron.
Zichy Aladár délután fél három órakor a Szarvas szálló erkélyéről mondja el programm-bfeszédét.
Zichy Aladár a prograiumbeszéd heft-je-lése után a küldöttségeit tisztelgését fogadja.
Koller István megyénk főispánja?
A Zalai Közlöny tudósítója olókcló korok-hói ma délután arról értesült, hogy KolK-r István lesz Zalamegyc uj főispánja. Nem volt módunkban meggyőződni e hír jól értesOltségóról, <lo ha tényleg bekövetkezik Roller István főispáni kinevezése ugy ez érdemes embert ért.
Koller István inár régóta tekintélyes szerepet lölt he megyénk politikai életében. Mint nagybirtokost messze vidéken ismerik kiiunó. gazdasági szaktudásáról. Vasúti és adóügyekben szintén szaktekintély.
A legutóbbi politikai mozgalmakban tevékenyen részlvett. Felszólalásai nagy lefolyással voltak u megyei eseményekre. Mint ......a társas élet tevékeny tagja nagy tiszteletnek
és közhecsülésnek örvend.
Nagykanizsán gyakran megfordult. Kollár István elnöke az illeni Zalamegyei Gazdasági Takarékpénztárnak.
1 liter Jamaikai rum 90 kr. 1 csomag finom törmelék-tea 30 kr. Kapható a Drogériában Nagykanizsán.
selyem
80 len -ól 11 ír, 35 kr -lg mét.rcnkÍDt. " Uéraeln.o é, már el.imol.a a hi,ho. Maliit"-
- N.gy nini ilj:, ii.i-ii, . ¦. -, 1h .. I. Il.iiu.l.i 1¦ :
•\' 1,.....([Jár, Zürich.
vator
Szinye Lipóczi Lithion-lorrás
kitint! alkarril baszaáltatlk
»111-, káguhóluag-íh koitvin9bi1.ial1.uk i;,i,;y-áaia éa ftulttl athéué.fknil, a «xakroi -aggirati, továbbá a ll.xé és tmttiutí aiervnk hurut.inát, húgyhtajtö ha*.táss>át
Vaiatami laaaiea aatataUtllt CilraasaUt !
I \'i \'i itt dai l-w/1 lift a.....¦¦>\'¦.\' -¦. tngg n
Sfl/rolor-\'orrát ij/i •j-tlMgétAI Epf:Ht*
p a bq gnu ymtwm rep m m tMeoóv d rtőnyasEót. hdörnenéstűL tielborotió] és elhánhö 2L6Xp^ A OyertBÍtepolfflirtl anmen Kaew«w» i-úki HE5II Wien LBibergdrasaatl
Számos orvosi szakvélemény alapján kitűnő gyógyhatású
köszvénv, húnysavas lerakörjások.
nomot-és fielbetegségeknél. íujönlegesség gyomorégés ellen.
A gyermrkek kiválóan feJIJiiInek vele ős nem azunveünck twituiKtéa iavarban
Kllünőett beuáif hányás, bellimül, hasmenés stb. esetén.
A bel- és külföldön sok ezer orvos ajánlja.
Jó étvágy! KÖnnytl emésztés!
Szabályos anyagcsere.
a testi jóóraéaiiek alapjai, s eteket mindenki meg. axerexhcü a liohittetii temptom-rurras (mint ve-gyitéket búr, COgnaq es gyümulcilók-heij vagy RohiUchi Styrta-forrán (sokkal er<Iaebb, caak magnnusan) haaanalata álul
INntíjLanl raktár mi|jfararaaAg i«»i*ro ^fCFFMAAN JOatSLF-nél
h i r d e t L s e k. ótn íotufíilonil.fin.
- Berber-féle 9
^ijiy-hittriiny-szappon,
Mi»......1. tltai .¦».,!,». «..-..(,. UflAM tlkwaibM Umjm
1 ,¦:...«.ni .
• inlndoniimiitt bÖrkOtcgek
f»-i., ".<jrih.ii .mit otkuj-rtmt... altolt Htaflvk, \'Il
¦*fe ál..., laiT4*f. IlMnvIái, tat- «a *<«ktjl>.«rf«
• l\'»o. A n.-.s".-rir ...,1.,,1.»,.«,* 11,-kairanv
11. ..1 « ni..v,. .(,/b,«k».*.ii-lritwl*n *taWit.(j4aítr»i»J-tua, <,.,...uri l.»i«<-vn nthniadk. l.l\'hí 1.(1 H.•<•¦¦«¦ <¦«
•IVttHM .....\'-1.1.1. t «Ir... »
Boriícr-Wle krttn.ny-k6nszi.ppnn-
m.ur ..............„ .r*tlfl...lA\'aia.>»cal
• \'tan,!-..*,., « nHtnrIiaaMt «lam»r.iijl ta|balf taa -u i*>at-MKlhaliao LM-.,M (,,. .1.,,.l.,.l«.,..upl
humamiTil ...Irít llll
Uorger-félü glycodu-káti^nyiriupptii
na* iitoÉiin.\'Kt.. ...\',¦ jj a* : ,. -:íi mi¦ n ¦ i.
miai imito bíraroM *<«\' buia* •»-!=><«tuau iv.il l i a :
]Ier«;cr-fílo liorax-szappitn.
- Illír bai
- ¦ i. il uunwtka
birjáa " üiiV 41. iií-ll 4» Ommtp. chf^a**! mitax, «ha-
Mtcoun. dhiebwvfltai
(• .-.i m\' láai kaa «a ^ >aiaa/<krainal a> i-rtrlai *liaH bl>i mia.,.„ iha.
w jlnjao Mt éa MHua4|l auppia, naali Hersar.Mli
n\'i........ a c,.,: \'ni MppaeW MathUtH li..ini:«u «buiUhm lai
h. i rr\'.\'iitn n> j "r-r . .. &
Nairyl>a..: O. jio\'l k Uwnv.. W Ion I , BibaratrrA,
.. , |g,„l.l*,| l»„1l,|i|..n||(|Jt,,.„,U\'.,
il i .i..... ..t, tilrAljr>nh l\'t(iul-»<>r ¦¦> * • ¦•• i «. \' ¦ • ¦• r 1 ¦ " \' ¦ \'.
HtlOHiiiyba* ««|j,..„riíáa\' anitai gfé ; /. .
raktár nanykaniisán: práger béla gyógy tértire, valamiéi migvcrorseág több gyógytárában.
lbüjoiiii tápláltik etjőszsőijes ós •¦¦ •:.•¦¦! ti.i |t\'.: gyermekeknek.
1 ¦,- •: ; bmifsitfíiiakbiii í; togitákbin.
í.\'.i i tápláló tiorek fyára KUFEKf: R.
Wien l. ós Bcrgedorf-Hamburg.
ZALAI KÖZLÖNY
uhui. Április 21.
ein
¦¦ 94*. hwbbbpm
jhashajló labdacsai
gyengéden hashajtók, vértlstiitok : arialiii.:\'!.ni. mini e pilulák a
egy gyógyszer
ncubtein-file ERZSÉBET labdacsok.
K pilulák bMOOÍo készítményeknél minden tekintetben feljebb becsű lendók. mentek minden ártalmas anyagoktól* ez altesti szervi; halainál legjobb eredményűvel használtatván, sem jóob s mellette oly
SZÉKSZORULÁS
legtöbb betegségek forrása ellen, í\'ukroz-.it knl-ejük véget) még gyermekek is szívesen veszik.
Egu lü poniát iartnhnutó hóhoz .w fltffir- hfjy ukerc*, mely 8 itobuzt, trhot ho jnttif-\'f (ort\'ihtt\'iz, c*uk 2 koi.,,.,/ :•./:. koronn tlólegtn bekillflénr mrimi egy t-kerrn htrmentve ktűdetik.
AMA f>l \'\'ánzásoktól különösen óvakodjunk Kérjünk batáro-(JVAo! NKL\'STEIN PÜLÖP basharió labdacsait. Valódi
csak. ha minden doboz törvényileg beiepyzett védiegytlnkkel piros fekete iiyomtatásbiin .Szent Lipót" >s „Neiistein Fülöp gyógyszerész" aláírással van ellátva. A kereskedelmi lörvényszékileg védett csomagjaink aláirá-omkkal vannak ellátva..
eustein fülöp
1-Upí.lhui* cimiei: gy.igywenára, BttOti. I., Plankenfiain 8. gykaniuán: BELUS LAJOS él flEIK OYULA gyógywerámkníl.
SZLIACS-ACZÉLFÜRDÖ
(filtöiti||irorizágSD.)
Az egyedüli ismert szénsavdus vas forrás. Legtöbb vasat tartalmazó ivóforras belső használatra.
Szezon: május 15-töl szeptember 30-ig.
Felülmúlhatatlan vérszegénység, sápkor, nöí bajok, hátgerinb- és idegbajok, bénulás ellen, átszenvedett betegség és erős munkásság után. Fürdóorvosok : Dr. Khorer Aladár hiv. fürdőorvos és In. Sir mi .1. Utazás Bécsből \'i óra. északról Oderborgeii át onnan f> óra, délről Budapesten át miien szintén .\'> óra Szliácsról falragaszok minden nagyobb rásüti állomáson vannak kifüggesztve. Kimerítő felvilágosítás és prospektus utazás, lakás, árkedvezményről az első és utószezonban stb. ad a türdóigazgatóság Szlíács, (Zólyommegye.) -
0) - CO
" í CD- Cso o
— ro C/> <o m 3 ^•"^ o
Hl >
LW "* < CL CD> RD
teli Megfojt ez az áikoz.itt kbhöges 1 Köhögés, .1. -,11i.r einyftlká.odas -Hni gyom én bl/.ioti ...Mai. Elii meliMszIli az étvágyat nem i ontják és kllünó ízűek Dobozi I kor es 2 kor. P oh íobw SO flller. Kn- él siétkt|liii>*i rakiar: ,.NÁDOR" GYÓGYSZERTÁR biidupolt, vi.. yád.ksrut 17 érjem í,\'\\..:. \': $A$\\ UH Egger mellpasztilla csakbainat- mioóitíidii
Kapható Nagykanizsán: Belus Lajos. Práger Béla. Beik Gyula «s Csáktornyán: Petó Jenci gyógyszertárakban.
•l«*(tl liirnirven li\'i.ríirclo horviilorsy.iiklinn.
.»\'-: farazsd-TopÜeza -ír
a zagsrlal vasht miitin (zágráb-csáktornya.)
Vegyelemeive Prof. Dr. Ludwig udv. fanácioi álul ISS4.
Í8 (ok Celilm meleg fórrá*, a kén ilufnak fclillmulhiiiallan hatáu van ltom í» iilllei ilicumi, Uüloi beiegiégek, gyullndáiüi ti nOffltOrétl úkwehuitídimk, kA*iv«ny, newnlgtkui bántalmak, mim i ¦¦ ;,i ¦ ¦ itfa. nfil bajuk, biíi- it ilikoi bcieg-*egek. Idillt vencbajok, hólyaghiuui, górvtlvki.r, angolkor, úlum «4 higany nitrgc-leteknel »ib. tll>.
mSÉ I D L\\7Z"POR
csak akkor valódiak, ha mindegyik doboz moll a védjegyét és aláírását tünteti fel.
a Moll A.-féli Sflidlltr-porok latiOi gyOgyhaiiia a legmakactabb gyomor- 4a allcstbántalmak, gyomorgorc* él gyumothCr, ttigión »iékr«ksd4s, mtjbánialom, v4rtolulil, aranyCr ci a lcgkuiai>bui..l>i> nOlbotegiágak ellen, c jele. hátUiemek évlliedek 6U mindig nagyobb ellcijeiUkt ucucll. — Ara egy lep«ciét«lt eradetl dobóinak 2 kor.
lliilllinltiínok iiiri ni) llriü i\'vny UtvtnvU.
I_MOLL-FELE !
sós - borszesz
^»1
5
IVÓKÚRA, gaiai, gego, mell, maj, gyui
Villanyosság.
- í» belbajokiial, aranyérnél,
Massage.
Bjaajmitíei t.....J*n mi)i1ihii. Ii|jl ilziiiilik. klfigiiz kúrák mliin;iiil lulpp
¦urial, i|iiz mn at iiltu.
lilíny la Ham m.ijm I -löl okiObcr l-ig. — l\'Ompii nagy |>aiL, lcr;c<lcluiei ültetvények, nei; klránilulAiok. AünntiA tenekai, 1. lágribl kfr. "petaház iégjaíbol, ?•110- e* láapii\'fllj\'lfc i|b,
iil-iuiilical álloináiun nn|\'unla táriatkiKil ^lijn .1 vendegeket.
Kuloa fogalak !1 rcndolkeicMfl állanak, de exek odoállitáta el&bb a fQ.-dü IritesS* ».\'gncl mcgieitilclBiiiiö.
Oivoil ludak uiódáiok ai a ftt/dBorvoi DR. LÜNÜIUKO A> "4
ijaj* Protpehluiokal éa broachurákat ingyen éi bérmenlve küld, *SB)
Csak akkui\' valódi ha mindegyik Üveg MOLI. A, védjegyet tanteli fel, >A. Moll< itili mlor flIOil, MUua Vfln ílrvn. A Moii.féto ,ó«-boriXMi
ncvexeteien mini fájdalomcalllaplló bedörziÖUii ntr kdwveny. c»ui e» a meg-hilli» egyet* kövüikeimenyeinel legUmeretetebli néjnitcr. Egy ónoiolt aredetl Ovag ára I kor. 00 fillér.
MOLL Gyermek szappanja.
FÜRDŐ ígazgmtósáq.
j
I
6
Legfinomabb, legújabb miVúiie: oktierO ápolására gyermahek
Öl darab
Minden darab gyermek \'wa^a
crini kc-jilek gyetmeí e* hülgy liappanl a bör felnOttek reaiáre. — Ara darabonként 40 flit.
80 fili, Moll A. védjegyével 1
¦tll ». lyiijizirttz. ci. éi klr. udvari szállító által,
BécK, hi.\'lil.nili. 1. <j. SS. Vidéki mcgccddclt.ck najionia |>o,uutinv(l melleit lelje.Illemek.
A raktárakban lessék baiározottan ..MOLL A." aláírásával és védjegyével ellátott készítményeket kérni. Raktár Nagykanizsán: Roaenfeld Adolf Fiai.
Nyomatott Ifj. Wajdits József könyvnyomdájában Nagykanizsán.
1906. ÁPRILIS 21.
BERÉNY JÓZSEF És FIA
ZALAI KÖZLÖNY
ékszerész
"utSS^_SAJÁT MŰHELY. AXSi.<°"
iriMff>VftDÍIII f,i*1 kÍ!\'Iitll,íllJ8m míndon-.IrllTuTUnUIV kor választékban készni) "\'*"\' kaphatók.
NÁgYJAKTÁR
NAGY RAKTÁR ,M 4r\'
NAGY RAKTÁR flpom %^
Eladáa péwlatfizetée mellett iel
Jn.llu-i.k ..uj usnkfck fjor.M kea«llUitnnk
SZŐLŐVESSZŐI
A világbíró
„DELAWÁRE
adja n legjobb bort 1 Oltani, permetezni nem kell I
A N/.i\'ib\'H/í\'i kinosn! A phyloxerának ellent áll II
Leiriadl éa Árjegyzékei ingyen kUldQnk bárkinek I
Szölöoltványok méraékalt áron kaphatók!
Nagymonnyiflígfi Hima rta gyöki-ren IMu-wán* vessző eladás!
Cini: Szigyártó és Takáts
szólőlolop tulajdonosok. Telep: ALSÓ-SEGESD. — Központi iroda: PELSÖ SEQESD Somogymegye.
Megbízható legjobb minőségű hírneves valódi azepeeaégi
minden nagyobb üzletben kapható. A késmárki gyár bejegyzett védjegye
Kí.roZrkl gyártmány í °"k " >j§6y^
¦¦r HAZAI IPAR!
HIRDETÉSEK | FELVÉTETNEK E LAP | KIADÓHIVATALÁBAN. I
TÖRŐK A SZERENCSE KOVÁCSA! Felülmúlhatatlan
nek; özek közölt
HI a Hzoronpsp. imlly bankházunknak keilvi\'z. Rövid idő altit 25 millió koronánál Ifibb nyoreményt liz.-ltnnk ki nagyrabecaRlt vevőink-két legnagyobb nyereményt, éj pedig:
kitizír 1 nagy jutalmai, a
\'koronás lonyeiuiiienyl,
« legnagyobb 4,00,000 \'•"J,""4,»l
továbbá T> i 100,000, 3 á aa.UüU, á\' 80.000,íl 3 |á 70,000, 3 á 80,000. lobb 5« IMII" IIMMMI SO.OOO. 95,000, tO.OOÖ,
Ift.OOO és ezeken kívol számláim 10.000 6.000. 3.000. 2.000. 600 koronás
és egyéb nnuy nyereményt,
Kmiclfogva ttjAnljuW. hogy a IrgkoziMb kpzdí.dö. a világ liigpsúlyduaabb oBZtálysorajátékában vegyen részt éfl rendeljen nálunk egy sze-rencjiesorsjegyal.
A must küzdódö Itvik uj magyar oszlálysnrsiálijkball
125,000 sorsjegyre 62.500 pénznyeremény Jut
íi összesen 18 millió 457.000 korona hatalmas feuafet .„-"Inak ki.
Rendel e dm a neve mellett ^MííSWJfí^&
w UT Ö "U \' U "" llXiVV \\tl\\ álló í-irsjBjy megvétole illat egy fönyerfinew , , _ nyel. A vátetton nagy Kerepel jitMlk ai i-lattien ét
0 SZ6r611CS6SZáfllöt t -?*n íIleo,eho,¦ !,.°|i>\'. fw.vw"****
neve melletti eiámot eltalálta, : nagy nyeremény |ut.
MIM melyre egy
in ín
unii
IHW7 1.11112
\'\'ni II
ÜllJI»
Adam, adii Adular, Agiti. Adoti, A ui.i Ajoaton, Amalia Aladar, Anna Albori. Aoalolta Altréd. Apollonia \'.\'u Atcoa. Aranka Amarli, Boria fttftó ,\'.n 11,18. Blanka Anial, Borbala Arnold, Sorlika Ai pad. Beiti
8*av»
HOf&L !17421 Iffllti9
41JW
Arihnr, Balli Aurei, Bilgllh. Aitila. Oscilla BaJan, Cornelia Salini. Dura 8iruiii, Dinlln Bili, Cecilia Imiti. EiIimi Bornál, tram a Daniel, Ininiilln i.1 \'.üt Dávid, Evi 123517 Danai. Evolta 5t«i
«tww
h006ű 101 uh
HWII\'JU i2.I5IHI
DckS, Emébot uni
udii, ttsrer mas
Elek, Etol i\'¦-¦I
i.! i i. Flora 2u5.su
Emil, Franolaka tzm EnJre, Prtda
i.i.\' I flenovdva mm
Terenc fiurtrnd 2fl\'W»
rrlzyos.Oabr ella 3t\').i8 l\'illbp. Olictla .!1
Oabor, li-ii.r; »hiih
OaspAr. Deldia v.i,:;
Oiiaaly. De-irlolt ir.!):.
Oeia, ll:ii,ii!ii 6l:j\'M Dnsilav, ilSI:w ti-, : v, l\'i ,\'¦,!; i
Bynli idDika Senrlk, llona lini ..i.n i, Una HiirN. Iika i.in.i:-; irón llléi, Irma, Imre. Izabolia Islvin. latta Uldor. lojanna
i;tk)
ini\'iii
ISS30I l\'j:i.Mii 12-i.lil 12 (.\'.III 12 l\'i 11 Uli sfori
Iván, I...Í .ii \'¦.:¦"¦>
lakab, lom 202MI
lánon. Indllb íftiwi
lená. lulíska il2iHt
lóTsci. Karolta Ufa
ií ti i.«x Kallnka 18874
Karoly. Katalin íiwil
Kornil, Klara ¦¦¦>-¦
Krlslol, Kloltld ;í«sí5 l-l: .i Kornélia Laailo. Knailina
ItOO, Kii:\'.! ¦ ,11 i
Llptli Laora Út i it:. Lcnko land, Leúnla lirkni, Liih ¦. flartoa, Lina
látyAB, Ludmillát IWWi
Itbaiv. Lnlia IttWl
MI\'üloH.ri urtolii.il.\'f.l-.i
¦Iksa, M ilvkn l -\'11
Mm. larjlt .1..
Rándor. HArla \'>i<i
Orbán. lartka ks2»
Oatkár. lallld IBII
BUM
Bässe um» ni mi
B47I8 il i W«7u nii\'i;i\',i
01 Ó J-Li-.ili
öddn. Harulii p.ii \'i-imi Poter. Olia Piala. Pania Huhard. Pelagio "2;
tiit\'t. Pltlllltl :(¦\'¦\': t-i
Battoli, Piroika «Titi
Salamon, Ba|laa l*!fil
:;.i ií. Báratka as-ic Sándor, ilüi,ili.i S:. ; -íi. Sári i\'-" i.ii. S ii.ill.i
: i ¦ m , Biercoa limi Pini:\'! l\'i1 i\'l.ii. Terii Ti/kitai, Terni Vendei, Valérla 12:t«« Viktor. Veronika mM Vi. inf.ii Vntona 12MM V:ace, Vilma iüssih Zoltan, ZaoDa i-.\'i-v-i j. ; -..ti. imimui 128622
S\'Iti
um
212.-7
Il VI
m;..\'|
HtCrl»
9S77S i ¦¦¦¦¦> li 128 Vii
ifflrtaS 1.000,000 KORONA;
lovnbbií I jutáiéin lillU.OIIO, I nyoívméiiy lOO.IIIIil, l > ¦;iiii,illlii, ¦> , lm) non. \' a 90,000, 2 n \'.II,min II ,1 70.000, II il OO.OilO, I á 50.000, :l I 40.000, B á 30.000, 0 á 86.000, 9 i \'20.000, 1:1 á l."> 1)1)11, n á 10.000 kurona és még n»k ogyéb uyvroméuy. Az 1. osztályú aurajpgyuk lervazerQ árai:
V. iridgtl sortjagy Irl 76 vagy K 160; \',, eredeti lorijigy Irt t.SO nagy 3 korona;
y, . .. 3. - . „a.--; v, . .
A Korajogyuktd utánvéttel vagy az oaszeg eldzetes beküldése elkatbOQ kuldiük. llirataloa terve-cet dijtalaiiul. .M¦:.i -ml.. ..¦ k.¦ i eredeti aorajogyvkro kérllnk azoni\'al, do logkéaébb
par folyó évi április hó 20-ig *aaj
li.>,\'í..iiik bizalonuiial lutkültitiiii, miiitiin fonti siurfij^ooiáiiioli gyorsan elfogynak.
TORÍE A. ES TSfl
MrSSir-íífiiS: bankha.n, BUDAPESTEM. ^t^XS.
Hazánk legnagyobb o • z t á I y a o r s j á t é k - ii z I e t e.
l-\'.ilrudink 0,tUIZ*or*jáltk-U.letel I
Központ: Teréz-körut 4B/a. I Ilók: Véoi-körut 4/a, II. link: Muzeum-kSrut ll/a.
II)
ZALAI KÖZLÖNY
1906. atbii/i8 Wl
LIPIK (Szlavóniában.)
Vasút-, posta- és távírda illomás. Elsőrangú fürdőhely.
Egyetlen jódtartalmú alfcalikua Mvwic (64* C) Európában.
Párállni gyógylmlásu a tápcsatorna és a vizeleti utak össr.es hurutos megbetegedései, hugysavaa Áttétel, köszvény, csúz- és ischiás görvély, angolkór és az összes vérbetegségek ellen. Ivókúra. Ilévvizes fürdók, Vizgyógyintózet. Inhala-toriutn.
a fürdőhelyen tiz kiváló orvos működik Kiváuutra prospektussal és bővebb értesítéssel szolgál
a fürdőigazgatósAg.
Veórszó \' Míl"!\'" ,,*i,i""1 * Hcbloht né*1
\' ttl, Ilma él ment káró, alkalréuektfil
jótállás : M,ooa koi rmát Jut Scbkbt Ujbrrjj * . cég Aa.alg-ban bárkinek, a kl beblio-
nrilja, bo.y aiappana a .Seb rbl" né-ml, lalimrl; bárul k..,, ,.k. [ tartalmai.
CHICHT-SZAPPAIT
(.SZARVAS" VAQV KULCS8ZAPPAMT")
ápt,
MiaidennemO ruha és
mosási ijii\'iil-/i\'j részérő a legjobb éa legolcsóbb, —
Hófehér ruhát ád. A v m.¦!,!¦! emeli, fénylővé és világossá teszi.
A vásárlásnál kfllöuöaeu Ogyfíjttnk arra, hogy miudeu darab szappan ^Schicht" névvel én a ,,szarvas" vagy a ,,kulcs1 védjegynél legyen ellátva.
Tavaszi idényre!
NÖI DIVAT RUHA KELMÉK. )ivat selymek, — Divat líttlönlegességek.
TAVASZ/ FELÖLTŐK.
Legnagyobb választékban érkeztek. - Legszolidabb arak.
KONDOR ODON DIUATÁRUHÁZA
Nagykanizsa, Fö-ut, „ROKONA" kávéház mellett,
Hirdötésők lániümk a kiadóban,
üli ri.is.lT.ttt
(,\'sak szolid gyártmányt vesznek csoda latos
Kari Kasper,
Innsbruck Nr 8/66.
posztó kiviteli Inkából. 4K80i,ii t\'isméloriLitagyapji
10
rag atúvcl. S méter angol mlnlajolt, nagyon lattól oliony-ixAvet. j lueler ellipheilen tlida gyapjú Crcpc-Ctievlol. i méter nagyon elegaas kammgarn nlvel, utcaal ét társalgást Öltönyöknek. 3 inílet ujilonitg-aabvet a | leguJRiil) mlulik tt tílnek-
mlntlei
iilüi
Kérjen ralntnkUltleanényt.
• Vidjaiy: „Horgon jt\' «
a limiueut. capwci comp., I hariiiy-rili- upellír prjtlaia
egy nyjiiiuk biionyult thiieuvar, mely ma i több mint 36 ót Ma. U«obt> fajdalom ¦ iillapíto uernek bíiooyult köwvéayat., cioíaÉl i« rneyt-ulfifknf! l^óravótéa--•ppao haa/oilva. •
Klpcyr.liiira-tftra. rülanykamtaSlviiiyok miatt bovi-tarUakor óvatosa* lagyltnk « oaak olyac üveget fogadjunk ni, a moly a „HerfMy" vódjogygyal éa a Richier ciíg. jt\'gyuaaal ellátott dobóiba van oaouiagolva Ára evagukbeu 80 ftlUr, 1 kor. « t. éa 2 toron* éa úgyasolvin tntndan gyógy-m-rtirban kapható. — Főraktár: Tirlk loiaaf gyófyaioréauaét, Budapesten.
• Kickter gjögyaiertára • al „Aranj •r*wlAab«>s", Prágába!,
ril..l*lh,u*.aa 6 oau m.aaabmfl > a r l w .1-jra
POPOFF
^sasdxa^ a világon
Ügyeljünk az eredeti csomagok orosz vára zaiuegjére »„ a IC C. védjegyére. Kapható:: NKU 6s KLBIN-nél Nagykanizsán
101
M AG V KANIZSA, 1906
MegyvenStödik évfolyam. 17. azam.
április 28.
ZALAI KÖZLÖNY
Megjelenik minden szombaton
EiafUetéil ármk: Egí*
ívie 10 koron* 50 f. - Egye,
fclévrc 5 korona ¦zim ára 20 f.
Fíttlöi >íerket<iö Dr. VilltWiyl llciirlk
UinuUj.ti.ny. ii kUti-.: \'i.l. WaJdKn JÖK.ef.
Sierketztösag: Nagykanizsa, Sugár.ut 6. ¦iám.
Kiadóhivatal é« n,.....da. Nagykanlxia, li,. Wajdlts Józa«fn4l
Deák-ter I. szám. í Hirdessek dijazabás szerint. Nyllltér soronként 40 f.
Zichy Aladár gróf Nagykanizsán.
t miniszter nyilatkozata lagjkanizia varosáról.
— Saját Itltlósilóltklól. —
Zichy Aladár gróf, a királyi személye körüli mintatér, > nagykanizsai választókerület országgyűlési képviselőjelöltje vasárnap délután mondotta el Nagykanizsán programbeszédét.
A fogadtatás rendkívüli nnnepiességét, a bevonulásnak valóságos diadal inját alább írja le a tudósító.
A miniszteri progrumbeszéd — moly valósággal magával ragadni a közönséget — polilikai méltatása szintén uem e hasábokra tariozik Ami bonnünket a krónikás teendője mellett észrevételre is késztet, az Zichy Aladár gróf nyilatkozata Nagykanizsa város fejlődéséről. A mintatér nugyoti fontos kijelentést lelt ez ügyben. A Kereskedők Társulatának tisztelgő küldöttsége előtt mondotta ezt a miniszter.
Évek óta figyeli úgymond a miniszter, a vidéki városok felódeséi. Az összes vidéki varosok fejlődnek, erősödnek gazdasági térén, csak épen Nagy k a n i z s a V áros A az. mely nemcsak nem fejlődik, hanem évröl-evre hanyatlik. Nem tudom, folytatta beszédét a miniszter, mi az oka ennek a hátramaradásnak. De kutatni fogom ennek okát és segiloni fogom a város figyel, mert N a g y k a ni z sn város f e k v é s é n cI fogva, mint a régi időben, ugy most i s j e 1 o n t ó k c n y szerepre b i v a-lott. Ismétlem, fejezte be Zichy gróf nagy eljenzéssel fogadolt beszédét, kutatni fogúm a hátramaradás okát. Megfogom vizsgálni, miért nem vett részt Nagykanizsa városa .a vidéki városok fejlődésében és Ígérem, hogy szószólója leszek igazságos ügyüknek.
Körülbelül szóról-szóra ezt mondotta a miniszter, kinek kijelentése zajos tetszésben részesült a küldöttségnél. Mi kétszeresen örvendünk e kijelentésnek. Örvendünk először azért, mert jól tudjuk, hogy e kijelentés nem lesz üresen elhangzott szó. Zichy Alatlár gróf nem az Ígéretek, hanem a lellek embere. Reményünk van tehát, hogy végre mi sem leszünk Illetékéé helyen mostoha gyermekek. Reményünk vau arra, hogy az évtizedes stagnálást, a fejlődés megérdemeli kora fogja felváltani.
A második ok. amiért örömmel fogadjuk az illusztris államférfiú alapos laiiiilmányra valló kijelentését, mert ez megerősíti lapunknak évek óta hangoztatott véleményét. A Zalai Közlöny majd minden sorában évek óla hangoztatta, hogy a város haladásának szekere kátyúba zökkent. Szüntelenül, a lan-kadásnak, az cl nem csüggedésnek minden látszata nélkül folyton hangoztattuk, hogy Nagykanizsa városa jobb sorsra érdemes, s hogy n várost igaztalanul szorítják háttérbe
a városok versenyéhen. tó véleményünket; ónokéi, legyenek ezentúl is oly bizalommal irántam, megerősítette, most Zichy Aladár gróf minisz- niiut amilyen bizalommal voltain éu mindnyájuk iránt, ter. kerületünk illusztris képviselője is. \' l Kugein a nép iránti azerulet vitt polilikai szereplésre.
Ziohy Aladár gróf kijelentése ulán fel- *\'5 \'\'• ÍK»zi ez a szeretel, akkor nem zárhal ki senkit, derülni látjuk a fejlődés reménysugarát es \\ m(\'rl Mor ncm szeretet ez, hanem ínzéa, meg-reméljük, hogy a vidéki városok sorában ! kulőuböztetés Hz az igazi szeretet, mely a politikai elfogjuk érni ama helyet, mely városunkat küzdőtérre vili. lesz ezentúl ia irányitóm éa viszonozzák fontos földrajzi fekvésedéi fogva jogosan \'"\'""oleg irányomban ezt a azereletet, hogy ezen megilleti. ; politikai szereplésen), mely Nagykanizsa választó
A nap eseményeiről, mely felejthetetlen kejtflleWMl iudult ki, mindig itt bírhassa/alapját, hogy szép napja lesz a azonnalinknak, a követ-1 poliiikni tevékenységem alapjául mindig ezen kerületet
(kezekben számolunk be: «
(Fogffttíatás ii ptilyaiulvaroli.
lliUOHIllás.)
A fogadtatás a pályaudvarén kezdődött. A váro-i képviselők koesiu jöttek ki a pályaudvarra, hogy. élükön Vécsoy Zsiguliéul polgármesterrel, résztiegyenek a fogadtatásban Int volt még Lengyel Lajos városi főiegyzú, tölti, városi képvi.eló és a megyei ellen-zék néhány oszlopos tagia és néhány száz főnyi közönség.
A miniszter a déli gyorsvonattal érkezett Nagykanizsára. A szalnnkocsiból kilépő miniszter először Pillltz Gyula állomásíónökkel váltolt néhány szól,
majd nagy élj.nzések közepett, a küldollség folé ment. \' MoMj4bln wlg-tak yigk
Vécsey Asigmuwl pit^ArintMiler rövid, szive- , ..:>,„-„, ?\'!0,,,/ ^,1 ,• iáS.
minisztert.
tekinitiesatjm.
Nem tudom igen tisztelt választópolgárok, hogy móilumlian lusz-e a választás napjáu körükben megjelenni, de azt az egyet kérem, hogyha ezután uem ia lehetek uly bUtüu Önök közflt, mint eddig, ett ne rujjiik fel annak, hogy éu másnak képzelem magamat. Az akarok lenni, ami eddig vultam. Az maradok, aki voltán), Idáig Nagykanizsa város ég választókerület jelöltje. Ih\'M \'¦ és ha akarják ezen kerület képviseltje. (Ellen!i Kgész törekvésem az, hogy ugy az uj törve-ujak alkotásánál, mint egyéh közdolgukban ezen karttletoek szolgálhassak. (Éljenzés.) Köszönöm, hogy ily nagy .számban jelentek meg! Köszönöm! Ismételten köszönöm!
A liuszédet — melyet a laptudósilók a miniszter szUuní nem akaró
viharos éíjenztsMd togatlták.
y Ahiginuwl
lyes beszédben IldvözóHe a miníszlert. A beszédet ; ¦.¦„., .........
elken éljenzés követ,,., i miulszler válaszába,, meg- lwMÍ„ wlreMOj MsliM fyint. köszönte 11 lelkes fogadtatást, mely erői nd neki a •,
jövőre. Kzután a miniszter Vécsey polgármesterrel 1
négyes fogaira eli és nagy kocsisortól követve a Ki» ir"kor * kllldöllségek tisztelgéséi fogadia
városba hajtatott. a miniszter. Összesen \'2il küldöttség tiszteigeit. A
A bevonulást nagy és lelkes közönség nézte «»>dölt«ügek tisztelgéséről, melyek közül egyiket e végig. Az összes házakon zászló lengett, amely a cik"""1\' ücvm\'tó méltattak - lapunk más
zajosan éljenző közönséggel együtt Impozáns képel n6\')\'<» 1»i»lJa m<* " °lía«6 a beniámolét. liyujlolt. I AV.s-t\'(ii,i:.íííii.j
Az útvonalon nem egy helyen amalórök csat- Üt órakor kiskaiiizsán tartotta a miniszter
togtalták gépeikel, igyekezve, hogy minél sikerültebb programbeszédét néhány ezer íoldmives előtt. V láii-felvélelt készitseuck a páratlan szép bevonulásról. der Holdizsár üdvözölte itt a miniszteri. Hegedűs A bevonulás ulán a Szarvas éttermében disz- (iyórgy joghallgató tartalmas, liazalias hévtől áthalott ebéd volt, melyen a vidékről is többen resztvettek, beszédben méltatla Zichy Aladár érdemeit. Lelkeson (A programbtsüd.) ( megéljenezték.
A miniszter ezután elbeszélgetett választóival, llélután fél három órára volt hirdetve a kik „agy sznrctetlol vették őt körül. Majd kis Időre programbeszéd, de már két ora tájban nagy közönség ,,em(>Ilt „ ülm4Mrbe „, illNe„ Hig Sebealvén gyűlt össze a Szarvas elotti té»». Mire a beszédeket p4rll,|llllkkl,| ,gJlm kocsi„ ,j>.ia;„, Nagvkauil,B,\',r„, megkezdették, ugy három éra felé járt az idő.
Sebestéuy Lajos a népszerű pártelnök szólott (SteraiM-)
olóször a mintegy ötezer fényi közönséghez. Tudatta, Uste az Irodalmi és Művészeti Kör dalárdája
hogy Zichy Aladár giól a néki felajánlott jelöltséget Sebestyén Lajos párleluok lakásánál szerenádol elfogadta és felkélte ól a programboszéd el- "doti a inhiiszleniek, ahol Zichy az estél töltötte, mondására. Horváth (lyörgy, a kör elnöke u Duiiáiiliili Dalos-
Viharos laps és éljenzés fogadta Zichy Aladár szövetség nevében megköszönte n miniszternek, amiért gróf miniszteri, midőn uiegjelont »z erkólyon. A » Dalosszövetség diszeluökségét elfogadta. A miniszter miniszter programbeszédében folytonos éljeiizéslöl szívélyes szavakban válaszolt. Szívesen lette ezt, mert kísérve nyilatkozott a politikai helyzetről. Mikor szereti, iigymoud a magyar dal kultuszát, mert a dal kijelentelte, hogy az általános választói jog jeligéje , mindig hűséges lárss a magyarnak örömben és búban, alali áll a téron elvegyülve álló szocialisták csoportja A dalárda három hangulatos szép dalt énekelt,
is zajosan éljenzett. A miniszter beszédének befejező I amely nagyon kellemesen érintelto a minisztert. Majd része a következő : hó hm Emilnek, a daiárda karnagyának mondott
Azzal akarom zárni szavaimat, hogy szerelném, , köszőuelet a dalárda művészies ének előadásáért, kívánom és remélem, hogy ozeu magas állásban A miniszter a hétfői napot a kerülotbou töltötte,
nemcsak a kerüloluek, de különösen Nagykanizsa i Aznap este elutazott Nagykanizsáról, városának is szolgálatára lehelek. tMjeuzés.) Kérem
ZALAI KÖZLÖNY
Több akaraterőt.
A társadalmi közélet sok sajgó aebtól vérzik. Az emberiség istene: az Én, aki ambíciója útjában áll, az ellenség, akit fia lehet elnyomni áskálódással, rágalommal, azt elnyomja. •
A nagyravágyás uz emberiség legnagyobb, legszenvedohiiesebb baja. Mindent az énért, minden a magamért. Kz a jelszó. Ez flti ki a falatot embertársam kezéből, ezért törünk, ezért kapaszkodunk.
Ha még a nagyravágyás a szivet csak a képesebb ember kebelében dobogtatná, ha kiválóságaink után remélhetnénk, ugy jogosult volna: a mai jelszó. Ámde javarészt nem igy van ez ma.
A tehetős emberek pénze elöre tülekedik*. Klöljárnak mindenütt. Utánuk jön egy másik tábor, akiknek nincs meg az a pénzük. Kínos egyebük, mint a nagyravágyásuk. De ez aztán nagy. Tulon-tul nagy, mely rombol mindent. Előbb az életkedvet, a nyugalmat, késóbb az ambíciót, végül a családi életet, legvégül inasát az ember énjei, mely bármilyen kedvvel indult harcnak: sokszor a leggyávább módon meghunyászkodik egy buta fegyver, egy revolver elótt . . .
Ha a szomszédunk elmegy, hogy meg-gyógyuljon a Csíz, vagy a révfülöpi partokon, a mi családunk már Osztendébe vagy Karlshadba megy
Nincs ember, aki a másik egyszerűségét egyszerűséggel szárnyalná túl. Ali nem az egyszerűt követjük, hanem a nagyravágyásl szárnyaljuk felül. Nyomoruságainknak az ok a az: hogy a pénzzel könnyen bánunk, mert\' nem ismerjük a munka nehézségét. A munka hiányt azt megérezzük, arról oly sokat panasz-kodunk és jajgatunk, de a munka nehézségét azt semmibe hu vesszük, mert a munkának, nincsen elég beose.
Nálunk vannak emberek, akik könnyen szerzik a pénzt. Nem kell. hogy a fülük
búbját megmozgassák, kitenni az édes anyaföld, vagy más domínium.
Kzek könnyen költhetnek, van miből. Jó is, ha nem rakják élére a forintokat, tólük él a kereskedő, az iparos, A középosztály után még sivárahb volna a panaszkodás, iparosaink és kereskedőink részéről, mint jelenleg, mert tisztelet a kivételnek, a kis-I hivatalnok és a proletár világ, ugy is csak hitelbe vásárol, ami érthető is akkor, mikor I a rossz gazdasági esztendők alatt megdrágult j élelmi és más cikkekre kell a kicsiny fizetés. ! Hirdetik az egyszerűséget, csak azért, hogy \'unnál kirívóbb színben tündököljön a migyra-, vágyás. Igazán nevetni kell. mikor egyszerű mulatságokon kiírják, hogy a lehelő legegyszerűbben jelenjenek meg és a mulatságokon \'ott fénylik a sok selyem, a sok ékszer.
Igazán boszankodiií kell, mikor a lapok az ó örökös témájukkal előhozakodnak tavasz táján, hogy a hazai fürdőket pártolja a közön-:ség és az a tapsoló helyeslő közönség siet ki la külföldre, mert odahajiju a nagyravágyás.
Még mindig lehet a bajt reperálni. l\'enz nélkül, de annál több akaraterővel. Ha egye-Bflletek tudnak alakulni mindenféle jogcímen, miért nem tud liga alakulni a ..Természetes Emberek Társasága" címén, mely annyit tehetne hazuílus, társadalmi téren is: hogy munkálkodása folytán eltűnne az a sok panasz, mely az emberek szivét nyomja.
A magyar orvosok kötelessége, hogy akikhez beszélni tudnak beszéljenek lelkükre.
Hála Istennek Magyarországon van elég természeti kincs, vannak fürdőink, melyek a beteg embert teslben-lélekben meggyógyilják. A gazdagot azért, mert hazájának gyarapította jövedelmét, a szegényt azért; mert amig magát meggyógy itatta, erőt szerzett magának arra, hogy ujból életerővel kezdhesse a munkát, ne kelljen azon panaszkodni, hogy egészsége visszatért, csak a lelke lett beteg, \'mert az adósság gondja őrli.
ROVÁS.
Sebestyén Lajos indítványozta a f. hó tfo-áu tartott városi közgyűlésen \'Zichy gróf Ünnepélyes fogadtatásót. Klsó esőt, hogy egy nem a bizottságokban megfogamzott és nom ott letárgyalt inditváuyt fogadott el a képviselőtestület. Ebből a tanulság az, hogy azokat a városi képviselőket, kík nem tagjai a bizottságoknak, kí kell buktatni és olyanokat kell aképviseló-testületbe választauí kík valamely miniszternek bizalmi emberei. He kár, hogy Sebestyén Lajos egyetlen a maga nemében!
*
Zichy Aladár gróf, miniszter fogadtatása igazán nagyszert! volt. Ami tisztelettel Kanizsa valakit el-I halmozhat, abban ó nagyméltóságának réate volt. Volt idó, amikor az a tisztelet csak a kültelkeken nyilatkozott meg, a beltelkeken csak titokban lapangotl. 1 Nagyon helyesen szólta el magát a mozgó postások szónoka, mikor azt mondta üdvözlő beszédében: i „Mi excellenciádat titokban mindig szereltük és tiszteltük, de most már bátran és nyíltan tesszük — mióta excellenciád miniszter. Bátran — nem, de I nyillan — igen.
A Nemzeti Szalon május első felében kiállítást reudei Nagykanizsán. A város közönsége ; megszavazott -100 K.-át u kiállítás céljain és ingyen I helyiséget ad. Vultak hangok, melyek íion— 600 K. mellett szavaztak. Darvas János képviselő uram ellenezte sót a képviselőtestület többsége is ellenezte és igy maradt a .100 K. segély A Nemzeti Szalonra nézve nem sokat jelent a/, a pár száz korona hiány. Amire a képkiállításnak főleg szüksége van, az az érdeklődés. Kzt pedig nem lehet se meg, se leszavazni Knnek a lelkesedésnek meg kell nyilatkoznia, de mellék tekintetek nélkül, egyedül a .szépre való tekintettel. De szép csuk uz, ami érdek nélkül tetszik. Hol van már most Karnisán az, ami érdek nélkül tetszik ? Az elsó uz érdek, a tetszés majd csak kullog utána.
TÁRCA.
Oh, ax a tavasz !
lila GAYAR.
— Siess, kedvesem — igy szólt az asszony — még le találsz késni a vonatról.
M. Pitimet felemelkedett:
— Ha tudnád, hogy mily unalmas ez nekem.
— Micsoda? Falura menni?
— Nem, de egyedül utazni, liyerc velem.
— Mily szívesörómest mennék — felelte .-ajnál-kozva mme. Pitimet. — Hiszen tudod, hogy ez lehetetlen. Kpeu ebben a szép idóhen kell minden hölgyet gyorsan kiszolgálnom. Holnap több ruhát kell szállítanom és hit nem magam nógatom a lányokat . . .
M. l\'luuiet felvette felöltőjét, melyet felesége odatartott neki.
— KésÓn ne gyere búza, mert az esték még olég hűvösek. Ks ne feledi el magaddal tojást hozni, de frisset hozz ám. Már lesz a majorban. Ugy örülök neki — azok majd kárpótolják az elmulasztott kirándulást.
M. Pitimet vette a botját és felesége az ajtóig kisérte, azután két cuppanós csókot adott urának és megveregette a vállát:
— Ne kövess el valami ostobaságot!
Alig hogy befordult a Piaca OlíehyrŐl a Boulevard des líatignollesra a feleségétől oly nehezen elváló l\'luniot, fejét hátravetette és lenge léptekkel sietett tova.
Az elsó meleg tavaszi nap volt. Igazi párisi tavaszí nap, amilyent l\'lumel ur szeretett.
— Átkozott tavasz! — mormogta magában. Feleségének az eszméje volt. hogy ó most tahira
menjen, mikor Parisban is ugyanolyan szép idó van. Szerencsére a felesége az utolsó pillanatban el volt foglalva s igy legalább egymaga mehet ki a majorba.
Kis birtokuk Paris közelében puszta vidéken van, ahol más sincs, mint gazkundeláber és láviróoszlop. Ócska kis kunyhó, körülvéve árnyékot uem nyújtó kerti fáktól és néhány zöldséges ágytól.
A zöldséges koritól kerítéssel elválasztott helyen vagy egy fél tucat sovány lyuk kapart a homokban egy Öreg kakas felügyelete alatt.
Kzt u helyet nevezték mme Fiumét barátjai, hogy hiúságának hízelegjenek, „l\'lumet-vilhr-uak.
A szabónó, aki egész életében dohos műhelyben dolgozott, különös szeretettel viseltetett a falusi lak iránt. Kz egy darab romantika volt számáru Uro ott vallott neki szerelmet és ó igen szívesen emlékezett arra vissza, mindamellett, hogy az már oly régen történt
M. I\'lumet a Kue de Kome-ru érkezve, ahelyett, hogy jobbra, a Itutignolles-piUyaudvur felé vette volna útját, balra ment a Baltit Lazáié-állomás irányában.
Nem volt sietős dolga és egy csinos, barna kis hölgy ment el mellette
— Mennydörgős mennykő, de csínos egy lány I
— Parancsol V — kérdezte mosolyogva a hölgyecske.
— Hova síét ?
— Nem tudom. Hát maga?
— Kii sem tudom, de ugy veszem észre, hogy egy irányban megyünk.
— Micsoda véletlen!
— Ugy-e? Itt jön egy bérkocsi, amely oda fog berniünket vinni, ahová kell.
Tényleg jött egy bérkocsi. A kocsis intésükro hozzájuk közeledett.
— Tessék beülni, kisasszony.
M. I\'lumet habozott egy pillanatig, mielőtt beszállt volna.
A legf ott topábbról, felesége megbízáséról nem akart megfeledkezni.
Legszívesebben azonnal szerelte volna megvenni a tojásokat,
Visszaemlékezett, hogy egyszer már megtörtént vele, iiogy egy átdorbézolt éjszuku után. abban 81 állapotban, amelybe a pezsgő élvezése hozta, tojást vásárolt és a szatócs záptojást sózott rá. A felesége akkor inuidneiii rájött a csalafintaságra.
— Megkérdezem a barátnőmtől ->\\ gondolta — olyannak látszik, mintha tudna tanácsot Jutni
— A Búíeba! — szóltNithr-a-ktícsiöuak.
— Midőn M. I lumet álmából, melybe sajátságon módon merült, a Sucré Coeur nj épülete előtt egy kőrakáson felébredt, észrevette, hogv barátnője és órája eltűnt.
Fenn az égen ragyogtak a csillagok .
Amint körültekintett, egy megvilágított öralapot látott, amelyen a mutató ! I órát mutatott . . . Fázva vizsgálgatta zsebeit.
Üresek voltak. Erszénye és tárcája ugyanazon uz uton távozott amelyen órája. Lábátifjl egy chloro-formmul áztatott női zsebkendőt pillantott meg. Mindinkább világosabb lett előtte az egész dolog.
Az a leány elhódította és kirabolta, most pedig lul van árkon és bokron.
Tovább kotorászolt zsebeiben és felöltőjének egyík zsebében négy tojást talált. Négy ogósz tojás vult, az is eszébe jutott, hogy hogyan került oda.
Egy sörházban, ahol megvacsoráztak, midőn barátnőjének elmondta az Ügyet, ez négy tojást hozatott és a zsebébe csúsztatta.
— A feleséged bzámára, — mondta mosolyogva.
— Frissek?
— Amilyen frissek csak lehetnek. Ismerem a szállítót és az nem csap be. Azt üzentem neki, hogy boteg számára kell. Nyugodt lehetsz.
M. I\'lumet kezébe vett egyet és megvizsgálta az utcai lámpa fénye mellett, amely alig volt tóié két lépésnyire.
!90G. ÁPRILIS vfl.
ZALAI KÖZLÖNY
U ilrlrittcatltib 7irhw AI Oltárnál törekvéseiket bzívi fogja támogatni. A magáu-KUlllDUSQyilI ?11*11 J AiaUailiai tisztviselőket még arra is felkérte, hogy aonak idején,
_ Haját tudósítónktól.__ j mikor ügyük sióba kerül a parlamentbe... memoran-
, . , , , ,, dumban nyújtsák be hozzá óhajaikat.
Ax ai őszinte szüretel ex rugaszkodna, me yet l . ,", , , , ¦ r. ¦ . . . ,
, , , „. , \' A Dunántúli Dalosszövetség Len-
Kaízvkanizsa város közönsége erei Zichy Aladár , , ... ,„ . ,¦ . . ,. , n,.„„ .
""BJ" ,, " ,, , , ,, . . Iíyel Laios élnek rMatesétel tisztelgett, felkérve a
g,óf miniszter, válaszlókerojetonk képv,seló,ének sze- > elfogaíMri. Zichy Aladár
,„éljB irtot. impozánsan nydalkozolt meg . v.«árn.pi gM kÍ8MÍ(!gll| „„ eleget >\' kDldMUég kérésének. . küldöttségek ItaWgtotoM. dtt»ltl«k»to«t elfogadta és > személyes mogielonésát
A tisztelgő küldöttségek sorrendjei N a g y- j u m iittr kauizsa város k ó p v ise I ó te s lü I oto nyitotta meg V é c a e y Zsigmond polgármester vezetésével.
A küldöttségek teljes névjegyzéke a kövotkezó
A városi képviselőtestület (szónok V é c s o J A polgármester szép Igédben tolmácsolta a város Zsigmond), a szent Perencrendiek (ti ö rög Ince közönségének érzelmét. A beszéd őszinte hangja1 gvardianl, izraelita liilközség (Neumann Kde dr. nacvon mogliatotta a minisztert, aki köszönetet inon- ""Ml. kir- törvényszék, járásbíróság, közjegyzóség „otl a díszes fogadtatásért és kiieleutelle, hogy a \'f*.^") Albin elnök kúriai bíró, a helyőrség u , ,, , . ... ... , . , . tisztikara iSzurmav Sándor .-/.rcdesi, tiatívksinzs.il
város erdekének támogatását kötelességének tartja. , Ikpyvídtk lllerlele\'ndy Beit), föszobiabirói hivalal A tisztelgő küldöttségeket alább részletesen!(\'. iosz Kereuci, főgimnázium illorvátb tiyorgy felsoroijiik. Kiemeleiiilóiiek tartjuk ezekből: igazgatói, Sos Pongrác anyakönyvi felügyelő. Keresz-
A Kereskedik Társulata küldöttségét I ,éh>\' ,NíflO\'lcl tvezelte .lr. Szekeres Józselné-,- ¦ i . i., ,s„ ¦ . , szónok llHrtelendy Hélai. lzr. Nőegylet (Vidor UJ„ep, Klek l.ipot vezetésevei. A küldöttség szónoka Sammii) ,„. kjr p,J„ |ljt>u| (SlomS„ Náthán) Nagykanizsa varosának pangó kereskedelmet ajánlotta mozgóposta tllaiek főtiszti, keresked. társ. lujnépi i miniszter jóindulatába. \'Zichy Aladár gróf válaszában Klek Lipót) ág. ev. hilk. \'Lengyel Lajos), m. kijelentelte, hogy évek öta Ügyeli a vidéki városok k\'r adóhivatal (Kílvós Kmili. Ipariesttllet (tie.izl
fjJIHlll. Az összes vidéki városok feji*.....k erő- W*5f> i*"** usko1? l\'í" " ,s""."\'.\'\\ j"\'"\'
1 , ..... , ¦ ., . iskolák [Vencel Rezsői, izr. elemi iskola (Hun
sédnek gazdasági terei,, csak epen Nagykanizsa San|1|) m nM (te,*,.., í,.|nf velí,), kerekedő városa az, mely nemcsak nem foilódik, írjak illeltai József., rol.ó leinplom építi hizott-h.uem évról-évre hanyatlik. Nem tudom, sájta illerteleudy líéla.. ti./.lrák .Magyar llank íolvlalla beszédét a miniszter, mi az oka ennek t(ttleniea Frigyes fíuiik). niacánii-zui.elók (Kper-hátramaradásnak. De kutatni fogom ennek okál és \\t\\1 «bon. Katholiki,. Lcg^yegylol (Hor.áth , ... (ivorttv Igazgatói, áll. polgári i.kola (Ha rt li a tivulu
segíteni lógom a város ügyet mert Nagykanizsa j^^.l,-,), diináiilnli daWovelség (Lengyel Lajos).
regi végül a helyi és íóvárosi sajtó jelciilevó" képviselői jelen té kony sto- Villányi. Henrik dr.. vezelésével.
Slöjd.
. KEHTESZ JÓZSEF.
város fekvésénél fogva idóbe n, ugy most i
repre hivatott. Ismétlem, feiezle be Zichy gróf nagy éljenzéssel fogadott beszédét, kutatni fogom a hátramaradás okát. .Megfogom vizsgálni, miért nem vett részt .Nagykanizsa városa u vidéki városok tej-
lődésébeii és ígérem, lingy szószólója leszek igazságos Idegen szó a magyar fülnek. Pedig de jó voliui,
ügyüknek \'u megtanulná, Az oláher*zági földesurak azt mondják,
A beszedet zajosan megélj......zlek. b", "í^™ V\'^t T" k"\'""i",k\' "k.*r " \'"M"
° \' rntiailn.1 ;t gabtma|tik lVlufl meg bZt veti a ueiin\'sseg
v f,\'tsi1 kereske.ielmi iskola küldött- .,,,„„.,,. „Muukátlnnsáíi c-ak nz élei vau élet-m,
sége elolt kijelentette a miniszier, hogy ismeri az mert henyélek.- Abban az értelemben, amint Petólt
iskola és a tanári kar óhajait és panaszát. K kijeién- értette, nincs már nemesség ütik. Vaijitti a munkásság
tés, a beavatottak véleményű szerint, az iskola álla- wénye-o népünknek? Nem panaszkodhatunk rá. Meg-
, , .. ¦. , • » -. II.-. szerezte eddig mindig keilTerOOKet nem csak nekünk,
inosilásan.k reg vári megvalósulásának közeledte! ^ ^U^ftj, is. j,,lsl e(1S v»|„ság„s
iv\'ea" aranyidók járnak a földmivesekre. tiabonájuknt is elég A magán tis2iv is e lók és kereskedő jé áron értékesítik. Swrvasmirháiiihat, apró marháikat ifjak küldöttsége előtt kijelentette a miniszter, hogy pedig valósággal megdöbbentóoti drágáu adjak a ____ lugytiszté közt\'iiségiu-k
— Furcsa,
mormogta
rózsaszinüuek ez és a .szemem
látszik. Hlziüsan a lámpa lenyótól vau is még zavaros. Jó. iiogv a lábam remiben vai Felkelt
Nincs leliál oka panaszra a munkás magyarnak, megélhet, ha dolgos és józan. Van azonban panasza nz iparos es kereskedóvihivuak, mely uzt látjn, hogy a külföld miatt mellőzik az ö gyártmányát, illetőleg
konstatálta hogy tud járni, Jobbra ...
ment a Boulevard Koehechoiim-ou ni lakása felé nz 6 RSP?aTUnl .
¦hua.a ko,l,„ „,mil|, Litbnl.Higa. , ,t,lvoM,J J ?\\*
Meg nem volt mintlen resivi, mer. hozta a * \'mi \'"\'r l!"\'"^^ .iór^V.\\
tojásokat, .miket a jele., órában és körül, lények köz. kT\'s,\'« ,"\'\\T ." L\' \'", "
meg m-m szerezhetett v.dmi J* !"\'k \'\'\'^alaiusa tiimk ki ebhóJ. Majd ha a magyar
V\',,1,,,,: „„ ¦„ .a,, r-. ¦ , ,. ,. . ipar fejlosztése .komoly tOrokVásu lesz nemcsak a
» alami mescli torte a leír, nuiivc kuU&ftdásál , i t t i i t i
meotheihé »iiii«i.voa.iii líorniáwyflaki a viirosokn.tk, hsuen) maguknak »z
ii;,,!,,,,,,. „„„ , ,, fi- . ... ipáiosoknuk Ós ha maid b.-esiiletos kiszolgálásukkal
Ahghogj csengetett, a telesege mar nyitotta > {M mi,rm,. kiiz.....imMt„, v.,t|ULk. ;ikkur
uz sjtot
— Mala Istennek
Honnan jössz ? ért vagy tlyei — No ijedezz: kissé rosszul vugyok.
ijedten folytatta : Mi bajod ? Miért vagy Ú>ií sápadt ? u il",,!\'ii^ltí\',i5!,.a,l
lm nem verjük is niollft\'nket, mégis hazatlak leszünk
líogv pedig ezt elériük, arra éu nagyon fontosnak •I , tartom a sJőjdöt, vagyis nz iskolákban a kézügyességre
.Mme riuiii.\'i ;¦¦! itkar il zavarni u esetedét, de r i. .1. i i i i- i i
az ura visszatartotta. ViU> Wfawt, mely alapja az iparban vaio balu-
— Hisz nincsen semmi bajom. Egy csöpp teát vagy fodormentát adj,- más nem kell.
Azután kezdte mesélni, hogyan érkezett meg
dósunknak.
A mi népünk úgyis ügyes. De csak a pusztai gulyás meg csikós késsel faragóit kígyós boljáuái,
,.. ., , . , . fi\' meg sólartójámil marad meg tehetsége. Uogv az ilyen
\'öenuyialndlejelivotlesmine. Plumetmegnyugodott. jjg^A ,\'„,„„„¦ ^ JL^Mfj Lonlókba
\' - BÍ„". \' "" V"° kerlllmuiek. arra „ines példa, nincs alkalom. Usak a
líol táfitiák? múzeumban sóhiijtozunk, mikor ilyen íárgyakal biinm-
o vaniia-. tünk. hoiry mire mindenre iilkalmas a magyar ember.
A zsebemben Ha azonban az iskolában ahelyett, hogy a hazulról
K„ ~ 5 ,\'" m hM " kM4rb"\'\' «W \'l»hM"»11-\' hozott cifra káromkodás közölt herce-liuícál a vérmes
kon,,,.!" e törhette volna ^ ^ ^ ,,,„„„„„,!,5 fa kM„, u,Jfsilí
m mm torua am el. hasznos munkában töltené azt az időt, akkor ezt a
sebéből , .lü,»<* ,. t 8 W»*«W mel>- mmtfliH, magátiak is,
zsebéből „cg, tojáa, „Ivaeot az asszony kezébe. ,„isn,,|f is |,as„,„s„|,|, ,lo|e„kra fojdilhalmi Azért
Az asszony „rtelen fe sikol „, d.....„¦ ^M | ( ^ k
Negy p,ros húsvét, tojás volt. Városi gyereknél llgyetlenebbel képzelni sem
leltet. Ha egy kést adsz a kezébe, rögtöu elvágja a
kezét. Ne sikoltsou asszonyom, nem hal meg azért a gyermek. Hadd ügyeaedjék, ki tudja mily helyxetbe kerül. Az iparosok és szegényebb fajtájú gyermekek már inkább forgatják a kést, a, fQrésxt. fúrót, de atok meg ahg látnak valami «iép, itlésea dolgot, atnio szemöket. íxlésőket tlnomiisák.
A slöjd mindezeket szolgálja, hány tehetaéget vet felszínre, hányban éleszti a munkakedvnt, báuy határozza el magát ennek hatása alatt valamelyik tehetségéhez illó pályára I V. • ha paedagogiai haszuát tekintjük, mennyi aljasságtól menti meg a gyermeket a kedves foglalkozásban eltöltött idó?
Nincsen tanférliu sem, aki ennek minden irányban kiterjedő áldásoi hatását el ne ismerné. Miért nem tud magának még sem utat törni az iskolákba? Oka a Uuílóképzó. hol ext a komolyan megkövetelendő tárgyak közzé nem veszik lel és igy az onuan kikerült tanító nem ért hozzá és okai az i akol a fennt ártó hatóságok, kik iskolájukban ezt meg nem követelik.
Városunk népiskolái mind államiak, csak az izr. luutözséguek van még 4—4 osztályú flu- és leányiskolája. Ha az állami iskolai tanítók valamit elérni akarnak a kormánynál, sok papirosra, utánjárásra van szükség, mégis meddó marad, ha oak „fenn" nem inditauak meg valamit Azért állami népiskoláink ily irányú törekvéso som vezethetné óéihoz. A nagykanizsai izr. mipUkoia vezetőségének figyelmét hivom fel ezért a shljdre. Kuuek mindig magas nívón álló iskolaszéke áldozatra készségével első helyen áll huzánkbau. Mostani vezeióje pedig a lehelő legnagyobb buzgalommal és szakértelemmel és a tanítói kar iránti méltányos érzülettel vezeti ax iskotasxékbeu az oktatás ügyét.
Kzek meghonosíthatnák iskolájokban a slöjdöt. Akadna tanító is. aki a kisközség támogatásával az ide vonatkozó elméleti ók gyakorlati ismereteket megszerezhetné. Meg vagyok rólagyóződve, hogy a mindenfelé elismerésben részesülő iskola nívója és népszerűsége csak növekednék ezzel.
Útmutatója és követendő példája volna igy nemcsak a többi izr. hitközségek iskoláinak, de rövid idő rnillva nz állani és a községek som zárkózhatnának el az iskolai slöjd elöl. mely iparosaink ügvcsségéuok Ízlésének alapvetője és igazi útja az ípar pártolásának
MEGFIGYELÉSEK.
A disznótartás.
(V I Szerb disznókereskedö volt nálunk látogatóban a múlt héten. A szelíd tavaszi szellő n vendéglő felöl kellemes illatot fujt az arcunkba, S mikor ugy magunkba szívtuk ax illatot, mintha mázsás sulyok ueiiezedtfk volna kebleimé.
A szerb divKitóker-skedó mosolygott, észrevette hogy kellemetlenül érzem magam a fojtó levegőben. 11 augur módjára tudta, mit jelent ez a szag és elkezdőit ezzel a szaggal kacérkodni.
— Hej kérem, allouiiau az a szag ered. ott legalább ,<> disznó lehet, mondta elégedetten szakértelemmel.
— Az teljes lehetetlenség, feleltem, hisz a mi városi szabályzatunk uzt meg sem engedi.
. — Hát azt hiszi, hogy a lakók iskolás gyerekek, hogy lelnek u kihágástól?
— IgeniH én hiszek n törvény erejében. Nálunk uz embereket kényszerítik arra. hogy megtartsák u törvényi es a szabályt.
Nálunk\' Szerbiában az uiucs így, nálunk az ember megválthatja magát a kényszer alól.
— Nohát szép ország u maguké.
— Légy elnéző embertársaid iránt. Hát bizony nálunk a rendőrség elnéz, ha ilyesmit megtud. S azt ajánlanám Ouiick is. Ha valami undorítót lát csak, nézzen el. vagy félre.
— Hisz akkor tönkre megy a világ, ha igy cselekednék minden ember.
— Ne beszéljen, maga nem rőfös kereskedő,
hogy tönkre.....njeii és higyje meg, hogy az emberiség
füle a Irágyadombról tekinti a világot. Onfol tehát csak hálnd.illttuság, ha el nem ismeri, hogy a disznó-tartásuak mennyit köszönhet az emberi társadalom.
— Ilyformán hát emlékszobrot kell emelni azoknak, kik a város területén disznót tartanak?
— Igenis, az állattenyésztés emelése körül szerzett érdemek elismeréséül — a hálás kortársak
Z A I. A I KÖZLÖNY
Gról Batthyány Pál az uj főispán hogy köteles* é ií cink vannak Ií a-A hivatalos lap koddi szánta Zalaniegyenck is zánk és nemzetünk iránt. Figyelmez meghozta az uj főispánt, uiég pedig diosó! lessen bennünket, ha vásárolni megyünk, vértanunknak történelmi nevezetességű család-1 hogy tutik saját országunk termékeit, saját jából, a Ualthyányak közül. A király Gróf\' embereink készítményeit vásároljuk. Figyel-Batlhyány Pált, a volt jóléti bizottságnak tneztesson bennünket, ha közdplgainkat intéz-ehiökét nevezte ki Zalavármegye főispánjává zük. hogy küzdelmet folytatunk legszentebb Gróf Batthyány Pál, Uróf Batthyány Lajosnak. | jogainkért és határozatunknak ennek folytán az 1848-as első magyar felelős független. olyannak kell lenni, hogy vele a nemzeti minisztérium elnökének a családjából való., ügyet szolgáljuk.
faj-magyar lelkű, független szellemű, egyenes| Az erőnek hihetetlen niettuviségét vált-szivü karakter. Az élet delén Tan, 40 ér korul.. haljuk ki ilyenlormán a ielkekból és a/. A kinevezés az egész megyében nagy örömet | összetartás olyan hatalmas értését teremtjük keltett. in,);, amely csodákra lesz képes. Tűzzük
— f e I k e b I ü n k r e e z I a z ö s m a g v a r
„Választások. A központi választmány április riragot Ps hirdessük mindenki hó su-ikára tílzle ki megyénkben a valaszlásokat. . „ . , , .
A nagykanizsai választókerületben a válaszlási e.....kok ""K.V magyarok vagyunk.
és jegyzék a kövoikezók : Választási oluók •. ilr Tripnin- KgyeMlljunk e virágnak léiében, kik Illillil-mer Rezsó, jegyző: dr. Havas Hugó. szavazatszedó annyian egyel akarunk. Ks tüntessünk ország-
küld. elnökök: Szcntnuhályi Dezső, dr Schwarz Adolf, világ előli a magunk érzel.....inek állhalalos-
jegyzók: dr Kllényi tiéz., Ats József, helyettes szii|i,|ekaiiik szilárdsága és oéljaink
Sínekéi: mptminer <<vula. Sool Pongrác, jegvzók: ... ¦ u i .. • i ,, f
Szondv László, livuk István. \' közössege mel ett. A közös jel közelebb hozza
A megyei választanok közül a legküzdelmes-bb uinj\'l egymáshoz II szivekéi os iiiagyar a lesz i Menyei és Csáktornyái választás. magyarral testvérkén! haladjon célja felé. A
tulipán legyen a nemzeti küzdélem virága
ZaUvánnegy, Lozi8.zg.tási bizottság. A j|vat08 vlr4gi .|I1)(.|V(,, mindenkinek kell április havi rendes illésen Arvay Lajos lőjegvzö , . , a
elnökölt A bizottság tagjai közlll Lányi b-rdalill. A hnzilhs;
Kálmán
államépitészeti hivatali főnök, a volt igazMigiigviiiiuisz-
ág virága, amely egyesit és megkülönböztet. A magyarság jelvé-
térnek\'bátyja és Sehneidcr Gábor királyi ügyész, akik nye. a mely ltok viselete iiiiml\'-ti lépésünknél annak idején resztvettek Szulyovszky Dezső, volt nemzeti kötelmeinkre emlékeztessen I királyi biztos beiktatásán, nem jelentek meg. A bízott- ,v.
aág ülésén a szakelőadók előterjesztették rendes havi jelentéseiket. A pénzügy igazgató előterjesztéséből kitűnt, hogy az Ifl06. évi máreius havi egyenes adóból 14,000 korona -13 fillérrel kisebb Összeg jött be. mint az 1905. évi március havi adóból.
HÍREK.
A lulípánkort-mozg.ih\'in Nagykanizsán is megindult. A váro>l>au fennálló két jótékony íróegyesület vette kezébe az ügyet. hr. Szekeres Józsefné hivá-ára f. hó ü3-áu uagy számban jelentek meg hölgyek és Urak és a gyűlésen hazafias hangulat, m\'ii mondhatni leiké* hangulat uralkodott.
Dr. Szekeres Józsefné ílfiadta az egyesület , céljót és felolvasta azt a felhívást, melyei a lulipán-
A tunpánkert Nagykanizsán. kert 0rsiág0s „f,Veisége intézett az ország öntés
Xngykanizsán ím meg fovr alakulni n hölgyeihez tulipánkerl. Igen Nagykanizsán is tavaszi Dr Villányi Henrik iinlitványára az értokez-melegségre. kerti 1 a lelkekben a magyar érzés let elhatározta hogy uem alakit egyesületei, hanem ós a szivek fOlött kinyílik a magyar virág, az országos szövetséghez csatlakozik és annak alup-a fényes tulipán. szabályait fogadja el.
igen. ezt az érzést be kell vinnünk Kzuiáu Dr. Szekeres József, a magyar ipar
életünk minden megnyilvánulásába, üzleti kipróbált barátja és vevője, fejtegette a magyar ipar-dolgainkba, családi szentélyeinkbe, gyerme- pártolás gyakorlathun való kivihuióségét. keink szol iájába. .Mindenki, aki a mienk, aki Szabadszállási Héla ráutalt azokra a hozzánk közel áll, hirdesse, tüniesseii vele, nehézségekre, melyet maga a vevőközönség gördít a hogy magyar. kereskedő elé,
Nem szabad kicsinyelni a tulipán óriási [tű hm Kmil esak akkor tartja lehetségesnek jelentőségét A nagyszerűen szervezkedő szo- az osztrák ipartermékek mellőzését, ha ezl a mcllő-oiáldeniokrácia görcsösen ragaszkodik hozzá, zést egyetértóeu minden kereskedő megcselekszi, hogy hlvel vörös jelvényt, vörös nyakkendőt Csóli Márk főgimnáziumi tanár a házi nevelés hordjanak és bár most gúnyolódik is a mi hazafias irányának szükségességét hangsúlyozza, tulipánunkon, ó maga tudja a legjobban, A kibocsátandó falragasz megszerkesztésével hz
hogy ez a külsőség milyen erós összetartást értekezlet Szalay Sándor igazgatót bízta meg. teremt. A jel örökös látása buzdít, lelkesít. Végül Dr. Szekeres Józsefné ajáulja, hogy a Utánzásra csábit. Valamire emlékeztei. Ka helybeli kereskedők gyári raktárt tartsanak magyar ami ló, együttérzést teremt. Ks erre iparcikkekből, kiiloiiös.-n posztó, vasedény, vászon, van szükség most. Akárhová megyünk, akár- pokróc és fehérnemüekhöl és ezt a tényt feliratokkal hol vagyunk, lássuk magunkon és magunk a közönség olótt is tüntessék lel. elótt az ősrégi magyar diszvirágot, a tulipánt. Egy uiahb értekezletet okkor fognak összehívni,
Ennek a látása buzdítson mindenkit kitartásra mikor a tulipán szövetség alapszabályait a központi H lelkesítsen. Ez emlékeztessen loly- választmány meg fogja küldeni, t o n ós in 1 n d en ü11 bennünket arra,; - _ *
lü\'.fi APRMJS 88.
A tulipáukert-mozgalom ügyében egyik munkatársunk — Tárna — a következő sorokat írja:
Miudig sértette a fülemet ez a barbár, idegei) földön képzett és magyar szeretettel ápolt „tulipán-kert." Most, hogy & ini városunk közönsége is kertésze akar lenni a tulipános kertben fakadó virágoknak, nem hallgathatom el. hogy az eddig használt „lulipán-kcrl" magyartalan és hogy nem egyezik meg a magyar nyelv szellemével.
Ifogy miért uem, azt uyelvlbiii magyarázatokkal lehelne kimutatni, de ilyenekkel lapuuk szakszerűen nem foglalkozváu, rámutatok a .Magyar Nyelvőr" nek ide vonatkozó közleményére és felhívom rá az intézőket, hogy ha módjukban vau a nagykanizsai bizottságunk a eímbeu változtatást tenni, tegye meg, ha nincs, akkor tenne lépésekel, hogy t központból intéznék a magyartalan címnek megváltoztatását.
A .Magyar Nyelvőr" ido vonatkozó közleménye (Halász Gergelytől) igy szól:
A lórnugu hölgyek lelkes fölhívása (sajnos csak a fóraiiguak irlák alá! hát u polgári nőkből már kiveszett minden honleányi lelkesedés?) megteremtette a tulipán kertel, ¦ hetek óta országszerte nem hallani egyébről, mint tulipánketlról ¦ Hál sem a mágnás hölgyek, sem az újságírók nem tudnak magyarul ? Ha ludnáu.ik, m\'in tulipái|kc rtnek, hanem tulipános-koiinek mond a iiíik, (J»ak uem lógunk magyarul virág-kertet, gyümölcskertet, veteméiiykertet, vadkertet moiulaiii! Ki kételkedik benne, hogy csakis a virágoskert, gyümölcsös-kert, veieményes-kerl káposztás-keri, vadas-kert a magyaros és helyes kifejezés. Amazoknak német a lelkük is épen ugy, minta vasfurdőin-ii, borhordónak, vízkorsótiak. (i, h. vasas-fürdő, boroshordó, vizes-korsó, vagy mini a tulipáuládáé voln u ha igy nevezné valaki a luüpáuos-ládát.
A szólóhegy, karszék, p.tlacksör ineghonosult ugyan, de bizonyos, hogy ezek németből vannak fordítva, t Wi-inberg, Armsluhl, Kluscheubieri meri csakis, a kiiros-széket, szőlős-hegyet, palackos-sört ismerhetem el magyarosnak. A karos-szék él is a Dunántúl, szólöshegy — ugy hallom — az Alfőidon és palackos-sert rendel a csikó* Jókai Sárga rózsájában i h\'i\'i.)
Tehát a tulipltnkerl tulípniios-kertté váljon hogy n hazallas iiiozgalomuuk magvur neve legyen! (A helyes kifejezést eddig csak a Kakas Marionnak egy versébfii olvastam ¦
P
— Villányi Henriit dr. Cuuepies érzés tagadja meg lelkemet. Az emlékezés szárnyán térnek vissza gondolataim Itáiorli Lajos egykori szerkesztőnk nagybeteg ág) ti hoz. Az ö szívéiK\'k utolsó óhaja volt, a Zalai Közlöny sorsát jő kezekbe adui. Villányi Henrik dr.-t kérte fel akkor a szerkesztésre. Óhaja teljesült, 1.60.0« május elsején vette át a lapot Villányi Henrik, mint lársszerkesztó. K na|> évfordulójának emléke ragadja meg lelkemet. Az a viszony, mely Villányi dr és szerkesztőségünk közi IcuniUI, meggátol abban, hogy ennek a munkásságban eltöltött tíz évnek megírjam méltatását. Szerkesztőnk szerénysége gátol meg ebbeu. De bizonyítéka az ó munkásságának a Zalai Közlöny előttem lévő liz kötete, mely tauuja ennek a munkásságnak. A kollegiális szeretet érzésével veszi körül e napon Villányi dr.-t szerkesztőségünk minden tagja. Személye iránt táplált őszinte szeretetünk és ragaszkodásunk legyen jutalma igaz tisztelői, a munkatársak részéről. (G, B.)
1-ren.lü tcrinénicle* i/.ni\'iuwi.,
natrontalmu ásványvizet a MOHAI
FORRÁS-t ,nc,y Wí*" frojnoilMj, tigcitö-, tu.iö.,
• Kytiinor- ii liílhurm, cnonilagyul**. vc*c-«i hölyagbititaltnak csítoll,cii \'i6 tv óta kllUml ofc.lmt»)f-nyel iWiiUuilk í» rnajnlyoH Im-l«U (..I. mim IJrpttUl, thulcia mcijklmílletick liok, akik kftiöiníjtc* tvóvli helyen a liaeklcnutumoiiic* m«hal At.NKS-i.irt*« vine) eltek.
Számos orvos, szaktekintély állal ajánlva. Kiismerő nyilatkozatok a forrás leírásának ismertető füzetében olvashatók. IIáztarláso| számára n.ásfélliteresnél valamivel nagyobb üvegekben minden kétes értékű, mesterségesen szénsavval n-litett viznél, sót a szódavíznél is olcsóbb, hogy az Aone8-forrna vizel a Itíasieg. nyebb ember bkÖDDyor. megszerezhessem hogy bárki által olcsón beszerezhető legyen, már a vidéki nagyobb városokban ís lerakatok szervezetlek pnflnöH hnni.iT, ugyanott a forrás leírásának ismertető füzete ingyen kapható. A forráskezelöseg. - Kapható minden füszerflzletben és elsőrangú vendéglőben fflüll IJÖlVlí
liM)6. ÁPRILIS 28;
— Zichy gróf a dalosszövetség dlszelnölce.
, A Dunántúli Dalosszövetség vasárnap délulán küldöttségileg tisztelgett Z i c li y Aladár gróf miniszternél. A küldöttséget Lengyel Laios elnök, városi főjegyző tezotte Resztvettek még a küldöttségben Vócsey Zsigmond polgármester, Horváth György fóghnná-liuiiii igazgató, II ö h m Kmil a dalárda karnagya, 01 lop Mór dr. éa még több választmányi tag. Leaxyel Lajos beszéde után a miniszter kijelentette, Dtt0 szívesen te.sz eleget a kérésnek és a diszelnők-6éget elfogadja. Kgyultal személyes megjelenését is kilátásba helyette.
— Kossuth Ferenc köszönete. A Augáuliszl-vidulok Országos Szövetségének tiagykanizsai bizottság* Kossuth Ferenc kereskedelemügyi miuisztertÓI a hozzá intézett Üdvözlő táviratra ma a következő váUzt kapta:
Budapest, 1000. ápr. l\'.i. Igen tisztelt Uraim! Kereskedelmi miniszterré történt ki nevezte lése ni alkalmával nyilvánitolt szíves Üdvözletükért fogadják őszinte köszönetein kifejezését. Mmidauom sem kell, hogy a vezetésemre hízott ngvLel erős kézzel abba az irányba vezetem, ahol ur. önálló magyar államiság magasztos összessége, az önzetlen hazafiság hóserejével felépüli,
Kossuth.
— Odor Gézát visszahelyezték Mikor Szu-|yov.-/.ky Dezső királyi biztost kinevezték. Odor Géza királyi tanácsos, zalaegerszegi pénzügy igazgatót fel-Stólitotta, hogy jelenjék meg az ő installációján, amit Odor megtagadott. K/ért a királyi biztos személyesen tetl ellene pimaszt a minisztériumban, aminek az lelt a következménye, hogy Odor Gézái Zalaegerszegről hirtelen áthelyezték. Kme hírre annak idején mintegy snuotven vármegyei bizottsági tag telkereste Odor Gézát, akit viselkedéséért meleg ovációban részesítettek. A közgyűlés knldöttséget menesztett az uj koi Hiányhoz a pénzügy minisztériumba. Odor Géza áthelyezésének megsemmitését kérve. A miniszter készségesen téliesítetté a megye közönségének kérését éa a népszerű, hazafias pénztlgyígazgatót visszahelyezte Zalaegerszegre.
— A „Zala" jubileuma. Szép napot ünnepel ma a .Zala" laptársunk szerkesztősége és kiadó hivatala Férni állásának harminchárom áve közül leg-jelentóségtelje.sebbet A mai nap egy éves évfordulója a .Zala\' napilappá alapitásáuak. Mí méltányolni tudjuk e nap jelentőségét a helyi sajtótörtenetében, mert e napon születelt meg Nagykanizsa város első, ónálló politikai napilapja.- Örömmel látjuk hogy az egy évi munkásság eredményes volt. A .Zala\' .lelte eeljat, amelyért alakult. Jól szerkesztett, fővárosi uivón álló lap >lt a megyebeli. A mai korhoz méltó gyorsasággal értesültünk a „Zalá\'-bói a napi országos eseményekről Őszinte szívből kiválunk, hogy a megkezdett ulon továbbra is kilattson. Szerelettel üdvözöljük a .Zalát\' szép jubileuma alkalmából, mert e ?tnp a mi UimepDiik is: a sajtó és unnak munkásainak ünnepe.
— Utazás a villamvilágitás körül A vidéki városok képvíseiótostütotób&ll kevés ember vmi, aki értené a villftoivilágitáai ügy mindenféle furfangját. A lcKtöhV?áros bubele-l Balázs módjára köti n villamvilágitási szorzói léseket, Csak a szerződés megkötése után ketdfk vizsifálni a szerződést is akkor aztuán megindul a/. iTŐIkodési ;i bajok orvoslására, így járt a közelmúltban Zalaegerszeg is A zalaegerszegi tanulságos ügy a következő:1
Zalaegerszeg városa pályázati hirdetés nélkül a nnilf évben tárgyul ni kezdett a fővárosi (ianz gyárral, i Az ottani képviselőtestületben, ép ugy mint Nagykanizsán, nem igen voltak szakértő városatyák. Mint-\'\'í:y 25 városi képviselő ellenezte u szerződés megkötését, de hiába. A képviselőtestület lohbsége megkötötte, a megye és a miuisztorium pedig jóváhagyta a szerződést. K hónapban aztán váratlan fordulat következett be. Udvardy Vince tanár a Magyar l\'aizsban cikksorozatot irt, melyben párhuzamot vont a Ganz-gyár által létesített zalaegerszegi és kőszegi villamvilágitás között és azt bizonyította, hogy Zalaegerszeg városa aránylag hatszázezer koroná-f ¦» 1 károsodik a 20 óvi szerződési időtartam alatt.
ZALAI KÖZLÖNY
Képzelhető a zalaegerszegiek riadalma. Szerdán népes — A Déli Vasút j sinei. Megírtuk már,
\'értekezletet tartottak a polgárok, melyen elhatározták, bogy « Déli Vasút fokozni akarja a menelsebességét.
! hogy ha már törvényesen tiem védekezhetnek, mert ?zórt. °riifii .a.,do*,uf1\' kíoaeréli az eddigi sitiéit, a szerződés megvan, legalább társadalmilag védekex.
nek. Kiuioiidolták,
Az uj hosszabb síneken nem losz akkora a vonat zökögése. Kicserélik a talpfákat is A pályára eddig hogy a inig a Ganz-gyár le nem murva-kavicsot teriteltek. K helyett most a sümegi szállítja a villamosság árát, addig nem vezetik be bányából bazaltot hordanak Keszthelyen keresztül, a villamvilágítást, mint a Magyar Paixs Írja. már A milliókba kerülő munkálatokat I\'.104-ban fejezik ..«.„?1 .«i,i. ix- .íi D«rititi t. r- a 1 be. Kddig a Huilanest—széke.sfebervari resz készült száznál lobbim a áirmk. Itemehk, hogy a Oauz-gvár , * ,, 1 , ,,- ¦ , „ »-aM. ía\\ta*ai**
... ,. , ,,„.., . .,. * meg. A szemelvvoiial eddigi legnagyobb sebessége
engediit fog a kérésnek es Önként leszállítja a világítás; 7f| km voj, óránként, ezután 91) km. lesz. A gyors-árát, .mert a Ganz-gyár is ad valamit az erkölcsre", vonaté su km. volt. ezután 120 km. lesz. Az üj írja a M. P, A Magyar Faizs szerint az értekezlet sínekre való mozdonyokat már 1906-ben kicserél-lazt mondja: Jgaz, mi nem érleltünk hozzá ti. i a ték\' At «WW nmgpróbálták a íiO ktn.-ee
!ii„m.,;u uí »1« j„ i,- i . ix i i \' járatot. A vonat a siueket lohjorbitette s összenaso-villainvilágilás ügv oz , ne b zamat a Ián o ltunk. \' , , „ ., , ,,, ; „„^„.kk
gatta. Az ui rend mellett az átjárok korlátai messzebb BQek a sínektől, mert a vonat szele a közelben átló
bizalmat kértünk, mert mély sajnálattal látjuk, hogy
tudatlanságunkat felhasználta, bizalmunkkal visszaélt j imUrt^.^ágná\'KüTöi. tigHm.\'Ztntó láblTkT U^ííi-
gyár, pedig ott volt Holló műszaki tanácsos, szakértő, miniszteri kiküldöttként, kí a város érdekéi védelmezte.S Ez utóbbira pedig a Magyar Faizs azt az erős kiléteit használja, hogy „mi akkor is a Gauz védelmezőjének tartoltuk Ót."
Az egerszegi eset valóban nagyon érdekes. Kíváncsiak vagyunk a mozgalom eredményére, li helyen még usak azt jegyezzük
lanak fel. hogy a vonatok közelében veszélyes a tartózkodás. Bliimeréásel adózunk a Déli Vasútnak, hogy ilyen rengeteg áldozattal fejleszti a vonalit, mely igy kettózöttebb mértékben szolgálja a vonalmenti vidék érdekeit.
— Vasutasok szövetsége. A magyarországi
vasutas szövetség kanizsai kerülele e hó 3il-én délután 2 órakor a sörgyár helyiségében megalakul.
Oriáai szerencse Uaedickenél. A most
meg, hogy a .Zlita" április 22-iki számában 1 befejezett utolsó osztály húzásán a legnagyobb fónye-erŐH hangU Cikkben kérdési intéz a VárOS 1 raményt, #00,000 koronái Vad részben a 19108. illetékes köreihez, hogy mi történik a >»i ¦ r^ílV^ti ^^-\'?\'1-* íio.ooo korong rAnyereni^nyt V.-twl
laraOflsAgl ügyünkben. A kiküldött bízott-1
számra egy és ugyanazon napon i által oly különösen kegyelt Gaedjke A.
vil
ságnak azt mondja, hogy kulisszák mögött bankház, Budapest", Kossuth Lajos-utca 11. sz. sze-
dolgozik. A Zalai Közlöny volt itz. reucsés vevői nyerték. Immár negyedszer jutott fenti
amely alsó izben mozgalmat indított a nagy- aaéreaO»«gjiytfi&! azon kellemes helyzetbe, hogy
kanizsai villamossági ügyben Megírtuk rtte- lTIML? f^Sff f™™* fizetbíi
. i rt r . - i i - »l hmhtesre méltó, hogy egyedül a uvn sors álék-
menyünket számtalanszor. Most tehát n,u. bw (íafldK-ke bankháza a aoSo, «0-000 :íoooo.
9000 «tb. nyeremé-
boesátkózunk isiuétlúaokbu. Csak annyit jegy- i;> tioo, lomio és sok zünk meg, hogy olyan erÓs hangú nyéket fizette ki cikkre, mint a .Zala" vasárnapi cikke volt, más városban legalább kommünikével felelnek a hivatalos körök! Vagy tán lesz cáfolat? Kivánosiak vagyunk rá.
— A sümegi r W. tanítókor közgyűlése alkalmából táviratban Üdvözölte az il| vallás- és közoktatásügyi miniszter urat. Amire gróf Appouyi hálái
— A Csáktornyái állami tanítóképző-intézet
olsó osztályába az iliOti—7. tanévre felvétetnek, kik életük 1 t-ik évét f. évi szeptember 1-én betöltik, teslileg épek és egészségesek s a polgári-, vagy középiskola -l-ik osztályát elvégezlek. A felveendő első éves tanító-növendékek államsegélyben részesülnek. Még pedig: első sorban valamennyi növendék az intézet íiileruátusábaii ingyen lakást és mo-ást kap: ozenkl-ül közülük előmenetelükhöz és anyagi viszonyaikhoz
köszöuelét fejezte ki Háull Alajos elnökhöz kllblott képest ingyen, vagy mérsékelt áron az intézet köz-iratábao Számitok, úgymond, buzgó közreműködésükre tartásán reggeli, ebéd és vacsorából álló élelmezési a nemzeti kuliura ssent Ügyének előmozdításában, nyernek A ielvételre vonatkozó kérvények f. június melyei a magam részéről szeretettel és odaadással hó elsejéig a Csáktornyái áll. lanitóképző-íntézet igazakarok szolgálni. gatóaágilipz küldendők. A kérvényhez csatolandó: — Jótékonyság. Szekeres Józsefné dr-né a folyamodó születési bizonyítványa, mull tanévi nagykanizsai keresztény jótékony nóegyletnél Imi osziólybizonyitványa, s a jelen tanévi ídö*zaki érte-
ftitője, továbbá ii>ztí orvosi bizonyitvány a tanuló eue-zségi állapotáról és testi épségéről, hiteles községi bizonyítvány R szlllök vagyoni állapotáról, évi jövedelméről, a kiskorú családtagok számáról és életkoráról s a családfő polgári állásáról. Ha a kérvéuv-bez szegénységi bizonvítvány csatoltatik, a kérvény s mellékletei belyegnieulesek. Csáktornya, lltl-ll. évi
MAROITAI JÓZSEF
korona adományozásával az alupíló tagok sorába lépett KÖzgytllés. Nagykanizsa r. t. város képviselőtestülete ma a városháza nagytermében d. 11. 1 órakor közgyűlést tartott, melynek tárgysorozata folytatása volt a f. hó 81-iki közgyűlésnek
- Halálozások. Leituer Alajos, varazsdí v.ts. nagykereskedő április lü cti meghalt Varazsdon élete
l-ik évében. Az elhunyt a határszéli vaskereskedés április ho koriil nagy érdemeket szerzeit és Varazsdon. valamint
egész Horvátországban nagy tekintélynek örvendett Igaigatfe
F.ger László főgimnáziumi I. osztályú tanuló, — Hulul gyakorlat közben. A nagy kanizsai
Törzs Kálmán gyógyszerész növelt fii hosszas beteg- I* gyajogeZred katonai kedden Iharos kömvekén ség után meghalt. Temeiésére kivonult az Intézel gyakorlatoztak*. Miktfr hazafelé |öttek, Kémeth Károly
ífpisága is. buiiokszeiiltívorgyi pytlarialékos a/, iltoii o.sszeesett és
— Munkások Ünnepe. A nagykanizsai szer- nyomban meghall, vezeti munkások az idén is megünnepelik május Sikerült áprilisi tréfi. K hó >\'lsö napján elsejét. A munkásság délután fél :: órakor a szak- egy uri ttinher, aki erőnek ,Tejével szellemesnek egyletekben gyülekezik, honnan szukmáukim kulon nknrja magái telniuteini, tréfál üzoit egyik jó barát-külön 2 órakor vonulnak a régi gimnázium elé. ahol fával. Zárt borítékban kís levélkét küldőit neki. mely-a fő-gyülekezési hely lesz. Innen órakor megindul he/, még valami mellékelve volt a kővetkező tarta-a menet zenével, jelzőtáblák ulatl a Fö-uton, Sugár- lommal: „K/,/.e| inegalnpílhatod szerencsédet!." A utón, Kozgonyi-utcáti. Magyar-utcán, a Zöldfa előtti tréfálkozó ugyanis egy o.s/tálysorsjegyet írsatolt a (éren, FÓ-uton és Gsengery-uton át a sörgyári parkba, levélhez, m.dlvel egy-két héttel azelőtt uz előző osz-Ott szónoklatokat és szavalatokat tartanak. A tüulelö lályokbau ő maga játszolt, azonban elmulasztotta meg-felvonulásban résztveszuek a fóldmívelÓ szövetség újítani. A |ó barát nem bosszankodott meg a tréfán, tagjai is. hanem elment \'török A és Társi bankházába, ttuda-
— Titokzatos halál. Felső-muraköz Muiufllred pest. VI . Toréz-kórut Ki. szám ulá, ahol megtudta, községében Mursincsics Islváu H)í éves fóldmivest hogy még r-sztvehel v. sorsjaggyél a folyó játékban, április 21-én reggel, a nyakán ejtett sebével, a „Trébcs" Miután barátja is beleegyezett abba, hogy a sorsjegy nevű patak partján, vérlóiwiban holtan megtalálták, az ö birtokába menjen át lefizette az érte járó ösz-A boncolás kiderítette, hogy a golyó ax elhunyt nyakán szeget. A szeszélyes sors akaratú folytán e sorsjegy bejutva, rőgtöu halált okozó volt, s hogy az életét pár nap múlva nagy nyereményt nyert Török bank-részegeskedésben elzüllött embnr tüdejét az alkohol házában és most a nyertes jót nevet barátjának síke-végzetesen felemésztette. A stridói csendórórs lázas rült áprilisi iréfá|án. míg u türelmét vesztett fél tevékenységei kifejtve, a nyomozást intézi s remél- (bosszankodása határtulan és sajnálja, hogy egy nagy hetó, hogy a gouosz tettes előkerül. iösszeget könnyelműen eldobott magától.
ALAI KÖZLÖNY
l\'JOii. Al\'KiLIS 28.
— Nem Icicjeik jobb és a használásban olcsóbb ezer, arany, ezüst, uiekej, réz, alfemíd síb. tisztításá-hoz, mint a ralid! Glóbus littUtó-Mvouet Készítve Kritx Schultzjuu. rést. társ. állal Lipcse, Neuburger, Kger (Cseh orsz.i %n Lincolban New-Vork melleit a világ legnagyobb fémtiszlitóster gyárában. A tilobus übttiló-kivouat könnyen s KjfOraiu pompás Tényt ad; mentei minden káros alkatrésztől, nem karcol s hor-j zsolást m-m idéz elő. A Glóbus ti-ztito-ki.oual nem veszíti el *i<ha tisita képességét, nem piszkít mint a tisztító kenőcs, | sokkul jobb mint a ken-skedelein-ben kapbaió összes toljékony fzerek összegezve. A lilobus lisziito kivonat a legjobb szer, a méltányolva kitunó tulajdonságait többször lelt kiltlutetve a legutóbb St.-Luisi ):n>\\, világkiállításon a legnagyobb kitüntetést a „liraud [\'rix"-el kapla.
A (ilubus tlsztiló kivonat feltalaját! óta Frílz Scbulz jun cég által Lipcse, sok százezer háztartásban megfelelt és minden világrészben el van terjedve. Havonta millió dobozok !esznek szétküldte, mely bizonvitja kiváló-ágát.
— A azerencse szeszélyes és uem míudeiikit részesít keheiben. Hogy azonban a szerencse ben-nQuket el ne kerüljön, annak líWti kaput nyílva kell hagynunk, a szerencsének kezet kell nyújtani! Az általáuosan ismeri és nagy népszerüséguek örvendő Lukács Vilmos bankházának (Budapest, V , Kurdó-ii. 10.) vevői, kik mái az első szerencsekisérlelnél egy-egy (ónyeremény állal vagyonhoz es jóléthez jutotlak, bizonyíthatják ezt. Az általánosan kedvelt Lukáes-féle szerencsesorsjegyek boljbeli Ofenbeek és Italázsy s Hrnck Márton és Tárta cégnél j> beszerezhetők, miáltal levelezés és poslakollség m eltakarítható.
A Oéli Vasút menetrendje.
— Érvényes 1906. május hó i-től. —
liudapest felől érkezik: 208. az. személy v. reggel 4 ó. 01 p. 202. sz. gyors v. délben 12 ó. 206. sz személy v. d. u. I ó. 83 p. 3t0. sz. személy v. esie s ő. |u ji, *j \\ ¦_». «, személy v. este 10 ó. 85 p. 204. sz. gyors \\. éjjel . . ó. 3,1 p.
" Luk jitaliu hü lo-iol tic|iiemher hú lU-tg ktttlokadtk.
Hudapesi felé indul: 211. sz. személy v. reggel 4 ó. 18 p. 201, bx. gyors v. reggel íj ó. 32 p. 209. sz. személy v. d. e. <i ó. :to p. 2U5. sz. személy v. d. u. 2 ö. 10 p. 203. sz. gyors v d. u. A ó. 00 p 207. sz. személy v. éjjel 12 ó. |n p.
Pragerhof felől érkezik. 201. sz. gyors v. reggel .»ó. 17 p. 206. sz. személy v. d. u. 12 ó. 20 p. 208. sz. gyors v. d. 11, 4 ó. ói. p. 207 sz. személy v. éjjel | 1 ó, 22 p.
Pragerhof felé indul: 20?. sz. személv v. reggel 4 ó. 42 p 202, sz. gyors v. il. u. 12 Ó. Ili p. 20\'i. sz. személy v. d. u. 2 ó. 30 p. 204. sz. gyors v. éjjel 11 ó. 4.*. p.
Wien felöl érkezik: :u\\<i. s7.. „zemélv v, reggol 3 ó. 42 p. 305. sz. személy v. d. 11. 2 ó. i 807. sz. személy v. d. n, !, Ó, 801, sí. gyors v éjjel Ki ó. .10 p.
Wien felé indul: 802, sz. gyors t. remei 4 ó. 22 p. 810. sz. személy v. reggel ji 6, 10 |>. 804. sz. gyors v, d. u. 19 ó. 45 p. 30*. sz. személy v. d. u. 2 ó. ol p. 30«. sz. személy v. éjjel 12 6. 55 p.
líarcs (elől érkezik: •non. sz. személy v. reggel 4 ó. I(j p, 921. sz. vegyes v. reggel 7 ó
10 p, 923. sz. vegyes v. délben II ó. !>(, p \'.107. sz. személy v. d. u. 1 ó. 20 p. r09. sz szemelv v. éjjel
11 ó. 67 p.
Barcs felé indul: hím;, sz. személy \\\\ reggel 4 ó. p. í)08. sz. személy v. d. u. 8 ó. 10 p. 920. sz. vegyes v. d. u. ő ó. 10 p. *(ÍI0. sz. személy v. éjjel 11 ó. 45 p.
• C»»k Gyékényesig kflilekc<!lk, kOiveÜcn CMtUkoitual Fiume is Uanjalukijj;.
Helyi érdekű vonatok Nagykanizsa— B.-Szt.-György között: 281. »z. vegyes v. indul Nagykanizsáról este 7 ó. 05 p. 284. sz. vegyes v. érkezik B.-Szi.-Gyórgyról reggel H ó. 15 p. Kme
vonatok július 1-élÓI augusztus 31 ig Boglárig mint
személy szállítók.
Nagykanizsa-Szombathely között: 32«. sz. vegyes v. indul Nagykanizsáról délután ö 6. 25 p. 311. sz. személy v. érkezik Szombathelyről reggol 8 ó.
Nagykanizsa— Csáktornya között: 248 sz. vegyes v. Indul Nagykanizsáról este 11 ó. Ml. sz. vegyes v. érkezik Csáktornyáról reggol 8 ó. II p.
EGYLETEK.
(—) A rabaegélyző egyesület megalakulása után uem sok vizet zavart a nagykanizsai egyesületi éleiben. A politikai helyzet alakulásai elfeledtették ezt a nemes eélti egyesületet. Most azonban újból megindull a tevékeuység és az első teendő lesz az egyesület alapszabályainak jóváhagyása iránti meg-stlrgetése
(—) A magántisztviselők helyi választmánya
múlt .szombaton ülést tartott, amelyen megalakították az albizottságokat és a folyó ügyeket tárgyalták.
I — ) A nagykanizsai Sport-egylet Villányi Henrik dr. lemondásával megüresedett elnöki állásra A ti K. árpádot választotta meg.
( —) A nagykanizsai általános ifjuságképző egyesület helyiségeit a görög kel. hitközség Krzsébélien házának emeleli helyiségeibe helyezi ál.
A Kathrelner-fíle Knclpp-mnlátn kávé
Katim? mer előállítási .....-i ¦ rév
Ixfl, ex egeawégt Uldnioad it<\' fca4.exá4iat a lagineglbccatithctctiemi előnyöket nyújtja aiindcn lii.-..artásnak! ¦VinuYn v.*:5átiás!iál hanfsulyoz-
-* zuk kifejt zcttiÁ a Kathrcliw
k eredeti t soma n<; kit
A Déli Vasút 1900. évi mérlege igen kedvező eredménnyel zárult, mert a társa-ság tiszta nyeresége (i.tüiö.l l.\'i k., az előző évi 945.72Ö k.-val szemben. A tiszla nyereség i!íní>-ben még csökkent is azzal, hogy a pályal\'entarlásra igen nagy Összegeket fordítottak és azonkívül az alkalmazottak lakpénzét is uö-velték. A nyereségből, mely az lí)04. évi át hozattál 7.689,888 k.-ra szaporodott, 2.104,200 k.-t az egyes vonalak hátralékos vélelárúnak törlesztésére fordítanak óh a fenmaradó összeggel az üzem biztosítását célzó tartalékot dotálják. — Az üzemi bevételek többlete 1900\'ben 7-4 millió k. volt, amiből i-7 millió a személy- és IV7 millió ti teheráru forgalomra esik. Ezzel szemben a kiadások csak 2\'8 millió k.-val szaporodtak. A lisziit nyereség az alaptőké 2" ,,-os kamatozásának felei meg ami olyan eredmény, amelyhez fogbatói u társaság eddig még egyetlen (ízleli évben sem ért el. A bevételek kedvező alakulását mulhtja, hogy a kiadásuk I bruttó bevételnek Csak fi2-077„-át emészlelték fel, az elózö évi l>j-7l)7u-kal szemben.
A r Patria- pótkávégyár reklámjai. A „Palm\' pótkávégyár reklámjai közül az iróinappa bizonyára legjobban fogja megörvendeztetni a közönséget. A mappák szolid bérbe vaunak kötve és ítalolapokkal, valamint lovélpapirtarlóvul ellátva. A kopás ellen a kötést sárgurézsurkok védik. A mappák bellii moiré selyemmel vaunak bélelve és nemcsak honi iparunkat, hanem városunk iparai dicséri, mert Nagykanizsán készültek az Ofenbeck és Halázsy cégűéi.
A nagykanizsai „Pátria* potkávégyár. melynek a szakértők álliiása szerint nagyon szép jövője vau, a napokban megkezdette üzemel. Károly He/.só dr. osztáiy laiiácso* a magy. kir. földmivelésügyi minisztériumban, hivatalos kiküldetésben megtekintette minap a cjárat és magyon elismerőleg nyilatkozott a
mintaszerű gyárvállalatrol.
Megszűnt zárlat. A helybeli királyi törvényszék a Klein József és Társa utóda üzletére vezetett zárlatot (eloldotta, miután uz üzlettulajdonosok a kellő biztosítékot letétbe helyezték.
A zalaegerszegi f. évi április hó 3ii-ára cső Szenlgyorgyi országos vásárt a 30>áll megiartamló országgyűlési képviselő választás miatt elhalasztónak s igy ez a vásár május ü-én szerdal napon fog megtartatni.
CböcI. Az Kichner és iMaltersdorfer nagykanizsai cég ellen csődöt rendellek el,
KÖZGAZDASÁG.
A soproni kireskedelmi és iparkamara köréből.
Hirdetmény. A cs. és kir. 4 számú hadlesl had biztossága Budapesten f. éti május hó H án délelőtt 10 órakor Írásbeli versenytárgyalási tari külön féle egészségügyi cikkek, ezek között 2600 darab antiszeptikus célokra szolgáló kefe, 1600 darab haj-ecset. 110 drb. mütókabát, 9000 darab bádog étel-csésze sajtolva (fedél nélktil), 1700 drb. köpőcsésze bádogbál sajtolva. 42ÍI0 drb. ivópohár sajtolva, stb. s/.álliiiisára. A minták a budapesti •>. számú ruharaktárban megtekinthetők. A beszállítás f. évi augusztus l-én kezdendő meg ós í. évi oklóber 3l-ig fejezendő be. Sopron, 1900. évi április hó 12-ikén.
kümmkutiii: 4inmpnr Hélra.
Kéziralot nem ad vissza a szerkesztőség
IRODALOM.
* Egy kis panzióból. Kzeu a címen Török Jenő Kndre és Lengyel Menyhért írók felette érdekes könyvet adtak ki. mely Abbázia ílirdöi életéből mond el igen érdekes és mulatlalő intimitásokat. Az Adria part|án nagyon sok magyar ember üdül évenként és mindazok, akik valaha ott megfordultuk, bizonyára szívesen fogadják ezl az eleven tollal megirt, mulattató és érdekes könyvet, melyben sorra vonulnak el az olvasó előtt a lürdői élet jól ismert és megligyelt alakjai és a kis panziók eseményei, t könyv ára 2 korona, mely összeg Tőrök Kndréhi\'í ( Budapest, Vnrósmnrtynleft i.jj küldendő be.
Szerkesztői üzenetek.
L. M. Kcazlhely, Kiiétcic cink auuyll vilatiulltí ¦ Imik, hogy a .Kuvas\'-lia löl»b lieUü iiiiiiika\'arxunk II. Srvelkol i.ijnalaitmkia nem kOiíUlriMJuk.
AduRzelo polgár. JogOl p-tiiaijaval forduljon a ntrn&kl hivnlalhu/. Ai illclrkcit lljjylictt.
— F. M, Nagykanizsa, .\'lanin* ftlutivvcl ojjyik hcl-mun kai ártunk Ir.
Kövér csecsemők gyakran szenvednek székrekedésben és órákig kiabálnak. Ha ennek okát keresik, találni fogják, hogy a gyermekek lóbhuvire sok tehéntejet kapnak, mely a gyomorban iiitgy csomóra összegömbölyödik éa gerjedév által a bélben jmlVadásokat előmozdít, melyektől a gyermekek erősen zaklatva vannak és ijedeznek. B»n rosszlétnek megszüntetésére legjobban Kufcke. gyermeklisztje lejben adagolva es vízben főzve alkalmas, ekkor a tej a gyermek gyomrában finom peh/heasé olvad, ix emésztösavaknak könnvebben hozzá-lerhetove lesz es a perjedest mükoílések oly kedvező módon befolyásoltáluak, hogy a pulTailások megszllnuek. a gyermekek \'mugodiahbak lesznek éa a székelés .szabályszerűen bekövetkezik. *
I90C. APBILia IS
ZALAI KÖZLÖNY
FoHlaril süljei i
óh kr.-lél 8 frt 70 kr-ig mAterenkitil blouioV o ruháit Dak. — lii\'Tru. ni• < ét már tl*Linoi*a, éa hiaboi MfMüuft. - Nagy mioUf20jten«D]r
aiODQkl llriuirlirn; I) j iii / ili ic li.
VEGYES.
— Bllltl gy6gybiti|. Mindtaok, kik rous emumét TUT uékrekedó* kOvcikeiiébcn felfu-iódaibaD, itorutajban, fflfkiaib"". 6l»»«yiiiánjt»in «aa:y egyéb bajokban ueurrdnek, I«lódl .ráil\'-je>« ••I^Htx p»í»k- hauuaJau álnrf biitoi 0.,„|Aht étaek cl Eny dobot ár* 2 kor. AietkflldAa nt-bodU ut*Bt*wllel Mu:l A. gjöityiniróii, ci. éa kir. ndf. «Aliiiítól B6ca, I. Tucblauben S. A vidéki K)\'ó-rjaiertájakta, b*iaro«6tlao Mell A kéiíllménye *t 6 gylti jel«éajé»el éi »liirfc»i«l kéreudC.
ismert hatos különlegesség kövérek részére. — Csomagja 2 korona. Megrendelhető Tör tik Jó ZMf gyógyszerésznél Budapest, Király utca 12"
MYILTTÉR.
Ai e Hrat •!*\'< It\'-ii nrm falli) felelSiaAgrt a
»7rrk« i»alAl#|
felhívás.
Falhlvjuk a
31-os mim inliálBí-soríieo-
tulaj do no 10 kai. hogy cilmOkel él »t általuk birl mtnnylaégal valOnk, aafat órdakOkbon aürgöion kSiOlni ailveakodjenek.
Kereskedelmi él Iparbank Részvénytáuulat
Xn« j\'t*niil*Hiin.
A Szinye-Lipóczi Lithion-forrás
Qoliiainr kllflDfl8lkerrflI
jaj d l V d lU l baszoáltatlk
Vili\', iv.i [ uh.ji ;[.!¦]¦ ¦ ¦ l\'.i\'j i í nl.iint.ik ¦¦ 11 t\'ii;nj-
dara és ilxtltli nintuésakaii. a czukroi ln13u-uH.il, I..V.Ü.IH a Ifgxo és .\'iiuí-ílin azorvek hurnlalnit,
HútfyhaJtA tia%ta4«ni l Vaiatami íí;,ii,(!i ..miiiiiii: Oilraaiaatai 1
.Wrii/ur-\'órrm itiaiq-\\t<)iiii-insi[ eptriut*.
HIRDETÉSEK.
723/190G. végrb. szám.
Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi t. c. 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a nagykanizsai kir. járásbíróságnak 1905. évi 8p. 1. 10Ö0/.1. azámu végzése következtében Orost-váry (íyula nagykanizsai Ügyvéd által képviselt özv. Stiugli Károtyné az. Fracaer Lujza nagykanizsai lakos javára Dávid Károly, Gellén János, Gerencsér István gelsei lakósok ellen 200 kor. s |ár. erejéig 190fi. évi március hó 17-én foganatosított kielégítési, végrehajtás utján felöl foglalt és ti 10 koronára becsült 2 ló, 1 szekér, 4 szekér széna, 4 szekér szalma és 100 kéve zsúpból álló ingóságok nyilvános árverésen eladatnak.
Mely árverésnek a nagykanizsai kir. járásbíróság 1006. évi V. VH 2 számú végzése folytán 200 korona tókekővulolés, ennek lOoö. évi február hó 18. napjától járó 8°|,. kamatai, 1 /„ váltó dij és eddig összesen G7 korona 30 fillérben bíróilag már megállapított költségek erejéig Gelsén a helyszínén leeudÓ eszközlésére
1906. évi május hó 8 napjának délelőtti 9 órája
határidőül kittlzetik és ahhoz a venni szándékozók oly megjegyzéssel hívatnak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. évi IX L-e. 107. és 108. S-a értőimében készpénzfizetés mellett, a legtöbbet Ígérőnek becsárou alul is el fognak adatni.
Kelt Nagykanizsán, 190U. évi április hó 25, \' napján.
Maxiinovits György
kir blr. fégfenajtó.
MATTOM ERZSÉBET SÓSFÖRDÖJE
Rytiarylipl}- ItndHpeNt (Iliidin.) rUrdűitleny: i\'iprlll* 22-től nklúber 15-1».
Kiváló gyogyhal.ist.al blr
noi bajokban és ailosti bántalmakban.
Rendeld 11110« a u>»t;yhclyeii. - EgfUnegei fakvéa, jutá-nyoi lakáaok, jó vendéglő. — ttW V\'llamoi vaauli öllze-köllaléa a fövároiaal. "ajjaj
rr T 3
Legtisztább természetes NATRIUM FORRÁS
Számos orvosi szakvélemény alapján kitűnő gyógyhatású
lioszvíiiiyjHiiiysavíisliirakiiiliisük, gyomorós oélbetegségeknéi Különlegesség gyomorégés ellen.
Kaphdfiriinriefl^a5p.\'fr(jrtflnfl.4wjSyW

¦3 B 0 oS A bört pn
ÍM \'m P lHiÄa&&iv ; üS^Ü BE < ja. CD\'
?2 M 11 0 a a ö 1 . . a legjqbb .és lejfínpmdhh tlPpli^lil\'ószer ••" tartóssá teszi.

Gömbölyű körte-törzseket Nyers botfákat néhány vaggonnal vesz a Zmiinii botgyit RÓBERT LÓWV.Znaim. ajánlalokat kcr.

ForráslgazgalotágSóskút, Vasra.
^ \' —m
Tágas bor pincéket rn,.--.
emeletes l&kóházzftl a fogyasztási adó körzeten kivül a bécsi városi vasút mentén, raktárakkal, udvar és kerttel, üzlet felhagyás következtében eladó. Ajánlatok intézendök: Hartmann, III/2. Park-gasse 5.
« Emen. JasEataasaS
Szerencse és áldás
elégaégea arra, hogy szerencsesorajegyet mindenki ezen jó hírnévnek örvendő bankházból vásároljon, hol uly sokan már az elttt ejate-pencaekisépletnél vagyonhoz és jó-
léthez jutott.ik.
Válassza lehat bizalommal azon számot, mely szülctésuupja vagy uevenapja mellett áll, mert nz Fortuna istenasszony kegye folytán n. kíváni eredményt megbozza Önnek!
Szerencsenaptár.
Január Február jMarczius Apnii Junlu
¦asM tasn 93931 9331) uni 1
UDII 9113* M1M K773 6mw ¦
7-111 Tai:? ii •m ar\'M Í 11 Ti * Í 91419 4*
Ilii -a nini 11 UM 53? Il llian TJVT-Jl
\',. ÍJ Pi in ii MU4
! fn\'.T laai 9»: 1.3 wm ASTI ! io
1011 a tftlM !19» lUM T\'3T1 "\'
tít\'m wíis 11^74 e;i.\'i )li>V( UlD\'t II
,v„ :i lo-flii JM11 ihm; imi líí
\'-Ioli 41219 lií.yyj niwf 7km 1»
\'Ihm ll.\'.\'.-;) V,I 0 Tiwd «Ii.i ¦)•>
11?.-j MJU ¦: »ii •>ir*j 4*6.9 n
, ¦,\'¦(¦ .1 1U1Í1 li IMI li\'MA ajM* Hill M
n\\m lini 91SII BSTM
iifoa*\' Sh team 11 IM1) 01401 -¦¦
«si: ísw uua 313.13 83 UBI nti Uli« li
Július UIIÍIÍ.1 Sí pl. Otlaber Uniti, Qeueiber
1 "\'l\'1 U"fll imi svua W311
j (i7H2 intn .ion 1J \'"\'->5 t. ;
, uaws IOBM 11?-,\'* li imo lllITT ii1-.-J Í
4Sr.il imi 67h* \'\'\'"/il ma UM .7
»73T il ¦:¦¦)-. ngafi 21 «fl *
\'/.\'if.\' ÍJ.. .1 l\'I\'.Vl tfm orili iii>»a m
WM1 II ¦¦! iuSi 111\'TI M734 61266 u
I0WI2 affli 1123*8 inni tildi li
11WW 4\'.-91 i^m 6T8T9 iwv\'i 1 :
9i»i iii\'v: 111 s\'e) 1TO41 II
ÍI117 113693 I.;:i7 lllf-iO liTii
Mii\' \'{\'«ri ?U11 4-JJIS la.,»",! 1.
il-.\'. ii ];...., l.\'iirq 11 iti? 613CB 7tllT3 -¦¦
uSm lítttfl lottai Tarn tallii v:
in».\'.. » i! J|j "ííil »\'J11 U907
ano suoi 6Ö918 00913 11
Jiíitu számok kizárólag csak
Lukács Vilmos bankházában
BUDAPEST, V., FiirdS-utcza 10
vlgy «Unt{ ciéiníl ktphat6k.
Az I, oszt. húzása 1906 május 23. és 25-én.
Az I. oszt. sorsjegyek drali
1% . U \' l-t li
.50
6. - 12.
kor.
Kio.lfltl Vfniégifak be ili.iog elüzetos boktildéM) vn;:y uúuvílfl mauott kUldouiok hííi.
PuiUI befllót&l b|iok :./, OMMSflk portómealai clkilliií\'3!ir.> t rovdfnk rendftlknialni áll.aik.
Kaphatók:
Briii. Márton és Társa szállítók
és
Offenbeck és Balázsy könyvnyomda, és papírkereskedés
Nagykanizsán.
ZALAI KÖZLÖNY
Óriási szerencse Gaedickenél!
A most befejezett VI. osztályt) húzáson immár negyedízben jutottam azon kellemes helyzetbe, hogy igen t. vevőimnek a
400.000 koronás nyereményt fizethettem ki.
Egyedül az előbbi sorsjátéknál a következő nyereményeket fizettem ki:
400.000 koronát 19406 számra
60.000 II 3952 ii
30.000 88837
30.000 *. II II 42778 ii
20.000 88000 M
15.000 97214 II
10000 II 71772 II
Vonatkozással ezen még el nem ért eredményre, ajánlok a XVIII. sorsjáték első osztályához, mely MÁJUS HÓ 23-Aíl ÉS 23-fcN lesz
egész_fél negyed nyolezad sorsjegyeket
12 6. 3. I.6U koronáért.
T. vevőim postabefizető lapot ingyen kapnak, mely által pénzküldemények díjtalanul utalhatók át. Miután a kereslet sorsjegyeim iránt az elért rendkívüli eredmény révén előreláthatólag igen nagy lesz. ajánlom szükségletének mielőbbi beszerzését Szaporítsa azok számát, kik elmondhatják, hogy Gaedicke szerencséje utján lettek gazdagokká.
GAEDICKE A.
I, Kissé Lajos-ntcza ti
y
{hashajtó labdacsar*
Neustein-fóle ERZSÉBET labdacsok.
gyengéden hashajtók. vértisztítók; ártalmathin. mint e pilulák a
I- jiilulák hasonló kébzit-menyeknél minden tekintetben feljebb becsftlendók, mentek minden ártalmas anyagoktól, az altesti szervek bujáinál legjobb ered* ményuyel használtatván, gy gyógyszer sem jóhb s mellette oly
MOLL - F É LE
SEIDL ljrjZz.PQ.8J
SZÉKSZORULÁS
n. Cukrozni! külsejük végett még gyermekek
csak akkor valódiak, ha mindegyik doboz moll a. védjegyét és aláírását tünteti fel.
a Moll A :¦\'¦!>¦ tíoidlllí-porok i&rtú* gyógyhaláia a légutakat\'a lili gyomor- éa alteatbántalm ,K, gyómortj&rct ti syomothé*, rOgvoll aíékrekedés, uiíjliAiitaloin, vérlolulú, aranyét ?1 a legkíllúiil.ö/ül>l> nolbelegiágek ellen, •¦ jele. htiUiemok évlúeilck óla mindig nagyobb ettcrjeriítt fwricjli — Ara egy lepecaétell eredeti dobóinak 2 kor.
IlmiilsIlttNoU iiinniyllrg fenj IlIHlH\'k.
,. l-\'iánzásoktól különösen óvakodjunk. Kérjünk határo-)) zottan NKl\'.STKIN FÜLÖP hashajtó labdacsait. Valódi
legtöbb betegségek forrása is szívesen veszik.
Egy W pil\'Hát turtnhmtta dotnn :tO fillér. Eau trkrrrn. mely 8 dobott,
tehát ViO pUutát turtnlmut, rmtk ¦• komul. 2.4JÍ onu előlege* bekílldr*r mellett egy tekernt bérmentve kiUdetlk.
ÓVÁS
e.-ak, ha minden doboz törvényileg bejegyzett védjegyünkkel píros fekete nyomlatagban „Szent Lipót" és „Neustem Knlöp gyógyszerész\' aláírással van ellátva. A kereskedelmi törvényszékileg vedelt eíjumagjaínk aláírásunkkal vannak ellátva.
neustein fülöp
sSzcnl-l.ii>oth\'(i* ciuiteü gyógymetiita, BÉOS, I., Plankengaase 0. K»j,haiú Nagykanlzitn: BELUS LAJOS ás HtIK QVULA gyógyuciéueknel.
Cilii Akkor ValÓdi, h* ""\'^gylk üveg MOM. a. ve.ijcgyét liliiieii fel, >A. Moll.
fellratu urunattal van tárva. A Moll.féte aös-bor*JEe«* novoieteoen mint fájdalomcsillapító bedOrisöléal aier kflsnvtny. cím c* a meg-hillti egyíti kűvelktttnényelticl UglíaioretcicM. ntpsxcr. Egy ónoíott eredell üveg ára I kor. 90 fillér.
MOLL
jyermeK szappanja.
l.cglliiumjli)i, legujalili i okaierU ápolására gyei
dtftl iietini kowitek gyerm ekek a felnőttek részére. Öl darab I kor. 80 ftll.
Mimiéit itaiah gye......V, wa|.|..ui Moll A. véiljcKycvcl vau ell.Mva.
FSn«ikaid«>:
ioll A. uyóyysierísz. cs. él klr. udvari szállító által,
Utícs, Tnnlilaubftii !l. ez.
Vi leki mcgt.nilel.iek n.|ioni. i>0.uulánvjt melleit lelje.illclnek.
A raktárakban lessók határozottan „MOI.L A,- iilúiri\'mával és védjegyével ellátóit készítményekéi kérni. Kaktár Nagykanizsán: Roaenfeld Adolf Fiai.
Nyomatolt Ifj. Wajclits József könyvnyomdájában Nagykanizsán.
1900. ÁPRILIS 21.
ZALAI KÖZLÖNY
BERENY JÓZSEF És FIA
ékszerész
"XSi?" SAJÁT MÚIIELY. AIYa\'iro"
irovcvilDÍii/ s*u k,\'"/iim,;i|.vfm I.1IM.1..U-
JtuíuiunurA l.....11 »*i«»ti\'kb»ü l
kaphalúlc.
NAGY RAKTÁR ^Lt^T\'
férfi -íh uAÍ arany óra-láncokban.
NAGY RAK l\'AR """
EÍadaa résslatfizetés mellett i« í
JavlUUok «* aj ni unkák -rror-aa k*a«llleUn>k
NAGY RAKTÁR
SZŐLŐVESSZŐ!
A világbirO
,,DELAIYÁRE
adja a legjobb bortl Oltani, permetezni nem kell I
A Hzólészet kinőne!
A phyloxeranak ellent áll!!
Leírását éa árjegyzéket ingyen ktlldnnk bárkinek 1
SzölöoltvAnyok mérsékelt áron kaphatók!
Nagymennyiségű sima és gyökeres Dela-wáre vessző eladási
Cini: Szigyártó és Takáts
szőlótelep tnlujilonosolr. Telep: ALSÓ SEQESD. — Központi iroda: FELSŐ SEGESD Somogymegye.
Megbízható legjobb minőségű hírneves valódi szepességi
lenvászon és damasztáru
minden nagyobb üzletben karjíuitrt. A késmárki gyár bejegyzett védjegye
Un
gyirlman, C.k al
áru .jjí^.—vIiy^r<Y 2? """
HAZAI IPAR!
van átlátva.
HIRDETÉSEK | FELVÉTETNEK E LAP KIADÓHIVATALÁBAN.
TÖRÖK A SZERENCSE KOVÁCSA!
Felülmúlhatatlan
ur. a szereneso. moly bankházunknak kortyéi, Kővid iilő alali aj\' millió koronánál löbl. nyereményt OeeUQak ki nagyrabeealllt vevőinkkel legnagyobb nyereményt, és podig :
kéluir i nagy jutalmat, t
koronái Ionjai enmiijt,
a legnagyobb -J-.oo.ooo Uxni% \'••I,r,BÍ,\'t\' tovább* G á 100,000, II i 30.000, 2 a 80000, 3 á 70,000, 3 a
liO.OOü több 50000 IOOOO ;t........ »».0<»«K,"»«».«»».
IS.OOU és ../.ekén kivul s/.ámiab.n 10.000. B.OOO. 3.000. 2.000. WO koronás
és egyéb nagy nyereményt. ., mie»w
Knuéllogva ajánljuk, hogy a legközelebb kezdődő, a világ logenélyilusabh oaztálysorsjaieiiaiiau
vegyen réazt és rendeljen nálunk egy szerencaeaorsjegyet. A iiiesl kezdődő l*-ik nj magyar oaziAlysorsjátókbaii
125,000 sorsjegyre 62.500 pénznyeremény jut
és 0W»uwn 16 millió 4U7.000 korona hatalmas összeget sorsolnak ki.
Rendelje iii^aitevent Hcttla^
álló szerencseszámot!
veráiiolja ai ételei i Talán megtpl a vagy ai aauony ai arát a neve mel-
megvttate átlal agy rtayareinany. iellati, eia mot t.it..uii.,
nyel.
könnyen meglehet, liög
agy eieroeit Játtalk u eleiben éa éppen egy aiaranoaea véletlen aiámot eltalálta, melyre egy nagy nyeremény jat —-----=
Adaai, Adfll Aüolar, Agaoi Aúolt. Asola
.V íVlIll. í MÜlil
Aladár, Ama
.\' ¦[!. A ..i tii 1,1
Ai:v«d. Apollonia aiá Alcoa, Aranka 242* Aaibrai. Berta Andrai. Blanka Antal. Borbála Arnold, BorUka
4010
i..iii
1NMII 111102 ¦>ll. 101»
2*»Ml
:iih.v.!
aeiút
87424
Árpád, Betti Arliinr, Belli Aurél, Brlgltl* Attila. Cecília Bálán, Coraella Bálint, Dora liiaikit. Dmttji Béli, Cattila lutiti. Enfia» Bornál, Bauu Daniéi, ErnenÜUlSiilS David. Eva 12*117 Dinéi, Evolta ?«37
1 Í17M 41«H
Klaus
84778 80066 untot llW.IW lSaSOa
isast»
!»\'..- Emeliet Kde. Bulli Bíal, Etel
In ¦ :l \\t, HOltl
C -i.i Franciak* Enlro, i\'n\'i.t Ernő, Qenofera ferano, Osrtrad rrijyei.6abr.iUa 84!>aa l\'uiop. fltieUa 8877» Oábor. Dedr.1 KHB Oaspár, Belén. «*178 flerieli. Henriett 41795 Béia, Hermina 6183H Onutav, llilda 84702 flydrgy, Ibol\'ka 84780 flyuli. Idutka mi9 Renrlt, Ilona Hermán a, llaia sin.; v lika Ignác, Iréa liléi, Inna, ltnre, liabella látván, lanka Uldor, i, ..in.i.i
«¦in 9HÖ8 i: tv.ii
221B2 24252
tm&
200*3
ÍUI\'HI l\'Ni-\'.t"l
12:1500
inpi
tíUÍO
i ?t-.it
8512
1BW 20281 2U9M11 242UB 24206
Irán. lotán lakab, lóiia láaoa. Indttk lenó, lullaka lóisel. Karolta Kálinál, Katinka 2^74 Karoly. Kalalin 290S4 Kornót. Klára S&8I8 Kriitol. Klotild »0H2& La|oi Kornélia B8I8* Lasilo. Krliitlna miit l-h Knnlgaada 41819 tiijj\'t. Lanra borlno, Leoká ffl.tiii). Loüoia larkni, Lldla ¦árion, i.in-i Iátyáa, Ludmilla ¦Ibálv. Ln]ia imol ¦tklos. n.i.;.íolna l-\'i-M\'J ¦ tkW. Hifii! 12H614 Hdr, Karéit Nándor, Hária Orbán, Hárlha Oukár. latlld
2>M41 hím
04204
M47I8 KUOU ÖU370 10tl»9
&4H8 12314
Otto. Iilaili Oddo. Karciin ni. Beliti retar. Olia Piati, Pinta Richard, Pillila Itairt, Pillili li 80O4U Indoli, Firoikn 87411 Balamon. Boglna 8M01 S.i -n; Ilo-i,! ..i Bindor, Houli,! Binton. Sdi i Taniai, Sarolta Tlbor, Sierena
t.lUMt, TlHtCll
Tltidar, Torti Tullia*. Timi Vendei, Valérla 1 Vlktor, Vti.i\'i...i i ¦ ¦ Viimoi. Vfhiu i ¦¦:<> Vinco, Vilma «Wtó loltan. Isola \'
; -ri Inutili •\'>\'¦¦
2tW7U
41WI vtvii 847K2 80O40 »2778
123i.lt
ari* i.ooo,o-oo korona;
továbbá > intaloin 600.000, l nyeremény 400.0011, 1 á 200,000, -i á 100 000, 2 á 90,000, 2 á SO.OOO. I á 70.000, 2 á (10.0h0, l á 50.000, i a 10.000, 3 á 30.000, 6 á Ü5.000 •• i •!».«<>». I > « ló.llOO, 44 á 10.000 korona ós még sok egyéb nyeremény. Az I. osztiilyn sorsjegyek lervazerű árai:
V. inditl lorijogy Irt - 75 nagy K I.SO; 1 , aradat! sorsjegy Irt 1.50 vagy 3 korona;
v, . , , I.— \'.\' . » n l. - „ 12 „
A sorsjegyeket utánvéttel vagy uz ...szeg előzetea bekuldeae ellenében kllld|Qk. Hivatalos tervezet díjtalanul. Megrendeléseket eredeti aorajegyeki. kérünk azonnal, de legkésőbb
folyó évi május
hozzánk bizaluinmal bukUIduni, mintán fenti KMrcucsottiamuk gyorsan clfugynak.
T0ROS A. fis TSA
¦r^r^^nuu. hankháía, BUDAPESTEN. T.r^fX\'íiU.u
H a / j n k legnagyobb oaztálysopsjaték-Uatlete.
r ..I. .1.1 m: o .-: ily-.j: ¦¦; 1!.:\'. ¦<•: Iriri :
Központ: Teréz-körut 46/a. I Ilók: Váoi-körut 4/ar Üt, fiók: Múzeum-körűt ll/a.
f A Línrment. Capsici comp,,
poli.ka
¦t allünfl ía falli Hd^nMUMu irrbritmrlája-- a Itili tnlnJii, Kyógy. tilrtarbaD kapható, — mlntliK llgyaleminel l<-Ejink a „Hifiny fíJJtRyrf fi a Rickttr
35
zalai közlöny
1906. APRILI8 111
wmmwmmmm . .-———-
-----¦ ¦ — -
ó czukorból áll Páratlan különleqesséq.
Itégl liíriirv**s lit\'iif*Or<lö Horvií<ors/.iitt,lmn.
a Zaiirlal vasul menten (Z a y r a h C s a k (o r n y a.)
Vegyél eme ive Prof. De Ludwfg udv. tanácsos állat 1894.
68 fok CaJaiui meleg rónia, » kén injpnak fclOlmulbalallan hálám van ltom és iiiilct iheuaia. iiiílct betegségek, gyulladás* éa cMMlOráit aiifebtuoUáaok, koa/veny, ncuralgikut bAuialinak. ntiut UcAlál itli. nül bajok, bír- ét titkot beteg-tégek, idillt veiebaj»k, íiólyagliuiur, göivélykor, angolkórt, ólom é§ higany mérgc-tétcknél Kb. itt).
IVÓKÚRA, gaiai. gége, mell, máj, gyomor- ti l.ctbajoknál, aranyérnél, *lb.
c-r^^ VillanyoBság.
laasage.
djojiiniiíii ralién kéa>aliasjil. Htijl iliuiilák. kirak nhiijajral lulsi
iitrlil, iiíii n« ál ijlln
Idény lanini mljut l-IÖI október l-ig. — l\'omjiá* nagy park, terjedelmet alleivi-nyék, Il4p kirándultok. - Állandó lenckar, a lagiild kir. operába, lagjailKit. /.ene- ét Unceilélyek tili.
A varani].toplical állomáson naponta tártaikutit várja a vendégeket.
Katóit fogatok ti rendetetene állanak, de etek odailliUu atfibb a Urdu inteto-iégnel megrendelendő,
Orvoii tudakotúJliokat a ffUdoonrOa IIK. LONÜtllNO A, ad.
ffmf* Proapektutokat és broschurákat Ingyen és bérmentve küld. "VB
FŰfíOŐ IGAZGATÓSÁG.
F SZLIÁCS-
(FiliiHa|yarirtzá|on.)
Az egyedüli ismert szénsavdus vas forrás. Legtöbb vasat tartalmazó ivóforráa belső használatra.
Szezon: május IS-töl sxsptember 30-ig.
PelQtmul hatatlan váraegányHájr. .sápkór, női lmjuk. hilgftrínb- ós idegbajok, bónuláü elleu, átszenvedett Iwtegség 63 eróx munkásság után. Ktlrdóorvusok ; D r. Hborcr Aladár hív. fllrdóorvos éa lí r. SUru J. Utazás HéesbÓI :i óra. óstukról OdrrUerg.n ál un tian fi óra. délrÓI HndapfKten át innen szinlén fi óra. Nzliácsról falragaaxok minden nagyold) taaitll állontáaeu vaunak kír»gg»< ?iv.-. .<.¦
Kimerítő tvlvilágosiltis ók prOfpektnH utazás, lakás, árkedvezményról *i az elad éá nliiszezutiliHii nlb. ad a III r úí I ga igatóság Siííác (Zólyoimiltrgye )
\'WtsLt magánosok
csodálatos olcsón
Kari Kas per,
Innsbruck Nr 8/66,
poszló kivileli liázából. 4 K 10 lill. l\'lj méter litda gyaoju nadrág i tövet. 7 > ID • ¦ iiittet angol minlátoti, nagyon tarlót v -r-\'r.ií.
- > 3 méter eliíjihcllen tlttta gyajijü Crtpa-Chavlot
- » 3 meier nagyon slegáni katnmgarii tidvcl, ulttal (¦ lártalgátf öttanyoknek.
- » 3 méter ujiloniág-uovel a legujabli mtnlák ei tiinck-
bon minilcn idOtiakra, Kérjen mlnlnkUldfiuéu) í.
t\'gyel|lmk az i-r.-.t.-ü csomagok orosz vám zsiuugjén; éa a \'< C. védjogyéro. Kap-liató:: NKU és KLKIN uél Nagykanizsán
ótn forffnlomban.
rv Ber&er-féle «
fiyöfiv-ktftrifny-s7.appnn.
iiitiidenncniU börkütcir,ok
•itt*Mn "\'11; ,,.i.. 1,.alOavtl Htaf«k, "l/l*\'
t—*t, ü.M. lITJ.r. IthiMolti. i*y M t»k*flWp« ni n.-t.*iÉ-««r-
n tlshndomkáuáaf
. m,*¦.,..»[[ »\'. tártaim
. r.i.ut i.-v-i
imn|in,-.,.ti
SBSteJ
A Liniment. Capsini comp., i brtuy-Pili-Expeller pilleia
<yy rngjöruüc bixonyuU biiistor, mety mar tobt) mint 30 <•* äta lagjobb rajdaloin-.Hillapit6 11 ¦ • btionyult kdaivtayatl, isanal iie neghiilaMkael bodörsmlli\'xt-
FfgyelmeaUtc«. Biliny hainUitvanyok miatt bflväsartaakor öratoeak logyunk eg ¦ \\t ¦!v.,r: .¦(¦>¦\'. rogadjudk ol, a mvly a „Herfloiiy" vihljigygyol ua a Richter r*Ag-ji-gyiiHnal elUloU doboiba vao okoiiiagdlva. ira üvugokbea 80 nl1..-.. 1 kor. 40 (. es 2 ii.ri.n.i es ügytixolvin minden .-¦ ü.r,...!. kapbato. — Wraktir: Ttirlk I6iaaf ,:mV.v->¦¦•"¦\'eudapeitan.
• Richter gjogysaerUra ai „ar.nj •roaiUahes", Prigabai, viL.uit,.!.....- ¦¦ aa> Mtadtanapl¦•«ikulde*
IJcrger-félfi kittniiiy-kéiis/appan.
minii,,..r,i.....„„„„... » «re\'.ar (la»t***litt*>««ai
•^tatotiK.nii, a i.v,ii.\'i| \'.¦,¦.¦!-..¦\'.i- M—
nulbitlar, I.VU.illU, mhJ| «¦ t.....- i.i\'i..... ...iniliouael
i.ii,„i,iti,...,i a*twU •\'*\'
Bergcr-f^Ic! glycci\'ln-ktilrtinyszappan
W.v fl,o«l,i-Un«kiiii.»». ** lui.ii-.11 ii. Miai inaio Mrt|^>l4 »*i «lino* *r»lmrn]i.)al KifiaUUITk
Bcrger-félo borax-Hznppan.
kl«i4aak, .uipiiKt, Metile. nilIcMrr «¦ mi-l k<r>
bs| •¦¦ .-.I. ... "».
Ar* .,,t„.i«„ in|„„ti Tomi. . i..,.,.i,..ii.-li V ai>HUml K .i.i.\'-.i .i- i .mi .. .i
"nirtoi- léln . i ¦. I , ,. ¦< \'il i* borai-aiapt aarjaa t* „*.,, lt ,U UUuU /r-i •
"fu ^ Ooaaat.
aH0nt^.k(Uoii„iW Jwfó*Z~u
B**»b« iai»-t»r. —----
. ni ni, jfl,rl « plrlll t ¦< Iti] I I ttt.on
•\'.fiadan «f74b jrjdfT-*• ertetatj, anupin. ci,( <.,-i/i.
il».in,in,, a iij1l.1i.ii nappaaW BwlMkalt hanallall .......i. iti
KaphaU r»Ui*a ,,..,-,M,i ... f, ha«nM fliMbm. ia N«k>-!¦»:. : O. Bali * Conti.., wimi I., Bibuntr. 8.
".¦t/„..,ro«il6l ItnkUll IOri>li).l..,i|,[f.i;,,„„|.li„i Ul..l..|.f »t, III. .,1,.,,., I ),.ll,,i»y<.a- J„ \'IMI,, Lrl(IVt-.lf o».
Uif..H.yL,u MtnutrMtf \'wtN a » u x> • • • < \' •*.....• " ,
RaktAr NaeykaQitatin: Pregar Béla Ryóny^zertóra, vaiami ni Mngyarors/éK tóbb gyógytórnban.
Gi
obus -
riszfifókivonar