Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
6.44 MB
2010-06-23 14:19:29
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1277
4967
Rövid leírás | Teljes leírás (387.7 KB)

Zalai Közlöny 018-021. szám május

Zalai Közlöny 1906
45. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

NAGYKANIZSA, I90B.
Negyvenötödik évfolyam, 18. azam.
május 5.
ZALAI KÖZLÖNY
Megjelenik minden szombaton.
i i.\'.hrMésI irak: Eg*u ívre 10 koront, Hlévrjf 6 korona, Q acjryetUvre S korona SO f. - Egyei axam ára 20 t. J
A tanulók utazásáról.
Nem tudok szabadulni attól a kedves ideámtól, hogy a 15—17 éves középiskolai iimulókat a nyári szünidőben utazni küldjem hz ország megismerése végett.
Ilyen tájban, mikor az iskolaév vége felé siet, mindig meg szoktam tenni a figyelmeztetést, hogy: fiuk menjetek utazniI Tanuljátok megismerni a haza minden vidékét; gyönyörködjetek változatos tájékaiban; épüljetek történelme szintereinek szemlélésében: tájékozódjatok épitészeti emlékeiben s mindabban a gyűjteményben, amit országszerte a művészet és műipar termelt és összegyűjtött: ismerjétek meg páratlan földművelési és állattenyésztési vidékeit, ipartelepeit, bányáit. — Tanuljatok meg az emberek közölt forogni lalun és városon I
Néhány öv óta ezzel a lelhivással volt leli a szám, legénykorba szökkenő fiainkhoz, kik okosabban nem tölthetik a nagy szünidőt, mintha utazni mennek s megismerik az országot.
Megmondtam már nekik, most csak ismétlem: a nagy világon e kivül nincsen számodra hely ! El a figyelmeztetés nemcsak egy költeménynek, a Szózatnak kiegészíti része, hanem olyan élő valóság, hogy köny fakad annak a szeméből, aki igazságával dacolni mer.
Azián iiicnnc-o valaki közülünk Amerikába, vagy akár csak Romániába, vagy Bukovinába, ha kormányaink harminc év óta — hiszen épen erre az idóre esik a tömeges kivándorlás megkezdése s legutóbb hallalian
VllUnyl Hrnrlk
l.ai>lulajtluDu> é» ktatlú: IfJ. Uuiilllh .1 új.,- ,
foltra emelkedéae — megteremtik niindnzokai B feltételeket, melyek a magvar fold, a magyar szorgalom termékeinek és hasznának élvezését a magyarságnak biztosítanák nem kellene eladósodnunk, ahány ipari, kereskedelmi telep a/. os/Arák korona tnrlománvaiban van, valamennyinél!
Dehogy menne. Itthon maradna mind, ¦ sót meg az is, aki kiköltözött, mind vissza-i jönne, ha itt megélhetne kéi keze munkájából, ;vagy értelméből, EJ? a/, értelein azonban csak a haza teljes megismerésével válik teljessé, olyanná, melynek hasznát kíki maga, meg a \' haza is látja.
K. mikor ismerje meg az értelmiség a?, országot! Tizenhárom-tizennégy eves koráig fejletlensége tartja a szülői házban. A közép-1 iskola bevégeztéig — kél .szünidei hónap kivételével - tanulmányai adnak neki gondot. A főiskolába lépÓ ifjak rendszerint pályájuk gyakorlati oldalához is járulnak s előadásaik ha^gatána mellett mindenféle burokban, műhelyekben, kórházakban stb. találnak alkalmazást. A szak pályákra lépők nyilván maguk kötik magukat egy helyre, hol kenyérkeresetüket folytathatják.
Az ország értelmiségi ifjainak nagy tömegéhez képest igen kovés azoknak a száma, akiket kenyérkereset, jövendőbeli hivatás nem köt, kik szilleik független anyagi helyzetére támaszkodva, szabadon rendelkezhetnek idejük felett. Ezek a szerencsés fiatalemberek azt az időt választják ki utazásaikra, amelyik nekik tetszik. Bizonyosan többen lesznek köztük, akik előbb a hazát, azután a külföldet ismerik meg. mindenütt tapasztalatot gyűjtve későbbi hivatásuk számára, melyei ők is, ép
Szarkaittoiig: Nagykanitia, Sugir-ut 0. »tém. Kiadóhivatal 4a nyomda: Nagykankaa, Ifj. Wajdlta JózMffl*!
Daák.ttr I. Kim. | HirdtU.ak dljuabii anarint. Nyllttfr aoronk4nt 40 f,
ugy, mint az eszközeikben korlátoltabbak itthon töltenek be.
Kinok ne jutna eszébe a .Magyar Nábob" leírása gróf Széchenyi István és báró Wesselényi Miklós külföldi utazásáról? így képzelem én is a szerencsés viszonyok kózt levő magyar ifjúság lelkületét. m
Tudom azonban azt...