Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
5.49 MB
2010-06-23 14:22:13
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1175
4960
Rövid leírás | Teljes leírás (346.63 KB)

Zalai Közlöny 027-030. szám július

Zalai Közlöny 1906
45. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:


NAGYKANIZSA. 1806.
NEGYVENÖTÖDIK ÉVFOLYAM, 27. S7.AM.
JUMOS 7.
ZALAI KÖZLÖNY
Megjelenik minden szombaton.
ElöflitMii árak: Egétlf *W \'0 korom, íílcvi-i 6 koront oígyeitívro 2 koron* 60 f. - Egyei iiim ára 20 f.
Hogyan kell
Nagykanitaa. juljtu 6.
Pályázatot lehetno kitQini unnak a talánynak a megoldására, hogy miből él meg Nagykanizsán egy-egy kisfizetésű családos ember. A piac haltattanul HMgM árai, a uus drágasága szinte lehetetlenné teszik a tisztességes utón való megélhetést línház-kodni, lakást fizetni, társadalmi kötelezettségeknek eleget tenni és ennivalót szerezni, sokkalta nagyobb föladat, mint aminőnek látszik. Minden vonalon tarthalhatlan a drágaság \'s különös csodaszámba megy. hogy a kisbivatalnoki osztály a szerényebb viszonyok között éló polgársággal együtt még mindig nem jajdult föl hatigosabban, orvoslást kérve a folyton emelkedő drágasággal szemben.
Diosó magyar agrárgazdálkodás. áldassék a te neved I Eljutottál edáig. ahol a legkét-ségbeesettebb veszedelem, a tönk veszedelme megfenyeget minden kis embert, aki városban lakik s aki néha-napján táplálkozni is akar. A kittlnö agrárgazdálkodás kezdi meghozni a maga gyümölcseit. A nagytermelőknek édes, « logyasztóknak keserű gyümölcsöket, amelynek élvezete milliók exiszt-nciáját mérgezi meg. de talán három-négyezer embernek megszerzi a mindennapi automobilra és színésznőre valót.
A kiviteli politika ugyanis kitűnően bevágott. Az éló búsnak nagyarányú exportcikke való emelése sikerült. Ausztria el van eleiemmel, a mezőgazdaság lendül, őrületesen lendül. Özönlik az országba a kitűnő osztrák
Fdelö. uiik(,r>, l>p. Villán)\'! Henrik
i lulajil...... *, \'.ui„
írj. W>.|dll> .IliUHMf.
pénz, özönlik a nagyieriuclok zsebébe. Csak az a sajátságos, hogy ozt a beözönlő osztrák pénzt nekünk, kis embereknek kell megfizetnünk. Ami hasznot egyeseknek a magyar marha nagyszabású kivitele hoz, azt a kis emberek milliói fizetik meg a folyton emel-kodó húsárak révén. Kél esziendőnok egymásutáni takarmán.vbiánya s a nagymennyiségű kivitel folyionos emelkedése\'a hazai fogyasztóközónség szükségletet természetesen nem csökkentette. A szükséglet maradt a régi, de a fogyasztásra szám anyag kevesebb lelt. Tehát drágább is leli.
A húsnak az egész országban mutatkozó horribilis drágasága immár nem időszaki sziniptóma. Harmadik esztendeje, hogy nyögjük ezt az állapotot, anélkül, hogy bármiféle intézkedés történt volna ennek a beteges állapotnak a megszüntetésére. A kivilel korlátozásáról senki sem ejt szol, mert az a nagytermelók érdekeit sértené. Hatósági közbelépésről szó sinos. Szövetkezetekkel akarnak segiteni. szövetkezetekkel, amelyek viszont a mészárosoknak csinálnak konkurenciát, anélkül, hogy bár egy atommal is könnyitenék a polgárság megélhetését.
Furcsa helyzet ez:t.A mészárosokat ma már bajos okolni, mert hiszen a változott helyzetiéi ók is drágán kapják ma a marhákat. A termelöt bajos ukolni. mert nz egy-¦ szerűen ostoba volna, ha nem igyekeznék a j legjobb áron értékesíteni áruját. A fogyasztó-közönség csak passzív szerepet játszik ebben Ja szomorú kérdésben A hibás csupán az. aki a mostani konjunktúrák előidézésével [ megteremtette a mostani helyzetet s aki meg Isem kísérli, boiíy segítsen rajta.
8iirka*il0t«s: Nagykanlaaa, 8ua>r-ul 0. aa*m. Kiadóhivatal 4a nyomda: Nagykanliaa, IfJ. Wajdlta Józaafnal Deak-tar I. azám. | Hlrdataaak dljaiabáa aiarlnt. Nylltlar aoronkant 40 f.
És mik ezek a konjunktúrák? Marhavész érezhető mértékben nem pusztítja az ország marhaállományát. A takarmányhíányt a mostani év — amint az eddig is megállapítható - megszűnteti. Az ország fogyasztása nem lett számbavehetöleg nagyobb, a termelés n...