Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
2.43 MB
2010-06-23 14:23:26
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
723
5118
Rövid leírás | Teljes leírás (338.38 KB)

Zalai Közlöny 031-034. szám augusztus

Zalai Közlöny 1906
45. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:


NAGYKANIZSA. 1906.
NEGYVENÖTÖDIK ÉVFOLYAM. 31. SZÁM.
AUGUSZTUS 4.
ZALAI KÖZLÖNY
Megjelenik minden szombaton
Elöfwel**! arik: gyén c»re 10 korom, tiltom 6 korona, l 90 f. Eer«« iont ár. 20 í.
slliese és való.
A iiícso ult kezdődik, hogy Magyar-Mflíágoii a vezető elein szeretné elhitetni, miszerint boldog nép vagyunk, ha ti szomorú való a legpontosabban nem bizonyítaná, hogy itt ország gazdaságilag, tehát anyagilag is kész nyomorék. Keserves tényül említem fal azt. bogy hazánkban a vagyon- és jövcdelem-idmorülés a legszűkebb határok közé van s/oritva, azaz a vagyoni végletek felsőbb tízezreivel szemben, a nyomorultak többszörös milliói állanak, csak a mindennapi kenyérrel, vugy o nélkül.
Némely ember azt inomlja, hogy már csömört kapott a szociális bajok örökös fejtegetésétől. De hát ki tehet róla. hogy az emberek kenyeret esznek, ki lehel róla, hogy csupán abból élünk, amit megeszünk é.s ennek a reális ténynek minden, meg az idealizmus is eszközévé, piszkossá válik. Sajnos, nem él olyan nemzetgazdász, aki elméleteit a gyakorlatban is teljes érvényre iinliiá juttatni, pedig ez nem lehetséges addig, aiuig az emberek lelkivilága valami uj. korszakotalkotó változáson nem inegy kérésztől, amíg a psichologia <-s a gazdasági tanok karöltve nem mennek a mezőgazdaság, ipar, kereskedelem, tudomány, irodalom és művészet, — most még piszkos, mindenféle giz-gaztól fel burjánzott mezejére.
A feljebbvaló és alattvaló közt a társadalom különféle rétegeiben élö viszonyról eszembe jut HZ egyszeria sztalos szamara Az asztalos Ü. i. nem akart, vagy nem tudott enni adni a szamarának, bevezette tehát a műhelyébe és egy kosár gyaluforgácsot tett elébe, s szemére
lir. Villányi Henrik i rj. vv »TiM i m .ÍV* n c r.
zöld szemüvegei adott. Ka a-szamár azt hívón, hogy fű van elölte, ffitfette azt az utolsó szálig.
Mikor az alsó milliók tömege demonstrálva vonul el a felső tízezrek ablakai alatt. — a hiábavaló abeugolás és kiabálás ép ugy néni ijeszti meg 97. egyiket, mini ahogy nem nyújt a másiknak reményt. iagy bitet céljainak elérésére, „he a tulipánnal- kiabálásokkal csak fanatizált gyűlöletüket erősítik meg. meri a magyar ipar pártolásával nem a munkástömeg jutna e kenyérhez avirágzandó gyárak-
\' hói, nem az o munkanélküli csoportjaikat jutlatná-e keresethez.
Ks bizony a mai viszonyokkal jóra
\'változásra nincs remény, mert a társadalom diplomatái a természetes haladással is beérik. Az a határtalan nemtörődömség, amely betölti gazdasági életünkéi, komoly aggodalmakra ad okot. Komolyra azért, meri a núttön-növekedó drágaság a létminimumot pénzértékben emeli,
, mig a munkabér állandó marad, vagy épen alább száll. íiyakorí szükség miatt a munkás béréi teljesen föléli, azaz sohasem kereshet magának annyit, hogy félreiehesseu belőle. Beáll tehát a végszükség, mely megbontja
! törvény paragrafusait \';k bekövetkezik az a
\'tény, amire már most is kérdezhetjük, hogy nincs-e eléggé telve a gazemberek, gyilkosok és a többi erkölcstelen paraziták hatalmas kloák-ja.
Az egymással tülekedő értelmi proletárok helyzete sem soklfaT jobb. tekintve azt, hogy tulprodukció minden léren óriási mértékben gyarapszik A mull hónapban különféle iskoláink ismét a kenyérkeresők egy tömegét vetélték ki a piacra, helyesebben a kenyér-
Nagykanlxii, Sugár-ut 8. nam, K>adoSivalat a» nyomda: Nagykanliia, Irj. Wajditi Joita\'nél 0*ak-ljSr 1. izim. ¦ , Hirdet黫K dij*i»b*$ HnHfit. Ny.inei toronként 40 f.
harc mezejére, a konkurrencia növelésére. Kzek az ifjak, akik pályaválasztás tdótt egy pár percre betekintenek a kereselforrások tarka kaleidoskopjába. nem csoda, ha a puszta látástól maris teljes érzéktelenséghe...