Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
2.72 MB
2010-06-23 14:24:37
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
492
4452
Rövid leírás | Teljes leírás (408.89 KB)

Zalai Közlöny 035-039. szám szeptember

Zalai Közlöny 1906
45. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

KAOTKANIZBA, 1808.
NEOYVERÖTÖDIK ÉVFOLYAM, 3B. SZÁM. SZEPTEMBER 1.
ZALAI KÖZLÖNY
Megjelenik minden szombaton.
Elftflí»t*»l *r«k: 10 korom, ftlí»iC A korona,
otjjulíví* 2 koron* 80 f. — Egyet szám ára 20 f.
r\'elelö" ttorVeiilb Or. Vllltnyl Henrik
l.ai.lulajiliinoi Cl kiadó:
írj. u j .in., j
SiarkeiitOiág: Nagykaniaaa, Sugar-ut 0. aaám. Kladóhlvalal *a nyomda : Nagykanizsa, ll, Wajdlta dóziafn41
Daák-Ur I. azám. I Hlrdaláick dljazabáa azarint. Nyllttár loronkant 40 f.
A tanító tekintélye.
Majdnem évről-évre megjelenik egy-egy közlemény lapjainkban az iskoláról, amikor ennek kupai bezárulnak vagy" kinyiinak.
Néha hivatott esz és sziv elmélkedik róla, néha csak az aktualitás nyomja a tollat valamelyik laikus kezébe, hogy birálatot mondjon az egész nevelésügyről és annak munkásairól.
Azaz bocsánat I Nem szabad a nagyközönséget laikus szóval illetni, mert az ugy szokás, hogy ezok leszamarazzák a doktort, akinél jobban értik az egészségügyet és leszamarazzák a tanitót, a tanári, akik mindenhez érthetnek, de a nevelésügyhöz nem.
Ezek után nem tudom, szabad-e nekem a címben emiitett tárgyról elmélkednem, aki mar régi munkása vagyok a tanügynek ós legalább Illenék, hogy e téren ne legyek-laikus.
Tehát a kapunyitásnál kezdem ! A szülók felvezetik reményeik bimbaját a tanító, a tanár elé Egyik már elóre ijesztgeti a tanítóval, a miisík elég okos ahhoz, hogy gyermekének leendó atyját ugy mutassa be, mint barátságos, szerető, nyájas embert. Mert bizony atyja "a tauiló. igazi és a legnemesebb értelemben vett atyja a tanítványoknak. Azért mondták a régi bölcsek: „Tanítód iránti tiszteleted olyan legyen, mint az Isten tisztelete". így van ez helyesen. A tanító személye szent is a gyermek elótt. A finomság, becsületesség, sót a férfias eró, bölcsesség, szóval a tökéletesség megtestesülése ó elótt ók, mindaddig, míg a szülők-
durvasága, műveletlen lelke erról a magaslatról esztelenül le nem rántja.
A tanító, tanár szent legyen előttetek, ha gyermekeitek jövője drága sziveteknek. Amint gyermekeiteknek szánt büntetés a ti lelketeknek is fáj, ugy sajog a tanítóé is. ha a növendékéi meg kell fenyítenie, de enélkül — amint a csemetét nyesés nélkül — nevelni nem lehet. Pedig a szülőknek a büntetés fáj; a dicséret, ha érdemetlenül érni is fiacskáját, hízeleg némelv léha szülőnek.
A tanitó nevét meg ne hurcoljátok, mert gyermekeitek hitét rendítitek meg abban, ami addig szent volt előtte.
A tanitó nem ellenségként, hanem jó barát, sót igaz atyaként áll a növendék előtt, nem a büntetés, hanem a szeretet, nem a buktatás, hanem az ifjú képzési\', eszének fejlesztése lebeg szeme és lelko előtt és valahányszor keserűséget okoz nektek a rossz kalkulussal, mindannyiszor a maga munkájának eredménytelenségéről kénytelen bizonyítványt adni.
A tanítónak ne hibáit, hanem erényeit mutassátok meg gyermekeileknek, hogy azok álljanak elótte követendő példának.
Valahányszor a hírlapok az iskola szentélyébe törnek, hogy a tanárt onnan kiharcolva a nagyközönség előtt pellengére állítsák, mindannyiszor az idealizmust látom a sárba rántva. Tudom, hogy a sajtó fcntarlja magának azt a jogot, hogy mindenről mindent Írhasson, de azt is tudom, hogy az igazi hivatásos, magas nivóju hírlapíró inkább használni akut\', semmint ártani és inkább nevelni akar lapjával, semmint az erkölcsök
durvulását előidézni és e célnak megfelelően szólnak közleményei.
Ne vessétek szememre, hogy hátha a tanát- nem teljesiti kötelességét, hátha vét a reá bízott ifjúság nevelése közben. Szó sincs róla, előfordul az is, de hiszen a tanítónak meg van a maga Bokféle fóruma, melynek száz szemét a legkisebb bo...