Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
3.35 MB
2010-06-23 14:26:42
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
902
4310
Rövid leírás | Teljes leírás (225.95 KB)

Zalai Közlöny 040-042. szám október

43. szám hiányzik

Zalai Közlöny 1906
45. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

NAGYKANIZSA, 1806.
NEGYVENÖTÖDIK ÉVFOLYAM, 40. SZÁM.
OKTÓBER 6.
ZALAI KÖZLÖNY
Megjelenik minden szombaton
tlflflieléii árak: Egí.i ívra 10 korona, feltv.c ö korona, Bégről\'"* 2 korona »0 f. - Egyei aiám ara 20 f.
rolalti, »ie;ke„i6 II r. Villanj I ll i i.
l.apiulajúuno. Ci kía-Jö:
¦ rj. » .....• Ji..«r.
8aark«uloi«g: Nagykanliaa, Sugir-ul 0. axam. I! Kiadóhivatal éa nyomda: Nagykanliaa, H, Wajdlta Jóiaafnll
Daák-lér I. aiám. | HlrdaUaek dljaaabla axarint. NyillUr toronként 40 f.
eminens fontosságúvá válik. Az Ausztriával jnatra gondolnók. Találkozunk itt jogos éa való sajátságos Viszony, az oszlrák ipar\'(jogtalan kereskedelmi érdekekkel. 6 olyan évtizedes szoros Összeköttetése a magyar akadályokkal, melyeket vaskézzel kell elbári-kereskcdeleinmel, ezen ügyet kardinális köz-1 luuunk, hogy oélunkat elérhessük, gazdasági jelentőségűvé\'avalja. Hazai lőrvé-, Az első ellenállás, amely lapasztal ható, nyeink a magyar származású árunak setu azt a kereskedők részérói indul ki. Tagadhatatlan, a védelmet tietn nyújtják, amely megoltal-1 hogy a magyar kereskedők az utóbbi idóben ruazná a magyar ipar eégére alatt elkövetett j sokat engedlek a maguk konzervalizmusuk-visszaóléaektól. sem a nagyar lársadalomnak! hói és hogy bizonyos tekinteÉcn szívesen nem adják meg azt a jájékozást, melynek I bekapcsolódnak az iparpártoló mozgalomba, segélyével könnyű szerrel tudná megkulőn-! de azt sem hallgathatjuk el. hogy a kereskedők böztetni a magyar . gyártmányt a külfölditől nagy része nem szívesen látja az olyan akoiót. A „Madtt in Hungary alapelvén, büntetőjogi1 mely a magyar iparost közvetlen szellemi szankció alatt álló országus vedójegy nagy \' nekszusba hozza a fogyasztó társadalommal, részben pótolná i hazai beszerzési források} A kereskedők ez a csoportja ezt mondja: kiadásait. Ámde biztos tudomásunk van arról,\' „Semmi kifogásom sincs az ellen, hogy a hogy az országos védójegy megalkolása igen magyar társadalomban szílsuk az iparpárto-komplikált, hoaszadalttnia «>s nehezen meg-. lási hajlandóságot, semmi kifogásom az ellen, valósiiható kérdés. Véleményünk szerint ugyan hogy a fogyasztók megnevezzék azokat a az ilyen törvény megalkotása szuverén joga cikkeket, melyeket magyar provenienciában a magyar törvényhozásnak, de a gyakorlat kapni lehet, semmi kifogásom sinos az ollen. Igazulta, hogy mindenfele nemzetközi aggó- hogy a közönség tőlem magyar gyártmányt , dalmak és poliiikai tekintetek mennyire állják i kérjen. De tiltakoznunk kell ellene, hogy a útját e kérdés megoldásának. közönségnek egy liszlát adjunk a kezébe,
így a magyar árt csak a társadalmi és amelynek igénybevétele n kereskedő rcndcl-közgazdasági faktorok vállvetett, céltudatos kezesi szabadságának megcsorbítása éa a és szakszerű múködís-ir találja meg azt a : kereskedő kiszolgáltatása annak a gyárosnak, 8r.akseg.-s oltalmat, amely nélkül meg nem leli-akinek gyártmányát a közönség kóvet.li és a magánfogyasztáshoz vezető utat, a magyar kinek a gyártmányát a kereskedőnek minden társadalom pedig csak ugyanezen társadalmi áron meg kell venni-és közgazdasági tényezők uiiiiiiiatása nyomán Már ezekből a leihozott ellenvetésekből indulhat el az igazi, gyakorlati iparpártolás >» kitűnik az, milyen fontos a hazai beszerzési ösvényén, amelyre, ha rá nem talál. hazafias források közlesének módja és formája, milyen buzgalma, igaz\'magyar érzése csak a magvar gondos munkál kell végezni annak, ki gyülőlo-mezbo öltözött külföldi ipar javára kamatozik, \'et nem akar aratni milyen vigyázva kell Ámde a beszerzési források kiadásának »"n»k- ki »em akar l\'losu8!"\' »
több nehézsége van, minisem azt első pill"- különféle
A h...