Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
3.64 MB
2009-10-16 15:04:46
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
714
6520
Rövid leírás | Teljes leírás (630.01 KB)

Zalai Közlöny 1883 001-008. szám január

Zalai Közlöny
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap
22. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

NAGY-KATOA, 1883. janoár 4-én.
attortevi ir:
egész ím......8 frt.
ítí é.re......,4 w
aft^/pJ *m......t ,
Egy szám 10 kr.
hirdetések 8 hasábos petitaorbao 7, másodszor 6 i aainden további torért *. kr.
SYILTTÉRBES toronként 10 krért Tetetnek fri Kincstári illetek minden egyes Ür&f-t.-si-rt 30 kr. fizetendő.
1-sö sasfe.-T-^t.
Huszonkettedik évfolyam.
A lap szellemi részét illető fettina*-nyél a szerkesztőnői, anyagi részét üiető közieménjek pedig a. kisdobos bementve
KA6Y.EAN1Z8A
BérmesttÜen levelek csak iamert munkatársaktól fogadtatnak *L
Kt\'-ziratok rlssza Den küldetnek.
» Nagy-kanizsai önk. tűzoltó-egylet*, a .nagy-kanizsai kereskedelmi s iparbank*, ,i»gy-lranizsai takarékpénztárba .zalainegyei általános taaitótestfllet* a n nagy-kanizsai kisded-nerelö egyesület", a „nagy-kaDizsai tiszti önsegélyző szövetkezet", a „soproni kereskedelmi s iparkamara nagy-kanizsai külvalasztmánya* s töbfymegyei és városi egyesület hivatalos értesítője.
Heteukinl kétszer, vasárnap-- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalma lap.
Előfizetési felhívás lapunk XXII évfol) amára.
Ha a mait év májasában, a szerkesztői változás alkalmával kibocsátott programmunktól csak egy hajszálnyira is eltértünk volna, akkor szükségesnek tartanok mi is a nagyhangú felni vast. De miután mi — hogy Németh Albert nyomán szóijuni — egy esztendeig nem hazadtank azért, hogy azután fenaka-dás nélkül csalhassunk, szükségtelennek tartjuk eljárásunk szépítgetése takargatása vagy éppen mente-getése ¦ Íjából sallangós beszéddel sürQ szitát szőni t. olvasóink szemei elé. —
Kijárásunk, — minden lépésünk leplezetlenül ál! t. olvasóink előtt. S ha multunkkal elég garas
ten számolhattunk le Sylveszter napján. H:sz mi lenne belőlünk, ha reményeink egytől egyig betelnének. A nagy szerencsében elvesztenék, — a minthogj néhányan el is vesztik — azt a valódi boldogságot, mit a megelégedés, a sorsunkban való megnyugvás nyújt.
A megelégedett szívnek nagyon kevés elég a szerencséből, az elégedetlen, a sorsában meg nem nyugvó pedig, ha kincsekkei, tündéri ragyogással halmozza is el a sors, sohasem íogja mondani, hogy nincs kívánni valója. A hány ember, annyi különböző vágy ! Egyik kimondhatatlan boldog voba abban a sorsban, a melybea a másik boldogtalan.
És bizony ha végig tekintünk a palotákon, a bőségben, fényben, tgazdagságban úszók seregén, akár-
nemzet-
, hányszor találkozunk egyénekkel, kik tiát nyújtottunk a jövőre: nézve, ugv . - ,J \'
> &- i megirigyelhetnék annak
nem kell félnünk, bogy bennünket t. olvasóközönség erkölcsileg és anyagilag egyaránt ne támogasson.
L bizalommal lelkünkben, njult erővel lépünk az uj évfolyam küszöbére és azt mondjuk, hogy amily önzéstelen tiszta és igaz a mi szán-déKunk, agy áldja meg munkánkat a magyarok istene!
Előfizetési ár:
"~Sg**x évre . . ¦¦; . " . 8 frt tVl érre ...... 4 frt
¦egyedévre.....2 frt
Nagv-Kanizsán, 1882. deczem-ber 20.
A szsrkesztöség és a kiadó-hivatal.
Ujé>i elmélkedés.
Ér után év!
Egyik elviszi reményeinket; a másik uj reményeket hoz, melyeknek 365 nap leforgása alatt, ha három-azázhatvanötöd része teljesedésbe megy, akkor a háromszázhatvannégy rész csalódással még mindig megelégedet-
ed gány-
nak boidogságát ki fejét a vihar elül saéllelbélelt köpenyébe ukarva, ravasz mosolygással kérdezte pajtását, hogy „milyen idii van ttdakin bribast ?
Egyes ember boldogsága mindig attól függ, bogy szokásai, életmódja, erkölcsei összhangzásban vannak e...