Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
10.29 MB
2009-10-19 08:34:18
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1721
6826
Rövid leírás | Teljes leírás (630.27 KB)

Zalai Közlöny 1883 035-043. szám május

Zalai Közlöny
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap
22. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

NAGY-KANIZSA, 1883, május 3-án.
35-ik bzójTYTi
Huszonkettedik éyíolyam.
Elaflisteu ir:
egész ím......8 frt
!él é r*...... * .
oe yed érre .
Key *zám IO kr
hiroetesm g hiíMxis pditsorban 7, ir.ásmitíor g i minden tovabhi sorer*. S kr.
KY1LTTÉRHKK soronként 10 krért tétetnek Ir-i Kinn tiri illeték minden egye* Sírit-tésért 30 kr. fizetendő.
ZALAI KÖZLÖNY.
A lap izeDetní réssé*, illető WzlesB*-nyek a «rerkentöhöi, .-."V-;-: részét illető közlemények pedig a kíadóhoi bérmentve
intéxendÖk : K A G Y ¦ K AN I Z 9 A
ilérmenUtlen levelek «s*k ismén mnnkatirsjU.;! fogadtatnak el.
Kéxír&tok vissza uem kftldetnek.
, Nagy-kanizsai Önk. tűzoltó-egylet\'
a „zalamegyei általános tanilótestQlet kcdclmi s iparkamara nagy-kanizsai
Hctcnkiut kétszer, vasárnap-
¦ a ,n»gj--k>pjzs»i kiadednereló egyesaiet",. » .tiagy-k-aiiizsai tis2ti Sosegékzó srfiretkezet", a .soproni kerw-kalTilasztmanya\' a t6bb megyei és városi egyesület hivatalos értcsitóje.
s csütörtökön megjelenő vegyes tartalaiű iap.
Bánó Józsof felolvasása
a magyar tértim mí társulat 18-3-iW írt april 6-éű tartott választmányi filósóu.
„Egy magyar tSrlinetre nagy nemzeti jutalomnak kitűzése ferdékében.*
(V.) A magyar tudományos, akadémia fennállása óta és a magyar történeti lámi\'at rövid fennállása óta és sok más elhunyt és ?10 jeles történetírói és kutatói a honnak annyi tömérdek becses adatot giüjtöttek és oly jeles müvekkel dazdagitották a magyar történelmit, hogy eveknek fonalán a munka megkezdhet".
Ezen fölül utt van a mn/etim-nak, káptalanoknak okmányokban gazd>g tára; ott van az országos levéltár, hol csak mohácsi vész elótti 30,000 még fel nem dolgozott okmány áll a kutató rendelkezésére; ott vannak a bécsi titkos okmánytárak, ott vannak a megnyílt s még megnyitható megyei, városi, családi levéltárak, melyeknek csupán egyikében, az Esterházy grófi család csak egyetlen egy levéltárában nem régen közel 40 darab Árpádház-kori okmány fedeztetett fel.
IIa ehhez hozzáadjuk, hogy a külföldi könyv- és okmánytárak is az utolsó időben a törtéuetbuvárok rendelkezésére bocsáttattak, honnan már is annyi becses elrejtett kincs birtokába jutottunk, és hozzá vesz ssfik azt ís, hogy már eddig is ki-tünó példák állnak az etimológia terén, és a ki\'artó kutatás és nagy tudományos készlet annyi világot derített a magyar fajnak, lehet mondani, még prehistorikus korszakára is: akkor semmi kétség, hogy ily történet megírása cy.kugyan lehetséges és fényesen sikerülni is fog.
Most még azon kérdésről kívánok pár szót szólani: vájjon opportnnus, szükségese ezen kérdést most felvetni s ily történet írásra impulzust adni?
Én ezen kérdésre határozottan „igennel* felelek.
Ily ezer év után, mint milyet a magyar faj élt át Európában, keblem szent meggyőződése, hogy az elveszés veszélyén tul vagyunk, és hogy e fajnak e világrészen még nagy hivatása vau; de csak oly nemzet bír szép és nagy dolgokat mivelní, mely ezen hivatás teljes tudatával b r.
Ezer év sok idő egy nemzet életében, minden esetre oly válpont, midőn illő számot adui a világnak és magunknak, kik és mik vagyunk? érdemesek vagyunk-e élni? és van-e kilátásunk az életre a legközelebbi ezer esztendőre? mert hiszen a magyar nemzetnek különösen mindig legnagyobb erőssége volt a történet, legerősebb joga a történeti joL. Legyen ez nekünk is valódi „tcstis tempomui, uiggistra vitae.*
Lelkesít ma is, ha lázas kezekkel forgatjuk történetünknél; némely fényalapját, de mennyit fogna lelkesíteni ha fajunknak életrevalósága, bölcsesége, mé...